BETÆNKNING om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik

7.8.2013 - (COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Alain Cadec


FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik

(COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0804) og det ændrede forslag hertil (COM(2013)0245),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 42, 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, og 195, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7–0108/2013),

–   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

–   der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. maj 2013[1],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A7-0282/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. minder om, at det i sin beslutning af 8. juni 2011, understregede, at fiskeriressourcerne udgør et offentligt gode af vital betydning for den globale fødevaresikkerhed; det påpegede, at fiskeri- og akvakultursektoren og hertil knyttede aktiviteter ofte er den primære kilde til indtægter og varig beskæftigelse i kystområder, på øer og i fjerntliggende regioner; det mente endvidere, at det for at nå fiskeripolitikkens mål på mellemlang og lang sigt (en stabil, bæredygtig og levedygtig fiskerisektor), genoprette fiskebestandene og løse de sociale problemer i forbindelse med reduktionen af fiskeriet ville være nødvendigt at afsætte tilstrækkelige bevillinger til den reformerede fælles fiskeripolitik i perioden efter 2013;

 

______________

 

Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

1. henvisning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, og artikel 195, stk. 2,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, artikel 195, stk. 2, og artikel 349,

Begrundelse

Artikel 349 i traktaten skal nævnes i retsgrundlaget for at tage højde for den særlige ordning for regionerne i de yderste randområder.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Fiskerisektoren har meget stor strategisk betydning for den samfundsøkonomiske situation, for forsyningen med fisk til befolkningen og for fødevarebalancen i de forskellige medlemsstater og i Den Europæiske Union (EU) som sådan, ligesom den har væsentlig betydning for kystsamfundenes samfundsøkonomiske velfærd, den lokale udvikling, beskæftigelsen, opretholdelse og skabelse af økonomisk aktivitet og arbejdspladser i forudgående og efterfølgende markedsled, for forsyningerne med frisk fisk og for bevarelse af lokale kulturtraditioner;

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Anvendelsesområdet for EHHF bør dække støtte til FFP, som omfatter bevaring, forvaltning og bæredygtig udnyttelse af marine, biologiske ressourcer, fersk vand, biologiske ressourcer og akvakultur samt forarbejdning og markedsføring af fiskevarer og akvakulturprodukter, når sådanne aktiviteter udøves på medlemsstaternes område eller i Unionens farvande, herunder sådanne aktiviteter, der udøves af fiskerfartøjer, som fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, eller af EU-fiskerfartøjer eller borgere i medlemsstaterne, jf. dog flagstatens primære ansvar, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede Nationers havretskonvention.

(2) Anvendelsesområdet for EHHF bør dække støtte til FFP, som omfatter bevaring, forvaltning og bæredygtig udnyttelse af marine, biologiske ressourcer, fersk vand, biologiske ressourcer og akvakultur samt forarbejdning og markedsføring af fiskevarer og akvakulturprodukter, når sådanne aktiviteter udøves på medlemsstaternes område eller i Unionens farvande, eller af EU-fiskerfartøjer eller borgere i medlemsstaterne, jf. dog flagstatens primære ansvar, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede Nationers havretskonvention.

Begrundelse

EHFF har ikke til formål at støtte ikkeeuropæiske fiskerfartøjer.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Det skal understreges, at den fælles fiskeripolitik er en fødevarepolitik, der berettiger en offentlig intervention gennem EHFF med henblik på at bevare EU-borgernes fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) EHFF bør i fuld udstrækning tage højde for de specifikke forhold i de yderste randområder, jf. artikel 349 i TEUF. Situationen i de yderste randområder og de særlige kendetegn ved fiskerisektoren i disse regioner betyder, at den fælles fiskeripolitik og de tilhørende fonde, herunder navnlig EHFF, skal tilpasses til de særlige kendetegn, begrænsninger, højere omkostninger og forholdene i disse regioner, som er væsensforskellige fra resten af EU Der kan i den forbindelse træffes specifikke foranstaltninger for disse regioner.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) Den fremtidige EHFF bør fuldt ud tage hensyn til det ikke-industrielle fiskeris problemer og specifikke behov, i betragtning af at denne type flåde er den, der beskæftiger mest arbejdskraft pr. fangstenhed i EU.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Udfaldet af den fælles fiskeripolitik afhænger af, om der er et effektivt kontrol-, inspektions- og håndhævelsessystem, og om der er pålidelige, fuldstændige data, både til videnskabelig rådgivning og til gennemførelse og kontrolformål; derfor bør EHFF støtte disse politikker.

(3) Udfaldet af den fælles fiskeripolitik afhænger af, om der er et effektivt kontrol- og inspektionssystem, herunder arbejdstilsyn, og et håndhævelsessystem, og om der er pålidelige, fuldstændige data, både til videnskabelig rådgivning og til gennemførelse og kontrolformål; derfor bør EHFF støtte disse politikker.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. For at styrke fiskernes opbakning bag Den Fælles Fiskeripolitik (FFP) og derved fremme en korrekt gennemførelse af og en generelt vellykket FFP bør EHFF støtte partnerskaber, samarbejde og dialog mellem videnskabsfolk og fiskere.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Anvendelsesområdet for EHFF bør dække støtte til IMP, som omfatter udvikling og implementering af samordnede operationer og beslutningstagning vedrørende oceaner, have, kystregioner og maritime sektorer og supplerer de forskellige EU-politikker, som berører dem, især de fælles fiskeripolitikker, transport, industri, territorial samhørighed, miljø, energi og turisme. Der bør i forvaltningen af de forskellige sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, Det Keltiske Hav, Biscayabugten og havområdet ud for den iberiske halvø, Middelhavet og Sortehavet sikres, at der skabes den fornødne sammenhæng og integration.

(4) Anvendelsesområdet for EHFF bør dække støtte til IMP, som omfatter udvikling og implementering af samordnede operationer og beslutningstagning vedrørende oceaner, have, kystregioner og maritime sektorer og supplerer de forskellige EU-politikker, som berører dem, især de fælles fiskeripolitikker, transport, industri, territorial samhørighed, miljø, energi og turisme, som er områder, for hvilke det er nødvendigt at fremme videnskabelig forskning, faglig kompetence og uddannelse. Der bør i forvaltningen af de forskellige sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, Det Keltiske Hav, Biscayabugten og havområdet ud for den iberiske halvø, Middelhavet og Sortehavet sikres, at der skabes den fornødne sammenhæng og integration.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) I henhold til artikel 9 i TEUF tager Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter i forbindelse med reformen af FFP, IMP og EHFF hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved Europa 2020-strategien blev vedtaget, bør Unionen og medlemsstaterne skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at de fremmer en harmonisk udvikling i Unionen. Navnlig bør ressourcerne koncentreres for at imødekomme målsætninger og mål for Europa 2020, og effektiviteten bør forbedres ved at fokusere mere på resultater. En inddragelse af IMP i den nye EHHF bidrager også til de vigtigste politikmål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse fra 3. marts 2010 om "Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (”Europa 2020-strategien”), og er på linje med de generelle målsætninger om at øge den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, der er fastsat i traktaten.

(5) I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved Europa 2020-strategien blev vedtaget, bør Unionen og medlemsstaterne skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at de fremmer en harmonisk udvikling i Unionen. Navnlig bør ressourcerne koncentreres for at imødekomme målsætninger og mål for Europa 2020 med særlig vægt på de målsætninger, der er knyttet til beskæftigelse og bekæmpelse af fattigdom, social udgrænsning og klimaændringer. Desuden bør effektiviteten forbedres ved at fokusere mere på resultater En inddragelse af IMP i den nye EHHF bidrager også til de vigtigste politikmål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse fra 3. marts 2010 om "Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (”Europa 2020-strategien”), og er på linje med de generelle målsætninger om at øge den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, der er fastsat i traktaten.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå målsætningerne for FFP, IMP og Europa 2020-strategien, er det nødvendigt at fokusere på et begrænset antal kerneprioriteter, der vedrører fremme af innovation og videnbaseret fiskeri og akvakultur, og som kan fremme bæredygtighed og ressourceeffektivitet inden for fiskeri og akvakultur og øge beskæftigelse og territorial samhørighed ved at frigøre vækst- og jobpotentialet i samfund ved kysterne og inde i landet og udbrede diversificeringen i fiskeriaktiviteter også til andre sektorer i den marine økonomi.

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå målsætningerne for FFP, IMP og Europa 2020-strategien, er det nødvendigt at identificere en række kerneprioriteter, der vedrører fremme af innovation og videnbaseret fiskeri og akvakultur, og som kan fremme bæredygtighed og ressourceeffektivitet inden for fiskeri og akvakultur og øge beskæftigelse og territorial samhørighed ved at frigøre vækst- og jobpotentialet i samfund ved kysterne og inde i landet og udbrede diversificeringen i fiskeriaktiviteter til andre sektorer i den marine økonomi.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) EHFF skal bidrage til at øge levestandarden for dem, der er afhængige af fiskerierhvervet, ved at sikre bedre arbejdsvilkår for fiskerne, navnlig ved sikre overholdelse af lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og bestemmelserne i arbejdstageres kollektive overenskomster.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) For at undgå misforståelser omkring anvendelsen og konsekvenserne af forskellige foranstaltninger, som gennemføres i henhold til EHFF, for de forskellige aktører i fiskerisektoren er det hensigtsmæssigt at indføre en klar skelnen mellem skibsejere og ansatte fiskere, sådan som det allerede er tilfældet i ILO-konvention nr. 188.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det overordnede mål for den fælles fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter bidrager til langsigtede, bæredygtige miljøforhold, som er nødvendige for økonomisk og social udvikling. Den bør også bidrage til at øge produktiviteten, at sikre en rimelig levestandard i fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, at bevare ressourcerne og at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(8) Det overordnede mål for den fælles fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter bidrager til en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling på lang sigt. Den bør også bidrage til at øge produktiviteten, at sikre en rimelig levestandard i fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, at bevare ressourcerne og at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

Begrundelse

De økonomiske, sociale og miljømæssige søjler skal ikke hierarkiseres.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Det er af største betydning, at miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, hvilket vil kunne fremme målsætninger og mål for Unionens miljøpolitik og Europa 2020-strategien. Målet med FFP er at udnytte de levende marine biologiske ressourcer på en sådan måde, at fiskebestandene genoprettes og opretholdes på niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2015. Der skal i FFP indføres en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF bidrage til beskyttelse af det marine miljø som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

(9) Det er af største betydning, at miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, hvilket vil kunne fremme målsætninger og mål for Unionens miljøpolitik og Europa 2020-strategien. Målet med FFP er at udnytte de levende marine biologiske ressourcer på en sådan måde, at fiskebestandene genoprettes og opretholdes på niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte, om muligt i 2015 og under alle omstændigheder i 2020.. Der skal i FFP indføres en afbalanceret tilgang til bæredygtig udvikling ved hjælp af planlægning, valorisering og forvaltning af fiskeriet, som tager højde for de aktuelle sociale forventninger og behov, og uden at sætte de fordele, som de kommende generationer skal have af alle varer og tjenesteydelser fra de marine økosystemer, på spil. Derfor bør EHHF bidrage til beskyttelse af det marine miljø som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) De foranstaltninger, der finansieres via EHFF, skal være i overensstemmelse med artikel 39 og 41 i TEUF, hvori der henvises til en afbalanceret tilgang til anvendelsen af arbejdsretten og en egentlig samordning af erhvervsuddannelserne.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne i betragtning af omfanget og virkningerne af de operationer, der skal finansieres under de operationelle programmer, og de strukturelle problemer, der dukker op under udviklingen af fiskerisektoren og den maritime sektor, samt medlemsstaternes begrænsede finansielle ressourcer, og de kan derfor bedre gennemføres på EU-plan, ved at der tilbydes flerårig finansiel bistand, som fokuserer på de relevante prioriteter; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, stk. 4, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(10) Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne i betragtning af omfanget og virkningerne af de operationer, der skal finansieres under de operationelle programmer, og de strukturelle problemer, der dukker op under udviklingen af fiskerisektoren, akvakultursektoren og den maritime sektor, samt medlemsstaternes begrænsede finansielle ressourcer, og de kan derfor bedre gennemføres på EU-plan, ved at der tilbydes flerårig finansiel bistand, som fokuserer på de relevante prioriteter; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, stk. 4, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Finansieringen af udgifterne til den fælles fiskeripolitik og den integrerede havpolitik gennem en enkelt fond, EHFF, bør kunne afhjælpe behovet for forenkling og styrke integrationen af begge politikker. Udvidelsen af delt forvaltning til fælles markedsordninger, herunder godtgørelse til regioner i den yderste periferi, kontrol og dataindsamling bør yderligere kunne bidrage til forenkling og mindske de administrative byrder for både Kommissionen og medlemsstaterne samt skabe større samhørighed og effektivitet med hensyn til den tildelte støtte.

(11) Finansieringen af udgifterne til den fælles fiskeripolitik og den integrerede havpolitik gennem en enkelt fond, EHFF, bør kunne afhjælpe behovet for forenkling og styrke integrationen af begge politikker. Udvidelsen af delt forvaltning til fælles markedsordninger, herunder godtgørelse til regioner i de yderste randområder, kontrol samt dataindsamling og -forvaltning bør yderligere kunne bidrage til forenkling og mindske de administrative byrder for både Kommissionen og medlemsstaterne samt skabe større samhørighed og effektivitet med hensyn til den tildelte støtte.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11a) Finansieringen bør være som fastlagt i punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af XX/201Z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11b) Enhver finansiering bør ikke tilsidesætte bestemmelserne i forordningen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Unionens budget bør finansiere udgifterne til den fælles fiskeripolitik og den integrerede havpolitik gennem en enkelt fond, EHHF, enten direkte eller som led i delt forvaltning med medlemsstaterne. Delt forvaltning med medlemsstaterne bør anvendes ikke blot på foranstaltninger, der støtter fiskeri, akvakultur og lokaludvikling styret af lokalsamfundet, men også på fælles markedsordninger og godtgørelse til regioner i den yderste periferi, kontrol og dataindsamling.. Direkte forvaltning bør anvendes på videnskabelig rådgivning, frivillige bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, rådgivende udvalg og operationer til gennemførelse af en integreret havpolitik. Det bør specificeres, hvilke typer foranstaltninger der kan finansieres over EHFF.

(12) Unionens budget bør finansiere udgifterne til den fælles fiskeripolitik og den integrerede havpolitik gennem en enkelt fond, EHHF, enten direkte eller som led i delt forvaltning med medlemsstaterne. Delt forvaltning med medlemsstaterne bør anvendes ikke blot på foranstaltninger, der støtter fiskeri, akvakultur og lokaludvikling styret af lokalsamfundet, men også på markedsførings- og forarbejdningsforanstaltninger og godtgørelse til regioner i de yderste randområder, kontrol og dataindsamling. Direkte forvaltning bør anvendes på udarbejdelse af produktions- og markedsføringsplaner, støtte til oplagring, videnskabelig rådgivning, frivillige bidrag til regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, rådgivende udvalg og operationer til gennemførelse af en integreret maritim politik. Det bør specificeres, hvilke typer foranstaltninger der kan finansieres over EHFF.

Begrundelse

Det er uhyre vigtigt at sikre, at der er lige konkurrencevilkår for producentorganisationer i Unionen og direkte støtte til udarbejdelse af produktions- og markedsføringsplaner samt støtte til oplagring.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 50 og 51 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] (i det følgende benævnt FFP-forordningen) bør Unionens finansielle bistand under EHHF gøres betinget af, at medlemsstaterne såvel som operatørerne overholder reglerne i FFP. Sigtet med denne betingelse er at understrege Unionens ansvar med hensyn til i offentlighedens interesse at sikre bevarelsen af marine biologiske ressourcer inden for rammerne af FFP, som fastsat i artikel 3 i TEUF.

(14) Ifølge artikel 50 og 51 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] (i det følgende benævnt FFP-forordningen) bør Unionens finansielle bistand under EHHF gøres betinget af, at medlemsstaterne såvel som operatørerne overholder reglerne i FFP. Sigtet med denne betingelse er at understrege Unionens ansvar med hensyn til i offentlighedens interesse at sikre bevarelsen af levende marine ressourcer inden for rammerne af FFP såvel som overholdelsen af de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau og sikring af en passende social beskyttelse, som fastsat i henholdsvis artikel 3 og 9 i TEUF.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Opfyldelsen af målene i FFP vil blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand under EHHF udbetales til operatører, som ikke på forhånd opfylder krav vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer. Derfor bør der kun være adgang for operatører, som inden for et bestemt tidsrum inden indgivelsen af en støtteansøgning ikke har været involveret i drift, forvaltning eller ejerskab af fiskerfartøjer, der er opført på Unionens liste over IUU-fartøjer som fastsat i artikel 40, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999, og som ikke har begået en række overtrædelser i henhold til artikel 42 i forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 eller andre overtrædelser af FFP-regler, som i særlig grad er til skade for bæredygtigheden for de berørte bestande og udgør en alvorlig trussel for den bæredygtige udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter over de niveauer, som kan give et maksimalt bæredygtigt udbytte (i det følgende benævnt ”MSY”)..

(15) Opfyldelsen af målene i FFP vil blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand under EHHF udbetales til operatører, som ikke på forhånd opfylder krav vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer. Derfor bør der kun være adgang for operatører, som inden for et bestemt tidsrum inden indgivelsen af en støtteansøgning ikke har været involveret i drift, forvaltning eller ejerskab af fiskerfartøjer, der er opført på Unionens liste over IUU-fartøjer som fastsat i artikel 40, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999, og heller ikke har været involveret i drift, forvaltning eller ejerskab af fiskerfartøjer, der driver fiskeri for lande, der er identificeret som ikke-samarbejdende tredjelande i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1005/2008. Ligeledes er der kun adgang for operatører, som ikke har begået en række overtrædelser i henhold til artikel 42 i forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 eller andre overtrædelser af FFP-regler, som i særlig grad er til skade for bæredygtigheden for de berørte bestande og udgør en alvorlig trussel for den bæredygtige udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter over de niveauer, som kan give et maksimalt bæredygtigt udbytte (i det følgende benævnt ”MSY”).

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) De konsekvenser, der er fastlagt for manglende opfyldelse af kriterierne for støtteberettigelse, bør anvendes i tilfælde, hvor støttemodtagerne overtræder FFP-reglerne. Når det skal fastslås, hvor meget de ikke-støtteberettigede udgifter beløber sig til, bør der tages hensyn til, hvor alvorligt støttemodtagerens manglende overholdelse af FFP-reglerne er, den økonomiske fordel, som er opnået med den manglende overholdelse af FFP-reglerne, eller EHFF-bidragets betydning for støttemodtagerens økonomiske aktivitet.

(17) De konsekvenser, der er fastlagt for manglende opfyldelse af kriterierne for støtteberettigelse, bør anvendes i tilfælde, hvor støttemodtagerne overtræder FFP-reglerne. Når det skal fastslås, hvor meget de ikke-støtteberettigede udgifter beløber sig til, bør der tages hensyn til alvor, omfang, varighed og gentagelse af støttemodtagerens manglende overholdelse af FFP-reglerne er, den økonomiske fordel, som er opnået med den manglende overholdelse af FFP-reglerne, eller EHFF-bidragets betydning for støttemodtagerens økonomiske aktivitet.

Begrundelse

Omfanget af en støttemodtagers manglende overholdelse vurderes ud fra en række faktorer: alvoren, omfanget, varigheden og gentagelsen heraf.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Opfyldelsen af målene for FFP vil også blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand under EHFF bliver betalt til medlemsstater, som ikke overholder deres forpligtelser i henhold til FFP-reglerne vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer, for eksempel dataindsamling og gennemførelse af kontrolforpligtelser. Desuden er der, hvis disse forpligtelser ikke overholdes, en risiko for, at uantagelige støttemodtagere eller ikke-støtteberettigede operationer ikke vil blive afsløret af medlemsstaterne.

(18) Opfyldelsen af målene for FFP vil også blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand under EHFF bliver betalt til medlemsstater, som ikke overholder deres forpligtelser med hensyn til at sikre en balance mellem fiskerflåden og fiskerimulighederne i henhold til artikel 34, stk. 1, i FFP-grundforordningen eller deres forpligtelser i henhold til FFP-reglerne vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer, for eksempel dataindsamling og gennemførelse af kontrolforpligtelser. Desuden er der, hvis disse forpligtelser ikke overholdes, en risiko for, at uantagelige støttemodtagere eller ikke-støtteberettigede operationer ikke vil blive afsløret af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) For at forhindre, at der finder ikke-regelrette udbetalinger sted, og for at anspore medlemsstaterne til at overholde FFP-reglerne eller kræve regeloverholdelse fra støttemodtagerens side bør der som en forsigtighedsforanstaltning både anvendes afbrydelse af betalingsfristen og suspension af betalinger, hvilket for begges vedkommende er tidsmæssigt begrænset i deres anvendelsesområde. For at respektere proportionalitetsprincippet bør de finansielle korrektioner, som har nøje afgrænsede og uigenkaldelige konsekvenser, kun anvendes for udgifter, som direkte er knyttet til operationer, hvor FFP-regler ikke er blevet overholdt.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) For at forbedre samordningen og harmonisere gennemførelsen af de fonde, der yder støtte under samhørighedspolitikken, dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden, og fondene vedrørende udvikling af landdistrikterne, dvs. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og vedrørende hav- og fiskerisektoren, dvs. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), er der fastsat fælles bestemmelser for alle disse fonde (i det følgende benævnt "FSR-fondene") i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]. Ud over denne forordning indeholder EHFF specifikke bestemmelser som følge af særegenhederne i FFP og IMP.

(20) For at forbedre samordningen og harmonisere gennemførelsen af de fonde, der yder støtte under samhørighedspolitikken, dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden, og fondene vedrørende udvikling af landdistrikterne, dvs. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og vedrørende hav- og fiskerisektoren, dvs. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), er der fastsat fælles bestemmelser for alle disse fonde (i det følgende benævnt "FSR-fondene") i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]. Det er vigtigt at understrege, at fondene kan anvendes som et supplement for på den mest effektive vis at nå prioriteterne i EU's samhørighedspolitik og i Europa 2020-strategien. I den forbindelse fremhæves behovet for synergier mellem EHFF og ESF for at nå de vigtige målsætninger for beskæftigelse og bekæmpelsen af fattigdom og social udgrænsning. Ud over denne forordning indeholder EHFF specifikke bestemmelser som følge af særegenhederne i FFP og IMP.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Unionens indsats bør supplere medlemsstaternes indsats eller søge at støtte denne indsats. For at sikre en betydelig værditilvækst bør partnerskabet mellem Kommissionen og medlemsstaterne styrkes gennem arrangementer med deltagelse af forskellige typer af partnere under fuld hensyntagen til medlemsstaternes institutionelle kompetencer. Der bør især lægges vægt på at sikre en passende repræsentation af kvinder og minoritetsgrupper. Dette partnerskab vedrører regionale, lokale og andre offentlige myndigheder samt andre relevante organer, herunder dem, som er ansvarlige for miljøet og for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, arbejdsmarkedets parter og andre kompetente organer. De berørte partnere bør inddrages i forberedelsen af partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmeringen.

(22) For at sikre en betydelig værditilvækst bør partnerskabet mellem Kommissionen, myndighederne i medlemsstaterne og forskellige typer af partnere styrkes gennem arrangementer med deltagelse af disse aktører, herunder de berørte arbejdsmarkedsparter, under fuld hensyntagen til medlemsstaternes institutionelle kompetencer. Dette partnerskab vedrører regionale, lokale og andre offentlige myndigheder samt andre relevante organer, herunder dem, som er ansvarlige for miljøet og for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, arbejdsmarkedets parter, fiskerisektoren og andre kompetente organer. I betragtning af de særlige forhold i fiskerisektoren skal der sikres deltagelse af økonomiske og sociale partnere, der repræsenterer de forskellige undersektorer og territoriale niveauer, forskningsorganisationer samt nationale og regionale netværk af lokale aktionsgrupper inden for fiskerisektoren (FLAG). Der bør især lægges vægt på at sikre en passende repræsentation af kvinder og minoritetsgrupper. De berørte partnere bør inddrages i forberedelsen af partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmeringen.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) Kommissionen bør fastlægge den årlige fordeling pr. medlemsstat af de disponible forpligtelsesbevillinger efter objektive og gennemsigtige kriterier; disse kriterier bør omfatte de tidligere tildelinger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og det tidligere forbrug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Opfyldelsen af visse forhåndsbetingelser er af allerstørste betydning inden for FFP, især hvad angår indsendelse af en flerårig national strategiplan for akvakultur og påvist administrativ kapacitet til at opfylde datakravene til fiskeriforvaltning og til at håndhæve gennemførelsen af et EU-system til kontrol, inspektion og håndhævelse.

(25) Opfyldelsen af visse forhåndsbetingelser er af allerstørste betydning inden for FFP, især hvad angår indsendelse af en flerårig national strategiplan for akvakultur og påvist administrativ kapacitet til at opfylde datakravene til fiskeriforvaltning og til at håndhæve gennemførelsen af et EU-system til kontrol, inspektion og håndhævelse, ligesom det er vigtigt at sikre gennemførelsen af EU-lovgivningen om arbejdsvilkår på området for sikkerhed, sundhed, kvalifikationer og uddannelse

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) På linje med målet om forenkling bør alle aktiviteter under EHFF, som falder ind under delt forvaltning, herunder kontrol og dataindsamling, have form af ét enkelt operationelt program pr. medlemsstat i overensstemmelse med dets nationale struktur. Programmeringen skal omfatte perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2020. Hver medlemsstat bør udarbejde et enkelt operationelt program. Hvert program bør fastlægge en strategi til opfyldelse af målene for Unionens prioriteter for EHFF og en udvælgelse af foranstaltninger. Programmeringen bør være indrettet efter Unionens prioriteter, men være tilpasset den nationale kontekst og supplere andre af Unionens politikker, især politikken vedrørende udvikling af landdistrikter og samhørighedspolitikken.

(26) På linje med målet om forenkling bør alle aktiviteter under EHFF, som falder ind under delt forvaltning, herunder kontrol og dataindsamling, have form af ét enkelt operationelt program pr. medlemsstat i overensstemmelse med dets nationale struktur. Programmeringen skal omfatte perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2020. Hver medlemsstat bør udarbejde et enkelt operationelt program. Hvert program bør fastlægge en strategi til opfyldelse af målene for Unionens prioriteter for EHFF og en udvælgelse af foranstaltninger. Programmeringen bør være indrettet efter Unionens prioriteter, men være tilpasset den nationale og regionale kontekst, navnlig de særlige kendetegn for regionerne i de yderste randområder, og supplere andre af Unionens politikker, men bibeholde det nuværende forvaltnings- og kontrolsystem for ikke at skabe yderligere omkostninger eller forsinke programgennemførelsen.

Begrundelse

Ved at bibeholde det nuværende forvaltnings- og kontrolsystem, som f.eks. strukturfondene og ELFUL, forhindres det, at der opstår yderligere omkostninger som følge af ændringer i informationssystemer og ekstra tidsforbrug til tilpasning af manualer og andre administrative procedurer, der ville medføre forsinkelser i programgennemførelsen.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Medlemsstaterne bør udforme dataindsamlingsdelen i det operationelle program efter et flerårigt EU-program. For at kunne tilpasse sig til de specifikke behov inden for dataindsamlingsaktiviteter bør medlemsstaterne udarbejde en årlig arbejdsplan, som bør tilpasses årligt under Kommissionens vejledning, og som bør godkendes af Kommissionen.

(30) Medlemsstaterne bør udforme dataindsamlingsdelen i det operationelle program efter et flerårigt EU-program. For at kunne tilpasse sig til de specifikke behov inden for aktiviteter i forbindelse med dataindsamling og -forvaltning bør medlemsstaterne udarbejde en årlig arbejdsplan, som bør tilpasses årligt under Kommissionens vejledning, og som bør godkendes af Kommissionen.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) For at øge fiskeriets konkurrenceevne og økonomiske resultater er det afgørende at fremme innovation og iværksætteri. Derfor bør EHFF støtte innovative operationer og virksomhedsudvikling.

(31) For at øge fiskeriets konkurrenceevne og økonomiske resultater er det afgørende at fremme innovation og iværksætteri. Derfor bør EHFF støtte innovative operationer og en miljømæssigt bæredygtig virksomhedsudvikling i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og den økosystembaserede tilgang.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a) Som følge af de seneste års økonomiske turbulens på grund af finanskrisen oplever mange unge vanskeligheder ved at opnå tilstrækkelig finansiering til at kunne gå ind i fiskerierhvervet. Derfor bør EHFF-støtte også sigte mod at hjælpe unge med at gå ind i fiskerierhvervet ved for eksempel at bidrage til førstegangsvirksomhedsetablering.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og økonomiske resultater for fiskeri og maritime aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte livslang læring, samarbejde mellem videnskabsfolk og fiskere ved at fremme udbredelsen af viden og tilbyde rådgivning, der kan være med til at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne.

(32) Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og økonomiske resultater for fiskeri og maritime aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte erhvervsuddannelse (som ud over tekniske spørgsmål også omfatter viden om bæredygtig fiskeriforvaltning og korrekt håndtering af fisk med henblik på større rentabilitet), forbedrede sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder på arbejdspladsen, livslang læring, samarbejde mellem videnskabsfolk og fiskere ved at fremme udbredelsen af viden og tilbyde rådgivning, der kan være med til at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne. Herudover er det vigtigt, at EHFF fremmer en generationsfornyelse og en foryngelse af erhvervet ved at skabe særlige mekanismer, der kan anspore unge til at gå ind i sektoren, navnlig ved at øge fiskerierhvervets status gennem forbedrede sundheds-, sikkerheds- og velfærdsstandarder om bord, uddannelse og erhvervsuddannelse samt øget indkomst.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a) EHFF bør støtte ikke-industrielt fiskeri for at løse specifikke problemer inden for dette segment og støtte en lokal og bæredygtig forvaltning af det berørte fiskeri og udviklingen af kystsamfundene.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32b)I betragtning af små virksomheders problemer med at få adgang til fællesskabsstøtte bør EHFF tilskynde til at etablere fælles projekter og fremme teknisk bistand til projektdeltagerne.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Betragtning 32 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32c) EHHF bør støtte en bæredygtig nærforvaltning af fiskeriet samt udvikling af kystsamfundene

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Betragtning 32 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32d) EHFF bør fremme inddragelsen af mindre produktionsstrukturer inden for ikkeindustrielt og kystnært fiskeri og indlandsfiskeri i udarbejdelsen af kollektive projekter og yde teknisk bistand til initiativtagere til sådanne projekter.

Begrundelse

Kollektive projekter, som ledes af aktører inden for ikkeindustrielt og kystnært fiskeri og indlandsfiskeri, bør støttes i særlig grad.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) I erkendelse af betydningen af den rolle, som ægtefæller til selvstændige fiskere spiller inden for kystfiskeri af mindre omfang og småfiskeri, bør EHFF støtte uddannelse og netværk, som kan bidrage til deres erhvervsmæssige udvikling og give dem midler, så de bedre bliver i stand til at udføre de supplerende arbejdsopgaver, som de traditionelt set allerede udfører.

(33) ) I erkendelse af betydningen af den rolle, som ægtefæller til selvstændige fiskere spiller inden for kystfiskeri af mindre omfang, bør EHFF støtte livslang læring og netværk, som kan bidrage til deres erhvervsmæssige udvikling og give dem midler, så de bedre bliver i stand til at udføre de supplerende arbejdsopgaver, som de traditionelt set allerede udfører eller til at ledsage en diversificering af fiskeriaktiviteter.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) EHFF bør støtte den sociale dialog på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan ved at inddrage arbejdsmarkedets parter og styrke deres organisationskapacitet.

Begrundelse

EHFF bør støtte struktureringen af den sociale dialog i fiskeri- og akvakultursektorerne.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Betragtning 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33b) Der kan ydes støtte fra EHFF til supplerende aktiviteter inden for fiskeri og akvakultur, der er udpeget som sådan af medlemsstaterne, og som kan udføres af vodbindere, leverandører af levende agn, pakkeriarbejdere og øvrige udbydere af fiskerirelaterede tjenester, med det formål at udvikle aktiviteten og bidrage til at forbedre sektorens funktion.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34) I betragtning af hvor lille deltagelsen af små kystfiskere og småfiskere er i den sociale dialog, bør EHFF støtte organisationer, der fremmer denne dialog i de relevante fora.

(34) I betragtning af den sociale og territoriale betydning af kystfiskere bør EHFF støtte organisationer, der fremmer den sociale dialog inden for sektoren for kystfiskeri og i de relevante fora.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a) Der bør ydes støtte til udviklingen og gennemførelsen af flerårige planer (artikel 9-11 i forordning om den fælles fiskeripolitik).

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) I betragtning af hvilket potentiale diversificeringen har for små kystfiskere, og deres afgørende rolle i samfund ved kysterne bør EHFF fremme diversificering ved at støtte virksomhedsopstart og investeringer til ombygning af deres fartøjer, ud over den relevante uddannelse til at opnå erhvervsmæssige færdigheder i det relevante område uden for fiskeriaktiviteter.

(35) EHFF bør fremme jobskabelse ved at støtte virksomhedsopstart i fiskerisektoren og udvikling af supplerende aktiviteter forbundet med fiskeriet, ud over den relevante uddannelse til at opnå de nødvendige erhvervsmæssige færdigheder.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a) For at sikre generationsskiftet inden for fiskeriet er det vigtigt at EHFF tilskynde unge til at træde ind i erhvervet, navnlig gennem støtte til unge fiskere, som erhverver et fartøj for første gang.

Begrundelse

Ny betragtning, der skal supplere ordførerens ændringsforslag 93.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Betragtning 35 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a) Det skal understreges, at Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) mener, at fiskeri er et farligt arbejde sammenlignet med anden beskæftigelse, og at ILO har indgået mange aftaler og fremsat mange anbefalinger med henblik på at fremme anstændige arbejdsforhold for fiskerne. Principperne i sådanne konventioner og henstillinger bør udgøre de vejledende principper for fastlæggelsen af, hvordan EHFF's ressourcer skal anvendes.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) For at afhjælpe sundheds- og sikkerhedsbehovene om bord bør EHFF støtte investeringer, der dækker sikkerhed og hygiejne om bord.

(36) For at afhjælpe sundheds- og sikkerhedsbehovene om bord bør EHFF støtte investeringer, der dækker sikkerhed og hygiejne om bord samt forbedrer levevilkårene.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) Som et resultat af indførelsen af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, som er omhandlet i artikel 27 i [FFP-forordningen], og for at støtte medlemsstaterne med gennemførelsen af disse nye ordninger bør EHFF yde støtte til kapacitetsopbygning og udveksling af bedste praksis.

udgår

Begrundelse

Ordføreren er modstander af indførelsen af omsættelige fiskekvoteandele. Denne ordning vil gøre fiskerirettigheder til en handelsvare og bringe ikkeindustrielt og kystnært fiskeri i fare.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EHFF bør i anerkendelse af betydningen af maritim kulturarv støtte investeringer til beskyttelse og bevaring af maritim kulturarv og dermed forbundet traditionelt håndværk.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) Med indførelsen af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren kunne blive mere konkurrencedygtig. Følgelig kan der være et behov for nye erhvervsmuligheder uden for fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte diversificering og jobskabelse i fiskersamfund, navnlig ved at støtte virksomhedsopstart og ombygning af fartøjer til maritime aktiviteter uden for fiskeriaktiviteterne for mindre kystfiskerfartøjer. Denne operation forekommer at være hensigtsmæssig, da mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele.

udgår

Begrundelse

Ordføreren er modstander af indførelsen af omsættelige fiskekvoteandele. Denne ordning vil gøre fiskerirettigheder til en handelsvare og bringe ikkeindustrielt og kystnært fiskeri i fare.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I overensstemmelse med Europa 2020-strategiens mål for beskæftigelsen bør EHFF tilvejebringe midler til vedtagelse af foranstaltninger med henblik på at øge og forbedre beskæftigelsesniveauet i hele fiskerikæden, herunder på området for fangst, akvakultur, forarbejdning og afsætning.

Begrundelse

EHFF er en fiskerifond, hvis hovedformål ikke må glemmes, hvorfor den i henhold til Europa 2020-strategien ikke blot skal bidrage til jobskabelsen inden for andre sektorer men også i første række inden for fiskerisektoren selv.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Betragtning 38 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a) For at sikre en bæredygtig fiskerisektor i fremtiden bør EHFF fremme jobskabelse i fiskersamfund, navnlig ved at gennemføre nye virksomhedsinitiativer og hjælpe unge fiskere med at gå ind i fiskerierhvervet.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) Målet for den fælles fiskeripolitik er at sikre bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene. Overkapacitet anses for at være en væsentlig årsag til overfiskeri. Det er derfor helt afgørende at få tilpasset fiskerflåden i Unionen efter de tilgængelige ressourcer. En fjernelse af overkapacitet gennem offentlig støtte som for eksempel midlertidig eller permanent ophør og ophugningsordninger har vist sig at være ineffektiv. EHFF vil derfor støtte oprettelse og forvaltning af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, som skal reducere overkapaciteten og øge de økonomiske resultater og rentabiliteten for de berørte operatører.

udgår

Begrundelse

Ordføreren henleder opmærksomheden på, at der kan sættes spørgsmålstegn ved den europæiske fiskerflådes overkapacitet. Kommissionen har til dato ikke defineret denne overkapacitet, som derfor er svær at fastslå. Skønt det er muligt, at visse regioner råder over en fiskerikapacitet, der overstiger de til rådighed stående ressourcer, så er denne situation et begrænset og lokalt fænomen, som under ingen omstændigheder kan udstrækkes til at gælde for alle fiskezoner i EU, endsige anses for en forudsætning for tiltag.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) Eftersom overkapacitet er en af hovedårsagerne til overfiskeri, er det nødvendigt at træffe foranstaltninger for at tilpasse fiskerflåden i Unionen efter de tilgængelige ressourcer. I den forbindelse bør EHFF støtte oprettelse, ændring og forvaltning af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele, som indføres med FFP som forvaltningsredskaber til reduktion af overkapacitet.

udgår

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a) For at forny og modernisere den aldrende europæiske fiskeflåde bør EHFF bidrage til investeringer i nye fiskerfartøjer til gengæld for ophugning af forældede fartøjer eller ombygning af disse til andre aktiviteter end fiskeri. Investeringerne skal sikre en forbedring af sikkerheden om bord, af energieffektiviteten og af fiskeredskabernes selektivitet og må ikke føre til en forøgelse af fiskekapaciteten.

Begrundelse

Det har vist sig, at den europæiske fiskerflåde er ved at blive gammel (halvdelen af fartøjerne er mere end 25 år gamle). Dette medfører betydelige problemer, hvad angår sikkerheden om bord og respekten for havmiljøet. EHFF bør derfor støtte fornyelsen af flåden på visse strenge betingelser ved at give støtte til udskiftningen af forældede fartøjer med moderne fartøjer. Disse investeringer må under ingen omstændigheder føre til en forøgelse af fartøjernes kapacitet.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Betragtning 40 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40b) Medlemsstater, som ikke opfylder kravene til indsamling og fremsendelse af data eller undlader at indberette oplysninger om den faktiske størrelse af deres fiskerflåde og fiskekapacitet, bør straffes med indefrysning og/eller nedsættelse af støtten fra EHFF.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Betragtning 40 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40c) For at sikre, at medlemsstaterne overholder de fiskerikapacitetslofter, der er fastsat i bilag II til forordning (EU) nr. ..../.... [om den fælles fiskeripolitik], bør Kommissionen have beføjelse til at suspendere en del af eller alle betalingerne og forpligtelserne til medlemsstaternes operationelle programmer, som ikke overholder kapacitetsloftet, på grundlag af en undersøgelse, der gennemføres tre år efter denne forordnings ikrafttræden

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne overholder lofterne for deres flådekapacitet, som er fastlagt i grundforordningen. Derfor skal udbetalingerne og forpligtelserne inden for EHFF for de medlemsstater, som ikke overholder deres kapacitetslofter, suspenderes.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Betragtning 40 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40d) Medlemsstater, som ikke opfylder kravene til indsamling og fremsendelse af data eller undlader at indberette oplysninger om den faktiske størrelse af deres fiskerflåde og fiskekapacitet, bør straffes med indefrysning og/eller nedsættelse af støtten fra EHFF.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Betragtning 40 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40e) For at sikre fiskernes indkomst bør EHFF bidrage til gensidige fonde, som dækker tab som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, miljø- eller sundhedskatastrofer eller voldsomme, konjunkturbestemte stigninger i brændstofprisen.

Begrundelse

EHFF bør bidrage til godtgørelsen for de tab, fiskere lider som følge af ekstraordinære eksterne begivenheder. Ordføreren foreslår, at denne støtte tager form af bidrag til gensidige fonde.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) Det er helt afgørende at inddrage miljøspørgsmål i EHFF og støtte gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger under FFP, idet der dog tages hensyn til de forskelligartede forhold i vandene i Unionen. I den forbindelse er det vigtigt at udvikle en regionaliseret tilgang til bevaringsforanstaltninger.

(41) Det er helt afgørende at inddrage miljøspørgsmål i EHFF og støtte gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger under FFP, idet der dog tages hensyn til de forskelligartede forhold i vandene i Unionen. I den forbindelse er det vigtigt at udvikle en regionaliseret tilgang til bevaringsforanstaltninger gennem en flerårig tilgang til fiskeriforvaltning, hvor opstilling af flerårige planer, som afspejler de forskellige arters biologiske særpræg og hvert enkelt fiskeris særlige karakteristika, prioriteres.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(41a) Begrænsning af konsekvenserne af klimaændringer for økosystemer i kystregioner og maritime områder er af afgørende betydning. EHFF bør støtte investeringer til begrænsning af fiskeindustriens bidrag til drivhusgasemissioner samt projekter, der har til formål at beskytte og genoprette søgræsbede og vådområder langs kysterne, der er meget store kulstofdræn.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) På same måde bør EHFF støtte en reduktion af fiskeriets indvirkning på det marine miljø, navnlig ved at fremme økoinnovation, mere selektive redskaber og udstyr samt foranstaltninger, der har til formål at beskytte og genoprette marin biodiversitet og marine økosystemer og tjenesterne herfra på linje med EU's biodiversitetsstrategi for 2020.

(42) På same måde bør EHFF støtte en reduktion af fiskeriets negative indvirkning på det marine miljø, en reduktion af drivhusgasemissionerne, mere selektive redskaber og udstyr og bidrage til udvikling af mindre energiforbrugende fiskerfartøjer. EHFF bør navnlig fremme økoinnovation med hensyn til skrog, motorer og redskaber samt foranstaltninger, der har til formål at beskytte og genoprette marin biodiversitet og marine økosystemer og tjenesterne herfra på linje med EU's biodiversitetsstrategi for 2020 og de overordnede mål i Europa 2020-strategien vedrørende klimaændringer.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a For at bidrage til en positiv udvikling af vandkilder og opretholdelsen af fiskeri uden for fiskeforbudsperioden bør EHFF kunne støtte biologiske sæsoner, når disse perioder, idet de afholdes inden for bestemte kritiske faser i artens livscyklus, er nødvendige for en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcer.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42b) EHFF bør for at begrænse konsekvenserne af fiskeri for økosystemerne støtte oprettelse, forvaltning og kontrol af et sammenhængende netværk for områder til genopretning af fiskebestande.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) På linje med det forbud mod udsmid, som blev indført med FFP, bør EHFF støtte investeringer om bord, som har til formål at gøre bedst mulig brug af uønsket fiskefangst og valorisere underudnyttede dele af fiskefangsten. I betragtning af de knappe ressourcer og for at maksimere værdien af fiskefangsten bør EHFF også støtte investeringer om bord, som har til formål at tilføje en kommerciel værdi til fiskefangsten.

(43) På linje med det gradvise forbud mod udsmid og forpligtelsen til at lande alle fangster, som blev indført med FFP, bør EHFF støtte investeringer om bord, som har til formål at gøre bedst mulig brug af uønsket fiskefangst og valorisere underudnyttede dele af fiskefangsten. I betragtning af de knappe ressourcer og for at maksimere værdien af fiskefangsten bør EHFF også støtte investeringer om bord, som har til formål at tilføje en kommerciel værdi til fiskefangsten.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43a) I erkendelse af de risici, der er forbundet med investeringer i fiskeriaktiviteter, bør EHFF bidrage til forretningssikkerhed ved at dække adgang til forsikring af produktionsrisici og således garantere for producenternes indkomst i tilfælde af anormale produktionstab, især som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, pludselige ændringer af vandkvaliteten, sygdomme eller skadedyrsangreb og ødelæggelse af produktionsudstyr.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44) I betragtning af den betydning, som fiskerihavne, landingssteder og nødhavne har, bør EHFF støtte relevante investeringer for navnlig at øge energieffektivitet, miljøbeskyttelse, kvaliteten af de landede produkter samt sikkerheds- og arbejdsvilkårene.

(44) I betragtning af den betydning, som fiskerihavne, auktionshaller, landingssteder og nødhavne har, bør EHFF støtte relevante investeringer for navnlig at øge energieffektivitet, miljøbeskyttelse, kvaliteten af de landede produkter samt sikkerheds- og arbejdsvilkårene.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a) Med henblik på at fremme det ikkeindustrielle og kystnære fiskeri bør medlemsstaterne supplere deres operationelle program med en handlingsplan for udviklingen af dette fiskeri og sikre, at det er , konkurrencedygtigt og bæredygtigt.

Begrundelse

Ikkeindustrielt og kystnært fiskeri spiller en afgørende rolle for kystområdernes levedygtighed. Derfor bør EHFF støtte udviklingen, konkurrenceevnen og bæredygtigheden af dette fiskeri. Ordføreren foreslår, at den enkelte medlemsstat vedføjer en handlingsplan indeholdende de foranstaltninger, der iværksættes i denne forbindelse, til det operationelle program.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Betragtning 44 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EHFF bør støtte etableringen et sammenhængende netværk af områder til genopretning af fiskebestande, i hvilke alle fiskeriaktiviteter er forbudt, herunder områder af betydning for fiskeproduktiviteten, navnlig yngle-, gyde- og fourageringspladser til fiskebestandene.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Betragtning 44 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44b) En række bestemmelser i EHFF bør tilpasses regionerne i de yderste randområder, samtidig med at hovedmålet om bæredygtige og ansvarsbevidste fiskeri- og akvakulturaktiviteter forfølges. EHFF bør tage særligt hensyn til, at visse af disse regioner er bagud, hvad angår evaluering af ressourcer, infrastrukturer, kollektiv organisation og overvågning af aktivitet og produktion. Derfor bør EHFF fremme sektorens modernisering, især af infrastrukturerne, samt fornyelsen og moderniseringen af produktionsmidlerne på baggrund af virkeligheden i de enkelte regioners havområder i de yderste randområder og ressourceforrådet.

Begrundelse

EHFF bør tage højde for de specifikke forhold i regionerne i de yderste randområder.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45) Det er afgørende for Unionen, at der opnås en holdbar balance mellem ferskvandsressourcer og udnyttelsen heraf; derfor bør der være passende bestemmelser om at støtte fiskeri i indre farvande, under behørigt hensyn til miljøpåvirkning og tillige sikre, at disse sektorer bliver ved med at være økonomisk levedygtige.

(45) Det er afgørende for Unionen, at der opnås en holdbar balance mellem ferskvandsressourcer og udnyttelsen heraf, i betragtning af at vandløbsoplande, flodmundinger og kystlaguner er foretrukne yngleområder og fungerer som yngleanlæg for mange arter af ungfisk; derfor bør der være passende bestemmelser om at støtte fiskeri i indre farvande, under behørigt hensyn til miljøpåvirkning og tillige sikre, at disse sektorer bliver ved med at være økonomisk levedygtige

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46) På linje med Kommissionens strategi om bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur, FFP-målene og Europa 2020-strategien bør EHFF støtte miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig udvikling af akvakulturindustrien.

(46) På linje med Kommissionens strategi om bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur, FFP-målene og Europa 2020-strategien bør EHFF støtte miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtig udvikling af akvakulturindustrien med særligt fokus på fremme af økoinnovation og mindskelse af afhængigheden af fiskemel og -olie, forbedring af forholdene for opdrættede organismer og fremme af økologiske og lukkede akvakultursystemer.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(46a) På grund af de eventuelle konsekvenser for vilde havpopulationer af opdrættede dyr, der slipper ud af akvakulturfaciliteter, bør EHFF ikke tilskynde til opdræt af eksotiske arter eller genetisk modificerede organismer.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47) Akvakultur bidrager til vækst og arbejdspladser i kystområder og landdistrikter. Derfor er det helt afgørende, at der er adgang til EHFF for akvakulturvirksomheder, navnlig smv’er, og at den bidrager til at få nye akvakulturproducenter ind i erhvervet. For at øge akvakulturaktiviteters konkurrenceevne og økonomiske resultater er det afgørende at fremme innovation og iværksætteri. Derfor bør EHFF støtte innovative operationer og virksomhedsudvikling, navnlig nonfood og offshore akvakultur.

(47) Akvakultur bidrager til vækst og arbejdspladser i kystområder og landdistrikter. Derfor er det helt afgørende, at der er adgang til EHFF for akvakulturvirksomheder, uanset deres størrelse, og at den bidrager til at få nye akvakulturproducenter ind i erhvervet. For at øge akvakulturaktiviteters konkurrenceevne og økonomiske resultater er det afgørende at fremme innovation og iværksætteri. Derfor bør EHFF støtte innovative operationer og virksomhedsudvikling af akvakulturvirksomheder generelt, herunder nonfood og offshore akvakultur.

Begrundelse

EHFF bør støtte akvakulturvirksomheder generelt, uanset deres størrelse. Store virksomheder, der er interesserede i at investere i strukturelle projekter, der støtter viden og innovation, bør derfor også modtage støtte. I lyset af behovet for forsyning af fisk til menneskeføde, bør nonfood akvakultur ikke være en udviklingsprioritet. Offshore akvakultur er ikke mulig i mange kystområder i EU.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48) Nye former for indkomst kombineret med akvakulturaktiviteter har allerede vist, at de kan give en værditilvækst for virksomhedsudvikling. Derfor bør EHFF støtte disse supplerende aktiviteter uden for akvakultur såsom fisketurisme, uddannelses- og miljøaktiviteter.

(48) Nye former for indkomst kombineret med akvakulturaktiviteter har allerede vist, at de kan give en værditilvækst for virksomhedsudvikling. Derfor bør EHFF støtte disse supplerende aktiviteter uden for akvakultur såsom fisketurisme, akvakulturturisme, som fremmer akvakultursektoren og dennes produkter, uddannelses- og miljøaktiviteter.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49) En anden vigtig måde at øge indkomsten på for akvakulturvirksomheder er at øge værdien af deres produkter ved at forarbejde og afsætte deres egen produktion og ved at indføre nye arter, hvor der er gode markedsudsigter, og dermed diversificere deres produktion.

(49) En anden vigtig måde at øge indkomsten på for akvakulturvirksomheder er at øge værdien af deres produkter ved at forarbejde og afsætte deres egen produktion og ved at indføre nye arter, som er biologisk forenelige med de eksisterende arter, og hvor der er gode markedsudsigter, og dermed diversificere deres produktion.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50) I betragtning af at det er nødvendigt at identificere de områder, der passer sig bedst for udvikling af akvakultur under hensyntagen til adgangen til vand og rum, bør EHFF støtte nationale myndigheder i at træffe deres strategiske valg på nationalt plan.

(50) I betragtning af at det er nødvendigt at identificere de geografiske områder, der passer sig bedst for udvikling af akvakultur under hensyntagen til adgangen til vand og rum, og betydningen af at indføre en forsigtighedsbaseret tilgang for at sikre bæredygtigt opdræt, bør EHFF støtte nationale myndigheder i at træffe deres strategiske valg på nationalt plan og de regionale myndigheder for deres regionale særlige forhold.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og økonomiske resultater for akvakulturaktiviteter. Derfor bør EHFF støtte livslang læring og netværk, der kan fremme udbredelsen af viden og tilbyde rådgivning, som kan være med til at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne.

(51) Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og økonomiske resultater for akvakulturaktiviteter. Derfor bør EHFF støtte livslang læring og netværk, der kan fremme udbredelsen og udveksling af viden og god praksis via alle de tilgængelige kompetente rådgivningstjenester, heriblandt brancheforeninger, således at de kan være med til at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(51a) I betragtning af, at det er nødvendigt at identificere geografiske områder med et bedre udviklingspotentiale for akvakultur, forstået som adgang til vand og rum, bør EHFF støtte nationale og regionale myndigheder i at træffe deres strategiske valg, især hvad angår identifikation og kortlægning af områder, som kan betragtes som mest egnede til udvikling af akvakultur, i givet fald under hensyntagen til den maritime fysiske planlægningsproces.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52) For at fremme miljømæssigt bæredygtig akvakultur bør EHFF støtte akvakulturaktiviteter, som er yderst respektfulde for miljøet, omlægningen af akvakulturvirksomheder til miljøledelse, anvendelse af miljørevision samt omlægning til økologisk akvakultur. På samme måde bør EHFF også støtte akvakultur med specielle miljømæssige tjenester.

(52) For at fremme miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig akvakultur bør EHFF støtte akvakulturaktiviteter, som er yderst respektfulde for miljøet, omlægningen af akvakulturvirksomheder til bæredygtig forvaltning, anvendelse af miljørevision samt omlægning til økologisk akvakultur. På samme måde bør EHFF også støtte akvakultur ved at yde service på miljøområder og ydelser af almen interesse.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53) I betragtning af hvilken betydning forbrugerbeskyttelse har, bør EHFF sørge for passende støtte til producenter for at forebygge og modvirke de risici for folkesundhed og dyresundhed, som akvakulturopdræt kan afstedkomme.

(53) I betragtning af hvilken betydning forbrugerbeskyttelse har, bør EHFF sørge for passende støtte til producenter for at forebygge og modvirke de risici for folkesundhed og dyresundhed, som akvakulturopdræt kan afstedkomme, navnlig gennem programmer, der er udviklet til at mindske afhængigheden af akvakulturaktiviteter for veterinærprodukter.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EHFF bør støtte etableringen et sammenhængende netværk af områder til genopretning af fiskebestande, i hvilke alle fiskeriaktiviteter er forbudt, herunder områder af betydning for fiskeproduktiviteten, navnlig yngle-, gyde- og fourageringspladser til fiskebestandene.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Betragtning 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54) I erkendelse af risiciene for investeringer i akvakulturaktiviteter bør EHFF bidrage til forretningssikkerhed ved at dække adgang til forsikring og derfor garantere for producenternes indkomst i tilfælde af anormale produktionstab især som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, pludselige ændringer af vandkvaliteten, sygdomme eller skadedyrsangreb og ødelæggelse af produktionsanlæg.

(54) I erkendelse af risiciene for investeringer i akvakulturaktiviteter bør EHFF bidrage til forretningssikkerhed ved at dække adgang til forsikring eller fremme udviklingen af gensidige fonde og derfor garantere for producenternes indkomst i tilfælde af anormale produktionstab især som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, pludselige ændringer af vandkvaliteten, sygdomme eller skadedyrsangreb og ødelæggelse af produktionsanlæg.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55) I betragtning af at den af lokalsamfundet styrede tilgang til lokaludvikling gennem flere år har vist sig at være nyttig til at fremme udviklingen af fiskeri, akvakultur og landdistrikter, idet den fuldt ud tager hensyn til de multisektorale behov for endogen udvikling, bør støtten fortsætte og optrappes fremover.

(55) I betragtning af at den af lokalsamfundet styrede tilgang til lokaludvikling gennem flere år har vist sig at være nyttig til at fremme udviklingen af fiskerisamfund, idet den fuldt ud tager hensyn til de multisektorale behov for endogen udvikling, bør støtten fortsætte og optrappes fremover.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56) På fiskeriområder bør lokaludvikling styret af lokalsamfund tilskynde til innovative tilgange til at skabe vækst og arbejdspladser, navnlig ved at give fiskevarer en merværdi og ligeledes diversificere den lokale økonomi hen imod nye økonomiske aktiviteter, herunder aktiviteter, som opnås ved ”blå vækst” og de bredere maritime sektorer.

(56) På fiskeriområder bør lokaludvikling styret af lokalsamfund tilskynde til innovative tilgange til at skabe vækst og arbejdspladser, navnlig ved at give fiskevarer en merværdi og ligeledes diversificere den lokale økonomi hen imod nye økonomiske aktiviteter, herunder aktiviteter, som opnås ved ”blå vækst” og de bredere maritime sektorer.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57) Den bæredygtige udvikling af fiskeriområder bør bidrage til EU 2020-målene om fremme af social inklusion og fattigdomsreduktion og til at fremme økoinnovation på lokalt plan samt til målet om territorial samhørighed, som er en af hovedprioriteterne i Lissabontraktaten.

(57) ) Den bæredygtige udvikling af fiskeriområder bør bidrage til EU 2020-målene om fremme af social inklusion og fattigdomsreduktion, en forøgelse af beskæftigelsesgraden og til at fremme innovation, herunder social innovation, på lokalt plan samt til målet om territorial samhørighed, som er en af hovedprioriteterne i Lissabontraktaten.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58) Lokaludvikling styret af lokalsamfund bør gennemføres ved en lokal forankret tilgang af lokale partnerskaber, som består af repræsentanter for den offentlige og den private sektor og for civilsamfundet og bør være en klar afspejling af det lokale samfund; disse lokale aktører er dem, der er bedst placeret til at opstille og gennemføre integrerede multisektorale udviklingsstrategier, der kan opfylde behovene i deres lokale fiskeriområder; for at sikre repræsentationen af lokale aktionsgrupper er det vigtigt, at ingen interessegruppe har mere end 49 % af stemmerne i de beslutningstagende organer.

(58) Lokaludvikling styret af lokalsamfund bør gennemføres ved en lokal forankret tilgang af lokale partnerskaber, som består af repræsentanter for den offentlige og den private sektor og for civilsamfundet og bør være en klar afspejling af det lokale samfund. Disse lokale aktører er dem, der er bedst placeret til at opstille og gennemføre integrerede multisektorale udviklingsstrategier, der kan opfylde behovene i deres lokale fiskeriområder. For at sikre repræsentationen af lokale aktionsgrupper, og at disse gruppers indsats står mål med udfordringerne i fiskeri- og akvakultursektoren, er det vigtigt, at fiskerne og/eller akvakulturproducenterne udgør det repræsentative flertal blandt de økonomiske aktører, der er repræsenteret i de beslutningstagende organer.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60) Støtten til fiskeriområder gennem EHFF bør koordineres med den lokale udviklingsstøtte, som tilbydes gennem andre EU-fonde, og bør dække alle aspekter af forberedelsen og gennemførelsen af lokaludviklingsstrategier og lokale aktionsgruppers operationer samt omkostningerne til at skabe liv i lokalområdet og drive det lokale partnerskab.

(60) Støtten til fiskeriområder gennem EHFF bør koordineres med den lokale udviklingsstøtte, som tilbydes gennem andre EU-fonde, og bør dække alle aspekter af forberedelsen og gennemførelsen af lokaludviklingsstrategier og lokale aktionsgruppers operationer samt omkostningerne til at skabe liv i lokalområdet og drive det lokale partnerskab. Denne støtte bør omfatte muligheden for adgang til teknisk bistand, bl.a. finansieringsteknik, til planlægning af lokaludviklingsprojekter, særligt for ikkeindustrielt og kystnært fiskeri og indlandsfiskeri.

Begrundelse

Aktører inden for ikkeindustrielt og kystnært fiskeri og indlandsfiskeri bør have lettere adgang til teknisk bistand til deres lokaludviklingsprojekter.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Betragtning 61

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(61) For at sikre levedygtighed for fiskeri og akvakultur på et i højeste grad konkurrencepræget marked er det nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om at yde støtte til gennemførelsen af [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter] og til markedsføring og forarbejdning, som udføres af operatører for at maksimere værdien af fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør især lægges vægt på at fremme operationer, som integrerer fremstillings-, forarbejdnings og markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden. For at tilpasse sig den nye forbudspolitik vedrørende udsmid bør EHFF også støtte forarbejdningen af uønskede fangster.

(61) For at sikre levedygtighed for fiskeri og akvakultur på et i højeste grad konkurrencepræget marked er det nødvendigt at få fastlagt bestemmelser om at yde støtte til gennemførelsen af [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter] og til markedsføring og forarbejdning, som udføres af operatører for at maksimere værdien af fiskevarer og akvakulturprodukter. Der bør især lægges vægt på at fremme operationer, som integrerer fremstillings-, forarbejdnings og markedsføringsaktiviteter i fødevarekæden.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62) Der bør ske en prioritering af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer ved at give støtte til dem. Godtgørelsen for oplagringsstøtte og støtte til produktions- og markedsføringsplaner bør gradvis udfases, da denne særlige form for støtte ikke længere har den store interesse i lyset af ændringen i EU-markedets struktur for denne form for produkter og den voksende betydning, som stærke producentorganisationer har.

(62) Der bør ske en prioritering af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer ved at give støtte til dem.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Betragtning 63

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(63) I erkendelse af den voksende konkurrence, som mindre kystfiskere bliver konfronteret med, bør EHFF støtte iværksætterinitiativer fra mindre kystfiskeres side, som giver større værdi til de fisk, som de fanger, navnlig ved at foretage forarbejdningen eller den direkte markedsføring af den fisk, som de fanger.

(63) I erkendelse af den voksende konkurrence, som mindre kystfiskere bliver konfronteret med, samt visse kystsamfunds afhængighed af fiskeri, bør EHFF støtte iværksætterinitiativer fra mindre kystfiskeres side, som giver større værdi til de fisk, som de fanger, navnlig ved at foretage forarbejdningen eller den direkte markedsføring af den fisk, som de fanger.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Betragtning 63 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(63a) EHFF bør støtte kollektive iværksætterinitiativer, som sigter mod at nå EU's mål om miljøbeskyttelse og bevarelse af fiskeressourcerne, gennem kollektive vandmiljøforanstaltninger, navnlig for indlandsfiskeri.

Begrundelse

EHFF bør støtte kollektive initiativer fra aktører inden for ikkeindustrielt og kystnært fiskeri og indlandsfiskeri vedrørende miljøbeskyttelse og bevarelse af fiskeressourcerne.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Betragtning 64

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64) Fiskeriaktiviteterne i regionerne i Den Europæiske Unions yderste periferi er i vanskeligheder, især på grund af de meromkostninger, der påløber til markedsføring af visse fiskevarer som følge af de særlige ulemper, der er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(64) Eftersom fiskeriaktiviteterne i regionerne i Den Europæiske Unions yderste randområder er i vanskeligheder, især på grund af den fjerne beliggenhed og de særlige klimaforhold, bør EHFF tage hensyn til disse ulemper, der er anerkendt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

Vanskelighederne i regionerne i de yderste randområder skyldes ikke kun meromkostningerne til markedsføring.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Betragtning 65

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65) For at opretholde konkurrenceevnen for visse fiskevarer fra regionerne i Den Europæiske Unions yderste periferi i forhold til tilsvarende produkter fra andre regioner i Den Europæiske Union indførte Den Europæiske Union i 1992 foranstaltninger, som skulle kompensere for de dermed forbundne meromkostninger i fiskerisektoren. Foranstaltningerne for perioden 2007-2013 blev fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 791/20071. Det er nødvendigt fortsat at yde støtte til udligning af meromkostningerne til markedsføring af visse fiskevarer fra 1. januar 2014.

(65) For at opretholde konkurrenceevnen for visse fiskevarer fra regionerne i Den Europæiske Unions yderste randområder i forhold til tilsvarende produkter fra andre regioner i Den Europæiske Union indførte Den Europæiske Union i 1992 foranstaltninger, som skulle kompensere for de dermed forbundne meromkostninger i fiskerisektoren. Foranstaltningerne for perioden 2007-2013 blev fastsat ved Rådets forordning (EF) nr. 791/20071. I betragtning af vanskelighederne ved fiskeriaktiviteter i regioner i de yderste randområder er det nødvendigt at øge støtten til udligning af meromkostningerne til markedsføring af visse fiskevarer fra 1. januar 2014.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Betragtning 66

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(66) På grund af de anderledes markedsføringsvilkår i de pågældende fjernområder, udsvingene i fangster og bestande og markedsefterspørgslen bør det overlades til de relevante medlemsstater inden for de samlede tildelinger pr. medlemsstat at fastsætte, hvilke fiskevarer og hvilke maksimumsmængder heraf der kan ydes godtgørelse for, og hvor stor en godtgørelse der skal ydes.

(66) På grund af de anderledes produktions-, forarbejdnings- og markedsføringsvilkår for fiske- og akvakulturvarer i de pågældende randområder, udsvingene i fangster og bestande og markedsefterspørgslen bør det overlades til de relevante medlemsstater inden for de samlede tildelinger pr. medlemsstat at fastsætte, hvilke fiske- og akvakulturvarer eller -kategorier og hvilke maksimumsmængder heraf der kan ydes godtgørelse for, og hvor stor en godtgørelse der skal ydes.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Betragtning 68

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(68) Medlemsstaterne bør fastsætte godtgørelsen således, at der sikres en passende udligning af de meromkostninger, der skyldes de særlige ulemper i fjernområderne og især omkostningerne ved transport af varerne til det europæiske fastland. For at undgå overkompensation bør beløbet være proportionalt med de meromkostninger, som støtten udligner, og den bør under ingen omstændigheder overstige 100 % af transportomkostningerne til det europæiske fastland og andre dermed forbundne omkostninger. I den forbindelse bør der i godtgørelsen også tages hensyn til andre former for offentlig intervention, som har indvirkning på meromkostningernes størrelse.

(68) Medlemsstaterne bør fastsætte godtgørelsen således, at der sikres en passende udligning af de meromkostninger, der skyldes de særlige ulemper i fjernområderne. For at undgå overkompensation bør beløbet være proportionalt med de meromkostninger, som støtten udligner, og den bør under ingen omstændigheder overstige 100 % af transportomkostningerne til det europæiske fastland og andre dermed forbundne omkostninger. I den forbindelse bør der i godtgørelsen også tages hensyn til andre former for offentlig intervention, som har indvirkning på meromkostningernes størrelse.

Begrundelse

Støtten bør ikke begrænses til handel mellem fjernområder.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69) Det er afgørende, at medlemsstater og operatører er udstyret på en sådan måde, at kontrol kan udføres efter en høj standard og dermed sikre, at reglerne i den fælles fiskeripolitik bliver overholdt, samtidig med at der er en bæredygtig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer; EHFF bør derfor støtte medlemsstater og operatører i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009. Ved at skabe en øget grad af regeloverholdelse bør denne støtte kunne bidrage til bæredygtig vækst.

(69) Det er afgørende, at medlemsstater og operatører er udstyret på en sådan måde, at kontrol kan udføres efter en høj standard og dermed sikre, at reglerne i den fælles fiskeripolitik bliver overholdt, samtidig med at der er en bæredygtig udnyttelse af levende akvatiske ressourcer; EHFF bør derfor støtte medlemsstater og operatører i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009. Ved at skabe en øget grad af regeloverholdelse bør denne støtte kunne bidrage til bæredygtig vækst. Med henblik på at harmonisere og styrke kontrollen skal medlemsstaterne ligeledes kunne indføre fælles kontrolordninger.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70) Den støtte, der gives til medlemsstater på grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 til udgifter, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af Unionens kontrolsystem, bør fortsætte under EHFF efter logikken med en enkelt fond.

(70) Den støtte, der gives til medlemsstater på grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 til udgifter, der er opstået i forbindelse med gennemførelsen af Unionens kontrolsystem, bør øges under EHFF efter logikken med en enkelt fond.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Betragtning 72 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(72) EHFF bør yde støtte til ekstra kontrolaktiviteter og -inspektioner i områder, hvor IUU-fiskeri er indberettet.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Betragtning 73

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(73) Der bør fastlægges bestemmelser om støtte til at indsamle, forvalte og anvende fiskeridata, som fastlagt i det flerårige EU-program, navnlig for at støtte nationale programmer og forvaltningen og anvendelsen af data over videnskabelige analyser og gennemførelse af FFP. Den støtte, der gives til medlemsstater på grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 til udgifter, der er opstået i forbindelse med indsamling, forvaltning og anvendelse af fiskeridata, bør fortsætte under EHFF efter logikken med en enkelt fond.

(73) De relevante aktører orienteres om procedurerne gennem rådgivende råd. Der bør fastlægges bestemmelser om støtte til at indsamle, forvalte og anvende fiskeridata, som fastlagt i det flerårige EU-program, navnlig for at støtte nationale programmer og forvaltningen og anvendelsen af data over videnskabelige analyser og gennemførelse af FFP. Den støtte, der gives til medlemsstater på grundlag af forordning (EF) nr. 861/2006 til udgifter, der er opstået i forbindelse med indsamling, forvaltning og anvendelse af fiskeridata, bør fortsætte under EHFF efter logikken med en enkelt fond.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Betragtning 73 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(73a) Det bør understreges, at finansieringen af indsamlingen af oplysninger er hjørnestenen i den fælles fiskeripolitik. Den er en væsentlig forudsætning for fastlæggelsen af de præcise mål, der skal nås, navnlig hvad angår gennemførelsen af målet om MSY og en bedre forvaltning af fiskeriet. Det er derfor vigtigt at sikre, at en del af EHFF's budget øremærkes til indsamlingen af oplysninger, og at denne del står mål med dens betydning. Det vil også være hensigtsmæssigt at fastsætte en medfinansieringssats, som tilskynder til etablering af en samlet oversigt over de europæiske fiskebestandes tilstand.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Betragtning 74

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(74) Det er også nødvendigt at støtte samarbejdet mellem medlemsstaterne samt med tredjelande, hvor det er relevant, med hensyn til indsamlingen af data inden for det samme havområde, samt med de relevante internationale videnskabelige organer.

(74) Det er også nødvendigt at støtte samarbejdet mellem medlemsstaterne samt med tredjelande, hvor det er relevant, med hensyn til indsamlingen af data inden for det samme havområde, samt med de relevante internationale videnskabelige organer og regionale rådgivende råd.

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Betragtning 76

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(76) Det er nødvendigt med vedvarende finansiering til gennemførelse og videreudvikling af den integrerede havpolitik for Den Europæiske Union, sådan som det fremgår af erklæringerne fra Rådet, Europa-Parlamentet og Regionsudvalget.

(76) Det er nødvendigt med vedvarende finansiering til gennemførelse og videreudvikling af den integrerede maritime politik for Den Europæiske Union, sådan som det fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 af 30. november 2011 om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik1 og erklæringerne fra Rådet, Europa-Parlamentet og Regionsudvalget. Finansiel støtte til foranstaltninger vedrørende den integrerede havpolitik med henblik på at fremme udviklingen inden for maritime anliggender vil i høj grad indvirke på den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

 

__________________

 

1 EUT L321 af 5.12.2011, s.1

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Betragtning 76 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(76a) EHFF bør i denne forbindelse udformes således, at den støtter sonderende undersøgelser i forbindelse med foranstaltninger, som skal fremme den integrerede havpolitiks strategiske mål, under behørig hensyntagen til deres samlede virkninger, på basis af en økosystembaseret tilgang, til bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og konkurrenceevne i kyst- og øområder samt regioner i de yderste randområder og til fremme af den integrerede havpolitiks internationale dimension.

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Betragtning 77

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(77) EHFF bør støtte fremstød for integreret havforvaltning på alle niveauer, især gennem udveksling af bedste praksis samt videreudvikling og gennemførelse af havområdestrategier. Disse strategier har til formål at opstille en integreret ramme for håndtering af de fælles udfordringer i europæiske havområder og et styrket samarbejde mellem interessenter for at maksimere brugen af Unionens finansielle instrumenter og fonde og bidrage til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen.

(77) EHFF bør støtte fremstød for integreret havforvaltning på alle niveauer, især gennem udveksling af bedste praksis samt videreudvikling og gennemførelse af havområdestrategier. Det er i denne sammenhæng afgørende at fremme maritim styring, herunder styrket samarbejde og koordinering på de relevante planer blandt de kompetente myndigheder, der udfører kystvagtfunktioner i Unionen, for at sikre sundere og mere sikre farvande og have, navnlig ved gennemførelse af eksisterende maritim lovgivning. Disse strategier har til formål at opstille en integreret ramme for håndtering af de fælles udfordringer i europæiske havområder og et styrket samarbejde mellem interessenter for at maksimere brugen af Unionens finansielle instrumenter og fonde og bidrage til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen samt den miljømæssige bæredygtighed. Det er derfor meget vigtigt at styrke eksternt samarbejde og koordinering i forbindelse med målsætningerne i den integrerede maritime politik på grundlag af De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS).

Begrundelse

IMP-midler skal være tilgængelige i 2014-2020 for at støtte aktioner, der er rettet imod samarbejde og koordinering blandt de kompetente myndigheder, som udfører kystvagtfunktioner i Unionen. Effektiv gennemførelse af den omfattende EU-lovgivning og internationale maritime lovgivning er en typisk kystvagtfunktion i alle EU-medlemsstater og en forudsætning for god maritim styring til opnåelse af sundere og mere sikre farvande. Derfor bør den integrerede maritime politik støtte grænseoverskridende samarbejde og koordinering.

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Betragtning 77 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(77a) For at styrke harmoniseringen af midler til fiskeriet og akvakulturen og midler til den integrerede maritime politik bør EHFF fastlægge en særlig ramme for at fremme fiskeriets og akvakulturens bidrag til den integrerede maritime politik. Det er vigtigt at fremme den fulde hensyntagen til disse aktiviteter ved at støtte deltagelsen i integreret styring og fælles projekter, der bidrager til gennemførelsen af den integrerede maritime politik.

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Betragtning 79

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(79) For at sammenkoble de informationssystemer, som køres af disse sektorer, kan det være nødvendigt at mobilisere deres egne finansieringsmekanismer på en sammenhængende måde og på linje med traktatens bestemmelser. Maritim fysisk planlægning og integreret kystforvaltning er af væsentlig betydning for den bæredygtige udvikling af maritime områder og kystregioner og bidrager både til sigtet med økosystembaseret forvaltning og udviklingen af forbindelser mellem havet og landjorden. Disse værktøjer er også vigtige for at kunne forvalte forskellig udnyttelse af vores kyster, have og oceaner, opnå en bæredygtig økonomisk udvikling heraf og stimulere grænseoverskridende investering, medens gennemførelsen af rammedirektivet om havstrategi vil betyde en yderligere fastlæggelse af grænser for bæredygtighed af menneskelige aktiviteter, der har indvirkning på det marine miljø. Endvidere er det nødvendigt at forbedre kendskabet til den marine verden og stimulere innovation ved at lette indsamling, gratis deling, genanvendelse og formidling af data over oceaners og haves tilstand.

(79) For at sammenkoble de informationssystemer, som køres af disse sektorer, kan det være nødvendigt at mobilisere deres egne finansieringsmekanismer på en sammenhængende måde og på linje med traktatens bestemmelser. Maritim fysisk planlægning og integreret kystforvaltning er af væsentlig betydning for den bæredygtige udvikling af maritime områder og kystregioner og bidrager både til sigtet med økosystembaseret forvaltning og udviklingen af forbindelser mellem havet og landjorden. Disse værktøjer er også vigtige for at kunne forvalte forskellig udnyttelse af vores kyster, have og oceaner, opnå en bæredygtig økonomisk udvikling heraf og stimulere grænseoverskridende investering, medens gennemførelsen af rammedirektivet om havstrategi vil betyde en yderligere fastlæggelse af grænser for bæredygtighed af industri- og byggeaktiviteter samt menneskelige aktiviteter, der har indvirkning på det marine miljø. Endvidere er det nødvendigt at forbedre kendskabet til den marine verden og stimulere innovation ved at lette indsamling, gratis deling, genanvendelse og formidling af data over oceaners, haves og fiskeriets tilstand, under hensyntagen til slutbrugerne og offentligheden.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Betragtning 80

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(80) EHFF bør også støtte bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og konkurrenceevne inden for marine sektorer og i kystregioner. Det er især vigtigt at identificere reguleringsmæssige barrierer og mangler på færdigheder, som er til hinder for vækst i nye og kommende maritime sektorer, samt operationer, der skal fremme investering i teknologisk innovation, som er nødvendig for at kunne fremme virksomhedspotentialet i marine og maritime anvendelsesområder.

(80) EHFF bør også støtte bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og konkurrenceevne inden for marine sektorer og i kystregioner. Det er især vigtigt at identificere reguleringsmæssige barrierer og mangler på færdigheder, som er til hinder for vækst i nye og kommende maritime sektorer, samt operationer, der skal fremme investering i teknologisk innovation, som er nødvendig for at kunne fremme virksomhedspotentialet i marine og maritime anvendelsesområder. EHFF skal støtte foranstaltninger til udvikling af undervisnings- og erhvervsuddannelsessystemet på området, bl.a. ved køb af redskaber og instrumenter, der er nødvendige til at forbedre undervisnings- og uddannelsestjenesternes kvalitet.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Betragtning 81

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(81) EHFF bør supplere og være sammenhængende med eksisterende og kommende finansielle instrumenter, som er stillet til rådighed af Unionen og medlemsstaterne, på nationalt og subnationalt plan for at fremme beskyttelsen og den bæredygtige udnyttelse af oceaner, have og kyster, hjælpe til med at fremme et mere effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og deres kystområder, øer og fjerntliggende regioner samt tage hensyn til prioriteringen af nationale og lokale projekter og de fremskridt, der gøres hermed. Fonden vil knytte sig til andre af Unionens politikker, som kan have en maritim dimension, især Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond samt Horisont 2020-programmet for forskning og energipolitik.

(81) EHFF bør supplere og være sammenhængende med eksisterende og kommende finansielle instrumenter, som er stillet til rådighed af Unionen og medlemsstaterne, på nationalt og subnationalt plan for at fremme en bæredygtig økonomisk og social udvikling, beskyttelsen og den bæredygtige udnyttelse af oceaner, have og kyster, hjælpe til med at fremme et mere effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne og deres kystområder, øer og fjerntliggende regioner samt tage hensyn til prioriteringen af nationale og lokale projekter og de fremskridt, der gøres hermed Fonden vil knytte sig til andre af Unionens politikker, som kan have en maritim dimension, især Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond samt Horisont 2020-programmet for forskning og energipolitik.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Betragtning 84

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(84) EHFF bør ved hjælp af teknisk bistand yde støtte af forberedende, administrativ og teknisk art samt støtte til informationsforanstaltninger, netværk, evalueringer, revisioner, undersøgelser og udveksling af erfaringer for at lette gennemførelsen af det operationelle program og fremme innovative tilgange og praksisser med henblik på en enkel og gennemsigtig iværksættelse. Den tekniske bistand bør også omfatte oprettelse af et europæisk netværk af lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet, som er rettet mod kapacitetsopbygning, formidling af oplysninger, udveksling af erfaringer og støtte til samarbejde mellem lokale partnerskaber.

(84) EHFF bør ved hjælp af teknisk bistand yde støtte af forberedende, administrativ og teknisk art samt støtte til informationsforanstaltninger, netværk, evalueringer, revisioner, undersøgelser og udveksling af erfaringer for at lette gennemførelsen af det operationelle program og fremme innovative tilgange og praksisser med henblik på en enkel og gennemsigtig iværksættelse, bl.a. rettet mod operatører og fiskeriorganisationer. Den tekniske bistand bør også omfatte oprettelse af et europæisk netværk af lokale aktionsgrupper inden for fiskeriet, som er rettet mod kapacitetsopbygning, formidling af oplysninger, udveksling af erfaringer og støtte til samarbejde mellem lokale partnerskaber.

Begrundelse

Det bør præciseres, at den tekniske bistand kan være rettet mod operatører og fiskeriorganisationer.

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Betragtning 88

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(88) I betragtning af hvor stor betydning det har at sikre bevarelsen af marine biologiske ressourcer og beskytte fiskebestande, især fra ulovligt fiskeri, og ud fra de konklusioner, der blev draget i grønbogen om reformen af den fælles fiskeripolitik, bør de operatører, som ikke følger reglerne i FFP og i alvorlig grad skader bæredygtigheden for de berørte bestande og derfor udgør en alvorlig trussel mod den bæredygtige udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter over de niveauer, som kan give MSY, og de operatører, som er involveret i IUU-fiskeri, bør udelukkes fra støtte under EHFF. Unionens støtte bør ikke på noget tidspunkt fra udvælgelsen til gennemførelsen af en operation anvendes til noget, som kan undergrave offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer, som er medtaget i målene for FFP-forordningen.

(88) I betragtning af hvor stor betydning det har at sikre bevarelsen af marine biologiske ressourcer og beskytte fiskebestande, især fra ulovligt fiskeri, og ud fra de konklusioner, der blev draget i grønbogen om reformen af den fælles fiskeripolitik, bør de operatører, som ikke følger reglerne i FFP og i alvorlig grad skader bæredygtigheden for de berørte bestande og navnlig målene om at genoprette og opretholde populationer af befiskede arter over de niveauer, som kan give et maksimalt bæredygtigt udbytte inden 2015 og opnå og opretholde en god miljøtilstand inden 2020, og som derfor udgør en alvorlig trussel mod den bæredygtige udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, ligesom de operatører, som er involveret i IUU-fiskeri, udelukkes fra støtte under EHFF. Unionens støtte bør ikke på noget tidspunkt fra udvælgelsen til gennemførelsen af en operation anvendes til noget, som kan undergrave offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer, som er medtaget i målene for FFP-forordningen.

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Betragtning 88 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(88a) Der bør være mulighed for at indefryse midler fra EHFF, hvis en medlemsstat er ude at stand til at løse problemer med IUU-fiskeri inden for egne farvande og egen fiskerflåde.

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Betragtning 91

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(91) For at afhjælpe de specifikke behov i FFP, som er nævnt i artikel 50 og 51 i [FFP-forordningen] og bidrage til, at FFP-reglerne overholdes, bør der fastlægges ekstra bestemmelser til reglerne om afbrydelse af betalingsfristen [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]. Hvis en medlemsstat eller en operatør ikke har opfyldt sine forpligtelser under FFP, eller hvis Kommissionen har bevis for denne manglende opfyldelse, bør Kommissionen som en beskyttelsesforanstaltning have mulighed for at afbryde betalinger.

(91) For at afhjælpe de specifikke behov i FFP, som er nævnt i artikel 50 og 51 i [FFP-forordningen] og bidrage til, at FFP-reglerne overholdes, bør der fastlægges ekstra bestemmelser til reglerne om afbrydelse af betalingsfristen [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]. Hvis en medlemsstat eller en operatør ikke har opfyldt sine forpligtelser under FFP, eller hvis Kommissionen har klare beviser for denne manglende opfyldelse, bør Kommissionen som en beskyttelsesforanstaltning have mulighed for at afbryde betalinger

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Betragtning 93

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(93) Det operationelle program bør overvåges og evalueres for at kunne forbedre dets kvalitet og påvise dets resultater. Kommissionen bør opstille en ramme for en fælles overvågning og evaluering, som blandt andet kan sikre, at relevante data er tilgængelige i rette tid. I den forbindelse bør der fastlægges en liste over indikatorer, og indvirkningen af EHFF’s politik bør vurderes af Kommissionen i forhold til specifikke målsætninger.

(93) Det operationelle program bør overvåges og evalueres for at kunne forbedre dets kvalitet og påvise dets resultater. Kommissionen bør opstille en ramme for en fælles overvågning og evaluering, som blandt andet kan sikre, at relevante data er offentligt tilgængelige i rette tid. I den forbindelse bør der fastlægges en liste over indikatorer, og indvirkningen af EHFF’s politik bør vurderes af Kommissionen i forhold til specifikke målsætninger.

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Betragtning 95

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(95) Med henblik på at styrke tilgængelighed og gennemsigtighed af oplysninger om støttemuligheder og projektstøttemodtagere bør der i hver medlemsstat være oprettet et enkelt websted eller en webportal med oplysninger om operationelle programmer, herunder lister over operationer, der ydes støtte til under hvert enkelt operationelt program. Disse oplysninger bør kunne give en rimelig, mærkbar og konkret idé for den bredere offentlighed og især for skatteyderne i Unionen om, hvad Unionens midler bruges til inden for rammerne af EHFF. Ud over dette mål bør offentliggørelsen af relevante data have til formål at skabe mere offentlig omtale af muligheden for at ansøge om midler fra Unionen. Af hensyn til respekten for den grundlæggende ret til databeskyttelse og som fastsat i Domstolens dom i de forenede sager Schecke bør der dog ikke offentliggøres navne på fysiske personer.

(95) Med henblik på at styrke tilgængelighed og gennemsigtighed af oplysninger om støttemuligheder og projektstøttemodtagere bør der i hver medlemsstat være oprettet et enkelt websted eller en webportal med oplysninger om operationelle programmer, herunder lister over operationer, der ydes støtte til under hvert enkelt operationelt program. Alle medlemsstaternes dedikerede websteder bør også være tilgængelige fra et officielt EU-websted for at fremme borgernes adgang til alle de af medlemsstaterne offentliggjorte oplysninger. Disse oplysninger bør kunne give en rimelig, mærkbar og konkret idé for den bredere offentlighed og især for skatteyderne i Unionen om, hvad Unionens midler bruges til inden for rammerne af EHFF. Ud over dette mål bør offentliggørelsen af relevante data have til formål at skabe mere offentlig omtale af muligheden for at ansøge om midler fra Unionen. Af hensyn til respekten for den grundlæggende ret til databeskyttelse og som fastsat i Domstolens dom i de forenede sager Schecke bør der dog ikke offentliggøres navne på fysiske personer.

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Betragtning 96 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(96a) Det er især vigtigt at sikre, at forhåndsbetingelser vedrørende den administrative kapacitet til at opfylde datakravene til fiskeriforvaltning og gennemførelse af et EU-system til kontrol, inspektion og håndhævelse overholdes.

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Betragtning 96 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(96b) Det er især vigtigt at sikre, at forhåndsbetingelser vedrørende den administrative kapacitet til at opfylde datakravene til fiskeriforvaltning og gennemførelse af et EU-system til kontrol, inspektion og håndhævelse overholdes.

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) bæredygtig udvikling af fiskeriområder og indlandsfiskeri

(c) bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder, af indlandsfiskeri og af relaterede aktiviteter som defineret i denne forordning

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) og den integrerede havpolitik.

(d) og den integrerede maritime politik, herunder havstrategirammedirektivet.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning finder anvendelse på operationer, der foregår på Unionens område, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning.

Denne forordning finder anvendelse på operationer, der foregår på Unionens område, inden for dens territorialfarvand og om bord på dens fiskerflåde, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 3 - stk. 2 - nr. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(–-1) -1) "lukket akvakultursystem": akvakulturanlæg, hvor fisk og andre akvatiske produkter opdrættes i lukkede recirkuleringssystemer, der bevarer og behandler vandet inden for systemet og minimerer vandforbruget. Disse systemer er normalt landbaserede og genanvender praktisk taget alt vand, der fra starten indføres i systemet

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 3 - stk. 2 - nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a). "diversificering": metode, der gør fiskeri- og akvakulturaktiviteter mere varierede, og som direkte supplerer eller er afhængige af sådanne aktiviteter.

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 3 - stk. 2 - nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) "eksotisk art": en art, hvis naturlige udbredelsesområde ikke omfatter det område, hvor bedriften er placeret

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 3 - stk. 2 - nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b) "ekstensiv akvakultur": akvakulturproduktionen, der ikke tilføres forsætlige ernæringsmæssige bidrag, men er afhængig af naturlig føde i kulturanlægget, herunder føde, der tilføres via vandgennemstrømning, såsom strømme og tidevandsudveksling. Ekstensiv akvakultur er i vid udstrækning afhængig af et enkelt ernæringsmæssigt input, nemlig yngel

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 3 - stk. 2 - nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) "fiskeriområde": et område med kyst eller søbred eller med damme eller en flodmunding, hvor en stor del af befolkningen er beskæftiget inden for fiskeri eller akvakultur, og som er upeget som sådan af medlemsstaten

(5) ) "fiskeri- og akvakulturområde": et område med kyst, flodbred eller søbred eller med damme eller en flodmunding, hvor en stor del af befolkningen er beskæftiget inden for fiskeri- eller akvakultursektoren, og som er udpeget som sådan af medlemsstaten

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a) "område til genopretning af fiskebestanden": et geografisk afgrænset havområde, hvor alt fiskeri er forbudt for bedre at udnytte og bevare de levende akvatiske ressourcer eller for bedre at beskytte de marine økosystemer, som henvist til i forordning nr. .../... [forordning om fælles bestemmelser]

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b) "fiskerisektor": den økonomiske sektor, der omfatter al produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c) "systemer til forvaltning af og adgang til fiskeri": mekanismerne til tildeling af og adgang til fiskeritilladelser eller til forvaltning af nationalt, regionalt eller lokalt fiskeri eller fiskeri i havområder med eller uden kvoter inden for 12-sømilegrænsen eller derover, og som har til formål at sikre en god tilstand for bestandene. Disse systemer indføres af de offentlige myndigheder eller fiskeriorganisationerne.

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) "fisker": en person, der udøver erhvervsfiskeri, som fastsat af medlemsstaten, om bord på et operationelt fiskerfartøj, eller erhvervsmæssig høst af marine organismer, som fastsat af medlemsstaten, uden et fartøj

(6) en person, der udøver erhvervsfiskeri, herunder arbejdstagere, som fastsat af medlemsstaten, om bord på et operationelt fiskerfartøj, eller erhvervsmæssig høst af marine organismer, som fastsat af medlemsstaten, uden et fartøj

Begrundelse

Definitionen af fisker bør uddybes nærmere og medtage erhvervsudøvere, som ejer deres fiskerfartøj, og ansatte fiskere.

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 3 –– stk. 2 –– nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) "fiskeriturisme": en supplerende aktivitet, der udføres af erhvervsfiskere, og som består i, at andre personer end besætningen indskibes på som turister eller forskere.

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b) "supplerende aktiviteter relateret til fiskeri og akvakultur": en aktivitet, som udøves af en person, der leverer tjenester, som er nødvendige, for at fiskere kan udøve deres erhverv, og som er udpeget som en sådan af medlemsstaten

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Artikel 3 –– stk. 2 –– nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a) "intensiv akvakultur": akvakulturproduktionen, der er afhængig af en ernæringsmæssig komplet kost, som føjes til systemet, enten friske, vilde, marine eller ferskvandsfisk eller af en sammensat kost. Den er i vid udstrækning afhængig af komplet og kommercielt tilgængeligt foder, og belægningsgraden er høj

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) "indlandsfiskeri": fiskeri udført i kommercielt øjemed af fartøjer, der udelukkende fisker i indre farvande, eller med andre anordninger, der anvendes i forbindelse med isfiskeri

(10) "indlandsfiskeri": fiskeri udført i kommercielt øjemed fra et fartøj eller på anden vis udelukkende i ferskvandsområder eller med andre anordninger, der anvendes i forbindelse med isfiskeri

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) “integreret havforvaltning”: den koordinerede forvaltning af alle sektorpolitikker for de af EU berørte oceaner, have og kystregioner

(12) “integreret maritim styring”: den koordinerede forvaltning af alle sektorpolitikker på området for de på EU-plan berørte oceaner, have og kystregioner

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) "marine regioner": de geografiske områder, der er anført i bilag I til Rådets afgørelse 2004/585/EF, og de områder, der er etableret af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

udgår

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) “havområdestrategi”: en struktureret samarbejdsramme for et givet geografisk område, der er udviklet af de europæiske institutioner, medlemsstaterne, deres regioner og i givet fald tredjelande, som havområdet deles med; i strategien tages der hensyn til de geografiske, klimatiske, økonomiske og politiske særegenheder ved havområdet "kystfiskeri af mindre omfang":

(16) “havområdestrategi”: en struktureret samarbejdsramme for et givet geografisk område, der er udviklet af de europæiske institutioner, medlemsstaterne, deres regioner og lokale myndigheder og i givet fald tredjelande, som havområdet deles med; i strategien tages der hensyn til de geografiske, klimatiske, økonomiske og politiske særegenheder ved havområdet "kystfiskeri af mindre omfang":

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16a) "semiintensiv akvakultur": akvakultur, der i vid udstrækning er afhængig af naturlig føde, men hvor de naturligt forekommende fødeniveauer er øget via anvendelsen af tilskudsfoder for at supplere det naturlige foder. Dyrkningstæthederne holdes på niveauer, der er lavere end det normale for intensiv akvakulturproduktion

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

17a) "traditionelt fiskerfartøj": et fartøj, der er konstrueret med en typologi i skrogform og med en konstruktionsmetode og materiale, der har været uændret i mindst 100 år, og som er i stand til at navigere og fortsætte med at udføre fiskeriaktiviteter i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a) ”skaldyrsfisker”: en person, som til fods eller fra en båd udfører en fiskeriaktivitet, ekstensivt opdræt eller semiekstensivt opdræt, der med selektive og specifikke redskaber udelukkende tager sigte på fangst af en eller flere arter af bløddyr, krebsdyr, sækdyr, pighuder eller andre hvirvelløse vanddyr.

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) at fremme bæredygtighed og konkurrencedygtighed inden for fiskeri og akvakultur

a) at fremme fiskeri, akvakultur og relaterede aktiviteter i forbindelse med behandling eller markedsføring, som er miljømæssigt bæredygtige, økonomisk levedygtige og socialt ansvarlige

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) at fremme en balanceret og inklusiv territorial udvikling af fiskeriområder

(c) at fremme en balanceret og inklusiv territorial udvikling af fiskeri- og akvakulturområder

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) at fremme gennemførelsen af FFP.

(d) at fremme gennemførelsen af FFP, herunder dens regionalisering og gennemførelsen af den fælles markedsordning.

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) at fremme jobskabelse, undgå tilbagegang i fiskeriafhængige samfund og forbedre kvalifikationer og arbejdsvilkår inden for fiskerisektoren.

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2. I forbindelse med opnåelsen af disse mål tager EHFF hensyn til principperne om lighed mellem generationer og køn.

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3. Disse mål skal forfølges uden at øge fiskekapaciteten.

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opfyldelsen af målene for EHFF bidrager til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det vil blive tilstræbt inden for følgende seks EU-politikker, som omsætter de relevante tematiske mål i den fælles strategiske ramme (i det følgende benævnt FSR):

Opfyldelsen af målene for EHFF bidrager til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik. Det vil blive tilstræbt inden for følgende seks EU-politikker for fiskeri, bæredygtig akvakultur og tilknyttede aktiviteter, som omsætter de relevante tematiske mål i den fælles strategiske ramme (i det følgende benævnt FSR):

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning

Artikel 6 - nr. 1 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Øge beskæftigelse og territorial samhørighed inden for følgende mål:

(1) Øge beskæftigelse og social og territorial samhørighed inden for følgende mål:

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning

Artikel 6 - nr. 1 - litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) fremme af økonomisk vækst, social inklusion, jobskabelse og støtte til arbejdskraftmobilitet i samfund ved kysterne og inde i landet, som afhænger af fiskeri og akvakultur

(a) fremme af økonomisk vækst og social inklusion, herunder via jobskabelse, udvikling af beskæftigelsesegnethed og mobilitet i samfund ved kysterne og inde i landet, som afhænger af fiskeri og akvakultur, samt i regionerne i de yderste randområder

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning

Artikel 6-– nr. 1 - litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) diversificering af fiskeriaktiviteter i andre sektorer af maritim økonomi og vækst af maritim økonomi, herunder modvirkning af klimaændringer.

(b) diversificering af fiskeriaktiviteter i både fiskerisektoren og andre sektorer af den maritime økonomi, som er tæt knyttet til fiskerisektoren, og vækst af maritim økonomi, herunder modvirkning af klimaændringer.

Ændringsforslag  153

Forslag til forordning

Artikel 6 - nr. 1 - litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) fremme af iværksættelsen af harmoniserede sociale bestemmelser på EU-plan.

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) støtte til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overførsel af viden

(a) støtte til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation, herunder forøgelse af energieffektiviteten, og overførsel af viden

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning

Artikel 6 - nr. 2 - litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) begrænsning af fiskeriets negative indvirkning på dyrevelfærden

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) fremme af fiskeriets konkurrenceevne og levedygtighed, især for mindre kystfartøjer, og forbedring af sikkerheds- og arbejdsvilkårene

(b) fremme af fiskeriets konkurrenceevne og levedygtighed og forbedring af sundhed, hygiejne, sikkerhed og arbejdsvilkår

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning

Artikel 6 - nr. 2 - litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) udvikling af nye erhvervsmæssige færdigheder og livslang læring

(c) udvikling af erhvervsuddannelse, nye erhvervsmæssige færdigheder og livslang læring, især for unge fiskere

Ændringsforslag  158

Forslag til forordning

Artikel 6 - nr. 2 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) udvikling af det ikke-industrielle fiskeri og kystfiskeriet, bl.a. gennem bevarelsen af traditionelle fiskerfartøjer

Ændringsforslag  159

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Fremme innovativ, konkurrencedygtig og videnbaseret akvakultur ved at fokusere på følgende områder:

(3) Fremme bæredygtig, innovativ, konkurrencedygtig akvakultur, der er baseret på viden og økosystemet, ved at fokusere på følgende områder:

Ændringsforslag  160

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) støtte til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overførsel af viden

(a) støtte til styrkelse af teknologisk udvikling, teknisk, social og økonomisk innovation og overførsel af viden

Ændringsforslag  161

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) fremme af konkurrenceevnen og levedygtigheden for akvakulturvirksomheder, især smv’er

(b) fremme af konkurrenceevnen og levedygtigheden for ekstensive og semiintensive akvakulturvirksomheder, især SMV’er

Ændringsforslag  162

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) udvikling af nye erhvervsmæssige færdigheder og livslang læring

(c) udvikling af nye erhvervsmæssige færdigheder og stimulering af erhvervsuddannelse og livslang læring, især for unge akvakulturbrugere

Ændringsforslag  163

Forslag til forordning

Artikel 6 - nr. 3 - litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) bedre markedsordning for akvakulturprodukter.

(d) bedre markedsordning for akvakulturprodukter og fremme af investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektorerne.

Ændringsforslag  164

Forslag til forordning

Artikel 6 - nr. 3 - litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) begrænsning af det økologiske fodaftryk af akvakultur.

Ændringsforslag  165

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) mindskelse af fiskeriets indvirkning på det marine miljø

(a) forebyggelse, minimering og i videst muligt omfang eliminering af uønskede fangster og af fiskeriets negative indvirkning på det marine miljø, især ved bedre valg af fiskeredskaber

Ændringsforslag  166

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 4 – litra -a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) sikring af en balance mellem fiskerikapacitet og disponible fiskerimuligheder

Ændringsforslag  167

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) gennemførelse af havstrategirammedirektivet og opnåelse af en god miljøtilstand i 2020.

Ændringsforslag  168

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) forbedring af økosystemer med tilknytning til akvakultur og fremme af ressourceeffektiv akvakultur

(a) fremme af ressourceeffektiv akvakultur, herunder ved at reducere afhængigheden af fiskefoder og -olie og ved at reducere brugen af kemikalier og antibiotika

Ændringsforslag  169

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) vurdering og reduktion af samt om muligt stop for akvakulturaktiviteters indvirkning på økosystemerne i havet, på land og i ferskvandsområder

Ændringsforslag  170

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 6 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Fremme gennemførelsen af FFP gennem:

(6) fremme gennemførelsen af FFP og styrkelse af dens forbindelse og sammenhæng med den integrerede maritime politik gennem:

Ændringsforslag  171

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 6 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) tilvejebringelse af videnskabelig viden og indsamling af data

(a) støtte til indsamling og forvaltning af data for at opnå en styrkelse af videnskabelig viden

Ændringsforslag  172

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) støtte til kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration.

(b) støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde

Ændringsforslag  173

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) støtte til regionaliseringen af den fælles fiskeripolitik, især via regionale rådgivende råd.

Ændringsforslag  174

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med forbehold af stk. 2 i denne artikel finder traktatens artikel 107, 108 og 109 anvendelse på støtte, som medlemsstaterne yder til virksomheder inden for fiskeri og akvakultur.

1. Traktatens artikel 107, 108 og 109 finder anvendelse på støtte, som medlemsstaterne yder til virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren.

Ændringsforslag  175

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Traktatens artikel 107, 108 og 109 finder dog ikke anvendelse på betalinger, som medlemsstaterne foretager i medfør af og i overensstemmelse med denne forordning inden for anvendelsesområdet for traktatens artikel 42.

2. Som en undtagelse fra stk. 1 finder traktatens artikel 107, 108 og 109 ikke anvendelse på betalinger, som medlemsstaterne foretager i medfør af og i overensstemmelse med denne forordning inden for anvendelsesområdet for traktatens artikel 42.

Ændringsforslag  176

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ud over de generelle principper, der er anført i artikel 4 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], sørger Kommissionen og medlemsstaterne for koordinering af og komplementaritet mellem støtten fra EHFF og fra andre af Unionens politikker og finansielle instrumenter, herunder forordning (EF) nr. [om et rammeprogram for tiltag vedrørende miljø og klimaændringer (LIFE-rammeprogrammet)] og dem, der ligger inden for rammerne af Unionens optræden udadtil. Koordineringen af bistanden fra EHFF og LIFE-rammeprogrammet foregår navnlig ved at fremme finansieringen af aktiviteter, som supplerer integrerede projekter, der finansieres under LIFE-rammeprogrammet, samt ved at fremme brugen af løsninger, metoder og tilgange, som er valideret under LIFE-rammeprogrammet.

Ud over de generelle principper, der er anført i artikel 4 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], sørger Kommissionen og medlemsstaterne for koordinering af og komplementaritet mellem støtten fra EHFF og fra andre af Unionens politikker og finansielle instrumenter, herunder dem, der ligger inden for rammerne af Unionens optræden udadtil. Denne koordinering og komplementaritet er indeholdt i de operative programmer.

Ændringsforslag  177

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De forhåndsbetingelser, der henvises til i bilag III til denne forordning, finder anvendelse på EHFF.

De særlige forhåndsbetingelser, der henvises til i bilag III til denne forordning, finder anvendelse på EHFF.

Ændringsforslag  178

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Undersøgelse af overholdelsen af kapacitetslofter

 

1. Kommissionen gennemfører i samarbejde med medlemsstaterne seneste den ...* en undersøgelse af medlemsstaternes overholdelse af de fiskerikapacitetslofter, der er fastsat i bilag II i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik]

 

2. Når den i stk. 1 omhandlede undersøgelse viser, at en medlemsstat ikke overholder sine kapacitetslofter, kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter suspendere alle eller en del af udbetalingerne og forpligtelserne i forbindelse med den pågældende medlemsstats operationelle program.

 

3. Kommissionen ophæver hurtigst muligt suspensionen af udbetalingerne og forpligtelserne, når medlemsstaten træffer foranstaltninger til overholdelse af kapacitetslofterne, og de er blevet godkendt af Kommissionen.

 

_________________

* EUT: Datoen, som falder tre år efter forordningens ikrafttrædelse, indsættes.

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne overholder lofterne for deres flådekapacitet, som er fastlagt i grundforordningen. Derfor skal udbetalingerne og forpligtelserne inden for EHFF for de medlemsstater, som ikke overholder deres kapacitetslofter, suspenderes.

Ændringsforslag  179

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) operatører, der har begået en alvorlig overtrædelse i henhold til artikel 42 i forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009

(a) operatører, der mere end 2 gange har fået inddraget fiskerilicensen i henhold til artikel 92, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009, eller som har begået en alvorlig overtrædelse i henhold til artikel 42 i forordning (EF) nr. 1005/2008 eller artikel 90, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009, og som har fået pålagt en administrativ sanktion;

Ændringsforslag  180

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) operatører, der er involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af fiskerfartøjer, som sejler under flag tilhørende lande, der er identificeret som ikke-samarbejdende tredjelande i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1005/2008

Ændringsforslag  181

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) operatører, der er dømt for eller straffet for en alvorlig overtrædelse af den gældende nationale lovgivning på følgende områder

 

løn- og ansættelsesvilkår inden for erhvervet

 

- erhvervsansvar

 

menneskehandel eller narkotikahandel

Ændringsforslag  182

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc) operatører, der i en eller flere medlemsstater er dømt for eller straffet for en alvorlig overtrædelse af EU-lovgivningen, især vedrørende:

 

- arbejds- og hviletider for fiskere

 

– lovgivning om sundhed og sikkerhed

 

- løn- og ansættelsesvilkår inden for erhvervet

 

- fiskeres grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse

Ændringsforslag  183

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) operatører, som i andre tilfælde ikke har overholdt FFP-reglerne, hvilket har været til alvorlig skade for de berørte bestandes bæredygtighed.

(c) operatører, som har begået andre alvorlige overtrædelser af FFP-reglerne, hvilket har været til alvorlig skade for de berørte bestandes bæredygtighed

Ændringsforslag  184

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) operatører, som ikke har overholdt bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 199/2008 af 25. februar 2008 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik1.

 

_______________

 

1 EUT L 60 af 5.3.2008, s. 1.

Ændringsforslag  185

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kræver, at operatører, der indgiver en ansøgning til EHFF, indleverer en underskrevet bekræftelse til forvaltningsmyndigheden om, at de opfylder kriterierne i stk. 1, og at de ikke har begået en uregelmæssighed i forbindelse med EEF eller EHFF som omhandlet i stk. 2. Medlemsstaterne verificerer, at bekræftelsen er pålidelig, før operationen godkendes.

4. Medlemsstaterne kræver, at operatører, der indgiver en ansøgning til EHFF, indleverer en underskrevet bekræftelse til forvaltningsmyndigheden om, at de opfylder kriterierne i stk. 1 og stk. 2. Medlemsstaterne verificerer, at bekræftelsen er pålidelig, før operationen godkendes baseret på oplysningerne i det nationale register over overtrædelser som omhandlet i artikel 93 i forordning (EF) nr. 1224/2009 eller andre tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag  186

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) operationer, der forøger fartøjets fiskekapacitet

(a) operationer, der forøger fartøjets fiskekapacitet eller evne til at fange fisk

Ændringsforslag  187

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) operationer, der truer bæredygtigheden af marine biologiske ressourcer og økosystemer

Ændringsforslag  188

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ab) foranstaltninger, der ødelægger beskæftigelsen

Ændringsforslag  189

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) bygning af nye fiskerfartøjer, udtagning eller indførsel af fiskerfartøjer

(b) bygning af nye fiskerfartøjer, udtagning eller indførsel af fiskerfartøjer undtagen under de betingelser, der er omhandlet i artikel 32b

Ændringsforslag  190

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) investeringer om bord for fartøjer, der tilhører et flådesegment, for hvilken kapacitetsrapporten, som der henvises til i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) .../... [om den fælles fiskeripolitik], har påvist, at der ikke er nogen bæredygtig balance mellem fiskerimulighederne og flådekapaciteten;

Ændringsforslag  191

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter

udgår

Ændringsforslag  192

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) forsøgsfiskeri

(d) (Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  193

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) overførsel af en virksomheds ejerskab

udgår

Ændringsforslag  194

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De midler, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-2020 under delt forvaltning, andrager 5 520 000 000 EUR i nuværende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er vist i bilag II.

1. Det vejledende beløb, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-2020 under delt forvaltning, andrager X EUR i faste 2011-priser i overensstemmelse med den vejledende årlige fordeling, der er vist i bilag II.

Ændringsforslag  195

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. 4 535 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig udvikling af fiskeri, akvakultur og fiskeriområder under afsnit V, kapitel I, II og III.

2. X EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles bæredygtig udvikling af fiskeri og akvakultur, af forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter og af fiskeriområder under afsnit V, kapitel I-IV.

Ændringsforslag  196

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. 477 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i artikel 78.

3. Mindst X EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og håndhævelsesforanstaltningerne, der er omhandlet i artikel 78.

Ændringsforslag  197

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. 358 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende dataindsamling omhandlet i artikel 79.

4. Mindst X EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende indsamling og forvaltning af data omhandlet i artikel 79.

Ændringsforslag  198

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. De midler, der tildeles som godtgørelse til regioner i den yderste periferi under afsnit V, kapitel V, må ikke pr. år overskride:

5. De midler, der tildeles som godtgørelse til regioner i de yderste randområder under afsnit V, kapitel V, må ikke overskride:

Ændringsforslag  199

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.300.000 EUR for Azorerne og Madeira

X EUR pr. år for Azorerne og Madeira

Ændringsforslag  200

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.800.000 EUR for De Kanariske Øer

X EUR pr. år for De Kanariske Øer

Ændringsforslag  201

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.900.000 EUR for Fransk Guyana og Réunion.

X EUR pr. år for de franske regioner i de yderste randområder.

Ændringsforslag  202

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. 45 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles oplagringsstøtten, der er omhandlet i artikel 72 fra 2014 til 2018 inklusive.

6. X EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles produktions- og markedsføringsplanerne, der er omhandlet i artikel 69, og oplagringsstøtten, der er omhandlet i artikel 70.

Ændringsforslag  203

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et beløb på 1 047 000 000 EUR fra EHFF tildeles foranstaltninger under direkte forvaltning som angivet i afsnit VI, kapitel I og II. Dette beløb omfatter teknisk bistand i henhold til artikel 91.

Et beløb på X EUR fra EHFF tildeles foranstaltninger under direkte forvaltning som angivet i afsnit VI, kapitel I og II. Dette beløb omfatter teknisk bistand i henhold til artikel 91.

 

De budgetmidler, der afsættes til den integrerede maritime politik, udgør højst 6 % af de samlede EHFF-budgetmidler.

Ændringsforslag  204

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

[Årlige referencebeløb og årlige bevillinger]

 

1. Det samlede vejledende finansielle referencegrundlag, som dette er defineret i artikel 17 i den interinstitutionelle aftale af xx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning, er for gennemførelsen af programmet i perioden 2014-2020 på X EUR i faste 2011-priser.

 

2. (11b) De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet med forbehold af bestemmelserne i forordningen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag  205

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) beskæftigelsesniveauet inden for fiskeri og akvakultur

(i) beskæftigelsesniveauet inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdningsindustrien

Ændringsforslag  206

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) produktionsniveauet inden for fiskeri og akvakultur og

(ii) beskæftigelsesniveauet inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdningsindustrien og

Ændringsforslag  207

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

omfanget af dataindsamlingsopgaver for den berørte medlemsstat skønnet ved hjælp af størrelsen af den nationale fiskerflåde, antallet af landinger, omfanget af videnskabelige overvågningsaktiviteter på havet og antallet af undersøgelser, som medlemsstaten deltager i, og

omfanget af opgaver i forbindelse med indsamling og forvaltning af data for den berørte medlemsstat skønnet ved hjælp af størrelsen af den nationale fiskerflåde, antallet af landinger, omfanget af videnskabelige overvågningsaktiviteter på havet og antallet af undersøgelser, som medlemsstaten deltager i, og

Ændringsforslag  208

Forslag til forordning

Artikel 17 - stk. 1 - litra b - nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iv) de tilgængelige dataindsamlingsmidler i forhold til omfanget af dataindsamlingsopgaver for medlemsstaten, hvor de tilgængelige midler er tilnærmet antallet af observatører på havet og omfanget af menneskelige ressourcer og tekniske midler, som er nødvendige for at gennemføre det nationale stikprøveprogram for dataindsamling

(iv) de midler til indsamling og forvaltning af data, der er tilgængelige, i forhold til omfanget af opgaver i forbindelse med indsamling og forvaltning af data for medlemsstaten, hvor de tilgængelige midler er tilnærmet de menneskelige ressourcer og tekniske midler, som er nødvendige for at gennemføre det nationale stikprøveprogram for dataindsamling

Ændringsforslag  209

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) for alle foranstaltninger, de tidligere tildelinger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og det tidligere forbrug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006.

(c) for alle foranstaltninger, de tidligere tildelinger af midler i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 for perioden 2007-2013 og det tidligere forbrug i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006.

Ændringsforslag  210

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udarbejder et enkelt operationelt program til gennemførelse af de af Unionens prioriteter, som EMFF skal være med til at finansiere.

1. Hver medlemsstat udarbejder et enkelt operationelt program til gennemførelse af de af Unionens prioriteter, der henvises til i denne forordnings artikel 6, og som EMFF skal være med til at finansiere.

Ændringsforslag  211

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For den del af det operationelle program, der henvises til i artikel 20, stk. 1, litra n), vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol senest den 31. maj 2013.

3. For den del af det operationelle program, der henvises til i artikel 20, stk. 1, litra n), tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127 med henblik på at vedtage Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol senest den 31. maj 2013.

Ændringsforslag  212

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2) hver medlemsstat inkluderer en produktions- og markedsføringsplan omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) .../... [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]

Begrundelse

Da udarbejdelsen af produktions- og markedsføringsplaner indgår som en del af Unionens prioriteter (se det tidligere ændringsforslag til artikel 6, stk. 2, litra d)), er det afgørende, at medlemsstatens operationelle program omfatter sådanne planer.

Ændringsforslag  213

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) der sigtes mod passende tiltag for at forenkle og lette gennemførelsen af programmet

(c) der sigtes mod passende tiltag for at forenkle og lette gennemførelsen af programmet, navnlig ved at lette adgangen for operatører inden for ikke-industrielt fiskeri og kystfiskeri og deres organisationer til de tilgængelige finansielle støttemidler

Ændringsforslag  214

Forslag til forordning

Artikel 19 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) i givet fald sammenhæng mellem foranstaltningerne under Unionens prioriteter for EHFF, som er omhandlet i artikel 38, stk. 1, litra d), i nærværende forordning, samt de prioriterede aktionsrammer for Natura 2000 omhandlet i artikel 8, stk. 4, i Rådets direktiv 92/43/EØF samt opnåelsen af en god miljøtilstand, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EFaf 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

Ændringsforslag  215

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) en analyse af situationen med hensyn til styrke, svagheder, muligheder og trusler og identifikation af, hvilke behov der skal tages fat om i det geografiske område, der er dækket af programmet.

(b) en analyse af situationen med hensyn til styrke, svagheder, muligheder og trusler og identifikation af, hvilke behov der skal tages fat om i det geografiske og miljømæssige område, der er dækket af programmet.

Analysen skal bygges op omkring Unionens prioriteter. Specifikke behov vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og fremme af innovation vurderes i alle Unionens prioriteter med henblik på at finde relevante svar disse to områder for hver enkelt prioritet; en sammenfatning af situationen på de støtteberettigede politikområder med hensyn til stærke og svage punkter

Analysen skal bygges op omkring Unionens prioriteter i henhold til artikel 6. Specifikke behov vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og fremme af innovation vurderes i forhold til Unionens prioriteter med henblik på at finde de mest relevante svar i forbindelse med hver af de prioriteter, der har relation til disse områder.

 

Denne analyse skal også dække konsekvenserne ved at gennemføre FFP i hver region eller i hvert kystområde.

Ændringsforslag  216

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) en analyse af konsekvenserne ved at gennemførelse FFP for beskæftigelsen i hele værdikæden samt forslag til nye beskæftigelsesmuligheder i de berørte områder;

Ændringsforslag  217

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) demonstration af en relevant tilgang i programmet til innovation, miljø, herunder de specifikke behov i Natura 2000-områder, og modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

(c) en analyse, der viser, at programmet tager hensyn til fiskeriets og akvakulturens indvirkning på miljøet og, hvis det er relevant, de specifikke behov i Natura 2000-områder, samt opnåelsen af en god miljøtilstand, etablering af et sammenhængende netværk af områder til genopretning af fiskebestande og modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

Ændringsforslag  218

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) en vurdering af balancen mellem fiskerikapacitet og disponible fiskerimuligheder som fastsat i forordning (EU) .../... [om den fælles fiskeripolitik] og en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til efterlevelse af de fiskerikapacitetslofter, som er fastsat i bilag II i denne forordning;

Ændringsforslag  219

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(h) en klar angivelse af de operationer under afsnit V, kapitel III, som vil kunne iværksættes kollektivt og derfor vil kunne være omfattet af højere støtteintensitet ifølge artikel 95, stk. 3

(h) en klar angivelse af de foranstaltninger under afsnit V, kapitel III, som vil kunne iværksættes kollektivt og derfor vil kunne være omfattet af højere støtteintensitet ifølge artikel 95, stk. 3

Ændringsforslag  220

Forslag til forordning

Artikel 20 - stk. 1 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) en vurdering af balancen mellem fiskerikapacitet og disponible fiskerimuligheder som fastsat i forordning (EU) .../... [om den fælles fiskeripolitik] og en beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til efterlevelse af de fiskerikapacitetslofter, som er fastsat i bilag II i denne forordning;

Ændringsforslag  221

Forslag til forordning

Artikel 20 - stk. 1 - litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(hb) en detaljeret beskrivelse af foranstaltningerne vedrørende opstillingen og gennemførelsen af produktions- og markedsføringsplaner, der modtager støtte i medfør af artikel 69

Ændringsforslag  222

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) en behovsanalyse vedrørende overvågnings- og evalueringskrav og den evalueringsplan, der henvises til i artikel 49 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]. Medlemsstaterne sørger for tilstrækkelige ressourcer og kapacitetsopbygningsaktiviteter til at afhjælpe de identificerede behov

(i) de evalueringskrav og den evalueringsplan, der henvises til i artikel 49 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], og de skridt, der skal tages til at afhjælpe de identificerede behov

Ændringsforslag  223

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra j – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) en tabel over gældende EHFF-midler og medfinansieringssats for målsætningerne under Unionens prioriteter i artikel 6 og den tekniske bistand. I givet fald angives det separat i denne tabel, hvilke EHFF-midler og medfinansieringssatser der gælder som en undtagelse fra den generelle regel i artikel 94, stk. 1, for støtte omhandlet i artikel 72, artikel 73, artikel 78, stk. 2, litra a)-d) og f)-j), artikel 78, stk. 2, litra e), og artikel 79

(ii) en tabel over gældende EHFF-midler og medfinansieringssats for Unionens prioriteter i artikel 6 og den tekniske bistand. I givet fald angives det separat i denne tabel, hvilke EHFF-midler og medfinansieringssatser der gælder som en undtagelse fra den generelle regel i artikel 94, stk. 1, for støtte omhandlet i artikel 72, artikel 73, artikel 78, stk. 2, litra a)-d) og f)-j), artikel 78, stk. 2, litra e), og artikel 79

Ændringsforslag  224

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(k) information om komplementaritet med foranstaltninger, der finansieres over andre FSR-fonde eller LIFE-rammeprogrammet

(k) information om komplementaritet med foranstaltninger, der finansieres over andre af Unionens politikker og finansielle instrumenter

Ændringsforslag  225

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra l – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ia) en klar beskrivelse af rollerne for FLAG og forvaltningsmyndigheden eller ledelsesorganet, der er udpeget til at fastsætte opgaver til gennemførelsen af strategien

Ændringsforslag  226

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra l – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) en beskrivelse af overvågnings- og evalueringsprocedurerne og af overvågningsudvalgets sammensætning

(ii) en beskrivelse af overvågnings- og evalueringsprocedurerne og af overvågningsudvalgets generelle sammensætning

Ændringsforslag  227

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(m) udpegning af de partnere, der henvises til i artikel 5 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser] og resultaterne af høringen af partnerne

(m) proceduren til udpegning af de partnere, der henvises til i artikel 5 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser] og resultaterne af høringen af partnerne; ændringer med hensyn til partnere kan gennemføres under programmet med overvågningsudvalgets samtykke

Ændringsforslag  228

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra n – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) en liste over organer, der implementerer kontrol-, inspektions- og håndhævelsessystemet, og en kort beskrivelse af deres personale og finansielle ressourcer, som er til rådighed for fiskerikontrol, inspektion og håndhævelse, især antallet af skibe, luftfartøjer og helikoptere

(i) en liste over organer, der implementerer kontrol-, inspektions- og håndhævelsessystemet, og en kort beskrivelse af deres personale, finansielle ressourcer samt vigtigste udstyr, som er til rådighed for fiskerikontrol, inspektion og håndhævelse, især antallet af skibe, luftfartøjer og helikoptere

Ændringsforslag  229

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra o – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(o) for målet om indsamling af data over bæredygtig fiskeriforvaltning som omhandlet i artikel 6, stk. 6, og artikel 18, stk. 4, og i overensstemmelse med det flerårige EU-program, der henvises til i artikel 37, stk. 5, i [forordning om den fælles fiskeripolitik]:

(o) for målet om indsamling af data over bæredygtig økosystembaseret fiskeriforvaltning som omhandlet i artikel 6, stk. 6, og artikel 18, stk. 4, og i overensstemmelse med det flerårige EU-program, der henvises til i artikel 37, stk. 5, i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og for analysen af den socioøkonomiske situation vedrørende forarbejdnings- og markedsføringsindustrien for fiskevarer og akvakulturprodukter

Ændringsforslag  230

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra o – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) en beskrivelse af aktiviteter vedrørende dataindsamling, som skal gennemføres for at muliggøre følgende:

(i) en beskrivelse af aktiviteter vedrørende dataindsamling, som skal gennemføres i samråd med de berørte parter for at muliggøre følgende:

Ændringsforslag  231

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra o – nr. i – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- en evaluering af fiskerisektoren (biologiske, økonomiske og tværfaglige variabler samt forskningsundersøgelser til havs)

- en evaluering af fiskerisektoren (biologiske, økonomiske, sociale og tværfaglige variabler i hele værdikæden samt forskningsundersøgelser til havs)

Ændringsforslag  232

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra o – nr. i – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– en evaluering af den økonomiske situation inden for akvakultur og forarbejdningsindustrier

en evaluering af den økonomiske og sociale situation inden for akvakultur og forarbejdningsindustrier

Ændringsforslag  233

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra o – nr. i – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– en evaluering af fiskerisektorens konsekvenser for økosystemet

en evaluering af fiskerisektorens og akvakultursektorens konsekvenser for økosystemet for at muliggøre, at der kan foretages sammenligninger mellem fiskerityper og akvakulturaktiviteter og fartøjskategorier i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) .../... [om den fælles fiskeripolitik]

Ændringsforslag  234

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – litra o – nr. iii – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iii) demonstration af evnen til en forsvarlig økonomisk og administrativ forvaltning af de indsamlede data.

påvisning af evnen til en forsvarlig økonomisk og administrativ forvaltning af de indsamlede data.

Ændringsforslag  235

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen fastlægger ved hjælp af gennemførelsesretsakter regler for forelæggelsen af de elementer, der er beskrevet i stk. 1, 2 og 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 128, stk. 2.

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastsætter regler for forelæggelsen af de elementer, der er beskrevet i stk. 1, 2 og 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 128, stk. 3.

Ændringsforslag  236

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen godkender det operationelle program ved gennemførelsesretsakter.

2. Kommissionen godkender det operationelle program ved gennemførelsesretsakter, når det er godtgjort, at kravene i stk. 1 er opfyldt. Når de operationelle programmer er blevet godkendt, offentliggøres de.

Ændringsforslag  237

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik herpå vedtager Kommissionen en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, hvori det er nærmere angivet, hvilke ændringer der er i Unionens prioriteter med hensyn til håndhævelse og kontrol som omhandlet i artikel 18, stk. 3, og de hertil svarende støtteberettigede operationer, som skal prioriteres.

Med henblik herpå tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127, hvori det er nærmere angivet, hvilke ændringer der er i Unionens prioriteter med hensyn til håndhævelse og kontrol som omhandlet i artikel 18, stk. 3, og de hertil svarende støtteberettigede operationer, som skal prioriteres.

Ændringsforslag  238

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I betragtning af de nye prioriteter, der er fastlagt i den i andet afsnit i dette stykke nævnte afgørelse, fremsender medlemsstaterne senest den 31. oktober i året, der går forud for den pågældende gennemførelse, ændringen til det operationelle program til Kommissionen.

Medlemsstaterne kan under hensyntagen til de nye prioriteter, der er fastlagt i den i andet afsnit i dette stykke nævnte afgørelse, ændre deres operationelle program. Medlemsstaterne fremsender sådanne ændringer senest den 31. oktober i året, der går forud for den pågældende gennemførelse, til Kommissionen.

Ændringsforslag  239

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I forbindelse med anvendelse af artikel 20, stk. 1, litra o), fremsender medlemsstaterne en årlig arbejdsplan til Kommissionen inden den 31. oktober hvert år. Årlige arbejdsplaner skal indeholde en beskrivelse af de procedurer og metoder, der skal anvendes til at indsamle og analysere data og vurdere deres nøjagtighed og præcision.

1. I forbindelse med anvendelse af artikel 20, stk. 1, litra o), fremsender medlemsstaterne inden den 31. oktober hvert år en årlig arbejdsplan til Kommissionen eller meddeler den en fortsættelse af den gældende plan for det foregående år. Årlige arbejdsplaner skal udarbejdes i henhold til det flerårige nationale program og i overensstemmelse med EU-programmet og skal indeholde en beskrivelse af de procedurer og metoder, der skal anvendes til at indsamle og analysere data og vurdere deres nøjagtighed og præcision.

Ændringsforslag  240

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) indførelse eller tilbagetrækning af foranstaltninger eller typer af operationer

(b) indførelse eller tilbagetrækning af foranstaltninger eller typer af relevante operationer og dertil knyttede oplysninger og indikatorer

Ændringsforslag  241

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 128, stk. 2.

2. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 128, stk. 3.

Ændringsforslag  242

Forslag til forordning

Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Årligt arbejdsprogram

Flerårigt operationelt program og årlige arbejdsprogrammer

Ændringsforslag  243

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at gennemføre afsnit VI, kapitel I og II, og artikel 92 vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter årlige arbejdsprogrammer i overensstemmelse med målene i disse kapitler. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 128, stk. 3.

1. Med henblik på at finde frem til detaljerne i forbindelse med anvendelsen af afsnit VI, kapitel I og II, og artikel 92 vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127, der fastlægger et flerårigt operationelt arbejdsprogram, som opretter årlige arbejdsprogrammer i overensstemmelse med målene i disse kapitler

Ændringsforslag  244

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det årlige arbejdsprogram skal indeholde de mål, som skal forfølges, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb herfor. Det skal også indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, som skal finansieres, en angivelse af det beløb, som er tildelt hver enkelt aktivitet, en vejledende gennemførelsestidsplan samt oplysninger om gennemførelsen heraf. Hvad angår tilskud, skal den omhandle prioriteterne, de vigtigste evalueringskriterier og maksimumssatserne for medfinansiering.

2. Det flerårige operationelle arbejdsprogram og de årlige arbejdsprogrammer skal indeholde de mål, som skal forfølges, de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb herfor. De skal også indeholde en beskrivelse af de aktiviteter, som skal finansieres, en angivelse af det beløb, som er tildelt hver enkelt aktivitet og en vejledende gennemførelsestidsplan samt oplysninger om gennemførelsen heraf. Hvad angår tilskud, skal de omhandle prioriteterne, de vigtigste evalueringskriterier og maksimumssatserne for medfinansiering. De skal desuden indeholde et krav til de årlige rapporter om budgetgennemførelsen.

Ændringsforslag  245

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ejeren af et fiskerfartøj, der har modtaget støtte i henhold til artikel 32, stk. 1, litra b), artikel 36, artikel 39, stk. 1, litra a), artikel 40, stk. 2, i denne forordning, må ikke overføre fartøjet til et tredjeland uden for Unionen inden for mindst fem år efter datoen for den faktiske betaling til støttemodtageren.

1. Ejeren af et fiskerfartøj, der har modtaget støtte i henhold til artikel 32, 36, 39 eller 40 i denne forordning, må ikke overføre fartøjet til et tredjeland uden for Unionen inden for mindst fem år efter datoen for den faktiske betaling af denne støtte til støttemodtageren, medmindre denne støtte tilbagebetales af støttemodtageren pro rata temporis før en sådan overførsel. Første punktum berører ikke artikel 135 i [finansforordningen].

Ændringsforslag  246

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at fremme innovation inden for fiskeriet kan EHFF støtte projekter, der har til formål at udvikle eller indføre nye eller væsentligt forbedrede produkter sammenlignet med den seneste udvikling, nye eller forbedrede processer, nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer.

1. Med henblik på at fremme innovation inden for fiskeriet og forarbejdningsindustrien kan EHFF støtte projekter, der har til formål at udvikle eller indføre nye eller væsentligt forbedrede teknikker, udstyr eller produkter, f.eks. ved at designe innovative fartøjer, samt nye eller forbedrede processer og nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer, forudsat at sådanne projekter bidrager til de mål, der er formuleret i artikel 2 i forordning (EU) nr. .../.... [om den fælles fiskeripolitik]

Ændringsforslag  247

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Operationer, der finansieres under denne artikel, skal udføres i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, som er anerkendt af medlemsstaten, og som validerer resultaterne af sådanne operationer.

2. Operationer, der finansieres under denne artikel, skal udføres af eller i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, som er anerkendt af medlemsstaten eller EU, og som validerer resultaterne af sådanne operationer.

Ændringsforslag  248

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Resultaterne af operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, skal have passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 120.

3. Resultaterne af operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, skal nedfældes i offentligt tilgængelige rapporter og have passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 120.

Ændringsforslag  249

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Ansøgningsproceduren for innovationsstøtte skal gøres lettere tilgængelig for at tilskynde til flere projekter.

Ændringsforslag  250

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne kan EHFF støtte:

1. Med henblik på at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne og for at fremme mere bæredygtigt fiskeri kan EHFF støtte:

Ændringsforslag  251

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa) levering af faglig rådgivning om udvikling af mere bæredygtige fangstmetoder med fokus på at begrænse og om muligt eliminere virkningen af sådanne aktiviteter på marine og terrestriske økosystemer samt ferskvandsøkosystemer

Ændringsforslag  252

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ab) levering af tekniske, juridiske eller økonomiske rådgivningstjenester, der er knyttet til projekter, som potentiel kan være berettigede til støtte i henhold til dette kapitel

Ændringsforslag  253

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) levering af faglig rådgivning om virksomheds- og markedsføringsstrategier.

(b) levering af faglig rådgivning om virksomheds- og markedsføringsstrategier, heriblandt rådgivning om salgsfremme, markedsføring og PR-arbejde.

Ændringsforslag  254

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Gennemførlighedsundersøgelserne og rådgivningen i henholdsvis stk. 1, litra a) og b), skal leveres af anerkendte videnskabelige eller tekniske organer, som har de fornødne rådgivningskompetencer, som er anerkendt ved national lov i hver medlemsstat.

2. Gennemførlighedsundersøgelserne, rådgivningen og tjenesteydelserne i stk. 1, litra a), aa), ab) og b), skal leveres af anerkendte videnskabelige, akademiske, faglige eller tekniske organer, som har de fornødne rådgivningskompetencer, som er anerkendt ved national lov i hver medlemsstat.

Ændringsforslag  255

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1 gives til operatører eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt af den medlemsstat, som bestilte den i stk. 1 nævnte gennemførlighedsundersøgelse.

3. Støtte i henhold til stk. 1 gives til operatører eller fiskeriorganisationer eller offentligretlige organer, som er anerkendt af den medlemsstat, som bestilte den gennemførlighedsundersøgelse eller anmodede om den rådgivningstjeneste, der omhandles i litra a), aa), ab) og b) i stk. 1.

Ændringsforslag  256

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sørger for, at operationer, der skal finansieres i henhold til denne artikel, udvælges gennem en fremskyndet procedure.

4. Medlemsstaterne sørger for, at operationer, der skal finansieres i henhold til denne artikel, udvælges gennem en fremskyndet procedure, navnlig hvad angår ikke-industrielt fiskeri, kystfiskeri og indlandsfiskeri.

Ændringsforslag  257

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at fremme overførsel af viden mellem videnskabsfolk og fiskere kan EHFF støtte:

1. For at fremme en forbedret indsamling, styrkelse og overførsel af viden mellem videnskabsfolk og fiskere kan EHFF støtte:

Ændringsforslag  258

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) oprettelse af netværk bestående af et eller flere uafhængige videnskabelige organer og fiskere eller en eller flere fiskeriorganisationer

(a) oprettelse af netværk, partnerskabsaftaler, kontrakter eller sammenslutninger mellem et eller flere uafhængige videnskabelige organer og fiskere eller en eller flere fiskeriorganisationer, samt deltagelse af de offentlige organer i medlemsstaterne, som ønsker at deltage

Ændringsforslag  259

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) aktiviteter, der udføres af et netværk som omhandlet i litra a).

(b) aktiviteter, der udføres inden for rammerne af netværk, partnerskabsaftaler, kontrakter eller sammenslutninger, som er oprettet i overensstemmelse med litra a).

Ændringsforslag  260

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De aktiviteter, der henvises til i stk. 1, litra b), kan dække dataindsamlingsaktiviteter, undersøgelser, udbredelse af viden og bedste praksis.

2. De aktiviteter, der henvises til i stk. 1, litra b), kan dække dataindsamling og forvaltningsaktiviteter, fælles forskningsprojekter, undersøgelser, pilotprojekter, seminarer, udbredelse af viden og bedste praksis.

Ændringsforslag  261

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) livslang læring, formidling af videnskabelig viden og innovativ praksis samt opnåelse af nye erhvervsmæssige færdigheder med tilknytning til den bæredygtige forvaltning af marine økosystemer, aktiviteter inden for den maritime sektor, innovation og iværksætteri

(a) tiltag og foranstaltninger, der er rettet mod erhvervsuddannelse, livslang læring, formidling af videnskabelig, teknisk, økonomisk eller juridisk viden og innovativ praksis samt opnåelse af nye erhvervsmæssige færdigheder og især dem, som har tilknytning til:

 

– bæredygtig forvaltning af marine økosystemer og indre farvande

 

– aktiviteter i den maritime sektor

 

– innovation;

 

- iværksætteri, især unges adgang til fiskerierhvervet

 

- hygiejne, sundhed og sikkerhed

 

– uddannelse af fiskere for at gennemføre bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik

 

- forebyggelse af erhvervsrisici

Ændringsforslag  262

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) netværk og udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem interessenter, blandt andet organisationer til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder

(b) netværk og udveksling af erfaringer og bedste praksis mellem interessenter, blandt andet uddannelsesorganisationer og de organisationer, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder og den afgørende rolle, der spilles af kvinder i fiskerisamfund

Ændringsforslag  263

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) fremme af den sociale dialog på nationalt, regional eller lokalt plan med inddragelse af fiskere og andre relevante interessenter.

(c) fremme af den sociale dialog på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan med inddragelse af operatører, arbejdsmarkedets parter og andre relevante interessenter, navnlig hvad angår underrepræsenterede grupper såsom dem, der findes i ikke-industrielt fiskeri og kystfiskeri og i stående fiskeri.

Ændringsforslag  264

Forslag til forordning

Artikel 32 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Lette diversificering og jobskabelse

Lette iværksætteri, diversificering og jobskabelse

Ændringsforslag  265

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–-1. For at fremme iværksætteri og for at lette jobskabelse kan EHFF støtte overdragelse af ejerskab af en eksisterende virksomhed i fiskerisektoren på betingelse af, at støttemodtagerne er under 35 år gamle, og at kriterierne i artikel 35 opfyldes.

Ændringsforslag  266

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at lette diversificering og jobskabelse uden for fiskeriet, kan EHFF støtte:

1. For at lette diversificering kan EHFF også støtte supplerende aktiviteter med relation til den centrale fiskerivirksomhed via:

Ændringsforslag  267

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) opstart af virksomhed uden for fiskeriet

(aa) investeringer om bord i aktiviteter, der supplerer fiskeri, såsom miljøtjenester og uddannelsesaktiviteter eller turisme

Ændringsforslag  268

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) ombygning af mindre kystfiskerfartøjer, så de kan anvendes til aktiviteter uden for fiskeriet.

(b) ombygning af fartøjer til ikke-industrielt fiskeri og kystfiskeri, så de kan anvendes til aktiviteter uden for erhvervsfiskeriet.

Ændringsforslag  269

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) ombygning af mindre kystfiskerfartøjer, så de kan anvendes til aktiviteter uden for fiskeriet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  270

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), gives til fiskere, som:

2. Støtte i henhold til stk. -1 og 1, litra aa), gives til fiskere, som:

Ændringsforslag  271

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) forelægger en forretningsplan over udviklingen af deres nye aktiviteter

(a) forelægger en forretningsplan over udviklingen af deres aktiviteter

Ændringsforslag  272

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), gives til mindre kystfiskere, som ejer EU-fiskerfartøjer, der er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen. Fiskerilicensen for fiskerfartøjet inddrages permanent.

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), gives til ikke-industrielle fiskere og kystfiskere, som ejer EU-fiskerfartøjer, der er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til havs i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen.

Ændringsforslag  273

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), gives kun til fiskere, hvis de supplerende aktiviteter uden for fiskeriet vedrører den centrale fiskerivirksomhed såsom lystfiskeri, restauranter, fiskerirelaterede miljøtjenester eller uddannelsesaktiviteter inden for fiskeri.

Ændringsforslag  274

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Modtagere af støtte i henhold til stk. 1 må ikke foretage erhvervsfiskeri i de fem år, der følger efter modtagelsen af den sidste betaling af støtten.

udgår

Ændringsforslag  275

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Størrelsen af den finansielle støtte, der gives i henhold til stk. 1, litra a), må ikke overstige 50 % af det beløb, der er afsat i forretningsplanen til hver operation, og må ikke overstige et maksimumsbeløb på 50 000 EUR for hver operation.

6. Størrelsen af den finansielle støtte, der gives i henhold til stk. -1 og 1, litra aa), må ikke overstige 50 % af det beløb, der er afsat i forretningsplanen til hver operation, og må ikke overstige et maksimumsbeløb på 100 000 EUR for hver operation.

Ændringsforslag  276

Forslag til forordning

Artikel 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 32a

 

Opstartsstøtte til unge fiskere

 

1. EHFF kan yde individuel støtte til unge fiskere under følgende betingelser:

 

– modtageren skal være yngre end 35 år

 

– modtageren skal påvise at have arbejdet i mindst fem år som fisker eller have tilsvarende erhvervsuddannelse

 

– modtageren skal for første gang erhverve sig ejerskab af et fartøj til ikke-industrielt fiskeri og kystfiskeri, som er mellem fem og 20 år gammelt og har udført fiskeriaktiviteter i de fem foregående år.

 

2. Fiskerfartøjet, der er omhandlet i stk. 1, skal tilhøre et flådesegment, for hvilket kapacitetsrapporten, som der henvises til i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik], har en ligevægt mellem fiskerimulighederne og flådekapaciteten.

 

3. Støttebeløbet, der omtales i stk. 1, må ikke overstige 100 000 EUR.

Ændringsforslag  277

Forslag til forordning

Artikel 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 32b

 

Investeringer til fornyelsen af flåden

 

1. EHFF kan støtte investeringer til fornyelsen af fartøjer til ikke-industrielt fiskeri og kystfiskeri, der er ældre end 35 år, under følgende betingelser:

 

(i) Fiskerfartøjet tilhører et flådesegment, for hvilket kapacitetsrapporten, som der henvises til i artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik] har påvist, at der er balance mellem fiskerimulighederne og flådekapaciteten, og investeringen vil reducere fartøjets kapacitet, fiskeriindsats og energiforbrug med mindst 40 %;

 

(ii) investeringen skal i væsentlig grad forbedre selektiviteten af fartøjets redskaber;

 

iii) investeringen skal respektere sikkerhedsforholdene om bord;

 

(iv) fartøjet skal have udført fiskeriaktiviteter i de fem foregående år.

 

2. Støtten, der er omhandlet i stk. 1 må kun ydes til ejere af fartøjer og må kun ydes til gengæld for ophugning af fartøjet, når det er ældre end 35 år.

 

3. Støttebeløbet, der er omhandlet i stk. 1, må ikke overstige 15 % af den samlede investering og 80 000 EUR.

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127 vedrørende nærmere bestemmelser for anvendelsen af de kriterier, som fastsættes i denne artikel.

Ændringsforslag  278

Forslag til forordning

Artikel 33 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sundhed og sikkerhed om bord

Sundhed, hygiejne og sikkerhed om bord

Ændringsforslag  279

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at forbedre arbejdsvilkårene om bord for fiskere kan EHFF støtte investeringer om bord eller personlige værnemidler, forudsat at disse investeringer går ud over de standarder, der kræves i henhold til national lov eller EU-lovgivning.

1. For at forbedre sundhed, hygiejne, sikkerhed, arbejds- og boligvilkår om bord for fiskere kan EHFF støtte investeringer om bord eller personlige værnemidler, forudsat at disse investeringer går ud over de standarder, der kræves i henhold til national lov eller EU-lovgivning, og ikke øger fiskerfartøjets kapacitet.

Ændringsforslag  280

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. For at forbedre assistancen til fiskere i ulykkestilfælde kan EHFF støtte kollektive projekter med det formål at fremme medicinsk uddannelse af hele besætninger.

Ændringsforslag  281

Forslag til forordning

Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 33a

 

Midlertidigt ophør af fiskeriaktiviteter

 

1. EHFF kan kun bidrage til finansiering af foranstaltninger til midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter i følgende tilfælde:

 

a) som led i en flerårig plan som defineret i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik]

 

(b) som led i de hasteforanstaltninger, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 13 i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik]

 

(c) under biologiske genopretningsperioder i givne kritiske faser i arternes livscyklus med henblik på at bevare en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne og dermed bidrage til at bevare fiskebestandene og opretholde fiskeriet uden for perioder med sådanne fiskestop.

 

Støtten ydes i form af finansiel kompensation for fiskestop.

 

2. Varigheden af foranstaltningen i stk. 1 bestemmes på grundlag af den bedste videnskabelige forskning i bestandenes status.

 

3. Tilbagevendende sæsonbetinget ophør af fiskeriaktiviteter, som ikke er omfattet af stk. 1, litra c), tages ikke i betragtning i forbindelse med godtgørelser eller betalinger i henhold til denne artikel.

 

4. EHFF kan bidrage til finansiering af foranstaltninger i henhold til stk. 1 til berørte fiskere og ejere af fiskerfartøjer for en periode på højst seks måneder pr. fartøj i hele programmeringsperioden. Der ydes støtte til:

 

(a) ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis fartøjer er registreret, og som har udført fiskerivirksomhed i mindst 120 dage forud for datoen for indgivelse af ansøgningen and

 

(b) besætningsmedlemmer, der har arbejdet til havs på et fiskerfartøj, som er berørt af det midlertidige ophør, i henhold til bestemmelserne i dette stykkes litra a).

 

4. Fiskerfartøjer og besætningsmedlemmer må ikke udøve fiskeriaktivitet i støtteperioden i henhold til stk. 1. Medlemsstaterne skal sikre fiskeriaktiviteternes ophør.

Ændringsforslag  282

Forslag til forordning

Artikel 33 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 33b

 

Gensidige forsikringsfonde

 

1. EHFF kan bidrage til gensidige fonde, der er anerkendt af medlemsstaterne i henhold til deres nationale lovgivninger, som gør det muligt for de tilknyttede fiskere at forsikre sig mod tab som følge af:

 

a) naturkatastrofer eller

 

(b) miljø- eller sundhedsrelaterede begivenheder

 

.

 

2. Begivenheder skal anerkendes formelt af som naturkatastrofer eller miljø- eller sundhedsrelaterede begivenheder den pågældende medlemsstat eller i de interne regler i den gensidige forsikringsfond, hvis disse regler kræver det. Medlemsstaterne kan, hvor det er hensigtsmæssigt, på forhånd fastsætte kriterier for, hvordan en sådan formel anerkendelse anses for givet.

Ændringsforslag  283

Forslag til forordning

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

udgår

Støtte til ordninger med omsættelige fiskekvoteandele inden for FFP

 

1. For at få fastlagt eller ændret ordninger med omsættelige fiskekvoteandele i henhold til artikel 27 i [forordning om FFP] kan EHFF støtte:

 

a) udformning og udvikling af tekniske og administrative midler, som er nødvendige for oprettelsen eller funktionen af en ordning med omsættelige fiskekvoteandele

 

b) deltagelse af interessenter i udformning og udvikling af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele

 

c) overvågning og evaluering af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele

 

d) forvaltning af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele.

 

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), b) og c), gives kun til offentlige myndigheder. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), i denne artikel gives til offentlige myndigheder, juridiske eller fysiske personer eller anerkendte producentorganisationer, der deltager i kollektiv forvaltning af samlede omsættelige fiskekvoteandele i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i forordningen om fælles fiskeri.

 

Begrundelse

Ordføreren er modstander af indførelsen af omsættelige fiskekvoteandele. Denne ordning vil gøre fiskerirettigheder til en handelsvare og bringe ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri i fare.

Ændringsforslag  284

Forslag til forordning

Artikel 35 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte til gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger under FFP

Støtte til udformningen og gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger under FFP

Ændringsforslag  285

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre en effektiv gennemførelse af bevaringsforanstaltninger i henhold til artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] støtter EHFF:

1. For at sikre en effektiv udformning og gennemførelse af FFP's prioriteter vedrørende regionaliseringen og bevaringsforanstaltninger vedtaget i henhold til [forordning om den fælles fiskeripolitik], herunder flerårige planer, kan EHFF støtte:

Ændringsforslag  286

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) udformning og udvikling af tekniske og administrative midler, som er nødvendige for gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik]

(a) udformning, udvikling og overvågning af tekniske og administrative midler, som er nødvendige for udviklingen og gennemførelsen af de flerårige planer og bevaringsforanstaltninger som omhandlet i [forordningen om den fælles fiskeripolitik]

Ændringsforslag  287

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) etablering af et sammenhængende netværk af områder til genopretning af fiskebestande i henhold til forordning (EU) nr. .../...[om den fælles fiskeripolitik]

Ændringsforslag  288

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab. gennemførelse af biologiske genopretningsperioder

Ændringsforslag  289

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) deltagelse af interessenter i udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger som omhandlet i artikel 17 og 21 i [forordning om den fælles fiskeripolitik].

(b) deltagelse af interessenter og samarbejde mellem interesserede medlemsstater i udformning og gennemførelse af de flerårige planer og bevaringsforanstaltninger som omhandlet i [forordning om den fælles fiskeripolitik].

Ændringsforslag  290

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1 gives kun til offentlige myndigheder.

2. Støtte i henhold til stk. 1 kan gives til offentlige myndigheder, rådgivende råd, videnskabelige organer, anerkendte fiskeriorganisationer og producentorganisationer, som deltager i iværksættelsen af de flerårige planer og bevaringsforanstaltninger som led i den fælles fiskeripolitik.

Ændringsforslag  291

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at mindske fiskeriets indvirkning på det marine miljø, stoppe udsmid og lette overgangen til udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder popoulationer af befiskede arter over niveauer, som kan give MSY, kan EHFF støtte investeringer i udstyr, der:

1. Med henblik på at mindske fiskeriets indvirkning på det marine miljø, stoppe udsmid og lette overgangen til bæredygtig udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter over niveauer, som kan give MSY, kan EHFF støtte forskning og investeringer i udstyr, instrumentering eller systemer, der:

Ændringsforslag  292

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) erstatter fiskeredskaber, forudsat at de nye fiskeredskaber har en mere passende størrelse, en bedre artsselektivitet, en begrænset indvirkning på det marine miljø og sårbare marine økosystemer og ikke forøger fiskerfartøjernes kapacitet til at fange fisk

Ændringsforslag  293

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) reducerer uønskede fangster af kommercielle bestande eller andre bifangster

(b) reducerer uønskede eller uautoriserede fangster af kommercielle bestande eller andre bifangster, især udvikling og indførelse af anordninger til reduktion af disse fangster

Ændringsforslag  294

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) begrænser den fysiske og biologiske indvirkning af fiskeriet på økosystemet eller havbunden.

(c) begrænser og, hvor det er muligt, fjerner den fysiske og biologiske indvirkning af fiskeriet på økosystemet eller havbunden, især i områder, der er identificeret som værende biogeografisk følsomme.

Ændringsforslag  295

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) beskytter redskaber og fangster mod pattedyr og fugle, der er beskyttet i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter1 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle2, forudsat at de ikke undergraver fiskeredskabernes selektivitet, og at alle relevante foranstaltninger træffes for at undgå at skade.

 

__________________

 

1 EUT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

 

2 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.

Ændringsforslag  296

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) reducerer fiskeriaktiviteternes negative indvirkning på dyrevelfærden.

Ændringsforslag  297

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc) bidrager til vurderingen af fiskebestande.

Ændringsforslag  298

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I de yderste randområder kan støtte i henhold til stk. 1 kun gives til forankrede anordninger til tiltrækning af fisk (FAD), hvis de bidrager til et bæredygtigt og selektivt fiskeri.

Ændringsforslag  299

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der ydes kun støtte, når redskaberne eller andet af det udstyr, der henvises til i stk. 1, har en påviselig betydelig bedre størrelsesudvælgelse eller mindre indvirkning på ikke-målrettede arter end standardredskaberne eller andet udstyr, som er tilladt ifølge EU-lovgivningen eller medlemsstaternes relevante nationale lovgivning, der er vedtaget inden for rammerne af regionalisering som omhandlet i [forordning om FFP].

3. Der ydes kun støtte, når redskaberne eller andet af det udstyr, der henvises til i stk. 1, har en påviselig væsentlig bedre størrelsesudvælgelse og en mindre indvirkning på økosystemet og på ikke-målrettede arter end standardredskaberne eller andet udstyr, instrumenter eller systemer, som er tilladt ifølge EU-lovgivningen eller medlemsstaternes relevante nationale lovgivning, der er vedtaget inden for rammerne af regionalisering som omhandlet i [forordning om FFP].

Ændringsforslag  300

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) fiskere, som ejer redskaber, der er blevet erstattet, og som har arbejdet om bord på et EU-fiskerfartøj i mindst 60 dage i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen

(b) fiskere, som ejer redskaber, instrumenteringer og systemer, der er blevet erstattet, og som har arbejdet om bord på et EU-fiskerfartøj i mindst 60 dage i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen

Ændringsforslag  301

Forslag til forordning

Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 36a

 

Støtte til mindskelse af de økonomiske konsekvenser af særlige omstændigheder

 

For at mindske de økonomiske konsekvenser som følge af særlige omstændigheder, som forhindrer et normalt fiskeri, kan EHFF yde støtte til ejere af fiskerfartøjer og fiskere i forbindelse med midlertidigt suspension af fiskeriet. Foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne henhører ikke under særlige omstændigheder.

Begrundelse

I forbindelse med foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne bør EHFF-forordningen råde over et instrument til at håndtere særlige omstændigheder, herunder naturkatastrofer eller massiv forurening af det marine miljø, med henblik på midlertidigt at mindske konsekvenserne for de berørte fiskere og ejere af fiskerfartøjer

Ændringsforslag  302

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at bidrage til at stoppe udsmid og bifangster og lette overgangen til udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som mindst genopretter og opretholder populationer af befiskede arter på niveauer, som kan give MSY, kan EHFF støtte projekter, der har til formål at udvikle eller indføre ny teknisk eller organisatorisk viden, som kan mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet eller give en mere bæredygtig udnyttelse af marine biologiske ressourcer.

1. Med henblik på at bidrage til at stoppe udsmid og bifangster og lette overgangen til udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter over niveauer, som kan give MSY, kan EHFF støtte projekter, der har til formål at udvikle, forbedre eller indføre ny teknisk eller organisatorisk viden, som kan mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet, herunder forbedrede fiskeriteknikker og forbedret selektivitet for fiskerioperationerne, eller give en mere bæredygtig udnyttelse af marine biologiske ressourcer, baseret på en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning.

Ændringsforslag  303

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, skal udføres i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der er anerkendt ved national lov i hver af de medlemsstater, som skal validere resultaterne af sådanne operationer.

2. Operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, kan gennemføres af fiskeriorganisationer, der er anerkendt af en medlemsstat, og skal udføres i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der er anerkendt i hver af de medlemsstater, som skal validere resultaterne af sådanne operationer og gøre dem offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  304

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Resultaterne af operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, skal have passende offentlig omtale i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 120.

3. Resultaterne af operationer, der finansieres i henhold til denne artikel, skal offentliggøres i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 120.

Ændringsforslag  305

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Fiskerfartøjer, der deltager i projekter, som finansieres i henhold til denne artikel, må ikke udgøre mere end 5 % af fartøjerne i den nationale flåde eller 5 % af den nationale flådetonnage i bruttotonnage beregnet på tidspunktet for indsendelsen af ansøgningen.

4. Fiskerfartøjer, der deltager i projekter, som finansieres i henhold til denne artikel, må ikke udgøre mere end 5 % af fartøjerne i den nationale flåde eller 5 % af den nationale flådetonnage i bruttotonnage beregnet på tidspunktet for indsendelsen af ansøgningen. Under behørigt begrundede omstændigheder, på anmodning af en medlemsstat og på grundlag af en henstilling fra STECF kan Kommissionen godkende projekter, der overskrider grænsen i dette stykke.

Ændringsforslag  306

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Operationer, der består i at afprøve nye fiskeredskaber eller –teknikker, udføres inden for grænserne for de fiskerimuligheder, som medlemsstaten har fået tildelt.

5. Operationer, der består i at afprøve nye fiskeredskaber eller –teknikker, udføres inden for grænserne for de fiskerimuligheder, som medlemsstaten har fået tildelt, eller fra reserven for fangster i videnskabeligt øjemed, jf. artikel 33, stk. 6, i forordning 1224/2009.

Ændringsforslag  307

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at få fiskere til at deltage i beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer, herunder tjenester herfra, inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter kan EHFF støtte følgende operationer:

1. For at få fiskere til at deltage i beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og marine økosystemer, herunder tjenester herfra, inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter kan EHFF støtte følgende operationer, der direkte vedrører fiskerisektorens aktiviteter:

(a) indsamling af affald fra havet såsom fjernelse af tabte fiskeredskaber og affald i havet

(a) fiskeres indsamling af affald fra havet såsom fjernelse af tabte fiskeredskaber og affald i havet

(b) bygning eller etablering af faste eller mobile anlæg, der skal beskytte og fremme den marine fauna og flora

(b) bygning, etablering eller modernisering af faste eller mobile anlæg, der er nemme at afmontere, og som skal beskytte og fremme den marine fauna og flora, og den videnskabelige undersøgelse og evaluering af sådanne anlæg

(c) bidrag til en bedre forvaltning eller bevarelse af ressourcer

(c) bidrag til en bedre forvaltning eller bevarelse af havets biologiske ressourcer

(d) forvaltning, genopretning og overvågning af NATURA 2000-steder i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle i overensstemmelse med prioriterede aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF

(d) identifikation, selektion, forvaltning, genopretning og overvågning af:

 

i) Natura 2000-steder i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF i overensstemmelse med prioriterede aktionsrammer, der er fastlagt i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF, hvor disse operationer er knyttet til fiskeriaktiviteter

e) forvaltning, genopretning og overvågning af marine beskyttede områder med henblik på gennemførelse af de geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der henvises til i artikel 13, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF

ii) marine beskyttede områder med henblik på gennemførelse af de geografiske beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med fiskeriaktiviteter, der henvises til i artikel 13, stk. 4, i direktiv 2008/56/EF og

f) deltagelse i andre tiltag, som har til formål at vedligeholde og fremme biodiversitet og økosystemtjenester, for eksempel genopretning af specifikke habitater i marine områder og kystområder til støtte for bæredygtige fiskebestande.

e) deltagelse i andre tiltag, som har til formål at vedligeholde og fremme biodiversitet og økosystemtjenester, i forbindelse med EU's aktioner inden for havmiljøpolitikken og i overensstemmelse med en økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltning, for eksempel genopretning af specifikke habitater i marine områder og kystområder til støtte for bæredygtige fiskebestande, herunder forberedelse og videnskabelig evaluering heraf

 

ea) miljøbevidsthedstiltag blandt fiskere med hensyn til beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet.

Ændringsforslag  308

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Operationer i henhold til denne artikel gennemføres ved offentligretlige organer og inddrager fiskere eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt af medlemsstaten, et rådgivende råd eller ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller FLAGs som defineret i artikel 62.

2. Operationer i henhold til denne artikel gennemføres ved tekniske eller videnskabelige offentligretlige organer og inddrager fiskere, rådgivende råd, fiskeriorganisationer, som er anerkendt af medlemsstaten, eller ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller FLAGs som defineret i artikel 62.

Ændringsforslag  309

Forslag til forordning

Artikel 39 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Modvirkning af klimaændringer

Energieffektivitet og reduktion af kapacitet

Ændringsforslag  310

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at modvirke virkningerne af klimaændringer kan EHFF støtte:

1. For at forbedre fiskerfartøjernes energieffektivitet kan EHFF støtte:

Ændringsforslag  311

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) investeringer om bord, som har til formål at reducere emissionen af forurenende stoffer eller drivhusgasser og øge energieffektiviteten for fiskerfartøjer

(a) investeringer i udstyr om bord, herunder fjernelse, udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer, som har til formål at reducere emissionen af forurenende stoffer eller drivhusgasser og øge energieffektiviteten for fiskerfartøjer, hvis den nye motors kapacitet er mindst 40 % mindre end den erstattede motors kapacitet

Ændringsforslag  312

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) energieffektivitetsrevisioner og ‑ordninger.

(b) energieffektivitetsrevisioner, ‑rådgivning og ‑ordninger, så længe de ikke fører til en forøgelse af fangstevnen.

Ændringsforslag  313

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) beskyttelse og genopretning af havgræsenge og vådområder ved kysterne, der er kulstofdræn af afgørende betydning til mindskelse af de negative konsekvenser af klimaændringerne;

Ændringsforslag  314

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) udskiftning af stærkt energiforbrugende fiskeredskaber med mindre energiforbrugende, forudsat at ændringerne ikke medfører en forøgelse af fiskerienhedens fiskekapacitet, og at de udskiftede fiskeredskaber konfiskeres og destrueres.

Ændringsforslag  315

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(bc) uafhængige evalueringer og revisioner af fiskeprodukternes energifodaftryk på markedet for at gøre det muligt for forbrugerne at skelne fiskeprodukter, der stammer fra fiskerimetoder, som er mindre energiintensive.

Ændringsforslag  316

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Støtten må ikke bidrage til udskiftning eller modernisering af hoved- eller hjælpemotorer. Støtten må kun gives til ejere af fiskerfartøjer og ikke mere end én gang i løbet af programmeringsperioden til det samme fiskerfartøj.

2. Støtten må kun gives til ejere af fiskerfartøjer og kun én gang i løbet af programmeringsperioden til det samme fiskerfartøj.

Ændringsforslag  317

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127 med henblik på at definere de støtteberettigede investeringer i henhold til stk. 1, litra a).

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127 med henblik på at fastlægge de støtteberettigede investeringer i henhold til stk. 1, litra a) og fastsætte de nærmere regler for anvendelsen af kriterierne i denne artikel

Ændringsforslag  318

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at forbedre kvaliteten af fiskefangsten kan EHFF støtte investeringer om bord til dette formål.

1. Med henblik på at forbedre værditilvæksten og kvaliteten af kommercielle fangster kan EHFF støtte:

 

a) investeringer, der skaber merværdi for fiskevarer, navnlig ved at tillade, at fiskere foretager forarbejdning, markedsføring og direkte salg af deres egne fangster

 

b) innovative investeringer om bord, der forbedrer kvaliteten og bevaringen af fiskevarerne

Ændringsforslag  319

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at forbedre anvendelsen af uønskede fangster kan EHFF støtte investeringer om bord for bedst mulig at kunne anvende uønskede fangster af kommercielle bestande og valorisere underudnyttede dele af fiskefangsten på linje med artikel 15 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og artikel 8, litra b), i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

2. EHFF kan støtte investeringer om bord til at forbedre håndtering, opbevaring og landing af uønskede fangster for bedst mulig at kunne anvende uønskede fangster af kommercielle bestande og valorisere underudnyttede dele af fiskefangsten på linje med artikel 15 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og artikel 8, litra b), i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

Ændringsforslag  320

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), skal være betinget af, at der anvendes mere selektive redskaber for at minimere uønskede fangster.

Ændringsforslag  321

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den støtte, der henvises til i stk. 1, gives kun til ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis fartøjer har udført fiskerivirksomhed i mindst 60 dage til havs i løbet af de to år, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen.

4. Den støtte, der er omhandlet i stk. 1, litra b), gives kun til ejere af EU-fiskerfartøjer, hvis fartøjer har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen for indgivelse af ansøgningen.

Ændringsforslag  322

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at øge kvaliteten af de produkter, der landes, at øge energieffektivitet, at bidrage til miljøbeskyttelse eller at forbedre sikkerhed og arbejdsvilkår kan EHFF støtte investeringer, der kan forbedre fiskerihavneinfrastruktur og landingssteder, herunder investeringer i anlæg til indsamling af affald i havet.

1. EHFF kan støtte investeringer, der kan forbedre fiskerihavneinfrastruktur og landingssteder.

Ændringsforslag  323

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at lette anvendelsen af uønskede fangster kan EHFF støtte investeringer i fiskerihavne, nødhavne, landingssteder og auktionshaller for bedst mulig at kunne anvende uønskede fangster af kommercielle bestande og valorisere underudnyttede dele af fiskefangsten på linje med artikel 15 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og artikel 8, litra b), i [forordning (EU) nr. … om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

2. Investeringerne kan vedrøre:

 

a) forbedring af landede produkters kvalitet, friskhed og sporbarhed

 

b) forbedring af betingelserne for landing, forarbejdning, oplagring og auktioner

 

c) anvendelse af uønskede fangster fra kommercielle bestande og bedre anvendelse af underudnyttede dele af fangsten, i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik] og artikel 8, litra b), i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]

 

d) energieffektivitet

 

(e) miljøbeskyttelse, særlig indsamling, oplagring og behandling af affald og havaffald

 

f) forbedring af hygiejne, sundhed og sikkerhed

 

g) forbedring af arbejdsvilkårene;

 

h) is-, vand- og elforsyning

 

i) udstyr til vedligeholdelse og reparation af fiskerfartøjer

 

j) bygning, modernisering og udvidelse af kajer med henblik på at forbedre sikkerheden under landing eller lastning

 

k) edb-forvaltning af fiskeri

 

l) netværkssamarbejde mellem fiskerihavne, landingssteder og auktionshaller.

Ændringsforslag  324

Forslag til forordning

Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 41a

 

Beskyttelse af den maritime arv

 

1. Med henblik på at støtte og fremme fiskerirelaterede traditionelle maritime håndværk og bevare eller opretholde driften af fartøjer, der er omfattet af en medlemsstats beskyttelsen af sin maritime arv, kan EHFF støtte

 

a) uddannelse og investeringer for at støtte traditionelle skibsværfter og traditionelle maritime håndværk

 

b) investeringer om bord med henblik på restaurering af traditionelle fiskerfartøjer af træ uden at forøge fartøjernes fiskekapacitet

 

c) investeringer i bevaring og vedligeholdelse af traditionelle fiskerfartøjer, der er omfattet af beskyttelsen af den maritime arv, og som er blevet skrottet.

 

2. Støtten må kun gives til ejere af fiskerfartøjer og kun én gang i løbet af programmeringsperioden til det samme fiskerfartøj.

 

3. Medlemsstaterne påser, at de fartøjer, der modtager støtte i henhold til stk. 1, litra b), fortsat opererer.

Ændringsforslag  325

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at reducere indlandsfiskeriets indvirkning på miljøet, øge energieffektiviteten, øge kvaliteten af den landede fisk eller forbedre sikkerheds og –arbejdsvilkårene kan EHFF støtte følgende investeringer:

1. For at reducere indlandsfiskeriets indvirkning på miljøet, øge energieffektiviteten, øge kvaliteten af den landede fisk eller forbedre sundheds-, sikkerheds og –arbejdsvilkårene, den menneskelige kapital og uddannelse kan EHFF støtte følgende investeringer:

Ændringsforslag  326

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) udvikling af menneskelig kapital og den sociale dialog på betingelserne i artikel 31;

Ændringsforslag  327

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) i udstyr som omhandlet i artikel 36 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel

b) i udstyr og projekter som omhandlet i artikel 36 og artikel 37 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikler

Ændringsforslag  328

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) i eksisterende havne og landingssteder som omhandlet i artikel 41 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel.

d) i fiskerihavne, nødhavne og landingssteder som omhandlet i artikel 41 og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel.

Ændringsforslag  329

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) investeringer, der øger kvaliteten eller værdien af fiskefangsten som omhandlet i artikel 40, og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel.

Ændringsforslag  330

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. EHFF kan støtte investeringer i forbindelse med virksomhedsopstart som omhandlet i artikel 32, og på de betingelser, der er fastsat i samme artikel.

Ændringsforslag  331

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. EHFF kan støtte udvikling og fremme af innovation i henhold til artikel 28, rådgivningstjenester i henhold til artikel 29 og partnerskaber mellem forskere og fiskere i henhold til artikel 30.

Ændringsforslag  332

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) forstås henvisningerne i artikel 33, 36 og 39 til fiskerfartøjer som henvisninger til fartøjer, der udelukkende opererer i indre farvande

(a) forstås henvisningerne i artikel 33, 36 37, 39 og 40 til fiskerfartøjer som henvisninger til fartøjer, der udelukkende opererer i indre farvande

Ændringsforslag  333

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) henvisninger i artikel 36 til det marine miljø forstås som henvisninger til det miljø, hvor det indenlandske fiskerfartøj opererer.

(b) henvisninger i artikel 36 til det marine miljø forstås som henvisninger til det miljø, hvor indlandsfiskeri foregår.

Ændringsforslag  334

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at opretholde diversificering hos indenlandske fiskere kan EHFF støtte ombygning af fartøjer, der driver indenlandsk fiskeri, til andre aktiviteter uden for fiskeriet på de betingelser, der er fastsat i artikel 32 i denne forordning.

3. For at opretholde diversificering hos indenlandske fiskere kan EHFF støtte diversificering af indenlandske fiskeriaktiviteter komplementært til andre aktiviteter uden for fiskeriet på de betingelser, der er fastsat i artikel 32 i denne forordning.

Ændringsforslag  335

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. For at beskytte og udvikle den akvatiske fauna og flora kan EHFF støtte indlandsfiskeres deltagelse i forvaltning, genopretning og overvågning af NATURA 2000-steder, når disse områder direkte berører fiskeriaktiviteter, samt rehabilitering af indre farvande, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, jf. dog artikel 38, stk. 1, litra d).

5. For at beskytte og udvikle den akvatiske fauna og flora kan EHFF støtte:

 

a) indlandsfiskeres deltagelse i forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-steder, når disse områder direkte berører fiskeriaktiviteter, samt rehabilitering af indre farvande, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, jf. dog artikel 38, stk. 1, litra d)

 

b) opførelse, modernisering eller etablering af faste eller mobile anlæg, der skal beskytte og fremme den akvatiske fauna og flora, herunder den videnskabelige overvågning og evaluering heraf.

Ændringsforslag  336

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne sørger for, at de fartøjer, der modtager støtte i henhold til denne artikel, fortsætter med udelukkende at operere i indre farvande.

6. Uden at det berører stk. 3 sørger medlemsstaterne for, at fartøjer, der modtager støtte i henhold til denne artikel, med undtagelse af stk. 3, fortsætte med udelukkende at operere i indre farvande.

Ændringsforslag  337

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Støtte i henhold til dette kapitel er begrænset til akvakulturkvirksomheder, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.

1. Støtte i henhold til dette kapitel er begrænset til bæredygtige akvakulturvirksomheder, herunder iværksættere i sektoren som omhandlet i stk. 1, litra a), og til organisationer af akvakulturproducenter og iværksættere, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat. Der ydes ikke støtte til operatører, som har begået alvorlige overtrædelser af EU's miljølovgivning Der ydes ikke støtte til operatører, som har begået alvorlige overtrædelser af EU's miljølovgivning.

Ændringsforslag  338

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Iværksættere på vej ind i sektoren skal med henblik på denne artikel fremlægge en forretningsplan og, hvis udgifterne til investeringer overstiger 150 000 EUR, en gennemførlighedsundersøgelse.

Ændringsforslag  339

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når operationer består af investeringer i udstyr eller infrastruktur, som skal sikre, at kravene til miljø, menneskers og dyrs sundhed og hygiejne eller dyrevelfærd i henhold til EU-lovgivning opfyldes, og som træder i kraft efter 2014, kan støtten ydes indtil den dato, hvor standarderne blev obligatoriske for virksomhederne.

2. Støtten begrænses til investeringer i udstyr eller infrastruktur, som påviseligt har en mindre indvirkning på miljøet eller skaber bedre resultater med hensyn til menneskers og dyrs sundhed og hygiejne eller dyrevelfærd end kravene i EU-lovgivningen.

 

Støtte ydes ikke til akvakulturaktiviteter, hvor der anvendes eksotiske arter eller genetisk modificerede organismer.

 

Støtte ydes ikke til intensive akvakulturaktiviteter i marine beskyttede områder, områder til genopretning af fiskebestande eller Natura 2000-steder.

Ændringsforslag  340

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at stimulere til innovation inden for akvakultur kan EHFF støtte operationer:

1. For at stimulere til innovation inden for bæredygtig akvakultur kan EHFF støtte projekter, som:

(a) som indfører ny teknisk eller organisatorisk viden i akvakulturbrug, og som reducerer deres indvirkning på miljøet eller fremmer en mere bæredygtig anvendelse af ressourcer inden for akvakultur

a) som udvikler teknisk, videnskabelig eller organisatorisk viden i akvakulturbrug, og som især reducerer indvirkningen på miljøet, reducerer afhængigheden af fiskemel og olie, fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer inden for akvakultur eller fremmer nye bæredygtige produktionsmetoder

(b) som udvikler eller indfører nye eller væsentligt forbedrede produkter på markedet sammenlignet med den seneste udvikling, nye eller forbedrede processer, nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer.

b) som udvikler eller indfører nye eller væsentligt forbedrede produkter på markedet, nye eller forbedrede processer, nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer samt innovationer eller forbedringer inden for produktion og tilberedning af akvakulturprodukter

 

ba) som undersøger, om innovationer, produkter eller processer er teknisk eller økonomisk gennemførlige.

Ændringsforslag  341

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Operationer i henhold til denne artikel skal udføres i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ, der er anerkendt ved national lov i hver af de medlemsstater, som skal validere resultaterne af sådanne operationer.

2. Operationer i henhold til denne artikel udføres af eller i samarbejde med et offentligt eller privat videnskabeligt, akademisk eller teknisk organ, der er anerkendt ved national lov i hver af de medlemsstater, som skal validere resultaterne af sådanne operationer.

Ændringsforslag  342

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. EHFF yder finansiel støtte til udviklings- og innovationsaktiviteter inden for akvakultur, som gennemføres inden for rammerne af flerårige strategiske programmer udarbejdet af medlemsstaterne

Ændringsforslag  343

Forslag til forordning

Artikel 46 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Investeringer i offshore og nonfood akvakultur

Investeringer i akvakultur

Ændringsforslag  344

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at fremme akvakulturformer med højt vækstpotentiale kan EHFF støtte investering i udvikling af offshore eller nonfood akvakultur.

1. For at fremme bæredygtige akvakulturformer med højt vækstpotentiale kan EHFF støtte

 

(a) produktive investeringer i akvakultur, herunder i offshore eller nonfood akvakultur;

 

(b) diversificering af produktion og udnyttede arter samt undersøgelse af udbytte og lokalisering

Ændringsforslag  345

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Støtte i henhold til stk. 1 kan gives til produktionsforøgelse og/eller modernisering af eksisterende akvakulturvirksomheder eller opbygning af nye, forudsat at udviklingen er i overensstemmelse med den flerårige nationale strategiplan for udvikling af akvakultur.

Ændringsforslag  346

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Støtte i henhold til denne artikel ydes kun i tilfælde, hvor det er blevet klart fastslået i en uafhængig markedsberetning, at der er gode holdbare markedsudsigter for produktet. De oprettede virksomheder skal være økonomisk levedygtige og ikke bidrage til overproduktion i sektoren

Ændringsforslag  347

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at fremme iværksætteri inden for akvakultur kan EHFF støtte investeringer, der kan bidrage til:

1. For at fremme iværksætteri inden for bæredygtig akvakultur kan EHFF støtte investeringer, der kan bidrage til:

Ændringsforslag  348

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) værditilvækst for akvakulturprodukter, navnlig ved at tillade, at akvakulturvirksomheder foretager forarbejdning, markedsføring og direkte salg af deres egen akvakulturproduktion

(a) værditilvækst for akvakulturprodukter, for eksempel ved at støtte, at akvakulturvirksomheder foretager forarbejdning, markedsføring og direkte salg af deres egen akvakulturproduktion, eller at de indgår i sammenslutninger eller aftaler om forarbejdningen

Ændringsforslag  349

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) diversificering af akvakulturvirksomheders indkomst gennem udvikling af nye akvakulturarter med gode markedsudsigter

(b) diversificering af akvakultursektorens indkomst gennem udvikling af nye autoktone akvakulturarter i deres respektive områder med merværdi og med gode markeds- og miljøudsigter

Ændringsforslag  350

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) diversificering af akvakulturvirksomheders indkomst gennem udvikling af supplerende aktiviteter uden for akvakultur.

(c) diversificering af akvakulturvirksomheders indkomst gennem udvikling af supplerende aktiviteter.

Ændringsforslag  351

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), gives kun til akvakulturvirksomheder, hvis de supplerende aktiviteter uden for akvakultur vedrører virksomhedens akvakulturforrretning, for eksempel fisketurisme, akvakulturmiljøtjenester eller uddannelsesaktiviteter vedrørende akvakultur.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), gives kun til akvakulturvirksomheder, hvis de supplerende aktiviteter uden for akvakultur vedrører virksomhedens akvakulturproduktion eller ‑markedsføring, for eksempel fisketurisme, akvakulturmiljøtjenester eller uddannelsesaktiviteter vedrørende akvakultur.

Ændringsforslag  352

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne kan EHFF støtte:

1. Med henblik på at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne og for at mindske miljøindvirkningen fra deres aktiviteter kan EHFF støtte:

Ændringsforslag  353

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) ydelse af rådgivningstjenester af teknisk, videnskabelig, juridisk eller økonomisk art.

(b) ydelse af rådgivningstjenester af teknisk, videnskabelig, juridisk, miljømæssig eller økonomisk art.

Ændringsforslag  354

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) sundheds- og sikkerhedsstandarder baseret på Unionens og national lovgivning

(d) sundheds-, hygiejne- og sikkerhedsstandarder baseret på Unionens og national lovgivning

Ændringsforslag  355

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) fremme af lige muligheder, herunder ligestilling mellem kvinder og mænd og integrering af handicappede.

Ændringsforslag  356

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), gives kun til offentligretlige organer, der er udvalgt til at oprette rådgivningstjenester. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), gives kun til smv’er inden for akvakultur eller til akvakulturproducentorganisationer.

3. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), gives kun til offentligretlige organer, der er udvalgt til at oprette rådgivningstjenester eller erhvervsorganisationer, der er anerkendt af medlemsstaten. Støtte i henhold til stk. 1, litra b), gives kun til SMV’er inden for akvakultur, til akvakulturerhvervsorganisationer, der er anerkendt af medlemsstaten, akvakulturproducentorganisationer eller til sammenslutninger af akvakulturproducentorganisationer.

Ændringsforslag  357

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Såfremt den støtte, der skal ydes, ikke overstiger 4 000 EUR, kan støttemodtageren udvælges gennem en fremskyndet procedure. udgår

Ændringsforslag  358

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Akvakulturbrug kan ikke modtage støtte til rådgivningstjenester mere end én gang for hver kategori af tjenester, der er omfattet af stk. 2, litra a) til e), i løbet af programmeringsperioden.

udgår

Ændringsforslag  359

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) livslang læring, udbredelse af videnskabelig viden og innovativ praksis og opnåelse af nye erhvervsmæssige færdigheder inden for akvakultur

a) erhvervsuddannelse, livslang læring, udbredelse af videnskabelig og teknisk viden og innovativ praksis, opnåelse af nye erhvervsmæssige færdigheder inden for akvakultur, forbedring af arbejdsvilkår, fremme af sikkerhed på arbejdspladsen og reduktion af den miljømæssige indvirkning fra akvakulturaktiviteter

Ændringsforslag  360

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) netværk og udveksling af oplysninger og bedste praksis blandt akvakulturvirksomheder eller erhvervsorganisationer og andre interessenter, herunder videnskabelige organer eller organer, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder.

(b) netværk og udveksling af oplysninger og bedste praksis blandt akvakulturvirksomheder eller erhvervsorganisationer og andre private eller offentlige interessenter, herunder videnskabelige, tekniske og uddannelsesmæssige organer og uddannelsesinstitutioner eller organer, der fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag  361

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), gives ikke til store akvakulturvirksomheder.

udgår

Ændringsforslag  362

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at bidrage til udviklingen af akvakultursteder og –infrastrukturer kan EHFF støtte:

1. For at bidrage til udviklingen af akvakultursteder og -infrastrukturer og mindske aktiviteternes indvirkning på miljøet kan EHFF støtte:

 

Ændringsforslag  363

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) identifikation og kortlægning af de bedst egnede områder til udvikling af akvakultur, i givet fald under hensyntagen til maritime fysiske planlægningsprocesser

(a) identifikation og kortlægning af de bedst egnede områder til udvikling af bæredygtig akvakultur med lav miljøindvirkning, i givet fald under hensyntagen til maritime fysiske planlægningsprocesser samt foranstaltninger til opfølgning på miljøvekselvirkninger i akvakulturaktiviteternes produktionsfase

Ændringsforslag  364

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) identifikation og kortlægning af områder som ynglepladser, gydepladser i kystområder, marine beskyttede områder, Natura 2000-steder eller områder til genopretning af fiskebestande, hvor intensive akvakulturaktiviteter bør udelukkes for at bevare sådanne områders rolle i økosystemet ;

Ændringsforslag  365

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) forbedring af infrastrukturer i akvakulturområder, blandt andet gennem udstykning, energiforsyning eller vandforvaltning

(b) forbedring og udvikling af støttefaciliteter og infrastrukturer, der er nødvendige for at øge potentialet i akvakulturområder og mindske akvakulturens økologiske fodspor, blandt andet gennem investeringer i udstykning, energiforsyning eller vandforvaltning

Ændringsforslag  366

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) tiltag truffet og implementeret af kompetente myndigheder i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/147/EF eller artikel 16, stk. 1, i direktiv 92, 43/EF med det formål at forhindre alvorlige skader på akvakultur.

(c) tiltag truffet af kompetente myndigheder med henblik på at begrænse konflikter med vilde arter, som er beskyttet i henhold til direktiv 2009/147/EF eller direktiv 92/43/EF, med det formål at forhindre alvorlige skader på akvakultur.

Ændringsforslag  367

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Modtagere af støtte i henhold til denne artikel kan kun være offentligretlige organer.

2. Støtteberettigelse i henhold til denne artikel er begrænset til offentligretlige organer eller private organisationer, som af en medlemsstat har fået overdraget at udføre de aktiviteter, der er anført i stk. 1, litra a), aa) og b).

Ændringsforslag  368

Forslag til forordning

Artikel 51 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilskyndelse til nye akvakulturbrugere

Tilskyndelse til nye brugere inden for bæredygtig akvakultursektor og forarbejdning af akvakulturprodukter

Ændringsforslag  369

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at fremme iværksætteri inden for akvakultur kan EHFF støtte oprettelsen af akvakulturvirksomheder af nye brugere.

1. For at fremme iværksætteri inden for akvakultur kan EHFF støtte oprettelsen af bæredygtige akvakulturvirksomheder eller kooperativer af nye brugere, herunder inden for den tilknyttede forarbejdningssektor, med særligt henblik på unge akvakulturbrugere og lighed mellem kønnene.

Ændringsforslag  370

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1 gives til akvakulturbrugere, der går ind i sektoren, forudsat at:

(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  371

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) det er første gang, de starter en mikrovirksomhed eller lille virksomhed op inden for akvakultur som leder af en sådan virksomhed

b) det er første gang, de starter en mikrovirksomhed eller lille virksomhed op inden for akvakultursektoren eller forarbejdningen af akvakulturprodukter som leder af en sådan virksomhed.

Ændringsforslag  372

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) de forelægger en forretningsplan for udviklingen af deres akvakulturaktiviteter.

(c) de forelægger en økonomisk og miljømæssigt troværdig forretningsplan for udviklingen af deres akvakulturaktiviteter, herunder en plan for, hvordan man mindsker det økologiske fodaftryk af deres aktivitet.

Ændringsforslag  373

Forslag til forordning

Artikel 52 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fremme af akvakultur med et højt miljøbeskyttelsesniveau

Fremme af bæredygtig akvakultur med et højt miljøbeskyttelsesniveau

Ændringsforslag  374

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For i væsentlig grad at reducere akvakulturs indvirkning på miljøet, kan EHFF støtte investeringer:

For i væsentlig grad at reducere akvakulturs indvirkning på miljøet, kan EHFF støtte følgende investeringer:

Ændringsforslag  375

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) som gør det muligt med en væsentlig reduktion af akvakulturvirksomheders indvirkning på vandet, navnlig ved at reducere den benyttede vandmængde eller forbedre kvaliteten af produktionsvandet, blandt andet ved at benytte multitrofiske akvakultursystemer

a) som gør det muligt med en væsentlig reduktion af akvakulturvirksomheders indvirkning på vandforbruget og -kvaliteten, navnlig ved at reducere den benyttede mængde af kemikalier, antibiotika og andre lægemidler eller vandmængden eller forbedre kvaliteten af produktionsvandet, blandt andet ved at benytte multitrofiske akvakultursystemer

Ændringsforslag  376

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) som fremmer lukkede akvakultursystemer

Ændringsforslag  377

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) som begrænser den negative indvirkning fra akvakulturvirksomheder på naturen eller på biodiversiteten

b) som begrænser den negative indvirkning fra akvakulturvirksomheder på naturen og fremmer miljøbeskyttelsen og biodiversiteten, navnlig begrænser indvirkningen på vilde fiskebestande, interaktioner med prædatorer, anvendelse af giftige kemikalier og antibiotika, undslupne fisk, introduktion af fremmede arter og andre former for miljømæssig indvirkning, der er forbundet med intensiv akvakultur

Ændringsforslag  378

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) til indkøb af udstyr, som beskytter akvakulturbrug mod vilde prædatorer, der er omfattet af beskyttelse i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2009/147/EØF og Rådets direktiv 92/43/EF

c) til indkøb af udstyr, som beskytter akvakulturbrug mod vilde prædatorer

Ændringsforslag  379

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) til genopretning af eksisterende akvakulturdamme eller -laguner ved at fjerne slam eller til eventuelle foranstaltninger til at forebygge slamaflejring.

e) til genopretning af flodmundinger, eksisterende akvakulturdamme eller -laguner og tilknyttede levesteder ved at fjerne slam eller forhindre slamaflejring.

Ændringsforslag  380

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at fremme udviklingen af økologisk eller energieffektiv akvakultur kan EHFF støtte:

1. For at fremme udviklingen af økologisk eller mere energieffektiv akvakultur kan EHFF støtte:

Ændringsforslag  381

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) omlægning af operationer med opdræt af kødædende arter til operationer med opdræt af planteædende arter, der ikke er afhængige af foder med friske, vilde, marine eller ferskvandsfisk, fiskemel eller fiskeolieprodukter

Ændringsforslag  382

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab) fremme af et lukket akvakultursystem, hvor fisk og andre akvatiske produkter opdrættes i lukkede recirkuleringssystemer med et minimalt vandforbrug

Ændringsforslag  383

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) deltagelse i Unionens ordninger for miljøledelse og miljørevision, som bl.a. blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).

b) deltagelse i Unionens ordninger for miljøledelse og miljørevision, som blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller deltagelse i nationalt anerkendte miljøledelsessystemer.

Ændringsforslag  384

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Der kan kun ydes støtte til modtagere, som forpligter sig til at deltage i EMAS i mindst tre år eller til at overholde kravene til økologisk produktion i mindst fem år.

2. Der kan kun ydes støtte til modtagere, som forpligter sig til at deltage i EMAS i mindst fem år eller til at overholde kravene til økologisk produktion i mindst fem år.

Ændringsforslag  385

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Støtten har form af godtgørelse for maksimalt to år i løbet af virksomhedens omlægning til økologisk produktion eller i løbet af forberedelsen af deltagelsen i EMAS-ordningen.

3. Støtten har form af godtgørelse for maksimalt fem år i løbet af virksomhedens omlægning til økologisk produktion eller i løbet af forberedelsen af deltagelsen i EMAS-ordningen.

Ændringsforslag  386

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) indtægtstabet eller de påløbne meromkostninger i perioden med omlægning fra konventionel til økologisk produktion til operationer, der er støtteberettigede i henhold til stk. 1, litra a), i denne artikel.

(a) indtægtstabet eller de påløbne meromkostninger i perioden med omlægning fra konventionel til økologisk produktion eller fra opretholdelse til økologisk produktion til operationer, der er støtteberettigede i henhold til stk. 1, litra a), i denne artikel.

Ændringsforslag  387

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at fremme udviklingen af akvakultur med miljøtjenester kan EHFF støtte:

1. For at fremme udviklingen af bæredygtig akvakultur med miljøtjenester kan EHFF støtte:

Ændringsforslag  388

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) akvakulturmetoder, der er kompatible med specifikke miljøbehov og omfattet af specifikke ledelseskrav som følge af udpegelsen af NATURA 2000-områder i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/43/EØF og Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2009/147/EF

(a) ekstensive og semiekstensive akvakulturmetoder, der opfylder specifikke miljøbehov og er omfattet af specifikke ledelseskrav som følge af udpegelsen af Natura 2000-områder i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/43/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF

Ændringsforslag  389

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) deltagelse i ex sitiu-bevaring og reproduktion af akvatiske dyr inden for rammerne af programmer om bevaring og genopretning af biodiversitet, der er udviklet af offentlige myndigheder eller under tilsyn af dem

b) omkostninger, der er direkte forbundet med deltagelse i ex sitiu-bevaring og reproduktion af akvatiske dyr inden for rammerne af programmer om bevaring og genopretning af biodiversitet, der er udviklet af offentlige myndigheder eller under tilsyn af dem

Ændringsforslag  390

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) former for ekstensiv akvakultur, blandt andet bevaring og forbedring af miljøet, biodiversitet og forvaltning af landskabet og traditionelle kendetegn i akvakulturområder.

c) former for ekstensiv og semiintensiv akvakultur både i kystområder og i indlandsfarvande, blandt andet bevaring og forbedring af miljøet, biodiversitet og forvaltning af landskabet og traditionelle kendetegn i akvakulturområder.

Ændringsforslag  391

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), har form af årlig godtgørelse for påløbne meromkostninger eller indkomsttab som følge af ledelseskrav inden for det pågældende område med tilknytning til gennemførelsen af Rådets direktiv 92/43/EØF eller Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2009/147/EF.

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), har form af årlig godtgørelse for påløbne meromkostninger og/eller indkomsttab som følge af ledelseskrav inden for det pågældende område med tilknytning til gennemførelsen af Rådets direktiv 92/43/EØF eller Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2009/147/EF.

Ændringsforslag  392

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), har form af årlig godtgørelse for de påløbne meromkostninger.

4. Støtte i henhold til stk. 1, litra c), har form af årlig godtgørelse for de påløbne meromkostninger samt godtgørelse for tab, som akvakulturbestanden påføres af beskyttede arter, såfremt der er foretaget beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  393

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF støtter godtgørelse til bløddyrsopdrættere for midlertidig indstilling af høst af opdrættede bløddyr udelukkende af hensyn til folkesundheden.

1. EHFF kan støtte godtgørelse til bløddyrsopdrættere for midlertidig indstilling af høst af opdrættede bløddyr udelukkende af hensyn til folkesundheden.

Ændringsforslag  394

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) det varer i mere end fire måneder i træk eller

(a) det varer i en måned eller

Ændringsforslag  395

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) tabet som følge af indstillingen af høsten beløber sig til mere end 35 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag virksomhedens gennemsnitsomsætning i de foregående tre år.

(b) tabet som følge af indstillingen af høsten beløber sig til mere end 15 % af den pågældende virksomheds årsomsætning beregnet på grundlag af virksomhedens gennemsnitsomsætning i de foregående tre år eller i den foregående periode, hvis virksomheden har eksisteret i kortere tid. Medlemsstaterne kan indføre særlige beregningsmetoder for virksomheder, der har eksisteret under et år.

Ændringsforslag  396

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der kan højst ydes godtgørelse i en periode på tolv måneder i hele programmeringsperioden.

udgår

Ændringsforslag  397

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at fremme dyresundhed og dyrevelfærd i akvakulturvirksomheder, navnlig med hensyn til forebyggelse og biosikkerhed, kan EHFF støtte:

1. For at fremme dyresundhed og dyrevelfærd i akvakulturvirksomheder, navnlig med hensyn til forebyggelse og biosikkerhed, kan EHFF støtte akvakulturbrug og erhvervsorganisationer inden for akvakultur med henblik på følgende operationer:

Ændringsforslag  398

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) kontrol med og udryddelse af sygdomme inden for akvakultur som fastsat i Rådets beslutning 2009/470/EF om visse udgifter på veterinærområdet

a) udgifter til kontrol med og udryddelse af sygdomme inden for akvakultur som fastsat i Rådets beslutning 2009/470/EF om visse udgifter på veterinærområdet, herunder de driftsomkostninger, der er nødvendige for at opfylde forpligtelserne i en udryddelsesplan

Ændringsforslag  399

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) udviklingen af almindelige og artsspecifikke bedste praksisser eller adfærdskodekser om biosikkerhed eller om dyrevelfærdsbehov inden for akvakultur

b) udviklingen af almindelige og artsspecifikke bedste praksisser eller adfærdskodekser om biosikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærdsbehov inden for akvakultur

Ændringsforslag  400

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) øget tilgængelighed af veterinærmedicin til brug inden for akvakultur og mere hensigtsmæssig anvendelse af sådan medicin ved at få foretaget farmaceutiske undersøgelser og udbredt og udvekslet oplysninger.

c) initiativer, der tager sigte på at mindske akvakulturens afhængighed af veterinærmedicin

Ændringsforslag  401

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) sundhedsorganisationernes sammensætning og funktion inden for akvakultursektoren som anerkendt af medlemsstaterne

Ændringsforslag  402

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at sikre akvakulturproducenters indkomst kan EHFF støtte bidraget til en akvakulturforsikring, som skal dække tab som følge af:

1. For at sikre akvakulturproducenters indkomst kan EHFF støtte bidraget til en akvakulturforsikring eller en gensidig fond, der er anerkendt af medlemsstaten, som skal dække tab som følge af mindst en af følgende begivenheder:

Ændringsforslag  403

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) naturkatastrofer

(a) naturkatastrofer eller massiv forurening af det marine miljø

Ændringsforslag  404

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) pludselige ændringer af vandkvaliteten

c) pludselige ændringer af vandkvaliteten og -mængden

Ændringsforslag  405

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) sygdomme inden for akvakultur eller ødelæggelse af produktionsanlæg

d) sygdomme inden for akvakultur, udnyttelse, mekanisk havari eller ødelæggelse af produktionsanlæg, som aktøren ikke er ansvarlig for

Ændringsforslag  406

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) alvorlige skader på anlæg forårsaget af vilde dyr, herunder invasive arters angreb på akvakulturbrug

Ændringsforslag  407

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) miljøforurening som følge af en ulykke uden for akvakulturbruget;

Ændringsforslag  408

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc) indsamling og destruktion af dyr, der er døde på bruget enten naturligt eller ved et uheld, som operatøren ikke har ansvaret for, eller som er blevet slagtet og begravet på bruget af hensyn til sundheden og efter forudgående administrativ godkendelse.

Ændringsforslag  409

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forekomsten af ugunstige vejrforhold eller et sygdomsudbrud inden for akvakultur skal være formelt anerkendt som sådan af den berørte medlemsstat.

2. Forekomsten af ugunstige vejrforhold, sygdom, massiv forurening eller et af de relevante forhold, der er nævnt i stk. 1, inden for akvakultur skal være formelt anerkendt som sådan af den berørte medlemsstat.

Ændringsforslag  410

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der gives kun støtte til akvakulturforsikringskontrakter, som dækker økonomiske tab i henhold til stk. 1, der overstiger 30 % af akvakulturbrugerens gennemsnitlige årlige produktion.

3. Der gives kun støtte til akvakulturforsikringskontrakter eller gensidige forsikringsfonde (Mutual Funds), som dækker økonomiske tab i henhold til stk. 1, der overstiger 25 % af akvakulturbrugerens gennemsnitlige årlige produktion.

Ændringsforslag  411

Forslag til forordning

Artikel 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EHFF støtter bæredygtig udvikling af fiskeriområder efter en fremgangsmåde for lokaludvikling, som er styret af lokalsamfundet, som omhandlet i artikel 28 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser].

EHFF støtter bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder efter en fremgangsmåde for lokaludvikling, som er styret af lokalsamfundet, som omhandlet i artikel 28 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag  412

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansiel støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at fuldføre de af Unionens prioriteter, der fremgår af artikel 6, stk. 1.

Finansiel støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at fuldføre de af Unionens prioriteter, der fremgår af artikel 6, stk. 1, 2 og 3.

Begrundelse

Fiskeriområder spiller en vigtig rolle med hensyn til udviklingen af bæredygtig akvakultur og derudover også en stor rolle med hensyn til organiseringen af innovation. Vi ser talrige eksempler på regioner, der er drivkræften bag innovation i kystområder, og hvad angår akvakultur, er regionernes rolle afgørende på grund af deres ansvar inden for fysisk planlægning.

Ændringsforslag  413

Forslag til forordning

Afsnit 5 – kapitel 3 – afdeling 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fiskeriområder, lokale partnerskaber og lokaludviklingsstrategier

Fiskeri- og akvakulturområder, lokale partnerskaber og lokaludviklingsstrategier

Ændringsforslag  414

Forslag til forordning

Artikel 60 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fiskeriområder

Fiskeri- og akvakulturområder

Ændringsforslag  415

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Et fiskeriområde, som er berettiget til støtte, skal være:

1. For at være berettiget til støtte skal et område være enten et havfiskeriområde, et indlandsfiskeriområde eller et akvakulturområde. Det skal være funktionelt sammenhængende i geografisk, biologisk, økonomisk og social henseende, under særlig hensyntagen til fiskeri, akvakultur og tilknyttede aktiviteter, og skal tilbyde en tilstrækkelig kritisk masse, hvad angår menneskelige, finansielle og økonomiske ressourcer til at støtte en levedygtig lokal udviklingsstrategi.

Ændringsforslag  416

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) begrænset i størrelse og normalt mindre end på et NUTS 3-niveau i den fælles nomenklatur for regionale enheder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) and

udgår

Ændringsforslag  417

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) funktionelt sammenhængende i geografisk, biologisk, økonomisk og social henseende, under særlig hensyntagen til fiskere og akvakultursektorer, og skal tilbyde en tilstrækkelig kritisk masse, hvad angår menneskelige, finansielle og økonomiske ressourcer til at støtte en levedygtig lokal udviklingsstrategi.

udgår

Ændringsforslag  418

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I forbindelse med EHFF baseres den integrerede lokaludviklingsstrategi, som der henvises til i artikel 28, stk. 1, litra c), i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], på interaktionen mellem aktører og projekter fra forskellige sektorer i den lokale økonomi, navnlig fiskeriet og akvakultursektorer.

1. I forbindelse med EHFF baseres den integrerede lokaludviklingsstrategi, som der henvises til i artikel 28, stk. 1, litra c), i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], på interaktionen og konsultationen mellem aktører og projekter fra fiskeriet og akvakultursektorer samt øvrige sektorer i den lokale økonomi. I denne forbindelse skal de rådgivende råd høres.

Ændringsforslag  419

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) øge fiskeres og akvakultursektorers deltagelse mest muligt i den bæredygtige udvikling af områder med kyst- og indlandsfiskeri

(a) øge fiskeres og akvakultursektorers deltagelse mest muligt i den bæredygtige udvikling af kyst- og indlandsområder med fiskeri og akvakultur

Ændringsforslag  420

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) sikre, at lokalsamfundene fuldt ud udnytter og drager fordel af de muligheder, som tilbydes med maritim udvikling og kystudvikling.

(b) sikre, at lokalsamfundene fuldt ud udnytter og drager fordel af de muligheder, som tilbydes med maritim udvikling, kystudvikling og udvikling af indre farvande, og navnlig hjælpe små fiskerihavne og fiskerihavne i tilbagegang med at maksimere deres marine potentiale gennem udvikling af en diversificeret infrastruktur.

Ændringsforslag  421

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Der skal være sammenhæng mellem strategien og de muligheder og behov, som er konstateret på området, og Unionens prioriteter for EHFF. Strategierne kan dække lige fra fokus på fiskeriet til bredere strategier, der er rettet mod diversificering af fiskeriområder. Strategien er mere end blot en samling af operationer eller sideordning af sektormæssige foranstaltninger.

3. Der skal være sammenhæng mellem strategien og de muligheder og behov, som er konstateret på området, og Unionens prioriteter for EHFF. Strategierne skal hovedsagelig dække fiskeriet eller akvakultur, men kan også udvides til bredere strategier, der er rettet mod diversificering af fiskeriområder og akvakulturområder. Strategien er mere end blot en samling af operationer eller sideordning af sektormæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag  422

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127 vedrørende indholdet af den handlingsplan, som der henvises til i artikel 29, stk. 1, litra e), i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser].

5. Den integrerede lokaludviklingsstrategi skal omfatte en handlingsplan, som der henvises til i artikel 29, stk. 1, litra e), i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]. Handlingsplanen indeholder blandt andet listen over de aktioner, der er planlagt for at gennemføre strategien og, for hver enkelt aktion, aktionens formål, de støtteberettigede udgifter, de berettigede modtagere, den associerede offentlige bevillingsramme, kriterierne for udvælgelse af operationerne og resultatindikatorerne.

Ændringsforslag  423

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) sikre en signifikant repræsentation af fiskere og akvakultursektorer.

b) sikre en flertalsrepræsentation af fiskere og/eller akvakultursektoren.

Ændringsforslag  424

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis lokaludviklingsstrategien får støtte af andre fonde ud over EHFF oprettes der et særligt udvælgelsesorgan for EHFF-støttede projekter efter de kriterier, der er fastsat i stk. 3.

4. Hvis lokaludviklingsstrategien får støtte af andre fonde ud over EHFF, bør udvælgelsesorganet FLAG, vedrørende EHFF-støttede projekter, opfylde de krav, der er fastsat i stk. 3.

Ændringsforslag  425

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. De respektive roller, som FLAGs, forvaltningsmyndigheden har for alle opgaver, der vedrører gennemførelse af strategien, skal være klart beskrevet i det operationelle program.

7. De respektive roller, som FLAGs, forvaltningsmyndigheden, og gennemførelsesmyndigheden, hvor dette ikke er forvaltningsmyndigheden, har for alle opgaver, der vedrører gennemførelse af strategien, skal være klart beskrevet i det operationelle program.

Ændringsforslag  426

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De operationer, der er støtteberettigede i henhold til denne afdeling, fremgår af artikel 31 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser].

1. De operationer og omkostninger, der er støtteberettigede i henhold til denne afdeling, fremgår af artikel 31 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag  427

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Støtte til forberedelse dækker over kapacitetsopbygning, uddannelse og netværk med henblik på at forberede og gennemføre en lokaludviklingsstrategi.

1. Støtte til forberedelse dækker over kapacitetsopbygning, høring, uddannelse og netværk med henblik på at forberede og gennemføre en lokaludviklingsstrategi

Ændringsforslag  428

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) værditilvækst, jobskabelse og fremme af innovation på alle trin i fødevarekæden for fiskeri og akvakultur

(a) værditilvækst, jobskabelse, tiltrækning af unge og fremme af innovation på alle trin i fødevarekæden for fiskeri og akvakultur og forarbejdning

Ændringsforslag  429

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) støtte til diversificering og jobskabelse på fiskeriområder, navnlig i andre maritime sektorer

(b) støtte til diversificering og jobskabelse på fiskeri- og akvakulturområdet, herunder diversificering til marine aktiviteter, der supplerer fiskeri- og akvakulturaktiviteter

Ændringsforslag  430

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) styrkelse af uddannelsen og forbedring af arbejdsvilkårene inden for fiskeri og akvakultur

Ændringsforslag  431

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) fremme og udnyttelse af miljøaktiver på fiskeriområder, herunder operationer, der kan modvirke klimaændringer

(c) fremme og udnyttelse af miljøaktiver i fiskeri- og akvakulturområder, herunder operationer, der kan bevare biodiversiteten, forbedre forvaltningen af kystområderne og modvirke klimaændringerne

Ændringsforslag  432

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) fremme af social velfærd og kulturarv på fiskeriområder, herunder maritim kulturarv

(d) fremme af social velfærd og kulturarv på fiskeri- og akvakulturområder, herunder fiskeriet og maritim kulturarv

Ændringsforslag  433

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den pågældende støtte kan omfatte foranstaltninger omhandlet i kapitel I og II i dette afsnit, forudsat at der er en klar begrundelse for, at de forvaltes på lokalt plan. Når der ydes støtte til operationer, der er i overensstemmelse med disse foranstaltninger, finder de relevante betingelser og de skalaer for bidrag pr. operation, som er fastlagt i kapitel I og II i dette afsnit, anvendelse.

2. Den pågældende støtte kan omfatte foranstaltninger omhandlet i kapitel I, II og IV i dette afsnit, forudsat at der er en klar begrundelse for, at de forvaltes på lokalt plan. Når der ydes støtte til operationer, der er i overensstemmelse med disse foranstaltninger, finder de relevante betingelser og niveauer for bidrag pr. operation, som er fastlagt i kapitel I, II og IV i dette afsnit, anvendelse.

Ændringsforslag  434

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bortset fra andre FLAGs kan partnere i en FLAG under EHFF være et lokalt offentligt-privat partnerskab, som er i færd med at gennemføre en lokaludviklingsstrategi inden for eller uden for Unionen.

2. For så vidt angår denne artikel kan, bortset fra andre FLAGs, partnere i en FLAG under EHFF være et samarbejdsprojekt med et ikke-FLAG-område baseret på et lokalt offentligt-privat partnerskab, som er i færd med at gennemføre en lokaludviklingsstrategi inden for eller uden for Unionen.

Ændringsforslag  435

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. I tilfælde af at samarbejdsprojekter ikke udvælges af FLAGs, indfører medlemsstaterne et system med løbende ansøgning til samarbejdsprojekter. De offentliggør de nationale eller regionale administrative procedurer, der vedrører udvælgelsen af tværnationale samarbejdsprojekter, og en liste over støtteberettigede omkostninger senest to år efter datoen for godkendelse af deres operationelle program.

3. I tilfælde af at samarbejdsprojekter ikke udvælges af FLAGs, indfører medlemsstaterne et system med løbende ansøgninger om samarbejdsprojekter. De offentliggør de nationale eller regionale administrative procedurer, der vedrører udvælgelsen af tværnationale samarbejdsprojekter, og en liste over støtteberettigede omkostninger senest to år efter datoen for godkendelse af deres operationelle program. De rådgivende råd kan på grund af deres transnationale karakter indgå i systemet med løbende ansøgninger.

Ændringsforslag  436

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Godkendelsen af samarbejdsprojekter skal finde sted senest fire måneder efter datoen for forelæggelsen af projektet.

4. De administrative beslutninger om samarbejdsprojekter skal finde sted senest fire måneder efter datoen for forelæggelsen af projektet.

Ændringsforslag  437

Forslag til forordning

Artikel 68

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til at nå de specifikke mål i kapitel I og kapitel II i dette afsnit.

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til:

 

a) at nå de specifikke mål i kapitel I og kapitel II i dette afsnit

 

b) at forbedre konkurrenceevne inden for forarbejdning og markedsføring af fiskeri- og akvakulturprodukter;

 

c) at forbedre produkternes fødevaresikkerhed og –kvalitet.

 

d) at udvikle, producere og markedsføre nye produkter samt udnytte ny teknologi og innovative produktionsmetoder

 

e) at reducere de negative konsekvenser for miljøet og øge energieffektiviteten

 

f) at forbedre udnyttelsen af mindre arter, biprodukter og affald

 

g) at udvikle, producere og markedsføre nye produkter samt udnytte ny teknologi og innovative produktionsmetoder

 

h) at forbedre arbejdstagernes arbejds- og uddannelsesvilkår

 

i) at åbne og udvikle nye markeder.

Ændringsforslag  438

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte forberedelse og gennemførelse af produktions- og markedsføringsplaner omhandlet i artikel 32 i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

1. EHFF støtter forberedelse og gennemførelse af produktions- og markedsføringsplaner omhandlet i artikel 32 i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

Ændringsforslag  439

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter], forudsat at produkterne er oplagret i overensstemmelse med artikel 35 og 36 i forordning (EU) nr. [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]:

1. EHFF kan medfinansiere en godtgørelse til anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, som oplagrer fiske- og akvakulturvarer, der er opført i bilag II til forordning (EU) nr. [om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter], forudsat at produkterne er oplagret i overensstemmelse med artikel 35 og 36 i denne forordning:

Ændringsforslag  440

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) størrelsen af oplagringsstøtten må ikke overstige størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger til de tiltag, der er nødvendige til stabilisering og oplagring af de pågældende produkter

(a) størrelsen af oplagringsstøtten må ikke overstige størrelsen af de tekniske og finansielle omkostninger til de tiltag, der er nødvendige til stabilisering, forberedelse og oplagring af de pågældende produkter

Ændringsforslag  441

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) den finansielle bistand, som ydes pr. år, må ikke overstige følgende procentsatser af den gennemsnitlige årlige værdi af den markedsførte produktion ved første salg fra medlemmerne af producentorganisationen i perioden 2009-2011. I tilfælde af at medlemmerne af producentorganisationen ikke har haft nogen markedsført produktion i 2009-2011, tages den gennemsnitlige årlige værdi af den markedsførte produktion i de første tre år af sådanne medlemmers produktion i betragtning:

(c) den finansielle bistand, som ydes pr. år, må ikke overstige 5 % af den gennemsnitlige årlige værdi af den markedsførte produktion ved første salg fra medlemmerne af producentorganisationen i perioden 2009-2011. I tilfælde af at medlemmerne af producentorganisationen ikke har haft nogen markedsført produktion i 2009-2011, tages den gennemsnitlige årlige værdi af den markedsførte produktion i de første tre år af sådanne medlemmers produktion i betragtning.

– 1 % i 2014

udgår

– 0,8 % i 2015

udgår

– 0,6 % i 2016

udgår

– 0,4 % i 2017

udgår

– 0,2 % i 2018

udgår

Ændringsforslag  442

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I 2019 skal den i stk. 1 omhandlede støtte være udfaset.

udgår

Ændringsforslag  443

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte markedsføringsforanstaltninger for fiskevarer og akvakulturprodukter, som har til formål at:

1. EHFF kan støtte markedsføringsforanstaltninger for fiskevarer, akvakulturprodukter og produkter fra indlandsfiskeri, som har til formål at:

Ændringsforslag  444

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) forbedre betingelserne for at bringe følgende i omsætning:

(a) finde nye markeder og forbedre betingelserne for at bringe arter stammende fra fiskeri eller akvakultur i omsætning, herunder:

Ændringsforslag  445

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra a – nr. -i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ia) produkter, der afsættes af fiskeriorganisationer, deres sammenslutninger og via auktionshaller

Ændringsforslag  446

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) uønskede fangster, som er landet i overensstemmelse med artikel 15 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og artikel 8, litra b), andet led, i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]

(ii) uønskede fangster fra kommercielle bestande, som overholder de tekniske foranstaltninger, og som er landet i overensstemmelse med artikel 15 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og artikel 8, litra b), andet led, i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]

Ændringsforslag  447

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

produkter, som er frembragt ved hjælp af metoder med en lav indvirkning på miljøet eller økologiske akvakulturprodukter som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion.

fiske- eller akvakulturprodukter, som er frembragt ved hjælp af metoder med en lav indvirkning på miljøet eller økologiske akvakulturprodukter som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion eller i lukkede akvakultursystemer

Ændringsforslag  448

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia) lokale og sæsonprægede produkter herunder produkter omfattet af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

Ændringsforslag  449

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra a – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiib) nye eller forbedrede produkter

Ændringsforslag  450

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) fremme kvaliteten ved at lette:

(b) fremme kvaliteten og merværdien ved at lette:

Ændringsforslag  451

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) godkendelse og salgsfremstød, blandt andet af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter og af miljøvenlige forarbejdningsmetoder

(ii) godkendelse af kvalitet og salgsfremstød, inklusive oprettelse af en særlig mærkning, blandt andet af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter, produkter fra ikke-industrielt fiskeri og kystfiskeri, lokale og sæsonprægede produkter og af miljøvenlige forarbejdningsmetoder

Ændringsforslag  452

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) sporbarhed for fiskeri og akvakultur, herunder udvikling af en EU-dækkende økomærkning for fiskeri- og akvakulturprodukter

Ændringsforslag  453

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra b – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iib) innovative processer og metoder

Ændringsforslag  454

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iii) direkte markedsføring af fiskevarer af mindre kystfiskere

iii) direkte markedsføring af fiskevarer af mindre fiskere og kystfiskere og fiskeri fra land

Ændringsforslag  455

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia) præsentation og emballering af produkter

Ændringsforslag  456

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra b – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiib) opfyldelse af bestemmelserne vedrørende kontrol og certificering i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 for så vidt angår producenter, forarbejdende virksomheder og fremstillingsvirksomheder, som er omfattet af systemerne for kontrol og certificering

Ændringsforslag  457

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) bidrage til gennemsigtighed i produktion og markeder og gennemførelse af markedsundersøgelser

c) bidrage til gennemsigtighed i produktion og markeder og gennemførelse af markedsundersøgelser og undersøgelser af Unionens kommercielle afhængighed

Ændringsforslag  458

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) oprette producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, som er anerkendt i henhold til kapitel II, afdeling III, i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter]

e) oprette og sammenlægge producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer, som er anerkendt i henhold til kapitel II, afdeling III, i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter], med henblik på at fremme deres rolle inden for fiskeriforvaltning og markedsføringsforanstaltninger

Ændringsforslag  459

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) gennemførelse af regionale, nationale eller tværnationale salgsfremstød for fiskerivarer og akvakulturprodukter.

(f) gennemførelse af regionale, nationale eller tværnationale salgsfremstød, herunder udstillinger og mediekampagner, for miljømæssigt bæredygtige fiskerivarer og akvakulturprodukter.

Ændringsforslag  460

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) som bidrager til innovation i nye produkter med bedre kvalitet og merværdi, nye eller forbedrede processer og nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer

Ændringsforslag  461

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1 – litra -b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–b) for at øge varernes merværdi

Ændringsforslag  462

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) som forbedrer sikkerhed, hygiejne, sundhed og arbejdsvilkår

Ændringsforslag  463

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) til forarbejdning af økologiske akvakulturprodukter som omhandlet i artikel 6 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007.

(d) til forarbejdning af bæredygtige akvakulturprodukter og økologiske akvakulturprodukter som omhandlet i artikel 6 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

Ændringsforslag  464

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. EHFF kan støtte virksomheder, organisationer og teknologicentre, som repræsenterer forarbejdningsindustrien, med henblik på fremme af forskning og innovation for så vidt angår aktiviteterne i stk. 1.

Ændringsforslag  465

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte den godtgørelsesordning, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion.

1. EHFF støtter den godtgørelsesordning, der i henhold til artikel 349 i TEUF blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 for at kompensere for meromkostninger hos operatører inden for fiskeri, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskeri- og akvakulturvarer fra de yderste randområder. Ordningen finder anvendelse på alle meromkostninger for operatørerne i de i dette stykke nævnte aktiviteter.

Ændringsforslag  466

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de områder, som der henvises til i stk. 1, en liste over, hvilke fiskevarer og akvakulturprodukter og hvilken mængde heraf der kan ydes godtgørelse for.

2. Hver berørt medlemsstat opstiller for de områder, som der henvises til i stk. 1, en liste over merudgifterne for operatørerne i de i stk. 1 nævnte aktiviteter. Den udarbejder også listen over, hvilke fiskevarer og akvakulturprodukter og hvilken mængde heraf der kan ydes godtgørelse for.

Ændringsforslag  467

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når medlemsstaterne opstiller listen og mængderne omhandlet i stk. 2, tager de hensyn til alle relevante faktorer, navnlig behovet for at sikre, at godtgørelsen er fuldt ud forenelig med reglerne i FFP.

3. Når medlemsstaterne opstiller listen og mængderne omhandlet i stk. 2, tager de hensyn til alle relevante faktorer, navnlig behovet for at sikre, at godtgørelsen er fuldt ud forenelig med reglerne i FFP, og at de pågældende flåders fiskerikapacitet er i overensstemmelse med de disponible fiskerimuligheder.

Ændringsforslag  468

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 4 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) fra ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri

Ændringsforslag  469

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Godtgørelsen ydes til følgende aktører, der har meromkostninger ved afsætning af fiskerivarer:

 

a) enhver fysisk eller juridisk person, der ved hjælp af egnede produktionsmidler frembringer fiskevarer eller akvakulturprodukter med henblik på at bringe dem i omsætning

 

b) ejere eller brugere af fartøjer, som er registreret i havne i de i stk. 1 nævnte områder, og som udøver deres virksomhed i disse områder, eller sammenslutninger af sådanne ejere eller aktører

 

c) aktører i forarbejdnings- og afsætningssektoren eller sammenslutninger af sådanne aktører.

Ændringsforslag  470

Forslag til forordning

Artikel 73 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 73 a

 

Operatører

 

1. Godtgørelsen betales til de operatører, som udøver fiskeri og akvakultur i de berørte områder.

 

2. De berørte medlemsstater træffer de fornødne skridt til at sikre, at de operatører, der modtager godtgørelsen, bliver økonomisk levedygtige.

Ændringsforslag  471

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte områder for hver fiskevare og hvert akvakulturprodukt og

(a) meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte områder for hver fiskevare og hvert akvakulturprodukt eller hver produktkategori og

Ændringsforslag  472

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) eventuel anden støtte, som støttemodtageren modtager eller har modtaget til sin virksomhed.

Ændringsforslag  473

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De berørte medlemsstater sender Kommissionen en godtgørelsesplan for hvert af de berørte områder, herunder listen og mængderne omhandlet i artikel 73, godtgørelsesniveauet omhandlet i artikel 74 og den kompetente myndighed som fastlagt i artikel 99.

1. De berørte medlemsstater sender Kommissionen en godtgørelsesplan for hvert af de berørte områder, herunder listen og mængderne og operatørtypen omhandlet i artikel 73, godtgørelsesniveauet omhandlet i artikel 74 og den kompetente myndighed som fastlagt i artikel 99.

 

 

Ændringsforslag  474

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne kan ændre indholdet af den i stk. 1 omhandlede godtgørelsesplan. Sådanne ændringer forelægges for Kommissionen.

Ændringsforslag  475

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127 med henblik på at definere indholdet af godtgørelsesplanen, herunder kriterierne for beregning af meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte områder.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 127 for at fastlægge indholdet af godtgørelsesplanen, herunder kriterierne for beregning af meromkostningerne som følge af de særlige ulemper i de berørte områder.

Ændringsforslag  476

Forslag til forordning

Artikel 75 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 75a

 

Statsstøtte

 

1. Uanset artikel 8 kan Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 108 godkende driftsstøtte i sektorer, som producerer, forarbejder og markedsfører fiskevarer og akvakulturprodukter, med henblik på at lette de særlige ulemper i de yderste randområder som følge af deres isolerede og afsides beliggenhed.

 

2. Medlemsstaterne kan yde yderligere finansiering til gennemførelse af de i artikel 75 omhandlede godtgørelsesplaner. I så fald skal medlemsstaterne anmelde statsstøtten til Kommissionen, og Kommissionen kan godkende den i overensstemmelse med denne forordning som en del af disse planer. Den således anmeldte støtte anses for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 108, stk. 3, første punktum i TEUF.

Ændringsforslag  477

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte gennemførelsen af et EU-system til kontrol, inspektion og håndhævelse som omhandlet i artikel 46 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og som specificeret i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

1. EHFF kan støtte gennemførelsen af et EU-system til kontrol, inspektion og håndhævelse som omhandlet i artikel 46 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] og som specificeret i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. EHFF kan ligeledes støtte installation af de nødvendige komponenter til at sikre sporbarhed for fiskevarer som defineret i artikel 58 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009. Et sådant system bør indebære et antal kontroller baseret på flådens størrelse i forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag  478

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) indkøb eller udvikling af teknologi, herunder hardware og software, fartøjssporingssystemer (VDS), CCTV-systemer og it-netværk, der muliggør indsamling, forvaltning, validering, analyse og udveksling og udvikling af prøvningsmetoder for data vedrørende fiskeri, samt tilkobling til tværsektorale dataudvekslingssystemer

a) indkøb, installation og udvikling af teknologi, herunder hardware og software, fartøjssporingssystemer (VDS), CCTV-systemer under hensyntagen til den enkeltes frihedsrettigheder og personoplysninger og it-netværk, der muliggør indsamling, forvaltning, validering, analyse, risikostyring, indsendelse og udveksling og udvikling af prøvningsmetoder for data vedrørende fiskeri, samt tilkobling til tværsektorale dataudvekslingssystemer

Ændringsforslag  479

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) indkøb og installation af de nødvendige komponenter til at sikre datatransmission fra de aktører, der er involveret i fiskeri og markedsføring af fiskevarer, til den pågældende medlemsstat og EU-myndigheder, herunder de nødvendige komponenter til elektroniske registrerings- og indberetningssystemer (ERS), fartøjsovervågningssystemer (VMS) og automatiske identifikationssystemer (AIS), som anvendes til kontrolformål

b) udvikling, indkøb og installation af de nødvendige komponenter, inklusive computerudstyr og computerprogrammer til at sikre datatransmission fra de aktører, der er involveret i fiskeri og markedsføring af fiskevarer, til den pågældende medlemsstat og EU-myndigheder, herunder de nødvendige komponenter til elektroniske registrerings- og indberetningssystemer (ERS), fartøjsovervågningssystemer (VMS) og automatiske identifikationssystemer (AIS), som anvendes til kontrolformål

Ændringsforslag  480

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) indkøb og installation af de nødvendige komponenter til at sikre sporbarhed for fiskevarer og akvakulturprodukter som defineret i artikel 58 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009

c) udvikling, indkøb og installation af de nødvendige komponenter, inklusive computerudstyr og computerprogrammer til at sikre sporbarhed for fiskevarer og akvakulturprodukter som defineret i artikel 58 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009

Ændringsforslag  481

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) modernisering og indkøb af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere, forudsat at de anvendes mindst 60 % af tiden til fiskerikontrol

e) modernisering og indkøb af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere, forudsat at de anvendes til fiskerikontrol i mindst 60 % af den samlede tid, udstyret er i brug, beregnet på årsbasis

Ændringsforslag  482

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g) gennemførelse af pilotprojekter vedrørende fiskerikontrol, herunder fiske-DNA-analyser eller udvikling af websteder tilknyttet kontrol

g) udvikling af innovative kontrolsystemer og gennemførelse af pilotprojekter vedrørende fiskerikontrol, herunder fiske-DNA-analyser eller udvikling af websteder tilknyttet kontrol

Ændringsforslag  483

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja) programmer til forstærket kontrol af bestande, der er omfattet af specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer i henhold til artikel 95 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009, herunder eventuelle driftsomkostninger

Ændringsforslag  484

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(jb) programmer forbundet med gennemførelsen af en handlingsplan i overensstemmelse med artikel 102, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009, herunder eventuelle driftsomkostninger.

Ændringsforslag  485

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De foranstaltninger, der er anført i stk. 2, litra h), i) og j), i denne artikel, er kun berettigede til støtte, hvis de vedrører aktiviteter, der udføres af en offentlig myndighed.

3. De foranstaltninger, der er anført i stk. 2, litra h), i), j), ja) og jb), i denne artikel, er kun berettigede til støtte, hvis de vedrører aktiviteter, der udføres af en offentlig myndighed.

Ændringsforslag  486

Forslag til forordning

Artikel 78 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 78a

 

Fælles foranstaltninger med henblik på at styrke og harmonisere kontrollerne

 

1. For at styrke og harmonisere kontrollerne kan EHFF støtte iværksættelsen af tværnationale projekter, der har til formål at indføre og afprøve de mellemstatslige kontrol-, inspektions- og håndhævelsessystemer, der er omhandlet i artikel 46 i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik] og angivet nærmere i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

 

2. Det er især følgende typer operationer, som er støtteberettigede:

 

a) internationale uddannelsesprogrammer for personale med ansvar for overvågning og kontrol af samt tilsyn med fiskeriaktiviteter

 

b) initiativer såsom nedsættelse af arbejdsgrupper og udarbejdelse af informationsmateriale med henblik på at harmonisere fortolkningen af EU-forordninger og de deraf følgende kontroller.

Ændringsforslag  487

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF støtter indsamling og forvaltning og brug af primære biologiske, tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske data ligesom i det flerårige EU-program, der henvises til i artikel 37, stk. 5, i [forordning om den fælles fiskeripolitik].

1. EHFF støtter indsamling og forvaltning, analyse og brug af primære biologiske, tekniske, miljømæssige og socioøkonomiske data, som er nødvendige for bæredygtig, økosystembaseret fiskeri- og akvakulturforvaltning, ligesom i det flerårige EU-program, der henvises til i artikel 37, stk. 5, i [forordningen om den fælles fiskeripolitik].

Ændringsforslag  488

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige analyser og gennemførelse af FFP

a) indsamling, forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige analyser og gennemførelse af FFP

Ændringsforslag  489

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) indkøb eller udvikling af teknologi, inklusive computerudstyr og computerprogrammer, som er nødvendige til indsamling, forvaltning og anvendelse af data

Ændringsforslag  490

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) nationale, flerårige stikprøveprogrammer

b) nationale, transnationale og subnationale flerårige stikprøveprogrammer

Ændringsforslag  491

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dataindsamling

Dataindsamling

(c) overvågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri til havs

c) overvågning af erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri til havs, herunder overvågning af tilfældig fangst af marine organismer og fugle

Ændringsforslag  492

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) forvaltning af årlige arbejdsprogrammer vedrørende de tekniske og videnskabelige kompetencer inden for fiskeriet, behandling af datakommunikation og datasæt og forberedende arbejde til levering af videnskabelige udtalelser

Ændringsforslag  493

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) afholdelse og ledelse af møder med fiskerieksperter

Ændringsforslag  494

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dataindsamling

Dataindsamling

(e) medlemsstatsrepræsentanters deltagelse i regionale koordineringsmøder som omhandlet i artikel 37, stk. 4, i [forordning om den fælles fiskeripolitik], møder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som EU er kontraherende part eller observatør i, eller møde i internationale organer, der har til opgave at give videnskabelig rådgivning.

e) medlemsstatsrepræsentanters og deres videnskabelige eksperters, samt repræsentanter for regionale myndigheders deltagelse i regionale koordineringsmøder som omhandlet i artikel 37, stk. 4, i [forordningen om den fælles fiskeripolitik], møder i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, som EU er kontraherende part eller observatør i, eller møde i internationale organer, der har til opgave at give videnskabelig, økonomisk eller teknisk rådgivning

Ændringsforslag  495

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dataindsamling

Dataindsamling

 

ea) forbedring af dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer og gennemførelse af pilotundersøgelser med henblik på at forbedre de nuværende dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer

Ændringsforslag  496

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dataindsamling

Dataindsamling

 

eb) driftsomkostninger vedrørende indsamling og behandling af information

Ændringsforslag  497

Forslag til forordning

Artikel 79 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 79a

 

Sanktioner

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 150 for at sanktionere en medlemsstat ved at fastfryse og/eller reducere midler fra EHFF, hvis en medlemsstat:

 

a) undlader at opfylde kravene til indsamling eller fremsendelse af data eller undlader at indberette fiskerflådens reelle kapacitet eller

 

b) ikke kan løse problemer med IUU-fiskeri inden for medlemsstatens farvande og/eller fiskerflåde.

Begrundelse

Da medlemsstater ikke altid opfylder indberetningskravene, er der behov for et effektivt redskab for at fremme opfyldelsen af disse fælles EU-krav.

Ændringsforslag  498

Forslag til forordning

Artikel 81 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage til udvikling og gennemførelse af Unionens integrerede havpolitik. Støtten skal:

Støtte i henhold til dette kapitel skal bidrage at til styrke udvikling og gennemførelse af Unionens integrerede havpolitik. Støtten skal:

Ændringsforslag  499

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) fremme tiltag, som tilskynder medlemsstater og EU-regioner til at udvikle, indføre eller gennemføre integreret havforvaltning

(i) fremme tiltag, som tilskynder medlemsstater og deres regioner til at udvikle, indføre eller gennemføre integreret havforvaltning

Ændringsforslag  500

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(ii) fremme dialog og samarbejde med og blandt medlemsstater og interessenter om marine og maritime anliggender, herunder udvikle havområdestrategier

(ii) fremme dialog og samarbejde med og blandt medlemsstater og interessenter om marine og maritime anliggender, herunder udvikle og gennemføre integrerede havområdestrategier, som tager hensyn til en afbalanceret tilgang i alle havområder samt særlige forhold ved havområderne og underhavområderne samt ved makroregionale strategier, når dette er relevant

Ændringsforslag  501

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iii) fremme tværsektorale samarbejdsplatforme og netværk, for blandt andet repræsentanter for offentlige myndigheder, regionale og lokale myndigheder, erhvervsliv, turismesektoren, forskningsinteressenter, borgere, civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter

(iii) fremme tværsektorale samarbejdsplatforme og netværk, for blandt andet repræsentanter for nationale offentlige myndigheder, regionale og lokale myndigheder, erhvervsliv, turismesektoren, forskningsinteressenter, borgere, civilsamfundsorganisationer og arbejdsmarkedets parter, navnlig inden for rammerne af havområdestrategier

Ændringsforslag  502

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iv) fremme udveksling af bedste praksis og dialog på internationalt plan, herunder bilateral dialog med tredjelande, uden at det griber ind i andre aftaler eller ordninger, som måtte eksistere mellem EU og de berørte tredjelande

(iv) fremme udveksling af bedste praksis og dialog på internationalt plan, herunder bilateral dialog med tredjelande, under hensyntagen til FN's havretskonvention (UNCLOS) og de relevante eksisterende internationale konventioner, der er baseret på UNCLOS, uden at det griber ind i andre aftaler eller ordninger, som måtte eksistere mellem EU og de berørte tredjelande;

Ændringsforslag  503

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) bidrage til udvikling af tværsektorale initiativer, som er til gensidig fordel for forskellige maritime sektorer og/eller sektorpolitikker, under hensyntagen til og på grundlag af eksisterende værktøjer og initiativer, som for eksempel:

b) bidrage til udvikling af tværsektorale initiativer, som er til gensidig fordel for forskellige maritime og marine sektorer og/eller sektorpolitikker, under hensyntagen til og på grundlag af eksisterende værktøjer og initiativer, som for eksempel:

Ændringsforslag  504

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) integreret havovervågning for at opnå større effektivitet gennem udveksling af oplysninger på tværs af sektorer og grænser under passende hensyntagen til eksisterende og kommende systemer

(i) integreret havovervågning for at opnå større sikkerhed og effektivitet gennem udveksling af oplysninger på tværs af sektorer og grænser under passende hensyntagen til eksisterende og kommende systemer

Ændringsforslag  505

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

progressiv udvikling af en alsidig og offentligt tilgængelig marin vidensbase af høj kvalitet, som kan lette deling, genanvendelse og formidling af disse data og denne viden blandt forskellige brugergrupper

(iii) progressiv udvikling af en alsidig og offentligt tilgængeligt marin vidensbase af høj kvalitet, som kan begrænse overlapning, lette deling, genanvendelse og formidling af disse data og denne viden blandt forskellige brugergrupper

Ændringsforslag  506

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne gennem udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem de forskellige kystvagtfunktioner med henblik på at skabe en europæisk kystvagt

Ændringsforslag  507

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) støtte bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og nye teknologier inden for nye og kommende maritime sektorer i kystregioner, som et supplement til etablerede sektorrettede og nationale aktiviteter

c) støtte bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelse, innovation og nye teknologier inden for nye og kommende maritime sektorer og i kystregioner, øområder og regioner i de yderste randområder i Unionen som et supplement til etablerede sektorrettede og nationale aktiviteter

Ændringsforslag  508

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) støtte udviklingen af den menneskelige kapital i den maritime sektor, blandt andet ved at opfordre til samarbejde og udvekslinger på uddannelsesområdet

Ændringsforslag  509

Forslag til forordning

Artikel 81 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) fremme beskyttelsen af det marine miljø, især dets biodiversitet og marine beskyttede områder som for eksempel Natura 2000-steder, og den bæredygtige udnyttelse af marine ressourcer og kystressourcer, og yderligere fastlægge grænser for bæredygtigheden af menneskelige aktiviteter, der har indvirkning på det marine miljø, navnlig inden for rammerne af havrammestrategidirektivet.

d) fremme beskyttelsen af det marine miljø, især dets biodiversitet og marine beskyttede områder som for eksempel Natura 2000-steder, og den bæredygtige udnyttelse af marine ressourcer og kystressourcer ved at anvende en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter i overensstemmelse med målet om at opnå eller bevare en god miljøstatus som påkrævet i havrammestrategidirektivet.

Ændringsforslag  510

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) projekter, herunder forsøgsprojekter og samarbejdsprojekter

b) projekter, lige fra udarbejdelse til gennemførelse, herunder forsøgsprojekter og pilotprojekter samt samarbejdsprojekter på det nationale og tværnationale område

Ændringsforslag  511

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) oplysninger til offentligheden og deling af bedste praksis, informationskampagner og hertil knyttede kommunikations- og formidlingsaktiviteter såsom reklamekampagner, events, udvikling og vedligeholdelse af netsteder, interessentplatforme, herunder virksomhedskommunikation af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de har tilknytning til de generelle mål i denne forordning

c) oplysninger til offentligheden og deling af bedste praksis og resultater af relevante europæiske forskningsprogrammer, informationskampagner og hertil knyttede kommunikations- og formidlingsaktiviteter såsom reklamekampagner, events, udvikling og vedligeholdelse af netsteder, interessentplatforme, herunder virksomhedskommunikation af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de har tilknytning til de generelle mål i denne forordning

Ændringsforslag  512

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) konferencer, seminarer og workshops

d) konferencer, seminarer, fora og workshops

Ændringsforslag  513

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) udveksling af bedste praksis, koordineringsaktiviteter, herunder netværk til informationsdeling og styringsmekanismer for havområdestrategier

e) udveksling af bedste praksis, koordineringsaktiviteter, herunder netværk til informationsdeling og støtte til udvikling af havområdestrategier

Ændringsforslag  514

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f) udvikling, drift og vedligeholdelse af it-systemer og -netværk, der muliggør indsamling, forvaltning, validering, analyse og udveksling af samt udvikling af prøvningsmetoder for data vedrørende fiskeri, samt tilkobling til tværsektorale dataudvekslingssystemer.

f) udvikling, drift og vedligeholdelse af it-systemer og -netværk, der muliggør indsamling, forvaltning, validering, analyse og udveksling af samt udvikling af prøvningsmetoder for data samt tilkobling til tværsektorale dataudvekslingssystemer.

Ændringsforslag  515

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) undervisningsprojekter til udvikling af kendskab og faglig kvalifikation samt tiltag med sigte på at fremme udvikling af beskæftigelsen i den maritime sektor

Ændringsforslag  516

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb) egnede instrumenter til integreret kystzoneforvaltning, maritim fysisk planlægning og forvaltning af fælles ressourcer på havområdeniveau

Ændringsforslag  517

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc) [om den fælles fiskeripolitik] og artikel 51 i forordning (EU) nr. .../... [om fælles bestemmelser]

Ændringsforslag  518

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For at nå de specifikke mål om udvikling af tværsektorale operationer, der fremgår af artikel 81, litra b), kan EHFF støtte:

2. For at nå de specifikke mål om udvikling af grænseoverskridende tværsektorale operationer, der fremgår af artikel 81, litra b), kan EHFF støtte:

Ændringsforslag  519

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) koordinerings- og samarbejdsaktiviteter blandt medlemsstater for at udvikle maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, herunder udgifter med relation til systemer til og praksis vedrørende datadeling og -overvågning, evalueringsaktiviteter, oprettelse og drift af netværk for eksperter samt opstilling af et program til opbygning af kapacitet i medlemsstaterne til at gennemføre maritim fysisk planlægning

b) koordinerings- og samarbejdsaktiviteter blandt medlemsstater, og om nødvendigt mellem medlemsstater og regioner, for at udvikle maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning, herunder udgifter med relation til systemer til og praksis vedrørende datadeling og -overvågning, evalueringsaktiviteter, oprettelse og drift af netværk for eksperter samt opstilling af et program til opbygning af kapacitet i medlemsstaterne til at gennemføre maritim fysisk planlægning

Ændringsforslag  520

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) de tekniske værktøjer til oprettelse og drift af et operationelt europæisk havobservations- og datanetværk, der kan lette indsamling, samkøring, kvalitetskontrol, genanvendelse og formidling af marine data takket være samarbejde mellem institutioner i medlemsstaterne, som deltager i netværket.

c) de tekniske værktøjer til oprettelse og drift af et operationelt europæisk havobservations- og datanetværk, der kan lette indsamling, erhvervelse, samkøring, kvalitetskontrol, genanvendelse og formidling af marine data og viden takket være samarbejde mellem institutioner i medlemsstaterne, som deltager i netværket.

Ændringsforslag  521

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltningerne i henhold til dette kapitel skal lette gennemførelsen af FFP og IMP, navnlig hvad angår:

(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  522

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) videnskabelig rådgivning under FFP

a) indsamling, forvaltning og formidling af videnskabelig rådgivning under FFP

Ændringsforslag  523

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) specifikke kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger under FFP

b) specifikke kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger under FFP, herunder arbejdstilsyn

Ændringsforslag  524

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) social dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter

Ændringsforslag  525

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) markedsoplysninger

e) markedsoplysninger, herunder oprettelse af elektroniske markeder

Ændringsforslag  526

Forslag til forordning

Artikel 84 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 84a

 

Bevarelsesforanstaltninger

 

For at sikre en effektiv gennemførelse af bevarelsesforanstaltningerne i artikel 17 og 21 i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik] kan EHFF støtte initiativer fra medlemsstaterne om at samarbejde og gennemføre fælles foranstaltninger med henblik på at opfylde målsætninger og nå mål, som er aftalt i flerårige planer fastlagt i henhold til artikel 9, 10 og 11 i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik]

Ændringsforslag  527

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF støtter leveringen af videnskabelige ydelser, især projekter i anvendt forskning, som har direkte tilknytning til leveringen af videnskabelige udtalelser og råd, med henblik på vedtagelser af forsvarlige og effektive forvaltningsafgørelser ender FFP.

1. EHFF kan støtte leveringen af videnskabelige ydelser, især projekter i anvendt forskning, som har direkte tilknytning til leveringen af videnskabelige og socioøkonomiske udtalelser og råd, med henblik på vedtagelser af forsvarlige og effektive forvaltningsafgørelser under FFP.

 

Ændringsforslag  528

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) undersøgelser og pilotprojekter, som er nødvendige for gennemførelsen og udviklingen af FFP, blandt andet om alternative typer af bæredygtige fiskeforvaltningsteknikker

a) undersøgelser og pilotprojekter, som er nødvendige for gennemførelsen og udviklingen af FFP, blandt andet om alternative typer af bæredygtige fiske- og akvakulturforvaltningsteknikker, herunder i de rådgivende råd

Ændringsforslag  529

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) nødvendige undersøgelser for gennemførelse og udvikling af den fælles fiskeripolitik i biogeografisk følsomme områder

Ændringsforslag  530

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) udarbejdelse og levering af videnskabelige udtalelser og råd fra videnskabelige organer, herunder internationale rådgivende organer, der står for vurderinger af bestande, fra uafhængige eksperter og fra forskningsinstitutioner

b) udarbejdelse og levering af videnskabelige udtalelser og råd fra videnskabelige organer, herunder internationale rådgivende organer, der står for vurderinger af bestande, fra eksperter og fra forskningsinstitutioner

Ændringsforslag  531

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) deltagelse af eksperter i møder om fiskerividenskabelige og tekniske spørgsmål og ekspertarbejdsgrupper samt i internationale rådgivende organer og i møder, hvor der skal være bidrag fra fiskerieksperter

c) deltagelse af eksperter i møder om fiskerividenskabelige og tekniske spørgsmål og ekspertarbejdsgrupper samt i internationale rådgivende organer og i møder, hvor der skal være bidrag fra eksperter inden for fiskeri og akvakultur

Ændringsforslag  532

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) finansiering af forskningsfartøj, der gennemfører videnskabelige forskningsprogrammer i områder uden for Unionen, hvor Unionen opererer under fiskeriaftaler

Ændringsforslag  533

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) samarbejdsaktiviteter mellem medlemsstaterne inden for dataindsamling, herunder oprettelse og drift af regionaliserede databaser til oplagring, forvaltning og anvendelse af data, der kan fremme det regionale samarbejde og forbedre dataindsamlingen og forvaltningsaktiviteterne samt den videnskabelige ekspertise til støtte for fiskeriforvaltningen.

e) samarbejdsaktiviteter mellem medlemsstaterne inden for dataindsamling, som indbefatter de forskellige regionale aktører og herunder oprettelse og drift af regionaliserede databaser til oplagring, forvaltning og anvendelse af data, der kan fremme det regionale samarbejde og forbedre dataindsamlingen og forvaltningsaktiviteterne samt den videnskabelige ekspertise til støtte for fiskeriforvaltningen.

Ændringsforslag  534

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) oprettelse af elektroniske markeder for at fremme koordineringen af oplysninger mellem markedsoperatører og databehandlere.

Ændringsforslag  535

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) fælles indkøb for flere medlemsstater, som tilhører det samme geografiske område, af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere, forudsat at de anvendes mindst 60 % af tiden til fiskerikontrol

a) fælles indkøb for flere medlemsstater, som tilhører det samme geografiske område, af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere, forudsat at de anvendes til fiskerikontrol mindst 60 % af den samlede tid, udstyret anvendes, beregnet på årsbasis

Ændringsforslag  536

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udgifter til vurdering og udvikling af nye kontrolteknologier

b) udgifter til vurdering og udvikling af nye kontrolteknologier samt procedurer til udveksling af oplysninger mellem myndigheder og organer med ansvar for sikkerhed, redning og kontrol i EU

Ændringsforslag  537

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte driftsomkostninger for rådgivende råd som fastsat i artikel 52 i [forordning om den fælles fiskeripolitik].

1. EHFF støtter de nødvendige driftsomkostninger og ekspertiseomkostninger for rådgivende råd som fastsat i artikel 52 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] med henblik på at sikre, at de gennemfører deres opgaver på en fuldstædig og effektiv måde.

Ændringsforslag  538

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. EHFF kan støtte driftsomkostninger for rådgivende råd, som fremmer fiskeriorganisationernes inddragelse og deltagelse.

Ændringsforslag  539

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. EHFF støtter driftsomkostninger og tekniske og videnskabelige omkostninger forbundet med gennemførelsen af undersøgelser til underbygning af henstillingerne i rådgivende råd.

Ændringsforslag  540

Forslag til forordning

Artikel 88 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 88a

 

Social dialog

 

EHFF kan støtte driftsomkostninger for organisationer, der fremmer social dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

Begrundelse

Ledsageforanstaltningerne til den fælles fiskeripolitik under direkte forvaltning bør kunne finansiere driftsomkostninger for organisationer, der fremmer social dialog og inddragelse af arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag  541

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EHFF kan støtte udvikling og formidling af markedsoplysninger om fiskevarer og akvakulturprodukter fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 49 i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter].

 

 

EHFF kan støtte udvikling og formidling af markedsoplysninger om fiskevarer og akvakulturprodukter fra Kommissionen i overensstemmelse med artikel 49 i [forordning (EU) nr. om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter], herunder oprettelse af elektroniske markeder for at fremme koordinering af oplysninger mellem markedsoperatører og databehandlere.

Ændringsforslag  542

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) gennemførelsen af bæredygtige fiskeriaftaler og Unionens deltagelse i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer

b) forberedelse, opfølgning og evaluering af bæredygtige fiskeriaftaler og Unionens deltagelse i regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. De pågældende foranstaltninger består af undersøgelser, møder, indlæg fra eksperter, udgifter til midlertidigt personale, informationsaktiviteter og alle andre udgifter til administrativ, videnskabelig eller teknisk bistand, som Kommissionen måtte yde

Ændringsforslag  543

Forslag til forordning

Artikel 92 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF kan på en medlemsstats initiativ og inden for et loft på 5 % af det samlede beløb for det operationelle program støtte:

1. EHFF kan på en medlemsstats initiativ og inden for et loft på 6 % af det samlede beløb for det operationelle program støtte:

Ændringsforslag  544

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) 100 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten til oplagringsbistand omhandlet i artikel 70

a) 50 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten til oplagringsbistand omhandlet i artikel 70

Ændringsforslag  545

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) 100 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til udarbejdelse af produktions- og markedsføringsplaner omhandlet i artikel 69

Ændringsforslag  546

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) 80 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten omhandlet i artikel 78, stk. 2, litra a-d) og f)-j)

d) 90 % af de støtteberettigede offentlige udgifter til støtten omhandlet i artikel 78, stk. 2, litra a-d) og f)-j)

Ændringsforslag  547

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) 65 % af de støtteberettigede udgifter til støtten omhandlet i artikel 79.

e) 80 % af de støtteberettigede udgifter til støtten omhandlet i artikel 79.

Ændringsforslag  548

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) yderligere 10 procentpoint lægges oveni det maksimale EHFF-bidrag, når EHFF finansierer indsatser på de græske øer i randområderne og i regionerne i de yderste randområder, som på grund af afstanden befinder sig i en ugunstig situation.

Ændringsforslag  549

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender en maksimal intensitet for offentlig bistand på 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter til operationen.

1. Medlemsstaterne anvender en maksimal intensitet for offentlig bistand på 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter til operationen.

Ændringsforslag  550

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) støttemodtageren er et offentligretligt organ

(a) støttemodtageren er et offentligretligt organ eller et privat organ, som udfører offentlige opgaver udgår

Ændringsforslag  551

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) operationen vedrører oplagringsbistanden omhandlet i artikel 70

udgår

Ændringsforslag  552

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne anvende en støtteintensitet for offentlig bistand på mellem 50 % og maksimalt 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter, når operationen gennemføres i henhold til afsnit V, kapitel III, og opfylder et af følgende kriterier:

3. Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne anvende en støtteintensitet for offentlig bistand på mellem 60 % og maksimalt 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter, når operationen gennemføres i henhold til afsnit V, kapitel I, II, III eller IV, og opfylder mindst to af følgende kriterier:

Ændringsforslag  553

Forslag til forordning

Artikel 98 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udøver beføjelserne under fuld respekt for proportionalitetsprincippet og under hensyntagen til risikoen for, at den manglende overholdelse af de respektive FFP-regler udgør en alvorlig trussel mod den bæredygtige udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter på de niveauer, som kan give et MSY, bæredygtighed for de berørte bestande eller bevarelse af det marine miljø.

Kommissionen udøver beføjelserne under fuld respekt for proportionalitetsprincippet og under hensyntagen til risikoen for, at den manglende overholdelse af de respektive FFP-regler udgør en alvorlig trussel mod den bæredygtige udnyttelse af levende marine biologiske ressourcer, som genopretter og opretholder populationer af befiskede arter over de niveauer, som kan give et MSY, bæredygtighed for de berørte bestande eller bevarelse af det marine miljø eller opnåelse og opretholdelse af god miljøtilstand inden udgangen af 2020.

Ændringsforslag  554

Forslag til forordning

Artikel 100 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Foruden artikel 135 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]er det medlemsstaterne, der i første række er ansvarlige for at undersøge tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  555

Forslag til forordning

Artikel 100 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I tilfælde af finansielle korrektioner ved udgifter, som har direkte tilknytning til den manglende overholdelse af artikel 10598 beslutter medlemsstaten, hvor stort et korrektionsbeløb skal være, under hensyntagen til hvor alvorlig støttemodtagerens manglende overholdelse af FFP-reglerne er, den økonomiske fordel ved den manglende overholdelse af FFP-reglerne eller betydningen af EHFF’s bidrag til støttemodtagerens økonomiske aktivitet.

2. I tilfælde af finansielle korrektioner ved udgifter, som har direkte tilknytning til den manglende overholdelse af artikel 105 beslutter medlemsstaten, hvor stort et korrektionsbeløb skal være, under hensyntagen til alvoren, omfanget, varigheden og gentagelsen af støttemodtagerens manglende overholdelse af FFP-reglerne er, den økonomiske fordel ved den manglende overholdelse af FFP-reglerne eller betydningen af EHFF’s bidrag til støttemodtagerens økonomiske aktivitet.

Begrundelse

Omfanget af en støttemodtagers manglende overholdelse vurderes ud fra en række faktorer: alvoren, omfanget, varigheden og gentagelsen heraf.

Ændringsforslag  556

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Foruden artikel 134 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt suspendere en del af eller alle de mellemliggende betalinger for det pågældende program, hvis: Kommissionen har vedtaget en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, i erkendelse af at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser under den fælles fiskeripolitik. Denne manglende opfyldelse risikerer at påvirke udgifterne i en certificeret udgiftsanmeldelse, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

1. Foruden artikel 134 i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser], kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt suspendere en del af eller alle de mellemliggende betalinger for det pågældende program, hvis:

 

a) Kommissionen har vedtaget en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt, i erkendelse af at en medlemsstat ikke har opfyldt sine forpligtelser under den fælles fiskeripolitik. Denne manglende opfyldelse risikerer at påvirke udgifterne i en certificeret udgiftsanmeldelse, som der er anmodet om en mellemliggende betaling for.

 

aa) medlemsstaten har undladt at fremsende de påkrævede rapporter om flådekapacitet og medlemsstatens forhold i forbindelse med de tilgængelige ressourcer som påkrævet i henhold til forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik]

Ændringsforslag  557

Forslag til forordning

Artikel 111 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Vigtige oplysninger om programmets gennemførelse, om hver operation, som er udvalgt til finansiering, samt om gennemførte operationer, der er nødvendige til overvågning og evaluering, herunder støttemodtagerens og projektets væsentlige karakteristika, registreres og vedligeholdes elektronisk.

(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)

 

 

Ændringsforslag  558

Forslag til forordning

Artikel 113 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden og overvågningsudvalget foretager overvågning af det operationelle program ved hjælp af finansielle indikatorer, outputindikatorer og målindikatorer.

(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  559

Forslag til forordning

Artikel 114 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) høres og fremsætte en udtalelse inden for fire måneder efter afgørelsen om programmets godkendelse vedrørende kriterierne for udvælgelse af de finansierede operationer; udvælgelseskriterierne revideres på grundlag af programmeringsbehovene

(Denne ændring vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  560

Forslag til forordning

Artikel 120 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at sikre oprettelse af et enkelt websted eller en enkelt webportal, som giver oplysninger om og adgang til det operationelle program i hver enkelt medlemsstat

(a) at sikre oprettelse af et enkelt websted eller en enkelt webportal, som giver oplysninger om og adgang til de operationelle programmer i hver enkelt medlemsstat

Ændringsforslag  561

Forslag til forordning

Artikel 120 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) at sikre oprettelse af et enkelt websted eller en enkelt webportal, som giver oplysninger om og adgang til det operationelle program i hver enkelt medlemsstat

(a) at sikre oprettelse af et enkelt websted eller en enkelt webportal, som giver oplysninger om og nem adgang til det operationelle program i hver enkelt medlemsstat

 

 

Ændringsforslag  562

Forslag til forordning

Artikel 120 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. For så vidt angår adgang til miljøinformation finder direktiv 2003/4/EF samt forordning 1049/2001/EF og 1367/2006/EF anvendelse.

Ændringsforslag  563

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – række 1

Operationstype

Procentpoint

For operationer med tilknytning til kystfiskeri af mindre omfang en mulig stigning med

25

 

Parlamentets ændringsforslag

Operationstype

Procentpoint

For operationer med tilknytning til kystfiskeri af mindre omfang en mulig stigning med

30

Ændringsforslag  564

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – 5. række

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For operationer gennemført af producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer en mulig stigning med 10 procentpoint

For operationer gennemført af producentorganisationer eller en sammenslutning af producentorganisationer, en erhvervsorganisation for fiskere, som er anerkendt af medlemsstaten, eller en brancheorganisation en mulig stigning med 30 procentpoint.

Begrundelse

Loftet over offentlig støtte til erhvervsorganisationer som led i kollektive projekter bør øges.

Ændringsforslag  565

Forslag til forordning

Bilag 1 – tabel 1 – 5. række a (ny)

Operationstype

Procentpoint

For operationer, der opfylder de krav og bæredygtighedskriterier, som medlemsstaterne kan anvende, en mulig stigning med

10

Ændringsforslag  566

Forslag til forordning

Bilag 1 – tabel 1 – 8. række

Operationstype

Procentpoint

For operationer gennemført af virksomheder, som falder uden for definitionen af smv’er, en reduktion med

20

 

Parlamentets ændringsforslag

Operationstype

Procentpoint

For operationer gennemført af virksomheder, som falder uden for definitionen af SMV’er, en reduktion med

15

Ændringsforslag  567

Forslag til forordning

Bilag 1 – tabel 1 – 8. række a (ny)

Operationstype

Procentpoint

For operationer, der opfylder kravene i de bæredygtighedskriterier, som medlemsstaterne kan iværksætte, en mulig stigning med

10

Begrundelse

Forvaltningsmyndighederne kan udarbejde et sæt konditionalitetskriterier for målene om bæredygtig udvikling (miljømæssige, sociale og økonomiske), som tilskynder de erhvervsdrivende til at gå ud over de gældende regler. Forvaltningsmyndighederne har i dette tilfælde mulighed for at godtgøre den givne støtte. Formålet med dette ændringsforslag er at styrke sammenhængen mellem det finansielle instrument, som er EHFF, og den fælles fiskeripolitik og dermed skabe et incitament til bæredygtig praksis.

Ændringsforslag  568

Forslag til forordning

Bilag II1 – tabel 1 – 7 række a (ny)

 

Parlamentets ændringsforslag

7a. Lovgivning om arbejdsvilkår

Aktørernes overholdelse af EU‑lovgivningen om arbejdsvilkår

Den faktiske gennemførelse og anvendelse af EU‑lovgivningen om arbejdsvilkår, herunder

 

 

– lovgivning om arbejdstid og hviletider for fiskere

 

 

– lovgivning om sundhed og sikkerhed

 

 

– lovgivning om fiskeres grundkvalifikationer og om videreuddannelse af fiskere.

Begrundelse

Som led i den sociale del af EHFF bør der tilføjes en forhåndsbetingelse om overholdelse af lovgivningen om arbejdsvilkårene i fiskerisektoren.

Ændringsforslag  569

Forslag til forordning

Bilag III – tabel 2 – 3. række

 

Kommissionens forslag

EHFF-prioritet:

6 fremme af gennemførelsen af FFP

 

 

 

 

TO 6: beskyttelse af miljøet og fremme ressourceeffektivitet

 

Dokumenteret administrativ kapacitet til at efterleve datakravene til fiskeriforvaltning som fastsat i artikel 37 i [forordning om FFP]

Dokumenteret administrativ kapacitet til at udarbejde og anvende et flerårigt program for dataindsamling, kontrolleres af STECF og godkendes af Kommissionen

Dokumenteret administrativ kapacitet til at udarbejde og implementere en flerårig arbejdsplan for dataindsamling, kontrolleres af STECF og godkendes af Kommissionen

Tilstrækkelig kapacitet med hensyn til menneskelig ressourcetildeling til at iværksætte bilaterale eller multilaterale aftaler med andre medlemsstater, hvis arbejdet med at implementere dataindsamlingsforpligtelser er delt

 

Ændringsforslag

EHFF-prioritet:

6 fremme af gennemførelsen af FFP

 

 

 

 

TO 6: beskyttelse af miljøet og fremme ressourceeffektivitet

 

Dokumenteret administrativ kapacitet til at efterleve datakravene til fiskeriforvaltning som fastsat i artikel 37 i [forordning om FFP]

 

Bedømmelse af balancen mellem fiskerkapacitet og fiskerimuligheder:

Der er foretaget en særlig analyse af balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder med henblik på effektiv anvendelse af flådeforvaltningsressourcer

 

Dokumenteret administrativ kapacitet til at udarbejde og anvende et flerårigt program for dataindsamling, kontrolleres af STECF og godkendes af Kommissionen

Dokumenteret administrativ kapacitet til at udarbejde og implementere en flerårig arbejdsplan for dataindsamling, kontrolleres af STECF og godkendes af Kommissionen

Tilstrækkelig kapacitet med hensyn til menneskelig ressourcetildeling til at iværksætte bilaterale eller multilaterale aftaler med andre medlemsstater, hvis arbejdet med at implementere dataindsamlingsforpligtelser er delt

Dokumenteret administrativ kapacitet til at udarbejde og implementere flådekapacitets-evalueringer

Passende afrapportering om bestræbelser på at finde en balance mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder som påkrævet i artikel 34 og 37 i forordning (EU) nr. .../... [om den fælles fiskeripolitik]

Begrundelse

Forslaget sigter mod at gøre støttemidler til flåder, fartøjer og redskaber afhængig af passende vurderinger af fiskekapaciteten set i forhold til de tilgængelige fiskerimuligheder. En række medlemsstater lever ikke op til lovkravet om, at de skal aflægge rapport om deres bestræbelser på at finde en balance mellem flådekapaciteten og fiskerimulighederne. Mindstekravet bør være en vurdering af flåden for at undgå utilsigtede konsekvenser og anvende støtte til modernisering mere målrettet.

Ændringsforslag  570

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 2 – nr. 1 – tabel 1 – 4. række a (ny)

 

Parlamentets ændringsforslag

EU-prioritet fro EHFF/FSR-tematiske mål ™

Forhåndsbetingelse

Opfyldelseskriterier

EHFF-prioritet:

6 fremme af gennemførelsen af FFP

TIL 6: beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet.

Årlig evaluering af balancen mellem fiskekapacitet og fiskerimuligheder: Specifik analyse af balancen mellem fiskekapacitet og fiskerimuligheder for at sikre effektiv gennemførelse af flådeforvaltnings-foranstaltninger, der vedrører mindskelse af flådekapaciteten og direkte investeringer i fartøjer.

De specifikke foranstaltninger omfatter:

- Dokumenteret administrativ kapacitet til at udarbejde og implementere flådekapacitets-vurderinger

- Passende rapportering om bestræbelser på at finde en balance mellem fiskekapacitet og fiskerimuligheder som fastsat i artikel 34 og 37 i [den foreslåede grundforordning].

 • [1]  EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

1. Fiskerflåden overkapacitet: en tvivlsom kendsgerning

Kommissionen begrunder sit reformforslag til den fælles fiskeripolitik med henvisning til den europæiske fiskerflådes overkapacitet. Ordføreren henleder opmærksomheden på, at der kan sættes spørgsmålstegn ved denne kendsgerning: Kommissionen har til dato ikke defineret denne overkapacitet, som derfor er svær at fastslå. Skønt det er muligt, at visse regioner råder over en fiskerikapacitet, der overstiger de til rådighed stående ressourcer, så er denne situation et begrænset og lokalt fænomen, som under ingen omstændigheder kan udstrækkes til at gælde for alle fiskezoner i EU, endsige anses for en forudsætning for tiltag.

Endvidere vil denne hensigt om at nedbringe flådens påståede overkapacitet ikke have nogen indvirkning på mængderne, der fanges, for så vidt som fangsterne fortsat vil afhænge af TAC og årligt fastsatte kvoter. Ordføreren konstaterer, at Kommissionens forslag altså går ud på, at der fanges den samme mængde med færre fartøjer, hvilket bringer et stort antal fiskeriforetagender i fare, navnlig små og kystnære foretagender, og således også truer talrige arbejdspladser.

Ordføreren tager afstand fra denne tilgang og ønsker, at der via en streng kontrol med fiskeriaktiviteterne skabes en forvaltning af fiskeriet, der gør det miljømæssigt og socialt bæredygtigt. Han minder i denne henseende om, at det er obligatorisk, at medlemsstaterne respekterer lofterne for deres flådekapacitet, som er fastlagt i grundforordningen. Med henblik på at skærpe denne forpligtelse, foreslår han, at medlemsstaterne i deres operationelle program under EHFF præcist anfører, hvilke foranstaltninger de iværksætter for at respektere lofterne som fastlagt i grundforordningen.

2. Omsættelige kvoteandele og omstilling

Den centrale foranstaltning, der foreslås i grundforordningen med henblik på at begrænse den påståede overkapacitet, er indførelsen af en ordning om omsættelige kvoteandele. Den uundgåelige konsekvens af en sådan ordning ville være, at fiskerirettighederne blev samlet på få operatørers hænder, og at der vil blive spekuleret på markedet for fiskerirettigheder. Denne ordning ville bringe små- og kystfiskeri i fare, for ikke at nævne muligheden for misbrug af dominerende markedsstillinger. Et sådant tiltag ville indebære en ophævelse af alle regler for udelukkende at forlade sig på markedet.

Den logiske følge af at gennemføre en ordning om omsættelige kvoteandele ville blive, at EHFF blev orienteret imod at omstille fiskere til beskæftigelse uden for sektoren, hvilket tydeligt fremgår af artikel 32. Dette forslag foreskriver en afvikling af små- og kystfiskeriet. Ordføreren er modstander af et sådant forslag.

Formålet med EHFF er at yde strukturstøtte til fiskerisektoren og dermed styrke dens konkurrenceevne og bæredygtighed. Støtte til diversificering af fiskeriaktiviteterne i andre sektorer strider mod dette formål. Derimod bør der tilskyndes til virksomhedsopstart i fiskerisektoren.

3. Handlingsplan for ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri

Ikkeindustrielt og kystnært fiskeri har meget forskellige kendetegn fra havområde til havområde. Det er ikke relevant at pålægge en fælles definition for hele EU. Ordføreren forslår derfor, at denne definition overlades til medlemsstaterne

Ikkeindustrielt fiskeri og kystfiskeri spiller en vigtig rolle for kystområdernes levedygtighed. Derfor bør EHFF støtte dette fiskeris udvikling, konkurrencedygtighed og bæredygtighed. Ordføreren foreslår, at den enkelte medlemsstat vedføjer en handlingsplan indeholdende de foranstaltninger, der er iværksat i denne forbindelse, til det operationelle program.

4. Den sociale del af EHFF

Ordføreren lægger vægt på, at den fælles fiskeripolitik skal indeholde en ambitiøs social del. EHFF bør således tilskynde unge til at søge til erhvervsuddannelser og til fiskerisektoren, både som redere til fiskerifartøjer og som lønnede fiskere.

5. Fornyelse af flåden

Det er ordførerens ønske, at EHFF skal kunne muliggøre en fornyelse af den EU-baserede fiskerflåde, hvoraf 50 % er mere end 25 år gammel. Denne forældelse medfører betydelige problemer, hvad angår sikkerheden om bord og respekten for havmiljøet.

For at muliggøre en sådan fornyelse foreslår ordføreren, at EHFF støtter udskiftningen af forældede fartøjer med nye fartøjer, der er mere energibesparende, sikre og selektive og mindre kraftfulde. Støtten må under ingen omstændigheder øge flådens kapacitet.

Endvidere skal investeringer i moderniseringen af fartøjer støttes med det formål at forbedre arbejdsforholdene og sikkerheden, begrænse energiforbruget og forureningen og fremme mere selektive redskaber. EHFF bør således navnlig støtte moderniseringen og udskiftningen af motorer uden at øge fartøjernes kapacitet.

Idet ordføreren er modstander af forpligtelsen til at lande uønskede fangster, støtter han, at det sættes som mål at nedbringe udsmidet betydeligt og gradvist ved massive investeringer i selektive fangstredskaber.

6. Midlertidigt ophør og gensidige fonde

EHFF bør støtte fiskeres midlertidige ophør, særlig som led i hasteforanstaltninger og i periodiske biologiske hvileperioder vedtaget i henhold til grundforordningen.

EHFF bør endvidere bidrage til gensidige fonde etableret af fiskere på nationalt niveau, som dækker tab som følge af udefrakommende begivenheder, herunder naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, miljø- eller sundhedskatastrofer eller voldsomme, konjunkturbestemte stigninger i brændstofprisen.

7. Investeringer i havne

Ordføreren beklager Kommissionens manglende ambitioner, når det gælder havnene. Han foreslår således at udvide EHFF's investeringer i havne for at tage højde for deres strategiske rolle for fiskeriets og kystområdernes konkurrenceevne og bæredygtighed.

8. Videnskabelig rådgivning og dataindsamling

Ordføreren indskærper betydningen af at styrke det videnskabelige kendskab til ressourcernes kvantitative og kvalitative tilstand med det formål at opnå videnskabelige vurderinger af kvaliteten af samtlige bestande, der handles inden for EU. Han glæder sig over prioriteringen af partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere.

Det er nødvendigt at opnå maksimalt bæredygtigt udbytte hurtigst muligt og senest i 2020 vedrørende alle arter, der handles, ved at tage alle de midler i brug, der gør det muligt at nå dette mål. Indsamlingen af data spiller i denne forbindelse en afgørende rolle. Derfor foreslår ordføreren, at satsen for medfinansiering, der er omhandlet i artikel 79, forhøjes til 75 %.

9. Oplagringsstøtte

Kommissionen foreslår, at oplagringsstøtten skal være gradvist aftagende frem til en fuldstændig afvikling i 2019. Ordføreren modsætter sig denne planlagte afvikling og ønsker at bibeholde dette vigtige instrument i forordningen om markedet for fiskeprodukter. Denne ordning gør det navnlig muligt at sikre, at produkterne afsættes til en pris, der er lønsom for producenterne.

10. Kompensation for merudgifter til regionerne i de yderste randområder

Ordføreren lægger særlig vægt på, at der indføres en kompensationsordning for merudgifter i regionerne i de yderste randområder i overensstemmelse med artikel 349 i TEUF. Han mener, at EHFF skal tage alle meromkostninger for operatører i regionerne i de yderste randområder i betragtning.

11. Akvakultur

Inden for akvakultur vil EHFF virke til gavn for innovation, iværksætterånd, menneskelig kapital, miljøbeskyttelse, folkesundhed og akvakulturforsikring.

Ordføreren finder de ambitiøse bestemmelser om akvakultur prisværdige. Han understreger betydningen af en udbredt akvakultur og minder om, at akvakultur bør anses for et supplement til fiskeriaktiviteterne.

12. Bæredygtig udvikling af fiskeriafhængige områder

Ordføreren hilser de Kommissionsforslag velkommen, der vedrører en territorialt bæredygtig og solidarisk udvikling af fiskeriafhængige områder. Han fremhæver den positive rolle, der udfyldes af de lokale integrerede udviklingsstrategier i forbindelse med den fysiske planlægning for maritime og kystnære områder.

De lokale integrerede udviklingsstrategier skal styres af lokale fiskeriaktionsgrupper, der repræsenterer de forskellige berørte aktører. Ordføreren foreslår, at fiskeri- og akvakultursektorerne skal udgøre det repræsentative flertal i disse aktionsgrupper.

13. Den integrerede havpolitik

Kommissionen foreslår et budget for IMP på 432 mio. EUR for perioden 2014-2020, hvilket svarer til 7 % af EHFF-budgettet. I årligt gennemsnit svarer dette til mere end fire gange så meget som det nuværende budget til denne politik.

Ordføreren understreger nødvendigheden af tilstrækkelige budgetmidler til IMP, men modsætter sig, at denne finansiering sker på bekostning af fiskeriet og akvakulturen. Han foreslår derfor, at der fastsættes et loft for IMP's andel af EHFF-budgettet på 5 %.

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Gabriel Mato Adrover

Formand

Fiskeriudvalget

BRUXELLES

Om:           Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006, Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik]  (COM(2011)0804 – C7

‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Med skrivelse af 25. juni 2013 anmodede De Retsudvalget, jf. forretningsforordningens artikel 37, om en udtalelse om muligheden for at føje artikel 349 TEUF til retsgrundlaget for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006, Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik].

Forslaget (COM(2011)0804, ændret ved forslag COM(2013)0245) blev forelagt af Kommissionen på grundlag af artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, og artikel 195, stk. 2, TEUF.

Med skrivelse af 4. juli 2013 fremsendte Parlamentets Juridiske Tjeneste en analyse af det foreslåede retsgrundlag for den foreslåede forordning. Ifølge analysens konklusion bør artikel 349 TEUF ikke føjes til forslagets retsgrundlag.

Baggrund

1. Forslaget

Den foreslåede forordning, der regulerer Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF), skal ses i sammenhæng med reformen af den fælles fiskeripolitik[1] og den integrerede havpolitik (IMP)[2]. Som fastsat i artikel 1 definerer forslaget Unionens finansielle foranstaltninger til gennemførelse af disse to politikker samt relevante foranstaltninger vedrørende havretten og bæredygtig udvikling af fiskeriområder og indlandsfiskeri.

Den 22. april 2013 forelagde Kommissionen et ændret forslag (COM(2013)0245), efter at der i Rådets arbejdsgruppe om fiskeri og via bilaterale kontakter med medlemsstaterne havde været indgående drøftelser om EHFF's gennemførelsesordninger, hvilket også forklares i det ændrede forslags begrundelse.

2. De omhandlede retsgrundlag

(a) Retsgrundlaget for forslaget

Forslaget er baseret på artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, og artikel 195, stk. 2, TEUF.

Artikel 42 og artikel 43, stk. 2, TEUF har følgende ordlyd:

"Artikel 42

Bestemmelserne i kapitlet om konkurrenceregler finder kun anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsvarer, i det omfang Europa-Parlamentet og Rådet beslutter dette inden for rammerne af de bestemmelser og efter den procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 2, samt under hensyntagen til den i artikel 39 angivne målsætning.

[...]

Artikel 43

(1) [...]

(2) Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg den fælles ordning for markederne for landbrugsvarer, der er nævnt i artikel 40, stk. 1, samt de øvrige bestemmelser, der er nødvendige for at virkeliggøre målsætningerne for den fælles landbrugs- og fiskeripolitik."

For yderligere forklaring af de øvrige bestemmelser i TEUF henvises der til "Analyse", punkt 1.

(b) Foreslået ændring af retsgrundlaget

PECH har anmodet Retsudvalget om en udtalelse om muligheden for at føje artikel 349 til forslagets retsgrundlag. INTA henviser til visse ændringsforslag, der er fremsat i udvalget til samme formål (AM 158 (Alain Cadec), AM 159 (Younous Omarjee) og AM 160 (Isabelle Thomas)). Regionaludviklingsudvalgets udtalelse af 30. oktober 2012 (FdR 917425) indeholder også et ændringsforslag herom.

Artikel 349 TEUF har følgende ordlyd:

"For at tage hensyn til den strukturelle sociale og økonomiske situation på Guadeloupe, i Fransk Guyana, på Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy og Saint-Martin samt på Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer, der forværres af deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling, vedtager Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af traktaterne i de pågældende regioner, herunder fælles politikker. Når sådanne særlige foranstaltninger vedtages af Rådet efter en særlig lovgivningsprocedure, træffer dette ligeledes afgørelse på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet.

De foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, vedrører navnlig told- og handelspolitik, finanspolitik, frizoner, landbrugs- og fiskeripolitik, betingelser for levering af råvarer og nødvendige forbrugsvarer, statsstøtte samt betingelser for adgang til strukturfondene og Unionens horisontale programmer.

Rådet vedtager de i stk. 1 nævnte foranstaltninger under hensyn til de særlige karakteristika og begrænsninger i forbindelse med regionerne i den yderste periferi uden at underminere EU's retsordens, herunder det indre markeds og de fælles politikkers, integritet og sammenhæng."

Analyse

Der fremgår visse principper af Domstolens retspraksis angående valget af retsgrundlag. For det første har valget af rette hjemmel forfatningsretlig betydning, hvad angår konsekvenserne af retsgrundlaget for den materielle kompetence og proceduren[3]. For det andet skal hver institution i henhold til artikel 13, stk. 2, TEU handle inden for rammerne af de beføjelser, som er tillagt den ved traktaten[4]. For det tredje fremgår det af Domstolens praksis, at "valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal foretages på grundlag af objektive forhold, herunder bl.a. retsaktens formål og indhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol"[5]. Endelig gælder det med hensyn til flere retsgrundlag, at en EU-retsakt – hvis en gennemgang af retsakten viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet kun er sekundært – skal have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led[6]. Hvis der derimod med retsakten samtidig forfølges flere formål, eller den har flere led, der på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse led er sekundært og indirekte i forhold til et andet, skal foranstaltningen baseres på de forskellige relevante traktatbestemmelser[7].

Formålet med omtalte foranstaltning er at skaffe finansiering til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik.

1. Kommissionens valg af retsgrundlag

Kommissionen har valgt et retsgrundlag, der på den ene side består af to bestemmelser, som udgør retsgrundlaget for foranstaltningerne vedrørende den fælles fiskeripolitik, og på den anden side de bestemmelser, der - igen sammen med artikel 43, stk. 2, TEUF – udgør retsgrundlaget for IMP-forordningen, som foreslås erstattet med den foreslåede forordning, dvs. artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2 og artikel 195, stk. 2, TEUF.

Hvad angår valget af retsgrundlag for IMP-forordningen, har Kommissionen – retteligt – forklaret, at der ikke findes noget eksplicit retsgrundlag i traktaten, men at den dækker mange af EU's sektorpolitikker med tilknytning til have og kyster. Derfor er den foreslåede retsakt baseret på artikel 43, stk. 2, (fiskeripolitik), artikel 91, stk. 1, (transportpolitik), artikel 100, stk. 2, (sø- og luftfart), artikel 173, stk. 3, (EU-industriens konkurrenceevne), artikel 175 (økonomipolitik), artikel 188 (programmer for forskning og udvikling), artikel 192, stk. 1, (miljø), artikel 194, stk. 2, (energi) og artikel 195, stk. 2, (turisme). De respektive retsgrundlag foreskriver, at der træffes foranstaltninger i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure.

Det omhandlende forslag ophæver IMP-forordningen ved henholdsvis artikel 152 i Kommissionens oprindelige forslag og artikel 129 i Kommissionens ændrede forslag.

Umiddelbart tilføjer Kommissionens valgte retsgrundlag derfor retsgrundlaget for IMP-forordning til det generelle retsgrundlag for den fælles fiskeripolitik, som forslaget uden tvivl hører ind under. Derfor ser det retsgrundlag, som Kommissionen har valgt, ud til at danne det rette retsgrundlag for forslaget.

2. Tilføjelse af artikel 349 TEUF

Spørgsmålet er nu, om det er nødvendigt at lade artikel 349 indgå i retsgrundlaget.

Det bør nævnes, at som udgangspunkt var anvendelsen af dobbelthjemmel ikke udelukket med den begrundelse, at de procedurer, der er fastlagt i de respektive hjemmelsbestemmelser, er uforenelige[8]. Anvendelsen af et dobbelt retsgrundlag har været anset for korrekt, hvor det ikke har ført til krænkelse af Europa-Parlamentets rettigheder. I dette tilfælde foreskriver de andre bestemmelser, der udgør forslagets retsgrundlag, anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, hvorimod artikel 349 kun foreskriver høring af Parlamentet. Domstolen har fastslået, at den almindelige lovgivningsprocedure nyder forrang i et sådant tilfælde, da den indebærer større deltagelse fra Parlamentets[9] side.

Det skal imidlertid først og fremmest afgøres, om anvendelsen af et dobbelt retsgrundlag er nødvendig, altså om den pågældende foranstaltning har flere samtidige målsætninger eller komponenter, der er uløseligt forbundet med hinanden, uden at det ene er sekundært og indirekte i forhold til de andre i kraft af de formål og komponenter, som kan identificeres i forslaget.

Det er sandt, at de foreslåede foranstaltninger i et vist omfang vedrører regioner i den yderste periferi.

Især henvises der til regionerne i den yderste periferi i følgende dele af forslaget:

– I definitionen på ”integreret markedspolitik” (artikel 5, stk. 5) nævnes regionerne i den yderste periferi ved siden af kyst- og øområder som eksempel på regioner, som indsatsen er rettet mod.

– Forslaget foreskriver, at EHFF kan støtte den godtgørelsesordning, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 791/2007[10] om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion (Kapitel V, artikel 73-75 i forslaget). Dertilhørende budgettildelinger behandles i artikel 15, stk. 5 i forslaget.

– Bilag I foreskriver en forøgelse på 35 procentpoint af den offentlige støtteintensitet for regioner i den yderste periferi i henhold til forslagets artikel 95.

Desuden er der blandt de 2766 ændringsforslag kun to (AM 53 og 709), der har til formål at tilføje en bestemmelse om regioner i den yderste periferi i form af en fritagelse fra forbuddet mod statslig støtte til produktion af fiskeriprodukter.

Det kan derfor konkluderes, at indholdet i den foreslåede forordning i sig selv ikke refererer specifikt til målsætningen om at træffe særlige foranstaltninger for at tage hensyn til den strukturelle og økonomiske situation i regionerne i den yderste periferi. I det omfang, hvor det er tilladt, at EHFF støtter markedspolitiktiltag for regionerne i den yderste periferi, er disse ikke fastsat i den foreslåede forordning, men derimod i Rådets forordning (EF) nr. 791/2007, der igen blev vedtaget på grundlag af EF-traktatens artikel 37 (nu artikel 42 TEUF) og EF-traktatens artikel 299, stk. 2 (nu artikel 349 TEUF). Henvisningen til regionerne i den yderste periferi i bilag I er én af adskillige lignende forøgelser af loftet for støtteintensiteten for andre operationer. Ændringsforslagene ændrer ikke denne vurdering. Beskyttelsen af regionerne i den yderste periferi fremstår således ikke som et selvstændigt element ved siden af den fælles handelspolitik, som kræver anvendelse af et dobbelt retsgrundlag.

Endvidere fastslår ordlyden af artikel 349 klart, at denne bestemmelse giver mulighed for "særlige foranstaltninger, der navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af traktaterne i de pågældende regioner, herunder fælles politikker". Bestemmelsen er således affattet på en måde, der giver mulighed for et særligt retsgrundlag for sådanne foranstaltninger. Intet i ordlyden indikerer, at en forordning vedtaget på grundlag af artikel 43, stk. 2, TEUF, som berører regionerne i den yderste periferi, også skal inddrage artikel 349 TEUF i sit retsgrundlag, så længe retsgrundlaget for den fælles landbrugspolitik dækker de trufne foranstaltninger.

Retsudvalgets henstilling

Retsudvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 9. juli 2013. På dette møde vedtog[11] Retsudvalget enstemmigt at henstille, at det korrekte retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006, Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik] er artikel 42, artikel 43, stk. 2, artikel 91, stk. 1, artikel 100, stk. 2, artikel 173, stk. 3, artikel 175, artikel 188, artikel 192, stk. 1, artikel 194, stk. 2, og artikel 195, stk. 2, TEUF, og at det ikke er nødvendigt at tilføje TEUF’s artikel 349.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011)04252011/0195(COD), hvorom der for nylig er opnået politisk enighed.
 • [2]  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 af 30. november 2011 om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik (EUT L 321 af 5. december 2011, s. 1).
 • [3]  Udtalelse 2/00, Cartagena-protokollen, Sml. 2001 I, s. 9713, præmis 5; sag C-370/07, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2009 I, s. 8917, præmis 46-49; udtalelse 1/08, almindelig overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS), Sml. 2009 I, s. 11129, præmis 110.
 • [4]  Sag C-403/05, Parlamentet mod Kommissionen, Sml. 2007 I, s. 9045, præmis 49, og den deri nævnte retspraksis.
 • [5]  Senest sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
 • [6]  Sag C-42/97, Parlamentet mod Rådet, Sml. 1999 I, s. 868, præmis 39-40; sag C-36/98, Spanien mod Rådet, Sml. 2001 I, s. 779, præmis 59; sag C-211/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2003 I, s. 8913, præmis 39.
 • [7]  Sag C-165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis 11; sag C-178/03, Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 43-56.
 • [8]  Sag C-178/03, Kommissionen mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2006 I, s. 107, præmis 57; sag C‑300/89 Kommissionen mod Rådet (”titandioxid”), Sml. 1991 I, s. 2867, præmis 17-25.
 • [9]  Sag C-155/07, Europa-Parlamentet mod Rådet (2008), Sml. I, s. 8103, præmis 75-79.
 • [10]  Rådets forordning (EF) nr. 791/2007 af 21. maj 2007 om en ordning for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne Azorerne, Madeira, De Kanariske Øer, Fransk Guyana og Réunion (EUT L 176 af 6.7.2007, s. 1). Forordningen blev vedtaget i henhold til EF-traktatens artikel 37 (nu artikel 42 TEUF) og artikel 299, stk. 2, EF-traktaten (nu artikel 349 TEUF).
 • [11]  Til stede ved den endelige afstemning var: Raffaele Baldassarre (næstformand), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Piotr Borys, Françoise Castex (næstformand), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (formand), Jörg Leichtfried (jf. forretningsordenens artikel 187, stk. 2), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka og Anna Záborská (jf. forretningsordenens artikel 187, stk. 2).

UDTALELSE fra Budgetudvalget (19.12.2012)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik
(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Ordfører for udtalelse: François Alfonsi

KORT BEGRUNDELSE

Det overordnede mål for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er at støtte målene i FFP, som er en politik, hvor EU har enekompetence, og yderligere at udvikle EU’s integrerede maritime politik. Målene er baseret på fremme af bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri og akvakultur, fremme af udviklingen og gennemførelsen af Unionens integrerede maritime politik til supplering af samhørighedspolitik og FFP, fremme af en afbalanceret og inklusiv territorial udvikling af fiskeriområder samt at bidrage til gennemførelsen af FFP.

I tråd med Europa 2020-strategien er de brede mål for 2014-2020 blevet omsat til en række EU-prioriteter for EHFF, som er struktureret omkring fire hovedområder såsom Intelligent, grønt fiskeri, der skal fremme overgangen til et bæredygtigt fiskeri, Intelligent, grøn akvakultur, der skal give en økonomisk levedygtig, konkurrencedygtig og grøn akvakultur, Bæredygtig og inklusiv territorial udvikling, som skal vende tilbagegangen i mange fiskeriafhængige samfund ved kysterne og inde i landet, samt Integreret maritim politik, som skal støtte de tværgående prioriteter, der skaber besparelser og vækst

I den næste finansielle periode bør EHFF som et nøglebidrag støtte overgangen til bæredygtigt fiskeri på grundlag af et maksimalt bæredygtigt udbytte, stop for udsmid og mindskelse af fiskeriets indvirkning på det marine miljø og samtidig fremme akvakultur med et højt miljøbeskyttelsesniveau og en øget koordinering af maritime politikker. Alt dette bør føre til en mere bæredygtig udnyttelse af ressourcerne.

Ved at fremme social samhørighed og jobskabelse inden for fiskeriafhængige samfund vil EHFF tillægge fiskeriet større værdi og fremme diversificering hen imod andre maritime sektorer.

Den lokalt styrede tilgang til bæredygtig udvikling af fiskeriområder vil blive styrket. EHFF anerkender også for første gang kvinders rolle gennem retlig anerkendelse, da de blandt andet vil kunne få støtte fra EHFF til uddannelse, især for at erhverve færdigheder, der har med iværksætteri og virksomhedsforvaltning at gøre. Endvidere vil menneskelig kapital og diversificering blive fremmet ved at gøre det muligt for lokalsamfundene at erhverve de nødvendige færdigheder til at kunne gå i gang med nye aktiviteter, der dukker frem i andre maritime sektorer.

Et andet vigtigt punkt er overgangen til maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) og at gøre det lettere gradvis at indføre et forbud mod udsmid gennem den integrerede tilgang, ved hjælp af foranstaltninger som støtte til mere selektive redskaber og fangstmetoder, investering i udstyr ombord og havnefaciliteter, som er nødvendige for at kunne anvende uønskede fangster, markedsføringsforanstaltninger og forarbejdning. Med det samme formål for øje er den finansielle bevilling til dataindsamling og videnskabelig rådgivning og til kontrol af udgifter (for at opnå en bedre regeloverholdelse) blevet væsentligt forøget.

En EHFF i årene 2014-2020 er uundværlig, og en væsentlig styrkelse af fiskerisektoren, også med hensyn til dens finansielle ramme, er afgørende.

Loft foreslået af FFR for EU-fiskerisektoren i udgiftsområde 2, i mio. EUR

Udgiftsområde 2

FFR 2007-2013

FFR 2014-2020

Forskel mellem 2014‑2020 og 2007‑2013

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

6 730

6 912

+ 2,7 %

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. påpeger, at den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes endeligt, før der er opnået enighed om forslaget til forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020;

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 "Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa1; gentager, at en tilstrækkelig forhøjelse af FFR er nødvendig for at sætte EU i stand til at opfylde de eksisterende politiske prioriteter, især dem, der er knyttet til Europa 2020-strategien, og klare de nye opgaver, der er fastsat i Lissabontraktaten, samt at kunne reagere på uforudsete hændelser; påpeger, at der selv med en forøgelse af midlerne til den næste FFR på mindst 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne ydes et begrænset bidrag til opnåelsen af EU's vedtagne mål og forpligtelser og af EU's solidaritetsprincip; opfordrer Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af sine politiske prioriteringer eller projekter det vil være indstillet på helt at opgive til trods for deres bevislige europæiske merværdi;

 

____________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag  3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. minder om, at det i sin beslutning af 8. juni 2011, understregede, at fiskeriressourcerne udgør et offentligt gode af vital betydning for den globale fødevaresikkerhed; Parlamentet påpegede, at fiskeri- og akvakultursektoren og hertil knyttede aktiviteter ofte er den primære kilde til indtægter og varig beskæftigelse i bl.a. kystområder, på øer og i fjerntliggende regioner; det mente endvidere, at det for at nå fiskeripolitikkens mål på mellemlang og lang sigt (en stabil, bæredygtig og levedygtig fiskerisektor), genoprette fiskebestandene og løse de sociale problemer i forbindelse med reduktionen af fiskeriindsatsen ville være nødvendigt at tildele den reformerede fælles fiskeripolitik tilstrækkelige finansielle midler i perioden efter 2013;

 

______________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag  4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d. minder om, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 8. juni 2011 anerkendte behovet for øget samordning med samhørighedspolitikken, understregede, at Den Europæiske Fiskerifond burde anvendes til at støtte mere bæredygtige fangstmetoder i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte samt at bevare marine økosystemer og samtidig være særligt opmærksom på den ikke-industrielle fiskerisektor;

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Det er af største betydning, at miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, hvilket vil kunne fremme målsætninger og mål for Unionens miljøpolitik og Europa 2020-strategien. Målet med FFP er at udnytte de levende marine biologiske ressourcer på en sådan måde, at fiskebestandene genoprettes og opretholdes niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2015. Der skal i FFP indføres en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF bidrage til beskyttelse af det marine miljø som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

(9) Det er af største betydning, at miljøspørgsmål inddrages bedre i FFP, hvilket vil kunne fremme målsætninger og mål for Unionens miljøpolitik og Europa 2020-strategien. Målet med FFP er at udnytte de levende marine biologiske ressourcer på en sådan måde, at bestandene af befiskede arter genoprettes og opretholdes over niveauer, der giver maksimalt bæredygtigt udbytte senest i 2015. Der skal i FFP indføres en forsigtigheds- og økosystembaseret tilgang til fiskeriforvaltningen. Derfor bør EHHF bidrage til beskyttelse af det marine miljø som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11a) Finansieringen bør være som fastlagt i punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af XX/201Z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11b) Enhver finansiering bør ikke tilsidesætte bestemmelserne i forordningen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Opfyldelsen af målene for FFP vil også blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand under EHFF bliver betalt til medlemsstater, som ikke overholder deres forpligtelser i henhold til FFP-reglerne vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer, for eksempel dataindsamling og gennemførelse af kontrolforpligtelser. Desuden er der, hvis disse forpligtelser ikke overholdes, en risiko for, at uantagelige støttemodtagere eller ikke-støtteberettigede operationer ikke vil blive afsløret af medlemsstaterne.

(18) Opfyldelsen af målene for FFP vil også blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand under EHFF bliver betalt til medlemsstater, som ikke overholder deres forpligtelser i henhold til FFP-reglerne vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer, for eksempel dataindsamling, sikring af en effektiv balance mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder og gennemførelse af kontrolforpligtelser. Desuden er der, hvis disse forpligtelser ikke overholdes, en risiko for, at uantagelige støttemodtagere eller ikke-støtteberettigede operationer ikke vil blive afsløret af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I betragtning af hvilket potentiale diversificeringen har for små kystfiskere, og deres afgørende rolle i samfund ved kysterne bør EHFF fremme diversificering ved at støtte virksomhedsopstart og investeringer til ombygning af deres fartøjer, ud over den relevante uddannelse til at opnå erhvervsmæssige færdigheder i det relevante område uden for fiskeriaktiviteter.

I betragtning af hvilket potentiale diversificeringen har for små kystfiskere, og deres afgørende rolle i samfund ved kysterne samt under hensyntagen til de lokale traditioner, bør EHFF fremme diversificering ved at støtte virksomhedsopstart og investeringer til ombygning af deres fartøjer, ud over den relevante uddannelse til at opnå erhvervsmæssige færdigheder i det relevante område uden for fiskeriaktiviteter, og samtidig respektere traditionelle og historiske samfund.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med indførelsen af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren kunne blive mere konkurrencedygtig. Følgelig kan der være et behov for nye erhvervsmuligheder uden for fiskeriaktiviteterne. Derfor bør EHFF støtte diversificering og jobskabelse i fiskersamfund, navnlig ved at støtte virksomhedsopstart og ombygning af fartøjer til maritime aktiviteter uden for fiskeriaktiviteterne for mindre kystfiskerfartøjer. Denne operation forekommer at være hensigtsmæssig, da mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele.

Med indførelsen af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele bør sektoren kunne blive mere konkurrencedygtig og mere bæredygtig. Følgelig kan der være et behov for nye erhvervsmuligheder uden for fiskeriaktiviteterne, samtidig med at traditionelle og historiske samfund respekteres. Derfor bør EHFF støtte diversificering og jobskabelse i fiskersamfund, navnlig ved at støtte virksomhedsopstart og ombygning af fartøjer til maritime aktiviteter uden for fiskeriaktiviteterne for mindre kystfiskerfartøjer. Denne operation forekommer at være hensigtsmæssig, da mindre kystfiskerfartøjer ikke er omfattet af ordningerne med omsættelige fiskekvoteandele.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a) Overkapacitet og overfiskeri er det største problem inden for europæisk fiskeri i dag. Der bør ikke anvendes EHFF-midler til udtagning eller bygning af fartøjer eller til modernisering, som øger et fartøjs fiskerikapacitet og fangstevne. EHFF må ikke støtte overfiskeri.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 40 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40b) Medlemsstater, som ikke opfylder deres dataindsamlings- og datatransmissionsforpligtelser eller undlader at indsende oplysninger om den faktiske størrelse af deres fiskerflåde og fiskerikapacitet, bør straffes med indefrysning og/eller nedsættelse af støtten fra EHFF.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) nye fiskeres indtræden i fiskerierhvervet

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) udvikling af nye erhvervsmæssige færdigheder og livslang læring

c) erhvervsuddannelse og udvikling af nye erhvervsmæssige færdigheder og livslang læring

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De midler, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014‑2020 under delt forvaltning, andrager 5 520 000 000 EUR i nuværende priser i overensstemmelse med den årlige fordeling, der er vist i bilag II.

1. Det vejledende beløb, der er til rådighed til forpligtelser fra EHFF for perioden 2014-2020 under delt forvaltning, andrager 5 520 000 000 EUR i faste 2011-priser i overensstemmelse med den vejledende årlige fordeling, der er vist i bilag II.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. 477 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i artikel 78.

3. Mindst 477 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles kontrol- og håndhævelsesforanstaltninger omhandlet i artikel 78.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. 358 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende dataindsamling omhandlet i artikel 79.

4. Mindst 358 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles foranstaltninger vedrørende dataindsamling omhandlet i artikel 79.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. 45 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, tildeles oplagringsstøtten, der er omhandlet i artikel 72 fra 2014 til 2018 inklusive.

6. Højst 45 000 000 EUR af de midler, der er omhandlet i stk. 1, kan tildeles den oplagringsstøtte, der er omhandlet i artikel 72, fra 2014 til 2018 inklusive.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

1. Det samlede vejledende finansielle referencegrundlag, som dette er defineret i artikel 17 i den interinstitutionelle aftale af xx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning, er for gennemførelsen af programmet i perioden 2014-2020 på 6 567 000 000 EUR i faste 2011-priser.

 

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden med forbehold af bestemmelserne i forordningen om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og den interinstitutionelle aftale af xxx/201z mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et beløb på 1 047 000 000 EUR fra EHFF tildeles foranstaltninger under direkte forvaltning som angivet i afsnit VI, kapitel I og II. Dette beløb omfatter teknisk bistand i henhold til artikel 91.

Et vejledende beløb på 1 047 000 000 EUR i faste 2011-priser tildeles foranstaltninger under direkte forvaltning som angivet i afsnit VI, kapitel I og II. Dette beløb omfatter teknisk bistand i henhold til artikel 91.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) oprettelse af netværk bestående af et eller flere uafhængige videnskabelige organer og fiskere eller en eller flere fiskeriorganisationer

a) oprettelse af netværk bestående af et eller flere uafhængige videnskabelige organer, herunder ngo'er, og fiskere eller en eller flere fiskeriorganisationer, især inden for kystnært småfiskeri

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

udgår

Støtte til ordninger med omsættelige fiskekvoteandele inden for FFP

 

1. For at få fastlagt eller ændret ordninger med omsættelige fiskekvoteandele i henhold til artikel 27 i [forordning om FFP] kan EHFF støtte:

 

a) udformning og udvikling af tekniske og administrative midler, som er nødvendige for oprettelsen eller funktionen af en ordning med omsættelige fiskekvoteandele

 

b) deltagelse af interessenter i udformning og udvikling af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele

 

c) overvågning og evaluering af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele

 

d) forvaltning af ordninger med omsættelige fiskekvoteandele.

 

2. Støtte i henhold til stk. 1, litra a), b) og c), gives kun til offentlige myndigheder. Støtte i henhold til stk. 1, litra d), i denne artikel gives til offentlige myndigheder, juridiske eller fysiske personer eller anerkendte producentorganisationer, der deltager i kollektiv forvaltning af samlede omsættelige fiskekvoteandele i overensstemmelse med artikel 28, stk. 4, i forordningen om fælles fiskeri.

 

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. EHFF yder finansiel støtte til udviklings- og innovationsaktiviteter inden for akvakultur, som gennemføres inden for rammerne af flerårige strategiske programmer udarbejdet af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige analyser og gennemførelse af FFP

a) forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige og socioøkonomiske analyser og gennemførelse af FFP

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. EHFF kan støtte leveringen af videnskabelige ydelser, især projekter i anvendt forskning, som har direkte tilknytning til leveringen af videnskabelige udtalelser og råd, med henblik på vedtagelser af forsvarlige og effektive forvaltningsafgørelser ender FFP.

1. EHFF kan støtte leveringen af videnskabelige ydelser, især projekter i anvendt forskning, som har direkte tilknytning til leveringen af videnskabelige og socioøkonomiske udtalelser og råd, med henblik på vedtagelser af forsvarlige og effektive forvaltningsafgørelser ender FFP.

PROCEDURE

Titel

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordninger (EF) nr. 1198/2006, (EF) nr. 861/2006 og nr. XXX/2011 om integreret havpolitik

Referencer

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

15.12.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

15.12.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

François Alfonsi

6.2.2012

Dato for vedtagelse

18.12.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

3

2

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Gerben-Jan Gerbrandy, Jaroslav Paška, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Gianluca Susta

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER (16.10.2012)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning (EF) nr. XXX/2011 om integreret havpolitik]
(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Ordfører for udtalelse: Veronica Lope Fontagné

KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er Unionens nye instrument til finansiering af den fælles fiskeripolitik (FFP) og af den integrerede havpolitik (IMP) fra 2014-2020.

EHFF hører ind under Europa 2020-strategien og skal bidrage til opnåelsen af EU's fælles mål ved hjælp af tre flagskibsinitiativer: i) et ressourceeffektivt Europa, ii) en innovationsunion og iii) dagsordenen for nye færdigheder og jobs.

EHFF hører ligeledes i større sammenhæng sammen med samhørighedspolitikken, da den har samme mål og prioriteter som de resterende fonde, og dens formål er at fremme en integreret anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Kommissionens forslag til forordning søger at indføre en større social dimension i EHFF. Forordningens tekst indeholder derfor adskillige elementer, der er rettet mod dette aspekt, og hvortil der kan tilføjes andre.

EHFF skal fremme jobskabelse og social samhørighed, navnlig inden for fiskeriafhængige samfund, samtidig med at den muliggør diversificering af aktiviteterne hen imod andre maritime sektorer.

EHFF skal således fremme menneskelig kapital og styrke diversificering ved at gøre det muligt for fiskerne at erhverve de nødvendige færdigheder til at kunne gå i gang med nye aktiviteter, der dukker frem i andre maritime sektorer. Det skal fastslås, at EHFF ligeledes kan finansiere instrumenter og aktiviteter, der er rettet mod at foregribe behovet for de kompetencer, der vil være brug for.

Et andet vigtigt aspekt, som EHFF skal støtte med finansiering, er en forbedring af sundheden og sikkerheden for fiskerne og andre arbejdere i fiskerisektoren gennem investeringer om bord i personlige værnemidler eller i infrastrukturer samt i uddannelse vedrørende sundhed og sikkerhed.

I Kommissionens forslag anerkender EHFF også for første gang den rolle, som ægtefæller – for det meste kvinder – ofte spiller i familievirksomheder inden for fiskeriet. Ægtefællerne vil blandt andet kunne få støtte fra EHFF til uddannelse, navnlig med henblik på at erhverve færdigheder, der har med iværksætteri og virksomhedsforvaltning at gøre. Forslaget skal ligeledes fremme deltagelsen af fiskernes ægtefæller i den sociale dialog samt i den lokalstyrede planlægning.

Den omfatter ligeledes særlig støtte til innovation. Det skal understreges, at denne støtte skal omfatte social innovation, der har til formål at skabe nye løsninger på sociale problemer.

EHFF kan ligeledes anvendes til at styrke den lokale deltagelse i en bæredygtig udvikling af fiskeriområderne, og i den forbindelse er det vigtigt at understrege, at alle interessenter skal være repræsenteret i beslutningstagningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Fiskerisektoren har en meget stor strategisk betydning for den samfundsøkonomiske situation, for forsyningen af fisk til offentligheden og for fødevarebalancen i de forskellige medlemsstater og i Den Europæiske Union som sådan såvel som en væsentlig betydning for kystsamfundenes samfundsøkonomiske velfærd, den lokale udvikling, beskæftigelsen, bevarelse og skabelse af økonomiske aktiviteter og arbejdspladser i tidligere og efterfølgende markedsled, forsyningen af frisk fisk og bevarelsen af de lokale kulturtraditioner.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Anvendelsesområdet for EHHF bør dække støtte til FFP, som omfatter bevaring, forvaltning og udnyttelse af marine, biologiske ressourcer, fersk vand, biologiske ressourcer og akvakultur samt forarbejdning og markedsføring af fiskevarer og akvakulturprodukter, når sådanne aktiviteter udøves på medlemsstaternes område eller i Unionens farvande, herunder sådanne aktiviteter, der udøves af fiskerfartøjer, som fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, eller af EU-fiskerfartøjer eller borgere i medlemsstaterne, jf. dog flagstatens primære ansvar, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede Nationers havretskonvention.

(2) Anvendelsesområdet for EHHF bør dække støtte til FFP, som omfatter bevaring, forvaltning og udnyttelse af levende marine ressourcer, levende ferskvandsressourcer og akvakultur såvel som forarbejdning og markedsføring af fiskevarer og akvakulturprodukter samt økonomiske aktiviteter i de kystsamfund, der er mest afhængige af fiskeri, når sådanne aktiviteter udøves på medlemsstaternes område eller i Unionens farvande, herunder sådanne aktiviteter, der udøves af fiskerfartøjer, som fører et tredjelands flag og er registreret i et tredjeland, eller af EU-fiskerfartøjer eller borgere i medlemsstaterne, jf. dog flagstatens primære ansvar, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 117 i De Forenede Nationers havretskonvention.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Den fremtidige EHFF bør fuldt ud tage hensyn til det ikke-industrielle fiskeris problemer og specifikke behov, i betragtning af at denne type flåde er den, der beskæftiger mest arbejdskraft pr. fangstenhed i EU.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) For at styrke fiskernes tilslutning til Den Fælles Fiskeripolitik (FFP) og derved fremme en korrekt gennemførelse af og en generelt vellykket FFP bør EHFF støtte partnerskaber, samarbejde og dialog mellem videnskabsfolk og fiskere.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Anvendelsesområdet for EHFF bør dække støtte til IMP, som omfatter udvikling og implementering af samordnede operationer og beslutningstagning vedrørende oceaner, have, kystregioner og maritime sektorer og supplerer de forskellige EU-politikker, som berører dem, især de fælles fiskeripolitikker, transport, industri, territorial samhørighed, miljø, energi og turisme. Der bør i forvaltningen af de forskellige sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, Det Keltiske Hav, Biscayabugten og havområdet ud for den iberiske halvø, Middelhavet og Sortehavet sikres, at der skabes den fornødne sammenhæng og integration.

(4) Anvendelsesområdet for EHFF bør dække støtte til IMP, som omfatter udvikling og implementering af samordnede operationer og beslutningstagning vedrørende oceaner, have, kystregioner og maritime sektorer og supplerer de forskellige EU-politikker, som berører dem, især de fælles fiskeripolitikker, transport, industri, territorial samhørighed, miljø, energi og turisme og skabelse af stabil beskæftigelse med dertil hørende rettigheder. Der bør i forvaltningen af de forskellige sektorpolitikker for Østersøen, Nordsøen, Det Keltiske Hav, Biscayabugten og havområdet ud for den iberiske halvø, Middelhavet og Sortehavet sikres, at der skabes den fornødne sammenhæng og integration.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Det skal understreges, at i henhold til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tager Unionen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter i forbindelse med reformen af FFP, IMP og EHFF hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved Europa 2020-strategien blev vedtaget, bør Unionen og medlemsstaterne skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at de fremmer en harmonisk udvikling i Unionen. Navnlig bør ressourcerne koncentreres for at imødekomme målsætninger og mål for Europa 2020, og effektiviteten bør forbedres ved at fokusere mere på resultater. En inddragelse af IMP i den nye EHHF bidrager også til de vigtigste politikmål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse fra 3. marts 2010 om "Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" ("Europa 2020-strategien"), og er på linje med de generelle målsætninger om at øge den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, der er fastsat i traktaten.

(5) I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, hvorved Europa 2020-strategien blev vedtaget, bør Unionen og medlemsstaterne skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at de fremmer en harmonisk udvikling i Unionen. Navnlig bør ressourcerne koncentreres for at imødekomme målsætninger og mål for Europa 2020 med særlig vægt på de målsætninger, der er knyttet til beskæftigelse, fattigdomsbekæmpelse og social udstødelse samt klimaændringer, og effektiviteten bør forbedres ved at fokusere mere på resultater. En inddragelse af IMP i den nye EHHF bidrager også til de vigtigste politikmål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse fra 3. marts 2010 om "Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" ("Europa 2020-strategien"), og er på linje med de generelle målsætninger om at øge den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, der er fastsat i traktaten.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå målsætningerne for FFP, IMP og Europa 2020-strategien, er det nødvendigt at fokusere på et begrænset antal kerneprioriteter, der vedrører fremme af innovation og videnbaseret fiskeri og akvakultur, og som kan fremme bæredygtighed og ressourceeffektivitet inden for fiskeri og akvakultur og øge beskæftigelse og territorial samhørighed ved at frigøre vækst- og jobpotentialet i samfund ved kysterne og inde i landet og udbrede diversificeringen i fiskeriaktiviteter til andre sektorer i den marine økonomi.

(6) For at sikre, at EHFF bidrager til at nå målsætningerne for FFP, IMP og Europa 2020-strategien, er det nødvendigt at fokusere på et begrænset antal kerneprioriteter, der vedrører fremme af bæredygtighed og ressourceeffektivitet i fiskeriet og akvakulturen og fremme beskæftigelsen og økonomisk, social og territorial samhørighed ved at fremme innovation og videnbaseret fiskeri og akvakultur og sikre bæredygtig beskæftigelse, bedre arbejdsvilkår og økonomisk, social og territorial samhørighed ved at frigøre udviklings- og jobpotentialet i samfund ved kysterne og inde i landet og udbrede diversificeringen i fiskeriaktiviteter til andre bæredygtige sektorer i den marine økonomi.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det overordnede mål for den fælles fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter bidrager til langsigtede, bæredygtige miljøforhold, som er nødvendige for økonomisk og social udvikling. Den bør også bidrage til at øge produktiviteten, at sikre en rimelig levestandard i fiskerierhvervet, at skabe stabile markeder, at bevare ressourcerne og at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

(8) Det overordnede mål for den fælles fiskeripolitik er at sikre, at fiskeri- og akvakulturaktiviteter bidrager til langsigtede, bæredygtige miljøforhold, som er nødvendige for økonomisk og social udvikling, med henblik på at sikre en rimelig levestandard i fiskerierhvervet, som skal vende tilbagegangen i mange fiskeriafhængige samfund ved kysterne og inde i landet ved at tillægge fiskeri og fiskerirelaterede aktiviteter større værdi og fremme en diversificering hen imod andre sektorer i den maritime økonomi. Den bør også bidrage til at øge produktiviteten, at skabe stabile markeder, at bevare ressourcerne og at sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Ifølge artikel 50 og 51 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] (i det følgende benævnt FFP-forordningen) bør Unionens finansielle bistand under EHHF gøres betinget af, at medlemsstaterne såvel som operatørerne overholder reglerne i FFP. Sigtet med denne betingelse er at understrege Unionens ansvar med hensyn til i offentlighedens interesse at sikre bevarelsen af marine biologiske ressourcer inden for rammerne af FFP, som fastsat i artikel 3 i TEUF.

(14) Ifølge artikel 50 og 51 i [forordning om den fælles fiskeripolitik] (i det følgende benævnt FFP-forordningen) bør Unionens finansielle bistand under EHHF gøres betinget af, at medlemsstaterne såvel som operatørerne overholder reglerne i FFP. Sigtet med denne betingelse er at understrege Unionens ansvar med hensyn til i offentlighedens interesse at sikre bevarelsen af levende marine ressourcer inden for rammerne af FFP såvel som overholdelsen af de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau og sikring af en passende social beskyttelse, som fastsat i henholdsvis artikel 3 og 9 i TEUF.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Opfyldelsen af målene for FFP vil også blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand under EHFF bliver betalt til medlemsstater, som ikke overholder deres forpligtelser i henhold til FFP-reglerne vedrørende offentlighedens interesse i at bevare marine biologiske ressourcer, for eksempel dataindsamling og gennemførelse af kontrolforpligtelser. Desuden er der, hvis disse forpligtelser ikke overholdes, en risiko for, at uantagelige støttemodtagere eller ikke-støtteberettigede operationer ikke vil blive afsløret af medlemsstaterne.

(18) Opfyldelsen af målene for FFP vil også blive undergravet, hvis Unionens finansielle bistand under EHFF bliver betalt til medlemsstater, som ikke overholder deres forpligtelser i henhold til FFP-reglerne vedrørende offentlighedens interesse i at bevare levende marine ressourcer, for eksempel dataindsamling og gennemførelse af kontrolforpligtelser, herunder arbejdstilsyn, og overholdelse af social- og arbejdsmarkedslovgivningen. Desuden er der, hvis disse forpligtelser ikke overholdes, en risiko for, at uantagelige støttemodtagere eller ikke-støtteberettigede operationer ikke vil blive afsløret af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) For at forbedre samordningen og harmonisere gennemførelsen af de fonde, der yder støtte under samhørighedspolitikken, dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden, og fondene vedrørende udvikling af landdistrikterne, dvs. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og vedrørende hav- og fiskerisektoren, dvs. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), er der fastsat fælles bestemmelser for alle disse fonde (i det følgende benævnt "FSR-fondene") i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]. Ud over denne forordning indeholder EHFF specifikke bestemmelser som følge af særegenhederne i FFP og IMP.

(20) For at forbedre samordningen og harmonisere gennemførelsen af de fonde, der yder støtte under samhørighedspolitikken, dvs. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden, og fondene vedrørende udvikling af landdistrikterne, dvs. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og vedrørende hav- og fiskerisektoren, dvs. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), er der fastsat fælles bestemmelser for alle disse fonde (i det følgende benævnt "FSR-fondene") i [forordning (EU) nr. […] om fælles bestemmelser]. Det er vigtigt at understrege, at fondene kan anvendes som et supplement for på den mest effektive vis at nå prioriteterne i EU's samhørighedspolitik og i Europa 2020-strategien. I den forbindelse fremhæves behovet for synergier mellem EHFF og ESF for at nå de vigtige målsætninger for beskæftigelse og bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse. Ud over denne forordning indeholder EHFF specifikke bestemmelser som følge af særegenhederne i FFP og IMP.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) I betragtning af størrelsen af den kommende EHFF og i lyset af proportionalitetsprincippet fraviger bestemmelserne vedrørende den strategiske planlægning forordningen [om fælles bestemmelser], og derfor bør høringen af interessenterne finde sted mindst to gange i løbet af programmeringsperioden, dog ikke nødvendigvis en gang hvert år, da det vil være en overdreven administrativ og finansiel byrde for både Kommissionen og medlemsstaterne.

(21) I betragtning af størrelsen af den kommende EHFF og i lyset af proportionalitetsprincippet fraviger bestemmelserne vedrørende den strategiske planlægning forordningen [om fælles bestemmelser], og derfor bør høringen af interessenterne finde sted mindst tre gange i løbet af programmeringsperioden, dog ikke nødvendigvis en gang hvert år, da det vil være en overdreven administrativ og finansiel byrde for både Kommissionen og medlemsstaterne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Unionens indsats bør supplere medlemsstaternes indsats eller søge at støtte denne indsats. For at sikre en betydelig værditilvækst bør partnerskabet mellem Kommissionen og medlemsstaterne styrkes gennem arrangementer med deltagelse af forskellige typer af partnere under fuld hensyntagen til medlemsstaternes institutionelle kompetencer. Der bør især lægges vægt på at sikre en passende repræsentation af kvinder og minoritetsgrupper. Dette partnerskab vedrører regionale, lokale og andre offentlige myndigheder samt andre relevante organer, herunder dem, som er ansvarlige for miljøet og for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, arbejdsmarkedets parter og andre kompetente organer. De berørte partnere bør inddrages i forberedelsen af partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmeringen.

(22) For at sikre en betydelig værditilvækst bør partnerskabet mellem Kommissionen, myndighederne i medlemsstaterne og forskellige typer af partnere styrkes gennem arrangementer med deltagelse af disse aktører, herunder de berørte arbejdsmarkedsparter, under fuld hensyntagen til medlemsstaternes institutionelle kompetencer. Dette partnerskab vedrører regionale, lokale og andre offentlige myndigheder samt andre relevante organer, herunder dem, som er ansvarlige for miljøet og for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, arbejdsmarkedets parter, fiskerisektoren og andre kompetente organer. I betragtning af de særlige forhold i fiskerisektoren skal der sikres deltagelse af økonomiske og sociale partnere, der repræsenterer de forskellige undersektorer og territoriale niveauer, forskningsorganisationer samt nationale og regionale netværk af lokale aktionsgrupper inden for fiskerisektoren (FLAG). Der bør især lægges vægt på at sikre en passende repræsentation af kvinder og minoritetsgrupper. De berørte partnere bør inddrages i forberedelsen af partnerskabsaftaler samt i forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmeringen.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) På linje med målet om forenkling bør alle aktiviteter under EHFF, som falder ind under delt forvaltning, herunder kontrol og dataindsamling, have form af ét enkelt operationelt program pr. medlemsstat i overensstemmelse med dets nationale struktur. Programmeringen skal omfatte perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2020. Hver medlemsstat bør udarbejde et enkelt operationelt program. Hvert program bør fastlægge en strategi til opfyldelse af målene for Unionens prioriteter for EHFF og en udvælgelse af foranstaltninger. Programmeringen bør være indrettet efter Unionens prioriteter, men være tilpasset den nationale kontekst og supplere andre af Unionens politikker, især politikken vedrørende udvikling af landdistrikter og samhørighedspolitikken.

(26) På linje med målet om forenkling bør alle aktiviteter under EHFF, som falder ind under delt forvaltning, herunder kontrol og dataindsamling, have form af ét enkelt operationelt program pr. medlemsstat i overensstemmelse med dets nationale struktur. Programmeringen skal omfatte perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2020. Hver medlemsstat bør udarbejde et enkelt operationelt program. Hvert program bør fastlægge en strategi til opfyldelse af målene for Unionens prioriteter for EHFF og en udvælgelse af foranstaltninger. Programmeringen bør være indrettet efter Unionens prioriteter, men være tilpasset den nationale kontekst og supplere andre af Unionens politikker, især politikken vedrørende udvikling af landdistrikter og den økonomiske, sociale og territoriale samhørighedspolitik.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) For at øge fiskeriets konkurrenceevne og økonomiske resultater er det afgørende at fremme innovation og iværksætteri. Derfor bør EHFF støtte innovative operationer og virksomhedsudvikling.

(31) For at øge fiskeriets konkurrenceevne og økonomiske resultater er det afgørende at fremme innovation herunder social innovation, og iværksætteri. Derfor bør EHFF støtte innovative operationer og virksomhedsudvikling.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a) Som følge af de seneste års økonomiske turbulens på grund af finanskrisen oplever mange unge vanskeligheder ved at opnå tilstrækkelig finansiering til at kunne gå ind i fiskerierhvervet. Derfor bør EHFF-støtte også sigte mod at hjælpe unge med at gå ind i fiskerierhvervet ved for eksempel at bidrage til førstegangsvirksomhedsetablering.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og økonomiske resultater for fiskeri og maritime aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte livslang læring, samarbejde mellem videnskabsfolk og fiskere ved at fremme udbredelsen af viden og tilbyde rådgivning, der kan være med til at forbedre operatørernes overordnede resultater og konkurrenceevne.

(32) Investering i menneskelig kapital er også afgørende for at kunne øge konkurrenceevnen og økonomiske resultater for fiskeri og maritime aktiviteter. Derfor bør EHFF støtte foranstaltninger til at sikre adgang til erhvervsuddannelse, grunduddannelse og livslang læring af høj kvalitet, støtte tilgangen af unge til fiskerierhvervet og samarbejde mellem videnskabsfolk og fiskere ved at fremme udbredelsen af viden og tilbyde rådgivning, der kan være med til at forbedre operatørernes overordnede resultater, konkurrenceevne og økonomiske bæredygtighed.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a) EHHF bør støtte en bæredygtig nærforvaltning af fiskeriet samt udvikling af kystsamfundene.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) I erkendelse af betydningen af den rolle, som ægtefæller til selvstændige fiskere spiller inden for kystfiskeri af mindre omfang, bør EHFF støtte uddannelse og netværk, som kan bidrage til deres erhvervsmæssige udvikling og give dem midler, så de bedre bliver i stand til at udføre d