POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

24.7.2013 - (COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Riikka Pakarinen


Postopek : 2011/0273(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0280/2013
Predložena besedila :
A7-0280/2013
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0611),

–   ob upoštevanju členov 294(2) in 178 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katero je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7‑0326/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 19. julija 2012[1] ,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 2012[2],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor ter Odbora za promet in turizem (A7-0280/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Člen 176 Pogodbe določa, da je Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah Unije. ESRR v skladu s členom 174 Pogodbe prispeva k zmanjšanju neskladja med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalosti regij z najbolj omejenimi možnostmi, med katerimi bi bilo treba posebno pozornost nameniti regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot so otoške, čezmejne in gorske regije.

(1) Člen 176 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) določa, da je Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) namenjen pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah Unije. Zato bi moral ESRR v skladu s tem členom in členom 174 PDEU prispevati k zmanjšanju neskladja med stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalosti regij z najbolj omejenimi možnostmi, med katerimi bi bilo treba posebno pozornost nameniti podeželju, območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot so skrajno severne regije z zelo nizko gostoto poseljenosti ter otoške, čezmejne in gorske regije.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Določbe, ki so skupne ESRR, Evropskemu socialnemu skladu (v nadaljnjem besedilu: strukturna sklada) in Kohezijskemu skladu (skupaj s strukturnima skladoma v nadaljnjem besedilu: skladi), so vsebovane v Uredbi (EU) št. […]/2012 […] o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/200614 [uredba o skupnih določbah – Uredba o SD]. Posebne določbe o vrsti dejavnosti, ki jih lahko financira ESRR po ciljih iz navedene Uredbe (EU) št. /2012 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/200615 [Uredba o ESRR]. Navedeni uredbi nista popolnoma prilagojeni posebnim potrebam cilja evropsko teritorialno sodelovanje, ki vključuje sodelovanje najmanj dveh držav članic ali ene države članice in tretjih držav. Zato so potrebne posebne določbe o cilju evropsko teritorialno sodelovanje glede področja uporabe in geografske pokritosti, finančnih virov, prednostnih naložb in njihove osredotočenosti, programiranja, spremljanja in pregleda, tehnične pomoči, finančne podpore in upravičenosti, upravljanja, nadzora in akreditacije ter finančnega poslovodenja.

(2) Določbe, ki so skupne ESRR, Evropskemu socialnemu skladu in Kohezijskemu skladu, so vsebovane v Uredbi (EU) št. […]/2012 […] o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu [uredba o skupnih določbah – Uredba o SD]. V navedeni uredbi so opredeljene posebne določbe o vrsti dejavnosti, ki jih lahko financira ESRR po ciljih iz Uredbe (EU) št. /2012 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj ter cilju naložbe za rast in nova delovna mesta [Uredba o ESRR]. Navedeni uredbi nista popolnoma prilagojeni posebnim potrebam cilja evropsko teritorialno sodelovanje, ki vključuje sodelovanje najmanj dveh držav članic ali ene države članice in tretje države. Zato so potrebne posebne določbe o cilju evropsko teritorialno sodelovanje glede področja uporabe in geografske pokritosti, finančnih virov, prednostnih naložb in njihove osredotočenosti, programiranja, spremljanja in pregleda, tehnične pomoči, finančne podpore in upravičenosti, upravljanja, nadzora in imenovanja ter finančnega poslovodenja.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za povečanje dodane vrednosti kohezijske politike Unije bi bilo treba s posebnimi določbami poskrbeti za znatno poenostavitev na vseh zadevnih ravneh: za upravičence, organe, pristojne za programe, sodelujoče države članice in tretje države ter Komisijo.

(3) Za povečanje dodane vrednosti kohezijske politike Unije bi bilo treba s posebnimi določbami poskrbeti za znatno poenostavitev za vse, ki so v to vključeni: za upravičence, organe, pristojne za programe, organe v sodelujočih državah članicah na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, kjer je to ustrezno, in tretje države ter Komisijo.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) ESRR pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje podpira čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje.

(4) ESRR bi moral pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje podpirati čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Cilj čezmejnega sodelovanja bi moral biti reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj ugotovijo v obmejnih regijah (kot so slaba dostopnost, neustrezno poslovno okolje, pomanjkanje omrežij med lokalnimi in regionalnimi upravami, raziskave in inovacije ter prevzem informacijskih in komunikacijskih tehnologij, onesnaževanje okolja, preprečevanje tveganj, negativen odnos do državljanov sosednjih držav), in izraba neizkoriščenih možnosti na obmejnem območju (razvoj čezmejnih zmogljivosti in grozdov za raziskave in inovacije, povezovanje čezmejnega trga dela, sodelovanje med univerzami ali zdravstveni domovi), ob hkratni krepitvi sodelovanja za splošni skladni razvoj Unije. Pri kakršnem koli čezmejnem programu med Severno Irsko in mejnimi grofijami Irske v podporo miru in spravi, ESRR prispeva k spodbujanju socialne in ekonomske stabilnosti v zadevnih regijah, posebno z ukrepi za spodbujanje kohezije med skupnostmi.

(5) Cilj čezmejnega sodelovanja bi moral biti reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj ugotovijo v obmejnih regijah (kot so slaba dostopnost, zlasti v zvezi s povezljivostjo v smislu informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter prometno infrastrukturo, upad lokalnih sektorjev, neustrezno poslovno okolje, pomanjkanje omrežij med lokalnimi in regionalnimi upravami, nizke ravni raziskav in inovacij ter prevzemanja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, onesnaževanje okolja, preprečevanje tveganj, negativen odnos do državljanov sosednjih držav), in izraba neizkoriščenih možnosti na obmejnem območju (razvoj čezmejnih zmogljivosti in grozdov za raziskave in inovacije, povezovanje čezmejnega trga dela, sodelovanje med ponudniki izobraževanja, vključno z univerzami, ali med zdravstvenimi domovi), ob hkratni krepitvi sodelovanja za splošni skladni razvoj Unije. Pri kakršnem koli čezmejnem programu med Severno Irsko in mejnimi grofijami Irske v podporo miru in spravi bi moral ESRR prispevati tudi k spodbujanju socialne in ekonomske stabilnosti v zadevnih regijah, posebno z ukrepi za spodbujanje kohezije med skupnostmi.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Cilj medregionalnega sodelovanja mora biti povečanje učinkovitosti kohezijske politike s spodbujanjem izmenjave izkušenj med regijami, da bi se izboljšali oblikovanje in izvajanje operativnih programov pri cilju naložbe v rast in nova delovna mesta. Zlasti bi medregionalno sodelovanje moralo spodbujati sodelovanje med inovativnimi raziskovalno intenzivnimi grozdi med raziskovalci in raziskovalnimi instituti na podlagi področij „regije znanja“ in raziskovalni potencial v konvergenčnih in najbolj oddaljenih regijah“ iz sedmega okvirnega programa za raziskave.

(7) Cilj medregionalnega sodelovanja bi moral biti povečanje učinkovitosti kohezijske politike s spodbujanjem izmenjave izkušenj med regijami pri uresničevanju tematskih ciljev ter razvoju mest, vključno s povezavami med mesti in podeželjem, da bi izboljšali izvajanje programov in ukrepov teritorialnega sodelovanja in spodbujali analizo razvojnih trendov na področju teritorialne kohezije prek priprave študij, zbiranja podatkov in drugih ukrepov. Izmenjava izkušenj pri uresničevanju tematskih ciljev bi morala izboljšati oblikovanje in izvajanje predvsem operativnih programov pri cilju naložbe v rast in nova delovna mesta, vendar tudi, kjer je ustrezno, programov pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje, vključno s spodbujanjem vzajemno koristnega sodelovanja med inovativnimi raziskovalno intenzivnimi grozdi in izmenjav med raziskovalci in raziskovalnimi instituti tako v razvitih kot manj razvitih regijah, ob upoštevanju izkušenj „regij znanja“ in raziskovalnega potenciala v konvergenčnih in najbolj oddaljenih regijah“ iz sedmega okvirnega programa za raziskave.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Čezmejno sodelovanje mora podpirati regije na kopenskih ali morskih mejah. Na podlagi izkušenj iz predhodnih programskih obdobij je treba Komisijo pooblastiti, da za vsak program sodelovanja določi seznam čezmejnih območij, ki lahko laže prejmejo podporo iz programov čezmejnega sodelovanja. Pri pripravi navedenega seznama mora Komisija upoštevati potrebne prilagoditve za zagotovitev usklajenosti, zlasti na kopenskih in morskih mejah, ter ohranitev programskih območij iz programskega obdobja 2007–2013. S temi prilagoditvami se lahko zmanjšajo ali povečajo sedanja programska območja ali število programov čezmejnega sodelovanja, pri čemer je geografsko prekrivanje dovoljeno.

(9) Čezmejno sodelovanje bi moralo podpirati regije na kopenskih ali morskih mejah. Na podlagi izkušenj iz predhodnih programskih obdobij bi morala Komisija za vsak program sodelovanja določiti seznam čezmejnih območij, ki lahko laže prejmejo podporo iz programov čezmejnega sodelovanja. Pri pripravi navedenega seznama bi morala Komisija upoštevati potrebne prilagoditve za zagotovitev usklajenosti, zlasti na kopenskih in morskih mejah, ter ohranitev programskih območij iz programskega obdobja 2007–2013. S temi prilagoditvami se lahko zmanjšajo ali povečajo sedanja programska območja ali število programov čezmejnega sodelovanja, pri čemer je geografsko prekrivanje dovoljeno.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Območja za nadnacionalno sodelovanje je treba opredeliti ob upoštevanju ukrepov, potrebnih za spodbujanje celostnega teritorialnega razvoja. Komisijo je treba pooblastiti za opredelitev območij nadnacionalnega sodelovanja.

(10) Komisija bi morala [...] opredeliti območja za nadnacionalno sodelovanje ob upoštevanju ukrepov, potrebnih za spodbujanje celostnega teritorialnega razvoja. Pri tem bi morala Komisija upoštevati izkušnje, pridobljene v prejšnjih programih, ter makroregionalne strategije in strategije za morske bazene, kjer je to ustrezno.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Še naprej je treba podpirati ali po potrebi vzpostaviti čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje s tretjimi državami v sosedstvu Unije, ker bo to koristilo regijam držav članic, ki mejijo na tretje države. V ta namen bo ESRR prispeval k čezmejnim programom in programom za morske bazene iz evropskega instrumenta sosedstva (ENI) v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 in ter instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012.

(12) Še naprej je treba podpirati ali po potrebi vzpostaviti čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje s tretjimi državami v sosedstvu Unije, ker bo to pomembno orodje politike regionalnega razvoja koristilo regijam držav članic, ki mejijo na tretje države. V ta namen bo ESRR prispeval k čezmejnim programom in programom za morske bazene iz evropskega instrumenta sosedstva (ENI) v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 ter instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) V korist regij Unije je treba vzpostaviti mehanizem za organiziranje podpore iz ESRR za instrumente zunanjih politik, kot sta ENI in IPA, tudi kadar ni mogoče sprejeti programov za zunanje sodelovanje ali kadar je treba take programi opustiti.

(13) V korist regij Unije bi bilo treba vzpostaviti mehanizem za organiziranje podpore iz ESRR za instrumente zunanjih politik, kot sta ENI in IPA II, tudi kadar ni mogoče sprejeti programov za zunanje sodelovanje ali kadar je treba take programe opustiti. Ta mehanizem bi moral zasledovati optimalno delovanje in najboljše mogoče usklajevanje med temi instrumenti.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Poleg ukrepov na zunanjih mejah, podprtih z instrumenti Unije za zunanje politike, ki zajemajo obmejne regije v Uniji in zunaj nje, so možni tudi programi sodelovanja, ki jih podpira ESRR ter ki zajemajo regije v Uniji in zunaj nje, kadar instrumenti zunanjih politik ne zajemajo regij zunaj Unije, ker ne gre za opredeljeno državo upravičenko ali takih programov ni mogoče vzpostaviti. Zato je treba Komisijo pooblastiti, da pri pripravi seznamov območij čezmejnih in nadnacionalnih programov vključi tudi regije iz tretjih držav.

(14) Poleg ukrepov na zunanjih mejah, podprtih z instrumenti Unije za zunanje politike, ki zajemajo obmejne regije v Uniji in zunaj nje, so možni tudi programi sodelovanja, ki jih podpira ESRR ter ki zajemajo regije v Uniji in v nekaterih primerih zunaj nje, kadar instrumenti zunanjih politik ne zajemajo regij zunaj Unije, ker ne gre za opredeljeno državo upravičenko ali takih programov ni mogoče vzpostaviti. Vendar bi bilo treba zagotoviti, da bi financiranje pomoči iz ESRR za dejavnosti, ki bi se izvajale na območjih tretjih držav, koristilo predvsem regijam Unije. V okviru teh omejitev bi morala Komisija pri pripravi seznamov čezmejnih in nadnacionalnih programov upoštevati tudi regije iz tretjih držav.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Treba je določiti vire, ki se dodelijo za vsakega od različnih elementov cilja evropsko teritorialno sodelovanje, ter hkrati ohraniti znatno osredotočenost na čezmejno sodelovanje in zagotoviti zadostne ravni financiranja za sodelovanje najbolj oddaljenih regij.

(15) Določiti je treba vire, ki se dodelijo za vsakega od različnih elementov cilja evropsko teritorialno sodelovanje, ter hkrati ohraniti znatno osredotočenost na čezmejno sodelovanje, vključno z deleži vsake države članice, kar zadeva skupne zneske za čezmejno in nadnacionalno sodelovanje, in možnostmi, ki jih imajo države članice glede prožnosti v zvezi s temi elementi, ter zagotoviti zadostne ravni financiranja za sodelovanje najbolj oddaljenih regij.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Izbor tematskih ciljev mora biti omejen, da se čim bolj poveča učinek kohezijske politike v Uniji. Osredotočenost v medregionalnem sodelovanju je treba upoštevati pri cilju vseh dejavnosti in ne samo pri omejenem številu tematskih ciljev, da se medregionalno sodelovanje čim bolj izkoristi za povečanje učinkovitosti kohezijske politike pri ciljih naložbe za rast in nova delovna mesta ter evropsko teritorialno sodelovanje.

(16) Glavni del sredstev ESRR za programe čezmejnega in nadnacionalnega sodelovanja bi moral biti osredotočen na omejeno število tematskih ciljev, da se čim bolj poveča učinek kohezijske politike v Uniji. Osredotočenost v medregionalnem sodelovanju na tematske cilje bi bilo treba upoštevati pri cilju vseh dejavnosti in ne samo pri omejenem številu tematskih ciljev, da se medregionalno sodelovanje čim bolj izkoristi za povečanje učinkovitosti kohezijske politike, zlasti pri ciljih naložbe za rast in nova delovna mesta ter, kjer je ustrezno, evropsko teritorialno sodelovanje. Pri drugih programih medregionalnega sodelovanja bi morala osredotočenost izhajati iz njihovega posebnega področja uporabe.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) ESRR bi moral za izpolnitev splošnih in posameznih ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti iz strategije Evropa 2020 pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje prispevati k tematskim ciljem razvoja gospodarstva, ki temelji na znanju, raziskavah in inovacijah, spodbujanja okolju prijaznejšega, pri izrabi virov učinkovitejšega in bolj konkurenčnega gospodarstva, spodbujanja visoke stopnje zaposlenosti, ki zagotavlja socialno in teritorialno kohezijo, ter razvoja upravnih zmogljivosti. Vendar je treba seznam prednostnih naložb pri različnih tematskih ciljih prilagoditi posebnim potrebam cilja evropsko teritorialno sodelovanje, zlasti tako, da se pri čezmejnem sodelovanju omogoči nadaljnje pravno in upravno sodelovanje ter sodelovanje med državljani in institucijami, sodelovanje na področju zaposlovanja, usposabljanja in socialnega vključevanja s čezmejnega vidika, da se pri nadnacionalnem sodelovanju omogoči nadaljnje čezmejno sodelovanje na morskih mejah, ki ni vključeno v programe čezmejnega sodelovanja, ter da se razvijajo in izvajajo makroregionalne strategije in strategije za morske bazene.

(17) ESRR bi moral za izpolnitev splošnih in posameznih ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti iz strategije Evropa 2020 pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje prispevati k tematskim ciljem razvoja gospodarstva, ki temelji na znanju, raziskavah in inovacijah, vključno s podpiranjem sodelovanja med podjetji, predvsem MSP, in s spodbujanjem vzpostavitve sistemov čezmejne izmenjave informacij na področju IKT; spodbujanja okolju prijaznejšega, pri izrabi virov učinkovitejšega in bolj konkurenčnega gospodarstva, vključno s spodbujanjem trajnostne čezmejne mobilnosti; spodbujanja visoke stopnje zaposlenosti, ki zagotavlja socialno in teritorialno kohezijo, vključno z dejavnostmi, ki podpirajo trajnostni turizem, kulturo in naravno dediščino kot del teritorialne strategije, z namenom da se doseže rast, ki je naklonjena zaposlovanju; ter razvoja upravnih zmogljivosti. Vendar bi bilo treba seznam prednostnih naložb pri različnih tematskih ciljih prilagoditi posebnim potrebam cilja evropsko teritorialno sodelovanje, zlasti tako, da se pri čezmejnem sodelovanju omogoči nadaljnje pravno in upravno sodelovanje ter sodelovanje med državljani in institucijami, sodelovanje na področju zaposlovanja, usposabljanja, povezovanja skupnosti in socialnega vključevanja s čezmejnega vidika, da se pri nadnacionalnem sodelovanju omogoči nadaljnje čezmejno sodelovanje na morskih mejah, ki ni vključeno v programe čezmejnega sodelovanja, ter da se razvijajo in usklajujejo makroregionalne strategije in strategije za morske bazene. Poleg tega bi bilo treba določiti posebne ali dodatne prednostne naložbe za določene programe medregionalnega sodelovanja, da bi se zajele njihove posebne dejavnosti.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Zagotoviti bi bilo treba, da bi pri kakršnem koli čezmejnem programu med Severno Irsko in mejnimi grofijami Irske v podporo miru in spravi moral tudi ESRR prispevati k spodbujanju socialne in ekonomske stabilnosti v zadevnih regijah v okviru tematskega cilja spodbujanja socialnega vključevanja in boja proti revščini ter ob upoštevanju njegovega praktičnega pomena, zlasti z ukrepi za spodbujanje kohezije med skupnostmi. Zaradi posebnosti navedenega čezmejnega programa s Severno Irsko se nekatera pravila glede izbire dejavnosti iz te uredbe upravičeno naj ne bi uporabljala za ta čezmejni program.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Vsebinske zahteve programov sodelovanja pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje je treba prilagoditi njihovim posebnim potrebam. Zato morajo vključevati tudi tiste vidike, ki so potrebni za učinkovito izvajanje na ozemlju sodelujočih držav članic, kot so organi, pristojni za revizijo in nadzor, postopek za ustanovitev skupnega sekretariata in porazdelitev odgovornosti pri finančnih popravkih. Poleg tega pa je treba vsebino takih programov sodelovanja prilagoditi zaradi horizontalne narave medregionalnih programov sodelovanja, zlasti pri opredelitvi upravičenca ali upravičencev v sedanjih programih INTERACT in ESPON.

(18) Vsebinske zahteve programov sodelovanja pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje je treba prilagoditi njihovim posebnim potrebam. Zato bi morale vključevati tudi tiste vidike, ki so potrebni za učinkovito izvajanje na ozemlju sodelujočih držav članic, kot so organi, pristojni za revizijo in nadzor, postopek za ustanovitev skupnega sekretariata in porazdelitev odgovornosti pri finančnih popravkih. Kadar države članice in regije sodelujejo v makroregionalnih strategijah in strategijah za morske bazene, bi morali zadevni programi sodelovanja določati, kako lahko ukrepi prispevajo k tem strategijam. Poleg tega pa je treba vsebino takih programov sodelovanja prilagoditi zaradi horizontalne narave medregionalnih programov sodelovanja, zlasti pri opredelitvi upravičenca ali upravičencev v sedanjih programih INTERACT in ESPON.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Primerno je, da se tretje države ali ozemlja, če so sprejela povabilo, da sodelujejo v programih sodelovanja, vključijo že v postopek priprave teh programov, za ta namen pa bi morali biti v uredbi določeni posebni postopki. Kadar programi sodelovanja vključujejo najbolj oddaljene regije in tretje države, bi se morale sodelujoče države članice z odstopanjem od standardnega postopka posvetovati z zadevnimi tretjimi državami, preden bi Komisiji predložile programe. Zaradi večje učinkovitosti in pragmatičnosti vključitve tretjih držav v programe sodelovanja bi moralo biti mogoče, da se v uradno potrjene zapisnike posvetovalnih srečanj s tretjimi državami ali posvetovanj v organizacijah za regionalno sodelovanje vključijo dogovori o vsebini programov sodelovanja in o morebitnih prispevkih tretjih držav.

 

V zvezi s postopkom odobritve operativnih programov in ob upoštevanju načel deljenega upravljanja in poenostavitve bi morala Komisija odobriti samo osrednje elemente programov sodelovanja, druge elemente pa bi morale odobriti udeležene države članice. Zaradi pravne varnosti in preglednosti bi bilo treba določiti, da bi moral v primeru, ko bi udeležena država članica ali države članice spremenile element programa sodelovanja, o katerem ne odloča Komisija, organ upravljanja te države članice v enem mesecu od dneva te odločitve o tej spremembi uradno obvestiti Komisijo.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Strukturna sklada morata v skladu s ciljem pametna, trajnostna in vključujoča rast zagotoviti bolj celosten in vključujoč pristop k reševanju lokalnih problemov. Za okrepitev tega pristopa se mora podpora iz podpore ESRR v obmejnih regijah uskladiti s podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter mora po potrebi vključevati evropska združenja za teritorialno sodelovanje, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), če je med njihovimi cilji lokalni razvoj.

(19) Evropski strukturni in investicijski skladi bi morali v skladu s strategijo Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast zagotoviti bolj celosten in vključujoč pristop k reševanju lokalnih problemov. Za okrepitev tega pristopa se mora podpora iz podpore ESRR v obmejnih regijah uskladiti s podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter mora po potrebi vključevati evropska združenja za teritorialno sodelovanje, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), če je med njihovimi cilji lokalni razvoj.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 je treba pogoje za izbiro dejavnosti razjasniti in poostriti, da se izberejo tako samo resnično skupne dejavnosti . Treba je opredeliti pojem edinih upravičencev in razjasniti, da smejo sami izvajati dejavnosti sodelovanja.

(20) Ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 bi bilo treba pogoje za izbiro dejavnosti razjasniti in poostriti, da se izberejo tako samo resnično skupne dejavnosti. Zaradi posebnega okvira in specifičnosti programov sodelovanja med najbolj oddaljenimi regijami in tretjimi državami ali ozemlji bi bilo treba uvesti in prilagoditi blažje pogoje sodelovanja z vidika obravnave dejavnosti v okviru teh programov. Opredeliti bi bilo treba pojem edinih upravičencev in razjasniti, da smejo sami izvajati dejavnosti sodelovanja.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Organ upravljanja bi moral v skladu s členom 49 Uredbe (EU) št. [...]/2013 [Uredba o SD] zagotoviti, da bi se ocenjevanja programov sodelovanja izvedla tako, da bi vključevala oceno učinkovitosti, uspešnosti in učinka na podlagi ocenjevalnega načrta. Vsaj enkrat med programskim obdobjem bi bilo treba oceniti, kako je dana podpora prispevala k uresničenju ciljev programa. Ta ocenjevanja bi morala obveščati o vseh predlaganih prilagoditvah med programskim obdobjem.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Preden države članice izdelajo svoje programe sodelovanja, je za oceno napredka pri izvajanju programov treba določiti skupne kazalnike, prilagojene posebni naravi programov sodelovanja. Te kazalnike je treba dopolniti z indikatorji za posamezni program.

(23) Preden države članice izdelajo svoje programe sodelovanja, bi bilo treba za lažje ocenjevanje napredka pri izvajanju programov določiti skupne kazalnike realizacije, prilagojene posebni naravi programov sodelovanja. Navedene kazalnike bi bilo treba dopolniti s kazalniki rezultatov za posamezne programe in po potrebi s kazalniki realizacije za posamezne programe.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Zaradi sodelovanja več kot ene države članice in posledično višjih upravnih stroškov zlasti za nadzore in prevode, mora biti zgornja meja tehnične pomoči višja kot pri cilju naložbe za rast in nova delovna mesta. Poleg tega morajo programi sodelovanja z omejeno podporo ESRR prejeti določen minimalni znesek za zagotovitev zadostnih sredstev za učinkovito tehnično pomoč.

(24) Zaradi sodelovanja več kot ene države članice in posledično višjih upravnih stroškov zlasti za nadzore in prevode, bi morala biti zgornja meja tehnične pomoči višja kot pri cilju naložbe za rast in nova delovna mesta. Države članice bi bilo treba spodbujati, da bi znižale upravno breme v zvezi z izvajanjem skupnih projektov, kjer je to mogoče, z namenom da bi se ti višji stroški izravnali. Poleg tega bi morali programi sodelovanja z omejeno podporo ESRR prejeti določen minimalni znesek za tehnično pomoč, ki lahko presega 6 %, da bi bilo za učinkovito tehnično pomoč na voljo dovolj sredstev.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Zaradi sodelovanja več kot ene države članice splošno pravilo iz uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], da vsaka država članica sprejme svoja nacionalna pravila za upravičenost, ni ustrezno za cilj evropsko teritorialno sodelovanje. Ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 je treba določiti jasno hierarhijo pravil za upravičenost z močnim premikom k skupnim pravilom za upravičenost.

(25) Zaradi sodelovanja več kot ene države članice splošno pravilo iz uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], da vsaka država članica sprejme svoja nacionalna pravila za upravičenost, ni ustrezno za cilj evropsko teritorialno sodelovanje. Ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 bi bilo treba določiti jasno hierarhijo pravil za upravičenost z močnim premikom k skupnim pravilom za upravičenost, da bi se izognili morebitnim nasprotjem ali nedoslednostim med različnimi uredbami ter med uredbami in nacionalnimi pravili. Komisija bi morala zlasti ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 sprejeti skupna pravila za upravičenost, ki bi temeljila na kategorijah stroškov, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Zaradi pogoste vključenosti osebja iz več kot ene države članice pri izvajanju dejavnosti in zaradi števila dejavnosti, pri katerih so stroški osebja pomemben element, je treba za druge neposredne stroške dejavnosti sodelovanja uporabljati pavšalni znesek za stroške osebja, tako da ne bo treba voditi posebnega računovodstva za upravljanje takih dejavnosti.

(26) Zaradi pogoste vključenosti osebja iz več kot ene države članice pri izvajanju dejavnosti in zaradi števila dejavnosti, pri katerih so stroški osebja pomemben element, bi bilo treba za druge neposredne stroške dejavnosti sodelovanja uporabljati pavšalni znesek za stroške za osebje, tako da ne bi bilo treba voditi posebnega računovodstva za upravljanje takih dejavnosti.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Treba je poenostaviti pravila o prožnosti v zvezi z lokacijo dejavnosti zunaj programskega območja. Poleg tega je treba podpirati učinkovito čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje s tretjimi državami v sosedstvu Unije, če je to potrebno za zagotovitev učinkovite pomoči pri razvoju regij držav članic, ki mejijo na tretje države. Zato je primerno, da se izjemoma pod določenimi pogoji dovoli financiranje pomoči iz ESRR za dejavnosti na območju tretjih držav, če te dejavnosti koristijo regijam Unije.

(27) Poenostaviti bi bilo treba pravila o prožnosti v zvezi z lokacijo dejavnosti zunaj programskega območja. Poleg tega je treba podpirati in s posebnimi ureditvami spodbujati učinkovito čezmejno, nadnacionalno in medregionalno sodelovanje s tretjimi državami v sosedstvu Unije, če je to potrebno za zagotovitev učinkovite pomoči pri razvoju regij držav članic, ki mejijo na tretje države. Zato je primerno, da se izjemoma pod določenimi pogoji dovoli financiranje pomoči iz ESRR za dejavnosti na območju sosednjih tretjih držav, če te dejavnosti koristijo regijam Unije.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Države članice je treba spodbuditi, naj prenesejo nalogo organa upravljanja na EZTS ali naj takemu združenju dajo pristojnosti za upravljanje tistega dela programa sodelovanja, ki zajema zadevno območje EZTS.

(28) Države članice bi bilo treba spodbuditi, naj prenesejo nalogo organa upravljanja na EZTS ali naj tako združenje pooblastijo za upravljanje tistega dela programa sodelovanja, ki zajema zadevno območje tega EZTS.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Organ upravljanja mora vzpostaviti skupni sekretariat, ki bo obvešča vlagatelje za podporo, obravnaval prijave projektov in pomagal upravičencem pri izvajanju dejavnosti.

(29) Organ upravljanja bi moral vzpostaviti skupni sekretariat, ki bi med drugim obveščal vlagatelje za podporo, obravnaval prijave projektov in pomagal upravičencem pri izvajanju dejavnosti.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Organi upravljanja morajo biti pristojni za vse naloge organa upravljanja iz člena 114 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], vključno s pregledi upravljanja za zagotovitev enotnih standardov na celotnem programskem območju. Če se za organ upravljanja imenuje EZTS, ga je treba pooblastiti za izvajanje takih preverjanj, saj so vse sodelujoče države članice zastopane v njegovih organih. Tudi če se ne imenuje EZTS, morajo sodelujoče države članice organ upravljanja pooblastiti za izvajanje preverjanj na celotnem programskem območju.

(30) Organi upravljanja morajo biti pristojni za vse naloge iz člena 114 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], vključno s pregledi upravljanja za zagotovitev enotnih standardov na celotnem programskem območju. Če se za organ upravljanja imenuje EZTS, bi moral taka preverjanja izvajati organ upravljanja oziroma biti zanje odgovoren, in sicer vsaj za tiste države članice in tretje države, iz katerih so člani, ki sodelujejo v EZTS, medtem ko naj bi se nadzorniki uporabljali samo v ostalih državah članicah in tretjih državah. Tudi če se ne imenuje EZTS, bi morale sodelujoče države članice organ upravljanja pooblastiti za izvajanje preverjanj na celotnem programskem območju.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a) Organi za potrjevanje bi morali biti odgovorni za vse naloge organa za potrjevanje, navedene v členu 115 Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD]. Država članica lahko za opravljanje nalog organa za potrjevanje imenuje organ upravljanja.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Enotni revizijski organ mora biti odgovoren za opravljanje vseh nalog iz člena 116 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] za zagotovitev enotnih standardov na celotnem programskem območju. Kadar to ni mogoče, revizijskemu organu programa lahko pomaga skupina revizorjev.

(31) Enotni revizijski organ bi moral biti odgovoren za opravljanje vseh nalog, ki so mu dodeljene v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] za zagotovitev enotnih standardov na celotnem programskem območju. Kadar to ni mogoče, revizijskemu organu programa lahko pomaga skupina revizorjev.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a) Da bi okrepili ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo Unije in povečali učinkovitost njene kohezijske politike, lahko tretje države prek prispevkov IPA in ENI sodelujejo pri programih nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Vendar bi morale biti dejavnosti, sofinancirane na podlagi takšnih programov, še naprej usmerjene v izpolnjevanje ciljev kohezijske politike, čeprav bi se delno ali v celoti izvajale zunaj ozemlja Unije. V tem smislu ostajajo prispevki za cilje zunanjega delovanja Unije zgolj postranski, saj bi bilo treba težišče programov sodelovanja določiti na podlagi tematskih ciljev in prednostnih naložb kohezijske politike. Da bi bile tretje države učinkovito vključene v programe sodelovanja, ki bi bili upravljani po načelu deljenega upravljanja, bi bilo treba pogoje izvajanja programov določiti v samih programih sodelovanja, po potrebi pa tudi v sporazumih o financiranju, sklenjenih med Komisijo, vladami vsake od tretjih držav in državo članico, ki gosti organ upravljanja zadevnega programa sodelovanja. Pogoji izvajanja programov bi morali biti v skladu z določbami prava Unije, ki se uporablja, in, kjer je ustrezno, z določbami nacionalnega prava sodelujočih držav članic, ki so povezane z njihovo uporabo.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Treba je določiti jasno verigo finančne odgovornosti za izterjavo ob nepravilnostih, od upravičencev do glavnega upravičenca, organa upravljanja in Komisije. Potrebne so določbe o obveznosti držav članic, kadar zneskov ni mogoče izterjati.

(32) Treba je določiti jasno verigo finančne odgovornosti za izterjavo ob nepravilnostih, od upravičencev do glavnega upravičenca, organa upravljanja in Komisije. Potrebne so določbe o obveznosti držav članic, kadar zneskov ne bi bilo mogoče izterjati.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 je treba določiti izrecno odstopanje za preračun izdatkov, nastalih v valuti, ki ni EUR, po menjalnem tečaju na dan, ki je časovno čim bližje dnevu nastanka izdatka. Vsekakor je treba finančne načrte, poročila in obračune za skupne dejavnosti sodelovanja skupnemu sekretariatu, organom, pristojnim za programe, in odboru za spremljanje predložiti samo v EUR. Pravilnost preračuna je treba preveriti.

(33) Ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 bi bilo treba določiti izrecno odstopanje za preračun izdatkov, nastalih v valuti, ki ni EUR, po mesečnem menjalnem tečaju na dan, ki je časovno čim bližje dnevu nastanka izdatka, ali pa v mesecu, v katerem so bili izdatki predloženi v preverjanje. Finančne načrte, poročila in obračune za skupne dejavnosti sodelovanja bi bilo treba skupnemu sekretariatu, organom, pristojnim za programe, in odboru za spremljanje predložiti samo v EUR. Pravilnost preračuna bi bilo treba preveriti.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Glede na težave in zamude pri vzpostavljanju struktur resničnih skupnih programov mora biti časovni okvir za utemeljitev plačil v zvezi s proračunskimi obveznostmi pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje tri leta po letu proračunske obveznosti.

črtano

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Treba je razjasniti pravila, ki se uporabljajo za finančno poslovodenje, programiranje, spremljanje, oceno in nadzor v zvezi s sodelovanjem tretjih držav pri nadnacionalnih in medregionalnih programih sodelovanja. Navedena pravila je treba določiti v zadevnem programu sodelovanja in/ali zadevnem sporazumu o financiranju med Komisijo, vsako od tretjih držav in državo članico, ki gostuje organ upravljanja zadevnega programa sodelovanja.

črtano

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35a) Za boljšo usklajenost financiranja iz ESRR, namenjenega programom sodelovanja, sprejetim na podlagi te uredbe, ki vključujejo najbolj oddaljene regije, z morebitnim dopolnilnim financiranjem iz Evropskega razvojnega sklada (ERS), ENI, IPA in Evropske investicijske banke (EIB), bi morale države članice in tretje države ali ozemlja, ki sodelujejo v teh programih sodelovanja, vzpostaviti mehanizme za usklajevanje v skladu s temi programi sodelovanja.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Za določitev posebnih pravil za upravičenost je treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z vsebino in področjem uporabe iz člena 17. Zlasti je pomembno, da Komisija v času priprave izvede ustrezna posvetovanja, tudi s strokovnjaki. Komisija mora med pripravo in sestavljanjem delegiranih aktov zagotoviti, da se zadevni dokumenti sočasno, pravočasno in ustrezno pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

(36) Za določitev posebnih pravil za upravičenost izdatkov bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s posebnimi pravili za upravičenost izdatkov za programe sodelovanja. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a) Kljub temu pa ta uredba ne bi smela vplivati na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje pomoči, ki jo je Komisija odobrila na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006 ali katerega koli drugega predpisa, ki ureja to pomoč na dan 31. decembra 2013 in bi se moral posledično od takrat naprej uporabljati za to pomoč ali zadevne projekte do njihovega zaključka. Zahtevki za pomoč, vloženi na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006, bi morali biti zato še naprej veljavni.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37b) Ker države članice zaradi razlik v stopnji razvoja posameznih regij, zaostalosti regij z najbolj omejenimi možnostmi ter omejenih finančnih virov držav članic in regij same ne morejo zadovoljivo doseči ciljev glede ekonomske, socialne in teritorialne kohezije in je zato te cilje lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji sprejme ukrepe. V skladu z načelom sorazmernosti, določenim v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsebuje tudi določbe, potrebne za zagotovitev učinkovitega izvajanja, finančnega poslovodenja in nadzora nad operativnimi programi pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: programi sodelovanja), tudi kadar pri takih programih sodelovanja sodelujejo tretje države.

Vsebuje tudi določbe, potrebne za zagotovitev učinkovitega izvajanja, spremljanja, finančnega poslovodenja in nadzora nad operativnimi programi pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: programi sodelovanja), tudi kadar pri takih programih sodelovanja sodelujejo tretje države.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Elementi cilja evropsko teritorialno sodelovanje

Elementi cilja evropsko teritorialno sodelovanje

ESRR pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje podpira:

ESRR pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje podpira naslednje elemente:

(1) čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami za spodbujanje celostnega regionalnega razvoja med sosednjimi regijami na kopenskih in morskih mejah dveh ali več držav članic ali med sosednjimi obmejnimi regijami iz najmanj ene države članice in ene tretje države na zunanjih mejah Unije, ki ni zajeto v programe v okviru zunanjih finančnih instrumentov Unije;

(1) čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami za spodbujanje celostnega regionalnega razvoja med sosednjimi regijami na kopenskih in morskih mejah dveh ali več držav članic ali med sosednjimi obmejnimi regijami iz najmanj ene države članice in ene tretje države na zunanjih mejah Unije, ki ni zajeto v programe v okviru zunanjih finančnih instrumentov Unije;

(2) nadnacionalno sodelovanje preko večjih nadnacionalnih območij, v katero so vključeni nacionalni, regionalni in lokalni organi in ki zajema tudi čezmejno sodelovanje na morskih mejah v primerih, ki niso vključeni v čezmejno sodelovanje, za večje teritorialno povezovanje navedenih območij in spodbujanje teritorialne kohezije v Uniji;

(2) nadnacionalno sodelovanje na večjih nadnacionalnih območjih, v katero so vključeni nacionalni, regionalni in lokalni partnerji in ki zajema tudi čezmejno sodelovanje na morskih mejah v primerih, ki niso vključeni v čezmejno sodelovanje, za večje teritorialno povezovanje navedenih območij;

(3) medregionalno sodelovanje za večjo učinkovitost kohezijske politike s spodbujanjem:

(3) medregionalno sodelovanje za večjo učinkovitost kohezijske politike s spodbujanjem:

(a) izmenjave izkušenj pri tematskih ciljih med partnerji po vsej Uniji v zvezi s odkrivanjem in širjenjem dobre prakse za njen prenos v operativne programe pri cilju naložbe v rast in nova delovna mesta;

(a) izmenjave izkušenj s poudarkom na tematskih ciljih med partnerji po vsej Uniji, vključno s tistimi, povezanimi z razvojem regij iz člena 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v zvezi z odkrivanjem in širjenjem dobre prakse za njen prenos predvsem v operativne programe pri cilju naložbe v rast in nova delovna mesta, pa tudi, kjer je to ustrezno, v programe v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje;

(b) izmenjave izkušenj pri odkrivanju, prenosu in širjenju dobre prakse v zvezi s trajnostnim razvojem mest in podeželja;

(b) izmenjave izkušenj pri odkrivanju, prenosu in širjenju dobre prakse v zvezi s trajnostnim razvojem mest, vključno s povezavami med mesti in podeželjem;

(c) izmenjave izkušenj pri odkrivanju, prenosu in širjenju dobre prakse in inovativnih pristopov pri ukrepih za evropsko teritorialno sodelovanje in uporabo evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: EZTS);

(c) izmenjave izkušenj pri odkrivanju, prenosu in širjenju dobre prakse in inovativnih pristopov pri izvajanju programov in ukrepov za teritorialno sodelovanje in pri uporabi evropskih združenj za teritorialno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: EZTS);

(d) analize gibanja razvoja v zvezi s cilji teritorialne kohezije in skladnega razvoja evropskega ozemlja s študijami, zbiranjem podatkov in drugimi ukrepi.

(d) analize gibanja razvoja v zvezi s cilji teritorialne kohezije, vključno s teritorialnimi vidiki ekonomske in socialne kohezije, in skladnega razvoja evropskega ozemlja s študijami, zbiranjem podatkov in drugimi ukrepi.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

Člen 3

Geografska pokritost

Geografska pokritost

1. Pri čezmejnem sodelovanju je podpora namenjena regijam Unije na ravni NUTS 3 na vseh notranjih in zunanjih kopenskih mejah, razen regij, zajetih v programih v okviru zunanjih finančnih instrumentov Unije, ter vsem regijam Unije na ravni NUTS 3 na morskih mejah, ki so največ 150 km narazen, brez poseganja v morebitne prilagoditve, potrebne za zagotovitev skladnosti in neprekinjenosti območij programskega sodelovanja iz programskega obdobja 2007–2013.

1. Pri čezmejnem sodelovanju je podpora namenjena regijam Unije na ravni NUTS 3 na vseh notranjih in zunanjih kopenskih mejah, razen regij, zajetih v programih v okviru zunanjih finančnih instrumentov Unije, ter vsem regijam Unije na ravni NUTS 3 na morskih mejah, ki so največ 150 km narazen, brez poseganja v morebitne prilagoditve, potrebne za zagotovitev skladnosti in neprekinjenosti območij programskega sodelovanja iz programskega obdobja 2007–2013.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme seznam čezmejnih območij, ki prejmejo podporo, razčlenjen po programih sodelovanja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklep o seznamu čezmejnih območij, ki prejmejo podporo, razčlenjenem po programih sodelovanja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

Navedeni seznam navaja tudi regije na ravni NUTS 3 v Uniji, ki so bile upoštevane pri dodelitvi sredstev ESRR za čezmejno sodelovanje na vseh notranjih mejah in na tistih zunanjih, ki jih zajemajo zunanji finančni instrumenti Unije, kot sta ENI v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba ENI] in IPA v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba IPA].

Navedeni seznam navaja tudi regije na ravni NUTS 3 v Uniji, ki so bile upoštevane pri dodelitvi sredstev ESRR za čezmejno sodelovanje na vseh notranjih mejah in na tistih zunanjih, ki jih zajemajo zunanji finančni instrumenti Unije, kot sta ENI v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba ENI] in IPA v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba IPA].

Države članice lahko ob predložitvi osnutkov programov čezmejnega sodelovanja vložijo vlogo, da se določenemu čezmejnemu območju dodajo dodatne regije na ravni NUTS 3, ki mejijo na regije s seznama iz drugega pododstavka, ter navedejo razloge za to.

Države članice lahko ob predložitvi osnutkov programov čezmejnega sodelovanja v ustrezno utemeljenih primerih in za zagotovitev skladnosti čezmejnih območij vložijo vlogo, da se regijam na ravni NUTS 3, navedenim v sklepu iz drugega pododstavka, dodajo dodatne regije na ravni NUTS 3. Na zahtevo teh držav članic lahko Komisija za lažje čezmejno sodelovanje na morskih mejah za najbolj oddaljene regije in brez poseganja v določbe prvega pododstavka v sklep iz drugega pododstavka kot čezmejna območja, ki lahko prejmejo podporo iz ustrezne dodelitve podpore tem državam članicam, vključi regije na ravni NUTS 3 v najbolj oddaljenih regijah ob morskih mejah, ki so medsebojno oddaljene največ 150 kilometrov.

2. Brez poseganja v člen 19(2) in (3) programi čezmejnega sodelovanja lahko zajemajo regije iz Norveške, Švice, Lihtenštajna, Andore, Monaka in San Marina ter tretje države ali ozemlja, ki mejijo na najbolj oddaljene regije.

2. Brez poseganja v člen 19(2) in (3) programi čezmejnega sodelovanja lahko zajemajo regije iz Norveške, Švice, Lihtenštajna, Andore, Monaka in San Marina ter tretje države ali ozemlja, ki mejijo na najbolj oddaljene regije.

Take regije so regije, enakovredne regijam na ravni NUTS 3.

Take regije so regije, enakovredne regijam na ravni NUTS 3.

3. Pri nadnacionalnem sodelovanju Komisija sprejme seznam nadnacionalnih območij, upravičenih do podpore, ki je razčlenjen po programih sodelovanja in zajema regije na ravni NUTS 2, pri čemer z izvedbenimi akti zagotovi neprekinjenost takega sodelovanja na večjih povezanih območjih iz predhodnih programov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

3. Pri nadnacionalnem sodelovanju Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklep o seznamu nadnacionalnih območij, upravičenih do podpore, ki je razčlenjen po programih sodelovanja in zajema regije na ravni NUTS 2, pri čemer zagotovi neprekinjenost takega sodelovanja na večjih povezanih območjih iz predhodnih programov, ob upoštevanju, kjer je ustrezno, makroregionalnih strategij in strategij za morske bazene. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

Države članice lahko ob predložitvi osnutkov programov nadnacionalnega sodelovanja vložijo vlogo, da se določenemu nadnacionalnemu območju sodelovanja dodajo dodatne regije na ravni NUTS 2, ki mejijo na regije s seznama iz prvega pododstavka, ter navedejo razloge.

Države članice lahko ob predložitvi osnutkov programov nadnacionalnega sodelovanja vložijo vlogo, da se določenemu nadnacionalnemu območju sodelovanja dodajo dodatne regije na ravni NUTS 2, ki mejijo na regije s seznama iz prvega pododstavka, ter navedejo razloge.

4. Brez poseganja v člen 19(2) in (3) programi nadnacionalnega sodelovanja lahko zajemajo regije iz naslednjih držav ali ozemelj:

4. Brez poseganja v člen 19(2) in (3) programi nadnacionalnega sodelovanja lahko zajemajo regije iz naslednjih držav ali ozemelj:

(a) tretjih držav ali ozemelj iz odstavka 2 ter

(a) tretjih držav ali ozemelj iz odstavka 2 ter

(b) Ferskih otokov in Grenlandije.

(b) Ferskih otokov in Grenlandije.

Brez poseganja v člen 19(2) in (3) nadnacionalni programi sodelovanja lahko vključujejo tudi regije iz tretjih držav, ki jih zajemajo zunanji finančni instrumenti Unije, kot sta ENI v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba ENI], vključno z zadevnimi regijami Ruske federacije, in IPA v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba IPA]. Letna odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo podpori ENI in IPA za te programe, bodo dana na voljo, če programi ustrezno obravnavajo zadevne cilje zunanjega sodelovanja.

Brez poseganja v člen 19(2) in (3) nadnacionalni programi sodelovanja lahko vključujejo tudi regije iz tretjih držav, ki jih zajemajo zunanji finančni instrumenti Unije, kot sta ENI v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba ENI], vključno z zadevnimi regijami Ruske federacije, in IPA v skladu z Uredbo (EU) št. […]/2012 [Uredba IPA]. Letna odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo podpori ENI in IPA za te programe, bodo dana na voljo, če programi ustrezno obravnavajo zadevne cilje zunanjega sodelovanja.

Take regije so regije na ravni NUTS 2 ali enakovredne regije.

Take regije so regije, enakovredne regijam na ravni NUTS 2.

5. Pri medregionalnem sodelovanju podpora iz ESRR zajema celotno ozemlje Unije.

5. Pri medregionalnem sodelovanju podpora iz ESRR zajema celotno ozemlje Unije.

Brez poseganja v člen 19(2) in (3) programi medregionalnega sodelovanja lahko zajemajo celoto ali del ozemlja tretjih držav iz odstavka 4(a) in (b).

Brez poseganja v člen 19(2) in (3) programi medregionalnega sodelovanja lahko zajemajo celoto ali del ozemlja tretjih držav iz odstavka 4(a) in (b).

6. Regije tretjih držav ali ozemelj iz odstavkov 2 in 4 se informativno navedejo v seznamih iz odstavkov 1 in 3.

6. Regije tretjih držav ali ozemelj iz odstavkov 2 in 4 se informativno navedejo v seznamih iz odstavkov 1 in 3.

 

6a. V ustrezno utemeljenih primerih lahko najbolj oddaljene regije za večjo učinkovitost izvajanja programa v enoten program za teritorialno sodelovanje združijo sredstva ESRR, dodeljena za čezmejno in nadnacionalno sodelovanje, kot je navedeno v odstavkih zgoraj, vključno z dodatno dodelitvijo iz člena 4(2), pri čemer upoštevajo veljavna pravila za vsako od teh dodeljenih sredstev.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Viri za evropsko teritorialno sodelovanje

Viri za evropsko teritorialno sodelovanje1

1. Za cilj evropsko teritorialno sodelovanje se nameni 3,48 % skupnih finančnih virov, ki so na voljo za proračunsko obveznost iz skladov za obdobje 2014–2020 in so določeni v členu 83(1) Uredbe (EU) št. […/2012 [Uredba o SD] (tj. skupno 11 700 000 004 EUR); dodelijo se, kot sledi:

1. Za cilj evropsko teritorialno sodelovanje se nameni 7 % skupnih finančnih virov, ki so na voljo za proračunsko obveznost iz skladov za obdobje 2014–2020 in so določeni v členu 83(1) Uredbe (EU) št. […/2012 [Uredba o SD] (tj. skupno XX XXX XXX XXX EUR2); dodelijo se, kot sledi:

(a) 73,24 % (tj. skupaj 8 569 000 003 EUR) za čezmejno sodelovanje;

(a) 74,05 % (tj. skupaj X XXX XXX XXX EUR3) za čezmejno sodelovanje;

(b) 20,78 % (tj. skupaj 2 431 000 001 EUR) za nadnacionalno sodelovanje;

(b) 20,36 % (tj. skupaj X XXX XXX XXX EUR4) za nadnacionalno sodelovanje;

(c) 5,98 % (tj. skupaj 700 000 000 EUR) za medregionalno sodelovanje.

(c) 5,59 % (tj. skupaj XXX XXX XXX EUR5) za medregionalno sodelovanje.

2. Programi sodelovanja, ki vključujejo najbolj oddaljene regije, prejmejo najmanj 150 % podpore ESRR, ki so jo prejeli v obdobju 2007–2013. Poleg tega se 50 000 000 EUR iz dodeljenih sredstev za medregionalno sodelovanje rezervira za sodelovanje najbolj oddaljenih regij. Glede tematske osredotočenosti se za to dodatno dodelitev uporablja člen 5(b).

2. Najbolj oddaljenim regijam se za programe v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje dodeli najmanj 150 % podpore ESRR, ki so jo prejele v obdobju 2007–2013 za programe sodelovanja. Poleg tega se 50 000 000 EUR iz dodeljenih sredstev za medregionalno sodelovanje rezervira za sodelovanje najbolj oddaljenih regij. Glede tematske osredotočenosti se za to dodatno dodelitev uporablja člen 5(1).

3. Komisija z izvedbenimi akti sprejme en sam sklep, v katerem navede seznam vseh programov sodelovanja ter zneske celotne podpore ESRR po programih in dodelitev zneskov za leto 2014 po programih. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

3. Komisija posamezni državi članici sporoči njen delež skupnih zneskov za čezmejno in nadnacionalno sodelovanje iz odstavka 1(a) in (b), in sicer za vsako leto posebej. Na območjih iz drugega pododstavka člena 3(1) in prvega pododstavka člena 3(3) se kot merilo za razčlenitev po državah članicah uporabi prebivalstvo.

Na območjih iz 3. pododstavka člena 3(1) in prvega pododstavka člena 3(3) se kot merilo za letno razčlenitev po državah članicah uporabi prebivalstvo.

Posamezna država članica na podlagi sporočenih zneskov Komisijo obvesti o tem, ali in kako je uporabila možnost prenosa iz člena 4a ter kako je sredstva razporedila med čezmejne in nadnacionalne programe, v katerih sodeluje. Komisija na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice, z izvedbenimi akti sprejme sklep, v katerem določi seznam vseh programov sodelovanja ter navede skupni znesek celotne podpore ESRR za vsak program posebej. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 30(2).

4. Podporo iz ESRR za čezmejne programe in programe za morske bazene v okviru ENI ter za čezmejne programe v okviru IPA določijo Komisija in zadevne države članice.

4. Prispevek iz ESRR za čezmejne programe in programe za morske bazene v okviru ENI ter za čezmejne programe v okviru IPA določijo Komisija in zadevne države članice. Prispevek ESRR za vsako državo članico se naknadno ne prerazporeja med zadevnimi državami članicami.

5. Podpora iz ESRR za posamezne čezmejne programe in programe za morske bazene v okviru ENI in IPA se odobri, če se z ENI in IPA zagotovi najmanj enakovreden znesek. Ta enakovredni znesek je omejen z največjim zneskom iz uredbe ENI ali uredbe IPA.

5. Podpora iz ESRR za posamezne čezmejne programe in programe za morske bazene v okviru ENI in IPA se odobri, če se z ENI in IPA zagotovi najmanj enakovreden znesek. Ta enakovredni znesek je omejen z največjim zneskom iz uredbe ENI ali uredbe IPA.

6. Letna odobrena proračunska sredstva za podporo programom na podlagi instrumentov ENI in IPA iz ESRR se vključijo v ustrezne proračunske vrstice navedenih instrumentov za proračunsko leto 2014.

6. Letna odobrena proračunska sredstva za podporo programom na podlagi instrumentov ENI in IPA iz ESRR se vključijo v ustrezne proračunske vrstice navedenih instrumentov za proračunsko leto 2014.

7. Leta 2015 in leta 2016 se letni prispevek iz ESRR za programe na podlagi instrumentov ENI in IPA, za katere ni bil Komisiji do 30. junija predložen noben program iz čezmejnih programov in programov za morske bazene na podlagi instrumentov ENI in IPA, v skladu z odstavkom 1(a) dodeli programom čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah, v katerih sodeluje zadevna država članica.

7. Leta 2015 in leta 2016 se letni prispevek iz ESRR za programe na podlagi instrumentov ENI in IPA, za katerega ni bil Komisiji do 30. junija predložen noben program iz čezmejnih programov in programov za morske bazene na podlagi instrumentov ENI in IPA ter ki ni bil prerazporejen v drug program, predložen v isti kategoriji programov zunanjega sodelovanja, v skladu z odstavkom 1(a) dodeli programom čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah, v katerih sodelujejo zadevne države članice.

Če po 30. juniju 2017 še vedno delujejo programi iz čezmejnih programov in programov za morske bazene, ki se financirajo z instrumentoma ENI in IPA ter niso bili predloženi Komisiji, se celotna podpora iz ESRR iz odstavka 4 za preostala leta do leta 2020 v skladu z odstavkom 1(a) dodeli programom čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah, v katerih sodelujejo zadevne države članice.

Če po 30. juniju 2017 še vedno delujejo programi iz čezmejnih programov in programov za morske bazene, ki se financirajo z instrumentoma ENI in IPA ter niso bili predloženi Komisiji, se celotna podpora iz ESRR iz odstavka 4, ki ni bila prerazporejena v drug sprejeti program iz iste kategorije programov zunanjega sodelovanja, za preostala leta do leta 2020 v skladu z odstavkom 1(a) dodeli programom čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah, v katerih sodelujejo zadevne države članice.

8. Čezmejni programi in programi za morske bazene iz odstavka 4, ki jih sprejme Komisija, se opustijo, če:

8. Čezmejni programi in programi za morske bazene iz odstavka 4, ki jih sprejme Komisija, se v skladu z veljavnimi pravili in postopki opustijo ali pa se zmanjšajo sredstva za zadevni program, zlasti, če:

(a) nobena partnerska država iz programa ni podpisala zadevnega sporazuma o financiranju do roka iz Uredbe (EU) št. /2012 [Uredba ENI] ali Uredba (EU) št. /2012 [IPA] ali

(a) nobena partnerska država iz programa ni podpisala zadevnega sporazuma o financiranju do roka iz Uredbe (EU) št. /2012 [Uredba ENI] ali Uredbe (EU) št. /2012 [IPA] ali

(b) programa ni mogoče izvesti zaradi težav v odnosih med sodelujočimi državami.

(b) programa ni mogoče izvesti v skladu z načrti zaradi težav v odnosih med sodelujočimi državami.

V tem primeru se podpora iz ESRR iz odstavka 4 v višini neodobrenih letnih obrokov na zahtevo zadevne države članice, ki sodeluje v programu v skladu z odstavkom 1(a) dodeli programom čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah.

V tem primeru se podpora iz ESRR iz odstavka 4 v višini neodobrenih letnih obrokov ali letnih obrokov, odobrenih ter v celoti ali deloma zapadlih v istem proračunskem letu, ki niso bili prerazporejeni v drug program iste kategorije programov zunanjega sodelovanja, na zahtevo zadevne države članice, ki sodeluje v programu v skladu z odstavkom 1(a), dodeli programom čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah.

 

8 a. Komisija Odboru iz člena 143 Uredbe (EU) št. …/2013 [Uredba o SD] predloži letni povzetek finančnega izvajanja čezmejnih programov in programov za morske bazene, ki se financirajo z instrumentom ENI, ter čezmejnih programov, ki se financirajo z instrumentom IPA, h katerim prispeva ESRR v skladu s tem členom.

 

__________

 

1 Proračunski zneski se vstavijo, ko bo doseženo soglasje o večletnem finančnem okviru 2014–2020 in o členu 84 Uredbe o skupnih določbah.

 

2 3 4 5 zneski so odvisni od skupnih finančnih virov, ki so na voljo za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4 a

 

Posamezna država članica lahko največ 15 % dodeljenih finančnih sredstev prenese z enega elementa iz člena 4(1)(a) in (b) na drugega.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Tematska osredotočenost

Tematska osredotočenost

Tematski cilji iz člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] so osredotočeni, kot sledi:

1. Najmanj 80 % sredstev ESRR, dodeljenih za čezmejno sodelovanje in za nadnacionalni program, je osredotočenih na največ 4 tematske cilje, določene v členu 9 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

(a) za vsak program čezmejnega sodelovanja se izberejo največ štirje tematski cilji;

 

(b) za vsak program nadnacionalnega sodelovanja se izberejo največ štirje tematski cilji;

 

(c) za programe medregionalnega sodelovanja se lahko v skladu s členom 2(3)(a) izberejo vsi tematski cilji.

2. Za programe medregionalnega sodelovanja se lahko v skladu s členom 2(3)(a) izberejo vsi tematski cilji.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Iz ESRR se poleg postavk iz člena 5 Uredbe (EU) št. […]/2012 [uredba o ESRR] podpirajo še čezmejna izmenjava človeških virov, objektov in infrastrukture v skladu z različnimi prednostnimi naložbami ter naslednje prednostne naložbe pri tematskih ciljih:

ESRR v okviru svojega obsega delovanja, kot je določen v členu 3 Uredbe (EU) št. […]/2012 [uredba o ESRR], prispeva k tematskim ciljem iz člena 9 Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD] s skupnimi ukrepi v okviru programov čezmejnega, nadnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. Poleg prednostnih naložb, določenih v členu 5 Uredbe (EU) št. […]/2012 [uredba o ESRR], se lahko iz ESRR podpirajo tudi naslednje prednostne naložbe pri tematskih ciljih, navedenih za posamezne elemente evropskega teritorialnega sodelovanja:

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) v okviru čezmejnega sodelovanja:

1a. v okviru čezmejnega sodelovanja:

(i) povezovanje čezmejnih trgov dela, vključno s čezmejno mobilnostjo, skupnimi lokalnimi pobudami na področju zaposlovanja in skupnim usposabljanjem (pri tematskem cilju spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile);

(aa) spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile s:

 

povezovanjem čezmejnih trgov dela, vključno s čezmejno mobilnostjo, skupnimi lokalnimi pobudami na področju zaposlovanja, informacijskimi in svetovalnimi storitvami ter skupnim usposabljanjem;

(ii) spodbujanje čezmejne enakosti spolov in enakih možnosti ter spodbujanje čezmejnega socialnega vključevanja (pri tematskem cilju spodbujanje socialnega vključevanja in boj proti revščini);

(ab) spodbujanje socialnega vključevanja in boj proti revščini s:

 

spodbujanjem enakosti spolov in enakih možnosti ter čezmejnim povezovanjem skupnosti;

(iii) razvijanje in izvajanje skupnih shem za izobraževanje in usposabljanje (pri tematskem cilju vlaganje v spretnosti, izobraževanje in vseživljenjsko učenje);

(ac) vlaganje v spretnosti, izobraževanje in vseživljenjsko učenje z:

 

oblikovanjem in izvajanjem skupnih programov za izobraževanje, poklicno usposabljanje in usposabljanje;

(iv) spodbujanje pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami (pri tematskem cilju krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava);

(ad) krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava s:

 

spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami.

(Opomba za prevajalce: člen 6 – točka (a) v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 6 – odstavek 1a (novo) in njegove točke aa (novo), ab (novo), ac (novo) in ad (novo), omenjene točke pa so tudi spremenjene.)

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) v okviru nadnacionalnega sodelovanja: razvoj in izvajanje makroregionalne strategije in strategije za morske bazene (pri tematskem cilju krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava).

1b. v okviru nadnacionalnega sodelovanja:

 

krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava z:

 

razvojem in usklajevanjem makroregionalnih strategij in strategij za morske bazene.

(Opomba za prevajalce: člen 6 – točka b v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 6 – odstavek 1b (novo).)

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. v okviru medregionalnega sodelovanja:

 

krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava s:

 

(aa) spodbujanjem izmenjave izkušenj za povečanje učinkovitosti programov in ukrepov teritorialnega sodelovanja ter uporabe EZTS (za medregionalno sodelovanje v skladu s členom 2(3c));

 

(ab) krepitvijo baze dokazov, da se poveča učinkovitost kohezijske politike in uresničevanje tematskih ciljev z analizo razvojnih trendov (za medregionalno sodelovanje v skladu s členom 2(3d);

 

(ac) razširjanjem dobre prakse in strokovnega znanja ter koristno uporabo rezultatov izmenjave izkušenj o urbanem razvoju, vključno s povezavami med mesti in podeželjem (za medregionalno sodelovanje v skladu s členom 2(3b)).

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d. ESRR v zvezi s programom PEACE v okviru tematskega cilja spodbujanje socialne vključenosti in boj proti revščini prispeva tudi k spodbujanju socialne in gospodarske stabilnosti v zadevnih regijah, predvsem z ukrepi za spodbujanje kohezije med skupnostmi.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Program sodelovanja sestoji iz prednostnih osi. Prednostna os se nanaša na en sklad, ustreza tematskemu cilju in vključuje eno ali več prednostnih naložb navedenega tematskega cilja v skladu s členoma 5 in 6 te uredbe.

1. Program sodelovanja sestoji iz prednostnih osi. Prednostna os brez poseganja v člen 52 Uredbe št. …/2013 [Uredba o SD] ustreza tematskemu cilju in vključuje eno ali več prednostnih naložb navedenega tematskega cilja v skladu s členoma 5 in 6 te uredbe. Prednostna os lahko v ustrezno utemeljenih primerih po potrebi in z namenom povečati učinek in učinkovitost v tematsko usklajenem in celostnem pristopu k uresničevanju ciljev strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast združi eno ali več dopolnilnih prednostnih naložb iz različnih tematskih ciljev, da bi se dosegel največji možen prispevek k prednostni osi.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Program sodelovanja vsebuje:

2. Program sodelovanja prispeva k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast in k doseganju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije ter vsebuje:

(a) strategijo za prispevek programa sodelovanja k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast, med drugim:

(a) utemeljitev izbire tematskih ciljev, ustreznih naložbenih prednosti in dodelitve sredstev, ob upoštevanju skupnega strateškega okvira; na podlagi analize stanja [...] programskega območja kot celote v smislu potreb in posledično izbrane strategije po potrebi obravnava manjkajoče povezave v čezmejni infrastrukturi, ob upoštevanju rezultatov predhodnega ocenjevanja;

(i) opredelitev potreb pri izzivih v zvezi s celotnim programskim območjem;

 

(ii) utemeljitev izbire tematskih ciljev in ustreznih prednostnih naložb ob upoštevanju skupnega strateškega okvira in rezultatov predhodne ocene;

 

(b) za vsako prednostno os:

(b) za vsako prednostno os, razen za tehnično pomoč:

(i) prednostne naložbe in ustrezne posebne cilje;

(i) prednostne naložbe in ustrezne posebne cilje;

(ii) skupne in posebne kazalnike realizacije in rezultatov, kadar je ustrezno z izhodiščno vrednostjo in merljivo ciljno vrednostjo;

(ii) pričakovane rezultate za vsak konkreten cilj in ustrezne kazalnike rezultatov z izhodiščno in ciljno vrednostjo, po potrebi količinsko opredeljene, v skladu s členom 15, da se okrepi usmerjenost načrtovanja programov v rezultate;

(iii) opis ukrepov, ki jim je podpora namenjena, vključno z opredelitvijo glavnih ciljnih skupin, posebnih območij, in kadar je ustrezno, vrstami upravičencev, ter načrtovano uporabo finančnih instrumentov;

(iii) opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je podpora namenjena v okviru posamezne prednostne naložbe, in njihovega pričakovanega prispevka h konkretnim ciljem iz točke (i), vključno z vodilnimi načeli za izbiro dejavnosti, pa tudi, kjer je ustrezno, opredelitvijo glavnih ciljnih skupin, posebnih območij in vrst upravičencev ter načrtovano uporabo finančnih instrumentov in velikimi projekti;

(iv) ustrezne kategorije ukrepov po nomenklaturi, ki jo sprejme Komisija z izvedbenimi akti po postopku pregleda iz člena 30(3), in okvirno razčlenitev načrtovanih virov;

(iv) skupni in posebni kazalniki realizacije, vključno s količinsko ciljno vrednostjo, ki naj bi prispevali k rezultatom, v skladu s členom 15, in sicer za vsako posamezno prednostno naložbo;

 

(iva) opredelitev faz izvajanja ter finančnih kazalnikov in kazalnikov realizacije, ki naj bi služili kot mejniki in cilji za okvir uspešnosti v skladu s členom 19(1) in Prilogo (xx) Uredbe (EU) št. /2012 [Uredba o SD];

 

(ivb) kjer je primerno povzetek načrtovane uporabe tehnične pomoči, po potrebi vključno z ukrepi za okrepitev upravne zmogljivosti organov, vključenih v upravljanje in nadzor programov in upravičencev, in po potrebi z ukrepi za povečanje upravne zmogljivosti zadevnih partnerjev, ki bodo sodelovali pri izvajanju programov;

 

(ivc) ustrezne kategorije ukrepov na podlagi nomenklature, ki jo sprejme Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 30(3), in okvirno razčlenitev načrtovanih virov;

 

(ba) za vsako prednostno os, ki se nanaša na tehnično pomoč:

 

(ia) posebne cilje;

 

(ib) pričakovane rezultate za vsak konkreten cilj in, kjer je objektivno utemeljeno glede na vsebino ukrepov, ustrezne kazalnike rezultatov z izhodiščno in ciljno vrednostjo v skladu s členom 15;

 

(ic) opis ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihovega pričakovanega prispevka h konkretnim ciljem iz točke (i);

 

(id) kazalnike realizacije, ki naj bi prispevali k rezultatom;

 

(ie) ustrezne kategorije ukrepov na podlagi nomenklature, ki jo sprejme Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda iz člena 143(3) Uredbe št. …/2013 [Uredba o SD], in okvirno razčlenitev načrtovanih virov;

 

(if) točka (ii) se ne uporablja, če prispevek Unije za prednostno os ali osi v zvezi s tehnično pomočjo v okviru operativnega programa ne presega 15 000 000 EUR;

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) prispevek k celostni strategiji teritorialnega razvoja iz pogodbe o partnerstvu, med drugim:

2a. V programu sodelovanja se ob upoštevanju vsebine in ciljev opredeli celostni pristop k teritorialnemu razvoju, med drugim kar zadeva območja iz člena 174(3) PDEU, ob upoštevanju partnerskih sporazumov sodelujočih držav članic in ob prikazu, kako prispeva k izpolnitvi ciljev programa ter kakšni so pričakovani rezultati, pri čemer pa se opredeli, kjer je to primerno, naslednje:

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka c – uvodni del v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2a (novo), je pa tudi spremenjen.)

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2 c. V programu sodelovanja se ob upoštevanju vsebine sporazumov o partnerstvu in institucionalnega okvira držav članic določi tudi naslednje:

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) mehanizme, ki zagotavljajo usklajevanje med skladi, EKSRP, ESPR, drugimi instrumenti financiranja na ravni Unije in držav ter z Evropsko investicijsko banko (EIB);

(aa) mehanizme, ki zagotavljajo učinkovito usklajevanje med skladi, EKSRP, ESPR in drugimi instrumenti financiranja, vključno z usklajevanjem in morebitnim združevanjem z IPE, ENI, ERS in IPA, ter z Evropsko investicijsko banko (EIB), ob upoštevanju določb iz Priloge I k Uredbi (EU) št. …/2013 [Uredba o SD]; kadar države članice in tretje države ali ozemlja sodelujejo v programih sodelovanja, ki vključujejo uporabo odobrenih proračunskih sredstev iz ESRR za najbolj oddaljene regije in sredstev iz ERS, mehanizme za usklajevanje na ustrezni ravni za bolj uspešno usklajevanje pri uporabi teh virov;

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka i v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2c (novo) – točka aa (novo), je pa tudi spremenjen.)

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) kadar je ustrezno, načrtovan celostni pristop k teritorialnemu razvoju mest, podeželja, obalnih območij in območij s posebnimi teritorialnimi značilnostmi, zlasti izvedbene pogoje iz členov 28 in 29 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD];

črtano

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) kadar je ustrezno, seznam mest, kjer naj bi se izvajali celostni ukrepi za trajnostni razvoj mest, in okvirno letno dodelitev podpore ESRR za te ukrepe;

(ab) načela za opredelitev mestnih območij, kjer naj bi se izvajali celostni ukrepi za trajnostni razvoj mest, in okvirno dodelitev podpore ESRR za te ukrepe;

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka iii v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2a (novo) – točka ab (novo), ki je tudi spremenjen.)

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 a (novo) – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac) pristop k uporabi instrumenta celostne teritorialne naložbe, razen v primerih pod točko (b), in okvirni znesek finančnih sredstev, ki se mu dodeli iz vsake prednostne osi;

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) opredelitev območij, na katerih se bo izvajal lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost;

(aa) pristop k uporabi instrumentov lokalnega razvoja pod vodstvom skupnosti in načel za opredelitev področij, na katerih se bo izvajal;

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka iv v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2a (novo) – točka aa (novo), poleg tega je spremenjen.)

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) kadar je ustrezno, prispevek načrtovanih ukrepov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene;

(ad) kadar države članice in regije sodelujejo v makroregionalnih strategijah in strategijah za morske bazene, prispevek načrtovanih ukrepov k tem strategijam glede na potrebe programskega območja, kot ga opredelijo zadevne države članice, in ob upoštevanju, kjer je to ustrezno, strateško pomembnih projektov, opredeljenih v posameznih strategijah.

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka c – točka v v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2a (novo) – točka ad (novo), poleg tega je spremenjen.)

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) ureditev za zagotovitev uspešnega izvajanja skladov, med drugim:

črtano

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) okvir uspešnosti v skladu s členom 19(1) Uredbe (EU) št. /2012 [Uredba o SD];

črtano

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 7 – Člen 7 – odstavek 2 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) ukrepe za vključitev partnerjev v pripravo programa sodelovanja in vlogo partnerjev pri izvajanju, spremljanju in ocenjevanju programa sodelovanja;

(ac) ukrepe za vključitev partnerjev iz člena 5 Uredbe (EU) št. … /2013 [Uredba o SD] v pripravo programa sodelovanja, ter vlogo teh partnerjev pri pripravi in izvajanju […] programa sodelovanja, vključno z njihovo vključitvijo v odbor za spremljanje;

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka d – točka ii v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2b (novo) – točka ac (novo).)

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka e – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) oceno upravnega bremena za upravičence in ukrepe, s katerimi se načrtuje njihovo zmanjšanje, s cilji;

(ab) povzetek ocene upravnega bremena za upravičence in po potrebi načrtovane ukrepe skupaj z okvirnim časovnim okvirom za zmanjšanje upravnega bremena.

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka e – točka ii v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2c (novo) – točka ab (novo), poleg tega je spremenjen.)

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka e – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) seznam velikih projektov, katerih predvideni začetni datum za izvajanje glavnih del je pred 1. januarjem 2018;

(cb) seznam velikih projektov, za katere se izvajanje načrtuje med programskim obdobjem;

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka e – točka iii v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2 – točka cb (novo).)

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) finančni načrt z dvema preglednicama (brez delitve po sodelujočih državah članicah):

(ca) finančni načrt z dvema preglednicama (brez delitve po sodelujočih državah članicah):

(i) preglednico, v kateri je v skladu s členi 53, 110 in 111 Uredbe (EU) št. /2012 [Uredba o SD] za vsako leto naveden znesek skupnih odobrenih finančnih sredstev, predvidenih za podporo iz ESRR;

(i) preglednico, v kateri je v skladu s pravili o stopnjah sofinanciranja iz členov 53, 110 in 111 Uredbe (EU) št./2012 [Uredba o SD] za vsako leto naveden znesek skupnih odobrenih finančnih sredstev, predvidenih za podporo iz ESRR;

(ii) preglednico, v kateri je za celotno programsko obdobje za program sodelovanja ter za vsako prednostno os naveden znesek skupno odobrenih finančnih sredstev za podporo iz ESRR in nacionalno sofinanciranje. Kadar nacionalno sofinanciranje sestavljata javno in zasebno sofinanciranje, se v preglednici navede okvirna razčlenitev med javnim in zasebnim delom. V njej se informativno navede predvidena udeležba EIB;

(ii) preglednico, v kateri je za celotno programsko obdobje za program sodelovanja ter za vsako prednostno os naveden znesek skupno odobrenih finančnih sredstev za podporo iz ESRR in nacionalno sofinanciranje. Za prednostne osi, ki združujejo prednostne naložbe iz različnih tematskih ciljev, je v preglednici za vse ustrezne tematske cilje naveden znesek skupnih odobrenih finančnih sredstev in nacionalnega sofinanciranja. Kadar nacionalno sofinanciranje sestavljata javno in zasebno sofinanciranje, se v preglednici navede okvirna razčlenitev med javnim in zasebnim delom. V njej se informativno navedeta morebitni prispevek tretjih držav, ki sodelujejo v programu, in predvidena udeležba EIB;

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka f – uvodni del (skupaj s točkama i in ii) v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2 – točka ca (novo), poleg tega sta točki i in ii spremenjeni.)

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V operativnem programu se opredelijo:

(g) izvedbene določbe za program sodelovanja:

(aa) izvedbene določbe za program sodelovanja, ki vključujejo:

(i) opredelitev organa za akreditacijo, organa upravljanja in revizijskega organa;

(i) opredelitev organa upravljanja, organa za potrjevanje, kadar je to ustrezno, in revizijskega organa;

(ii) imenovani organ ali organi za izvajanje nalog nadzora;

(ii) imenovani organ ali organi za izvajanje nalog nadzora;

(iii) imenovani organ ali organi, pristojni za izvajanje revizijskih nalog;

(iii) organ ali organe, določene kot pristojne za izvajanje revizijskih nalog;

(iv) postopek za ustanovitev skupnega sekretariata;

(iv) postopek za ustanovitev skupnega sekretariata;

(v) kratek opis ureditve upravljanja in nadzora;

(v) kratek opis ureditve upravljanja in nadzora;

(vi) porazdelitev odgovornosti med sodelujoče države članice pri finančnih popravkih, ki jih naloži organ upravljanja ali Komisija.

(vi) porazdelitev odgovornosti med sodelujoče države članice pri finančnih popravkih, ki jih naloži organ upravljanja ali Komisija.

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – točka g – uvodni del v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2b (novo) – točka a.)

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije, zahtevane v točkah (a) do (d), se prilagodijo posebni naravi programov sodelovanja iz člena 2(3)(b), (c) in (d) te uredbe.

Informacije, zahtevane v točkah 2(a) in (b)(i–vi), 3 in 5(a), se prilagodijo posebni naravi programov sodelovanja iz člena 2(3)(b), (c) in (d) te uredbe.

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2b (novo) – pododstavek 1.)

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije, zahtevane v točkah (e)(ii) in (iii), se ne vključijo v programe sodelovanja iz člena 2(3)(b), (c) in (d) te uredbe.

Informacije, zahtevane v točkah (2)(e) in (5)(b), se ne vključijo v programe sodelovanja iz člena 2(3)(c) in (d) te uredbe.

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3 v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2b (novo) – pododstavek 2.)

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 7 - Člen 7 - odstavek 2 b (novo) – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) organ, kateremu Komisija nakazuje izplačila;

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Vsak program sodelovanja vsebuje:

2d. Vsak program sodelovanja, kjer je to ustrezno in glede na oceno zadevnih držav članic, v kateri ustrezno utemeljijo primernost vsebine in ciljev programa, vsebuje:

(i) opis posebnih ukrepov za upoštevanje okoljevarstvenih zahtev, učinkovite izrabe virov, blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj pri izbiri dejavnosti;

(aa) opis posebnih ukrepov za upoštevanje okoljevarstvenih zahtev, učinkovite izrabe virov, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, pripravljenosti na nesreče ter preprečevanja in obvladovanja tveganj pri izbiri dejavnosti;

(ii) opis posebnih ukrepov za spodbujanje enakih možnosti in boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med pripravo, oblikovanjem in izvajanjem programa sodelovanja, zlasti v zvezi z dostopom do financiranja ob upoštevanju potreb različnih ciljnih skupin, ki jim grozi taka diskriminacija, in posebno zahtev za zagotovitev dostopnosti invalidnim osebam;

(ab) opis posebnih ukrepov za spodbujanje enakih možnosti in boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med pripravo, oblikovanjem in izvajanjem programa sodelovanja, zlasti v zvezi z dostopom do financiranja ob upoštevanju potreb različnih ciljnih skupin, ki jim grozi taka diskriminacija, in posebno zahtev za zagotovitev dostopnosti invalidom;

(iii) opis njegovega prispevka k spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami, ter kadar je ustrezno, ureditev za zagotovitev vključitve vidika enakosti spolov v program in njegovo izvajanje.

(ac) opis njegovega prispevka k spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter, kadar je ustrezno, ureditev za zagotovitev vključitve vidika enakosti spolov na ravni operativnega programa in njegovega izvajanja.

 

Države članice skupaj s predlogom za program sodelovanja predložijo mnenje nacionalnih organov za spodbujanje enakosti o ukrepih iz točk (ii) in (iii).

 

Prvi in drugi pododstavek se ne uporabljata za programe sodelovanja iz člena 2(3)(b), (c) in (d).

Prvi in drugi pododstavek se ne uporabljata za programe sodelovanja iz člena 2(3)(b), (c) in (d).

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 3 – točke i, ii in iii v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2d (novo) – točke aa (novo), ab (novo) in ac (novo), poleg tega je spremenjen.)

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. V programih sodelovanja iz člena 2(3)(c) in (d) se določijo upravičenec ali upravičenci takega programa sodelovanja, navede pa se lahko tudi postopek odobritve.

2e. V programih sodelovanja iz člena 2(3)(c) in (d) se določijo upravičenec ali upravičenci takega programa sodelovanja, navede pa se lahko tudi postopek odobritve.

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 4 v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2e (novo).)

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Sodelujoče države članice in tretje države ali ozemlja, kadar je ustrezno, pisno potrdijo, da se strinjajo z vsebino programa sodelovanja, preden se ta predloži Komisiji. S tem se vse sodelujoče države članice tudi zavežejo, da bodo zagotovile potrebno sofinanciranje za njegovo izvedbo.

2f. Sodelujoče države članice in tretje države ali ozemlja, potem ko so sprejela povabilo k sodelovanju v programu sodelovanja, kadar je ustrezno, pisno potrdijo, da se strinjajo z vsebino programa sodelovanja, preden se ta predloži Komisiji. S tem se vse sodelujoče države članice in, kadar je to ustrezno, tretje države ali območja, tudi zavežejo, da bodo zagotovile potrebno sofinanciranje za njegovo izvedbo, tretje države ali ozemlja pa se zavežejo, da bodo po potrebi zagotovila finančni prispevek.

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 5 v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2f (novo).)

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Države članice pripravijo osnutke programov sodelovanja po vzorcu, ki ga sprejme Komisija.

2g. Sodelujoče države članice in tretje države ali ozemlja, potem ko so sprejela povabilo k sodelovanju v programu sodelovanja, pripravijo osnutke programov sodelovanja po vzorcu, ki ga sprejme Komisija. Z odstopanjem od odstavka 5 se v primeru programov sodelovanja z najbolj oddaljenimi regijami in tretjimi državami zadevne države članice posvetujejo z ustreznimi tretjimi državami, preden Komisiji predložijo programe. V tem primeru se lahko dogovori o vsebini programov sodelovanja in morebitnih prispevkih tretjih držav vključijo v uradno potrjene zapisnike posvetovalnih sestankov s tretjimi državami ali posvetovanj v okviru organizacij za regionalno sodelovanje.

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 6 v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 7 – odstavek 2g (novo).)

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija z izvedbenimi akti sprejme vzorec. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

2h. Komisija z izvedbenimi akti sprejme vzorec. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

(Opomba za prevajalce: člen 7 – odstavek 7 v besedilu Komisije je v predlogu spremembe člen 7 – odstavek 2h (novo).)

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2i. Komisija z izvedbenimi akti sprejme sklep, s katerim odobri vse elemente (vključno z njihovimi morebitnimi prihodnjimi spremembami), ki spadajo v ta člen, razen tistih, ki spadajo v odstavke (2)(b)(vii) in (e), 4(a)(i) in (c) ter (5) in (6) tega člena, ki ostajajo v pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2j. Organ upravljanja o vsakem sklepu o spremembi elementov programa sodelovanja, ki jih ne zajema sklep Komisije v skladu z odstavkom 11, uradno obvesti Komisijo v enem mesecu od datuma sklepa. V sklepu je določen datum začetka njegove veljavnosti, ki ne sme biti zgodnejši od datuma njegovega sprejetja.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za programe sodelovanja je posredniški organ za upravljanje in izvajanje celostne teritorialne naložbe iz člena 99(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] EZTS ali druga pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo ene od sodelujočih držav, če jo ustanovijo javni organi iz najmanj dveh sodelujočih držav.

Za programe sodelovanja je posredniški organ za upravljanje in izvajanje celostne teritorialne naložbe iz člena 99(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo ene od sodelujočih držav, če jo ustanovijo javni organi iz najmanj dveh sodelujočih držav, ali EZTS.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Izbira dejavnosti

Izbira dejavnosti

1. Dejavnosti v okviru programov sodelovanja izbere odbor za spremljanje iz člena 41 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

1. Dejavnosti v okviru programov sodelovanja izbere odbor za spremljanje iz člena 41 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD]. Odbor za spremljanje lahko ustanovi usmerjevalni odbor, ki pod njegovo odgovornostjo izbira dejavnosti.

2. Dejavnosti, izbrane v okviru čezmejnega in nadnacionalnega sodelovanja, vključujejo upravičence iz najmanj dveh sodelujočih držav, od tega je vsaj eden iz države članice. Dejavnost se lahko izvaja samo v eni državi, če koristi programskemu območju.

2. Dejavnosti, izbrane v okviru čezmejnega in nadnacionalnega sodelovanja, vključujejo upravičence iz najmanj dveh sodelujočih držav, od tega je vsaj eden iz države članice. Dejavnost se lahko izvaja samo v eni državi, če ima čezmejne ali nadnacionalne učinke in koristi.

Dejavnosti, ki se nanašajo na medregionalno sodelovanje iz člena 2(3)(a) in (b), vključujejo upravičence iz najmanj treh držav, od katerih sta najmanj dve državi članici.

Dejavnosti, ki se nanašajo na medregionalno sodelovanje iz člena 2(3)(a) in (b), vključujejo upravičence iz najmanj treh držav, od katerih sta najmanj dve državi članici.

 

Navedeni pogoji ne veljajo za dejavnosti v okviru kakršnega koli čezmejnega programa med Severno Irsko in mejnimi okrožji Irske v podporo miru in spravi, kakor je navedeno v členu 6(c).

3. Ne glede na odstavek 2 se lahko EZTS ali druga pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo ene od sodelujočih držav, prijavita kot edini upravičenec za dejavnost, če so ju za čezmejno in nadnacionalno sodelovanje ustanovili javni organi iz najmanj dveh sodelujočih držav, pri medregionalnem sodelovanju pa iz najmanj treh sodelujočih držav.

3. Ne glede na odstavek 2 se lahko EZTS ali druga pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo ene od sodelujočih držav, prijavita kot edini upravičenec za dejavnost, če so ju za čezmejno in nadnacionalno sodelovanje ustanovili javni organi iz najmanj dveh sodelujočih držav, pri medregionalnem sodelovanju pa iz najmanj treh sodelujočih držav.

4. Upravičenci sodelujejo pri razvoju, izvajanju, zagotavljanju osebja in financiranju dejavnosti.

4. Upravičenci sodelujejo pri razvoju in izvajanju dejavnosti. Poleg tega sodelujejo pri zagotavljanju osebja ali financiranju dejavnosti ali pri obojem.

 

Za dejavnosti v programih med najbolj oddaljenimi regijami ter tretjimi državami in ozemlji se od upravičencev zahteva, da sodelujejo samo na dveh področjih, navedenih v prvem pododstavku.

5. Organ upravljanja glavnemu ali edinemu upravičencu za vsako dejavnost predloži dokument, v katerem so določeni pogoji za podporo dejavnosti, vključno s posebnimi zahtevami za izdelke ali storitve, ki se zagotovijo v okviru dejavnosti, finančnim načrtom in rokom za izvedbo.

5. Organ upravljanja glavnemu ali edinemu upravičencu za vsako dejavnost predloži dokument, v katerem so določeni pogoji za podporo dejavnosti, vključno s posebnimi zahtevami za izdelke ali storitve, ki se zagotovijo v okviru dejavnosti, finančnim načrtom in rokom za izvedbo.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ne glede na odstavek 2 se lahko EZTS ali druga pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo ene od sodelujočih držav, prijavita kot edini upravičenec za dejavnost, če so ju za čezmejno in nadnacionalno sodelovanje ustanovili javni organi iz najmanj dveh sodelujočih držav, pri medregionalnem sodelovanju pa iz najmanj treh sodelujočih držav.

3. Ne glede na odstavek 2 se lahko EZTS ali druga pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonodajo ene od sodelujočih držav, prijavita kot edini upravičenec za dejavnost, če so ju za čezmejno in nadnacionalno sodelovanje ustanovili javni organi iz najmanj dveh sodelujočih držav, pri medregionalnem sodelovanju pa iz najmanj treh sodelujočih držav.

 

Pravna oseba, ki izvaja finančni instrument ali, če je primerno, sklad skladov, je lahko edini upravičenec dejavnosti, ne da bi izpolnjevala zahteve za svojo sestavo iz prvega pododstavka.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

Člen 12

Upravičenci

Upravičenci

1. Če ima dejavnost iz programa sodelovanja dva ali več upravičencev, vsi upravičenci enega od njih imenujejo za glavnega upravičenca.

1. Če ima dejavnost iz programa sodelovanja dva ali več upravičencev, vsi upravičenci enega od njih imenujejo za glavnega upravičenca.

2. Glavni upravičenec izvaja naslednje naloge:

2. Glavni upravičenec izvaja naslednje naloge:

(a) z drugimi upravičenci sklene sporazum, ki vsebuje določbe, s katerimi se med drugim jamči dobro finančno upravljanje sredstev, dodeljenih dejavnosti, vključno z ureditvami za izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov;

(a) z drugimi upravičenci sklene sporazum, ki vsebuje določbe, s katerimi se med drugim jamči dobro finančno upravljanje sredstev, dodeljenih dejavnosti, vključno z ureditvami za izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov;

(b) prevzame odgovornost za zagotovitev izvedbe celotne dejavnosti;

(b) prevzame odgovornost za zagotovitev izvedbe celotne dejavnosti;

(c) zagotovi, da so izdatki, ki jih predložijo vsi upravičenci, nastali pri izvajanju dejavnosti in ustrezajo ukrepom, o katerih so se skupaj dogovorili vsi upravičenci;

(c) zagotovi, da so izdatki, ki jih predložijo vsi upravičenci, nastali pri izvajanju dejavnosti in ustrezajo ukrepom, o katerih so se skupaj dogovorili vsi upravičenci, ter so v skladu z dokumentom, ki ga predloži organ upravljanja, kakor je določeno v členu 11(5);

(d) preveri, ali je izdatke, ki so jih predložili drugi upravičenci, potrdil nadzornik (ali nadzorniki), kadar takega preverjanja ne opravi organ upravljanja v skladu s členom 22(3).

(d) zagotovi, da je izdatke, ki so jih predložili drugi upravičenci, preveril nadzornik ali da so jih preverili nadzorniki, kadar takega preverjanja ne opravi organ upravljanja v skladu s členom 22(3).

3. Glavni upravičenec zagotovi, da drugi upravičenci čim prej in v celoti prejmejo celotni znesek javne podpore. Noben znesek se ne odšteje ali zadrži niti se ne obračuna nobena posebna ali druga dajatev z enakovrednim učinkom, zaradi katere bi se znižali navedeni zneski za druge upravičence.

3. Če v ureditvi v skladu s členom 12(2) ni določeno drugače, glavni upravičenec zagotovi, da drugi upravičenci čim prej in v celoti prejmejo celotni znesek prispevka iz sklada. Noben znesek se ne odšteje ali zadrži niti se ne obračuna nobena posebna ali druga dajatev z enakovrednim učinkom, zaradi katere bi se znižali navedeni zneski za druge upravičence.

4. Glavni upravičenci imajo sedež v državi članici, edini upravičenci pa so v njej registrirani.

4. Glavni upravičenci imajo sedež v državi članici, ki sodeluje v programu sodelovanja. Države članice in tretje države ali ozemlja, ki sodelujejo v programu sodelovanja, se lahko dogovorijo, da ima glavni upravičenec sedež v tretji državi ali ozemlju, ki sodeluje v tem programu sodelovanja, če je organ upravljanja prepričan, da glavni upravičenec zmore izvajati naloge iz odstavkov 2 in 3 tega člena in da so izpolnjene zahteve glede upravljanja, pregledov in revizij.

 

Edini upravičenci so registrirani v državi članici, ki sodeluje v programu sodelovanja. Lahko so registrirani v državi članici, ki ne sodeluje v programu, če se spoštujejo pogoji iz člena 11(3).

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Poročila o izvajanju

Poročila o izvajanju

1. Organ upravljanja do 30. aprila 2016 in do 30. aprila vsakega naslednjega leta do vključno leta 2022 predloži Komisiji letno poročilo v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD]. Poročilo, predloženo leta 2016, zajame finančni leti 2014 in 2015 ter obdobje med začetkom upravičenosti izdatkov in 31. decembrom 2013.

1. Organ upravljanja do 31. maja 2016 in do 31. maja vsakega naslednjega leta do vključno leta 2022 predloži Komisiji letno poročilo v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD]. Poročilo, predloženo leta 2016, zajame finančni leti 2014 in 2015 ter obdobje med začetkom upravičenosti izdatkov in 31. decembrom 20131.

 

1a. Za poročili, ki se predložita v letih 2017 in 2019, je rok iz odstavka 1 30. junij.

2. Letna poročila o izvajanju vsebujejo informacije o:

2. Letna poročila o izvajanju vsebujejo informacije o:

(a) izvajanju programa sodelovanja v skladu s členom 44(2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD];

(a) izvajanju programa sodelovanja v skladu s členom 44(2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD];

(b) napredku pri pripravi in izvajanju večjih projektov ter skupnih akcijskih načrtov.

(b) kadar je ustrezno, napredku pri pripravi in izvajanju večjih projektov ter skupnih akcijskih načrtov.

3. V letnih poročilih o izvajanju, predloženih leta 2017 in 2019, se navedejo in ocenijo predpisane informacije iz člena 44(3) in (4) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] ter informacije iz odstavka 2 skupaj z:

3. V letnih poročilih o izvajanju, predloženih leta 2017 in 2019, se navedejo in ocenijo predpisane informacije iz člena 44(3) in (4) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] ter informacije iz odstavka 2, skupaj z informacijami o zadevah, navedenih pod točkami (c), (f) in (h), glede na vsebino in cilje programov sodelovanja pa se lahko dodajo tudi informacije o drugih spodaj navedenih zadevah:

(a) napredkom pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno s trajnostnim razvojem mest in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa;

(a) napredku pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno s trajnostnim razvojem mest in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru programa sodelovanja;

(b) napredkom pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev za upravljanje in uporabo ESRR;

(b) napredku pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev za upravljanje in uporabo ESRR;

 

(ba) kadar je ustrezno, prispevku za makroregionalne strategije in strategije za morske bazene;

(c) napredkom pri izvajanju ocenjevalnega načrta in nadaljnjem spremljanju ugotovitev pri ocenah;

(c) napredku pri izvajanju ocenjevalnega načrta in nadaljnjem spremljanju ugotovitev pri ocenah;

(d) posebnimi ukrepi, sprejetimi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, vključno z dostopnostjo za invalidne osebe, ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in dejavnosti;

(d) posebnih ukrepih, sprejetih za spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami ter spodbujanje nediskriminacije, zlasti dostopnosti za invalidne osebe, ter ureditvi, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v program in dejavnosti sodelovanja;

 

(e) ukrepi za spodbujanje trajnostnega razvoja;

(e) ukrepih za spodbujanje trajnostnega razvoja;

(f) rezultati informiranja in obveščanja javnosti pri strategiji komuniciranja;

(f) rezultatih informiranja in obveščanja javnosti pri strategiji komuniciranja;

(g) napredkom pri izvajanju ukrepov na področij socialnih inovacij, kadar je ustrezno;

(g) napredku pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij;

(h) vključitvijo partnerjev v izvajanje, spremljanje in ocenjevanje programa sodelovanja.

(h) vključitvi partnerjev v izvajanje, spremljanje in ocenjevanje programa sodelovanja.

4. Letna in končna poročila o izvajanju se pripravijo po vzorcih, ki jih sprejme Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

4. Letna in končna poročila o izvajanju se pripravijo po vzorcih, ki jih sprejme Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 143 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

 

______________

 

1 Odvisno od uskladitve z izidom razprav o členu 101 Uredbe o skupnih določbah.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se sestanki za letno poročilo ne organizirajo v skladu s členom 45(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], se letno poročilo lahko opravi pisno.

Sestanek za letni pregled se organizira v skladu s členom 45 Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD].

 

Kadar se sestanki za letni pregled ne organizirajo v skladu s členom 45(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], se lahko letni pregled opravi pisno.

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupni kazalniki iz Priloge k tej uredbi se uporabljajo, kadar je ustrezno in v skladu s členom 24(3) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD]. Izhodišče zanje se določi pri nič in zbirni cilji se določijo za leto 2022.

1. Skupni kazalniki realizacije iz Priloge k tej uredbi, kazalniki rezultatov za posamezne programe in, kadar je ustrezno, kazalniki realizacije za posamezne programe se uporabljajo v skladu s členom 24(3) ter členom 7(2)(b)(ii) in (iv) te uredbe.

Za kazalnike realizacije za posamezne programe se izhodišče določi pri nič in zbirni cilji se določijo za leto 2022.

2. Za skupne kazalnike realizacije in kazalnike realizacije za posamezne programe se izhodišče določi pri nič. Zbirne količinsko opredeljene ciljne vrednosti za te kazalnike se določijo za leto 2022.

Za kazalnike rezultatov za posamezne programe se kot izhodišče uporabijo najnovejši razpoložljivi podatki in cilji se določijo za leto 2022, izrazijo pa se lahko količinsko ali kakovostno.

3. Za kazalnike rezultatov za posamezne programe, ki se nanašajo na prednostne naložbe, se za izhodišče uporabijo najnovejši razpoložljivi podatki, cilji pa se določijo za leto 2022. Cilji se lahko izrazijo količinsko ali kakovostno.

 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranega akta v skladu s členom 29 v zvezi s spremembo seznama skupnih kazalnikov realizacije v prilogi k tej uredbi zaradi prilagoditve, kjer je upravičeno, da se zagotovi učinkovita ocena napredka pri izvajanju programa.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Znesek ESRR, dodeljen za tehnično pomoč, je omejen na 6 % skupnega zneska, ki se dodeli programom sodelovanja, vendar znaša najmanj 1 500 000 EUR.

Znesek ESRR, dodeljen za tehnično pomoč, je omejen na 6 % skupnega zneska, ki se dodeli programu sodelovanja. Za programe, pri katerih skupna dodeljena sredstva ne presegajo 50 000 000 EUR, je znesek ESRR, dodeljen za tehnično pomoč, omejen na 7 % skupnega dodeljenega zneska, vendar znaša najmanj 1 500 000 EUR in največ 3 000 000 EUR.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija se pooblasti, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 29 za določitev dodatnih posebnih pravil za upravičenost izdatkov pri programih sodelovanja.

1. Komisija v skladu s členom 29 sprejme delegirane akte, s katerimi določi posebna pravila za upravičenost izdatkov pri programih sodelovanja, kar zadeva stroške za osebje, pisarniške in upravne izdatke, potne in namestitvene stroške, stroške zunanjih strokovnih mnenj in storitvene stroške ter izdatke za opremo. Komisija v štirih mesecih od sprejetja te uredbe Evropski parlament in Svet hkrati uradno obvesti o delegiranih aktih, sprejetih v skladu s členom 29.

2. Brez poseganja v pravila za upravičenost, ki so določena na podlagi členov 55 do 61 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], Uredbi (EU) št. […]/2012 [ESRR] ali tej uredbi oziroma na njihovi podlagi, odbor za spremljanje določi pravila za upravičenost za celotni program sodelovanja.

2. Brez poseganja v pravila za upravičenost, določena ali utemeljena v členih 55 do 61 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], Uredbi (EU) št. […]/2012 [ESRR], tej uredbi ali delegiranih aktih iz odstavka (1), države članice, ki sodelujejo v odboru za spremljanje, določijo dodatna pravila za upravičenost za celotni program sodelovanja.

3. Za zadeve, ki jih ne zajemajo pravila za upravičenost, ki so določena na podlagi členov 55 do 61 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], Uredbi (EU) št. […]/2012 [ESRR] ali tej uredbi oziroma na njihovi podlagi ali jih določi odbor za spremljanje, se uporabljajo nacionalna pravila države, v kateri izdatki nastanejo.

3. Za zadeve, ki jih ne zajemajo pravila za upravičenost, ki so določena ali utemeljena v členih 55 do 61 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], Uredbi (EU) št. […]/2012 [ESRR], delegiranih aktih iz odstavka (1) ali pravilih, ki jih v skladu z odstavkom (2) skupaj določijo sodelujoče države članice, se uporabljajo nacionalna pravila države članice, v kateri izdatki nastanejo.

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Stroški za osebje pri dejavnosti se lahko izračunajo kot pavšalni znesek v višini do 15 % neposrednih stroškov, ki niso stroški za osebje pri navedeni dejavnosti.

Stroški za osebje pri dejavnosti se lahko izračunajo kot pavšalni znesek v višini do 20 % neposrednih stroškov, ki niso stroški za osebje pri navedeni dejavnosti.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Izdatki za dejavnosti pri spodbujanju in krepitvi zmogljivosti lahko nastanejo zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2(a) in 2(c).

3. Izdatki za dejavnosti v zvezi s tehnično pomočjo ali spodbujanjem in krepitvijo zmogljivosti lahko nastanejo zunaj dela programskega območja, ki pripada Uniji, če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2(a) in 2(c).

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice, ki sodelujejo v programu sodelovanja, imenujejo en sam organ upravljanja za namene člena 113(1) in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] in en sam revizijski organ za namene člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti državi članici.

1. Države članice, ki sodelujejo v programu sodelovanja, določijo en sam organ upravljanja za namene člena 113(1) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], en sam organ za potrjevanje za namene člena 113(2) navedene uredbe in en sam revizijski organ za namene člena 113(4) navedene uredbe. Organ upravljanja in revizijski organ sta v isti državi članici.

 

Države članice, ki sodelujejo v programu sodelovanja, lahko določijo, da organ upravljanja opravlja naloge organa za potrjevanje. Takšna določitev ne posega v porazdelitev odgovornosti v zvezi z uporabo finančnih popravkov med sodelujoče države članice, kot je določeno v programu sodelovanja.

2. Organ upravljanja prejme plačila, ki jih opravi Komisija, in opravi plačila glavnemu upravičencu v skladu s členom 122 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

2. Organ za potrjevanje prejme plačila, ki jih opravi Komisija, in praviloma opravi plačila glavnemu upravičencu v skladu s členom 122 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Organ upravljanja programa sodelovanja opravlja naloge organa upravljanja in organa za potrjevanje iz členov 114 in 115 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

1. Organ upravljanja programa sodelovanja opravlja naloge iz člena 114 Uredbe (EU) št.[…]/2012 [Uredba o SD], brez poseganja v odstavek 4 tega člena.

2. Organ upravljanja po posvetovanju z državami članicami in katerimi koli tretjimi državami, ki sodelujejo v programu sodelovanja, ustanovi skupni sekretariat.

2. Organ upravljanja po posvetovanju z državami članicami in katerimi koli tretjimi državami, ki sodelujejo v programu sodelovanja, ustanovi skupni sekretariat.

Skupni sekretariat pomaga organu upravljanja in odboru za spremljanje pri izvajanju njunih zadevnih nalog. Skupni sekretariat tudi obvešča potencialne upravičence o možnostih financiranja v okviru programov sodelovanja in upravičencem pomaga pri izvajanju dejavnosti.

Skupni sekretariat pomaga organu upravljanja in odboru za spremljanje pri izvajanju njunih zadevnih nalog. Skupni sekretariat tudi obvešča potencialne upravičence o možnostih financiranja v okviru programov sodelovanja in upravičencem pomaga pri izvajanju dejavnosti.

3. Preverjanja v skladu s členom 114(4)(a) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] izvaja organ upravljanja za celotno programsko območje, kadar je organ upravljanja EZTS.

3. Če je organ upravljanja EZTS, preverjanja v skladu s členom 114(4)(a) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] vsaj za tiste države članice in tretje države, iz katerih so člani, ki sodelujejo v EZTS, izvaja organ upravljanja oziroma je zanje odgovoren.

4. Če organ upravljanja ne more izvajati preverjanj iz člena 114(4)(a) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] na celotnem programskem območju, vsaka država članica ali tretja država imenuje organ ali osebo, odgovorno za izvajanje teh preverjanj za upravičence na svojem ozemlju (v nadaljnjem besedilu: nadzornik ali nadzorniki).

4. Če organ upravljanja ne izvaja preverjanj iz člena 114(4)(a) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] na celotnem programskem območju ali ne izvaja preverjanj za tiste države članice in tretje države, iz katerih so člani, ki sodelujejo v EZTS v skladu z odstavkom 3, oziroma zanje ni odgovoren, vsaka država članica ali tretja država, če je sprejela povabilo k sodelovanju v programu sodelovanja, imenuje organ ali osebo, odgovorno za izvajanje teh preverjanj za upravičence na svojem ozemlju (v nadaljnjem besedilu: nadzornik ali nadzorniki). Pri tem se organ upravljanja prepriča, da je imenovani nadzornik preveril izdatke vsakega upravičenca, ki sodeluje pri dejavnosti. Vsaka država članica zagotovi, da je izdatke mogoče preveriti v treh mesecih od dneva, ko upravičenec predloži dokumente.

Navedeni nadzorniki so po možnosti isti organi, ki so odgovorni za izvajanje takih preverjanj za operativne programe pri cilju naložbe za rast in nova delovna mesta, pri tretjih državah pa za izvajanje primerljivih preverjanj na podlagi instrumentov zunanjih politik Unije.

Navedeni nadzorniki so lahko isti organi, ki so odgovorni za izvajanje takih preverjanj za operativne programe pri cilju naložbe za rast in nova delovna mesta, pri tretjih državah pa za izvajanje primerljivih preverjanj na podlagi instrumentov zunanjih politik Unije.

Vsaka država članica ali tretja država je odgovorna za preverjanja, ki se opravijo na njenem ozemlju.

Vsaka država članica ali tretja država, če je sprejela povabilo k sodelovanju v programu sodelovanja, je odgovorna za preverjanja, ki se opravijo na njenem ozemlju.

Če je mogoče izvedbo sofinanciranih izdelkov ali storitev preveriti samo v zvezi s celotno dejavnostjo, preverjanje opravi organ upravljanja ali nadzornik države članice, v kateri ima glavni upravičenec sedež.

Če je mogoče izvedbo sofinanciranih izdelkov ali storitev preveriti samo v zvezi s celotno dejavnostjo, preverjanje opravi organ upravljanja ali nadzornik države članice, v kateri ima glavni upravičenec sedež.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 22a

 

Naloge organa za potrjevanje

 

Organ za potrjevanje programa sodelovanja opravlja naloge, določene v členu 115 Uredbe (EU) št. […]/2013 [Uredba o SD].

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar revizijski organ nima pooblastil iz odstavka 1, mu pomaga skupina revizorjev, ki jo sestavljajo po en predstavnik vsake države članice ali tretje države, ki sodeluje v programu sodelovanja, opravlja pa naloge iz člena 116 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

2. Kadar revizijski organ nima pooblastil iz odstavka 1, mu pomaga skupina revizorjev, ki jo sestavljajo po en predstavnik vsake države članice ali tretje države, ki sodeluje v programu sodelovanja, opravlja pa naloge iz člena 116 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD]. Vsaka država članica ali tretja država, če je sprejela povabilo k sodelovanju v programu sodelovanja, je odgovorna za revizije, ki se opravijo na njenem ozemlju.

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 24

Člen 20a

Akreditacija

Akreditacija

Organ upravljanja akreditira akreditacijski organ države članice, v kateri ima organ upravljanja sedež.

Postopek imenovanja organa upravljanja in, kjer je primerno, organa za potrjevanje, določen v členu 113a [Uredbe o SD], izvede država članica, v kateri ima organ sedež.

(Opomba za prevajalce: člen 24 v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 20a (novo) in je bil spremenjen.)

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 123 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] upravičenci izdatke, nastale v valuti, ki ni EUR, preračunajo v EUR v mesecu, v katerem je izdatek nastal.

Z odstopanjem od člena 123 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] upravičenci izdatke, nastale v valuti, ki ni EUR, preračunajo v EUR z uporabo mesečnega računovodskega menjalnega tečaja Komisije, in sicer v mesecu, v katerem so izdatki nastali, v mesecu, v katerem so bili izdatki predloženi v preverjanje organu upravljanja ali nadzorniku v skladu s členom 20, ali pa v mesecu, v katerem so bili izdatki sporočeni glavnemu upravičencu. Izbrana metoda se določi v programu sodelovanja in velja za vse upravičence.

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 27

črtano

Sprostitev prevzetih obveznosti

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 127(1), toda brez poseganja v člen 127(4), Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] Komisija sprosti kakršen koli del zneska v programu sodelovanja, ki je bil izračunan v skladu z drugim pododstavkom navedenega člena in ni bil uporabljen za plačilo začetnega ali letnega vnaprejšnjega financiranja, vmesna plačila in letno razliko do 31. decembra tretjega finančnega leta po letu proračunske obveznosti v okviru programu sodelovanja ali za katerega ni bil predložen zahtevek za plačilo v skladu s členom 126(1) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD].

 

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Poglavje VII a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

POGLAVJE VII A (NOVO)

 

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V NADNACIONALNIH IN MEDREGIONALNIH PROGRAMIH SODELOVANJA

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

Člen 24a

Sodelovanje tretjih držav

Pogoji izvajanja

Podrobna pravila o finančnem poslovodenju ter programiranju, spremljanju, ocenjevanju in nadzoru udeležbe tretjih držav pri nadnacionalnih in medregionalnih programih sodelovanja iz drugega pododstavka člena 3(4) in člena 3(5) se določijo v zadevnem programu sodelovanja in/ali zadevnem sporazumu o financiranju med Komisijo, vsako od tretjih držav ter državo članico, ki gosti organ upravljanja zadevnega programa sodelovanja, kakor je primerno.

Veljavni pogoji izvajanja programov, ki urejajo finančno poslovodenje ter programiranje, spremljanje, ocenjevanje in nadzor sodelovanja tretjih držav prek prispevkov IPA ali ENI v nadnacionalnih in medregionalnih programih sodelovanja, se določijo v zadevnem programu sodelovanja in po potrebi tudi v sporazumu o financiranju med Komisijo, vsako od vlad zadevnih tretjih držav in državo članico, ki gosti organ upravljanja zadevnega programa sodelovanja. Pogoji izvajanja programov so v skladu s pravili kohezijske politike EU.

(Opomba za prevajalce: člen 28 v besedilu Komisije je v predlogu spremembe Parlamenta člen 24a (novo), poleg tega sta spremenjena njegov naslov in vsebina.)

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega člena.

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 17(1) se Komisiji podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo iz člena 15(4) in člena 17(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

3. Pooblastilo iz člena 17(1) lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekličeta.

3. Pooblastilo iz člena 15(4) in člena 17(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

S sklepom o preklicu pooblastila pooblastilo iz navedenega sklepa preneha. Sklep začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na dan, ki je v njej naveden. Na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov ne vpliva.

Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 17(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet mu v dveh mesecih od dneva uradnega obvestila o njem ne nasprotujeta ali če Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 17(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu, ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 30

črtano

Postopek v odboru

 

1. Komisiji pomaga Odbor za usklajevanje skladov. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 4 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Glede cilja evropsko teritorialno sodelovanje ta uredba ne vpliva na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje, vključno s celotno ali delno razveljavitvijo, podpore, ki jo je Komisija odobrila na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1080/2006 ali drugih predpisov, ki se uporabljajo za navedeno pomoč na dan 31. decembra 2013 in se posledično od takrat uporabljajo za navedeno pomoč ali zadevne projekte do njihovega zaključka.

1. Ta uredba ne vpliva na nadaljnje izvajanje ali spreminjanje, vključno s celotno ali delno razveljavitvijo, pomoči, ki jo je Komisija odobrila na podlagi Uredbe (ES) št. 1080/2006 ali drugih predpisov, ki se uporabljajo za navedeno pomoč na dan 31. decembra 2013 in se posledično od takrat uporabljajo za navedeno pomoč ali zadevne projekte do njihovega zaključka.

2. Vloge za podporo pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje v obdobju 2007–2013, predložene v skladu z Uredbo (ES) št. 1080/2006 pred 1. januarjem 2014, še naprej veljajo.

2. Zahtevki za pomoč, vloženi ali odobreni v skladu z Uredbo (ES) št. 1080/2006 pred 1. januarjem 2014, še naprej veljajo.

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Členi 4 in 25–27 te uredbe se uporabljajo z učinkom od 1. januarja 2014.

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Priloga 1 – naslov razpredelnice

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Splošni kazalniki za cilj evropsko teritorialno sodelovanje

Splošni kazalniki realizacije za cilj evropsko teritorialno sodelovanje

(iz člena 15)

 

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Priloga – Donosne naložbe

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

ENOTA

IME

Donosne naložbe

 

 

 

podjetja

število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva

 

podjetja

število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva

 

podjetja

število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo

 

podjetja

število podprtih novih podjetij

 

EUR

zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo MSP (nepovratna sredstva)

 

EUR

zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo MSP (povratna sredstva)

 

ekvivalent polnega delovnega časa

število ustvarjenih delovnih mest v MSP, ki prejmejo pomoč

Turizem

obiskovalci

število obiskovalcev podprtih znamenitosti

Predlog spremembe

 

ENOTA

IME

Donosne naložbe

 

 

 

podjetja

število podjetij, ki prejmejo podporo

 

podjetja

število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva

 

podjetja

število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva

 

podjetja

število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo

 

podjetja

število podprtih novih podjetij

 

podjetja

število podjetij, ki sodelujejo pri čezmejnih, nadnacionalnih ali medregionalnih raziskovalnih projektih

 

organizacije

število raziskovalnih institucij, ki sodelujejo pri čezmejnih, nadnacionalnih ali medregionalnih raziskovalnih projektih

 

EUR

zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva)

 

EUR

zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva)

 

ekvivalent polnega delovnega časa

povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih

Trajnostni turizem

obiskovalci/leto

povečanje pričakovanega števila obiskovalcev podprtih znamenitosti in spomenikov naravne in kulturne dediščine

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Priloga – Infrastruktura IKT

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

ENOTA

IME

Infrastruktura IKT

osebe

število prebivalcev, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s

Predlog spremembe

 

ENOTA

IME

Infrastruktura IKT

Gospodinjstva

dodatna gospodinjstva s širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mbps

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Priloga – Promet

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

ENOTA

IME

Promet

 

 

Železniški

km

skupna dolžina novih železniških prog

 

 

od tega: TEN-T

 

km

skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog

 

 

od tega: TEN-T

Cestni

km

skupna dolžina novih cestnih odsekov

 

 

od tega: TEN-T

 

km

skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih cest

 

 

od tega: TEN-T

Mestni promet

prepeljani potniki

povečanje števila potnikov, prepeljanih s podprtim mestnim prometom

Celinske plovne poti

t-km

povečanje obsega tovora, prepeljanega po izboljšanih celinskih plovnih poti

Predlog spremembe

 

ENOTA

IME

Promet

 

 

Železniški

km

skupna dolžina novih železniških prog

 

 

od tega: TEN-T

 

km

skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog

 

 

od tega: TEN-T

Cestni

km

skupna dolžina novih cestnih odsekov

 

 

od tega: TEN-T

 

km

skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih cest

 

 

od tega: TEN-T

Mestni promet

km

skupna dolžina novih ali izboljšanih tramvajskih prog in prog podzemne železnice

Celinske plovne poti

km

skupna dolžina izboljšanih ali novo ustvarjenih celinskih plovnih poti

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Priloga – Okolje

 

črtano

Čiščenje odpadne vode

populacijski ekvivalent

dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode

Preprečevanje in obvladovanje tveganja

osebe

prebivalci, deležni ukrepov varstva pred poplavami

 

osebe

prebivalci, deležni ukrepov za zaščito pred gozdnimi požari

Sanacija zemljišč

hektarji

skupna površina saniranih zemljišč

črtano

Narava in biotska raznovrstnost

hektarji

površina habitatov, podprtih za dosego boljšega stanja ohranjenosti

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Priloga – Raziskave in inovacije

 

črtano

 

črtano

 

ekvivalent polnega delovnega časa

število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih

 

ekvivalent polnega delovnega časa

število raziskovalcev, ki delajo v ustanovah z boljšimi raziskovalnimi zmogljivostmi

 

podjetja

število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi institucijami

 

EUR

zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo projektom za inovacije ali raziskave in razvoj

 

podjetja

število podjetij, podprtih, da uvedejo izdelke, ki so novi na trgu

 

podjetja

število podjetij, podprtih, da uvedejo izdelke, ki so novi v podjetju

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Priloga – Energija in podnebne spremembe

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

ENOTA

IME

Energija in podnebne spremembe

 

 

Obnovljivi viri energije

MW

dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov

Energetska učinkovitost

gospodinjstva

število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe

 

kWh/leto

zmanjšanje porabe primarne energije v objektih v javni rabi

 

uporabniki

število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

t ekvivalenta CO2

ocenjeno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2

Predlog spremembe

 

ENOTA

IME

Energija in podnebne spremembe

 

 

Obnovljivi viri energije

MW

dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov

Energetska učinkovitost

gospodinjstva

število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe

 

kWh/leto

zmanjšanje letne porabe primarne energije v objektih v javni rabi

 

uporabniki

število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

t ekvivalenta CO2

ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Priloga – Socialna infrastruktura

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

ENOTA

IME

Socialna infrastruktura

 

 

Otroško varstvo in izobraževanje

osebe

zmogljivost storitev podprte infrastrukture za otroško varstvo in izobraževanje

Zdravstvo

osebe

zmogljivost podprtih zdravstvenih služb

Nastanitev

gospodinjstva

število gospodinjstev z izboljšanimi bivalnimi razmerami

Turizem

obiskovalci

število obiskovalcev podprte znamenitosti

Kulturna dediščina

obiskovalci

število obiskovalcev podprtih spomeniških območij

Predlog spremembe

 

ENOTA

IME

Socialna infrastruktura

 

 

Otroško varstvo in izobraževanje

osebe

zmogljivost podprte infrastrukture za otroško varstvo in izobraževanje

Zdravstvo

osebe

prebivalstvo, deležno boljših zdravstvenih storitev

črtano

črtano

črtano

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Priloga – Razvoj mest

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

ENOTA

IME

Razvoj mest

 

 

 

fizične osebe

število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za razvoj mest

 

m2

nov odprti prostor na mestnih območjih

 

m2

nove javne ali poslovne zgradbe na mestnih območjih

 

m2

nove stanovanjske površine na mestnih območjih

Predlog spremembe

 

ENOTA

IME

Posebni kazalniki razvoja mest

 

 

 

fizične osebe

število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za razvoj mest

 

kvadratni metri

odprti prostor, ustvarjen ali saniran na mestnih območjih

 

kvadratni metri

javne ali poslovne zgradbe, zgrajene ali prenovljene na mestnih območjih

 

stanovanjske enote

sanirane stanovanjske površine na mestnih območjih

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe

Priloga – Razvoj mest

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

ENOTA

IME

Institucionalne in upravne zmogljivosti

 

 

 

število

število projektov za spodbujanje pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami

 

število

število pripravljenih in izvedenih projektov za podporo izvajanju makroregionalnih strategij in strategij za morske bazene

 

število

število projektov v okviru medregionalnega sodelovanja, katerih cilj je povečati učinkovitost kohezijske politike

 

število

število pripravljenih in izvedenih projektov v okviru medregionalnega sodelovanja, katerih cilj je povečati učinkovitost kohezijske politike

Predlog spremembe

 

ENOTA

IME

črtano

črtano

črtano

črtano

črtano

  • [1]  UL C 277, 13.9.2012, str. 96.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

MNENJE Odbora za proračun (21.6.2012)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(COM(2011)0611 – C7–0326/2011 – 2011/0273(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Kohezijska politika je glavni instrument EU za naložbe v podporo prednostnim nalogam Unije iz strategije Evropa 2020. Eden od ciljev kohezijske politike je evropsko teritorialno sodelovanje, ki zagotavlja okvir za izvajanje skupnih ukrepov in izmenjav politik med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji iz različnih držav članic ali mejnih regij držav zunaj EU. To je še zlasti pomembno, ker izzivi, s katerimi se spopadajo države članice in regije, vse pogosteje presegajo nacionalne in regionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje na ustrezni teritorialni ravni. Evropsko teritorialno sodelovanje bo tudi pomembno prispevalo k spodbujanju cilja teritorialne kohezije iz Lizbonske pogodbe.

Poročevalec pozdravlja predlog Evropske komisije za posebno pravno podlago za prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) k evropskemu teritorialnemu sodelovanju. To je v skladu z zahtevo Evropskega parlamenta in bi moralo zagotoviti, da bo posebnost evropskega teritorialnega sodelovanja, zlasti v njegovi večnacionalni razsežnosti, ustreznejše obravnavana.

Glede na predlog Evropske komisije bo evropsko teritorialno sodelovanje podpiralo 3 vrste sodelovanja: čezmejno, nadnacionalno in medregionalno. Nadnacionalno sodelovanje bo posebej pomembno zaradi krepitve teritorialne kohezije EU ter nedavno začetih strategij za makroregije in morske bazene. Namen medregionalnega sodelovanja med regijami EU (in po potrebi tretjih držav) je krepitev izmenjav izkušenj o izvajanju kohezijske politike, zlasti prek širjenja dobrih praks.

Za sodelovanje z regijami tretjih držav, zajetem v evropskem instrumentu sosedstva ali instrumentu za predpristopno pomoč, bo financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj dopolnjevalo financiranje evropskega instrumenta sosedstva ali instrumenta za predpristopno pomoč. Nujno je zagotoviti neovirano delovanje teh programov, ki so v preteklih letih imeli nekaj težav.

Evropska komisija predlaga, naj se evropskemu teritorialnemu sodelovanju dodeli 3,48 % skupnih sredstev, namenjenih kohezijski politiki, kar bi znašalo 11,7 milijarde EUR (na podlagi nespremenjenih cen iz leta 2011). To pomeni zvišanje v primerjavi s sedanjim programskim obdobjem.

(v milijardah EUR, stalne cene iz 2011)

 

VFO

2007–2013

 

Predlog COM:

VFO 2014–2020

 

 

 

Sprememba (v %)

regije iz cilja „konvergenca“

ESRR + ESS

202,9

162,6

- 20 %

2007–13 opuščanje (konvergenca) + uvajanje (konkurenčnost) regij/

2014–2020 regije v tranziciji

(ESRR + ESS)

25,9

38,9

+50 %

Konkurenčne regije/razvitejše regije

(ESRR + ESS)

44,3

53,1

+ 20 %

teritorialno sodelovanje

(ESRR)

8,9

11,7

+31 %

Kohezijski sklad

71

68,7

- 3 %

2014–2020 dodatna sredstva za najbolj oddaljene in redko naseljene regije

(ESRR)

 

0,9

 

SKUPAJ

354

336

-5,3 %

Poročevalec pozdravlja predlagano zvišanje. Seveda bo vse odvisno od končnega izida pogajanj o vseh sredstvih, dodeljenih kohezijski politiki, in 3,48 % iz člena 4 zakonodajnega predloga je le predlog za proračunski organ. Odstotka ni možno določiti, dokler ni sklenjen sporazum o predlogu uredbe, ki določa večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020. Poročevalec prav tako želi poudariti prepričanje Evropskega parlamenta, izraženo v njegovi resoluciji z dne 8. junija 2008, da je za naslednji večletni finančni okvir potrebno najmanj 5 % zvišanje sredstev v primerjavi z ravnjo iz leta 2013 ter da bi morala finančna sredstva, dodeljena kohezijski politiki v sedanjem finančnem programskem obdobju, v naslednjem obdobju ostati najmanj enaka, kar kaže, da ne bo mogoče.

Poleg tega poročevalec pozdravlja prizadevanja Komisije za poenostavitev, zlasti poenostavljene finančne možnosti z uporabo pavšalnih plačil. Poročevalec prav tako poudarja, da so prizadevanja za poenostavitev evropskega teritorialnega sodelovanja zaradi njegove večnacionalne razsežnosti zlasti pomembna na ravni EU ter na nacionalni ravni. Upravičenci bodo mogoče morali upoštevati različne sklope pravil same EU, ene ali več držav članic ter mogoče tretjih držav. Poročevalec opozarja države članice, da se je nujno treba izogniti protislovjem ali nedoslednostim med pravili, ki jih predpisujejo, ter pravili EU in da je treba preprečiti čedalje večje upravno breme upravičencev. Pri tem sta ključnega pomena tudi dobro finančno poslovodenje in preglednost.

Na koncu poročevalec poudarja, da zaradi posebnosti in kompleksnosti evropskega teritorialnega sodelovanja Evropska komisija predlaga, da se zaradi prenehanja obveznosti izjemoma uporabi pravilo n+3.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le predlog za zakonodajni organ in da ne morejo biti dokončna, dokler ne bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. ponovno opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1; opozarja, da so potrebna zadostna dodatna sredstva v naslednjem večletnem finančnem okviru, da bi omogočili Uniji uresničevanje njenih obstoječih političnih prednostnih nalog in novih nalog iz Lizbonske pogodbe ter odzivanje na nepredvidene dogodke; poudarja, da se lahko za doseganje dogovorjenih ciljev Unije, za obveznosti in za načelo solidarnosti Unije, kljub povečanju ravni sredstev naslednjega večletnega finančnega okvira za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013, nameni le omejen finančni prispevek; poziva Svet, naj (če se ne strinja s tem pristopom) jasno opredeli, katere od njegovih političnih prednostnih nalog ali projektov je mogoče povsem opustiti kljub njihovi dokazani evropski dodani vrednosti;

 

_______________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe  3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. zlasti opozarja, da Evropski parlament v isti resoluciji poudarja, „da so za uspešno in okrepljeno kohezijsko politiko potrebna ustrezna finančna sredstva“, in ugotavlja, „da bi bilo treba znesek sredstev, ki so ji bila dodeljena v tekočem obdobju finančnega programiranja, v naslednjem obdobju vsaj ohraniti na tej ravni“;

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo poudaril dodano vrednost evropske kohezijske politike, saj predstavlja uveljavljen mehanizem za zagotavljanje rasti in delovnih mest, pomembno orodje za zbliževanje, trajnostni razvoj in solidarnost ter desetletja eno najpomembnejših, najprepoznavnejših in najuspešnejših politik Unije. Vendar Evropski parlament opozarja, da mora sodobna kohezijska politika skozi številne strukturne reforme, zlasti glede poenostavitev, odgovoriti na glavne izzive, s katerimi se srečuje Unija, ter spodbujati sinergije z drugimi politikami in instrumenti na terenu. Evropski parlament je izrazil svoje prepričanje, da bi morala kohezijska politika Unije ostati dalekosežna politika, ki bo vsem njenim regijam dala dostop do virov, izkušenj in pomoči.

Obrazložitev

Odstavek 64 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: nov večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava –1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–1a) V svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 je Evropski parlament nadalje opozoril na dejstvo, da ima kohezijska politika z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe in vključitvijo teritorialne kohezije vanjo večji pomen, in glede na to meni, da je treba okrepiti vse oblike teritorialnega sodelovanja (čezmejno, nadnacionalno in medregionalno), ter poudarja, da bi bilo treba obravnavati tudi makroregionalno sodelovanje in strategije;

Obrazložitev

Odstavek 65 resolucije Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: nov večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za povečanje dodane vrednosti kohezijske politike Unije bi bilo treba s posebnimi določbami poskrbeti za znatno poenostavitev na vseh zadevnih ravneh: za upravičence, organe, pristojne za programe, sodelujoče države članice in tretje države ter Komisijo.

(3) Za povečanje dodane vrednosti kohezijske politike Unije ter na splošno za upoštevanje večnacionalne razsežnosti evropskega teritorialnega sodelovanja bi bilo treba s posebnimi določbami poskrbeti za znatno poenostavitev na vseh zadevnih ravneh: za upravičence, organe, pristojne za programe, sodelujoče države članice in tretje države ter Komisijo, saj bodo upravičenci mogoče morali upoštevati različne sklope pravil same EU, ene ali več držav članic ter mogoče tretjih držav. Posebno pozornost bo treba nameniti izogibanju nedoslednostim med različnimi sklopi pravil ter preprečevanju čedalje večjega upravnega bremena upravičencev.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Treba je določiti objektivna merila za opredelitev upravičenih regij in območij. V ta namen bi morala opredelitev upravičenih regij in območij na ravni Unije temeljiti na skupnem sistemu klasifikacije regij iz Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).

(8) Treba je določiti objektivna in pregledna merila za opredelitev upravičenih regij in območij. V ta namen bi morala opredelitev upravičenih regij in območij na ravni Unije temeljiti na skupnem sistemu klasifikacije regij iz Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS).

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Izbor tematskih ciljev mora biti omejen, da se čim bolj poveča učinek kohezijske politike v Uniji. Osredotočenost v medregionalnem sodelovanju je treba upoštevati pri cilju vseh dejavnosti in ne samo pri omejenem številu tematskih ciljev, da se medregionalno sodelovanje čim bolj izkoristi za povečanje učinkovitosti kohezijske politike pri ciljih naložbe za rast in nova delovna mesta ter evropsko teritorialno sodelovanje.

(16) Izbor tematskih ciljev mora biti omejen, da se čim bolj poveča učinek kohezijske politike v Uniji. Osredotočenost v medregionalnem sodelovanju je treba upoštevati pri cilju vseh dejavnosti in ne samo pri omejenem številu tematskih ciljev, da se medregionalno sodelovanje čim bolj izkoristi za povečanje učinkovitosti kohezijske politike pri ciljih naložbe za rast in nova delovna mesta ter evropsko teritorialno sodelovanje. Boljše izvajanje in večja kakovost porabe bi morali biti vodilni načeli za doseganje ciljev programa ob zagotavljanju optimalne porabe finančnih virov.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Zaradi sodelovanja več kot ene države članice splošno pravilo iz uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], da vsaka država članica sprejme svoja nacionalna pravila za upravičenost, ni ustrezno za cilj evropsko teritorialno sodelovanje. Ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 je treba določiti jasno hierarhijo pravil za upravičenost z močnim premikom k skupnim pravilom za upravičenost.

(25) Zaradi sodelovanja več kot ene države članice splošno pravilo iz uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], da vsaka država članica sprejme svoja nacionalna pravila za upravičenost, ni ustrezno za cilj evropsko teritorialno sodelovanje. Ob upoštevanju izkušenj iz programskega obdobja 2007–2013 je treba določiti jasno hierarhijo pravil za upravičenost, z močnim premikom k skupnim pravilom za upravičenost, izogniti pa bi se morali nedoslednostim med Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št …/2012 [o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije], uredbo o skupnih določbah in nacionalnimi pravili.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za zadeve, ki jih ne zajemajo pravila za upravičenost, ki so določena na podlagi členov 55 do 61 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], Uredbi (EU) št. […]/2012 [ESRR] ali tej uredbi oziroma na njihovi podlagi ali jih določi odbor za spremljanje, se uporabljajo nacionalna pravila države, v kateri izdatki nastanejo.

3. Za zadeve, ki jih ne zajemajo pravila za upravičenost, ki so določena na podlagi členov 55 do 61 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD], Uredbi (EU) št. […]/2012 [ESRR], Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št …/2012 [o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije] ali tej uredbi oziroma na njihovi podlagi ali jih določi odbor za spremljanje, se uporabljajo nacionalna pravila države, v kateri izdatki nastanejo, ter ne smejo biti v nasprotju s pravili Unije, za upravičence pa ne smejo predstavljati dodatnega nesorazmernega upravnega bremena.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice, ki sodelujejo v programu sodelovanja, imenujejo en sam organ upravljanja za namene člena 113(1) in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] in en sam revizijski organ za namene člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti državi članici.

1. Države članice, ki sodelujejo v programu sodelovanja, pooblastijo en sam organ upravljanja za namene člena 113(1) in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] in en sam revizijski organ za namene člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti državi članici.

POSTOPEK

Naslov

Podpora cilju “evropsko teritorialno sodelovanje” iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Referenčni dokumenti

COM(2011)0611 – C7–0326/2011 – 2011/0273(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jens Geier

6.2.2012

Datum sprejetja

20.6.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Dominique Riquet, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný

MNENJE Odbora za proračunski nadzor (30.5.2012)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Pripravljavec mnenja: Georgios Stavrakakis

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Na tej točki pogajalskega postopka želi poročevalec vložiti nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na naslednje zadeve:

–   Predloga sprememb k členu 7 se nanašata na dve ločeni zadevi. Prvi predlog spremembe želi sodelujočim državam članicam dati možnost imenovanja enega samega organa za dajanje mnenj s področja enakosti med spoloma, kar bi znatno poenostavilo izvajanje te zahteve. Namen drugega predloga spremembe je pojasnitev postopka za spremembo programa sodelovanja, saj sedanji predlog Komisije tega vprašanja ne obravnava.

–   Da bi se poenostavila uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju in uskladila z uredbo o skupnih določbah, je bil k členu 20 vložen predlog spremembe, ki določa, da bi revizijski organ držav članic in organ upravljanja lahko bila vključena v isti organ, pod pogojem, da delujeta samostojno.

–   Revizijski organi mogoče nimajo potrebnih pooblastil za opravljanje revizij v več državah članicah. Zato predlog Komisije omogoča oblikovanje skupine revizorjev iz predstavnikov iz vsake države članice. Predloga sprememb k členu 23 določata, da morajo biti ti predstavniki neodvisni ter da morajo imeti potrebno strokovno znanje in usposobljenost. Poleg tega bi revizijski organ moral razložiti ukrepe, sprejete v revizijski strategiji s tem namenom.

–   Predlog spremembe k členu 25 daje možnost uporabe enotnega računa za vse denarne prilive, namenjene posameznemu programu sodelovanja. Ta možnost bi poenostavila upravne postopke in zagotovila jasen revizijski postopek.

Čeprav na tej stopnji niso bili vloženi predlogi sprememb, ki bi zadevali to področje, želi poročevalec opozoriti odbor na tri zadeve, ki bodo mogoče zahtevale nadaljnji razmislek glede na rezultate razprave o uredbi o skupnih določbah (COM(2011)0615):

(1) Uredba o skupnih določbah določa pravila za pregled rezultatov v letih 2017 in 2019, da se preveri, ali so bili doseženi rezultati, določeni v programih. Glede na vpletenost različnih dejavnikov ni povsem jasno, kako se bodo te zahteve izvajale za uredbo o evropskem teritorialnem sodelovanju.

(2) Uredba o skupnih določba uvaja pogodbe o partnerstvu, kjer so določene ureditve za uskladitev operativnih programov s cilji Unije za leto 2020. Uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju ne obravnava posebnih izzivov pogodb o partnerstvu zaradi čezmejnega sodelovanja med državami članicami in tretjimi državami z zelo drugačno strukturo.

(3) V skladu s členom 41 uredbe o skupnih določbah se ustanovi odbor za spremljanje izvajanja programa. Enak odbor za spremljanje bo treba ustanoviti tudi za programe o evropskem teritorialnem sodelovanju. Vendar predlog Komisije ne obravnava posebnosti programov evropskega teritorialnega sodelovanja in zlasti vprašanja volilnih pravic glede na različne ureditve držav članic in tretjih držav.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. [...]/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije1, določa osnovna načela izvajanja letnega proračuna Unije. Zagotoviti je treba skladnost med to uredbo in določbami, ki urejajo ESSR.

 

___________

 

1 UL L ….

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Enotni revizijski organ mora biti odgovoren za opravljanje vseh nalog iz člena 116 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] za zagotovitev enotnih standardov na celotnem programskem območju. Kadar to ni mogoče, revizijskemu organu programa lahko pomaga skupina revizorjev.

(31) Enotni revizijski organ mora biti odgovoren za opravljanje vseh nalog iz člena 116 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] za zagotovitev enotnih standardov na celotnem programskem območju. Kadar to ni mogoče, revizijskemu organu programa lahko pomaga skupina revizorjev. Da bi se zagotovila ustrezna kakovostna raven revizijskega dela, bi bilo treba zahtevati uporabo mednarodnih standardov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice skupaj s predlogom za program sodelovanja predložijo mnenje nacionalnih organov za spodbujanje enakosti o ukrepih iz točk (ii) in (iii).

Države članice skupaj s predlogom za program sodelovanja predložijo mnenje nacionalnih organov za spodbujanje enakosti o ukrepih iz točk (ii) in (iii). Države članice lahko določijo en sam nacionalni organ za predložitev mnenja o celotnem posameznem programu sodelovanja.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe želi sodelujočim državam članicam dati možnost imenovanja enega samega organa za dajanje mnenj s področja enakosti med spoloma, kar bi znatno poenostavilo izvajanje te zahteve.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Sodelujoče države članice in tretje države ali ozemlja, kadar je ustrezno, pisno potrdijo, da se strinjajo z vsebino programa sodelovanja, preden se ta predloži Komisiji. S tem se vse sodelujoče države članice tudi zavežejo, da bodo zagotovile potrebno sofinanciranje za njegovo izvedbo.

5. Sodelujoče države članice in tretje države ali ozemlja, kadar je ustrezno, pisno potrdijo, da se strinjajo z vsebino programa sodelovanja, preden se ta predloži Komisiji. S tem se vse sodelujoče države članice tudi zavežejo, da bodo zagotovile potrebno sofinanciranje za njegovo izvedbo. Enak postopek, torej strinjanje vseh sodelujočih držav članic in tretjih držav ali ozemelj, je potreben tudi v primeru spremembe programa sodelovanja v skladu v členom 26 Uredbe (EU) št. [...]/2012 [Uredba o SD].

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Stroški za osebje pri dejavnosti se lahko izračunajo kot pavšalni znesek v višini do 15 % neposrednih stroškov, ki niso stroški za osebje pri navedeni dejavnosti.

Stroški za osebje pri dejavnosti se lahko izračunajo kot pavšalni znesek v višini do 20 % neposrednih stroškov, ki niso stroški za osebje pri navedeni dejavnosti.

Obrazložitev

Odstotek, ki ga predlaga Komisija, najbrž ni zadosten zaradi posebnosti programov evropskega teritorialnega sodelovanja, kjer so stroški za osebje še posebej veliki.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice, ki sodelujejo v programu sodelovanja, imenujejo en sam organ upravljanja za namene člena 113(1) in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] in en sam revizijski organ za namene člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti državi članici.

1. Države članice, ki sodelujejo v programu sodelovanja, imenujejo en sam organ upravljanja za namene člena 113(1) in (2) Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] in en sam revizijski organ za namene člena 113(4) navedene uredbe, ki sta v isti državi članici. Države članice, ki sodelujejo v programu sodelovanja, lahko določijo, da ima ta organ upravljanja tudi pristojnosti organa za potrjevanje.

Obrazložitev

Pomembno je, da se organe upravljanja v programu evropskega teritorialnega sodelovanja ne prisili v prevzem nalog potrjevanja tega programa. Združitev nalog upravljanja in potrjevanja bi morala biti neobvezna možnost.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Organ upravljanja in revizijski organ sta lahko del istega javnega organa ali telesa, pod pogojem, da se upošteva načelo ločenih nalog.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je bil vložen z namenom, da se poenostavi uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju in uskladi z uredbo o skupnih določbah, ki določa, da sta revizijski organ držav članic in organ upravljanja lahko vključena v isti organ, pod pogojem, da delujeta samostojno. To državam članicam omogoča, da še naprej gradijo na strokovnosti, pridobljeni v tekočem programskem obdobju.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni nadzorniki so po možnosti isti organi, ki so odgovorni za izvajanje takih preverjanj za operativne programe pri cilju naložbe za rast in nova delovna mesta, pri tretjih državah pa za izvajanje primerljivih preverjanj na podlagi instrumentov zunanjih politik Unije.

Navedeni nadzorniki so lahko isti organi, ki so odgovorni za izvajanje takih preverjanj za operativne programe pri cilju naložbe za rast in nova delovna mesta, pri tretjih državah pa za izvajanje primerljivih preverjanj na podlagi instrumentov zunanjih politik Unije.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Revizorji so funkcionalno neodvisni od nadzornikov, ki opravljajo preverjanja v skladu s členom 22.

3. Revizijski organ zagotovi, da je vsak predstavnik iz odstavka 2 tega člena funkcionalno neodvisen, zlasti od nadzornikov, ki opravljajo preverjanja v skladu s členom 22, in da ima potrebno strokovno znanje in usposobljenost za opravljanje revizij v skladu z mednarodno sprejetimi standardi.

 

Obrazložitev

Revizijski organ je pomemben element, ki opravlja nadzorno vlogo za Komisijo. Uporaba mednarodno sprejetih standardov zagotavlja ustrezno kakovostno raven revizijskega dela. Poleg tega predlog spremembe pojasnjuje, da so predstavniki neodvisni in imajo potrebno strokovno znanje in usposobljenost.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Revizijska strategija iz člena 116(4) Uredbe (EU) št. […]/2012 (Uredba o SD) pojasnjuje ukrepe revizijskega organa za uskladitev z zahtevami iz tretjega odstavka tega člena.

Obrazložitev

Revizijski organi mogoče nimajo potrebnih pooblastil za opravljanje revizij v več državah članicah. Zato predlog Komisije omogoča oblikovanje skupine revizorjev iz predstavnikov iz vsake države članice. Revizijski organ bi moral razložiti ukrepe, sprejete v revizijski strategiji s tem namenom.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Poročila revizijskega organa se posredujejo nacionalnim revizijskim organom držav članic, ki sodelujejo v programu teritorialnega sodelovanja, ter Evropskemu računskemu sodišču.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Podpora programom sodelovanja iz ESRR se izplača na enotni račun, ki nima nacionalnih podračunov.

1. Podpora programom sodelovanja iz ESRR se izplača na enotni račun, ki nima nacionalnih podračunov. Ta račun se lahko uporablja za vse izdatke in prihodke, povezane s programom.

Obrazložitev

Predlog spremembe daje možnost uporabe enotnega računa za vse denarne prilive, namenjene posameznemu programu sodelovanja. Ta možnost bi poenostavila upravne postopke in zagotovila jasen revizijski postopek.

POSTOPEK

Naslov

Podpora cilju “evropsko teritorialno sodelovanje” iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Referenčni dokumenti

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

CONT

25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Georgios Stavrakakis

24.11.2011

Datum sprejetja

29.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Andrea Češková, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Eva Ortiz Vilella, Crescenzio Rivellini, Petri Sarvamaa, Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis), Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Michael Theurer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá

MNENJE Odbora za promet in turizem (8.6.2012)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(COM(2011)0611 – C7‑0326/2011 – 2011/0273(COD))

Pripravljavec mnenja: Jaromír Kohlíček

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ta uredba določa področje uporabe Evropskega sklada za regionalni razvoj glede na cilj evropsko teritorialno sodelovanje. Komisija se je odločila, da predlaga posebno uredbo za evropsko teritorialno sodelovanje, da bi se v celoti upoštevale njegove posebnosti in okvir, v katerem sodeluje več držav.

Ena od novosti v predlogu so določbe o tematski osredotočenosti in prednostnih naložbah. Izboljšanje strateške naravnanosti programov in njihova usmerjenost v rezultate pomenita napredek. Poleg tega je treba za lažje izvajanje programov in splošen uspeh sodelovanja zmanjšati upravne obremenitve in predvideti večjo uskladitev pravil. Pripravljavec mnenja meni, da bi morala Komisija na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta pripraviti posodobljena poročila o učinkovitosti kohezijske politike in njene dodane vrednosti.

Čeprav predlog Komisije prinaša jasne izboljšave na večini področij, je še vedno možnega nekaj napredka. Pripravljavec mnenja je v poglavitna področja, kot so naložbene prednostne naloge iz predloga, vključil nekaj pomembnih prometnih vprašanj. Cilj evropsko teritorialno sodelovanje je zlasti uporaben za reševanje čezmejnih problemov in skupnih lokalnih izzivov. Slaba dostopnost, infrastruktura in prometne povezave na teh poglavitnih območjih so poleg pomanjkanja ustreznih čezmejnih prometnih mrež pravzaprav pomembna vprašanja. Poleg tega pripravljavec mnenja ni pozabil na vidike turizma glede izrabe neizkoriščenih možnosti na čezmejnih območjih.

V zvezi s prenosom pooblastil na Komisijo je mogoče trditi, da je področje preširoko. Pripravljavec mnenja želi omejiti trajanje pooblastila Komisije za sprejemanje delegiranih aktov ter določiti pogoje za podaljšanje pooblastila. Zahteva po pripravi poročila bo Parlamentu in Svetu dala zanesljivo podlago, na kateri bosta lahko ocenila prihodnje predloge. Pri tem se upošteva tudi novo standardno besedilo Evropskega parlamenta o delegiranih aktih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Z okrepitvijo gospodarske, socialne in teritorialne kohezije naj bi odpravili sedanja območna neravnovesja in razlike v razvoju ter dostopnosti. Zato je treba med obalnimi območji in notranjostjo, mestnimi območji in podeželjem, dobro povezanimi območji in najbolj oddaljenimi regijami ponovno vzpostaviti ravnotežje, kar bi moralo biti uvrščeno med prednostne naloge kohezijske politike. To je še posebej nujno za čezmejne regije, za kar je potrebno ustrezno ukrepanje v okviru ESRR in teritorialnega sodelovanja. Za dosego tega cilja je treba spodbujati in zagotavljati uravnoteženo in okolju prijazno prostorsko načrtovanje, ki bo temeljilo na učinkoviti prometni, proizvodni, energetski, storitveni in turistični infrastrukturi brez fizičnih, tehničnih in upravnih ovir v državah članicah in med njimi. Takšen celosten pristop bi podprl pametno, trajnostno in vključujočo rast in doseganje ciljev Unije na področju teritorialnega sodelovanja.

Obrazložitev

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija je predpogoj za pametno, trajnostno in vključujočo rast v Evropi. Kohezijo pa ovirajo stalna neravnovesja med območji glede dinamičnosti in dostopnosti. Za rešitev tega vprašanja je treba prek cilja teritorialno sodelovanje v okviru ESRR spodbujati vzpostavitev ponovnega ravnovesja med območji, ki naj temelji na učinkoviti infrastrukturi.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Cilj čezmejnega sodelovanja bi moral biti reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj ugotovijo v obmejnih regijah (kot so slaba dostopnost, neustrezno poslovno okolje, pomanjkanje omrežij med lokalnimi in regionalnimi upravami, raziskave in inovacije ter prevzem informacijskih in komunikacijskih tehnologij, onesnaževanje okolja, preprečevanje tveganj, negativen odnos do državljanov sosednjih držav), in izraba neizkoriščenih možnosti na obmejnem območju (razvoj čezmejnih zmogljivosti in grozdov za raziskave in inovacije, povezovanje čezmejnega trga dela, sodelovanje med univerzami ali zdravstveni domovi), ob hkratni krepitvi sodelovanja za splošni skladni razvoj Unije. Pri kakršnem koli čezmejnem programu med Severno Irsko in mejnimi grofijami Irske v podporo miru in spravi, ESRR prispeva k spodbujanju socialne in ekonomske stabilnosti v zadevnih regijah, posebno z ukrepi za spodbujanje kohezije med skupnostmi.

(5) Cilj čezmejnega sodelovanja bi moral biti reševanje skupnih izzivov, ki se skupaj ugotovijo v obmejnih regijah (kot so težave pri ohranjanju ozemeljske povezanosti, slaba dostopnost, nezadostne ali neobstoječe prometne povezave, vključno z ozkimi grli v temeljnih prometnih omrežjih, upad lokalne industrije, neustrezno poslovno okolje, pomanjkanje omrežij med lokalnimi in regionalnimi upravami, raziskave in inovacije ter prevzem informacijskih in komunikacijskih tehnologij, onesnaževanje okolja, preprečevanje tveganj, negativen odnos do državljanov sosednjih držav), in izraba neizkoriščenih možnosti na obmejnem območju (razvoj čezmejnih zmogljivosti in grozdov za raziskave in inovacije, razvoj kulturne izmenjave, podpora za čezmejna trajnostna prometna omrežja, po možnosti podpora za železniške in pomorske povezave, spodbujanje čezmejnega trajnostnega turizma in skupnega trženja, izboljšanje turistične infrastrukture, sodelovanje med univerzami ali zdravstveni domovi ter oblikovanje specifičnih projektov v turizmu), ob hkratni krepitvi sodelovanja za splošni skladni razvoj Unije. Pri kakršnem koli čezmejnem programu med Severno Irsko in mejnimi grofijami Irske v podporo miru in spravi, ESRR prispeva k spodbujanju socialne in ekonomske stabilnosti v zadevnih regijah, posebno z ukrepi za spodbujanje kohezije med skupnostmi.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Območja za nadnacionalno sodelovanje je treba opredeliti ob upoštevanju ukrepov, potrebnih za spodbujanje celostnega teritorialnega razvoja. Komisijo je treba pooblastiti za opredelitev območij nadnacionalnega sodelovanja.

(10) Območja za nadnacionalno sodelovanje je treba opredeliti ob upoštevanju ukrepov, potrebnih za spodbujanje celostnega teritorialnega razvoja, ki bi spodbudil mobilnost med turističnimi območji in njihovim zaledjem. Komisijo je treba pooblastiti za opredelitev območij nadnacionalnega sodelovanja.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Za omogočanje mobilnosti in dostopa do območij, zlasti turističnih, se v okviru operativnega programa vseevropskega prometnega omrežja prednost nameni financiranju projektov, povezanih z manjkajočimi čezmejnimi povezavami, in projektov, namenjenih odpravi ozkih grl. Za dosego teh ciljev je treba poiskati ravnotežje med uporabo mehanizma za povezovanje v Evropi, kohezijskih sredstev in ESRR, zlasti v okviru cilja evropsko teritorialno sodelovanje.

Obrazložitev

Za okrepitev evropske teritorialne kohezije in izpolnitev prednostnih nalog iz strategije Evropa 2020 mora Evropska unija storiti vse potrebno za spodbujanje mobilnosti med svojimi ozemlji. Vseevropsko prometno omrežje je eno od orodij za izvajanje te politike in se uvršča med merila za dodeljevanje sredstev v okviru ESRR, zlasti cilja evropsko teritorialno sodelovanje.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) ESRR bi moral za izpolnitev splošnih in posameznih ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti iz strategije Evropa 2020 pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje prispevati k tematskim ciljem razvoja gospodarstva, ki temelji na znanju, raziskavah in inovacijah, spodbujanja okolju prijaznejšega, pri izrabi virov učinkovitejšega in bolj konkurenčnega gospodarstva, spodbujanja visoke stopnje zaposlenosti, ki zagotavlja socialno in teritorialno kohezijo, ter razvoja upravnih zmogljivosti. Vendar je treba seznam prednostnih naložb pri različnih tematskih ciljih prilagoditi posebnim potrebam cilja evropsko teritorialno sodelovanje, zlasti tako, da se pri čezmejnem sodelovanju omogoči nadaljnje pravno in upravno sodelovanje ter sodelovanje med državljani in institucijami, sodelovanje na področju zaposlovanja, usposabljanja in socialnega vključevanja s čezmejnega vidika, da se pri nadnacionalnem sodelovanju omogoči nadaljnje čezmejno sodelovanje na morskih mejah, ki ni vključeno v programe čezmejnega sodelovanja, ter da se razvijajo in izvajajo makroregionalne strategije in strategije za morske bazene.

(17) ESRR bi moral za izpolnitev splošnih in posameznih ciljev zmanjšanja podnebnih učinkov do leta 2020 ter pametne, trajnostne in vključujoče rasti iz strategije Evropa 2020 pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje prispevati k tematskim ciljem razvoja gospodarstva, ki temelji na znanju, raziskavah in inovacijah, spodbujanja okolju prijaznejšega, pri izrabi virov učinkovitejšega in bolj konkurenčnega gospodarstva, spodbujanja visoke stopnje zaposlenosti, ki zagotavlja socialno in teritorialno kohezijo, ter razvoja upravnih zmogljivosti. Vendar je treba seznam prednostnih naložb pri različnih tematskih ciljih prilagoditi posebnim potrebam cilja evropsko teritorialno sodelovanje, zlasti tako, da se pri čezmejnem sodelovanju omogoči nadaljnje pravno in upravno sodelovanje ter sodelovanje med državljani in institucijami, razvoj prometne in turistične infrastrukture, pa tudi njeno izboljšanje in razširitev, sodelovanje na področju zaposlovanja, usposabljanja in socialnega vključevanja s čezmejnega vidika, da se pri nadnacionalnem sodelovanju omogoči nadaljnje čezmejno sodelovanje na morskih mejah, ki ni vključeno v programe čezmejnega sodelovanja, ter da se razvijajo in izvajajo makroregionalne strategije in strategije za morske bazene.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Vsebinske zahteve programov sodelovanja pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje je treba prilagoditi njihovim posebnim potrebam. Zato morajo vključevati tudi tiste vidike, ki so potrebni za učinkovito izvajanje na ozemlju sodelujočih držav članic, kot so organi, pristojni za revizijo in nadzor, postopek za ustanovitev skupnega sekretariata in porazdelitev odgovornosti pri finančnih popravkih. Poleg tega pa je treba vsebino takih programov sodelovanja prilagoditi zaradi horizontalne narave medregionalnih programov sodelovanja, zlasti pri opredelitvi upravičenca ali upravičencev v sedanjih programih INTERACT in ESPON.

(18) Vsebinske zahteve programov sodelovanja pri cilju evropsko teritorialno sodelovanje je treba prilagoditi njihovim posebnim potrebam in upoštevati vprašanja lokalnega razvoja. Zato morajo vključevati tudi tiste vidike, ki so potrebni za učinkovito izvajanje na ozemlju sodelujočih držav članic, kot so organi, pristojni za revizijo in nadzor, postopek za ustanovitev skupnega sekretariata in porazdelitev odgovornosti pri finančnih popravkih. Poleg tega pa je treba vsebino takih programov sodelovanja prilagoditi zaradi horizontalne narave medregionalnih programov sodelovanja, zlasti pri opredelitvi upravičenca ali upravičencev v sedanjih programih INTERACT in ESPON.

Obrazložitev

Projekti, ki so bili oblikovani v okviru programa sodelovanja, morajo upoštevati tudi potrebe posameznih območij.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Strukturna sklada morata v skladu s ciljem pametna, trajnostna in vključujoča rast zagotoviti bolj celosten in vključujoč pristop k reševanju lokalnih problemov. Za okrepitev tega pristopa se mora podpora iz podpore ESRR v obmejnih regijah uskladiti s podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter mora po potrebi vključevati evropska združenja za teritorialno sodelovanje, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), če je med njihovimi cilji lokalni razvoj.

(19) Strukturna sklada morata v skladu s ciljem pametna, trajnostna in vključujoča rast zagotoviti bolj celosten in vključujoč pristop k reševanju lokalnih problemov, kot so pomanjkanje podpore za prometno in turistično infrastrukturo, krčenje tradicionalne delovne proizvodnje in tradicionalnih proizvodnih metod ter oddaljenost od trgov. Za okrepitev tega pristopa se mora podpora iz podpore ESRR v obmejnih regijah uskladiti s podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter mora po potrebi vključevati evropska združenja za teritorialno sodelovanje, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), če je med njihovimi cilji lokalni razvoj.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) čezmejno sodelovanje med sosednjimi regijami za spodbujanje celostnega regionalnega razvoja med sosednjimi regijami na kopenskih in morskih mejah dveh ali več držav članic ali med sosednjimi obmejnimi regijami iz najmanj ene države članice in ene tretje države na zunanjih mejah Unije, ki ni zajeto v programe v okviru zunanjih finančnih instrumentov Unije;

(1) čezmejno sodelovanje in odpravljanje fizičnih, tehničnih in upravnih ovir med sosednjimi regijami za spodbujanje celostnega regionalnega razvoja med sosednjimi regijami na kopenskih in morskih mejah dveh ali več držav članic ali med sosednjimi obmejnimi regijami iz najmanj ene države članice in ene tretje države na zunanjih mejah Unije;

Obrazložitev

Čezmejno sodelovanje bo učinkovito le, če bodo odpravljene fizične, tehnične in upravne ovire, ki še vedno obstajajo med mejami.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) izmenjave izkušenj pri ugotavljanju, prenosu in širjenju dobre prakse v zvezi s turizmom in prometnimi omrežji;

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri nadnacionalnem sodelovanju Komisija sprejme seznam nadnacionalnih območij, upravičenih do podpore, ki je razčlenjen po programih sodelovanja in zajema regije na ravni NUTS 2, pri čemer z izvedbenimi akti zagotovi neprekinjenost takega sodelovanja na večjih povezanih območjih iz predhodnih programov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

Pri nadnacionalnem sodelovanju Komisija sprejme seznam nadnacionalnih območij, upravičenih do podpore, ki je razčlenjen po programih sodelovanja in zajema regije na ravni NUTS 2, pri čemer z izvedbenimi akti zagotovi izvajanje makroregionalnih strategij Unije in neprekinjenost nadnacionalnega sodelovanja na večjih povezanih območjih iz predhodnih programov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 30(2).

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Iz ESRR se poleg postavk iz člena 5 Uredbe (EU) št. […]/2012 [uredba o ESRR] podpirajo še čezmejna izmenjava človeških virov, objektov in infrastrukture v skladu z različnimi prednostnimi naložbami ter naslednje prednostne naložbe pri tematskih ciljih:

Iz ESRR se poleg postavk iz člena 5 Uredbe (EU) št. […]/2012 [uredba o ESRR] za odpravo učinka meje podpirajo še čezmejna izmenjava človeških virov, objektov in infrastrukture v skladu z različnimi prednostnimi naložbami ter naslednje prednostne naložbe pri tematskih ciljih, ob upoštevanju lokalnih posebnosti in potreb:

Obrazložitev

Francoski prevod ne odraža ustrezno zamisli, da je ESRR v okviru svojega cilja teritorialno sodelovanje namenjen odpravi tega, kar velja za učinek meje. Prav tako je treba omeniti, da uporaba teh sredstev ne more potekati po enotni shemi, temveč mora upoštevati lokalne posebnosti in potrebe.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 6 - točka a - točka i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(i) ponovna vzpostavitev ravnovesja na čezmejni ravni med obalnimi območji in notranjostjo, mestnimi območji in podeželjem, dobro povezanimi območji in najbolj oddaljenimi regijami ter čezmejni strukturni ukrepi za povečanje ekonomske, socialne in teritorialne kohezije, dostopnosti, rasti, razvoja in privlačnosti območij;

Obrazložitev

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija je predpogoj za pametno, trajnostno in vključujočo rast v Evropi. Kohezijo pa ovirajo trajna teritorialna neravnovesja v zvezi z dinamičnostjo in dostopnostjo. Za odpravo tega je treba med prednostne naložbe uvrstiti ponovno vzpostavitev ravnovesja med območji, in sicer z ustreznimi strukturnimi ukrepi.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 6 - točka a - točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) povezovanje čezmejnih trgov dela, vključno s čezmejno mobilnostjo, skupnimi lokalnimi pobudami na področju zaposlovanja in skupnim usposabljanjem (pri tematskem cilju spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile);

(i) povezovanje čezmejnih trgov dela, vključno s trajnostno čezmejno mobilnostjo, po možnosti z železniškimi ali pomorskimi povezavami med novimi državami članicami ter s sosednjimi državami, trajnostnim turizmom, čezmejnimi prometnimi povezavami v skladu z vseevropskimi prometnimi omrežji, odpravo fizičnih, tehničnih in upravnih ovir, skupnimi lokalnimi pobudami na področju zaposlovanja in skupnim usposabljanjem (pri tematskem cilju spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile);

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 6 – točka a – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) spodbujanje čezmejnega turizma in skupnega trženja (pri tematskem cilju za krepitev konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijstva (prek Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) ter ribištva in ribogojstva (prek Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo));

Obrazložitev

Skupne turistične strategije poleg koristi pri ekonomski politiki zaradi večje konkurenčnosti pomembno prispevajo k novemu cilju iz Lizbonske pogodbe za teritorialno kohezijo.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 6 - točka a - točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) spodbujanje pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami (pri tematskem cilju krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava);

(iv) spodbujanje pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami, vključno s čezmejnim sodelovanjem med državnimi upravami za izboljšanje komunikacije in posvetovanja vseh zainteresiranih strani o potrebah po čezmejni infrastrukturi, njenega načrtovanja in razvoja (pri tematskem cilju krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava);

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 6 - točka a - točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iva) uresničevanje in spodbujanje ukrepov v sektorju turizma, ki so usmerjeni v razvoj zadevnih območij;

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 6 - točka a - točka iv b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ivb) združevanje prometnega sistema Unije s prometnimi sistemi njenih sosednjih držav;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 6 - točka a - točka iv c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ivc) razvoj nove prometne in turistične infrastrukture ter izboljšanje ali razširitev že obstoječe;

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) v okviru nadnacionalnega sodelovanja: razvoj in izvajanje makroregionalne strategije in strategije za morske bazene (pri tematskem cilju krepitev institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava).

b) v okviru nadnacionalnega sodelovanja: razvoj in izvajanje makroregionalne strategije in strategije za morske bazene (pri tematskem cilju krepitev institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava in usmerjeni ukrepi v sektorju turizma).

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V okviru programov čezmejnega sodelovanja se lahko na podlagi člena 28 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] izvaja lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, če skupino za lokalni razvoj sestavljajo predstavniki najmanj dveh držav, od katerih je ena država članica.

V okviru programov čezmejnega sodelovanja se lahko na podlagi člena 28 Uredbe (EU) št. […]/2012 [Uredba o SD] izvaja lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, če skupino za lokalni razvoj sestavljajo lokalni predstavniki najmanj dveh držav, od katerih je ena država članica.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4 a. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži letna poročila o izvajanju glede uporabe evropskih sredstev za regionalni razvoj za uresničevanje cilja teritorialnega sodelovanja.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 17(1) se Komisiji podeli za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 17(1) se Komisiji podeli za pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Pooblastilo se samodejno podaljšuje za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred iztekom tega obdobja nasprotuje takšnemu podaljšanju.

Justification

Obdobje prenosa pooblastila na Komisijo bi morali omejiti na pet let z možnostjo njegovega podaljšanja, če so izpolnjeni nekateri pogoji, na primer, da se pripravi poročilo ter da Parlament in Svet podaljšanju ne nasprotujeta. Ta predlog spremembe upošteva novo standardno besedilo o delegiranih aktih.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ENOTA

ENOTA

 

EUR

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 10a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

IME

IME

 

znesek naložbe za boljšo dostopnost turističnih storitev za osebe z zmanjšano mobilnostjo

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 10b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ENOTA

ENOTA

 

EUR

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 10b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

IME

IME

 

znesek naložbe v kolesarska omrežja

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 10c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ENOTA

ENOTA

 

EUR

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 10c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

IME

IME

 

znesek naložbe v naravno, kulturno, industrijsko in zgodovinsko dediščino

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 16a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ENOTA

ENOTA

 

število

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 16a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

IME

IME

 

novo zgrajeni, prenovljeni ali nadgrajeni čezmejni odseki

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 20a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ENOTA

ENOTA

 

število

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 20a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

IME

IME

 

novo zgrajeni, prenovljeni ali nadgrajeni čezmejni odseki

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 2 - vrstica 21a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ENOTA

ENOTA

 

delež

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Priloga - tabela - kolona 3 - vrstica 21a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

IME

IME

 

sprememba modalnega deleža javnega prevoza

POSTOPEK

Naslov

Podpora cilju “evropsko teritorialno sodelovanje” iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Referenčni dokumenti

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jaromír Kohlíček

21.11.2011

Obravnava v odboru

27.3.2012

30.5.2012

 

 

Datum sprejetja

31.5.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Debora Serracchiani, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Patrizia Toia

POSTOPEK

Naslov

Podpora cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Referenčni dokumenti

COM(2011)0611 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD)

Datum predložitve EP

6.10.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

25.10.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

25.10.2011

CONT

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

 

ITRE

25.10.2011

TRAN

25.10.2011

AGRI

25.10.2011

PECH

25.10.2011

 

CULT

25.10.2011

FEMM

25.10.2011

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

27.10.2011

ENVI

24.10.2011

ITRE

10.11.2011

AGRI

7.11.2011

 

PECH

22.11.2011

CULT

23.1.2012

FEMM

30.5.2012

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Riikka Pakarinen

21.6.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

20.3.2012

 

8.5.2012

30.5.2012

21.6.2012

11.7.2012

 

26.11.2012

24.1.2013

19.2.2013

19.3.2013

 

23.4.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Datum sprejetja

10.7.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Hrisogelos (Nikos Chrysogelos), Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hjusmenova (Filiz Hakaeva Hyusmenova), Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, James Nicholson, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias

Datum predložitve

24.7.2013