Pranešimas - A7-0282/2013Pranešimas
A7-0282/2013

PRANEŠIMAS dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos

7.8.2013 - (COM(2013) 0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD)) - ***I

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Alain Cadec


EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos

(COM(2013) 0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0804) ir į pakeistą pasiūlymą COM(2013) 0245),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 175 ir 188 straipsnius, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį, 195 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0108/2013),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7-0282/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. primena, kad savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė, kad žuvų ištekliai yra viešųjų gėrybių dalis, gyvybiškai svarbi siekiant užtikrinti pasaulio apsirūpinimo maistu saugumą; jis nurodė, kad pakrančių, salų ir atokiuose regionuose žuvininkystės ir akvakultūros sektorius ir su juo susijusi veikla dažnai yra pagrindinis pragyvenimo ir tvaraus užimtumo šaltinis; Parlamentas taip pat mano, kad norint pasiekti savo vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus užtikrinti stabilų, tvarų ir gyvybingą žuvininkystės sektorių, atkurti savo žuvų išteklius ir atsižvelgti į socialinius aspektus, susijusius su žvejybinės veiklos mažinimu, po 2013 m. reformuotai bendrajai žuvininkystės politikai (BŽP) vykdyti bus reikalingi adekvatūs finansiniai ištekliai;

 

______________

 

1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 175 straipsnį, 188 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį ir 195 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnio 1 dalį, 100 straipsnio 2 dalį, 173 straipsnio 3 dalį, 175 straipsnį, 188 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 194 straipsnio 2 dalį, 195 straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį,

Pagrindimas

Siekiant atsižvelgti į specialias priemones, susijusias su atokiausiais regionais, vardijant teisinius pagrindus turėtų būti pateikta nuoroda į Sutarties 349 straipsnį.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) žuvininkystės sektorius strategiškai svarbus įvairių valstybių narių ir Sąjungos socialinei ir ekonominei padėčiai, gyventojų aprūpinimui žuvies produktais ir maisto produktų pusiausvyros užtikrinimui, taip pat svariai prisideda prie pakrančių bendruomenių socialinės ir ekonominės gerovės, vietos plėtros, užimtumo, ekonominės veiklos ir darbo vietų išsaugojimo ir (arba) kūrimo tiek ankstyvosiose, tiek vėlesnėse gamybos grandyse, aprūpinimo šviežia žuvimi ir vietos kultūrinių tradicijų puoselėjimo;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros apsaugai, valdymui ir eksploatavimui, taip pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų apdorojimui ir pardavimui, kai tokia veikla vykdoma valstybių narių teritorijose arba Sąjungos vandenyse, įskaitant žvejybos laivus, plaukiojančius su trečiųjų šalių vėliavomis ir jose registruotus, arba Sąjungos žvejybos laivus ar valstybių narių piliečius, neatsižvelgiant į pirminę vėliavos valstybės atsakomybę, laikantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 117 straipsnio nuostatų;

(2) EJRŽF turėtų apimti paramą BŽP, kuri teikiama jūrų biologinių išteklių, gėlųjų vandenų biologinių išteklių ir akvakultūros apsaugai, valdymui ir tvariam eksploatavimui, taip pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų apdorojimui ir pardavimui, kai tokia veikla vykdoma valstybių narių teritorijose arba Sąjungos vandenyse ar Sąjungos žvejybos laivais, ar tokią veiklą vykdo valstybių narių piliečiai, neatsižvelgiant į pirminę vėliavos valstybės atsakomybę, laikantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 117 straipsnio nuostatų;

Pagrindimas

EJRŽF neturi tikslo remti ne Europos Sąjungos žvejybos laivų.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) reikėtų pabrėžti tai, kad BŽP – tai su maistu susijusi politika, pagal kurią pateisinamos valstybės intervencijos priemonės naudojantis EJRŽF, siekiant nuolat užtikrinti Europos Sąjungos piliečių aprūpinimą maistu;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) EJRŽF turėtų būti visapusiškai atsižvelgiama į ypatingą atokiausių regionų padėtį laikantis SESV 349 straipsnio. Atokiausių regionų padėtis ir žuvininkystės sektoriaus savitumas šiuose regionuose lemia, kad BŽP ir su ja susiję fondai, konkrečiai EJRŽF, turėtų būti pritaikyti prie šiems regionams, kurie labai skiriasi nuo likusios Sąjungos dalies, būdingų savitumų, apribojimų, papildomų išlaidų ir tikrovės. Šiuo pagrindu tokiems regionams turėtų būti skirtos konkrečios priemonės;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c) būsimas EJRŽF turėtų padėti visiškai išspręsti nedidelio masto žuvininkystės sektoriaus problemas ir patenkinti konkrečius poreikius, turint omenyje tai, kad Sąjungoje mažos apimties laivynas įdarbina didžiausią žmonių skaičių kiekvienai sugautai žuviai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) bendros žuvininkystės politikos sėkmė priklauso nuo kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo, taip pat visų duomenų patikimumo, tiek susijusių su mokslinėmis konsultacijomis, tiek su įgyvendinimo ir kontrolės tikslais; todėl EJRŽF turėtų remti šias politikos kryptis;

(3) bendros žuvininkystės politikos sėkmė priklauso nuo kontrolės, inspektavimo, įskaitant patikras darbo vietoje, ir įgyvendinimo sistemos efektyvumo, taip pat visų duomenų patikimumo, tiek susijusių su mokslinėmis konsultacijomis, tiek su įgyvendinimo ir kontrolės tikslais; todėl EJRŽF turėtų remti šias politikos kryptis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) siekiant puoselėti žvejų atsakomybės jausmą įgyvendinant BŽP ir tokiu būdu prisidėti prie tinkamo ir sėkmingo BŽP įgyvendinimo, EJRŽF turėtų remti mokslininkų ir žvejų partnerystę, bendradarbiavimą ir dialogą;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) parama IJP turėtų patekti į EJRŽF veikimo sritį, kuri apimtų koordinuojamų veiksmų ir sprendimų dėl vandenynų, jūrų, pakrančių regionų ir jūrininkystės sektorių plėtrą ir įgyvendinimą, atsižvelgiant į skirtingas ES politikos sritis, susijusias su šiais klausimais, t. y. bendra žuvininkystės politika, transportu, pramone, teritorine sanglauda, aplinka, energija ir turizmu. Būtina užtikrinti suderinamumą ir integraciją, kiek tai susiję su skirtingų sektorių Baltijos jūros, Šiaurės jūros, Keltų jūros, Biskajos įlankos, Pirėnų pakrantės, Viduržemio ir Juodosios jūros baseinų politikos valdymu;

(4) į EJRŽF veiklos sritį turėtų būti įtraukta parama IJP, kuri apimtų koordinuojamų veiksmų ir sprendimų dėl vandenynų, jūrų, pakrančių regionų ir jūrininkystės sektorių plėtrą ir įgyvendinimą ir papildytų skirtingas ES politikos sritis, susijusias su šiais klausimais, t. y. bendrą žuvininkystės politiką, transportą, pramonę, teritorinę sanglaudą, aplinką, energetiką ir turizmą, – sritis, kuriose būtina skatinti mokslinius tyrimus, profesinės kompetencijos ugdymą ir mokymus. Būtina užtikrinti suderinamumą ir integraciją, kiek tai susiję su skirtingų sektorių Baltijos jūros, Šiaurės jūros, Keltų jūros, Biskajos įlankos, Pirėnų pakrantės, Viduržemio ir Juodosios jūros baseinų politikos valdymu;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) nustatydama ir įgyvendindama su BŽP, IJP ir EJRŽF reforma susijusią politiką ir veiksmus Sąjunga turėtų atsižvelgti į reikalavimus dėl didelio užimtumo skatinimo, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimo, kovos su socialine atskirtimi ir aukšto švietimo, mokymo, žmogaus sveikatos apsaugos lygio užtikrinimo, kaip nustatyta SESV 9 straipsnyje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) pagal Europos Tarybos 2010 m. birželio 17 d. išvadas dėl strategijos „Europa 2020“ priėmimo, Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo, taip skatindamos harmoningą Sąjungos plėtrą. Visų pirma, ištekliai turi būti skirti siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir uždavinių, ir efektyvumas turi būti didinamas labiau orientuojantis į rezultatus. IJP įtraukimas ir naujasis EJRŽF taip pat prisidės siekiant pagrindinių politikos tikslų, nustatytų 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ („Europa 2020“ strategija) ir atitinka Sutartyje nustatytus bendruosius ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslus;

(5) pagal Europos Tarybos 2010 m. birželio 17 d. išvadas dėl strategijos „Europa 2020“ priėmimo, Sąjunga ir valstybės narės turėtų siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo, taip skatindamos harmoningą Sąjungos plėtrą. Visų pirma, ištekliai turi būti skirti siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir uždavinių, ypač su užimtumu ir kova su skurdu, socialine atskirtimi ir klimato kaita susijusių tikslų. Be to, efektyvumas turi būti didinamas labiau orientuojantis į rezultatus. IJP įtraukimas ir naujasis EJRŽF taip pat prisidės siekiant pagrindinių politikos tikslų, nustatytų 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ („Europa 2020“ strategija) ir atitinka Sutartyje nustatytus bendruosius ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslus;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau prisidės prie BŽP, IJP ir strategijos „Europa 2020“ tikslų, būtina skirti dėmesį keletui pagrindinių prioritetų, susijusių su naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos žuvininkystės ir akvakultūros skatinimu, tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei teritorinės sanglaudos didinimu, išlaisvinant augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, slypintį pakrančių ir vidaus vandenų žuvininkystės bendruomenėse, taip pat skatinti žuvininkystės veiklų diversifikavimą į kitus jūrų ekonomikos sektorius;

(6) siekiant užtikrinti, kad EJRŽF toliau prisidėtų prie BŽP, IJP ir strategijos „Europa 2020“ tikslų, būtina nustatyti grupę pagrindinių prioritetų, susijusių su naujovėmis ir jūrų pažinimu pagrįstos žuvininkystės ir akvakultūros puoselėjimu, tvarios ir tausojančios išteklius žvejybos ir akvakultūros skatinimu ir užimtumo bei teritorinės sanglaudos didinimu, išlaisvinant pakrančių ir vidaus vandenų žuvininkystės bendruomenių augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą, taip pat skatinti žuvininkystės veiklos įvairinimą įtraukiant kitus jūrų ekonomikos sektorius;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) EJRŽF turėtų prisidėti prie asmenų, kurie pragyvena iš žvejybos, gyvenimo lygio gerinimo užtikrindamas geresnes darbo sąlygas žvejams, pirmiausia užtikrindamas sveikatos ir saugos darbo vietoje teisės aktų ir kolektyvinių darbo sutarčių nuostatų laikymąsi;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) siekiant išvengti painiavos dėl tam tikrų EJRŽF finansinių priemonių taikymo ir poveikio įvairioms žvejybos sektoriuje dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims būtų naudinga aiškiai skirti laivo savininkus ir darbo užmokestį gaunančius žvejus, kaip jau nustatyta TDO konvencijoje Nr. 188;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) bendra žuvininkystės politika siekiama užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros veikla prisidėtų prie ilgalaikių tvarių aplinkos sąlygų, kurios būtinos ekonominei ir socialinei plėtotei, kūrimo. Be to, ja turėtų būti prisidedama prie produktyvumo didinimo, deramo gyvenimo lygio žuvininkystės sektoriuje užtikrinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas išteklių prieinamumas ir tiekimas vartotojams prieinamomis kainomis;

(8) bendra žuvininkystės politika siekiama užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros veikla būtų prisidėta prie ilgalaikės ekonominės, socialinės ir ekologiškai tvarios plėtros. Be to, ja turėtų būti prisidedama prie produktyvumo didinimo, deramo gyvenimo lygio žuvininkystės sektoriuje užtikrinimo, stabilių rinkų ir užtikrinamas išteklių prieinamumas ir tiekimas vartotojams prieinamomis kainomis;

Pagrindimas

Ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis ramsčiai neturėtų būti išdėstyti hierarchine tvarka.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) labai svarbu geriau integruoti aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius aplinkosaugos politikos srityje ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP siekiama naudoti gyvuosius biologinius jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad vėliausiai iki 2015 m. būtų pasiektas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas. BŽP įgyvendinamas apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris į žuvininkystės valdymą. Taigi, EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva);

(9) labai svarbu geriau integruoti aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius aplinkosaugos politikos srityje ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP siekiama naudoti gyvuosius biologinius jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad, jei įmanoma, iki 2015 m. ir bet kuriuo atveju iki 2020 m. būtų pasiektas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas. Pagal BŽP turėtų būti įgyvendinamas suderintas požiūris į tvarią plėtrą, kuris turėtų būti užtikrintas vykdant žuvininkystės planavimą, eksploatavimą ir valdymą, pagal kurį atsižvelgiama į siekius ir dabartinius socialinius poreikius ir nerizikuojama nauda, kurią ateities kartos turi turėti galimybę gauti iš visų su jūros ekosistemomis susijusių prekių ir paslaugų. Taigi EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva);

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) EJRŽF lėšomis finansuojamos priemonės turėtų atitikti SESV 39 ir 41 straipsnius, kuriuose pateikiamas suderintas požiūris į darbo teisės panaudojimą ir veiksmingą koordinavimą profesinio mokymo srityje;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) kadangi šio reglamento tikslų pačios valstybės narės deramai pasiekti negali, atsižvelgiant į veiklos, finansuotinos pagal veiklos programas, mastą ir poveikį, ir struktūrines problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant žuvininkystės ir jūrų sektorius, taip pat valstybių narių ribotus finansinius išteklius, tuos tikslus galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, teikiant ilgametę finansinę paramą, didžiausią dėmesį skiriant atitinkamiems prioritetams; Sąjunga gali patvirtinti priemones pagal subsidiarumo principą, nustatytą Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. Pagal proporcingumo principą, nustatytą tos Sutarties 5 straipsnio 4 dalyje, šiuo reglamentu neviršijamos priemonės, būtinos nurodytam tikslui pasiekti;

(10) kadangi šio reglamento tikslų pačios valstybės narės deramai pasiekti negali, atsižvelgiant į veiklos, finansuotinos pagal veiklos programas, mastą ir poveikį, ir struktūrines problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant žuvininkystės, akvakultūros ir jūrų sektorius, taip pat valstybių narių ribotus finansinius išteklius, tuos tikslus galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, teikiant ilgametę finansinę paramą, didžiausią dėmesį skiriant atitinkamiems prioritetams; Sąjunga gali patvirtinti priemones pagal subsidiarumo principą, nustatytą Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. Pagal proporcingumo principą, nustatytą tos Sutarties 5 straipsnio 4 dalyje, šiuo reglamentu neviršijamos priemonės, būtinos nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) bendros žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos išlaidų finansavimas per vieną fondą (EJRŽF) turėtų atitikti supaprastinimo, taip pat abiejų politikos sričių integracijos stiprinimo poreikius. Pasidalijamojo valdymo principo taikymas bendrosios rinkos organizacijoms, įtraukiant ir kompensavimą atokiausiems regionams, kontrolės ir duomenų rinkimo veikla turėtų toliau prisidėti supaprastinant ir mažinant administracinę naštą, kurią patiria Komisija ir valstybės narės, taip pat siekiant didesnio nuoseklumo ir suteiktos paramos veiksmingumo;

(11) bendros žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos išlaidų finansavimas per vieną fondą (EJRŽF) turėtų atitikti supaprastinimo, taip pat abiejų politikos sričių integracijos stiprinimo poreikius. Pasidalijamojo valdymo principą taikant bendrosios rinkos organizacijoms, įskaitant kompensavimo atokiausiems regionams, kontrolės ir duomenų rinkimo ir valdymo veiklą, turėtų būti toliau prisidedama prie supaprastinimo ir Komisijos ir valstybių narių patiriamos administracinės naštos mažinimo, taip pat prie didesnio nuoseklumo ir suteiktos paramos veiksmingumo užtikrinimo;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11a) finansavimas turėtų būti toks, kaip nustatyta 201Z m. XX mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 17 punkte;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11b) skiriant bet kokį finansavimą neturi būti daromas poveikis Reglamento, kuriuo nustatoma 2014-2020 m. daugiametė finansinė programa, ir 201Z m. XX mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo nuostatoms;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) bendros žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos išlaidos turėtų būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto per vieną fondą (EJRŽF), tiesiogiai arba pagal pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis principą. Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis narėmis turėtų būti taikomas ne tik žuvininkystės, akvakultūros, bendruomenės inicijuotos plėtros paramos priemonėms, bet taip pat bendrosios rinkos organizacijoms ir kompensacijoms atokiausiems regionams, kontrolės ir duomenų rinkimo veiklai. Tiesioginis valdymas turėtų būti taikomas mokslinėms rekomendacijoms, savanoriškoms įmokoms žuvininkystėms valdymo organizacijoms, patariamosioms taryboms ir veiklai, kuria siekiama įgyvendinti integruotą jūrų politiką. Būtina nurodyti priemonių, kurios gali būti finansuojamos EJRŽF, rūšis;

(12) bendros žuvininkystės politikos ir integruotos jūrų politikos išlaidos turėtų būti finansuojamos iš Sąjungos biudžeto per vieną fondą (EJRŽF), tiesiogiai arba pagal pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis principą. Pasidalijamasis valdymas su valstybėmis narėmis turėtų būti taikomas ne tik žuvininkystės, akvakultūros, bendruomenės inicijuotos vietos plėtros paramos priemonėms, bet ir prekybos ir perdirbimo priemonėms bei kompensavimo atokiausiems regionams, kontrolės ir duomenų rinkimo veiklai. Tiesioginis valdymas turėtų būti taikomas gamybos ir prekybos planų parengimui, sandėliavimui skirtai paramai, mokslinėms rekomendacijoms, regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms skirtoms savanoriškoms įmokoms, patariamosioms taryboms ir veiklai, kuria siekiama įgyvendinti integruotą jūrų politiką. Būtina nurodyti priemonių, kurios gali būti finansuojamos EJRŽF, rūšis;

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad visoje Europos Sąjungoje gamintojų organizacijoms būtų taikomos vienodos sąlygos ir kad gamybos ir prekybos planų parengimo finansavimas ir parama sandėliavimui būtų skiriama tiesiogiai.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) pagal [Reglamento dėl Bendrosios žuvininkystės politikos] (toliau – BŽP reglamentas) 50 ir 51 straipsnius Sąjungos finansinės EJRŽF paramos teikimui turi būti nustatyta sąlyga, kad valstybės narės ir ūkio subjektai turi laikytis BŽP taisyklių. Šia sąlyga siekiama įtvirtinti Sąjungos atsakomybę užtikrinti, remiantis viešuoju interesu, jūrų biologinių išteklių apsaugą pagal BŽP, kaip nustatyta SESV 3 straipsnyje;

(14) pagal [Reglamento dėl Bendrosios žuvininkystės politikos] (toliau – BŽP reglamentas) 50 ir 51 straipsnius Sąjungos finansinės EJRŽF paramos teikimui turi būti nustatyta sąlyga, kad valstybės narės ir ūkio subjektai turi laikytis BŽP taisyklių. Šia sąlyga siekiama įtvirtinti Sąjungos atsakomybę užtikrinti, remiantis viešuoju interesu, jūrų biologinių išteklių apsaugą pagal BŽP, taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų, susijusių su didelio užimtumo skatinimu, ir garantuoti tinkamą socialinę apsaugą, kaip nustatyta atitinkamai SESV 3 ir 9 straipsniuose;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) BŽP tikslų siekimui būtų sukliudyta, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų skiriama ūkio subjektams, kurie ex ante nesilaiko reikalavimų, susijusių su viešuoju jūrų biologinių išteklių apsaugos interesu. Todėl tik tie ūkio subjektai turėtų būti laikomi tinkamais, kurie per tam tikrą laikotarpį nuo pagalbos paraiškų pateikimo nesivertė veikla su žvejybos laivais, įtrauktais į Sąjungos NNN laivų sąrašą, nurodytą 2008 m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, 40 straipsnio 3 dalyje, tokių laivų nevaldė ir nebuvo jų savininkais, ir kurie nepadarė Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, 90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių pažeidimų ar kurie nebuvo pripažinti neatitinkantys kitų BŽP taisyklių, kas ypač trukdytų susijusių išteklių tvarumui ir iškeltų didelę grėsmę tausiai gyvųjų biologinių jūrų išteklių eksploatacijai, kuri padėtų žvejojamų rūšių populiacijas atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (toliau – DGTŽL);.

(15) BŽP tikslų siekiui kiltų grėsmė, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų skiriama ūkio subjektams, kurie ex ante nesilaiko reikalavimų, susijusių su viešuoju jūrų biologinių išteklių apsaugos interesu. Todėl ūkio subjektai turėtų būti laikomi tinkamais tik tuo atveju, jeigu jie per tam tikrą laikotarpį nuo pagalbos paraiškų pateikimo nesivertė veikla su žvejybos laivais, įtrauktais į Sąjungos NNN laivų sąrašą, nurodytą 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, 40 straipsnio 3 dalyje, tokių laivų nevaldė ir nebuvo jų savininkais, taip pat nesivertė veikla, susijusia su žvejybos laivais, kurie plaukioja su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 33 straipsnyje nurodytų nebendradarbiaujančiomis įvardytų trečiųjų šalių vėliavomis, tokių laivų nevaldė ar nebuvo jų savininkais. Taip pat ūkio subjektai turėtų būti laikomi tinkamais tik tuo atveju, jeigu jie nepadarė Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsnyje arba 2009 m. lapkričio 20 d. Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinančio reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006, 90 straipsnio 1 dalyje nurodytų sunkių pažeidimų ar kurie nebuvo pripažinti neatitinkantys kitų BŽP taisyklių, kas ypač trukdytų susijusių išteklių tvarumui ir iškeltų didelę grėsmę tausiai gyvųjų biologinių jūrų išteklių eksploatacijai, kuri padėtų žvejojamų rūšių populiacijas atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (toliau – DGTŽL);

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) kai paramos gavėjai pažeidžia BŽP taisykles, atrankos sąlygų nesilaikymas turi sukelti tam tikras pasekmes. Siekiant nustatyti netinkamas finansuoti sąnaudas, reikia atsižvelgti į paramos gavėjo BŽP taisyklių pažeidimo sunkumą, ekonominę naudą, gautą dėl BŽP taisyklių nesilaikymo, arba EJRŽF išmokos svarbą paramos gavėjo ekonominei veiklai;

(17) kai paramos gavėjai pažeidžia BŽP taisykles, atrankos sąlygų nesilaikymas turi sukelti tam tikras pasekmes. Siekiant nustatyti netinkamų finansuoti sąnaudų sumą, reikia atsižvelgti į paramos gavėjo BŽP taisyklių pažeidimo sunkumą (įskaitant mastą, trukmę ir kiekvieną pasikartojimą), ekonominę naudą, gautą dėl BŽP taisyklių nesilaikymo, arba EJRŽF išmokos svarbą paramos gavėjo ekonominei veiklai;

Pagrindimas

Paramos gavėjo padaryto pažeidimo sunkumo laipsnis nustatomas atsižvelgiant į keletą veiksnių: pažeidimo sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms narėms, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, susijusias su viešuoju interesu apsaugoti jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, renkant duomenis ir įgyvendinant kontrolės pareigas. Be to, nesilaikant šių įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad valstybės narės nenustatys netinkamų paramos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;

(18) BŽP tikslų siekiui taip pat būtų sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms narėms, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų užtikrinti žvejybos laivyno ir žvejybos galimybių pusiausvyrą atsižvelgiant į pagrindinio BŽP reglamento 34 straipsnio 1 dalį, arba savo įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, susijusias su viešuoju interesu apsaugoti jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, rinkti duomenis ir įgyvendinti kontrolės pareigas. Be to, nesilaikant šių įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad valstybės narės nenustatys netinkamų paramos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) siekiant užkirsti kelią netinkamiems mokėjimams, o taip pat paskatinti valstybių narių motyvaciją laikytis BŽP taisyklių ar reikalauti, kad paramos gavėjas jų laikytųsi, kaip apsaugines priemones, kurių taikymas būtų laikinas, reikėtų naudoti mokėjimo termino nutraukimą ar išmokų sustabdymą. Norint laikytis proporcionalumo principo, finansinės pataisos su lemiamomis ir neatšaukiamomis pasekmėmis turi būti tiesiogiai taikomos veiklai, kurią vykdant buvo nesilaikyta BŽP taisyklių;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) siekiant palengvinti koordinavimą ir suderinti fondų, teikiančių paramą pagal sanglaudos politiką, veiklą, t. y. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SF), su kaimo plėtos fondais, t. y. su Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF) jūrų ir žuvininkystės sektoriuje, buvo priimtos bendros nuostatos dėl šių visų fondų (toliau – BSP fondai), įtvirtintos [Reglamente (ES) Nr. [...] kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. Be šio reglamento, EJRŽF nustato specialiąsias nuostatas dėl tam tikrų BŽP ir IJP aspektų;

(20) siekiant palengvinti koordinavimą ir suderinti fondų, teikiančių paramą pagal sanglaudos politiką, veiklą, t. y. Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SF), su kaimo plėtos fondais, t. y. su Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJRŽF) jūrų ir žuvininkystės sektoriuje, buvo priimtos bendros nuostatos dėl šių visų fondų (toliau – BSP fondai), įtvirtintos [Reglamente (ES) Nr. [...] kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. Be to, būtina pabrėžti, kad fondus galima naudoti kaip papildomą priemonę siekiant veiksmingiau įgyvendinti Sąjungos sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ prioritetus. Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad būtina EJRŽF ir ESF sąveika, siekiant pagrindinių su užimtumu ir kova su skurdu bei socialine atskirtimi susijusių tikslų. Be šio reglamento, EJRŽF nustato specialiąsias nuostatas dėl tam tikrų BŽP ir IJP aspektų;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Sąjungos veikla turi būti papildoma veiklai, kurią vykdo valstybės narės arba prisidėti prie šios veiklos. Siekiant užtikrinti didelę pridedamąją vertę, reikia stiprinti Komisijos ir valstybių narių partnerystę, susitariant įtraukti įvairius partnerius ir visiškai atsižvelgiant į valstybių narių institucines kompetencijas. Didelį dėmesį taip pat reikia skirti tinkamam moterų ir mažumų grupių atstovavimui. Ši partnerystė yra susijusi su regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios valdžios institucijomis, taip pat kitomis atitinkamomis organizacijomis, įskaitant tas, kurios yra atsakingos už aplinką ir vyrų bei moterų lygybės skatinimą, ir ekonominiais bei socialiniais partneriais ir kitomis kompetentingomis institucijomis. Susiję partneriai turėtų būti įtraukti rengiant partnerystės sutartis, o taip pat rengiant programas, jas vykdant, stebint ir vertinant;

(22) Siekiant užtikrinti didelę pridėtinę vertę, reikia stiprinti Komisijos, valstybių narių valdžios institucijų ir įvairių partnerių partnerystę, susitariant įtraukti šiuos veikėjus, įskaitant atitinkamus socialinius partnerius, ir visiškai atsižvelgiant į valstybių narių institucines kompetencijas. Ši partnerystė yra susijusi su regioninėmis, vietos ir kitomis viešosios valdžios institucijomis, taip pat kitomis atitinkamomis organizacijomis, įskaitant tas, kurios yra atsakingos už aplinką ir vyrų bei moterų lygybės skatinimą, ir ekonominiais bei socialiniais partneriais, žvejybos pramone ir kitomis kompetentingomis institucijomis. Atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus savitumą, reikėtų numatyti nuostatą, kuria skirtingiems pasektoriams ir teritoriniams lygmenims, mokslinių tyrimų organizacijoms ir žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG) nacionaliniams bei regioniniams tinklams atstovaujantiems ekonominiams ir socialiniams partneriams užtikrinamas dalyvavimas. Didelį dėmesį taip pat reikia skirti tinkamam moterų ir mažumų grupių atstovavimui. Atitinkami partneriai turėtų būti įtraukti rengiant partnerystės sutartis, o taip pat rengiant programas, jas vykdant, stebint ir vertinant;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) Komisija turėtų nustatyti metinį finansavimo paskirstymą, taikomą valstybių narių įsipareigojimų asignavimams, naudodama objektyvius ir skaidrius kriterijus; šie kriterijai turėtų apimti ankstesnius asignavimus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir ankstesnį vartojimą pagal Tarybos reglamentą Nr. 861/2006;

(24) Komisija turėtų nustatyti metinį finansavimo paskirstymą, taikomą valstybių narių įsipareigojimų asignavimams, naudodama objektyvius ir skaidrius kriterijus; šie kriterijai turėtų apimti asignavimų istoriją pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir ankstesnį vartojimą pagal Tarybos reglamentą Nr. 861/2006;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) svarbiausia BŽP kontekste yra atitikti tam tikras ex ante sąlygas, ypač teikiant ilgametį nacionalinį strategijos planą dėl akvakultūros ir parodant administracines galimybes atitikti žuvininkystės valdymo duomenų reikalavimus, ir įgyvendinti Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemą;

(25) svarbiausia BŽP kontekste yra atitikti tam tikras ex ante sąlygas, ypač teikiant ilgametį nacionalinį strategijos planą dėl akvakultūros ir parodant administracines galimybes atitikti žuvininkystės valdymo duomenų reikalavimus, ir įgyvendinti Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemą; taip pat svarbu užtikrinti Sąjungos teisės dėl darbo sąlygų, pirmiausia susijusių su sauga, sveikata, švietimu ir mokymu, įgyvendinimą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti vykdoma per vieną veiklos programą vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos nacionalinę sistemą. Programavimo pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų parengti vieną veiklos programą. Kiekviena programa turi identifikuoti strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir nustatyti priemonių atranką. Programavimas turi atitikti Sąjungos prioritetus, tuo pat metu prisitaikyti prie nacionalinių kontekstų ir papildyti kitas Sąjungos politikos kryptis, ypač kaimo plėtros politiką ir sanglaudos politiką;

(26) atsižvelgiant į supaprastinimo tikslą, visa EJRŽF veikla, kuri vykdoma pagal pasidalijamojo valdymo principą, įskaitant kontrolę ir duomenų rinkimą, turi būti vykdoma per vieną veiklos programą vienai valstybei narei, atsižvelgiant į jos nacionalinę sistemą. Programavimo pažanga bus matuojama laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. Kiekviena valstybė narė turėtų parengti vieną veiklos programą. Kiekviena programa turi identifikuoti strategiją, kaip pasiekti tikslus, susijusius su Sąjungos prioritetais EJRŽF srityje, ir nustatyti priemonių atranką. Programavimas turėtų atitikti Sąjungos prioritetus, tuo pat metu būti pritaikytas prie nacionalinių ir regioninių kontekstų, pirmiausia prie atokiausių regionų specifinių ypatumų, ir papildyti kitas Sąjungos politikos kryptis išsaugant esamą valdymo ir kontrolės sistemą, kad neatsirastų papildomų išlaidų arba neužsitęstų programų įgyvendinimas;

Pagrindimas

Išsaugant esamą valdymo ir kontrolės sistemą, pavyzdžiui, struktūrinius fondus ir EŽŪFKP, bus išvengta papildomų išlaidų, galinčių atsirasti keičiant informacines sistemas ir papildomai gaištant laiką siekiant pritaikyti vadovus ir atlikti kitas administracines procedūras – dėl to vėluotų programos įgyvendinimas.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) valstybės narės turėtų savo veiklos programoje įtraukti skirsnį apie duomenų rinkimą pagal daugiametę Sąjungos programą. Norėdamos atitikti specialius duomenų rinkimo veiklos poreikius, valstybės narės turėtų parengti išsamią metinę darbotvarkę, kuri galėtų būti kasmet pritaikoma, atsižvelgiant į Komisijos gaires, ir kurią patvirtintų Komisija;

(30) valstybės narės turėtų savo veiklos programoje įtraukti skirsnį apie duomenų rinkimą pagal daugiametę Sąjungos programą. Norėdamos atitikti specialius duomenų rinkimo ir valdymo veiklos poreikius, valstybės narės turėtų parengti išsamų metinį darbo planą, kuris turėtų būti kasmet pritaikomas, atsižvelgiant į Komisijos gaires ir kurį ji turėtų patvirtinti;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) siekiant padidinti konkurencingumą ir žvejybos veiklos ekonominius rezultatus, labai svarbu skatinti inovacijas ir verslumą. Taigi, EJRŽF turėtų remti inovatyvią veiklą ir verslo plėtrą;

(31) siekiant padidinti konkurencingumą ir žvejybos veiklos ekonominius rezultatus, labai svarbu skatinti inovacijas ir verslumą. Taigi, EJRŽF turėtų remti inovatyvią veiklą ir ekologiškai tvarią įmonių plėtrą laikantis atsargumo principo ir ekosistema grįsto požiūrio;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a) dėl pastarųjų metų ekonomikos neramumų, kilusių dėl finansų krizės, daug jaunų žmonių patiria sunkumų siekdami gauti finansavimą, reikalingą norint patekti į žuvininkystės sektorių. Todėl teikiant EJRŽF paramą dėmesys turėtų būti koncentruojamas, be kita ko, į tai, kaip padėti jaunimui patekti į žvejybos sektorių, pavyzdžiui, prisidedant prie pirmojo verslo steigimo;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip pat svarbios, norint padidinti konkurencingumą ir žvejybos bei jūros veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą, mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimą, skatinant žinių platinimą, ir konsultacines paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą;

(32) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip pat svarbios, norint padidinti konkurencingumą ir žvejybos bei jūros veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF turėtų remti profesinį mokymą (kuris ne tik apimtų techninius klausimus, bet ir dėmesį sutelktų į žinias apie tausios žuvininkystės valdymą ir tinkamą žuvų apdorojimą siekiant didesnio pelningumo), skatinti geresnių sveikatos, saugos ir higienos standartų taikymą darbe, mokymąsi visą gyvenimą, mokslininkų ir žvejų bendradarbiavimą, skatinant žinių platinimą ir konsultacines paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą. Be to, svarbu, kad EJRŽF skatintų kartų atsinaujinimą ir jaunimą rinktis šią profesiją sukurdamas specialius mechanizmus, kuriais būtų siekiama paskatinti jaunimą įsitraukti į sektoriaus veiklą būtent keliant žvejo profesijos prestižą užtikrinant geresnius sveikatos, saugos ir gerovės standartus laivuose, lavinimą ir profesinį mokymą bei didesnes pajamas;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a) EJRŽF turėtų remti mažos apimties žuvininkystę, kad būtų sprendžiamos konkrečios šio segmento problemos, ir remti tvarų atitinkamos žuvininkystės valdymą vietos lygmeniu ir pakrančių bendruomenių plėtrą;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b) kadangi norėdamos gauti Bendrijos paramą mažos įmonės susiduria su sunkumais, EJRŽF turėtų skatinti kolektyvinių projektų vykdymą ir remti techninę pagalbą už šiuos projektus atsakingiems subjektams;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32c) EJRŽF turėtų remti tvarų, vietos lygmens žuvininkystės valdymą ir pakrančių bendruomenių plėtrą;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

32 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32d) EJRŽF turėtų skatinti įtraukti mažos apimties priekrantės žvejybos ir žvejybos vidaus vandenyse sektoriuose veikiančius mažos apimties žvejybos vykdytojus rengiant bendrus projektus ir turėtų suteikti techninę pagalbą šių projektų vykdytojams;

Pagrindimas

Reikia ypač remti bendrus projektus, kuriuos vykdo mažos apimties priekrantės žvejybos bei žvejybos vidaus vandenyse vykdytojai.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) reikėtų pripažinti svarbų vaidmenį, kurį turi savarankiškai dirbančių žvejų sutuoktiniai nedidelio masto pakrantės žvejyboje; EJRŽF turėtų remti mokymą ir tinklų kūrimą, prisidedantį prie profesinio tobulėjimo ir suteikiantį jiems priemones geriau atlikti tradiciškai atliekamas pagalbines užduotis;

(33) reikėtų pripažinti svarbų vaidmenį, kurį turi savarankiškai dirbančių žvejų sutuoktiniai nedidelio masto pakrantės žvejyboje; EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą ir tinklų kūrimą, prisidedantį prie profesinio tobulėjimo ir suteikiantį jiems priemones geriau atlikti tradiciškai atliekamas pagalbines užduotis arba kitas užduotis, kylančias dėl žuvininkystės veiklos įvairinimo;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) EJRŽF turėtų remti socialinį dialogą Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu įtraukiant socialinius partnerius ir stiprinant jų organizacinius gebėjimus;

Pagrindimas

EJRŽF turėtų remti struktūrinį socialinį dialogą žvejybos ir akvakultūros sektoriuose.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b) papildoma žvejybos ir akvakultūros veikla, kurią kaip tokią nustatė valstybės narės, pvz., kurią gali vykdyti tinklų gamintojai, masalo tiekėjai, pakuotojai ir kiti tiesiogiai su žvejais bendradarbiaujantys asmenys, turėtų atitikti reikalavimus paramai iš EJRŽF gauti, kad jie galėtų plėtoti savo specifinę veiklą ir prisidėti prie šio sektoriaus veikimo gerinimo;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34) atsižvelgiant į tai, kad smulkūs pakrantės žvejai mažai dalyvauja socialiniame dialoge, EJRŽF turėtų remti organizacijas, kurios skatina šį dialogą tam tinkamose rinkose;

(34) atsižvelgdamas į socialinę ir teritorinę priekrantės žvejų svarbą, EJRŽF turėtų remti organizacijas, kurios skatina socialinį priekrantės žvejybos sektoriaus dialogą atitinkamuose forumuose;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a) parama turėtų būti teikiama siekiant parengti ir įgyvendinti daugiamečius planus (Reglamento dėl BŽP 9-11 straipsniai);

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) atsižvelgiant į potencialą, kurį gali turėti diversifikacija smulkiems pakrančių žvejams, ir jų svarbų vaidmenį pakrančių bendruomenėse, EJRŽF turėtų prisidėti prie diversifikacijos, remiant verslo pradėjimą, investicijas šių žvejų laivų modifikavimui, be to, remiant atitinkamą mokymą, suteikiantį profesinių įgūdžių susijusioje srityje (kuri nėra žvejybos veikla);

(35) be to, kad remia atitinkamą mokymą, suteikiantį atitinkamų profesinių įgūdžių, EJRŽF turėtų prisidėti prie darbo vietų kūrimo remdamas naujų įmonių kūrimą žuvininkystės sektoriuje ir plėtodamas papildomą, su žvejybos veikla susijusią veiklą;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a) siekiant užtikrinti kartų atsinaujinimą žuvininkystės sektoriuje svarbu, kad EJRŽF skatintų jaunimą imtis žvejybos, ypač iniciatyvomis, skirtomis pirmą kartą laivą įsigyjantiems jauniems žvejams skatinti;

Pagrindimas

Nauja konstatuojamoji dalis, kuria siekiama papildyti pranešėjo 93 pakeitimą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35b) reikėtų atsižvelgti į tai, kad Tarptautinė darbo organizacija (TDO) mano, kad žvejyba yra rizikingas užsiėmimas lyginant su kitomis profesijomis, ir kad ši organizacija pasirašė ir priėmė daug konvencijų ir rekomendacijų siekdama skatinti deramas darbo sąlygas žvejams. Tokiose konvencijose ir rekomendacijose išdėstyti principai turėtų būti naudojami kaip pagrindiniai geresnio EJRŽF išteklių naudojimo principai;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) siekiant patenkinti sveikatos ir apsaugos poreikius laivuose, EJRŽF turėtų remti investicijas, skirtas saugumui ir higienai laive;

(36) siekdamas spręsti sveikatos ir saugos poreikių laivuose klausimą, EJRŽF turėtų remti investicijas, apimančias saugumą ir higieną laivuose, taip pat gyvenimo sąlygų laivuose gerinimą;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) atsižvelgiant į tai, kad pagal [BŽP reglamento] 27 straipsnį nustatomos perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemos, ir siekiant paremti valstybes nares, kurios įgyvendina šias naujas sistemas, EJRŽF turėtų sudaryti galimybę teikti paramą, ugdant gebėjimus ir keičiantis gerąja patirtimi;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas prieštarauja perleidžiamųjų žvejybos koncesijų įdiegimui. Dėl šios priemonės žvejybos teisės taptų prekėmis ir kiltų pavojus mažos apimties ir priekrantės žvejybai.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a) pripažindamas jūrų paveldo svarbą, EJRŽF turėti remti investicijas, skirtas jūrų paveldui ir atitinkamiems tradiciniams amatams apsaugoti ir išsaugoti;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų įdiegimas turėtų padaryti sektorių konkurencingesnį. Taigi, gali atsirasti poreikis naujoms profesinėms galimybėms, kurios nėra žvejybos veikla. Todėl EJRŽF turėtų remti diversifikaciją ir darbo vietų žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač remiant verslo pradėjimą ir laivų priskyrimą jūrų veiklai, kuri nėra žvejybos veikla, išskyrus smulkių pakrančių žvejybos laivų žvejybos veiklą. Pastaroji veikla atrodo tinkama, nes smulkiems pakrančių žvejybos laivams nėra taikomos perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemos;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas prieštarauja perleidžiamųjų žvejybos koncesijų įdiegimui. Dėl šios priemonės žvejybos teisės taptų prekėmis ir kiltų pavojus mažos apimties ir priekrantės žvejybai.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a) siekiant strategijoje „Europa 2020“ nurodyto tikslo – kurti darbo vietas, EJRŽF taip pat turi suteikti išteklius, reikalingus, kad būtų galima lengviau priimti darbo vietų kūrimo ir užimtumo lygio didinimo visame žuvininkystės sektoriuje priemones, pradedant nuo žvejybos, akvakultūros ir baigiant perdirbimu ir rinkodara;

Pagrindimas

EJRŽF yra žuvininkystės fondas, kurio pagrindinio tikslo nereikėtų pamiršti. Todėl, taikant strategiją „Europa 2020“, fondo lėšomis turėtų būti naudojamasi ne tik darbo vietoms kurti kituose sektoriuose, bet ir, visų pirma, pačiame žvejybos sektoriuje.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38b) siekiant sukurti tvarią žuvininkystės sektoriaus ateitį, svarbu, kad EJRŽF skatintų darbo vietų žvejybos bendruomenėse kūrimą, ypač remdamas naujų įmonių steigimą ir padėdamas jaunimui rinktis profesijas žuvininkystės sektoriuje;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39) bendros žuvininkystės politikos tikslas yra užtikrinti tvarią žuvų išteklių eksploataciją. Perteklinis pajėgumas buvo nurodomas kaip pagrindinė priežastis, dėl kurios pereikvojami žuvų ištekliai. Todėl labai svarbu pritaikyti Sąjungos žvejybos laivyną prie esamų išteklių. Perteklinio pajėgumo mažinimas naudojant viešosios pagalbos priemones, tokias kaip laikino ar nuolatinio žvejybos sustabdymo ir laivų pašalinimo iš apyvartos schemos, buvo neveiksmingas. Todėl EJRŽF rems perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų, kuriomis siekiama sumažinti perteklinį pajėgumą ir padidinti susijusių ūkio subjektų ekonominę veiklą ir pelningumą, kūrimą ir valdymą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad teiginys dėl perteklinio ES laivyno pajėgumo yra diskutuotinas. Šiuo metu Komisija dar nėra apibrėžusi perteklinių pajėgumų, todėl juos nustatyti sunku. Net jeigu tam tikrose regionuose žvejybos pajėgumai gali būti per dideli, atsižvelgiant į turimus išteklius, ši padėtis būdinga tam tikrai konkrečiai vietai; jokiu būdu negali būti teigiama, kad taip yra visose ES žvejybos zonose, ar toks argumentas pateikiamas kaip svarbiausia prielaida.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) kadangi perteklinis pajėgumas yra viena iš svarbiausių žuvų išteklių pereikvojimo priežasčių, būtina imtis priemonių, siekiant pritaikyti Sąjungos žvejybos laivyną, atsižvelgiant į esamus išteklius; šiame kontekste EJRŽF turėtų remti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų, BŽP pristatytų kaip valdymo priemonės, skirtos mažinti perteklinį pajėgumą, kūrimą, modifikavimą ir valdymą;

Išbraukta.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a) siekdamas modernizuoti ir atnaujinti senstantį Sąjungos laivyną, EJRŽF turėtų prisidėti prie investicijų į naujus žvejybos laivus tam, kad susidėvėję laivai, kurie pašalinami iš apyvartos arba paskiriami kitai veiklai (ne žvejybai), būtų pakeisti. Tokios investicijos turėtų užtikrinti aukštesnius saugumo laive, energijos vartojimo efektyvumo ir žvejybos įrankių selektyvumo standartus ir dėl jų neturėtų padidėti žvejybos pajėgumai;

Pagrindimas

ES laivynas sensta (pusė laivų senesni negu 25 metų). Dėl to kyla didelių problemų, susijusių su saugumu laivuose ir jūrų aplinkos apsauga. Todėl EJRŽF turėtų remti laivyno atnaujinimą taikant tam tikras griežtas sąlygas ir finansuojant susidėvėjusių laivų pakeitimą moderniais laivais. Dėl šių investicijų jokių būdu neturi padidėti žvejybos pajėgumai.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

40 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40b) EJRŽF lėšos, teikiamos valstybėms narėms, kurios nevykdo savo prievolės rinkti ir perduoti duomenis arba kurios nepraneša apie faktinį savo žvejybos laivyno pajėgumą, turėtų būti įšaldomos arba sumažinamos;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

40 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40c) siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi [Reglamento (ES) Nr. .../... dėl BŽP] II priede nustatytų žvejybos pajėgumų ribų, Komisijai, persvarsčius šį reglamentą po 3 metų nuo jo įsigaliojimo, turėtų būti leista sustabdyti visus pagal valstybės narės, viršijančios savo pajėgumų ribą, veiklos programą numatytus mokėjimus ir įsipareigojimus arba jų dalį;

Pagrindimas

Būtina, kad valstybės narės laikytųsi savo laivynų pajėgumų ribų, nurodytų pagrindiniame reglamente. Todėl pagal EJRŽF numatyti mokėjimai ir įsipareigojimai turėtų būti sustabdyti tai valstybei narei, kuri viršija savo pajėgumų ribą.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

40 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40d) EJRŽF lėšos, teikiamos valstybėms narėms, kurios nevykdo savo prievolės rinkti ir perduoti duomenis arba kurios nepraneša apie faktinį savo žvejybos laivyną ir pajėgumą, turėtų būti įšaldomos arba sumažinamos;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

40 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40e) siekiant apsaugoti žvejų pajamas EJRŽF lėšomis turėtų būti prisidedama prie savitarpio pagalbos fondų, dengiančių nuostolius dėl gaivalinių nelaimių, nepalankių oro sąlygų, ekologinių avarijų ar su sveikata susijusių incidentų arba staigių degalų kainų šuolių;

Pagrindimas

EJRŽF turėtų prisidėti kompensuojant nuostolius, kuriuos žvejai patiria dėl išorinių ypatingų įvykių. Pranešėjas siūlo, kad ši parama būtų teikiama kaip įnašas į žvejų įsteigtą savitarpio pagalbos fondą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti aplinkosauginius klausimus ir remti išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo priemones;

(41) labai svarbu į EJRŽF įtraukti aplinkosauginius klausimus ir remti išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal BŽP, tuo pat metu turint omenyje, kad Sąjungos vandenyse egzistuoja skirtingos sąlygos. Dėl to yra svarbu plėtoti regionalizuotą požiūrį į išsaugojimo priemones taikant daugiametį žuvininkystės valdymo metodą, kuriuo remiantis visų pirma būtų parengti daugiamečiai planai, kuriuose atsižvelgiama į skirtingų rūšių biologines savybes ir kiekvienos žvejybos rūšies ypatybes;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(41a) nepaprastai svarbu švelninti neigiamus klimato kaitos padarinius priekrančių ir jūrų ekosistemose. EJRŽF turėtų remti investicijas, kuriomis siekiama mažinti žuvininkystės sektoriuje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat projektus, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti jūrų žolių sąžalynus ir priekrančių šlapynes – svarbius anglies dioksido absorbentus;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) tuo pačiu metu EJRŽF turėtų remti žvejybos poveikį jūrų aplinkai, visų pirma skatinant ekologiškas naujoves, selektyvesnius žvejybos įrankius ir įrangą, taip pat priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę įvairovę bei ekosistemas ir jų atliekamas funkcijas, atsižvelgiant į ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m.;

(42) tuo pačiu metu EJRŽF turėtų remti neigiamo žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimą, išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, skatinti selektyvesnius žvejybos įrankius ir įrangą ir remti taupiau kurą deginančių laivų kūrimą. EJRŽF ypač turėtų skatinti ekologiškas naujoves korpuso, variklių ir įrankių srityje, taip pat priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ir atkurti jūrų biologinę įvairovę bei ekosistemas ir jų atliekamas funkcijas, atsižvelgiant į ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. ir strategijos „Europa 2020“ pagrindinius tikslus klimato kaitos srityje;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(42a) siekiant prisidėti prie teigiamo vandens išteklių vystymosi ir išlaikyti žvejybą ne žvejybos draudimo metu, turėtų būti galima EJRŽF lėšomis remti biologinės apsaugos sezonus, kai šie sezonai apima tam tikrus kritinius rūšies gyvavimo ciklo etapus ir yra būtini siekiant tausiai naudoti žuvininkystės išteklius;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(42b) siekiant sumažinti žvejybos poveikį jūrų ekosistemoms, EJRŽF turėtų remti darnaus žuvų išteklių atkūrimo rajonų tinklo sukūrimą, valdymą, stebėseną ir kontrolę;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43) pagal BŽP nustatytą išmetimų planą, EJRŽF turėtų remti investicijas į žvejybos laivus, kuriomis siekiama geriau panaudoti nepageidaujamus žuvų kiekius, ir padidinti mažai panaudojamas sugautų žuvų dalis. Atsižvelgiant į išteklių skurdumą, siekiant padidinti sugaunamų žuvų vertę, EJRŽF taip pat turėtų paremti investicijas į žvejybos laivus, kuriomis siekiama padidinti sugaunamų žuvų komercinę vertę;

(43) pagal BŽP palaipsniui nustatytus išmetimų į jūrą draudimą ir prievolę visą laimikį iškrauti, EJRŽF turėtų remti investicijas į žvejybos laivus, kuriomis siekiama geriau panaudoti nepageidaujamus sugautų žuvų kiekius ir nepakankamai panaudojamas sugautų žuvų dalis. Atsižvelgiant į išteklių skurdumą, siekiant padidinti sugaunamų žuvų vertę, EJRŽF taip pat turėtų paremti investicijas į žvejybos laivus, kuriomis siekiama padidinti sugaunamų žuvų komercinę vertę;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(43a) pripažįstant, kad investicijos į žvejybos veiklą yra rizikingos, EJRŽF turėtų prisidėti prie verslo saugumo, remiant galimybes pasinaudoti draudimu nuo produkcijos svyravimų, taip apsaugant gamintojų pajamas, kai visų pirma dėl gaivalinių nelaimių, neigiamo klimato poveikio, staigių vandens kokybės pokyčių, ligų ar apsikrėtimo kenkėjais, taip pat dėl gamybos priemonių sunaikinimo prarandama labai daug produkcijos;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, EJRŽF turėtų remti atitinkamas investicijas, visų pirma tokias, kuriomis siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, aplinkos apsaugą, galutinio produkto kokybę, taip pat saugos ir darbo sąlygas;

(44) atsižvelgiant į žvejybos uostų, aukcionų, švartavimosi vietų ir priedangų svarbą, EJRŽF turėtų remti atitinkamas investicijas, visų pirma tokias, kuriomis siekiama padidinti energijos vartojimo efektyvumą, aplinkos apsaugą, iškrauto produkto kokybę, taip pat saugos ir darbo sąlygas;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(44a) siekdamos skatinti mažos apimties priekrantės žvejybą, valstybės narės turėtų prie savo veiklos programų pridėti minėtos žvejybos vystymo ir jos konkurencingumo ir tvarumo užtikrinimo veiksmų planus;

Pagrindimas

Mažos apimties priekrantės žvejyba yra labai svarbi užtikrinant pakrančių regionų gyvybingumą. Todėl EJRŽF turėtų remti šios žvejybos vystymą ir užtikrinti, kad ji būtų konkurencinga ir tvari. Pranešėjas siūlo, kad kiekviena valstybė narė prie savo veiklos programos pridėtų veiksmų planą, kuriame būtų pateiktos šio tikslo įgyvendinimo priemonės.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

44 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(44b) EJRŽF turėtų remti žuvų išteklių atkūrimo rajonų, kuriuose būtų draudžiama be kokia žvejybos veikla ir kurie apimtų žuvų dauginimuisi svarbius rajonus, pirmiausia veisimosi, neršto ir maitinimosi vietas, darnaus tinklo sukūrimą;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

44 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(44c) tam tikras EJRŽF nuostatas reikia pritaikyti siekiant patenkinti atokiausių regionų poreikius kartu siekiant pagrindinio tikslo – tvarios ir atsakingos žvejybos ir akvakultūros. Vykdant EJRŽF veiklą visų pirma reikėtų atsižvelgti į kai kurių iš šių regionų atsilikimą išteklių vertinimo, infrastruktūros, pramonės organizavimo, taip pat veiklos ir gamybos priežiūros srityse. Todėl EJRŽF turėtų būti naudojamasi siekiant modernizuoti sektorių, ypač jo infrastruktūrą, taip pat atnaujinti ir modernizuoti gamybos išteklius tinkamai atsižvelgiant į kiekvieno atokiausių regionų jūros baseino konkrečias aplinkybes ir išteklių prieinamumą;

Pagrindimas

Vykdant EJRŽF veiklą reikėtų atsižvelgti į konkrečius atokiausių regionų ypatumus.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45) Sąjungos mastu labai svarbu, kad būtų pasiekta tvari pusiausvyra tarp gėlo vandens išteklių ir jų naudojimo; todėl, atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir užtikrinant, kad šie sektoriai išlaikytų ekonominį gyvybingumą, nuostatos turi deramai remti žvejybą vidaus vandenyse;

(45) upių baseinai, žiotys ir priekrančių lagūnos yra išskirtinės veisimosi buveinės ir yra vietos, kuriose palankios sąlygos vystytis daugelio rūšių žuvų jaunikliams, taigi Sąjungos mastu labai svarbu, kad būtų pasiekta tvari pusiausvyra tarp gėlo vandens išteklių ir jų naudojimo, tinkamai atsižvelgiant į poveikį aplinkai ir užtikrinant, kad šie sektoriai išlaikytų ekonominį gyvybingumą, nuostatos turi deramai remti žvejybą vidaus vandenyse;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) pagal Komisijos parengtą Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją, BŽP tikslus ir strategiją „Europa 2020“, EJRŽF turėtų remti tvarią akvakultūros pramonės aplinkosauginę, ekonominę ir socialinę plėtrą;

(46) pagal Komisijos parengtą Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją, BŽP tikslus ir strategiją „Europa 2020“, EJRŽF turėtų remti tvarią akvakultūros pramonės aplinkosauginę, ekonominę ir socialinę plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant ekologiškų naujovių skatinimui, priklausomybės nuo žuvų miltų ir taukų mažinimui, ūkiuose auginamų organizmų gerovės didinimui ir ekologinės ir uždaros sistemos akvakultūros skatinimui;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a) atsižvelgiant į galimą ūkiuose auginamų ir iš jų pabėgusių laukinių gyvūnų poveikį laukinei jūrų populiacijai, EJRŽF neturėtų skatinti ūkininkavimo auginant svetimų rūšių gyvūnus ar genetiškai modifikuotus organizmus;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47) akvakultūra prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių ir kaimo regionuose. Todėl yra svarbu, kad EJRŽF būtų pasiekiamas akvakultūros įmonėms, ypač MVĮ, ir prisidėtų prie naujų akvakultūros ūkininkų įtraukimo į verslą. Siekiant padidinti konkurencingumą ir ekonominius akvakultūros rezultatus, svarbu skatinti naujoves ir verslumą. Todėl EJRŽF turėtų remti naujovišką veiklą ir verslo plėtrą, ypač ne maistui skirtą ir lengvatinio apmokestinimo akvakultūrą;

(47) akvakultūra prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių ir kaimo regionuose. Todėl yra svarbu, kad EJRŽF būtų pasiekiamas akvakultūros įmonėms, neatsižvelgiant į jų dydį, ir prisidėtų prie naujų akvakultūros ūkininkų įtraukimo į verslą. Siekiant padidinti konkurencingumą ir ekonominius akvakultūros rezultatus, svarbu skatinti naujoves ir verslumą. Todėl EJRŽF apskritai turėtų remti akvakultūros įmonių naujovišką veiklą ir verslo plėtrą, įskaitant ne maistui skirtą ir akvakultūrą atviroje jūroje;

Pagrindimas

Apskrita, EJRŽF turėtų remti akvakultūros įmones, neatsižvelgiant į jų dydį. Todėl didelės įmonės, susidomėjusios investicijomis į struktūrinius, žinias ir naujoves skatinančius projektus, taip pat turėtų gauti pagalbą. Atsižvelgiant į poreikį tiekti žmonių vartojimui skirtą žuvį, ne maistui skirta akvakultūra neturėtų būti plėtros prioritetas. Daugelyje ES priekrančių teritorijų negalima užsiimti akvakultūra atviroje jūroje.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48) naujos pajamų, gaunamų iš akvakultūros veiklos, formos, jau įrodė pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui meškeriojimo turizmą, šviečiamąją ir aplinkosauginę veiklą;

(48) naujos pajamų, gaunamų iš akvakultūros veiklos, formos, jau įrodė pakeliančios verslo plėtros vertę. Todėl EJRŽF turėtų paremti šią papildomą (ne akvakultūros) veiklą, pavyzdžiui meškeriojimo turizmą, akvakultūros turizmą, kuriuo skatinamas akvakultūros sektorius ir jo produktai, šviečiamąją ir aplinkosauginę veiklą;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49) kitas svarbus būdas padidinti akvakultūros įmonių pajamas didinant produktų vertę yra savos produkcijos gamyba ir pardavimas, taip pat pateikimas naujų produktų rūšių su geromis perspektyvomis rinkoje, taip diversifikuojant produkciją;

(49) kitas svarbus būdas padidinti akvakultūros įmonių pajamas yra didinti produktų vertę apdorojant ir parduodant savą produkciją, taip pat teikti naujas, su turimomis rūšimis biologiškai suderinamas rūšis, turinčias gerų perspektyvų rinkoje, taip įvairinant produkciją;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50) atsižvelgiant į būtinybę nustatyti tinkamiausias akvakultūros plėtrai sritis ir turint omenyje vandens ir erdvės prieinamumą, EJRŽF turėtų remti nacionalines valdžios institucijas, šioms priimant strateginius sprendimus nacionaliniu lygmeniu;

(50) atsižvelgiant į būtinybę nustatyti tinkamiausias geografines akvakultūros plėtrai sritis ir turint omenyje vandens ir erdvės prieinamumą, taip pat atsargumo principo nustatymo svarbą siekiant užtikrinti išteklių tvarumą, EJRŽF turėtų remti nacionalines valdžios institucijas, šioms priimant strateginius sprendimus nacionaliniu lygmeniu, ir regionines valdžios institucijas, plėtojant regioninius skirtumus;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(51) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip pat svarbios norint padidinti konkurencingumą ir akvakultūros veiklos ekonominius rezultatus. Taigi, EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą bei tinklų kūrimą ir konsultacines paslaugas, kurios padėtų tobulinti visą ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą;

(51) investicijos į žmogiškąjį kapitalą taip pat svarbios norint padidinti konkurencingumą ir akvakultūros veiklos ekonominius rezultatus. Taigi EJRŽF turėtų remti mokymąsi visą gyvenimą ir tinklų kūrimą siekiant skatinti žinių ir gerosios praktikos sklaidą ir jų mainus pasinaudojant visomis kompetentingomis konsultacinėmis tarnybomis (turimos medžiagos požiūriu), įskaitant profesines asociacijas, kad jos galėtų padėti gerinti visą ūkio subjektų veiklą ir konkurencingumą;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(51a) atsižvelgiant į būtinybę nustatyti geografinius rajonus, prieigos prie vandens ir sausumos požiūriu turinčius didesnį potencialą akvakultūrai vystyti, EJRŽF turėtų remti strateginius nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų sprendimus, ypač susijusius su vietovių, kurios gali būti laikomos tinkamiausiomis akvakultūrai vystyti, nustatymu ir kartografavimu, atsižvelgiant, jei reikia, į jūrų erdvės planavimo procesą;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(52) siekiant skatinti aplinką tausojančią akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai tausojama aplinka, akvakultūros įmonės pereina prie ekologiško valdymo, naudojamos audito schemos, taip pat pereinama prie ekologinės akvakultūros. Tuo pat metu EJRŽF taip pat turėtų remti akvakultūrą, teikiančią specialias aplinkosaugos paslaugas;

(52) siekiant skatinti aplinkos, socialiniu ir ekonominiu požiūriais tausią akvakultūrą, EJRŽF turėtų remti akvakultūros veiklą, kurią vykdant labai tausojama aplinka, akvakultūros įmonių perėjimą prie tvaraus valdymo, audito schemų naudojimą, taip pat perėjimą prie ekologinės akvakultūros. Tuo pat metu EJRŽF taip pat turėtų remti akvakultūros veiklą, kurią vykdant teikiamos specialios aplinkosaugos ir visuomeninės paslaugos;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53) atsižvelgiant į vartotojų apsaugos svarbą, EJRŽF turėtų užtikrinti deramą paramą ūkininkams, siekiant užkirsti kelią ar sušvelninti grėsmę visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kurią gali kelti akvakultūros kultivavimas;

(53) atsižvelgiant į vartotojų apsaugos svarbą, EJRŽF turėtų užtikrinti deramą paramą ūkininkams siekiant užkirsti kelią grėsmei visuomenės ir gyvūnų sveikatai ar šią grėsmę, kurią gali kelti akvakultūros kultivavimas, sušvelninti, pirmiausia pasinaudojant programomis, skirtomis mažinti su akvakultūra susijusios veiklos priklausomybę nuo veterinarinių produktų;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(53a) EJRŽF turėtų remti žuvų išteklių atkūrimo rajonų, kurie apima žuvų dauginimuisi svarbius rajonus, pirmiausia veisimosi, neršto ir maitinimosi vietas, ir kuriuose draudžiama be kokia žvejybos veikla, darnaus tinklo sukūrimą;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54) pripažįstant, kad investicijos į akvakultūros veiklą yra rizikingos, EJRŽF turėtų prisidėti prie verslo saugumo, remiant galimybes pasinaudoti išteklių draudimu ir taip apsaugant gamintojų pajamas, kai dėl gaivalinių nelaimių, neigiamo klimato poveikio, staigių vandens kokybės pokyčių, ligų ar apsikrėtimų kenkėjais, taip pat dėl gamybos įrangos sunaikinimo prarandama labai daug produkcijos;

(54) pripažįstant, kad investicijos į akvakultūros veiklą yra rizikingos, EJRŽF turėtų prisidėti prie verslo saugumo remiant galimybes pasinaudoti išteklių draudimu arba savitarpio fondų plėtojimą ir taip apsaugant gamintojų pajamas, kai dėl gaivalinių nelaimių, neigiamo klimato poveikio, staigių vandens kokybės pokyčių, ligų ar apsikrėtimų kenkėjais, taip pat dėl gamybos įrangos sunaikinimo prarandama labai daug produkcijos;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55) atsižvelgiant į tai, kad vietos plėtros vykdymas per bendruomenės iniciatyvas skatinant žuvininkystės ir kaimo vietovių plėtrą per daugelį metų pasirodė naudingas ir visiškai patenkina įvairialypio sektoriaus savaiminės plėtros poreikius, paramą reikėtų toliau teikti ir sustiprinti;

(55) atsižvelgiant į tai, kad vietos plėtros vykdymas per bendruomenės iniciatyvas skatinant žvejybos ir kaimo bendruomenių plėtrą per daugelį metų pasirodė naudingas ir visiškai patenkina įvairialypio sektoriaus savaiminės plėtros poreikius, paramą reikėtų toliau teikti ir sustiprinti;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56) žuvininkystės zonose bendruomenės inicijuojama plėtra turėtų skatinti naujoviškus požiūrius, siekiant sukurti augimą ir darbo vietas, ypač pakeliant žuvininkystės produktų vertę ir diversifikuojant vietos ekonomiką, orientuojantis į naujas ekonomines veiklas, įskaitant veiklas, susijusias su jūrų sektoriaus augimu ir platesniais jūrų reikalų sektoriais;

(56) žuvininkystės zonose bendruomenės inicijuojama plėtra turėtų skatinti naujoviškus požiūrius, siekiant sukurti augimą ir darbo vietas, ypač pakeliant žuvininkystės produktų vertę ir diversifikuojant vietos ekonomiką, taip pat orientuojantis į naujas ekonomines veiklas, įskaitant veiklas, susijusias su jūrų sektoriaus augimu ir platesniais jūrų reikalų sektoriais;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57) žuvininkystės zonų tvari plėtra turi prisidėti siekiant „ES 2020” tikslų skatinti socialinę įtrauktį ir mažinti skurdą, sudaryti sąlygas inovacijoms vietos lygmeniu, taip pat siekiant teritorinės sanglaudos, pagrindinio Lisabonos sutarties prioriteto;

(57) žuvininkystės zonų tvari plėtra turi prisidėti siekiant „ES 2020” tikslų skatinti socialinę įtrauktį ir mažinti skurdą, didinti užimtumo lygį, sudaryti sąlygas inovacijoms, įskaitant socialines inovacijas, vietos lygmeniu, taip pat siekiant teritorinės sanglaudos, pagrindinio Lisabonos sutarties prioriteto;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58) bendruomenės inicijuojamą plėtrą reikėtų įgyvendinti laikantis požiūrio „iš apačios į viršų“, sudarant viešojo, privataus ir pilietinės visuomenės sektorių vietos partnerystes, kuriose būtų teisingai atstovaujama vietos bendruomenei; šie vietos atstovai gali geriausiai parengti ir įgyvendinti integruotas daugiasektorinės vietos plėtros strategijas, kurios atitiktų vietos žuvininkystės zonų poreikius; tai svarbu, siekiant užtikrinti, kad vietos veiksmų grupės būtų atstovaujamos, bet nei viena interesų grupė neturėtų daugiau nei 49 proc. balsavimo teisių sprendimo priėmimo institucijose;

(58) bendruomenės inicijuojamą plėtrą reikėtų įgyvendinti laikantis požiūrio „iš apačios į viršų“, sudarant viešojo, privataus ir pilietinės visuomenės sektorių vietos partnerystes, kuriose būtų teisingai atstovaujama vietos bendruomenei; šie vietos atstovai gali geriausiai parengti ir įgyvendinti integruotas daugiasektorinės vietos plėtros strategijas, kurios atitiktų vietos žuvininkystės zonų poreikius. Tai svarbu, siekiant užtikrinti, kad vietos veiksmų grupės būtų atstovaujamos ir kad šių grupių veiksmais būtų reaguojama į žvejybos ir akvakultūros sektorių problemas, ir kad žvejai ir (arba) žuvininkystės ūkio veikla besiverčiantys asmenys sudarytų ekonominės veiklos vykdytojų, atstovaujamų sprendimo priėmimo institucijose, daugumą;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(60) parama žuvininkystės zonoms, skiriama per EJRŽF, turėtų būti koordinuojama kartu su kitų Sąjungos fondų suteikiame parama vietos plėtrai ir turėtų apimti visus aspektus, susijusius su vietos veiklos grupių rengiamomis ir įgyvendinamomis plėtros strategijomis ir veikla, taip pat išlaidomis, susijusiomis su pritaikymu atitinkamai vietovei ir vadovavimu vietos partnerystei;

(60) parama žuvininkystės zonoms, skiriama per EJRŽF, turėtų būti koordinuojama kartu su kitų Sąjungos fondų suteikiame parama vietos plėtrai ir turėtų apimti visus aspektus, susijusius su vietos veiklos grupių rengiamomis ir įgyvendinamomis plėtros strategijomis ir veikla, taip pat išlaidomis, susijusiomis su pritaikymu atitinkamai vietovei ir vadovavimu vietos partnerystei. Ši parama turėtų apimti galimybę gauti techninę pagalbą, visų pirma su finansine inžinerija susijusią pagalbą rengiant vietos plėtros projektus, ypač susijusius mažos apimties priekrantės žvejyba ir žvejyba vidaus vandenyse;

Pagrindimas

Turėtų būti galimybė pasinaudoti technine pagalba rengiant vietos plėtros projektus, kuriuos vykdo mažos apimties priekrantės žvejyba ir žvejyba vidaus vandenyse užsiimantys asmenys.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir akvakultūros gyvybingumą labai konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti taisykles dėl paramos teikimo, įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo]1, taip pat dėl prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau padidinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo grandinėje, skatinimą. Siekiant laikytis naujosios išmetimų draudimo politikos, EJRŽF taip pat turėtų remti nepageidaujamų sugautų žuvų tvarkymą;

(61) siekiant užtikrinti žuvininkystės ir akvakultūros gyvybingumą labai konkurencingoje rinkoje, svarbu nustatyti taisykles dėl paramos teikimo, įgyvendinant [Reglamentą (ES) Nr. ... dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo]1, taip pat dėl prekybos ir tvarkymo veiklos, kurią vykdo ūkio subjektai, siekdami kaip galima labiau padidinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vertę. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į veiklos, kuri apima gamybą, tvarkymą ir prekybos veiklą tiekimo grandinėje, skatinimą.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(62) reikėtų teikti pirmenybę gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, teikiant joms paramą. Kompensacija už paramą sandėliavimui ir pagalba gamybos ir prekybos planams turėtų palaipsniui būti mažinama, nes šios paramos reikšmė sumažėjo, atsižvelgiant į besikeičiančią Sąjungos rinkos struktūrą šios rūšies produktams ir augančią stiprių gamintojų organizacijų svarbą;

(62) reikėtų teikti pirmenybę gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, teikiant joms paramą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(63) pripažįstant augančią konkurenciją, su kuria susiduria smulkūs pakrančių žvejai, EJRŽF turėtų paremti smulkių pakrančių žvejų verslumo iniciatyvas, keliančias pagaunamų žuvų vertę, visų pirma jų pagaunamų žuvų tvarkymą ar tiesioginę rinkodarą;

(63) pripažįstant augančią konkurenciją, su kuria susiduria smulkūs pakrančių žvejai, ir tam tikrų pakrančių bendruomenių priklausomybę nuo žvejybos, EJRŽF turėtų paremti smulkių pakrančių žvejų verslumo iniciatyvas, keliančias pagaunamų žuvų vertę, visų pirma jų pagaunamų žuvų tvarkymą ar tiesioginę rinkodarą;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

63 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(63a) EJRŽF turėtų remti verslo iniciatyvas ir bendras iniciatyvas, kuriomis siekiama Sąjungos tikslų aplinkos apsaugos ir žuvų išteklių išsaugojimo srityse, nustatant bendras vandens aplinkos apsaugos priemones, ypač žvejybos vidaus vandenyse srityje.

Pagrindimas

EJRŽF turėtų remti bendras priekrantės žvejyba ir žvejybos vidaus vandenyse užsiimančių asmenų iniciatyvas aplinkos apsaugos ir žuvų išteklių išsaugojimo srityse.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(64) vis sunkiau verstis žuvininkystės veikla atokiausiose Europos Sąjungos vietovėse, ypač dėl to, kad tam tikrų žuvininkystės produktų prekyba yra susijusi su papildomomis išlaidomis dėl tam tikrų trūkumų, pripažintų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje;

(64) atsižvelgiant į tai, kad vis sunkiau verstis žuvininkystės veikla atokiausiose Europos Sąjungos vietovėse, ypač dėl to, kad jie toli, ir dėl ypatingų klimato sąlygų, EJRŽF turėtų atsižvelgti į tam tikrus trūkumus, pripažintus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnyje;

Pagrindimas

Sunkumai, su kuriais susiduria atokiausi regionai, susiję ne vien tik su papildomomis pardavimo išlaidomis.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(65) siekiant išlaikyti tam tikrų žuvininkystės produktų iš atokiausių Europos Sąjungos regionų konkurencingumą, palyginti su panašiais produktais iš kitų Europos Sąjungos regionų, Europos Sąjunga 1992 m. pasiūlė priemones, skirtas kompensuoti susijusias papildomas išlaidas žuvininkystės sektoriuje. Šios priemonės, taikytinos 2007-2013 m. laikotarpiu, įtvirtintos Tarybos reglamente (EB) Nr. 791/20071. Nuo 2014 m. sausio 1 d. būtina tęsti paramos teikimą, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susijusias su prekyba tam tikrais žuvininkystės produktais;

(65) siekiant išlaikyti tam tikrų žuvininkystės produktų iš atokiausių Europos Sąjungos regionų konkurencingumą, palyginti su panašiais produktais iš kitų Europos Sąjungos regionų, Europos Sąjunga 1992 m. pasiūlė priemones, skirtas kompensuoti susijusias papildomas išlaidas žuvininkystės sektoriuje. Šios priemonės, taikytinos 2007-2013 m. laikotarpiu, įtvirtintos Tarybos reglamente (EB) Nr. 791/20071. Atsižvelgiant į žvejybos sunkumus atokiausiuose regionuose, nuo 2014 m. sausio 1 d. būtina didinti paramą, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susijusias su prekyba tam tikrais žuvininkystės produktais;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(66) atsižvelgiant į skirtingas prekybos sąlygas atokiausiuose regionuose, į pagautų žuvų kiekių ir atsargų pokyčius bei rinkos paklausą, reikia leisti pačioms valstybėms narėms apibrėžti žuvininkystės produktus, už kuriuos galima gauti kompensaciją, jų didžiausius kiekius ir kompensavimo sumas iš bendros kiekvienai valstybei narei skiriamos sumos;

(66) atsižvelgiant į skirtingas žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos jais sąlygas atokiausiuose regionuose, į pagautų žuvų kiekių ir atsargų pokyčius bei rinkos paklausą, reikia leisti pačioms valstybėms narėms apibrėžti žuvininkystės ir akvakultūros produktus, už kuriuos galima gauti kompensaciją, ar tokių produktų kategorijas, jų didžiausius kiekius ir kompensavimo sumas iš bendros kiekvienai valstybei narei skiriamos sumos;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(68) valstybės narės turėtų nustatyti kompensacijos sumą taip, kad ja galima būtų tinkamai padengti papildomas išlaidas, patiriamas dėl atokiausių regionų tam tikrų trūkumų, visų pirma – produktų gabenimo į žemyninę Europą išlaidų. Kad būtų išvengta pernelyg didelių kompensacijų, suma turėtų būti proporcinga papildomoms išlaidoms, kurioms padengti skiriama parama, ir jokiu būdu neviršyti 100 proc. gabenimo į žemyninę Europą ir kitų susijusių išlaidų. Dėl to reikėtų atsižvelgti į kitas valstybės intervencijos priemones, darančias poveikį papildomų išlaidų lygiui;

(68) valstybės narės turėtų nustatyti kompensacijos sumą taip, kad ja galima būtų tinkamai padengti papildomas išlaidas, patiriamas dėl atokiausių regionų tam tikrų trūkumų. Kad būtų išvengta pernelyg didelių kompensacijų, suma turėtų būti proporcinga papildomoms išlaidoms, kurioms padengti skiriama parama, ir jokiu būdu neviršyti 100 proc. gabenimo į žemyninę Europą ir kitų susijusių išlaidų. Dėl to reikėtų atsižvelgti į kitas valstybės intervencijos priemones, darančias poveikį papildomų išlaidų lygiui;

Pagrindimas

Pagalba neturėtų riboti atokiausių regionų tarpusavio prekybos.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69) labai svarbu, kad valstybės narės ir ūkio subjektai būtų taip aprūpinti, kad vykdoma kontrolė atitiktų aukštus standartus, ir taip atitiktų bendrosios žuvininkystės politikos taisykles, sudarant sąlygas tausiam gyvųjų vandens išteklių panaudojimui; todėl EJRŽF turėtų remti valstybes nares ir ūkio subjektus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009. Įtvirtinant taisyklių laikymosi kultūrą, šia parama taip pat būtų prisidedama prie tvarios plėtros;

(69) labai svarbu, kad valstybės narės ir ūkio subjektai būtų taip aprūpinti, kad vykdoma kontrolė atitiktų aukštus standartus, ir taip atitiktų bendrosios žuvininkystės politikos taisykles, sudarant sąlygas tausiam gyvųjų vandens išteklių panaudojimui; todėl EJRŽF turėtų remti valstybes nares ir ūkio subjektus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1224/2009. Įtvirtinant taisyklių laikymosi kultūrą, šia parama taip pat būtų prisidedama prie tvarios plėtros. Siekiant, kad būtų galima standartizuoti ir sustiprinti stebėseną, valstybės narės taip pat turi turėti galimybę taikyti bendras kontrolės sistemas;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70) valstybėms narėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama parama išlaidoms, susijusioms su Sąjungos kontrolės sistema, turėtų būti toliau teikiama per EJRŽF, laikantis vieno fondo logikos;

(70) valstybėms narėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 per EJRŽF teikiama parama išlaidoms, susijusioms su Sąjungos kontrolės sistema, turėtų būti padidinta, laikantis vieno fondo logikos;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

72 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(72a) EJRŽF turėtų skirti lėšų, reikalingų papildomai kontrolės veiklai ir patikrinimams regionuose, kur, kaip pranešama, vykdoma neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, remti;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(73) reikėtų nustatyti taisykles dėl paramos žuvininkystės duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, kaip įtvirtinta daugiametėje Sąjungos programoje, visų pirma siekiant paremti nacionalines programas ir duomenų, skirtų mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinimui, tvarkymą ir panaudojimą. Valstybėms narėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama parama, kompensuojant išlaidas, susijusias su žuvininkystės duomenų rinkimu, tvarkymu ir panaudojimu, turi būti tęsiama per EJRŽF, laikantis vieno fondo logikos;

(73) suinteresuotosios šalys apie procedūras turėtų būti informuojamos per patariamąsias tarybas. Reikėtų nustatyti taisykles dėl paramos žuvininkystės duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, kaip įtvirtinta daugiametėje Sąjungos programoje, visų pirma siekiant paremti nacionalines programas ir duomenų, skirtų mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinimui, tvarkymą ir panaudojimą. Valstybėms narėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 teikiama parama, kompensuojant išlaidas, susijusias su žuvininkystės duomenų rinkimu, tvarkymu ir panaudojimu, turi būti tęsiama per EJRŽF, laikantis vieno fondo logikos;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

73 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(73a) turėtų būti atkreiptas ypatingas dėmesys į pirmaeilę duomenų rinkimo – BŽP kertinio akmens – finansavimo svarbą. Tai esminė prielaida norint, kad būtų tiksliai apibrėžti tikslai, kuriuos reikia pasiekti, ypač susiję su didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio ir geresnio žuvininkystės valdymo užtikrinimu. Todėl turėtų būti užtikrinta, kad duomenims rinkti būtų skirta dalis EJRŽF biudžeto atsižvelgiant į šios veiklos svarbą. Taip pat turėtų būti nustatyta bendro finansavimo dalis, kad būtų galima paskatinti visapusiškai įvertinti Europos žuvų išteklių būklę;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(74) taip pat yra svarbu remti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą, ir, kur tinka, bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, renkant duomenis apie tą patį jūros baseiną, taip pat bendradarbiavimą su tarptautinėmis mokslo institucijomis;

(74) taip pat yra svarbu remti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą, ir, kur tinka, bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, renkant duomenis apie tą patį jūros baseiną, taip pat bendradarbiavimą su tarptautinėmis mokslo institucijomis ir regioninėmis patariamosiomis tarybomis;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(76) siekiant įgyvendinti ir toliau plėtoti Europos Sąjungos integruotą jūrų politiką, būtinas nuolatinis finansavimas, kaip nurodė Taryba, Europos Parlamentas ir regionų komitetas;

(76) siekiant įgyvendinti ir toliau plėtoti Europos Sąjungos integruotą jūrų politiką, būtinas nuolatinis finansavimas, kaip nurodyta 2011 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1255/2011, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa1, ir kaip savo pareiškimuose nurodė Taryba, Europos Parlamentas ir Regionų komitetas. Tikimasi, kad jūrų klausimų sprendimas teikiant finansinę paramą integruotos jūrų politikos priemonėms turės didelę įtaką ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai;

 

__________________

 

1 OL L321, 2011 12 05, p. 1

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

76 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(76a) šiuo požiūriu EJRŽF paskirtis turėtų būti paremti tiriamąjį darbą, susijusį su veiksmais, kurių imantis siekiama skatinti strateginių integruotos jūrų politikos tikslų siekį, kai tinkamai atsižvelgiama į jų bendrą poveikį remiantis ekosistema grindžiamu metodu, į tvarų ekonomikos augimą, užimtumą, inovacijas ir konkurencingumą pakrančių, salų ir atokiausiuose regionuose, taip pat integruotos jūrų politikos tarptautinio aspekto propagavimą;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

77 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(77) EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų pirma keičiantis gerąja patirtimi ir tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino strategijas. Šiomis strategijomis siekiama sukurti integruotą sistemą bendriems Europos jūrų baseinų iššūkiams ir sustiprinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą, siekiant kaip galima labiau panaudoti Sąjungos finansines priemones ir fondus ir prisidėti prie Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos;

(77) EJRŽF turėtų remti integruoto jūrų valdymo skatinimą visais lygmenimis, visų pirma keičiantis gerąja patirtimi ir tobulinant bei įgyvendinant jūros baseino strategijas. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu tobulinti jūrų valdymą, be kita ko, vykdant tvirtesnį kompetentingų valdžios institucijų, atliekančių pakrančių apsaugos užduotį Sąjungoje, bendradarbiavimą ir koordinavimą tinkamu lygmeniu ir užtikrinant geresnės būklės, saugesnes ir patikimesnes jūras ir vandenynus, pirmiausia įgyvendinant esamus jūrų teisės aktus. Šiomis strategijomis siekiama sukurti integruotą sistemą bendriems Europos jūrų baseinų iššūkiams ir sustiprinti suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą, siekiant kaip galima labiau panaudoti Sąjungos finansines priemones ir fondus ir prisidėti prie Sąjungos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir aplinkos tvarumo; Todėl labai svarbu gerinti ir stiprinti išorės bendradarbiavimą ir koordinavimą siekiant integruotos jūrų politikos tikslų, remiantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija (angl. UNCLOS);

Pagrindimas

2014–2020 m. laikotarpiu turėtų būti numatytas integruotos jūrų politikos finansavimas, siekiant paremti veiksmus, susijusius su pakrančių apsaugos užduotį ES atliekančių kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimu ir koordinavimu. Veiksmingas įvairių ES ir tarptautinių jūrų teisės aktų įgyvendinimas yra įprasta pakrančių apsaugos tarnybų užduotis visose ES valstybėse narėse ir būtina sąlyga geram jūrų valdymui užtikrinti, kad jūros būtų geresnės būklės, saugesnės ir patikimesnės. Todėl remiantis integruota jūrų politika turėtų būti remiamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir koordinavimas.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

77 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(77a) siekiant geriau derinti lėšas, skiriamas žvejybai ir akvakultūrai, ir lėšas, skiriamas integruotai jūrų politikai, turėtų būti pasinaudojant EJRŽF numatyta speciali sistema, kurią taikant būtų skatinamas žuvininkystės ir akvakultūros indėlis į integruotą jūrų politiką. Itin svarbu raginti visapusiškai atsižvelgti į šią veiklą remiant dalyvavimą vykdant integruotą valdymą ir kolektyvinius projektus, kuriais prisidedama prie integruotos jūrų politikos įgyvendinimo;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

79 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(79) siekiant sukurti jungtis tarp tam tikrų informacinių sistemų šiuose sektoriuose, gali tekti panaudoti jų pačių finansavimo mechanizmus, tai darant nuosekliai ir atsižvelgiant į Sutarties nuostatas. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas yra labai svarbus tvariai jūrų zonų, pakrančių regionų plėtrai, taip pat siekiant ekosistema grįsto valdymo tikslų ir plėtojant jungtis tarp žemės ir jūros. Šios priemonės taip pat svarbios, atsižvelgiant į įvairius mūsų pakrančių, jūrų ir vandenynų panaudojimo būdus, siekiant sudaryti sąlygas tvariai ekonominei plėtrai ir paskatinti tarpvalstybinį investavimą, kadangi Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas padės toliau apibrėžti tvarumo ribas, susijusias su žmonių veikla, kuri turi poveikį jūrų aplinkai. Be to, yra svarbu gilinti žinias apie jūrų pasaulį ir skatinti naujoves, palengvinant duomenų, susijusių su vandenynų ir jūrų statusu, rinkimą, laisvą panaudojimą, pakartotinį panaudojimą ir platinimą;

(79) siekiant sukurti jungtis tarp tam tikrų informacinių sistemų šiuose sektoriuose, gali tekti panaudoti jų pačių finansavimo mechanizmus, tai darant nuosekliai ir atsižvelgiant į Sutarties nuostatas. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas yra labai svarbus tvariai jūrų zonų, pakrančių regionų plėtrai, taip pat siekiant ekosistema grįsto valdymo tikslų ir plėtojant jungtis tarp žemės ir jūros. Šios priemonės taip pat svarbios, atsižvelgiant į įvairius mūsų pakrančių, jūrų ir vandenynų panaudojimo būdus, siekiant sudaryti sąlygas tvariai ekonominei plėtrai ir paskatinti tarpvalstybinį investavimą, kadangi Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas padės toliau apibrėžti tvarumo ribas, susijusias su pramonine, statybine ir žmonių veikla, kuri turi poveikį jūrų aplinkai. Be to, yra svarbu gilinti žinias apie jūrų pasaulį ir skatinti naujoves, palengvinant duomenų, susijusių su vandenynų ir jūrų statusu ir įvairių rūšių žvejybos statusu, rinkimą, laisvą panaudojimą, pakartotinį panaudojimą ir platinimą, suteikiant galimybę šiais duomenimis naudotis galutiniams vartotojams ir plačiajai visuomenei;

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(80) EJRŽF turėtų toliau remti tvarų ekonominį augimą, užimtumą, naujoves, ir konkurencingumą jūrų sektoriuose ir pakrantės regionuose. Tai ypač svarbu, norint identifikuoti kliūtis teisės aktuose ir trūkstamus įgūdžius, kurie užkerta kelią augimui besiformuojančiuose ir perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip pat veiklą, kuria siekiama paskatinti investicijas ir technologines naujoves, būtinas norint padidinti verslo potencialą, susijusį su jūrų ir jūrininkystės programomis;

(80) EJRŽF turėtų toliau remti tvarų ekonominį augimą, užimtumą, naujoves, ir konkurencingumą jūrų sektoriuose ir pakrantės regionuose. Tai ypač svarbu, norint identifikuoti kliūtis teisės aktuose ir trūkstamus įgūdžius, kurie užkerta kelią augimui besiformuojančiuose ir perspektyviuose jūrų sektoriuose, taip pat veiklą, kuria siekiama paskatinti investicijas ir technologines naujoves, būtinas norint padidinti verslo potencialą, susijusį su jūrų ir jūrininkystės programomis. EJRŽF turėtų remti priemones, skirtas sektoriaus švietimo ir profesinio mokymo sistemai plėtoti, įskaitant įrangos ir priemonių, reikalingų švietimo ir mokymo paslaugų kokybei gerinti, įsigijimą;

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(81) EJRŽF turėtų papildyti ir būti suderintas su egzistuojančiomis ir numatomomis finansinėmis priemonėmis Sąjungoje ir valstybėse narėse nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, skatinant vandenynų, jūrų ir pakrančių apsaugą ir tausų panaudojimą, palengvinant veiksmingesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir jų pakrančių, salų ir atokiausių regionų ir atsižvelgiant į nacionalinių ir vietos projektų pirmenybę ir pažangą. Fondas atitiks kitas Sąjungos politikos kryptis, kurios gali apimti ir jūrų reikalus, ypač palaikant ryšį su Europos regioninės plėtros fondu, Sanglaudos fondu ir Europos socialiniu fondu, taip pat su mokslinių tyrimų ir energetikos politikos programa „Horizontas 2020“;

(81) EJRŽF turėtų papildyti ir būti suderintas su egzistuojančiomis ir numatomomis finansinėmis priemonėmis Sąjungoje ir valstybėse narėse nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, skatinant tvarų ekonominį ir socialinį vystymąsi, vandenynų, jūrų ir pakrančių apsaugą ir tausų panaudojimą, palengvinant veiksmingesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir jų pakrančių, salų ir atokiausių regionų ir atsižvelgiant į nacionalinių ir vietos projektų pirmenybę ir pažangą. Fondas atitiks kitas Sąjungos politikos kryptis, kurios gali apimti ir jūrų reikalus, ypač palaikant ryšį su Europos regioninės plėtros fondu, Sanglaudos fondu ir Europos socialiniu fondu, taip pat su mokslinių tyrimų ir energetikos politikos programa „Horizontas 2020“;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(84) dėl techninės pagalbos EJRŽF turėtų teikti paruošiamąją, administracinę ir techninę paramą, taip pat paramą informacinėms priemonėms, tinklų kūrimui, vertinimams, auditui, studijoms ir pasikeitimui patirtimi, siekiant palengvinti veiklos programos įgyvendinimą ir skatinti naujovišką požiūrį ir praktiką, kad įgyvendinimas vyktų paprastai ir skaidriai. Techninė pagalba turėtų taip pat apimti Europos žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo įkūrimą, kuriuo siekiama ugdyti gebėjimus, skleisti informaciją, keistis patirtimi ir remti vietos partnerysčių bendradarbiavimą;

(84) dėl techninės pagalbos EJRŽF turėtų teikti paruošiamąją, administracinę ir techninę paramą, taip pat paramą informacinėms priemonėms, tinklų kūrimui, vertinimams, auditui, studijoms ir pasikeitimui patirtimi, siekiant palengvinti veiklos programos įgyvendinimą ir skatinti naujovišką požiūrį ir praktiką, kad įgyvendinimas vyktų paprastai ir skaidriai, taip pat ir ūkio subjektų ir žvejų organizacijų labui. Techninė pagalba turėtų taip pat apimti Europos žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo įkūrimą, kuriuo siekiama ugdyti gebėjimus, skleisti informaciją, keistis patirtimi ir remti vietos partnerysčių bendradarbiavimą;

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad techninė pagalba gali būti teikiama ūkio subjektams ir žvejų organizacijoms.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių išsaugojimo ir jūrų išteklių apsaugos reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač kenkiantys susijusiems ištekliams ir dėl to keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių jūrų išteklių tausiam naudojimui, t. y. taip, kad žvejojamų išteklių populiacijos būtų atkuriamos ir išlaikomos aukščiau lygių, užtikrinančių DGTŽL, ir tie, kurie verčiasi NNN žvejyba, negali gauti paramos iš EJRŽF. Sąjungos finansavimas jokiame etape, nuo atrankos iki veiklos įgyvendinimo, negali būti suteikiamas nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto BŽP reglamento tiksluose;

(88) atsižvelgiant į biologinių jūrų išteklių išsaugojimo ir žuvų išteklių apsaugos reikšmę, ypač apsaugant nuo neteisėtos žvejybos, ir pagal Žaliosios knygos dėl BŽP reformos išvadas ūkio subjektai, nesilaikantys BŽP taisyklių, ypač kenkiantys susijusiems ištekliams, konkrečiai – tikslams iki 2015 m. atkurti žvejojamų rūšių populiacijas ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, ir iki 2020 m. pasiekti ir išlaikyti gerą aplinkos būklę, ir dėl to keliantys didelę grėsmę gyvųjų biologinių jūrų išteklių tausiam naudojimui, ir tie, kurie verčiasi NNN žvejyba, negali gauti paramos iš EJRŽF. Sąjungos finansavimas jokiame etape, nuo atrankos iki veiklos įgyvendinimo, negali būti suteikiamas nesilaikantiems viešojo intereso dėl jūrų biologinių išteklių išsaugojimo, nustatyto BŽP reglamento tiksluose;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

88 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(88a) turėtų būti galimybė įšaldyti EJRŽF finansavimą, jei valstybė narė savo vandenyse ir savo žvejybos laivyne neįstengia išspręsti su NNN žvejyba susijusių problemų;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

91 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(91) siekiant atitikti specialiuosius BŽP poreikius, paminėtus [BŽP reglamento] 50 ir 51 straipsniuose, ir prisidėti prie BŽP taisyklių laikymosi, reikia priimti nuostatas, papildančias taisykles dėl mokėjimo termino sustabdymo [Reglamente (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai valstybė narė ar ūkio subjektas nesilaiko įsipareigojimų pagal BŽP arba Komisija turi įrodymų dėl tokio nesilaikymo, Komisija turi turėti galimybę pasinaudoti atsargumo priemone ir nutraukti mokėjimus;

(91) siekiant atitikti specialiuosius BŽP poreikius, paminėtus [BŽP reglamento] 50 ir 51 straipsniuose, ir prisidėti prie BŽP taisyklių laikymosi, reikia priimti nuostatas, papildančias taisykles dėl mokėjimo termino sustabdymo [Reglamente (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos]. Kai valstybė narė ar ūkio subjektas nesilaiko savo įsipareigojimų pagal BŽP arba Komisija turi įrodymų, kuriais remdamasi gali patvirtinti, kad įsipareigojimų nesilaikoma, Komisija turi turėti galimybę pasinaudoti atsargumo priemone ir nutraukti mokėjimus;

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(93) veiklos programos turėtų būti stebimos ir vertinamos, kad būtų užtikrinta jų kokybė ir parodyti rezultatai. Komisija turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami duomenys būtų prieinami laiku. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas rodiklių sąrašas, o EJRŽF poveikį Komisija turėtų įvertinti atsižvelgdama į konkrečius tikslus;

(93) veiklos programos turėtų būti stebimos ir vertinamos, kad būtų užtikrinta jų kokybė ir parodyti rezultatai. Komisija turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami duomenys būtų viešai prieinami laiku. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas rodiklių sąrašas, o EJRŽF poveikį Komisija turėtų įvertinti atsižvelgdama į konkrečius tikslus;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

95 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(95) siekiant padidinti informacijos apie finansavimo galimybes ir projekto paramos gavėjus prieinamumą ir skaidrumą, kiekvienoje valstybėje narėje reikia sukurti vieną interneto svetainę arba svetainių portalą, kuriame būtų teikiama informacija apie veiklos programą, įskaitant remiamų kiekvienos veiklos programos veiksmų sąrašus. Ši informacija plačiajai visuomenei, ir ypač Sąjungos mokesčių mokėtojams, turėtų suteikti pagrįstą, apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip EJRŽF sistemoje yra panaudojamas Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, atitinkamų duomenų paskelbimu turėtų būti viešinamos galimybės teikti paraiškas Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke sujungtose bylose, negalima reikalauti fizinių asmenų vardų paskelbimo;

(95) siekiant padidinti informacijos apie finansavimo galimybes ir projekto paramos gavėjus prieinamumą ir skaidrumą, kiekvienoje valstybėje narėje reikia sukurti vieną interneto svetainę arba svetainių portalą, kuriame būtų teikiama informacija apie veiklos programą, įskaitant remiamų kiekvienos veiklos programos veiksmų sąrašus. Specialios visų valstybių narių svetainės taip pat turėtų būti prieinamos iš oficialios Sąjungos svetainės, kad piliečiams iš skirtingų valstybių narių būtų galima suteikti lengvesnę prieigą prie visų valstybių narių skelbiamos informacijos. Ši informacija plačiajai visuomenei, ir ypač Sąjungos mokesčių mokėtojams, turėtų suteikti pagrįstą, apčiuopiamą, konkretų suvokimą, kaip EJRŽF sistemoje yra panaudojamas Sąjungos finansavimas. Be šio tikslo, atitinkamų duomenų paskelbimu turėtų būti viešinamos galimybės teikti paraiškas Sąjungos finansavimui gauti. Tačiau atsižvelgiant į pagrindinę teisę į duomenų apsaugą pagal Teismo sprendimą Schecke sujungtose bylose, negalima reikalauti fizinių asmenų vardų paskelbimo;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

96 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(96a) ypač svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi ex ante sąlygų, susijusių su administracinėmis galimybėmis įvykdyti žuvininkystės valdymui reikalingų duomenų reikalavimus ir Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemos įdiegimu;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

96 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(96b) ypač svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi ex ante sąlygų, susijusių su administracinėmis galimybėmis įvykdyti žuvininkystės valdymui reikalingų duomenų reikalavimus ir Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir įgyvendinimo sistemos įdiegimu;

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) tvarų žuvininkystės rajonų vystymąsi ir vidaus vandenų žvejybą;

c) tvarų žuvininkystės, akvakultūros rajonų, vidaus vandenų žvejybos ir susijusios veiklos, apibrėžtos šiame reglamente, vystymąsi;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) ir integruotą jūrų politiką (IJP).

d) ir integruotą jūrų politiką (IJP), įskaitant Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas Sąjungos teritorijoje vykdomiems veiksmams, jeigu šiame reglamente aiškiai nenurodyta kitaip.

Šis reglamentas taikomas Sąjungos teritorijoje, vandenyse ir laivynuose vykdomiems veiksmams, jeigu šiame reglamente aiškiai nenurodyta kitaip.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) uždara akvakultūros sistema – akvakultūros įrenginiai, kuriuose žuvys ir kiti vandens produktai auginami uždarose recirkuliacinėse sistemose, kuriose vanduo išlaikomas ir perdirbamas sistemos viduje, minimalizuojant vandens sunaudojimą. Tokios sistemos dažniausiai yra sausumoje ir jose pakartotinai naudojamas beveik visas į sistemą patiektas vanduo;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a) įvairinimas – praktika, kurią vykdant žvejyba arba akvakultūros veikla daromos įvairiapusiškesnėmis ir kuri tiesiogiai papildo tokią veiklą arba priklauso nuo tokios veiklos;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) svetimos rūšys – rūšys, kurių natūralus paplitimas neapima srities, kurioje yra ūkis;

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b) ekstensyvioji akvakultūra – akvakultūros produktų gamyba, kurios metu nenumatoma tiekti maistinių medžiagų ir kuri priklauso nuo natūralaus maisto, esančio auginimo įrenginiuose, įskaitant vandens srovėmis, potvyniais ir atoslūgiais atneštą maistą. Ekstensyvioji akvakultūra didele dalimi priklauso nuo vieno maistinio veiksnio, t. y. sėklos;

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5) žuvininkystės regionas – regionas su jūros ar ežero pakrante arba tvenkiniais ar upės žiotimis, kuriame daug žmonių dirba žuvininkystės arba akvakultūros sektoriuje ir kuris valstybės narės yra skirtas šiam tikslui;

5) žuvininkystės ir akvakultūros regionas – regionas su jūros, upės ar ežero pakrante arba tvenkiniais ar upės žiotimis, kuriame daug žmonių dirba žuvininkystės arba akvakultūros sektoriuje ir kuris valstybės narės yra skirtas šiam tikslui;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) žuvų išteklių atkūrimo zona – geografiškai apibrėžta jūrų teritorija, kurioje draudžiama bet tokia žvejybos veikla siekiant pagerinti gyvųjų vandens išteklių naudojimą ir išsaugojimą ar jūrų ekosistemų apsaugą, kaip nurodyta Reglamente Nr. (ES) Nr. .../.., [kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos];

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b) žuvininkystės sektorius – ūkio sektorius, įskaitant visas su žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba jais susijusias veiklos rūšis;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 5 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c) valdymo ir žuvininkystės prieigos sistemos – priskyrimo ar prieigos prie žvejybos teisių ar žuvininkystės pajėgumų valdymo mechanizmai, sukurti nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmenimis arba jūrų baseino lygmeniu, rūšims, kurios nesiekia kvotos ar ją viršija 12 mylių pakrantės juostoje ar už jos ribų, didžiausią dėmesį skiriant sveikiems ištekliams. Šias sistemas įgyvendina viešosios valdžios institucijos ar žuvininkystės organizacijos;

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) žvejys – asmuo, kuris užsiima profesionalia žvejyba veikiančiame žvejybos laive, kaip pripažįsta valstybė narė, arba užsiima profesionaliu jūros organizmų rinkimu nenaudodamas laivo, kaip pripažįsta valstybė narė;

6) žvejys – asmuo, kuris užsiima profesionalia žvejyba veikiančiame žvejybos laive, įskaitant samdomus darbuotojus, kaip pripažįsta valstybė narė, arba užsiima profesionaliu gėlųjų vandenų arba jūros organizmų rinkimu nenaudodamas laivo, kaip pripažįsta valstybė narė;

Pagrindimas

Žvejo apibrėžtį reikia patikslinti įtraukiant profesionalia žvejyba užsiimančius laivo savininkus ir samdomus žvejus.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a) žvejybos turizmas – profesionalių žvejų vykdoma papildoma veikla, kai asmenys, kurie nėra įgulos nariai, įsėda į žvejybos laivus kaip turistai ar tyrėjai;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b) papildoma žvejybos ir akvakultūros veikla – veikla, kurią vykdo asmenys, teikiantys profesines žvejų aptarnavimo ir jų veiklai vykdyti reikalingas paslaugas, kurią numatė valstybė narė;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a) intensyvi akvakultūra – akvakultūros produktų gamyba, priklausanti nuo į mitybos sistemą pateikiamos maistiniu požiūriu visapusiškos mitybos arba specialiai sukurtos mitybos, skirtos tiek šviežiai, tiek ir laukinei, jūrų arba gėlųjų vandenų žuviai. Ji didžiąja dalimi priklauso nuo subalansuotų ir rinkoje esančių pašarų ir jai būdingas didelis gyvūnų laikymo tankis;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10) žvejyba vidaus vandenyse – žvejyba komerciniais tikslais, kurią vykdo tik vidaus vandenyse plaukiojantys laivai ar kiti žvejybai ant ledo naudojami įrenginiai;

10) žvejyba vidaus vandenyse – žvejyba komerciniais tikslais, iš laivų ar kitais metodais, vykdoma tik vidaus vandenyse ar kitais žvejybai ant ledo naudojamais įrenginiais;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12) integruotas jūrų valdymas – visų ES sektorių politikos priemonių, susijusių su vandenynais, jūromis ir pakrančių regionais, koordinuotas valdymas;

12) integruotas jūrų valdymas – visų Sąjungos lygmens sektorių politikos priemonių, susijusių su vandenynais, jūromis ir pakrančių regionais, koordinuotas valdymas;

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13) jūrų regionai – Tarybos sprendime 2004/585/EB nustatytos geografinės zonos ir regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų nustatytos zonos;

Išbraukta.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16) jūros baseino strategija – struktūrizuota Europos institucijų, valstybių narių, jų regionų ir, kai tikslinga, trečiųjų šalių, priklausančių tam pačiam jūros baseinui, sukurta bendradarbiavimo sistema. Strategijoje atsižvelgiama į jūros baseino geografinius, klimatinius, ekonominius ir politinius ypatumus;

16) jūros baseino strategija – struktūrizuota Europos institucijų, valstybių narių, jų regionų ir vietos valdžios institucijų ir, kai tikslinga, trečiųjų šalių, priklausančių tam pačiam jūros baseinui, sukurta bendradarbiavimo sistema. Strategijoje atsižvelgiama į jūros baseino geografinius, klimatinius, ekonominius ir politinius ypatumus;

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a) pusiau intensyvi akvakultūra – akvakultūra, didžiąja dalimi priklausanti nuo natūraliai randamo maisto, tačiau natūraliai randamo maisto kiekis padidinamas naudojant jį papildančius pašarus. Kultūrų tankis yra mažesnis nei intensyviosios akvakultūros atveju;

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a) tradicinis žvejybos laivas – laivas, kurio korpuso formos, statybos ir medžiagų tipologija nesikeitė mažiausiai 100 metų ir kuris gali būti vedamas ir kuriuo naudojantis ir toliau gali būti vykdoma žvejybos veikla, atitinkanti šiuo metu taikomas Europos ir nacionalines taisykles;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18a) kiaukutinių rinkėjas (augintojas) – asmuo, vykdantis išimtinai ištraukimo, auginimo ar pusiau auginimo veiklą pėsčiomis ar iš laivo ir tuo tikslu naudojantis selektyvius, specialius žvejybos įrankius, skirtus vienos ar kelių rūšių moliuskams, vėžiagyviams, gaubtagyviams, dygiaodžiams ir kitiems jūrų bestuburiams gyvūnams pagauti;

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) skatinti tvarią ir konkurencingą žuvininkystę ir akvakultūrą;

a) skatinti ekologiškai tvarią, ekonomiškai gyvybingą ir socialiai atsakingą žuvininkystę, akvakultūrą ir susijusią apdorojimo arba prekybos veiklą;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skatinti subalansuotą ir integracinį žuvininkystės regionų zonų vystymą;

c) skatinti subalansuotą ir integracinį žuvininkystės ir akvakultūros regionų zonų vystymą;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) skatinti BŽP įgyvendinimą.

d) skatinti BŽP įgyvendinimą, įskaitant jos suskirstymą pagal regionus ir bendro rinkų organizavimo vykdymą.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) skatinti darbo vietų kūrimą siekiant sustabdyti žvejybos bendruomenių dingimą ir pateikti patobulintas žuvininkystės sektoriaus kvalifikacijų ir darbo sąlygas;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2. Siekiant šių tikslų Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas atsižvelgia į kartų ir lyčių lygybės principus.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3. Šių tikslų siekiama nedidinant žvejybos pajėgumų.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EJRŽF tikslų įvykdymas prisidės prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, kuria siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Jų siekiama vykdant šiuos šešis Sąjungos prioritetus, kuriais įgyvendinami atitinkami Bendros strateginės programos (toliau – BSP) teminiai tikslai:

EJRŽF tikslų įvykdymas prisidės prie strategijos „Europa 2020“, kuria siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, taip pat prie BŽP įgyvendinimo. Jų siekiama vykdant šiuos šešis Sąjungos prioritetus žuvininkystės, tvarios akvakultūros ir susijusios veiklos srityse, kuriais įgyvendinami atitinkami Bendros strateginės programos (toliau – BSP) teminiai tikslai:

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1) Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas, įgyvendinant šiuos tikslus:

1) Užimtumo ir socialinės bei teritorinės sanglaudos didinimas, įgyvendinant šiuos tikslus:

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) ekonominio augimo, socialinės įtraukties, darbo vietų kūrimo ir darbo jėgos judumo skatinimas pakrančių ir vidaus bendruomenėse, priklausomose nuo žuvininkystės ir akvakultūros;

a) ekonominio augimo ir socialinės įtraukties, be kita ko, darbo vietų kūrimo ir galimybių įsidarbinti stiprinimo priemonėmis, ir judumo skatinimas pakrančių ir vidaus bendruomenėse, priklausomose nuo žuvininkystės ir akvakultūros, įskaitant ir labiausiai nutolusius regionus;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) žuvininkystės plėtimas į kitus jūros ekonomikos sektorius ir jūros ekonomikos augimas, įskaitant klimato kaitos pasekmių švelninimą.

b) žuvininkystės plėtimas tiek į žuvininkystės, tiek ir į kitus jūros ekonomikos sektorius, glaudžiai susijusius su žuvininkystės sektoriumi, ir jūros ekonomikos augimas, įskaitant klimato kaitos pasekmių švelninimą.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) Sąjungos lygmeniu suderintų socialinių taisyklių įgyvendinimo skatinimas.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) parama technologinei plėtrai, inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;

a) parama technologinei plėtrai, inovacijoms, įskaitant energijos suvartojimo efektyvumo didinimą, ir žinių perdavimui stiprinti;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) žvejybos neigiamo poveikio, daromo gyvūnų gerovei, mažinimas;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) žuvininkystės konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas, visų pirma smulkiojo pakrančių laivyno, ir saugos ir darbo sąlygų gerinimas;

b) žuvininkystės konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas ir sveikatos, higienos, saugos ir darbo sąlygų gerinimas šiame sektoriuje;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) naujų profesinių įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą plėtojimas;

c) profesinio mokymo, naujų profesinių įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą plėtojimas, ypač jaunųjų žvejų atveju;

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) mažos apimties ir pakrantės žvejybos stiprinimas, ypač jos konkurencingumo ir tausumo didinimas, be kita ko, tradicinių žvejybos laivų išsaugojimo priemonėmis;

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3) Inovatyvios, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant šioms sritims:

3) Tvarios, inovatyvios, konkurencingos, žiniomis ir ekosistema pagrįstos akvakultūros skatinimas, didžiausią dėmesį skiriant šioms sritims:

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) parama technologinei plėtrai, inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;

a) parama technologinei plėtrai, techninėms, socialinėms ir ekonominėms inovacijoms ir žinių perdavimui stiprinti;

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas;

b) ekstensyvios ir pusiau intensyvios akvakultūros įmonių, visų pirma MVĮ, konkurencingumo ir gyvybingumo didinimas;

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) naujų profesinių įgūdžių ir mokymosi visą gyvenimą plėtojimas;

c) naujų profesinių įgūdžių plėtojimas ir profesinio mokymo bei mokymosi visą gyvenimą skatinimas, ypač jaunų akvakultūros ūkininkų atveju;

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) geresnis akvakultūros produktų rinkos valdymas.

d) geresnis akvakultūros produktų rinkos valdymas ir investicijų į perdirbimo ir prekybos sektorius skatinimas.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) vykdant akvakultūros veiklą atsirandančio ekologinio pėdsako ribojimas;

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai mažinimas;

a) nepageidaujamų sugavimų prevencija, sumažinimas ir kaip galima didesnis jų išvengimas ir neigiamo žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai mažinimas, ypač pasinaudojant selektyvesnėmis žūklės priemonėmis;

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių užtikrinimas;

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 4 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas ir geros aplinkos būklės pasiekimas iki 2020 m.;

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) su akvakultūra susijusių ekosistemų stiprinimas ir tausios akvakultūros skatinimas;

a) tausios akvakultūros skatinimas, įskaitant priklausomybės nuo žuvų pašarų ir žuvų taukų mažinimą bei cheminių medžiagų ir antibiotikų naudojimo mažinimą;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) akvakultūros veiklos poveikio jūrų, sausumos ir gėlo vandens ekosistemoms vertinimas, mažinimas ir, jei įmanoma, panaikinimas;

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6) BŽP įgyvendinimo skatinimas vykdant šias priemones:

6) BŽP įgyvendinimo skatinimas ir jos ryšių bei darnos su integruota jūrų politika stiprinimas vykdant šias priemones:

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) teikiant mokslines žinias ir renkant duomenis;

a) remiant duomenų surinkimą ir tvarkymą, siekiant pagerinti mokslines žinias;

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) parama kontrolės ir įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir veiksmingą viešąjį administravimą.

b) parama stebėjimo, kontrolės ir įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonėms, stiprinant institucinius gebėjimus ir veiksmingą viešąjį administravimą, nepadidinant administracinės naštos;

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 6 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) remiant BŽP suskirstymą pagal regionus, ypač pasinaudojant regioninėmis patariamosiomis tarybomis.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, pagalbai, kurią valstybės narės teikia žuvininkystės ir akvakultūros įmonėms, taikomi Sutarties 107, 108 ir 109 straipsniai.

1. Pagalbai, kurią valstybės narės teikia žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonėms, taikomi Sutarties 107, 108 ir 109 straipsniai.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tačiau Sutarties 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi valstybių narių pagal šį reglamentą (ir laikantis jo nuostatų) atliekamoms išmokoms, kurioms taikomas Sutarties 42 straipsnis.

2. Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalies, Sutarties 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi valstybių narių pagal šį reglamentą (ir laikantis jo nuostatų) atliekamoms išmokoms, kurioms taikomas Sutarties 42 straipsnis.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 4 straipsnyje išdėstytų principų, Komisija ir valstybės narės užtikrina iš EJRŽF teikiamos paramos derinimą su kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir finansinėmis priemonėmis, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. [kuriuo nustatoma bendroji aplinkos ir klimato kaitos politikos įgyvendinimo programa (toliau – LIFE bendroji programa)] ir pagal Sąjungos išorės veiksmus taikomas priemones, ir šios paramos papildomumą minėtomis kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir priemonėmis. Iš EJRŽF teikiamos paramos derinimas su LIFE bendrąja programa pirmiausia užtikrinamas remiant veiklos, kuria papildomi pagal LIFE bendrąją programą finansuojami integruoti projektai, finansavimą ir skatinant taikyti pagal LIFE bendrąją programą patvirtintus sprendimus, metodus ir principus.

Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 4 straipsnyje išdėstytų principų, Komisija ir valstybės narės užtikrina iš EJRŽF teikiamos paramos derinimą su kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir finansinėmis priemonėmis, įskaitant pagal Sąjungos išorės veiksmus taikomas priemones, ir šios paramos papildomumą minėtomis kitomis Sąjungos politikos kryptimis ir priemonėmis. Šis derinimo ir papildomumo reikalavimas įtraukiami į veiksmų programas.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikomos ex ante sąlygos, nurodytos šio reglamento III priede.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikomos specialios ex ante sąlygos, nurodytos šio reglamento III priede.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Pajėgumų ribų laikymosi vertinimas

 

1. Iki …* Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, atlieka vertinimą, kaip valstybės narės laikosi žvejybos pajėgumų ribų, nustatytų Reglamento (ES) Nr. .../... [dėl bendros žuvininkystės politikos] II priede.

 

2. Kai atlikus 1 dalyje nurodytą vertinimą paaiškėja, kad valstybė narė nesilaiko pajėgumų ribų, Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, gali sustabdyti visus atitinkamos valstybės narės veiklos programai skirtus mokėjimus ir įsipareigojimus ar jų dalį.

 

3. Kai tik valstybė narė įgyvendina priemones, skirtas laikytis pajėgumų ribų, ir Komisija jas patvirtina, Komisija panaikina mokėjimų ir įsipareigojimų vykdymo sustabdymą.

 

_________________

* OL: prašome įrašyti datą „treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos“.

Pagrindimas

Itin svarbu, kad valstybės narės laikytųsi jų laivynų pajėgumų ribų, nustatytų pagrindiniame reglamente. Todėl turėtų būti sustabdomi mokėjimai ir įsipareigojimai iš EJRŽF valstybėms, kurios nesilaiko savo pajėgumų ribų.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) ūkio subjektų, kurie padarė sunkių pažeidimų, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsniu arba Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 90 straipsnio 1 dalimi;

a) ūkio subjektų, kurių žvejybos leidimai buvo panaikinti tris ar daugiau kartų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 92 straipsnio 3 dalį arba kurie padarė sunkių pažeidimų, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 42 straipsniu arba Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 90 straipsnio 1 dalimi, už kuriuos baudžiama pagal galutinį administracinį sprendimą;

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) ūkio subjektų, susijusių su žvejybos laivų, kurie plaukioja su Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 33 straipsnyje nurodytų nebendradarbiaujančiomis įvardytų šalių vėliavomis, eksploatavimu, valdymu arba nuosavybe;

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) ūkio subjektų, kurie buvo pripažinti kaltais baudžiamosiose ar administracinėse bylose, įvykdę sunkų taikomo nacionalinės teisės akto pažeidimą šiose srityse:

 

– šios profesijos apmokėjimo ir įdarbinimo sąlygų;

 

– profesinės atsakomybės;

 

– prekybos žmonėmis ir narkotikais;

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc) ūkio subjektų, kurie buvo pripažinti kaltais baudžiamosiose ar administracinėse bylose, įvykdę vienoje ar keliose valstybėse narėse sunkų Sąjungos teisės akto pažeidimą, ypač susijusį su:

 

– žvejų darbo laiku ir poilsiu;

 

– teisės aktais sveikatos ir saugos srityje;

 

– šios profesijos apmokėjimo ir įdarbinimo sąlygomis;

 

– pradine žvejų kvalifikacija ir jų tęstiniu mokymu;

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) ūkio subjektų, kurie kitais būdais nesilaikė BŽP taisyklių, keldami didelę grėsmę susijusių išteklių tvarumui;

c) ūkio subjektų, kurie padarė kitų sunkių BŽP taisyklių pažeidimų, keldami didelę grėsmę susijusių išteklių tvarumui;

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) ūkio subjektų, kurie nesilaikė 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo nuostatų1.

 

_______________

 

1 OL L 60, 2008 3 5, p. 1.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės reikalauja, kad ūkio subjektai, teikiantys su EJRŽF susijusią paraišką, pateiktų vadovaujančiai institucijai pasirašytą pažymą, kuria patvirtina, kad jie laikosi 1 dalyje nurodytų kriterijų ir nėra padarę su EŽF arba EJRŽF susijusių pažeidimų, kaip nurodyta 2 dalyje. Prieš patvirtindamos veiklą, valstybės narės patikrina pažymos teisingumą.

4. Valstybės narės reikalauja, kad ūkio subjektai, teikiantys su EJRŽF susijusią paraišką, pateiktų vadovaujančiai institucijai pasirašytą pažymą, kuria patvirtina, kad jie laikosi 1 ir 2 dalyse nurodytų kriterijų. Prieš patvirtindamos veiklą, valstybės narės patikrina pažymos teisingumą, remdamosi nacionaliniame pažeidimų registre, sudarytame pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 93 straipsnį, pateikiama informacija arba kitais šiuo tikslu teikiamais duomenimis.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) veikla, kuria didinamas laivo žvejybinis pajėgumas;

a) veikla, kuria didinamas laivo žvejybinis pajėgumas arba jo gebėjimas sugauti žuvis;

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) veikla, kelianti grėsmę biologinių jūros išteklių ir ekosistemų tvarumui;

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) destruktyvios įdarbinimo priemonės;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) naujų žvejybos laivų statymas, žvejybos laivų eksploatavimo nutraukimas arba įvežimas;

b) naujų žvejybos laivų statymas arba žvejybos laivų eksploatavimo nutraukimas arba įvežimas, išskyrus atvejus, kai laikomasi 32b straipsnyje nurodytų sąlygų;

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) investicijos į laivus, priklausančius laivyno segmentui, iš kurio, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [dėl bendros žuvininkystės politikos] 34 straipsnio 1 dalyje, pajėgumų ataskaitos matyti, kad nėra tvarios žvejybos galimybių ir laivyno pajėgumo pusiausvyros;

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) eksperimentinė žvejyba;

d) žvalgomoji žvejyba;

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) įmonės nuosavybės teisių perdavimas;

Išbraukta.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 2014–2020 m. EJRŽF įsipareigojimams, susijusiems su pasidalijamuoju valdymu, skiriami ištekliai5 520 000 000 EUR dabartinėmis kainomis, atsižvelgiant į II priede nustatytą išskaidymą pagal metus.

1. 2014–2020 m. EJRŽF įsipareigojimams, susijusiems su pasidalijamuoju valdymu, skiriama orientacinė sumaX EUR palyginamosiomis 2011 m. kainomis, atsižvelgiant į II priede nustatytą orientacinį išskaidymą pagal metus.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 4 535 000 000 EUR skiriama tvariam žuvininkystės, akvakultūros ir žuvininkystės rajonų vystymui pagal V antraštinės dalies I, II ir III skyrius.

2. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių X EUR skiriama tvariam žuvininkystės, akvakultūros, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimo ir pardavimo, taip pat žuvininkystės rajonų vystymui pagal V antraštinės dalies I–IV skyrius.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 477 000 000 EUR skiriama 78 straipsnyje nurodytoms kontrolės ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonėms.

3. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai X EUR skiriama 78 straipsnyje nurodytoms kontrolės ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonėms.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 358 000 000 EUR skiriama 79 straipsnyje nurodytoms duomenų rinkimo priemonėms.

4. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių mažiausiai X EUR skiriama 79 straipsnyje nurodytoms duomenų rinkimo ir administravimo priemonėms.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Atokiausių regionų kompensacijoms pagal V antraštinės dalies V skyrių skiriami ištekliai per metus neturi viršyti:

5. Atokiausių regionų kompensacijoms pagal V antraštinės dalies V skyrių skiriami ištekliai neturi viršyti:

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Azorų saloms ir Madeirai – 4 300 000 EUR;

– Azorų saloms ir Madeirai – X EUR per metus;

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Kanarų saloms – 5 800 000 EUR;

– Kanarų saloms – X EUR per metus;

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 5 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Prancūzijos Gvianai ir Reunjonui – 4 900 000 EUR.

– Prancūzijos atokiausiems regionamsX EUR per metus.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių 45 000 000 EUR skiriama 72 straipsnyje nurodytai paramai sandėliavimui teikti 2014–2018 m.

6. Iš 1 dalyje nurodytų išteklių X EUR skiriama 69 straipsnyje nurodytai paramai gamybos ir rinkodaros planams, taip pat 70 straipsnyje nurodytai paramai sandėliavimui teikti.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 047 000 000 EUR suma iš EJRŽF skiriama VI antraštinės dalies I ir II skyriuose nurodytoms tiesioginio valdymo priemonėms. Į šią sumą įtraukiama pagal 91 straipsnį teikiama techninė pagalba.

X EUR suma iš EJRŽF skiriama VI antraštinės dalies I ir II skyriuose nurodytoms tiesioginio valdymo priemonėms. Į šią sumą įtraukiama pagal 91 straipsnį teikiama techninė pagalba.

 

Biudžeto ištekliai, skirti integruotai jūrų politikai, neviršija 6 proc. viso EJRŽF biudžeto.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

[Metinės orientacinės sumos ir metiniai asignavimai]

 

1. Bendra orientacinė finansavimo suma, kaip apibrėžta 201z m. xx mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo [17] punkte, šiai programai įgyvendinti 2014–2020 m. yra X EUR palyginamosiomis 2011 m. kainomis.

 

2. Metinius asignavimus tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, nepažeisdami reglamento, kuriuo nustatoma 2014-2020 m. daugiametė finansinė programa, ir 201z m. xx mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo nuostatų.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) užimtumo lygis žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose;

i) užimtumo lygis žuvininkystės, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose;

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) gamybos lygis žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose ir

ii) gamybos lygis žuvininkystės, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose;

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) susijusios valstybės narės duomenų rinkimo užduočių apimtis, suderinta su nacionalinio žvejybos laivyno dydžiu, iškraunamų žuvų kiekiu, mokslinės stebėjimo veiklos jūroje mastu ir tyrimų, kuriuose dalyvauja ta valstybė narė, skaičiumi; ir

iii) susijusios valstybės narės duomenų rinkimo ir tvarkymo užduočių apimtis, suderinta su nacionalinio žvejybos laivyno dydžiu, iškraunamų žuvų kiekiu, mokslinės stebėjimo veiklos jūroje mastu ir tyrimų, kuriuose dalyvauja ta valstybė narė, skaičiumi; taip pat

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies b punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv) turimi duomenų rinkimo šaltiniai, palyginti su valstybės narės duomenų rinkimo užduočių apimtimi; kur įmanoma, priemonės derinamos su stebėtojų jūroje skaičiumi ir žmogiškųjų išteklių bei techninių priemonių kiekiu, kurio reikia norint įvykdyti nacionalinę duomenų rinkimo atrankos programą.

iv) turimi duomenų rinkimo ir tvarkymo šaltiniai, palyginti su valstybės narės duomenų rinkimo ir tvarkymo užduočių apimtimi; kur įmanoma, priemonės derinamos su žmogiškaisiais ištekliais bei techninėmis priemonėmis, kurių reikia norint įvykdyti nacionalinę duomenų rinkimo atrankos programą.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kitų priemonių atveju remiamasi ankstesniais asignavimais pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 ir ankstesniu sunaudojimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006.

c) visų priemonių atveju remiamasi ankstesniais lėšų asignavimais pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 2007-2013 m. laikotarpiu ir ankstesniu sunaudojimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų įgyvendinimo bendrą veiklos programą.

1. Kiekviena valstybė narė parengia EJRŽF bendrai finansuojamų Sąjungos prioritetų, nurodytų šio reglamento 6 straipsnyje, įgyvendinimo bendrą veiklos programą.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kiek tai susiję su 20 straipsnio 1 dalies n punkte nurodyta veiklos programos dalimi, valstybė narė ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d. įgyvendinimo aktu priima Sąjungos prioritetus, susijusius su reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir kontrolės politika.

3. Kiek tai susiję su 20 straipsnio 1 dalies n punkte nurodyta veiklos programos dalimi, ne vėliau kaip 2013 m. gegužės 31 d. Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, nustatančius Sąjungos prioritetus, susijusius su reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir kontrolės politika.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2) kiekviena valstybė narės įtraukia Reglamento (ES) Nr. .../... [ dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 32 straipsnyje nurodytą gamybos ir prekybos planą.

Pagrindimas

Kadangi gamybos ir prekybos planai priklauso Sąjungos prioritetams (žr. ankstesnį 6 straipsnio 2d dalies pakeitimą) yra svarbu, kad valstybių narių veiklos programose būtų numatyti tokie planai.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) turi būti numatyti atitinkami veiksmai, kuriais siekiama supaprastinti ir palengvinti programos įgyvendinimą;

c) turi būti numatyti atitinkami veiksmai, kuriais siekiama supaprastinti ir palengvinti programos įgyvendinimą, ypač palengvinti mažos apimties žvejyba ir priekrantės žvejyba užsiimantiems subjektams bei jų organizacijoms galimybes gauti finansinę paramą;

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) jeigu taikoma, turi būti užtikrintas priemonių, taikomų įgyvendinant šio reglamento 38 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus Sąjungos prioritetus dėl EJRŽF, derėjimas su Tarybos direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnio 4 dalyje nurodytomis NATURA 2000 prioritetinėmis veiksmų programomis ir geros aplinkos būklės siekiu, kaip apibrėžta 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva).

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) padėties analizė SSGG požiūriu ir nustatyti poreikiai, kurie turi būti patenkinti geografinėje vietovėje, kurioje taikoma programa.

b) padėties analizė SSGG požiūriu ir nustatyti poreikiai, kurie turi būti patenkinti geografinėje ir aplinkos vietovėje, kurioje taikoma programa.

Analizės struktūra turi būti nustatyta pagal Sąjungos prioritetus. Specifiniai su klimato kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos ir inovacijų skatinimu susiję poreikiai įvertinami pagal Sąjungos prioritetus, siekiant pagal kiekvieną prioritetą nustatyti tinkamas šių dviejų sričių atsakomąsias priemones; paramos reikalavimus atitinkančių politikos sričių padėties stipriųjų ir silpnųjų savybių apibendrinimas;

Analizės struktūra turi būti nustatyta pagal 6 straipsniu nustatytus Sąjungos prioritetus. Specifiniai su klimato kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos ir inovacijų skatinimu susiję poreikiai įvertinami pagal Sąjungos prioritetus, siekiant nustatyti tinkamiausias atsakomąsias priemones kiekvienos prioriteto, susijusio su tomis sritimis, lygmeniu;

 

ši analizė taip pat apima BŽP įgyvendinimo poveikį visuose pakrantės regionuose ar rajonuose.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) BŽP įgyvendinimo poveikio visos vertės grandinės darbo vietoms analizė ir novatoriški darbo pasiūlymai atitinkamose vietovėse;

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) tinkamo į inovacijas, aplinką, įskaitant specifinius NATURA 2000 teritorijų poreikius, ir klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos orientuoto metodo aprašas;

c) analizė, rodanti, kad programa atsižvelgiama į žvejybos ir akvakultūros poveikį aplinkai ir – tam tikrais atvejais – specifinius tinklo „Natura 2000“ teritorijų poreikius, taip pat geros aplinkos būklės užtikrinimą, nuoseklaus žuvų išteklių atkūrimo teritorijų tinklo sukūrimą ir klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą prie jos;

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių, kaip reikalaujama Reglamente (ES) Nr. .../... [dėl BŽP], vertinimas ir priemonių, kurių imtasi siekiant laikytis nuostatų dėl žvejybos pajėgumų ribos, nustatytos to reglamento II priedu, aprašas;

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) aiškiai pagal V antraštinės dalies III skyrių nurodytos veiklos rūšys, kurios gali būti vykdomos kolektyviai ir kurioms pagal 95 straipsnio 3 dalį atitinkamai gali būti taikomas didesnis pagalbos intensyvumas;

h) aiškiai pagal V antraštinės dalies III skyrių nurodytos priemonės, kurios gali būti vykdomos kolektyviai ir kurioms pagal 95 straipsnio 3 dalį atitinkamai gali būti taikomas didesnis pagalbos intensyvumas;

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha) pusiausvyros tarp žvejybos pajėgumų ir turimų žvejybos galimybių, kaip reikalaujama Reglamente (ES) Nr. .../... [dėl BŽP], vertinimas ir priemonių, kurių imtasi siekiant laikytis nuostatų dėl žvejybos pajėgumų ribos, nustatytos to reglamento II priedu, aprašas;

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb) išsamus priemonių, susijusių su gamybos ar rinkodaros planų rengimu ir įgyvendinimu, kai suteikiama parama pagal 69 straipsnį, aprašas;

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) poreikių, susijusių su stebėjimo ir vertinimo reikalavimais, analizė ir vertinimo planas, nurodytas [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 49 straipsnyje. Valstybės narės suteikia pakankamai išteklių ir užtikrina pakankamą gebėjimų ugdymo veiklą, kad būtų galima patenkinti nustatytus poreikius;

i) vertinimo reikalavimai, vertinimo planas, nurodytas [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 49 straipsnyje, ir priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų galima patenkinti nustatytus poreikius;

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies j punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) lentelė, kurioje nustatomi naudotini EJRŽF ištekliai ir bendro finansavimo norma, susijusi su 6 straipsnyje nustatytų Sąjungos prioritetų tikslais ir technine pagalba. Jeigu taikytina, šioje lentelėje atskirai nurodomi EJRŽF ištekliai ir bendro finansavimo normos, kurios, nukrypstant nuo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės, taikomos paramai, nurodytai 72 straipsnyje, 73 straipsnyje, 78 straipsnio 2 dalies a–d ir f–j punktuose, 78 straipsnio 2 dalies e punkte ir 79 straipsnyje;

ii) lentelė, kurioje nustatomi naudotini EJRŽF ištekliai ir bendro finansavimo norma, susijusi su 6 straipsnyje nustatytais Sąjungos prioritetais ir technine pagalba. Jeigu taikytina, šioje lentelėje atskirai nurodomi EJRŽF ištekliai ir bendro finansavimo normos, kurios, nukrypstant nuo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrosios taisyklės, taikomos paramai, nurodytai 72 straipsnyje, 73 straipsnyje, 78 straipsnio 2 dalies a–d ir f–j punktuose, 78 straipsnio 2 dalies e punkte ir 79 straipsnyje;

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) informacija apie priemonių, finansuojamų iš kitų BSP fondų arba pagal LIFE bendrąją programą, papildomumą;

k) informacija apie priemonių, finansuojamų pagal kitas Sąjungos politikos sritis ir finansines priemones, papildomumą;

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies l punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) aiškų funkcijų, kurias turi atlikti žuvininkystės vietos veiklos grupės ir valdymo institucija arba įstaiga, paskirta strategijos įgyvendinimo užduotims įvykdyti, aprašą;

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies l punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) stebėjimo ir vertinimo procedūrų aprašą ir Stebėsenos komiteto sudėtį;

ii) stebėjimo ir vertinimo procedūrų aprašą ir Stebėsenos komiteto bendrą sudėtį;

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m) partneriai, paskirti pagal [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 5 straipsnį, ir konsultacijų su partneriais rezultatai;

m) partnerių paskyrimo pagal [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 5 straipsnį procedūra ir konsultacijų su partneriais rezultatai; įgyvendinant programą partneriai gali būti keičiami Stebėsenos komitetui sutikus;

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies n punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) įstaigų, kurios įgyvendina kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo sistemą, sąrašas ir glaustas jų žmogiškųjų bei finansinių išteklių, skirtų žuvininkystės kontrolei, tikrinimui ir reikalavimų laikymosi užtikrinimui, aprašas, jų turima žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo įranga, pirmiausia laivų, orlaivių ir sraigtasparnių skaičius;

i) įstaigų, kurios įgyvendina kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo sistemą, sąrašas ir glaustas jų žmogiškųjų bei finansinių išteklių, skirtų žuvininkystės kontrolei, tikrinimui ir reikalavimų laikymosi užtikrinimui, aprašas, jų turima žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo pagrindinė įranga, pirmiausia laivų, orlaivių ir sraigtasparnių skaičius;

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies o punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o) siekiant rinkti duomenis, skirtus tvariam žuvininkystės valdymui, kaip nurodyta 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje, ir laikantis daugiametės Sąjungos programos, nurodytos [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 5 dalyje:

o) siekiant rinkti duomenis, skirtus tvariam ekosistema pagrįstam žuvininkystės valdymui, kaip nurodyta 6 straipsnio 6 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje, laikantis daugiametės Sąjungos programos, nurodytos [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 5 dalyje, ir siekiant išanalizuoti socialinę ir ekonominę žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimo ir rinkodaros sektorių padėtį:

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) duomenų rinkimo veiklos, kuri turėtų būti vykdoma toliau nurodytais tikslais, aprašas:

i) duomenų rinkimo veiklos, kuri, konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis, turėtų būti vykdoma toliau nurodytais tikslais, aprašas:

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– įvertinti žvejybos sektorių (biologiniai, ekonominiai ir įvairių sričių kintamieji, taip pat jūroje atliekami moksliniai tyrimai);

– įvertinti žvejybos sektorių (biologiniai, ekonominiai, socialiniai ir įvairių sričių kintamieji visoje vertės grandinėje, taip pat jūroje atliekami moksliniai tyrimai);

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– įvertinti akvakultūros ir perdirbimo pramonės ekonominę padėtį;

– įvertinti akvakultūros ir perdirbimo pramonės ekonominę ir socialinę padėtį;

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies o punkto i papunkčio trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– įvertinti žvejybos sektoriaus poveikį ekosistemai;

– įvertinti žvejybos ir akvakultūros sektorių poveikį ekosistemai, kad būtų galima palyginti žvejybos ir akvakultūros veiklos pobūdį ir laivyno segmentus, laikantis Reglamento (ES) Nr. .../... [dėl BŽP] reikalavimų;

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies o punkto iii papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) gebėjimo užtikrinti patikimą finansinį ir administracinį surinktų duomenų valdymą įrodymas.

iii) gebėjimo užtikrinti patikimą finansinį ir administracinį surinktų duomenų valdymą pagrindimas.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktais nustato šių 1, 2 ir 3 dalyse aprašytų sudedamųjų dalių pateikimo taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 128 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šių 1, 2 ir 3 dalyse aprašytų sudedamųjų dalių pateikimo taisyklės. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 128 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija patvirtina veiklos programą įgyvendinimo aktu.

2. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina veiklos programą, kai patvirtinama, kad 1 dalies reikalavimai įvykdyti. Patvirtintos veiklos programos skelbiamos viešai.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu Komisija įgyvendinimo aktu priima sprendimą, kuriame išsamiai nurodomi su 18 straipsnio 3 dalyje minima reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir kontrolės politika susijusių Sąjungos prioritetų pokyčiai ir atitinkamos paramos reikalavimus atitinkančios veiklos rūšys, kurioms turėtų būti teikiama pirmenybė.

Šiuo tikslu Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiai nurodomi su 18 straipsnio 3 dalyje minima reikalavimų laikymosi užtikrinimo ir kontrolės politika susijusių Sąjungos prioritetų pokyčiai ir atitinkamos paramos reikalavimus atitinkančios veiklos rūšys, kurioms turėtų būti teikiama pirmenybė.

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsižvelgdamos į šiuos naujus prioritetus, nustatytus šios dalies antroje pastraipoje nurodytame sprendime, valstybės narės iki metų, einančių prieš atitinkamus įgyvendinimo metus, spalio 31 d. Komisijai pateikia veiklos programos pakeitimus.

Valstybės narės gali pakeisti savo veiklos programas, atsižvelgdamos į šiuos naujus prioritetus, nustatytus šios dalies antroje pastraipoje nurodytame sprendime. Valstybės narės iki metų, einančių prieš atitinkamus įgyvendinimo metus, spalio 31 d. Komisijai pateikia visus veiklos programos pakeitimus.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Taikydamos 20 straipsnio 1 dalies o punktą, valstybės narės Komisijai kasmet iki spalio 31 d. pateikia metinį darbų planą. Metiniuose darbų planuose pateikiamas procedūrų ir metodų, taikytinų renkant ir analizuojant duomenis bei vertinant jų teisingumą ir tikslumą, aprašas.

1. Taikydamos 20 straipsnio 1 dalies o punktą, valstybės narės Komisijai kasmet iki spalio 31 d. pateikia metinį darbų planą arba praneša apie tai, kad pratęstas praėjusiais metais galiojęs planas. Metiniai darbų planai rengiami pagal nacionalinę daugiametę programą, parengtą laikantis Sąjungos programos; juose pateikiamas procedūrų ir metodų, taikytinų renkant ir analizuojant duomenis bei vertinant jų teisingumą ir tikslumą, aprašas.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) priemonių arba veiklos rūšių nustatymu arba panaikinimu;

b) priemonių arba atitinkamos veiklos rūšių nustatymu arba panaikinimu ir su tuo susijusia informacija bei rodikliais;

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 128 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

2. Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 128 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Metinė darbų programa

Daugiametė veiklos programa ir metinės darbų programos

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdama įgyvendinti VI antraštinės dalies I ir II skyrius ir 92 straipsnį, Komisija įgyvendinimo aktais priima darbo programą atsižvelgdama į tuose skyriuose nustatytus tikslus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 128 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

1. Siekdama nustatyti išsamią informaciją apie VI antraštinės dalies I ir II skyrių ir 92 straipsnio taikymą, Komisija, atsižvelgdama į šiuose skyriuose nustatytus tikslus, pagal 127 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma daugiametė veiklos programa, kurios vienas iš tikslų – parengti metines darbų programas.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Metinėje darbų programoje nustatomi siektini tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo metodas ir jos visa suma. Joje taip pat pateikiamas finansuotinos veiklos aprašymas, nurodoma kiekvienai veiklai skirta suma, orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis bei informacija apie kiekvienos veiklos vykdymą. Joje subsidijoms nurodomi prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro finansavimo dalis.

2. Daugiametėje veiklos programoje ir metinėse darbų programose nustatomi siektini tikslai, tikėtini rezultatai, įgyvendinimo metodas ir visa suma. Minėtose programose taip pat pateikiamas finansuotinos veiklos aprašymas, nurodoma kiekvienai veiklai skirta suma, orientacinis įgyvendinimo tvarkaraštis bei informacija apie kiekvienos veiklos vykdymą. Jose subsidijoms nurodomi prioritetai, esminiai vertinimo kriterijai ir didžiausia bendro finansavimo dalis. Jose taip pat nurodomi metinėms biudžeto vykdymo ataskaitoms taikomi reikalavimai.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal šio reglamento 32 straipsnio 1 dalies b punktą, 36 straipsnį, 39 straipsnio 1 dalies a punktą arba 40 straipsnio 2 dalį paramą gavęs žvejybos laivo savininkas neperleidžia laivo trečiajai šaliai, kuri nepriklauso Sąjungai, penkerius metus nuo išmokos išmokėjimo paramos gavėjui dienos.

1. Pagal šio reglamento 32, 36, 39 arba 40 straipsnius paramą gavęs žvejybos laivo savininkas neperleidžia laivo trečiajai šaliai, kuri nepriklauso Sąjungai, bent penkerius metus nuo šios paramos išmokėjimo paramos gavėjui dienos, išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas grąžina proporcingą dalį prieš perleisdamas laivą. Pirmas šios dalies sakinys nedaro poveikio [Finansinio reglamento] 135 straipsniui.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti inovacijas žuvininkystės sektoriuje, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama vystyti arba pateikti naujus arba iš esmės patobulintus produktus, palyginti su esamu technologijų lygiu, naujus arba patobulintus procesus, naujas arba patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

1. Jei šiais projektais prisidedama prie Reglamento (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 2 straipsnyje išdėstytų tikslų, siekdamas paskatinti inovacijas žuvininkystės ir perdirbimo pramonėje, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama vystyti arba pateikti naujus arba iš esmės patobulintas technologijas, įrangą ar produktus, pvz., kuriant inovatyvius laivus, taip pat naujus arba patobulintus procesus ir naujas arba patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal šį straipsnį finansuojama veikla turi būti vykdoma bendradarbiaujant su valstybės narės pripažinta mokslo arba technikos institucija, kuri patvirtina tokios veiklos rezultatus.

2. Pagal šį straipsnį finansuojamą veiklą turi vykdyti valstybės narės arba Sąjungos pripažinta mokslo arba technikos institucija, kuri patvirtina tokios veiklos rezultatus, arba tokia veikla turi būti vykdoma su ja bendradarbiaujant.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybė narė pagal 120 straipsnį tinkamai paskelbia pagal šį straipsnį finansuojamos veiklos rezultatus.

3. Valstybė narė pagal 120 straipsnį tinkamai paskelbia pagal šį straipsnį finansuojamos veiklos rezultatus, kurie pateikiami visuomenei prieinamose ataskaitose.

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nustatoma tokia prašymų skirti paramą inovacijoms teikimo procedūra, pagal kurią suteikiama daugiau galimybių skatinti įgyvendinti daugiau projektų.

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti bendrą ūkio subjektų efektyvumą ir konkurencingumą, EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas pagerinti bendrą ūkio subjektų efektyvumą ir konkurencingumą ir skatinti tvaresnę žuvininkystę, EJRŽF gali remti:

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) profesionalių konsultacijų tvaresnės žuvininkystės veiklos vystymo klausimais teikimą, daugiausia dėmesio skiriant galimybėms apriboti ir, jei įmanoma, panaikinti tokios veiklos poveikį jūrų, sausumos ir gėlo vandens ekosistemoms;

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) techninio, teisinio ar ekonominio pobūdžio konsultacinių paslaugų, susijusių su projektais, kurie gali atitikti pagal šį skyrių teikiamos paramos reikalavimus, teikimą;

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) specialistų konsultacijų verslo ir rinkodaros strategijų klausimais teikimą.

b) specialistų konsultacijų verslo ir rinkodaros strategijų klausimais teikimą, įskaitant konsultacijas skatinimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių klausimais.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Galimybių studijas ir konsultacijas, atitinkamai minimas 1 dalies a ir b punktuose, rengia pripažintos mokslo arba technikos institucijos, turinčios reikiamų konsultavimo įgūdžių, kaip nustatyta kiekvienos valstybės narės nacionaliniuose teisės aktuose.

2. Galimybių studijas, konsultacijas ir paslaugas, nurodytas 1 dalies a, aa, ab ir b punktuose, rengia pripažintos mokslo, akademinės, profesinės arba technikos institucijos, turinčios reikiamų konsultavimo įgūdžių, kaip nustatyta kiekvienos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose.

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalyje nuodyta parama teikiama ūkio subjektams arba žvejų organizacijoms, kurias yra pripažinusi valstybė narė, pavedusi atlikti 1 dalyje nurodytą galimybių studiją.

3. 1 dalyje nurodyta parama teikiama ūkio subjektams, žvejų organizacijoms arba viešosios teisės įstaigoms, kurias yra pripažinusi valstybė narė, pavedusi atlikti 1 dalyje nurodytą galimybių studiją arba paprašiusi teikti konsultacijas arba konsultavimo paslaugas, nurodytas a, aa, ab ir b punktuose.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį finansuotina veikla būtų atrenkama pagreitinta tvarka.

4. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį finansuotina veikla būtų atrenkama pagreitinta tvarka, ypač atvejais, susijusiais su mažos apimties priekrantės žvejyba ir žvejyba vidaus vandenyse.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti mokslininkų ir žvejų keitimąsi žiniomis, EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas paskatinti mokslininkus ir žvejus geriau rinkti ir skleisti žinias bei jomis keistis, EJRŽF gali remti:

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vienos arba daugiau nepriklausomų mokslo institucijų ir vienos arba daugiau žvejų organizacijų sudaryto tinko kūrimą;

a) vienos arba daugiau nepriklausomų mokslo institucijų ir vienos arba daugiau žvejų organizacijų tinklų kūrimą, partnerystės susitarimus, sutartis ar asociacijas, dalyvaujant valstybių narių viešosioms įstaigoms, kurios nori dalyvauti;

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) a punkte nurodyto tinklo veiklą.

b) veiklą, susijusią su tinklais, partnerystės susitarimais, sutartimis ar asociacijomis, sukurtomis pagal a punktą.

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalies b punkte nurodyta veikla gali apimti duomenų rinkimo veiklą, tyrimus, žinių ir geriausios patirties sklaidą.

2. 1 dalies b punkte nurodyta veikla gali apimti duomenų rinkimo ir valdymo veiklą, bendrus mokslinių tyrimų projektus, tyrimus, bandomuosius projektus, seminarus, žinių ir geriausios patirties sklaidą.

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) mokymąsi visą gyvenimą, mokslo žinių ir novatoriškų metodų sklaidą, naujų profesinių įgūdžių įgijimą, pirmiausia, kai tai susiję su tvariu jūrų ekosistemų valdymu, jūrų sektoriaus veiklos rūšimis, inovacijomis ir verslumu;

a) profesinio mokymo skatinimo veiksmus ir veiklą, mokymąsi visą gyvenimą, mokslo, techninių, ekonominių ar teisinių žinių ir novatoriškų metodų sklaidą, naujų profesinių įgūdžių įgijimą, pirmiausia, susijusių su:

 

– tvariu jūrų ir vidaus vandenų ekosistemų valdymu;

 

– jūrų sektoriaus veikla;

 

– inovacijomis;

 

– verslumu, ypač jaunimo galimybėmis siekti profesijos žvejybos sektoriuje;

 

– higiena, sveikata ir sauga;

 

– žvejų mokymu įgyvendinti bendros žuvininkystės politikos nuostatas;

 

– profesinės rizikos prevencija.

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) suinteresuotųjų šalių, įskaitant organizacijas, remiančias lygias vyrų ir moterų galimybes, tinklus ir keitimąsi patyrimu bei geriausia patirtimi;

b) suinteresuotųjų šalių, įskaitant mokymo organizacijas ir organizacijas, remiančias lygias vyrų ir moterų galimybes tinklus ir keitimąsi patyrimu bei geriausia patirtimi, taip svarbaus moterų vaidmens, atliekamo žvejybos bendruomenėse, skatinimą [pripažinimą];

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) socialinio dialogo skatinimą nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygiu, įtraukiant žvejus ir kitas suinteresuotąsias šalis.

c) socialinio dialogo skatinimą Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu, įtraukiant veiklos vykdytojus, socialinius partnerius ir kitas suinteresuotąsias šalis ir itin daug dėmesio skiriant nepakankamai atstovaujamoms grupėms, pvz., toms, kurios verčiasi mažos apimties priekrantės žvejyba, taip pat žvejyba nuo kranto.

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Diversifikacijos ir darbo vietų kūrimo sąlygų gerinimas

Verslumo, diversifikacijos ir darbo vietų kūrimo sąlygų gerinimas

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–-1. Siekdamas skatinti verslumą ir pagerinti darbo vietų kūrimo sąlygas, EJRŽF gali remti esamos įmonės nuosavybės teisių perdavimą į žvejybos sektorių, jei paramos gavėjai jaunesni nei 35 metų ir laikomasi 32a straipsnyje išdėstytų kriterijų.

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti diversifikacijos ir darbo vietų kūrimo sąlygas, EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas pagerinti diversifikacijos sąlygas, EJRŽF taip pat gali remti papildomą veiklą, susijusią su pagrindiniu žvejybos verslu:

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) naujas ne žvejybos įmones;

aa) investicijomis į laivus į veiklą, susijusią su žvejyba, pvz., aplinkos apsaugos paslaugas ir švietimo arba turizmo veiklą;

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) mažos apimties pakrantės žvejybai naudojamų laivų perdarymą, pritaikant juos ne žvejybos veiklai.

b) mažos apimties priekrantės žvejybai naudojamų laivų perdarymą, pritaikant juos nekomercinės žvejybos veiklai.

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) mažos apimties pakrantės žvejybai naudojamų laivų perdarymą, pritaikant juos ne žvejybos veiklai.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte numatyta parama teikiama žvejams, kurie:

2. -1 dalyje ir 1 dalies aa punkte numatyta parama teikiama žvejams, kurie:

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pateikia verslo planą, skirtą naujai jų veiklai plėtoti;

a) pateikia verslo planą, skirtą jų veiklai plėtoti;

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. 1 dalies b punkte numatyta parama teikiama smulkios apimties pakrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams, kurie turi Sąjungos žvejybos laivą, registruotą kaip naudojamą, ir kurie per dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje. Su žvejybos laivu susijęs žvejybos leidimas panaikinamas visam laikui.

3. 1 dalies b punkte numatyta parama teikiama mažos apimties priekrantės žvejyba besiverčiantiems žvejams, kurie turi Sąjungos žvejybos laivą, registruotą kaip naudojamą, ir kurie per dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje.

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. 1 dalies c punkte numatyta parama teikiama tik žvejams, jeigu papildoma ne žvejybos veikla yra susijusi su pagrindiniu žvejybos verslu, pvz., su meškeriojimo turizmu, restoranų veikla, žvejybos aplinkos apsaugos paslaugomis arba švietimo apie žvejybą veikla.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyti paramos gavėjai neužsiima profesionalia žvejyba penkerius metus nuo paskutinės paramos išmokos gavimo.

Išbraukta.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal 1 dalies a punktą teikiamos finansinės paramos suma turi neviršyti 50 proc. verslo plane kiekvienai veiklos rūšiai numatyto biudžeto ir didžiausios kiekvienai veiklos rūšiai leidžiamos 50 000 EUR sumos.

6. Pagal -1 dalį ir 1 dalies aa punktą teikiamos finansinės paramos suma turi neviršyti 50 proc. verslo plane kiekvienai veiklos rūšiai numatyto biudžeto ir didžiausios kiekvienai veiklos rūšiai leidžiamos 100 000 EUR sumos.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32a straipsnis

 

Parama jauniems žvejams, skirta veiklai pradėti

 

1. EJRŽF gali teikti individualią paramą jauniems žvejams, jei jie:

 

– jaunesni nei 35 metų;

 

– įrodo, kad ne mažiau kaip penkerius metus dirbo žvejais ar įgijo lygiavertį profesinį išsilavinimą;

 

– pirmą kartą įsigyja 5–20 metų senumo mažos apimties priekrantės žvejybos laivą ir praėjusius penkerius metus vykdė žvejybos veiklą.

 

2. 1 dalyje nurodytas žvejybos laivas priklauso laivyno segmentui, iš kurio Reglamento (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos pajėgumų ataskaitos matyti, kad esama žvejybos galimybių ir laivyno pajėgumo pusiausvyros.

 

3. 1 dalyje nurodytos paramos suma ne didesnė kaip 100 000 EUR.

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

32 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32b straipsnis

 

Investicijos laivyno atnaujinimui

 

1. EJRŽF gali remti investicijas senesnių nei 35 metų mažos apimties priekrantės žvejybos laivų atnaujinimui šiomis sąlygomis:

 

i) laivas priklauso laivyno segmentui, iš kurio Reglamento (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos pajėgumų ataskaitos matyti, kad žvejybos galimybės ir laivyno pajėgumas subalansuoti ir kad investicijomis bent 40 proc. sumažinamas laivo pajėgumas, žvejybos pastangos ir energijos suvartojimas;

 

ii) investicijomis žymiai pagerinamas laivo žvejybos įrankių selektyvumas;

 

iii) investicijomis laikomasi saugos laive reikalavimų;

 

iv) praėjusius penkerius metus laivas vykdė žvejybos veiklą.

 

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik laivų savininkams ir, išskyrus tradicinius žvejybos laivus, tik mainais už senesnių nei 35 metų laivų pašalinimą iš apyvartos.

 

3. 1 dalyje nurodytos pramos suma ne didesnė kaip 15 proc. visos investicijos sumos ir 80 000 EUR.

 

4. Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos išsamios šiame straipsnyje nustatytų kriterijų taikymo taisyklės.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sveikatos ir saugos užtikrinimas laive

Sveikatos, higienos ir saugos užtikrinimas laive

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti žvejų darbo sąlygas laive, EJRŽF gali remti investicijas į laivą arba į atskirus jo įrenginius, jeigu šiomis investicijomis viršijami pagal nacionalinius arba Sąjungos teisės aktus privalomi standartai.

1. Siekdamas pagerinti žvejų sveikatos, higienos, saugos, darbo ir gyvenimo sąlygas laive, EJRŽF gali remti investicijas į laivą arba į atskirus jo įrenginius, jeigu šiomis investicijomis viršijami pagal nacionalinius arba Sąjungos teisės aktus privalomi standartai ir nėra didinami žvejybos laivo pajėgumai.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Siekiant geriau informuoti žvejus, kad jie būtų pasirengę, jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas, EJRŽF gali skatinti bendrus projektus, pagal kuriuos visai žvejų komandai būtų teikiami bendri medicinos mokymai.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

33a straipsnis

 

Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas

 

1. EJRŽF prisideda prie laikino žvejybos veiklos nutraukimo priemonių finansavimo tik šiais atvejais:

 

a) kai tai priklauso Reglamente (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] nustatyto daugiamečio plano taikymo sričiai;

 

b) taikant Reglamento (ES) Nr. …/…. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 13 straipsnyje nurodytas Komisijos priimtas skubos priemones;

 

c) išteklių atsinaujinimo laikotarpiais kritiniu gyvūnų rūšių būvio ciklo laikotarpiu, kai tokios priemonės būtinos siekiant tvariai išnaudoti žvejybos išteklius, padėti išlaikyti išteklius ir leisti žvejybą ne poilsio laikotarpiu.

 

Parama teikiama finansinės kompensacijos forma už laikotarpį, kurį nevykdoma veika.

 

2. 1 dalyje nurodytos priemonės taikymo trukmė nustatoma atsižvelgiant į geriausių turimų mokslinių tyrimų, susijusių su išteklių būkle, rezultatus.

 

3. Į pasikartojančius sezoninius žvejybos veiklos nutraukimo laikotarpius, kuriems netaikomas 1 dalies c punktas, neatsižvelgiama teikiant kompensacijas arba atliekant mokėjimus pagal šį straipsnį.

 

4. EJRŽF gali prisidėti prie 1 dalyje nurodytų priemonių, skirtų nukentėjusiems žvejams ir žvejybos laivų savininkams, finansavimo, ne ilgiau kaip šešis mėnesius finansuodamas vieną laivą visu programavimo laikotarpiu. Parama teikiama:

 

a) į Sąjungos laivyno registrą įtrauktų žvejybos laivų savininkams, kurie per dvejus metus iki paraiškos gauti paramą pateikimo dienos ne mažiau kaip 120 dienų vykdė žvejybos veiklą, taip pat

 

b) įgulos nariams, dirbusiems žvejybos laive, kurio veikla laikinai nutraukta šios dalies a punkte nurodytomis sąlygomis.

 

4. 1 dalyje nurodytos paramos gavimo laikotarpiais nukentėję įgulos nariai ir žvejybos laivas nevykdo jokios žvejybos veiklos. Valstybės narės užtikrina, kad veikla būtų sustabdyta.

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

33 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

33b straipsnis

 

Draudimui skirti savitarpio pagalbos fondai

 

1. EJRŽF gali prisidėti prie valstybės narės pripažinto savitarpio pagalbos fondo atsižvelgdamas į savo nacionalinę teisę, pagal kurią fondui priklausantiems žvejams suteikiama galimybė apsidrausti nuo nuostolių, atsiradusių dėl:

 

a) gaivalinių nelaimių arba

 

b) ekologinių arba sveikatos incidentų.

 

.

 

2. Atitinkama valstybė narė oficialiai pripažįsta įvykius gaivalinėmis nelaimėmis arba ekologiniais ar sveikatos incidentais arba, jei reikalaujama, jie pripažįstami pagal savitarpio pagalbos fondo vidaus taisykles. Tam tikrais atvejais valstybės narės gali iš anksto apibrėžti kriterijus, pagal kuriuos toks oficialius pripažinimas laikomas suteiktu.

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

34 straipsnis

Išbraukta.

Parama BŽP perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemoms

 

1. Siekdamas pagal [Reglamento dėl BŽP] 27 straipsnį nustatyti arba iš dalies pakeisti perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemas, EJRŽF gali remti:

 

a) techninių ir administravimo priemonių, būtinų perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemos kūrimui arba veikimui, rengimą ir plėtojimą;

 

b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą rengiant ir plėtojant perleidžiamąsias žvejybos koncesijų sistemas;

 

c) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų priežiūrą ir vertinimą;

 

d) perleidžiamųjų žvejybos koncesijų sistemų valdymą.

 

2. Parama pagal 1 dalies a, b ir c punktus teikiama tik valdžios institucijoms. Parama pagal šio straipsnio 1 dalies d punktą teikiama valdžios institucijoms, fiziniams arba juridiniams asmenims arba pripažintoms gamintojų organizacijoms, dalyvaujančioms pagal Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos 28 straipsnio 4 dalį bendrai valdant sujungtas perleidžiamąsias žvejybos koncesijas.

 

Pagrindimas

Autorius nepritaria perleidžiamųjų žvejybos koncesijų nustatymui. Dėl šios priemonės žvejybos teisės būtų paverčiamos pinigais ir kiltų pavojus mažos apimties ir priekrantės žvejybai.

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Parama pagal BŽP įgyvendinamoms apsaugos priemonėms

Parama pagal BŽP vykdomų apsaugos priemonių parengimui ir įgyvendinimui

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas užtikrinti veiksmingą pagal [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 21 straipsnius taikomų apsaugos priemonių įgyvendinimą, EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas užtikrinti veiksmingą BŽP regionalizacijos prioritetų ir pagal [Reglamentą dėl bendros žuvininkystės politikos] priimtų apsaugos priemonių, įskaitant daugiamečius planus, kūrimą ir įgyvendinimą, EJRŽF gali remti:

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) techninių ir administravimo priemonių, būtinų [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 21 straipsniuose nustatytoms apsaugos priemonėms įgyvendinti, rengimą ir plėtojimą;

a) techninių ir administravimo priemonių, būtinų [Reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos] nustatytiems daugiamečiams planams ir apsaugos priemonėms kurti ir įgyvendinti, rengimą, plėtojimą ir stebėseną;

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) nuoseklaus žuvų išteklių atkūrimo rajonų tinklo sukūrimą pagal Reglamentą (ES) Nr. …/… [dėl bendros žuvininkystės politikos];

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) išteklių atsinaujinimo laikotarpių įgyvendinimą;

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 21 straipsniuose nustatytas apsaugos priemones.

b) suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir valstybių narių bendradarbiavimą rengiant ir įgyvendinant [Reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos] nustatytus daugiašalius planus ir apsaugos priemones.

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik valdžios institucijoms.

2. 1 dalyje nurodyta parama gali būti teikiama valdžios institucijoms, patariamosioms taryboms, mokslo įstaigoms, pripažintoms žvejų organizacijoms ir gamintojų organizacijoms, jei jos dalyvauja įgyvendinant daugiamečius planus ir apsaugos priemones pagal BŽP.

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas sumažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai, paspartinti išmetimo į jūrą panaikinimą ir palengvinti perėjimą prie gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, EJRŽF gali remti investicijas į įrangą, kuria:

1. Siekdamas sumažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai, paspartinti išmetimo į jūrą panaikinimą ir palengvinti perėjimą prie tausaus gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, EJRŽF gali remti investicijas į mokslinius tyrimus ir įrangą, priemones ar sistemas, kuriomis:

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) pakeičiami žvejybos įrankiai, su sąlyga, kad nauji įrankiai yra tinkamesnio dydžio, su jais geriau atrenkamos rūšys, jų poveikis jūrų aplinkai ir pažeidžiamoms jūrų ekosistemoms yra ribotas ir jie nedidina žvejybos laivo pajėgumo sugauti žuvies;

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) mažinama nepageidaujama komercinių išteklių arba kitokia priegauda;

b) mažinama nepageidaujama ar neleistina komercinių išteklių arba kitokia priegauda, didesnį dėmesį skiriant įrenginių kūrimui ir įdiegimui siekiant sumažinti tokią priegaudą;

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) mažinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui.

c) mažinamas ir, kai įmanoma, panaikinamas fizinis ir biologinis žvejybos poveikis ekosistemai arba jūros dugnui, visų pirma rajonuose, kurie nustatyti kaip pažeidžiami biologiniu ir geografiniu aspektais;

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) apsaugomi įrankiai ir laimikis nuo žinduolių ir paukščių, kurie saugomi pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos1 arba 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos2, su sąlyga, kad jos nekenkia žvejybos įrankių selektyvumui ir kad imtasi visų tinkamų priemonių, kad nebūtų fiziškai žalojami plėšrūnai;

 

__________________

 

1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

 

2 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb) sumažintas neigiamas žvejybos veiklos poveikis gyvūnų gerovei;

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc) padedama įvertinti žuvies išteklius.

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. 1 dalyje numatyta parama atokiausiuose regionuose gali būti teikiama inkarinėms plūdriosioms priemonėms pelaginėms žuvims žvejoti (PPPŽŽ) tik tuomet, jei jos prisideda prie tvarios ir selektyvios žvejybos.

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Parama teikiama tik tada, kai žūklės arba kitokiomis 1 dalyje minėtomis priemonėmis akivaizdžiai geriau vykdoma dydžio atranka arba daromas mažesnis poveikis negaudomoms rūšims, palyginti su standartinėmis žūklės arba kitomis priemonėmis, kurios yra leidžiamos pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus nacionalinius valstybių narių teisės aktus, priimtus regionavimo tikslais, kaip nurodyta [Reglamente dėl BŽP].

3. Parama teikiama tik tada, kai žūklės arba kitokiomis 1 dalyje minėtomis priemonėmis akivaizdžiai žymiai geriau vykdoma dydžio atranka ir daromas mažesnis poveikis ekosistemoms ir negaudomoms rūšims, palyginti su standartinėmis žūklės arba kita įranga, priemonėmis ar sistemomis, kurios yra leidžiamos pagal Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus nacionalinius valstybių narių teisės aktus, priimtus regionavimo tikslais, kaip nurodyta [Reglamente dėl BŽP].

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) žvejams, kurie turi keistiną žūklės priemonę ir kurie per dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos Sąjungos žvejybos laive dirbo ne mažiau kaip 60 dienų;

b) žvejams, kurie turi keistiną žūklės įrankį, priemonę ar sistemą ir kurie per dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos Sąjungos žvejybos laive dirbo ne mažiau kaip 60 dienų;

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

36a straipsnis

 

Ekstremalių įvykių ekonominiam poveikiui sušvelninti skiriama parama

 

Siekdamas sušvelninti ekstremalaus įvykio, dėl kurio neįmanoma įprastai vykdyti žvejybos veiklos, ekonominį poveikį, EJRŽF gali teikti paramą laikinam žvejybos veiklos sustabdymui, skiriamą žvejybos laivų savininkams ir žvejams. Žuvų išteklių išsaugojimo priemonių įgyvendinimas nelaikomas ekstremaliu įvykiu.

Pagrindimas

Reglamente dėl EJRŽF turi būti numatytos ne tik žuvų išteklių išsaugojimo priemonės, bet ir priemonė, skirta reaguoti į ekstremalius įvykius, pvz., gaivalines nelaimes ar didelio masto jūrų taršą, kad būtų laikinai palengvinta paveiktų žvejybos laivų savininkų ir žvejų padėtis.

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas prisidėti prie išmetimo į jūrą ir priegaudos panaikinimo ir palengvinti perėjimą prie gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama gerinti arba pritaikyti naujas technikos arba organizavimo žinias, taip mažinant žvejybos poveikį aplinkai arba užtikrinant tvaresnį jūrų biologinių išteklių naudojimą.

1. Siekdamas prisidėti prie išmetimo į jūrą ir priegaudos panaikinimo ir palengvinti perėjimą prie gyvųjų biologinių jūrų išteklių naudojimo taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama kurti, gerinti arba pritaikyti naujas technikos arba organizavimo žinias, įskaitant geresnę žūklės techniką ir geresnį žvejybos veiklos selektyvumą, taip mažinant žvejybos poveikį aplinkai arba užtikrinant tvaresnį jūrų biologinių išteklių naudojimą, remiantis ekosistemomis pagrįstu metodu valdant žuvininkystę.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal šį straipsnį finansuojama veikla turi būti vykdoma bendradarbiaujant su kiekvienos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais pripažinta mokslo arba technikos institucija, kuri patvirtina tokios veiklos rezultatus.

2. Pagal šį straipsnį finansuojama veikla gali būti įgyvendinama valstybės narės pripažintų žvejų organizacijų ir turi būti vykdoma bendradarbiaujant su kiekvienos valstybės narės pripažinta mokslo arba technikos institucija, kuri patvirtina tokios veiklos rezultatus.

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybė narė pagal 120 straipsnį tinkamai paskelbia pagal šį straipsnį finansuojamos veiklos rezultatus.

3. Valstybė narė pagal 120 straipsnį viešai paskelbia pagal šį straipsnį finansuojamos veiklos rezultatus.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Pagal šį straipsnį finansuojamuose projektuose dalyvaujančių žvejybos laivų skaičius turi neviršyti 5 proc. nacionalinį laivyną sudarančių laivų skaičiaus arba jų bruto tonažas turi neviršyti 5 proc. nacionalinio laivyno bruto tonažo, skaičiuojant paraiškos pateikimo metu.

4. Pagal šį straipsnį finansuojamuose projektuose dalyvaujančių žvejybos laivų skaičius turi neviršyti 5 proc. nacionalinį laivyną sudarančių laivų skaičiaus arba jų bruto tonažas turi neviršyti 5 proc. nacionalinio laivyno bruto tonažo, skaičiuojant paraiškos pateikimo metu. Valstybei narei paprašius, tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis ir remiantis ŽMTEK rekomendacijomis, Komisija gali patvirtinti projektus, kurie viršija šioje dalyje nustatytą ribą.

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Veikla, kurią sudaro naujų žūklės priemonių arba metodų bandymas, vykdoma laikantis valstybei narei nustatytų žvejybos galimybių apribojimų.

5. Veikla, kurią sudaro naujų žūklės priemonių arba metodų bandymas, vykdoma laikantis valstybei narei nustatytų žvejybos galimybių apribojimų arba laikantis Reglamento Nr. 1224/2009 33 straipsnio 6 dalies dėl moksliniams tyrimams skirto sugauto žuvų kiekio.

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas paskatinti žvejus prisidėti prie jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų, įskaitant jų atliekamas funkcijas, apsaugos ir atkūrimo vykdant tvarią žvejybos veiklą, EJRŽF gali remti tokią veiklą:

1. Siekdamas paskatinti žvejus prisidėti prie jūrų biologinės įvairovės ir ekosistemų, įskaitant jų atliekamas funkcijas, apsaugos ir atkūrimo vykdant tvarią žvejybos veiklą, EJRŽF gali remti tokią veiklą, turinčią tiesioginį poveikį žuvininkystės sektoriaus veiklai:

a) atliekų rinkimą iš jūros, pvz., pamestų žvejybos priemonių ir į jūrą išmestų šiukšlių pašalinimą;

a) žvejų vykdomą atliekų rinkimą iš jūros, pvz., pamestų žvejybos priemonių ir į jūrą išmestų šiukšlių pašalinimą;

b) stacionarių arba kilnojamų įrenginių, skirtų apsaugoti ir praturtinti jūrų gyvūniją ir augaliją, statymą arba įrengimą;

b) stacionarių arba kilnojamų įrenginių, kurie gali būti lengvai išmontuojami, skirtų apsaugoti ir praturtinti jūrų gyvūniją ir augaliją, statymą, įrengimą arba modernizavimą, taip pat mokslinius tyrimus ir tokių įrenginių įvertinimą;

c) pastangas, kuriomis siekiama geriau valdyti arba apsaugoti išteklius;

c) pastangas, kuriomis siekiama geriau valdyti arba apsaugoti biologinius jūrų išteklius;

d) NATURA 2000 teritorijų valdymą, atkūrimą ir stebėjimą pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, atsižvelgiant į prioritetinių veiksmų programas, nustatytas pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB;

d) nustatymą, atranką, valdymą, atkūrimą ir stebėjimą:

 

i) NATURA 2000 teritorijų pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB, atsižvelgiant į prioritetinių veiksmų programas, nustatytas pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB, kai veiksmai susiję su žvejybos veikla;

e) saugomų jūrų teritorijų valdymą, atkūrimą ir stebėjimą siekiant įgyvendinti erdvės apsaugos priemones, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje;

ii) saugomų jūrų teritorijų siekiant įgyvendinti erdvės apsaugos priemones, susijusias su žvejybos veikla, nurodytas Direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalyje;

f) dalyvavimą kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas, pvz., atkuriant tam tikras jūrų ir pakrančių buveines ir taip remiant tvarius žuvų išteklius.

e) dalyvavimą kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas, susijusiuose su Sąjungos veiksmais jūrų aplinkosaugos politikos srityje ir suderintais su ekosistema grindžiamu požiūriu į žuvininkystės valdymą, pvz., atkuriant tam tikras jūrų ir pakrančių buveines ir taip remiant tvarius žuvų išteklius, įskaitant tokių veiksmų rengimą ir jų mokslinį vertinimą;

 

ea) geresnį informavimą apie aplinkosaugą, į kurį būtų įtraukiami žvejai, susijusį su jūrų biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimu.

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame straipsnyje minimą veiklą vykdo viešąja teise reglamentuojamos įstaigos, įtraukdamos žvejus arba valstybės narės pripažintas žvejų organizacijas, arba nevyriausybinę organizaciją, bendradarbiaujančią su žvejų organizacijomis arba žuvininkystės vietos veiklos grupėmis, apibrėžtomis 62 straipsnyje.

2. Šiame straipsnyje minimą veiklą vykdo viešąja teise reglamentuojamos techninės arba mokslinės įstaigos, įtraukdamos žvejus, patariamąsias tarybas, valstybės narės pripažintas žvejų organizacijas, arba nevyriausybinę organizaciją, bendradarbiaujančią su žvejų organizacijomis arba žuvininkystės vietos veiklos grupėmis, apibrėžtomis 62 straipsnyje.

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Klimato kaitos švelninimas

Energijos vartojimo efektyvumas ir pajėgumų mažinimas

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas švelninti klimato kaitos poveikį, EJRŽF gali remti:

1. Siekdamas pagerinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą, EJRŽF gali remti;

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) investicijas į laivą, skirtas mažinti teršalų arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir didinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą;

a) investicijas į įrangą arba į laivą, įskaitant pagrindinių arba pagalbinių variklių pakeitimą arba modernizavimą, skirtas mažinti teršalų arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir didinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą, su sąlyga, kad naujo variklio galia bent 40 proc. mažesnė už pakeisto variklio galią;

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus ir sistemas.

b) energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus, konsultacijas ir sistemas, su sąlyga, kad jie nelemia žvejybos pastangų padidėjimo;

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) jūržolės vietų ir pakrančių pelkių, kurios yra labai svarbus anglies dioksido absorbentas siekiant sumažinti neigiamą klimato kaitos poveikį, apsauga ir atkūrimas;

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) daug energijos suvartojančių žvejybos įrankių pakeitimas mažiau energijos suvartojančiais įrankiais, su sąlyga, kad dėl pakeitimų nepadidės žvejybos agregato pajėgumai ir kad pakeistas žvejybos įrankis bus konfiskuotas ir sunaikintas;

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc) nepriklausomi prekyvietėse esančių žuvies produktų energijos pėdsako vertinimai ir patikrinimai siekiant leisti vartotojams atskirti žuvies produktus, kurie pagaminti naudojant žvejybos metodus, kuriems reikia mažiau energijos.

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Parama neskiriama pagrindiniams arba pagalbiniams varikliams keisti arba modernizuoti. Parama teikiama tik žvejybos laivų savininkams, ir tam pačiam žvejybos laivui teikiama ne dažniau kaip kartą per programavimo laikotarpį.

2. Parama teikiama tik žvejybos laivų savininkams, ir tam pačiam žvejybos laivui teikiama tik kartą per programavimo laikotarpį.

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 127 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos pagal 1 dalies a punktą tinkamos finansuoti investicijos.

3. Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos pagal 1 dalies a punktą tinkamos finansuoti investicijos ir nustatomos išsamios šiame straipsnyje pateiktų kriterijų taikymo taisyklės.

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti sugautų žuvų kokybę, EJRŽF gali remti šiam tikslui skirtas investicijas į laivą.

1. Siekdamas padidinti komercinės žvejybos laimikio pridėtinę vertę ir pagerinti kokybę, EJRŽF gali remti:

 

a) investicijas, kuriomis žuvininkystės produktams suteikiama pridėtinė vertė, ypač sudarant sąlygas žvejams perdirbti savo sugautas žuvis, vykdyti rinkodarą ir tiesiogiai jomis prekiauti;

 

b) novatoriškas investicijas į laivą, kuriomis gerinama žuvininkystės produktų kokybė ir konservavimas;

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdamas pagerinti nepageidaujamos priegaudos panaudojimą, EJRŽF gali remti investicijas į laivą, skirtas kuo geriau panaudoti nepageidaujamą komercinių išteklių priegaudą ir geriau panaudoti nepakankamai naudojamas sugautų žuvų dalis, kaip nustatyta [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnyje ir [Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b dalyje.

2. Siekdamas pagerinti nepageidaujamos priegaudos tvarkymą, laikymą ir iškrovimą, EJRŽF gali remti investicijas į laivą, skirtas kuo geriau panaudoti nepageidaujamą komercinių išteklių priegaudą ir geriau panaudoti nepakankamai naudojamas sugautų žuvų dalis, kaip nustatyta [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnyje ir [Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b dalyje.

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Parama pagal 1 dalies b punktą teikiama tik tuo atveju, kai naudojami selektyvūs įrankiai siekiant sumažinti nepageidaujamo laimikio kiekį.

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodyta parama teikiama tik tiems Sąjungos žvejybos laivų savininkams, kurie per dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą jūroje.

4. 1 dalies b punkte nurodyta parama teikiama tik tiems Sąjungos žvejybos laivų savininkams, kurių laivais per dvejus kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų buvo vykdoma žvejybos veikla jūroje.

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas pagerinti iškraunamo produkto kokybę, energijos vartojimo efektyvumą, prisidėti prie aplinkos apsaugos arba pagerinti saugą ir darbo sąlygas, EJRŽF gali remti investicijas, kuriomis gerinama žvejybos uostų arba iškrovimo vietų infrastruktūra, įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius.

1. EJRŽF gali remti investicijas, kuriomis gerinama žvejybos uostų arba iškrovimo vietų infrastruktūra.

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdamas palengvinti nepageidaujamos priegaudos panaudojimą, EJRŽF gali remti investicijas į žvejybos uostus arba iškrovimo vietas, kuriomis kuo geriau panaudojama nepageidaujama komercinių išteklių priegauda ir geriau panaudojamos nepakankamai naudojamos sugautų žuvų dalys, kaip nustatyta [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnyje ir [Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b dalyje.

2. Investicijos gali būti susijusios su:

 

a) iškrautų produktų kokybės, šviežumo ir atsekamumo didinimu;

 

b) iškrovimo, perdirbimo, sandėliavimo ir pardavimo aukcione sąlygų gerinimu;

 

c) nepageidaujamos komercinių išteklių priegaudos panaudojimu ir geresniu nepakankamai naudojamų laimikio dalių panaudojimu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b dalyje;

 

d) energijos vartojimo efektyvumu;

 

e) aplinkosauga, taip pat atliekų ir jūros šiukšlių surinkimu, saugojimu ir apdorojimu;

 

f) higienos, sveikatos ir saugos gerinimu;

 

g) darbo sąlygų gerinimu;

 

h) ledo, vandens ir elektros tiekimu;

 

i) žvejybos laivų įrangos remontu ir priežiūra;

 

j) krantinių statyba, modernizavimu ir plėtimu didinant saugą iškraunant ar pakraunant laivus;

 

k) kompiuterizuotu žvejybos veiklos valdymu;

 

l) žvejybos uostų, iškrovimo vietų ir aukcionų bendradarbiavimu.

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

41a straipsnis

 

Jūrinio paveldo apsauga

 

1. Siekiant remti ir skatinti tradicines jūrines profesijas, susijusias su žuvininkyste, ir išsaugoti plaukiojančius laivus, kurie padeda apsaugoti valstybės narės jūrinį paveldą, EJRŽF gali remti:

 

a) mokymus ir investicijas siekiant remti tradicines laivų statyklas ir tradicines jūrines profesijas;

 

b) investicijas į laivą, kuriomis siekiama restauruoti tradicinius medinius žvejybos laivus nedidinant tų laivų žvejybos pajėgumų;

 

c) tradicinių žvejybos laivų, kurie saugomi kaip jūrinis paveldas ir kurių eksploatacija nutraukta, išsaugojimui ir priežiūrai skirtas investicijas.

 

2. Parama teikiama tik laivų statyklų savininkams ir žvejybos laivams, ir tam pačiam žvejybos laivui ji skiriama tik kartą per programavimo laikotarpį.

 

3. Valstybės narės užtikrina, kad laivai, gaunantys paramą pagal 1 straipsnio b dalį, toliau plaukiotų.

Pakeitimas    325

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekdamas sumažinti vidaus vandenų žvejybos poveikį aplinkai, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, pagerinti iškraunamų žuvų kokybę arba pagerinti saugą ir darbo sąlygas, EJRŽF gali remti tokias investicijas:

1. Siekdamas sumažinti vidaus vandenų žvejybos poveikį aplinkai, padidinti energijos vartojimo efektyvumą, pagerinti iškraunamų žuvų kokybę arba pagerinti sveikatos, saugos, darbo sąlygas, žmogiškąjį kapitalą ir mokymą, EJRŽF gali remti tokias investicijas:

Pakeitimas    326

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) į žmogiškojo kapitalo ir socialinio dialogo skatinimą 31 straipsnyje nustatytomis sąlygomis;

Pakeitimas    327

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) į įrenginius, kaip nurodyta 36 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų;

b) į įrenginius ir projektus, kaip nurodyta 36 ir 37 straipsniuose, laikantis tuose straipsniuose nustatytų sąlygų;

Pakeitimas    328

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) į esamus uostus ir iškrovimo vietas, kaip nurodyta 41 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų.

d) į žvejybos uostus, priedangas ir iškrovimo vietas, kaip nurodyta 41 straipsnyje, laikantis tame straipsnyje nustatytų sąlygų;

Pakeitimas    329

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) į pagaunamos žuvies vertės arba kokybės gerinimą, kaip nurodyta 40 straipsnyje ir tame straipsnyje nurodytose sąlygose.

Pakeitimas    330

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. EJRŽF gali teikti paramą investicijoms, susijusioms su verslumu, kaip nustatyta 32 straipsnyje ir tomis pačiomis sąlygomis, kurios nustatytos tame straipsnyje.

Pakeitimas    331

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. EJRŽF gali remti inovacijų kūrimą ir lengvinimą pagal 28 straipsnį, konsultavimo paslaugas pagal 29 straipsnį, taip pat mokslininkų ir žvejų partnerystes pagal 30 straipsnį.

Pakeitimas    332

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 33, 36 ir 39 straipsniuose minimi žvejybos laivai suprantami kaip laivai, eksploatuojami tik vidaus vandenyse;

a) 33, 36, 37, 39 ir 40 straipsniuose minimi žvejybos laivai suprantami kaip laivai, eksploatuojami tik vidaus vandenyse;

Pakeitimas    333

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 36 straipsnyje minima jūrų aplinka suprantama kaip aplinka, kurioje eksploatuojamas vidaus vandenų žvejybos laivas.

b) 36 straipsnyje minima jūrų aplinka suprantama kaip aplinka, kurioje vykdoma vidaus vandenų žvejyba.

Pakeitimas    334

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekdamas paremti vidaus žvejų veiklos diversifikavimą, EJRŽF gali remti vidaus vandenų žvejybai naudojamų laivų naudojimą kitai, ne žvejybos veiklai, laikantis šio reglamento 32 straipsnio sąlygų.

3. Siekdamas paremti vidaus žvejų veiklos diversifikavimą, EJRŽF gali remti vidaus vandenų žvejybos veiklos, papildančios kitą nei žvejyba veiklą, įvairinimą, laikantis šio reglamento 32 straipsnio sąlygų.

Pakeitimas    335

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Siekdamas apsaugoti ir praturtinti vandens gyvūniją ir augaliją, EJRŽF gali remti vidaus vandenų žvejyba besiverčiančių žvejų dalyvavimą valdant, atkuriant ir prižiūrint NATURA 2000 teritorijas, jeigu jos yra tiesiogiai susijusios su žvejybos veikla, taip pat atkuriant vidaus vandenis, įskaitant nerštavietes ir migruojančių rūšių migracijos kelius, nepažeidžiant 38 straipsnio 1 dalies d punkto.

5. Siekdamas apsaugoti ir praturtinti vandens gyvūniją ir augaliją, EJRŽF gali remti:

 

a) nedarant poveikio 38 straipsnio 1 dalies d punktui, vidaus vandenų žvejyba besiverčiančių žvejų dalyvavimą valdant, atkuriant ir prižiūrint NATURA 2000 teritorijas, jeigu jos yra tiesiogiai susijusios su žvejybos veikla, taip pat atkuriant vidaus vandenis, įskaitant nerštavietes ir migruojančių rūšių migracijos kelius;

 

b) stacionarių arba kilnojamų įrenginių, skirtų apsaugoti ir praturtinti vandens gyvūniją ir augaliją, statymą, modernizavimą arba įrengimą, įskaitant jų mokslinę stebėseną ir vertinimą.

Pakeitimas    336

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį gaunantys paramą laivai ir toliau būtų eksploatuojami tik vidaus vandenyse.

6. Nedarant poveikio 3 dalies nuostatoms, valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį gaunantys paramą laivai ir toliau būtų eksploatuojami tik vidaus vandenyse.

Pakeitimas    337

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal šį skyrių teikiama parama skirta tik akvakultūros įmonėms, jei aiškiai nenustatyta kitaip.

1. Jeigu aiškiai nenustatyta kitaip, pagal šį skyrių teikiama parama skiriama tik tvarioms akvakultūros įmonėms, įskaitant priklausančias verslininkams, pradedantiems vykdyti veiklą šiame sektoriuje, kaip nurodyta 1a dalyje, ir akvakultūros gamintojų bei verslininkų organizacijoms. Parama neteikiama veiklos vykdytojams, kurie padarė sunkių Sąjungos aplinkos apsaugos teisės pažeidimų.

Pakeitimas    338

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Šiame straipsnyje nurodoma, kad šiame sektoriuje veiklą pradedantys verslininkai pateikia verslo planą ir, jeigu investicijų suma viršija 150 000 EUR, galimybių studiją.

Pakeitimas    339

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei veiklą sudaro investavimas į įrangą ar infrastruktūrą, užtikrinančias aplinkosaugos, žmonių ar gyvūnų sveikatos, higienos ar gyvūnų gerovės reikalavimų pagal Sąjungos teisės aktus laikymąsi, įsigaliojantis po 2014 m., parama gali būti teikiama iki dienos, kurią standartai tampa privalomi įmonėms.

2. Parama apribojama investavimu į įrangą ar infrastruktūrą, o tai akivaizdžiai turi mažesnį poveikį aplinkai arba lemia geresnius rodiklius žmonių ar gyvūnų sveikatos, higienos ar gyvūnų gerovės srityse, negu reikalaujama pagal Sąjungos teisės aktus.

 

Parama neteikiama akvakultūros veiklai, susijusiai su egzotinėmis rūšimis arba genetiškai modifikuotais organizmais.

 

Parama neteikiama intensyviai akvakultūros veiklai vykdyti saugomose jūrų teritorijose, žuvies išteklių atkūrimo teritorijose arba „Natura 2000“ vietovėse.

Pakeitimas    340

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant stimuliuoti naujoves akvakultūroje, EJRŽF gali remti veiklą:

1. Siekiant stimuliuoti naujoves tvarioje akvakultūroje, EJRŽF gali remti projektus, kuriais siekiama:

a) suteikiančią naujų techninių ar organizacinių žinių akvakultūros ūkiams, kurios mažina poveikį aplinkai arba skatina tausiau naudoti akvakultūros išteklius;

a) vystyti technines, mokslines ar organizacines žinias akvakultūros ūkiuose, kurios ypač mažina poveikį aplinkai, mažina priklausymą nuo žuvų miltų ir taukų, skatina tausiau naudoti akvakultūros išteklius arba lengvina naujų tvarių gamybos metodų taikymą;

b) kuriančią ar teikiančią rinkai naujus arba iš esmės patobulintus produktus, atsižvelgiant į technikos pažangą, naujus ar patobulintus procesus, naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas.

b) kurti ar teikti rinkai naujus arba iš esmės patobulintus produktus, naujus ar patobulintus procesus, naujas ar patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas, taip pat akvakultūros produktų gamybos ir apdorojimo srities inovacijas ir patobulinimus;

 

ba) ištirti inovacijų, produktų ar procesų technines ir ekonomines galimybes.

Pakeitimas    341

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Veikla pagal šį straipsnį turi būti vykdoma bendradarbiaujant su mokslo ar technikos įstaiga, kuri pripažįstama kiekvienos valstybės narės, kuri tvirtina tokios veiklos rezultatus, nacionalinės teisės aktais.

2. Veiklą pagal šį straipsnį vykdo valstybinė ar privati mokslo, akademinė ar technikos įstaiga, kuri pripažįstama kiekvienos valstybės narės, kuri tvirtina tokios veiklos rezultatus, nacionalinės teisės aktais, arba ši veikla vykdoma su minėta įstaiga bendradarbiaujant.

Pakeitimas    342

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. EJRŽF teikia finansinę pagalbą akvakultūros sektoriaus plėtrai ir inovacijoms, kurios įgyvendinamos pagal valstybių narių parengtus daugiamečius strateginius planus.

Pakeitimas    343

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Investicijos į lengvatinio apmokestinimo ir ne maistui skirtos akvakultūrą

Investicijos į akvakultūrą

Pakeitimas    344

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant skatinti didelių augimo galimybių akvakultūros formas, EJRŽF gali remti investicijas į lengvatinio apmokestinimo ir ne maistui skirtos akvakultūros plėtrą.

1. Siekiant skatinti didelių augimo galimybių tvarios akvakultūros formas, EJRŽF gali remti:

 

a) gamybines investicijas į akvakultūrą, įskaitant jūrų ar ne maistui skirtą akvakultūrą;

 

b) gamybos ir auginamų rūšių įvairinimą, taip pat produktyvumo ir vietos tinkamumo tyrimus;

Pakeitimas    345

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Parama pagal 1 dalį gali būti teikiama siekiant didinti gamybą ir (arba) modernizuoti esamas akvakultūros įmones arba kurti naujas įmones, jeigu jų steigimas suderinamas su akvakultūros vystymo daugiamečiu nacionaliniu strateginiu planu.

Pakeitimas    346

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Parama pagal šį straipsnį teikiama tik jeigu iš nepriklausomos rinkodaros ataskaitos aiškiai matyti, kad produktas turi geras ilgalaikes rinkos perspektyvas. Įkurtos įmonės yra ekonomiškai perspektyvios ir nesukuria sektoriaus produkcijos pertekliaus.

Pakeitimas    347

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant skatinti verslumą akvakultūroje, EJRŽF gali remti investicijas, prisidedančias prie:

1. Siekiant skatinti verslumą tvarioje akvakultūroje, EJRŽF gali remti investicijas, prisidedančias prie:

Pakeitimas    348

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) akvakultūros produktų vertės didinimo, pirmiausia suteikiant galimybę akvakultūros įmonei atlikti nuosavos akvakultūros produkcijos perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę prekybą;

a) akvakultūros produktų vertės didinimo, pavyzdžiui, remiant akvakultūros sektoriaus vykdomą nuosavos akvakultūros produkcijos perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę prekybą arba asociacijų steigimą ar asociacijos susitarimų sudarymą tokio perdirbimo tikslais;

Pakeitimas    349

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) akvakultūros įmonių pajamų įvairinimo, kuriant naujas akvakultūros rūšis, turinčias gerų rinkos perspektyvų;

b) akvakultūros sektoriaus pajamų įvairinimo, kuriant naujas vietines akvakultūros rūšis tų rūšių veisimosi rajonuose, turinčias pridedamąją vertę, gerų rinkos perspektyvų ir gerai prisitaikančias prie aplinkos;

Pakeitimas    350

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) akvakultūros įmonių pajamų įvairinimo, kuriant papildomą veiklą už akvakultūros ribų.

c) akvakultūros įmonių pajamų įvairinimo, kuriant papildomą veiklą.

Pakeitimas    351

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Parama pagal 1 dalies c punktą suteikiama tik akvakultūros įmonėms, jei papildoma ne akvakultūros veikla yra susijusi su pagrindiniu įmonės akvakultūros verslu, pvz., žūklės turizmas, akvakultūros aplinkos funkcijos arba akvakultūrai skirto švietimo veikla.

2. Parama pagal 1 dalies c punktą suteikiama tik akvakultūros įmonėms, jei papildoma ne akvakultūros veikla yra susijusi su pagrindine akvakultūros gamyba ar prekyba, pvz., žūklės turizmas, akvakultūros aplinkos funkcijos arba akvakultūrai skirto švietimo veikla.

Pakeitimas    352

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant pagerinti bendrą akvakultūros ūkių veiksmingumą ir konkurencingumą, EJRŽF gali remti:

1. Siekiant pagerinti bendrą akvakultūros ūkių veiksmingumą ir konkurencingumą ir sumažinti jų vykdomos veiklos poveikį aplinkai, EJRŽF gali remti:

Pakeitimas    353

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) techninio, mokslinio, teisinio ar ekonominio pobūdžio ūkių konsultavimo paslaugų teikimą.

b) techninio, mokslinio, teisinio, aplinkosauginio ar ekonominio pobūdžio ūkių konsultavimo paslaugų teikimą.

Pakeitimas    354

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) sveikatos ir saugos standartus, pagrįstus Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais;

d) sveikatos, higienos ir saugos standartus, pagrįstus Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais;

Pakeitimas    355

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) lygių galimybių, ypač susijusių su lyčių lygybe ir neįgaliųjų įtrauktimi, skatinimą.

Pakeitimas    356

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama tik viešosios teisės institucijoms, parinktoms ūkių konsultavimo paslaugoms teikti. Parama pagal 1 dalies b punktą teikiama tik akvakultūros MVĮ arba akvakultūros gamintojų organizacijoms.

3. Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama tik viešosios teisės institucijoms, parinktoms ūkių konsultavimo paslaugoms teikti, arba valstybės narės pripažintoms profesinėms organizacijoms. Parama pagal 1 dalies b punktą teikiama tik akvakultūros MVĮ, valstybės narės pripažintoms akvakultūros profesinėms organizacijoms, akvakultūros gamintojų organizacijoms arba akvakultūros gamintojų organizacijų asociacijoms.

Pakeitimas    357

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jeigu teikiama parama neviršija 4000 EUR, gavėjas gali būti atrinktas taikant paspartintą procedūrą.

Pakeitimas    358

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Akvakultūros ūkiai negali gauti paramos konsultavimo paslaugoms daugiau kaip vieną kartą kiekvienai paslaugų kategorijai pagal 2 dalies a–e punktus per programavimo laikotarpį.

Išbraukta.

Pakeitimas    359

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) mokymosi visą gyvenimą, mokslo žinių skleidimo ir naujovių diegimo praktiką ir naujų akvakultūros profesinių įgūdžių įgijimą;

a) profesinį mokymą, mokymosi visą gyvenimą, mokslo ir techninių žinių skleidimo ir naujovių diegimo praktiką, naujų akvakultūros profesinių įgūdžių įgijimą, darbo sąlygų gerinimą, darbo saugos skatinimą ir akvakultūros veiklos poveikio aplinkai mažinimą;

Pakeitimas    360

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) tinklų kūrimą ir keitimąsi patyrimu bei geriausia patirtimi tarp akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes skatinančias įstaigas.

b) tinklų kūrimą ir keitimąsi patyrimu bei geriausia patirtimi tarp akvakultūros įmonių ar profesinių organizacijų ir kitų privačių ar viešųjų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mokslo, technikos ir mokymo įstaigas arba lygias vyrų ir moterų galimybes skatinančias įstaigas.

Pakeitimas    361

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Parama pagal 1 dalies a punktą neteikiama stambioms akvakultūros įmonėms.

Išbraukta.

Pakeitimas    362

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant prisidėti prie akvakultūros teritorijų infrastruktūros plėtros, EJRŽF gali remti:

1. Siekiant prisidėti prie akvakultūros teritorijų infrastruktūros plėtros ir sumažinti jose vykdomos veiklos poveikį aplinkai, EJRŽF gali remti:

 

Pakeitimas    363

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) tinkamiausių sričių akvakultūrai plėtoti nustatymą bei kartografavimą, kai taikoma, atsižvelgiant į jūrų erdvės planavimo procesus;

a) tinkamiausių sričių tvariai akvakultūrai plėtoti darant mažą poveikį aplinkai nustatymą bei kartografavimą, kai taikoma, atsižvelgiant į jūrų erdvės planavimo procesus, taip pat tolesnius aplinkos sąveikos priežiūros veiksmus akvakultūros veiklos gamybos etapu;

Pakeitimas    364

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) vietovių, kuriose turėtų būti draudžiama intensyvi akvakultūros veikla, pvz., žuvų jauniklių augyklų, pakrančių neršto vietų, saugomų jūrų teritorijų, tinklo NATURA 2000 teritorijų arba žuvų išteklių atkūrimo teritorijų, siekiant išlaikyti tokių vietovių vaidmenį užtikrinant ekosistemų veikimą, nustatymą bei kartografavimą;

Pakeitimas    365

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) akvakultūros sričių infrastruktūros tobulinimą žemės konsolidacijos, energijos tiekimo ar vandentvarkos priemonėmis;

b) pagalbinių įrenginių ir infrastruktūros, būtinos akvakultūros vietovių potencialui didinti ir akvakultūros ekologiniam pėdsakui mažinti, tobulinimą bei plėtojimą investuojant į žemės konsolidacijos, energijos tiekimo ar vandentvarkos priemones;

Pakeitimas    366

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) veiksmus, kurių kompetentingos institucijos imasi ir įgyvendina pagal Direktyvos 2009/147/EB 9 straipsnio 1 dalį arba Direktyvos 92/43/EB 16 straipsnio 1 dalį, kad akvakultūrai nebūtų daroma didelė žala.

c) veiksmus, kurių kompetentingos institucijos imasi siekdamos sušvelninti konfliktus su saugomomis laukinėmis rūšimis pagal Direktyvą 2009/147/EB arba Direktyvą 92/43/EB, kad akvakultūrai nebūtų daroma didelė žala.

Pakeitimas    367

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Paramos pagal šį straipsnį gavėjai gali būti tik viešosios teisės institucijos.

2. Paramos pagal šį straipsnį gavėjai gali būti tik viešosios teisės institucijos arba privačios organizacijos, kurioms valstybė narė patikėjo vykdyti veiklą, nurodytą 1 dalies a, aa ir b punktuose.

Pakeitimas    368

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naujų akvakultūros ūkininkų skatinimas

Naujų tvarios akvakultūros ir akvakultūros produktų perdirbimo sektoriaus ūkininkų skatinimas

Pakeitimas    369

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant skatinti verslumą akvakultūroje, EJRŽF gali remti veiklą pradedančių ūkininkų akvakultūros įmonių steigimą.

1. Siekiant skatinti verslumą akvakultūroje, EJRŽF gali remti veiklą pradedančių ūkininkų akvakultūros įmonių arba kooperatyvų steigimą, taip pat ir susijusiame perdirbimo sektoriuje, ypatingą dėmesį skirdamas jauniems akvakultūros ūkininkams ir lyčių lygybei.

Pakeitimas    370

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Parama Nr. 1 naujiems sektoriaus akvakultūros ūkininkams teikiama, jeigu jie:

2. Parama pagal 1 dalį naujiems sektoriaus akvakultūros ūkininkams teikiama, jeigu jie:

Pakeitimas    371

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pirmą kartą steigia akvakultūros mikroįmonę arba mažą įmonę kaip jos vadovai;

b) pirmą kartą akvakultūros sektoriuje arba susijusiame perdirbimo sektoriuje steigia labai mažą įmonę arba mažą įmonę kaip jos vadovai;

Pakeitimas    372

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) pateikia savo akvakultūros veiklos verslo planą.

c) pateikia savo akvakultūros veiklos verslo planą, patikimą ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais, įskaitant savo veiklos ekologinio pėdsako mažinimo planą.

Pakeitimas    373

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aukšto aplinkos apsaugos lygio akvakultūros skatinimas

Aukšto aplinkos apsaugos lygio tvarios akvakultūros skatinimas

Pakeitimas    374

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant gerokai sumažinti akvakultūros poveikį aplinkai, EJRŽF gali remti investicijas:

Siekiant gerokai sumažinti akvakultūros poveikį aplinkai, EJRŽF gali remti šias investicijas:

Pakeitimas    375

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kurios suteikia galimybę gerokai sumažinti akvakultūros įmonių poveikį vandeniui, pirmiausia sumažinant naudojamo vandens kiekį arba gerinant išleidžiamo vandens kokybę, naudojant multitrofines akvakultūros sistemas;

a) suteikiančias galimybę gerokai sumažinti akvakultūros įmonių poveikį vandens naudojimui ir kokybei, pirmiausia sumažinant vandens ar cheminių medžiagų, antibiotikų ir kitų vaistų kiekį arba gerinant išleidžiamo vandens kokybę, naudojant multitrofines akvakultūros sistemas;

Pakeitimas    376

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) skatinančias uždaras akvakultūros sistemas;

Pakeitimas    377

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kuriomis ribojamas neigiamas akvakultūros įmonių poveikis gamtai ar biologinei įvairovei;

b) investicijas, kuriomis ribojamas neigiamas akvakultūros įmonių poveikis gamtai ir skatinama aplinkos apsauga ir biologinė įvairovė, pirmiausia ribojamas poveikis laukinių žuvų ištekliams, sąveikai su plėšrūnų rūšimis, toksiškų cheminių medžiagų ir antibiotikų naudojimas ir kitoks poveikis aplinkai, susijęs su intensyvia akvakultūra;

Pakeitimas    378

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) skirtas pirkti įrangą, saugančią akvakultūros ūkius nuo laukinių plėšrūnų, kuriems taikoma apsauga pagal Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 2009/147/EEB ir Tarybos direktyvą 92/43/EB;

c) skirtas pirkti įrangą, saugančią akvakultūros ūkius nuo laukinių plėšrūnų;

Pakeitimas    379

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) skirtas esamiems akvakultūros tvenkiniams ar lagūnoms atkurti pašalinant dumblą arba galimoms priemonėms, skirtoms apsaugoti nuo dumblo nusėdimo.

e) skirtas upių žiotims, esamiems akvakultūros tvenkiniams ar lagūnoms ir su jais susijusioms buveinėms atkurti pašalinant dumblą arba apsaugant nuo dumblo nusėdimo.

Pakeitimas    380

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant paskatinti ekologinės ir energiją taupančios akvakultūros sukūrimą, EJRŽF gali remti:

1. Siekiant paskatinti ekologinės ir labiau energiją taupančios akvakultūros sukūrimą, EJRŽF gali remti:

Pakeitimas    381

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) perėjimą nuo mėsėdžių rūšių auginimo prie žolėdžių rūšių, kurios neminta šviežiomis, laukinėmis, jūrų ar gėlųjų vandenų žuvimis, žuvų miltų ar žuvų taukų produktais, auginimo;

Pakeitimas    382

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) uždarų akvakultūros sistemų skatinimą, kai žuvys ir kiti vandens produktai auginami uždarose recirkuliacinėse sistemose, kuriose naudojama mažiau vandens;

Pakeitimas    383

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) dalyvavimą Sąjungos ekologinio valdymo ir audito sistemose, įsteigtose pagal 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS).

b) dalyvavimą Sąjungos ekologinio valdymo ir audito sistemose, pavyzdžiui, įsteigtose pagal 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS), arba dalyvavimą nacionaliniu mastu pripažintose aplinkosaugos valdymo sistemose.

Pakeitimas    384

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Parama teikiama tik jos gavėjams, kurie įsipareigoja ne trumpiau kaip 3 metus dalyvauti EMAS arba ne trumpiau kaip 5 metus laikytis ekologinės gamybos reikalavimų.

2. Parama teikiama tik jos gavėjams, kurie įsipareigoja ne trumpiau kaip penkerius metus dalyvauti EMAS arba ne trumpiau kaip penkerius metus laikytis ekologinės gamybos reikalavimų.

Pakeitimas    385

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Parama teikiama kompensacijos pavidalu ne ilgiau kaip dvejus metus įmonės perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu arba rengiantis dalyvauti EMAS sistemoje.

3. Parama teikiama kompensacijos pavidalu ne ilgiau kaip penkerius metus įmonės perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu arba rengiantis dalyvauti EMAS sistemoje.

Pakeitimas    386

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pajamų netekimą arba papildomas išlaidas, patirtas ekologinės gamybos laikotarpiu vykdant veiklą, tinkamą finansuoti pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą;

a) pajamų netekimą arba papildomas išlaidas, patirtas ekologinės gamybos laikotarpiu ar stengiantis išlaikyti ekologinę gamybą vykdant veiklą, tinkamą finansuoti pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą;

Pakeitimas    387

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant paskatinti aplinkos apsaugos funkcijas atliekančios akvakultūros vystymą, EJRŽF gali remti:

1. Siekiant paskatinti aplinkos apsaugos funkcijas atliekančios tvarios akvakultūros vystymą, EJRŽF gali remti:

Pakeitimas    388

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) akvakultūros metodus, kurie dera su savitais aplinkosaugos poreikiais ir kuriems taikomi specialūs valdymo reikalavimai dėl NATURA 2000 teritorijų nustatymo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir Tarybos ir Europos Parlamento direktyvą 2009/147/EB;

a) ekstensyvius ir pusiau intensyvius akvakultūros metodus, kurie dera su savitais aplinkosaugos poreikiais ir kuriems taikomi specialūs valdymo reikalavimai dėl NATURA 2000 teritorijų nustatymo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir Direktyvą 2009/147/EB;

Pakeitimas    389

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) dalyvavimą vykdant vandens gyvūnų ex-situ apsaugą ir atkūrimą pagal apsaugos ir biologinės įvairovės atkūrimo programas, kurias parengė arba prižiūri valstybinės institucijos;

b) išlaidas, tiesiogiai susijusias su dalyvavimu vykdant vandens gyvūnų ex-situ apsaugą ir atkūrimą pagal apsaugos ir biologinės įvairovės atkūrimo programas, kurias parengė arba prižiūri valstybinės institucijos;

Pakeitimas    390

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) ekstensyvios akvakultūros formas, įskaitant aplinkos, biologinės įvairovės apsaugą ir gerinimą, taip pat kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų ypatybių valdymą.

c) ekstensyvios ir pusiau intensyvios akvakultūros formas tiek pakrantės zonose, tiek vidaus vandenyse, įskaitant aplinkos, biologinės įvairovės apsaugą ir gerinimą, taip pat kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų ypatybių valdymą.

Pakeitimas    391

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama metine kompensacija už patirtas papildomas išlaidas ar prarastas pajamas dėl valdymo reikalavimų atitinkamose srityse, susijusiose su Tarybos direktyvos 92/43/EEB ir Tarybos ir Europos Parlamento direktyvos 2009/147/EB įgyvendinimu.

2. Parama pagal 1 dalies a punktą teikiama metine kompensacija už patirtas papildomas išlaidas ir (arba) prarastas pajamas dėl valdymo reikalavimų atitinkamose srityse, susijusiose su Tarybos direktyvos 92/43/EEB ir Tarybos ir Europos Parlamento direktyvos 2009/147/EB įgyvendinimu.

Pakeitimas    392

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Parama pagal 1 dalies c punktą teikiama metine kompensacija už patirtas papildomas išlaidas.

4. Parama pagal 1 dalies c punktą teikiama metine kompensacija už patirtas papildomas išlaidas, taip pat nuostolių už akvakultūros išteklių praradimą dėl saugomų rūšių atlyginimu, jeigu imtasi apsaugos priemonių.

Pakeitimas    393

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF remia kompensacijas moliuskų augintojams už laikiną išaugintų moliuskų surinkimo sustabdymą išskirtinai visuomenės sveikatos sumetimais.

1. EJRŽF gali remti kompensacijas moliuskų augintojams už laikiną išaugintų moliuskų surinkimo sustabdymą išskirtinai visuomenės sveikatos sumetimais.

Pakeitimas    394

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jis trunka ilgiau kaip keturis mėnesius iš eilės arba

a) jis trunka mėnesį arba

Pakeitimas    395

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nuostoliai dėl surinkimo sustabdymo siekia daugiau kaip 35 % atitinkamo verslo metinės apyvartos, apskaičiuotos remiantis vidutine verslo apyvarta per pastaruosius trejus metus.

b) nuostoliai dėl surinkimo sustabdymo siekia daugiau kaip 15 % atitinkamo verslo metinės apyvartos, apskaičiuotos remiantis vidutine verslo apyvarta per pastaruosius trejus metus arba ankstesniu veiklos laikotarpiu, jeigu įmonės įsteigimo laikotarpis trumpesnis. Valstybės narės gali nustatyti specialias apskaičiavimo taisykles, taikomas trumpiau negu vienus metus veikiančioms įmonėms.

Pakeitimas    396

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompensacija gali būti mokama ne ilgiau kaip 12 mėnesių per visą programos laikotarpį.

Išbraukta.

Pakeitimas    397

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant pagerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę akvakultūros įmonėse, ypač prevencijos ir biologinio saugumo aspektais, EJRŽF gali remti:

1. Siekiant pagerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę akvakultūros įmonėse, ypač prevencijos ir biologinio saugumo aspektais, EJRŽF gali remti akvakultūros ūkių ir profesinių akvakultūros organizacijų tokią veiklą:

Pakeitimas    398

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) akvakultūros ligų kontrolę ir išnaikinimą kaip numatyta Tarybos sprendime 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje;

a) akvakultūros ligų kontrolės ir išnaikinimo išlaidas, kaip numatyta Tarybos sprendime 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje, įskaitant veiklos išlaidas, kurių reikia siekiant įvykdyti išnaikinimo plane nustatytus įpareigojimus;

Pakeitimas    399

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) bendros ir gyvūnų rūšiai skirtos geriausios patirties ar elgesio kodekso dėl biologinio saugumo ar gyvūnų gerovės poreikių akvakultūroje sukūrimą;

b) bendros ir gyvūnų rūšiai skirtos geriausios patirties ar elgesio kodekso dėl biologinio saugumo, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės poreikių akvakultūroje sukūrimą;

Pakeitimas    400

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) veterinarinių medikamentų prieinamumo naudoti akvakultūroje gerinimą ir tinkamo tokių medikamentų naudojimo skatinimą atliekant farmacijos tyrimus ir platinant bei keičiantis informacija.

c) iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo naudojamų veterinarinių medikamentų;

Pakeitimas    401

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) valstybių narių pripažintų akvakultūros sektoriaus sanitarinės apsaugos grupių steigimą ir veiklą.

Pakeitimas    402

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant apsaugoti akvakultūros gamintojų pajamas, EJRŽF gali remti įnašą į akvakultūros išteklių draudimą, kuris padengia nuostolius dėl:

1. Siekiant apsaugoti akvakultūros gamintojų pajamas, EJRŽF gali remti įnašą į akvakultūros išteklių draudimą arba valstybės narės pripažintą savitarpio fondą, kuris padengia nuostolius, atsiradusius bent dėl vienos iš šių priežasčių:

Pakeitimas    403

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) gaivalinių nelaimių;

a) gaivalinių nelaimių arba didelės jūros aplinkos taršos;

Pakeitimas    404

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) staigaus vandens kokybės pasikeitimo;

c) staigaus vandens kokybės ir kiekybės pasikeitimo;

Pakeitimas    405

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) akvakultūros ligų ar gamybos infrastruktūros sunaikinimo.

d) akvakultūros ligų, agresyvaus elgesio, mechaninių gedimų ar gamybos infrastruktūros sunaikinimo, už kurį veiklos vykdytojas neatsako;

Pakeitimas    406

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) laukinių gyvūnų padarytos didžiulės žalos įrenginiams, įskaitant akvakultūros ūkių užkrėtimą invazinėmis rūšimis;

Pakeitimas    407

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) aplinkos taršos, atsiradusios dėl nelaimingo įvykio, nesusijusio su akvakultūros ūkiu;

Pakeitimas    408

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc) gyvūnų, kurie nugaišo ūkyje dėl natūralių priežasčių ar nelaimingų atsitikimų, už kuriuos veiklos vykdytojas nėra atsakingas, arba gyvūnų, kuriuos dėl jų sveikatos priežasčių ir gavus išankstinį atitinkamų valdžios institucijų leidimą, buvo būtina paskersti ir palaidoti pačiame ūkyje, surinkimo ir sunaikinimo.

Pakeitimas    409

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nepalankų klimato reiškinį arba ligos protrūkį akvakultūroje turi formaliai patvirtinti atitinkama valstybė narė.

2. Nepalankų klimato reiškinį, ligą, didelę taršą arba bet kurias kitas svarbias aplinkybes, numatytas 1 dalyje, akvakultūroje turi formaliai patvirtinti atitinkama valstybė narė.

Pakeitimas    410

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Parama suteikiama tik akvakultūros išteklių draudimo sutartims, kurios apima 1 dalyje nurodytus ekonominius nuostolius, viršijančius 30 % akvakultūros ūkininko vidutinės metinės produkcijos.

3. Parama suteikiama tik akvakultūros išteklių draudimo sutartims arba savitarpio fondams, kurie apima 1 dalyje nurodytus ekonominius nuostolius, viršijančius 25 % akvakultūros ūkininko vidutinės metinės produkcijos.

Pakeitimas    411

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EJRŽF remia tvarią žuvininkystės sričių plėtrą pagal bendruomenės vadovaujamos vietos plėtros metodą, kaip nustatyta [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 28 straipsnyje.

EJRŽF remia tvarią žvejybos ir akvakultūros sričių plėtrą pagal bendruomenės vadovaujamos vietos plėtros metodą, kaip nustatyta [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 28 straipsnyje.

Pakeitimas    412

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal šį skyrių teikiant finansinę paramą siekiama prisidėti įgyvendinant 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus prioritetus.

Pagal šį skyrių teikiant finansinę paramą siekiama prisidėti įgyvendinant 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytus prioritetus.

Pagrindimas

Žuvininkystės sritys yra labai svarbios tvarios akvakultūros plėtrai, joms taip pat tenka svarbus vaidmuo diegiant naujoves. Turime daugybę pavyzdžių, kai pakrančių srityse regionai yra naujovių varomoji jėga, o akvakultūros atžvilgiu regionų vaidmuo yra labai svarbus dėl jų įsipareigojimų erdvės planavimo srityje.

Pakeitimas    413

Pasiūlymas dėl reglamento

V antraštinė dalies III skyriaus 2 skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žuvininkystės sritys, vietos partnerystės ir vietos plėtros strategijos

Žvejybos ir akvakultūros sritys, vietos partnerystės ir vietos plėtros strategijos

Pakeitimas    414

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žuvininkystės sritys

Žvejybos ir akvakultūros sritys

Pakeitimas    415

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Paramai gauti tinkama žuvininkystės sritis yra:

1. Kad žuvininkystės sritis būtų paramai gauti tinkama sritis, ji turi būti jūrų žvejybos, žvejybos vidaus vandenyse arba akvakultūros sritis. Ji turi būti funkciškai susijusi geografiniais, ekonominiais ir socialiniais aspektais, ypač atsižvelgiant į žvejybą, akvakultūrą ir susijusią veiklą, ir sudaro pakankamą kritinę masę žmogiškųjų, finansinių ir ekonominių išteklių atžvilgiu, kad galėtų palaikyti perspektyvią vietos plėtros strategiją.

Pakeitimas    416

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) riboto dydžio ir paprastai mažesnė už NUTS 3 lygį pagal teritorinių statistinių vienetų bendrą klasifikaciją, kaip numatyta 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo ir

Išbraukta.

Pakeitimas    417

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) funkciškai susijusi geografiniais, ekonominiais ir socialiniais aspektais, specialiai atsižvelgiant į žuvininkystės ir akvakultūros sektorius, ir sudaro pakankamą kritinę masę pagal žmogiškuosius, finansinius ir ekonominius išteklius, kad galėtų palaikyti vietos plėtros strategiją.

Išbraukta.

Pakeitimas    418

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF tikslais [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 28 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta integruota vietos plėtros strategija grindžiama sąveika tarp skirtingų vietos ekonomikos sektorių, pirmiausia žuvininkystės ir akvakultūros sektorių, veiklos dalyvių ir projektų;

1. EJRŽF tikslais [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 28 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta integruota vietos plėtros strategija grindžiama sąveika ir konsultacijomis tarp žvejybos ir akvakultūros sektorių, taip pat kitų vietos ekonomikos sektorių veiklos dalyvių ir projektų; Tuo tikslu konsultuojamasi su patariamosiomis tarybomis.

Pakeitimas    419

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kuo labiau didinti žuvininkystės ir akvakultūros sektorių dalyvavimą tvarioje pakrantės ir vidaus žuvininkystės sričių plėtroje;

a) kuo labiau didinti žvejybos ir akvakultūros sektorių dalyvavimą tvarioje pakrantės ir vidaus žvejybos ir akvakultūros sričių plėtroje;

Pakeitimas    420

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) užtikrinti, kad vietos bendruomenės visiškai pasinaudotų jūrų ir pakrančių plėtros siūlomomis galimybėmis.

b) užtikrinti, kad vietos bendruomenės visiškai pasinaudotų jūrų, pakrančių ir vidaus vandenų plėtros siūlomomis galimybėmis, ir pirmiausia padėti mažiems ir nykstantiems žvejybos uostams kuo labiau padidinti savo jūrų potencialą plėtojant įvairią infrastruktūrą.

Pakeitimas    421

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Strategija turi atitikti srityje nustatytas galimybes bei poreikius ir Sąjungos EJRŽF prioritetus. Strategijos gali būti nuo skirtų tik žuvininkystei iki platesnių strategijų, nukreiptų žuvininkystės sričių įvairinimo link. Strategija turi būti platesnė, nei vien veiksmų rinkinys ar sektoriaus priemonių sugretinimas.

3. Strategija turi atitikti srityje nustatytas galimybes bei poreikius ir Sąjungos EJRŽF prioritetus. Strategijos daugiausia skiriamos tik žvejybai arba akvakultūrai, nors gali būti platesnės ir nukreiptos žvejybos ir akvakultūros sričių įvairinimo link. Strategija turi būti platesnė, nei vien veiksmų rinkinys ar sektoriaus priemonių sugretinimas.

Pakeitimas    422

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija įgaliojama pagal 127 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 29 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyto veiklos plano turinio.

5. Integruotoje vietos plėtros strategijoje yra veiklos planas, nurodytas [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 29 straipsnio 1 dalies e punkte. Šiame veiksmų plane nustatytas, inter alia, sąrašas veiksmų, numatytų siekiant įgyvendinti strategiją, taip pat nustatyti kiekvieno veiksmo tikslai, tinkamos išlaidos, tinkami gavėjai, finansinis paketas iš susijusių valstybinių fondų, veiksmų atrankos kriterijai ir rezultatų rodikliai.

Pakeitimas    423

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) užtikrina reikšmingą žuvininkystės ir akvakultūros sektorių atstovavimą.

b) užtikrina, kad dauguma atstovų būtų iš žvejybos ir (arba) akvakultūros sektorių.

Pakeitimas    424

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei vietos plėtros strategiją, be EJRŽF, remia kiti fondai, laikantis 3 dalyje nustatytų kriterijų įsteigiama speciali EJRŽF remiamų projektų atrankos įstaiga.

4. Jei vietos plėtros strategiją, be EJRŽF, remia kiti fondai, EJRŽF remiamų projektų atrankos ŽVVG įstaiga laikosi 3 dalyje nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas    425

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. ŽVVG, valdymo institucijos atitinkamos pareigos vykdant visas su strategija susijusias įgyvendinimo užduotis aiškiai aprašomos veiklos programoje.

7. ŽVVG, valdymo institucijos ir vykdomosios institucijos (jei ji skiriasi nuo valdymo institucijos) atitinkamos pareigos vykdant visas su strategija susijusias įgyvendinimo užduotis aiškiai aprašomos veiklos programoje.

Pakeitimas    426

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal šį skyrių tinkama finansuoti veikla nustatyta [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 31 straipsnyje.

1. Pagal šį skyrių tinkama finansuoti veikla ir išlaidos nustatytos [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 31 straipsnyje.

Pakeitimas    427

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Parengiamoji parama apima pajėgumo didinimą, mokymą ir tinklų kūrimą siekiant pasirengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją.

1. Parengiamoji parama apima pajėgumo didinimą, konsultacijas, mokymą ir tinklų kūrimą siekiant pasirengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją.

Pakeitimas    428

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vertei didinti, darbo vietoms kurti ir naujovėms skatinti visais žuvininkystės ir akvakultūros tiekimo grandinės etapais;

(a) vertei didinti, darbo vietoms kurti, jaunimui pritraukti ir naujovėms skatinti visais žvejybos, akvakultūros ir perdirbimo pramonės tiekimo grandinės etapais;

Pakeitimas    429

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) remti įvairinimą ir darbo vietų kūrimą žuvininkystės srityse, ypač kituose jūrų sektoriuose;

b) remti įvairinimą ir darbo vietų kūrimą žvejybos ir akvakultūros srityse, be kita ko, pradedant vykdyti jūrų veiklą, kuri papildytų žvejybos ir akvakultūros veiklą;

Pakeitimas    430

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) mokymui stiprinti ir darbo sąlygoms gerinti žvejybos ir akvakultūros srityse;

Pakeitimas    431

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) žuvininkystės sričių aplinkos turtams didinti ir kapitalizuoti, įskaitant kovos su klimato kaita veiklą;

c) žvejybos ir akvakultūros sričių aplinkos turtams didinti ir kapitalizuoti, įskaitant biologinės įvairovės išlaikymo, pakrančių zonos valdymo gerinimo ir kovos su klimato kaita veiklą;

Pakeitimas    432

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) socialinei gerovei ir kultūros paveldo žuvininkystės srityse, įskaitant jūrinės kultūros paveldą, puoselėti;

d) socialinei gerovei ir kultūros paveldui žvejybos ir akvakultūros srityse, įskaitant žuvininkystės ir jūrinės kultūros paveldą, puoselėti;

Pakeitimas    433

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Suteikiama parama gali apimti šios antraštinės dalies I ir II skyriuose numatytas priemones, jei yra aiškus jų valdymo vietos lygiu pagrindimas. Kai parama teikiama šias priemones atitinkančiai veiklai, taikomos atitinkamos sąlygos ir įnašo į veiklą skalės, nustatytos šios antraštinės dalies I ir II skyriuose.

2. Suteikiama parama gali apimti šios antraštinės dalies I, II ir IV skyriuose numatytas priemones, jei yra aiškus jų valdymo vietos lygiu pagrindimas. Kai parama teikiama šias priemones atitinkančiai veiklai, taikomos atitinkamos sąlygos ir įnašo į veiklą skalės, nustatytos šios antraštinės dalies I, II ir IV skyriuose.

Pakeitimas    434

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Be kitų ŽVVG, ŽVVG partneriai pagal EJRŽF gali būti vietos valstybinių ir privačių subjektų partnerystė, kuri įgyvendina vietos plėtros strategiją Sąjungos ar už jos ribų.

2. Šiame straipsnyje be kitų ŽVVG, ŽVVG partneriai pagal EJRŽF gali būti bendradarbiavimo su žuvininkystės vietos veiklos grupėms (ŽVVG) nepriklausiančia teritorija projektas, paremtas vietos valstybinių ir privačių subjektų partneryste, kuri įgyvendina vietos plėtros strategiją Sąjungoje ar už jos ribų.

Pakeitimas    435

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Tais atvejais, kai bendradarbiavimo projektų neparenka ŽVVG, valstybės narės sukuria sistemą nuolatinėms bendradarbiavimo projektų paraiškoms. Jos paskelbia nacionalinę ar regioninę administracinę tarptautinių bendradarbiavimo projektų parinkimo tvarką ir tinkamų finansuoti sąnaudų sąrašą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jų veiklos programos patvirtinimo dienos.

3. Tais atvejais, kai bendradarbiavimo projektų neparenka ŽVVG, valstybės narės sukuria sistemą nuolatinėms bendradarbiavimo projektų paraiškoms. Jos paskelbia nacionalinę ar regioninę administracinę tarptautinių bendradarbiavimo projektų parinkimo tvarką ir tinkamų finansuoti sąnaudų sąrašą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jų veiklos programos patvirtinimo dienos. Kadangi patariamosios tarybos yra tarpvalstybinio pobūdžio, jos gali dalyvauti šioje nuolatinių bendradarbiavimo projektų paraiškų sistemoje.

Pakeitimas    436

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Bendradarbiavimo projektai patvirtinami ne vėliau kaip per keturis mėnesius po projekto pateikimo dienos.

4. Administraciniai sprendimai dėl bendradarbiavimo projektų priimami ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo projekto pateikimo dienos.

Pakeitimas    437

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal šį skyrių teikiama parama prisideda prie šios antraštinės dalies I ir II skyrių konkrečių tikslų siekimo.

Pagal šį skyrių teikiama parama prisidedama prie:

 

a) šios antraštinės dalies I ir II skyrių konkrečių tikslų siekimo;

 

b) žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimo ir prekybos pramonės konkurencingumo didinimo;

 

c) apsirūpinimo maistu saugumo didinimo ir produktų kokybės gerinimo;

 

d) naujų produktų kūrimo, gamybos ir pardavimo bei naujų technologijų ir naujoviškų gamybos metodų taikymo;

 

e) neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo;

 

f) geresnio retesnių rūšių, šalutinių produktų naudojimo ir atliekų tvarkymo;

 

g) naujų produktų kūrimo, gamybos ir pardavimo bei naujų technologijų ir naujoviškų gamybos metodų taikymo;

 

h) darbo sąlygų ir darbuotojų mokymo gerinimo;

 

i) patekimo į naujas rinkas ir jų plėtros.

Pakeitimas    438

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 32 straipsnyje nurodytų gamybos ir rinkodaros planų parengimą ir įgyvendinimą.

1. EJRŽF remia [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 32 straipsnyje nurodytų gamybos ir rinkodaros planų parengimą ir įgyvendinimą.

Pakeitimas    439

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti kompensacijas pripažintoms gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, kurios sandėliuoja [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] II priede išvardytus žuvininkystės produktus, jei tie produktai sandėliuojami pagal [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 35 ir 36 straipsnius:

1. EJRŽF gali bendrai finansuoti kompensacijas pripažintoms gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, kurios sandėliuoja [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] II priede išvardytus žvejybos ir akvakultūros produktus, jei tie produktai sandėliuojami pagal šio reglamento 35 ir 36 straipsnius:

Pakeitimas    440

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) parama sandėliavimui neturi viršyti reikiamų atitinkamų produktų stabilizavimo ir sandėliavimo veiksmų techninių ir finansinių išlaidų sumos;

a) parama sandėliavimui neturi viršyti reikiamų atitinkamų produktų stabilizavimo, paruošimo ir sandėliavimo veiksmų techninių ir finansinių išlaidų sumos;

Pakeitimas    441

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) finansinė parama per metus neturi viršyti toliau nurodytų prekybos organizacijos narių 2009-2011 m. laikotarpiu pirmą kartą rinkoje parduotos produkcijos vidutinės metinės vertės procentinių dalių. Tuo atveju, jei gamintojų organizacijos nariai 2009-2011 m. rinkai produkcijos neteikė, atsižvelgiama į tokio nario pirmųjų trejų gamybos metų rinkai pateiktos produkcijos vidutinę metinę vertę:

c) finansinė parama per metus neturi viršyti 5 % prekybos organizacijos narių 2009-2011 m. laikotarpiu pirmą kartą rinkoje parduotos produkcijos vidutinės metinės vertės. Tuo atveju, jei gamintojų organizacijos nariai 2009–2011 m. rinkai produkcijos neteikė, atsižvelgiama į tokio nario pirmųjų trejų gamybos metų rinkai pateiktos produkcijos vidutinę metinę vertę.

– 2014 m. – 1 %;

 

– 2015 m. – 0,8 %;

 

– 2016 m. – 0,6 %;

 

– 2017 m. – 0,4 %;

 

– 2018 m. – 0,2 %.

 

Pakeitimas    442

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Iki 2019 m. 1 dalyje nurodyta parama nustojama teikti.

Išbraukta.

Pakeitimas    443

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkodaros priemones, kuriomis siekiama:

1. EJRŽF gali remti žvejybos, akvakultūros ir žvejybos vidaus vandenyse produktų rinkodaros priemones, kuriomis siekiama:

Pakeitimas    444

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) gerinti šių produktų tiekimo rinkai sąlygas:

a) ieškoti naujų rinkų ir gerinti žvejybos ir akvakultūros rūšių pateikimo rinkai sąlygas, be kita ko:

Pakeitimas    445

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies a punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) produktų, kuriais prekiauja žvejų organizacijos, žvejų asociacijos ir aukcionai;

Pakeitimas    446

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) nepageidaujamo laimikio, sugauto pagal [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnį ir [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b punkto antrą įtrauką;

ii) nepageidaujamo laimikio, sugauto iš komercinių išteklių pagal technines priemones ir pagal [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 15 straipsnį ir [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 8 straipsnio b punkto antrą įtrauką;

Pakeitimas    447

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) produktų, gautų taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų, apibrėžtų Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl organinės gamybos.

iii) žvejybos arba akvakultūros produktų, gautų taikant mažo poveikio aplinkai metodus, arba ekologinės akvakultūros produktų, apibrėžtų Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 dėl organinės gamybos, arba uždarose akvakultūros sistemose;

Pakeitimas    448

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia) vietinių ir sezoninių produktų, įskaitant produktus, kuriems taikomas 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos;

Pakeitimas    449

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies a punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiib) naujų ar atnaujintų produktų;

Pakeitimas    450

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) skatinti kokybę lengvinant:

b) skatinti kokybę ir didinti pridėtinę vertę lengvinant:

Pakeitimas    451

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) sertifikavimą ir reklamą, įtraukiant tvarios žuvininkystės ir akvakultūros produktus ir aplinkai nežalingus perdirbimo metodus;

ii) kokybės sertifikavimą, reklamą ir specialaus ženklinimo kūrimą, susijusius su tvarios žvejybos ir akvakultūros produktais, mažos apimties priekrantės žvejybos produktais ir aplinkai nežalingais perdirbimo metodais;

Pakeitimas    452

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies b punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) žvejybos ir akvakultūros produktų atsekamumą, įskaitant Sąjungos mastu naudojamo ekologinio ženklo, skirto žvejybos ir akvakultūros produktams, sukūrimą;

Pakeitimas    453

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies b punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iib) novatoriškus procesus ir metodus;

Pakeitimas    454

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) tiesioginę smulkios pakrančių žvejų žuvininkystės produktų prekybą.

iii) tiesioginę mažos apimties priekrantės žvejybos ir be laivų gaudančių žvejų žuvininkystės produktų prekybą;

Pakeitimas    455

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia) produktų pateikimą ir pakavimą;

Pakeitimas    456

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies b punkto iii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiib) gamintojų, perdirbėjų ir produktų kūrėjų, kuriems taikomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 510/2006 nurodytų produktų kontrolės ir sertifikavimo sistemos, galimybes įgyvendinti šių produktų kontrolės ir sertifikavimo reikalavimus;

Pakeitimas    457

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) prisidėti prie gamybos ir rinkų skaidrumo ir atlikti rinkos tyrimus;

c) prisidėti prie gamybos ir rinkų skaidrumo ir atlikti rinkos ir Sąjungos priklausomybės nuo prekybos tyrimus;

Pakeitimas    458

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) steigti gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ar tarpšakines organizacijas, pripažįstamas pagal Reglamento [dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] II skyriaus III skirsnį;

e) steigti ir jungti gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ar tarpšakines organizacijas, pripažįstamas pagal Reglamento [dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] II skyriaus III skirsnį, siekiant stiprinti jų vaidmenį žuvininkystės valdymo ir rinkodaros priemonių srityse;

Pakeitimas    459

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines žuvininkystės ir akvakultūros produktų reklamines kampanijas.

f) vykdyti regionines, nacionalines ar tarptautines aplinką tausojančių žvejybos ir akvakultūros produktų reklamines kampanijas, įskaitant parodas ir informavimo kampanijas;

Pakeitimas    460

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–a) kuriuo siekiama pažangos naujų geresnės kokybės ir didesnę pridėtinę vertę sukuriančių produktų srityje, naujų arba patobulintų procesų ir naujų arba patobulintų valdymo ir organizavimo sistemų srityse;

Pakeitimas    461

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalies -b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–b) kuriuo didinama produktų pridėtinė vertė;

Pakeitimas    462

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) kuriuo siekiama saugos, higienos, sveikatos ir darbo sąlygų gerinimo;

Pakeitimas    463

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) į ekologinės akvakultūros produktų perdirbimą, kaip reglamentuojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 6 ir 7 straipsniuose.

d) į tvarios ir ekologinės akvakultūros produktų perdirbimą, kaip reglamentuojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 6 ir 7 straipsniuose.

Pakeitimas    464

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. EJRŽF gali remti įmones, asociacijas ir technologijų centrus, atstovaujančius perdirbimo sektoriui, kad būtų plėtojama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, susijusi su 1 dalyje nurodytomis veiklos sritimis.

Pakeitimas    465

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti kompensavimo režimą, nustatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 791/2007 dėl papildomų išlaidų, kurias patiria tam tikrų žuvininkystės ir akvakultūros produktų žvejyba, ūkininkavimu ir prekyba užsiimantys veiklos vykdytojai iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų, Prancūzijos Gvianos ir Reunjono.

1. EJRŽF remia kompensavimo sistemą, nustatytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 791/2007 349 straipsniu, kuria siekiama kompensuoti papildomas išlaidas, kurias patiria tam tikrų žvejybos ir akvakultūros produktų žvejyba, ūkininkavimu, perdirbimu ir prekyba užsiimantys veiklos vykdytojai iš atokiausių regionų. Ši sistema taikoma visoms papildomoms išlaidoms, kurias veiklos vykdytojai patiria vykdydami veiklą, nurodytą šioje dalyje.

Pakeitimas    466

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena susijusi valstybė narė 1 dalyje nurodytiems regionams nustato žuvininkystės ir akvakultūros produktų sąrašą ir tų produktų kiekį, kuriam gali būti skirta kompensacija.

2. Kiekviena susijusi valstybė narė 1 dalyje nurodytiems regionams nustato papildomų išlaidų, kurias veikos vykdytojai patiria vykdydami veiklą, nurodytą 1 dalyje, sąrašą. Ji taip pat nustato žvejybos ir akvakultūros produktų sąrašą ir tų produktų kiekį, kuriam gali būti skirta kompensacija.

Pakeitimas    467

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Sudarydamos 2 dalyje nurodytą sąrašą ir nustatydamos kiekius valstybės narės atsižvelgia į visus susijusius veiksnius, pirmiausia į poreikį užtikrinti, kad kompensacijos būtų visiškai suderinamos su BŽP taisyklėmis.

3. Sudarydamos 2 dalyje nurodytą sąrašą ir nustatydamos kiekius valstybės narės atsižvelgia į visus susijusius veiksnius, pirmiausia į poreikį užtikrinti, kad kompensacijos būtų visiškai suderinamos su BŽP taisyklėmis ir kad atitinkamų laivynų žvejybos pajėgumai būtų proporcingi esamoms žvejybos galimybėms.

Pakeitimas    468

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) gautiems iš neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos.

Pakeitimas    469

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Kompensaciją turi teisę gauti šie veiklos vykdytojai, kurie patiria papildomų išlaidų užsiimdami žuvininkystės produktų prekyba:

 

a) fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie naudojasi gamybos priemonėmis siekdami gauti žvejybos ar akvakultūros produktų ir pateikti juos rinkai;

 

b) 1 dalyje nurodytų regionų uostuose registruotų ir tuose regionuose veiklą vykdančių laivų savininkai ar veiklos vykdytojai arba tokių veiklos vykdytojų asociacijos;

 

c) perdirbimo ir rinkodaros sektorių veiklos vykdytojai arba tokių veiklos vykdytojų asociacijos.

Pakeitimas    470

Pasiūlymas dėl reglamento

73 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

73a straipsnis

 

Veiklos vykdytojai

 

1. Kompensacija mokama atitinkamuose regionuose žvejybos ir akvakultūros veiklos vykdytojams.

 

2. Atitinkamos valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti kompensaciją gavusių veiklos vykdytojų ekonominį gyvybingumą.

Pakeitimas    471

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) papildomas su kiekvienu žuvininkystės ir akvakultūros produktu susijusias išlaidas dėl atitinkamiems regionams būdingų sunkumų ir

a) papildomas su kiekvienu žvejybos ir akvakultūros produktu arba produktų kategorija susijusias išlaidas dėl atitinkamiems regionams būdingų sunkumų ir

Pakeitimas    472

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) bet kokią kitą paramą, kurią paramos gavėjas tebegauna ar yra gavęs savo veiklai vykdyti.

Pakeitimas    473

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai kiekvienam atitinkamam regionui skirtą kompensavimo planą, kuriame pateiktas 73 straipsnyje nurodytas sąrašas ir kiekiai, 74 straipsnyje nurodytas kompensacijos dydis ir 99 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija.

1. Atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai kiekvienam atitinkamam regionui skirtą kompensavimo planą, kuriame pateiktas 73 straipsnyje nurodytas sąrašas ir kiekiai bei veiklos vykdytojų kategorija, 74 straipsnyje nurodytas kompensacijos dydis ir 99 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija.

 

 

Pakeitimas    474

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės gali iš dalies keisti 1 dalyje nurodyto kompensavimo plano turinį. Tokie daliniai keitimai pateikiami Komisijai.

Pakeitimas    475

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija įgaliojama pagal 127 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose apibrėžtų kompensavimo plano turinį, įskaitant papildomų išlaidų dėl atitinkamiems regionams būdingų sunkumų skaičiavimo kriterijus.

2. Komisijai pagal 127 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatytų kompensavimo plano turinį, įskaitant papildomų išlaidų dėl atitinkamiems regionams būdingų sunkumų skaičiavimo kriterijus.

Pakeitimas    476

Pasiūlymas dėl reglamento

75 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

75a straipsnis

 

Valstybės pagalba

 

1. Nukrypdama nuo 8 straipsnio, Komisija, remdamasi SESV 108 straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą žvejybos ir akvakultūros produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos sektoriuose, siekiant sumažinti konkrečias kliūtis, kylančias atokiausiuose regionuose dėl jų izoliuotumo, buvimo salose ir labai didelio nutolimo.

 

2. Valstybės narės gali suteikti papildomą finansavimą kompensavimo planams, nurodytiems 75 straipsnyje, įgyvendinti. Tokiais atvejais valstybės narės praneša Komisijai apie valstybės pagalbą, kurią Komisija pagal šio reglamento nuostatas gali patvirtinti kaip minėtų planų dalį. Laikoma, kad apie valstybės pagalbą, apie kurią pranešta pagal šią dalį, pranešta ir pagal SESV 108 straipsnio 3 dalies trečią sakinį.

Pakeitimas    477

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF gali remti Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemos, numatytos [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 46 straipsnyje ir nustatytos 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimą.

1. EJRŽF gali remti Sąjungos kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemos, numatytos [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 46 straipsnyje ir nustatytos 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimą. Jis taip pat gali remti komponentų, reikalingų žuvininkystės produktų atsekamumui užtikrinti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 58 straipsnį, įrengimą. Įgyvendinant tokią sistemą turėtų būti vykdomi patikrinimai, atsižvelgiant į skirtingų valstybių narių laivynų dydį.

Pakeitimas    478

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) technologijų, įskaitant aparatinę ir programinę įrangą, laivų aptikimo sistemas (LAS), vaizdo stebėjimo ir IT tinklus, kuriuos naudojant sudaromos galimybės rinkti, administruoti, tvirtinti, analizuoti, keistis ir kurti imties metodus su žuvininkyste susijusiems duomenims, taip pat prisijungti prie tarpsektorinių keitimosi duomenimis sistemų, įsigijimas arba plėtojimas;

a) technologijų, įskaitant aparatinę ir programinę įrangą, laivų aptikimo sistemas (LAS), vaizdo stebėjimo ir IT tinklus, kuriuos naudojant sudaromos galimybės rinkti, administruoti, tvirtinti, analizuoti, pateikti ir kurti imties metodus su žuvininkyste susijusiems duomenims, jais keistis, jų pagrindu valdyti riziką, taip pat prisijungti prie tarpsektorinių keitimosi duomenimis sistemų, su sąlyga, kad vykdant šiuos veiksmus gerbiamos asmens laisvės ir užtikrinama asmens duomenų apsauga, įsigijimas, įrengimas ir plėtojimas;

Pakeitimas    479

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) komponentų, kurių reikia siekiant užtikrinti subjektų, užsiimančių žvejyba ir žuvininkystės produktų prekyba, duomenų perdavimą atitinkamoms valstybių narių ir Sąjungos institucijoms, įskaitant reikalingus elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų (EDRPS), laivų stebėjimo sistemų (LSS) ir automatinio identifikavimo sistemų (AIS) komponentus, įsigijimas arba įrengimas;

b) komponentų, įskaitant kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, kurių reikia siekiant užtikrinti subjektų, užsiimančių žvejyba ir žuvininkystės produktų prekyba, duomenų perdavimą atitinkamoms valstybių narių ir Sąjungos institucijoms, įskaitant reikalingus elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų (EDRPS), laivų stebėjimo sistemų (LSS) ir automatinio identifikavimo sistemų (AIS) komponentus, kūrimas, įsigijimas ir įrengimas;

Pakeitimas    480

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) komponentų, reikalingų užtikrinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumą, apibrėžtą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 58 straipsnyje, įsigijimas arba įrengimas;

c) komponentų, įskaitant kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, reikalingų užtikrinti žvejybos ir akvakultūros produktų atsekamumą, apibrėžtą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 58 straipsnyje, kūrimas, įsigijimas ir įrengimas;

Pakeitimas    481

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas, jeigu jie ne trumpiau kaip 60 % laiko naudojami žuvininkystei kontroliuoti;

e) patruliuojančių laivų, orlaivių ir sraigtasparnių modernizavimas ir įsigijimas, jeigu jie ne trumpiau kaip 60 % viso įrangos naudojimo laiko per metus naudojami žuvininkystei kontroliuoti;

Pakeitimas    482

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) bandomųjų projektų, susijusių su žuvininkystės kontrole, įskaitant žuvų DNR analizę, įgyvendinimas arba su kontrole susijusių interneto svetainių kūrimas;

g) naujoviškų kontrolės ir stebėsenos sistemų kūrimas ir bandomųjų projektų, susijusių su žuvininkystės kontrole, įskaitant žuvų DNR analizę, įgyvendinimas arba su kontrole susijusių interneto svetainių kūrimas;

Pakeitimas    483

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja) programos, taikomos vykdant sustiprintą išteklių kontrolę pagal specialiąsias kontrolės ir inspektavimo programas, parengtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009 95 straipsnį, įskaitant bet kokias patirtas veiklos išlaidas;

Pakeitimas    484

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb) programos, susijusios su veiksmų plano, nustatyto pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 102 straipsnio 4 dalį, įgyvendinimu, įskaitant bet kokias patirtas veiklos išlaidas.

Pakeitimas    485

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šio straipsnio 2 dalies h, i ir j punktuose išvardytoms priemonėms parama gali būti teikiama tik tada, jeigu jos susijusios su valstybės institucijos vykdoma kontrolės veikla.

3. Šio straipsnio 2 dalies h, i, j, ja ir jb punktuose išvardytoms priemonėms parama gali būti teikiama tik tada, jeigu jos susijusios su valstybės institucijos vykdoma kontrolės veikla.

Pakeitimas    486

Pasiūlymas dėl reglamento

78 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

78 a straipsnis

 

Kolektyviniai veiksmai siekiant sustiprinti ir standartizuoti kontrolę

 

1. Siekiant sustiprinti ir standartizuoti kontrolę iš EJRŽF galima remti tarptautinių projektų, skirtų tarpvalstybinės kontrolės, inspektavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemų, numatytų Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 46 straipsnyje ir nustatytų 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, kūrimo ir išbandymo įgyvendinimui remti.

 

2. Visų pirma, tinkama finansuoti šių rūšių veikla:

 

a) tarptautinės mokymo programos darbuotojams, atsakingiems už žuvininkystės veiklos stebėseną, kontrolę ir priežiūrą;

 

b) iniciatyvos, įskaitant seminarus ir žiniasklaidos priemones, skirtos Sąjungos reglamentų ir susijusios kontrolės aiškinimui standartizuoti.

Pakeitimas    487

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF remia pagrindinių biologinių, techninių, aplinkosauginių ir socialinių bei ekonominių duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą pagal daugiametę Sąjungos programą, nurodytą [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 5 dalyje.

1. EJRŽF remia pagrindinių biologinių, techninių, aplinkosauginių ir socialinių bei ekonominių duomenų, būtinų tvariam ekosistema grįstam žvejybos ir akvakultūros valdymui, rinkimą, tvarkymą, analizę ir naudojimą pagal daugiametę Sąjungos programą, nurodytą [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 5 dalyje.

Pakeitimas    488

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) duomenų tvarkymas ir naudojimas mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinti;

a) duomenų rinkimas, tvarkymas ir naudojimas mokslinei analizei ir BŽP įgyvendinti;

Pakeitimas    489

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) technologijos, įskaitant kompiuterių aparatinę ir programinę įrangą, reikalingą duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, įsigijimas ir kūrimas;

Pakeitimas    490

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nacionalinės daugiametės duomenų ėminių programos;

b) nacionalinės, tarpvalstybinės ir subnacionalinės daugiametės duomenų ėminių programos;

Pakeitimas    491

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų rinkimas

Duomenų rinkimas

c) komercinės ir poilsinės žuvininkystės stebėsena jūroje;

c) komercinės ir poilsinės žuvininkystės stebėsena, įskaitant jūros organizmų ir paukščių priegaudos stebėseną, jūroje;

Pakeitimas    492

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) metinių darbo programų, susijusių žuvininkystės srities technine ir moksline kompetencija, valdymas, duomenų perdavimo ir jų rinkinių tvarkymas ir parengiamieji darbai, skirti mokslinėms konsultacijoms pateikti;

Pakeitimas    493

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db) žuvininkystės ekspertų posėdžių rengimas ir administravimas;

Pakeitimas    494

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų rinkimas

Duomenų rinkimas

e) valstybių narių atstovų dalyvavimas regioniniuose koordinavimo posėdžiuose, nurodytuose [Reglamento dėl bendrosios žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 4 dalyje, regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, kurių susitariančioji šalis ar stebėtoja yra ES, posėdžiuose ar tarptautinių institucijų, atsakingų už mokslinių konsultacijų teikimą, posėdžiuose.

e) valstybių narių atstovų ir mokslo srities specialistų bei regioninės valdžios atstovų dalyvavimas regioniniuose koordinavimo posėdžiuose, nurodytuose [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 37 straipsnio 4 dalyje, regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų, kurių susitariančioji šalis ar stebėtoja yra ES, posėdžiuose ar tarptautinių institucijų, atsakingų už mokslinių, ekonominių ar techninių konsultacijų teikimą, posėdžiuose;

Pakeitimas    495

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų rinkimas

Duomenų rinkimas

 

ea) duomenų rinkimo ir duomenų tvarkymo sistemų tobulinimas ir bandomųjų tyrimų įgyvendinimas siekiant gerinti esamas duomenų rinkimo ir duomenų tvarkymo sistemas;

Pakeitimas    496

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų rinkimas

Duomenų rinkimas

 

eb) veiklos išlaidos, patirtos renkant ir tvarkant duomenis.

Pakeitimas    497

Pasiūlymas dėl reglamento

79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

79a straipsnis

 

Sankcijos

 

Komisijai pagal 150 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais valstybėms narėms būtų taikomos sankcijos įšaldant ir (arba) sumažinant iš EJRŽF teikiamas lėšas, jeigu šios valstybės narės:

 

a) nesilaiko duomenų rinkimo ir perdavimo prievolių arba nepraneša apie faktinį savo žvejybos laivyno pajėgumą, arba

 

b) negali išspręsti problemų, susijusių su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, kuri vykdoma jų vandenyse ir (arba) kurią vykdo jų žvejybos laivynas.

Pagrindimas

Kadangi valstybės narės ne visada vykdo savo pareigą pranešti, reikia veiksmingos priemonės, kuri užtikrintų, jog būtų laikomasi šių ES bendrų nuostatų.

Pakeitimas    498

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal šį skyrių teikiama parama prisideda prie Europos Sąjungos integruotos jūrų politikos vystymo ir įgyvendinimo. Ji:

Pagal šį skyrių teikiama parama prisideda prie Europos Sąjungos integruotos jūrų politikos spartesnio vystymo ir įgyvendinimo. Ji:

Pakeitimas    499

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) skatinant veiksmus, kuriais valstybės narės ir ES regionai skatinami kurti, įvesti arba taikyti integruotą jūrų valdymą;

i) skatinant veiksmus, kuriais valstybės narės ir regionai skatinami kurti, įvesti arba taikyti integruotą jūrų valdymą;

Pakeitimas    500

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) skatinant valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų dialogą ir bendradarbiavimą jūrų ir jūrininkystės klausimais, įskaitant jūrų baseinų strategijų kūrimą;

ii) skatinant valstybių narių ir suinteresuotųjų subjektų dialogą ir bendradarbiavimą jūrų ir jūrininkystės klausimais, įskaitant integruotų jūrų baseinų strategijų kūrimą ir įgyvendinimą, turint mintyje, kad reikia harmoningo požiūrio visų jūrų baseinų atžvilgiu, taip pat atsižvelgiant į jūrų baseinų ir baseinų dalių ypatumus ir prireikus atitinkamas makroregionines strategijas;

Pakeitimas    501

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) skatinant bendradarbiavimo tarp sektorių platformų ir tinklų, įskaitant valdžios institucijų, regioninės ir vietos valdžios institucijų, pramonės, turizmo sektoriaus, suinteresuotųjų subjektų mokslinių tyrimų srityje, piliečių, pilietinių organizacijų ir socialinių partnerių atstovus, kūrimą;

iii) skatinant bendradarbiavimo tarp sektorių platformų ir tinklų, įskaitant nacionalinių valdžios institucijų, regioninės ir vietos valdžios institucijų, pramonės, turizmo sektoriaus, suinteresuotųjų subjektų mokslinių tyrimų srityje, piliečių, pilietinių organizacijų ir socialinių partnerių atstovus, taip pat ir pagal jūrų baseinų strategijas, kūrimą;

Pakeitimas    502

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv) skatinant pasikeitimą geriausia patirtimi ir dialogą tarptautiniu lygmeniu, įskaitant dvišalį dialogą su trečiosiomis šalimis, nepažeidžiant kitų susitarimų ar sutarčių, galimai sudarytų tarp ES ir atitinkamų trečiųjų šalių;

iv) skatinant pasikeitimą geriausia patirtimi ir dialogą tarptautiniu lygmeniu, įskaitant dvišalį dialogą su trečiosiomis šalimis, vadovaujantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija (angl. UNCLOS) ir susijusiomis esamomis UNCLOS grindžiamomis tarptautinėmis konvencijomis, nepažeidžiant kitų susitarimų ar sutarčių, galimai sudarytų tarp ES ir atitinkamų trečiųjų šalių;

Pakeitimas    503

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) prisideda prie įvairiems jūrininkystės sektoriams ir (arba) sektorių politikos šakoms abipusiai naudingų tarpsektorinių iniciatyvų vystymo, atsižvelgiant į ir remiantis šiomis esamomis priemonėmis ir iniciatyvomis:

b) prisideda prie įvairiems jūrų ir jūrininkystės sektoriams ir (arba) sektorių politikos šakoms abipusiai naudingų tarpsektorinių iniciatyvų vystymo, atsižvelgiant į ir remiantis šiomis esamomis priemonėmis ir iniciatyvomis:

Pakeitimas    504

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) integruotą jūrų laivybos stebėseną, siekiant padidinti veiksmingumą ir našumą keičiantis informacija tarp sektorių ir valstybių, kartu tinkamai atsižvelgiant į esamas ir būsimas sistemas;

i) integruotą jūrų laivybos stebėseną, siekiant padidinti saugumą, veiksmingumą ir našumą keičiantis informacija tarp sektorių ir valstybių, kartu tinkamai atsižvelgiant į esamas ir būsimas sistemas;

Pakeitimas    505

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii) laipsnišką išsamios ir visuomenei prieinamos aukštos kokybės žinių apie jūras bazės sukūrimą, kas turėtų palengvinti dalijimąsi šiais duomenimis, pakartotiną jų panaudojimą ir jų platinimą įvairiose vartotojų grupėse.

iii) laipsnišką išsamios ir viešai prieinamos aukštos kokybės žinių apie jūras bazės sukūrimą siekiant sumažinti veiksmų dubliavimą, palengvinti keitimąsi šiais duomenimis, pakartotiną jų panaudojimą ir jų platinimą įvairiose vartotojų grupėse.

Pakeitimas    506

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) valstybių narių bendradarbiavimo gerinimą skirtingoms pakrančių apsaugos tarnyboms keičiantis informacija ir geriausia praktika siekiant sukurti Europos pakrančių apsaugos tarnybą;

Pakeitimas    507

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) remia tvarų ekonomikos augimą, užimtumą, inovacijas ir naujas technologijas naujai besikuriančiuose ir ateityje susikursiančiuose jūrininkystės sektoriuose pakrančių regionuose, papildant esamus sektorių ir nacionalinio lygmens veiksmus;

c) remia tvarų ekonomikos augimą, užimtumą, inovacijas ir naujas technologijas naujai besikuriančiuose ir ateityje susikursiančiuose jūrininkystės sektoriuose, taip pat Sąjungos pakrančių, salų bei atokiausiuose regionuose, papildant esamus sektorių ir nacionalinio lygmens veiksmus;

Pakeitimas    508

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) remia žmogiškojo kapitalo vystymąsi jūrininkystės sektoriuje, visų pirma, skatindama bendradarbiavimą ir mainus mokymų srityje;

Pakeitimas    509

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) skatina saugoti jūrų aplinką, visų pirma jos biologinę įvairovę, ir saugomas jūrų teritorijas, pvz., NATURA 2000 teritorijas, ir tausiai naudoti jūros ir pakrantės išteklius bei detaliau nustatyti žmogaus veiklos, darančios poveikį jūrų aplinkai, tvarumo ribas, visų pirma pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.

d) skatina saugoti jūrų aplinką, visų pirma jos biologinę įvairovę, ir saugomas jūrų teritorijas, pvz., NATURA 2000 teritorijas, ir tausiai naudoti jūros ir pakrantės išteklius taikant ekosistema grįstą principą žmogaus veiklos valdymui vadovaujantis tikslu užtikrinti ir išlaikyti gerą aplinkos būklę, kaip reikalaujama pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą.

Pakeitimas    510

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) projektai, įskaitant bandomuosius projektus ir bendradarbiavimo projektus;

b) projektai (nuo parengimo iki įgyvendinimo), įskaitant įvairius bandomuosius projektus ir nacionalinius bei tarpvalstybinius bendradarbiavimo projektus;

Pakeitimas    511

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) visuomenės informavimo priemonės ir dalijimasis geriausia patirtimi, informuotumo didinimo kampanijos ir susijusios ryšių ir informacijos sklaidos veiklos, pavyzdžiui, viešinimo kampanijos, renginiai, interneto svetainių kūrimas ir priežiūra, suinteresuotųjų subjektų platformos, įskaitant institucinius pranešimus apie Sąjungos politinius prioritetus, kiek jie yra susiję su bendraisiais šio reglamento tikslais;

c) visuomenės informavimo priemonės ir dalijimasis geriausia patirtimi, įskaitant atitinkamų veiksmingų Europos mokslinių tyrimų programų srityje, informuotumo didinimo kampanijos ir susijusios ryšių ir informacijos sklaidos veiklos, pavyzdžiui, viešinimo kampanijos, renginiai, interneto svetainių kūrimas ir priežiūra, suinteresuotųjų subjektų platformos, įskaitant institucinius pranešimus apie Sąjungos politinius prioritetus, kiek jie yra susiję su bendraisiais šio reglamento tikslais;

Pakeitimas    512

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) konferencijos, seminarai ir praktiniai seminarai;

d) konferencijos, seminarai, forumai ir praktiniai seminarai;

Pakeitimas    513

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) pasikeitimas geriausia patirtimi, veiksmų koordinavimas, įskaitant dalijimosi informacija sistemas ir jūrų baseinų strategijų priežiūros mechanizmus;

e) keitimasis geriausia patirtimi, veiksmų koordinavimas, įskaitant dalijimosi informacija tinklus ir paramą jūrų baseinų strategijų rengimui;

Pakeitimas    514

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) informacinių sistemų ir tinklų, leidžiančių rinkti, valdyti, tikrinti, analizuoti ir keistis su žuvininkyste susijusia informacija bei kurti tam skirtas atrankos metodikas, kūrimas, veikimas ir priežiūra, taip pat sujungimas su tarpsektorinėmis duomenų keitimosi sistemomis;

f) informacinių sistemų ir tinklų, leidžiančių rinkti, valdyti, tikrinti, analizuoti ir keistis informacija bei kurti tam skirtas atrankos metodikas, kūrimas, veikimas ir priežiūra, taip pat sujungimas su tarpsektorinėmis duomenų keitimosi sistemomis;

Pakeitimas    515

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) mokymo projektai, skirti žinių bei profesinės kvalifikacijos plėtojimui, ir priemonės jūrininkystės sektoriaus profesiniam vystymuisi skatinti;

Pakeitimas    516

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb) tinkamos priemonės integruotam priekrantės zonų valdymui, jūrų erdvės planavimui ir bendrų išteklių valdymui jūrų baseinų lygmeniu;

Pakeitimas    517

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc) techninė pagalba pagal Reglamento (ES) Nr. …/….. [kuriuo išdėstytos bendrosios nuostatos] 51 straipsnį.

Pakeitimas    518

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekiant įgyvendinti 81 straipsnio b punkte nustatytą konkretų tikslą vystyti tarpsektorinius veiksmus EJRŽF lėšomis gali būti remiama:

2. Siekiant įgyvendinti 81 straipsnio b punkte nustatytą konkretų tikslą vystyti tarpvalstybinius ir tarpsektorinius veiksmus EJRŽF lėšomis gali būti remiama:

Pakeitimas    519

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) valstybių narių tarpusavio koordinavimas ir bendradarbiavimas, siekiant vystyti jūrų erdvės planavimą ir integruotą pakrančių zonos valdymą, įskaitant išlaidas, susijusias su dalijimosi duomenimis ir jų stebėsenos sistemomis ir praktika, vertinimu, ekspertų tinklo sukūrimu ir eksploatavimu, ir programos, kuria siekiama gerinti valstybių narių gebėjimus vykdyti jūrų erdvės planavimą, sukūrimu;

b) valstybių narių tarpusavio ir, prireikus, valstybių narių ir regionų koordinavimas ir bendradarbiavimas, siekiant vystyti jūrų erdvės planavimą ir integruotą pakrančių zonos valdymą, įskaitant išlaidas, susijusias su dalijimosi duomenimis ir jų stebėsenos sistemomis ir praktika, vertinimu, ekspertų tinklo sukūrimu ir eksploatavimu, ir programos, kuria siekiama gerinti valstybių narių gebėjimus vykdyti jūrų erdvės planavimą, sukūrimu;

Pakeitimas    520

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklo, kuriuo siekiama palengvinti jūrininkystės duomenų surinkimą, tvarkymą, kokybės kontrolę, pakartotiną panaudojimą ir platinimą bendradarbiaujant prie tinklo prisijungusių valstybių narių institucijoms, sukūrimo ir jo naudojimo techninės priemonės.

c) Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklo, kuriuo siekiama palengvinti jūrų duomenų ir žinių rinkimą, įgijimą, tvarkymą, kokybės kontrolę, pakartotiną panaudojimą ir platinimą bendradarbiaujant prie tinklo prisijungusių valstybių narių institucijoms, sukūrimo ir jo naudojimo techninės priemonės.

Pakeitimas    521

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame skyriuje nustatytos priemonės padeda įgyvendinti BŽP ir IJP, visų pirma šiose srityse:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

 

Pakeitimas    522

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) mokslinės rekomendacijos pagal BŽP;

a) ) mokslinių rekomendacijų pagal BŽP rinkimas, tvarkymas ir sklaida;

Pakeitimas    523

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) konkrečios kontrolės ir vykdymo priemonės pagal BŽP;

b) konkrečios kontrolės ir vykdymo priemonės pagal BŽP, įskaitant darbo inspekcijas;

Pakeitimas    524

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) socialinis dialogas ir socialinių partnerių įtraukimas;

Pakeitimas    525

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) rinkos tyrimas;

e) rinkos tyrimas, įskaitant elektroninių rinkų kūrimo tyrimą;

Pakeitimas    526

Pasiūlymas dėl reglamento

84 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

84a straipsnis

 

Išsaugojimo priemonės

 

Siekdamas užtikrinti veiksmingą išsaugojimo priemonių įgyvendinimą pagal Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 17 ir 21 straipsnius, EJRŽF gali remti iniciatyvas, kurių imasi valstybės narės, siekdamos bendradarbiauti ir įgyvendinti bendras priemones bei pasiekti tikslus ir įgyvendinti siekius, dėl kurių susitarta pagal daugiamečius planus, nustatytus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 9, 10 ir 11 straipsniais.

Pakeitimas    527

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. EJRŽF parama gali būti teikiama mokslinėms išvadoms teikti, visų pirma taikomųjų mokslinių tyrimų projektuose, tiesiogiai susijusiuose su mokslinių nuomonių ir rekomendacijų teikimu, siekiant, kad vykdant BŽP būtų priimami išmintingi ir veiksmingi žuvininkystės valdymo sprendimai.

1. EJRŽF parama gali būti teikiama mokslinėms išvadoms teikti, visų pirma taikomųjų mokslinių tyrimų projektuose, tiesiogiai susijusiuose su mokslinių nuomonių ir rekomendacijų, taip pat socialiniais ir ekonominiais klausimais teikimu, siekiant, kad vykdant BŽP būtų priimami išmintingi ir veiksmingi žuvininkystės valdymo sprendimai.

Pakeitimas    528

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) tyrimai ir bandomieji projektai, būtini BŽP įgyvendinti ir vystyti, įskaitant alternatyvius tvarios žuvininkystės valdymo metodus;

a) tyrimai ir bandomieji projektai, būtini BŽP įgyvendinti ir vystyti, įskaitant alternatyvius tvarios žvejybos ir akvakultūros valdymo metodus, be kita ko, konsultacinėse tarybose;

Pakeitimas    529

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) tyrimai, būtini BŽP įgyvendinti ir vystyti biologiniu ir geografiniu aspektais pažeidžiamose teritorijose;

Pakeitimas    530

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) mokslinių įstaigų, įskaitant tarptautines patariamąsias įstaigas, atsakingas už žuvų išteklių vertinimą, nepriklausomų ekspertų ir mokslinių tyrimų institucijų mokslinių nuomonių ir rekomendacijų rengimas ir teikimas;

b) mokslinių įstaigų, įskaitant tarptautines patariamąsias įstaigas, atsakingas už žuvų išteklių vertinimą, ekspertų ir mokslinių tyrimų institucijų mokslinių nuomonių ir rekomendacijų rengimas ir teikimas;

Pakeitimas    531

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) ekspertų dalyvavimas posėdžiuose, kuriuose svarstomi žuvininkystės srities moksliniai ir techniniai klausimai, ir darbo grupėse, taip pat tarptautinių patariamųjų įstaigų posėdžiuose ir posėdžiuose, kuriuose žuvininkystės ekspertų dalyvavimas bus reikalingas;

c) ekspertų dalyvavimas posėdžiuose, kuriuose svarstomi žuvininkystės srities moksliniai ir techniniai klausimai, ir darbo grupėse, taip pat tarptautinių patariamųjų įstaigų posėdžiuose ir posėdžiuose, kuriuose žvejybos ir akvakultūros ekspertų dalyvavimas bus reikalingas;

Pakeitimas    532

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) mokslinių tyrimų laivų, vykdančių mokslinių tyrimų programas ne Sąjungos vandenų teritorijose, kuriose Sąjunga veikia pagal žuvininkystės susitarimus, finansavimas;

Pakeitimas    533

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) valstybių narių bendradarbiavimas duomenų rinkimo srityje, įskaitant regioninių duomenų bazių, skirtų duomenims saugoti, valdyti ir naudoti, kūrimą ir eksploataciją, kas bus naudinga regioniniam bendradarbiavimui ir pagerins duomenų surinkimą ir valdymą, taip pat suteiks daugiau mokslinės patirties, naudingos žuvininkystės valdymui.

e) valstybių narių bendradarbiavimas duomenų rinkimo srityje, kuriame dalyvauja ir įvairūs regionų suinteresuotieji subjektai ir kuris apima regioninių duomenų bazių, skirtų duomenims saugoti, valdyti ir naudoti, kūrimą ir eksploataciją, kurios bus naudingos regioniniam bendradarbiavimui ir pagerins duomenų surinkimą ir valdymą, taip pat suteiks daugiau mokslinės patirties, naudingos žuvininkystės valdymui.

Pakeitimas    534

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) elektroninių rinkų kūrimas siekiant geriau koordinuoti rinkos dalyvių ir perdirbėjų informaciją.

Pakeitimas    535

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) patruliavimo laivų, orlaivių, sraigtasparnių įsigijimas, kai juos bendrai įsigyja kelios valstybės narės, esančios toje pačioje geografinėje zonoje, jeigu ne mažiau kaip 60 proc. laiko jie naudojami žuvininkystės kontrolei;

a) patruliavimo laivų, orlaivių, sraigtasparnių įsigijimas, kai juos bendrai įsigyja kelios valstybės narės, esančios toje pačioje geografinėje zonoje, jeigu ne mažiau kaip 60 proc. viso laiko, apskaičiuoto per metus, jie naudojami žuvininkystės kontrolei;

Pakeitimas    536

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) išlaidos, susijusios su naujų kontrolės technologijų vertinimu ir kūrimu;

b) išlaidos, susijusios su naujų kontrolės technologijų, taip pat keitimosi duomenimis tarp valdžios institucijų ir institucijų, kurioms Sąjungoje tenka atsakomybė saugumo, gelbėjimo ir kontrolės srityse, procesų, vertinimu ir kūrimu;

Pakeitimas    537

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iš EJRŽF gali būti dengiamos patariamųjų tarybų veiklos išlaidos, kaip nustatyta [Reglamento dėl bendros žuvininkystės politikos] 52 straipsnyje.

1. Iš EJRŽF dengiamos būtinos patariamųjų tarybų veiklos ir ekspertizės išlaidos, kaip nustatyta [Reglamente dėl bendros žuvininkystės politikos], siekiant užtikrinti, kad jų užduotys būtų visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintos.

Pakeitimas    538

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. EJRŽF gali padėti dengti patariamųjų tarybų veiklos išlaidas, jei jos skirtos žvejų organizacijų susidomėjimui ir dalyvavimui skatinti.

Pakeitimas    539

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Iš EJRŽF dengiamos veiklos, techninės ir mokslinių tyrimų išlaidos, patirtos vykdant tyrimus, kuriais siekiama pagrįsti patariamųjų tarybų rekomendacijas.

Pakeitimas    540

Pasiūlymas dėl reglamento

88 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

88a straipsnis

 

Socialinis dialogas

 

EJRŽF gali remti socialinį dialogą ir socialinių partnerių dalyvavimą skatinančių organizacijų veiklos išlaidas.

Pagrindimas

Su tiesioginiu valdymu susijusiomis BŽP papildomomis priemonėmis turėtų būti įmanoma finansuoti socialinį dialogą ir socialinių partnerių dalyvavimą skatinančių organizacijų veiklos išlaidas.

Pakeitimas    541

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EJRŽF parama gali būti teikiama Komisijos vykdomai apie žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinką surinktos informacijos sklaidai pagal [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 49 straipsnį.

 

 

EJRŽF parama gali būti teikiama Komisijos vykdomai apie žvejybos ir akvakultūros produktų rinką surinktos informacijos sklaidai pagal [Reglamento (ES) Nr. dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo] 49 straipsnį, taip pat elektroninės rinkos kūrimui siekiant geriau koordinuoti rinkos dalyvių ir perdirbėjų informaciją.

Pakeitimas    542

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) tausios žuvininkystės susitarimų įgyvendinimą ir Europos Sąjungos dalyvavimą regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose;

b) tausios žuvininkystės susitarimų rengimą, stebėseną ir vertinimą ir Sąjungos dalyvavimą regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose; šias priemones sudaro tyrimai, posėdžiai, ekspertų dalyvavimas, sąnaudos laikiniesiems darbuotojams, informavimo veikla ir bet kurios kitos administracinės sąnaudos arba sąnaudos, patirtos dėl Komisijos suteiktos mokslinės arba techninės pagalbos;

Pakeitimas    543

Pasiūlymas dėl reglamento

92 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Neviršijant 5 proc. bendros veiksmų programos sumos ribos iš EJRŽF valstybių narių iniciatyva gali būti remiama:

1. Neviršijant 6 proc. bendros veiksmų programos sumos ribos iš EJRŽF valstybių narių iniciatyva gali būti remiama:

Pakeitimas    544

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 100 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 70 straipsnyje nurodytai paramai sandėliavimui;

a) 50 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 70 straipsnyje nurodytai paramai sandėliavimui;

Pakeitimas    545

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) 100 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 69 straipsnyje nurodytiems gamybos ir prekybos planams rengti;

Pakeitimas    546

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) 80 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 78 straipsnio 2 dalies a–d ir f–j punktuose nurodytai paramai;

d) 90 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 78 straipsnio 2 dalies a–d ir f–j punktuose nurodytai paramai;

Pakeitimas    547

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) 65 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 79 straipsnyje nurodytai paramai.

e) 80 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų, skirtų 79 straipsnyje nurodytai paramai.

Pakeitimas    548

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) didžiausia EJRŽF įnašo norma ir dar 10 procentinių punktų, jeigu iš EJRŽF finansuojama veikla vykdoma nutolusiose Graikijos salose ir atokiausiuose regionuose, kurie yra nepalankioje padėtyje dėl savo nutolimo;

Pakeitimas    549

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės taiko didžiausią viešosios pagalbos intensyvumą, lygų 50 % visų tinkamų finansuoti viešųjų veiklos išlaidų.

1. Valstybės narės taiko didžiausią viešosios pagalbos intensyvumą, lygų 60 % visų tinkamų finansuoti viešųjų veiklos išlaidų.

Pakeitimas    550

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) paramos gavėjas yra viešosios teisės institucija;

a) paramos gavėjas yra viešosios teisės institucija arba privatinės teisės subjektas, atliekantis viešosios tarnybos funkcijas;

Pakeitimas    551

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) veikla susijusi su 70 straipsnyje nurodyta parama sandėliavimui;

Išbraukta.

Pakeitimas    552

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali taikyti viešosios pagalbos intensyvumą, lygų nuo 50 % iki 100 % visų tinkamų finansuoti viešųjų veiklos išlaidų, kai veikla vykdoma pagal V antraštinės dalies III skyrių ir atitinka vieną iš šių kriterijų:

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali taikyti viešosios pagalbos intensyvumą, kuris būtų ne mažesnis kaip 60 proc. ir ne didesnis kaip 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai veikla vykdoma pagal V antraštinės dalies I, II, III arba IV skyrius ir atitinka du ar daugiau šių kriterijų:

Pakeitimas    553

Pasiūlymas dėl reglamento

98 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija naudojasi įgaliojimais visiškai laikydamasi proporcingumo principo ir atsižvelgdama į riziką, kad atitinkamų BŽP taisyklių nesilaikymas kelia rimtą grėsmę tausiam gyvųjų biologinių jūrų išteklių eksploatavimui, t. y. naudojimui taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, taip pat atitinkamų išteklių tvarumui ar jūrų aplinkos išsaugojimui.

Komisija naudojasi įgaliojimais visiškai laikydamasi proporcingumo principo ir atsižvelgdama į riziką, kad atitinkamų BŽP taisyklių nesilaikymas kelia rimtą grėsmę tausiam gyvųjų biologinių jūrų išteklių eksploatavimui, t. y. naudojimui taip, kad žvejojamų rūšių populiacijas būtų galima atkurti ir išlaikyti aukščiau lygių, kurie užtikrina DGTŽL, taip pat atitinkamų išteklių tvarumui, jūrų aplinkos išsaugojimui ar geros aplinkos būklės iki 2020 m. užtikrinimui ir išlaikymui.

Pakeitimas    554

Pasiūlymas dėl reglamento

100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 135 straipsnio reikalavimų, valstybės narės visų pirma yra atsakingos už taisyklių, taikytinų pagal bendrą žuvininkystės politiką, nesilaikymo atvejų tyrimą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    555

Pasiūlymas dėl reglamento

100 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Tai atvejais, kai išlaidoms taikomos finansinės pataisos tiesiogiai susijusios su 105 straipsnio nesilaikymu, valstybės narės nusprendžia dėl pataisos sumos atsižvelgdamos į paramos gavėjo BŽP taisyklių pažeidimo sunkumą, ekonominę naudą, gautą dėl BŽP taisyklių nesilaikymo ar EJRŽF įnašo į paramos gavėjo ekonominę veiklą svarbą.

2. Tai atvejais, kai išlaidoms taikomos finansinės pataisos tiesiogiai susijusios su 105 straipsnio nesilaikymu, valstybės narės nusprendžia dėl pataisos sumos atsižvelgdamos į paramos gavėjo BŽP taisyklių pažeidimo sunkumą (įskaitant mastą, trukmę ir bet kokį pasikartojimą), ekonominę naudą, gautą dėl BŽP taisyklių nesilaikymo ar EJRŽF įnašo į paramos gavėjo ekonominę veiklą svarbą.

Pagrindimas

Paramos gavėjo padaryto pažeidimo sunkumo laipsnis nustatomas atsižvelgiant į keletą veiksnių: pažeidimo sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

Pakeitimas    556

Pasiūlymas dėl reglamento

102 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 134 straipsnio reikalavimų, taikydama įgyvendinimo aktą Komisija gali sustabdyti visus veiklos programos tarpinius mokėjimus arba jų dalį, jeigu Komisija įgyvendinimo aktu priėmė sprendimą, patvirtinantį, kad valstybė narė nesilaikė savo įsipareigojimų pagal bendrą žuvininkystės politiką. Dėl tokio nesilaikymo gali būti taikomos sankcijos išlaidoms, nurodytoms patvirtintoje išlaidų, kurioms prašomos tarpinės išmokos, sąmatoje.

1. Be [Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos] 134 straipsnio reikalavimų, taikydama įgyvendinimo aktą Komisija gali sustabdyti visus veiklos programos tarpinius mokėjimus arba jų dalį, jeigu:

 

a) Komisija įgyvendinimo aktu priėmė sprendimą, patvirtinantį, kad valstybė narė nesilaikė savo įsipareigojimų pagal bendrą žuvininkystės politiką. Dėl tokio nesilaikymo gali būti taikomos sankcijos išlaidoms, nurodytoms patvirtintoje išlaidų, kurioms prašomos tarpinės išmokos, sąmatoje;

 

aa) valstybė narė nepateikė reikalaujamų laivyno pajėgumo ir jo ryšio su turimais ištekliais, reikalaujamais pagal Reglamentą (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos], ataskaitų.

Pakeitimas    557

Pasiūlymas dėl reglamento

111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagrindinė informacija apie programos įgyvendinimą, visus finansavimui skirti atrinktus ir įvykdytus veiksmus, reikalinga stebėsenai ir vertinimui, įskaitant pagrindinę informaciją apie paramos gavėją ir projektą, įrašoma ir tvarkoma elektroniniu būdu.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

 

 

Pakeitimas    558

Pasiūlymas dėl reglamento

113 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valdymo institucija ir stebėsenos komitetas veiklos programą stebi vadovaudamiesi finansiniais, pajėgumo ir tikslų rodikliais.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    559

Pasiūlymas dėl reglamento

114 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) per keturis mėnesius nuo sprendimo, kuriuo patvirtinama programa, priėmimo išnagrinėja finansuojamos veiklos atrankos kriterijus ir pareiškia dėl jų nuomonę; atrankos kriterijai patikslinami, atsižvelgiant į programavimo poreikius;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    560

Pasiūlymas dėl reglamento

120 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena bendra interneto svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama informacija apie visas tos valstybės narės veiklos programas ir galimybę jomis naudotis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    561

Pasiūlymas dėl reglamento

120 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena bendra interneto svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama informacija apie visas tos valstybės narės veiklos programas ir galimybę jomis naudotis;

a) už užtikrinimą, kad būtų sukurta viena bendra interneto svetainė arba portalas, kur būtų skelbiama informacija apie visas tos valstybės narės veiklos programas ir galimybę jomis nesudėtingai naudotis;

 

 

Pakeitimas    562

Pasiūlymas dėl reglamento

120 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Kai tai susiję su galimybe gauti aplinkosauginės informacijos, taikomos Direktyvos 2003/4/EB ir reglamentų Nr. 1049/2001/EB ir 1367/2006/EB nuostatos.

Pakeitimas    563

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 1 eilutė

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Susijusiai su smulkia pakrantės žvejyba veiklai galimas padidinimas

25

 

Parlamento pakeitimas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Susijusiai su mažos apimties priekrantės žvejyba veiklai galimas padidinimas

30

Pakeitimas    564

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 lentelės 5 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinamai gamintojų organizacijų ar jų asociacijų galimas padidinimas – 10 procentinių punktų

Įgyvendinamai gamintojų organizacijų, jų asociacijos, valstybės narės pripažintos profesionalių žvejų organizacijos arba tarpšakinės organizacijos galimas padidinimas – 30 procentinių punktų.

Pagrindimas

Reikėtų padidinti viešosios paramos dydį profesionalioms organizacijoms, vykdančioms bendrus projektus.

Pakeitimas    565

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 1 lentelės 5 a eilutė (nauja)

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Laikantis visų tvarumo kriterijų, kuriuos valstybės narės gali taikyti, reikalavimų galimas padidėjimas

10

Pakeitimas    566

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 1 lentelės 8 eilutė

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Įgyvendinamai įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, sumažinama

20

 

Parlamento pakeitimas

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Įgyvendinamai įmonių, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, sumažinama

15

Pakeitimas    567

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 1 lentelės 8 a eilutė (nauja)

Veiklos tipas

Procentiniai punktai

Jei ji atitinka tvarumo kriterijų, kuriuos valstybės narės gali taikyti, reikalavimus, ji gali gauti papildomų procentinių punktų

10

Pagrindimas

Valdymo institucijos gali parengti kriterijų rinkinį, kurie priklausytų nuo vystymosi tikslų (aplinkosaugos, socialiniai ir ekonominiai), pagal kuriuos darbuotojai būtų skatinami taikyti aukštesnius reikalavimus, negu numatyti pagal galiojančius reglamentus. Tais atvejais valdymo institucijos gali teikti didesnę paramą. Pakeitimu siekiama sustiprinti EJRŽF, kuris yra finansinė priemonė, ir BŽP sąsajas ir paskatinti tvarią praktiką.

Pakeitimas    568

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 lentelės 7 a eilutė (nauja)

 

Parlamento pakeitimas

7a. Darbo sąlygas reglamentuojantys teisės aktai

Veiklos vykdytojų laikymasis Sąjungos teisės aktų dėl darbo sąlygų

Toliau nurodytomis priemonėmis užtikrinama, kad Sąjungos teisės aktai dėl darbo sąlygų būtų įgyvendinami ir taikomi veiksmingai:

 

 

– teisės aktai dėl žvejų darbo laiko ir poilsio;

 

 

– teisės aktai sveikatos ir saugos srityje;

 

 

– teisės aktai, susiję su žvejų pradine kvalifikacija ir tęstiniu mokymu.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į EJRŽF socialinį aspektą, reikėtų pridėti vieną ex ante sąlygą dėl atitikties darbo sąlygas reglamentuojantiems teisės aktams žuvininkystės sektoriuje.

Pakeitimas    569

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 lentelės 3 eilutė

 

Komisijos siūlomas tekstas

EJRŽF prioritetas:

6. BŽP įgyvendinimo skatinimas

 

 

 

 

TT 6: aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas

 

Įrodytas administracinis pajėgumas laikytis [Reglamento dėl BŽP] 37 straipsnyje nustatytų žuvininkystės valdymo duomenų reikalavimų.

Įrodytas administracinis pajėgumas parengti ir taikyti daugiametę duomenų rinkimo programą, kurią persvarsto Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) ir tvirtina Komisija

Įrodytas administracinis pajėgumas parengti ir įgyvendinti metinį darbo planą, kurį persvarsto Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas ir tvirtina Komisija

Pakankami žmogiškieji ištekliai, skirti dvišaliams ar daugiašaliams susitarimams su kitomis valstybėmis narėmis sudaryti, jei dalijamai duomenų rinkimo įpareigojimų įgyvendinimo darbu

 

Pakeitimas

EJRŽF prioritetas:

6. BŽP įgyvendinimo skatinimas

 

 

 

 

TT 6: aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas

 

Įrodytas administracinis pajėgumas laikytis [Reglamento dėl BŽP] 37 straipsnyje nustatytų žuvininkystės valdymo duomenų reikalavimų.

 

Žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros įvertinimas:

laivyno valdymo priemonių veiksmingo įgyvendinimo tikslu atlikta speciali žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyros analizė

 

Įrodytas administracinis pajėgumas parengti ir taikyti daugiametę duomenų rinkimo programą, kurią persvarsto Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) ir tvirtina Komisija

Įrodytas administracinis pajėgumas parengti ir įgyvendinti metinį darbo planą, kurį persvarsto Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas ir tvirtina Komisija

Pakankami žmogiškieji ištekliai, skirti dvišaliams ar daugiašaliams susitarimams su kitomis valstybėmis narėmis sudaryti, jei dalijamai duomenų rinkimo įpareigojimų įgyvendinimo darbu

Įrodytas administracinis pajėgumas, reikalingas laivyno pajėgumo vertinimui parengti ir įgyvendinti;

tinkamas atsiskaitymas apie pastangas užtikrinti žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyrą, kaip nustatyta pagal Reglamento (ES) Nr. …/….. [dėl bendros žuvininkystės politikos] 34 ir 37 straipsnius.

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu laivynų, laivų ir įrangos finansavimas turėtų priklausyti nuo tinkamo žvejybos pajėgumo įvertinimo atsižvelgiant į esamas žvejybos galimybes. Keletas valstybių narių nesilaiko teisinio reikalavimo pranešti apie savo pastangas siekiant užtikrinti laivyno pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyrą. Laivyno vertinimas turėtų tapti minimaliu pagrindu netikėtoms pasekmėms išvengti ir tikslingiau panaudoti modernizacijai skirtą pagalbą.

Pakeitimas    570

Pasiūlymas dėl reglamento

3 priedo 2 dalies 1 punkto 1 lentelės 4 a eilutė (nauja)

 

Parlamento pakeitimas

EJRŽF skirtas ES prioritetas / BSP teminis tikslas (TT)

Ex ante sąlyga

Įvykdymo kriterijai

EJRŽF prioritetas:

6. BŽP įgyvendinimo skatinimas

TT 6: aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas

Žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyros metinis įvertinimas: laivyno valdymo priemonių veiksmingo įgyvendinimo tikslu atlikta speciali žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyros analizė, susijusi su laivyno pajėgumų sumažinimu ir tiesioginėmis investicijomis į laivus.

Konkretūs veiksmai:

– Įrodyti administraciniai pajėgumai, reikalingi laivyno pajėgumo vertinimui parengti ir įgyvendinti;

– tinkamas atsiskaitymas apie pastangas užtikrinti žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyrą, kaip nustatyta pagal [siūlomo pagrindinio reglamento] 34 ir 37 straipsnius.

 • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Pertekliniai laivyno pajėgumai – diskutuotinas teiginys

Komisija savo pasiūlymą reformuoti BŽP grindžia teiginiu, kad Europos žvejybos laivyno pajėgumai yra pertekliniai. Pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad toks teiginys diskutuotinas: šiuo metu Komisija nėra nustačiusi perteklinių pajėgumų, todėl tai patvirtinti sunku. Net jeigu tam tikruose regionuose žvejybos pajėgumai gali būti per dideli, atsižvelgiant į turimus išteklius, ši padėtis būdinga tam tikrai konkrečiai vietai; jokiu būdu negali būti nei teigiama, kad taip yra visose Sąjungos žvejybos zonose, nei toks argumentas pateikiamas kaip teiginys.

Be to, šis siekis sumažinti tariamus perteklinius laivyno pajėgumus neturėtų jokio poveikio sužvejojamų žuvų kiekiams, nes šie kiekiai ir toliau priklausytų nuo kiekvienais metais nustatomų kvotų ir bendro leidžiamo sužvejoti kiekio. Taigi pranešėjas pažymi, kad Komisija tokį pat kiekį žuvų siūlo sužvejoti naudojant mažiau laivų – taip kyla pavojus daugeliui žvejybos įmonių, visų pirma vykdančių tradicinę ar pakrantės žvejybą, taigi ir daugeliui darbo vietų.

Pranešėjas prieštarauja šiai pozicijai ir pageidauja, kad, griežtai kontroliuojant žvejybos veiklą, būtų galima vykdyti aplinkos ir socialiniu požiūriu tvarų valdymą. Šiuo atžvilgiu jis primena valstybių narių pareigą laikytis jų laivynų pajėgumų ribų, nustatytų pagrindiniame reglamente. Tam, kad ši pareiga būtų sustiprinta, jis siūlo, kad valstybės narės savo EJRŽF veiklos programose nurodytų, kokių priemonių jos imasi, kad pagal šį reglamentą būtų paisoma šių ribų.

2. Perleidžiamosios žvejybos koncesijos ir perkvalifikavimas

Svarbiausia pagrindiniame reglamente siūloma priemonė siekiant sumažinti tariamus perteklinius pajėgumus, yra perleidžiamųjų žvejybos koncesijų įdiegimas. Neišvengiamas šios priemonės poveikis būtų tas, kad žvejybos teisės atitektų nedideliam skaičiui veiklos vykdytojų ir teisių rinkoje vyktų spekuliacijos. Dėl šios priemonės kiltų pavojus tradicinei ar pakrantės žvejybai; taip pat galima tikėtis, kad būtų piktnaudžiaujama dominuojama padėtimi. Pagal šią priemonę būtų panaikintas bet koks reguliavimas; reguliavimas būtų vykdomas tik rinkoje.

Logiška, kad įgyvendinant perleidžiamąsias žvejybos koncesijas EJRŽF būtų orientuojamas į žvejų perkvalifikavimą ir darbą ne žvejybos sektoriuje – tai aiškiai nurodoma 32 straipsnyje. Šiuo pasiūlymu paskelbiama tradicinės ar pakrantės žvejybos veiklos pabaiga. Pranešėjas su tuo nesutinka.

EJRŽF paskirtis – teikti struktūrinę paramą žuvininkystės sektoriui siekiant padidinti jo konkurencingumą ir tvarumą. Žuvininkystės veiklų įvairinimo jas perkeliant į kitus sektorius rėmimas šiam tikslui prieštarauja. Priešingai, reikia remti įmonių kūrimą žuvininkystės sektoriuje.

3. Tradicinei ir priekrantės žvejybai skirtas veiksmų planas

Tradicinė ir priekrantės žvejyba skirtinguose jūrų baseinuose pasižymi labai skirtingomis savybėmis. Nustatyti bendrą jų apibrėžtį Europos Sąjungos lygmeniu netikslinga. Pranešėjas siūlo, kad šios apibrėžties nustatymas įeitų į valstybių narių kompetencijos sritį.

Tradicinė ir priekrantės žvejyba atlieka esminį vaidmenį pakrančių regionų gyvybingumui. Todėl EJRŽF turėtų remti šios žvejybos vystymą, konkurencingumą ir tvarumą. Pranešėjas siūlo, kad kiekviena valstybė narė prie savo veiklos programos pridėtų veiksmų planą, kuriame būtų pateiktos šio tikslo įgyvendinimo priemonės.

4. EJRŽF socialinis skirsnis

Pranešėjas pritaria tam, kad BŽP būtų numatytas plataus užmojo socialinis skirsnis. Šiuo atžvilgiu EJRŽF turėtų skatinti profesinį mokymą ir jaunimo dalyvavimą žuvininkystės sektoriuje – tiek žvejų, kurie yra laivų savininkai, tiek samdomų žvejų.

5. Laivyno atnaujinimas

Pranešėjas pageidauja, kad EJRŽF lėšomis būtų galima atnaujinti Europos laivyną, kurio 50 proc. laivų yra senesni negu 25 metų[1]. Dėl tokio susidėvėjimo kyla didelių problemų, susijusių su saugumu laivuose ir jūrų aplinkos saugojimu.

Tam, kad būtų galima laivyną atnaujinti, pranešėjas siūlo, kad EJRŽF remtų susidėvėjusių laivų pakeitimą naujais mažiau energijos naudojančiais, saugesniais, selektyvesniais ir mažiau galingais laivais. Jokiu atveju suteikus šią pagalbą neturi padidėti laivyno pajėgumai.

Taip pat reikia remti investicijas, kad būtų gerinamos darbo ir saugumo sąlygos, ribojamas energijos vartojimas, mažinama tarša ir skatinama naudoti selektyvesnius įrankius. Todėl EJRŽF turėtų remti variklių modernizavimą ir pakeitimą kitais nedidinat laivų pajėgumo.

Pranešėjas nepritaria reikalavimui iškrauti nepageidaujamas sugautas žuvis, jis pritaria tikslui palaipsniui labai sumažinti nepageidaujamų išmetamų žuvų kiekį daug investuojant į žvejybos įrankių selektyvumą.

6. Laikinas veiklos nutraukimas ir savitarpio pagalbos fondas

EJRŽF lėšomis turėtų būti finansuojamas laikinas žvejų veiklos nutraukimas, ypač kai taikomos neatidėliotinos priemonės arba išteklių atsinaujinimo laikotarpiais, numatytais pagal pagrindinį reglamentą.

EJRŽF lėšomis taip pat turėtų būti prisidedama prie savitarpio pagalbos fondo, įsteigto žvejų nacionaliniu lygmeniu siekiant kompensuoti nuostolius, patirtus dėl išorinių ypatingų įvykių, pvz., dėl gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių, ekologinių avarijų ar su sveikata susijusių incidentų ar staigių konjunktūrinių degalų kainų šuolių.

7. Investicijos į uostus

Pranešėjas apgailestauja, kad Komisija nesiekia platesnio užmojo tikslų, susijusių su uostais. Todėl jis siūlo EJRŽF lėšas taip pat investuoti ir į šią sritį siekiant atsižvelgti į uostų strateginį vaidmenį žvejybos veiklos ir pakrančių vietovių konkurencingumui ir tvarumui.

8. Mokslinės rekomendacijos ir duomenų rinkimas

Pranešėjas pabrėžia, kad svarbu gilinti mokslines žinias apie išteklių kiekį ir kokybę, siekiant naudotis kokybiškomis mokslinėmis rekomendacijomis, susijusiomis su visais Sąjungoje parduodamais ištekliais. Jis palankiai vertina mokslininkų ir žvejų partnerystei skiriamą dėmesį.

Būtina kuo greičiau, vėliausiai 2020 m., pasiekti visų rūšių parduodamoms žuvims taikomą didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio dydį ir nustatyti visas priemones, leidžiančias įgyvendinti šį tikslą. Šiuo požiūriu svarbiausia yra rinkti duomenis. Todėl pranešėjas siūlo bendro finansavimo normą pagal 79 straipsnį padidinti iki 75 proc.

9. Parama sandėliavimui

Komisija siūlo, kad parama sandėliavimui būtų pamažu mažinama iki tol, kol 2019 m. ji būtų panaikinta. Pranešėjas prieštarauja tam, kad ši parama būtų panaikinta, kaip planuojama, ir nori, kad ši priemonė liktų svarbi reguliuojant žuvininkystės produktų rinką. Ši sistema visų pirma leidžia užtikrinti, kad produktai būtų parduodami gamintojams pelninga kaina.

10. Papildomų išlaidų kompensavimas atokiausiuose regionuose

Papildomų išlaidų kompensavimo sistemą atokiausiuose regionuose pagal SESV 349 straipsnį pranešėjas laiko labai svarbia. Jis pritaria tam, kad į EJRŽF būtų įtrauktas visų papildomų išlaidų kompensavimas atokiausiuose regionuose.

11. Akvakultūra

Akvakultūros srityje EJRŽF lėšomis bus remiami verslumas, inovacijos, žmogiškasis kapitalas, aplinkos apsauga, visuomenės sveikata ir akvakultūros išteklių draudimas.

Pranešėjas palankiai vertina šiuos plataus užmojo pasiūlymus dėl akvakultūros. Jis pabrėžia ekstensyvios akvakultūros svarbą ir primena, kad akvakultūra turi būti laikoma veikla, kuria papildoma žvejyba.

12. Tvari žuvininkystės sričių plėtra

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymus užtikrinti tvarų integracinį žvejybos zonų teritorinį vystymąsi. Jis pabrėžia teigiamą integruotų vietos plėtros strategijų vaidmenį vykdant jūrų ir pakrantės teritorijų erdvės planavimą.

Integruotas vietos plėtros strategijas įgyvendins žuvininkystės vietos veiklos grupės, atstovaujančios įvairiems suinteresuotiesiems subjektams. Pranešėjas siūlo, kad šiose žuvininkystės vietos veiklos grupėse žuvininkystės ir akvakultūros sektorių atstovų būtų daugiausia.

13. Integruota jūrų politika

Komisija integruotai jūrų politikai 2014–2020 m. siūlo skirti 432 mln. EUR. biudžetą, t. y. 7 proc. EJRŽF biudžeto. Vertinant metinį vidurkį, ši suma atitinka daugiau negu keturis dabartinius šios politikos biudžetus.

Pranešėjas pabrėžia, kad integruotos jūrų politikos biudžetas turi būti pakankamas, bet nepritaria tam, kad dėl šio finansavimo būtų pakenkta žuvininkystei ir akvakultūrai. Todėl jis siūlo integruotos jūrų politikai skiriamą biudžetą apriboti iki 5 proc. EJRŽF biudžeto.

 • [1]    Šaltinis. Eurostatas (2010 m.); http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

Gabrieliui Mato Adroveriui

Žuvininkystės komiteto

Pirmininkui

BRIUSELIS

Tema:  Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos] teisinis pagrindas (COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD)),

Gerb. Pirmininke,

2013 m. birželio 25 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnį prašydamas pateikti nuomonę dėl galimybės įtraukti SESV 349 straipsnį į pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos] teisinį pagrindą.

Komisija pateikė pasiūlymą (COM(2011) 0804, iš dalies pakeistas pasiūlymas COM(2013) 0245), remdamasi SESV 42 straipsniu, 43 straipsnio 2 dalimi, 91 straipsnio 1 dalimi, 100 straipsnio 2 dalimi, 173 straipsnio 3 dalimi, 175 straipsniu, 188 straipsniu, 192 straipsnio 1 dalimi, 194 straipsnio 2 dalimi ir 195 straipsnio 2 dalimi.

2013 m. liepos 4 d. laiške Parlamento Teisės tarnyba pateikė siūlomo reglamento teisinių pagrindų analizę. Remiantis jos išvadomis, SESV 349 straipsnis neturėtų būti įtrauktas į teisinį pagrindą.

Bendrosios aplinkybės

1. Pasiūlymas

Siūlomas reglamentas, kuriuo reguliuojama Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) veikla, turi būti vertinamas atsižvelgiant į bendros žuvininkystės politikos reformą[1] ir integruotą jūrų politiką (IJP)[2]. Kaip nurodyta 1 straipsnyje, šiuo pasiūlymu nustatomos Sąjungos finansinės priemonės, skirtos įgyvendinti šias dvi politikos kryptis, taip pat atitinkamos su jūrų teise, tvariu žuvininkystės rajonų vystymu ir žvejyba vidaus vandenyse susijusios priemonės.

2013 m. balandžio 22 d. Komisija pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2013) 0245), kuris, kaip ji aiškina to pasiūlymo aiškinamajame memorandume, priimtas po Tarybos žvejybos reikalų darbo grupėje vykusių visapusiškų diskusijų dėl EJRŽF įgyvendinimo tvarkos ir dvišalių diskusijų su valstybėmis narėmis.

2. Susiję teisiniai pagrindai

a) Pasiūlymo teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas SESV 42 straipsniu, 43 straipsnio 2 dalimi, 91 straipsnio 1 dalimi, 100 straipsnio 2 dalimi, 173 straipsnio 3 dalimi, 175 straipsniu, 188 straipsniu, 192 straipsnio 1 dalimi, 194 straipsnio 2 dalimi ir 195 straipsnio 2 dalimi.

SESV 42 straipsnis ir 43 straipsnio 2 dalis išdėstyti taip:

„42 straipsnis

Konkurencijos taisyklėms skirto skyriaus nuostatos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai taikomos tik tokiu mastu, kokį nustato Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi 43 straipsnio 2 dalies nuostatų bei jose nustatytos tvarkos ir atsižvelgdami į 39 straipsnyje išdėstytus tikslus.

<...>

43 straipsnis

1. <...>

2. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato 40 straipsnio 1 dalyje numatytą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo formą ir kitas nuostatas, kurių reikia bendros žemės ūkio ir žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.“

Kitos SESV nuostatos išsamiau paaiškinamos skyriaus „Analizė“ 1 punkte.

b) Siūlomas teisinio pagrindo pakeitimas

Žuvininkystės komitetas kreipėsi į Teisės reikalų komitetą dėl galimybės įtraukti 349 straipsnį į pasiūlymo teisinį pagrindą. Tarptautinės prekybos komitetas nurodo kai kuriuos pakeitimus, kuriuos šiuo klausimu pateikė komitetas (158 pakeitimas (Alain Cadec), 159 pakeitimas (Younous Omarjee) ir 160 pakeitimas (Isabelle Thomas). 2012 m. spalio 30 d. Regioninės plėtros komiteto nuomonėje (FdR 917425) taip pat nurodytas toks pakeitimas.

SESV 349 straipsnis dėstomas taip:

„Atsižvelgdama į Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Reunjono, Sen Bartelemi, Sen Marteno, Azorų, Maderos ir Kanarų salų socialinės ir ekonominės struktūros padėtį, kurią sunkina jų atokumas, izoliuotumas, mažumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos, ekonominis priklausomumas nuo keleto produktų, o šių veiksnių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, nustato konkrečias priemones, kuriomis siekiama būtent šiems regionams nustatyti Sutarčių, taip pat bendrų politikos krypčių taikymo sąlygas. Jei atitinkamas konkrečias priemones priima Taryba pagal specialią teisėkūros procedūrą, ji taip pat sprendžia remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Pirmojoje pastraipoje nurodytos priemonės pirmiausia skirtos muitų ir prekybos politikai, fiskalinei politikai, laisvosios zonos, žemės ūkio ir žuvininkystės politikai, žaliavų ir būtino vartojimo prekių tiekimo sąlygoms, valstybės pagalbos bei paramos iš struktūrinių fondų ir pagal horizontaliąsias Sąjungos programas gavimo sąlygoms.

Atsižvelgdama į atokiausių regionų ypatumus ir ribotas galimybes, pirmojoje pastraipoje minėtas priemones Taryba nustato nesumenkindama Sąjungos teisinės tvarkos, taip pat vidaus rinkos ir bendros politikos krypčių vientisumo bei darnos.“

Analizė

Remiantis Teisingumo Teismo praktika susiformavo konkretūs teisinio pagrindo pasirinkimo principai. Pirma, atsižvelgiant į tai, kad teisinis pagrindas paveikia esminę kompetenciją ir procedūrą, teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos klausimas[3]. Antra, remiantis Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalimi, kiekviena institucija turi veikti neviršydama pagal Sutartis jai suteiktų įgaliojimų[4]. Trečia, remiantis Teisingumo Teismo praktika, „Bendrijos akto teisinis pagrindas turi būti parinktas remiantis objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę ir kuriems, be kita ko, priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys“[5]. Pagaliau, kai tai susiję su keliais teisiniais pagrindais, jei išnagrinėjus ES priemonę paaiškėja, kad remiantis ja siekiama dvejopo tikslo arba kad ją sudaro du komponentai ir vieną iš jų galima laikyti pagrindiniu arba svarbiausiu tikslu ar komponentu, o kitas yra tik šalutinis, teisės aktas turi būti grindžiamas vienu teisiniu pagrindu, t. y. tuo, kuris būtinas pagrindiniam arba svarbiausiam tikslui ar komponentui pagrįsti[6]. Kita vertus, kai priemonę sudaro keletas lygiaverčių tikslų ar komponentų, kurie tvirtai susiję tarpusavyje, t. y. nė vienas iš jų nėra antraeilės reikšmės ar kito atžvilgiu netiesioginis, priemonė turi būti grindžiama įvairiomis susijusiomis Sutarties nuostatomis[7].

Nagrinėjamos priemonės tikslas – finansinių priemonių, skirtų bendrai žuvininkystės politikai įgyvendinti, suteikimas.

1. Komisijos pagrindimas dėl teisinio pagrindo pasirinkimo

Komisijos pasirinktas teisinis pagrindas susideda, viena vertus, iš dviejų nuostatų, kurios yra priemonių, įgyvendinamų pagal bendrą žuvininkystės politiką, teisinis pagrindas, ir, kita vertus, iš nuostatų, kurios sudaro – vėlgi kartu su SESV 43 straipsnio 2 dalimi – IJP reglamento, kurį siūloma pakeisti siūlomu reglamentu, teisinį pagrindą, t. y. SESV 91 straipsnio 1 dalis, 100 straipsnio 2 dalis ir 173 straipsnio 3 dalis, 175 ir 188 straipsniai, taip pat 192 straipsnio 1 dalis, 194 straipsnio 2 dalis ir 195 straipsnio 2 dalis.

Dėl pasirinkto IJP reglamento teisinio pagrindo Komisija teisingai paaiškino, kad Sutartyje nėra tikslaus teisinio pagrindo, bet jis apima daugelį ES sektorinių politikos krypčių, susijusių su jūrų ir pakrančių klausimais. Todėl siūlomas teisėkūros procedūra priimamas aktas grindžiamas 43 straipsnio 2 dalimi (žuvininkystės politika), 91 straipsnio 1 dalimi (transporto politika) ir 100 straipsnio 2 dalimi (jūrų ir oro transportas), 173 straipsnio 3 dalimi (Sąjungos pramonės konkurencingumas), 175 straipsniu (ekonominė politika), 188 straipsniu (mokslinių tyrimų ir plėtros programos), 192 straipsnio 1 dalimi (aplinka), 194 straipsnio 2 dalimi (energetika) ir 195 straipsnio 2 dalimi (turizmas). Remiantis visais atitinkamais teisiniais pagrindais numatomas priemonių priėmimas pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Nagrinėjamu pasiūlymu panaikinamas IJP reglamentas, atitinkamai pirminio Komisijos pasiūlymo 152 straipsniu ir iš dalies pakeisto Komisijos pasiūlymo 129 straipsniu.

Iš pradžių atrodo, kad Komisijos pasirinktu teisiniu pagrindu prie bendros žuvininkystės politikos, į kurios taikymo sritį neabejotinai patenka pasiūlymas, bendrojo teisinio pagrindo pridedamas IJP reglamento teisinis pagrindas. Todėl atrodo, kad Komisijos pasirinktas teisinis pagrindas yra tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas.

2. SESV 349 straipsnio įtraukimas

Taigi kyla klausimas, ar reikia į teisinį pagrindą įtraukti 349 straipsnį.

Vertėtų pažymėti, kad šiuo atveju negalima iš anksto atmesti galimybės remtis dvejopu teisiniu pagrindu, pagrindžiant tai tuo, kad procedūros, numatytos kiekvienam iš teisinių pagrindų, yra nesuderinamos viena su kita[8]. Nustatyta, kad vadovavimasis dvejopu teisiniu pagrindu pagrįstas, jei dėl to neapribojamos Europos Parlamento teisės. Šiuo atveju kitomis nuostatomis, sudarančiomis pasiūlymo teisinį pagrindą, numatoma įprasta teisėkūros procedūra, o 349 straipsnyje numatomos tik konsultacijos su Parlamentu. Teisingumo Teismas yra nustatęs, kad tokiu atveju pirmenybė teikiama įprastai teisėkūros procedūrai, nes pagal ją numatomas didesnis Parlamento dalyvavimas[9].

Vis dėlto, atsižvelgiant į pasiūlymo tikslus ir komponentus, visų pirma reikia nustatyti, ar dvejopas teisinis pagrindas yra reikalingas, t. y. ar atitinkamą priemonę sudaro keletas lygiaverčių tikslų ar komponentų, kurie tvirtai susiję tarpusavyje ir nė vienas iš jų nėra antraeilės reikšmės ar kito atžvilgiu netiesioginis.

Tam tikru mastu siūloma priemonė iš tikrųjų susijusi su atokiausiais regionais.

Visų pirma, atokiausi regionai minimi toliau nurodytose pasiūlymo dalyse:

– apibrėžtyje „integruota jūrų politika“ (3 straipsnio 2 dalies 7 punktas) minimi atokiausi regionai, kartu su pakrančių ir salų regionais, kaip tikslinių regionų pavyzdys;

– pasiūlyme numatyta, kad EJRŽF gali remti kompensavimo režimą, nustatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 791/2007[10] dėl papildomų išlaidų, kurias patiria tam tikrų žuvininkystės ir akvakultūros produktų žvejyba, ūkininkavimu ir prekyba užsiimantys veiklos vykdytojai iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų, Prancūzijos Gvianos ir Reunjono (pasiūlymo V skyriaus 73–75 straipsniai). Atitinkami biudžeto asignavimai aptariami pasiūlymo 15 straipsnio 5 dalyje;

– I priede numatyta, kad pagal pasiūlymo 95 straipsnį viešosios pagalbos intensyvumas atokiausiems regionams gali būti padidintas 35 procentiniais punktais.

Be to, iš 2766 pateiktų pakeitimų tik dviem pakeitimais (53 ir 709 pakeitimai) siekiama įtraukti su atokiausiais regionais susijusią nuostatą, būtent dėl draudimo teikti valstybės pagalbą žuvininkystės produktų gamybai netaikymo.

Todėl galima daryti išvadą, kad siūlomo reglamento turinys nėra konkrečiai siejamas su tikslu numatyti specialias priemones atsižvelgiant į struktūrinę ir ekonominę atokiausių regionų padėtį. Jeigu rinkos politikos priemonės, susijusios su atokiausiais regionais, gali būti remiamos EJRŽF, jos yra nustatomos ne siūlomame reglamente, o Tarybos reglamente (EB) Nr. 791/2007, kuris, savo ruožtu, priimtas remiantis EB sutarties 37 straipsniu (dabar – SESV 42 straipsnis) ir EB sutarties 299 straipsnio 2 dalimi (dabar – SESV 349 straipsnis). Nuoroda į atokiausius regionus I priede susijusi su vienu iš keleto panašių atvejų, kai pagalbos intensyvumo viršutinės ribos padidinamos kitiems veiksmams. Šis vertinimas nesikeičia dėl pateiktų pakeitimų. Taigi, atokiausių regionų apsaugos negalima apibūdinti kaip savarankiško komponento greta bendros prekybos politikos, o to reikėtų norint remtis dvejopu teisiniu pagrindu.

Be to, 349 straipsnyje aiškiai nurodoma, kad šiomis nuostatomis nustatomos „konkrečios priemonės, kuriomis siekiama būtent šiems regionams nustatyti Sutarčių, taip pat bendrų politikos krypčių taikymo sąlygas“. Taigi, šios nuostatos suformuluotos taip, kad jomis nustatomas specialus teisinis tokių priemonių pagrindas. Formuluotėje nėra jokių nuorodų į tai, kad reglamento, priimto remiantis SESV 43 straipsnio 2 dalimi, kuris susijęs su atokiausiais regionais, teisiniame pagrinde taip pat turėtų būti pateiktas SESV 349 straipsnis, jei bendros žemės ūkio politikos teisinis pagrindas apima priemones, kurių imamasi.

Teisės reikalų komiteto rekomendacija

Komitetas minėtąjį klausimą apsvarstė per 2013 m. liepos 9 d. posėdį. Šiame posėdyje komitetas vienbalsiai nusprendė[11] jums rekomenduoti, kad atitinkamas siūlomo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006,Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos] teisinis pagrindas turėtų būti SESV 42 straipsnis, 43 straipsnio 2 dalis, 91 straipsnio 1 dalis, 100 straipsnio 2 dalis, 173 straipsnio 3 dalis, 175 straipsnis, 188 straipsnis, 192 straipsnio 1 dalis, 194 straipsnio 2 dalis ir 195 straipsnio 2 dalis, ir kad nebūtina įtraukti SESV 349 straipsnį.

Pagarbiai

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011) 0425 – 2011/0195(COD), dėl kurio neseniai pasiektas politinis susitarimas.
 • [2]  2011 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa (OL L 321, 2011 12 5, p. 1).
 • [3]  Nuomonė Nr. 2/00 dėl Kartachenos protokolo, 2001 m. Rink. p. I-9713, 5 punktas. byla C-370/91, Komisija prieš Tarybą, 2009 m. Rink. p. I-8917, 46–49 punktai; Nuomonė Nr. 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis, 2009 m. Rink. p. I-11129, 110 punktas.
 • [4]  Sprendimas byloje C-403/05 Parlamentas prieš Komisiją, 2007 m. Rink. p. I-9045, 49 punktas ir joje cituojama praktika.
 • [5]  Žr. naujausią bylą C-411/06, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2009 m. Rink. p. I-7585.
 • [6]  Sprendimas byloje C-42/97, Parlamentas prieš Tarybą, 1999 m. Rink. p. I-868, 39–40 punktai; Sprendimas byloje C-36/98, Ispanija prieš Tarybą, 2001 m. Rink. p. I-779, 59 punktas; Sprendimas byloje C-211/01, Komisija prieš Tarybą, 2003 m. Rink. p. I-8913, 39 punktas.
 • [7]  Sprendimas byloje C-165/87, Komisija prieš Tarybą, 1988 m. Rink. p. 5545, 11 punktas; Sprendimas byloje C-178/05, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. Rink. p. I-107, 43–56 punktai.
 • [8]  Sprendimas byloje C-178/03, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. Rink. p. I-107, 57 punktas; Sprendimas byloje C-300/89 Komisija prieš Tarybą („Titano dioksidas“), 1991 m. Rink. p. I-2867, 17–25 punktai.
 • [9]  Sprendimas byloje C-155/07, Europos Parlamentas prieš Tarybą, 2008 m. Rink. I-8103, 75–79 punktai.
 • [10]  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 791/2007 2007 m. gegužės 21 d. nustatantis papildomų išlaidų, patirtų prekiaujant tam tikrais žuvininkystės produktais iš atokiausių Azorų, Madeiros, Kanarų salų, Prancūzijos Gvianos bei Reunjono regionų, kompensavimo schemą (OL L 176, 2007 7 6, p. 1). Šis reglamentas priimtas remiantis EB sutarties 37 straipsniu (dabar – SESV 42 straipsnis) ir EB sutarties 299 straipsnio 2 dalimi (dabar – SESV 349 straipsnis).
 • [11]  Per galutinį balsavimą dalyvavo: Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), Piotr Borys, Françoise Castex (pirmininko pavaduotojas), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Jörg Leichtfried (pagal Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnio 2 dalį), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka ir Anna Záborská (pagal Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsnio 2 dalį).

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (19.12.2012)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos]
(COM(2011) 0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Nuomonės referentas: François Alfonsi

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendras Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) tikslas yra paremti BŽP tikslus, o tai yra politika, kurios srityje ES turi išimtinę kompetenciją, ir toliau plėtoti ES integruotą jūrų politiką. Tikslų pagrindas – tvarios ir konkurencingos žuvininkystės ir akvakultūros skatinimas, Sąjungos integruotos jūrų politikos plėtros ir vykdymo skatinimas atsižvelgiant į sanglaudos politiką ir BŽP, subalansuotos ir visapusiškos teritorinės žuvininkystės zonų plėtros skatinimas ir parama įgyvendinant BŽP.

Atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“, platūs tikslai 2014–2020 metams suskirstyti į Sąjungos EJRŽF prioritetus, kurie grindžiami 4 ramsčiais: pažangi ir ekologiška žuvininkystė siekiant paskatinti perėjimą prie tvarios žuvininkystės, pažangi ir ekologiška akvakultūra siekiant sukurti ekonomiškai gyvybingą, konkurencingą ir ekologišką akvakultūrą, tvari ir visapusiška teritorinė plėtra siekiant užkirsti kelią daugelio pakrančių ir vidaus vandenų bendruomenių, besiverčiančių žuvininkyste, mažėjimui, ir integruota jūrų politika siekiant paremti tuos susijusius prioritetus, kurie leidžia sutaupyti ir skatina augimą.

Kitu finansiniu laikotarpiu EJRŽF didžiausia dalis paramos turėtų būti teikiama perėjimui prie tausios žvejybos (atsižvelgiant į didžiausius galimus tausios žvejybos laimikius), išmetimo į jūrą panaikinimui ir žuvininkystės poveikio jūrų aplinkai mažinimui ir tuo pat metu skatinama tokia akvakultūra, kurią plėtojant užtikrinamas aukštas aplinkos apsaugos lygis, bei skatinamas sustiprintas koordinavimas jūrų politikos srityje. Visai tai turėtų padėti tausiai naudoti išteklius.

EJRŽF, remdamas socialinę sanglaudą ir darbo vietų kūrimą žuvininkyste besiverčiančiose bendruomenėse, sukurs didesnę žuvininkystės vertę ir skatins įvairinimą kituose jūrų sektoriuose.

Bus skatinamas bendruomeniškas požiūris į tvarią žuvininkystės sričių plėtrą. EJRŽF taip pat pirmą kartą įvertino moterų vaidmenį ir tai pripažįstama teisiškai, nes jos, inter alia, gali pasinaudoti EJRŽF parama mokymams ir visų pirma siekdamos įgyti įgūdžių, susijusių su verslu ir jo vadyba. Taip pat bus skatinamas žmogiškasis kapitalas ir įvairinimas suteikiant galimybes vietos bendruomenių nariams įgyti įgūdžių, reikalingų pradedant naują veiklą kituose jūrų sektoriuose.

Kita svarbi dalis – pradedamas taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principas ir sąlygų palaipsniui įtvirtinti išmetimo draudimą sudarymas remiantis integracijos principu, apimant tokias priemones, kaip paramą selektyvesniems žvejybos įrankiams ir žvejybos būdams, investicijas į įrangą laive ir uosto įrenginius, naudojamus utilizuojant nepageidaujamus sugautų žuvų kiekius, rinkodaros priemones ir perdirbimą. Siekiant to paties tikslo itin padidinamas duomenų rinkimui, mokslinėms konsultacijoms ir išlaidų kontrolei (norima užtikrinti geresnę atitiktį) skirtas finansavimas.

EJRŽF 2014–2020 m. yra nepakeičiamas ir pagrindinis veiksnys stiprinant žuvininkystės sektorių ir taip pat labai svarbus dėl savo finansinio paketo.

Siūloma maksimali daugiametėje finansinėje programoje 2 išlaidų kategorijoje ES žuvininkystės sektoriui numatoma suma (mln. EUR)

2 išlaidų kategorija

2007–2013 m. DFP

2014–2020 m. DFP

2014–2020 m. skirtumas, palyginti su 2007–2013 m.

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas

6,730

6,912

+2,7%

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

1a. nurodo, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatytas, kol nebus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

Pakeitimas    2

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Dėl investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“1; pakartoja, kad kitoje DFP reikia numatyti pakankamų papildomų išteklių, kad Sąjunga galėtų įgyvendinti esamus politinius prioritetinius uždavinius, visų pirma susijusius su strategija „Europa 2020“, ir Lisabonos sutartyje numatytus naujus uždavinius ir imtis atsakomųjų priemonių nenumatytais atvejais; atkreipia dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. lėšomis, būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant patvirtintų Sąjungos tikslų ir įsipareigojimų ir įgyvendinant Sąjungos solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji nesutinka su šiuo požiūriu, aiškiai nurodyti, kurių jos politinių prioritetų arba projektų galėtų būti visiškai atsisakyta, nepaisant įrodytos jų pridėtinės vertės Europai;

 

____________

 

1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas    3

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. primena, kad savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje1 pažymėjo, kad žvejybos ištekliai yra viešųjų gėrybių dalis, gyvybiškai svarbi pasaulio apsirūpinimo maistu saugumui užtikrinti; Parlamentas nurodė, kad pakrančių, salų ir atokiuose regionuose žvejybos ir akvakultūros sektorius ir susijusi veikla dažnai yra pagrindinis pragyvenimo ir tvaraus užimtumo šaltinis; Parlamentas taip pat mano, kad norint pasiekti savo vidutinės trukmės ir ilgalaikį tikslą užtikrinti stabilų, tvarų ir gyvybingą žvejybos sektorių, paskatinti savo žvejybos išteklių atkūrimą ir atsižvelgti į socialinius aspektus, susijusius su žvejybinės veiklos mažinimu, po 2013 m. reformuotai bendrajai žvejybos politikai (BŽP) vykdyti bus reikalingi adekvatūs finansiniai ištekliai;

 

______________

 

1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas    4

Teisėkūros rezoliucijos projektas

1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d. primena, kad savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pripažino didesnio derinimo su sanglaudos politika būtinybę, pabrėžė, kad Europos žuvininkystės fondo lėšos turėtų būti naudojamos tvariai žvejybos praktikai remti laikantis didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principo ir jūrų ekosistemoms saugoti kartu ypatingą dėmesį skiriant smulkiosios žvejybos sektoriui;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) labai svarbu geriau integruoti aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius aplinkosaugos politikos srityje ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP siekiama naudoti gyvuosius biologinius jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir užtikrinant tokį žuvų išteklių lygį, kad vėliausiai iki 2015 m. būtų pasiektas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas. BŽP įgyvendinamas apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris į žuvininkystės valdymą. Taigi, EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva);

(9) labai svarbu geriau integruoti aplinkosaugos klausimus į BŽP, nes tai padėtų įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius aplinkosaugos politikos srityje ir pagal strategiją „Europa 2020“. BŽP siekiama naudoti gyvuosius biologinius jūros išteklius leidžiant jiems atsikurti ir užtikrinant sužvejotų rūšių žuvų išteklius virš tokio lygio, kad vėliausiai iki 2015 m. būtų pasiektas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas. BŽP įgyvendinamas apsaugantis, ekosistema pagrįstas požiūris į žuvininkystės valdymą. Taigi, EJRŽF turėtų prisidėti prie jūrų aplinkos apsaugos, kaip nurodyta 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2008/56/EB, nustatančioje Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva);

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11a) finansavimas turėtų būti toks, kaip nustatyta 201Z m. XX mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 17 punkte;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11b) bet koks finansavimas turėtų nepažeisti Reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, ir 201Z m. XX mėn. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo nuostatų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms narėms, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, susijusias su viešuoju interesu apsaugoti jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, renkant duomenis ir įgyvendinant kontrolės pareigas. Be to, nesilaikant šių įsipareigojimų, iškyla grėsmė, kad valstybės narės nenustatys netinkamų naudos gavėjų ar nefinansuotinos veiklos;

(18) BŽP tikslų siekimui taip pat būtų sutrukdyta, jei Sąjungos finansinė parama pagal EJRŽF būtų išmokama valstybėms narėms, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų pagal BŽP taisykles, susijusias su viešuoju interesu apsaugoti jūrų biologinius išteklius, pavyzdžiui, renkant duomenis, užtikrinant veiksmingą žvejybos pajėgumo ir žvejybos galimybių pusiausvyrą ir įgyvendinant kontrolės pareigas. Be to, nesilaikant šių įsipare