SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

24.7.2013 - (COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD)) - ***I

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Riikka Pakarinen


Procedura : 2011/0273(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0280/2013
Teksty złożone :
A7-0280/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0611),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7‑0326/2011),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 19 lipca 2012 r.[1],

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 kwietnia 2012 r.[2],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej, jak również Komisji Transportu i Turystyki (A7-0280/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Artykuł 176 Traktatu stanowi, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii. Zgodnie z art. 174 Traktatu EFRR przyczynia się do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, wśród których szczególną uwagę należy poświęcić regionom, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takim jak regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

(1) Artykuł 176 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii. Dlatego zgodnie z tym artykułem oraz z art. 174 TFUE EFRR powinien przyczyniać się do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, wśród których szczególną uwagę należy poświęcić obszarom wiejskim, obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Przepisy wspólne dla EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego („funduszy strukturalnych”) i dla Funduszu Spójności (razem z „funduszami strukturalnymi”: zwanych dalej „funduszami”) określone są w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 z dnia […] r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – RWP]. Przepisy szczegółowe dotyczące typu działań, które mogą być finansowane przez EFRR w ramach celów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr/2012 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 [rozporządzenie w sprawie EFRR], ustanowione są w tym rozporządzeniu. Rozporządzenia te nie są w pełni dostosowane do specyficznych potrzeb celu „Europejska współpraca terytorialna”, w ramach którego współpracują co najmniej dwa państwa członkowskie lub jedno państwo członkowskie i państwa trzecie. Konieczne jest zatem ustanowienie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” w sprawie zakresu i zasięgu geograficznego, środków finansowych, priorytetów inwestycyjnych i koncentracji, programowania, monitorowania i przeglądu, pomocy technicznej, wsparcia finansowego i kwalifikowalności, zarządzania, kontroli i akredytacji oraz zarządzania finansami.

(2) Przepisy wspólne dla EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego i dla Funduszu Spójności określone są w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 z dnia […] r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności [rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – RWP]. Przepisy szczegółowe dotyczące typu działań, które mogą być finansowane przez EFRR w ramach celów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr/2012 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w sprawie celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” [rozporządzenie w sprawie EFRR], ustanowione są w tym rozporządzeniu. Rozporządzenia te nie są w pełni dostosowane do specyficznych potrzeb celu „Europejska współpraca terytorialna”, w ramach którego współpracują co najmniej dwa państwa członkowskie lub jedno państwo członkowskie i państwo trzecie. Konieczne jest zatem ustanowienie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” w sprawie zakresu i zasięgu geograficznego, środków finansowych, priorytetów inwestycyjnych i koncentracji, programowania, monitorowania i przeglądu, pomocy technicznej, wsparcia finansowego i kwalifikowalności, zarządzania, kontroli i wyznaczania oraz zarządzania finansami.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Aby zwiększyć wartość dodaną unijnej polityki spójności, przepisy szczegółowe powinny prowadzić do znacznego uproszczenia na wszystkich poziomach: beneficjentów, instytucji programu, uczestniczących państw członkowskich i państw trzecich oraz Komisji.

(3) Aby zwiększyć wartość dodaną unijnej polityki spójności, przepisy szczegółowe powinny prowadzić do znacznego uproszczenia dla wszystkich zaangażowanych stron: beneficjentów, instytucji programu, władz w uczestniczących państwach członkowskich, działających odpowiednio na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, i państw trzecich oraz Komisji.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR wspiera współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną.

(4) W ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR powinien wspierać współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej powinno być rozwiązywanie wspólnych problemów, wspólnie zidentyfikowanych w regionach przygranicznych (takich jak słaba dostępność, nieodpowiednie otoczenie biznesu, brak powiązań między lokalnymi i regionalnymi organami administracji, badania i innowacje i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zanieczyszczenie środowiska, zapobieganie ryzyku, negatywne nastawienie do obywateli państw sąsiadujących) oraz uruchomienie niewykorzystanego potencjału w obszarze przygranicznym (rozwój transgranicznej infrastruktury badawczej, placówek innowacyjnych i klastrów, integracja transgranicznego rynku pracy, współpraca między uczelniami lub placówkami ochrony zdrowia), przy jednoczesnym wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku programów transgranicznych z udziałem Irlandii Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się także do wspierania stabilności społecznej i gospodarczej w tych regionach, w szczególności poprzez działania na rzecz spójności miejscowych społeczności.

(5) Celem współpracy transgranicznej powinno być rozwiązywanie wspólnych problemów, wspólnie zidentyfikowanych w regionach przygranicznych (takich jak słaba dostępność, szczególnie w odniesieniu do sieci TIK i infrastruktury transportowej, upadający lokalny przemysł, nieodpowiednie otoczenie biznesu, brak powiązań między lokalnymi i regionalnymi organami administracji, niski poziom badań i innowacji i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zanieczyszczenie środowiska, zapobieganie ryzyku, negatywne nastawienie do obywateli państw sąsiadujących) oraz uruchomienie niewykorzystanego potencjału w obszarze przygranicznym (rozwój transgranicznej infrastruktury badawczej, placówek innowacyjnych i klastrów, integracja transgranicznego rynku pracy, współpraca między instytucjami edukacyjnymi, w tym uczelniami, lub między placówkami ochrony zdrowia), przy jednoczesnym wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku programów transgranicznych z udziałem Irlandii Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie do pokoju i pojednania, EFRR powinien przyczyniać się także do wspierania stabilności społecznej i gospodarczej w tych regionach, w szczególności poprzez działania na rzecz spójności miejscowych społeczności.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Współpraca międzyregionalna powinna dążyć do wzmocnienia skuteczności polityki spójności, zachęcając do wymiany doświadczeń między regionami w celu poprawy planowania i realizacji programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. W szczególności należy wspierać współpracę między innowacyjnymi klastrami prowadzącymi intensywne badania, jak również wymianę między badaczami i instytucjami badawczymi w oparciu o „Regiony wiedzy” i Potencjał badawczy w regionach objętych celem »Konwergencja« i w najbardziej oddalonych regionach” w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań.

(7) Współpraca międzyregionalna powinna dążyć do wzmocnienia skuteczności polityki spójności, zachęcając do wymiany doświadczeń między regionami w zakresie celów tematycznych i rozwoju obszarów miejskich, w tym powiązań między miastem i wsią, w celu zwiększenia stopnia realizacji programów współpracy terytorialnej i działań w tej dziedzinie, a także wspierając analizy tendencji rozwojowych w obszarze spójności terytorialnej poprzez badania, gromadzenie danych i inne działania. Wymiana doświadczeń dotyczących celów tematycznych powinna doprowadzić do poprawy planowania i realizacji głównie programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, a także, w stosownych przypadkach, programów w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, sprzyjając również wzajemnie korzystnej współpracy między innowacyjnymi klastrami prowadzącymi intensywne badania, jak również wymianie między badaczami i instytucjami badawczymi zarówno w rozwiniętych, jak i słabiej rozwiniętych regionach, z uwzględnieniem doświadczenia w zakresie „Regionów wiedzy” i Potencjału badawczego w regionach objętych celem »Konwergencja« i w najbardziej oddalonych regionach” w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Współpraca transgraniczna powinna wspierać regiony położone przy granicach lądowych lub morskich. W oparciu o doświadczenia z poprzednich okresów programowania Komisja powinna być uprawniona do określania w prostszy sposób wykazu obszarów transgranicznych mających otrzymywać wsparcie w ramach programów współpracy transgranicznej, w podziale na programy współpracy. Sporządzając ten wykaz, Komisja powinna wziąć pod uwagę dostosowania niezbędne do zapewnienia spójności, w szczególności na granicach lądowych i morskich, oraz ciągłości obszarów objętych programem ustanowionych dla okresu programowania 2007-2013. Dostosowania te mogą ograniczyć lub powiększyć istniejące obszary objęte programami lub liczbę programów współpracy transgranicznej, ale mogą umożliwić ich geograficzne pokrywanie się.

(9) Współpraca transgraniczna powinna wspierać regiony położone przy granicach lądowych lub morskich. W oparciu o doświadczenia z poprzednich okresów programowania Komisja powinna określać w prostszy sposób wykaz obszarów transgranicznych mających otrzymywać wsparcie w ramach programów współpracy transgranicznej, w podziale na programy współpracy. Sporządzając ten wykaz, Komisja powinna wziąć pod uwagę dostosowania niezbędne do zapewnienia spójności, w szczególności na granicach lądowych i morskich, oraz ciągłości obszarów objętych programem ustanowionych dla okresu programowania 2007-2013. Dostosowania te mogą ograniczyć lub powiększyć istniejące obszary objęte programami lub liczbę programów współpracy transgranicznej, ale mogą umożliwić ich geograficzne pokrywanie się.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Obszary współpracy transnarodowej należy określić przy uwzględnieniu działań koniecznych do wspierania zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Komisja powinna być uprawniona do określania obszarów współpracy transnarodowej.

(10) Komisja powinna […] określić obszary współpracy transnarodowej przy uwzględnieniu działań koniecznych do wspierania zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Komisja powinna przy tym uwzględnić doświadczenie zdobyte w związku z realizacją poprzednich programów oraz, w stosownych przypadkach, strategie makroregionalne i strategie dotyczące basenów morskich.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Należy nadal wspierać, lub w razie potrzeby ustanowić, transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną współpracę z państwami trzecimi sąsiadującymi z Unią, gdyż zapewni to korzyści regionom państw członkowskich graniczącym z państwami trzecimi. W tym celu EFRR wniesie wkład do programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich ustanowionych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012 oraz w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012.

(12) Należy nadal wspierać, lub w razie potrzeby ustanowić, transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną współpracę z państwami trzecimi sąsiadującymi z Unią, gdyż to ważne narzędzie polityki rozwoju regionalnego zapewni korzyści regionom państw członkowskich graniczącym z państwami trzecimi. W tym celu EFRR wniesie wkład do programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich ustanowionych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012 oraz w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Ze względu na korzyści dla regionów Unii należy ustanowić mechanizm pozwalający na zorganizowanie wsparcia z EFRR dla instrumentów polityki zewnętrznej, takich jak ENI i IPA, w tym w przypadkach, w których programy współpracy zewnętrznej nie mogą być przyjęte lub muszą zostać zakończone.

(13) Ze względu na korzyści dla regionów Unii należy ustanowić mechanizm pozwalający na zorganizowanie wsparcia z EFRR dla instrumentów polityki zewnętrznej, takich jak ENI i IPA II, w tym w przypadkach, w których programy współpracy zewnętrznej nie mogą być przyjęte lub muszą zostać zakończone. Celem tego mechanizmu powinno być osiągnięcie optymalnego funkcjonowania oraz możliwie jak najlepszej koordynacji między tymi instrumentami.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Oprócz interwencji na granicach zewnętrznych, wspieranych w ramach instrumentów polityki zewnętrznej Unii, obejmujących regiony przygraniczne wewnątrz Unii, jak i poza jej granicami, mogą występować programy współpracy, wspierane przez EFRR, obejmujące regiony zarówno wewnątrz, jak i poza Unią, w sytuacji, w której regiony spoza terytorium Unii nie są objęte instrumentami polityki zewnętrznej, ponieważ nie należą do państwa określonego jako beneficjent bądź dlatego, że nie można ustanowić takich programów współpracy zewnętrznej. W związku z tym Komisja powinna zostać uprawniona, by w wykazach obszarów objętych programami transgranicznymi i transnarodowymi ujmować także regiony państw trzecich.

(14) Oprócz interwencji na granicach zewnętrznych, wspieranych w ramach instrumentów polityki zewnętrznej Unii, obejmujących regiony przygraniczne wewnątrz Unii, jak i poza jej granicami, mogą występować programy współpracy, wspierane przez EFRR, obejmujące regiony zarówno wewnątrz, jak i – w niektórych przypadkach – poza Unią, w sytuacji, w której regiony spoza terytorium Unii nie są objęte instrumentami polityki zewnętrznej, ponieważ nie należą do państwa określonego jako beneficjent bądź dlatego, że nie można ustanowić takich programów współpracy zewnętrznej. Należy jednak dopilnować, aby finansowanie z EFRR pomocy dla operacji realizowanych na terytorium państw trzecich przynosiło korzyści przede wszystkim regionom Unii. Mając na uwadze te wymogi, w wykazach obszarów objętych programami transgranicznymi i transnarodowymi Komisja powinna ujmować także regiony państw trzecich.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Należy określić środki przeznaczone na poszczególne elementy celu „Europejska współpraca terytorialna”, przy jednoczesnym utrzymaniu istotnej koncentracji na współpracy transgranicznej i zapewnieniu wystarczającego poziomu finansowania dla współpracy prowadzonej przez regiony najbardziej oddalone.

(15) Należy określić środki przeznaczone na poszczególne elementy celu „Europejska współpraca terytorialna”, przy jednoczesnym utrzymaniu istotnej koncentracji na współpracy transgranicznej, w tym udziału każdego państwa członkowskiego w całkowitej kwocie przeznaczonej na współpracę transgraniczną i transnarodową, udostępnieniu państwom członkowskim marginesu swobody między tym elementami i zapewnieniu wystarczającego poziomu finansowania dla współpracy prowadzonej przez regiony najbardziej oddalone.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Należy ograniczyć wybór celów tematycznych w celu maksymalnego zwiększenia wpływu polityki spójności w całej Unii. Koncentracja w ramach współpracy międzyregionalnej powinna jednak być odzwierciedlona raczej w celu każdej operacji niż w postaci ograniczenia liczby celów tematycznych, tak aby jak najefektywniej wykorzystać współpracę międzyregionalną do wzmocnienia skuteczności polityki spójności w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”.

(16) Zasadnicza część środków z EFRR dla programów współpracy transgranicznej i transnarodowej powinna być przeznaczana na ograniczoną liczbę celów tematycznych w celu maksymalnego zwiększenia wpływu polityki spójności w całej Unii. Koncentracja na celach tematycznych w ramach współpracy międzyregionalnej powinna jednak być odzwierciedlona raczej w celu każdej operacji niż w postaci ograniczenia liczby celów tematycznych, tak aby jak najefektywniej wykorzystać współpracę międzyregionalną do wzmocnienia skuteczności polityki spójności, szczególnie w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, a w stosownych przypadkach również celu „Europejska współpraca terytorialna”. W przypadku innych programów współpracy międzyregionalnej koncentracja powinna wynikać z ich określonego zakresu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu określonych w strategii „Europa 2020”, w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR powinien wnieść wkład do celów tematycznych dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, badań i innowacji, wspierania budowy bardziej przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej gospodarki, sprzyjania wysokiemu poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do spójności społecznej i terytorialnej oraz zwiększania zdolności administracyjnych. Wykaz priorytetów inwestycyjnych w ramach różnych celów tematycznych powinien być jednak dostosowany do szczególnych potrzeb celu „Europejska współpraca terytorialna”, w szczególności poprzez umożliwienie kontynuacji, w ramach współpracy transgranicznej, współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, współpracy w dziedzinie zatrudnienia, szkoleń i włączenia społecznego w perspektywie transgranicznej, poprzez umożliwienie kontynuacji, w ramach współpracy transnarodowej, morskiej współpracy transgranicznej nieobjętej programami współpracy transgranicznej, i poprzez opracowanie i wdrożenie strategii makroregionalnych i strategii dotyczących basenów morskich.

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu określonych w strategii „Europa 2020”, w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR powinien wnieść wkład do celów tematycznych dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, badań i innowacji, w tym poprzez wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, zwłaszcza między MŚP, a także poprzez propagowanie tworzenia systemów transgranicznej wymiany informacji w dziedzinie TIK; wspierania budowy bardziej przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej gospodarki, w tym poprzez wspieranie zrównoważonej mobilności transgranicznej; sprzyjania wysokiemu poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do spójności społecznej i terytorialnej, w tym poprzez działania wspierające zrównoważoną turystykę, kulturę i dziedzictwo naturalne, podejmowane w ramach strategii terytorialnej w celu osiągnięcia wzrostu sprzyjającego zatrudnieniu; oraz zwiększania zdolności administracyjnych. Wykaz priorytetów inwestycyjnych w ramach różnych celów tematycznych powinien być jednak dostosowany do szczególnych potrzeb celu „Europejska współpraca terytorialna”, w szczególności poprzez umożliwienie kontynuacji, w ramach współpracy transgranicznej, współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, współpracy w dziedzinie zatrudnienia, szkoleń, integracji społeczności i włączenia społecznego w perspektywie transgranicznej, poprzez umożliwienie kontynuacji, w ramach współpracy transnarodowej, morskiej współpracy transgranicznej nieobjętej programami współpracy transgranicznej, i poprzez opracowanie i koordynację strategii makroregionalnych i strategii dotyczących basenów morskich. Ponadto dla określonych programów współpracy międzyregionalnej należy określić szczególne lub dodatkowe priorytety inwestycyjne w celu odzwierciedlenia konkretnych działań podejmowanych w ich ramach.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) W ramach celu tematycznego dotyczącego wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz mając na uwadze jego praktyczne znaczenie, należy dopilnować, aby w przypadku wszelkich programów transgranicznych z udziałem Irlandii Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, ukierunkowanych na pokój i pojednanie, EFRR przyczyniał się także do wspierania stabilności społecznej i gospodarczej w tych regionach, w szczególności poprzez działania na rzecz spójności miejscowych społeczności. Specyfika wspomnianego wyżej programu transgranicznego z udziałem Irlandii Północnej powinna również stanowić uzasadnienie niestosowania do tego programu transgranicznego niektórych zasad wyboru operacji zawartych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Należy dostosować wymogi dotyczące treści programów współpracy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” do ich specyficznych potrzeb. Należy zatem także uwzględnić aspekty niezbędne do ich skutecznej realizacji na terytorium uczestniczących państw członkowskich, takie jak podmioty odpowiedzialne za audyt i kontrolę, procedurę ustanowienia wspólnego sekretariatu, a także podział zobowiązań w przypadku korekt finansowych. Ponadto, ze względu na horyzontalny charakter programów współpracy międzyregionalnej, należy dostosować treść takich programów współpracy, w szczególności w zakresie definicji beneficjenta lub beneficjentów w ramach obecnych programów INTERACT i ESPON.

(18) Należy dostosować wymogi dotyczące treści programów współpracy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” do ich specyficznych potrzeb. Należy zatem także uwzględnić aspekty niezbędne do ich skutecznej realizacji na terytorium uczestniczących państw członkowskich, takie jak podmioty odpowiedzialne za audyt i kontrolę, procedurę ustanowienia wspólnego sekretariatu, a także podział zobowiązań w przypadku korekt finansowych. W przypadku gdy państwa członkowskie i regiony uczestniczą w strategiach makroregionalnych i w strategiach dotyczących basenów morskich, we wspomnianych programach współpracy należy przedstawić potencjalny wkład działań w realizację tych strategii. Ponadto, ze względu na horyzontalny charakter programów współpracy międzyregionalnej, należy dostosować treść takich programów współpracy, w szczególności w zakresie definicji beneficjenta lub beneficjentów w ramach obecnych programów INTERACT i ESPON.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Państwa lub terytoria trzecie, jeżeli przyjęły one zaproszenie do udziału w programach współpracy, należy zaangażować już w proces przygotowawczy tych programów, czemu mają służyć specjalne procedury, które należy ustanowić w niniejszym rozporządzeniu. W drodze odstępstwa od standardowej procedury, w przypadku programów współpracy obejmujących regiony najbardziej oddalone i państwa trzecie, przed przedstawieniem programów Komisji uczestniczące państwa członkowskie powinny zasięgnąć opinii właściwych państw trzecich. Aby państwa trzecie angażowały się w programy współpracy w sposób bardziej skuteczny i pragmatyczny, należy umożliwić wyrażenie zgody na treść programów współpracy i ewentualny wkład państw trzecich również w formalnie zatwierdzonym protokole posiedzeń konsultacyjnych z państwami trzecimi lub obrad organizacji współpracy regionalnej.

 

W odniesieniu do procedury zatwierdzania programów operacyjnych, a także biorąc pod uwagę zasady zarządzania dzielonego i upraszczania, Komisja powinna zatwierdzać jedynie główne elementy programów współpracy, a uczestniczące państwo lub państwa członkowskie powinny zatwierdzać pozostałe elementy. Przez wzgląd na pewność prawa i przejrzystość należy ustanowić przepis wprowadzający wymóg, zgodnie z którym w przypadku, gdy uczestniczące państwo lub państwa członkowskie zmienią element programu współpracy niepodlegający decyzji Komisji, instytucja zarządzająca tego państwa członkowskiego powinna powiadomić Komisję o tej zmianie w ciągu jednego miesiąca od daty wydania decyzji.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zgodnie z celem inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu fundusze strukturalne powinny zapewniać bardziej zintegrowane i całościowe podejście do rozwiązywania lokalnych problemów. W celu wzmocnienia tego podejścia należy skoordynować wsparcie z EFRR w regionach przygranicznych ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), oraz, w stosownych przypadkach, z europejskimi ugrupowaniami współpracy terytorialnej, ustanowionymi na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), dla których jednym z celów jest rozwój lokalny.

(19) Zgodnie z unijną strategią na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne powinny zapewniać bardziej zintegrowane i całościowe podejście do rozwiązywania lokalnych problemów. W celu wzmocnienia tego podejścia należy skoordynować wsparcie z EFRR w regionach przygranicznych ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), oraz, w stosownych przypadkach, z europejskimi ugrupowaniami współpracy terytorialnej, ustanowionymi na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), dla których jednym z celów jest rozwój lokalny.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 należy uściślić i zaostrzyć warunki wyboru operacji w celu zapewnienia wyboru wyłącznie rzeczywiście wspólnych operacji. Należy zdefiniować pojęcie jedynych beneficjentów i uściślić, że mogą oni samodzielnie realizować operacje w ramach współpracy.

(20) W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 należy uściślić i zaostrzyć warunki wyboru operacji w celu zapewnienia wyboru wyłącznie rzeczywiście wspólnych operacji. Z uwagi na szczególny kontekst i specyfikę programów współpracy między regionami najbardziej oddalonymi a państwami lub terytoriami trzecimi należy ustanowić i dostosować mniej rygorystyczne warunki współpracy w zakresie realizowania operacji w ramach tych programów. Należy zdefiniować pojęcie jedynych beneficjentów i uściślić, że mogą oni samodzielnie realizować operacje w ramach współpracy.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Zgodnie z art. 49 rozporządzenia (UE) nr [...]/2013 [RWP] instytucja zarządzająca powinna zapewnić przeprowadzanie ocen programów współpracy, w tym ocen służących analizie skuteczności, efektywności i wpływu, w oparciu o plan oceny. Co najmniej raz podczas okresu programowania ocena powinna obejmować analizę sposobu, w jaki udzielone wsparcie przyczyniło się do osiągnięcia celów danego programu. W ocenach tych należy przedstawić wszelkie proponowane dostosowania podczas danego okresu programowania.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Przed sporządzeniem przez państwa członkowskie projektów programów współpracy należy określić wspólny zestaw wskaźników służących do oceny postępów w realizacji programu, dostosowanych do specyficznego charakteru programów współpracy. Wskaźniki te należy uzupełnić wskaźnikami specyficznymi dla poszczególnych programów.

(23) Przed sporządzeniem przez państwa członkowskie projektów programów współpracy należy określić wspólny zestaw wskaźników produktu w celu ułatwienia oceny postępów w realizacji programu, dostosowanych do specyficznego charakteru programów współpracy. Wskaźniki te należy uzupełnić wskaźnikami rezultatu specyficznymi dla poszczególnych programów, a w stosownych przypadkach wskaźnikami produktu specyficznymi dla poszczególnych programów.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Ze względu na udział więcej niż jednego państwa członkowskiego i związane z tym wyższe koszty administracyjne, w szczególności w zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap wydatków na pomoc techniczną powinien być wyższy niż w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Ponadto programy współpracy z ograniczonym wsparciem EFRR powinny otrzymać pewną minimalną kwotę zapewniającą środki wystarczające na sfinansowanie skutecznych działań w ramach pomocy technicznej.

(24) Ze względu na udział więcej niż jednego państwa członkowskiego i związane z tym wyższe koszty administracyjne, w szczególności w zakresie kontroli i tłumaczeń, pułap wydatków na pomoc techniczną powinien być wyższy niż w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. W celu zrównoważenia tych wyższych kosztów należy zachęcać państwa członkowskie do zmniejszania, tam gdzie to możliwe, obciążeń administracyjnych związanych z wdrażaniem wspólnych projektów. Ponadto programy współpracy z ograniczonym wsparciem EFRR powinny otrzymać pewną minimalną kwotę na pomoc techniczną, która może przekraczać 6 %, zapewniającą środki wystarczające na sfinansowanie skutecznych działań w ramach pomocy technicznej.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Ze względu na udział więcej niż jednego państwa członkowskiego ogólna zasada przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [RWP], zgodnie z którą każde państwo członkowskie przyjmuje krajowe zasady kwalifikowalności, nie jest odpowiednia dla celu „Europejska współpraca terytorialna”. W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 należy ustanowić jasną hierarchię zasad kwalifikowalności, kładąc wyraźny nacisk na wspólne zasady kwalifikowalności.

(25) Ze względu na udział więcej niż jednego państwa członkowskiego ogólna zasada przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [RWP], zgodnie z którą każde państwo członkowskie przyjmuje krajowe zasady kwalifikowalności, nie jest odpowiednia dla celu „Europejska współpraca terytorialna”. W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 należy ustanowić jasną hierarchię zasad kwalifikowalności, kładąc wyraźny nacisk na wspólne zasady kwalifikowalności w celu uniknięcia wszelkich ewentualnych sprzeczności lub niespójności między różnymi rozporządzeniami oraz między rozporządzeniami a przepisami krajowymi. W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 Komisja powinna w szczególności przyjąć wspólne zasady kwalifikowalności w oparciu o kategorie kosztów określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Ze względu na częste zaangażowanie w prowadzenie operacji pracowników z więcej niż jednego państwa członkowskiego, jak również biorąc pod uwagę liczbę operacji, w których koszty personelu stanowią istotny element, do innych bezpośrednich kosztów operacji w zakresie współpracy należy stosować stawkę ryczałtową dotyczącą kosztów personelu, unikając w ten sposób indywidualnego księgowania zarządzania takimi operacjami.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Należy uprościć przepisy dotyczące elastyczności w odniesieniu do lokalizacji operacji poza obszarem objętym programem. Ponadto należy wspierać efektywną transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną współpracę z państwami trzecimi sąsiadującymi z Unią, w przypadku gdy jest to konieczne dla zapewnienia regionom państw członkowskich graniczącym z państwami trzecimi skutecznej pomocy w ich rozwoju. Właściwe jest zatem zezwolenie, w drodze wyjątku i pod pewnymi warunkami, na finansowanie przez EFRR pomocy dla operacji zlokalizowanych na terytorium państw trzecich, jeżeli operacje te przynoszą korzyść regionom Unii.

(27) Należy uprościć przepisy dotyczące elastyczności w odniesieniu do lokalizacji operacji poza obszarem objętym programem. Ponadto należy wspierać i ułatwiać, w oparciu o ustalenia szczegółowe, efektywną transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną współpracę z państwami trzecimi sąsiadującymi z Unią, w przypadku gdy jest to konieczne dla zapewnienia regionom państw członkowskich graniczącym z państwami trzecimi skutecznej pomocy w ich rozwoju. Właściwe jest zatem zezwolenie, w drodze wyjątku i pod pewnymi warunkami, na finansowanie przez EFRR pomocy dla operacji zlokalizowanych na terytorium sąsiadujących państw trzecich, jeżeli operacje te przynoszą korzyść regionom Unii.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Należy zachęcać państwa członkowskie do nadania roli instytucji zarządzającej EUWT lub do przyznania takiemu ugrupowaniu odpowiedzialności za zarządzanie częścią programu współpracy obejmującą obszar, z którym związane jest EUWT.

(28) Należy zachęcać państwa członkowskie do nadania roli instytucji zarządzającej EUWT lub do przyznania takiemu ugrupowaniu odpowiedzialności za zarządzanie częścią programu współpracy obejmującą obszar, z którym związane jest dane EUWT.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Instytucja zarządzająca powinna powołać wspólny sekretariat, który zajmowałby się udzielaniem wnioskodawcom informacji na temat wsparcia, obsługą wniosków dotyczących projektów oraz pomagałby beneficjentom w realizacji ich operacji.

(29) Instytucja zarządzająca powinna powołać wspólny sekretariat, który zajmowałby się między innymi udzielaniem wnioskodawcom informacji na temat wsparcia, obsługą wniosków dotyczących projektów oraz pomagałby beneficjentom w realizacji ich operacji.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Instytucje zarządzające powinny być odpowiedzialne za pełnienie wszystkich funkcji instytucji zarządzającej wymienionych w art. 114 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], w tym weryfikacji zarządzania, tak by zapewnić jednolite standardy na całym obszarze objętym programem. Jednakże w przypadku wyznaczenia EUWT jako instytucji zarządzającej należy nadać mu uprawnienie do przeprowadzania takich weryfikacji, gdyż wszystkie państwa członkowskie są reprezentowane w jego organach. Nawet jeżeli nie wyznaczono EUWT, instytucja zarządzająca powinna być upoważniona przez uczestniczące państwa członkowskie do przeprowadzania weryfikacji na całym obszarze objętym programem.

(30) Instytucje zarządzające powinny być odpowiedzialne za pełnienie wszystkich funkcji wymienionych w art. 114 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], w tym weryfikacji zarządzania, tak by zapewnić jednolite standardy na całym obszarze objętym programem. Jednakże w przypadku wyznaczenia EUWT jako instytucji zarządzającej weryfikacje takie powinna przeprowadzać instytucja zarządzająca lub powinna ona być za nie odpowiedzialna co najmniej w przypadku tych państw członkowskich i państw trzecich, z których pochodzą członkowie uczestniczący w EUWT, natomiast kontrolerzy powinni działać jedynie w pozostałych państwach członkowskich i państwach trzecich. Nawet jeżeli nie wyznaczono EUWT, instytucja zarządzająca powinna być upoważniona przez uczestniczące państwa członkowskie do przeprowadzania weryfikacji na całym obszarze objętym programem.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a) Instytucje certyfikujące powinny być odpowiedzialne za wykonywanie wszystkich funkcji instytucji certyfikującej wymienionych w art. 115 rozporządzenia (UE) nr [...]/2013 [RWP]. Państwo członkowskie może wyznaczyć instytucję zarządzającą do wykonywania funkcji instytucji certyfikującej.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Za wykonywanie wszystkich funkcji wymienionych w art. 116 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] powinna być odpowiedzialna jedna instytucja audytowa, aby zapewnić jednolite standardy na całym obszarze objętym programem. Jeżeli nie jest to możliwe, instytucję audytową programu powinna móc wspierać grupa audytorów.

(31) Za wykonywanie wszystkich funkcji powierzonych instytucjom audytowym na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] powinna być odpowiedzialna jedna instytucja audytowa, aby zapewnić jednolite standardy na całym obszarze objętym programem. Jeżeli nie jest to możliwe, instytucję audytową programu powinna móc wspierać grupa audytorów.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a) W celu zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz wzmocnienia skuteczności prowadzonej przez Unię polityki spójności zezwala się państwom trzecim na udział w programach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej w oparciu o wkład w postaci środków z IPA lub ENI. Operacje współfinansowane w ramach tych programów powinny jednak nadal służyć osiąganiu celów polityki spójności, nawet jeśli są one realizowane częściowo lub w całości poza terytorium Unii. W tym kontekście wkład w realizację celów działań zewnętrznych Unii ma charakter jedynie incydentalny, ponieważ istotę programów współpracy powinny określać cele tematyczne i priorytety inwestycyjne polityki spójności. W celu zapewnienia skutecznego udziału państw trzecich w programach współpracy zarządzanych zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego należy ustanowić warunki realizacji programu w samych programach współpracy oraz, w miarę potrzeby, także w porozumieniach o finansowaniu między Komisją, rządami poszczególnych państw trzecich i państwem członkowskim, w którym siedzibę ma instytucja zarządzająca właściwym programem współpracy. Warunki realizacji programu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Unii oraz, w stosownych przypadkach, z przepisami prawa krajowego uczestniczących państw członkowskich, dotyczącymi jego stosowania.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Należy ustanowić jasny łańcuch odpowiedzialności finansowej w odniesieniu do odzyskiwania środków w przypadku nieprawidłowości, od beneficjentów poprzez beneficjenta wiodącego i instytucję zarządzającą do Komisji. Należy uregulować odpowiedzialność państw członkowskich w przypadku niemożności odzyskania środków.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 należy wprowadzić wyraźne odstępstwo w przypadku przeliczenia wydatków poniesionych w walucie innej niż euro, z zastosowaniem kursu przeliczeniowego z daty możliwie najbliższej chwili poniesienia wydatków. Plany finansowania, sprawozdania i rozliczenia dotyczące wspólnych operacji współpracy powinny być w każdym przypadku składane wyłącznie w euro do wspólnego sekretariatu, instytucji programu oraz komitetu monitorującego. Należy sprawdzać poprawność przeliczenia.

(33) W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 należy wprowadzić wyraźne odstępstwo w przypadku przeliczenia wydatków poniesionych w walucie innej niż euro, z zastosowaniem miesięcznego kursu przeliczeniowego z daty możliwie najbliższej chwili poniesienia wydatków lub w miesiącu, w którym wydatek przedłożono do weryfikacji. Plany finansowania, sprawozdania i rozliczenia dotyczące wspólnych operacji współpracy powinny być składane wyłącznie w euro do wspólnego sekretariatu, instytucji programu oraz komitetu monitorującego. Należy sprawdzać poprawność przeliczenia.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Uwzględniając znane z doświadczenia trudności i opóźnienia w tworzeniu rzeczywiście wspólnych struktur programu, termin na uzasadnienie płatności w odniesieniu do zobowiązań budżetowych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” należy ustalić jako trzy lata po roku, w którym dokonano zobowiązania budżetowego.

skreślony

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Niezbędne jest doprecyzowanie obowiązujących przepisów dotyczących zarządzania finansami, programowania, monitorowania, oceny i kontroli w odniesieniu do udziału państw trzecich w programach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Przepisy te powinny zostać ustanowione w odpowiednich programach współpracy lub w odpowiednich porozumieniach o finansowaniu między Komisją, poszczególnymi państwami trzecimi i państwem członkowskim, w którym siedzibę ma instytucja zarządzająca odpowiedniego programu współpracy.

skreślony

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a) W celu usprawnienia koordynacji finansowania z EFRR przeznaczonego na programy współpracy, przyjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia i obejmujące regiony najbardziej oddalone z ewentualnym uzupełniającym finansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), ENI, IPA oraz z z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), państwa członkowskie i państwa lub terytoria trzecie uczestniczące w takich programach współpracy powinny ustanowić mechanizmy koordynacji zgodnie z tymi programami współpracy.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) W celu ustalenia szczegółowych zasad kwalifikowalności należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do treści i zakresu określonego w art. 17. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje podczas swych prac przygotowawczych, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpowiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(36) W celu ustalenia szczegółowych zasad kwalifikowalności wydatków należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych zasad kwalifikowalności wydatków w ramach programów współpracy. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła odpowiednie konsultacje podczas swych prac przygotowawczych, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a) Niniejsze rozporządzenie nie powinno jednak mieć wpływu na kontynuację lub zmianę pomocy zatwierdzonej przez Komisję na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 lub jakichkolwiek innych przepisów mających zastosowanie do tej pomocy w dniu 31 grudnia 2013 r., które w związku z tym należy stosować po tym terminie do tej pomocy lub do danych projektów do czasu ich zamknięcia. Wnioski o pomoc złożone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 powinny zatem zachować ważność.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37b) Z uwagi na to, że państwa członkowskie nie mogą w wystarczającym stopniu osiągnąć celów spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej ze względu na znaczne dysproporcje w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofanie regionów najmniej uprzywilejowanych, a także ograniczone środki finansowe państw członkowskich i regionów, cele te można skuteczniej realizować na szczeblu Unii, a zatem Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Określa ono również przepisy niezbędne do zapewnienia skutecznego wdrażania, zarządzania finansami oraz kontroli programów operacyjnych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” („programów współpracy”), w tym w przypadku udziału państw trzecich w takich programach współpracy.

Określa ono również przepisy niezbędne do zapewnienia skutecznego wdrażania, monitorowania, zarządzania finansami oraz kontroli programów operacyjnych w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” („programów współpracy”), w tym w przypadku udziału państw trzecich w takich programach współpracy.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Komponenty celu „Europejska współpraca terytorialna”

Komponenty celu „Europejska współpraca terytorialna”

W ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR wspiera:

W ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR wspiera następujące komponenty:

1) współpracę transgraniczną między przyległymi regionami w celu wspierania zintegrowanego rozwoju regionalnego między sąsiadującymi przygranicznymi regionami lądowymi i morskimi z co najmniej dwóch państw członkowskich lub pomiędzy sąsiadującymi regionami przygranicznymi z co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego na granicach zewnętrznych Unii w zakresie innym niż objętym programami w ramach zewnętrznych instrumentów finansowych Unii;

1) współpracę transgraniczną między przyległymi regionami w celu wspierania zintegrowanego rozwoju regionalnego między sąsiadującymi przygranicznymi regionami lądowymi i morskimi z co najmniej dwóch państw członkowskich lub pomiędzy sąsiadującymi regionami przygranicznymi z co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego na granicach zewnętrznych Unii w zakresie innym niż objętym programami w ramach zewnętrznych instrumentów finansowych Unii;

2) współpracę transnarodową na większych terytoriach transnarodowych, obejmującą władze krajowe, regionalne i lokalne, a także morską współpracę transgraniczną w przypadkach nieobjętych współpracą transgraniczną, w celu osiągnięcia wyższego poziomu integracji terytorialnej tych terytoriów, a co za tym idzie, przyczynienia się do spójności terytorialnej w całej Unii;

2) współpracę transnarodową na większych terytoriach transnarodowych, obejmującą partnerów krajowych, regionalnych i lokalnych, a także morską współpracę transgraniczną w przypadkach nieobjętych współpracą transgraniczną, w celu osiągnięcia wyższego poziomu integracji terytorialnej tych terytoriów;

3) współpracę międzyregionalną w celu wzmocnienia efektywności polityki spójności poprzez wspieranie:

3) współpracę międzyregionalną w celu wzmocnienia efektywności polityki spójności poprzez wspieranie:

a) wymiany doświadczeń w zakresie celów tematycznych z partnerami z całej Unii w celu identyfikacji i rozpowszechniania dobrych praktyk z myślą o zastosowaniu ich w programach operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”;

a) wymiany doświadczeń skoncentrowanej na celach tematycznych z partnerami z całej Unii, w tym w odniesieniu do rozwoju regionów, o których mowa w art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu identyfikacji i rozpowszechniania dobrych praktyk z myślą o zastosowaniu ich szczególnie w programach operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”, a w stosownych przypadkach także w programach w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”;

b) wymiany doświadczeń dotyczących identyfikacji, przenoszenia i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich;

b) wymiany doświadczeń dotyczących identyfikacji, przenoszenia i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym powiązań między miastem i wsią;

c) wymiany doświadczeń dotyczących identyfikacji, przenoszenia i rozpowszechniania dobrych praktyk i innowacyjnego podejścia w odniesieniu do działań dotyczących współpracy terytorialnej oraz wykorzystania EUWT;

c) wymiany doświadczeń dotyczących identyfikacji, przenoszenia i rozpowszechniania dobrych praktyk i innowacyjnego podejścia w odniesieniu do realizacji programów współpracy terytorialnej i działań w tej dziedzinie oraz wykorzystania EUWT;

d) analizy tendencji rozwojowych w zakresie celów spójności terytorialnej i harmonijnego rozwoju terytorium Europy poprzez badania, gromadzenie danych i inne działania.

d) analizy tendencji rozwojowych w zakresie celów spójności terytorialnej, w tym terytorialnych aspektów spójności gospodarczej i społecznej, i harmonijnego rozwoju terytorium Europy poprzez badania, gromadzenie danych i inne działania.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 3

Artykuł 3

Zasięg geograficzny

Zasięg geograficzny

1. W przypadku współpracy transgranicznej wsparciem obejmowane są regiony Unii na poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych granic lądowych, inne niż objęte programami w ramach zewnętrznych instrumentów finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż granic morskich, oddalone od siebie nie więcej niż o 150 kilometrów, bez uszczerbku dla możliwych dostosowań niezbędnych do zapewnienia spójności i ciągłości obszarów objętych programami współpracy ustanowionych dla okresu programowania 2007-2013.

1. W przypadku współpracy transgranicznej wsparciem obejmowane są regiony Unii na poziomie NUTS 3 wzdłuż wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych granic lądowych, inne niż objęte programami w ramach zewnętrznych instrumentów finansowych Unii, i wszystkie regiony Unii na poziomie NUTS 3 położone wzdłuż granic morskich, oddalone od siebie nie więcej niż o 150 kilometrów, bez uszczerbku dla możliwych dostosowań niezbędnych do zapewnienia spójności i ciągłości obszarów objętych programami współpracy ustanowionych dla okresu programowania 2007-2013.

Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wykaz obszarów transgranicznych mających otrzymać wsparcie, w podziale na programy współpracy. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję w sprawie wykazu obszarów transgranicznych mających otrzymać wsparcie, w podziale na programy współpracy. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

Wykaz ten obejmuje także regiony Unii na poziomie NUTS 3 uwzględniane w ramach alokacji EFRR na współpracę transgraniczną na wszystkich granicach wewnętrznych oraz na granicach zewnętrznych objętych zewnętrznymi instrumentami finansowymi Unii, takimi jak ENI na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [rozporządzenie w sprawie ENI] oraz w ramach IPA na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [rozporządzenie w sprawie IPA].

Wykaz ten obejmuje także regiony Unii na poziomie NUTS 3 uwzględniane w ramach alokacji EFRR na współpracę transgraniczną na wszystkich granicach wewnętrznych oraz na granicach zewnętrznych objętych zewnętrznymi instrumentami finansowymi Unii, takimi jak ENI na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [rozporządzenie w sprawie ENI] oraz w ramach IPA na mocy rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [rozporządzenie w sprawie IPA].

Przedkładając Komisji projekty programów współpracy transgranicznej, państwa członkowskie mogą wystąpić o włączenie do danego obszaru transgranicznego dodatkowych regionów na poziomie NUTS 3 przyległych do regionów wymienionych w decyzji, o której mowa w akapicie drugim, podając uzasadnienie takiego wniosku.

Przedkładając projekty programów współpracy transgranicznej, państwa członkowskie – w odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz w celu zapewnienia spójności w obszarach przygranicznych – mogą wystąpić o włączenie dodatkowych regionów na poziomie NUTS 3 do regionów wymienionych w decyzji, o której mowa w akapicie drugim. Na wniosek zainteresowanych państw członkowskich, w celu ułatwienia regionom najbardziej oddalonym współpracy transgranicznej na granicach morskich oraz nie naruszając przepisów akapitu pierwszego, w decyzji, o której mowa w akapicie drugim, Komisja może uwzględnić jako obszary przygraniczne mogące otrzymać wsparcie z odpowiedniej alokacji dla tych państw członkowskich regiony na poziomie NUTS 3 w regionach najbardziej oddalonych, położone wzdłuż granic morskich, oddalone o ponad 150 kilometrów.

2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 i 3, programy współpracy transgranicznej mogą obejmować regiony Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, Monako i San Marino oraz państw trzecich lub terytoriów sąsiadujących z najbardziej oddalonymi regionami.

2. Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 i 3, programy współpracy transgranicznej mogą obejmować regiony Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu, Andory, Monako i San Marino oraz państw trzecich lub terytoriów sąsiadujących z najbardziej oddalonymi regionami.

Regiony te powinny być regionami odpowiadającymi poziomowi NUTS 3.

Regiony te powinny być regionami odpowiadającymi poziomowi NUTS 3.

3. W odniesieniu do współpracy transnarodowej Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wykaz obszarów transnarodowych mających otrzymać wsparcie, w podziale na programy współpracy, obejmujących regiony na poziomie NUTS 2, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej współpracy na większych spójnych obszarach ustanowionych na podstawie wcześniejszych programów. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

3. W odniesieniu do współpracy transnarodowej Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję w sprawie wykazu obszarów transnarodowych mających otrzymać wsparcie, w podziale na programy współpracy, obejmujących regiony na poziomie NUTS 2, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej współpracy na większych spójnych obszarach ustanowionych na podstawie wcześniejszych programów, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, strategii makroregionalnych i strategii dotyczących basenów morskich. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

Przedkładając Komisji projekty programów współpracy transnarodowej, państwa członkowskie mogą wystąpić o włączenie do danego obszaru współpracy transnarodowej dodatkowych regionów na poziomie NUTS 2 przyległych do regionów wymienionych w decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, podając uzasadnienie takiego wniosku.

Przedkładając Komisji projekty programów współpracy transnarodowej, państwa członkowskie mogą wystąpić o włączenie do danego obszaru współpracy transnarodowej dodatkowych regionów na poziomie NUTS 2 przyległych do regionów wymienionych w decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, podając uzasadnienie takiego wniosku.

4. Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 i 3, programy współpracy transnarodowej mogą obejmować regiony następujących państw trzecich lub terytoriów trzecich:

4. Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 i 3, programy współpracy transnarodowej mogą obejmować regiony następujących państw trzecich lub terytoriów trzecich:

a) państw lub terytoriów trzecich, które wymienione są lub o których mowa w ust. 2; oraz

a) państw lub terytoriów trzecich, które wymienione są lub o których mowa w ust. 2; oraz

b) Wysp Owczych i Grenlandii.

b) Wysp Owczych i Grenlandii.

Bez uszczerbku dla art. 19 ust. 2 i 3, programy współpracy transnarodowej mogą także obejmować regiony państw trzecich objęte zewnętrznymi instrumentami finansowymi Unii, takimi jak ENI na mocy rozporządzenia (UE) nr [...]/2012, w tym odpowiednie regiony Federacji Rosyjskiej, lub IPA na mocy rozporządzenia (UE) nr [...]/2012. Roczne środki odpowiadające wsparciu dla tych programów z ENI i IPA zostaną udostępnione, pod warunkiem że programy te adekwatnie odnoszą się do odpowiednich celów współpracy zewnętrznej.

Bez uszczerbku dla art. 19 ust. 2 i 3, programy współpracy transnarodowej mogą także obejmować regiony państw trzecich objęte zewnętrznymi instrumentami finansowymi Unii, takimi jak ENI na mocy rozporządzenia (UE) nr [...]/2012, w tym odpowiednie regiony Federacji Rosyjskiej, lub IPA na mocy rozporządzenia (UE) nr [...]/2012. Roczne środki odpowiadające wsparciu dla tych programów z ENI i IPA zostaną udostępnione, pod warunkiem że programy te adekwatnie odnoszą się do odpowiednich celów współpracy zewnętrznej.

Regiony te powinny być regionami na poziomie NUTS 2 lub równoważnymi.

Regiony te powinny być regionami odpowiadającymi poziomowi NUTS 2.

5. W przypadku współpracy międzyregionalnej wsparcie z EFRR obejmuje całe terytorium Unii.

5. W przypadku współpracy międzyregionalnej wsparcie z EFRR obejmuje całe terytorium Unii.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 i 3, programy współpracy międzyregionalnej mogą obejmować całe terytorium państw trzecich, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b), lub ich część.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 ust. 2 i 3, programy współpracy międzyregionalnej mogą obejmować całe terytorium państw trzecich, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b), lub ich część.

6. Do celów informacyjnych regiony państw lub terytoriów trzecich, o których mowa w ust. 2 i 4, ujmuje się w wykazach, o których mowa w ust. 1 i 3.

6. Do celów informacyjnych regiony państw lub terytoriów trzecich, o których mowa w ust. 2 i 4, ujmuje się w wykazach, o których mowa w ust. 1 i 3.

 

6a. W należycie uzasadnionych przypadkach, w celu zwiększenia skuteczności realizacji programu, regiony najbardziej oddalone mogą ująć w jednym programie współpracy terytorialnej kwoty przydzielone z EFRR na współpracę transgraniczną i transnarodową, o których mowa we wcześniejszych ustępach, włącznie z dodatkową alokacją, o której mowa w art. 4 ust. 2, przy poszanowaniu odpowiednich przepisów dotyczących każdej z tych alokacji.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Środki na europejską współpracę terytorialną

Środki na europejską współpracę terytorialną1

1. Środki na cel „Europejska współpraca terytorialna” określa się na poziomie 3,48 % ogólnych środków dostępnych na zobowiązania budżetowe z funduszy na okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] (tj. ogółem 11 700 000 004 EUR) i przydziela się w następujący sposób:

1. Środki na cel „Europejska współpraca terytorialna” określa się na poziomie 7 % ogólnych środków dostępnych na zobowiązania budżetowe z funduszy na okres 2014–2020, zgodnie z art. 83 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] (tj. ogółem XX XXX XXX XXX EUR2) i przydziela się w następujący sposób:

a) 73,24 % (tj. ogółem 8 569 000 003) na współpracę transgraniczną;

a) 74,05% (tj. ogółem X XXX XXX XXX EUR3) na współpracę transgraniczną;

b) 20,78 % (tj. ogółem 2 431 000 001 EUR) na współpracę transnarodową;

b) 20,36 % (tj. ogółem X XXX XXX XXX EUR4) na współpracę transnarodową;

c) 5,98 % (tj. ogółem 700 000 000 EUR) na współpracę międzyregionalną.

c) 5,59 % (tj. ogółem XXX XXX XXX EUR5) na współpracę międzyregionalną.

2. Programy współpracy obejmujące regiony najbardziej oddalone otrzymują co najmniej 150 % wsparcia EFRR otrzymanego w okresie 2007-2013. Ponadto z alokacji na współpracę międzyregionalną przeznacza się 50 000 000 EUR na współpracę w regionach najbardziej oddalonych. Jeśli chodzi o koncentrację tematyczną, do tej dodatkowej alokacji ma zastosowanie art. 5 lit. b).

2. Regionom najbardziej oddalonym przydziela się środki na programy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” stanowiące co najmniej 150 % wsparcia EFRR otrzymanego w okresie 2007-2013 na programy współpracy. Ponadto z alokacji na współpracę międzyregionalną przeznacza się 50 000 000 EUR na współpracę w regionach najbardziej oddalonych. Jeśli chodzi o koncentrację tematyczną, do tej dodatkowej alokacji ma zastosowanie art. 5 ust. 1.

3. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych jedną decyzję określającą wykaz wszystkich programów współpracy oraz wskazującą kwoty całkowitego wsparcia z EFRR w podziale na poszczególne programy oraz alokacje na 2014 r. w podziale na poszczególne programy. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

3. Komisja podaje każdemu państwu członkowskiemu jego udział w całkowitej kwocie przeznaczonej na współpracę transgraniczną i transnarodową, jak określono w ust. 1 lit. a) i b), w podziale na poszczególne lata. Podział środków między państwa członkowskie opiera się na kryterium ludności na obszarach, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit drugi i w art. 3 ust. 3 akapit pierwszy.

Roczny podział środków między państwa członkowskie opiera się na kryterium ludności na obszarach, o których mowa w art. 3 ust. 1 akapit trzeci i w art. 3 ust. 3 akapit pierwszy.

W oparciu o podane kwoty każde państwo członkowskie informuje Komisję, czy i jak wykorzystało możliwość przesunięcia środków, o której mowa w art. 4a, oraz o wynikającym z tego podziale środków między programy transgraniczne i transnarodowe, w których uczestniczy to państwo członkowskie. Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, decyzję ustanawiającą wykaz wszystkich programów współpracy i wskazującą całkowitą kwotę ogółu wsparcia z EFRR dla każdego z programów. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

4. Komisja i państwa członkowskie, których to dotyczy, określają wsparcie z EFRR dla programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich w ramach ENI oraz dla programów transgranicznych w ramach IPA.

4. Komisja i państwa członkowskie, których to dotyczy, określają wkład z EFRR dla programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich w ramach ENI oraz dla programów transgranicznych w ramach IPA. Wkład z EFRR, określony dla poszczególnych państw członkowskich, nie podlega późniejszej realokacji między państwa członkowskie, których to dotyczy.

5. Wsparcie z EFRR dla każdego z programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich w ramach ENI i IPA jest udzielane pod warunkiem przyznania co najmniej równoważnych kwot z ENI i IPA. Równoważność ta ma jednak zastosowanie do maksymalnej kwoty określonej w rozporządzeniu w sprawie ENI lub w rozporządzeniu w sprawie IPA.

5. Wsparcie z EFRR dla każdego z programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich w ramach ENI i IPA jest udzielane pod warunkiem przyznania co najmniej równoważnych kwot z ENI i IPA. Równoważność ta ma jednak zastosowanie do maksymalnej kwoty określonej w rozporządzeniu w sprawie ENI lub w rozporządzeniu w sprawie IPA.

6. Roczne środki odpowiadające wsparciu z EFRR dla programów w ramach ENI i IPA zapisywane są we właściwych pozycjach budżetowych tych instrumentów w roku budżetowym 2014.

6. Roczne środki odpowiadające wsparciu z EFRR dla programów w ramach ENI i IPA zapisywane są we właściwych pozycjach budżetowych tych instrumentów w roku budżetowym 2014.

7. W 2015 i 2016 r. roczny wkład z EFRR na programy w ramach ENI oraz IPA, w odniesieniu do którego do dnia 30 czerwca nie został przedłożony Komisji żaden program transgraniczny lub program dotyczący basenów morskich w ramach ENI i IPA, przydziela się na wewnętrzne programy współpracy transgranicznej zgodnie z ust. 1 lit. a), w których uczestniczy dane państwo członkowskie.

7. W 2015 i 2016 r. roczny wkład z EFRR na programy w ramach ENI oraz IPA, w odniesieniu do którego do dnia 30 czerwca nie został przedłożony Komisji żaden program transgraniczny lub program dotyczący basenów morskich w ramach ENI i IPA, i który nie został realokowany na inny program przedłożony w ramach tej samej kategorii programów współpracy zewnętrznej, przydziela się na wewnętrzne programy współpracy transgranicznej zgodnie z ust. 1 lit. a), w których uczestniczy dane państwo członkowskie lub w których uczestniczą dane państwa członkowskie.

Jeżeli do dnia 30 czerwca 2017 r. nadal działają programy w ramach programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich w ramach ENI i IPA, które nie zostały przedłożone Komisji, całe wsparcie z EFRR, o którym mowa w ust. 4, na pozostałe lata do 2020 r. zostaje przydzielone na wewnętrzne programy współpracy transgranicznej na mocy ust. 1 lit. a), w których uczestniczy dane państwo członkowskie.

Jeżeli do dnia 30 czerwca 2017 r. nadal istnieją programy w ramach programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich w ramach ENI i IPA, które nie zostały przedłożone Komisji, całe określone w ust. 4 wsparcie z EFRR na pozostałe lata do 2020 r., które nie zostało realokowane na inny program przyjęty w ramach tej samej kategorii programów współpracy zewnętrznej, zostaje przydzielone na wewnętrzne programy współpracy transgranicznej na mocy ust. 1 lit. a), w których uczestniczy dane państwo członkowskie.

8. Programy transgraniczne i programy dotyczące basenów morskich, o których mowa w ust. 4, które zostały przyjęte przez Komisję, zostają zakończone, jeżeli:

8. Programy transgraniczne i programy dotyczące basenów morskich, o których mowa w ust. 4, które zostały przyjęte przez Komisję, zostają zakończone lub środki przydzielone na dany program zostają zmniejszone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i procedurami, w szczególności jeżeli:

a) żadne z państw partnerskich objętych programem nie podpisało odpowiedniego porozumienia w sprawie finansowania w terminie określonym w rozporządzeniu (UE) nr /2012 [rozporządzeniu w sprawie ENI] lub rozporządzeniu (UE) nr /2012 [IPA], lub

a) żadne z państw partnerskich objętych programem nie podpisało odpowiedniego porozumienia w sprawie finansowania w terminie określonym w rozporządzeniu (UE) nr /2012 [rozporządzeniu w sprawie ENI] lub rozporządzeniu (UE) nr /2012 [IPA], lub

b) program nie może zostać zrealizowany z uwagi na problemy powstające w stosunkach między uczestniczącymi państwami.

b) program nie może zostać zrealizowany zgodnie z planem z uwagi na problemy powstające w stosunkach między uczestniczącymi państwami.

W takim przypadku wsparcie z EFRR, o którym mowa w ust. 4, odpowiadające jeszcze niewykorzystanym transzom rocznym, przydziela się na wewnętrzne programy współpracy transgranicznej na mocy ust. 1 lit. a), w których dane państwo członkowskie uczestniczy, na wniosek tego państwa.

W takim przypadku wsparcie z EFRR, o którym mowa w ust. 4, odpowiadające jeszcze niewykorzystanym transzom rocznym lub transzom rocznym przydzielonym i umorzonym w całości lub w części w tym samym roku budżetowym, które nie zostały realokowane na inny program w ramach tej samej kategorii programów współpracy zewnętrznej, przydziela się na wewnętrzne programy współpracy transgranicznej na mocy ust. 1 lit. a), w których dane państwo członkowskie uczestniczy, na wniosek tego państwa.

 

8a. Komisja przedstawia komitetowi utworzonemu na mocy art. 143 rozporządzenia (UE) nr [...]/2013 [RWP] roczne podsumowanie finansowej realizacji programów transgranicznych i programów dotyczących basenów morskich w ramach ENI oraz programów transgranicznych w ramach IPA, które otrzymują wsparcie z EFRR zgodnie z niniejszym artykułem.

 

__________

 

1 Kwoty ujęte w budżecie należy wstawić po osiągnięciu porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 i RWP (art. 84).

 

2 3 4 5 Kwoty są uzależnione od całkowitej wielkości zasobów udostępnionych na politykę spójności w latach 2014–2020.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 4a

 

Każde państwo członkowskie może przesunąć do 15 % przyznanych mu środków finansowych z jednego z komponentów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a) i b), na rzecz innego komponentu.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Koncentracja tematyczna

Koncentracja tematyczna

Cele tematyczne, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] koncentrowane są w następujący sposób:

1. Co najmniej 80 % alokacji z EFRR na poszczególne programy współpracy transgranicznej i programy transnarodowe jest skoncentrowane na nie więcej niż 4 celach tematycznych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP];

a) dla każdego programu współpracy transgranicznej wybiera się nie więcej niż 4 cele tematyczne;

 

b) dla każdego programu współpracy transnarodowej wybiera się nie więcej niż 4 cele tematyczne;

 

c) dla programów współpracy międzyregionalnej można wybierać wszystkie cele tematyczne zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. a).

2. Dla programów współpracy międzyregionalnej można wybierać wszystkie cele tematyczne zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. a).

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [rozporządzenia w sprawie EFRR] EFRR wspiera wspólne wykorzystywanie zasobów ludzkich, obiektów i infrastruktury ponad granicami w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych, jak również następujących priorytetów inwestycyjnych w ramach celów tematycznych:

Zgodnie z zakresem EFRR określonym w art. 3 rozporządzenia (UE) nr (…)/2012 (EFRR) EFRR przyczynia się do realizacji celów tematycznych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) nr (…)/2013 (RWP) poprzez wspólne działania w ramach programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzynarodowej. Oprócz priorytetów inwestycyjnych określonych w art. 5 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [rozporządzenie w sprawie EFRR] ze środków EFRR można również wspierać następujące priorytety inwestycyjne w ramach celów tematycznych wskazanych dla danych komponentów europejskiej współpracy terytorialnej:

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w ramach współpracy transgranicznej:

1a. w ramach współpracy transgranicznej:

(i) integracja transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczna mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w ramach celu tematycznego dotyczącego wspierania zatrudnienia i mobilności zawodowej);

aa) wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej poprzez:

 

integrację transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczną mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, usługi informacyjne i doradztwo oraz wspólne szkolenia;

(ii) promowanie równouprawnienia płci i równych szans w skali transgranicznej, jak również wspieranie włączenia społecznego ponad granicami (w ramach celu tematycznego dotyczącego wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem);

ab) wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem poprzez:

 

promowanie równouprawnienia płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami;

(iii) opracowywanie i realizacja wspólnych systemów kształcenia i szkolenia (w ramach celu tematycznego dotyczącego inwestowania w umiejętności, edukację i uczenie się przez całe życie);

ac) inwestowanie w umiejętności, edukację i uczenie się przez całe życie poprzez:

 

opracowywanie i realizację wspólnych systemów kształcenia, kształcenia zawodowego i szkolenia;

(iv) wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami (w ramach celu tematycznego dotyczącego wzmacniania potencjału instytucjonalnego i efektywnej administracji publicznej);

ad) wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i efektywnej administracji publicznej poprzez:

 

wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 6 – litera a) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 6 – ustęp 1a (nowy) – litera aa) (nowa), ab) (nowa), ac) (nowa) oraz and ad) (nowa) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono brzmienie wymienionych liter.)

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: opracowanie i realizacja strategii makroregionalnych i dotyczących basenów morskich (w ramach celu tematycznego dotyczącego wzmacniania potencjału instytucjonalnego i efektywnej administracji publicznej).

1b. w ramach współpracy transnarodowej:

 

wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i efektywnej administracji publicznej poprzez:

 

opracowanie i koordynację strategii makroregionalnych i dotyczących basenów morskich.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 6 – litera b) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 6 – ustęp 1b (nowy) w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. w ramach współpracy międzyregionalnej:

 

wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i efektywnej administracji publicznej poprzez:

 

aa) wspieranie wymiany doświadczeń w celu zwiększenia skuteczności programów współpracy terytorialnej i działań w tej dziedzinie oraz wykorzystania EUWT (w przypadku współpracy międzyregionalnej zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. c));

 

ab) poszerzanie bazy dowodowej w celu zwiększenia skuteczności polityki spójności oraz osiąganie celów tematycznych w drodze analizy tendencji rozwojowych (w przypadku współpracy międzyregionalnej zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. d));

 

ac) rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy fachowej oraz wykorzystanie wyników wymiany doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w tym powiązań między miastem i wsią (w przypadku współpracy międzyregionalnej zgodnie z art. 2 ust. 3 lit. b)).

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. W odniesieniu do programu PEACE EFRR – w ramach celu tematycznego dotyczącego wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem – przyczynia się także do propagowania stabilności społecznej i gospodarczej w regionach objętych programem, w szczególności poprzez działania na rzecz spójności miejscowych społeczności.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Program współpracy składa się z osi priorytetowych. priorytetowa dotyczy jednego funduszu, odpowiada celowi tematycznemu i obejmuje co najmniej jeden priorytet inwestycyjny tego celu tematycznego zgodnie z art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia

1. Program współpracy składa się z osi priorytetowych. Bez uszczerbku dla art. 52 rozporządzenia nr …/2013 [RWP] oś priorytetowa odpowiada celowi tematycznemu i obejmuje co najmniej jeden priorytet inwestycyjny tego celu tematycznego zgodnie z art. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach oraz w celu zwiększenia wpływu i skuteczności realizacji celów unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w ramach spójnego tematycznie zintegrowanego podejścia, oś priorytetowa może w należycie uzasadnionych przypadkach obejmować co najmniej jeden dodatkowy priorytet inwestycyjny różnych celów tematycznych, tak aby uzyskać ich możliwie największy wkład w daną oś priorytetową.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Program współpracy zawiera:

2. Program współpracy przyczynia się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i do osiągania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zawiera:

a) strategię dotyczącą sposobu przyczynienia się programu współpracy do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznego, obejmującą:

a) uzasadnienie wyboru celów tematycznych, odpowiadających im priorytetów inwestycyjnych i alokacji finansowych, z uwzględnieniem wspólnych ram strategicznych, w oparciu o analizę sytuacji na całym obszarze objętym programem w odniesieniu do potrzeb i strategii wybranej w odpowiedzi na te potrzeby, z uwzględnieniem w stosownych przypadkach problemu brakujących połączeń w infrastrukturze transgranicznej, a także wyników oceny ex ante;

(i) określenie potrzeb związanych z problemami dotyczącymi całego obszaru objętego programem;

 

(ii) uzasadnienie wyboru celów tematycznych i odpowiadających im priorytetów inwestycyjnych, z uwzględnieniem wspólnych ram strategicznych oraz wyników oceny ex ante;

 

b) dla każdej osi priorytetowej:

b) dla każdej osi priorytetowej innej niż pomoc techniczna:

(i) priorytety inwestycyjne i odpowiadające im konkretne cele;

(i) priorytety inwestycyjne i odpowiadające im konkretne cele;

(ii) wspólne i specyficzne wskaźniki produktu i rezultatów, w stosownych przypadkach wraz z wartością bazową i wartością docelową ujętą ilościowo;

(ii) w celu wzmocnienia ukierunkowania programowania na osiąganie wyników, spodziewane wyniki dla każdego konkretnego celu oraz odpowiadające im wskaźniki rezultatu wraz z wartością bazową i wartością docelową, w stosownych przypadkach ujętą ilościowo, zgodnie z art. 15;

(iii) opis działań, które mają być objęte wsparciem, w tym określenie głównych grup docelowych, terytoriów, do których skierowane jest wsparcie, i rodzajów beneficjentów, w stosownych przypadkach, oraz planowane wykorzystanie instrumentów finansowych;

(iii) opis typów i przykładów działań, które mają być objęte wsparciem w ramach każdego priorytetu inwestycyjnego, i ich spodziewany wkład w realizację konkretnych celów, o których mowa w ppkt (i), w tym zasady wyboru operacji i, w stosownych przypadkach, określenie głównych grup docelowych, terytoriów, do których skierowane jest wsparcie, i rodzajów beneficjentów oraz planowane wykorzystanie instrumentów finansowych i dużych projektów;

(iv) odpowiednie kategorie interwencji w oparciu o nazewnictwo przyjęte przez Komisję w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 30 ust. 3, oraz orientacyjny podział zaprogramowanych środków;

(iv) wspólne i specyficzne wskaźniki produktu, w tym wartość docelową ujętą ilościowo, które mają przyczynić się do osiągnięcia rezultatów, zgodnie z art. 15, dla każdego priorytetu inwestycyjnego;

 

(iva) określenie etapów realizacji oraz wskaźników finansowych i wskaźników produktu, które mają być celami pośrednimi i celami oceny wykonania zgodnie z art. 19 ust. 1 i załącznikiem (xx) do rozporządzenia (UE) nr …/2012 [RWP];

 

(ivb) w stosownych przypadkach podsumowanie planowanego wykorzystania pomocy technicznej, w tym, jeśli to konieczne, działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i kontrolę programów, a także beneficjentów, jak również w stosownych przypadkach działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych odpowiednich partnerów do udziału w realizacji programów;

 

(ivc) odpowiednie kategorie interwencji w oparciu o nazewnictwo przyjęte przez Komisję w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 30 ust. 3, oraz orientacyjny podział zaprogramowanych środków;

 

ba) dla każdej osi priorytetowej dotyczącej pomocy technicznej:

 

(ia) konkretne cele;

 

(ib) spodziewane wyniki w przypadku każdego konkretnego celu i – gdy jest to obiektywnie uzasadnione z uwagi na treść działań – odpowiadające im wskaźniki rezultatu, z wartością bazową i wartością docelową, zgodnie z art. 15;

 

(ic) opis działań, które mają być objęte wsparciem, oraz ich spodziewany wkład w realizację konkretnych celów, o których mowa w ppkt (i);

 

(id) wskaźniki produktu, które mają przyczynić się do osiągnięcia wyników;

 

(ie) odpowiednie kategorie interwencji w oparciu o nazewnictwo przyjęte przez Komisję w drodze aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 143 ust. 3 rozporządzenia nr .../2013 [RWP], oraz orientacyjny podział zaprogramowanych środków;

 

(if) podpunkt (ii) nie ma zastosowania, gdy wkład Unii na rzecz osi priorytetowej lub osi priorytetowych dotyczących pomocy technicznej w programie operacyjnym nie przekracza 15 000 000 EUR.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wkład w zintegrowaną strategię rozwoju terytorialnego określoną w umowie partnerskiej, w tym:

2a. W programie współpracy opisuje się, z uwzględnieniem jego treści i celów, zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego, w tym w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 174 ust. 3 TFUE, mając na uwadze umowy o partnerstwie uczestniczących państw członkowskich i wykazując, w jaki sposób przyczynia się ono do osiągnięcia celów programu i spodziewanych wyników, określając, w stosownych przypadkach, następujące elementy;

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2a (nowy) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono również jego brzmienie.)

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. Z uwzględnieniem treści umów o partnerstwie i ram instytucjonalnych państw członkowskich w programie współpracy określa się również, co następuje:

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) mechanizmy zapewniające koordynację między funduszami, EFRROW, EFMR i innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowymi oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI);

aa) mechanizmy zapewniające skuteczną koordynację między funduszami, EFRROW, EFMR i innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowymi, w tym koordynację i ewentualne połączenie z instrumentem „Łącząc Europę”, ENI, EFR i IPA, oraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), z uwzględnieniem przepisów załącznika I do rozporządzenia (UE) nr .../2013 [RWP]; w przypadku gdy państwa członkowskie i państwa lub terytoria trzecie uczestniczą w programach współpracy, które wykorzystują środki EFRR dla regionów najbardziej oddalonych oraz środki finansowe z EFR, mechanizmy koordynacji na właściwym szczeblu w celu ułatwienia skutecznej koordynacji wykorzystania tych środków;

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2c (nowy) – litera aa) (nowa) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono również jego brzmienie.)

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) w stosownych przypadkach, planowane zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz obszarów o szczególnych uwarunkowaniach terytorialnych, w szczególności ustalenia dotyczące sposobu wykonywania art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

skreślony

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) w stosownych przypadkach, wykaz miast, w których mają być realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz orientacyjna roczna alokacja wsparcia z EFRR na te działania;

ab) zasady określania obszarów miejskich, w których mają być realizowane zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz orientacyjna alokacja wsparcia z EFRR na te działania;

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iii) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2a (nowy) – litera ab) (nowa) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono również jego brzmienie.)

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac) podejście do stosowania instrumentu zintegrowanej inwestycji terytorialnej, inne niż przypadki objęte lit. b), oraz orientacyjną alokację finansową z każdej osi priorytetowej;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) wskazanie obszarów, na których rozwój lokalny będzie kierowany przez lokalną społeczność;

aa) podejście do stosowania instrumentów rozwoju lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność oraz zasady określania obszarów, w których będzie ono realizowane;

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (iv) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2a (nowy) – litera aa) (nowa) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono również jego brzmienie.)

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v) w stosownych przypadkach, wkład planowanych interwencji w realizację strategii makroregionalnych i strategii dotyczących basenów morskich;

ad) w przypadku gdy państwa członkowskie i regiony uczestniczą w strategiach makroregionalnych i strategiach dotyczących basenów morskich, wkład planowanych interwencji w realizację tych strategii, z uwzględnieniem potrzeb obszaru objętego programem określonych przez dane państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, strategicznie ważnych projektów określonych w odpowiednich strategiach.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (v) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2a (nowy) – litera ad) (nowa) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono również jego brzmienie.)

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) rozwiązania zapewniające efektywne wykorzystanie funduszy, w tym:

skreślone

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) podstawy oceny wykonania zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP];

skreślony

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) działania podejmowane w celu zaangażowania partnerów w przygotowanie programu współpracy oraz rolę partnerów w realizacji, monitorowaniu i ocenie programu współpracy;

ac) działania podejmowane w celu zaangażowania partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [RWP], w przygotowanie programu współpracy oraz rolę tych partnerów w przygotowaniu i realizacji programu współpracy, w tym ich zaangażowanie w prace komitetu monitorującego;

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera d) – podpunkt (ii) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2b (nowy) – litera ac) (nowa) w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) ocenę obciążenia administracyjnego beneficjentów i działania planowane w celu jego zmniejszenia, wraz z odpowiednimi celami;

ab) podsumowanie oceny obciążenia administracyjnego beneficjentów i w stosownych przypadkach działania planowane w celu zmniejszenia tego obciążenia, wraz z orientacyjnymi ramami czasowymi.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (ii) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2c (nowy) – litera ab) (nowa) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono również jego brzmienie.)

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) wykaz dużych projektów, w przypadku których szacunkowe daty rozpoczęcia głównych prac przypadają przed dniem 1 stycznia 2018 r.;

cb) wykaz dużych projektów, których realizacja jest planowana podczas danego okresu programowania;

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera e) – podpunkt (iii) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2 – litera cb) (nowa) w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) plan finansowania zawierający dwie tabele (bez podziału na uczestniczące państwa członkowskie):

ca) plan finansowania zawierający dwie tabele (bez podziału na uczestniczące państwa członkowskie):

(i) tabelę określającą na każdy rok, zgodnie z art. 53, 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], kwotę łącznych środków finansowych przewidzianych w ramach wsparcia z EFRR;

(i) tabelę określającą na każdy rok, zgodnie z przepisami dotyczącymi stawek współfinansowania określonymi w art. 53, 110 i 111 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], kwotę łącznych środków finansowych przewidzianych w ramach wsparcia z EFRR;

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu programowania, dla programu współpracy i dla każdej osi priorytetowej, kwotę łącznych środków finansowych w ramach wsparcia z EFRR i współfinansowania krajowego. W przypadku gdy na współfinansowanie krajowe składa się współfinansowanie publiczne i prywatne, w tabeli podaje się orientacyjny podział na komponenty publiczne i prywatne. Dla celów informacyjnych w tabeli podaje się przewidywany udział EBI;

(ii) tabelę określającą, dla całego okresu programowania, dla programu współpracy i dla każdej osi priorytetowej, kwotę łącznych środków finansowych w ramach wsparcia z EFRR i współfinansowania krajowego. Dla osi priorytetowych łączących priorytety inwestycyjne z różnych celów tematycznych w tabeli podaje się kwotę łącznych środków finansowych oraz krajowe współfinansowanie dla każdego z odnośnych celów tematycznych. W przypadku gdy na współfinansowanie krajowe składa się współfinansowanie publiczne i prywatne, w tabeli podaje się orientacyjny podział na komponenty publiczne i prywatne. Dla celów informacyjnych w tabeli podaje się ewentualny wkład państw trzecich uczestniczących w programie oraz przewidywany udział EBI;

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera f) – wprowadzenie (wraz z podpunktami (i) oraz (ii)) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2 – litera ca) (nowa) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono brzmienie podpunktów (i) oraz (ii).)

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W programie współpracy określa się:

(g) przepisy wykonawcze dotyczące programu współpracy, obejmujące:

aa) przepisy wykonawcze dotyczące programu współpracy, obejmujące:

(i) wskazanie organu akredytującego, instytucji zarządzającej i instytucji audytowej;

(i) wskazanie instytucji zarządzającej, w stosownych przypadkach instytucji certyfikującej i instytucji audytowej;

(ii) podmiot lub podmioty wyznaczone do wykonywania zadań w zakresie kontroli;

(ii) podmiot lub podmioty wyznaczone do wykonywania zadań w zakresie kontroli;

(iii) podmiot lub podmioty wyznaczone do wykonywania zadań w zakresie audytu;

(iii) podmiot lub podmioty wyznaczone do wykonywania zadań w zakresie audytu;

(iv) procedurę utworzenia wspólnego sekretariatu;

(iv) procedurę utworzenia wspólnego sekretariatu;

(v) krótki opis rozwiązań w zakresie zarządzania i kontroli;

(v) krótki opis rozwiązań w zakresie zarządzania i kontroli;

(vi) podział odpowiedzialności pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi w przypadku korekt finansowych wprowadzonych przez instytucję zarządzającą lub Komisję.

(vi) podział odpowiedzialności pomiędzy uczestniczącymi państwami członkowskimi w przypadku korekt finansowych wprowadzonych przez instytucję zarządzającą lub Komisję.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – litera g) – wprowadzenie w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2b (nowy) – litera aa) w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje wymagane zgodnie z lit. a)-d) są dostosowane do specyficznego charakteru programów współpracy określonych w art. 2 ust. 3 lit. b), c) i d) niniejszego rozporządzenia.

Informacje wymagane zgodnie z ust. 2 lit. a), ust. 2 lit. b) ppkt (i)-(vi), ust. 3 i ust. 5 lit. a) są dostosowane do specyficznego charakteru programów współpracy określonych w art. 2 ust. 3 lit. b), c) i d) niniejszego rozporządzenia.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – akapit drugi w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2b (nowy) – akapit pierwszy w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacji wymaganych zgodnie z art. lit. e) ppkt (ii) i (iii) nie podaje się w programach współpracy określonych w art. 2 ust. 3 lit. b), c) i d) niniejszego rozporządzenia.

Informacji wymaganych zgodnie z ust. 2 lit. e) i ust. 5 lit. b) nie podaje się w programach współpracy określonych w art. 2 ust. 3 lit. c) i d) niniejszego rozporządzenia.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 2 – akapit trzeci w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2b (nowy) – akapit drugi w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy) – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) podmiot, któremu Komisja będzie przekazywać płatności;

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każdy program współpracy zawiera:

2d. Każdy program współpracy, w stosownych przypadkach i z zastrzeżeniem odpowiedniej i należycie uzasadnionej przez państwa członkowskie oceny znaczenia danych elementów dla treści i celów programu, zawiera:

(i) opis konkretnych działań mających na celu uwzględnienie przy wyborze operacji wymogów ochrony środowiska, efektywnej gospodarki zasobami, zasady zapobiegania ryzyku i zarządzania nim, łagodzenia skutków i dostosowania do zmiany klimatu;

aa) opis konkretnych działań mających na celu uwzględnienie przy wyborze operacji wymogów ochrony środowiska, efektywnej gospodarki zasobami, zasady zapobiegania ryzyku i zarządzania nim, odporności na klęski żywiołowe i łagodzenia skutków i dostosowania do zmiany klimatu;

(ii) opis konkretnych działań mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania, opracowywania i realizacji programu współpracy, w szczególności w odniesieniu do dostępu do finansowania, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup docelowych zagrożonych taką dyskryminacją, w szczególności wymogi dotyczące zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

ab) opis konkretnych działań mających na celu promowanie równości szans i zapobieganie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania, opracowywania i realizacji programu współpracy, w szczególności w odniesieniu do dostępu do finansowania, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup docelowych zagrożonych taką dyskryminacją, w szczególności wymogi dotyczące zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

(iii) opis wkładu tego programu w promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz, w stosownych przypadkach, rozwiązania zapewniające uwzględnianie problematyki płci na poziomie programu i operacji.

ac) opis wkładu tego programu w promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz, w stosownych przypadkach, rozwiązania zapewniające uwzględnianie problematyki płci na poziomie programu operacyjnego i operacji.

Do wniosku dotyczącego programu współpracy państwa członkowskie dołączają opinię krajowych organów ds. równości w sprawie środków wymienionych w ppkt (ii) i (iii).

 

Akapity pierwszy i drugi nie mają zastosowania do programów współpracy określonych w art. 2 ust. 3 lit. b), c) i d).

Akapity pierwszy i drugi nie mają zastosowania do programów współpracy określonych w art. 2 ust. 3 lit. b), c) i d).

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 3 – podpunkty (i), (ii) oraz (iii) w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2d (nowy) – litera aa) (nowa), ab) (nowa) i ac) (nowa) w poprawce Parlamentu, w której zmieniono również jego brzmienie.)

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W programach współpracy określonych w art. 2 ust. 3 lit. c) i d) definiuje się beneficjenta lub beneficjentów takiego programu współpracy; można także określić procedurę przyznawania środków.

2e. W programach współpracy określonych w art. 2 ust. 3 lit. c) i d) definiuje się beneficjenta lub beneficjentów takiego programu współpracy; można także określić procedurę przyznawania środków.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 4 w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2e (nowy) w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Uczestniczące państwa członkowskie i państwa trzecie lub terytoria trzecie, w stosownych przypadkach, potwierdzają na piśmie swoją zgodę na treść programu współpracy przed jego przedłożeniem Komisji. Zgoda ta obejmuje również zobowiązanie wszystkich uczestniczących państw członkowskich do zapewnienia współfinansowania niezbędnego do realizacji programu współpracy.

2f. Uczestniczące państwa członkowskie i państwa trzecie lub terytoria trzecie, jeżeli przyjęły zaproszenie do udziału w programie współpracy, w stosownych przypadkach, potwierdzają na piśmie swoją zgodę na treść programu współpracy przed jego przedłożeniem Komisji. Zgoda ta obejmuje również zobowiązanie wszystkich uczestniczących państw członkowskich i, w stosownych przypadkach, państw lub terytoriów trzecich do zapewnienia współfinansowania niezbędnego do realizacji programu współpracy oraz, w stosownych przypadkach, zobowiązanie państw lub terytoriów trzecich do wniesienia wkładu finansowego.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 5 w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2f (nowy) w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie sporządzają programy współpracy według wzoru przyjętego przez Komisję.

2g. Uczestniczące państwa członkowskie i państwa lub terytoria trzecie, jeżeli przyjęły zaproszenie do udziału w programie współpracy, sporządzają programy współpracy według wzoru przyjętego przez Komisję. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 5, w przypadku programów współpracy obejmujących regiony najbardziej oddalone i państwa trzecie, przed przedłożeniem programów Komisji dane państwa członkowskie zasięgają opinii właściwych państw trzecich. W takim przypadku zgoda na treść programów współpracy i ewentualny wkład państw trzecich może również być wyrażona w formalnie zatwierdzonym protokole z posiedzeń konsultacyjnych z państwami trzecimi lub obrad organizacji współpracy regionalnej.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 6 w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2g (nowy) w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Komisja przyjmuje wzór w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

2h. Komisja przyjmuje wzór w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 7 – ustęp 7 w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 7 – ustęp 2h (nowy) w poprawce Parlamentu.)

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2i. Komisja przyjmuje decyzję, w drodze aktów wykonawczych, zatwierdzając wszystkie elementy (w tym wszelkie przyszłe zmiany) objęte niniejszym artykułem, prócz tych objętych ust. 2 lit. b) ppkt (vii), ust. 2 lit. e), ust. 4 lit. a) ppkt (i), ust. 4 lit. c) oraz ust. 5 i 6 niniejszego artykułu, które pozostają w gestii uczestniczących państw członkowskich.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2j. Wszelkie decyzje zmieniające elementy programu współpracy nieobjęte decyzją Komisji na mocy ust. 11 instytucja zarządzająca zgłasza Komisji w ciągu jednego miesiąca od daty decyzji. W decyzji określa się datę jego wejścia w życie, która nie może być wcześniejsza niż data jego przyjęcia.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku programów współpracy instytucją pośredniczącą, mającą zarządzać zintegrowaną inwestycją terytorialną, o której mowa w art. 99 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], oraz ją realizować, jest EUWT lub inny podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących, o ile został utworzony przez władze publiczne z co najmniej dwóch państw uczestniczących.

W przypadku programów współpracy instytucją pośredniczącą, mającą zarządzać zintegrowaną inwestycją terytorialną, o której mowa w art. 99 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], oraz ją realizować, jest podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących, o ile został utworzony przez władze publiczne z co najmniej dwóch państw uczestniczących, lub EUWT.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 11

Artykuł 11

Wybór operacji

Wybór operacji

1. Wyboru operacji w ramach programów współpracy dokonuje komitet monitorujący, o którym mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

1. Wyboru operacji w ramach programów współpracy dokonuje komitet monitorujący, o którym mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP]. Komitet monitorujący może ustanowić komitet sterujący, który działa na jego odpowiedzialność i zajmuje się wyborem operacji.

2. Operacje wybrane w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej obejmują beneficjentów z co najmniej dwóch państw uczestniczących, z których co najmniej jeden jest z państwa członkowskiego. Operacja może być realizowana w jednym państwie, pod warunkiem że przynosi korzyść dla obszaru objętego programem.

2. Operacje wybrane w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej obejmują beneficjentów z co najmniej dwóch państw uczestniczących, z których co najmniej jeden jest z państwa członkowskiego. Operacja może być realizowana w jednym państwie, pod warunkiem że określi się jej transgraniczny i transnarodowy wpływ oraz korzyści z niej.

Operacje dotyczące współpracy międzyregionalnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit a) i b), obejmują beneficjentów z co najmniej trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi.

Operacje dotyczące współpracy międzyregionalnej, o których mowa w art. 2 ust. 3 lit a) i b), obejmują beneficjentów z co najmniej trzech państw, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi.

 

Powyższe warunki nie mają zastosowania do operacji w ramach programów transgranicznych z udziałem Irlandii Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, i wspierających pokój i pojednanie, jak podano w art. 6 lit. c).

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, EUWT lub inny podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących może wystąpić o udział w operacji jako jedyny beneficjent, pod warunkiem że został utworzony przez władze i instytucje publiczne z co najmniej dwóch państw uczestniczących, w przypadku współpracy transgranicznej i transnarodowej, i z co najmniej trzech państw uczestniczących, w przypadku współpracy międzyregionalnej.

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, EUWT lub inny podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących może wystąpić o udział w operacji jako jedyny beneficjent, pod warunkiem że został utworzony przez władze i instytucje publiczne z co najmniej dwóch państw uczestniczących, w przypadku współpracy transgranicznej i transnarodowej, i z co najmniej trzech państw uczestniczących, w przypadku współpracy międzyregionalnej.

4. Beneficjenci współpracują w zakresie opracowania, realizacji, zapewnienia personelu i finansowania operacji.

4. Beneficjenci współpracują w zakresie opracowaniarealizacji operacji. Ponadto współpracują w zakresie zapewnienia personelu lub finansowania operacji bądź w obu tych obszarach.

 

W przypadku operacji w ramach programów z udziałem regionów najbardziej oddalonych i państw lub terytoriów trzecich na beneficjentach spoczywa wymóg współpracy wyłącznie w dwóch obszarach, o których mowa w akapicie pierwszym.

5. Instytucja zarządzająca przekazuje wiodącemu lub jedynemu beneficjentowi każdej operacji dokument określający warunki wsparcia operacji, w tym konkretne wymagania dotyczące produktów lub usług, które mają być dostarczone w ramach operacji, plan finansowania operacji oraz termin jej realizacji.

5. Instytucja zarządzająca przekazuje wiodącemu lub jedynemu beneficjentowi każdej operacji dokument określający warunki wsparcia operacji, w tym konkretne wymagania dotyczące produktów lub usług, które mają być dostarczone w ramach operacji, plan finansowania operacji oraz termin jej realizacji.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, EUWT lub inny podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących może wystąpić o udział w operacji jako jedyny beneficjent, pod warunkiem że został utworzony przez władze i instytucje publiczne z co najmniej dwóch państw uczestniczących, w przypadku współpracy transgranicznej i transnarodowej, i z co najmniej trzech państw uczestniczących, w przypadku współpracy międzyregionalnej.

3. Bez uszczerbku dla ust. 2, EUWT lub inny podmiot prawa ustanowiony na podstawie prawa jednego z państw uczestniczących może wystąpić o udział w operacji jako jedyny beneficjent, pod warunkiem że został utworzony przez władze i instytucje publiczne z co najmniej dwóch państw uczestniczących, w przypadku współpracy transgranicznej i transnarodowej, i z co najmniej trzech państw uczestniczących, w przypadku współpracy międzyregionalnej.

 

Podmiot prawa wdrażający instrument finansowy lub fundusz funduszy, w zależności od tego, co ma zastosowanie, może być jedynym beneficjentem operacji, przy czym nie stosuje się wymogów dotyczących jego składu, określonych w pierwszym akapicie.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 12

Artykuł 12

Beneficjenci

Beneficjenci

1. W przypadku gdy operacja w ramach programu współpracy ma dwóch lub więcej beneficjentów, wszyscy beneficjenci wyznaczają jednego spośród nich jako beneficjenta wiodącego.

1. W przypadku gdy operacja w ramach programu współpracy ma dwóch lub więcej beneficjentów, wszyscy beneficjenci wyznaczają jednego spośród nich jako beneficjenta wiodącego.

2. Beneficjent wiodący wykonuje następujące zadania:

2. Beneficjent wiodący wykonuje następujące zadania:

a) ustala z innymi beneficjentami porozumienie zawierające przepisy gwarantujące, między innymi, należyte zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na operację, w tym warunki odzyskania nienależnie wypłaconych kwot;

a) ustala z innymi beneficjentami porozumienie zawierające przepisy gwarantujące, między innymi, należyte zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na operację, w tym warunki odzyskania nienależnie wypłaconych kwot;

b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie realizacji całej operacji;

b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapewnienie realizacji całej operacji;

c) dopilnowuje, by wydatki przedstawione przez wszystkich beneficjentów zostały poniesione na realizację operacji i odpowiadały działaniom uzgodnionym między wszystkimi beneficjentami;

c) dopilnowuje, by wydatki przedstawione przez wszystkich beneficjentów zostały poniesione na realizację operacji i odpowiadały działaniom uzgodnionym między wszystkimi beneficjentami oraz by były zgodne z dokumentem przedstawionym przez instytucję zarządzającą, jak podano w art. 11 ust. 5;

d) sprawdza, czy wydatki przedstawione przez innych beneficjentów zostały zatwierdzone przez kontrolera (kontrolerów), jeżeli weryfikacja ta nie jest prowadzona przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 22 ust. 3.

d) dopilnowuje, by wydatki przedstawione przez innych beneficjentów zostały sprawdzone przez kontrolera (kontrolerów), jeżeli weryfikacja ta nie jest prowadzona przez instytucję zarządzającą zgodnie z art. 22 ust. 3.

3. Beneficjent wiodący dopilnowuje, by pozostali beneficjenci otrzymali całkowitą kwotę wsparcia publicznego możliwie najszybciej i w całości. Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych innym beneficjentom.

3. Jeżeli nie przewidziano inaczej w ustaleniach na mocy art. 12 ust. 2, beneficjent wiodący dopilnowuje, by pozostali beneficjenci otrzymali całkowitą kwotę wkładu z funduszy jak najszybciej i w całości. Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych innym beneficjentom.

4. Beneficjenci wiodący i jedyni beneficjenci mają siedzibę i są zarejestrowani w państwie członkowskim.

4. Beneficjenci wiodący mają siedzibę w państwie członkowskim uczestniczącym w programie współpracy. Państwa członkowskie i państwa lub terytoria trzecie uczestniczące w programie współpracy mogą uzgodnić, że beneficjent wiodący może mieć siedzibę w państwie lub terytorium trzecim uczestniczącym w tym programie współpracy, pod warunkiem że instytucji zarządzającej wystarcza to, że beneficjent wiodący może wykonywać zadania, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, i że spełnione są wymagania dotyczące zarządzania, weryfikacji i audytu.

 

Jedyni beneficjenci są zarejestrowani w państwie członkowskim uczestniczącym w programie współpracy. Mogą oni być zarejestrowani w państwie członkowskim, które nie uczestniczy w programie, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w art. 11 ust. 3.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 13

Artykuł 13

Sprawozdania z realizacji

Sprawozdania z realizacji

1. Do dnia 30 kwietnia 2016 r. i do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku do 2022 r. włącznie instytucja zarządzająca przedkłada Komisji roczne sprawozdanie zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. obejmuje lata budżetowe 2014 i 2015, a także okres od daty początkowej kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2013 r.

1. Do dnia 31 maja 2016 r. i do dnia 31 maja każdego kolejnego roku do 2022 r. włącznie instytucja zarządzająca przedkłada Komisji roczne sprawozdanie zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP]. Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. obejmuje lata budżetowe 2014 i 2015, a także okres od daty początkowej kwalifikowalności wydatków do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

1a. W odniesieniu do sprawozdań przedkładanych w 2017 r. i 2019 r. terminem, o którym mowa w ust. 1, jest dzień 30 czerwca.

2. Roczne sprawozdania z realizacji zawierają informacje dotyczące:

2. Roczne sprawozdania z realizacji zawierają informacje dotyczące:

a) realizacji programu współpracy zgodnie z art. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP];

a) realizacji programu współpracy zgodnie z art. 44 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP];

b) postępów w przygotowaniu i realizacji dużych projektów i wspólnych planów działania.

b) w stosownych przypadkach, postępów w przygotowaniu i realizacji dużych projektów i wspólnych planów działania.

3. W rocznych sprawozdaniach z realizacji przedłożonych w 2017 i 2019 r. zawarte są informacje wymagane w art. 44 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] oraz ich ocena, jak również informacje, o których mowa w ust. 2, oraz informacje dotyczące:

3. W rocznych sprawozdaniach z realizacji, złożonych w 2017 r. i 2019 r., ustala się i ocenia informacje wymagane odpowiednio na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] oraz informacje określone w ust. 2 wraz z informacjami na temat elementów wymienionych w lit. c), f) i h) poniżej i – w zależności od treści i celów programów współpracy – można dodać informacje na temat innych elementów wymienionych poniżej:

a) postępów we wdrażaniu zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w ramach programu operacyjnego,

a) postępów we wdrażaniu zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w ramach programu współpracy;

b) postępów w realizacji działań mających na celu zwiększenie potencjału instytucji i beneficjentów w zakresie administrowania EFRR i jego wykorzystania;

b) postępów w realizacji działań mających na celu zwiększenie potencjału instytucji i beneficjentów w zakresie administrowania EFRR i jego wykorzystania;

 

ba) w stosownych przypadkach – wkładu w strategie makroregionalne i strategie na rzecz basenów morskich;

c) postępów w realizacji planu oceny oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach oceny;

c) postępów w realizacji planu oceny oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach oceny;

d) konkretnych działań podjętych w celu promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania dyskryminacji, w tym wspierania dostępności dla niepełnosprawnych, oraz rozwiązań przyjętych, aby zapewnić uwzględnienie problematyki płci na poziomie programu i operacji;

d) konkretnych działań podjętych w celu promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz promowania niedyskryminacji, a w szczególności wspierania dostępności dla niepełnosprawnych, oraz rozwiązań przyjętych, aby zapewnić uwzględnienie problematyki płci na poziomie programu współpracy i operacji;

e) działań podjętych w celu wspierania zrównoważonego rozwoju;

e) działań podjętych w celu wspierania zrównoważonego rozwoju;

f) wyników działań informacyjnych i promocyjnych przeprowadzonych w ramach strategii komunikacji;

f) wyników działań informacyjnych i promocyjnych przeprowadzonych w ramach strategii komunikacji;

g) postępów w realizacji działań w dziedzinie innowacji społecznych, w stosownych przypadkach;

g) postępów w realizacji działań w dziedzinie innowacji społecznych;

h) zaangażowania partnerów w realizację, monitorowanie i ocenę programu współpracy.

h) zaangażowania partnerów w realizację, monitorowanie i ocenę programu współpracy.

4. Roczne i końcowe sprawozdania z realizacji sporządza się według wzorów przyjętych przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

4. Roczne i końcowe sprawozdania z realizacji sporządza się według wzorów przyjętych przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą określoną w art. 143 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP].

 

______________

 

1 Zapis podlega dostosowaniu zgodnie z wynikiem dyskusji dotyczącej art. 101 RWP.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy nie jest organizowane coroczne spotkanie przeglądowe zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], coroczny przegląd może zostać przeprowadzony w formie pisemnej.

Coroczne spotkanie przeglądowe organizuje się zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr [...]/2013 [RWP].

 

W przypadku gdy nie jest organizowane coroczne spotkanie przeglądowe zgodnie z art. 45 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP], coroczny przegląd może zostać przeprowadzony w formie pisemnej.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspólnych wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia używa się w stosownych przypadkach i zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP]. Ich wartości bazowe ustala się na zero, a łączne cele ustala się w odniesieniu do 2022 r.

1. Zgodnie z art. 24 ust. 3 oraz art. 7 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) i (iv) niniejszego rozporządzenia stosuje się wspólne wskaźniki produktu określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia, wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu, a w stosownych przypadkach wskaźniki produktu specyficzne dla programu.

W przypadku wskaźników produktu specyficznych dla programu wartości bazowe ustala się na zero, a łączne cele wyznacza się w odniesieniu do 2022 r.

2. W przypadku wspólnych wskaźników produktu i wskaźników produktu specyficznych dla programu wartości bazowe ustala się na zero. Łączne, ujęte ilościowo wartości docelowe tych wskaźników wyznacza się na 2022 r.

W przypadku specyficznych dla programu wskaźników rezultatu wartości bazowe ustala się w oparciu o najnowsze dostępne dane, a cele wyznacza się w odniesieniu do 2022 r.; mogą one być wyrażone w ujęciu ilościowym lub jakościowym.

3. W przypadku specyficznych dla programu wskaźników rezultatu odnoszących się do priorytetów inwestycyjnych wartości bazowe ustala się z wykorzystaniem najnowszych dostępnych danych, a cele wyznacza się w odniesieniu do 2022 r. Cele te mogą być wyrażone w ujęciu ilościowym lub jakościowym.

 

4. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 29 w celu zmiany wykazu wspólnych wskaźników produktu zamieszczonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia, aby w uzasadnionych przypadkach wprowadzić dostosowania zapewniające skuteczną ocenę postępów w realizacji programu.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc techniczną nie przekracza 6 % łącznej kwoty przydzielonej na programy współpracy i wynosi co najmniej 1 500 000 EUR.

Kwota z EFRR przydzielona na pomoc techniczną nie przekracza 6 % łącznej kwoty przydzielonej na program współpracy. W przypadku programów, na które całkowity przydział nie przekracza 50 000 000 EUR, kwota z EFRR przydzielona na pomoc techniczną nie przekracza 7 % łącznej przydzielonej kwoty i wynosi co najmniej 1 500 000 EUR i nie więcej niż 3 000 000 EUR.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 29 w celu określenia dodatkowych przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów współpracy.

1. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 29 w celu określenia przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów współpracy, z uwzględnieniem kosztów personelu, wydatków biurowych i administracyjnych, kosztów podróży i zakwaterowania, kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych oraz wydatków na wyposażenie. Po przyjęciu aktów delegowanych zgodnie z art. 29 Komisja przekazuje je równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie czterech miesięcy od przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

2. Bez uszczerbku dla zasad kwalifikowalności ustanowionych w art. 55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [EFRR] lub w niniejszym rozporządzeniu bądź na podstawie tych rozporządzeń, komitet monitorujący ustanawia zasady kwalifikowalności dla całego programu współpracy.

2. Bez uszczerbku dla zasad kwalifikowalności ustanowionych w art. 55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [EFRR], w niniejszym rozporządzeniu lub akcie delegowanym, o którym mowa w ust. 1, bądź na ich podstawie, uczestniczące w komitecie monitorującym państwa członkowskie ustanawiają dodatkowe zasady kwalifikowalności dla całego programu współpracy.

3. Do spraw nieobjętych zasadami kwalifikowalności ustanowionymi w art. 55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [EFRR] lub w niniejszym rozporządzeniu bądź przyjętymi na podstawie tych rozporządzeń lub przez komitet monitorujący, mają zastosowanie przepisy krajowe państwa, w którym poniesiono wydatek.

3. Do spraw nieobjętych zasadami kwalifikowalności ustanowionymi w art. 55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [EFRR], w akcie delegowanym, o którym mowa w ust. 1, lub w przepisach ustanowionych wspólnie przez uczestniczące państwa członkowskie zgodnie z ust. 2, bądź przyjętymi na ich podstawie, mają zastosowanie przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym poniesiono wydatek.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty personelu danej operacji można obliczać według stawki zryczałtowanej w wysokości do 15 % kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu tej operacji.

Koszty personelu danej operacji można obliczać według stawki zryczałtowanej w wysokości do 20 % kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu tej operacji.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku operacji dotyczących działań promocyjnych i rozwijania potencjału wydatki mogą być ponoszone poza unijną częścią obszaru objętego programem, o ile spełnione są warunki określone w ust. 2 lit. a) i c).

3. W przypadku operacji dotyczących pomocy technicznej lub działań promocyjnych i rozwijania potencjału wydatki mogą być ponoszone poza unijną częścią obszaru objętego programem, o ile spełnione są warunki określone w ust. 2 lit. a) i c).

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów art. 113 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] państwa członkowskie uczestniczące w programie współpracy powołują jedną instytucję zarządzającą oraz, do celów art. 113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną instytucję audytową, które znajdują się w tym samym państwie członkowskim.

1. Do celów art. 113 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP] państwa członkowskie uczestniczące w programie współpracy wyznaczają jedną instytucję zarządzającą, do celów art. 113 ust. 2 tego rozporządzenia, jedną instytucję certyfikującą oraz, do celów art. 113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną instytucję audytową. Instytucja zarządzająca i instytucja audytowa znajdują się w tym samym państwie członkowskim.

 

Państwa członkowskie uczestniczące w programie współpracy mogą wyznaczyć instytucję zarządzającą do wykonywania funkcji instytucji certyfikującej. Takie działanie nie narusza podziału odpowiedzialności między uczestniczącymi państwami członkowskimi w związku z wprowadzaniem korekt finansowych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w programie współpracy.

2. Instytucja zarządzająca otrzymuje płatności dokonywane przez Komisję i dokonuje płatności na rzecz beneficjenta wiodącego zgodnie z art. 122 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

2. Instytucja certyfikująca otrzymuje płatności dokonywane przez Komisję i co do zasady dokonuje płatności na rzecz beneficjenta wiodącego zgodnie z art. 122 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP].

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Instytucja zarządzająca programem współpracy wykonuje funkcje instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej, określone w art. 114 i 115 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

1. Instytucja zarządzająca programem współpracy wykonuje funkcje określone w art. 114 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP], bez uszczerbku dla ust. 4 niniejszego artykułu.

2. Instytucja zarządzająca, po konsultacji z państwami członkowskimi i państwami trzecimi uczestniczącymi w programie współpracy, powołuje wspólny sekretariat.

2. Instytucja zarządzająca, po konsultacji z państwami członkowskimi i państwami trzecimi uczestniczącymi w programie współpracy, powołuje wspólny sekretariat.

Wspólny sekretariat wspomaga instytucję zarządzającą i komitet monitorujący w wykonywaniu ich funkcji. Wspólny sekretariat dostarcza również potencjalnym beneficjentom informacji o możliwościach finansowania w ramach programów współpracy oraz wspiera beneficjentów w prowadzeniu operacji.

Wspólny sekretariat wspomaga instytucję zarządzającą i komitet monitorujący w wykonywaniu ich funkcji. Wspólny sekretariat dostarcza również potencjalnym beneficjentom informacji o możliwościach finansowania w ramach programów współpracy oraz wspiera beneficjentów w prowadzeniu operacji.

3. W przypadku gdy instytucją zarządzającą jest EUWT, weryfikacje na mocy art. 114 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] prowadzone są przez instytucję zarządzającą dla całego obszaru objętego programem.

3. Jeżeli instytucją zarządzającą jest EUWT, weryfikacje na mocy art. 114 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] prowadzone są przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność co najmniej w tych państwach członkowskich i krajach trzecich, z których pochodzą członkowie uczestniczący w EUWT.

4. Jeżeli instytucja zarządzająca nie może przeprowadzić weryfikacji na mocy art. 114 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] na całym obszarze objętym programem, każde państwo członkowskie lub państwo trzecie wyznacza podmiot lub osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie takich weryfikacji w odniesieniu do beneficjentów na swoim terytorium („kontrolera”).

4. Jeżeli instytucja zarządzająca nie przeprowadza weryfikacji na mocy art. 114 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] na całym obszarze objętym programem lub jeżeli weryfikacje nie są przeprowadzane przez instytucję zarządzającą lub na jej odpowiedzialność w stosunku do państw członkowskich i krajów trzecich, z których pochodzą członkowie uczestniczący w EUWT zgodnie z ust. 3, każde państwo członkowskie lub państwo trzecie, które przyjęło zaproszenie do udziału w programie współpracy, wyznacza podmiot lub osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie takich weryfikacji („kontrolera/kontrolerów”) w odniesieniu do beneficjentów na swoim terytorium. W związku z tym instytucja zarządzająca upewnia się, że wydatki każdego beneficjenta uczestniczącego w danej operacji zostały zweryfikowane przez wyznaczonego kontrolera. Każde państwo członkowskie dopilnowuje, by wydatki mogły zostać zweryfikowane w terminie trzech miesięcy od złożenia dokumentów przez beneficjenta.

Kontrolerami są, o ile to możliwe, te same instytucje, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich weryfikacji dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” lub, w przypadku państw trzecich, za przeprowadzanie porównywalnych weryfikacji w ramach instrumentów polityki zewnętrznej Unii.

Kontrolerami mogą być te same instytucje, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich weryfikacji dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” lub, w przypadku państw trzecich, za przeprowadzanie porównywalnych weryfikacji w ramach instrumentów polityki zewnętrznej Unii.

Każde państwo członkowskie lub państwo trzecie jest odpowiedzialne za weryfikacje prowadzone na jego terytorium.

Każde państwo członkowskie lub państwo trzecie – jeżeli przyjęło zaproszenie do udziału w programie współpracy – jest odpowiedzialne za weryfikacje prowadzone na jego terytorium.

W przypadku gdy dostarczanie współfinansowanych produktów lub usług może zostać zweryfikowane wyłącznie w odniesieniu do całej operacji, weryfikacja przeprowadzana jest przez instytucję zarządzającą lub przez kontrolera z państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma beneficjent wiodący.

W przypadku gdy dostarczanie współfinansowanych produktów lub usług może zostać zweryfikowane wyłącznie w odniesieniu do całej operacji, weryfikacja przeprowadzana jest przez instytucję zarządzającą lub przez kontrolera z państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma beneficjent wiodący.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 22a

 

Funkcje instytucji certyfikującej

 

Instytucja certyfikująca programu współpracy wykonuje funkcje określone w art. 115 rozporządzenia (UE) nr [...]/2013 [RWP].

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy instytucja audytowa nie posiada zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, wspomaga ją grupa audytorów, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego lub państw trzecich uczestniczących w programie współpracy i wykonujących funkcje określone w art. 116 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

2. W przypadku gdy instytucja audytowa nie posiada zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, wspomaga ją grupa audytorów, w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego lub państw trzecich uczestniczących w programie współpracy i wykonujących funkcje określone w art. 116 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP]. Każde państwo członkowskie lub państwo trzecie – jeżeli przyjęło zaproszenie do udziału w programie współpracy – jest odpowiedzialne za audyty przeprowadzane na jego terytorium.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 24

Artykuł 20a

Akredytacja

Akredytacja

Instytucja zarządzająca jest akredytowana przez organ akredytujący państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba instytucji zarządzającej.

Procedurę wyznaczania instytucji zarządzającej i, w stosownych przypadkach, instytucji certyfikującej, zgodnie z art. 113a [RWP], przeprowadza państwo członkowskie, w którym mieści się siedziba instytucji.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 24 w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 20a (nowy) w poprawce Parlamentu i zmieniono jego brzmienie.)

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 123 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], wydatki poniesione w walucie innej niż euro są przeliczane przez beneficjentów na euro w miesiącu, w którym poniesiono wydatki.

W drodze odstępstwa od art. 123 rozporządzenia (UE) nr [...]/2012 [RWP] wydatki poniesione w walucie innej niż euro są przeliczane przez beneficjentów na euro z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję w miesiącu, w którym poniesiono wydatki, lub w miesiącu, w którym wydatki zostały przedłożone do weryfikacji przez instytucję zarządzającą lub kontrolera zgodnie z art. 20, lub w miesiącu, w którym wydatki zostały zgłoszone beneficjentowi wiodącemu. Wybrana metoda zostaje określona w programie współpracy i ma zastosowanie do wszystkich beneficjentów.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

skreślony

Umorzenie zobowiązań

 

W drodze odstępstwa od art. 127 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], lecz bez uszczerbku dla art. 127 ust. 4 tego rozporządzenia, Komisja umarza część kwoty w ramach programu współpracy obliczonej zgodnie z art. 127 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia, której nie wykorzystano w formie wstępnej lub rocznej płatności zaliczkowej, płatności okresowych lub rocznego salda do dnia 31 grudnia trzeciego roku budżetowego następującego po roku zobowiązania budżetowego w ramach programu współpracy, lub w przypadku której nie przesłano wniosku o płatność zgodnie z art. 126 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

 

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział VII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ROZDZIAŁ VIIA (NOWY)

 

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W PROGRAMACH WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ I MIĘDZYREGIONALNEJ

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

Artykuł 24a

Udział państw trzecich

Warunki realizacji

Szczegółowe przepisy dotyczące zarządzania finansami, a także programowania, monitorowania, oceny i kontroli udziału państw trzecich w programach współpracy transnarodowej i międzyregionalnej, o których mowa w art. 3 ust. 4 akapit drugi i ust. 5, ustanawiane są w odpowiednich programach współpracy lub w odpowiednich porozumieniach o finansowaniu między Komisją, poszczególnymi państwami trzecimi i państwem członkowskim, w którym siedzibę ma instytucja zarządzająca odpowiedniego programu współpracy.

Obowiązujące warunki realizacji programu, które regulują kwestie zarządzania finansami, a także programowania, monitorowania, oceny i kontroli udziału państw trzecich przez wkład środków z IPA lub ENI na rzecz programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej, ustanawiane są w odpowiednich programach współpracy, a także, w miarę potrzeby, w porozumieniach o finansowaniu między Komisją, poszczególnymi rządami zainteresowanych państw trzecich i państwem członkowskim, w którym siedzibę ma instytucja zarządzająca odpowiedniego programu współpracy. Warunki realizacji programu są zgodne z unijnymi przepisami w dziedzinie polityki spójności.

(Uwaga dla tłumaczy: treść artykułu 28 w tekście proponowanym przez Komisję przeniesiono do artykułu 24a (nowy) w poprawce Parlamentu i zmieniono brzmienie zarówno tytułu, jak i treści.)

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w niniejszym artykule.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierza się Komisji na warunkach określonych w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i art. 17 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 1, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 15 ust. 4 i art. 17 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność aktów delegowanych już obowiązujących.

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Akt delegowany przyjęty na mocy art. 17 ust. 1 wchodzi w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu Parlamentu Europejskiego lub Rady wyrażonego w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i Rady lub też jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie zgłoszą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 ust. 1 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 30

skreślony

Procedura komitetowa

 

1. Komisję wspiera Komitet Koordynujący Fundusze. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W odniesieniu do celu „Europejska współpraca terytorialna” niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację lub zmianę, w tym całkowite lub częściowe unieważnienie, wsparcia zatwierdzonego przez Komisję na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006 lub wszelkich innych przepisów mających zastosowanie do tej pomocy w dniu 31 grudnia 2013 r., które w związku z tym mają zastosowanie po tym terminie do tej pomocy lub do danych projektów do czasu ich zamknięcia.

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na kontynuację lub zmianę, w tym całkowite lub częściowe unieważnienie, pomocy zatwierdzonej przez Komisję na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1080/2006 lub wszelkich innych przepisów mających zastosowanie do tej pomocy w dniu 31 grudnia 2013 r., które w związku z tym mają zastosowanie po tym terminie do tej pomocy lub do danych projektów do czasu ich zamknięcia.

2. Pozostają ważne wnioski o wsparcie w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na lata 2007-2013 złożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

2. Pozostają ważne wnioski o pomoc złożone lub zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Ustęp 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Art. 4 i 25–27 niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik 1 – nagłówek tabeli

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspólne wskaźniki dla celu „Europejska współpraca terytorialna”,

Wspólne wskaźniki produktu dla celu „Europejska współpraca terytorialna”

o których mowa w art. 15

 

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Inwestycja produkcyjna

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Inwestycja produkcyjna

 

 

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe

 

przedsiębiorstwa

Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw

 

EUR

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla MŚP (dotacje)

 

EUR

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla MŚP (inne niż dotacje)

 

ekwiwalenty pełnego czasu pracy

Liczba miejsc pracy utworzonych w MŚP objętych pomocą

Turystyka

odwiedziny

Liczba odwiedzin atrakcji turystycznych objętych wsparciem

Poprawka

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Inwestycja produkcyjna

 

 

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe

 

przedsiębiorstwa

Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w transgranicznych, transnarodowych lub międzyregionalnych projektach badawczych

 

organizacje

Liczba instytucji badawczych uczestniczących w transgranicznych, transnarodowych lub międzyregionalnych projektach badawczych

 

EUR

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)

 

EUR

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)

 

ekwiwalenty pełnego czasu pracy

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach

Zrównoważona turystyka

odwiedziny/rok

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego i atrakcjach turystycznych

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Infrastruktura TIK

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Infrastruktura TIK

osoby

Ludność objęta szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

Poprawka

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Infrastruktura TIK

gospodarstwa domowe

Dodatkowe gospodarstwa domowe z szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Transport

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Transport

 

 

Kolej

km

Całkowita długość nowych linii kolejowych

 

 

z czego: TEN-T

 

km

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych

 

 

z czego: TEN-T

Drogi

km

Całkowita długość nowych dróg

 

 

z czego: TEN-T

 

km

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

 

 

z czego: TEN-T

Transport miejski

przejazdy pasażerskie

Wzrost liczby przejazdów pasażerskich z wykorzystaniem objętej wsparciem usługi komunikacji miejskiej

Śródlądowe drogi wodne

tonokilometry

Wzrost przewozu ładunków ulepszonymi śródlądowymi drogami wodnymi

Poprawka

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Transport

 

 

Kolej

km

Całkowita długość nowych linii kolejowych

 

 

z czego: TEN-T

 

km

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych

 

 

z czego: TEN-T

Drogi

km

Całkowita długość nowych dróg

 

 

z czego: TEN-T

 

km

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

 

 

z czego: TEN-T

Transport miejski

km

Całkowita długość nowych lub ulepszonych linii tramwajowych i linii metra

Śródlądowe drogi wodne

km

Całkowita długość ulepszonych lub utworzonych śródlądowych dróg wodnych

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Środowisko

 

skreślony

Oczyszczanie ścieków

równoważna liczba mieszkańców

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków

Zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem

osoby

Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpowodziowej

 

osoby

Liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przed pożarami lasów

Rekultywacja gruntów

hektary

Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów

skreślony

Przyroda i różnorodność biologiczna

hektary

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Badania i innowacje

 

skreślony

 

skreślony

 

ekwiwalenty pełnego czasu pracy

Liczba nowych badaczy we wspieranych jednostkach

 

ekwiwalenty pełnego czasu pracy

Liczba badaczy pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi

 

EUR

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub B+R

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów

 

przedsiębiorstwa

Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Energia i zmiana klimatu

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Energia i zmiana klimatu

 

 

Energia odnawialna

MW

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej

Efektywność energetyczna

gospodarstwa domowe

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

 

kWh/rok

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

 

użytkownicy

Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci

Redukcja gazów cieplarnianych

tony równoważnika CO

Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyrażony w równoważnikach CO

Poprawka

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Energia i zmiana klimatu

 

 

Energia odnawialna

MW

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej

Efektywność energetyczna

gospodarstwa domowe

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

 

kWh/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

 

użytkownicy

Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci

Redukcja gazów cieplarnianych

tony równoważnika CO2

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Infrastruktura społeczna

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Infrastruktura społeczna

 

 

Opieka nad dziećmi i edukacja

osoby

Potencjał usługowy objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej

Zdrowie

osoby

Potencjał usług zdrowotnych objętych wsparciem

Budynki mieszkalne

gospodarstwa domowe

Liczba gospodarstw domowych korzystających z poprawy warunków mieszkaniowych

Turystyka

odwiedziny

Liczba odwiedzin atrakcji turystycznych objętych wsparciem

Dziedzictwo kulturowe

odwiedziny

Liczba odwiedzin obiektów objętych wsparciem

Poprawka

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Infrastruktura społeczna

 

 

Opieka nad dziećmi i edukacja

osoby

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej

Zdrowie

osoby

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi

skreślony

skreślony

skreślony

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Rozwój obszarów miejskich

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Rozwój obszarów miejskich

 

 

 

osoby

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich

 

metry kwadratowe

Nowa otwarta przestrzeń na obszarach miejskich

 

metry kwadratowe

Nowe budynki publiczne lub komercyjne na obszarach miejskich

 

metry kwadratowe

Nowe budynki mieszkalne na obszarach miejskich

Poprawka

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Wskaźniki specyficzne dla rozwoju obszarów miejskich

 

 

 

osoby

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich

 

metry kwadratowe

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich

 

metry kwadratowe

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub odnowione na obszarach miejskich

 

budynki mieszkalne

Odnowione budynki mieszkalne na obszarach miejskich

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – Rozwój obszarów miejskich

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

JEDNOSTKA

NAZWA

Zdolności instytucjonalne i administracyjne

 

 

 

liczba

Liczba projektów wspierających współpracę prawną i administracyjną i współpracę między obywatelami i instytucjami

 

liczba

Liczba projektów opracowywanych i realizowanych w celu wsparcia wdrażania strategii makroregionalnych i strategii dotyczących basenów morskich

 

liczba

Liczba projektów współpracy międzyregionalnej opracowanych w celu wzmocnienia skuteczności polityki spójności

 

liczba

Liczba projektów współpracy międzyregionalnej opracowanych i realizowanych w celu wzmocnienia skuteczności polityki spójności

Poprawka

 

JEDNOSTKA

NAZWA

skreślony

skreślony

skreślony

skreślony

skreślony

  • [1]  Dz.U. C 277 z 13.9.2012, s. 96.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

OPINIA Komisji Budżetowej (21.6.2012)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Polityka spójności jest głównym instrumentem inwestycyjnym UE służącym realizacji priorytetów Unii określonych w strategii „Europa 2020”. Europejska współpraca terytorialna jest jednym z celów polityki spójności i stanowi ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich lub z regionami granicznymi państw spoza UE. Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie i regiony, w coraz większym stopniu wykraczają poza granice krajowe i regionalne oraz wymagają podjęcia wspólnych działań na odpowiednim poziomie terytorialnym. Europejska współpraca terytorialna będzie również stanowić istotny wkład w realizację wymienionego w Traktacie z Lizbony celu spójności terytorialnej.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący konkretnej podstawy prawnej dla wkładu EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w europejską współpracę terytorialną. Stanowi to spełnienie postulatu Parlamentu Europejskiego i powinno zapewnić lepsze uwzględnienie specyfiki europejskiej współpracy terytorialnej, w szczególności jej wielonarodowego wymiaru.

Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej europejska współpraca terytorialna miałaby wesprzeć trzy rodzaje współpracy: transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną. Współpraca transnarodowa byłaby szczególnie cenna dla wzmocnienia spójności terytorialnej UE, a także niedawno zainicjowanych strategii na rzecz makroregionów i basenów mórz. Celem współpracy międzyregionalnej pomiędzy regionami UE (a także, o ile to konieczne, państwami trzecimi) jest wzmocnienie wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania polityki spójności, w szczególności przez rozpowszechnianie dobrych praktyk.

W przypadku współpracy z regionami państw trzecich, objętymi europejskim instrumentem sąsiedztwa (ENI) lub Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), finansowanie z EFRR stanowiłoby uzupełnienie finansowania z ENI lub IPA. Jednakże kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie sprawnego funkcjonowania tych programów, co w ubiegłych latach czasami okazywało się trudne.

Komisja Europejska proponuje przeznaczyć na europejską współpracę transgraniczną 3,48% całkowitej kwoty przewidzianej na politykę spójności, co oznaczałoby 11,7 miliarda EUR (ceny stałe z 2011 r.). Oznacza to wzrost w porównaniu z bieżącym okresem programowania.

W mld EUR, ceny stałe z 2011 r.

 

WRF

2007–2013

 

Propozycja COM

WRF 2014–2020

 

 

 

Zmiana (w %)

Regiony objęte celem konwergencji

EFRR +EFS

202,9

162,6

- 20 %

2007–2013 Regiony objęte mechanizmem phasing-out (konwergencja) + regiony objęte mechanizmem phasing-in (konkurencyjność)/

2014–2010 Regiony w okresie przejściowym

(EFRR +EFS)

25,9

38,9

+50 %

Regiony objęte celem konkurencyjności / Regiony lepiej rozwinięte

(EFRR +EFS)

44,3

53,1

+ 20 %

Współpraca terytorialna

EFRR

8,9

11,7

+31 %

Fundusz Spójności

71

68,7

- 3 %

2014–2020 Dodatkowe środki dla regionów najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych

EFRR

 

0,9

 

OGÓŁEM

354

336

-5,3 %

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ten proponowany wzrost. Jego przyjęcie będzie jednak uzależnione od ostatecznego wyniku negocjacji w sprawie całej puli środków, które mają zostać przeznaczone na politykę spójności, a określony w art. 4 wniosku ustawodawczego procentowy udział w wysokości 3,48% stanowi jedynie wskazówkę dla władzy budżetowej. Jego ustalenie jest niemożliwe przed osiągnięciem porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020. Podobnie sprawozdawca pragnie podkreślić przekonanie wyrażone przez Parlament Europejski w rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r., że „w kolejnych WRF konieczne jest zwiększenie środków o co najmniej 5%” w porównaniu do poziomu z 2013 roku, a „kwoty przydzielone polityce spójności w obecnym okresie programowania powinny przynajmniej zostać utrzymane w następnym okresie”, co najwyraźniej nie ma miejsca.

Ponadto sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz uproszczenia, w szczególności uproszczone opcje finansowe dzięki wykorzystaniu płatności ryczałtowych. Sprawozdawca podkreśla również, że wysiłki na rzecz uproszczenia w zakresie europejskiej współpracy terytorialnej są szczególnie ważne zarówno na szczeblu UE, jak i szczeblu krajowym, z uwagi na jej wielonarodowy wymiar. Beneficjenci mogą być zmuszeni do wdrażania różnych zestawów reguł pochodzących z samej UE, z jednego lub kilku państw członkowskich i być może z państw trzecich. Sprawozdawca przypomina państwom członkowskim o nadrzędnej potrzebie unikania sprzeczności lub niespójności między zasadami, jakie ustanawiają te państwa i jakie przyjmuje UE, oraz unikania zwiększania obciążeń administracyjnych dla beneficjentów. Kluczowe znaczenie ma również należyte zarządzanie finansami i przejrzystość.

Ponadto sprawozdawca podkreśla, że z uwagi na specyfikę i złożoność europejskiej współpracy terytorialnej Komisja proponuje wyjątkowo zastosować zasadę n+3 w odniesieniu do umorzenia zobowiązań.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1a. zwraca uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym koperta finansowa stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

Poprawka  2

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1b. przypomina swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1; przypomina, że w kolejnych WRF potrzebne są wystarczające dodatkowe środki, aby umożliwić Unii realizację obecnych priorytetów politycznych i nowych zadań określonych w Traktacie z Lizbony, a także reakcję na nieprzewidziane wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet zwiększenie zasobów w następnych WRF o co najmniej 5% w porównaniu z poziomem z 2013 r. może jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się do osiągnięcia uzgodnionych celów i zobowiązań Unii oraz do stosowania zasady solidarności w Unii; wzywa Radę – jeżeli nie zgadza się ona z tym podejściem – do jasnego wskazania tych priorytetów politycznych lub projektów, z których można zupełnie zrezygnować, pomimo ich potwierdzonej europejskiej wartości dodanej;

 

_______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(011)0266.

Poprawka  3

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1b. w szczególności przypomina, iż w tej samej rezolucji Parlament Europejski podkreśla, że „skuteczna i wzmocniona polityka spójności wymaga odpowiedniego finansowania” oraz stwierdza, że „kwoty jej przydzielone w obecnym okresie programowania powinny przynajmniej zostać utrzymane w następnym okresie”;

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. pt. „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej” Parlament Europejski podkreślił „europejską wartość dodaną polityki spójności, ponieważ polityka ta stanowi ugruntowany mechanizm zapewniający wzrost gospodarczy i zatrudnienie, główne narzędzie konwergencji, trwałego wzrostu i solidarności oraz od kilkudziesięciu lat jedną z najważniejszych, najwidoczniejszych i najskuteczniejszych dziedzin polityki Unii”. Parlament Europejski wskazał jednak na fakt, że nowoczesna polityka spójności musi doprowadzić do szeregu reform strukturalnych, w szczególności w dziedzinie uproszczenia, sprostać najważniejszym wyzwaniom, w obliczu których stoi Unia, oraz promować synergię z innymi praktycznymi politykami i instrumentami. Parlament Europejski wyraził przekonanie, że polityka spójności UE nadal powinna być polityką ogólnounijną, zapewniającą dostęp do zasobów, doświadczeń i pomocy wszystkim regionom UE.

Uzasadnienie

Ustęp 64 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt -1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a) W rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. Parlament Europejski przypomniał również, że znaczenie polityki spójności wzrosło z wejściem w życie Traktatu z Lizbony i umocowaniem w nim spójności terytorialnej; w tym kontekście uznał, że należy wzmocnić wszystkie formy współpracy terytorialnej (współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej) oraz podkreślił, że należy również uwzględnić współpracę i strategie makroregionalne.

Uzasadnienie

Ustęp 65 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Aby zwiększyć wartość dodaną unijnej polityki spójności, przepisy szczegółowe powinny prowadzić do znacznego uproszczenia na wszystkich poziomach: beneficjentów, instytucji programu, uczestniczących państw członkowskich i państw trzecich oraz Komisji.

(3) Aby zwiększyć ogólną wartość dodaną unijnej polityki spójności i uwzględnić wielonarodowy wymiar europejskiej współpracy terytorialnej, przepisy szczegółowe powinny prowadzić do znacznego uproszczenia na wszystkich poziomach: beneficjentów, instytucji programu, uczestniczących państw członkowskich i państw trzecich oraz Komisji, ponieważ beneficjenci mogą być zmuszeni wdrażać różne zestawy reguł pochodzących z samej UE, z jednego lub kilku państw członkowskich i ewentualnie z państw trzecich. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę unikania niespójności między tymi różnymi zestawami reguł i na unikanie wzrostu obciążeń administracyjnych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy ustalić obiektywne kryteria wyznaczania kwalifikowalnych regionów i obszarów. W tym celu należy oprzeć identyfikację regionów i obszarów kwalifikowalnych na poziomie Unii na wspólnym systemie klasyfikacji regionów ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS).

(8) Należy ustalić obiektywne i przejrzyste kryteria wyznaczania kwalifikowalnych regionów i obszarów. W tym celu należy oprzeć identyfikację regionów i obszarów kwalifikowalnych na poziomie Unii na wspólnym systemie klasyfikacji regionów ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS).

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Należy ograniczyć wybór celów tematycznych w celu maksymalnego zwiększenia wpływu polityki spójności w całej Unii. Koncentracja w ramach współpracy międzyregionalnej powinna jednak być odzwierciedlona raczej w celu każdej operacji niż w postaci ograniczenia liczby celów tematycznych, tak aby jak najefektywniej wykorzystać współpracę międzyregionalną do wzmocnienia skuteczności polityki spójności w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”.

(16) Należy ograniczyć wybór celów tematycznych w celu maksymalnego zwiększenia wpływu polityki spójności w całej Unii. Koncentracja w ramach współpracy międzyregionalnej powinna jednak być odzwierciedlona raczej w celu każdej operacji niż w postaci ograniczenia liczby celów tematycznych, tak aby jak najefektywniej wykorzystać współpracę międzyregionalną do wzmocnienia skuteczności polityki spójności w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”. Poprawa wdrażania i jakości wydatkowania powinna stanowić wiodącą zasadę służącą osiągnięciu celów programu, a jednocześnie należy zadbać o optymalne wykorzystanie zasobów finansowych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Ze względu na udział więcej niż jednego państwa członkowskiego ogólna zasada przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [RWP], zgodnie z którą każde państwo członkowskie przyjmuje krajowe zasady kwalifikowalności, nie jest odpowiednia dla celu „Europejska współpraca terytorialna”. W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007-2013 należy ustanowić jasną hierarchię zasad kwalifikowalności, kładąc wyraźny nacisk na wspólne zasady kwalifikowalności.

(25) Ze względu na udział więcej niż jednego państwa członkowskiego ogólna zasada przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [RWP], zgodnie z którą każde państwo członkowskie przyjmuje krajowe zasady kwalifikowalności, nie jest odpowiednia dla celu „Europejska współpraca terytorialna”. W oparciu o doświadczenia z okresu programowania 2007–2013 należy ustanowić jasną hierarchię zasad kwalifikowalności, kładąc wyraźny nacisk na wspólne zasady kwalifikowalności, oraz unikać sprzeczności i niespójności między rozporządzeniem (UE) nr …/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie [reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii], rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów oraz przepisami krajowymi.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do spraw nieobjętych zasadami kwalifikowalności ustanowionymi w art. 55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP], w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 [EFRR] lub w niniejszym rozporządzeniu bądź przyjętymi na podstawie tych rozporządzeń lub przez komitet monitorujący, mają zastosowanie przepisy krajowe państwa, w którym poniesiono wydatek.

3. Do spraw nieobjętych zasadami kwalifikowalności ustanowionymi w art. 55-61 rozporządzenia (UE) nr /2012 RWP, w rozporządzeniu (UE) nr […]/2012 EFRR, rozporządzeniu (UE) nr …/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie [reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii] lub w niniejszym rozporządzeniu bądź przyjętymi na podstawie tych rozporządzeń lub przez komitet monitorujący, mają zastosowanie przepisy krajowe państwa, w którym poniesiono wydatek, i przepisy te nie są sprzeczne z przepisami Unii, ani też nie nakładają nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na beneficjentów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów art. 113 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] państwa członkowskie uczestniczące w programie współpracy powołują jedną instytucję zarządzającą oraz, do celów art. 113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną instytucję audytową, które znajdują się w tym samym państwie członkowskim.

1. Do celów art. 113 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 RWP państwa członkowskie uczestniczące w programie współpracy wyznaczają jedną instytucję zarządzającą oraz, do celów art. 113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną instytucję audytową, które znajdują się w tym samym państwie członkowskim.

PROCEDURA

Tytuł

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Odsyłacze

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

25.10.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

25.10.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Geier

6.2.2012

Data przyjęcia

20.6.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (30.5.2012)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Georgios Stavrakakis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Na obecnym etapie procedury negocjacji sprawozdawca komisji opiniodawczej pragnie wnieść pewną liczbę poprawek związanych z następującymi kwestiami:

- Zaproponowane do art. 7 poprawki dotyczą dwóch odrębnych zagadnień. Pierwsza poprawka ma na celu umożliwienie uczestniczącym państwom członkowskim posiadania jednego organu powołanego do wydawania opinii w kwestiach dotyczących równości, co uprościłoby znacznie spełnienie tego wymogu. Druga poprawka zaproponowana została w celu wyjaśnienia procesu wnoszenia zmian do programu współpracy w związku z tym, że obecny wniosek Komisji nie podejmuje tej kwestii.

- W celu uproszczenia rozporządzenia w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej (EWT) i dostosowania go do rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów (RWP), do art. 20 zaproponowano poprawkę, zgodnie z którą państwom członkowskim należy umożliwić dysponowanie instytucją audytową wchodzącą w skład organu obejmującego także instytucję zarządzającą pod warunkiem, że instytucje te będą funkcjonowały niezależne.

- Możliwe jest, że instytucje audytowe nie posiadają praw niezbędnych do przeprowadzania audytu w różnych państwach członkowskich. W tym kontekście wniosek Komisji przewiduje utworzenie grupy audytorów, w której skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich. Poprawki złożone do art. 23 wyjaśniają, że wszyscy ci przedstawiciele powinni być niezależni, a także posiadać niezbędną wiedzę fachową i kompetencje zawodowe. Ponadto instytucja audytowa powinna przedstawić w strategii audytowej środki podjęte w tym zakresie.

- Poprawka złożona do art. 25 przewiduje możliwość korzystania z jednego konta dla wszystkich przepływów pieniężnych związanych z danym programem współpracy. Dzięki takiej możliwości uproszczona zostanie administracja i wytyczony zostanie jasny przebieg audytu.

Chociaż na obecnym etapie złożone zostały wszystkie istotne poprawki, sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę Komisji na trzy kwestie, nad którymi konieczna może okazać się dalsza refleksja w zależności od wyników debaty w sprawie RWP (COM(2011)0615):

(1)  Rozporządzenie RWP ustanawia przepisy, zgodnie z którymi w 2017 i 2019 r. przeprowadzona ma zostać ocena wykonania, aby ocenić realizację celów wytyczonych w programach. Nie jest całkowicie jasne, w jaki sposób wymóg ten będzie stosowany w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej, biorąc pod uwagę, że zaangażowanych jest wiele podmiotów.

(2)  Rozporządzenie RWP wprowadza „umowy partnerskie”, które będą zawierać ustalenia mające na celu dostosowanie programów operacyjnych do unijnych celów obranych na 2020 r. Rozporządzenie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej nie podejmuje konkretnych wyzwań związanych z umowami partnerskimi, wynikających z dużej różnorodności struktur państw członkowskich i krajów trzecich współpracujących w wymiarze transgranicznym.

(3)  Zgodnie z art. 41 rozporządzenia RWP należy utworzyć komitet monitorujący, który kontrolować będzie wdrażanie programu. Niezbędne będzie utworzenie takiego komitetu monitorującego również dla programów w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej. Wniosek Komisji nie podejmuje jednak kwestii związanych z charakterystyką programów europejskiej współpracy terytorialnej, a zwłaszcza zagadnienia praw do głosowania w związku z różnymi systemami funkcjonującymi w państwach członkowskich i w krajach trzecich.

POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr […]/2012 w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii1 określa ogólne zasady dotyczące wykonania budżetu rocznego Unii. Konieczne jest zapewnienie spójności między tym rozporządzeniem a zasadami regulującymi EFRR.

 

___________

 

1 Dz.U. L …

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Za wykonywanie wszystkich funkcji wymienionych w art. 116 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] powinna być odpowiedzialna jedna instytucja audytowa, aby zapewnić jednolite standardy na całym obszarze objętym programem. Jeżeli nie jest to możliwe, instytucję audytową programu powinna móc wspierać grupa audytorów.

(31) Za wykonywanie wszystkich funkcji wymienionych w art. 116 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] powinna być odpowiedzialna jedna instytucja audytowa, aby zapewnić jednolite standardy na całym obszarze objętym programem. Jeżeli nie jest to możliwe, instytucję audytową programu powinna móc wspierać grupa audytorów. Aby zapewnić odpowiednią jakość prac związanych z audytem, należy wprowadzić wymóg stosowania międzynarodowych standardów w dziedzinie audytu.

Poprawka       3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do wniosku dotyczącego programu współpracy państwa członkowskie dołączają opinię krajowych organów ds. równości w sprawie środków wymienionych w ppkt (ii) i (iii).

Do wniosku dotyczącego programu współpracy państwa członkowskie dołączają opinię krajowych organów ds. równości w sprawie środków wymienionych w ppkt (ii) i (iii). Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jeden krajowy organ ds. równości, który wydawać będzie taką opinię w odniesieniu do poszczególnych programów współpracy w ujęciu całościowym.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu umożliwienie uczestniczącym państwom członkowskim posiadania jednego organu powołanego do wydawania opinii w kwestiach dotyczących równości, dzięki czemu uproszczone zostanie wdrażanie odnośnego wymogu.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Uczestniczące państwa członkowskie i państwa trzecie lub terytoria trzecie, w stosownych przypadkach, potwierdzają na piśmie swoją zgodę na treść programu współpracy przed jego przedłożeniem Komisji. Zgoda ta obejmuje również zobowiązanie wszystkich uczestniczących państw członkowskich do zapewnienia współfinansowania niezbędnego do realizacji programu współpracy.

5. Uczestniczące państwa członkowskie i państwa trzecie lub terytoria trzecie, w stosownych przypadkach, potwierdzają na piśmie swoją zgodę na treść programu współpracy przed jego przedłożeniem Komisji. Zgoda ta obejmuje również zobowiązanie wszystkich uczestniczących państw członkowskich do zapewnienia współfinansowania niezbędnego do realizacji programu współpracy. Taka sama procedura, tzn. zgoda wszystkich uczestniczących państw członkowskich oraz państw lub terytoriów trzecich jest również konieczna w razie zmiany programu współpracy zgodnie z art. 26 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP].

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Koszty personelu danej operacji można obliczać według stawki zryczałtowanej w wysokości do 15 % kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu tej operacji.

Koszty personelu danej operacji można obliczać według stawki zryczałtowanej w wysokości do 20 % kosztów bezpośrednich innych niż koszty personelu tej operacji.

Uzasadnienie

Odsetek proponowany przez Komisję wydaje się niewystarczający z uwagi na specyfikę programów europejskiej współpracy terytorialnej, w przypadku których koszty personelu są szczególnie wysokie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów art. 113 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] państwa członkowskie uczestniczące w programie współpracy powołują jedną instytucję zarządzającą oraz, do celów art. 113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną instytucję audytową, które znajdują się w tym samym państwie członkowskim.

1. Do celów art. 113 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP] państwa członkowskie uczestniczące w programie współpracy powołują jedną instytucję zarządzającą oraz, do celów art. 113 ust. 4 tego rozporządzenia, jedną instytucję audytową, które znajdują się w tym samym państwie członkowskim. Państwa członkowskie biorące udział w programie współpracy mogą wyznaczyć tą jedną instytucję audytową na instytucję certyfikującą.

Uzasadnienie

Ważne jest, by nie zmuszać instytucji zarządzającej danym programem europejskiej współpracy terytorialnej do zajmowania się również zadaniami związanymi z certyfikacją tego programu, ale by pozostawić możliwość takiego połączenia zadań związanych z zarządzaniem i certyfikacją.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Pod warunkiem, że będzie przestrzegana zasada rozdziału funkcji, instytucja zarządzająca i instytucja audytowa mogą wchodzić w skład tego samego organu lub podmiotu publicznego.

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uproszczenie rozporządzenia w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej i dostosowanie go do rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów – RWP, zgodnie z którym państwom członkowskim należy umożliwić posiadanie instytucji audytowej wchodzącej w skład organu obejmującego również instytucję zarządzającą, pod warunkiem, że instytucje te są funkcjonalnie niezależne. Umożliwi to państwom członkowskim dalsze korzystanie z kompetencji zdobytych w bieżącym okresie programowania.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kontrolerami są, o ile to możliwe, te same instytucje, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich weryfikacji dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” lub, w przypadku państw trzecich, za przeprowadzanie porównywalnych weryfikacji w ramach instrumentów polityki zewnętrznej Unii.

Kontrolerami mogą być te same instytucje, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich weryfikacji dla programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” lub, w przypadku państw trzecich, za przeprowadzanie porównywalnych weryfikacji w ramach instrumentów polityki zewnętrznej Unii.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Audytorzy są funkcjonalnie niezależni od kontrolerów przeprowadzających weryfikacje na mocy art. 22.

3. Instytucja audytowa dopilnowuje, by wszyscy przedstawiciele, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, byli funkcjonalnie niezależni, w szczególności od kontrolerów przeprowadzających weryfikacje na mocy art. 22, a także by posiadali wiedzę fachową i kompetencje zawodowe niezbędne do przeprowadzania audytów zgodnie z uznanymi na szczeblu międzynarodowym standardami w dziedzinie audytu.

Uzasadnienie

Instytucja audytowa jest dla Komisji ważnym elementem w sprawowaniu funkcji nadzorczej. Stosowanie uznanych na szczeblu międzynarodowym standardów audytowych zapewni odpowiednią jakość prac w dziedzinie audytu. Ponadto poprawka ta wyjaśnia, że wszyscy przedstawiciele powinni być niezależni, a także posiadać niezbędną wiedzę fachową i kompetencje zawodowe.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Strategia audytowa, o której mowa w art. 116 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [RWP], zawiera wyjaśnienie, jakie środki zostały podjęte przez instytucję audytową w celu spełnienia wymogów określonych w ust. 3 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Możliwe jest, że instytucje audytowe nie posiadają praw niezbędnych do przeprowadzania audytu w różnych państwach członkowskich. W tym kontekście wniosek Komisji przewiduje utworzenie grupy audytorów, w której skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich. Instytucja audytowa powinna przedstawić w strategii audytowej środki podjęte w tym zakresie.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Sprawozdania instytucji audytowej są przekazywane krajowym organom kontroli państw członkowskich uczestniczących w programie współpracy terytorialnej, a także Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie z EFRR dla programów współpracy wypłacane jest na jedno konto bez subkont krajowych.

1. Wsparcie z EFRR dla programów współpracy wypłacane jest na jedno konto bez subkont krajowych. Z konta tego można korzystać dla obsługi wszystkich wydatków i dochodów związanych z programem.

Uzasadnienie

Poprawka ta przewiduje możliwość korzystania z jednego konta dla wszystkich przepływów pieniężnych związanych z danym programem współpracy. Dzięki takiej możliwości uproszczona zostanie administracja i wytyczony zostanie jasny przebieg audytu.

PROCEDURA

Tytuł

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Odsyłacze

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

25.10.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

25.10.2011

Sprawozdawca

Data powołania

Georgios Stavrakakis

24.11.2011

Data przyjęcia

29.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (8.6.2012)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jaromír Kohlíček

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozporządzenie to ustanawia zakres Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do celu „Europejska współpraca terytorialna”. Komisja postanowiła zaproponować oddzielne rozporządzenie dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej w celu pełnego uwzględnienia jej specyfiki i kontekstu obejmującego wiele krajów.

Jednym z nowych elementów wniosku są przepisy dotyczące koncentracji tematycznej i priorytetów inwestycyjnych. Lepsze uwzględnienie celów strategicznych programów i ukierunkowanie ich na wyniki to pozytywny krok naprzód. Ponadto zmniejszenie ciężaru administracyjnego i planowana większa harmonizacja przepisów są niezbędne, aby ułatwić realizację programu i ogólnie pomyślną współpracę. Sprawozdawca uważa, że na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja powinna dostarczać uaktualniające sprawozdania w sprawie skuteczności polityki spójności oraz wartości dodanej i wzrostu, jaki ona generuje.

Mimo że wniosek Komisji stanowi wyraźny postęp w większości objętych nim obszarów, wciąż istnieje pewne pole manewru dla dalszych zmian. Sprawozdawca włączył pewne istotne i konkretne kwestie dotyczące transportu do kluczowych części wniosku, takich jak priorytety inwestycyjne w nim przedstawione. Cel, jakim jest europejska współpraca terytorialna, ma szczególnie pożyteczne zastosowanie w rozwiązywaniu problemów transgranicznych i stawianiu czoła wspólnym lokalnym wyzwaniom. Słaba dostępność, niewystarczająca infrastruktura i połączenia transportowe w tych kluczowych obszarach są w istocie ważnymi problemami, obok braku odpowiednich transgranicznych sieci transportowych. Ponadto sprawozdawca nie zapomniał o turystyce w związku z eksploatacją niewykorzystanego potencjału obszarów transgranicznych.

W związku z przekazaniem uprawnień Komisji można stwierdzić, że zakres jest zbyt szeroki. Sprawozdawca proponuje ograniczenie czasu, kiedy Komisja może przyjmować akty delegowane, a także określenie warunków przedłużania tego uprawnienia. Zwrócenie się o przygotowanie sprawozdania umożliwi Parlamentowi i Radzie dysponowanie regularnymi informacjami, w oparciu o które można będzie oceniać przyszłe wnioski. Oznacza to także uwzględnienie nowego standardowego sformułowania Parlamentu Europejskiego dotyczącego aktów delegowanych.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej zakłada, że pozwoli to zaradzić istniejącym nierównościom terytorialnym i zlikwidować rozbieżności w rozwoju i dostępności. W tym celu wśród priorytetów polityki spójności powinny się znaleźć działania mające na celu korektę dysproporcji między obszarami nadbrzeżnymi a położonymi w głębi kraju, między obszarami miejskimi a wiejskimi, obszarami z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi a obszarami odizolowanymi. Jest to jeszcze bardziej konieczne w regionach przygranicznych i uzasadnia podjęcie odpowiednich działań w ramach EFRR i w ramach współpracy terytorialnej. W związku z taką koniecznością należy promować i dbać o zrównoważone zagospodarowywanie terytorium, przyjazne środowisku, oparte na wydajnych infrastrukturach transportowych, produkcyjnych, energetycznych, usługowych i turystycznych, które mogą się rozwijać bez fizycznych, technicznych lub administracyjnych przeszkód na terenie państw członkowskich i między nimi. Takie zintegrowane podejście pomogłoby wspierać inteligentny, trwały i sprzyjający integracji społecznej wzrost oraz osiągnąć cele, jakie Unia wyznaczyła sobie w dziedzinie współpracy terytorialnej.

Uzasadnienie

Gospodarcza, społeczna i terytorialna spójność jest warunkiem sine qua non inteligentnego, trwałego i sprzyjającego integracji społecznej wzrostu w Europie. Jednak różnice w zakresie dynamizmu i dostępności, jakie występują nadal na poszczególnych obszarach, są hamulcem dla spójności. Aby przezwyciężyć ten problem należy wspierać w ramach celu EFRR „Współpraca terytorialna” przywrócenie równowagi między poszczególnymi obszarami w oparciu o wydajne infrastruktury.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Celem współpracy transgranicznej powinno być rozwiązywanie wspólnych problemów, wspólnie zidentyfikowanych w regionach przygranicznych (takich jak słaba dostępność, nieodpowiednie otoczenie biznesu, brak powiązań między lokalnymi i regionalnymi organami administracji, badania i innowacje i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zanieczyszczenie środowiska, zapobieganie ryzyku, negatywne nastawienie do obywateli państw sąsiadujących) oraz uruchomienie niewykorzystanego potencjału w obszarze przygranicznym (rozwój transgranicznej infrastruktury badawczej, placówek innowacyjnych i klastrów, integracja transgranicznego rynku pracy, współpraca między uczelniami lub placówkami ochrony zdrowia), przy jednoczesnym wzmocnieniu procesu współpracy, z myślą o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku programów transgranicznych z udziałem Irlandii Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się także do wspierania stabilności społecznej i gospodarczej w tych regionach, w szczególności poprzez działania na rzecz spójności miejscowych społeczności.

(5) Celem współpracy transgranicznej powinno być rozwiązywanie wspólnych problemów, wspólnie zidentyfikowanych w regionach przygranicznych (takich jak trudności z zapewnieniem ciągłości terytorialnej, trudny dostęp, niewystarczające połączenia transportowe lub ich brak, w tym wąskie gardła w głównych sieciach transportowych, upadający lokalny przemysł, nieodpowiednie otoczenie biznesu, brak powiązań między lokalnymi i regionalnymi organami administracji, badaniamiinnowacjamiwykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zanieczyszczenie środowiska, zapobieganie ryzyku, negatywne nastawienie do obywateli państw sąsiadujących) oraz uruchomienie niewykorzystanego potencjału w obszarze przygranicznym (rozwój transgranicznej infrastruktury badawczej, placówek innowacyjnych i klastrów, rozwój wymiany kulturalnej, integracja transgranicznego rynku pracy, wspieranie transgranicznych szlaków transportowych, w miarę możliwości wspieranie połączeń kolejowych lub morskich, promowania zrównoważonej turystyki transgranicznej i wspólnego wprowadzania na rynek, poprawa infrastruktury turystycznej, współpraca między uczelniami lub placówkami ochrony zdrowia oraz rozwój konkretnych projektów w dziedzinie turystyki) przy jednoczesnym zacieśnieniu współpracy, z myślą o ogólnym harmonijnym rozwoju Unii. W przypadku programów transgranicznych z udziałem Irlandii Północnej i granicznych hrabstw Irlandii, mających na celu dążenie do pokoju i pojednania, EFRR przyczynia się także do wspierania stabilności społecznej i gospodarczej w tych regionach, w szczególności poprzez działania na rzecz spójności miejscowych społeczności.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Obszary współpracy transnarodowej należy określić przy uwzględnieniu działań koniecznych do wspierania zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Komisja powinna być uprawniona do określania obszarów współpracy transnarodowej.

(10) Obszary współpracy transnarodowej należy określić przy uwzględnieniu działań koniecznych do wspierania zintegrowanego rozwoju terytorialnego, ułatwiając mobilność między obszarami turystycznymi a położonymi w głębi kraju. Komisja powinna być uprawniona do określania obszarów współpracy transnarodowej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W ramach programu operacyjnego dotyczącego transeuropejskiej sieci transportowej priorytetem powinno być finansowanie projektów dotyczących brakujących odcinków transgranicznych oraz projektów mających na celu likwidację wąskich gardeł, aby ułatwić mobilność i dostęp do określonych obszarów, w szczególności turystycznych. Aby osiągnąć te cele, należy w wyważony sposób połączyć wykorzystanie instrumentu „Łącząc Europę”, funduszu spójności i EFRR, w szczególności w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć spójność terytorialną w Europie w odpowiedzi na priorytety, o których mowa w strategii „Europa 2020”, Unia Europejska powinna dołożyć wszelkich starań, aby ułatwić mobilność między poszczególnymi obszarami. Transeuropejska sieć transportowa wpisuje się w ramy realizacji tej polityki i wchodzi w ramy kryteriów, jakie należy spełnić, aby uzyskać środki finansowe z EFRR, w szczególności w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu określonych w strategii „Europa 2020”, w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR powinien wnieść wkład do celów tematycznych dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, badań i innowacji, wspierania budowy bardziej przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej gospodarki, sprzyjania wysokiemu poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do spójności społecznej i terytorialnej oraz zwiększania zdolności administracyjnych. Wykaz priorytetów inwestycyjnych w ramach różnych celów tematycznych powinien być jednak dostosowany do szczególnych potrzeb celu „Europejska współpraca terytorialna”, w szczególności poprzez umożliwienie kontynuacji, w ramach współpracy transgranicznej, współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, współpracy w dziedzinie zatrudnienia, szkoleń i włączenia społecznego w perspektywie transgranicznej, poprzez umożliwienie kontynuacji, w ramach współpracy transnarodowej, morskiej współpracy transgranicznej nieobjętej programami współpracy transgranicznej, i poprzez opracowanie i wdrożenie strategii makroregionalnych i strategii dotyczących basenów morskich.

(17) Aby przyczynić się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia wpływu wywieranego na klimat oraz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu określonych w strategii „Europa 2020”, w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” EFRR powinien wnieść wkład do celów tematycznych dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, badań i innowacji, wspierania budowy bardziej przyjaznej dla środowiska oraz efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej gospodarki, sprzyjania wysokiemu poziomowi zatrudnienia prowadzącemu do spójności społecznej i terytorialnej oraz zwiększania zdolności administracyjnych. Wykaz priorytetów inwestycyjnych w ramach różnych celów tematycznych powinien być jednak dostosowany do szczególnych potrzeb celu „Europejska współpraca terytorialna”, w szczególności poprzez umożliwienie kontynuacji, w ramach współpracy transgranicznej, współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, rozwijania, ulepszania lub rozbudowywania infrastruktury transportowej i turystycznej, współpracy w dziedzinie zatrudnienia, szkoleń i włączenia społecznego w perspektywie transgranicznej, poprzez umożliwienie kontynuacji, w ramach współpracy transnarodowej, morskiej współpracy transgranicznej nieobjętej programami współpracy transgranicznej, i poprzez opracowanie i wdrożenie strategii makroregionalnych i strategii dotyczących basenów morskich.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Należy dostosować wymogi dotyczące treści programów współpracy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” do ich specyficznych potrzeb. Należy zatem także uwzględnić aspekty niezbędne do ich skutecznej realizacji na terytorium uczestniczących państw członkowskich, takie jak podmioty odpowiedzialne za audyt i kontrolę, procedurę ustanowienia wspólnego sekretariatu, a także podział zobowiązań w przypadku korekt finansowych. Ponadto, ze względu na horyzontalny charakter programów współpracy międzyregionalnej, należy dostosować treść takich programów współpracy, w szczególności w zakresie definicji beneficjenta lub beneficjentów w ramach obecnych programów INTERACT i ESPON.

(18) Należy dostosować wymogi dotyczące treści programów współpracy w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” do specyficznych potrzeb tych programów i uwzględnić lokalne problemy w zakresie rozwoju. Należy zatem także uwzględnić aspekty niezbędne do ich skutecznej realizacji na terytorium uczestniczących państw członkowskich, takie jak podmioty odpowiedzialne za audyt i kontrolę, procedurę ustanowienia wspólnego sekretariatu, a także podział zobowiązań w przypadku korekt finansowych. Ponadto, ze względu na horyzontalny charakter programów współpracy międzyregionalnej, należy dostosować treść takich programów współpracy, w szczególności w zakresie definicji beneficjenta lub beneficjentów w ramach obecnych programów INTERACT i ESPON.

Uzasadnienie

Projekty realizowane w ramach programu współpracy powinny być również dostosowane do szczególnych potrzeb danych miejscowości.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zgodnie z celem inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu fundusze strukturalne powinny zapewniać bardziej zintegrowane i całościowe podejście do rozwiązywania lokalnych problemów. W celu wzmocnienia tego podejścia należy skoordynować wsparcie z EFRR w regionach przygranicznych ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), oraz, w stosownych przypadkach, z europejskimi ugrupowaniami współpracy terytorialnej, ustanowionymi na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), dla których jednym z celów jest rozwój lokalny.

(19) Zgodnie z celem inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu fundusze strukturalne powinny zapewniać bardziej zintegrowane i całościowe podejście do rozwiązywania lokalnych problemów, takich jak brak wsparcia na rzecz infrastruktury transportowej i turystycznej, upadek tradycyjnej produkcji i tradycyjnych metod produkcji i odległość od rynków. W celu wzmocnienia tego podejścia należy skoordynować wsparcie z EFRR w regionach przygranicznych ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), oraz, w stosownych przypadkach, z europejskimi ugrupowaniami współpracy terytorialnej, ustanowionymi na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), dla których jednym z celów jest rozwój lokalny.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) współpracę transgraniczną między przyległymi regionami w celu wspierania zintegrowanego rozwoju regionalnego między sąsiadującymi przygranicznymi regionami lądowymi i morskimi z co najmniej dwóch państw członkowskich lub pomiędzy sąsiadującymi regionami przygranicznymi z co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego na granicach zewnętrznych Unii w zakresie innym niż objętym programami w ramach zewnętrznych instrumentów finansowych Unii;

(1) współpracę transgraniczną i usuwanie fizycznych, technicznych i administracyjnych barier między przyległymi regionami w celu wspierania zintegrowanego rozwoju regionalnego między sąsiadującymi przygranicznymi regionami lądowymi i morskimi z co najmniej dwóch państw członkowskich lub pomiędzy sąsiadującymi regionami przygranicznymi z co najmniej jednego państwa członkowskiego i jednego państwa trzeciego na granicach zewnętrznych Unii;

Uzasadnienie

Nie będzie prawdziwej skutecznej współpracy transgranicznej bez działań mających na celu usunięcie fizycznych, technicznych i administracyjnych barier, które nadal istnieją na granicach.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) wymiany doświadczeń dotyczących identyfikacji, przenoszenia i rozpowszechniania dobrych praktyk w zakresie turystyki i sieci transportowych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do współpracy transnarodowej Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wykaz obszarów transnarodowych mających otrzymać wsparcie, w podziale na programy współpracy, obejmujących regiony na poziomie NUTS 2, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości takiej współpracy na większych spójnych obszarach ustanowionych na podstawie wcześniejszych programów. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

W odniesieniu do współpracy transnarodowej Komisja przyjmuje, w drodze aktów wykonawczych, wykaz obszarów transnarodowych mających otrzymać wsparcie, w podziale na programy współpracy, obejmujących regiony na poziomie NUTS 2, przy jednoczesnym zapewnieniu wprowadzenia w życie strategii makroregionalnych Unii, a także ciągłości współpracy ponadnarodowej na większych spójnych obszarach ustanowionych na podstawie wcześniejszych programów. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 30 ust. 2.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [rozporządzenia w sprawie EFRR] EFRR wspiera wspólne wykorzystywanie zasobów ludzkich, obiektów i infrastruktury ponad granicami w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych, jak również następujących priorytetów inwestycyjnych w ramach celów tematycznych:

Oprócz art. 5 rozporządzenia (UE) nr […]/2012 [rozporządzenia w sprawie EFRR] EFRR wspiera wspólne wykorzystywanie zasobów ludzkich, obiektów i infrastruktury mających na celu likwidację „efektu granicy” w ramach różnych priorytetów inwestycyjnych, jak również następujących priorytetów inwestycyjnych w ramach celów tematycznych, uwzględniając przy tym lokalną specyfikę i lokalne potrzeby:

Uzasadnienie

Tłumaczenie na francuski nie oddaje dobrze idei, że w ramach celu „Współpraca terytorialna” EFRR dąży do likwidacji tego, co uważa się za „efekt granicy”. Należy również przypomnieć, że korzystanie z tych funduszy nie powinno się odbywać według jednego schematu, lecz z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i lokalnych potrzeb.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera a) – podpunkt -(i) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-(i) przywrócenie równowagi w skali transgranicznej między obszarami nadbrzeżnymi a położonymi w głębi kraju, obszarami miejskimi a wiejskimi, między obszarami z dobrymi połączeniami komunikacyjnymi a obszarami odizolowanymi, a także transgraniczne działania strukturalne mające na celu wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, dostępności, wzrostu gospodarczego, rozwoju i atrakcyjności;

Uzasadnienie

Gospodarcza, społeczna i terytorialna spójność jest warunkiem sine qua non inteligentnego, trwałego i sprzyjającego integracji społecznej wzrostu w Europie. Jednak różnice w zakresie dynamizmu i dostępności, jakie występują nadal na poszczególnych obszarach, są hamulcem dla spójności. Aby uporać się z tym problemem należy umieścić wśród priorytetów w zakresie inwestycji przywrócenie równowagi między obszarami za pomocą odpowiednich działań strukturalnych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) integracja transgranicznych rynków pracy, w tym transgraniczna mobilność, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w ramach celu tematycznego dotyczącego wspierania zatrudnienia i mobilności zawodowej);

(i) integracja transgranicznych rynków pracy, w tym zrównoważona transgraniczna mobilność, w miarę możliwości z wykorzystaniem połączeń kolejowych lub morskich z nowymi państwami członkowskimi i między nimi, a także z sąsiednimi krajami, zrównoważona turystyka, transgraniczne połączenia transportowe odpowiadające transeuropejskim sieciom transportowym, usuwanie barier fizycznych, technicznych i administracyjnych, wspólne lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia (w ramach celu tematycznego dotyczącego wspierania zatrudnienia i mobilności zawodowej);

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera a) – podpunkt (iii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia) wspieranie turystyki transgranicznej i wspólnego wprowadzania na rynek (w ramach celu tematycznego polegającego na zwiększeniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (przez EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (przez EFMR);

Uzasadnienie

Wspólne strategie turystyczne, poza pozytywnymi względami gospodarczo-politycznymi związanymi ze zwiększaniem konkurencyjności, wnoszą istotny wkład w realizację nowego celu określonego w Traktacie z Lizbony, jakim jest spójność terytorialna..

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami (w ramach celu tematycznego dotyczącego wzmacniania potencjału instytucjonalnego i efektywnej administracji publicznej);

(iv) wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami, w tym współpracy transgranicznej między organami administracji, mającej na celu poprawę komunikacji i konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, w kwestii potrzeb, planowania i tworzenia infrastruktury transgranicznej (w ramach celu tematycznego dotyczącego wzmacniania potencjału instytucjonalnego i efektywnej administracji publicznej);

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera a) – podpunkt (iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva) realizacja i promowanie działań w dziedzinie turystyki ukierunkowanych na rozwój odnośnych obszarów;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera a) – podpunkt (iv b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ivb) połączenie systemu transportowego Unii z systemami transportowymi krajów sąsiadujących z Unią;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera a) – podpunkt (iv c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ivc) rozwijanie nowej oraz ulepszanie lub rozbudowywanie istniejącej infrastruktury transportowej i turystycznej;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w ramach współpracy transnarodowej: opracowanie i realizacja strategii makroregionalnych i dotyczących basenów morskich (w ramach celu tematycznego dotyczącego wzmacniania potencjału instytucjonalnego i efektywnej administracji publicznej).

b) w ramach współpracy transnarodowej: opracowanie i realizacja strategii makroregionalnych i dotyczących basenów morskich (w ramach celu tematycznego dotyczącego wzmacniania potencjału instytucjonalnego, efektywnej administracji publicznej i ukierunkowanych działań w dziedzinie turystyki).

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność na mocy art. 28 rozporządzenia (UE) nr /2012 [RWP] może być realizowany w ramach programów współpracy transgranicznej, pod warunkiem że w skład grupy rozwoju lokalnego wchodzą przedstawiciele przynajmniej dwóch państw, z których jedno jest państwem członkowskim.

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność na mocy art. 28 rozporządzenia (UE) nr …/2012 [RWP] może być realizowany w ramach programów współpracy transgranicznej, pod warunkiem że w skład grupy rozwoju lokalnego wchodzą lokalni przedstawiciele przynajmniej dwóch państw, z których jedno jest państwem członkowskim.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania dotyczące wyników wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w obszarze współpracy terytorialnej.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 1, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu 5 lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Okres przekazania uprawnień Komisji powinien być ograniczony do pięciu lat z możliwością przedłużenia, o ile spełnione zostaną pewne warunki, jak np. przygotowanie sprawozdania, i o ile Parlament lub Rada nie wyrażą sprzeciwu. Niniejsza poprawka uwzględnia nowe standardowe sformułowania dotyczące aktów delegowanych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

JEDNOSTKA

JEDNOSTKA

 

EUR

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

NAZWA

NAZWA

 

Wielkość inwestycji zrealizowanych w celu poprawy dostępności do usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

JEDNOSTKA

JEDNOSTKA

 

EUR

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

NAZWA

NAZWA

 

Wielkość inwestycji w sieci rowerowe

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

JEDNOSTKA

JEDNOSTKA

 

EUR

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

NAZWA

NAZWA

 

Wielkość inwestycji w dziedzictwo naturalne, kulturowe, przemysłowe i historyczne

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

JEDNOSTKA

JEDNOSTKA

 

liczba

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

NAZWA

NAZWA

 

Nowo wybudowane, przebudowane lub zmodernizowane odcinki transgraniczne

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

JEDNOSTKA

JEDNOSTKA

 

liczba

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

NAZWA

NAZWA

 

Nowo wybudowane, przebudowane lub zmodernizowane odcinki transgraniczne

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 2 – wiersz 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

JEDNOSTKA

JEDNOSTKA

 

odsetek

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik – tabela – kolumna 3 – wiersz 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

NAZWA

NAZWA

 

Zmiana udziału transportu publicznego w rynku

PROCEDURA

Tytuł

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Odsyłacze

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Komisja(e) przedmiotowo właściwa(e)

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

25.10.2011

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

25.10.2011

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jaromír Kohlíček

21.11.2011

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2012

 

 

 

Data przyjęcia

31.5.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Spyros Danellis, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Patrizia Toia

PROCEDURA

Tytuł

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

Odsyłacze

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Data przedstawienia w PE

6.10.2011

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

25.10.2011

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

 

ITRE

25.10.2011

TRAN

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

PECH

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

EMPL

27.10.2011

ENVI

24.10.2011

ITRE

10.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

PECH

22.11.2011

CULT

23.1.2012

FEMM

30.5.2012

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Riikka Pakarinen

21.6.2011

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

20.3.2012

 

8.5.2012

30.5.2012

21.6.2012

11.7.2012

 

26.11.2012

24.1.2013

19.2.2013

19.3.2013

 

23.4.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Data przyjęcia

10.7.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias

Data złożenia

24.7.2013