RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea

24.7.2013 - (COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD)) - ***I

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Rapporteur: Riikka Pakarinen


Proċedura : 2011/0273(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0280/2013
Testi mressqa :
A7-0280/2013
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2011)0611),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 178 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0326/2011),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tad-19 ta' Lulju 2012[1],

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-25 ta' April 2012[2],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0280/2013),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat jipprovdi li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin fil-korrezzjoni tal-iżbilanċi reġjonali ewlenin li hemm fl-Unjoni. Skont l-Artikolu 174 tat-Trattat, il-FEŻR jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li fosthom għandha tingħata attenzjoni partikolari lir-reġjuni li jsofru minn żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti bħar-reġjuni tal-gżejjer, dawk transkonfinali u tal-muntanji.

(1) L-Artikolu 176 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprovdi li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) huwa maħsub sabiex jgħin fil-korrezzjoni tal-iżbilanċi reġjonali ewlenin li hemm fl-Unjoni. Għalhekk, skont dan l-Artikolu u l-Artikolu 174 TFUE, il-FEŻR għandu jikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-diverġenzi bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard tar-reġjuni li huma inqas favoriti, li fosthom għandha tingħata attenzjoni partikolari liż-żoni rurali, liż-żoni milquta mit-tranżizzjoni industrijali, u lir-reġjuni li jsofru minn żvantaġġi naturali jew demografiċi serji u permanenti bħalma huma r-reġjuni tat-Tramuntana l-aktar imbiegħda li għandhom densità baxxa ħafna ta’ popolazzjoni u r-reġjuni tal-gżejjer, dawk transkonfinali u tal-muntanji.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Id-dispożizzjonijiet komuni mal-FEŻR, il-Fond Soċjali Ewropew (il-'Fondi Strutturali') u l-Fond ta' Koeżjoni (flimkien mal-'Fondi Strutturali': il-'Fondi') huma stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru […]/2012 ta’ […] li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1083/2006 [Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni - CPR]. Dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw it-tip ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FEŻR taħt l-għanijiet definiti f’dak ir-Regolament (UE) Nru/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 [Regolament FEŻR] huma stabbiliti f'dak ir-Regolament. Dawk ir-Regolamenti mhumiex adattati kompletament għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, fejn jikkoperaw mill-anqas żewġ Stati Membri jew Stat Membru wieħed u pajjiż terz. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea dwar l-ambitu u l-kopertura ġeografika, ir-riżorsi finanzjarji, il-prijoritajiet u l-konċentrazzjoni ta' investiment, il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni, l-assistenza teknika, l-appoġġ u l-eliġibbiltà finanzjarji, il-ġestjoni, il-kontroll u l-akkreditazzjoni, u l-ġestjoni finanzjarja.

(2) Id-dispożizzjonijiet komuni mal-FEŻR, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koeżjoni huma stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru […]/2012 ta’ […] li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd koperti mill-Qafas Strateġiku Komuni u li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni [Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni - CPR]. Dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw it-tip ta’ attivitajiet li jistgħu jiġu ffinanzjati mill-FEŻR taħt l-għanijiet definiti fir-Regolament (UE) Nru/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-mira tal-Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi [Regolament FEŻR] huma stabbiliti f'dak ir-Regolament. Dawk ir-Regolamenti mhumiex adattati kompletament għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, fejn jikkoperaw mill-anqas żewġ Stati Membri jew Stat Membru wieħed u pajjiż terz. Għalhekk huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet speċifiċi għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea dwar l-ambitu u l-kopertura ġeografika, ir-riżorsi finanzjarji, il-prijoritajiet u l-konċentrazzjoni ta' investiment, il-programmazzjoni, il-monitoraġġ u r-reviżjoni, l-assistenza teknika, l-appoġġ u l-eliġibbiltà finanzjarji, il-ġestjoni, il-kontroll u d-deżinjazzjoni, u l-ġestjoni finanzjarja.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom iwasslu għal simplifikazzjoni konsiderevoli fuq il-livelli kollha involuti: il-benefiċjarji, l-awtoritajiet tal-programm, l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi parteċipanti, kif ukoll il-Kummissjoni.

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom iwasslu għal simplifikazzjoni konsiderevoli għal dawk kollha involuti: il-benefiċjarji, l-awtoritajiet tal-programm, l-awtoritajiet fi Stati Membri parteċipanti fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, kif xieraq u l-pajjiżi terzi parteċipanti, kif ukoll il-Kummissjoni

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Skont l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea, il-FEŻR jappoġġja l-kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali.

(4) Skont l-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea, il-FEŻR għandu jappoġġja l-kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha timmira sabiex issolvi sfidi komuni identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-nuqqas ta’ netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ informazzjoni u teknoloġiji tal-informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u raggruppamenti għar-riċerka u l-innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-kooperazzjoni fost l-universitajiet jew ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha timmira sabiex issolvi sfidi komuni identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, speċjalment fir-rigward ta’ konnettività tal-ICT u infrastruttura tat-trasport, industriji lokali li qed jonqsu, ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-nuqqas ta’ netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, livelli baxxi ta’ riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ informazzjoni u teknoloġiji tal-informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u raggruppamenti għar-riċerka u l-innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-kooperazzjoni fost fornituri tal-edukazzjoni, inkluż l-universitajiet jew bejn ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni tal-istabbilità soċjali u ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Il-kooperazzjoni interreġjonali għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ l-effikaċja tal-politika ta’ koeżjoni billi tħeġġeġ l-iskambju ta’ esperjenzi bejn ir-reġjuni sabiex ittejjeb id-disinn u l-implimentazzjoni tal-programmi operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi. Hija għandha, b'mod partikolari, tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn raggruppamenti innovattivi ta' riċerka intensiva u l-iskambji bejn riċerkaturi u istituzzjonijiet ta’ riċerka, abbażi tar-“Reġjuni tal-Għarfien” u l-“Potenzjal ta’ riċerka fir-reġjuni ta’ Konverġenza u Dawk l-Aktar Imbiegħda” taħt is-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka.

(7) Il-kooperazzjoni interreġjonali għandu jkollha l-għan li ssaħħaħ l-effikaċja tal-politika ta’ koeżjoni billi tħeġġeġ l-iskambju ta’ esperjenzi bejn ir-reġjuni fir-rigward tal-objettivi tematiċi u l-iżvilupp urban, inkluż konnessjonijiet bejn żoni urbani u rurali, li ttejjeb l-implimentazzjoni ta’ programmi u azzjonijiet ta' kooperazzjoni territorjali kif ukoll li tippromwovi l-analiżi tat-tendenzi tal-iżvilupp fil-qasam tal-koeżjoni territorjali permezz ta' studji, ġbir ta' dejta u miżuri oħrajn. L-iskambju ta’ esperjenza dwar objettivi tematiċi għandu jtejjeb id-disinn u l-implimentazzjoni prinċipalment tal-programmi operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi iżda wkoll, fejn xieraq, ta’ programmi taħt l-għan tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, inkluż it-trawwim ta’ kooperazzjoni ta’ benefiċċju reċiproku bejn raggruppamenti innovattivi ta' riċerka intensiva u l-iskambji bejn riċerkaturi u istituzzjonijiet ta’ riċerka, kemm f’reġjuni żviluppati u kemm f’dawk anqas żviluppati, b’kunsiderazzjoni tal-esperjenza tar-“Reġjuni tal-Għarfien” u l-“Potenzjal ta’ riċerka fir-reġjuni ta’ Konverġenza u Dawk l-Aktar Imbiegħda” taħt is-Seba’ Programm Kwadru għar-Riċerka

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha tgħin lir-reġjuni li jinsabu fuq il-konfini tal-art jew tal-baħar. Abbażi tal-esperjenza tal-perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi l-lista taż-żoni transkonfinali li għandhom jirċievu appoġġ taħt il-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali b’mod iżjed sempliċi, skont il-programm ta' kooperazzjoni. Meta tkun qiegħda tagħmel il-lista, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-aġġustamenti meħtieġa sabiex tiżgura koerenza, b’mod partikolari fuq il-konfini tal-art u dawk marittimi, u l-kontinwità ta’ żoni tal-programm stabbiliti għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Dawn l-aġġustamenti jistgħu jnaqqsu jew ikabbru ż-żoni ta’ programm eżistenti jew in-numru ta’ programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, iżda jistgħu jippermettu li jkun hemm sovrappożizzjoni ġeografika.

(9) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha tgħin lir-reġjuni li jinsabu fuq il-konfini tal-art jew tal-baħar. Abbażi tal-esperjenza tal-perjodi ta’ programmazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-lista taż-żoni transkonfinali li għandhom jirċievu appoġġ taħt il-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali b’mod iżjed sempliċi, skont il-programm ta' kooperazzjoni. Meta tkun qiegħda tagħmel il-lista, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-aġġustamenti meħtieġa sabiex tiżgura koerenza, b’mod partikolari fuq il-konfini tal-art u dawk marittimi, u l-kontinwità ta’ żoni tal-programm stabbiliti għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013. Dawn l-aġġustamenti jistgħu jnaqqsu jew ikabbru ż-żoni ta’ programm eżistenti jew in-numru ta’ programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, iżda jistgħu jippermettu li jkun hemm sovrappożizzjoni ġeografika.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni transkonfinali għandhom jiġu definiti billi jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-promozzjoni tal-iżvilupp territorjali integrat. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi ż-żoni ta’ kooperazzjoni transnazzjonali.

(10) Il-Kummissjoni għandha [...] tiddefinixxi żoni għal kooperazzjoni transnazzjonali filwaqt li tqis l-azzjonijiet meħtieġa għall-promozzjoni tal-iżvilupp territorjali integrat. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tqis l-esperjenza miksuba fi programmi preċedenti u, fejn xieraq, strateġiji makroreġjonali u dawk għall-baċini tal-baħar.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Huwa neċessarju li jitkompla l-appoġġ għal jew – fejn ikun meħtieġ – tiġi stabbilita kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali mal-pajjiżi terzi ġirien tal-Unjoni, billi dan ikun ta’ benefiċċju għar-reġjuni tal-Istati Membri li jikkonfinaw ma’ pajjiżi terzi. Għal dan l-għan il-FEŻR se jikkontribwixxi għall-programmi transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar stabbiliti taħt l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI) skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 u l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012.

(12) Huwa neċessarju li jitkompla l-appoġġ għal jew – fejn ikun meħtieġ – tiġi stabbilita kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali mal-pajjiżi terzi ġirien tal-Unjoni, billi din l-għodda ta’ politika importanti għall-iżvilupp reġjonali tkun ta’ benefiċċju għar-reġjuni tal-Istati Membri li jikkonfinaw ma’ pajjiżi terzi. Għal dan l-għan il-FEŻR se jikkontribwixxi għall-programmi transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar stabbiliti taħt l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (ENI) skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 u l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni, għandu jitwaqqaf mekkaniżmu sabiex jiġi organizzat appoġġ mill-FEŻR lil strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-IPA, inkluż fejn il-programmi ta’ politika esterna ma jkunux jistgħu jiġu adottati jew ikollhom jitwaqqfu.

(13) Għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni, għandu jitwaqqaf mekkaniżmu sabiex jiġi organizzat appoġġ mill-FEŻR lil strumenti ta’ politika esterna bħall-ENI u l-IPA II, inkluż fejn il-programmi ta’ politika esterna ma jkunux jistgħu jiġu adottati jew ikollhom jitwaqqfu. Dan il-mekkaniżmu għandu jipprova jikseb funzjonament ottimali u l-koordinazzjoni massima possibbli bejn dawn l-istrumenti.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Minbarra minn interventi fuq il-konfini esterni appoġġjati minn strumenti ta’ politika esterna tal-Unjoni li jkopru r-reġjuni tal-fruntiera ġewwa u barra l-Unjoni, jista’ jkun hemm programmi ta’ kooperazzjoni appoġġjati mill-FEŻR li jkopru reġjuni kemm ġewwa kif ukoll barra l-Unjoni fejn ir-reġjuni barra l-Unjoni ma jkunux koperti minn strumenti ta' politika esterna, jew minħabba l-fatt li ma jkunux pajjiż benefiċjarju definit jew minħabba l-fatt li programmi ta’ kooperazzjoni esterna bħal dawn ma jistgħux jiġu stabbiliti. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa, meta tkun qiegħda tfassal il-listi ta’ ż-żoni ta’ programm transkonfinali u transnazzjonali, li tkopri wkoll reġjuni minn pajjiżi terzi.

(14) Minbarra minn interventi fuq il-konfini esterni appoġġjati minn strumenti ta’ politika esterna tal-Unjoni li jkopru r-reġjuni tal-fruntiera ġewwa u barra l-Unjoni, jista’ jkun hemm programmi ta’ kooperazzjoni appoġġjati mill-FEŻR li jkopru reġjuni kemm ġewwa kif ukoll f'ċerti każijiet barra l-Unjoni fejn ir-reġjuni barra l-Unjoni ma jkunux koperti minn strumenti ta' politika esterna, jew minħabba l-fatt li ma jkunux pajjiż benefiċjarju definit jew minħabba l-fatt li programmi ta’ kooperazzjoni esterna bħal dawn ma jistgħux jiġu stabbiliti. Jeħtieġ, madankollu, li jiġi żgurat li l-finanzjament tal-assistenza mill-FEŻR għall-operazzjonijiet implimentati fit-territorju ta' pajjiżi terzi għandu jservi primarjament għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni. F’dawn il-limiti, il-Kummissjoni għandha, meta tkun qiegħda tfassal il-listi taż-żoni ta’ programm transkonfinali u transnazzjonali, li tkopri wkoll reġjuni minn pajjiżi terzi.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi allokati għal kull wieħed mill-komponenti differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, waqt li tinżamm konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-kooperazzjoni transkonfinali u li jkunu żgurati livelli ta' finanzjament għall-koperazzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda..

(15) Huwa meħtieġ li jiġu ffissati r-riżorsi allokati għal kull wieħed mill-komponenti differenti tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, waqt li tinżamm konċentrazzjoni sinifikanti fuq il-kooperazzjoni transkonfinali, inkluż is-sehem ta’ kull Stat Membru għall-ammonti globali ta’ kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali, il-potenzjal disponibbli għall-flessibilità bejn dawn il-komponenti għall-Istati Membri, u li jkunu żgurati livelli ta' finanzjament għall-kooperazzjoni tar-reġjuni l-aktar imbiegħda..

Emenda  13

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) L-għażla tal-objettivi tematiċi għandha tiġi limitata sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-politika ta’ koeżjoni madwar l-Unjoni. Madankollu, il-konċentrazzjoni taħt il-kooperazzjoni interreġjonali għandha tiġi riflessa fil-għan ta' kull operazzjoni pjuttost milli f'limitazzjoni tan-numru ta' objettivi tematiċi, sabiex tiġi sfruttata għal kollox il-kooperazzjoni interreġjonali għat-tisħiħ tal-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni skont l-għanijiet ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u l-Kooperazzjoni territorjali Ewropea.

(16) Il-maġġor parti tal-finanzjament tal-FEŻR għal programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali għandha tkun konċentrata fuq numru limitat ta’ objettivi tematiċi sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-politika ta’ koeżjoni madwar l-Unjoni. Madankollu, il-konċentrazzjoni taħt il-kooperazzjoni interreġjonali dwar l-objettivi tematiċi għandha tiġi riflessa fil-għan ta' kull operazzjoni aktar milli f'limitazzjoni tan-numru ta' objettivi tematiċi, sabiex tiġi sfruttata għal kollox il-kooperazzjoni interreġjonali għat-tisħiħ tal-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni prinċipalment skont l-għanijiet ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u wkoll, fejn xieraq, il-Kooperazzjoni territorjali Ewropea. Għall-programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali l-oħra, il-konċentrazzjoni għandha tirriżulta mill-ambitu speċifiku tagħhom.

Emenda  14

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ investiment taħt l-objettivi tematiċi differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni transkonfinali ta' kooperazzjoni legali u amministrattiva u kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali ta’ kooperazzjoni marittima transkonfinali mhux koperta minn programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, inkluż billi titħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn negozji, b’mod partikolari fost l-SMEs, u permezz tal-promozzjoni tat-twaqqif ta' sistemi għal skambju ta' informazzjoni transkonfinali fil-qasam tal-ICT; għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u iżjed kompetittiva, inkluż permezz tal-promozzjoni ta' mobilità transkonfinali sostenibbli; sabiex jiġi mħeġġeġ il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, inkluż permezz ta’ attivitajiet li jappoġġjaw it-turiżmu sostenibbli, il-kultura u l-wirt naturali bħala parti minn strateġija territorjali bil-għan li jinkiseb tkabbir li jistimola l-impjiegi; u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ investiment taħt l-objettivi tematiċi differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni transkonfinali ta' kooperazzjoni legali u amministrattiva u kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, it-taħriġ, l-integrazzjoni ta’ komunitajiet u l-inklużjoni soċjali f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali ta’ kooperazzjoni marittima transkonfinali mhux koperta minn programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp u l-koordinazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar. Barra minn dan, għandhom ikunu stabbiliti prijoritajiet ta' investiment speċifiċi jew addizzjonali għal ċerti programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali sabiex jiġu indirizzati l-attivitajiet speċifiċi tagħhom.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a) Taħt l-objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar u b'kont meħud tal-importanza prattika tiegħu, jeħtieġ li jiġi żgurat li fil-każ ta' kwalunkwe programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda b'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni tal-istabilità soċjali u ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, partikolarment permezz ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-komunitajiet. L-ispeċifiċitajiet tal-programm transkonfinali mal-Irlanda ta' Fuq imsemmija hawn fuq għandhom ukoll jiġġustifikaw il-fatt li ċerti regoli dwar l-għażla ta' operazzjoni f'dan ir-Regolament m'għandhomx japplikaw għal dak il-programm transkonfinali.

Emenda  16

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-kontenut ta' programmi ta' kooperazzjoni skont l-għan tal-kooperazzjoni teritorjali Ewropeja jiġu adattati għall-ħtiġijiet speċifi tagħhom. Għalhekk huma jeħtieġu wkoll li jkopru aspetti neċessarji għall-implimentazzjoni effikaċji fuq it-territorju tal-Istati Membri parteċipanti, bħall-korpi responsabbli għall-awditjar u l-kontroll, il-proċedura għat-twaqqif ta’ segretarjat konġunt, u l-allokazzjoni ta’ obbligazzjonijiet f’każ ta’ korrezzjonijiet finanzjarji. Barra dan, minħabba l-karattru orizzontali tal-programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali, il-kontenut ta’ programmi ta’ kooperazzjoni bħal dawn għandu jiġi adatt, b’mod speċjali għal dak li jirrigwarda d-definizzjoni tal-benefiċjarju jew il-benefiċjarji taħt il-programmi kurrenti INTERACT u ESPON.

(18) Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-kontenut ta' programmi ta' kooperazzjoni skont l-għan tal-kooperazzjoni teritorjali Ewropea jiġu adattati għall-ħtiġijiet speċifi tagħhom. Għalhekk huma għandhom ikopru wkoll aspetti neċessarji għall-implimentazzjoni effikaċji fuq it-territorju tal-Istati Membri parteċipanti, bħall-korpi responsabbli għall-awditjar u l-kontroll, il-proċedura għat-twaqqif ta’ segretarjat konġunt, u l-allokazzjoni ta’ obbligazzjonijiet f’każ ta’ korrezzjonijiet finanzjarji. Fejn Stati Membri u reġjuni jipparteċipaw fi strateġiji makroreġjonali u għall-baċini tal-baħar, il-programmi ta’ kooperazzjoni kkonċernati għandhom jistabbilixxu kif interventi jistgħu jikkontribwixxu għal tali strateġiji. Barra dan, minħabba l-karattru orizzontali tal-programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali, il-kontenut ta’ programmi ta’ kooperazzjoni bħal dawn għandu jiġi adatt, b’mod speċjali għal dak li jirrigwarda d-definizzjoni tal-benefiċjarju jew il-benefiċjarji taħt il-programmi kurrenti INTERACT u ESPON.

Emenda  17

Proposta għal regolament

Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(18a) Ikun adatt li jiġu involuti pajjiżi jew territorji terzi li huma diġà fil-proċess ta’ tħejjija tal-programmi ta’ kooperazzjoni, meta dawn ikunu aċċettaw l-istedina biex jieħdu sehem f’tali programmi, u għal dan l-għan fir-Regolament għandhom jiġu stabbiliti proċeduri speċjali. B’deroga mill-proċedura standard, meta l-programmi ta’ kooperazzjoni jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-pajjiżi terzi, l-Istati Membri parteċipanti għandhom jikkonsultaw lill-pajjiżi terzi rispettivi qabel ma jippreżentaw il-programmi lill-Kummissjoni. Bil-għan li l-involviment tal-pajjiżi terzi fil-programmi ta’ kooperazzjoni jkun aktar effettiv u prammatiku, għandu jkun possibbli li l-ftehimiet dwar il-kontenut tal-programmi ta’ kooperazzjoni u l-kontribut possibbli tal-pajjiżi terzi jiġu espressi fil-minuti approvati formalment tal-laqgħat ta’ konsultazzjoni ma’ pajjiżi terzi jew tad-deliberazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet għall-kooperazzjoni reġjonali.

 

Fir-rigward tal-proċedura ta’ approvazzjoni tal-programmi operazzjonali, u filwaqt li jitqiesu l-prinċipji tal-ġestjoni kondiviża u tas-simplifikazzjoni, il-Kummisjoni għandha tapprova biss l-elementi fundamentali tal-programmi ta’ kooperazzjoni, l-elementi l-oħrajn għandhom jiġu approvati mill-Istat Membru jew l-Istati Membri parteċipanti. Fl-interess taċ-ċertezza legali u t-trasparenza, jeħtieġ li tiġi stabbilita dispożizzjoni li teħtieġ li f’każijiet fejn l-Istat Membru jew l-Istati Membri parteċipanti jemendaw xi element mill-programm ta’ kooperazzjoni, mhux soġġett għal Deċiżjoni tal-Kummissjoni, li tali emenda tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni mill-awtorità ta’ ġestjoni ta’ dak l-Istat Membru fi żmien xahar mid-data tad-deċiżjoni.

Emenda  18

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) B’mod konsistenti mal-għan ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fond Strutturali għandu jipprovdi approċċ iżjed integrat u inklużiv sabiex jiġu solvuti problemi lokali. Sabiex jissaħħaħ dan l-approċċ, l-appoġġ mill-FEŻR fir-reġjuni tal-fruntiera għandu jiġi kkoordinat mal-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd (EMFF) u għandu, fejn xieraq, jinvolvi r-raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni territorjali mwaqqfa skont ir-Regolament (KE) 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni territorjali (REKT) fejn l-iżvilupp lokali jkun fost l-objettivi tagħhom.

(19) B’mod konsistenti mal-Istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fondi Ewropej Strutturali u tal-Investiment għandhom jipprovdu approċċ iżjed integrat u inklużiv sabiex jiġu solvuti problemi lokali. Sabiex jissaħħaħ dan l-approċċ, l-appoġġ mill-FEŻR fir-reġjuni tal-fruntiera għandu jiġi kkoordinat mal-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd (EMFF) u għandu, fejn xieraq, jinvolvi r-raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni territorjali mwaqqfa skont ir-Regolament (KE) 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni territorjali (REKT) fejn l-iżvilupp lokali jkun fost l-objettivi tagħhom.

Emenda  19

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20) Fuq bażi tal-esperjenza mill-perjodu ta' programmazzjoni 2007-13, il-kundizzjonijiet għall-għażla tal-operazzjonijiet għandhom jiġu ċċarati u msaħħa sabiex jiġi żgurat li jintgħażlu biss l-operazzjonijiet ġenwinament konġunti. Il-kunċett ta' benefiċjarji uniċi għandu jkun definit u għandu jkunu kjarifikat li huma għandhom permess iwettqu operazzjonijiet ta' kooperazzjoni weħedhom.

(20) Fuq bażi tal-esperjenza mill-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013, il-kundizzjonijiet għall-għażla tal-operazzjonijiet għandhom jiġu ċċarati u msaħħa sabiex jiġi żgurat li jintgħażlu biss l-operazzjonijiet ġenwinament konġunti. Minħabba l-kuntest partikolari u l-ispeċifiċitajiet tal-programmi ta’ kooperazzjoni bejn ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u pajjiżi jew territorji terzi, għandhom ikunu stabbiliti u adattati kundizzjonijiet ta’ kooperazzjoni aktar ħfief f'termini ta' operazzjonijiet ta' pproċessar taħt dawk il-programmi . Il-kunċett ta' benefiċjarji uniċi għandu jkun definit u għandu jkunu kjarifikat li huma għandhom permess iwettqu operazzjonijiet ta' kooperazzjoni weħedhom.

Emenda  20

Proposta għal regolament

Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22a) Skont l-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2013 [CPR] l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiżgura li l-evalwazzjonijiet ta' programmi ta' kooperazzjoni jitwettqu flimkien ma' evalwazzjonijiet sabiex jiġu vvalutati l-effikaċja, l-effiċjenza u l-impatt abbażi tal-pjan ta' evalwazzjoni. Tal-anqas darba matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, għandha ssir valutazzjoni li tevalwa kif l-appoġġ provdut ikkontribwixxa għall-kisba tal-objettivi tal-programm. Dawn l-evalwazzjonijiet għandhom jinfurmaw dwar kwalunkwe aġġustament propost matul il-perjodu ta’ programmazzjoni.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23) Għandu jiġi stabbilit grupp komuni ta’ indikaturi għall-valutazzjoni tal-progress tal-implimentazzjoni ta’ programm adattata għall-karattru speċifiku tal-programmi ta’ kooperazzjoni qabel ma l-Istati Membri jfasslu l-programmi ta’ kooperazzjoni tagħhom. Dawn l-indikaturi għandhom ikunu kkumplimentati b'indikaturi għal programm speċifiku.

(23) Għandu jiġi stabbilit grupp komuni ta’ indikaturi tal-produzzjoni li jiffaċilitaw il-valutazzjoni tal-progress tal-implimentazzjoni ta’ programm adattata għall-karattru speċifiku tal-programmi ta’ kooperazzjoni qabel ma l-Istati Membri jfasslu l-programmi ta’ kooperazzjoni tagħhom. Dawk l-indikaturi għandhom ikunu kkumplementati b'indikaturi ta’ riżultat għal programm speċifiku u, fejn hu rilevanti, minn indikaturi tal-produzzjoni speċifiċi għall-programm.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn Stat Membru wieħed u l-kostijiet amministrattivi ogħla li jirriżultaw, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontrolli u t-traduzzjoni, il-limitu massimu għan-nefqa f’assistenza teknika għandu jkun ogħla minn dak taħt il-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi. Barra dan, il-programmi ta’ kooperazzjoni b’appoġġ limitat mill-FEŻR għandhom jirċievu ċertu ammont minimu sabiex jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti għal attivitajiet effikaċji ta' assistenza teknika.

(24) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn Stat Membru wieħed u l-kostijiet amministrattivi ogħla li jirriżultaw, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontrolli u t-traduzzjoni, il-limitu massimu għan-nefqa f’assistenza teknika għandu jkun ogħla minn dak taħt il-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi. Sabiex ipattu għal dawn l-ispejjeż ogħla, l-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa biex fejn hu possibbli jnaqqsu l-piżijiet amministrattivi fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ proġetti konġunti. Barra dan, il-programmi ta’ kooperazzjoni b’appoġġ limitat mill-FEŻR għandhom jirċievu ċertu ammont minimu għall-assistenza teknika li jista' jkun ogħla minn 6 %, sabiex jiġi żgurat finanzjament suffiċjenti għal attivitajiet effikaċji ta' assistenza teknika.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn Stat Membru wieħed, ir-regola ġenerali stabbilita fir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] li kull Stat Membru jadotta r-regoli ta’ eliġibbiltà nazzjonali tiegħu mhijiex xierqa għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea. Abbażi tal-esperjenza mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-13, għandha tiġi stabbilita ġerarkija ċara tar-regoli ta’ eliġibilità b'caqliq qawwi lejn regoli konġunti ta' eliġibbiltà.

(25) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn Stat Membru wieħed, ir-regola ġenerali stabbilita fir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] li kull Stat Membru jadotta r-regoli ta’ eliġibbiltà nazzjonali tiegħu mhijiex xierqa għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea. Abbażi tal-esperjenza mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, għandha tiġi stabbilita ġerarkija ċara tar-regoli ta’ eliġibilità b'caqliq qawwi lejn regoli konġunti ta' eliġibbiltà sabiex jiġu evitati l-kuntradizzjonijiet jew l-inkonsistenzi kollha possibbli bejn Regolamenti differenti jew bejn Regolamenti u regoli nazzjonali. B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-esperjenza mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, tadotta regoli tal-eliġibilità konġunti, ibbażati fuq kategoriji tal-ispejjeż stabbiliti f’dan ir-Regolament.

Emenda  24

Proposta għal regolament

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26) Minħabba l-involviment frekwenti ta’ persunal minn iżjed minn Stat Membru wieħed fl-implimentazzjoni ta’ operazzjonijiet, u minħabba n-numru ta’ operazzjonijiet li għalihom il-kostijiet tal-persunal huma element sinifikanti, għandha tiġi applikata rata fissa għall-kostijiet li jkopru l-persunal għall-kostijiet diretti l-oħra tal-operazzjonijiet ta’ kooperazzjoni, u b’hekk jiġi evitat ir-rendikont individwali għall-ġestjoni ta' operazzjonijiet bħal dawn.

(26) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Emenda  25

Proposta għal regolament

Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(27) Ir-regoli dwar il-flessibbiltà li jikkonċernaw il-post tal-operat barra ż-żona tal-programm għandhom jiġu semplifikati. Barra dan, huwa meħtieġ li tiġi appoġġjata kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali effikaċi mal-pajjiżi terzi ġirien tal-Unjoni fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni tal-Istati Membri li jikkonfinaw ma' pajjiżi terzi jkunu jistgħu jiġu mgħejjuna b'mod effikaċi fl-iżvilupp tagħhom. Fid-dawl ta’ dan, huwa xieraq li fuq bażi eċċezzjonali u taħt ċerti kundizzjonijiet jiġi awtorizzat il-finanzjament ta’ għajnuna mill-FEŻR għal operazzjonijiet li jkunu jinsabu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi fejn l-operazzjonijiet ikunu għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni.

(27) Ir-regoli dwar il-flessibbiltà li jikkonċernaw il-post tal-operat barra ż-żona tal-programm għandhom jiġu semplifikati. Barra dan, huwa meħtieġ li tiġi appoġġjata u faċilitata permezz ta’ arranġamenti speċifiċi, kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali effikaċi mal-pajjiżi terzi ġirien tal-Unjoni fejn dan ikun meħtieġ sabiex jiġi żgurat li r-reġjuni tal-Istati Membri li jikkonfinaw ma' pajjiżi terzi jiġu mgħejjuna b'mod effikaċi fl-iżvilupp tagħhom. Fid-dawl ta’ dan, huwa xieraq li fuq bażi eċċezzjonali u taħt ċerti kundizzjonijiet jiġi awtorizzat il-finanzjament ta’ għajnuna mill-FEŻR għal operazzjonijiet li jkunu jinsabu fit-territorju ta’ pajjiżi terzi ġirien fejn dawk l-operazzjonijiet ikunu għall-benefiċċju tar-reġjuni tal-Unjoni.

Emenda  26

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28) L-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa li jassenjaw il-kompitu tal-awtorità ta’ ġestjoni lil REKT jew li jagħmlu raggruppament bħal dan responsabbli għall-ġestjoni ta’ dik il-parti ta’ programm ta’ kooperazzjoni li tkopri t-territorju kkonċernat mir-REKT.

(28) L-Istati Membri għandhom jiġu mħeġġa li jassenjaw il-kompitu tal-awtorità ta’ ġestjoni lil REKT jew li jagħmlu raggruppament bħal dan responsabbli għall-ġestjoni ta’ dik il-parti ta’ programm ta’ kooperazzjoni li tkopri t-territorju kkonċernat minn dak ir-REKT.

Emenda  27

Proposta għal regolament

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29) L-awtorità ta’ ġestjoni għandha twaqqaf segretarjat konġunt li għandu jipprovdi informazzjoni lill-applikanti għal appoġġ, jittratta l-applikazzjonijiet għall-proġetti u jassisti lill-benefiċjarji fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tagħhom.

(29) L-awtorità ta’ ġestjoni għandha twaqqaf segretarjat konġunt li, fost kompiti oħra, għandu jipprovdi informazzjoni lill-applikanti għal appoġġ, jittratta l-applikazzjonijiet għall-proġetti u jassisti lill-benefiċjarji fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet tagħhom.

Emenda  28

Proposta għal regolament

Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(30) L-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom ikunu responsabbli għall-funzjonijiet kollha tal-awtorità ta’ ġestjoni elenkati fl-Artikolu 114 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], inklużi verifiki tal-ġestjoni sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. Madankollu, fejn REKT jiġi deżinjat bħala awtorità ta' ġestjoni, għandu jiġi awtorizzat li jwettaq verifiki bħal dawn, billi l-Istati Membri parteċipanti kollha huma rappreżentati fil-korpi tiegħu. Anke fejn ma jiġi deżinjat l-ebda REKT, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiġi awtorizzata mill-Istati Membri parteċipanti li twettaq verifiki fuq iż-żona kollha tal-programm.

(30) L-awtoritajiet ta’ ġestjoni għandhom ikunu responsabbli għall-funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 114 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], inklużi verifiki tal-ġestjoni sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. Madankollu, fejn REKT jiġi deżinjat bħala awtorità ta’ ġestjoni, tali verifiki għandhom jitwettqu minn jew taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni tal-anqas għal dawk l-Istati Membri u pajjiżi terzi li fosthom hemm membri li jipparteċipaw fir-REKT, filwaqt li l-kontrolluri għandhom jintużaw biss fil-bqija tal-Istati Membri u l-pajjiżi terzi. Anke fejn ma jiġi deżinjat l-ebda REKT, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiġi awtorizzata mill-Istati Membri parteċipanti li twettaq verifiki fuq iż-żona kollha tal-programm.

Emenda  29

Proposta għal regolament

Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30a) L-awtoritajiet ta' Ċertifikazzjoni għandhom ikunu responsabbli mill-funzjonijiet kollha tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni elenkati fl-Artikolu 115 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2013 [CPR]. L-Istat Membru jista' jaħtar l-Awtorità ta' Amministrazzjoni biex twettaq il-funzjonijiet tal-Awtorità ta' Ċertifikazzjoni.

Emenda  30

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha tkun responsabbli għat-twettiq tal-funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri għandu jkun jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar tal-programm.

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha tkun responsabbli għat-twettiq tal-funzjonijiet kollha mogħtija lilhom skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri għandu jkun jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar tal-programm.

Emenda  31

Proposta għal regolament

Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(31a) Sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni u biex tissaħħaħ l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni tagħha, pajjiżi terzi jistgħu jitħallew jieħdu sehem permezz tal-kontribut tar-riżorsi tal-IPA u l-ENI fi programmi ta' kooperazzjoni transnazzjonali u interreġjonali. L-operazzjonijiet, kofinanzjati taħt tali programmi għandhom, madankollu, jibqgħu jsegwu l-objettivi tal-politika ta' koeżjoni, anke jekk jiġu implimentati, parzjalment jew kompletament barra mit-territorju tal-Unjoni. F'dan il-kuntest, il-kontribut għall-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni jibqa' sempliċement inċidentali, peress li ċ-ċentru ta' gravità tal-programmi ta' kooperazzjoni għandu jiġi ddeterminat mill-objettivi tematiċi u l-prijoritajiet ta' investiment tal-politika ta' koeżjoni. Sabiex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni effettiva tal-pajjiżi terzi fil-programmi ta' kooperazzjoni, amministrati f'konformità mal-prinċipju ta' amministrazzjoni kondiviża, il-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-programm għandhom jiġu stabbiliti fil-programmi ta' kooperazzjoni nnifishom u wkoll, fejn meħtieġ, fil-ftehimiet ta' finanzjament, konklużi bejn il-Kummissjoni, il-Gvernijiet ta' kull stat terz u l-Istat Membru li jospita l-awtorità ta' amministrazzjoni tal-programm ta' kooperazzjoni rilevanti. Il-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-programm għandhom ikunu konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-Unjoni applikabbli u, fejn xieraq, ma’ dawk tal-liġi nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti rigward l-applikazzjoni tiegħu.

Emenda  32

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32) Għandha tiġi stabbilita katina ċara ta’ responsabbiltà finanzjarja rigward l-irkupru għall-irregolaritajiet, li tibda mill-benefiċjarji għall-benefiċjarju ewlieni u l-awtorità ta’ ġestjoni sal-Kummissjoni. Għandha ssir dispożizzjoni għar-responsabbiltà tal-Istati Membri fejn ma jkun jista' jinkiseb l-ebda rkupru.

(32) Għandha tiġi stabbilita katina ċara ta’ responsabbiltà finanzjarja rigward l-irkupru għall-irregolaritajiet, li tibda mill-benefiċjarji għall-benefiċjarju ewlieni u l-awtorità ta’ ġestjoni sal-Kummissjoni. Għandha ssir dispożizzjoni għar-responsabbiltà tal-Istati Membri fejn ma jista' jinkiseb l-ebda rkupru.

Emenda  33

Proposta għal regolament

Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(33) Fuq bażi tal-esperjenza mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, għandha tiġi stabbilita deroga espliċita għall-konverżjoni tan-nefqa magħmula f’valuta oħra minbarra l-Euro, billi tiġi applikata r-rata ta’ konverżjoni f’data li tkun l-eqreb possibbli għall-punt fiż-żmien tan-nefqa. Fi kwalunkwe eventwalità l-pjanijiet, ir-rapporti u l-kontijiet ta’ finanzjament li jikkonċernaw operazzjonijiet konġunti ta’ kooperazzjoni għandhom jiġu sottomessi f’Euro lis-segretarjat konġunt, lill-awtoritajiet tal-programm u lill-kumitat ta’ monitoraġġ. Il-korrettezza tal-konverżjoni għandha tiġi verifikata.

(33) Fuq bażi tal-esperjenza mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013, għandha tiġi stabbilita deroga espliċita għall-konverżjoni tan-nefqa magħmula f’valuta oħra minbarra l-Euro, billi tiġi applikata r-rata ta’ konverżjoni ta' kull xahar f’data li tkun l-eqreb possibbli għall-punt fiż-żmien tan-nefqa jew fix-xahar li fih in-nefqa tkun ġiet ippreżentata għall-verifika. Il-pjanijiet, ir-rapporti u l-kontijiet ta’ finanzjament li jikkonċernaw operazzjonijiet konġunti ta’ kooperazzjoni għandhom jiġu sottomessi f’Euro lis-segretarjat konġunt, lill-awtoritajiet tal-programm u lill-kumitat ta’ monitoraġġ. Il-korrettezza tal-konverżjoni għandha tiġi verifikata.

Emenda  34

Proposta għal regolament

Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34) B’kunsiderazzjoni għad-diffikultajiet u d-dewmien li wieħed jiltaqa' magħhom fit-twaqqif ta’ strutturi ta’ programmi ġenwinament konġunti, il-perjodu ta’ żmien għall-ġustifikazzjoni tal-ħlasijiet fir-rigward tal-impenji baġitarji taħt l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea għandu jkun ta’ tliet snin wara s-sena tal-impenn baġitarju.

imħassar

Emenda  35

Proposta għal regolament

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati r-regoli applikabbli dwar il-ġestjoni finanzjarja, il-programmazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-kontroll rigward il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi programmi ta' kooperazzjoni transnazzjonali u interreġjonali. Dawk ir-regoli għandhom jiġu stabbiliti fil-programm rilevanti ta’ kooperazzjoni u/jew il-ftehim rilevanti ta’ finanzjament bejn il-Kummissjoni, kull wieħed mill-pajjiżi terzi u l-Istat Membru li fih ikun hemm l-awtorità ta’ ġestjoni tal-programm rilevanti ta’ kooperazzjoni.

imħassar

Emenda  36

Proposta għal regolament

Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35a) Sabiex tissaħħaħ il-koordinazzjoni mtejba tal-finanzjament mill-FEŻR għall-programmi ta' kooperazzjoni adottati skont dan ir-Regolament, l-involviment tar-reġjuni l-aktar imbiegħda b'finanzjament komplementari possibbli mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ), l-ENI, l-IPA u mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), l-Istati Membri u l-pajjiżi jew it-territorji terzi li jieħdu sehem f'tali programmi ta' kooperazzjoni għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' koordinazzjoni f'konformità ma' dawk il-programmi ta' kooperazzjoni.

Emenda  37

Proposta għal regolament

Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36) Sabiex jiġu definiti regoli speċifiċi ta' eliġibbiltà, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kontenut u l-ambitu stabbiliti fl-Artikolu 17. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(36) Sabiex jiġu definiti regoli speċifiċi għall-eliġibbiltà tan-nefqa, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli speċifiċi dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa għal programmi ta’ kooperazzjoni. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda  38

Proposta għal regolament

Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37a) Minkejja dan, dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa t-tkomplija jew il-modifika tal-assistenza approvata mill-Kummissjoni abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1080/2006 jew kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra li tapplika għal dik l-assistenza fil-31 ta' Diċembru 2013, li għandhom konsegwentement japplikaw minn dakinhar 'il quddiem għal dik l-assistenza jew il-proġetti kkonċernati sakemm jagħlqu. L-applikazzjonijiet għal assistenza magħmulin skont ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 għandhom għalhekk jibqgħu validi.

Emenda  39

Proposta għal regolament

Premessa 37b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(37b) Peress li l-objettivi ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membri minħabba l-livell ta' disparitajiet bejn il-livelli ta' żvilupp tad-diversi reġjuni u n-nuqqas ta'żvilupp tar-reġjuni l-inqas favoriti u l-limitazzjoni fuq ir-riżorsi finanzjarji tal-Istati Membri u r-reġjuni u jistgħu għalhekk jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jinkisbu dawk l-objettivi.

Emenda  40

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Jistabbilixxi wkoll id-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-iżgurar ta' implimentazzjoni effettiva, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll ta' programmi operazzjonali taħt il-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea (‘programmi ta’ kooperazzjoni’), inkluż meta jipparteċipaw pajjiżi terzi fi programmi ta’ kooperazzjoni bħal dawn.

Jistabbilixxi wkoll id-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-iżgurar ta' implimentazzjoni effettiva, il-monitoraġġ, il-ġestjoni finanzjarja u l-kontroll ta' programmi operazzjonali taħt il-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea (‘programmi ta’ kooperazzjoni’), inkluż meta jipparteċipaw pajjiżi terzi fi programmi ta’ kooperazzjoni bħal dawn.

Emenda  41

Proposta għal regolament

Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 2

Artikolu 2

Komponenti tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

Komponenti tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

Taħt l-ghan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, il-FEŻR għandu jappoġġja:

Taħt l-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, il-FEŻR għandu jappoġġa l-komponenti li ġejjin:

(1) il-kooperazzjoni transkonfinali bejn reġjuni qrib xulxin għall-promozzjoni ta’ żvilupp reġjonali integrat bejn reġjuni konfinanti bl-art u l-baħar li jkuu ġirien minn żewġ Stati Membri jew iżjed jew bejn reġjuni konfinanti ġirien ma' minn mill-inqas Stat Membru wieħed u pajjiż terz wieħed fuq il-konfini esterni tal-Unjoni minbarra dawk koperti minn programmi taħt l-istrumenti finanzjarji esterni tal-Unjoni;

(1) il-kooperazzjoni transkonfinali bejn reġjuni qrib xulxin għall-promozzjoni ta’ żvilupp reġjonali integrat bejn reġjuni konfinanti bl-art u l-baħar li jkuu ġirien minn żewġ Stati Membri jew iżjed jew bejn reġjuni konfinanti ġirien ma' minn mill-inqas Stat Membru wieħed u pajjiż terz wieħed fuq il-konfini esterni tal-Unjoni minbarra dawk koperti minn programmi taħt l-istrumenti finanzjarji esterni tal-Unjoni;

(2) il-kooperazzjoni transnazzjonali fuq territorji transnazzjonali ikbar, bl-involviment ta’ awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, u li tkopri wkoll il-koperazzjoni transkonfinali marittima f'dawk il-każijiet mhux koperti mill-koperazzjoni transkonfinali, bil-għan li jintlaħaq grad ogħla ta’ integrazzjoni territorjali ta’ dawk it-territorji, u b’hekk jikkontribwixxi għall-koeżjoni territorjali madwar l-Unjoni;

(2) il-kooperazzjoni transnazzjonali fuq territorji transnazzjonali ikbar, bl-involviment ta’ msieħba nazzjonali, reġjonali u lokali, u li tkopri wkoll il-koperazzjoni transkonfinali marittima f'dawk il-każijiet mhux koperti mill-koperazzjoni transkonfinali, bil-għan li jintlaħaq grad ogħla ta’ integrazzjoni territorjali ta’ dawk it-territorji;

(3) il-kooperazzjoni interreġjonali sabiex tissaħħaħ l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni bil-promozzjoni ta’:

(3) il-kooperazzjoni interreġjonali sabiex tissaħħaħ l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni bil-promozzjoni ta’:

(a) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar objettivi tematiċi fost l-imsieħba madwar l-Unjoni dwar l-identifikazzjoni u t-tixrid tal-prattika tajba bl-għan li tiġi trasferita fil-programmi ta’ kooperazzjoni taħt il-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi;

(a) l-iskambju ta’ esperjenzi li jiffukaw fuq objettivi tematiċi fost l-imsieħba madwar l-Unjoni, inkluż fir-rigward tal-iżvilupp ta’ reġjuni msemmija fl-Artikolu 174 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar l-identifikazzjoni u t-tixrid tal-prattika tajba bl-għan li tiġi trasferita prinċipalment fil-programmi ta’ kooperazzjoni taħt il-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi iżda wkoll, fejn xieraq, għal programmi skont l-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea;

(b) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u rurali sostenibbli;

(b) l-ikambju ta’ esperjenzi dwar l-identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban sostenibbli, inkluż konnessjonijiet bejn żoni urbani u rurali;

(c) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid tal-prattika tajba u approċċi innovattivi rigward azzjonijiet li jikkonċernaw il-kooperazzjoni territorjali u l-użu ta’ REKT;

(c) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid tal-prattika tajba u approċċi innovattivi rigward l-implimentazzjoni ta’ programmi u azzjonijiet ta' kooperazzjoni territorjali kif ukoll l-użu ta’ REKT;

(d) l-analiżi tat-tendenzi ta’ żvilupp relatati mal-għanijiet tal-koeżjoni territorjali u żvilupp armonjuż tat-territorju Ewropew permezz ta’ studji, il-ġbir ta’ dejta u miżuri oħra.

(d) l-analiżi tat-tendenzi ta’ żvilupp relatati mal-għanijiet tal-koeżjoni territorjali, inkluż aspetti territorjali ta’ koeżjoni ekonomika u soċjali, u żvilupp armonjuż tat-territorju Ewropew permezz ta’ studji, il-ġbir ta’ dejta u miżuri oħra.

Emenda  42

Proposta għal regolament

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 3

Artikolu 3

Kopertura ġeografika

Kopertura ġeografika

1. Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni kollha tal-art minbarra dawk koperti minn programmi taħt l-istrumenti finanzjarji esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini marittimi separati b’massimu ta’ 150 kilometru, mingħajr ħsara għall-aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni stabbiliti għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013.

1. Għall-kooperazzjoni transkonfinali, ir-reġjuni li għandhom jiġu appoġġjati għandhom ikunu r-reġjuni tal-Unjoni tal-livell 3 NUTS mal-konfini interni u esterni kollha tal-art minbarra dawk koperti minn programmi taħt l-istrumenti finanzjarji esterni tal-Unjoni, u r-reġjuni kollha tal-Unjoni tal-livell 3 NUTS matul il-konfini marittimi separati b’massimu ta’ 150 kilometru, mingħajr ħsara għall-aġġustamenti potenzjali meħtieġa sabiex jiġu żgurati l-koeżjoni u l-kontinwità taż-żoni tal-programmi ta' kooperazzjoni stabbiliti għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ żoni transkonfinali li għandhom jirċievu appoġġ, maqsuma skont il-programm ta' kooperazzjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni dwar il-lista ta’ żoni transkonfinali li għandhom jirċievu appoġġ, maqsuma skont il-programm ta' kooperazzjoni . Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Il-lista għandha tispeċifika wkoll dawk ir-reġjuni ta' livell 3 NUTS fl-Unjoni li huma kkunsidrati għall-allokazzjoni mill-FEŻR għall-koperazzjoni transkonfinali fuq il-konfini interni kollha u fuq dawk il-konfini esterni koperti mill-istrumenti finanzjarji esterni tal-unjoni, bħall-ENI skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [ir-Regolament ENI] u l-IPA skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [ir-Regolament IPA]

Il-lista għandha tispeċifika wkoll dawk ir-reġjuni ta' livell 3 NUTS fl-Unjoni li huma kkunsidrati għall-allokazzjoni mill-FEŻR għall-koperazzjoni transkonfinali fuq il-konfini interni kollha u fuq dawk il-konfini esterni koperti mill-istrumenti finanzjarji esterni tal-unjoni, bħall-ENI skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [ir-Regolament ENI] u l-IPA skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [ir-Regolament IPA]

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati Membri jistgħu jitolbu li reġjuni addizzjonali tal-livell 3 NUTS li jkunu qrib dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-tieni subparagrafu jiżdiedu ma' żona transkonfinali speċifika u għandhom jagħtu raġunijiet għat-talba.

Meta jissottomettu abbozzi ta’ programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, l-Istati Membri, f’każijiet debitament ġustifikati, u sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn żoni transkonfinali, jistgħu jitolbu li reġjuni addizzjonali tal-livell 3 NUTS jiġu inklużi ma’ dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fit-tieni subparagrafu. Fuq talba ta’ dawk l-Istati Membri kkonċernati, sabiex tkun faċilitata l-kooperazzjoni transkonfinali bejn il-fruntieri marittimi għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, u mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni tista’ tinkludi, fid-deċiżjoni msemmija fit-tieni subparagrafu bħala żoni transkonfinali li jistgħu jirċievu appoġġ mill-allokazzjoni korrispondenti ta’ dawk l-Istati Membri, reġjuni ta’ livell 3 NUTS fir-reġjuni l-aktar imbiegħda li jinsabu tul il-fruntieri marittimi separati b’aktar minn 150km.

2. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), il-programmi ta' kooperazzjoni transkonfinali jistgħu jkopru reġjuni min-Norveġja, l-Isvizzera, il-Liechtenstein, Andorra, Monako u San Marino u pajjiżi jew territorji terzi fil-viċinat ta’ reġjuni l-aktar imbiegħda.

2. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), il-programmi ta' kooperazzjoni transkonfinali jistgħu jkopru reġjuni min-Norveġja, l-Isvizzera, il-Liechtenstein, Andorra, Monako u San Marino u pajjiżi jew territorji terzi fil-viċinat ta’ reġjuni l-aktar imbiegħda.

Reġjuni bħal dawn għandhom ikunu reġjuni ekwivalenti għal-livell 3 ta’ NUTS.

Reġjuni bħal dawn għandhom ikunu reġjuni ekwivalenti għal-livell 3 ta’ NUTS.

3. Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ żoni transkonfinali li għandhom jirċievu appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 2 ta’ NUTS waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

3. Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, dwar il-lista ta’ żoni transkonfinali li għandhom jirċievu appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 2 NUTS waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, filwaqt li tqis strateġiji makroreġjonali u dawk għall-baċini tal-baħar, fejn xieraq. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Meta jissottomettu abbozzi ta' programmi ta' kooperazzjoni transnazzjonali, l-Istati Membri jistgħu jitlobu li reġjuni addizzjonali tal-livell 2 ta' NUTS qrib dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu jiżdiedu ma' żona speċifika ta' kooperazzjoni transnazzjonali u għandhom jagħtu raġunijiet għat-talba.

Meta jissottomettu abbozzi ta' programmi ta' kooperazzjoni transnazzjonali, l-Istati Membri jistgħu jitlobu li reġjuni addizzjonali tal-livell 2 ta' NUTS qrib dawk elenkati fid-deċiżjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu jiżdiedu ma' żona speċifika ta' kooperazzjoni transnazzjonali u għandhom jagħtu raġunijiet għat-talba.

4. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), il-programmi ta’ kooperazzjoni transnazzjonali jistgħu jkopru reġjuni mill-pajjiżi terzi jew it-territorji li ġejjin:

4. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), il-programmi ta’ kooperazzjoni transnazzjonali jistgħu jkopru reġjuni mill-pajjiżi terzi jew it-territorji li ġejjin:

(a) il-pajjiżi terzi jew it-territorji elenkati jew imsemmija fil-paragrafu 2: kif ukoll

(a) il-pajjiżi terzi jew it-territorji elenkati jew imsemmija fil-paragrafu 2: kif ukoll

(b) il-Gżejjer Faeroe u l-Groenlandja.

(b) il-Gżejjer Faeroe u l-Groenlandja.

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), il-programmi ta’ kooperazzjoni transnazzjonali jistgħu jkopru wkoll reġjuni minn pajjiżi terzi koperti mill-istrumenti finanzjarji esterni tal-Unjoni, bħall-ENI skont ir-Regolament (UE) Nru [...]/2012, inkluż ir-reġjuni relevanti tal-Federazzjoni Russa, u l-IPA skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012. L-appropprjazzjonijiet annwali li jikkorrispondu għall-appoġġ tal-ENI u l-IPA għal dawn il-programmi se jsiru disponibbli, sakemm il-programmi jindirizzaw b'mod adegwat l-objettivi relevanti ta' koperazzjoni esterna.

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), il-programmi ta’ kooperazzjoni transnazzjonali jistgħu jkopru wkoll reġjuni minn pajjiżi terzi koperti mill-istrumenti finanzjarji esterni tal-Unjoni, bħall-ENI skont ir-Regolament (UE) Nru [...]/2012, inkluż ir-reġjuni relevanti tal-Federazzjoni Russa, u l-IPA skont ir-Regolament (UE) Nru […]/2012. L-appropprjazzjonijiet annwali li jikkorrispondu għall-appoġġ tal-ENI u l-IPA għal dawn il-programmi se jsiru disponibbli, sakemm il-programmi jindirizzaw b'mod adegwat l-objettivi relevanti ta' koperazzjoni esterna.

Reġjuni bħal dawn għandhom ikunu reġjuni tal-livell 2 ta’ NUTS jew reġjuni ekwivalenti.

Reġjuni bħal dawn għandhom ikunu reġjuni ekwivalenti għal-livell 2 ta’ NUTS.

5. Għall-kooperazzjoni interreġjonali, l-appoġġ mill-FEŻR għandu jkopri t-territorju kollu tal-Unjoni.

5. Għall-kooperazzjoni interreġjonali, l-appoġġ mill-FEŻR għandu jkopri t-territorju kollu tal-Unjoni.

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), il-programmi ta' kooperazzjoni interreġjonali jistgħu jkopru t-territorju kollu ta’ pajjiżi terzi jew parti minnu kif imsemmi fil-paragrafu 4(a) u (b).

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 19(2) u (3), il-programmi ta' kooperazzjoni interreġjonali jistgħu jkopru t-territorju kollu ta’ pajjiżi terzi jew parti minnu kif imsemmi fil-paragrafu 4(a) u (b).

6. Għall-finijiet ta’ informazzjoni, ir-reġjuni ta’ pajjiżi terzi jew territorji kif imsemmija fil-paragrafi 2 u 4 għandhom jissemmew fil-listi msemmija fil-paragrafi 1 u 3.

6. Għall-finijiet ta’ informazzjoni, ir-reġjuni ta’ pajjiżi terzi jew territorji kif imsemmija fil-paragrafi 2 u 4 għandhom jissemmew fil-listi msemmija fil-paragrafi 1 u 3.

 

6a. F’każijiet debitament ġustifikati, sabiex tiżdied l-effiċjenza fl-implimentazzjoni tal-programm, ir-reġjuni l-aktar imbiegħda jistgħu jgħaqqdu fi programm uniku għal kooperazzjoni territorjali, l-ammonti tal-FEŻR allokati għal kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali kif imsemmi fil-paragrafi ta’ hawn fuq, inkluż l-allokazzjoni addizzjonali tal-Artikolu 4(2), fir-rispett tar-regoli applikabbli għal kull waħda minn dawn l-allokazzjonijiet.

Emenda  43

Proposta għal regolament

Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 4

Artikolu 4

Riżorsi għal kooperazzjoni territorjali Ewropea

Riżorsi għal kooperazzjoni territorjali Ewropea1

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea għandhom jammontaw għal 3,48 % tar-riżorsi globali disponibbli għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ EUR 11 700 000 004) u għandhom jiġu allokati kif ġej:

1. Ir-riżorsi għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea għandhom jammontaw għal 7 % tar-riżorsi globali disponibbli għal impenn baġitarju mill-Fondi għall-perjodu 2014 sa 2020 u stabbiliti fl-Artikolu 83(1) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] (jiġifieri, total ta’ EUR XX XXX XXX XXX2) u għandhom jiġu allokati kif ġej:

(a) 73,24 % (jiġifieri, total ta’ EUR 8 569 000 003) għall-kooperazzjoni transkonfinali;

(a) 74,05 % (jiġifieri, total ta’ EUR X XXX XXX XXX3) għall-kooperazzjoni transkonfinali;

(b) 20,78 % (jiġifieri, total ta’ EUR 2 431 000 001) għall-kooperazzjoni transnazzjonali;

(b) 20,36 % (jiġifieri, total ta’ EUR X XXX XXX XXX4) għall-kooperazzjoni transnazzjonali;

(c) 5,98 % (jiġifieri, total ta’ EUR 700 000 000) għall-kooperazzjoni interreġjonali;

(c) 5,59 % (jiġifieri, total ta’ EUR XXX XXX XXX5) għall-kooperazzjoni interreġjonali.

2. Il-programmi ta’ kooperazzjoni li jinvolvu r-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom jirċievu mhux inqas minn 150% tal-appoġġ tal-FEŻR li huma rċevew fil-perjodu 2007-2013. Barra dan, EUR 50 000 000 mill-allokazzjoni għall-kooperazzjoni interreġjonali għandhom jitwarrbu għall-kooperazzjoni tar-reġjuni l-akter imbiegħda Għal dak li jikkonċerna l-konċentrazzjoni tematika, l-Artikolu 5(b) japplika għal din l-allokazzjoni addizzjonali.

2. Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda għandhom ikunu allokati għal programmi taħt l-għan KTE mhux inqas minn 150 % tal-appoġġ tal-FEŻR li huma rċevew fil-perjodu 2007-2013 għal programmi ta’ kooperazzjoni. Barra dan, EUR 50 000 000 mill-allokazzjoni għall-kooperazzjoni interreġjonali għandhom jitwarrbu għall-kooperazzjoni tar-reġjuni l-akter imbiegħda Għal dak li jikkonċerna l-konċentrazzjoni tematika, l-Artikolu 5(1) japplika għal din l-allokazzjoni addizzjonali.

3. Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni unika li tistabbilixxi l-lista tal-programmi kollha ta’ kooperazzjoni u tindika l-ammonti tal-appoġġ totali tal-FEŻR għal kull programm u tal-allokazzjoni tal-2014 għal kull programm permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

3. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lil kull Stat Membru s-sehem tiegħu tal-ammonti globali ta' kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali kif imsemmi fil-paragrafu 1(a) u (b), f’disaggregazzjoni annwali. Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha tintuża bħala l-kriterju għal din id-disaggregazzjoni annwali skont l-Istati Membri.

Il-popolazzjoni fiż-żoni msemmija fit-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(1) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 3(3) għandha tintuża bħala l-kriterju għad-disaggregazzjoni annwali skont l-Istati Membri.

Abbażi tal-ammonti kkomunikati, kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni jekk u kif huwa uża l-possibbilità ta' trasferiment prevista fl-Artikolu 4a u d-distribuzzjoni riżultanti ta' fondi fost il-programmi transkonfinali u transnazzjonali li l-Istat Membru jipparteċipa fihom. Il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri, tadotta deċiżjoni li tistabbilixxi l-lista tal-programmi kollha ta' kooperazzjoni u tindika l-ammont globali tal-appoġġ totali tal-FEŻR għal kull programm permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

4. L-appoġġ mill-FEŻR lil programmi transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar taħt l-ENI u l-programmi transkonfinali taħt l-IPA għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni u l-Istati Membri kkonċernati.

4. Il-kontribuzzjoni mill-FEŻR lil programmi transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar taħt l-ENI u l-programmi transkonfinali taħt l-IPA għandha tiġi stabbilita mill-Kummissjoni u l-Istati Membri kkonċernati. Il-kontribuzzjoni tal-FEŻR stabbilita għal kull Stat Membru m’għandhiex tiġi riallokata sussegwentement bejn l-Istati Membri kkonċernati.

5. L-appoġġ mill-FEŻR lil kull programm transkonfinali u ta’ baċin tal-baħar taħt l-ENI u l-IPA għandu jingħata bil-kundizzjoni li mill-inqas ammonti ekwivalenti jiġu pprovduti mill-ENI u l-IPA. Din l-ekwivalenza għandha tkun soġġetta għall-ammont massimu stabbilit fir-Regolament ENI jew ir-Regolament IPA.

5. L-appoġġ mill-FEŻR lil kull programm transkonfinali u ta’ baċin tal-baħar taħt l-ENI u l-IPA għandu jingħata bil-kundizzjoni li mill-inqas ammonti ekwivalenti jiġu pprovduti mill-ENI u l-IPA. Din l-ekwivalenza għandha tkun soġġetta għall-ammont massimu stabbilit fir-Regolament ENI jew ir-Regolament IPA.

6. L-appropprjazzjonijiet annwali li jikkorrispondu għall-appoġġ mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-IPA għandhom jiddaħħlu fl-intestaturi tal-baġit rilevanti ta’ dawk l-istrumenti bl-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.

6. L-appropprjazzjonijiet annwali li jikkorrispondu għall-appoġġ mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-IPA għandhom jiddaħħlu fl-intestaturi tal-baġit rilevanti ta’ dawk l-istrumenti bl-eżerċizzju tal-baġit tal-2014.

7. Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni annwali mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-IPA li għalihom ma jkun ġie sottomess l-ebda programm operazzjonali lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-programmi transkonfinali u tal-baċini tal-baħar taħt l-ENI u l-IPA għandha tiġi allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) li fihom jipparteċipaw l-Istati Membri kkonċernati.

7. Fl-2015 u l-2016, il-kontribuzzjoni annwali mill-FEŻR lill-programmi taħt l-ENI u l-IPA li għalihom ma jkun ġie sottomess l-ebda programm operazzjonali lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju taħt il-programmi transkonfinali u tal-baċini tal-baħar taħt l-ENI u l-IPA, u li ma ġietx riallokata għal programm ieħor ippreżentat taħt l-istess kategorija ta’ programmi ta’ kooperazzjoni esterna għandha tiġi allokata lill-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) li fihom jipparteċipa(w) l-Istat(i) Membru(i) kkonċernat(i).

Jekk sat-30 ta’ Ġunju 2017, ikun għad hemm programmi taħt il-programmi transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar taħt l-ENI u l-IPA li ma jkunux ġew sottomessi lill-Kummissjoni, l-appoġġ kollu mill-FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 għas-snin li jifdal sal-2020 għandu jiġi allokat lill-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) li fihom l-Istat Membru jkun qed jipparteċipa.

Jekk sat-30 ta’ Ġunju 2017, ikun għad hemm programmi taħt il-programmi transkonfinali u dawk tal-baċini tal-baħar taħt l-ENI u l-IPA li ma jkunux ġew sottomessi lill-Kummissjoni, l-appoġġ kollu mill-FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 għas-snin li jifdal sal-2020, li ma ġiex riallokat għal programm adottat ieħor taħt l-istess kategorija ta’ programmi ta’ kooperazzjoni esterna, għandu jiġi allokat lill-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali interni skont il-paragrafu 1(a) li fihom l-Istat Membru jkun qed jipparteċipa.

8. Il-programmi transkonfinali u tal-baċini tal-baħar imsemmija fil-paragrafu 4 li jkunu ġew adottati mill-Kummissjoni għandhom ma jitkomplewx jekk:

8. Il-programmi transkonfinali u tal-baċini tal-baħar imsemmija fil-paragrafu 4 li jkunu ġew adottati mill-Kummissjoni m’għandhomx jitkomplew, jew l-allokazzjoni għall-programm għandha titnaqqas, f’konformità mar-regoli u proċeduri applikabbli, b’mod partikolari, jekk:

(a) l-ebda wieħed mill-pajjiżi msieħba koperti mill-programm ma jkun iffirma l-ftehim finanzjarju rilevanti sal-iskadenza stabbilita fir-Regolament (UE) Nru./2012 [ir-regolament ENI] jew ir-Regolament (UE) Nru. /2012 [IPA]; jew

(a) l-ebda wieħed mill-pajjiżi msieħba koperti mill-programm ma jkun iffirma l-ftehim finanzjarju rilevanti sal-iskadenza stabbilita fir-Regolament (UE) Nru./2012 [ir-regolament ENI] jew ir-Regolament (UE) Nru. /2012 [IPA]; jew

(b) il-programm ma jkunx jista’ jiġi implimentat minħabba problemi li jinħolqu fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi parteċipanti.

(b) il-programm ma jkunx jista’ jiġi implimentat kif ippjanat minħabba problemi li jinħolqu fir-relazzjonijiet bejn il-pajjiżi parteċipanti.

F’eventwalità bħal din, l-appoġġ mill-FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 korrispondenti għall-ħlasijiet parzjali annwali li jkunu għadhom ma ġewx impenjati għandu jiġi allokat lill-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) li fihom l-Istat Membru kkonċernat jipparteċipa, fuq talba tiegħu.

F’eventwalità bħal din, l-appoġġ mill-FEŻR imsemmi fil-paragrafu 4 korrispondenti għall-ħlasijiet parzjali annwali li jkunu għadhom ma ġewx impenjati, jew ħlasijiet parzjali annwali impenjati u mhux impenjati totalment jew parzjalment matul l-istess sena baġitarja, li għadhom ma ġewx riallokati għal programm ieħor tal-istess kategorija ta’ programmi ta’ kooperazzjoni esterna, għandu jiġi allokat lill-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali interni taħt il-paragrafu 1(a) li fihom l-Istat Membru kkonċernat jipparteċipa, fuq talba tiegħu.

 

8a. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi sommarju annwali tal-implimentazzjoni finanzjarja ta’ programmi transkonfinali u tal-baċin tal-baħar skont l-ENI u ta’ programmi transkonfinali skont l-IPA li għalihom jikkontribwixxi l-FEŻR f’konformità ma’ dan l-Artikolu lill-Kumitat stabbilit skont l-Artikolu 143 tar-Regolament (UE) Nru .../2013 [CPR].

 

__________

 

1Iċ-ċifri tal-baġit għandhom jiddaħħlu ladarba jintlaħaq ftehim dwar Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 u dwar l-Artikolu 84 CPR

 

2 3 4 5 Iċ-ċifri huma soġġetti għar-riżorsi globali disponibbli għall-Politika ta’ Koeżjoni tul il-perjodu 2014 sa 2020

Emenda  44

Proposta għal regolament

Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 4a

 

Kull Stat Membru jista' jittrasferixxi sa 15 % tal-allokazzjoni finanzjarja tiegħu minn wieħed mill-komponenti msemmija fl-Artikolu 4(1)(a) u (b) għall-ieħor.

Emenda  45

Proposta għal regolament

Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 5

Artikolu 5

Konċentrazzjoni tematika

Konċentrazzjoni tematika

L-objettivi tematiċi msemmija fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [is-CPR] għandhom jiġu kkonċentrati kif ġej:

1. Mill-inqas 80 % tal-allokazzjoni tal-FEŻR għal kull kooperazzjoni transkonfinali u programm transnazzjonali għandha tiġi kkonċentrata fuq massimu ta' 4 objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [is-CPR];

(a) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi tematiċi għal kull programm ta’ kooperazzjoni transkonfinali;

 

(b) għandhom jintgħażlu sa 4 objettivi tematiċi għal kull programm ta’ kooperazzjoni transnazzjonali;

 

(c) l-objettivi tematiċi kollha jistgħu jintgħażlu għal programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali skont l-Artikolu 2(3)(a).

2. L-objettivi tematiċi kollha jistgħu jintgħażlu għal programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali skont l-Artikolu 2(3)(a).

Emenda  46

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni tar-riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi minn konfini għall-ieħor taħt il-prijoritajiet differenti ta’ investiment, kif ukoll il-prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin fl-objettivi tematiċi:

Il-FEŻR, skont il-kamp ta' applikazzjoni tiegħu kif stabbilit fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru (...)/2012 (FEŻR), għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi stabbiliti fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru (...)/2013 (CPR) permezz ta’ azzjoni konġunta taħt programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonal u interreġjonali. Minbarra l-prijoritajiet ta’ investiment, stabbiliti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [ir-Regolment FEŻR], il-FEŻR jista’ jappoġġja wkoll il-prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin fl-objettivi tematiċi indikati għall-komponenti rispettivi tal-KTE:

Emenda  47

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) taħt kooperazzjoni transkonfinali:

1a. taħt kooperazzjoni transkonfinali:

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol transkonfinali, inkluża l-mobilità transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

(aa) il-promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema permezz ta’:

 

l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol transkonfinali, inkluża l-mobilità transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti ta’ impjieg, servizzi ta’ informazzjoni u konsulenza u taħriġ konġunt;

(ii) il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u l-opportunitajiet indaqs, kif ukoll il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali minn konfini għall-ieħor (fl-objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar);

(ab) il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar permezz ta':

 

il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-opportunitajiet indaqs, u l-integrazzjoni ta’ komunitajiet minn konfini għall-ieħor:

(iii) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ skemi edukattivi u ta’ taħriġ konġunti (fl-objettiv tematiku tal-investiment fil-ħiliet, l-edukazzjoni u t-tagħlim għall-ħajja kollha);

(ac) l-investiment fil-ħiliet, l-edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja permezz ta':

 

l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ skemi edukattivi, ta’ taħriġ vokazzjonali u ta’ taħriġ konġunti;

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

(ad) it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u amminstrazzjoni pubblika effiċjenti permezz ta’:

 

il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 6 – punt a fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid) u l-punti tiegħu aa(ġdid), ab(ġdid), ac(ġdid) u ad(ġdid) fl-emenda tal-Parlament fejn ġew emendata l-punti msemmija)

Emenda  48

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti)

1b. taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali:

 

it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u amminstrazzjoni pubblika effiċjenti permezz ta’:

 

l-ivilupp u l-koordinazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 6 – punt b fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 6 – paragrafu 1b (ġdid) fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  49

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1c. taħt kooperazzjoni interreġjonali

 

it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali u amminstrazzjoni pubblika effiċjenti permezz ta’:

 

(aa) il-promozzjoni tal-iskambju ta’ esperjenzi sabiex tissaħħaħ l-effikaċja tal-programmi u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni territorjali u l-użu ta’ REKT (għal kooperazzjoni interreġjonali skont l-Artikolu 2(3c));

 

(ab) it-tisħiħ tal-bażi ta' evidenza sabiex tissaħħaħ l-effikaċja ta' politika ta' koeżjoni u l-kisba ta' objettivi tematiċi permezz tal-analiżi ta' tendenzi tal-iżvilupp (għal kooperazzjoni interreġjonali skont l-Artikolu 2(3d));

 

(ac) it-tqassim ta’ prassi tajba u għarfien espert u l-kapitalizzazzjoni fuq ir-riżultati tal-iskambju ta’ esperjenza dwar l-iżvilupp urban sostenibbli, inkluż konnessjonijiet bejn żoni urbani u rurali (għal kooperazzjoni interreġjonali skont l-Artikolu 2(3b).

Emenda  50

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1d. Fir-rigward tal-programm PEACE, il-FEŻR, taħt l-objettiv tematiku ta' promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar, għandu jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni ta' stabilità soċjali u ekonomika fir-reġjuni konċernati, l-aktar permezz ta' azzjonijiet għall-promozzjoni ta’ koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Emenda  51

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Programm ta’ kooperazzjoni għandu jikkonsisti minn assi prijoritarji. Assi prijoritarju għandu jirrigwarda Fond wieħed, għandu jikkorrispondi għall-objettiv tematiku u jinkludi prijorità ta' investiment waħda jew iżjed ta' dak l-obbjettiv tematiku f'konformità mal-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament.

1. Programm ta’ kooperazzjoni għandu jikkonsisti minn assi prijoritarji. Assi prijoritarju għandu jikkorrispondi mingħajr ħsara għall-Artikolu 52 tar-Regolament Nru  .../2013 [CPR] għal objettiv tematiku u jinkludi prijorità ta' investiment waħda jew iżjed ta' dak l-obbjettiv tematiku f'konformità mal-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament. Fejn xieraq u sabiex jiżdiedu l-impatt u l-effikaċja f’approċċ koerenti integrat tematikament sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, assi prijoritarju jista’, f’każijiet debitament ġustifikati, jgħaqqad prijorità ta’ investiment kumplimentata waħda jew aktar minn objettivi tematiċi differenti sabiex tinkiseb il-kontribuzzjoni massima tagħhom għal assi prijoritarju.

Emenda  52

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Programm ta’ kooperazzjoni għandu jistabbilixxi:

2. Programm ta’ kooperazzjoni għandu jikkontribwixxi għall-istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u biex tinkiseb koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u għandu jistabbilixxi:

(a) strateġija għall-kontribut tal-programm ta' koperazzjoni lill-istrateġija tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv li tkun tinkludi:

(a) ġustifikazzjoni tal-għażla ta’ objettivi tematiċi, prijoritajiet ta’ investiment korrispondenti u allokazzjonijiet finanzjarji, filwaqt li jitqies il-Qafas Strateġiku Komuni; abbażi ta’ analiżi tas-sitwazzjoni ta’ [...] il-qasam tal-programm kollu kemm hu f’termini ta’ ħtiġijiet u l-istrateġija magħżula b’riżultat ta’ dan, li fejn xieraq tindirizza konnessjonijiet neqsin fl-infrastruttura transkonfinali, b'kunsiderazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni ex ante;

(i) identifikazzjoni tal-ħtiġijiet li jindirizzaw l-isfidi rigward iż-żona tal-programm b’mod ġenerali;

 

(ii) ġustifikazzjoni tal-għażla ta’ objettivi tematiċi u l-prijoritajiet korrispondenti ta’ investiment, b’kunsiderazzjoni tal-Qafas Strateġiku Komuni u r-riżultati tal-evalwazzjoni ex ante;

 

(b) għal kull assi prijoritarju:

(b) għal kull assi prijoritarju għajr assistenza teknika:

(i) il-prijoritajiet ta’ investiment u l-objettivi speċifiċi korrispondenti;

(i) il-prijoritajiet ta’ investiment u l-objettivi speċifiċi korrispondenti;

(ii) l-eżitu komuni u speċifiku u l-indikaturi tar-riżultat, b’valur bażi u valur ta’ mira kwantifikat fejn ikun xieraq;

(ii) sabiex tissaħħaħ l-orjentazzjoni fuq ir-riżultati tal-programmazzjoni, ir-riżultati mistennija għal kull objettiv speċifiku, u l-indikaturi tar-riżultat korrispondenti, b'valur bażi u valur ta' mira, fejn xieraq kwantifikat, f'konformità mal-Artikolu 15;

(iii) deskrizzjoni ta’ azzjonijiet li għandhom jiġu appoġġjati inkluż fejn xieraq l-identifikazzjoni tal-gruppi ta’ mira ewlenin, it-territorji speċifiċi ta’ mira u t-tipi ta' benefiċjarji u l-użu ppjanat ta' strumenti finanzjarji;

(iii) deskrizzjoni tat-tip u eżempji ta' azzjonijiet li għandhom jiġu appoġġjati taħt kull prijorità ta' investiment u l-kontribut mistenni minnhom għall-objettivi speċifiċi msemmija f'punt (i) inkluż il-prinċipji ta' gwida għall-għażla tal-operazzjonijiet u fejn xieraq, l-identifikazzjoni tal-gruppi ta’ mira ewlenin, it-territorji speċifiċi ta’ mira u t-tipi ta' benefiċjarji u l-użu ppjanat ta' strumenti finanzjarji u l-proġetti kbar;

(iv) Il-kategoriji korrispondenti ta' interventi abbażi ta' nomenklatura adottata mill-Kummissjoni permess ta' atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 30(3) u disaggregazzjoni indikattiva tar-riżorsi tal-programm;

(iv) l-indikaturi komuni u speċifiċi tal-produzzjoni, inkluż il-valur kwantifikat tal-mira, li huma mistennija jikkontribwixxu għar-riżultati, f'konformità mal-Artikolu 15, għal kull prijorità ta' investiment;

 

(iva) l-identifikazzjoni tal-passi ta' implimentazzjoni u l-indikaturi finanzjarji u tal-produzzjoni sabiex jaġixxu bħala għanijiet u miri għall-qafas ta' prestazzjoni f'konformità mal-Artikolu 19(1) u l-Anness (xx) tar-Regolament (UE) Nru /2012 [CPR];

 

(ivb) fejn xieraq sommarju tal-użu ppjanat ta’ assistenza teknika, inkluż, fejn meħtieġ, azzjonijiet biex tissaħħaħ il-kapaċità amministrattiva ta’ awtoritajiet involuti fil-ġestjoni u l-kontroll tal-programmi u benefiċjarji, u fejn meħtieġ, azzjonijiet sabiex titjieb il-kapaċità amministrattiva ta’ msieħba rilevanti sabiex jipparteċipaw fl-implimentazzjoni tal-programmi;

 

(ivc) Il-kategoriji korrispondenti ta' interventi abbażi ta' nomenklatura adottata mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 30(3) u disaggregazzjoni indikattiva tar-riżorsi tal-programm;

 

(ba) Għal kull assi prijoritarju li jikkonċerna assistenza teknika:

 

(ia) objettivi speċifiċi;

 

(ib) ir-riżultati mistennija għal kull objettiv speċifiku, u, meta jkunu debitament ġustifikati minħabba l-kontenut tal-azzjonijiet, l-indikaturi tar-riżultati korrispondenti, b'valur tal-bażi u valur tal-mira, skont l-Artikolu 15;

 

(ic) deskrizzjoni tal-azzjonijiet li għandhom jiġu sostnuti u l-kontribut mistenni minnhom għall-objettivi speċifiċi msemmija f'punt (i);

 

(id) l-indikaturi speċifiċi tal-produzzjoni li mistennija jikkontribwixxu għar-riżultati.

 

(ie) il-kategoriji korrispondenti ta' intervent ibbażati fuq nomenklatura adottata mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni skont il-proċedura ta' eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 143(3) tar-Regolament Nru .../2013 [CPR], u analiżi indikattiva tar-riżorsi pprogrammati;

 

(if) il-punt (ii) m'għandux japplika meta l-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-assi prijoritarju jew assi prijoritarji li jikkonċernaw l-assistenza teknika fi programm operattiv ma taqbiżx il-EUR 15 000 000.

Emenda  53

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) il-kontribut tal-istrateġija integrata għall-iżvilupp territorjali stabbilita fil-kuntratt ta’ sħubija inkluż:

2 a. Il-programm ta’ kooperazzjoni għandu jiddiskrivi, b’kunsiderazzjoni għall-kontenut u l-objettivi tiegħu kollha, l-approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, inkluż fir-rigward ta’ oqsma li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 174(3) TFUE, filwaqt li jqis il-ftehim ta’ sħubija tal-Istati Membri parteċipanti u juri kif huwa jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi tal-programm u r-riżultati mistennija filwaqt li jispeċifika; fejn xieraq, dan li ġej:

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – parti introduttorja fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) fl-emenda tal-Parlament, li huwa emendat ukoll)

Emenda  54

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2c. Il-programm ta’ kooperazzjoni għandu jistabbilixxi wkoll dan li ġej, b'kunsiderazzjoni għall-kontenut tal-Ftehim ta' Sħubija u b'kont meħud tal-Qafas Istituzzjonali tal-Istati Membri:

Emenda  55

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i) il-mekkaniżmi li jiżguraw koordinazzjoni bejn il-Fondi, il-FAEŻR, l-EMFF u strumenti oħra tal-Unjoni u ta’ finanzjament nazzjonali u mal-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI);

(aa) il-mekkaniżmi li jiżguraw koordinazzjoni effettiva bejn il-Fondi, il-FAEŻR, l-EMFF u strumenti oħra ta’ finanzjament tal-Unjoni u nazzjonali, inkluż il-koordinazzjoni u l-kombinazzjoni possibbli mas-CEF, ENI, FEŻ u IPA u mal-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI), b’kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru .../2013 [CPR]; fejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi jew territorji jipparteċipaw fi programmi ta' kooperazzjoni li jinkludu l-użu ta' approprjazzjonijiet tal-FEŻR li jinvolvu reġjuni l-aktar imbiegħda b'riżorsi mill-FEŻ, mekkaniżmi ta' koordinazzjoni fil-livell adatt biex tiġi ffaċilitata koordinazzjoni effettiva fl-użu ta' dawn ir-riżorsi;

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt (i) fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2c (ġdid) – punt aa (ġdid) fl-emenda tal-Parlament, li huwa emendat ukoll)

Emenda  56

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii) fejn xieraq, approċċ integrat ippjanat għall-iżvilupp territorjali ta’ żoni urbani, rurali u kostali u żoni b’karatteristiċi territorjali partikolari, b’mod partikolari l-arranġamenti ta’ implimentazzjoni għall-Artikoli 28 u 29 tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR];

imħassar

Emenda  57

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii) fejn xieraq, il-lista ta’ bliet fejn azzjonijiet integrati għall-iżvilupp sostenibbli urban għandhom jiġu implimentati u l-allokazjoni indikattiva annwali ta’ appoġġ mill-FEŻR għal dawn l-azzjonijiet;

(ab) il-prinċipji għall-identifikazzjoni ta’ żoni urbani fejn azzjonijiet integrati għall-iżvilupp sostenibbli urban għandhom jiġu implimentati u l-allokazjoni indikattiva ta’ appoġġ mill-FEŻR għal dawn l-azzjonijiet;

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt (iii) fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) – punt ab (ġdid) fl-emenda tal-Parlament, li huwa emendat ukoll)

Emenda  58

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ac) l-approċċ għall-użu tal-istrument tal-Investiment Territorjali Integrat minbarra l-każijiet koperti minn (b), u l-allokazzjoni finanzjarja indikattiva tagħhom minn kull assi prijoritarju;

Emenda  59

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iv) l-identifikazzjoni taż-żoni li fihom l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità se jiġi implimentat;

(aa) l-approċċ għall-użu tal-istrumenti ta' żvilupp lokali mmexxi mill-komunità u l-prinċipji għall-identifikazzjoni tal-oqsma fejn se jiġi implimentat;

(Nota għat-tradutturi:

L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt (iv) fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) – punt aa (ġdid) fl-emenda tal-Parlament, li huwa emendat ukoll)

Emenda  60

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt v

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(v) fejn xieraq, il-kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati lejn strateġiji makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-baħar;

(ad) fejn Stati Membri u reġjuni jipparteċipaw fi strateġiji makroreġjonali u strateġiji dwar qiegħ il-baħar, il-kontribuzzjoni tal-inverventi ppjanati lejn strateġiji bħal dawn, soġġetta għall-ħtiġijiet taż-żona tal-programm kif identifikati mill-Istati Membri rilevanti u b’kunsiderazzjoni, fejn japplika, tal-proġetti li huma importanti strateġikament identifikati fl-istrateġiji rispettivi.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c – punt (v) fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid) – punt ad (ġdid) fl-emenda tal-Parlament, li huwa emendat ukoll)

Emenda  61

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d) arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effikaċji tal-fondi inkluż:

imħassar

Emenda  62

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i) qafas ta’ prestazzjoni konformi mal-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR];

imħassar

Emenda  63

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba jiġu involuti fit-tħejjija tal-programm ta’ kooperazzjoni, u r-rwol tal-imsieħba fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni;

(ac) l-azzjonijiet meħuda sabiex l-imsieħba msemmija fl-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru .../2013 [CPR] jiġu involuti fit-tħejjija tal-programm ta' kooperazzjoni, u r-rwol ta' dawn l-imsieħba fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni […], tal-programm ta' kooperazzjoni, inkluż l-involviment tagħhom fil-kumitat ta' monitoraġġ;

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d – punt (ii) fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid) – punt ac (ġdid) fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  64

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 - punt e – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii) valutazzjoni tal-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u l-azzjonijiet ippjanati sabiex jinkiseb tnaqqis akkompanjat minn miri;

(ab) sommarju tal-valutazzjoni tal-piż amministrattiv għall-benefiċjarji u, fejn meħtieġ l-azzjonijiet ippjanati li għandhom ikunu akkompanjati minn limitu ta’ żmien indikattiv, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv;

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt (ii) fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2c (ġdid) – punt ab (ġdid) fl-emenda tal-Parlament, li huwa emendat ukoll)

Emenda  65

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii) lista ta' proġetti kbar li għalihom id-data tal-bidu stmata għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet ewlenin hija qabel l-1 ta’ Jannar 2018;

(cb) lista ta' proġetti kbar li għalihom l-implimentazzjoni hi ppjanata matul il-perjodu ta' programmazzjoni;

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt e – punt (iii) fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid) fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  66

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f) pjan ta’ finanzjament li jinkludi żewġ tabelli (mingħajr l-ebda qsim għal kull Stat Membru parteċipanti):

(ca) pjan ta' finanzjament li jinkludi żewġ tabelli (mingħajr l-ebda qsim għal kull Stat Membru parteċipanti):

(i) tabella li tispeċifika għal kull sena, skont l-Artikoli 53, 110 u 111 tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR], l-ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja totali maħsuba għall-appoġġ mill-FEŻR;

(i) tabella li tispeċifika għal kull sena, skont ir-regoli dwar ir-rati ta’ kofinanzjament stabbiliti fl-Artikoli 53, 110 u 111 tar-Regolament (UE) Nru./2012 [CPR], l-ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja totali maħsuba għall-appoġġ mill-FEŻR;

(ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu kollu ta’ programmazzjoni, għall-programm ta’ kooperazzjoni u għal kull assi prijoritarju, l-ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja totali tal-appoġġ mill-FEŻR u l-kofinanzjament nazzjonali. Fejn il-kofinanzjament nazzjonali jkun jikkonsisti minn kofinanzjament pubbliku u privat, it-tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv bejn il-komponenti pubbliċi u privati. Għandha turi, għall-finijiet ta' informazzjoni, il-parteċipazzjoni prevista mill-BEI.

(ii) tabella li tispeċifika, għall-perjodu kollu ta’ programmazzjoni, għall-programm ta’ kooperazzjoni u għal kull assi prijoritarju, l-ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja totali tal-appoġġ mill-FEŻR u l-kofinanzjament nazzjonali. Għal assi prijoritarji, li jikkombinaw prijoritajiet ta' investiment minn objettivi tematiċi differenti, it-tabella għandha tispeċifika l-ammont tal-approprjazzjoni finanzjarja totali u l-kofinanzjament nazzjonali għal kull wieħed mill-objettivi tematiċi korrispondenti. Fejn il-kofinanzjament nazzjonali jkun jikkonsisti minn kofinanzjament pubbliku u privat, it-tabella għandha tagħti t-tqassim indikattiv bejn il-komponenti pubbliċi u privati. Għandha turi, għall-finijiet ta' informazzjoni, kwalunkwe kontribuzzjoni minn pajjiżi terzi parteċipanti fil-programm kif ukoll il-parteċipazzjoni prevista mill-BEI;

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 - punt f – parti introduttorja flimkien mal-punti (i) u (ii) fit-test tal-Kummissjoni saru l-Artikolu 7 - paragrafu 2 - punt ca (ġdid) fl-emenda tal-Parlament fejn il-punti (i) u (ii) ġew emendati)

Emenda  67

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-programm ta’ kooperazzjoni għandu jidentifika:

(g) id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni għall-programm ta’ kooperazzjoni li jkunu jinkludu:

(aa) id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni għall-programm ta' kooperazzjoni li jkunu jinkludu:

(i) Identifikazzjoni tal-korp ta' akkreditament, l-awtorità ta' ġestjoni u l-awtorità tal-awditjar;

(i) identifikazzjoni tal-awtorità ta’ ġestjoni, l-awtorità li tiċċertifika, fejn applikabbli, u l-awtorità tal-awditjar;

(ii) il-korp jew il-korpi deżinjati li jwettqu kompiti ta’ kontroll;

(ii) il-korp jew il-korpi deżinjati li jwettqu kompiti ta’ kontroll;

(iii) il-korp jew il-korpi deżinjati li jkunu responsabbli għat-twettiq ta' kompiti ta' awditjar;

(iii) il-korp jew il-korpi deżinjati li jkunu responsabbli għat-twettiq ta' kompiti ta' awditjar;

(iv) il-proċedura għat-twaqqif tas-segretarjat konġunt;

(iv) il-proċedura għat-twaqqif tas-segretarjat konġunt;

(v) deskrizzjoni sommarja tal-arranġamenti ta’ ġestjoni u kontroll;

(v) deskrizzjoni sommarja tal-arranġamenti ta’ ġestjoni u kontroll;

(vi) it-tqassim tar-responsabbiltajiet fost l-Istati Membri parteċipanti f’każ ta’ korrezzjonijiet finanzjarji imposti mill-awtorità ta’ ġestjoni jew il-Kummissjoni.

(vi) it-tqassim tar-responsabbiltajiet fost l-Istati Membri parteċipanti f’każ ta’ korrezzjonijiet finanzjarji imposti mill-awtorità ta’ ġestjoni jew il-Kummissjoni.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt g – parti introduttorja fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid) – punt a fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  68

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-informazzjoni meħtieġa taħt il-punti (a) sa (d) għandha tiġi adattata għall-karattru speċifiku tal-programmi ta’ kooperazzjoni taħt l-Artikolu 2(3)(b), (c) u (d) ta’ dan ir-Regolament.

l-informazzjoni meħtieġa taħt il-punti (2 (a) u (b) (i-vi), 3 u 5 (a) għandha tiġi adattata għall-karattru speċifiku tal-programmi ta’ kooperazzjoni taħt l-Artikolu 2(3)(b), (c) u (d) ta’ dan ir-Regolament.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid) – subparagrafu 1 fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  69

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-informazzjoni meħtieġa taħt il-punt (e)(ii) u (iii) m’għandhiex tkun inkluża fil-programmi ta’ kooperazzjoni taħt l-Artikolu 2(3)(b), (c) u (d) ta’ dan ir-Regolament.

L-informazzjoni meħtieġa taħt il-punt (2)(e) u (5)(b) m'għandhiex tkun inkluża fil-programmi ta' kooperazzjoni taħt l-Artikolu 2(3) (c) u (d) ta' dan ir-Regolament.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid) – subparagrafu 2 fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  70

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2b (ġdid) – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab) il-korp li għandhom isirulu l-ħlasijiet mill-Kummissjoni;

Emenda  71

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Kull programm ta’ kooperazzjoni għandu jinkludi:

2 d. Kull programm ta’ kooperazzjoni, fejn xieraq u soġġett għall-valutazzjoni debitament ġustifikata tal-Istat Membru rilevanti dwar ir-rilevanza tiegħu għall-kontenut u l-objettivi tal-programm, għandu jinkludi:

(i) deskrizzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi li għandhom jikkunsidraw ir-rekwiżiti ta’ ħarsien ambjentali, l-effiċjenza tar-riżorsi, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima l-adattatment għalih, u l-prevenzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju fl-għażla tal-operazzjonijiet;

(aa) deskrizzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi li għandhom jikkunsidraw ir-rekwiżiti ta’ ħarsien ambjentali, l-effiċjenza tar-riżorsi, il-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima l-adattatment għalih, reżiljenza għad-diżastri u l-prevenzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju fl-għażla tal-operazzjonijiet;

(ii) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi għall-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs u l-prevenzjoni ta’ kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali waqt it-tħejjija, it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni u b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għal finanzjament b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tal-gruppi differenti ta’ mira f’riskju ta’ diskriminazzjoni bħal din u b’mod partikolari r-rekwiżiti għall-iżgurar tal-aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità;

(ab) deskrizzjoni tal-azzjonijiet speċifiċi għall-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs u l-prevenzjoni ta’ kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali waqt it-tħejjija, it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni u b’mod partikolari fir-rigward tal-aċċess għal finanzjament b’kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tal-gruppi differenti ta’ mira f’riskju ta’ diskriminazzjoni bħal din u b’mod partikolari r-rekwiżiti għall-iżgurar tal-aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilitajiet;

(iii) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u fejn xieraq l-arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneru fuq il-livell ta' programm u tal-operat.

(ac) deskrizzjoni tal-kontribut tiegħu għall-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u, fejn xieraq, l-arranġamenti sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-livell tal-programm operattiv u tal-operat.

L-Istati Membri għandhom jissottomettu opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-punti (ii) u (iii) mal-proposta għal programm ta’ kooperazzjoni.

 

L-ewwel u t-tieni subparagrafi m’għandhomx japplikaw għall-programmi ta’ kooperazzjoni taħt l-Artikolu 2(3)(b),(c) u (d).

L-ewwel u t-tieni subparagrafi m’għandhomx japplikaw għall-programmi ta’ kooperazzjoni taħt l-Artikolu 2(3)(b),(c) u (d).

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 3 – punti (i), (ii) u (iii) fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2d (ġdid) – punt aa (ġdid), ab (ġdid) u ac (ġdid) fl-emenda tal-Parlament, li huma emendati wkoll)

Emenda  72

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-programmi ta’ kooperazzjoni taħt l-Artikolu 2(3(c) u (d) għandhom jiddefinixxu l-benefiċjarju jew il-benefiċjarji għal programm ta’ kooperazzjoni bħal dan u jistgħu jispeċifikaw il-proċedura tal-għotja.

2e. Il-programmi ta’ kooperazzjoni taħt l-Artikolu 2(3(c) u (d) għandhom jiddefinixxu l-benefiċjarju jew il-benefiċjarji għal programm ta’ kooperazzjoni bħal dan u jistgħu jispeċifikaw il-proċedura tal-għotja.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 4 fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2e (ġdid) fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  73

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-territorji parteċipanti, fejn applikabbli, għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ programm ta’ kooperazzjoni qabel is-sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-Istati Membri parteċipanti kollha sabiex jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni.

2f. L-Istati Membri u, meta jkunu aċċettaw l-istedina li jipparteċipaw fil-programm ta' kooperazzjoni, il-pajjiżi terzi jew it-territorji parteċipanti, fejn applikabbli, għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ programm ta’ kooperazzjoni qabel is-sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-Istati Membri parteċipanti kollha u, skont il-każ, pajjiżi terzi jew territorji, sabiex jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni u, skont il-każ, l-impenn għall-kontribut finanzjarju tal-pajjiżi terzi jew territorji.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 5 fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2f (ġdid) fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  74

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. L-Istati Membri għandhom ifasslu l-programmi ta' kooperazzjoni skont il-mudell adottat mill-Kummissjoni.

2 g. L-Istati Membri parteċipanti u, meta jkunu aċċettaw l-istedina li jipparteċipaw fil-programm ta' kooperazzjoni, il-pajjiżi terzi jew it-territorji għandhom ifasslu l-programmi ta' kooperazzjoni skont il-mudell adottat mill-Kummissjoni. B'deroga mill-paragrafu 5, fil-każ ta' programmi ta' kooperazzjoni li jinvolvu r-Reġjuni l-aktar imbiegħda u l-pajjiżi terzi, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkonsultaw il-pajjiżi terzi rispettivi qabel ma jissottomettu l-programmi lill-Kummissjoni. F'dan il-każ, il-ftehimiet dwar il-kontenut tal-programmi ta' kooperazzjoni u l-kontribut possibbli tal-pajjiżi terzi jistgħu, minflok, jiġu espressi fil-minuti formalment approvati tal-laqgħat ta' konsultazzjoni mal-pajjiżi terzi jew fid-deliberazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet ta' kooperazzjoni reġjonali.

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 6 fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2g (ġdid) fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  75

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tadotta dak il-mudell permezz ta’ atti implimentattivi. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

2h. Il-Kummissjoni għandha tadotta dak il-mudell permezz ta’ atti implimentattivi. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

(Nota għat-tradutturi: L-Artikolu 7 – paragrafu 7 fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 7 – paragrafu 2h (ġdid) fl-emenda tal-Parlament)

Emenda  76

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2i. Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, li tapprova l-elementi kollha (inkluża kwalunkwe emenda futura tagħha) li jaqgħu taħt dan l-Artikolu minbarra dawk li jaqgħu taħt il-paragrafu 2(b)(vii) u (e), 4 (a)(i) u (c), 5 u 6 ta' dan l-Artikolu, li jibqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri parteċipanti.

Emenda  77

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2j (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2j. Kwalunkwe deċiżjoni li temenda l-elementi tal-programm ta’ kooperazzjoni mhux koperti mid-deċiżjoni tal-Kummissjoni skont il-paragrafu 11 għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni mill-awtorità ta' ġestjoni fi żmien xahar mid-data tad-deċiżjoni. Id-deċiżjoni għandha tispeċifika d-data tad-dħul fis-seħħ tagħha, li m'għandhiex tkun qabel id-data tal-adozzjoni tagħha.

Emenda  78

Proposta għal regolament

Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-programmi ta' kooperazzjoni, il-korp intermedjarju li jkollu jwettaq il-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta’ investiment territorjali Integrat imsemmi fl-Artikolu 99(3) tar-Regolament (UE) Nru/2012 [CPR] għandu jkun REKT jew korp legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ wieħed mill-pajjiżi parteċipanti bil-kundizzjoni li jitwaqqaf minn awtoritajiet pubbliċi minn mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti.

Għall-programmi ta' kooperazzjoni, il-korp intermedjarju li jkollu jwettaq il-ġestjoni u l-implimentazzjoni ta’ investiment territorjali Integrat imsemmi fl-Artikolu 99(3) tar-Regolament (UE) Nru/2012 [CPR] għandu jkun korp legali stabbilit taħt il-liġijiet ta’ wieħed mill-pajjiżi parteċipanti bil-kundizzjoni li jitwaqqaf minn awtoritajiet pubbliċi minn mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, jew REKT.

Emenda  79

Proposta għal regolament

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 11

Artikolu 11

Għażla tal-operazzjonijiet

Għażla tal-operazzjonijiet

1. L-operazzjonijiet taħt il-programmi ta’ kooperazzjoni għandhom jintgħażlu mill-kumitat ta’ monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

1. L-operazzjonijiet taħt il-programmi ta’ kooperazzjoni għandhom jintgħażlu mill-kumitat ta’ monitoraġġ imsemmi fl-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. Il-kumitat ta' monitoraġġ jista' jistabbilixxi kumitat ta' tmexxija li jaħdem taħt ir-responsabbiltà tiegħu għall-għażla tal-operazzjonijiet.

2. L-operazzjonijiet magħżula taħt kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali għandhom jinvolvu benefiċjarji minn mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, fejn mill-inqas wieħed minnhom irid ikun minn Stat Membru. Operazzjoni tista’ tiġi implimentata f’pajjiż uniku, bil-kundizzjoni li tkun għall-benefiċċju taż-żona tal-programm.

2. L-operazzjonijiet magħżula taħt kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali għandhom jinvolvu benefiċjarji minn mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, fejn mill-inqas wieħed minnhom irid ikun minn Stat Membru. Operazzjoni tista' tiġi implimentata f'pajjiż uniku, bil-kundizzjoni li jiġu identifikati impatti u benefiċċji transkonfinali jew transnazzjonali.

L-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-kooperazzjoni interreġjonali taħt l-Artikolu 2(3)(a) u (b) għandhom jinvolvu benefiċjarji minn mill-inqas tliet pajjiżi, fejn mill-inqas tnejn minnhom iridu jkunu Stati Membri.

L-operazzjonijiet li jikkonċernaw il-kooperazzjoni interreġjonali taħt l-Artikolu 2(3)(a) u (b) għandhom jinvolvu benefiċjarji minn mill-inqas tliet pajjiżi, fejn mill-inqas tnejn minnhom iridu jkunu Stati Membri.

 

Il-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq ma għandhomx japplikaw għal operazzjonijiet taħt l-ebda programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u r-reġjuni tal-fruntiera tal-Irlanda b'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 6(c).

3. Minkejja l-paragrafu 2, REKT jew korp legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ wieħed mill-pajjiżi parteċipanti jista’ japplika bħala benefiċjarju uniku għal operazzjoni bil-kundizzjoni li jitwaqqaf minn awtoritajiet u korpi pubbliċi minn mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali, u minn mill-inqas tliet pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni interreġjonali.

3. Minkejja l-paragrafu 2, REKT jew korp legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ wieħed mill-pajjiżi parteċipanti jista’ japplika bħala benefiċjarju uniku għal operazzjoni bil-kundizzjoni li jitwaqqaf minn awtoritajiet u korpi pubbliċi minn mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali, u minn mill-inqas tliet pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni interreġjonali.

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-ħatra ta’ persunal għall-operazzjonijiet u l-finanzjament tagħhom.

4. Il-benefiċjarji għandhom jikkooperaw fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet. Barra minn hekk, huma għandhom jikkooperaw fil-ħatra ta' persunal jew fil-finanzjament tal-operazzjonijiet, jew it-tnejn.

 

Għal operazzjonijiet fi programmi bejn ir-reġjuni l-aktar imbiegħda u pajjiżi terzi jew territorji, il-benefiċjarji għandhom ikunu meħtieġa li jikkooperaw biss f’żewġ oqsma msemmija fl-ewwel subparagrafu.

5. Għal kull operazzjoni l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tipprovdi lill-benefiċjarju ewlieni jew uniku għal kull operazzjoni dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ għall-operazzjoni inklużi r-rekwiżiti speċifiċi dwar il-prodotti jew is-servizzi li jkollhom jitwettqu taħt l-operazzjoni, il-pjan ta’ finanzjament, u l-limitu ta’ żmien għat-twettiq.

5. Għal kull operazzjoni l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tipprovdi lill-benefiċjarju ewlieni jew uniku għal kull operazzjoni dokument li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-appoġġ għall-operazzjoni inklużi r-rekwiżiti speċifiċi dwar il-prodotti jew is-servizzi li jkollhom jitwettqu taħt l-operazzjoni, il-pjan ta’ finanzjament, u l-limitu ta’ żmien għat-twettiq.

Emenda  80

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Minkejja l-paragrafu 2, REKT jew korp legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ wieħed mill-pajjiżi parteċipanti jista’ japplika bħala benefiċjarju uniku għal operazzjoni bil-kundizzjoni li jitwaqqaf minn awtoritajiet u korpi pubbliċi minn mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali, u minn mill-inqas tliet pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni interreġjonali.

3. Minkejja l-paragrafu 2, REKT jew korp legali ieħor stabbilit taħt il-liġijiet ta’ wieħed mill-pajjiżi parteċipanti jista’ japplika bħala benefiċjarju uniku għal operazzjoni bil-kundizzjoni li jitwaqqaf minn awtoritajiet u korpi pubbliċi minn mill-inqas żewġ pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali, u minn mill-inqas tliet pajjiżi parteċipanti, għal kooperazzjoni interreġjonali.

 

Korp legali li jimplimenta strument finanzjarju jew fond ta’ fondi, skont il-każ, jista’ jkun il-benefiċjarju uniku ta’ operazzjoni mingħajr l-applikazzjoni tar-rekwiżiti għall-kompożizzjoni tiegħu stipulati fl-ewwel subparagrafu.

Emenda  81

Proposta għal regolament

Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 12

Artikolu 12

Benefiċjarji

Benefiċjarji

1. Fejn ikun hemm żewġ benefiċjarji jew iżjed għal operazzjoni fi programm ta’ kooperazzjoni, wieħed minnhom għandu jiġi deżinjat mill-benefiċjarji kollha bħala l-benefiċjarju ewlieni.

1. Fejn ikun hemm żewġ benefiċjarji jew iżjed għal operazzjoni fi programm ta’ kooperazzjoni, wieħed minnhom għandu jiġi deżinjat mill-benefiċjarji kollha bħala l-benefiċjarju ewlieni.

2. Il-benefiċjarju ewlieni għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

2. Il-benefiċjarju ewlieni għandu jwettaq il-kompiti li ġejjin:

(a) jistabbilixxi l-arranġamenti ma’ benefiċjarji oħra fi ftehim li jinkludi dispożizzjonijiet li, inter alia, jiggarantixxu l-ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi allokati lill-operazzjoni, inklużi l-arranġamenti għall-irkupru ta' ammonti li ma kellhomx jitħallsu;

(a) jistabbilixxi l-arranġamenti ma’ benefiċjarji oħra fi ftehim li jinkludi dispożizzjonijiet li, inter alia, jiggarantixxu l-ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi allokati lill-operazzjoni, inklużi l-arranġamenti għall-irkupru ta' ammonti li ma kellhomx jitħallsu;

(b) jassumi r-responsabbiltà għall-iżgurar tal-implimentazzjoni tal-operazzjoni kollha;

(b) jassumi r-responsabbiltà għall-iżgurar tal-implimentazzjoni tal-operazzjoni kollha;

(c) jiżgura li n-nefqa ppreżentata mill-benefiċjarji kollha tkun saret fl-implimentazzjoni tal-operazzjoni u tikkorrispondi għall-attivitajiet miftiehma bejn il-benefiċjarji kollha;

(c) jiżgura li n-nefqa ppreżentata mill-benefiċjarji kollha tkun saret fl-implimentazzjoni tal-operazzjoni u tikkorrispondi għall-attivitajiet miftiehma bejn il-benefiċjarji kollha, u f'konformità mad-dokument ipprovdut mill-awtorità ta' ġestjoni kif stipulat fl-Artikolu 11(5);

(d) jivverifika li n-nefqa ppreżentata minn benefiċjarji oħra tkun ġiet validata minn kontrollur(i) fejn din il-verifika ma titwettaqx mill-awtorità ta’ ġestjoni skont l-Artikolu 22(3).

(d) jiżgura li n-nefqa ppreżentata minn benefiċjarji oħra tkun ġiet verifikata minn kontrollur(i) fejn din il-verifika ma titwettaqx mill-awtorità ta’ ġestjoni skont l-Artikolu 22(3).

3. Il-benefiċjarju ewlieni għandu jiżgura li l-benefiċjarji l-oħra jirċievu l-ammont totali tal-appoġġ pubbliku malajr kemm jista’ jkun u bis-sħiħ. L-ebda ammont ma għandu jitnaqqas jew jinżamm u ma għandha tinġabar l-ebda tariffa speċifika jew tariffa oħra b’effett ekwivalenti li tkun tista’ tnaqqas dawk l-ammonti għall-benefiċjarji l-oħra.

3. Jekk ma jkunx speċifikat mod ieħor fl-arranġamenti skont l-Artikolu 12(2) il-benefiċjarju ewlieni għandu jiżgura li l-benefiċjarji l-oħrajn jirċievu l-ammont totali tal-kontribuzzjoni mill-fondi malajr kemm jista’ jkun u bis-sħiħ. L-ebda ammont ma għandu jitnaqqas jew jinżamm u ma għandha tinġabar l-ebda tariffa speċifika jew tariffa oħra b’effett ekwivalenti li tkun tista’ tnaqqas dawk l-ammonti għall-benefiċjarji l-oħra.

4. Il-benefiċjarji ewlenin għandhom jinsabu, u l-benefiċjarji uniċi għandhom ikunu rreġistrati, fi Stat Membru.

4. Il-benefiċjarji ewlenin għandhom jinsabu fi Stat Membru li jkun qed jieħu sehem fil-programm ta' kooperazzjoni. L-Istati Membri u l-pajjiżi jew territorji terzi li jkunu qed jieħdu sehem fi programm ta' kooperazzjoni jistgħu jaqblu li l-benefiċjarju ewlieni jista' jkun f'pajjiż jew territorju terz, li jkun qed jieħu sehem f'dak il-programm ta' kooperazzjoni dment li l-awtorità ta' ġestjoni tkun sodisfatta li l-benefiċjarju ewlieni jkun jista' jwettaq il-kompiti stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu u li r-rekwiżiti għall-ġestjoni, il-verifiki u l-kontroll ikunu ssodisfati.

 

Il-benefiċjarji uniċi għandhom ikunu rreġistrati fi Stat Membru li jkun qed jieħu sehem fil-programm ta' kooperazzjoni. Huma jistgħu jkunu reġistrati fi Stat Membru li ma jkunx qed jieħu sehem fil-programm, dment li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 11(3) jiġu rispettati.

Emenda  82

Proposta għal regolament

Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 13

Artikolu 13

Rapporti ta' implimentazzjoni

Rapporti ta' implimentazzjoni

1. Sat-30 t’April 2016 u sat-30 t’April ta’ kull sena sussegwenti sa u inkluż l-2022, l-awtorità ta' ġestjoni għandha tippreżenta lill-Kummissjoni rapport annwali f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. Ir-rapport sottomess fl-2016 għandu jkopri s-snin finanzjarji 2014 u 2015, kif ukoll il-perjodu bejn id-data tal-bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa u l-31 ta’ Diċembru 2013.

1. Sal-31 ta’ Mejju 2016 u sal-31 ta’ Mejju ta’ kull sena sussegwenti sa u inkluż l-2022, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tippreżenta lill-Kummissjoni rapport annwali f’konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. Ir-rapport preżentat fl-2016 għandu jkopri s-snin finanzjarji 2014 u 2015, kif ukoll il-perjodu bejn id-data tal-bidu għall-eliġibbiltà tan-nefqa u l-31 ta’ Diċembru 201311.

 

1a. Għar-rapporti sottomessi fl-2017 u fl-2019, l-iskadenza msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun it-30 ta’ Ġunju.

2. Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni annwali għandhom jistabbilixxu informazzjoni dwar:

2. Ir-rapporti ta’ implimentazzjoni annwali għandhom jistabbilixxu informazzjoni dwar:

(a) l-implimentazzjoni tal-programm ta' kooperazzjoni f'konformità mal-Artikolu 44(2) tar-Regolament (UE) Nru.[…]/2012 [CPR];

(a) l-implimentazzjoni tal-programm ta' kooperazzjoni f'konformità mal-Artikolu 44(2) tar-Regolament (UE) Nru.[…]/2012 [CPR];

(b) il-progress preparazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ proġetti kbar u l-pjanijiet ta’ azzjoni konġunta.

(b) fejn ikun xieraq, il-progress fil-preparazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ proġetti kbar u l-pjanijiet ta’ azzjoni konġunta.

3. Ir-rapporti annwali ta' implimentazzjoni mressqa fl-2017 u l-2019 għandhom jinkludu u jivvalutaw l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 44(3) u (4) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] rispettivament u l-informazzjoni deskritta fil-paragrafu 2 flimkien ma':

3. Ir-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni mressqa fl-2017 u l-2019 għandhom jinkludu u jivvalutaw l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 44(3) u (4) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] rispettivament u l-informazzjoni deskritta fil-paragrafu 2 flimkien mal-informazzjoni dwar l-elementi stabbiliti taħt (c), (f) u (h) hawn taħt u jistgħu, skont il-kontenut u l-għanijiet tal-programmi ta’ kooperazzjoni, iżidu l-informazzjoni dwar l-elementi l-oħra elenkati hawn taħt:

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, inkluż l-iżvilupp urban sostenibbli u l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità taħt il-programm operazzjonali;

(a) il-progress fl-implimentazzjoni tal-approċċ integrat għall-iżvilupp territorjali, inkluż żvilupp urban sostenibbli, u żvilupp lokali mmexxi mill-komunità taħt il-programm ta’ kooperazzjoni;

(b) progress fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-awtoritajiet u l-benefiċjarji sabiex jamministraw u jużaw il-FEŻR;

(b) progress fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-awtoritajiet u l-benefiċjarji sabiex jamministraw u jużaw il-FEŻR;

 

(ba) fejn hu xieraq, kontribuzzjoni għal strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar;

(c) il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjan tal-evalwazzjoni u s-segwitu mogħti lis-sejbiet tal-evalwazzjonijiet;

(c) il-progress fl-implimentazzjoni tal-pjan tal-evalwazzjoni u s-segwitu mogħti lis-sejbiet tal-evalwazzjonijiet;

(d) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u biex jipprevjenu d-diskriminazzjoni, inkluż aċċessibbiltà għal persuni b'diżabbiltà, u l-arranġamenti implimentati biex tkun żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fil-programm operazzjonali u fl-operazzjonijiet;

(d) l-azzjonijiet speċifiċi meħuda sabiex jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u biex jippromwovu n-nondiskriminazzjoni, b’mod partikolari aċċessibbiltà għal persuni b’diżabbiltà, u l-arranġamenti implimentati biex tkun żgurata l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi fil-programm ta' kooperazzjoni u fl-operazzjonijiet;

(e) azzjonijiet meħuda biex jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli;

(e) azzjonijiet meħuda biex jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli;

(f) ir-riżultati tal-informazzjoni u l-miżuri ta’ pubbliċità mwettqa taħt l-istrateġija tal-komunikazzjoni;

(f) ir-riżultati tal-informazzjoni u l-miżuri ta’ pubbliċità mwettqa taħt l-istrateġija tal-komunikazzjoni;

(g) il-progress fl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet fil-qasam tal-innovazzjoni soċjali, fejn xieraq;

(g) progress fl-implimentazzjoni tal-azzjonijiet fil-qasam tal-innovazzjoni soċjali;

(h) l-involviment tal-imsieħba fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni.

(h) l-involviment tal-imsieħba fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni.

4. Ir-rapporti tal-implimentazzjoni annwali u finali għandhom jitfasslu fuq mudelli adottati mill-Kummissjoni permezz ta' atti implimentattivi. Dawn l-atti implimentattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

4. Ir-rapporti tal-implimentazzjoni annwali u finali għandhom jitfasslu fuq mudelli adottati mill-Kummissjoni permezz ta' atti implimentattivi. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 143 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR].

 

______________

 

1Suġġett għal allinjament mar-riżultat ta’ deċijonijiet dwar l-Artikolu 101 CPR.

Emenda  83

Proposta għal regolament

Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn laqgħa annwali ta' reviżjoni ma tkunx organizzata f'konformità mal-Artikolu 45(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-reviżjoni annwali tista' ssir bil-miktub.

Il-laqgħa ta' reviżjoni annwali għandha tiġi organizzata f'konformità mal-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) Nru […]/2013 [CPR];

 

Fejn laqgħa annwali ta' reviżjoni ma tkunx organizzata f'konformità mal-Artikolu 45(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-reviżjoni annwali tista' ssir bil-miktub.

Emenda  84

Proposta għal regolament

Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn ikun rilevanti għandhom jintużaw indikaturi komuni kif stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament skont l-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR]. Il-linji bażi tagħhom għandhom jiġu stabbiliti fil-livell ta’ żero u l-miri kumulattivi għandhom jiġu fissati għas-sena 2022.

1. Għandhom jintużaw indikaturi komuni tal-eżitu, kif stabbilit fl-Anness ta’ dan ir-Regolament, indikaturi ta’ riżultati speċifiċi għal programm u, fejn rilevanti, indikaturi tal-eżitu speċifiċi għal programm skont l-Artikolu 24(3) u l-Artikolu 7(2)(b)(ii) u (iv) ta’ dan ir-Regolament.

Għall-indikaturi tal-eżitu speċifiċi għal programm, il-linji bażi għandhom jiġu stabbiliti fil-livell ta’ żero u l-miri kumulattivi għandhom jiġu fissati għas-sena 2022.

2. Għall-indikaturi tal-eżitu komuni u speċifiċi għal programm, il-linji bażi għandhom jiġu stabbiliti fil-livell ta’ żero. Valuri ta’ mira kwantifikati kumulattivi għal dawn l-indikaturi għandhom jiġu ffissati għas-sena 2022.

Għall-indikaturi tar-riżultati speċifiċi għal programm, il-linji bażi għandhom jiġu stabbiliti bl-użu tad-dejta l-iżjed reċenti disponibbli u l-miri għandhom jiġu fissati għall-2022, iżda jistgħu jiġu espressi f'termini kwantitattivi jew kwalitattivi.

3. Għall-indikaturi tar-riżultati speċifiċi għal programm, li huma marbuta ma’ prijoritajiet ta’ investiment, il-linji bażi għandhom jużaw id-dejta l-iżjed reċenti disponibbli u l-miri għandhom jiġu fissati għall-2022. Il-miri jistgħu jiġu espressi f’termini kwantitattivi jew kwalitattivi.

 

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta att delegat skont l-Artikolu 29 sabiex temenda l-lista ta’ indikaturi komuni tal-eżitu fl-Anness għal dan ir-Regolament, sabiex tagħmel aġġustamenti, fejn ġustifikat biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress fl-implimentazzjoni tal-programm.

Emenda  85

Proposta għal regolament

Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 6% tal-ammont totali allokat għal programm ta’ kooperazzjoni, iżda ma għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000.

L-ammont tal-FEŻR allokat għall-assistenza teknika għandu jiġi limitat għal 6 % tal-ammont totali allokat għal programm ta’ kooperazzjoni. Għal programmi b'allokazzjoni totali li ma taqbiżx EUR 50 000 000, l-ammont tal-FEŻR allokat għal assistenza teknika għandu jkun limitat għal 7 % tal-ammont totali allokat, iżda ma għandux ikun inqas minn EUR 1 500 000 u mhux aktar minn EUR 3 000 000.

Emenda  86

Proposta għal regolament

Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 sabiex twaqqaf regoli speċifiċi addizzjonali dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa għall-programmi ta’ kooperazzjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati skont l-Artikolu 29 sabiex twaqqaf regoli speċifiċi dwar l-eliġibbiltà tan-nefqa għall-programmi ta' kooperazzjoni fir-rigward tal-ispejjeż tal-persunal, in-nefqa tal-uffiċċju u dik amministrattiva, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni, l-ispejjeż għall-kompetenzi u s-servizzi esterni u n-nefqa għat-tagħmir. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika l-atti delegati, adottati f'konformità mal-Artikolu 29, simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien erba' xhur mill-adozzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. Mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [FEŻR] jew dan ir-Regolament, il-kumitat ta’ monitoraġġ għandu jistabbilixxi regoli dwar l-eliġibbiltà għall-programm ta’ kooperazzjoni b’mod ġenerali.

2. Mingħajr ħsara għar-regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [FEŻR] dan ir-Regolament jew l-att delegat, imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istati Membri li jipparteċipaw fil-kumitat ta’ monitoraġġ għandhom jistabbilixxu regoli dwar l-eliġibbiltà għall-programm ta’ kooperazzjoni b’mod ġenerali.

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [FEŻR] jew dan ir-Regolament jew mill-kumitat ta’ monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż fejn issir in-nefqa għandhom japplikaw.

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [FEŻR], fl-att delegat imsemmi fil-paragrafu 1 jew fir-regoli, stabbiliti b'mod konġunt mill-Istati Membri li jipparteċipaw f'konformità mal-paragrafu 2, ir-regoli nazzjonali tal-Istat Membru fejn issir in-nefqa għandhom japplikaw.

Emenda  87

Proposta għal regolament

Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li tista’ tasal sa 15 % tal-kostijiet diretti minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-operazzjoni.

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li tista’ tasal sa 20 % tal-kostijiet diretti minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-operazzjoni.

Emenda  88

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Għal operazzjonijiet li jikkonċernaw attivitajiet promozzjonali u l-bini ta’ kapaċitajiet, nefqa tista’ ssir barra mill-parti tal-Unjoni taż-żona tal-programm sakemm jintlaħqu l-kundizzjonijiet fil-paragrafi 2(a) u 2(c).

3. Għal operazzjonijiet li jikkonċernaw assistenza teknika jew attivitajiet promozzjonali u l-bini ta’ kapaċitajiet, nefqa tista’ ssir barra mill-parti tal-Unjoni taż-żona tal-programm sakemm jintlaħqu l-kundizzjonijiet fil-paragrafi 2(a) u 2(c).

Emenda  89

Proposta għal regolament

Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin jipparteċipaw fi programm għandhom jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat Membru.

1. Għall-finijiet tal-Artikolu 113(1) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin jipparteċipaw fi programm ta' kooperazzjoni għandhom jiddeżinjaw awtorità ta’ ġestjoni unika, għall-finijiet tal-Artikolu 113(2) ta' dak ir-Regolament, awtorità ta' ċertifikazzjoni unika, u, għall-finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, awtorità tal-awditjar unika. L-awtorità ta’ ġestjoni u l-awtorità tal-awditjar għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat Membru.

 

L-Istati Membri li jkunu qegħdin jipparteċipaw fil-programm ta' kooperazzjoni jistgħu jinnominaw l-awtorità ta' ġestjoni unika biex tkun responsabbli mit-twettiq tal-funzjonijiet tal-awtoritajiet ta' ċertifikazzjoni. Tali nomina għandha tkun mingħajr ħsara għat-tqassim tar-responsabbiltajiet f'relazzjoni mal-applikazzjoni ta' korrezzjonijiet finanzjarji fost l-Istati Membri li jkunu qed jipparteċipaw kif stabbilit fil-programm ta' kooperazzjoni.

2. L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tirċievi l-ħlasijiet mill-Kummissjoni u għandha tagħmel ħlasijiet lill-benefiċjarju ewlieni skont l-Artikolu 122 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

2. L-awtorità ta’ ċertifikazzjoni għandha tirċievi l-ħlasijiet mill-Kummissjoni u għandha, bħala regola ġenerali, tagħmel ħlasijiet lill-benefiċjarju ewlieni skont l-Artikolu 122 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

Emenda  90

Proposta għal regolament

Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-awtorità ta’ ġestjoni ta’ programm ta’ kooperazzjoni għandha twettaq il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ġestjoni u tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni stabbiliti fl-Artikoli 114 u 115 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

1. L-awtorità ta’ ġestjoni ta’ programm ta’ kooperazzjoni għandha twettaq il-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 114 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], mingħajr ħsara għall-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

2. L-awtorità ta’ ġestjoni, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri u kwalunkwe pajjiż terz li jkun qiegħed jipparteċipa fi programm ta’ kooperazzjoni, għandha twaqqaf segretarjat konġunt.

2. L-awtorità ta’ ġestjoni, wara konsultazzjoni mal-Istati Membri u kwalunkwe pajjiż terz li jkun qiegħed jipparteċipa fi programm ta’ kooperazzjoni, għandha twaqqaf segretarjat konġunt.

Is-segretarjat konġunt għandu jassisti lill-awtorità ta’ ġestjoni u lill-kumitat ta’ monitoraġġ fit-twettiq tal-funzjonijiet rispettivi tagħhom. Is-segretarjat konġunt għandu jipprovdi wkoll informazzjoni lill-benefiċjarji potenzjali dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt programmi ta’ kooperazzjoni u għandu jassisiti lill-benefiċjarji fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet.

Is-segretarjat konġunt għandu jassisti lill-awtorità ta’ ġestjoni u lill-kumitat ta’ monitoraġġ fit-twettiq tal-funzjonijiet rispettivi tagħhom. Is-segretarjat konġunt għandu jipprovdi wkoll informazzjoni lill-benefiċjarji potenzjali dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament taħt programmi ta’ kooperazzjoni u għandu jassisiti lill-benefiċjarji fl-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet.

3. Il-verifiki skont l-Artikolu 114(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] għandhom jitwettqu mill-awtorità ta’ ġestjoni għaż-żona kollha tal-programm fejn l-awtorità ta’ ġestjoni hija REKT.

3. Fejn l-awtorità ta’ ġestjoni tkun REKT, il-verifiki skont l-Artikolu 114(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] għandhom jitwettqu minn jew taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni tal-anqas għal dawk l-Istati Membri u pajjiżi terzi li minnhom hemm membri parteċipanti fir-REKT.

4. Fejn l-awtorità ta’ ġestjoni ma tkunx tista’ twettaq verifiki taħt l-Artikolu 114(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] madwar iż-żona kollha tal-programm, kull Stat Membru jew pajjiż terz għandu jiddeżinja l-korp jew il-persuna responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn fir-rigward tal-benefiċjarji fuq it-territorju tiegħu (‘kontrollur(i)’).

4. Fejn l-awtorità ta’ ġestjoni ma twettaqx verifiki taħt l-Artikolu 114(4)(a) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] madwar iż-żona kollha tal-programm, jew fejn il-verifiki ma jitwettqux minn jew taħt ir-responsabbiltà tal-awtorità ta’ ġestjoni għal dawk l-Istati Membri u pajjiżi terzi li minnhom hemm membri parteċipanti fir-REKT skont il-paragrafu 3, kull Stat Membru jew, meta jkun aċċetta l-istedina li jipparteċipa fil-programm ta’ kooperazzjoni, il-pajjiż terz għandu jiddeżinja l-korp jew il-persuna responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn fir-rigward tal-benefiċjarji fuq it-territorju tiegħu (‘kontrollur(i)’). B’konnessjoni ma’ dan, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tissodisfa lilha nnifisha li n-nefqa ta’ kull benefiċjarju li jkun qed jipparteċipa f’operazzjoni ġiet ivverifikata minn kontrollur deżinjat. Kull Stat Membru għandu jiżgura li n-nefqa tista’ tiġi vverifikata f’perjodu ta’ tliet xhur mis-sottomissjoni tad-dokumenti mill-benefiċjarju.

Dawk il-kontrolluri għandhom, fejn possibbli, ikunu l-istess korpi responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn għall-programmi operazzjonali taħt l-għan ta' Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jew, fil-każ ta' pajjiżi terzi, għat-twettiq ta’ verifiki kumparabbli skont l-istrumenti ta' politika esterna tal-Unjoni.

Dawk il-kontrolluri jistgħu jkunu l-istess korpi responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn għall-programmi operazzjonali taħt l-għan ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jew, fil-każ ta’ pajjiżi terzi, għat-twettiq ta’ verifiki kumparabbli skont l-istrumenti ta’ politika esterna tal-Unjoni.

Kull Stat Membru jew pajjiż terz għandu jkun responsabbli għall-verifiki mwettqa fit-territorju tiegħu.

Kull Stat Membru jew, meta jkun aċċetta l-istedina biex jipparteċipa fil-programm ta’ kooperazzjoni, il-pajjiż terz għandu jkun responsabbli għall-verifiki mwettqa fit-territorju tiegħu.

Fejn il-provvista ta’ prodotti jew servizzi kofinanzjati tkun tista’ tiġi verifikata biss fir-rigward ta’ operazzjoni sħiħa, il-verifika għandha titwettaq mill-awtorità ta’ ġestjoni jew mill-kontrollur tal-Istat Mambru fejn ikun jinsab il-benefiċjarju ewlieni.

Fejn il-provvista ta’ prodotti jew servizzi kofinanzjati tkun tista’ tiġi verifikata biss fir-rigward ta’ operazzjoni sħiħa, il-verifika għandha titwettaq mill-awtorità ta’ ġestjoni jew mill-kontrollur tal-Istat Mambru fejn ikun jinsab il-benefiċjarju ewlieni.

Emenda  91

Proposta għal regolament

Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 22a

 

Il-funzjonijiet tal-awtorità ta’ ċertifikazzjoni

 

L-awtorità ta' ċertifikazzjoni ta' programm ta' kooperazzjoni għandha twettaq il-funzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 115 tar-Regolament (UE) Nru […]/2013 [CPR].

Emenda  92

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Fejn l-awtorità tal-awditjar ma jkollhiex l-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, għandha tiġi assistita minn grupp ta' awdituri magħmul minn rappreżentant minn kull Stat Membru jew pajjiż terz li jkunu qegħdin jipparteċipaw fil-programm ta' kooperazzjoni u jkunu qegħdin iwettqu l-funzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 116 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR].

2. Fejn l-awtorità tal-awditjar ma jkollhiex l-awtorizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, għandha tiġi assistita minn grupp ta' awdituri magħmul minn rappreżentant minn kull Stat Membru jew pajjiż terz li jkunu qegħdin jipparteċipaw fil-programm ta' kooperazzjoni u jkunu qegħdin iwettqu l-funzjonijiet ipprovduti fl-Artikolu 116 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR]. Kull Stat Membru jew pajjiż terz, meta jkun aċċetta l-invit biex jipparteċipa fil-programm ta' kooperazzjoni, għandu jkun responsabbli mill-awditjar imwettaq fit-territorju tiegħu.

Emenda  93

Proposta għal regolament

Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 24

Artikolu 20a

Akkreditazzjoni

Akkreditazzjoni

L-awtorità ta’ ġestjoni għandha tiġi akkreditata mill-korp tal-akkreditazzjoni tal-Istat Membru li fih tkun tinsab l-awtorità ta’ ġestjoni.

Il-proċedura għan-nomina tal-awtorità ta' ġestjoni u, fejn xieraq, tal-awtorità ta' ċertifikazzjoni, stabbilita fl-Artikolu 113a [CPR], għandha titwettaq mill-Istat Membru li fih tkun tinsab l-awtorità .

(Nota għat-tradutturi: l-Artikolu 24 fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 20a (ġdid) fl-emenda tal-Parlament u ġie emendat)

Emenda  94

Proposta għal regolament

Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 123 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], in-nefqa magħmula f’valuta oħra li ma tkunx l-euro għandha tiġi konvertita f’euro mill-benefiċjarji fix-xahar li waqtu tkun saret in-nefqa.

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 123 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], in-nefqa magħmula f’valuta oħra li ma tkunx l-euro għandha tiġi konvertita f’euro mill-benefiċjarji bl-użu tar-rata ta' kambju tal-kontabbiltà ta' kull xahar tal-Kummissjoni jew fix-xahar li matulu tkun saret in-nefqa, jew tax-xahar li matulu l-infiq ġie ppreżentat għall-verifika lill-awtorità ta' ġestjoni jew lill-kontrollur f'konformità mal-Artikolu 20, jew tax-xahar li matulu l-infiq ġie rappurtat lill-benefiċjarju ewlieni. Il-metodu li jintgħażel għandu jiġi stabbilit fil-programm ta' kooperazzjoni u jkun applikabbli għall-benefiċjarji kollha.

Emenda  95

Proposta għal regolament

Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 27

imħassar

Diżimpenn

 

B'deroga mill-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 127(1), iżda mingħajr ħsara għall-Artikolu127(4) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], il-Kummissjoni għandha tiddiżimpenja kwalunkwe parti mill-ammont ikkalkolat skont it-tieni subparagrafu ta' dak l-Artikolu fi programm ta' kooperazzjoni li ma ntużatx għall-ħlas tal-prefinanzjament inizjali u annwali, ħlasijiet, interim u l-bilanċ annwali sal-31 ta' Diċembru tat-tielet sena finanzjarja wara is-sena tal-impenn tal-baġit taħt il-programm ta' kooperazzjoni jew li għaliha ma tkunx intbagħtet applikazzjoni għall-ħlas skont l-Artikolu 126(1) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

 

Emenda  96

Proposta għal regolament

Kapitolu VIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

KAPITOLU VIIA (ĠDID)

 

PARTEĊIPAZZJONI TA' PAJJIŻI TERZI FI PROGRAMMI TA' KOOPERAZZJONI TRANSNAZZJONALI U INTERREĠJONALI

Emenda  97

Proposta għal regolament

Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 28

Artikolu 24a

Il-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi

Kundizzjonijiet ta' Implimentazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti regoli dettaljati dwar il-ġestjoni finanzjarja kif ukoll il-programmazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-kontroll tal-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fi programmi ta’ kooperazzjoni transnazzjonali u interreġjonali kif imsemmi fl-Artikolu 3(4), it-tieni subparagrafu, u (5) fil-programm ta’ kooperazzjoni rilevanti u/jew il-ftehim ta’ finanzjament rilevanti bejn il-Kummissjoni, kull wieħed mill-pajjiżi terzi u l-Istat Membru li fih ikun hemm l-awtorità ta’ ġestjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni rilevanti, kif xieraq.

Għandhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet applikabbli ta' implimentazzjoni tal-programm li jirregolaw il-ġestjoni finanzjarja kif ukoll il-programmazzjoni, il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u l-kontroll tal-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi permezz ta' kontribuzzjoni ta' riżorsi tal-IPA jew l-ENI għal programmi ta' kooperazzjoni transnazzjonali u interreġjonali fil-programm ta' kooperazzjoni rilevanti kif ukoll, fejn meħtieġ, fil-ftehim ta' finanzjament bejn il-Kummissjoni, kull Gvern tal-pajjiżi terzi kkonċernati u l-Istat Membru li jkun qed jospita l-awtorità ta' ġestjoni tal-programm ta' kooperazzjoni rilevanti. Il-kundizzjonijiet ta’ implimentazzjoni tal-programm għandhom ikunu konsistenti mar-regoli tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE.

(Nota għat-tradutturi: l-Artikolu 28 fit-test tal-Kummissjoni sar l-Artikolu 24a (ġdid) fl-emenda tal-Parlament u ġew emendati t-titolu u l-kontenut)

Emenda  98

Proposta għal regolament

Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 15(4) u l-Artikolu 17(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 17(1) tista’ tkun revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15(4) u fl-Artikolu 17(1) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe żmien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 17(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn min-notifika tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jkun estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 17(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill f'perjodu ta' xahrejn (2) min-notifika tal-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu għarrfu lill-Kummissjoni li huma ma jkunux se joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn (2) fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Emenda  99

Proposta għal regolament

Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 30

imħassar

Il-proċedura tal-kumitat

 

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat ta’ Koordinazzjoni tal-Fondi. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

 

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

 

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

 

Emenda  100

Proposta għal regolament

Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Għal dak li jirrigwarda l-objettiv ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, dan ir-Regolament ma għandu jaffettwa la l-kontinwazzjoni u lanqas il-modifika, inkluż it-tħassir totali jew parzjali, ta' appoġġ approvat mill-Kummissjoni fuq il-bażi tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1080/2006 jew kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra li tapplika għal dik l-assistenza fil-31 ta' Diċembru 2013, li konsegwentement għandhom japplikaw minn hemm 'il quddiem għal dik l-assistenza jew il-proġetti kkonċernati sal-għeluq tagħhom.

1. Dan ir-Regolament ma għandu jaffettwa la l-kontinwazzjoni u lanqas il-modifika, inkluż it-tħassir totali jew parzjali, ta' għajnuna approvata mill-Kummissjoni fuq il-bażi tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1080/2006 jew kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra li tapplika għal dik l-assistenza fil-31 ta' Diċembru 2013, li konsegwentement għandhom japplikaw minn hemm 'il quddiem għal dik l-assistenza jew il-proġetti kkonċernati sal-għeluq tagħhom.

2. L-applikazzjonijiet li jikkonċernaw l-objettiv ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea fil-perjodu 2007-2013 sabiex jiġi riċevut appoġġ taħt ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 qabel l-1 ta’ Jannar 2014 għandhom jibqgħu validi.

2. L-applikazzjonijiet sabiex wieħed jirċievi assistenza jew li jkunu approvati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1080/2006 qabel l-1 ta' Jannar 2014 għandhom jibqgħu validi.

Emenda  101

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

L-Artikoli 4 u 25-27 ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw b'effett mill-1 ta' Jannar 2014.

Emenda  102

Proposta għal regolament

Anness 1 – titolu tat-tabella

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Indikaturi komuni għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

Indikaturi komuni ta’ produzzjoni għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

(imsemmija fl-Artikolu 15)

 

Emenda  103

Proposta għal regolament

Anness – Investiment produttiv

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

UNITÀ

ISEM

Investiment produttiv

 

 

 

impriżi

Numru ta’ impriżi li jirċievu għotjiet

 

impriżi

Numru ta’ impriżi li jirċievu appoġġ finanzjarju minbarra għotjiet

 

impriżi

Numru ta’ impriżi li jirċievu appoġġ mhux finanzjarju

 

impriżi

Numru ta’ impriżi ġodda appoġġjati

 

EUR

Investiment privat li jkun daqs l-appoġġ pubbliku lil SMEs (għotjiet)

 

EUR

Investiment privat li jkun daqs l-appoġġ pubbliku lil SMEs (mhux għotjiet)

 

ekwivalenti għal full-time

Numru ta’ impjiegi maħluqa f’SMEs mgħejjuna

Turiżmu

żjarat

Numru ta’ żjarat f’attrazzjonijiet appoġġjati

Emenda

 

UNITÀ

ISEM

Investiment produttiv

 

 

 

impriżi

Numru ta' impriżi li qed jirċievu appoġġ

 

impriżi

Numru ta’ impriżi li jirċievu għotjiet

 

impriżi

Numru ta’ impriżi li jirċievu appoġġ finanzjarju minbarra għotjiet

 

impriżi

Numru ta’ impriżi li jirċievu appoġġ mhux finanzjarju

 

impriżi

Numru ta’ impriżi ġodda appoġġjati

 

impriżi

Numru ta' impriżi li qed jipparteċipaw fi proġetti ta' riċerka transkonfinali, transnazzjonali jew interreġjonali

 

organizzazzjonijiet

Numru ta' istituzzjonijiet ta' riċerka li qed jipparteċipaw fi proġetti ta' riċerka transkonfinali, transnazzjonali jew interreġjonali

 

EUR

Investiment privat li jkun daqs l-appoġġ pubbliku lil impriżi (għotjiet)

 

EUR

Investiment privat li jkun daqs l-appoġġ pubbliku lil impriżi (mhux għotjiet)

 

ekwivalenti għal full-time

Żieda fl-impjiegi f'impriżi appoġġjati

Turiżmu sostenibbli

Żjarat/sena

Żieda fin-numru mistenni ta' żjarat ta' siti appoġġjati ta' wirt kulturali u naturali u attrazzjonijiet

Emenda  104

Proposta għal regolament

Anness – Infrastruttura tal-ICT

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

UNITÀ

ISEM

Infrastruttura tal-ICT

persuni

Popolazzjoni koperta minn aċċess għall-‘broadband’ ta’ mill-inqas 30 Mbps

Emenda

 

UNITÀ

ISEM

Infrastruttura tal-ICT

unitajiet domestiċi

Unitajiet domestiċi addizzjonali bl-aċċess għall-'broadband' ta' mill-inqas 30 Mbps

Emenda  105

Proposta għal regolament

Anness – Trasport

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

UNITÀ

ISEM

Trasport

 

 

Ferrovija

km

Tul totali tal-linja ferrovjarja ġdida

 

 

li minnhom: TEN-T

 

km

Tul totali ta’ linja ferrovjarja mibnija mill-ġdid jew imtejba

 

 

li minnhom: TEN-T

Toroq

km

Tul totali ta' toroq mibnijin ġodda

 

 

li minnhom: TEN-T

 

km

Tul totali toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba

 

 

li minnhom: TEN-T

Trasport urban

żjarat ta' passiġġieri

Żieda fiż-żjarat ta’ passiġġieri bl-użu ta’ servizz ta’ trasport urban appoġġjat

Passaġġi fuq l-ilma intern

tunnellati-km

Żieda fil-merkanzija trasportata fuq passaġġi fuq l-ilma intern imtejba

Emenda

 

UNITÀ

ISEM

Trasport

 

 

Ferrovija

km

Tul totali ta' linja ferrovjarja ġdida

 

 

li minnhom: TEN-T

 

km

Tul totali ta’ linja ferrovjarja mibnija mill-ġdid jew imtejba

 

 

li minnhom: TEN-T

Toroq

km

Tul totali ta' toroq mibnija ġodda

 

 

li minnhom: TEN-T

 

km

Tul totali ta' toroq mibnija mill-ġdid jew imtejba

 

 

li minnhom: TEN-T

Trasport urban

km

Tul totali ta' linji ġodda jew imtejba tat-tramm jew tal-metro

Passaġġi fuq l-ilma intern

km

Tul totali ta' passaġġi fuq l-ilma intern imtejba jew maħluqa

Emenda  106

Proposta għal regolament

Anness – Ambjent

 

imħassar

Trattament tal-ilma tal-iskart

ekwivalenti ta' popolazzjoni

Popolazzjoni addizzjonali servita bi trattament imtejjeb ta' ilma tal-iskart

Prevenzjoni u ġestjoni tar-riskji

persuni

Popolazzjoni li tibbenefika minn miżuri għall-ħarsien kontra l-għargħar

 

persuni

Popolazzjoni li tibbenefika minn protezzjoni kontra n-nirien fil-foresti u miżuri oħra ta’ protezzjoni

Riabilitazzjoni tal-art

ettari

Erja totali tal-wiċċ ta' art riabilitata

imħassar

Natura u bijodiversità

ettari

Erja tas-superfiċje tal-ħabitats appoġġjata sabiex jinkiseb status aħjar ta' konservazzjoni

Emenda  107

Proposta għal regolament

Anness – Riċerka, Innovazzjoni:

 

imħassar

 

imħassar

 

Ekwivalenti għal full-time

Numru ta' riċerkaturi ġodda fl-entitajiet appoġġjati

 

Ekwivalenti għal full-time

Numru ta' riċerkaturi li jaħdmu f'faċilitajiet imtejba ta' infrastruttura għar-riċerka

 

Intrapriżi

Numru ta' impriżi li qed jikkooperaw ma' istituzzjonijiet tar-riċerka

 

EUR

Investiment privat li jkun daqs l-appoġġ pubbliku fl-innovazzjoni jew proġetti R&Ż

 

Intrapriżi

Numru ta' intrapriżi appoġġjati biex jiġu introdotti prodotti ġodda għas-suq

 

Intrapriżi

Numru ta' intrapriżi appoġġjati biex jiġu introdotti prodotti ġodda għall-impriża

Emenda  108

Proposta għal regolament

Anness – Eneġija u tibdil fil-klima

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

UNITÀ

ISEM

Eneġija u tibdil fil-klima

 

 

Sorsi ta’ enerġija rinnovabbli

MW

Kapaċità addizzjonali ta' produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli

Effiċjenza enerġetika

unitajiet domestiċi

Numru ta’ unitajiet domestiċi bi klassifikazzjoni mtejba tal-konsum enerġetiku

 

kWh/sena

Tnaqqis fil-konsum ta' enerġija primarja tal-bini pubbliku

 

utenti

Numru ta’ utenti addizzjonali tal-enerġija konnessi ma’ grilji intelliġenti

Tnaqqis tal-gassijiet serra

tunnellati ta’ CO2eq

Stima tat-tnaqqis tal-gassijiet serra f’ekwivalenti ta’ CO2

Emenda

 

UNITÀ

ISEM

Eneġija u tibdil fil-klima

 

 

Sorsi ta’ enerġija rinnovabbli

MW

Kapaċità addizzjonali ta' produzzjoni ta' enerġija rinnovabbli

Effiċjenza enerġetika

unitajiet domestiċi

Numru ta’ unitajiet domestiċi bi klassifikazzjoni mtejba tal-konsum enerġetiku

 

kWh/sena

Tnaqqis fil-konsum annwali ta' enerġija primarja tal-bini pubbliku

 

utenti

Numru ta’ utenti addizzjonali tal-enerġija konnessi ma’ grilji intelliġenti

Tnaqqis tal-gassijiet serra

tunnellati ta’ CO2eq

Stima tat-tnaqqis annwali tal-gassijiet serra

Emenda  109

Proposta għal regolament

Anness – Infrastruttura soċjali

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

UNITÀ

ISEM

Infrastruttura soċjali

 

 

Kura tat-tfal u edukazzjoni

persuni

Kapaċità tas-servizz tal-kura tat-tfal jew infrastruttura tal-edukazzjoni appoġġjati

Kura

persuni

Kapaċità tas-servizzi tas-saħħa appoġġjati

Djar

unitajiet domestiċi

Numru ta’ unitajiet domestiċi li jibbenefikaw minn kundizzjonijiet imtejba ta’ djar

Turiżmu

żjarat

Numru ta’ żjarat lejn attrazzjoni appoġġjata

Wirt kulturali

żjarat

Numru ta’ żjarat lejn postijiet appoġġjata

Emenda

 

UNITÀ

ISEM

Infrastruttura soċjali

 

 

Kura tat-tfal u edukazzjoni

persuni

Kapaċità tal-kura tat-tfal jew infrastruttura tal-edukazzjoni appoġġjati

Kura

persuni

Popolazzjoni koperta minn servizzi tas-saħħa mtejba

imħassar

imħassar

imħassar

Emenda  110

Proposta għal regolament

Anness – Żvilupp urban

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

UNITÀ

ISEM

Żvilupp urban

 

 

 

Persuni

Popolazzjoni li tgħix f’żoni bi strateġiji integrati ta’ żvilupp urban

 

metri kwadri

Spazju miftuħ ġdid f’żoni urbani

 

metri kwadri

Bini ġdid pubbliku jew kummerċjali f’żoni urbani

 

metri kwadri

Djar ġodda f’żoni urbani

Emenda

 

UNITÀ

ISEM

Indikaturi speċifiċi ta' żvilupp urban

 

 

 

Persuni

Popolazzjoni li tgħix f’żoni bi strateġiji integrati ta’ żvilupp urban

 

metri kwadri

Spazju miftuħ maħluq jew riabilitat f'żoni urbani

 

metri kwadri

Bini pubbliku jew kummerċjali mibni jew rinovat f'żoni urbani

 

Unitajiet domestiċi

Djar riabilitati f'żoni urbani

Emenda  111

Proposta għal regolament

Anness – Kapaċtà Istituzzjonali u Amministrazzjoni

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

UNITÀ

ISEM

Kapaċtà Istituzzjonali u Amministrazzjoni

 

 

 

numru

Numru ta’ proġetti li jippromwovu l-kooperazzjoni legali u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet

 

numru

Numru ta’ proġetti żviluppati u implimentati għall-appoġġ tal-implimentazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u dawk tal-baċini marittimi

 

numru

Numru ta’ proġetti fil-kooperazzjoni interreġjonali żviluppati sabiex tissaħħaħ l-effettività tal-politika ta’ koeżjoni

 

numru

Numru ta’ proġetti fil-kooperazzjoni interreġjonali żviluppati u implimentati sabiex tissaħħaħ l-effettività tal-politika ta’ koeżjoni

Emenda

 

UNITÀ

ISEM

imħassar

imħassar

imħassar

imħassar

imħassar

  • [1]  ĠU C 277, 13.9.2012, p. 96.
  • [2]  Għadu ma ġiex ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits (21.6.2012)

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Jens Geier

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-politika ta' koeżjoni hija l-istrument prinċipali tal-UE għall-investiment għall-appoġġ tal-prijoritajiet fl-Istrateġija Ewropa 2020 tal-Unjoni. Il-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea (KTE) hija waħda mill-objettivi tal-politika ta’ koeżjoni u tipprovdi qafas għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet konġunti u l-iskambji politiċi bejn atturi nazzjonali, reġjonali u lokali minn Stati Membri differenti jew mar-reġjuni konfinanti mill-istati mhux fl-UE. Dan huwa ta’ importanza saħansitra ikbar meta wieħed iqis li l-isfidi li qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom l-Istati Membri u r-reġjuni qegħdin jaqsmu dejjem iżjed il-fruntieri nazzjonali u reġjonali u jirrikjedu azzjoni konġunta u kooperattiva fil-livell territorjali xieraq. Il-KTE se tipprovdi wkoll kontribut importanti għat-trawwim tal-objettiv tat-Trattat ta' Lisbona għall-koeżjoni territorjali.

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal bażi legali speċifika għall-kontribuzzjoni tal-FEŻR (Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) lill-KTE. Din tissodisfa t-talba tal-Parlament Ewropew u għandha tiżgura li l-ispeċifiċità tal-KTE, b'mod partikulari d-dimensjoni multinazzjonali tagħha, tiġi indirizzata aħjar.

Skont il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, il-kooperazzjoni territorjali Ewropea tkun ta' appoġġ għal tliet tipi ta' kooperazzjoni: transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali. Il-kooperazzjoni transnazzjonali tkun partikularment prezzjuża għat-tisħiħ tal-koeżjoni territorjali tal-UE, kif ukoll tal-istrateġiji li tnedew dan l-aħħar għall-makroreġjuni u l-baċiri tal-baħar. Il-kooperazzjoni interreġjonali bejn ir-reġjuni tal-UE (u, jekk ikun hemm bżonn, pajjiżi terzi) hi mmirata lejn it-tisħiħ tal-iskambji tal-esperjenzi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni, b'mod partikulari permezz tat-tixrid tal-aħjar prattiki.

Fil-każ tal-kooperazzjoni mar-reġjuni mill-pajjiżi terzi koperti mill-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI) jew mill-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA), il-finanzjament mill-FEŻR jikkomplementa l-finanzjamenti mill-ENI u l-IPA. Madankollu, ikun essenzjali li tiġi żgurata t-tmexxija bla intoppi ta' dawn il-programmi, li, f'dawn l-aħħar snin, ġieli rriżultat diffiċli.

Il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi li talloka lill-KTE 3.48 % tal-pakkett totali previst għall-politika ta' koeżjoni li jkun jammonta għal EUR 11.7 biljun (fi prezzijiet kostanti tal-2011). Dan jindika żieda meta mqabbel mal-perjodu ta' programmar attwali.

(F'biljuni ta' EUR - prezzijiet kostanti tal-2011)

 

MFF

2007-2013

 

Proposta COM

MFF 2014-2020

 

 

 

Bidla %

Reġjuni ta' konverġenza

FEŻR + FSE

202,9

162,6

- 20 %

2007-13 tneħħija progressiva (konverġenza) + introduzzjoni progressiva (kompetittività) reġjuni /

2014-2020 reġjuni ta' tranżizzjoni

(FEŻR + FSE)

25,9

38,9

+50 %

Reġjuni: kompetittività / Reġjuni aktar żviluppati

(FEŻR + FSE)

44,3

53,1

+ 20 %

Kooperazzjoni territorjali

(FEŻR)

8,9

11,7

+31 %

Fond ta’ koeżjoni

71

68,7

- 3 %

2014-2020 Allokazzjoni żejda għar-reġjuni l-aktar imbiegħda u dawk b’densità ta' popolazzjoni baxxa

(FEŻR)

 

0,9

 

TOTAL

354

336

-5,3 %

Ir-Rapporteur jilqa' din iż-żieda proposta. Madankollu, din se tiddependi fuq l-eżitu finali tan-negozjati dwar il-pakkett sħiħ li se jiġi allokat għall-politika ta' koeżjoni u l-perċentwali ta' 3.48 % speċifikata fl-Artikolu 4 tal-proposta leġiżlattiva hi biss indikazzjoni għall-awtorità baġitarja. Ma tistax tiġi stabbilita sakemm jintlaħaq qbil dwar il-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020. Bl-istess mod, ir-Rapporteur jixtieq jisħaq fuq il-konvinzjoni li esprima l-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 li "hija meħtieġa żieda ta' mill-inqas 5% għall-MFF li jmiss" meta mqabbel mal-livell tal-2013, u li "l-ammonti allokati [għall-politika ta' koeżjoni] fil-perjodu ta' programmazzjoni finanzjarja attwali għandhom jinżammu tal-anqas fl-istess livell fil-perjodu li jmiss" li, milli jidher, mhux il-każ.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jilqa' l-isforzi ta' semplifikazzjoni tal-Kummissjoni, b'mod partikulari l-għażliet finanzjarji semplifikati permezz tal-użu ta' pagamenti b'rata fissa. Ir-Rapporteur jenfasizza wkoll li l-isforzi ta' semplifikazzjoni għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea huma ta' importanza partikulari kemm fil-livell tal-UE, kif ukoll f'dak nazzjonali minħabba d-dimensjoni multinazzjonali tagħha. Il-benefiċjarji jista' jkollhom jinforzaw settijiet ta' regoli differenti li joriġinaw mill-UE nnifisha, minn Stat Membru jew diversi Stati Membri, u possibilment minn pajjiżi terzi. Ir-Rapporteur ifakkar lill-Istati Membri dwar il-ħtieġa imperattiva li jiġu evitati kontradizzjonijiet jew inkonsistenzi bejn ir-regoli li jippromulgaw u dawk tal-UE u li tiġi evitata ż-żieda tal-piż amministrattiv għall-benefiċjarji. Anke l-amministrazzjoni finanzjarja tajba u t-trasparenza huma kwistjonijiet essenzjali.

Fl-aħħar, ir-Rapporteur jenfasizza li, minħabba l-ispeċifiċitajiet u l-kumplessitajiet tal-KTE, il-KE qed tipproponi li, eċċezzjonalment, tapplika r-regola n+3 fir-rigward tad-diżimpenji.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda

 

1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju speċifikat fil-proposta leġiżlattiva hu biss indikazzjoni lill-awtorità leġiżlattiva u ma jistax jiġi stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward il-proposta għal regolament li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-2020;

Emenda  2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda

 

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva"1; itenni li hemm bżonn ta' biżżejjed riżorsi addizzjonali fil-Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista’ tissodisfa l-prijoritajiet politiċi eżistenti tagħha u twettaq il-kompiti ġodda previsti mit-Trattat ta’ Lisbona, kif ukoll sabiex tirreaġixxi għal avvenimenti mhux mistennija; jirrimarka li anke b'żieda ta' mill-inqas 5 % fil-livell tar-riżorsi għall-MFF li jmiss meta mqabbel mal-livell tal-2013, tkun tista' ssir biss kontribuzzjoni limitata għall-ilħuq tal-objettivi u l-impenji miftehma tal-Unjoni u għall-prinċipju tas-solidarjetà tal-Unjoni; jisfida lill-Kunsill, jekk ma jaqbilx ma' dan l-approċċ, jidentifika b’mod ċar liema mill-prijoritajiet jew proġetti politiċi tiegħu jistgħu jitneħħew kompletament, minkejja l-valur miżjud Ewropew pruvat tagħhom;

 

_______________

 

1 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Emenda  3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda

 

1b. Ifakkar, b'mod partikolari, li fl-istess riżoluzzjoni l-Parlament Ewropew jenfasizza li "politika ta' koeżjoni msaħħa u li tirnexxi teħtieġ finanzjament adegwat" u jikkonkludi li "l-ammonti allokati għaliha fil-perjodu ta' programmazzjoni finanzjarja attwali għandhom jinżammu tal-anqas fl-istess livell fil-perjodu li jmiss";

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa -1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva", il-Parlament Ewropew saħaq fuq "[il-valur miżjud Ewropew] tal-politika ta' koeżjoni, peress li din il-politika hija mekkaniżmu stabbilit sew biex jintlaħqu t-tkabbir u l-impjiegi, strument importanti [għall-]konverġenza, l-iżvilupp sostenibbli u s-solidarjetà u waħda mill-aktar politiki sinifikanti, viżibbli u li kellhom suċċess tal-Unjoni għal deċennji sħaħ". Il-Parlament Ewropew irrimarka, madankollu, li politika ta' koeżjoni moderna għandha twettaq numru ta' riformi strutturali, partikolarment fil-qasam tas-semplifikazzjoni, tirreaġixxi għall-isfidi l-kbar li qed taffaċċja l-Unjoni u tippromwovi sinerġiji ma' politiki u strumenti oħra fil-post. Il-Parlament Ewropew esprima l-konvinzjoni tiegħu li l-politika ta' koeżjoni tal-UE għandha tibqa' politika għall-Unjoni kollha li tagħti l-aċċess għal riżorsi, esperjenzi u assistenza lir-reġjuni kollha tal-Unjoni Ewropea

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 64 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva".

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa -1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1a) Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011, il-Parlament Ewropew fakkar ukoll li l-politika ta' koeżjoni għandha importanza ikbar wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u issa li l-koeżjoni territorjali ġiet ankrata fit-Trattat; kien tal-fehma, f'dan ir-rigward, li għandha tissaħħaħ kull forma ta' kooperazzjoni territorjali (transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali) u enfasizza li għandhom ukoll jiġu indirizzati l-kooperazzjoni u l-istrateġiji makroreġjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 65 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ġunju 2011 "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u inklużiva".

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni, id-dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom iwasslu għal simplifikazzjoni konsiderevoli fuq il-livelli kollha involuti: il-benefiċjarji, l-awtoritajiet tal-programm, l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi parteċipanti, kif ukoll il-Kummissjoni.

(3) Sabiex iżidu l-valur miżjud tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni b'mod ġenerali, u sabiex iqisu d-dimensjoni multinazzjonali tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, id-dispożizzjonijiet speċifiċi għandhom iwasslu għal semplifikazzjoni konsiderevoli fuq il-livelli kollha involuti: il-benefiċjarji, l-awtoritajiet tal-programm, l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi parteċipanti, kif ukoll il-Kummissjoni, peress li l-benefiċjarji jista' jkollhom jinforzaw settijiet ta' regoli differenti, kemm mill-Unjoni nnifisiha, kemm minn Stat Membru jew diversi Stati Membri u possibilment minn pajjiżi terzi. Għandha tingħata attenzjoni partikulari għall-ħtieġa li jiġu evitati inkonsistenzi bejn dawk is-settijiet ta' regoli differenti u tiġi evitata ż-żieda tal-piż amministrattiv.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Għandhom jiġu ffissati kriterji oġġettivi għad-deżinjazzjoni ta’ reġjuni u żoni eliġibbli. Għal dan il-fini, l-identifikazzjoni ta’ reġjuni u żoni eliġibbli fil-livell tal-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilta bir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS).

(8) Għandhom jiġu ffissati kriterji oġġettivi u trasparenti għad-deżinjazzjoni ta’ reġjuni u żoni eliġibbli. Għal dan il-fini, l-identifikazzjoni ta’ reġjuni u żoni eliġibbli fil-livell tal-Unjoni għandha tkun ibbażata fuq is-sistema komuni ta’ klassifikazzjoni tar-reġjuni stabbilta bir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS).

Emenda  8

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16) L-għażla tal-objettivi tematiċi għandha tiġi limitata sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-politika ta’ koeżjoni madwar l-Unjoni. Madankollu, il-konċentrazzjoni taħt il-kooperazzjoni interreġjonali għandha tiġi riflessa fil-għan ta' kull operazzjoni pjuttost milli f'limitazzjoni tan-numru ta' objettivi tematiċi, sabiex tiġi sfruttata għal kollox il-kooperazzjoni interreġjonali għat-tisħiħ tal-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni skont l-għanijiet ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u l-Kooperazzjoni territorjali Ewropea.

(16) L-għażla tal-objettivi tematiċi għandha tiġi limitata sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-politika ta’ koeżjoni madwar l-Unjoni. Madankollu, il-konċentrazzjoni taħt il-kooperazzjoni interreġjonali għandha tiġi riflessa fil-għan ta' kull operazzjoni aktar milli f'limitazzjoni tan-numru ta' objettivi tematiċi, sabiex tiġi sfruttata għal kollox il-kooperazzjoni interreġjonali għat-tisħiħ tal-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni skont l-għanijiet ta’ Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi u l-Kooperazzjoni territorjali Ewropea. It-titjib tal-implimentazzjoni u l-kwalità tal-infiq għandhom jikkostitwixxu prinċipji gwida biex jinkisbu l-objettivi tal-programm, waqt li jiġi żgurat l-użu ottimali tar-riżorsi finanzjarji;

Emenda  9

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn Stat Membru wieħed, ir-regola ġenerali stabbilita fir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] li kull Stat Membru jadotta r-regoli ta’ eliġibbiltà nazzjonali tiegħu mhijiex xierqa għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea. Abbażi tal-esperjenza mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-13, għandha tiġi stabbilita ġerarkija ċara tar-regoli ta’ eliġibilità b'caqliq qawwi lejn regoli konġunti ta' eliġibbiltà.

(25) Minħabba l-involviment ta’ iżjed minn Stat Membru wieħed, ir-regola ġenerali stabbilita fir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] li kull Stat Membru jadotta r-regoli ta’ eliġibilità nazzjonali tiegħu mhijiex xierqa għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea. Abbażi tal-esperjenza mill-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-13, għandha tiġi stabbilita ġerarkija ċara tar-regoli ta’ eliġibilità b'caqliq qawwi lejn regoli konġunti ta' eliġibilità u għandhom jiġu evitati kontradizzjonijiet u inkonsistenzi bejn ir-Regolament (UE) Nru .../2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar [ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni], ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni u r-regoli nazzjonali.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [FEŻR] jew dan ir-Regolament jew mill-kumitat ta’ monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż fejn issir in-nefqa għandhom japplikaw.

3. Għal kwistjonijiet mhux koperti mir-regoli dwar l-eliġibbiltà stabbiliti fi jew abbażi tal-Artikoli 55 sa 61 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], ir-Regolament (UE) Nru […]/2012 [FEŻR], ir-Regolament (UE) Nru .../2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar [ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni], jew dan ir-Regolament jew mill-kumitat ta’ monitoraġġ, ir-regoli nazzjonali tal-pajjiż fejn issir in-nefqa għandhom japplikaw, u m'għandhom la jikkontradixxu r-regoli tal-Unjoni u lanqas iżidu piż amministrattiv sproporzjonat għall-benefiċjarju.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin jipparteċipaw fi programm għandhom jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat Membru.

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin jipparteċipaw fi programm ta' kooperazzjoni għandhom jakkreditaw awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat Membru.

PROĊEDURA

Titolu

Appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

Referenzi

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

25.10.2011

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

25.10.2011

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Jens Geier

6.2.2012

Data tal-adozzjoni

20.6.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

2

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný

OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits (30.5.2012)

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Georgios Stavrakakis

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

F'dan il-punt tal-proċedura ta' negozjati, ir-rapporteur jixtieq iressaq ċerti emendi, marbuta mal-kwistjonijiet li ġejjin:

- L-emendi mressqa fl-Artikolu 7 jindirizzaw żewġ kwistjonijiet separati. L-ewwel emenda għandha l-għan li tagħti lill-Istati Membri li qed jipparteċipaw l-għażla li jkollhom entità unika maħtura sabiex tipprovdi opinjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-ugwaljanza, li twassal għal semplifikazzjoni kunsiderevoli fl-implimentazzjoni ta' din il-kundizzjoni. It-tieni emenda qed tiġi proposta sabiex jiġi ċċarat il-proċess għal modifikazzjoni ta' programm ta' kooperazzjoni, peress li l-proposta tal-Kummissjoni attwalment ma tindirizzax din il-kwistjoni.

- Għas-semplifikazzjoni u l-allinjament tar-Regolament dwar il-kooperazzjoni territorjali Ewropea mar-Regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni (CPR), tressqet emenda fl-Artikolu 20, li tistipula li l-Istati Membri għandu jingħatalhom il-permess ikollhom awtorità ta' awditjar fi ħdan l-istess entità bħall-awtorità amministrattiva, bil-kundizzjoni li dawn ikunu funzjonalment indipendenti.

- L-awtoritajiet ta' awditjar jistgħu ma jkollhomx id-drittijiet neċessarji sabiex iwettqu awditjar fid-diversi Stati Membri. Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi grupp ta' awdituri b'rappreżentanti minn kull Stat Membru. L-emendi mressqin fl-Artikolu 23 jikkjarifikaw li dawn ir-rappreżentanti kollha għandhom ikunu indipendenti u jkollhom l-għarfien espert u l-kompetenza professjonali neċessarji. Barra minn hekk, l-awtorità tal-awditjar għandha tispjega l-miżuri meħuda f'dan ir-rigward fl-istrateġija ta' awditjar.

- L-emenda mressqa fl-Artikolu 25 tagħti l-possibilità li jsir użu minn kont uniku għall-flussi ta' flus kollha fir-rigward ta' programm ta' kooperazzjoni individwali. Tali possibilità tissemplifika l-amministrazzjoni u tipprovdi rendikont ta' awditjar ċar.

Għalkemm f'dan l-istadju ma tressqu l-ebda emendi rilevanti, ir-rapporteur jixtieq jiġbed l-attenzjoni tal-Kumitat għal tliet kwistjonijiet, li skont l-eżitu tar-riżultati tad-dibattitu rigward ir-Regolament dwar id-dispożizzjonijiet komuni (COM(2011)0615) jista' jkun jeħtiġilhom riflessjoni ulterjuri:

(1)  Is-CPR jistabbilixxi r-regolamenti għat-twettiq ta' rieżami tal-prestazzjoni fl-2017 u fl-2019 sabiex tiġi vvalutata l-kisba ta' stadji importanti stabbiliti fil-programmi. Fid-dawl tad-diversi atturi involuti, mhuwiex kompletament ċar kif dan ir-rekwiżit se jkun applikat għar-Regolament dwar il-kooperazzjoni territorjali Ewropea.

(2)  Is-CPR jintroduċi 'kuntratti ta' sħubija', li se jistabbilixxu l-arranġamenti biex jiġi żgurat l-allinjament tal-programmi operattivi mal-miri tal-Unjoni għall-2020. Ir-Regolament dwar il-kooperazzjoni territorjali Ewropea ma jindirizzax l-isfidi speċifiċi għall-kuntratti ta' sħubija li jirriżultaw minn kooperazzjoni transkonfinali bejn Stati Membri u pajjiżi terzi bi strutturi differenti ħafna.

(3)  Skont l-Artikolu 41 tas-CPR għandu jiġi stabbilit 'kumitat tas-sorveljanza', li jissorvelja l-implimentazzjoni tal-programm. Tali kumitat ta' sorveljanza jeħtieġ li jkun stabbilit anke għall-programmi tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea. Madankollu l-proposta tal-Kummissjoni ma tindirizzax il-partikolaritajiet tal-programmi tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea u b'mod partikolari l-kwistjoni tad-drittijiet tal-vot, fid-dawl tal-istrutturi differenti fi Stati Membri u pajjiżi terzi.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) Ir-Regolament (UE) Nru [...]/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit annwali tal-Unjoni1 jistipula l-prinċipji ġenerali fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit annwali tal-Unjoni. Huwa neċessarju li tiġi żgurata l-konsistenza bejn dak ir-Regolament u d-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-FEŻR.

 

___________

 

1 ĠU L...

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha tkun responsabbli għat-twettiq tal-funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri għandu jkun jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar tal-programm.

(31) Awtorità unika tal-awditjar għandha tkun responsabbli għat-twettiq tal-funzjonijiet kollha elenkati fl-Artikolu 116 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] sabiex ikunu żgurati standards uniformi fuq iż-żona kollha tal-programm. Fejn dan ma jkunx possibbli, grupp ta’ awdituri għandu jkun jista’ jassisti lill-awtorità tal-awditjar tal-programm. L-applikazzjoni ta' standards internazzjonali ta' awditjar għandha tkun meħtieġa sabiex ikun żgurat livell adegwat ta' kwalità fir-rigward tal-attività ta' awditjar.

Emenda          3

Proposta għal regolament

Artikolu 7 - paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jissottomettu opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-punti (ii) u (iii) mal-proposta għal programm ta’ kooperazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jissottomettu opinjoni tal-korpi nazzjonali tal-ugwaljanza dwar il-miżuri stabbiliti fil-punti (ii) u (iii) mal-proposta għal programm ta’ kooperazzjoni. L-Istati Membri jistgħu jaħtru entità nazzjonali ta' ugwaljanza waħda sabiex tipprovdi tali opinjoni dwar it-totalità ta' kull programm ta' kooperazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħti lill-Istati Membri li qed jipparteċipaw l-għażla li jkollhom entità unika maħtura sabiex tipprovdi opinjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-ugwaljanza, li twassal għal semplifikazzjoni kunsiderevoli fl-implimentazzjoni ta' din il-kundizzjoni.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-territorji parteċipanti, fejn applikabbli, għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ programm ta’ kooperazzjoni qabel is-sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-Istati Membri parteċipanti kollha sabiex jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni.

5. L-Istati Membri u l-pajjiżi terzi jew it-territorji parteċipanti, fejn applikabbli, għandhom jikkonfermaw bil-miktub il-ftehim tagħhom dwar il-kontenut ta’ programm ta’ kooperazzjoni qabel is-sottomissjoni tiegħu lill-Kummissjoni. Dan il-ftehim għandu jinkludi wkoll impenn tal-Istati Membri parteċipanti kollha sabiex jipprovdu l-kofinanzjament meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ kooperazzjoni. L-istess proċedura, jiġifieri il-qbil tal-Istati Membri u tal-pajjiżi terzi jew territorji parteċipanti kollha għandu jkun neċessarju f'każ ta' emenda tal-programm ta' kooperazzjoni skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru [...]/2012 [CPR].

Emenda  5

Proposta għal regolament

Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li tista’ tasal sa 15 % tal-kostijiet diretti minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-operazzjoni.

Il-kostijiet tal-persunal ta’ operazzjoni jistgħu jiġu kkalkulati bħala rata fissa li tista’ tasal sa 20 % tal-kostijiet diretti minbarra l-kostijiet tal-persunal ta’ dik l-operazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ir-rata perċentwali proposta mill-Kummissjoni tidher baxxa wisq, fid-dawl tan-natura tal-programmi KTE, li jirrikjedu spejjeż tal-persunal partikolarment għoljin.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin jipparteċipaw fi programm għandhom jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat Membru.

1. Għall-finijiet tal-Artikoli 113(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR], l-Istati Membri li jkunu qegħdin jipparteċipaw fi programm ta' kooperazzjoni għandhom jaħtru awtorità ta’ ġestjoni unika u, għall-finijiet tal-Artikolu 113(4) ta' dak ir-Regolament, awtorità tal-awditjar unika, li għandhom ikunu jinsabu fl-istess Stat Membru. L-Istati Membri li jkunu qed jipparteċipaw fi programm ta' kooperazzjoni jistgħu jaħtru awtorità amministrattiva unika bħala awtorità ta' ċertifikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-awtorità amministrattiva tal-programm KTE ma tkunx sfurzata tieħu l-inkarigu li tiċċertifika l-programm; l-inkorporazzjoni tal-kompiti tal-ġestjoni u taċ-ċertifikazzjoni għandha tkun fakultattiva.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a. L-awtorità amministrattiva u l-awtorità ta' awditjar jistgħu jkunu parti mill-istess awtorità jew entità pubblika, bil-kundizzjoni li l-prinċipju tas-separazzjoni ta' funzjonijiet jiġi rispettat.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tressqet sabiex ir-Regolament dwar il-kooperazzjoni territorjali Ewropea jiġi ssemplifikat u allinjat mas-CPR, li jistipula li l-Istati Membri għandu jingħatalhom il-permess ikollhom awtorità ta' awditjar fi ħdan l-istess entità bħall-awtorità amministrattiva, bil-kundizzjoni li dawn ikunu funzjonalment indipendenti. Dan jippermetti lill-Istati Membri jkomplu jibnu fuq il-kompetenzi miksuba fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawk il-kontrolluri għandhom, fejn possibbli, ikunu l-istess korpi responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn għall-programmi operazzjonali taħt l-għan ta' Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jew, fil-każ ta' pajjiżi terzi, għat-twettiq ta’ verifiki kumparabbli skont l-istrumenti ta' politika esterna tal-Unjoni.

Dawk il-kontrolluri jistgħu jkunu l-istess korpi responsabbli għat-twettiq ta’ verifiki bħal dawn għall-programmi operazzjonali taħt l-għan ta' Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi jew, fil-każ ta' pajjiżi terzi, għat-twettiq ta’ verifiki kumparabbli skont l-istrumenti ta' politika esterna tal-Unjoni.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-awdituri għandhom ikunu funzjonalment indipendenti mill-kontrolluri li jwettqu verifiki taħt l-Artikolu 22.

3. L-awtorità ta' awditjar għandha tiżgura li kull rappreżentant kif imsemmi f'paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu jkun funzjonalment indipendenti, b'mod partikolari mill-kontrolluri li jwettqu verifiki taħt l-Artikolu 22, u li dak ir-rappreżentant ikollu l-għarfien espert u l-kompetenza professjonali neċessarji sabiex iwettaq awditjar skont standards tal-awditjar aċċettati internazzjonalment.

Ġustifikazzjoni

L-awtorità ta' awditjar hija element importanti għall-Kummissjoni sabiex twettaq ir-rwol ta' sorveljanza tagħha. L-applikazzjoni ta' standards ta' awditjar aċċettati internazzjonalment tiżgura livell adegwat ta' kwalità tal-attività tal-awditjar. Barra minn hekk, din l-emenda tikkjarifika li dawn ir-rappreżentanti kollha għandhom ikunu indipendenti u jkollhom l-għarfien espert u l-kompetenza professjonali neċessarji.

Emenda  10

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. L-istrateġija ta' awditjar prevista fl-Artikolu 116(4) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] għandha tispjega l-miżuri meħuda mill-awtorità ta' awditjar biex tikkonforma mal-kundizzjonijiet stipulati f'paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet ta' awditjar jistgħu ma jkollhomx id-drittijiet neċessarji sabiex iwettqu awditjar fid-diversi Stati Membri. Għalhekk, il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi grupp ta' awdituri b'rappreżentanti minn kull Stat Membru. L-awtorità tal-awditjar għandha tispjega l-miżuri li ttieħdu f'dan ir-rigward fl-istrateġija ta' awditjar.

Emenda  11

Proposta għal regolament

Artikolu 23 – paragrafu 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b. Ir-rapporti mill-awtorità ta' awditjar għandhom jitressqu lill-entitajiet ta' sorveljanza nazzjonali tal-Istati Membri li jkunu qed jipparteċipaw fil-programm ta' kooperazzjoni territorjali u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-appoġġ mill-FEŻR lill-programmi ta’ kooperazzjoni għandu jitħallas f’kont uniku mingħajr l-ebda subkontijiet nazzjonali.

1. L-appoġġ mill-FEŻR lill-programmi ta’ kooperazzjoni għandu jitħallas f’kont uniku mingħajr l-ebda subkontijiet nazzjonali. Dan il-kont jista' jintuża għall-infiq u d-dħul kollha b'konnessjoni ma' dan il-programm.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi l-possibilità li jsir użu minn kont uniku għall-flussi ta' flus kollha fir-rigward ta' programm ta' kooperazzjoni individwali. Tali possibilità tissemplifika l-amministrazzjoni u tipprovdi rendikont ta' awditjar ċar.

PROĊEDURA

Titolu

Appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

Referenzi

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

25.10.2011

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

CONT

25.10.2011

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Georgios Stavrakakis

24.11.2011

Data tal-adozzjoni

29.5.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá

OPINJONI tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (8.6.2012)

għall-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għas-sostenn mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali lill-għan tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Rapporteur (għal opinjoni): Jaromír Kohlíček

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan ir-regolament jistabbilixxi l-ambitu tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali rigward l-għan tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea. Il-Kummissjoni għażlet li tipproponi regolament separat għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea sabiex tqis bis-sħiħ l-ispeċifiċitajiet tagħha u l-kuntest ta' diversi pajjiżi tagħha.

Wieħed mill-elementi ġodda f'din il-proposta huwa d-dispożizzjonijiet dwar il-konċentrazzjoni tematika u l-prijoritajiet ta’ investiment. It-titjib fl-iffokar strateġiku tal-programmi u fl-orjentament tar-riżultati tagħhom huma lkoll passi pożittivi 'l quddiem. Barra minn hekk, it-tnaqqis fil-piżijiet amministrattivi u l-previżjoni ta' aktar armonizzazzjoni fir-regoli huma neċessarji biex tkun faċilitata l-implimentazzjoni tal-programm u jkun faċilitat is-suċċess ġenerali tal-kooperazzjoni. Ir-rapporteur jemmen li, fuq it-talba tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill, il-Kummissjoni għandha tipprovdi rapporti ta' aġġornament dwar l-effiċjenza tal-Politika ta' Koeżjoni u tal-valur miżjud u t-tkabbir li toħloq.

Minkejja li l-proposta tal-Kummissjoni tirrappreżenta titjib ċar fil-biċċa l-kbira tal-oqsma, għad hemm lok għal progress. Ir-rapporteur inkorpora xi kwestjonijiet importanti u speċifiċi tat-trasport f'oqsma ewlenin bħall-prijoritajiet ta' investiment imfissra fil-qosor fil-proposta. L-għan tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea huwa partikolarment utli biex isolvi problemi transkonfinali u sfidi lokali komuni. L-aċċessibbiltà l-infrastrutura u l-konnessjonijiet tat-trasport dgħajfa f'dawn l-oqsma ewlenin huma tabilħaqq kwestjonijiet importanti flimkien man-nuqqas ta' netwerks adegwati għat-trasport transkonfinali. Barra minn hekk, ir-rapportuer tiegħek ma ttraskurax l-aspett turistiku fir-rigward tal-isfruttament tal-potenzjal taż-żoni transkonfinali li s'issa ma ġiex sfruttat.

Fir-rigward tad-delega ta' setgħat lill-Kummissjoni, wieħed jista' jsostni li l-ambitu huwa wiesa' żżejjed. Ir-rapporteur qed ifittex li jillimita t-tul taż-żmien li fih il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati u tistabbilixxi kundizzjonijiet għall-estensjoni ta’ dawn is-setgħat. Ir-rekwiżit ta’ tfassil ta’ rapport jippermetti li l-Parlament u l-Kunsill ikollhom bażi regolari li fuqha jkunu jistgħu jiġu vvalutati l-proposti futuri. Dan iqis ukoll il-formulazzjoni standard ġdida tal-Parlament Ewropew rigward l-atti delegati.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal regolament

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tfisser l-indirizzar tal-iżbilanċi territorjali eżistenti u t-tneħħija tad-diskrepanzi fl-iżvilupp u l-aċċessibilità. Biex dan iseħħ, jeħtieġ li jitranġa l-bilanċ bejn żoni kostali u interni, żoni urbani u rurali, u żoni b'konnessjonijiet tajbin u żoni mbiegħda. Din il-korezzjoni hija waħda mill-prijoritajiet tal-politika ta' koeżjoni. Din il-ħtieġa hi aktar qawwija f'reġjuni konfinali u titlob azzjoni xierqa mill-FEŻR u l-kooperazzjoni territorjali. B'kunsiderazzjoni ta' din l-ambizzjoni, jenħtieġ li jiġi promoss u żgurat ippjanar tat-territorju favur l-ambjent, ibbażat fuq trasport, produzzjoni, enerġija, u infrastrutturi turistiċi u ta' servizz effiċjenti, li jistgħu jintużaw mingħajr ostakoli fiżiċi, tekniċi jew amministrattivi fi ħdan u bejn l-Istati Membri. Din il-forma ta' approċċ integrat hi kapaċi ssostni tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv u tikseb l-objettivi li l-Unjoni stabbilixxiet għaliha nnifisha fil-qasam tal-kooperazzjoni territorjali.

Ġustifikazzjoni

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali hi sine qua non għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv fl-Ewropa, iżda l-persistenza tal-iżbilanċi territorjali f'termini ta' dinamiżmu u aċċesibilità qed ixxekkel l-iżbilanċi. Biex tingħeleb din is-sitwazzjoni, jeħtieġ li jiġu promossi sforzi biex jitranġa l-iżbilanċ territorjali, permezz tal-objettiv ta' kooperazzjoni territorjali fil-FEŻR, abbażi ta' użu effiċjenti tal-infrastruttura.

Emenda  2

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha timmira sabiex issolvi sfidi komuni identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-konfini (bħal aċċessibbiltà limitata, ambjent tan-negozju mhux xieraq, in-nuqqas ta’ netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ informazzjoni u teknoloġiji tal-informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u raggruppamenti għar-riċerka u l-innovazzjoni transkonfinali, l-integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-xogħol, il-kooperazzjoni fost l-universitajiet jew ċentri tas-saħħa), waqt li ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-komunitajiet.

(5) Il-kooperazzjoni transkonfinali għandha timmira sabiex issolvi sfidi komuni identifikati b’mod konġunt fir-reġjuni tal-konfini (bħal problemi relatati mal-kontinwità territorjali, aċċessibbiltà limitata u konnessjonijiet ta' trasport insuffiċjenti jew ineżistenti, inklużi punti ta' konġestjoni fi ħdan in-netwerks fundamentali tat-trasport , industriji lokali li qegħdin jimmanjaw, ambjenti tan-negozju mhux xierqa, in-nuqqas ta’ netwerks fost l-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali, riċerka u innovazzjoni u l-użu ta’ informazzjoni u teknoloġiji tal-informazzjoni, it-tniġġis ambjentali, il-prevenzjoni ta’ riskji, attitudnijiet negattivi lejn iċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-viċinat) u tisfrutta l-potenzjalitajiet mhux sfruttati fiż-żona tal-konfini (l-iżvilupp ta’ faċilitajiet u raggruppamenti għar-riċerka u l-innovazzjoni transkonfinali, l-iżvilupp tal-iskambju kulturali l-integrazzjoni transkonfinali tas-suq tax-xogħol, appoġġ għal netwerks transkonfinali tat-trasport sostenibbli, fejn possibbli appoġġ għal konnessjonijiet ferrovjarji jew marittimi, il-promozzjoni ta' turiżmu transkonfinali sostenibbli u l-kummerċjalizzazzjoni konġunta, titjib fl-infrastruttura turistika, il-kooperazzjoni fost l-universitajiet jew ċentri tas-saħħa, u l-iżvilupp ta 'proġetti speċifiċi fis-settur turistiku), waqt li ttejjeb il-proċess ta’ kooperazzjoni għall-fini tal-iżvilupp armonjuż ġenerali tal-Unjoni. Fil-każ ta' programm transkonfinali bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-kontei fuq il-konfini tal-Irlanda f'appoġġ għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni, il-FEŻR għandu jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni tal-istabbilitàsoċjali u ekonomika fir-reġjuni kkonċernati, notevolment permezz ta' azzjonijiet għall-promozzjoni tal-koeżjoni bejn il-komunitajiet.

Emenda  3

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni transkonfinali għandhom jiġu definiti billi jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-promozzjoni tal-iżvilupp territorjali integrat. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi ż-żoni ta’ kooperazzjoni transnazzjonali.

(10) Iż-żoni għal kooperazzjoni transkonfinali għandhom jiġu definiti billi jitqiesu l-azzjonijiet meħtieġa għall-promozzjoni tal-iżvilupp territorjali integrat li jiffaċilità l-mobilità bejn iż-żoni turistiċi u tal-madwar. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi ż-żoni ta’ kooperazzjoni transnazzjonali.

Emenda  4

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) Skont il-programm operattiv tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport , il-prijorità għandha tingħata lill-finanzjament ta' proġetti li jikkonċernaw il-konnessjoniiet transkonfinali neqsin u dawk li għandhom l-għan li jneħħu l-punti ta' konġestjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-mobbiltà u biex it-territorji u b'mod partikolari d-destinazzjonijiet turistiċi jsiru aktar aċċessibbli. Sabiex jinkisbu dawn l-objettivi, jenħtieġ li jinstab bilanċ ġust bejn l-użu tal-faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-Fond ta' Koeżjoni u l-FEŻR, b'mod partikolari permezz tal-objettiv tal-"Kooperazzjoni Territorjali Ewropea".

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni territorjali Ewropea u b'hekk jintlaħqu l-prijoritajiet stipulati fl-Istrateġija Ewropa 2020, l-Unjoni Ewropea teħtieġ tagħmel dak kollu possibbli biex tiffaċilita l-mobilità bejn it-territorji tagħha. In-netwerks trans-Ewropew tat-trasport huma waħda mill-għodod għall-implimentazzjoni ta' din il-politika u għaldaqstant tifforma parti mill-kriterji għall-allokazzjoni tal-fondi permezz tal-FEŻR u tal-objettiv għall-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea b'mod partikolari.

Emenda  5

Proposta għal regolament

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ investiment taħt l-objettivi tematiċi differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni transkonfinali ta' kooperazzjoni legali u amministrattiva u kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, ta' kooperazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali ta’ kooperazzjoni marittima transkonfinali mhux koperta minn programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

(17) Sabiex jintlaħqu l-miri u l-għanijiet għat-tnaqqis tal-impatt fuq il-klima, kif ukoll tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv stabbiliti fl-istrateġija Ewropa 2020, il-FEŻR taħt l-għan ta' kooperazzjoni territorjali Ewropea għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tematiċi sabiex tiġi żviluppata ekonomija bbażata fuq l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, għall-promozzjoni ta’ ekonomija iżjed ekoloġika, iżjed effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u iżjed kompetittiva, sabiex jiġi mħeġġeġ il-ħolqien ta’ numru għoli ta’ impjiegi li jwassal għal koeżjoni soċjali u territorjali, u l-iżvilupp ta’ kapaċità amministrattiva. Madankollu, il-lista tal-prijoritajiet ta’ investiment taħt l-objettivi tematiċi differenti għandha tiġi adatta għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea, b’mod partikolari billi tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni transkonfinali ta' kooperazzjoni legali u amministrattiva u kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, ta' żvilupp, titjib jew espansjoni tal-infrastruttura tat-trasport u tat-turiżmu, ta' kooperazzjoni fl-oqsma tal-impjiegi, it-taħriġ u l-inklużjoni soċjali f'perspettiva transkonfinali, billi tiġi permessa l-kontinwazzjoni taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali ta’ kooperazzjoni marittima transkonfinali mhux koperta minn programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, u bl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u ta’ baċini tal-baħar.

Emenda  6

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-kontenut ta' programmi ta' kooperazzjoni skont l-għan tal-kooperazzjoni teritorjali Ewropeja jiġu adattati għall-ħtiġijiet speċifi tagħhom. Għalhekk huma jeħtieġu wkoll li jkopru aspetti neċessarji għall-implimentazzjoni effikaċji fuq it-territorju tal-Istati Membri parteċipanti, bħall-korpi responsabbli għall-awditjar u l-kontroll, il-proċedura għat-twaqqif ta’ segretarjat konġunt, u l-allokazzjoni ta’ obbligazzjonijiet f’każ ta’ korrezzjonijiet finanzjarji. Barra dan, minħabba l-karattru orizzontali tal-programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali, il-kontenut ta’ programmi ta’ kooperazzjoni bħal dawn għandu jiġi adatt, b’mod speċjali għal dak li jirrigwarda d-definizzjoni tal-benefiċjarju jew il-benefiċjarji taħt il-programmi kurrenti INTERACT u ESPON.

(18) Huwa neċessarju li r-rekwiżiti tal-kontenut ta' programmi ta' kooperazzjoni skont l-għan tal-kooperazzjoni teritorjali Ewropeja jiġu adattati għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom u li jitqiesu l-kwistjonijiet ta' żvilupp lokali. Għalhekk huma jeħtieġu wkoll li jkopru aspetti neċessarji għall-implimentazzjoni effikaċji fuq it-territorju tal-Istati Membri parteċipanti, bħall-korpi responsabbli għall-awditjar u l-kontroll, il-proċedura għat-twaqqif ta’ segretarjat konġunt, u l-allokazzjoni ta’ obbligazzjonijiet f’każ ta’ korrezzjonijiet finanzjarji. Barra dan, minħabba l-karattru orizzontali tal-programmi ta’ kooperazzjoni interreġjonali, il-kontenut ta’ programmi ta’ kooperazzjoni bħal dawn għandu jiġi adatt, b’mod speċjali għal dak li jirrigwarda d-definizzjoni tal-benefiċjarju jew il-benefiċjarji taħt il-programmi kurrenti INTERACT u ESPON.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitfasslu ukoll proġetti żviluppati skont il-programm ta' kooperazzjoni b'konformità mal-ħtiġijiet speċifiċi taż-żoni lokali kkonċernati.

Emenda  7

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) B’mod konsistenti mal-għan ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fond Strutturali għandu jipprovdi approċċ iżjed integrat u inklużiv sabiex jiġu solvuti problemi lokali. Sabiex jissaħħaħ dan l-approċċ, l-appoġġ mill-FEŻR fir-reġjuni tal-fruntiera għandu jiġi kkoordinat mal-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd (EMFF) u għandu, fejn xieraq, jinvolvi r-raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni territorjali mwaqqfa skont ir-Regolament (KE) 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni territorjali (REKT) fejn l-iżvilupp lokali jkun fost l-objettivi tagħhom.

(19) B’mod konsistenti mal-għan ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-Fond Strutturali għandu jipprovdi approċċ iżjed integrat u inklużiv sabiex jiġu solvuti problemi lokali, bħan-nuqqas ta' appoġġ għall-infrastruttura tat-trasport u tat-turiżmu, it-tnaqqis tal-produzzjoni tax-xogħol tradizzjonali u tal-metodi tradizzjonali tax-xogħol, u d-distanza mis-swieq. Sabiex jissaħħaħ dan l-approċċ, l-appoġġ mill-FEŻR fir-reġjuni tal-fruntiera għandu jiġi kkoordinat mal-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u l-Fond Ewropew Marittimu u għas-Sajd (EMFF) u għandu, fejn xieraq, jinvolvi r-raggruppamenti Ewropej ta’ kooperazzjoni territorjali mwaqqfa skont ir-Regolament (KE) 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar raggruppament Ewropew ta’ kooperazzjoni territorjali (REKT) fejn l-iżvilupp lokali jkun fost l-objettivi tagħhom.

Emenda  8

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) il-kooperazzjoni transkonfinali bejn reġjuni qrib xulxin għall-promozzjoni ta’ żvilupp reġjonali integrat bejn reġjuni konfinanti bl-art u l-baħar li jkuu ġirien minn żewġ Stati Membri jew iżjed jew bejn reġjuni konfinanti ġirien ma' minn mill-inqas Stat Membru wieħed u pajjiż terz wieħed fuq il-konfini esterni tal-Unjoni minbarra dawk koperti minn programmi taħt l-istrumenti finanzjarji esterni tal-Unjoni;

(1) il-kooperazzjoni transkonfinali u t-tneħħija ta' ostakoli fiżiċi, tekniċi u amministrattivi bejn reġjuni qrib xulxin għall-promozzjoni ta’ żvilupp reġjonali integrat bejn reġjuni konfinanti bl-art u l-baħar li jkuu ġirien minn żewġ Stati Membri jew iżjed jew bejn reġjuni konfinanti ġirien ma' minn mill-inqas Stat Membru wieħed u pajjiż terz wieħed fuq il-konfini esterni tal-Unjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni transkonfinali tista' tkun effiċjenti u effettiva biss jekk tittieħed azzjoni biex jitneħħew l-ostakoli fiżiċi, tekniċi u amministrattivi li għadhom jippersistu fil-konfini.

Emenda  9

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – punt 3 – sottopunt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da) l-iskambju ta’ esperjenzi dwar l-identifikazzjoni, it-trasferiment u t-tixrid tal-prattika tajba dwar l-iżvilupp urban u rurali sostenibbli;

Emenda  10

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ żoni transkonfinali li għandhom jirċievu appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 2 ta’ NUTS waqt li tiżgura l-kontinwità ta’ kooperazzjoni bħal din f’żoni koerenti ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Għal kooperazzjoni transnazzjonali, il-Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ żoni transkonfinali li għandhom jirċievu appoġġ, maqsuma skont il-programm ta’ kooperazzjoni u li jkopru r-reġjuni tal-livell 2 ta’ NUTS waqt li tiżgura l-implimentazzjoni tal-istrateġiji makro-reġjonali tal-Unjoni u l-kontinwità ta’ kooperazzjoni transnazzjonali bħal din f’żoni koerenti ikbar abbażi ta’ programmi preċedenti, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 30(2).

Emenda  11

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni tar-riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi minn konfini għall-ieħor taħt il-prijoritajiet differenti ta’ investiment, kif ukoll il-prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin fl-objettivi tematiċi:

Minbarra l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 [ir-Regolament FEŻR], il-FEŻR għandu jappoġġja l-kondiviżjoni tar-riżorsi umani, il-faċilitajiet u l-infrastrutturi maħsuba biex jitneħħa l-effett tal-fruntiera taħt il-prijoritajiet differenti ta’ investiment, kif ukoll il-prijoritajiet ta’ investiment li ġejjin fl-objettivi tematiċi, filwaqt li jitqiesu ċirkustanzi speċifiċi u l-bżonnijiet lokali:

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Franċiża ma twassalx tajjeb il-messaġġ li l-objettiv ta' kooperazzjoni territorjali tal-FEŻR għandu l-għan li jneħħi dak li qed jissejjaħ "effett fruntiera". Għandu jiġi nnutat ukoll li ma jeżisti l-ebda metodu uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan il-Fond, iżda għandha tingħata attenzjoni għal ċirkostanzi speċifiċi u għall-ħtiġijiet lokali.

Emenda  12

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt a – sottopunt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(i) ibbilanċjar transkonfinali mill-ġdid bejn żoni kostali u interni, żoni urbani u rurali u b'konnessjonijiet tajbin u żoni mbiegħda, kif ukoll azzjonijiet strutturali transkonfinali li jappoġġjaw il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, l-aċċessibilità, it-tkabbir, u l-iżvilupp u l-attrattiva;

Ġustifikazzjoni

Il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali hi sine qua non għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv fl-Ewropa, iżda l-persistenza tal-iżbilanċi territorjali f'termini ta' dinamiżmu u aċċesibilità qed ixxekkel l-iżbilanċi. Biex tingħeleb din is-sitwazzjoni jeħtieġ ibbilanċjar mill-ġdid bejn ir-reġjuni permezz ta' azzjonijiet strutturali adegwati fost il-prijoritajiet ta' investiment.

Emenda  13

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt a – punt i

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol transkonfinali, inkluża l-mobilità transkonfinali, inizjattivi lokali konġunti ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

(i) l-integrazzjoni tas-swieq tax-xogħol transkonfinali, inkluża l-mobilità transkonfinali sostenibbli, fejn possibbli permezz ta' konnessjonijiet ferrovjarji u marittimi ma' u bejn Stati Membri ġodda kif ukoll ma' pajjiżi ġirien, turiżmu sostenibbli, konnessjonijiet tat-trasport transkonfinali bi qbil man-netwerks tat-trasport trans-Ewropew, it-tneħħija ta' ostakoli fiżiċi, tekniċi u amministrattivi inizjattivi lokali konġunti ta’ impjieg u taħriġ konġunt (fl-objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-impjiegi u l-appoġġ tal-mobilità tal-ħaddiema);

Emenda  14

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt a – sottopunt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iiia) il-promozzjoni tat-turiżmu transkonfinali u kummerċjalizzazzjoni konġunta (bħala parti mill-għan tematiku dwar it-tisħiħ tal-kompetittività tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, is-settur tal-agrikoltura (għall-FAEŻR) u għas-settur tas-sajd u tal-akkwalkultura (għall-FEMS);

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tat-turiżmu għandu jiġi enfasizzat li barra milli joffri benefiċċji f'termini ta' politika ekonomika bit-tkabbir tal-kompetittività, l-istrateġiji għal turiżmu konġunt joffru ukoll kontribut sinifikanti għall-kisba tal-objettiv l-ġdid ta' koeżjoni territorjali tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda  15

Proposta għal regolament

Artikolu 6 - punt a - punt iv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

(iv) il-promozzjoni tal-kooperazzjoni legali u amministrattiva u l-kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet, inkluż il-kooperazzjoni transkonfinali bejn l-amministrazzjonijiet sabiex titjieb il-komunikazzjoni u l-konsultazzjoni tal-atturi kollha involuti fir-rigward tal-ħtiġijiet, l-ippjanar u l-iżvilupp tal-infrastruttura transkonfinali (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti);

Emenda  16

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt a - punt iv a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iv a) it-twettiq u l-promozzjoni ta' azzjonijiet fis-settur tat-turiżmu bil-għan li jiġu żviluppati ż-żoni kkonċernati;

Emenda  17

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt a - punt iv b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iv b) l-integrazzjoni tas-sistema tat-trasport tal-Unjoni mas-sistemi tat-trasport tal-Istati ġirien tal-Unjoni;

Emenda  18

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt a - punt iv c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(iv c) l-iżvilupp ta' trasport u tal-infrastruttura tat-turiżmu ġdid kif ukoll it-titjib jew l-espansjoni ta' dak eżistenti;

Emenda  19

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali u amministrazzjoni pubblika effiċjenti)

b) taħt il-kooperazzjoni transnazzjonali: l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji makroreġjonali u tal-baċini tal-baħar (fl-objettiv tematiku tat-titjib tal-kapaċità istituzzjonali, amministrazzjoni pubblika effiċjenti u azzjonijiet immirati fis-settur tat-turiżmu)

Emenda  20

Proposta għal regolament

Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Jista’ jiġi implimentat żvilupp immexxi lokalment mill-Komunità taħt l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru/2012 [CPR] fil-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, bil-kundizzjoni li l-grupp ta’ żvilupp lokali jkun kompost minn rappreżentanti ta’ mill-inqas żewġ pajjiżi, li wieħed minnhom ikun Stat Membru.

Jista’ jiġi implimentat żvilupp immexxi lokalment mill-Komunità taħt l-Artikolu 28 tar-Regolament (UE) Nru/2012 [CPR] fil-programmi ta’ kooperazzjoni transkonfinali, bil-kundizzjoni li l-grupp ta’ żvilupp lokali jkun kompost minn rappreżentanti lokali ta’ mill-inqas żewġ pajjiżi, li wieħed minnhom ikun Stat Membru.

Emenda  21

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4 a. Il-Kummissjoni għandha tressaq rapporti ta' implimentazzjoni annwali lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-użu tal-finanzjament għall-Iżvilupp Reġjonali Ewropew biex jintlaħaq l-għan ta' kooperazzjoni territorjali.

Emenda  22

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Il-Kummissoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta’ tul ta' żmien identiku, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din l-estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Id-delegazzjoni tas-setgħa lill-Kummissjoni għandha tkun limitati fid-dewmien għal perjodu ta' ħames snin, li jista' jiġġedded sakemm jintlaħqu ċerti kundizzjonijiet, bħall-kundizzjoni li jitħejja rapport, u sakemm il-Parlament u l-Kunsill ma jkollhom l-ebda oġġezzjoni għal dan. Din l-emenda tikkunsidra l-formulazzjoni standard ġdida rigward l-atti delegati.

Emenda  23

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

UNITÀ

UNITÀ

 

EUR

Emenda  24

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

DENOMINAZZJONI

DENOMINAZZJONI

 

Volum ta’ investimenti magħmula biex tittejjeb l-aċċessibilità għas-servizzi tat-turiżmu għall-persuni b’mobilità mnaqqsa (PMM)

Emenda  25

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

UNITÀ

UNITÀ

 

EUR

Emenda  26

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 10b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

DENOMINAZZJONI

DENOMINAZZJONI

 

L-Ammont ta' investiment fin-netwerks taċ-ċikliżmu

Emenda  27

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

UNITÀ

UNITÀ

 

EUR

Emenda  28

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 10c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

DENOMINAZZJONI

DENOMINAZZJONI

 

Volum ta' investimenti f'wirt naturali, kulturali, industrijali u storiku

Emenda  29

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

UNITÀ

UNITÀ

 

numru

Emenda  30

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 16a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

DENOMINAZZJONI

DENOMINAZZJONI

 

Sezzjonijiet transfruntiera mibnija mill-ġdid, jew mtejba

Emenda  31

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

UNITÀ

UNITÀ

 

numru

Emenda  32

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

DENOMINAZZJONI

DENOMINAZZJONI

 

Sezzjonijiet transfruntiera mibnija mill-ġdid, jew mtejba

Emenda  33

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 2 – ringiela 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

UNITÀ

UNITÀ

 

persentaġġ

Emenda  34

Proposta għal regolament

Anness – tabella − kolonna 3 – ringiela 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

DENOMINAZZJONI

DENOMINAZZJONI

 

Tibdil fil-qsim modali tat-trasport pubbliku

PROĊEDURA

Titolu

Appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

Referenzi

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

25.10.2011

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

25.10.2011

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Jaromír Kohlíček

21.11.2011

Eżami fil-kumitat

27.3.2012

30.5.2012

 

 

Data tal-adozzjoni

31.5.2012

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

37

3

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Cozzolino, Spyros Danellis, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Patrizia Toia

PROĊEDURA

Titolu

Appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għall-għan ta’ kooperazzjoni territorjali Ewropea

Referenzi

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

6.10.2011

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI

25.10.2011

 

 

 

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

 

ITRE

25.10.2011

TRAN

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

PECH

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

EMPL

27.10.2011

ENVI

24.10.2011

ITRE

10.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

PECH

22.11.2011

CULT

23.1.2012

FEMM

30.5.2012

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Riikka Pakarinen

21.6.2011

 

 

 

Eżami fil-kumitat

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

20.3.2012

 

8.5.2012

30.5.2012

21.6.2012

11.7.2012

 

26.11.2012

24.1.2013

19.2.2013

19.3.2013

 

23.4.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Data tal-adozzjoni

10.7.2013

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

42

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias

Data tat-tressiq

24.7.2013