ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

24.7.2013 - (COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγήτρια: Riikka Pakarinen


Διαδικασία : 2011/0273(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0280/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0280/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0611),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 178 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0326/2011),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 19ης Ιουλίου 2012[1],

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0280/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

(1) Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, μεταξύ των οποίων, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές στις οποίες συντελείται βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Οι κοινές διατάξεις για το ETΠA, το Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο (τα «διαρθρωτικά ταμεία») και το Ταμείο Συνοχής (μαζί με τα «διαρθρωτικά ταμεία»: τα «ταμεία») καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 της […] περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/200614 [κανονισμός περί κοινών διατάξεων - ΚΚΔ]. Οι ειδικές διατάξεις σχετικά με το είδος δραστηριοτήτων που μπορούν να χρηματοδοτούνται από το ETΠA με βάση τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/200615 [κανονισμός ETΠA] καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι κανονισμοί αυτοί δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις ειδικές ανάγκες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος και τρίτες χώρες. Συνεπώς, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη γεωγραφική κάλυψη, τους χρηματοδοτικούς πόρους, τις επενδυτικές προτεραιότητες και τη συγκέντρωση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την επανεξέταση, την τεχνική βοήθεια, τη χρηματοοικονομική υποστήριξη και την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση, τον έλεγχο και τη διαπίστευση, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.

(2) Οι κοινές διατάξεις για το ETΠA, το Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο και το Ταμείο Συνοχής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 της […] περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [κανονισμός περί κοινών διατάξεων - ΚΚΔ]. Οι ειδικές διατάξεις σχετικά με το είδος δραστηριοτήτων που μπορούν να χρηματοδοτούνται από το ETΠA με βάση τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» [κανονισμός ETΠA] καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Οι κανονισμοί αυτοί δεν έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις ειδικές ανάγκες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου συνεργάζονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος και μια τρίτη χώρα. Συνεπώς, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τη γεωγραφική κάλυψη, τους χρηματοδοτικούς πόρους, τις επενδυτικές προτεραιότητες και την εντατική ενασχόληση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την επανεξέταση, την τεχνική υποστήριξη, τη χρηματοοικονομική υποστήριξη και την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση, τον έλεγχο και τον διορισμό, καθώς και την οικονομική διαχείριση.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, κράτη μέλη και τρίτες χώρες που συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: δικαιούχοι, αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, αρχές στα κράτη μέλη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, κατά περίπτωση, και στις τρίτες χώρες που συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA υποστηρίζει τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

(4) Βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές (όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία δικτύων μεταξύ τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των πολιτών γειτονικών χωρών) και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή (ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, διασυνοριακή ένταξη στην αγορά εργασίας, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας συνεργασίας με σκοπό τη συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων.

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές (όπως: δύσκολη πρόσβαση, ειδικότερα όσον αφορά τις υποδομές διασυνδέσεων ΤΠΕ και μεταφορών, παρακμάζουσες τοπικές βιομηχανίες, ακατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία δικτύων μεταξύ τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, χαμηλό επίπεδο όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των πολιτών γειτονικών χωρών) και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή (ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, διασυνοριακή ένταξη στην αγορά εργασίας, συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων ή μεταξύ των κέντρων υγείας), με παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας συνεργασίας με σκοπό τη συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειών με σκοπό την ενίσχυση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Ειδικότερα, θα πρέπει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ καινοτόμων ομίλων προσανατολισμένων στην έρευνα και τις ανταλλαγές μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, με βάση τις «περιφέρειες της γνώσης» και το «ερευνητικό δυναμικό στις περιφέρειες σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες» σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.

(7) Η διαπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή μέσω της ενθάρρυνσης της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τους θεματικούς στόχους και την αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών, την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων εδαφικής συνεργασίας, καθώς και την προώθηση της ανάλυσης των τάσεων στην ανάπτυξη στον τομέα της εδαφικής συνοχής μέσα από μελέτες, συλλογή δεδομένων και λοιπά μέτρα. Η ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τους θεματικούς στόχους θα πρέπει να ενισχύσει κυρίως τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων βάσει του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και, κατά περίπτωση, τα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ καινοτόμων ομίλων προσανατολισμένων στην έρευνα και τις ανταλλαγές μεταξύ ερευνητών και ερευνητικών ιδρυμάτων, σε αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες εξίσου, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των «περιφερειών της γνώσης» και του «ερευνητικού δυναμικού στις περιφέρειες σύγκλισης και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες» σύμφωνα με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να υποστηρίζει τις περιοχές που βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια σύνορα. Με βάση την εμπειρία από προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τον κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών που θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας με απλούστερο τρόπο, με πρόγραμμα συνεργασίας. Κατά την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προσαρμογές που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, ιδίως στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, και η συνέχεια των περιοχών προγράμματος που καθορίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Με βάση τις προσαρμογές αυτές μπορεί να περιοριστούν ή να επεκταθούν οι υπάρχουσες περιοχές προγράμματος ή ο αριθμός των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά ενδέχεται να υπάρξει γεωγραφική αλληλεπικάλυψη.

(9) H διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να υποστηρίζει τις περιοχές που βρίσκονται σε χερσαία ή θαλάσσια σύνορα. Με βάση την εμπειρία από προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει τον κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών που θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας με απλούστερο τρόπο, με πρόγραμμα συνεργασίας. Κατά την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προσαρμογές που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα, ιδίως στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, και η συνέχεια των περιοχών προγράμματος που καθορίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Με βάση τις προσαρμογές αυτές μπορεί να περιοριστούν ή να επεκταθούν οι υπάρχουσες περιοχές προγράμματος ή ο αριθμός των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά ενδέχεται να υπάρξει γεωγραφική αλληλεπικάλυψη.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι περιοχές για διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που χρειάζονται η προώθηση της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει περιοχές διακρατικής συνεργασίας.

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει [...] να καθορίσει τις περιοχές για διακρατική συνεργασία λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες που χρειάζονται για την προώθηση της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού και, κατά περίπτωση, από μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για θαλάσσιες λεκάνες.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η διακρατική και η διαπεριφερειακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς έτσι θα επωφεληθούν οι περιοχές των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ETΠA θα συνεισφέρει στα διασυνοριακά προγράμματα και στα προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας (ΕΜΓ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 και του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012.

(12) Είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται, ή –κατά περίπτωση– να καθιερωθούν, η διασυνοριακή, η διακρατική και η διαπεριφερειακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς από αυτό το σημαντικό εργαλείο περιφερειακής πολιτικής θα επωφεληθούν οι περιοχές των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ETΠA θα συνεισφέρει στα διασυνοριακά προγράμματα και στα προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας (ΕΜΓ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 και του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Προς όφελος των περιφερειών της Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός για την οργάνωση της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο ΜΠΒ, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες τα προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή πρέπει να διακοπούν.

(13) Προς όφελος των περιφερειών της Ένωσης θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός για την οργάνωση της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ μέσων εξωτερικής πολιτικής, όπως ο ΕΜΓ και ο ΜΠΒ ΙΙ, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες τα προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας δεν μπορούν να θεσπιστούν ή πρέπει να διακοπούν. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θα πρέπει να επιδιώκει να διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία και τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό συνεργασίας μεταξύ των οργάνων αυτών.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Εκτός από τις παρεμβάσεις στα εξωτερικά σύνορα που υποστηρίζονται από τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που καλύπτουν τις παραμεθόριες περιοχές εντός και εκτός της Ένωσης, μπορεί να υπάρχουν προγράμματα συνεργασίας που υποστηρίζονται από το ETΠA που καλύπτουν περιοχές τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, όταν οι περιοχές εκτός της Ένωσης δεν καλύπτονται από τα μέσα εξωτερικής πολιτικής, είτε επειδή δεν πρόκειται για καθορισμένη χώρα-δικαιούχο είτε επειδή δεν μπορούν να θεσπιστούν τέτοια προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί, όταν καταρτίσει τους καταλόγους των περιοχών των διασυνοριακών και των διακρατικών προγραμμάτων, να καλύψει επίσης και περιοχές από τρίτες χώρες.

(14) Εκτός από τις παρεμβάσεις στα εξωτερικά σύνορα που υποστηρίζονται από τα μέσα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που καλύπτουν τις παραμεθόριες περιοχές εντός και εκτός της Ένωσης, μπορεί να υπάρχουν προγράμματα συνεργασίας που υποστηρίζονται από το ETΠA που καλύπτουν περιοχές τόσο εντός όσο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός της Ένωσης, όταν οι περιοχές εκτός της Ένωσης δεν καλύπτονται από τα μέσα εξωτερικής πολιτικής, είτε επειδή δεν πρόκειται για καθορισμένη χώρα-δικαιούχο είτε επειδή δεν μπορούν να θεσπιστούν τέτοια προγράμματα εξωτερικής συνεργασίας. Εντούτοις, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ δράσεων που υλοποιούνται στην επικράτεια τρίτων χωρών θα πρέπει να λειτουργεί πρωτίστως προς όφελος των περιφερειών της Ένωσης. Υπό αυτούς τους περιορισμούς, η Επιτροπή θα πρέπει, όταν καταρτίζει τους καταλόγους των περιοχών διασυνοριακών και διακρατικών προγραμμάτων, να καλύπτει επίσης και περιοχές από τρίτες χώρες.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται σε καθεμία από τις διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή συνεργασία και εξασφαλίζοντας επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

(15) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται σε καθεμία από τις διαφορετικές συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, διατηρώντας, παράλληλα, σημαντική συγκέντρωση πόρων στη διασυνοριακή συνεργασία - συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, τις δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών, και εξασφαλίζοντας επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η επιλογή των θεματικών στόχων θα πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. Εντούτοις, η συγκέντρωση στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού των θεματικών στόχων, ώστε να αξιοποιείται κατά το δυνατόν η διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με τους στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση και της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

(16) Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ για τα προγράμματα διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό θεματικών στόχων ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. Εντούτοις, η συγκέντρωση στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας όσον αφορά τους θεματικούς στόχους θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού των θεματικών στόχων, ώστε να αξιοποιείται κατά το δυνατόν η διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα κυρίως με τους στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τους στόχους της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Για τα άλλα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας η συγκέντρωση θα πρέπει να ακολουθεί τον ειδικό σκοπό τους.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, να συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, η οποία να προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης, τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας στους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας που δεν καλύπτεται από τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

(17) Για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, να συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, μεταξύ άλλων μέσω της προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ ΜΜΕ, καθώς και με την προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των ΤΠΕ, μέσω της προώθησης μιας πιο «πράσινης», ενεργειακά αποδοτικότερης και ανταγωνιστικότερης οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης μιας βιώσιμης διασυνοριακής κινητικότητας, μέσω της διασφάλισης υψηλών ποσοστών απασχόλησης, τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, μεταξύ άλλων με δραστηριότητες για την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στους κόλπους μιας εδαφικής στρατηγικής που επιδιώκει μια φιλική προς την απασχόληση ανάπτυξης, όπως επίσης μέσω της ανάπτυξης διοικητικής ικανότητας. Ωστόσο, ο κατάλογος των και επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας στους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης, της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων και της κοινωνικής ένταξης σε μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας που δεν καλύπτεται από τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της ανάπτυξης και του συντονισμού μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες. Επιπροσθέτως, πρέπει να οριστούν συγκεκριμένες ή πρόσθετες επενδυτικές προτεραιότητες για ορισμένα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας με σκοπό την αποτύπωση των ειδικών τους δραστηριοτήτων.

 

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 α) Στο πλαίσιο του θεματικού στόχου της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, και λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική του σημασία, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας στις οικείες περιοχές, ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Οι ιδιαιτερότητες του προαναφερθέντος διασυνοριακού προγράμματος με τη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει επίσης να αιτιολογούν γιατί ορισμένοι κανόνες επιλογής δράσης στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να ισχύουν στο συγκεκριμένο διασυνοριακό πρόγραμμα.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Συνεπώς, χρειάζεται επίσης να καλύπτουν τις πτυχές που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών, όπως οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους, η διαδικασία για τη δημιουργία κοινής Γραμματείας και η κατανομή των υποχρεώσεων σε περίπτωση δημοσιονομικών διορθώσεων. Επιπλέον, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, με βάση τα ισχύοντα προγράμματα INTERACT και ESPON.

(18) Είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Συνεπώς, θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις πτυχές που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών, όπως οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους, η διαδικασία για τη δημιουργία κοινής Γραμματείας και η κατανομή των υποχρεώσεων σε περίπτωση δημοσιονομικών διορθώσεων. Όταν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, τα εν λόγω προγράμματα συνεργασίας θα πρέπει να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι παρεμβάσεις μπορούν ενδεχομένως να συμβάλουν σε αυτές τις στρατηγικές. Επιπλέον, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, με βάση τα ισχύοντα προγράμματα INTERACT και ESPON.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18 α) Ενδείκνυται η συμμετοχή τρίτων χωρών ή εδαφών που λαμβάνουν ήδη μέρος στην προπαρασκευαστική διαδικασία των προγραμμάτων συνεργασίας, όταν έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα, ενώ για αυτόν τον σκοπό πρέπει να προβλέπονται ειδικές διαδικασίες στον κανονισμό. Κατά παρέκκλιση από την πρότυπη διαδικασία, όταν στα προγράμματα συνεργασίας συμμετέχουν εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβουλεύονται με τις αντίστοιχες τρίτες χώρες προτού υποβάλουν τα προγράμματα στην Επιτροπή. Προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική και ουσιαστική η συμμετοχή των τρίτων χωρών στα προγράμματα συνεργασίας, οι συμφωνίες ως προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας και η πιθανή συμβολή των τρίτων χωρών θα πρέπει επίσης να εκφράζονται στα επισήμως εγκεκριμένα πρακτικά των συναντήσεων διαβούλευσης με τις τρίτες χώρες ή των συζητήσεων μεταξύ των οργανισμών περιφερειακής συνεργασίας.

 

Όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της κοινής διαχείρισης και της απλούστευσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει μόνο τα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων συνεργασίας, ενώ τα λοιπά στοιχεία θα πρέπει να εγκρίνονται από το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας, είναι αναγκαία η εισαγωγή διάταξης που να απαιτεί από τη διαχειριστική αρχή ενός κράτους μέλους να κοινοποιεί στην Επιτροπή οιαδήποτε τροποποίηση στοιχείων ενός προγράμματος συνεργασίας εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης, σε περίπτωση που το εν λόγω συμμετέχον κράτος μέλος (ή κράτη μέλη) τροποποιήσει στοιχεία προγράμματος συνεργασίας που δεν υπόκεινται σε απόφαση της Επιτροπής.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα διαρθρωτικά ταμεία, συνεπή με τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Για να ενισχυθεί αυτή η προσέγγιση, η υποστήριξη από το ETΠA στις παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να συντονιστεί με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εμπλακούν οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπου η τοπική ανάπτυξη περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων τους.

(19) Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, συνεπή με την στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα πρέπει να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Για να ενισχυθεί αυτή η προσέγγιση, η στήριξη από το ETΠA στις παραμεθόριες περιοχές πρέπει να συντονιστεί με τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και πρέπει, κατά περίπτωση, να εμπλακούν οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όπου η τοπική ανάπτυξη περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων τους.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-13, οι όροι για την επιλογή των πράξεων θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή μόνο πράγματι κοινών πράξεων. Θα πρέπει να οριστεί η έννοια των μόνον δικαιούχων, και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν το δικαίωμα να εκτελούν οι ίδιοι πράξεις συνεργασίας.

(20) Με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι όροι για την επιλογή των πράξεων θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή μόνο πράγματι κοινών πράξεων. Λόγω του ειδικού περιεχομένου και των ιδιαιτεροτήτων των προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τρίτων χωρών ή εδαφών, θα πρέπει να θεσπιστούν και να προσαρμοστούν ελαφρύτεροι όροι συνεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των πράξεων στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων. Θα πρέπει να οριστεί η έννοια των μόνον δικαιούχων, και θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν το δικαίωμα να εκτελούν οι ίδιοι πράξεις συνεργασίας.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22 α) Σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [ΚΚΔ], η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι διεξάγονται αξιολογήσεις των προγραμμάτων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου βάσει του σχεδίου αξιολόγησης. Μία τουλάχιστον φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού θα πρέπει η παρεχόμενη στήριξη να αξιολογείται ως προς τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Οι εν λόγω αξιολογήσεις θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν προτεινόμενες τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Θα πρέπει να καθοριστεί κοινό σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής ενός προγράμματος, προσαρμοσμένων στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων συνεργασίας, πριν το κράτος μέλος καταρτίσει τα προγράμματα συνεργασίας του. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρώνονται από ειδικούς δείκτες για κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα.

(23) Θα πρέπει να καθοριστεί κοινό σύνολο δεικτών επιδόσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της προόδου της εφαρμογής ενός προγράμματος, προσαρμοσμένων στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων συνεργασίας, πριν το κράτος μέλος καταρτίσει τα προγράμματα συνεργασίας του. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να συμπληρώνονται από ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων για κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα και, όπου απαιτείται, από ειδικούς ανά πρόγραμμα δείκτες επιδόσεων.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, του υψηλότερου διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο από ό,τι στην περίπτωση του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Επιπλέον, τα προγράμματα συνεργασίας με περιορισμένη υποστήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να λάβουν ένα ελάχιστο ποσό, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.

(24) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, του υψηλότερου διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο από ό,τι στην περίπτωση του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλό κόστος τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται, όποτε αυτό είναι δυνατόν, να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών σχεδίων. Επιπλέον, τα προγράμματα συνεργασίας με περιορισμένη υποστήριξη από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να λάβουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, το οποίο μπορεί να υπερβαίνει το 6%, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών, ο γενικός κανόνας που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] σύμφωνα με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους δικούς του κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι κατάλληλος για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-13, θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής ιεραρχία κανόνων επιλεξιμότητας, με έντονο προσανατολισμό στους κοινούς κανόνες επιλεξιμότητας.

(25) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών, ο γενικός κανόνας που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] σύμφωνα με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους δικούς του κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι κατάλληλος για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής ιεραρχία κανόνων επιλεξιμότητας, με έντονο προσανατολισμό στους κοινούς κανόνες επιλεξιμότητας προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες αντιφάσεις ή ανακολουθίες μεταξύ διαφορετικών κανονισμών και μεταξύ κανονισμών και εθνικών κανόνων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει, με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, να εγκρίνει κοινούς κανόνες επιλεξιμότητας βάσει των κατηγοριών δαπανών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Λόγω της συχνής συμμετοχής προσωπικού από περισσότερα από ένα κράτη μέλη στην εκτέλεση των πράξεων, και δεδομένου του αριθμού πράξεων για τις οποίες οι δαπάνες προσωπικού αποτελούν σημαντικό στοιχείο, ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες που καλύπτουν το προσωπικό θα πρέπει να εφαρμοστεί στις υπόλοιπες άμεσες δαπάνες των πράξεων συνεργασίας, αποφεύγοντας έτσι τον ατομικό καταλογισμό για τη διαχείριση αυτών των πράξεων.

(26) Λόγω της συχνής συμμετοχής προσωπικού από περισσότερα από ένα κράτη μέλη στην εκτέλεση των πράξεων, και δεδομένου του αριθμού πράξεων για τις οποίες οι δαπάνες προσωπικού αποτελούν σημαντικό στοιχείο, ένα κατ’ αποκοπή ποσό για τις δαπάνες προσωπικού θα πρέπει να εφαρμοστεί στις υπόλοιπες άμεσες δαπάνες των πράξεων συνεργασίας, αποφεύγοντας έτσι τον ατομικό καταλογισμό για τη διαχείριση αυτών των πράξεων.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη γεωγραφική εκτέλεση των πράξεων εκτός της περιοχής του προγράμματος. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί η αποτελεσματική διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση όταν αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υποστήριξη της ανάπτυξης των περιφερειών των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Συνεπώς, ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση και υπό όρους, η χορήγηση συνδρομής από το ΕΤΠΑ για πράξεις που εκτελούνται στην επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτές ωφελούν περιφέρειες της Ένωσης.

(27) Θα πρέπει να απλουστευθούν οι κανόνες περί ευελιξίας όσον αφορά τη γεωγραφική εκτέλεση των πράξεων εκτός της περιοχής του προγράμματος. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί μέσω ειδικών ρυθμίσεων η αποτελεσματική διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση όταν αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υποστήριξη της ανάπτυξης των περιφερειών των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Συνεπώς, ενδείκνυται να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση και υπό όρους, η χορήγηση συνδρομής από το ΕΤΠΑ για πράξεις που εκτελούνται στην επικράτεια γειτονικών τρίτων χωρών όταν οι εν λόγω πράξεις ωφελούν περιφέρειες της Ένωσης.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την αρμοδιότητα της διαχείρισης του μέρους ενός προγράμματος συνεργασίας που καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά ο ΕΟΕΣ.

(28) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναθέσουν το καθήκον της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή να αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την αρμοδιότητα της διαχείρισης του μέρους ενός προγράμματος συνεργασίας που καλύπτει την επικράτεια την οποία αφορά ο εν λόγω ΕΟΕΣ.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να συγκροτήσει κοινή Γραμματεία η οποία θα παρέχει πληροφορίες σε όσους υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη, θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις σχεδίων και θα επικουρεί τους δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεών τους.

(29) Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να συγκροτήσει κοινή Γραμματεία η οποία, μεταξύ άλλων καθηκόντων, θα παρέχει πληροφορίες σε όσους υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη, θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις σχεδίων και θα επικουρεί τους δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεών τους.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής που απαριθμούνται στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών ελέγχων για την εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων σε ολόκληρη την περιοχή του εκάστοτε προγράμματος. Ωστόσο, όταν ορίζεται ως διαχειριστική αρχή ένας ΕΟΕΣ, θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να διενεργεί τους εν λόγω ελέγχους, αφού όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη εκπροσωπούνται στα όργανά του. Ακόμη και όταν δεν ορίζεται ένας ΕΟΕΣ, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να διενεργεί ελέγχους σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος.

(30) Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για όλα τα καθήκοντα που απαριθμούνται στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών ελέγχων για την εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων σε ολόκληρη την περιοχή του εκάστοτε προγράμματος. Ωστόσο, όταν ορίζεται ως διαχειριστική αρχή ένας ΕΟΕΣ, οι εν λόγω έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή ή υπό την ευθύνη της τουλάχιστον για εκείνα τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες μέλη των οποίων συμμετέχουν στον ΕΟΕΣ ενώ οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται από ελεγκτές μόνο στα υπόλοιπα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Ακόμη και όταν δεν ορίζεται ένας ΕΟΕΣ, η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να διενεργεί ελέγχους σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30 α) Οι αρχές πιστοποίησης θα πρέπει να είναι αρμόδιες για το σύνολο των καθηκόντων της αρχής πιστοποίησης που απαριθμούνται στο άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2013 [ΚΚΔ]. Το κράτος μέλος μπορεί να αναθέτει στην διαχειριστική αρχή την εκτέλεση των καθηκόντων της αρχής πιστοποίησης.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί την ελεγκτική αρχή του προγράμματος.

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που ανατίθενται σε αυτήν βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί την ελεγκτική αρχή του προγράμματος.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(31 α) Για την καλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της πολιτικής της για τη συνοχή, επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων χωρών σε διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας με τη συμβολή πόρων των ΜΠΒ και ΕΜΓ. Εντούτοις, οι πράξεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο τέτοιων προγραμμάτων θα πρέπει να εξακολουθούν να επιδιώκουν τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή, ακόμη και όταν εκτελούνται, μερικώς ή εξ ολοκλήρου, εκτός της επικράτειας της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβολή στους στόχους της εξωτερικής δράσης της Ένωσης έχει δευτερεύοντα ρόλο, διότι το κέντρο βάρους των προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να καθορίζεται από θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή. Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή τρίτων χωρών σε προγράμματα συνεργασίας, η διαχείριση των οποίων υπόκειται στην αρχή της κοινής διαχείρισης, οι όροι εφαρμογής των προγραμμάτων θα πρέπει να ορίζονται στα ίδια τα προγράμματα συνεργασίας και, όπου απαιτείται, στις χρηματοδοτικές συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής, της κυβέρνησης κάθε τρίτης χώρας και του κράτους μέλους που φιλοξενεί τη διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος συνεργασίας. Οι όροι εφαρμογής ενός προγράμματος θα πρέπει να συνάδουν με τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου της Ένωσης και, κατά περίπτωση, με εκείνες τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας των συμμετεχόντων κρατών μελών που άπτονται της εφαρμογής του.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση σε περίπτωση παρατυπιών, από τους δικαιούχους στον κύριο δικαιούχο, στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί η ανάκτηση.

(32) θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση σε περίπτωση παρατυπιών, από τους δικαιούχους στον κύριο δικαιούχο, στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών σε περίπτωση που δεν είναι πιθανό να επιτευχθεί η ανάκτηση.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33) Με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, θα πρέπει να προβλεφθεί σαφής εξαίρεση για τη μετατροπή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, με την εφαρμογή της τιμής μετατροπής σε ημερομηνία κατά το δυνατόν πλησιέστερη στη χρονική στιγμή πραγματοποίησης της εκάστοτε δαπάνης. Τα σχέδια χρηματοδότησης, οι εκθέσεις και οι λογαριασμοί σχετικά με κοινές πράξεις συνεργασίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλλονται μόνο σε ευρώ στην κοινή Γραμματεία, στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα και στην επιτροπή παρακολούθησης. Θα πρέπει να επαληθεύεται η ορθότητα της μετατροπής.

(33) Με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, θα πρέπει να προβλεφθεί σαφής εξαίρεση για τη μετατροπή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, με την εφαρμογή της μηνιαίας τιμής μετατροπής σε ημερομηνία κατά το δυνατόν πλησιέστερη στη χρονική στιγμή πραγματοποίησης της εκάστοτε δαπάνης ή στον μήνα κατά τον οποίο η δαπάνη υποβλήθηκε προς έλεγχο. Τα σχέδια χρηματοδότησης, οι εκθέσεις και οι λογαριασμοί σχετικά με κοινές πράξεις συνεργασίας θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο σε ευρώ στην κοινή Γραμματεία, στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα και στην επιτροπή παρακολούθησης. Θα πρέπει να επαληθεύεται η ορθότητα της μετατροπής.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες καθυστερήσεις που οφείλονται στη δημιουργία πράγματι κοινών δομών προγραμμάτων, το χρονικό πλαίσιο για την αιτιολόγηση των πληρωμών όσον αφορά δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων με βάση τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να είναι τρία έτη μετά το έτος της ανάληψης της υποχρέωσης από τον προϋπολογισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που εφαρμόζονται σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση, τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής τρίτων χωρών σε προγράμματα διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να θεσπιστούν στο σχετικό πρόγραμμα συνεργασίας και/ή στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής, καθεμίας από τις τρίτες χώρες και του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος συνεργασίας.

διαγράφεται

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35 α) Για τον καλύτερο συντονισμό της χρηματοδότησης προγραμμάτων συνεργασίας από το ΕΤΠΑ, τα οποία θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και στα οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές με πιθανή συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), τον ΕΜΓ, τον ΜΠΒ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη που συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα συνεργασίας θα πρέπει να θεσπίσουν μηχανισμούς συνεργασίας σύμφωνους προς τα εν λόγω προγράμματα συνεργασίας.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36) Για να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, όσον αφορά το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής που ορίζονται στο άρθρο 17, η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(36) Για να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την επιλεξιμότητα των δαπανών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για τα προγράμματα συνεργασίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την κατά τον δέοντα τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37 a) Εντούτοις, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση της συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ή κάθε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η οποία, κατά συνέπεια, πρέπει να εξακολουθεί να διέπει τη συνδρομή αυτή ή τα σχετικά έργα έως την ολοκλήρωσή τους. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις συνδρομής που υποβλήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 εξακολουθούν να ισχύουν.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37 β) Δεδομένου ότι οι οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι και οι στόχοι εδαφικής συνοχής δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω της έκτασης των αποκλίσεων των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών, της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών και των περιορισμένων οικονομικών πόρων των κρατών μελών και των περιφερειών αλλά όμως μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Θεσπίζει επίσης τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστούν η αποτελεσματική εφαρμογή, η δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας («προγράμματα συνεργασίας»), ακόμη και όταν στα εν λόγω προγράμματα συνεργασίας συμμετέχουν τρίτες χώρες.

Θεσπίζει επίσης τις διατάξεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστούν η αποτελεσματική εφαρμογή, η παρακολούθηση, η δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας («προγράμματα συνεργασίας»), ακόμη και όταν στα εν λόγω προγράμματα συνεργασίας συμμετέχουν τρίτες χώρες.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Συνιστώσες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA υποστηρίζει:

Στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, το ETΠA υποστηρίζει τις εξής συνιστώσες:

1) τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ γειτονικών χερσαίων και θαλάσσιων παραμεθόριων περιοχών από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή μεταξύ γειτονικών παραμεθόριων περιοχών από τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και μία τρίτη χώρα σε εξωτερικά σύνορα της Ένωσης διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από προγράμματα στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

1) τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ γειτονικών χερσαίων και θαλάσσιων παραμεθόριων περιοχών από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή μεταξύ γειτονικών παραμεθόριων περιοχών από τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και μία τρίτη χώρα σε εξωτερικά σύνορα της Ένωσης διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από προγράμματα στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη, στην οποία συμμετέχουν εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, και η οποία επίσης καλύπτει τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία σε περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από τη διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών, συμβάλλοντας έτσι στην εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση·

2) τη διακρατική συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι, και η οποία επίσης καλύπτει τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία σε περιπτώσεις που δεν καλύπτεται από τη διασυνοριακή συνεργασία, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης των εν λόγω εδαφών·

3) τη διαπεριφερειακή συνεργασία, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή, προωθώντας:

3) τη διαπεριφερειακή συνεργασία, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή, προωθώντας:

α) την ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους στα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

α) την ανταλλαγή εμπειριών με επίκεντρο τους θεματικούς στόχους μεταξύ εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση, καθώς και σε σχέση με την ανάπτυξη των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους κυρίως στα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς επίσης και στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο·

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη αστική και αγροτική ανάπτυξη·

β) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση ορθών πρακτικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος·

γ) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων σε σχέση με ενέργειες που αφορούν την εδαφική συνεργασία και με τη χρήση των EΟΕΣ·

γ) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων σε σχέση με την υλοποίηση προγραμμάτων και ενεργειών εδαφικής συνεργασίας καθώς και με τη χρήση των EΟΕΣ·

δ) την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης σε σχέση με τους στόχους της εδαφικής συνοχής και της αρμονικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής επικράτειας μέσω μελετών, συλλογής στοιχείων και άλλων μέτρων.

δ) την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης σε σχέση με τους στόχους της εδαφικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών πτυχών της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, και της αρμονικής ανάπτυξης της ευρωπαϊκής επικράτειας μέσω μελετών, συλλογής στοιχείων και άλλων μέτρων.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Γεωγραφική κάλυψη

Γεωγραφική κάλυψη

1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από εκείνα τα οποία καλύπτονται από προγράμματα βάσει των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συνέχεια των περιοχών του προγράμματος συνεργασίας οι οποίες καθορίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

1. Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα που είναι διαφορετικά από εκείνα τα οποία καλύπτονται από προγράμματα βάσει των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης και όλες οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται το πολύ από 150 χιλιόμετρα, με την επιφύλαξη των δυνητικών προσαρμογών που χρειάζονται για να εξασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συνέχεια των περιοχών του προγράμματος συνεργασίας οι οποίες καθορίστηκαν για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

Η Επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών που θα υποστηριχθούν, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τον κατάλογο των διασυνοριακών περιοχών που θα υποστηριχθούν, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Στον κατάλογο αυτόν καθορίζονται επίσης οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ], και το ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΜΠΒ].

Στον κατάλογο αυτόν καθορίζονται επίσης οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ], και το ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΜΠΒ].

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να προστίθενται σε δεδομένη διασυνοριακή περιοχή πρόσθετες περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 όμορες με εκείνες που απαριθμούνται στην απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, και αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των διασυνοριακών περιοχών, μπορούν να ζητούν να συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 σε εκείνες που απαριθμούνται στην απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. Έπειτα από αίτημα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα των εξόχως απόκεντρων περιοχών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή μπορεί να συμπεριλάβει στην απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, ως διασυνοριακές περιοχές οι οποίες μπορούν ενδεχομένως να λάβουν στήριξη από τα αντίστοιχα κονδύλια των εν λόγω κρατών μελών, τις περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά εξόχως απόκεντρων περιοχών.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιοχές της Νορβηγίας, της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου καθώς και τρίτες χώρες ή εδάφη γειτονικά εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Οι λόγω περιοχές είναι οι ισοδύναμες των περιφερειών NUTS επιπέδου 3.

Οι λόγω περιοχές είναι οι ισοδύναμες των περιφερειών NUTS επιπέδου 3.

3. Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των προς υποστήριξη διακρατικών περιοχών, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας και καλύπτοντας τις περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες συνεκτικές περιοχές με βάση τα προηγούμενα προγράμματα, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

3. Για τη διακρατική συνεργασία, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, σχετικά με τον κατάλογο των προς υποστήριξη διακρατικών περιοχών, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας και καλύπτοντας τις περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες συνεκτικές περιοχές με βάση τα προηγούμενα προγράμματα, με εκτελεστικές πράξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να προστίθενται σε δεδομένη περιοχή διακρατικής συνεργασίας πρόσθετες περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 όμορες με εκείνες που απαριθμούνται στην απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, και αιτιολογούν το αίτημά τους.

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν σχέδια προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, μπορούν να ζητούν να προστίθενται σε δεδομένη περιοχή διακρατικής συνεργασίας πρόσθετες περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 όμορες με εκείνες που απαριθμούνται στην απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, και αιτιολογούν το αίτημά τους.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιοχές των ακόλουθων τρίτων χωρών ή εδαφών:

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιοχές των ακόλουθων τρίτων χωρών ή εδαφών:

α) τρίτες χώρες ή εδάφη που απαριθμούνται ή αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

α) τρίτες χώρες ή εδάφη που απαριθμούνται ή αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

β) Φερόες Νήσοι και Γροιλανδία.

β) Φερόες Νήσοι και Γροιλανδία.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν επίσης να καλύπτουν περιοχές τρίτων χωρών οι οποίες καλύπτονται από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και το ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012. Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν στην υποστήριξη των εν λόγω προγραμμάτων από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ διατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα καλύπτουν επαρκώς τους σχετικούς στόχους εξωτερικής συνεργασίας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν επίσης να καλύπτουν περιοχές τρίτων χωρών οι οποίες καλύπτονται από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, όπως το ΕΜΓ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και το ΜΠΒ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012. Οι ετήσιες πιστώσεις που αντιστοιχούν στην υποστήριξη των εν λόγω προγραμμάτων από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ διατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα καλύπτουν επαρκώς τους σχετικούς στόχους εξωτερικής συνεργασίας.

Οι λόγω περιοχές είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 2 ή ισοδύναμες περιοχές.

Οι λόγω περιοχές είναι οι ισοδύναμες περιοχές των περιφερειών NUTS επιπέδου 2.

5. Για την διαπεριφερειακή συνεργασία, η υποστήριξη από το ETΠA καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

5. Για την διαπεριφερειακή συνεργασία, η υποστήριξη από το ETΠA καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της επικράτειας των τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) και β).

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 2 και 3, τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος της επικράτειας των τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχεία α) και β).

6. Για λόγους πληροφόρησης, οι περιοχές και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 απαριθμούνται τους καταλόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.

6. Για λόγους πληροφόρησης, οι περιοχές και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 απαριθμούνται τους καταλόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3.

 

6 α. Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα της υλοποίησης των προγραμμάτων, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να συνδυάσουν σε ένα μοναδικό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας τα ποσά που έχουν διατεθεί από το ΕΤΠΑ για τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία στα οποία αναφέρονται οι ανωτέρω παράγραφοι, συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον πόρων του άρθρου 4 παράγραφος 2, σεβόμενες τους ισχύοντες κανόνες για κάθε ένα από τα εν λόγω κονδύλια.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Πόροι για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία1

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 3,48 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από τα ταμεία για την περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] (δηλ. συνολικά 11°700°000°004°ευρώ) και κατανέμονται ως εξής:

1. Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται στο 7 % των συνολικών διαθέσιμων πόρων για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από τα ταμεία για την περίοδο 2014 έως 2020 και παρατίθενται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] (δηλ. συνολικά XX°XXX°XXX°XXX ευρώ2) και κατανέμονται ως εξής:

α) 73,24 % (δηλ. συνολικά 8°569°000°003 ευρώ) και τη διασυνοριακή συνεργασία·

α) 74,05 % (δηλ. συνολικά X°XXX°XXX°XXX°ευρώ3) και τη διασυνοριακή συνεργασία·

β) 20,78 % (δηλ. συνολικά 2°431°000°001 ευρώ) για τη διακρατική συνεργασία·

β) 20,36 % (δηλ. συνολικά X°ΧXX°XXX°XXX°ευρώ4) για τη διακρατική συνεργασία·

γ) 5,98 % (δηλ. συνολικά 700°000°000°ευρώ) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

γ) 5,59 % (δηλ. συνολικά ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ°ευρώ5) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

2. Τα προγράμματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές λαμβάνουν όχι λιγότερο από το 150 % της συνεισφοράς του ETΠA που έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013. Επιπλέον, 50 000 000 ευρώ από τη συνδρομή που αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία διατίθεται για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση, το άρθρο 5 στοιχείο β) εφαρμόζεται στην πρόσθετη αυτή συνδρομή.

2. Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές διατίθενται για προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕΣ όχι λιγότερο από το 150 % της συνεισφοράς του ΕΤΠΑ που έλαβαν κατά την περίοδο 2007-2013 για τα προγράμματα συνεργασίας. Επιπλέον, 50°000°000°ευρώ από τη συνδρομή που αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία διατίθεται για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση, το άρθρο 5 παράγραφος 1 εφαρμόζεται στην πρόσθετη αυτή συνδρομή.

3. Η Επιτροπή εκδίδει ενιαία απόφαση με την οποία ορίζεται ο κατάλογος όλων των προγραμμάτων συνεργασίας και όπου δίδονται τα ποσά της συνολικής συνδρομής από το ΕΤΠΑ ανά πρόγραμμα και της συνδρομής του 2014 ανά πρόγραμμα με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή κοινοποιεί σε κάθε κράτος μέλος το μερίδιο που του αναλογεί από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), κατανεμημένο ανά έτος. Ο πληθυσμός στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το κριτήριο για την κατανομή ανά κράτος μέλος.

Ο πληθυσμός στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και στο άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, χρησιμοποιείται ως το κριτήριο για την ετήσια κατανομή κατά κράτος μέλος.

Με βάση τα κοινοποιηθέντα ποσά, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για το εάν και πώς χρησιμοποίησε τη δυνατότητα μεταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 4α και την κατανομή των κεφαλαίων που προκύπτει μεταξύ των διασυνοριακών και διακρατικών προγραμμάτων στα οποία το κράτος μέλος συμμετέχει. Η Επιτροπή, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, εκδίδει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, απόφαση που περιλαμβάνει κατάλογο όλων των προγραμμάτων συνεργασίας και αναφέρει το πλήρες ποσό της συνολικής στήριξης κάθε προγράμματος από το ΕΤΠΑ Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

4. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα διασυνοριακά προγράμματα και τα προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ, καθώς και για τα διασυνοριακά προγράμματα βάσει του ΜΠΒ, καθορίζεται από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

4. Η συμβολή του ΕΤΠΑ στα διασυνοριακά προγράμματα και τα προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ, καθώς και για τα διασυνοριακά προγράμματα βάσει του ΜΠΒ, καθορίζεται από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ που καθορίζεται για κάθε κράτος μέλος δεν ανακατανέμεται στη συνέχεια μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

5. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για κάθε διασυνοριακό πρόγραμμα και πρόγραμμα για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ παρέχεται υπό τον όρο ότι παρέχονται από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά. Η ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό ΕΜΓ ή στον κανονισμό ΜΠΒ.

5. Η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για κάθε διασυνοριακό πρόγραμμα και πρόγραμμα για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ παρέχεται υπό τον όρο ότι παρέχονται από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά. Η ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στον κανονισμό ΕΜΓ ή στον κανονισμό ΜΠΒ.

6. Οι ετήσιες συνδρομές που αντιστοιχούν στην υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα προγράμματα βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ εγγράφονται στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού των εν λόγω μέσων για το οικονομικό έτος 2014.

6. Οι ετήσιες συνδρομές που αντιστοιχούν στην υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για τα προγράμματα βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ εγγράφονται στις σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού των εν λόγω μέσων για το οικονομικό έτος 2014.

7. Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

7. Το 2015 και το 2016 η ετήσια συνδρομή από το ΕΤΠΑ για προγράμματα μέσω του ΕΜΓ και του ΜΠΒ για τα οποία δεν έχει υποβληθεί πρόγραμμα στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ, και η οποία δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο πρόγραμμα που υποβάλλεται στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας προγραμμάτων εξωτερικής συνεργασίας, διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη.

Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν ακόμη προγράμματα στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο της υποστήριξης από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τα υπόλοιπα έτη έως το 2020 διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

Αν έως τις 30 Ιουνίου 2017 υπάρχουν ακόμη προγράμματα στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες βάσει του ΕΜΓ και του ΜΠΒ που δεν έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή, το σύνολο της στήριξης από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 4 για τα υπόλοιπα έτη έως το 2020, η οποία δεν έχει ανακατανεμηθεί σε άλλο εγκριθέν πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας κατηγορίας προγραμμάτων εξωτερικής συνεργασίας, διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος.

8. Τα διασυνοριακά προγράμματα και τα προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή διακόπτονται, αν:

8. Τα διασυνοριακά προγράμματα και τα προγράμματα για τις θαλάσσιες λεκάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα οποία έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή διακόπτονται, ή το κονδύλιο του προγράμματος μειώνεται, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που έχουν εφαρμογή, ιδίως αν:

α) ουδεμία από τις χώρες-εταίρους που καλύπτονται από το πρόγραμμα έχει υπογράψει τη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ] ή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΜΠΒ]· ή

α) ουδεμία από τις χώρες-εταίρους που καλύπτονται από το πρόγραμμα έχει υπογράψει τη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΜΓ] ή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΜΠΒ]· ή

β) το πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω προβλημάτων που ανακύπτουν στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

β) το πρόγραμμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως σχεδιάστηκε λόγω προβλημάτων που ανακύπτουν στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος, έπειτα από σχετική αίτησή του.

Σ’ αυτή την περίπτωση, η υποστήριξη από το ΕΤΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η οποία αντιστοιχεί στις ετήσιες δόσεις που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, ή στις ετήσιες δόσεις που έχουν καταβληθεί και αποδεσμευθεί πλήρως ή μερικώς στη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους, οι οποίες δεν έχουν ανακατανεμηθεί σε άλλο πρόγραμμα της ίδιας κατηγορίας προγραμμάτων εξωτερικής συνεργασίας, διατίθεται στα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α), στα οποία συμμετέχει το οικείο κράτος μέλος, έπειτα από σχετική αίτησή του.

 

8 a. Η Επιτροπή παρέχει στην επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 143 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΚΔ] ετήσια σύνοψη της οικονομικής υλοποίησης των διασυνοριακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τις θαλάσσιες λεκάνες στο πλαίσιο του ΕΜΓ καθώς και των διασυνοριακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΜΠΒ στα οποία συνεισφέρει το ΕΤΠΑ σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

__________

 

1 Τα δημοσιονομικά στοιχεία εισάγονται αφότου επιτευχθεί συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 και το άρθρο 84 ΚΚΔ

 

2 3 4 5 Τα ποσά είναι συνάρτηση του συνόλου των πόρων που διατίθενται για την πολιτική συνοχής στη διάρκεια της περιόδου 2014 – 2020

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4 α

 

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει έως το 15% της χρηματοδοτικής του ενίσχυσης από μία από τις συνιστώσες του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) στην άλλη.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Θεματική συγκέντρωση

Θεματική συγκέντρωση

Οι θεματικοί στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] έχουν ως εξής:

1. Τουλάχιστον το 80% των χορηγήσεων του ΕΤΠΑ για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας και κάθε διακρατικό πρόγραμμα θα επικεντρώνεται σε μέχρι 4 θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

α) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας·

 

β) έως 4 θεματικοί στόχοι επιλέγονται για κάθε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας·

 

γ) όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να επιλέγονται για τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α).

2. Όλοι οι θεματικοί στόχοι μπορούν να επιλέγονται για τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον διασυνοριακό επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, των εγκαταστάσεων και των υποδομών στο πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες εντός των θεματικών στόχων:

Εντός του πεδίου εφαρμογής του όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[...]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ συμβάλλει στους θεματικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. (...)/2013 (ΚΚΔ) μέσω κοινής δράσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Επιπλέον των επενδυτικών προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 (κανονισμός ΕΤΠΑ), το ΕΤΠΑ μπορεί επίσης να υποστηρίξει τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες εντός των θεματικών στόχων που αναφέρονται στις αντίστοιχες συνιστώσες της ΕΕΣ:

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας:

1 α. στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας:

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

α α) προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, με την:

 

ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης, της πληροφόρησης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και της κοινής κατάρτισης·

ii) προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και προώθηση της κοινωνικής ένταξης σε διασυνοριακό επίπεδο (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας)·

α β) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας με την:

 

προώθηση της ισότητας των φύλων, των ίσων ευκαιριών και της ένταξης των κοινοτήτων σε διασυνοριακό επίπεδο·

iii) ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της επένδυσης στις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση)·

α γ) επένδυση στις δεξιότητες, την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση με την:

 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών συστημάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων·

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης)·

α δ) βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω:

 

της προώθησης της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης).

1 β. στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας:

 

βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω:

 

της ανάπτυξης και του συντονισμού των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 γ. στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας:

 

βελτίωση της θεσμικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω:

 

a a) της προώθησης της ανταλλαγής εμπειριών με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των ενεργειών εδαφικής συνεργασίας και της χρήσης των ΕΟΕΣ (για τη διαπεριφερειακή συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3γ))·

 

α β) της ενίσχυσης της βάσης αποδεικτικών στοιχείων με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής και της επίτευξης των θεματικών στόχων μέσω της ανάλυσης των τάσεων ανάπτυξης (για τη διαπεριφερειακή συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3δ))·

 

α γ) της διάδοσης ορθών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης και μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων από την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ αστικού και αγροτικού περιβάλλοντος (για τη διαπεριφερειακή συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3β)).

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 δ. Όσον αφορά το πρόγραμμα PEACE, το ΕΤΠΑ πρέπει, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, να συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω περιφέρειες, ιδίως με ενέργειες για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. Κάθε άξονας προτεραιότητας αφορά ένα ταμείο, αντιστοιχεί σε έναν θεματικό στόχο και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω θεματικούς στόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισμού.

1. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας αποτελείται από άξονες προτεραιότητας. Κάθε άξονας προτεραιότητας αντιστοιχεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 52 του κανονισμού αριθ. .../2013 [ΚΚΔ] σε έναν θεματικό στόχο και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες του εν λόγω θεματικού στόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος κανονισμού. Κατά περίπτωση και προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα σε μια θεματικά συνεπή ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί, σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, να συνδυάζει μία ή περισσότερες συμπληρωματικές επενδυτικές προτεραιότητες από διαφορετικούς θεματικούς στόχους προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη συνεισφορά τους στον άξονα προτεραιότητας.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας καθορίζει:

2. Ένα πρόγραμμα συνεργασίας συμβάλλει στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στην επίτευξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και καθορίζει:

α) μια στρατηγική για τη συνεισφορά του προγράμματος συνεργασίας στη στρατηγική της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, στην οποία περιλαμβάνονται:

α) μια αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων, των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων και των κονδυλίων, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό στρατηγικό πλαίσιο· βάσει μιας ανάλυσης της κατάστασης του […] τομέα του προγράμματος στο σύνολό του όσον αφορά τις ανάγκες αντιμετώπισης και τη στρατηγική που επιλέγεται προς τον σκοπό αυτόν, με την κάλυψη, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, των κόμβων που λείπουν για τις διασυνοριακές συνδέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης·

i) προσδιορισμός των αναγκών αντιμετώπισης των προκλήσεων όσον αφορά τον τομέα του προγράμματος στο σύνολό του·

 

ii) αιτιολόγηση της επιλογής των θεματικών στόχων και των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων, λαμβανομένων υπόψη του κοινού στρατηγικού πλαισίου και των αποτελεσμάτων της εκ των προτέρων αξιολόγησης·

 

β) για κάθε άξονα προτεραιότητας:

β) για κάθε άξονα προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας:

i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους·

i) τις επενδυτικές προτεραιότητες και τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους·

ii) τους κοινούς και ειδικούς δείκτες επιδόσεων και αποτελεσμάτων με, κατά περίπτωση, μια τιμή βάσης και μια ποσοτικοποιημένη τιμή-στόχο·

ii) προκειμένου να ενισχυθεί ο προσανατολισμός του προγραμματισμού με γνώμονα τα αποτελέσματα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους ειδικούς στόχους και τους αντίστοιχους δείκτες αποτελεσμάτων, με μια τιμή βάσης και μια τιμή-στόχο, κατά περίπτωση ποσοτικοποιημένη, σύμφωνα με το άρθρο 15·

iii) περιγραφή των ενεργειών που θα υποστηριχθούν, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού των βασικών ομάδων-στόχων, των ιδιαίτερων στοχευόμενων εδαφών και των τύπων των δικαιούχων, κατά περίπτωση, καθώς και της προγραμματισμένης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων·

iii) περιγραφή του είδους και παραδειγμάτων των ενεργειών που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο κάθε επενδυτικής προτεραιότητας και της αναμενόμενης συμβολής τους στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο σημείο i), συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων αρχών για την επιλογή επιχειρήσεων και, κατά περίπτωση, του προσδιορισμού των βασικών ομάδων-στόχων, των ιδιαίτερων στοχευόμενων εδαφών και των τύπων των δικαιούχων, καθώς και της προγραμματισμένης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων και των κυριότερων έργων·

iv) τις αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης βάσει ονοματολογίας που έχει εγκρίνει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 και ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων·

iv) τους κοινούς και τους ειδικούς δείκτες εκροών, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικά προσδιορισμένης τιμής-στόχου, που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 15, για κάθε επενδυτική προτεραιότητα·

 

iv α) τα στάδια εφαρμογής και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τους δείκτες εκροών που θα χρησιμεύσουν ως ορόσημα και στόχοι για το πλαίσιο επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 και το παράρτημα (xx)του κανονισμού (ΕΕ) αριθ./2012 [ΚΚΔ]·

 

iv β) κατά περίπτωση, συνοπτική παρουσίαση της προγραμματιζόμενης χρήσης της τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων, όταν κρίνεται απαραίτητο, ενεργειών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων και των δικαιούχων και, κατά περίπτωση, ενεργειών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των σχετικών εταίρων που συμμετέχουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων·

 

iv γ) τις αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης με βάση ονοματολογία που θεσπίζει η Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 και ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων·

 

β α) για κάθε άξονα προτεραιότητας που αφορά την τεχνική βοήθεια:

 

i α) ειδικούς στόχους

 

i β) τα αναμενόμενα αποτελέσματα για κάθε ειδικό στόχο και, εφόσον υπάρχει αντικειμενική δικαιολόγηση βάσει του περιεχομένου των δράσεων, τους αντίστοιχους δείκτες αποτελεσμάτων, με αρχική τιμή και τιμή στόχου σύμφωνα με το άρθρο 15·

 

i γ) περιγραφή των δράσεων που θα υποστηριχθούν και της αναμενόμενης συμβολής τους στους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο σημείο i)·

 

i δ) τους δείκτες επιδόσεων που αναμένεται να συμβάλουν στα αποτελέσματα·

 

i ε) τις αντίστοιχες κατηγορίες παρέμβασης βάσει ονοματολογίας που έχει εγκρίνει η Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 143 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ.[…]/2013 [ΚΚΔ] και ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων·

 

i στ) Το σημείο ii) δεν εφαρμόζεται όταν η συνεισφορά της Ένωσης στον άξονα ή τους άξονες προτεραιότητας σχετικά με την τεχνική βοήθεια προς επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τα 15.000.000 ευρώ.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη συνεισφορά στην ολοκληρωμένη στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης που προβλέπεται στη σύμβαση εταιρικής σχέσης, στην οποία περιλαμβάνονται:

2 α. Tο πρόγραμμα συνεργασίας περιγράφει, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τους στόχους του, την ολοκληρωμένη προσέγγιση της εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 174 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης των κρατών μελών που συμμετέχουν και δείχνοντας με ποιον τρόπο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, προσδιορίζοντας όπου κρίνεται σκόπιμο, τα ακόλουθα:

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 γ. Το πρόγραμμα συνεργασίας καθορίζει επίσης τα ακόλουθα, σε σχέση με το περιεχόμενο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών:

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 - στοιχείο γ - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τη συνεργασία των ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και των υπόλοιπων εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

α α) οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συνεργασία των ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ και των υπόλοιπων εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας και του ενδεχόμενου συνδυασμού των ΔΣΕ, ΕΜΓ, ΕΤΑ και ΜΠΒ, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΚΔ]· στα οποία τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή εδάφη συμμετέχουν σε προγράμματα συνεργασίας που περιλαμβάνουν τη χρήση πιστώσεων του ΕΤΠΑ για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και πόρους του ΕΤΑ, μηχανισμούς συντονισμού στο κατάλληλο επίπεδο για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω πόρων·

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) κατά περίπτωση, μια σχεδιασμένη ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και των περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά, ιδίως δε τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

διαγράφεται

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κατά περίπτωση, ο κατάλογος των δήμων στους οποίους πρόκειται να εφαρμοστούν προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η ενδεικτική ετήσια κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τα εν λόγω προγράμματα·

α β) οι αρχές για την αναγνώριση των αστικών περιοχών στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν προγράμματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και η ενδεικτική κατανομή της υποστήριξης του ΕΤΠΑ για τα εν λόγω προγράμματα·

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα) – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ) την προσέγγιση της χρήσης του μέσου ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης εκτός των περιπτώσεων του στοιχείου β), και την ενδεικτική κατανομή από κάθε άξονα προτεραιότητας·

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv) ο προσδιορισμός των περιοχών στις οποίες θα επιδιωχθεί τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων·

α α) η προσέγγιση στη χρήση μέσων τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων και οι αρχές για τον καθορισμό των περιοχών όπου θα εφαρμοστεί·

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – περίπτωση v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

v) κατά περίπτωση, η συνεισφορά των σχεδιασμένων παρεμβάσεων για μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

α δ) όταν κράτη μέλη και περιφέρειες συμμετέχουν σε μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, η συνεισφορά των σχεδιασμένων παρεμβάσεων για τις εν λόγω στρατηγικές εξαρτάται από τις ανάγκες της περιοχής του προγράμματος όπως προσδιορίζονται από το σχετικό κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τα έργα στρατηγικής σημασίας που αναγνωρίζονται στις αντίστοιχες στρατηγικές.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) τις ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

διαγράφεται

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) ένα πλαίσιο επιδόσεων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]·

διαγράφεται

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για τη συμμετοχή των εταίρων στην προετοιμασία του προγράμματος συνεργασίας και ο ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος συνεργασίας·

α γ) οι ενέργειες που αναλαμβάνονται για τη συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΚΔ] στην προετοιμασία του προγράμματος συνεργασίας και ο ρόλος των εν λόγω εταίρων στην προετοιμασία και στην εφαρμογή […], του προγράμματος συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στην επιτροπή παρακολούθησης·

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) εκτίμηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και οι ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη μείωσής της, συνοδευόμενες από τους σχετικούς στόχους·

α β) μια συνοπτική παρουσίαση της εκτίμησης της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και, όποτε κρίνεται απαραίτητο, των ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί, συνοδευόμενη από ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης·

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)κατάλογος των κύριων έργων για τα οποία η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης των βασικών εργασιών είναι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018·

γ β) κατάλογος των κύριων έργων η υλοποίηση των οποίων έχει σχεδιαστεί για την περίοδο προγραμματισμού·

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) ένα σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει δύο πίνακες (χωρίς κατανομή κατά συμμετέχον κράτος μέλος):

γ α) ένα σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει δύο πίνακες (χωρίς κατανομή κατά συμμετέχον κράτος μέλος):

i) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται για κάθε έτος, σύμφωνα με τα άρθρα 53, 110 και 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ·

i) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται για κάθε έτος, σύμφωνα με τους κανόνες περί ποσοστών συγχρηματοδότησης που ορίζονται στα άρθρα 53, 110 και 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ·

ii) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, για το πρόγραμμα συνεργασίας και για κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ και η εθνική συγχρηματοδότηση. Στις περιπτώσεις στις οποίες η εθνική συγχρηματοδότηση αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική συγχρηματοδότηση, στον πίνακα εμφαίνεται η ενδεικτική κατανομή μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών συνιστωσών. Επίσης, εμφαίνεται, για σκοπούς πληροφόρησης, η προβλεπόμενη συμμετοχή της ΕΤΕπ·

ii) έναν πίνακα στον οποίο καθορίζεται, για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού, για το πρόγραμμα συνεργασίας και για κάθε άξονα προτεραιότητας, το ποσό των συνολικών πιστώσεων που προβλέπεται ότι θα συνεισφέρει το ΕΤΠΑ και η εθνική συγχρηματοδότηση. Για τους άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι συνδυάζουν επενδυτικές προτεραιότητες από διαφόρους θεματικούς στόχους, ο πίνακας θα προσδιορίζει το ποσό των συνολικών πιστώσεων και την εθνική συμμετοχή για κάθε ένα από τους αντίστοιχους θεματικούς στόχους. Στις περιπτώσεις στις οποίες η εθνική συγχρηματοδότηση αποτελείται από δημόσια και ιδιωτική συγχρηματοδότηση, στον πίνακα εμφαίνεται η ενδεικτική κατανομή μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών συνιστωσών. Επίσης, εμφαίνεται, για σκοπούς πληροφόρησης, οποιαδήποτε εισφορά από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και η προβλεπόμενη συμμετοχή της ΕΤΕπ·

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πρόγραμμα συνεργασίας καθορίζει:

ζ) τις διατάξεις εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:

a a) τις διατάξεις εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:

i) προσδιορισμό του φορέα διαπίστευσης, της διαχειριστικής αρχής και της ελεγκτικής αρχής·

i) τον προσδιορισμό της διαχειριστικής αρχής, της αρχής πιστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, και της ελεγκτικής αρχής·

ii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί για τη διενέργεια καθηκόντων ελέγχου·

ii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί για τη διενέργεια καθηκόντων ελέγχου·

iii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί αρμόδιοι για τη διενέργεια καθηκόντων δημοσιονομικού ελέγχου·

iii) τον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί αρμόδιοι για τη διενέργεια καθηκόντων δημοσιονομικού ελέγχου·

iv) τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής Γραμματείας·

iv) τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής Γραμματείας·

v) συνοπτική περιγραφή των διαχειριστικών και ελεγκτικών ρυθμίσεων·

v) συνοπτική περιγραφή των διαχειριστικών και ελεγκτικών ρυθμίσεων·

vi) τον καταμερισμό των υποχρεώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών σε περίπτωση δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλονται από τη διαχειριστική αρχή ή από την Επιτροπή.

vi) τον καταμερισμό των υποχρεώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών σε περίπτωση δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλονται από τη διαχειριστική αρχή ή από την Επιτροπή.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των στοιχείων α) έως δ) προσαρμόζονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του παρόντος κανονισμού.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 2 α) και β) (σημεία i) - vi)), 3 και 5 α) προσαρμόζονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προγραμμάτων συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του στοιχείου ε) σημεία ii) και iii) δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του παρόντος κανονισμού.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 2 ε) και 5 β) δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα) - στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β) τον φορέα στον οποίο η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει τις πληρωμές·

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

2 δ. Κάθε πρόγραμμα συνεργασίας, κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη της σχετικής δεόντως αιτιολογημένης αξιολόγησης, από το κράτος μέλος, της σημασίας του για το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος, περιλαμβάνει:

i) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, η αποτελεσματικότητα των πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, καθώς η πρόληψη αλλά και η διαχείριση των κινδύνων στην επιλογή των πράξεων·

α α) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, η αποτελεσματικότητα των πόρων, ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν, η ανθεκτικότητα στις καταστροφές καθώς και η πρόληψη αλλά και η διαχείριση των κινδύνων στην επιλογή των πράξεων·

ii) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών και να εμποδιστεί οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, του σχεδιασμό και της εφαρμογής του προγράμματος συνεργασίας, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των διαφόρων ομάδων-στόχων που διατρέχουν κίνδυνο τέτοιων διακρίσεων, και ιδιαίτερα των απαιτήσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία·

α β) περιγραφή ειδικών ενεργειών ώστε να προωθηθεί η ισότητα των ευκαιριών και να εμποδιστεί οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, του σχεδιασμό και της εφαρμογής του προγράμματος συνεργασίας, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των διαφόρων ομάδων-στόχων που διατρέχουν κίνδυνο τέτοιων διακρίσεων, και ιδιαίτερα των απαιτήσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες·

iii) περιγραφή της συμβολής του στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και, κατά περίπτωση, των ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης του ζητήματος της ισότητας των φύλων σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και πράξεων.

α γ) περιγραφή της συμβολής του στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και, κατά περίπτωση, των ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης του ζητήματος της ισότητας των φύλων σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και πράξεων.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνώμη των εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα μέτρα που καθορίζονται στα σημεία ii) και iii) μαζί με την πρόταση προγράμματος συνεργασίας.

 

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ).

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζονται στα προγράμματα συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ).

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα προγράμματα συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) ορίζουν τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους για ένα τέτοιο πρόγραμμα συνεργασίας και μπορεί να καθορίζουν τη διαδικασία παροχής επιχορήγησης.

2 ε. Τα προγράμματα συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία γ) και δ) ορίζουν τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους για ένα τέτοιο πρόγραμμα συνεργασίας και μπορεί να καθορίζουν τη διαδικασία παροχής επιχορήγησης.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο ενός προγράμματος συνεργασίας πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών να παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας.

2 στ. Τα κράτη μέλη και, αφού αποδεχθούν την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας, οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο ενός προγράμματος συνεργασίας πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των τρίτων χωρών ή εδαφών, να παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας και, στην περίπτωση αυτή, τη δέσμευση χρηματοδοτικής συνεισφοράς των τρίτων χωρών ή εδαφών.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τα προγράμματα συνεργασίας σύμφωνα με υπόδειγμα που εκδίδει η Επιτροπή.

2 ζ. Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, αφού αποδεχθούν την πρόσκληση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας, οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη σχεδιάζουν τα προγράμματα συνεργασίας σύμφωνα με υπόδειγμα που εκδίδει η Επιτροπή. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, στην περίπτωση των προγραμμάτων συνεργασίας που περιλαμβάνουν εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διαβουλεύονται με τις αντίστοιχες τρίτες χώρες προτού υποβάλουν τα προγράμματα στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, οι συμφωνίες σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας και την πιθανή συμβολή των τρίτων χωρών είναι δυνατόν να διατυπώνονται στα επισήμως εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριάσεων διαβουλεύσεων με τις τρίτες χώρες ή τις συζητήσεις των περιφερειακών οργανώσεων συνεργασίας.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η επιτροπή εκδίδει το υπόδειγμα αυτό με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

2 η. Η επιτροπή εκδίδει το υπόδειγμα αυτό με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 θ. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικών πράξεων, για την έγκριση όλων των στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών τους) που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο, εκτός από όσα εμπίπτουν στην παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο vii) και στοιχείο ε), στην παράγραφο 4 στοιχείο α) σημείο i) και στοιχείο γ) και στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, που παραμένουν υπό την ευθύνη των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 ι. Τυχόν απόφαση που τροποποιεί τα στοιχεία του προγράμματος συνεργασίας τα οποία δεν καλύπτονται από την απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 11 κοινοποιούνται από τη διαχειριστική αρχή στην Επιτροπή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της απόφασης. Η απόφαση ορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, που δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία έκδοσής της.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τα προγράμματα συνεργασίας, ο ενδιάμεσος φορέας που πραγματοποιεί τη διαχείριση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] είναι ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες χώρες, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών.

Για τα προγράμματα συνεργασίας, ο ενδιάμεσος φορέας που πραγματοποιεί τη διαχείριση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες χώρες, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών ή ένας EΟΕΣ.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Επιλογή των πράξεων

Επιλογή των πράξεων

1. Οι πράξεις βάσει των προγραμμάτων συνεργασίας επιλέγονται από την επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

1. Οι πράξεις βάσει των προγραμμάτων συνεργασίας επιλέγονται από την επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Η επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να συστήσει διευθύνουσα επιτροπή λειτουργούσα υπό την ευθύνη της για την επιλογή των δράσεων.

2. Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της διασυνοριακής και της διακρατικής συνεργασίας συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτος μέλος. Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι είναι προς όφελος της περιοχής του προγράμματος.

2. Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της διασυνοριακής και της διακρατικής συνεργασίας συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτος μέλος. Μια πράξη μπορεί να εκτελείται σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι εντοπίζονται διασυνοριακά ή διακρατικά οφέλη και επιπτώσεις.

Στις πράξεις που αφορούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτη μέλη.

Στις πράξεις που αφορούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) συμμετέχουν δικαιούχοι από τουλάχιστον τρεις χώρες, δύο τουλάχιστον από τους οποίους είναι από κράτη μέλη.

 

Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν ισχύουν για δράσεις στο πλαίσιο διασυνοριακών προγραμμάτων μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και των όμορων χωρών της Ιρλανδίας προς υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος γ).

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια πράξη, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές και φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών, για διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και τουλάχιστον τριών συμμετεχουσών χωρών, για διαπεριφερειακή συνεργασία.

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια πράξη, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές και φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών, για διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και τουλάχιστον τριών συμμετεχουσών χωρών, για διαπεριφερειακή συνεργασία.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση των πράξεων.

4. Οι δικαιούχοι συνεργάζονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των πράξεων. Επιπλέον, συνεργάζονται για τη στελέχωση ή τη χρηματοδότηση των πράξεων, ή και στους δύο τομείς.

 

Για πράξεις σε προγράμματα μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και τρίτων χωρών ή εδαφών, η συνεργασία των δικαιούχων απαιτείται μόνο στα δύο πεδία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

5. Η διαχειριστική αρχή παρέχει στον κύριο ή μόνο δικαιούχο για κάθε πράξη έγγραφο στο οποίο καθορίζονται οι όροι για τη υποστήριξη της πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης.

5. Η διαχειριστική αρχή παρέχει στον κύριο ή μόνο δικαιούχο για κάθε πράξη έγγραφο στο οποίο καθορίζονται οι όροι για τη υποστήριξη της πράξης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων όσον αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης και την προθεσμία εκτέλεσης.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια πράξη, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές και φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών, για διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και τουλάχιστον τριών συμμετεχουσών χωρών, για διαπεριφερειακή συνεργασία.

3. Παρά την παράγραφο 2, ένας EΟΕΣ ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας από τις συμμετέχουσες χώρες μπορεί να υποβάλει αίτηση ως μόνος δικαιούχος για μια πράξη, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί από δημόσιες αρχές και φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών, για διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία, και τουλάχιστον τριών συμμετεχουσών χωρών, για διαπεριφερειακή συνεργασία.

 

Νομικό πρόσωπο που εφαρμόζει χρηματοδοτικό μέσο ή αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια, κατά περίπτωση, μπορεί να είναι ο μόνος δικαιούχος για μια πράξη χωρίς την εφαρμογή των απαιτήσεων περί σύστασής του που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι

1. Όταν υπάρχουν δύο οι περισσότεροι δικαιούχοι για μια πράξη σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας, ένας από αυτούς ορίζεται από όλους τους δικαιούχους ως ο κύριος δικαιούχος.

1. Όταν υπάρχουν δύο οι περισσότεροι δικαιούχοι για μια πράξη σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας, ένας από αυτούς ορίζεται από όλους τους δικαιούχους ως ο κύριος δικαιούχος.

2. Ο κύριος δικαιούχος εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

2. Ο κύριος δικαιούχος εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) καθορίζει τις ρυθμίσεις με τους υπόλοιπους δικαιούχους σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, εγγυώνται τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την πράξη, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

α) καθορίζει τις ρυθμίσεις με τους υπόλοιπους δικαιούχους σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, εγγυώνται τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την πράξη, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

β) φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης·

β) φέρει την ευθύνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης ολόκληρης της πράξης·

γ) εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από όλους τους δικαιούχους έχουν πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση της πράξης και αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ όλων των δικαιούχων·

γ) εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες που υποβάλλονται από όλους τους δικαιούχους έχουν πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση της πράξης και αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ όλων των δικαιούχων και σύμφωνα με το έγγραφο που παρέχει η διαχειριστική αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5·

δ) επαληθεύει ότι οι δαπάνες που υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους δικαιούχους επικυρώθηκαν από τον/τους ελεγκτή/-ές, όταν η επαλήθευση αυτή δεν πραγματοποιείται από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3.

δ) διασφαλίζει ότι οι δαπάνες που υποβλήθηκαν από τους υπόλοιπους δικαιούχους επαληθεύτηκαν από τον/τους ελεγκτή/-ές, όταν η επαλήθευση αυτή δεν πραγματοποιείται από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3.

3. Ο κύριος δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι υπόλοιποι δικαιούχοι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών αυτών για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

3. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2, ο κύριος δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι υπόλοιποι δικαιούχοι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από τα ταμεία. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών αυτών για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

4. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι εγκατεστημένοι και οι μόνοι δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι σε κράτος μέλος.

4. Οι κύριοι δικαιούχοι είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος που συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή εδάφη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεργασίας μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο κύριος δικαιούχος μπορεί να είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα ή έδαφος που συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα συνεργασίας, με την προϋπόθεση ότι η διαχειριστική αρχή είναι πεπεισμένη ότι ο κύριος δικαιούχος μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις διαχείρισης, επαληθεύσεων και λογιστικού ελέγχου.

 

Οι μόνοι δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι σε κράτος μέλος που συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας. Μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι σε κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρο 11 παράγραφος 3.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Εκθέσεις εφαρμογής

Εκθέσεις εφαρμογής

1. Έως τις 30 Απριλίου 2016 και έως τις 30 Απριλίου κάθε επόμενου έτους έως και του 2022 η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. η έκθεση που υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς και το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών και τις 31ης Δεκεμβρίου 2013.

1. Έως τις 31 Μαΐου 2016 και έως τις 31 Μαΐου κάθε επόμενου έτους έως και του 2022, η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. η έκθεση που υποβάλλεται το 2016 καλύπτει τα οικονομικά έτη 2014 και 2015, καθώς και το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών και τις 31ης Δεκεμβρίου 20131.

 

1 α. Για τις εκθέσεις που υποβάλλονται το 2017 και το 2019, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η 30ή Ιουνίου.

2. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

2. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής παρέχουν πληροφορίες σχετικά με:

α) την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]·

α) την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]·

β) την πρόοδο της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των κύριων έργων και των κοινών σχεδίων δράσης.

β) κατά περίπτωση, την πρόοδο της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των κύριων έργων και των κοινών σχεδίων δράσης.

3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που υποβάλλονται το 2017 και το 2019 παραθέτουν και αξιολογούν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 44 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] αντίστοιχα και τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παράγραφο 2, μαζί με:

3. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής που υποβάλλονται το 2017 και το 2019 παραθέτουν και αξιολογούν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 44 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] αντίστοιχα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μαζί με πληροφορίες για τα θέματα που αναφέρονται στα στοιχεία γ), στ) και η) κατωτέρω και μπορούν, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων, να περιλαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες για τα εξής:

α) την πρόοδο στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων της διατηρήσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει του επιχειρησιακού προγράμματος·

α) την πρόοδο στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εδαφική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων της διατηρήσιμης αστικής ανάπτυξης και της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει του προγράμματος συνεργασίας·

β) την πρόοδο στην εφαρμογή των ενεργειών για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ·

β) την πρόοδο στην εφαρμογή των ενεργειών για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ·

 

β α) κατά περίπτωση, τη συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες·

γ) την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων·

γ) την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα των αξιολογήσεων·

δ) τις ειδικές ενέργειες που αναλαμβάνονται προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των γυναικών και να εμποδιστούν οι διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του ζητήματος της ισότητας των φύλων σε επίπεδο προγράμματος και πράξεων·

δ) τις ειδικές ενέργειες που αναλαμβάνονται προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα των ανδρών και των γυναικών και να εξαλειφθούν οι διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση του ζητήματος της ισότητας των φύλων σε επίπεδο προγράμματος συνεργασίας και πράξεων·

ε) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται προκειμένου να προωθηθεί η διατηρήσιμη ανάπτυξη·

ε) τις ενέργειες που αναλαμβάνονται προκειμένου να προωθηθεί η διατηρήσιμη ανάπτυξη·

στ) τα αποτελέσματα των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιοποίησης που λαμβάνονται βάσει της επικοινωνιακής στρατηγικής·

στ) τα αποτελέσματα των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιοποίησης που λαμβάνονται βάσει της επικοινωνιακής στρατηγικής·

ζ) την πρόοδο στην εφαρμογή των ενεργειών στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας, κατά περίπτωση·

ζ) την πρόοδο στην εφαρμογή των ενεργειών στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας·

η) τη συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος συνεργασίας.

η) τη συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος συνεργασίας.

4. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και η τελική έκθεση εφαρμογής καταρτίζονται βάσει υποδειγμάτων που εκδίδει η Επιτροπή με πράξεις εφαρμογής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

4. Οι ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής και η τελική έκθεση εφαρμογής καταρτίζονται βάσει υποδειγμάτων που εκδίδει η Επιτροπή με πράξεις εφαρμογής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΕ)αριθ.[…]/2012 [ΚΚΔ].

 

______________

 

1 Με την επιφύλαξη ευθυγράμμισης με τα αποτελέσματα των συζητήσεων σχετικά με το άρθρο 101 ΚΚΔ.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν δεν διοργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], η αίτηση για επανεξέταση μπορεί να πραγματοποιείται γραπτώς.

Η ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[…] /2013 [ΚΚΔ].

 

Όταν δεν διοργανώνεται ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], η αίτηση για επανεξέταση μπορεί να πραγματοποιείται γραπτώς.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κοινοί δείκτες, όπως καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ]. Οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.

1. Οι κοινοί δείκτες επιδόσεων, όπως καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, οι ειδικοί δείκτες υλοποίησης προγραμμάτων χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και iv) του παρόντος κανονισμού.

Για τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν και οι σωρευτικοί στόχοι ορίζονται για το 2022.

2. Για τους κοινούς δείκτες επιδόσεων και για τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν. Οι σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι για αυτούς τους δείκτες ορίζονται για το 2022.

Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι τιμές βάσης ορίζονται με τη χρήση των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων και οι στόχοι ορίζονται για το 2022, αλλά μπορούν να εκφράζονται με ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους.

3. Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι οποίοι σχετίζονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές βάσης χρησιμοποιούν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και οι στόχοι ορίζονται για το 2022. Οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται με ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους.

 

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 29 για την τροποποίηση του καταλόγου κοινών δεικτών επιδόσεων στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την επίτευξη προσαρμογών, όπου δικαιολογείται, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας, αλλά δεν είναι μικρότερο από 1 500 000 ευρώ.

Το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 6% του συνολικού ποσού που διατίθεται για ένα πρόγραμμα συνεργασίας. Για προγράμματα με συνολικές πιστώσεις που δεν ξεπερνούν τα 50°000°000 ευρώ, το ποσό του ΕΤΠΑ που διατίθεται για τεχνική βοήθεια περιορίζεται στο 7% του συνολικού ποσού που διατίθεται, αλλά δεν είναι μικρότερο από 1°500°000 ευρώ και υψηλότερο από 3°000°000 ευρώ.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29, έτσι ώστε να θεσπίζονται πρόσθετοι ειδικοί κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για τα προγράμματα συνεργασίας.

1. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 όσον αφορά τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για τα προγράμματα συνεργασίας σε σχέση με τα έξοδα προσωπικού, γραφείων και τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα ταξιδιών και στέγασης, εξωτερικής πραγματογνωμοσύνης και τις δαπάνες υπηρεσιών και εξοπλισμού. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29 ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εντός τεσσάρων μηνών από την έγκριση του παρόντος κανονισμού.

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή στον παρόντα κανονισμό, η επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζει κανόνες επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα συνεργασίας στο σύνολό του.

2. Με την επιφύλαξη των κανόνων επιλεξιμότητας που προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ], στον παρόντα κανονισμό ή στην κατεξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στην επιτροπή παρακολούθησης θεσπίζουν επιπρόσθετους κανόνες επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα συνεργασίας στο σύνολό του.

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή στον παρόντα κανονισμό ή από την επιτροπή παρακολούθησης, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η δαπάνη.

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ], στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τους κανόνες που έχουν καταρτιστεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η δαπάνη.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους έως το 15 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους έως το 20 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για πράξεις που αφορούν δραστηριότητες προώθησης και ανάπτυξη ικανοτήτων, οι δαπάνες δύνανται να πραγματοποιούνται εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο α) και της παραγράφου 2 στοιχείο β).

3. Για πράξεις που αφορούν δραστηριότητες παροχής τεχνικής βοήθειας ή προώθησης και ανάπτυξη ικανοτήτων, οι δαπάνες δύνανται να πραγματοποιούνται εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχεία α) και γ).

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος μέλος.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη διαχειριστική αρχή, για τους σκοπούς του άρθρου 113 παράγραφος 2 του κανονισμού, μία και μόνη αρχή πιστοποίησης και, για τους σκοπούς του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική αρχή. Η διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική αρχή εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος.

 

Το κράτος μέλος που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας μπορεί να διορίσει τη διαχειριστική αρχή που είναι αρμόδια να εκτελεί τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης. Αυτός ο διορισμός δεν θίγει τον καταμερισμό των υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών όπως αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα συνεργασίας.

2. Η διαχειριστική αρχή λαμβάνει τις πληρωμές στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή και πραγματοποιεί πληρωμές στον κύριο δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

2. Η αρχή πιστοποίησης λαμβάνει τις πληρωμές στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή και πραγματοποιεί, κατά γενικό κανόνα, πληρωμές στον κύριο δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 122 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η διαχειριστική αρχή ενός προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα καθήκοντά της διαχειριστικής αρχής και της αρχής πιστοποίησης τα οποία προβλέπονται στα άρθρα 114 και 115 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ].

1. Η διαχειριστική αρχή ενός προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα καθήκοντα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 114 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2012 [ΚΚΔ], με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου.

2. Η διαχειριστική αρχή, έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τυχόν τρίτες χώρες συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεργασίας, συγκροτεί κοινή Γραμματεία.

2. Η διαχειριστική αρχή, έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τυχόν τρίτες χώρες συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεργασίας, συγκροτεί κοινή Γραμματεία.

Η κοινή Γραμματεία επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η κοινή Γραμματεία παρέχει επίσης πληροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει των προγραμμάτων συνεργασίας και επικουρεί τους δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεων.

Η κοινή Γραμματεία επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Η κοινή Γραμματεία παρέχει επίσης πληροφορίες στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης βάσει των προγραμμάτων συνεργασίας και επικουρεί τους δικαιούχους στην εκτέλεση των πράξεων.

3. Οι επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή για ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος όπου η διαχειριστική αρχή είναι ένας EΟΕΣ.

3. Όπου η διαχειριστική αρχή είναι ένας EΟΕΣ, οι επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή ή υπό την ευθύνη της τουλάχιστον για τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες μέλη των οποίων συμμετέχουν στον ΕΟΕΣ.

4. Όταν η διαχειριστική αρχή δεν μπορεί να διενεργήσει τις επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ορίζει τον φορέα ή το άτομο που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή των εν λόγω επαληθεύσεων σε σχέση με τους δικαιούχους στην επικράτειά του («ελεγκτής/-ές»).

4. Όταν η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί τις επαληθεύσεις βάσει του άρθρου 114 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος ή όταν οι επαληθεύσεις δεν διενεργούνται από τη διαχειριστική αρχή ή υπό την ευθύνη της για τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες μέλη των οποίων συμμετέχουν στον ΕΟΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 3, κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, εφόσον η τελευταία έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα συνεργασίας, ορίζει τον φορέα ή το άτομο που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή των εν λόγω επαληθεύσεων σε σχέση με τους δικαιούχους στην επικράτειά του («ελεγκτής/-ές»). Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχειριστική αρχή βεβαιώνεται ότι οι δαπάνες κάθε δικαιούχου που συμμετέχει σε μια πράξη έχουν επαληθευτεί από διορισμένο ελεγκτή. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι δαπάνες μπορούν να επαληθευθούν εντός περιόδου τριών μηνών από την υποβολή των εγγράφων από το δικαιούχο.

Ο εν λόγω ελεγκτές είναι, αν είναι δυνατόν, οι ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εν λόγω επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Οι εν λόγω ελεγκτές μπορεί να είναι οι ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εν λόγω επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα είναι υπεύθυνο/-η για τις επαληθεύσεις που διενεργούνται στην επικράτειά του/της.

Κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, εφόσον η τελευταία έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα συνεργασίας, είναι υπεύθυνο/-η για τις επαληθεύσεις που διενεργούνται στην επικράτειά του/της.

Στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι δυνατόν να επαληθευτεί μόνο σε σχέση με μια συνολική πράξη, η επαλήθευση πραγματοποιείται από τη διαχειριστική αρχή ή από τον ελεγκτή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο κύριος δικαιούχος.

Στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι δυνατόν να επαληθευτεί μόνο σε σχέση με μια συνολική πράξη, η επαλήθευση πραγματοποιείται από τη διαχειριστική αρχή ή από τον ελεγκτή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο κύριος δικαιούχος.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 22 α

 

Καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης

 

Η αρχή πιστοποίησης ενός προγράμματος συνεργασίας εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [...]/2013 [ΚΚΔ].

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν η ελεγκτική αρχή δεν έχει την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επικουρείται από ομάδα ελεγκτών η οποία απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας και εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ].

2. Όταν η ελεγκτική αρχή δεν έχει την εξουσιοδότηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επικουρείται από ομάδα ελεγκτών η οποία απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους ή τρίτης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας και εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ]. Κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, εφόσον έχει αποδεχθεί την πρόσκληση να συμμετάσχει στο πρόγραμμα συνεργασίας, είναι υπεύθυνο/-η για τους ελέγχους που διενεργούνται στην επικράτειά του/της.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 24

Άρθρο 20 α

Διαπίστευση

Διαπίστευση

Η διαπίστευση στη διαχειριστική αρχή χορηγείται από τον φορέα διαπίστευσης του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει η διαχειριστική αρχή.

Η διαδικασία για τον διορισμό της διαχειριστικής αρχής και, κατά περίπτωση, της αρχής πιστοποίησης, όπως παρατίθεται στο άρθρο 113α [ΚΚΔ], πραγματοποιείται από το κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει η αρχή.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ μετατρέπονται σε ευρώ από τους δικαιούχους εντός του μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ μετατρέπονται σε ευρώ από τους δικαιούχους με την μηνιαία λογιστική ισοτιμία της Επιτροπής, είτε για τον μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες, είτε για τον μήνα κατά τον οποίον οι δαπάνες υποβλήθηκαν προς επαλήθευση στη διαχειριστική αρχή ή στον ελεγκτή σύμφωνα προς το άρθρο 20, είτε για το μήνα κατά τον οποίον οι δαπάνες υποβλήθηκαν στον κύριο δικαιούχο. Η επιλεγείσα μέθοδος ορίζεται στο πρόγραμμα συνεργασίας και εφαρμόζεται στο σύνολο των δικαιούχων.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 27

διαγράφεται

Αποδέσμευση

 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 127 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, αλλά με την επιφύλαξη του άρθρου 127 παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], η Επιτροπή αποδεσμεύει οποιοδήποτε τμήμα του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου σε πρόγραμμα συνεργασίας το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών αρχικής και ετήσιας προχρηματοδότησης, των ενδιάμεσων πληρωμών και του ετήσιου υπολοίπου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου οικονομικού έτους μετά το έτος ανάληψης υποχρέωσης βάσει του προγράμματος συνεργασίας ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ].

 

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο VII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Α (ΝΕΟ)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 28

Άρθρο 24 α

Συμμετοχή τρίτων χωρών

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής τρίτων χωρών σε προγράμματα διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 5, θεσπίζονται στο σχετικό πρόγραμμα συνεργασίας και/ή στη σχετική συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής, καθεμίας από τις τρίτες χώρες και του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος συνεργασίας, κατά περίπτωση.

Οι εφαρμοστέοι όροι υλοποίησης του προγράμματος που διέπουν τη δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της συμμετοχής τρίτων χωρών μέσω της συμβολής πόρων του ΜΠΒ ή του ΙΜΓ σε διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματα συνεργασίας, θεσπίζονται στο σχετικό πρόγραμμα συνεργασίας και επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, στη συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ της Επιτροπής, καθεμίας από τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών και του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος συνεργασίας. Οι όροι υλοποίησης του προγράμματος πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 και στο άρθρο 17 παράγραφος 1 μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σ’ αυτή. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

4. Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή, μόλις εγκρίνει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν και τα δύο ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σ’ αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν και τα δύο ενημερώσει την Επιτροπή για το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 30

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή συντονισμού των ταμείων. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

3. Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όσον αφορά τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της μερικής ακύρωσης, συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η οποία, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να διέπει τη συνδρομή αυτή ή τα σχετικά έργα μέχρι το κλείσιμό τους.

1. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει ούτε τη συνέχιση ούτε την τροποποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ή της μερικής ακύρωσης, συνδρομής την οποία έχει εγκρίνει η Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 ή οποιασδήποτε άλλης νομοθετικής πράξης που διέπει τη συνδρομή αυτή στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η οποία, κατά συνέπεια, εξακολουθεί να διέπει τη συνδρομή αυτή ή τα σχετικά έργα μέχρι το κλείσιμό τους.

2. Οι αιτήσεις σχετικά με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας στην περίοδο 2007-2013 για τη λήψη συνδρομής οι οποίες υποβλήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 παραμένουν σε ισχύ.

2. Οι αιτήσεις για τη λήψη συνδρομής οι οποίες υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 παραμένουν σε ισχύ.

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα άρθρα 4 και 25-27 του παρόντος κανονισμού τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – τίτλος πίνακα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κοινοί δείκτες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

Κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας

(που αναφέρονται στο άρθρο 15)

 

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Παραγωγικές επενδύσεις

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Παραγωγικές επενδύσεις

 

 

 

επιχειρήσεις

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

 

επιχειρήσεις

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν χρηματοοικονομική υποστήριξη διαφορετική από επιχορηγήσεις

 

επιχειρήσεις

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη χρηματοοικονομική υποστήριξη

 

επιχειρήσεις

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν υποστήριξη

 

ευρώ

Ιδιωτικές επενδύσεις με βάση τη δημόσια υποστήριξη των ΜΜΕ (επιχορηγήσεις)

 

ευρώ

Ιδιωτικές επενδύσεις με βάση τη δημόσια υποστήριξη των ΜΜΕ (όχι επιχορηγήσεις)

 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στις ΜΜΕ που λαμβάνουν βοήθεια

Τουρισμός

επισκέψεις

Αριθμός επισκέψεων σε υποστηριζόμενους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος

Τροπολογία

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Παραγωγικές επενδύσεις

 

 

 

επιχειρήσεις

Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων

 

επιχειρήσεις

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

 

επιχειρήσεις

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν χρηματοοικονομική υποστήριξη διαφορετική από επιχορηγήσεις

 

επιχειρήσεις

Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη χρηματοοικονομική υποστήριξη

 

επιχειρήσεις

Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν υποστήριξη

 

επιχειρήσεις

Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διασυνοριακά, διακρατικά ή διαπεριφερειακά ερευνητικά σχέδια

 

οργανώσεις

Αριθμός ερευνητικών ινστιτούτων που συμμετέχουν σε διασυνοριακά, διακρατικά ή διαπεριφερειακά ερευνητικά σχέδια

 

ευρώ

Ιδιωτικές επενδύσεις με βάση τη δημόσια υποστήριξη των επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις)

 

ευρώ

Ιδιωτικές επενδύσεις με βάση τη δημόσια υποστήριξη των επιχειρήσεων (όχι επιχορηγήσεις)

 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Αύξηση της απασχόλησης σε υποστηριζόμενες επιχειρήσεις

Βιώσιμος τουρισμός

επισκέψεις/έτος

Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος

Τροπολογία  104

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Υποδομές ΤΠΕ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Υποδομές ΤΠΕ

άτομα

Πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps

Τροπολογία

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Υποδομές ΤΠΕ

νοικοκυριά

Πρόσθετα νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Μεταφορές

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Μεταφορές

 

 

Σιδηρόδρομος

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής

 

 

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

 

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής που ανακατασκευάζεται ή αναβαθμίζεται

 

 

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

Οδικό δίκτυο

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος νέων οδών που κατασκευάζονται

 

 

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

 

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος οδών που ανακατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται

 

 

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

Αστικές συγκοινωνίες

ταξίδια επιβατών

Αύξηση των ταξιδιών επιβατών που χρησιμοποιούν υποστηριζόμενες υπηρεσίες αστικών συγκοινωνιών

Οδοί εσωτερικής ναυσιπλοΐας

τονοχιλιόμετρα

Αύξηση των φορτίων που μεταφέρονται σε βελτιωμένες εσωτερικές πλωτές οδούς

Τροπολογία

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Μεταφορές

 

 

Σιδηρόδρομος

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής

 

 

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

 

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος σιδηροδρομικής γραμμής που ανακατασκευάζεται ή αναβαθμίζεται

 

 

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

Οδικό δίκτυο

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος νέων οδών που κατασκευάζονται

 

 

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

 

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος οδών που ανακατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται

 

 

από το οποίο: ΔΕΔ-Μ

Αστικές συγκοινωνίες

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό

Οδοί εσωτερικής ναυσιπλοΐας

χιλιόμετρα

Συνολικό μήκος αναβαθμισμένων ή νέων εσωτερικών πλωτών οδών

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Περιβάλλον

 

διαγράφεται

Επεξεργασία λυμάτων

ισοδύναμο πληθυσμού

Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από τη βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

άτομα

Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας

 

άτομα

Πληθυσμός που ωφελείται από δασική πυροπροστασία

Αποκατάσταση του εδάφους

εκτάρια

Συνολικό εμβαδόν αποκαθιστώμενου εδάφους

διαγράφεται

Φύση και βιοποικιλότητα

εκτάρια

Επιφάνεια οικοτόπων που υποστηρίζονται με στόχο καλύτερη κατάσταση διατήρησης

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Έρευνα, καινοτομία

 

διαγράφεται

 

διαγράφεται

 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Αριθμός νέων ερευνητών σε υποστηριζόμενες μονάδες

 

ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης

Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών

 

επιχειρήσεις

Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα

 

ευρώ

Ιδιωτικές επενδύσεις με βάση τη δημόσια υποστήριξη στην καινοτομία ή στην έρευνα και ανάπτυξη

 

επιχειρήσεις

Αριθμός των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά

 

επιχειρήσεις

Αριθμός των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για να εισάγουν νέα προϊόντα στην επιχείρηση

Τροπολογία  108

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές

 

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

MW

Πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση

νοικοκυριά

Αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη κατάταξη κατανάλωσης ενέργειας

 

kWh/έτος

Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

 

χρήστες

Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που είναι συνδεδεμένοι με ευφυή δίκτυα

Μείωση των αερίων θερμοκηπίου

τόνοι ισοδυνάμου CO2

Εκτιμώμενη μείωση των αερίων θερμοκηπίου σε ισοδύναμο CO2

Τροπολογία

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές

 

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

MW

Πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας

Ενεργειακή απόδοση

νοικοκυριά

Αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη κατάταξη κατανάλωσης ενέργειας

 

kWh/έτος

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

 

χρήστες

Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που είναι συνδεδεμένοι με ευφυή δίκτυα

Μείωση των αερίων θερμοκηπίου

τόνοι ισοδυνάμου CO2

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση αερίων θερμοκηπίου

Τροπολογία  109

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Κοινωνικές υποδομές

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κοινωνικές υποδομές

 

 

Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση

άτομα

Ικανότητα παροχής υπηρεσιών υποστηριζόμενης παιδικής φροντίδας ή υποδομών εκπαίδευσης

Υγεία

άτομα

Ικανότητα παροχής υποστηριζόμενων υπηρεσιών υγείας

Στέγαση

νοικοκυριά

Αριθμός νοικοκυριών που επωφελούνται από βελτιωμένες συνθήκες στέγασης

Τουρισμός

επισκέψεις

Αριθμός επισκέψεων σε υποστηριζόμενους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος

Πολιτιστική κληρονομιά

επισκέψεις

Αριθμός επισκέψεων σε υποστηριζόμενους χώρους

Τροπολογία

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Κοινωνικές υποδομές

 

 

Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση

άτομα

Δυναμικό υποδομής υποστηριζόμενης παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης

Υγεία

άτομα

Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

Τροπολογία  110

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Αστική ανάπτυξη

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Αστική ανάπτυξη

 

 

 

άτομα

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης

 

τετραγωνικά μέτρα

Νέοι ανοικτοί χώροι σε αστικές περιοχές

 

τετραγωνικά μέτρα

Νέα δημόσια ή εμπορικά κτίρια σε αστικές περιοχές

 

τετραγωνικά μέτρα

Νέες κατοικίες σε αστικές περιοχές

Τροπολογία

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ειδικοί δείκτες αστικής ανάπτυξης

 

 

 

άτομα

Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης

 

τετραγωνικά μέτρα

Ανοικτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές

 

τετραγωνικά μέτρα

Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές

 

Μονάδες στέγασης

Κατοικίες που αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές

Τροπολογία  111

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – Αστική ανάπτυξη

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Θεσμικές και διοικητικές ικανότητες

 

 

 

αριθμός

Αριθμός έργων που προάγουν τη νομική και διοικητική συνεργασία και τη συνεργασία μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργανισμών

 

αριθμός

Αριθμός έργων που αναπτύσσονται και εκτελούνται για να υποστηριχθεί η εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες

 

αριθμός

Αριθμός έργων στον τομέα της διαπεριφερειακής συνεργασίας που αναπτύσσονται για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη συνοχή

 

αριθμός

Αριθμός έργων στον τομέα της διαπεριφερειακής συνεργασίας που αναπτύσσονται και εκτελούνται για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη συνοχή

Τροπολογία

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

  • [1]  ΕΕ C 277, της 13.9.2012, σ. 96.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (21.6.2012)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική για τη συνοχή αποτελεί το βασικό επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ για τη στήριξη των προτεραιοτήτων της στρατηγικής της Ένωσης "Ευρώπη 2020". Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) αποτελεί έναν από τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και προβλέπει πλαίσιο εφαρμογής κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων από διάφορα κράτη μέλη ή με όμορες περιφέρειες τρίτων χωρών. Αυτό είναι ακόμη σημαντικότερο αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες υπερβαίνουν όλο και περισσότερο τα εθνικά και περιφερειακά όρια και απαιτούν την ανάληψη κοινής, συνεργατικής δράσης στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο. Η ΕΕΣ θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην ενίσχυση του στόχου της συνθήκης της Λισαβόνας για την εδαφική συνοχή.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με ειδική νομική βάση για τη συνεισφορά του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) στην ΕΕΣ. Ανταποκρίνεται στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα αντιμετωπιστεί καλύτερα η ιδιαιτερότητα της ΕΕΣ, ιδίως όσον αφορά τη διακρατική διάστασή της,

Σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία θα στηρίξει τρεις μορφές συνεργασίας: διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή. Η διακρατική συνεργασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής της ΕΕ καθώς και των πρόσφατα δρομολογημένων στρατηγικών για τις μακροπεριφέρειες και τις θαλάσσιες λεκάνες. Η διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ περιφερειών της ΕΕ (και, αν χρειαστεί, με τρίτες χώρες) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανταλλαγών εμπειριών όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, ιδίως μέσω της διάδοσης ενδεδειγμένων πρακτικών.

Για την συνεργασία με περιφέρειες τρίτων χωρών που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας (ENI) ή το Προενταξιακό Μέσο (IPA), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ θα συμπληρώσει τη χρηματοδότηση από το ENI και το IPA. Ωστόσο έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων αυτών, κάτι που μερικές φορές αποδείχθηκε δύσκολο τα τελευταία χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί στο ΕΕΣ το 3,48% της συνολικής χρηματοδότησης που προβλέπεται για την πολιτική συνοχής, ένα ποσό που θα ανέρχεται σε 11,7 δισ. ευρώ (σταθερές τιμές 2011). Αυτό συνιστά αύξηση σε σχέση με την υφιστάμενη περίοδο προγραμματισμού.

Σε δισ. ευρώ, σταθερές τιμές 2011

 

ΠΔΠ

2007-2013

 

Πρόταση ΕΠΙΤΡ:

ΠΔΠ 2014-2020

 

 

 

Μεταβολή %

Περιφέρειες σύγκλισης

ΕΤΠΑ + ΕΚΤ

202,9

162,6

- 20 %

2007-13 περιφέρειες σταδιακής κατάργησης (σύγκλιση) + περιφέρειες σταδιακής ένταξης (ανταγωνιστικότητα) /

2014 -2020 περιφέρειες μετάβασης

(ΕΤΠΑ +ΕΚΤ)

25,9

38,9

+50 %

Περιφέρειες ανταγωνιστικότητας / Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

(ΕΤΠΑ +ΕΚΤ)

44,3

53,1

+ 20 %

Εδαφική συνεργασία

(ΕΤΠΑ)

8,9

11,7

+31 %

Ταμείο Συνοχής

71

68,7

- 3 %

2014-2020 Έκτακτη χορήγηση για τις εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές

(ΕΤΠΑ)

 

0,9

 

ΣΥΝΟΛΟ

354

336

-5,3 %

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την προτεινόμενη αύξηση. Ωστόσο αυτή εξαρτάται από το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συνολική χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή, και το ποσοστό 3,48% που ορίζεται στο άρθρο 4 της νομοθετικής πρότασης αποτελεί απλώς ένδειξη για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Δεν μπορεί να καθοριστεί μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού που θεσπίζει πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Ομοίως, ο συντάκτης γνωμοδότησης επιθυμεί να επισημάνει την πεποίθηση που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 ότι «χρειάζεται αύξηση πόρων τουλάχιστον 5% για το επόμενο ΠΔΠ» σε σύγκριση με το επίπεδο των 2013 και ότι «τα ποσά που διατίθενται στην πολιτική για τη συνοχή στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο», πράγμα που προφανώς δεν συμβαίνει.

Επιπλέον, ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει τις προσπάθειες απλούστευσης που κατέβαλε η Επιτροπή, ιδίως τις απλουστευμένες δημοσιονομικές επιλογές με τη χρήση κατ’ αποκοπή πληρωμών. Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει επιπλέον ότι οι προσπάθειες απλούστευσης για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο λόγω της διακρατικής διάστασής της. Οι δικαιούχοι ενδεχομένως να υποχρεωθούν να επιβάλουν διαφορετικές δέσμες κανόνων που θα προέρχονται από την ίδια την ΕΕ, από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και, ενδεχομένως, από τρίτες χώρες. Ο συντάκτης γνωμοδότησης υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθούν αντιφάσεις ή ανακολουθίες μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται και των αντίστοιχων της ΕΕ, καθώς και να αποφύγουν να αυξήσουν τη διοικητική επιβάρυνση για τους δικαιούχους. Κομβικά επίσης σημεία είναι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η διαφάνεια.

Τέλος, ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της πολυπλοκότητας της ΕΕΣ, η Επιτροπή προτείνει κατ' εξαίρεση την εφαρμογή του κανόνα ν+3 όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1 α. επισημαίνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή, και ότι το ακριβές ύψος της δεν μπορεί να καθοριστεί μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020·

Τροπολογία  2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1 β. υπενθυμίζει το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011: "Επένδυση στο μέλλον: έναν νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς"1· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται επαρκείς πρόσθετοι πόροι για το προσεχές ΠΔΠ ώστε να είναι σε θέση η Ένωση, αφενός, να εκπληρώσει τις υφιστάμενες πολιτικές της προτεραιότητες και τα νέα καθήκοντα που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και, αφετέρου, να αντιδρά σε απρόβλεπτα γεγονότα· επισημαίνει ότι, ακόμη και με αύξηση του επιπέδου των πόρων για το επόμενο ΠΔΠ τουλάχιστον κατά 5% σε σύγκριση με το επίπεδο του 2013, περιορισμένη μόνο συμβολή μπορεί να υπάρξει στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων της Ένωσης και στην αρχή της ενωσιακής αλληλεγγύης· καλεί το Συμβούλιο, εάν δεν συμμερίζεται την προσέγγιση αυτή, να προσδιορίσει με σαφήνεια ποιες πολιτικές προτεραιότητες ή ποια έργα θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν πλήρως παρά την αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους·

 

_______________

 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(011)0266.

Τροπολογία  3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1 β. υπενθυμίζει ειδικότερα ότι, στο ίδιο ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι «μια επιτυχής και ενισχυμένη πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή χρηματοδότηση» και καταλήγει ότι «τα ποσά που έχουν διατεθεί σε αυτήν κατά την τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο»·

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνιζε «την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πολιτικής για τη συνοχή, δεδομένου ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και ένα σημαντικό εργαλείο σύγκλισης, βιώσιμης ανάπτυξης και αλληλεγγύης, και είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ και δεκαετίες». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισήμαινε όμως ότι μια σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στον τομέα της απλούστευσης, να ανταποκριθεί στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με τις άλλες πολιτικές και μέσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφραζε την πεποίθηση ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ και προσφέρει πρόσβαση σε πόρους, εμπειρίες και συνδρομή για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 64 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς».

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α) Στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμιζε ότι η πολιτική για τη συνοχή έχει αυξημένη σπουδαιότητα μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και την κατοχύρωση της εδαφικής συνεργασίας σε αυτήν, εξέφραζε τη γνώμη ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ενισχυθούν όλες οι μορφές εδαφικής συνεργασίας (διασυνοριακή, διεθνική, διαπεριφερειακή), και υπογράμμιζε ότι χρειάζεται επίσης να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της μακροπεριφερειακής συνεργασίας και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Αιτιολόγηση

Παράγραφος 65 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς».

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, κράτη μέλη και τρίτες χώρες που συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή.

(3) Για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή γενικώς, και για να ληφθεί υπόψη η διακρατική διάσταση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, οι ειδικές διατάξεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε σημαντική απλούστευση σε όλα τα σχετικά επίπεδα: δικαιούχοι, αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, κράτη μέλη και τρίτες χώρες που συμμετέχουν, καθώς και η Επιτροπή, καθόσον οι δικαιούχοι ενδέχεται να χρειαστεί επιβάλουν διαφορετικές δέσμες κανόνων, που προέρχονται τόσο από την ίδια την Ένωση, όσο και από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ενδεχομένως από τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην ανάγκη να αποφευχθούν ανακολουθίες ανάμεσα στις διαφορετικές αυτές δέσμες κανόνων και να αποτραπεί η αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

(8) Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS).

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η επιλογή των θεματικών στόχων θα πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. Εντούτοις, η συγκέντρωση στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού των θεματικών στόχων, ώστε να αξιοποιείται κατά το δυνατόν η διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με τους στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση και της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

(16) Η επιλογή των θεματικών στόχων θα πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της πολιτικής για τη συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση. Εντούτοις, η συγκέντρωση στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον στόχο της κάθε πράξης και όχι σε περιορισμό του αριθμού των θεματικών στόχων, ώστε να αξιοποιείται κατά το δυνατόν η διαπεριφερειακή συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή σύμφωνα με τους στόχους της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση και της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Η βελτίωση της εκτέλεσης και της ποιότητας των δαπανών θα πρέπει να αποτελέσει κατευθυντήρια αρχή για την επίτευξη των στόχων του μέσου, ενώ, ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών, ο γενικός κανόνας που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] σύμφωνα με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους δικούς του κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι κατάλληλος για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-13, θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής ιεραρχία κανόνων επιλεξιμότητας, με έντονο προσανατολισμό στους κοινούς κανόνες επιλεξιμότητας.

(25) Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών, ο γενικός κανόνας που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ] σύμφωνα με τον οποίο κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους δικούς του κανόνες επιλεξιμότητας δεν είναι κατάλληλος για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Με βάση την εμπειρία από την περίοδο προγραμματισμού 2007-13, θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής ιεραρχία κανόνων επιλεξιμότητας, με έντονο προσανατολισμό στους κοινούς κανόνες επιλεξιμότητας, και πρέπει να αποφευχθούν οι αντιφάσεις και οι ανακολουθίες μεταξύ του κανονισμού (EΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης], του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων και των εθνικών κανόνων.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ] ή στον παρόντα κανονισμό ή από την επιτροπή παρακολούθησης, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η δαπάνη.

3. Για τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από τους κανόνες επιλεξιμότητας οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 55 έως 61 ή βάσει των άρθρων 55 έως 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΕΤΠΑ], στον κανονισμό (EΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης], ή στον παρόντα κανονισμό ή από την επιτροπή παρακολούθησης, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η δαπάνη και ούτε αντιβαίνουν προς τους κανόνες της Ένωσης ούτε επιφέρουν δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση στον δικαιούχο.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος μέλος.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας διαπιστεύουν μία και μόνη διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος μέλος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

25.10.2011

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

25.10.2011

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

6.2.2012

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (30.5.2012)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Γεώργιος Σταυρακάκης

συνοπτικη αιτιολογηση

Στο συγκεκριμένο σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να καταθέσει ορισμένες τροπολογίες, σχετικά με τα ακόλουθα:

- Οι τροπολογίες που κατατίθενται για το άρθρο 7 αφορούν δύο ξεχωριστά ζητήματα. Η πρώτη έχει ως στόχο να παρέχεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη η δυνατότητα να αναθέτουν σε έναν φορέα την έκδοση της γνώμης για θέματα ισότητας, έτσι ώστε να απλουστευτεί σημαντικά η υλοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης. Η δεύτερη αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της διαδικασίας για την τροποποίηση του προγράμματος συνεργασίας, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα.

- Προκειμένου ο κανονισμός για την ΕΕΣ να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις (ΚΚΔ), κατατίθεται τροπολογία στο άρθρο 20, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα μπορούν να έχουν ελεγκτική αρχή και διαχειριστική αρχή από τον ίδιο φορέα, με την προϋπόθεση οι δύο αρχές να είναι λειτουργικά ανεξάρτητες·

- Οι ελεγκτικές αρχές ενδέχεται να μην έχουν τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη διενέργεια ελέγχων στα διάφορα κράτη μέλη. Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ομάδα ελεγκτών με αντιπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη. Οι τροπολογίες στο άρθρο 23 αποσαφηνίζουν ότι όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι θα είναι ανεξάρτητοι και θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική ικανότητα. Επιπλέον, η ελεγκτική αρχή θα εξηγεί στη στρατηγική ελέγχου της τα μέτρα που λαμβάνει για τον σκοπό αυτό.

- Η τροπολογία στο άρθρο 25 διανοίγει τη δυνατότητα για χρήση ενός ενιαίου λογαριασμού για όλες τις ταμειακές ροές σε σχέση με ένα επιμέρους πρόγραμμα συνεργασίας. Η δυνατότητα αυτή θα απλουστεύσει τη διαχείριση και θα αφήνει σαφές ίχνος ελέγχου.

Μολονότι δεν έχουν κατατεθεί σχετικές τροπολογίες στο παρόν στάδιο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή της Επιτροπής σε τρία ζητήματα που μπορεί να απαιτήσουν περαιτέρω προβληματισμό, ανάλογα με την έκβαση του διαλόγου για τον ΚΚΔ (COM(2011)0615):

(1)  Ο ΚΚΔ καθορίζει κανόνες για την επανεξέταση των επιδόσεων το 2017 και το 2019, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίτευξη των σημείων αναφοράς που περιλαμβάνουν τα προγράμματα. Δεν είναι εντελώς σαφές, με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη απαίτηση στον κανονισμό ΕΕΣ, δεδομένου ότι εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες.

(2)  Ο ΚΚΔ θεσπίζει «συμβάσεις εταιρικής σχέσης», με τις οποίες καθορίζονται οι ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ευθυγράμμισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων με τους στόχους της Ένωσης για το 2020. Ο κανονισμός για την ΕΕΣ δεν αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που θέτει, όσον αφορά τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών με πολύ διαφορετικές δομές.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 41 ρου ΚΚΔ, συγκροτείται «επιτροπή παρακολούθησης» για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος. Τέτοια επιτροπή παρακολούθησης πρέπει να συγκροτείται και για τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων της ΕΕΣ, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου, λόγω των διαφορετικών συστημάτων στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α) Ο κανονισμός (ΕΕ) […]/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης1 ορίζει τις γενικές αρχές όσον αφορά την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ του ανωτέρω κανονισμού και των διατάξεων που διέπουν το ΕΤΠΑ.

 

___________

 

1 ΕΕ L ….

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί την ελεγκτική αρχή του προγράμματος.

(31) Μια και μόνη ελεγκτική αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την εκτέλεση όλων των καθηκόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [ΚΚΔ], έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ομοιόμορφα πρότυπα σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ομάδα ελεγκτών θα πρέπει να μπορεί να επικουρεί την ελεγκτική αρχή του προγράμματος. Θα πρέπει να απαιτείται η εφαρμογή διεθνών προτύπων ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ποιότητας όσον αφορά τις εν λόγω εργασίες ελέγχου.

Τροπολογία   3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνώμη των εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα μέτρα που καθορίζονται στα σημεία ii) και iii) μαζί με την πρόταση προγράμματος συνεργασίας.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν γνώμη των εθνικών φορέων ισότητας σχετικά με τα μέτρα που καθορίζονται στα σημεία ii) και iii) μαζί με την πρόταση προγράμματος συνεργασίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν σε εθνικό φορέα ισότητας την έκδοση αυτής της γνώμης για το σύνολο κάθε προγράμματος συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να παρέχεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη η δυνατότητα να αναθέτουν σε έναν φορέα την έκδοση της γνώμης για θέματα ισότητας, έτσι ώστε να απλουστευτεί σημαντικά η υλοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο ενός προγράμματος συνεργασίας πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών να παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας.

5. Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη, κατά περίπτωση, που συμμετέχουν επιβεβαιώνουν γραπτώς τη συμφωνία τους με το περιεχόμενο ενός προγράμματος συνεργασίας πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δέσμευση όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών να παράσχουν τη συγχρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας. Η ίδια διαδικασία, δηλαδή η συμφωνία όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και τρίτων χωρών ή εδαφών, είναι επίσης αναγκαία σε περίπτωση τροποποίησης του προγράμματος συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) [...]/2012 [ΚΚΔ].

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους έως το 15 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Οι δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους έως το 20 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης.

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό που προτείνει η Επιτροπή φαίνεται ανεπαρκές, δεδομένης της εξειδίκευσης των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, των οποίων το κόστος προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος μέλος.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας ορίζουν μία και μόνη διαχειριστική αρχή και, για τους σκοπούς του άρθρου 114 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, μία και μόνη ελεγκτική αρχή, η οποία εδρεύει στο ίδιο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας μπορούν να αναθέτουν στην ενιαία οντότητα διαχείρισης την ευθύνη της πιστοποίησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην υποχρεωθεί η αρχή διαχείρισης ενός προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας να αναλάβει ταυτόχρονα καθήκοντα πιστοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά να διατηρηθεί ως προαιρετική η συγχώνευση των καθηκόντων διαχείρισης και πιστοποίησης.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Η διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική αρχή μπορούν να αποτελούν μέρος της ίδιας δημόσιας αρχής ή φορέα, με την προϋπόθεση να τηρείται η αρχή του διαχωρισμού των λειτουργιών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατέθηκε προκειμένου ο κανονισμός για την ΕΕΣ να απλουστευτεί και να ευθυγραμμιστεί με τον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις (ΚΚΔ), που ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν ελεγκτική αρχή και διαχειριστική αρχή από τον ίδιο φορέα, με την προϋπόθεση οι δύο αρχές να είναι λειτουργικά ανεξάρτητες. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητες που θα αποκτηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο εν λόγω ελεγκτές είναι, αν είναι δυνατόν, οι ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εν λόγω επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Ο εν λόγω ελεγκτές μπορεί να είναι οι ίδιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των εν λόγω επαληθεύσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα βάσει του στόχου της επένδυσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση ή, σε περίπτωση τρίτων χωρών, για τη διενέργεια συγκρίσιμων επαληθεύσεων στο πλαίσιο των μέσων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι ελεγκτές είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι από τους ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν ελέγχους βάσει του άρθρου 22.

3. Η ελεγκτική αρχή εξασφαλίζει ότι οι αντιπρόσωποι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυτοί είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι, ιδιαίτερα από τους ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν ελέγχους βάσει του άρθρου 22, και ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική ικανότητα για να διενεργούν τους ελέγχους σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Η ελεγκτική αρχή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτέλεση του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής. Η εφαρμογή διεθνώς αποδεκτών προτύπων ελέγχου εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο ποιότητας για τις εργασίες ελέγχου. Επιπλέον, η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι όλοι αυτοί οι αντιπρόσωποι θα είναι ανεξάρτητοι και θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική ικανότητα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α. Η στρατηγική ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) […]/2012 [ΚΚΔ] πρέπει να περιλαμβάνει επεξήγηση των μέτρων που λαμβάνει η ελεγκτική αρχή για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Οι ελεγκτικές αρχές ενδέχεται να μην έχουν τα απαιτούμενα δικαιώματα για τη διενέργεια ελέγχων στα διάφορα κράτη μέλη. Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ομάδα ελεγκτών με αντιπροσώπους από όλα τα κράτη μέλη. Η ελεγκτική αρχή θα εξηγεί στη στρατηγική ελέγχου της τα μέτρα που λαμβάνει στο πλαίσιο αυτό.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 β. Οι εκθέσεις της αρχής ελέγχου διαβιβάζονται στα εθνικά ιδρύματα ελέγχου των κρατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ στα προγράμματα συνεργασίας καταβάλλεται σε έναν ενιαίο λογαριασμό χωρίς εθνικούς επί μέρους λογαριασμούς.

1. Η συνεισφορά του ΕΤΠΑ στα προγράμματα συνεργασίας καταβάλλεται σε έναν ενιαίο λογαριασμό χωρίς εθνικούς επί μέρους λογαριασμούς. Ο λογαριασμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιείται για όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα σε σχέση με το πρόγραμμα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διανοίγει τη δυνατότητα για χρήση ενός ενιαίου λογαριασμού για όλες τις ταμειακές ροές σε σχέση με ένα επιμέρους πρόγραμμα συνεργασίας. Η δυνατότητα αυτή θα απλουστεύσει τη διαχείριση και θα αφήνει σαφές ίχνος ελέγχου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

25.10.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

25.10.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Γεώργιος Σταυρακάκης

24.11.2011

Ημερομηνία έγκρισης

29.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Θεόδωρος Σκυλακάκης,Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Michael Theurer, Илиaна Ивaнова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (8.6.2012)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jaromír Kohlíček

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση θεσπίζει το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε σχέση με τον στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Η Επιτροπή επέλεξε να προτείνει έναν ξεχωριστό κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία με σκοπό να λάβει πλήρως υπόψη τις ιδιαιτερότητές της και το πολύ-κρατικό πλαίσιο.

Νέο στοιχείο στην εν λόγω πρόταση είναι οι διατάξεις για τη θεματική συγκέντρωση και τις επενδυτικές προτεραιότητες. Η βελτίωση της στρατηγικής επικέντρωσης των προγραμμάτων και ο προσανατολισμός τους προς τα αποτελέσματα αποτελούν βήματα προόδου. Επιπλέον, η μείωση των διοικητικών βαρών και η πρόβλεψη μεγαλύτερης εναρμόνισης των κανόνων, είναι ενέργειες που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος και η γενικότερη επιτυχία της συνεργασίας. Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει ενημερωμένες εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής και την προστιθέμενη αξία και ανάπτυξη που δημιουργεί.

Παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί σαφή βελτίωση σε πολλούς τομείς, παραμένουν δυνατότητες για βελτίωση. Ο εισηγητής σας έχει ενσωματώσει ορισμένα σημαντικά ειδικά θέματα μεταφορών σε θεμελιώδεις τομείς όπως οι προτεραιότητες επενδύσεων που περιγράφονται στην πρόταση. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος στην επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων και κοινών τοπικών προκλήσεων. Ελλιπής πρόσβαση, υποδομές και ελάχιστες συγκοινωνιακές συνδέσεις σε αυτούς τους καίριους τομείς αποτελούν πράγματι σημαντικά θέματα, από κοινού με την έλλειψη κατάλληλων διασυνοριακών δικτύων στον τομέα των μεταφορών. Επιπλέον, ο εισηγητής σας δεν παρέλειψε την τουριστική πτυχή σε σχέση με την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού των διασυνοριακών περιοχών.

Σε σχέση με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το πεδίο είναι ιδιαίτερα ευρύ. Ο εισηγητής επιθυμεί να περιορίσει τη διάρκεια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής στην έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και να καθορίσει τις προϋποθέσεις για την επέκταση των εν λόγω αρμοδιοτήτων. Η απαίτηση για την εκπόνηση έκθεσης θα δώσει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια αξιόπιστη βάση με την οποία θα αξιολογήσει μελλοντικές προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψη η νέα τυποποιημένη διατύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 α) Η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προϋποθέτει τη διόρθωση των υπαρχουσών εδαφικών ανισοτήτων και την εξάλειψη των διαφορών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη δυνατότητα πρόσβασης. Προς τούτο. απαιτείται η αντιμετώπιση των ανισορροπιών μεταξύ παράκτιων και εσωτερικών ζωνών, αστικών και αγροτικών ζωνών, μεταξύ καλά εξυπηρετούμενων και αποκλεισμένων ζωνών, η οποία θα πρέπει να περιέχεται στις προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή. Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα πιο μεγάλη στις διασυνοριακές περιοχές και δικαιολογεί την κατάλληλη δράση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και της εδαφικής συνεργασίας. Υπό το φως της επιτακτικής αυτής ανάγκης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να διασφαλισθεί μια ισορροπημένη χωροταξία, η οποία να σέβεται το περιβάλλον, να βασίζεται σε αποδοτικές υποδομές μεταφοράς, παραγωγής, ενέργειας, υπηρεσιών και τουρισμού, και η οποία να μπορεί να ξεδιπλωθεί χωρίς φυσικά, τεχνικά ή διοικητικά εμπόδια, εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα στηρίξει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει η Ένωση σε θέματα εδαφικής συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ύπαρξη εδαφικών ανισορροπιών, σε όρους δυναμισμού και δυνατότητας πρόσβασης, αποτελεί τροχοπέδη για αυτή τη συνοχή. Για να ξεπεραστεί αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μέσω του στόχου "Εδαφική συνεργασία" του ΕΤΠΑ, η επανεξισορρόπηση μεταξύ των εδαφών, με βάση την ύπαρξη αποδοτικών υποδομών.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές (όπως: δύσκολη πρόσβαση, ακατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, απουσία δικτύων μεταξύ τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των πολιτών γειτονικών χωρών) και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή (ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, διασυνοριακή ένταξη στην αγορά εργασίας, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας), με παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας συνεργασίας με σκοπό τη συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων.

(5) Η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται από κοινού στις παραμεθόριες περιοχές (όπως προβλήματα που συνδέονται με την εδαφική συνέχεια τη δύσκολη πρόσβαση, και ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες μεταφορικές συνδέσεις, όπου περιλαμβάνονται και οι συμφορήσεις εντός των θεμελιωδών μεταφορικών δικτύων, οι παρακμάζουσες τοπικές βιομηχανίες, τα ακατάλληλα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, απουσία δικτύων μεταξύ τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων, έρευνα και καινοτομία και εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, περιβαλλοντική ρύπανση, ανάληψη κινδύνων, αρνητική στάση έναντι των πολιτών γειτονικών χωρών) και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού στην παραμεθόρια περιοχή (ανάπτυξη διασυνοριακών εγκαταστάσεων και ομίλων έρευνας και καινοτομίας, ανάπτυξη της πολιτιστικής ανταλλαγής, διασυνοριακή ένταξη στην αγορά εργασίας, στήριξη βιώσιμων διασυνοριακών μεταφορικών δικτύων, όπου είναι δυνατόν στήριξη των σιδηροδρομικών και θαλάσσιων συνδέσεων, προώθηση του βιώσιμου διασυνοριακού τουρισμού και της κοινής εμπορικής προώθησης, βελτίωση της τουριστικής υποδομής, συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων ή κέντρων υγείας και ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων στον τουριστικό τομέα), με παράλληλη ενίσχυση της διαδικασίας συνεργασίας με σκοπό τη συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης. Στην περίπτωση οποιουδήποτε διασυνοριακού προγράμματος μεταξύ της Βορείου Ιρλανδίας και των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας για την υποστήριξη της ειρήνης και της συμφιλίωσης, το ΕΤΠΑ συμβάλλει επίσης στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας στις εν λόγω περιοχές, ιδίως με ενέργειες για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι περιοχές για διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που χρειάζονται η προώθηση της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει περιοχές διακρατικής συνεργασίας.

(10) Οι περιοχές για διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καθοριστούν λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών που χρειάζονται η προώθηση της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης που διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ των τουριστικών ζωνών και της ενδοχώρας. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει περιοχές διακρατικής συνεργασίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10a) Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, προτεραιότητα αποτελεί η χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν τους ελλείποντες διασυνοριακούς κρίκους και σχεδίων τα οποία κατατείνουν στην εξάλειψη των συμφορήσεων, ούτως ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα και η δυνατότητα πρόσβασης στα εδάφη, ιδίως δε τα τουριστικά. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη διάρθρωση ανάμεσα στη χρήση του μηχανισμού για τη διασύνδεση της Ευρώπης, του ταμείου συνοχής και του ΕΤΠΑ, ιδίως διαμέσου του στόχου "Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία".

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή εδαφική συνοχή και να τηρηθούν έτσι οι προτεραιότητες που τίθενται στη στρατηγική Ευρώπη 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ των εδαφών της. Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της πολιτικής και, συνεπώς, στο πλαίσιο των κριτηρίων κατανομής της χρηματοδότησης μέσω του ΕΤΠΑ και ιδίως του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, να συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, η οποία να προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης, τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, της συνεργασίας στους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας που δεν καλύπτεται από τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

(17) Για την επίτευξη των στόχων της μείωσης του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής και της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης που προβλέπονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το ETΠA θα πρέπει, σύμφωνα με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, να συνεισφέρει στους θεματικούς στόχους της ανάπτυξης μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, η οποία να προωθεί μια πιο «πράσινη», ενεργειακά αποδοτικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονομία, που αποσκοπεί σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης, τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική και εδαφική συνοχή, και που αναπτύσσει τη διοικητική ικανότητα. Ωστόσο, ο κατάλογος των και επενδυτικών προτεραιοτήτων βάσει των διαφόρων θεματικών στόχων θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ιδίως επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, της ανάπτυξης της μεταφορικής και τουριστικής υποδομής καθώς και τη βελτίωση και επέκτασή της, της συνεργασίας στους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης σε μια διασυνοριακή προοπτική, επιτρέποντας τη συνέχιση, στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας που δεν καλύπτεται από τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, και μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Συνεπώς, χρειάζεται επίσης να καλύπτουν τις πτυχές που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών, όπως οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους, η διαδικασία για τη δημιουργία κοινής Γραμματείας και η κατανομή των υποχρεώσεων σε περίπτωση δημοσιονομικών διορθώσεων. Επιπλέον, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, με βάση τα ισχύοντα προγράμματα INTERACT και ESPON.

(18) Είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προγραμμάτων συνεργασίας, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις της τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, χρειάζεται επίσης να καλύπτουν τις πτυχές που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην επικράτεια των συμμετεχόντων κρατών μελών, όπως οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους, η διαδικασία για τη δημιουργία κοινής Γραμματείας και η κατανομή των υποχρεώσεων σε περίπτωση δημοσιονομικών διορθώσεων. Επιπλέον, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων συνεργασίας θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό του δικαιούχου ή των δικαιούχων, με βάση τα ισχύοντα προγράμματα INTERACT και ESPON.

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας οφείλουν επίσης να καθορίζονται και βάσει των ειδικών αναγκών των συγκεκριμένων περιοχών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα διαρθρωτικά ταμεία, συνεπή με τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων. Για να ενισχυθεί αυτή η προσέγγιση, η υποστήριξη από το ETΠA στις παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να συντονιστεί με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εμπλακούν οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπου η τοπική ανάπτυξη περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων τους.

(19) Τα διαρθρωτικά ταμεία, συνεπή με τον στόχο της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη και περιεκτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων, όπως η έλλειψη στήριξης για μεταφορικές και τουριστικές υποδομές, η παρακμή της παραδοσιακής εργατικής παραγωγής και των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής, και η απόσταση από τις αγορές. Για να ενισχυθεί αυτή η προσέγγιση, η υποστήριξη από το ETΠA στις παραμεθόριες περιοχές θα πρέπει να συντονιστεί με την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εμπλακούν οι ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας, οι οποίοι θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), όπου η τοπική ανάπτυξη περιλαμβάνεται μεταξύ των στόχων τους.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1) τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ γειτονικών χερσαίων και θαλάσσιων παραμεθόριων περιοχών από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή μεταξύ γειτονικών παραμεθόριων περιοχών από τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και μία τρίτη χώρα σε εξωτερικά σύνορα της Ένωσης διαφορετικά από εκείνα που καλύπτονται από προγράμματα στο πλαίσιο των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης·

1) τη διασυνοριακή συνεργασία και η άρση των φυσικών, τεχνικών και διοικητικών εμποδίων μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης μεταξύ γειτονικών χερσαίων και θαλάσσιων παραμεθόριων περιοχών από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή μεταξύ γειτονικών παραμεθόριων περιοχών από τουλάχιστον ένα κράτος μέλος και μία τρίτη χώρα στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης·

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή συνεργασία δεν θα είναι πραγματική και αποτελεσματική παρά μόνον εάν αναληφθούν ενέργειες για την εξάλειψη των φυσικών, τεχνικών και διοικητικών εμποδίων που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σύνορα.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α) την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την εξατομίκευση, τη μεταφορά και τη διάδοση καλών πρακτικών όσον αφορά τον τουρισμό και τα μεταφορικά δίκτυα·

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των προς υποστήριξη διακρατικών περιοχών, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας και καλύπτοντας τις περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της εν λόγω συνεργασίας στις ευρύτερες συνεκτικές περιοχές με βάση τα προηγούμενα προγράμματα, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Για τη διακρατική συνεργασία, η επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των προς υποστήριξη διακρατικών περιοχών, κατανεμημένων κατά πρόγραμμα συνεργασίας και καλύπτοντας τις περιφέρειες NUTS επιπέδου 2, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη θέση σε εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης και τη συνέχεια της διεθνικής συνεργασίας στις ευρύτερες συνεκτικές περιοχές με βάση τα προηγούμενα προγράμματα, με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον διασυνοριακό επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, των εγκαταστάσεων και των υποδομών στο πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες εντός των θεματικών στόχων:

Επιπλέον του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […]/2012 [κανονισμός ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ υποστηρίζει τον επιμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού, των εγκαταστάσεων και των υποδομών που προορίζονται για την εξάλειψη των συνεπειών των συνόρων στο πλαίσιο των διαφόρων επενδυτικών προτεραιοτήτων, καθώς και τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες εντός των θεματικών στόχων και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες:

Αιτιολόγηση

Το κείμενο δεν αποτυπώνει ορθά την ιδέα ότι το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του στόχου του "Εδαφική συνεργασία", προορίζεται να εξαλείψει αυτές που θεωρούνται ως συνέπειες της ύπαρξης των συνόρων. Θα πρέπει επίσης να γίνει υπόμνηση ότι η εκτέλεση αυτού του ταμείου δεν μπορεί να γίνει με έναν ενιαίο τρόπο, αλλά να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i) επανεξισορρόπηση, σε διασυνοριακή κλίμακα, μεταξύ παράκτιων και εσωτερικών ζωνών, αστικών και αγροτικών ζωνών και μεταξύ καλά εξυπηρετούμενων και αποκλεισμένων ζωνών, καθώς και διασυνοριακές διαρθρωτικές δράσεις που στηρίζουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, τη δυνατότητα πρόσβασης, τη μεγέθυνση, την ανάπτυξη και την άσκηση έλξης·

Αιτιολόγηση

Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη ύπαρξη εδαφικών ανισορροπιών, σε όρους δυναμισμού και δυνατότητας πρόσβασης, αποτελεί τροχοπέδη για αυτή τη συνοχή. Για να ξεπεραστεί αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μέσω του στόχου "Εδαφική συνεργασία" του ΕΤΠΑ, η επανεξισορρόπηση μεταξύ των εδαφών, με βάση τις κατάλληλες διαρθρωτικές δράσεις.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της διασυνοριακής κινητικότητας, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

i) ολοκλήρωση των διασυνοριακών αγορών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της βιώσιμης διασυνοριακής κινητικότητας και, όπου είναι δυνατόν, μέσω σιδηροδρομικών ή θαλάσσιων συνδέσεων εντός και μεταξύ των νέων κρατών μελών καθώς και με γειτονικές χώρες, του βιώσιμου τουρισμού, των διασυνοριακών μεταφορικών συνδέσεων παράλληλα με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, της εξάλειψης των φυσικών, τεχνικών και διοικητικών συνόρων, των κοινών πρωτοβουλιών τοπικής απασχόλησης και της κοινής κατάρτισης (εντός του θεματικού στόχου της προώθησης της απασχόλησης και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού)·

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α) προώθηση του διασυνοριακού τουρισμού και της κοινής εμπορικής προώθησης (στο πλαίσιο του θεματικού στόχου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του αγροτικού τομέα (με το ΕΓΤΠΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (με το ΕΤΘΑ)·

Αιτιολόγηση

Οι κοινές στρατηγικές για τον τουρισμό, πέραν του ότι προσφέρουν οφέλη όσον αφορά την οικονομική πολιτική διότι αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα, έχουν και σημαντική συμβολή στην προώθηση του νέου στόχου της Συνθήκης της Λισαβόνας που αφορά την "εδαφική συνοχή"

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α – υποσημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης)·

iv) προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ διοικήσεων για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της διαβούλευσης όλων των εμπλεκομένων φορέων σε σχέση με τις ανάγκες, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διασυνοριακών υποδομών (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης)·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α – σημείο iv a (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv α) πραγματοποίηση και προώθηση παρεμβάσεων στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων περιοχών·

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α – σημείο iv β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv β) συσσωμάτωση του συστήματος μεταφορών της Ένωσης με τα συστήματα μεταφορών των κρατών που γειτνιάζουν με την Ένωση·

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α – σημείο iv γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iv γ) ανάπτυξη νέας και βελτίωση ή επέκταση της υπάρχουσας μεταφορικής και τουριστικής υποδομής·

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας και μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης).

β) στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας: ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες (εντός του θεματικού στόχου της ενίσχυσης της θεσμικής ικανότητας, μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης και των στοχευμένων παρεμβάσεων στον τομέα του τουρισμού).

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, υπό τον όρο ότι η ομάδα τοπικής ανάπτυξης απαρτίζεται από αντιπροσώπους τουλάχιστον δύο χωρών, μία από τις οποίες είναι κράτος μέλος.

Η τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] μπορεί να εφαρμόζεται στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, υπό τον όρο ότι η ομάδα τοπικής ανάπτυξης απαρτίζεται από τοπικούς αντιπροσώπους τουλάχιστον δύο χωρών, μία από τις οποίες είναι κράτος μέλος.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής όσον αφορά τα αποτελέσματα από τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επίτευξη του στόχου της εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 για αόριστη διάρκεια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 για περίοδο 5 ετών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσιών το αργότερο εννέα μήνες προ της εκπνοής της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά σε διάστημα πέντε ετών, το οποίο θα μπορεί να ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν ορισμένοι όροι, όπως η εκπόνηση έκθεσης καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν αντιρρήσεις εκ μέρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τη νέα τυποποιημένη διατύπωση σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ

 

ευρώ

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

Ποσό των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις τουριστικές υπηρεσίες για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (ΑΠΚ)

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 10β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ

 

ευρώ

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 10β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

Ποσό των επενδύσεων σε δίκτυα ποδηλατοδρόμων

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 10γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ

 

ευρώ

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 10γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

Ποσό των επενδύσεων στη φυσική, πολιτιστική, βιομηχανική και ιστορική κληρονομιά

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ

 

αριθμός

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

Νέα, ανακατασκευασμένα ή αναβαθμισμένα διασυνοριακά τμήματα

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ

 

αριθμός

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

Νέα, ανακατασκευασμένα ή αναβαθμισμένα διασυνοριακά τμήματα

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 2 – σειρά 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΝΑΔΑ

 

ποσοστό

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – πίνακας – στήλη 3 – σειρά 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

Αλλαγή του μεριδίου των μέσων στη δημόσια συγκοινωνία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

25.10.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

25.10.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jaromír Kohlíček

21.11.2011

Εξέταση στην επιτροπή

27.3.2012

30.5.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.5.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke, Σπύρος Δανέλλης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Patrizia Toia

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.10.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

25.10.2011

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

 

ITRE

25.10.2011

TRAN

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

PECH

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει

       Ημερομ. της απόφασης

EMPL

27.10.2011

ENVI

24.10.2011

ITRE

10.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

PECH

22.11.2011

CULT

23.1.2012

FEMM

30.5.2012

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομ. ορισμού

Riikka Pakarinen

21.6.2011

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

20.3.2012

 

8.5.2012

30.5.2012

21.6.2012

11.7.2012

 

26.11.2012

24.1.2013

19.2.2013

19.3.2013

 

23.4.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Νίκος Χρυσόγελος, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Γεώργιος Σταυρακάκης, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias

Ημερομηνία κατάθεσης

24.7.2013