MIETINTÖ muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]

7.8.2013 - (COM(2013)0245 – C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)) - ***I

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Alain Cadec


LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]

(COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0804) ja muutetun ehdotuksen (COM(2013)0245),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 42 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 ja 188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194 artiklan 2 kohdan ja 195 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0108/2013),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. toukokuuta 2013 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 ja 37 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0282/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. muistuttaa korostaneensa 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa, että kalavarat ovat koko maailman elintarviketurvan kannalta olennainen julkishyödyke; huomauttaa, että kalastus ja vesiviljely sekä niihin liittyvät toiminnot ovat usein pääasiallinen elinkeinon ja kestävän työllisyyden lähde rannikko- ja saaristoalueilla sekä syrjäisimmillä alueilla; palauttaa mieliin myös katsoneensa, että yhteiselle kalastuspolitiikalle (YKP) on myönnettävä riittävästi rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle, jotta saavutetaan uudistetun YKP:n keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet (vakaa, kestävä ja elinkelpoinen kalastusala), helpotetaan kalakantojen elvyttämistä ja tarkastellaan kalastustoiminnan vähentämiseen liittyviä sosiaalisia näkökulmia;

 

______________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 ja 188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194 artiklan 2 kohdan ja 195 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 ja 188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194 artiklan 2 kohdan, 195 artiklan 2 kohdan ja 349 artiklan,

Perustelu

SEUT-sopimuksen 349 artikla on syytä mainita yhtenä oikeusperustana syrjäisimpien alueiden erityisjärjestelmän huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Kalatalousalalla on strateginen merkitys sosioekonomiselle tilanteelle, kalastustuotteiden yleiselle saatavuudelle ja elintarviketasapainolle jäsenvaltioissa ja unionissa, ja se vaikuttaa huomattavasti rannikkoyhteisöjen sosioekonomiseen hyvinvointiin, paikalliseen kehitykseen, työllisyyteen, taloudellisen toiminnan ja työpaikkojen ylläpitoon ja luomiseen toiminnan kaikissa vaiheissa, tuorekalan saatavuuteen sekä paikallisten kulttuuriperinteiden säilymiseen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava YKP:n tuki, joka ulottuu meren ja makean veden elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, hoitoon ja hyödyntämiseen ja vesiviljelyyn sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen, jos kyseistä toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden alueella tai unionin vesillä, myös kolmansien maiden lipun alla purjehtivien ja niissä rekisteröityjen kalastusalusten toimesta, tai jos sitä harjoittavat unionin kalastusalukset tai jäsenvaltioiden kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan määräykset.

(2) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava YKP:n tuki, joka ulottuu meren ja makean veden elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen, hoitoon ja kestävään hyödyntämiseen ja vesiviljelyyn sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen, jos kyseistä toimintaa harjoitetaan jäsenvaltioiden alueella tai unionin vesillä tai jos sitä harjoittavat unionin kalastusalukset tai jäsenvaltioiden kansalaiset, lippuvaltion ensisijaista vastuuta rajoittamatta ja ottaen huomioon Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 117 artiklan määräykset.

Perustelu

EMKR:n tehtävänä ei ole tukea muita kuin eurooppalaisia kalastusaluksia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Olisi painotettava, että YKP on elintarvikealaa koskeva politiikan ala, mikä oikeuttaa julkisen intervention EMKR:n kautta, jotta voidaan varmistaa unionin kansalaisten elintarviketurva.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b) EMKR:ssä olisi otettava täysimääräisesti huomioon syrjäisimpien alueiden erityistilanne SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisesti. Syrjäisimpien alueiden sijainti ja kalastusalan erikoislaatuisuus näillä alueilla edellyttävät, että YKP:tä ja siihen liittyviä rahastoja ja erityisesti EMKR:ää olisi mukautettava näiden muusta unionista huomattavasti poikkeavien alueiden erikoislaatuisuuteen, rajoituksiin, lisäkustannuksiin ja realiteetteihin. Tämän vuoksi niitä varten olisi voitava hyväksyä erityistoimenpiteitä.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 c) Tulevassa EMKR:ssä olisi otettava huomioon kokonaisuudessaan pienimuotoisen kalastuksen ongelmat ja erityistarpeet ja pidettävä mielessä, että pienimuotoista kalastusta harjoittavat laivastot työllistävät eniten ihmisiä saalisyksikköä kohden unionissa.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Yhteisen kalastuspolitiikan onnistuminen riippuu valvontaa, tarkastamista ja täytäntöönpanon valvontaa koskevasta tehokkaasta järjestelmästä sekä luotettavista ja kattavista tiedoista, jotka ovat käytettävissä niin tieteellisiä lausuntoja kuin täytäntöönpanoa ja valvontaa varten; sen vuoksi näitä toimintalinjoja olisi tuettava EMKR:stä.

(3) Yhteisen kalastuspolitiikan onnistuminen riippuu valvontaa, tarkastamista, työsuojelutarkastukset mukaan luettuina, ja täytäntöönpanon valvontaa koskevasta tehokkaasta järjestelmästä sekä luotettavista ja kattavista tiedoista, jotka ovat käytettävissä niin tieteellisiä lausuntoja kuin täytäntöönpanoa ja valvontaa varten; sen vuoksi näitä toimintalinjoja olisi tuettava EMKR:stä.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Jotta voidaan lisätä kalastajien omaa vastuuta YKP:stä ja samalla parantaa sen asianmukaista täytäntöönpanoa ja yleistä menestystä, EMKR:stä olisi tuettava tutkijoiden ja kalastajien välistä kumppanuutta, yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava yhdennettyyn meripolitiikkaan myönnettävä tuki, joka ulottuu koordinoitujen toimien ja päätöksenteon kehittämiseen ja täytäntöönpanoon valtamerten, merten, rannikkoalueiden ja merielinkeinojen suhteen täydentäen näihin vaikuttavia EU:n eri politiikanaloja, joita ovat erityisesti yhteinen kalastuspolitiikka, liikenne, teollisuus, alueellinen koheesio, ympäristö, energia ja matkailu. Olisi varmistettava, että eri alojen toimintalinjoja hallinnoidaan johdonmukaisesti ja yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian niemimaan rannikon sekä Välimeren ja Mustanmeren alueilla.

(4) EMKR:n piiriin olisi kuuluttava yhdennettyyn meripolitiikkaan myönnettävä tuki, joka ulottuu koordinoitujen toimien ja päätöksenteon kehittämiseen ja täytäntöönpanoon valtamerten, merten, rannikkoalueiden ja merielinkeinojen suhteen täydentäen näihin vaikuttavia EU:n eri politiikanaloja, joita ovat erityisesti yhteinen kalastuspolitiikka, liikenne, teollisuus, alueellinen koheesio, ympäristö, energia ja matkailu, jotka ovat aloja, joilla on edistettävä tieteellistä tutkimusta, ammatillisia taitoja ja koulutusta. Olisi varmistettava, että eri alojen toimintalinjoja hallinnoidaan johdonmukaisesti ja yhtenäisesti Itämeren, Pohjanmeren, Kelttienmeren, Biskajanlahden ja Iberian niemimaan rannikon sekä Välimeren ja Mustanmeren alueilla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Unionin olisi otettava huomioon YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja EMKR:n uudistukseen liittyvän politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteutuksessa korkea työllisyysasteen edistäminen, riittävän sosiaalisen suojelun takaaminen, sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset SEUT- sopimuksen 9 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä, joiden myötä Eurooppa 2020 -strategia hyväksyttiin, unionin ja jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia ja edistettävä samalla unionin sopusointuista kehitystä. Voimavaroja olisi keskitettävä erityisesti Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen, ja vaikuttavuutta olisi parannettava kiinnittämällä enemmän huomiota tuloksiin. Yhdennetyn meripolitiikan sisällyttäminen uuteen EMKR:ään edistää myös 3 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ’Eurooppa 2020 -strategia’, esitettyjen tärkeimpien poliittisten tavoitteiden saavuttamista ja on linjassa perussopimuksessa vahvistettujen, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion lisäämistä koskevien yleisten tavoitteiden kanssa.

(5) Kuten todetaan 17 päivänä kesäkuuta 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä, joiden myötä Eurooppa 2020 -strategia hyväksyttiin, unionin ja jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia ja edistettävä samalla unionin sopusointuista kehitystä. Voimavaroja olisi keskitettävä erityisesti Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen siten, että erityisesti olisi korostettava työllisyyteen sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviä tavoitteita. Lisäksi vaikuttavuutta olisi parannettava kiinnittämällä enemmän huomiota tuloksiin. Yhdennetyn meripolitiikan sisällyttäminen uuteen EMKR:ään edistää myös 3 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia”, jäljempänä ’Eurooppa 2020 -strategia’ esitettyjen tärkeimpien poliittisten tavoitteiden saavuttamista ja on linjassa perussopimuksessa vahvistettujen, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion lisäämistä koskevien yleisten tavoitteiden kanssa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, on tarpeen keskittyä rajoitettuun määrään keskeisiä prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja tietämykseen perustuvan kalastuksen ja vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja resurssitehokkaan kalastuksen ja vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden ja alueellisen koheesion lisäämiseen vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja työllisyyspotentiaali ja edistämällä kalastustoimintojen monipuolistamista muille meritalouden aloille.

(6) Jotta varmistetaan, että EMKR edistää YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, on kartoitettava keskeisiä prioriteetteja, jotka liittyvät innovointiin ja tietämykseen perustuvan kalastuksen ja vesiviljelyn kannustamiseen, kestävän ja resurssitehokkaan kalastuksen ja vesiviljelyn edistämiseen sekä työllisyyden ja alueellisen koheesion lisäämiseen vapauttamalla rannikoilla ja sisämaassa sijaitsevien kalastusyhteisöjen kasvu- ja työllisyyspotentiaali ja edistämällä kalastustoimintojen monipuolistamista muille meritalouden aloille.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) EMKR:llä olisi parannettava kalastustoiminnasta riippuvaisten henkilöiden elintasoa takaamalla kalastajille paremmat työnormit siten, että varmistetaan työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön sekä työehtosopimusten määräysten noudattaminen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Kalastusalan eri sidosryhmiin kohdistuvien EMKR:n erityisrahoitustoimenpiteiden soveltamiseen liittyvien sekaannusten ja vaikutusten estämiseksi olisi syytä erottaa selkeästi toisistaan laivanvarustaja ja palkattu kalastaja ILO:n yleissopimuksen nro 188 mukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä tavoitteena on taata, että kalastus- ja vesiviljelytoiminnalla luodaan taloudellisen ja sosiaalisen kehittymisen kannalta tarpeelliset pitkäaikaiset kestävät ympäristöedellytykset. Lisäksi sen avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, helpottaa kohtuullisen elintason saavuttamista kalastusalalla ja edistää markkinoiden vakautta sekä turvata kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

(8) Yhteisen kalastuspolitiikan yleisenä tavoitteena on taata, että kalastus- ja vesiviljelytoiminnalla edesautetaan kestävää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöalan kehitystä pitkällä aikavälillä. Lisäksi sen avulla olisi voitava parantaa tuottavuutta, helpottaa kohtuullisen elintason saavuttamista kalastusalalla ja edistää markkinoiden vakautta sekä turvata kalavarojen saatavuus ja se, että tarjonta kohtaa kuluttajat kohtuullisin hinnoin.

Perustelu

Taloutta, sosiaalisia kysymyksiä ja ympäristöasioita koskevia pilareita ei pidä asettaa tärkeysjärjestykseen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin YKP:hen, jossa olisi pyrittävä saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. YKP:n tavoitteena on meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen sillä tavoin, että kalavarat saadaan palautettua kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle tasolle viimeistään vuonna 2015 ja säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon olisi YKP:ssä sovellettava ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n olisi edistettävä meriympäristön suojelua siten kuin siitä säädetään yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/56/EY.

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin YKP:hen, jossa olisi pyrittävä saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. YKP:n tavoitteena on meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen sillä tavoin, että kalavarat saadaan palautettua kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle tasolle mahdollisuuksien mukaan vuoteen 2015 mennessä ja joka tapauksessa vuonna 2020, ja säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon olisi YKP:ssä sovellettava kestävän kehityksen tasapainoista lähestymistapaa kalastuksen suunnittelun, hyödyntämisen ja hoidon avulla siten, että otetaan huomioon nykyiset sosiaaliset pyrkimykset ja tarpeet vaarantamatta kuitenkaan etuja, joita tulevien sukupolvien olisi voitava saada meriekosysteemeistä peräisin olevista hyödykkeistä ja palveluista. Tämän vuoksi EMKR:n olisi edistettävä meriympäristön suojelua siten kuin siitä säädetään yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/56/EY.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) EMKR:stä rahoitettavien toimien olisi oltava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 ja 41 artiklan mukaisia, sillä näissä artikloissa viitataan tasapainoiseen lähestymistapaan työoikeuden soveltamisen ja ammatillisen koulutuksen tehokkaan koordinoinnin välillä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Tämän asetuksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon toimintaohjelmista rahoitettavien toimien laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja merialojen kehittämisessä kohdatut rakenteelliset ongelmat sekä jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset resurssit. Näin ollen kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla myöntämällä tärkeisiin prioriteetteihin keskitettyä monivuotista rahoitustukea, joten unioni voi hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Perussopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(10) Tämän asetuksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon toimintaohjelmista rahoitettavien toimien laajuus ja vaikutukset, kalatalous-, vesiviljely- ja merialojen kehittämisessä kohdatut rakenteelliset ongelmat sekä jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset resurssit. Näin ollen kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla myöntämällä tärkeisiin prioriteetteihin keskitettyä monivuotista rahoitustukea, joten unioni voi hyväksyä toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Perussopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan menojen rahoittamisen yhdestä rahastosta eli EMKR:stä olisi vastattava yksinkertaistamisen sekä kyseisten politiikkojen yhtenäistämisen tarpeeseen. Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan hallinnoinnin laajentamisen yhteisiin markkinajärjestelyihin, syrjäisimmille alueille maksettavat korvaukset, valvonta ja tiedonkeruutoimet mukaan lukien, pitäisi edelleen edistää yksinkertaistamista ja vähentää niin komission kuin jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta sekä lisätä myönnettävän tuen johdonmukaisuutta ja tehokkuutta.

(11) Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan menojen rahoittamisen yhdestä rahastosta eli EMKR:stä olisi vastattava yksinkertaistamisen sekä kyseisten politiikkojen yhtenäistämisen tarpeeseen. Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan hallinnoinnin laajentamisen yhteisiin markkinajärjestelyihin, syrjäisimmille alueille maksettavat korvaukset, valvonta ja tiedonkeruu sekä tiedonhallinta mukaan lukien, pitäisi edelleen edistää yksinkertaistamista ja vähentää niin komission kuin jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta sekä lisätä myönnettävän tuen johdonmukaisuutta ja tehokkuutta.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 a) Rahoituksen olisi oltava budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta XX/201Z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdassa vahvistetun määritelmän mukainen.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 b) Rahoituksella ei saisi rajoittaa vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen säännösten ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan menot olisi rahoitettava unionin talousarviosta yhden rahaston eli EMKR:n kautta joko suoraan tai yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan hallinnoinnin puitteissa. Yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia ei pitäisi soveltaa ainoastaan toimenpiteisiin, joilla tuetaan kalastusta, vesiviljelyä tai paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita, vaan myös yhteisiin markkinajärjestelyihin sekä syrjäisimmille alueille maksettaviin korvauksiin sekä valvonta- ja tiedonkeruutoimiin. Suoraa hallinnointia olisi sovellettava tieteelliseen neuvontaan, alueellisille kalastusjärjestöille maksettaviin vapaaehtoisiin rahoitusosuuksiin, neuvoa-antaviin toimikuntiin ja yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanotoimiin. Olisi täsmennettävä toimenpiteet, joita EMKR:stä voidaan rahoittaa.

(12) Yhteisen kalastuspolitiikan ja yhdennetyn meripolitiikan menot olisi rahoitettava unionin talousarviosta yhden rahaston eli EMKR:n kautta joko suoraan tai yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavan hallinnoinnin puitteissa. Yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia ei pitäisi soveltaa ainoastaan toimenpiteisiin, joilla tuetaan kalastusta, vesiviljelyä tai paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita, vaan myös kaupanpitämis- ja jalostustoimenpiteisiin sekä syrjäisimmille alueille maksettaviin korvauksiin sekä valvonta- ja tiedonkeruutoimiin. Suoraa hallinnointia olisi sovellettava tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin suunnitelmiin, varastointitukeen, tieteelliseen neuvontaan, alueellisille kalastusjärjestöille maksettaviin vapaaehtoisiin rahoitusosuuksiin, neuvoa-antaviin toimikuntiin ja yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanotoimiin. Olisi täsmennettävä toimenpiteet, joita EMKR:stä voidaan rahoittaa.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että tuottajaorganisaatioilla on tasavertaiset toimintaedellytykset kaikkialla Euroopan unionissa ja että tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatimisen ja varastointituen rahoitukseen sovelletaan suoraa hallinnointia.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) [Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen], jäljempänä ’YKP-asetus’, 50 ja 51 artiklan mukaisesti EMKR:stä maksettavan unionin rahoitustuen saamisen ehtona olisi oltava, että niin jäsenvaltiot kuin toimijat noudattavat YKP:n sääntöjä. Tämän ehdollisuuden on tarkoitus heijastaa unionin vastuuta varmistaa yleisen edun nimissä meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen osana YKP:tä, kuten SEUT-sopimuksen 3 artiklassa määrätään.

(14) [Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen], jäljempänä ’YKP-asetus’, 50 ja 51 artiklan mukaisesti EMKR:stä maksettavan unionin rahoitustuen saamisen ehtona olisi oltava, että niin jäsenvaltiot kuin toimijat noudattavat YKP:n sääntöjä. Tämän ehdollisuuden on tarkoitus heijastaa unionin vastuuta varmistaa yleisen edun nimissä meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen osana YKP:tä sekä varmistaa niiden vaatimusten noudattaminen, jotka liittyvät korkean työllisyystason edistämiseen ja riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, kuten SEUT-sopimuksen 3 ja 9 artiklassa määrätään.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi, jos EMKR:n mukaista unionin rahoitustukea maksettaisiin toimijoille, jotka eivät ex ante noudata meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää yleistä etua koskevia vaatimuksia. Sen vuoksi tukea voitaisiin maksaa ainoastaan toimijoille, jotka eivät tietyn ajanjakson aikana ennen tukihakemuksen jättämistä osallistuneet laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2874/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 40 artiklan 3 kohdassa vahvistettuun unionin IUU-alusluetteloon kuuluvien kalastusalusten toimintaan tai hallinnointiin taikka olleet tällaisten kalastusalusten omistajia ja jotka eivät ole syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan tai yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen tai muihin YKP:n sääntöjen rikkomisiin, jotka erityisesti vaarantavat asianomaisten kantojen kestävyyden ja uhkaavat vakavasti meren elollisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina.

(15) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi, jos EMKR:n mukaista unionin rahoitustukea maksettaisiin toimijoille, jotka eivät ex ante noudata meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää yleistä etua koskevia vaatimuksia. Sen vuoksi ehtona olisi oltava, että tukea voitaisiin maksaa ainoastaan toimijoille, jotka eivät tietyn ajanjakson aikana ennen tukihakemuksen jättämistä osallistuneet laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 40 artiklan 3 kohdassa vahvistettuun unionin IUU-alusluetteloon kuuluvien kalastusalusten toimintaan tai hallinnointiin taikka olleet tällaisten kalastusalusten omistajia taikka osallistuneet asetuksen (EY) N:o 1005/2008 33 artiklassa tarkoitettujen yhteistyöhön osallistumattomien maiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten toimintaan tai hallinnointiin taikka olleet tällaisten kalastusalusten omistajia. Vastaavasti ehtona olisi oltava, että tukea voitaisiin maksaa ainoastaan toimijoille, jotka eivät ole syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan tai yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vakavaan rikkomukseen tai muihin YKP:n sääntöjen rikkomisiin, jotka erityisesti vaarantavat asianomaisten kantojen kestävyyden ja uhkaavat vakavasti meren elollisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) YKP:n sääntöjä rikkoviin tuensaajiin olisi sovellettava tukikelpoisuusedellytysten noudattamatta jättämiselle vahvistettuja seuraamuksia. Tukikelvottomien menojen määrän määrittämiseksi olisi otettava huomioon tuensaajan YKP:n sääntöjen suhteen toteuttaman laiminlyönnin vakavuus, YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämisestä saatu taloudellinen hyöty tai EMKR:n rahoitusosuuden merkitys tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

(17) YKP:n sääntöjä rikkoviin tuensaajiin olisi sovellettava tukikelpoisuusedellytysten noudattamatta jättämiselle vahvistettuja seuraamuksia. Tukikelvottomien menojen määrän määrittämiseksi olisi otettava huomioon tuensaajan YKP:n sääntöjen suhteen toteuttaman laiminlyönnin vakavuus (laajuus, kesto ja toistuvuus mukaan luettuina), YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämisestä saatu taloudellinen hyöty tai EMKR:n rahoitusosuuden merkitys tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

Perustelu

Tuensaajan sääntöjen noudattamatta jättämisen vakavuuden määrittävät useat tekijät: sen vakavuusaste, laajuus, kesto ja toistuvuus.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista unionin rahoitustukea maksettaisiin jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, kuten tiedonkeruuta ja valvontavelvoitteiden täytäntöönpanoa. Kyseisten velvollisuuksien noudattamatta jättämiseen liittyy lisäksi riski siitä, että jäsenvaltiot eivät havaitse tuensaajia tai toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia.

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista unionin rahoitustukea maksettaisiin jäsenvaltioille, jotka eivät noudata YKP:n perusasetuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaisia velvollisuuksiaan varmistaa kalastuslaivaston ja kalastusmahdollisuuksien välinen tasapaino tai meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, kuten tiedonkeruuta ja valvontavelvoitteiden täytäntöönpanoa. Kyseisten velvollisuuksien noudattamatta jättämiseen liittyy lisäksi riski siitä, että jäsenvaltiot eivät havaitse tuensaajia tai toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Varotoimenpiteinä olisi sääntöjenvastaisten maksujen estämiseksi sekä jäsenvaltioiden kannustamiseksi noudattamaan YKP:n sääntöjä tai vaatimaan tuensaajaa noudattamaan niitä, sovellettava sekä maksujen määräajan kulumisen keskeyttämistä että maksatuksen keskeyttämistä, jotka ovat peruuttamattomia toimenpiteitä. Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi rahoitusoikaisuja, joilla on lopullisia ja peruuttamattomia seurauksia, olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin toimiin suoraan liittyviin menoihin, joiden aikana YKP:n sääntöjä on jätetty noudattamatta.

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Koordinoinnin parantamiseksi ja koheesiopoliittista tukea antavien rahastojen eli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi maaseudun kehittämiseen tukea antavan rahaston eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja meri- ja kalatalousalalle tukea antavan rahaston eli Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kanssa, on [yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (EU) N:o […]] vahvistettu kaikkia näitä rahastoja, jäljempänä ’yhteisen strategiakehyksen rahastot’, koskevat yhteiset säännökset. Mainitun asetuksen lisäksi EMKR sisältää erityisiä säännöksiä YKP:n ja yhdennetyn meripolitiikan erityispiirteiden vuoksi.

(20) Koordinoinnin parantamiseksi ja koheesiopoliittista tukea antavien rahastojen eli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston täytäntöönpanon yhdenmukaistamiseksi maaseudun kehittämiseen tukea antavan rahaston eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja meri- ja kalatalousalalle tukea antavan rahaston eli Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kanssa, on [yleisistä säännöksistä annetussa asetuksessa (EU) N:o […]] vahvistettu kaikkia näitä rahastoja, jäljempänä ’yhteisen strategiakehyksen rahastot’, koskevat yhteiset säännökset. Olisi myös korostettava, että rahastoja voidaan käyttää myös täydentävästi, jotta voidaan saavuttaa tehokkaammin unionin koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 ‑strategian painopisteiden tavoitteet. Näin ollen olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että EMKR:n ja ESR:n välillä tarvitaan synergiaa, jotta saavutetaan työllisyyteen ja köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen liittyvät keskeiset tavoitteet. Mainitun asetuksen lisäksi EMKR sisältää erityisiä säännöksiä YKP:n ja yhdennetyn meripolitiikan erityispiirteiden vuoksi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Unionin toimien olisi oltava jäsenvaltioiden toimia täydentäviä tai niillä olisi pyrittävä edistämään viimeksi mainittuja toimia. Merkittävän lisäarvon saamiseksi komission ja jäsenvaltioiden välistä kumppanuutta olisi lujitettava erityyppisten kumppanien osallistumista koskevilla järjestelyillä ottaen tarkoin huomioon jäsenvaltioiden institutionaaliset valtuudet. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä naisten ja vähemmistöryhmien asianmukaisen edustuksen varmistamiseen. Tämä kumppanuus koskee alueellisia, paikallisia ja muita viranomaisia sekä muita asiaan kuuluvia elimiä, mukaan lukien ympäristöasioista sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat viranomaiset, talouselämän edustajat ja työmarkkinaosapuolet sekä muut toimivaltaiset elimet. Asianomaiset kumppanit olisi otettava mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

(22) Merkittävän lisäarvon saamiseksi komission, jäsenvaltioiden viranomaisten sekä erityyppisten kumppanien välistä kumppanuutta olisi lujitettava näiden toimijoiden, myös asianomaisten työmarkkinaosapuolien, osallistumista koskevilla järjestelyillä ottaen tarkoin huomioon jäsenvaltioiden institutionaaliset valtuudet. Tämä kumppanuus koskee alueellisia, paikallisia ja muita viranomaisia sekä muita asiaan kuuluvia elimiä, mukaan lukien ympäristöasioista sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavat viranomaiset, talouselämän edustajat ja työmarkkinaosapuolet, kalastusala sekä muut toimivaltaiset elimet. Kalastusalan erityisluonteen takia olisi säädettävä siitä, että varmistetaan eri toimialoja ja alueellisia yksiköitä edustavien talouselämän edustajien ja työmarkkinaosapuolten, tieteellisten tutkimuselinten sekä paikallisia kalastusalan toimintaryhmiä edustavien kansallisten ja alueellisten verkostojen osallistuminen. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä naisten ja vähemmistöryhmien asianmukaisen edustuksen varmistamiseen. Asianomaiset kumppanit olisi otettava mukaan kumppanuussopimusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Komission olisi vahvistettava jäsenvaltioiden käytettävissä olevien maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen jakautuminen käyttäen objektiivisia ja avoimia perusteita. Näihin perusteisiin olisi kuuluttava aiemmat määrärahat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti ja aiempi kulutus neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 mukaisesti.

(24) Komission olisi vahvistettava jäsenvaltioiden käytettävissä olevien maksusitoumusmäärärahojen vuotuinen jakautuminen käyttäen objektiivisia ja avoimia perusteita. Näihin perusteisiin olisi kuuluttava tiedot aiemmista määrärahoista neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti ja aiempi kulutus neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 mukaisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Eräiden ennakkoehtojen täyttyminen on YKP:n yhteydessä äärimmäisen tärkeää, erityisesti siltä osin kuin on kyse vesiviljelyä koskevan monivuotisen kansallisen strategiasuunnitelman toimittamisesta sekä osoitetuista hallinnollisista valmiuksista täyttää kalastuksenhoitoa koskevat tietovaatimukset ja varmistaa valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan unionin järjestelmän täytäntöönpano.

(25) Eräiden ennakkoehtojen täyttyminen on YKP:n yhteydessä äärimmäisen tärkeää, erityisesti siltä osin kuin on kyse vesiviljelyä koskevan monivuotisen kansallisen strategiasuunnitelman toimittamisesta sekä osoitetuista hallinnollisista valmiuksista täyttää kalastuksenhoitoa koskevat tietovaatimukset ja varmistaa valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan unionin järjestelmän täytäntöönpano sekä varmistaa työoloja koskevan unionin lainsäädännön soveltaminen erityisesti työterveyden ja -turvallisuuden sekä koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen aloilla.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Yksinkertaistamistavoitteen mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka kuuluvat yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin piiriin, valvonta ja tiedonkeruu mukaan lukien, olisi toteutettava kutakin jäsenvaltiota koskevan yhtenäisen toimintaohjelman muodossa jäsenvaltion kansallisten rakenteiden mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisen kauden. Kunkin jäsenvaltion olisi valmisteltava yksi toimintaohjelma. Kussakin ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia EMKR:ää koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin prioriteettien mukaista kansalliseen toimintaympäristöön mukautettuna ja täydennettävä muita unionin toimintalinjoja, erityisesti maaseudun kehittämispolitiikkaa ja koheesiopolitiikkaa.

(26) Yksinkertaistamistavoitteen mukaisesti kaikki EMKR:n toimet, jotka kuuluvat yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin piiriin, valvonta ja tiedonkeruu mukaan lukien, olisi toteutettava kutakin jäsenvaltiota koskevan yhtenäisen toimintaohjelman muodossa jäsenvaltion kansallisten rakenteiden mukaisesti. Ohjelmasuunnittelu kattaa 1 päivän tammikuuta 2014 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisen kauden. Kunkin jäsenvaltion olisi valmisteltava yksi toimintaohjelma. Kussakin ohjelmassa olisi täsmennettävä strategia EMKR:ää koskeviin unionin prioriteetteihin liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimenpiteiden valinta. Ohjelmasuunnittelun olisi oltava unionin prioriteettien mukaista kansalliseen ja alueelliseen toimintaympäristöön sekä erityisesti syrjäisimpien alueiden erityispiirteisiin mukautettuna ja täydennettävä muita unionin toimintalinjoja, mutta siinä olisi säilytettävä nykyinen hallinta- ja valvontajärjestelmä, jotta vältytään lisäkustannuksilta ja ohjelmien täytäntöönpanon viiveiltä.

Perustelu

Nykyisen hallinta- ja valvontajärjestelmän säilyttäminen, kuten esimerkiksi rakennerahastojen tapauksessa mutta toisin kuin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston yhteydessä, auttaisi välttymään tietojärjestelmien muuttamiseen liittyviltä lisäkustannuksilta ja ajan käyttämiseltä ohjeiden ja muiden hallinnollisten menettelyjen mukauttamiseen, joka viivästyttäisi ohjelman täytäntöönpanoa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30) Jäsenvaltioiden olisi laadittava tiedonkeruuta käsittelevä toimintaohjelman osio monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti. Tiedonkeruutoimiin liittyviin erityistarpeisiin mukautumiseksi jäsenvaltioiden olisi laadittava vuotuinen työohjelma, jota olisi mukautettava vuosittain komission ohjeiden mukaisesti ja jolle olisi saatava komission hyväksyntä.

(30) Jäsenvaltioiden olisi laadittava tiedonkeruuta käsittelevä toimintaohjelman osio monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti. Tiedonkeruuseen ja tiedonhallintaan liittyviin erityistarpeisiin mukautumiseksi jäsenvaltioiden olisi laadittava vuotuinen työohjelma, jota olisi mukautettava vuosittain komission ohjeiden mukaisesti ja jolle olisi saatava komission hyväksyntä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Kalastustoiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi on välttämätöntä edistää innovointia ja yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi tuettava innovatiivisia toimia ja yritystoiminnan kehittämistä.

(31) Kalastustoiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi on välttämätöntä edistää innovointia ja yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi tuettava innovatiivisia toimia ja ekologisesti kestävän yritystoiminnan kehittämistä ennalta varautumisen periaatteen ja ekosysteemilähtöisen lähestymistavan mukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(31 a) Talouskriisistä johtuvan viime vuosien taloudellisen epävakauden takia monet nuoret ovat kohdanneet vaikeuksia saada rahoitusta aloittaakseen toiminnan kalastusalalla. EMKR:n tuella olisi sen vuoksi keskityttävä muun muassa auttamaan nuoria pääsemään kalastusalalle esimerkiksi tukemalla uusien yritysten perustamista.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun merellä tapahtuvan toiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä oppimista, tutkijoiden ja kalastajien välistä yhteistyötä, joka edistää tietämyksen levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka auttavat parantamaan toimijoiden yleistä tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

(32) Inhimilliseen pääomaan investointi on niin ikään elintärkeää kalastuksen ja muun merellä tapahtuvan toiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava ammatillista koulutusta (jossa käsiteltäisiin teknisten kysymysten lisäksi kestävää kalastuksenhoitoa ja kalojen oikeaoppista käsittelyä, minkä avulla voitaisiin parantaa kannattavuutta), työturvallisuuteen, -terveyteen ja -hygieniaan liittyvien olosuhteiden parantamista, elinikäistä oppimista, tutkijoiden ja kalastajien välistä yhteistyötä, joka edistää tietämyksen levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka auttavat parantamaan toimijoiden yleistä tuloksellisuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi olisi tärkeää edistää EMKR:n avulla tämän ammattiryhmän sukupolvenvaihdosta ja nuorentamista luomalla nuorten alalle pääsyä helpottavia erityismekanismeja, mikä edellyttää kalastajan ammatin arvostuksen lisäämistä takaamalla paremmat työturvallisuuteen, -terveyteen ja -hyvinvointiin liittyvät olot aluksella, kehittämällä valmiuksia ja ammatillista koulutusta ja lisäämällä kalastajien tuloja.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 a) EMKR:stä olisi tuettava pienimuotoista kalastusta, jotta voidaan ratkaista tähän laivastonosaan liittyvät erityiset ongelmat ja tukea sen paikallisuutta ja kestävää hoitoa sekä rannikkoyhteisöjen kehitystä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 b) Kun otetaan huomioon pienten yritysten vaikeudet saada unionin tukea, EMKR:llä olisi kannustettava yhteisten hankkeiden toteuttamiseen ja tuettava teknisen avun antamista hankkeiden alullepanijoille.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 c) EMKR:stä olisi tuettava kestävää paikallista kalastuksenhoitoa ja rannikkoyhteisöjen kehitystä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(32 d) EMKR:llä olisi kannustettava pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen alojen pieniä toimijoita osallistumaan yhteisten hankkeiden laatimiseen, ja sen olisi annettava teknistä apua näiden hankkeiden toteuttajille.

Perustelu

On tuettava erityisesti pienimuotoisen kalastuksen, rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen alan toimijoiden toteuttamia yhteishankkeita.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Ottaen huomioon itsenäisinä ammatinharjoittajina pienimuotoisen rannikkokalastuksen alalla toimivien kalastajien puolisoiden tärkeä rooli EMKR:stä olisi tuettava heidän ammatillista kehitystään edistävää koulutusta ja verkottumista ja tarjottava heille keinot suoriutua paremmin heille perinteisesti lankeavista avustavista tehtävistä.

(33) Ottaen huomioon itsenäisinä ammatinharjoittajina pienimuotoisen rannikkokalastuksen alalla toimivien kalastajien puolisoiden tärkeä rooli EMKR:stä olisi tuettava heidän ammatillista kehitystään edistävää elinikäistä koulutusta ja verkottumista ja tarjottava heille keinot suoriutua paremmin heille perinteisesti lankeavista avustavista tehtävistä tai kalastustoiminnan monipuolistamisesta syntyvistä muista tehtävistä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) EMKR:stä olisi tuettava Euroopan, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla käytävää sosiaalista vuoropuhelua, johon osallistuvat työmarkkinaosapuolet ja jolla parannetaan työmarkkinaosapuolten järjestäytymiskykyä.

Perustelu

EMKR:n olisi tuettava sosiaalisen vuoropuhelun jäsentämistä kalastus- ja vesiviljelyalalla.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 b) Jäsenvaltioiden nimeämiin kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyviin avustaviin toimintoihin, joita voivat olla verkonpaikkaajien, syöttien hankkijoiden, pakkaajien ja muiden suoraan kalastajia avustavien henkilöiden harjoittamat toiminnot, olisi voitava saada EMKR:stä tukea, jotta näitä välttämättömiä ja alan toimivuutta parantavia toimintoja voidaan kehittää.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) Ottaen huomioon pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien vähäinen osallistuminen sosiaaliseen vuoropuheluun EMKR:stä olisi tuettava organisaatioita, jotka edistävät kyseistä vuoropuhelua sopivilla foorumeilla.

(34) Ottaen huomioon rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien yhteiskunnallinen ja alueellinen merkitys EMKR:stä olisi tuettava organisaatioita, jotka edistävät rannikkokalastuksen alan sosiaalista vuoropuhelua sopivilla foorumeilla.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) Tukea olisi annettava monivuotisten suunnitelmien laatimiselle ja täytäntöönpanolle (YKP-asetuksen 9–11 artikla)

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Ottaen huomioon mahdollisuudet, joita monipuolistaminen tarjoaa pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville kalastajille, sekä näiden merkittävä asema rannikkoyhteisöissä EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista rahoittamalla yritysten perustamista ja investointeja tällaisten kalastajien aluksiin tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja kalastustoiminnan ulkopuolisilla aloilla.

(35) EMKR:n olisi myötävaikutettava työpaikkojen luomiseen rahoittamalla aloittelevien yritysten perustamista kalastusalalla sekä kalastustoimintaan liittyvien täydentävien toimintojen kehittämistä sellaisen asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla pyritään saavuttamaan riittävät ammattitaidot.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a) Sukupolvenvaihdosten takaamiseksi kalastusalalla olisi tärkeää, että EMKR edistää nuorten alalle tuloa erityisesti kannustimien avulla, jotka suunnataan ensimmäisen oman aluksen hankkiville nuorille kalastajille.

Perustelu

Uusi johdanto-osan kappale, jolla on tarkoitus täydentää esittelijän 93 tarkistusta.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 b) Olisi pidettävä mielessä, että Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan kalastus on muihin verrattuna vaarallinen ammatti ja että ILO:ssa on tehty useita yleissopimuksia ja annettu useita suosituksia kalastajien asianmukaisten työolojen edistämiseksi. Näiden yleissopimusten ja suositusten periaatteita olisi pidettävä pääperusteina pyrittäessä parantamaan EMKR:n varojen käyttöä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin terveys- ja turvallisuustarpeisiin vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen ja hygieniaoloihin aluksilla.

(36) Aluksella työskentelyyn liittyviin terveys- ja turvallisuustarpeisiin vastaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava investointeja, jotka liittyvät turvallisuuteen ja hygieniaoloihin sekä asumisolojen parantamiseen aluksilla.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37) [YKP-asetuksen] 27 artiklassa esitettyjen siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien perustamisen johdosta ja jäsenvaltioiden tukemiseksi kyseisten uusien järjestelmien täytäntöönpanossa EMKR:stä olisi myönnettävä tukea valmiuksien kehittämiseen ja parhaiden käytänteiden vaihtamiseen.

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä vastustaa siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönottoa. Järjestelmä johtaisi kalastusoikeuksien muuttumiseen kauppatavaraksi ja vaarantaisi pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a) Kun tunnustetaan merellisen perinnön merkitys, EMKR:stä olisi tuettava merelliseen perinnön ja siihen liittyvien käsityönä valmistettujen perinnetuotteiden suojeluun ja säilyttämiseen suunnattuja investointeja.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38) Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien käyttöönoton pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä. Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille kalastustoiminnan ulkopuolisille työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista ja työpaikkojen luomista kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla yritysten perustamista ja alusten siirtämistä pienimuotoisen rannikkokalastuksen ulkopuoliseen merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä viimeinen toiminto vaikuttaa asianmukaiselta, sillä pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien soveltamisalaan.

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä vastustaa siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönottoa. Järjestelmä johtaisi kalastusoikeuksien muuttumiseen kauppatavaraksi ja vaarantaisi pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a) Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvän työpaikkojen luomista koskevan tavoitteen mukaisesti EMKR:stä olisi myös tuettava toimenpiteitä, joiden tavoitteena on luoda työpaikkoja ja parantaa työllisyysastetta kaikissa kalatalousalan toimitusketjun vaiheissa alkaen pyynnistä ja vesiviljelystä ja ulottuen aina jalostukseen ja kaupan pitämiseen.

Perustelu

EMKR on kalatalousrahasto, eikä pidä unohtaa sen pääasiallista tavoitetta. Tämän vuoksi ja Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti on tuettava työpaikkojen lisäämistä paitsi muilla aloilla myös ennen kaikkea kalatalousalalla.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 b) Jotta kalastusalan kestävyys tulevaisuudessa voidaan varmistaa, EMKR:stä olisi tuettava työpaikkojen luomista kalastusyhteisöissä etenkin tukemalla aloittelevien yritysten käynnistämistä ja auttamalla nuoria pääsemään kalastusalan ammatteihin.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39) Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on varmistaa kalakantojen kestävä hyödyntäminen. Ylikapasiteetin on todettu olevan yksi suurimmista liikakalastuksen aiheuttajista. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää mukauttaa unionin kalastuslaivasto käytettävissä oleviin resursseihin. Ylikapasiteetin poistaminen julkisella tuella, jollaisia ovat esimerkiksi kalastustoiminnan väliaikainen tai pysyvä lopettaminen ja romutusohjelmat, on osoittautunut tehottomaksi. EMKR:stä tuetaan sen vuoksi siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien perustamista ja hallinnointia tavoitteena ylikapasiteetin vähentäminen sekä asianomaisten toimijoiden lisääntynyt taloudellinen tuloksellisuus ja kannattavuus.

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä huomauttaa, että väite unionin kalastuslaivaston ylikapasiteetista on kiistanalainen: komissio ei ole toistaiseksi määritellyt, mitä ylikapasiteetilla tarkoitetaan, joten sitä on vaikea näyttää toteen. Vaikka kalastuskapasiteetti olisikin joillain alueilla liian suuri käytettävissä oleviin kalavaroihin nähden, sama ei missään tapauksessa koske unionin kaikkia kalastusalueita, minkä vuoksi ylikapasiteettia ei voida pitää oletusarvona.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40) Koska ylikapasiteetti on yksi suurimmista liikakalastuksen aiheuttajista, on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä unionin kalastuslaivaston mukauttamiseksi käytettävissä oleviin resursseihin. Tässä yhteydessä EMKR:stä olisi tuettava sellaisten siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien perustamista, muuttamista ja hallinnointia, jotka otetaan yhteisessä kalastuspolitiikassa käyttöön ylikapasiteetin vähentämisen hallinnointivälineinä.

Poistetaan.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a) Unionin vanhenevan kalastuslaivaston uudistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi EMKR:stä olisi tuettava investointeja uusiin kalastusaluksiin romutettujen alusten tai muuhun kuin kalastustoimintaan siirrettyjen alusten korvaamiseksi. Näillä investoinneilla olisi taattava alusten turvallisuuden, energiatehokkuuden ja pyydysten valikoivuuden parantuminen, eivätkä ne saisi lisätä aluksen kalastuskapasiteettia.

Perustelu

Unionin kalastuslaivasto vanhenee (puolet aluksista on yli 25 vuotta vanhoja). Tämä aiheuttaa huomattavia ongelmia alusten turvallisuudelle ja meriympäristön suojelulle. Siksi EMKR:stä olisi tuettava laivaston uudistamista tietyin tiukoin ehdoin ja rahoitettava vanhojen alusten korvaamista nykyaikaisilla. Investoinnit eivät saa missään tapauksessa lisätä alusten kalastuskapasiteettia.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 b) Jäsenvaltioille, jotka eivät noudata tiedonkeruuta ja -siirtoa koskevia velvoitteitaan tai jotka eivät raportoi kalastuslaivastonsa todellisesta kapasiteetista, osoitetut EMKR:n varat olisi jäädytettävä tai niitä olisi vähennettävä.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 c) Jotta voidaan varmistaa [YKP:sta annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. liitteessä II säädettyjen kalastuskapasiteetin ylärajojen noudattaminen jäsenvaltioissa, komissiolle olisi annettava valtuudet keskeyttää kokonaan tai osittain niiden jäsenvaltioiden toimintaohjelmiin osoitetut maksut ja maksusitoumukset, jotka eivät noudata näitä ylärajoja, ja keskeytyksestä päätetään sellaisen tutkimuksen pohjalta, joka tehdään kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

On tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat laivastolleen asetettuja, perusasetuksessa säädettyjä kapasiteetin ylärajoja. Tässä suhteessa on aiheellista keskeyttää EMKR:stä otettavat maksut ja sitoumukset valtioissa, jotka eivät noudata kapasiteetin ylärajoja.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 d) Jäsenvaltioille, jotka eivät noudata tiedonkeruuta ja -siirtoa koskevia velvoitteitaan tai jotka eivät raportoi kalastuslaivastonsa todellisesta kapasiteetista, osoitetut EMKR:n varat olisi jäädytettävä tai niitä olisi vähennettävä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 e) Kalastajien tulojen turvaamiseksi EMKR:stä olisi tuettava keskinäisiä rahastoja, joista katetaan tappiot, jotka johtuvat luonnonkatastrofeista, epäsuotuisista sääoloista, ympäristöonnettomuuksista, terveyteen liittyvistä onnettomuuksista tai polttoaineen hinnan jyrkästä noususta.

Perustelu

EMKR:n olisi osallistuttava kalastajille poikkeuksellisista olosuhteista aiheutuvien tappioiden korvaamiseen. Esittelijä ehdottaa, että tuki annetaan rahoitusosuutena kalastajien perustamiin keskinäisiin rahastoihin.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista ottaen kuitenkin huomioon unionin vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä varten on tärkeää laatia säilyttämistoimenpiteille alueellinen lähestymistapa.

(41) On erittäin tärkeää sisällyttää ympäristönäkökohdat EMKR:ään ja tukea yhteisen kalastuspolitiikan mukaisten säilyttämistoimenpiteiden toteuttamista ottaen kuitenkin huomioon unionin vesialueiden moninaiset olosuhteet. Tätä varten on tärkeää laatia säilyttämistoimenpiteille alueellinen lähestymistapa siten, että hyväksytään kalastuksenhoitoa koskeva monivuotinen lähestymistapa, jossa etusijalle asetetaan sellaisten monivuotisten suunnitelmien laatiminen, joissa otetaan huomioon eri lajien biologiset erityispiirteet ja kunkin kalastuksen erityispiirteet.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(41 a) On ensiarvoisen tärkeää lieventää ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia rannikko- ja meriekosysteemeihin. EMKR:stä olisi tuettava investointeja, joilla vähennetään kalastusalan tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä, sekä hankkeita, joiden tarkoituksena on suojella ja säilyttää meriheinäkasvustoja sekä rannikkojen kosteikkoja, jotka ovat merkittäviä hiilinieluja.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42) Samassa hengessä EMKR:stä olisi tuettava kalastuksesta meriympäristöön aiheutuvien vaikutusten vähentämistä erityisesti edistämällä ekoinnovointia, valikoivampia pyydyksiä ja välineitä, sekä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on meren biologisen monimuotoisuuden ja merten ekosysteemien sekä niiden tarjoamien palvelujen suojelu ja ennallistaminen vuoteen 2020 ulottuvan biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian mukaisesti.

(42) Samassa hengessä EMKR:stä olisi tuettava kalastuksesta meriympäristöön aiheutuvien kielteisten vaikutusten vähentämistä, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, kannustettava valikoivampien pyydysten ja välineiden käyttöä sekä edistettävä vähän energiaa kuluttavien alusten kehittämistä. EMKR:n olisi edistettävä erityisesti runkoja, moottoreita ja kalastusvälineitä koskevaa ekoinnovointia, sekä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on meren biologisen monimuotoisuuden ja merten ekosysteemien sekä niiden tarjoamien palvelujen suojelu ja ennallistaminen vuoteen 2020 ulottuvan biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian sekä ilmastonmuutosta käsittelevän Eurooppa 2020 -strategian keskeisten tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a) Jotta kantojen kehitystä ja kalastustoiminnan ylläpitämistä rauhoitusajan ulkopuolella voidaan edistää, EMKR:stä olisi voitava tukea biologisia rauhoitusaikoja aina, kun ne ovat lajien elinkaaren tietyissä kriittisissä vaiheissa toteutettuina tarpeellisia kalavarojen kestävää hyödyntämistä varten.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 b) Jotta voitaisiin pienentää kalastustoiminnan vaikutuksia meriekosysteemeihin, EMKR:stä olisi tuettava kalakantojen elvytysalueiden yhtenäisen verkoston perustamista, hallintaa, seurantaa ja valvontaa.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43) YKP:ssä käyttöön otetun poisheittämiskiellon mukaisesti EMKR:stä olisi tuettava aluksiin tehtäviä investointeja, joiden tavoitteena on hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. Saaliiksi saatujen kalojen arvon maksimoimiseksi EMKR:stä olisi resurssien niukkuus huomioon ottaen tuettava myös aluksiin tehtäviä investointeja, joiden tavoitteena on nostaa saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

(43) YKP:ssä käyttöön otetun asteittaisen poisheittämiskiellon ja kaikkien saaliiden purkamista koskevan asteittain toteutettavan velvoitteen mukaisesti EMKR:stä olisi tuettava aluksiin tehtäviä investointeja, joiden tavoitteena on hyödyntää tahattomasti saaliiksi saadut kalat mahdollisimman hyvin ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa. Saaliiksi saatujen kalojen arvon maksimoimiseksi EMKR:stä olisi resurssien niukkuus huomioon ottaen tuettava myös aluksiin tehtäviä investointeja, joiden tavoitteena on nostaa saaliiksi saatujen kalojen kaupallista arvoa.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(43 a) EMKR:n olisi kalastustoiminnan investointeihin liittyvistä riskeistä tietoisena edistettävä yritysturvallisuutta mahdollistamalla vakuutusten ottaminen tuotannon epävarmuustekijöiden varalta sekä turvaamalla tällä tavoin tuottajien tulonsaanti sellaisten epätavallisten tuotannonmenetysten yhteydessä, jotka johtuvat erityisesti luonnonkatastrofeista, epäsuotuisista sääoloista, äkillisistä vedenlaadun muutoksista, taudeista tai tuholaisvahingoista sekä tuotantovälineiden tuhoutumisesta.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, purkupaikkojen ja kalastussuojien merkitys, EMKR:stä olisi tuettava asiaan liittyviä investointeja erityisesti energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun ja purettujen tuotteiden laadun sekä turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi.

(44) Ottaen huomioon kalasatamien, kalahuutokauppahallien, purkupaikkojen ja kalastussuojien merkitys, EMKR:stä olisi tuettava asiaan liittyviä investointeja erityisesti energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun ja purettujen tuotteiden laadun sekä turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 a) Pienimuotoisen rannikkokalastuksen edistämiseksi kunkin jäsenvaltion olisi liitettävä toimintaohjelmaansa pienimuotoisen rannikkokalastuksen kehittämistä, kilpailukykyä ja kestävyyttä koskeva toimintasuunnitelma.

Perustelu

Pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen merkitys rannikkoalueiden elinvoimaisuudessa on keskeinen. Siksi EMKR:stä on tuettava tämäntyyppisen kalastuksen kehittämistä, kilpailukykyä ja kestävyyttä. Esittelijä ehdottaa, että kukin jäsenvaltio liittää toimintaohjelmaansa toimintasuunnitelman, jossa esitellään tätä varten toteutetut toimenpiteet.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 b) EMKR:stä olisi tuettava sellaisten kalakantojen elvytysalueiden yhtenäisen verkoston perustamista, joilla kaikki kalastustoiminta on kielletty ja jotka kattavat kalakantojen tuotantokyvylle tärkeitä alueita, etenkin kalakantojen poikastuotanto-, kutu- ja syönnösalueita.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 c) EMKR:n tietyt säännökset olisi mukautettava syrjäisimpien alueiden olosuhteisiin, mutta päätavoitteena on silti oltava kestävä ja vastuullinen kalastus ja vesiviljely. EMKR:n olisi otettava erityisesti huomioon, että jotkut syrjäisimmistä alueista ovat kehityksestä jäljessä kalavarojen arvioinnin, infrastruktuurien, järjestäytymisen ja toiminnan ja tuotannon seurannan suhteen. Siksi EMKR:ää olisi käytettävä alan ja erityisesti sen infrastruktuurien sekä tuotantovälineiden uudistamiseen ja nykyaikaistamiseen niin, että huomioon otetaan asianmukaisesti syrjäisimpien alueiden eri merialueiden tilanne ja käytettävissä olevat kalavarat.

Perustelu

EMKR:n on otettava huomioon syrjäisimpien alueiden erityispiirteet.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45) Unionin kannalta on erittäin tärkeää saavuttaa kestävä tasapaino makean veden resurssien ja niiden hyödyntämisen välillä. Sisävesikalastusta olisi sen vuoksi tuettava aiheellisin säännöksin ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristövaikutukset ja turvaten samalla näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus.

(45) Unionin kannalta on erittäin tärkeää saavuttaa kestävä tasapaino makean veden resurssien ja niiden hyödyntämisen välillä, koska valuma-alueet, jokisuistot ja rannikoiden laguunit ovat ensisijaisia lisääntymisympäristöjä ja toimivat lukuisten eri kalalajien nuorten yksilöiden kasvupaikkoina. Sisävesikalastusta olisi sen vuoksi tuettava aiheellisin säännöksin ottaen asianmukaisesti huomioon ympäristövaikutukset ja turvaten samalla näiden alojen taloudellinen elinkelpoisuus.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46) Euroopan vesiviljelyn kestävää kehittämistä koskevan komission strategian, YKP:n tavoitteiden ja Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti EMKR:stä olisi tuettava vesiviljelyalan kehittämistä ympäristön, talouden sekä sosiaalisten näkökohtien kannalta kestävällä tavalla.

(46) Euroopan vesiviljelyn kestävää kehittämistä koskevan komission strategian, YKP:n tavoitteiden ja Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti EMKR:stä olisi tuettava vesiviljelyalan kehittämistä ympäristön, talouden sekä sosiaalisten näkökohtien kannalta kestävällä tavalla keskittymällä erityisesti ekoinnovoinnin edistämiseen, riippuvuuden vähentämiseen kalajauhosta ja -öljystä, viljeltyjen eliöiden hyvinvoinnin parantamiseen sekä luonnonmukaisen ja suljetun järjestelmän vesiviljelyn edistämiseen.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(46 a) Koska vesiviljelypaikoilta karanneilla viljellyillä eläimillä on mahdollisia vaikutuksia meren luonnonvaraisiin populaatioihin, EMKR:stä ei saisi tarjota kannustimia vieraiden lajien tai muuntogeenisten organismien viljelyyn.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47) Vesiviljely lisää kasvua ja työpaikkoja rannikko- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää, että EMKR on vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, käytettävissä ja auttaa tuomaan alalle uusia vesiviljelyn harjoittajia. Vesiviljelytoiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi on välttämätöntä edistää innovointia ja yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi tuettava innovatiivisia toimia ja yritystoiminnan kehittämistä, erityisesti non food- ja offshore-vesiviljelyä.

(47) Vesiviljely lisää kasvua ja työpaikkoja rannikko- ja maaseutualueilla. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää, että EMKR on vesiviljely-yritysten käytettävissä niiden koosta riippumatta ja auttaa tuomaan alalle uusia vesiviljelyn harjoittajia. Vesiviljelytoiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi on välttämätöntä edistää innovointia ja yrittäjyyttä. Sen vuoksi EMKR:stä olisi tuettava innovatiivisia toimia ja yleisesti ottaen vesiviljely-yritystoiminnan kehittämistä sekä non food- ja offshore-vesiviljelyä.

Perustelu

EMKR:stä on tuettava kaikkia vesiviljely-yrityksiä niiden koosta riippumatta. ukea on myönnettävä myös suurille yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita investoimaan rakenteellisiin hankkeisiin, jotka toimivat tiedon ja innovaation ankkureina. Koska kalastustuotteita on toimitettava ihmisten käyttöön, non food -vesiviljelyn ei pidä kuulua ensisijaisesti tuettujen alojen joukkoon. Offshore-vesiviljely ei ole kannattavaa monilla EU:n rannikkoalueilla.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48) Vesiviljelytoimintaan yhdistetyt uudet tulomuodot ovat jo osoittaneet lisäarvonsa yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Sen vuoksi EMKR:stä olisi tuettava näitä vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä toimintoja, kuten ongintamatkailua sekä koulutus- tai ympäristötoimintoja.

(48) Vesiviljelytoimintaan yhdistetyt uudet tulomuodot ovat jo osoittaneet lisäarvonsa yritystoiminnan kehittämisen kannalta. Sen vuoksi EMKR:stä olisi tuettava näitä vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä toimintoja, kuten ongintamatkailua, vesiviljelymatkailua, jolla edistetään vesiviljelyn ja sen tuotteiden tunnettuutta, sekä koulutus- tai ympäristötoimintoja.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49) Toinen tärkeä keino, jonka avulla vesiviljely-yritykset voivat kasvattaa tulojaan, on lisätä niiden omien tuotteiden arvoa jalostamalla ja pitämällä niitä kaupan sekä ottamalla tuotantoon uusia lajeja, joiden markkinanäkymät ovat hyvät, ja monipuolistamalla tällä tavoin tuotantoaan.

(49) Toinen tärkeä keino, jonka avulla vesiviljely-yritykset voivat kasvattaa tulojaan, on lisätä niiden omien tuotteiden arvoa jalostamalla ja pitämällä niitä kaupan sekä ottamalla tuotantoon uusia nykyisten lajien kanssa biologisesti yhteensopivia lajeja, joiden markkinanäkymät ovat hyvät, ja monipuolistamalla tällä tavoin tuotantoaan.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50) Koska vesiviljelyn kehittämiseksi soveltuvimmat alueet on tarpeen määritellä ottaen huomioon vesille ja muille alueille pääsy, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia viranomaisia näiden tehdessä strategisia valintojaan kansallisella tasolla.

(50) Koska vesiviljelyn kehittämiseksi soveltuvimmat maantieteelliset alueet on tarpeen määritellä ottaen huomioon vesille ja muille alueille pääsy sekä se, että on tärkeää kehittää ennalta varautuvaa lähestymistapaa vesiviljelyn säilymisen varmistamiseksi, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia viranomaisia näiden tehdessä strategisia valintojaan kansallisella tasolla sekä alueellisia viranomaisia näiden laatiessa alueellisia painopisteitään.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(51) Inhimilliseen pääomaan investointi on niin ikään elintärkeää vesiviljelytoiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä oppimista ja verkottumista, joka edistää tietämyksen levittämistä, sekä neuvontapalveluja, jotka auttavat parantamaan toimijoiden yleistä tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

(51) Inhimilliseen pääomaan investointi on niin ikään elintärkeää vesiviljelytoiminnan kilpailukyvyn ja taloudellisen tuloksellisuuden lisäämiseksi. EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava elinikäistä oppimista ja verkottumista, joka edistää tietämyksen ja hyvien käytäntöjen levittämistä ja vaihtamista kaikkien tarjolla olevien aiheiden osalta toimivaltaisten neuvontapalvelujen, alan järjestöt mukaan luettuina, kautta, jotta niiden avulla voidaan parantaa toimijoiden yleistä tuloksellisuutta ja kilpailukykyä.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(51 a) Koska vesiviljelyn kehitysmahdollisuuksien kannalta parhaat maantieteelliset alueet on määriteltävä ottaen huomioon vesille ja muille alueille pääsy, EMKR:stä olisi tuettava kansallisia ja alueellisia viranomaisia näiden tehdessä strategisia valintojaan etenkin määritettäessä ja kartoitettaessa vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten soveltuvia alueita ottaen tapauksen mukaan huomioon merten aluesuunnitteluun liittyvät prosessit.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(52) Ympäristön kannalta kestävän vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin huomioon ottavaa vesiviljelytoimintaa, vesiviljely-yritysten siirtymistä ympäristöasioiden hallintaan, auditointijärjestelmien käyttöä sekä siirtymistä luonnonmukaiseen vesiviljelyyn. Samassa hengessä EMKR:stä olisi tuettava myös erityisiä ympäristöpalveluja tarjoavaa vesiviljelyä.

(52) Ympäristön sekä sosiaalisten ja taloudellisten näkökohtien kannalta kestävän vesiviljelyn edistämiseksi EMKR:stä olisi tuettava ympäristönäkökohdat tarkoin huomioon ottavaa vesiviljelytoimintaa, vesiviljely-yritysten siirtymistä kestävään hoitoon, auditointijärjestelmien käyttöä sekä siirtymistä luonnonmukaiseen vesiviljelyyn. Samassa hengessä EMKR:stä olisi tuettava myös erityisiä ympäristöpalveluja ja yleishyödyllisiä palveluja tarjoavaa vesiviljelyä.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(53) Kuluttajansuojan merkityksen vuoksi EMKR:n olisi taattava, että vesiviljelijöille myönnetään riittävästi tukea niiden riskien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, joita vesiviljelystä saattaa kohdistua kansanterveyteen ja eläinten terveyteen.

(53) Kuluttajansuojan merkityksen vuoksi EMKR:n olisi taattava, että vesiviljelijöille myönnetään riittävästi tukea niiden riskien ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi, joita vesiviljelystä saattaa kohdistua kansanterveyteen ja eläinten terveyteen, erityisesti sellaisten ohjelmien avulla, joiden tarkoituksena on vähentää vesiviljelytoiminnan riippuvuutta eläinlääkevalmisteista.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(53 a) EMKR:stä olisi tuettava sellaisten kalakantojen elvytysalueiden yhtenäisen verkoston perustamista, jotka kattavat kalakantojen tuotantokyvylle tärkeitä alueita, etenkin kalakantojen poikastuotanto-, kutu- ja syönnösalueita, ja joilla kaikki kalastustoiminta on kielletty.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(54) Ottaen huomioon vesiviljelytoimintaan tehtäviin investointeihin liittyvä riski EMKR:n olisi edistettävä yritysturvallisuutta tarjoamalla mahdollisuus kannalle otettaviin vakuutuksiin ja turvaamalla tällä tavoin tuottajien tulot sellaisten epätavallisten tuotannonmenetysten tapauksessa, jotka johtuvat erityisesti luonnonkatastrofeista, epäsuotuisista sääoloista, äkillisistä vedenlaadun muutoksista, taudeista tai tuholaisvahingoista ja tuotantolaitosten tuhoutumisesta.

(54) Ottaen huomioon vesiviljelytoimintaan tehtäviin investointeihin liittyvä riski EMKR:n olisi edistettävä yritysturvallisuutta tarjoamalla mahdollisuus kannalle otettaviin vakuutuksiin tai suosimalla vakuutusrahastojen kehittämistä ja turvaamalla tällä tavoin tuottajien tulot sellaisten epätavallisten tuotannonmenetysten tapauksessa, jotka johtuvat erityisesti luonnonkatastrofeista, epäsuotuisista sääoloista, äkillisistä vedenlaadun muutoksista, taudeista tai tuholaisvahingoista ja tuotantolaitosten tuhoutumisesta.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55) Koska paikalliseen kehittämiseen sovellettava yhteisöllinen lähestymistapa on osoittautunut vuosien mittaan hyödylliseksi kalastus- ja maaseutualueita kehitettäessä, sillä siinä otetaan kaikilta osin huomioon omien kehitysmahdollisuuksien monialaiset tarpeet, tukea olisi tulevaisuudessa jatkettava ja lisättävä.

(55) Koska paikalliseen kehittämiseen sovellettava yhteisöllinen lähestymistapa on osoittautunut vuosien mittaan hyödylliseksi kalastus- ja maaseutuyhteisöjä kehitettäessä, sillä siinä otetaan kaikilta osin huomioon omien kehitysmahdollisuuksien monialaiset tarpeet, tukea olisi tulevaisuudessa jatkettava ja lisättävä.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56) Kalastusalueilla toteutettavissa paikallisyhteisöjen omissa kehittämishankkeissa olisi edistettävä innovatiivisia lähestymistapoja, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja, erityisesti lisäämällä kalastustuotteiden arvoa ja monipuolistamalla paikallista taloutta kohti uusia elinkeinoja, mukaan lukien ns. sinisen kasvun ja laajempien merialojen tarjoamat elinkeinot.

(56) Kalastusalueilla toteutettavissa paikallisyhteisöjen omissa kehittämishankkeissa olisi edistettävä innovatiivisia lähestymistapoja, jotka luovat kasvua ja työpaikkoja, erityisesti lisäämällä kalastustuotteiden arvoa ja monipuolistamalla paikallista taloutta myös kohti uusia elinkeinoja, mukaan lukien ns. sinisen kasvun ja laajempien merialojen tarjoamat elinkeinot.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57) Kalastusalueiden kestävän kehityksen pitäisi vaikuttaa sosiaalisen osallisuuden edistämistä ja köyhyyden vähentämistä koskevien Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteutumiseen sekä edistää paikallistason innovointia ja alueellisen koheesion tavoitetta, joka on yksi Lissabonin sopimuksen keskeisistä prioriteeteista.

(57) Kalastusalueiden kestävän kehityksen pitäisi vaikuttaa sosiaalisen osallisuuden edistämistä ja köyhyyden vähentämistä ja työllisyysasteen nostamista koskevien Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteutumiseen sekä edistää paikallistason innovointia, myös sosiaalista innovointia, ja alueellisen koheesion tavoitetta, joka on yksi Lissabonin sopimuksen keskeisistä prioriteeteista.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58) Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet olisi pantava täytäntöön noudattaen alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa käyttämällä paikallisia kumppanuuksia, jotka muodostuvat julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista ja kuvastavat asianmukaisesti paikallisyhteisöä; näillä paikallisilla toimijoilla on parhaat edellytykset laatia ja panna täytäntöön yhdennettyjä monialaisia paikallisia kehitysstrategioita, jotka vastaavat paikallisten kalastusalueiden tarpeita; paikallisten toimintaryhmien edustavuuden kannalta on tärkeää varmistaa, ettei yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ole yli 49 prosenttia päätöksentekoelimen äänimäärästä.

(58) Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet olisi pantava täytäntöön noudattaen alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa käyttämällä paikallisia kumppanuuksia, jotka muodostuvat julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista ja kuvastavat asianmukaisesti paikallisyhteisöä; näillä paikallisilla toimijoilla on parhaat edellytykset laatia ja panna täytäntöön yhdennettyjä monialaisia paikallisia kehitysstrategioita, jotka vastaavat paikallisten kalastusalueiden tarpeita. Paikallisten toimintaryhmien edustavuuden takaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että näiden ryhmien toiminnalla vastataan kalastus- ja vesiviljelyalan haasteisiin, on tärkeää varmistaa, että kalastajilla ja/tai vesiviljelijöillä on enemmistöedustus niiden taloudellisten toimijoiden joukossa, jotka ovat edustettuina päätöksentekoelimissä.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60) EMKR:stä kalastusalueille myönnettävä tuki olisi koordinoitava muista unionin rahastoista paikalliseen kehittämiseen myönnettävän tuen kanssa, ja sen olisi katettava kaikki näkökohdat, jotka liittyvät paikallisten kehitysstrategioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä paikallisten toimintaryhmien toimintaan samoin kuin kustannukset, jotka aiheutuvat toiminnan edistämisestä paikallisella alueella ja paikallisen kumppanuuden toiminnan takaamisesta.

(60) EMKR:stä kalastusalueille myönnettävä tuki olisi koordinoitava muista unionin rahastoista paikalliseen kehittämiseen myönnettävän tuen kanssa, ja sen olisi katettava kaikki näkökohdat, jotka liittyvät paikallisten kehitysstrategioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä paikallisten toimintaryhmien toimintaan samoin kuin kustannukset, jotka aiheutuvat toiminnan edistämisestä paikallisella alueella ja paikallisen kumppanuuden toiminnan takaamisesta. Tukeen olisi sisällyttävä mahdollisuus saada teknistä apua, etenkin rahoitussuunnittelussa, kun suunnitellaan paikallisia kehityshankkeita erityisesti pienimuotoisen rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen edistämiseksi.

Perustelu

On helpotettava teknisen avun saamista pienimuotoisen kalastuksen, rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen alan toimijoiden toteuttamia paikallisia kehityshankkeita varten.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa tuen myöntämistä koskevat säännökset, jotka koskevat [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] täytäntöönpanoa sekä kaupan pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet. Uuteen poisheittämisen kieltävään politiikkaan mukautumiseksi EMKR:stä olisi tuettava myös tahattomien saaliiden jalostusta.

 

(61) Jotta voidaan varmistaa kalastuksen ja vesiviljelyn elinkelpoisuus voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla, on tarpeen antaa tuen myöntämistä koskevat säännökset, jotka koskevat [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 1 täytäntöönpanoa sekä kaupan pitämiseen ja jalostukseen liittyviä toimia, joita toimijat toteuttavat maksimoidakseen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden arvon. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä sellaisten toimintojen edistämiseen, joissa yhdennetään toimitusketjuun sisältyvät tuotanto-, jalostus- ja kaupanpitämistoimet.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä niille tukea. Varastointituki sekä tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin suunnitelmiin myönnettävä tuki olisi asteittain lakkautettava, sillä tällainen tuki on menettänyt merkitystään ottaen huomioon tämänkaltaisia tuotteita koskevien unionin markkinoiden muuttuva rakenne ja vahvojen tuottajajärjestöjen kasvava merkitys.

(62) Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen liitot olisi asetettava etusijalle myöntämällä niille tukea.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(63) Ottaen huomioon lisääntynyt kilpailu, johon pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat kalastajat joutuvat vastaamaan, EMKR:stä olisi tuettava pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien yritysaloitteita, jotka lisäävät heidän pyytämiensä kalojen arvoa erityisesti niiden jalostuksen tai suoramyynnin avulla.

(63) Ottaen huomioon lisääntynyt kilpailu, johon pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat kalastajat joutuvat vastaamaan, sekä tiettyjen rannikkoyhteisöjen riippuvuus kalastuksesta, EMKR:stä olisi tuettava pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien yritysaloitteita, jotka lisäävät heidän pyytämiensä kalojen arvoa erityisesti niiden jalostuksen tai suoramyynnin avulla.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 63 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(63 a) EMKR:stä olisi tuettava yritys- ja yhteisaloitteita, joilla pyritään saavuttamaan ympäristönsuojeluun ja kalavarojen säilyttämiseen liittyvät unionin tavoitteet ottamalla käyttöön yhteisiä vesialueiden suojelutoimia, etenkin sisävesikalastusta varten.

Perustelu

EMKR:stä on tuettava erityisesti pienimuotoisen kalastuksen, rannikkokalastuksen ja sisävesikalastuksen alan toimijoiden toteuttamia yhteishankkeita ympäristön suojelemiseksi ja kalavarojen säilyttämiseksi.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(64) Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla harjoitettava kalastustoiminta on vaikeuksissa erityisesti eräiden kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien sellaisten lisäkustannusten vuoksi, jotka johtuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tunnustetuista erityisistä haitoista.

(64) Koska Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla harjoitettava kalastustoiminta on vaikeuksissa erityisesti kyseisten alueiden syrjäisyyden ja erityisten ilmasto-olojen vuoksi, EMKR:n olisi otettava huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa tunnustetut erityiset haitat.

Perustelu

Syrjäisimpien alueiden vaikeudet eivät johdu yksinomaan kaupan pitämisen lisäkustannuksista.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(65) Säilyttääkseen Euroopan unionin syrjäisimmiltä alueilta tulevien eräiden kalastustuotteiden kilpailukyvyn muilta Euroopan unionin alueilta tuleviin vastaaviin tuotteisiin verrattuna Euroopan unioni otti vuonna 1992 käyttöön toimenpiteitä asiaan liittyvien kalastusalan lisäkustannusten tasoittamiseksi. Kaudella 2007-2013 sovellettavat toimenpiteet vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 791/20071. Tukea on tarpeen myöntää edelleen eräiden kalastustuotteiden kaupan pitämisestä aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

(65) Säilyttääkseen Euroopan unionin syrjäisimmiltä alueilta tulevien eräiden kalastustuotteiden kilpailukyvyn muilta Euroopan unionin alueilta tuleviin vastaaviin tuotteisiin verrattuna Euroopan unioni otti vuonna 1992 käyttöön toimenpiteitä asiaan liittyvien kalastusalan lisäkustannusten tasoittamiseksi. Kaudella 20072013 sovellettavat toimenpiteet vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 791/20071. Syrjäisimpien alueiden kalastustoimintaan liittyvien vaikeuksien vuoksi tukea on tarpeen lisätä eräiden kalastustuotteiden kaupan pitämisestä aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseksi 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 66 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(66) Kyseisten syrjäisimpien alueiden erilaisten kaupan pitämisen edellytysten sekä saaliiden, kantojen ja markkinoiden kysynnän vaihteluiden vuoksi olisi jätettävä asianomaisten jäsenvaltioiden tehtäväksi määritellä korvauskelpoiset kalastustuotteet, niiden enimmäismäärät ja korvausmäärät jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen rajoissa.

(66) Kyseisten syrjäisimpien alueiden kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erilaisten tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen edellytysten sekä saaliiden, kantojen ja markkinoiden kysynnän vaihteluiden vuoksi olisi jätettävä asianomaisten jäsenvaltioiden tehtäväksi määritellä korvauskelpoiset kalastus- ja vesiviljelytuotteet tai tuoteryhmät, niiden enimmäismäärät ja korvausmäärät jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen rajoissa.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(68) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava korvausmäärä tasolle, joka mahdollistaa syrjäisimpien alueiden erityishaitoista johtuvien ja erityisesti tuotteiden kuljettamisesta Manner-Eurooppaan aiheutuvien lisäkustannusten asianmukaisen korvaamisen. Liiallisten korvausten välttämiseksi määrän olisi oltava oikeassa suhteessa tuella korvattaviin lisäkustannuksiin, eikä sen pitäisi missään tapauksessa ylittää 100:aa prosenttia Manner-Eurooppaan kuljettamisesta aiheutuvista ja muista siihen liittyvistä kustannuksista. Tätä tarkoitusta varten määrässä olisi otettava huomioon myös muut julkisen tuen lajit, joilla on vaikutusta lisäkustannusten tasoon.

(68) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava korvausmäärä tasolle, joka mahdollistaa syrjäisimpien alueiden erityishaitoista johtuvien lisäkustannusten asianmukaisen korvaamisen. Liiallisten korvausten välttämiseksi määrän olisi oltava oikeassa suhteessa tuella korvattaviin lisäkustannuksiin, eikä sen pitäisi missään tapauksessa ylittää 100:aa prosenttia Manner-Eurooppaan kuljettamisesta aiheutuvista ja muista siihen liittyvistä kustannuksista. Tätä tarkoitusta varten määrässä olisi otettava huomioon myös muut julkisen tuen lajit, joilla on vaikutusta lisäkustannusten tasoon.

Perustelu

Tuki ei saisi rajoittaa syrjäisten alueiden välistä kauppaa.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69) On ehdottoman tärkeää, että jäsenvaltiot ja toimijat ovat valmistautuneet siten, että ne pystyvät korkeatasoiseen valvontaan ja varmistamaan tällä tavoin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen sekä elollisten vesiluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen. Sen vuoksi EMKR:stä olisi tuettava jäsenvaltioita ja toimijoita neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisesti. Sääntöjen noudattamisen kulttuurin kehittämisen myötä tämän tuen pitäisi edistää kestävää kasvua.

(69) On ehdottoman tärkeää, että jäsenvaltiot ja toimijat ovat valmistautuneet siten, että ne pystyvät korkeatasoiseen valvontaan ja varmistamaan tällä tavoin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen sekä elollisten vesiluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen. Sen vuoksi EMKR:stä olisi tuettava jäsenvaltioita ja toimijoita neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisesti. Sääntöjen noudattamisen kulttuurin kehittämisen myötä tämän tuen pitäisi edistää kestävää kasvua. Jäsenvaltioiden olisi valvonnan tason yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi voitava myös perustaa yhteisiä valvontajärjestelmiä.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70) Jäsenvaltioille unionin valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) N:o 861/2006 perusteella myönnettävää tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

(70) Jäsenvaltioille unionin valvontajärjestelmän täytäntöönpanosta aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) N:o 861/2006 perusteella myönnettävää tukea olisi EMKR:n puitteissa lisättävä yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 72 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(72 a) EMKR:stä olisi tuettava ylimääräisiä valvontatoimia ja tarkastuksia alueilla, joilla raportoidaan laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 73 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(73) Olisi säädettävä tuesta, jota myönnetään monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti kalastustietojen kokoamiseen, hallinnointiin ja käyttöön, erityisesti kansallisten ohjelmien tukemiseksi sekä tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen hallinnoinnin ja käytön tukemiseksi. Jäsenvaltioille kalastustietojen kokoamisesta, hallinnoinnista ja käytöstä aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) N:o 861/2006 perusteella myönnettävää tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

(73) Tuottajien neuvoa-antavien toimikuntien olisi tiedotettava asianomaisille sidosryhmille. Olisi säädettävä tuesta, jota myönnetään monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti kalastustietojen kokoamiseen, hallinnointiin ja käyttöön, erityisesti kansallisten ohjelmien tukemiseksi sekä tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen hallinnoinnin ja käytön tukemiseksi. Jäsenvaltioille kalastustietojen kokoamisesta, hallinnoinnista ja käytöstä aiheutuviin menoihin asetuksen (EY) N:o 861/2006 perusteella myönnettävää tukea olisi EMKR:n puitteissa jatkettava yhden rahaston logiikkaa noudattaen.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 73 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(73 a) Olisi painotettava tietojenkeruun rahoituksen ensisijaista merkitystä, sillä tietojenkeruu on YKP:n kulmakivi. Se on tärkeä ennakkoedellytys haluttujen tavoitteiden tarkan määrittelyn kannalta erityisesti kestävän enimmäistuoton saavuttamisessa sekä kalastuksenhoidon parantamisessa. Tässä mielessä olisi asianmukaista varmistaa, että tietojenkeruuseen osoitetaan EMKR:n määrärahoista sen tärkeyden mukainen osuus. Olisi myös asianmukaista säätää sellaisesta yhteisrahoituksen määrästä, joka kannustaa laatimaan kattavan selvityksen Euroopan kalavarojen tilasta.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(74) Lisäksi on tarpeen tukea yhteistyötä, jota tehdään jäsenvaltioiden kesken ja tarvittaessa kolmansien maiden kanssa tietojen kokoamiseksi samalta merialueelta sekä asiaankuuluvien kansainvälisten tieteellisten elinten kanssa.

(74) Lisäksi on tarpeen tukea yhteistyötä, jota tehdään jäsenvaltioiden kesken ja tarvittaessa kolmansien maiden kanssa tietojen kokoamiseksi samalta merialueelta sekä asiaankuuluvien kansainvälisten tieteellisten elinten sekä alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kanssa.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(76) Kuten neuvoston, Euroopan parlamentin ja alueiden komitean lausumissa todetaan, jatkuva rahoitus on tarpeen Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanemista ja edelleen kehittämistä varten.

(76) Kuten yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta 30 päivänä marraskuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1255/20111 sekä neuvoston, Euroopan parlamentin ja alueiden komitean lausumissa todetaan, jatkuva rahoitus on tarpeen Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanemista ja edelleen kehittämistä varten. Meriasioiden edistämisen tukemalla yhdennettyyn meripolitiikkaan liittyviä toimia taloudellisesti odotetaan vaikuttavan huomattavasti taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen.

 

__________________

 

EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 76 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(76 a) EMKR:stä olisi tuettava sellaisia toimia koskevaa tutkimustoimintaa, joiden tarkoituksena on edistää yhdennetyn meripolitiikan strategisia tavoitteita siten, että ekosysteemilähtöisen lähestymistavan perusteella otetaan asianmukaisesti huomioon niiden kumulatiiviset vaikutukset kestävään talouskasvuun, työllisyyteen, innovointiin ja kilpailukykyyn rannikko- ja saarialueilla ja syrjäisimmillä alueilla sekä yhdennetyn meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden kehittämiseen.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden yhdennetyn hallinnoinnin edistämistä kaikilla tasoilla, erityisesti parhaiden käytänteiden vaihtojen ja merialuestrategioiden edelleen kehittämisen ja täytäntöönpanon avulla. Kyseisten strategioiden tavoitteena on luoda yhdennetyt puitteet Euroopan merialueiden yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi ja sidosryhmien välisen yhteistyön lujittamiseksi, jotta unionin rahoitusvälineitä ja varoja käytettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja edistettäisiin unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

(77) EMKR:stä olisi tuettava meriasioiden yhdennetyn hallinnoinnin edistämistä kaikilla tasoilla, erityisesti parhaiden käytänteiden vaihtojen ja merialuestrategioiden edelleen kehittämisen ja täytäntöönpanon avulla. On hyvin tärkeää parantaa meriasioiden hallinnointia, joka kattaa unionissa rannikkovartioston tehtäviä hoitavien toimivaltaisten viranomaisten välisen asianmukaisella tasolla toteutettavan yhteistyön ja koordinoinnin kehittämisen siten, että taataan terveemmät, luotettavammat ja turvallisemmat meret erityisesti panemalla täytäntöön voimassa olevaa merilainsäädäntöä. Kyseisten strategioiden tavoitteena on luoda yhdennetyt puitteet Euroopan merialueiden yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi ja sidosryhmien välisen yhteistyön lujittamiseksi, jotta unionin rahoitusvälineitä ja varoja käytettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja edistettäisiin unionin taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä ympäristön kestävyyttä. Siksi on erittäin tärkeää parantaa ja tehostaa yhdennetyn meripolitiikan tavoitteiden saavuttamista koskevaa ulkoista yhteistyötä ja koordinointia Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen mukaisesti.

Perustelu

Yhdennettyyn meripolitiikkaan vuosiksi 2014–2020 myönnettyä rahoitusta olisi voitava käyttää EU:ssa rannikkovartioston tehtäviä hoitavien toimivaltaisten viranomaisten välisen yhteistyön ja koordinoinnin tukemiseen. Useiden EU:n säädösten ja kansainvälisen merioikeuden sääntöjen tehokas täytäntöönpano on tyypillinen rannikkovartioston tehtävä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja edellytyksenä meriasioiden hyvälle hallinnoinnille terveempien, luotettavampien ja turvallisempien merien takaamiseksi. Yhdennetyssä meripolitiikassa olisi sen vuoksi tuettava rajatylittävää yhteistyötä ja koordinointia.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 77 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(77 a) EMKR:n olisi kalastus- ja vesiviljelyrahastojen sekä yhdennetyn meripolitiikan rahastojen lähentämisen vahvistamiseksi tarjottava erityiset puitteet, jotta parannetaan kalastuksen ja vesiviljelyn myötävaikutusta yhdennettyyn meripolitiikkaan. Olisi erityisen tärkeää parantaa näiden toimintojen kokonaisvaltaista huomioon ottamista tukemalla osallistumista yhdennettyyn hallintoon ja yhteisiin hankkeisiin, joilla edesautetaan yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 79 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(79) Eräiden kyseisillä aloilla käytössä olevien tietojärjestelmien yhteenliittäminen saattaa edellyttää niiden omien rahoitusmekanismien johdonmukaista ja perussopimuksen määräysten mukaista käyttöönottoa. Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito ovat olennaisen tärkeitä meri- ja rannikkoalueiden kestävän kehityksen kannalta, ja ne molemmat edistävät ekosysteemipohjaista hallinnointia ja maa- ja meriyhteyksien kehittämistä koskevien tavoitteiden toteutumista. Nämä välineet ovat tärkeitä myös EU:n rannikoiden, merten ja valtamerten erilaisten käyttötarkoitusten hallitsemiseksi, niiden kestävän taloudellisen kehityksen mahdollistamiseksi ja rajat ylittävien investointien edistämiseksi, kun taas meristrategiadirektiivin täytäntöönpanon myötä määritellään tarkemmin meriympäristöön vaikuttavan ihmisen toiminnan kestävän kehityksen rajat. Lisäksi on tarpeen parantaa meriympäristöä koskevaa tietämystä ja edistää innovointia helpottamalla valtamerten ja merten tilaa koskevien tietojen kokoamista, vapaata jakamista, uudelleenkäyttöä ja levittämistä.

(79) Eräiden kyseisillä aloilla käytössä olevien tietojärjestelmien yhteenliittäminen saattaa edellyttää niiden omien rahoitusmekanismien johdonmukaista ja perussopimuksen määräysten mukaista käyttöönottoa. Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito ovat olennaisen tärkeitä meri- ja rannikkoalueiden kestävän kehityksen kannalta, ja ne molemmat edistävät ekosysteemipohjaista hallinnointia ja maa- ja meriyhteyksien kehittämistä koskevien tavoitteiden toteutumista. Nämä välineet ovat tärkeitä myös EU:n rannikoiden, merten ja valtamerten erilaisten käyttötarkoitusten hallitsemiseksi, niiden kestävän taloudellisen kehityksen mahdollistamiseksi ja rajat ylittävien investointien edistämiseksi, kun taas meristrategiadirektiivin täytäntöönpanon myötä määritellään tarkemmin meriympäristöön vaikuttavan teollisen, rakennus- ja ihmisen toiminnan kestävän kehityksen rajat. Lisäksi on tarpeen parantaa meriympäristöä koskevaa tietämystä ja edistää innovointia helpottamalla valtamerten ja merten sekä kalavarojen tilaa koskevien tietojen kokoamista, vapaata jakamista, uudelleenkäyttöä ja levittämistä sekä asettamalla ne loppukäyttäjien ja suuren yleisön saataville.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 80 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös kestävää talouskasvua, työllisyyttä, innovaatiota ja kilpailukykyä merialoilla ja rannikkoalueilla. On erityisen tärkeää tunnistaa sääntelyesteet ja osaamisen puutteet, jotka hidastavat kehittymässä olevien ja tulevien merielinkeinojen kasvua, sekä toimet, joilla pyritään edistämään mereen ja merenkulkuun liittyvien sovellusten liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi tarvittavia teknologiseen innovointiin tehtäviä investointeja.

(80) EMKR:stä olisi tuettava myös kestävää talouskasvua, työllisyyttä, innovaatiota ja kilpailukykyä merialoilla ja rannikkoalueilla. On erityisen tärkeää tunnistaa sääntelyesteet ja osaamisen puutteet, jotka hidastavat kehittymässä olevien ja tulevien merielinkeinojen kasvua, sekä toimet, joilla pyritään edistämään mereen ja merenkulkuun liittyvien sovellusten liiketoimintapotentiaalin parantamiseksi tarvittavia teknologiseen innovointiin tehtäviä investointeja. EMKR:stä olisi tuettava toimenpiteitä, joilla kehitetään alan koulutusta ja ammatillista koulutusta myös hankkimalla koulutuksen ja ammatillisen palvelujen parantamiseksi välttämättömiä varusteita ja välineitä.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(81) EMKR:n olisi täydennettävä nykyisiä ja tulevia rahoitusvälineitä, joita unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi kansallisella ja sitä alemmalla tasolla merten, valtamerten ja rannikoiden suojelun ja kestävän käytön edistämiseen, jäsenvaltioiden ja niiden rannikko- ja saarialueiden sekä syrjäisimpien alueiden välisen yhteistyön tehostamiseen sekä kansallisten ja paikallisten hankkeiden priorisoinnin ja edistymisen huomioon ottamiseen, ja oltava johdonmukainen niiden kanssa. Rahasto nivoutuu hyvin yhteen muiden merialaan mahdollisesti liittyvien unionin toimintalinjojen kanssa ja erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston sekä tutkimus- ja energiapolitiikkaan liittyvän Horisontti 2020 -ohjelman kanssa.

(81) EMKR:n olisi täydennettävä nykyisiä ja tulevia rahoitusvälineitä, joita unioni ja jäsenvaltiot ovat asettaneet käytettäväksi kansallisella ja sitä alemmalla tasolla kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen sekä merten, valtamerten ja rannikoiden suojelun ja kestävän käytön edistämiseen, jäsenvaltioiden ja niiden rannikko- ja saarialueiden sekä syrjäisimpien alueiden välisen yhteistyön tehostamiseen sekä kansallisten ja paikallisten hankkeiden priorisoinnin ja edistymisen huomioon ottamiseen, ja oltava johdonmukainen niiden kanssa. Rahasto nivoutuu hyvin yhteen muiden merialaan mahdollisesti liittyvien unionin toimintalinjojen kanssa ja erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston sekä tutkimus- ja energiapolitiikkaan liittyvän Horisontti 2020 -ohjelman kanssa.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(84) EMKR:stä olisi myönnettävä teknisen avun muodossa valmistelu-, hallinnollista ja teknistä tukea sekä tukea tiedotustoimiin, verkottumiseen, arviointeihin, tarkastuksiin selvityksiin ja kokemusten vaihtoon, joilla helpotetaan toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja edistetään innovatiivisia lähestymistapoja ja käytänteitä sekä yksinkertaista ja avointa täytäntöönpanoa. Tekniseen apuun olisi kuuluttava myös sellaisen paikallisten kalastusalan toimintaryhmien eurooppalaisen verkoston perustaminen, jonka tarkoituksena on valmiuksien kehittäminen, tiedon levittäminen, kokemusten vaihtaminen sekä paikallisten kumppanuuksien välisen yhteistyön tukeminen.

(84) EMKR:stä olisi myönnettävä teknisen avun muodossa valmistelu-, hallinnollista ja teknistä tukea sekä tukea tiedotustoimiin, verkottumiseen, arviointeihin, tarkastuksiin, selvityksiin ja kokemusten vaihtoon, joilla helpotetaan toimintaohjelman täytäntöönpanoa ja edistetään innovatiivisia lähestymistapoja ja käytänteitä sekä yksinkertaista ja avointa täytäntöönpanoa, ja sitä olisi myönnettävä myös toimijoille ja kalastajajärjestöille. Tekniseen apuun olisi kuuluttava myös sellaisen paikallisten kalastusalan toimintaryhmien eurooppalaisen verkoston perustaminen, jonka tarkoituksena on valmiuksien kehittäminen, tiedon levittäminen, kokemusten vaihtaminen sekä paikallisten kumppanuuksien välisen yhteistyön tukeminen.

Perustelu

On täsmennettävä, että teknistä apua voidaan antaa myös toimijoille ja kalastajajärjestöille.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 88 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta kalastukselta sekä noudattaa yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti kyseisten kantojen kestävyyden ja uhkaavat täten vakavasti meren elollisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, ja varsinkin toimijat, jotka osallistuvat laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään (IUU) kalastukseen. Unionin rahoitusta ei pitäisi missään vaiheessa, alkaen toimen valinnasta sen täytäntöönpanoon asti, käyttää YKP-asetuksen tavoitteissa mainitun, meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvän yleisen edun vahingoittamiseksi.

(88) Koska on tärkeää varmistaa meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen ja kalakantojen suojelu erityisesti laittomalta kalastukselta sekä noudattaa yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta annetussa vihreässä kirjassa tehtyjä päätelmiä, EMKR:stä myönnettävän tuen ulkopuolelle olisi suljettava toimijat, jotka eivät noudata YKP:n sääntöjä ja vaarantavat erityisesti kyseisten kantojen kestävyyden ja eritoten sen tavoitteen toteutumisen, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina vuoteen 2015 mennessä ja että ympäristön hyvä tila saavutetaan ja ylläpidetään vuoteen 2020 mennessä, ja uhkaavat täten vakavasti meren elollisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja varsinkin toimijat, jotka osallistuvat laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään (IUU) kalastukseen. Unionin rahoitusta ei pitäisi missään vaiheessa, alkaen toimen valinnasta sen täytäntöönpanoon asti, käyttää YKP-asetuksen tavoitteissa mainitun, meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvän yleisen edun vahingoittamiseksi.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 88 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(88 a) Jos jäsenvaltio ei pysty ratkaisemaan omilla vesillään ja omassa laivastossaan harjoitettavaa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevia ongelmia, EMKR:stä myönnetyt varat olisi voitava jäädyttää.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 91 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(91) [YKP-asetuksen] 50 ja 51 artiklassa mainittuihin YKP:n erityistarpeisiin vastaamiseksi ja YKP:n sääntöjen noudattamisen edistämiseksi olisi vahvistettava lisäsäännöksiä säännöille, jotka koskevat maksujen määräajan kulumisen keskeyttämistä [yhteisistä säännöksistä annettu asetus (EU) N:o […]]. Jos jäsenvaltio tai toimija on laiminlyönyt YKP:n mukaiset velvoitteensa tai jos komissiolla on tällaiseen laiminlyöntiin viittaavaa näyttöä, komission olisi varotoimenpiteenä voitava keskeyttää maksatus.

(91) [YKP-asetuksen] 50 ja 51 artiklassa mainittuihin YKP:n erityistarpeisiin vastaamiseksi ja YKP:n sääntöjen noudattamisen edistämiseksi olisi vahvistettava lisäsäännöksiä säännöille, jotka koskevat maksujen määräajan kulumisen keskeyttämistä [yhteisistä säännöksistä annettu asetus (EU) N:o […]]. Jos jäsenvaltio tai toimija on laiminlyönyt YKP:n mukaiset velvoitteensa tai jos komissiolla on tällaisen laiminlyönnin osoittavaa näyttöä, komission olisi varotoimenpiteenä voitava keskeyttää maksatus.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(93) Toimintaohjelmaa olisi sen laadun parantamiseksi ja sen saavutusten osoittamiseksi seurattava ja arvioitava. Komission olisi luotava yhteinen seuranta- ja arviointikehys varmistaen muun muassa, että asiaa koskevat tiedot ovat käytettävissä oikeaan aikaan. Tässä yhteydessä olisi vahvistettava luettelo indikaattoreista, ja komission olisi arvioitava EMKR-politiikan vaikutuksia suhteessa erityistavoitteisiin.

(93) Toimintaohjelmaa olisi sen laadun parantamiseksi ja sen saavutusten osoittamiseksi seurattava ja arvioitava. Komission olisi luotava yhteinen seuranta- ja arviointikehys varmistaen muun muassa, että asiaa koskevat tiedot ovat julkisesti saatavilla oikeaan aikaan. Tässä yhteydessä olisi vahvistettava luettelo indikaattoreista, ja komission olisi arvioitava EMKR-politiikan vaikutuksia suhteessa erityistavoitteisiin.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 95 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(95) Rahoitusmahdollisuuksia ja hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai verkkoportaali, jossa on tietoa toimintaohjelmasta, mukaan lukien luettelot toimista, joita kustakin toimintaohjelmasta tuetaan. Näiden tietojen pohjalta suuren yleisön ja erityisesti unionin veronmaksajien olisi saatava kohtuullinen, todellinen ja konkreettinen käsitys siitä, miten unionin varoja käytetään EMKR:n puitteissa. Tämän tavoitteen lisäksi asiaa koskevien tietojen julkaisemisen olisi palveltava tavoitetta, joka liittyy unionin rahoituksen hakemista koskevien mahdollisuuksien tekemiseen entistä tunnetuimmiksi. Tietosuojaa koskevan perusoikeuden kunnioittamiseksi kaikilta osin ja unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa (Schecke) antaman tuomion mukaisesti ei pitäisi kuitenkaan edellyttää luonnollisten henkilöiden nimien julkaisemista.

(95) Rahoitusmahdollisuuksia ja hankkeiden tuensaajia koskevien tietojen saatavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi kussakin jäsenvaltiossa olisi otettava käyttöön yksi keskitetty verkkosivusto tai verkkoportaali, jossa on tietoa toimintaohjelmasta, mukaan lukien luettelot toimista, joita kustakin toimintaohjelmasta tuetaan. Jäsenvaltioiden asiaa koskeville verkkosivustoille olisi myös voitava päästä unionin viralliselta verkkosivustolta, jotta eri jäsenvaltioiden kansalaisten olisi helpompi tutustua kaikkien jäsenvaltioiden julkaisemiin tietoihin. Näiden tietojen pohjalta suuren yleisön ja erityisesti unionin veronmaksajien olisi saatava kohtuullinen, todellinen ja konkreettinen käsitys siitä, miten unionin varoja käytetään EMKR:n puitteissa. Tämän tavoitteen lisäksi asiaa koskevien tietojen julkaisemisen olisi palveltava tavoitetta, joka liittyy unionin rahoituksen hakemista koskevien mahdollisuuksien tekemiseen entistä tunnetuimmiksi. Tietosuojaa koskevan perusoikeuden kunnioittamiseksi kaikilta osin ja unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa (Schecke) antaman tuomion mukaisesti ei pitäisi kuitenkaan edellyttää luonnollisten henkilöiden nimien julkaisemista.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 96 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(96 a) Olisi erityisen tärkeää varmistaa niiden ennakkoehtojen täyttyminen, jotka liittyvät hallinnollisiin valmiuksiin täyttää kalastuksenhoitoa koskevat tietovaatimukset, ja varmistaa valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan unionin järjestelmän täytäntöönpano.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 96 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(96 b) Olisi erityisen tärkeää varmistaa niiden ennakkoehtojen täyttyminen, jotka liittyvät hallinnollisiin valmiuksiin täyttää kalastuksenhoitoa koskevat tietovaatimukset, ja varmistaa valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan unionin järjestelmän täytäntöönpano.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kalastusalueiden ja sisävesikalastuksen kestävä kehitys;

c) tässä asetuksessa tarkoitettujen kalastus- ja vesiviljelyalueiden, sisävesikalastuksen ja niihin liittyvien toimien kestävä kehitys;

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) ja yhdennetty meripolitiikka.

d) ja yhdennetty meripolitiikka sekä meristrategiadirektiivi.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan unionin alueella toteutettaviin toimiin, jollei tässä asetuksessa nimenomaisesti toisin säädetä.

Tätä asetusta sovelletaan unionin alueella, aluevesillä ja kalastuslaivastoissa toteutettaviin toimiin, jollei tässä asetuksessa nimenomaisesti toisin säädetä.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. ’suljetulla vesiviljelyjärjestelmällä’ vesiviljelylaitoksia, joissa kaloja ja muita vesiympäristössä tuotettuja tuotteita kasvatetaan suljetuissa vettä säästävissä kiertovesijärjestelmissä, jotka säilyttävät ja käsittelevät veden järjestelmän sisällä. Kyseiset järjestelmät sijaitsevat yleensä maalla ja käyttävät uudelleen lähes kaiken alun perin järjestelmään johdetun veden;

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. ’monipuolistamisella’ toimintatapoja, jotka muuttavat kalastus- tai vesiviljelytoiminnan monipuolisemmaksi ja jotka täydentävät suoraan kyseisiä toimintoja tai ovat niistä riippuvaisia;

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. ’eksoottisilla lajeilla’ lajeja, joiden luonnollinen esiintymisalue ei kata aluetta, jossa laitos sijaitsee;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. ’laajaperäisellä vesiviljelyllä’ vesiviljelytuotantoa, johon ei syötetä tarkoituksellisesti ravinteita, vaan joka on riippuvainen viljelylaitoksen luonnollisesta ravinnosta, mukaan luettuna virtausten ja vuoroveden vaihteluiden kaltaisten vesivirtojen mukanaan tuoma ravinto. Laajaperäinen vesiviljely on suurelta osin riippuvainen yhdestä ravinteesta, siemenistä;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5. ’kalastusalueella’ meren tai järven rannalla olevaa aluetta, johon voi kuulua myös lammikoita tai joen suisto, jolla kalastus tai vesiviljely on merkittävä työllistäjä ja joka on jäsenvaltion sellaiseksi nimeämä;

5. ’kalastus- ja vesiviljelyalueella’ meren, joen tai järven rannalla olevaa aluetta, johon voi kuulua myös lammikoita tai joen suisto, jolla kalastus- tai vesiviljelyala on merkittävä työllistäjä ja joka on jäsenvaltion sellaiseksi nimeämä;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. ’kalakannan elvyttämisalueella’ [yhteisistä säännöksistä annetussa] asetuksessa (EU) N:o …/…. tarkoitettua maantieteellisesti määriteltyä merialuetta, jolla kaikki kalastustoimet on kielletty elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntämisen ja säilyttämisen parantamiseksi tai meriekosysteemien suojelemiseksi;

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 5 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. ’kalastusalalla’ talouden alaa, joka kattaa kaikki kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotantoon, jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvät toiminnot;

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 5 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c. ’hallinto- ja kalastusmahdollisuusjärjestelmillä’ kansallisesti, alueellisesti, paikallisesti tai merialueilla kehitettyjä järjestelmiä kalastusoikeuksien osoittamiseksi ja myöntämiseksi tai pyyntiponnistuksen hallinnoimiseksi kiintiöihin kuuluvien tai niihin kuulumattomien lajien osalta 12 meripeninkulman rannikkovyöhykkeellä tai sen ulkopuolella siten, että kohteena ovat terveet kannat. Näitä järjestelmiä panevat täytäntöön viranomaiset tai kalastusjärjestöt;

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6. ’kalastajalla’ henkilöä, jonka jäsenvaltio katsoo harjoittavan ammattikalastusta kalastusta harjoittavalla kalastusaluksella tai jonka jäsenvaltio katsoo harjoittavan meren eliöiden ammattimaista korjuuta ilman alusta;

6. ’kalastajalla’ henkilöä, työntekijät mukaan luettuina, jonka jäsenvaltio katsoo harjoittavan ammattikalastusta kalastusta harjoittavalla kalastusaluksella tai jonka jäsenvaltio katsoo harjoittavan makean veden tai meren eliöiden ammattimaista korjuuta ilman alusta;

Perustelu

Kalastajan määritelmää on täsmennettävä mainitsemalla aluksensa omistavat ammattikalastajat ja työsuhteiset kalastajat.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. ’kalastusmatkailulla’ ammattikalastajien harjoittamaa täydentävää toimintaa, jossa miehistöön kuulumattomat henkilöt ovat kalastusaluksessa matkailu- tai tutkimustarkoituksissa;

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 6 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b. ’kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyvillä avustavilla toiminnoilla’ toimintoja, joita suorittaa kalastajia avustavaa ja heidän toimintansa kannalta välttämätöntä ammatillista toimintaa harjoittava henkilö ja jotka ovat jäsenvaltion sellaiseksi nimeämiä;

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a. ’voimaperäisellä vesiviljelyllä’ vesiviljelytuotantoa, joka on riippuvainen järjestelmään lisätystä ravitsemuksellisesti täydellisestä ravinnosta, joko tuoreesta tai luonnonvaraisesta kalasta, meriveden tai makean veden kalasta, tai joka on riippuvainen muokatusta ravinnosta. Voimaperäinen vesiviljely on suurelta osin riippuvainen täysrehusta ja kaupallisilla markkinoilla olevasta rehusta, ja sille on ominaista korkea eläintiheys;

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

10. ’sisävesikalastuksella’ kalastusta, jota harjoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa yksinomaan sisävesillä toimivilla aluksilla tai muilla laitteilla, joita käytetään jäällä kalastukseen;

10. ’sisävesikalastuksella’ kalastusta, jota harjoitetaan kaupallisessa tarkoituksessa aluksesta tai muuten, yksinomaan sisävesillä, tai muilla laitteilla, joita käytetään jäällä kalastukseen;

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

12. ’meriasioiden yhdennetyllä hallinnoinnilla’ kaikkien valtameriin, meriin ja rannikkoalueisiin vaikuttavien EU:n alakohtaisten politiikkojen koordinoitua hallinnointia;

12. ’meriasioiden yhdennetyllä hallinnoinnilla’ kaikkien valtameriin, meriin ja rannikkoalueisiin vaikuttavien alakohtaisten politiikkojen koordinoitua hallinnointia unionin tasolla;

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

13. ’merialueilla’ neuvoston päätöksen 2004/585/EY liitteessä I vahvistettuja maantieteellisiä alueita ja alueellisten kalastusjärjestöjen perustamia alueita;

Poistetaan.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 16 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

16. ’merialuestrategialla’ tiettyä maantieteellistä aluetta koskevaa jäsenneltyä yhteistyökehystä, joka on EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, niiden alueiden ja tarvittaessa sellaisten kolmansien maiden kehittämä, jotka jakavat merialueen EU:n jäsenvaltioiden kanssa; strategiassa otetaan huomioon merialueen maantieteelliset, ilmastolliset, taloudelliset ja poliittiset erityispiirteet;

16. ’merialuestrategialla’ tiettyä maantieteellistä aluetta koskevaa jäsenneltyä yhteistyökehystä, joka on EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, niiden alueiden ja paikallisviranomaisten ja tarvittaessa sellaisten kolmansien maiden kehittämä, jotka jakavat merialueen EU:n jäsenvaltioiden kanssa; strategiassa otetaan huomioon merialueen maantieteelliset, ilmastolliset, taloudelliset ja poliittiset erityispiirteet;

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

’puoli-intensiivisellä vesiviljelyllä’ vesiviljelyä, joka on suurelta osin riippuvainen luonnollisesta ravinnosta, mutta jossa luonnollisia ravintotasoja lisätään käyttämällä täydennysrehua luonnollisen ravinnon täydentämiseksi. Viljelytiheydet pidetään voimaperäiselle vesiviljelytuotannolle tyypillisiä tiheyksiä alhaisemmalla tasolla;

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 17 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

17 a. ’perinteisellä kalastusaluksella’ alusta, joka kuuluu rungon muodon, rakenteen ja materiaalien osalta vähintään 100 vuotta muuttumattomana säilyneeseen alustyyppiin ja jota voidaan käyttää ja jolla voidaan jatkaa kalastustoimintaa voimassa olevan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

18 a. ’äyriäistenpyytäjällä/äyriäistenkasvattajalla’ henkilöä, joka harjoittaa jalkaisin tai alukselta yksinomaisella tavalla ja käyttämällä valikoivia ja yhden tai useamman lajin pyytämiseen tarkoitettuja erityislaitteita nilviäisten, äyriäisten, vaippaeläinten, piikkinahkaisten tai muiden meren selkärangattomien eliöiden keruuta, kasvatusta tai osittaista kasvatusta;

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kestävä ja kilpailukykyinen kalatalous ja vesiviljely;

a) ympäristön kannalta kestävä, taloudellisesti kannattava ja sosiaalisesti vastuullinen kalatalous, vesiviljely ja niihin liittyvät jalostus- tai kaupanpitämistoiminnot;

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kalastusalueiden tasapainoinen ja osallistava alueellinen kehittäminen;

c) kalastus- ja vesiviljelyalueiden tasapainoinen ja osallistava alueellinen kehittäminen;

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) YKP:n täytäntöönpanon edistäminen.

d) YKP:n täytäntöönpanon edistäminen, mukaan luettuna sen alueellistaminen ja yhteisen markkinajärjestelyn täytäntöönpano.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) työpaikkojen luominen, jotta estetään kalastusyhteisöjen taantuminen ja parannetaan osaamista ja työoloja kalastusalalla.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2. Pyrittäessä saavuttamaan nämä tavoitteet EMKR:n on otettava huomioon sukupuolten väliset periaatteet ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvät periaatteet.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3. Tavoitteet pyritään saavuttamaan kalastuskapasiteettia lisäämättä.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

EMKR:n tavoitteiden saavuttaminen edesauttaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista. Siihen pyritään seuraavien kuuden unionin prioriteetin kautta, jotka muutetaan yhteisessä strategiakehyksessä asianmukaisiksi temaattisiksi tavoitteiksi:

EMKR:n tavoitteiden saavuttaminen edesauttaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista sekä YKP:n täytäntöönpanoa. Siihen pyritään seuraavien kuuden, kalastusta, kestävää vesiviljelyä ja niihin liittyviä toimintoja koskevan unionin prioriteetin kautta, jotka muutetaan yhteisessä strategiakehyksessä asianmukaisiksi temaattisiksi tavoitteiksi:

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Työllisyyden ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisääminen seuraavien tavoitteiden kautta:

(1) Työllisyyden ja sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisääminen seuraavien tavoitteiden kautta:

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) taloudellisen kasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä työvoiman liikkuvuuden tukeminen kalastuksesta ja vesiviljelystä riippuvaisissa rannikko- ja sisämaayhteisöissä;

a) taloudellisen kasvun ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen, myös työpaikkojen luomisen ja työllistyvyyden ja liikkuvuuden parantamisen avulla kalastuksesta ja vesiviljelystä riippuvaisissa rannikko- ja sisämaayhteisöissä, myös syrjäisimmillä alueilla;

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kalastustoimintojen monipuolistaminen muille meritalouden aloille ja meritalouden kasvu, mukaan lukien ilmastonmuutoksen hillitseminen.

b) kalastustoimintojen monipuolistaminen sekä kalastusalalla että muilla kalastusalaan läheisesti liittyvillä meritalouden aloilla ja meritalouden kasvu, mukaan lukien ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) yhdenmukaistettujen sosiaalisten sääntöjen täytäntöönpanon edistäminen unionissa.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, innovoinnin ja tietämyksensiirron tukeminen;

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, innovoinnin, myös lisääntyvän energiatehokkuuden, ja tietämyksensiirron tukeminen;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) eläinten hyvinvointiin kohdistuvien kalastuksen haittavaikutusten vähentäminen;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kalastuksen, erityisesti pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen ja turvallisuuden tai työolojen parantaminen;

b) kalastuksen kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen ja terveyden, hygienian, turvallisuuden ja työolojen parantaminen;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen;

c) erityisesti nuorten kalastajien ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen;

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) pienimuotoisen rannikkokalastuksen kehittäminen varsinkin kilpailukyvyn ja kestävyyden osalta, myös säilyttämällä perinteiset kalastusalukset;

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3) Innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan vesiviljelyn edistäminen keskittymällä seuraaville aloille:

3) Kestävän, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan ekosysteemilähtöisen vesiviljelyn edistäminen keskittymällä seuraaville aloille:

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, innovoinnin ja tietämyksensiirron tukeminen;

a) teknologian kehittämisen vahvistamisen, teknisen, sosiaalisen ja taloudellisen innovoinnin ja tietämyksensiirron tukeminen;

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen;

b) laajaperäisten ja puoli-intensiivisten vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen;

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen;

c) erityisesti nuorten vesiviljelijöiden uusien ammatillisten taitojen kehittäminen, ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen edistäminen;

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen.

d) vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen ja jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvien alojen investointien edistäminen.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) vesiviljelyn ekologisen jalanjäljen pienentäminen.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) meriympäristöön kohdistuvien kalastusvaikutusten vähentäminen;

a) meriympäristöön kohdistuvien tahattomien saaliiden ja haitallisten kalastusvaikutusten ennaltaehkäisy, minimointi ja mahdollisuuksien mukaan eliminointi erityisesti paremmalla pyydysten valikoivuudella;

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon varmistaminen;

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) meristrategiadirektiivin täytäntöönpano ja ympäristön hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä;

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vesiviljelyyn liittyvien ekosysteemien parantaminen ja resurssitehokkaan vesiviljelyn edistäminen;

a) resurssitehokkaan vesiviljelyn edistäminen, myös vähentämällä kalanruoka- ja kalaöljyriippuvuutta sekä kemikaalien ja antibioottien käyttöä;

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) meren, maan ja makean veden ekosysteemeihin kohdistuvien vesiviljelyvaikutusten arviointi, vähentäminen ja mahdollisuuksien mukaan eliminointi;

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

6) YKP:n täytäntöönpanon edistäminen seuraavin keinoin:

6) YKP:n täytäntöönpanon edistäminen ja YKP:n ja yhdennetyn meripolitiikan välisen yhteyden ja johdonmukaisuuden vahvistaminen seuraavin keinoin:

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tutkimustiedon tarjonta ja tiedonkeruu;

a) tutkimustiedon parantaminen tukemalla tiedonkeruuta ja -hallintaa;

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen, institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

b) seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen, institutionaalisten valmiuksien ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen lisäämättä hallinnollista rasitetta.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) YKP:n alueellistamisen tukeminen erityisesti alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien välityksellä.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljely-yrityksille myöntämään tukeen sovelletaan perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista.

1. Jäsenvaltioiden kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille myöntämään tukeen sovelletaan perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa ei kuitenkaan sovelleta perussopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan kuuluviin maksuihin, joita jäsenvaltiot suorittavat tämän asetuksen nojalla ja mukaisesti.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, perussopimuksen 107, 108 ja 109 artiklaa ei sovelleta perussopimuksen 42 artiklan soveltamisalaan kuuluviin maksuihin, joita jäsenvaltiot suorittavat tämän asetuksen nojalla ja mukaisesti.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 4 artiklassa mainittujen periaatteiden lisäksi komissio ja jäsenvaltiot varmistavat koordinoinnin ja täydentävyyden niiden tukien välillä, joita myönnetään EMKR:stä, muiden unionin toimintalinjojen ja rahoitusvälineiden perusteella, mukaan lukien [ympäristö- ja ilmastoimien puiteohjelman perustamisesta (LIFE-puiteohjelma)] annettu asetus (EU) N:o […], ja unionin ulkoisten toimien puitteissa. EMKR:stä ja LIFE-puiteohjelmasta myönnettävän tuen koordinointi on toteutettava erityisesti edistämällä sellaisten toimien rahoitusta, joilla täydennetään LIFE-puiteohjelmasta rahoitettavia yhdennettyjä hankkeita, sekä edistämällä LIFE-puiteohjelmassa hyväksyttyjen ratkaisujen, menetelmien ja lähestymistapojen käyttöä.

[Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 4 artiklassa mainittujen periaatteiden lisäksi komissio ja jäsenvaltiot varmistavat koordinoinnin ja täydentävyyden niiden tukien välillä, joita myönnetään EMKR:stä, muiden unionin toimintalinjojen ja rahoitusvälineiden perusteella, mukaan lukien unionin ulkoisten toimien puitteissa. Kyseinen koordinointi- ja täydentävyysvaatimus on sisällytettävä toimintaohjelmiin.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

EMKR:ään sovelletaan tämän asetuksen liitteessä III tarkoitettuja ennakkoehtoja.

EMKR:ään sovelletaan tämän asetuksen liitteessä III tarkoitettuja erityisiä ennakkoehtoja.

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Kalastuskapasiteetin ylärajojen noudattamisen arviointi

 

1. Komissio arvioi viimeistään … * yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet [YKP:stä annetussa]asetuksessa (EU) N:o …/…. olevassa liitteessä II vahvistettuja kalastuskapasiteetin ylärajoja.

 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu arviointi osoittaa, että jokin jäsenvaltio ei noudata kalastuskapasiteettinsa ylärajoja, komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla kyseisen jäsenvaltion toimintaohjelman maksut ja maksusitoumukset keskeytetään osittain tai kokonaan.

 

3. Komissio päättää viipymättä maksujen ja maksusitoumuksien keskeyttämisen, kun kyseinen jäsenvaltio toteuttaa toimia oman kalastuskapasiteettinsa ylärajojen noudattamiseksi ja kun komissio on hyväksynyt ne.

 

_________________

 

Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat perusasetuksessa määritettyjä oman kalastuslaivastonsa kalastuskapasiteetin ylärajoja. Tämän vuoksi on syytä keskeyttää EMKR:n maksut ja maksusitoumukset sellaisten jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka eivät noudata kalastuskapasiteettinsa rajoituksia.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) toimijat, jotka ovat syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdan mukaiseen vakavaan rikkomukseen;

a) toimijat, joiden kalastuslisenssin voimassaolo on keskeytetty kolme kertaa tai useammin asetuksen (EY) N:o 1224/2009 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai jotka ovat syyllistyneet asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 artiklan 1 kohdan mukaiseen vakavaan rikkomukseen, joka on rangaistavissa lopullisella hallinnollisella päätöksellä;

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) toimijat, jotka osallistuvat asetuksen (EY) N:o 1005/2008 33 artiklassa tarkoitettujen yhteistyöhön osallistumattomien maiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten toimintaan tai hallinnointiin taikka ovat niihin omistussuhteessa;

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) toimijat, jotka on todettu rikosoikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä syyllisiksi sovellettavan kansallisen lainsäädännön vakavaan rikkomiseen seuraavilla aloilla:

 

– tässä ammatissa sovellettavat palkka- ja työsuhteen ehdot;

 

ammatillinen vastuu;

 

– ihmis- tai huumekauppa;

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c) toimijat, jotka on todettu rikosoikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä syyllisiksi yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa unionin lainsäädännön vakavaan rikkomiseen erityisesti seuraavilla aloilla:

 

– kalastajien työ- ja lepoajat;

 

– työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

 

– tässä ammatissa sovellettavat palkka- ja työsuhteen ehdot;

 

– kalastajien perustason pätevyys ja jatkokoulutus;

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) toimijat, jotka ovat syyllistyneet muihin YKP:n sääntöjen laiminlyönteihin, jotka vaarantavat vakavasti kyseessä olevien kantojen kestävyyden.

c) toimijat, jotka ovat syyllistyneet muihin YKP:n sääntöjen vakaviin rikkomuksiin tavoilla, jotka vaarantavat vakavasti kyseessä olevien kantojen kestävyyden.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) toimijat, jotka eivät ole noudattaneet kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta 25 päivänä helmikuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 199/2008 säännöksiä1.

 

_______________

 

EUVL L 60, 5.3 2008, s. 1.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että toimijat, jotka jättävät EMKR:lle osoitetun hakemuksen, toimittavat hallintoviranomaiselle allekirjoitetun vahvistuksen siitä, että ne noudattavat 1 kohdassa lueteltuja vaatimuksia eivätkä ole syyllistyneet 2 kohdassa tarkoitettuun EKTR:n tai EMKR:n väärinkäytökseen. Jäsenvaltioiden on tarkistettava vahvistuksen paikkansapitävyys ennen toimen hyväksymistä.

4. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että toimijat, jotka jättävät EMKR:lle osoitetun hakemuksen, toimittavat hallintoviranomaiselle allekirjoitetun vahvistuksen siitä, että ne noudattavat 1 ja 2 kohdassa lueteltuja vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on tarkistettava vahvistuksen paikkansapitävyys ennen toimen hyväksymistä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 93 artiklan mukaisesta rikkomuksia koskevasta kansallisesta rekisteristä saatavien tietojen tai muiden tätä varten saatavilla olevien tietojen pohjalta.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) aluksen kalastuskapasiteettia lisäävät toimet;

a) aluksen kalastuskapasiteettia tai pyyntikykyä lisäävät toimet;

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) toimet, jotka vaarantavat meren elollisten luonnonvarojen ja ekosysteemien kestävyyden;

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) työpaikkoja tuhoavat toimet;

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) uusien kalastusalusten rakentaminen, kalastusalusten käytöstäpoisto tai tuonti;

b) uusien kalastusalusten rakentaminen, kalastusalusten käytöstäpoisto tai tuonti, poikkeuksena 32 b artiklassa tarkoitetut edellytykset;

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) investoinnit sellaiseen laivaston osaan kuuluviin aluksiin, jonka osalta ei ole osoitettu käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien ja laivaston kapasiteetin välistä kestävää tasapainoa [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla kapasiteettiraportilla;

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen;

Poistetaan.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) koekalastus;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon)

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) yrityksen omistuksen siirtäminen;

Poistetaan.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n käytettävissä olevat, yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin piiriin kuuluvat maksusitoumusmäärärahat kaudella 2014–2020 ovat 5 520 000 000 euroa käypinä hintoina liitteessä II olevan vuosijakauman mukaisesti.

1. EMKR:n käytettävissä olevat, yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin piiriin kuuluvat ohjeelliset maksusitoumusmäärärahat kaudella 2014–2020 ovat X euroa vuoden 2011 kiinteinä hintoina liitteessä II olevan ohjeellisen vuosijakauman mukaisesti.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 4 535 000 000 euroa osoitetaan kalastuksen, vesiviljelyn ja kalastusalueiden kestävään kehittämiseen V osaston I, II ja III lukujen mukaisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista X euroa osoitetaan kalastuksen, vesiviljelyn, kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen ja kalastusalueiden kestävään kehittämiseen V osaston I–IV lukujen mukaisesti.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 477 000 000 euroa osoitetaan 78 artiklassa tarkoitettuihin valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskeviin toimenpiteisiin.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista vähintään X euroa osoitetaan 78 artiklassa tarkoitettuihin valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskeviin toimenpiteisiin.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 358 000 000 euroa osoitetaan 79 artiklassa tarkoitettuihin tiedonkeruutoimenpiteisiin.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista vähintään X euroa osoitetaan 79 artiklassa tarkoitettuihin tiedonkeruu- ja tiedonhallintatoimenpiteisiin.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5. Syrjäisimmille alueille V osaston V luvun mukaisesti korvauksena myönnettävät varat voivat olla vuodessa enintään

5. Syrjäisimmille alueille V osaston V luvun mukaisesti korvauksena myönnettävät varat voivat olla enintään

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

4 300 000 euroa Azorien ja Madeiran osalta,

X euroa vuodessa Azorien ja Madeiran osalta,

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

5 800 000 euroa Kanariansaarten osalta,

X euroa vuodessa Kanariansaarten osalta,

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

4 900 000 euroa Ranskan Guyanan ja Réunionin osalta.

X euroa vuodessa Ranskan syrjäisimpien alueiden osalta.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista 45 000 000 euroa osoitetaan 70 artiklassa tarkoitettuun varastointitukeen vuosiksi 2014–2018.

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista varoista X euroa osoitetaan 69 artiklassa tarkoitettuihin tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin suunnitelmiin ja 70 artiklassa tarkoitettuun varastointitukeen.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

EMKR:stä osoitetaan 1 047 000 000 euron määrä suoran hallinnoinnin piiriin kuuluviin, VI osaston I ja II luvussa täsmennettyihin toimenpiteisiin. Tämä määrä sisältää 91 artiklan mukaisen teknisen avun.

EMKR:stä osoitetaan X euron määrä suoran hallinnoinnin piiriin kuuluviin, VI osaston I ja II luvussa täsmennettyihin toimenpiteisiin. Tämä määrä sisältää 91 artiklan mukaisen teknisen avun.

 

Yhdennettyyn meripolitiikkaan voidaan osoittaa enintään 6 prosenttia EMKR:n kokonaistalousarviovaroista.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

[Vuotuiset rahoituspuitteet ja vuotuiset maksumäärärahat]

 

1. Budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset kokonaisrahoituspuitteet tämän ohjelman täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–2020 ovat X euroa vuoden 2011 kiinteinä hintoina.

 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen säännöksiä ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräyksiä rajoittamatta.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) kalastus- ja vesiviljelyalan työllisyystaso;

i) kalastus- ja vesiviljelyalan sekä jalostusteollisuuden työllisyystaso;

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) kalastus- ja vesiviljelyalan tuotantotaso;

ii) kalastus- ja vesiviljelyalan sekä jalostusteollisuuden tuotantotaso;

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) asianomaisen jäsenvaltion tiedonkeruutehtävien laajuus arvioituna kansallisen kalastuslaivaston koon, purettujen saaliiden määrän, merellä toteutettavien tieteellisten valvontatehtävien määrän ja niiden tutkimusten lukumäärän perusteella, joihin jäsenvaltio osallistuu; ja

iii) asianomaisen jäsenvaltion tiedonkeruu- ja tiedonhallintatehtävien laajuus arvioituna kansallisen kalastuslaivaston koon, purettujen saaliiden määrän, merellä toteutettavien tieteellisten valvontatehtävien määrän ja niiden tutkimusten lukumäärän perusteella, joihin jäsenvaltio osallistuu; ja

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) käytettävissä olevat tiedonkeruuresurssit suhteessa jäsenvaltion tiedonkeruutehtävien laajuuteen arvioimalla käytettävissä olevat keinot tiedonkeruuta koskevan kansallisen näytteenotto-ohjelman toteuttamiseksi tarvittavan merellä toimivien tarkkailijoiden lukumäärän sekä teknisten ja henkilöresurssien lukumäärän perusteella;

iv) käytettävissä olevat tiedonkeruu- ja tiedonhallintaresurssit suhteessa jäsenvaltion tiedonkeruu- ja tiedonhallintatehtävien laajuuteen arvioimalla käytettävissä olevat keinot tiedonkeruuta koskevan kansallisen näytteenotto-ohjelman toteuttamiseksi tarvittavan teknisten ja henkilöresurssien lukumäärän perusteella;

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kaikkien toimenpiteiden osalta aiemmat määrärahat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti ja aiempi kulutus neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 mukaisesti.

c) kaikkien toimenpiteiden osalta tiedot aiemmista määrärahoista neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 mukaisesti vuosina 2007–2013 ja aiempi kulutus neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 mukaisesti.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi toimintaohjelma EMKR:stä yhteisrahoitettavien unionin prioriteettien täytäntöönpanemiseksi.

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava yksi toimintaohjelma tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitettujen EMKR:stä yhteisrahoitettavien unionin prioriteettien täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäljempänä 20 artiklan 1 kohdan n alakohdassa tarkoitetun toimintaohjelman osion osalta komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2013 unionin prioriteetit valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan politiikan alalla.

3. Jäljempänä 20 artiklan 1 kohdan n alakohdassa tarkoitetun toimintaohjelman osion osalta siirretään komissiolle 127 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2013 unionin prioriteetit valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan politiikan alalla.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2) Kunkin jäsenvaltion on sisällytettävä ohjelmaansa [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun] asetuksen (EU) N:o…/…. 32 artiklassa tarkoitettu tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeva suunnitelma.

Perustelu

Koska tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatiminen kuuluu unionin prioriteetteihin (ks. edellä 6 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan d alakohtaa koskeva tarkistus), on olennaisen tärkeää, että kyseiset suunnitelmat sisällytetään jäsenvaltioiden toimintaohjelmiin.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) ohjelmassa on kaavailtu asianmukaisia toimia sen täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi;

c) ohjelmassa on kaavailtu asianmukaisia toimia sen täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi siten, että käytettävissä olevien taloudellisten tukien saanti tehdään helpommaksi erityisesti pienimuotoisen rannikkokalastuksen alan toimijoille ja heidän järjestöilleen;

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) tapauksen mukaan tämän asetuksen 38 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen EMKR:ää koskevien unionin prioriteettien mukaisten toimenpiteiden johdonmukaisuus neuvoston direktiivin 92/43/ETY 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen Natura 2000 -verkoston hankkeiden toteutusjärjestyksen sisältävien toimintasuunnitelmien sekä 17 päivänä kesäkuuta 2008 meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY määritelmän mukaisen ympäristön hyvän tilan saavuttamisen kanssa.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) SWOT-analyysi tilanteesta ja niiden tarpeiden määrittely, joihin ohjelman kattamalla maantieteellisellä alueella on vastattava.

b) SWOT-analyysi tilanteesta ja niiden tarpeiden määrittely, joihin ohjelman kattamalla maantieteellisellä ja ympäristöalueella on vastattava.

Analyysi on jäsennettävä unionin prioriteettien mukaisesti. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä innovoinnin edistämistä koskevat erityistarpeet on arvioitava ottaen huomioon kaikki unionin prioriteetit, jotta molemmilla aloilla löydettäisiin tarkoituksenmukaisia ratkaisuja kunkin prioriteetin tasolla; yhteenveto tukikelpoisten politiikan alojen vahvuuksista ja heikkouksista;

Analyysi on jäsennettävä 6 artiklassa määritettyjen unionin prioriteettien mukaisesti. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä innovoinnin edistämistä koskevat erityistarpeet on arvioitava suhteessa kaikkiin unionin prioriteetteihin, jotta löydettäisiin tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut kunkin näihin aloihin liittyvän prioriteetin tasolla;

 

Tämän analyysin on katettava myös YKP:n täytäntöönpanon vaikutukset kullakin rannikkoalueella;

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) analyysi YKP:n täytäntöönpanon vaikutuksista työpaikkoihin koko arvoketjussa ja innovatiivisia ehdotuksia työpaikkojen luomiseksi alueilla, joihin vaikutukset kohdistuvat;

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) osoitus ohjelmaan sisältyvästä tarkoituksenmukaisesta lähestymistavasta innovointiin, ympäristöön, Natura 2000 -alueiden erityistarpeet mukaan lukien, sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen;

c) analyysi siitä, miten ohjelmassa otetaan huomioon kalastuksen ja vesiviljelyn vaikutukset ympäristöön ja, tilanteen mukaan, Natura 2000 -alueiden erityistarpeisiin sekä ympäristön hyvän tilan saavuttaminen, kalojen elvytysalueiden yhtenäisen verkoston perustaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen;

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. nojalla vaadittava arviointi kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisestä tasapainosta ja kuvaus toimenpiteistä, jotka on toteutettu kyseisen asetuksen liitteessä II vahvistettujen kalastuskapasiteetin ylärajojen noudattamiseksi;

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) selkeät tiedot V osaston III luvun mukaisista toimista, jotka voidaan toteuttaa kollektiivisesti ja joihin voidaan sen vuoksi soveltaa korkeampaa tuki-intensiteettiä 95 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

h) selkeät tiedot V osaston III luvun mukaisista toimenpiteistä, jotka voidaan toteuttaa kollektiivisesti ja joihin voidaan sen vuoksi soveltaa korkeampaa tuki-intensiteettiä 95 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a) [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. nojalla vaadittava arviointi kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisestä tasapainosta ja kuvaus toimenpiteistä, jotka on toteutettu kyseisen asetuksen liitteessä II vahvistettujen kalastuskapasiteetin ylärajojen noudattamiseksi;

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b) yksityiskohtainen kuvaus 69 artiklan mukaista tukea saavien tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon tarvittavista toimenpiteistä;

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) seuranta- ja arviointivaatimuksiin sekä [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 49 artiklassa tarkoitettuun arviointisuunnitelmaan liittyvien tarpeiden analyysi. Jotta jäsenvaltiot voisivat vastata määritettyihin tarpeisiin, niiden käytössä on oltava riittävät resurssit ja niiden on toteutettava toimia valmiuksiensa kehittämiseksi;

i) [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 49 artiklassa tarkoitetut arviointivaatimukset ja arviointisuunnitelma ja toteutettavat toimenpiteet, joilla voidaan vastata määritettyihin tarpeisiin;

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – j alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) taulukko, jossa vahvistetaan sovellettavat EMKR:n varat ja yhteisrahoitusosuus 6 artiklassa tarkoitettujen unionin prioriteettien mukaisiin tavoitteisiin ja tekniseen apuun. Tapauksen mukaan tässä taulukossa on ilmoitettava erikseen EMKR:n varat ja yhteisrahoitusosuudet, joita sovelletaan 94 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta yleissäännöstä poiketen 72 artiklassa, 73 artiklassa, 78 artiklan 2 kohdan a–d sekä f–j alakohdassa, 78 artiklan 2 kohdan e alakohdassa ja 79 artiklassa tarkoitetun tuen osalta;

ii) taulukko, jossa vahvistetaan sovellettavat EMKR:n varat ja yhteisrahoitusosuus 6 artiklassa tarkoitettuihin unionin prioriteetteihin ja tekniseen apuun. Tapauksen mukaan tässä taulukossa on ilmoitettava erikseen EMKR:n varat ja yhteisrahoitusosuudet, joita sovelletaan 94 artiklan 1 kohdassa vahvistetusta yleissäännöstä poiketen 72 artiklassa, 73 artiklassa, 78 artiklan 2 kohdan a–d sekä f–j alakohdassa, 78 artiklan 2 kohdan e alakohdassa ja 79 artiklassa tarkoitetun tuen osalta;

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k) selvitys siitä, miten ohjelma täydentää muista yhteisen strategiakehyksen rahastoista tai LIFE-puiteohjelmasta rahoitettuja toimenpiteitä;

k) selvitys siitä, miten ohjelma täydentää muiden unionin toimintalinjojen ja rahoitusvälineiden perusteella rahoitettuja toimenpiteitä;

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – l alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) selkeä kuvaus paikallisille kalastusalan toimintaryhmille ja hallintoviranomaiselle tai strategian täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä varten nimitetylle elimelle kuuluvista tehtävistä;

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – l alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) kuvaus seuranta- ja arviointimenettelyistä sekä seurantakomitean kokoonpanosta;

ii) kuvaus seuranta- ja arviointimenettelyistä sekä seurantakomitean yleisestä kokoonpanosta;

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m) [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien nimeäminen ja kumppanien kuulemisten tulokset;

m) [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 5 artiklassa tarkoitettujen kumppanien nimeämismenettely ja kumppanien kuulemisten tulokset; kumppaneita koskevia muutoksia voidaan toimeenpanna ohjelman aikana seurantakomitean suostumuksella;

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – n alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) luettelo valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan järjestelmän täytäntöönpanoelimistä ja lyhyt kuvaus niiden kalastusalan sääntöjen valvontaan, tarkastamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan käytettävissä olevista taloudellisista ja henkilöresursseista sekä näihin tehtäviin käytettävissä olevista välineistä, erityisesti alusten, lentokoneiden ja helikopterien lukumäärä;

i) luettelo valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan järjestelmän täytäntöönpanoelimistä ja lyhyt kuvaus niiden kalastusalan sääntöjen valvontaan, tarkastamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan käytettävissä olevista taloudellisista ja henkilöresursseista sekä näihin tehtäviin käytettävissä olevista pääasiallisista välineistä, erityisesti alusten, lentokoneiden ja helikopterien lukumäärä;

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – o alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

o) edellä 6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, kestävään kalastuksenhoitoon liittyvän tiedonkeruun lisäämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi ja [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti

o) edellä 6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun, kestävään ekosysteemipohjaiseen kalastuksenhoitoon liittyvän tiedonkeruun lisäämistä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi ja [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen unionin ohjelman mukaisesti ja kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alojen sosioekonomisen tilanteen analysoimiseksi:

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) kuvaus tiedonkeruutoimista, jotka on toteutettava, jotta mahdollistetaan

i) kuvaus tiedonkeruutoimista, jotka on toteutettava sidosryhmiä kuullen, jotta mahdollistetaan

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– kalastusalan arviointi (biologiset, taloudelliset ja poikkitieteelliset muuttujat sekä merellä tehtävät tieteelliset tutkimukset),

– kalastusalan arviointi (koko arvoketjun biologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja poikkitieteelliset muuttujat sekä merellä tehtävät tieteelliset tutkimukset),

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– vesiviljely- ja jalostusteollisuuden taloudellisen tilanteen arviointi,

– vesiviljely- ja jalostusteollisuuden taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen arviointi,

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – o alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

ekosysteemiin kohdistuvien kalastusalan vaikutusten arviointi;

ekosysteemiin kohdistuvien kalastus- ja vesiviljelyalojen vaikutusten arviointi, joka mahdollistaa erityyppisten kalastus- ja vesiviljelytoimien ja kalastuslaivaston osien välillä tehtävän vertailun [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – o alakohta – iii alakohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) osoitus valmiudesta saavuttaa kerättyjä tietoja koskeva moitteeton varainhoito ja hallinto.

iii) perusteltu selvitys valmiudesta saavuttaa kerättyjä tietoja koskeva moitteeton varainhoito ja hallinto.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, jotka koskevat 1, 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tietojen esittämistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

4. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 1, 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tietojen esittämistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 128 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy toimintaohjelman täytäntöönpanosäädöksellä.

2. Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla hyväksytään toimintaohjelma, kun se katsoo, että 1 kohdassa esitetyt vaatimukset on täytetty. Kun toimintaohjelmat on hyväksytty, ne asetetaan julkisesti saataville.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa tätä varten täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa eritellään 18 artiklan 3 kohdassa mainittujen, valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevaan politiikkaan liittyvien unionin prioriteettien muutokset ja vastaavat etusijalle asetettavat tukikelpoiset toimet.

Siirretään tätä varten komissiolle valta antaa 127 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa eritellään 18 artiklan 3 kohdassa mainittujen, valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevaan politiikkaan liittyvien unionin prioriteettien muutokset ja vastaavat etusijalle asetettavat tukikelpoiset toimet.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ottaen huomioon tämän kohdan toisessa alakohdassa mainitussa päätöksessä vahvistetut uudet prioriteetit jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle toimintaohjelman muutos viimeistään asianomaista täytäntöönpanovuotta edeltävän vuoden lokakuun 31 päivänä.

Jäsenvaltiot voivat muuttaa toimintaohjelmaansa ottaen huomioon tämän kohdan toisessa alakohdassa mainitussa päätöksessä vahvistetut uudet prioriteetit. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki toimintaohjelman muutokset viimeistään asianomaista täytäntöönpanovuotta edeltävän vuoden lokakuun 31 päivänä.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä olevan 20 artiklan 1 kohdan o alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuotuinen työsuunnitelma ennen kunkin vuoden 31 päivää lokakuuta. Vuotuisten työsuunnitelmien on sisällettävä kuvaus tiedonkeruussa ja analysoinnissa sekä niiden tarkkuuden ja täsmällisyyden arvioinnissa käytettävistä menettelyistä ja menetelmistä.

1. Edellä olevan 20 artiklan 1 kohdan o alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava ennen kunkin vuoden 31 päivää lokakuuta komissiolle vuotuinen työsuunnitelma tai ilmoitettava komissiolle edellisenä vuonna voimassa olleen työsuunnitelman jatkamisesta. Vuotuiset työsuunnitelmat laaditaan unionin ohjelman mukaisesti kansallisen monivuotisen ohjelman puitteissa, ja niiden on sisällettävä kuvaus tiedonkeruussa ja analysoinnissa sekä niiden tarkkuuden ja täsmällisyyden arvioinnissa käytettävistä menettelyistä ja menetelmistä.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) toimenpiteiden tai toimityyppien käyttöönottoa tai lakkauttamista;

b) keskeisten toimenpiteiden tai toimityyppien ja niihin liittyvien tietojen ja indikaattorien käyttöönottoa tai lakkauttamista;

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 128 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 128 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vuotuinen työohjelma

Monivuotinen toimintaohjelma ja vuotuiset työohjelmat

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäljempänä olevan VI osaston I ja II luvun sekä 92 artiklan täytäntöönpanoa varten komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä vuotuisen työohjelman kyseisissä luvuissa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 128 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Jotta komissio voi vahvistaa yksityiskohdat jäljempänä olevan VI osaston I ja II luvun sekä 92 artiklan soveltamista varten, komissio antaa 127 artiklan mukaisesti delegoituja säännöksiä, joilla perustetaan monivuotinen toimintaohjelma, jonka yksi tehtävä on määrittää vuotuiset työohjelmat kyseisissä luvuissa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Vuotuisessa työohjelmassa on vahvistettava tavoitteet, joihin pyritään, odotettavissa olevat tulokset, toteutustapa ja ohjelman kokonaismäärä. Siinä on annettava myös rahoitettavien toimien kuvaus, ilmoitettava kuhunkin toimeen osoitettu määrä ja täytäntöönpanon ohjeellinen aikataulu sekä tiedotettava toimien täytäntöönpanosta. Tukien osalta siinä on esitettävä prioriteetit, olennaiset arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen enimmäisosuus.

2. Monivuotisessa toimintaohjelmassa ja vuotuisissa työohjelmissa on vahvistettava tavoitteet, joihin pyritään, odotettavissa olevat tulokset, toteutustapa ja ohjelman kokonaismäärä. Niissä on annettava myös rahoitettavien toimien kuvaus, ilmoitettava kuhunkin toimeen osoitettu määrä ja täytäntöönpanon ohjeellinen aikataulu sekä tiedotettava toimien täytäntöönpanosta. Tukien osalta niissä on esitettävä prioriteetit, olennaiset arviointiperusteet ja yhteisrahoituksen enimmäisosuus. Niihin on lisäksi sisällytettävä vaatimus talousarvion vuotuisten täytäntöönpanokertomusten laatimisesta.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kalastusaluksen omistaja, joka on saanut tämän asetuksen 32 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 36 artiklan, 39 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 40 artiklan 2 kohdan mukaista tukea, ei saa siirtää alusta unionin ulkopuoliseen kolmanteen maahan vähintään viiteen vuoteen päivästä, jona maksu suoritettiin tuensaajalle tosiasiallisesti.

1. Kalastusaluksen omistaja, joka on saanut tämän asetuksen 32, 36, 39 tai 40 artiklan mukaista tukea, ei saa siirtää alusta unionin ulkopuoliseen kolmanteen maahan vähintään viiteen vuoteen päivästä, jona kyseisen tuen maksu suoritettiin tuensaajalle tosiasiallisesti, ellei tuensaaja palauta tukea kuluneeseen aikaan suhteutettuna ennen aluksen siirtoa. Tämän kohdan ensimmäinen lause ei rajoita [varainhoitoasetuksen] 135 artiklan soveltamista.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kalastukseen liittyvän innovoinnin edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai viimeisimpään kehitykseen verrattuna merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai parannettuja prosesseja taikka uusia tai parannettuja hallinto- ja organisaatiojärjestelmiä.

1. Sillä edellytyksellä, että hankkeet edistävät [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. 2 artiklan mukaisia tavoitteita, voidaan kalastukseen ja jalostusteollisuuteen liittyvän innovoinnin edistämiseksi EMKR:n tukea myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tai ottaa käyttöön uusia tai merkittävästi parempia tekniikoita, välineitä tai tuotteita, esimerkiksi suunnittelemalla innovatiivisia aluksia, sekä uusia tai parannettuja prosesseja ja uusia tai parannettuja hallinto- ja organisaatiojärjestelmiä.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat toimet on toteutettava yhteistyössä jäsenvaltion hyväksymän tieteellisen tai teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava näiden toimien tulokset.

2. Jäsenvaltion tai unionin hyväksymän tieteellisen tai teknisen elimen on toteutettava tämän artiklan nojalla rahoitettavat toimet tai ne on toteutettava yhteistyössä sen kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava näiden toimien tulokset.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltion on julkaistava tämän artiklan nojalla rahoitettujen toimien tulokset riittävällä tavalla 120 artiklan mukaisesti.

3. Jäsenvaltion on laadittava kansalaisille avoimia raportteja tämän artiklan nojalla rahoitettujen toimien tuloksista 120 artiklan mukaisesti ja julkaistava ne riittävällä tavalla.

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Innovaatiotukea koskevaan hakumenettelyyn osallistumista olisi helpotettava lisähankkeiden kannustamiseksi.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimijoiden yleisen tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. Toimijoiden yleisen tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi ja kestävämmän kalastuksen edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) kestävämpien kalastuskäytäntöjen kehittämistä koskevaan asiantuntijaneuvontaan, jossa keskitytään tästä toiminnasta meren, maan ja makean veden ekosysteemeille aiheutuvien vaikutusten vähentämiseen ja mahdollisuuksien mukaan eliminointiin;

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) tämän luvun mukaiseen tukeen mahdollisesti oikeutettuihin hankkeisiin liittyvien teknisten, oikeudellisten tai taloudellisten neuvontapalvelujen tarjontaan;

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) asiantuntijaneuvonnan tarjontaan liiketoiminta- ja markkinointistrategioiden tukemiseksi.

b) asiantuntijaneuvonnan tarjontaan liiketoiminta- ja markkinointistrategioiden tukemiseksi, myynninedistämistä, markkinointia ja suhdetoimintaa koskeva neuvonta mukaan luettuna.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista toteutettavuustutkimuksista ja neuvonnasta huolehtivat hyväksytyt tieteelliset tai tekniset elimet, jotka täyttävät kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä hyväksytyt neuvontaa koskevat pätevyysvaatimukset.

2. Edellä 1 kohdan a, a a, a b ja b alakohdassa tarkoitetuista toteutettavuustutkimuksista, neuvonnasta ja palveluista huolehtivat hyväksytyt tieteelliset, akateemiset, ammatilliset tai tekniset elimet, jotka täyttävät kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä hyväksytyt neuvontaa koskevat pätevyysvaatimukset.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea myönnetään jäsenvaltion hyväksymille toimijoille tai kalastusjärjestöille, jotka tilasivat 1 kohdassa tarkoitetun toteutettavuustutkimuksen.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea myönnetään jäsenvaltion hyväksymille toimijoille, kalastusjärjestöille tai julkisoikeudellisille elimille, jotka tilasivat 1 kohdan a, a a, a b ja b alakohdassa tarkoitetun toteutettavuustutkimuksen tai neuvontapalvelun.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan nojalla rahoitettavat toimet valitaan nopeutetun menettelyn mukaisesti.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan nojalla rahoitettavat toimet valitaan nopeutetun menettelyn mukaisesti, etenkin jos on kyse pienimuotoisesta rannikkokalastuksesta ja sisävesikalastuksesta.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Tutkijoiden ja kalastajien välisen tietämyksensiirron edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. Tutkijoiden ja kalastajien välisen paremman tietämyksen keräämisen, tukemisen ja siirron edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) yhdestä tai useammasta riippumattomasta tutkimuslaitoksesta ja kalastajista tai yhdestä tai useammasta kalastusjärjestöstä muodostuvan verkoston perustamiseen;

a) verkostojen, kalastuskumppanuussopimusten, sopimusten tai yhteisöjen perustamiseen yhden tai useamman riippumattoman tutkimuslaitoksen ja kalastajien tai yhden tai useamman kalastusjärjestön ja osallistumaan halukkaiden jäsenvaltioiden julkisten elinten välille;

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) edellä a alakohdassa tarkoitetun verkoston suorittamiin toimiin.

b) edellä a alakohdan mukaisesti perustettujen verkostojen, kalastuskumppanuussopimusten, sopimusten tai yhteisöjen puitteissa suoritettuihin toimiin.

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet voivat sisältää tiedonkeruutoimia, tutkimuksia sekä tietämyksen ja parhaiden käytänteiden levittämistä.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet voivat sisältää tiedonkeruu- ja tiedonhallintatoimia, yhteisiä tutkimushankkeita, tutkimuksia, pilottihankkeita, seminaareja sekä tietämyksen ja parhaiden käytänteiden levittämistä.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen tiedon ja innovatiivisten käytänteiden levittämiseen sekä uusien ammatillisten taitojen hankintaan, jotka liittyvät erityisesti meriekosysteemien kestävään hoitoon, merialalla toteutettaviin toimiin, innovointiin ja yrittäjyyteen;

a) ammatillista koulutusta edistäviin toimiin ja toimenpiteisiin, elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen, teknisen, taloudellisen tai oikeudellisen tiedon ja innovatiivisten käytänteiden levittämiseen sekä sellaisten uusien ammatillisten taitojen hankintaan, jotka liittyvät erityisesti

 

– meriekosysteemien ja sisävesien kestävään hoitoon;

 

– merialalla toteutettaviin toimiin;

 

innovointiin;

 

– yrittäjyyteen, erityisesti nuorten pääsyyn kalastusalan ammatteihin;

 

– hygieniaan, terveyteen ja turvallisuuteen;

 

– YKP:n säännösten täytäntöönpanoa koskevaan kalastajien koulutukseen;

 

ammatillisten riskien ehkäisemiseen.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja parhaiden käytänteiden vaihtoon sidosryhmien, muiden muassa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistävien järjestöjen välillä;

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja parhaiden käytänteiden vaihtoon sidosryhmien, muiden muassa koulutusjärjestöjen sekä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja naisten merkittävää asemaa kalastusyhteisöissä edistävien [naisten merkittävän aseman kalastusyhteisöissä tunnustavien] järjestöjen välillä;

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla kalastajien ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kesken.

c) sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen unionin, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toimijoiden, työmarkkinaosapuolten ja muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kesken korostamalla erityisesti aliedustettuja ryhmiä, kuten pienimuotoisen rannikkokalastuksen sekä jalkaisin suoritettavan kalastuksen ryhmiä.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Monipuolistamisen ja työpaikkojen luomisen helpottaminen

Yrittäjyyden edistäminen sekä monipuolistamisen ja työpaikkojen luomisen helpottaminen

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Jotta edistettäisiin yrittäjyyttä ja helpotettaisiin työpaikkojen luomista, EMKR:n tukea voidaan myöntää olemassa olevan kalastusalan yrityksen omistuksen siirtämiseen edellyttäen, että näin tehdään vain alle 35-vuotiaiden tuensaajien tapauksessa ja noudatetaan 32 a artiklassa vahvistettuja kriteerejä.

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jotta helpotettaisiin monipuolistamista ja työpaikkojen luomista kalastusalan ulkopuolelle, EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. Jotta helpotettaisiin monipuolistamista, EMKR:n tukea voidaan myöntää myös seuraaviin pääasialliseen kalastusalan toimintaan liittyviin täydentäviin toimintoihin:

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

a) muuta kuin kalastustoimintaa harjoittavien yritysten perustamiseen;

a a) aluksiin tehtäviin kalastusta täydentäviin toimintoihin liittyviin investointeihin, joita ovat esimerkiksi ympäristöpalvelut, koulutustoiminnot tai matkailu;

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaviin kalastusaluksiin tehtäviin jälkiasennuksiin niiden siirtämiseksi muuhun käyttöön kuin kalastustoimintaan.

b) pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaviin kalastusaluksiin tehtäviin jälkiasennuksiin niiden siirtämiseksi muuhun käyttöön kuin kaupalliseen kalastustoimintaan.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaviin kalastusaluksiin tehtäviin jälkiasennuksiin niiden siirtämiseksi muuhun käyttöön kuin kalastustoimintaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaista tukea myönnetään kalastajille,

2. Edellä olevan -1 kohdan ja 1 kohdan a a alakohdan mukaista tukea myönnetään kalastajille,

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) jotka esittävät uusien toimintojensa kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman;

a) jotka esittävät toimintojensa kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman;

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaista tukea myönnetään pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville kalastajille, jotka omistavat aktiiviseksi rekisteröidyn unionin kalastusaluksen ja ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena. Kalastusaluskohtainen kalastuslupa peruutetaan pysyvästi.

3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukaista tukea myönnetään pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville kalastajille, jotka omistavat aktiiviseksi rekisteröidyn unionin kalastusaluksen ja ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena kalenterivuotena.

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan mukaista tukea voidaan myöntää kalastajille ainoastaan sillä ehdolla, että kalastusalan täydentävät toiminnot liittyvät pääasialliseen kalastusalan toimintaan, kuten ongintamatkailuun, ravintoloihin, kalastusalan ympäristöpalveluihin tai kalastusalan koulutustoimintaan.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen saajat eivät saa harjoittaa ammattikalastusta viimeisen tukimaksun saamista seuraavina viitenä vuotena.

Poistetaan.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti myönnettävän taloudellisen tuen määrä saa olla enintään 50 prosenttia liiketoimintasuunnitelmassa kunkin toimen osalta ennakoidusta talousarviosta ja kunkin toimen osalta enintään 50 000 euroa.

6. Edellä olevan -1 kohdan ja 1 kohdan a a alakohdan mukaisesti myönnettävän taloudellisen tuen määrä saa olla enintään 50 prosenttia liiketoimintasuunnitelmassa kunkin toimen osalta ennakoidusta talousarviosta ja kunkin toimen osalta enintään 100 000 euroa.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

32 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

32 a artikla

 

Nuorten kalastajien käynnistysvaiheen tuki

 

1. EMKR:n yksilöllistä tukea voidaan myöntää nuorille kalastajille seuraavin edellytyksin:

 

henkilö on alle 35-vuotias;

 

– henkilö osoittaa, että hän on työskennellyt vähintään viisi vuotta kalastajana tai että hänellä on vastaava ammatillinen koulutus;

 

– henkilö on hankkinut ensimmäistä kertaa omistukseensa pienimuotoiseen rannikkokalastukseen käytettävän aluksen, jonka ikä on 5–20 vuotta ja jolla on harjoitettu kalastustoimintaa viiden edeltävän vuoden aikana.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kalastusaluksen on kuuluttava sellaiseen laivaston osaan, jonka osalta [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kapasiteettiraportti osoittaa kalastusmahdollisuuksien ja laivaston kapasiteetin olevan tasapainossa.

 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen enimmäismäärä on 100 000 euroa.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

32 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

32 b artikla

 

Investoinnit kalastuslaivaston uudistamiseen

 

1. EMKR:stä voidaan myöntää tukea investointeihin pienimuotoiseen rannikkokalastukseen käytettävien yli 35 vuotta vanhojen kalastusalusten uudistamiseen seuraavin edellytyksin:

 

i) kalastusalus kuuluu sellaiseen laivaston osaan, jonka osalta [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kapasiteettiraportti on osoittanut, että kalastusmahdollisuudet ja laivaston kapasiteetti ovat tasapainossa ja että investointi vähentäisi aluksen kapasiteettia, pyyntiponnistusta ja energiankulutusta vähintään 40 prosentilla;

 

ii) investointi parantaa merkittävästi aluksen pyydysten valikoivuutta;

 

iii) investointi on aluksen turvallisuusvaatimusten mukainen;

 

iv) aluksella on harjoitettu kalastustoimintaa viiden edeltävän vuoden ajan.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan kalastusalusten omistajille ja perinteisiä kalastusaluksia lukuun ottamatta ainoastaan yli 35 vuotta vanhojen alusten romuttamista vastaan.

 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuen määrä saa olla enintään 15 prosenttia kokonaisinvestoinnista ja korkeintaan 80 000 euroa.

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 127 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tässä artiklassa esitettyjen perusteiden soveltamiselle.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Terveys ja turvallisuus aluksella

Terveys, hygienia ja turvallisuus aluksella

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien työolosuhteiden parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää aluksiin tai yksittäisiin laitteisiin tehtäviin investointeihin edellyttäen, että kyseiset investoinnit ylittävät kansallisessa tai unionin lainsäädännössä edellytetyt vaatimukset.

1. Aluksilla työskentelevien kalastajien terveyden, hygienian, turvallisuuden, työ- ja asumisolosuhteiden parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää aluksiin tai yksittäisiin laitteisiin tehtäviin investointeihin edellyttäen, että kyseiset investoinnit ylittävät kansallisessa tai unionin lainsäädännössä edellytetyt vaatimukset eivätkä lisää kalastusaluksen kapasiteettia.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kalastajien vastuun oton parantamiseksi onnettomuustapauksissa EMKR voi edistää kollektiivisia hankkeita, joilla pyritään järjestämään yleisesti koko miehistöä koskeva lääkintäkoulutus.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

33 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 a artikla

 

Kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen

 

1. EMKR:stä voidaan myöntää rahoitustukea kalastustoiminnan väliaikaista lopettamista koskeviin toimenpiteisiin vain seuraavissa tapauksissa:

 

a) kun siitä määrätään [YKP:stä annetussa] asetuksessa (EU) N:o .../…. tarkoitetussa monivuotisessa suunnitelmassa;

 

b) kun komissio on [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o .../…. 13 artiklan mukaisen kiireellisen toimenpiteen;

 

c) kun sovelletaan kalastuskieltoaikoja edellyttäen, että ne ovat lajien elinkaaren kriittisinä vaiheina toteutettuina tarpeellisia kalavarojen kestävää käyttöä varten ja että ne edistävät kantojen suotuisaa kehitystä ja kalastustoiminnan säilyttämistä kyseisten suojeluaikojen ulkopuolella.

 

Tukea on tarjottava myöntämällä taloudellista korvausta ajalta, jolloin toimintaa ei harjoiteta.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kesto määritetään kalakantojen tilasta saatavilla olevien parhaiden tieteellisten tutkimusten perusteella.

 

3. Toistuvaa kausiluonteista kalastuksen keskeyttämistä, joka ei sisälly 1 kohdan c alakohtaan, ei oteta huomioon myönnettäessä tämän artiklan mukaisia korvauksia tai maksuja.

 

4. EMKR:stä voidaan myöntää rahoitustukea 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin kalastajille ja kalastusalusten omistajille, joita lopettaminen koskee, korkeintaan 6 kuukauden ajan alusta kohti koko ohjelmakauden aikana. Tukea myönnetään

 

a) sellaisille unionin kalastusalusten omistajille, joiden alukset on rekisteröity unionin kalastuslaivastorekisteriin ja jotka ovat harjoittaneet kalastustoimintaa vähintään 120 päivän ajan tukihakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena; ja

 

b) miehistön jäsenille, jotka ovat työskennelleet kalastusaluksella, jota kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen koskee, tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetuin edellytyksin.

 

4. Sinä aikana, jona kalastusalus ja miehistön jäsenet saavat 1 kohdan mukaista tukea, ne eivät saa harjoittaa minkäänlaista kalastustoimintaa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kalastustoiminta on lopetettu.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

33 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

33 b artikla

 

Keskinäisten rahastojen käyttö vakuutustarkoituksiin

 

1. EMKR:stä voidaan tukea keskinäisiä rahastoja, jotka jäsenvaltio on hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja jotka mahdollistavat, että keskinäiseen rahastoon liittynyt kalastaja voi saada vakuutussuojan seuraavia tappioita vastaan:

 

a) luonnonkatastrofit; tai

 

b) ympäristövahingot tai terveysongelmat.

 

2. Asianomaisen jäsenvaltion on todettava virallisesti luonnonkatastrofien, ympäristövahinkojen tai terveysongelmien esiintyminen tai ne on todettava keskinäisen rahaston sisäisten sääntöjen mukaisesti, jos säännöt niin vaativat. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vahvistaa etukäteen kriteerit, joiden perusteella virallinen toteaminen katsotaan tapahtuneeksi.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

34 artikla

Komission teksti

Tarkistus

34 artikla

Poistetaan.

Tuki YKP:n siirrettäviä kalastusoikeuksia koskeviin järjestelmiin

 

1. [YKP:stä annetun asetuksen] 27 artiklan mukaisten siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien perustamiseksi tai muuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

 

a) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevan järjestelmän perustamista tai toimintaa varten tarvittavien teknisten ja hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja kehittämiseen;

 

b) sidosryhmien osallistumiseen siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen;

 

c) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien seurantaan ja arviointiin;

 

d) siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien hallinnointiin.

 

2. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaista tukea voidaan myöntää ainoastaan viranomaisille. Tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaista tukea myönnetään viranomaisille, oikeushenkilöille tai luonnollisille henkilöille tai tunnustetuille tuottajajärjestöille, jotka osallistuvat yhdistettyjen siirrettävien kalastusoikeuksien kollektiiviseen hallinnointiin yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

 

Perustelu

Esittelijä vastustaa siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönottoa. Järjestelmä johtaisi kalastusoikeuksien muuttumiseen kauppatavaraksi ja vaarantaisi pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tuki YKP:n mukaisten säilyttämistoimenpiteiden toteuttamiseen

Tuki YKP:n mukaisten säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

[Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 17 ja 21 artiklan mukaisten säilyttämistoimenpiteiden tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. YKP:n alueellistamista koskevien painopisteiden ja [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] mukaisesti hyväksyttyjen säilyttämistoimenpiteiden, myös monivuotisten suunnitelmien, tehokkaan suunnittelun ja toteuttamisen varmistamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 17 ja 21 artiklassa tarkoitettujen säilyttämistoimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavien teknisten ja hallinnollisten välineiden suunnitteluun ja kehittämiseen;

a) [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetussa asetuksessa] tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien ja säilyttämistoimenpiteiden valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi tarvittavien teknisten ja hallinnollisten välineiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan;

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) kalakantojen elvytysalueiden yhtenäisen verkoston perustamiseen [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. mukaisesti;

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) kalastuskieltoaikojen toteuttamiseen;

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) sidosryhmien osallistumiseen [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 17 ja 21 artiklassa tarkoitettujen säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

b) sidosryhmien osallistumiseen [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetussa asetuksessa] tarkoitettujen monivuotisten suunnitelmien ja säilyttämistoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön kyseisellä alalla.

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan viranomaisille.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan viranomaisille, neuvoa-antaville toimikunnille, tieteellisille elimille, hyväksytyille kalastusjärjestöille ja tuottajajärjestöille edellyttäen, että ne osallistuvat monivuotisten suunnitelmien ja YKP:n mukaisten säilyttämistoimenpiteiden toteuttamiseen.

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jotta voitaisiin vähentää meriympäristöön kohdistuvia kalastusvaikutuksia, edistää poisheittämisen lopettamista ja helpottaa siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, EMKR:n tukea voidaan myöntää sellaisiin laitteisiin tehtäviin investointeihin, jotka

1. Jotta voitaisiin vähentää meriympäristöön kohdistuvia kalastusvaikutuksia, edistää poisheittämisen lopettamista ja helpottaa siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, EMKR:n tukea voidaan myöntää tutkimukseen ja sellaisiin laitteisiin, varusteisiin ja järjestelmiin tehtäviin investointeihin, jotka

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) korvaavat pyydykset edellyttäen, että uudet pyydykset ovat sopivamman kokoisia, niillä on parempi lajivalikoivuus, pienempi vaikutus meriympäristöön ja haavoittuviin meriekosysteemeihin eivätkä ne lisää kalastusaluksen kykyä pyytää kalaa;

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) vähentävät kaupallisten kantojen tahattomia saaliita tai muita sivusaaliita;

b) vähentävät kaupallisten kantojen tahattomia tai luvattomia saaliita tai muita sivusaaliita korostamalla sellaisten laitteiden kehittämistä ja käyttöönottoa, joiden avulla kyseisiä saaliita voidaan vähentää;

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) rajoittavat ekosysteemiin tai merenpohjaan kohdistuvia kalastuksen fysikaalisia ja biologisia vaikutuksia.

c) rajoittavat ekosysteemiin tai merenpohjaan kohdistuvia kalastuksen fysikaalisia ja biologisia vaikutuksia erityisesti biologisesti ja maantieteellisesti herkillä alueilla ja mahdollisuuksien mukaan eliminoivat ne;

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) suojaavat pyydyksiä ja saaliita nisäkkäiltä ja linnuilta, joita suojellaan luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/43/ETY1tai luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/147/EY2, edellyttäen, että se ei heikennä pyydysten valikoivuutta ja että saalistajalajien fyysisten vaurioiden estämiseksi toteutetaan kaikki asianmukaiset toimenpiteet;

 

__________________

 

EYVL L 206, 22.7 1992, s. 7.

 

EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) vähentävät kalastustoiminnan kielteisiä vaikutuksia eläinten hyvinvointiin;

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c) edistävät kalakantojen arviointia.

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan syrjäisimmillä alueilla myöntää kalojen yhteenkokoamiseen käytettäviin ankkuroituihin laitteisiin ainoastaan, jos ne edistävät kestävää ja valikoivaa kalastusta.

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun laitteen osoitetaan olevan kokovalikoivuudeltaan parempi tai vaikuttavan muihin kuin kohdelajeihin vähemmän kuin standardipyydys tai muu laite, joka sallitaan unionin lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden asiaa koskevassa kansallisessa laissa, joka on annettu [YKP:stä annetussa asetuksessa] tarkoitetun alueellistamisen yhteydessä.

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan, jos 1 kohdassa tarkoitetun pyydyksen tai muun laitteen osoitetaan olevan kokovalikoivuudeltaan merkittävästi parempi ja vaikuttavan ekosysteemiin ja muihin kuin kohdelajeihin vähemmän kuin standardipyydys tai muut laitteet, varusteet tai järjestelmät, jotka sallitaan unionin lainsäädännössä tai jäsenvaltioiden asiaa koskevassa kansallisessa laissa, joka on annettu [YKP:stä annetussa asetuksessa] tarkoitetun alueellistamisen yhteydessä.

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kalastajille, jotka omistavat korvattavat pyydykset ja jotka ovat työskennelleet unionin kalastusaluksella vähintään 60 päivän ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena;

b) kalastajille, jotka omistavat korvattavat pyydykset, varusteet tai järjestelmät ja jotka ovat työskennelleet unionin kalastusaluksella vähintään 60 päivän ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena;

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

36 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

36 a artikla

 

Tuki poikkeuksellisten tapahtumien taloudellisen vaikutuksen lievittämiseksi

 

Kalastustoiminnan normaalin kehityksen estävän poikkeuksellisen tapahtuman aiheuttaman taloudellisen tilanteen helpottamiseksi EMKR:stä voidaan myöntää tukea kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen kalastusalusten omistajille ja kalastajille. Poikkeukselliseksi olosuhteeksi ei katsota kalavarojen säilyttämistoimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Perustelu

Kalavarojen säilyttämistoimien ohella EMKR-asetuksessa pitää olla väline poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten luonnonkatastrofien tai meriympäristön laajamittaisen saastumisen varalle, jotta voidaan lievittää väliaikaisesti asianosaisten kalastusalusten omistajien ja kalastajien tilannetta.

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jotta voitaisiin edistää poisheittämisen ja sivusaaliiden lopettamista ja helpottaa siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, EMKR:n tukea voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää tai hankkia uutta teknistä tai organisatorista tietämystä, jolla vähennetään kalastustoiminnan ympäristövaikutuksia tai saadaan aikaan meren elollisten luonnonvarojen kestävämpi käyttö.

1. Jotta voitaisiin edistää poisheittämisen ja sivusaaliiden lopettamista ja helpottaa siirtymistä meren elollisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, EMKR:n tukea voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on kehittää, parantaa tai ottaa käyttöön uutta teknistä tai organisatorista tietämystä, mukaan luettuina valikoivammat kalastustekniikat ja parantunut kalastustoiminnan valikoivuus, ja vähennetään siten kalastustoiminnan ympäristövaikutuksia tai saadaan aikaan meren elollisten luonnonvarojen kestävämpi käyttö, joka perustuu kalastuksenhoitoon sovellettavaan ekosysteemilähtöiseen lähestymistapaan.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan nojalla rahoitettavat toimet on toteutettava yhteistyössä kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä hyväksytyn tieteellisen tai teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava näiden toimien tulokset.

2. Jäsenvaltion hyväksymät kalastusjärjestöt voivat toteuttaa tämän artiklan nojalla rahoitettavat toimet, jotka on toteutettava yhteistyössä kunkin jäsenvaltion hyväksymän tieteellisen tai teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava näiden toimien tulokset.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltion on julkaistava tämän artiklan nojalla rahoitettujen toimien tulokset riittävällä tavalla 120 artiklan mukaisesti.

3. Jäsenvaltion on julkaistava tämän artiklan nojalla rahoitettujen toimien tulokset 120 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tämän artiklan nojalla rahoitettaviin hankkeisiin osallistuvien kalastusalusten osuus voi olla enintään 5 prosenttia kansallisen laivaston aluksista tai 5 prosenttia kansallisen laivaston bruttovetoisuudesta, joka lasketaan hakemuksen jättämishetkellä.

4. Tämän artiklan nojalla rahoitettaviin hankkeisiin osallistuvien kalastusalusten osuus voi olla enintään 5 prosenttia kansallisen laivaston aluksista tai 5 prosenttia kansallisen laivaston bruttovetoisuudesta, joka lasketaan hakemuksen jättämishetkellä. Komissio voi hyväksyä asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa ja jäsenvaltion pyynnöstä sekä STECF:n suosituksen perusteella hankkeita, joissa tässä kohdassa asetetut enimmäisrajat ylittyvät.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Toimet, jotka koostuvat uusien pyydysten tai pyyntimenetelmien testaamisesta, on toteutettava jäsenvaltiolle myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien rajoissa.

5. Toimet, jotka koostuvat uusien pyydysten tai pyyntimenetelmien testaamisesta, on toteutettava jäsenvaltiolle myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien rajoissa tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun tieteellisen tutkimuksen yhteydessä.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jotta edistettäisiin kalastajien osallistumista merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen, mukaan lukien palvelut, joita he tarjoavat kestävän kalastustoiminnan yhteydessä, EMKR:n tukea voidaan myöntää seuraaviin toimiin:

1. Jotta edistettäisiin kalastajien osallistumista merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen, mukaan lukien palvelut, joita he tarjoavat kestävän kalastustoiminnan yhteydessä, EMKR:n tukea voidaan myöntää seuraaviin, suoraan kalastusalan toimintoihin vaikuttaviin toimiin:

a) jätteiden kerääminen merestä, esimerkiksi kadonneiden pyydysten ja meressä olevien roskien kerääminen;

a) kalastajien suorittama jätteiden kerääminen merestä, esimerkiksi kadonneiden pyydysten ja meressä olevien roskien kerääminen;

b) merieläimistön ja -kasviston suojeluun ja parantamiseen tarkoitettujen kiinteiden tai siirrettävien laitteiden rakentaminen tai asentaminen;

b) merieläimistön ja -kasviston suojeluun ja parantamiseen tarkoitettujen, helposti purettavissa olevien kiinteiden tai siirrettävien laitteiden rakentaminen, asentaminen tai nykyaikaistaminen, ja kyseisten laitteiden tieteelliset tutkimukset ja arvioinnit;

c) luonnonvarojen paremman hoidon tai säilyttämisen edistäminen;

c) meren elollisten luonnonvarojen paremman hoidon tai säilyttämisen edistäminen;

d) Natura 2000 -alueiden hoito, ennallistaminen ja seuranta luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY sekä neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla vahvistettujen toimintajärjestystä koskevien puitteiden mukaisesti;

d) seuraavien alueiden nimeäminen, valinta, hoito, ennallistaminen ja seuranta:

 

i) Neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja direktiivin 2009/147/EY mukaiset tai neuvoston direktiivin 92/43/ETY nojalla vahvistettujen toimintajärjestystä koskevien puitteiden mukaiset Natura 2000 -alueet, joiden toiminta liittyy kalastustoimiin;

e) merten suojelualueiden hoito, ennallistaminen ja seuranta ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen alueellisten suojelutoimenpiteiden toteuttaminen;

ii) merten suojelualueet ottaen huomioon direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kalastustoiminnan alaan liittyvien alueellisten suojelutoimenpiteiden toteuttaminen;

f) osallistuminen muihin biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja parantamiseen tähtääviin toimiin, kuten merten ja rannikoiden luontotyyppien ennallistamiseen kestävien kalakantojen tukemiseksi.

e) osallistuminen muihin biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja parantamiseen tähtääviin toimiin, jotka liittyvät unionin meriympäristöpolitiikassa toteuttamiin toimiin kalastuksenhoitoon sovellettavan ekosysteemilähtöisen lähestymistavan mukaisesti, kuten merten ja rannikoiden luontotyyppien ennallistamiseen kestävien kalakantojen tukemiseksi, mukaan luettuina toimien valmistelu ja niiden tieteellinen arviointi;

 

e a) kalastajat osallistava ympäristökasvatus merten biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ennallistamiseksi.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan mukaisten toimien toteuttamisesta vastaavat julkisoikeudelliset elimet, ja niihin osallistuu kalastajia tai jäsenvaltion hyväksymiä kalastusjärjestöjä taikka kansalaisjärjestöjä yhteistyössä kalastusjärjestöjen tai 62 artiklassa määriteltyjen paikallisten kalastusalan toimintaryhmien kanssa.

2. Tämän artiklan mukaisten toimien toteuttamisesta vastaavat tekniset tai tieteelliset julkisoikeudelliset elimet, ja niihin osallistuu kalastajia, neuvoa-antavia toimikuntia, jäsenvaltion hyväksymiä kalastusjärjestöjä taikka kansalaisjärjestöjä yhteistyössä kalastusjärjestöjen tai 62 artiklassa määriteltyjen paikallisten kalastusalan toimintaryhmien kanssa.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Energiatehokkuus ja kapasiteetin vähentäminen

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. Kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) aluksiin tehtäviin investointeihin, joiden tavoitteena on vähentää epäpuhtauspäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä kalastusalusten energiatehokkuutta;

a) laitteisiin tai aluksiin tehtäviin investointeihin, kun niiden tavoitteena on vähentää epäpuhtauspäästöjä tai kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä kalastusalusten energiatehokkuutta, mukaan luettuina pääkoneen tai apukoneiden käytöstä poistaminen, korvaaminen tai nykyaikaistaminen edellyttäen, että uuden koneen teho on vähintään 40 prosenttia vaihdetun koneen tehoa alhaisempi;

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) energiatehokkuustarkastuksiin ja -järjestelmiin.

b) energiatehokkuustarkastuksiin, -neuvontaan ja -järjestelmiin edellyttäen, että ne eivät lisää pyyntiponnistusta.

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) meriheinäkasvuston ja rannikkojen kosteikkojen, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia lieventäviä hiilinieluja, suojeluun ja ennallistamiseen;

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b) paljon energiaa kuluttavien pyydysten korvaamiseen vähemmän energiaa kuluttavilla pyydyksillä edellyttäen, että muutoksilla ei lisätä kalastusyksikön kalastuskapasiteettia ja että korvatut pyydykset takavarikoidaan ja hävitetään;

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c) markkinoilla tarjolla olevien kalastustuotteiden energiajalanjäljen riippumattomiin arviointeihin ja tarkastuksiin, jotta annetaan kuluttajille mahdollisuus erottaa kalastustuotteet, joissa käytetty kala on pyydetty vähemmän energiaa vaativilla menetelmillä;

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tukea ei voida myöntää pääkoneen tai apukoneiden korvaamiseen tai nykyaikaistamiseen. Tukea voidaan myöntää ainoastaan kalastusalusten omistajille ja saman kalastusaluksen osalta ainoastaan kerran ohjelmakaudessa.

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan kalastusalusten omistajille ja saman kalastusaluksen osalta ainoastaan kerran ohjelmakaudessa.

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 127 artiklan mukaisesti 1 kohdan a alakohdan mukaisten tukikelpoisten investointien määrittelemiseksi.

3. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 127 artiklan mukaisesti 1 kohdan a alakohdan mukaisten tukikelpoisten investointien määrittelemiseksi ja yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamiseksi tässä artiklassa esitettyjen perusteiden soveltamiselle.

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Saaliiksi saatujen kalojen laadun parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää aluksiin tätä tarkoitusta varten tehtäviin investointeihin.

1. Kaupallisten saaliiden lisäarvon ja laadun parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

 

a) investointeihin, joilla lisätään kalastustuotteiden arvoa erityisesti avustamalla kalastajia siten, että he voivat itse huolehtia oman saaliinsa käsittelystä, kaupan pitämisestä ja suoramyynnistä;

 

b) aluksiin tehtäviin innovatiivisiin investointeihin, joilla parannetaan kalastustuotteiden laatua ja säilytystä.

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää alukseen tehtäviin investointeihin, joiden tavoitteena on hyödyntää kaupallisten kantojen tahattomat saaliit mahdollisimman hyvin ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan mukaisesti.

2. EMKR:n tukea voidaan myöntää alukseen tehtäviin investointeihin, joiden tavoitteena on parantaa tahattomien saaliiden käsittelyä, varastointia ja purkamista, hyödyntää kaupallisten kantojen tahattomat saaliit mahdollisimman hyvin ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan mukainen tuki edellyttää valikoivien pyydysten käyttöä tahattomien saaliiden minimoimiseksi.

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisille unionin kalastusalusten omistajille, joiden alukset ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena vuotena.

4. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisille unionin kalastusalusten omistajille, joiden alukset ovat harjoittaneet merikalastustoimintaa vähintään 60 päivän ajan hakemuksen jättämispäivää edeltävinä kahtena kalenterivuotena.

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Purettujen tuotteiden laadun parantamiseksi, energiatehokkuuden lisäämiseksi, ympäristönsuojelun edistämiseksi tai turvallisuuden ja työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää investointeihin, joilla parannetaan kalasatamien infrastruktuuria tai purkupaikkoja, mukaan lukien investoinnit jätteiden ja meressä olevien roskien keruulaitteisiin.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää investointeihin, joilla parannetaan kalasatamien infrastruktuuria tai purkupaikkoja.

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tahattomien saaliiden hyödyntämisen helpottamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää kalasatamiin ja purkupaikkoihin tehtäviin investointeihin, joiden tavoitteena on hyödyntää kaupallisten kantojen tahattomat saaliit mahdollisimman hyvin ja lisätä alikäytettyjen kalansaaliin osien arvoa [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan mukaisesti.

2. Investoinnit voivat koskea erityisesti seuraavia:

 

a) purettujen tuotteiden laadun, tuoreuden ja jäljitettävyyden parantaminen;

 

b) saaliiden purkamisen, jalostuksen, varastoinnin ja huutokauppauksen edellytysten parantaminen;

 

c) kaupallisten kantojen tahattomien saaliiden käyttö ja alikäytettyjen kalansaaliin osien parempi hyödyntäminen [YKP:stä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. 15 artiklan ja [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun] asetuksen (EU) N:o …/…. 8 artiklan b alakohdan mukaisesti;

 

d) energiatehokkuus

 

e) ympäristönsuojelu, eritoten jätteiden ja meressä olevien roskien kerääminen, varastointi ja käsittely;

 

f) hygienian, terveyden ja turvallisuuden parantaminen;

 

g) työolojen parantaminen;

 

h) jään, veden ja sähkön saanti;

 

i) kalastusalusten korjaus- ja kunnossapitolaitteet;

 

j) laitureiden rakentaminen, nykyaikaistaminen ja laajentaminen turvallisuuden parantamiseksi saaliin purkamisen tai lastauksen yhteydessä

 

k) kalastustoiminnan tietotekninen hallinnointi;

 

l) kalastussatamien, purkupaikkojen ja kalahuutokauppahallien verkostojen yhteydet.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

41 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Artikla 41 a

 

Merellisen perinnön suojeleminen

 

1. Jotta voidaan tukea ja edistää perinteistä kalastukseen liittyvää käsityötaitoa ja suojella jäsenvaltion merellisen perinnön turvaamisen piiriin kuuluvia aluksia tai ylläpitää niiden toimintaa, EMKR:n tukea voidaan myöntää

 

a) koulutukseen ja investointeihin perinteisten telakoiden ja perinteisen merialan käsityötaidon tukemiseksi;

 

b) aluksiin tehtäviin investointeihin, joilla pyritään kunnostamaan perinteisiä puisia kalastusaluksia ilman, että lisätään niiden kalastuskapasiteettia;

 

c) investointeihin, joilla turvataan ja ylläpidetään käytöstä poistettuja perinteisiä kalastusaluksia, jotka kuuluvat merellisen perinnön suojelemisen piiriin;

 

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan telakoiden ja kalastusalusten omistajille ja saman kalastusaluksen osalta ainoastaan kerran ohjelmakaudessa.

 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdan b alakohdan nojalla tukea saavat alukset jatkavat toimintaansa.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Sisävesikalastuksesta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi, energiatehokkuuden lisäämiseksi, purettujen kalojen laadun parantamiseksi taikka turvallisuuden tai työolojen parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. Sisävesikalastuksesta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi, energiatehokkuuden lisäämiseksi, purettujen kalojen laadun parantamiseksi taikka terveyden, turvallisuuden, työolojen, työvoiman osaamisen ja koulutuksen parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) työvoiman osaamisen kehittämiseen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen 31 artiklassa säädetyin edellytyksin;

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) edellä 36 artiklassa tarkoitettuihin laiteinvestointeihin mainitussa artiklassa säädetyin edellytyksin;

b) edellä 36 ja 37 artiklassa tarkoitettuihin laiteinvestointeihin ja hankkeisiin mainituissa artikloissa säädetyin edellytyksin;

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) edellä 41 artiklassa tarkoitettuihin olemassa oleviin satamiin ja purkupaikkoihin tehtäviin investointeihin mainitussa artiklassa säädetyin edellytyksin.

d) edellä 41 artiklassa tarkoitettuihin kalasatamiin, kalastussuojiin ja purkupaikkoihin tehtäviin investointeihin mainitussa artiklassa säädetyin edellytyksin;

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) edellä 40 artiklassa tarkoitettujen saaliiksi saatujen kalojen arvon tai laadun parantamiseksi mainitussa artiklassa säädetyin edellytyksin.

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. EMKR:n tukea voidaan myöntää edellä 32 artiklassa tarkoitettuihin yrittäjyyteen liittyviin investointeihin mainitussa artiklassa säädetyin edellytyksin;

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. EMKR:n tukea voidaan myöntää innovoinnin kehittämiseen ja edistämiseen 28 artiklan mukaisesti, neuvontapalveluihin 29 artiklan mukaisesti sekä tutkijoiden ja kalastajien välisiin kumppanuuksiin 30 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) edellä olevassa 33, 36 ja 39 artiklassa tehtyjä viittauksia kalastusaluksiin pidetään viittauksina yksinomaan sisävesillä toimiviin aluksiin;

a) edellä olevassa 33, 36, 37, 39 ja 40 artiklassa tehtyjä viittauksia kalastusaluksiin pidetään viittauksina yksinomaan sisävesillä toimiviin aluksiin;

Tarkistus    333

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) edellä olevassa 36 artiklassa tehtyjä viittauksia meriympäristöön pidetään viittauksina ympäristöön, jossa sisävesikalastusalus harjoittaa toimintaansa.

b) edellä olevassa 36 artiklassa tehtyjä viittauksia meriympäristöön pidetään viittauksina ympäristöön, jossa sisävesikalastusta harjoitetaan.

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Sisävesikalastajien toiminnan monipuolistamisen jatkamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää sisävesikalastusta harjoittavien alusten siirtämiseen muuhun kuin kalastustoimintaan tämän asetuksen 32 artiklassa säädetyin edellytyksin.

3. Sisävesikalastajien toiminnan monipuolistamisen jatkamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää täydentävään sisävesikalastustoiminnan monipuolistamiseen muuhun kuin kalastustoimintaan tämän asetuksen 32 artiklassa säädetyin edellytyksin.

Tarkistus    335

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Vesieläimistön ja -kasviston suojelemiseksi ja kehittämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää sisävesikalastajien osallistumiseen Natura 2000 -alueiden hoitoon, ennallistamiseen ja seurantaan, jos kyseiset alueet koskevat suoraan kalastustoimintaa, sekä sisävesien ennallistamiseen, mukaan lukien vaeltavien lajien kutualueet ja vaellusreitit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamista.

5. Vesieläimistön ja -kasviston suojelemiseksi ja kehittämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

 

a) sisävesikalastajien osallistumiseen Natura 2000 -alueiden hoitoon, ennallistamiseen ja seurantaan, jos kyseiset alueet koskevat suoraan kalastustoimintaa, sekä sisävesien ennallistamiseen, mukaan lukien vaeltavien lajien kutualueet ja vaellusreitit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 38 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamista;

 

b) vesieläimistön ja -kasviston suojeluun ja parantamiseen tarkoitettujen kiinteiden tai siirrettävien laitteiden rakentamiseen, nykyaikaistamiseen tai asentamiseen, mukaan luettuina niiden tieteellinen seuranta ja arviointi.

Tarkistus    336

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan nojalla tukea saavat alukset jatkavat toimintaansa yksinomaan sisävesillä.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan nojalla tukea saavat alukset jatkavat toimintaansa yksinomaan sisävesillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tässä luvussa tarkoitettu tuki on rajoitettava vesiviljely-yrityksiin, ellei nimenomaisesti toisin säädetä.

1. Tässä luvussa tarkoitettu tuki on rajoitettava kestävän kehityksen mukaisiin vesiviljely-yrityksiin, mukaan lukien 1 a kohdassa mainittujen alalle tulevien yrittäjien vetämät yritykset, sekä vesiviljelyalan tuottajien ja yrittäjien järjestöihin, ellei nimenomaisesti toisin säädetä. Tukea ei myönnetä toimijoille, jotka ovat syyllistyneet unionin ympäristölainsäädännön vakavaan rikkomiseen.

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tässä artiklassa tarkoitettujen alalle tulevien yrittäjien on toimitettava liiketoimintasuunnitelma ja investoinnin määrän ylittäessä 150 000 euroa toteutettavuustutkimus.

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun toimet koostuvat laitteisiin tai infrastruktuuriin tehtävistä investoinneista, joilla varmistetaan unionin lainsäädännön mukaisten ympäristöä, ihmisten tai eläinten terveyttä, hygieniaa tai eläinten hyvinvointia koskevien, vuoden 2014 jälkeen voimaan tulevien vaatimusten noudattaminen, tukea voidaan myöntää siihen päivään saakka, jona vaatimuksista tulee yrityksiä velvoittavia.

2. Tuki on rajoitettava laitteisiin tai infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin, joilla on todistetusti pienemmät ympäristövaikutukset tai jotka antavat parempia tuloksia ihmisten tai eläinten terveyden, hygienian tai eläinten hyvinvoinnin osalta kuin unionin lainsäädännössä vaaditaan.

 

Tukea ei myönnetä vesiviljelytoimintaan, jossa käytetään eksoottisia lajeja tai muuntogeenisiä organismeja.

 

Tukea ei myönnetä mihinkään voimaperäiseen vesiviljelytoimintaan suojelluilla merialueilla, kalakantojen elvyttämisalueilla tai Natura 2000 ‑alueilla.

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Vesiviljelyyn liittyvän innovoinnin edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää toimiin, joilla

1. Kestävään vesiviljelyyn liittyvän innovoinnin edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää hankkeisiin, joilla pyritään

a) tuodaan vesiviljelylaitoksille uutta teknistä tai organisatorista tietämystä, joka vähentää niiden ympäristövaikutuksia tai edistää vesiviljelyvarojen kestävämpää käyttöä;

a) kehittämään vesiviljelylaitosten teknistä, tieteellistä tai organisatorista tietämystä, joka erityisesti vähentää ympäristövaikutuksia, vähentää riippuvuutta kalajauhosta ja -öljystä, edistää vesiviljelyvarojen kestävää käyttöä tai edistää uusia kestävän kehityksen mukaisia tuotantotapoja;

b) kehitetään tai tuodaan markkinoille uusia tai viimeisimpään kehitykseen verrattuna merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai parannettuja prosesseja taikka uusia tai parannettuja hallinto- ja organisaatiojärjestelmiä.

b) kehittämään tai tuomaan markkinoille uusia tai merkittävästi parempia tuotteita, uusia tai parannettuja prosesseja taikka uusia tai parannettuja hallinto- ja organisaatiojärjestelmiä sekä innovaatioita tai parannuksia vesiviljelytuotteiden tuotantoon ja jalostukseen;

 

b a) tutkimaan innovaatioiden, tuotteiden tai prosessien teknistä tai taloudellista toteutettavuutta.

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tässä artiklassa tarkoitetut toimet on toteutettava yhteistyössä kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä hyväksytyn tieteellisen tai teknisen elimen kanssa, ja kyseisen elimen on validoitava näiden toimien tulokset.

2. Tässä artiklassa tarkoitetut toimet toteutetaan yhteistyössä kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä hyväksytyn tieteellisen, akateemisen tai teknisen julkisen tai yksityisen elimen kanssa tai niiden toimesta, ja kyseisen elimen on validoitava näiden toimien tulokset

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. EMKR:stä myönnetään taloudellista tukea vesiviljelyalan kehittämis- ja innovointitoiminnalle, jota toteutetaan jäsenvaltioiden laatimien monivuotisten strategisten suunnitelmien nojalla.

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Investoinnit offshore- and non food -vesiviljelyyn

Investoinnit vesiviljelyyn

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Sellaisten vesiviljelymuotojen edistämiseksi, joilla on voimakkaat kasvumahdollisuudet, EMKR:n tukea voidaan myöntää investointeihin offshore- tai non food -vesiviljelyn kehittämiseksi.

1. Sellaisten kestävien vesiviljelymuotojen edistämiseksi, joilla on voimakkaat kasvumahdollisuudet, EMKR:n tukea voidaan myöntää

 

a) tuottaviin investointeihin vesiviljelyyn, myös offshore- tai non food ‑vesiviljelyyn;

 

b) tuotannon ja hyödynnettävien lajien monipuolistamiseen sekä tuottoa ja paikan soveltuvuutta koskeviin tutkimuksiin.

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää nykyisten vesiviljely-yritysten tuotannon lisäämistä tai yritysten nykyaikaistamista varten taikka uusien laitosten rakentamista varten edellyttäen, että kehittämisessä noudatetaan vesiviljelytoiminnan kehittämistä koskevaa monivuotista kansallista strategiasuunnitelmaa.

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Tässä artiklassa tarkoitettua tukea myönnetään vain silloin, kun riippumattomalla markkinointitutkimuksella voidaan selkeästi osoittaa, että tuotteella on hyvät ja kestävät markkinanäkymät. Perustettujen yritysten on oltava taloudellisesti kannattavia, eivätkä ne saa edistää ylituotantoa alalla.

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää investointeihin, joilla

1. Kestävään vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää investointeihin, joilla

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) lisätään vesiviljelytuotteiden arvoa erityisesti sallimalla vesiviljely-yrityksen huolehtia omien vesiviljelytuotteidensa jalostuksesta, kaupan pitämisestä ja suoramyynnistä;

a) lisätään vesiviljelytuotteiden arvoa esimerkiksi tukemalla vesiviljelyalaa omien vesiviljelytuotteidensa jalostuksessa, kaupan pitämisessä ja suoramyynnissä tai kumppanuuksien muodostamisessa tai kumppanuussopimusten tekemisessä jalostusalalla;

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten tuloja kehittämällä uusia vesiviljelylajeja, joiden markkinanäkymät ovat hyvät;

b) monipuolistetaan vesiviljelyalan tuloja kehittämällä sellaisia uusia kotoperäisiä ja lisäarvollisia vesiviljelylajeja niiden esiintymisalueilla, joilla on lisäarvoa ja joiden markkinanäkymät ja ympäristöä koskevat näkymät ovat hyvät;

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten tuloja kehittämällä vesiviljelyn ulkopuolisia täydentäviä toimintoja.

c) monipuolistetaan vesiviljely-yritysten tuloja kehittämällä täydentäviä toimintoja.

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan mukaista tukea voidaan myöntää vesiviljely-yrityksille ainoastaan sillä ehdolla, että vesiviljelyn ulkopuoliset täydentävät toiminnot liittyvät yrityksen pääasialliseen vesiviljelyalan toimintaan, kuten ongintamatkailuun, vesiviljelyalan ympäristöpalveluihin tai vesiviljelyalan koulutustoimintaan.

2. Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan mukaista tukea voidaan myöntää vesiviljely-yrityksille ainoastaan sillä ehdolla, että vesiviljelyn ulkopuoliset täydentävät toiminnot liittyvät yrityksen pääasialliseen vesiviljelyalan tuotantoon tai markkinointiin, kuten ongintamatkailuun, vesiviljelyalan ympäristöpalveluihin tai vesiviljelyalan koulutustoimintaan.

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Vesiviljelylaitosten yleisen tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. Vesiviljelylaitosten yleisen tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä niiden toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) teknisten, tieteellisten, oikeudellisten tai taloudellisten neuvontapalvelujen tarjontaan.

b) teknisten, tieteellisten, oikeudellisten, ympäristöllisten tai taloudellisten neuvontapalvelujen tarjontaan.

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat terveys- ja turvallisuusvaatimukset;

d) unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat terveys-, hygienia- ja turvallisuusvaatimukset;

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistäminen, erityisesti sukupuolten tasa-arvon ja vammaisten henkilöiden yhteiskuntaan sopeuttamisen osalta;

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan julkisoikeudellisille elimille, jotka on valittu perustamaan laitoksen neuvontapalvelut. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan vesiviljelyalan pk-yrityksille tai vesiviljelyalan tuottajajärjestöille.

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan julkisoikeudellisille elimille, jotka on valittu perustamaan laitoksen neuvontapalvelut, tai jäsenvaltion hyväksymille ammatillisille järjestöille. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan vesiviljelyalan pk-yrityksille, jäsenvaltion hyväksymille ammatillisille järjestöille, vesiviljelyalan tuottajajärjestöille tai tuottajajärjestöjen liitoille.

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jos myönnettävä tuki ei ole yli 4 000 euroa, tuensaaja voidaan valita nopeutetun menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    358

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Vesiviljelylaitokset eivät voi saada tukea neuvontapalveluihin useammin kuin kerran ohjelmakaudessa kunkin 2 kohdan a–e alakohdassa tarkoitetun palveluluokan osalta.

Poistetaan.

Tarkistus    359

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen tiedon ja innovatiivisten käytänteiden levittämiseen sekä uusien ammatillisten taitojen hankintaan vesiviljelyalalla;

a) ammatilliseen koulutukseen, elinikäiseen oppimiseen, tieteellisen ja teknisen tiedon ja innovatiivisten käytänteiden levittämiseen sekä uusien ammatillisten taitojen hankintaan vesiviljelyalalla, työolojen parantamiseen, työturvallisuuden edistämiseen sekä vesiviljelytoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen;

Tarkistus    360

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja parhaiden käytänteiden vaihtoon vesiviljely-yritysten tai ammattialan järjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken, mukaan lukien tieteelliset elimet tai miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistävät elimet.

b) verkostoitumiseen sekä kokemusten ja parhaiden käytänteiden vaihtoon vesiviljely-yritysten tai ammattialan järjestöjen ja muiden yksityisten tai julkisten sidosryhmien kesken, mukaan lukien tieteelliset, tekniset ja koulutusalan elimet tai miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistävät elimet.

Tarkistus    361

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tukea ei voida myöntää suurille vesiviljely-yrityksille.

Poistetaan.

Tarkistus    362

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Vesiviljelypaikkojen ja -infrastruktuurien kehittämisen edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. Vesiviljelylaitosten yleisen tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

 

 

Tarkistus    363

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten soveltuvien alueiden määrittelyyn ja kartoitukseen ottaen tapauksen mukaan huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät prosessit;

a) kestävän kehityksen mukaisen ympäristövaikutuksiltaan vähäisen vesiviljelyn kehittämiseen parhaiten soveltuvien alueiden määrittelyyn ja kartoitukseen ottaen tapauksen mukaan huomioon merten aluesuunnittelun liittyvät prosessit, samoin kuin ympäristöalaan liittyvän vuorovaikutuksen seurantatoimiin vesiviljelyn tuotantovaiheessa;

Tarkistus    364

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) voimaperäisen vesiviljelyn ulkopuolelle kokonaan jätettävien alueiden, kuten poikastuotantoalueiden, rannikoiden kutualueiden, suojeltujen merialueiden, Natura 2000 -alueiden tai kalakantojen elvytysalueiden, määrittelyyn ja kartoitukseen, jotta säilytetään näiden alueiden asema ekosysteemin toiminnassa;

Tarkistus    365

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) vesiviljelyalueiden infrastruktuurien parantamiseen muun muassa maanjaon sekä energia- tai vesihuollon avulla;

b) vesiviljelykohteiden tarjoamien mahdollisuuksien lisäämistä varten tarvittavien tuki-infrastruktuurien ja -laitteiden parantamiseen ja kehittämiseen sekä ekologisen jalanjäljen pienentämiseen muun muassa energia- tai vesihuollon investointien avulla;

Tarkistus    366

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) toimivaltaisten viranomaisten direktiivin 2009/147/EY 9 artiklan 1 kohdan tai direktiivin 92/43/ETY 16 artiklan 1 kohdan nojalla toteuttamiin ja täytäntöönpanemiin toimiin, joiden tavoitteena on estää vesiviljelylle aiheutuvat vakavat vahingot.

c) toimivaltaisten viranomaisten toteuttamiin toimiin, joilla pyritään lievittämään konflikteja direktiivin 2009/147/EY tai direktiivin 92/43/ETY nojalla suojeltujen luonnonvaraisten lajien kanssa ja joiden tavoitteena on estää vesiviljelylle aiheutuvat vakavat vahingot.

Tarkistus    367

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan mukaisia tuensaajia voivat olla ainoastaan julkisoikeudelliset elimet.

2. Tämän artiklan mukaisia tuensaajia voivat olla ainoastaan julkisoikeudelliset elimet tai yksityiset järjestöt, joiden tehtäväksi jäsenvaltiot ovat antaneet 1 kohdan a, a a ja b alakohdassa mainittujen toimintojen suorittamisen.

Tarkistus    368

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Uusien vesiviljelyn harjoittajien kannustaminen

Uusien kestävän vesiviljelyalan ja vesiviljelytuotteiden jalostusalan harjoittajien kannustaminen

Tarkistus    369

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea toimintaansa aloittavia uusia toimijoita perustamaan vesiviljely-yrityksiä.

1. Vesiviljelyyn liittyvän yrittäjyyden edistämiseksi EMKR:stä voidaan tukea toimintaansa aloittavia uusia toimijoita perustamaan kestäviä vesiviljely-yrityksiä tai osuuskuntia, myös vesiviljelyyn liittyvällä jalostusalalla, kiinnittämällä erityistä huomiota nuoriin vesiviljelyn harjoittajiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Tarkistus    370

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää alalle tuleville vesiviljelyn harjoittajille edellyttäen, että he

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    371

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ovat perustamassa ensimmäistä kertaa vesiviljelyalan mikro- tai pienyritystä tällaisen yrityksen päällikön ominaisuudessa;

b) ovat perustamassa ensimmäistä kertaa vesiviljelyalan tai vesiviljelytuotteiden jalostusalan mikro- tai pienyritystä tällaisen yrityksen päällikön ominaisuudessa;

Tarkistus    372

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) esittävät vesiviljelytoimintansa kehittämiseksi liiketoimintasuunnitelman.

c) esittävät vesiviljelytoimintansa kehittämiseksi taloudellisesti ja ympäristöllisesti uskottavan liiketoimintasuunnitelman sekä suunnitelman keinoista pienentää toimintansa ekologista jalanjälkeä.

Tarkistus    373

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ympäristönsuojelun korkean tason takaavan vesiviljelyn edistäminen

Ympäristönsuojelun korkean tason takaavan kestävän vesiviljelyn edistäminen

Tarkistus    374

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Vesiviljelyn ympäristövaikutusten vähentämiseksi merkittävällä tavalla EMKR:n tukea voidaan myöntää investointeihin, joilla

Vesiviljelyn ympäristövaikutusten vähentämiseksi merkittävällä tavalla EMKR:n tukea voidaan myöntää seuraaviin investointeihin, joilla

Tarkistus    375

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vähennetään merkittävästi veteen kohdistuvia vesiviljely-yritysten vaikutuksia erityisesti vähentämällä käytetyn veden määrää tai parantamalla poistoveden laatua muun muassa multitroofisten vesiviljelyjärjestelmien käytön avulla;

a) vähennetään merkittävästi veden käyttöön ja laatuun kohdistuvia vesiviljely-yritysten vaikutuksia erityisesti vähentämällä käytetyn veden tai kemikaalien, antibioottien ja muiden lääkkeiden määrää tai parantamalla poistoveden laatua muun muassa multitroofisten vesiviljelyjärjestelmien käytön avulla;

Tarkistus    376

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) edistetään suljettuja vesiviljelyjärjestelmiä;

Tarkistus    377

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) rajoitetaan vesiviljely-yritysten kielteisiä vaikutuksia luontoon tai biologiseen monimuotoisuuteen;

b) rajoitetaan vesiviljely-yritysten kielteisiä vaikutuksia luontoon ja edistetään ympäristön suojelua ja biologista monimuotoisuutta, erityisesti rajoitetaan vaikutuksia luonnonvaraisiin kalakantoihin, saalistajalajien väliseen vuorovaikutukseen, myrkyllisten kemikaalien ja antibioottien käyttöä sekä muita voimaperäiseen vesiviljelyyn liittyviä ympäristövaikutuksia;

Tarkistus    378

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) hankitaan laitteita, joiden tarkoituksena on suojata vesiviljelylaitoksia neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivillä 2009/147/EY ja neuvoston direktiivillä 92/43/ETY suojelluilta luonnonvaraisilta saalistajalajeilta;

c) hankitaan laitteita, joiden tarkoituksena on suojata vesiviljelylaitoksia luonnonvaraisilta saalistajalajeilta;

Tarkistus    379

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ennallistetaan olemassa olevia vesiviljelylammikoita tai -altaita poistamalla lietettä tai toteuttamalla mahdollisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lietekerrostumien ennaltaehkäisy.

e) ennallistetaan suistoalueita, olemassa olevia vesiviljelylammikoita tai -altaita ja niihin liittyviä elinympäristöjä poistamalla lietettä tai estämällä lietekerrostumien muodostumista.

Tarkistus    380

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Luonnonmukaisen tai energiatehokkaan vesiviljelyn kehittämisen edistämiseksi EMKR:stä voidaan rahoittaa

1. Luonnonmukaisen tai energiatehokkaamman vesiviljelyn kehittämisen edistämiseksi EMKR:stä voidaan rahoittaa

Tarkistus    381

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) siirtymistä lihansyöjälajien viljelystä kasvinsyöjälajeihin, joiden ruokinnassa ei käytetä tuoreita tai luonnonvaraisia meriveden tai makean veden kaloja, kalajauhoa tai kalaöljytuotteita;

Tarkistus    382

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b) sellaisen suljetun vesiviljelyjärjestelmän edistämistä, jossa kaloja ja muita vesiympäristössä tuotettuja tuotteita kasvatetaan suljetuissa vettä säästävissä kiertovesijärjestelmissä;

Tarkistus    383

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 761/2001 perustettuun unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) osallistumista.

b) organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, kuten 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 761/2001 perustettuun unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) osallistumista tai osallistumista kansallisesti tunnustettuihin ympäristöasioiden hallintajärjestelmiin.

Tarkistus    384

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan tuensaajille, jotka sitoutuvat osallistumaan EMAS-järjestelmään vähintään kolmen vuoden ajaksi tai noudattamaan luonnonmukaista tuotantoa koskevia vaatimuksia vähintään viiden vuoden ajan.

2. Tukea voidaan myöntää ainoastaan tuensaajille, jotka sitoutuvat osallistumaan EMAS-järjestelmään vähintään viiden vuoden ajaksi tai noudattamaan luonnonmukaista tuotantoa koskevia vaatimuksia vähintään viiden vuoden ajan.

Tarkistus    385

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tuki on myönnettävä korvauksena, jota voidaan maksaa enintään kahden vuoden ajan sinä aikana, jona yritys siirtyy luonnonmukaiseen tuotantoon tai valmistautuu osallistumaan EMAS-järjestelmään.

3. Tuki on myönnettävä korvauksena, jota voidaan maksaa enintään viiden vuoden ajan sinä aikana, jona yritys siirtyy luonnonmukaiseen tuotantoon tai valmistautuu osallistumaan EMAS-järjestelmään.

Tarkistus    386

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tavanomaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen aikana aiheutuneet tulonmenetykset tai lisäkustannukset tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tukikelpoisten toimien osalta;

a) tavanomaisesta tuotannosta luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen tai luonnonmukaisen tuotannon jatkamisen aikana aiheutuneet tulonmenetykset tai lisäkustannukset tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tukikelpoisten toimien osalta;

Tarkistus    387

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Ympäristöpalveluja tarjoavan vesiviljelyn kehittämisen edistämiseksi EMKR:stä voidaan rahoittaa

1. Ympäristöpalveluja tarjoavan kestävän vesiviljelyn kehittämisen edistämiseksi EMKR:stä voidaan rahoittaa

Tarkistus    388

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vesiviljelymenetelmiä, jotka ovat sopusoinnussa erityisten ympäristötarpeiden kanssa ja joihin sovelletaan erityisiä hoitovaatimuksia, jotka johtuvat Natura 2000 -alueiden nimeämisestä neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivin 2009/147/EY mukaisesti;

a) laajaperäisiä ja puoli-intensiivisiä vesiviljelymenetelmiä, jotka ovat sopusoinnussa erityisten ympäristötarpeiden kanssa ja joihin sovelletaan erityisiä hoitovaatimuksia, jotka johtuvat Natura 2000 -alueiden nimeämisestä neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja direktiivin 2009/147/EY mukaisesti;

Tarkistus    389

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) osallistumista vesieläinten säilyttämiseen ja lisäämiseen ex situ viranomaisten kehittämien säilyttämistä ja biologisen luonnonmukaisuuden ennallistamista koskevien ohjelmien puitteissa tai viranomaisten valvonnassa;

b) kustannuksia, jotka koskevat suoraan osallistumista vesieläinten säilyttämiseen ja lisäämiseen ex situ viranomaisten kehittämien säilyttämistä ja biologisen luonnonmukaisuuden ennallistamista koskevien ohjelmien puitteissa tai viranomaisten valvonnassa;

Tarkistus    390

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) laajaperäisen vesiviljelyn muotoja, joihin sisältyy ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen sekä vesiviljelyalueiden maisemasta ja perinteisistä piirteistä huolehtiminen.

c) sekä rannikkoalueilla että sisävesillä toteutettavia laajaperäisen ja puoli-intensiivisen vesiviljelyn muotoja, joihin sisältyy ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen sekä vesiviljelyalueiden maisemasta ja perinteisistä piirteistä huolehtiminen.

Tarkistus    391

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuki on myönnettävä vuotuisena korvauksena lisäkustannuksista tai tulonmenetyksistä, joita kyseisillä alueilla on aiheutunut neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiiviin 2009/147/EY täytäntöönpanoon liittyvistä hoitovaatimuksista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuki on myönnettävä vuotuisena korvauksena lisäkustannuksista ja/tai tulonmenetyksistä, joita kyseisillä alueilla on aiheutunut neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiiviin 2009/147/EY täytäntöönpanoon liittyvistä hoitovaatimuksista.

Tarkistus    392

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tuki on myönnettävä aiheutuneiden lisäkustannusten vuotuisena korvauksena.

4. Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tuki on myönnettävä aiheutuneiden lisäkustannusten vuotuisena korvauksena ja suojeltujen lajien vuoksi vesiviljelyalalle aiheutuneiden menetyksien korvauksena, edellyttäen, että suojatoimenpiteitä on toteutettu.

Tarkistus    393

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:stä rahoitetaan nilviäisten viljelijöille maksettavia korvauksia viljeltyjen nilviäisten korjuun väliaikaisesta keskeyttämisestä yksinomaan kansanterveydellisistä syistä.

1. EMKR:stä voidaan rahoittaa nilviäisten viljelijöille maksettavia korvauksia viljeltyjen nilviäisten korjuun väliaikaisesta keskeyttämisestä yksinomaan kansanterveydellisistä syistä.

Tarkistus    394

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) se kestää yhtäjaksoisesti yli neljä kuukautta; tai

a) se kestää yhden kuukauden; tai

Tarkistus    395

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) korjuun keskeyttämisen aiheuttama tappio on enemmän kuin 35 prosenttia kyseisen yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta laskettuna yrityksen kolmen edeltävän vuoden keskimääräisen liikevaihdon perusteella.

b) korjuun keskeyttämisen aiheuttama tappio on enemmän kuin 15 prosenttia kyseisen yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta laskettuna yrityksen kolmen edeltävän vuoden tai kun yritys on ollut toiminnassa lyhyemmän ajan edellisen toimintakauden keskimääräisen liikevaihdon perusteella. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa erityiset laskentasäännöt, joita käytetään sellaisten yritysten osalta, jotka ovat harjoittaneet toimintaa alle vuoden.

Tarkistus    396

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Korvausta voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajalta koko ohjelmakaudella.

Poistetaan.

Tarkistus    397

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi vesiviljely-yrityksissä, erityisesti ennaltaehkäisyn ja bioturvallisuuden kannalta, EMKR:n tukea voidaan myöntää

1. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi vesiviljely-yrityksissä, erityisesti ennaltaehkäisyn ja bioturvallisuuden kannalta, EMKR:n tukea voidaan myöntää vesiviljelylaitoksille ja vesiviljelyalan ammatillisille järjestöille seuraaviin toimiin:

Tarkistus    398

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tautien valvontaan ja torjuntaan vesiviljelyssä tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY nojalla;

a) tautien valvontaan ja torjuntaan vesiviljelyssä liittyviin kustannuksiin tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY nojalla, mukaan luettuna tarpeellisiin toimintakustannuksiin torjuntasuunnitelman velvoitteiden täyttämiseksi;

Tarkistus    399

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) vesiviljelyalan bioturvallisuuteen tai eläinten hyvinvointiin liittyviä yleisiä ja lajikohtaisia tarpeita koskevien parhaiden käytänteiden tai käytännesääntöjen kehittämiseen;

b) vesiviljelyalan bioturvallisuuteen, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin liittyviä yleisiä ja lajikohtaisia tarpeita koskevien parhaiden käytänteiden tai käytännesääntöjen kehittämiseen;

Tarkistus    400

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) eläinlääkkeiden saatavuuden lisäämiseen vesiviljelyssä käyttöä varten ja tällaisten lääkkeiden asianmukaisen käytön edistämiseen tilaamalla farmaseuttisia tutkimuksia sekä levittämällä ja vaihtamalla tietoja.

c) aloitteisiin, joiden tavoitteena on vähentää riippuvuutta eläinlääkkeistä vesiviljelyssä;

Tarkistus    401

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) jäsenvaltioiden tunnustamien terveydensuojeluryhmien perustamiseen ja toimintaan vesiviljelyalalla.

Tarkistus    402

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Vesiviljelyalan tuottajien tulojen turvaamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää osallistumiseen vesiviljelykannoille otettaviin vakuutuksiin, jotka kattavat seuraavista seikoista aiheutuvat tappiot:

1. Vesiviljelyalan tuottajien tulojen turvaamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää osallistumiseen vesiviljelykannoille otettaviin vakuutuksiin tai jäsenvaltioiden hyväksymiin keskinäisiin rahastoihin, jotka kattavat ainakin yhdestä seuraavassa luetelluista seikoista aiheutuvat tappiot:

Tarkistus    403

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) luonnonkatastrofit;

a) luonnonkatastrofit tai meriympäristön laajamittainen saastuminen;

Tarkistus    404

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) äkilliset vedenlaadun muutokset;

c) äkilliset vedenlaadun ja vesimäärän muutokset;

Tarkistus    405

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) vesiviljelyssä esiintyvät taudit tai tuotantolaitosten tuhoutuminen.

d) toimijasta riippumattomat vesiviljelyssä esiintyvät taudit, saalistus, mekaaniset vahingot tai tuotantolaitosten tuhoutuminen.

Tarkistus    406

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) villieläinten aiheuttamat mittavat vahingot tuotantolaitoksille, mukaan lukien tulokaslajien vesiviljelylaitoksissa aiheuttamat vahingot;

Tarkistus    407

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) vesiviljelylaitoksen ulkopuolella tapahtuvan onnettomuuden aiheuttama ympäristön saastuminen;

Tarkistus    408

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c) luonnollisista syistä tai tiloilla tapahtuneissa onnettomuuksissa, joista toimija ei ole vastuussa, menehtyneiden eläinten ruhojen poisvienti, tai tiloilla eläinten terveyteen liittyvistä syistä tapahtunut eläinten lopettaminen ja hautaaminen toimivaltaisten viranomaisten etukäteen antamalla luvalla.

Tarkistus    409

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Asianomaisen jäsenvaltion on todettava virallisesti epäsuotuisten sääolojen tai vesiviljelyssä esiintyvän taudin esiintyminen.

2. Asianomaisen jäsenvaltion on todettava virallisesti epäsuotuisten sääolojen, tautien, laajamittaisen saastumisen tai 1 kohdassa mainitun minkä tahansa asiaan liittyvän vesiviljelyssä esiintyvän olosuhteen esiintyminen.

Tarkistus    410

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisiin vesiviljelykantoja koskeviin vakuutussopimuksiin, jotka kattavat 1 kohdan mukaiset taloudelliset tappiot, jotka ovat yli 30 prosenttia vesiviljelyn harjoittajan keskimääräisestä vuosituotannosta.

3. Tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisiin vesiviljelykantoja koskeviin vakuutussopimuksiin tai keskinäisiin rahastoihin, jotka kattavat 1 kohdan mukaiset taloudelliset tappiot, jotka ovat yli 25 prosenttia vesiviljelyn harjoittajan keskimääräisestä vuosituotannosta.

Tarkistus    411

Ehdotus asetukseksi

58 artikla

Komission teksti

Tarkistus

EMKR:stä tuetaan kalastusalueiden kestävää kehitystä noudattaen [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 28 artiklassa säädettyä paikalliseen kehittämiseen sovellettavaa yhteisöllistä lähestymistapaa.

EMKR:stä tuetaan kalastusalueiden ja vesiviljelyalueiden kestävää kehitystä noudattaen [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 28 artiklassa säädettyä paikalliseen kehittämiseen sovellettavaa yhteisöllistä lähestymistapaa.

Tarkistus    412

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä luvussa tarkoitetun taloudellisen tuen on edistettävä 6 artiklan 1 kohdassa määriteltyjen unionin prioriteettien toteutumista.

Tässä luvussa tarkoitetun taloudellisen tuen on edistettävä 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa määriteltyjen unionin prioriteettien toteutumista.

Perustelu

Kalastusalueet ovat hyvin tärkeitä tekijöitä kestävän vesiviljelyn kehittämisessä, ja niillä on myös suuri merkitys innovoinnin organisoimisessa. Rannikkoalueiden innovointia vauhdittaneista alueista on lukuisia esimerkkejä. Vesiviljelyssä alueet ovat ratkaisevassa asemassa, koska niillä on tiettyjä velvollisuuksia aluesuunnittelun alalla.

Tarkistus    413

Ehdotus asetukseksi

Otsikko 5 – 2 jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kalastusalueet, paikalliset kumppanuudet ja paikalliset kehitysstrategiat

Kalastusalueet ja vesiviljelyalueet, paikalliset kumppanuudet ja paikalliset kehitysstrategiat

Tarkistus    414

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kalastusalueet

Kalastusalueet ja vesiviljelyalueet

Tarkistus    415

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Tukikelpoisen kalastusalueen on oltava

1. Jotta aluetta voidaan pitää tukikelpoisena, sen on oltava joko merikalastusalue, sisämaan kalastusalue tai vesiviljelyalue. Sen on oltava maantieteellisesti, biologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti katsottuna toiminnallisesti yhtenäinen erityisesti kalastus- ja vesiviljelytoiminnan ja siihen liittyvän toiminnan kannalta, ja sillä on oltava henkilöresursseina sekä taloudellisina ja rahavaroina mitattuna riittävä kriittinen massa elinkelpoisen paikallisen kehitysstrategian tukemiseksi.

Tarkistus    416

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kooltaan rajoitettu ja yleensä pienempi kuin yhteisen tilastollisen alueyksiköiden nimikkeistön mukainen NUTS 3 -tason alue, sellaisena kuin se on määritelty yhteisestä tilastollisesta alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 26 päivänä toukokuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/2003; ja

Poistetaan.

Tarkistus    417

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) maantieteellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti katsottuna toiminnallisesti yhtenäinen erityisesti kalastus- ja vesiviljelyalojen kannalta, ja sillä on oltava henkilöresursseina sekä taloudellisina ja rahavaroina mitattuna riittävä kriittinen massa elinkelpoisen kehitysstrategian tukemiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    418

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 28 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun yhdennetyn paikallisen kehitysstrategian on EMKR:n soveltamiseksi perustuttava paikallisen elinkeinoelämän eri alojen, erityisesti kalastus- ja vesiviljelyalan toimijoiden ja hankkeiden väliseen vuorovaikutukseen.

1. [Yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 28 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun yhdennetyn paikallisen kehitysstrategian on EMKR:n soveltamiseksi perustuttava kalastus- ja vesiviljelyalan sekä muiden paikallisen elinkeinoelämän alojen toimijoiden ja hankkeiden väliseen vuorovaikutukseen ja kuulemiseen. Tässä yhteydessä on kuultava alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia.

Tarkistus    419

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) maksimoitava kalastus- ja vesiviljelyalojen osallistuminen rannikoilla ja sisämaassa sijaitsevien kalastusalueiden kestävään kehitykseen;

a) maksimoitava kalastus- ja vesiviljelyalojen osallistuminen rannikoilla ja sisämaassa sijaitsevien kalastusalueiden ja vesiviljelyalueiden kestävään kehitykseen;

Tarkistus    420

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) varmistettava, että paikalliset yhteisöt hyödyntävät täysimääräisesti meri- ja rannikkoalueiden kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia ja hyötyvät niistä.

b) varmistettava, että paikalliset yhteisöt hyödyntävät täysimääräisesti meri-, rannikko- ja sisävesialueiden kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia ja hyötyvät niistä sekä auttavat etenkin pieniä ja taantuvia kalasatamia maksimoimaan mahdollisuutensa infrastruktuuria monipuolistamalla.

Tarkistus    421

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Strategian on oltava johdonmukainen alueella määriteltyjen mahdollisuuksien ja tarpeiden sekä EMKR:ää koskevien unionin prioriteettien kanssa. Strategiat voivat vaihdella kalastukseen keskittyvistä strategioista laajempiin, kalastusalueiden monipuolistamiseen suunnattuihin strategioihin. Strategian on mentävä pelkkää toimien kokoelmaa tai alakohtaisten toimenpiteiden rinnakkainasettelua pidemmälle.

3. Strategian on oltava johdonmukainen alueella määriteltyjen mahdollisuuksien ja tarpeiden sekä EMKR:ää koskevien unionin prioriteettien kanssa. Strategioissa keskitytään pääasiassa kalastukseen tai vesiviljelyyn, mutta ne voivat olla myös laajempia, kalastusalueiden tai vesiviljelyalueiden monipuolistamiseen suunnattuja strategioita. Strategian on mentävä pelkkää toimien kokoelmaa tai alakohtaisten toimenpiteiden rinnakkainasettelua pidemmälle.

Tarkistus    422

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 127 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 29 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun toimintasuunnitelman sisältöä.

5. Yhdennetyn paikallisen kehitysstrategian on sisällettävä [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 29 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmassa on muun muassa esitettävä luettelo toimenpiteistä, joilla strategia on tarkoitus panna täytäntöön, ja kunkin toimenpiteen osalta on täsmennettävä tavoitteet, tukikelpoiset menot, tukikelpoiset edunsaajat, toimintaan liittyvien julkisten varojen kokonaismäärä, toimintaa koskevat valintaperusteet ja tulosindikaattorit.

Tarkistus    423

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) varmistettava kalastus- ja vesiviljelyalojen merkittävä edustus.

b) varmistettava että suurin osa edustajista on kalastus- ja/tai vesiviljelyalalta.

Tarkistus    424

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos paikallista kehitysstrategiaa tuetaan EMKR:n lisäksi muista rahastoista, on perustettava EMKR:stä tuettavia hankkeita käsittelevä erityinen valintaelin 3 kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.

4. Jos paikallista kehitysstrategiaa tuetaan EMKR:n lisäksi muista rahastoista, EMKR:stä tuettavia hankkeita käsittelevien paikallisten kalastusalan toimintaryhmien valintaelimen on täytettävä 3 kohdassa esitetyt vaatimukset.

Tarkistus    425

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Toimintaohjelmassa on kuvailtava selvästi paikallisten kalastusalan toimintaryhmien ja hallintoviranomaisen tehtävät kaikkien strategiaan liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

7. Toimintaohjelmassa on kuvailtava selvästi paikallisten kalastusalan toimintaryhmien ja hallintoviranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen, mikäli se on eri taho kuin hallintoviranomainen, tehtävät kaikkien strategiaan liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

Tarkistus    426

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän jakson mukaisesti tukikelpoiset toimet vahvistetaan [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 31 artiklassa.

1. Tämän jakson mukaisesti tukikelpoiset toimet ja kustannukset vahvistetaan [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 31 artiklassa.

Tarkistus    427

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valmistelutuen on katettava valmiuksien kehittäminen, koulutus ja verkostoituminen, jonka tavoitteena on paikallisen kehitysstrategian valmistelu ja täytäntöönpano.

1. Valmistelutuen on katettava valmiuksien kehittäminen, kuuleminen, koulutus ja verkostoituminen, jonka tavoitteena on paikallisen kehitysstrategian valmistelu ja täytäntöönpano.

Tarkistus    428

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) arvon lisääminen, työpaikkojen luominen ja innovoinnin edistäminen kalastus- ja vesiviljelyalan toimitusketjun kaikissa vaiheissa;

a) arvon lisääminen, työpaikkojen luominen, nuorten houkutteleminen alalle ja innovoinnin edistäminen kalastus-, vesiviljely- ja jalostusalan toimitusketjun kaikissa vaiheissa;

Tarkistus    429

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) monipuolistamisen tukeminen ja työpaikkojen luominen kalastusalueilla, erityisesti muille merialoille;

b) monipuolistamisen tukeminen ja työpaikkojen luominen kalastusalueilla ja vesiviljelyalueilla, mukaan lukien monipuolistamisen tukeminen kalastus- ja vesiviljelytoimintaa täydentävillä merialoilla;

Tarkistus    430

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) koulutuksen vahvistaminen ja työolojen parantaminen kalastusalueilla ja vesiviljelyalueilla;

Tarkistus    431

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) kalastusalueiden ympäristövarojen lisääminen ja hyödyntäminen, mukaan lukien toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi;

c) kalastusalueiden ja vesiviljelyalueiden ympäristövarojen lisääminen ja hyödyntäminen, mukaan lukien toimet biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi, rannikkoalueiden hoidon parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi;

Tarkistus    432

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) sosiaalisen hyvinvoinnin ja kulttuuriperinnön vaaliminen kalastusalueilla, merellinen kulttuuriperintö mukaan lukien;

d) sosiaalisen hyvinvoinnin ja kulttuuriperinnön vaaliminen kalastusalueilla ja vesiviljelyalueilla, kalastusalueiden ja merialueiden kulttuuriperintö mukaan lukien,

Tarkistus    433

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Myönnettävä tuki voi pitää sisällään tämän osaston I ja II luvussa säädettyjä toimenpiteitä edellyttäen, että olemassa on selkeät perusteet niiden hallinnoimiseksi paikallisella tasolla. Jos tukea myönnetään näitä toimenpiteitä vastaaviin toimiin, sovelletaan tämän osaston I ja II luvussa säädettyjä ehtoja ja rahoitusmääriä.

2. Myönnettävä tuki voi pitää sisällään tämän osaston I, II ja IV luvussa säädettyjä toimenpiteitä edellyttäen, että olemassa on selkeät perusteet niiden hallinnoimiseksi paikallisella tasolla. Jos tukea myönnetään näitä toimenpiteitä vastaaviin toimiin, sovelletaan tämän osaston I, II ja IV luvussa säädettyjä ehtoja ja rahoitusmääriä.

Tarkistus    434

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Paikallisten kalastusalan toimintaryhmien kumppaneita voivat EMKR:n mukaisesti olla paitsi muut paikalliset kalastusalan toimintaryhmät myös paikallinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jolla pannaan täytäntöön paikallista kehitysstrategiaa unionissa tai sen ulkopuolella.

2. Tämän artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta muita paikallisten kalastusalan toimintaryhmiä, paikallisten kalastusalan toimintaryhmien kumppanit voivat EMKR:n mukaisesti olla myös osanottajia yhteistyöhankkeessa, joka toteutetaan muun kuin paikallisen kalastusalueen toimintaryhmän kattaman alueen kanssa ja joka perustuu paikallisen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen, jolla pannaan täytäntöön paikallista kehitysstrategiaa unionissa tai sen ulkopuolella.

Tarkistus    435

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos paikalliset kalastusalan toimintaryhmät eivät valitse yhteistyöhankkeita, jäsenvaltioiden on luotava yhteistyöhankkeille jatkuva hakujärjestelmä. Jäsenvaltioiden on julkistettava valtioiden välisiin yhteistyöhankkeisiin sovellettavat kansalliset tai alueelliset hallinnolliset menettelyt ja luettelo tukikelpoisista kustannuksista viimeistään kahden vuoden kuluttua niiden toimintaohjelmien hyväksymispäivästä.

3. Jos paikalliset kalastusalan toimintaryhmät eivät valitse yhteistyöhankkeita, jäsenvaltioiden on luotava yhteistyöhankkeille jatkuva hakujärjestelmä. Jäsenvaltioiden on julkistettava valtioiden välisiin yhteistyöhankkeisiin sovellettavat kansalliset tai alueelliset hallinnolliset menettelyt ja luettelo tukikelpoisista kustannuksista viimeistään kahden vuoden kuluttua niiden toimintaohjelmien hyväksymispäivästä. Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat voivat ylikansallisuutensa vuoksi osallistua jatkuvaan hakujärjestelmään.

Tarkistus    436

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Yhteistyöhankkeet on hyväksyttävä viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankkeen toimittamispäivästä.

4. Yhteistyöhankkeita koskevat hallinnolliset päätökset on tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankkeen toimittamispäivästä.

Tarkistus    437

Ehdotus asetukseksi

68 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämän luvun mukaisen tuen on edistettävä tämän osaston I ja II luvun mukaisten erityistavoitteiden saavuttamista.

Tämän luvun mukaisen tuen on:

 

a) edistettävä tämän osaston I ja II luvun mukaisten erityistavoitteiden saavuttamista;

 

b) edistettävä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus- ja kaupanpitämisalojen kilpailukyvyn parantamista;

 

c) edistettävä elintarviketurvan ja tuotteiden laadun parantamista;

 

d) edistettävä uusien tuotteiden kehittämistä, tuotantoa ja kaupan pitämistä sekä uuden teknologian ja innovatiivisten tuotantomenetelmien käyttöä;

 

e) vähennettävä kielteisiä ympäristövaikutuksia ja parannettava energiatehokkuutta;

 

 

f) edistettävä toissijaisten lajien, sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämistä;

 

g) edistettävä uusien tuotteiden kehittämistä, tuotantoa ja kaupan pitämistä sekä uuden teknologian ja innovatiivisten tuotantomenetelmien käyttöä;

 

h) edistettävä työolojen ja työntekijöiden koulutuksen parantamista;

 

i) edistettävä uusien markkinoiden avaamista ja kehittämistä.

Tarkistus    438

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 32 artiklassa tarkoitettujen tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

1. EMKR:n tukea myönnetään [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 32 artiklassa tarkoitettujen tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Tarkistus    439

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää sellaisille hyväksytyille tuottajaorganisaatioille ja tuottajaorganisaatioiden liitoille maksettaviin korvauksiin, jotka varastoivat [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] liitteessä II lueteltuja kalastustuotteita, edellyttäen, että tuotteet varastoidaan [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 35 ja 36 artiklan mukaisesti seuraavasti:

1. EMKR:n osarahoitusta voidaan myöntää sellaisille hyväksytyille tuottajaorganisaatioille ja tuottajaorganisaatioiden liitoille maksettaviin korvauksiin, jotka varastoivat [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] liitteessä II lueteltuja kalastus- ja vesiviljelytuotteita, edellyttäen, että tuotteet varastoidaan tämän asetuksen 35 ja 36 artiklan mukaisesti seuraavasti:

Tarkistus    440

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) varastointituen määrä ei voi olla suurempi kuin asianomaisten tuotteiden vakauttamis- ja varastointitoimiin liittyvien teknisten ja rahoituskulujen määrä;

a) varastointituen määrä ei voi olla suurempi kuin asianomaisten tuotteiden vakauttamis-, valmistelu- ja varastointitoimiin liittyvien teknisten ja rahoituskulujen määrä;

Tarkistus    441

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) vuotuinen rahoitustuki ei voi ylittää seuraavia prosenttiosuuksia tuottajajärjestön jäsenten ensimyynnissä kaupan pidetyn tuotannon keskimääräisestä vuotuisesta arvosta kaudella 2009-2011. Ellei tuottajajärjestön jäsenillä ollut kaupan pidettyä tuotantoa kaudella 2009-2011, huomioon on otettava tällaisen jäsenen ensimmäisten kolmen tuotantovuoden aikana kaupan pidetyn tuotannon keskimääräinen vuotuinen arvo:

c) vuotuinen rahoitustuki ei voi ylittää viittä prosenttia tuottajajärjestön jäsenten ensimyynnissä kaupan pidetyn tuotannon keskimääräisestä vuotuisesta arvosta kaudella 20092011. Ellei tuottajajärjestön jäsenillä ollut kaupan pidettyä tuotantoa kaudella 20092011, huomioon on otettava tällaisen jäsenen ensimmäisten kolmen tuotantovuoden aikana kaupan pidetyn tuotannon keskimääräinen vuotuinen arvo.

– 1 % vuonna 2014

 

– 0,8 % vuonna 2015

 

– 0,6 % vuonna 2016

 

– 0,4 % vuonna 2017

 

– 0,2 % vuonna 2018

 

Tarkistus    442

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuki lakkautetaan vuoteen 2019 mennessä.

Poistetaan.

Tarkistus    443

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämistä koskeviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää kalastustuotteiden, vesiviljelytuotteiden ja sisävesikalastuksen tuotteiden kaupan pitämistä koskeviin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on

Tarkistus    444

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a) parantaa edellytyksiä seuraavien hyödykkeiden saattamiseksi markkinoille:

a) etsiä uusia markkinoita ja parantaa edellytyksiä kalastus- ja vesiviljelylajien saattamiseksi markkinoille, mukaan lukien:

Tarkistus    445

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – a alakohta – -i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a) kalastajia edustavien järjestöjen ja liittojen markkinoimat ja huutokauppahallien kautta markkinoidut tuotteet;

Tarkistus    446

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) tahattomat saaliit, jotka on purettu [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti;

ii) tahattomat saaliit, jotka on purettu ja jotka ovat peräisin teknisten toimien mukaisista kaupallisista kannoista [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 15 artiklan ja [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o] 8 artiklan b alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti;

Tarkistus    447

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) tuotteet, jotka on tuotettu vain vähän ympäristöön vaikuttavilla menetelmillä, tai luonnonmukaista tuotantoa koskevassa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 määritellyt luonnonmukaiset vesiviljelytuotteet;

iii) kalastus- tai vesiviljelyalan tuotteet, jotka on tuotettu vain vähän ympäristöön vaikuttavilla menetelmillä, tai luonnonmukaista tuotantoa koskevassa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 834/2007 määritellyt luonnonmukaiset vesiviljelytuotteet tai suljetuissa järjestelmissä tuotetut tuotteet;

Tarkistus    448

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – a alakohta – -iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a) lähi- ja kausituotteet, mukaan lukien maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) 510/2006 kattamat tuotteet;

Tarkistus    449

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – a alakohta – -iii b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii b) uudet tai parannetut tuotteet.

Tarkistus    450

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b) edistää laatua helpottamalla

b) edistää laatua ja tuottaa lisäarvoa helpottamalla

Tarkistus    451

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) sertifiointia ja menekinedistämistä, myös kestävien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden ja ympäristöystävällisten jalostusmenetelmien osalta;

ii) laadun sertifiointia sekä erityismerkintöjen edistämistä ja kehittämistä kestävien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden, pienimuotoisen rannikkokalastuksen tuotteiden, paikallis- ja kausituotteiden sekä ympäristöystävällisten jalostusmenetelmien osalta;

Tarkistus    452

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a) kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyttä, mukaan lukien unionin laajuisen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden ympäristömerkin kehittäminen;

Tarkistus    453

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii b) innovatiivisia prosesseja ja metodeja;

Tarkistus    454

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien toteuttamaa kalastustuotteiden suoramyyntiä;

iii) pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavien kalastajien sekä seisten kalastavien kalastajien toteuttamaa kalastustuotteiden suoramyyntiä;

Tarkistus    455

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – b alakohta – -iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a) tuotteiden esillepanoa ja pakkaamista;

Tarkistus    456

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – b alakohta – -iii b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii b) sitä, että neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden valvonta- ja sertifiointijärjestelmien piiriin kuuluvat tuottajat, jalostajat ja käsittelijät täyttävät asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden valvontaa ja sertifiointia koskevat vaatimukset.

Tarkistus    457

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) edistää tuotannon ja markkinoiden avoimuutta ja toteuttaa markkinatutkimuksia;

c) edistää tuotannon ja markkinoiden avoimuutta ja toteuttaa markkinatutkimuksia ja tutkimuksia, jossa tarkastellaan unionin riippuvuutta kaupasta;

Tarkistus    458

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) perustaa [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun] asetuksen III jakson II luvun mukaisesti hyväksyttyjä tuottajajärjestöjä, tuottajajärjestöjen liittoja tai toimialakohtaisia organisaatioita;

e) perustaa ja yhdistää [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun] asetuksen III jakson II luvun mukaisesti hyväksyttyjä tuottajajärjestöjä, tuottajajärjestöjen liittoja tai toimialakohtaisia organisaatioita, jotta edistetään niiden roolia kalastuksenhoidossa ja markkinoinnissa;

Tarkistus    459

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) toteuttaa kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden alueellisia, kansallisia tai kansalliset rajat ylittäviä menekinedistämiskampanjoita.

f) toteuttaa ympäristön kannalta kestävien kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden alueellisia, kansallisia tai kansalliset rajat ylittäviä menekinedistämiskampanjoita, myös näyttelyitä ja tiedotuskampanjoita.

Tarkistus    460

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) sellaisiin innovaatioihin, joiden avulla kehitetään entistä laadukkaampia ja lisäarvoltaan suurempia uusia tuotteita, uusiin tai parannettuihin prosesseihin tai uusiin tai parannettuihin hoito- ja organisaatiojärjestelmiin;

Tarkistus    461

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta – -b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-b) joilla tuotetaan tuotteille lisäarvoa;

Tarkistus    462

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) turvallisuutta, hygieniaa ja terveyttä koskevien olosuhteiden ja työolojen parantamiseen;

Tarkistus    463

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) jotka liittyvät luonnonmukaisten vesiviljelytuotteiden jalostukseen, jota säännellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 6 ja 7 artiklalla.

d) jotka liittyvät kestävien vesiviljelytuotteiden ja luonnonmukaisten vesiviljelytuotteiden jalostukseen, jota säännellään neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 6 ja 7 artiklalla.

Tarkistus    464

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. EMKR:n tukea voidaan myöntää jalostusalan yrityksille, yhteisöille ja teknologiakeskuksille 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintoihin liittyvien tutkimus- ja innovointitoimintojen kehittämiseen.

Tarkistus    465

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää neuvoston asetuksella (EY) N:o 791/2007 käyttöön otettuun korvausjärjestelmään, joka koskee Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, Ranskan Guyanan ja Réunionin tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä ja kaupan pitämisessä toimijoille aiheutuneita lisäkustannuksia.

1. EMKR:n tukea myönnetään neuvoston asetuksella (EY) N:o 791/2007 SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaisesti käyttöön otettuun korvausjärjestelmään, joka koskee syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä, jalostuksessa ja kaupan pitämisessä toimijoille aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamista. Järjestelmää sovelletaan kaikkiin lisäkustannuksiin, joita toimijoille aiheutuu tässä kohdassa mainituista toimista.

Tarkistus    466

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on määriteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen alueidensa osalta korvauskelpoisten kalastus- ja vesiviljelytuotteiden luettelo ja kyseisten tuotteiden määrä.

2. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on määriteltävä 1 kohdassa tarkoitettujen alueidensa osalta luettelo lisäkustannuksista, joita toimijoille aiheutuu 1 kohdassa mainituista toimista. Jäsenvaltion on myös vahvistettava korvauskelpoisten kalastus- ja vesiviljelytuotteiden luettelo ja kyseisten tuotteiden määrä.

Tarkistus    467

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja luetteloa ja määriä vahvistaessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, erityisesti tarve varmistaa, että korvaus on täysin yhteensopiva YKP:n sääntöjen kanssa.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja luetteloa ja määriä vahvistaessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, erityisesti tarve varmistaa, että korvaus on täysin yhteensopiva YKP:n sääntöjen kanssa ja että asianomaisten laivastojen kalastuskapasiteetti on oikeasuhtainen käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin verrattuna.

Tarkistus    468

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) on saatu laittoman, ilmoittamattoman tai sääntelemättömän kalastuksen avulla.

Tarkistus    469

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Tukikelpoisia ovat seuraavassa luetellut toimijat, joille aiheutuu lisäkustannuksia kalastustuotteiden kaupan pitämisestä:

 

a) luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka käyttävät tuotantovälineitä kalastus- tai vesiviljelytuotteiden hankkimiseksi tarkoituksena niiden markkinoille saattaminen;

 

b) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen alueiden satamissa rekisteröityjen ja näillä alueilla toimintaansa harjoittavien alusten omistajat tai rahtaajat taikka tällaisten omistajien tai rahtaajien yhteenliittymät;

 

c) jalostus- ja markkinointialan toimijat tai tällaisten toimijoiden yhteenliittymät.

Tarkistus    470

Ehdotus asetukseksi

73 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

73 a artikla

 

Toimijat

 

1. Korvaus maksetaan asianomaisilla alueilla kalastusta ja vesiviljelyä harjoittaville toimijoille.

 

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on toteutettava toimia varmistaakseen korvauksen saavien toimijoiden taloudellisen elinkelpoisuuden.

Tarkistus    471

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kunkin kalastus- tai vesiviljelytuotteen osalta kyseisten alueiden erityisistä haitoista aiheutuvat lisäkustannukset; ja

a) kunkin kalastus- tai vesiviljelytuotteen tai tuoteryhmän osalta kyseisten alueiden erityisistä haitoista aiheutuvat lisäkustannukset; ja

Tarkistus    472

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) muu mahdollinen tuki, jota tuensaaja saa edelleen tai on saanut toimintaansa varten.

Tarkistus    473

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunkin kyseessä olevan alueen osalta korvaussuunnitelma, jossa esitetään 73 artiklassa tarkoitetut luettelo ja määrät, 74 artiklassa tarkoitettu korvauksen taso ja 99 artiklassa säädetty toimivaltainen viranomainen.

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kunkin kyseessä olevan alueen osalta korvaussuunnitelma, jossa esitetään 73 artiklassa tarkoitetut luettelo ja määrät sekä toimijoiden tyyppi, 74 artiklassa tarkoitettu korvauksen taso ja 99 artiklassa säädetty toimivaltainen viranomainen.

 

 

Tarkistus    474

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot voivat muuttaa edellä 1 kohdassa tarkoitetun korvaussuunnitelman sisältöä. Muutokset on toimitettava komissiolle.

Tarkistus    475

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 127 artiklan mukaisesti korvaussuunnitelman sisällön määrittelemiseksi, mukaan lukien perusteet asianomaisten alueiden erityishaitoista aiheutuvien lisäkustannusten laskemiseksi.

2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 127 artiklan mukaisesti korvaussuunnitelman sisällön määrittelemisestä, mukaan lukien perusteet asianomaisten alueiden erityishaitoista aiheutuvien lisäkustannusten laskemiseksi.

Tarkistus    476

Ehdotus asetukseksi

75 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

75 a artikla

 

Valtiontuet

 

1. Poiketen siitä, mitä 8 artiklassa säädetään, komissio voi sallia SEUT-sopimuksen 108 artiklan mukaisesti kalastus- ja vesiviljelytuotteiden valmistuksessa, jalostuksessa ja markkinoinnissa toimintatuen, jolla tasoitetaan syrjäisimpien alueiden erityisiä rajoituksia, jotka johtuvat niiden syrjäisestä sijainnista, saaristoasemasta ja äärimmäisen reuna-alueen asemasta.

 

2. Jäsenvaltiot voivat myöntää lisärahoitusta 75 artiklassa tarkoitettujen korvaussuunnitelmien toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden on tällöin annettava komissiolle tiedoksi valtiontuet, ja komissio voi hyväksyä ne tämän asetuksen mukaisesti kyseisten ohjelmien osaksi. Kun valtiontuesta on ilmoitettu tämän kohdan mukaisesti, siitä katsotaan myös ilmoitetun SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdan ensimmäisen lauseen mukaisesti.

Tarkistus    477

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 46 artiklassa säädetyn ja yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 täsmennetyn valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan unionin järjestelmän täytäntöönpanoon.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 46 artiklassa säädetyn ja yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 täsmennetyn valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan unionin järjestelmän täytäntöönpanoon. Tukea voidaan myöntää myös neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 58 artiklan nojalla sellaisten komponenttien käyttöönottoon, joita tarvitaan kalastustuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseen. Järjestelmän pitäisi johtaa eri jäsenvaltioissa tarkastuksiin, jotka perustuvat laivastojen kokoon.

Tarkistus    478

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) teknologian hankinta tai kehittäminen, mukaan lukien laitteisto ja ohjelmisto, alusten paikantamisjärjestelmät, videovalvontajärjestelmät ja tietoverkot, joiden avulla kalastukseen liittyviä tietoja voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, analysoida ja vaihtaa, otantamenetelmien kehittäminen tällaisia tietoja varten sekä yhteenliittäminen monialaisiin tiedonvaihtojärjestelmiin;

a) teknologian hankinta, käyttöönotto ja kehittäminen, mukaan lukien laitteisto ja ohjelmisto, alusten paikantamisjärjestelmät, videovalvontajärjestelmät ja tietoverkot, joiden avulla kalastukseen liittyviä tietoja voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, analysoida, hallita niihin liittyviä riskejä, toimittaa ja vaihtaa, otantamenetelmien kehittäminen tällaisia tietoja varten sekä yhteenliittäminen monialaisiin tiedonvaihtojärjestelmiin, kunhan näissä toimissa kunnioitetaan yksilön vapauksia ja varmistetaan henkilötietosuoja;

Tarkistus    479

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) sellaisten osatekijöiden hankinta ja asentaminen, joiden avulla voidaan varmistaa tietojen siirto kalastuksessa ja kalastustuotteiden kaupan pitämisessä mukana olevilta toimijoilta asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille, mukaan lukien osatekijät, joita tarvitaan valvontatarkoituksiin käytettävissä sähköisissä kirjaamis- ja raportointijärjestelmissä, alusten seurantajärjestelmissä ja automaattisissa tunnistusjärjestelmissä;

b) sellaisten osatekijöiden, mukaan lukien tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot, kehittäminen, hankinta ja asentaminen, joiden avulla voidaan varmistaa tietojen siirto kalastuksessa ja kalastustuotteiden kaupan pitämisessä mukana olevilta toimijoilta asianomaisille jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisille, mukaan lukien osatekijät, joita tarvitaan valvontatarkoituksiin käytettävissä sähköisissä kirjaamis- ja raportointijärjestelmissä, alusten seurantajärjestelmissä ja automaattisissa tunnistusjärjestelmissä;

Tarkistus    480

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) sellaisten osatekijöiden hankinta ja asentaminen, joiden avulla voidaan varmistaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 58 artiklassa määritelty kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys;

c) sellaisten osatekijöiden, mukaan lukien tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot, kehittäminen, hankinta ja asentaminen, joiden avulla voidaan varmistaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 58 artiklassa määritelty kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys;

Tarkistus    481

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) valvonta-alusten, -lentokoneiden ja ‑helikoptereiden nykyaikaistaminen ja hankinta, edellyttäen että niitä käytetään vähintään 60-prosenttisesti kalastuksenvalvontaan;

e) valvonta-alusten, -lentokoneiden ja ‑helikoptereiden nykyaikaistaminen ja hankinta, edellyttäen että niitä käytetään kalastuksenvalvontaan vähintään 60-prosenttisesti laitteen kokonaiskäyttöajasta vuositasolla laskettuna;

Tarkistus    482

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) kalastuksenvalvontaan liittyvien pilottihankkeiden toteuttaminen, mukaan lukien kalojen DNA-analyysi tai valvontaan liittyvien verkkosivustojen luominen;

g) innovatiivisten tarkastus- ja valvontajärjestelmien kehittäminen ja kalastuksenvalvontaan liittyvien pilottihankkeiden toteuttaminen, mukaan lukien kalojen DNA-analyysi tai valvontaan liittyvien verkkosivustojen luominen;

Tarkistus    483

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a) ohjelmat, joilla valvotaan tehostetusti kantoja, jotka kuuluvat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 95 artiklan mukaisesti perustettujen erityisten valvonta- ja seurantaohjelmien piiriin, mukaan lukien kaikki mahdolliset toimintakustannukset;

Tarkistus    484

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j b) ohjelmat, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1224/2009 102 artiklan 4 kohdan mukaisesti laaditun toimintasuunnitelman toteuttamiseen, mukaan lukien kaikki mahdolliset toimintakustannukset.

Tarkistus    485

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tämän artiklan 2 kohdan h, i ja j alakohdassa luetellut toimenpiteet ovat tukikelpoisia ainoastaan, jos ne liittyvät viranomaisten toteuttamiin valvontatoimiin.

3. Tämän artiklan 2 kohdan h, i, j, j a sekä j b alakohdassa luetellut toimenpiteet ovat tukikelpoisia ainoastaan, jos ne liittyvät viranomaisten toteuttamiin valvontatoimiin.

Tarkistus    486

Ehdotus asetukseksi

78 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

78 a artikla

 

Valvonnan vahvistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi toteutettavat yhteiset toimet

 

1. Valvonnan vahvistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää sellaisille kansainvälisille hankkeille, joissa pannaan täytäntöön ja testataan valvontaa, tarkastuksia ja täytäntöönpanon valvontaa koskevia valtioiden välisiä järjestelmiä [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 46 artiklan mukaisesti; lisäksi asiaa täsmennetään 20 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen.

 

2. Erityisesti seuraavantyyppiset toimet ovat tukikelpoisia:

 

a) kalastustoiminnan seuranta-, valvonta- ja tarkkailutehtävistä vastaavan henkilöstön kansainväliset koulutusohjelmat

 

b) aloitteet, kuten työryhmien toiminnan organisoimista ja tiedotusmateriaalin laatimista koskevat aloitteet, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa unionin säännöksien tulkintaa ja niihin perustuvaa valvontaa.

Tarkistus    487

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:stä tuetaan ensisijaisten biologisten, teknisten, ympäristöä koskevien ja sosioekonomisten tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen ohjelman puitteissa.

1. EMKR:stä tuetaan ensisijaisten biologisten, teknisten, ympäristöä koskevien ja sosioekonomisten, ekosysteemilähtöisen kalastuksen ja vesiviljelyn kestävää hoitoa varten tarvittavien tietojen keruuta, hallintaa, analysointia ja käyttöä [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 37 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun monivuotisen ohjelman puitteissa.

Tarkistus    488

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen hallinnointi ja käyttö;

a) tieteellisiin analyyseihin ja YKP:n täytäntöönpanoon tarkoitettujen tietojen keruu, hallinnointi ja käyttö;

Tarkistus    489

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) teknologian hankinta tai kehittäminen, mukaan lukien tietojen keruuta, hallinnointia ja käyttöä varten tarvittavat tietokonelaitteistot ja ‑ohjelmistot;

Tarkistus    490

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kansalliset monivuotiset näytteenotto-ohjelmat;

b) kansalliset, ylikansalliset ja alueelliset monivuotiset näytteenotto-ohjelmat

Tarkistus    491

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tietojen keruu

Tietojen keruu

c) merellä toteutettava kaupallisen ja virkistyskalastuksen seuranta;

c) merellä toteutettava kaupallisen ja virkistyskalastuksen seuranta, mukaan lukien meren eliöiden ja lintujen tahattoman pyynnin seuranta;

Tarkistus    492

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) kalastusalan tekniseen ja tieteelliseen asiantuntemukseen liittyvien vuotuisten työohjelmien hallinnointi, datansiirron ja tietueiden käsittely sekä tieteellisten lausuntojen tarjontaan tähtäävät valmistelevat työt;

Tarkistus    493

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b) kalastusasiantuntijoiden kokousten järjestäminen ja hallinnointi;

Tarkistus    494

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu

e) jäsenvaltioiden edustajien osallistuminen [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin alueellisiin koordinointikokouksiin, sellaisten alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja tieteellisten lausuntojen antamisesta vastaavien kansainvälisten elinten kokouksiin.

e) jäsenvaltioiden edustajien ja niiden tieteellisten asiantuntijoiden sekä alueviranomaisten edustajien osallistuminen [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 37 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin alueellisiin koordinointikokouksiin, sellaisten alueellisten kalastusjärjestöjen kokouksiin, joiden jäsen tai tarkkailijajäsen EU on, ja tieteellisten, taloudellisten tai teknisten lausuntojen antamisesta vastaavien kansainvälisten elinten kokouksiin;

Tarkistus    495

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu

 

e a) tiedonkeruu- ja tiedonhallintajärjestelmien parantaminen ja pilottitutkimusten täytäntöönpano nykyisten tiedonkeruu- ja tiedonhallintajärjestelmien parantamiseksi;

Tarkistus    496

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu

 

e b) Tietojen keruusta ja käsittelystä aiheutuneet toimintakustannukset.

Tarkistus    497

Ehdotus asetukseksi

79 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

79 a artikla

 

Seuraamukset

 

Siirretään komissiolle valta antaa 150 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä jäsenvaltioiden rankaisemiseksi jäädyttämällä niille osoitetut EMKR:n varat ja/tai vähentämällä niitä, jos jäsenvaltio:

 

a) ei täytä tiedonkeruuta ja tietojen siirtoa koskevia velvollisuuksiaan tai ei ilmoita tosiasiallista kalastuslaivastokapasiteettiaan; tai

 

b) ei pysty ratkaisemaan vesillään ja/tai kalastuslaivastossaan harjoitettavan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (IUU) kalastuksen aiheuttamia ongelmia.

Perustelu

Koska jäsenvaltiot eivät aina täytä ilmoitusvelvollisuuksiaan, tarvitaan tehokas väline näiden yleisten EU:n säännösten noudattamisen lisäämiseksi.

Tarkistus    498

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämän luvun mukaisella tuella edistetään unionin yhdennetyn meripolitiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Sen tavoitteena on

Tämän luvun mukaisella tuella edistetään unionin yhdennetyn meripolitiikan kehittämisen ja täytäntöönpanon vahvistamista. Sen tavoitteena on

Tarkistus    499

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) edistämällä toimia, joilla jäsenvaltioita ja EU:n alueita kannustetaan kehittämään meriasioiden yhdennettyä hallinnointia, ottamaan se käyttöön tai panemaan se täytäntöön;

i) edistämällä toimia, joilla jäsenvaltioita ja niiden alueita kannustetaan kehittämään meriasioiden yhdennettyä hallinnointia, ottamaan se käyttöön tai panemaan se täytäntöön;

Tarkistus    500

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii) edistämällä mereen ja merenkulkualaan liittyviä asioita koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa ja niiden kesken, merialuestrategioiden kehittäminen mukaan lukien;

ii) edistämällä mereen ja merenkulkualaan liittyviä asioita koskevaa vuoropuhelua ja yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa ja niiden kesken, mukaan lukien kehittämällä ja panemalla täytäntöön yhdennettyjä merialuestrategioita muistamalla tasapainoisen lähestymistavan tarve kaikilla merialueilla sekä ottamalla huomioon merialueiden ja niiden osa-alueiden erityispiirteet sekä tarvittaessa asiaan liittyvät makroaluestrategiat;

Tarkistus    501

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) edistämällä sellaisten monialaisten yhteistyöfoorumien ja -verkostojen perustamista, joihin otetaan mukaan viranomaisten, alue- ja paikallisviranomaisten, teollisuuden, matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten edustajia;

iii) edistämällä sellaisten monialaisten yhteistyöfoorumien ja -verkostojen perustamista, joihin otetaan mukaan kansallisten viranomaisten, alue- ja paikallisviranomaisten, teollisuuden, matkailualan, tutkimusorganisaatioiden, kansalaisten, kansalaisjärjestöjen ja työmarkkinaosapuolten edustajia, myös merialueita koskevien strategioiden yhteydessä;

Tarkistus    502

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv) edistämällä parhaiden käytänteiden vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä tasolla, kolmansien maiden kanssa käytävä kahdenvälinen vuoropuhelu mukaan lukien, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n ja kyseisten kolmansien maiden välillä mahdollisesti olevien muiden sopimusten tai järjestelyjen soveltamista;

iv) edistämällä parhaiden käytänteiden vaihtoa ja vuoropuhelua kansainvälisellä tasolla, kolmansien maiden kanssa käytävä kahdenvälinen vuoropuhelu mukaan lukien, ottaen huomioon YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) ja UNCLOSiin perustuvat, asiaa koskevat voimassa olevat kansainväliset yleissopimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n ja kyseisten kolmansien maiden välillä mahdollisesti olevien muiden sopimusten tai järjestelyjen soveltamista.

Tarkistus    503

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b) edistää sellaisten eri merielinkeinoja hyödyttävien monialaisten aloitteiden ja/tai alakohtaisten politiikkojen kehittämistä, joissa otetaan huomioon nykyisin käytössä olevat välineet ja aloitteet ja jotka perustuvat tällaisiin välineisiin ja aloitteisiin, kuten

b) edistää sellaisten eri merielinkeinoja ja merenkulkualaa hyödyttävien monialaisten aloitteiden ja/tai alakohtaisten politiikkojen kehittämistä, joissa otetaan huomioon nykyisin käytössä olevat välineet ja aloitteet ja jotka voivat perustua tällaisiin välineisiin ja aloitteisiin, kuten

Tarkistus    504

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) yhdennetty merivalvonta, joka lisää vaikuttavuutta ja tehokkuutta monialaisen ja rajat ylittävän tietojenvaihdon kautta ottaen samaan aikaan asianmukaisesti huomioon nykyisin käytössä olevat ja tulevat järjestelmät;

i) yhdennetty merivalvonta, joka lisää turvallisuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta monialaisen ja rajat ylittävän tietojenvaihdon kautta ottaen samaan aikaan asianmukaisesti huomioon nykyisin käytössä olevat ja tulevat järjestelmät;

Tarkistus    505

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja korkealaatuisen merialan tietopohjan kehittäminen asteittain, joka helpottaa kyseisten tietojen jakamista, uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri käyttäjäryhmien kesken;

iii) sellaisen kattavan, julkisen ja korkealaatuisen merialan tietopohjan kehittäminen asteittain, jolla vähennetään tietojen päällekkäisyyttä ja joka helpottaa kyseisten tietojen jakamista, uudelleenkäyttöä ja levittämistä eri käyttäjäryhmien kesken;

Tarkistus    506

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) parantaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdolla rannikkovartioston eri tehtävien välillä Euroopan rannikkovartioston perustamiseksi.

Tarkistus    507

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tukea kestävää talouskasvua, työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita rannikkoalueilla kehittymässä olevien ja tulevien merielinkeinojen yhteydessä täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja kansallisia toimia;

c) tukea kestävää talouskasvua, työllisyyttä, innovointia ja uusia tekniikoita kehittymässä olevien ja tulevien merielinkeinojen yhteydessä ja unionin rannikko- ja saarialueilla sekä syrjäisimmillä alueilla täydentäen vakiintuneita alakohtaisia ja kansallisia toimia.

Tarkistus    508

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) tukea inhimillisen pääoman kehittämistä merialalla etenkin edistämällä yhteistyötä ja vaihtoja koulutuksen alalla;

Tarkistus    509

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen biologisen monimuotoisuuden ja suojeltujen merialueiden, kuten Natura 2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja rannikkoalueiden varojen kestävää käyttöä ja määritellä tarkemmin meriympäristöön vaikuttavan ihmisen toiminnan kestävän kehityksen rajat erityisesti meristrategiadirektiivin mukaisesti.

d) edistää meriympäristön ja erityisesti sen biologisen monimuotoisuuden ja suojeltujen merialueiden, kuten Natura 2000 -alueiden, suojelua sekä meri- ja rannikkoalueiden varojen kestävää käyttöä noudattamalla ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa ihmisen toiminnan hallintaa koskevassa meristrategiadirektiivissä vahvistetun ympäristön hyvän tilan saavuttamista tai ylläpitoa koskevan tavoitteen mukaisesti.

Tarkistus    510

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) hankkeet, testi- ja yhteistyöhankkeet mukaan lukien;

b) hankkeet niiden suunnittelusta toteuttamiseen asti, testi- ja pilottihankkeet sekä kansalliset tai rajat ylittävät yhteistyöhankkeet mukaan lukien;

Tarkistus    511

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tiedottaminen ja parhaiden käytänteiden jakaminen, tietoisuuden lisäämistä koskevat kampanjat ja niihin liittyvät viestintä- ja levittämistoimet, kuten julkiset kampanjat, tapahtumat, verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito sekä sidosryhmien foorumit, mukaan lukien toimielinten tiedotustoiminta, joka koskee unionin poliittisia prioriteetteja, edellyttäen että ne liittyvät tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin;

c) tiedottaminen ja parhaiden käytänteiden, myös asiaa koskevien tehokkaiden Euroopan tutkimusohjelmien osalta, jakaminen, tietoisuuden lisäämistä koskevat kampanjat ja niihin liittyvät viestintä- ja levittämistoimet, kuten julkiset kampanjat, tapahtumat, verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito sekä sidosryhmien foorumit, mukaan lukien toimielinten tiedotustoiminta, joka koskee unionin poliittisia prioriteetteja, edellyttäen että ne liittyvät tämän asetuksen yleisiin tavoitteisiin;

Tarkistus    512

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) konferenssit, seminaarit ja työpajat;

d) konferenssit, seminaarit, foorumit ja työpajat;

Tarkistus    513

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) parhaiden käytänteiden vaihto, koordinointitoimet, myös tietojenvaihtoverkostot, ja merialuestrategioiden ohjausmekanismit;

e) parhaiden käytänteiden vaihto, koordinointitoimet, myös tietojenvaihtoverkostot, ja merialuestrategioiden kehittämisen tukeminen;

Tarkistus    514

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) sellaisten tietoteknisten järjestelmien ja verkkojen kehittäminen, toiminta ja ylläpito, joiden avulla kalastukseen liittyviä tietoja voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, analysoida ja vaihtaa, otantamenetelmien kehittäminen tällaisia tietoja varten sekä yhteenliittäminen monialaisiin tiedonvaihtojärjestelmiin.

f) sellaisten tietoteknisten järjestelmien ja verkkojen kehittäminen, toiminta ja ylläpito, joiden avulla tietoja voidaan kerätä, hallinnoida, varmentaa, analysoida ja vaihtaa, otantamenetelmien kehittäminen tällaisia tietoja varten sekä yhteenliittäminen monialaisiin tiedonvaihtojärjestelmiin.

Tarkistus    515

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) koulutushankkeet tietämyksen ja ammattitaidon kehittämiseksi sekä ammatillisen kehittymisen edistämiseen tarkoitetut toimet merialalla;

Tarkistus    516

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b) rannikkoalueiden yhdennettyä hoitoa, merten aluesuunnittelua sekä yhteisten luonnonvarojen hoitoa merialuetasolla koskevat olennaiset välineet;

Tarkistus    517

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f c) [yleisistä säännöksistä annetun] asetuksen 51 artiklan mukainen tekninen apu.

Tarkistus    518

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 81 artiklan b alakohdassa vahvistetun monialaisten toimien kehittämistä koskevan erityistavoitteen saavuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

2. Edellä 81 artiklan b alakohdassa vahvistetun rajat ylittävien ja monialaisten toimien kehittämistä koskevan erityistavoitteen saavuttamiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

Tarkistus    519

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) jäsenvaltioiden väliset koordinointi- ja yhteistyötoimet, joilla pyritään kehittämään merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa, mukaan lukien menot, jotka liittyvät tietojen jakamista ja seurantaa koskeviin järjestelmiin ja käytänteisiin, arviointitoimiin, asiantuntijaverkostojen perustamiseen ja toimintaan sekä sellaisen ohjelman perustamiseen, jonka tavoitteena on parantaa merten aluesuunnittelun täytäntöönpanoon liittyviä jäsenvaltioiden valmiuksia;

b) jäsenvaltioiden väliset ja tarvittaessa jäsenvaltioiden ja alueiden väliset koordinointi- ja yhteistyötoimet, joilla pyritään kehittämään merten aluesuunnittelua ja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa, mukaan lukien menot, jotka liittyvät tietojen jakamista ja seurantaa koskeviin järjestelmiin ja käytänteisiin, arviointitoimiin, asiantuntijaverkostojen perustamiseen ja toimintaan sekä sellaisen ohjelman perustamiseen, jonka tavoitteena on parantaa merten aluesuunnittelun täytäntöönpanoon liittyviä jäsenvaltioiden valmiuksia;

Tarkistus    520

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) tekniset välineet Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon perustamista ja toimintaa varten, jotta helpotettaisiin merialaan liittyvien tietojen keruuta, kokoamista, laadunvalvontaa, uudelleenkäyttöä ja jakamista verkostoon osallistuvien jäsenvaltioiden instituutioiden välisen yhteistyön avulla.

c) tekniset välineet Euroopan meripoliittisen seurantakeskuksen ja tietoverkon perustamista ja toimintaa varten, millä helpotetaan merialaan liittyvien tietojen ja tietämyksen keruuta, hankkimista, kokoamista, laadunvalvontaa, uudelleenkäyttöä ja jakamista verkostoon osallistuvien jäsenvaltioiden instituutioiden välisen yhteistyön avulla.

Tarkistus    521

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tämän luvun mukaisilla toimenpiteillä helpotetaan YKP:n ja yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanoa ottaen huomioon erityisesti seuraavat:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    522

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) YKP:n mukainen tieteellinen neuvonta;

a) YKP:n mukaisten tieteellisten lausuntojen keruu, hallinta ja levittäminen;

Tarkistus    523

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) YKP:n mukaiset valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevat erityistoimenpiteet;

b) YKP:n mukaiset valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevat erityistoimenpiteet, mukaan lukien työsuojelutarkastukset;

Tarkistus    524

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) sosiaalinen vuoropuhelu ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen;

Tarkistus    525

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) markkinatietous;

e) markkinatietous, mukaan lukien sähköisten markkinoiden luominen;

Tarkistus    526

Ehdotus asetukseksi

84 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

84 a artikla

 

Säilyttämistoimenpiteet

 

[Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o .../...] 17 ja 21 artiklassa tarkoitettujen säilyttämistoimenpiteiden tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi EMKR:stä voidaan tukea jäsenvaltioiden toteuttamia aloitteita, joiden nojalla tehdään yhteistyötä ja pannaan täytäntöön yhteisiä toimenpiteitä [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun) asetuksen (EU) N:o .../... 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti laadituissa monivuotisissa suunnitelmissa asetettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.

Tarkistus    527

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää YKP:n mukaisten moitteetonta ja tehokasta kalastuksenhoitoa koskevien päätösten edellyttämien tieteellisten suoritteiden toimittamista ja erityisesti tieteellisiin lausuntoihin ja tieteelliseen neuvontaan suoraan liittyvien soveltavan tutkimuksen hankkeiden toteuttamista varten.

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää YKP:n mukaisten moitteetonta ja tehokasta kalastuksenhoitoa koskevien päätösten edellyttämien tieteellisten suoritteiden toimittamista ja erityisesti tieteellisiin ja sosioekonomisiin lausuntoihin ja tieteelliseen ja sosioekonomiseen neuvontaan suoraan liittyvien soveltavan tutkimuksen hankkeiden toteuttamista varten.

Tarkistus    528

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) YKP:n täytäntöönpanossa ja kehittämisessä tarvittavat tutkimukset ja pilottihankkeet, vaihtoehtoiset kestävät kalastuksenhoitomenetelmät mukaan lukien;

a) YKP:n täytäntöönpanossa ja kehittämisessä tarvittavat tutkimukset ja pilottihankkeet, vaihtoehtoiset kestävät kalastuksenhoidon ja vesiviljelyn hoitomenetelmät mukaan lukien, myös alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien yhteydessä;

Tarkistus    529

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) YKP:n täytäntöönpanossa ja kehittämisessä biologisesti ja maantieteellisesti haavoittuvaisilla alueilla tarvittavat tutkimukset;

Tarkistus    530

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) tieteellisten lausuntojen ja tieteellisen neuvonnan valmistelu ja tarjonta tieteellisten elinten, mukaan lukien kalakantojen arvioinnista huolehtivat kansainväliset neuvoa-antavat elimet, riippumattomien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten toimesta;

b) tieteellisten lausuntojen ja tieteellisen neuvonnan valmistelu ja tarjonta tieteellisten elinten, mukaan lukien kalakantojen arvioinnista huolehtivat kansainväliset neuvoa-antavat elimet, asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten toimesta;

Tarkistus    531

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) asiantuntijoiden osallistuminen kalastusta koskevia tieteellisiä ja teknisiä näkökohtia käsitteleviin kokouksiin ja asiantuntijatyöryhmiin, kansainvälisiin neuvoa-antaviin elimiin sekä kokouksiin, joissa tarvitaan kalastusalan asiantuntijoiden kannanottoa;

c) asiantuntijoiden osallistuminen kalastusta koskevia tieteellisiä ja teknisiä näkökohtia käsitteleviin kokouksiin ja asiantuntijatyöryhmiin, kansainvälisiin neuvoa-antaviin elimiin sekä kokouksiin, joissa tarvitaan kalastusalan ja vesiviljelyn asiantuntijoiden kannanottoa;

Tarkistus    532

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) unionin ulkopuolisilla vesialueilla tieteellisiä tutkimusohjelmia toteuttavien tutkimusalusten rahoitus silloin, kun unioni toimii kalastussopimusten nojalla;

Tarkistus    533

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) jäsenvaltioiden väliset yhteistyötoimet tiedonkeruun alalla, mukaan lukien sellaisten alueellisten tietokantojen perustaminen ja ylläpito tietojen säilyttämistä, hallintaa ja käyttöä varten, joista on hyötyä alueellisessa yhteistyössä ja jotka parantavat tiedonkeruuta ja hallintaa, sekä kalastuksenhoitoa tukeva tieteellinen asiantuntemus.

e) jäsenvaltioiden väliset yhteistyötoimet tiedonkeruun alalla, mukaan lukien alueellisten sidosryhmien kesken, ja mukaan lukien sellaisten alueellisten tietokantojen perustaminen ja ylläpito tietojen säilyttämistä, hallintaa ja käyttöä varten, joista on hyötyä alueellisessa yhteistyössä ja jotka parantavat tiedonkeruuta ja hallintaa, sekä kalastuksenhoitoa tukeva tieteellinen asiantuntemus.

Tarkistus    534

Ehdotus asetukseksi

85 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) sähköisten markkinoiden luominen markkinatoimijoiden ja käsittelijöiden välisten tietojen koordinoinnin parantamiseksi.

Tarkistus    535

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) samaan maantieteelliseen alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, joiden kohteena ovat valvonta-alukset, lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että niitä käytetään vähintään 60-prosenttisesti kalastuksen valvontaan;

a) samaan maantieteelliseen alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden yhteishankinnat, joiden kohteena ovat valvonta-alukset, lentokoneet ja helikopterit, edellyttäen että niitä käytetään kalastuksen valvontaan vähintään 60-prosenttisesti kokonaiskäyttöajasta vuositasolla laskettuna;

Tarkistus    536

Ehdotus asetukseksi

86 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) menot, jotka liittyvät uuden valvontateknologian arvioimiseen ja kehittämiseen;

b) menot, jotka liittyvät uuden valvontateknologian sekä turvallisuus-, pelastus- ja valvonta-asioista EU:n alueella vastaavien viranomaisten ja elinten välisten tiedonvaihtoprosessien arvioimiseen ja kehittämiseen;

Tarkistus    537

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen] 52 artiklalla perustettujen neuvoa-antavien toimikuntien toimintakustannuksiin.

1. EMKR:n tukea myönnetään [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetulla asetuksella] perustettujen neuvoa-antavien toimikuntien tarpeellisiin toiminta- ja asiantuntijakustannuksiin, jotta toimikuntien tehtävien täydellinen ja tehokas toteuttaminen voidaan taata.

Tarkistus    538

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. EMKR:n tukea voidaan myöntää neuvoa-antavien toimikuntien toimintakustannuksiin, jos kustannuksilla edistetään kalastajien järjestöjen osallisuutta ja osallistumista.

Tarkistus    539

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. EMKR:stä tuetaan toiminta-, teknisiä ja tutkimuskustannuksia, jotka liittyvät tutkimusten toteuttamiseen neuvoa-antavien toimikuntien suositusten tukemiseksi.

Tarkistus    540

Ehdotus asetukseksi

88 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

88 a artikla

 

Sosiaalinen vuoropuhelu

 

EMKR:n tukea voidaan myöntää sosiaalista vuoropuhelua ja työmarkkinaosapuolten osallistumista edistävien rakenteiden toimintakustannuksiin.

Perustelu

YKP:n suoraan hallinnoitavista liitännäistoimenpiteistä on voitava rahoittaa sosiaalista vuoropuhelua ja työmarkkinaosapuolten osallistumista edistävien rakenteiden toimintakustannuksia.

Tarkistus    541

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

EMKR:n tukea voidaan myöntää kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevan markkinatietouden kehittämistä ja levittämistä koskeviin komission toimiin [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o…] 49 artiklan mukaisesti.

EMKR:n tukea voidaan myöntää kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevan markkinatietouden kehittämistä ja levittämistä koskeviin komission toimiin [kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o…] 49 artiklan mukaisesti, mukaan lukien sähköisten markkinoiden luominen markkinatoimijoiden ja käsittelijöiden tietojen koordinoinnin parantamiseksi.

Tarkistus    542

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kestävää kalastusta koskevien sopimusten täytäntöönpano ja unionin osallistuminen alueellisiin kalastusjärjestöihin;

b) kestävää kalastusta koskevien sopimusten valmistelu, seuranta ja arviointi ja unionin osallistuminen alueellisiin kalastusjärjestöihin. Näitä toimenpiteitä ovat tutkimukset, kokoukset, asiantuntijoiden toimet, väliaikaisesta henkilöstöstä, tietotekniikasta ja muusta hallinnollisesta, tieteellisestä tai teknisestä avusta komissiolle mahdollisesti aiheutuvat menot.

Tarkistus    543

Ehdotus asetukseksi

92 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää jäsenvaltion aloitteesta seuraaviin tarkoituksiin enintään 5 prosenttia toimintaohjelman kokonaismäärästä:

1. EMKR:n tukea voidaan myöntää jäsenvaltion aloitteesta seuraaviin tarkoituksiin enintään 6 prosenttia toimintaohjelman kokonaismäärästä:

Tarkistus    544

Ehdotus asetukseksi

94 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista, kun kyseessä on 70 artiklassa tarkoitettu varastointituki;

a) 50 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista, kun kyseessä on 70 artiklassa tarkoitettu varastointituki;

Tarkistus    545

Ehdotus asetukseksi

94 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) 100 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista 69 artiklassa mainittujen tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien valmisteluun;

Tarkistus    546

Ehdotus asetukseksi

94 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) 80 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista, kun kyseessä on 78 artiklan 2 kohdan a–d ja f–j alakohdassa tarkoitettu tuki;

d) 90 prosenttia tukikelpoisista julkisista menoista, kun kyseessä on 78 artiklan 2 kohdan a–d ja f–j alakohdassa tarkoitettu tuki;

Tarkistus    547

Ehdotus asetukseksi

94 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) 65 prosenttia tukikelpoisista menoista, kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu tuki.

e) 80 prosenttia tukikelpoisista menoista, kun kyseessä on 79 artiklassa tarkoitettu tuki.

Tarkistus    548

Ehdotus asetukseksi

94 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) 10 prosenttia suurempi kuin EMKR:n tuen nykyinen enimmäismäärä, jos EMKR:stä rahoitetaan pitkien välimatkojen vuoksi epäsuotuisassa asemassa olevilla Kreikan syrjäisillä saarilla ja syrjäisimmillä alueilla toteutettava toimia;

Tarkistus    549

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen soveltama enimmäisintensiteetti on 50 prosenttia toimen tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä.

1. Jäsenvaltioiden julkiseen tukeen soveltama enimmäisintensiteetti on 60 prosenttia toimen tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä.

Tarkistus    550

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tuensaaja on julkisoikeudellinen elin;

a) tuensaaja on julkisoikeudellinen elin tai yksityisoikeudellinen elin, joka hoitaa julkisen palvelun tehtäviä;

Tarkistus    551

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) toimi liittyy 70 artiklassa tarkoitettuun varastointitukeen;

Poistetaan.

Tarkistus    552

Ehdotus asetukseksi

95 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 50–100 prosenttia tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä, kun toimi pannaan täytäntöön V osaston III luvun mukaisesti ja se täyttää jonkin seuraavista perusteista:

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa julkiseen tukeen intensiteettiä, joka on 60–100 prosenttia tukikelpoisten menojen kokonaismäärästä, kun toimi pannaan täytäntöön V osaston I, II, III tai IV luvun mukaisesti ja se täyttää vähintään kaksi seuraavista perusteista:

Tarkistus    553

Ehdotus asetukseksi

98 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio harjoittaa valtaansa suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen rikkominen uhkaa vakavasti meren elollisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, asianomaisten kantojen kestävyyttä ja meriympäristön suojelua.

Komissio harjoittaa valtaansa suhteellisuusperiaatetta kaikilta osin noudattaen ja ottaen huomioon sen riskin, että asiaa koskevien YKP:n sääntöjen rikkominen uhkaa vakavasti meren elollisten luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että pyydettävien lajien kannat palautetaan kestävän enimmäistuoton mahdollistavia tasoja suuremmiksi ja pidetään tämän kokoisina, asianomaisten kantojen kestävyyttä, meriympäristön suojelua tai ympäristön hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä vuoteen 2020 mennessä.

Tarkistus    554

Ehdotus asetukseksi

100 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 135 artiklassa säädetään, jäsenvaltiot ovat ensi kädessä vastuussa myös yhteisen kalastuspolitiikan nojalla sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisten tutkimisesta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    555

Ehdotus asetukseksi

100 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun kyseessä ovat 105 artiklan noudattamatta jättämiseen suoraan liittyviin menoihin sovellettavat rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää päättäessään otettava huomioon YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämisen vakavuus, YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämisestä saatu taloudellinen hyöty tai EMKR:n rahoitusosuuden merkitys tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

2. Kun kyseessä ovat 105 artiklan noudattamatta jättämiseen suoraan liittyviin menoihin sovellettavat rahoitusoikaisut, jäsenvaltioiden on tuensaajalle määrättävän oikaisun määrää päättäessään otettava huomioon YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämisen vakavuusaste, laajuus, kesto ja uudelleen esiintyminen, YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämisestä saatu taloudellinen hyöty tai EMKR:n rahoitusosuuden merkitys tuensaajan taloudelliselle toiminnalle.

Perustelu

Tuensaajan sääntöjen noudattamatta jättämisen vakavuuden määrittävät useat tekijät: sen vakavuusaste, laajuus, kesto ja toistuvuus.

Tarkistus    556

Ehdotus asetukseksi

102 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 134 artiklassa säädetään, komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä keskeyttää toimintaohjelman välimaksut kokonaan tai osittain, jos komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa todetaan, ettei jokin jäsenvaltio ole noudattanut yhteisen kalastuspolitiikan mukaisia velvollisuuksiaan. Tällainen noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa todennettuun menoilmoitukseen sisältyviin menoihin, joita välimaksupyyntö koskee.

1. Sen lisäksi, mitä [yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o […]] 134 artiklassa säädetään, komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä keskeyttää toimintaohjelman välimaksut kokonaan tai osittain, jos

 

a) komissio on antanut täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, jossa todetaan, ettei jokin jäsenvaltio ole noudattanut yhteisen kalastuspolitiikan mukaisia velvollisuuksiaan. Tällainen noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa todennettuun menoilmoitukseen sisältyviin menoihin, joita välimaksupyyntö koskee;

 

a a) jäsenvaltio ei ole toimittanut [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetussa asetuksessa (EU) N:o .../...] vaadittuja selvityksiä laivaston kapasiteetista ja sen suhteesta käytettävissä oleviin resursseihin.

Tarkistus    557

Ehdotus asetukseksi

111 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Seurannassa ja arvioinnissa tarvittavat ohjelman toteutusta, kutakin rahoitettavaksi valittua toimea ja päätettyä toimea koskevat tärkeimmät tiedot, tuensaajaa ja hanketta koskevat tärkeimmät piirteet mukaan lukien, on talletettava ja säilytettävä sähköisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

 

 

Tarkistus    558

Ehdotus asetukseksi

113 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoviranomaisen ja seurantakomitean on toteutettava toimintaohjelman seuranta rahoitusta, tuotosta ja tavoitteita koskevien indikaattoreiden perusteella.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    559

Ehdotus asetukseksi

114 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) seurantakomiteaa on kuultava rahoitettavien toimien valintaperusteista neljän kuukauden kuluessa ohjelman hyväksymispäätöksestä ja sen on annettava asiasta lausuntonsa; valintaperusteita on tarkistettava ohjelmasuunnittelun tarpeita vastaavasti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    560

Ehdotus asetukseksi

120 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin jäsenvaltion toimintaohjelmasta ja linkit niihin;

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin jäsenvaltion toimintaohjelmista ja linkit niihin;

Tarkistus    561

Ehdotus asetukseksi

120 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin jäsenvaltion toimintaohjelmasta ja linkit niihin;

a) huolehtii, että perustetaan yksi keskitetty verkkosivusto tai yksi keskitetty verkkoportaali, jossa on tietoa kunkin jäsenvaltion toimintaohjelmasta ja jossa tarjotaan helppo pääsy niihin;

 

 

Tarkistus    562

Ehdotus asetukseksi

120 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Oikeuteen saada tutustua ympäristötietoihin sovelletaan direktiiviä 2003/4/EY sekä asetuksia N:o 1049/2001/EY ja 1367/2006/EY.

Tarkistus    563

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – rivi 1

Toimien tyyppi

Prosenttiosuus

Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen liittyvien toimien osalta korotus voi olla

25

 

Parlamentin tarkistus

Toimien tyyppi

Prosenttiosuus

Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen liittyvien toimien osalta korotus voi olla

30

Tarkistus    564

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – rivi 5

Komission teksti

Tarkistus

Tuottajajärjestön tai tuottajajärjestöjen liittojen toteuttamien toimien osalta korotus voi olla – 10

Tuottajajärjestön, tuottajajärjestöjen liiton, jäsenvaltion hyväksymän kalastajien ammattialajärjestön tai toimialakohtaisen organisaation toteuttamien toimien osalta korotus voi olla – 30

Perustelu

On kasvatettava ammatillisille järjestöille yhteishankkeita varten myönnettävän julkisen tuen enimmäismäärää.

Tarkistus    565

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – rivi 5 a (uusi)

Toimien tyyppi

Prosenttiosuus

Kaikkien niiden kestävyyskriteereiden mukaisten vaatimusten täyttyessä, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa, korotus voi olla

10

Tarkistus    566

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – rivi 8

Toimien tyyppi

Prosenttiosuus

Sellaisten yritysten, jotka eivät kuulu pk-yritysten määritelmän piiriin, toteuttamien toimien osalta sovellettava vähennys on

20

 

Parlamentin tarkistus

Toimien tyyppi

Prosenttiosuus

Sellaisten yritysten, jotka eivät kuulu pk-yritysten määritelmän piiriin, toteuttamien toimien osalta sovellettava vähennys on

 

15

Tarkistus    567

Ehdotus asetukseksi

Liite I – taulukko 1 – rivi 8 a (uusi)

Toimien tyyppi

Prosenttiosuus

Kestävyyttä koskevien perusteiden mukaiset vaatimukset, joita jäsenvaltiot voivat panna täytäntöön, täyttävien toimien osalta korotus voi olla

10

Perustelu

Hallintaviranomaiset voivat laatia täydentäviä ehtoja, jotka koskevat kestävään kehitykseen (ympäristölliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen) liittyviä tavoitteita ja joilla kannustetaan alan ammattilaisia toteuttamaan enemmän toimia kuin voimassa olevassa sääntelyssä edellytetään. Hallintaviranomaiset voivat tällöin maksaa hyvitystä myönnettyjen tukien lisäksi. Tämän tarkistuksen tavoitteena on vahvistaa rahoitusvälineen, eli EMKR:n, ja YKP:n välistä yhteyttä, jotta sen avulla voitaisiin kannustaa kestäviä käytäntöjä.

Tarkistus    568

Ehdotus asetukseksi

Liite III – taulukko 1 – rivi 7 a (uusi)

 

Parlamentin tarkistus

7 a. Työoloja koskeva lainsäädäntö

Toimijat noudattavat työoloja koskevaa unionin lainsäädäntöä.

Työoloja koskevan unionin lainsäädännön tehokas täytäntöönpano ja soveltaminen:

 

 

kalastajien työ- ja lepoaikoja koskeva lainsäädäntö

 

 

terveyttä ja turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

 

 

kalastajien perustason ammattipätevyyttä ja jatkokoulutusta koskeva lainsäädäntö.

Perustelu

EMKR:n sosiaaliseen osa-alueeseen on lisättävä ennakkoehto, joka koskee työoloja koskevan lainsäädännön noudattamista kalastusalalla.

Tarkistus    569

Ehdotus asetukseksi

Liite III – taulukko 2 – rivi 3

 

Komission teksti

EMKR:n prioriteetti:

6 YKP:n täytäntöönpanon edistäminen

 

 

 

 

TO 6: ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen

 

Osoitetut hallinnolliset valmiudet täyttää [YKP:stä annetun asetuksen] 37 artiklassa säädetyt kalastuksenhoitoa koskevat tietovaatimukset.

Osoitetut hallinnolliset valmiudet valmistella tiedonkeruuta koskeva monivuotinen ohjelma, jota STECF tarkastelee ja jonka komissio hyväksyy, ja soveltaa kyseistä ohjelmaa.

Osoitetut hallinnolliset valmiudet valmistella tiedonkeruuta koskeva vuotuinen työsuunnitelma, jota STECF tarkastelee ja jonka komissio hyväksyy, ja soveltaa kyseistä suunnitelmaa.

Riittävät henkilöresurssit tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia muiden jäsenvaltioiden kanssa, jos tiedonkeruuta koskevien velvollisuuksien täytäntöönpanoon liittyvät työt jaetaan.

 

Tarkistus

EMKR:n prioriteetti:

6 YKP:n täytäntöönpanon edistäminen

 

 

 

 

TO 6: ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen

 

Osoitetut hallinnolliset valmiudet täyttää [YKP:stä annetun asetuksen] 37 artiklassa säädetyt kalastuksenhoitoa koskevat tietovaatimukset.

 

Kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon arviointi:

Kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon erityisen analyysin osoitettu toteuttaminen laivaston hallintatoimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa varten

 

Osoitetut hallinnolliset valmiudet valmistella tiedonkeruuta koskeva monivuotinen ohjelma, jota STECF tarkastelee ja jonka komissio hyväksyy, ja soveltaa kyseistä ohjelmaa.

Osoitetut hallinnolliset valmiudet valmistella tiedonkeruuta koskeva vuotuinen työsuunnitelma, jota STECF tarkastelee ja jonka komissio hyväksyy, ja soveltaa kyseistä suunnitelmaa.

Riittävät henkilöresurssit tehdä kahden- tai monenvälisiä sopimuksia muiden jäsenvaltioiden kanssa, jos tiedonkeruuta koskevien velvollisuuksien täytäntöönpanoon liittyvät työt jaetaan.

Osoitetut hallinnolliset valmiudet laatia ja panna täytäntöön laivaston kapasiteettia koskevia arviointeja.

Riittävä raportointi toimista, joilla pyritään tasapainottamaan kalastuskapasiteettia ja kalastusmahdollisuuksia [yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o .../...] 34 ja 37 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Ehdotuksessa on säädettävä, että laivastoille, aluksille ja pyydyksille myönnettävä rahoitus riippuu kalastuskapasiteetin riittävästä arvioinnista suhteessa käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin. Useat jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet lainsäädännössä asetettua vaatimusta, jonka mukaan niiden on raportoitava toimistaan laivaston kapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien tasapainottamiseksi. Laivastoja koskevien arviointien on oltava vähimmäisvaatimuksena, jotta vältetään tahattomat seuraukset ja jotta nykyaikaistamiseen annettavaa tukea voidaan osoittaa entistä kohdennetummin.

Tarkistus    570

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 kohta – 1 alakohta – taulukko 1 – rivi 4 a (uusi)

 

Parlamentin tarkistus

EU:n prioriteetti EMKR:n/yhteisen strategiakehyksen osalta Temaattinen tavoite

Ennakkoehto

Täyttymiskriteerit

EMKR:n prioriteetti:

6 YKP:n täytäntöönpanon edistäminen

TO 6: ympäristön suojeleminen ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantaminen

Kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon vuotuinen arviointi: Erityinen arviointi kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien välisestä tasapainosta on tehty, jotta varmistetaan laivaston kapasiteetin vähentämistä ja aluksiin tehtäviä suoria investointeja koskevien hallintotoimenpiteiden tehokas toteuttaminen.

Erityistoimiin kuuluvat seuraavat:

– Osoitetut hallinnolliset valmiudet laatia ja panna täytäntöön laivaston kapasiteettia koskevia arviointeja.

– Riittävä raportointi toimista, joilla pyritään tasapainottamaan kalastuskapasiteettia ja kalastusmahdollisuuksia [ehdotetun perusasetuksen] 34 ja 37 artiklan mukaisesti.

 • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

1. Kalastuslaivaston ylikapasiteetti: kiistanalainen väite

Komissio perustelee yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) uudistusehdotustaan EU:n kalastuslaivaston väitetyllä ylikapasiteetilla. Esittelijä huomauttaa, että väite on kiistanalainen: komissio ei ole toistaiseksi määritellyt, mitä ylikapasiteetilla tarkoitetaan, joten sitä on vaikea näyttää toteen. Vaikka kalastuskapasiteetti olisikin joillain alueilla liian suuri käytettävissä oleviin kalavaroihin nähden, sama ei missään tapauksessa koske unionin kaikkia kalastusalueita, minkä vuoksi ylikapasiteettia ei voida pitää oletusarvona.

Oletetun ylikapasiteetin karsintapyrkimyksillä ei sitä paitsi olisi mitään vaikutusta pyyntimääriin, sillä näitä säädellään edelleen vuosittain määriteltävillä TAC-rajoituksilla ja kiintiöillä. Esittelijä toteaa, että komissio esittää saman määrän pyytämistä nykyistä pienemmällä laivastolla, mikä vaarantaisi lukuisten kalatalousalan yritysten ja varsinkin pienimuotoista kalastusta tai rannikkokalastusta harjoittavien yritysten toimeentulon ja siten monet työpaikat.

Esittelijä vastustaa tällaista suuntausta ja toivoo, että kalastuksen tiukalla valvonnalla voitaisiin luoda ekologisesti ja sosiaalisesti elinvoimaista kalastuksenhoitoa. Hän muistuttaa jäsenvaltioiden velvollisuudesta noudattaa eri maiden laivastoille perusasetuksessa määriteltyjä kalastuskapasiteetin rajoituksia. Velvollisuuden tukemiseksi esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) toimintaohjelmissaan toimenpiteet, joihin ne ryhtyvät rajoitusten noudattamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.

2. Siirrettävät kalastusoikeudet ja tuotantosuunnan muuttaminen

Perusasetuksessa esitetty huomattava toimenpide, jolla on määrä karsia oletettua ylikapasiteettia, on siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönotto. Tästä seuraisi vääjäämättä kalastusoikeuksien keskittyminen vain muutaman toimijan käsiin ja spekulointi kalastusoikeuksien markkinoilla. Se vaarantaisi pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen ja saattaisi aiheuttaa myös markkina-aseman väärinkäyttöä. Toimenpide johtaisi koko sääntelyn purkamiseen, koska se perustuisi yksinomaan markkinoihin.

Siirrettävien kalastusoikeuksien käyttöönotosta olisi se looginen seuraus, että EMKR ryhtyisi tukemaan kalastajien siirtymistä muille aloille, mikä käy selkeästi ilmi 32 artiklasta. Ehdotus tietäisi pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen loppua. Siksi esittelijä vastustaa sitä.

EMKR:n tehtävänä on tarjota kalatalousalan rakennetukea alan kilpailukyvyn ja kestävyyden lisäämiseksi. Kalastustoimintojen monipuolistamisen tukeminen muilla aloilla on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Sen sijaan on kannustettava kalatalousalan yritysten perustamiseen.

3. Pienimuotoista kalastusta ja rannikkokalastusta koskeva toimintasuunnitelma

Pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen ominaispiirteet vaihtelevat suuresti merialueen mukaan. Ei ole tarkoituksenmukaista antaa niistä yhtä Euroopan tason määritelmää. Esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltiot huolehtivat määrittelystä.

Pienimuotoisen kalastuksen ja rannikkokalastuksen merkitys rannikkoalueiden elinvoimaisuudessa on keskeinen. Siksi EMKR:n on tuettava tämäntyyppisen kalastuksen kehittämistä, kilpailukykyä ja kestävyyttä. Esittelijä ehdottaa, että kukin jäsenvaltio liittää toimintaohjelmaansa toimintasuunnitelman, jossa esitellään tätä varten toteutetut toimenpiteet.

4. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sosiaalinen osa-alue

Esittelijän mielestä on tärkeää, että YKP:ssä on kunnianhimoinen sosiaalinen osa-alue. Siksi EMKR:n olisi edistettävä ammatillista koulutusta ja nuorten tuloa kalastusalalle olipa kyse aluksensa omistavista tai niillä työskentelevistä kalastajista.

5. Kalastuslaivaston uudistaminen

Esittelijä toivoo, että EMKR:n avulla voitaisiin uudistaa unionin kalastuslaivasto, jonka aluksista 50 prosenttia on yli 25 vuotta vanhoja[1]. Vanhat alukset aiheuttavat huomattavia ongelmia alusten turvallisuudelle ja meriympäristön suojelulle.

Aluskannan uudistamiseksi esittelijä ehdottaa, että EMKR:stä tuettaisiin vanhojen alusten korvaamista uusilla energiatehokkaammilla, turvallisemmilla, valikoivampia pyydyksiä käyttävillä ja pienitehoisemmilla aluksilla. Tuki ei missään tapauksessa saa kasvattaa laivaston kapasiteettia.

Alusten uudenaikaistamiseksi tehtäviä investointeja on myös tuettava, jotta voidaan parantaa työoloja ja työturvallisuutta, vähentää energiankulutusta ja saasteita sekä edistää entistä valikoivampien pyydysten käyttöä. EMKR:n on eritoten tuettava koneiden modernisointia ja korvaamista ilman, että alusten kapasiteetti kasvaa.

Koska esittelijä vastustaa velvollisuutta purkaa tahattomat saaliit aluksesta, hän kannattaa tavoitetta vähentää saaliiden poisheittämistä merkittävästi ja asteittain investoimalla pyydysten valikoivuuteen.

6. Toiminnan väliaikainen lopettaminen ja keskinäiset rahastot

EMKR:stä on annettava rahoitustukea toimintansa väliaikaisesti lopettamaan joutuville kalastajille etenkin, kun sovelletaan perusasetuksen mukaisia kiireellisiä toimenpiteitä ja kalastuskieltoaikoja.

EMKR:n on lisäksi osallistuttava kalastajien kansallisella tasolla perustamiin keskinäisiin rahastoihin, joista korvataan poikkeusolosuhteista, kuten luonnonkatastrofeista, epäsuotuisista sääoloista, ympäristöonnettomuuksista, terveysriskeistä tai polttoaineen hinnan jyrkästä ja suhdanteista johtuvasta noususta, johtuvat tappiot.

7. Satamainvestoinnit

Esittelijä pitää valitettavana, ettei komissio esitä satamia koskevia kunnianhimoisia ehdotuksia. Siksi ehdotetaan, että EMKR:n investoinnit ulotetaan tälle alalle, sillä näin voidaan huomioida satamien strateginen merkitys kilpailukyvylle ja kalastustoiminnan ja rannikkoalueiden kestävyydelle.

8. Tieteelliset lausunnot ja tiedonkeruu

Esittelijä tähdentää, että on tärkeää tuottaa lisää tutkimustietoa kalavarojen määrällisestä ja laadullisesta tilasta, jotta kaikista unionin alueella kaupan olevista kalakannoista olisi saatavilla korkeatasoisia tieteellisiä lausuntoja. Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuudelle on suotu kiitettävän merkittävä asema.

Kestävään enimmäistuottoon olisi päästävä mahdollisimman pian ja viimeistään vuonna 2020 kaikkien kaupallisten lajien osalta, ja tämän tavoitteen saavuttaminen on varmistettava kaikin keinoin. Tiedonkeruulla on tässä suhteessa keskeinen rooli. Esittelijä ehdottaakin 79 artiklassa sitä koskevan osarahoitusosuuden nostamista 75 prosenttiin.

9. Varastointituki

Komissio ehdottaa, että varastointitukea vähennetään asteittain ja että se poistetaan vuonna 2019. Esittelijä ei kannata poistamista vaan toivoo, että tämä kalastustuotteiden markkinoiden sääntelyn kannalta tärkeä väline säilytetään. Nykyisellä järjestelmällä voidaan varmistaa etenkin tuotteiden myynti tuottajille kannattavin hinnoin.

10. Lisäkustannusten korvaaminen syrjäisimmillä alueilla

Esittelijä kiinnittää erityistä huomiota järjestelmään, jossa lisäkustannukset korvataan syrjäisimmillä alueilla SEUT-sopimuksen 349 artiklan nojalla. EMKR:ssä olisi otettava huomioon kaikki syrjäisimpien alueiden toimijoille aiheutuvat lisäkustannukset.

11. Vesiviljely

Vesiviljelyalalla EMKR:stä on tarkoitus tukea innovaatioita, yrittäjyyttä, työvoiman osaamisen kehittämistä, ympäristönsuojelua, kansanterveyttä sekä viljelylaitosten vakuuttamista.

Esittelijä kannattaa vesiviljelyä koskevia kunnianhimoisia ehdotuksia. Hän korostaa laajaperäisen vesiviljelyn merkitystä ja muistuttaa, että vesiviljelyä on pidettävä kalastustoimintaa täydentävänä toimintana.

12. Kalatalousalueiden kestävä kehitys

Esittelijä kannattaa komission ehdotuksia, jotka koskevat kalatalousalueiden kestävää ja osallistavaa kehittämistä. Hän korostaa yhdennettyjen paikallisen kehityksen strategioiden myönteistä roolia meri- ja rannikkoalueiden aluesuunnittelussa.

Yhdennettyjen paikallisen kehityksen strategioiden hoidosta vastaavat paikalliset kalatalousalan toimintaryhmät, jotka edustavat eri toimijoita. Esittelijä ehdottaa, että kalastus- ja vesiviljelyalan toimijoilla on oltava enemmistöedustus näissä toimintaryhmissä.

13. Yhdennetty meripolitiikka

Komissio ehdottaa yhdennetylle meripolitiikalle 432 miljoonan euron talousarviota vuosiksi 2014-2020, mikä on 7 prosenttia EMKR:n talousarviosta. Tämä on vuositasolla keskimäärin yli neljä kertaa enemmän kuin tähän politiikkaan nykyisin osoitettavat määrärahat.

Esittelijä korostaa, että yhdennettyyn meripolitiikkaan on osoitettava riittävät määrärahat, mutta se ei saa tapahtua kalastuksen tai vesiviljelyn kustannuksella. Siksi ehdotetaan, että yhdennetyn meripolitiikan osuus EMKR:n määrärahoista rajoitetaan 5 prosenttiin.

 • [1]  Lähde Eurostat (2010), http://epp.eurostat.ec.europa.eu

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Gabriel Mato Adrover

Puheenjohtaja

Kalatalousvaliokunta

Bryssel

Asia:  Lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]

(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 25. kesäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon mahdollisuudesta lisätä SEUT‑sopimuksen 349 artikla ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] oikeusperustaan.

Komissio esitti ehdotuksen (COM(2011)0804, muutettu ehdotus COM(2013)0245) SEUT‑sopimuksen 42 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan 1 kohdan, 100 artiklan 2 kohdan, 173 artiklan 3 kohdan, 175 artiklan, 188 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 194 artiklan 2 kohdan ja 195 artiklan 2 kohdan perusteella.

Parlamentin oikeudellisten asioiden yksikkö analysoi 4. heinäkuuta 2013 päivätyllä kirjeellä ehdotetulle asetukselle esitettyjä oikeusperustoja. Sen päätelmien mukaan SEUT-sopimuksen 349 artiklaa ei pitäisi lisätä ehdotuksen oikeusperustaan.

Tausta

1. Ehdotukset

Asetusehdotus, jolla säännellään Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR), olisi nähtävä osana kokonaisuutta, joka koostuu yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta[1] ja yhdennetystä meripolitiikasta[2]. Ehdotuksen 1 artiklassa määritellään unionin rahoitustoimenpiteet mainittujen kahden politiikanalan, merioikeuteen liittyvien asiaankuuluvien toimenpiteiden sekä kalastusalueiden ja sisävesikalastuksen kestävän kehityksen täytäntöönpanemiseksi.

Ennen kuin komissio esitti muutetun ehdotuksen (COM(2013)0245) 22. huhtikuuta 2013, mainitun ehdotuksen perusteluiden mukaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toteutusjärjestelmiä pohdittiin perusteellisesti neuvoston kalastustyöryhmässä ja jäsenvaltioiden kahdenvälisissä yhteydenpidoissa.

2. Asianomaiset oikeusperustat

a) Ehdotuksen oikeusperusta

Ehdotus perustuu SEUT‑sopimuksen 42 artiklaan, 43 artiklan 2 kohtaan, 91 artiklan 1 kohtaan, 100 artiklan 2 kohtaan, 173 artiklan 3 kohtaan, 175 artiklaan, 188 artiklaan, 192 artiklan 1 kohtaan, 194 artiklan 2 kohtaan ja 195 artiklan 2 kohtaan.

SEUT-sopimuksen 42 artikla ja 43 artiklan 2 kohta kuuluvat seuraavasti:

”42 artikla

Maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan sovelletaan kilpailusääntöjä koskevan luvun määräyksiä vain siltä osin kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä noudattaen sekä ottaen huomioon 39 artiklassa luetellut tavoitteet määrittää.

[...]

43 artikla

1. [...]

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisestä maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä.”

Lisätietoja SEUT-sopimuksen muista säännöksistä on jäljempänä luvun ”Analyysi” 1 kohdassa.

b) Oikeusperustaan ehdotettu muutos

Kalatalousvaliokunta on pyytänyt oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausuntoa mahdollisuudesta lisätä 349 artikla ehdotuksen oikeusperustaan. Kansainvälisen kaupan valiokunta viittaa joihinkin tarkistuksiin, joita valiokunnassa on esitetty tämän asian yhteydessä (tarkistus 158 (Alain Cadec), tarkistus 159 (Younous Omarjee) ja tarkistus 160 (Isabelle Thomas)). Myös aluekehitysvaliokunnan 30. lokakuuta 2012 antama lausunto (FdR 917425) sisältää samankaltaisen tarkistuksen.

SEUT:n 349 artikla kuuluu seuraavasti:

”Ottaen huomioon Guadeloupen, Ranskan Guayanan, Martiniquen, Réunionin, Saint Barthélemyn, Saint Martinin, Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, jota vaikeuttaa niiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista tuotteista, jotka sen vuoksi, että ne ovat pysyviä tekijöitä ja niillä on yhteisvaikutuksia, haittaavat suuresti näiden alueiden kehitystä, neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan erityistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on erityisesti määritellä ne edellytykset, joilla perussopimuksia sovelletaan kyseisiin alueisiin, mukaan lukien yhteiset politiikat. Kun neuvosto hyväksyy nämä erityistoimenpiteet erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen, se tekee ratkaisunsa samoin komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet koskevat erityisesti tulli- ja kauppapolitiikkaa, veropolitiikkaa, tullittomia alueita, maatalous- ja kalastuspolitiikkaa, raaka-aineiden ja välttämättömien kulutustavaroiden toimittamisehtoja, valtiontukia sekä edellytyksiä rakennerahastoihin ja laaja-alaisiin unionin ohjelmiin osallistumiselle.

Neuvosto hyväksyy ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet syrjäisimpien alueiden erityispiirteet ja rajoitukset huomioon ottaen ja heikentämättä unionin oikeusjärjestyksen, sisämarkkinat ja yhteiset politiikat mukaan luettuina, yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.”

Analyysi

Tietyt oikeusperustan valintaan vaikuttavat periaatteet ovat peräisin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Kun otetaan ensinnäkin huomioon, että oikeusperustalla on vaikutuksia aineellisoikeudelliseen toimivaltaan ja menettelyyn, asianmukaisen oikeusperustan valinnalla on perustuslaillinen merkitys[3]. Toiseksi SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan kukin toimielin toimii sille tällä sopimuksella annettujen toimivaltuuksien rajoissa[4]. Kolmanneksi tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ”toimen oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”[5]. Tapauksissa, joissa on useampi oikeusperusta, on otettava huomioon, että jos unionin toimenpiteen tarkastelusta ilmenee, että säädöksellä on kaksi tarkoitusta tai että siinä on kahdenlaisia tekijöitä, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä toimen pääasialliseksi tai määrääväksi tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen tekijä, on käytettävä yhtä oikeusperustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus edellyttää[6]. Toisaalta, jos säädöksellä on useita samanaikaisia tavoitteita tai se koostuu erottamattomasti yhteen kuuluvista osista, joista yksikään ei ole toissijainen tai välillinen toisiin verrattuna, säädöksen on perustuttava asiaa koskeviin perussopimuksen määräyksiin[7].

Kyseisen asetusehdotuksen tavoitteena on tarjota rahoitustoimenpiteet yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanemiseksi.

1. Komission valitsema oikeusperusta

Komission valitsema oikeusperusta muodostuu toisaalta kahdesta säännöksestä, jotka muodostavat yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä toteutettavien toimenpiteiden oikeusperustan, ja toisaalta säännöksistä, jotka muodostavat – yhdessä SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan kanssa – oikeusperustan yhdennettyä meripolitiikkaa koskevalle asetukselle, joka ehdotetaan korvattavaksi ehdotetulla asetuksella. Mainitut säännökset ovat SEUT-sopimuksen 91 artiklan 1 kohta, 100 artiklan 2 kohta, 173 artiklan 3 kohta, 175 ja 188 artikla, 192 artiklan 1 kohta, 194 artiklan 2 kohta ja 195 artiklan 2 kohta.

Yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen oikeusperustan valinnan osalta komissio selvitti asianmukaisesti, että perussopimuksessa ei esitetä yksiselitteistä oikeusperustaa, mutta että sopimus käsittää useita meriin ja rannikoihin liittyviä EU:n alakohtaisia politiikkoja. Näin ollen ehdotus lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi perustuu 43 artiklan 2 kohtaan (kalastuspolitiikka), 91 artiklan 1 kohtaan (liikennepolitiikka), 100 artiklan 2 kohtaan (meri- ja lentoliikenne), 173 artiklan 3 kohtaan (unionin teollisuuden kilpailukyky), 175 artiklaan (talouspolitiikat), 188 artiklaan (tutkimus- ja kehitysohjelmat), 192 artiklan 1 kohtaan (ympäristö), 194 artiklan 2 kohtaan (energia) ja 195 artiklan 2 kohtaan (matkailu). Vastaavissa oikeusperustoissa säädetään toimenpiteiden toteuttamisesta tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Kyseessä olevalla ehdotuksella kumotaan yhdennettyä meripolitiikkaa koskeva asetus komission alkuperäisen ehdotuksen 152 artiklan ja komission muutetun ehdotuksen 129 artiklan mukaisesti.

Komission valitsemalla oikeusperustalla näin ollen lisätään yhteisen kalastuspolitiikan, jonka piiriin ehdotus epäilemättä kuuluu, yleiseen oikeusperustaan yhdennettyä meripolitiikkaa koskevan asetuksen oikeusperusta. Komission valitsema oikeusperusta vaikuttaa näin ollen muodostavan asianmukaisen oikeusperustan ehdotukselle.

2. SEUT-sopimuksen 349 artiklan lisääminen

Kysymys kuuluukin nyt, onko 349 artikla sisällytettävä oikeusperustaan.

On syytä mainita, että tässä tapauksessa kahden oikeusperustan käyttämistä ei suljeta pois lähtökohtaisesti sillä perusteella, että kahdessa oikeusperustassa säädetyt menettelyt eivät sovi toistensa kanssa yhteen[8]. Kahden oikeusperustan käyttäminen on hyväksytty tapauksissa, joissa se ei johda Euroopan parlamentin oikeuksien loukkaamiseen. Tässä tapauksessa ehdotuksen oikeusperustan muodostavat muut säännökset edellyttävät tavallista lainsäätämisjärjestystä, kun taas 349 artikla sisältää vain parlamentin kuulemisen. Tuomioistuimen kannan mukaan tavallinen lainsäätämisjärjestys on ensisijainen käytäntö tällaisessa tapauksessa, koska se sisältää parlamentin laajemman osallistumisen[9].

Tässä yhteydessä on kuitenkin ennen kaikkea määriteltävä, onko turvautuminen kahteen oikeusperustaan välttämätöntä eli sisältääkö asianomainen toimenpide useita samanaikaisia tavoitteita tai osioita, jotka liittyvät toisiinsa erottamattomasti siten, että kumpikaan ei ole toissijainen eikä välillinen ehdotuksen muihin tavoitteisiin ja osioihin verrattuna.

On totta, että ehdotetut toimet koskevat tietyssä määrin syrjäisimpiä alueita.

Näihin alueisiin viitataan etenkin ehdotuksen seuraavissa osissa:

– Yhdennetyn meripolitiikan määritelmässä (3 artiklan 2 kohdan 7 alakohta) kohdealueiksi ilmoitetaan muun muassa syrjäisimmät alueet sekä rannikko- ja saarialueet.

– Ehdotuksen mukaan EMKR:n tukea voidaan myöntää neuvoston asetuksella (EY) N:o 791/2007[10] käyttöön otettuun korvausjärjestelmään, joka koskee Azorien, Madeiran, Kanariansaarten, Ranskan Guyanan ja Réunionin tiettyjen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kalastuksessa, viljelyssä ja kaupan pitämisessä toimijoille aiheutuneita lisäkustannuksia (ehdotuksen V luvun 73–75 artikla). Vastaavien talousarviovarojen jakamista käsitellään ehdotuksen 15 artiklan 5 kohdassa.

– Liitteessä I säädetään ehdotuksen 95 artiklan mukaisen julkisen tuen intensiteetin korotuksesta 35 prosenttiosuudella syrjäisimpien alueiden osalta.

Esitetyistä 2 776 tarkistuksesta ainoastaan kahden (tarkistukset 53 ja 709) tarkoituksena on lisätä syrjäisimpiä alueita koskeva säännös eli poikkeus kalastustuotteiden tuotantoon tarkoitettujen valtiontukien kieltoon.

Näin ollen voidaan päätellä, että asetusehdotuksen teksti ei sinänsä kuitenkaan sisällä erityistä viittausta tavoitteeseen, jonka mukaisesti olisi ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin, joilla puututaan syrjäisimpien alueiden rakenteellisiin ja taloudellisiin ongelmiin. Sikäli kuin syrjäisimpiä alueita koskeviin markkinapoliittisiin toimenpiteisiin voidaan myöntää tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, toimenpiteistä ei säädetä asetusehdotuksessa vaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 791/2007, joka hyväksyttiin EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan (nykyinen SEUT-sopimuksen 42 artikla) ja 299 artiklan 2 kohdan (nykyinen SEUT-sopimuksen 349 artikla) nojalla. Liitteen I viittaus syrjäisimpiin alueisiin koskee yhtä korotusta monista samankaltaisista muihin toimenpiteisiin tarkoitetun tuen intensiteetin enimmäismäärän korotuksista. Esitetyillä tarkistuksilla ei muuteta tätä arviota. Näin ollen syrjäisimpien alueiden suojaamista ei voida määrittää yhteisen kauppapolitiikan erillisenä osatekijänä, joka edellyttäisi turvautumista kahteen oikeusperustaan.

Edellä mainitun lisäksi SEUT:n 349 artiklassa määrätään selkeästi, että ”säädetään erityistoimenpiteistä, joiden erityisenä tarkoituksena on luoda olosuhteet perussopimusten soveltamiselle kyseisillä alueilla, yhteiset politiikat mukaan luettuina”. Näin ollen on selvää, että määräystä ei ole laadittu mainittujen toimien erityiseksi oikeusperustaksi. Mikään määräyksen sanamuodossa ei viittaa siihen, että SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdan perusteella hyväksyttyjen syrjäisimpiä alueita koskevien asetusten oikeusperustaan olisi sisällytettävä myös SEUT-sopimuksen 349 artikla, kunhan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeva oikeusperusta kattaa suoritetut toimenpiteet.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan suositus

Valiokunta päätti kokouksessaan 9. heinäkuuta 2013 yksimielisesti[11] suosittaa että asianmukaisen oikeusperustan ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] muodostavat SEUT-sopimuksen 42 artikla, 43 artiklan 2 kohta, 91 artiklan 1 kohta, 100 artiklan 2 kohta, 173 artiklan 3 kohta, 175 artikla, 188 artikla, 192 artiklan 1 kohta, 194 artiklan 2 kohta ja 195 artiklan 2 kohta ja että siihen ei ole tarpeen lisätä SEUT-sopimuksen 349 artiklaa.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011)04252011/0195(COD), josta on äskettäin päästy poliittiseen sopimukseen.
 • [2]  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1255/2011, annettu 30.11.2011, yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta (EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1).
 • [3]  Lausunto 2/00, Cartagenan pöytäkirja, Kok. 2001, s. I-9713, 5 kohta; asia C-370/07, komissio v. neuvosto, Kok. 2009, s. I-8917, 46–49 kohta; lausunto 1/08, palvelukaupan yleissopimus, Kok. 2009, s. I-11129, 110 kohta.
 • [4]  Asia C-403/05, parlamentti v. komissio, Kok. 2007, s. I-9045, 49 kohta ja siinä siteerattu oikeuskäytäntö.
 • [5]  Ks. tuore asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585.
 • [6]  Asia C-42/97, parlamentti v. neuvosto, Kok. 1999, s. I-868, 39–40 kohta; asia C-36/98, Espanja v. neuvosto, Kok. 2001, s. I-779, 59 kohta; asia C-211/01, komissio v. neuvosto, Kok. 2003, s. I-8913, 39 kohta.
 • [7]  Asia C-165/87, komissio v. neuvosto, Kok. 1988, s. 5545, 11 kohta; asia C-178/03, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, 43–56 kohta.
 • [8]  Asia C-178/03 Komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta.
 • [9]  Asia C-155/07, Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-8103, 75–79 kohta.
 • [10]  Neuvoston asetus (EY) N:o 791/2007, annettu 21 päivänä toukokuuta 2007, syrjäisimpien alueiden Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan Guyanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien lisäkustannusten korvausjärjestelmän käyttöön ottamisesta (EUVL 176, 6.7.2007, s. 1). Asetus hyväksyttiin EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan (nykyinen SEUT-sopimuksen 42 artikla) ja 299 artiklan 2 kohdan (nykyinen SEUT-sopimuksen 349 artikla) nojalla.
 • [11]  Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Piotr Borys, Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Jörg Leichtfried (työjärjestyksen 187 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka ja Anna Záborská (työjärjestyksen 187 artiklan 2 kohdan mukaisesti).

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (19.12.2012)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]
(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Valmistelija: François Alfonsi

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) yleisenä tavoitteena on tukea EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvan yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita ja jatkaa EU:n yhdennetyn meripolitiikan kehittämistä. Tavoitteet perustuvat kestävän ja kilpailukykyisen kalatalouden ja vesiviljelyn edistämiseen, unionin yhdennetyn meripolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon koheesiopolitiikkaa ja yhteistä kalastuspolitiikkaa täydentäen, kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen edistämiseen ja YKP:n täytäntöönpanon edistämiseen.

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti nämä vuosiksi 2014–2020 asetetut laajat tavoitteet konkretisoidaan seuraavien EMKR:ää koskevien unionin prioriteettien avulla siten, että ne rakentuvat neljälle perustalle. Nämä perustat ovat järkevä ja ympäristöystävällinen kalastus kestävään kalastukseen siirtymisen edistämiseksi, järkevä ja ympäristöystävällinen vesiviljely taloudellisesti kannattavan, kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen vesiviljelyn saavuttamiseksi, kestävä ja osallistava alueellinen kehitys monien kalastuksesta riippuvaisten rannikko- ja sisävesialueiden taantumisen estämiseksi sekä yhdennetty meripolitiikka niiden monialaisten prioriteettien tukemiseksi, joiden avulla voidaan tuottaa säästöä ja kasvua.

Seuraavan rahoituskauden aikana EMKR:n olisi keskeisenä panoksena tuettava kestävään enimmäistuottoon perustuvaan kestävään kalastukseen siirtymistä, poisheittämisen lopettamista ja meriympäristöön kohdistuvien kalastuksen vaikutusten vähentämistä. Samalla sen olisi tuettava ympäristönsuojelun korkean tason takaavan vesiviljelyn edistämistä ja meripolitiikkojen parempaa koordinointia. Tämän kaiken olisi johdettava luonnonvarojen kestävämpään käyttöön.

Edistämällä sosiaalista koheesiota ja työpaikkojen luomista kalastuksesta riippuvaisissa yhteisöissä EMKR lisää kalastuksen arvoa ja monipuolistaa toimintaa muihin merielinkeinoihin.

Kalastusalueiden kestävään kehitykseen sovellettavaa yhteisöllistä lähestymistapaa vahvistetaan. EMKR:ssä myös tunnustetaan ensimmäistä kertaa naisten rooli oikeudellisesti, koska he voivat hyötyä muun muassa EMKR:n tuesta koulutukseen ja varsinkin yrittäjyyteen ja yrityshallintoon liittyvien taitojen hankkimiseksi. Lisäksi vahvistetaan työvoiman osaamista ja toiminnan monipuolistamista tarjoamalla paikallisyhteisöille mahdollisuus hankkia taitoja, jotka ovat tarpeen muilla merialoilla syntyvien uusien elinkeinojen harjoittamiseksi.

Tärkeä osa on myös siirtyminen kestävään enimmäistuottoon ja poisheittämiskiellon asteittaisen käyttöönoton helpottaminen yhdennetyllä lähestymistavalla. Tähän lähestymistapaan kuuluvia toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuki valikoivampiin pyydyksiin ja pyyntimenetelmiin, investoinnit aluksella oleviin laitteisiin ja satamien kalustoon. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen tahattomien saaliiden hyödyntämisen, kaupan pitämistä koskevien toimenpiteiden ja jalostuksen kannalta. Samasta syystä tiedonkeruuseen ja tieteelliseen neuvontaan ja menojen valvontaan (sääntöjen paremman noudattamisen varmistamiseksi) myönnettäviä määrärahoja on lisätty merkittävästi.

EMKR vuosina 2014–2020 on välttämätön, ja kalatalousalan merkittävä vahvistaminen, myös määrärahojen osalta, on olennaisen tärkeää.

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 2 ehdotettiin EU:n kalataloustalousalan määrärahojen enimmäismäärää (miljoonaa euroa).

Otsake 2

Monivuotinen rahoituskehys 2007–2013

Monivuotinen rahoituskehys 2014–2020

Erotus kausien 2014–2020 ja 2007–2013 välillä

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

6 730

6 912

+2.7 %

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

Tarkistus    2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten"1; muistuttaa, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi lisävaroja, jotta unioni kykenee huolehtimaan nykyisistä toimintapoliittisista painopisteistään ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisista uusista tehtävistä sekä reagoimaan ennakoimattomiin tapahtumiin; huomauttaa, että hyväksyttyjen unionin tavoitteiden ja sitoumusten sekä unionin yhteisvastuullisuuden periaatteen edistämiseen voidaan osoittaa vain rajallisesti määrärahoja, vaikka yleistä määrärahatasoa tasoa korotettaisiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä vähintään 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta; katsoo, että jos neuvosto on tästä asiasta eri mieltä, sen olisi ilmoitettava selkeästi, mistä sen toimintapoliittisista painopisteistä tai hankkeista voitaisiin kokonaan luopua, vaikka niillä olisikin osoitettu olevan eurooppalaista lisäarvoa;

 

____________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus    3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. muistuttaa korostaneensa 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa, että kalavarat ovat koko maailman elintarviketurvan kannalta olennainen julkishyödyke; huomauttaa korostaneensa, että kalastus ja vesiviljely sekä niihin liittyvät toimet ovat usein pääasiallinen elinkeinon ja kestävän työllisyyden lähde rannikko- ja saaristoalueilla sekä syrjäisillä seuduilla; palauttaa mieliin myös katsoneensa, että yhteiselle kalastuspolitiikalle (YKP) on myönnettävä riittävästi rahoitusvaroja vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle, jotta voidaan saavuttaa uudistetun YKP:n keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet (vakaa, kestävä ja elinkelpoinen kalastusala), helpottaa kalakantojen elvyttämistä ja tarkastella kalastustoiminnan vähentämiseen liittyviä sosiaalisia näkökohtia;

 

______________

 

1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus    4

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d. palauttaa mieliin tunnustaneensa 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa tarpeen lisätä koordinointia koheesiopolitiikan kanssa ja painottaneensa, että Euroopan kalatalousrahastoa olisi käytettävä kestävämmille kalastusmenetelmille – kestävän enimmäistuoton periaatteen mukaisesti – ja meren ekosysteemien suojelemiselle myönnettävään tukeen ja että samalla olisi kiinnitettävä erityistä huomiota pienimuotoiseen kalastukseen;

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin YKP:hen, jossa olisi pyrittävä saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. YKP:n tavoitteena on meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen sillä tavoin, että kalavarat saadaan palautettua kestävän enimmäistuoton mahdollistavalle tasolle viimeistään vuonna 2015 ja säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon olisi YKP:ssä sovellettava ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n olisi edistettävä meriympäristön suojelua siten kuin siitä säädetään yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon toimintaohjelmista rahoitettavien toimien laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja merialojen kehittämisessä kohdatut rakenteelliset ongelmat sekä jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset resurssit.

(9) On erittäin tärkeää sisällyttää ympäristönäkökohdat aiempaa paremmin YKP:hen, jossa olisi pyrittävä saavuttamaan unionin ympäristöpolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet. YKP:n tavoitteena on meren elollisten luonnonvarojen hyödyntäminen sillä tavoin, että pyydystettävien lajien kalavarat saadaan palautettua yli tason, joka mahdollistaa kestävän enimmäistuoton, viimeistään vuonna 2015 ja säilytettyä tällä tasolla. Kalastuksenhoitoon olisi YKP:ssä sovellettava ennalta varautuvaa ja ekosysteemilähtöistä lähestymistapaa. Tämän vuoksi EMKR:n olisi edistettävä meriympäristön suojelua siten kuin siitä säädetään yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/56/EY. Tämän asetuksen tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon toimintaohjelmista rahoitettavien toimien laajuus ja vaikutukset, kalatalous- ja merialojen kehittämisessä kohdatut rakenteelliset ongelmat sekä jäsenvaltioiden rajalliset taloudelliset resurssit.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 a) Rahoituksen olisi oltava budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta XX/201Z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 17 kohdassa vahvistetun määritelmän mukainen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(11 b) Rahoituksella ei rajoiteta vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen säännösten ja budjettiyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta xxx/201z tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen määräysten soveltamista.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista unionin rahoitustukea maksettaisiin jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, kuten tiedonkeruuta ja valvontavelvoitteiden täytäntöönpanoa. Kyseisten velvollisuuksien noudattamatta jättämiseen liittyy lisäksi riski siitä, että jäsenvaltiot eivät havaitse tuensaajia tai toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia.

(18) YKP:n tavoitteiden saavuttaminen vaarantuisi myös, jos EMKR:n mukaista unionin rahoitustukea maksettaisiin jäsenvaltioille, jotka eivät noudata meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvää yleistä etua koskevien YKP:n sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, kuten tiedonkeruuta, kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien tehokkaan tasapainon varmistamista ja valvontavelvoitteiden täytäntöönpanoa. Kyseisten velvollisuuksien noudattamatta jättämiseen liittyy lisäksi riski siitä, että jäsenvaltiot eivät havaitse tuensaajia tai toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

Ottaen huomioon mahdollisuudet, joita monipuolistaminen tarjoaa pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville kalastajille, sekä näiden merkittävä asema rannikkoyhteisöissä EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista rahoittamalla yritysten perustamista ja investointeja tällaisten kalastajien aluksiin tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja kalastustoiminnan ulkopuolisilla aloilla.

Ottaen huomioon mahdollisuudet, joita monipuolistaminen tarjoaa pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaville kalastajille, sekä näiden merkittävä asema rannikkoyhteisöissä ja paikalliset perinteet EMKR:stä olisi tuettava monipuolistamista rahoittamalla yritysten perustamista ja investointeja tällaisten kalastajien aluksiin tehtäviin jälkiasennuksiin sellaisen asiaankuuluvan koulutuksen lisäksi, jolla pyritään saavuttamaan ammatillisia taitoja kalastustoiminnan ulkopuolisilla aloilla perinteisiä ja historiallisia yhteisöjä kunnioittaen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien käyttöönoton pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä. Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille kalastustoiminnan ulkopuolisille työllistymismahdollisuuksille. EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista ja työpaikkojen luomista kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla yritysten perustamista ja alusten siirtämistä pienimuotoisen rannikkokalastuksen ulkopuoliseen merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä viimeinen toiminto vaikuttaa asianmukaiselta, sillä pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien soveltamisalaan.

Siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien käyttöönoton pitäisi lisätä tämän alan kilpailukykyä ja kestävyyttä. Näin ollen saattaa syntyä tarvetta uusille kalastustoiminnan ulkopuolisille työllistymismahdollisuuksille perinteisiä ja historiallisia yhteisöjä kunnioittaen. EMKR:stä olisi sen vuoksi tuettava monipuolistamista ja työpaikkojen luomista kalastusyhteisöissä erityisesti tukemalla yritysten perustamista ja alusten siirtämistä pienimuotoisen rannikkokalastuksen ulkopuoliseen merellä tapahtuvaan toimintaan. Tämä viimeinen toiminto vaikuttaa asianmukaiselta, sillä pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavat kalastusalukset eivät kuulu siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien soveltamisalaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a) Ylikapasiteetti ja liikakalastus ovat nykyään Euroopan kalastuksen vakavin ongelma. EMKR:n varoja ei saisi käyttää kalastusalusten käytöstäpoistoon, uusien kalastusalusten rakentamiseen tai kalastusalusten nykyaikaistamiseen aluksen kalastuskapasiteetin ja kalastuskyvyn lisäämiseksi. EMKR:stä ei saa tukea liikakalastusta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus