RAPORT referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată]

7.8.2013 - (COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD)) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportor: Alain Cadec


PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată]

(COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0804), precum și propunerea modificată COM(2013)0245),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolele 175 și 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea (C7–0108/2013),

- având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere avizele din 22 mai 2013 ale Comitetului Economic și Social European[1],

–  având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0282/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. reamintește că în rezoluția sa din 8 iunie 2011, Parlamentul a subliniat că resursele piscicole constituie un bun public vital pentru securitatea alimentară mondială; Parlamentul a semnalat faptul că sectorul pescuitului și al acvaculturii și activitățile conexe reprezintă de multe ori principala sursă de venituri și locuri de muncă durabile în regiunile costiere, insulare și periferice; în plus a considerat că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen mediu și lung (un sector stabil, sustenabil și viabil al pescuitului), pentru a reface stocurile de pește și pentru a aborda aspectele sociale legate de reducerea efortului de pescuit, politica comună reformată în domeniul pescuitului (PCP) va avea nevoie de resurse financiare adecvate după 2013;

 

______________

 

1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2), articolul 195 alineatul (2) și articolul 349,

Justificare

Articolul 349 din tratat ar trebui menționat printre temeiurile juridice pentru a ține seama de regimul specific al regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Importanța strategică a sectorului pescuitului pentru situația socioeconomică, pentru oferta publică de pește și echilibrul alimentar din diferite state membre și din Uniunea, precum și contribuția sa considerabilă la bunăstarea socioeconomică a comunităților costiere, la dezvoltarea locală, la ocuparea forței de muncă, la menținerea și la crearea de activități economice și locuri de muncă în amonte și în aval, la aprovizionarea cu pește proaspăt și la păstrarea vie a tradițiilor culturale locale;

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Domeniul de aplicare al EMFF trebuie să reglementeze sprijinul PCP, care cuprinde conservarea, gestionarea și exploatarea resurselor biologice marine, a resurselor biologice de apă dulce și acvacultura, precum și prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură, în cazul în care astfel de activități au loc pe teritoriul statelor membre sau în apele Uniunii, fiind desfășurate inclusiv de navele de pescuit care arborează pavilionul unor țări terțe și sunt înmatriculate în țări terțe, sau de navele de pescuit ale Uniunii, sau de resortisanți ai statelor membre, fără se a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, ținând cont de dispozițiile articolului 117 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

(2) Domeniul de aplicare al FEPAM ar trebui să reglementeze sprijinul PCP, care cuprinde conservarea, gestionarea și exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine, a resurselor biologice de apă dulce și acvacultura, precum și prelucrarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură, în cazul în care astfel de activități au loc pe teritoriul statelor membre sau în apele Uniunii, fiind desfășurate de navele de pescuit ale Uniunii, sau de resortisanți ai statelor membre, fără se a aduce atingere responsabilității primare a statului de pavilion, ținând cont de dispozițiile articolului 117 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

Justificare

FEPAM nu are drept obiectiv susținerea navelor de pescuit din afara UE.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Ar trebui subliniat faptul că PCP este o politică alimentară, ceea ce justifică o intervenție publică prin FEPAM în scopul menținerii siguranței alimentare a cetățenilor din Uniune.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) FEPAM ar trebui să țină seama pe deplin de situația specifică a regiunilor ultraperiferice în conformitate cu articolul 349 din TFUE. Situația regiunilor ultraperiferice și specificitatea sectorului pescuitului în aceste regiuni impun ca PCP și fondurile asociate, mai exact FEPAM, să fie adaptate la specificități, la constrângeri, la costurile suplimentare și la realitățile specifice acestor regiuni, care sunt profund diferite de cele din restul Uniunii. În acest sens, pentru aceste regiuni ar trebui să fie autorizate măsuri specifice.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c) Viitorul FEPAM ar trebui să ia în considerare pe deplin problemele și nevoile specifice pescuitului la scară mică, având în vedere faptul că flota pescuitului la scară mică este cea care utilizează în Uniunea Europeană cea mai mare cantitate de forță de muncă pe unitatea de pește capturat.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Succesul politicii comune în domeniul pescuitului depinde de un sistem eficace de control, inspecție și aplicare, precum și de date complete fiabile, atât în vederea consultanței științifice, cât și în scop de punere în aplicare și control; prin urmare, EMFF trebuie să sprijine aceste politici.

(3) Succesul politicii comune în domeniul pescuitului depinde de un sistem eficace de control, inspecție, inclusiv inspecție la locul de muncă, și aplicare, precum și de date complete fiabile, atât în vederea consultanței științifice, cât și în scop de punere în aplicare și control; prin urmare, FEPAM trebuie să sprijine aceste politici.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pentru a încuraja asumarea PCP în rândul pescarilor, contribuind, astfel, la punerea corectă în aplicare și succesul general al PCP, FEPAM ar trebui să sprijine parteneriatul, cooperarea și dialogul între oamenii de știință și pescari.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Domeniul de aplicare al EMFF trebuie să reglementeze sprijinul acordat PMI, care cuprinde elaborarea și punerea în aplicare a unor operațiuni și a unui proces decizional coordonate în legătură cu oceanele, mările, regiunile costiere și sectoarele maritime, în completarea diferitelor politici ale UE relevante, în special a politicii comune în domeniul pescuitului și a politicilor privind transportul, industria, coeziunea teritorială, mediul, energia și turismul. Trebuie să se asigure coerența și integrarea în ceea ce privește gestionarea diferitelor politici sectoriale în Marea Baltică, Marea Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și Coasta Iberică, bazinul maritim al Mării Mediterane și bazinul maritim al Mării Negre.

(4) Domeniul de aplicare al FEPAM ar trebui să reglementeze sprijinul acordat PMI, care cuprinde elaborarea și punerea în aplicare a unor operațiuni și a unui proces decizional coordonate în legătură cu oceanele, mările, regiunile costiere și sectoarele maritime, în completarea diferitelor politici ale UE relevante, în special a politicii comune în domeniul pescuitului și a politicilor privind transportul, industria, coeziunea teritorială, mediul, energia și turismul, domenii pentru care este necesară promovarea cercetării științifice, a competenței și a formării profesionale. Trebuie să se asigure coerența și integrarea în ceea ce privește gestionarea diferitelor politici sectoriale în Marea Baltică, Marea Nordului, Mările Celtice, Golful Biscaya și Coasta Iberică, bazinul maritim al Mării Mediterane și bazinul maritim al Mării Negre.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Atunci când definește și pune în aplicare politicile și acțiunile în ceea ce privește reforma PCP, PMI și FEPAM, Uniunea ar trebui să țină seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și un nivel ridicat de educație, formare și protecție a sănătății umane, în conformitate cu articolul 9 din TFUE.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, prin care a fost adoptată Strategia Europa 2020, Uniunea și statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, promovând în același timp dezvoltarea armonioasă a Uniunii. În special, este necesară concentrarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor și țintelor Strategiei Europa 2020, iar eficiența trebuie îmbunătățită prin punerea unui accent mai puternic pe rezultate. Includerea PMI în noul EMFF contribuie, de asemenea, la îndeplinirea principalelor obiective de politică stabilite în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, „Europa 2020 – O strategie pentru creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” („Strategia Europa 2020”), și este conformă cu obiectivele generale privind creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale prevăzute în tratat.

(5) În conformitate cu concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010, prin care a fost adoptată Strategia Europa 2020, Uniunea și statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, promovând în același timp dezvoltarea armonioasă a Uniunii. În special, este necesară concentrarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor și țintelor Strategiei Europa 2020, în special cele legate de ocuparea forței de muncă și de combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și a schimbărilor climatice. În plus, eficiența trebuie îmbunătățită prin punerea unui accent mai puternic pe rezultate. Includerea PMI în noul FEPAM contribuie, de asemenea, la îndeplinirea principalelor obiective de politică stabilite în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, „Europa 2020 – O strategie pentru creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii” („Strategia Europa 2020”), și este conformă cu obiectivele generale privind creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale prevăzute în tratat.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a se garanta faptul că EMFF contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, PMI și ale Strategiei Europa 2020, trebuie să se pună accentul pe un număr limitat de priorități esențiale referitoare la încurajarea pescăriilor și a acvaculturii bazate pe inovare și cunoaștere, la promovarea pescuitului și acvaculturii sustenabile și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, la sporirea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale prin eliberarea potențialului de creștere economică și de creare a locurilor de muncă al comunităților pescărești costiere și interioare, precum și la promovarea diversificării activităților pescărești spre alte sectoare ale economiei marine.

(6) Pentru a se garanta faptul că FEPAM contribuie la îndeplinirea obiectivelor PCP, PMI și ale Strategiei Europa 2020, trebuie identificată o serie de priorități esențiale referitoare la încurajarea pescăriilor și a acvaculturii bazate pe inovare și cunoaștere, la promovarea pescuitului și acvaculturii sustenabile și eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, la sporirea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale prin eliberarea potențialului de creștere economică și de creare a locurilor de muncă al comunităților pescărești costiere și interioare, precum și la promovarea diversificării activităților pescărești spre alte sectoare ale economiei marine.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) FEPAM ar trebui să contribuie la îmbunătățirea standardului de viață al persoanelor care depind de pescuit și la garantarea îmbunătățirii standardelor de muncă pentru pescari, în special prin garantarea respectării legislației privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și a dispozițiilor prevăzute de acordurile colective de muncă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Pentru a evita confuzia cu privire la aplicarea și la impactul măsurilor financiare specifice ale FEPAM asupra diferitelor părți interesate care sunt implicate în sectorul pescuitului, va fi util să se facă o distincție clară între proprietarii de navă și angajații pescari, astfel cum s-a stabilit deja în Convenția nr. 188 a OIM.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Obiectivul general al politicii comune în domeniul pescuitului constă în a garanta că activitățile din domeniul pescuitului și acvaculturii contribuie la condiții de mediu sustenabile pe termen lung, care sunt necesare pentru dezvoltarea economică și socială. De asemenea, politica comună în domeniul pescuitului trebuie să contribuie la creșterea productivității, la un nivel de trai echitabil pentru sectorul pescăresc și la piețe stabile și să asigure disponibilitatea resurselor și prețuri rezonabile pentru produsele livrate consumatorilor.

(8) Obiectivul general al politicii comune în domeniul pescuitului constă în a garanta că activitățile din domeniul pescuitului și acvaculturii contribuie la o dezvoltare economică, socială și sustenabilă din punct de vedere al condițiilor de mediu pe termen lung. De asemenea, politica comună în domeniul pescuitului trebuie să contribuie la creșterea productivității, la un nivel de trai echitabil pentru sectorul pescăresc și la piețe stabile și să asigure disponibilitatea resurselor și prețuri rezonabile pentru produsele livrate consumatorilor.

Justificare

Pilonii economic, social și de mediu nu ar trebui ierarhizați.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Este extrem de important ca aspectele de mediu să fie mai bine integrate în PCP, ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale Strategiei Europa 2020. PCP vizează o exploatare a resurselor biologice marine vii prin care să se refacă și să se mențină stocurile de pește la niveluri care să permită obținerea producției maxime durabile, cel târziu până în 2015. PCP pune în aplicare abordări preventive și ecosistemice în ceea ce privește gestionarea pescăriilor. În consecință, EMFF trebuie să contribuie la protecția mediului marin, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”).

(9) Este extrem de important ca aspectele de mediu să fie mai bine integrate în PCP, ceea ce ar duce la atingerea obiectivelor și țintelor politicii de mediu a Uniunii și ale Strategiei Europa 2020. PCP vizează o exploatare a resurselor biologice marine vii prin care să se refacă și să se mențină stocurile de pește la niveluri care să permită obținerea producției maxime durabile, până în 2015, dacă este posibil, și în orice caz până în 2020. PCP ar trebui să adopte o abordare echilibrată în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă, prin intermediul planificării, valorificării și gestionării pescăriilor, care să țină cont de aspirațiile și de nevoile sociale actuale și fără să submineze avantajele de care ar trebui să poată beneficia generațiile viitoare de pe urma tuturor bunurilor și serviciilor obținute din ecosistemele marine. În consecință, FEPAM ar trebui să contribuie la protecția mediului marin, astfel cum se prevede în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Măsurile finanțate prin FEPAM ar trebui să respecte articolele 39 și 41 din TFUE, care se referă la o abordare echilibrată în aplicarea dreptului muncii și la o coordonare eficientă în ceea ce privește formarea profesională.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Având în vedere că obiectivele prezentului regulament nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de statele membre, date fiind importanța și efectele operațiunilor care trebuie finanțate în cadrul programelor operaționale și problemele structurale întâmpinate în ceea ce privește dezvoltarea sectorului pescăresc și a sectorului maritim, precum și resursele financiare limitate ale statelor membre, aceste obiective pot, prin urmare, să fie realizate mai bine la nivelul Uniunii, prin furnizarea unei asistențe financiare multianuale axate pe prioritățile relevante, iar Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din tratatul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(10) Având în vedere că obiectivele prezentului regulament nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător de statele membre, date fiind importanța și efectele operațiunilor care trebuie finanțate în cadrul programelor operaționale și problemele structurale întâmpinate în ceea ce privește dezvoltarea sectorului pescăresc, a acvaculturii și a sectorului maritim, precum și resursele financiare limitate ale statelor membre, aceste obiective pot, prin urmare, să fie realizate mai bine la nivelul Uniunii, prin furnizarea unei asistențe financiare multianuale axate pe prioritățile relevante, iar Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din tratatul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Finanțarea prin intermediul unui fond unic, EMFF, a cheltuielilor aferente politicii comune în domeniul pescuitului și politicii maritime integrate trebuie să abordeze necesitatea unei simplificări, precum și consolidarea integrării ambelor politici. Extinderea gestiunii partajate la organizările comune ale piețelor, inclusiv la compensațiile pentru regiunile ultraperiferice și la activitățile de control și de colectare de date, trebuie să contribuie în continuare la simplificarea și reducerea sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre și, de asemenea, să ducă la sporirea coerenței și eficienței sprijinului acordat.

(11) Finanțarea prin intermediul unui fond unic, FEPAM, a cheltuielilor aferente politicii comune în domeniul pescuitului și politicii maritime integrate trebuie să abordeze necesitatea unei simplificări, precum și consolidarea integrării ambelor politici. Extinderea gestiunii partajate la organizările comune ale piețelor, inclusiv la compensațiile pentru regiunile ultraperiferice și la activitățile de control, de colectare de date și de administrare, ar trebui să contribuie în continuare la simplificarea și reducerea sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre și, de asemenea, să ducă la sporirea coerenței și eficienței sprijinului acordat.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11a) Finanțarea ar trebui să aibă loc în conformitate cu definiția de la punctul 17 din Acordul interinstituțional din XX/201Z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11b) Orice finanțare se acordă fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului Interinstituțional din xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Bugetul Uniunii trebuie să finanțeze cheltuielile aferente politicii comune în domeniul pescuitului și politicii maritime integrate prin intermediul unui fond unic, EMFF, în mod direct sau în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. Gestiunea partajată cu statele membre trebuie să se aplice nu doar măsurilor de sprijinire a pescăriilor, a acvaculturii și a dezvoltării locale conduse de comunitate, ci și organizărilor comune ale piețelor, compensațiilor pentru regiunile ultraperiferice și activităților de control și de colectare de date. Gestiunea directă trebuie să se aplice consultanței științifice, contribuțiilor voluntare la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, consiliilor consultative și operațiunilor de punere în aplicare a politicii maritime integrate. Trebuie specificate tipurile de măsuri care pot fi finanțate prin EMFF.

(12) Bugetul Uniunii trebuie să finanțeze cheltuielile aferente politicii comune în domeniul pescuitului și politicii maritime integrate prin intermediul unui fond unic, FEPAM, în mod direct sau în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. Gestiunea partajată cu statele membre ar trebui să se aplice nu doar măsurilor de sprijinire a pescăriilor, a acvaculturii și a dezvoltării locale conduse de comunitate, ci și măsurilor de comercializare și procesare, compensațiilor pentru regiunile ultraperiferice și activităților de control și de colectare de date. Gestiunea directă ar trebui să se aplice pregătirii planurilor de producție și comercializare, ajutorului pentru depozitare, consultanței științifice, contribuțiilor voluntare la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului, consiliilor consultative și operațiunilor de punere în aplicare a politicii maritime integrate. Trebuie specificate tipurile de măsuri care pot fi finanțate prin FEPAM.

Justificare

Este esențial să se asigure un mediu concurențial echitabil pentru organizațiile de producători (OP) din întreaga Uniune Europeană, precum și finanțarea prin mijloace directe a elaborării planurilor de producție și de comercializare și a ajutorului pentru depozitare.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) În conformitate cu articolele 50 și 51 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului (denumit în continuare „Regulamentul PCP”)], asistența financiară din partea Uniunii în cadrul EMFF trebuie să fie condiționată de respectarea normelor PCP atât de către statele membre cât și de către operatori. Această condiționalitate este menită a reflecta responsabilitatea Uniunii de a garanta, în interes public, conservarea resurselor biologice marine în temeiul PCP, conform dispozițiilor articolului 3 din TFUE.

(14) În conformitate cu articolele 50 și 51 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului (denumit în continuare „Regulamentul PCP”)], asistența financiară din partea Uniunii în cadrul FEPAM trebuie să fie condiționată de respectarea normelor PCP atât de către statele membre cât și de către operatori. Această condiționalitate este menită a reflecta responsabilitatea Uniunii de a garanta, în interes public, conservarea resurselor biologice marine în temeiul PCP, precum și să garanteze respectarea cerințelor legate de promovarea unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și garantarea unei protecții sociale adecvate, conform dispozițiilor articolului 3 și, respectiv, ale articolului 9 din TFUE.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi subminată dacă asistența financiară oferită de Uniune în cadrul EMFF ar fi acordată operatorilor care, ex ante, nu îndeplinesc cerințele legate de interesul public de a se conserva resursele biologice marine. Prin urmare, trebuie să fie eligibili doar operatorii care, într-o anumită perioadă înaintea depunerii unei cereri de ajutor, nu au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999, și care nu au comis nicio încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 sau vreo altă încălcare a normelor PCP care periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză și care constituie o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, exploatare care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza producția maximă durabilă (denumită în continuare „MSY”)..

(15) Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi subminată dacă asistența financiară oferită de Uniune în cadrul FEPAM ar fi acordată operatorilor care, ex ante, nu îndeplinesc cerințele legate de interesul public de a se conserva resursele biologice marine. Prin urmare, operatorii ar trebui să fie eligibili doar în condițiile în care, într-o anumită perioadă înaintea depunerii unei cereri de ajutor, nu au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999, și nici în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a unor nave de pescuit care arborează pavilionul unor țări aflate pe lista țărilor terțe necooperante, conform dispozițiilor articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008. De asemenea, ar trebui să fie eligibili numai operatorii care nu au comis nicio încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 sau vreo altă încălcare a normelor PCP care periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză și care constituie o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, exploatare care reface și menține populațiile speciilor capturate la niveluri apropiate de producția maximă durabilă (denumită în continuare „MSY”).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Consecințele prevăzute pentru situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate trebuie să se aplice în cazul încălcării de către beneficiari a normelor PCP. În scopul stabilirii cuantumului cheltuielilor neeligibile, trebuie să se țină cont de gravitatea nerespectării de către beneficiari a normelor PCP, de avantajul economic derivat din nerespectarea normelor PCP sau de importanța contribuției EMFF la activitatea economică a beneficiarului.

(17) Consecințele prevăzute pentru situația în care nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate trebuie să se aplice în cazul încălcării de către beneficiari a normelor PCP. În scopul stabilirii cuantumului cheltuielilor neeligibile, ar trebui să se țină cont de gravitatea (inclusiv amploarea, durata și repetitivitatea) nerespectării de către beneficiari a normelor PCP, de avantajul economic derivat din nerespectarea normelor PCP sau de importanța contribuției FEPAM la activitatea economică a beneficiarului.

Justificare

Gravitatea nerespectării de către un beneficiar a normelor este determinată de mai mulți factori: gravitatea în sine, dimensiunea, durata și recurența.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi, de asemenea, subminată dacă asistența financiară oferită de Uniune în cadrul EMFF ar fi furnizată statelor membre care nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de normele PCP legate de interesul public de a se conserva resursele marine, de exemplu obligațiile referitoare la colectarea de date și la aplicarea controalelor. Mai mult decât atât, în cazul neîndeplinirii obligațiilor respective, există riscul ca statele membre să nu detecteze beneficiarii neeligibili sau operațiunile neeligibile.

(18) Îndeplinirea obiectivelor PCP ar fi, de asemenea, subminată dacă asistența financiară oferită de Uniune în cadrul FEPAM ar fi furnizată statelor membre care nu își îndeplinesc obligația de a crea un echilibru stabil între flota de pescuit și posibilitățile de pescuit, conform articolului 34 alineatul (1) din Regulamentul de bază privind PCP sau obligațiile prevăzute de normele PCP legate de interesul public de a se conserva resursele marine, de exemplu obligațiile referitoare la colectarea de date, asigurarea unui echilibru stabil și durabil între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit și obligațiile referitoare la aplicarea controalelor. Mai mult decât atât, în cazul neîndeplinirii obligațiilor respective, există riscul ca statele membre să nu detecteze beneficiarii neeligibili sau operațiunile neeligibile.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Ca măsuri de precauție, pentru a preveni efectuarea de plăți neconforme și pentru a stimula statele membre să se conformeze sau să le impună beneficiarilor să se conformeze normelor PCP, trebuie folosite întreruperea termenului de plată și suspendarea plăților, două măsuri punctuale și cu sferă de aplicare limitată. În vederea respectării principiului proporționalității, corecțiile financiare care au consecințe definitive și irevocabile trebuie să se aplice doar în cazul cheltuielilor legate direct de operațiunile în timpul cărora au fost încălcate normele PCP.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) În vederea îmbunătățirii coordonării și armonizării punerii în aplicare a fondurilor care oferă sprijin în temeiul politicii de coeziune, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune (FC), a fondului pentru dezvoltare rurală, și anume Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), și a fondului pentru sectorul maritim și sectorul pescuitului, și anume Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF), s-au stabilit dispoziții comune pentru toate aceste fonduri („fondurile CSC”) în [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune]. Pe lângă regulamentul respectiv, EMFF conține dispoziții specifice datorate particularităților PCP și PMI.

(20) În vederea îmbunătățirii coordonării și armonizării punerii în aplicare a fondurilor care oferă sprijin în temeiul politicii de coeziune, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune (FC), a fondului pentru dezvoltare rurală, și anume Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), și a fondului pentru sectorul maritim și sectorul pescuitului, și anume Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), s-au stabilit dispoziții comune pentru toate aceste fonduri („fondurile CSC”) în [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune]. Ar trebui subliniat, de asemenea, faptul că fondurile pot fi utilizate în mod complementar pentru a realiza prioritățile politicii de coeziune a Uniunii și ale Strategiei Europa 2020 într-un mod cât mai eficient; în acest sens, ar trebui evidențiat faptul că este necesară o sinergie între FEPAM și FSE în vederea atingerii obiectivelor importante legate de ocuparea forței de muncă și de combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Pe lângă regulamentul respectiv, FEPAM conține dispoziții specifice datorate particularităților PCP și PMI.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Acțiunile Uniunii trebuie să fie complementare cu acțiunile statelor membre sau să urmărească să contribuie la acțiunile acestora. Pentru a se asigura o valoare adăugată semnificativă, parteneriatul dintre Comisie și statele membre trebuie consolidat prin dispoziții privind participarea diferitelor tipuri de parteneri, acordându-se atenția corespunzătoare competențelor instituționale ale statelor membre. Trebuie să se acorde o atenție specială reprezentării adecvate a femeilor și a grupurilor minoritare. Parteneriatul vizează autoritățile regionale, locale și alte autorități publice, precum și alte organisme relevante, inclusiv cele care răspund de protecția mediului și de promovarea egalității între bărbați și femei, partenerii economici și sociali și alte organisme competente. Partenerii vizați trebuie implicați în elaborarea contractelor de parteneriat, precum și în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programării.

(22) Pentru a se asigura o valoare adăugată semnificativă, parteneriatul dintre Comisie, autoritățile din statele membre și diferitele tipuri de parteneri ar trebui consolidat prin dispoziții privind participarea acestor actori, inclusiv a partenerilor sociali interesați, acordându-se atenția corespunzătoare competențelor instituționale ale statelor membre. Parteneriatul vizează autoritățile regionale, locale și alte autorități publice, precum și alte organisme relevante, inclusiv cele care răspund de protecția mediului și de promovarea egalității între bărbați și femei, partenerii economici și sociali, industria pescuitului și alte organisme competente. Având în vedere caracterul specific al sectorului pescuitului, ar trebui asigurată participarea partenerilor economici și sociali care să reprezinte diversele subsectoare și niveluri teritoriale, organizațiile de cercetare științifică și rețelele naționale și regionale ale grupurilor de acțiune locală în sectorul pescuitului (GALP). Trebuie să se acorde o atenție specială reprezentării adecvate a femeilor și a grupurilor minoritare. Partenerii vizați trebuie implicați în elaborarea contractelor de parteneriat, precum și în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programării.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Comisia trebuie să stabilească o defalcare anuală per stat membru a creditelor de angajament disponibile, aplicând criterii obiective și transparente care trebuie să includă alocările istorice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului.

(24) Comisia trebuie să stabilească o defalcare anuală per stat membru a creditelor de angajament disponibile, aplicând criterii obiective și transparente care trebuie să includă istoricul alocărilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Îndeplinirea anumitor condiționalități ex ante este extrem de importantă în contextul PCP, în special în ceea ce privește prezentarea unui plan strategic național multianual pentru acvacultură și capacitatea administrativă dovedită în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor, precum și în vederea punerii în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii.

(25) Îndeplinirea anumitor condiționalități ex ante este extrem de importantă în contextul PCP, în special în ceea ce privește prezentarea unui plan strategic național multianual pentru acvacultură și capacitatea administrativă dovedită în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor, precum și în vederea punerii în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii; și în vederea asigurării punerii în aplicare a legislației Uniunii privind condițiile de muncă, în special cele referitoare la siguranță, sănătate, educație și formare.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Având în vedere obiectivul referitor la simplificare, toate activitățile EMFF care se încadrează în gestiunea partajată, inclusiv controlul și colectarea de date, trebuie să ia forma unui singur program operațional per stat membru, în conformitate cu structura națională a acestuia. Exercițiul de programare vizează perioada de la 1 ianuarie 2014 la 31 decembrie 2020. Fiecare stat membru trebuie să elaboreze un program operațional unic. Fiecare program trebuie să stabilească o strategie pentru atingerea țintelor legate de prioritățile Uniunii pentru EMFF și o selecție de măsuri. Programarea trebuie să respecte prioritățile Uniunii, fiind adaptată în același timp la contextele naționale și completând alte politici ale Uniunii, în special politica de dezvoltare rurală și politica de coeziune.

(26) Având în vedere obiectivul referitor la simplificare, toate activitățile FEPAM care se încadrează în gestiunea partajată, inclusiv controlul și colectarea de date, trebuie să ia forma unui singur program operațional per stat membru, în conformitate cu structura națională a acestuia. Exercițiul de programare vizează perioada de la 1 ianuarie 2014 la 31 decembrie 2020. Fiecare stat membru trebuie să elaboreze un program operațional unic. Fiecare program trebuie să stabilească o strategie pentru atingerea țintelor legate de prioritățile Uniunii pentru FEPAM și o selecție de măsuri. Programarea ar trebui să respecte prioritățile Uniunii, fiind adaptată în același timp la contextele naționale și regionale, în special la particularitățile regiunilor ultraperiferice, și completând alte politici ale Uniunii, cu menținerea sistemului de gestiune și control existent, astfel încât să nu genereze costuri suplimentare sau să întârzie punerea în aplicare a programelor.

Justificare

Menținerea sistemului actual de gestiune și control, cum ar fi fondurile structurale și FEADR, va evita generarea unor costuri suplimentare ca urmare a modificării sistemelor informatice și a investirii unui timp suplimentar în adaptarea manualelor și în alte proceduri administrative, ceea ce ar întârzia aplicarea programelor.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Statele membre trebuie să elaboreze secțiunea privind colectarea de date din cadrul programului operațional în așa fel încât să fie în conformitate cu programul multianual al Uniunii. Pentru a se adapta la nevoile specifice legate de activitățile de colectare de date, statele membre trebuie să elaboreze un plan de lucru anual care să fie adaptat anual sub îndrumarea Comisiei și aprobat de Comisie.

(30) Statele membre trebuie să elaboreze secțiunea privind colectarea de date din cadrul programului operațional în așa fel încât să fie în conformitate cu programul multianual al Uniunii. Pentru a se adapta la nevoile specifice legate de activitățile de colectare și de gestionare a datelor, statele membre ar trebui să elaboreze un plan de lucru anual care să fie adaptat anual sub îndrumarea Comisiei și aprobat de Comisie.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților de pescuit, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, EMFF trebuie să susțină operațiunile inovatoare și dezvoltarea afacerilor.

(31) În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților de pescuit, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină operațiunile inovatoare și dezvoltarea sustenabilă a întreprinderilor conform cerințelor de protecție a mediului și în conformitate cu principiul precauției și cu abordarea ecosistemică.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a) Ca urmare a turbulențelor economice din ultimii ani datorate crizei financiare, multor tineri le este dificil să obțină finanțarea necesară în vederea integrării în sectorul pescuitului. Prin urmare, sprijinul FEPAM ar trebui să se concentreze și pe ajutorul oferit tinerilor pentru ca aceștia să aibă acces la sectorul pescuitului, contribuind, de exemplu, la înființarea unor noi întreprinderi.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și a performanței economice a activităților maritime și de pescuit. Prin urmare, EMFF trebuie să susțină învățarea pe tot parcursul vieții, cooperarea dintre oamenii de știință și pescari, stimulând diseminarea cunoștințelor, precum și serviciile de consiliere care contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor.

(32) De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru îmbunătățirea competitivității și a performanței economice a activităților maritime și de pescuit. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină formarea profesională (care, pe lângă faptul că acoperă probleme tehnice, ar trebui să vizeze și cunoștințe de gestionare a pescuitului sustenabil și de manipulare corectă a peștelui, în vederea obținerii unei rentabilități sporite), îmbunătățirea standardelor de sănătate, de securitate și de igienă la locul de muncă, învățarea pe tot parcursul vieții, cooperarea dintre oamenii de știință și pescari, stimulând diseminarea cunoștințelor, precum și serviciile de consiliere care contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor. În plus, este important ca FEPAM să promoveze reînnoirea generațiilor și să revigoreze profesia prin crearea de mecanisme specifice, care să-i încurajeze pe tineri să intre în sector, și anume prin îmbunătățirea statutului profesiei de pescar prin asigurarea unor standarde îmbunătățite de sănătate, de siguranță și de bunăstare la bordul unei nave, prin instruire și prin formare profesională, precum și prin creșterea veniturilor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a) FEPAM ar trebui să sprijine pescuitul la scară mică în vederea soluționării unor aspecte specifice acestui sector și să susțină gestionarea locală sustenabilă a acestui tip de pescuit și dezvoltarea comunităților costiere.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32b) Având în vedere dificultățile de acces ale întreprinderilor mici la ajutoarele comunitare, FEPAM ar trebui să încurajeze derularea de proiecte colective și să susțină asistența tehnică acordată inițiatorilor acestor proiecte.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 32 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32c) FEPAM ar trebui să sprijine gestionarea sustenabilă la nivel local a pescuitului și dezvoltarea comunităților costiere.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 32 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32d) FEPAM ar trebui să încurajeze implicarea micilor structuri de producție din sectorul pescuitului la scară mică și costier, precum și al pescuitului în apele interioare în elaborarea de proiecte colective și ar trebui să furnizeze asistență tehnică responsabililor acestor proiecte.

Justificare

Trebuie să se susțină în special proiectele colective derulate de operatorii din sectorul pescuitului la scară mică și costier și al pescuitului în apele interioare.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Fiind recunoscută importanța rolului jucat de soțiile/soții pescarilor independenți în pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie să susțină formarea profesională și participarea la rețele, contribuind la dezvoltarea profesională a acestora și oferindu-le mijloacele necesare pentru a îndeplini mai eficient sarcinile auxiliare tradiționale.

(33) Fiind recunoscută importanța rolului jucat de soțiile/soții pescarilor independenți în pescuitul costier la scară mică, FEPAM ar trebui să susțină formarea profesională pe tot parcursul vieții și participarea la rețele, contribuind la dezvoltarea profesională a acestora și oferindu-le mijloacele necesare pentru a îndeplini mai eficient sarcinile auxiliare tradiționale sau alte sarcini ce derivă din diversificarea activităților de pescuit.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) FEPAM ar trebui să susțină dialogul social la nivel european, național, regional și local, implicând partenerii sociali și consolidând capacitatea de organizare a acestora.

Justificare

FEPAM ar trebui să susțină structurarea dialogului social în sectoarele pescuitului și acvaculturii.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b) Activitățile de pescuit și acvacultură auxiliare desemnate ca atare de statele membre – cum ar fi cele care ar putea fi desfășurate de persoanele implicate în producerea de plase de pescuit, în furnizarea de momeli, în ambalare și în alte activități care intră în contact direct cu pescarii – ar trebui să fie eligibile pentru sprijin din FEPAM în vederea dezvoltării activităților specifice acestora, în scopul îmbunătățirii modului de funcționare a acestui sector.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Fiind cunoscută participarea redusă la dialogul social a celor care practică pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie să susțină organizațiile care promovează acest dialog în forumurile corespunzătoare.

(34) Fiind cunoscută importanța socială și teritorială a celor care practică pescuitul costier, FEPAM ar trebui să susțină organizațiile care promovează dialogul social în sectorul pescuitului costier în forumurile corespunzătoare.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) Ar trebui sprijinită dezvoltarea și implementarea planurilor multianuale (articolele 9-11 din Regulamentul privind PCP)

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Fiind cunoscute potențialul oferit de diversificare celor care practică pescuitul costier artizanal și rolul esențial al acestora în cadrul comunităților costiere, EMFF trebuiesusțină diversificarea atât prin finanțarea întreprinderilor nou înființate și a investițiilor pentru modernizarea navelor pe care le dețin, cât și prin formarea relevantă necesară pentru dobândirea competențelor profesionale în domeniul relevant din afara activităților de pescuit.

(35) FEPAM ar trebuicontribuie la crearea de locuri de muncă prin finanțarea creării de întreprinderi în sectorul pescuitului și dezvoltarea de activități complementare asociate pescuitului, precum și prin formarea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale corespunzătoare.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a) În vederea asigurării reînnoirii generațiilor din sectorul pescuitului, este important ca FEPAM să favorizeze intrarea tinerilor în acest sector, în special prin prime acordate tinerilor pescari care devin pentru prima dată proprietari ai unei nave.

Justificare

Considerent nou care își propune să completeze amendamentul 93 depus de raportor.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35b) Ar trebui avut în vedere că Organizația Internațională a Muncii (OIM) consideră că pescuitul este o activitate periculoasă în comparație cu alte ocupații și că OIM a semnat și a adoptat diverse convenții și recomandări în scopul promovării unor condiții de muncă decente pentru pescari. Principiile prevăzute în aceste convenții și recomandări ar trebui să servească drept principii directoare pentru o utilizare mai bună a resurselor FEPAM.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) În vederea abordării nevoilor în materie de sănătate și securitate la bordul navelor, EMFF trebuie să susțină investițiile care vizează garantarea siguranței și igienei la bord.

(36) În vederea abordării nevoilor în materie de sănătate și securitate la bordul navelor, FEPAM ar trebui să susțină investițiile care vizează garantarea siguranței și igienei la bord și îmbunătățirea caracterului locuibil al navelor.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Ca urmare a instituirii unor sisteme de concesiuni de pescuit transferabile, prevăzute la articolul 27 din [Regulamentul PCP], și pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a acestor noi sisteme, EMFF trebuie să acorde sprijin pentru consolidarea capacităților și schimbul de bune practici.

eliminat

Justificare

Raportorul se opune introducerii de concesiuni de pescuit transferabile. Această măsură ar conduce la monetarizarea drepturilor de pescuit și ar periclita pescuitul la scară mică și costier.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a) Recunoscând importanța patrimoniului maritim, FEPAM ar trebui să sprijine investițiile în vederea protejării și conservării acestuia și a meseriilor tradiționale asociate;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Introducerea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile trebuie să sporească competitivitatea sectorului. Prin urmare, ar putea fi necesare noi oportunități profesionale în afara activităților de pescuit. Prin urmare, EMFF trebuie să susțină diversificarea și crearea de locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit, în special prin sprijinirea întreprinderilor nou înființate și reafectarea navelor de pescuit costier artizanal către alte activități maritime, diferite de activitățile de pescuit. Această ultimă operațiune pare a fi oportună, deoarece navele de pescuit costier artizanal nu sunt incluse în sistemele de concesiuni de pescuit transferabile.

eliminat

Justificare

Raportorul se opune introducerii de concesiuni de pescuit transferabile. Această măsură ar conduce la monetarizarea drepturilor de pescuit și ar periclita pescuitul la scară mică și costier.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a) În conformitate cu obiectivul creării de locuri de muncă inclus în Strategia Europa 2020, FEPAM trebuie, de asemenea, să furnizeze resursele necesare pentru facilitarea adoptării de măsuri în vederea creării și a îmbunătățirii locurilor de muncă în întreaga industrie a pescuitului, de la capturare și acvacultură până la prelucrare și comercializare.

Justificare

FEPAM este un fond destinat sectorului pescuitului al cărui obiectiv principal nu ar trebui să fie uitat, motiv pentru care, conform Strategiei Europa 2020, nu ar trebui să fie folosit doar în scopul creării de locuri de muncă în alte sectoare, ci și, înainte de toate, în sectorul pescuitului.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b) În vederea creării unui viitor sustenabil pentru sectorul pescuitului, este important ca FEPAM să promoveze crearea de locuri de muncă în comunitățile pescărești, susținând întreprinderile nou înființate și încurajându-i pe tineri să înceapă o carieră în domeniul pescuitului.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului este de a asigura exploatarea sustenabilă a stocurilor de pește. Supracapacitatea a fost identificată drept principala cauză a pescuitului excesiv. Prin urmare, adaptarea flotei de pescuit a Uniunii la resursele disponibile este extrem de importantă. Eliminarea supracapacității prin intermediul ajutoarelor publice, precum cel pentru încetarea temporară sau definitivă a activității și schemele de dezmembrare a navelor, s-a dovedit ineficientă. Prin urmare, EMFF va susține instituirea și gestionarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile care vizează reducerea supracapacității și creșterea performanței și a profitabilității economice a operatorilor implicați.

eliminat

Justificare

Raportorul atrage atenția asupra caracterului discutabil al constatării privind supracapacitatea flotei europene: în prezent, supracapacitatea nu este definită de Comisie, prin urmare, este dificil de dovedit. Chiar dacă este posibil ca unele regiuni să aibă o capacitate de pescuit prea mare în raport cu resursele disponibile, această situație rămâne punctuală și localizată și în niciun caz nu poate să fie extinsă la toate zonele de pescuit ale UE sau să fie considerată ca o situație universal valabilă.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Având în vedere că supracapacitatea este una dintre principalele cauze ale pescuitului excesiv, trebuie luate măsuri pentru adaptarea flotei de pescuit a Uniunii la resursele disponibile; în acest context, EMFF trebuie să sprijine instituirea, modificarea și gestionarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile introduse de PCP ca instrumente de gestionare pentru reducerea supracapacității.

eliminat

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a) Pentru a reînnoi și a moderniza flota Uniunii aflată în curs de îmbătrânire, FEPAM ar trebui să contribuie la investiții în nave de pescuit noi în corelație cu demontarea navelor învechite sau cu reafectarea acestora pentru alte activități decât pescuitul. Aceste investiții ar trebui să garanteze un nivel superior de siguranță la bord, de eficiență energetică și de selectivitate a uneltelor de pescuit, fără a determina o creștere a capacității de pescuit.

Justificare

Flota europeană este în curs de îmbătrânire (jumătate dintre nave au peste 25 de ani). Acest lucru reprezintă o problemă importantă pentru siguranța la bord și respectarea mediului marin. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină reînnoirea flotei în anumite condiții stricte, finanțând înlocuirea navelor vechi cu nave moderne. Aceste investiții nu trebuie în niciun caz să sporească capacitatea navelor.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Considerentul 40 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40b) Statele membre care nu își îndeplinesc obligațiile de colectare și transmitere de date sau nu raportează cu privire la flota și capacitățile lor reale de pescuit ar trebui sancționate prin înghețarea sau reducerea fondurilor acordate din FEPAM.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Considerentul 40 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40c) În vederea garantării respectării de către statele membre a plafoanelor stabilite pentru capacitatea de pescuit și prevăzute în anexa II [la Regulamentul (UE) nr. .../... privind PCP], Comisia ar trebui să fie autorizată să suspende, integral sau parțial, plățile și angajamentele pentru programele operaționale ale statelor membre care nu își respectă plafoanele privind capacitatea de pescuit, pe baza unei inspecții efectuate după trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Este esențial ca statele membre să respecte plafoanele privind capacitatea propriilor flote, stabilite în regulamentul de bază. În acest sens, ar trebui suspendate plățile și angajamentele prin FEPAM pentru statele care nu își respectă plafoanele privind capacitatea de pescuit.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Considerentul 40 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40d) Statele membre care nu își îndeplinesc obligațiile de colectare și transmitere de date sau nu raportează cu privire la flota și capacitățile lor reale de pescuit ar trebui sancționate prin înghețarea sau reducerea fondurilor acordate din FEPAM.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Considerentul 40 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40e) Pentru a menține veniturile pescarilor, FEPAM ar trebui să contribuie la fondurile mutuale care acoperă pierderile cauzate de dezastre naturale, de fenomene climatice defavorabile, de accidente de mediu sau sanitare ori de creșteri bruște și conjuncturale ale prețurilor carburanților.

Justificare

FEPAM ar trebui să contribuie la indemnizațiile pentru pierderile suportate de pescari în caz de evenimente exterioare excepționale. Raportorul propune ca acest sprijin să ia forma unei contribuții la fonduri mutuale stabilite de pescari.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Sunt extrem de importante integrarea în EMFF a preocupărilor legate de mediu și sprijinirea aplicării măsurilor de conservare din cadrul PCP, ținând totuși cont de condițiile diferite din diversele ape ale Uniunii. În acest scop, este esențială elaborarea unei abordări pe regiuni a măsurilor de conservare.

(41) Sunt extrem de importante integrarea în FEPAM a preocupărilor legate de mediu și sprijinirea aplicării măsurilor de conservare din cadrul PCP, ținând totuși cont de condițiile diferite din diversele ape ale Uniunii. În acest scop, este esențială elaborarea unei abordări pe regiuni a măsurilor de conservare, printr-o abordare multianuală a gestionării pescuitului, astfel încât să se stabilească în mod prioritar planuri multianuale care să reflecte particularitățile biologice ale diferitelor specii și specificul fiecărui tip de pescuit.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a) Reducerea impactului schimbărilor climatice asupra ecosistemelor costiere și maritime este de o importanță fundamentală. FEPAM ar trebui să sprijine investițiile în vederea reducerii gazelor cu efect de seră emise de sectorul piscicol, precum și proiectele care vizează protejarea și refacerea straturilor de iarbă de mare și a zonelor umede costiere, care reprezintă rezervoare de carbon majore.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) De asemenea, EMFF trebuiesprijine reducerea impactului pescuitului asupra mediului marin, mai ales prin promovarea ecoinovării și a unor unelte și echipamente de pescuit mai selective, precum și măsuri care să vizeze protejarea și refacerea biodiversității și ecosistemelor marine și a serviciilor pe care le furnizează acestea, în conformitate cu strategia în domeniul biodiversității pentru 2020.

(42) De asemenea, FEPAM ar trebuicontribuie la reducerea impactului negativ al pescuitului asupra mediului marin, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la încurajarea utilizării unor unelte și echipamente de pescuit mai selective, precum și să contribuie la dezvoltarea unor nave care să consume mai puțină energie. FEPAM ar trebui să încurajeze în special ecoinovarea în ceea ce privește corpul și motoarele navelor, precum și uneltele de pescuit, precum și măsuri care să vizeze protejarea și refacerea biodiversității și ecosistemelor marine și a serviciilor pe care le furnizează acestea, în conformitate cu strategia în domeniul biodiversității pentru 2020 a Uniunii Europene și cu principalele obiective ale Strategiei Europa 2020 în ceea ce privește schimbările climatice.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42a) Pentru a contribui la dezvoltarea pozitivă a surselor de apă și la menținerea pescuitului în afara sezonului închis, FEPAM ar trebui să poată sprijini introducerea unor perioade de repaus biologic, ori de câte ori aceste perioade, dacă au loc în anumite etape critice din ciclul de viață al speciilor, sunt necesare pentru o exploatare sustenabilă a resurselor de pescuit.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Considerentul 42 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(42b) În vederea limitării la maximum a impactului pescuitului asupra ecosistemelor marine, FEPAM ar trebui să sprijine instituirea, gestionarea, monitorizarea și controlul unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) În conformitate cu interdicția de aruncare înapoi în mare a capturilor, introdusă de PCP, EMFF trebuie să susțină investițiile la bord care au drept obiectiv utilizarea optimă a capturilor de pește nedorite și valorificarea componentelor prea puțin utilizate ale capturilor de pește. Având în vedere resursele reduse, pentru a se maximiza valoarea capturilor de pește, EMFF trebuie să sprijine, de asemenea, investițiile la bord care au drept obiectiv sporirea valorii adăugate a capturilor de pește.

(43) În conformitate cu interdicția de aruncare înapoi în mare a capturilor, aplicată progresiv, și cu introducerea progresivă de către PCP a obligației de a debarca toate capturile, FEPAM ar trebui să susțină investițiile la bord care au drept obiectiv utilizarea optimă a capturilor de pește nedorite și valorificarea componentelor prea puțin utilizate ale capturilor de pește. Având în vedere resursele reduse, pentru a se maximiza valoarea capturilor de pește, FEPAM trebuie să sprijine, de asemenea, investițiile la bord care au drept obiectiv sporirea valorii adăugate a capturilor de pește.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Considerentul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(43a) Fiind recunoscute riscurile aferente investițiilor în activitățile din sectorul pescuitului, FEPAM ar trebui să contribuie la securitatea activității economice, acoperind accesul la asigurarea împotriva variabilelor de producție și menținând, astfel, veniturile producătorilor în cazul unor pierderi de producție excepționale, cauzate în special de dezastre naturale, de evenimente climatice adverse, schimbările bruște în ceea ce privește calitatea apei, bolile sau infestările parazitare și distrugerea instalațiilor de producție.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Fiind recunoscută importanța porturilor de pescuit, a locurilor de debarcare și a adăposturilor, EMFF trebuie să susțină investițiile relevante menite în special a spori eficiența energetică, protecția mediului, calitatea produselor debarcate, precum și siguranța și condițiile de muncă.

(44) Fiind recunoscută importanța porturilor de pescuit, a halelor de vânzare cu strigare, a locurilor de debarcare și a adăposturilor, FEPAM ar trebui să susțină investițiile relevante menite în special a spori eficiența energetică, protecția mediului, calitatea produselor debarcate, precum și siguranța și condițiile de muncă.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Considerentul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44a) Pentru a valoriza pescuitul la scară mică și costier, statele membre ar trebui să anexeze la programul lor operațional un plan de acțiune pentru dezvoltare, competitivitate și sustenabilitate a pescuitului la scară mică și costier.

Justificare

Pescuitul la scară mică și costier joacă un rol fundamental pentru vitalitatea zonelor de coastă. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină dezvoltarea, competitivitatea și sustenabilitatea acestui tip de pescuit. Raportorul propune ca fiecare stat membru să anexeze la programul său operațional un plan de acțiune care expune măsurile puse în aplicare în acest sens.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Considerentul 44 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44b) FEPAM ar trebui să sprijine crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește, în care să fie interzise toate activitățile de pescuit și care să includă zone importante pentru productivitatea piscicolă, în special zone de creștere, zone de depunere a icrelor și zone de hrănire ale stocurilor de pește.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Considerentul 44 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(44c) Anumite dispoziții ale FEPAM trebuie adaptate astfel încât să răspundă nevoilor regiunilor ultraperiferice, vizând concomitent obiectivul principal al unui pescuit și al unei acvaculturi sustenabile și responsabile. FEPAM ar trebui să țină seama în special de întârzierile în dezvoltare ale unora dintre aceste regiuni la nivelul evaluării resurselor, al infrastructurilor, al organizării colective și al monitorizării activității și producției. Prin urmare, FEPAM ar trebui să permită asigurarea modernizării sectorului, îndeosebi din punctul de vedere al infrastructurii, precum și reînnoirea și modernizarea uneltelor de producție, ținând seama de realitățile fiecăruia dintre bazinele maritime ale regiunilor ultraperiferice și de disponibilitățile resurselor.

Justificare

FEPAM ar trebuie să țină seama de specificitățile regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Este esențial pentru Uniune să se atingă un echilibru sustenabil între resursele de apă dulce și exploatarea acestora; prin urmare, ținându-se cont de impactul asupra mediului și asigurându-se, totodată, faptul că aceste sectoare își păstrează viabilitatea economică, trebuie prevăzute dispoziții corespunzătoare care să susțină pescuitul în apele interioare.

(45) Este esențial pentru Uniune să se atingă un echilibru sustenabil între resursele de apă dulce și exploatarea acestora, având în vedere faptul că bazinele hidrografice, estuarele și lagunele costiere sunt habitate privilegiate de reproducere și că acestea funcționează ca incubatoare pentru multe specii de puiet, ținându-se cont de impactul asupra mediului și asigurându-se, totodată, faptul că aceste sectoare își păstrează viabilitatea economică, trebuie prevăzute dispoziții corespunzătoare care să susțină pescuitul în apele interioare.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) În conformitate cu Strategia Comisiei de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene, obiectivele PCP și Strategia Europa 2020, EMFF trebuie să sprijine dezvoltarea durabilă a sectorului acvaculturii din punct de vedere economic, social și de mediu.

(46) În conformitate cu Strategia Comisiei de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene, obiectivele PCP și Strategia Europa 2020, FEPAM ar trebui să sprijine dezvoltarea și gestionarea durabilă a sectorului acvaculturii din punct de vedere economic, social și de mediu, acordând o atenție deosebită promovării inovării ecologice, reducerii dependenței de făină de pește și de ulei de pește, îmbunătățirii bunăstării organismelor de crescătorie și promovării acvaculturii organice în sistem închis.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Considerentul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(46a) Din cauza impactului pe care l-ar putea avea animalele de crescătorie evadate din cadrul siturilor de acvacultură asupra populațiilor marine sălbatice, FEPAM nu ar trebui să ofere stimulente pentru creșterea de specii exotice sau de organisme modificate genetic.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Acvacultura contribuie la creșterea economică și la crearea locurilor de muncă în regiunile costiere și rurale. Prin urmare, este esențial ca EMFF să fie accesibil întreprinderilor din sectorul acvaculturii, în special IMM-urilor, și să contribuie la implicarea unor noi producători în afaceri în sectorul acvaculturii. În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților din sectorul acvaculturii, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, EMFF trebuie să sprijine operațiunile inovatoare și dezvoltarea afacerilor, în special acvacultura în scopuri nealimentare și de larg.

(47) Acvacultura contribuie la creșterea economică și la crearea locurilor de muncă în regiunile costiere și rurale. Prin urmare, este esențial ca FEPAM să fie accesibil întreprinderilor din sectorul acvaculturii, indiferent de mărimea lor, și să contribuie la implicarea unor noi producători în afaceri în sectorul acvaculturii. În vederea îmbunătățirii competitivității și a performanței economice a activităților din sectorul acvaculturii, este esențial să se stimuleze inovarea și antreprenoriatul. Prin urmare, FEPAM ar trebui să sprijine operațiunile inovatoare și dezvoltarea afacerilor derulate de întreprinderile din domeniul acvaculturii, inclusiv acvacultura în scopuri nealimentare și de larg.

Justificare

FEPAM ar trebui să sprijine întreprinderile din domeniul acvaculturii în general, indiferent de mărimea acestora. Prin urmare, societățile mari care își manifestă interesul de a realiza investiții în proiecte structurale care susțin cunoașterea și inovarea ar trebui să beneficieze de asemenea de ajutor. Având în vedere nevoia de a asigura pește pentru consumul uman, acvacultura în scopuri nealimentare nu ar trebui să reprezinte o prioritate de dezvoltare. Acvacultura desfășurată în larg nu este fezabilă în multe zone costiere ale UE.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) Noile forme de venituri combinate cu activitățile din sectorul acvaculturii și-au demonstrat deja valoarea adăugată în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor. Prin urmare, EMFF trebuie să susțină activitățile complementare din afara acvaculturii, cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița sau activitățile educaționale sau de mediu.

(48) Noile forme de venituri combinate cu activitățile din sectorul acvaculturii și-au demonstrat deja valoarea adăugată în ceea ce privește dezvoltarea afacerilor. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină activitățile complementare din afara acvaculturii, cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița, turismul pentru acvacultură în vederea promovării sectorului acvaculturii și a produselor sale sau activitățile educaționale sau de mediu.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Considerentul 49

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) O altă modalitate importantă prin care întreprinderile din sectorul acvaculturii își pot crește veniturile este să ofere valoare adăugată propriilor produse prin prelucrarea și comercializarea propriei producții, precum și prin introducerea de noi specii cu bune perspective de piață, diversificând astfel producția.

(49) O altă modalitate importantă prin care întreprinderile din sectorul acvaculturii își pot crește veniturile este să ofere valoare adăugată propriilor produse prin prelucrarea și comercializarea propriei producții, precum și prin introducerea de noi specii care să fie compatibile din punct de vedere biologic cu speciile existente, cu bune perspective de piață, diversificând astfel producția.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Fiind cunoscută necesitatea identificării celor mai adecvate zone pentru dezvoltarea acvaculturii, ținându-se seama de accesul la ape și spațiu, EMFF trebuie să sprijine autoritățile naționale în luarea deciziilor strategice la nivel național.

(50) Fiind cunoscută necesitatea identificării celor mai adecvate zone geografice pentru dezvoltarea acvaculturii și a importanței adoptării unei atitudini precaute pentru a garanta sustenabilitatea stocurilor, ținându-se seama de accesul la ape și spațiu, FEPAM ar trebui să sprijine autoritățile naționale în luarea deciziilor strategice la nivel național și autoritățile regionale în dezvoltarea specificităților lor regionale.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Considerentul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(51) De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru creșterea competitivității și a performanței economice ale activităților din sectorul acvaculturii. Prin urmare, EMFF trebuie să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și participarea la rețele, care stimulează diseminarea cunoștințelor, precum și serviciile de consiliere care contribuie la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor.

(51) De asemenea, investițiile în capitalul uman sunt esențiale pentru creșterea competitivității și a performanței economice ale activităților din sectorul acvaculturii. Prin urmare, FEPAM ar trebui să sprijine învățarea pe tot parcursul vieții și participarea la rețele, care stimulează diseminarea și schimbul de cunoștințe și bune practici, prin toate serviciile de consiliere (în funcție de materialele disponibile), inclusiv prin asociații profesionale, astfel încât să poată contribui la îmbunătățirea performanței și a competitivității generale a operatorilor.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(51a) Având în vedere nevoia de identificare a zonelor geografice cu potențial sporit de dezvoltare a acvaculturii, ținându-se seama de accesul acestora la mare și la uscat, FEPAM ar trebui să sprijine autoritățile naționale și regionale în alegerile lor strategice, în special în ceea ce privește definirea și cartografierea zonelor care pot fi considerate cele mai potrivite pentru dezvoltarea acvaculturii, luând în considerare, dacă este relevant, procesul de planificare spațială maritimă.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52) În vederea promovării unei acvaculturi sustenabile din punctul de vedere al mediului, EMFF trebuie să susțină activitățile din sectorul acvaculturii care respectă foarte mult mediul, conversia la managementul de mediu a întreprinderilor din sector, utilizarea sistemelor de audit, precum și conversia la acvacultura ecologică. Pe aceeași linie, EMFF trebuie, de asemenea, să susțină acvacultura care furnizează servicii de mediu speciale.

(52) În vederea promovării unei acvaculturi sustenabile din punct de vedere al mediului, social și economic, FEPAM ar trebui să susțină activitățile din sectorul acvaculturii care respectă foarte mult mediul, conversia la gestionarea sustenabilă a întreprinderilor din sector, utilizarea sistemelor de audit, precum și conversia la acvacultura ecologică. Pe aceeași linie, FEPAM ar trebui, de asemenea, să susțină acvacultura care furnizează servicii de mediu speciale și servicii de interes public.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Considerentul 53

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53) Fiind cunoscută importanța protecției consumatorilor, EMFF trebuie să asigure sprijinul corespunzător pentru fermieri în vederea prevenirii și atenuării riscurilor la adresa sănătății publice și a animalelor care pot fi cauzate de creșterea animalelor de acvacultură.

(53) Fiind cunoscută importanța protecției consumatorilor, FEPAM ar trebui să asigure sprijinul corespunzător pentru fermieri în vederea prevenirii și atenuării riscurilor la adresa sănătății publice și a animalelor care pot fi cauzate de creșterea animalelor de acvacultură, îndeosebi prin intermediul unor programe create cu scopul de a reduce dependența activităților de acvacultură de produse veterinare.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a) FEPAM ar trebui să sprijine crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește care să includă zone importante pentru productivitatea piscicolă, în special zone de creștere, zone de depunere a icrelor și zone de hrănire ale stocurilor de pește și în care să fie interzise toate activitățile de pescuit.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Considerentul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54) Fiind recunoscut riscul investițiilor în activitățile din sectorul acvaculturii, EMFF trebuie să contribuie la securitatea afacerilor prin reglementarea accesului la asigurarea stocurilor, salvgardând, prin urmare, veniturile producătorilor în cazul unor pierderi neobișnuite de producție provocate în special de dezastrele naturale, evenimentele climatice adverse, schimbările bruște în ceea ce privește calitatea apei, bolile sau infestările parazitare și distrugerea instalațiilor de producție.

(54) Fiind recunoscut riscul investițiilor în activitățile din sectorul acvaculturii, FEPAM ar trebui să contribuie la securitatea afacerilor prin reglementarea accesului la asigurarea stocurilor sau prin favorizarea dezvoltării de fonduri mutuale, salvgardând, prin urmare, veniturile producătorilor în cazul unor pierderi neobișnuite de producție provocate în special de dezastrele naturale, evenimentele climatice adverse, schimbările bruște în ceea ce privește calitatea apei, bolile sau infestările parazitare și distrugerea instalațiilor de producție.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55) Având în vedere că abordarea bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor, utilă în promovarea dezvoltării zonelor pescărești și rurale prin luarea în considerare în totalitate a nevoilor multisectoriale pentru dezvoltarea endogenă, pe viitor este necesar să se continue și să se consolideze sprijinul acordat.

(55) Având în vedere că abordarea bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității s-a dovedit a fi, de-a lungul anilor, utilă în promovarea dezvoltării comunităților pescărești și rurale prin luarea în considerare în totalitate a nevoilor multisectoriale pentru dezvoltarea endogenă, pe viitor este necesar să se continue și să se consolideze sprijinul acordat.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56) În zonele pescărești, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie să încurajeze abordările inovatoare pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă, în special prin creșterea valorii adăugate a produselor obținute din pescuit și prin diversificarea economiei locale către noi activități economice, inclusiv către cele oferite de „creșterea albastră” și sectoarele maritime mai mari.

(56) În zonele pescărești, dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie să încurajeze abordările inovatoare pentru stimularea creșterii economice și crearea locurilor de muncă, în special prin creșterea valorii adăugate a produselor obținute din pescuit și prin diversificarea economiei locale și către noi activități economice, inclusiv către cele oferite de „creșterea albastră” și sectoarele maritime mai mari.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind promovarea incluziunii sociale și reducerea sărăciei, la încurajarea inovării la nivel local, precum și la obiectivul coeziunii teritoriale, o prioritate principală a Tratatului de la Lisabona.

(57) Dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, la încurajarea inovării la nivel local, inclusiv a inovării sociale, precum și la obiectivul coeziunii teritoriale, o prioritate principală a Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie pusă în aplicare prin intermediul unei abordări ascendente de către parteneriatele locale care sunt compuse din reprezentanți ai sectorului public, ai sectorului privat și ai sectorului societății civile și să reflecte în mod corect societatea locală; acești actori locali se află în poziția ideală pentru a elabora și a pune în aplicare strategii de dezvoltare locală multisectoriale integrate, menite să satisfacă nevoile zonelor de pescărești locale din care fac parte; în vederea asigurării reprezentativității grupurilor de acțiune locală, este important ca niciun grup cu un anumit interes să nu dețină mai mult de 49 % din drepturile de vot în cadrul organismelor de luare a deciziilor.

(58) Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității trebuie pusă în aplicare prin intermediul unei abordări ascendente de către parteneriatele locale care sunt compuse din reprezentanți ai sectorului public, ai sectorului privat și ai sectorului societății civile și să reflecte în mod corect societatea locală; acești actori locali se află în poziția ideală pentru a elabora și a pune în aplicare strategii de dezvoltare locală multisectoriale integrate, menite să satisfacă nevoile zonelor de pescărești locale din care fac parte. În vederea asigurării reprezentativității grupurilor de acțiune locală și a faptului că aceste grupuri răspund provocărilor din sectoarele pescuitului și al acvaculturii, este important ca pescarii și/sau fermierii din domeniul acvaculturii să constituie majoritatea agenților economici reprezentați în cadrul organismelor de luare a deciziilor.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60) Sprijinul acordat zonelor pescărești prin intermediul EMFF trebuie coordonat cu sprijinul pentru dezvoltare locală oferit de alte fonduri ale Uniunii și trebuie să vizeze toate aspectele care țin de elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală și a operațiunilor grupurilor de acțiune locală, precum și costurile de animare a zonelor locale și de desfășurare a parteneriatelor locale.

(60) Sprijinul acordat zonelor pescărești prin intermediul FEPAM ar trebui coordonat cu sprijinul pentru dezvoltare locală oferit de alte fonduri ale Uniunii și trebuie să vizeze toate aspectele care țin de elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală și a operațiunilor grupurilor de acțiune locală, precum și costurile de animare a zonelor locale și de desfășurare a parteneriatelor locale. Acest sprijin ar trebui să includă posibilitatea de acces la asistență tehnică, în special la inginerie financiară, pentru demararea proiectelor de dezvoltare locală, în special pentru pescuitul la scară mică și costier și pescuitul în apele interioare.

Justificare

Trebuie facilitat accesul la asistența tehnică pentru proiectele de dezvoltare locală derulate de actorii din sectorul pescuitului la scară mică și costier și al pescuitului în apele interioare.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Considerentul 61

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61) În vederea asigurării viabilității pescăriilor și a acvaculturii pe o piață extrem de competitivă, este necesar să se prevadă dispoziții care să ofere sprijin pentru punerea în aplicare a [Regulamentului (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură], precum și pentru activitățile de comercializare și prelucrare efectuate de operatori cu scopul de a maximiza valoarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție specială promovării operațiunilor care integrează activitățile de producție, prelucrare și comercializare din cadrul lanțului de aprovizionare. Pentru a se putea adapta la noua politică privind interdicția de aruncare înapoi în mare a capturilor, EMFF trebuie să susțină, de asemenea, prelucrarea capturilor nedorite.

(61) În vederea asigurării viabilității pescăriilor și a acvaculturii pe o piață extrem de competitivă, este necesar să se prevadă dispoziții care să ofere sprijin pentru punerea în aplicare a [Regulamentului (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură], precum și pentru activitățile de comercializare și prelucrare efectuate de operatori cu scopul de a maximiza valoarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură. Trebuie să se acorde o atenție specială promovării operațiunilor care integrează activitățile de producție, prelucrare și comercializare din cadrul lanțului de aprovizionare.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62) Prin acordarea de sprijin, trebuie să se dea prioritate organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători. Compensarea ajutoarelor pentru depozitare și a ajutoarelor pentru planurile de producție și comercializare trebuie eliminate treptat, deoarece importanța acestui tip special de sprijin s-a diminuat din cauza evoluției structurii pieței Uniunii pentru acest tip de produse și din cauza creșterii importanței organizațiilor de producători puternice.

(62) Prin acordarea de sprijin, trebuie să se dea prioritate organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63) Fiind recunoscută concurența din ce în ce mai acerbă cu care se confruntă cei care practică pescuitul costier artizanal, EMFF trebuie să susțină inițiativele antreprenoriale ale acestor pescari, oferind valoare adăugată capturilor de pește ale acestora, în special prin prelucrarea sau comercializarea directă a capturilor de pește.

(63) Fiind recunoscută concurența din ce în ce mai acerbă cu care se confruntă cei care practică pescuitul costier artizanal și dependența de activitățile de pescuit a anumitor comunități costiere, FEPAM ar trebui să susțină inițiativele antreprenoriale ale acestor pescari, oferind valoare adăugată capturilor de pește ale acestora, în special prin prelucrarea sau comercializarea directă a capturilor de pește.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Considerentul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(63a) FEPAM ar trebui să susțină inițiativele antreprenoriale și colective destinate atingerii obiectivelor Uniunii în materie de protecție a mediului și de conservare a resurselor halieutice prin intermediul aplicării de măsuri colective pentru mediul acvatic, în special pentru pescuitul în apele interioare.

Justificare

FEPAM ar trebui să susțină inițiativele colective ale operatorilor din sectorul pescuitului la scară mică și costier și al pescuitului în apele interioare în ceea ce privește protecția mediului și conservarea resurselor halieutice.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Considerentul 64

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(64) Activitățile de pescuit din regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene întâmpină dificultăți legate, în special, de costurile suplimentare generate de comercializarea anumitor produse obținute din pescuit, din cauza dezavantajelor specifice recunoscute la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(64) Dat fiind faptul că activitățile de pescuit din regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene întâmpină dificultăți legate, în special, de îndepărtarea acestora și de condițiile climatice deosebite, FEPAM ar trebui să țină seama de aceste dezavantaje specifice recunoscute la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Justificare

Dificultățile întâmpinate de regiunile ultraperiferice nu se leagă numai de costurile suplimentare generate de comercializare.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Considerentul 65

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(65) În vederea menținerii competitivității anumitor produse obținute din pescuit provenite din regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene în raport cu produsele similare din alte regiuni ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană a introdus, în 1992, măsuri pentru compensarea costurilor suplimentare conexe din sectorul pescăriilor. Măsurile aplicate pentru perioada 2007-2013 sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 791/20071 al Consiliului. Este necesar să se prevadă în continuare sprijin pentru compensarea costurilor suplimentare generate de comercializarea anumitor produse obținute din pescuit începând cu 1 ianuarie 2014.

(65) În vederea menținerii competitivității anumitor produse obținute din pescuit provenite din regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene în raport cu produsele similare din alte regiuni ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană a introdus, în 1992, măsuri pentru compensarea costurilor suplimentare conexe din sectorul pescăriilor. Măsurile aplicate pentru perioada 2007-2013 sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 791/20071 al Consiliului. Date fiind dificultățile cu care se confruntă activitățile de pescuit în regiunile ultraperiferice, este necesar să se intensifice sprijinul pentru compensarea costurilor suplimentare generate de comercializarea anumitor produse obținute din pescuit începând cu 1 ianuarie 2014.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Considerentul 66

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(66) Având în vedere condițiile de comercializare diferite din regiunile ultraperiferice în cauză, fluctuațiile capturilor și ale stocurilor, precum și ținând cont de cererile pieței, deciziile cu privire la produsele obținute din pescuit eligibile pentru compensații, cantitățile maxime ale acestora și cuantumurile compensărilor în cadrul alocării totale acordate fiecărui stat membru trebuie lăsate la latitudinea statelor membre implicate.

(66) Având în vedere condițiile diferite de producție, prelucrare și comercializare a produselor obținute din pescuit și din acvacultură din regiunile ultraperiferice în cauză, fluctuațiile capturilor și ale stocurilor, precum și ținând cont de cererile pieței, deciziile cu privire la produsele sau la categoriile de produse obținute din pescuit și din acvacultură care urmează a fi eligibile pentru compensații, cantitățile maxime ale acestora și cuantumurile compensărilor în cadrul alocării totale acordate fiecărui stat membru trebuie lăsate la latitudinea statelor membre implicate.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Considerentul 68

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(68) Statele membre trebuie să stabilească cuantumul compensațiilor la un nivel care să permită o compensare corespunzătoare a costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice și, în special, de transportul produselor către Europa continentală. Pentru a se evita supracompensarea, suma trebuie să fie proporțională cu costurile suplimentare pe care ajutoarele sunt menite să le compenseze și să nu depășească în niciun caz 100 % din costurile transportului către Europa continentală și alte costuri conexe. În acest scop, trebuie de asemenea, luate în considerare alte tipuri de intervenții publice care au un impact asupra nivelului costurilor suplimentare.

(68) Statele membre trebuie să stabilească cuantumul compensațiilor la un nivel care să permită o compensare corespunzătoare a costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice regiunilor ultraperiferice. Pentru a se evita supracompensarea, suma ar trebui să fie proporțională cu costurile suplimentare pe care ajutoarele sunt menite să le compenseze și să nu depășească în niciun caz 100 % din costurile transportului către Europa continentală și alte costuri conexe. În acest scop, trebuie de asemenea, luate în considerare alte tipuri de intervenții publice care au un impact asupra nivelului costurilor suplimentare.

Justificare

Ajutoarele nu ar trebui să limiteze schimburile comerciale între regiunile ultraperiferice.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Considerentul 69

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(69) Este extrem de important ca statele membre și operatorii să fie echipați astfel încât să se poată efectua controale la un standard ridicat și, prin urmare, să se asigure respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, asigurându-se în același timp exploatarea sustenabilă a resurselor acvatice vii; prin urmare, EMFF trebuie să sprijine statele membre și operatorii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. Prin crearea unei culturi a respectării normelor, acest sprijin contribuie la creșterea durabilă.

(69) Este extrem de important ca statele membre și operatorii să fie echipați astfel încât să se poată efectua controale la un standard ridicat și, prin urmare, să se asigure respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, asigurându-se în același timp exploatarea sustenabilă a resurselor acvatice vii; prin urmare, FEPAM trebuie să sprijine statele membre și operatorii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. Prin crearea unei culturi a respectării normelor, acest sprijin contribuie la creșterea durabilă. În vederea uniformizării și intensificării controlului, statele membre ar trebui, de asemenea, să aibă capacitatea de a institui sisteme de control comune.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Considerentul 70

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70) Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului pentru cheltuielile suportate în legătură cu punerea în aplicare a sistemului de control al Uniunii trebuie continuat în cadrul EMFF, urmărindu-se logica ce stă la baza unui fond unic.

(70) Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului pentru cheltuielile suportate în legătură cu punerea în aplicare a sistemului de control al Uniunii trebuie sporit în cadrul FEPAM, urmărindu-se logica ce stă la baza unui fond unic.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Considerentul 72 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(72a) FEPAM ar trebui să susțină anumite fonduri destinate activităților de control și inspecțiilor suplimentare în domenii în care se practică pescuitul INN.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Considerentul 73

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(73) Trebuie să se prevadă dispoziții privind sprijinul pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescăresc, astfel cum se specifică în programul multianual al Uniunii, în special pentru sprijinirea programelor naționale și a gestionării și utilizării datelor pentru analiza științifică și punerea în aplicare a PCP. Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 pentru cheltuielile suportate în legătură cu colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescăresc trebuie continuat în temeiul EMFF, urmărindu-se logica ce stă la baza unui fond unic.

(73) Părțile interesate relevante ar trebui informate cu privire la proceduri prin intermediul consiliilor consultative. Trebuie să se prevadă dispoziții privind sprijinul pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescăresc, astfel cum se specifică în programul multianual al Uniunii, în special pentru sprijinirea programelor naționale și a gestionării și utilizării datelor pentru analiza științifică și punerea în aplicare a PCP. Sprijinul acordat statelor membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006 pentru cheltuielile suportate în legătură cu colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescăresc trebuie continuat în temeiul FEPAM, urmărindu-se logica ce stă la baza unui fond unic.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Considerentul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(73a) Ar trebui insistat asupra caracterului primordial al finanțării colectării de date, piatră de temelie a PCP, aceasta fiind condiția indispensabilă pentru definirea obiectivelor concrete ce trebuie îndeplinite, în special în ceea ce privește atingerea MSY și o mai bună gestionare a pescăriilor. În acest sens, ar trebui garantat faptul că pentru colectarea datelor se alocă o parte din bugetul FEPAM pe măsura importanței acesteia și ar trebui să se prevadă o rată de cofinanțare care să stimuleze obținerea unui inventar complet al stării stocurilor de pește europene.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Considerentul 74

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(74) De asemenea, este necesară sprijinirea cooperării între statele membre și, după caz, cu țările terțe, cu privire la colectarea datelor în cadrul aceluiași bazin maritim, precum și cu organismele științifice internaționale relevante.

(74) De asemenea, este necesară sprijinirea cooperării între statele membre și, după caz, cu țările terțe, cu privire la colectarea datelor în cadrul aceluiași bazin maritim, precum și cu organismele științifice internaționale și consiliile consultative regionale relevante.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Considerentul 76

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(76) Este necesară o finanțare susținută pentru punerea în aplicare și dezvoltarea ulterioară a politicii maritime integrate pentru Uniunea Europeană, necesitate reflectată în declarațiile Consiliului, ale Parlamentului European și ale Comitetului Regiunilor.

(76) Este necesară o finanțare susținută pentru punerea în aplicare și dezvoltarea ulterioară a politicii maritime integrate pentru Uniunea Europeană, necesitate reflectată în Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate1 și în declarațiile Consiliului, ale Parlamentului European și ale Comitetului Regiunilor. Se așteaptă ca dezvoltarea sectorului maritim prin acordarea de sprijin financiar pentru acțiunile legate de PMI să aibă un impact semnificativ în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială.

 

__________________

 

1 JO L321, 5.12.2011, p.1

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Considerentul 76 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(76a) În acest context, FEPAM ar trebui să fie conceput în sensul susținerii activităților de explorare legate de acțiunile care urmăresc promovarea obiectivelor strategice ale PMI, acordând impactului cumulativ al acestora atenția cuvenită, pe baza abordării ecosistemice, creșterii economice durabile, ocupării forței de muncă, inovării și competitivității în regiunile de coastă, insulare și ultraperiferice, precum și promovării dimensiunii internaționale a PMI.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Considerentul 77

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(77) EMFF trebuie să susțină promovarea guvernanței maritime integrate la toate nivelurile, în special prin schimburi de bune practici, precum și prin dezvoltarea ulterioară și punerea în aplicare a strategiilor privind bazinele maritime. Strategiile vizează stabilirea unui cadru integrat pentru abordarea provocărilor comune în bazinele maritime europene și pentru consolidarea cooperării între părțile interesate, pentru a maximiza utilizarea instrumentelor financiare și a fondurilor Uniunii, precum și pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii.

(77) FEPAM trebuie să susțină promovarea guvernanței maritime integrate la toate nivelurile, în special prin schimburi de bune practici, precum și prin dezvoltarea ulterioară și punerea în aplicare a strategiilor privind bazinele maritime. În acest context, este foarte importantă îmbunătățirea guvernanței maritime, inclusiv prin consolidarea cooperării și a coordonării, la nivelul adecvat, în rândul autorităților competente care exercită funcții de pază de coastă în cadrul Uniunii, asigurând o stare mai bună și o mai mare siguranță a mărilor și oceanelor, îndeosebi prin punerea în aplicare a legislației maritime existente. Strategiile vizează stabilirea unui cadru integrat pentru abordarea provocărilor comune în bazinele maritime europene și pentru consolidarea cooperării între părțile interesate, pentru a maximiza utilizarea instrumentelor financiare și a fondurilor Uniunii, precum și pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială a Uniunii și la sustenabilitatea mediului. Prin urmare, este foarte important să se îmbunătățească și să se intensifice cooperarea și coordonarea externă în raport cu îndeplinirea obiectivelor PMI, pe baza Convenției ONU privind dreptul mării (UNCLOS).

Justificare

Ar trebui să se aibă în vedere finanțarea PMI pe parcursul anilor 2014-2020 pentru sprijinirea acțiunilor care vizează cooperarea și coordonarea în rândul autorităților care exercită funcții de pază de coastă în cadrul UE. Punerea în aplicare eficientă a gamei vaste de legislații în domeniul maritim la nivelul UE și la nivel internațional reprezintă o funcție de pază de coastă tipică în toate statele membre ale UE și o condiție prealabilă esențială pentru o bună guvernanță maritimă în vederea asigurării unei stări mai bune și a unei mai mari siguranțe a mărilor. Prin urmare, ar trebui sprijinită cooperarea și coordonarea transfrontalieră prin intermediul politicii maritime integrate.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Considerentul 77 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(77a) În vederea consolidării alinierii fondurilor pentru pescuit și acvacultură și a fondurilor pentru politica maritimă integrată, FEPAM ar trebui să prevadă un cadru specific pentru a favoriza contribuția pescuitului și a acvaculturii la politica maritimă integrată. Este esențial să se promoveze luarea în considerare în întregime a acestor activități, prin sprijinirea participării la guvernanța integrată și la proiecte colective care contribuie la punerea în aplicare a PMI.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Considerentul 79

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(79) Interconectarea anumitor sisteme de informații operate de sectoarele respective poate necesita mobilizarea mecanismelor de finanțare proprii într-o manieră coerentă și în conformitate cu dispozițiile tratatului. Pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor costiere sunt esențiale amenajarea spațiului maritim și gestionarea integrată a zonelor costiere, ambele contribuind la îndeplinirea obiectivelor legate de gestionarea bazată pe ecosisteme și la dezvoltarea legăturilor dintre uscat și mare. De asemenea, aceste unelte sunt importante pentru gestionarea diverselor utilizări ale coastelor, mărilor și oceanelor noastre, pentru a permite dezvoltarea economică durabilă a acestora și pentru a stimula investițiile transfrontaliere, iar prin punerea în aplicare a directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” vor fi definite mai exact limitele sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin. În plus, trebuie îmbunătățite cunoștințele despre lumea marină și trebuie stimulată inovarea prin facilitarea colectării, partajarea gratuită, reutilizarea și diseminarea datelor referitoare la starea oceanelor și mărilor.

(79) Interconectarea anumitor sisteme de informații operate de sectoarele respective poate necesita mobilizarea mecanismelor de finanțare proprii într-o manieră coerentă și în conformitate cu dispozițiile tratatului. Pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor marine și a regiunilor costiere sunt esențiale amenajarea spațiului maritim și gestionarea integrată a zonelor costiere, ambele contribuind la îndeplinirea obiectivelor legate de gestionarea bazată pe ecosisteme și la dezvoltarea legăturilor dintre uscat și mare. De asemenea, aceste unelte sunt importante pentru gestionarea diverselor utilizări ale coastelor, mărilor și oceanelor noastre, pentru a permite dezvoltarea economică durabilă a acestora și pentru a stimula investițiile transfrontaliere, iar prin punerea în aplicare a directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” vor fi definite mai exact limitele sustenabilității activităților industriale, de construcții și umane care au un impact asupra mediului marin. În plus, trebuie îmbunătățite cunoștințele despre lumea marină și trebuie stimulată inovarea prin facilitarea colectării, partajării gratuite, reutilizării și diseminării datelor referitoare la starea oceanelor și mărilor și la situația zonelor de pescuit, punându-le la dispoziția utilizatorilor finali și a publicului larg.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Considerentul 80

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(80) De asemenea, EMFF trebuie să sprijine creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea în cadrul sectoarelor maritime și în regiunile costiere. Este deosebit de important să se identifice atât obstacolele legate de reglementare și deficiențele în materie de competență care împiedică creșterea în sectoarele maritime emergente și viitoare, cât și operațiunile menite să încurajeze investițiile în inovarea tehnologică necesară pentru a spori potențialul de afaceri al aplicațiilor marine și maritime.

(80) De asemenea, FEPAM trebuie să sprijine creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și competitivitatea în cadrul sectoarelor maritime și în regiunile costiere. Este deosebit de important să se identifice atât obstacolele legate de reglementare și deficiențele în materie de competență care împiedică creșterea în sectoarele maritime emergente și viitoare, cât și operațiunile menite să încurajeze investițiile în inovarea tehnologică necesară pentru a spori potențialul de afaceri al aplicațiilor marine și maritime. FEPAM ar trebui să sprijine măsurile pentru dezvoltarea sistemului de educație și de formare profesională în sector, inclusiv achiziționarea de echipamente și de instrumente necesare pentru îmbunătățirea calității educației și a serviciilor de formare.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Considerentul 81

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(81) EMFF trebuie să fie complementar și coerent cu instrumentele financiare existente și viitoare puse la dispoziție de Uniune și de statele membre, la nivel național și subnațional, în vederea promovării protecției și utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor, contribuind la încurajarea unei cooperări mai eficace între statele membre și regiunile costiere, insulare și ultraperiferice ale acestora, luându-se în considerare ordinea priorităților și progresul proiectelor naționale și locale. Fondul va fi armonizat cu alte politici ale Uniunii care pot îngloba o dimensiune maritimă, în special cu Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european, precum și cu Programul-cadru pentru cercetare „Orizont 2020” și cu politica energetică.

(81) FEPAM ar trebui să fie complementar și coerent cu instrumentele financiare existente și viitoare puse la dispoziție de Uniune și de statele membre, la nivel național și subnațional, în vederea promovării unei dezvoltări economice și sociale durabile, a protecției și utilizării sustenabile a oceanelor, mărilor și coastelor, contribuind la încurajarea unei cooperări mai eficace între statele membre și regiunile costiere, insulare și ultraperiferice ale acestora, luându-se în considerare ordinea priorităților și progresul proiectelor naționale și locale. Fondul va fi armonizat cu alte politici ale Uniunii care pot îngloba o dimensiune maritimă, în special cu Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune și Fondul social european, precum și cu Programul-cadru pentru cercetare „Orizont 2020” și cu politica energetică.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Considerentul 84

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(84) Prin intermediul asistenței tehnice, EMFF trebuie să ofere sprijin administrativ, tehnic și pentru pregătire, precum și sprijin pentru măsurile de informare, participare la rețele, evaluări, audituri, studii și schimburi de experiență, cu scopul de a facilita punerea în aplicare a programului operațional și de a promova abordările și practicile inovatoare necesare pentru o punere în aplicare simplă și transparentă. De asemenea, asistența tehnică trebuie să includă înființarea unei rețele europene a grupurilor locale de acțiune în domeniul pescuitului, care să vizeze consolidarea capacităților, diseminarea informațiilor, schimburile de experiență și susținerea cooperării între parteneriatele locale.

(84) Prin intermediul asistenței tehnice, FEPAM ar trebui să ofere sprijin administrativ, tehnic și pentru pregătire, precum și sprijin pentru măsurile de informare, participare la rețele, evaluări, audituri, studii și schimburi de experiență, cu scopul de a facilita punerea în aplicare a programului operațional și de a promova abordările și practicile inovatoare necesare pentru o punere în aplicare simplă și transparentă, dar și favorabilă operatorilor și organizațiilor de pescari. De asemenea, asistența tehnică trebuie să includă înființarea unei rețele europene a grupurilor locale de acțiune în domeniul pescuitului, care să vizeze consolidarea capacităților, diseminarea informațiilor, schimburile de experiență și susținerea cooperării între parteneriatele locale.

Justificare

Trebuie precizat faptul că asistența tehnică se poate adresa operatorilor și organizațiilor de pescari.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Considerentul 88

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(88) Cunoscându-se importanța faptului de a se asigura conservarea resurselor biologice marine și protejarea stocurilor de pește, mai ales de pescuitul ilegal, și în spiritul concluziilor prezentate în Cartea verde privind Reforma politicii comune în domeniul pescuitului, operatorii care nu se conformează normelor PCP și periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză, constituind astfel o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, precum și operatorii implicați în pescuitul INN trebuie să fie excluși de la sprijin în cadrul EMFF. În nicio etapă, de la selectarea la punerea în aplicare a unei operațiuni, finanțarea acordată de Uniune nu trebuie utilizată în vederea subminării interesului public de a se conserva resursele biologice marine cuprins în obiectivele regulamentului PCP.

(88) Cunoscându-se importanța faptului de a se asigura conservarea resurselor biologice marine și protejarea stocurilor de pește, mai ales de pescuitul ilegal, și în spiritul concluziilor prezentate în Cartea verde privind Reforma politicii comune în domeniul pescuitului, operatorii care nu se conformează normelor PCP și periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză, și în special obiectivul de refacere și menținere a populațiilor de specii capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY până în 2015 și de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020, constituie astfel o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, alături de operatorii implicați în pescuitul INN, și ar trebui să fie excluși de la sprijin în cadrul FEPAM. În nicio etapă, de la selectarea la punerea în aplicare a unei operațiuni, finanțarea acordată de Uniune nu trebuie utilizată în vederea subminării interesului public de a se conserva resursele biologice marine cuprins în obiectivele regulamentului PCP.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Considerentul 88 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(88a) Ar trebui să existe posibilitatea înghețării fondurilor din partea FEPAM în cazul în care un stat membru este incapabil să abordeze problemele referitoare la practicarea pescuitului INN în cadrul apelor sale și al flotelor sale de pescuit.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Considerentul 91

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(91) Pentru a aborda nevoile specifice ale PCP menționate la articolele 50 și 51 din [regulamentul PCP] și pentru a contribui la respectarea normelor PCP, trebuie prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea termenului de plată [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune]. În cazul în care un stat membru sau un operator nu își îndeplinește obligațiile în temeiul PCP sau în cazul în care Comisia are dovezi care sugerează o astfel de neîndeplinire a obligațiilor, Comisia trebuie să poată, ca măsură de precauție, să întrerupă plățile.

(91) Pentru a aborda nevoile specifice ale PCP menționate la articolele 50 și 51 din [regulamentul PCP] și pentru a contribui la respectarea normelor PCP, trebuie prevăzute dispoziții suplimentare față de normele privind întreruperea termenului de plată [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune]. În cazul în care un stat membru sau un operator nu își îndeplinește obligațiile în temeiul PCP sau în cazul în care Comisia are dovezi care demonstrează o astfel de neîndeplinire a obligațiilor, Comisia ar trebui să poată, ca măsură de precauție, să întrerupă plățile.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Considerentul 93

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(93) Programul operațional trebuie să facă obiectul monitorizării și evaluării în vederea îmbunătățirii calității sale și pentru a se demonstra realizările obținute. Comisia trebuie să stabilească un cadru comun de monitorizare și evaluare, asigurând, printre altele, disponibilitatea datelor relevante în timp util. În acest context, trebuie stabilită o listă de indicatori și impactul politicii EMFF trebuie evaluat de către Comisie în raport cu obiectivele specifice.

(93) Programul operațional trebuie să facă obiectul monitorizării și evaluării în vederea îmbunătățirii calității sale și pentru a se demonstra realizările obținute. Comisia ar trebui să stabilească un cadru comun de monitorizare și evaluare, asigurând, printre altele, disponibilitatea publică a datelor relevante în timp util. În acest context, trebuie stabilită o listă de indicatori și impactul politicii FEPAM trebuie evaluat de către Comisie în raport cu obiectivele specifice.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Considerentul 95

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(95) În vederea consolidării accesibilității și transparenței informațiilor privind oportunitățile de finanțare și beneficiarii proiectelor, în fiecare stat membru trebuie să fie disponibil un site sau portal internet unic conținând informații privind programele operaționale, inclusiv listele de operațiuni sprijinite în cadrul fiecărui program operațional. Aceste informații trebuie să ofere publicului larg și mai ales contribuabililor europeni o imagine rezonabilă, tangibilă și concretă privind modul în care este cheltuită finanțarea din partea Uniunii în cadrul EMFF. Pe lângă acest obiectiv, publicarea datelor relevante trebuie să servească și scopului de a informa publicul în legătură cu posibilitatea solicitării de finanțare din partea Uniunii. Totuși, în vederea respectării pe deplin a dreptului fundamental la protecția datelor și în conformitate cu hotărârea Curții în cauzele conexate Schecke, publicarea numelor persoanelor fizice nu trebuie să fie obligatorie.

(95) În vederea consolidării accesibilității și transparenței informațiilor privind oportunitățile de finanțare și beneficiarii proiectelor, în fiecare stat membru trebuie să fie disponibil un site sau portal internet unic conținând informații privind programele operaționale, inclusiv listele de operațiuni sprijinite în cadrul fiecărui program operațional. Site-urile internet specifice ale tuturor statelor membre ar trebui să fie accesibile, de asemenea, prin intermediul unui site internet oficial al Uniunii, pentru a facilita accesul cetățenilor din diferite state membre la informațiile publicate de toate statele membre. Aceste informații trebuie să ofere publicului larg și mai ales contribuabililor europeni o imagine rezonabilă, tangibilă și concretă privind modul în care este cheltuită finanțarea din partea Uniunii în cadrul FEPAM. Pe lângă acest obiectiv, publicarea datelor relevante trebuie să servească și scopului de a informa publicul în legătură cu posibilitatea solicitării de finanțare din partea Uniunii. Totuși, în vederea respectării pe deplin a dreptului fundamental la protecția datelor și în conformitate cu hotărârea Curții în cauzele conexate Schecke, publicarea numelor persoanelor fizice nu trebuie să fie obligatorie.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Considerentul 96 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(96a) Este deosebit de important să se asigure respectarea condiționalităților ex-ante referitoare la capacitatea administrativă necesară pentru a întruni cerințele privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor și punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii;

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Considerentul 96 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(96b) Este deosebit de important să se asigure respectarea condiționalităților ex-ante referitoare la capacitatea administrativă necesară pentru a întruni cerințele privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor și punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) a dezvoltării durabile a zonelor pescărești și a pescuitului în apele interioare,

(c) a dezvoltării durabile a zonelor de pescuit și de acvacultură, a pescuitului în apele interioare și a activităților conexe astfel cum sunt definite în prezentul regulament,

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) și a politicii maritime integrate (PMI).

(d) și a politicii maritime integrate (PMI), inclusiv a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament se aplică operațiunilor desfășurate pe teritoriul Uniunii, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare exprese.

Prezentul regulament se aplică operațiunilor desfășurate pe teritoriul, în apele și cu flotele Uniunii, cu excepția cazului în care prezentul regulament conține dispoziții contrare exprese.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul –-1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

–-1. „sistem de acvacultură închis” înseamnă instalații pentru acvacultură în care peștii și alte produse acvatice sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, care rețin și tratează apa în cadrul sistemului, reducând la minimum cantitatea de apă utilizată. Aceste sisteme sunt amplasate de obicei pe sol și reutilizează în mod virtual întreaga apă introdusă inițial în sistem;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. „diversificare” înseamnă practici care fac activitățile de pescuit și acvacultură mai versatile și care sunt direct complementare sau dependente de aceste activități;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. „specie exotică” înseamnă o specie pentru care arealul natural de distribuție nu include zona în care este amplasată ferma;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. „acvacultură extensivă” înseamnă producția acvaculturii care nu beneficiază de intrări nutriționale intenționate, ci depinde de alimentele naturale din instalația de creștere, inclusiv de cele aduse de fluxul de apă precum schimbul de curenți și maree. Acvacultura extensivă depinde în mare măsură de o singură intrare nutrițională, și anume, sămânța;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. „zonă pescărească” înseamnă o zonă cu un țărm marin sau lacustru ori incluzând iazuri sau un estuar, cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în sectorul pescăresc sau al acvaculturii și desemnată ca atare de statul membru în cauză;

5. „zonă de pescuit și de acvacultură” înseamnă o zonă cu un țărm marin, fluvial sau lacustru ori incluzând iazuri sau un estuar, cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în sectorul pescuitului sau al acvaculturii și desemnată ca atare de statul membru în cauză;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. „zonă de refacere a stocurilor de pește” înseamnă o zonă maritimă delimitată geografic în care este interzisă orice activitate de pescuit, cu scopul îmbunătățirii exploatării și conservării resurselor acvatice vii sau al protejării ecosistemelor maritime, în conformitate cu Regulamentul nr. .../... [de stabilire a unor dispoziții comune];

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b. „sectorul pescuitului” înseamnă sectorul economiei care include toate activitățile de producție, prelucrare și comercializare a produselor pescărești și de acvacultură;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c. „sisteme de gestionare și de acces la pescuit” înseamnă mecanisme de acordare și de acces la drepturile de pescuit sau de gestionare a efortului de pescuit, dezvoltate la nivel național, regional sau local sau la nivelul bazinelor maritime pentru specii sub cotă sau peste cotă în zona costieră de 12 mile marine sau în afara acesteia, și care au în vedere starea stocurilor. Aceste sisteme sunt puse în aplicare de către autoritățile publice sau de către organizațiile de pescari;

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. „pescar” înseamnă orice persoană care practică pescuitul profesional, astfel cum este recunoscut de statul membru în cauză, la bordul unei nave de pescuit operaționale, sau care desfășoară activitatea de capturare profesională a organismelor marine, astfel cum este recunoscută de către statul membru, fără navă;

6. „pescar” înseamnă orice persoană care practică pescuitul profesional, inclusiv angajații, astfel cum este recunoscut de statul membru în cauză, la bordul unei nave de pescuit operaționale, sau care desfășoară activitatea de capturare profesională a organismelor de apă dulce sau marine, astfel cum este recunoscută de către statul membru, fără navă;

Justificare

Trebuie precizată definiția pescarului incluzând profesioniștii proprietari de nave și pescarii salariați.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. „turism pescăresc” înseamnă activitatea complementară derulată de pescari profesioniști, în cadrul căreia persoane care nu fac parte din echipaj se îmbarcă pe nave de pescuit în calitate de turiști sau de cercetători;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. „activități auxiliare de pescuit și de acvacultură” înseamnă activități desfășurate de orice persoană care oferă pescarilor un serviciu profesional care este necesar pentru activitatea acestora, desemnat ca atare de statul membru;

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. „acvacultură intensivă” înseamnă producția acvaculturii care depinde de o alimentație completă din punct de vedere nutrițional adăugată la sistemul nutrițional, constând în pește proaspăt, sălbatic, marin sau de apă dulce sau care depinde de o alimentație bazată pe formule. Aceasta depinde în mare măsură de o hrană completă și care este disponibilă în comerț și este caracterizată de o densitate a speciilor ridicată;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. „pescuit în apele interioare” înseamnă pescuitul desfășurat în scop comercial fie de nave care operează exclusiv în apele interioare, fie cu alte dispozitive utilizate pentru pescuitul la copcă;

10. „pescuit în apele interioare” înseamnă pescuitul desfășurat în scop comercial de pe o navă sau în alt mod, exclusiv în apele interioare sau cu alte dispozitive utilizate pentru pescuitul la copcă;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12. „guvernanța maritimă integrată” înseamnă gestionarea coordonată a tuturor politicilor sectoriale ale UE care privesc oceanele, mările și regiunile costiere;

12. „guvernanță maritimă integrată” înseamnă gestionarea coordonată a tuturor politicilor sectoriale la nivelul Uniunii care privesc oceanele, mările și regiunile costiere;

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

13. „regiuni marine” înseamnă zonele geografice enumerate în anexa I la Decizia 2004/585/CE a Consiliului și zonele stabilite de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului;

eliminat

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

16. „strategie pentru bazinul maritim” înseamnă un cadru structurat de cooperare cu privire la o anumită zonă geografică, dezvoltat de instituțiile europene, statele membre, regiunile acestora și, după caz, țările terțe, care împart același bazin maritim; strategia ține cont de specificitățile geografice, climatice, economice și politice ale bazinului maritim;

16. „strategie pentru bazinul maritim” înseamnă un cadru structurat de cooperare cu privire la o anumită zonă geografică, dezvoltat de instituțiile europene, statele membre, regiunile acestora și autoritățile locale și, după caz, țările terțe, care împart același bazin maritim; strategia ține cont de specificitățile geografice, climatice, economice și politice ale bazinului maritim;

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

16a. „acvacultură semi-intensivă” înseamnă acvacultură care depinde în mare măsură de hrana naturală, dar la care nivelul de hrană prezentă în mod natural este crescut prin utilizarea de hrană suplimentară care completează hrana naturală. Densitățile culturii sunt menținute la niveluri mai mici decât cele tipice producției intensive a acvaculturii;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

17a. „navă tradițională de pescuit” înseamnă o navă construită după o anumită formă, cu o anumită metodă tehnică și anumite materiale, care au rămas neschimbate timp de cel puțin 100 de ani și care poate naviga în continuare și poate desfășura activități de pescuit compatibile cu legislația Uniunii și cea națională;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

18a. „crescător/culegător de fructe de mare” înseamnă orice persoană care efectuează, fie pe jos, fie la bordul unei nave, activități de pescuit, de cultivare sau de semicultivare, vizând în mod exclusiv capturarea uneia sau mai multor specii de moluște, crustacee, tunicieri, echinoderme sau alte nevertebrate marine și folosind unelte selective specifice în acest scop;

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) promovarea pescăriilor și acvaculturii sustenabile și competitive;

(a) promovarea activităților de pescuit și de acvacultură sustenabile din punctul de vedere al mediului, viabile din punct de vedere economic și responsabile din punct de vedere social și al activităților asociate de prelucrare sau comercializare;

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) promovarea unei dezvoltări favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit;

(c) promovarea unei dezvoltări teritoriale favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit și de acvacultură;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) stimularea punerii în aplicare a PCP.

(d) stimularea punerii în aplicare a PCP, inclusiv a regionalizării sale și punerea în aplicare a organizării comune a piețelor.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) stimularea creării de locuri de muncă pentru a preveni dispariția comunităților pescărești și pentru a asigura calificări și condiții de muncă îmbunătățite în sectorul pescuitului.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2) La îndeplinirea acestor obiective, FEPAM ia în considerare principiile echității intergeneraționale și de gen.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3) Aceste obiective sunt urmărite fără a crește capacitatea de pescuit.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Îndeplinirea obiectivelor EMFF va contribui la Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Obiectivele EMFF vor fi urmărite prin intermediul următoarelor șase priorități ale Uniunii, care reflectă obiectivele tematice relevante ale cadrului strategic comun (denumit în continuare „CSC”):

Îndeplinirea obiectivelor FEPAM contribuie la Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și la punerea în aplicare a PCP. Obiectivele FEPAM sunt urmărite prin intermediul următoarelor șase priorități ale Uniunii pentru activități de pescuit și de acvacultură sustenabile și pentru alte activități conexe, care reflectă obiectivele tematice relevante ale cadrului strategic comun (denumit în continuare „CSC”):

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale prin intermediul următoarelor obiective:

(1) Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii sociale și teritoriale prin intermediul următoarelor obiective:

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură;

(a) promovarea creșterii economice și a incluziunii sociale, inclusiv prin crearea de locuri de muncă, dezvoltarea inserției profesionale și a mobilității în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv în regiunile ultraperiferice;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) diversificarea activităților pescărești spre alte sectoare ale economiei maritime și creșterea economiei maritime, inclusiv atenuarea schimbărilor climatice.

(b) diversificarea activităților de pescuit, atât în sectorul pescuitului, cât și spre alte sectoare ale economiei maritime strâns legate de sectorul pescuitului și creșterea economiei maritime, inclusiv atenuarea schimbărilor climatice.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) favorizarea punerii în aplicare a unor norme sociale armonizate la nivelul Uniunii.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sprijin pentru consolidarea dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe;

(a) sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe;

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) reducerea impactului negativ al activităților de pescuit asupra bunăstării animalelor;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sporirea competitivității și a viabilității pescăriilor, în special a flotei costiere artizanale, și îmbunătățirea condițiilor de siguranță sau de lucru;

(b) sporirea competitivității și a viabilității pescuitului și îmbunătățirea condițiilor de sănătate, de igienă, de siguranță și de lucru;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) dezvoltarea de noi competențe profesionale și învățarea pe tot parcursul vieții;

(c) dezvoltarea formării profesionale, a noilor competențe profesionale și a învățării pe tot parcursul vieții, în special pentru tinerii pescari;

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) dezvoltarea pescuitului costier la scară mică, în special în ceea ce privește competitivitatea și sustenabilitatea acestuia, inclusiv prin păstrarea navelor tradiționale de pescuit;

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Încurajarea acvaculturii inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere prin punerea accentului pe următoarele domenii:

3. Încurajarea acvaculturii sustenabile, inovatoare, competitive, bazate pe cunoaștere și pe ecosisteme prin punerea accentului pe următoarele domenii:

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sprijin pentru consolidarea dezvoltării tehnologice, a inovării și a transferului de cunoștințe;

(a) sprijin pentru consolidarea dezvoltării tehnologice, a inovării tehnice, sociale și economice și a transferului de cunoștințe;

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, în special ale IMM-urilor;

(b) sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii extensive și semi-intensive, în special ale IMM-urilor;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) dezvoltarea de noi competențe profesionale și învățarea pe tot parcursul vieții;

(c) dezvoltarea de noi competențe profesionale și încurajarea formării profesionale și a învățării pe tot parcursul vieții, în special pentru tinerii fermieri din domeniul acvaculturii;

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) îmbunătățirea organizării piețelor produselor obținute din acvacultură.

(d) îmbunătățirea organizării piețelor produselor de acvacultură și încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) limitarea amprentei ecologice a acvaculturii.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) reducerea impactului pescăriilor asupra mediului marin;

(a) prevenirea, minimizarea și, pe cât posibil, eliminarea capturilor nedorite și a consecințelor negative ale pescuitului asupra mediului marin, în special printr-o mai bună selectivitate a uneltelor de pescuit;

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) asigurarea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile;

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) punerea în aplicare a Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” și realizarea unei stări ecologice bune înainte de 2020.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) îmbunătățirea ecosistemelor legate de acvacultură și promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor;

(a) promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inclusiv prin reducerea dependenței de produsele din pește și de uleiul de pește și a utilizării de produse chimice și antibiotice;

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) evaluarea, reducerea și, dacă este posibil, eliminarea consecințelor activităților de acvacultură asupra ecosistemelor marine, terestre și de apă dulce;

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Încurajarea punerii în aplicare a PCP prin:

(6) Încurajarea punerii în aplicare a PCP și consolidarea legăturilor și a coerenței acesteia cu politica maritimă integrată prin:

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) furnizarea de cunoștințe științifice și colectarea de date;

(a) sprijinirea colectării și gestionării datelor, în vederea îmbunătățirii cunoștințelor științifice;

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sprijinirea controlului și executării, consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.

(b) sprijinirea monitorizării, controlului și executării, consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă, fără a crea sarcini administrative suplimentare;

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) sprijinirea regionalizării PCP, în special prin intermediul consiliilor consultative regionale.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere alineatului (2) din prezentul articol, articolele 107, 108 și 109 din tratat se aplică ajutorului acordat de statele membre întreprinderilor din domeniul pescuitului și al acvaculturii.

(1) Articolele 107, 108 și 109 din tratat se aplică ajutorului acordat de statele membre întreprinderilor din domeniul pescuitului și al acvaculturii.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Totuși, articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se aplică plăților efectuate de statele membre în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu acesta, în cadrul domeniului de aplicare al articolului 42 din tratat.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), articolele 107, 108 și 109 din tratat nu se aplică plăților efectuate de statele membre în temeiul prezentului regulament și în conformitate cu acesta, în cadrul domeniului de aplicare al articolului 42 din tratat.

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe lângă principiile enumerate la articolul 4 din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune], Comisia și statele membre asigură coordonarea și complementaritatea între sprijinul acordat prin intermediul EMFF și al altor politici și instrumente financiare ale Uniunii, inclusiv prin Regulamentul (UE) nr. [privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (programul-cadru LIFE)], și sprijinul acordat în cadrul acțiunii externe a Uniunii. Coordonarea dintre asistența oferită din EMFF și prin programul-cadru LIFE se realizează, în special, prin promovarea finanțării activităților care completează proiectele integrate finanțate în cadrul programului-cadru LIFE, precum și prin promovarea utilizării soluțiilor, metodelor și abordărilor validate în cadrul programului-cadru LIFE.

Pe lângă principiile enumerate la articolul 4 din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune], Comisia și statele membre asigură coordonarea și complementaritatea între sprijinul acordat prin intermediul FEPAM și al altor politici și instrumente financiare ale Uniunii, inclusiv sprijinul acordat în cadrul acțiunii externe a Uniunii. Obligația de coordonare și complementaritate este inclusă în programele operaționale.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Condiționalitățile ex ante menționate în anexa III la prezentul regulament se aplică în cazul EMFF.

Condiționalitățile ex ante specifice, menționate în anexa III la prezentul regulament, se aplică în cazul EMFF.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Evaluarea respectării plafoanelor de capacitate

 

1. Până la…., Comisia, în colaborare cu statele membre, evaluează respectarea de către statele membre a plafoanelor pentru capacitatea de pescuit stabilite în anexa II la Regulamentul (UE) nr. …/…. [privind PCP ].

 

2. În cazul în care evaluarea menționată la alineatul (1) arată că un stat membru nu respectă plafoanele sale de capacitate, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care să suspende, integral sau parțial, plățile și angajamentele pentru programul operațional al statului membru în cauză.

 

3. Comisia întrerupe suspendarea plăților și a angajamentelor de îndată ce statul membru pune în aplicare măsuri care au în vedere respectarea plafoanelor sale de capacitate, aceste măsuri fiind aprobate de Comisie.

 

_________________

* JO: a se introduce data -trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Este esențial ca statele membre să respecte plafoanele de capacitate privind flotele lor, stabilite în regulamentul de bază. În acest sens, ar trebui suspendate plățile și angajamentele în temeiul FEPAM pentru statele care nu respectă plafoanele lor de capacitate.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) operatorii care au comis o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(a) operatorii cărora le-a fost suspendată licența de pescuit de cel puțin trei ori, în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau care au comis o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, pasibilă de sancțiuni prin intermediul unei decizii administrative finale;

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) operatorii implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit aflate sub pavilionul unor țări identificate drept țări terțe necooperante, în temeiul articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) operatorii care se fac vinovați, în cadrul unor proceduri penale sau administrative, de încălcarea gravă a legislației naționale în vigoare în următoarele domenii:

 

- condițiile de remunerare și de muncă privind această profesie;

 

- răspunderea profesională;

 

- traficul cu ființe umane sau traficul de droguri;

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc) operatorii care se fac vinovați, în cadrul unor proceduri penale sau administrative, de încălcarea gravă a legislației Uniunii, în unul sau mai multe state membre, în special în ceea ce privește:

 

- perioadele de lucru și de repaus ale pescarilor;

 

– legislația în materie de sănătate și de siguranță;

 

- condițiile de remunerare și de muncă privind această profesie;

 

- calificarea inițială și formarea continuă a pescarilor.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) operatorii care au vreo altă nerespectare a normelor PCP care periclitează în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză.

(c) operatorii care au încălcat grav normele PCP periclitând în mod deosebit sustenabilitatea stocurilor în cauză.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) Operatorii care nu au respectat dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului din 25 februarie 2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice cu privire la PCP1.

 

_______________

 

1 JO L 60, 5.3.2008, p.1.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre solicită operatorilor care înaintează o cerere în cadrul EMFF să furnizeze autorității de gestionare o declarație semnată care să confirme că aceștia respectă criteriile enumerate la alineatul (1) și că nu au comis nicio neregulă în cadrul FEP sau EMFF, astfel cum se prevede la alineatul (2). Statele membre verifică veridicitatea declarației înainte de aprobarea operațiunii.

(4) Statele membre solicită operatorilor care înaintează o cerere în cadrul FEPAM să furnizeze autorității de gestionare o declarație semnată care să confirme că aceștia respectă criteriile enumerate la alineatul (1) și la alineatul (2). Statele membre verifică veridicitatea declarației înainte de aprobarea operațiunii, consultând informațiile furnizate în registrul național de evidență a încălcărilor stabilit conform articolului 93 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 sau alte date furnizate în acest scop.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a navei;

(a) operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a navei sau a capacității acesteia de a captura pește;

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) operațiunile care periclitează sustenabilitatea resurselor biologice marine și a ecosistemelor;

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) măsurile care elimină locuri de muncă;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) construcția de noi nave de pescuit, dezafectarea sau importul de nave de pescuit;

(b) construcția de noi nave de pescuit, dezafectarea sau importul de nave de pescuit, cu excepția condițiilor prevăzute la articolul 32b;

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) investițiile la bordul navelor care aparțin unui segment de flotă pentru care raportul de capacitate prevăzut la articolul 34 alineatul (1) din [Regulamentul (UE) nr. …/…privind PCP] a demonstrat inexistența unui echilibru sustenabil între posibilitățile de pescuit și capacitatea flotei;

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) încetarea temporară a activităților de pescuit;

eliminat

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) pescuitul experimental;

(d) pescuitul de explorare;

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;

eliminat

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Resursele disponibile pentru angajamentele din EMFF pentru perioada 2014-2020 în cadrul gestiunii partajate se ridică la 5 520 000 000 EUR în prețuri curente în conformitate cu defalcarea anuală prevăzută în anexa II.

(1) Suma orientativă disponibilă pentru angajamentele din FEPAM pentru perioada 2014-2020 în cadrul gestiunii partajate se ridică la X EUR în prețuri constante din 2011 în conformitate cu defalcarea anuală orientativă prevăzută în anexa II.

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Suma de 4 535 000 000 EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă dezvoltării durabile a pescăriilor, a acvaculturii și a zonelor pescărești în temeiul titlului V capitolele I, II și III.

(2) Suma de X EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă dezvoltării durabile a pescuitului și a acvaculturii, a industriei de prelucrare și de comercializare a produselor pescărești și de acvacultură și a zonelor de pescuit în temeiul titlului V capitolele I la IV.

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Suma de 477 000 000 EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor de control și de executare menționate la articolul 78.

(3) Cel puțin X EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor de control și de executare menționate la articolul 78.

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Suma de 358 000 000 EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor privind colectarea de date menționate la articolul 79.

(4) Cel puțin X EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă măsurilor privind colectarea și gestionarea de date menționate la articolul 79.

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Resursele alocate drept compensații zonelor ultraperiferice în temeiul titlului V capitolul V nu pot depăși anual:

(5) Resursele alocate drept compensații zonelor ultraperiferice în temeiul titlului V capitolul V nu pot depăși:

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– 4 300 000 EUR pentru Insulele Azore și Madeira;

X EUR anual pentru Insulele Azore și Madeira;

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5 800 000 EUR pentru Insulele Canare;

X EUR anual pentru Insulele Canare;

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5 – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4 900 000 EUR pentru Guyana Franceză și Réunion.

X EUR anual pentru regiunile ultraperiferice franceze.

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Suma de 45 000 000 EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 72 pentru perioada 2014-2018 inclusiv.

(6) Suma de X EUR din resursele menționate la alineatul (1) se alocă planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 69 și ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 70.

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Suma de 1 047 000 000 EUR din EMFF se alocă măsurilor din cadrul gestiunii directe, conform titlului VI capitolele I și II. Această sumă include asistența tehnică prevăzută la articolul 91.

Suma de X EUR din FEPAM se alocă măsurilor din cadrul gestiunii directe, conform titlului VI capitolele I și II. Această sumă include asistența tehnică prevăzută la articolul 91.

 

Resursele bugetare alocate politicii maritime integrate nu depășesc 6 % din resursele bugetare totale ale bugetului FEPAM.

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

[Valorile de referință și creditele anuale]

 

1. Valoarea financiară globală orientativă de referință, astfel cum este definită la punctul [17] din Acordul interinstituțional din xx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru punerea în aplicare a programului pentru perioada 2014-2020 este de X EUR în prețuri constante din 2011.

 

2. Creditele anuale sunt autorizate de Parlamentul European și de Consiliu fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 și ale Acordului interinstituțional xxx/201z dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) nivelul ocupării forței de muncă în sectorul pescăriilor și al acvaculturii;

(i) nivelul ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului, al acvaculturii și în industria de prelucrare;

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) nivelul producției în sectorul pescăriilor și al acvaculturii și

(ii) nivelul ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului, al acvaculturii și în industria de prelucrare;

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) amploarea sarcinilor statului membru în cauză referitoare la colectarea de date, aproximată în funcție de dimensiunea flotei de pescuit naționale, de numărul debarcărilor, de intensitatea activităților de monitorizare științifică pe mare și de numărul de studii la care ia parte statul membru și

(iii) amploarea sarcinilor statului membru în cauză referitoare la colectarea și gestionarea de date, aproximată în funcție de dimensiunea flotei de pescuit naționale, de numărul debarcărilor, de intensitatea activităților de monitorizare științifică pe mare și de numărul de studii la care ia parte statul membru și

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera b – subpunctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) resursele disponibile pentru colectarea de date în raport cu amploarea sarcinilor statului membru referitoare la colectarea de date, mijloacele disponibile fiind aproximate în funcție de numărul observatorilor pe mare și de numărul resurselor umane și al mijloacelor tehnice necesare pentru punerea în aplicare a programului național de eșantionare în vederea colectării de date.

(iv) resursele pentru colectarea și gestionarea de date care sunt disponibile în raport cu amploarea sarcinilor statului membru referitoare la colectarea și gestionarea de date, mijloacele disponibile fiind aproximate în funcție de numărul resurselor umane și al mijloacelor tehnice necesare pentru punerea în aplicare a programului național de eșantionare în vederea colectării de date.

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c) În ceea ce privește toate măsurile, alocările anterioare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului și consumul anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006.

(c) În ceea ce privește toate măsurile, alocările anterioare de fonduri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului pentru perioada 2007-2013 și consumul anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2006.

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru elaborează un program operațional unic pentru a pune în aplicare prioritățile Uniunii care urmează a fi cofinanțate de EMFF.

(1) Fiecare stat membru elaborează un program operațional unic pentru a pune în aplicare prioritățile Uniunii menționate la articolul 6 din prezentul regulament, care urmează a fi cofinanțate de FEPAM.

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În ceea ce privește secțiunea programului operațional menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (n), Comisia adoptă, printr-un act de punere în aplicare, până cel târziu la 31 mai 2013, prioritățile Uniunii privind politica de control și executare.

(3) În ceea ce privește secțiunea programului operațional menționată la articolul 20 alineatul (1) litera (n), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 127, până cel târziu la 31 mai 2013, pentru a stabili prioritățile Uniunii privind politica de control și executare.

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2) fiecare stat membru include un plan de producție și de comercializare în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. .../.... [privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură]

Justificare

Întrucât elaborarea de planuri de producție și de comercializare face parte din prioritățile Uniunii [a se vedea amendamentul anterior la articolul 6 punctul 2 litera (d)], este esențial ca programul operațional al statului membru să includă și astfel de planuri.

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) proiectarea acțiunilor corespunzătoare în vederea simplificării și a facilitării punerii în aplicare a programului;

(c) proiectarea acțiunilor corespunzătoare în vederea simplificării și a facilitării punerii în aplicare a programului, în special facilitând accesul operatorilor din sectorul pescuitului costier la scară mică și al organizațiilor acestora la sprijinul financiar disponibil;

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Articolul 19 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) după caz, coerența măsurilor adoptate în temeiul priorităților Uniunii pentru FEPAM menționate la articolul 38 alineatul (1) litera (d) din prezentul regulament și cadrele de acțiune prioritară pentru Natura 2000 menționate la articolul 8 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului, precum și realizarea unei stări ecologice bune astfel cum este definită în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”).

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) analiza situației în termenii analizei SWOT și identificarea nevoilor care trebuie abordate în zona geografică cuprinsă de program;

(b) analiza situației în termenii analizei SWOT și identificarea nevoilor care trebuie abordate în zona geografică și ecologică cuprinsă de program;

Analiza este structurată în jurul priorităților Uniunii. În cadrul tuturor priorităților Uniunii, se evaluează nevoile specifice legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și de promovarea inovării, în vederea identificării răspunsurilor relevante în aceste două domenii la nivelul fiecărei priorități; o sinteză a situației domeniilor de politică eligibile pentru sprijin în ceea ce privește punctele forte și punctele slabe;

Analiza este structurată în jurul priorităților Uniunii, astfel cum este prevăzut la articolul 6. Nevoile specifice legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și de promovarea inovării se evaluează în raport cu prioritățile Uniunii, în vederea identificării răspunsurilor celor mai relevante la nivelul fiecărei priorități asociate cu aceste domenii;

 

Această analiză include, de asemenea, efectele punerii în aplicare a PCP în fiecare regiune sau zonă costieră;

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) o analiză a consecințelor punerii în aplicare a PCP asupra locurilor de muncă de-a lungul întregului lanț valoric și propunerile inovatoare privind ocuparea forței de muncă în zonele afectate;

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) integrarea în program a unei demonstrații de abordare pertinentă în favoarea inovării, a mediului, inclusiv în privința nevoilor zonelor Natura 2000, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea;

(c) o analiză care să arate că programul ține seama de efectele pescuitului și ale acvaculturii asupra mediului și, dacă este cazul, de nevoile specifice ale zonelor Natura 2000, precum și de realizarea unei stări ecologice bune, de crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește, de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea;

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) o evaluare a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile, conform Regulamentului (UE) nr. …/…. [privind PCP] și o descriere a măsurilor luate pentru a respecta plafonul capacității de pescuit stabilit în anexa II la regulamentul respectiv;

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) o indicare clară a operațiunilor prevăzute la titlul V capitolul III care pot fi întreprinse în comun și care pot beneficia, prin urmare, de o mai mare intensitate a ajutorului, în conformitate cu articolul 95 alineatul (3);

(h) o indicare clară a măsurilor prevăzute la titlul V capitolul III care pot fi întreprinse în comun și care pot beneficia, prin urmare, de o mai mare intensitate a ajutorului, în conformitate cu articolul 95 alineatul (3);

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha) o evaluare a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit disponibile, conform Regulamentului (UE) nr. …/…. [privind PCP] și o descriere a măsurilor luate pentru a respecta plafonul capacității de pescuit stabilit în anexa II la regulamentul respectiv;

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb) o descriere detaliată a măsurilor referitoare la elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 69;

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) o analiză a nevoilor legate de cerințele de monitorizare și evaluare și planul de evaluare menționat la articolul 49 din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune]. Statele membre furnizează suficiente resurse și activități de consolidare a capacităților în vederea abordării nevoilor identificate;

(i) cerințele de evaluare și planul de evaluare menționat la articolul 49 din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune] și măsurile care trebuie adoptate în vederea abordării nevoilor identificate;

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera j – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) un tabel care prezintă resursele EMFF aplicabile și rata cofinanțării pentru obiectivele din cadrul priorităților Uniunii menționate la articolul 6 și asistența tehnică. După caz, acest tabel indică separat resursele EMFF și ratele cofinanțării care se aplică prin derogare de la norma generală prevăzută la articolului 94 alineatul (1) pentru sprijinul menționat la articolul 72, la articolul 73, la articolul 78 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j), la articolul 78 alineatul (2) litera (e) și la articolul 79.

(ii) un tabel care prezintă resursele FEPAM aplicabile și rata cofinanțării pentru prioritățile Uniunii menționate la articolul 6 și asistența tehnică. După caz, acest tabel indică separat resursele FEPAM și ratele cofinanțării care se aplică prin derogare de la norma generală prevăzută la articolul 94 alineatul (1) pentru sprijinul menționat la articolul 72, la articolul 73, la articolul 78 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j), la articolul 78 alineatul (2) litera (e) și la articolul 79.

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) informații privind complementaritatea cu măsurile finanțate din alte fonduri CSC sau prin programul-cadru LIFE;

(k) informații privind complementaritatea cu măsurile finanțate prin alte politici și instrumente financiare ale Uniunii;

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera l – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) o descriere clară a rolurilor pe care trebuie să le joace FLAG și autoritatea de management sau organismul desemnat pentru definirea sarcinilor de punere în aplicare a strategiei;

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera l – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) o descriere a procedurilor de monitorizare și evaluare, precum și alcătuirea comitetului de monitorizare;

(ii) o descriere a procedurilor de monitorizare și evaluare, precum și alcătuirea generală a comitetului de monitorizare;

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) desemnarea partenerilor menționați la articolul 5 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune] și rezultatele consultării cu partenerii respectivi;

(m) procedura de desemnare a partenerilor menționați la articolul 5 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune] și rezultatele consultării cu partenerii respectivi; modificarea partenerilor poate avea loc în cursul programului, cu acordul comitetului de monitorizare;

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera n – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) o listă a organismelor care pun în aplicare sistemul de control, inspecție și executare și o scurtă descriere a resurselor umane și financiare ale acestora disponibile pentru control, inspecție și executare în domeniul pescăresc, a echipamentelor disponibile ale acestora pentru control, inspecție și executare în domeniul pescăresc, în special numărul de nave, aeronave și elicoptere;

(i) o listă a organismelor care pun în aplicare sistemul de control, inspecție și executare și o scurtă descriere a resurselor umane și financiare ale acestora disponibile pentru control, inspecție și executare în domeniul pescuitului, a echipamentelor principale disponibile ale acestora pentru control, inspecție și executare în domeniul pescuitului, în special numărul de nave, aeronave și elicoptere;

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o) În vederea îndeplinirii obiectivului privind colectarea de date pentru gestionarea durabilă a pescăriilor, menționat la articolul 6 alineatul (6) și la articolul 18 alineatul (4) și în conformitate cu programul multianual al Uniunii menționat la articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului]:

(o) în vederea îndeplinirii obiectivului privind colectarea de date pentru gestionarea durabilă bazată pe ecosisteme a pescuitului, menționat la articolul 6 alineatul (6) și la articolul 18 alineatul (4) și în conformitate cu programul multianual al Uniunii menționat la articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și în vederea analizei situației socioeconomice a industriei de prelucrare și de comercializare a produselor pescărești și de acvacultură:

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) o descriere a activităților de colectare de date care trebuie efectuate pentru a permite:

(i) o descriere a activităților de colectare de date care trebuie efectuate în consultare cu părțile interesate pentru a permite:

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– o evaluare a sectorului pescuitului (variabilele biologice, economice și transversale, precum și studiile de cercetare pe mare),

– o evaluare a sectorului pescuitului (variabilele biologice, economice, sociale și transversale în întregul lanț valoric, precum și studiile de cercetare pe mare),

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– o evaluare a situației economice a acvaculturii și a industriilor de prelucrare,

– o evaluare a situației economice și sociale a acvaculturii și a industriilor de prelucrare,

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul i – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– o evaluare a efectelor sectorului pescuitului asupra ecosistemului.

– o evaluare a efectelor sectorului pescuitului și al acvaculturii asupra ecosistemului, pentru a permite comparații între tipurile de activități de pescuit și acvacultură și între segmentele de flotă în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. …/….. [privind PCP ].

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – litera o – punctul iii – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) o demonstrație a capacității de a realiza o bună gestiune financiară și administrativă a datelor colectate.

(iii) o justificare a capacității de a realiza o bună gestiune financiară și administrativă a datelor colectate.

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin acte de punere în aplicare, Comisia stabilește norme privind prezentarea elementelor descrise la alineatele (1), (2) și (3). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 128 alineatul (2).

(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare, prin care stabilește norme privind prezentarea elementelor descrise la alineatele (1), (2) și (3). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 128 alineatul (3).

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia aprobă programul operațional printr-un act de punere în aplicare.

(2) Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care aprobă programul operațional după ce constată că s-au îndeplinit cerințele de la alineatul (1). După aprobare, programele operaționale sunt puse la dispoziția publicului.

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, printr-un act de punere în aplicare, Comisia adoptă o decizie prin care detaliază modificările priorităților Uniunii în ceea ce privește politica de executare și control menționată la articolul 18 alineatul (3) și operațiunile eligibile corespunzătoare care trebuie să devină prioritare.

În acest scop, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 127, prin care detaliază modificările priorităților Uniunii în ceea ce privește politica de executare și control menționată la articolul 18 alineatul (3) și operațiunile eligibile corespunzătoare care trebuie să devină prioritare.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ținând cont de noile priorități stabilite în decizia menționată la al doilea paragraf din prezentul alineat, statele membre transmit Comisiei modificarea programului operațional până la data de 31 octombrie a anului care precedă anul de punere în aplicare în cauză.

Statele membre își pot modifica programul operațional, ținând cont de noile priorități stabilite în decizia menționată la al doilea paragraf din prezentul alineat. Statele membre transmit Comisiei orice astfel de modificare a programului operațional până la data de 31 octombrie a anului care precedă anul de punere în aplicare în cauză.

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a articolului 20 alineatul (1) litera (o), statele membre transmit Comisiei un plan de lucru anual până la data de 31 octombrie a fiecărui an. Planurile de lucru anuale conțin o descriere a procedurilor și metodelor care urmează să fie utilizate în procesul de colectare și analizare a datelor, precum și în cel de estimare a acurateței și a preciziei acestora.

(1) În vederea punerii în aplicare a articolului 20 alineatul (1) litera (o), statele membre transmit Comisiei, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, un plan de lucru anual sau notifică aplicarea în continuare a planului aflat în vigoare în anul precedent. Planurile de lucru anuale sunt formulate în cadrul unui program național multianual elaborat în conformitate cu programul Uniunii și conțin o descriere a procedurilor și metodelor care urmează să fie utilizate în procesul de colectare și analizare a datelor, precum și în cel de estimare a acurateței și a preciziei acestora.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) introducerea sau retragerea unor măsuri sau a unor tipuri de operațiuni;

(b) introducerea sau retragerea unor măsuri sau a unor tipuri de operațiuni relevante și a informațiilor și indicatorilor referitori la acestea;

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 128 alineatul (2).

(2) Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 128 alineatul (3)

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Articolul 25 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Programul de lucru anual

Programul operațional multianual și programele de lucru anuale

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pentru a pune în aplicare titlul VI capitolele I și II și articolul 92, Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, programul de lucru în conformitate cu obiectivele prevăzute în capitolele menționate. Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 128 alineatul (3).

(1) Pentru a stabili detaliile aplicării titlului VI capitolele I și II și a articolului 92, Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 127, de stabilire a unui program operațional multianual, una din sarcinile acestuia fiind instituirea de programe de lucru anuale, în conformitate cu obiectivele prevăzute în capitolele menționate.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Programul de lucru anual stabilește obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare și cuantumul total aferent. De asemenea, programul conține o descriere a activităților care urmează a fi finanțate, o indicare a cuantumului alocat pentru fiecare activitate, un calendar de punere în aplicare indicativ, precum și informații privind punerea în aplicare a activităților. În ceea ce privește granturile, planul include prioritățile, criteriile de evaluare esențiale și rata maximă a cofinanțării.

(2) Programul operațional multianual și programele de lucru anuale stabilesc obiectivele urmărite, rezultatele așteptate, metoda de punere în aplicare și cuantumul total aferent. De asemenea, programele conțin o descriere a activităților care urmează a fi finanțate, o indicare a cuantumului alocat pentru fiecare activitate și un calendar de punere în aplicare indicativ, precum și informații privind punerea în aplicare a activităților. În ceea ce privește granturile, acestea includ prioritățile, criteriile de evaluare esențiale și rata maximă a cofinanțării. Acestea includ în plus obligația de a elabora rapoarte anuale privind execuția bugetară.

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Proprietarul unei nave de pescuit care a primit sprijin în temeiul articolului 32 alineatul (1) litera (b), al articolului 36, al articolului 39 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 42 alineatul (2) din prezentul regulament nu transferă nava unei țări terțe din afara Uniunii într-o perioadă de cel puțin 5 ani de la data plății efective către beneficiar.

(1) Proprietarul unei nave de pescuit care a primit sprijin în temeiul articolelor 32, 36, 39 sau 40 din prezentul regulament nu transferă nava unei țări terțe din afara Uniunii timp de cel puțin cinci ani de la data plății efective a sprijinului respectiv către beneficiar, cu excepția cazului în care sprijinul respectiv este rambursat de beneficiar pe o bază pro rata temporis înainte de acest transfer. Prima frază a acestui paragraf nu aduce atingere articolului 135 din [Regulamentul financiar].

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea stimulării inovării în sectorul pescăresc, EMFF poate sprijini proiecte care vizează dezvoltarea sau introducerea unor produse noi sau substanțial îmbunătățite față de cele mai recente disponibile, a unor procese noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite.

(1) În vederea stimulării inovării în sectorul pescuitului și al industriei de prelucrare, FEPAM poate sprijini proiecte care vizează dezvoltarea sau introducerea unor tehnici, echipamente sau produse noi sau substanțial îmbunătățite, de exemplu, prin crearea de nave inovatoare, precum și a unor procese noi sau îmbunătățite și a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, cu condiția ca aceste proiecte să contribuie la realizarea obiectivelor formulate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. …/… [privind PCP ].

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol trebuie desfășurate în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de un stat membru, organism care validează rezultatele operațiunile respective.

(2) Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol trebuie desfășurate de sau în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de un stat membru sau de Uniune, organism care validează rezultatele operațiunile respective.

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol fac obiectul unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 120.

(3) Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol fac obiectul unor rapoarte accesibile publicului, precum și al unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 120.

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Procedura de cerere de asistență pentru inovare devine mai accesibilă pentru a încuraja mai multe proiecte.

Amendamentul    250

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a operatorilor, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a operatorilor și în scopul promovării unui pescuit mai sustenabil, FEPAM poate sprijini:

Amendamentul    251

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) furnizarea de consiliere profesională cu privire la dezvoltarea unor practici de pescuit mai sustenabile, cu accent asupra limitării și, dacă este posibil, a eliminării impactului acestor activități asupra ecosistemului marin, terestru și de apă dulce;

Amendamentul    252

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) furnizarea de servicii de consiliere tehnică, juridică sau economică asociate proiectelor potențial eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului capitol;

Amendamentul    253

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) furnizarea de consiliere profesională cu privire la strategiile de afaceri și de marketing.

(b) furnizarea de consiliere profesională cu privire la strategiile de afaceri și de comercializare, inclusiv consiliere cu privire la promovare, comercializare și relații publice.

Amendamentul    254

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Studiile de fezabilitate și consilierea menționate la alineatul 1 literele (a) și, respectiv, (b) sunt furnizate de organismele științifice sau tehnice recunoscute care dețin competențele necesare în materie de consiliere recunoscute de dreptul național al fiecărui stat membru.

(2) Studiile de fezabilitate, consilierea și serviciile menționate la alineatul (1) literele (a), (aa), (ab) și (b) sunt furnizate de organismele științifice, academice, profesionale sau tehnice recunoscute care dețin competențele necesare în materie de consiliere recunoscute de dreptul național al fiecărui stat membru.

Amendamentul    255

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă operatorilor sau organizațiilor de pescari recunoscuți de statul membru care au comandat studiul de fezabilitate menționat la alineatul (1).

(3) Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă operatorilor, organizațiilor de pescari sau organismelor juridice publice, recunoscuți de statul membru, care au comandat studiul de fezabilitate sau au solicitat serviciile de consiliere sau consultanță menționate la alineatul (1) literele (a), (aa), (ab) și (b).

Amendamentul    256

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că operațiunile care urmează a fi finanțate în temeiul prezentului articol sunt selectate printr-o procedură accelerată.

(4) Statele membre se asigură că operațiunile care urmează a fi finanțate în temeiul prezentului articol sunt selectate printr-o procedură accelerată, în special în cazul pescuitului costier la scară mică și al pescuitului în apele interioare.

Amendamentul    257

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea încurajării transferului de cunoștințe între oamenii de știință și pescari, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea încurajării măsurilor de îmbunătățire a colectării, a promovării și a transferului de cunoștințe între oamenii de știință și pescari, FEPAM poate sprijini:

Amendamentul    258

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) crearea unei rețele compuse din unul sau mai multe organisme științifice independente și pescari sau din una sau mai multe organizații de pescari;

(a) crearea de rețele, încheierea de acorduri de parteneriat, contracte sau crearea de asociații între unul sau mai multe organisme științifice independente și pescari sau una sau mai multe organizații de pescari, cu participarea organismelor publice din statele membre care doresc să participe;

Amendamentul    259

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) activitățile desfășurate de o rețea, astfel cum este menționată la litera (a).

(b) activitățile desfășurate în cadrul rețelelor, al acordurilor de parteneriat, al contractelor sau al asociațiilor create în conformitate cu litera (a).

Amendamentul    260

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) pot include activități de colectare de date, studii, diseminarea de cunoștințe și bune practici.

(2) Activitățile menționate la alineatul (1) litera (b) pot include activități de colectare și gestionare de date, proiecte de cercetare comune, studii, proiecte-pilot, seminarii, diseminarea de cunoștințe și bune practici.

Amendamentul    261

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor științifice și a practicilor inovatoare, precum și achiziția de noi competențe profesionale legate, în special, de gestionarea durabilă a ecosistemelor marine, activitățile din sectorul maritim, inovarea și antreprenoriatul;

(a) acțiuni și operațiuni de promovare a formării profesionale, a învățării pe tot parcursul vieții, a diseminării cunoștințelor științifice, tehnice, economice sau juridice și a practicilor inovatoare, precum și achiziția de noi competențe profesionale legate, în special de:

 

– gestionarea durabilă a ecosistemelor marine și a apelor interioare;

 

– activitățile din sectorul maritim;

 

– inovarea;

 

– antreprenoriatul, în special accesul tinerilor la profesii în domeniul pescuitului;

 

– igiena, sănătatea și siguranța;

 

– formarea pescarilor în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor PCP;

 

– prevenirea riscurilor profesionale.

Amendamentul    262

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) participarea la rețele și schimbul de experiență și bune practici între părțile interesate, inclusiv între organizațiile care promovează egalitatea de șanse între bărbați și femei;

(b) participarea la rețele și schimbul de experiență și bune practici între părțile interesate, inclusiv între organizațiile de formare și cele care promovează egalitatea de șanse între bărbați și femei și promovarea [recunoașterea] rolului esențial deținut de femei în comunitățile de pescari;

Amendamentul    263

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) promovarea dialogului social la nivel național, regional sau local, cu implicarea pescarilor și a altor părți interesate relevante.

(c) promovarea dialogului social la nivelul Uniunii, la nivel național, regional și local, cu implicarea operatorilor, a partenerilor sociali și a altor părți interesate relevante, ținând seama în mod special de grupurile subreprezentate, cum ar fi pescarii din sectorul pescuitului costier la scară mică și al pescuitului din picioare.

Amendamentul    264

Propunere de regulament

Articolul 32 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Facilitarea diversificării și crearea locurilor de muncă

Facilitarea antreprenoriatului, a diversificării și a creării de locuri de muncă

Amendamentul    265

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–-1) În vederea promovării antreprenoriatului și a facilitării creării de locuri de muncă, FEPAM poate sprijini transferul de proprietate al unei întreprinderi existente din sectorul pescuitului, cu condiția ca această măsură să se aplice doar beneficiarilor cu vârsta de sub 35 de ani și să se respecte criteriile stabilite la articolul 32 litera (a).

Amendamentul    266

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea facilitării diversificării și a creării de locuri de muncă în afara sectorului pescuitului, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea facilitării diversificării, FEPAM poate sprijini, de asemenea, activitățile complementare activității de pescuit de bază prin:

 

Amendamentul    267

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) întreprinderile nou înființate din afara sectorului pescuitului;

(aa) investiții la bord în activități complementare pescuitului, precum serviciile de mediu și activitățile educaționale sau turistice;

Amendamentul    268

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) modernizarea navelor de pescuit costier artizanal în vederea reafectării acestora către activități în afara pescuitului.

(b) modernizarea navelor de pescuit costier la scară mică în vederea reafectării acestora către activități în afara pescuitului comercial.

Amendamentul    269

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) modernizarea navelor de pescuit costier artizanal în vederea reafectării acestora către activități în afara pescuitului.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    270

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) se acordă pescarilor care:

(2) Sprijinul prevăzut la alineatele (-1) și (1) litera (aa) se acordă pescarilor care:

Amendamentul    271

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activități;

(a) înaintează un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților lor;

Amendamentul    272

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă celor care practică pescuitul costier artizanal și care dețin o navă de pescuit a Uniunii înregistrată ca navă activă și care au desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii. Licența de pescuit asociată cu nava de pescuit se retrage definitiv.

(3) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) se acordă celor care practică pescuitul costier la scară mică și care dețin o navă de pescuit a Uniunii înregistrată ca navă activă și care au desfășurat activități de pescuit pe mare timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii.

Amendamentul    273

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă pescarilor cu condiția ca activitățile complementare pescuitului să fie legate de activitatea de pescuit de bază, cum ar fi activități turistice pentru pescuitul cu undița, restaurante, servicii de mediu și activități educaționale legate de pescuit.

Amendamentul    274

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Beneficiarii sprijinului menționat la alineatul (1) nu se implică în activități de pescuit profesional în cei cinci ani care urmează primirii ultimei plăți a sprijinului.

eliminat

Amendamentul    275

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Cuantumul asistenței financiare acordate în temeiul alineatului (1) litera (a) nu depășește 50 % din bugetul prevăzut în planul de afaceri pentru fiecare operațiune și nu depășește suma maximă de 50 000 EUR pentru fiecare operațiune.

(6) Cuantumul asistenței financiare acordate în temeiul alineatului (-1) și al alineatului (1) litera (aa) nu depășește 50 % din bugetul prevăzut în planul de afaceri pentru fiecare operațiune și nu depășește suma maximă de 100 000 EUR pentru fiecare operațiune.

Amendamentul    276

Propunere de regulament

Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 32a

 

Ajutor la înființarea de întreprinderi pentru tinerii pescari

 

1. FEPAM poate oferi sprijin individual tinerilor pescari în următoarele condiții:

 

- au o vârsta mai mică de 35 de ani;

 

– demonstrează că au lucrat o perioadă de cel puțin cinci ani ca pescari sau dețin o formare profesională echivalentă;

 

– au dobândit, pentru prima dată, proprietatea asupra unei nave de pescuit costier la scară mică cu o vechime cuprinsă între cinci și 20 de ani și au realizat activități de pescuit pe durata celor cinci ani anteriori.

 

2. Nava de pescuit menționată la alineatul (1) aparține segmentului de flotă pentru care raportul de capacitate menționat la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. …/…. [privind PCP] arată un echilibru între posibilitățile de pescuit și capacitatea flotei.

 

3. Cuantumul sprijinului menționat la alineatul (1) nu depășește 100 000 EUR.

Amendamentul    277

Propunere de regulament

Articolul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 32b

 

Investiții în reînnoirea flotei

 

1. FEPAM poate sprijini investiții în reînnoirea navelor de pescuit costier la scară mică cu o vechime mai mare de 35 de ani, în următoarele condiții:

 

(i) nava aparține segmentului de flotă pentru care raportul de capacitate menționat la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. …/…. [privind PCP] a arătat că există un echilibru între posibilitățile de pescuit și capacitatea flotei și că investiția ar reduce cu cel puțin 40 % capacitatea navei, efortul de pescuit și consumul de energie;

 

(ii) investiția îmbunătățește în mod substanțial selectivitatea echipamentului navei;

 

(iii) investiția respectă condițiile de siguranță de la bord;

 

(iv) nava a desfășurat activități de pescuit pe durata celor cinci ani anteriori.

 

 

2. Sprijinul menționat la alineatul (1) este acordat doar proprietarilor de nave și, cu excepția navelor de pescuit tradiționale, doar în schimbul dezmembrării unei nave cu o vechime mai mare de 35 de ani.

 

3. Cuantumul sprijinului menționat la alineatul (1) nu depășește 15 % din investiția totală și 80 000 EUR.

 

4. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 127 de stabilire a unor norme detaliate privind punerea în aplicare a criteriilor prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul    278

Propunere de regulament

Articolul 33 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sănătatea și siguranța la bord

Sănătatea, igiena și siguranța la bord

Amendamentul    279

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru la bord pentru pescari, EMFF poate sprijini investițiile la bord sau în echipamente individuale, cu condiția ca aceste investiții să depășească standardele impuse de dreptul național sau de dreptul Uniunii.

(1) În vederea îmbunătățirii condițiilor de sănătate, de igienă, de siguranță, de lucru și de trai la bord pentru pescari, FEPAM poate sprijini investițiile la bord sau în echipamente individuale, cu condiția ca aceste investiții să nu depășească standardele impuse de dreptul național sau de dreptul Uniunii și să nu ducă la o creștere a capacității navei de pescuit.

Amendamentul    280

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Pentru a îmbunătăți asistența acordată pescarilor în caz de accident, FEPAM poate încuraja proiectele comune care vizează să generalizeze formarea medicală la echipaje întregi.

Amendamentul    281

Propunere de regulament

Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 33a

 

Încetarea temporară a activităților de pescuit

 

1. FEPAM poate contribui la finanțarea măsurilor de încetare temporară a activităților de pescuit doar în următoarele cazuri:

 

(a) în cadrul unui plan multianual astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. .../... [privind PCP ];

 

(b) în cazul măsurilor de urgență adoptate de Comisie, în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. …/... [privind PCP ];

 

(c) pe parcursul perioadelor de repaus biologic care au loc în anumite etape critice ale ciclului de viață al speciilor, atunci când acestea sunt necesare pentru exploatarea sustenabilă a resurselor de pește, contribuind astfel la menținerea stocurilor și permițând desfășurarea activităților de pescuit în afara perioadelor de repaus.

 

Sprijinul este acordat prin intermediul unei compensații financiare pentru perioada de inactivitate.

 

2. Durata măsurilor menționate la alineatul (1) se stabilește pe baza celor mai bune cercetări științifice disponibile cu privire la situația stocurilor.

 

3. Suspendările sezoniere recurente ale perioadelor de pescuit, care nu sunt acoperite de alineatul (1) litera (c) nu se iau în considerare pentru acordarea indemnizațiilor sau a plăților în temeiul prezentului articol.

 

4. FEPAM poate contribui la finanțarea măsurilor menționate la alineatul (1) pentru pescarii și proprietarii de nave de pescuit afectați, pe o perioadă maximă de șase luni pentru fiecare navă pe parcursul întregii perioade de programare. Se acordă sprijin:

 

(a) proprietarilor de nave de pescuit incluse în registrul flotei Uniunii care au desfășurat activități de pescuit timp de cel puțin 120 de zile anterior datei depunerii cererii; și

 

(b) membrilor echipajului care au lucrat la bordul unei nave de pescuit afectate de încetarea temporară a activităților de pescuit în condițiile menționate la litera (a) din prezentul alineat.

 

4. Pe parcursul perioadelor în care se acordă sprijinul menționat la alineatul (1), nava de pescuit și membrii echipajului afectați nu desfășoară nicio activitate de pescuit. Statele membre se asigură că activitatea a încetat.

Amendamentul    282

Propunere de regulament

Articolul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 33b

 

Fonduri mutuale pentru asigurare

 

1. FEPAM poate contribui la fondurile mutuale recunoscute de un stat membru în conformitate cu dreptul său național, care permite pescarilor afiliați să se asigure în caz de pierderi legate de:

 

(a) dezastre naturale; sau

 

(b) accidente de mediu sau de sănătate.

 

.

 

2. Evenimentele sunt recunoscute oficial drept dezastre naturale sau incidente de mediu sau de sănătate de către statul membru în cauză sau, dacă se solicită acest lucru, de către normele interne ale fondului mutual. Dacă este cazul, statele membre pot stabili în avans criterii pe baza cărora această recunoaștere formală se consideră a fi acordată.

Amendamentul    283

Propunere de regulament

Articolul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

eliminat

Sprijin pentru sistemele de concesiuni de pescuit transferabile prevăzute de PCP

 

1. În vederea instituirii sau modificării sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile prevăzute la articolul 27 din [Regulamentul privind PCP], EMFF poate sprijini:

 

a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor tehnice și administrative necesare pentru crearea sau funcționarea sistemului de concesiuni de pescuit transferabile;

 

b) participarea părților interesate la proiectarea și dezvoltarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile;

 

c) monitorizarea și evaluarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile;

 

d) gestionarea sistemelor de concesiuni de pescuit transferabile.

 

2. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) se acordă numai autorităților publice. Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (d) din prezentul articol se acordă autorităților publice, persoanelor juridice sau fizice sau organizațiilor de producători recunoscute implicate în gestionarea colectivă a concesiunilor de pescuit transferabile grupate, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului.

 

Justificare

Raportorul se opune introducerii de concesiuni de pescuit transferabile. Această măsură ar conduce la monetizarea drepturilor de pescuit și ar periclita pescuitul la scară mică și costier.

Amendamentul    284

Propunere de regulament

Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijin pentru punerea în aplicare a măsurilor de conservare în temeiul PCP

Sprijin pentru conceperea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare în temeiul PCP

Amendamentul    285

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În vederea asigurării punerii eficiente în aplicare a măsurilor de conservare prevăzute la articolele 17 și 21 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului], EMFF poate sprijini:

1. În vederea asigurării conceperii și punerii eficiente în aplicare a priorităților PCP privind regionalizarea și a măsurilor de conservare adoptate în temeiul [Regulamentului privind politica comună în domeniul pescuitului], inclusiv a planurilor multianuale, FEPAM poate sprijini:

Amendamentul    286

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) proiectarea și dezvoltarea mijloacelor tehnice și administrative necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de conservare în sensul articolelor 17 și 21 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului];

(a) proiectarea, dezvoltarea și monitorizarea mijloacelor tehnice și administrative necesare pentru elaborarea și punerea în aplicare a planurilor multianuale și a măsurilor de conservare în sensul [Regulamentului privind politica comună în domeniul pescuitului];

Amendamentul    287

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) crearea unei rețele coerente de zone de refacere a stocurilor de pește în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. …/… [privind PCP];

Amendamentul    288

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) punerea în aplicare a unor perioade de repaus biologic;

Amendamentul    289

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) participarea părților interesate la proiectarea și punerea în aplicare a măsurilor de conservare în sensul articolelor 17 și 21 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].

(b) participarea părților interesate și cooperarea între statele membre la proiectarea și punerea în aplicare a planurilor multianuale și a măsurilor de conservare în sensul [Regulamentului privind politica comună în domeniul pescuitului].

Amendamentul    290

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă numai autorităților publice.

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) se poate acorda autorităților publice, consiliilor consultative, organismelor științifice, organizațiilor de pescari recunoscute și organizațiilor de producători, cu condiția ca acestea să fie implicate în punerea în aplicarea a planurilor multianuale și a măsurilor de conservare în temeiul PCP.

Amendamentul    291

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul reducerii impactului pescuitului asupra mediului marin, al susținerii eliminării practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor și al facilitării tranziției spre exploatarea resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF poate sprijini investițiile în echipamentele:

(1) În scopul reducerii impactului pescuitului asupra mediului marin, al susținerii eliminării practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor și al facilitării tranziției spre o exploatare sustenabilă a resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, FEPAM poate sprijini cercetarea și investițiile în echipamentele, instrumentele sau sistemele:

Amendamentul    292

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) care înlocuiesc uneltele de pescuit, cu condiția ca noile echipamente să aibă o dimensiune mai adecvată, o selectivitate a speciilor mai bună, un impact limitat asupra mediului marin și asupra ecosistemelor marine vulnerabile și să nu mărească capacitatea navei de pescuit de a captura pește;

Amendamentul    293

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) care reduc capturile nedorite de stocuri comerciale sau alte capturi accidentale;

(b) care reduc capturile nedorite sau neautorizate de stocuri comerciale sau alte capturi accidentale, cu accent pe dezvoltarea și introducerea unor dispozitive de reducere a numărului acestor capturi;

Amendamentul    294

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) care limitează impactul fizic și biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării.

(c) care limitează și, atunci când este posibil, elimină impactul fizic și biologic al pescuitului asupra ecosistemului sau asupra fundului mării, în special în zone identificate ca zone sensibile din punct de vedere biogeografic;

Amendamentul    295

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) care protejează echipamentele și capturile de mamifere și păsări protejate de Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1 sau de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice2, cu condiția să nu se submineze selectivitatea echipamentelor de pescuit și să se adopte toate măsurile corespunzătoare în vederea evitării provocării de daune fizice animalelor de pradă.

 

__________________

 

1 JO L 206 , 22.7.1992 p.7.

 

2 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

Amendamentul    296

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb) care reduc impactul negativ al activităților de pescuit asupra bunăstării animalelor.

Amendamentul    297

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc) care contribuie la evaluarea stocurilor de pește.

Amendamentul    298

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În regiunile ultraperiferice, sprijinul menționat la alineatul (1) poate fi acordat dispozitivelor ancorate de concentrare a peștelui (DCP) doar dacă contribuie la pescuitul sustenabil și selectiv.

Amendamentul    299

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sprijinul se acordă numai dacă uneltele sau celelalte echipamente menționate la alineatul (1) prezintă o selectivitate mai bună demonstrabilă în ceea ce privește dimensiunile sau un impact mai redus asupra speciilor nevizate în raport cu uneltele sau celelalte echipamente standard autorizate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național relevant al statelor membre, adoptate în contextul regionalizării, astfel cum se menționează în [Regulamentul privind PCP].

(3) Sprijinul se acordă numai dacă uneltele sau celelalte echipamente menționate la alineatul (1) prezintă o selectivitate substanțial mai bună, demonstrabilă în ceea ce privește dimensiunile și un impact mai redus asupra ecosistemului și a speciilor nevizate în raport cu uneltele sau celelalte echipamente, instrumente sau sisteme standard autorizate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național relevant al statelor membre, adoptate în contextul regionalizării, astfel cum se menționează în [Regulamentul privind PCP].

Amendamentul    300

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pescarilor care dețin uneltele care urmează a fi înlocuite și care au lucrat la bordul unei nave de pescuit a Uniunii timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii;

(b) pescarilor care dețin uneltele, instrumentele sau sistemele care urmează a fi înlocuite și care au lucrat la bordul unei nave de pescuit a Uniunii timp de cel puțin 60 de zile pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii;

Amendamentul    301

Propunere de regulament

Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 36a

 

Sprijin în vederea atenuării impactului economic provocat de un eveniment excepțional

 

În scopul atenuării impactului economic provocat de un eveniment excepțional care împiedică desfășurarea normală a activității de pescuit, FEPAM poate acorda sprijin proprietarilor de nave de pescuit și pescarilor pentru încetarea temporară a activității de pescuit. Circumstanțele datorate aplicării măsurilor de conservare a resurselor de pescuit nu sunt considerate evenimente excepționale.

Justificare

Pe lângă măsurile de conservare a resurselor de pescuit, regulamentul FEPAM trebuie să dispună de un instrument pentru a face față unor evenimente excepționale, precum catastrofele naturale sau poluarea masivă a mediului marin, în vederea sprijinirii temporare a proprietarilor de nave și a pescarilor afectați.

Amendamentul    302

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea unei contribuții la eliminarea capturilor accidentale și a practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor, precum și în vederea facilitării tranziției spre exploatarea resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, EMFF poate sprijini proiectele care vizează dezvoltarea sau introducerea de noi cunoștințe tehnice sau organizaționale care reduc impactul activităților de pescuit asupra mediului sau o utilizare mai sustenabilă a resurselor biologice marine.

(1) În vederea unei contribuții la eliminarea capturilor accidentale și a practicii de aruncare înapoi în mare a capturilor, precum și în vederea facilitării tranziției spre exploatarea resurselor biologice marine vii care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot furniza MSY, FEPAM poate sprijini proiectele care vizează dezvoltarea, îmbunătățirea sau introducerea de noi cunoștințe tehnice sau organizaționale care reduc impactul activităților de pescuit asupra mediului, inclusiv tehnici de pescuit îmbunătățite și o selectivitate mai bună a operațiunilor de pescuit sau o utilizare mai sustenabilă a resurselor biologice marine, bazată pe o abordare ecosistemică a gestionării pescuitului.

Amendamentul    303

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol trebuie desfășurate în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de dreptul național al fiecărui stat membru, organism care validează rezultatele operațiunile respective.

(2) Operațiunile finanțate în temeiul prezentului articol pot fi puse în aplicare de organizațiile de pescari recunoscute de un stat membru și se desfășoară în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de dreptul național al fiecărui stat membru, organism care validează rezultatele operațiunilor respective.

Amendamentul    304

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol fac obiectul unei publicități adecvate din partea statului membru, în conformitate cu articolul 120.

(3) Rezultatele operațiunilor finanțate în temeiul prezentului articol sunt puse la dispoziția publicului de către statul membru, în conformitate cu articolul 120.

Amendamentul    305

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Navele de pescuit implicate în proiectele finanțate în temeiul prezentului articol nu pot depăși 5 % din navele flotei naționale sau 5 % din tonajul flotei naționale în tonaj brut, calculat la momentul depunerii cererii.

(4) Navele de pescuit implicate în proiectele finanțate în temeiul prezentului articol nu pot depăși 5 % din navele flotei naționale sau 5 % din tonajul flotei naționale în tonaj brut, calculat la momentul depunerii cererii. La cererea unui stat membru, în circumstanțe justificate în mod corespunzător și pe baza unei recomandări a CSTEP, Comisia poate aproba proiecte care depășesc limita stabilită la acest alineat.

Amendamentul    306

Propunere de regulament

Articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Operațiunile care constau în testarea noilor unelte sau tehnici de pescuit se desfășoară în limitele oportunităților de pescuit alocate statului membru.

(5) Operațiunile care constau în testarea noilor unelte sau tehnici de pescuit se desfășoară în limitele oportunităților de pescuit alocate statului membru sau în cadrul cotei pentru pescuitul în scopuri științifice prevăzute la articolul 33 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Amendamentul    307

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea stimulării participării pescarilor la protejarea și refacerea biodiversității și ale ecosistemelor marine, inclusiv a serviciilor pe care le furnizează acestea, în cadrul activităților de pescuit sustenabile, EMFF poate sprijini următoarele operațiuni:

(1) În vederea stimulării participării pescarilor la protejarea și refacerea biodiversității și ale ecosistemelor marine, inclusiv a serviciilor pe care le furnizează acestea, în cadrul activităților de pescuit sustenabile, FEPAM poate sprijini următoarele operațiuni care privesc direct activitățile din sectorul pescuitului:

(a) colectarea deșeurilor din mare, de exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine;

(a) colectarea de către pescari a deșeurilor din mare, de exemplu îndepărtarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine;

(b) construirea sau instalarea unor instalații statice sau mobile destinate să protejeze și să sporească fauna și flora marină;

(b) construirea, instalarea sau modernizarea unor instalații statice sau mobile, ușor demontabile, destinate să protejeze și să sporească fauna și flora marină și studiile și evaluările științifice cu privire la aceste instalații;

(c) contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor;

(c) contribuția la o mai bună gestionare sau conservare a resurselor biologice marine;

(d) gestionarea, refacerea și monitorizarea siturilor NATURA 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și cu Directiva 2009/147/CEE a Consiliului și a Parlamentului European din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, în conformitate cu cadrele de acțiune prioritară instituite în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului;

(d) identificarea, selectarea, gestionarea, refacerea și monitorizarea:

 

(i) siturilor NATURA 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului și cu Directiva 2009/147/CE, sau în conformitate cu cadrele de acțiune prioritizate stabilite în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, atunci când operațiunile au legătură cu activitățile de pescuit,

(e) gestionarea, refacerea și monitorizarea zonelor marine protejate, în vederea punerii în aplicare a măsurilor de protecție spațială menționate la articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

(ii) zonelor marine protejate, în vederea punerii în aplicare a măsurilor de protecție spațială legate de activitățile de pescuit menționate la articolul 13 alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE;

(f) participarea la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească serviciile furnizate de biodiversitate și de ecosisteme, acțiuni precum refacerea habitatelor marine și costiere specifice în vederea sprijinirii unor stocuri de pește sustenabile.

(e) participării la alte acțiuni menite să mențină și să îmbunătățească serviciile furnizate de biodiversitate și de ecosisteme, în legătură cu acțiunea Uniunii în domeniul politicii privind mediul marin și în concordanță cu o abordare ecosistemică a gestionării pescuitului, acțiuni precum refacerea habitatelor marine și costiere specifice în vederea sprijinirii unor stocuri de pește sustenabile, inclusiv pregătirea și evaluarea științifică a acestora;

 

(ea) sensibilizării față de mediu cu implicarea pescarilor în ceea ce privește protejarea și refacerea biodiversității marine.

Amendamentul    308

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operațiunile prevăzute la prezentul articol se pun în aplicare de organismele de drept public și implică pescarii sau organizațiile de pescari, recunoscuți de statul membru, sau organizațiile neguvernamentale în parteneriat cu organizațiile de pescari sau FLAG definite la articolul 62.

(2) Operațiunile prevăzute la prezentul articol se pun în aplicare de organismele de drept public tehnice sau științifice și implică pescarii, consiliile consultative sau organizațiile de pescari recunoscuți de statul membru sau organizațiile neguvernamentale în parteneriat cu organizațiile de pescari sau FLAG definite la articolul 62.

Amendamentul    309

Propunere de regulament

Articolul 39 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atenuarea schimbărilor climatice

Eficiența energetică și reducerea capacității

Amendamentul    310

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea atenuării efectelor schimbărilor climatice, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea îmbunătățirii eficienței energetice a navelor de pescuit, FEPAM poate sprijini:

Amendamentul    311

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) investițiile la bord menite a reduce emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de seră și a spori eficiența energetică a navelor de pescuit;

(a) investițiile în echipamentele de la bord, menite a reduce emisiile de poluanți sau de gaze cu efect de seră și a spori eficiența energetică a navelor de pescuit, inclusiv retragerea, înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare, cu condiția ca puterea noului motor să fie cu cel puțin 40 % mai mică decât cea a motorului înlocuit;

Amendamentul    312

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) auditurile și schemele privind eficiența energetică.

(b) auditurile, consilierea și schemele privind eficiența energetică, cu condiția ca acestea să nu conducă la o creștere a efortului de pescuit.

Amendamentul    313

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) protecția și restaurarea solului submarin de iarbă de mare și a zonelor litorale umede care sunt absorbante de carbon de importanță primordială în atenuarea impactului negativ al schimbărilor climatice;

Amendamentul    314

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) înlocuirea uneltelor de pescuit mari consumatoare de energie cu unelte mai economice din punct de vedere energetic, cu condiția ca modificările să nu ducă la o creștere a capacității de pescuit a unității de pescuit și ca uneltele de pescuit înlocuite să fie confiscate și distruse;

Amendamentul    315

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc) evaluările și auditurile independente ale amprentei energetice ale produselor din pește pe piață pentru a permite consumatorilor să diferențieze produsele din pește provenite din metode mai puțin consumatoare de energie.

Amendamentul    316

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare. Se acordă sprijin numai proprietarilor de nave de pescuit și numai o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru aceeași navă de pescuit.

(2) Se acordă sprijin numai proprietarilor de nave de pescuit și numai o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru aceeași navă de pescuit.

Amendamentul    317

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 127, pentru a defini investițiile eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a).

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 127, pentru a defini investițiile eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a) și a stabili norme detaliate privind aplicarea criteriilor prevăzute la prezentul articol.

Amendamentul    318

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea îmbunătățirii calității capturilor de pește, EMFF poate sprijini investițiile la bord realizate în acest scop.

(1) În vederea îmbunătățirii valorii adăugate sau a calității capturilor comerciale, FEPAM poate sprijini:

 

(a) investițiile care oferă valoare adăugată produselor obținute din pescuit, în special prin autorizarea pescarilor să desfășoare activități de prelucrare, comercializare și vânzare directă a propriilor capturi;

 

(b) investițiile inovatoare la bord care îmbunătățesc calitatea și conservarea produselor pescărești;

Amendamentul    319

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În vederea îmbunătățirii utilizării capturilor nedorite, EMFF poate sprijini investițiile la bord realizate în scopul utilizării optime a capturilor nedorite de stocuri comerciale și în scopul valorificării componentelor prea puțin utilizate ale capturilor de pește, în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și cu articolul 8 litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură].

(2) FEPAM poate sprijini investițiile la bord pentru a îmbunătăți manipularea, depozitarea și debarcarea capturilor nedorite, în scopul utilizării optime a capturilor nedorite de stocuri comerciale și în scopul valorificării componentelor prea puțin utilizate ale capturilor de pește, în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și cu articolul 8 litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură].

Amendamentul    320

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (b) este condiționat de utilizarea unor unelte selective pentru a reduce la minimum capturile nedorite.

Amendamentul    321

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) se acordă exclusiv proprietarilor de nave de pescuit din Uniune ale căror nave au desfășurat o activitate de pescuit timp de cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul celor doi ani anteriori datei depunerii cererii.

(4) Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (b) se acordă exclusiv proprietarilor de nave de pescuit din Uniune ale căror nave au desfășurat o activitate de pescuit timp de cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii.

Amendamentul    322

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul îmbunătățirii calității produselor debarcate, al sporirii eficienței energetice, al unei contribuții la protecția mediului sau al îmbunătățirii siguranței și a condițiilor de muncă, EMFF poate sprijini investițiile menite a îmbunătăți infrastructura existentă a porturilor de pescuit și a locurilor de debarcare, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine.

(1) FEPAM poate sprijini investițiile menite a îmbunătăți infrastructura existentă a porturilor de pescuit sau a locurilor de debarcare.

Amendamentul    323

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În vederea facilitării utilizării capturilor nedorite, EMFF poate sprijini acele investiții în porturile de pescuit și în locurile de debarcare care permit utilizarea optimă a capturilor nedorite de stocuri comerciale și care valorifică componentele prea puțin utilizate ale capturilor de pește, în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și cu articolul 8 litera (b) din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură].

(2) Investițiile se pot referi la:

 

(a) îmbunătățirea calității, a prospețimii și a trasabilității produselor debarcate;

 

(b) îmbunătățirea condițiilor de debarcare, de prelucrare, de depozitare și de vânzare la licitație;

 

(c) utilizarea capturilor nedorite de stocuri comerciale și o mai bună valorificare a părții utilizate insuficient din capturile de pește, în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul (UE) nr.…/... [privind PCP] și articolul 8 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. …/… [privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură]

 

(d) eficiența energetică;

 

(e) protecția mediului, în special colectarea, depozitarea și tratarea deșeurilor și a deșeurilor marine;

 

(f) îmbunătățirea igienei, a sănătății și a siguranței;

 

(g) îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 

(h) aprovizionarea cu gheață, apă și energie electrică;

 

(i) echipamente de reparații și întreținere a navelor de pescuit;

 

(j) construirea, modernizarea și extinderea cheiurilor, pentru îmbunătățirea siguranței în cursul debarcării sau încărcării;

 

(k) gestionarea informatizată a activităților de pescuit;

 

(l) formarea de rețele între porturile de pescuit, locurile de debarcare și halele de licitație.

Amendamentul    324

Propunere de regulament

Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 41a

 

Protecția patrimoniului maritim

 

1. În scopul sprijinirii și promovării meseriilor tradiționale maritime legate de pescuit și păstrarea sau menținerea în stare operațională a navelor vizate de protecția patrimoniului maritim al unui stat membru, FEPAM poate sprijini:

 

(a) formarea și investițiile pentru sprijinirea șantierelor navale tradiționale și a meseriilor tradiționale maritime;

 

(b) investițiile la bord în scopul de a restaura navele tradiționale de pescuit din lemn, fără a mări capacitatea de pescuit a navei;

 

(c) investițiile pentru protecția și menținerea navelor tradiționale de pescuit vizate de protecția patrimoniului maritim și care au fost dezafectate.

 

2. Se acordă sprijin numai proprietarilor de șantiere navale și nave de pescuit și numai o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru aceeași navă de pescuit.

 

3. Statele membre se asigură că navele care primesc sprijin în conformitate cu alineatul (1) litera (b) continuă să funcționeze.

Amendamentul    325

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul reducerii impactului pescuitului în apele interioare asupra mediului, al sporirii eficienței energetice, al creșterii calității capturilor debarcate sau al îmbunătățirii siguranței sau condițiilor de muncă, EMFF poate sprijini următoarele investiții:

(1) În scopul reducerii impactului pescuitului în apele interioare asupra mediului, al sporirii eficienței energetice, al creșterii calității capturilor debarcate sau al îmbunătățirii sănătății, siguranței, condițiilor de muncă, capitalului uman și formării, FEPAM poate sprijini următoarele investiții:

Amendamentul    326

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) în promovarea capitalului uman și a dialogului social, în condițiile prevăzute la articolul 31;

Amendamentul    327

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în echipamentele menționate la articolul 36, în condițiile prevăzute la articolul respectiv;

(b) în echipamentele și proiectele menționate la articolele 36 și 37, în condițiile prevăzute la articolele respective;

Amendamentul    328

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) în porturile și locurile de debarcare existente, menționate la articolul 41, în condițiile prevăzute la articolul respectiv.

(d) în porturile de pescuit, adăposturile și locurile de debarcare menționate la articolul 41, în condițiile prevăzute la articolul respectiv;

Amendamentul    329

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) în măsurile care îmbunătățesc valoarea sau calitatea capturilor de pește menționate la articolul 40 în condițiile prevăzute la articolul respectiv.

Amendamentul    330

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) FEPAM poate sprijini investițiile privind antreprenoriatul menționate la articolul 32 și în aceleași condiții prevăzute la articolul respectiv.

Amendamentul    331

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) FEPAM poate sprijini dezvoltarea și facilitarea inovării în conformitate cu articolul 28, serviciile de consiliere în conformitate cu articolul 29 și parteneriatele între oameni de știință și pescari în conformitate cu articolul 30.

Amendamentul    332

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) trimiterile de la articolele 33, 36 și 39 la navele de pescuit se interpretează ca fiind trimiteri la navele care operează exclusiv în apele interioare;

(a) trimiterile de la articolele 33, 36, 37, 39 și 40 la navele de pescuit se interpretează ca fiind trimiteri la navele care operează exclusiv în apele interioare;

Amendamentul    333

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) trimiterile de la articolul 36 la mediul marin se interpretează ca fiind trimiteri la mediul în care operează nava de pescuit în apele interioare.

(b) trimiterile de la articolul 36 la mediul marin se interpretează ca fiind trimiteri la mediul în care are loc activitatea de pescuit în apele interioare.

Amendamentul    334

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În vederea susținerii diversificării de către pescarii din apele interioare, EMFF poate sprijini reafectarea navelor care operează în domeniul pescuitului în apele interioare spre alte activități, în afara pescuitului, în condițiile prevăzute la articolul 32 din prezentul regulament.

(3) În vederea susținerii diversificării de către pescarii din apele interioare, FEPAM poate sprijini diversificarea activităților de pescuit în apele interioare complementare altor activități, în afara pescuitului, în condițiile prevăzute la articolul 32 din prezentul regulament.

Amendamentul    335

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În vederea protejării și dezvoltării faunei și florei acvatice, EMFF poate sprijini participarea pescarilor care pescuiesc în apele interioare la gestionarea, restaurarea și monitorizarea siturilor NATURA 2000, în cazul în care aceste zone vizează direct activitățile de pescuit, precum și reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere și a rutelor de migrație ale speciilor migratoare, fără a aduce atingere articolului 38 alineatul (1) litera (d).

(5) În vederea protejării și dezvoltării faunei și florei acvatice, EMFF poate sprijini:

 

(a) fără a aduce atingere articolului 38 alineatul (1) litera (d), participarea pescarilor care pescuiesc în apele interioare la gestionarea, restaurarea și monitorizarea siturilor NATURA 2000, în cazul în care aceste zone vizează direct activitățile de pescuit, precum și reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere și a rutelor de migrație ale speciilor migratoare;

 

(b) construirea, modernizarea sau instalarea unor instalații statice sau mobile destinate să protejeze și să sporească fauna și flora acvatică, inclusiv monitorizarea și evaluarea lor științifică.

Amendamentul    336

Propunere de regulament

Articolul 42 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Statele membre se asigură că navele care primesc sprijin în temeiul prezentului articol operează în continuare exclusiv în apele interioare.

(6) Fără a se aduce atingere alineatului (3), statele membre se asigură că navele care primesc sprijin în temeiul prezentului articol operează în continuare exclusiv în apele interioare.

Amendamentul    337

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1). Sprijinul prevăzut în acest capitol se limitează la întreprinderile din domeniul acvaculturii, cu excepția cazului în care există dispoziții explicite contrare.

(1) Sprijinul prevăzut în acest capitol se limitează la întreprinderile din domeniul acvaculturii sustenabile, inclusiv la antreprenorii care încep să desfășoare activități în sectorul menționat la alineatul (1a) și la organizațiile de producători și antreprenori din domeniul acvaculturii, cu excepția cazului în care există dispoziții explicite contrare. Sprijinul nu este acordat operatorilor care au comis încălcări grave ale legislației Uniunii în domeniul mediului.

Amendamentul    338

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În sensul prezentului articol, antreprenorii care își încep activitatea în sector prezintă un plan de afaceri și, în cazul în care costurile investițiilor depășesc 150 000 EUR, un studiu de fezabilitate.

Amendamentul    339

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care operațiunile constau în investiții în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerințelor privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor, prevăzute de dreptul Uniunii, care intră în vigoare după 2014, se poate acorda sprijin până la data la care standardele devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.

(2) Sprijinul se limitează la investiții în echipamente sau infrastructură prin care s-a demonstrat că prezintă un impact scăzut asupra mediului sau o performanță mai bună în ceea ce privește sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor, decât cerințele prevăzute de dreptul Uniunii.

 

Sprijinul nu se acordă operațiunilor de acvacultură care folosesc specii exotice sau organisme modificate genetic.

 

Sprijinul nu se acordă operațiunilor de acvacultură intensivă din zonele marine protejate, zonele de refacere a stocurilor de pește sau din siturile Natura 2000.

Amendamentul    340

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea stimulării inovării în domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini operațiunile:

(1) În vederea stimulării inovării în domeniul acvaculturii sustenabile, FEPAM poate sprijini proiecte care au ca scop:

(a) de introducere în fermele de acvacultură a unor noi cunoștințe tehnice sau organizaționale care reduc impactul acestor ferme asupra mediului sau care promovează o utilizare mai sustenabilă a resurselor în acvacultură;

(a) dezvoltarea de cunoștințe tehnice, științifice sau organizaționale în cadrul fermelor de acvacultură care reduc, în special, impactul asupra mediului, reduc dependența de făina și uleiul de pește, promovează o utilizare mai sustenabilă a resurselor în acvacultură sau facilitează metode noi de producție sustenabilă;

(b) de dezvoltare sau introducere pe piață a unor produse noi sau substanțial îmbunătățite față de cele mai recente disponibile, a unor procese noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite.

(b) dezvoltarea sau introducerea pe piață a unor produse noi sau substanțial îmbunătățite, a unor procese noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, precum și a unor inovații și îmbunătățiri în producerea și prelucrarea produselor de acvacultură;

 

(ba) examinarea fezabilității din punct de vedere tehnic sau economic a inovațiilor, a produselor sau a proceselor.

Amendamentul    341

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Operațiunile prevăzute la prezentul articol trebuie desfășurate în colaborare cu un organism științific sau tehnic recunoscut de dreptul național al fiecărui stat membru, organism care validează rezultatele operațiunile respective.

(2) Operațiunile prevăzute la prezentul articol sunt desfășurate de către sau în colaborare cu un organism științific, academic sau tehnic public sau privat, recunoscut de dreptul național al fiecărui stat membru, organism care validează rezultatele operațiunilor respective.

Amendamentul    342

Propunere de regulament

Articolul 45 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) FEPAM asigură o contribuție financiară pentru dezvoltarea și inovarea în domeniul acvaculturii, pusă în aplicare în cadrul planurilor strategice multianuale elaborate de statele membre.

Amendamentul    343

Propunere de regulament

Articolul 46 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Investițiile în acvacultura de larg și în scopuri nealimentare

Investițiile în acvacultură

Amendamentul    344

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea promovării formelor de acvacultură cu un potențial de creștere ridicat, EMFF poate sprijini investițiile în dezvoltarea acvaculturii de larg și a celei în scopuri nealimentare.

(1) În vederea promovării formelor de acvacultură sustenabilă cu un potențial de creștere ridicat, FEPAM poate sprijini:

 

(a) investițiile productive în acvacultură, inclusiv acvacultura de larg și a celei în scopuri nealimentare;

 

(b) diversificarea producției și a speciilor cultivate, precum și studiile privind producția și convenabilitatea amplasării;

Amendamentul    345

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) poate fi acordat pentru creșterea producției și/sau modernizarea întreprinderilor existente în domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiția ca acest lucru să fie în conformitate cu planul strategic național multianual pentru dezvoltarea acvaculturii.

Amendamentul    346

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Sprijinul prevăzut la prezentul articol se acordă doar atunci când s-a demonstrat în mod clar, printr-un raport de marketing independent, existența unor perspective de piață favorabile și durabile pentru produsul respectiv. Întreprinderile create sunt viabile din punct de vedere economic și nu contribuie la supraproducție în sector.

Amendamentul    347

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea stimulării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini investițiile care contribuie la:

(1) În vederea stimulării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii durabile, FEPAM poate sprijini investițiile care contribuie la:

Amendamentul    348

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) valoarea adăugată a produselor obținute din acvacultură, în special prin autorizarea întreprinderilor din domeniul acvaculturii să-și desfășoare activitățile de prelucrare, comercializare și vânzare directă a producției proprii obținute din acvacultură;

(a) valoarea adăugată a produselor de acvacultură, de exemplu, prin sprijinirea sectorului acvaculturii, să își desfășoare activitățile de prelucrare, comercializare și vânzare directă a producției proprii obținute din acvacultură sau să creeze asociații sau acorduri de asociere pentru prelucrare;

Amendamentul    349

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii, prin dezvoltarea unor noi specii de acvacultură cu bune perspective de piață;

(b) diversificarea veniturilor obținute de sectorul acvaculturii, prin dezvoltarea unor noi specii autohtone de acvacultură în zona respectivă cu valoare adăugată și cu bune perspective de piață și de mediu;

Amendamentul    350

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii, prin dezvoltarea unor activități complementare în afara acvaculturii.

(c) diversificarea veniturilor obținute de întreprinderile din domeniul acvaculturii, prin dezvoltarea unor activități complementare.

Amendamentul    351

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiția ca activitățile complementare din afara acvaculturii să fie legate de activitatea de afaceri de bază a întreprinderilor în cauză, cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița, serviciile de mediu aferente acvaculturii sau activitățile educaționale referitoare la acvacultură.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiția ca activitățile complementare din afara acvaculturii să fie legate de producția sau comercializarea de bază în domeniul acvaculturii a întreprinderilor în cauză, cum ar fi turismul pentru pescuitul cu undița, serviciile de mediu aferente acvaculturii sau activitățile educaționale referitoare la acvacultură.

Amendamentul    352

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1). În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a fermelor de acvacultură, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea îmbunătățirii performanței și a competitivității generale a fermelor de acvacultură și în vederea reducerii impactului asupra mediului a operațiunilor acestora, FEPAM poate sprijini:

Amendamentul    353

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) furnizarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică sau economică, pentru ferme.

(b) furnizarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică, pentru ferme.

Amendamentul    354

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) standardele de sănătate și siguranță bazate pe legislația Uniunii și pe cea națională;

(d) standardele de sănătate, igienă și siguranță bazate pe legislația Uniunii și pe cea națională;

Amendamentul    355

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) promovarea egalității de șanse, în special în ceea ce privește egalitatea de gen și integrarea persoanelor cu handicap;

Amendamentul    356

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sprijinul în temeiul alineatului (1) litera (a) se acordă numai organismelor de drept public selectate pentru crearea de servicii de consiliere a fermelor de acvacultură. Sprijinul în temeiul alineatului (1) litera (b) se acordă numai IMM-urilor din domeniul acvaculturii sau organizațiilor de producători din domeniul acvaculturii.

(3) Sprijinul în temeiul alineatului (1) litera (a) se acordă numai organismelor de drept public selectate pentru crearea de servicii de consiliere a fermelor de acvacultură sau a organizațiilor profesionale recunoscute de statul membru. Sprijinul în temeiul alineatului (1) litera (b) se acordă numai IMM-urilor din domeniul acvaculturii, organizațiilor profesionale din domeniul acvaculturii recunoscute de statul membru, organizațiilor de producători din domeniul acvaculturii sau asociațiilor de organizații de producători din domeniul acvaculturii.

Amendamentul    357

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care sprijinul de acordat nu depășește 4 000 EUR, beneficiarul poate fi selecționat printr-o procedură accelerată.

Amendamentul    358

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fermele de acvacultură primesc sprijin pentru servicii de consiliere doar o singură dată pe parcursul perioadei de programare pentru fiecare dintre categoriile de servicii prevăzute la alineatul (2) literele (a)-(e).

eliminat

Amendamentul    359

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor științifice și a practicilor inovatoare, precum și dobândirea de noi competențe profesionale în domeniul acvaculturii;

(a) formarea profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, diseminarea cunoștințelor științifice și tehnice și a practicilor inovatoare, dobândirea de noi competențe profesionale în domeniul acvaculturii, îmbunătățirea condițiilor de muncă, promovarea securității în muncă și reducerea impactului asupra mediului al operațiunilor din domeniul acvaculturii;

Amendamentul    360

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) participarea la rețele și schimbul de experiență și de bune practici între întreprinderile din domeniul acvaculturii, organizațiile profesionale și alte părți interesate, inclusiv organismele științifice sau cele care promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați.

(b) participarea la rețele și schimbul de experiență și de bune practici între întreprinderile din domeniul acvaculturii, organizațiile profesionale și alte părți interesate publice sau private, inclusiv organismele științifice, tehnice și de formare sau cele care promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Amendamentul    361

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) litera (a) nu se acordă întreprinderilor mari din domeniul acvaculturii.

eliminat

Amendamentul    362

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea unei contribuții la dezvoltarea siturilor și infrastructurilor de acvacultură, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea unei contribuții la dezvoltarea siturilor și infrastructurilor de acvacultură și reducerii impactului asupra mediului al operațiunilor, FEPAM poate sprijini:

 

Amendamentul    363

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) identificarea și cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii și, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare a spațiului maritim;

(a) identificarea și cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea acvaculturii sustenabile cu un impact scăzut asupra mediului și, după caz, luarea în considerare a proceselor de amenajare a spațiului maritim, precum și a măsurilor de urmărire a interacțiunilor ecologice în faza de producție a activităților de acvacultură;

Amendamentul    364

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) identificarea și cartografierea zonei, cum ar fi zonele de creștere, zonele costiere de reproducere, zonele marine protejate, siturile Natura 2000 sau zonele de refacere a stocurilor de pește în care ar trebui excluse activitățile de acvacultură intensivă în vederea menținerii rolului acestor zone în funcționarea ecosistemului;

Amendamentul    365

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) îmbunătățirea infrastructurilor zonelor de acvacultură, inclusiv prin consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei;

(b) îmbunătățirea și dezvoltarea instalațiilor și a infrastructurilor de sprijin necesare în vederea creșterii potențialului siturilor de acvacultură și a atenuării amprentei ecologice a acvaculturii, inclusiv prin investiții în consolidarea terenurilor, aprovizionarea cu energie sau gestionarea apei;

Amendamentul    366

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) acțiunile întreprinse și puse în aplicare de autoritățile competente în temeiul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2009/147/CE sau în temeiul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 92/43/CE în vederea preîntâmpinării unor daune grave cauzate acvaculturii.

(c) acțiunile întreprinse de autoritățile competente care vizează atenuarea conflictelor în privința speciilor sălbatice protejate în conformitate cu Directiva 2009/147/CE sau Directiva 92/43/CE în vederea preîntâmpinării unor daune grave cauzate acvaculturii.

Amendamentul    367

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Numai organismele de drept public pot beneficia de sprijin în temeiul prezentului articol.

(2) Numai organismele de drept public sau organizațiile private însărcinate de un stat membru să realizeze activitățile menționate la alineatul (1) literele (a), (aa) și (b) sunt eligibile pentru sprijin în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    368

Propunere de regulament

Articolul 51 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Încurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii

Încurajarea noilor fermieri din domeniul acvaculturii durabile și al prelucrării produselor de acvacultură

Amendamentul    369

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea încurajării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini înființarea de întreprinderi în domeniul acvaculturii de către fermieri noi în acest domeniu.

(1) În vederea încurajării antreprenoriatului în domeniul acvaculturii, FEPAM poate sprijini înființarea de întreprinderi sau cooperative în domeniul acvaculturii durabile de către fermieri noi în acest domeniu, inclusiv în sectorul prelucrării produselor de acvacultură, acordând o atenție deosebită fermierilor tineri și egalității de gen.

Amendamentul    370

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Se acordă sprijin fermierilor își încep activitatea în domeniul acvaculturii, cu condiția ca aceștia:

(2) Se acordă sprijin în temeiul alineatului (1) fermierilor care își încep activitatea în domeniul acvaculturii, cu condiția ca aceștia:

Amendamentul    371

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să înființeze pentru prima dată o microîntreprindere sau o întreprindere mică în domeniul acvaculturii în calitate de directori ai întreprinderii respective;

(b) să înființeze pentru prima dată o microîntreprindere sau o întreprindere mică în sectorul acvaculturii sau al prelucrării produselor de acvacultură, în calitate de directori ai întreprinderii respective;

Amendamentul    372

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să prezinte un plan de afaceri pentru dezvoltarea propriilor activități în domeniul acvaculturii.

(c) să prezinte un plan de afaceri credibil din punct de vedere economic și de mediu pentru dezvoltarea propriilor activități în domeniul acvaculturii, inclusiv un plan de minimizare a amprentei ecologice a activității lor.

Amendamentul    373

Propunere de regulament

Articolul 52 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului

Promovarea acvaculturii durabile cu un nivel ridicat de protecție a mediului

Amendamentul    374

Propunere de regulament

Articolul 52 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea reducerii considerabile a impactului acvaculturii asupra mediului, EMFF poate sprijini investițiile:

În vederea reducerii considerabile a impactului acvaculturii asupra mediului, FEPAM poate sprijini următoarele investiții:

Amendamentul    375

Propunere de regulament

Articolul 52 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) care permit o reducere considerabilă a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra apei, în special prin reducerea cantității de apă utilizată sau prin îmbunătățirea calității apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor de acvacultură multitrofice;

(a) care permit o reducere considerabilă a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra utilizării și a calității apei, în special prin reducerea cantității de apă sau de substanțe chimice, antibiotice și alte medicamente utilizate sau prin îmbunătățirea calității apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor acvacultură multitrofice;

Amendamentul    376

Propunere de regulament

Articolul 52 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) care promovează sistemele de acvacultură închise;

Amendamentul    377

Propunere de regulament

Articolul 52 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) care limitează impactul negativ al întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra naturii sau a biodiversității;

(b) care limitează impactul negativ al întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra naturii și care promovează protecția mediului și biodiversitatea, în special limitând impactul asupra stocurilor de pește sălbatic, interacțiunile cu speciile prădătoare, utilizarea de substanțe chimice toxice și de antibiotice și alte efecte asupra mediului legate de acvacultura intensivă;

Amendamentul    378

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) pentru achiziționarea de echipamente pentru protecția fermelor de acvacultură împotriva animalelor sălbatice de pradă care beneficiază de protecție în temeiul Directivei 2009/147/CEE a Consiliului și a Parlamentului European și al Directivei 92/43/CE a Consiliului;

(c) pentru achiziționarea de echipamente pentru protecția fermelor de acvacultură împotriva animalelor sălbatice de pradă;

Amendamentul    379

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) pentru restaurarea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură, prin îndepărtarea mâlului sau prin eventualele măsuri menite să prevină depunerea mâlului.

(e) pentru restaurarea estuarelor, a iazurilor sau a lagunelor și a habitatelor conexe existente utilizate pentru acvacultură, prin îndepărtarea mâlului sau prevenirea depunerii mâlului.

Amendamentul    380

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea promovării dezvoltării acvaculturii ecologice sau eficiente din punct de vedere energetic, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea promovării dezvoltării acvaculturii ecologice sau mai eficiente din punct de vedere energetic, FEPAM poate sprijini:

Amendamentul    381

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) conversia operațiunilor de creștere a speciilor carnivore în operațiuni de creștere a unor specii ierbivore a căror hrănire nu se bazează pe pește proaspăt, sălbatic, marin sau de apă dulce sau pe produse din făină de pește sau ulei de pește;

Amendamentul    382

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) promovarea unui sistem de acvacultură închis în care peștii și alte produse acvatice sunt crescute în sisteme închise cu recircularea apei, reducându-se la minimum cantitatea de apă utilizată.

Amendamentul    383

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) participarea la sistemele de management de mediu și audit ale Uniunii instituite de Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS).

(b) participarea la sistemele de management de mediu și audit ale Uniunii, precum cele instituite de Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) sau participarea la sisteme de gestionare a mediului recunoscute pe plan național.

Amendamentul    384

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Se acordă sprijin numai beneficiarilor care se angajează să participe la EMAS timp de cel puțin 3 ani sau să îndeplinească cerințele privind producția ecologică timp de cel puțin 5 ani.

(2) Se acordă sprijin numai beneficiarilor care se angajează să participe la EMAS timp de cel puțin cinci ani sau să îndeplinească cerințele privind producția ecologică timp de cel puțin cinci ani.

Amendamentul    385

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sprijinul ia forma compensațiilor, pentru o perioadă de maximum doi ani pe parcursul perioadei de conversie a întreprinderii la producția ecologică sau pe parcursul pregătirii pentru participarea la sistemul EMAS.

(3) Sprijinul ia forma compensațiilor, pentru o perioadă de maximum cinci ani pe parcursul perioadei de conversie a întreprinderii la producția ecologică sau pe parcursul pregătirii pentru participarea la sistemul EMAS.

Amendamentul    386

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pierderilor de venituri sau a costurilor suplimentare suportate pe parcursul perioadei de tranziție de la producția convențională la cea ecologică, în cazul operațiunilor eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a) din prezentul articol;

(a) pierderilor de venituri sau a costurilor suplimentare suportate pe parcursul perioadei de tranziție de la producția convențională la cea ecologică sau de menținere a producției ecologice, în cazul operațiunilor eligibile în temeiul alineatului (1) litera (a) din prezentul articol;

Amendamentul    387

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea încurajării dezvoltării acvaculturii care furnizează servicii de mediu, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea încurajării dezvoltării acvaculturii durabile care furnizează servicii de mediu, FEPAM poate sprijini:

Amendamentul    388

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) metodele de acvacultură compatibile cu necesitățile specifice de mediu și care fac obiectul cerințelor specifice de management rezultate în urma desemnării zonelor NATURA 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului și cu Directiva 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European;

(a) metodele de acvacultură extensivă și semiintensivă compatibile cu necesitățile specifice de mediu și care fac obiectul cerințelor specifice de management rezultate în urma desemnării zonelor NATURA 2000 în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului și cu Directiva 2009/147/CE;

Amendamentul    389

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) participarea la conservarea și reproducerea ex situ a animalelor acvatice, în cadrul programelor de conservare și refacere a biodiversității elaborate de autoritățile publice sau sub supravegherea acestora;

(b) costurile legate direct de participarea la conservarea și reproducerea ex situ a animalelor acvatice, în cadrul programelor de conservare și refacere a biodiversității elaborate de autoritățile publice sau sub supravegherea acestora;

Amendamentul    390

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) formele de acvacultură extensivă, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității și gestionarea peisajelor și a caracteristicilor tradiționale ale zonelor de acvacultură.

(c) formele de acvacultură extensivă și semiintensivă, atât în zone de coastă, cât și în ape interioare, inclusiv conservarea și îmbunătățirea mediului și a biodiversității și gestionarea peisajelor și a caracteristicilor tradiționale ale zonelor de acvacultură.

Amendamentul    391

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) ia forma compensațiilor anuale pentru costurile suplimentare suportate sau pierderile de venituri cauzate de cerințele de management aferente zonelor în cauză, referitoare la punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE a Consiliului sau a Directivei 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European.

(2) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (a) ia forma unei compensații anuale pentru costurile suplimentare suportate și/sau pierderile de venituri cauzate de cerințele de management aferente zonelor în cauză, referitoare la punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE a Consiliului sau a Directivei 2009/147/CE a Consiliului și a Parlamentului European.

Amendamentul    392

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) ia forma unei compensări anuale pentru costurile suplimentare suportate.

(4) Sprijinul prevăzut la alineatul (1) litera (c) ia forma unei compensații anuale pentru costurile suplimentare suportate și a unei compensații pentru pierderile cauzate stocurilor de acvacultură de către specii protejate, cu condiția să fi fost luate măsuri de protecție.

Amendamentul    393

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF sprijină compensațiile acordate cultivatorilor de moluște pentru suspendarea recoltării moluștelor exclusiv din motive de protejare a sănătății publice.

(1) FEPAM poate sprijini compensațiile acordate cultivatorilor de moluște pentru suspendarea recoltării moluștelor exclusiv din motive de protejare a sănătății publice.

Amendamentul    394

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) suspendarea durează mai mult de patru luni consecutive; or

(a) suspendarea durează o lună; sau

Amendamentul    395

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) pierderea generată de suspendarea capturării depășește 35 % din cifra anuală de afaceri a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei medii de afaceri a întreprinderii în ultimii trei ani precedenți.

(b) pierderea generată de suspendarea recoltării depășește 15 % din cifra anuală de afaceri a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei medii de afaceri a întreprinderii în cei trei ani precedenți sau în perioada de activitate anterioară, dacă întreprinderea are o perioadă de activitate mai redusă. Statele membre pot stabili reguli speciale de calcul pentru întreprinderile care au mai puțin de un an de activitate.

Amendamentul    396

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Durata maximă pentru care se poate acorda compensația este de 12 luni, pe parcursul întregii perioade de programare.

eliminat

Amendamentul    397

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea promovării sănătății și bunăstării animalelor în întreprinderile din domeniul acvaculturii, în special în ceea ce privește prevenția și biosecuritatea, EMFF poate sprijini:

(1) În vederea promovării sănătății și bunăstării animalelor în întreprinderile din domeniul acvaculturii, în special în ceea ce privește prevenția și biosecuritatea, FEPAM poate sprijini ferme și organizații profesionale din domeniul acvaculturii pentru următoarele operațiuni:

Amendamentul    398

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) controlul și eradicarea bolilor din sectorul acvaculturii în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2009/470/CE a Consiliului privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar;

(a) costurile legate de controlul și eradicarea bolilor din sectorul acvaculturii în conformitate cu dispozițiile Deciziei 2009/470/CE a Consiliului privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, inclusiv costurile de funcționare necesare pentru a îndeplini obligațiile prevăzute de un plan de eradicare;

Amendamentul    399

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dezvoltarea de bune practici atât generale, cât și specifice pentru anumite specii, sau a codurilor de conduită referitoare la biosecuritate sau la necesitățile în materie de bunăstare a animalelor în acvacultură;

(b) dezvoltarea de bune practici atât generale, cât și specifice pentru anumite specii sau a unor coduri de conduită referitoare la biosecuritate sau la necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură;

Amendamentul    400

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) creșterea disponibilității medicamentelor veterinare care pot fi utilizate în acvacultură și promovarea utilizării corespunzătoare a acestor medicamente prin comandarea de studii în domeniul farmaceutic, precum și prin diseminarea și schimbul de informații.

(c) inițiative care vizează reducerea dependenței acvaculturii de medicamentele veterinare;

Amendamentul    401

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) înființarea și funcționarea unor grupuri pentru protecția sănătății în sectorul acvaculturii, recunoscute de statele membre.

Amendamentul    402

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea salvgardării veniturilor producătorilor din domeniul acvaculturii, EMFF poate sprijini contribuția la o asigurare a stocurilor din acvacultură care să acopere pierderile generate de:

(1) În vederea salvgardării veniturilor producătorilor din domeniul acvaculturii, FEPAM poate sprijini contribuția la o asigurare a stocurilor din acvacultură sau la un fond mutual recunoscut de un stat membru care să acopere pierderile generate de cel puțin unul dintre următoarele:

Amendamentul    403

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dezastre naturale;

(a) dezastre naturale sau poluarea masivă a mediului marin;

Amendamentul    404

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) schimbări bruște ale calității apei;

(c) schimbări bruște ale calității și cantității apei;

Amendamentul    405

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) boli în sectorul acvaculturii sau distrugerea instalațiilor de producție.

(d) boli în sectorul acvaculturii, atacuri ale prădătorilor, avarii mecanice sau distrugerea instalațiilor de producție, pentru care operatorul nu este responsabil;

Amendamentul    406

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) daune grave aduse instalațiilor, cauzate de animale sălbatice, inclusiv infestarea fermelor de acvacultură cu specii invazive;

Amendamentul    407

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) poluarea mediului cauzată de un incident din afara fermei de acvacultură;

Amendamentul    408

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc) colectarea și distrugerea de animale care au murit în cadrul fermei ca urmare a unor cauze naturale sau accidente pentru care operatorul nu este responsabil sau de animale care au fost sacrificate și îngropate pe teritoriul fermei din motive de sănătate animală și cu autorizația prealabilă a autorităților relevante.

Amendamentul    409

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Evenimentul climatic nefavorabil sau izbucnirea unei boli în domeniul acvaculturii se recunoaște formal ca atare de către statul membru în cauză.

(2) Evenimentul climatic nefavorabil, boala, poluarea extensivă sau orice alte circumstanțe relevante prevăzute la alineatul (1) în domeniul acvaculturii se recunosc formal ca atare de către statul membru în cauză.

Amendamentul    410

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Se acordă sprijin doar pentru contractele de asigurare a stocurilor din acvacultură care acoperă pierderile economice menționate la alineatul (1) ce depășesc 30 % din producția medie anuală a fermierului în domeniul acvaculturii.

(3) Se acordă sprijin doar pentru contractele de asigurare a stocurilor din acvacultură sau fondurile mutuale care acoperă pierderile economice menționate la alineatul (1) ce depășesc 25 % din producția medie anuală a fermierului în domeniul acvaculturii.

Amendamentul    411

Propunere de regulament

Articolul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EMFF sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești realizată printr-o abordare bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prevăzută la articolul 28 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune].

FEPAM sprijină dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și de acvacultură realizată printr-o abordare bazată pe dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prevăzută la articolul 28 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune].

Amendamentul    412

Propunere de regulament

Articolul 59 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinul financiar prevăzut de prezentul capitol contribuie la îndeplinirea priorităților Uniunii identificate la articolul 6 alineatul (1).

Sprijinul financiar prevăzut de prezentul capitol contribuie la îndeplinirea priorităților Uniunii identificate la articolul 6 alineatele (1), (2) și (3).

Justificare

Zonele de pescuit sunt foarte importante în dezvoltarea acvaculturii durabile și, în plus, au un rol major în organizarea inovării. Există numeroase exemple de regiuni care impulsionează inovarea în zonele de coastă, iar în ceea ce privește acvacultura, rolul regiunii este esențial din cauza responsabilităților sale în cadrul amenajării teritoriale.

Amendamentul    413

Propunere de regulament

Titlul 5 – capitolul 3 – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Zonele pescărești, parteneriatele locale și strategiile de dezvoltare locală

Zonele de pescuit și de acvacultură, parteneriatele locale și strategiile de dezvoltare locală

Amendamentul    414

Propunere de regulament

Articolul 60 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Zonele pescărești

Zonele de pescuit și de acvacultură

Amendamentul    415

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) O zonă pescărească eligibilă pentru sprijin este:

(1) Pentru ca o zonă să se califice ca zonă eligibilă pentru sprijin, aceasta trebuie să fie o zonă de pescuit marin, o zonă de pescuit în ape interioare sau o zonă de acvacultură. Aceasta trebuie să fie coerentă funcțional din punct de vedere geografic, biologic, economic și social, ținând seama în special de activitățile de pescuit și acvacultură și de activitățile conexe, oferind o masă critică suficientă în ceea ce privește resursele umane, financiare și economice pentru a putea susține o strategie viabilă de dezvoltare locală.

Amendamentul    416

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) limitată ca mărime și, de regulă, este mai mică decât nivelul NUTS 3 din clasificarea comună a unităților teritoriale de statistică în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 din 26 mai 2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS); și

eliminat

Amendamentul    417

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) coerentă din punct de vedere funcțional în termeni geografici, economici și sociali, în ceea ce privește în mod specific sectorul pescăresc și sectorul acvaculturii, oferind o masă critică suficientă în ceea ce privește resursele umane, financiare și economice pentru a putea susține o strategie viabilă de dezvoltare locală.

eliminat

Amendamentul    418

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În sensul EMFF, strategia integrată de dezvoltare locală menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune] se bazează pe interacțiunea dintre actori și proiecte din diferite sectoare ale economiei locale, în special din sectorul pescăresc și din cel al acvaculturii.

(1) În cadrul FEPAM, strategia integrată de dezvoltare locală menționată la articolul 28 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune] se bazează pe interacțiunea și pe consultările dintre actori și proiecte din sectoarele pescuitului și acvaculturii, precum și din alte sectoare ale economiei locale. În această privință, sunt consultate consiliile consultative.

Amendamentul    419

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) maximizează participarea sectorului pescăresc și a sectorului acvaculturii la dezvoltarea durabilă a zonelor pescărești costiere și interioare;

(a) maximizează participarea sectoarelor pescuitului și acvaculturii la dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit și de acvacultură costiere și interioare;

Amendamentul    420

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) garantează că comunitățile locale exploatează și beneficiază la maximum de oportunitățile oferite de dezvoltarea maritimă și costieră.

(b) garantează că comunitățile locale exploatează și beneficiază la maximum de oportunitățile oferite de dezvoltarea maritimă și costieră și a apelor interioare și, în special, ajută porturile de pescuit mici și aflate în declin să își maximizeze potențialul marin prin dezvoltarea unei infrastructuri diversificate.

Amendamentul    421

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Strategia trebuie să fie coerentă cu oportunitățile și nevoile identificate în zonă și cu prioritățile Uniunii pentru EMFF. Strategiile pot varia de la cele axate pe pescuit la strategiile mai ample, menite să diversifice zonele de pescuit. Strategia depășește simpla colectare a operațiunilor sau juxtapunerea măsurilor sectoriale.

(3) Strategia trebuie să fie coerentă cu oportunitățile și nevoile identificate în zonă și cu prioritățile Uniunii pentru FEPAM. Strategiile se axează în primul rând pe pescuit sau acvacultură, deși ele pot fi mai ample, menite să diversifice zonele de pescuit și de acvacultură. Strategia depășește simpla colectare a operațiunilor sau juxtapunerea măsurilor sectoriale.

Amendamentul    422

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 127 în ceea ce privește conținutul planului de acțiune menționat la articolul 29 alineatul (1) litera (e) din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune].

(5) Strategia de dezvoltare locală integrată include un plan de acțiune menționat la articolul 29 alineatul (1) litera (e) din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune]. Planul de acțiune specifică, printre altele, lista acțiunilor planificate pentru punerea în aplicare a strategiei și, pentru fiecare acțiune, obiectivele acțiunii, cheltuielile eligibile, beneficiarii admisibili, pachetul financiar asociat fondurilor publice, criteriile de selecție a operațiunilor și indicatorii de performanță.

Amendamentul    423

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) asigură reprezentarea semnificativă a sectorului pescăresc și a sectorului acvaculturii.

(b) se asigură că majoritatea reprezentanților provin din sectorul pescuitului și/sau din sectorul acvaculturii.

Amendamentul    424

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă strategia de dezvoltare locală este sprijinită de alte fonduri, pe lângă EMFF, se instituie un organism de selecție specific pentru proiectele sprijinite de EMFF, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3).

(4) Dacă strategia de dezvoltare locală este sprijinită de alte fonduri, pe lângă FEPAM, organismul de selecție al FLAG pentru proiectele sprijinite de FEPAM îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (3).

Amendamentul    425

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Programul operațional descrie în mod clar rolul FLAG, respectiv rolul autorității de gestionare, cu privire la toate sarcinile de punere în aplicare legate de strategie.

(7) Programul operațional descrie în mod clar rolul FLAG, al autorității de gestionare și al autorității de punere în aplicare, atunci când aceasta este diferită de autoritatea de gestionare, cu privire la toate sarcinile de punere în aplicare legate de strategie.

Amendamentul    426

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Operațiunile eligibile în temeiul prezentei secțiuni sunt prevăzute la articolul 31 din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune].

(1) Operațiunile și costurile eligibile în temeiul prezentei secțiuni sunt prevăzute la articolul 31 din [Regulamentul (UE) nr. […] de stabilire a unor dispoziții comune].

Amendamentul    427

Propunere de regulament

Articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Sprijinul pentru pregătire vizează consolidarea capacităților, formarea profesională și participarea la rețele în vederea elaborării și a punerii în aplicare a unei strategii de dezvoltare locală.

(1) Sprijinul pentru pregătire vizează consolidarea capacităților, consultările, formarea profesională și participarea la rețele în vederea elaborării și a punerii în aplicare a unei strategii de dezvoltare locală.

Amendamentul    428

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse obținute din pescuit și din acvacultură;

(a) valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești, de acvacultură și din prelucrare;

Amendamentul    429

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) sprijinirea diversificării și a creării de locuri de muncă în zonele pescărești, în special în alte sectoare maritime;

(b) sprijinirea diversificării și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea în activități maritime care completează activitățile de pescuit și de acvacultură;

Amendamentul    430

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) consolidarea formării și îmbunătățirea condițiilor de muncă în zonele de pescuit și de acvacultură;

Amendamentul    431

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor pescărești, inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice;

(c) sporirea și valorificarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează menținerea biodiversității, îmbunătățirea gestionării zonei costiere și atenuarea schimbărilor climatice;

Amendamentul    432

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele pescărești, inclusiv a patrimoniului cultural maritim;

(d) promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și de acvacultură, inclusiv a patrimoniului cultural pescăresc și maritim;

Amendamentul    433

Propunere de regulament

Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Sprijinul acordat poate include măsurile prevăzute în capitolele I și II din prezentul titlu, cu condiția să existe o logică clară privind gestionarea acestora la nivel local. La momentul acordării asistenței pentru operațiunile corespunzătoare acestor măsuri, se aplică condițiile relevante și nivelul contribuțiilor pentru fiecare operațiune menționate în capitolele I și II din prezentul titlu.

(2) Sprijinul acordat poate include măsurile prevăzute în capitolele I, II și IV din prezentul titlu, cu condiția să existe o logică clară privind gestionarea acestora la nivel local. La momentul acordării asistenței pentru operațiunile corespunzătoare acestor măsuri, se aplică condițiile relevante și nivelul contribuțiilor pentru fiecare operațiune menționate în capitolele I, II și IV din prezentul titlu.

Amendamentul    434

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În afară de alte FLAG, partenerii unui FLAG în temeiul EMFF pot fi un parteneriat public-privat la nivel local care pune în aplicare o strategie de dezvoltare locală în cadrul sau în afara Uniunii.

(2) În sensul prezentului articol, în afară de alte FLAG, partenerii unui FLAG în temeiul FEPAM pot fi participanții la un proiect de cooperare cu un teritoriu din afara FLAG bazat pe un parteneriat public-privat la nivel local care pune în aplicare o strategie de dezvoltare locală în cadrul sau în afara Uniunii.

Amendamentul    435

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazurile în care proiectele de cooperare nu sunt selectate de FLAG, statele membre stabilesc un sistem de aplicare continuă a proiectelor de cooperare. Statele membre publică procedurile administrative naționale sau regionale referitoare la selecția proiectelor de cooperare transnațională și o listă a costurilor eligibile, în cel mult doi ani de la data aprobării programului operațional.

(3) În cazurile în care proiectele de cooperare nu sunt selectate de FLAG, statele membre instituie un sistem permanent de depunere pentru proiecte de cooperare. Statele membre publică procedurile administrative naționale sau regionale referitoare la selecția proiectelor de cooperare transnațională și o listă a costurilor eligibile, în cel mult doi ani de la data aprobării programului operațional. Consiliile consultative pot, datorită caracterului lor transnațional, să se implice în sistemul permanent de depunere.

Amendamentul    436

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Aprobarea proiectelor de cooperare are loc în cel mult patru luni de la data depunerii proiectului.

(4) Deciziile administrative privind proiectele de cooperare au loc în cel mult patru luni de la data depunerii proiectului.

Amendamentul    437

Propunere de regulament

Articolul 68

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice din capitolele I și II din prezentul titlu.

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la:

 

(a) îndeplinirea obiectivelor specifice din capitolele I și II din prezentul titlu;

 

(b) îmbunătățirea competitivității procesării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură;

 

(c) îmbunătățirea siguranței alimentare și a calității produselor;

 

(d) dezvoltarea, producția și comercializarea de noi produse și utilizarea de noi tehnologii și a unor metode de producție inovatoare;

 

(e) reducerea impactului negativ asupra mediului și creșterea eficienței energetice;

 

(f) o mai bună utilizare a speciilor minore, a produselor secundare și a deșeurilor;

 

(g) dezvoltarea, producția și comercializarea de noi produse și utilizarea de noi tehnologii și a unor metode de producție inovatoare;

 

(h) îmbunătățirea condițiilor de muncă și a formării profesionale ale lucrătorilor;

 

(i) deschiderea și dezvoltarea de noi piețe.

Amendamentul    438

Propunere de regulament

Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 32 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură].

(1) FEPAM sprijină elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de producție și de comercializare menționate la articolul 32 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură].

Amendamentul    439

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini compensațiile pentru organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători recunoscute care depozitează produsele obținute din pescuit enumerate în anexa II la [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură], cu condiția ca produsele să fie depozitate în conformitate cu articolele 35 și 36 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură]:

(1) FEPAM poate cofinanța compensațiile pentru organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători recunoscute care depozitează produsele pescărești și de acvacultură enumerate în anexa II la [Regulamentul (UE) nr. … privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură], cu condiția ca produsele să fie depozitate în conformitate cu articolele 35 și 36 din regulamentul respectiv:

Amendamentul    440

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cuantumul ajutorului pentru depozitare nu depășește suma costurilor tehnice și financiare ale acțiunilor necesare pentru stabilizarea și depozitarea produselor în cauză;

(a) cuantumul ajutorului pentru depozitare nu depășește suma costurilor tehnice și financiare ale acțiunilor necesare pentru stabilizarea, pregătirea și depozitarea produselor în cauză;

Amendamentul    441

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) asistența financiară anuală nu depășește următoarele procente din valoarea medie anuală a producției comercializate la prima vânzare a membrilor organizației de producători în perioada 2009-2011. În cazul în care membrii organizației de producători nu au comercializat nicio producție în perioada 2009-2011, se ia în considerare valoarea medie anuală a producției comercializate în primii trei ani de producție ai membrilor respectivi:

(c) asistența financiară anuală nu depășește 5 % din valoarea medie anuală a producției comercializate la prima vânzare a membrilor organizației de producători în perioada 2009-2011. În cazul în care membrii organizației de producători nu au comercializat nicio producție în perioada 2009-2011, se ia în considerare valoarea medie anuală a producției comercializate în primii trei ani de producție ai membrilor respectivi.

– 1 % în 2014

 

– 0,8 % în 2015

 

– 0,6 % în 2016

 

– 0,4 % în 2017

 

– 0,2 % în 2018.

 

Amendamentul    442

Propunere de regulament

Articolul 70 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Până în 2019, se elimină treptat sprijinul menționat la alineatul (1).

eliminat

Amendamentul    443

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini măsurile de marketing pentru produsele obținute din pescuit și din acvacultură care vizează:

(1) FEPAM poate sprijini măsurile de comercializare pentru produsele pescărești, de acvacultură și din pescuitul în ape interioare care vizează:

Amendamentul    444

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) îmbunătățirea condițiilor de introducere pe piață a:

(a) găsirea de noi piețe și îmbunătățirea condițiilor de introducere pe piață a speciilor de pești și acvacultură, inclusiv a:

Amendamentul    445

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia) produselor comercializate de organizații de pescari, de asociațiile acestora și prin casele de licitații;

 

Amendamentul    446

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) capturilor nedorite debarcate în conformitate cu articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și articolul 8 litera (b) a doua liniuță din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură];

(ii) capturilor nedorite debarcate din stocurile comerciale în conformitate cu măsurile tehnice, articolul 15 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și articolul 8 litera (b) a doua liniuță din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură];

Amendamentul    447

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) produselor obținute prin metode cu impact scăzut asupra mediului sau a produselor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică.

(iii) produselor pescărești și de acvacultură obținute prin metode cu impact scăzut asupra mediului sau a produselor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică sau în sisteme închise de acvacultură.

Amendamentul    448

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) produselor locale și sezoniere, inclusiv produselor care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 510/2006 din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare;

Amendamentul    449

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera a – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiib) produselor noi sau îmbunătățite;

Amendamentul    450

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) promovarea calității prin facilitarea:

(b) promovarea calității și a valorii adăugate prin facilitarea:

Amendamentul    451

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) certificării și promovării, inclusiv în ceea ce privește produsele obținute din pescuit și din acvacultură și metodele de prelucrare benefice pentru mediu;

(ii) certificării de calitate și promovării și creării de etichete specifice pentru produsele obținute din pescuitul și acvacultura durabile, produsele obținute din pescuitul costier la scară mică, produsele locale și sezoniere și metodele de prelucrare ecologice;

Amendamentul    452

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia) trasabilității produselor pescărești și de acvacultură, inclusiv elaborării unei ecoetichete la nivelul Uniunii pentru produsele pescărești și de acvacultură;

Amendamentul    453

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iib) proceselor și metodelor inovatoare;

Amendamentul    454

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) comercializării directe de către persoanele care practică pescuitul costier artizanal a produselor obținute din pescuit.

(iii) comercializării directe de către pescarii care practică pescuitul costier la scară mică și pescarii care pescuiesc „din picioare” a produselor pescărești;

Amendamentul    455

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia) prezentării și ambalării produselor;

Amendamentul    456

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera b – punctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiib) respectării conformității și a cerințelor în materie de certificare pentru produsele ce intră sub incidența Regulamentului (CE) 510/2006 de către producători, procesatori și dezvoltatori care fac obiectul sistemelor de control și certificare.

Amendamentul    457

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) contribuția la transparența producției și a piețelor și la desfășurarea studiilor de piață;

(c) contribuția la transparența producției și a piețelor și la desfãșurarea studiilor de piață și a studiilor privind dependența comercială a Uniunii;

Amendamentul    458

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) înființarea de organizații de producători, de asociații de organizații de producători sau de organizații interprofesionale recunoscute în temeiul capitolului II secțiunea III din Regulamentul [privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură];

(e) înființarea și fuzionarea de organizații de producători, de asociații de organizații de producători sau de organizații interprofesionale recunoscute în temeiul capitolului II secțiunea III din Regulamentul [privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură] pentru a stimula rolul lor în gestionarea pescuitului și a măsurilor de comercializare;

Amendamentul    459

Propunere de regulament

Articolul 71 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) desfășurarea unor campanii regionale, naționale sau transnaționale de promovare a produselor obținute din pescuit și din acvacultură.

(f) desfășurarea unor campanii regionale, naționale sau transnaționale de promovare, inclusiv prezentări și campanii mediatice, pentru produsele pescărești și de acvacultură sustenabile din punct de vedere ecologic.

Amendamentul    460

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 1 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–a) pentru inovare, pentru crearea de produse noi de o calitate mai bună și cu o valoare adăugată mai mare, dezvoltarea de procese noi sau îmbunătățite sau de sisteme de gestionare și organizaționale îmbunătățite;

Amendamentul    461

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 1 – litera –b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(–b) pentru creșterea valorii adăugate a produselor;

Amendamentul    462

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) pentru îmbunătățirea siguranței, igienei, sănătății și condițiilor de muncă;

Amendamentul    463

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) pentru prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt reglementate la articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

(d) pentru prelucrarea produselor obținute din acvacultura durabilă și a celor obținute din acvacultura ecologică, astfel cum sunt reglementate la articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

Amendamentul    464

Propunere de regulament

Articolul 72 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) FEPAM poate sprijini societățile, asociațiile și centrele tehnologice ce reprezintă sectorul procesării pentru realizarea de activități de cercetare și inovare legate de activitățile menționate la alineatul (1).

Amendamentul    465

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini sistemul de compensații introdus de Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură și în comercializarea anumitor produse obținute din pescuit și din acvacultură în Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion.

(1) FEPAM sprijină sistemul de compensații introdus în temeiul articolului 349 din TFUE de Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului pentru a compensa costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură, în prelucrarea și în comercializarea anumitor produse pescărești și de acvacultură în regiunile ultraperiferice. Sistemul se aplică tuturor costurilor suplimentare suportate de operatorii care desfășoară activitățile menționate la prezentul alineat.

Amendamentul    466

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fiecare stat membru în cauză stabilește, pentru regiunile menționate la alineatul (1), lista produselor obținute din pescuit și din acvacultură, precum și cantitatea din produsele respective eligibilă pentru compensații.

(2) Fiecare stat membru în cauză stabilește, pentru regiunile menționate la alineatul (1), lista costurilor suplimentare pe care le suportă operatorii care desfășoară activitățile menționate la alineatul (1). De asemenea, acesta stabilește lista produselor pescărești și de acvacultură, precum și cantitatea din produsele respective eligibilă pentru compensații.

Amendamentul    467

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura deplina compatibilitate a compensațiilor cu normele PCP.

(3) La momentul stabilirii listei și a cantităților menționate la alineatul (2), statele membre iau în calcul toți factorii relevanți, în special necesitatea de a asigura deplina compatibilitate a compensațiilor cu normele PCP și proporționalitatea capacității de pescuit a flotelor în cauză cu posibilitățile de pescuit disponibile.

Amendamentul    468

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) obținute prin pescuit INN.

Amendamentul    469

Propunere de regulament

Articolul 73 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Următorii operatori care suportă costuri suplimentare în comercializarea produselor pescărești sunt eligibili pentru compensație:

 

(a) orice persoană fizică sau juridică ce folosește mijloace de producție în vederea obținerii de produse pescărești sau de acvacultură în scopul introducerii lor pe piață;

 

(b) proprietarii sau operatorii de nave înregistrate în porturile din regiunile menționate la alineatul (1) și care operează în aceste regiuni sau asociațiile de astfel de proprietari sau operatori;

 

(c) operatorii din sectorul prelucrării și comercializării sau asociațiile de astfel de operatori.

Amendamentul    470

Propunere de regulament

Articolul 73 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 73a

 

Operatori

 

(1) Compensațiile se plătesc operatorilor care desfășoară activități de pescuit și de acvacultură în regiunile respective.

 

(2) Statele membre în cauză iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că operatorii care primesc compensații rămân viabili din punct de vedere economic.

Amendamentul    471

Propunere de regulament

Articolul 74 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) costurile suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză, pentru fiecare produs obținut din pescuit sau din acvacultură și

(a) costurile suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză, pentru fiecare produs pescăresc sau de acvacultură sau fiecare categorie de produse și

Amendamentul    472

Propunere de regulament

Articolul 74 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) orice alt sprijin pe care beneficiarul continuă să îl primească sau l-a primit pentru activitatea sa.

Amendamentul    473

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre în cauză transmit Comisiei un plan de compensații pentru fiecare regiune vizată, inclusiv lista și cantitățile menționate la articolul 73 și nivelul compensațiilor menționat la articolul 74 și specifică autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 99.

(1) Statele membre în cauză transmit Comisiei un plan de compensare pentru fiecare regiune vizată, inclusiv lista și cantitățile și tipurile de operatori menționate la articolul 73 și nivelul compensațiilor menționat la articolul 74 și specifică autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 99.

 

 

Amendamentul    474

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Conținutul planului de compensare menționat la alineatul (1) poate fi modificat de statele membre. Modificările în cauză se transmit Comisiei.

Amendamentul    475

Propunere de regulament

Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 127, pentru a defini conținutul planului de compensații, inclusiv criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză.

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 127 pentru a stabili conținutul planului de compensare, inclusiv criteriile pentru calcularea costurilor suplimentare generate de dezavantajele specifice ale regiunilor în cauză.

Amendamentul    476

Propunere de regulament

Articolul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 75a

 

Ajutoare de stat

 

(1) Prin derogare de la articolul 8, Comisia poate autoriza, în conformitate cu articolul 108 din TFUE, ajutoare pentru funcționare în sectorul producției, prelucrării și comercializării produselor pescărești și de acvacultură, în vederea diminuării constrângerilor specifice din regiunile ultraperiferice ca urmare a izolării, a insularității și a caracterului lor îndepărtat extrem.

 

(2) Statele membre pot acorda finanțări suplimentare pentru punerea în aplicare a planurilor de compensare menționate la articolul 75. În acest caz, statele membre notifică ajutorul de stat Comisiei, care îl poate aproba în conformitate cu prezentul regulament, ca parte a planurilor menționate. Ajutorul de stat notificat în conformitate cu prezentul alineat este considerat a fi notificat și în sensul articolului 108 alineatul (2) prima teză din TFUE.

Amendamentul    477

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii, prevăzut la articolul 46 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și specificat în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului ().

(1) FEPAM poate sprijini punerea în aplicare a unui sistem de control, inspecție și executare al Uniunii, prevăzut la articolul 46 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului] și specificat în Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, precum și instalarea componentelor necesare pentru a asigura trasabilitatea produselor pescărești în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului. Un astfel de sistem ar trebui să se concretizeze printr-o serie de controale bazate pe dimensiunea flotelor din diverse state membre.

Amendamentul    478

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) achiziționarea sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware și software, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme CCTV și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea și schimbul de date în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele transsectoriale de schimburi de date;

(a) achiziționarea, instalarea și dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware și software, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme CCTV și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea, gestionarea riscului, transmiterea și schimbul de date în domeniul pescuitului, precum și gestionarea riscurilor în ceea ce privește aceste date, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele transsectoriale de schimburi de date, cu condiția ca aceste operațiuni să respecte libertățile individuale și să asigure că datele cu caracter personal sunt protejate;

Amendamentul    479

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicați în activitățile de pescuit și de comercializare a produselor obținute din pescuit spre autoritățile relevante ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare și raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) și sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control;

(b) dezvoltarea, achiziționarea și instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului și a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicați în activitățile de pescuit și de comercializare a produselor pescărești spre autoritățile relevante ale statelor membre și ale Uniunii, inclusiv achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de înregistrare și raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) și sistemele de identificare automată (AIS) utilizate pentru control;

Amendamentul    480

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) achiziționarea și instalarea componentelor necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor obținute din pescuit și din acvacultură, astfel cum sunt definite la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului;

(c) dezvoltarea, achiziționarea și instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului și a software-ului, necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor pescărești și de acvacultură, astfel cum este definită la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului;

Amendamentul    481

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) modernizarea și achiziționarea navelor, aeronavelor și elicopterelor de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate cel puțin 60 % din timp în vederea controlării pescăriilor;

(e) modernizarea și achiziționarea de nave, de aeronave și de elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate pentru controlul activităților de pescuit cel puțin 60 % din timpul total de utilizare a echipamentului pe durata unui an;

Amendamentul    482

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul pescăriilor, inclusiv analiza ADN la pești sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control;

(g) dezvoltarea de sisteme inovatoare de control și monitorizare și punerea în aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activităților de pescuit, inclusiv analiza ADN la pești sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control;

Amendamentul    483

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja) programele care asigură un control mai strict al stocurilor care fac obiectul unor programe specifice de inspecție și control instituite în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, inclusiv eventualele costuri de funcționare implicate;

Amendamentul    484

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb) programele asociate cu punerea în aplicare a unui plan de acțiune stabilit în conformitate cu articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, inclusiv eventualele costuri de funcționare implicate.

Amendamentul    485

Propunere de regulament

Articolul 78 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Măsurile enumerate la alineatul (2) literele (h), (i) și (j) din prezentul articol sunt eligibile pentru sprijin doar dacă sunt legate de activitățile de control desfășurate de o autoritate publică.

(3) Măsurile enumerate la alineatul (2) literele (h), (i), (j), (ja) și (jb) din prezentul articol sunt eligibile pentru sprijin doar dacă sunt legate de activitățile de control desfășurate de o autoritate publică.

Amendamentul    486

Propunere de regulament

Articolul 78 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 78a

 

Acțiuni colective în vederea consolidării și uniformizării controalelor

 

(1) În scopul consolidării și uniformizării controalelor, FEPAM poate sprijini punerea în aplicare a proiectelor transnaționale care vizează dezvoltarea și testarea sistemelor interstatale de control, inspecție și executare prevăzute la articolul 46 din [Regulamentul privind PCP] și instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

 

(2) Sunt eligibile în special următoarele tipuri de operațiuni:

 

(a) programele internaționale de formare pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit;

 

(b) inițiativele, inclusiv seminarii și instrumente mediatice, care vizează uniformizarea interpretării reglementărilor și a controalelor aferente în Uniune.

Amendamentul    487

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF sprijină colectarea, gestionarea și utilizarea datelor primare din domeniile biologic, tehnic, de mediu și socioeconomic în cadrul programului multianual al Uniunii menționat la articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].

(1) FEPAM sprijină colectarea, gestionarea, analizarea și utilizarea datelor primare din domeniile biologic, tehnic, de mediu și socioeconomic necesare pentru gestionarea pescuitului și a acvaculturii bazate pe ecosisteme durabile în cadrul programului multianual al Uniunii menționat la articolul 37 alineatul (5) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].

Amendamentul    488

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) gestionarea și utilizarea datelor pentru analize științifice și punerea în aplicare a PCP;

(a) culegerea, gestionarea și utilizarea datelor pentru analize științifice și punerea în aplicare a PCP;

Amendamentul    489

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) achiziționarea sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware și software, necesare pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor;

Amendamentul    490

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) programele naționale multianuale de eșantionare;

(b) programele naționale, transnaționale și subnaționale multianuale de eșantionare;

Amendamentul    491

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Colectarea de date

Colectarea de date

(c) monitorizarea pe mare a pescăriilor comerciale și recreative;

(c) monitorizarea pe mare a pescuitului comercial și recreativ, inclusiv monitorizarea capturilor accidentale de organisme și păsări marine;

Amendamentul    492

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) gestionarea programelor anuale de lucru în ceea ce privește competențele tehnice și științifice în domeniul pescuitului, prelucrarea transmiterii de date și a seturilor de date și lucrările pregătitoare pentru emiterea de avize științifice;

Amendamentul    493

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) organizarea și gestionarea reuniunilor de experți în domeniul pescuitului;

Amendamentul    494

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Colectarea de date

Colectarea de date

(e) participarea unor reprezentanți ai statelor membre la reuniunile regionale de coordonare menționate la articolul 37 alineatul (4) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului], la reuniunile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului la care UE este cocontractant sau observator sau la reuniunile organismelor internaționale responsabile cu furnizarea de consultanță științifică.

(e) participarea, prin reprezentanți ai statelor membre și prin experți științifici, precum și prin reprezentanți ai autorităților regionale, la reuniunile regionale de coordonare menționate la articolul 37 alineatul (4) din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului], la reuniunile organizațiilor regionale de gestionare a pescuitului la care UE este cocontractant sau observator sau la reuniunile organismelor internaționale responsabile cu furnizarea de consultanță științifică, economică sau tehnică.

Amendamentul    495

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Colectarea de date

Colectarea de date

 

(ea) îmbunătățirea sistemelor de colectare și gestionare de date și realizarea unor studii-pilot în vederea îmbunătățirii sistemelor existente de culegere și gestionare a datelor.

Amendamentul    496

Propunere de regulament

Articolul 79 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Colectarea de date

Colectarea de date

 

(eb) costurile de funcționare generate de colectarea și prelucrarea datelor.

Amendamentul    497

Propunere de regulament

Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 79a

 

Sancțiuni

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 150 în vederea sancționării unui stat membru prin înghețarea și/sau reducerea fondurilor provenite din FEPAM, în cazul în care statul membru:

 

(a) nu își îndeplinește obligațiile referitoare la culegerea și transmiterea datelor sau nu comunică capacitatea reală a flotei sale de pescuit; sau

 

(b) nu poate să rezolve problemele legate de pescuitul INN din apele sale și/sau din cadrul flotei sale de pescuit.

Justificare

Întrucât statele membre nu își îndeplinesc întotdeauna obligațiile de raportare, este necesar un instrument eficace pentru a spori gradul de îndeplinire a acestor dispoziții comune ale UE .

Amendamentul    498

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii. Acest sprijin:

Sprijinul prevăzut în prezentul capitol contribuie la consolidarea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii. Acest sprijin:

Amendamentul    499

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) promovarea acțiunilor care încurajează statele membre și regiunile UE să dezvolte, să introducă sau să pună în aplicare guvernanța maritimă integrată;

(i) promovarea acțiunilor care încurajează statele membre și regiunile acestora să dezvolte, să introducă sau să pună în aplicare guvernanța maritimă integrată;

Amendamentul    500

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) promovarea dialogului și a cooperării cu și între statele membre și părțile interesate cu privire la problemele marine și maritime, inclusiv prin dezvoltarea unor strategii la nivel de bazin maritim;

(ii) promovarea dialogului și a cooperării cu și între statele membre și părțile interesate cu privire la problemele marine și maritime, inclusiv prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii integrate la nivel de bazin maritim, ținând seama de necesitatea unei abordări echilibrate în toate bazinele maritime, precum și de caracteristicile specifice ale bazinelor și subbazinelor maritime și de strategiile macroregionale relevante, după caz;

Amendamentul    501

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) promovarea unor platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă reprezentanți ai autorităților publice, ai autorităților regionale și locale, ai industriei și ai sectorului turistic, părți interesate din domeniul cercetării, cetățeni, organizații ale societății civile și partenerii sociali;

(iii) promovarea unor platforme și rețele de cooperare transsectorială, care să includă reprezentanți ai autorităților publice naționale, ai autorităților regionale și locale, ai industriei și ai sectorului turistic, părți interesate din domeniul cercetării, cetățeni, organizații ale societății civile și parteneri sociali, inclusiv în cadrul strategiilor privind bazinele maritime;

Amendamentul    502

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iv) promovarea schimbului de bune practici și a dialogului la nivel internațional, inclusiv a dialogului bilateral cu țări terțe, fără a se aduce atingere altor acorduri sau aranjamente care ar putea exista între UE și țările terțe în cauză;

(iv) promovarea schimbului de bune practici și a dialogului la nivel internațional, inclusiv a dialogului bilateral cu țări terțe, ținând seama de Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS) și de convențiile internaționale relevante existente care se întemeiază pe UNCLOS, fără a se aduce atingere altor acorduri sau aranjamente care ar putea exista între UE și țările terțe în cauză;

Amendamentul    503

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) contribuie la dezvoltarea inițiativelor transsectoriale reciproc avantajoase pentru sectoare maritime și/sau politici sectoriale diferite, ținând cont de instrumentele și inițiativele existente și dezvoltându-le, de exemplu:

(b) contribuie la dezvoltarea inițiativelor transsectoriale reciproc avantajoase pentru sectoare maritime și marine și/sau politici sectoriale diferite, ținând cont de instrumentele și inițiativele existente și dezvoltându-le, de exemplu:

Amendamentul    504

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) supravegherea maritimă integrată, pentru sporirea eficacității și eficienței prin schimbul de informații transsectorial și transfrontalier, ținând cont de sistemele existente și viitoare;

(i) supravegherea maritimă integrată, pentru sporirea securității, a eficacității și a eficienței prin schimbul de informații transsectorial și transfrontalier, ținând cont de sistemele existente și viitoare;

Amendamentul    505

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de cunoștințe privind mediul marin care să fie de foarte bună calitate, cuprinzătoare și accesibilă publicului și care să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date și cunoștințe între diverse grupuri de utilizatori.

(iii) dezvoltarea progresivă a unei baze de cunoștințe privind mediul marin care să fie de foarte bună calitate, cuprinzătoare și accesibilă publicului și care să reducă dublarea eforturilor și să faciliteze schimbul, reutilizarea și diseminarea acestor date și cunoștințe între diverse grupuri de utilizatori.

Amendamentul    506

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) îmbunătățește cooperarea dintre statele membre prin schimbul de informații și de bune practici între diferitele funcții de pază de coastă, în perspectiva creării unei paze de coastă europene.

Amendamentul    507

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sprijină creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și noile tehnologii în cadrul sectoarelor maritime emergente și viitoare în regiunile costiere, în mod complementar față de activitățile sectoriale și naționale existente.

(c) sprijină creșterea economică sustenabilă, ocuparea forței de muncă, inovarea și noile tehnologii în cadrul sectoarelor maritime emergente și viitoare, precum și în regiunile costiere, insulare și ultraperiferice din Uniune, în mod complementar față de activitățile sectoriale și naționale existente.

Amendamentul    508

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) sprijină dezvoltarea capitalului uman în sectorul maritim, în special prin încurajarea cooperării și a schimburilor în domeniul formării;

Amendamentul    509

Propunere de regulament

Articolul 81 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) promovează protecția mediului marin, mai ales biodiversitatea acestuia și zonele marine protejate, de exemplu siturile Natura 2000, precum și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere, urmărind definirea mai în detaliu a limitelor sustenabilității activităților umane care au un impact asupra mediului marin, în special în cadrul Directivei-cadru Strategia pentru mediul marin.

(d) promovează protecția mediului marin, mai ales a biodiversității acestuia și a zonelor marine protejate, ca, de exemplu, siturile Natura 2000, precum și utilizarea sustenabilă a resurselor marine și costiere, prin aplicarea unei abordări ecosistemice a gestionării activităților umane în conformitate cu obiectivele de atingere și menținere a unei stări ecologice bune conform cerințelor din Directiva-cadru privind strategia pentru mediul marin.

Amendamentul    510

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) proiecte, inclusiv proiectele pilot și proiectele de cooperare;

(b) proiecte, din faza de elaborare până la realizare, inclusiv proiecte-pilot și proiecte de cooperare la nivel național și transfrontalier;

Amendamentul    511

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) informarea publicului și împărtășirea de bune practici, campanii de sensibilizare și activități de comunicare și diseminare conexe, precum campaniile de publicitate, evenimentele, dezvoltarea și întreținerea site-urilor internet, platforme pentru părțile interesate, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament;

(c) informarea publicului și împărtășirea de bune practici, inclusiv în ceea ce privește programele de cercetare europene efective relevante, campanii de sensibilizare și activități de comunicare și diseminare conexe, precum campaniile de publicitate, evenimentele, dezvoltarea și întreținerea site-urilor internet, platforme pentru părțile interesate, inclusiv comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament;

Amendamentul    512

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) conferințe, seminarii și ateliere;

(d) conferințe, seminarii, forumuri și ateliere;

Amendamentul    513

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) schimb de bune practici, activități de coordonare, inclusiv rețele de schimb de informații și mecanisme de coordonare a strategiilor din bazinele maritime;

(e) schimb de bune practici, activități de coordonare, inclusiv rețele de schimb de informații și sprijin pentru dezvoltarea strategiilor din bazinele maritime;

Amendamentul    514

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) dezvoltarea, operarea și întreținerea de sisteme și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea și schimbul de date în domeniul pescuitului, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele transsectoriale de schimburi de date;

(f) dezvoltarea, operarea și întreținerea de sisteme și rețele informatice care să facă posibilă colectarea, gestionarea, validarea, analizarea și schimbul de date, dezvoltarea unor metode de eșantionare a acestor date, precum și interconectarea la sistemele transsectoriale de schimburi de date;

Amendamentul    515

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) proiecte de formare pentru dezvoltarea cunoștințelor, calificări profesionale și măsurilor menite să promoveze dezvoltarea profesională în sectorul maritim;

Amendamentul    516

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) instrumente adecvate pentru gestionarea integrată a zonelor costiere, pentru amenajarea spațiului maritim și pentru gestionarea resurselor comune la nivel de bazin maritim;

Amendamentul    517

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) asistență tehnică în temeiul articolului 51 din Regulamentul (UE) nr. …/… [de stabilire a unor dispoziții comune].

 

Amendamentul    518

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului specific de dezvoltare a operațiunilor transsectoriale menționate la articolul 81 litera (b), EMFF poate sprijini:

(2) În vederea îndeplinirii obiectivului specific de dezvoltare a operațiunilor transfrontaliere și transsectoriale menționate la articolul 81 litera (b), FEPAM poate sprijini:

Amendamentul    519

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) activitățile de coordonare și cooperare între statele membre, cu obiectivul de a dezvolta amenajarea spațiului maritim și supraveghere maritimă integrată, inclusiv cheltuielile legate de sistemele și practicile de partajare și monitorizare a datelor, activitățile de evaluare, instituirea și funcționarea rețelelor de experți și instituirea unui program ce vizează consolidarea capacităților statelor membre de a pune în aplicare amenajarea spațiului maritim;

(b) activitățile de coordonare și cooperare între statele membre și, după caz, între statele membre și regiuni, cu obiectivul de a dezvolta amenajarea spațiului maritim și supraveghere maritimă integrată, inclusiv cheltuielile legate de sistemele și practicile de partajare și monitorizare a datelor, activitățile de evaluare, instituirea și funcționarea rețelelor de experți și instituirea unui program ce vizează consolidarea capacităților statelor membre de a pune în aplicare amenajarea spațiului maritim;

Amendamentul    520

Propunere de regulament

Articolul 82 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) instrumentele tehnice pentru înființarea și funcționarea unei rețele europene operaționale de observare și date privind mediul marin, ce vizează facilitarea colectării, asamblării, controlul calității, reutilizarea și distribuția datelor privind mediul marin, prin cooperarea între instituțiile statelor membre implicate în rețea.

(c) instrumentele tehnice pentru înființarea și funcționarea unei rețele europene operaționale de observare și date privind mediul marin, ce vizează facilitarea colectării, achiziției, asamblării, controlului calității, reutilizării și distribuției datelor și cunoștințelor privind mediul marin, prin cooperarea între instituțiile statelor membre implicate în rețea.

Amendamentul    521

Propunere de regulament

Articolul 84 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile prevăzute în prezentul capitol facilitează punerea în aplicare a PCP și a PMI¸ în special în ceea ce privește:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    522

Propunere de regulament

Articolul 84 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) consultanța științifică în cadrul PCP;

(a) culegerea, gestionarea și diseminarea de consultanță științifică în cadrul PCP;

Amendamentul    523

Propunere de regulament

Articolul 84 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) măsurile specifice de control și executare în cadrul PCP;

(b) măsurile specifice de control și executare din cadrul PCP, inclusiv inspecția muncii;

Amendamentul    524

Propunere de regulament

Articolul 84 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) dialogul social și implicarea partenerilor sociali;

Amendamentul    525

Propunere de regulament

Articolul 84 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) cunoașterea pieței;

(e) cunoașterea pieței, inclusiv crearea de piețe electronice;

Amendamentul    526

Propunere de regulament

Articolul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 84a

 

Măsuri de conservare

 

În vederea asigurării unei puneri în aplicare eficiente a măsurilor de conservare în temeiul articolelor 17 și 21 din Regulamentul (UE) nr. …/… [privind PCP], FEPAM poate sprijini inițiative întreprinse de către statele membre pentru a coopera și a realiza măsuri comune pentru atingerea obiectivelor și țintelor convenite în cadrul planurilor multianuale elaborate în temeiul articolelor 9, 10 și 11 din Regulamentul (UE) nr. …/... [privind PCP];

Amendamentul    527

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF poate sprijini furnizarea de rezultate științifice, în special proiectele de cercetare aplicată legate direct de furnizarea avizelor și a consultanței științifice, în vederea luării de decizii bune și eficiente cu privire la gestionarea pescăriilor în cadrul PCP.

(1) FEPAM poate sprijini furnizarea de rezultate științifice, în special proiecte de cercetare aplicată legate direct de furnizarea de avize și consultanță științifice și socioeconomice, în vederea luării de decizii bune și eficiente cu privire la gestionarea pescuitului în cadrul PCP.

Amendamentul    528

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) studiile și proiectele pilot necesare pentru punerea în aplicare și dezvoltarea PCP, inclusiv privind tipurile alternative de tehnici de gestionare sustenabilă a pescuitului;

(a) studiile și proiectele-pilot necesare pentru punerea în aplicare și dezvoltarea PCP, inclusiv privind tipurile alternative de tehnici de gestionare durabilă a pescuitului și a acvaculturii, inclusiv în cadrul consiliilor consultative;

Amendamentul    529

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) studiile necesare pentru punerea în aplicare și dezvoltarea PCP în zone sensibile din punct de vedere biogeografic;

Amendamentul    530

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) elaborarea și furnizarea de avize și consultanță științifică de către organismele științifice, inclusiv organismele consultative internaționale responsabile cu evaluarea stocurilor, de către experții independenți și de către institutele de cercetare;

(b) elaborarea și furnizarea de avize și consultanță științifică de către organismele științifice, inclusiv organismele consultative internaționale responsabile cu evaluarea stocurilor, de către experți și de către institutele de cercetare;

Amendamentul    531

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) participarea experților la reuniunile privind aspectele științifice și tehnice legate de pescării și în cadrul grupurilor de lucru formate din experți, precum și în cadrul organismelor consultative internaționale și la reuniunile la care va fi necesară contribuția unor experți în domeniul pescăresc;

(c) participarea experților la reuniunile privind aspectele științifice și tehnice legate de activitatea de pescuit și în cadrul grupurilor de lucru formate din experți, precum și în cadrul organismelor consultative internaționale și la reuniunile la care va fi necesară contribuția unor experți în domeniul pescuitului și acvaculturii;

Amendamentul    532

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) finanțarea navelor de cercetare care derulează programe de cercetare științifică în zone din afara apelor UE în care UE operează în temeiul unor acorduri de pescuit;

Amendamentul    533

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) activitățile de cooperare între statele membre în domeniul colectării de date, inclusiv crearea și funcționarea bazelor de date regionalizate pentru stocarea, gestionarea și utilizarea datelor care vor avantaja cooperarea regională și vor îmbunătăți activitățile de colectare și gestionare a datelor, precum și expertiza științifică în sprijinul gestionării pescăriilor.

(e) activitățile de cooperare dintre statele membre în domeniul colectării de date, implicând diverse părți interesate de la nivel regional și inclusiv crearea și funcționarea bazelor de date regionalizate pentru stocarea, gestionarea și utilizarea datelor care vor aduce beneficii pentru cooperarea regională și vor îmbunătăți activitățile de culegere și gestionare a datelor, precum și cunoștințele științifice în sprijinul gestionării pescuitului;

Amendamentul    534

Propunere de regulament

Articolul 85 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) instituirea de piețe electronice în scopul unei mai bune coordonări a informațiilor între operatorii de pe piață și procesatori.

Amendamentul    535

Propunere de regulament

Articolul 86 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) achiziționarea în comun, de către mai multe state membre din aceeași zonă geografică, a unor nave, aeronave și elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate cel puțin 60 % din timp pentru controlul pescăriilor;

(a) achiziționarea în comun de către mai multe state membre din aceeași zonă geografică a unor nave, aeronave și elicoptere de patrulă, cu condiția ca acestea să fie utilizate pentru controlul activităților de pescuit cel puțin 60 % din timpul total de utilizare a echipamentului, calculat anual;

Amendamentul    536

Propunere de regulament

Articolul 86 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

b) cheltuielile legate de evaluarea și dezvoltarea unor noi tehnologii de control;

(b) cheltuielile legate de evaluarea și dezvoltarea unor noi tehnologii de control, precum și de procesele de schimburi de date dintre autorități și instituții care au responsabilități în domenii precum securitatea, salvarea și controlul în Uniune;

Amendamentul    537

Propunere de regulament

Articolul 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) EMFF poate suporta cheltuielile de funcționare ale consiliilor consultative instituite prin articolul 52 din [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului].

(1) FEPAM suportă cheltuielile de funcționare și costurile cu expertiza necesare consiliilor consultative instituite prin [Regulamentul privind politica comună în domeniul pescuitului], pentru a garanta îndeplinirea integrală și eficace a sarcinilor acestora.

Amendamentul    538

Propunere de regulament

Articolul 88 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) FEPAM poate sprijini cheltuielile de funcționare ale consiliilor consultative atunci când aceste costuri promovează implicarea și participarea organizațiilor de pescari.

Amendamentul    539

Propunere de regulament

Articolul 88 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) FEPAM sprijină costurile de funcționare, tehnice și științifice asociate cu realizarea studiilor, pentru a sprijini recomandările consiliilor consultative.

Amendamentul    540

Propunere de regulament

Articolul 88 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 88a

 

Dialogul social

 

FEPAM poate susține costurile de funcționare ale structurilor care promovează dialogul social și implicarea partenerilor sociali.

Justificare

Măsurile de însoțire a PCP în gestionare directă ar trebui să poată finanța costurile de funcționare ale structurilor care promovează dialogul social și implicarea partenerilor sociali.

Amendamentul    541

Propunere de regulament

Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

EMFF poate sprijini dezvoltarea și diseminarea de către Comisie a informațiilor legate de piața produselor obținute din pescuit și din acvacultură, în conformitate cu articolul 49 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură].

 

 

FEPAM poate sprijini dezvoltarea și diseminarea de către Comisie a informațiilor legate de piața produselor pescărești și de acvacultură, în conformitate cu articolul 49 din [Regulamentul (UE) nr. privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură], inclusiv crearea de piețe electronice în scopul unei mai bune coordonări a informațiilor între operatorii de pe piață și procesatori;

Amendamentul    542

Propunere de regulament

Articolul 91 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) punerea în aplicare a acordurilor pentru pescuit sustenabil și participarea Uniunii la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului;

(b) pregătirea, monitorizarea și evaluarea acordurilor pentru pescuit sustenabil și participarea Uniunii la organizațiile regionale de gestionare a pescuitului; măsurile în cauză constau în studii, reuniuni, intervenții ale experților, costuri cu angajații temporari, activități de informare și orice alte cheltuieli administrative sau legate de asistența științifică sau tehnică efectuate de Comisie;

Amendamentul    543

Propunere de regulament

Articolul 92 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, EMFF poate sprijini, în limita unui plafon de 5 % din cuantumul total al programului operațional:

(1) La inițiativa unui stat membru, FEPAM poate sprijini, în limita unui plafon de 6 % din cuantumul total al programului operațional:

Amendamentul    544

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) 100 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 70;

(a) 50 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijin în temeiul ajutorului pentru depozitare menționat la articolul 70;

Amendamentul    545

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) 100 % din cheltuielile publice eligibile pentru pregătirea planurilor de producție și comercializare menționate la articolul 69;

Amendamentul    546

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) 80 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 78 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j);

(d) 90 % din cheltuielile publice eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 78 alineatul (2) literele (a)-(d) și (f)-(j);

Amendamentul    547

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) 65 % din cheltuielile eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 79.

(e) 80 % din cheltuielile eligibile pentru sprijinul menționat la articolul 79.

Amendamentul    548

Propunere de regulament

Articolul 94 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) plus 10 puncte procentuale, plus rata maximă a contribuției din FEPAM, în cazul în care sunt finanțate de către FEPAM operațiuni în insulele grecești periferice și în regiunile ultraperiferice care, din cauza distanței, sunt defavorizate;

Amendamentul    549

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre aplică o intensitate maximă a ajutorului public de 50 % din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

(1) Statele membre aplică o intensitate maximă a ajutorului public de 60 % din cheltuielile eligibile totale ale operațiunii.

 

 

Amendamentul    550

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) beneficiarul este un organism de drept public;

(a) beneficiarul este un organism de drept public sau un organism privat care realizează sarcini de serviciu public;

Amendamentul    551

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) operațiunea este legată de ajutorul pentru depozitare menționat la articolul 70;

eliminat

Amendamentul    552

Propunere de regulament

Articolul 95 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot aplica o intensitate a ajutorului public între 50 % și maximum 100 % din cheltuielile eligibile totale când operațiunea este pusă în aplicare în temeiul titlului V capitolul III și îndeplinește unul dintre următoarele criterii:

(3) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot aplica o intensitate a ajutorului public între 60 % și maximum 100 % din cheltuielile eligibile totale când operațiunea este pusă în aplicare în temeiul titlului V capitolele I, II, III sau IV și îndeplinește cel puțin două dintre următoarele criterii:

Amendamentul    553

Propunere de regulament

Articolul 98 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia exercită competențele delegate cu respectarea pe deplin a principiului proporționalității și ținând cont de riscul ca încălcarea normelor PCP respective să constituie o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, exploatare care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot produce MSY, sustenabilitatea stocurilor în cauză sau conservarea mediului marin.

Comisia exercită competențele delegate cu respectarea deplină a principiului proporționalității și ținând cont de riscul ca încălcarea normelor PCP respective să constituie o amenințare gravă pentru exploatarea sustenabilă a resurselor biologice marine vii, exploatare care reface și menține populațiile speciilor capturate deasupra nivelurilor care pot produce MSY, pentru sustenabilitatea stocurilor în cauză, pentru conservarea mediului marin sau pentru atingerea și menținerea unei stări ecologice bune până în 2020.

Amendamentul    554

Propunere de regulament

Articolul 100 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În plus față de articolul 135 din [Regulamentul (UE) nr. [...] de stabilire a unor dispoziții comune], statele membre sunt în primul rând responsabile și de investigarea cazurilor de nerespectare a normelor care se aplică în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    555

Propunere de regulament

Articolul 100 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2). În cazurile corecțiilor financiare aplicate cheltuielilor legate direct de nerespectarea articolului 105, statele membre decid cuantumul unei corecții ținând cont de gravitatea nerespectării de către beneficiar a normelor PCP, de avantajul economic obținut prin nerespectarea normelor PCP sau de importanța contribuției EMFF la activitatea economică a beneficiarului.

(2). În cazurile corecțiilor financiare aplicate cheltuielilor legate direct de nerespectarea articolului 105, statele membre decid cuantumul unei corecții ținând cont de gravitatea nerespectării de către beneficiar a normelor PCP (inclusiv de amploare, durată și eventualele recurențe), de avantajul economic obținut prin nerespectarea normelor PCP sau de importanța contribuției FEPAM la activitatea economică a beneficiarului.

Justificare

Gravitatea nerespectării de către un beneficiar a normelor este determinată de mai mulți factori: gravitatea în sine, amploarea, durata și recurența.

Amendamentul    556

Propunere de regulament

Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. În completarea articolului 134 din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune], printr-un act de punere în aplicare, Comisia poate suspenda toate plățile intermediare aferente programului operațional sau o parte a acestora, dacă printr-un act de punere în aplicare, Comisia a adoptat o decizie recunoscând că statul membru nu și-a respectat obligațiile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului. O astfel de nerespectare riscă să afecteze cheltuielile cuprinse în declarația de cheltuieli certificată pentru care se solicită plata intermediară.

1. În completarea articolului 134 din [Regulamentul (UE) nr. (…) de stabilire a unor dispoziții comune], printr-un act de punere în aplicare, Comisia poate suspenda toate plățile intermediare aferente programului operațional sau o parte a acestora, dacă:

 

(a) printr-un act de punere în aplicare, Comisia a adoptat o decizie recunoscând că statul membru nu și-a respectat obligațiile în temeiul politicii comune în domeniul pescuitului. O astfel de nerespectare riscă să afecteze cheltuielile cuprinse în declarația de cheltuieli certificată pentru care se solicită plata intermediară;

 

(aa) statul membru nu a prezentat rapoartele solicitate conform Regulamentului (UE) nr. …/… [privind PCP] cu privire la capacitatea flotei și raportul dintre aceasta și resursele disponibile.

Amendamentul    557

Propunere de regulament

Articolul 111 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Informațiile esențiale privind punerea în aplicare a programului, privind fiecare operațiune selectată pentru finanțare, precum și privind operațiunile completate, necesare pentru monitorizare și evaluare, inclusiv caracteristicile cheie ale beneficiarului și ale proiectului, se înregistrează și se păstrează în format electronic.

(Nu privește versiunea în limba română.)

 

 

Amendamentul    558

Propunere de regulament

Articolul 113 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea de gestionare și comitetul de monitorizare monitorizează programul operațional cu ajutorul indicatorilor financiari, al indicatorilor de realizare și al indicatorilor-țintă.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    559

Propunere de regulament

Articolul 114 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) este consultat și emite un aviz în termen de patru luni de la decizia de aprobare a programului, privind criteriile de selectare a operațiunilor finanțate; criteriile de selecție se revizuiesc în funcție de nevoile în materie de programare;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    560

Propunere de regulament

Articolul 120 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigurarea creării unui site internet unic sau a unui portal unic de internet care să ofere informații și acces la programele operaționale din fiecare stat membru;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    561

Propunere de regulament

Articolul 120 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asigurarea creării unui site internet unic sau a unui portal unic de internet care să ofere informații și acces la programele operaționale din fiecare stat membru;

(a) asigurarea creării unui site internet unic sau a unui portal unic de internet care să ofere informații și acces ușor la programul operațional din fiecare stat membru;

 

 

Amendamentul    562

Propunere de regulament

Articolul 120 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În privința accesului la informațiile privind mediul, se aplică Directiva 2003/4/CE, Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și Regulamentul (CE) nr. 1367/2006.

Amendamentul    563

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – rândul 1

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Referitoare la pescuitul costier artizanal - pot beneficia de o creștere cu

25

 

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Referitoare la pescuitul costier artizanal - pot beneficia de o creștere cu

30

Amendamentul    564

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – rândul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Puse în aplicare de organizații de producători sau de asociații de organizații de producători - pot beneficia de o creștere cu 10 puncte procentuale

Puse în aplicare de organizații de producători, de o asociație de organizații de producători, de o organizație profesională a pescarilor recunoscută de statul membru sau de o asociație interprofesională - pot beneficia de o creștere cu 30 de puncte procentuale

Justificare

Ar trebui majorat plafonul de sprijin public pentru organizațiile profesionale în cadrul proiectelor colective.

Amendamentul    565

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – rândul 5 a (nou)

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Îndeplinirea cerințelor aferente tuturor criteriilor de sustenabilitate pe care statele membre le pot aplica poate conduce la o creștere cu

10

Amendamentul    566

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – rândul 8

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Puse în aplicare de întreprinderi care nu se încadrează în definiția IMM-urilor - se reduc cu

20

 

Amendamentul Parlamentului

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Puse în aplicare de întreprinderi care nu se încadrează în definiția IMM-urilor - se reduc cu

15

Amendamentul    567

Propunere de regulament

Anexa I – tabelul 1 – rândul 8 a (nou)

Tipul operațiunilor

Puncte procentuale

Dacă îndeplinesc cerințele setului de criterii privind sustenabilitatea pe care statele membre le pot impune – pot beneficia de o creștere cu

10

Justificare

Autoritățile de gestionare pot elabora un set de criterii de condiționalitate față de obiectivele de dezvoltare durabilă (din punct de vedere ecologic, social și economic), care să încurajeze operatorii să meargă mai departe decât o impun reglementările în vigoare. În acest caz, autoritățile de gestionare au posibilitatea de a majora sprijinul acordat. Acest amendament vizează consolidarea legăturii dintre instrumentul financiar reprezentat de FEPAM, pe de o parte, și PCP, pe de altă parte, și transformarea acestuia într-un instrument de promovare a practicilor sustenabile.

Amendamentul    568

Propunere de regulament

Anexa III – tabelul 1 – rândul 7 a (nou)

 

Amendamentul Parlamentului

7a. Legislația privind condițiile de muncă

Respectarea de către operatori a legislației Uniunii privind condițiile de muncă

Punerea în aplicare și executarea efectivă a legislației Uniunii privind condițiile de muncă, incluzând:

 

 

– legislația privind perioadele de lucru și de repaus ale pescarilor;

 

 

– legislația în materie de sănătate și de siguranță;

 

 

– legislația privind calificarea inițială și formarea ulterioară a pescarilor.

Justificare

În cadrul componentei sociale a FEPAM, ar trebui adăugată o condiție ex ante referitoare la respectarea legislației privind condițiile de muncă în sectorul pescuitului.

Amendamentul    569

Propunere de regulament

Anexa III – tabelul 2 – rândul 3

 

Textul propus de Comisie

Prioritatea EMFF:

6 stimularea punerii în aplicare a PCP.

 

 

 

 

OT 6: protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

 

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescăriilor, prevăzute la articolul 37 din [Regulamentul privind PCP]

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea elaborării și aplicării unui program multianual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea elaborării și aplicării unui program de lucru anual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

Capacitate suficientă în ceea ce privește alocarea resurselor umane, pentru aplicarea unor acorduri bilaterale sau multilaterale cu alte state membre, dacă este partajat efortul de îndeplinire a obligațiilor privind colectarea de date

 

Amendamentul

Prioritatea FEPAM:

6 stimularea punerii în aplicare a PCP.

 

 

 

 

OT 6: protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

 

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea respectării cerințelor privind datele necesare pentru gestionarea pescuitului, prevăzute la articolul 37 din [Regulamentul privind PCP]

 

Evaluarea echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit:

s-a efectuat o analiză specifică a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit în vederea aplicării efective a măsurilor de gestionare a flotei

 

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea elaborării și aplicării unui program multianual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

Capacitate administrativă dovedită necesară în vederea elaborării și aplicării unui program de lucru anual de colectare de date, care urmează a fi revizuit de CSTEP și acceptat de către Comisie

Capacitate suficientă în ceea ce privește alocarea resurselor umane, pentru aplicarea unor acorduri bilaterale sau multilaterale cu alte state membre, dacă este partajat efortul de îndeplinire a obligațiilor privind colectarea de date

Capacitate administrativă dovedită pentru pregătirea și realizarea evaluărilor privind capacitatea flotei

Raportare adecvată privind eforturile depuse pentru stabilirea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit în conformitate cu articolele 34 și 37 din Regulamentul (UE) nr. …/… [privind PCP].

Justificare

Propunerea ar trebui să condiționeze finanțarea pentru flote, nave și unelte de evaluarea corespunzătoare a capacității de pescuit în raport cu posibilitățile de pescuit disponibile. Mai multe state membre nu respectă cerința legală de raportare a eforturilor depuse pentru stabilirea unui echilibru între capacitatea flotei și posibilitățile de pescuit. Evaluările flotelor ar trebui să reprezinte o bază minimă pentru a evita consecințele nedorite și pentru a cheltui ajutoarele pentru modernizare cât mai specific.

Amendamentul    570

Propunere de regulament

Anexa III – tabelul 2 – rândul 4 a (nou)

 

Amendamentul Parlamentului

Prioritatea UE pentru obiectivul tematic (OT) FEPAM/CSC

Condiționalitate ex ante

Criterii de îndeplinire

Prioritatea FEPAM:

6. stimularea punerii în aplicare a PCP.

OT 6: protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor

Evaluarea anuală a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit: s-a efectuat o analiză specifică a echilibrului dintre capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit în vederea aplicării efective a măsurilor de gestionare a flotei care privesc reducerea capacității flotei și investițiile directe în nave.

Acțiunile specifice includ:

– capacitate administrativă dovedită pentru pregătirea și realizarea evaluărilor privind capacitatea flotei;

– raportare adecvată privind eforturile depuse pentru stabilirea unui echilibru între capacitatea de pescuit și posibilitățile de pescuit în conformitate cu articolele 34 și 37 din [regulamentul de bază propus].

 • [1]  Nepublicate încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Supracapacitatea flotei: un fapt discutabil

Comisia își justifică propunerea de reformă a PCP afirmând că există o supracapacitate a flotei de pescuit europene. Raportorul atrage atenția asupra caracterului discutabil al acestui fapt: supracapacitatea nu este definită de Comisie în prezent, prin urmare, este dificil de dovedit. Chiar dacă este posibil ca unele regiuni să aibă o capacitate de pescuit prea mare în raport cu resursele disponibile, această situație rămâne punctuală și localizată și în niciun caz nu poate să fie extinsă la toate zonele de pescuit din UE sau să fie considerată ca o situație universal valabilă.

De asemenea, această dorință de a reduce pretinsa supracapacitate a flotei nu ar avea niciun efect asupra cantităților pescuite, în măsura în care acestea din urmă ar continua să depindă de capturile totale admisibile (TAC) și de cotele stabilite în fiecare an. Prin urmare, raportorul constată că Comisia propune să se pescuiască aceleași cantități de pește cu nave mai puține, punând astfel în pericol numeroase întreprinderi de pescuit, în special la scară mică sau costier, și, în consecință, numeroase locuri de muncă.

Raportorul contestă această abordare și dorește ca o supraveghere strictă a activității de pescuit să poată duce la o gestionare viabilă din punct de vedere social și al protecției mediului. Raportorul reamintește, la acest punct, obligația statelor membre de a respecta plafoanele capacității flotelor lor, stabilite în regulamentul de bază. Pentru a consolida obligația respectivă, acesta propune ca statele membre să indice în programul lor operațional aferent FEPAM măsurile pe care le pun în aplicare pentru a respecta plafoanele în cadrul prezentului regulament.

2. Concesiunile de pescuit transferabile și reconversia

Principala măsură propusă în regulamentul de bază pentru a limita pretinsa supracapacitate este introducerea de concesiuni de pescuit transferabile. Consecința inevitabilă a acestei măsuri ar fi concentrarea drepturilor de pescuit în mâinile unui număr mic de operatori și specularea pe piața drepturilor. Această măsură ar pune în pericol pescuitul la scară mică sau costier și ne putem aștepta, de asemenea, la cazuri de abuz de poziție dominantă. Măsura ar presupune subminarea tuturor reglementărilor, bazându-se exclusiv pe piață.

Consecința logică a punerii în aplicare a concesiunilor de pescuit transferabile ar fi o orientare a FEPAM către reconversia pescarilor în afara sectorului de pescuit, ceea ce apare în mod clar la articolul 32. Această propunere ar însemna sfârșitul anunțat al pescuitului la scară mică și costier. Raportorul nu este de acord cu ea.

FEPAM are drept obiectiv susținerea sectorului pescuitului din punct de vedere structural, pentru a consolida competitivitatea și sustenabilitatea acestuia. Susținerea diversificării activităților de pescuit în alte sectoare este contradictorie cu acest obiectiv. În schimb, trebuie încurajată crearea de întreprinderi în sectorul pescuitului.

3. Planul de acțiune pentru pescuitul costier la scară mică

Pescuitul costier la scară mică prezintă caracteristici foarte diferite în funcție de bazinele maritime. Nu este relevantă impunerea unei definiții unice la nivel european. Prin urmare, raportorul propune ca statele membre să poată defini acest termen.

Pescuitul costier la scară mică joacă un rol fundamental pentru vitalitatea zonelor de coastă. Prin urmare, FEPAM ar trebui să susțină dezvoltarea, competitivitatea și sustenabilitatea acestui tip de pescuit. Raportorul propune ca fiecare stat membru să anexeze la programul său operațional un plan de acțiune care expune măsurile puse în aplicare în acest sens.

4. Componenta socială a FEPAM

Raportorul susține ferm ideea că PCP ar trebui să conțină o componentă socială ambițioasă. În acest sens, FEPAM ar trebui să încurajeze formarea profesională și intrarea tinerilor în sectorul pescuitului, atât ca proprietari de nave de pescuit, cât și ca pescarii salariați.

5. Reînnoirea flotei

Raportorul dorește ca FEPAM să permită reînnoirea flotei europene care, în proporție de 50 %, are peste 25 de ani[1]. Acest lucru reprezintă o problemă importantă pentru siguranța la bord și respectarea mediului marin.

Pentru a permite această reînnoire, raportorul propune ca FEPAM să susțină înlocuirea navelor vechi cu nave noi, care au un consum mai redus de energie, un nivel mai ridicat de siguranță, o putere mai mică și care sunt mai selective. Sprijinul nu ar conduce, în niciun caz, la creșterea capacității flotei.

De asemenea, trebuie susținute investițiile în scopul modernizării navelor, pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și siguranța, a limita consumul de energie și poluarea și a promova unelte mai selective. În special, FEPAM ar trebui să susțină modernizarea și înlocuirea motoarelor, fără a mări capacitatea navelor.

Opunându-se obligației de debarcare a capturilor nedorite, raportorul susține obiectivul unei reduceri semnificative și progresive a acestor capturi aruncate înapoi în mare, investind puternic în selectivitatea uneltelor de pescuit.

6. Încetarea temporară a activității și fondurile mutuale

FEPAM ar trebui să finanțeze suspendările temporare ale activității pescarilor, în special în cazul aplicării unor măsuri de urgență sau în cazul perioadelor de repaus biologic, în cadrul regulamentului de bază.

De asemenea, FEPAM ar trebui să contribuie la fondurile mutuale create de pescari la nivel național în vederea obținerii de indemnizații pentru pierderile cauzate de evenimente exterioare excepționale, precum dezastre naturale, fenomene climatice defavorabile, accidente de mediu sau sanitare ori creșteri bruște și conjuncturale ale prețurilor carburanților.

7. Investițiile în porturi

Raportorul regretă lipsa de ambiție a Comisiei cu privire la porturi. Prin urmare, acesta propune extinderea investițiilor FEPAM în acest domeniu pentru a ține seama de rolul strategic al porturilor pentru competitivitatea și sustenabilitatea activităților de pescuit și ale zonelor costiere.

8. Consultanța științifică și colectarea de date

Raportorul subliniază importanța consolidării cunoștințelor științifice cu privire la starea cantitativă și calitativă a resurselor pentru a dispune de o consultanță științifică de calitate pentru toate stocurile comercializate în Uniune. Raportorul este mulțumit de locul acordat parteneriatelor științifice/între pescari.

Este necesar să se atingă producția maximă durabilă cât mai curând posibil, și cel târziu în anul 2020, pentru toate speciile comerciale, prin dotarea cu toate mijlocele care permit atingerea acestui obiectiv. În acest sens, colectarea de date are un rol esențial. Prin urmare, raportorul propune creșterea ratei de cofinanțare la 75 % în cadrul articolului 79.

9. Ajutor de depozitare

Comisia propune ca ajutorul de depozitare să fie diminuat treptat până la eliminarea sa în 2019. Raportorul se opune acestei eliminări programate și dorește ca acest instrument important să fie menținut în reglementarea pieței produselor pescărești. Acest sistem garantează în special faptul că produsele sunt vândute la un preț rentabil pentru producători.

10. Compensarea costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice

Raportorul acordă o importanță deosebită regimului de compensare a costurilor suplimentare în regiunile ultraperiferice, în conformitate cu articolul 349 din TFUE. De asemenea, acesta susține luarea în considerare, în cadrul FEPAM, a tuturor costurilor suplimentare suportate de operatorii din regiunile ultraperiferice.

11. Acvacultură

În materie de acvacultură, FEPAM va interveni pentru inovare, antreprenoriat, capital uman, protecția mediului, sănătate publică și asigurarea stocurilor.

Raportorul salută aceste propuneri ambițioase pentru acvacultură. El subliniază importanța acvaculturii extensive și amintește că acest sector ar trebui să fie considerat complementar activităților de pescuit.

12. Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit

Raportorul salută propunerile Comisiei referitoare la dezvoltarea teritorială durabilă și solidară a zonelor de pescuit. El subliniază rolul pozitiv al strategiilor de dezvoltare locală integrate în planificarea teritoriului în zonele maritime și costiere.

Strategiile de dezvoltare locală integrată vor fi conduse de grupuri de acțiune locală în sectorul pescuitului (FLAG) care vor reprezenta diferitele părți interesate implicate. Raportorul propune ca sectorul pescuitului și cel al acvaculturii să fie reprezentate în mod majoritar în cadrul acestor FLAG-uri.

13. Politica maritimă integrată

Comisia propune un buget de 432 de milioane EUR pentru perioada 2014-2020 pentru PMI, echivalentul a 7 % din bugetul FEPAM. În medie anuală, această sumă reprezintă de peste patru ori bugetul actual al acestei politici.

Raportorul subliniază necesitatea unui buget suficient pentru PMI, dar refuză ca această finanțare să se facă în detrimentul pescuitului și al acvaculturii. Prin urmare, propune plafonarea la 5 % a părții alocate PMI în cadrul FEPAM.

 • [1]  Sursa Eurostat (2010); http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Dlui Gabriel Mato Adrover

Președinte

Comisia pentru pescuit

BRUXELLES

Ref.:  Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] (COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Domnule președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 25 iunie 2013 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru a-și exprima avizul cu privire la posibilitatea adăugării articolului 349 din TFUE la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată].

Propunerea (COM(2011)0804, propunerea modificată COM(2013)0245) a fost prezentată de Comisie în temeiul articolului 42, articolului 43 alineatul (2), articolului 91 alineatul (1), articolului 100 alineatul (2), articolului 173 alineatul (3), articolului 175, articolului 188, articolului 192 alineatul (1), articolului 194 alineatul (2) și articolului 195 alineatul (2) din TFUE.

În nota sa din 4 iulie 2013, Serviciul juridic al Parlamentului a prezentat analiza temeiurilor juridice prezentate în propunerea de regulament. În conformitate cu concluziile sale, articolul 349 din TFUE nu ar trebui să fie adăugat la temeiul juridic al propunerii.

Context

1. Propunerea

Propunerea de regulament care reglementează Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime trebuie examinată în contextul reformei politicii comune în domeniul pescuitului[1], precum și al politicii maritime integrate (PMI)[2]. Astfel cum se prevede la articolul 1, propunerea definește măsurile financiare ale Uniunii privind implementarea acestor două politici, precum și măsurile pertinente legate de dreptul mării și de dezvoltarea durabilă ale zonelor de pescuit și a pescuitului în apele interioare.

La 22 aprilie 2013, Comisia a prezentat propunerea modificată (COM (2013)0245), în urma, așa cum precizează în memorandumul explicativ al propunerii, unor discuții aprofundate privind modalitățile de punere în aplicare a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în cadrul Grupului de lucru privind pescuitul al Consiliului și ale contactelor bilaterale cu statele membre.

2. Temeiul juridic în cauză

(a) Temeiul juridic al propunerii

Propunerea se bazează pe articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din TFUE.

Articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din TFUE se citesc după cum urmează:

„Articolul 42

Dispozițiile capitolului referitor la normele privind concurența se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul dispozițiilor și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 alineatul (2), având în vedere obiectivele enunțate la articolul 39.

[...]

Articolul 43

(1) [...]

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.”

Mai multe explicații privind alte dispoziții ale TFUE pot fi găsite la rubrica „Analiză”, punctul 1.

(b) Propunerea de modificare a temeiului juridic

Comisia pentru pescuit (PECH) a solicitat avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind posibilitatea adăugării articolului 349 la temeiul juridic al propunerii. Comisia pentru comerț internațional (INTA) face referire la amendamente care au fost depuse în comisie în acest sens (AM 158 (Alain Cadec), AM 159 (Younous Omarjee) și AM 160 (Isabelle Thomas)). Avizul Comisiei pentru dezvoltare regională din 30 octombrie 2012 (FdR 917425) conține, de asemenea, un amendament în acest sens.

Articolul 349 din TFUE se citește după cum urmează:

„Ținând seama de situația economică și socială structurală din Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy și Saint-Martin, a insulelor Azore, Madeira și Canare, situație care este agravată de depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful și clima dificile, dependența economică de un număr redus de produse, factori a căror persistență și combinare dăunează grav dezvoltării acestora, Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, adoptă măsuri specifice care urmăresc să stabilească, în special, condițiile de aplicare a tratatelor în regiunile respective, inclusiv în ceea ce privește politicile comune. La data la care măsurile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște și la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.

Măsurile prevăzute la primul paragraf se referă în special la politicile vamale și comerciale, politica fiscală, zonele libere, politicile din domeniul agriculturii și pescuitului, condițiile de aprovizionare cu materii prime și bunuri de consum de primă necesitate, ajutoarele de stat și condițiile de acces la fondurile structurale și la programele orizontale ale Uniunii.

Consiliul adoptă măsurile prevăzute la primul paragraf ținând seama de caracteristicile și constrângerile specifice regiunilor ultraperiferice fără să aducă atingere integrității și coerenței ordinii juridice a Uniunii, inclusiv pieței interne și politicilor comune.”

Analiză

Din jurisprudența Curții, se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiului juridic. În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură constituțională[3]. În al doilea rând, conform articolului 13 alineatul (2) din TUE, fiecare instituție este chemată să acționeze în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratat[4]. În al treilea rând, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii.”[5] În fine, în privința temeiurilor juridice multiple, dacă examinarea unei măsuri comunitare indică faptul că aceasta servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și dacă unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar incidental(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, respectiv cel necesar în vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)[6]. Pe de altă parte, în cazul în care o măsură are mai multe obiective sau elemente simultane, indisolubil legate între ele, fără ca vreunul dintre acestea să fie secundar sau indirect în raport cu celelalte, măsura respectivă trebuie să aibă ca temei diferitele dispoziții relevante din tratat[7].

Obiectivul instrumentului în cauză este furnizarea de măsuri financiare pentru implementarea politicii comune în domeniul pescuitului.

1. Alegerea temeiului juridic de către Comisie

Temeiul juridic ales de Comisie constă, pe de o parte, din două dispoziții care constituie temeiul juridic pentru măsuri în contextul politicii comune în domeniul pescuitului, iar pe de altă parte din dispozițiile care alcătuiesc - împreună cu articolul 43 alineatul (2) din TFUE - temeiul legal al Regulamentului PMI care se propune a fi înlocuit de propunerea de regulament, și anume articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din TFUE.

În ceea ce privește alegerea temeiului juridic al Regulamentului PMI, Comisia a explicat în mod corect că nu există un temei juridic explicit în tratat, dar că acesta acoperă numeroase politici sectoriale ale UE care au un impact asupra mărilor și zonelor de coastă. Acesta este motivul pentru care propunerea de act legislativ se bazează pe articolul 43 alineatul (2) (politica în domeniul pescuitului), articolul 91 alineatul (1) (politica în domeniul transporturilor) și articolul 100 alineatul (2) (transporturile maritime și aeriene), articolul 173 alineatul (3) (competitivitatea industriei din Uniune), articolul 175 (politici economice), articolul 188 (programe de cercetare și dezvoltare), articolul 192 alineatul (1) (mediul), articolul 194 alineatul (2) (energie) și articolul 195 alineatul (2) (turism). Toate temeiurile juridice respective prevăd adoptarea de măsuri în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Propunerea în cauză abrogă Regulamentul PMI prin articolul 152 al propunerii inițiale a Comisiei și respectiv articolul 129 din propunerea modificată a Comisiei.

La prima vedere, temeiul juridic ales de Comisie adaugă astfel temeiului juridic general al politicii în domeniul pescuitului care acoperă în mod cert conținutul propunerii, temeiul juridic al Regulamentului PMI. Acest temei juridic ales de Comisie apare astfel ca oferind temeiul juridic adecvat propunerii.

2. Adăugarea articolului 349 din TFUE

Întrebarea care se pune este dacă este necesar ca articolul 349 să fie inclus în temeiul juridic.

Este demn de menționat că, în acest caz, nu se exclude de la început recursul la un temei juridic dublu pe motivul că procedurile prevăzute pentru fiecare temei juridic în parte sunt incompatibile între ele[8]. Utilizarea unui dublu temei juridic a fost considerată valabilă atât timp cât nu a dus la o limitare a drepturilor Parlamentului European. În acest caz, alte dispoziții care constituie temeiul juridic al propunerii prevăd procedura legislativă ordinară, în timp ce articolul 349 prevede doar consultarea Parlamentului. Curtea a decis că, în acest caz, procedura legislativă ordinară prevalează, deoarece implică o mai mare participare a Parlamentului[9].

Cu toate acestea, trebuie să se determine, înainte de toate, dacă un recurs la un dublu temei juridic este necesar, adică dacă măsura în cauză are mai multe obiective sau componente simultane care sunt în mod indisolubil legate între ele, fără ca vreunul să fie secundar sau indirect în raport cu celelalte, având în vedere scopurile și componentele care pot fi identificate în propunere.

Este adevărat că măsurile propuse privesc într-o oarecare măsură regiunile ultraperiferice.

Regiunile ultraperiferice sunt menționate, mai ales, în următoarele părți ale propunerii:

- Definiția „politicii maritime integrate” (articolul 3 alineatele (2) și (7) menționează regiunile ultraperiferice, alături de regiunile de coastă și insulare, ca un exemplu de regiuni vizate.

- Propunerea prevede că FEPAM poate sprijini sistemul de compensații introdus de Regulamentul (CE) nr. 791/2007[10] al Consiliului pentru costurile suplimentare suportate de operatorii implicați în pescuit, în acvacultură și în comercializarea anumitor produse obținute din pescuit și din acvacultură în Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion (capitolul V, articolele 73-75 din propunere). Alocațiile bugetare corespunzătoare sunt tratate la articolul 15 alineatul (5) din propunere.

- Anexa I prevede 35 de procentaje suplimentare de intensitate a ajutoarelor publice în conformitate cu articolul 95 din propunerea pentru regiunile ultraperiferice.

De asemenea, din cele 2766 amendamente depuse, numai două amendamente (AM 53 și 709) sunt menite să adauge o dispoziție privind regiunile ultraperiferice, și anume exceptarea de la interzicerea de ajutoare de stat pentru producția de produse pescărești.

Prin urmare, se poate concluziona că conținutul propunerii de regulament în sine nu se referă în mod specific la obiectivul de a lua măsuri specifice pentru a ține seama de situația structurală și economică a regiunilor ultraperiferice. În măsura în care se permite ca măsurile privind politica de piață legate de regiunile ultraperiferice să fie sprijinite de FEPAM, acestea nu sunt stabilite în propunerea de regulament, ci în Regulamentul (CE) nr. 791/2007 al Consiliului care a fost, la rândul lui, adoptat în baza articolului 37 din Tratatul CE (în prezent articolul 42 din TFUE) și articolului 299 alineatul (2) din Tratatul CE (în prezent articolul 349 din TFUE). Referirea la regiunile ultraperiferice din anexa I privește una din seria de creșteri similare ale plafoanelor intensității ajutoarelor pentru alte operații. Amendamentele depuse nu schimbă această evaluare. În consecință, protecția regiunilor ultraperiferice nu poate fi considerată o componentă independentă alături de politica comercială comună, pentru a justifica recursul la un dublu temei juridic.

Pe lângă aceasta, formularea articolului 349 stabilește clar că această dispoziție prevede „măsuri specifice care urmăresc să stabilească, în special, condițiile de aplicare a tratatelor în regiunile respective, inclusiv în ceea ce privește politicile comune”. În consecință, dispoziția este redactată pentru a oferi un temei juridic special pentru astfel de măsuri. Nu există niciun element în această formulare care să indice că toate regulamentele adoptate în baza articolului 43 alineatul (2) din TFUE cu privire la regiunile ultraperiferice trebuie să includă în temeiul lor juridic și articolul 349 din TFUE, atât timp cât temeiul juridic pentru politica agricolă comună acoperă măsurile adoptate.

Recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 9 iulie 2013. În cadrul acestei reuniuni, comisia a decis în unanimitate[11] să recomande ca temeiul juridic adecvat pentru propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] să fie articolul 42, articolul 43 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 188, articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 alineatul (2) din TFUE și că nu este necesar să se adauge articolul 349 din TFUE.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011)04252011/0195(COD) unde a fost obținut recent un acord politic.
 • [2]  Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de instituire a unui program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate (JO L 321, 5.12.2011, p. 1).
 • [3]  Avizul 2/00 Carthagna Protocol [2001] Rec p. I-9713, punctul 5; Cauza C-370/07 Comisia/ Consiliul [2009] Rec. p. I-8917, punctele 46-49; Avizul 1/08, Acordul general privind comerțul cu servicii [2009] Rec. p I-11129, punctul 110.
 • [4]  Cauza C-403/07 Parlamentul v. Comisia [2007] Rec. p. I-9045, punctul 49 și jurisprudența citată.
 • [5]  A se vedea cauza recentă C-411/06 Comisia/Parlamentul și Consiliul [2009] Rec. p. I-7585.
 • [6]  Cauza C-42/97 Parlamentul/Consiliul [1999] Rec. p. I-868, punctele 39-40; Cauza-C 36/98 Spania/Consiliul [2001] rec. p. I-779, punctul 59; Cauza C-211/01 Comisia/Consiliul [2003] Rec. p. I-8913, punctul 39.
 • [7]  Cauza C-165/87 Comisia v. Consiliu [1988] rec. 5545, punctul 11; Cauza C-178/03 Comisia/ Parlamentul European și Consiliu [2006] ECR I-107, punctele 43-56.
 • [8]  Cauza C-178/03 Comisia/ Parlamentul European și Consiliu [2006] rec. p. I-107, punctul 57; Cauza C-300/89 Comisia/Consiliul („Titanium dioxide”) [1991] Rec. p. I-2867, punctele 17-25.
 • [9]  Cauza C-155/97 Parlamentul European/Consiliul [2008] Rec. p. I-8103, punctele 75-79.
 • [10]  Regulamentul (CE) nr. 791/2007 de instituire a unui regim de compensare a costurilor suplimentare apărute la comercializarea anumitor produse pescărești din regiunile ultraperiferice Insulele Azore, Madeira, Insulele Canare, Guyana Franceză și Réunion (JO L 176, 6.7.2007, p. 1). Acest regulament a fost adoptat pe baza articolului 37 din Tratatul CE (în prezent articolul 42 din TFUE) și a articolului 299 alineatul (2) din Tratatul CE (în prezent articolul 42 din TFUE).
 • [11]  La votul final au fost prezenți: Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepreședintă), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (președinte), Jörg Leichtfried (în conformitate cu articolul 187 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, și Anna Záborská (în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)).

AVIZ al Comisiei pentru bugete (19.12.2012)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată]

(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Raportor pentru aviz: François Alfonsi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul general al Fondului pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) vizează sprijinirea obiectivelor PCP, o politică în privința căreia UE are competență exclusivă, și dezvoltarea în continuare a politicii maritime integrate a UE. Obiectivele se bazează pe promovarea pescuitului și a acvaculturii sustenabile și competitive, pe încurajarea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii, în mod complementar cu politica de coeziune și cu PCP, pe promovarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și incluzive a regiunilor de pescuit și contribuția la implementarea PCP.

În concordanță cu strategia Europa 2020, obiectivele generale pentru 2014-2020 sunt transpuse în priorități ale Uniunii pentru EMFF, structurate pe 4 piloni, și anume pescuitul inteligent și ecologic pentru a promova tranziția către un pescuit sustenabil, acvacultura inteligentă și ecologică pentru o acvacultură viabilă din punct de vedere economic, competitivă și ecologică, dezvoltarea teritorială sustenabilă și incluzivă pentru a stopa declinul multor comunități costiere și din interior dependente de pescuit și politica maritimă integrată pentru a susține acele priorități transversale care generează economii și creștere economică.

În următoarea perioadă financiară, una din principalele misiuni ale EMFF ar trebui să fie susținerea procesului