SPRAWOZDANIE w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej

7.8.2013 - (COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Alain Cadec


PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej

(COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0804) oraz zmieniony wniosek (COM(2013)0245),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, 188, 192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7–0108/2013),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 2013 r.[1],

–  uwzględniając art. 55 i 37 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0282/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. przypomina, że w swojej rezolucji z dnia 8 czerwca 2011 r. podkreślił, że zasoby rybne stanowią dobro publiczne o istotnym znaczeniu dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego; zwrócił uwagę, że sektor rybołówstwa i akwakultury oraz związana z nim działalność są często głównym źródłem utrzymania i zrównoważonego zatrudnienia w regionach przybrzeżnych, wyspowych i peryferyjnych; zauważył ponadto, że zreformowana wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) będzie potrzebować odpowiednich środków finansowych po 2013 r., aby osiągnąć średnio- i długoterminowe cele (stabilny, zrównoważony i dochodowy sektor rybołówstwa), odzyskać swoje zasoby rybne i rozwiązać problemy społeczne związane z ograniczeniem nakładów połowowych;

 

______________

 

1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1,art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 349,

Uzasadnienie

Jako podstawę prawną należy wskazać również art. 349 Traktatu w celu uwzględnienia specjalnej sytuacji regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Strategiczne znaczenie sektora rybołówstwa dla sytuacji społeczno-gospodarczej, zaopatrzenia ludności w produkty rybołówstwa oraz prawidłowego bilansu żywnościowego w poszczególnych państwach członkowskich i w Unii, a także jego istotny wkład w dobrobyt społeczno-gospodarczy społeczności zamieszkujących wybrzeża, rozwój lokalny, zatrudnienie, utrzymywanie lub podejmowanie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy we wszystkich segmentach sektora rybnego, zaopatrzenie w świeże ryby oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji kulturowych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Zakres EFMR powinien obejmować wsparcie dla WPRyb, czyli wsparcie w takich dziedzinach jak ochrona żywych zasobów morza, żywych zasobów słodkowodnych i akwakultury, zarządzanie nimi i ich eksploatacja, a także w dziedzinie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, jeśli taka działalność jest prowadzona na terytorium państw członkowskich lub na wodach Unii, w tym przez statki rybackie pływające pod banderą i zarejestrowane w państwach trzecich lub unijne statki rybackie bądź przez obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, z uwzględnieniem przepisów art. 117 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

(2) Zakres EFMR powinien obejmować wsparcie dla WPRyb, czyli wsparcie w takich dziedzinach jak ochrona żywych zasobów morza, żywych zasobów słodkowodnych i akwakultury, zarządzanie nimi i ich zrównoważona eksploatacja, a także w dziedzinie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, jeśli taka działalność jest prowadzona na terytorium państw członkowskich lub na wodach Unii, lub przez unijne statki rybackie bądź przez obywateli państw członkowskich, bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, z uwzględnieniem przepisów art. 117 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

Uzasadnienie

Wspieranie statków rybackich spoza UE nie jest zadaniem EFMR.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Należy podkreślić, że WPRyb jest polityką o celach związanych z produkcją żywności, co uzasadnia interwencję publiczną za pośrednictwem EFMR w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego obywateli Unii.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) EFMR powinien w pełni uwzględniać specyficzną sytuację regionów najbardziej oddalonych zgodnie z art. 349 TFUE. Położenie geograficzne regionów najbardziej oddalonych i specyfika sektora rybołówstwa w tych regionach wymagają, aby wspólna polityka rybołówstwa i związane z nią fundusze, w szczególności EFMR, były dostosowywane do specyfiki, utrudnień, kosztów dodatkowych i realiów właściwych tym regionom, różniącym się zasadniczo od pozostałej części Unii. W tym celu należy zezwolić na zastosowanie w odniesieniu do tych regionów szczególnych środków.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) Przyszły EFMR powinien w pełni uwzględniać problemy i specyficzne potrzeby tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, wziąwszy pod uwagę, że w Unii ten rodzaj floty zatrudnia największą liczbę osób w przeliczeniu na złowioną rybę.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Sukces wspólnej polityki rybołówstwa wymaga efektywnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania prawa, a także wiarygodnych i kompletnych danych, dostępnych zarówno na potrzeby opinii naukowych, jak i procesu wdrażania oraz kontroli, w związku z czym EFMR powinien zapewniać wsparcie dla tych obszarów polityki.

(3) Sukces wspólnej polityki rybołówstwa wymaga efektywnego systemu kontroli, inspekcji, w tym inspekcji w miejscu pracy, i egzekwowania prawa, a także wiarygodnych i kompletnych danych, dostępnych zarówno na potrzeby opinii naukowych, jak i procesu wdrażania oraz kontroli, w związku z czym EFMR powinien zapewniać wsparcie dla tych obszarów polityki.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W celu zwiększenia poczucia odpowiedzialności rybaków za WPRyb, a tym samym ich udziału we właściwej realizacji oraz w ogólnym sukcesie WPRyb, EFMR powinien wspierać partnerstwo, współpracę i dialog między naukowcami a rybakami.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Zakres EFMR powinien obejmować wsparcie dla IMP, czyli wsparcie w takich dziedzinach jak przygotowywanie i wdrażanie skoordynowanych operacji i procesów decyzyjnych związanych z oceanami, morzami, regionami przybrzeżnymi i sektorami gospodarki morskiej, uzupełniających różne obszary polityki UE, które dotyczą tych dziedzin, zwłaszcza wspólną politykę rybołówstwa, politykę dotyczącą transportu, przemysłu, spójności terytorialnej, środowiska, energii i turystyki. Należy zapewnić spójność i integrację w zarządzaniu poszczególnymi rodzajami polityki sektorowej w obrębie basenów Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Celtyckiego, Zatoki Biskajskiej i wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

(4) Zakres EFMR powinien obejmować wsparcie dla IMP, czyli wsparcie w takich dziedzinach jak przygotowywanie i wdrażanie skoordynowanych operacji i procesów decyzyjnych związanych z oceanami, morzami, regionami przybrzeżnymi i sektorami gospodarki morskiej, uzupełniających różne obszary polityki UE, które dotyczą tych dziedzin, zwłaszcza wspólną politykę rybołówstwa, politykę dotyczącą transportu, przemysłu, spójności terytorialnej, środowiska, energii i turystyki, w przypadku których niezbędne jest wspieranie badań naukowych, umiejętności zawodowych i specjalistycznych szkoleń. Należy zapewnić spójność i integrację w zarządzaniu poszczególnymi rodzajami polityki sektorowej w obrębie basenów Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Morza Celtyckiego, Zatoki Biskajskiej i wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego, Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Zgodnie z art. 9 TFUE przy określaniu i realizacji polityki i działań związanych z reformą WPRyb, IMP i EFMR Unia powinna uwzględniać wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia społecznego, a także z wysokim poziomem kształcenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., na podstawie których przyjęto strategię „Europa 2020”, Unia Europejska i państwa członkowskie powinny dążyć do inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jednocześnie wspierając harmonijny rozwój Unii. W szczególności należy dążyć do koncentracji zasobów w celu realizacji założeń i celów strategii „Europa 2020” oraz do poprawy skuteczności polityki przy jednoczesnym zwiększonym nacisku na wyniki. Włączenie IMP do nowego EFMR przyczynia się również do realizacji głównych celów polityki określonych w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (strategia „Europa 2020”) oraz jest zgodne z określonymi w Traktacie ogólnymi celami dotyczącymi zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

(5) Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., na podstawie których przyjęto strategię „Europa 2020”, Unia Europejska i państwa członkowskie powinny dążyć do inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, jednocześnie wspierając harmonijny rozwój Unii. W szczególności należy dążyć do koncentracji zasobów w celu realizacji założeń i celów strategii „Europa 2020”, a zwłaszcza celów związanych z zatrudnieniem, zwalczaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz z przeciwdziałaniem zmianie klimatu. Ponadto należy poprawić skuteczność polityki przy jednoczesnym zwiększonym nacisku na wyniki. Włączenie IMP do nowego EFMR przyczynia się również do realizacji głównych celów polityki określonych w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (strategia „Europa 2020”) oraz jest zgodne z określonymi w Traktacie ogólnymi celami dotyczącymi zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Aby zagwarantować, że EFMR przyczynia się do realizacji celów WPRyb, IMP i strategii „Europa 2020”, należy określić niewielką liczbę kluczowych priorytetów związanych ze wspieraniem rybołówstwa oraz akwakultury opartych na innowacyjności i wiedzy, promowaniem zrównoważonych i zasobooszczędnych połowów i akwakultury, zwiększaniem zatrudnienia i spójności terytorialnej przez uwalnianie potencjału społeczności zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i śródlądowego do generowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz z promowaniem różnicowania działalności związanej z rybołówstwem w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.

(6) Aby zagwarantować, że EFMR przyczynia się do realizacji celów WPRyb, IMP i strategii „Europa 2020”, należy określić szereg kluczowych priorytetów związanych ze wspieraniem rybołówstwa oraz akwakultury opartych na innowacyjności i wiedzy, promowaniem zrównoważonych i zasobooszczędnych połowów i akwakultury, zwiększaniem zatrudnienia i spójności terytorialnej przez uwalnianie potencjału społeczności zależnych od rybołówstwa przybrzeżnego i śródlądowego do generowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz z promowaniem różnicowania działalności związanej z rybołówstwem w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) W ramach EFMR należy przyczyniać się do poprawy standardu życia osób utrzymujących się z działalności połowowej, zapewniając rybakom wyższe standardy pracy, zwłaszcza dzięki zadbaniu o przestrzeganie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz przepisów ustanowionych w układach zbiorowych pracy.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) W celu uniknięcia braku jasności co do stosowania określonych środków finansowych w ramach EFMR i ich wpływu na różne podmioty działające w sektorze rybołówstwa, przydałoby się wprowadzić wyraźne rozróżnienie między właścicielami statków rybackich a zatrudnionymi rybakami, jak przewiduje konwencja MOP nr 188.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Ogólnym celem wspólnej polityki rybołówstwa jest zagwarantowanie, że połowy i akwakultura w długiej perspektywie przyczyniają się do tworzenia zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Ponadto WPRyb powinna przyczyniać się do wiekszej wydajności, odpowiedniego poziomu życia w sektorze gospodarki rybnej, stabilnych rynków, zapewniać dostępność zasobów oraz zaopatrywanie konsumentów w żywność po przystępnych cenach.

(8) Ogólnym celem wspólnej polityki rybołówstwa jest zadbanie o to, by połowy i akwakultura w długiej perspektywie przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Ponadto WPRyb powinna przyczyniać się do większej wydajności, odpowiedniego poziomu życia w sektorze gospodarki rybnej, stabilnych rynków, zapewniać dostępność zasobów oraz zaopatrywanie konsumentów w żywność po przystępnych cenach.

Uzasadnienie

Filar gospodarczy, społeczny i środowiskowy nie powinny podlegać hierarchizacji.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze uwzględnianie w WPRyb problemów związanych z ochroną środowiska, jako że WPRyb powinna realizować cele i założenia polityki środowiskowej Unii oraz strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb jest taka eksploatacja żywych zasobów morza, która odbudowuje i zachowuje zasoby rybne na poziomach umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, najpóźniej w 2015 r. WPRyb powinna stosować podejście ostrożnościowe i podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem. Dlatego też EFMR powinien przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego zgodnie z założeniami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).

(9) Kluczowe znaczenie ma też szersze uwzględnianie w WPRyb problemów związanych z ochroną środowiska, jako że WPRyb powinna realizować cele i założenia polityki środowiskowej Unii oraz strategii „Europa 2020”. Celem WPRyb jest taka eksploatacja żywych zasobów morza, która odbudowuje i zachowuje zasoby rybne na poziomach umożliwiających uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu tam, gdzie to możliwe, do roku 2015, a najpóźniej do roku 2020. WPRyb powinna stosować zrównoważone podejście do trwałego rozwoju, który powinna osiągnąć dzięki takiemu planowaniu i eksploatacji rybołówstwa oraz zarządzaniu nim, które uwzględnią aktualne dążenia i potrzeby społeczne, nie zagrażając jednocześnie korzyściom, które przyszłe pokolenia powinny móc czerpać z ogółu dóbr i usług wywodzących się z ekosystemów morskich. Dlatego też EFMR powinien przyczyniać się do ochrony środowiska morskiego zgodnie z założeniami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Działania finansowane z EFMR powinny być zgodne z art. 39 i 41 TFUE, które odnoszą się do zrównoważonego podejścia w stosowaniu prawa pracy oraz do skutecznej koordynacji w odniesieniu do szkolenia zawodowego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Cele zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie mogą zostać w pełni osiągnięte przez państwa członkowskie z uwagi na znaczenie i skutki operacji finansowanych w ramach programów operacyjnych oraz problemy strukturalne związane z rozwojem rybołówstwa i sektorów gospodarki morskiej, jak również ograniczone środki finansowe państw członkowskich, a tymczasem cele te można osiągnąć w większym stopniu na szczeblu Unii przez zapewnienie pomocy przyznawanej w wieloletnich ramach finansowania i ukierunkowanej na odpowiednie priorytety. Unia może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 tego Traktatu niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(10) Cele zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie mogą zostać w pełni osiągnięte przez państwa członkowskie z uwagi na znaczenie i skutki operacji finansowanych w ramach programów operacyjnych oraz problemy strukturalne związane z rozwojem rybołówstwa, akwakultury i sektorów gospodarki morskiej, jak również ograniczone środki finansowe państw członkowskich, a tymczasem cele te można osiągnąć w większym stopniu na szczeblu Unii przez zapewnienie pomocy przyznawanej w wieloletnich ramach finansowania i ukierunkowanej na odpowiednie priorytety. Unia może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 ust. 4 tego Traktatu niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Finansowanie wydatków ponoszonych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej z jednego funduszu – EFMR – powinno uwzględniać potrzebę uproszczeń oraz zwiększania zintegrowania obu obszarów polityki. Objęcie zarządzaniem dzielonym wspólnych organizacji rynku, w tym wyrównania kosztów ponoszonych przez podmioty z regionów najbardziej oddalonych, oraz działań związanych z kontrolą i gromadzeniem danych powinno w dalszym ciągu przyczyniać się do upraszczania procedur administracyjnych i zmniejszania obciążenia administracyjnego w przypadku zarówno Komisji, jak i państw członkowskich, a także powinno wiązać się z większą spójnością i efektywnością przyznawanego wsparcia.

(11) Finansowanie wydatków ponoszonych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej z jednego funduszu – EFMR – powinno uwzględniać potrzebę uproszczeń oraz zwiększania zintegrowania obu obszarów polityki. Objęcie zarządzaniem dzielonym wspólnych organizacji rynku, w tym wyrównania kosztów ponoszonych przez podmioty z regionów najbardziej oddalonych, oraz działań związanych z kontrolą i gromadzeniem danych oraz zarządzaniem nimi powinno w dalszym ciągu przyczyniać się do upraszczania procedur administracyjnych i zmniejszania obciążenia administracyjnego w przypadku zarówno Komisji, jak i państw członkowskich, a także powinno wiązać się z większą spójnością i efektywnością przyznawanego wsparcia.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11a) Finansowanie powinno odpowiadać finansowaniu określonemu w pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia XX/201Z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11b) Jakiekolwiek finansowanie nie narusza przepisów rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 ani przepisów porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Wydatki ponoszone w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej powinny być finansowane z budżetu unijnego w ramach jednego funduszu – EFMR – w sposób bezpośredni lub też na zasadzie zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi. Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi powinno się stosować nie tylko w odniesieniu do środków wspierających rybołówstwo, akwakulturę i rozwój kierowany przez lokalną społeczność, ale również w odniesieniu do wspólnych organizacji rynku, wyrównania kosztów ponoszonych przez podmioty z regionów najbardziej oddalonych, a także działań związanych z kontrolą i gromadzeniem danych. Zarządzanie bezpośrednie powinno się stosować w odniesieniu do doradztwa naukowego, dobrowolnych wkładów na rzecz regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, komitetów doradczych i operacji na rzecz wdrożenia zintegrowanej polityki morskiej. Należy określić rodzaje środków, które mogą być finansowane w ramach EFMR.

(12) Wydatki ponoszone w ramach wspólnej polityki rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej powinny być finansowane z budżetu unijnego w ramach jednego funduszu – EFMR – w sposób bezpośredni lub też na zasadzie zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi. Zarządzanie dzielone z państwami członkowskimi powinno się stosować nie tylko w odniesieniu do środków wspierających rybołówstwo, akwakulturę i rozwój kierowany przez lokalną społeczność, ale również w odniesieniu do środków w zakresie wprowadzania do obrotu i przetwórstwa, wyrównania kosztów ponoszonych przez podmioty z regionów najbardziej oddalonych, a także działań związanych z kontrolą i gromadzeniem danych. Zarządzanie bezpośrednie powinno się stosować w odniesieniu do przygotowywania planów produkcyjnych i planów w zakresie wprowadzania do obrotu, dopłat do przechowywania, doradztwa naukowego, dobrowolnych wkładów na rzecz regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, komitetów doradczych i operacji na rzecz wdrożenia zintegrowanej polityki morskiej. Należy określić rodzaje środków, które mogą być finansowane w ramach EFMR.

Uzasadnienie

Należy bezwzględnie zagwarantować równość szans wśród organizacji producentów w całej Unii Europejskiej oraz finansowanie przygotowania planów produkcyjnych i planów w zakresie wprowadzania do obrotu oraz dopłat do przechowywania ze środków bezpośrednich.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Zgodnie z art. 50 i 51 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie WPRyb”) przyznawanie unijnej pomocy finansowej w ramach EFMR powinno być uzależnione od przestrzegania przepisów WPRyb przez państwa członkowskie i podmioty gospodarcze. Uwarunkowanie to ma na celu odzwierciedlenie obowiązku Unii do zagwarantowania w ramach WPRyb, w interesie publicznym, ochrony żywych zasobów morza, jak zostało określone w art. 3 TFUE.

(14) Zgodnie z art. 50 i 51 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie WPRyb”) przyznawanie unijnej pomocy finansowej w ramach EFMR powinno być uzależnione od przestrzegania przepisów WPRyb przez państwa członkowskie i podmioty gospodarcze. Uwarunkowanie to ma na celu odzwierciedlenie obowiązku Unii do zagwarantowania w ramach WPRyb, w interesie publicznym, ochrony żywych zasobów morza oraz do zagwarantowania poszanowania wymogów związanych ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia i zagwarantowania odpowiedniej ochrony socjalnej, jak zostało określone odpowiednio w art. 3 i 9 TFUE.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Realizacja celów WPRyb byłaby zagrożona, jeśli unijną pomoc finansową w ramach EFMR otrzymywałyby podmioty gospodarcze, które ex-ante nie spełniają wymogów związanych z interesem publicznym dotyczącym ochrony żywych zasobów morza. W związku z powyższym do takiej pomocy dopuszczone powinny zostać tylko te podmioty, które, w ciągu konkretnego okresu czasu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, nie uczestniczyły w działalności statków rybackich znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN zawartym w art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999, a także nie dokonały poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 oraz nie dopuściły się naruszenia przepisów WPRyb w inny sposób, który szczególnie naraża trwałość takich zasobów i stanowi poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów (zwany dalej „MSY”)..

(15) Realizacja celów WPRyb byłaby zagrożona, jeśli unijną pomoc finansową w ramach EFMR otrzymywałyby podmioty gospodarcze, które ex-ante nie spełniają wymogów związanych z interesem publicznym dotyczącym ochrony żywych zasobów morza. W związku z powyższym podmioty te powinny zostać dopuszczone do takiej pomocy tylko pod warunkiem, że, w ciągu konkretnego okresu czasu przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, nie uczestniczyły w działalności statków rybackich znajdujących się we wspólnotowym wykazie statków NNN zawartym w art. 40 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999, ani nie uczestniczyły w zarządzaniu takimi statkami ani nie były ich właścicielami, ani nie uczestniczyły w działalności statków rybackich pływających pod banderą krajów uznanych za niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z art. 33 rozporządzenia WE nr 1005/2008. Podobnie podmioty te powinny zostać dopuszczone tylko pod warunkiem, że nie dokonały poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 ani nie dopuściły się naruszenia przepisów WPRyb w inny sposób, który szczególnie naraża trwałość takich zasobów i stanowi poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów (zwany dalej „MSY”).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) W przypadku nieprzestrzegania przepisów WPRyb przez beneficjentów zastosowanie powinny mieć konsekwencje określone dla przypadków niespełniania warunków kwalifikowalności. W celu określenia kwoty wydatku niekwalifikowalnego uwzględnić należy wagę przepisów WPRyb naruszonych przez beneficjentów, korzyść ekonomiczną wynikającą z takiego naruszenia przepisów WPRyb lub znaczenie wkładu z EFMR na rzecz działalności gospodarczej beneficjenta.

(17) W przypadku nieprzestrzegania przepisów WPRyb przez beneficjentów zastosowanie powinny mieć konsekwencje określone dla przypadków niespełniania warunków kwalifikowalności. W celu określenia kwoty wydatku niekwalifikowalnego uwzględnić należy powagę (w tym zakres, czas trwania i powtarzalność) naruszenia przez beneficjentów przepisów WPRyb, korzyść ekonomiczną wynikającą z takiego naruszenia przepisów WPRyb lub znaczenie wkładu z EFMR na rzecz działalności gospodarczej beneficjenta.

Uzasadnienie

Waga naruszenia przepisów przez beneficjenta zależy od wielu czynników: od powagi, zakresu, czasu trwania i powtarzalności naruszenia.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Osiągnięcie celów WPRyb byłoby również zagrożone, gdyby unijną pomoc finansową w ramach EFMR wypłacano państwo członkowskim, które nie wypełniają swoich zobowiązań wynikających z przepisów WPRyb związanych z interesem publicznym dotyczącym ochrony żywych zasobów morskich, takich jak gromadzenie danych i realizacja zobowiązań dotyczących kontroli. Ponadto niewypełnianie takich zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że państwa członkowskie nie wykryją beneficjentów, którzy nie powinni zostać dopuszczeni do wsparcia lub też niekawlifikowalnych operacji.

(18) Osiągnięcie celów WPRyb byłoby również zagrożone, gdyby unijną pomoc finansową w ramach EFMR wypłacano państwom członkowskim, które nie wypełniają swoich zobowiązań w zakresie zapewnienia równowagi pomiędzy flotą rybacką a możliwościami połowowymi zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w sprawie WPRyb lub zobowiązań wynikających z przepisów WPRyb związanych z interesem publicznym dotyczącym ochrony żywych zasobów morskich, takich jak gromadzenie danych i realizacja zobowiązań dotyczących kontroli. Ponadto niewypełnianie takich zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że państwa członkowskie nie wykryją beneficjentów, którzy nie powinni zostać dopuszczeni do wsparcia lub też niekwalifikowalnych operacji.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) W ramach środka zapobiegawczego stosowanego w celu uniknięcia płatności na rzecz beneficjentów lub operacji niekwalifikowalnych a także aby zachęcić państwa członkowskie do przestrzegania przepisów WPRyb lub wymagania przestrzegania takich przepisów przez beneficjenta, należy stosować wstrzymanie biegu terminu płatności i zawieszenie płatności, które to środki są nieodwracalne. W celu przestrzegania zasady proporcjonalności korekty finansowe, które mają określone i nieodwracalne konsekwencje, powinny mieć zastosowanie wyłącznie do wydatków bezpośrednio powiązanych z operacjami, podczas których realizacji dopuszczono się naruszenia przepisów WPRyb.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Uzasadnienie

Propozycja Komisji jest zbyt rygorystyczna.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Aby proces wdrażania funduszy zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności, był lepiej skoordynowany i zharmonizowany z funduszem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, czyli Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), oraz z funduszem w sektorze morskim i rybołówstwa, czyli Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR), dla wszystkich tych funduszy („fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych”) przyjęto wspólne przepisy na podstawie [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Oprócz tego rozporządzania EFMR dotyczą przepisy szczegółowe związane ze szczególnymi cechami WPRyb i IMP.

(20) Aby proces wdrażania funduszy zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności, był lepiej skoordynowany i zharmonizowany z funduszem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, czyli Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), oraz z funduszem w sektorze morskim i rybołówstwa, czyli Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR), dla wszystkich tych funduszy („fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych”) przyjęto wspólne przepisy na podstawie [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Należy również podkreślić, że fundusze te można wykorzystywać w sposób uzupełniający, by skuteczniej realizować priorytety polityki spójności UE i strategii „Europa 2020”; w związku z tym należy zwrócić uwagę na potrzebę synergii między EFMR i EFS niezbędnej do osiągnięcia ważnych celów dotyczących zatrudnienia oraz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Oprócz tego rozporządzania EFMR dotyczą przepisy szczegółowe związane ze szczególnymi cechami WPRyb i IMP.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Działania podejmowane przez Unię powinny mieć charakter uzupełniający w stosunku do działań podejmowanych przez państwa członkowskie lub powinny starać się wspierać takie działania. Aby zapewnić istotną wartość dodaną, partnerstwo między Komisją a państwami członkowskimi powinno zostać wzmocnione poprzez rozwiązania na rzecz udziału różnego typu partnerów, z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych państw członkowskich. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie wystarczającej reprezentacji kobiet i grup mniejszości. Partnerstwo to dotyczy organów regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, jak również odpowiednich organów, w tym organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i promowanie równości kobiet i mężczyzn, jak również partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich organów. Przedmiotowi partnerzy powinni brać udział w procesie opracowywania umów partnerskich, jak również w przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie programowania.

(22) Aby zapewnić istotną wartość dodaną, partnerstwo między Komisją, organami państw członkowskich i różnego rodzaju partnerami powinno zostać wzmocnione poprzez rozwiązania na rzecz udziału tych podmiotów, w tym zainteresowanych partnerów społecznych, z pełnym poszanowaniem kompetencji instytucjonalnych państw członkowskich. Partnerstwo to dotyczy organów regionalnych, lokalnych i innych organów publicznych, jak również odpowiednich organów, w tym organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i promowanie równości kobiet i mężczyzn, jak również partnerów gospodarczych i społecznych, sektora rybołówstwa oraz innych odpowiednich organów. Ze względu na specyfikę sektora rybołówstwa należy zapewnić udział partnerów gospodarczych i społecznych reprezentujących poszczególne podsektory i szczeble terytorialne, organizacje naukowo-badawcze oraz krajowe i regionalne sieci lokalnych grup działania w sektorze rybołówstwa (LGD). Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiedniej reprezentacji kobiet i grup mniejszości. Przedmiotowi partnerzy powinni brać udział w procesie opracowywania umów partnerskich, jak również w przygotowaniu, monitorowaniu i ocenie programowania.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Komisja powinna dokonać rocznego podziału dostępnych środków na zobowiązania rozdzielonych między państwa członkowskie, przy zastosowaniu obiektywnych i przejrzystych kryteriów. Kryteria te powinny uwzględniać środki finansowe przydzielone w przeszłości na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 oraz poprzednie wykorzystanie środków na podstawie rozporządzenia Rady nr 861/2006.

(24) Komisja powinna dokonać rocznego podziału dostępnych środków na zobowiązania rozdzielonych między państwa członkowskie, przy zastosowaniu obiektywnych i przejrzystych kryteriów. Kryteria te powinny uwzględniać przydział środków finansowych w przeszłości na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 oraz poprzednie wykorzystanie środków na podstawie rozporządzenia Rady nr 861/2006.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) W kontekście WPRyb spełnienie pewnych uwarunkowań ex ante ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do przedłożenia wieloletniego krajowego planu strategicznego dotyczącego akwakultury oraz sprawdzonego potencjału administracyjnego do spełnienia wymogów w zakresie danych dotyczących zarządzania rybołówstwem oraz do wprowadzenia w życie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania.

(25) W kontekście WPRyb spełnienie pewnych uwarunkowań ex ante ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do przedłożenia wieloletniego krajowego planu strategicznego dotyczącego akwakultury oraz sprawdzonego potencjału administracyjnego do spełnienia wymogów w zakresie danych dotyczących zarządzania rybołówstwem oraz do wprowadzenia w życie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania, a także zapewnienia stosowania prawa Unii dotyczącego warunków pracy, w szczególności norm w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia, kwalifikacji i szkolenia.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Zgodnie z celem zakładającym uproszczenie wszystkie działania w ramach EFMR, które podlegają zarządzaniu dzielonemu, w tym gromadzenie danych i kontrola, powinny mieć formę jednego pojedynczego programu operacyjnego dla każdego państwa członkowskiego, zgodnie z jego strukturą krajową. Programowanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo członkowskie powinno opracować jeden program operacyjny. W każdym programie należy określić strategię osiągania celów w odniesieniu do priorytetów Unii związanych z EFMR oraz zestaw środków. Programowanie powinno być zgodne z priorytetami unijnymi, a jednocześnie dostosowane do kontekstu krajowego, oraz uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w szczególności politykę rozwoju obszarów wiejskich i politykę spójności.

(26) Zgodnie z celem zakładającym uproszczenie wszystkie działania w ramach EFMR, które podlegają zarządzaniu dzielonemu, w tym gromadzenie danych i kontrola, powinny mieć formę jednego pojedynczego programu operacyjnego dla każdego państwa członkowskiego, zgodnie z jego strukturą krajową. Programowanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Każde państwo członkowskie powinno opracować jeden program operacyjny. W każdym programie należy określić strategię osiągania celów w odniesieniu do priorytetów Unii związanych z EFMR oraz zestaw środków. Programowanie powinno być zgodne z priorytetami unijnymi, a jednocześnie dostosowane do kontekstu krajowego i regionalnego, w szczególności do specyfiki regionów najbardziej oddalonych, oraz uzupełniać inne obszary polityki unijnej, lecz z zachowaniem obecnego systemu zarządzania i kontroli, aby nie generować dodatkowych kosztów ani nie powodować opóźnień we wdrażaniu programów.

Uzasadnienie

Utrzymanie obecnego systemu zarządzania i kontroli, tak jak w przypadku funduszy strukturalnych, a nie EFFROW, pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany systemów informacji oraz czasochłonnego przystosowywania podręczników i innych procedur administracyjnych, co mogłoby wywołać opóźnienia we wdrażaniu programu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Państwa członkowskie powinny opracować część programu operacyjnego dotyczącą gromadzenia danych, zgodnie z wieloletnim programem Unii. Aby uwzględnić konkretne potrzeby związane z działaniami w obszarze gromadzenia danych, państwa członkowskie powinny również opracować roczny plan prac, który należy co roku dostosowywać na podstawie wytycznych Komisji i który podlega zatwierdzeniu przez Komisję.

(30) Państwa członkowskie powinny opracować część programu operacyjnego dotyczącą gromadzenia danych, zgodnie z wieloletnim programem Unii. Aby uwzględnić konkretne potrzeby związane z działaniami w obszarze gromadzenia danych i zarządzania nimi, państwa członkowskie powinny również opracować roczny plan prac, który należy co roku dostosowywać na podstawie wytycznych Komisji i który podlega zatwierdzeniu przez Komisję.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej, konieczne jest stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać innowacyjne operacje i rozwój działalności.

(31) Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej, konieczne jest stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać innowacyjne operacje i zrównoważony pod względem środowiskowym rozwój działalności, zgodnie z zasadą ostrożnościową i z podejściem ekosystemowym.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(31a) Wskutek wywołanych kryzysem finansowym zawirowań gospodarczych w ostatnich latach wielu młodych ludzi ma trudności ze zdobywaniem finansowania niezbędnego do rozpoczęcia działalności w sektorze rybołówstwa. Dlatego wsparcie z EFMR powinno skupić się m.in. na niesieniu młodym ludziom pomocy w uzyskiwaniu dostępu do sektora rybołówstwa, na przykład w formie wkładu w zakładane po raz pierwszy przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej i morskiej, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać uczenie się przez całe życie, współpracę między naukowcami a rybakami stymulującą upowszechnianie wiedzy, a także usługi doradcze pomagające poprawić ogólne wyniki i konkurencyjność podmiotów gospodarczych.

(32) Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działalności połowowej i morskiej, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać szkolenia zawodowe (które poza kwestiami technicznymi powinny również koncentrować się na wiedzy o zrównoważonym zarządzaniu rybołówstwem i o prawidłowym obchodzeniu się z rybami w celu osiągnięcia większej rentowności), poprawę warunków bezpieczeństwa, zdrowia i higieny w pracy, uczenie się przez całe życie, współpracę między naukowcami a rybakami stymulującą upowszechnianie wiedzy, a także usługi doradcze pomagające poprawić ogólne wyniki i konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Dodatkowo w ramach EFMR należy propagować wymianę pokoleń i odmłodzenie tej grupy zawodowej poprzez tworzenie specjalnych mechanizmów ułatwiających napływ osób młodych do sektora, co wymaga poprawy statusu zawodu rybaka dzięki zapewnieniu lepszych warunków w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia na statkach rybackich, kształcenia i szkoleń zawodowych, a także dzięki zwiększeniu dochodów.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a) W ramach EFMR należy wspierać tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w celu zaradzenia problemom właściwym temu segmentowi i wspierać lokalne zrównoważone zarządzanie tego rodzaju rybołówstwem oraz rozwój społeczności przybrzeżnych.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32b) Mając na uwadze trudności małych przedsiębiorstw w uzyskaniu dostępu do pomocy wspólnotowej, EFMR powinien propagować rozwijanie projektów zbiorowych i wspierać udzielanie pomocy technicznej wykonawcom takich projektów.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32c) EFMR powinien wspierać zrównoważone lokalne zarządzanie połowami i rozwój społeczności przybrzeżnych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32d) W ramach EFMR należy zachęcać małe podmioty produkcyjne prowadzące działalność w zakresie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz rybołówstwa śródlądowego do włączania się w opracowywanie projektów zbiorowych oraz zapewniać pomoc techniczną wykonawcom tych projektów.

Uzasadnienie

Należy wspierać zwłaszcza projekty zbiorowe realizowane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i rybołówstwa śródlądowego.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W związku z ważną rolą, jaką w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym odgrywają małżonki lub małżonkowie pracujących na własny rachunek rybaków, w ramach EFMR należy wspierać szkolenia i tworzenie sieci kontaktów, jeśli takie działania przyczyniają się do rozwoju zawodowego małżonków lub małżonek rybaków i umożliwiają im lepsze wykonywanie tradycyjnych zadań o charakterze wspomagającym.

(33) W związku z ważną rolą, jaką w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym odgrywają małżonki lub małżonkowie pracujących na własny rachunek rybaków, w ramach EFMR należy wspierać uczenie się przez całe życie i tworzenie sieci kontaktów, jeśli takie działania przyczyniają się do rozwoju zawodowego małżonków lub małżonek rybaków i umożliwiają im lepsze wykonywanie tradycyjnych zadań o charakterze wspomagającym lub innych zadań wynikających z różnicowania działalności rybackiej.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) W ramach EFMR należy wspierać dialog społeczny na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez włączanie w ten dialog partnerów społecznych i zwiększanie ich zdolności organizacyjnych.

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy wspierać kształtowanie dialogu społecznego w sektorach rybołówstwa i akwakultury.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33b) Działalność pomocnicza w stosunku do rybołówstwa i akwakultury, określona w ten sposób przez państwa członkowskie – jak naprawianie sieci, dostarczanie przynęty, pakowanie i inne zadania służące bezpośrednio rybakom – powinna kwalifikować się do otrzymywania wsparcia z EFMR w trosce o rozwijanie tych konkretnych rodzajów działalności, które przyczyniają się do lepszego funkcjonowania sektora.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Ze względu na niewielkie zaangażowanie rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym w dialog społeczny, w ramach EFMR należy wspierać organizacje promujące taki dialog na odpowiednich forach.

(34) Ze względu na społeczne i terytorialne znaczenie rybaków zajmujących się rybołówstwem przybrzeżnym, w ramach EFMR należy wspierać organizacje promujące dialog społeczny w ramach sektora rybołówstwa przybrzeżnego na odpowiednich forach.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) Należy wesprzeć opracowywanie i wdrażanie wieloletnich planów (art. 9–11 rozporządzenia w sprawie WPRyb).

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Ze względu na potencjał, jaki rybakom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym oferuje różnicowanie działalności, oraz w związku z kluczową rolą, jaką tacy rybacy odgrywają w społecznościach obszarów przybrzeżnych w ramach EFMR należy pomagać w różnicowaniu działalności poprzez obejmowanie wsparciem nowo powstających firm i inwestycji w doposażenie statków takich rybaków, a także w drodze odpowiednich szkoleń umożliwiających nabycie umiejętności zawodowych w odpowiednim obszarze poza działalnością połowową.

(35) W ramach EFMR należy pomagać w tworzeniu miejsc pracy poprzez obejmowanie wsparciem nowo powstających firm w sektorze rybołówstwa oraz rozwoju działalności uzupełniającej związanej z działalnością połowową, a także w drodze odpowiednich szkoleń umożliwiających nabycie stosownych umiejętności zawodowych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a) W celu zapewnienia odnowy pokoleniowej w sektorze rybołówstwa ważne jest, by EFMR sprzyjał rozpoczynaniu przez młodych ludzi działalności połowowej, zwłaszcza poprzez zachęty dla młodych rybaków, którzy po raz pierwszy nabywają statek.

Uzasadnienie

Nowy motyw, którego celem jest uzupełnienie poprawki 93 sprawozdawcy.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35b) Należy pamiętać, że Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) uznaje rybołówstwo za działalność niebezpieczną w porównaniu z innymi zawodami oraz że organizacja ta podpisała lub przyjęła liczne konwencje i zalecenia mające na celu propagowanie godnych warunków pracy rybaków. Zasady zawarte w tych konwencjach i zaleceniach powinny służyć za wytyczne do lepszego wykorzystania zasobów EFMR.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Aby uwzględnić potrzeby związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem na statkach rybackich, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny na statkach rybackich.

(36) Aby uwzględnić potrzeby związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem na statkach rybackich, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny, a także poprawy warunków mieszkaniowych na statkach rybackich.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) W wyniku ustanowienia systemów przekazywalnych koncesji połowowych określonych w art. 27 [rozporządzenia w sprawie WPRyb] oraz w celu wspierania państw członkowskich w procesie wdrażania takich nowych systemów w ramach EFMR należy przyznawać wsparcie mające na celu budowanie potencjału i wymianę najlepszych praktyk.

skreślony

Uzasadnienie

Sprawozdawca sprzeciwia się wprowadzeniu przekazywalnych koncesji połowowych. Przepis ten spowodowałby wyrażanie wartości praw połowowych w pieniądzu i stanowiłby zagrożenie dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a) Uznając znaczenie dziedzictwa morskiego, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje na rzecz ochrony dziedzictwa morskiego i związanego z nim tradycyjnego rzemiosła.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Wprowadzenie systemów przekazywalnych koncesji połowowych powinno sprawić, że sektor ten będzie bardziej konkurencyjny. W konsekwencji może pojawić się zapotrzebowanie na nowe profesjonalne możliwości poza działalnością połowową. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać różnicowanie działalności i tworzenie nowych miejsc pracy w społecznościach zależnych od połowów, zwłaszcza w drodze wspierania nowo powstających firm oraz zmiany przeznaczenia statków, tak by można je było wykorzystywać do działalności morskiej innej niż działalność połowowa z użyciem statków stosowanych w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym. Ta ostatnia operacja wydaje się odpowiednia, jako że statki stosowane w łodziowym rybołówstwie przybrzeżnym nie są objęte systemami przekazywalnych koncesji połowowych.

skreślony

Uzasadnienie

Sprawozdawca sprzeciwia się wprowadzeniu przekazywalnych koncesji połowowych. Przepis ten spowodowałby wyrażanie wartości praw połowowych w pieniądzu i stanowiłby zagrożenie dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a) Poza tym, zgodnie z zawartym w strategii „Europa 2020” celem tworzenia miejsc pracy, EFMR powinien zapewnić zasoby, które umożliwią przyjęcie środków mających na celu tworzenie miejsc pracy i poprawę poziomu zatrudnienia we wszystkich segmentach sektora rybołówstwa, od sektora połowowego i akwakultury po przemysł przetwórczy i wprowadzanie do obrotu.

Uzasadnienie

EFMR to fundusz rybacki, dlatego nie należy zapominać o jego głównym celu, zgodnie z którym w ramach strategii „Europa 2020” oprócz wkładu w tworzenie miejsc pracy w innych sektorach musi on przede wszystkim sprzyjać tworzeniu miejsc pracy w samym sektorze rybołówstwa.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38b) Aby sektor rybołówstwa miał w przyszłości zrównoważony charakter, ważne jest promowanie przez EFMR tworzenia miejsc pracy w społecznościach rybackich, w szczególności poprzez wspieranie nowych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oraz ułatwianie młodym ludziom dostępu do zawodów związanych z sektorem rybołówstwa.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Celem wspólnej polityki rybołówstwa jest zapewnienie zrównoważonej eksploatacji stad ryb. Wskazano, że nadmierna zdolność połowowa jest głównym powodem przełowienia. Konieczne jest więc dostosowanie flot rybackich Unii do dostępnych zasobów. Rozwiązanie problemu nadmiernej zdolności połowowej przy użyciu pomocy publicznej w postaci tymczasowego lub trwałego zaprzestania działalności połowowej i programów złomowania statków okazało się nieskuteczne. Dlatego też wsparcie w ramach EFMR będzie kierowane na ustanowienie systemów przekazywalnych koncesji połowowych i zarządzanie nimi, w celu ograniczenia nadmiernej zdolności połowowej i poprawy wyników gospodarczych oraz opłacalności zaangażowanych w taką działalność podmiotów gospodarczych.

skreślony

Uzasadnienie

Sprawozdawca zwraca uwagę na dyskusyjny charakter stwierdzenia dotyczącego nadmiernej zdolności połowowej unijnych flot rybackich: nadmierna zdolność połowowa nie została dotychczas zdefiniowana przez Komisję, jest zatem trudna do ustalenia. Nawet jeśli jest możliwe, że w niektórych regionach zdolność połowowa jest zbyt wysoka w stosunku do dostępnych zasobów, to sytuacja ta dotyczy konkretnych miejsc i nie może w żadnym wypadku zostać rozciągnięta na pozostałe obszary połowowe Unii, ani być traktowana jako postulat.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Jako że jednym z głównych powodów przełowienia jest nadmierna zdolność połowowa, należy podjąć środki w celu dostosowania flot rybackich Unii do dostępnych zasobów. W związku z tym wsparcie w ramach EFMR należy kierować na ustanowienie i modyfikację systemów przekazywalnych koncesji połowowych wprowadzonych w ramach WPRyb oraz zarządzanie nimi, ponieważ systemy te stanowią metody zarządzania, które umożliwią zmniejszenie nadmiernej zdolności połowowej.

skreślony

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a) W celu odnowienia i unowocześnienia starzejącej się floty Unii należy w ramach EFMR wspierać inwestycje w nowe statki rybackie, aby zastąpić stare statki, które są złomowane lub przeznaczane do działalności innej niż połowowa. Rezultatem takich inwestycji powinien być wyższy poziom bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i selektywności narzędzi połowowych na statkach, lecz nie powinny one powodować zwiększenia zdolności połowowej.

Uzasadnienie

Faktem jest, że unijna flota się starzeje (połowa statków ma ponad 25 lat). Ten stan pociąga za sobą poważne problemy związane z bezpieczeństwem na statkach i ochroną środowiska morskiego. Należy więc – pod pewnymi ściśle określonymi warunkami – wspierać w ramach EFMR odnowienie floty poprzez finansowanie zastępowania starych statków statkami nowoczesnymi. Inwestycje nie mogą w żadnym razie zwiększać zdolności połowowej statków.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40b) Środki z EFMR należne państwom członkowskim, które nie wywiązują się ze spoczywającego na nich obowiązku gromadzenia i przekazywania danych lub które nie przekazują sprawozdań dotyczących rzeczywistej zdolności połowowej ich floty rybackiej, powinny podlegać zamrożeniu lub zmniejszeniu.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40c) W celu dopilnowania przestrzegania przez państwa członkowskie pułapów zdolności połowowej określonych w załączniku II [do rozporządzenia (UE) nr .../.... w sprawie WPRyb], należy uprawnić Komisję do zawieszenia całości lub części płatności i zobowiązań dotyczących programów operacyjnych tych państw członkowskich, które nie przestrzegają obowiązujących je pułapów zdolności połowowej, w oparciu o przegląd przeprowadzony trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby państwa członkowskie przestrzegały pułapów zdolności połowowej ich floty określonych w rozporządzeniu podstawowym. Dlatego też wobec państw, które przekroczyłyby obowiązujące ich pułapy zdolności połowowej należy zawiesić płatności i zobowiązania w ramach EFMR.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40d) Środki z EFMR należne państwom członkowskim, które nie wywiązują się ze spoczywającego na nich obowiązku gromadzenia i przekazywania danych lub które nie przekazują sprawozdań dotyczących rzeczywistych rozmiarów ich floty rybackiej i jej zdolności połowowej, powinny podlegać zamrożeniu lub zmniejszeniu.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40e) W celu zachowania dochodów rybaków należy dokonywać wkładów z EFMR w fundusze wspólnego inwestowania, które pokrywają straty poniesione w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, wypadków mających wpływ na środowisko naturalne lub warunki sanitarne czy też w wyniku drastycznych zwyżek cen paliw.

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy wspierać kompensowanie strat ponoszonych przez rybaków w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności zewnętrznych. Sprawozdawca proponuje, aby to wsparcie przybrało formę składki na rzecz funduszy wzajemnego inwestowania utworzonych przez rybaków.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR kwestie związane z ochroną środowiska oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie środków ochrony, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań wód unijnych. W tym celu konieczne jest opracowanie regionalnego podejścia do środków ochrony.

(41) Istotnym jest, by włączyć do EFMR kwestie związane z ochroną środowiska oraz w ramach WPRyb wspierać wdrażanie środków ochrony, z uwzględnieniem różnych uwarunkowań wód unijnych. W tym celu konieczne jest opracowanie regionalnego podejścia do środków ochrony, w którym uwzględni się wieloletni aspekt zarządzania rybołówstwem i potraktuje priorytetowo wieloletnie plany uwzględniające biologiczne cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków oraz specyfikę każdego rodzaju rybołówstwa.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(41a) Zasadnicze znaczenie ma łagodzenie negatywnych skutków zmiany klimatu dla ekosystemów nadbrzeżnych i morskich. W ramach EFMR należy wspierać inwestycje mające na celu ograniczenie wkładu sektora rybołówstwa w emisję gazów cieplarnianych oraz projekty mające na celu ochronę i odbudowę trawy morskiej i nadbrzeżnych terenów podmokłych, które są głównymi pochłaniaczami dwutlenku węgla.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42) Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać zmniejszanie oddziaływania połowów na środowisko morskie, zwłaszcza przez promowanie innowacji ekologicznych, bardziej selektywnych narzędzi i sprzętu, a także poprzez środki mające na celu ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz usług, jakie takie ekosystemy zapewniają, zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r.

(42) Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania połowów na środowisko morskie, sprzyjać ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, a także zachęcać do stosowania bardziej selektywnych narzędzi i sprzętu oraz przyczyniać się do rozwoju bardziej energooszczędnych statków. EFMR powinien zwłaszcza propagować innowacje ekologiczne dotyczące kadłubów, silników i narzędzi połowowych, a także środki mające na celu ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz usług, jakie takie ekosystemy zapewniają, zgodnie ze wspólnotową strategią ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r. oraz z głównymi celami strategii „Europa 2020” dotyczącymi zmiany klimatu.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42a) Aby przyczynić się do pozytywnego rozwoju zasobów i utrzymania działalności połowowej poza okresem ochronnym, w ramach EFMR należy wspierać stosowanie okresów ochrony biologicznej zawsze wtedy, gdy ich wprowadzenie w pewnych krytycznych fazach cyklu życia gatunków okaże się niezbędne dla zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(42b) Aby zminimalizować wpływ połowów na ekosystemy morskie, w ramach EFMR należy wspierać utworzenie spójnej sieci obszarów odbudowy stad ryb, zarządzanie nią, jej monitorowanie i kontrolę.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43) Zgodnie z zakazem odrzutów, wprowadzonym przez WPRyb, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje na statkach rybackich mające na celu jak najlepsze wykorzystanie przypadkowo złowionych ryb i waloryzowanie niedostatecznie wykorzystywanych elementów złowionych ryb. Ze względu na niewielką ilość zasobów oraz aby zmaksymalizować wartość złowionych ryb, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje na statkach rybackich mające na celu zwiększenie wartości handlowej złowionych ryb.

(43) Zgodnie ze stopniowo obowiązującym zakazem odrzutów i wymogiem wyładunku wszystkich połowów, wprowadzonymi przez WPRyb, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje na statkach rybackich mające na celu jak najlepsze wykorzystanie przypadkowo złowionych ryb i waloryzowanie niedostatecznie wykorzystywanych elementów złowionych ryb. Ze względu na niewielką ilość zasobów oraz aby zmaksymalizować wartość złowionych ryb, w ramach EFMR należy wspierać inwestycje na statkach rybackich mające na celu zwiększenie wartości handlowej złowionych ryb.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(43a) Uznając ryzyko związane z inwestowaniem w działalność połowową, EFMR powinien przyczyniać się do bezpieczeństwa działalności gospodarczej poprzez objęcie wsparciem dostępu do ubezpieczenia ryzyka produkcyjnego, chroniąc tym samym dochód producentów w razie nadzwyczajnych strat w produkcji wynikających w szczególności z klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk pogodowych, nagłych zmian jakości wody, chorób lub epidemii szkodników lub też zniszczenia narzędzi produkcyjnych.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) Ze względu na znaczenie portów rybackich, miejsc wyładunku i przystani w ramach EFMR należy wspierać odpowiednie inwestycje mające na celu zwłaszcza zwiększenie efektywności energetycznej i ochrony środowiska, podniesienie jakości wyładowanego produktu, a także poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.

(44) Ze względu na znaczenie portów rybackich, rynków aukcyjnych, miejsc wyładunku i przystani w ramach EFMR należy wspierać odpowiednie inwestycje mające na celu zwłaszcza zwiększenie efektywności energetycznej i ochrony środowiska, podniesienie jakości wyładowanego produktu, a także poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44a) W celu zwiększenia wartości tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego państwa członkowskie powinny załączać do programu operacyjnego plan działania na rzecz rozwoju tego rodzaju rybołówstwa oraz zapewnienia jego konkurencyjności i zrównoważonego charakteru.

Uzasadnienie

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne odgrywa zasadniczą rolę dla żywotności terenów przybrzeżnych. W ramach EFMR należy zatem wspierać rozwój, konkurencyjność i zrównoważonych charakter tego rodzaju rybołówstwa. Sprawozdawca proponuje, aby każde państwo członkowskie załączało do swojego programu operacyjnego plan działań zawierający stosowane w tym celu środki.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44b) W ramach EFMR należy wspierać ustanowienie spójnej sieci obszarów odbudowy zasobów rybnych, na których zabroniona jest wszelka działalność połowowa, w tym obszarów istotnych dla rozmnażalności ryb, w szczególności odchowalni, tarlisk i żerowisk dla stad ryb.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(44c) W ramach EFMR należy dostosować niektóre przepisy do potrzeb regionów najbardziej oddalonych przy jednoczesnym dążeniu do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i odpowiedzialnego charakteru rybołówstwa i akwakultury. W ramach EFMR należy szczególnie uwzględnić opóźnienia rozwojowe w niektórych z tych regionów w odniesieniu do oceny zasobów, infrastruktury, organizacji zbiorowej oraz monitorowania działalności i produkcji. W związku z tym EFMR powinien posłużyć unowocześnieniu tej gałęzi gospodarki w tych regionach, zwłaszcza jej infrastruktury, a także odnowieniu i modernizacji narzędzi produkcyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań każdego z akwenów morskich regionów najbardziej oddalonych oraz dostępności zasobów.

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy brać pod uwagę szczególne uwarunkowania regionów najbardziej oddalonych.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45) Kluczowe znaczenie ma dla Unii osiągnięcie trwałej równowagi między zasobami słodkowodnymi a ich eksploatacją. Dlatego też odpowiednie przepisy powinny wspierać rybołówstwo śródlądowe, z należytym uwzględnieniem jego oddziaływania na środowisko naturalne i jednocześnie gwarantując, że sektory związane z rybołówstwem śródlądowym zachowają efektywność gospodarczą.

(45) Kluczowe znaczenie ma dla Unii osiągnięcie trwałej równowagi między zasobami słodkowodnymi a ich eksploatacją, wziąwszy pod uwagę fakt, że dorzecza rzek, ich ujścia i przybrzeżne laguny są preferowanymi miejscami rozrodu ryb i pełnią rolę wylęgarni dla młodych osobników wielu gatunków ryb, a zatem odpowiednie przepisy powinny wspierać rybołówstwo śródlądowe, z należytym uwzględnieniem jego oddziaływania na środowisko naturalne, jednocześnie gwarantując, że sektory związane z rybołówstwem śródlądowym zachowają efektywność gospodarczą.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury przyjętą przez Komisję, a także celami WPRyb i strategią „Europa 2020” w ramach EFMR należy wspierać ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważony rozwój sektora akwakultury.

(46) Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury przyjętą przez Komisję, a także celami WPRyb i strategią „Europa 2020” w ramach EFMR należy wspierać ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważony rozwój sektora akwakultury, kładąc szczególny nacisk na promowanie innowacji ekologicznych, zmniejszenie zależności od mączki rybnej i oleju z ryb, poprawę dobrostanu hodowanych organizmów oraz promowanie akwakultury ekologicznej i akwakultury z zamkniętym obiegiem wody.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(46a) Ze względu na potencjalny wpływ na dzikie populacje morskie zwierząt hodowlanych, które wydostały się na wolność, w ramach EFMR nie należy stwarzać zachęt do hodowli gatunków egzotycznych lub organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47) Akwakultura przyczynia się do wzrostu gospodarczego i powstawania miejsc pracy w regionach przybrzeżnych i wiejskich. W związku z powyższym kluczowe jest, by EFMR był dostępny dla przedsiębiorstw z sektora akwakultury, zwłaszcza dla MŚP, oraz przyczyniał się do przyciągania do sektora akwakultury nowych rolników. Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działań w dziedzinie akwakultury, konieczne jest stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać innowacyjne operacje i rozwój działalności, zwłaszcza akwakulturę niezwiązaną z żywnością i prowadzoną na morzu.

(47) Akwakultura przyczynia się do wzrostu gospodarczego i powstawania miejsc pracy w regionach przybrzeżnych i wiejskich. W związku z powyższym kluczowe jest, by EFMR był dostępny dla przedsiębiorstw z sektora akwakultury, niezależnie od ich wielkości, oraz przyczyniał się do przyciągania do sektora akwakultury nowych rolników. Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działań w dziedzinie akwakultury, konieczne jest stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać innowacyjne operacje i ogólnie rozwój przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym akwakultury niezwiązanej z żywnością i prowadzonej na morzu.

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy wspierać ogólnie przedsiębiorstwa z sektora akwakultury, niezależnie od ich wielkości, w związku z czym wsparcie należy przyznawać również dużym przedsiębiorstwom zainteresowanym inwestowaniem w projekty strukturalne, które stanowią mocny punkt podparcia, jeśli chodzi o wiedzę i innowację. Z uwagi na potrzebę zaopatrzenia w ryby do spożycia przez ludzi, akwakultura niezwiązana z żywnością nie powinna stanowić priorytetowego obszaru rozwoju. Akwakultura w instalacjach morskich jest na wielu obszarach przybrzeżnych UE niemożliwa.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48) Wykazano, że nowe formy dochodu powiązane z działaniami w obszarze akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną dla rozwoju działalności. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać takie uzupełniające działania wykraczające poza akwakulturę, jak na przykład turystykę wędkarską, działania edukacyjne lub na rzecz środowiska naturalnego.

(48) Wykazano, że nowe formy dochodu powiązane z działaniami w obszarze akwakultury niosą ze sobą wartość dodaną dla rozwoju działalności. W związku z powyższym w ramach EFMR należy wspierać takie uzupełniające działania wykraczające poza akwakulturę, jak na przykład turystykę wędkarską, turystykę promującą akwakulturę i jej produkty oraz działania edukacyjne lub na rzecz środowiska naturalnego.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49) Inną istotną formą zwiększania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury jest podnoszenie wartości ich produktów przez ich przetwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu własnych produktów, a także wprowadzanie na rynek nowych gatunków o dobrych perspektywach rynkowych, tym samym różnicując własną produkcję.

(49) Inną istotną formą zwiększania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury jest podnoszenie wartości ich produktów przez ich przetwarzanie oraz wprowadzanie do obrotu własnych produktów, a także wprowadzanie na rynek nowych gatunków biologicznie kompatybilnych z istniejącymi gatunkami, o dobrych perspektywach rynkowych, tym samym różnicując własną produkcję.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) W związku z koniecznością zidentyfikowania obszarów najbardziej odpowiednich dla rozwijania akwakultury pod względem dostępu do wody i przestrzeni w ramach EFMR należy wspierać organy państw członkowskich w ich strategicznych wyborach na szczeblu krajowym.

(50) W związku z koniecznością zidentyfikowania obszarów geograficznych najbardziej odpowiednich dla rozwijania akwakultury pod względem dostępu do wody i przestrzeni oraz w związku ze znaczeniem rozwijania podejścia ostrożnościowego w celu zapewnienia trwałości zasobów, w ramach EFMR należy wspierać organy państw członkowskich w ich strategicznych wyborach na szczeblu krajowym, a także organy regionalne w opracowywaniu ich regionalnych odmian.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51) Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działań w dziedzinie akwakultury, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać uczenie się przez całe życie i tworzenie sieci kontaktów w celu stymulowania procesu upowszechniania wiedzy, a także usługi doradcze pomagające poprawić ogólne wyniki i konkurencyjność podmiotów gospodarczych.

(51) Aby poprawić konkurencyjność i wynik gospodarczy działań w dziedzinie akwakultury, konieczne jest także inwestowanie w kapitał ludzki. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać uczenie się przez całe życie i tworzenie sieci kontaktów w celu stymulowania procesu upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk oraz dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami za pośrednictwem wszystkich właściwych służb doradczych dostępnych w odnośnych obszarach, w tym za pośrednictwem stowarzyszeń branżowych, tak aby mogły przyczyniać się do poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności podmiotów gospodarczych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(51a) Biorąc pod uwagę konieczność wyodrębnienia obszarów geograficznych o większym potencjalne rozwoju akwakultury pod względem dostępu do wody i do przestrzeni, EFMR powinien wspierać władze krajowe i regionalne w ich strategicznych wyborach, zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia mapy stref, które można uznać za najbardziej odpowiednie do rozwoju akwakultury, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, procesu planowania przestrzennego obszarów morskich.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52) W celu promowania zrównoważonego ekologicznie rozwoju akwakultury w ramach EFMR należy wspierać działania z obszaru akwakultury, które są bardzo przyjazne dla środowiska naturalnego, przekształcanie przedsiębiorstw z sektora akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na koncepcji ekozarządzania, wykorzystywanie systemów audytu, a także przechodzenie na akwakulturę ekologiczną. Z tych samych powodów w ramach EFMR należy również wspierać akwakulturę zapewniającą szczególne usługi w zakresie ochrony środowiska.

(52) W celu promowania zrównoważonego ekologicznie, środowiskowo i gospodarczo rozwoju akwakultury w ramach EFMR należy wspierać działania z obszaru akwakultury, które są bardzo przyjazne dla środowiska naturalnego, przekształcanie przedsiębiorstw z sektora akwakultury na przedsiębiorstwa oparte na koncepcji zrównoważonego zarządzania, wykorzystywanie systemów audytu, a także przechodzenie na akwakulturę ekologiczną. Z tych samych powodów w ramach EFMR należy również wspierać akwakulturę zapewniającą szczególne usługi w zakresie ochrony środowiska i usługi w interesie publicznym.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53) Ze względu na znaczenie ochrony konsumentów, w ramach EFMR należy zapewnić odpowiednie wsparcie dla rolników celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą wiązać się z akwakulturą, oraz celem łagodzenia takich zagrożeń.

(53) Ze względu na znaczenie ochrony konsumentów, w ramach EFMR należy zapewnić odpowiednie wsparcie dla rolników celem zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą wiązać się z akwakulturą, oraz celem łagodzenia takich zagrożeń, w szczególności dzięki programom mającym na celu zmniejszenie zależności działalności w sektorze akwakultury od produktów weterynaryjnych.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(53a) W ramach EFMR należy sprzyjać ustanowieniu spójnej sieci obszarów odbudowy zasobów rybnych, w tym obszarów istotnych dla rozmnażalności ryb, w szczególności odchowalni, tarlisk i żerowisk dla stad ryb, na których zabroniona jest wszelka działalność połowowa.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54) W odpowiedzi na ryzyko związane z inwestycjami w działania z obszaru akwakultury EFMR powinien przyczyniać się do bezpiecznej działalności gospodarczej przez objęcie wsparciem dostępu do ubezpieczeń gospodarstw hodowlanych, tym samym chroniąc dochód producentów w razie nadzwyczajnych strat w produkcji wynikających w szczególności z klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk pogodowych, nagłych zmian jakości wody, chorób lub epidemii szkodników lub też zniszczenia obiektów produkcyjnych.

(54) W odpowiedzi na ryzyko związane z inwestycjami w działania z obszaru akwakultury EFMR powinien przyczyniać się do bezpiecznej działalności gospodarczej przez objęcie wsparciem dostępu do ubezpieczeń gospodarstw hodowlanych lub poprzez sprzyjanie rozwojowi funduszy wspólnego inwestowania, tym samym chroniąc dochód producentów w razie nadzwyczajnych strat w produkcji wynikających w szczególności z klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk pogodowych, nagłych zmian jakości wody, chorób lub epidemii szkodników lub też zniszczenia obiektów produkcyjnych.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55) Zważywszy że w ciągu kilku ostatnich lat podejście do rozwoju oparte na lokalnej społeczności udowodniło swoją użyteczność we wspieraniu rozwoju rybołówstwa i obszarów wiejskich poprzez całkowite uwzględnienie wielosektorowych potrzeb w zakresie endogenicznego rozwoju, należy w przyszłości kontynuować i zwiększyć takie wsparcie.

(55) Zważywszy, że ciągu kilku ostatnich lat podejście do rozwoju oparte na lokalnej społeczności udowodniło swoją użyteczność we wspieraniu rozwoju społeczności rybackich i wiejskich poprzez całkowite uwzględnienie wielosektorowych potrzeb w zakresie endogenicznego rozwoju, należy w przyszłości kontynuować i zwiększyć takie wsparcie.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56) W ramach rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność obszarów rybackich należy zachęcać do innowacyjnego podejścia do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza przez zwiększanie wartości produktów rybołówstwa i różnicowanie lokalnej gospodarki w kierunku nowych rodzajów działalności gospodarczej, w tym działalności oferowanej przez „błękitny wzrost” oraz szersze sektory gospodarki morskiej.

(56) W ramach rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność obszarów rybackich należy zachęcać do innowacyjnego podejścia do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza przez zwiększanie wartości produktów rybołówstwa i różnicowanie lokalnej gospodarki, również w kierunku nowych rodzajów działalności gospodarczej, w tym działalności oferowanej przez „błękitny wzrost” oraz szersze sektory gospodarki morskiej.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) Zrównoważony rozwój obszarów rybackich powinien przyczyniać się do realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie wspierania włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz do wspierania innowacyjności na szczeblu lokalnym i do spójności terytorialnej, która stanowi główny priorytet traktatu lizbońskiego.

(57) Zrównoważony rozwój obszarów rybackich powinien przyczyniać się do realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie wspierania włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa, podnoszenia poziomu zatrudnienia i wspierania innowacyjności, w tym innowacyjności społecznej, na szczeblu lokalnym oraz do spójności terytorialnej, która stanowi główny priorytet traktatu lizbońskiego.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58) Rozwój kierowany przez lokalną społeczność należy realizować w drodze oddolnych metod stosowanych przez lokalne partnerstwa złożone z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego i wiernie odzwierciedlające lokalną społeczność. Takie lokalny podmioty są najlepiej przygotowane do opracowania i wdrożenia zintegrowanych wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnych obszarów rybackich. Aby zapewnić reprezentatywność lokalnych grup działania, należy dopilnować, by żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49 % praw głosu w organach decyzyjnych.

(58) Rozwój kierowany przez lokalną społeczność należy realizować w drodze oddolnych metod stosowanych przez lokalne partnerstwa złożone z przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego i wiernie odzwierciedlające lokalną społeczność. Takie lokalny podmioty są najlepiej przygotowane do opracowania i wdrożenia zintegrowanych wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego mających na celu zaspokojenie potrzeb lokalnych obszarów rybackich. Aby zapewnić reprezentatywność lokalnych grup działania oraz w celu dopilnowania, by działania tych grup były odpowiedzią na wyzwania w sektorze rybołówstwa i akwakultury, ważne jest, by rybacy lub osoby zajmujące się akwakulturą stanowili większość wśród podmiotów gospodarczych reprezentowanych w organach decyzyjnych.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60) Wsparcie dla obszarów rybackich przyznawane w ramach EFMR powinno być skoordynowane ze wsparciem dla lokalnego rozwoju oferowanym w ramach pozostałych unijnych funduszy oraz powinno obejmować wszystkie aspekty przygotowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju i operacje lokalnych grup działań, a także koszty zachęcania mieszkańców obszaru do działania i koszty prowadzenia lokalnego partnerstwa.

(60) Wsparcie dla obszarów rybackich przyznawane w ramach EFMR powinno być skoordynowane ze wsparciem dla lokalnego rozwoju oferowanym w ramach pozostałych unijnych funduszy oraz powinno obejmować wszystkie aspekty przygotowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju i operacje lokalnych grup działań, a także koszty zachęcania mieszkańców obszaru do działania i koszty prowadzenia lokalnego partnerstwa. Wsparcie to powinno obejmować możliwość dostępu do pomocy technicznej, a zwłaszcza do pomocy w zakresie inżynierii finansowej, przy realizacji projektów rozwoju lokalnego, szczególnie tych dotyczących tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz rybołówstwa śródlądowego.

Uzasadnienie

Należy ułatwiać dostęp do pomocy technicznej projektom rozwoju lokalnego realizowanym przez podmioty prowadzące działalność w zakresie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz rybołówstwa śródlądowego.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 61

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61) Aby zapewnić rentowność rybołówstwa i akwakultury na wysoce konkurencyjnym rynku, konieczne jest ustanowienie przepisów umożliwiających przyznawanie wsparcia dla wdrażania [rozporządzenie (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury]1 oraz dla prowadzonych przez podmioty gospodarcze działań związanych z wprowadzaniem na rynek i przetwarzaniem produktów w celu zmaksymalizowania wartości produktów rybołówstwa i akwakultury. Szczególny nacisk należy położyć na wspieranie operacji, które integrują działania łańcucha dostaw związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem na rynek. Aby dostosować nową politykę dotyczącą zakazu odrzutów, w ramach EFMR należy wspierać również przetwarzanie niechcianych połowów.

(61) Aby zapewnić rentowność rybołówstwa i akwakultury na wysoce konkurencyjnym rynku, konieczne jest ustanowienie przepisów umożliwiających przyznawanie wsparcia dla wdrażania [rozporządzenie (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury]1 oraz dla prowadzonych przez podmioty gospodarcze działań związanych z wprowadzaniem na rynek i przetwarzaniem produktów w celu zmaksymalizowania wartości produktów rybołówstwa i akwakultury. Szczególny nacisk należy położyć na wspieranie operacji, które integrują działania łańcucha dostaw związane z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem na rynek.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(62) Organizacje producentów i stowarzyszenia zrzeszające organizacje producentów należy traktować w sposób priorytetowy przez przyznawanie im wsparcia. Należy stopniowo znosić dopłaty do przechowywania i pomoc dla planów produkcji i wprowadzania na rynek, ponieważ wsparcie tego rodzaju straciło swoje znaczenie w obliczu zmieniającej się struktury rynku tego rodzaju produktów w UE oraz rosnącego znaczenia silnych organizacji producentów.

(62) Organizacje producentów i stowarzyszenia zrzeszające organizacje producentów należy traktować w sposób priorytetowy przez przyznawanie im wsparcia.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 63

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(63) W odpowiedzi na rosnącą konkurencję, z jaką zmagają się rybacy zajmujący się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, w ramach EFMR należy wspierać inicjatywy przedsiębiorcze rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym zwiększające wartość złowionych przez nich ryb, zwłaszcza w drodze przetwarzania złowionych ryb lub ich bezpośredniego wprowadzania na rynek.

(63) W odpowiedzi na rosnącą konkurencję, z jaką zmagają się rybacy zajmujący się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, oraz ze względu na zależność niektórych społeczności obszarów przybrzeżnych od rybołówstwa, w ramach EFMR należy wspierać inicjatywy przedsiębiorcze rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym zwiększające wartość złowionych przez nich ryb, zwłaszcza w drodze przetwarzania złowionych ryb lub ich bezpośredniego wprowadzania na rynek.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 63 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(63a) W ramach EFMR należy wspierać inicjatywy przedsiębiorcze i wspólne inicjatywy, których celem jest realizacja celów Unii w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i zasobów rybnych dzięki wprowadzeniu zbiorowych środków na rzecz ochrony środowiska wodnego, zwłaszcza w odniesieniu do rybołówstwa śródlądowego.

Uzasadnienie

W ramach EFMR należy wspierać zbiorowe inicjatywy podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i rybołówstwa śródlądowego w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów rybnych.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 64

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(64) Działalność połowowa prowadzona w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej natrafia na trudności, zwłaszcza z powodu dodatkowych kosztów ponoszonych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa, wynikających ze szczególnych utrudnień określonych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(64) Biorąc pod uwagę, że działalność połowowa prowadzona w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej natrafia na trudności, zwłaszcza z powodu ich oddalenia i szczególnych uwarunkowań klimatycznych, w ramach EFMR należy uwzględniać te szczególne utrudnienia określone w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Trudności, z którymi borykają się regiony najbardziej oddalone, nie wynikają wyłącznie z dodatkowych kosztów ponoszonych przy wprowadzaniu do obrotu.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 65

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(65) Aby utrzymać konkurencyjność niektórych produktów rybołówstwa pochodzących z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej względem podobnych produktów z innych regionów Unii Europejskiej, w 1992 r. Unia Europejska wprowadziła środki w celu wyrównania takich dodatkowych kosztów ponoszonych przez sektor rybołówstwa. Środki mające zastosowanie w latach 2007-2013 określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 791/20071. Należy kontynuować przyznawanie wsparcia w celu zrównoważenia dodatkowych kosztów wprowadzania do obrotu niektórych produktów rybołówstwa w okresie po dniu 1 stycznia 2014 r.

(65) Aby utrzymać konkurencyjność niektórych produktów rybołówstwa pochodzących z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej względem podobnych produktów z innych regionów Unii Europejskiej, w 1992 r. Unia Europejska wprowadziła środki w celu wyrównania takich dodatkowych kosztów ponoszonych przez sektor rybołówstwa. Środki mające zastosowanie w latach 2007-2013 określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 791/20071. Z uwagi na trudności napotykane w związku z działalnością połowową w regionach najbardziej oddalonych należy zwiększyć wsparcie w celu zrównoważenia dodatkowych kosztów wprowadzania do obrotu niektórych produktów rybołówstwa w okresie po dniu 1 stycznia 2014 r.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(66) W obliczu innych warunków wprowadzania produktów do obrotu w takich najbardziej oddalonych regionach oraz ze względu na wahania połowów i stad a także popytu określenie produktów rybołówstwa kwalifikujących się do wyrównania kosztów powinno leżeć w gestii zainteresowanych państw członkowskich, podobnie jak określenie odpowiednich maksymalnych ilości oraz kwot takiego wyrównywania kosztów w ramach całkowitej kwoty środków finansowych przyznanych danemu państwu członkowskiego.

(66) W obliczu innych warunków produkcji, przetwarzania i wprowadzania produktów rybołówstwa i akwakultury do obrotu w takich najbardziej oddalonych regionach oraz ze względu na wahania połowów i stad, a także popytu, określenie produktów lub kategorii produktów rybołówstwa i akwakultury, które mają się kwalifikować do wyrównania kosztów, powinno leżeć w gestii zainteresowanych państw członkowskich, podobnie jak określenie odpowiednich maksymalnych ilości oraz kwot takiego wyrównywania kosztów w ramach całkowitej kwoty środków finansowych przyznanych danemu państwu członkowskiego.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 68

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(68) Państwa członkowskie powinny ustalić kwotę wyrównania kosztów na poziomie, który pozwala na odpowiednie zrównoważenie dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień w regionach najbardziej oddalonych, a zwłaszcza kosztów transportu produktów na kontynent europejski. Aby uniknąć zbyt wysokich kwot w ramach wyrównywania kosztów, kwota ta powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, jakie taka pomoc ma zrównoważyć, i w żadnym wypadku nie może przekraczać 100 % kosztów transportu produktów do Europy kontynentalnej i innych związanych z tym kosztów. W tym celu należy również wziąć pod uwagę inne rodzaje interwencji publicznej, które mają wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

(68) Państwa członkowskie powinny ustalić kwotę wyrównania kosztów na poziomie, który pozwala na odpowiednie zrównoważenie dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień w regionach najbardziej oddalonych. Aby uniknąć zbyt wysokich kwot w ramach wyrównywania kosztów, kwota ta powinna być proporcjonalna do dodatkowych kosztów, jakie taka pomoc ma zrównoważyć, i w żadnym wypadku nie może przekraczać 100 % kosztów transportu produktów do Europy kontynentalnej i innych związanych z tym kosztów. W tym celu należy również wziąć pod uwagę inne rodzaje interwencji publicznej, które mają wpływ na poziom dodatkowych kosztów.

Uzasadnienie

Pomoc nie może ograniczać wymiany między regionami najbardziej oddalonymi.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(69) Istotne jest, by państwa członkowskie i podmioty gospodarcze były tak wyposażone, aby móc zapewnić wysoki poziom przeprowadzanych kontroli, a tym samym przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, jednocześnie umożliwiając zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać państwa członkowskie i podmioty gospodarcze w przestrzeganiu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. Takie wspieranie tworzenia kultury przestrzegania prawa powinno przyczynić się do zrównoważonego wzrostu.

(69) Istotne jest, by państwa członkowskie i podmioty gospodarcze były tak wyposażone, aby móc zapewnić wysoki poziom przeprowadzanych kontroli, a tym samym przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, jednocześnie umożliwiając zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych. Dlatego też w ramach EFMR należy wspierać państwa członkowskie i podmioty gospodarcze w przestrzeganiu przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. Takie wspieranie tworzenia kultury przestrzegania prawa powinno przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. W celu ujednolicenia i podniesienia poziomu monitorowania państwa członkowskie powinny również być zdolne do wprowadzenia wspólnych systemów kontroli.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70) W ramach EFMR należy kontynuować przyznawanie państwom członkowskim wsparcia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami poniesionymi w wyniku wdrażania unijnego systemu kontroli, zgodnie z koncepcją jednego funduszu.

(70) W ramach EFMR należy zwiększyć wsparcie przyznawane państwom członkowskim na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami poniesionymi w wyniku wdrażania unijnego systemu kontroli, zgodnie z koncepcją jednego funduszu.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 72 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(72a) W ramach EFMR należy wspierać fundusze na działalność związaną z dodatkową kontrolą i inspekcjami na obszarach, w stosunku do których zgłasza się, że odbywają się tam nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(73) Należy ustanowić przepisy umożliwiające wsparcie gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i wykorzystywania ich, zgodnie z wieloletnim programem Unii, zwłaszcza w celu wspierania programów krajowych, zarządzania takimi danymi i wykorzystywania ich do analiz naukowych i wdrażania WPRyb. W ramach EFMR należy kontynuować przyznawanie państwom członkowskim wsparcia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami ponoszonymi w wyniku gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i ich wykorzystywania, zgodnie z koncepcją jednego funduszu.

(73) Odpowiednie zainteresowane podmioty powinny być informowane o procedurach za pośrednictwem komitetów doradczych. Należy ustanowić przepisy umożliwiające wsparcie gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i wykorzystywania ich, zgodnie z wieloletnim programem Unii, zwłaszcza w celu wspierania programów krajowych, zarządzania takimi danymi i wykorzystywania ich do analiz naukowych i wdrażania WPRyb. W ramach EFMR należy kontynuować przyznawanie państwom członkowskim wsparcia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2006 w związku z wydatkami ponoszonymi w wyniku gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, zarządzania takimi danymi i ich wykorzystywania, zgodnie z koncepcją jednego funduszu.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(73a) Należy podkreślić nadrzędne znaczenie finansowania gromadzenia danych będącego podstawą WPRyb. Jest to niezbędny warunek wstępny ustalenia konkretnych celów do osiągnięcia, zwłaszcza jeżeli chodzi o osiągnięcie MSY i lepszego zarządzania rybołówstwem. W związku z tym należy dopilnować, by na gromadzenie danych przeznaczano współmierną do jego znaczenia część budżetu EFMR. Należy również przewidzieć stopę współfinansowania zachęcającą do przeprowadzenia całościowego przeglądu stanu europejskich zasobów rybnych.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(74) Konieczne jest również wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, a także z państwami trzecimi, jeśli zachodzi taka potrzeba, w zakresie gromadzenia danych dotyczących tego samego basenu morza, a także współpracy między odpowiednimi międzynarodowymi organizacjami naukowymi.

(74) Konieczne jest również wspieranie współpracy między państwami członkowskimi, a także z państwami trzecimi, jeśli zachodzi taka potrzeba, w zakresie gromadzenia danych dotyczących tego samego basenu morza, a także współpracy między odpowiednimi międzynarodowymi organizacjami naukowymi i regionalnymi komitetami doradczymi.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(76) Konieczne jest trwałe finansowanie wdrażania i dalszego rozwijania zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w oświadczeniach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów.

(76) Konieczne jest trwałe finansowanie wdrażania i dalszego rozwijania zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiającym Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej1 oraz w oświadczeniach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów. Oczekuje się, że postęp w dziedzinie zagadnień związanych z polityką morską dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu na działania w ramach zintegrowanej polityki morskiej będzie miał znaczny wpływ na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

 

__________________

 

1 Dz.U. L 321 z 5.12.2011, s. 1.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 76 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(76a) W związku z tym EFMR powinien wspierać wstępne prace nad działaniami, które zmierzają do propagowania strategicznych celów zintegrowanej polityki morskiej, z należytym uwzględnieniem – w oparciu o podejście ekosystemowe – ich skumulowanego skutku, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacyjności i konkurencyjności w regionach przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych, a także propagowania międzynarodowego wymiaru zintegrowanej polityki morskiej.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 77

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(77) W ramach EFMR należy wspierać promowanie zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi na wszystkich szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i wdrażania strategii na rzecz basenów morskich. Strategie te mają na celu ustanowienie zintegrowanych ram umożliwiających podjęcie wspólnych wyzwań związanych z basenami morskimi w Europie oraz zacieśnienie współpracy między zainteresowanymi stronami w celu maksymalnego wykorzystania instrumentów finansowych oraz środków, a także przyczynienia się do większej gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii.

(77) W ramach EFMR należy wspierać promowanie zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi na wszystkich szczeblach, zwłaszcza w drodze wymiany najlepszych praktyk i dalszego rozwijania i wdrażania strategii na rzecz basenów morskich. W tym kontekście ogromne znaczenie ma lepsze zarządzanie obszarami morskimi, w tym poprzez rozszerzenie współpracy i koordynacji na odpowiednim szczeblu między właściwymi organami pełniącymi funkcję straży przybrzeżnej w Unii, przy jednoczesnym dbaniu o to, by morza i oceany były zdrowsze i bezpieczniejsze, w szczególności dzięki wdrażaniu obowiązującego prawodawstwa morskiego. Strategie te mają na celu ustanowienie zintegrowanych ram umożliwiających podjęcie wspólnych wyzwań związanych z basenami morskimi w Europie oraz zacieśnienie współpracy między zainteresowanymi stronami w celu maksymalnego wykorzystania instrumentów finansowych oraz środków, a także przyczynienia się do gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii oraz równowagi środowiskowej. Dlatego bardzo ważne jest, aby usprawnić i rozszerzyć współpracę i koordynację związane z realizacją celów zintegrowanej polityki morskiej poza granicami Unii w oparciu o Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS).

Uzasadnienie

Finansowanie w ramach zintegrowanej polityki morskiej w latach 2014–2020 powinno obejmować wspieranie działań mających na celu rozszerzenie współpracy i koordynacji między właściwymi organami pełniącymi funkcję straży przybrzeżnej w UE. Skuteczne wdrażanie szerokiego wachlarza unijnych i międzynarodowych przepisów morskich jest typowym obowiązkiem straży przybrzeżnej we wszystkich państwach członkowskich UE oraz warunkiem wstępnym dobrego zarządzania obszarami morskimi, w trosce o zdrowsze i bezpieczniejsze morza. Zatem współpraca i koordynacja transgraniczna powinny być wspierane w ramach zintegrowanej polityki morskiej.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 77 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(77a) Aby zbliżyć do siebie fundusze na rybołówstwo i akwakulturę oraz fundusze na zintegrowaną politykę morską, w EFMR należy przewidzieć specjalne ramy propagujące wkład rybołówstwa i akwakultury w zintegrowaną politykę morską. Niezwykle istotne jest propagowanie pełnego uwzględniania tych rodzajów działalności poprzez wsparcie ich udziału w zintegrowanym zarządzaniu oraz w projektach zbiorowych przyczyniających się do wdrażania zintegrowanej polityki morskiej.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 79

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(79) Wzajemne powiązanie niektórych systemów informacji prowadzonych przez podmioty z tych sektorów może wymagać spójnego zmobilizowania ich własnych mechanizmów finansowania, z zachowaniem zgodności z postanowieniami traktatu. Planowanie przestrzenne obszarów morskich i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i regionów przybrzeżnych oraz przyczyniają się do realizacji celów dotyczących zarządzania opartego na ekosystemie i rozwoju powiązań między lądem a morzem. Narzędzie te są również ważne dla zarządzania różnymi sposobami wykorzystywania wybrzeży, mórz i oceanów w celu umożliwienia ich zrównoważonego rozwoju ekonomicznego oraz stymulowania inwestycji transgranicznych, zaś wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej zapewni jeszcze ściślejsze określenie granic zrównoważonego rozwoju działalności człowieka, która oddziałuje na środowisko morskie. Ponadto konieczne jest poszerzenie wiedzy na temat świata morskiego oraz stymulowanie innowacji przez ułatwianie gromadzenia, wymiany, wielokrotnego wykorzystywania i upowszechniania danych dotyczących oceanów i mórz.

(79) Wzajemne powiązanie niektórych systemów informacji prowadzonych przez podmioty z tych sektorów może wymagać spójnego zmobilizowania ich własnych mechanizmów finansowania, z zachowaniem zgodności z postanowieniami traktatu. Planowanie przestrzenne obszarów morskich i zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów morskich i regionów przybrzeżnych oraz przyczyniają się do realizacji celów dotyczących zarządzania opartego na ekosystemie i rozwoju powiązań między lądem a morzem. Narzędzie te są również ważne dla zarządzania różnymi sposobami wykorzystywania wybrzeży, mórz i oceanów w celu umożliwienia ich zrównoważonego rozwoju ekonomicznego oraz stymulowania inwestycji transgranicznych, zaś wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej zapewni jeszcze ściślejsze określenie granic zrównoważonego rozwoju działalności przemysłowej, budowlanej lub działalności człowieka, która oddziałuje na środowisko morskie. Ponadto konieczne jest poszerzenie wiedzy na temat świata morskiego oraz stymulowanie innowacji przez ułatwianie gromadzenia, wymiany, wielokrotnego wykorzystywania i upowszechniania danych dotyczących oceanów i mórz oraz stanu łowisk dzięki udostępnianiu ich końcowym użytkownikom i ogółowi społeczeństwa.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 80

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(80) W ramach EFMR należy również wspierać trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i innowacje w sektorach gospodarki morskiej oraz regionach przybrzeżnych, a także konkurencyjność takich sektorów i regionów. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie barier prawnych i braków w umiejętnościach, które utrudniają wzrost w powstających i potencjalnych sektorach gospodarki morskiej, jak również zidentyfikowanie operacji mających na celu wspieranie inwestycji w technologiczne innowacje niezbędne do zwiększenia potencjału przedsiębiorstw do działania na obszarach morskich i w sektorach gospodarki morskiej.

(80) W ramach EFMR należy również wspierać trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i innowacje w sektorach gospodarki morskiej oraz regionach przybrzeżnych, a także konkurencyjność takich sektorów i regionów. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie barier prawnych i braków w umiejętnościach, które utrudniają wzrost w powstających i potencjalnych sektorach gospodarki morskiej, jak również zidentyfikowanie operacji mających na celu wspieranie inwestycji w technologiczne innowacje niezbędne do zwiększenia potencjału przedsiębiorstw do działania na obszarach morskich i w sektorach gospodarki morskiej. EFMR powinien wspierać środki mające na celu rozwój systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w tym sektorze, również poprzez nabywanie wyposażenia i narzędzi niezbędnych do poprawy jakości usług kształcenia i szkolenia.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 81

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(81) EFMR powinien mieć funkcję uzupełniającą wobec istniejących i przyszłych instrumentów finansowych udostępnianych przez Unię i państwa członkowskie na poziomie krajowym i niższym niż krajowy oraz zachować spójność z takimi instrumentami, aby wspierać ochronę oceanów, mórz i wybrzeży oraz zrównoważone gospodarowanie ich zasobami, jednocześnie pomagając wspierać skuteczniejszą współpracę między państwami członkowskimi a ich regionami przybrzeżnymi, wyspami i regionami najbardziej oddalonymi, a także z uwzględnieniem priorytetów i postępów w realizacji projektów krajowych i lokalnych. Fundusz zostanie połączony z innymi obszarami polityki UE, które mogą obejmować wymiar morski, zwłaszcza z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Funduszem Spójności i Europejskim Funduszem Społecznym, jak również programem w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020” i polityką energetyczną.

(81) EFMR powinien mieć funkcję uzupełniającą wobec istniejących i przyszłych instrumentów finansowych udostępnianych przez Unię i państwa członkowskie na poziomie krajowym i niższym niż krajowy oraz zachować spójność z takimi instrumentami, aby wspierać trwały rozwój gospodarczy i społeczny, ochronę oceanów, mórz i wybrzeży oraz zrównoważone gospodarowanie ich zasobami, jednocześnie pomagając wspierać skuteczniejszą współpracę między państwami członkowskimi i ich regionami przybrzeżnymi, wyspami i regionami najbardziej oddalonymi, a także z uwzględnieniem priorytetów i postępów w realizacji projektów krajowych i lokalnych. Fundusz zostanie połączony z innymi obszarami polityki UE, które mogą obejmować wymiar morski, zwłaszcza z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Funduszem Spójności i Europejskim Funduszem Społecznym, jak również programem w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020” i polityką energetyczną.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 84

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(84) W ramach EFMR należy zapewniać pomoc techniczną w postaci wsparcia przygotowawczego, administracyjnego i technicznego, a także wsparcie dla działań informacyjnych, tworzenia sieci kontaktów, ocen, audytów, badań i wymiany doświadczeń, które mają na celu ułatwienie wdrażania programu operacyjnego i promowanie innowacyjnego podejścia i praktyk przyczyniających się do prostego i przejrzystego procesu wdrażania. Pomoc techniczna powinna również obejmować ustanowienie europejskiej sieci lokalnych grup działania w sektorze rybołówstwa, których celem jest budowanie potencjału, upowszechnianie informacji, wymiana doświadczeń i wspieranie współpracy między lokalnymi partnerstwami.

(84) W ramach EFMR należy zapewniać pomoc techniczną w postaci wsparcia przygotowawczego, administracyjnego i technicznego, a także wsparcie dla działań informacyjnych, tworzenia sieci kontaktów, ocen, audytów, badań i wymiany doświadczeń, które mają na celu ułatwienie wdrażania programu operacyjnego i promowanie innowacyjnego podejścia i praktyk przyczyniających się do prostego i przejrzystego procesu wdrażania, w tym takich, które posłużą podmiotom gospodarczym i organizacjom rybaków. Pomoc techniczna powinna również obejmować ustanowienie europejskiej sieci lokalnych grup działania w sektorze rybołówstwa, których celem jest budowanie potencjału, upowszechnianie informacji, wymiana doświadczeń i wspieranie współpracy między lokalnymi partnerstwami.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że pomocą techniczną mogą zostać objęte podmioty gospodarcze oraz organizacje rybaków.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 88

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(88) Ze względu na znaczenie zapewnienia ochrony żywych zasobów morza i ochrony stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi połowami, oraz w duchu wniosków zawartych w zielonej księdze w sprawie reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach EFMR należy wykluczyć te podmioty gospodarcze, które nie przestrzegają przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają trwałości takich zasobów oraz stanowią poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów (MSY), a także te podmioty, które uczestniczą w połowach NNN. Na żadnym etapie operacji, począwszy od jej wyboru aż do jej realizacji, unijnych środków finansowych nie należy wykorzystywać w sposób, który narusza interes publiczny dotyczący ochrony żywych zasobów morskich, określony w celach rozporządzenia w sprawie WPRyb.

(88) Ze względu na znaczenie zapewnienia ochrony żywych zasobów morza i ochrony stad ryb, zwłaszcza przed nielegalnymi połowami, oraz w duchu wniosków zawartych w zielonej księdze w sprawie reformy WPRyb, ze wsparcia w ramach EFMR należy wykluczyć te podmioty gospodarcze, które nie przestrzegają przepisów WPRyb i szczególnie zagrażają trwałości takich zasobów, a zwłaszcza realizacji celów odbudowy i zachowania populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów do 2015 r. oraz osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu środowiska do 2020 r., a także stanowią poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, a także podmioty, które uczestniczą w połowach NNN. Na żadnym etapie operacji, począwszy od jej wyboru aż do jej realizacji, unijnych środków finansowych nie należy wykorzystywać w sposób, który narusza interes publiczny dotyczący ochrony żywych zasobów morskich, określony w celach rozporządzenia w sprawie WPRyb.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 88 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(88a) Powinna istnieć możliwość zamrożenia finansowania z EFMR, jeśli państwo członkowskie nie jest w stanie poradzić sobie z problemem nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów na swoich wodach i w odniesieniu do swojej floty rybackiej.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 91

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(91) W celu uwzględnienia szczególnych kwestii związanych z WPRyb, o których mowa w w art. 50 i 51 [rozporządzenia w sprawie WPRyb], i przyczynienia się do przestrzegania przepisów WPRyb, należy ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące wstrzymania biegu terminu płatności [rozporządzenie (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Jeśli państwo członkowskie lub podmiot gospodarczy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z WPRyb lub jeśli Komisja posiada dowody świadczące o takim nieprzestrzeganiu przepisów, Komisja powinna mieć możliwość, w ramach środka zapobiegawczego, wstrzymania płatności.

(91) W celu uwzględnienia szczególnych kwestii związanych z WPRyb, o których mowa w art. 50 i 51 [rozporządzenia w sprawie WPRyb], i przyczynienia się do przestrzegania przepisów WPRyb, należy ustanowić dodatkowe przepisy dotyczące wstrzymania biegu terminu płatności [rozporządzenie (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Jeśli państwo członkowskie lub podmiot gospodarczy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z WPRyb lub jeśli Komisja posiada dowody na takie nieprzestrzeganie przepisów, Komisja powinna mieć możliwość, w ramach środka zapobiegawczego, wstrzymania płatności.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 93

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(93) Program operacyjny powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu poprawy jego jakości oraz wykazania osiągnięć. Komisja powinna ustanowić ramy wspólnego monitorowania i oceny, gwarantując między innymi dostępność odpowiednich danych w stosownym terminie. W tym kontekście Komisja powinna ustanowić wykaz wskaźników i ocenić oddziaływanie EFMR w odniesieniu do poszczególnych celów.

(93) Program operacyjny powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu poprawy jego jakości oraz wykazania osiągnięć. Komisja powinna ustanowić ramy wspólnego monitorowania i oceny, gwarantując między innymi publiczne udostępnianie odpowiednich danych w stosownym terminie. W tym kontekście Komisja powinna ustanowić wykaz wskaźników i ocenić oddziaływanie EFMR w odniesieniu do poszczególnych celów.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 95

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(95) W celu zwiększenia dostępności i przejrzystości informacji o możliwościach finansowania i beneficjentach projektu należy w każdym państwie członkowskim uruchomić jedną stronę internetową lub portal internetowy zawierający informacje na temat programu operacyjnego, w tym wykaz operacji wspieranych w ramach każdego programu operacyjnego. Takie informacje powinny przekazywać szerokiemu kręgowi odbiorców, a w szczególności podatnikom w Unii, rozsądny, rzeczywisty i konkretny obraz tego, jak w ramach EFMR wydatkuje się unijne środki finansowe. W tym celu również publikacje odpowiednich danych powinny służyć upowszechnianiu informacji na temat możliwości finansowania oferowanych przez Unię. Jednak w celu pełnego poszanowania podstawowych praw w zakresie ochrony danych oraz zgodnie z wyrokiem Trybunału w połączonych sprawach Schecke, nie należy wymagać publikowania imion i nazwisk osób fizycznych.

(95) W celu zwiększenia dostępności i przejrzystości informacji o możliwościach finansowania i beneficjentach projektu należy w każdym państwie członkowskim uruchomić jedną stronę internetową lub portal internetowy zawierający informacje na temat programu operacyjnego, w tym wykaz operacji wspieranych w ramach każdego programu operacyjnego. Poświęcone temu strony internetowe wszystkich państw członkowskich powinny być również dostępne z oficjalnej strony internetowej Unii, aby ułatwić obywatelom z różnych państw członkowskich dostęp do informacji publikowanych we wszystkich państwach członkowskich. Takie informacje powinny przekazywać szerokiemu kręgowi odbiorców, a w szczególności podatnikom w Unii, rozsądny, rzeczywisty i konkretny obraz tego, jak w ramach EFMR wydatkuje się unijne środki finansowe. W tym celu również publikacje odpowiednich danych powinny służyć upowszechnianiu informacji na temat możliwości finansowania oferowanych przez Unię. Jednak w celu pełnego poszanowania podstawowych praw w zakresie ochrony danych oraz zgodnie z wyrokiem Trybunału w połączonych sprawach Schecke, nie należy wymagać publikowania imion i nazwisk osób fizycznych.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 96 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(96a) Szczególnie istotne jest zapewnienie przestrzegania uwarunkowań ex ante dotyczących zdolności administracji do spełnienia wymogów w zakresie danych dotyczących zarządzania rybołówstwem oraz wprowadzenia w życie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 96 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(96b) Szczególnie istotne jest zapewnienie przestrzegania uwarunkowań ex ante dotyczących zdolności administracji do spełnienia wymogów w zakresie danych dotyczących zarządzania rybołówstwem oraz wprowadzenia w życie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i rybołówstwa śródlądowego,

c) zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i obszarów akwakultury, obszarów rybołówstwa śródlądowego oraz związanej z nimi działalności określonej w niniejszym rozporządzeniu,

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) zintegrowanej polityki morskiej (IMP).

d) zintegrowanej polityki morskiej (IMP), w tym dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie dotyczy operacji przeprowadzanych na terytorium Unii, chyba że niniejsze rozporządzenie wyraźnie stanowi inaczej.

Niniejsze rozporządzenie dotyczy operacji przeprowadzanych na terytorium i na wodach oraz w ramach flot Unii, chyba że niniejsze rozporządzenie wyraźnie stanowi inaczej.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1) „akwakultura z zamkniętym obiegiem wody” oznacza zakład akwakultury, w którym ryby i inne produkty akwakultury są hodowane w zamkniętych systemach recyrkulacyjnych zatrzymujących i oczyszczających wodę w obrębie systemu, co zmniejsza do minimum zużycie wody; takie systemy znajdują się zazwyczaj na lądzie i wielokrotnie wykorzystują praktycznie całą wodę wprowadzoną pierwotnie do systemu;

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a) „różnicowanie” oznacza praktyki, które czynią działalność związaną z rybołówstwem lub akwakulturą bardziej wszechstronną i które bezpośrednio uzupełniają taką działalność lub są od niej zależne;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) „gatunki egzotyczne” oznaczają gatunki, których naturalny zasięg rozprzestrzeniania się nie obejmuje obszaru lokalizacji hodowli;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b) „ekstensywna akwakultura” oznacza produkcję w ramach akwakultury, która nie otrzymuje żadnych zamierzonych składników odżywczych, lecz opiera się na naturalnym pokarmie w zakładzie akwakultury, w tym na pokarmie naniesionym przez przepływ wody, jak prądy i wymiana pływowa; ekstensywna akwakultura w dużej mierze opiera się na jednym składniku odżywczym − ziarnie;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) „obszar rybacki” oznacza obszar obejmujący brzeg morza lub jeziora lub obejmujący stawy lub estuarium rzeczne i charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz określony w ten sposób przez dane państwo członkowskie;

5) „obszar rybacki i obszar akwakultury” oznacza obszar obejmujący brzeg morza, rzeki lub jeziora lub obejmujący stawy lub estuarium rzeczne i charakteryzujący się wysokim poziomem zatrudnienia w sektorze rybołówstwa lub akwakultury oraz określony w ten sposób przez dane państwo członkowskie;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a) „obszar odbudowy stad ryb” oznacza określony geograficznie obszar morski, na którym zabroniona jest wszelka działalność połowowa w celu poprawy eksploatacji i ochrony żywych zasobów morza lub ochrony ekosystemów morskich, o czym mowa w rozporządzeniu (UE) nr .../.. [w sprawie wspólnych przepisów];

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b) „sektor rybołówstwa” oznacza sektor gospodarki obejmujący wszelką działalność w zakresie produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5c) „systemy zarządzania rybołówstwem i dostępu do połowów” oznaczają mechanizmy przyznawania praw połowowych i dostępu do nich lub zarządzania nakładem połowowym na skalę krajową, regionalną, lokalną lub obejmującą dany basen morski, w odniesieniu do gatunków objętych kwotami lub poza kwotami w 12-milowym pasie wybrzeża lub poza nim, mające na celu utrzymanie dobrego stanu zasobów; systemy te są wdrażane przez organy publiczne lub przez organizacje rybaków;

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) „rybak” oznacza osobę, której zajęciem – uznanym przez państwo członkowskie – jest zawodowe rybołówstwo na pokładzie czynnego statku rybackiego lub zbieranie organizmów morskich – uznane przez państwo członkowskie – bez użycia statku rybackiego;

6) „rybak” oznacza osobę, w tym osobę zatrudnioną, której zajęciem – uznanym przez państwo członkowskie – jest zawodowe rybołówstwo na pokładzie czynnego statku rybackiego lub zbieranie organizmów słodkowodnych lub morskich – uznane przez państwo członkowskie – bez użycia statku rybackiego;

Uzasadnienie

Należy doprecyzować definicję rybaka, uwzględniając w niej rybaków będących właścicielami statku oraz rybaków pracujących na podstawie stosunku pracy.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a) „turystyka połowowa” oznacza działalność dodatkową prowadzoną przez zawodowych rybaków, gdzie osoby przebywające na pokładzie statku, które nie są członkami załogi statku rybackiego, są turystami lub naukowcami;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b) „działalność pomocnicza w stosunku do rybołówstwa i akwakultury” oznacza działalność zawodową polegającą na świadczeniu usług dla rybaków, która jest niezbędna do wykonywanej przez nich działalności i określona w ten sposób przez państwo członkowskie;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a) „intensywna akwakultura” oznacza produkcję w ramach akwakultury, która opiera się na bogatym pod względem odżywczym pokarmie uzupełniającym dietę składającą się ze świeżych, dzikich, morskich lub słodkowodnych ryb, lub na opracowanych pokarmach; opiera się ona w znacznym stopniu na bogatym i dostępnym na rynku pokarmie i charakteryzuje się wysokim zagęszczeniem hodowli;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10) „rybołówstwo śródlądowe” oznacza połowy dokonywane w celach zarobkowych przez statki prowadzące działalność wyłącznie na wodach śródlądowych lub przy użyciu innych urządzeń stosowanych do połowów pod lodem;

10) „rybołówstwo śródlądowe” oznacza połowy dokonywane w celach zarobkowych ze statku lub w inny sposób wyłącznie na wodach śródlądowych lub przy użyciu innych urządzeń stosowanych do połowów pod lodem;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12) „zintegrowane zarządzanie gospodarką morską” oznacza skoordynowane zarządzanie wszystkimi rodzajami polityki sektorowej UE mającymi wpływ na oceany, morza i regiony przybrzeżne;

12) „zintegrowane zarządzanie gospodarką morską” oznacza skoordynowane zarządzanie wszystkimi rodzajami polityki sektorowej na szczeblu Unii mającymi wpływ na oceany, morza i regiony przybrzeżne;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

13) „regiony morskie” oznaczają obszary geograficzne określone w załączniku I do decyzji Rady 2004/585/WE i obszary wytyczone przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa;

skreślony

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

16) „strategia na rzecz basenu morskiego” oznacza ustrukturyzowane ramy współpracy dotyczącej określonego obszaru geograficznego, opracowane przez instytucje Unii Europejskiej, państwa członkowskie, ich regiony oraz – jeśli znajduje to zastosowanie – państwa trzecie dzielące basen morski; strategia ta uwzględnia geograficzne, klimatyczne, gospodarcze i polityczne uwarunkowania takiego basenu morskiego;

16) „strategia na rzecz basenu morskiego” oznacza ustrukturyzowane ramy współpracy dotyczącej określonego obszaru geograficznego, opracowane przez instytucje Unii Europejskiej, państwa członkowskie, ich regiony i organy władz lokalnych oraz – jeśli znajduje to zastosowanie – państwa trzecie dzielące basen morski; strategia ta uwzględnia geograficzne, klimatyczne, gospodarcze i polityczne uwarunkowania takiego basenu morskiego;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16a) „półintensywna akwakultura” oznacza akwakulturę, która opiera się w znacznym stopniu na naturalnym pokarmie, lecz w przypadku której naturalnie występujące poziomy pokarmu są zwiększane dzięki stosowaniu dodatkowego pokarmu uzupełniającego naturalny pokarm; zagęszczenie akwakultury utrzymywane jest na niższym poziomie niż w przypadku zagęszczenia typowego dla intensywnej akwakultury;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17a) „tradycyjny statek rybacki” oznacza statek, którego forma kadłuba, konstrukcja i użyty do budowy materiał pozostały niezmienione przez co najmniej 100 lat oraz który jest zdolny do nawigacji i do kontynuowania działalności połowowej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18a) „poławiacz/hodowca skorupiaków” oznacza każdą osobę, która zajmuje się wydobywaniem, hodowlą lub chowem półintensywnym, niezależnie od tego, czy swoją pracę wykonuje pieszo czy z pokładu statku, w sposób wyłączny i z wykorzystaniem selektywnych, specjalnych narzędzi do poławiania jednego lub więcej gatunków mięczaków, skorupiaków, osłonic, szkarłupni lub innych bezkręgowców morskich;

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury;

a) promowanie zrównoważonego pod względem ekologicznym, rentownego i społecznie odpowiedzialnego rybołówstwa, akwakultury i związanej z nimi działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich;

c) promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich i obszarów akwakultury;

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) wspieranie procesu wdrażania WPRyb.

d) wspieranie procesu wdrażania WPRyb, w tym jej regionalizacji oraz wdrażania wspólnej organizacji rynków.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) wspieranie tworzenia miejsc pracy mającego na celu zapobieganie zanikowi społeczności rybackich oraz umożliwianie podnoszenia kwalifikacji i poprawy warunków pracy w sektorze rybołówstwa.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Przy realizacji tych celów EFMR uwzględnia zasadę sprawiedliwości międzypokoleniowej i równości płci.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Te cele realizowane są bez zwiększania zdolności połowowej.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osiągnięcie celów EFMR przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Odbywa się ono w ramach sześciu następujących priorytetów Unii, które stanowią odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych wspólnych ram strategicznych (zwanych dalej „wspólnymi ramami strategicznymi”):

Osiągnięcie celów EFMR przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do wdrożenia WPRyb. Odbywa się ono w ramach sześciu następujących priorytetów Unii dotyczących rybołówstwa, zrównoważonej akwakultury i związanej z nimi działalności, które stanowią odzwierciedlenie odpowiednich celów tematycznych wspólnych ram strategicznych (zwanych dalej „wspólnymi ramami strategicznymi”):

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej przez realizację następujących celów:

1) Zwiększenie zatrudnienia oraz spójności społecznej i terytorialnej przez realizację następujących celów:

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspieranie wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego, tworzenia miejsc pracy i mobilności na rynku pracy w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury;

a) wspieranie wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego, w tym poprzez tworzenie miejsc pracy oraz rozwój zdolności do zatrudnienia i mobilności w społecznościach obszarów przybrzeżnych i śródlądowych zależnych od rybołówstwa i akwakultury, także w regionach najbardziej oddalonych;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) różnicowanie działalności związanej z rybołówstwem w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej oraz rozwój gospodarki morskiej, w tym łagodzenie zmiany klimatu.

b) różnicowanie działalności związanej z rybołówstwem, zarówno w sektorze rybołówstwa, jak i w innych sektorach gospodarki morskiej związanych blisko z sektorem rybołówstwa, oraz rozwój gospodarki morskiej, w tym łagodzenie zmiany klimatu.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) sprzyjanie wdrażaniu zharmonizowanych przepisów socjalnych na szczeblu Unii.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspieranie rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;

a) wspieranie rozwoju technologicznego, innowacji, w tym zwiększania efektywności energetycznej, i transferu wiedzy;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zmniejszanie negatywnego oddziaływania rybołówstwa na dobrostan zwierząt;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) podnoszenie konkurencyjności i rentowności rybołówstwa, a w szczególności floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy;

b) podnoszenie konkurencyjności i rentowności rybołówstwa oraz poprawa zdrowia, higieny, bezpieczeństwa i warunków pracy w ramach tego rybołówstwa;

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) rozwój nowych umiejętności zawodowych i uczenie się przez całe życie;

c) rozwój szkolenia zawodowego, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie, w szczególności dla młodych rybaków;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) rozwój łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, a zwłaszcza jego konkurencyjności i zrównoważonego charakteru, w tym poprzez zachowanie tradycyjnych statków rybackich;

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Wspieranie innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy akwakultury przez ukierunkowanie na następujące obszary:

3) Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej, konkurencyjnej akwakultury opartej na wiedzy oraz ekosystemie przez ukierunkowanie na następujące obszary:

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspieranie rozwoju technologicznego, innowacji i transferu wiedzy;

a) wspieranie rozwoju technologicznego, innowacji technicznych, społecznych i gospodarczych oraz transferu wiedzy;

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, a zwłaszcza MŚP;

b) podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury ekstensywnej i półintensywnej, a zwłaszcza MŚP;

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) rozwój nowych umiejętności zawodowych i uczenie się przez całe życie;

c) rozwój nowych umiejętności zawodowych, zachęcanie do szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, w szczególności w odniesieniu do młodych ludzi prowadzących działalność w sektorze akwakultury;

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) lepsza organizacja rynku produktów akwakultury.

d) lepsza organizacja rynku produktów akwakultury i zachęcanie do inwestowania w sektory przetwarzania i wprowadzania do obrotu.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) ograniczanie śladu ekologicznego akwakultury.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie;

a) zapobieganie, minimalizowanie i, na ile to możliwe, eliminowanie niechcianych połowów i negatywnego oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, szczególnie dzięki większej selektywności narzędzi połowowych;

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zapewnienie równowagi pomiędzy zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) wdrożenie dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej oraz osiągnięcie dobrego stanu środowiska do 2020 r.;

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie akwakultury zasobooszczędnej;

a) promowanie akwakultury zasobooszczędnej, w tym zmniejszanie uzależnienia od pokarmu dla ryb i oleju rybnego oraz stosowania substancji chemicznych i antybiotyków;

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) ocena, ograniczanie oraz – w stosownych przypadkach – eliminowanie oddziaływania akwakultury na ekosystemy morskie, lądowe i słodkowodne;

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) Wspieranie procesu wdrażania WPRyb przez:

6) Wspieranie procesu wdrażania WPRyb i wzmacnianie jej powiązań i spójności ze zintegrowaną polityką morską przez:

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dostarczanie wiedzy naukowej i gromadzenie danych;

a) wspieranie gromadzenia danych i zarządzania nimi w celu poszerzenia wiedzy naukowej;

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wspieranie kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej.

b) wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększanie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, nie tworząc przy tym większego obciążenia administracyjnego.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) wspieranie regionalizacji WPRyb, szczególnie poprzez regionalne komitety doradcze.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Nie naruszając ust. 2 niniejszego artykułu, art. 107, 108 i 109 Traktatu mają zastosowanie do pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie przedsiębiorstwom z sektora rybołówstwa i akwakultury.

1. Artykuły 107, 108 i 109 Traktatu mają zastosowanie do pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie przedsiębiorstwom z sektora rybołówstwa i akwakultury.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Artykuły 107, 108 i 109 Traktatu nie mają zastosowania do płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na podstawie niniejszego rozporządzenia i zgodnie z nim, w ramach zakresu stosowania art. 42 Traktatu.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, art. 107, 108 i 109 Traktatu nie mają zastosowania do płatności dokonywanych przez państwa członkowskie na podstawie niniejszego rozporządzenia i zgodnie z nim, w ramach zakresu stosowania art. 42 Traktatu.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jako uzupełnienie zasad zawartych w art. 4 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] Komisja i państwa członkowskie zapewniają koordynację i komplementarność wsparcia w ramach EFMR ze wsparciem przyznawanym w ramach innych unijnych strategii politycznych i instrumentów finansowych, w tym rozporządzenia (WE) nr [ustanawiającego ramowy program działań na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia zmiany klimatu (program ramowy LIFE)] i instrumentów ustanowionych w ramach zewnętrznych działań Unii. Koordynację pomocy w ramach EFMR i programu ramowego LIFE osiąga się zwłaszcza przez wspieranie finansowania działań stanowiących uzupełnienie zintegrowanych projektów finansowanych w ramach programu ramowego LIFE, a także przez promowanie stosowania podejścia, metod i rozwiązań zatwierdzonych na podstawie programu ramowego LIFE+.

Jako uzupełnienie zasad zawartych w art. 4 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] Komisja i państwa członkowskie zapewniają koordynację i komplementarność wsparcia w ramach EFMR ze wsparciem przyznawanym w ramach innych unijnych strategii politycznych i instrumentów finansowych, w tym tych ustanowionych w ramach zewnętrznych działań Unii. Taką koordynację i wymóg komplementarności uwzględnia się w programach operacyjnych.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do EFMR stosuje się uwarunkowania ex ante, o których mowa w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

W odniesieniu do EFMR stosuje się szczególne uwarunkowania ex ante, o których mowa w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Ocena przestrzegania pułapów zdolności połowowej

 

1. Do ...* Komisja we współpracy z państwami członkowskimi przeprowadzi ocenę przestrzegania przez państwa członkowskie pułapów zdolności połowowej ustanowionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr .../..... [w sprawie WPRyb].

 

2. W przypadku gdy ocena, o której mowa w ust. 1, ujawni, że państwo członkowskie nie przestrzega właściwych dla niego pułapów zdolności połowowej, Komisja, w drodze aktów wykonawczych, może zawiesić całość lub część płatności i zobowiązań w odniesieniu do programu operacyjnego tego państwa członkowskiego.

 

3. Komisja znosi zawieszenie płatności i zobowiązań, w przypadku gdy państwo członkowskie wdroży środki mające na celu zapewnienie przestrzegania pułapów zdolności połowowej i środki te zostaną zatwierdzone przez Komisję.

 

_________________

* Dz.U.: Należy wstawić datę trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby państwa członkowskie przestrzegały pułapów zdolności połowowej ich flot określonych w rozporządzeniu podstawowym. W związku z tym należy zawiesić płatności i zobowiązania z tytułu EFMR w odniesieniu do państw nieprzestrzegających pułapów zdolności połowowej.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) podmioty gospodarcze, które dopuściły się poważnego naruszenia na podstawie art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;

a) podmioty gospodarcze, których koncesja połowowa została zawieszona trzy lub więcej razy, zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, lub które dopuściły się poważnego naruszenia na podstawie art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 lub art. 90 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 podlegającego karze na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej;

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) podmioty gospodarcze, które uczestniczą w działalności statków rybackich pływających pod banderami państw uznanych za niewspółpracujące państwa trzecie zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, zarządzają takimi statkami rybackimi lub posiadają takie statki rybackie;

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) podmioty gospodarcze uznane w postępowaniu karnym lub administracyjnym za winne dopuszczenia się poważnego naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w następujących obszarach:

 

– płace i warunki zatrudnienia w zawodzie;

 

– odpowiedzialność zawodowa;

 

– handel ludźmi lub narkotykami;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc) podmioty gospodarcze uznane w postępowaniu karnym lub administracyjnym za winne dopuszczenia się w jednym lub wielu państwach członkowskich poważnego naruszenia prawodawstwa unijnego dotyczącego w szczególności:

 

– czasu pracy i odpoczynku rybaków;

 

– przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

– płac i warunków zatrudnienia w zawodzie;

 

– wstępnej kwalifikacji i ustawicznego szkolenia zawodowego rybaków;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) podmioty gospodarcze, które w inny sposób naruszyły przepisy WPRyb, tym samym powodując poważne zagrożenie dla trwałości odnośnych zasobów.

c) podmioty gospodarcze, które dopuściły się innego poważnego naruszenia przepisów WPRyb, tym samym powodując istotne zagrożenie dla trwałości odnośnych zasobów;

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) podmioty gospodarcze, które nie przestrzegały przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa1.

 

_______________

 

1 Dz.U. L 60 z 5.3.2008, s. 1.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie wymagają, by podmioty gospodarcze składające wniosek o wsparcie w ramach EFMR dostarczyły instytucji zarządzającej podpisane oświadczenie potwierdzające, że spełniają one kryteria wymienione w ust. 1 i nie dopuściły się nieprawidłowości dotyczących EFR lub EFMR, o których mowa w ust. 2. Państwa członkowskie sprawdzają prawdziwość oświadczeń przed zatwierdzeniem operacji.

4. Państwa członkowskie wymagają, by podmioty gospodarcze składające wniosek o wsparcie w ramach EFMR dostarczyły instytucji zarządzającej podpisane oświadczenie potwierdzające, że spełniają one kryteria wymienione w ust. 1 i ust. 2. Państwa członkowskie sprawdzają prawdziwość oświadczeń przed zatwierdzeniem operacji poprzez odniesienie się do informacji zawartych w krajowym rejestrze naruszeń ustanowionym na mocy art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 lub do innych danych dostarczonych w tym celu.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) operacje zwiększające zdolność połowową statku;

a) operacje zwiększające zdolność połowową statku lub zdolność do poławiania ryb;

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) operacje zagrażające trwałości żywych zasobów morskich i ekosystemów;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) działania zmniejszające liczbę miejsc pracy;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) budowa nowych statków rybackich, wycofywanie z eksploatacji lub przywóz statków rybackich;

b) budowa nowych statków rybackich, wycofywanie z eksploatacji lub przywóz statków rybackich, poza przypadkami, o których mowa w art. 32b;

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) inwestycje na statkach rybackich należących do segmentu floty, w stosunku do którego sprawozdanie dotyczące zdolności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie WPRyb], wykazało, że nie ma trwałej równowagi między uprawnieniami do połowów a zdolnością połowową floty;

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej;

skreślona

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) połowy eksperymentalne;

d) połowy zwiadowcze;

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) przeniesienia własności przedsiębiorstwa;

skreślona

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zasoby dostępne dla zobowiązań w ramach EFMR na okres od 2014 r. do 2020 r. podlegające zarządzaniu dzielonemu wynoszą 5 520 000 000 EUR, według cen bieżących, zgodnie z rocznym podziałem przedstawionym w załączniku II.

1. Indykatywna kwota dostępna dla zobowiązań w ramach EFMR na okres od 2014 r. do 2020 r. podlegająca zarządzaniu dzielonemu wynosi X EUR, według cen stałych na rok 2011, zgodnie z indykatywnym rocznym podziałem przedstawionym w załączniku II.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kwotę w wysokości 4 535 000 000 EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zrównoważony rozwój rybołówstwa, akwakultury i obszarów rybackich zgodnie z pprzepisami tytułu V rozdział I, II i III.

2. Kwotę w wysokości X EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zrównoważony rozwój rybołówstwa i akwakultury, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury oraz obszarów rybackich zgodnie z przepisami tytułu V rozdział I do IV.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Kwotę w wysokości 477 000 000 EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na środki kontroli i egzekwowania, o których mowa w art. 78.

3. Minimalną kwotę w wysokości X EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na środki kontroli i egzekwowania, o których mowa w art. 78.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Kwotę w wysokości 358 000 000 EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na środki związane z gromadzeniem danych, o których mowa w art. 79.

4. Minimalną kwotę w wysokości X EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na środki związane z gromadzeniem danych i z zarządzaniem danymi, o których mowa w art. 79.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Zasoby przeznaczone na wyrównania kosztów dla podmiotów z regionów najbardziej oddalonych zgodnie z przepisami tytułu V rozdział V nie mogą w ciągu roku przekroczyć:

5. Zasoby przeznaczone na wyrównania kosztów dla podmiotów z regionów najbardziej oddalonych zgodnie z przepisami tytułu V rozdział V nie mogą przekroczyć:

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– kwoty 4 300 000 EUR dla Azorów i Madery;

rocznie kwoty X dla Azorów i Madery;

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– kwoty 5 800 000 EUR dla Wysp Kanaryjskich;

rocznie kwoty X EUR dla Wysp Kanaryjskich;

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– kwoty 4 900 000 EUR dla Gujany Francuskiej i Reunion.

rocznie kwoty X EUR dla najbardziej oddalonych regionów francuskich.

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Kwotę w wysokości 45 000 000 EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na dopłaty do przechowywania, o których mowa w art. 70, na okres od 2014 r. do 2018 r. włącznie.

6. Kwotę w wysokości X EUR z zasobów, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na plany produkcji i wprowadzania na rynek, o których mowa w art. 69, oraz na dopłaty do przechowywania, o których mowa w art. 70.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFMR kwotę w wysokości 1 047 000 000 EUR przeznacza się na środki podlegające zarządzaniu bezpośredniemu, zgodnie z przepisami tytułu VI rozdział I i II. Kwota ta obejmuje pomoc techniczną przyznawaną zgodnie z przepisami art. 91.

W ramach EFMR kwotę w wysokości X EUR przeznacza się na środki podlegające zarządzaniu bezpośredniemu, zgodnie z przepisami tytułu VI rozdział I i II. Kwota ta obejmuje pomoc techniczną przyznawaną zgodnie z przepisami art. 91.

 

Zasoby przeznaczone na finansowanie zintegrowanej polityki morskiej nie przekraczają 6% całego budżetu EFMR.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16 a

 

[Roczne kwoty referencyjne i roczne środki]

 

1. Ogólna indykatywna finansowa kwota referencyjna – określona w pkt [17] Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xx/201z między Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i należytym zarządzaniu finansowym – na potrzeby wdrażania niniejszego programu w okresie 2014–2020 wynosi X EUR (wg cen stałych na rok 2011).

 

2. Roczne środki zatwierdza Parlament Europejski i Rada, nie naruszając przepisów rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, a także Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i należytym zarządzaniu finansami.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) poziom zatrudnienia w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

(i) poziom zatrudnienia w sektorze rybołówstwa, akwakultury i przetwarzania;

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) poziom produkcji w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

(ii) poziom produkcji w sektorze rybołówstwa, akwakultury i przetwarzania;

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) zasięg zadań dotyczących gromadzenia danych wykonywanych przez zainteresowane państwo członkowskie, podany w przybliżeniu w zależności od wielkości krajowej floty rybackiej, ilości wyładunków, liczby działań w zakresie naukowego monitorowania przeprowadzanych na morzu oraz liczby sondaży, w których uczestniczy państwo członkowskie; oraz

(iii) zasięg zadań dotyczących gromadzenia danych i zarządzania danymi wykonywanych przez zainteresowane państwo członkowskie, podany w przybliżeniu w zależności od wielkości krajowej floty rybackiej, ilości wyładunków, liczby działań w zakresie naukowego monitorowania przeprowadzanych na morzu oraz liczby sondaży, w których uczestniczy państwo członkowskie; oraz

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) dostępne zasoby w zakresie gromadzenia danych w porównaniu z zasięgiem zadań dotyczących gromadzenia danych wykonywanych przez państwo członkowskie, w przypadku gdy dostępne środki podane są w przybliżeniu w zależności od liczby obserwatorów na morzu oraz ilości zasobów ludzkich i środków technicznych niezbędnych do wdrożenia krajowego programu pobierania próbek w zakresie gromadzenia danych.

(iv) zasoby w zakresie gromadzenia danych i zarządzania danymi, dostępne w porównaniu z zasięgiem zadań dotyczących gromadzenia danych i zarządzania danymi wykonywanych przez państwo członkowskie, w przypadku gdy dostępne środki podane są w przybliżeniu odnośnie do zasobów ludzkich i środków technicznych niezbędnych do wdrożenia krajowego programu pobierania próbek w zakresie gromadzenia danych.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) W odniesieniu do wszystkich środków – środki przyznane w przeszłości na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i środki wykorzystane w przeszłości na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006.

c) W odniesieniu do wszystkich środków – poprzedni przydział środków na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 na lata 2007–2013 i środki wykorzystane poprzednio na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie sporządza pojedynczy program operacyjny w celu wdrożenia priorytetów unijnych, których współfinansowanie zakłada EFMR.

1. Każde państwo członkowskie sporządza pojedynczy program operacyjny w celu wdrożenia priorytetów unijnych, o których mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia i których współfinansowanie zakłada EFMR.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W odniesieniu do części programu operacyjnego, o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. n), przyjęcie przez Komisję, w drodze aktu wykonawczego, priorytetów Unii dotyczących polityki egzekwowania i kontroli następuje najpóźniej w dniu 31 maja 2013 r.

3. W odniesieniu do części programu operacyjnego, o której mowa w art. 20 ust. 1 lit. n), Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127, które określają priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli najpóźniej do dnia 31 maja 2013 r.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Każde państwo członkowskie uwzględnia plan produkcji i wprowadzania do obrotu, o którym mowa w art. 32 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury].

Uzasadnienie

Ponieważ przygotowanie planów produkcji i wprowadzania do obrotu jest objęte priorytetami Unii (zob. wcześniejszą poprawkę do art. 6 pkt 2 lit. d)), ważne jest, aby państwa członkowskie uwzględniły takie plany w programach operacyjnych.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) program określa odpowiednie działanie mające na celu uproszczenie i ułatwienie jego realizacji;

c) program określa odpowiednie działanie mające na celu uproszczenie i ułatwienie jego realizacji, a zwłaszcza ułatwienie dostępu dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i ich organizacji do dostępnego wsparcia finansowego;

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) w stosownych przypadkach spójność środków podejmowanych w celu realizacji priorytetów Unii dla EFMR, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia oraz priorytetowych programów ramowych na rzecz sieci Natura 2000 określonych w art. 8 ust. 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG, a także osiągnięcie dobrego stanu środowiska zgodnie z dyrektywą 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej).

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) analizę sytuacji pod względem analizy SWOT oraz określenie potrzeb obszaru geograficznego objętego programem, jakie należy uwzględnić;

b) analizę sytuacji pod względem analizy SWOT oraz określenie potrzeb obszaru geograficznego i ekologicznego objętego programem, jakie należy uwzględnić;

Wspomnianą analizę przeprowadza się w oparciu o priorytety Unii. W odniesieniu do wszystkich priorytetów Unii dokonuje się oceny potrzeb związanych z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowywaniem się do niej oraz promowaniem innowacji, aby określić odpowiednie rozwiązania dotyczące tych dwóch obszarów, jakie można wprowadzić na poziomie każdego priorytetu; synteza sytuacji w obszarach polityki kwalifikowalnych do wsparcia wskazująca mocne i słabe strony;

Wspomnianą analizę przeprowadza się w oparciu o priorytety Unii określone w art. 6. W odniesieniu do wszystkich priorytetów Unii dokonuje się oceny potrzeb związanych z łagodzeniem zmiany klimatu i przystosowywaniem się do niej oraz promowaniem innowacji, aby określić najbardziej odpowiednie rozwiązania, jakie można wprowadzić na poziomie każdego priorytetu odnośnie do tych obszarów;

 

Analiza ta obejmuje również skutki wdrażania WPRyb w każdym regionie lub obszarze przybrzeżnym;

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) analizę skutków wdrożenia WPRyb dla stanowisk pracy w całym łańcuchu wartości oraz innowacyjne propozycje dotyczące zatrudnienia w dotkniętych obszarach;

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wykazanie stosowania w ramach programu adekwatnego podejścia do innowacji, środowiska, w tym szczególnych potrzeb obszarów sieci Natura 2000 oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej;

c) analizę wykazującą, że w programie uwzględniono oddziaływanie rybołówstwa i akwakultury na środowisko naturalne oraz, w stosownych przypadkach, szczególne potrzeby obszarów sieci Natura 2000, a także osiągnięcie dobrego stanu środowiska, utworzenie spójnej sieci obszarów odbudowy zasobów rybnych oraz łagodzenie zmiany klimatu i przystosowania się do niej;

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) ocenę równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów wymaganej na mocy rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb] oraz opis środków podjętych w celu przestrzegania pułapów zdolności połowowej określonych w załączniku II do tego rozporządzenia;

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) wyraźne wskazanie operacji, przewidzianych w tytule V rozdział III, które można podejmować zbiorowo, dzięki czemu korzysta się z pomocy o większej intensywności, zgodnie z art. 95 ust. 3;

h) wyraźne wskazanie środków, przewidzianych w tytule V rozdział III, które można podejmować zbiorowo, dzięki czemu korzysta się z pomocy o większej intensywności, zgodnie z art. 95 ust. 3;

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha) ocenę równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do połowów wymaganej na mocy rozporządzenia (UE) nr .../.... [ w sprawie WPRyb] oraz opis środków podjętych w celu przestrzegania pułapów zdolności połowowej określonych w załączniku II do tego rozporządzenia;

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb) szczegółowy opis środków dotyczących przygotowania i wdrożenia planów produkcji i wprowadzania do obrotu, na które przysługuje wsparcie z tytułu art. 69;

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) analizę potrzeb związanych z wymogami w zakresie monitorowania i oceny oraz plan oceny, o którym mowa w art. 49 [rozporządzenia (UE) nr […]w sprawie wspólnych przepisów]; państwa członkowskie zapewniają wystarczające zasoby i działania w dziedzinie budowania potencjału w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb;

i) wymogi oceny oraz plan oceny, o których mowa w art. 49 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] oraz działania, które należy podjąć w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb;

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera j – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) tabelę określającą obowiązujące zasoby i poziom współfinansowania w ramach EFMR dla celów realizowanych w ramach priorytetów Unii określonych w art. 6 i dla pomocy technicznej. W stosownych przypadkach tabela ta wskazuje osobno zasoby i poziomy współfinansowania w ramach EFMR, które mają zastosowanie w drodze odstępstwa od ogólnej zasady określonej w art. 94 ust. 1 dla wsparcia, o którym mowa w art. 72, art. 73, art. 78 ust. 2 lit. a)-d) i f)-j), art. 78 ust. 2 lit. e) i art. 79.

(ii) tabelę określającą obowiązujące zasoby i poziom współfinansowania w ramach EFMR dla priorytetów Unii określonych w art. 6 i dla pomocy technicznej. W stosownych przypadkach tabela ta wskazuje osobno zasoby i poziomy współfinansowania w ramach EFMR, które mają zastosowanie w drodze odstępstwa od ogólnej zasady określonej w art. 94 ust. 1 dla wsparcia, o którym mowa w art. 72, art. 73, art. 78 ust. 2 lit. a)-d) i f)-j), art. 78 ust. 2 lit. e) i art. 79.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k) informacje na temat komplementarności ze środkami finansowanymi w ramach innych funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych lub w ramach programu ramowego LIFE;

k) informacje na temat komplementarności ze środkami finansowanymi w ramach innych unijnych strategii politycznych i instrumentów finansowych;

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera l – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia) jasny opis funkcji lokalnych grup działania i instytucji lub organu zarządzania wyznaczonych w celu wykonania zbioru strategicznych zadań wykonawczych;

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera l – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) opis procedur monitorowania i oceny, jak również skład komitetu monitorującego;

(ii) opis procedur monitorowania i oceny, jak również ogólny skład komitetu monitorującego;

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) wyznaczenie partnerów, o których mowa w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów], oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych z partnerami;

m) procedurę wyznaczenia partnerów, o których mowa w art. 5 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów], oraz wyniki konsultacji przeprowadzonych z partnerami; zmiana partnerów może być dokonana w czasie trwania programu za zgodą komitetu monitorującego;

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera n – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) wykaz organów wdrażających system kontroli, inspekcji i egzekwowania oraz krótki opis ich zasobów ludzkich i finansowych dostępnych na potrzeby kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów w odniesieniu do rybołówstwa, sprzętu, którym dysponują w celu wykonania tych zadań, a zwłaszcza liczbę statków, statków powietrznych i śmigłowców;

(i) wykaz organów wdrażających system kontroli, inspekcji i egzekwowania oraz krótki opis ich zasobów ludzkich i finansowych dostępnych na potrzeby kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów w odniesieniu do rybołówstwa, głównego sprzętu, którym dysponują w celu wykonania tych zadań, a zwłaszcza liczbę statków, statków powietrznych i śmigłowców;

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o) w celu gromadzenia danych na potrzeby zrównoważonego zarządzania rybołówstwem, o którym mowa w art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 4, oraz zgodnie z wieloletnim programem Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa]:

o) w celu gromadzenia danych na potrzeby zrównoważonego zarządzania rybołówstwem opartego na ekosystemie, o którym mowa w art. 6 ust. 6 i art. 18 ust. 4, oraz zgodnie z wieloletnim programem Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], a także w celu dokonania analizy sytuacji społeczno-gospodarczej sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury:

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) opis działań dotyczących gromadzenia danych, które mają zostać przeprowadzone, by umożliwić:

(i) opis działań dotyczących gromadzenia danych, które mają zostać przeprowadzone w porozumieniu z zainteresowanymi stronami, by umożliwić:

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt i – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– ocenę sektora rybołówstwa (zmienne biologiczne, gospodarcze i przekrojowe, a także badania na morzu),

– ocenę sektora rybołówstwa (zmienne biologiczne, gospodarcze, społeczne i przekrojowe w całym łańcuchu wartości, a także badania na morzu),

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt i – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– ocenę sytuacji gospodarczej sektora akwakultury i przetwarzania,

– ocenę sytuacji gospodarczej i społecznej sektora akwakultury i przetwarzania,

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt i – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

– ocenę oddziaływania sektora rybołówstwa na ekosystem.

- ocenę oddziaływania sektorów rybołówstwa i akwakultury na ekosystem, aby umożliwić dokonanie porównania między rodzajami działalności połowowej i w zakresie akwakultury a segmentami floty zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb].

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera o – podpunkt iii – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) wykazanie potencjału do zapewnienia należytego zarządzania zgromadzonymi danymi pod względem finansowym i administracyjnym.

(iii) uzasadnienie potencjału do zapewnienia należytego zarządzania zgromadzonymi danymi pod względem finansowym i administracyjnym.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja ustanawia – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące przedstawiania elementów opisanych w ust. 1, 2 i 3. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 128 ust. 2.

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające przepisy dotyczące przedstawiania elementów opisanych w ust. 1, 2 i 3. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 128 ust. 3.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, zatwierdza program operacyjny.

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze zatwierdzające program operacyjny, jeśli uzna, że spełnione zostały wymogi ust. 1. Po zatwierdzeniu programy operacyjne udostępnia się publicznie.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu Komisja przyjmuje decyzję, w drodze aktu wykonawczego, określającą zmiany w priorytetach Unii dotyczących polityki egzekwowania i kontroli, o których mowa w art. 18 ust. 3, oraz odpowiednie operacje kwalifikowalne uznane za priorytetowe.

W tym celu Komisja uprawniona jest do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 określających zmiany w priorytetach Unii dotyczących polityki egzekwowania i kontroli, o których mowa w art. 18 ust. 3, oraz odpowiednie operacje kwalifikowalne uznane za priorytetowe.

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Mając na uwadze nowe priorytety określone w decyzji, o której mowa w drugim akapicie niniejszego ustępu, państwa członkowskie przedkładają Komisji do dnia 31 października roku poprzedzającego rok danego wdrożenia – zmiany wprowadzone do programu operacyjnego.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić zmiany do swego programu operacyjnego, mając na uwadze nowe priorytety określone w decyzji, o której mowa w drugim akapicie niniejszego ustępu. Państwa członkowskie przedkładają Komisji wszelkie takie zmiany do dnia 31 października roku poprzedzającego rok danego wdrożenia.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów stosowania art. 20 ust. 1 lit. o) państwa członkowskie przedkładają Komisji roczny plan prac do dnia 31 października każdego roku. Roczne plany prac zawierają opis procedur i metod, które zostaną zastosowane do gromadzenia i analizy danych oraz szacowania ich prawidłowości i dokładności.

1. Do celów stosowania art. 20 ust. 1 lit. o) państwa członkowskie przedkładają Komisji roczny plan prac do dnia 31 października każdego roku lub informują Komisję o kontynuacji planu z poprzedniego roku. Roczne plany prac sporządzane w ramach wieloletniego programu krajowego zgodnie z programem unijnym i zawierają opis procedur i metod, które zostaną zastosowane do gromadzenia i analizy danych oraz szacowania ich prawidłowości i dokładności.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wprowadzenia lub wycofania środków lub rodzajów operacji;

b) wprowadzenia lub wycofania środków lub rodzajów stosownych operacji oraz związanych z nimi informacji i wskaźników;

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 128 ust. 2.

2. Akty wykonawcze, o których mowa w ust.1, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 128 ust. 3.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Roczny program prac

Wieloletni program operacyjny i roczne programy prac

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu wdrożenia przepisów tytułu VI rozdział I i II oraz art. 92 Komisja, w drodze aktów wykonawczych, przyjmuje roczny program prac zgodnie z celami określonymi w tych rozdziałach. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 128 ust. 3.

1. W celu ustalenia szczegółów stosowania przepisów tytułu VI rozdział I i II oraz art. 92 Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 127, ustanawiając wieloletni program operacyjny, którego jednym z zadań jest wprowadzenie rocznych programów prac zgodnie z celami określonymi w tych rozdziałach.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Roczny program prac szczegółowo określa cele, które należy zrealizować, oczekiwane wyniki, metodę wdrożenia oraz całkowitą kwotę środków. Zawiera on także opis działań podlegających finansowaniu, wskazanie kwoty przeznaczonej na poszczególne działania, indykatywny harmonogram realizacji działań jak również informacje na temat ich realizacji. W odniesieniu do dotacji obejmuje informacje na temat priorytetów, głównych kryteriów oceny oraz maksymalną stopę współfinansowania.

2. Wieloletni program operacyjny i roczne programy prac szczegółowo określają cele, które należy zrealizować, oczekiwane wyniki, metodę wdrożenia oraz całkowitą kwotę środków. Zawierają one także opis działań podlegających finansowaniu, wskazanie kwoty przeznaczonej na poszczególne działania, indykatywny harmonogram realizacji działań jak również informacje na temat ich realizacji. W odniesieniu do dotacji obejmują one informacje na temat priorytetów, głównych kryteriów oceny oraz maksymalną stopę współfinansowania. Ponadto obejmują także wymogi, których należy przestrzegać przy sporządzaniu sprawozdań rocznych z wykonania budżetu.

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po otrzymaniu wsparcia przewidzianego w art. 32 ust. 1 lit. b), art. 36, art. 39 ust. 1 lit. a) lub art. 40 ust. 2 niniejszego rozporządzenia właściciel statku rybackiego nie może przenieść statku do państwa trzeciego poza Unią przez co najmniej 5 lat od daty dokonania płatności na rzecz beneficjenta.

1. Po otrzymaniu wsparcia przewidzianego w art. 32, art. 36, art. 39 lub art. 40 niniejszego rozporządzenia właściciel statku rybackiego nie może przenieść statku do państwa trzeciego poza Unią przez co najmniej pięć lat od daty dokonania płatności na rzecz beneficjenta, chyba że beneficjent zwróci pro rata temporis otrzymane wsparcie przed takim przeniesieniem. Pierwsze zdanie niniejszego nie narusza przepisów art. 135 [rozporządzenia finansowego].

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu motywowania do innowacji w sektorze rybołówstwa w ramach EFMR wsparcie mogą otrzymać projekty mające na celu rozwijanie lub wprowadzanie nowych produktów lub produktów znacznie ulepszonych w porównaniu z aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych lub ulepszonych procesów oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji.

1. W celu motywowania do innowacji w sektorze rybołówstwa i przetwarzania w ramach EFMR wsparcie mogą otrzymać projekty mające na celu rozwijanie lub wprowadzanie nowych produktów lub znacznie ulepszonych technik, sprzętu lub produktów, na przykład poprzez projektowanie innowacyjnych statków, a także nowych lub ulepszonych procesów oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji, pod warunkiem że projekty takie przyczyniają się do osiągnięcia celów sformułowanych w art. 2 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb].

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu należy przeprowadzać we współpracy z organem naukowym lub technicznym uznanym w państwie członkowskim, który zatwierdzi wyniki takich operacji.

2. Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu muszą być przeprowadzane przez organ naukowy lub techniczny uznany w państwie członkowskim lub Unii, który zatwierdzi wyniki takich operacji, lub we współpracy z nim.

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu podlegają odpowiedniemu obowiązkowi upowszechnienia przez państwo członkowskie zgodnie z art. 120.

3. Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu są przedstawiane w publicznie dostępnych sprawozdaniach i podlegają odpowiedniemu obowiązkowi upowszechnienia przez państwo członkowskie zgodnie z art.120.

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Należy zwiększyć dostępność procedury ubiegania się o wsparcie dla innowacji, aby zachęcić do realizacji większej liczby projektów.

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności podmiotów gospodarczych w ramach EFMR można przyznawać wsparcie:

1. W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności podmiotów gospodarczych i w celu propagowania bardziej zrównoważonego rybołówstwa, w ramach EFMR można przyznawać wsparcie:

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) dla zapewniania doradztwa fachowego w zakresie rozwoju bardziej zrównoważonych praktyk rybackich, z naciskiem na ograniczanie oraz – w stosownych przypadkach – eliminowanie wpływu tej działalności na ekosystemy morskie, lądowe i słodkowodne;

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) dla zapewniania usług doradczych o charakterze technicznym, prawnym lub gospodarczym związanych z projektami potencjalnie kwalifikującymi się do wsparcia na podstawie niniejszego rozdziału;

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa dotyczącego strategii biznesowych i wprowadzania do obrotu.

b) w celu zapewnienia profesjonalnego doradztwa dotyczącego strategii biznesowych i wprowadzania do obrotu, w tym doradztwa dotyczącego działań promocyjnych, marketingowych i PR.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Studia wykonalności i doradztwo, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lit. a) i b), zapewnią uznane organy naukowe lub techniczne o kompetencjach w zakresie usług doradczych wymaganych w świetle prawa krajowego każdego z państw członkowskich.

2. Studia wykonalności, doradztwo i usługi, o których mowa w ust. 1 lit. a), aa), ab) i b), zapewnią uznane organy naukowe, akademickie, zawodowe lub techniczne o kompetencjach w zakresie usług doradczych wymaganych w świetle prawa krajowego każdego z państw członkowskich.

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się podmiotom gospodarczym lub organizacjom rybaków uznanym przez państwo członkowskie, które zlecają wykonanie studium wykonalności, o którym mowa w ust. 1.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się podmiotom gospodarczym, organizacjom rybaków lub podmiotom prawa publicznego uznanym przez państwo członkowskie, które zlecają wykonanie studium wykonalności, lub wnioskują o doradztwo lub usługi doradcze, o których mowa w ust. 1 lit. a), aa), ab) i b).

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, by operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu wybierano w drodze procedury przyśpieszonej.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, by operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu wybierano w drodze procedury przyśpieszonej, zwłaszcza w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i rybołówstwa śródlądowego.

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu wspierania transferu wiedzy między naukowcami a rybakami EFMR może wspierać:

1. W celu wspierania poprawy gromadzenia, promowania i transferu wiedzy między naukowcami a rybakami EFMR może wspierać:

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) tworzenie sieci złożonych z jednego lub większej liczby niezależnych organów naukowych i rybaków lub też jednej lub większej liczby organizacji rybaków;

a) tworzenie sieci, porozumień o partnerstwie, umów lub stowarzyszeń pomiędzy jednym lub większą liczbą niezależnych organów naukowych i rybaków lub też jedną lub większą liczbą organizacji rybaków, z udziałem tych organów publicznych państw członkowskich, które wyrażą chęć uczestnictwa;

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działania wykonywane w ramach takiej sieci, o której mowa w lit. a).

b) działania wykonywane w ramach sieci, porozumień o partnerstwie, umów lub stowarzyszeń utworzonych zgodnie z lit. a).

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Działania, o których mowa w ust. 1 lit. b), mogą obejmować działania dotyczące gromadzenia danych, badań, upowszechniania wiedzy i najlepszych praktyk.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 lit. b), mogą obejmować działania dotyczące gromadzenia danych i zarządzania nimi, wspólnych projektów badawczych, badań, projektów pilotażowych, seminariów, upowszechniania wiedzy i najlepszych praktyk.

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej i innowacyjnych praktyk, nabywanie nowych umiejętności zawodowych, zwłaszcza związanych ze zrównoważonym zarządzaniem ekosystemami morskimi, działaniami w sektorze gospodarki morskiej, innowacjami i przedsiębiorczością;

a) działania i operacje wspierające szkolenia zawodowe, uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej, technicznej, gospodarczej lub prawnej i innowacyjnych praktyk, nabywanie nowych umiejętności zawodowych, zwłaszcza tych związanych:

 

– ze zrównoważonym zarządzaniem ekosystemami morskimi i wód śródlądowych;

 

– z działaniami w sektorze gospodarki morskiej;

 

– z innowacjami;

 

– z przedsiębiorczością, szczególnie dostępem młodych ludzi do zawodów związanych z rybołówstwem;

 

– z higieną, zdrowiem i bezpieczeństwem;

 

– ze szkoleniem rybaków w zakresie wdrażania przepisów WPRyb;

 

– z zapobieganiem ryzyku zawodowemu.

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami, w tym między organizacjami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet;

b) tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między zainteresowanymi stronami, w tym między organizacjami szkoleniowymi i organizacjami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet, a także promowanie [uznania] kluczowej roli kobiet w społecznościach zależnych od połowów;

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) promowanie dialogu społecznego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem rybaków i innych odpowiednich zainteresowanych stron.

c) wsparcie dialogu społecznego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem podmiotów, partnerów społecznych i innych odpowiednich zainteresowanych stron, ze szczególnym uwzględnieniem grup niedostatecznie reprezentowanych, jak te występujące w przypadku łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i połowu ręcznego.

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ułatwianie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy

Ułatwianie rozwoju przedsiębiorczości, różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy.

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. W celu promowania przedsiębiorczości i ułatwiania tworzenia miejsc pracy EFMR może wspierać przenoszenie własności przedsiębiorstw działających w sektorze rybołówstwa, pod warunkiem że wiek beneficjentów nie będzie przekraczał 35 lat oraz że spełnione zostaną kryteria, o których mowa w art. 32a.

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu ułatwienia różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy poza sektorem rybołówstwa EFMR może wspierać:

1. W celu ułatwienia różnicowania EFMR może również wspierać działalność uzupełniającą względem podstawowej działalności związanej z rybołówstwem poprzez:

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) nowo powstające firmy nieprowadzące działalności połowowej;

aa) inwestycje na pokładzie statków w działalność uzupełniającą względem rybołówstwa, taką jak usługi w zakresie ochrony środowiska i działalność związaną z edukacją lub turystyką;

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) doposażenie statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż połowowa.

b) doposażenie statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż połowy przemysłowe.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) doposażenie statków floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w celu zmiany ich przeznaczenia na potrzeby działalności innej niż połowowa.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a) udziela się rybakom, którzy:

2. Wsparcia na podstawie ust. –1 i ust. 1 aa) udziela się rybakom, którzy:

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przedkładają plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej nowej działalności;

a) przedkładają plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej działalności;

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. b) udziela się rybakom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i posiadającym unijny statek rybacki zarejestrowany jako aktywny statek oraz którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku. W przypadku takiego statku rybackiego na stałe anuluje się koncesję połowową.

3. Wsparcia na podstawie ust. 1 lit. b) udziela się rybakom zajmującym się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i posiadającym unijny statek rybacki zarejestrowany jako aktywny statek oraz którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. c) przyznaje się wyłącznie rybakom, pod warunkiem że działalność dodatkowa spoza sektora rybołówstwa wiąże się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą rybołówstwa, taką jak turystyka wędkarska, prowadzenie restauracji, usługi w zakresie ochrony środowiska świadczone w ramach rybołówstwa lub działania edukacyjne dotyczące rybołówstwa.

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Beneficjenci wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie prowadzą profesjonalnej działalności połowowej przez pięć lat po otrzymaniu ostatniej płatności w ramach wsparcia.

skreślony

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Kwota pomocy finansowej przyznawanej na podstawie ust. 1 lit. a) nie przekracza 50 % budżetu przewidzianego w planie operacyjnym dla każdej operacji i jest nie przekracza maksymalnej kwoty wynoszącej 50 000 EUR dla każdej operacji.

6. Kwota pomocy finansowej przyznawanej na podstawie ust. –1 i ust. 1 aa) nie przekracza 50 % budżetu przewidzianego w planie operacyjnym dla każdej operacji oraz maksymalnej kwoty wynoszącej 100 000 EUR dla każdej operacji.

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 32a

 

Wsparcie związane z rozpoczynaniem działalności dla początkujących młodych rybaków

 

1. W ramach EFMR można udzielić indywidualnego wsparcia młodym rybakom pod warunkiem, że:

 

– ich wiek nie przekracza 35 lat;

 

– mogą wykazać, że w zawodzie rybaka przepracowali co najmniej 5 lat lub posiadają odpowiednie szkolenie zawodowe;

 

– nabyli po raz pierwszy prawo własności do statku rybackiego służącego do łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, który ma od 5 do 20 lat, i w ciągu ostatnich pięciu lat prowadzono z jego wykorzystaniem działalność połowową.

 

2. Statek rybacki, o którym mowa w ust. 1, powinien należeć do segmentu floty, w przypadku którego sprawozdanie dotyczące zdolności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb], wykazuje równowagę między uprawnieniami do połowów a zdolnością połowową.

 

3. Kwota wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 100 000 EUR.

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 32b

 

Inwestycje na rzecz odnowienia floty

 

1. EFMR może wspierać inwestycje na rzecz odnawiania statków rybackich służących do łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego mających ponad 35 lat, pod następującymi warunkami:

 

(i) statek należy do segmentu floty, w przypadku którego sprawozdanie dotyczące zdolności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb] wykazało równowagę między uprawnieniami do połowów a zdolnością połowową floty oraz pod warunkiem że inwestycja zmniejszyłaby zdolność połowową, nakłady połowowe i zużycie energii o co najmniej 40%;

 

(ii) inwestycja znacznie poprawi selektywność narzędzi połowowych;

 

(iii) inwestycja jest realizowana z zachowaniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa na statkach;

 

(iv) na statku przez ostatnie pięć lat prowadzona była działalność połowowa.

 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest tylko właścicielom statków, z wyłączeniem tradycyjnych statków rybackich, jedynie w zamian za złomowanie statku mającego ponad 35 lat.

 

3. Kwota wsparcia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% całkowitej inwestycji i 80 000 EUR.

 

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 określających szczegółowe przepisy dotyczące stosowania kryteriów wymienionych w niniejszym artykule.

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zdrowie i bezpieczeństwo na statkach rybackich

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo na statkach rybackich

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu poprawy warunków pracy rybaków na statkach EFMR może wspierać inwestycje na statkach rybackich lub inwestycje w indywidualny sprzęt, pod warunkiem że takie inwestycje wychodzą poza standardowy zakres wymagany na podstawie prawa krajowego lub unijnego.

1. W celu poprawy zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, warunków pracy i warunków życiowych rybaków na statkach EFMR może wspierać inwestycje na statkach rybackich lub inwestycje w indywidualny sprzęt, pod warunkiem że takie inwestycje wychodzą poza standardowy zakres wymagany na podstawie prawa krajowego lub unijnego oraz nie zwiększają zdolności połowowej statku rybackiego.

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Aby zapewnić rybakom lepszą opiekę w razie wypadku, EFMR może wspierać projekty zbiorowe mające na celu objęcie szkoleniem medycznym całych załóg.

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 33a

 

Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

 

1. EFMR wspiera finansowanie środków na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej tylko w następujących przypadkach:

 

a) a) działając na podstawie planu wieloletniego, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb];

 

b) jeśli Komisja przyjmie środki nadzwyczajne zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie WPRyb);

 

c) podczas okresów ochronnych w wyznaczonych krytycznych fazach cyklu życia gatunków, gdy środki te są niezbędne do zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych, co przyczyni się do utrzymania stad i umożliwienia prowadzenia działalności połowowej poza takim okresem ochronnym.

 

Wsparcie przyznaje się w drodze rekompensat finansowych za okres nieprowadzenia działalności.

 

2. Czas stosowania środków, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie najlepszych dostępnych badań naukowych dotyczących stanu stad.

 

3. Regularne sezonowe zawieszenia działalności połowowej, nieobjęte postanowieniami ust. 1 lit. c), nie są uwzględniane przy przyznawaniu wyrównań lub płatności na podstawie niniejszego artykułu.

 

4. EFMR może wspierać finansowanie środków, o których mowa w ust. 1, na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej rybaków i właścicieli statków rybackich na maksymalny okres 6 miesięcy na statek w ciągu całego okresu programowania. Wsparcie przyznaje się:

 

a) właścicielom statków rybackich figurującym w rejestrze floty UE, którzy prowadzili działalność połowową przez co najmniej 120 dni poprzedzających datę złożenia wniosku o wsparcie; oraz

 

b) członkom załogi, którzy pracowali na statku rybackim, którego dotyczy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, na warunkach wymienionych w lit. a) niniejszego ustępu.

 

4. W czasie okresów pobierania wsparcia, o którym mowa w ust. 1, statek rybacki i załoga, których dotyczy tymczasowe zaprzestanie, nie mogą wykonywać żadnej działalności połowowej. Państwa członkowskie dopilnowują, by działalność połowowa została zawieszona.

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 33b

 

Fundusze wspólnego inwestowania do celów ubezpieczenia

 

1. EFMR może wspierać fundusze wspólnego inwestowania uznane przez państwa członkowskie zgodnie z ich ustawodawstwem krajowym, które umożliwiają należącym do nich rybakom ubezpieczenie się od strat poniesionych w wyniku:

 

a) klęsk żywiołowych; lub

 

b) wypadków mających wpływ na środowisko lub warunki sanitarne;

 

.

 

2. Formalnego uznania zdarzeń jako klęsk żywiołowych lub wypadków mających wpływ na środowisko lub warunki sanitarne dokonuje zainteresowane państwo członkowskie lub, jeśli zdarzenia tego wymagają, dokonuje się go zgodnie z wewnętrznymi przepisami funduszu wspólnego inwestowania. W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą z wyprzedzeniem ustanowić kryteria, na podstawie których będzie można stwierdzić, że wystąpienie wymienionych okoliczności zostało formalnie uznane.

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 34

skreślony

Wsparcie dla systemów przekazywalnych koncesji połowowych w ramach WPRyb

 

1. W celu ustanowienia lub zmiany systemów przekazywalnych koncesji połowowych na podstawie art. 27 [rozporządzenia w sprawie WPRyb] EFMR może wspierać:

 

a) opracowywanie i rozwijanie technicznych i administracyjnych środków koniecznych do stworzenia lub funkcjonowania systemu przekazywalnych koncesji połowowych;

 

b) udział zainteresowanych stron w opracowywaniu i rozwijaniu systemów przekazywalnych koncesji połowowych;

 

c) monitorowanie i ocenę systemów przekazywalnych koncesji połowowych;

 

d) zarządzanie systemami przekazywalnych koncesji połowowych.

 

2. Wsparcie na podstawie ust. 1 lit. a), b) i c) przyznaje się wyłącznie organom publicznym. Wsparcie na podstawie ust. 1 lit. d) niniejszego artykułu przyznaje się organom publicznym, osobom prawnym lub fizycznym lub też uznanym organizacjom producentów uczestniczącym w zbiorowym zarządzaniu zbiorczymi przekazywalnymi koncesjami połowowymi zgodnie z art. 28 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

 

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest przeciwny wprowadzeniu przekazywalnych koncesji połowowych. Przepis ten spowodowałby wyrażanie wartości praw połowowych w pieniądzu i stanowiłby zagrożenie dla tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie dla wdrażania środków ochrony w ramach WPRyb

Wsparcie dla opracowywania i wdrażania środków ochrony w ramach WPRyb

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu zapewnienia skutecznego wdrażania środków ochronnych na podstawie art. 17 i 21 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] EFMR może wspierać:

1. W celu zapewnienia skutecznego opracowania i wdrażania priorytetów WPRyb dotyczących regionalizacji oraz środków ochronnych przyjętych na podstawie [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], w tym planów wieloletnich, EFMR może wspierać:

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) opracowywanie i rozwijanie technicznych oraz administracyjnych środków koniecznych do wdrożenia środków ochronnych w rozumieniu art. 17 i 21 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa];

a) opracowywanie, rozwijanie i monitorowanie technicznych oraz administracyjnych środków koniecznych do rozwijania i wdrażania planów wieloletnich i środków ochronnych w rozumieniu [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa];

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) ustanowienie spójnej sieci obszarów odbudowy stad ryb zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr .../... [w sprawie WPRyb];

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) wdrożenie okresów ochronnych;

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) udział zainteresowanych stron w opracowywaniu i wdrażaniu środków ochronnych w rozumieniu art. 17 i 21 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

b) udział zainteresowanych stron w opracowywaniu i wdrażaniu planów wieloletnich i środków ochronnych oraz współpracę między państwami członkowskimi w tym zakresie w rozumieniu [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się wyłącznie organom publicznym.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przyznane organom publicznym, komitetom doradczym, organom naukowym, uznanym organizacjom rybaków i organizacjom producentów, pod warunkiem że są oni zaangażowani we wdrażanie planów wieloletnich i środków ochronnych w ramach WPRyb.

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, wspierania eliminacji odrzutów i ułatwiania przejścia na model eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać inwestycje w sprzęt, które:

1. W celu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, wspierania eliminacji odrzutów i ułatwiania przejścia na model zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać badania i inwestycje w sprzęt, instrumenty lub systemy, które:

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zastępują narzędzia połowowe, pod warunkiem że nowe narzędzia mają właściwszy rozmiar, charakteryzują się lepszą selektywnością pod względem gatunków, mają ograniczone oddziaływanie na środowisko morskie i wrażliwe ekosystemy morskie oraz nie zwiększają zdolności połowowej statku;

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ograniczają niechciane połowy stad handlowych i inne przyłowy;

b) ograniczają niechciane i niedozwolone połowy stad handlowych i inne przyłowy, z naciskiem na rozwój i wprowadzenie urządzeń ograniczających te połowy;

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) ograniczają fizyczne i biologiczne oddziaływanie połowów na ekosystem lub dno morskie.

c) ograniczają i w miarę możliwości eliminują fizyczne i biologiczne oddziaływanie połowów na ekosystem lub dno morskie, zwłaszcza na obszarach określonych jako wrażliwe pod względem biologicznym i geograficznym.

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) chronią narzędzia i połowy przed ssakami i ptakami chronionymi na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1 lub dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2, pod warunkiem że nie osłabiają selektywności narzędzi połowowych i że wdrożone zostaną wszystkie właściwe środki mające na celu uniknięcie wyrządzenia szkód fizycznych drapieżnikom.

 

__________________

 

1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

 

2 Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7.

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb) ograniczają negatywny wpływ działalności połowowej na dobrostan zwierząt;

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc) przyczyniają się do oceny zasobów rybnych.

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W regionach najbardziej oddalonych wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane dla zakotwiczonych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb (FADs), tylko jeśli przyczyniają się one do zrównoważonych i selektywnych praktyk połowowych.

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wsparcie to przyznaje się tylko wtedy, jeśli narzędzia lub inny sprzęt, o którym mowa w ust. 1, charakteryzuje się wyraźnie lepszą selektywnością pod względem wielkości lub oddziałuje na gatunki niedocelowe w mniejszym stopniu niż standardowe narzędzia lub inny sprzęt dozwolony przez prawo unijne lub odpowiednie prawo krajowe przyjęte przez państwa członkowskie w kontekście regionalizacji, o której mowa w [rozporządzeniu w sprawie WPRyb].

3. Wsparcie to przyznaje się tylko wtedy, jeśli narzędzia lub inny sprzęt, o którym mowa w ust. 1, charakteryzuje się wyraźnie znacznie lepszą selektywnością pod względem wielkości lub oddziałuje na ekosystem i na gatunki niedocelowe w mniejszym stopniu niż standardowe narzędzia lub inny sprzęt, instrumenty lub systemy dozwolone przez prawo unijne lub odpowiednie prawo krajowe przyjęte przez państwa członkowskie w kontekście regionalizacji, o której mowa w [rozporządzeniu w sprawie WPRyb].

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) rybakom posiadającym narzędzie podlegające wymianie, którzy pracowali na pokładzie statku rybackiego Unii Europejskiej przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku;

b) rybakom posiadającym narzędzie, instrumenty lub systemy podlegające wymianie, którzy pracowali na pokładzie statku rybackiego Unii Europejskiej przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku;

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 36a

 

Wsparcie mające na celu łagodzenie skutków sytuacji gospodarczej wynikłej z nadzwyczajnych wydarzeń

 

Celem łagodzenia skutków sytuacji gospodarczej wynikłej z nadzwyczajnych wydarzeń, które utrudniają normalne rozwijanie działalności połowowej, EFMR może przyznawać wsparcie na rzecz tymczasowego zaprzestania działalności połowowej właścicielom statków rybackich lub rybakom. Przyjęcie środków mających na celu ochronę zasobów rybnych nie uznaje się za skutki nadzwyczajnych wydarzeń.

Uzasadnienie

Poza środkami ochrony zasobów morskich, rozporządzenie EFMR musi dysponować instrumentem, który pozwoli stawić czoła nadzwyczajnym wydarzeniom, takim jak katastrofy naturalne i masowe skażenia środowiska morskiego, by tymczasowo ulżyć właścicielom statków i rybakom dotkniętym ich skutkami.

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu przyczyniania się do eliminacji odrzutów i przyłowów oraz ułatwiania przejścia na model eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać projekty mające na celu rozwój lub wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, która prowadzi do zmniejszenia oddziaływania działalności połowowej na środowisko lub do bardziej zrównoważonego wykorzystywania morskich zasobów biologicznych.

1. W celu przyczyniania się do eliminacji odrzutów i przyłowów oraz ułatwiania przejścia na model eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, EFMR może wspierać projekty mające na celu rozwój, zwiększanie lub wprowadzanie nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, która prowadzi do zmniejszenia oddziaływania działalności połowowej na środowisko, w tym ulepszenia technik połowowych i większej selektywność działalności połowowej, lub do bardziej zrównoważonego wykorzystywania morskich zasobów biologicznych, w oparciu o podejście ekosystemowe do zarządzania rybołówstwem.

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu należy przeprowadzać we współpracy z organem naukowym lub technicznym uznanym w świetle prawa danego państwa członkowskiego, który zatwierdzi wyniki takich operacji.

2. Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu, które mogą być przeprowadzane przez uznane przez państwa członkowskie organizacje rybaków, należy przeprowadzać we współpracy z organem naukowym lub technicznym uznanym przez dane państwo członkowskie, który zatwierdzi wyniki takich operacji.

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu podlegają odpowiedniemu obowiązkowi upowszechnienia przez państwo członkowskie zgodnie z art. 120.

3. Wyniki operacji finansowanych na podstawie niniejszego artykułu są publicznie udostępniane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 120.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Statki rybackie uczestniczące w projektach finansowanych na podstawie niniejszego artykułu nie mogą stanowić więcej niż 5 % statków floty krajowej lub 5 % pojemności brutto floty krajowej, według stanu w chwili złożenia wniosku.

4. Statki rybackie uczestniczące w projektach finansowanych na podstawie niniejszego artykułu nie mogą stanowić więcej niż 5 % statków floty krajowej lub 5 % pojemności brutto floty krajowej, według stanu w chwili złożenia wniosku. Na wniosek państwa członkowskiego, w należycie uzasadnionych okolicznościach oraz na podstawie zalecenia STECF, Komisja może zatwierdzić projekty, które przekraczają limity określone w niniejszym ustępie.

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Operacje polegające na testowaniu nowych narzędzi lub technik połowowych przeprowadza się z uwzględnieniem ograniczeń wyznaczonych przez uprawnienia do połowów przyznane państwu członkowskiemu.

5. Operacje polegające na testowaniu nowych narzędzi lub technik połowowych przeprowadza się z uwzględnieniem ograniczeń wyznaczonych przez uprawnienia do połowów przyznane państwu członkowskiemu lub w kontekście połowów dokonywanych w ramach badań naukowych, o których mowa w art. 33 ust. 6 rozporządzenia nr 1224/2009.

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu zachęcania rybaków do uczestniczenia w ochronie i odbudowie morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, w tym usług, jakie takie ekosystemy zapewniają w ramach zrównoważonej działalności połowowej, EFMR może wspierać następujące operacje:

1. W celu zachęcania rybaków do uczestniczenia w ochronie i odbudowie morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, w tym usług, jakie takie ekosystemy zapewniają w ramach zrównoważonej działalności połowowej, EFMR może wspierać następujące operacje mające bezpośredni wpływ na działalność w sektorze rybołówstwa:

a) zbieranie odpadów z morza, na przykład usuwanie porzuconych narzędzi połowowych i innych odpadów znajdujących się w wodzie morskiej;

a) zbieranie przez rybaków odpadów z morza, na przykład usuwanie porzuconych narzędzi połowowych i innych odpadów znajdujących się w wodzie morskiej;

b) budowę lub instalację urządzeń stałych lub ruchomych służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej;

b) budowę, instalację lub modernizację urządzeń stałych lub ruchomych, które można z łatwością zdemontować, służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej, w tym badania naukowe im poświęcone oraz ich ocenę;

c) przyczynianie się do lepszego zarządzania zasobami lub do ich lepszej ochrony;

c) przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morskimi lub do ich lepszej ochrony;

d) zarządzanie chronionymi obszarami morskimi, ich odbudowę i monitorowanie, na przykład w odniesieniu do obszarów sieci NATURA 2000, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zgodnie z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami ustalonymi na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG;

d) identyfikację, wybór, zarządzanie, odbudowę i monitorowanie:

 

(i) obszarów NATURA 2000 zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG i dyrektywą 2009/147/WE lub zgodnie z priorytetowymi programami ramowymi ustanowionymi na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, gdzie operacje są związane z działalnością połowową,

e) zarządzanie chronionymi obszarami morskimi, ich odbudowę i monitorowanie w świetle wdrażania środków ochrony przestrzennej, o których mowa w art. 13 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE;

(ii) chronionych obszarów morskich w świetle wdrażania środków ochrony przestrzennej, związanych z działalnością w zakresie rybołówstwa, o których mowa w art. 13 ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE;

f) udział w innych działaniach mających na celu zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych, takich jak odbudowa szczególnych siedlisk morskich i przybrzeżnych w celu wspierania zrównoważonych stad ryb.

e) udział w innych działaniach mających na celu zachowanie i zwiększenie różnorodności biologicznej oraz usług ekosystemowych w połączeniu z działaniami Unii w obszarze polityki dotyczącej środowiska morskiego oraz zgodnie z podejściem ekosystemowym do zarządzania rybołówstwem, takich jak odbudowa szczególnych siedlisk morskich i przybrzeżnych w celu wspierania zrównoważonych stad ryb, w tym przygotowanie takich działań i ich ocena naukowa;

 

ea) działania związane ze świadomością ekologiczną, włączające rybaków w ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej.

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Operacje przewidziane w niniejszym artykule wdrażają podmioty prawa publicznego, a udział w nich biorą rybacy lub organizacje rybaków uznane przez państwo członkowskie, organizacje pozarządowe wspólnie z organizacjami rybaków lub też lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa, zgodnie z ich definicją zawartą w art. 62.

2. Operacje przewidziane w niniejszym artykule wdrażają techniczne lub naukowe podmioty prawa publicznego, a udział w nich biorą rybacy, komitety doradcze lub organizacje rybaków uznane przez państwo członkowskie, organizacje pozarządowe wspólnie z organizacjami rybaków lub też lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa, zgodnie z ich definicją zawartą w art. 62.

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Łagodzenie zmiany klimatu

Efektywność energetyczna i zmniejszenie zdolności połowowej

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu łagodzenia skutków zmiany klimatu EFMR może wspierać:

1. W celu poprawy efektywności energetycznej statków rybackich EFMR może wspierać:

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) inwestycje na statkach rybackich mające na celu zmniejszanie emisji substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności energetycznej statków rybackich;

a) inwestycje w sprzęt lub na statkach rybackich, w tym demontaż, wymianę lub modernizację głównych lub dodatkowych silników, mające na celu zmniejszanie emisji substancji zanieczyszczających lub gazów cieplarnianych oraz zwiększanie efektywności energetycznej statków rybackich, pod warunkiem że moc nowego silnika jest przynajmniej o 40% niższa od mocy wymienionego silnika;

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) audyty i programy związane z efektywnością energetyczną.

b) audyty, doradztwo i programy związane z efektywnością energetyczną, pod warunkiem że nie prowadzą one do zwiększenia nakładów połowowych.

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) ochronę i odbudowę skupisk trawy morskiej i przybrzeżnych terenów podmokłych, które pełnią funkcję pochłaniaczy węgla, mających kluczowe znaczenie dla łagodzenia negatywnych skutków zmiany klimatu;

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) zastępowanie narzędzi połowowych zużywających dużo energii bardziej energooszczędnymi narzędziami, pod warunkiem że zmiany te nie prowadzą do zwiększenia zdolności połowowej jednostki połowowej i że zastąpione narzędzie połowowe zostanie skonfiskowane i zniszczone;

Poprawka    315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc) niezależne oceny i audyty śladu energetycznego produktów rybnych dostępnych na rynku w celu umożliwienia konsumentom odróżnienia, które produkty rybne zostały wyprodukowane za pomocą mniej energochłonnych metod połowowych.

Poprawka    316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcie nie obejmuje wymiany ani modernizacji głównych lub dodatkowych silników. Wsparcie przyznaje się wyłącznie właścicielom statków rybackich oraz tylko raz w trakcie okresu programowania dla danego statku rybackiego.

2. Wsparcie przyznaje się wyłącznie właścicielom statków rybackich oraz tylko raz w trakcie okresu programowania dla danego statku rybackiego.

Poprawka    317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 w celu określenia inwestycji kwalifikujących się do wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a).

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127, które określają inwestycje kwalifikujące się do wsparcia na podstawie ust. 1 lit. a) oraz szczegółowe przepisy dotyczące stosowania kryteriów wymienionych w niniejszym artykule.

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu poprawy jakości złowionych ryb EFMR może wspierać inwestycje w statki rybackie w tym względzie.

1. W celu poprawy wartości dodanej i jakości połowów przemysłowych EFMR może wspierać:

 

a) inwestycje zwiększające wartość produktów rybołówstwa, w szczególności umożliwiające rybakom przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu i bezpośrednią sprzedaż złowionych przez nich ryb;

 

b) innowacyjne inwestycje na statkach rybackich, które poprawiają jakość i ochronę produktów rybołówstwa;

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury] w celu lepszego wykorzystania niechcianych połowów EFMR może wspierać inwestycje na statkach rybackich mające na celu jak najlepsze wykorzystanie niechcianych połowów stad handlowych i waloryzację niewykorzystanych elementów złowionych ryb.

2. Zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury] w celu lepszej obsługi, przechowywania i wyładunku niechcianych połowów EFMR może wspierać inwestycje na statkach rybackich mające na celu jak najlepsze wykorzystanie niechcianych połowów stad handlowych i waloryzację niewykorzystanych elementów złowionych ryb.

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Wsparcie przyznawane na podstawie ust. 1 lit. b) jest uzależnione od używania selektywnych narzędzi w celu zminimalizowania niechcianych połowów.

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się wyłącznie właścicielom statków rybackich Unii Europejskiej, którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), przyznaje się wyłącznie właścicielom statków rybackich Unii Europejskiej, którzy prowadzili działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu podnoszenia jakości wyładowanych produktów, zwiększania efektywności energetycznej, przyczyniania się do ochrony środowiska lub poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy EFMR może wspierać inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury portów rybackich lub miejsc wyładunku, w tym inwestycje w obiekty do zbiórki odpadów, a w szczególności odpadów wyrzucanych do morza.

1. EFMR może wspierać inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury portów rybackich lub miejsc wyładunku.

Poprawka    323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury] w celu ułatwienia wykorzystania niechcianych połowów EFMR może wspierać inwestycje w portach rybackich i miejscach wyładunku mające na celu jak najlepsze wykorzystanie niechcianych połowów stad handlowych i waloryzację niewykorzystanych elementów złowionych ryb.

2. Inwestycje te mogą dotyczyć:

 

a) poprawy jakości, świeżości i identyfikalności wyładowywanych produktów;

 

b) poprawy warunków wyładunku, przetwarzania, przechowywania i aukcji rybnych;

 

c) wykorzystania niechcianych połowów stad handlowych oraz lepszego zastosowania niewykorzystanych elementów połowów zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie WPRyb] i art. 8 lit. b) rozporządzenia (UE) nr .../.... [w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury];

 

d) efektywności energetycznej;

 

e) ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza zbiórki, przechowywania i przetwarzania odpadów oraz odpadów wrzucanych do morza;

 

f) poprawy higieny, zdrowia i bezpieczeństwa;

 

g) poprawy warunków pracy;

 

h) dostaw lodu, wody i elektryczności;

 

i) sprzętu do konserwacji i naprawy statków rybackich;

 

j) budowy, modernizacji i wydłużenia nabrzeża w celu polepszenia bezpieczeństwa w trakcie wyładunku lub załadunku;

 

k) skomputeryzowanego zarządzania działalnością połowową;

 

l) tworzenia sieci portów rybackich, miejsc wyładunku i miejsc do sprzedaży ryb.

Poprawka    324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 41 a

 

Ochrona dziedzictwa morskiego

 

1. W celu wspierania i promowania tradycyjnych statków rybackich związanych z rybołówstwem oraz zachowania lub utrzymania operacyjności statków objętych ochroną dziedzictwa morskiego państwa członkowskiego, EFMR może wspierać:

 

a) szkolenia i inwestycje mające na celu wsparcie tradycyjnych stoczni i tradycyjnych statków rybackich;

 

b) inwestycje na statkach mające na celu odbudowę tradycyjnych drewnianych statków rybackich bez zwiększenia ich zdolności połowowej;

 

c) inwestycje mające na celu bezpieczne przechowanie i naprawę tradycyjnych statków rybackich, które objęte są ochroną dziedzictwa morskiego i które nie zostały wycofane z eksploatacji.

 

2. Wsparcie przyznaje się wyłącznie właścicielom stoczni i statków rybackich tylko raz w trakcie okresu programowania dla danego statku rybackiego.

 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, by statki otrzymujące wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. b) nadal prowadziły działalność.

Poprawka    325

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu zmniejszenia oddziaływania rybołówstwa śródlądowego na środowisko, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości wyładowanych ryb bądź bezpieczeństwa lub warunków pracy EFMR może wspierać następujące inwestycje:

1. W celu zmniejszenia oddziaływania rybołówstwa śródlądowego na środowisko, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości wyładowanych ryb bądź zdrowia, bezpieczeństwa, warunków pracy, kapitału ludzkiego i szkoleń EFMR może wspierać następujące inwestycje:

Poprawka    326

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) wspieranie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego zgodnie z warunkami określonymi w art. 31;

Poprawka    327

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) inwestycje w sprzęt, o których mowa w art. 36, i zgodnie z warunkami określonymi w wymienionym artykule;

b) inwestycje w sprzęt i projekty, o których mowa w art. 36 i 37, i zgodnie z warunkami określonymi w tych artykułach;

Poprawka    328

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) inwestycje w istniejące porty i miejsca wyładunku, o których mowa w art. 41, i zgodnie z warunkami określonymi w wymienionym artykule.

d) inwestycje w porty rybackie, przystanie i miejsca wyładunku, o których mowa w art. 41, i zgodnie z warunkami określonymi w wymienionym artykule;

Poprawka    329

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) inwestycje mające na celu poprawę jakości lub podniesienie wartości złowionych ryb, o których mowa w art. 40, i zgodnie z warunkami określonymi w wymienionym artykule.

Poprawka    330

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. EFMR może wspierać inwestycje związane z przedsiębiorczością, o których mowa w art. 32, i na tych samych warunkach, jak wymienione w tym artykule.

Poprawka    331

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. EFMR może wspierać rozwój i ułatwianie realizacji innowacji zgodnie z art. 28, doradztwa zgodnie z art. 29 i partnerstw między naukowcami a rybakami zgodnie z art. 30.

Poprawka    332

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) odniesienia do statków rybackich zawarte w art. 33, 36 i 39 uznaje się za odniesienia do statków rybackich działających wyłącznie na wodach śródlądowych;

a) odniesienia do statków rybackich zawarte w art. 33, 36, 37 i 39 i 40 uznaje się za odniesienia do statków rybackich działających wyłącznie na wodach śródlądowych;

Poprawka    333

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) odniesienia do środowiska morskiego zawarte w art. 36 uznaje się za odniesienia do środowiska, w którym działają statki rybackie wykorzystywane do rybołówstwa śródlądowego.

b) odniesienia do środowiska morskiego zawarte w art. 36 uznaje się za odniesienia do środowiska, w którym uprawia się rybołówstwo śródlądowe.

Poprawka    334

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W celu zachęcania do prowadzenia zróżnicowanej działalności przez rybaków zajmujących się rybołówstwem śródlądowym EFMR może wspierać zmianę przeznaczenia statków wykorzystywanych do rybołówstwa śródlądowego na potrzeby ich wykorzystywania do działalności innej niż połowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 32 niniejszego rozporządzenia.

3. W celu zachęcania do prowadzenia zróżnicowanej działalności przez rybaków zajmujących się rybołówstwem śródlądowym EFMR może wspierać różnicowanie działalności związanej z rybołówstwem śródlądowym w kierunku uzupełniania innej działalności poza połowami, zgodnie z warunkami określonymi w art. 32 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    335

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W celu ochrony oraz rozwoju fauny i flory wodnej EFMR może wspierać udział rybaków zajmujących się rybołówstwem śródlądowym w zarządzaniu obszarami sieci NATURA 2000, ich odbudowie i monitorowaniu, w obszarach, których bezpośrednio dotyczą kwestie związane z działalnością połowową oraz rekultywacją wód śródlądowych, w tym na tarliskach i szlakach migracyjnych gatunków migrujących, nie naruszając przepisów art. 38 ust. 1 lit. d).

5. W celu ochrony oraz rozwoju fauny i flory wodnej EFMR może wspierać:

 

a) nie naruszając przepisów art. 38 ust. 1 lit d), udział rybaków zajmujących się rybołówstwem śródlądowym w zarządzaniu obszarami sieci NATURA 2000, ich odbudowie i monitorowaniu, w obszarach, których bezpośrednio dotyczą kwestie związane z działalnością połowową oraz rekultywacją wód śródlądowych, w tym na tarliskach i szlakach migracyjnych gatunków migrujących;

 

b) budowę, modernizowanie lub instalację stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej, w tym ich monitorowanie i ocenę naukową.

Poprawka    336

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Państwa członkowskie dopilnowują, by statki otrzymujące wsparcie przewidziane w niniejszym artykule nadal działały wyłącznie na wodach śródlądowych.

6. Nie naruszając przepisów ust. 3 państwa członkowskie dopilnowują, by statki otrzymujące wsparcie przewidziane w niniejszym artykule nadal działały wyłącznie na wodach śródlądowych.

Poprawka    337

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału ogranicza się do przedsiębiorstw z sektora akwakultury, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

1. Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału ogranicza się do przedsiębiorstw z sektora zrównoważonej akwakultury, w tym przedsiębiorstw prowadzonych przez przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność w tym sektorze, o których mowa w art. 1 lit. a), oraz organizacji składających się z producentów i przedsiębiorców w sektorze akwakultury, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej. Nie udziela się wsparcia podmiotom gospodarczym, które dopuściły się poważnych naruszeń unijnego prawodawstwa dotyczącego środowiska.

Poprawka    338

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do celów niniejszego artykułu przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w tym sektorze muszą przedłożyć plan biznesowy i, jeśli koszty inwestycji przekraczają 150 000 EUR, studium wykonalności.

Poprawka    339

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeśli operacje polegają na inwestycjach w sprzęt lub infrastrukturę zapewniające spełnianie wymogów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia ludzi lub zwierząt, higieny lub dobrostanu zwierząt przewidzianych prawem unijnym oraz wchodzących w życie po 2014 r., wsparcie można przyznawać do daty, w której takie normy staną się obowiązkowe dla przedsiębiorstw.

2. Wsparcie ogranicza się do inwestycji w sprzęt lub infrastrukturę, które mają wyraźnie mniejszy wpływ na środowisko lub są korzystniejsze dla zdrowia ludzi lub zwierząt, higieny lub dobrostanu zwierząt w porównaniu z wymogami przewidzianymi w prawie unijnym.

 

Wsparcia nie udziela się przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, które wykorzystują gatunki egzotyczne lub organizmy zmodyfikowane genetycznie.

 

Wsparcia nie udziela się przedsiębiorstwom z sektora akwakultury intensywnej działającym na chronionych obszarach morskich, obszarach odbudowy stad ryb lub obszarach sieci NATURA 2000.

Poprawka    340

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu motywowania do innowacji w sektorze akwakultury EFMR może wspierać operacje mające na celu:

1. W celu motywowania do innowacji w sektorze zrównoważonej akwakultury EFMR może wspierać projekty mające na celu:

a) wprowadzanie do gospodarstw akwakultury nowej wiedzy technicznej lub organizacyjnej, która prowadzi do zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko lub wspierania bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami w sektorze akwakultury;

a) rozwój w gospodarstwach akwakultury wiedzy technicznej, naukowej lub organizacyjnej, która w szczególności ograniczy oddziaływanie na środowisko, ograniczy uzależnienie od paszy dla ryb i oleju rybnego, będzie wspierać bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami w sektorze akwakultury i ułatwi nowe zrównoważone metody produkcji;

b) rozwój lub wprowadzanie do obrotu nowych produktów lub produktów znacznie ulepszonych w porównaniu z aktualną sytuacją w tym sektorze, nowych lub ulepszonych procesów, nowych lub ulepszonych metod zarządzania oraz systemów organizacji.

b) rozwój lub wprowadzanie do obrotu nowych produktów lub produktów znacznie ulepszonych, nowych lub ulepszonych procesów, nowych lub ulepszonych metod zarządzania oraz systemów organizacji innowacji lub ulepszeń w procesie produkcji i przetwarzania produktów akwakultury;

 

ba) badanie innowacji, produktów i procesów pod względem ich wykonalności technicznej lub ekonomicznej.

Poprawka    341

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu należy przeprowadzać we współpracy z organem naukowym lub technicznym uznanym w świetle prawa danego państwa członkowskiego, który zatwierdzi wyniki takich operacji.

2. Operacje finansowane na podstawie niniejszego artykułu prowadzone są przez naukowe, akademickie lub techniczne organy publiczne lub prywatne uznane przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego, które zatwierdzają wyniki takich operacji, lub we współpracy z nimi.

Poprawka    342

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. EFMR dostarcza wkład finansowy na rzecz działalności związanej z rozwojem i innowacyjnością w sektorze akwakultury poprzez realizację wieloletnich planów strategicznych opracowanych przez państwa członkowskie.

Poprawka    343

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inwestycje w akwakulturę prowadzoną na morzu i niezwiązaną z żywnością

Inwestycje w akwakulturę

Poprawka    344

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu wspierania form akwakultury o wysokim potencjale wzrostu EFMR może wspierać inwestycje w rozwój akwakultury prowadzonej na morzu lub niezwiązanej z żywnością.

1. W celu wspierania form zrównoważonej akwakultury o wysokim potencjale wzrostu EFMR może wspierać: –

 

a) inwestycje produkcyjne w akwakulturę, w tym akwakulturę prowadzoną na morzu lub niezwiązaną z żywnością;

 

b) różnicowanie produkcji i hodowanych gatunków oraz ocenę wydajności i trafności wyboru lokalizacji.

Poprawka    345

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Wsparcie na podstawie ust. 1 może zostać przyznane na zwiększenie produkcji i/lub modernizację istniejących przedsiębiorstw z sektora akwakultury lub budowę nowych przedsiębiorstw, pod warunkiem że rozwój jest zgodny z wieloletnim krajowym planem strategicznym dotyczącym rozwoju akwakultury.

Poprawka    346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Wsparcia przyznawanego na podstawie niniejszego artykułu udziela się wyłącznie w przypadku, gdy niezależne sprawozdanie z wprowadzania do obrotu wyraźnie wykaże, że dany produkt ma dobre, zrównoważone perspektywy rynkowe. Utworzone przedsiębiorstwa powinny być rentowne i nie powinny przyczyniać się do nadprodukcji w sektorze.

Poprawka    347

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu wspierania przedsiębiorczości w sektorze EFMR może wspierać inwestycje, które przyczyniają się do:

1. W celu wspierania przedsiębiorczości w sektorze zrównoważonej akwakultury EFMR może wspierać inwestycje, które przyczyniają się do:

Poprawka    348

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) podnoszenia wartości produktów akwakultury, zwłaszcza przez umożliwianie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury przetwarzania, wprowadzania do obrotu i bezpośredniej sprzedaży własnych produktów akwakultury;

a) podnoszenia wartości produktów akwakultury, na przykład przez wspieranie sektora akwakultury w przetwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu i bezpośredniej sprzedaży własnych produktów akwakultury, lub przez ustanawianie stowarzyszeń lub zawieranie umów o stowarzyszeniu w zakresie takiego przetwarzania;

Poprawka    349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) różnicowania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój nowych gatunków akwakultury o dobrych perspektywach rynkowych;

b) różnicowania dochodów w sektorze akwakultury przez rozwój nowych rodzimych gatunków akwakultury w ich zwyczajowym środowisku oferującym wartość dodaną i dobre perspektywy rynkowe i środowiskowe;

Poprawka    350

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) różnicowania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności dodatkowej spoza sektora akwakultury.

c) różnicowania dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności dodatkowej.

Poprawka    351

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcia przewidziane w ust. 1 lit. c) przyznaje się wyłącznie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, pod warunkiem że taka działalność dodatkowa spoza sektora akwakultury wiąże się z podstawową działalnością przedsiębiorstwa dotyczącą akwakultury, tak jak w przypadku turystyki wędkarskiej, usług w zakresie ochrony środowiska świadczonych w ramach akwakultury lub działań edukacyjnych dotyczących akwakultury.

2. Wsparcia przewidziane w ust. 1 lit. c) przyznaje się wyłącznie przedsiębiorstwom z sektora akwakultury, pod warunkiem że taka działalność dodatkowa spoza sektora akwakultury wiąże się z podstawową produkcją lub wprowadzaniem do obrotu w zakresie akwakultury, tak jak w przypadku turystyki wędkarskiej, usług w zakresie ochrony środowiska świadczonych w ramach akwakultury lub działań edukacyjnych dotyczących akwakultury.

Poprawka    352

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności gospodarstw akwakultury EFMR może wspierać:

1. W celu poprawy ogólnych wyników i konkurencyjności gospodarstw akwakultury oraz by zmniejszyć oddziaływanie na środowisko ich działalności EFMR może wspierać:

Poprawka    353

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapewnianie usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

b) zapewnianie usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Poprawka    354

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) normy bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z prawa unijnego lub krajowego;

d) normy zdrowotne, bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z prawa unijnego lub krajowego;

Poprawka    355

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) promowanie równości szans, zwłaszcza w odniesieniu do równości płci i integracji osób niepełnosprawnych;

Poprawka    356

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) przyznaje się wyłącznie podmiotom prawa publicznego wyznaczonym do zapewnienia usług doradczych dla gospodarstw akwakultury. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. b) przyznaje się wyłącznie MŚP z sektora akwakultury lub organizacjom producentów z sektora akwakultury.

3. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) przyznaje się wyłącznie podmiotom prawa publicznego wyznaczonym do zapewnienia usług doradczych dla gospodarstw akwakultury lub uznanym przez państwo członkowskie organizacjom zawodowym. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. b) przyznaje się wyłącznie MŚP z sektora akwakultury, uznanym przez państwo członkowskie organizacjom zawodowym z sektora akwakultury, organizacjom producentów z sektora akwakultury lub zrzeszeniom organizacji producentów z sektora akwakultury.

Poprawka    357

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W przypadku gdy wsparcie, które ma zostać przyznane, nie przekracza 4 000 EUR, beneficjent może zostać wybrany w drodze procedury przyśpieszonej.

Poprawka    358

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W trakcie okresu programowania gospodarstwa akwakultury mogą otrzymać wsparcie przeznaczone na usługi doradcze tylko jeden raz w przypadku każdej kategorii usług określonej w ust. 2 lit. a)-e).

skreślony

Poprawka    359

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej i innowacyjnych praktyk oraz nabywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury;

a) szkolenia zawodowe, uczenie się przez całe życie, upowszechnianie wiedzy naukowej oraz technicznej i innowacyjnych praktyk oraz nabywanie nowych umiejętności zawodowych związanych z sektorem akwakultury, poprawę warunków pracy, poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko działalności sektora akwakultury;

Poprawka    360

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między przedsiębiorstwami lub organizacjami branżowymi z sektora akwakultury lub też innymi zainteresowanymi stronami, w tym organami naukowymi lub organami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet.

b) tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk między przedsiębiorstwami lub organizacjami branżowymi z sektora akwakultury lub też innymi zainteresowanymi stronami, publicznymi lub prywatnymi, w tym organami naukowymi, technicznymi i szkoleniowymi lub organami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet.

Poprawka    361

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1 lit. a), nie przyznaje się dużym przedsiębiorstwom z sektora akwakultury.

skreślony

Poprawka    362

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu przyczyniania się do rozwoju terenów hodowli i infrastruktury w ramach akwakultury EFMR może wspierać:

1. W celu przyczyniania się do rozwoju terenów hodowli i infrastruktury w ramach akwakultury oraz w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko działalności sektora akwakultury EFMR może wspierać:

 

 

Poprawka    363

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) identyfikowanie i tworzenie map terenów o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju akwakultury oraz, w stosowanych przypadkach, uwzględnianie procesów związanych z planowaniem przestrzennym obszarów morskich;

a) identyfikowanie i tworzenie map terenów o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju zrównoważonej akwakultury w niewielkim stopniu oddziałującej na środowisko oraz, w stosownych przypadkach, uwzględnianie procesów związanych z planowaniem przestrzennym obszarów morskich, a także działania monitorowania wzajemnych oddziaływań w obrębie środowiska w fazie realizacji działań z dziedziny akwakultury;

Poprawka    364

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) identyfikowanie i tworzenie map obszarów, takich jak odchowalnie, przybrzeżne tarliska, morskie obszary chronione, tereny NATURA 2000 lub obszary odbudowy zasobów rybnych, na których należy wykluczyć prowadzenie intensywnej akwakultury, aby zachować ich rolę w ekosystemie;

Poprawka    365

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) poprawę infrastruktury terenów hodowli akwakultury, w tym przez scalanie gruntów, dostawy energii oraz gospodarkę wodną;

b) poprawę i rozwój obiektów i infrastruktury pomocniczej niezbędnej do zwiększenia potencjału miejsc hodowli akwakultury i zmniejszenia śladu ekologicznego akwakultury, w tym przez inwestycje w scalanie gruntów, dostawy energii oraz gospodarkę wodną;

Poprawka    366

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) działania podejmowane i wdrażane przez właściwe organy na podstawie art. 9 ust. 1 dyrektywy 2009/147/WE lub art. 16 ust. 1 dyrektywy 92/43/WE w celu zapobiegania poważnemu szkodliwemu oddziaływaniu na akwakulturę.

c) działania podejmowane przez właściwe organy mające na celu załagodzenie konfliktu z chronionymi dzikimi gatunkami na podstawie dyrektywy 2009/147/WE lub dyrektywy 92/43/WE w celu zapobiegania poważnemu szkodliwemu oddziaływaniu na akwakulturę.

Poprawka    367

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Beneficjentami wsparcia przyznawanego na podstawie niniejszego artykułu wyłącznie podmioty prawa publicznego.

2. Do uzyskania wsparcia na podstawie niniejszego artykułu kwalifikują się wyłącznie podmioty prawa publicznego lub prywatne organizacje, którym państwo członkowskie powierzyło zadanie prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 lit. a), aa) i b).

Poprawka    368

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zachęcanie rolników do podjęcia działalności w sektorze akwakultury

Zachęcanie rolników do podjęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury oraz przetwórstwa produktów akwakultury

Poprawka    369

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu wspierania przedsiębiorczości w sektorze akwakultury EFMR może wspierać zakładanie przedsiębiorstw w sektorze akwakultury przez rolników rozpoczynających działalność.

1. W celu wspierania przedsiębiorczości w sektorze akwakultury EFMR może wspierać zakładanie przedsiębiorstw lub spółdzielni w sektorze zrównoważonej akwakultury przez rolników rozpoczynających działalność, w tym w sektorze przetwórstwa produktów akwakultury, ze szczególnym naciskiem na młodych producentów sektora akwakultury oraz na równość płci.

Poprawka    370

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcie przyznaje się rolnikom rozpoczynającym działalność w sektorze akwakultury, pod warunkiem że:

2. Wsparcie zgodnie z ust. 1 przyznaje się rolnikom rozpoczynającym działalność w sektorze akwakultury, pod warunkiem że:

Poprawka    371

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) po raz pierwszy zakładają w sektorze akwakultury mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w charakterze osoby zarządzającej takim przedsiębiorstwem;

b) po raz pierwszy zakładają w sektorze akwakultury lub przetwórstwa produktów akwakultury mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w charakterze osoby zarządzającej takim przedsiębiorstwem;

Poprawka    372

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przedkładają plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej działalności w sektorze akwakultury.

c) przedkładają racjonalny z gospodarczego i środowiskowego punktu widzenia plan biznesowy dotyczący rozwoju swojej działalności w sektorze akwakultury, w tym plan dotyczący zmniejszenia śladu ekologicznego ich działalności.

Poprawka    373

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Promowanie akwakultury oferującej wysoki poziom ochrony środowiska

Promowanie zrównoważonej akwakultury oferującej wysoki poziom ochrony środowiska

Poprawka    374

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu znacznego zmniejszenia oddziaływania akwakultury na środowisko EFMR może wspierać inwestycje:

W celu znacznego zmniejszenia oddziaływania akwakultury na środowisko EFMR może wspierać następujące inwestycje:

Poprawka    375

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) pozwalające na znaczne zmniejszenie oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na wodę, zwłaszcza przez zmniejszanie ilości wykorzystywanej wody lub poprawę jakości wody wyjściowej, w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla akwakultury;

a) pozwalające na znaczne zmniejszenie oddziaływania przedsiębiorstw z sektora akwakultury na zużycie i jakość wody, zwłaszcza przez zmniejszanie ilości chemikaliów, antybiotyków i innych leków lub wykorzystywanej wody, lub poprawę jakości wody wyjściowej, w tym przez zakładanie multitroficznych systemów dla akwakultury;

Poprawka    376

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) wspierające akwakulturę z zamkniętym obiegiem wody;

Poprawka    377

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) ograniczające negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw z sektora akwakultury na przyrodę i różnorodność biologiczną;

b) ograniczające negatywne oddziaływanie przedsiębiorstw z sektora akwakultury na przyrodę oraz promujące ochronę środowiska i różnorodności biologicznej, w szczególności zmniejszając oddziaływanie na dzikie stada ryb, interakcje z gatunkami drapieżnymi, stosowanie toksycznych substancji chemicznych i antybiotyków, oraz inne skutki dla środowiska związane z intensywną akwakulturą;

Poprawka    378

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) na zakup sprzętu chroniącego gospodarstwa akwakultury przed dzikim drapieżnikami pozostającymi pod ścisłą ochroną na podstawie dyrektywy Rady i Parlamentu 2009/147/EWG i dyrektywy Rady 92/43/WE;

c) na zakup sprzętu chroniącego gospodarstwa akwakultury przed dzikimi drapieżnikami;

Poprawka    379

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) umożliwiające odbudowę istniejących stawów i zalewów przez usuwanie mułu lub dzięki dostępnym środkom mającym na celu zapobieganie odkładaniu się mułu.

e) umożliwiające odbudowę obszarów przyujściowych, istniejących stawów i zalewów lub siedlisk z nimi połączonych przez usuwanie mułu lub dzięki dostępnym środkom mającym na celu zapobieganie odkładaniu się mułu.

Poprawka    380

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu promowania rozwoju akwakultury ekologicznej lub energooszczędnej EFMR może wspierać:

1. W celu promowania rozwoju akwakultury ekologicznej lub w większym stopniu energooszczędnej EFMR może wspierać:

Poprawka    381

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) porzucenie hodowli gatunków mięsożernych na rzecz hodowli gatunków roślinożernych, które nie wymagają skarmiania świeżych dzikich ryb morskich lub słodkowodnych, mączki rybnej lub oleju rybnego;

Poprawka    382

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab) wspieranie akwakultury z zamkniętym obiegiem, w przypadku której ryby i inne produkty akwakultury są hodowane w zamkniętych systemach recyrkulacyjnych, co zmniejsza do minimum zużycie wody.

Poprawka    383

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) udział w unijnych systemach ekozarządzania i audytu ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) .

b) udział w unijnych systemach ekozarządzania i audytu, jak systemy ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającym dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS) lub udział w systemach zarządzania środowiskiem uznawanych na szczeblu krajowym;

Poprawka    384

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcie przyznaje się wyłącznie beneficjentom, którzy zobowiązują się, że przez co najmniej 3 lata będą uczestniczyć w systemie EMAS lub że przez co najmniej 5 lat będą spełniać wymogi produkcji ekologicznej.

2. Wsparcie przyznaje się wyłącznie beneficjentom, którzy zobowiązują się, że przez co najmniej pięć lat będą uczestniczyć w systemie EMAS lub że przez co najmniej pięć lat będą spełniać wymogi produkcji ekologicznej.

Poprawka    385

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wsparcie ma formę wyrównania przez maksymalny okres dwóch lat podczas okresu, w którym przedsiębiorstwo przechodzi na produkcję ekologiczną lub podczas okresu udziału w systemie EMAS.

3. Wsparcie ma formę wyrównania przez maksymalny okres pięciu lat podczas okresu, w którym przedsiębiorstwo przechodzi na produkcję ekologiczną lub podczas okresu udziału w systemie EMAS.

Poprawka    386

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) utraty dochodu lub dodatkowych kosztów poniesionych w trakcie okresu porzucania tradycyjnej produkcji na rzecz produkcji ekologicznej w przypadku operacji kwalifikowalnych na podstawie ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu;

a) utraty dochodu lub dodatkowych kosztów poniesionych w trakcie okresu porzucania tradycyjnej produkcji na rzecz produkcji ekologicznej lub utrzymania produkcji ekologicznej w przypadku operacji kwalifikowalnych na podstawie ust. 1 lit. a);

Poprawka    387

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu promowania rozwoju akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska EFMR może wspierać:

1. W celu promowania rozwoju zrównoważonej akwakultury świadczącej usługi w zakresie ochrony środowiska EFMR może wspierać:

Poprawka    388

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) metody akwakultury zgodne ze szczególnymi potrzebami środowiskowymi i podlegające szczególnym wymogom w zakresie zarządzania, wynikającym z wyznaczenia obszarów sieci NATURA 2000, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG oraz dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE;

a) ekstensywne i półintensywne metody akwakultury zgodne ze szczególnymi potrzebami środowiskowymi i podlegające szczególnym wymogom w zakresie zarządzania, wynikającym z wyznaczenia obszarów sieci NATURA 2000, zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG oraz dyrektywą 2009/147/WE;

Poprawka    389

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) udział w ochronie i rozmnażaniu ex-situ zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzone pod ich nadzorem;

b) koszty związane bezpośrednio z udziałem w ochronie i rozmnażaniu ex situ zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej, opracowanych przez organy publiczne lub prowadzone pod ich nadzorem;

Poprawka    390

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) formy ekstensywnej akwakultury, w tym ochronę i poprawę środowiska, różnorodności biologicznej i zarządzania krajobrazem oraz tradycyjnymi cechami terenów akwakultury.

c) formy ekstensywnej i półintensywnej akwakultury, zarówno na obszarach przybrzeżnych, jak i na wodach śródlądowych, w tym ochronę i poprawę środowiska, różnorodności biologicznej i zarządzania krajobrazem oraz tradycyjnymi cechami terenów akwakultury.

Poprawka    391

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) ma formę wypłacanego rocznie wyrównania poniesionych kosztów dodatkowych lub dochodów utraconych w wyniku wymogów dotyczących zarządzania na danych obszarach, w związku z wdrażaniem dyrektywy 92/43/EWG lub dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE.

2. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. a) ma formę wypłacanego rocznie wyrównania poniesionych kosztów dodatkowych i/lub dochodów utraconych na skutek zastosowania się do wymogów dotyczących zarządzania na danych obszarach, w związku z wdrażaniem dyrektywy 92/43/EWG lub dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/147/WE.

Poprawka    392

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. c) ma formę rocznego wyrównania poniesionych kosztów dodatkowych.

4. Wsparcie przewidziane w ust. 1 lit. c) ma formę rocznego wyrównania poniesionych kosztów dodatkowych, a także rekompensaty strat wyrządzonych w stadach akwakultury przez gatunki chronione, pod warunkiem że zastosowano środki ochronne.

Poprawka    393

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR wspiera wyrównanie kosztów ponoszonych przez rolników hodujących mięczaki w związku z czasowym zawieszeniem zbiorów hodowanych mięczaków wyłącznie z powodu kwestii związanych ze zdrowiem publicznym.

1. EFMR może wspierać wyrównanie kosztów ponoszonych przez rolników hodujących mięczaki w związku z czasowym zawieszeniem zbiorów hodowanych mięczaków wyłącznie z powodu kwestii związanych ze zdrowiem publicznym.

Poprawka    394

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) takie zawieszenie trwa dłużej niż cztery miesiące pod rząd; lub

a) takie zawieszenie trwa jeden miesiąc; lub

Poprawka    395

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) strata poniesiona w wyniku zawieszenia zbiorów wynosi więcej niż 35% rocznego obrotu takiego przedsiębiorstwa, obliczanego na podstawie średniego obrotu danego przedsiębiorstwa z okresu trzech lat poprzedzających taką sytuację.

b) strata poniesiona w wyniku zawieszenia zbiorów wynosi więcej niż 15% rocznego obrotu takiego przedsiębiorstwa, obliczanego na podstawie średniego obrotu danego przedsiębiorstwa z okresu trzech lat poprzedzających taką sytuację lub z dotychczasowego okresu działalności, jeżeli przedsiębiorstwo istnieje krócej; państwa członkowskie mogą wprowadzić szczególne zasady obliczania dla przedsiębiorstw działających krócej niż rok.

Poprawka    396

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Maksymalny okres, w odniesieniu do którego można przyznać wyrównanie, wynosi 12 miesięcy w trakcie całego okresu programowania.

skreślony

Poprawka    397

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu wspierania zdrowia i dobrostanu zwierząt w przedsiębiorstwach z sektora akwakultury, zwłaszcza w kontekście profilaktyki i bezpieczeństwa biologicznego, EFMR może wspierać:

1. W celu wspierania zdrowia i dobrostanu zwierząt w przedsiębiorstwach z sektora akwakultury, zwłaszcza w kontekście profilaktyki i bezpieczeństwa biologicznego, EFMR może wspierać gospodarstwa akwakultury oraz organizacje branżowe w sektorze akwakultury w związku z:

Poprawka    398

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) kontrolę i zwalczanie chorób w sektorze akwakultury zgodnie z warunkami decyzji Rady 2009/470/WE w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii;

a) kosztami kontroli i zwalczania chorób w sektorze akwakultury zgodnie z warunkami decyzji Rady 2009/470/WE w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii, w tym niezbędnymi kosztami operacyjnymi w celu wypełnienia zobowiązań określonych w planie zwalczania;

Poprawka    399

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) rozwój ogólnych i zorientowanych na poszczególne gatunki najlepszych praktyk lub kodeksów postępowania dotyczących bezpieczeństwa biologicznego lub potrzeb w zakresie dobrostanu zwierząt w akwakulturze;

b) rozwój ogólnych i zorientowanych na poszczególne gatunki najlepszych praktyk lub kodeksów postępowania dotyczących bezpieczeństwa biologicznego, zdrowia i potrzeb w zakresie dobrostanu zwierząt w akwakulturze;

Poprawka    400

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) większą dostępność leków weterynaryjnych wykorzystywanych w akwakulturze i promowanie odpowiedniego wykorzystywania takich leków przez zlecanie badań farmaceutycznych oraz upowszechnianie i wymianę informacji.

c) inicjatywami mającymi na celu zmniejszenie zależności akwakultury od leków weterynaryjnych;

Poprawka    401

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) ustanowieniem i funkcjonowaniem grup ochrony sanitarnej w sektorze akwakultury, uznawanych przez państwa członkowskie.

Poprawka    402

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu ochrony dochodów producentów z sektora akwakultury EFMR może wspierać składki na ubezpieczenie zasobów akwakultury, które pokrywa straty powstałe w wyniku:

1. W celu ochrony dochodów producentów z sektora akwakultury EFMR może wspierać składki na ubezpieczenie zasobów akwakultury lub wspólny fundusz uznany przez państwo członkowskie, mające na celu pokrywanie co najmniej strat powstałych w wyniku:

Poprawka    403

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) klęsk żywiołowych;

a) klęsk żywiołowych lub masowego zanieczyszczenia środowiska morskiego;

Poprawka    404

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) nagłych zmian jakości wody;

c) nagłych zmian jakości i ilości wody;

Poprawka    405

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) chorób w akwakulturze lub zniszczenia obiektów produkcyjnych.

d) chorób w akwakulturze, drapieżnictwa, awarii mechanicznych lub zniszczenia obiektów produkcyjnych, za które podmiot gospodarczy nie jest odpowiedzialny;

Poprawka    406

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) poważnych szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta, w tym również w wyniku inwazji szkodników w gospodarstwach akwakultury;

Poprawka    407

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) skażenia środowiska spowodowanego katastrofą zewnętrzną niezależną od gospodarstwa akwakultury;

Poprawka    408

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc) zbierania i usuwania zwierząt padłych w gospodarstwie z przyczyn naturalnych i na skutek wypadków w gospodarstwie, za które podmiot gospodarczy nie jest odpowiedzialny, lub takich, które ubito i zakopano w gospodarstwie z uwagi na ich stan zdrowia po uprzednim uzyskaniu pozwolenia administracyjnego.

Poprawka    409

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wystąpienie niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub choroby w akwakulturze w sposób formalny uznaje zainteresowane państwo członkowskie.

2. Wystąpienie niekorzystnych zjawisk klimatycznych, choroby, poważnego zanieczyszczenia lub wszelkich istotnych okoliczności, o których mowa w ust. 1, w akwakulturze w sposób formalny uznaje zainteresowane państwo członkowskie.

Poprawka    410

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wsparcie przyznaje się wyłącznie dla umów ubezpieczenia dotyczących zasobów akwakultury, które obejmują straty ekonomiczne wymienione w ust. 1 przekraczające 30 % średniej rocznej produkcji danego rolnika z sektora akwakultury.

3. Wsparcie przyznaje się wyłącznie dla umów ubezpieczenia dotyczących zasobów akwakultury lub wspólnych funduszy, które obejmują straty ekonomiczne wymienione w ust. 1 przekraczające 25% średniej rocznej produkcji danego rolnika z sektora akwakultury.

Poprawka    411

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach EFMR wspiera się zrównoważony rozwój obszarów rybackich z zastosowaniem podejścia do rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność określonego w art. 28 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].

W ramach EFMR wspiera się zrównoważony rozwój obszarów rybackich i akwakultury z zastosowaniem podejścia do rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność określonego w art. 28 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].

Poprawka    412

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie finansowe przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału powinno przyczyniać się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej określonych w art. 6 ust. 1.

Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do realizacji priorytetów Unii określonych w art. 6 ust. 1, 2 i 3.

Uzasadnienie

Obszary rybackie są bardzo ważne dla rozwoju zrównoważonej akwakultury, a ponadto mają do odegrania istotną rolę w organizowaniu innowacji. Dysponujemy licznymi przykładami regionów będących siłą napędową innowacji na obszarach przybrzeżnych, a jeśli chodzi o akwakulturę, rola regionów jest kluczowa ze względu na ich kompetencje w zakresie planowania przestrzennego.

Poprawka    413

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł V – rozdział III – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obszary rybackie, lokalne partnerstwa i lokalne strategie rozwoju

Obszary rybackie i akwakultury, lokalne partnerstwa i lokalne strategie rozwoju

Poprawka    414

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obszary rybackie

Obszary rybackie i akwakultury

Poprawka    415

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Obszarem rybackim, który kwalifikuje się do wsparcia, jest:

1. Aby dany obszar kwalifikował się do wsparcia, musi być obszarem, na którym prowadzi się działalność w zakresie rybołówstwa morskiego lub śródlądowego, lub działalność w zakresie akwakultury. Obszar taki ma być odpowiednio spójny pod względem geograficznym, biologicznym, gospodarczym i społecznym, przy szczególnym uwzględnieniu sektora rybołówstwa, akwakultury i działalności powiązanej, oraz powinien oferować wystarczające zasoby ludzkie, finansowe i gospodarcze w celu wspierania możliwej do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

Poprawka    416

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) obszar o ograniczonej wielkości i co do zasady mniejszy niż NUTS poziom 3 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS); oraz

skreślona

Poprawka    417

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) obszar odpowiednio spójny pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym, przy szczególnym uwzględnieniu sektora rybołówstwa i akwakultury, oraz oferujący wystarczające zasoby ludzkie, finansowe i gospodarcze w celu wspierania wykonalnej lokalnej strategii rozwoju.

skreślona

Poprawka    418

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na potrzeby EFMR zintegrowana strategia rozwoju lokalnego, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] opiera się na interakcji między podmiotami i projektami z różnych sektorów lokalnej gospodarki, w szczególności z sektorów rybołówstwa i akwakultury;

1. Na potrzeby EFMR zintegrowana strategia rozwoju lokalnego, o której mowa w art. 28 ust. 1 lit. c) [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów] opiera się na interakcji i konsultacjach między podmiotami i projektami z sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz z innych sektorów lokalnej gospodarki. W związku z tym należy prowadzić konsultacje z komitetami doradczymi.

Poprawka    419

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) maksymalizowania udziału sektorów rybołówstwa i akwakultury w zrównoważonym rozwoju przybrzeżnych i położonych w głębi lądu obszarów rybackich;

a) maksymalizowania udziału sektorów rybołówstwa i akwakultury w zrównoważonym rozwoju przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury;

Poprawka    420

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zagwarantowania, że lokalne społeczności w pełni wykorzystują możliwości oferowane przez rozwój gospodarki morskiej i obszarów przybrzeżnych oraz czerpią z tych możliwości korzyści.

b) zagwarantowania, że lokalne społeczności w pełni wykorzystują możliwości oferowane przez rozwój gospodarki morskiej i śródlądowej oraz obszarów przybrzeżnych, ja również czerpią z tych możliwości korzyści, a w szczególności udzielenia małym i upadającym portom rybackim pomocy w celu maksymalizacji ich potencjału morskiego poprzez rozwój zróżnicowanej infrastruktury.

Poprawka    421

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Strategia musi być spójna z szansami i potrzebami określonymi dla danego obszaru oraz priorytetami Unii dotyczącymi EFMR. Strategie mogą być różne – od takich, które ukierunkowane są na rybołówstwo do strategii o szerszym zakresie, ukierunkowanych na różnicowanie działalności na obszarach rybackich. Strategia taka ma zakres szerszy niż zwykły zbiór operacji lub zestawienie środków sektorowych.

3. Strategia musi być spójna z szansami i potrzebami określonymi dla danego obszaru oraz priorytetami Unii dotyczącymi EFMR. Strategie ukierunkowane są głównie na rybołówstwo lub akwakulturę, chociaż mogą to być również strategie o szerszym zakresie, ukierunkowane na dywersyfikację na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. Strategia taka ma zakres szerszy niż zwykły zbiór operacji lub zestawienie środków sektorowych.

Poprawka    422

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 dotyczących treści planów działania, o których mowa w Art. 29 ust. 1 lit. e) [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].

5. Zintegrowana strategia rozwoju lokalnego obejmuje plan działania, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. e) [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów]. Wspomniany plan działania obejmuje m.in. wykaz działań przewidzianych w celu realizacji strategii i – dla każdego działania – jego cele, wydatki kwalifikujące się do uzyskania wsparcia, uprawnionych beneficjentów, pulę powiązanych środków publicznych, kryteria wyboru operacji i wskaźniki wyników.

Poprawka    423

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapewniają znaczną reprezentację sektorów rybołówstwa i akwakultury.

b) zapewniają większościową reprezentację sektora rybołówstwa lub sektora akwakultury.

Poprawka    424

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Jeśli oprócz wsparcia z EFMR lokalna strategia rozwoju otrzymuje wsparcie z innego funduszu, ustanawia się specjalny organ ds. wyboru projektów wspieranych w ramach EFMR, zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 3.

4. Jeśli oprócz wsparcia z EFMR lokalna strategia rozwoju otrzymuje wsparcie z innego funduszu, organ ds. wyboru LGD w sektorze rybołówstwa dla projektów wspieranych w ramach EFMR spełnia wymogi określone w ust. 3.

Poprawka    425

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Odpowiednie funkcje LGD w sektorze rybołówstwa oraz instytucji zarządzającejw odniesieniu do wszystkich zadań związanych z realizacją strategii określa się w jednoznaczny sposób w programie operacyjnym.

7. Odpowiednie funkcje LGD w sektorze rybołówstwa, instytucji zarządzającej i organu wykonawczego, jeżeli nie jest nim instytucja zarządzająca, w odniesieniu do wszystkich zadań związanych z realizacją strategii określa się w jednoznaczny sposób w programie operacyjnym.

Poprawka    426

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Operacje kwalifikowalne na podstawie tej sekcji określono w art. 31 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].

1. Operacje i koszty kwalifikowalne na podstawie tej sekcji określono w art. 31 [rozporządzenia (UE) nr […] w sprawie wspólnych przepisów].

Poprawka    427

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie przygotowawcze obejmuje budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

1. Wsparcie przygotowawcze obejmuje budowanie potencjału, konsultacje, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

Poprawka    428

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, przyciąganie ludzi młodych i promowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa, akwakultury i przemysłu przetwórczego;

Poprawka    429

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wspieranie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich, zwłaszcza w innych sektorach gospodarki morskiej;

b) wspieranie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dywersyfikacji działalności morskiej stanowiącej uzupełnienie dla działalności w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury;

Poprawka    430

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) poprawa w zakresie szkoleń oraz poprawa warunków pracy w rybołówstwie i akwakulturze;

Poprawka    431

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego na obszarach rybackich, w tym operacji na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury, w tym operacji na rzecz utrzymania bioróżnorodności, poprawy zarządzania strefą przybrzeżną i łagodzenia zmiany klimatu;

Poprawka    432

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) promowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich, w tym morskiego dziedzictwa kulturowego;

d) promowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

Poprawka    433

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przyznawane wsparcie może obejmować środki przewidziane w rozdziałach I i II niniejszego tytułu, pod warunkiem że istnieje wyraźne uzasadnienie dla zarządzania nimi na szczeblu lokalnym. Do wsparcia przyznawanego dla operacji odpowiadających tym środkom stosuje się odpowiednie warunki i stawki udziału na operację określone w rozdziałach I i II niniejszego tytułu.

2. Przyznawane wsparcie może obejmować środki przewidziane w rozdziałach I, II i IV niniejszego tytułu, pod warunkiem że istnieje wyraźne uzasadnienie dla zarządzania nimi na szczeblu lokalnym. Do wsparcia przyznawanego dla operacji odpowiadających tym środkom stosuje się odpowiednie warunki i stawki udziału na operację określone w rozdziałach I, II i IV niniejszego tytułu.

Poprawka    434

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Poza innymi LGD w sektorze rybołówstwa partnerem LGD w sektorze rybołówstwa w ramach EFMR może być, lokalne partnerstwo publiczno-prywatne, które realizuje lokalną strategię rozwoju na terytorium Unii lub poza nim.

2. Dla celów niniejszego artykułu poza innymi LGD w sektorze rybołówstwa partnerem LGD w sektorze rybołówstwa w ramach EFMR mogą być uczestnicy przedsięwzięcia współpracy z terenem niebędącym LGD, opierającego się na lokalnym partnerstwie publiczno‑prywatnym, które realizuje lokalną strategię rozwoju na terytorium Unii lub poza nim.

Poprawka    435

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy projekty współpracy nie są wybierane przez LGD w sektorze rybołówstwa, państwa członkowskie ustanawiają system ciągłego naboru wniosków w sprawie projektów współpracy. Najpóźniej w terminie dwóch lat od daty zatwierdzenia ich programu operacyjnego państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej krajowe lub regionalne procedury administracyjne dotyczące wyboru projektów współpracy transnarodowej oraz wykaz kosztów kwalifikowalnych.

3. W przypadku gdy projekty współpracy nie są wybierane przez LGD w sektorze rybołówstwa, państwa członkowskie ustanawiają system ciągłego naboru wniosków w sprawie projektów współpracy. Najpóźniej w terminie dwóch lat od daty zatwierdzenia ich programu operacyjnego państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej krajowe lub regionalne procedury administracyjne dotyczące wyboru projektów współpracy transnarodowej oraz wykaz kosztów kwalifikowalnych. Z uwagi na swój transnarodowy charakter komitety doradcze mogą mieć udział w systemie ciągłego naboru wniosków.

Poprawka    436

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zatwierdzenie projektów współpracy następuje nie później niż cztery miesiące od daty złożenia projektu.

4. Decyzje administracyjne dotyczące projektów współpracy podejmuje się nie później niż cztery miesiące od daty złożenia projektu.

Poprawka    437

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do realizacji szczegółowych celów określonych w rozdziałach I i II niniejszego tytułu.

Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do:

 

a) realizacji celów szczegółowych określonych w rozdziałach I i II niniejszego tytułu;

 

b) poprawy konkurencyjności przemysłu przetwórczego i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury;

 

c) poprawy bezpieczeństwa żywności i jakości produktów;

 

d) rozwijania, produkcji i wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz wykorzystywania nowych technologii i innowacyjnych metod produkcji;

 

e) ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko oraz wzrostu wydajności energetycznej;

 

f) lepszego wykorzystywania pomniejszych gatunków, produktów ubocznych i odpadów;

 

g) rozwijania, produkcji i wprowadzania do obrotu nowych produktów oraz wykorzystywania nowych technologii i innowacyjnych metod produkcji;

 

h) poprawy warunków pracy i szkolenia pracowników;

 

i) promocji i rozwoju nowych rynków.

Poprawka    438

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR może wspierać opracowywanie i realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu, o których mowa w art. 32 [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury].

1. EFMR wspiera opracowywanie i realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu, o których mowa w art. 32 [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury].

Poprawka    439

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR może wspierać wyrównanie kosztów przyznawane uznanym organizacjom producentów i zrzeszeniom organizacji producentów, które przechowują produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzania nr [ w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury], pod warunkiem że produkty przechowuje się zgodnie z art. 35 i 36 rozporządzania nr … [ w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury]:

1. EFMR może współfinansować wyrównanie kosztów przyznawane uznanym organizacjom producentów i zrzeszeniom organizacji producentów, które przechowują produkty rybołówstwa i akwakultury wymienione w załączniku II do rozporządzania nr [w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury], pod warunkiem że produkty przechowuje się zgodnie z art. 35 i 36 tegoż rozporządzenia:

Poprawka    440

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) kwota dopłat do przechowywania nie przekracza kwoty technicznych i finansowanych kosztów działań koniecznych do stabilizacji i przechowywania danych produktów;

a) kwota dopłat do przechowywania nie przekracza kwoty technicznych i finansowanych kosztów działań koniecznych do stabilizacji, przygotowania i przechowywania danych produktów;

Poprawka    441

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pomoc finansowa przyznawana rocznie nie przekracza następujących wielkości procentowych w odniesieniu do średniej rocznej wartości produkcji sprzedanej przy pierwszej sprzedaży przez członków organizacji producentów w okresie 2009-2011. Jeśli członkowie organizacji producentów nie sprzedali żadnych produktów w okresie 2009-2011, pod uwagę bierze się średnią roczną wartość produkcji sprzedanej w ciągu pierwszych trzech lat produkcji prowadzonej przez takiego członka:

c) pomoc finansowa przyznawana rocznie nie przekracza 5% średniej rocznej wartości produkcji sprzedanej przy pierwszej sprzedaży przez członków organizacji producentów w okresie 2009-2011; jeśli członkowie organizacji producentów nie sprzedali żadnych produktów w okresie 2009-2011, pod uwagę bierze się średnią roczną wartość produkcji sprzedanej w ciągu pierwszych trzech lat produkcji prowadzonej przez takiego członka.

– 1 % w 2014 r.

 

– 0,8 % w 2015 r.

 

– 0,6 % w 2016 r.

 

– 0,4 % w 2017 r.

 

– 0,2 % w 2018 r.

 

Poprawka    442

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, znosi się stopniowo aż do jego całkowitego zniesienia w 2019 r.

skreślony

Poprawka    443

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR może wspierać środki dotyczące wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, których celem jest:

1. EFMR może wspierać środki dotyczące wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa morskiego, akwakultury i rybołówstwa śródlądowego, których celem jest:

Poprawka    444

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) poprawa warunków wprowadzania do obrotu:

a) znalezienie nowych rynków i poprawa warunków wprowadzania do obrotu gatunków pochodzących z rybołówstwa i akwakultury, w tym również:

Poprawka    445

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ia) produktów wprowadzanych do obrotu przez organizacje rybaków, stowarzyszenia tych organizacji oraz za pośrednictwem giełd rybnych;

Poprawka    446

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) niechcianych połowów wyładowanych zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) tiret drugi [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury];

(ii) niechcianych połowów wyładowanych pochodzących z zasobów komercyjnych odpowiadających środkom technicznym zgodnie z art. 15 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] i art. 8 lit. b) tiret drugie [rozporządzenia (UE) nr ... w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury];

Poprawka    447

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) produktów uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko naturalne lub produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej.

(iii) produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskanych za pomocą metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko naturalne lub produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej lub w zamkniętych systemach akwakultury;

Poprawka    448

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia) produktów lokalnych i sezonowych, w tym również produktów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;

Poprawka    449

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiib) nowych lub ulepszonych produktów;

Poprawka    450

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) promowanie jakości poprzez ułatwianie:

b) promowanie jakości i wartości dodanej poprzez ułatwianie:

Poprawka    451

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) certyfikacji i promowania, zwłaszcza produktów rybołówstwa i akwakultury prowadzonych w sposób zrównoważony oraz metod przetwarzania przyjaznych dla środowiska;

(ii) certyfikacji jakości oraz promowania i tworzenia specjalnych oznakowań dla produktów rybołówstwa i akwakultury prowadzonych w sposób zrównoważony, dla produktów łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, produktów lokalnych i sezonowych oraz dla metod przetwarzania przyjaznych dla środowiska;

Poprawka    452

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iia) identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym opracowania ogólnounijnego oznakowania dla ekologicznych produktów rybołówstwa i akwakultury;

Poprawka    453

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt ii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iib) innowacyjnych procesów i metod;

Poprawka    454

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) bezpośredniego wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa przez rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym.

(iii) bezpośredniego wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa przez rybaków zajmujących się rybołówstwem łodziowym i przybrzeżnym oraz poławiaczy owoców morza z brzegu;

Poprawka    455

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia) prezentacji i pakowania produktów;

Poprawka    456

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiib) przestrzegania wymogów dotyczących kontroli i certyfikowania produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 510/2006 r. przez producentów i przetwórców podlegających systemom kontroli i certyfikowania danych produktów;

Poprawka    457

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przyczynianie się do przejrzystości zagadnień związanych z produkcją i obrotem oraz przeprowadzanie badań rynku;

c) przyczynianie się do przejrzystości zagadnień związanych z produkcją i obrotem oraz przeprowadzanie badań rynku i analiz zależności handlowej Unii;

Poprawka    458

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) tworzenie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów lub organizacji międzysektorowych, uznanych na podstawie sekcji III rozdział II rozporządzenia [w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury];

e) tworzenie i łączenie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów lub organizacji międzysektorowych, uznanych na podstawie sekcji III rozdział II rozporządzenia [w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury], aby wspierać ich rolę w zarządzaniu rybołówstwem i środkami marketingowymi;

Poprawka    459

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) prowadzenie kampanii promujących produkty rybołówstwa i akwakultury o wymiarze regionalnym, krajowym lub transnarodowym.

f) prowadzenie kampanii promujących produkty zrównoważonego środowiskowo rybołówstwa i akwakultury o wymiarze regionalnym, krajowym lub transnarodowym, co obejmuje również wystawy i kampanie medialne.

Poprawka    460

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

–-a) innowacje z myślą o rozwoju nowych produktów o lepszej jakości i wyższej wartości dodanej, nowe lub usprawnione procesy oraz nowe lub usprawnione systemy zarządzania i organizacji;

Poprawka    461

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1 – litera -b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-b) podnoszenie wartości produktów;

Poprawka    462

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz warunków pracy;

Poprawka    463

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z przepisami art. 6 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

d) przetwarzanie produktów akwakultury zrównoważonej i ekologicznej zgodnie z przepisami art. 6 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

Poprawka    464

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. EFMR może przyznawać wsparcie przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom i ośrodkom technologicznym reprezentującym sektor przetwórstwa z myślą o rozwoju działalności badawczej i innowacyjności w odniesieniu do działań, o których mowa w ust. 1.

Poprawka    465

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR może wspierać system wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 791/2007 w celu wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, uprawą i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, Gujany Francuskiej i Reunion.

1. EFMR wspiera system rekompensat wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 791/2007 w celu wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, uprawą, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z regionów najbardziej oddalonych, zgodnie z art. 349 TFUE. System ten stosuje się w odniesieniu do wszystkich dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność, o której mowa w tym ustępie.

Poprawka    466

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla regionów, o których mowa w ust. 1, wykaz produktów rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych produktów, które kwalifikują się do wyrównania.

2. Każde zainteresowane państwo członkowskie określa dla regionów, o których mowa w ust. 1, wykaz kosztów dodatkowych, które ponoszą podmioty gospodarcze prowadzące działalność, o której mowa w ust. 1. Określa ono także wykaz produktów rybołówstwa i akwakultury oraz ilości tych produktów, które kwalifikują się do wyrównania.

Poprawka    467

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przy ustanawianiu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, a zwłaszcza konieczność zagwarantowania, by wyrównanie było w pełni zgodne z przepisami WPRyb.

3. Przy ustanawianiu wykazu i ilości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie uwzględniają wszystkie istotne czynniki, a zwłaszcza konieczność zagwarantowania, by wyrównanie było w pełni zgodne z przepisami WPRyb, w szczególności konieczność zapewnienia współmierności zdolności połowowej danych flot do dostępnych uprawnień do połowów.

Poprawka    468

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 4 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych połowów.

Poprawka    469

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Następujący operatorzy, którzy ponoszą dodatkowe koszty przy wprowadzaniu na rynek produktów rybołówstwa, kwalifikują się do otrzymania wyrównania kosztów:

 

a) osoby fizyczne lub prawne wykorzystujące środki produkcji do uzyskania produktów rybołówstwa lub akwakultury z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu;

 

b) właściciele lub operatorzy statków zarejestrowanych w portach regionów, o których mowa w ust. 1, i działających w tych regionach lub stowarzyszenia takich właścicieli i operatorów;

 

c) operatorzy w sektorze przetwórstwa i marketingu lub stowarzyszenia takich operatorów.

Poprawka    470

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 73a

 

Podmioty gospodarcze

 

1. Wyrównanie jest wypłacane podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury w danych regionach.

 

2. Zainteresowane państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki, aby zadbać o rentowność podmiotów gospodarczych otrzymujących wyrównanie.

Poprawka    471

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dla każdego produktu rybołówstwa lub akwakultury – dodatkowe koszty wynikające ze szczególnych utrudnień występujących w danych regionach; oraz

a) dla każdego produktu rybołówstwa lub akwakultury, lub kategorii produktów – dodatkowe koszty wynikające ze szczególnych utrudnień występujących w danych regionach; oraz

Poprawka    472

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) wszelkie inne rodzaje wsparcia, które beneficjent otrzymuje lub otrzymał w związku ze swoją działalnością.

Poprawka    473

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji plan wyrównania dla każdego z danych regionów, w tym wykaz i ilości, o których mowa w art. 73, poziom wyrównania, o którym mowa w art. 74, ze wskazaniem właściwego organu zgodnie z przepisami art. 99.

1. Zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji plan wyrównania dla każdego z danych regionów, w tym wykaz i ilości oraz rodzaj podmiotów, o których mowa w art. 73, poziom wyrównania, o którym mowa w art. 74, ze wskazaniem właściwego organu zgodnie z przepisami art. 99.

 

 

Poprawka    474

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie mogą wprowadzać zmiany do treści planu wyrównania, o którym mowa w ust. 1. Takie zmiany przedkłada się Komisji.

Poprawka    475

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 w celu określenia zawartości planu wyrównania, w tym kryteriów obliczania dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień występujących w danych regionach.

2. Komisja jest upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 127 w celu ustalenia zawartości planu wyrównania, w tym kryteriów obliczania dodatkowych kosztów wynikających ze szczególnych utrudnień występujących w danych regionach.

Poprawka    476

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 75a

 

Pomoc państwa

 

1. W drodze odstępstwa od art. 8 i zgodnie z art. 108 TFUE Komisja może zezwolić na udzielenie pomocy operacyjnej w sektorach produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury w celu złagodzenia szczególnych trudności w regionach najbardziej oddalonych ze względu na ich izolację, wyspiarski charakter i skrajne oddalenie.

 

2. Państwa członkowskie mogą przyznać dodatkowe środki finansowe na realizację planów wyrównania kosztów, o których mowa w art. 75. W takich przypadkach państwa członkowskie zgłaszają Komisji pomoc państwa, którą Komisja może zatwierdzić zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jako część tych planów. Pomoc państwa, o której powiadomiono zgodnie z niniejszym ustępem, uznaje się za pomoc zgłoszoną w rozumieniu art. 108 ust. 3 zdanie pierwsze TFUE.

Poprawka    477

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR może wspierać wdrażanie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania, zgodnie z przepisami art. 46 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] oraz szczegółowo określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa35.

1. EFMR może wspierać wdrażanie unijnego systemu kontroli, inspekcji i egzekwowania, zgodnie z przepisami art. 46 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] oraz szczegółowo określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, a także wprowadzanie elementów niezbędnych do zapewnienia identyfikowalności produktów rybołówstwa zgodnie z art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009. System taki powinien prowadzić do szeregu kontroli opartych na wielkości flot w poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka    478

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zakup lub opracowywanie technologii, w tym sprzętu i oprogramowania, systemów wykrywania statków (VDS), systemów telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych dotyczących rybołówstwa, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie, analizowanie i wymianę, a także rozwój metod pobierania próbek takich danych i połączenia między międzysektorowymi systemami wymiany danych;

a) zakup, instalacja i opracowywanie technologii, w tym sprzętu i oprogramowania, systemów wykrywania statków (VDS), systemów telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych dotyczących rybołówstwa, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie i analizowanie, zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do danych, ich przekazywanie i wymianę, a także rozwój metod pobierania próbek takich danych i połączenia między międzysektorowymi systemami wymiany danych, pod warunkiem że operacje te przeprowadza się z poszanowaniem indywidualnych swobód i przy zagwarantowaniu ochrony danych osobowych;

Poprawka    479

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zakup i instalacja podzespołów niezbędnych do zapewnienia przesyłu danych od podmiotów zajmujących się działalnością połowową i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa do odpowiednich organów państw członkowskich i UE, w tym niezbędnych podzespołów do systemów elektronicznej rejestracji i raportowania (ERS), systemów monitorowania statków (VMS) oraz systemów automatycznej identyfikacji (AIS) stosowanych na potrzeby kontroli;

b) rozwój, zakup i instalacja podzespołów, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, niezbędnych do zapewnienia przesyłu danych od podmiotów zajmujących się działalnością połowową i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa do odpowiednich organów państw członkowskich i UE, w tym niezbędnych podzespołów do systemów elektronicznej rejestracji i raportowania (ERS), systemów monitorowania statków (VMS) oraz systemów automatycznej identyfikacji (AIS) stosowanych na potrzeby kontroli;

Poprawka    480

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zakup i instalacja podzespołów koniecznych do zapewnienia identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z definicjami określonymi w art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009;

c) rozwój, zakup i instalacja podzespołów, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego, koniecznych do zapewnienia identyfikowalności produktów rybołówstwa i akwakultury, zgodnie z definicjami określonymi w art. 58 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009;

Poprawka    481

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) modernizacja i zakup patrolowych statków rybackich, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że przez co najmniej 60% czasu używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa;

e) modernizacja i zakup patrolowych statków rybackich, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa przez co najmniej 60% całkowitego czasu użytkowania sprzętu w ciągu roku;

Poprawka    482

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) wdrażanie pilotażowych projektów dotyczących kontroli rybołówstwa, w tym analizę DNA ryb lub tworzenie stron internetowych dotyczących kontroli;

g) opracowanie innowacyjnych systemów kontroli i monitoringu oraz wdrażanie pilotażowych projektów dotyczących kontroli rybołówstwa, w tym analiza DNA ryb lub tworzenie stron internetowych dotyczących kontroli;

Poprawka    483

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) programy zapewniające wzmocnioną kontrolę stad podlegających określonym programom kontroli i inspekcji, ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009, w tym również wszelkie poniesione koszty operacyjne;

Poprawka    484

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 2 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb) programy związane z wdrożeniem planu działania ustalonego zgodnie z art. 102 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, w tym również wszelkie poniesione koszty operacyjne.

Poprawka    485

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Środki wymienione w ust. 2 lit. h), i) oraz j) niniejszego artykułu kwalifikują się do wsparcia tylko, jeśli dotyczą działań w zakresie kontroli prowadzonych przez organ publiczny.

3. Środki wymienione w ust. 2 lit. h), i), j), ja) oraz jb) niniejszego artykułu kwalifikują się do wsparcia tylko wówczas, jeśli dotyczą działań w zakresie kontroli prowadzonych przez organ publiczny.

Poprawka    486

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 78 a

 

Działania zbiorowe mające na celu nasilenie i ujednolicenie kontroli

 

1. W celu nasilenia i ujednolicenia kontroli EFMR może wspierać wdrażanie projektów transnarodowych mających na celu wprowadzenie i testowanie międzypaństwowych systemów kontroli, inspekcji i egzekwowania zgodnie z przepisami art. 46 rozporządzenia (UE) nr [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] oraz szczegółowo określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

 

2. Do wsparcia kwalifikują się w szczególności następujące rodzaje operacji:

 

a) międzynarodowe programy szkoleń pracowników odpowiedzialnych za zadania polegające na monitorowaniu oraz sprawowaniu kontroli i nadzoru w obszarze rybołówstwa;

 

b) inicjatywy, w tym seminaria i narzędzia medialne mające na celu ujednolicenie interpretacji rozporządzeń unijnych i wynikających z nich kontroli.

Poprawka    487

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR wspiera gromadzenie pierwotnych danych biologicznych, technicznych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych, zarządzanie nimi oraz ich wykorzystywanie, zgodnie z wieloletnim programem Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

1. EFMR wspiera gromadzenie pierwotnych danych biologicznych, technicznych, środowiskowych i społeczno-gospodarczych, zarządzanie nimi oraz ich analizowanie i wykorzystywanie konieczne z punktu widzenia zarządzania zrównoważonym rybołówstwem i akwakulturą w oparciu o ekosystem, zgodnie z wieloletnim programem Unii, o którym mowa w art. 37 ust. 5 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

Poprawka    488

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zarządzanie danymi i ich wykorzystywanie na potrzeby analizy naukowej i wdrażania WPRyb;

a) gromadzenie danych, zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie na potrzeby analizy naukowej i wdrażania WPRyb;

Poprawka    489

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zakup lub opracowywanie technologii, w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego wymaganego do gromadzenia danych, zarządzania nimi oraz ich wykorzystywania;

Poprawka    490

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) krajowe wieloletnie programy pobierania próbek;

b) krajowe, transnarodowe i realizowane na szczeblu niższym niż krajowy wieloletnie programy pobierania próbek;

Poprawka    491

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych

c) prowadzone na morzu monitorowanie rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych;

c) prowadzone na morzu monitorowanie rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych, w tym monitorowanie przyłowu organizmów i ptaków morskich;

Poprawka    492

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) zarządzanie rocznymi programami prac związanymi z wiedzą naukową i techniczną w zakresie rybołówstwa, przetwarzanie połączeń w celu transmisji danych i przetwarzania zbiorów danych oraz prace przygotowawcze mające na celu dostarczenie ekspertyz naukowych;

Poprawka    493

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) organizowanie posiedzeń ekspertów w dziedzinie rybołówstwa i zarządzanie takimi posiedzeniami;

Poprawka    494

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych

e) udział państw członkowskich w regionalnych posiedzeniach koordynujących, o których mowa w art. 37 ust. 4 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], posiedzeniach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, w których Unia jest umawiającą się stroną lub ma status obserwatora, a także w posiedzeniach międzynarodowych gremiów naukowych odpowiedzialnych za zapewnianie doradztwa naukowego.

e) udział przedstawicieli państw członkowskich i ich ekspertów naukowych oraz przedstawicieli władz regionalnych w regionalnych posiedzeniach koordynujących, o których mowa w art. 37 ust. 4 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa], posiedzeniach regionalnych organizacji ds. rybołówstwa, w których Unia jest umawiającą się stroną lub ma status obserwatora, a także w posiedzeniach międzynarodowych gremiów naukowych odpowiedzialnych za zapewnianie doradztwa naukowego, gospodarczego lub technicznego;

Poprawka    495

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych

 

ea) usprawnienie gromadzenia danych i systemów zarządzania danymi oraz realizacja badań pilotażowych w celu usprawnienia istniejących systemów gromadzenia danych i zarządzania danymi;

Poprawka    496

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych

 

eb) koszty operacyjne poniesione w wyniku gromadzenia i przetwarzania danych.

Poprawka    497

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 79 a

 

Kary

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 150 w celu ukarania państwa członkowskiego przez zamrożenie lub zmniejszenie środków z EFMR, jeśli państwo członkowskie:

 

a) nie wywiązuje się ze spoczywającego na nim obowiązku gromadzenia i przekazywania danych lub nie przekazuje sprawozdań dotyczących faktycznej zdolności połowowej jego floty; lub

 

b) nie jest w stanie poradzić sobie z problemem połowów NNN na swoich wodach i w odniesieniu do swojej floty rybackiej.

Uzasadnienie

Ponieważ państwa członkowskie nie zawsze przestrzegają obowiązku sprawozdawczości niezbędne jest skuteczne narzędzie, które poprawi przestrzeganie tych wspólnych przepisów UE.

Poprawka    498

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do rozwoju i wdrażania zintegrowanej polityki morskiej Unii. W ramach wsparcia:

Wsparcie przyznawane na podstawie niniejszego rozdziału przyczynia się do wzmocnienia rozwoju i wdrażania zintegrowanej polityki morskiej Unii. W ramach wsparcia:

Poprawka    499

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) wspieranie działań służących zachęcaniu państw członkowskich i regionów UE do rozwijania, wprowadzania lub wdrażania zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi;

(i) wspieranie działań służących zachęcaniu państw członkowskich i ich regionów do rozwijania, wprowadzania lub wdrażania zintegrowanego zarządzania obszarami morskimi;

Poprawka    500

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) promowanie dialogu i współpracy między państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w odniesieniu do kwestii związanych z obszarami morskimi i gospodarką morską, w tym w drodze opracowywania strategii na rzecz basenów morskich;

(ii) promowanie dialogu i współpracy między państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w odniesieniu do kwestii związanych z obszarami morskimi i gospodarką morską, w tym w drodze opracowywania i wdrażania zintegrowanych strategii na rzecz basenów morskich, przy uwzględnieniu potrzeby wyważonego podejścia we wszystkich basenach morskich, jak również specyfiki basenów i zlewni morskich oraz odpowiednich strategii makroregionalnych tam, gdzie ma to zastosowanie;

Poprawka    501

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) wspieranie międzysektorowych platform i sieci współpracy, z udziałem przedstawicieli organów publicznych, samorządów regionalnych i lokalnych, przemysłu, sektora turystyki, zainteresowanych stron reprezentujących sektor badań naukowych, obywateli, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych;

(iii) wspieranie międzysektorowych platform i sieci współpracy, z udziałem przedstawicieli krajowych organów publicznych, samorządów regionalnych i lokalnych, przemysłu, sektora turystyki, zainteresowanych stron reprezentujących sektor badań naukowych, obywateli, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych, w tym również w ramach strategii na rzecz basenów morskich;

Poprawka    502

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) promowanie wymiany najlepszych praktyk i dialogu na szczeblu międzynarodowym, w tym dwustronnego dialogu z państwami trzecimi, nie naruszając innych ewentualnych porozumień lub ustaleń między UE a zainteresowanymi państwami trzecimi;

(iv) promowanie wymiany najlepszych praktyk i dialogu na szczeblu międzynarodowym, w tym dwustronnego dialogu z państwami trzecimi – z uwzględnieniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i odpowiednich istniejących konwencji międzynarodowych opartych na niej – nie naruszając innych ewentualnych porozumień lub ustaleń między UE a zainteresowanymi państwami trzecimi;

Poprawka    503

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) rozwija się międzysektorowe inicjatywy przynoszące wzajemne korzyści różnym sektorom gospodarki morskiej lub rodzajom polityki sektorowej, z uwzględnieniem i wykorzystaniem istniejących narzędzi i inicjatyw, takich jak:

b) rozwija się międzysektorowe inicjatywy przynoszące wzajemne korzyści różnym sektorom gospodarki morskiej lub rodzajom polityki sektorowej, z uwzględnieniem i wykorzystaniem istniejących narzędzi i inicjatyw, takich jak:

Poprawka    504

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) zintegrowany nadzór morski mający na celu podniesienie skuteczności i efektywności w drodze wymiany informacji między różnymi sektorami i ponad granicami, przy uwzględnieniu obecnych i przyszłych systemów;

(i) zintegrowany nadzór morski mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności w drodze wymiany informacji między różnymi sektorami i ponad granicami, przy uwzględnieniu obecnych i przyszłych systemów;

Poprawka    505

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) ciągły rozwój obszernej i powszechnie dostępnej bazy wiedzy o morzu wysokiej jakości, która umożliwi wymianę, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie tych danych i wiedzy między różnymi grupami użytkowników;

(iii) ciągły rozwój obszernej i powszechnie dostępnej bazy wysokiej jakości wiedzy o morzu, która ograniczy dublowanie działań oraz umożliwi wymianę, wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie tych danych i wiedzy między różnymi grupami użytkowników;

Poprawka    506

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) usprawnia się współpracę między państwami członkowskimi poprzez wymianę informacji i najlepszych praktyk w ramach poszczególnych zadań straży przybrzeżnej w perspektywie utworzenia europejskiej straży przybrzeżnej.

Poprawka    507

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wspiera się trwały wzrost, zatrudnienie, innowacje i nowe technologie w powstających i potencjalnych sektorach gospodarki morskiej w regionach przybrzeżnych, uzupełniając ustalone działania sektorowe i krajowe.

c) wspiera się trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie, innowacje i nowe technologie w powstających i przyszłych sektorach gospodarki morskiej, a także w regionach przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych w Unii, w uzupełnieniu ustalonych działań sektorowych i krajowych.

 

Poprawka    508

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) wspiera się rozwój kapitału ludzkiego w sektorze morskim, zwłaszcza zachęcając do współpracy i wymian w dziedzinie szkoleń;

Poprawka    509

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) wspiera się ochronę środowiska morskiego, w szczególności jego różnorodności biologicznej i chronionych obszarów morskich, takich jak obszary Natura 2000, oraz zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych a także w sposób bardziej szczegółowy określa się granice zrównoważonego charakteru działań prowadzonych przez ludzi, które mają wpływ na środowisko morskie, w szczególności w ramach dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.

d) wspiera się ochronę środowiska morskiego, w szczególności jego różnorodności biologicznej i chronionych obszarów morskich, takich jak obszary Natura 2000, oraz zrównoważoną eksploatację zasobów morskich i przybrzeżnych poprzez zastosowanie do zarządzania działalnością prowadzoną przez ludzi podejścia opartego na ekosystemie, spójnie z celem, jakim jest przywrócenie i utrzymanie dobrego stanu środowiska zgodnie z wymogami dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej.

Poprawka    510

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) projekty, w tym projekty testowe i projekty współpracy,

b) projekty, od ich zaprojektowania do wdrożenia, w tym projekty testowe i pilotażowe oraz projekty współpracy krajowej i transgranicznej;

Poprawka    511

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) powszechne udostępnianie informacji i wymiana najlepszych praktyk, podnoszenie świadomości i pokrewne działania w zakresie komunikacji i upowszechniania informacji, w tym kampanie reklamowe, jak również imprezy oraz opracowywanie i prowadzenie stron internetowych; platformy zainteresowanych stron, w tym informowanie o priorytetach politycznych Unii, o ile są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia;

c) powszechne udostępnianie informacji i wymiana najlepszych praktyk, w tym również w odniesieniu do skutecznych europejskich programów badań naukowych, podnoszenie świadomości i pokrewne działania w zakresie komunikacji i upowszechniania informacji, w tym kampanie reklamowe, jak również imprezy oraz opracowywanie i prowadzenie stron internetowych; platformy zainteresowanych stron, w tym informowanie o priorytetach politycznych Unii, o ile są one związane z ogólnymi celami niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    512

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) konferencje, seminaria i warsztaty;

d) konferencje, seminaria, fora i warsztaty;

Poprawka    513

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) wymiana najlepszych praktyk, działania w zakresie koordynacji, w tym sieci umożliwiające wymianę informacji i mechanizmy sterowania dla strategii na rzecz basenu morskiego;

e) wymiana najlepszych praktyk, działania w zakresie koordynacji, w tym sieci umożliwiające wymianę informacji i wsparcie w zakresie rozwoju dla strategii na rzecz basenu morskiego;

Poprawka    514

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) rozwój, działanie i utrzymanie systemów i sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych dotyczących rybołówstwa, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie, analizowanie i wymianę, a także rozwój metod pobierania próbek takich danych i połączenia między międzysektorowymi systemami wymiany danych; f) ustanowienie programu mającego na celu budowanie potencjału państw członkowskich w zakresie wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich;

f) rozwój, działanie i utrzymanie systemów i sieci informatycznych umożliwiających gromadzenie danych, administrowanie nimi, ich zatwierdzanie, analizowanie i wymianę, a także rozwój metod pobierania próbek takich danych i połączenia między międzysektorowymi systemami wymiany danych;

Poprawka    515

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) projekty szkoleniowe na rzecz rozwijania wiedzy, zdobywania kwalifikacji zawodowych i działania sprzyjające rozwojowi zawodowemu w sektorze morskim;

Poprawka    516

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb) właściwe instrumenty na rzecz zintegrowanego zarządzania strefami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego obszarów morskich oraz zarządzania wspólnymi zasobami na poziomie basenu;

Poprawka    517

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc) pomoc techniczna w ramach art. 51 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie wspólnych przepisów].

Poprawka    518

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W celu osiągnięcia szczegółowego celu zakładającego rozwijanie operacji międzysektorowych określonych w art. 81 lit. b) EFMR może wspierać:

2. W celu osiągnięcia szczegółowego celu zakładającego rozwijanie operacji transgranicznych i międzysektorowych określonych w art. 81 lit. b) EFMR może wspierać:

Poprawka    519

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) działania związane z koordynacją i współpracą między państwami członkowskimi służące rozwojowi planowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, w tym wydatki związane z systemami i praktykami w dziedzinie wymiany i monitorowania danych, działania związane z oceną, zakładanie i obsługa sieci ekspertów, oraz ustanawianie programu mającego na celu budowanie potencjału państw członkowskich w zakresie wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich;

b) działania związane z koordynacją i współpracą między państwami członkowskimi, a także we właściwych przypadkach między państwami członkowskimi i regionami, służące rozwojowi planowania przestrzennego obszarów morskich i zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną, w tym wydatki związane z systemami i praktykami w dziedzinie wymiany i monitorowania danych, działania związane z oceną, zakładanie i obsługa sieci ekspertów, oraz ustanawianie programu mającego na celu budowanie potencjału państw członkowskich w zakresie wdrażania planowania przestrzennego obszarów morskich;

Poprawka    520

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) narzędzia techniczne służące ustanowieniu i obsłudze operacyjnej europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego mającej na celu ułatwianie gromadzenia, zbierania, kontroli jakości, wielokrotnego wykorzystania i dystrybucji danych morskich w drodze współpracy między instytucjami państw członkowskich należącymi do sieci.

c) narzędzia techniczne służące ustanowieniu i obsłudze operacyjnej europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska morskiego mającej na celu ułatwianie gromadzenia, zdobywania, zbierania, kontroli jakości, wielokrotnego wykorzystania i rozpowszechniania danych morskich i wiedzy w tej dziedzinie w drodze współpracy między instytucjami państw członkowskich należącymi do sieci.

Poprawka    521

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 84 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Środki przewidziane w niniejszym rozdziale ułatwiają wdrażanie WPRyb i IMP w szczególności w odniesieniu do:

Środki przewidziane w niniejszym rozdziale ułatwiają wdrażanie WPRyb i IMP w szczególności w odniesieniu do:

Poprawka    522

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 84 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) doradztwa naukowego w ramach WPRyb;

a) gromadzenie, zarządzanie i upowszechnianie doradztwa naukowego w ramach WPRyb;

Poprawka    523

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 84 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) szczególnych środków kontroli i egzekwowania w ramach WPRyb;

b) szczególnych środków kontroli i egzekwowania w ramach WPRyb, w tym inspekcji pracy;

Poprawka    524

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 84 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) dialogu społecznego i włączania partnerów społecznych;

Poprawka    525

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 84 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) rozpoznania rynku;

e) rozpoznania rynku, w tym ustanowienia rynków elektronicznych;

Poprawka    526

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 84 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 84 a

 

Środki ochronne

 

W celu zapewnienia skutecznego wdrażania środków ochronnych na podstawie art. 17 i 21 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] EFMR może wspierać inicjatywy podejmowane przez państwa członkowskie w celu współpracy i wdrożenia wspólnych środków, aby osiągnąć cele i założenia uzgodnione w planach wieloletnich ustanowionych zgodnie z art. 9, 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

Poprawka    527

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR może wspierać zapewnianie rezultatów naukowych, w szczególności projektów badań stosowanych związanych bezpośrednio z zapewnieniem procesów doradztwa naukowego oraz opinii i ekspertyz naukowych, na potrzeby podejmowania rzetelnych i efektywnych decyzji dotyczących zarządzania rybołówstwem w ramach WPRyb.

1. EFMR może wspierać zapewnianie rezultatów naukowych, w szczególności projektów badań stosowanych związanych bezpośrednio z zapewnieniem procesów doradztwa naukowego i społeczno‑gospodarczego oraz opinii i ekspertyz naukowych i społeczno‑gospodarczych, na potrzeby podejmowania rzetelnych i efektywnych decyzji dotyczących zarządzania rybołówstwem w ramach WPRyb.

Poprawka    528

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) badania i projekty pilotażowe konieczne do wdrożenia i rozwoju WPRyb, w tym alternatywne rodzaje zrównoważonych technik zarządzania rybołówstwem;

a) badania i projekty pilotażowe konieczne do wdrożenia i rozwoju WPRyb, w tym alternatywne rodzaje zrównoważonych technik zarządzania rybołówstwem i akwakulturą, w tym w ramach komitetów doradczych;

Poprawka    529

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) badania konieczne do wdrożenia i rozwoju WPRyb na obszarach wrażliwych pod względem biogeograficznym;

Poprawka    530

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przygotowanie i zapewnienie opinii i ekspertyz naukowych przez organy naukowe, w tym międzynarodowe organy doradcze odpowiedzialne za sporządzanie ocen zasobów, przez ekspertów niezależnych i instytucje badawcze;

b) przygotowanie i zapewnienie opinii i ekspertyz naukowych przez organy naukowe, w tym międzynarodowe organy doradcze odpowiedzialne za sporządzanie ocen zasobów, przez ekspertów i instytucje badawcze;

Poprawka    531

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) udział ekspertów w posiedzeniach dotyczących kwestii naukowych i technicznych w zakresie rybołówstwa oraz w eksperckich grupach roboczych, jak również w międzynarodowych organach doradczych oraz w posiedzeniach, podczas których wymagać się będzie wkładu ekspertów w dziedzinie rybołówstwa;

c) udział ekspertów w posiedzeniach dotyczących kwestii naukowych i technicznych w zakresie rybołówstwa oraz w eksperckich grupach roboczych, jak również w międzynarodowych organach doradczych oraz w posiedzeniach, podczas których wymagać się będzie wkładu ekspertów w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury;

Poprawka    532

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) finansowanie statków badawczych realizujących naukowe programy badawcze na obszarach poza UE, na których UE prowadzi działalność na podstawie porozumień w sprawie połowów;

Poprawka    533

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) działania w zakresie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie gromadzenia danych, w tym ustanawianie i obsługa regionalnych baz danych do przechowywania danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania, które przyniosą korzyści dla współpracy regionalnej i poprawią skuteczność działań z zakresu gromadzenia danych i zarządzania nimi, jak również ekspertyzy naukowe wspierające zarządzanie rybołówstwem.

e) działania w zakresie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie gromadzenia danych, z uwzględnieniem różnych zainteresowanych stron na szczeblu regionalnym oraz z uwzględnieniem ustanawiania i obsługi regionalnych baz danych do przechowywania danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania, które przyniosą korzyści dla współpracy regionalnej i poprawią skuteczność działań z zakresu gromadzenia danych i zarządzania nimi, jak również ekspertyzy naukowe wspierające zarządzanie rybołówstwem;

Poprawka    534

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) ustanowienie rynków elektronicznych, aby lepiej koordynować przepływ informacji między podmiotami rynkowymi i przetwórcami.

Poprawka    535

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 86 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wspólny zakup przez kilka państw członkowskich o terytoriach znajdujących się na tym samym obszarze geograficznym patrolowych statków rybackich, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że przez co najmniej 60% czasu używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa;

a) wspólny zakup przez kilka państw członkowskich o terytoriach znajdujących się na tym samym obszarze geograficznym patrolowych statków rybackich, statków powietrznych i śmigłowców, pod warunkiem że używa się ich na potrzeby kontroli rybołówstwa przez co najmniej 60% całkowitego czasu użytkowania sprzętu, obliczanego w okresie rocznym;

Poprawka    536

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 86 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wydatki związane z oceną i rozwojem nowych technologii kontroli;

b) wydatki związane z oceną i rozwojem nowych technologii kontroli oraz procedur wymiany danych między organami i instytucjami posiadającymi uprawnienia w obszarze bezpieczeństwa, ratownictwa i kontroli w Unii;

Poprawka    537

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR może wspierać koszty operacyjne funkcjonowania komitetów doradczych ustanawianych na podstawie art. 52 [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

1. EFMR wspiera niezbędne koszty operacyjne funkcjonowania komitetów doradczych ustanawianych na podstawie [rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa] w celu zapewnienia pełnej i skutecznej realizacji ich zadań, a także koszty związane z korzystaniem z wiedzy fachowej przez te komitety.

Poprawka    538

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. EFMR może wspierać koszty operacyjne komitetów doradczych, jeżeli koszty takie wynikają z działań podejmowanych z myślą o zaangażowaniu i udziale organizacji rybaków.

Poprawka    539

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. EFMR wspiera koszty operacyjne, techniczne i naukowe wynikające z przeprowadzania badań mających uzasadniać zalecenia komitetów doradczych.

Poprawka    540

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 88 a

 

Dialog społeczny

 

EFMR może wspierać koszty operacyjne podmiotów promujących dialog społeczny i włączanie partnerów społecznych.

Uzasadnienie

Środki towarzyszące WPRyb podlegające zarządzaniu bezpośredniemu powinny móc finansować koszty operacyjne struktur promujących dialog społeczny i włączanie partnerów społecznych.

Poprawka    541

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFMR może wspierać opracowywanie i upowszechnianie przez Komisję informacji o rynku produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 49 [rozporządzenia (UE) nr w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury].

 

 

EFMR może wspierać opracowywanie i upowszechnianie przez Komisję informacji o rynku produktów rybołówstwa i akwakultury zgodnie z art. 49 [rozporządzenia (UE) nr ... w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury], co obejmuje również ustanowienie rynków elektronicznych, aby lepiej koordynować przepływ informacji między podmiotami rynkowymi a przetwórcami;

Poprawka    542

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 91 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) realizację porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i uczestnictwo Unii w regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa;

b) przygotowanie, monitorowanie i ocenę porozumień w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i uczestnictwo Unii w regionalnych organizacjach ds. rybołówstwa; odnośne działania obejmują badania, posiedzenia, zaangażowanie ekspertów, koszty personelu tymczasowego, działania informacyjne oraz wszelkie inne koszty administracyjne lub koszty wynikające z pomocy naukowej lub technicznej, zapewnianej przez Komisję.

Poprawka    543

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 92 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EFMR może wspierać, z inicjatywy państw członkowskich, z zastrzeżeniem pułapu w wysokości 5 % całkowitej kwoty przewidzianej w ramach programu operacyjnego:

1. EFMR może wspierać, z inicjatywy państw członkowskich, z zastrzeżeniem pułapu w wysokości 6% całkowitej kwoty przewidzianej w ramach programu operacyjnego:

Poprawka    544

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) 100 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia w ramach dopłat do przechowywania, o którym mowa w art. 70;

a) 50% kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia w ramach dopłat do przechowywania, o którym mowa w art. 70;

Poprawka    545

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 94 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) 100% kwalifikowalnych wydatków publicznych na przygotowanie produkcji i planów marketingowych, o których mowa w art. 69;

Poprawka    546

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 94 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) 80 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 78 ust. 2 lit. a)-d) oraz f)-j);

d) 90% kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 78 ust. 2 lit. a)-d) oraz f)-j);

Poprawka    547

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 94 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) 65 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 79.

e) 80% kwalifikowalnych wydatków publicznych w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 79.

Poprawka    548

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 94 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) oraz 10 punktów procentowych, a także maksymalna stawka wkładu z EFMR, jeżeli w ramach EFMR finansowane są działania na oddalonych wyspach greckich i w regionach najbardziej oddalonych, które ze względu na odległość znajdują się w niekorzystnym położeniu;

Poprawka    549

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie stosują maksymalną intensywność pomocy publicznej w wysokości 50 % całkowitych kwalifikowalnych wydatków związanych z operacją.

1. Państwa członkowskie stosują maksymalną intensywność pomocy publicznej w wysokości 60% całkowitych kwalifikowalnych wydatków związanych z operacją.

Poprawka    550

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) beneficjent jest podmiotem prawa publicznego;

a) beneficjent jest podmiotem prawa publicznego lub podmiotem prywatnym świadczącym usługi publiczne;

Poprawka    551

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) operacja dotyczy dopłat do przechowywania, o których mowa w art. 70;

skreślona

Poprawka    552

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 95 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować intensywność pomocy publicznej w wysokości między 50% a maksymalnie 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jeśli operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział III i jeśli spełnia ona jedno z poniższych kryteriów:

3. Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować intensywność pomocy publicznej w wysokości między 60% a maksymalnie 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, jeśli operację przeprowadza się na podstawie tytułu V rozdział I, II, III lub IV i jeśli spełnia ona co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

Poprawka    553

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 98 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja korzysta z tego uprawnienia z pełnym poszanowaniem zasady proporcjonalności i uwzględniając, że nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów WPRyb stanowić może poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć maksymalny podtrzymywalny połów na poziomie MSY, trwałości odpowiednich stad oraz ochrony środowiska morskiego.

Komisja korzysta z tego uprawnienia z pełnym poszanowaniem zasady proporcjonalności i uwzględniając, że nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów WPRyb stanowić może poważne zagrożenie dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, która odbudowuje i zachowuje populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających wytworzyć MSY, trwałości odpowiednich stad oraz ochrony środowiska morskiego lub osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu środowiska do 2020 r. Państwa członkowskie zapewniają dla każdego programu operacyjnego ustanowienie odpowiedniego systemu zarządzania i kontroli zapewniającego przejrzysty przydział i rozdział funkcji pomiędzy instytucją zarządzającą a jednostką certyfikującą.

Poprawka    554

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W uzupełnieniu art. 135 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy], przede wszystkim państwa członkowskie są odpowiedzialne także za badanie przypadków niezgodności z przepisami stosowanymi w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Poprawka    555

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 100 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku korekt finansowych zastosowanych do wydatków bezpośrednio związanych z nieprzestrzeganiem przepisów art. 105 państwa członkowskie podejmują decyzję o kwocie korekty, uwzględniając wagę przepisów WPRyb naruszonych przez beneficjenta, korzyść ekonomiczną wynikającą z takiego nieprzestrzegania przepisów WPRyb lub znaczenie wkładu z EFMR na rzecz działalności gospodarczej beneficjenta.

2. W przypadku korekt finansowych zastosowanych do wydatków bezpośrednio związanych z nieprzestrzeganiem przepisów art. 105 państwa członkowskie podejmują decyzję o kwocie korekty, uwzględniając powagę, zakres, czas trwania i powtarzalność naruszenia przepisów WPRyb przez beneficjenta, korzyść ekonomiczną wynikającą z takiego nieprzestrzegania przepisów WPRyb lub znaczenie wkładu z EFMR na rzecz działalności gospodarczej beneficjenta.

Uzasadnienie

Waga naruszenia przepisów przez beneficjenta zależy od wielu czynników: od powagi, zakresu, czasu trwania i powtarzalności naruszenia.

Poprawka    556

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 102 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W uzupełnieniu art. 134 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy] Komisja może zawiesić, w drodze aktu wykonawczego, całość lub część płatności okresowych programu operacyjnego, w przypadku gdy Komisja – w drodze aktu wykonawczego – przyjęła decyzję, w której stwierdzono, że państwo członkowskie nie spełniło zobowiązań w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Taka niezgodność może mieć wpływ na wydatki zawarte w poświadczonej deklaracji wydatków, w związku z którymi wnioskowano o płatność okresową.

1. W uzupełnieniu art. 134 [rozporządzenia (UE) nr […] ustanawiającego wspólne przepisy] Komisja może zawiesić, w drodze aktu wykonawczego, całość lub część płatności okresowych programu operacyjnego, w przypadku gdy

 

a) Komisja – w drodze aktu wykonawczego – przyjęła decyzję, w której stwierdzono, że państwo członkowskie nie spełniło zobowiązań w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Taka niezgodność może mieć wpływ na wydatki zawarte w poświadczonej deklaracji wydatków, w związku z którymi wnioskowano o płatność okresową;

 

aa) państwo członkowskie nie złożyło sprawozdań w sprawie zdolności połowowej floty oraz jej stosunku do dostępnych zasobów, wymaganych na mocy rozporządzenia (UE) nr .../... [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

Poprawka    557

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 111 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Najważniejsze informacje na temat realizacji programu, każdej operacji wybranej do finansowania, a także na temat ukończonych operacji, potrzebne do celów monitorowania i oceny, w tym najważniejsze cechy beneficjenta i projektu, są rejestrowane i zachowywane w wersji elektronicznej.

1. Najważniejsze informacje na temat realizacji programu, każdego działania wybranego do finansowania, a także na temat ukończonych działań, potrzebne do celów monitorowania i oceny, w tym najważniejsze cechy beneficjenta i projektu, są rejestrowane i zachowywane w wersji elektronicznej.

 

(poprawka językowa)

Poprawka    558

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 113 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Instytucja zarządzająca oraz komitet monitorujący prowadzą monitorowanie każdego programu operacyjnego poprzez wskaźniki finansowe oraz wskaźniki dotyczące produktów i celów.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka    559

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 114 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) uczestniczy w konsultacjach i wydaje opinię, w terminie czterech miesięcy od wydania decyzji zatwierdzającej program, na temat kryteriów wyboru finansowanych operacji; kryteria wyboru podlegają przeglądowi zgodnie z potrzebami programowania;

a) uczestniczy w konsultacjach i wydaje opinię, w terminie czterech miesięcy od wydania decyzji zatwierdzającej program, na temat kryteriów wyboru finansowanych działań; kryteria wyboru podlegają przeglądowi zgodnie z potrzebami programowania;

 

(poprawka językowa)

Poprawka    560

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 120 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapewnienie stworzenia jednej strony internetowej lub jednego portalu internetowego zawierającego informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w każdym państwie członkowskim i dostęp do nich;

a) zapewnienie stworzenia jednej strony internetowej lub jednego portalu internetowego zawierającego informacje na temat programów operacyjnych w każdym państwie członkowskim i dostęp do nich;

Poprawka    561

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 120 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zapewnienie stworzenia jednej strony internetowej lub jednego portalu internetowego zawierającego informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w każdym państwie członkowskim i dostęp do nich;

a) zapewnienie stworzenia jednej strony internetowej lub jednego portalu internetowego zawierającego informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w każdym państwie członkowskim i łatwy dostęp do nich;

 

 

Poprawka    562

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 120 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. W odniesieniu do dostępu do informacji środowiskowych stosuje się dyrektywę 2003/4/WE oraz rozporządzenia 1049/2001/WE i 1367/2006/WE.

Poprawka    563

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – wiersz 1

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Związane z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, mogą skorzystać ze wzrostu o:

25

 

Poprawka Parlamentu

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Związane z łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, mogą skorzystać ze wzrostu o:

30

Poprawka    564

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – wiersz 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wdrażane przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, mogą skorzystać ze wzrostu o: 20

Wdrażane przez organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów, organizacje zawodowe rybaków uznane przez państwo członkowskie lub organizacje międzybranżowe, mogą skorzystać ze wzrostu o: 30

Uzasadnienie

Należy podnieść pułap pomocy publicznej dla organizacji zawodowych w ramach wdrażania projektów zbiorowych.

Poprawka    565

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – wiersz 5 a (nowy)

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Zgodne z wymogami wszystkich kryteriów zrównoważonego rozwoju, które państwa członkowskie mogą zastosować, mogą skorzystać ze wzrostu o:

10

Poprawka    566

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – wiersz 8

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Wdrażane przez przedsiębiorstwa niespełniające definicji MŚP nakłady będą zmniejszone o:

20

 

Poprawka Parlamentu

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Wdrażane przez przedsiębiorstwa niespełniające definicji MŚP nakłady będą zmniejszone o:

15

Poprawka    567

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – tabela 1 – wiersz 8 a (nowy)

Rodzaj operacji

Punkty procentowe

Zgodne z wymogami tabeli kryteriów zrównoważonego rozwoju, które państwa członkowskie mogą zastosować, mogą skorzystać ze wzrostu o:

10

Uzasadnienie

Instytucje zarządzające mogą przygotować tabelę kryteriów warunkowości w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju (środowiskowych, społecznych i ekonomicznych), która zachęci rybaków do wykraczania poza obowiązujące przepisy. W tym przypadku instytucje zarządzające mają możliwość dotowania przyznawanego wsparcia. Poprawka ta ma na celu zacieśnienie związku między instrumentem finansowym, jakim jest EFMR, i WPRyb i uczynienie z niego narzędzia zachęcającego do stosowania praktyk idących w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    568

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – tabela 1 – wiersz 7 a (nowy)

 

Poprawka Parlamentu

7a. Prawodawstwo w dziedzinie warunków pracy

Przestrzeganie przez podmioty gospodarcze z Unii prawodawstwa dotyczącego warunków pracy

Skuteczne wdrożenie i stosowanie unijnego prawodawstwa w dziedzinie warunków pracy, które obejmuje:

 

 

– przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku rybaków;

 

 

– przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa;

 

 

– przepisy dotyczące wstępnej kwalifikacji i ustawicznego szkolenia zawodowego rybaków.

Uzasadnienie

W ramach wymiaru społecznego EFMR należy uwzględnić uwarunkowania ex ante dotyczące przestrzegania prawodawstwa w dziedzinie warunków pracy w sektorze rybołówstwa.

Poprawka    569

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – tabela 2 – wiersz 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Priorytet EFMR:

6 Przyczynianie się do wdrażania WPRyb

 

 

 

 

CT 6: ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

 

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający wypełnienie wymogów w odniesieniu do danych dotyczących zarządzania rybołówstwem określonych w art. 37 [rozporządzenia w sprawie WPRyb];

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i zastosowanie wieloletniego programu dotyczącego gromadzenia danych do przeglądu przez STECF i zatwierdzenia przez Komisję

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i realizację rocznego planu prac dotyczącego gromadzenia danych do przeglądu przez STECF i zatwierdzenia przez Komisję

Zdolność przydziału zasobów ludzkich wystarczająca do realizacji dwustronnych lub wielostronnych porozumień z innymi państwami członkowskimi w przypadku dzielonej pracy przy wypełnianiu zobowiązań związanych z gromadzeniem danych

 

Poprawka

Priorytet EFMR:

6 Przyczynianie się do wdrażania WPRyb

 

 

 

 

CT 6: ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

 

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający wypełnienie wymogów w odniesieniu do danych dotyczących zarządzania rybołówstwem określonych w art. 37 [rozporządzenia w sprawie WPRyb];

 

Ocena równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów:

przeprowadzono szczegółową analizę równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów w celu skutecznego wdrożenia środków zarządzania flotą

 

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i zastosowanie wieloletniego programu dotyczącego gromadzenia danych do przeglądu przez STECF i zatwierdzenia przez Komisję

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i realizację rocznego planu prac dotyczącego gromadzenia danych do przeglądu przez STECF i zatwierdzenia przez Komisję

Zdolność przydziału zasobów ludzkich wystarczająca do realizacji dwustronnych lub wielostronnych porozumień z innymi państwami członkowskimi w przypadku dzielonej pracy przy wypełnianiu zobowiązań związanych z gromadzeniem danych

Udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i przeprowadzenie ocen zdolności połowowej floty;

odpowiednie składanie sprawozdań dotyczących wysiłków na rzecz osiągnięcia równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów zgodnie z wymogami art. 34 i 37 rozporządzenia (UE) nr .../...] [w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa].

Uzasadnienie

Finansowanie floty, statków rybackich i narzędzi powinno być uwarunkowane we wniosku odpowiednią oceną zdolności połowowej w stosunku do dostępnych uprawnień do połowów. Kilka państw członkowskich nie spełnia prawnego wymogu składania sprawozdań dotyczących wysiłków na rzecz zrównoważenia zdolności połowowej floty w stosunku do uprawnień do połowów. Oceny floty powinny stać się minimalną bazą unikania niezamierzonych skutków i wydawania pomocy na modernizację w bardziej ukierunkowany sposób.

Poprawka    570

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – sekcja 2 – punkt 1 – tabela 1 – wiersz 4 a (nowy)

 

Poprawka Parlamentu

Priorytet UE w odniesieniu do EFMR / Cel tematyczny (CT) wspólnych ram strategicznych

Uwarunkowanie ex ante

Kryteria, które należy spełnić

Priorytet EFMR:

6 Przyczynianie się do wdrażania WPRyb

CT 6: ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Coroczna ocena równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów: przeprowadzono szczegółową analizę równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów w celu skutecznego wdrożenia środków zarządzania flotą dotyczących zmniejszenia zdolności połowowej floty i bezpośrednich inwestycji na statkach.

Konkretne działania obejmują:

– udowodniony potencjał administracyjny umożliwiający przygotowanie i przeprowadzenie ocen zdolności połowowej floty;

– odpowiednie składanie sprawozdań dotyczących wysiłków na rzecz osiągnięcia równowagi między zdolnością połowową a uprawnieniami do połowów zgodnie z wymogami art. 34 i 37 [proponowanego rozporządzenia podstawowego].

  • [1]  Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

1. Nadmierna zdolność połowowa floty – kwestia dyskusyjna

Komisja uzasadnia swój wniosek dotyczący reformy WPRyb, stwierdzając nadmierną zdolność połowową europejskiej floty rybackiej. Sprawozdawca zwraca uwagę na dyskusyjny charakter tego stwierdzenia: nadmierna zdolność połowowa nie została dotychczas zdefiniowana przez Komisję, jest zatem trudna do ustalenia. Nawet jeśli jest możliwe, że w niektórych regionach zdolność połowowa jest zbyt wysoka w stosunku do dostępnych zasobów, to sytuacja ta dotyczy konkretnych miejsc i nie może w żadnym wypadku zostać rozciągnięta na pozostałe obszary połowowe Unii, ani być traktowana jako postulat.

Co więcej, zmniejszenie domniemanej nadmiernej zdolności połowowej floty nie miałoby żadnego wpływu na złowione ilości, ponieważ byłyby one w dalszym ciągu uzależnione od TAC i kwot ustalanych co roku. Sprawozdawca zauważa zatem, że Komisja proponuje łowienie tych samych ilości ryb przy pomocy mniejszej liczby statków, co stanowi zagrożenie dla wielu przedsiębiorstw zajmujących się rybołówstwem, zwłaszcza tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym i łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, a tym samym dla wielu miejsc pracy.

Sprawozdawca sprzeciwia się temu kierunkowi i życzyłby sobie, aby ścisły nadzór nad działalnością połowową umożliwił zarządzanie skuteczne z perspektywy środowiskowej i społecznej. Przypomina w związku z tym, że państwa członkowskie mają obowiązek przestrzegania pułapów zdolności połowowej ich floty określonych w rozporządzeniu podstawowym. Sprawozdawca proponuje, aby w celu nadania temu obowiązkowi bardziej rygorystycznego charakteru państwa członkowskie określały w programie operacyjnym w ramach EFMR stosowane przez siebie środki na rzecz przestrzegania tych pułapów.

2. Przekazywalne koncesje połowowe i przekwalifikowanie

Głównym środkiem mającym na celu zmniejszenie domniemanej nadmiernej zdolności połowowej, jaki zaproponowano w rozporządzeniu podstawowym, jest wprowadzenie przekazywalnych koncesji połowowych. Nieuniknionym skutkiem wprowadzenia tego mechanizmu byłoby skupienie uprawnień połowowych w rękach niewielkiej liczby podmiotów oraz spekulacje na rynku handlu uprawnieniami. Mechanizm ten zagroziłby tradycyjnemu łodziowemu rybołówstwu przybrzeżnemu i łodziowemu rybołówstwu przybrzeżnemu, można też spodziewać się przypadków nadużywania pozycji dominującej. Przedmiotowy środek polegałby na zniesieniu wszelkiej regulacji i zdaniu się tylko na rynek.

Logiczną konsekwencją wdrożenia przekazywalnych koncesji połowowych byłoby ukierunkowanie EFMR na wsparcie na rzecz przekwalifikowania rybaków i opuszczania przez nich sektora rybołówstwa, o czym jest wyraźnie mowa w art. 32. Propozycja ta oznaczałaby koniec tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Sprawozdawca sprzeciwia się temu rozwiązaniu.

Celem EFMR jest świadczenie pomocy strukturalnej dla sektora rybołówstwa, aby zwiększyć jego konkurencyjność i zrównoważony charakter. Wspieranie różnorodności działalności związanej z rybołówstwem w innych sektorach jest z tym celem sprzeczne. Należy natomiast wspierać tworzenie przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa.

3. Plan działania na rzecz tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne ma bardzo zróżnicowany charakter w poszczególnych akwenach morskich. W związku z tym niewłaściwym rozwiązaniem jest narzucanie jednej definicji na szczeblu unijnym. Sprawozdawca proponuje zatem, aby pozostawić przedmiotową definicję w gestii państw członkowskich.

Tradycyjne łodziowe rybołówstwo przybrzeżne odgrywa zasadniczą rolę dla żywotności terenów przybrzeżnych. W ramach EFMR należy zatem wspierać rozwój, konkurencyjność i zrównoważony charakter tego rodzaju rybołówstwa. Sprawozdawca proponuje, aby każde państwo członkowskie załączało do swojego programu operacyjnego plan działań określający stosowane w tym celu środki.

4. Wymiar społeczny EFMR

Sprawozdawcy zależy na tym, aby WPRyb miała ambitny wymiar społeczny. W związku z tym w ramach EFMR należy wspierać szkolenie zawodowe oraz zachęcać ludzi młodych do podejmowania pracy w sektorze rybołówstwa, zarówno rybaków będących właścicielami statków, jak i rybaków zatrudnianych na statkach.

5. Renowacja floty

Sprawozdawca życzyłby sobie, aby EFMR umożliwił renowację floty europejskiej, w połowie złożonej ze statków mających ponad 25 lat[1]. Ten wiekowy stan pociąga za sobą poważne problemy związane z bezpieczeństwem na statkach i ochroną środowiska morskiego.

W celu umożliwienia tego odnowienia floty sprawozdawca proponuje, aby w ramach EFMR wspierać zastępowanie starych statków jednostkami nowymi, które są bardziej energooszczędne, bezpieczniejsze, bardziej selektywne i wyposażone w napędy o mniejszej mocy. W żadnym wypadku wsparcie to nie może powodować zwiększenia zdolności połowowej floty.

Należy także wspierać inwestycje na rzecz unowocześnienia statków, aby poprawić warunki pracy, zwiększyć bezpieczeństwo, ograniczyć zużycie energii i zanieczyszczenie oraz propagować bardziej selektywne narzędzia połowowe. W ramach EFMR należy przede wszystkim wspierać unowocześnienie i zastępowanie silników bez zwiększania zdolności połowowej statków.

Sprawozdawca sprzeciwia się obowiązkowi wyładunku niechcianych połowów, a popiera natomiast znaczne i stopniowe zmniejszenie odrzutów poprzez intensywne inwestowanie w selektywność narzędzi połowowych.

6. Tymczasowe zawieszanie działalności oraz fundusze wspólnego inwestowania

W ramach EFMR należy wspierać finansowanie tymczasowego zawieszania działalności przez rybaków, zwłaszcza w przypadku zastosowania środków nadzwyczajnych i okresów ochronnych na podstawie rozporządzenia podstawowego.

W ramach EFMR należy także wspierać fundusze wspólnego inwestowania utworzone przez rybaków na szczeblu krajowym w celu wyrównywania strat ponoszonych w wyniku wystąpienia wyjątkowych okoliczności zewnętrznych, takich jak klęski żywiołowe, niekorzystne zjawiska klimatyczne, wypadki mające wpływ na środowisko naturalne lub warunki sanitarne czy też drastyczne zwyżki cen paliw wywołane wahaniami cyklu koniunkturalnego.

7. Inwestycje w portach

Sprawozdawca ubolewa nad brakiem ambitnych propozycji Komisji w odniesieniu do portów. Proponuje zatem rozszerzenie w ramach EFMR zakresu inwestycji w tej dziedzinie, aby uwzględnić strategiczną rolę portów dla konkurencyjności i zrównoważonego charakteru działalności połowowej oraz obszarów przybrzeżnych.

8. Opinie naukowe i gromadzenie danych

Sprawozdawca podkreśla wagę poszerzenia wiedzy naukowej dotyczącej ilościowego i jakościowego stanu zasobów w celu zapewnienia dostępności wysokiej jakości opinii naukowych dotyczących wszystkich zasobów wprowadzanych do obrotu w Unii. Przyjmuje z zadowoleniem uwagę poświęconą partnerstwu między naukowcami a rybakami.

Konieczne jest jak najszybsze – najpóźniej do 2020 r. – osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do wszystkich gatunków handlowych poprzez wprowadzenie wszelkich środków umożliwiających osiągnięcie tego celu. Gromadzenie danych odgrywa w tym kontekście zasadniczą rolę. Sprawozdawca proponuje w związku z tym określenie w ramach art. 79 poziomu współfinansowania wynoszącego 75%.

9. Dopłaty do przechowywania

Komisja proponuje, aby wsparcie to miało charakter degresywny i zostało całkowicie zniesione w 2019 r. Sprawozdawca wyraża sprzeciw wobec planowanego zniesienia dopłat do przechowywania i życzyłby sobie, aby ten ważny instrument został utrzymany w ramach regulacji rynku produktów rybołówstwa. Przedmiotowy system umożliwia między innymi sprzedaż produktów po cenach opłacalnych dla producentów.

10. Wyrównanie dodatkowych kosztów w regionach najbardziej oddalonych

Sprawozdawca przywiązuje szczególną wagę do systemu wyrównania dodatkowych kosztów w regionach najbardziej oddalonych, zgodnie z art. 349 TFUE. Opowiada się on za uwzględnieniem w ramach EFMR wszystkich dodatkowych kosztów, które ponoszą podmioty gospodarcze prowadzące działalność w regionach najbardziej oddalonych.

11. Akwakultura

W dziedzinie akwakultury środki z EFMR mają być wykorzystywane do celów innowacji, przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego, ochrony środowiska, zdrowia publicznego i ubezpieczenia zasobów akwakultury.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem ambitne propozycje dotyczące akwakultury. Podkreśla znaczenie akwakultury ekstensywnej i przypomina, że akwakultura powinna być traktowana jako uzupełnienie rybołówstwa.

12. Zrównoważony rozwój obszarów rybackich

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem propozycje Komisji dotyczące zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich. Podkreśla pozytywną rolę, jaką odgrywają zintegrowane lokalne strategie rozwoju w planowaniu przestrzennym obszarów morskich i przybrzeżnych.

Zintegrowane lokalne strategie rozwoju będą wdrażane przez lokalne grupy działania w sektorze rybołówstwa (LGD), reprezentujące poszczególne zainteresowane podmioty. Sprawozdawca proponuje, aby przedstawiciele sektorów rybołówstwa i akwakultury stanowili większość w LGD.

13. Zintegrowana polityka morska

Komisja proponuje, aby budżet przeznaczony na zintegrowaną politykę morską wynosił 432 mln euro w latach 2014-2020, co stanowi 7% całkowitej kwoty środków w ramach EFMR. Średnia roczna wysokość finansowania odpowiada kwocie czterokrotnie wyższej niż obecna kwota budżetu przeznaczonego na tę politykę.

Sprawozdawca podkreśla konieczność zapewnienia wystarczającego budżetu na zintegrowaną politykę morską, ale sprzeciwia się finansowaniu tej polityki ze szkodą dla rybołówstwa i akwakultury. Proponuje zatem, aby pułap środków przeznaczonych na zintegrowaną politykę morską ustalić na poziomie 5% budżetu EFMR.

  • [1]  Źródło: Eurostat (2010); http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

Pan Gabriel Mato Adrover

Przewodniczący

Komisja Rybołówstwa

BRUKSELA

(a) Dotyczy:  Podstawa prawna wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej] (COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 25 czerwca 2013 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 Regulaminu, o przedstawienie opinii w sprawie możliwości uznania art. 349 TFEU za element podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej].

Wniosek (COM(2011)0804, zmieniony wniosek COM(2013)0245) został przedstawiony przez Komisję na podstawie art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 TFEU.

Pismem z dnia 4 lipca 2013 r. Wydział Prawny Parlamentu przedstawił analizę podstaw prawnych zaproponowanych w odniesieniu do przedmiotowego rozporządzenia. Zgodnie z wynikami analizy art. 349 TFEU nie powinien stanowić części składowej podstawy prawnej wniosku.

Kontekst

1. Wniosek

Wniosek dotyczący rozporządzenia regulującego funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) należy rozpatrywać w kontekście reformy wspólnej polityki rybołówstwa oraz zintegrowanej polityki morskiej (IMP). Zgodnie z art. 1 we wniosku tym określa się unijne środki finansowe na rzecz wdrażania wspomnianych dwóch strategii politycznych, jak również odpowiednie środki związane z prawem morza oraz zrównoważonym rozwojem obszarów rybackich i rybołówstwa śródlądowego.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Komisja przedstawiła zmieniony wniosek (COM (2013)0245), jak wyjaśnia w uzasadnieniu tego wniosku, wskutek gruntownych dyskusji na temat ustaleń dotyczących dostarczania funduszy EFMR na forum Grupy Roboczej ds. Rybołówstwa Rady oraz w ramach dwustronnych kontaktów z państwami członkowskimi.

2. Proponowane podstawy prawne

a) Podstawa prawna wniosku

Wniosek opiera się na art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 TFEU.

Art. 42 i art. 43 ust. 2 TFEU brzmią następująco:

„Artykuł 42

Postanowienia rozdziału dotyczącego reguł konkurencji stosują się do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament Europejski i Radę w ramach postanowień i zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 43 ustęp 2, z uwzględnieniem celów określonych w artykule 39.

[...]

Artykuł 43

1. [...]

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają wspólną organizację rynków rolnych przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również inne przepisy niezbędne dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa.”

Aby uzyskać informacje na temat pozostałych zapisów TFEU, proszę odnieść się do poniższej „Analizy”, pkt 1.

b) Zaproponowana zmiana podstawy prawnej

Komisja PECH zwróciła się do Komisji Prawnej o opinię w sprawie możliwości uwzględnienia art. 349 TFEU jako elementu podstawy prawnej rzeczonego wniosku. Komisja INTA odnosi się do niektórych poprawek, które zostały złożone w tym celu w komisji (AM 158 (Alain Cadec), AM 159 (Younous Omarjee) i AM 160 (Isabelle Thomas)). W opinii Komisji Rozwoju Regionalnego z dnia 30 października 2012 r. (FdR 917425) również uwzględnia się taką poprawkę.

Artykuł 349 TFUE brzmi następująco:

„Biorąc pod uwagę strukturalną sytuację gospodarczą i społeczną Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Reunionu, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich, pogorszoną ich oddaleniem, charakterem wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, trudną topografią i klimatem, ich zależnością gospodarczą od niewielkiej liczby produktów, podczas gdy trwałość i łączne występowanie tych czynników poważnie szkodzą ich rozwojowi, Rada, stanowiąc na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje specyficzne środki zmierzające w szczególności do określenia warunków stosowania Traktatów do tych regionów, w tym wspólnych polityk. W przypadku gdy wspomniane specyficzne środki przyjmowane są przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, stanowi ona również na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Środki, o których mowa w akapicie pierwszym, dotyczą w szczególności polityk celnych i handlowych, polityki fiskalnej, stref wolnocłowych, polityk w dziedzinach rolnictwa i rybołówstwa, warunków zaopatrzenia w surowce i dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pomocy państwowej i warunków dostępu do funduszy strukturalnych oraz programów horyzontalnych Unii.

Rada przyjmuje środki określone w akapicie pierwszym, biorąc pod uwagę szczególne cechy charakterystyczne i ograniczenia regionów najbardziej oddalonych, bez podważania integralności i spójności porządku prawnego Unii, w tym rynku wewnętrznego i wspólnych polityk.”

Analiza

Z orzecznictwa Trybunału wynikają określone zasady dotyczące wyboru podstawy prawnej. Po pierwsze, z uwagi na skutki podstawy prawnej dla właściwości i procedury wybór właściwej podstawy prawnej ma znaczenie konstytucyjne. Po drugie, zgodnie z art. 13 ust. 2 TUE każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatu. Po trzecie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej aktu wspólnotowego musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej, do których należą w szczególności cel i treść aktu”. Ponadto, w odniesieniu do złożonej podstawy prawnej, w przypadku gdy analiza unijnego środka prawnego wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma on dwie części składowe, a jeden z tych aspektów można zidentyfikować jako główny lub nadrzędny, podczas gdy drugi ma jedynie charakter pomocniczy, wówczas dany akt prawny należy wydać w oparciu o jedną podstawę prawną, tj. podstawę, która wymagana jest z racji głównego lub nadrzędnego celu lub części składowej. Z drugiej strony, jeżeli środek służy osiągnięciu kilku jednoczesnych celów lub zawiera kilka elementów, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane i żaden nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do pozostałych, środek musi mieć za podstawę różne właściwe postanowienia Traktatu.

Celem przedmiotowego instrumentu jest dostarczenie środków finansowych na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa.

1. Wybór podstawy prawnej przez Komisję

Podstawa prawna wybrana przez Komisję składa się z jednej strony z dwóch zapisów zapewniających podstawę prawną dla środków w kontekście wspólnej polityki rybołówstwa, a z drugiej strony z zapisów, które – ponownie wraz z art. 43 ust. 2 TFEU – tworzą podstawę prawną rozporządzenia IMP, które ma zostać zastąpione przez rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, czyli art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1 i art. 195 ust. 2 TFEU.

W kwestii wyboru podstawy prawnej rozporządzenia IMP Komisja prawidłowo wyjaśniła, że w Traktacie nie istnieje żadna wyraźna podstawa prawna, ale iż obejmuje ona liczne sektorowe strategie polityczne UE odnoszące się do mórz i wybrzeży. W związku z powyższym akt ustawodawczy, którego dotyczy wniosek, opiera się na art. 43 ust. 2 (polityka rybołówstwa), art. 91 ust. 1 (polityka transportowa) i art. 100 ust. 2 (transport morski i lotniczy), art. 173 ust. 3 (konkurencyjność przemysłu Unii), art. 175 (polityka gospodarcza), art. 188 (programy w zakresie badań i rozwoju), art. 192 ust. 1 (środowisko), art. 194 ust. 2 (energia) oraz art. 195 ust. 2 (turystyka). Wszystkie odnośne podstawy prawne przewidują przyjęcie środków zgodnych ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

Przedmiotowy wniosek uchyla rozporządzenie IMP odpowiednio art. 152 pierwotnego wniosku Komisji oraz art. 129 zmienionego wniosku Komisji.

Na pierwszy rzut oka podstawa prawna wybrana przez Komisję dodaje zatem do ogólnej podstawy prawnej wspólnej polityki rybołówstwa, pod którą bez wątpienia podlega wniosek, podstawę prawną rozporządzenia IMP. Wydaje się zatem, że podstawa prawna zaproponowana przez Komisję stanowi odpowiednią podstawę prawną dla rzeczonego wniosku.

2. Dodanie art. 349 TFEU

Pozostaje pytanie, czy do podstawy prawnej należy włączyć art. 349.

Należy zaznaczyć, że w tym przypadku nie powinno się już na początku wykluczać podwójnej podstawy prawnej z tym uzasadnieniem, że procedury przewidziane dla każdej z nich są ze sobą niezgodne. Zastosowanie podwójnej podstawy prawnej uznano za dopuszczalne, jeżeli nie prowadzi do naruszenia uprawnień Parlamentu Europejskiego. W tym przypadku pozostałe przepisy stanowiące podstawę prawną wniosku przewidują zwykłą procedurę ustawodawczą, natomiast art. 349 przewiduje wyłącznie konsultację z Parlamentem. Trybunał orzekł, że w takim przypadku pierwszeństwo ma zwykła procedura ustawodawcza, ponieważ daje większy udział Parlamentowi.

Jednak przede wszystkim należy ustalić na podstawie celów i elementów, które można zidentyfikować we wniosku, czy zastosowanie podwójnej podstawy prawnej jest konieczne, tzn. czy przedmiotowy środek jest ukierunkowany na jednoczesną realizację kilku celów lub zawiera kilka elementów, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane i żaden nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do pozostałych.

W istocie zaproponowane środki dotyczą w pewnym zakresie regionów najbardziej oddalonych.

Odniesienia do regionów najbardziej oddalonych znajdują się w szczególności w następujących fragmentach wniosku:

– W definicji „zintegrowanej polityki morskiej” (art. 3 ust. 2 pkt 7 ) regiony najbardziej oddalone wymieniono jako przykład regionów objętych działaniami obok regionów przybrzeżnych i wyspiarskich.

– We wniosku przewiduje się, że EFMR może wspierać system wprowadzony rozporządzeniem Rady (WE) nr 791/2007 w celu wyrównania dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze zajmujące się połowami, uprawą i wprowadzaniem do obrotu niektórych produktów rybołówstwa i akwakultury z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, Gujany Francuskiej i Reunion (rozdział V, art. 73–75 wniosku). Odpowiednie przydziały budżetowe zostały uwzględnione w art. 15 ust. 5 wniosku.

– W załączniku I przewiduje się dodanie 35 punktów procentowych intensywności pomocy publicznej dla regionów najbardziej oddalonych w ramach art. 95 wniosku.

Ponadto spośród 2766 złożonych poprawek zaledwie dwie poprawki (AM 53 i 709) przewidują dodanie zapisu dotyczącego regionów najbardziej oddalonych, a dokładniej wyłączenia z zakresu zakazu udzielania pomocy państwa na wytwarzanie produktów rybołówstwa.

Można zatem stwierdzić, że treść zaproponowanego rozporządzenia jako taka nie zawiera konkretnego odniesienia do celu w postaci podejmowania określonych działań w odniesieniu do strukturalnej i gospodarczej sytuacji regionów najbardziej oddalonych. Dopóki dopuszcza się wspieranie środków polityki rynkowej dotyczących regionów najbardziej oddalonych przez EFMR, nie są one ustalane w zaproponowanym wniosku, ale w rozporządzeniu Rady (WE) nr 791/2007, które zostało z kolei przyjęte na podstawie art. 37 Traktatu WE (obecnie art. 42 TFEU) oraz art. 299 ust. 2 Traktatu WE (obecnie art. 349 TFEU). Odniesienie do regionów najbardziej oddalonych w załączniku I dotyczy jednej z kilku podobnych przypadków zwiększenia pułapu intensywności pomocy w odniesieniu do innych działań. Złożone poprawki nie zmieniają tej oceny. Z tego względu nie jest możliwe uznanie ochrony regionów najbardziej oddalonych za niezależny, obok wspólnej polityki handlowej, składnik wniosku, który wymagałby powołania się na podwójną podstawę prawną.

Ponadto brzmienie art. 349 wyraźnie wskazuje, że przepis ten przewiduje „specyficzne środki zmierzające w szczególności do określenia warunków stosowania Traktatów do tych regionów, w tym wspólnych polityk”. Zatem przepis ten sformułowano w taki sposób, by dla tego rodzaju środków przewidziano specjalną podstawę prawną. Nic w tym brzmieniu nie wskazuje, że uregulowania przyjęte na podstawie art. 43 ust. 2 TFUE, który odnosi się do regionów najbardziej oddalonych, miałyby również objąć swoją podstawą prawną art. 349 TFUE, skoro podstawa prawna dla wspólnej polityki handlowej obejmuje swym zakresem podejmowane środki.

Zalecenie Komisji Prawnej

Komisja rozpatrzyła powyższe pytanie na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2013 r. Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2013 r. komisja postanowiła jednogłośnie zalecić, że odpowiednią podstawą prawną wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej] są art. 42, art. 43 ust. 2, art. 91 ust. 1, art. 100 ust. 2, art. 173 ust. 3, art. 175, art. 188, art. 192 ust. 1, art. 194 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 TFEU oraz że nie ma konieczności dodawania art. 349 TFEU.

(b) Z wyrazami szacunku

(a) Klaus-Heiner Lehne

OPINIA Komisji Budżetowej (19.12.2012)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej]
(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: François Alfonsi

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnym celem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) jest wspieranie realizacji celów WPRyb, polityki podlegającej wyłącznej kompetencji UE, a także dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej UE. Cele opierają się na promowaniu zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury, wspieraniu procesu opracowywania i wdrażania zintegrowanej polityki morskiej UE, w sposób uzupełniający politykę spójności i WPRyb, promowanie zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich oraz przyczynianiu się do realizacji WPRyb.

Zgodnie ze strategią Europa 2020 szeroko zakrojone cele na lata 2014-2020 przekładają się na priorytety Unii dla EFMR, które są zorganizowane wokół 4 filarów, takich jak inteligentne, ekologiczne rybołówstwo, aby wspierać przejście na zrównoważone połowy, inteligentna, ekologiczna akwakultura, aby osiągnąć rentowną, konkurencyjną i ekologiczną akwakulturę, zrównoważony rozwój terytorialny sprzyjający włączeniu społecznemu, aby powstrzymać podupadanie wielu zależnych od połowów społeczności zamieszkujących obszary przybrzeżne i obszary w głębi lądu oraz zintegrowana polityka morska, aby wspierać te przekrojowe priorytety, które generują oszczędności i wzrost.

W następnym okresie finansowania kluczowym wkładem EFMR powinno być wsparcie przejścia na zrównoważone połowy, w oparciu o maksymalne podtrzymywalne połowy, eliminowanie odrzutów i zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska i zwiększona koordynacja polityki dotyczącej obszarów morskich. To wszystko powinno doprowadzić do bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami.

Dzięki wspieraniu spójności społecznej i tworzenia nowych miejsc pracy w społecznościach zależnych od rybołówstwa EFMR zwiększy wartość rybołówstwa i wesprze różnicowanie działalności gospodarczej w kierunku innych sektorów gospodarki morskiej.

Wzmocnione zostanie również oparte na społeczności podejście do zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich. EFMR po raz pierwszy uznaje również rolę kobiet poprzez uznanie prawne, ponieważ mogą one korzystać m.in. ze wsparcia przyznawanego w ramach EFMR dla szkoleń, zwłaszcza na potrzeby nabywania umiejętności zawodowych związanych z innowacjami i przedsiębiorczością. Ponadto kapitał ludzki i różnicowanie działalności będą umacniane przez umożliwianie lokalnym społecznościom nabywania umiejętności koniecznych do rozpoczęcia nowych rodzajów działalności pojawiających się w innych sektorach gospodarki morskiej.

Inny istotny aspekt to przejście na maksymalny podtrzymywalny połów oraz ułatwianie stopniowego wprowadzania zakazu odrzutów w drodze zintegrowanego podejścia, obejmującego takie środki jak wsparcie dla bardziej selektywnych narzędzi oraz technik połowowych, inwestycje w sprzęt na statkach rybackich i obiekty portowe konieczne do wykorzystania niechcianych połowów, a także środki dotyczące wprowadzania do obrotu i przetwarzanie produktów. W tym samym celu znacznie zwiększono środki finansowe przeznaczone na gromadzenie danych i doradztwo naukowe oraz na potrzeby wydatków związanych z kontrolą.

EFMR w latach 2014-2020 jest niezbędny a znaczne umocnienie sektora rybołówstwa – również w odniesieniu do przeznaczanej nań koperty finansowej – ma kluczowe znaczenie.

Proponowane w WRF w tytule 2 pułapy na sektor rybołówstwa w UE, w mln EUR.

Tytuł 2

WRF 2007-2013

WRF 2014-2020

różnica między 2014-2020 a 2007-2013

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

6.730

6.912

+2.7%