MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta

24.7.2013 - (COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Riikka Pakarinen


Menettely : 2011/0273(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0280/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0280/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0611),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 178 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0326/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon alueiden komitean 19. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. huhtikuuta 2012 antaman lausunnon[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0280/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus       1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Perussopimuksen 176 artiklassa määrätään, että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. Perussopimuksen 174 artiklan mukaan EAKR myötävaikuttaa alueiden välisten kehityserojen sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 176 artiklassa määrätään, että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tarkoituksena on myötävaikuttaa suurimman alueellisen epätasapainon poistamiseen unionissa. Kyseisen artiklan ja SEUT-sopimuksen 174 artiklan mukaan EAKR:n olisi näin ollen myötävaikutettava alueiden välisten kehityserojen sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyden vähentämiseen; tällöin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota maaseutuun, teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, ja saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) EAKR:lle, Euroopan sosiaalirahastolle ja koheesiorahastolle, jäljempänä yhdessä rakennerahastojen kanssa ’rahastot’, yhteiset säännökset vahvistetaan yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta […] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o […]/200614 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]. Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta [EAKR-asetus] annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o /200615 vahvistetaan erityissäännökset siitä, millaisia toimia EAKR:sta voidaan rahoittaa kyseisessä asetuksessa määriteltyjen tavoitteiden perusteella. Kyseisiä asetuksia ei mukauteta täysin Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen erityispiirteisiin, eli siihen, että vähintään kaksi jäsenvaltiota tai yksi jäsenvaltio ja kolmas maa toimivat yhteistyössä. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta erityissäännökset, jotka koskevat soveltamisalaa ja maantieteellistä kattavuutta, määrärahoja, ensisijaisia investointikohteita ja keskittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia, teknistä tukea, rahoitustukea ja tukikelpoisuutta sekä hallinnointia, valvontaa, hyväksyntää ja varainhoitoa.

(2) EAKR:lle, Euroopan sosiaalirahastolle ja koheesiorahastolle yhteiset säännökset vahvistetaan yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä […] annetussa asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]. Euroopan aluekehitysrahastosta ja ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” ‑tavoitetta koskevista erityissäännöksistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o /2012 [EAKR-asetus] vahvistetaan erityissäännökset siitä, millaisia toimia EAKR:sta voidaan rahoittaa kyseisessä asetuksessa määriteltyjen tavoitteiden perusteella. Kyseisiä asetuksia ei mukauteta täysin Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen erityispiirteisiin, eli siihen, että vähintään kaksi jäsenvaltiota tai yksi jäsenvaltio ja kolmas maa toimivat yhteistyössä. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta erityissäännökset, jotka koskevat soveltamisalaa ja maantieteellistä kattavuutta, määrärahoja, ensisijaisia investointikohteita ja keskittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia, teknistä tukea, rahoitustukea ja tukikelpoisuutta sekä hallinnointia, valvontaa, nimeämistä ja varainhoitoa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon lisäämiseksi erityissäännöksillä olisi pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa huomattavasti niin tuensaajien, ohjelmaviranomaisten, osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuin komissionkin osalta.

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon lisäämiseksi erityissäännöksillä olisi pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa huomattavasti kaikkien osalta, niin tuensaajien, ohjelmaviranomaisten, osallistuvien jäsenvaltioiden paikallisen, alueellisen tai kansallisen tason viranomaiset ja kolmansien maiden kuin komission osalta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta EAKR:sta tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä.

(4) Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta EAKR:sta olisi tuettava rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden yhteisiä ongelmia (kuten huonot kulkuyhteydet, epäasianmukainen liiketoimintaympäristö, paikallisten ja alueellisten hallintojen verkostojen puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, ympäristön pilaantuminen, riskien ehkäiseminen ja kielteiset asenteet naapurimaan asukkaita kohtaan) ja hyödyntämään raja-alueiden vielä käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä tutkimuksen kehittäminen, innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat ylittävä integroituminen työmarkkinoille, yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen yhteistyö) samalla kun kehitetään yhteistyöprosessia koko unionin yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä ohjelmissa EAKR:sta tuetaan asianomaisten alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta erityisesti toimilla, joilla edistetään yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden yhteisiä ongelmia (kuten huonot yhteydet, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian ja liikenneinfrastruktuurin osalta, taantuvat paikalliset toimialat, epäasianmukainen liiketoimintaympäristö, paikallisten ja alueellisten hallintojen verkostojen puuttuminen, tutkimuksen ja innovoinnin sekä tieto- ja viestintäteknologian vähäinen hyödyntäminen, ympäristön pilaantuminen, riskien ehkäiseminen ja kielteiset asenteet naapurimaan asukkaita kohtaan) ja hyödyntämään raja-alueiden vielä käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä tutkimuksen kehittäminen, innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat ylittävä integroituminen työmarkkinoille, oppilaitosten, myös yliopistojen yhteistyö, yhteistyö terveydenhuollossa) samalla kun kehitetään yhteistyöprosessia koko unionin yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä ohjelmissa EAKR:sta olisi tuettava asianomaisten alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta erityisesti toimilla, joilla edistetään yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Alueiden välisellä yhteistyöllä olisi pyrittävä tehostamaan koheesiopolitiikkaa tukemalla alueiden välistä kokemusten vaihtoa ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien suunnittelun ja täytäntöönpanon parantamiseksi. Sillä olisi edistettävä erityisesti innovatiivisten tutkimuspainotteisten klustereiden välistä yhteistyötä sekä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten välistä vaihtoa tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman osa-alueiden ”osaava alue” ja ”lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden tutkimuspotentiaali” pohjalta.

(7) Alueiden välisellä yhteistyöllä olisi pyrittävä tehostamaan koheesiopolitiikkaa tukemalla alueiden välistä kokemusten vaihtoa temaattisista tavoitteista ja kaupunkialueiden kehittämisestä, mukaan lukien kaupunkien ja maaseudun väliset yhteydet, parantamaan alueellisten yhteistyöohjelmien ja toimien täytäntöönpanoa sekä edistämään alueellisen koheesion alalla ilmenevien kehityssuuntausten analysointia tekemällä tutkimuksia ja keräämällä tietoa sekä toteuttamalla muita toimenpiteitä. Temaattisia tavoitteita koskevalla kokemusten vaihdolla olisi parannettava ensisijaisesti ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” ‑tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien suunnittelua ja täytäntöönpanoa, mutta myös tarvittaessa Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen liittyvien ohjelmien suunnittelua ja täytäntöönpanoa, mukaan lukien innovatiivisten tutkimuspainotteisten klustereiden välisen, osapuolia hyödyttävän yhteistyön sekä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten välisen vaihdon edistäminen niin kehittyneillä kuin kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla, ottaen huomioon kokemukset, joita on saatu tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman osa-alueilla ”osaava alue” ja ”lähentymisalueiden ja syrjäisimpien alueiden tutkimuspotentiaali”.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi tuettava alueita, jotka sijaitsevat maa- tai merirajoilla. Aiemmilta ohjelmakausilta saadun kokemuksen perusteella komissiolle olisi annettava valtuudet laatia luettelo yhteistyöohjelmista tukea saavista raja-alueista yksinkertaisemmalla tavalla yhteistyöohjelmittain eriteltynä. Komission olisi luetteloa laatiessaan otettava huomioon mukautukset, jotka ovat tarpeen ohjelmakaudeksi 2007–2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi erityisesti maa- ja merirajoilla. Näillä mukautuksilla joko pienennetään tai laajennetaan voimassa olevia ohjelma-alueita tai vähennetään tai lisätään rajat ylittävien yhteistyöohjelmien määrää, mutta sallitaan päällekkäisyys.

(9) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi tuettava alueita, jotka sijaitsevat maa- tai merirajoilla. Aiemmilta ohjelmakausilta saadun kokemuksen perusteella komission olisi laadittava luettelo yhteistyöohjelmista tukea saavista raja-alueista yksinkertaisemmalla tavalla yhteistyöohjelmittain eriteltynä. Komission olisi luetteloa laatiessaan otettava huomioon mukautukset, jotka ovat tarpeen ohjelmakaudeksi 2007–2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi erityisesti maa- ja merirajoilla. Näillä mukautuksilla joko pienennetään tai laajennetaan voimassa olevia ohjelma-alueita tai vähennetään tai lisätään rajat ylittävien yhteistyöohjelmien määrää, mutta sallitaan päällekkäisyys.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen kehityksen edistämiseksi. Komissio olisi valtuutettava määrittelemään valtioiden välisen yhteistyön alueet.

(10) Komission olisi määriteltävä valtioiden välisen yhteistyön alueet ottaen huomioon toimet, joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen kehityksen edistämiseksi. Sen olisi otettava tässä huomioon aiemmista ohjelmista saadut kokemukset ja tarvittaessa makroalue- ja merialuestrategiat.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa käynnistää rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä unionin ulkopuolisten naapurimaiden kanssa, koska se hyödyttää kolmansien maiden rajanaapurina sijaitsevien jäsenvaltioiden alueita. Tästä syystä EAKR:sta annetaan tukea eurooppalaisen naapuruuden välineen (ENI) mukaisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 nojalla ja liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) mukaisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 nojalla perustetuille rajat ylittäville ja merialueita koskeville ohjelmille.

(12) On aiheellista jatkaa tai tarvittaessa käynnistää rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä unionin ulkopuolisten naapurimaiden kanssa, koska tämä tärkeä aluepoliittinen väline hyödyttää kolmansien maiden rajanaapurina sijaitsevien jäsenvaltioiden alueita. Tästä syystä EAKR:sta annetaan tukea eurooppalaisen naapuruuden välineen (ENI) mukaisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 nojalla ja liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) mukaisesti asetuksen (EU) N:o […]/2012 nojalla perustetuille rajat ylittäville ja merialueita koskeville ohjelmille.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Unionin alueiden edun vuoksi olisi perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta voidaan tukea ulkopolitiikan välineitä, kuten ENI:a ja IPA:aa, myös silloin kun ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida hyväksyä tai ne täytyy lopettaa.

(13) Unionin alueiden edun vuoksi olisi perustettava mekanismi, jolla EAKR:sta voidaan tukea ulkopolitiikan välineitä, kuten ENI:a ja IPA II:ta, myös silloin kun ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida hyväksyä tai ne täytyy lopettaa. Mekanismilla olisi pyrittävä optimoimaan näiden välineiden toiminta ja koordinoimaan se mahdollisimman hyvin.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Sellaisten unionin ulkopolitiikan välineistä tuettujen ulkorajoja koskevien toimien, jotka kattavat sekä unionin sisä- että ulkopuolisia raja-alueita, lisäksi on mahdollista perustaa EAKR:sta tukea saavia yhteistyöohjelmia, jotka kattavat sekä unionin sisäpuolisia alueita että sellaisia ulkopuolisia alueita, jotka eivät saa tukea ulkopolitiikan välineistä joko siksi, että niitä ei ole määritelty edunsaajavaltioiksi, tai siksi, että tällaisia ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida perustaa. Komissio olisi siksi valtuutettava rajat ylittäviä ja valtioiden välisiä ohjelma-alueita koskevaa luetteloa laatiessaan sisällyttämään siihen myös kolmansien maiden alueita.

(14) Sellaisten unionin ulkopolitiikan välineistä tuettujen ulkorajoja koskevien toimien, jotka kattavat sekä unionin sisä- että ulkopuolisia raja-alueita, lisäksi on mahdollista perustaa EAKR:sta tukea saavia yhteistyöohjelmia, jotka kattavat sekä unionin sisäpuolisia alueita että tietyissä tapauksissa sellaisia ulkopuolisia alueita, jotka eivät saa tukea ulkopolitiikan välineistä joko siksi, että niitä ei ole määritelty edunsaajavaltioiksi, tai siksi, että tällaisia ulkopolitiikan yhteistyöohjelmia ei voida perustaa. On kuitenkin varmistettava, että EAKR:sta peräisin olevan avun rahoittaminen kolmansien maiden alueella toteutettavien toimien yhteydessä hyödyttää ensisijaisesti unionin alueita. Komission olisi rajat ylittäviä ja valtioiden välisiä ohjelma-alueita koskevaa luetteloa laatiessaan sisällytettävä siihen näissä rajoissa myös kolmansien maiden alueita.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat siten, että rajat ylittävä yhteistyö on edelleen etusijalla ja syrjäisimpien alueiden yhteistyölle taataan riittävä rahoitus.

(15) On tarpeen vahvistaa kullekin Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osa-alueelle varatut määrärahat siten, että rajat ylittävä yhteistyö, mukaan lukien kunkin jäsenvaltion osuus rajat ylittävää ja valtioiden välistä yhteistyötä koskevista kokonaismääristä ja osa-alueiden välisen joustavuuden jäsenvaltioille antamat mahdollisuudet, on edelleen etusijalla ja syrjäisimpien alueiden yhteistyölle taataan riittävä rahoitus.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Koheesiopolitiikan unionin laajuisten vaikutusten maksimoimiseksi temaattisten tavoitteiden valintamahdollisuutta olisi rajoitettava. Alueiden välisessä yhteistyössä keskittämisen pitäisi kuitenkin näkyä pikemminkin toimien tavoitteissa kuin temaattisten tavoitteiden määrän rajaamisessa, jotta sitä voidaan hyödyntää parhaiten koheesiopolitiikan tehostamiseksi ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteen ja Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen puitteissa.

(16) Pääosa EAKR:n rahoituksesta rajat ylittävää ja valtioiden välistä yhteistyötä koskeville ohjelmille olisi keskitettävä rajatulle määrälle temaattisia tavoitteita koheesiopolitiikan unionin laajuisten vaikutusten maksimoimiseksi. Temaattisissa tavoitteissa tehtävässä alueiden välisessä yhteistyössä keskittämisen pitäisi kuitenkin näkyä pikemminkin toimien tavoitteissa kuin temaattisten tavoitteiden määrän rajaamisessa, jotta sitä voidaan hyödyntää parhaiten koheesiopolitiikan tehostamiseksi ensisijaisesti ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteen ja lisäksi tarvittaessa Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen puitteissa. Alueiden välisten muiden yhteistyöohjelmien tapauksessa keskittäminen olisi toteutettava kunkin ohjelman soveltamisalan perusteella.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 ‑strategiassa määritetyt älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun päämäärät ja tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen avulla myötävaikutettava seuraavien temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin perustuva talous, vihreämmän, tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja alueellista koheesiota edistävän korkean työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten valmiuksien parantaminen. Temaattisten tavoitteiden mukaista luetteloa ensisijaisista investointikohteista olisi kuitenkin mukautettava Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen erityistarpeisiin erityisesti sallimalla oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, kansalaisten ja instituutioiden välisen yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle jäävän rajat ylittävän merialueiden yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja toteuttamalla makroalue- ja merialuestrategioita.

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 ‑strategiassa määritetyt älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun päämäärät ja tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen avulla myötävaikutettava seuraavien temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin perustuva talous, mukaan lukien yritysten ja erityisesti pk-yritysten yhteistyön edistäminen sekä tieto- ja viestintäteknologioita koskevien rajat ylittävien tiedonvaihtojärjestelmien perustamisen tukeminen, vihreämmän, tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän talouden edistäminen, mukaan lukien kestävän rajat ylittävän liikkuvuuden edistäminen, yhteiskunnallista ja alueellista koheesiota edistävän korkean työllisyyden tukeminen, mukaan lukien toimet, joilla tuetaan kestävää matkailua, kulttuuria ja luonnonperintöä osana alueellista strategiaa työllisyyttä edistävän kasvun aikaansaamiseksi, sekä hallinnollisten valmiuksien parantaminen. Temaattisten tavoitteiden mukaista luetteloa ensisijaisista investointikohteista olisi kuitenkin mukautettava Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen erityistarpeisiin erityisesti sallimalla oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, kansalaisten ja instituutioiden välisen yhteistyön sekä työllisyyden, koulutuksen, yhteisöjen integroitumisen ja sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle jäävän rajat ylittävän merialueiden yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja koordinoimalla makroalue- ja merialuestrategioita. Lisäksi olisi määriteltävä erityisiä tai täydentäviä investointikohteita tiettyjä alueiden välisiä yhteistyöohjelmia varten niiden erityistoimien kattamiseksi.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista koskevan temaattisen tavoitteen puitteissa ja kyseisen tavoitteen käytännön merkityksen huomioon ottaen on tarpeen varmistaa, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä ohjelmissa EAKR:sta olisi tuettava myös asianomaisten alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta erityisesti toimilla, joilla edistetään yhteisöjen yhteenkuuluvuutta. Edellä mainitun, Pohjois-Irlannin kanssa toteutettavan rajat ylittävän ohjelman erityispiirteiden olisi myös oltava peruste sille, että tiettyjä tässä asetuksessa olevia toimen valintaa koskevia sääntöjä ei saisi soveltaa tähän rajat ylittävään ohjelmaan.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa tavoitteessa yhteistyöohjelmien sisältöä on aiheellista mukauttaa niiden erityispiirteisiin. Jotta ohjelma voidaan toteuttaa tehokkaasti osallistuvan jäsenvaltion alueella, sen mukaisten toimenpideohjelmien olisi sisällettävä tietyt osa-alueet, kuten tarkastuksista ja valvonnasta vastaavat elimet, yhteisen sihteeristön perustamista koskeva menettely ja vastuiden kohdentaminen rahoitusoikaisuissa. Lisäksi alueiden välisten yhteistyöohjelmien horisontaalisen luonteen vuoksi tällaisten yhteistyöohjelmien sisältö olisi mukautettava erityisesti nykyisten Interact- ja Espon-ohjelmien tuensaajan tai tuensaajien määritelmän osalta.

(18) Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa tavoitteessa yhteistyöohjelmien sisältöä on aiheellista mukauttaa niiden erityispiirteisiin. Jotta ohjelma voidaan toteuttaa tehokkaasti osallistuvan jäsenvaltion alueella, sen mukaisten toimenpideohjelmien olisi sisällettävä myös tietyt osa-alueet, kuten tarkastuksista ja valvonnasta vastaavat elimet, yhteisen sihteeristön perustamista koskeva menettely ja vastuiden kohdentaminen rahoitusoikaisuissa. Kun jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat makroalue- ja merialuestrategioihin, asianomaisissa yhteistyöohjelmissa olisi määrättävä, miten toimilla voidaan edesauttaa näitä strategioita. Lisäksi alueiden välisten yhteistyöohjelmien horisontaalisen luonteen vuoksi tällaisten yhteistyöohjelmien sisältö olisi mukautettava erityisesti nykyisten Interact- ja Espon-ohjelmien tuensaajan tai tuensaajien määritelmän osalta.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) On aiheellista ottaa kolmannet maat tai alueet mukaan jo yhteistyöohjelmien valmisteluvaiheeseen, kun ne ovat hyväksyneet kutsun osallistua kyseisiin ohjelmiin, ja asetuksessa olisi vahvistettava tätä varten erityismenettelyt. Vakiomenettelystä poiketen, kun kyseessä ovat yhteistyöohjelmat, joihin osallistuu syrjäisimpiä alueita ja kolmansia maita, osallistuvien jäsenvaltioiden olisi kuultava kyseessä olevia kolmansia maita ennen ohjelmien toimittamista komissiolle. Jotta kolmannet maat voisivat käytännössä tuloksellisesti osallistua yhteistyöohjelmiin, yhteistyöohjelmien sisältöä ja kolmansien maiden mahdollista rahoitusosuutta koskevat suostumukset olisi voitava ilmaista myös kolmansien maiden kanssa pidettyjen kuulemiskokousten virallisesti hyväksytyissä pöytäkirjoissa tai alueellisten yhteistyöjärjestöjen kokousten virallisesti hyväksytyissä pöytäkirjoissa.

 

Toimenpideohjelmien hyväksyntämenettelyn osalta komission olisi yhteistyössä tapahtuvaa hallinnointia koskeva periaate ja yksinkertaistamisperiaate huomioon ottaen hyväksyttävä ainoastaan yhteistyöohjelmien keskeiset osat, ja osallistuvan jäsenvaltion tai kolmannen maan olisi hyväksyttävä muut osat. Oikeusvarmuuden ja avoimuuden vuoksi on tarpeen säätää, että tapauksissa, jossa vaaditaan, että kun osallistuva jäsenvaltio muuttaa tai osallistuvat jäsenvaltiot muuttavat yhteistyöohjelman jotakin osaa, joka ei edellytä komission päätöstä, kyseisen jäsenvaltion hallintoviranomaisen olisi ilmoitettava muutoksesta komissiolle kuukauden kuluessa päivästä, jona päätös asiassa on tehty.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Rakennerahastojen olisi älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteiden mukaisesti tarjottava yhdennetympi ja osallistavampi lähestymistapa paikallisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämän lähestymistavan vahvistamiseksi EAKR:sta raja-alueille myönnettävä tuki olisi koordinoitava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnettävän tuen kanssa, ja tarvittaessa mukaan olisi otettava eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 mukaisesti perustettu eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, jonka tavoitteisiin kuuluu paikallinen kehittäminen.

(19) Euroopan rakenne- ja investointirahastojen olisi älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian mukaisesti tarjottava yhdennetympi ja osallistavampi lähestymistapa paikallisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämän lähestymistavan vahvistamiseksi EAKR:sta raja-alueille myönnettävä tuki olisi koordinoitava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnettävän tuen kanssa, ja tarvittaessa mukaan olisi otettava eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 mukaisesti perustettu eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, jonka tavoitteisiin kuuluu paikallinen kehittäminen.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella toimien valintaperusteita olisi selkeytettävä ja tiukennettava, jotta varmistetaan, että valituksi tulee ainoastaan aidosti yhteisiä toimia. Ainoan tuensaajien käsite olisi määriteltävä, ja olisi tehtävä selväksi, että ne voivat toteuttaa yhteistyötoimia itsenäisesti.

(20) Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella toimien valintaperusteita olisi selkeytettävä ja tiukennettava, jotta varmistetaan, että valituksi tulee ainoastaan aidosti yhteisiä toimia. Syrjäisimpien alueiden ja kolmansien maiden tai alueiden välisten yhteistyöohjelmien erityispiirteiden vuoksi olisi luotava kevennettyjä ja mukautettavissa olevia yhteistyöedellytyksiä mainittuihin ohjelmiin kuuluvien toimien käsittelylle. Ainoan tuensaajien käsite olisi määriteltävä, ja olisi tehtävä selväksi, että ne voivat toteuttaa yhteistyötoimia itsenäisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 49 artiklan mukaan hallintoviranomaisen olisi varmistettava, että kunkin yhteistyöohjelman osalta toteutetaan arviointeja, myös vaikuttavuuden, tehokkuuden ja vaikutusten arviointeja, arviointisuunnitelman perusteella. Vähintään kerran ohjelmakaudessa olisi arvioitava, miten myönnetty tuki on edistänyt ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Arvioinneissa olisi annettava tietoa ohjelmakauden aikana ehdotetuista mukautuksista.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Ennen kuin jäsenvaltiot luonnostelevat yhteistyöohjelmansa, olisi vahvistettava yleiset indikaattorit, joilla arvioidaan ohjelmien täytäntöönpanoa ja jotka mukautetaan yhteistyöohjelmien erityispiirteisiin. Näitä indikaattoreita olisi täydennettävä ohjelmakohtaisilla indikaattoreilla.

(23) Ennen kuin jäsenvaltiot luonnostelevat yhteistyöohjelmansa, olisi vahvistettava yleiset tuotosindikaattorit, joilla helpotetaan ohjelmien täytäntöönpanon arviointia ja jotka mukautetaan yhteistyöohjelmien erityispiirteisiin. Näitä indikaattoreita olisi täydennettävä ohjelmakohtaisilla tulosindikaattoreilla ja tarvittaessa ohjelmakohtaisilla tuotosindikaattoreilla.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Koska osallistujia on useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja hallinnolliset kustannukset ovat sen myötä suuremmat, teknisen tuen menojen, erityisesti valvonnan ja kääntämisen osalta, enimmäismäärän olisi oltava suurempi kuin ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteessa. Lisäksi sellaisille yhteistyöohjelmille, joiden saama EAKR-tuki on rajallinen, olisi vahvistettava tietty vähimmäismäärä tehokkaiden teknisen tuen toimien riittävän rahoituksen varmistamiseksi.

(24) Koska osallistujia on useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja hallinnolliset kustannukset ovat sen myötä suuremmat, teknisen tuen menojen, erityisesti valvonnan ja kääntämisen osalta, enimmäismäärän olisi oltava suurempi kuin ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteessa. Näiden suurempien kustannusten vastapainoksi jäsenvaltioita olisi kannustettava vähentämään mahdollisuuksien mukaan yhteisten hankkeiden täytäntöönpanoon liittyviä hallinnollisia rasitteita. Lisäksi sellaisille yhteistyöohjelmille, joiden saama EAKR-tuki on rajallinen, olisi vahvistettava teknistä tukea varten tietty vähimmäismäärä, joka voi olla yli 6 prosenttia, tehokkaiden teknisen tuen toimien riittävän rahoituksen varmistamiseksi.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Koska osallistuvia jäsenvaltioita on useampi kuin yksi, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] vahvistettu yleinen sääntö, jonka mukaan kukin jäsenvaltio laatii kansalliset tukikelpoisuussäännöt, ei päde Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen. Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella olisi laadittava selkeä tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, jonka tavoitteena ovat yhteiset tukikelpoisuussäännöt.

(25) Koska osallistuvia jäsenvaltioita on useampi kuin yksi, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] vahvistettu yleinen sääntö, jonka mukaan kukin jäsenvaltio laatii kansalliset tukikelpoisuussäännöt, ei päde Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen. Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella olisi laadittava selkeä tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, jonka tavoitteena ovat yhteiset tukikelpoisuussäännöt, jotta vältetään mahdolliset ristiriitaisuudet ja epäjohdonmukaisuudet eri asetusten ja asetusten ja jäsenvaltioiden säännösten välillä. Erityisesti komission olisi annettava ohjelmakaudella 2007–2013 saatujen kokemusten perusteella yhteiset tukikelpoisuussäännöt, jotka perustuvat tässä asetuksessa vahvistettuihin kustannusluokkiin.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Koska toimien toteutukseen osallistuu säännöllisesti henkilöstöä useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta ja tietyissä toimissa henkilöstökustannukset muodostavat merkittävän kustannuserän, yhteistyötoimien muihin välittömiin kustannuksiin olisi sovellettava kiinteämääräistä henkilöstökulukorvausta, jolloin tällaisissa toimissa vältytään yksittäiseltä kirjanpidolta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Joustavuussääntöjä, jotka koskevat toimien sijaintia ohjelma-alueen ulkopuolella, olisi yksinkertaistettava. Lisäksi on tuettava unionin ulkopuolisten naapurimaiden kanssa toteutettavaa tehokasta rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä, kun tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että kolmansien maiden naapureina sijaitsevien jäsenvaltioiden alueiden kehitystä voidaan tukea tehokkaasti. Tästä syystä on asianmukaista sallia poikkeuksellisesti tietyissä olosuhteissa, että EAKR:sta rahoitetaan kolmansien maiden alueilla toteutettavia toimia, kun niistä on hyötyä unionin alueille.

(27) Joustavuussääntöjä, jotka koskevat toimien sijaintia ohjelma-alueen ulkopuolella, olisi yksinkertaistettava. Lisäksi on tuettava ja helpotettava erityisjärjestelyillä unionin ulkopuolisten naapurimaiden kanssa toteutettavaa tehokasta rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä, kun tämä on tarpeen sen varmistamiseksi, että kolmansien maiden naapureina sijaitsevien jäsenvaltioiden alueiden kehitystä tuetaan tehokkaasti. Tästä syystä on asianmukaista sallia poikkeuksellisesti tietyissä olosuhteissa, että EAKR:sta rahoitetaan kolmansien naapurimaiden alueilla toteutettavia toimia, kun niistä on hyötyä unionin alueille.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava siirtämään hallintoviranomaisen tehtävä EAYY:lle, jolloin tällainen yhtymä vastaisi sen yhteistyöohjelman osan hallinnoinnista, joka toteutetaan kyseisen EAYY:n alueella.

(28) Jäsenvaltioita olisi rohkaistava siirtämään hallintoviranomaisen tehtävä EAYY:lle tai saattamaan tällainen yhtymä vastuulliseksi sen yhteistyöohjelman osan hallinnoinnista, joka toteutetaan kyseisen EAYY:n kyseisellä alueella.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Hallintoviranomaisen olisi perustettava yhteinen sihteeristö, joka toimittaa hakijoille tietoja, käsittelee hankehakemuksia ja avustaa tuensaajia toimien toteuttamisessa.

(29) Hallintoviranomaisen olisi perustettava yhteinen sihteeristö, joka muun muassa toimittaa hakijoille tietoja, käsittelee hankehakemuksia ja avustaa tuensaajia toimien toteuttamisessa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Hallintoviranomaisten olisi vastattava kaikista asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklassa luetelluista hallintoviranomaisen tehtävistä, myös hallinnollisista tarkastuksista yhtenäisten standardien varmistamiseksi koko ohjelma-alueella. Jos hallintoviranomaiseksi nimetään EAYY, se olisi valtuutettava suorittamaan myös mainitut tarkastukset, sillä kaikilla osallistuvilla jäsenvaltioilla on edustaja sen elimissä. Vaikka tehtävään ei nimetä EAYY:tä, osallistuvien jäsenvaltioiden olisi valtuutettava hallintoviranomainen suorittamaan kaikki kyseisen ohjelma-alueen tarkastukset.

(30) Hallintoviranomaisten olisi vastattava kaikista asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklassa luetelluista tehtävistä, myös hallinnollisista tarkastuksista yhtenäisten standardien varmistamiseksi koko ohjelma-alueella. Jos hallintoviranomaiseksi nimetään EAYY, hallintoviranomaisen olisi suoritettava nämä tarkastukset tai vastattava niiden suorittamisesta ainakin niissä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, joiden edustajia on mukana EAYY:ssä, ja valvojia olisi käytettävä vain muissa jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. Vaikka tehtävään ei nimetä EAYY:tä, osallistuvien jäsenvaltioiden olisi valtuutettava hallintoviranomainen suorittamaan kaikki kyseisen ohjelma-alueen tarkastukset.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a) Todentamisviranomaisten olisi vastattava kaikista asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 115 artiklassa luetelluista todentamisviranomaisen tehtävistä. Jäsenvaltio voi nimetä hallintoviranomaisen hoitamaan todentamisviranomaisen tehtäviä.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen olisi vastattava kaikkien asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen tehtävien suorittamisesta yhtenäisten standardien varmistamiseksi koko ohjelma-alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tilintarkastajaryhmän olisi voitava avustaa ohjelman tarkastusviranomaista.

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen olisi vastattava kaikkien asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] sille osoitettujen tehtävien suorittamisesta yhtenäisten standardien varmistamiseksi koko ohjelma-alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tilintarkastajaryhmän olisi voitava avustaa ohjelman tarkastusviranomaista.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a) Unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi ja koheesiopolitiikkansa tehostamiseksi kolmansien maiden sallitaan osallistua IPA:n ja ENI:n rahoitusosuuksien kautta valtioiden välisiin ja alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin. Tällaisista ohjelmista yhteisrahoitetuissa toimissa olisi kuitenkin edelleen noudatettava koheesiopolitiikan tavoitteita, vaikka ne pantaisiin täytäntöön osittain tai kokonaisuudessaan unionin alueen ulkopuolella. Tässä yhteydessä myötävaikuttaminen unionin ulkoisten toimien tavoitteisiin on pelkästään sattumanvaraista, koska yhteistyöohjelmien painopiste olisi määritettävä koheesiopolitiikan temaattisten tavoitteiden ja ensisijaisten investointikohteiden mukaisesti. Jotta varmistetaan kolmansien maiden tosiasiallinen osallistuminen yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin periaatteen mukaisesti hallinnoitaviin yhteistyöohjelmiin, ohjelmien täytäntöönpanon edellytykset olisi asetettava itse yhteistyöohjelmissa ja tarpeen mukaan myös komission, kunkin asianomaisen kolmannen maan hallituksen ja kyseisen yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen tehtävistä vastaavan jäsenvaltion välillä tehdyssä rahoitussopimuksessa. Ohjelman täytäntöönpanon edellytysten olisi oltava linjassa sovellettavan unionin lainsäädännön ja osallistuvien jäsenvaltioiden asiaa koskevan lainsäädännön kanssa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Sääntöjen vastaisesti maksettujen summien takaisinperinnän osalta olisi päätettävä selkeästä rahoitusvastuuketjusta tuensaajista johtavaan tuensaajaan ja hallintoviranomaiseen ja lopulta komissioon. Olisi annettava säännös jäsenvaltioiden vastuusta silloin, kun takaisinperintä ei ole mahdollinen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella olisi säädettävä nimenomaisesta poikkeuksesta muussa valuutassa kuin eurossa aiheutuneen menon muuntamiseksi euroksi; muuntokurssina olisi käytettävä mahdollisimman lähellä menon aiheutumisen ajankohtaa olevan päivän muuntokurssia. Yhteisiin yhteistyötoimiin liittyvät rahoitussuunnitelmat, kertomukset ja kirjanpito olisi aina toimitettava euroina yhteiselle sihteeristölle, ohjelmaviranomaisille ja seurantakomitealle. Muuntokurssien oikeellisuus olisi tarkastettava.

(33) Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella olisi säädettävä nimenomaisesta poikkeuksesta muussa valuutassa kuin eurossa aiheutuneen menon muuntamiseksi euroksi; muuntokurssina olisi käytettävä mahdollisimman lähellä menon aiheutumisen ajankohtaa tai kuukautta, jolloin meno toimitettiin tarkastettavaksi, olevan päivän kuukausittaista muuntokurssia. Yhteisiin yhteistyötoimiin liittyvät rahoitussuunnitelmat, kertomukset ja kirjanpito olisi toimitettava euroina yhteiselle sihteeristölle, ohjelmaviranomaisille ja seurantakomitealle. Muuntokurssien oikeellisuus olisi tarkastettava.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) Ottaen huomioon aidosti yhteisten ohjelmarakenteiden perustamisessa havaitut vaikeudet ja viiveet Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen liittyviä maksuja voidaan maksaa kolmen vuoden kuluessa siitä vuodesta, jona maksusitoumukset tehtiin talousarvioon.

Poistetaan.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) On aiheellista selkeyttää säännöt, joita sovelletaan varainhoitoon, suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja valvontaan valtioiden välisiin ja alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin osallistuvien kolmansien maiden osalta. Nämä säännöt olisi vahvistettava asianomaisessa yhteistyöohjelmassa ja/tai komission, kunkin kolmannen maan ja asianomaisen yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen tehtävää hoitavan jäsenvaltion välisessä rahoitussopimuksessa.

Poistetaan.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a) Jotta voitaisiin vahvistaa syrjäisimpien alueiden yhteistyöohjelmiin myönnettävän, tämän asetuksen nojalla hyväksyttävän EAKR:n rahoituksen parempaa koordinointia Euroopan kehitysrahaston (EKR), ENI:n, IPA:n ja Euroopan investointipankin (EIP) mahdollisen lisärahoituksen kanssa, tällaisiin yhteistyöohjelmiin osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tai niiden alueiden olisi perustettava kyseisten yhteistyöohjelmien mukaiset koordinointimekanismit.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36) Erityisten tukikelpoisuussääntöjen määrittelemiseksi komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa säädöksiä 17 artiklan mukaisesti sisällön ja soveltamisalan osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(36) Menojen erityisten tukikelpoisuussääntöjen määrittelemiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a) Tämä asetus ei saisi kuitenkaan vaikuttaa sellaisen avun jatkamiseen tai muuttamiseen, jonka komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1080/2006 tai muun 31 päivänä joulukuuta 2013 kyseiseen apuun sovellettavan lainsäädännön nojalla, jota on siten sovellettava kyseiseen apuun tai kyseisiin hankkeisiin niiden päättymiseen saakka. Asetuksen (EY) N:o 1080/2006 mukaisesti esitetyt tukihakemukset ovat edelleen voimassa.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 b) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, koska se voidaan alueiden välisten kehityserojen sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyden ja jäsenvaltioiden ja alueiden rahoitusvarojen rajallisuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi siinä vahvistetaan tarvittavat säännökset Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien, jäljempänä ’yhteistyöohjelmat’, tehokkaan täytäntöönpanon, rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan varmistamiseksi myös siinä tapauksessa, että näihin yhteistyöohjelmiin osallistuu kolmansia maita.

Lisäksi siinä vahvistetaan tarvittavat säännökset Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen mukaisten toimenpideohjelmien, jäljempänä ’yhteistyöohjelmat’, tehokkaan täytäntöönpanon, seurannan, rahoituksen hallinnoinnin ja valvonnan varmistamiseksi myös siinä tapauksessa, että näihin yhteistyöohjelmiin osallistuu kolmansia maita.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osa-alueet

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osa-alueet

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta EAKR:sta tuetaan

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta EAKR:sta tuetaan seuraavia osa-alueita:

1) vierekkäisten alueiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä, jolla edistetään yhdennettyä alueellista kehitystä kahden tai useamman jäsenvaltion maa- ja meriraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden sellaisen kolmannen maan, joka ei kuulu unionin ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tukea saavien ohjelmien piiriin, rajaseutualueiden välillä;

1) vierekkäisten alueiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä, jolla edistetään yhdennettyä alueellista kehitystä kahden tai useamman jäsenvaltion maa- ja meriraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden sellaisen kolmannen maan, joka ei kuulu unionin ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tukea saavien ohjelmien piiriin, rajaseutualueiden välillä;

2) laajemmilla alueilla toteutettavaa valtioiden välistä yhteistyötä, jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, joka kattaa myös rajat ylittävän merialueiden yhteistyön silloin kun se ei kuulu rajat ylittävään yhteistyöhön ja jonka tavoitteena on parantaa kyseisten alueiden alueellista yhdentymistä ja siten myötävaikuttaa unionin alueelliseen koheesioon;

2) laajemmilla alueilla toteutettavaa valtioiden välistä yhteistyötä, jossa on mukana kansallisia, alueellisia ja paikallisia kumppaneita, joka kattaa myös rajat ylittävän merialueiden yhteistyön silloin kun se ei kuulu rajat ylittävään yhteistyöhön ja jonka tavoitteena on parantaa kyseisten alueiden alueellista yhdentymistä;

3) alueiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan tehostaa koheesiopolitiikkaa edistämällä

3) alueiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan tehostaa koheesiopolitiikkaa edistämällä

a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy temaattisia tavoitteita koskevien hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja levittämiseen sekä niiden siirtämiseen ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteen toimenpideohjelmiin, kumppaneiden kesken koko unionissa;

a) kokemusten vaihtoa, jossa keskitytään temaattisia tavoitteita koskevien hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja levittämiseen, mukaan lukien Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklassa tarkoitettu alueiden kehittäminen, sekä niiden siirtämiseen ensisijaisesti ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteen toimenpideohjelmiin ja tarvittaessa myös Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen ohjelmiin, kumppaneiden kesken koko unionissa;

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy kaupunki- ja maaseutualueiden kestävää kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, siirtämiseen ja levittämiseen;

b) kokemusten vaihtoa, joka liittyy kaupunkialueiden kestävää kehitystä koskevien hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, siirtämiseen ja levittämiseen, kaupunkien ja maaseudun väliset yhteydet mukaan lukien;

c) kokemusten vaihtoa, joka liittyy alueellisen yhteistyön toimia ja EAYY:iden käyttöä koskevien hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten toimintatapojen tunnistamiseen, siirtämiseen ja levittämiseen;

c) kokemusten vaihtoa, joka liittyy alueellisten yhteistyöohjelmien ja ‑toimien täytäntöönpanoon sekä EAYY:iden käyttöä koskevien hyvien käytäntöjen ja innovatiivisten toimintatapojen tunnistamiseen, siirtämiseen ja levittämiseen;

d) alueellisen koheesion tavoitteisiin ja Euroopan alueen tasapainoiseen kehitykseen liittyvien kehityssuuntausten analysointia tekemällä tutkimuksia ja keräämällä tietoa sekä toteuttamalla muita toimenpiteitä.

d) alueellisen koheesion tavoitteisiin, mukaan lukien taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden alueelliset näkökohdat, ja unionin tasapainoiseen kehitykseen liittyvien kehityssuuntausten analysointia tekemällä tutkimuksia ja keräämällä tietoa sekä toteuttamalla muita toimenpiteitä.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Maantieteellinen kattavuus

Maantieteellinen kattavuus

1. Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 150 kilometrin etäisyydellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi.

1. Rajat ylittävän yhteistyön tuen piiriin kuuluvat unionin NUTS 3 -alueet kaikilla sisäisillä maarajoilla ja sellaisilla ulkoisilla maarajoilla, jotka eivät kuulu unionin ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tuettavien ohjelmien piiriin, sekä kaikki unionin NUTS 3 -alueet merirajoilla enintään 150 kilometrin etäisyydellä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mukautuksia, jotka ovat tarpeen ohjelmakaudella 2007–2013 vahvistettujen ohjelma-alueiden johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi.

Komissio laatii luettelon tukea saavista rajat ylittävistä alueista toimenpideohjelmittain eriteltynä ja antaa siitä täytäntöönpanosäädöksen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen luettelosta, joka koskee tukea saavia, yhteistyöohjelmittain eriteltäviä rajat ylittäviä alueita. Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Luettelossa on määriteltävä myös ne unionin NUTS 3 -alueet, jotka otetaan huomioon myönnettäessä EAKR:sta tukea rajat ylittävälle yhteistyölle sisäisillä rajoilla sekä unionin ulkopolitiikan välineiden, kuten asetuksen (EU) N:o […]/2012 [ENI-asetus] nojalla ENI:n tai asetuksen (EU) N:o […]/2012 [IPA-asetus] nojalla IPA:n piiriin kuuluvilla ulkorajoilla.

Luettelossa on määriteltävä myös ne unionin NUTS 3 -alueet, jotka otetaan huomioon myönnettäessä EAKR:sta tukea rajat ylittävälle yhteistyölle sisäisillä rajoilla sekä unionin ulkopolitiikan välineiden, kuten asetuksen (EU) N:o […]/2012 [ENI-asetus] nojalla ENI:n tai asetuksen (EU) N:o […]/2012 [IPA-asetus] nojalla IPA:n piiriin kuuluvilla ulkorajoilla.

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien yhteistyöohjelmien luonnoksia toimittaessaan pyytää toisessa alakohdassa tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-alueen vieressä sijaitsevan NUTS 3 ‑alueen lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on perusteltava.

Jäsenvaltiot voivat rajat ylittävien yhteistyöohjelmien luonnoksia toimittaessaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja rajat ylittävien alueiden yhtenäisyyden varmistamiseksi pyytää NUTS 3 ‑alueen sisällyttämistä toisessa alakohdassa tarkoitetussa päätöksessä lueteltuihin alueisiin. Komissio voi asianomaisten jäsenvaltioiden pyynnöstä rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi syrjäisimpien alueiden merirajoilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen alakohdan säännösten soveltamista, sisällyttää toisessa alakohdassa tarkoitetussa päätöksessä lueteltuihin rajat ylittäviin alueisiin, jotka voivat saada tukea asianomaisilta jäsenvaltioilta, syrjäisimpien alueiden NUTS 3 ‑alueet merirajoilla enintään 150 kilometrin etäisyydellä.

2. Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa voi olla mukana Norjan, Sveitsin, Liechtensteinin, Andorran, Monacon ja San Marinon alueita sekä syrjäisimpien alueiden naapureina sijaitsevien kolmansien maiden alueita.

2. Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa voi olla mukana Norjan, Sveitsin, Liechtensteinin, Andorran, Monacon ja San Marinon alueita sekä syrjäisimpien alueiden naapureina sijaitsevien kolmansien maiden alueita.

Tällaisten alueiden on oltava NUTS 3 ‑alueita vastaavia alueita.

Tällaisten alueiden on oltava NUTS 3 ‑alueita vastaavia alueita.

3. Valtioiden välistä yhteistyötä varten komissio laatii luettelon tukikelpoisista valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 -alueita, ja varmistaa täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3. Valtioiden välistä yhteistyötä varten komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen luettelosta, joka koskee tukikelpoisia valtioiden välisiä alueita, jotka eritellään yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 -alueita, ja varmistaa tällaisen yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä alueilla ottaen tarvittaessa huomioon makroalue- ja merialuestrategiat. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Jäsenvaltiot voivat valtioiden välisten yhteistyöohjelmien luonnoksia toimittaessaan pyytää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-alueen vieressä sijaitsevan NUTS 2 -alueen lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on perusteltava.

Jäsenvaltiot voivat valtioiden välisten yhteistyöohjelmien luonnoksia toimittaessaan pyytää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa päätöksessä mainitun raja-alueen vieressä sijaitsevan NUTS 2 -alueen lisäämistä luetteloon; tällainen pyyntö on perusteltava.

4. Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista valtioiden välisen yhteistyön ohjelmissa voi olla mukana alueita seuraavista kolmansista maista tai niiden alueilta:

4. Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista valtioiden välisen yhteistyön ohjelmissa voi olla mukana alueita seuraavista kolmansista maista tai niiden alueilta:

a) edellä 2 kohdassa luetellut tai tarkoitetut kolmannet maat tai niiden alueet; ja

a) edellä 2 kohdassa luetellut tai tarkoitetut kolmannet maat tai niiden alueet; ja

b) Färsaaret ja Grönlanti.

b) Färsaaret ja Grönlanti.

Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista valtioiden välisissä ohjelmissa voi olla mukana myös sellaisten kolmansien maiden alueita, jotka saavat tukea unionin ulkopolitiikan rahoitusvälineistä, kuten ENI:sta asetuksen (EU) N:o […]/2012 nojalla, mukaan lukien asianomaiset Venäjän federaation alueet, ja IPA:sta asetuksen (EU) N:o […]/2012 nojalla. ENI:n ja IPA:n tukea kyseisille ohjelmille vastaavat vuotuiset määrärahat annetaan käyttöön edellyttäen, että ohjelmissa käsitellään riittävästi asianomaisia ulkoisen yhteistyön tavoitteita.

Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista valtioiden välisissä ohjelmissa voi olla mukana myös sellaisten kolmansien maiden alueita, jotka saavat tukea unionin ulkopolitiikan rahoitusvälineistä, kuten ENI:sta asetuksen (EU) N:o […]/2012 nojalla, mukaan lukien asianomaiset Venäjän federaation alueet, ja IPA:sta asetuksen (EU) N:o […]/2012 nojalla. ENI:n ja IPA:n tukea kyseisille ohjelmille vastaavat vuotuiset määrärahat annetaan käyttöön edellyttäen, että ohjelmissa käsitellään riittävästi asianomaisia ulkoisen yhteistyön tavoitteita.

Tällaisten alueiden on oltava NUTS 2 ‑alueita tai niitä vastaavia alueita.

Tällaisten alueiden on oltava NUTS 2 ‑alueita vastaavia alueita.

5. Alueiden välisen yhteistyön osalta EAKR:n tuki kattaa koko unionin alueen.

5. Alueiden välisen yhteistyön osalta EAKR:n tuki kattaa koko unionin alueen.

Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista alueiden välisissä ohjelmissa voivat olla mukana 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut kolmansien maiden alueet tai niiden osat.

Rajoittamatta 19 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista alueiden välisissä ohjelmissa voivat olla mukana 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut kolmansien maiden alueet tai niiden osat.

6. Edellä 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut kolmansien maiden alueet on annettava tiedoksi 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa luetteloissa.

6. Edellä 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut kolmansien maiden alueet on annettava tiedoksi 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa luetteloissa.

 

6 a. Ohjelmien täytäntöönpanon tehostamiseksi syrjäisimmät alueet voivat asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa sisällyttää yhteen ainoaan alueellisen yhteistyön ohjelmaan kaikki sellaiset EAKR:sta rajat ylittävään ja valtioiden väliseen yhteistyöhön maksettavat määrät, joihin viitataan edellisissä kohdissa, mukaan lukien 4 artiklan 2 kohdan lisämääräraha, noudattaen näihin tukiin sovellettavia sääntöjä.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Euroopan alueellisen yhteistyön määrärahat

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen määrärahat1

1. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen määrärahat ovat 3,48 prosenttia (eli yhteensä 11 700 000 004 euroa) rahastojen talousarviositoumuksiin kaudella 2014–2020 käytettävissä olevista kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

1. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen määrärahat ovat 7 prosenttia (eli yhteensä XX XXX XXX XXX euroa2) rahastojen talousarviositoumuksiin kaudella 2014–2020 käytettävissä olevista kokonaismäärärahoista, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 83 artiklan 1 kohdassa, ja ne jaetaan seuraavasti:

a) 73,24 prosenttia (eli yhteensä 8 569 000 003 euroa) rajat ylittävälle yhteistyölle;

a) 74,05 prosenttia (eli yhteensä X XXX XXX XXX euroa) rajat ylittävälle yhteistyölle;

b) 20,78 prosenttia (eli yhteensä 2 431 000 001 euroa) valtioiden väliselle yhteistyölle;

b) 20,36 prosenttia (eli yhteensä X XXX XXX XXX euroa) valtioiden väliselle yhteistyölle;

c) 5,98 prosenttia (eli yhteensä 700 000 000 euroa) alueiden väliselle yhteistyölle.

c) 5,59 prosenttia (eli yhteensä XXX XXX XXX euroa) alueiden väliselle yhteistyölle.

2. Syrjäisimpien alueiden yhteistyöohjelmien on saatava tukea vähintään 150 prosenttia verrattuna niiden EAKR:sta kaudella 2007–2013 saamaan tukeen. Lisäksi alueiden väliselle yhteistyölle kohdennetuista määrärahoista varataan 50 000 000 euroa syrjäisimpien alueiden yhteistyötä varten. Lisämäärärahaan sovelletaan temaattisen keskittämisen osalta 5 artiklan b alakohtaa.

2. Syrjäisimpien alueiden Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien tavoitteiden mukaisten ohjelmien on saatava tukea vähintään 150 prosenttia verrattuna niiden EAKR:sta kaudella 2007–2013 yhteistyöohjelmiin saamaan tukeen. Lisäksi alueiden väliselle yhteistyölle kohdennetuista määrärahoista varataan 50 000 000 euroa syrjäisimpien alueiden yhteistyötä varten. Lisämäärärahaan sovelletaan temaattisen keskittämisen osalta 5 artiklan 1 kohtaa.

3. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksellä yhden päätöksen, jossa vahvistetaan luettelo kaikista yhteistyöohjelmista ja ilmoitetaan ohjelmittain sekä EAKR-tuen kokonaismäärä että vuoden 2014 määrärahojen määrä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

3. Komissio ilmoittaa kullekin jäsenvaltiolle sen osuuden 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua rajat ylittävää ja valtioiden välistä yhteistyötä koskevista kokonaismääristä vuosittain eriteltynä. Tässä jäsenvaltioittain laadittavassa erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen alueiden väestömäärää.

Jäsenvaltioittain laadittavassa vuotuisessa erittelyssä kriteerinä käytetään 3 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa ja 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen alueiden väestömäärää.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettujen määrien perusteella ilmoitettava komissiolle, onko se käyttänyt ja miten se on käyttänyt 4 a artiklassa säädettyä siirtomahdollisuutta ja miten varat ovat tämän seurauksena jakautuneet niiden rajat ylittävien ja valtioiden välisten ohjelmien kesken, joihin kyseinen jäsenvaltio osallistuu. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella päätöksen, jossa vahvistetaan luettelo kaikista yhteistyöohjelmista ja ilmoitetaan EAKR:n tuen kokonaismäärä ohjelmittain. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4. EAKR:sta ENI:n mukaisille rajat ylittäville ja merialueita koskeville ohjelmille sekä IPA:n mukaisille rajat ylittäville ohjelmille annettavan tuen vahvistavat komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot.

4. EAKR:sta ENI:n mukaisille rajat ylittäville ja merialueita koskeville ohjelmille sekä IPA:n mukaisille rajat ylittäville ohjelmille annettavan rahoituksen vahvistavat komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot. Kullekin jäsenvaltiolle vahvistettua EAKR:n rahoitusosuutta ei saa myöhemmin jakaa uudelleen asianomaisten jäsenvaltioiden kesken.

5. EAKR:sta myönnetään tukea rajat ylittäville ja merialueita koskeville ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille edellyttäen, että ENI:sta ja IPA:sta myönnetään tukea vähintään vastaava määrä. Vastaavaan määrään sovelletaan ENI-asetuksessa tai IPA-asetuksessa vahvistettua enimmäismäärää.

5. EAKR:sta myönnetään tukea rajat ylittäville ja merialueita koskeville ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille edellyttäen, että ENI:sta ja IPA:sta myönnetään tukea vähintään vastaava määrä. Vastaavaan määrään sovelletaan ENI-asetuksessa tai IPA-asetuksessa vahvistettua enimmäismäärää.

6. EAKR:sta ENI:n ja EPI:n mukaisille ohjelmille annettavaa tukea vastaavat vuotuiset määrärahat merkitään kyseisten välineiden asianmukaisiin budjettikohtiin vuoden 2014 talousarviomenettelyssä.

6. EAKR:sta ENI:n ja EPI:n mukaisille ohjelmille annettavaa tukea vastaavat vuotuiset määrärahat merkitään kyseisten välineiden asianmukaisiin budjettikohtiin vuoden 2014 talousarviomenettelyssä.

7. Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja IPA:n mukaista rajat ylittävää tai merialueita koskevaa ohjelmaa, kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu.

7. Vuosina 2015 ja 2016 EAKR:sta sellaisille ENI:n ja IPA:n mukaisille ohjelmille myönnettävä vuotuinen rahoitusosuus, joiden osalta komissiolle ei ole toimitettu 30 päivään kesäkuuta mennessä ENI:n ja IPA:n mukaista rajat ylittävää tai merialueita koskevaa ohjelmaa ja jota ei ole kohdennettu uudelleen toiselle samaan ulkopolitiikan yhteistyöohjelmien luokkaan kuuluvalle ohjelmalle, kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu / asianomaiset jäsenvaltiot osallistuvat.

Jos 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä komissiolle ei edelleenkään ole toimitettu ENI:n ja IPA:n mukaista rajat ylittävää ja merialueita koskevaa ohjelmaa, koko 4 kohdassa mainittu, tuleville vuosille aina vuoteen 2020 saakka tarkoitettu EAKR-tuki kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu.

Jos 30 päivään kesäkuuta 2017 mennessä komissiolle ei edelleenkään ole toimitettu ENI:n ja IPA:n mukaista rajat ylittävää ja merialueita koskevaa ohjelmaa, koko 4 kohdassa mainittu, tuleville vuosille aina vuoteen 2020 saakka tarkoitettu EAKR-tuki, jota ei ole kohdennettu uudelleen toiselle samaan ulkopolitiikan yhteistyöohjelmien luokkaan kuuluvalle ohjelmalle, kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu.

8. Komission hyväksymiä 4 kohdassa tarkoitettuja rajat ylittäviä ja merialueita koskevia ohjelmia ei jatketa, jos:

8. Komission hyväksymiä 4 kohdassa tarkoitettuja rajat ylittäviä ja merialueita koskevia ohjelmia ei jatketa tai ohjelmalle kohdentamista vähennetään sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, erityisesti jos:

a) kukaan ohjelmaan osallistuvista kumppanimaista ei ole allekirjoittanut asianomaista rahoitussopimusta asetuksessa (EU) N:o /2012 [ENI-asetus] tai asetuksessa (EU) N:o /2012 [IPA-Asetus] vahvistettuun määräaikaan mennessä, tai

a) yksikään ohjelmaan osallistuvista kumppanimaista ei ole allekirjoittanut asianomaista rahoitussopimusta asetuksessa (EU) N:o /2012 [ENI-asetus] tai asetuksessa (EU) N:o /2012 [IPA-asetus] vahvistettuun määräaikaan mennessä, tai

b) ohjelmaa ei voida toteuttaa osallistuvien maiden välisissä suhteissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

b) ohjelmaa ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla osallistuvien maiden välisissä suhteissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Tässä tapauksessa 4 kohdassa tarkoitettu EAKR-tuki, joka vastaa vuotuisia eriä, joita ei vielä ole sidottu, kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu, jos kyseinen jäsenvaltio sitä pyytää.

Tässä tapauksessa 4 kohdassa tarkoitettu EAKR-tuki, joka vastaa vuotuisia eriä, joita ei vielä ole sidottu, tai vuotuisia eriä, jotka on sidottu ja vapautettu kokonaan tai osittain saman varainhoitovuoden aikana ja joita ei ole kohdennettu uudelleen toiselle samaan ulkopolitiikan yhteistyöohjelmien luokkaan kuuluvalle ohjelmalle, kohdennetaan sellaisille 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille sisäisille rajat ylittäville yhteistyöohjelmille, joihin asianomainen jäsenvaltio osallistuu, jos kyseinen jäsenvaltio sitä pyytää.

 

8 a. Komissio toimittaa vuotuisen yhteenvedon tämän artiklan mukaisesti EAKR:sta rahoitettavien ENI:n mukaisten rajat ylittävien ja merialueita koskevien ohjelmien sekä IPA:n mukaisten rajat ylittävien ohjelmien rahoituksen toteuttamisesta asetuksen N:o … [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 143 artiklan nojalla perustetulle komitealle.

 

__________

 

1 Talousarvioluvut lisätään, kun kauden 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 84 artiklasta on päästy sopimukseen

 

2 3 4 5 Luvut riippuvat kaudella 2014–2020 käytettävissä olevista koheesiopolitiikan kokonaisvaroista.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

4 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a artikla

 

Kukin jäsenvaltio voi siirtää enintään 15 prosenttia 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun yhden osa-alueen määrärahoistaan toiseen osa-alueeseen.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Temaattinen keskittäminen

Temaattinen keskittäminen

Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa tarkoitetut temaattiset tavoitteet keskitetään seuraavasti:

1. Vähintään 80 prosenttia EAKR:sta rajat ylittävälle ja valtioiden välistä yhteistyötä koskeville ohjelmille annettavista tuista keskitetään asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa tarkoitettuihin enintään neljään temaattiseen tavoitteeseen;

a) kullekin rajat ylittävälle yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 temaattista tavoitetta;

 

b) kullekin valtioiden väliselle yhteistyöohjelmalle valitaan enintään 4 temaattista tavoitetta;

 

c) alueiden välisille ohjelmille voidaan valita kaikki temaattiset tavoitteet 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla.

2. Alueiden välisille ohjelmille voidaan valita kaikki temaattiset tavoitteet 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa säädetään, EAKR:sta tuetaan henkilöresurssien, tilojen ja infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista ensisijaisten investointikohteiden mukaisesti sekä seuraavia temaattisten tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

EAKR edesauttaa asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] vahvistetun soveltamisalan puitteissa asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa tarkoitettujen temaattisten tavoitteiden saavuttamista rajat ylittäviin, valtioiden välisiin ja alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin kuuluvilla yhteisillä toimilla. Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa säädetään, EAKR:stä voidaan tukea seuraavia Euroopan alueellisen yhteistyön osa-alueiden temaattisten tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita:

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) rajat ylittävässä yhteistyössä:

1 a. rajat ylittävässä yhteistyössä:

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä liikkuvuus, yhteiset paikalliset työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus (työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistämistä koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

a a) työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen

 

yhdentämällä rajat ylittävät työmarkkinat, mukaan lukien rajat ylittävä liikkuvuus, yhteiset paikalliset työllisyysaloitteet, tiedotus ja neuvontapalvelut ja yhteinen koulutus;

ii) sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen rajojen yli sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen rajojen yli (sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

a b) sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan edistäminen

 

edistämällä sukupuolten tasa-arvoa, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja yhteisöjen integroitumista rajojen yli;

iii) yhteisten koulutusjärjestelmien kehittäminen ja toteuttaminen (investointia osaamiseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

a c) osaamiseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen investoiminen

 

kehittämällä ja toteuttamalla yhteisiä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiä;

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön sekä kansalaisten ja instituutioiden välisen yhteistyön edistäminen (instituutioiden valmiuksien parantamista ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

a d) instituutioiden valmiuksien parantaminen ja julkishallinnon tehostaminen

 

edistämällä oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä sekä kansalaisten ja instituutioiden välistä yhteistyötä.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 6 artiklan a alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 6 artiklan 1 a alakohta (uusi) ja tarkistetuista alakohdista on tullut alakohta a a (uusi), alakohta a b (uusi), alakohta a c (uusi) ja alakohta a d (uusi).)

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: makroalue- ja merialuestrategioiden kehittäminen ja toteuttaminen (instituutioiden valmiuksien parantamista ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa temaattisessa tavoitteessa).

1 b. valtioiden välisessä yhteistyössä:

 

instituutioiden valmiuksien parantaminen ja julkishallinnon tehostaminen

 

kehittämällä ja koordinoimalla makroalue- ja merialuestrategioita.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 6 artiklan b alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 6 artiklan 1 b alakohta (uusi).)

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. alueiden välisessä yhteistyössä:

 

instituutioiden valmiuksien parantaminen ja julkishallinnon tehostaminen seuraavin toimin:

 

a a) kokemusten vaihdon edistäminen alueellisten yhteistyöohjelmien ja ‑toimien tehokkuuden ja EAYY:iden käytön lisäämiseksi (alueiden välisessä yhteistyössä 2 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti);

 

a b) näyttöpohjan vahvistaminen koheesiopolitiikan tehokkuuden lisäämiseksi ja temaattisten tavoitteiden saavuttamiseksi analysoimalla kehityssuuntauksia (alueiden välisessä yhteistyössä 2 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti);

 

a c) hyvien käytäntöjen ja asiantuntemuksen levittäminen ja kaupunkialueiden kestävää kehitystä koskevien kokemusten vaihdosta saatujen tulosten hyödyntäminen, kaupunkien ja maaseudun väliset yhteydet mukaan lukien (alueiden välisessä yhteistyössä 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti);

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d. Peace-ohjelman yhteydessä EAKR:lla edistetään osana sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjumista koskevaa temaattista tavoitetta asianomaisten alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta erityisesti toimilla, joilla edistetään yhteisöjen yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Yhteistyöohjelma koostuu toimintalinjoista. Toimintalinja koskee yhtä rahastoa ja vastaa yhtä temaattista tavoitetta, ja se käsittää yhden tai useamman kyseisen temaattisen tavoitteen ensisijaisen investointikohteen tämän asetuksen 5 ja 6 artiklan mukaisesti.

1. Yhteistyöohjelma koostuu toimintalinjoista. Toimintalinja vastaa yhtä temaattista tavoitetta, ja se käsittää yhden tai useamman kyseisen temaattisen tavoitteen ensisijaisen investointikohteen tämän asetuksen 5 ja 6 artiklan mukaisesti sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen N:o …/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 52 artiklan soveltamista. Tarvittaessa ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi sovellettavan johdonmukaisen ja yhdennetyn lähestymistavan vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi toimintalinjaan voidaan asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa liittää yksi tai useampi täydentävä ensisijainen investointikohde muista temaattisista tavoitteista, jotta ne vaikuttavat toimintalinjaan mahdollisimman paljon.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yhteistyöohjelmassa määritetään

2. Yhteistyöohjelmassa edistetään älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa unionin strategiaa ja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion saavuttamista, ja siinä määritetään

a) strategia, joka koskee yhteistyöohjelman vaikutusta älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaan unionin strategiaan ja johon sisältyy

a) temaattisen tavoitteen, siihen liittyvien ensisijaisten investointikohteiden ja määrärahojen valinta ottaen huomioon yhteinen strategiakehys ja analyysi koko ohjelma-alueen tarpeista sekä sen perusteella valitusta strategiasta, jossa puututaan tarvittaessa rajat ylittävän infrastruktuurin yhteyksien puutteeseen, ottaen huomioon ennakkoarvioinnin tulokset;

i) sellaisten tarpeiden tunnistaminen, jotka liittyvät koko ohjelma-alueen ongelmiin;

 

ii) temaattisen tavoitteen ja siihen liittyvien ensisijaisten investointikohteiden valinta ottaen huomioon yhteinen strategiakehys ja ennakkoarvioinnin tulokset;

 

b) jokaisen toimintalinjan osalta

b) kunkin toimintalinjan osalta, teknistä tukea lukuun ottamatta:

i) ensisijaiset investointikohteet ja niihin liittyvät erityistavoitteet;

i) ensisijaiset investointikohteet ja niihin liittyvät erityistavoitteet;

ii) yleiset ja ohjelmakohtaiset tuotos- ja tulosindikaattorit ja niille tarpeen mukaan lähtöarvo ja määrällinen tavoitearvo;

ii) ohjelmatyön tulossuuntautuneisuuden vahvistamiseksi kunkin erityistavoitteen odotetut tulokset ja vastaavat tulosindikaattorit sekä lähtöarvo ja tavoitearvo, tarvittaessa määrällisenä, 15 artiklan mukaisesti;

iii) kuvaus tuettavista toimista, mukaan luettuina tarvittaessa tärkeimpien kohderyhmien, kohdealueiden ja tuensaajatyyppien määritteleminen ja rahoitusvälineiden suunniteltu käyttötarkoitus;

iii) kuvaus kunkin ensisijaisen investointikohteen mukaisesti tuettavien toimenpiteiden tyypistä ja esimerkeistä ja niiden odotetusta vaikutuksesta i alakohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseen, mukaan lukien toimien valintaa ohjaavat periaatteet ja tapauksen mukaan pääasialliset kohderyhmät, erityiset kohdealueet ja tuensaajien tyypit sekä rahoitusvälineiden suunniteltu käyttö ja suurhankkeet;

iv) komission täytäntöönpanoasetuksella, joka on annettu 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, vahvistamaan nimikkeistöön perustuvat vastaavat tukitoimien luokat ja määrärahojen alustava erittely;

iv) kunkin ensisijaisen investointikohteen yhteiset ja ohjelmakohtaiset tuotosindikaattorit, joiden odotetaan vaikuttavan tuloksiin, määrällinen tavoitearvo mukaan luettuna, 15 artiklan mukaisesti;

 

iv a) määritellyt täytäntöönpanovaiheet ja taloudelliset ja tuotosindikaattorit, joita käytetään välitavoitteina ja tuloskehyksen tavoitteina asetuksen (EU) N:o …/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 19 artiklan 1 kohdan ja liitteen (xx) mukaisesti;

 

iv b) tarvittaessa yhteenveto teknisen tuen käyttöä koskevasta suunnitelmasta, mukaan luettuina tarvittaessa toimet ohjelmien hallintoon ja valvontaan osallistuvien viranomaisten ja tuensaajien hallinnollisten valmiuksien parantamiseksi ja tarvittaessa toimet asiaankuuluvien kumppanien hallinnollisten valmiuksien parantamiseksi, jotta ne voivat osallistua ohjelmien täytäntöönpanoon;

 

iv c) vastaavat tukitoimien luokat, jotka perustuvat komission 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymään nimikkeistöön, sekä suunnitelman mukaisten varojen ohjeellinen jakautuminen;

 

b a) kunkin tekniseen tukeen liittyvän toimintalinjan osalta:

 

i a) erityistavoitteet;

 

i b) kunkin erityistavoitteen odotetut tulokset ja, silloin kun se on objektiivisesti perusteltua ottaen huomioon toimien sisältö, vastaavat tulosindikaattorit sekä lähtöarvo ja tavoitearvo 15 artiklan mukaisesti;

 

i c) kuvaus tuettavista toimista ja niiden odotetusta vaikutuksesta i alakohdassa tarkoitettujen erityistavoitteiden saavuttamiseen;

 

i d) tuotosindikaattorit, joiden odotetaan vaikuttavan tuloksiin;

 

i e) vastaavat tukitoimien luokat, jotka perustuvat komission asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 143 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymään nimikkeistöön, sekä suunnitelman mukaisten varojen ohjeellinen jakautuminen;

 

i f) edellä olevaa ii alakohtaa ei sovelleta, jos unionin rahoitusosuus toimintalinjaan tai -linjoihin, jotka koskevat teknistä apua toimenpideohjelmassa, ei ylitä 15 000 000:tä euroa.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

c) vaikutus kumppanuussopimuksessa vahvistettuun aluekehityksen yhdennettyyn strategiaan, sekä

2 a. Yhteistyöohjelmassa on sen sisältö ja tavoitteet huomioon ottaen esitettävä kuvaus aluekehitystä koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta, SEUT‑sopimuksen 174 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut alat ja osallistuvien jäsenvaltioiden kumppanuussopimukset huomioon otettuina, ja osoitettava, miten se vaikuttaa ohjelman tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseen, sekä ilmoitettava tarvittaessa seuraavat:

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan johdantokappaleesta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 a kohta (uusi) ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c. Yhteistyöohjelmassa on vahvistettava myös seuraavat, ottaen huomioon kumppanuussopimusten sisältö ja jäsenvaltioiden institutionaaliset puitteet:

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) mekanismit, joilla varmistetaan rahastojen, maaseuturahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden sekä Euroopan investointipankin (EIP) välinen koordinointi;

a a) mekanismit, joilla varmistetaan rahastojen, maaseuturahaston, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä muiden unionin ja kansallisten rahoitusvälineiden, mukaan lukien koordinointi ja mahdollinen yhdistäminen Verkkojen Eurooppa ‑välineen (CEF), Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusvälineen (ENI), Euroopan kehitysrahaston (EKR) ja liittymistä valmisteleva tukivälineen (IPA) kanssa, sekä Euroopan investointipankin (EIP) välinen tehokas koordinointi, ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o …/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] liitteen I säännökset; kun jäsenvaltiot ja kolmannet maat tai alueet osallistuvat yhteistyöohjelmiin, joihin sisältyy EAKR:n syrjäisimpien alueiden määrärahojen käyttö sekä EKR:n rahoitusta, ja asianmukaisen tason koordinointimekanismit, joilla helpotetaan näiden varojen käytön tehokasta koordinointia;

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan i alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 c kohdan (uusi) a a alakohta (uusi) ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) tarvittaessa suunnitelma integroidusta lähestymistavasta kaupunki-, maaseutu- ja rannikkoalueiden sekä alueiden, joilla on alueellisia erityispiirteitä, alueelliseen kehitykseen ja erityisesti asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 28 ja 29 artiklan täytäntöönpanojärjestelyt;

Poistetaan.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) tarvittaessa luettelo kaupungeista, joissa yhdennettyjä kestävää kaupunkikehitystä koskevia toimia aiotaan toteuttaa, sekä näitä toimia koskevat EAKR-tuen alustavat vuotuiset määrärahat;

a b) periaatteet niiden kaupunkialueiden määrittämiselle, joissa yhdennettyjä kestävää kaupunkikehitystä koskevia toimia aiotaan toteuttaa, sekä näitä toimia koskevat EAKR-tuen alustavat määrärahat;

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan iii alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 a kohdan (uusi) a b alakohta (uusi) ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a c) lähestymistapa yhdennettyjen alueellisten investointien välineen käyttöön muissa kuin b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja niiden viitteelliset määrärahat kustakin toimintalinjasta;

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) sellaiset alueet, joilla toteutetaan paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita;

a a) lähestymistapa paikallisyhteisöjen omien kehittämisvälineiden käyttöön ja periaatteet sen täytäntöönpanoalojen määrittämiselle;

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan iv alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 a kohdan (uusi) a a alakohta (uusi) ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v) tarvittaessa suunniteltujen toimien vaikutus makroalue- ja merialuestrategioihin;

a d) kun jäsenvaltiot ja alueet osallistuvat makroalue- ja merialuestrategioihin, suunniteltujen toimien vaikutus näihin strategioihin, asianomaisen jäsenvaltion määrittämän ohjelma-alueen tarpeista riippuen ja ottaen tarvittaessa huomioon asianomaisissa strategioissa määritetyt strategisesti tärkeät hankkeet.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan v alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 a kohdan (uusi) a d alakohta (uusi) ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

d) järjestelyt rahastojen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, muun muassa

Poistetaan.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 19 artiklan 1 kohdan mukainen tuloskehys;

Poistetaan.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) toteutetut toimet, joilla kumppanit saadaan mukaan yhteistyöohjelmien valmisteluun, sekä kumppaneiden rooli yhteistyöohjelmien toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa;

a c) toimenpiteet, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että asetuksen (EU) N:o /2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 5 artiklassa tarkoitetut kumppanit osallistuvat yhteistyöohjelmien valmisteluun, sekä kyseisten kumppanien rooli yhteistyöohjelman valmistelussa ja täytäntöönpanossa, mukaan lukien niiden osallistuminen seurantakomiteaan;

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan ii alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 b kohdan (uusi) a c alakohta (uusi).)

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) tuensaajien hallinnollisen taakan arviointi sekä toimet ja tavoitteet sen keventämiseksi;

a b) yhteenveto tuensaajille aiheutuvan hallinnollisen taakan arvioinnista ja tarvittaessa suunnitellut toimet ja alustava aikataulu hallinnollisen taakan keventämiseksi.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan e alakohdan ii alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 c kohdan (uusi) a b alakohta (uusi) ja sitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) luettelo tärkeimmistä hankkeista, joiden osalta pääasiallisen työn alkamisajankohdan arvioidaan olevan ennen 1 päivää tammikuuta 2018;

c b) luettelo suurhankkeista, jotka on suunniteltu pantavaksi täytäntöön ohjelmakauden aikana;

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan e alakohdan iii) alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 kohdan c b alakohta (uusi).)

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) rahoitussuunnitelma, jossa on kaksi taulukkoa (ilman erittelyä osallistuvien jäsenvaltioiden mukaan):

c a) rahoitussuunnitelma, jossa on kaksi taulukkoa (ilman erittelyä osallistuvien jäsenvaltioiden mukaan):

i) taulukko, joka sisältää asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 53, 110 ja 111 artiklan mukaisesti EAKR:n tukeen varattujen kokonaismäärärahojen vuosikohtaisen jaon;

i) taulukko, joka sisältää asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 53, 110 ja 111 artiklassa säädettyjen rahoitusosuuksia koskevien sääntöjen mukaisesti EAKR:n tukeen varattujen kokonaismäärärahojen vuosikohtaisen jaon;

ii) taulukko, jossa täsmennetään EAKR:n tuen ja kansallisen yhteisrahoituksen kokonaismäärärahat koko ohjelmakauden, yhteistyöohjelman ja kunkin toimintalinjan osalta. Mikäli kansallinen yhteisrahoitus koostuu julkisesta ja yksityisestä yhteisrahoituksesta, taulukossa esitetään rahoituksen ohjeellinen jakautuminen julkisten ja yksityisten osuuksien kesken. Siinä annetaan tiedoksi EIP:n suunniteltu osallistuminen rahoitukseen;

ii) taulukko, jossa täsmennetään EAKR:n tuen ja kansallisen yhteisrahoituksen kokonaismäärärahat koko ohjelmakauden, yhteistyöohjelman ja kunkin toimintalinjan osalta. Niiden toimintalinjojen osalta, joissa yhdistetään eri temaattisiin tavoitteisiin kuuluvia ensisijaisia investointikohteita, taulukossa on täsmennettävä tuen kokonaismäärärahat ja kansallinen yhteisrahoitus kunkin vastaavan temaattisen tavoitteen osalta. Mikäli kansallinen yhteisrahoitus koostuu julkisesta ja yksityisestä yhteisrahoituksesta, taulukossa esitetään rahoituksen ohjeellinen jakautuminen julkisten ja yksityisten osuuksien kesken. Siinä annetaan tiedoksi ohjelmaan osallistuvien kolmansien maiden mahdollinen osuus sekä EIP:n suunniteltu osallistuminen rahoitukseen;

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan f alakohdan johdantokappaleesta (i ja ii alakohdat mukaan lukien) on tullut parlamentin tarkistuksessa, jossa tarkistetaan i ja ii alakohtia, 7 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi).)

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteistyöohjelmassa on täsmennettävä

g) yhteistyöohjelmaa koskevat täytäntöönpanosäännökset, joihin sisältyvät seuraavat tiedot:

a a) yhteistyöohjelmaa koskevat täytäntöönpanosäännökset, joihin sisältyvät seuraavat tiedot:

i) hyväksynnän antava elin, hallintoviranomainen ja tarkastusviranomainen;

i) hallintoviranomainen, todentamisviranomainen ja tarvittaessa tarkastusviranomainen;

ii) elin tai elimet, jotka on nimetty suorittamaan valvontatehtäviä;

ii) elin tai elimet, jotka on nimetty suorittamaan valvontatehtäviä;

iii) elin tai elimet, jotka on nimetty vastaamaan tarkastusten suorittamisesta;

iii) elin tai elimet, jotka on nimetty vastaamaan tarkastusten suorittamisesta;

iv) menettely yhteisen sihteeristön perustamiseksi;

iv) menettely yhteisen sihteeristön perustamiseksi;

v) tiivistetty kuvaus hallinto- ja valvontajärjestelmistä;

v) tiivistetty kuvaus hallinto- ja valvontajärjestelmistä;

vi) jaottelu rahoitusvastuista osallistuvien jäsenvaltioiden välillä mahdollisten hallintoviranomaisen tai komission tekemien rahoitusoikaisujen varalta.

vi) jaottelu rahoitusvastuista osallistuvien jäsenvaltioiden välillä mahdollisten hallintoviranomaisen tai komission tekemien rahoitusoikaisujen varalta.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan g alakohdan johdantokappaleesta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 b kohdan (uusi) a alakohta.)

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä a–d alakohdassa vaaditut tiedot on mukautettava tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisiin yhteistyöohjelmien erityispiirteisiin.

Edellä 2 kohdan a alakohdassa, 2 kohdan b alakohdan i–vi alakohdassa ja 3 kohdassa sekä 5 kohdan a alakohdassa vaaditut tiedot on mukautettava tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisiin yhteistyöohjelmien erityispiirteisiin.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 b kohdan (uusi) 1 alakohta.)

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä e alakohdan ii–iii alakohdassa vaadittuja tietoja ei sisällytetä tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisiin yhteistyöohjelmiin.

Edellä 2 kohdan e alakohdassa ja 5 kohdan b alakohdassa vaadittuja tietoja ei sisällytetä tämän asetuksen 2 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan mukaisiin yhteistyöohjelmiin.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 2 kohdan 3 alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 b kohdan (uusi) 2 alakohta.)

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 b kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) elin, jolle komissio suorittaa maksut;

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jokaiseen yhteistyöohjelmaan on sisällyttävä

2 d. Jokaiseen yhteistyöohjelmaan on tarvittaessa ja riippuen asian merkityksellisyyttä ohjelmien sisällön ja tavoitteiden kannalta koskevasta jäsenvaltion arviosta sisällyttävä

i) kuvaus erityistoimista, joilla toimien valinnassa otetaan huomioon ympäristönsuojelun vaatimukset, resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen mukautuminen sekä riskien ehkäiseminen ja riskinhallinta;

a a) kuvaus erityistoimista, joilla toimien valinnassa otetaan huomioon ympäristönsuojelun vaatimukset, resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja siihen mukautuminen, selviytymis- ja palautumiskyky katastrofitilanteissa sekä riskien ehkäiseminen ja riskinhallinta;

ii) kuvaus erityistoimista, joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja ehkäistään sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää yhteistyöohjelman valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erityisesti rahoituksen saannissa ottaen huomioon tällaisten syrjinnän vaarassa olevien kohderyhmien tarpeet ja etenkin vaatimukset, joilla varmistetaan vammaisten osallistumismahdollisuudet;

a b) kuvaus erityistoimista, joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja ehkäistään sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää yhteistyöohjelman valmistelussa, suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erityisesti rahoituksen saannissa ottaen huomioon tällaisten syrjinnän vaarassa olevien kohderyhmien tarpeet ja etenkin vaatimukset, joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuudet;

iii) kuvaus ohjelman myötävaikutuksesta miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä tarvittaessa järjestelyt sukupuolinäkökohtien integroimiseksi ohjelman ja toimien tasolla.

a c) kuvaus ohjelman myötävaikutuksesta miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämiseen sekä tarvittaessa järjestelyt sukupuolinäkökohtien integroimiseksi toimenpideohjelman ja toimien tasolla.

Jäsenvaltioiden on toimitettava yhteistyöohjelmaa koskevan ehdotuksen mukana kansallisten tasa-arvoelinten lausunto ii ja iii alakohdassa esitetyistä toimenpiteistä.

 

Ensimmäistä ja toista alakohtaa ei sovelleta 2 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisiin yhteistyöohjelmiin.

Ensimmäistä ja toista alakohtaa ei sovelleta 2 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohdan mukaisiin yhteistyöohjelmiin.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 3 kohdan i, ii ja iii alakohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 d kohdan (uusi) a a alakohta (uusi), a b alakohta (uusi) ja a c alakohta (uusi) ja niitä on myös tarkistettu.)

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan mukaisten yhteistyöohjelmien on määriteltävä tällaisen yhteistyöohjelman tuensaaja tai tuensaajat, ja ne voivat määritellä myös tuen myöntämismenettelyn.

2 e. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan c ja d alakohdan mukaisten yhteistyöohjelmien on määriteltävä tällaisen yhteistyöohjelman tuensaaja tai tuensaajat, ja ne voivat määritellä myös tuen myöntämismenettelyn.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 4 kohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 e kohta (uusi).)

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista komissiolle siihen osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden tai niiden alueiden on vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus sisältää myös kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan yhteisrahoituksen järjestämiseen yhteistyöohjelman toteuttamiseksi.

2 f. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista komissiolle siihen osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden tai niiden alueiden, kun ne ovat hyväksyneet kutsun osallistua yhteistyöohjelmaan, on vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus sisältää myös kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden tai alueiden sitoumuksen tarvittavan yhteisrahoituksen järjestämiseen yhteistyöohjelman toteuttamiseksi ja soveltuvin osin sitoumuksen kolmansia maita tai alueita koskevasta rahoitusosuudesta.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 5 kohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 f kohta (uusi).)

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on laadittava yhteistyöohjelman luonnos komission laatiman mallin mukaisesti.

2 g. Osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tai niiden alueiden, kun ne ovat hyväksyneet kutsun osallistua yhteistyöohjelmaan, on laadittava yhteistyöohjelman luonnos komission laatiman mallin mukaisesti. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, kun kyseessä ovat yhteistyöohjelmat, joihin osallistuu syrjäisimpiä alueita ja kolmansia maita, asiaankuuluvien jäsenvaltioiden on kuultava kyseessä olevia kolmansia maita ennen ohjelmien toimittamista komissiolle. Tässä tapauksessa yhteistyöohjelmien sisältöä ja kolmansien maiden mahdollista rahoitusosuutta koskevat suostumukset voidaan ilmaista kolmansien maiden kanssa pidettyjen kuulemiskokousten tai alueellisten yhteistyöjärjestöjen kokousten virallisesti hyväksytyissä pöytäkirjoissa.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 6 kohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 g kohta (uusi).)

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Komissio hyväksyy mainitun mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2 h. Komissio hyväksyy mainitun mallin täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 7 artiklan 7 kohdasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 7 artiklan 2 h kohta (uusi).)

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 i kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 i. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen, jolla hyväksytään kaikki tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvat osat (mukaan lukien sen mahdolliset tulevat muutokset), lukuun ottamatta tämän artiklan 2 kohdan b alakohdan vii alakohdan, 2 kohdan e alakohdan, 4 kohdan a alakohdan i alakohdan ja 4 kohdan c alakohdan sekä 5 ja 6 kohdan soveltamisalaan kuuluvia osia, joiden soveltamisesta vastaavat osallistuvat jäsenvaltiot.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 j kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 j. Hallintoviranomaisen on annettava komissiolle tiedoksi mahdolliset päätökset, joilla muutetaan yhteistyöohjelman sellaisia osia, jotka eivät kuulu komission 11 kohdan nojalla antaman päätöksen soveltamisalaan, kuukauden kuluessa päivästä, jona päätös asiasta on tehty. Päätöksessä on ilmoitettava sen voimaantulopäivä, joka ei saa olla aikaisempi kuin sen antamispäivä.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Yhteistyöohjelmien osalta asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhdennetyn alueellisen investoinnin hallinnon ja täytäntöönpanon toteuttavan välittävän elimen on oltava EAYY tai muu yhden osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeudellinen elin edellyttäen, että sen perustavat vähintään kahden osallistuvan maan viranomaiset.

Yhteistyöohjelmien osalta asetuksen (EU) N:o /2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun yhdennetyn alueellisen investoinnin hallinnon ja täytäntöönpanon toteuttavan välittävän elimen on oltava yhden osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeudellinen elin edellyttäen, että sen perustavat vähintään kahden osallistuvan maan viranomaiset, tai EAYY.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

11 artikla

Toimien valinta

Toimien valinta

1. Yhteistyöohjelmien toimet valitsee asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 41 artiklassa tarkoitettu seurantakomitea.

1. Yhteistyöohjelmien toimet valitsee asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 41 artiklassa tarkoitettu seurantakomitea. Seurantakomitea voi perustaa vastuullaan toimivan ohjauskomitean toimien valintaa varten.

2. Rajat ylittävään ja valtioiden väliseen yhteistyöhön valituissa toimissa on oltava tuensaajia vähintään kahdesta osallistuvasta maasta, joista vähintään yhden on oltava jäsenvaltio. Toimi voidaan toteuttaa vain yhdessä maassa edellyttäen, että koko ohjelma-alue hyötyy siitä.

2. Rajat ylittävään ja valtioiden väliseen yhteistyöhön valituissa toimissa on oltava tuensaajia vähintään kahdesta osallistuvasta maasta, joista vähintään yhden on oltava jäsenvaltio. Toimi voidaan toteuttaa vain yhdessä maassa edellyttäen, että sen osalta on yksilöity rajat ylittäviä tai valtioiden välisiä vaikutuksia ja hyötyjä.

Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaisen alueiden välisen yhteistyön toimissa tuensaajia on oltava vähintään kolmesta maasta, joista vähintään kaksi on jäsenvaltioita.

Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaisen alueiden välisen yhteistyön toimissa tuensaajia on oltava vähintään kolmesta maasta, joista vähintään kaksi on jäsenvaltioita.

 

Edellä mainittuja edellytyksiä ei sovelleta minkään Pohjois-Irlannin ja Irlannin raja-alueiden kreivikuntien välisen, rauhaa ja sovintoa edistävän 6 artiklan c alakohdassa tarkoitetun rajat ylittävän ohjelman mukaisiin toimiin.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, EAYY tai muu yhden osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeudellinen elin voi olla jonkin toimen ainoa tuensaaja edellyttäen, että sen perustavat rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä yhteistyössä vähintään kahden osallistuvan maan viranomaiset tai elimet ja alueiden välisessä yhteistyössä vähintään kolmen osallistuvan maan viranomaiset tai elimet.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, EAYY tai muu yhden osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeudellinen elin voi olla jonkin toimen ainoa tuensaaja edellyttäen, että sen perustavat rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä yhteistyössä vähintään kahden osallistuvan maan viranomaiset tai elimet ja alueiden välisessä yhteistyössä vähintään kolmen osallistuvan maan viranomaiset tai elimet.

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä toimien kehittämiseksi, toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi sekä henkilöstön palkkaamiseksi niihin.

4. Tuensaajien on toimittava yhteistyössä toimien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi niiden on toimittava yhteistyössä henkilöstön palkkaamiseksi toimiin ja/tai niiden rahoittamiseksi.

 

Syrjäisimpien alueiden ja kolmansien maiden tai niiden alueiden välisissä ohjelmissa tuensaajien on toimittava yhteistyössä ainoastaan kahdella ensimmäisessä alakohdassa mainitulla alalla.

5. Hallintoviranomaisen on toimitettava kunkin toimen johtavalle tai ainoalle tuensaajalle asiakirja, jossa määritetään kullekin toimelle asetetut tukiedellytykset mukaan lukien erityisvaatimukset, jotka koskevat osana toimea toimitettavia tuotteita tai suoritettavia palveluja, rahoitussuunnitelmaa ja toteuttamiselle asetettua aikarajoitusta.

5. Hallintoviranomaisen on toimitettava kunkin toimen johtavalle tai ainoalle tuensaajalle asiakirja, jossa määritetään kullekin toimelle asetetut tukiedellytykset mukaan lukien erityisvaatimukset, jotka koskevat osana toimea toimitettavia tuotteita tai suoritettavia palveluja, rahoitussuunnitelmaa ja toteuttamiselle asetettua aikarajoitusta.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, EAYY tai muu yhden osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeudellinen elin voi olla jonkin toimen ainoa tuensaaja edellyttäen, että sen perustavat rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä yhteistyössä vähintään kahden osallistuvan maan viranomaiset tai elimet ja alueiden välisessä yhteistyössä vähintään kolmen osallistuvan maan viranomaiset tai elimet.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, EAYY tai muu yhden osallistuvan maan lainsäädännön mukaisesti perustettu oikeudellinen elin voi olla jonkin toimen ainoa tuensaaja edellyttäen, että sen perustavat rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä yhteistyössä vähintään kahden osallistuvan maan viranomaiset tai elimet ja alueiden välisessä yhteistyössä vähintään kolmen osallistuvan maan viranomaiset tai elimet.

 

Oikeudellinen elin, joka panee täytäntöön tapauksen mukaan joko rahoitusvälineen tai rahastojen rahaston, voi olla jonkin toimen ainoa tuensaaja ilman, että siihen sovelletaan ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä kokoonpanoa koskevia vaatimuksia.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

12 artikla

12 artikla

Tuensaajat

Tuensaajat

1. Jos yhteistyöohjelman jossakin toimessa on kaksi tai useampia tuensaajia, tuensaajien nimettävä joukostaan yksi johtava tuensaaja.

1. Jos yhteistyöohjelman jossakin toimessa on kaksi tai useampia tuensaajia, tuensaajien nimettävä joukostaan yksi johtava tuensaaja.

2. Johtavan tuensaajan on vastattava seuraavista tehtävistä:

2. Johtavan tuensaajan on vastattava seuraavista tehtävistä:

a) se vahvistaa muiden tuensaajien kanssa järjestelyt sopimuksessa, joka sisältää muun muassa toimeen kohdennettujen varojen moitteettoman varainhoidon takaavat määräykset, sekä järjestelyt aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperimiseksi;

a) se vahvistaa muiden tuensaajien kanssa järjestelyt sopimuksessa, joka sisältää muun muassa toimeen kohdennettujen varojen moitteettoman varainhoidon takaavat määräykset, sekä järjestelyt aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperimiseksi;

b) se vastaa koko toimen täytäntöönpanon varmistamisesta;

b) se vastaa koko toimen täytäntöönpanon varmistamisesta;

c) se varmistaa, että kaikkien tuensaajien esittämät menot ovat aiheutuneet toimen täytäntöönpanemisesta ja että menot vastaavat toimia, joista osallistuvien tuensaajien kesken on sovittu;

c) se varmistaa, että kaikkien tuensaajien esittämät menot ovat aiheutuneet toimen täytäntöönpanemisesta ja että menot vastaavat toimia, joista osallistuvien tuensaajien kesken on sovittu, ja ovat 11 artiklan 5 kohdassa säädetyn, hallintoviranomaisen toimittaman asiakirjan mukaiset;

d) se tarkastaa, että valvoja on vahvistanut muiden tuensaajien esittämät menot silloin, kun tarkastusta ei suorita hallintoviranomainen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

d) se varmistaa, että valvoja on tarkastanut muiden tuensaajien esittämät menot silloin, kun tarkastusta ei suorita hallintoviranomainen 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. Johtavan tuensaajan on varmistettava, että muut tuensaajat saavat julkisen rahoitusosuuden kokonaisuudessaan mahdollisimman pian ja täysimääräisenä. Siitä ei saa vähentää tai pidättää mitään määriä eikä siitä saa periä mitään erityismaksuja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka vähentäisivät muille tuensaajille maksettavia määriä.

3. Jollei 12 artiklan 2 kohdan mukaisissa järjestelyissä toisin määrätä, johtavan tuensaajan on varmistettava, että muut tuensaajat saavat rahastojen rahoitusosuuden kokonaisuudessaan mahdollisimman pian ja täysimääräisenä. Siitä ei saa vähentää tai pidättää mitään määriä eikä siitä saa periä mitään erityismaksuja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka vähentäisivät muille tuensaajille maksettavia määriä.

4. Johtavan tuensaajan on sijaittava jäsenvaltiossa ja ainoan tuensaajan on oltava rekisteröity jäsenvaltioon.

4. Johtavan tuensaajan on sijaittava yhteistyöohjelmaan osallistuvassa jäsenvaltiossa. Yhteistyöohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot ja kolmannet maat tai niiden alueet voivat sopia, että johtava tuensaaja voi sijaita jossain kyseiseen yhteistyöohjelmaan osallistuvassa kolmannessa maassa tai sen alueella, edellyttäen että hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että johtava tuensaaja voi hoitaa tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa määritellyt tehtävät ja että hallinnointia, tarkastuksia ja tilintarkastuksia koskevia vaatimuksia noudatetaan.

 

Ainoan tuensaajan on oltava rekisteröity yhteistyöohjelmaan osallistuvaan jäsenvaltioon. Se voi olla rekisteröity jäsenvaltioon, joka ei osallistu ohjelmaan, edellyttäen että 11 artiklan 3 kohdan vaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Täytäntöönpanokertomukset

Täytäntöönpanokertomukset

1. Hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuotuinen kertomus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta vuoden 2022 loppuun asti. Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 2015 sekä menojen tukikelpoisuuden alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 2013 välinen aika.

1. Hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuotuinen kertomus viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2016 ja tämän jälkeen vuosittain viimeistään 31 päivänä toukokuuta vuoden 2022 loppuun asti. Vuonna 2016 toimitettavan kertomuksen on katettava varainhoitovuodet 2014 ja 2015 sekä menojen tukikelpoisuuden alkamispäivän ja 31 päivän joulukuuta 2013 välinen aika1

 

1 a. Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavien kertomusten 1 kohdassa tarkoitettu määräaika on 30 päivä kesäkuuta.

2. Vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä tietoja seuraavista osa-alueista:

2. Vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä tietoja seuraavista osa-alueista:

a) yhteistyöohjelman täytäntöönpano asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

a) yhteistyöohjelman täytäntöönpano asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) suurhankkeiden ja yhteisten toimintasuunnitelmien valmistelun ja toteuttamisen edistyminen.

b) tarvittaessa suurhankkeiden ja yhteisten toimintasuunnitelmien valmistelun ja toteuttamisen edistyminen.

3. Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavissa vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä ja arvioitava asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 3 ja 4 kohdassa vaaditut, edellä 2 kohdassa esitetyt tiedot sekä

3. Vuosina 2017 ja 2019 toimitettavissa vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä ja arvioitava asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 44 artiklan 3 ja 4 kohdassa vaaditut, edellä 2 kohdassa esitetyt tiedot sekä tiedot jäljempänä c, f ja h alakohdassa säädetyistä seikoista, ja niihin voidaan yhteistyöohjelmien sisällöstä ja tavoitteista riippuen lisätä tietoja muista jäljempänä luetelluista seikoista:

a) edistyminen, joka on saavutettu sovellettaessa aluekehitykseen yhdennettyä lähestymistapaa, mukaan lukien kestävä kaupunkikehitys ja toimenpideohjelman puitteissa toteutetut paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet;

a) edistyminen, joka on saavutettu sovellettaessa aluekehitykseen yhdennettyä lähestymistapaa, mukaan lukien kestävä kaupunkikehitys ja yhteistyöohjelman puitteissa toteutetut paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet;

b) edistyminen, joka on saavutettu pantaessa täytäntöön toimia, joilla parannetaan viranomaisten ja tuensaajien valmiuksia hallinnoida ja käyttää EAKR:a;

b) edistyminen, joka on saavutettu pantaessa täytäntöön toimia, joilla parannetaan viranomaisten ja tuensaajien valmiuksia hallinnoida ja käyttää EAKR:a;

 

b a) tarvittaessa toimien vaikutus makroalue- ja merialuestrategioihin;

c) arviointisuunnitelman sekä arviointituloksiin perustuvien jatkotoimien toteuttamisessa saavutettu edistyminen;

c) arviointisuunnitelman sekä arviointituloksiin perustuvien jatkotoimien toteuttamisessa saavutettu edistyminen;

d) toteutetut toimet, joilla edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa ja torjutaan syrjintää, vammaisten osallistumismahdollisuudet mukaan luettuina, sekä toteutetut järjestelyt, joilla varmistetaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen toimenpideohjelmassa ja toimissa;

d) toteutetut toimet, joilla edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä, erityisesti vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksia, sekä toteutetut järjestelyt, joilla varmistetaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen yhteistyöohjelmassa ja toimenpiteissä;

e) toteutetut kestävää kehitystä tukevat toimet;

e) toteutetut kestävää kehitystä tukevat toimet;

f) tulokset tiedotus- ja julkisuustoimenpiteistä, jotka on toteutettu osana viestintästrategiaa;

f) tulokset tiedotus- ja julkisuustoimenpiteistä, jotka on toteutettu osana viestintästrategiaa;

g) mahdollisten sosiaalisen innovoinnin alaan kuuluvien toimien täytäntöönpanossa saavutettu edistyminen;

g) sosiaalisen innovoinnin alaan kuuluvien toimien täytäntöönpanossa saavutettu edistyminen;

h) kumppaneiden osallistuminen yhteistyöohjelman täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

h) kumppaneiden osallistuminen yhteistyöohjelman täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

4. Vuotuiset ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset on laadittava komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien mallien mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4. Vuotuiset ja lopulliset täytäntöönpanokertomukset on laadittava komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien mallien mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 143 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

 

______________

 

1 Mukautetaan mahdollisesti yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 10 artiklasta käytävien neuvottelujen tulokseen.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jos vuotuista arviointikokousta ei pidetä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 45 artiklan 3 kohdan mukaisesti, arviointi voidaan suorittaa kirjallisesti.

Vuotuinen arviointikokous pidetään asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 45 artiklan mukaisesti.

 

Jos vuotuista arviointikokousta ei pidetä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 45 artiklan 3 kohdan mukaisesti, arviointi voidaan suorittaa kirjallisesti.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä yhteisiä indikaattoreita käytetään tarvittaessa asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Niiden lähtöarvo on nolla ja kumulatiiviset tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

1. Tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä yhteisiä tuotosindikaattoreita, ohjelmakohtaisia tulosindikaattoreita ja tarvittaessa ohjelmakohtaisia tuotosindikaattoreita käytetään tämän asetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iv alakohdan mukaisesti.

Ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien lähtöarvona käytetään nollaa ja kumulatiiviset tavoitteet asetetaan vuodelle 2022.

2. Yhteisten indikaattorien ja ohjelmakohtaisten tuotosindikaattorien lähtöarvona käytetään nollaa. Näiden indikaattorien kumulatiiviset määrälliset tavoitearvot asetetaan vuodelle 2022.

Ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien lähtöarvona käytetään uusimpia käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2022, mutta ne voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.

3. Ensisijaisiin investointikohteisiin liittyvien ohjelmakohtaisten tulosindikaattorien lähtöarvona käytetään uusimpia käytettävissä olevia tietoja, ja tavoitteet asetetaan vuodelle 2022. Tavoitteet voidaan ilmaista määrällisesti tai laadullisesti.

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa delegoitu säädös 29 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteessä esitetyn yhteisten tuotosindikaattorien luettelon muuttamiseksi sen mukauttamiseksi perustelluissa tapauksissa niin että voidaan varmistaa ohjelman täytäntöönpanon edistymisen arviointi.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

16 artikla

Komission teksti

Tarkistus

EAKR:sta teknistä tukea varten myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 6 prosenttia yhteistyöohjelman kokonaistuen määrästä, mutta sen on kuitenkin oltava vähintään 1 500 000 euroa.

EAKR:sta teknistä tukea varten myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 6 prosenttia yhteistyöohjelman kokonaistuen määrästä. Sellaisten ohjelmien tapauksessa, joiden kokonaistuen määrä on enintään 50 000 000 euroa, EAKR:sta teknistä tukea varten myönnettävän tuen määrä on enintään 7 prosenttia kokonaistuen määrästä, mutta sen on kuitenkin oltava vähintään 1 500 000 euroa ja enintään 3 000 000 euroa.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissiolle siirretään valta antaa 29 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevat täydentävät erityissäännöt.

1. Komissio antaa 29 artiklan mukaisia delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen tukikelpoisuutta koskevat erityissäännöt henkilöstökustannusten, toimisto- ja hallintomenojen, matka- ja majoituskustannusten, ulkopuolisten asiantuntija- ja palvelukustannusten sekä laitemenojen osalta. Komissio antaa 29 artiklan mukaisesti annetut delegoidut säännökset yhtäaikaisesti tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle neljän kuukauden kuluessa tämän asetuksen hyväksymisestä.

2. Seurantakomitea vahvistaa koko yhteistyöohjelmaa koskevat tukikelpoisuussäännöt sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 55–61 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] tai tässä asetuksessa taikka niiden perusteella annettujen tukikelpoisuussääntöjen soveltamista.

2. Seurantakomiteaan osallistuvat jäsenvaltiot vahvistavat koko yhteistyöohjelmaa koskevat täydentävät tukikelpoisuussäännöt sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 55–61 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus], tässä asetuksessa tai 1 kohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä vahvistettujen taikka niiden perusteella annettujen tukikelpoisuussääntöjen soveltamista.

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 55–61 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] tai tässä asetuksessa annettujen tai seurantakomitean antamien tukikelpoisuussääntöjen tai niiden perusteella annettujen tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle jääviin seikkoihin sovelletaan sen maan kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 55–61 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] tai 1 kohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä tai osallistuvien jäsenvaltioiden 2 kohdan mukaisesti yhdessä vahvistamissa säännöissä vahvistettujen tai niiden perusteella annettujen tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle jääviin seikkoihin sovelletaan sen jäsenvaltion kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Toimen henkilöstökustannukset voidaan laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla enintään 15 prosenttia asianomaisen toimen muista kuin henkilöstökustannuksia koskevista välittömistä kustannuksista.

Toimen henkilöstökustannukset voidaan laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla enintään 20 prosenttia asianomaisen toimen muista kuin henkilöstökustannuksia koskevista välittömistä kustannuksista.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edistämistoimintaa ja valmiuksien kehittämistä koskevissa toimissa menoja voi aiheutua ohjelma-alueen unionissa sijaitsevan osan ulkopuolella edellyttäen, että 2 kohdan a ja c alakohdassa säädetyt ehdot täyttyvät.

3. Teknistä tukea, edistämistoimintaa ja valmiuksien kehittämistä koskevissa toimissa menoja voi aiheutua ohjelma-alueen unionissa sijaitsevan osan ulkopuolella edellyttäen, että 2 kohdan a ja c alakohdassa säädetyt ehdot täyttyvät.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi yhteistyöohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on nimettävä yksi hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa.

1. Yhteistyöohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on nimettävä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi yksi hallintoviranomainen, kyseisen asetuksen 113 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi yksi todentamisviranomainen ja kyseisen asetuksen 113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi tarkastusviranomainen. Hallintoviranomainen ja tarkastusviranomainen sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa.

 

Yhteistyöohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot voivat nimetä hallintoviranomaisen suorittamaan todentamisviranomaisen tehtäviä. Nimeäminen ei rajoita yhteistyöohjelman mukaista rahoitusoikaisujen soveltamiseen liittyvää rahoitusvastuiden jaottelua osallistuvien jäsenvaltioiden välillä.

2. Komissio suorittaa maksut hallintoviranomaiselle, joka suorittaa maksut johtavalle tuensaajalle asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 122 artiklan mukaisesti.

2. Komissio suorittaa maksut todentamisviranomaiselle, joka suorittaa pääsääntöisesti maksut johtavalle tuensaajalle asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 122 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

22 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen on suoritettava asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 114 ja 115 artiklassa säädetyt hallintoviranomaisen ja todentamisviranomaisen tehtävät.

1. Yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen on suoritettava asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklassa säädetyt tehtävät, sanotun rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan soveltamista.

2. Hallintoviranomaisen on yhteistyöohjelmaan osallistuvia jäsenvaltioita ja mahdollisia kolmansia maita kuultuaan perustettava yhteinen sihteeristö.

2. Hallintoviranomaisen on yhteistyöohjelmaan osallistuvia jäsenvaltioita ja mahdollisia kolmansia maita kuultuaan perustettava yhteinen sihteeristö.

Yhteinen sihteeristö avustaa hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa näiden hoitaessa tehtäviään. Se toimittaa mahdollisille tuensaajille tietoa yhteistyöohjelmaan liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista ja avustaa tuensaajia toimien toteuttamisessa.

Yhteinen sihteeristö avustaa hallintoviranomaista ja seurantakomiteaa näiden hoitaessa tehtäviään. Se toimittaa mahdollisille tuensaajille tietoa yhteistyöohjelmaan liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista ja avustaa tuensaajia toimien toteuttamisessa.

3. Jos hallintoviranomaiseksi on nimetty EAYY, se vastaa asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tarkastuksista koko ohjelma-alueella.

3. Jos hallintoviranomaiseksi on nimetty EAYY, se suorittaa asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tarkastukset tai vastaa niiden suorittamisesta ainakin niissä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, joiden edustajia on mukana EAYY:ssä.

4. Jos hallintoviranomainen ei voi suorittaa asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tarkastuksia koko ohjelma-alueella, kunkin jäsenvaltion tai kolmannen maan on nimettävä elin tai henkilö, jäljempänä ’valvoja(t)’, joka vastaa kyseisten tarkastusten tekemisestä alueensa tuensaajien osalta.

4. Jos hallintoviranomainen ei suorita asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 114 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tarkastuksia koko ohjelma-alueella tai jos hallintoviranomainen ei vastaa tarkastusten suorittamisesta niissä jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa, joiden edustajia on mukana EAYY:ssä 3 kohdan mukaisesti, kunkin jäsenvaltion tai kolmannen maan, kun se on hyväksynyt kutsun osallistua yhteistyöohjelmaan, on nimettävä elin tai henkilö, jäljempänä ’valvoja(t)’, joka vastaa kyseisten tarkastusten tekemisestä alueensa tuensaajien osalta. Tässä yhteydessä hallintoviranomaisen on varmistuttava siitä, että nimetty valvoja on tarkastanut kunkin tiettyyn toimeen osallistuvan tuensaajan menot. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että menot voidaan tarkastaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tuensaaja on toimittanut asiakirjat.

Näiden valvojien on mahdollisuuksien mukaan oltava samat elimet kuin ne, jotka vastaavat tällaisten tarkastusten tekemisestä ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteeseen kuuluvissa toimenpideohjelmissa tai kolmansien maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka vastaavat unionin ulkopolitiikan välineisiin liittyvien verrattavissa olevien tarkastusten tekemisestä.

Valvojina voivat olla samat elimet kuin ne, jotka vastaavat tällaisten tarkastusten tekemisestä ”investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin” -tavoitteeseen kuuluvissa toimenpideohjelmissa tai kolmansien maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka vastaavat unionin ulkopolitiikan välineisiin liittyvien verrattavissa olevien tarkastusten tekemisestä.

Kukin jäsenvaltio tai kolmas maa vastaa omalla alueellaan tehdyistä tarkastuksista.

Kukin jäsenvaltio tai kolmas maa, kun se on hyväksynyt kutsun osallistua yhteistyöohjelmaan, vastaa omalla alueellaan tehdyistä tarkastuksista.

Jos yhteisrahoitettujen tuotteiden tai palvelujen toimitus on mahdollista tarkastaa ainoastaan koko toimen osalta, tarkastuksen suorittaa hallintoviranomainen tai sen jäsenvaltion valvoja, jossa johtava tuensaaja sijaitsee.

Jos yhteisrahoitettujen tuotteiden tai palvelujen toimitus on mahdollista tarkastaa ainoastaan koko toimen osalta, tarkastuksen suorittaa hallintoviranomainen tai sen jäsenvaltion valvoja, jossa johtava tuensaaja sijaitsee.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

22 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

22 a artikla

 

Todentamisviranomaisen tehtävät

 

Yhteistyöohjelman todentamisviranomaisen on suoritettava asetuksen (EU) N:o […]/2013 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 115 artiklassa säädetyt tehtävät.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos tarkastusviranomaisella ei ole 1 kohdassa tarkoitettua lupaa, sitä avustaa kunkin yhteistyöohjelmaan osallistuvan ja asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 116 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä vastaavan jäsenvaltion tai kolmannen maan edustajista koostuva tarkastajaryhmä.

2. Jos tarkastusviranomaisella ei ole 1 kohdassa tarkoitettua lupaa, sitä avustaa kunkin yhteistyöohjelmaan osallistuvan ja asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 116 artiklassa tarkoitetuista tehtävistä vastaavan jäsenvaltion tai kolmannen maan edustajista koostuva tarkastajaryhmä. Kukin jäsenvaltio tai kolmas maa, kun se on hyväksynyt kutsun osallistua yhteistyöohjelmaan, vastaa omalla alueellaan tehdyistä tarkastuksista.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

24 artikla

Komission teksti

Tarkistus

24 artikla

20 a artikla

Hyväksyntä

Hyväksyntä

Hallintoviranomaisen hyväksyy sen jäsenvaltion hyväksynnän antava elin, jossa hallintoviranomainen sijaitsee.

[Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen] 113 a artiklassa vahvistettu menettely hallintoviranomaisen, ja tapauksen mukaan todentamisviranomaisen, nimeämiseksi on toteutettava siinä jäsenvaltiossa, jossa viranomainen sijaitsee.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 24 artiklasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 20 a artikla (uusi).)

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 123 artiklassa säädetään, tuensaajat muuntavat muussa valuutassa kuin eurossa aiheutuneen menon määrän euroiksi sen kuukauden kuluessa, jona meno on aiheutunut.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 123 artiklassa säädetään, tuensaajat muuntavat muussa valuutassa kuin eurossa aiheutuneen menon määrän euroiksi käyttäen komission kuukausittaista kirjanpitokurssia joko siltä kuukaudelta, jonka aikana meno on aiheutunut, tai siltä kuukaudelta, jona meno toimitettiin 20 artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen tai valvojan tarkastettavaksi, tai siltä kuukaudelta, jonka aikana menot siirrettiin johtavalle tuensaajalle. Valittu menetelmä vahvistetaan yhteistyöohjelmassa ja sitä sovelletaan kaikkiin tuensaajiin.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

Poistetaan.

Vapauttaminen

 

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 127 artiklan 1 kohdassa säädetään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 127 artiklan 4 kohdan soveltamista, komissio vapauttaa kyseisen artiklan toisen alakohdan mukaisesti lasketusta määrästä ne osat, joita ei ole käytetty ensimmäisten tai vuotuisten ennakkomaksujen, välimaksujen tai vuotuisen loppuerän maksamiseen viimeistään yhteistyöohjelman talousarviositoumusvuotta seuraavan kolmannen varainhoitovuoden joulukuun 31 päivänä tai joiden osalta ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 126 artiklan 1 kohdan mukaista maksupyyntöä.

 

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

VII a luku (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

VII a LUKU (uusi)

 

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VALTIOIDEN VÄLISIIN JA ALUEIDEN VÄLISIIN YHTEISTYÖOHJELMIIN

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

24 a artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

Täytäntöönpanon edellytykset

Yksityiskohtaiset säännöt kolmansien maiden osallistumiseen 3 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin valtioiden välisiin ja alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin liittyvästä rahoitushallinnosta sekä suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista ja valvonnasta vahvistetaan asianomaisissa yhteistyöohjelmissa ja/tai asianomaisissa komission, kunkin kolmannen maan ja kyseisen yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen tehtävistä vastaavan jäsenvaltion välisessä rahoitussopimuksessa tapauksen mukaan.

Sovellettavat ohjelman täytäntöönpanon edellytykset rahoitushallinnolle sekä suunnittelulle, seurannalle, arvioinnille ja valvonnalle, jotka koskevat kolmansien maiden osallistumista IPA:n ja ENI:n mukaisen rahoitusosuuden avulla valtioiden välisiin ja alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin, vahvistetaan asianomaisessa yhteistyöohjelmassa ja tarvittaessa myös komission, kunkin asianomaisen kolmannen maan hallituksen ja kyseisen yhteistyöohjelman hallintoviranomaisen tehtävistä vastaavan jäsenvaltion välisessä rahoitussopimuksessa. Ohjelman täytäntöönpanon edellytysten on oltava sopusoinnussa unionin koheesiopolitiikan sääntöjen kanssa.

(Kääntämistä koskeva huomautus: Komission tekstin 28 artiklasta on tullut parlamentin tarkistuksessa 24 a artikla (uusi) ja sekä otsikkoa että sisältöä on tarkistettu.)

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulopäivästä määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 4 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 15 artiklan 4 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä olevan 17 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 17 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

Komission teksti

Tarkistus

30 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1. Komissiota avustaa rahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

 

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta tämä asetus ei vaikuta sellaisen tuen jatkamiseen tai muuttamiseen, mukaan lukien sen peruuttaminen kokonaan tai osittain, jonka komissio on hyväksynyt neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 tai muun 31 päivänä joulukuuta 2013 kyseiseen tukeen sovellettavan lainsäädännön nojalla, jota siten sovelletaan kyseiseen tukeen tai hankkeisiin niiden päättymiseen saakka.

1. Tämä asetus ei vaikuta sellaisen tuen jatkamiseen tai muuttamiseen, mukaan lukien sen peruuttaminen kokonaan tai osittain, jonka komissio on hyväksynyt neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 tai muun 31 päivänä joulukuuta 2013 kyseiseen tukeen sovellettavan lainsäädännön nojalla, jota siten sovelletaan kyseiseen tukeen tai hankkeisiin niiden päättymiseen saakka.

2. Ennen 1 päivää tammikuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 1080/2006 mukaisesti toimitetut hakemukset, jotka koskevat Euroopan alueellista yhteistyötä koskevalle tavoitteelle kaudella 2007–2013 myönnettävää tukea, pysyvät voimassa.

2. Ennen 1 päivää tammikuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 1080/2006 mukaisesti esitetyt tai hyväksytyt tukihakemukset pysyvät voimassa.

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämän asetuksen 4, 25, 26 ja 27 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukon otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen yhteiset indikaattorit

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen yhteiset tuotosindikaattorit

(15 artiklassa tarkoitetut)

 

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

Liite – Tuotannolliset investoinnit

 

Komission teksti

 

YKSIKKÖ

NIMI

Tuotannolliset investoinnit

 

 

 

yritykset

Avustuksia saavien yritysten määrä

 

yritykset

Muuta rahoitustukea kuin avustuksia saavien yritysten määrä

 

yritykset

Muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten määrä

 

yritykset

Uusien tukea saavien yritysten määrä

 

euro

Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit pk-yrityksiin (avustukset)

 

euro

Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit pk-yrityksiin (muut kuin avustukset)

 

kokoaikavastaava

Avustetuissa pk-yrityksissä luotujen työpaikkojen määrä

Matkailu

vierailut

Tuettuihin kohteisiin tehtyjen vierailujen määrä

Tarkistus

 

YKSIKKÖ

NIMI

Tuotannolliset investoinnit

 

 

 

yritykset

Tukea saavien yritysten määrä

 

yritykset

Avustuksia saavien yritysten määrä

 

yritykset

Muuta rahoitustukea kuin avustuksia saavien yritysten määrä

 

yritykset

Muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten määrä

 

yritykset

Uusien tukea saavien yritysten määrä

 

yritykset

Rajat ylittäviin, valtioiden välisiin tai alueiden välisiin tutkimushankkeisiin osallistuvien yritysten määrä

 

organisaatiot

Rajat ylittäviin, valtioiden välisiin tai alueiden välisiin tutkimushankkeisiin osallistuvien tutkimuslaitosten määrä

 

euro

Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit yrityksiin (avustukset)

 

euro

Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit yrityksiin (muut kuin avustukset)

 

kokoaikavastaava

Työpaikkojen lisäys tuetuissa yrityksissä

Kestävä matkailu

vierailut/vuosi

Odotettujen vierailumäärien lisäys tuettuihin kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin ja muihin kohteisiin

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

Liite – Tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri

 

Komission teksti

 

YKSIKKÖ

NIMI

Tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri

henkilömäärä

Väestö, jonka saatavilla on siirtonopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä

Tarkistus

 

YKSIKKÖ

NIMI

Tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri

kotitaloudet

Niiden kotitalouksien lisäys, joiden saatavilla on siirtonopeudeltaan vähintään 30 Mbit/s laajakaistaliittymä

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

Liite – Liikenne

 

Komission teksti

 

YKSIKKÖ

NIMI

Liikenne

 

 

Rautatieliikenne

km

Uuden rautatielinjan kokonaispituus

 

 

josta: TEN-T-liikenneverkot

 

km

Uusitun tai parannetun rautatielinjan kokonaispituus

 

 

josta: TEN-T-liikenneverkot

Maantieliikenne

km

Uusien maanteiden kokonaispituus

 

 

josta: TEN-T-liikenneverkot

 

km

Uusittujen tai parannettujen maanteiden kokonaispituus

 

 

josta: TEN-T-liikenneverkot

Kaupunkiliikenne

henkilömatkat

Henkilömatkojen määrän lisäys tuetuissa kaupunkiliikennepalveluissa

Sisävesiliikenne

tonnia/km

Parannetuilla sisävesiliikenteen väylillä kuljetetun rahdin lisäys

Tarkistus

 

YKSIKKÖ

NIMI

Liikenne

 

 

Rautatieliikenne

km

Uuden rautatielinjan kokonaispituus

 

 

josta: TEN-T-liikenneverkot

 

km

Uusitun tai parannetun rautatielinjan kokonaispituus

 

 

josta: TEN-T-liikenneverkot

Maantieliikenne

km

Uusien maanteiden kokonaispituus

 

 

josta: TEN-T-liikenneverkot

 

km

Uusittujen tai parannettujen maanteiden kokonaispituus

 

 

josta: TEN-T-liikenneverkot

Kaupunkiliikenne

km

Uusien tai parannettujen raitioteiden ja metrolinjojen kokonaispituus

Sisävesiliikenne

km

Uusien tai parannettujen sisävesiliikenneväylien kokonaispituus

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

Liite – Ympäristö

 

Poistetaan.

Jäteveden käsittely

asukasvastineluku

Parannetun jäteveden käsittelyn piirissä olevan väestön lisäys

Kriisinehkäisy ja -hallinta

henkilömäärä

Tulvantorjuntatoimenpiteistä hyötyvä väestö

 

henkilömäärä

Metsäpalojen torjunnasta hyötyvä väestö

Maaperän kunnostaminen

hehtaari

Kunnostetun maaperän kokonaispinta-ala

Poistetaan.

Luonto ja biologinen monimuotoisuus

hehtaari

Suojelutason parantamiseksi tuettujen luontotyyppien pinta-ala

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

Liite – Tutkimus ja innovointi

 

Poistetaan.

 

Poistetaan.

 

kokoaikavastaava

Uusien tutkijoiden määrä tuetuissa yksiköissä

 

kokoaikavastaava

Parannetuissa tutkimuslaitoksissa työskentelevien tutkijoiden määrä

 

yritykset

Tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tekevien yritysten määrä

 

euro

Julkista tukea vastaavat yksityiset investoinnit innovointiin tai T&K-hankkeisiin

 

yritykset

Sellaisten yritysten määrä, jotka saavat tukea uutuuksien kehittämiseksi markkinoille saatettuihin tuotteisiin

 

yritykset

Sellaisten yritysten määrä, jotka saavat tukea uutuuksien kehittämiseksi yrityksen tuotteisiin

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

Liite – Energia ja ilmastonmuutos

 

Komission teksti

 

YKSIKKÖ

NIMI

Energia ja ilmastonmuutos

 

 

Uusiutuva energia

MW

Uusiutuvan energian tuotannon lisäkapasiteetti

Energiatehokkuus

kotitaloudet

Niiden kotitalouksien määrä, joiden energiankulutusluokitus on parantunut

 

kWh/vuosi

Julkisten rakennusten primäärienergian kulutuksen väheneminen

 

käyttäjät

Älykkäisiin verkkoihin liitettyjen uusien käyttäjien määrä

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

CO2-ekvivalenttitonni

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu väheneminen CO2-ekvivalenttitonneina

Tarkistus

 

YKSIKKÖ

NIMI

Energia ja ilmastonmuutos

 

 

Uusiutuva energia

MW

Uusiutuvan energian tuotannon lisäkapasiteetti

Energiatehokkuus

kotitaloudet

Niiden kotitalouksien määrä, joiden energiankulutusluokitus on parantunut

 

kWh/vuosi

Julkisten rakennusten vuotuisen primäärienergian kulutuksen väheneminen

 

käyttäjät

Älykkäisiin verkkoihin liitettyjen uusien käyttäjien määrä

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

CO2-ekvivalenttitonni

Kasvihuonekaasupäästöjen arvioitu vuotuinen väheneminen

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

Liite – Sosiaalinen infrastruktuuri

 

Komission teksti

 

YKSIKKÖ

NIMI

Sosiaalinen infrastruktuuri

 

 

Lastenhoito ja koulutus

henkilömäärä

Tuettujen lastenhoito- ja koulutuspalvelujen kapasiteetti

Terveys

henkilömäärä

Tuettujen terveyspalvelujen kapasiteetti

Asuminen

kotitaloudet

Paremmista asumisolosuhteista hyötyvien kotitalouksien määrä

Matkailu

vierailut

Tuettuihin kohteisiin tehtyjen vierailujen määrä

Kulttuuriperintö

vierailut

Tuettuihin kohteisiin tehtyjen vierailujen määrä

Tarkistus

 

YKSIKKÖ

NIMI

Sosiaalinen infrastruktuuri

 

 

Lastenhoito ja koulutus

henkilömäärä

Tuettujen lastenhoito- ja koulutusinfrastruktuurien kapasiteetti

Terveys

henkilömäärä

Väestö, jonka saatavilla parannetut terveyspalvelut ovat

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

Liite – Kaupunkikehitys

 

Komission teksti

 

YKSIKKÖ

NIMI

Kaupunkikehitys

 

 

 

henkilömäärä

Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden vaikutusalueella asuva väestö

 

neliömetri

Uudet avoimet alueet kaupunkialueilla

 

neliömetri

Uudet julkiset tai kaupalliset rakennukset kaupunkialueilla

 

neliömetri

Uudet asunnot kaupunkialueilla

Tarkistus

 

YKSIKKÖ

NIMI

Kaupunkialueiden kehityksen erityisindikaattorit

 

 

 

henkilömäärä

Yhdennettyjen kaupunkikehitysstrategioiden vaikutusalueella asuva väestö

 

neliömetri

Kaupunkialueille luodut tai kunnostetut avoimet alueet

 

neliömetri

Kaupunkialueilla rakennetut tai kunnostetut julkiset tai kaupalliset rakennukset

 

asunnot

Kunnostetut asunnot kaupunkialueilla

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

Liite – Kaupunkikehitys

 

Komission teksti

 

YKSIKKÖ

NIMI

Institutionaaliset ja hallinnolliset valmiudet

 

 

 

lukumäärä

Oikeudellista ja hallinnollista yhteistyötä sekä kansalaisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä edistävien hankkeiden määrä

 

lukumäärä

Makroalue- ja merialuestrategioiden täytäntöönpanon tukemiseksi kehitettyjen ja toteutettujen hankkeiden määrä

 

lukumäärä

Koheesiopolitiikan tehostamiseksi kehitettyjen alueiden välisen yhteistyön hankkeiden määrä

 

lukumäärä

Koheesiopolitiikan tehostamiseksi kehitettyjen ja toteutettujen alueiden välisen yhteistyön hankkeiden määrä

Tarkistus

 

YKSIKKÖ

NIMI

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

Poistetaan.

  • [1]  EUVL C 277, 13.9.2012, s. 96.
  • [2]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.6.2012)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Valmistelija: Jens Geier

LYHYET PERUSTELUT

Koheesiopolitiikka on merkittävin EU:n investointiväline, jolla tuetaan Eurooppa 2020 ‑strategiassa vahvistettuja tärkeimpiä unionin prioriteetteja. Euroopan alueellinen yhteistyö on yksi koheesiopolitiikan tavoitteista. Se tarjoaa puitteet eri jäsenvaltioiden tai EU:n ulkopuolisten lähialueiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välisten yhteisten toimien toteuttamiselle ja toimintatapoja koskevien kokemusten vaihtamiselle. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että jäsenvaltioiden ja alueiden ongelmat ylittävät yhä useammin kansalliset ja alueelliset rajat, ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteisiä toimia ja yhteistyötä asianmukaisella alueellisella tasolla. Euroopan alueellisella yhteistyöllä voidaan siten merkittävästi edistää myös Lissabonin sopimukseen sisältyvän uuden, alueellista koheesiota koskevan tavoitteen saavuttamista.

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta erityisen oikeusperustan vahvistamisesta Euroopan aluekehitysrahaston osuudelle Euroopan alueelliseen yhteistyöhön. Tämä on Euroopan parlamentin esittämän vaatimuksen mukaista ja sillä on tarkoitus varmistaa, että Euroopan alueellisen yhteistyön erityisluonne ja ennen kaikkea se, että se koskee monia valtioita, otetaan paremmin huomioon.

Komission ehdotuksen mukaan Euroopan alueellisella yhteistyöllä tuettaisiin kolmentyyppistä yhteistyötä: rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä. Valtioiden välinen yhteistyö olisi erityisen hyvä keino vahvistaa EU:n alueellista koheesiota sekä tukea merialueita ja makroalueita koskevia äskettäin käynnistettyjä strategioita. EU:n eri alueiden (ja tarvittaessa kolmansien maiden) välisellä yhteistyöllä pyritään tehostamaan koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa koskevien kokemusten vaihtoa erityisesti levittämällä hyviä käytäntöjä.

Eurooppalaisen naapuruuden välineen (ENI) ja liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) piiriin kuuluvien kolmansien maiden alueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön näistä välineistä annettavaa rahoitusta täydennetään EAKR-rahoituksella. On kuitenkin tärkeää varmistaa näiden ohjelmien toimiva toteutus, koska siinä on viime vuosina joskus ollut ongelmia.

Komissio ehdottaa, että Euroopan alueelliseen yhteistyöhön varataan 3,48 prosenttia koheesiopolitiikkaan varatuista kokonaismäärärahoista, toisin sanoen 11,7 miljardia euroa (vuoden 2011 kiinteinä hintoina). Tämä merkitsee määrärahojen lisäystä edelliseen ohjelmakauteen verrattuna.

(miljardia euroa vuoden 2011 kiinteinä hintoina)

 

Moniv. RK

2007–2013

 

Komission ehdotus

Moniv. RK 2014– 2020

 

 

 

Muutos (pros.)

Lähentymisalueet

EAKR + ESR

202,9

162,6

-20 %

2007–13 ast. lakkauttaminen (lähentyminen) + ast. myöntäminen (kilpailukyky) alueet/

2014–2020 siirtymäalueet

EAKR + ESR

25,9

38,9

+50 %

Kilpailukyky alueet / kehittyneemmät alueet

EAKR + ESR

44,3

53,1

+20 %

Alueellinen yhteistyö

EAKR

8,9

11,7

+31 %

Koheesiorahasto

71

68,7

-3 %

2014–2020 Lisämäärärahat kaikkein syrjäisimmille ja harvaan asutuille alueille

EAKR

 

0,9

 

YHTEENSÄ

354

336

-5,3 %

Valmistelija pitää ehdotettua lisäystä myönteisenä. Lisäys riippuu kuitenkin koheesiopolitiikkaan myönnettävistä kokonaismäärärahoista käytävien neuvottelujen lopullisista tuloksista, ja lainsäädäntöehdotuksen 4 artiklassa mainitut 3,48 prosenttia ovat vain budjettivallan käyttäjälle tarkoitettu viitteellinen määrä. Määrää ei voida vahvistaa, ennen kuin on päästy sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020. Valmistelija haluaa myös korostaa, että Euroopan parlamentti ilmoitti 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa olevansa vakuuttunut siitä, että "seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten tarvitaan vähintään 5 prosentin lisäys" vuoden 2013 tasoon verrattuna ja että "nykyisellä rahoitusohjelmakaudella myönnetyt määrät olisi vähintäänkin säilytettävä ennallaan seuraavalla rahoitusohjelmakaudella". Asia ei kuitenkaan ilmeisesti ole näin.

Valmistelija pitää lisäksi myönteisinä komission pyrkimyksiä yksinkertaistaa säännöksiä ja erityisesti pyrkimyksiä yksinkertaistaa rahoitusvaihtoehtoja kiinteämääräisiä maksuja käyttämällä. Valmistelija painottaa lisäksi, että pyrkimykset yksinkertaistaa Euroopan alueellista yhteistyötä ovat erityisen tärkeitä sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla, koska tämä yhteistyö koskee monia valtioita. Tuensaajien on ehkä sovellettava erilaisia joko EU:n, yhden tai useamman jäsenvaltion tai mahdollisesti kolmansien maiden sääntöjä. Valmistelija muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on ehdottomasti pyrittävä välttämään ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia EU:n ja jäsenvaltioiden säännösten välillä sekä tuensaajiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen lisäämistä. Moitteeton varainhoito ja avoimuus ovat myös avaintekijöitä.

Lopuksi valmistelija korostaa, että Euroopan alueellisen yhteistyön erityisluonteen ja monitahoisuuden vuoksi komissio ehdottaa poikkeuksellisesti n+3-säännön soveltamista vapautettuihin määrärahoihin.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty rahoituskehys on lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että sitä ei voida vahvistaa ennen kuin ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 on päästy sopimukseen;

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten"1; muistuttaa, että seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen on osoitettava riittävästi lisävaroja, jotta unioni voisi täyttää nykyiset ensisijaiset poliittiset tavoitteensa ja Lissabonin sopimuksen mukaiset uudet tehtävänsä sekä reagoida odottamattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että vaikka seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen tasoa korotettaisiin vähintään viisi prosenttia vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan vain rajoitetusti edistää unionin sovittujen tavoitteiden saavuttamista, unionin sitoumusten täyttämistä ja unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen noudattamista; haastaa neuvoston – ellei se kannata tätä lähestymistapaa – määrittämään selvästi, mitkä sen poliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan hylätä niiden todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta huolimatta;

 

_______________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(011)0266.

Tarkistus  3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. muistuttaa erityisesti samassa päätöslauselmassa korostaneensa, että "menestyksellinen ja tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää riittävästi määrärahoja", ja todenneensa, että "nykyisellä rahoitusohjelmakaudella myönnetyt määrät olisi vähintäänkin säilytettävä ennallaan seuraavalla rahoitusohjelmakaudella";

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Euroopan parlamentti korosti 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten", että "koheesiopolitiikka tuottaa kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, koska se on vakiinnuttanut paikkansa kasvun ja työpaikkojen luomismekanismina sekä lähentymisen, kestävän kehityksen ja solidaarisuuden välineenä ja on jo vuosikymmeniä ollut yksi unionin tärkeimpiä, näkyvimpiä ja menestyksekkäimpiä politiikkoja". Parlamentti huomautti kuitenkin, että nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on toteutettava lukuisia rakenteellisia uudistuksia ja että sitä on erityisesti yksinkertaistettava ja että sillä on vastattava unionin keskeisiin haasteisiin ja edistettävä synergiaa käytännössä muiden politiikkojen ja välineiden kanssa. Parlamentti oli vakuuttunut siitä, että EU:n koheesiopolitiikan pitäisi säilyä koko EU:n laajuisena politiikkana, jossa kaikilla EU:n alueilla on mahdollisuus saada käyttöönsä voimavaroja, kokemusta ja tukea.

Perustelu

Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 64 kohta.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a) Euroopan parlamentti muistutti 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa lisäksi, että koheesiopolitiikan merkitys on kasvanut, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan ja siihen liitettiin alueellinen koheesio. Parlamentti katsoi tässä yhteydessä, että kaikkia alueellisen yhteistyön muotoja (rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden välinen yhteistyö) on vahvistettava ja painotti, että myös makroalueellista yhteistyötä ja makroalueellisia strategioita olisi käsiteltävä.

Perustelu

Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 65 kohta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon lisäämiseksi erityissäännöksillä olisi pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa huomattavasti niin tuensaajien, ohjelmaviranomaisten, osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuin komissionkin osalta.

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon lisäämiseksi yleisesti ja Euroopan alueellisen yhteistyön monia valtioita koskevan ulottuvuuden huomioon ottamiseksi erityissäännöksillä olisi pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa huomattavasti niin tuensaajien, ohjelmaviranomaisten, osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuin komissionkin osalta, koska tuensaajien on mahdollisesti sovellettava erilaisia sekä unionin että yhden tai useamman jäsenvaltion ja mahdollisesti kolmansien maiden sääntöjä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä näiden eri säännösten välisten epäjohdonmukaisuuksien ja hallinnollisen lisärasitteen välttämiseen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Tukikelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Tätä varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet olisi nimettävä yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän perusteella.

(8) Tukikelpoisten alueiden määrittelemiseksi olisi vahvistettava objektiiviset ja avoimet perusteet. Tätä varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet olisi nimettävä yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä toukokuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän perusteella.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Koheesiopolitiikan unionin laajuisten vaikutusten maksimoimiseksi temaattisten tavoitteiden valintamahdollisuutta olisi rajoitettava. Alueiden välisessä yhteistyössä keskittämisen pitäisi kuitenkin näkyä pikemminkin toimien tavoitteissa kuin temaattisten tavoitteiden määrän rajaamisessa, jotta sitä voidaan hyödyntää parhaiten koheesiopolitiikan tehostamiseksi "investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteen ja Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen puitteissa.

(16) Koheesiopolitiikan unionin laajuisten vaikutusten maksimoimiseksi temaattisten tavoitteiden valintamahdollisuutta olisi rajoitettava. Alueiden välisessä yhteistyössä keskittämisen pitäisi kuitenkin näkyä pikemminkin toimien tavoitteissa kuin temaattisten tavoitteiden määrän rajaamisessa, jotta sitä voidaan hyödyntää parhaiten koheesiopolitiikan tehostamiseksi "investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteen ja Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen puitteissa. Täytäntöönpanon ja varainkäytön laadun parantamisen olisi oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä saavuttamaan ohjelmalle asetetut tavoitteet, samalla kun varmistetaan varojen optimaalinen käyttö.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Koska osallistuvia jäsenvaltioita on useampi kuin yksi, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] vahvistettu yleinen sääntö, jonka mukaan kukin jäsenvaltio laatii kansalliset tukikelpoisuussäännöt, ei päde Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen. Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella olisi laadittava selkeä tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, jonka tavoitteena ovat yhteiset tukikelpoisuussäännöt.

(25) Koska osallistuvia jäsenvaltioita on useampi kuin yksi, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] vahvistettu yleinen sääntö, jonka mukaan kukin jäsenvaltio laatii kansalliset tukikelpoisuussäännöt, ei päde Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen. Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella olisi laadittava selkeä tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, jonka tavoitteena ovat yhteiset tukikelpoisuussäännöt, ja lisäksi olisi vältettävä [unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen ja kansallisten sääntöjen välisiä ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 55–61 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] tai tässä asetuksessa annettujen tai seurantakomitean antamien tukikelpoisuussääntöjen tai niiden perusteella annettujen tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle jääviin seikkoihin sovelletaan sen maan kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 55–61 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus], [unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetussa] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o .../2012 tai tässä asetuksessa annettujen tai seurantakomitean antamien tukikelpoisuussääntöjen tai niiden perusteella annettujen tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle jääviin seikkoihin sovelletaan sen maan kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu. Nämä säännöt eivät saa olla unionin sääntöjen vastaisia eivätkä lisätä kohtuuttomasti tuensaajiin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi yhteistyöohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on nimettävä yksi hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa.

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi yhteistyöohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on valtuutettava tähän tehtävään yksi hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukeminen Euroopan aluekehitysrahastosta

Viiteasiakirjat

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

25.10.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

25.10.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jens Geier

6.2.2012

Hyväksytty (pvä)

20.6.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.5.2012)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Valmistelija: Georgios Stavrakakis

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija haluaa esittää tässä vaiheessa neuvottelumenettelyä tiettyjä tarkistuksia, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:

–         Ehdotuksen 7 artiklaan esitetyissä tarkistuksissa puututaan kahteen erilliseen seikkaan. Ensimmäisen tarkistuksen tavoitteena on antaa osallistuville jäsenvaltioille mahdollisuus nimetä yksi elin, joka antaa lausunnon tasa-arvokysymyksistä, millä yksinkertaistetaan huomattavasti tämän vaatimuksen täytäntöönpanoa. Toista tarkistusta ehdotetaan yhteistyöohjelmaa koskevan muutosmenettelyn selkeyttämiseksi, koska komission ehdotuksessa ei tällä hetkellä puututa tähän aiheeseen.

–         Ehdotuksen 20 artiklaan on esitetty tarkistus Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen yksinkertaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kanssa siten, että jäsenvaltioilla voi olla tarkastusviranomainen ja hallintoviranomainen samassa elimessä, jos ne ovat toiminnallisesti riippumattomia.

–         Tarkastusviranomaisilla ei ehkä ole tarvittavia oikeuksia tarkastusten tekemiseksi eri jäsenvaltioissa. Siksi komission ehdotuksessa sallitaan tarkastusten tekeminen niin, että tarkastajaryhmässä on mukana edustajia kustakin jäsenvaltiosta. Ehdotuksen 23 artiklaan esitetyillä tarkistuksilla selvennetään, että kaikkien näiden edustajien on oltava riippumattomia ja että heillä on oltava tarvittava asiantuntemus ja ammatillinen pätevyys. Tarkastusviranomaisen olisi lisäksi selvitettävä tarkastusstrategiassa tässä asiassa toteutettavat toimenpiteet.

–         Ehdotuksen 25 artiklaan esitetyllä tarkistuksella mahdollistetaan, että yhtä ainoaa tiliä voidaan käyttää kaikkiin kassavirtoihin, jotka liittyvät yksittäiseen yhteistyöohjelmaan. Tällainen mahdollisuus yksinkertaistaisi hallintoa ja tarjoaisi selkeän kirjausketjun.

Vaikka tässä vaiheessa ei ole esitetty asiaa koskevia tarkistuksia, valmistelija haluaa kiinnittää valiokunnan huomiota kolmeen seikkaan, jotka saattavat edellyttää lisätarkastelua yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta (COM(2011)0615) käydyn keskustelun tulosten perusteella.

(1)       Yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tulosten tarkastelua vuosina 2017 ja 2019 ohjelmissa asetettujen välitavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi. Ei ole täysin selvää, miten tätä vaatimusta aiotaan soveltaa Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaan asetukseen aiheeseen liittyvien monien toimijoiden vuoksi.

(2)       Yhteisiä säännöksiä koskevalla asetuksella otetaan käyttöön kumppanuussopimukset, joissa vahvistetaan järjestelyt toimenpideohjelmien yhdenmukaistamiseksi unionin vuoden 2020 tavoitteiden kanssa. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa asetuksessa ei puututa kumppanuussopimusten erityishaasteisiin, jotka johtuvat jäsenvaltioiden ja rakenteeltaan hyvin erilaisten kolmansien maiden rajat ylittävästä yhteistyöstä.

(3)       Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 41 artiklan mukaan ohjelman täytäntöönpanon seurantaa varten perustetaan seurantakomitea. Euroopan alueellista yhteistyötä koskevia ohjelmia varten on myös perustettava seurantakomitea. Komission ehdotuksessa ei kuitenkaan puututa Euroopan alueellista yhteistyötä koskevien ohjelmien erityspiirteisiin eikä erityisesti äänestysoikeuskysymykseen jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden erilaisten järjestelyjen vuoksi.

TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o [...]/20121 vahvistetaan yleiset periaatteet unionin vuotuisen talousarvion toteuttamisesta. On tarpeen varmistaa tämän asetuksen ja EAKR:stä annettujen säännösten yhdenmukaisuus.

 

___________

 

1 EUVL L ….

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen olisi vastattava kaikkien asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen tehtävien suorittamisesta yhtenäisten standardien varmistamiseksi koko ohjelma-alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tilintarkastajaryhmän olisi voitava avustaa ohjelman tarkastusviranomaista.

(31) Yhden ainoan tarkastusviranomaisen olisi vastattava kaikkien asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 116 artiklassa lueteltujen tehtävien suorittamisesta yhtenäisten standardien varmistamiseksi koko ohjelma-alueella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tilintarkastajaryhmän olisi voitava avustaa ohjelman tarkastusviranomaista. Tarkastustyön asianmukaisen laadun varmistamiseksi olisi vaadittava kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamista.

Tarkistus       3

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava yhteistyöohjelmaa koskevan ehdotuksen mukana kansallisten tasa-arvoelinten lausunto ii ja iii alakohdassa esitetyistä toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava yhteistyöohjelmaa koskevan ehdotuksen mukana kansallisten tasa-arvoelinten lausunto ii ja iii alakohdassa esitetyistä toimenpiteistä. Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden kansallisen tasa-arvoelimen, joka antaa kyseisen lausunnon kustakin yhteistyöohjelmasta kokonaisuudessaan.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on antaa osallistuville jäsenmaille mahdollisuus nimetä yksi elin, joka antaa lausunnon tasa-arvokysymyksistä, millä yksinkertaistettaisiin huomattavasti tämän vaatimuksen noudattamista.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista komissiolle siihen osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden tai niiden alueiden on vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus sisältää myös kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan yhteisrahoituksen järjestämiseen yhteistyöohjelman toteuttamiseksi.

5. Ennen yhteistyöohjelman toimittamista komissiolle siihen osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin kolmansien maiden tai niiden alueiden on vahvistettava kirjallisesti suostumuksensa yhteistyöohjelman sisältöön. Suostumus sisältää myös kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden sitoumuksen tarvittavan yhteisrahoituksen järjestämiseen yhteistyöohjelman toteuttamiseksi. Sama menettely eli kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tai alueiden suostumus tarvitaan asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 26 artiklan mukaiseen yhteistyöohjelman tarkistamiseen.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Toimen henkilöstökustannukset voidaan laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla enintään 15 prosenttia asianomaisen toimen muista kuin henkilöstökustannuksia koskevista välittömistä kustannuksista.

Toimen henkilöstökustannukset voidaan laskea kiinteänä osuutena, joka voi olla enintään 20 prosenttia asianomaisen toimen muista kuin henkilöstökustannuksia koskevista välittömistä kustannuksista.

Perustelu

Komission ehdottama prosenttiosuus vaikuttaa liian pieneltä, sillä Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmiin liittyy erityisen paljon henkilöstömenoja.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi yhteistyöohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on nimettävä yksi hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa.

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi yhteistyöohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on nimettävä yksi hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa. Yhteistyöohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot voivat nimetä kyseisen yhden hallintoviranomaisen todentamisviranomaiseksi.

Perustelu

On tärkeää, että yhteistyöohjelman hallintoviranomainen ei joudu vastaamaan myös ohjelman todentamisesta. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää hallinto- ja todentamistehtävien yhdistämisestä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Hallintoviranomainen ja tarkastusviranomainen voivat olla osa samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, että tehtävien erottamista koskevaa periaatetta noudatetaan.

Perustelu

Tarkistus on esitetty yksinkertaistamiseksi ja Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan asetuksen yhdenmukaistamiseksi yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kanssa, sillä jälkimmäisessä vahvistetaan, että jäsenvaltioilla voi olla tarkastusviranomainen ja hallintoviranomainen samassa elimessä, jos ne ovat toiminnallisesti riippumattomia. Tämä mahdollistaa, että jäsenvaltiot voivat hyödyntää edelleen nykyisellä ohjelmakaudella hankittua kompetenssia.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Näiden valvojien on mahdollisuuksien mukaan oltava samat elimet kuin ne, jotka vastaavat tällaisten tarkastusten tekemisestä "investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteeseen kuuluvissa toimenpideohjelmissa tai kolmansien maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka vastaavat unionin ulkopolitiikan välineisiin liittyvien verrattavissa olevien tarkastusten tekemisestä.

Valvojina voivat olla samat elimet kuin ne, jotka vastaavat tällaisten tarkastusten tekemisestä "investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -tavoitteeseen kuuluvissa toimenpideohjelmissa tai kolmansien maiden osalta samat elimet kuin ne, jotka vastaavat unionin ulkopolitiikan välineisiin liittyvien verrattavissa olevien tarkastusten tekemisestä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tarkastajien on oltava toiminnallisesti riippumattomia valvojista, jotka suorittavat 22 artiklan mukaiset tarkastukset.

3. Tarkastusviranomaisen on varmistettava, että tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut edustajat ovat toiminnallisesti riippumattomia erityisesti valvojista, jotka suorittavat 22 artiklan mukaiset tarkastukset, ja että edustajilla on tarvittava asiantuntemus ja ammatillinen pätevyys tarkastusten suorittamiseksi kansainvälisesti hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien mukaisesti.

Perustelu

Tarkastusviranomainen on tärkeässä osassa komission valvontatehtävän toteuttamisessa. Kansainvälisesti hyväksyttyjen tilintarkastusstandardien soveltaminen takaa tarkastustyön asianmukaisen laadun. Tällä tarkistuksella myös selvennetään, että kaikkien näiden edustajien on oltava riippumattomia ja heillä on oltava tarvittava asiantuntemus ja ammatillinen pätevyys.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 116 artiklan 4 kohdassa säädettyyn tarkastusstrategiaan sisältyy selvitys toimenpiteistä, jotka tarkastusviranomainen toteuttaa tämän artiklan 3 kohdassa asetettujen vaatimusten noudattamiseksi.

Perustelu

Tarkastusviranomaisilla ei ehkä ole tarvittavia oikeuksia tarkastusten tekemiseksi eri jäsenvaltioissa. Siksi komission ehdotuksessa sallitaan tarkastusten tekeminen niin, että tarkastajaryhmässä on mukana edustajia kustakin jäsenvaltiosta. Tarkastusviranomaisen olisi selvitettävä tässä asiassa toteutettavat toimenpiteet tarkastusstrategiassa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Tarkastusviranomaisen raportit toimitetaan alueellisen yhteistyön ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille valvontaelimille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Yhteistyöohjelmille myönnetty EAKR-tuki maksetaan yhdelle tilille, johon ei sisälly kansallisia alatilejä.

1. Yhteistyöohjelmille myönnetty EAKR-tuki maksetaan yhdelle tilille, johon ei sisälly kansallisia alatilejä. Tätä tiliä voidaan käyttää kaikille ohjelmaan liittyville menoille ja tuloille.

Perustelu

Tarkistuksella mahdollistetaan, että yhtä ainoaa tiliä voidaan käyttää kaikkiin kassavirtoihin, jotka liittyvät yksittäiseen yhteistyöohjelmaan. Tällainen mahdollisuus yksinkertaistaisi hallintoa ja tarjoaisi selkeän kirjausketjun.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukeminen Euroopan aluekehitysrahastosta

Viiteasiakirjat

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

25.10.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

25.10.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Georgios Stavrakakis

24.11.2011

Hyväksytty (pvä)

29.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (8.6.2012)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Valmistelija: Jaromír Kohlíček

LYHYET PERUSTELUT

Asetuksessa vahvistetaan Euroopan aluekehitysrahaston soveltamisala Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta. Komissio on päättänyt ehdottaa erillistä asetusta Euroopan alueellisesta yhteistyöstä, jotta sen erityispiirteet ja monikansallinen konteksti voidaan ottaa täysin huomioon.

Uutta ehdotuksessa ovat muun muassa temaattista keskittymistä ja ensisijaisia investointikohteita koskevat säännökset. Ohjelmien strategisen lähestymistavan parantaminen ja tulossuuntautuneisuus ovat myönteisiä edistysaskeleita. Lisäksi on välttämätöntä vähentää hallinnollista rasitetta ja yhdenmukaistaa sääntöjä, jotta voidaan tukea ohjelman täytäntöönpanoa ja yhteistyön yleistä menestystä. Valmistelija katsoo, että komission olisi Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä toimitettava katsauksia koheesiopolitiikan tehokkuudesta ja sen luomasta lisäarvosta ja kasvusta.

Komission ehdotus on selvä edistysaskel useimmilla aloilla, mutta sitä voidaan vielä parantaa. Valmistelija on lisännyt joitakin tärkeitä liikennealaa koskevia erityiskysymyksiä avainaloihin, kuten ehdotuksessa esitettyihin ensisijaisiin investointikohteisiin. Euroopan alueellista yhteistyötä koskeva tavoite on erityisen hyödyllinen, kun pyritään ratkaisemaan rajat ylittäviä ongelmia ja yhteisiä paikallisia haasteita. Huonot kulkuyhteydet, infrastruktuuri ja liikenneyhteydet näillä avainaloilla ovatkin tärkeitä kysymyksiä, samoin kuin asianmukaisten rajat ylittävien liikenneverkkojen puuttuminen. Valmistelija on lisäksi ottanut huomioon matkailunäkökohdat, kun pyritään hyödyntämään rajat ylittävien alueiden käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Voitaisiin kuitenkin väittää, että säädösvallan siirto komissiolle on soveltamisalaltaan liian laaja. Valmistelija haluaa rajoittaa sen kauden kestoa, jolla komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä, ja vahvistaa tämän säädösvallan siirron jatkamista koskevat ehdot. Vaatimus kertomuksen laatimisesta antaa parlamentille ja neuvostolle puitteet arvioida säännöllisesti tulevia ehdotuksia. Samalla otetaan huomioon delegoituja säädöksiä koskevat parlamentin uudet sanamuodot.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen merkitsee nykyiseen alueelliseen epätasapainoon puuttumista sekä kehityserojen ja kulkuyhteyksiä koskevien erojen poistamista. Tämän toteuttamiseksi on välttämätöntä parantaa rannikko- ja sisämaa-alueiden, kaupunki- ja maaseutualueiden sekä hyvien kulkuyhteyksien päässä olevien alueiden ja syrjäseutujen välistä tasapainoa ja tehdä tästä yksi koheesiopolitiikan painopisteistä. Tämä on tarpeen erityisesti rajaseuduilla ja edellyttää asianmukaisia toimia EAKR:n ja alueellisen yhteistyön yhteydessä. Tämän vuoksi on syytä edistää tasapainoista ja ympäristöystävällistä aluesuunnittelua, joka perustuu tehokkaisiin liikenne-, tuotanto-, energia-, palvelu- ja matkailuinfrastruktuureihin ja jota voidaan toteuttaa jäsenvaltioissa ja niiden välillä ilman fyysisiä, teknisiä tai hallinnollisia esteitä, ja varmistaa tällaisen aluesuunnittelun toteutuminen. Tällaisella yhteisellä lähestymistavalla tuettaisiin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua ja saavutettaisiin unionin itselleen asettamat alueellisen yhteistyön tavoitteet.

Perustelu

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ovat älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun ehdoton edellytys Euroopassa. Tätä yhteenkuuluvuutta jarruttaa kuitenkin sitkeästi säilyvä dynaamisuutta ja kulkuyhteyksiä koskeva alueellinen epätasapaino. Tilanteen korjaamiseksi on kannustettava toimiin, joilla parannetaan alueiden välistä tasapainoa EAKR:n alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen avulla ja joiden perustana on toimiva infrastruktuuri.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden yhteisiä ongelmia (kuten huonot kulkuyhteydet, epäasianmukainen liiketoimintaympäristö, paikallisten ja alueellisten hallintojen verkostojen puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, ympäristön pilaantuminen, riskien ehkäiseminen ja kielteiset asenteet naapurimaan asukkaita kohtaan) ja hyödyntämään raja-alueiden vielä käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä tutkimuksen kehittäminen, innovointimahdollisuudet ja klusterit, rajat ylittävä integroituminen työmarkkinoille, yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen yhteistyö) samalla kun kehitetään yhteistyöprosessia koko unionin yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä ohjelmissa EAKR:sta tuetaan asianomaisten alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta erityisesti toimilla, joilla edistetään yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta.

(5) Rajat ylittävällä yhteistyöllä olisi pyrittävä ratkaisemaan raja-alueiden yhteisiä ongelmia (kuten ongelmat alueellisen jatkuvuuden varmistamisessa, huonot kulkuyhteydet ja riittämättömät tai olemattomat liikenneyhteydet, mukaan luettuna tärkeimpien liikenneverkkojen pullonkaulat, paikallisten teollisuudenalojen vähentyminen, epäasianmukaiset liiketoimintaympäristöt, paikallisten ja alueellisten hallintojen verkostojen puuttuminen, tutkimus ja innovointi sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto, ympäristön pilaantuminen, riskien ehkäiseminen ja kielteiset asenteet naapurimaan asukkaita kohtaan) ja hyödyntämään raja-alueiden vielä käyttämätön potentiaali (rajat ylittävä tutkimuksen kehittäminen, innovointimahdollisuudet ja klusterit, kulttuurivaihdon kehittäminen, rajat ylittävä integroituminen työmarkkinoille, kestävien rajat ylittävien liikenneverkkojen tukeminen, raide- ja meriyhteyksien tukeminen mahdollisuuksien mukaan, rajat ylittävän kestävän matkailun kehittäminen ja yhteismarkkinointi, matkailualan infrastruktuurin parantaminen, yliopistojen tai terveyspalvelujen välinen yhteistyö ja matkailualan erityishankkeiden kehittäminen) samalla kun kehitetään yhteistyöprosessia koko unionin yhdenmukaisen kehityksen takaamiseksi. Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakreivikuntien välisissä, rauhaan ja sovintoon liittyvissä rajat ylittävissä ohjelmissa EAKR:sta tuetaan asianomaisten alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta erityisesti toimilla, joilla edistetään yhteisöjen välistä yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen kehityksen edistämiseksi. Komissio olisi valtuutettava määrittelemään valtioiden välisen yhteistyön alueet.

(10) Valtioiden välisen yhteistyön alueet olisi määriteltävä ottaen huomioon toimet, joita tarvitaan yhdennetyn alueellisen kehityksen edistämiseksi, sillä se helpottaa liikkumista matkailukohteiden ja syrjäseutujen välillä. Komissio olisi valtuutettava määrittelemään valtioiden välisen yhteistyön alueet.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevassa toimenpideohjelmassa asetetaan etusijalle rahoitushankkeet, jotka koskevat puuttuvia rajat ylittäviä yhteyksiä ja pullonkaulojen poistamiseen tähtääviä yhteyksiä, minkä tarkoituksena on helpottaa liikkuvuutta ja parantaa kulkuyhteyksiä alueille ja erityisesti matkailukohteisiin. Kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi on käytettävä tasapainoisesti Verkkojen Eurooppa -välinettä, koheesiorahastoa ja EAKR:a erityisesti sen Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen osalta.

Perustelu

Euroopan alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi ja Eurooppa 2020 -strategian painopisteiden toteuttamiseksi unionin on tehtävä kaikkensa helpottaakseen alueidensa välistä liikkuvuutta. Euroopan laajuinen liikenneverkko on yksi välineistä, joilla tätä toimintapolitiikkaa toteutetaan, ja kuuluu siksi kriteereihin, joiden perusteella myönnetään rahoitusta EAKR:n ja erityisesti Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen kautta.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jotta saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa määritetyt älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun päämäärät ja tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen avulla myötävaikutettava seuraavien temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin perustuva talous, vihreämmän, tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja alueellista koheesiota edistävän korkean työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten valmiuksien parantaminen. Temaattisten tavoitteiden mukaista luetteloa ensisijaisista investointikohteista olisi kuitenkin mukautettava Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen erityistarpeisiin erityisesti sallimalla oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, kansalaisten ja instituutioiden välisen yhteistyön sekä työllisyys-, koulutus- ja sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle jäävän rajat ylittävän merialueiden yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja toteuttamalla makroalue- ja merialuestrategioita.

(17) Jotta saavutetaan ilmastovaikutusten vähentämistä koskevat päämäärät ja tavoitteet sekä Eurooppa 2020 -strategiassa määritetyt älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun päämäärät ja tavoitteet, EAKR:n olisi Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen avulla myötävaikutettava seuraavien temaattisten tavoitteiden toteutumiseen: osaamiseen, tutkimukseen ja innovointiin perustuva talous, vihreämmän, tehokkaamman ja kilpailukykyisemmän talouden edistäminen, yhteiskunnallista ja alueellista koheesiota edistävän korkean työllisyyden tukeminen sekä hallinnollisten valmiuksien parantaminen. Temaattisten tavoitteiden mukaista luetteloa ensisijaisista investointikohteista olisi kuitenkin mukautettava Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen erityistarpeisiin erityisesti sallimalla oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön, kansalaisten ja instituutioiden välisen yhteistyön, liikenne- ja matkailuinfrastruktuurin kehittämisen, parantamisen tai laajentamisen sekä työllisyys-, koulutus- ja sosiaalisen osallisuuden aloilla käytävän yhteistyön jatkuminen rajat ylittävän yhteistyön puitteissa, sallimalla rajat ylittävien yhteistyöohjelmien ulkopuolelle jäävän rajat ylittävän merialueiden yhteistyön jatkuminen valtioiden välisen yhteistyön puitteissa sekä kehittämällä ja toteuttamalla makroalue- ja merialuestrategioita.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa tavoitteessa yhteistyöohjelmien sisältöä on aiheellista mukauttaa niiden erityispiirteisiin. Jotta ohjelma voidaan toteuttaa tehokkaasti osallistuvan jäsenvaltion alueella, sen mukaisten toimenpideohjelmien olisi sisällettävä tietyt osa-alueet, kuten tarkastuksista ja valvonnasta vastaavat elimet, yhteisen sihteeristön perustamista koskeva menettely ja vastuiden kohdentaminen rahoitusoikaisuissa. Lisäksi alueiden välisten yhteistyöohjelmien horisontaalisen luonteen vuoksi tällaisten yhteistyöohjelmien sisältö olisi mukautettava erityisesti nykyisten Interact- ja Espon-ohjelmien tuensaajan tai tuensaajien määritelmän osalta.

(18) Euroopan alueellista yhteistyötä koskevassa tavoitteessa yhteistyöohjelmien sisältöä on aiheellista mukauttaa niiden erityispiirteisiin ja ottaa huomioon paikalliset kehityskysymykset. Jotta ohjelma voidaan toteuttaa tehokkaasti osallistuvan jäsenvaltion alueella, sen mukaisten toimenpideohjelmien olisi sisällettävä tietyt osa-alueet, kuten tarkastuksista ja valvonnasta vastaavat elimet, yhteisen sihteeristön perustamista koskeva menettely ja vastuiden kohdentaminen rahoitusoikaisuissa. Lisäksi alueiden välisten yhteistyöohjelmien horisontaalisen luonteen vuoksi tällaisten yhteistyöohjelmien sisältö olisi mukautettava erityisesti nykyisten Interact- ja Espon-ohjelmien tuensaajan tai tuensaajien määritelmän osalta.

Perustelu

Yhteistyöohjelman sisällä kehitetyt hankkeet on myös laadittava asiaankuuluvien paikallisten erityistarpeiden mukaisesti.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Rakennerahastojen olisi älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteiden mukaisesti tarjottava yhdennetympi ja osallistavampi lähestymistapa paikallisten ongelmien ratkaisemiseen. Tämän lähestymistavan vahvistamiseksi EAKR:sta raja-alueille myönnettävä tuki olisi koordinoitava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnettävän tuen kanssa, ja tarvittaessa mukaan olisi otettava eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 mukaisesti perustettu eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, jonka tavoitteisiin kuuluu paikallinen kehittäminen.

(19) Rakennerahastojen olisi älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteiden mukaisesti tarjottava yhdennetympi ja osallistavampi lähestymistapa paikallisten ongelmien kuten liikenne- ja matkailualan infrastruktuurituen puuttumisen, perinteisten työvoimavaltaisen tuotannon ja tuotantomenetelmien murentumisen ja markkina-alueiden kaukaisuuden ratkaisemiseen. Tämän lähestymistavan vahvistamiseksi EAKR:sta raja-alueille myönnettävä tuki olisi koordinoitava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnettävän tuen kanssa, ja tarvittaessa mukaan olisi otettava eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 mukaisesti perustettu eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, jonka tavoitteisiin kuuluu paikallinen kehittäminen.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) vierekkäisten alueiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä, jolla edistetään yhdennettyä alueellista kehitystä kahden tai useamman jäsenvaltion maa- ja meriraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden sellaisen kolmannen maan, joka ei kuulu unionin ulkopolitiikan rahoitusvälineistä tukea saavien ohjelmien piiriin, rajaseutualueiden välillä;

1) vierekkäisten alueiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä ja fyysisten, teknisten ja hallinnollisten esteiden poistamista, jolla edistetään yhdennettyä alueellista kehitystä kahden tai useamman jäsenvaltion maa- ja meriraja-alueiden välillä tai vähintään yhden jäsenvaltion ja yhden kolmannen maan rajaseutualueiden välillä;

Perustelu

Rajat ylittävä yhteistyö voi olla tehokasta ja tuloksekasta vain, jos ryhdytään toimiin raja-alueilla sitkeästi säilyvien fyysisten, teknisten ja hallinnollisten esteiden purkamiseksi.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) kokemusten vaihtoa, joka liittyy matkailua ja liikenneverkkoja koskevien hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, siirtämiseen ja levittämiseen;

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valtioiden välistä yhteistyötä varten komissio laatii luettelon tukikelpoisista valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 -alueita, ja varmistaa täytäntöönpanosäädöksillä tällaisen yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Valtioiden välistä yhteistyötä varten komissio laatii luettelon tukikelpoisista valtioiden välisistä alueista, jotka eritellään yhteistyöohjelmittain ja jotka ovat NUTS 2 -alueita, ja varmistaa täytäntöönpanosäädöksillä unionin makroaluestrategioiden täytäntöönpanon ja valtioiden välisen yhteistyön jatkuvuuden aiempiin ohjelmiin perustuvilla laajemmilla yhtenäisillä alueilla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa säädetään, EAKR:sta tuetaan henkilöresurssien, tilojen ja infrastruktuurien rajat ylittävää jakamista ensisijaisten investointikohteiden mukaisesti sekä seuraavia temaattisten tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita

Sen lisäksi, mitä asetuksen (EU) N:o […]/2012 [EAKR-asetus] 5 artiklassa säädetään, EAKR:sta tuetaan rajavaikutuksen poistamiseen tähtäävää henkilöresurssien, tilojen ja infrastruktuurien jakamista ensisijaisten investointikohteiden mukaisesti sekä seuraavia temaattisten tavoitteiden ensisijaisia investointikohteita samalla kun otetaan huomioon erityisolosuhteet ja paikalliset tarpeet

Perustelu

Ranskankielisestä käännöksestä ei välity asianmukaisesti ajatus, että EAKR:n alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tarkoituksena on poistaa niin kutsuttu rajavaikutus. Olisi myös pantava merkille, että tätä rahastoa ei voida panna täytäntöön vain yhden menetelmän avulla, vaan huomiota olisi kiinnitettävä erityisolosuhteisiin ja paikallisiin tarpeisiin

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a kohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i) rannikko- ja sisämaa-alueiden, kaupunki- ja maaseutualueiden sekä hyvien kulkuyhteyksien päässä olevien alueiden ja syrjäseutujen välisen tasapainon parantaminen yli rajojen sekä rajat ylittävät rakenteelliset toimet, joilla tuetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, hyviä kulkuyhteyksiä, kasvua, kehitystä ja vetovoimaisuutta;

Perustelu

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus ovat älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun ehdoton edellytys Euroopassa. Tätä yhteenkuuluvuutta jarruttaa kuitenkin sitkeästi säilyvä dynaamisuutta ja kulkuyhteyksiä koskeva alueellinen epätasapaino. Tilanteen korjaamiseksi ensisijaisiin investointikohteisiin on sisällytettävä alueiden tasapainottaminen asiaankuuluvien rakenteellisten toimien avulla.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden integroiminen, mukaan lukien rajat ylittävä liikkuvuus, yhteiset paikalliset työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus (työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistämistä koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

i) rajat ylittävien työmarkkinoiden integroiminen, mukaan lukien kestävä rajat ylittävä liikkuvuus, joka tapahtuu mahdollisuuksien mukaan rautatie- tai meriyhteyksillä uusiin jäsenvaltioihin ja niiden välillä sekä naapurivaltioihin, kestävä matkailu, rajat ylittävät liikenneyhteydet Euroopan laajuisten liikenneverkkojen mukaisesti, fyysisten, teknisten ja hallinnollisten esteiden poistaminen, yhteiset paikalliset työllisyysaloitteet ja yhteinen koulutus (työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistämistä koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a kohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a) rajat ylittävän matkailun ja sen yhteisen markkinoinnin edistäminen (pk-yritysten, maatalousalan (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) ja kalastus- ja vesiviljelyalan (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) kilpailukyvyn parantamista koskevassa temaattisessa tavoitteessa;

Perustelu

Yhteisistä matkailustrategioista on hyötyä talouspolitiikassa kilpailukyvyn lisääntymisen kautta, mutta lisäksi ne edistävät merkittävästi Lissabonin sopimuksessa määritetyn uuden, alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a kohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön sekä kansalaisten ja instituutioiden välisen yhteistyön edistäminen (instituutioiden valmiuksien parantamista ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

iv) oikeudellisen ja hallinnollisen yhteistyön sekä kansalaisten ja instituutioiden välisen yhteistyön edistäminen, muun muassa hallintojen välinen rajat ylittävä yhteistyö, jotta voidaan parantaa kaikkien sidosryhmien yhteydenpitoa ja kuulemista rajat ylittävää infrastruktuuria koskevien tarpeiden, suunnittelun ja kehittämisen yhteydessä (instituutioiden valmiuksien parantamista ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa temaattisessa tavoitteessa);

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a kohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv a) asiaankuuluvien alueiden kehittämiseen tarkoitettujen matkailualan toimien toteuttaminen ja edistäminen;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a kohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv b) unionin liikennejärjestelmän integroiminen unionin naapurivaltioiden liikennejärjestelmien kanssa;

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a kohta – iv c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv c) uuden liikenne- ja matkailuinfrastruktuurin kehittäminen ja nykyisen liikenne- ja matkailuinfrastruktuurin parantaminen ja laajentaminen;

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – b kohta

Komission teksti

Tarkistus

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: makroalue- ja merialuestrategioiden kehittäminen ja toteuttaminen (instituutioiden valmiuksien parantamista ja tehokasta julkista hallintoa koskevassa temaattisessa tavoitteessa).

b) valtioiden välisessä yhteistyössä: makroalue- ja merialuestrategioiden kehittäminen ja toteuttaminen (instituutioiden valmiuksien parantamista, tehokasta julkista hallintoa ja matkailualan kohdennettuja toimia koskevassa temaattisessa tavoitteessa).

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 28 artiklassa tarkoitettuja paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita edellyttäen, että paikallisessa kehittämisryhmässä on edustajia vähintään kahdesta maasta, joista toinen on jäsenvaltio.

Rajat ylittävissä yhteistyöohjelmissa voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 28 artiklassa tarkoitettuja paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita edellyttäen, että paikallisessa kehittämisryhmässä on paikallisia edustajia vähintään kahdesta maasta, joista toinen on jäsenvaltio.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain täytäntöönpanokertomuksen Euroopan aluekehitysrahoituksen valjastamisesta alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen saavuttamiseen.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta komissiolle viideksi vuodeksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Säädösvallan siirto komissiolle olisi rajoitettava kestoltaan viiden vuoden pituiseksi kaudeksi, jota voidaan jatkaa, jos tietyt ehdot, kuten kertomuksen laatiminen, täyttyvät ja jos parlamentti ja neuvosto eivät vastusta sitä. Tarkistuksessa otetaan huomioon delegoituja säädöksiä koskeva uusi sanamuoto.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 10 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

YKSIKKÖ

YKSIKKÖ

 

euro

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 10 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

NIMI

NIMI

 

Liikuntarajoitteisten henkilöiden matkailupalvelujen esteettömyyteen tehtyjen investointien määrä

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 10 b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

YKSIKKÖ

YKSIKKÖ

 

euro

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 10 b (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

NIMI

NIMI

 

Pyörätieverkostoon tehtyjen investointien määrä

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 10 c (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

YKSIKKÖ

YKSIKKÖ

 

euro

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 10 c (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

NIMI

NIMI

 

Luonnonperinnön, kulttuuriperinnön ja historiallisen perinnön suojeluun tehtyjen investointien määrä

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 16 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

YKSIKKÖ

YKSIKKÖ

 

lukumäärä

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 16 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

NIMI

NIMI

 

Uudet, uusitut tai parannetut rajat ylittävät osuudet

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 20 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

YKSIKKÖ

YKSIKKÖ

 

lukumäärä

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 20 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

NIMI

NIMI

 

Uudet, uusitut tai parannetut rajat ylittävät osuudet

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 2 – rivi 21 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

YKSIKKÖ

YKSIKKÖ

 

prosentti

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Liite – taulukko – sarake 3 – rivi 21 a (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

NIMI

NIMI

 

Muutos julkisen liikenteen osuudessa

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukeminen Euroopan aluekehitysrahastosta

Viiteasiakirjat

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

25.10.2011

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

25.10.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jaromír Kohlíček

21.11.2011

Valiokuntakäsittely

27.3.2012

30.5.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.5.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Cozzolino, Spyros Danellis, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Patrizia Toia

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukeminen Euroopan aluekehitysrahastosta

Viiteasiakirjat

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

6.10.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

25.10.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

 

ITRE

25.10.2011

TRAN

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

PECH

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

27.10.2011

ENVI

24.10.2011

ITRE

10.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

PECH

22.11.2011

CULT

23.1.2012

FEMM

30.5.2012

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Riikka Pakarinen

21.6.2011

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

20.3.2012

 

8.5.2012

30.5.2012

21.6.2012

11.7.2012

 

26.11.2012

24.1.2013

19.2.2013

19.3.2013

 

23.4.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.7.2013