RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

24.7.2013 - (COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportoare: Riikka Pakarinen


Procedură : 2011/0273(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0280/2013

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0611),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 178 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0326/2011),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 19 iulie 2012[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 2012[2],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru control bugetar, precum și cel al Comisiei pentru transport și turism (A7-0280/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Articolul 176 din tratat prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune. În conformitate cu articolul 174 din tratat, FEDER contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, printre care ar trebui să se acorde o atenție specială regiunilor defavorizate puternic și permanent din punct de vedere natural sau demografic, cum sunt regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

(1) Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale din Uniune. În consecință, în conformitate cu acest articol și cu articolul 174 din TFUE, FEDER ar trebui să contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, printre care ar trebui să se acorde o atenție specială zonelor rurale, zonelor afectate de tranziții industriale și regiunilor defavorizate puternic și permanent din punct de vedere natural sau demografic, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate a populației foarte mică și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dispozițiile comune pentru FEDER, Fondul social european („fondurile structurale”) și Fondul de coeziune (împreună cu „fondurile structurale”: „fondurile”) sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 din […] de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/200614 [regulamentul privind dispozițiile comune - RDP]. În regulamentul respectiv sunt stabilite dispoziții specifice privind tipul de activități care pot fi finanțate de către FEDER în conformitate cu obiectivele definite în Regulamentul (UE) nr. /2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/200615 [regulamentul FEDER]. Regulamentele respective nu sunt pe deplin adaptate la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în cazul în care cel puțin două state membre sau un stat membru și țări terțe cooperează. Prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, în ceea ce privește domeniul de aplicare și acoperirea geografică, resursele financiare, prioritățile de investiții și concentrarea, programarea, monitorizarea și reexaminarea, asistența tehnică, sprijinul financiar și eligibilitatea, gestionarea, controlul și acreditarea, precum și gestionarea financiară.

(2) Dispozițiile comune pentru FEDER, Fondul social european și Fondul de coeziune sunt stabilite în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 din […] de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune [Regulamentul privind dispozițiile comune – RDP]. În regulamentul respectiv sunt stabilite dispoziții specifice privind tipul de activități care pot fi finanțate de către FEDER în conformitate cu obiectivele definite în Regulamentul (UE) nr. /2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și cu obiectivul referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă [Regulamentul FEDER]. Regulamentele respective nu sunt pe deplin adaptate la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în cazul în care cel puțin două state membre sau un stat membru și o țară terță cooperează. Prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, în ceea ce privește domeniul de aplicare și acoperirea geografică, resursele financiare, prioritățile de investiții și concentrarea, programarea, monitorizarea și reexaminarea, asistența tehnică, sprijinul financiar și eligibilitatea, gestionarea, controlul și desemnarea, precum și gestionarea financiară.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a politicii de coeziune a Uniunii, dispozițiile specifice ar trebui să ducă la o simplificare considerabilă la toate nivelurile implicate: beneficiari, autorități ale programului, statele membre și țările terțe care participă, precum și Comisia.

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a politicii de coeziune a Uniunii, dispozițiile specifice ar trebui să ducă la o simplificare considerabilă pentru toate părțile implicate: beneficiari, autorități ale programului, autorități din statele membre participante, la nivel local, regional sau național, după caz, și țările terțe care participă, precum și Comisia.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, FEDER sprijină cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională.

(4) În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, FEDER ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv să facă față unor provocări comune identificate în comun în regiunile de frontieră (cum ar fi accesibilitatea redusă, mediul de afaceri inadecvat, lipsa unor rețele între administrațiile locale și regionale, cercetarea și inovarea și adoptarea tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor, poluarea mediului, prevenirea riscurilor, atitudinea negativă față de cetățenii țărilor învecinate) și valorificarea potențialului neexploatat în zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor și grupurilor de cercetare și inovare transfrontaliere, integrarea piețelor muncii transfrontaliere, cooperarea între universități sau centre de sănătate), consolidând, în același timp, procesul de cooperare pentru dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii. În cazul oricărui program transfrontalier între Irlanda de Nord și comitatele de graniță din Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv să facă față unor provocări comune identificate în comun în regiunile de frontieră (cum ar fi accesibilitatea redusă, în special în ceea ce privește conectivitatea TIC și a infrastructurii de transport, industrii locale în declin, mediul de afaceri inadecvat, lipsa unor rețele între administrațiile locale și regionale, nivele scăzute de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor, poluarea mediului, prevenirea riscurilor, atitudinea negativă față de cetățenii țărilor învecinate) și valorificarea potențialului neexploatat în zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor și grupurilor de cercetare și inovare transfrontaliere, integrarea piețelor muncii transfrontaliere, cooperarea între furnizorii de educație, inclusiv universități sau între centre de sănătate), consolidând, în același timp, procesul de cooperare pentru dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii. În cazul oricărui program transfrontalier între Irlanda de Nord și comitatele de graniță din Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER ar trebui să contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Cooperarea interregională ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea eficienței politicii de coeziune prin încurajarea schimbului de experiență între regiuni pentru a ameliora elaborarea și punerea în aplicare a programelor operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Aceasta ar trebui să promoveze, în special, cooperarea între grupuri inovatoare care desfășoară intense activități de cercetare și schimburile între cercetători și instituții de cercetare, pe baza „Regiunilor cunoașterii” și a „Potențialului de cercetare în regiunile de convergență și cele ultraperiferice” din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare.

(7) Cooperarea interregională ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea eficienței politicii de coeziune prin încurajarea schimbului de experiență între regiuni în privința obiectivelor tematice și a dezvoltării urbane, inclusiv legăturile dintre urban și rural, îmbunătățirea implementării programelor și acțiunilor de cooperare teritorială, precum și promovarea analizării tendințelor în domeniul coeziunii teritoriale prin studii, colectări de date și alte măsuri. Schimbul de experiență în privința obiectivelor tematice ar trebui să amelioreze elaborarea și punerea în aplicare în principal a programelor operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, dar și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, inclusiv promovarea reciproc avantajoasă a cooperării între grupuri inovatoare care desfășoară intense activități de cercetare și schimburile între cercetători și instituții de cercetare, atât în țările dezvoltate, cât și în cele mai puțin dezvoltate, ținând seama de experiența „Regiunilor cunoașterii” și a „Potențialului de cercetare în regiunile de convergență și cele ultraperiferice” din cadrul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să sprijine regiunile situate la frontierele maritime sau terestre. Pe baza experienței din perioadele de programare anterioare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească lista zonelor transfrontaliere pentru a beneficia de sprijin în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră într-un mod mai simplu, printr-un program de cooperare. Pentru elaborarea listei respective, Comisia ar trebui să ia în considerare ajustările necesare pentru asigurarea coerenței, în special la frontierele terestre și maritime și continuitatea zonelor vizate de programele instituite pentru perioada de programare 2007-2013. Aceste ajustări pot reduce sau extinde zonele existente vizate de programe sau numărul de programe de cooperare transfrontalieră, dar pot permite suprapunerea geografică.

(9) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să sprijine regiunile situate la frontierele maritime sau terestre. Pe baza experienței din perioadele de programare anterioare, Comisia ar trebui să definească lista zonelor transfrontaliere pentru a beneficia de sprijin în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră într-un mod mai simplu, printr-un program de cooperare. Pentru elaborarea listei respective, Comisia ar trebui să ia în considerare ajustările necesare pentru asigurarea coerenței, în special la frontierele terestre și maritime și continuitatea zonelor vizate de programele instituite pentru perioada de programare 2007-2013. Aceste ajustări pot reduce sau extinde zonele existente vizate de programe sau numărul de programe de cooperare transfrontalieră, dar pot permite suprapunerea geografică.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Zonele de cooperare transnațională ar trebui să fie definite ținând cont de acțiunile necesare pentru a promova o dezvoltare teritorială integrată. Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească zonele de cooperare transnațională.

(10) Comisia ar trebui să definească zonele de cooperare transnațională ținând cont de acțiunile necesare pentru a promova o dezvoltare teritorială integrată. Procedând astfel, Comisia ar trebui să ia în considerare experiența obținută din programele anterioare și, după caz​​, strategii macroregionale și strategii vizând bazinele maritime.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Este necesar să se sprijine în continuare sau – dacă este nevoie – să se stabilească o cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece aceasta va fi în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe țărilor terțe. În acest scop, FEDER va contribui la programele transfrontaliere și de bazin maritim stabilite în cadrul Instrumentului european de vecinătate (IEV) în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012 și Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA) în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012.

(12) Este necesar să se sprijine în continuare sau – dacă este nevoie – să se stabilească o cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece acest instrument important de politică vizând dezvoltarea regională va fi în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe țărilor terțe. În acest scop, FEDER va contribui la programele transfrontaliere și de bazin maritim stabilite în cadrul Instrumentului european de vecinătate (IEV) în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012 și al Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În beneficiul regiunilor Uniunii, ar trebui să fie creat un mecanism de organizare a sprijinului din partea FEDER pentru instrumentele de politică externă precum IEV și IPA, inclusiv în cazul în care programele de cooperare externă nu pot fi adoptate sau trebuie să fie suspendate.

(13) În beneficiul regiunilor Uniunii, ar trebui să fie creat un mecanism de organizare a sprijinului din partea FEDER pentru instrumentele de politică externă precum IEV și IPA II, inclusiv în cazul în care programele de cooperare externă nu pot fi adoptate sau trebuie să fie suspendate. Acest mecanism ar trebui să urmărească funcționarea optimă și coordonarea maximă posibilă între aceste instrumente.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În afară de intervențiile cu privire la frontierele externe, sprijinite de instrumentele de politică externă ale Uniunii care vizează regiunile frontaliere din interiorul și din exteriorul Uniunii, pot exista programe de cooperare sprijinite de FEDER care vizează regiuni atât în interiorul, cât și în exteriorul Uniunii, în cazul în care regiunile din exteriorul Uniunii nu sunt vizate de instrumente de politică externă, fie din cauza faptului că acestea nu sunt o anumită țară beneficiară, fie din cauza faptului că astfel de programe de cooperare externă nu pot fi instituite. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită, în momentul întocmirii listelor zonelor vizate de programele transfrontaliere și transnaționale, să vizeze, de asemenea, regiuni din țări terțe.

(14) În afară de intervențiile cu privire la frontierele externe, sprijinite de instrumentele de politică externă ale Uniunii care vizează regiunile frontaliere din interiorul și din exteriorul Uniunii, pot exista programe de cooperare sprijinite de FEDER care vizează regiuni atât în interiorul, cât și, în anumite cazuri, în exteriorul Uniunii, în cazul în care regiunile din exteriorul Uniunii nu sunt vizate de instrumente de politică externă, fie din cauza faptului că acestea nu sunt o anumită țară beneficiară, fie din cauza faptului că astfel de programe de cooperare externă nu pot fi instituite. Cu toate acestea, este necesar să se asigure că finanțarea asistenței din partea FEDER pentru operațiunile implementate pe teritoriul țărilor terțe este, în primul rând, în beneficiul regiunilor Uniunii. Ținând seama de aceste constrângeri, Comisia ar trebui să ia în considerare, în momentul întocmirii listelor zonelor vizate de programele transfrontaliere și transnaționale, de asemenea, regiuni din țări terțe.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este necesar să se fixeze resursele alocate pentru fiecare dintre diferitele componente ale obiectivului de cooperare teritorială europeană, păstrând, în același timp, o concentrare semnificativă asupra cooperării transfrontaliere și asigurând niveluri suficiente de finanțare pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice.

(15) Este necesar să se fixeze resursele alocate pentru fiecare dintre diferitele componente ale obiectivului de cooperare teritorială europeană, păstrând, în același timp, o concentrare semnificativă asupra cooperării transfrontaliere, inclusiv partea din sumele globale de cooperare transfrontalieră și transnațională corespunzătoare fiecărui stat membru, potențialul de care dispun statele membre în ceea ce privește flexibilitatea între aceste componente, și marja de flexibilitate între componente de care dispun statele membre și asigurând niveluri suficiente de finanțare pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Selectarea obiectivelor tematice ar trebui să fie limitată pentru a maximiza impactul politicii de coeziune pe întreg teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, concentrarea în conformitate cu cooperarea interregională ar trebui să se reflecte în scopul fiecărei operațiuni, mai degrabă decât într-o limitare a numărului de obiective tematice, pentru a profita la maximum de cooperarea interregională pentru consolidarea eficienței politicii de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului privind cooperarea teritorială europeană.

(16) Cea mai mare parte a fondurilor FEDER pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională ar trebui să fie concentrată la un număr limitat de obiective tematice pentru a maximiza impactul politicii de coeziune pe întreg teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, concentrarea în cadrul cooperării interregionale asupra obiectivelor tematice ar trebui să se reflecte mai degrabă în scopul fiecărei operațiuni, și nu într-o limitare a numărului de obiective tematice, pentru a profita la maximum de cooperarea interregională pentru consolidarea eficienței politicii de coeziune în principal în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă dar și, dacă este cazul, în cadrul obiectivului privind cooperarea teritorială europeană. Pentru celelalte programe de cooperare interregională, concentrarea trebuie să rezulte din domeniul lor specific.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia Europa 2020, FEDER ar trebui să contribuie, în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, la obiectivele tematice de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaștere, cercetare și inovare, promovând o economie mai ecologică, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și mai competitivă, încurajând un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială, și dezvoltând capacitatea administrativă. Cu toate acestea, lista de priorități în materie de investiții în temeiul diferitelor obiective tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în special permițând în continuare, în cadrul cooperării transfrontaliere, cooperarea judiciară și administrativă și cooperarea între cetățeni și instituții, cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă, al formării profesionale și al incluziunii sociale din perspectivă transfrontalieră, permițând în continuare, în cadrul cooperării transnaționale, cooperarea transfrontalieră maritimă care nu este vizată de programele de cooperare transfrontalieră și dezvoltând și punând în aplicare strategii macroregionale și de bazin maritim.

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia Europa 2020, FEDER ar trebui să contribuie, în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, la obiectivele tematice de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaștere, cercetare și inovare, inclusiv prin promovarea cooperării între întreprinderi, în special între IMM-uri, și prin promovarea creării de sisteme pentru schimbul transfrontalier de informații în domeniul TIC; promovând o economie mai ecologică, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și mai competitivă, inclusiv prin promovarea unei mobilități transfrontaliere sustenabile; încurajând un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială, inclusiv prin activități de sprijinire a turismului sustenabil, a culturii și patrimoniului natural, ca parte a unei strategii teritoriale în vederea realizării unei creșteri economice favorabile ocupării forței de muncă; și dezvoltând capacitatea administrativă. Cu toate acestea, lista de priorități în materie de investiții în temeiul diferitelor obiective tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în special permițând în continuare, în cadrul cooperării transfrontaliere, cooperarea judiciară și administrativă și cooperarea între cetățeni și instituții, cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă, al formării profesionale, al integrării comunităților și al incluziunii sociale din perspectivă transfrontalieră, permițând în continuare, în cadrul cooperării transnaționale, cooperarea transfrontalieră maritimă care nu este vizată de programele de cooperare transfrontalieră și dezvoltând și coordonând strategii macroregionale și de bazin maritim. În plus, ar trebui să fie stabilite priorități de investiții specifice sau suplimentare pentru anumite programe de cooperare interregională pentru a reflecta activitățile lor specifice.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) În cadrul obiectivului tematic de promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei, ținând seama de importanța practică a acestuia, este necesar să se asigure, în cazul oricărui program transfrontalier între Irlanda de Nord și comitatele de graniță din Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, că FEDER contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. Specificul programului transfrontalier cu Irlanda de Nord menționat anterior ar trebui să justifice, de asemenea, faptul că anumite norme privind selectarea operațiunilor din cadrul prezentului regulament nu ar trebui să se aplice programului transfrontalier respectiv.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Este necesar să se adapteze dispozițiile privind conținutul programelor de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană la nevoile lor specifice. Prin urmare, acestea trebuie, de asemenea, să vizeze acele aspecte necesare pentru punerea în aplicare efectivă pe teritoriul statelor membre participante, cum ar fi organismele responsabile de audit și control, procedura pentru a înființa un secretariat comun și alocarea pasivelor în cazul corecțiilor financiare. În plus, datorită caracterului orizontal al programelor de cooperare interregională, conținutul unor astfel de programe de cooperare ar trebui să fie adaptat, în special în ceea ce privește definiția beneficiarului sau a beneficiarilor în conformitate cu actualele programe INTERACT și ESPON.

(18) Este necesar să se adapteze dispozițiile privind conținutul programelor de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană la nevoile lor specifice. Prin urmare, acestea ar trebui, de asemenea, să vizeze acele aspecte necesare pentru punerea în aplicare efectivă pe teritoriul statelor membre participante, cum ar fi organismele responsabile de audit și control, procedura pentru a înființa un secretariat comun și alocarea pasivelor în cazul corecțiilor financiare. În cazul în care statele membre și regiunile participă la strategii macroregionale și de bazin maritim, programele de cooperare în cauză ar trebui să stabilească modul în care intervențiile ar putea contribui la astfel de strategii. În plus, datorită caracterului orizontal al programelor de cooperare interregională, conținutul unor astfel de programe de cooperare ar trebui să fie adaptat, în special în ceea ce privește definiția beneficiarului sau a beneficiarilor în conformitate cu actualele programe INTERACT și ESPON.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) Este oportună implicarea țărilor sau a teritoriilor terțe aflate deja în procesul de pregătire a programelor de cooperare, după ce acestea au acceptat invitația de a participa la astfel de programe, în acest scop fiind necesară stabilirea unor proceduri speciale în cadrul regulamentului. Prin derogare de la procedura standard, în cazul în care programele de cooperare implică regiuni ultraperiferice și țări terțe, statele membre participante ar trebui să consulte țările terțe respective înainte de a transmite programele către Comisie. Pentru o implicare mai eficace și mai pragmatică a țărilor terțe în programele de cooperare, acordurile cu privire la conținutul programelor de cooperare și eventuala contribuție a țărilor terțe ar trebui, de asemenea, să poată fi exprimate în procesele-verbale aprobate în mod formal ale reuniunilor de consultare cu țările terțe sau ale deliberărilor organizațiilor de cooperare regională.

 

În ceea ce privește procedura de aprobare a programelor operaționale, ținând seama de principiile gestiunii partajate și simplificării, Comisia ar trebui să aprobe numai elementele esențiale ale programelor de cooperare, iar celelalte elemente ar trebui aprobate de statul sau statele membre participante. În virtutea securității juridice și a transparenței, este necesar să se includă o dispoziție conform căreia, în cazurile în care statul sau statele membre participante modifică un element al unui program de cooperare, care nu face obiectul deciziei Comisiei, autoritatea de management a statului membru respectiv ar trebui să notifice Comisiei modificarea în cauză în termen de o lună de la data deciziei.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În concordanță cu obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, fondurile structurale ar trebui să ofere o abordare mai integrată și mai deschisă pentru rezolvarea problemelor de la nivel local. Pentru a consolida această abordare, sprijinul din partea FEDER în regiunile de frontieră ar trebui să fie coordonat cu sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și cel din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și ar trebui, dacă este cazul, să implice grupările europene de cooperare teritorială înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în cazul în care dezvoltarea locală figurează printre obiectivele lor.

(19) În concordanță cu strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, fondurile structurale și de investiții europene ar trebui să ofere o abordare mai integrată și mai deschisă pentru rezolvarea problemelor de la nivel local. Pentru a consolida această abordare, sprijinul din partea FEDER în regiunile de frontieră ar trebui să fie coordonat cu sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și cel din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și ar trebui, dacă este cazul, să implice grupările europene de cooperare teritorială înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în cazul în care dezvoltarea locală figurează printre obiectivele lor.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, condițiile pentru selectarea operațiunilor ar trebui să fie clarificate și consolidate în scopul de a asigura numai selectarea operațiunilor cu adevărat comune. Noțiunea de beneficiari unici ar trebui definită și ar trebui să fie clarificat faptul că aceștia sunt autorizați să efectueze ei înșiși operațiuni de cooperare.

(20) Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, condițiile pentru selectarea operațiunilor ar trebui să fie clarificate și consolidate în scopul de a asigura numai selectarea operațiunilor cu adevărat comune. Datorită contextului special și caracteristicilor specifice ale programelor de cooperare între regiunile ultraperiferice și țările sau teritoriile terțe, ar trebui să fie stabilite și adaptate condiții de cooperare mai ușoare, în ceea ce privește operațiunile de prelucrare din cadrul acelor programe. Noțiunea de beneficiari unici ar trebui definită și ar trebui să fie clarificat faptul că aceștia sunt autorizați să efectueze ei înșiși operațiuni de cooperare.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) În conformitate cu articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. [...] / 2013 [RDP] autoritatea de management ar trebui să se asigure că în cadrul evaluărilor programelor de cooperare sunt efectuate inclusiv evaluări privind eficacitatea, eficiența și impactul, pe baza planului de evaluare. Cel puțin o dată pe parcursul perioadei de programare, o evaluare ar trebui să examineze modul în care sprijinul acordat a contribuit la realizarea obiectivelor programului. Aceste evaluări ar trebui să ofere informații cu privire la orice modificări propuse în perioada de programare.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Ar trebui să fie stabilit, înainte ca statele membre să își elaboreze programele de cooperare, un set comun de indicatori pentru a evalua progresul înregistrat la punerea în aplicare a programului, care să se adapteze la caracterul specific al programelor de cooperare. Acești indicatori ar trebui să fie completați cu indicatori specifici programului.

(23) Ar trebui să fie stabilit, înainte ca statele membre să își elaboreze programele de cooperare, un set comun de indicatori de realizare, care permit evaluarea progresului înregistrat la punerea în aplicare a programului, care să se adapteze la caracterul specific al programelor de cooperare. Indicatorii în cauză ar trebui să fie completați cu indicatori de rezultat specifici programului și, după caz, cu indicatori de realizare specifici programului.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Datorită implicării mai multor state membre și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. În plus, programele de cooperare cu sprijin limitat din partea FEDER ar trebui să primească o anumită sumă minimă în scopul de a asigura finanțare suficientă pentru eficacitatea activităților de asistență tehnică.

(24) Datorită implicării mai multor state membre și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă. Pentru a compensa aceste costuri mai ridicate, statele membre ar trebui încurajate ori de câte ori este posibil să reducă sarcinile administrative vizând punerea în aplicare a proiectelor comune. În plus, programele de cooperare cu sprijin limitat din partea FEDER ar trebui să primească o anumită sumă minimă destinată asistenței tehnice care poate fi mai mare de 6%, în scopul de a asigura o finanțare suficientă pentru eficacitatea activităților de asistență tehnică.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Datorită implicării mai multor state membre, regula generală prevăzută în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] conform căreia fiecare stat membru își adoptă normele naționale de eligibilitate nu este adecvată pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, ar trebui să fie stabilită o ierarhie clară a normelor de eligibilitate și o orientare clară către norme de eligibilitate comune.

(25) Datorită implicării mai multor state membre, regula generală prevăzută în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] conform căreia fiecare stat membru își adoptă normele naționale de eligibilitate nu este adecvată pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, ar trebui să fie stabilită o ierarhie clară a normelor de eligibilitate și o orientare clară către norme de eligibilitate comune, pentru a evita orice posibile contradicții sau neconcordanțe între diferite regulamente și normele și regulamentele naționale. În special, Comisia ar trebui, pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, să adopte normele de eligibilitate comune, bazate pe categoriile de costuri prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Datorită implicării frecvente a personalului mai multor state membre în punerea în aplicare a operațiunilor și ținând seama de numărul de operațiuni pentru care cheltuielile cu personalul reprezintă un element semnificativ, rata forfetară aplicată costurilor de personal ar trebui aplicată și celorlalte costuri directe ale operațiunilor de cooperare, evitându-se astfel operațiunile contabile individuale pentru administrarea acestor operațiuni.

(26) Datorită implicării frecvente a personalului mai multor state membre în punerea în aplicare a operațiunilor și ținând seama de numărul de operațiuni pentru care cheltuielile de personal reprezintă un element semnificativ, rata forfetară aplicată costurilor de personal ar trebui aplicată și celorlalte costuri directe ale operațiunilor de cooperare, evitându-se astfel operațiunile contabile individuale pentru administrarea acestor operațiuni.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Ar trebui să se simplifice normele cu privire la flexibilitate cu referire la situarea operațiunilor în afara zonei vizate de program. În plus, se impune sprijinirea unei cooperări transfrontaliere, transnaționale și interregionale eficiente cu țările terțe învecinate cu Uniunea atunci când acest lucru este necesar pentru ca regiunile statelor membre care sunt limitrofe țărilor terțe să poată fi asistate în mod eficient în dezvoltarea lor. Prin urmare, trebuie autorizată, în mod excepțional și în anumite condiții, finanțarea asistenței din partea FEDER pentru operațiunile situate pe teritoriul țărilor terțe, atunci când operațiunile sunt în beneficiul regiunilor Uniunii.

(27) Ar trebui să se simplifice normele cu privire la flexibilitate cu referire la situarea operațiunilor în afara zonei vizate de program. În plus, se impune sprijinirea și facilitarea, prin măsuri specifice, a unei cooperări transfrontaliere, transnaționale și interregionale eficiente cu țările terțe învecinate cu Uniunea atunci când acest lucru este necesar pentru ca regiunile statelor membre care sunt limitrofe țărilor terțe să fie asistate în mod eficient în dezvoltarea lor. Prin urmare, este oportun să se autorizeze, în mod excepțional și în anumite condiții, finanțarea asistenței din partea FEDER pentru operațiunile situate pe teritoriul țărilor terțe învecinate, atunci când operațiunile respective sunt în beneficiul regiunilor Uniunii.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să fie încurajate să confere sarcina autorității de management unei GECT sau să facă o asemenea grupare responsabilă cu gestionarea părții dintr-un program de cooperare care vizează teritoriul în cauză de către GECT.

(28) Statele membre ar trebui să fie încurajate să confere sarcina autorității de management unei GECT sau să facă o asemenea grupare responsabilă cu gestionarea părții dintr-un program de cooperare care vizează teritoriul aferent grupării respective.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Autoritatea de management ar trebui să instituie un secretariat comun care ar trebui să furnizeze informații pentru cei care solicită sprijin, să trateze cererile de proiecte și să ofere asistență beneficiarilor la punerea în aplicare a operațiunilor acestora.

(29) Autoritatea de management ar trebui să instituie un secretariat comun care ar trebui, printre alte sarcini, să furnizeze informații pentru cei care solicită sprijin, să trateze cererile de proiecte și să ofere asistență beneficiarilor la punerea în aplicare a operațiunilor acestora.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Autoritățile de management ar trebui să fie responsabile de toate funcțiile autorității de management menționate la articolul 114 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], inclusiv de verificări privind gestionarea în scopul de a asigura standarde uniforme în întreaga zonă vizată de program. Cu toate acestea, în cazul în care se desemnează o GECT drept autoritate de management, aceasta ar trebui să fie autorizată să efectueze astfel de verificări, deoarece toate statele membre participante sunt reprezentate în organele sale. Chiar în cazul în care nu se desemnează nicio GECT, autoritatea de management ar trebui să fie autorizată de statele membre participante să efectueze verificări în întreaga zonă vizată de program.

(30) Autoritățile de management ar trebui să fie responsabile de toate funcțiile menționate la articolul 114 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], inclusiv de verificări privind gestionarea în scopul de a asigura standarde uniforme în întreaga zonă vizată de program. Cu toate acestea, în cazul în care se desemnează o GECT drept autoritate de management, astfel de verificări ar trebui să fie efectuate de autoritatea de management cel puțin în cazul acelor state membre și țări terțe care participă prin reprezentanți în GECT, în timp ce controlorii ar trebui utilizați doar în celelalte state membre și țări terțe. Chiar în cazul în care nu se desemnează nicio GECT, autoritatea de management ar trebui să fie autorizată de statele membre participante să efectueze verificări în întreaga zonă vizată de program.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(30a) Autoritățile de certificare ar trebui să fie responsabile de toate funcțiile autorității de certificare menționate la articolul 115 din Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDP]. Statul membru poate stabili ca autoritatea de management să îndeplinească funcțiile autorității de certificare.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor enumerate la articolul 116 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în scopul de a asigura standarde uniforme în întreaga zonă vizată de program. În cazul în care acest lucru nu este posibil, un grup de auditori ar trebui să poată oferi asistență autorității de audit a programului.

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor care îi sunt prevăzute în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012 [RDP] în scopul de a asigura standarde uniforme în întreaga zonă vizată de program. În cazul în care acest lucru nu este posibil, un grup de auditori ar trebui să poată oferi asistență autorității de audit a programului.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a) În vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii și a sporirii eficacității politicii sale de coeziune, țările terțe sunt autorizate să participe, prin intermediul contribuției bazate pe resursele din cadrul IPA și IEV, la programele de cooperare transnațională și interregională. Cu toate acestea, operațiunile cofinanțate în cadrul unor astfel de programe ar trebui să urmărească în continuare îndeplinirea obiectivelor politicii de coeziune, chiar dacă sunt puse în aplicare, parțial sau integral, în afara teritoriului Uniunii. În acest context, contribuția la obiectivele acțiunii externe a Uniunii are doar un caracter accesoriu, întrucât centrul de interes al programelor de cooperare ar trebui stabilit de obiectivele tematice și de prioritățile de investiții ale politicii de coeziune. Pentru a se asigura o participare eficace a țărilor terțe la programele de cooperare, gestionate conform principiului gestiunii partajate, condițiile privind punerea în aplicare a programului ar trebui stabilite în cadrul programelor de cooperare înseși, precum și, dacă este cazul, în cadrul acordurilor de finanțare încheiate între Comisie, guvernele fiecăreia dintre țările terțe și statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului de cooperare relevant. Condițiile privind punerea în aplicare a programului ar trebui să fie conforme cu dispozițiile dreptului aplicabil al Uniunii și cu cele ale dreptului intern al statelor membre participante referitoare la aplicarea programului.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Ar trebui să se stabilească un lanț clar în ceea ce privește răspunderea financiară pentru recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor, de la beneficiari la Comisie, trecând prin beneficiarul principal și autoritatea de management. Ar trebui să existe dispoziții cu privire la răspunderea statelor membre, în cazul în care nu se poate obține nicio recuperare.

(32) Ar trebui să se stabilească un lanț clar în ceea ce privește răspunderea financiară pentru recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor, de la beneficiari la Comisie, trecând prin beneficiarul principal și autoritatea de management. Ar trebui să existe dispoziții cu privire la răspunderea statelor membre, în cazul în care nu este posibilă obținerea vreunei recuperări.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, ar trebui să se stabilească o derogare explicită pentru conversia cheltuielilor efectuate în altă monedă decât euro, prin aplicarea ratei de conversie la o dată cât mai aproape cu putință de momentul cheltuielilor. Planurile de finanțare, rapoartele și conturile privind operațiunile comune de cooperare ar trebui, în orice caz, să fie trimise doar în euro către secretariatul comun, autoritățile programului și comitetul de monitorizare. Ar trebui să se verifice corectitudinea conversiei.

(33) Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, ar trebui să se stabilească o derogare explicită pentru conversia cheltuielilor efectuate în altă monedă decât euro, prin aplicarea ratei de conversie lunare la o dată cât mai aproape cu putință de momentul cheltuielilor sau în cursul lunii în care cheltuielile au fost transmise spre verificare. Planurile de finanțare, rapoartele și conturile privind operațiunile comune de cooperare ar trebui să fie trimise doar în euro către secretariatul comun, autoritățile programului și comitetul de monitorizare. Ar trebui să se verifice corectitudinea conversiei.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Având în vedere dificultățile și întârzierile survenite în înființarea structurilor programelor cu adevărat comune, termenul pentru justificarea plăților aferente angajamentelor bugetare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană ar trebui să fie de trei ani după anul angajamentului bugetar.

eliminat

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Este necesar să se clarifice normele aplicabile privind gestionarea financiară, programarea, monitorizarea, evaluarea și controlul participării unor țări terțe la programele de cooperare transnațională și interregională. Aceste norme ar trebui să fie stabilite în cadrul programului de cooperare relevant și/sau al acordului de finanțare relevant între Comisie, fiecare din țările terțe și statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului de cooperare relevant.

eliminat

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a) Pentru a asigura o mai bună coordonare a finanțării FEDER dedicate programelor de cooperare, adoptate în temeiul prezentului regulament, care implică regiunile ultraperiferice cu o posibilă finanțare suplimentară din partea Fondului european de dezvoltare (FED), IEV, IPA și a Băncii Europene de Investiții (BEI), statele membre și țările sau teritoriile terțe care participă la aceste programe de cooperare ar trebui să stabilească mecanisme de coordonare în conformitate cu programele de cooperare respective.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) În scopul de a stabili norme de eligibilitate specifice, competența de a adopt acte legislative în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește conținutul și domeniul de aplicare prevăzute la articolul 17. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(36) În scopul de a stabili norme specifice pentru eligibilitatea cheltuielilor, competența de a adopt acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește normele specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a) Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui să afecteze continuarea sau modificarea asistenței aprobate de Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 sau cu altă legislație aplicabilă acestei asistențe la 31 decembrie 2013 care, după această dată, ar trebui să se aplice asistenței sau proiectelor în cauză până la finalizarea lor. Cererile de asistență prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 ar trebui, prin urmare, să rămână valabile.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 37 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37b) Întrucât obiectivele privind coeziunea economică, socială și teritorială nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, ținând seama de amploarea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni, de rămânerea în urmă a regiunilor defavorizate și de mijloacele financiare limitate de care dispun statele membre și regiunile, și, prin urmare, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestor obiective.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, stabilește dispozițiile necesare pentru a asigura punerea în aplicare eficientă, gestionarea financiară și controlul programelor operaționale în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană („programe de cooperare”), inclusiv atunci când țări terțe participă la astfel de programe de cooperare.

De asemenea, stabilește dispozițiile necesare pentru a asigura punerea în aplicare eficientă, monitorizarea, gestiunea financiară și controlul programelor operaționale în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană („programe de cooperare”), inclusiv atunci când țări terțe participă la astfel de programe de cooperare.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Componentele obiectivului de cooperare teritorială europeană

Componentele obiectivului de cooperare teritorială europeană

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, FEDER sprijină:

În cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, FEDER sprijină următoarele componente:

1. cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova o dezvoltare regională integrată între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate din două sau mai multe state membre sau între regiunile frontaliere învecinate din cel puțin un stat membru și o țară terță la frontierele externe ale Uniunii, altele decât cele vizate de programele din cadrul instrumentelor financiare externe ale Uniunii;

1. cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova o dezvoltare regională integrată între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate din două sau mai multe state membre sau între regiunile frontaliere învecinate din cel puțin un stat membru și o țară terță la frontierele externe ale Uniunii, altele decât cele vizate de programele din cadrul instrumentelor financiare externe ale Uniunii;

2. cooperarea transnațională pe teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, implicând autorități naționale, regionale și locale și vizând, de asemenea, cooperarea transfrontalieră maritimă în cazurile care nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială a acestor teritorii, contribuind astfel la coeziunea teritorială în întreaga Uniune;

2. cooperarea transnațională pe teritorii transnaționale de dimensiuni mai mari, implicând parteneri naționali, regionali și locali și vizând, de asemenea, cooperarea transfrontalieră maritimă în cazurile care nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială a acestor teritorii;

3. cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune prin promovarea:

3. cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune prin promovarea:

(a) schimbului de experiență referitor la obiective tematice între parteneri în întreaga Uniune privind identificarea și difuzarea de bune practici, în vederea transferului acestora asupra programelor operaționale din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă;

(a) schimbului de experiență concentrat pe obiectivele tematice între parteneri în întreaga Uniune, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea regiunilor prevăzută la articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, privind identificarea și difuzarea de bune practici, în vederea transferului acestora în principal asupra programelor operaționale din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, dar și, dacă este cazul, asupra programelor din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană;

(b) schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici privind dezvoltarea rurală și urbană durabilă;

(b) schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici privind dezvoltarea urbană durabilă, inclusiv legăturile dintre urban și rural;

(c) schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici și de abordări inovatoare în ceea ce privește acțiunile referitoare la cooperarea teritorială și la utilizarea GECT;

(c) schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea de bune practici și de abordări inovatoare în ceea ce privește implementarea programelor și acțiunilor de cooperare teritorială, precum și utilizarea GECT;

(d) analizei tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele coeziunii teritoriale și dezvoltarea armonioasă a teritoriului european prin studii, colectarea datelor și alte măsuri.

(d) analizei tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele coeziunii teritoriale, inclusiv aspecte teritoriale ale coeziunii economice și sociale, și dezvoltarea armonioasă a teritoriului european prin studii, colectarea datelor și alte măsuri.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Acoperire geografică

Acoperire geografică

(1) Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și externe, altele decât cele vizate de programele prevăzute de instrumentele financiare externe ale Uniunii, și toate regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul frontierelor maritime separate de cel mult 150 de km, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității zonelor vizate de programele de cooperare stabilite pentru perioada de programare 2007-2013.

(1) Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și externe, altele decât cele vizate de programele prevăzute de instrumentele financiare externe ale Uniunii, și toate regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a lungul frontierelor maritime separate de cel mult 150 de km, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității zonelor vizate de programele de cooperare stabilite pentru perioada de programare 2007-2013.

Comisia adoptă lista zonelor transfrontaliere care urmează să primească sprijin, defalcată pe programe de cooperare, prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Prin intermediul actelor de punere în aplicare, Comisia adoptă o decizie privind lista zonelor transfrontaliere care urmează să primească sprijin, defalcată pe programe de cooperare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Lista respectivă precizează, de asemenea, acele regiuni de nivel NUTS 3 din Uniune luate în considerare pentru alocarea FEDER la cooperarea transfrontalieră privind toate frontierele interne și cele externe reglementate de instrumentele financiare externe ale Uniunii, cum ar fi IEV în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012 [regulamentul IEV] și IPA în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012 [regulamentul IPA].

Lista respectivă precizează, de asemenea, acele regiuni de nivel NUTS 3 din Uniune luate în considerare pentru alocarea FEDER la cooperarea transfrontalieră privind toate frontierele interne și cele externe reglementate de instrumentele financiare externe ale Uniunii, cum ar fi IEV în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012 [regulamentul IEV] și IPA în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012 [regulamentul IPA].

Atunci când înaintează proiectul de programe de cooperare transfrontalieră, statele membre pot solicita ca alte regiuni de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile enumerate în decizia menționată la al doilea paragraf să fie adăugate la o anumită zonă transfrontalieră și comunică motivele care stau la baza solicitării.

Atunci când înaintează proiectul de programe de cooperare transfrontalieră, statele membre pot solicita, în cazuri justificate corespunzător și pentru a asigura coerența zonelor transfrontaliere, să fie incluse și alte regiuni de nivel NUTS 3 pe lângă regiunile enumerate în decizia menționată la al doilea paragraf. La cererea statelor membre în cauză, pentru a facilita cooperarea transfrontalieră la frontierele maritime pentru regiunile ultraperiferice și fără a aduce atingere dispozițiilor de la primul paragraf, Comisia poate specifica în decizia menționată la al doilea paragraf ca zone transfrontaliere care pot beneficia de sprijin din alocarea corespunzătoare acestor state membre regiunile NUTS nivelul 3 din regiunile ultraperiferice de-a lungul frontierelor maritime, separate de o distanță mai mare de 150 km.

(2) Fără a aduce atingere articolului 19 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transfrontalieră pot viza regiuni din Norvegia, Elveția, Liechtenstein, Andorra, Monaco și San Marino și din țări terțe sau teritorii învecinate cu regiuni ultraperiferice.

(2) Fără a aduce atingere articolului 19 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transfrontalieră pot viza regiuni din Norvegia, Elveția, Liechtenstein, Andorra, Monaco și San Marino și din țări terțe sau teritorii învecinate cu regiuni ultraperiferice.

Astfel de regiuni trebuie să fie regiuni de nivel NUTS 3 sau regiuni echivalente.

Astfel de regiuni trebuie să fie regiuni de nivel NUTS 3 sau regiuni echivalente.

(3) Pentru cooperarea transnațională, Comisia adoptă lista zonelor transnaționale care urmează să primească sprijin, defalcată pe programe de cooperare și vizând regiunile de nivel NUTS 2, asigurând, în același timp, continuitatea unei astfel de cooperări în domenii coerente mai extinse, pe baza programelor anterioare, prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

(3) Pentru cooperarea transnațională, Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, o decizie privind lista zonelor transnaționale care urmează să primească sprijin, defalcată pe programe de cooperare și vizând regiunile de nivel NUTS 2, asigurând, în același timp, continuitatea unei astfel de cooperări în domenii coerente mai extinse, pe baza programelor anterioare, luând în considerare strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, dacă este cazul. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Atunci când înaintează proiecte de programe de cooperare transnațională, statele membre pot solicita ca alte regiuni de nivel NUTS 2 limitrofe cu regiunile enumerate în decizia menționată la primul paragraf să fie adăugate la o anumită zonă de cooperare transnațională și comunică motivele care stau la baza solicitării.

Atunci când înaintează proiecte de programe de cooperare transnațională, statele membre pot solicita ca alte regiuni de nivel NUTS 2 limitrofe cu regiunile enumerate în decizia menționată la primul paragraf să fie adăugate la o anumită zonă de cooperare transnațională și comunică motivele care stau la baza solicitării.

(4) Fără a aduce atingere articolului 19 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transnațională pot viza regiuni din următoarele țări terțe sau teritorii:

(4) Fără a aduce atingere articolului 19 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transnațională pot viza regiuni din următoarele țări terțe sau teritorii:

(a) țările terțe sau teritoriile enumerate sau menționate la alineatul (2); precum și

(a) țările terțe sau teritoriile enumerate sau menționate la alineatul (2); precum și

(b) Insulele Feroe și Groenlanda.

(b) Insulele Feroe și Groenlanda.

Fără a aduce atingere articolului 19 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transnațională pot, de asemenea, să vizeze regiuni din țări terțe reglementate de instrumentele financiare externe ale Uniunii, cum ar fi IEV în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012, inclusiv regiunile relevante ale Federației Ruse și IPA în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012. Creditele anuale care corespund sprijinului din partea IEV și IPA pentru aceste programe vor fi puse la dispoziție, în măsura în care programele abordează în mod adecvat obiectivele corespunzătoare de cooperare externă.

Fără a aduce atingere articolului 19 alineatele (2) și (3), programele de cooperare transnațională pot, de asemenea, să vizeze regiuni din țări terțe reglementate de instrumentele financiare externe ale Uniunii, cum ar fi IEV în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012, inclusiv regiunile relevante ale Federației Ruse și IPA în temeiul Regulamentului (UE) nr. […]/2012. Creditele anuale care corespund sprijinului din partea IEV și IPA pentru aceste programe vor fi puse la dispoziție, în măsura în care programele abordează în mod adecvat obiectivele corespunzătoare de cooperare externă.

Astfel de regiuni trebuie să fie regiuni de nivel NUTS 2 sau regiuni echivalente.

Astfel de regiuni trebuie să fie regiuni echivalente regiunilor de nivel NUTS 2.

(5) Pentru cooperarea interregională, sprijinul din partea FEDER vizează întregul teritoriu al Uniunii.

(5) Pentru cooperarea interregională, sprijinul din partea FEDER vizează întregul teritoriu al Uniunii.

Fără a aduce atingere articolului 19 alineatele (2) și (3), programele de cooperare interregională pot viza întreg teritoriul sau o parte din teritoriul unor țări terțe menționate la alineatul (4) literele (a) și (b).

Fără a aduce atingere articolului 19 alineatele (2) și (3), programele de cooperare interregională pot viza întreg teritoriul sau o parte din teritoriul unor țări terțe menționate la alineatul (4) literele (a) și (b).

(6) În scop informativ, regiunile țărilor terțe sau ale teritoriilor la care se face trimitere la alineatele (2) și (4) se menționează în listele de la alineatele (1) și (3).

(6) În scop informativ, regiunile țărilor terțe sau ale teritoriilor la care se face trimitere la alineatele (2) și (4) se menționează în listele de la alineatele (1) și (3).

 

(6a) În cazuri corespunzător justificate, pentru a îmbunătăți eficiența implementării programului, regiunile ultraperiferice pot combina, într-un singur program de cooperare teritorială, sumele FEDER alocate pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională prevăzută în alineatele de mai sus, inclusiv indemnizația suplimentară menționată la articolul 4 alineatul (2), respectând normele aplicabile pentru fiecare dintre aceste alocări.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Resurse pentru cooperarea teritorială europeană

Resurse pentru cooperarea teritorială europeană1

(1) Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană se ridică la suma de 3,48 % din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, stabilite la articolul 83 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și anume, un total de 11 700 000 004 EUR) și se alocă după cum urmează:

(1) Resursele pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană se ridică la suma de 7 % din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din fonduri pentru perioada 2014-2020, stabilite la articolul 83 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și anume un total de XX XXX XXX XXX2 EUR) și se alocă după cum urmează:

(a) 73,24 % (și anume, un total de 8 569 000 003 EUR) pentru cooperarea transfrontalieră;

(a) 74,05 % (și anume, un total de X XXX XXX XXX3 EUR) pentru cooperarea transfrontalieră;

(b) 20,78 % (și anume, un total de 2 431 000 001 EUR) pentru cooperarea transnațională;

(b) 20,36 % (și anume, un total de X XXX XXX XXX4 EUR) pentru cooperarea transnațională;

(c) 5,98 % (și anume, un total de 700 000 000 EUR) pentru cooperarea interregională.

(c) 5,59 % (și anume, un total de XXX XXX XXX5 EUR) pentru cooperarea interregională.

(2) Programele de cooperare care implică regiunile ultraperiferice primesc nu mai puțin de 150 % din sprijinul din partea FEDER pe care l-au primit în perioada 2007-2013. În plus, suma de 50 000 000 EUR din alocarea pentru cooperarea interregională se rezervă pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice. În ceea ce privește concentrarea tematică, articolul 5 litera (b) se aplică acestei alocări suplimentare.

(2) Regiunilor ultraperiferice li se alocă, pentru programele din obiectivul CTE, nu mai puțin de 150 % din sprijinul din partea FEDER pe care l-au primit în perioada 2007-2013 pentru programe de cooperare. În plus, suma de 50 000 000 EUR din alocarea pentru cooperarea interregională se rezervă pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice. În ceea ce privește concentrarea tematică, articolul 5 alineatul (1) se aplică acestei alocări suplimentare.

(3) Comisia adoptă o decizie unică care stabilește lista tuturor programelor de cooperare și indică sumele din valoarea totală a sprijinului din partea FEDER pentru fiecare program și a alocării din 2014 pentru fiecare program prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

(3) Comisia comunică fiecărui stat membru cota care îi revine din sumele globale aferente cooperării transfrontaliere și transnaționale, astfel cum se menționează la alineatul (1) literele (a) și (b), defalcate pe ani. Populația din zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf și alineatul (3) primul paragraf este utilizată drept criteriu pentru această defalcare pe state membre.

Populația din zonele menționate la articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf și alineatul (3) primul paragraf este utilizată drept criteriu pentru defalcarea anuală pe state membre.

Pe baza sumelor comunicate, fiecare stat membru informează Comisia în privința eventualei utilizări a posibilității de transfer prevăzute la articolul 4a și a modului de utilizare, precum și în privința distribuției rezultate a fondurilor între diverse programe transfrontaliere și transnaționale la care participă statul membru în cauză. Pe baza informațiilor furnizate de statele membre, Comisia adoptă o decizie care stabilește o listă cu toate programele de cooperare și indică suma globală a întregului sprijin FEDER alocat fiecărui program, prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

(4) Sprijinul din partea FEDER pentru programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul IEV și pentru programele transfrontaliere în temeiul IPA se stabilește de către Comisie și de statele membre în cauză.

(4) Contribuția din partea FEDER pentru programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul IEV și pentru programele transfrontaliere în temeiul IPA se stabilește de către Comisie și de statele membre în cauză. Contribuția stabilită pentru fiecare stat membru nu este realocată ulterior între statele membre în cauză.

(5) Se acordă sprijin din partea FEDER pentru fiecare program transfrontalier și de bazin maritim în temeiul IEV și IPA cu condiția ca IEV și IPA să furnizeze sume cel puțin echivalente. Această echivalență face obiectul unei sume maxime stabilite în Regulamentul IEV sau în regulamentul IPA.

(5) Se acordă sprijin din partea FEDER pentru fiecare program transfrontalier și de bazin maritim în temeiul IEV și IPA cu condiția ca IEV și IPA să furnizeze sume cel puțin echivalente. Această echivalență face obiectul unei sume maxime stabilite în Regulamentul IEV sau în regulamentul IPA.

(6) Creditele anuale care corespund sprijinului din partea FEDER pentru programele din cadrul IEV și IPA se înscriu în rubricile bugetare corespunzătoare ale acestor instrumente pentru exercițiul bugetar din 2014.

(6) Creditele anuale care corespund sprijinului din partea FEDER pentru programele din cadrul IEV și IPA se înscriu în rubricile bugetare corespunzătoare ale acestor instrumente pentru exercițiul bugetar din 2014.

(7) În 2015 și 2016, contribuția anuală din partea FEDER la programele din cadrul IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu a fost prezentat Comisiei niciun program în cadrul programelor transfrontaliere și de bazin maritim din cadrul IEV și IPA se alocă programelor de cooperare transfrontalieră interne în conformitate cu alineatul (1) litera (a) în care statul membru în cauză participă.

(7) În 2015 și 2016, contribuția anuală din partea FEDER la programele din cadrul IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu a fost prezentat Comisiei niciun program în cadrul programelor transfrontaliere și de bazin maritim din cadrul IEV și IPA și care nu a fost realocată altui program prezentat în cadrul aceleiași categorii de programe de cooperare externă se alocă programelor de cooperare transfrontalieră interne în conformitate cu alineatul (1) litera (a) în care statul membru sau statele membre în cauză participă.

În cazul în care până la 30 iunie 2017 există încă programe în cadrul programelor transfrontaliere și de bazin maritim din cadrul IEV și IPA care nu au fost prezentate Comisiei, întregul sprijin din partea FEDER menționat la alineatul (4) pentru anii rămași până în 2020 se alocă pentru programele de cooperare transfrontalieră interne prezentate la alineatul (1) litera (a) la care participă statul membru în cauză.

În cazul în care până la 30 iunie 2017 există încă programe în cadrul programelor transfrontaliere și de bazin maritim din cadrul IEV și IPA care nu au fost prezentate Comisiei, întregul sprijin din partea FEDER menționat la alineatul (4) pentru anii rămași până în 2020 care nu a fost realocat altui program adoptat în cadrul aceleiași categorii de programe de cooperare externă se alocă pentru programele de cooperare transfrontalieră interne prezentate la alineatul (1) litera (a) la care participă statul membru în cauză.

(8) Programele transfrontaliere și de bazin maritim menționate la alineatul (4) care au fost adoptate de Comisie se suspendă în cazul în care:

(8) Programele transfrontaliere și de bazin maritim menționate la alineatul (4) care au fost adoptate de Comisie se suspendă sau alocarea în contul programului se reduce, în conformitate cu normele și procedurile aplicabile, în special în cazul în care

(a) niciuna dintre țările partenere vizate de program nu a semnat acordul de finanțare relevant până la termenul limită stabilit în Regulamentul (UE) nr. /2012 [regulamentul IEV] sau Regulamentul (UE) nr. /2012 [IPA]; sau

(a) niciuna dintre țările partenere vizate de program nu a semnat acordul de finanțare relevant până la termenul limită stabilit în Regulamentul (UE) nr. /2012 [regulamentul IEV] sau Regulamentul (UE) nr. /2012 [IPA]; sau

(b) programul nu poate fi pus în aplicare din cauza problemelor survenite în relațiile dintre țările participante.

(b) programul nu poate fi pus în aplicare așa cum s-a prevăzut din cauza problemelor survenite în relațiile dintre țările participante.

Într-o astfel de situație, sprijinul din partea FEDER menționat la alineatul (4) care corespunde tranșelor anuale neangajate încă se alocă programelor de cooperare transfrontalieră interne prevăzute la alineatul (1) litera (a) la care participă statul membru în cauză, la cererea acestuia.

Într-o astfel de situație, sprijinul din partea FEDER menționat la alineatul (4) care corespunde tranșelor anuale neangajate încă sau tranșelor anuale angajate și dezangajate în totalitate sau parțial în cursul aceluiași exercițiu financiar, care nu au fost realocate altui program din aceeași categorie de programe de cooperare externă, se alocă programelor de cooperare transfrontalieră interne prevăzute la alineatul (1) litera (a) la care participă statul membru în cauză, la cererea acestuia.

 

(8a) Comisia prezintă comitetului înființat în temeiul articolului 143 din Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RDP] un rezumat anual al punerii în aplicare financiare a programelor transfrontaliere și de bazin maritim din cadrul IEV și a programelor transfrontaliere din cadrul IPA la care FEDER contribuie în conformitate cu prezentul articol.

 

__________

 

1 Cifrele se introduc în momentul ajungerii la un acord privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și articolul 84 din RDP

 

2 3 4 5 cifrele depind de resursele totale disponibile pentru politica de coeziune din perioada 2014-2020

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Fiecare stat membru poate transfera până la 15% din alocarea financiară care îi revine de la unul dintre componentele menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b) la celălalt.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Concentrare tematică

Concentrare tematică

Obiectivele tematice menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [CPR] se concentrează după cum urmează:

(1) Cel puțin 80% din resursele FEDER alocate fiecărui program de cooperare transfrontalier și transnațional se concentrează asupra a maxim patru obiective tematice menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP];

(a) se selectează până la 4 obiective tematice pentru fiecare program de cooperare transfrontalieră;

 

(b) se selectează până la 4 obiective tematice pentru fiecare program de cooperare transnațională;

 

(c) toate obiectivele tematice pot fi selectate pentru programele de cooperare interregională în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (a).

(2) Toate obiectivele tematice pot fi selectate pentru programele de cooperare interregională în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) litera (a).

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [regulamentul FEDER], FEDER sprijină schimbul de resurse umane, instalații și infrastructuri la nivel transfrontalier în cadrul diferitelor priorități de investiții, precum și următoarele priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice:

FEDER, în domeniul său de aplicare, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. (...) / 2012 (FEDER), contribuie la obiectivele tematice stabilite la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. (...)/2013 (RDP), printr-o acțiune comună în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională. În plus față de prioritățile de investiții prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. [...] / 2012 [regulamentul FEDER], FEDER poate sprijini, de asemenea, următoarele priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice indicate pentru componentele ETC respective:

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) în cadrul cooperării transfrontaliere:

(1a) în cadrul cooperării transfrontaliere:

(i) integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă și formarea profesională comună (în cadrul obiectivului tematic de promovare a ocupării forței de muncă și de sprijinire a mobilității forței de muncă);

(aa) promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă prin:

 

integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă, servicii de informare și de consiliere și formarea profesională comună;

(ii) promovarea egalității de gen și a egalității de șanse la nivel transfrontalier, precum și promovarea incluziunii sociale la nivel transfrontalier (în cadrul obiectivului tematic de promovare a incluziunii sociale și de combatere a sărăciei);

(ab) promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin:

 

promovarea egalității de gen, a egalității de șanse și integrarea comunităților la nivel transfrontalier;

(iii) elaborarea și punerea în aplicare a unor programe comune de educație și formare profesională (în cadrul obiectivului tematic de a investi în competențe, educație și învățare pe tot parcursul vieții);

(ac) investițiile în competențe, educație și învățare pe tot parcursul vieții prin:

 

elaborarea și punerea în aplicare a unor programe comune de educație, învățământ profesional și formare profesională;

(iv) promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții (în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice);

(ad) consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă prin:

 

promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții.

(Notă pentru traducători: Articolul 6 – litera a din textul Comisiei a devenit Articolul 6 – alineatul 1a (nou) și literele sale noi (aa), (ab), (ac) și (ad) în amendamentul Parlamentului, aceste litere fiind modificate.)

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor macroregionale și de bazin maritim (în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice).

(1b) în cadrul cooperării transnaționale:

 

consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă prin:

 

dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și de bazin maritim.

(Notă pentru traducători: Articolul 6 – litera (b) din textul Comisiei a devenit Articolul 6 – alineatul 1b (nou) în amendamentul Parlamentului

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) în cadrul cooperării interregionale:

 

consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă prin:

 

(aa) promovarea schimbului de experiență pentru a consolida eficiența programelor și acțiunilor de cooperare teritorială și utilizarea GECT [pentru cooperare interregională în conformitate cu articolul 2 alineatul (3c)];

 

(ab) consolidarea bazei de date pentru a îmbunătăți eficiența politicii de coeziune și realizarea obiectivelor tematice, prin analizarea tendințelor de dezvoltare [pentru cooperarea interregională în conformitate cu articolul 2 alineatul (3d)];

 

(ac) diseminarea bunelor practici și a expertizei, precum și valorificarea rezultatelor schimburilor de experiență privind dezvoltarea urbană sustenabilă, inclusiv legăturile urban-rural [pentru cooperarea interregională în conformitate cu articolul 2 alineatul (3b)].

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d) În ceea ce privește programul PEACE, FEDER contribuie, de asemenea, în cadrul obiectivului tematic de promovare a incluziunii sociale și combatere a sărăciei, la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni de promovare a coeziunii între comunități.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Un program de cooperare se compune din axe prioritare. O axă prioritară se referă la un fond, corespunde unui obiectiv tematic și cuprinde una sau mai multe priorități de investiții ale obiectivului tematic respectiv în conformitate cu articolele 5 și 6 din prezentul regulament.

(1) Un program de cooperare se compune din axe prioritare. O axă prioritară corespunde, fără a aduce atingere articolului 52 din Regulamentul nr. …/2013 [RDP] unui obiectiv tematic și cuprinde una sau mai multe priorități de investiții ale obiectivului tematic respectiv în conformitate cu articolele 5 și 6 din prezentul regulament. Dacă este cazul și pentru a mări impactul și eficiența într-o abordare integrată coerent din punct de vedere tematic, pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, o axă prioritară poate, în cazuri justificate în mod corespunzător, combina una sau mai multe priorități de investiții complementare, din diferite obiective tematice, pentru a-și aduce contribuția lor maximă la o axă prioritară.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Un program de cooperare stabilește:

(2) Un program de cooperare contribuie la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și stabilește:

(a) o strategie pentru contribuția programului de cooperare la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv:

(a) o justificare a alegerii obiectivelor tematice, a priorităților de investiții corespunzătoare și a alocărilor financiare, având în vedere cadrul strategic comun; pe baza unei analize a situației [...] aria programului în ansamblu în ceea ce privește nevoile și strategia selectată în consecință, ocupându-se dacă este cazul de legăturile care lipsesc din infrastructura transfrontalieră, luând în considerare rezultatele evaluării ex ante;

(i) o identificare a necesităților care abordează provocările în ceea ce privește zona vizată de program în ansamblu;

 

(ii) o justificare a alegerii obiectivelor tematice și a priorităților de investiții corespunzătoare, având în vedere cadrul strategic comun și rezultatele evaluării ex ante;

 

(b) pentru fiecare axă prioritară:

(b) pentru fiecare axă prioritară în afară de asistența tehnică:

(i) prioritățile de investiții și obiectivele specifice corespunzătoare;

(i) prioritățile de investiții și obiectivele specifice corespunzătoare;

(ii) indicatorii de realizare și de rezultat comuni și specifici, având, după caz, o valoare de bază și o valoare țintă cuantificată;

(ii) pentru a consolida orientarea către rezultate a programării, rezultatele preconizate pentru fiecare obiectiv specific și indicatorii de rezultat asociați, cu o valoare de bază și o valoare țintă, dacă este cazul, cuantificată, în conformitate cu articolul 15;

(iii) o descriere a acțiunilor care urmează să fie sprijinite, inclusiv identificarea principalelor grupuri țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari, după caz, și utilizarea planificată a instrumentelor financiare;

(iii) o descriere a tipurilor și a exemplelor de acțiuni care urmează să fie sprijinite în cadrul fiecărei priorități de investiții și contribuția lor preconizată la obiectivele specifice menționate la punctul (i), inclusiv principiile directoare pentru selectarea operațiunilor și, după caz, identificarea principalelor grupuri-țintă, a teritoriilor specifice vizate și a tipurilor de beneficiari și utilizarea planificată a instrumentelor financiare și a proiectelor majore;

(iv) categoriile corespunzătoare ale intervenției pe baza unei nomenclaturi adoptate de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 30 alineatul (3) și o defalcare indicativă a resurselor programate;

(iv) indicatorii comuni și specifici de realizare, inclusiv valoarea-țintă cuantificată, preconizați să contribuie la rezultate, în conformitate cu articolul 15, pentru fiecare prioritate de investiții;

 

(iva) identificarea etapelor de punere în aplicare și a indicatorilor financiari și de realizare care urmează să funcționeze ca etape și ținte pentru cadrul de performanță în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) și anexa (xx) din Regulamentul (UE) nr./2012 [RDP];

 

(ivb) dacă este cazul, un rezumat al folosirii planificate a asistenței tehnice, inclusiv, dacă sunt necesare, acțiuni de consolidare a capacității administrative a autorităților implicate în managementul și controlul programelor și beneficiarilor, și acțiuni de consolidare a capacității administrative a partenerilor relevanți care participă la implementarea programelor;

 

(ivc) categoriile corespunzătoare ale intervenției pe baza unei nomenclaturi adoptate de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 30 alineatul (3) și o defalcare indicativă a resurselor programate;

 

(ba) pentru fiecare axă prioritară privind asistența tehnică:

 

(ia) obiectivele specifice;

 

(ib) rezultatele preconizate pentru fiecare obiectiv și, atunci când conținutul acțiunilor justifică acest lucru în mod obiectiv, indicatorii de rezultat și indicatorii de rezultat asociați, cu o valoare de bază și o valoare țintă, în conformitate cu articolul 15;

 

(ic) o descriere a acțiunilor care urmează să fie sprijinite și contribuția lor preconizată la obiectivele specifice menționate la punctul (i);

 

(id) indicatorii specifici de realizare preconizați să contribuie la rezultate;

 

(ie) categoriile aferente de intervenții bazate pe o nomenclatură adoptată de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 143 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], precum și o defalcare orientativă a resurselor planificate;

 

(if) punctul (ii) nu se aplică în cazurile în care contribuția Uniunii la axa prioritară sau la axele prioritare privind asistența tehnică în cadrul unui program operațional nu depășește 15 000 000 EUR.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) contribuția la strategia integrată pentru dezvoltare teritorială stabilită în contractul de parteneriat, inclusiv:

(2a) Programul de cooperare va descrie, ținând cont de conținutul și obiectivele sale, abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, inclusiv în ceea ce privește domeniile prevăzute la articolul 174 alineatul (3) din TFUE, având în vedere acordurile de parteneriat ale statelor membre participante și demonstrând modul în care contribuie la realizarea obiectivelor programului și a rezultatelor preconizate, precizând, dacă este cazul, următoarele;

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – partea introductivă din textul Comisiei a devenit articolul 7– alineatul 2a (nou) în amendamentul Parlamentului, și a fost, de asemenea, modificat).

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Programul de cooperare stabilește și următoarele, avându-se în vedere conținutul acordului de parteneriat și ținând seama de cadrul instituțional al statelor membre:

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c –punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) mecanismele care asigură coordonarea între fonduri, FEADR, EMFF și alte instrumente de finanțare ale Uniunii și naționale și cu Banca Europeană de Investiții (BEI);

(aa) mecanismele care asigură o coordonare eficientă între fonduri, FEADR, EMFF și alte instrumente de finanțare ale Uniunii și naționale, inclusiv coordonarea și posibila combinare între MCE, IEV, FED și IPA, și cu Banca Europeană de Investiții (BEI), ținând cont de dispozițiile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr .../2013 [RDP]; în cazul în care statele membre și țările terțe sau teritoriile participă la programe de cooperare care includ utilizarea de credite FEDER și pentru regiuni ultraperiferice și resurse de la FED, mecanisme de coordonare la nivelul adecvat pentru a facilita o coordonare efectivă a utilizării acestor resurse;

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul i din textul Comisiei a devenit articolul 7− alineatul 2c (nou) − litera aa (nouă) în amendamentul Parlamentului, și a fost, de asemenea, modificat).

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c –punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată planificată a dezvoltării teritoriale a zonelor urbane, rurale și de coastă și a zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, în special modalitățile de punere în aplicare pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP];

eliminat

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c –punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) după caz, lista orașelor în care acțiunile integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă trebuie să fie puse în aplicare și alocația anuală indicativă a sprijinului din partea FEDER pentru aceste acțiuni;

(ab) principiile de identificare a zonelor urbane în care acțiunile integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă trebuie să fie puse în aplicare și alocația indicativă a sprijinului din partea FEDER pentru aceste acțiuni;

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul iii din textul Comisiei a devenit articolul 7 – alineatul 2a (nou) - litera ab (nouă) în amendamentul Parlamentului, și a fost, de asemenea, modificat.)

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou) – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac) abordarea privind utilizarea instrumentului de investiții teritoriale integrate în alte cazuri decât cele care fac obiectul literei (b) și alocările financiare orientative aferente acestor cazuri, din fiecare axă prioritară;

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) identificarea zonelor în care va fi pusă în aplicare dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității;

(aa) abordarea utilizării instrumentelor pentru dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității și principiile de identificare a zonelor în care acestea vor fi puse în aplicare;

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul iv din textul Comisiei a devenit articolul 7 –alineatul (2a) (nou) litera (aa) (nouă) în amendamentul Parlamentului, și a fost, de asemenea, modificat.)

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c –punctul v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) după caz, contribuția intervențiilor planificate la strategiile macroregionale și de bazin maritim;

(ad) în cazul în care statele membre și regiunile participă la strategii macro-regionale și de bazin maritim, contribuția intervențiilor planificate la astfel de strategii, sub rezerva nevoilor din aria programului, identificate de către statele membre în cauză și luând în considerare, dacă este cazul, proiectele importante strategice, identificate în strategiile respective;

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul v din textul Comisiei a devenit articolul 7 – alineatul (2a) (nou) - litera (ad) (nouă) în amendamentul Parlamentului, care este, de asemenea, modificată.)

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) măsuri pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a fondurilor, inclusiv:

eliminat

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) un cadru de performanță, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP];

eliminat

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) acțiunile întreprinse pentru a implica partenerii în pregătirea programului de cooperare și rolul partenerilor în punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programului de cooperare;

(ac) acțiunile întreprinse pentru a implica partenerii menționați la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. .../2013 [RDP] în pregătirea programului de cooperare și rolul acestor parteneri în pregătirea și punerea în aplicare a programului de cooperare, inclusiv implicarea acestora în comitetul de monitorizare;

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera d – punctul ii din textul Comisiei a devenit articolul 7– alineatul (2b) (nou) – litera (ac) (nouă) în amendamentul Parlamentului.)

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative pentru beneficiari și acțiunile planificate pentru a obține o reducere însoțită de ținte;

(ab) un rezumat al sarcinii administrative pentru beneficiari și, dacă este cazul, acțiunile planificate, care va fi însoțit de un calendar orientativ pentru reducerea sarcinii administrative.

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul ii din textul Comisiei a devenit articolul 7− alineatul (2c) (nou) − litera (ab) (nouă) în amendamentul Parlamentului, și a fost, de asemenea, modificat.)

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera e –punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) o listă de proiecte majore pentru care data începerii estimată pentru execuția principalelor lucrări este înainte de 1 ianuarie 2018;

(cb) o listă a proiectelor majore a căror implementare este planificată în timpul perioadei de programare;

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul iii din textul Comisiei a devenit articolul 7 – alineatul (2) – litera (cb) (nouă) în amendamentul Parlamentului.)

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) un plan de finanțare care conține două tabele (fără nicio repartizare per stat membru participant):

(ca) un plan de finanțare care conține două tabele (fără nicio repartizare per stat membru participant):

(i) un tabel care specifică, pentru fiecare an, în conformitate cu articolele 53, 110 și 111 din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP], suma creditului financiar total preconizat pentru sprijinul din partea FEDER;

(i) un tabel care specifică, pentru fiecare an, în conformitate cu normele privind ratele de cofinanțare prevăzute la articolele 53, 110 și 111 din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP], suma creditului financiar total preconizat pentru sprijinul din partea FEDER;

(ii) un tabel care specifică, pentru întreaga perioadă de programare, pentru programul de cooperare și pentru fiecare axă prioritară, suma creditului financiar total al sprijinului din partea FEDER și a cofinanțării naționale. Atunci când cofinanțarea națională este constituită din cofinanțări publice și private, tabelul prezintă defalcarea indicativă între componentele publice și private. Acesta prezintă, în scop informativ, participarea preconizată din partea BEI;

(ii) un tabel care specifică, pentru întreaga perioadă de programare, pentru programul de cooperare și pentru fiecare axă prioritară, suma creditului financiar total al sprijinului din partea FEDER și a cofinanțării naționale. Pentru axele prioritare care combină priorități de investiții din diferite obiective tematice, tabelul specifică suma creditului financiar total și cofinanțarea națională pentru fiecare dintre obiectivele tematice corespunzătoare. Atunci când cofinanțarea națională este constituită din cofinanțări publice și private, tabelul prezintă defalcarea indicativă între componentele publice și private. Acesta prezintă, în scop informativ, contribuția eventuală a țărilor terțe care participă la program, precum și participarea preconizată din partea BEI;

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – litera f din partea introductivă (împreună cu punctele i și ii) din textul Comisiei au devenit articolul 7 – alineatul (2) – litera (ca) (nouă) în amendamentul Parlamentului, punctele (i) și (ii) fiind modificate.)

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Programul de cooperare identifică:

(g) dispozițiile de punere în aplicare pentru programul de cooperare care conțin:

(aa) dispozițiile de punere în aplicare pentru programul de cooperare care conțin:

(i) identificarea organismului de acreditare, a autorității de management și a autorității de audit;

(i) identificarea autorității de management, a autorității de certificare, dacă este cazul, și a autorității de audit;

(ii) organismul sau organismele desemnat(e) să efectueze sarcini de control;

(ii) organismul sau organismele desemnat(e) să efectueze sarcini de control;

(iii) organismul sau organismele desemnat(e) să fie responsabil(e) pentru efectuarea sarcinilor de audit;

(iii) organismul sau organismele desemnat(e) să fie responsabil(e) pentru efectuarea sarcinilor de audit;

(iv) procedura pentru înființarea secretariatului comun;

(iv) procedura pentru înființarea secretariatului comun;

(v) o descriere sumară modalităților de gestionare și control;

(v) o descriere sumară modalităților de gestionare și control;

(vi) repartizarea pasivelor între statele membre participante în cazul corecțiilor financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie.

(vi) repartizarea pasivelor între statele membre participante în cazul corecțiilor financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie.

(Notă pentru traducători: Articolul 7– alineatul (2) – litera (g) din partea introductivă din textul Comisiei a devenit articolul 7 – alineatul (2b) (nou) – litera (a) în amendamentul Parlamentului).

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile solicitate în conformitate cu literele (a) - (d) se adaptează la caracterul specific al programelor de cooperare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (b), (c) și (d) din prezentul regulament.

Informațiile solicitate în conformitate cu alineatul 2 litera (a) și cu alineatul (2) litera (b) punctele (i)-(vi), cu alineatul (3) și cu alineatul (5) litera (a) se adaptează la caracterul specific al programelor de cooperare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (b), (c) și (d) din prezentul regulament.

(Notă pentru traducători: Articolul 7– alineatul 2 – paragraful 2 din textul Comisiei a devenit articolul 7 – alineatul (2b) (nou) – paragraful 1 în amendamentul Parlamentului.)

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile solicitate în conformitate cu litera (e) punctele (ii) și (iii) nu se includ în programele de cooperare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (b), (c) și (d) din prezentul regulament.

Informațiile solicitate în conformitate cu alineatul (2) litera (e) și cu alineatul (5) litera (b) nu se includ în programele de cooperare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (c) și (d) din prezentul regulament.

(Notă pentru traducători: Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3 din textul Comisiei a devenit articolul 7– alineatul (2b) (nou) – paragraful 2 în amendamentul Parlamentului.)

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)– litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) organismul către care vor fi făcute plățile de către Comisie;

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fiecare program de cooperare include:

(2d) Fiecare program de cooperare, acolo unde este cazul și cu condiția unei evaluări temeinic justificate a statelor membre în cauză privind relevanța conținutului și a obiectivelor programului, include:

(i) o descriere a acțiunilor specifice pentru a lua în considerare cerințele de protecție a mediului, eficiența resurselor, atenuarea și adaptarea schimbărilor climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor în selectarea operațiunilor;

(aa) o descriere a acțiunilor specifice pentru a lua în considerare cerințele de protecție a mediului, eficiența resurselor, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, rezistența în fața dezastrelor și prevenirea și gestionarea riscurilor în selectarea operațiunilor;

(ii) o descriere a acțiunilor specifice pentru a promova egalitatea de șanse și pentru a preveni orice discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în timpul pregătirii, elaborării și punerii în aplicare a programului de cooperare și, în special, în ceea ce privește accesul la finanțare, luând în considerare nevoile diferitelor grupuri țintă care prezintă riscul unei astfel de discriminări și, în special, cerințele de a garanta accesibilitatea pentru persoanele cu handicap;

(ab) o descriere a acțiunilor specifice pentru a promova egalitatea de șanse și pentru a preveni orice discriminare bazată pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, în timpul pregătirii, elaborării și punerii în aplicare a programului de cooperare și, în special, în ceea ce privește accesul la finanțare, luând în considerare nevoile diferitelor grupuri țintă care prezintă riscul unei astfel de discriminări și, în special, cerințele de a garanta accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități;

(iii) o descriere a contribuției sale la promovarea egalității între bărbați și femei și, după caz, măsurile pentru a asigura integrarea perspectivei de gen la nivelul programelor și al operațiunilor.

(ac) o descriere a contribuției sale la promovarea egalității între bărbați și femei și, după caz, măsurile pentru a asigura integrarea perspectivei de gen la nivelul de program operațional și de operațiune.

Statele membre depun un aviz al organismelor naționale de promovare a egalității privind măsurile prevăzute la punctele (ii) și (iii), împreună cu propunerea pentru un program de cooperare.

 

Primul și al doilea paragraf nu se aplică programelor de cooperare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (b), (c) și (d).

Primul și al doilea paragraf nu se aplică programelor de cooperare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (b), (c) și (d).

(Notă pentru traducători: Articolul 7 − alineatul 3 − punctele i, ii și iii din textul Comisiei a devenit articolul 7 − alineatul (2d) (nou) − literele aa (nouă), ab (nouă) și ac (nouă) în amendamentul Parlamentului, și a fost modificat.)

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Programele de cooperare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (c) și (d) definesc beneficiarul sau beneficiarii pentru un astfel de program de cooperare și pot specifica procedura de acordare.

(2e) Programele de cooperare în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (c) și (d) definesc beneficiarul sau beneficiarii pentru un astfel de program de cooperare și pot specifica procedura de acordare.

(Notă pentru traducători: Articolul 7− alineatul 4 din textul Comisiei a devenit articolul 7 − alineatul (2e) (nou) în amendamentul Parlamentului.)

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre și țările sau teritoriile terțe participante, dacă este cazul, confirmă în scris acordul lor cu privire la conținutul unui program de cooperare înainte de transmiterea acestuia Comisiei. Acest acord include, de asemenea, un angajament al tuturor statelor membre participante de a furniza cofinanțarea necesară pentru a pune în aplicare programul de cooperare.

(2f) Statele membre și, atunci când au acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, țările sau teritoriile terțe participante, dacă este cazul, confirmă în scris acordul lor cu privire la conținutul unui program de cooperare înainte de transmiterea acestuia Comisiei. Acest acord include, de asemenea, un angajament al tuturor statelor membre participante, și, dacă este cazul al țărilor sau teritoriilor terțe, de a furniza cofinanțarea necesară pentru a pune în aplicare programul de cooperare și, dacă este cazul, angajamentul privind contribuția financiară din partea țărilor sau a teritoriilor terțe.

(Notă pentru traducători: Articolul 7− alineatul 5 din textul Comisiei a devenit articolul 7− alineatul (2f) (nou) în amendamentul Parlamentului )

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Statele membre elaborează programele de cooperare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie.

(2g) Statele membre și, atunci când au acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, țările sau teritoriile terțe participante, elaborează programele de cooperare în conformitate cu modelul adoptat de Comisie. Prin derogare de la alineatul (5), în cazul programelor de cooperare care implică regiuni ultraperiferice și țări terțe, statele membre implicate consultă respectivele țări terțe înainte de a prezenta programele Comisiei. În acest caz, acordul cu privire la conținutul programelor de cooperare și eventuala contribuție a țărilor terțe poate fi exprimat în procesele-verbale aprobate în mod formal ale reuniunilor de consultare cu țările terțe sau ale deliberărilor organizațiilor de cooperare regională.

(Notă pentru traducători: Articolul 7 − alineatul 6 din textul Comisiei a devenit articolul 7 − alineatul 2g (nou) în amendamentul Parlamentului.)

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia adoptă modelul respectiv prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

(2h) Comisia adoptă modelul respectiv prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

(Notă pentru traducători: Articolul 7 − alineatul 7 din textul Comisiei a devenit articolul 7 − alineatul 2h (nou) în amendamentul Parlamentului )

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2i) Comisia adoptă o decizie, prin intermediul actelor de punere în aplicare, prin care aprobă toate elementele (inclusiv orice modificare viitoare) care intră sub incidența prezentului articol, cu excepția celor care intră sub incidența alineatului (2) litera (b) punctul (vii) și litera (e), alineatului (4) litera (a) punctul (i) și litera (c) și alineatelor (5) și (6) din prezentul articol, care rămân în responsabilitatea statelor membre participante.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 j (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2j) Orice decizie de modificare a unor elemente din programul de cooperare care nu sunt acoperite de decizia Comisiei în temeiul alineatului (11) este notificată de autoritatea de management Comisiei în termen de o lună de la data deciziei. Decizia specifică data intrării în vigoare, care nu este anterioară datei adoptării.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru programele de cooperare, organismul intermediar pentru realizarea gestionării și punerii în aplicare a unei investiții teritoriale integrate menționate la articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr./2012 [RDP] trebuie să fie o GECT sau altă entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante, cu condiția ca aceasta să fie instituită de autoritățile publice din cel puțin două țări participante.

Pentru programele de cooperare, organismul intermediar pentru realizarea gestionării și punerii în aplicare a unei investiții teritoriale integrate menționate la articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr./2012 [RDP] trebuie să fie o entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante, cu condiția ca aceasta să fie instituită de autoritățile publice din cel puțin două țări participante, sau o GECT.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Selecția operațiunilor

Selecția operațiunilor

(1) Operațiunile din cadrul programelor de cooperare sunt selectate de către comitetul de monitorizare menționat la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP].

(1) Operațiunile din cadrul programelor de cooperare sunt selectate de către comitetul de monitorizare menționat la articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP]. Comitetul de monitorizare poate institui un comitet director care să funcționeze în subordinea sa în scopul selectării operațiunilor.

(2) Operațiunile selecționate în cadrul cooperării transfrontaliere și transnaționale implică beneficiari din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin unul este dintr-un stat membru. O operațiune poate fi pusă în aplicare într-o singură țară, cu condiția să fie în avantajul zonei vizate de program.

(2) Operațiunile selecționate în cadrul cooperării transfrontaliere și transnaționale implică beneficiari din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin unul este dintr-un stat membru. O operațiune poate fi pusă în aplicare într-o singură țară, cu condiția să fie identificate influențele și beneficiile transfrontaliere sau transnaționale.

Operațiunile privind cooperarea interregională în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (a) și (b) implică beneficiari din cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două sunt state membre.

Operațiunile privind cooperarea interregională în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) literele (a) și (b) implică beneficiari din cel puțin trei țări, dintre care cel puțin două sunt state membre.

 

Condițiile sus-menționate nu se aplică operațiunilor din cadrul vreunui program transfrontalier dintre Irlanda de Nord și comitatele de graniță din Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, astfel cum se menționează la articolul 6 litera (c).

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), o GECT sau altă entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante poate introduce o cerere ca beneficiar unic pentru o operațiune, cu condiția să fie instituită de autorități publice și organisme din cel puțin două țări participante, pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională, și din cel puțin trei țări participante, pentru cooperarea interregională.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), o GECT sau altă entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante poate introduce o cerere ca beneficiar unic pentru o operațiune, cu condiția să fie instituită de autorități publice și organisme din cel puțin două țări participante, pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională, și din cel puțin trei țări participante, pentru cooperarea interregională.

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce privește elaborarea, punerea în aplicare, furnizarea personalului pentru operațiuni și finanțarea acestora.

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare a operațiunilor. În plus, aceștia cooperează fie în ceea ce privește furnizarea personalului pentru operațiuni sau finanțarea acestora, fie în ambele domenii.

 

Pentru operațiunile din cadrul programelor între regiunile ultraperiferice și țările sau teritoriile terțe, beneficiarilor li se cere să coopereze numai în două domenii dintre cele menționate la primul paragraf.

(5) Autoritatea de management furnizează beneficiarului principal sau beneficiarului unic pentru fiecare operațiune un document care stabilește condițiile aplicabile sprijinului pentru operațiuni, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul de executare.

(5) Autoritatea de management furnizează beneficiarului principal sau beneficiarului unic pentru fiecare operațiune un document care stabilește condițiile aplicabile sprijinului pentru operațiuni, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul de executare.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), o GECT sau altă entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante poate introduce o cerere ca beneficiar unic pentru o operațiune, cu condiția să fie instituită de autorități publice și organisme din cel puțin două țări participante, pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională, și din cel puțin trei țări participante, pentru cooperarea interregională.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), o GECT sau altă entitate juridică înființată în conformitate cu legislația uneia dintre țările participante poate introduce o cerere ca beneficiar unic pentru o operațiune, cu condiția să fie instituită de autorități publice și organisme din cel puțin două țări participante, pentru cooperarea transfrontalieră și transnațională, și din cel puțin trei țări participante, pentru cooperarea interregională.

 

O entitate juridică care pune în aplicare un instrument financiar sau un fond/fonduri, după caz, poate fi unicul beneficiar al unei operațiuni fără aplicarea dispozițiilor pentru componența sa prevăzute la primul paragraf.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Beneficiari

Beneficiari

(1) În cazul în care există doi sau mai mulți beneficiari pentru o operațiune în cadrul unui program de cooperare, unul dintre ei este desemnat de către toți beneficiarii ca beneficiar principal.

(1) În cazul în care există doi sau mai mulți beneficiari pentru o operațiune în cadrul unui program de cooperare, unul dintre ei este desemnat de către toți beneficiarii ca beneficiar principal.

(2) Beneficiarul principal îndeplinește următoarele sarcini:

(2) Beneficiarul principal îndeplinește următoarele sarcini:

(a) stabilește modalitățile cu alți beneficiari într-un acord care cuprinde, printre altele, dispoziții care garantează buna gestionare financiară a fondurilor alocate operațiunii, inclusiv modalitățile de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat;

(a) stabilește modalitățile cu alți beneficiari într-un acord care cuprinde, printre altele, dispoziții care garantează buna gestionare financiară a fondurilor alocate operațiunii, inclusiv modalitățile de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat;

(b) își asumă responsabilitatea de a asigura punerea în aplicare a întregii operațiuni;

(b) își asumă responsabilitatea de a asigura punerea în aplicare a întregii operațiuni;

(c) se asigură că cheltuielile prezentate de toți beneficiari au fost suportate în punerea în aplicare a operațiunii și corespund activităților convenite de către toți beneficiarii;

(c) se asigură că cheltuielile prezentate de toți beneficiarii au fost suportate în punerea în aplicare a operațiunii și corespund activităților convenite de către toți beneficiarii, precum și în conformitate cu documentul furnizat de autoritatea de management, după cum se stipulează la articolul 11 alineatul (5);

(d) verifică dacă cheltuielile prezentate de către alți beneficiari au fost validate de către un controlor(i) în cazul în care această verificare nu este efectuată de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 22 alineatul (3).

(d) se asigură că cheltuielile prezentate de către alți beneficiari au fost verificate de către un controlor(i) în cazul în care această verificare nu este efectuată de către autoritatea de management în conformitate cu articolul 22 alineatul (3).

(3) Beneficiarul principal se asigură că ceilalți beneficiari primesc suma totală a sprijinului public cât se poate de repede și integral. Nu se deduce sau reține nicio sumă și nu se percepe nicio taxă specifică sau altă taxă cu efect echivalent care ar reduce sumele respective pentru ceilalți beneficiari.

(3) Dacă nu se specifică altceva în modalitățile conforme cu articolul 12 alineatul (2), beneficiarul principal se asigură că ceilalți beneficiari primesc suma totală a contribuțiilor din fonduri cât se poate de repede și integral. Nu se deduce sau reține nicio sumă și nu se percepe nicio taxă specifică sau altă taxă cu efect echivalent care ar reduce sumele respective pentru ceilalți beneficiari.

(4) Beneficiarii principali sunt situați într-un stat membru, iar beneficiarii unici sunt înregistrați într-un stat membru.

(4) Beneficiarii principali sunt situați într-un stat membru care participă la programul de cooperare. Este posibil ca statele membre și țările sau teritoriile terțe care participă la un program de cooperare să cadă de acord că beneficiarul principal poate fi situat într-o țară sau un teritoriu terț care participă la programul de cooperare respectiv, cu condiția ca autoritatea de management să fie satisfăcută de modul în care beneficiarul principal își poate îndeplini sarcinile prevăzute la alineatele (2) și (3) de la prezentul articol, precum și ca cerințele referitoare la gestiune, verificări și audit să fie respectate.

 

Beneficiarii unici sunt înregistrați într-un stat membru care participă la programul de cooperare. Aceștia pot fi înregistrați într-un stat membru care nu participă la program cu condiția respectării condițiilor prevăzute la articolul 11 alineatul (3).

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Rapoartele de implementare

Rapoartele de implementare

(1) Până la data de 30 aprilie 2016 și până la data de 30 aprilie din fiecare an ulterior până în 2022 inclusiv, autoritatea de management prezintă Comisiei un raport anual în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP]. Raportul prezentat în 2016 se referă la anii financiari 2014 și 2015, precum și la perioada dintre data de începere a eligibilității cheltuielilor și 31 decembrie 2013.

(1) Până la data de 31 mai 2016 și până la data de 31 mai din fiecare an ulterior până în 2022 inclusiv, autoritatea de management prezintă Comisiei un raport anual în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP]. Raportul prezentat în 2016 se referă la anii financiari 2014 și 2015, precum și la perioada dintre data de începere a eligibilității cheltuielilor și 31 decembrie 20131.

 

(1a) Pentru rapoartele depuse în 2017 și 2019, termenul menționat la alineatul (1) se stabilește la 30 iunie.

(2) Rapoartele de implementare anuale prezintă informații referitoare la:

(2) Rapoartele de implementare anuale prezintă informații referitoare la:

(a) punerea în aplicare a programului de cooperare în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP];

(a) punerea în aplicare a programului de cooperare în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP];

(b) progrese în pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor majore și a planurilor de acțiune comune.

(b) în cazul în care este oportun, progrese în pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor majore și a planurilor de acțiune comune.

(3) Rapoartele de implementare anuale prezentate în 2017 și 2019 stabilesc și evaluează informațiile necesare în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) și, respectiv, articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] și informațiile menționate la alineatul (2) împreună cu:

(3) Rapoartele de implementare anuale prezentate în 2017 și 2019 stabilesc și evaluează informațiile necesare în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) și, respectiv, articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] și informațiile menționate la alineatul (2) împreună cu informațiile referitoare la elementele prevăzute la literele (c), (f) și (h) de mai jos și pot adăuga, în funcție de conținutul și de obiectivele programelor de cooperare, informații cu privire la celelalte elemente enumerate mai jos:

(a) progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv dezvoltarea urbană durabilă și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității din cadrul programului operațional;

(a) progresele înregistrate în punerea în aplicare a abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului de cooperare;

(b) progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților și beneficiarilor de a administra și de a utiliza FEDER;

(b) progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților și beneficiarilor de a administra și de a utiliza FEDER;

 

(ba) după caz, contribuția la strategiile macroregionale și de bazin maritim;

(c) progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de evaluare și transpunerii în practică a constatărilor evaluărilor;

(c) progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a planului de evaluare și transpunerii în practică a constatărilor evaluărilor;

(d) acțiunile specifice luate pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și pentru a preveni discriminarea, inclusiv accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile puse în aplicare pentru a asigura integrarea perspectivei de gen în programul operațional și în operațiuni;

(d) acțiunile specifice luate pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și pentru a promova nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile puse în aplicare pentru a asigura integrarea perspectivei de gen în programul de cooperare și în operațiuni;

(e) acțiunile luate pentru promovarea dezvoltării durabile;

(e) acțiunile luate pentru promovarea dezvoltării durabile;

(f) rezultatele măsurilor de informare și de publicitate desfășurate în cadrul strategiei de comunicare;

(f) rezultatele măsurilor de informare și de publicitate desfășurate în cadrul strategiei de comunicare;

(g) progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul inovării sociale, după caz;

(g) progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul inovării sociale;

(h) implicarea partenerilor în punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programului de cooperare.

(h) implicarea partenerilor în punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programului de cooperare.

(4) Rapoartele de implementare anuale și finale se întocmesc pe baza modelelor adoptate de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

(4) Rapoartele de implementare anuale și finale se întocmesc pe baza modelelor adoptate de Comisie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 143 din Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDP].

 

______________

 

1 Dacă corespund rezultatelor discuțiilor privind articolul 101 din RDP.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă nu se organizează o reuniune de reexaminare anuală în temeiul articolului 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], reexaminarea anuală poate fi efectuată în scris.

Reuniunea de reexaminare anuală se organizează în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDP].

 

Dacă nu se organizează o reuniune de reexaminare anuală în temeiul articolului 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], reexaminarea anuală poate fi efectuată în scris.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicatorii comuni prevăzuți în anexa la prezentul regulament se utilizează acolo unde este cazul și în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr./2012 [RDP]. Nivelurile lor de referință se stabilesc la zero și se fixează ținte cumulative pentru anul 2022.

(1) Indicatorii comuni de realizare prevăzuți în anexa la prezentul regulament, indicatorii de rezultat specifici fiecărui program și, după caz, indicatorii de realizare specifici fiecărui program, se utilizează în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și cu articolul 7 alineatul (2) litera (b) punctele (ii) și (iv) din prezentul regulament.

Pentru indicatorii de realizare specifici programului, nivelurile de referință se stabilesc la zero și se fixează ținte cumulative pentru anul 2022.

(2) Pentru indicatorii de realizare comuni și indicatorii de realizare specifici programului, nivelurile de referință se stabilesc la zero. Se fixează valori-țintă cuantificate cumulative pentru acești indicatori pentru anul 2022.

Pentru indicatorii de rezultat specifici programului, nivelurile de referință se stabilesc utilizând datele cele mai recente disponibile și se fixează ținte pentru anul 2022, dar pot fi exprimate în termeni cantitativi sau calitativi.

(3) Pentru indicatorii de rezultat specifici programului care se referă la priorități de investiții, nivelurile de referință utilizează datele cele mai recente disponibile și se fixează ținte pentru anul 2022. Țintele pot fi exprimate în termeni cantitativi sau calitativi.

 

(4) Comisia este împuternicită să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 29 pentru a modifica lista indicatorilor de rezultat comuni din anexa la prezentul regulament pentru a face ajustări în cazurile care se impun pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției punerii în aplicare a programului.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din partea FEDER se limitează la 6 % din suma totală alocată programelor de cooperare, dar nu este mai mică de 1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din partea FEDER se limitează la 6 % din suma totală alocată programului de cooperare. Pentru programele cu o alocare totală ce nu depășește 50 000 000 EUR, valoarea fondurilor FEDER alocate pentru asistență tehnică se limitează la 7 % din suma totală alocată, dar nu este mai mică de 1 500 000 EUR și nici mai mare de 3 000 000 EUR.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a stabili norme specifice suplimentare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare.

(1) Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 29 pentru a stabili norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare în ceea ce privește costurile cu personalul, cheltuielile de birou și cheltuielile administrative, costurile de deplasare și de cazare, costurile de consultanță și servicii externe și cheltuielile cu echipamentul. În termen de patru luni de la adoptarea prezentului regulament, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului actele delegate adoptate în conformitate cu articolul 29.

(2) Fără a aduce atingere normelor de eligibilitate stabilite la articolele 55 - 61 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [FEDER], în prezentul regulament sau pe baza acestora, comitetul de monitorizare stabilește norme de eligibilitate pentru programul de cooperare în ansamblu.

(2) Fără a aduce atingere normelor de eligibilitate stabilite la articolele 55 - 61 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [FEDER], în prezentul regulament sau în actul delegat menționat la alineatul (1) sau pe baza acestora, statul membru participant la comitetul de monitorizare stabilește norme de eligibilitate suplimentare pentru programul de cooperare în ansamblu.

(3) Pentru aspecte care nu sunt reglementate prin normele de eligibilitate stabilite la articolele 55 - 61 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [FEDER], în prezentul regulament sau pe baza acestora sau de comitetul de monitorizare, se aplică normele naționale ale țării în care sunt efectuate cheltuielile.

(3) Pentru aspecte care nu sunt reglementate prin normele de eligibilitate stabilite la articolele 55 - 61 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [FEDER], în actul delegat menționat la alineatul (1) sau în normele stabilite în comun de către statele membre participante în conformitate cu alineatul (2) sau pe baza acestora, se aplică normele naționale ale statului membru în care sunt efectuate cheltuielile.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Costurile de personal ale unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 15 % din costurile directe, altele decât costurile de personal ale operațiunii respective.

Costurile de personal ale unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 20 % din costurile directe, altele decât costurile de personal ale operațiunii respective.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru operațiunile care vizează activitățile promoționale și consolidarea capacităților, cheltuielile pot fi suportate în afara părții din Uniune a zonei vizate de program în cazul în care condițiile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c) sunt îndeplinite.

(3) Pentru operațiunile care vizează asistența tehnică sau activitățile promoționale și consolidarea capacităților, cheltuielile pot fi suportate în afara părții din Uniune a zonei vizate de program în cazul în care condițiile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c) sunt îndeplinite.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], statele membre care participă la un program de cooperare desemnează o autoritate de management unică și, în sensul articolului 113 alineatul (4) din regulamentul respectiv, o autoritate de audit unică, care sunt situate în același stat membru.

(1) În sensul articolului 113 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], statele membre care participă la un program de cooperare desemnează o autoritate de management unică, în sensul articolului 113 alineatul (2) din regulamentul respectiv, o autoritate de certificare unică și, în sensul articolului 113 alineatul (4) din regulamentul respectiv, o autoritate de audit unică. Autoritatea de management și autoritatea de audit sunt situate în același stat membru.

 

Statele membre care participă la un program de cooperare pot desemna autoritatea de management responsabilă să exercite funcțiile autorității de certificare. O astfel de desemnare nu aduce atingere repartizării pasivelor între statele membre participante în ceea ce privește aplicarea corecțiilor financiare, astfel cum se prevede în programul de cooperare.

(2) Autoritatea de management primește plățile efectuate de Comisie și efectuează plăți către beneficiarul principal, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP].

(2) Autoritatea de certificare primește plățile efectuate de Comisie și efectuează, de regulă, plăți către beneficiarul principal, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP].

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea de management a unui program de cooperare îndeplinește funcțiile de autoritate de management și de autoritate de certificare stabilite la articolele 114 și 115 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP].

(1) Autoritatea de management a unui program de cooperare îndeplinește funcțiile stabilite la articolul 114 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], fără a aduce atingere alineatului (4) din prezentul articol.

(2) Autoritatea de management, după consultarea cu statele membre și țările terțe care participă la un program de cooperare, înființează un secretariat comun.

(2) Autoritatea de management, după consultarea cu statele membre și țările terțe care participă la un program de cooperare, înființează un secretariat comun.

Secretariatul comun oferă asistență autorității de management și comitetului de monitorizare la îndeplinirea funcțiilor respective ale acestora. Secretariatul comun furnizează, de asemenea, informații pentru potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul programelor de cooperare și oferă asistență beneficiarilor la punerea în aplicare a operațiunilor.

Secretariatul comun oferă asistență autorității de management și comitetului de monitorizare la îndeplinirea funcțiilor respective ale acestora. Secretariatul comun furnizează, de asemenea, informații pentru potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul programelor de cooperare și oferă asistență beneficiarilor la punerea în aplicare a operațiunilor.

(3) Verificările în temeiul articolului 114 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] se efectuează de către autoritatea de management pentru toată zona vizată de program în cazul în care autoritatea de management este o GECT.

(3) În cazul în care autoritatea de management este o GECT, verificările în temeiul articolului 114 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] se efectuează de către autoritatea de management sau sub supravegherea acesteia cel puțin în cazul acelor state membre și țări terțe care participă prin reprezentanți în GECT.

(4) În cazul în care autoritatea de management nu poate efectua verificări în temeiul articolului 114 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în întreaga zonă vizată de program, fiecare stat membru sau țară terță desemnează organismul sau persoana responsabilă pentru efectuarea unor astfel de verificări în raport cu beneficiarii pe teritoriul său [controlor(i)].

(4) În cazul în care autoritatea de management nu efectuează verificări în temeiul articolului 114 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în întreaga zonă vizată de program, sau în cazul în care verificările nu sunt efectuate de o autoritate de management sau sub supravegherea unei autorități de management pentru acele state membre și țări terțe care participă prin reprezentanți în GECT în conformitate cu alineatul (3), fiecare stat membru sau țară terță, după ce a acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, desemnează organismul sau persoana responsabilă pentru efectuarea unor astfel de verificări în raport cu beneficiarii pe teritoriul său [controlor(i)]. În acest sens, autoritatea de management se asigură că cheltuielile fiecărui beneficiar care participă la o operațiune au fost verificate de către un controlor desemnat. Fiecare stat membru se asigură că cheltuielile pot fi verificate în termen de trei luni de la transmiterea documentelor de către beneficiar.

Controlorii respectivi, în cazul în care este posibil, sunt aceleași organisme responsabile pentru efectuarea acestor verificări pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă sau, în cazul țărilor terțe, pentru efectuarea verificărilor comparabile în cadrul instrumentelor de politică externă ale Uniunii.

Controlorii respectivi pot fi aceleași organisme responsabile pentru efectuarea acestor verificări pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă sau, în cazul țărilor terțe, pentru efectuarea verificărilor comparabile în cadrul instrumentelor de politică externă ale Uniunii.

Fiecare stat membru sau țară terță este responsabil(ă) pentru verificările efectuate pe teritoriul său.

Fiecare stat membru sau, în cazul în care a acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, fiecare țară terță este responsabil(ă) pentru verificările efectuate pe teritoriul său.

În cazul în care verificarea furnizării de produse sau a prestării de servicii care fac obiectul cofinanțării nu poate avea loc decât pentru întreaga operațiune, această verificare se realizează de autoritatea de management sau de controlorul din statul membru în care are este situat beneficiarul principal.

În cazul în care verificarea furnizării de produse sau a prestării de servicii care fac obiectul cofinanțării nu poate avea loc decât pentru întreaga operațiune, această verificare se realizează de autoritatea de management sau de controlorul din statul membru în care are este situat beneficiarul principal.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 22a

 

Funcții îndeplinite de autoritatea de certificare

 

Autoritatea de certificare a unui program de cooperare îndeplinește funcțiile prevăzute la articolul 115 din Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDP].

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care autoritatea de audit nu are autorizația menționată la alineatul (1), aceasta trebuie să fie asistată de un grup de auditori compus dintr-un reprezentant din fiecare stat membru sau țară terță care participă la programul de cooperare și care exercită funcțiile prevăzute la articolul 116 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP].

(2) În cazul în care autoritatea de audit nu are autorizația menționată la alineatul (1), aceasta trebuie să fie asistată de un grup de auditori compus dintr-un reprezentant din fiecare stat membru sau țară terță care participă la programul de cooperare și care exercită funcțiile prevăzute la articolul 116 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP]. Fiecare stat membru sau țară terță, dacă a acceptat invitația de a participa la programul de cooperare, răspunde de auditurile efectuate pe teritoriul său.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 24

Articolul 20a

Acreditare

Acreditare

Autoritatea de management este acreditată de organismul de acreditare al statului membru în care este situată autoritatea de management.

Procedura pentru desemnarea autorității de management și, după caz, a autorității de certificare, prevăzută la articolul 113a [RDP], este desfășurată de statul membru în care este situată autoritatea.

(Notă pentru traducători: Articolul 24 din textul Comisiei a devenit articolul 20a (nou) în amendamentul Parlamentului și a fost modificat.)

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 123 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], cheltuielile efectuate într-o altă monedă decât euro sunt convertite în euro de către beneficiari în luna pe parcursul căreia au fost înregistrate cheltuielile.

Prin derogare de la articolul 123 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], cheltuielile efectuate într-o altă monedă decât euro sunt convertite în euro de către beneficiari pe baza ratei de schimb contabile lunare a Comisiei, fie în luna pe parcursul căreia au fost înregistrate cheltuielile, fie în luna în care cheltuielile au fost depuse spre verificare la autoritatea de gestiune sau la controlor, în conformitate cu articolul 20, sau în luna în care cheltuielile au fost raportate beneficiarului principal. Metoda aleasă se stabilește în programul de cooperare și se aplică tuturor beneficiarilor.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Dezangajare

 

Prin derogare de la articolul 127 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], însă fără a aduce atingere articolului 127 alineatul (4) din același regulament, Comisia dezangajează orice parte din suma calculată în conformitate cu al doilea paragraf din articolul respectiv într-un program de cooperare, care nu a fost folosită pentru plata prefinanțării inițiale și anuale, pentru plăți intermediare și pentru plata soldului anual până la data de 31 decembrie a celui de-al treilea an financiar care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului de cooperare sau pentru care nu s-a trimis o cerere de plată în conformitate cu articolul 126 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP].

 

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Capitolul VII a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

CAPITOLUL VII A (NOU)

 

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE LA PROGRAME DE COOPERARE TRANSNAȚIONALĂ ȘI INTERREGIONALĂ

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

Articolul 24a

Participarea țărilor terțe

Condiții de implementare

Normele detaliate privind gestionarea financiară, precum și programarea, monitorizarea, evaluarea și controlul participării unor țări terțe la programele de cooperare transnațională și interregională, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf și la alineatul (5) sunt stabilite în programul de cooperare relevant și/sau în acordul de finanțare relevant între Comisie, fiecare dintre țările terțe și statele membru care găzduiesc autoritatea de management a programului de cooperare relevant, după caz.

Condițiile aplicabile de implementare a programului care reglementează gestionarea financiară, precum și programarea, monitorizarea, evaluarea și controlul participării țărilor terțe printr-o contribuție a resurselor IPA sau IEV la programele de cooperare transnațională și interregională sunt stabilite în programul de cooperare relevant și, de asemenea, în acordul de finanțare între Comisie, fiecare dintre guvernele țărilor terțe vizate și statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului de cooperare relevant. Condițiile de implementare a programului trebuie să fie în concordanță cu normele politicii de coeziune a UE.

(Notă pentru traducători: Articolul 28 din textul Comisiei a devenit articolul 24a (nou) în amendamentul Parlamentului, iar titlul și conținutul au fost ambele modificate)

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul articol.

(1) Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul articol.

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 17 alineatul (1).

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 15 alineatul (4) și la articolul 17 alineatul (1).

(3) Delegarea competențelor menționată la articolul 17 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

(3) Delegarea competențelor menționată la articolul 15 alineatul (4) și la articolul 17 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu.

O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității niciunui act delegat care este deja în vigoare.

O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității niciunui act delegat care este deja în vigoare.

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (1) intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului, sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (1) intră în vigoare doar dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului, sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecții. Acest termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 30

eliminat

Procedura comitetelor

 

(1) Comisia este asistată de comitetul de coordonare a fondurilor. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană, prezentul regulament nu afectează nici continuarea, nici modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a sprijinului aprobat de Comisie pe baza Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Consiliului sau a oricărei alte legislații aplicabile asistenței respective la 31 decembrie 2013, care se aplică de la această dată asistenței respective sau proiectelor în cauză până la finalizarea lor.

(1) Prezentul regulament nu afectează nici continuarea, nici modificarea, inclusiv anularea totală sau parțială, a unei intervenții aprobate de Comisie pe baza Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Consiliului sau a oricărei alte legislații aplicabile asistenței respective la 31 decembrie 2013, care se aplică de la această dată asistenței respective sau proiectelor în cauză până la finalizarea lor.

(2) Cererile privind obiectivul de cooperare teritorială europeană din perioada 2007-2013 pentru a primi sprijin efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 înainte de 1 ianuarie 2014 rămân valabile.

(2) Cererile de asistență prezentate sau aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 înainte de data de 1 ianuarie 2014 rămân valabile.

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 33 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4 și articolele 25-27 din prezentul regulament se aplică cu începere de la 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Anexa 1 – titlul tabelului

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Indicatori comuni pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

Indicatori comuni de realizare pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

(menționați la articolul 15)

 

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Anexă – Investiție productivă

 

Textul propus de Comisie

 

UNITATE

DENUMIRE

Investiție productivă

 

 

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de granturi

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar

 

întreprinderi

Numărul de noi întreprinderi care beneficiază de sprijin

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru IMM-uri (granturi)

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru IMM-uri (altele decât granturile)

 

echivalent normă întreagă

Numărul de locuri de muncă create în IMM-urile care beneficiază de sprijin

Turism

vizite

Număr de vizite la atracțiile care beneficiază de sprijin

Amendamentul

 

UNITATE

DENUMIRE

Investiție productivă

 

 

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de granturi

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar

 

întreprinderi

Numărul de noi întreprinderi care beneficiază de sprijin

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care participă la proiecte de cercetare transfrontaliere, transnaționale sau interregionale

 

organizații

Număr de instituții de cercetare care participă la proiecte de cercetare transfrontaliere, transnaționale sau interregionale

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi)

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile)

 

echivalent normă întreagă

Creșterea ocupării forței de muncă în întreprinderile sprijinite

Turism durabil

vizite/an

Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Anexă – Infrastructuri TIC

 

Textul propus de Comisie

 

UNITATE

DENUMIRE

Infrastructuri TIC

persoane

Populație care are acces la bandă largă de cel puțin 30 Mbps

Amendamentul

 

UNITATE

DENUMIRE

Infrastructuri TIC

gospodării

Noi gospodării care au acces la bandă largă de cel puțin 30 Mbps

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Anexă – Transporturi

 

Textul propus de Comisie

 

UNITATE

DENUMIRE

Transporturi

 

 

Căi ferate

km

Lungimea totală a noii linii de cale ferată

 

 

din care: TEN-T

 

km

Lungimea totală a liniei de cale ferată renovate sau modernizate

 

 

din care: TEN-T

Drumuri

km

Lungimea totală a drumurilor construite recent

 

 

din care: TEN-T

 

km

Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate

 

 

din care: TEN-T

Transport urban

călătorii pentru persoane

Creșterea numărului de călătorii pentru persoane utilizând serviciile de transport urban care beneficiază de sprijin

Căi navigabile interioare

tone-km

Creșterea cantității de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare îmbunătățite

Amendamentul

 

UNITATE

DENUMIRE

Transporturi

 

 

Căi ferate

km

Lungimea totală a noii linii de cale ferată

 

 

din care: TEN-T

 

km

Lungimea totală a liniei de cale ferată renovate sau modernizate

 

 

din care: TEN-T

Drumuri

km

Lungimea totală a drumurilor construite recent

 

 

din care: TEN-T

 

km

Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate

 

 

din care: TEN-T

Transport urban

km

Lungimea totală a liniilor de tramvai și de metrou noi sau îmbunătățite

Căi navigabile interioare

km

Lungimea totală a căilor navigabile interioare îmbunătățite sau nou-create

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Anexă – Mediu

 

eliminat

Epurarea apelor uzate

echivalent populație

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună epurare a apelor uzate

Prevenirea și gestionarea riscurilor

persoane

Populație care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor

 

persoane

Populație care beneficiază de protecție împotriva incendiilor forestiere

Reabilitarea solului

hectare

Suprafața totală de sol reabilitat

eliminat

Natură și biodiversitate

hectare

Suprafața habitatelor sprijinite în vederea atingerii unei mai bune stări de conservare

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Anexă – Cercetare și inovare

 

eliminat

 

eliminat

 

echivalent normă întreagă

Număr de noi cercetători în entitățile cărora li s-a acordat sprijin

 

echivalent normă întreagă

Număr de cercetători care lucrează într-un mediu cu infrastructuri de cercetare îmbunătățite

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi care cooperează cu instituții de cercetare

 

EUR

Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în vederea introducerii de produse noi pentru piață

 

întreprinderi

Număr de întreprinderi cărora li s-a acordat sprijin în vederea introducerii de produse noi pentru întreprindere

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Anexă – Energie și schimbări climatice

 

Textul propus de Comisie

 

UNITATE

DENUMIRE

Energie și schimbări climatice

 

 

Energie din surse regenerabile

MW

Capacitate suplimentară de producție de energie din surse regenerabile

Eficiență energetică

gospodării

Numărul de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie

 

KWh/an

Scăderea consumului primar de energie al clădirilor publice

 

utilizatori

Număr de utilizatori de energie suplimentari conectați la rețele inteligente

Reducerea gazelor cu efect de seră

echivalent tone de CO2

Scădere estimată a gazelor cu efect de seră în tone de echivalent de CO2

Amendamentul

 

UNITATE

DENUMIRE

Energie și schimbări climatice

 

 

Energie din surse regenerabile

MW

Capacitate suplimentară de producție de energie din surse regenerabile

Eficiență energetică

gospodării

Număr de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie

 

KWh/an

Scăderea consumului primar anual de energie al clădirilor publice

 

utilizatori

Număr de utilizatori de energie suplimentari conectați la rețele inteligente

Reducerea gazelor cu efect de seră

echivalent tone de CO2

Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Anexă – Infrastructuri sociale

 

Textul propus de Comisie

 

UNITATE

DENUMIRE

Infrastructuri sociale

 

 

Îngrijirea copiilor și educația

persoane

Capacitatea serviciilor oferite de infrastructurile de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin

Sănătate

persoane

Capacitatea serviciilor de sănătate care beneficiază de sprijin

Locuințe

gospodării

Număr de gospodării care beneficiază de condiții de locuire îmbunătățite

Turism

vizite

Număr de vizite la atracțiile care beneficiază de sprijin

Patrimoniu cultural

vizite

Număr de vizite la siturile care beneficiază de sprijin

Amendamentul

 

UNITATE

DENUMIRE

Infrastructuri sociale

 

 

Îngrijirea copiilor și educația

persoane

Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin

Sănătate

persoane

Populația acoperită de servicii de sănătate îmbunătățite

eliminat

eliminat

eliminat

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Anexă – Dezvoltare urbană

 

Textul propus de Comisie

 

UNITATE

DENUMIRE

Dezvoltare urbană

 

 

 

persoane

Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate

 

metri pătrați

Noi spații deschise în zonele urbane

 

metri pătrați

Noi clădiri publice sau comerciale în zonele urbane

 

metri pătrați

Noi locuințe în zonele urbane

Amendamentul

 

UNITATE

DENUMIRE

Indicatori specifici pentru dezvoltarea urbană

 

 

 

persoane

Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate

 

metri pătrați

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane

 

metri pătrați

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane

 

Unități de locuințe

Locuințe reabilitate în zonele urbane

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Anexă – Capacitate instituțională și administrativă

 

Textul propus de Comisie

 

UNITATE

DENUMIRE

Capacitate instituțională și administrativă

 

 

 

număr

Număr de proiecte de promovare a cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții

 

număr

Număr de proiecte elaborate și puse în aplicare pentru a sprijini punerea în aplicare a strategiilor macroregionale și de bazin maritim

 

număr

Număr de proiecte de cooperare interregională elaborate pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune

 

număr

Număr de proiecte de cooperare interregională elaborate și puse în aplicare pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune

Amendamentul

 

UNITATE

DENUMIRE

eliminat

eliminat

eliminat

eliminat

eliminat

  • [1]  JO C 277, 13.9.2012, p. 96.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (21.6.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Raportor pentru aviz: Jens Geier

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica de coeziune este principalul instrument de investiții pentru sprijinirea priorităților Uniunii enunțate în Strategia Europa 2020. Cooperarea teritorială europeană (CTE) reprezintă unul dintre obiectivele politicii de coeziune și oferă un cadru pentru punerea în aplicare a diferitor acțiuni comune și schimburi de politici între actorii naționali, regionali și locali din diferite state membre sau cu regiuni învecinate din state din afara UE. Acest lucru este cu atât mai important cu cât provocările cu care se confruntă statele membre și regiunile depășesc tot mai mult granițele naționale și regionale și necesită acțiuni comune, de cooperare la nivelul teritorial adecvat. De asemenea, CTE poate să aducă o contribuție importantă la promovarea obiectivului de coeziune teritorială prevăzut în Tratatul de la Lisabona.

Raportorul pentru aviz salută propunerea Comisiei Europene de creare a unui temei juridic specific pentru contribuția Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) la CTE. O astfel de măsură dă curs solicitării Parlamentului European și ar trebui să asigure o mai bună abordare a specificului CTE și, în special, a dimensiunii multinaționale a acesteia.

În conformitate cu propunerea Comisiei Europene, cooperarea teritorială europeană ar presupune trei tipuri de cooperare: transfrontalieră, transnațională și interregională. Cooperarea transnațională ar fi deosebit de valoroasă pentru consolidarea coeziunii teritoriale a UE, precum și a strategiilor recent lansate pentru macroregiuni și pentru bazinele maritime. Cooperarea interregională dintre regiunile UE (și, dacă este necesar, țările terțe) vizează consolidarea schimburilor de experiență cu privire la punerea în aplicare a politicii de coeziune, în special prin diseminarea de bune practici.

Pentru cooperarea cu regiunile din țări terțe care fac obiectul Instrumentului european de vecinătate (IEV) sau al Instrumentului pentru preaderare (IPA), finanțarea prin FEDER ar veni în completarea finanțării prin IEV și IPA. Totuși, va fi esențial să se asigure buna derulare a acestor programe, care în ultimii ani s-a dovedit a fi uneori dificilă.

Comisia Europeană propune să se aloce Cooperării teritoriale europene 3,48% din pachetul total prevăzut pentru politica de coeziune, adică un total de 11,7 miliarde EUR (la prețuri constante din 2011). Această propunere marchează o creștere în comparație cu perioada de programare actuală.

În miliarde EUR - prețuri constante din 2011

 

CFM

2007-2013

 

Propunerea COM

CFM 2014-2020

 

 

 

Diferență %

Regiuni vizate de obiectivul de convergență

FEDER + FSE

202,9

162,6

- 20 %

2007-13 eliminare progresivă (convergență) + introducere progresivă (competitivitate) regiuni/

2014-2020 regiuni de tranziție

(FEDER + FSE)

25,9

38,9

+50 %

Regiuni de competitivitate/Regiuni mai dezvoltate

(FEDER + FSE)

44,3

53,1

+ 20 %

Cooperare teritorială

(FEDER)

8,9

11,7

+31 %

Fond de coeziune

71

68,7

- 3 %

2014-2020 Alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice și cu densitate redusă a populației

(FEDER)

 

0,9

 

TOTAL

354

336

-5,3 %

Raportorul pentru aviz salută creșterea propusă. Totuși, aceasta va depinde de rezultatul final al negocierilor cu privire la întregul pachet care urmează să fie alocat politicii de coeziune, iar procentul de 3,48% specificat la articolul 4 din propunerea legislativă reprezintă doar o indicație pentru autoritatea bugetară. Pachetul financiar nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. De asemenea, raportorul pentru aviz dorește să sublinieze convingerea exprimată de Parlamentul European în rezoluția sa din 8 iunie 2011 că „este necesară o creștere cu cel puțin 5 % a nivelului resurselor destinate următorului CFM” comparativ cu nivelul din 2013 și că „sumele alocate [politicii de coeziune] în perioada actuală de programare financiară ar trebui cel puțin menținute în următoarea perioadă”, ceea ce aparent nu se întâmplă.

În plus, raportorul pentru aviz salută eforturile depuse de Comisie în vederea simplificării, mai ales în ceea ce privește simplificarea opțiunilor financiare prin utilizarea plăților forfetare. Raportorul dorește să sublinieze, de asemenea, că eforturile de simplificare pentru Cooperarea teritorială europeană sunt deosebit de importante atât la nivelul UE, cât și la nivel național, dată fiind dimensiunea multinațională a acesteia. Este posibil ca beneficiarii să trebuiască să aplice ansambluri diferite de norme provenite de la UE, de la unul sau mai multe state membre și poate chiar de la țări terțe. Raportorul pentru aviz reamintește statelor membre necesitatea imperativă de a se evita contradicțiile și inconsecvențele dintre normele pe care le pun în aplicare și cele ale UE și de a se evita creșterea poverii administrative pentru beneficiari. O bună gestiune financiară și transparența sunt, de asemenea, aspecte esențiale.

În sfârșit, raportorul pentru aviz subliniază că, dat fiind specificul și complexitatea CTE, CE propune să se aplice, cu titlu excepțional, regula n+3 în ceea ce privește dezangajările.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. subliniază că pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii1; reamintește că sunt necesare resurse suplimentare suficiente în contextul viitorului CFM pentru a permite Uniunii să își realizeze prioritățile politice existente și noile sarcini prevăzute de Tratatul de la Lisabona, precum și pentru a reacționa la evenimente neprevăzute; subliniază că, chiar și cu o creștere cu cel puțin 5 % a nivelului resurselor pentru următorul CFM comparativ cu nivelul din 2013, se poate aduce doar o contribuție limitată la îndeplinirea obiectivelor și a angajamentelor convenite ale Uniunii și a principiului solidarității Uniunii; solicită Consiliului ca, în cazul în care nu este de acord cu această abordare, să specifice în mod clar la care dintre prioritățile sau proiectele sale politice ar putea renunța în totalitate, în ciuda valorii lor adăugate europene dovedite;

 

_______________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(011)0266.

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. reamintește, în special, că în aceeași rezoluție, Parlamentul European subliniază că „o politică de coeziune consolidată și de succes necesită o finanțare corespunzătoare” și conchide că „sumele alocate acesteia în perioada actuală de programare financiară ar trebui cel puțin menținute în următoarea perioadă”;

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii, Parlamentul European a subliniat „valoarea adăugată europeană a politicii de coeziune, întrucât această politică reprezintă un mecanism bine stabilit de realizare a creșterii economice și de creare de locuri de muncă, un instrument major pentru convergență, dezvoltare durabilă și solidaritate și una dintre politicile cele mai importante, vizibile și de succes ale Uniunii decenii la rând”. Parlamentul European a subliniat, totuși, că o politică de coeziune modernă trebuie să facă obiectul unor reforme structurale, în special în domeniul simplificării, să răspundă principalelor provocări cu care se confruntă Uniunea și să promoveze sinergii cu alte politici și instrumente pe teren. Parlamentul European și-a exprimat convingerea că politica de coeziune a UE ar trebui să rămână o politică vizând ansamblul UE, care să ofere acces la resurse, experiență și asistență tuturor regiunilor Uniunii.

Justificare

Punctul 64 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la „investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011, Parlamentul a reamintit, de asemenea, că politica de coeziune se bucură de o importanță sporită de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și de la ancorarea coeziunii teritoriale în cadrul acestuia și, în acest context, și-a exprimat părerea că trebuie consolidate toate formele de cooperare teritorială (transfrontalieră, transnațională și interregională), subliniind că ar trebui abordate și cooperarea și strategiile macroregionale.

Justificare

Punctul 65 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la „investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a politicii de coeziune a Uniunii, dispozițiile specifice ar trebui să ducă la o simplificare considerabilă la toate nivelurile implicate: beneficiari, autorități ale programului, statele membre și țările terțe care participă, precum și Comisia.

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a politicii de coeziune a Uniunii în general și pentru a ține seama de dimensiunea multinațională a cooperării teritoriale europene, dispozițiile specifice ar trebui să ducă la o simplificare considerabilă la toate nivelurile implicate: beneficiari, autorități ale programului, statele membre și țările terțe care participă, precum și Comisia, întrucât este posibil ca beneficiarii să trebuiască să aplice ansambluri diferite de norme provenite de la UE, de la unul sau mai multe state membre și eventual de la țări terțe. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită necesității de a se evita inconsecvențele dintre aceste ansambluri diferite de norme și de a se evita creșterea poverii administrative.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Ar trebui fixate criterii obiective de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se fondeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS).

(8) Ar trebui stabilite criterii obiective și transparente de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se fondeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Selectarea obiectivelor tematice ar trebui să fie limitată pentru a maximiza impactul politicii de coeziune pe întreg teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, concentrarea în conformitate cu cooperarea interregională ar trebui să se reflecte în scopul fiecărei operațiuni, mai degrabă decât într-o limitare a numărului de obiective tematice, pentru a profita la maximum de cooperarea interregională pentru consolidarea eficienței politicii de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului privind cooperarea teritorială europeană.

(16) Selectarea obiectivelor tematice ar trebui să fie limitată pentru a maximiza impactul politicii de coeziune pe întreg teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, concentrarea în conformitate cu cooperarea interregională ar trebui să se reflecte în scopul fiecărei operațiuni, mai degrabă decât într-o limitare a numărului de obiective tematice, pentru a profita la maximum de cooperarea interregională pentru consolidarea eficienței politicii de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului privind cooperarea teritorială europeană. Îmbunătățirea punerii în aplicare și a calității cheltuielilor ar trebui să constituie principii directoare în atingerea obiectivelor programului, asigurându-se totodată utilizarea optimă a resurselor financiare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Datorită implicării mai multor state membre, regula generală prevăzută în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] conform căreia fiecare stat membru își adoptă normele naționale de eligibilitate nu este adecvată pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, ar trebui să fie stabilită o ierarhie clară a normelor de eligibilitate și o orientare clară către norme de eligibilitate comune.

(25) Datorită implicării mai multor state membre, regula generală prevăzută în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] conform căreia fiecare stat membru își adoptă normele naționale de eligibilitate nu este adecvată pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Pe baza experienței acumulate în perioada de programare 2007-2013, ar trebui să fie stabilită o ierarhie clară a normelor de eligibilitate cu o orientare clară către norme de eligibilitate comune și ar trebui evitate contradicțiile și inconsecvențele dintre Regulamentul (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii], regulamentul privind dispozițiile comune și normele naționale.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru aspecte care nu sunt reglementate prin normele de eligibilitate stabilite la articolele 55 - 61 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [FEDER], în prezentul regulament sau pe baza acestora sau de comitetul de monitorizare, se aplică normele naționale ale țării în care sunt efectuate cheltuielile.

(3) Pentru aspecte care nu sunt reglementate prin normele de eligibilitate stabilite la articolele 55 - 61 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [FEDER], în Regulamentul (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind [normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii], în prezentul regulament sau pe baza acestora sau de comitetul de monitorizare, se aplică normele naționale ale țării în care sunt efectuate cheltuielile, care nu pot nici să contrazică normele Uniunii, nici să creeze o povară administrativă disproporționată pentru beneficiar.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], statele membre care participă la un program de cooperare desemnează o autoritate de management unică și, în sensul articolului 113 alineatul (4) din regulamentul respectiv, o autoritate de audit unică, care sunt situate în același stat membru.

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], statele membre care participă la un program de cooperare acreditează o autoritate de management unică și, în sensul articolului 113 alineatul (4) din regulamentul respectiv, o autoritate de audit unică, care sunt situate în același stat membru.

PROCEDURĂ

Titlu

Sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

Referințe

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

25.10.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

25.10.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Jens Geier

6.2.2012

Data adoptării

20.6.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný

AVIZ al Comisiei pentru control bugetar (30.5.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Raportor pentru aviz: Georgios Stavrakakis

Justificare succintă

În acest stadiu al procedurii de negociere, raportorul dorește să depună anumite amendamente legate de următoarele chestiuni:

- Amendamentele depuse în legătură cu articolul 7 abordează două chestiuni separate. Prin primul amendament se intenționează să se ofere statelor membre participante posibilitatea de a avea un singur organism desemnat să emită avize cu privire la chestiuni ce țin de egalitate, ceea ce ar duce la o simplificare semnificativă a punerii în aplicare a acestei cerințe. Al doilea amendament este propus pentru a clarifica procesul de efectuare a unei modificări a unui program de cooperare, deoarece propunerea Comisiei nu abordează în prezent acest aspect.

- Pentru a simplifica și a alinia Regulamentul CTE la Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC), s-a depus un amendament la articolul 20 care stipulează că autoritatea de audit dintr-un stat membru ar trebui să poată exista în cadrul aceluiași organism ca și autoritatea de management, cu condiția ca acestea să fie independente din punct de vedere funcțional.

- S-ar putea ca autoritățile de audit să nu aibă drepturile necesare pentru a efectua audituri în diversele state membre. Prin urmare, propunerea Comisiei permite existența unui grup de auditori în care fiecare stat membru să aibă reprezentanți. Amendamentele depuse în legătură cu articolul 23 clarifică faptul că reprezentanții respectivi trebuie să fie independenți și să aibă cunoștințele de specialitate și competențele profesionale necesare. De asemenea, autoritatea de audit ar trebui să explice în cadrul strategiei de audit măsurile luate în această privință.

- Amendamentul depus în legătură cu articolul 25 oferă posibilitatea de a utiliza un cont unic pentru toate fluxurile de numerar legate de un anumit program de cooperare. O astfel de posibilitate ar simplifica gestionarea și ar permite existența unei piste de audit clare.

Deși în această etapă nu s-au depus amendamente relevante, raportorul dorește să atragă atenția comisiei asupra a trei chestiuni care ar putea necesita o analiză suplimentară în funcție de rezultatele dezbaterii privind RDC (COM(2011)0615):

(1)  RDC stabilește normele de efectuare a unei analize a performanței în 2017 și în 2019 pentru a evalua gradul de realizare a obiectivelor stabilite în programe. Nu este pe deplin clar cum se va aplica această cerință în ceea ce privește Regulamentul CTE, având în vedere diverșii actori implicați.

(2)  RDC introduce „contracte de parteneriat” care vor prevedea măsurile de asigurare a alinierii programelor operaționale la obiectivele Uniunii pentru 2020. Regulamentul CTE nu abordează problemele specifice ale contractelor de parteneriat ce apar ca urmare a cooperării transfrontaliere dintre statele membre și țări terțe cu structuri foarte diferite.

(3)  Conform articolului 41 din RDC, se instituie un „comitet de monitorizare” a punerii în aplicare a programului. Un astfel de comitet de monitorizare va trebui instituit și pentru programele de cooperare teritorială europeană. Cu toate acestea, propunerea Comisiei nu abordează particularitățile programelor de CTE, în special problema legată de drepturile de vot, având în vedere structurile diferite din statele membre și din țările terțe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii1 stabilește principiile generale referitoare la execuția bugetului anual al Uniunii. Este necesar să se asigure coerența între respectivul regulament și dispozițiile care reglementează FEDER.

 

___________

 

1 JO L …

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor enumerate la articolul 116 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în scopul de a asigura standarde uniforme în întreaga zonă vizată de program. În cazul în care acest lucru nu este posibil, un grup de auditori ar trebui să poată oferi asistență autorității de audit a programului.

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor enumerate la articolul 116 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] în scopul de a asigura standarde uniforme în întreaga zonă vizată de program. În cazul în care acest lucru nu este posibil, un grup de auditori ar trebui să poată oferi asistență autorității de audit a programului. Ar trebui să se impună aplicarea standardelor internaționale de audit pentru a se garanta un nivel adecvat de calitate a activităților de audit în cauză.

Amendamentul          3

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre depun un aviz al organismelor naționale de promovare a egalității privind măsurile prevăzute la punctele (ii) și (iii), împreună cu propunerea pentru un program de cooperare.

Statele membre depun un aviz al organismelor naționale de promovare a egalității privind măsurile prevăzute la punctele (ii) și (iii), împreună cu propunerea pentru un program de cooperare. Statele membre pot desemna un organism național de promovare a egalității care să emită avizul respectiv cu privire la toate elementele fiecărui program de cooperare.

Justificare

Prin acest amendament se intenționează să se ofere statelor membre participante posibilitatea de a avea un singur organism desemnat să emită avizul cu privire la chestiuni ce țin de egalitate, ceea ce ar duce la o simplificare semnificativă a punerii în aplicare a acestei cerințe.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Statele membre și țările sau teritoriile terțe participante, dacă este cazul, confirmă în scris acordul lor cu privire la conținutul unui program de cooperare înainte de transmiterea acestuia Comisiei. Acest acord include, de asemenea, un angajament al tuturor statelor membre participante de a furniza cofinanțarea necesară pentru a pune în aplicare programul de cooperare.

(5) Statele membre și țările sau teritoriile terțe participante, dacă este cazul, confirmă în scris acordul lor cu privire la conținutul unui program de cooperare înainte de transmiterea acestuia Comisiei. Acest acord include, de asemenea, un angajament al tuturor statelor membre participante de a furniza cofinanțarea necesară pentru a pune în aplicare programul de cooperare. Aceeași procedură, și anume acordul tuturor statelor membre și țărilor sau teritoriilor terțe participante este necesară în cazul unei modificări a programului de cooperare în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDC].

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Costurile de personal ale unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 15 % din costurile directe, altele decât costurile de personal ale operațiunii respective.

Costurile de personal ale unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 20 % din costurile directe, altele decât costurile de personal ale operațiunii respective.

Justificare

Procentajul propus de Comisie pare insuficient având în vedere caracterul programelor de CTE, ale căror costuri de personal sunt deosebit de ridicate.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], statele membre care participă la un program de cooperare desemnează o autoritate de management unică și, în sensul articolului 113 alineatul (4) din regulamentul respectiv, o autoritate de audit unică, care sunt situate în același stat membru.

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], statele membre care participă la un program de cooperare desemnează o autoritate de management unică și, în sensul articolului 113 alineatul (4) din regulamentul respectiv, o autoritate de audit unică, care sunt situate în același stat membru. Statele membre care participă la un program de cooperare pot desemna autoritatea de management unică drept autoritate de certificare.

Justificare

Este important ca autoritatea de management a unui program de CTE să nu fie obligată să răspundă și de certificarea programului; fuzionarea funcțiilor de management și de certificare ar trebui să fie opțională.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Dacă se respectă principiul separării funcțiilor, autoritatea de management și autoritatea de audit pot face parte din aceeași autoritate publică sau din același organism public.

Justificare

Acest amendament s-a depus pentru a simplifica și a alinia Regulamentul CTE la RDC, care stipulează că autoritatea de audit dintr-un stat membru ar trebui să poată exista în cadrul aceluiași organism ca și autoritatea de management, cu condiția ca acestea să fie independente din punct de vedere funcțional. Acest lucru permite statelor membre să continue să dezvolte competențele dobândite în perioada de programare actuală.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Controlorii respectivi, în cazul în care este posibil, sunt aceleași organisme responsabile pentru efectuarea acestor verificări pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă sau, în cazul țărilor terțe, pentru efectuarea verificărilor comparabile în cadrul instrumentelor de politică externă ale Uniunii.

Controlorii respectivi pot fi aceleași organisme responsabile pentru efectuarea acestor verificări pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă sau, în cazul țărilor terțe, pentru efectuarea verificărilor comparabile în cadrul instrumentelor de politică externă ale Uniunii.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Auditorii sunt independenți din punct de vedere funcțional de controlorii care efectuează verificări în temeiul articolului 22.

(3) Autoritatea de audit se asigură că toți reprezentanții menționați la alineatul (2) sunt independenți din punct de vedere funcțional, în special de controlorii care efectuează verificări în temeiul articolului 22 și că au cunoștințele de specialitate și competențele profesionale necesare pentru a efectua auditurile în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.

Justificare

Autoritatea de audit joacă un rol important în exercitarea de către Comisie a atribuțiilor sale de supraveghere. Aplicarea standardelor de audit acceptate la nivel internațional asigură un nivel adecvat de calitate a activității de audit. În plus, acest amendament clarifică faptul că toți acești reprezentanți trebuie să fie independenți și să aibă cunoștințele de specialitate și competențele profesionale necesare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Strategia de audit prevăzută la articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] conține o explicație referitoare la măsurile luate de autoritatea de audit pentru a se conforma cerințelor prevăzute la alineatul (3).

Justificare

S-ar putea ca autoritățile de audit să nu aibă drepturile necesare pentru a efectua audituri în diversele state membre. Prin urmare, propunerea Comisiei permite existența unui grup de auditori în care fiecare stat membru să aibă reprezentanți. Autoritatea de audit ar trebui să explice în cadrul strategiei de audit măsurile luate în această privință.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Rapoartele autorității de audit sunt transmise instituțiilor naționale de audit din statele membre care participă la programul de cooperare teritorială, precum și Curții de Conturi Europene.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Sprijinul din partea FEDER pentru programele de cooperare se plătește într-un cont unic care nu are niciun subcont național.

(1) Sprijinul din partea FEDER pentru programele de cooperare se plătește într-un cont unic care nu are niciun subcont național. Acest cont poate fi folosit pentru toate cheltuielile și veniturile legate de programele respective.

Justificare

Acest amendament oferă posibilitatea de a utiliza un cont unic pentru toate fluxurile de numerar legate de un anumit program de cooperare. O astfel de posibilitate ar simplifica gestionarea și ar permite existența unei piste de audit clare.

PROCEDURĂ

Titlu

Contribuția Fondului european de dezvoltare regională la obiectivul de cooperare teritorială europeană

Referințe

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

25.10.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

CONT

25.10.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Georgios Stavrakakis

24.11.2011

Data adoptării

29.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Membri supleanți prezenți la votul final

Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (8.6.2012)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Raportor pentru aviz: Jaromír Kohlíček

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul de față stabilește domeniul de aplicare al Fondului european de dezvoltare regională în raport cu obiectivul de cooperare teritorială europeană. Comisia a ales să propună un regulament separat pentru cooperarea teritorială europeană, astfel încât să țină seama pe deplin de specificul și de contextul multinațional al acesteia.

Unul dintre elementele noi pe care le introduce prezenta propunere îl constituie dispozițiile legate de concentrarea tematică și de prioritățile în materie de investiții. Îmbunătățirea concentrării strategice a programelor și orientarea lor spre rezultate reprezintă două demersuri pozitive. Mai mult decât atât, reducerea sarcinilor administrative poverii administrative și introducerea unor dispoziții pentru o mai bună armonizare a normelor sunt necesare pentru a facilita derularea programului și pentru a asigura reușita per ansamblu a cooperării. Raportorul consideră că, la cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia ar trebui să furnizeze rapoarte actualizate referitoare la eficiența politicii de coeziune, la valoarea adăugată a acesteia și la creșterea generată.

Deși propunerea Comisiei aduce în mod evident îmbunătățiri în majoritatea domeniilor, rămân totuși unele aspecte care ar putea fi îmbunătățite. Raportorul a inclus unele chestiuni importante legate de transporturi în domenii-cheie cum ar fi prioritățile în materie de investiții descrise în propunere. Obiectivul de cooperare teritorială europeană este deosebit de util pentru soluționarea unor problemele transfrontaliere și a unor dificultăți locale comune. Nivelul scăzut de accesibilitate, precum și insuficiența infrastructurii și a legăturilor de transport în aceste domenii-cheie reprezintă probleme importante, alături de lipsa unor rețele de transport transfrontaliere adecvate. În același timp, raportorul nu a neglijat nici aspectul turistic în contextul valorificării potențialului neexploatat al zonelor transfrontaliere.

În ceea ce privește competențele delegate Comisiei, este posibil ca sfera de acoperire a acestora să fie prea largă. Raportorul încearcă să limiteze perioada pe care îi este conferită Comisiei competența de a adopta acte delegate și să stabilească condițiile în care se poate prelungi această perioadă. Prin introducerea obligației de prezentare a unui raport, Parlamentul și Consiliul vor dispune de un punct de plecare fiabil pe baza căruia să evalueze propunerile viitoare. În acest context, s-a ținut seama și de noua formulare-tip a Parlamentului European privind actele delegate.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Întărirea coeziunii economice, sociale și teritoriale presupune abordarea problemelor legate de dezechilibrele teritoriale existente și eliminarea disparităților în ceea ce privește dezvoltarea și accesibilitatea. Pentru realizarea acestui lucru, este esențial să se să remedieze dezechilibrele dintre zonele de coastă și cele interioare, dintre zonele urbane și cele rurale și dintre zonele bine conectate și cele îndepărtate. Corectarea dezechilibrelor constituie una dintre prioritățile politicii de coeziune. Această necesitate este chiar și mai evidentă în regiunile de frontieră și impune adoptarea unor măsuri corespunzătoare în cadrul FEDER și al cooperării teritoriale. Dat fiind acest imperativ, este necesară încurajarea și realizarea unei amenajări echilibrate a teritoriului, ecologică, bazată pe infrastructuri de transport, de producție, de energie, de servicii și de turism eficiente, care să poată fi utilizate fără obstacole fizice, tehnice și administrative, în interiorul statelor membre și între statele membre. Această formă de abordare integrată ar susține o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii și ar ajuta la atingerea obiectivelor pe care Uniunea și le-a stabilit în domeniul cooperării teritoriale.

Justificare

Coeziunea economică, socială și teritorială este o condiție sine qua non a unei creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii în Europa. Totuși, persistența dezechilibrelor teritoriale, în termeni de dinamism și de accesibilitate, constituie un obstacol în calea acestei coeziuni. Pentru a depăși această situație, este necesară încurajarea acțiunilor de restabilire a echilibrului teritorial, prin intermediul obiectivului de cooperare teritorială al FEDER, mizând pe existența unor infrastructuri eficiente.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv să facă față unor provocări comune identificate în comun în regiunile de frontieră (cum ar fi accesibilitatea redusă, mediul de afaceri inadecvat, lipsa unor rețele între administrațiile locale și regionale, cercetarea și inovarea și adoptarea tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor, poluarea mediului, prevenirea riscurilor, atitudinea negativă față de cetățenii țărilor învecinate) și valorificarea potențialului neexploatat în zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor și grupurilor de cercetare și inovare transfrontaliere, integrarea piețelor muncii transfrontaliere, cooperarea între universități sau centre de sănătate), consolidând, în același timp, procesul de cooperare pentru dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii. În cazul oricărui program transfrontalier între Irlanda de Nord și comitatele de graniță din Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv să facă față unor provocări comune identificate în comun în regiunile de frontieră (cum ar fi problemele legate de continuitatea teritorială, accesibilitatea redusă și insuficiența sau inexistența legăturilor de transport, inclusiv blocajele din trafic în cadrul rețelelor de transport fundamentale, declinul activităților industriale la nivel local, medii de afaceri inadecvate, lipsa unor rețele între administrațiile locale și regionale, cercetarea și inovarea și adoptarea tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor, poluarea mediului, prevenirea riscurilor, atitudinea negativă față de cetățenii țărilor învecinate) și valorificarea potențialului neexploatat în zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor și grupurilor de cercetare și inovare transfrontaliere, dezvoltarea schimburilor culturale, integrarea piețelor muncii transfrontaliere, sprijinul pentru rețelele de transport sustenabile transfrontaliere, dacă este posibil sprijin pentru legături feroviare sau maritime, încurajarea turismului transfrontalier sustenabil și a comerțului comun sustenabil, îmbunătățirea infrastructurii turistice, cooperarea dintre universități sau centre de sănătate și dezvoltarea unor proiecte specifice în sectorul turismului) consolidând, în același timp, procesul de cooperare pentru dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii. În cazul oricărui program transfrontalier între Irlanda de Nord și comitatele de graniță din Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Zonele de cooperare transnațională ar trebui să fie definite ținând cont de acțiunile necesare pentru a promova o dezvoltare teritorială integrată. Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească zonele de cooperare transnațională.

(10) Zonele de cooperare transnațională ar trebui să fie definite ținând cont de acțiunile necesare pentru a promova o dezvoltare teritorială integrată, facilitând mobilitatea între zonele turistice și hinterland. Comisia ar trebui să fie împuternicită să definească zonele de cooperare transnațională.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În cadrul programului operațional al rețelelor transeuropene de transport, are întâietate finanțarea proiectelor legate de crearea unor noi legături transfrontaliere în locurile în care sunt necesare și a proiectelor destinate eliminării blocajelor din trafic, în scopul facilitării mobilității și al creșterii accesibilității teritoriilor, în special a teritoriilor turistice. Pentru realizarea acestor obiective, este necesar să se asigure o articulație echilibrată între utilizarea mecanismului „Conectarea Europei”, a Fondului de coeziune și a FEDER, în special prin intermediul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Justificare

În vederea întăririi coeziunii teritoriale europene și pentru a se răspunde astfel priorităților enunțate în strategia Europa 2020, este necesar ca Uniunea Europeană să facă tot posibilul pentru a facilita mobilitatea între teritoriile sale. Rețeaua transeuropeană de transport reprezintă unul dintre instrumentele care servesc punerii în aplicare a acestei politici și, prin urmare, face parte din criteriile de alocare a fondurilor prin intermediul FEDER, în special în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia Europa 2020, FEDER ar trebui să contribuie, în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, la obiectivele tematice de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaștere, cercetare și inovare, promovând o economie mai ecologică, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și mai competitivă, încurajând un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială, și dezvoltând capacitatea administrativă. Cu toate acestea, lista de priorități în materie de investiții în temeiul diferitelor obiective tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în special permițând în continuare, în cadrul cooperării transfrontaliere, cooperarea judiciară și administrativă și cooperarea între cetățeni și instituții, cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă, al formării profesionale și al incluziunii sociale din perspectivă transfrontalieră, permițând în continuare, în cadrul cooperării transnaționale, cooperarea transfrontalieră maritimă care nu este vizată de programele de cooperare transfrontalieră și dezvoltând și punând în aplicare strategii macroregionale și de bazin maritim.

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele de reducere a impactului asupra climei până în anul 2020, precum și de obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia Europa 2020, FEDER ar trebui să contribuie, în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, la obiectivele tematice de dezvoltare a unei economii bazate pe cunoaștere, cercetare și inovare, promovând o economie mai ecologică, mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și mai competitivă, încurajând un nivel ridicat al ocupării forței de muncă, care să genereze coeziune socială și teritorială, și dezvoltând capacitatea administrativă. Cu toate acestea, lista de priorități în materie de investiții în temeiul diferitelor obiective tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice din cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în special permițând în continuare, în cadrul cooperării transfrontaliere, cooperarea judiciară și administrativă și cooperarea între cetățeni și instituții, dezvoltarea infrastructurii de transport și turism, precum și îmbunătățirea sau extinderea acesteia, cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă, al formării profesionale și al incluziunii sociale din perspectivă transfrontalieră, permițând în continuare, în cadrul cooperării transnaționale, cooperarea transfrontalieră maritimă care nu este vizată de programele de cooperare transfrontalieră și dezvoltând și punând în aplicare strategii macroregionale și de bazin maritim.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Este necesar să se adapteze dispozițiile privind conținutul programelor de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană la nevoile lor specifice. Prin urmare, acestea trebuie, de asemenea, să vizeze acele aspecte necesare pentru punerea în aplicare efectivă pe teritoriul statelor membre participante, cum ar fi organismele responsabile de audit și control, procedura pentru a înființa un secretariat comun și alocarea pasivelor în cazul corecțiilor financiare. În plus, datorită caracterului orizontal al programelor de cooperare interregională, conținutul unor astfel de programe de cooperare ar trebui să fie adaptat, în special în ceea ce privește definiția beneficiarului sau a beneficiarilor în conformitate cu actualele programe INTERACT și ESPON.

(18) Este necesar să se adapteze dispozițiile privind conținutul programelor de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană la nevoile lor specifice și să se țină seama de provocările legate de dezvoltarea locală. Prin urmare, acestea trebuie, de asemenea, să vizeze acele aspecte necesare pentru punerea în aplicare efectivă pe teritoriul statelor membre participante, cum ar fi organismele responsabile de audit și control, procedura pentru a înființa un secretariat comun și alocarea pasivelor în cazul corecțiilor financiare. În plus, datorită caracterului orizontal al programelor de cooperare interregională, conținutul unor astfel de programe de cooperare ar trebui să fie adaptat, în special în ceea ce privește definiția beneficiarului sau a beneficiarilor în conformitate cu actualele programe INTERACT și ESPON.

Justificare

Proiectele derulate în cadrul programului de cooperare trebuie să fie elaborate și în funcție de nevoile specifice zonelor locale afectate.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) În concordanță cu obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, fondurile structurale ar trebui să ofere o abordare mai integrată și mai deschisă pentru rezolvarea problemelor de la nivel local. Pentru a consolida această abordare, sprijinul din partea FEDER în regiunile de frontieră ar trebui să fie coordonat cu sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și cel din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și ar trebui, dacă este cazul, să implice grupările europene de cooperare teritorială înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în cazul în care dezvoltarea locală figurează printre obiectivele lor.

(19) În concordanță cu obiectivul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, fondurile structurale ar trebui să ofere o abordare mai integrată și mai deschisă pentru rezolvarea problemelor de la nivel local, cum ar fi lipsa sprijinului pentru infrastructura de transport și turism, declinul formelor tradiționale de muncă și al metodelor tradiționale de producție și distanța față de piețe. Pentru a consolida această abordare, sprijinul din partea FEDER în regiunile de frontieră ar trebui să fie coordonat cu sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și cel din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și ar trebui, dacă este cazul, să implice grupările europene de cooperare teritorială înființate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în cazul în care dezvoltarea locală figurează printre obiectivele lor.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova o dezvoltare regională integrată între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate din două sau mai multe state membre sau între regiunile frontaliere învecinate din cel puțin un stat membru și o țară terță la frontierele externe ale Uniunii, altele decât cele vizate de programele din cadrul instrumentelor financiare externe ale Uniunii;

1. cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe și eliminarea obstacolelor fizice, tehnice și administrative dintre aceste regiuni pentru a promova o dezvoltare regională integrată între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate din două sau mai multe state membre sau între regiunile frontaliere învecinate din cel puțin un stat membru și o țară terță la frontierele externe ale Uniunii;

Justificare

Cooperarea transfrontalieră nu va fi efectivă și eficientă decât dacă se iau măsuri pentru eliminarea obstacolelor fizice, tehnice și administrative care există încă la frontiere.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) schimbul de experiență privind identificarea, transferul și diseminarea de bune practici privind turismul și rețelele de transport.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru cooperarea transnațională, Comisia adoptă lista zonelor transnaționale care urmează să primească sprijin, defalcată pe programe de cooperare și vizând regiunile de nivel NUTS 2, asigurând, în același timp, continuitatea unei astfel de cooperări în domenii coerente mai extinse, pe baza programelor anterioare, prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Pentru cooperarea transnațională, Comisia adoptă lista zonelor transnaționale care urmează să primească sprijin, defalcată pe programe de cooperare și vizând regiunile de nivel NUTS 2, asigurând, în același timp, punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE precum și continuitatea cooperării transnaționale în domenii coerente mai extinse, pe baza programelor anterioare, prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 30 alineatul (2).

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [regulamentul FEDER], FEDER sprijină schimbul de resurse umane, instalații și infrastructuri la nivel transfrontalier în cadrul diferitelor priorități de investiții, precum și următoarele priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice:

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [regulamentul FEDER], FEDER sprijină schimbul de resurse umane, instalații și infrastructuri destinate eliminării efectului de frontieră în cadrul diferitelor priorități de investiții, precum și următoarele priorități de investiții în cadrul obiectivelor tematice și care țin cont de particularitățile și de nevoile locale:

Justificare

Traducerea în limba franceză nu redă bine ideea că prin obiectivul de cooperare teritorială al FEDER se urmărește eliminarea a ceea ce este considerat „efect de frontieră”. Totodată, ar trebui subliniat că nu există o metodă uniformă unică de implementare a acestui fond și că, în schimb, ar trebui să se acorde atenție circumstanțelor specifice și nevoilor locale.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(i) reechilibrarea transfrontalieră între zonele de coastă și zonele interioare, zonele urbane și cele rurale, zonele bine conectate și cele îndepărtate, precum și precum și acțiuni structurale transfrontaliere care susțin coeziunea economică, socială și teritorială, accesibilitatea, creșterea, dezvoltarea și atractivitatea;

Justificare

Coeziunea economică, socială și teritorială este o condiție sine qua non a unei creșteri inteligente, durabile și favorabilă incluziunii în Europa. Totuși, perpetuarea dezechilibrelor teritoriale, în termeni de dinamism și de accesibilitate constituie un obstacol în calea acestei coeziuni. Pentru a depăși acest fenomen, printre prioritățile de investiție trebuie să fie inclusă reechilibrarea între teritorii, prin intermediul acțiunilor structurale adecvate.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv mobilitatea transfrontalieră, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă și formarea profesională comună (în cadrul obiectivului tematic de promovare a ocupării forței de muncă și de sprijinire a mobilității forței de muncă);

(i) integrarea piețelor muncii transfrontaliere, inclusiv mobilitatea sustenabilă transfrontalieră, ori de câte ori este posibil prin legături feroviare sau maritime cu statele membre noi și între statele membre noi, precum și cu țările vecine, turismul sustenabil, legăturile de transport transfrontaliere în conformitate cu rețelele de transport transeuropene, eliminarea obstacolelor fizice, tehnice și administrative, inițiativele comune locale în domeniul ocupării forței de muncă și formarea profesională comună (în cadrul obiectivului tematic de promovare a ocupării forței de muncă și de sprijinire a mobilității forței de muncă);

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) promovarea turismului transfrontalier și a comerțului comun [în contextul obiectivului tematic al consolidării competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol (pentru FEADR) și a sectorului pescuitului și al acvaculturii (pentru EMFF)];

Justificare

Strategiile comune de turism, alături de avantajele politico-economice pe care le oferă prin creșterea competitivității, aduc o contribuție importantă la promovarea noului obiectiv de coeziune teritorială în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții (în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice);

(iv) promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții, inclusiv a cooperării transfrontaliere între administrații, în vederea îmbunătățirii comunicării și consultării tuturor părților implicate, în legătură cu necesitățile, planificarea și dezvoltarea infrastructurilor transfrontaliere (în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice);

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iva) realizarea și promovarea intervențiilor în sectorul turismului, în vederea dezvoltării zonelor în cauză;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ivb) integrarea sistemului de transport al Uniunii în sistemele de transport din statele vecine UE;

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a – punctul ivc (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ivc) dezvoltarea de noi infrastructuri de transport și turism, precum și îmbunătățirea sau extinderea celor existente;

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor macroregionale și de bazin maritim (în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale și a eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transnaționale: elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor macroregionale și de bazin maritim (în cadrul obiectivului tematic de consolidare a capacității instituționale, a eficienței administrației publice și a intervențiilor urmărite în sectorul turismului).

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr./2012 [RDP] poate fi pusă în aplicare în programele de cooperare transfrontalieră, cu condiția ca grupul dezvoltării locale să fie alcătuit din reprezentanți a cel puțin două țări, dintre care una este un stat membru.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. …/2012 [RDP] poate fi pusă în aplicare în programele de cooperare transfrontalieră, cu condiția ca grupul dezvoltării locale să fie alcătuit din reprezentanți local ai cel puțin două țări, dintre care una este un stat membru.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului rapoarte anuale cu privire la controlarea finanțării dezvoltării regionale europene pentru îndeplinirea obiectivul de cooperare teritorială.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 17 alineatul (1).

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 17 alineatul (1). Comisia întocmește un raport referitor la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea competențelor se prelungește automat cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Durata delegării competenței către Comisie ar trebui limitată la o perioadă de cinci ani, care poate fi prelungită dacă sunt îndeplinite anumite condiții, precum întocmirea unui raport și dacă Parlamentul și Consiliul nu prezintă obiecțiuni. Prezentul amendament ține cont de noua formulare-tip privind actele delegate.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

UNITATE

UNITATE

 

EUR

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DENUMIRE

DENUMIRE

 

Cuantumul investițiilor realizate pentru îmbunătățirea accesului persoanelor cu mobilitate redusă la serviciile de turism

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 10b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

UNITATE

UNITATE

 

EUR

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 10b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DENUMIRE

DENUMIRE

 

Cuantumul investițiilor realizate în rețelele de ciclism

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 10c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

UNITATE

UNITATE

 

EUR

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 10c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DENUMIRE

DENUMIRE

 

Cuantumul investițiilor realizate în patrimoniul natural, cultural, industrial și istoric

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 16c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

UNITATE

UNITATE

 

număr

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DENUMIRE

DENUMIRE

 

Secțiuni transfrontaliere nou construite, reconstruite sau îmbunătățite

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

UNITATE

UNITATE

 

număr

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DENUMIRE

DENUMIRE

 

Tronsoane transfrontaliere nou construite, reconstruite sau îmbunătățite

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

UNITATE

UNITATE

 

procent

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DENUMIRE

DENUMIRE

 

Schimbarea cotei modale a transportului public

PROCEDURĂ

Titlu

Contribuția Fondului european de dezvoltare regională la obiectivul de cooperare teritorială europeană

Referințe

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

25.10.2011

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

TRAN

25.10.2011

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Jaromír Kohlíček

21.11.2011

Examinare în comisie

27.3.2012

30.5.2012

 

 

Data adoptării

31.5.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Spyros Danellis, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Patrizia Toia

PROCEDURĂ

Titlu

Contribuția Fondului european de dezvoltare regională la obiectivul de cooperare teritorială europeană

Referințe

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Data prezentării la PE

6.10.2011

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

25.10.2011

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

 

ITRE

25.10.2011

TRAN

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

PECH

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

EMPL

27.10.2011

ENVI

24.10.2011

ITRE

10.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

PECH

22.11.2011

CULT

23.1.2012

FEMM

30.5.2012

 

Raportor(i)

       Data numirii

Riikka Pakarinen

21.6.2011

 

 

 

Examinare în comisie

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

20.3.2012

 

8.5.2012

30.5.2012

21.6.2012

11.7.2012

 

26.11.2012

24.1.2013

19.2.2013

19.3.2013

 

23.4.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Data adoptării

10.7.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boștinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias

Data depunerii

24.7.2013