POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki]

7.8.2013 - (COM(2013)0245 – C7‑0108/2013– 2011/0380(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Alain Cadec


OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki]

(COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0804) in spremenjenega predloga (COM(2013)0245),

–   ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42, 43(2), 91(1), 100(2), 173(3), 175, 188, 192(1), 194(2), 195(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0108/2013),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenj Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. maja 2013[1],

–   ob upoštevanju členov 55 in 37 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za proračun, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za regionalni razvoj (A7-0282/2013),

1.  sprejme svoje stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. opozarja, da je v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 poudaril, da so ribolovni viri javna dobrina, bistvena za globalno prehransko varnost; poudaril je dejstvo, da so sektor ribištva in ribogojstva ter povezane dejavnosti pogosto glavni vir preživetja in trajnostne zaposlitve v obalnih, otoških in oddaljenih regijah; menil je tudi, da bodo za reformo skupne ribiške politike potrebna ustrezna finančna sredstva po letu 2013, če naj doseže srednje- in dolgoročne cilje (stabilen, trajnosten in uspešen ribiški sektor), če naj omogoči obnovitev svojih staležev rib in rešuje socialne vidike, povezane z zmanjšanjem ribolovnega napora;

 

______________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2), člena 195(2) in člena 349 Pogodbe,

Obrazložitev

V pravni podlagi je treba omeniti člen 349 Pogodbe zaradi upoštevanja posebne ureditve za najbolj oddaljene regije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Ribiški sektor je strateškega pomena za socialno-ekonomski položaj, oskrbo ljudi z ribami in ravnovesje v prehranski bilanci različnih držav članic in same Unije ter pomembno prispeva k socialni in ekonomski blaginji obalnih skupnosti, lokalnemu razvoju, zaposlovanju, ohranjanju/ustvarjanju gospodarskih dejavnosti in delovnih mest v celotni proizvodni verigi, k preskrbi s svežimi ribami in ohranjanju lokalnih kulturnih tradicij.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Področje uporabe ESPR mora zajemati podporo SRP v zvezi z ohranjanjem, upravljanjem in izkoriščanjem morskih bioloških virov, sladkovodnih bioloških virov in ribogojstva ter v zvezi s predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kadar se te dejavnosti izvajajo na ozemlju držav članic ali v vodah Unije, tudi kadar jih izvajajo ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so registrirana v njih, ali ribiška plovila Unije ali državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave in ob upoštevanju določb člena 117 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu.

(2) Področje uporabe ESPR bi moralo zajemati podporo SRP v zvezi z ohranjanjem, upravljanjem in trajnostnim izkoriščanjem morskih bioloških virov, sladkovodnih bioloških virov in ribogojstva ter v zvezi s predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kadar se te dejavnosti izvajajo na ozemlju držav članic ali v vodah Unije ali jih izvajajo ribiška plovila Unije ali državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave in ob upoštevanju določb člena 117 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu.

Obrazložitev

Namen ESPR ni podpirati neevropska ribiška plovila.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Poudariti bi bilo treba, da je SRP prehranska politika, ki upravičuje javno intervencijo prek ESPR, da se ohrani prehranska varnost državljanov Unije.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b) ESPR bi moral v celoti upoštevati poseben položaj najbolj oddaljenih regij v skladu s členom 349 PDEU. Zaradi položaja najbolj oddaljenih regij in posebnosti ribiškega sektorja v teh regijah bi bilo treba SRP in z njo povezane sklade, zlasti ESPR, prilagoditi posebnostim, omejitvam, dodatnim stroškom in razmeram v teh regijah, ki se lahko zelo razlikujejo od tistih v preostali Uniji. V ta namen bi bilo treba odobriti posebne ukrepe za te regije.

 

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2c) Prihodnji ESPR bi moral v celoti upoštevati težave in specifične potrebe malega ribolova, saj ladjevje malega ribolova v Uniji zaposluje največ delavcev na ulovljeno ribo.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Uspešnost skupne ribiške politike je odvisna od učinkovitega sistema nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja ter od zanesljivih in celovitih podatkov za potrebe znanstvenih nasvetov, izvajanja in nadzora, zato je treba s sredstvi ESPR podpreti te politike.

(3) Uspešnost skupne ribiške politike je odvisna od učinkovitega sistema nadzora, inšpekcijskih pregledov, vključno z inšpekcijskimi pregledi na delovnih mestih, in izvrševanja ter od zanesljivih in celovitih podatkov za potrebe znanstvenih nasvetov, izvajanja in nadzora, zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti te politike.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) ESRP bi moral podpirati partnerstvo, sodelovanje in dialog med znanstveniki in ribiči, s čimer bi pri ribičih okrepili odgovornost za SRP ter tako prispeval k pravilnemu izvajanju in splošni uspešnosti te politike.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Področje uporabe ESPR mora zajemati podporo za CPP na področju razvoja in izvajanja usklajenih dejavnosti in postopkov odločanja v zvezi z oceani, morji, obalnimi regijami in pomorskimi sektorji, ki dopolnjujejo različne politike EU na tem področju, zlasti skupno ribiško politiko, promet, industrijo, ozemeljsko kohezijo, okolje, energijo in turizem. Pri upravljanju različnih sektorskih politik v morskih bazenih Baltskega morja, Severnega morja, Keltskega morja, Biskajskega zaliva in iberske obale, Sredozemskega morja ter Črnega morja je treba zagotoviti skladnost in vključevanje.

(4) Področje uporabe ESPR bi moralo zajemati podporo za CPP na področju razvoja in izvajanja usklajenih dejavnosti in postopkov odločanja v zvezi z oceani, morji, obalnimi regijami in pomorskimi sektorji, ki dopolnjujejo različne politike EU na tem področju, zlasti skupno ribiško politiko, promet, industrijo, ozemeljsko kohezijo, okolje, energijo in turizem, torej področja, na katerih je treba spodbujati znanstvene raziskave, strokovno usposobljenost in poklicno usposabljanje. Pri upravljanju različnih sektorskih politik v morskih bazenih Baltskega morja, Severnega morja, Keltskega morja, Biskajskega zaliva in iberske obale, Sredozemskega morja ter Črnega morja bi bilo treba zagotoviti skladnost in vključevanje.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) V skladu s členom 9 PDEU bi morala Unija pri opredelitvi in izvedbi svojih politik in dejavnosti, povezanih z reformo SRP, CPP in ESPR, upoštevati zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, s katerimi je bila sprejeta strategija Evropa 2020, morajo Unija in države članice izvajati pametno, trajnostno in vključujočo rast ter hkrati spodbujati skladen razvoj Unije. Za doseganje splošnih in posameznih ciljev strategije Evropa 2020 je zlasti treba razporediti vire ter izboljšati učinkovitost z večjim osredotočanjem na rezultate. Vključitev CPP v novi ESPR prav tako prispeva k pomembnim ciljem politike iz sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (v nadaljnjem besedilu: strategija Evropa 2020) ter je v skladu s splošnimi cilji za povečanje gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije iz Pogodbe.

(5) V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, s katerimi je bila sprejeta strategija Evropa 2020, morajo Unija in države članice izvajati pametno, trajnostno in vključujočo rast ter hkrati spodbujati skladen razvoj Unije. Za doseganje splošnih in posameznih ciljev strategije Evropa 2020 bi bilo zlasti treba razporediti vire z večjim osredotočanjem na rezultate, zlasti tiste, ki so povezani z zaposlovanjem ter bojem proti revščini, socialni izključenosti in podnebnim spremembam. Poleg tega bi bilo treba izboljšati učinkovitost z večjim osredotočanjem na rezultate. Vključitev CPP v novi ESPR prav tako prispeva k pomembnim ciljem politike iz sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast v nadaljnjem besedilu: strategija Evropa 2020) ter je v skladu s splošnimi cilji za povečanje gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije iz Pogodbe.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Za zagotavljanje prispevka ESPR k uresničevanju ciljev SRP, CPP in strategije Evropa 2020 se je treba osredotočiti na omejeno število glavnih prednostnih nalog v zvezi s podpiranjem ribištva in ribogojstva, ki temeljita na inovacijah in znanju, spodbujanjem trajnostnih ribištva in ribogojstva, gospodarnih z viri, povečanjem zaposlovanja in ozemeljske kohezije s sproščanjem potencialov za rast in delovna mesta v obalnih in celinskih ribiških skupnostih ter spodbujanjem diverzifikacije ribiških dejavnosti v druge sektorje pomorskega gospodarstva.

(6) Za zagotavljanje prispevka ESPR k uresničevanju ciljev SRP, CPP in strategije Evropa 2020 je treba opredeliti sklop glavnih prednostnih nalog v zvezi s podpiranjem ribištva in ribogojstva, ki temeljita na inovacijah in znanju, spodbujanjem trajnostnih ribištva in ribogojstva, gospodarnih z viri, povečanjem zaposlovanja in ozemeljske kohezije s sproščanjem potencialov za rast in delovna mesta v obalnih in celinskih ribiških skupnostih ter spodbujanjem diverzifikacije ribiških dejavnosti v druge sektorje pomorskega gospodarstva.

 

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) ESPR bi moral prispevati k izboljšanju življenjskega standarda ljudi, ki so odvisni od ribolova, z zagotavljanjem boljših delovnih pogojev za ribiče, zlasti z zagotavljanjem spoštovanja zakonodaje o zdravju in varnosti pri delu ter določb iz kolektivnih pogodb.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Da bi se izognili zmedi v zvezi z uporabo in učinki posebnih finančnih ukrepov ESPR na različne zainteresirane strani, ki sodelujejo v ribiškem sektorju, bi bilo koristno uvesti jasno razlikovanje med lastniki ladij in zaposlenimi ribiči, kot je že določeno v Konvenciji Mednarodne organizacije dela št. 188.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Splošni cilj skupne ribiške politike je zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva dolgoročno prispevajo k trajnostnim okoljskim pogojem, ki so potrebni za gospodarski in socialni razvoj. Poleg tega mora prispevati k večji produktivnosti, primernemu življenjskemu standardu za ribiški sektor in stabilnim trgom ter zagotavljati razpoložljivost virov in dostopnost preskrbe za potrošnike po primernih cenah.

(8) Splošni cilj skupne ribiške politike je zagotoviti, da ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva prispevajo k dolgoročnemu gospodarskemu, socialnemu in okoljsko trajnostnemu razvoju. Poleg tega bi morala prispevati k večji produktivnosti, primernemu življenjskemu standardu za ribiški sektor in stabilnim trgom ter zagotavljati razpoložljivost virov in dostopnost preskrbe za potrošnike po primernih cenah.

Obrazložitev

Gospodarski, socialni in okoljski steber ne smejo biti razvrščeni po pomembnosti.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Okoljska vprašanja je nujno treba bolje vključiti v SRP, ki mora prispevati k doseganju splošnih in posameznih ciljev okoljske politike Unije in strategije Evropa 2020. Cilj SRP je najpozneje do leta 2015 doseči tako izkoriščanje živih morskih bioloških virov, da se bodo staleži rib obnavljali in ohranjali na ravneh, ki omogočajo največji trajnostni donos. V okviru SRP se izvajata previdnostni in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva. Zato je treba s sredstvi ESPR prispevati k varstvu morskega okolja v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji).

(9) Okoljska vprašanja je nujno treba bolje vključiti v SRP, ki mora prispevati k doseganju splošnih in posameznih ciljev okoljske politike Unije in strategije Evropa 2020. Cilj SRP je, kjer je možno, do leta 2015, najpozneje pa do leta 2020, doseči tako izkoriščanje živih morskih bioloških virov, da se bodo staleži rib obnavljali in ohranjali na ravneh, ki omogočajo največji trajnostni donos. V okviru SRP bi bilo treba izvajati uravnotežen pristop k trajnostnemu razvoju, ki naj se doseže z načrtovanjem, izkoriščanjem in upravljanjem ribištva, pri čemer naj se upoštevajo težnje in trenutne družbene potrebe, ne da bi prihodnjim generacijam onemogočili uporabo vseh dobrin in storitev, ki izhajajo iz morskih ekosistemov. Zato je treba s sredstvi ESPR prispevati k varstvu morskega okolja v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji).

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Ukrepi, ki se financirajo iz ESPR, bi morali biti v skladu s členoma 39 in 41 PDEU, ki se nanašata na uravnotežen pristop k uporabi delovnega prava in učinkovito usklajevanje na področju poklicnega usposabljanja.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ker države članice zaradi obsega in učinkov dejavnosti, ki se financirajo v okviru operativnih programov, strukturnih težav, s katerimi se srečujejo pri razvoju ribiškega in pomorskega sektorja, ter omejenih finančnih sredstev ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, je mogoče te cilje lažje doseči na ravni Unije z zagotavljanjem večletne finančne pomoči, osredotočene na ustrezne prednostne naloge, pri čemer lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5(4) Pogodbe ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(10) Ker države članice zaradi obsega in učinkov dejavnosti, ki se financirajo v okviru operativnih programov, strukturnih težav, s katerimi se srečujejo pri razvoju ribiškega, ribogojskega in pomorskega sektorja, ter omejenih finančnih sredstev ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, je mogoče te cilje lažje doseči na ravni Unije z zagotavljanjem večletne finančne pomoči, osredotočene na ustrezne prednostne naloge, pri čemer lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5(4) Pogodbe ta uredba ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Pri financiranju odhodkov skupne ribiške politike in celostne pomorske politike iz enotnega sklada, tj. ESPR, je treba upoštevati potrebo po poenostavitvi in okrepitvi povezovanja obeh politik. Z razširitvijo deljenega upravljanja na skupno ureditev trga, vključno z nadomestilom za najbolj oddaljene regije, nadzorom in zbiranjem podatkov, je treba dodatno prispevati k poenostavitvi in zmanjšati upravno breme za Komisijo in države članice ter doseči večjo skladnost in učinkovitost dodeljene podpore.

(11) Pri financiranju odhodkov skupne ribiške politike in celostne pomorske politike iz enotnega sklada, tj. ESPR, bi bilo treba upoštevati potrebo po poenostavitvi in okrepitvi povezovanja obeh politik. Z razširitvijo deljenega upravljanja na skupno ureditev trga, vključno z nadomestilom za najbolj oddaljene regije, nadzorom, zbiranjem in upravljanjem podatkov, bi bilo treba dodatno prispevati k poenostavitvi in zmanjšati upravno breme za Komisijo in države članice ter doseči večjo skladnost in učinkovitost dodeljene podpore.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11a) Financiranje bi moralo potekati, kot določa točka 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/201Z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11b) Financiranje bi moralo potekati brez poseganja v določbe uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 in Medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Iz proračuna Unije se morajo financirati odhodki skupne ribiške politike in celostne pomorske politike iz enotnega sklada, tj. ESPR, neposredno ali v okviru deljenega upravljanja z državami članicami. Deljeno upravljanje z državami članicami se mora uporabiti za ukrepe za podporo ribištva, ribogojstva in razvoja, ki ga vodi skupnost, ter tudi za skupne ureditve trga in nadomestila za najbolj oddaljene regije, nadzor in zbiranje podatkov. Neposredno upravljanje se mora uporabiti za znanstvene nasvete, prostovoljne prispevke regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, svetovalne svete ter dejavnosti za izvajanje celostne pomorske politike. Podrobno je treba opredeliti vrste ukrepov, ki se lahko financirajo iz ESPR.

(12) Iz proračuna Unije bi bilo treba odhodke skupne ribiške politike in celostne pomorske politike financirati iz enotnega sklada, tj. ESPR, neposredno ali v okviru deljenega upravljanja z državami članicami. Deljeno upravljanje z državami članicami bi se moralo uporabiti za ukrepe za podporo ribištva, ribogojstva in razvoja, ki ga vodi skupnost, ter tudi za ukrepe na področju trženja in predelave in nadomestila za najbolj oddaljene regije, nadzor in zbiranje podatkov. Neposredno upravljanje bi se moralo uporabiti za pripravo načrtov proizvodnje in trženja, pomoč za skladiščenje, znanstvene nasvete, prostovoljne prispevke regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva, svetovalne svete ter dejavnosti za izvajanje celostne pomorske politike. Podrobno bi bilo treba opredeliti vrste ukrepov, ki se lahko financirajo iz ESPR.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da bodo za organizacije proizvajalcev v celotni Evropski uniji veljala enaka pravila ter da bo financiranje priprave načrtov proizvodnje in trženja ter pomoči za skladiščenje neposredno.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) V skladu s členoma 50 in 51 [Uredbe o skupni ribiški politiki] (v nadaljnjem besedilu: Uredba o SRP) mora biti pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR upoštevanje pravil SRP s strani držav članic in gospodarskih subjektov. Cilj te pogojenosti je izražanje odgovornosti Unije pri zagotavljanju ohranjanja morskih bioloških virov v okviru SRP v javnem interesu, kakor je določeno v členu 3 PDEU.

(14) V skladu s členoma 50 in 51 [Uredbe o skupni ribiški politiki] (v nadaljnjem besedilu: Uredba o SRP) bi moral biti pogoj za finančno pomoč Unije iz ESPR upoštevanje pravil SRP s strani držav članic in gospodarskih subjektov. Cilj te pogojenosti je izražanje odgovornosti Unije pri zagotavljanju ohranjanja morskih bioloških virov v okviru SRP v javnem interesu ter spoštovanje zahtev za spodbujanje visoke ravni zaposlenosti in zagotavljanje ustreznega socialnega varstva, kakor je določeno v členih 3 in 9 PDEU.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Izpolnjevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala gospodarskim subjektom, ki predhodno ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov. Zato morajo imeti dostop do pomoči le gospodarski subjekti, ki v določenem obdobju pred vložitvijo zahtevka za pomoč niso bili udeleženi pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil Unije, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (seznam plovil IUU), kot to določa člen 40(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999, ter gospodarski subjekti, ki niso storili hude kršitve v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali členom 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006, ali gospodarski subjekti, ki niso kršili drugih pravil SRP, zaradi česar bi zlasti ogrožali trajnost zadevnih staležev in resno ogrožali trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos..

(15) Izpolnjevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala gospodarskim subjektom, ki predhodno ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov. Zato bi morali imeti gospodarski subjekti dostop do pomoči le, če v določenem obdobju pred vložitvijo zahtevka za pomoč niso bili udeleženi pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil Unije, ki izvajajo nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov (seznam plovil IUU), kot to določa člen 40(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999, ali pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil, ki plujejo pod zastavo države, opredeljene kot nesodelujoča tretja država, kot to določa člen 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008. Prav tako bi morali imeti dostop do pomoči le gospodarski subjekti, ki niso storili hude kršitve v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali členom 90(1) Uredbe (ES) 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006, ali gospodarski subjekti, ki niso kršili drugih pravil SRP, zaradi česar bi zlasti ogrožali trajnost zadevnih staležev in resno ogrožali trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Posledice, določene za neizpolnjevanje pogojev za upravičenost, se morajo uporabiti, če upravičenci kršijo pravila SRP. Pri določitvi zneska neupravičenih odhodkov je treba upoštevati resnost neskladnosti upravičenca s pravili SRP, gospodarsko prednost, ki izhaja iz neskladnosti s pravili SRP, ali pomen prispevka ESPR h gospodarski dejavnosti upravičenca.

 

(17) Posledice, določene za neizpolnjevanje pogojev za upravičenost, bi se morale uporabiti, če upravičenci kršijo pravila SRP. Pri določitvi zneska neupravičenih odhodkov bi bilo treba upoštevati resnost (tudi obseg, trajanje in morebitne ponovitve) neskladnosti upravičenca s pravili SRP, gospodarsko prednost, ki izhaja iz neskladnosti s pravili SRP, ali pomen prispevka ESPR h gospodarski dejavnosti upravičenca.

Obrazložitev

Težo neskladnosti upravičenca, določajo številni dejavniki: resnost, obseg, trajanje in morebitne ponovitve.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Uresničevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo tudi, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v skladu s pravili SRP v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov, kot sta zbiranje podatkov in izvajanje obveznosti nadzora. Poleg tega neizpolnjevanje teh obveznosti pomeni tveganje, da države članice ne bi odkrile upravičencev, ki ne izpolnjujejo pogojev, ali neupravičenih dejavnosti.

(18) Uresničevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo tudi, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti doseganja ravnovesja med ribiškim ladjevjem in ribolovnimi možnostmi, kot je opredeljeno v členu 34(1) osnovne uredbe o SRP, ali obveznosti v skladu s pravili SRP v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov, kot sta zbiranje podatkov in izvajanje obveznosti nadzora. Poleg tega neizpolnjevanje teh obveznosti pomeni tveganje, da države članice ne bi odkrile upravičencev, ki ne izpolnjujejo pogojev, ali neupravičenih dejavnosti.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Kot preventivne ukrepe za preprečevanje neskladnih plačil in spodbujanje držav članic, da izpolnjujejo pravila SRP ali izpolnjevanje pravil zahtevajo od upravičencev, je treba uporabiti prekinitev roka plačila in začasno ustavitev plačil, katerih področje uporabe je časovno omejeno. Za izpolnitev načela sorazmernosti se morajo finančni popravki, ki imajo določene in nepopravljive posledice, uporabljati le za odhodke, ki so neposredno povezani z dejavnostmi, v okviru katerih so bila kršena pravila SRP.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Za izboljšanje usklajevanja in uskladitev izvajanja skladov za podporo v okviru kohezijske politike, to so Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad, s skladi za razvoj podeželja, to je z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP), ter za pomorski in ribiški sektorjem, in sicer z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR), so bile za vse te sklade (skladi skupnega strateškega okvira) sprejete skupne določbe v [Uredbi (EU) št. […] o skupnih določbah]. Poleg te uredbe za ESPR veljajo posebne določbe v zvezi s posebnostmi SRP in CPP.

(20) Za izboljšanje usklajevanja in uskladitev izvajanja skladov za podporo v okviru kohezijske politike, to so Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad, s skladom za razvoj podeželja, to je z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP), ter skladom za pomorski in ribiški sektor, in sicer z Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR), so bile za vse te sklade (skladi skupnega strateškega okvira) sprejete skupne določbe v [Uredbi (EU) št. […] o skupnih določbah]. Poudariti je treba tudi, da je mogoče sklade uporabiti kot dopolnilo za učinkovitejše uresničevanje prednostnih nalog kohezijske politike Unije in strategije Evropa 2020; pri tem je treba opozoriti na potrebno sinergijo med ESPR in ESS za doseganje pomembnih ciljev v zvezi z zaposlovanjem ter bojem proti revščini in socialnemu izključevanju. Poleg te uredbe za ESPR veljajo posebne določbe v zvezi s posebnostmi SRP in CPP.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Ukrepi Unije morajo dopolnjevati ukrepe držav članic ali prispevati k njim. Za zagotovitev znatne dodane vrednosti je treba partnerstvo med Komisijo in državami članicami okrepiti z dogovori o sodelovanju med različnimi partnerji ob polnem upoštevanju institucionalnih pristojnosti držav članic. Posebno pozornost je treba nameniti zagotavljanju ustrezne zastopanosti žensk in manjšin. To partnerstvo zadeva regionalne in lokalne organe ter druge javne organe, kakor tudi druge ustrezne organe, vključno s tistimi, ki so pristojni za okolje in za spodbujanje enakosti spolov, gospodarske in socialne partnerje ter druge pristojne organe. Zadevni partnerji morajo sodelovati pri pripravi pogodb o partnerstvu ter pri pripravi, izvajanju, spremljanju in vrednotenju programov.

(22) Za zagotovitev znatne dodane vrednosti bi bilo treba partnerstvo med Komisijo, organi držav članic in različnimi partnerji okrepiti z dogovori o sodelovanju teh akterjev, tudi zadevnih socialnih partnerjev, ob polnem upoštevanju institucionalnih pristojnosti držav članic. To partnerstvo zadeva regionalne in lokalne organe ter druge javne organe, kakor tudi druge ustrezne organe, vključno s tistimi, ki so pristojni za okolje in za spodbujanje enakosti spolov, gospodarske in socialne partnerje, ribiški sektor ter druge pristojne organe. Ob upoštevanju posebnosti ribiškega sektorja bi bilo treba zagotoviti sodelovanje gospodarskih in socialnih partnerjev, ki zastopajo različne podsektorje in teritorialne ravni, znanstvenoraziskovalne organizacije ter nacionalne in regionalne mreže lokalnih akcijskih skupin za ribištvo. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju ustrezne zastopanosti žensk in manjšin. Zadevni partnerji bi morali sodelovati pri pripravi pogodb o partnerstvu ter pri pripravi, izvajanju, spremljanju in vrednotenju programov.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Komisija mora pripraviti letno razdelitev razpoložljivih odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah na podlagi objektivnih in preglednih meril; ta merila morajo vključevati pretekle dodelitve v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006 in preteklo porabo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006.

(24) Komisija bi morala pripraviti letno razdelitev razpoložljivih odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah na podlagi objektivnih in preglednih meril; ta merila bi morala vključevati opis preteklih dodelitev v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006 in preteklo porabo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) V okviru SRP je zelo pomembno, da so izpolnjeni nekateri predhodni pogoji, zlasti v zvezi s predložitvijo večletnega nacionalnega strateškega načrta za ribogojstvo in dokazano upravno zmožnostjo za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva ter izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje.

(25) V okviru SRP je zelo pomembno, da so izpolnjeni nekateri predhodni pogoji, zlasti v zvezi s predložitvijo večletnega nacionalnega strateškega načrta za ribogojstvo in dokazano upravno zmožnostjo za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva ter izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kakor tudi za zagotavljanje izvajanja zakonodaje Unije o delovnih pogojih, zlasti tistih, ki so povezani z varnostjo, zdravjem, izobraževanjem in usposabljanjem.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) V skladu s ciljem poenostavitve sistema se morajo vse dejavnosti ESPR v okviru deljenega upravljanja, vključno z nadzorom in zbiranjem podatkov, izvajati v obliki enega samega operativnega programa na državo članico v skladu z njeno nacionalno strukturo. Načrtovanje programov zajema obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Vsaka država članica mora pripraviti en operativni program. V vsakem programu je treba opredeliti strategijo za doseganje ciljev v zvezi s prednostnimi nalogami Unije v okviru ESPR in izbrane ukrepe. Načrtovanje mora biti skladno s prednostnimi nalogami Unije in hkrati ustrezati nacionalnim razmeram ter mora dopolnjevati druge politike Unije, zlasti politiko za razvoj podeželja in kohezijsko politiko.

(26) V skladu s ciljem poenostavitve sistema bi se morale vse dejavnosti ESPR v okviru deljenega upravljanja, vključno z nadzorom in zbiranjem podatkov, izvajati v obliki enega samega operativnega programa na državo članico v skladu z njeno nacionalno strukturo. Načrtovanje programov zajema obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Vsaka država članica bi morala pripraviti en operativni program. V vsakem programu bi bilo treba opredeliti strategijo za doseganje ciljev v zvezi s prednostnimi nalogami Unije v okviru ESPR in izbrane ukrepe. Načrtovanje bi moralo biti skladno s prednostnimi nalogami Unije in hkrati ustrezati nacionalnim in regionalnim razmeram, zlasti posebnim značilnostim najbolj oddaljenih regij, ter bi moralo dopolnjevati druge politike Unije, hkrati pa ohraniti sedanji sistem upravljanja in nadzora, da ne bi ustvarili dodatnih stroškov ali povzročili zaostankov pri izvajanju programa.

Obrazložitev

Z ohranitvijo sedanjega sistema upravljanja in nadzora, kot so strukturni skladi in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, se izognemo dodatnim stroškom, ki bi jih povzročila sprememba informacijskih sistemov, in porabi dodatnega časa za prilagajanje priročnikov in drugih upravnih postopkov, kar bi povzročilo zaostanke pri izvajanju programa.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Države članice morajo pripraviti oddelek operativnega programa o zbiranju podatkov v skladu z večletnim programom Unije. Da bi se države članice prilagodile posebnim potrebam glede dejavnosti zbiranja podatkov, morajo pripraviti letni delovni načrt, ki ga morajo vsako leto prilagoditi v skladu s smernicami Komisije, pri čemer ga mora Komisija tudi odobriti.

(30) Države članice bi morale pripraviti oddelek operativnega programa o zbiranju podatkov v skladu z večletnim programom Unije. Da bi se države članice prilagodile posebnim potrebam glede dejavnosti zbiranja in upravljanja podatkov, bi morale pripraviti letni delovni načrt, ki naj se vsako leto prilagodi v skladu s smernicami Komisije, pri čemer bi ga morala Komisija tudi odobriti.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Za povečanje konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti ribolovnih dejavnosti je nujno treba spodbujati inovacije in podjetništvo. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti inovativne dejavnosti in razvoj podjetij.

(31) Za povečanje konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti ribolovnih dejavnosti je nujno treba spodbujati inovacije in podjetništvo. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti inovativne dejavnosti in okoljsko trajnostni razvoj podjetij, v skladu s previdnostnim načelom in ekosistemskim pristopom.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a) Zaradi gospodarskih pretresov zadnjih let, ki so posledica finančne krize, se številni mladi soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev za vstop v ribiški sektor, zato bi bilo treba pri ESPR podporo med drugim nameniti mladim pri vstopanju v ribiški sektor, tako da bi na primer prispevali k prvemu zagonu podjetij.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Da bi bile ribolovne in pomorske dejavnosti konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, so bistvene tudi naložbe v človeški kapital. Zato je treba s sredstvi ESPR podpirati vseživljenjsko učenje, sodelovanje med znanstveniki in ribiči, da se spodbudi razširjanje znanja, in storitve svetovanja, ki prispevajo k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov.

(32) Da bi bile ribolovne in pomorske dejavnosti konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, so bistvene tudi naložbe v človeški kapital. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati poklicno usposabljanje (ki poleg tehničnih vprašanj zajema tudi znanje o trajnostnem upravljanju ribištev in ustreznem ravnanju z ribami z namenom doseganja večje donosnosti), izboljšanje standardov zdravja, varnosti in higiene pri delu, vseživljenjsko učenje, sodelovanje med znanstveniki in ribiči, da se spodbudi razširjanje znanja, in storitve svetovanja, ki prispevajo k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov. Poleg tega je pomembno, da ESPR spodbuja generacijsko obnovo in pomlajuje ribiški poklic z oblikovanjem posebnih mehanizmov za spodbujanje mladih k vstopu v ta sektor, in sicer s tem, da se z zagotavljanjem boljših standardov zdravja, varnosti in dobrega počutja na krovu, izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter višjega dohodka izboljša status ribiškega poklica.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32a) ESPR bi moral podpirati mali ribolov, da bi se rešila posebna vprašanja tega segmenta in bi se podprla trajnostno lokalno upravljanje zadevnih ribištev ter razvoj obalnih skupnosti.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32b) Zaradi težav pri dostopu malih podjetij do pomoči Unije bi moral ESPR spodbujati izvajanje skupnih projektov in podpirati tehnično pomoč za nosilce teh projektov.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32c) ESPR bi moral podpirati trajnostno lokalno upravljanje ribištev in razvoj obalnih skupnosti.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(32d) ESPR bi moral spodbujati vključevanje malih nosilcev ribolovne dejavnosti v malem priobalnem ribolovu ter ribolovu v celinskih vodah v pripravo skupnih projektov ter zagotoviti tehnično pomoč nosilcem teh projektov.

Obrazložitev

Podpirati je treba predvsem skupne projekte, ki jih vodijo mali in priobalni ribiči ter ribiči v celinskih vodah.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Ob upoštevanju pomena vloge zakonskih partnerjev samozaposlenih malih priobalnih ribičev je treba s sredstvi ESPR podpreti usposabljanje in povezovanje v mreže, kar bi prispevalo k njihovemu poklicnemu razvoju in jim omogočilo, da bolje izvajajo pomožne naloge, ki jih tradicionalno opravljajo.

(33) Ob upoštevanju pomena vloge zakonskih partnerjev samozaposlenih malih priobalnih ribičev bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti vseživljenjsko usposabljanje in povezovanje v mreže, kar bi prispevalo k njihovemu poklicnemu razvoju in jim omogočilo, da bolje izvajajo pomožne naloge, ki jih tradicionalno opravljajo, ali druge naloge, ki so posledica diverzifikacije ribolovnih dejavnosti.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) ESPR bi moral podpirati socialni dialog na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni z vključevanjem socialnih partnerjev in krepitvijo njihovih organizacijskih zmogljivosti.

Obrazložitev

S sredstvi ESPR je treba podpreti strukturiran socialni dialog v sektorju ribištva in ribogojstva.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33b) Pomožne dejavnosti ribištva in ribogojstva, ki jih kot take določijo države članice – izvajajo jih lahko na primer izdelovalci mrež, dobavitelji vab, pakirna podjetja in drugi, ki neposredno poslujejo z ribiči –, bi morale biti upravičene do podpore iz ESPR, da bi lahko izvajalci razvili svoje posebne dejavnosti, saj s tem prispevajo k izboljšanju delovanja sektorja.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Ob zavedanju majhne prisotnosti malih priobalnih ribičev v socialnem dialogu je treba s sredstvi ESPR podpreti organizacije, ki spodbujajo ta dialog v ustreznih forumih.

(34) Ob zavedanju družbenega in ozemeljskega pomena priobalnih ribičev bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti organizacije, ki spodbujajo socialni dialog priobalnega ribiškega sektorja na ustreznih forumih.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a) Podpreti bi bilo treba razvoj in izvajanje večletnih načrtov (členi 9–11 uredbe o SRP).

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Ob zavedanju, da je mogoče z diverzifikacijo ustvariti veliko možnosti za male priobalne ribiče in da imajo ti ključno vlogo v obalnih skupnostih, je treba s sredstvi ESPR prispevati k diverzifikaciji s financiranjem zagona podjetij in naložb za naknadno opremljanje plovil skupaj z ustreznim usposabljanjem za pridobitev strokovnih znanj in spretnosti na ustreznem področju zunaj področja ribolovnih dejavnosti.

(35) ESPR bi moral prispevati k ustvarjanju delovnih mest s financiranjem zagona podjetij v ribiškem sektorju in razvojem dopolnilnih dejavnosti, povezanih z ribolovno dejavnostjo, skupaj z ustreznim usposabljanjem za pridobitev ustreznih strokovnih znanj in spretnosti.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35a) Za zagotovitev generacijske pomladitve v ribiškem sektorju bi moral ESPR spodbujati začetek dejavnosti mladih, zlasti s premijami za mlade ribiče, ki prvič postanejo lastniki plovila.

Obrazložitev

Nova uvodna izjava, ki dopolnjuje predlog spremembe 93 poročevalca.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35b) Upoštevati je treba, da je po mnenju Mednarodne organizacije dela ribištvo v primerjavi z drugimi poklici nevaren poklic, in da je ta organizacija podpisala ali sprejela različne konvencije in priporočila z namenom podpreti dostojne delovne pogoje za ribiče. Načela iz teh konvencij in priporočil bi morala biti usmeritvena načela za boljšo uporabo sredstev ESPR.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Za zadovoljitev zdravstvenih in varnostnih potreb na krovu plovil je treba s sredstvi ESPR podpreti naložbe v varnost in higieno na krovu.

(36) Za zadovoljitev zdravstvenih in varnostnih potreb na krovu plovil bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti naložbe v varnost in higieno na krovu ter v višjo kakovost bivanja na plovilu.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37) Zaradi vzpostavitve sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij iz člena 27 [Uredbe o SRP] in zagotavljanja podpore državam članicam pri izvajanju teh novih sistemov je treba iz ESPR dodeliti nepovratna sredstva za krepitev zmogljivosti in izmenjavo najboljših praks.

črtano

Obrazložitev

Poročevalec nasprotuje uvedbi prenosljivih ribolovnih koncesij. Ta mehanizem bi privedel do komercializacije ribolovnih pravic in ogrozil mali in priobalni ribolov.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a) Ob priznavanju pomena pomorske dediščine bi morali s sredstvi ESPR podpreti naložbe v varstvo in ohranjanje pomorske dediščine in povezanih tradicionalnih obrti.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38) Z uvedbo sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij je treba povečati konkurenčnost sektorja. Zato so morda potrebne nove poklicne priložnosti zunaj ribolovnih dejavnosti. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti diverzifikacijo in ustvarjanje delovnih mest v ribiških skupnostih, zlasti s podpiranjem zagona novih podjetij in prerazporeditvijo plovil za pomorske dejavnosti zunaj področja ribolovnih dejavnosti za ladjevje za mali priobalni ribolov. Zdi se, da je ta zadnja dejavnost primerna, ker ladjevje za mali priobalni ribolov ni zajeto v sisteme prenosljivih ribolovnih koncesij.

črtano

Obrazložitev

Poročevalec nasprotuje uvedbi prenosljivih ribolovnih koncesij. Ta mehanizem bi privedel do komercializacije ribolovnih pravic in ogrozil mali in priobalni ribolov.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a) V skladu s ciljem ustvarjanja delovnih mest, vključenim v strategijo Evropa 2020, mora ESPR zagotoviti tudi sredstva za pospeševanje sprejetja ukrepov za ustvarjanje in izboljšanje ravni zaposlenosti v celotni ribiški industriji, od ribolova in ribogojstva do predelave in trženja.

Obrazložitev

ESPR je ribiški sklad, zato ne bi smeli pozabiti na njegov glavni cilj in ga v okviru strategije Evropa 2020 ne bi smeli uporabljati samo za ustvarjanje delovnih mest v drugih sektorjih, ampak tudi in predvsem v samem ribiškem sektorju.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38b) Za zagotavljanje trajnostne prihodnosti ribiškega sektorja je pomembno, da ESPR spodbuja ustvarjanje delovnih mest v ribiških skupnostih, zlasti s podporo zagonu novih podjetij in pomočjo mladim, ki se odločajo za poklice v ribiškem sektorju.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39) Cilj skupne ribiške politike je zagotoviti trajnostno izkoriščanje staležev rib. Presežna zmogljivost je pomemben dejavnik prelova. Zato je nujno treba prilagoditi ribiško ladjevje Unije razpoložljivim virom. Odpravljanje presežne zmogljivosti z državno pomočjo, npr. z začasnim ali trajnim prenehanjem dejavnosti in programi za razrez, se je izkazalo za neučinkovito. ESPR bo zato podpiral vzpostavitev in upravljanje sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij, da bi se zmanjšala presežna zmogljivost ter povečali gospodarska uspešnost in donosnost zadevnih gospodarskih subjektov.

črtano

Obrazložitev

Poročevalec opozarja na spornost trditve o presežni zmogljivosti ladjevja EU: Komisija do današnjega dne ni opredelila presežne zmogljivosti, zato jo je težko dokazati. Tudi če je ribolovna zmogljivost v nekaterih regijah prevelika glede na razpoložljive vire, gre še vedno za lokalno omejene primere, ki jih nikakor ne moremo posplošiti na vse ribolovne cone EU in obravnavati kot osnovno predpostavko.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Ker je presežna zmogljivost eden od glavnih dejavnikov prelova, je treba sprejeti ukrepe za prilagoditev ribiškega ladjevja Unije razpoložljivim virom; v tem okviru je treba s sredstvi ESPR podpreti uvedbo, prilagajanje in upravljanje sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij, ki jih kot upravljavska orodja za zmanjšanje presežne zmogljivosti uvaja SRP.

črtano

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a) Za obnovo in posodobitev starajočega se ladjevja Unije bi moral ESPR prispevati k naložbam v nova ribiška plovila v zameno za razrez zastarelih plovil ali njihovo prerazporeditev v druge dejavnosti namesto ribolova. Te naložbe bi morale zagotavljati višjo raven varnosti na krovu, energetske učinkovitosti in selektivnosti ribolovnega orodja, ne bi pa smele povečati ribolovne zmogljivosti.

Obrazložitev

Ladjevje EU se stara (polovica plovil šteje več kot 25 let). To je resen problem predvsem z vidika varnosti na krovu in varstva morskega okolja. Torej je treba s sredstvi ESPR podpirati obnovo ladjevja pod nekaterimi strogimi pogoji s financiranjem zamenjave zastarelih plovil s sodobnimi. Te naložbe v nobenem primeru ne smejo povečati ribolovne zmogljivosti.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40b) Državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi z zbiranjem in posredovanjem podatkov ali ne predložijo poročila o dejanski ribolovni zmogljivosti svojega ribiškega ladjevja, bi bilo treba sredstva iz ESPR zamrzniti ali zmanjšati.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40c) Za zagotovitev, da bodo države članice upoštevale zgornje meje ribolovne zmogljivosti, določene v Prilogi II k [Uredbi (EU) št. .../... o SRP], bi bilo treba Komisiji dovoliti, da začasno ustavi vsa ali del plačil in obveznosti za operativne programe držav članic, ki ne upoštevajo svojih zgornjih meja ribolovne zmogljivosti, na podlagi pregleda, opravljenega tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Bistveno je, da države članice upoštevajo zgornje meje zmogljivosti svojega ladjevja, ki so določene v osnovni uredbi. V zvezi s tem bi bilo treba začasno ustaviti plačila in obveznosti v okviru ESPR za države, ki ne upoštevajo svojih zgornjih meja ribolovne zmogljivosti.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40d) Državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi z zbiranjem in posredovanjem podatkov ali ne predložijo poročila o svoji dejanski ribolovni zmogljivosti in ribiškem ladjevju, bi bilo treba sredstva iz ESPR zamrzniti ali zmanjšati.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40e) Za ohranitev prihodkov ribičev bi bilo treba s sredstvi ESPR prispevati v vzajemne sklade, ki pokrivajo izgube zaradi naravnih nesreč, neugodnih podnebnih pojavov, okoljskih ali zdravstvenih nesreč ali velikih zvišanj cen goriv.

Obrazložitev

S sredstvi ESPR je treba prispevati k plačilu nadomestil za izgube, ki jih imajo ribiči zaradi izjemnih zunanjih dogodkov. Poročevalec predlaga, naj ima ta podpora obliko prispevka v vzajemne sklade, ki jih ustanovijo ribiči.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41) Okoljska vprašanja je nujno vključiti v ESPR in podpreti izvajanje ohranitvenih ukrepov v okviru SRP, pri čemer pa je treba upoštevati različne pogoje v vodah Unije. Zato je nujno razviti regionaliziran pristop k ohranitvenim ukrepom.

(41) Okoljska vprašanja je nujno vključiti v ESPR in podpreti izvajanje ohranitvenih ukrepov v okviru SRP, pri čemer pa je treba upoštevati različne pogoje v vodah Unije. Zato je nujno razviti regionaliziran pristop k ohranitvenim ukrepom s pomočjo večletnega pristopa k upravljanju ribištev, pri čemer je treba dati prednost večletnim načrtom, ki odražajo biološke posebnosti različnih vrst in značilnosti posameznega ribištva.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(41a) Nujno in pomembno je ublažiti negativne učinke podnebnih sprememb na obalne in morske ekosisteme. ESPR bi moral podpreti naložbe za zmanjšanje prispevka ribiškega sektorja k emisijam toplogrednih plinov ter projekte za varovanje in obnavljanje z morskimi travami poraslega morskega dna in obalnih mokrišč, ki so pomembni ponori ogljika.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42) Prav tako je treba s sredstvi ESPR podpreti zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, zlasti s spodbujanjem ekoloških inovacij, selektivnejšega orodja in opreme ter ukrepov za varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter storitev, ki jih ti zagotavljajo, v skladu s strategijo EU o biotski raznovrstnosti do leta 2020.

(42) Prav tako bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti zmanjšanje negativnega vpliva ribištva na morsko okolje in emisij toplogrednih plinov, spodbujati selektivnejše orodje in opremo ter podpreti razvoj energetsko učinkovitejših plovil. ESPR bi moral zlasti spodbujati ekološke inovacije na področju ladijskih trupov, motorjev in ribolovnega orodja ter ukrepe za varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter storitev, ki jih ti zagotavljajo, v skladu s strategijo EU o biotski raznovrstnosti do leta 2020 in glavnimi cilji strategije Evropa 2020 na področju podnebnih sprememb.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(42a) Da bi prispevali k ugodnemu razvoju vodnih virov in vzdrževanju ribištva zunaj nelovne dobe, bi moral ESPR imeti možnost dodeliti podporo za biološka obdobja, če so ta obdobja, ki se pojavijo v času določenih pomembnih faz življenjskega cikla določene vrste, potrebna za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(42b) Da bi čim bolj zmanjšali vpliv ribolova na morske ekosisteme, bi morali s sredstvi ESPR podpreti vzpostavitev, upravljanje, spremljanje in nadzor celovite mreže območij obnove staležev rib.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) V skladu s prepovedjo zavržkov, ki jo uvaja SRP, je treba s sredstvi ESPR podpreti naložbe v ribiška plovila, ki bi omogočile čim boljše izkoriščanje naključnega ulova in uporabo premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib. Ker so viri omejeni, je treba za povečanje vrednosti ulovljenih rib s sredstvi ESPR podpreti tudi naložbe v ribiška plovila s ciljem povečanja komercialne vrednosti ulovljenih rib.

(43) V skladu s postopno uvedbo prepovedi zavržkov in obveznostjo iztovarjanja celotnega ulova, ki jo postopoma uvaja SRP, bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti naložbe v ribiška plovila, ki bi omogočile čim boljše izkoriščanje naključnega ulova in uporabo premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib. Ker so viri omejeni, bi bilo treba za povečanje vrednosti ulovljenih rib s sredstvi ESPR podpreti tudi naložbe v ribiška plovila s ciljem povečanja komercialne vrednosti ulovljenih rib.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(43a) Ob upoštevanju tveganosti naložb v ribolovne dejavnosti bi bilo treba s sredstvi ESPR prispevati k varnosti podjetij s kritjem dostopa do zavarovanja tveganja zaradi proizvodnih spremenljivk, da se zavaruje prihodek proizvajalcev v primeru neobičajnih izgub pri proizvodnji, zlasti zaradi naravnih nesreč, neugodnih podnebnih pogojev, nenadnih sprememb kakovosti vode, bolezni ali napadov škodljivcev in uničenja proizvodnih orodij.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) Ob zavedanju, kako pomembna so ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja in zavetja, je treba s sredstvi ESPR podpreti ustrezne naložbe, zlasti za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti, boljšega varstva okolja, kakovosti iztovorjenih proizvodov ter večje varnosti in boljših delovnih pogojev.

(44) Ob zavedanju, kako pomembna so ribiška pristanišča, dražbe, mesta iztovarjanja in zavetja, bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti ustrezne naložbe, zlasti za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti, boljšega varstva okolja, kakovosti iztovorjenih proizvodov ter večje varnosti in boljših delovnih pogojev.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44a) Za povečanje vrednosti malega priobalnega ribolova bi morale države članice operativnemu programu priložiti akcijski načrt za razvoj, konkurenčnost in trajnost malega priobalnega ribolova.

Obrazložitev

Mali in priobalni ribolov je bistven za dinamičnost obalnih območij. S sredstvi ESPR je torej treba podpreti njegov razvoj, konkurenčnost in trajnost. Poročevalec predlaga, naj vsaka država članica svojemu operativnemu programu priloži akcijski načrt, v katerem navede ukrepe, ki jih izvaja za ta namen.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44b) S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti vzpostavitev celovite mreže območij obnove staleža rib, na katerih so prepovedane vse ribolovne dejavnosti in med katerimi so tudi območja, ki so pomembna za produktivnost rib, zlasti območja odraščanja, drstenja in hranjenja staležev rib.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44c) Nekatere mehanizme ESPR bi bilo treba prilagoditi najbolj oddaljenim regijam, hkrati pa slediti glavnemu cilju trajnostnega in odgovornega ribištva in ribogojstva. ESPR bi moral upoštevati predvsem razvojne zaostanke v nekaterih od teh regij na področju ocenjevanja virov, infrastrukture, organizacije sektorja ter spremljanja dejavnosti in proizvodnje. Zato bi moralo biti mogoče s sredstvi ESPR zagotoviti posodobitev sektorja, zlasti na področju infrastrukture, ter obnovo in posodobitev proizvodnih orodij ob upoštevanju posebnih razmer posameznih morskih bazenov v najbolj oddaljenih regijah in razpoložljivosti virov.

Obrazložitev

ESPR mora upoštevati posebne razmere v najbolj oddaljenih regijah.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45) Za Unijo je bistveno, da se doseže trajnostno ravnovesje med sladkovodnimi viri in njihovim izkoriščanjem; zato je treba ob ustreznem upoštevanju vpliva na okolje in hkratnem zagotavljanju nadaljnje gospodarske sposobnosti preživetja teh sektorjev z ustreznimi določbami podpreti ribolov v celinskih vodah.

(45) Za Unijo je bistveno, da se doseže trajnostno ravnovesje med sladkovodnimi viri in njihovim izkoriščanjem, saj so porečja, rečna ustja in obalne lagune pomembna območja drstenja in odraščanja številnih vrst nedoraslih rib; zato je treba ob ustreznem upoštevanju vpliva na okolje in hkratnem zagotavljanju nadaljnje gospodarske sposobnosti preživetja teh sektorjev z ustreznimi določbami podpreti ribolov v celinskih vodah.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) V skladu s strategijo Komisije za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva, cilji SRP in strategijo Evropa 2020 je treba s sredstvi ESPR podpreti okoljsko, gospodarsko in socialno trajnosten razvoj sektorja ribogojstva.

(46) V skladu s strategijo Komisije za trajnostni razvoj evropskega ribogojstva, cilji SRP in strategijo Evropa 2020 bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti okoljsko, gospodarsko in socialno trajnosten razvoj sektorja ribogojstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju ekoloških inovacij, zmanjševanju odvisnosti od ribje moke in olja, izboljšanju počutja gojenih organizmov in spodbujanju organskega ribogojstva in ribogojstva v zaprtem sistemu.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(46a) Zaradi potencialnega vpliva pobeglih gojenih živali z ribogojnih območij na prostoživeče populacije morskih organizmov s sredstvi ESPR ne bi smeli spodbujati gojenja eksotičnih vrst in gensko spremenjenih organizmov.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47) Ribogojstvo prispeva k rasti in delovnim mestom v obalnih in podeželskih regijah. Zato je bistveno, da je ESPR dostopen nosilcem dejavnosti ribogojstva, zlasti malim in srednje velikim podjetjem, ter da prispeva k vstopu novih ribogojcev v sektor. Za povečanje konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti dejavnosti ribogojstva je nujno spodbujati inovacije in podjetništvo. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti inovativne dejavnosti in razvoj podjetij, zlasti neprehransko ribogojstvo in ribogojstvo na odprtem morju.

(47) Ribogojstvo prispeva k rasti in delovnim mestom v obalnih in podeželskih regijah. Zato je bistveno, da je ESPR dostopen nosilcem dejavnosti ribogojstva, ne glede na njihovo velikost, ter da prispeva k vstopu novih ribogojcev v sektor. Za povečanje konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti dejavnosti ribogojstva je nujno spodbujati inovacije in podjetništvo. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti inovativne dejavnosti in poslovni razvoj nosilcev dejavnosti ribogojstva na splošno, vključno z neprehranskim ribogojstvom in ribogojstvom na odprtem morju.

Obrazložitev

S sredstvi ESPR je treba podpreti nosilce dejavnosti ribogojstva na splošno, ne glede na njihovo velikost. Zato bi morala prejeti pomoč tudi velika podjetja, ki jih zanimajo naložbe v strukturne projekte in ki podpirajo znanje in inovacije. Glede na potrebo po preskrbi z ribami za prehrano ljudi neprehransko ribogojstvo ne bi smelo biti prednostna razvojna naloga. Ribogojstvo na odprtem morju na mnogih obalnih območjih EU ni izvedljivo.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48) Nove oblike prihodkov v kombinaciji z dejavnostmi ribogojstva že ustvarjajo dodano vrednost za razvoj podjetij. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti te dopolnilne dejavnosti zunaj sektorja ribogojstva, kot so turistični ribolov, dejavnosti na področju izobraževanja ali dejavnosti na področju okolja.

(48) Nove oblike prihodkov v kombinaciji z dejavnostmi ribogojstva že ustvarjajo dodano vrednost za razvoj podjetij. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti te dopolnilne dejavnosti zunaj sektorja ribogojstva, kot so turistični ribolov, turizem v povezavi z ribogojstvom za spodbujanje sektorja ribogojstva in njegovih proizvodov, ter dejavnosti na področju izobraževanja in okolja.

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49) Druga pomembna načina za povečanje prihodkov nosilcev dejavnosti ribogojstva sta ustvarjanje dodane vrednosti proizvodov teh podjetij s predelavo in trženjem lastnih proizvodov ter uvajanje novih tržno zanimivih vrst, s čimer se diverzificira proizvodnja.

(49) Druga pomembna načina za povečanje prihodkov nosilcev dejavnosti ribogojstva sta ustvarjanje dodane vrednosti proizvodov teh podjetij s predelavo in trženjem lastnih proizvodov ter uvajanje novih tržno zanimivih vrst, ki so biološko združljive z obstoječimi vrstami, s čimer se diverzificira proizvodnja.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50) Ob zavedanju, da je treba opredeliti najustreznejša območja za razvoj ribogojstva, pri čemer je treba upoštevati dostop do voda in prostora, je treba s sredstvi ESPR podpirati nacionalne organe pri strateških odločitvah na nacionalni ravni.

(50) Ob zavedanju, da je treba opredeliti najustreznejša geografska območja za razvoj ribogojstva, pri čemer je treba upoštevati dostop do voda in prostora ter pomen razvoja previdnostnega pristopa za zagotovitev trajnosti staleža, bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati nacionalne organe pri strateških odločitvah na nacionalni ravni in regionalne organe pri pripravi regionalne različice odločitev.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(51) Da bi bile dejavnosti ribogojstva konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, je nujno vlagati tudi v človeški kapital. Zato je treba s sredstvi ESPR podpirati vseživljenjsko učenje in povezovanje v mreže, da se spodbudi razširjanje znanja, ter storitve svetovanja, ki prispevajo k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov.

(51) Da bi bile dejavnosti ribogojstva konkurenčnejše in gospodarsko uspešnejše, je nujno vlagati tudi v človeški kapital. Zato bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati vseživljenjsko učenje in povezovanje v mreže, da se spodbudi razširjanje in izmenjava znanja ter dobrih praks s pomočjo vseh ustreznih svetovalnih služb (v zvezi z razpoložljivim materialom), vključno s poklicnimi združenji, tako da bodo le-te lahko pripomogle k boljši splošni učinkovitosti in večji konkurenčnosti gospodarskih subjektov.

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(51a) Zaradi potrebe po opredelitvi zemljepisnih območij z večjimi možnostmi za razvoj ribogojstva v smislu dostopa do vode in kopnega bi moral ESPR podpreti nacionalne in regionalne organe pri njihovih strateških odločitvah, zlasti kar zadeva opredelitev in kartiranje območij, ki se lahko štejejo kot najprimernejša za razvoj ribogojstva, upoštevajoč, kadar je to potrebno, postopek pomorskega prostorskega načrtovanja.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(52) Za spodbujanje okoljsko trajnostnega ribogojstva je treba s sredstvi ESPR podpirati dejavnosti ribogojstva, ki so zelo prijazne do okolja, prehod nosilcev dejavnosti ribogojstva na okoljsko ravnanje, uporabo sistemov okoljske presoje in prehod na ekološko ribogojstvo. Prav tako je treba s sredstvi ESPR podpirati ribogojstvo, ki zagotavlja posebne okoljske storitve.

(52) Za spodbujanje okoljsko, socialno in gospodarsko trajnostnega ribogojstva bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati dejavnosti ribogojstva, ki so zelo prijazne do okolja, prehod nosilcev dejavnosti ribogojstva na trajnostno upravljanje, uporabo sistemov okoljske presoje in prehod na ekološko ribogojstvo. Prav tako bi bilo treba s sredstvi ESPR podpirati ribogojstvo, ki zagotavlja posebne okoljske storitve in storitve v javnem interesu.

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(53) Ob zavedanju pomembnosti varstva potrošnikov je treba s sredstvi ESPR zadostno podpreti ribogojce, da se prepreči in zmanjša tveganje za javno zdravje in zdravje živali, ki lahko nastane pri dejavnostih reje živali v sektorju ribogojstva.

(53) Ob zavedanju pomembnosti varstva potrošnikov bi bilo treba s sredstvi ESPR zadostno podpreti ribogojce, da se prepreči in zmanjša tveganje za javno zdravje in zdravje živali, ki lahko nastane pri dejavnostih reje živali v sektorju ribogojstva, zlasti prek programov, ki so zasnovani za zmanjševanje odvisnosti ribogojskih dejavnosti od veterinarskih zdravil.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(53a) S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti vzpostavitev celovite mreže območij obnove staleža rib, med katerimi bi bila tudi območja, ki so pomembna za produktivnost rib, zlasti območja odraščanja, drstenja in hranjenja staležev rib, na katerih so prepovedane vse ribolovne dejavnosti.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54) Ob upoštevanju tveganosti naložb v dejavnosti ribogojstva je treba s sredstvi ESPR prispevati k varnosti podjetij s kritjem dostopa do zavarovanja staleža, da se zavaruje prihodek proizvajalcev v primeru neobičajnih izgub pri proizvodnji, zlasti zaradi naravnih nesreč, neugodnih podnebnih pogojev, nenadnih sprememb kakovosti vode, bolezni ali napadov škodljivcev in uničenja proizvodnih zmogljivosti.

(54) Ob upoštevanju tveganosti naložb v dejavnosti ribogojstva bi bilo treba s sredstvi ESPR prispevati k varnosti podjetij s kritjem dostopa do zavarovanja staleža ali spodbujanjem razvoja vzajemnih skladov, da se zavaruje prihodek proizvajalcev v primeru neobičajnih izgub pri proizvodnji, zlasti zaradi naravnih nesreč, neugodnih podnebnih pogojev, nenadnih sprememb kakovosti vode, bolezni ali napadov škodljivcev in uničenja proizvodnih zmogljivosti.

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55) Ker je pristop k lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost, v zadnjih letih koristno prispeval k spodbujanju razvoja ribiških in podeželskih območij ob celovitem upoštevanju potreb po notranjem razvoju v več sektorjih, je treba v prihodnosti še naprej in še bolj podpirati ta pristop.

(55) Ker je pristop k lokalnemu razvoju, ki ga vodi skupnost, v zadnjih letih koristno prispeval k spodbujanju razvoja ribiških in podeželskih skupnosti ob celovitem upoštevanju potreb po notranjem razvoju v več sektorjih, bi bilo treba v prihodnosti še naprej in še bolj podpirati ta pristop.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56) Na ribiških območjih je treba v procesu lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujati inovativne pristope k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti z ustvarjanjem dodane vrednosti ribiških proizvodov in diverzifikacijo lokalnega gospodarstva z uvajanjem novih gospodarskih dejavnosti, vključno z dejavnostmi v okviru „modre rasti“ in v širših pomorskih sektorjih.

(56) Na ribiških območjih bi bilo treba v procesu lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujati inovativne pristope k rasti in ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti z ustvarjanjem dodane vrednosti ribiških proizvodov in diverzifikacijo lokalnega gospodarstva tudi z uvajanjem novih gospodarskih dejavnosti, vključno z dejavnostmi v okviru „modre rasti“ in v širših pomorskih sektorjih.

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57) Trajnostni razvoj ribiških območij mora prispevati k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020 za spodbujanje socialne vključenosti in zmanjševanje revščine ter k spodbujanju inovacij na lokalni ravni in k ozemeljski koheziji, ki je glavna prednostna naloga v skladu z Lizbonsko pogodbo.

 

(57) Trajnostni razvoj ribiških območij bi moral prispevati k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020 za spodbujanje socialne vključenosti in zmanjševanje revščine, zvišanje stopenj zaposlenosti ter k spodbujanju inovacij, vključno s socialnimi inovacijami, na lokalni ravni in k ozemeljski koheziji, ki je glavna prednostna naloga v skladu z Lizbonsko pogodbo.

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(58) Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, je treba izvajati od spodaj navzgor v okviru lokalnih partnerstev med predstavniki javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe, pri čemer mora pravilno odražati lokalno družbo; ti lokalni akterji lahko najbolje oblikujejo in izvajajo celovite večsektorske strategije lokalnega razvoja v skladu s potrebami svojih lokalnih ribiških območij; da bi se zagotovila ustrezna zastopanost lokalnih akcijskih skupin, nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49 % glasovalnih pravic v organih odločanja.

(58) Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, bi bilo treba izvajati od spodaj navzgor v okviru lokalnih partnerstev med predstavniki javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe, pri čemer mora pravilno odražati lokalno družbo; ti lokalni akterji lahko najbolje oblikujejo in izvajajo celovite večsektorske strategije lokalnega razvoja v skladu s potrebami svojih lokalnih ribiških območij. Da bi se zagotovila ustrezna zastopanost lokalnih akcijskih skupin in da bi se te skupine z delovanjem odzvale na izzive sektorja ribištva in ribogojstva, morajo biti ribiči in/ali ribogojci večinsko zastopani med gospodarskimi akterji, zastopanimi v organih odločanja.

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60) Podporo za ribiška območja v okviru ESPR je treba usklajevati z lokalno razvojno pomočjo iz drugih skladov Unije, pri čemer mora zajemati vse vidike priprave in izvajanja lokalnih razvojnih strategij in dejavnosti lokalnih akcijskih skupin ter stroške animacije lokalnega območja in vodenja lokalnega partnerstva.

(60) Podporo za ribiška območja v okviru ESPR bi bilo treba usklajevati z lokalno razvojno pomočjo iz drugih skladov Unije, pri čemer mora zajemati vse vidike priprave in izvajanja lokalnih razvojnih strategij in dejavnosti lokalnih akcijskih skupin ter stroške animacije lokalnega območja in vodenja lokalnega partnerstva. Ta podpora bi morala vključevati možnost dostopa do tehnične pomoči, zlasti finančnega inženiringa, za izvajanje lokalnih razvojnih projektov, predvsem za mali priobalni ribolov ter ribolov v celinskih vodah.

Obrazložitev

Treba bi bilo olajšati dostop do tehnične pomoči za lokalne razvojne projekte, ki jih vodijo mali in priobalni ribiči ter ribiči v celinskih vodah.

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(61) Da bi se zagotovila sposobnost preživetja ribištva in ribogojstva na zelo konkurenčnem trgu, je treba sprejeti določbe o zagotavljanju podpore za izvajanje [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva]1 ter za dejavnosti trženja in predelave, ki jih izvajajo gospodarski subjekti, da bi povečali vrednost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Posebno pozornost je treba nameniti spodbujanju dejavnosti, ki povezujejo proizvodne dejavnosti ter dejavnosti predelave in trženja v dobavni verigi. Zaradi prilagoditve novi politiki prepovedi zavržkov je treba s sredstvi ESPR podpreti tudi predelavo naključnega ulova.

(61) Da bi se zagotovila sposobnost preživetja ribištva in ribogojstva na zelo konkurenčnem trgu, je treba sprejeti določbe o zagotavljanju podpore za izvajanje [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva]1 ter za dejavnosti trženja in predelave, ki jih izvajajo gospodarski subjekti, da bi povečali vrednost ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti spodbujanju dejavnosti, ki povezujejo proizvodne dejavnosti ter dejavnosti predelave in trženja v dobavni verigi.

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(62) Prednostno se je treba osredotočiti na organizacije in združenja organizacij proizvajalcev, ki jim je treba dodeliti podporo. Nadomestilo za pomoč za skladiščenje ter pomoč za načrte proizvodnje in trženja je treba postopno opustiti, ker se je pomen takšne podpore zmanjšal glede na spreminjajočo se strukturo trga Unije za takšne proizvode in vedno večji pomen močnih organizacij proizvajalcev.

(62) Prednostno se bi bilo treba osredotočiti na organizacije in združenja organizacij proizvajalcev in jim dodeliti podporo.

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(63) Ob zavedanju, da se mali priobalni ribiči srečujejo z vse večjo konkurenco, je treba s sredstvi ESPR podpreti podjetniške pobude malih priobalnih ribičev za ustvarjanje dodane vrednosti ulova, zlasti s predelavo ali neposrednim trženjem ulovljenih rib.

(63) Ob zavedanju, da se mali priobalni ribiči srečujejo z vse večjo konkurenco in da so določene obalne skupnosti odvisne od ribištva, bi bilo treba s sredstvi ESPR podpreti podjetniške pobude malih priobalnih ribičev za ustvarjanje dodane vrednosti ulova, zlasti s predelavo ali neposrednim trženjem ulovljenih rib.

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Uvodna izjava 63 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(63a) S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti podjetniške in skupne pobude za doseganje ciljev Unije na področju varstva okolja in ohranjanja staležev rib z vzpostavitvijo skupnih vodno-okoljskih ukrepov, zlasti za ribolov v celinskih vodah.

Obrazložitev

S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti skupne pobude malih in priobalnih ribičev ter ribičev v celinskih vodah na področju varstva okolja in ohranjanja staležev rib.

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Uvodna izjava 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(64) Ribolovne dejavnosti v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije se srečujejo s težavami, zlasti zaradi dodatnih stroškov pri trženju nekaterih ribiških proizvodov, ki so posledica posebnih omejitev, opredeljenih v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(64) Glede na to, da se ribolovne dejavnosti v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije srečujejo s težavami, zlasti zaradi oddaljenosti in posebnih podnebnih razmer, bi ESPR moral upoštevati posebne omejitve, opredeljene v členu 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Obrazložitev

Težave, s katerimi se srečujejo najbolj oddaljene regije, niso povezane samo z dodatnimi stroški pri trženju.

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Uvodna izjava 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(65) Da bi se ohranila konkurenčnost nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij Evropske unije glede na konkurenčnost podobnih proizvodov iz drugih regij Unije, je Evropska unija leta 1992 sprejela ukrepe za uvedbo sistema nadomestil za takšne dodatne stroške v ribiškem sektorju. Ukrepi, ki veljajo za obdobje 2007-2013, so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 791/20071. Od 1. januarja 2014 je treba zagotavljati nadaljnjo podporo za nadomestitev dodatnih stroškov trženja nekaterih ribiških proizvodov.

(65) Da bi se ohranila konkurenčnost nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij Evropske unije glede na konkurenčnost podobnih proizvodov iz drugih regij Unije, je Evropska unija leta 1992 sprejela ukrepe za uvedbo sistema nadomestil za takšne dodatne stroške v ribiškem sektorju. Ukrepi, ki veljajo za obdobje 20072013, so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 791/20071. Zaradi težav, s katerimi se soočajo najbolj oddaljene regije pri ribolovnih dejavnostih, je treba od 1. januarja 2014 povečati podporo za nadomestitev dodatnih stroškov trženja nekaterih ribiških proizvodov.

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(66) Zaradi drugačnih pogojev trženja v zadevnih najbolj oddaljenih regijah, nihanj v ulovu in staležih ter povpraševanja na trgu morajo biti zadevne države članice tiste, ki določajo, kateri ribiški proizvodi so upravičeni do nadomestila, njihovo največjo količino in višino nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico.

(66) Zaradi drugačnih pogojev proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva v zadevnih najbolj oddaljenih regijah, nihanj v ulovu in staležih ter povpraševanja na trgu morajo biti zadevne države članice tiste, ki določajo, kateri ribiški proizvodi ali kategorije ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki naj bodo upravičeni do nadomestila, njihovo največjo količino in višino nadomestila v okviru celotne dodelitve na državo članico.

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Uvodna izjava 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(68) Države članice morajo določiti višino nadomestila na ravni, ki omogoča ustrezno nadomestilo za dodatne stroške, ki so posledica posebne prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij in izhajajo predvsem iz stroškov prevoza proizvodov v celinsko Evropo. Da bi se izognili čezmernim nadomestilom, mora biti njihova višina sorazmerna z dodatnimi stroški, kritimi iz pomoči, ter ne sme v nobenem primeru presegati 100 % stroškov prevoza na evropsko celino in z njim povezanih stroškov. Zato je treba upoštevati tudi druge vrste javnih intervencij, ki vplivajo na višino dodatnih stroškov.

(68) Države članice bi morale določiti višino nadomestila na ravni, ki omogoča ustrezno nadomestilo za dodatne stroške, ki so posledica posebne prikrajšanosti najbolj oddaljenih regij. Da bi se izognili čezmernim nadomestilom, bi morala biti njihova višina sorazmerna z dodatnimi stroški, kritimi iz pomoči, ter ne bi smela v nobenem primeru presegati 100 % stroškov prevoza na evropsko celino in z njim povezanih stroškov. Zato bi bilo treba upoštevati tudi druge vrste javnih intervencij, ki vplivajo na višino dodatnih stroškov.

Obrazložitev

Zaradi pomoči ne bi smela biti omejena trgovina med najbolj oddaljenimi regijami.

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(69) Bistveno je, da imajo države članice in gospodarski subjekti ustrezno opremo za izvajanje nadzora v skladu z visokimi standardi ter s tem za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike ob zagotavljanju trajnostnega izkoriščanja živih vodnih virov; s sredstvi ESPR je zato treba podpreti države članice in gospodarske subjekte v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009. Z vzpostavitvijo kulture spoštovanja pravil mora ta podpora prispevati k trajnostni rasti.

(69) Bistveno je, da imajo države članice in gospodarski subjekti ustrezno opremo za izvajanje nadzora v skladu z visokimi standardi ter s tem za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike ob zagotavljanju trajnostnega izkoriščanja živih vodnih virov; s sredstvi ESPR bi zato bilo treba podpreti države članice in gospodarske subjekte v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009. Z vzpostavitvijo kulture spoštovanja pravil bi morala ta podpora prispevati k trajnostni rasti. Da bi poenotile in okrepile raven spremljanja, bi morale države članice imeti tudi možnost, da vzpostavijo skupne sisteme nadzora.

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(70) V okviru ESPR je treba še naprej zagotavljati podporo državam članicam na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2006 za nadomestilo odhodkov za izvajanje sistema Unije za nadzor v okviru enega sklada.

(70) V okviru ESPR bi bilo treba povečati podporo državam članicam na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2006 za nadomestilo odhodkov za izvajanje sistema Unije za nadzor v okviru enega sklada.

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Uvodna izjava 72 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(72a) S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti sklade za dodatne dejavnosti nadzora in inšpekcijske preglede na območjih, kjer glede na poročila poteka nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov.

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(73) Sprejeti je treba določbe o podpori za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov o ribištvu, kot je opredeljeno v večletnem programu Unije, zlasti za zagotovitev podpore za nacionalne programe ter upravljanje in uporabo podatkov za znanstvene analize in izvajanje SRP. V okviru ESPR je treba še naprej zagotavljati podporo državam članicam na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2006 za nadomestilo odhodkov za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov o ribištvu v okviru enega sklada.

(73) Ustrezne zainteresirane strani bi bilo treba o postopkih obveščati prek svetovalnih svetov. Sprejeti bi bilo treba določbe o podpori za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov o ribištvu, kot je opredeljeno v večletnem programu Unije, zlasti za zagotovitev podpore za nacionalne programe ter upravljanje in uporabo podatkov za znanstvene analize in izvajanje SRP. V okviru ESPR bi bilo treba še naprej zagotavljati podporo državam članicam na podlagi Uredbe (ES) št. 861/2006 za nadomestilo odhodkov za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov o ribištvu v okviru enega sklada.

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Uvodna izjava 73 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(73a) Poudariti bi bilo treba pomembnost financiranja zbiranja podatkov, ki je temeljni kamen SRP, saj gre za bistveni pogoj za opredelitev natančnih ciljev, ki jih je treba doseči, zlasti v zvezi z doseganjem največjega trajnostnega donosa in boljšim upravljanjem ribištva. V tem smislu je primerno zagotoviti, da se za zbiranje podatkov dodeli delež proračuna ESPR, ki je sorazmeren z njegovo pomembnostjo. Primerno je tudi določiti stopnjo sofinanciranja, ki bo spodbujala pridobitev izčrpnega pregleda stanja evropskih staležev rib.

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(74) Prav tako je treba podpreti sodelovanje med državami članicami in po potrebi s tretjimi državami na področju zbiranja podatkov v istem morskem bazenu ter sodelovanje z ustreznimi mednarodnimi znanstvenimi ustanovami.

(74) Prav tako je treba podpreti sodelovanje med državami članicami in po potrebi s tretjimi državami na področju zbiranja podatkov v istem morskem bazenu ter sodelovanje z ustreznimi mednarodnimi znanstvenimi ustanovami in regionalnimi svetovalnimi sveti.

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(76) Zagotoviti je treba vzdržno financiranje izvajanja in nadaljnjega razvoja celostne pomorske politike Evropske unije v skladu z izjavami Sveta, Evropskega parlamenta in Odbora regij.

(76) Zagotoviti je treba vzdržno financiranje izvajanja in nadaljnjega razvoja celostne pomorske politike Evropske unije v skladu z Uredbo (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2011 o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike1 ter z izjavami Sveta, Evropskega parlamenta in Odbora regij. Pričakuje se, da bo razvoj pomorskih zadev s finančno pomočjo za ukrepe CPP znatno vplival na ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo.

 

__________________

 

1 UL L 321, 5.12.2011, str. 1.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Uvodna izjava 76 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(76a) Zato bi moral biti ESPR osnovan v podporo preučevanju ukrepov, namenjenih spodbujanju strateških ciljev CPP, pri čemer bi bilo treba ustrezno upoštevati njihove skupne učinke na podlagi ekosistemskega pristopa, trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost v obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah, ter spodbujanju mednarodne razsežnosti CPP.

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Uvodna izjava 77

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(77) S sredstvi ESPR je treba podpreti spodbujanje celostnega pomorskega upravljanja na vseh ravneh, zlasti z izmenjavo najboljših praks ter nadaljnjim razvojem in izvajanjem strategij morskih bazenov. Cilj teh strategij je vzpostaviti celosten okvir za soočanje s skupnimi izzivi v evropskih morskih bazenih in okrepiti sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, da bi se čim bolje izkoristili finančni instrumenti in sredstva Unije ter spodbudila gospodarska, socialna in ozemeljska kohezija v Uniji.

(77) S sredstvi ESPR bi bilo treba podpreti spodbujanje celostnega pomorskega upravljanja na vseh ravneh, zlasti z izmenjavo najboljših praks ter nadaljnjim razvojem in izvajanjem strategij morskih bazenov. V tem okviru je zelo pomembno izboljšati pomorsko upravljanje, vključno s krepitvijo sodelovanja in usklajevanja na ustreznih ravneh med pristojnimi organi, ki v Uniji opravljajo naloge obalne straže, ter zagotoviti bolj zdrava in varnejša morja in oceane, zlasti z izvajanjem veljavne pomorske zakonodaje. Cilj teh strategij je vzpostaviti celosten okvir za soočanje s skupnimi izzivi v evropskih morskih bazenih in okrepiti sodelovanje med zainteresiranimi stranmi, da bi se čim bolje izkoristili finančni instrumenti in sredstva Unije ter spodbudila gospodarska, socialna in ozemeljska kohezija v Uniji ter okoljska trajnost. Zato je zelo pomembno, da se izboljšata in okrepita zunanje sodelovanje in usklajevanje glede ciljev CPP na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS).

Obrazložitev

Financiranje v okviru CPP za obdobje 2014–2020 bi moralo biti na voljo za podporne ukrepe za sodelovanje in usklajevanje med pristojnimi organi, ki v Uniji opravljajo naloge obalne straže. Učinkovito izvajanje širokega nabora evropske in mednarodne pomorske zakonodaje je tipična naloga obalne straže v vseh državah članicah EU in pomeni osnovni pogoj za dobro pomorsko upravljanje, da bi zagotovili, da bodo morja bolj zdrava in varnejša. Celostna pomorska politika bi tako morala podpirati čezmejno sodelovanje in usklajevanje.

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Uvodna izjava 77 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(77a) Da bi okrepili zbliževanje skladov za ribištvo in ribogojstvo ter skladov za celostno pomorsko politiko, bi bilo treba v ESPR predvideti poseben okvir za spodbujanje prispevka ribištva in ribogojstva k celostni pomorski politiki. Bistveno je spodbujati popolno upoštevanje teh dejavnosti s podpiranjem sodelovanja pri celostnem upravljanju in skupnih projektih, ki prispevajo k izvajanju CPP.

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Uvodna izjava 79

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(79) Zaradi medsebojne povezanosti nekaterih informacijskih sistemov, ki se uporabljajo v teh sektorjih, bodo morda morali ti sektorji skladno uporabiti lastne mehanizme financiranja v skladu z določbami Pogodbe. Pomorsko prostorsko načrtovanje in celovito gospodarjenje z obalnim pasom sta bistvena za trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij, pri čemer prispevata k ciljem upravljanja, ki temeljijo na ekosistemih, ter razvoju povezav med kopnim in morjem. Ta orodja so pomembna tudi za upravljanje različnih oblik izkoriščanja obal, morij in oceanov, da bi se zagotovil njihov trajnostni gospodarski razvoj in spodbujale čezmejne naložbe, medtem ko se bodo z izvajanjem Okvirne direktive o morski strategiji dodatno opredelile omejitve trajnosti človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje. Poleg tega je treba izpopolniti znanje o morskem svetu in spodbujati inovacije z zagotavljanjem lažjega zbiranja, brezplačne izmenjave, ponovne uporabe in razširjanja podatkov o stanju oceanov in morij.

(79) Zaradi medsebojne povezanosti nekaterih informacijskih sistemov, ki se uporabljajo v teh sektorjih, bodo morda morali ti sektorji skladno uporabiti lastne mehanizme financiranja v skladu z določbami Pogodbe. Pomorsko prostorsko načrtovanje in celovito gospodarjenje z obalnim pasom sta bistvena za trajnostni razvoj morskih območij in obalnih regij, pri čemer prispevata k ciljem upravljanja, ki temeljijo na ekosistemih, ter razvoju povezav med kopnim in morjem. Ta orodja so pomembna tudi za upravljanje različnih oblik izkoriščanja obal, morij in oceanov, da bi se zagotovil njihov trajnostni gospodarski razvoj in spodbujale čezmejne naložbe, medtem ko se bodo z izvajanjem okvirne direktive o morski strategiji dodatno opredelile omejitve trajnosti industrijskih, gradbenih in človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje. Poleg tega je treba izpopolniti znanje o morskem svetu in spodbujati inovacije z zagotavljanjem lažjega zbiranja, brezplačne izmenjave, ponovne uporabe in razširjanja podatkov o stanju oceanov in morij ter ribištva, ki jih je treba dati na voljo končnim uporabnikom in javnosti na splošno.

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe

Uvodna izjava 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(80) S sredstvi ESPR je treba tudi podpreti trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost v pomorskih sektorjih in obalnih regijah. Zlasti je treba opredeliti regulativne ovire in pomanjkljivosti na področju znanj in spretnosti, ki ovirajo rast sektorjev v vzponu in prihodnjih pomorskih sektorjev, ter dejavnosti, katerih cilj je spodbuditi naložbe v tehnološke inovacije, ki so potrebne za krepitev poslovnega potenciala morskih in pomorskih dejavnosti.

(80) S sredstvi ESPR bi bilo treba tudi podpreti trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in konkurenčnost v pomorskih sektorjih in obalnih regijah. Zlasti je treba opredeliti regulativne ovire in pomanjkljivosti na področju znanj in spretnosti, ki ovirajo rast sektorjev v vzponu in prihodnjih pomorskih sektorjev, ter dejavnosti, katerih cilj je spodbuditi naložbe v tehnološke inovacije, ki so potrebne za krepitev poslovnega potenciala morskih in pomorskih dejavnosti. ESPR bi moral podpirati ukrepe za razvoj sistema izobraževanja in poklicnega usposabljanja v sektorju tudi z nakupom opreme in orodij, ki so potrebni za izboljšanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja.

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Uvodna izjava 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(81) ESPR mora dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente Unije in držav članic ter biti skladen s temi finančnimi instrumenti na nacionalni in podnacionalni ravni, da bi se spodbudila varstvo in trajnostna raba oceanov, morij in obal, prispevalo k spodbujanju učinkovitejšega sodelovanja med državami članicami ter njihovimi obalnimi, otoškimi in najbolj oddaljenimi regijami ter upoštevali prednostne naloge in napredek pri izvajanju nacionalnih in lokalnih projektov. Sklad bo povezan z drugimi politikami Unije, ki lahko imajo pomorsko razsežnost, zlasti z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Kohezijskim skladom in Evropskim socialnim skladom ter programom Obzorje 2020 za raziskave in energetsko politiko.

(81) ESPR bi moral dopolnjevati obstoječe in prihodnje finančne instrumente Unije in držav članic ter biti skladen s temi finančnimi instrumenti na nacionalni in podnacionalni ravni, da bi se spodbudil trajnosten gospodarski in socialni razvoj, varstvo in trajnostna raba oceanov, morij in obal, prispevalo k spodbujanju učinkovitejšega sodelovanja med državami članicami ter njihovimi obalnimi, otoškimi in najbolj oddaljenimi regijami ter upoštevali prednostne naloge in napredek pri izvajanju nacionalnih in lokalnih projektov. Sklad bo povezan z drugimi politikami Unije, ki lahko imajo pomorsko razsežnost, zlasti z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Kohezijskim skladom in Evropskim socialnim skladom ter programom Obzorje 2020 za raziskave in energetsko politiko.

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe

Uvodna izjava 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(84) S tehnično pomočjo je treba v okviru ESPR zagotavljati podporo pri pripravljalnih delih, upravno in tehnično podporo ter podporo za ukrepe na področju informiranja, povezovanja v mrežo, vrednotenja, revizij, študij in izmenjave izkušenj, da bi se olajšalo izvajanje operativnega programa ter spodbujali inovativni pristopi in prakse za preprosto in pregledno izvajanje. Tehnična pomoč mora vključevati tudi vzpostavitev evropske mreže lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, katerih namen je gradnja zmogljivosti, razširjanje informacij, izmenjava izkušenj in podpiranje sodelovanja med lokalnimi partnerstvi.

(84) S tehnično pomočjo bi bilo treba v okviru ESPR zagotavljati podporo pri pripravljalnih delih, upravno in tehnično podporo ter podporo za ukrepe na področju informiranja, povezovanja v mrežo, vrednotenja, revizij, študij in izmenjave izkušenj, da bi se olajšalo izvajanje operativnega programa ter spodbujali inovativni pristopi in prakse za preprosto in pregledno izvajanje, tudi v korist gospodarskim subjektom in ribiškim organizacijam. Tehnična pomoč bi morala vključevati tudi vzpostavitev evropske mreže lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, katerih namen je gradnja zmogljivosti, razširjanje informacij, izmenjava izkušenj in podpiranje sodelovanja med lokalnimi partnerstvi.

Obrazložitev

Tehnična pomoč je lahko namenjena tudi gospodarskim subjektom in ribiškim organizacijam.

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe

Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(88) Ob zavedanju pomembnosti zagotavljanja ohranjanja morskih bioloških virov in zaščite staležev rib, zlasti pred nezakonitim ribolovom, in v duhu sklepov iz zelene knjige o reformi SRP je treba podporo iz ESPR odreči gospodarskim subjektom, ki ne delujejo v skladu s pravili SRP in ki zlasti ogrožajo trajnost zadevnih staležev in zato pomenijo resno grožnjo za trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter zlasti gospodarskim subjektom, ki sodelujejo pri nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu. Finančna sredstva Unije se ne smejo v nobeni fazi, od izbiranja do izvajanja dejavnosti, uporabiti za ogrožanje javnega interesa ohranjanja morskih bioloških virov, izraženih v ciljih uredbe o SRP.

(88) Ob zavedanju pomembnosti zagotavljanja ohranjanja morskih bioloških virov in zaščite staležev rib, zlasti pred nezakonitim ribolovom, in v duhu sklepov iz zelene knjige o reformi SRP bi bilo treba podporo iz ESPR odreči gospodarskim subjektom, ki ne delujejo v skladu s pravili SRP in ki zlasti ogrožajo trajnost zadevnih staležev in še posebej uresničitev ciljev, da se do leta 2015 populacije lovljenih vrst obnovijo in ohranijo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, ter da se do leta 2020 doseže in ohrani dobro okoljsko stanje, ter zato pomenijo resno grožnjo za trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, poleg tega pa bi jo bilo treba odreči tudi gospodarskim subjektom, ki sodelujejo pri nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu. Finančna sredstva Unije se ne bi smela v nobeni fazi, od izbiranja do izvajanja dejavnosti, uporabiti za ogrožanje javnega interesa ohranjanja morskih bioloških virov, izraženih v ciljih uredbe o SRP.

 

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe

Uvodna izjava 88 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(88a) Če se država članica ne more spopasti z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom v svojih vodah in v svojem ladjevju, bi morala obstajati možnost zamrznitve izplačil iz ESPR.

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Uvodna izjava 91

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(91) Za obravnavanje posebnih potreb v okviru SRP iz členov 50 in 51 [uredbe o SRP] ter prispevanje k skladnosti s pravili SRP je treba pri pravilih o prekinitvi roka plačil [Uredba (EU) št. [...] o skupnih določbah] določiti dodatne določbe. Če država članica ali gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze o takšnem pomanjkanju skladnosti, mora biti kot previdnostni ukrep Komisiji dovoljeno, da prekine plačila.

(91) Za obravnavanje posebnih potreb v okviru SRP iz členov 50 in 51 [uredbe o SRP] ter prispevanje k skladnosti s pravili SRP bi bilo treba pri pravilih o prekinitvi roka plačil [Uredba (EU) št. [...] o skupnih določbah] določiti dodatne določbe. Če država članica ali gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti v okviru SRP ali če ima Komisija dokaze za potrditev takšnega pomanjkanja skladnosti, bi moralo biti kot previdnostni ukrep Komisiji dovoljeno, da prekine plačila.

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Uvodna izjava 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(93) Operativni program je treba spremljati in vrednotiti, da se izboljša njegova kakovost in dokažejo njegovi dosežki. Komisija mora vzpostaviti okvir za skupno spremljanje in vrednotenje, da bi se med drugim pravočasno zagotovili ustrezni podatki. V zvezi s tem mora Komisija določiti seznam kazalnikov in vpliv politike ESPR v zvezi s specifičnimi cilji.

(93) Operativni program bi bilo treba spremljati in vrednotiti, da se izboljša njegova kakovost in dokažejo njegovi dosežki. Komisija bi morala vzpostaviti okvir za skupno spremljanje in vrednotenje, da bi se med drugim javnosti pravočasno zagotovili ustrezni podatki. V zvezi s tem bi morala Komisija določiti seznam kazalnikov in vpliv politike ESPR v zvezi s specifičnimi cilji.

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Uvodna izjava 95

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(95) Za lažjo dostopnost in boljšo preglednost informacij o možnostih financiranja in upravičencih projektov mora biti v vsaki državi članici na voljo ena spletna stran ali spletni portal z informacijami o operativnem programu, vključno s seznami dejavnosti, za katere se prejema podpora v okviru posameznega operativnega programa. Na podlagi teh informacij je treba širši javnosti in zlasti davkoplačevalcem v Uniji zagotoviti razumne, oprijemljive in dejanske informacije o načinu porabe sredstev Unije v okviru ESPR. Poleg tega mora biti cilj objave zadevnih podatkov nadaljnje obveščanje javnosti o možnosti vložitve zahtevka za sredstva Unije. Vendar se ob popolnem upoštevanju temeljne pravice do varstva podatkov in v skladu s sodbo Sodišča v združenih zadevah Schecke ne sme zahtevati objava imen fizičnih oseb.

(95) Za lažjo dostopnost in boljšo preglednost informacij o možnostih financiranja in upravičencih projektov bi moralo biti v vsaki državi članici na voljo eno spletišče ali spletni portal z informacijami o operativnem programu, vključno s seznami dejavnosti, za katere se prejema podpora v okviru posameznega operativnega programa. Namenska spletišča vseh držav članic bi morala biti dostopna tudi z uradnega spletišča Unije, da bi državljanom različnih držav članic olajšali dostop do vseh informacij, ki so jih objavile države članice. Na podlagi teh informacij bi bilo treba širši javnosti in zlasti davkoplačevalcem v Uniji zagotoviti razumne, oprijemljive in dejanske informacije o načinu porabe sredstev Unije v okviru ESPR. Poleg tega bi moral biti cilj objave zadevnih podatkov nadaljnje obveščanje javnosti o možnosti vložitve zahtevka za sredstva Unije. Vendar se ob popolnem upoštevanju temeljne pravice do varstva podatkov in v skladu s sodbo Sodišča v združenih zadevah Schecke ne bi smela zahtevati objava imen fizičnih oseb.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Uvodna izjava 96 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(96a) Zlasti je treba zagotoviti spoštovanje predhodnih pogojev, ki se nanašajo na upravno zmogljivost za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva in izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Uvodna izjava 96 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(96b) Zlasti je treba zagotoviti spoštovanje predhodnih pogojev, ki se nanašajo na upravno zmogljivost za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva in izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Člen 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) trajnostnega razvoja ribiških območij in ribolova v celinskih vodah,

(c) trajnostnega razvoja ribiških in ribogojnih območij, ribolova v celinskih vodah in povezanih dejavnosti, kakor so opredeljene v tej uredbi,

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) ter celostne pomorske politike (CPP).

(d) ter celostne pomorske politike (CPP), vključno z okvirno direktivo o morski strategiji.

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba se uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo na ozemlju Unije, razen če je v njej izrecno določeno drugače.

Ta uredba se uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo na ozemlju, v vodah in na ladjevjih Unije, razen če je v njej izrecno določeno drugače.

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–1) „zaprt ribogojni sistem“ pomeni ribogojni objekt, kjer se ribe in drugi ribogojni proizvodi gojijo v zaprtih sistemih z recirkulacijo, v katerih se voda zadrži in čisti, da je poraba vode kar se da nizka. Taki sistemi so običajno na kopnem in ponovno uporabijo praktično vso vodo, ki se vnese v sistem;

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) „diverzifikacija“ pomeni prakse, zaradi katerih so dejavnosti ribištva ali ribogojstva prilagodljivejše in ki neposredno dopolnjujejo te dejavnosti ali so od njih odvisne;

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) „neavtohtone vrste“ pomenijo vrste, katerih naravno območje razširjenosti ne vključuje območja, na katerem je ribogojnica;

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) „ekstenzivno ribogojstvo“ pomeni ribogojsko proizvodnjo brez namernega dodajanja hranil, ki je odvisna od naravne hrane v obratu za gojenje, tudi hrane, ki jo prinese tok vode, na primer tokovi in plimovanje. Ekstenzivno ribogojstvo je v veliki meri odvisno od zgolj enega vložka, semena;

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) „ribiško območje“ pomeni območje z morsko ali jezersko obalo ali območje z ribniki ali rečnim izlivom in z znatnim deležem zaposlenosti v ribištvu ali ribogojstvu, ki ga kot tako določi država članica;

(5) „ribiško in ribogojno območje“ pomeni območje z morsko, rečno ali jezersko obalo ali območje z ribniki ali rečnim izlivom in z znatnim deležem zaposlenosti v sektorju ribištva ali ribogojstva, ki ga kot tako določi država članica;

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) „območje obnove staleža rib“ pomeni geografsko opredeljeno morsko območje, na katerem so prepovedane vse ribolovne dejavnosti z namenom, da se izboljšajo izkoriščanje in ohranjanje živih vodnih virov ali zaščita morskih ekosistemov, kot je navedeno v Uredbi (EU) št. .../... [o skupnih določbah];

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) „sektor ribištva“ pomeni gospodarski sektor, ki vključuje vse dejavnosti proizvodnje, predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva;

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c) „sistemi upravljanja in dostopa do ribolovnih virov“ pomenijo mehanizme za dodeljevanje in dostop do ribolovnih pravic ali za upravljanje ribolovnih naporov na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni oziroma na ravni morskih bazenov, kar zadeva vrste s kvotami ali zunaj kvot v obalnem pasu 12 milj ali zunaj njega, katerih namen je dobro stanje staležev. Te sisteme upravljajo javni organi ali ribiške organizacije;

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) „ribič“ pomeni vsako osebo, ki opravlja profesionalni ribolov, kot ga priznava država članica, na krovu delujočega ribiškega plovila, ali poklicno pridobiva morske organizme, kot jih priznava država članica, brez plovila;

(6) „ribič“ pomeni vsako osebo, tudi zaposlene delavce, ki opravlja profesionalni ribolov, kot ga priznava država članica, na krovu delujočega ribiškega plovila, ali poklicno pridobiva sladkovodne ali morske organizme, kot jih priznava država članica, brez plovila;

Obrazložitev

Natančneje je treba opredeliti pojem ribiča, tako da se vključi ribiče, ki so lastniki plovila, in zaposlene ribiče.

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) „ribolovni turizem“ pomeni dopolnilno dejavnost, ki jo izvajajo profesionalni ribiči, v kateri so na krovu ribiškega plovila osebe, ki niso člani posadke, kot turisti ali raziskovalci;

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) „pomožne dejavnosti ribištva in ribogojstva“ pomenijo tiste dejavnosti, ki jih izvaja vsaka oseba, ki ribičem zagotavlja poklicno storitev, potrebno za njihovo dejavnost, kot take pa jih določi država članica;

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) „intenzivno ribogojstvo“ pomeni ribogojsko proizvodnjo, ki je odvisna bodisi od hrane, ki v celoti pokriva prehranske potrebe in se dodaja v prehranski sistem svežih, prostoživečih, morskih ali sladkovodnih rib, bodisi od proizvedene kompletne hrane. Zelo je odvisno od kompletne in komercialno dostopne krme in ima visoko gostoto populacije;

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) „ribolov v celinskih vodah“ pomeni ribolov, ki se izvaja v pridobitne namene s plovili, ki delujejo izključno v celinskih vodah, ali z drugimi pripravami, ki se uporabljajo za ribolov na ledu;

(10) „ribolov v celinskih vodah“ pomeni ribolov, ki se izvaja v pridobitne namene s plovila ali drugače izključno v celinskih vodah, ali z drugimi pripravami, ki se uporabljajo za ribolov na ledu;

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) „celostno pomorsko upravljanje“ pomeni usklajeno upravljanje vseh sektorskih politik EU, ki zadevajo oceane, morja in obalne regije;

(12) „celostno pomorsko upravljanje“ pomeni usklajeno upravljanje vseh sektorskih politik na ravni Unije, ki zadevajo oceane, morja in obalne regije;

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) „morske regije“ pomenijo geografska območja iz Priloge I k Sklepu Sveta 2004/585/ES in območja, ki so jih določile regionalne organizacije za upravljanje ribištva;

črtano

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) „strategija morskih bazenov“ pomeni strukturiran okvir sodelovanja na področju določenega geografskega območja, ki ga razvijejo evropske institucije, države članice, njihove regije in po potrebi tretje države, ki si delijo morski bazen; strategija upošteva geografske, podnebne, gospodarske in politične značilnosti morskega bazena;

(16) „strategija morskih bazenov“ pomeni strukturiran okvir sodelovanja na področju določenega geografskega območja, ki ga razvijejo evropske institucije, države članice, njihove regije ter lokalni organi in po potrebi tretje države, ki si delijo morski bazen; strategija upošteva geografske, podnebne, gospodarske in politične značilnosti morskega bazena;

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) „polintenzivno ribogojstvo“ pomeni ribogojstvo, ki je odvisno zlasti od naravne hrane, vendar se ravni naravno prisotne hrane višajo z uporabo dodatne krme, ki dopolnjuje naravno hrano. Gostota kulture se ohranja na ravni, ki je nižja od tiste, značilne za intenzivno ribogojsko proizvodnjo;

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) „tradicionalno ribiško plovilo“ pomeni plovilo, katerega trup, izdelava in uporabljeni materiali ustrezajo tipologiji, ki ni bila spremenjena vsaj sto let, ki je sposobno plovbe in opravlja ribolovne dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi Unije in nacionalnimi predpisi;

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) „nabiralec/gojitelj lupinarjev“ pomeni vsakega posameznika, ki opravlja izključno dejavnost pridobivanja, gojenja ali polgojenja, bodisi brez plovila bodisi na krovu plovila, in pri tem uporablja selektivno posebno orodje za lov ene ali več vrst mehkužcev, rakov, plaščarjev, iglokožcev ali drugih morskih nevretenčarjev;

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) spodbujanje trajnostnega in konkurenčnega ribištva in ribogojstva;

(a) spodbujanje okoljsko trajnostnega, ekonomsko uspešnega ter socialno odgovornega ribištva in ribogojstva ter z njima povezanih dejavnosti predelave in trženja;

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) spodbujanje uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških območij;

(c) spodbujanje uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških in ribogojnih območij;

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) pospeševanje izvajanja SRP.

(d) pospeševanje izvajanja SRP, tudi njeno regionalizacijo in izvajanje skupne ureditve trgov.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest, da se izognemo propadu ribiških skupnosti in dosežemo izboljšanje kvalifikacij ter delovnih pogojev v ribiškem sektorju.

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Pri uresničevanju teh ciljev ESPR upošteva načela medgeneracijske pravičnosti in enakosti spolov.

Predlog spremembe  148

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. Ti cilji se uresničujejo brez povečanja ribolovne zmogljivosti.

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uresničevanje ciljev ESPR prispeva k strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Cilji se uresničujejo prek naslednjih šestih prednostnih nalog Unije, ki zadevajo ustrezne tematske cilje skupnega strateškega okvira:

Uresničevanje ciljev ESPR prispeva k strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, pa tudi k izvajanju SRP. Cilji se uresničujejo prek naslednjih šestih prednostnih nalog Unije za ribištvo, trajnostno ribogojstvo in z njima povezane dejavnosti, ki zadevajo ustrezne tematske cilje skupnega strateškega okvira:

Predlog spremembe  150

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije z izpolnitvijo naslednjih ciljev:

(1) povečanje zaposlovanja ter socialne in teritorialne kohezije z izpolnitvijo naslednjih ciljev:

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in ribogojstva;

(a) spodbujanje gospodarske rasti in socialne vključenosti, tudi z ustvarjanjem novih delovnih mest, povečevanjem zaposljivosti ter mobilnosti v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in ribogojstva, tudi v najbolj oddaljenih regijah;

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) diverzifikacija ribiških dejavnosti v druge sektorje pomorskega gospodarstva in rast pomorskega gospodarstva, vključno z blažitvijo podnebnih sprememb;

(b) diverzifikacija ribiških dejavnosti v ribiškem in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva, ki so tesno povezani z ribiškim sektorjem, in rast pomorskega gospodarstva, vključno z blažitvijo podnebnih sprememb;

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) spodbujanje izvajanja harmoniziranih socialnih predpisov na ravni Unije;

Predlog spremembe  154

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) podpiranje krepitve prenosa tehnološkega razvoja, inovacij in znanja;

(a) podpiranje krepitve prenosa tehnološkega razvoja, inovacij, vključno s povečanjem energetske učinkovitosti, in znanja;

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 ‑ točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) zmanjšanje negativnega vpliva ribolova na dobro počutje živali;

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribištva, zlasti ladjevja za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih ali delovnih pogojev;

(b) povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribištva ter izboljšanje zdravstvenih, higienskih, varnostnih in delovnih pogojev;

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja;

(c) razvoj poklicnega usposabljanja, novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja, zlasti za mlade ribiče;

Predlog spremembe  158

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) razvoj malega priobalnega ribolova, zlasti njegove konkurenčnosti in trajnosti, tudi z ohranjanjem tradicionalnih ribiških plovil;

Predlog spremembe  159

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) spodbujanje ribogojstva, ki temelji na inovativnosti, konkurenčnosti in znanju, s poudarkom na naslednjih področjih:

(3) spodbujanje trajnostnega, inovativnega, konkurenčnega ribogojstva, ki temelji znanju in ekosistemu, s poudarkom na naslednjih področjih:

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) podpiranje krepitve prenosa tehnološkega razvoja, inovacij in znanja;

(a) podpiranje krepitve prenosa tehnološkega razvoja, tehničnih, socialnih in gospodarskih inovacij in znanja;

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) spodbujanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja nosilcev dejavnosti ribogojstva, predvsem malih in srednje velikih podjetij;

(b) spodbujanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja nosilcev dejavnosti ekstenzivnega in polintenzivnega ribogojstva, predvsem malih in srednjih podjetij;

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja;

(c) razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter spodbujanje poklicnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja, zlasti mladih ribogojcev;

Predlog spremembe  163

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) boljša tržna ureditev za proizvode iz ribogojstva;

(d) boljša tržna ureditev za proizvode iz ribogojstva in spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja;

Predlog spremembe  164

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) omejitev ekološkega odtisa ribogojstva;

Predlog spremembe  165

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje;

(a) preprečevanje, zmanjševanje in v čim večji meri odprava naključnega ulova ter negativnih vplivov ribištva na morsko okolje, zlasti z boljšo selektivnostjo ribolovnega orodja;

Predlog spremembe  166

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 4 ‑ točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) zagotavljanje ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi;

Predlog spremembe  167

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) izvajanje okvirne direktive o morski strategiji in doseganje dobrega okoljskega stanja do leta 2020;

Predlog spremembe  168

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) krepitev ekosistemov, ki so povezani z ribogojstvom, in spodbujanje ribogojstva, gospodarnega z viri;

(a) spodbujanje ribogojstva, gospodarnega z viri, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od hrane za ribe in olja ter uporabe kemikalij in antibiotikov;

Predlog spremembe  169

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 5 ‑ točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) ocenjevanje, zmanjšanje in po možnosti odprava vplivov dejavnosti ribogojstva na morske, kopenske in sladkovodne ekosisteme;

Predlog spremembe  170

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) spodbujanje izvajanja SRP s:

(6) spodbujanje izvajanja SRP ter krepitev njenih povezav in skladnosti s celostno pomorsko politiko s:

Predlog spremembe  171

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pridobivanjem novih znanstvenih spoznanj in zbiranjem podatkov;

(a) podpiranjem zbiranja in upravljanja podatkov, da se izboljšajo znanstvena spoznanja;

Predlog spremembe  172

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podpiranjem nadzora in izvrševanja, izboljšanjem institucionalnih zmogljivosti in učinkovito javno upravo.

(b) podpiranjem spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanjem institucionalnih zmogljivosti in učinkovito javno upravo brez povečanega upravnega bremena;

Predlog spremembe  173

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 6 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) podporo regionalizaciji SRP, zlasti prek regionalnih svetovalnih svetov.

Predlog spremembe  174

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Brez poseganja v odstavek 2 tega člena se členi 107, 108 in 109 Pogodbe uporabljajo za pomoč, ki jo države članice dodelijo podjetjem, dejavnim na področju ribištva in ribogojstva.

1. Členi 107, 108 in 109 Pogodbe se uporabljajo za pomoč, ki jo države članice dodelijo podjetjem, dejavnim na področju sektorja ribištva in ribogojstva.

Predlog spremembe  175

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vendar se členi 107, 108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za izplačila, ki jih države članice izvedejo na podlagi te uredbe in v skladu z njo na področju uporabe člena 42 Pogodbe.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 se členi 107, 108 in 109 Pogodbe ne uporabljajo za izplačila, ki jih države članice izvedejo na podlagi te uredbe in v skladu z njo na področju uporabe člena 42 Pogodbe.

Predlog spremembe  176

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg načel iz člena 4 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] Komisija in države članice zagotovijo usklajenost in dopolnjevanje med podporo iz ESPR, podporo iz drugih politik in finančnih instrumentov Unije, vključno z [Uredbo (ES) št. [...] o oblikovanju okvirnega programa za ukrepe na področju okolja in podnebnih sprememb (okvirni program LIFE)], ter podporo iz instrumentov v okviru zunanjega delovanja Unije. Usklajevanje med pomočjo iz ESPR in okvirnega programa LIFE se doseže zlasti s spodbujanjem financiranja dejavnosti, ki dopolnjujejo integrirane projekte, financirane iz okvirnega programa LIFE, ter s spodbujanjem uporabe rešitev, metod in pristopov, potrjenih z okvirnim programom LIFE.

Poleg načel iz člena 4 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] Komisija in države članice zagotovijo usklajenost in dopolnjevanje med podporo iz ESPR, podporo iz drugih politik in finančnih instrumentov Unije, vključno s podporo iz instrumentov v okviru zunanjega delovanja Unije. Ta zahteva po usklajenosti in dopolnjevanju se vključi v operativne programe.

Predlog spremembe  177

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za ESPR se uporabljajo predhodni pogoji iz Priloge III k tej uredbi.

Za ESPR se uporabljajo posebni predhodni pogoji iz Priloge III k tej uredbi.

Predlog spremembe  178

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Ocena upoštevanja zgornjih meja zmogljivosti

 

1. Komisija v sodelovanju z državami članicami do ...* pripravi oceno upoštevanja zgornjih meja ribolovnih zmogljivosti, določenih v Prilogi II k Uredbi (EU) št. .../...[o SRP], v državah članicah.

 

 

2. Če ocena iz odstavka 1 pokaže, da država članica ne upošteva svojih zgornjih meja zmogljivosti, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi ustavi vsa ali del plačil in obveznosti za operativni program zadevne države članice.

 

3. Takoj ko država članica sprejme ukrepe za upoštevanje teh zgornjih meja zmogljivosti in ko te ukrepe odobri Komisija, odpravi začasno ustavitev plačil in obveznosti.

 

_________________

* UL prosimo vstavite datum tri leta po začetku veljave te uredbe.

Obrazložitev

Bistveno je, da države članice upoštevajo zgornje meje zmogljivosti svojega ladjevja, ki so določene v osnovni uredbi. Zato je primerno, da se začasno ustavi plačila in obveznosti v okviru ESPR za države, ki ne spoštujejo svojih zgornjih meja zmogljivosti.

Predlog spremembe  179

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) gospodarski subjekti, ki so storili hudo kršitev v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali členom 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009;

(a) gospodarski subjekti, ki se jim je tri- ali večkrat začasno preklicalo dovoljenje za gospodarski ribolov v skladu s členom 92(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009 ali so storili hudo kršitev v skladu s členom 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali členom 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009, ki se kaznuje v skladu s končno upravno odločbo;

Predlog spremembe  180

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) gospodarski subjekti, udeleženi pri upravljanju, vodenju ali lastništvu ribiških plovil pod zastavo držav, uvrščenih v skupino nesodelujočih tretjih držav v skladu s členom 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008;

Predlog spremembe  181

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) gospodarski subjekti, za katere je bilo v okviru kazenskih ali upravnih postopkov ugotovljeno, da so storili hudo kršitev veljavne nacionalne zakonodaje z naslednjih področij:

 

– plačilni pogoji in pogoji zaposlovanja v ribištvu;

 

– poklicna odgovornost;

 

 

– trgovina z ljudmi ali promet s prepovedanimi drogami;

Predlog spremembe  182

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc) gospodarski subjekti, za katere je bilo v okviru kazenskih ali upravnih postopkov ugotovljeno, da so v eni ali več državah članicah storili hudo kršitve zakonodaje Unije, zlasti glede:

 

– delovnega časa in časa za počitek ribičev;

 

– zdravstvene in varnostne zakonodaje;

 

– plačilnih in pogojev zaposlovanja v tem poklicu;

 

– temeljnih kvalifikacij in nadaljnjega usposabljanja ribičev;

Predlog spremembe  183

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) gospodarski subjekti, ki v drugih primerih, ki resno ogrožajo trajnost zadevnih staležev, ravnali neskladno s SRP.

(c) gospodarski subjekti, ki so storili hudo kršitev pravil SRP, s čimer so resno ogrozili trajnost zadevnih staležev;

Predlog spremembe  184

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) gospodarski subjekti, ki niso izpolnili obveznosti iz Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko1.

 

_______________

 

1 UL L 60, 5.3.2008, str. 1.

Predlog spremembe  185

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice zahtevajo, da gospodarski subjekti, ki vložijo vlogo v okviru ESPR, organu upravljanja predložijo podpisano izjavo, s katero potrjujejo, da spoštujejo merila iz odstavka 1 in da niso storili nepravilnosti v okviru ESR ali ESPR v skladu z odstavkom 2. Države članice pred odobritvijo dejavnosti preverijo verodostojnost izjave.

4. Države članice zahtevajo, da gospodarski subjekti, ki vložijo vlogo v okviru ESPR, organu upravljanja predložijo podpisano izjavo, s katero potrjujejo, da spoštujejo merila iz odstavkov 1 in 2. Države članice pred odobritvijo dejavnosti preverijo verodostojnost izjave ob upoštevanju informacij iz nacionalnega registra kršitev, ki se oblikuje v skladu s členom 93 Uredbe (ES) št. 1224/2009, ali drugih podatkov, predvidenih za ta namen.

Predlog spremembe  186

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) dejavnosti, ki povečujejo ribolovno zmogljivost plovila;

(a) dejavnosti, ki povečujejo ribolovno zmogljivost plovila ali njegovo zmožnost za ulov rib;

Predlog spremembe  187

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) dejavnosti, ki ogrožajo trajnost morskih bioloških virov in ekosistemov;

Predlog spremembe  188

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) ukrepi, ki uničujejo delovna mesta;

Predlog spremembe  189

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) gradnja novih ribiških plovil, umik ribiških plovil iz obratovanja ali njihov uvoz;

(b) gradnja novih ribiških plovil, umik ribiških plovil iz obratovanja ali njihov uvoz, razen pod pogoji iz člena 32b;

Predlog spremembe  190

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) naložbe v plovila, ki pripadajo segmentu ladjevja, za katere je poročilo o zmogljivosti iz člena 34(1) Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] dokazalo, da ni trajnostnega ravnovesja med ribolovnimi možnostmi in zmogljivostjo ladjevja;

Predlog spremembe  191

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti;

črtano

Predlog spremembe  192

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) poskusno ribištvo;

(d) raziskovalno ribištvo;

Predlog spremembe  193

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) prenos lastništva podjetja;

črtano

Predlog spremembe  194

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Razpoložljiva sredstva za prevzem obveznosti iz ESPR za obdobje 2014–2020 v okviru deljenega upravljanja znašajo 5 520 000 000 EUR v trenutnih cenah v skladu z letno razdelitvijo iz Priloge II.

1. Razpoložljiv okvirni znesek za prevzem obveznosti iz ESPR za obdobje 2014–2020 v okviru deljenega upravljanja znaša X EUR v stalnih cenah iz leta 2011 v skladu z okvirno letno razdelitvijo iz Priloge II.

Predlog spremembe  195

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Trajnostnemu razvoju ribištva, ribogojstva in ribiških območij iz poglavij I, II in III naslova V se dodeli 4 535 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

2. Trajnostnemu razvoju ribištva in ribogojstva, predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva ter ribiških območij iz poglavij I do IV naslova V se dodeli X EUR sredstev iz odstavka 1.

Predlog spremembe  196

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ukrepom nadzora in izvrševanja iz člena 78 se dodeli 477 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

3. Ukrepom nadzora in izvrševanja iz člena 78 se dodeli najmanj X EUR sredstev iz odstavka 1.

Predlog spremembe  197

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ukrepom za zbiranje podatkov iz člena 79 se dodeli 358 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

4. Ukrepom za zbiranje in upravljanje podatkov iz člena 79 se dodeli najmanj X EUR sredstev iz odstavka 1.

Predlog spremembe  198

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Sredstva, dodeljena za nadomestilo za najbolj oddaljene regije iz poglavja V naslova V, letno ne presegajo:

5. Sredstva, dodeljena za nadomestilo za najbolj oddaljene regije iz poglavja V naslova V, ne presegajo:

Predlog spremembe  199

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4 300 000 EUR za Azore in Madeiro;

X EUR letno za Azore in Madeiro;

Predlog spremembe  200

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5 800 000 EUR za Kanarske otoke;

X EUR letno za Kanarske otoke;

Predlog spremembe  201

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4 900 000 EUR za Francosko Gvajano in Réunion.

X EUR letno za najbolj oddaljene francoske regije.

Predlog spremembe  202

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Za pomoč za skladiščenje iz člena 72 se od leta 2014 do vključno leta 2018 dodeli 45 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

6. Za pomoč za načrte proizvodnje in trženja iz člena 69 in za skladiščenje iz člena 70 se dodeli X EUR sredstev iz odstavka 1.

Predlog spremembe  203

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za ukrepe v okviru neposrednega upravljanja, opredeljene v poglavjih I in II naslova VI, se dodeli 1 047 000 000 EUR iz ESPR. Ta znesek vključuje tehnično pomoč iz člena 91.

Za ukrepe v okviru neposrednega upravljanja, opredeljene v poglavjih I in II naslova VI, se dodeli X EUR iz ESPR. Ta znesek vključuje tehnično pomoč iz člena 91.

 

Proračunska sredstva, dodeljena za celostno pomorsko politiko, ne presegajo 6 % skupnih proračunskih sredstev ESPR.

Predlog spremembe  204

Predlog uredbe

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

[Letni referenčni zneski in letne odobritve]

 

1. Skupni okvirni referenčni znesek iz točke [17] medinstitucionalnega sporazuma z dne xx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za izvajanje programa za obdobje 2014–2020 znaša X EUR v stalnih cenah iz leta 2011.

 

2. Evropski parlament in Svet odobrita letna sredstva brez poseganja v določbe uredbe, ki opredeljujejo večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, in v medinstitucionalni sporazum z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe  205

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) stopnja zaposlenosti v ribištvu in ribogojstvu,

(i) stopnja zaposlenosti v ribištvu, ribogojstvu in predelovalni industriji,

Predlog spremembe  206

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) stopnja proizvodnje v ribištvu in ribogojstvu,

(ii) stopnja proizvodnje v ribištvu, ribogojstvu in predelovalni industriji,

Predlog spremembe  207

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) obseg nalog v zvezi z zbiranjem podatkov zadevne države članice, približno določen glede na velikost nacionalnega ribiškega ladjevja, število iztovarjanj, obseg dejavnosti znanstvenega spremljanja na morju in število raziskav, v katerih sodeluje država članica, in

(iii) obseg nalog v zvezi z zbiranjem in upravljanjem podatkov zadevne države članice, približno določen glede na velikost nacionalnega ribiškega ladjevja, število iztovarjanj, obseg dejavnosti znanstvenega spremljanja na morju in število raziskav, v katerih sodeluje država članica, in

Predlog spremembe  208

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) razpoložljivi viri za zbiranje podatkov v primerjavi z obsegom nalog zbiranja podatkov države članice, pri čemer so razpoložljiva sredstva približno določena glede na število opazovalcev na morju ter obseg človeških virov in tehničnih sredstev, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa vzorčenja za zbiranje podatkov;

(iv) viri za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so na voljo, v primerjavi z obsegom nalog zbiranja in upravljanja podatkov države članice, pri čemer so razpoložljiva sredstva približno določena glede na obseg človeških virov in tehničnih sredstev, potrebnih za izvajanje nacionalnega programa vzorčenja za zbiranje podatkov;

Predlog spremembe  209

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) v zvezi z vsemi ukrepi: pretekle dodelitve v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006 in pretekla poraba v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006.

(c) v zvezi z vsemi ukrepi: predhodna dodelitev sredstev v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1198/2006 za obdobje 2007–2013 in predhodna poraba v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 861/2006.

Predlog spremembe  210

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica pripravi en sam operativni program za izvajanje prednostnih nalog Unije, ki bodo sofinancirane iz ESPR.

1. Vsaka država članica pripravi en sam operativni program za izvajanje prednostnih nalog Unije iz člena 6 te uredbe, ki bodo sofinancirane iz ESPR.

Predlog spremembe  211

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija za potrebe oddelka operativnega programa iz člena 20(1)(n) z izvedbenim aktom najpozneje do 31. maja 2013 sprejme prednostne naloge Unije za politiko izvrševanja in nadzora.

3. Za potrebe oddelka operativnega programa iz člena 20(1)(n) se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127 za določitev prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja in nadzora najpozneje do 31. maja 2013.

Predlog spremembe  212

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2) Vsaka država članica priloži načrt proizvodnje in trženja iz člena 32 Uredbe (EU) št. …/... [o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].

Obrazložitev

Ker je priprava načrtov proizvodnje in trženja del prednostnih nalog Unije (glej predhodni predlog spremembe člena 6(2)(d)), je nujno, da operativni programi držav članic vključujejo takšne načrte.

Predlog spremembe  213

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) predvideni so ustrezni ukrepi za poenostavitev in spodbujanje izvajanja programa;

(c) predvideni so ustrezni ukrepi za poenostavitev in spodbujanje izvajanja programa, zlasti za lajšanje dostopa gospodarskih subjektov, ki izvajajo mali priobalni ribolov, ter njihovih organizacij do finančne podpore, ki je na voljo;

Predlog spremembe  214

Predlog uredbe

Člen 19 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) po potrebi so ukrepi v okviru prednostnih nalog Unije za ESPR iz člena 38(1)(d) te uredbe usklajeni s prednostnimi okviri ukrepanja za Naturo 2000 iz člena 8(4) Direktive Sveta 92/43/EGS in doseganjem dobrega okoljskega stanja, kakor je opredeljeno v Direktivi 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji).

Predlog spremembe  215

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) analizo stanja glede na analizo SWOT in določitev potreb, ki jih je treba izpolniti na geografskem območju programa.

(b) analizo stanja glede na analizo SWOT in določitev potreb, ki jih je treba izpolniti na geografskem in okoljskem območju programa.

Analiza je strukturirana na podlagi prednostnih nalog Unije. Vse prednostne naloge Unije se ocenijo glede posebnih potreb v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter spodbujanjem inovacij, s čimer se bo poskušalo določiti ustrezne odzive na teh dveh področjih na ravni posamezne prednostne naloge; sinteza stanja na področjih politik, ki so z vidika prednosti in slabosti upravičena do pomoči;

Analiza je strukturirana na podlagi prednostnih nalog Unije, določenih v členu 6. Posebne potrebe v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter spodbujanjem inovacij se ocenijo glede na prednostne naloge Unije, da se opredeli najustreznejše odzive na ravni posamezne prednostne naloge v zvezi s tema področjema.

 

Ta analiza zajema tudi učinke izvajanja SRP na vsako posamezno obalno regijo ali območje:

Predlog spremembe  216

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) analizo posledic izvajanja SRP za delovna mesta v celotni vrednostni verigi in inovativne predloge za zaposlovanje na prizadetih področjih;

Predlog spremembe  217

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) prikaz v program vključenega primernega pristopa k inovativnosti in okolju, vključno s posebnimi potrebami v zvezi z območji Natura 2000, ter blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje;

(c) analizo, ki pokaže, da program upošteva učinke ribolova in ribogojstva na okolje in če je primerno posebne potrebe v zvezi z območji Natura 2000, pa tudi doseganje dobrega okoljskega stanja, vzpostavitev usklajenega omrežja območij za obnovitev ribjih staležev in blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;

Predlog spremembe  218

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) oceno ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi, kot zahteva Uredba (EU) št. .../... [o SRP] in opis ukrepov, sprejetih zaradi skladnosti z zgornjimi mejami ribolovne zmogljivosti iz Priloge II k tej uredbi;

Predlog spremembe  219

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) jasno navedbo dejavnosti iz poglavja III naslova V, ki se lahko izvajajo v sodelovanju, zaradi česar so lahko upravičene do višje intenzivnosti pomoči v skladu s členom 95(3);

(h) jasno navedbo ukrepov iz poglavja III naslova V, ki se lahko izvajajo v sodelovanju, zaradi česar so lahko upravičene do višje intenzivnosti pomoči v skladu s členom 95(3);

Predlog spremembe  220

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) oceno ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi možnostmi, kot zahteva Uredba (EU) št. .../... [o SRP] in opis ukrepov, sprejetih zaradi skladnosti z zgornjimi mejami ribolovne zmogljivosti iz Priloge II k tej uredbi;

Predlog spremembe  221

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb) podroben opis ukrepov v zvezi s pripravo in izvajanjem načrtov proizvodnje in trženja, ki so deležni podpore iz člena 69;

Predlog spremembe  222

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) analizo potreb v zvezi z zahtevami glede spremljanja in vrednotenja ter načrt vrednotenja iz člena 49 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah]. Države članice zagotovijo zadostne vire in dejavnosti za povečanje zmogljivosti za izpolnitev ugotovljenih potreb;

(i) zahteve glede vrednotenja ter načrt vrednotenja iz člena 49 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] in ukrepe, ki jih je treba sprejeti za izpolnitev ugotovljenih potreb.

Predlog spremembe  223

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka j – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) preglednico, v kateri so navedeni uporabljeni viri in stopnja sofinanciranja iz ESPR za cilje v okviru prednostnih nalog Unije iz člena 6 ter tehnična pomoč. Po potrebi so v preglednici ločeno navedeni viri in stopnje sofinanciranja iz ESPR, ki se uporabljajo z odstopanjem od splošnega pravila iz člena 94(1) za podporo iz členov 72 in 73, člena 78(2)(a) do (d) in (f) do (j), člena 78(2)(e) ter člena 79;

(ii) preglednico, v kateri so navedeni uporabljeni viri in stopnja sofinanciranja iz ESPR za prednostne naloge Unije iz člena 6 ter tehnična pomoč. Po potrebi so v preglednici ločeno navedeni viri in stopnje sofinanciranja iz ESPR, ki se uporabljajo z odstopanjem od splošnega pravila iz člena 94(1) za podporo iz členov 72 in 73, člena 78(2)(a) do (d) in (f) do (j), člena 78(2)(e) ter člena 79;

Predlog spremembe  224

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz drugih skladov skupnega strateškega okvira ali okvirnega programa LIFE;

(k) informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz drugih politik in finančnih instrumentov Unije;

Predlog spremembe  225

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 ‑ točka 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) jasen opis vlog, ki jih imajo lokalne akcijske skupine za ribištvo in organ upravljanja ali telo, imenovano za določanje strategije izvajanja nalog;

Predlog spremembe  226

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka l – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) opis postopkov spremljanja in vrednotenja ter opis sestave odbora za spremljanje,

(ii) opis postopkov za spremljanje in vrednotenje ter opis splošne sestave odbora za spremljanje;

Predlog spremembe  227

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) določitev partnerjev iz člena 5 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] in rezultate posvetovanj s partnerji;

(m) postopek za določitev partnerjev iz člena 5 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] in rezultate partnerskih posvetovanj; spremembe v zvezi s partnerji se lahko izvajajo med programom v dogovoru z odborom za spremljanje;

Predlog spremembe  228

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka n – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) seznam organov za izvajanje sistemov nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja ter kratek opis njihovih človeških in finančnih virov, ki so na voljo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva ter njihovo opremo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva, zlasti število plovil, letal in helikopterjev,

(i) seznam organov za izvajanje sistemov nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja ter kratek opis njihovih človeških in finančnih virov, ki so na voljo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva ter njihovo glavno opremo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva, zlasti število plovil, letal in helikopterjev,

Predlog spremembe  229

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka o – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) za doseganje cilja zbiranja podatkov za trajnostno upravljanje ribištva iz člena 6(6) in člena 18(4) ter v skladu z večletnim programom Unije iz člena 37(5) [Uredbe o skupni ribiški politiki]:

(o) za doseganje cilja zbiranja podatkov za trajnostno upravljanje ribištva na podlagi ekosistema iz člena 6(6) in člena 18(4) ter v skladu z večletnim programom Unije iz člena 37(5) [Uredbe o skupni ribiški politiki] in za analizo socialno-ekonomskih razmer v sektorju predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva:

Predlog spremembe  230

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) opis dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih je treba izvesti, da se omogoči:

(i) opis dejavnosti zbiranja podatkov, ki jih je treba izvesti v posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, da se omogoči:

Predlog spremembe  231

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka i – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ocena ribiškega sektorja (biološke, gospodarske in prečne spremenljivke ter raziskave na morju),

– ocena ribiškega sektorja (biološke, gospodarske, socialne in prečne spremenljivke v celotni vrednostni verigi ter raziskave na morju),

Predlog spremembe  232

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka i – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ocena gospodarskega položaja ribogojstva in predelovalne industrije,

– ocena gospodarskega in socialnega položaja ribogojstva in predelovalne industrije,

Predlog spremembe  233

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka i – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ocena učinkov ribiškega sektorja na ekosistem,

– ocena učinkov sektorjev ribištva in ribogojstva na ekosistem, da se omogočijo primerjave med vrstami ribolovnih in ribogojnih dejavnosti in segmenti ladjevij v skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. .../... [o SRP],

Predlog spremembe  234

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka o – točka iii – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) prikaz zmogljivosti za doseganje dobrega finančnega in upravnega poslovodenja zbranih podatkov.

(iii) utemeljitev zmogljivosti za doseganje dobrega finančnega in upravnega poslovodenja zbranih podatkov.

Predlog spremembe  235

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija z izvedbenimi akti določi pravila za predložitev elementov iz odstavkov 1, 2 in 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 128(2).

4. Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi pravila za predložitev elementov iz odstavkov 1, 2 in 3. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 128(3).

Predlog spremembe  236

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija z izvedbenim aktom odobri operativni program.

2. Komisija sprejme izvedbene akte za odobritev operativnega programa, ko se prepriča, da so zahteve iz odstavka 1 izpolnjene. Po odobritvi se operativni programi dajo na voljo javnosti.

Predlog spremembe  237

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zato lahko Komisija z izvedbenim aktom sprejme sklep, ki podrobno določa spremembe prednostnih nalog Unije v zvezi s politiko izvrševanja in nadzora iz člena 18(3) ter ustrezne upravičene dejavnosti, ki jih je treba prednostno razvrstiti.

Zato se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127, ki podrobno določajo spremembe prednostnih nalog Unije v zvezi s politiko izvrševanja in nadzora iz člena 18(3) ter ustrezne upravičene dejavnosti, ki jih je treba prednostno razvrstiti.

Predlog spremembe                238

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice ob upoštevanju novih prednostnih nalog, ki so določene v sklepu iz drugega pododstavka tega odstavka, do 31. oktobra leta pred zadevnim letom izvedbe Komisiji predložijo spremembo operativnega programa.

Države članice lahko spremenijo svoj operativni program ob upoštevanju novih prednostnih nalog, ki so določene v sklepu iz drugega pododstavka tega odstavka. Vse takšne spremembe Komisiji predložijo do 31. oktobra leta pred zadevnim letom izvedbe.

Predlog spremembe  239

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za potrebe uporabe člena 20(1)(o) države članice Komisiji predložijo letni delovni načrt vsako leto do 31. oktobra. Letni delovni načrti vsebujejo opis postopkov in metod za zbiranje ter analizo podatkov in oceno njihove točnosti in natančnosti.

1. Za potrebe uporabe člena 20(1)(o) države članice Komisiji vsako leto do 31. oktobra predložijo letni delovni načrt ali jo obvestijo o nadaljevanju svojega načrta, ki je veljal za predhodno leto. Letni delovni načrti so pripravljeni v okviru večletnega nacionalnega programa, v skladu s programom Unije in vsebujejo opis postopkov in metod za zbiranje ter analizo podatkov in oceno njihove točnosti in natančnosti.

Predlog spremembe  240

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) uvajanjem ali umikom ukrepov oziroma vrst dejavnosti;

(b) uvajanjem ali umikom ukrepov oziroma vrst ustreznih dejavnosti ter informacij in kazalnikov, ki so z njimi povezani;

Predlog spremembe  241

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo po svetovalnem postopku iz člena 128(2).

2. Izvedbeni akti iz odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 128(3).

Predlog spremembe  242

Predlog uredbe

Člen 25 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Letni delovni program

Večletni operativni program in letni delovni programi

Predlog spremembe  243

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za izvajanje poglavij I in II naslova VI ter člena 92 Komisija z izvedbenimi akti sprejme letni delovni program v skladu s cilji iz navedenih poglavij. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom preverjanja iz člena 128(3).

1. Za določitev podrobnosti uporabe poglavij I in II naslova VI ter člena 92 Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 127, s katerimi se vzpostavi večletni operativni program, ki med drugim določa letne delovne programe v skladu s cilji iz navedenih poglavij.

Predlog spremembe  244

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V letnem delovnem programu so navedeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, način izvajanja in skupni znesek izvajanja. Vsebuje tudi opis dejavnosti, ki bodo financirane, navedbo zneska, dodeljenega posamezni dejavnosti, okvirni časovni razpored izvajanja ter informacije o izvajanju. Pri nepovratnih sredstvih so navedeni tudi prednostne naloge, bistvena merila za vrednotenje in največja stopnja sofinanciranja.

2. V večletnem operativnem programu in letnih delovnih programih so navedeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, način izvajanja in skupni znesek izvajanja. Vsebujejo tudi opis dejavnosti, ki bodo financirane, navedbo zneska, dodeljenega posamezni dejavnosti in okvirni časovni razpored izvajanja ter informacije o izvajanju. Za nepovratna sredstva so navedene tudi prednostne naloge, bistvena merila za vrednotenje in največja stopnja sofinanciranja. Vključujejo tudi zahteve za letna poročila o izvajanju proračuna.

Predlog spremembe  245

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Lastnik ribiškega plovila, ki je prejel podporo iz člena 32(1)(b), člena 36, člena 39(1)(a) ali člena 40(2) te uredbe, plovila vsaj 5 let po datumu dejanskega izplačila upravičencu ne prenese v tretjo državo zunaj Unije.

1. Lastnik ribiškega plovila, ki je prejel podporo iz členov 32, 36, 39 ali 40 te uredbe, plovila vsaj pet let po datumu dejanskega izplačila te podpore upravičencu ne prenese v tretjo državo zunaj Unije, razen če je upravičenec podporo po načelu časovne porazdelitve vrnil pred takšnim prenosom. Prvi stavek tega odstavka ne posega v člen 135 [finančne uredbe].

Predlog spremembe  246

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje inovacij v ribištvu lahko ESPR podpira projekte za razvoj ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih izdelkov glede na stanje tehnike, novih ali izboljšanih postopkov ter sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov.

1. Za spodbujanje inovacij v ribištvu in predelovalni industriji lahko ESPR podpira projekte za razvoj ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanih tehnik, opreme ali izdelkov, na primer z načrtovanjem inovativnih plovil, pa tudi novih ali izboljšanih postopkov ter sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov, če takšni projekti prispevajo k ciljem, navedenim v členu 2 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP].

Predlog spremembe  247

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, se morajo izvajati v sodelovanju z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga prizna država članica in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti.

2. Dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, mora izvajati znanstveni ali tehnični organ, ki potrjuje rezultate teh dejavnosti, in ki ga prizna država članica ali Unija, oziroma se morajo izvajati v sodelovanju z njim.

Predlog spremembe  248

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. O rezultatih dejavnosti, financiranih v skladu s tem členom, države članice v skladu s členom 120 ustrezno obveščajo javnost.

3. O rezultatih dejavnosti, financiranih v skladu s tem členom se poroča v javno dostopnih poročilih, države članice pa v skladu s členom 120 ustrezno obveščajo javnost.

Predlog spremembe  249

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Izboljša se dostopnost postopka za pridobitev podpore inovacijam, da se spodbudi več projektov.

Predlog spremembe  250

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za boljšo splošno učinkovitost in večjo konkurenčnost gospodarskih subjektov lahko ESPR podpira:

1. Za boljšo splošno učinkovitost in večjo konkurenčnost gospodarskih subjektov ter spodbujanje trajnostnega ribištva lahko ESPR podpira:

Predlog spremembe  251

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) strokovno svetovanje v zvezi z razvojem bolj trajnostnih ribiških praks, osredotočenih na omejevanje in po možnosti odpravljanje posledic takšnih dejavnosti na morske, kopenske in sladkovodne ekosisteme;

Predlog spremembe  252

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) storitve tehničnega, pravnega ali ekonomskega svetovanja v zvezi s projekti, ki so morebiti upravičeni do podpore v skladu s tem poglavjem;

Predlog spremembe  253

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) strokovno svetovanje o poslovnih in trženjskih strategijah.

(b) strokovno svetovanje o poslovnih in trženjskih strategijah, vključno s svetovanjem o promociji, trženju in odnosih z javnostjo.

Predlog spremembe  254

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Študije izvedljivosti in svetovanje iz odstavka 1(a) in (b) izvedejo priznani znanstveni ali tehnični organi z zahtevanim svetovalnim znanjem, kot jih priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice.

2. Študije izvedljivosti, svetovanje in storitve iz odstavka 1(a), (aa), (ab) in (b) izvedejo priznani znanstveni, akademski, strokovni ali tehnični organi z zahtevanim svetovalnim znanjem, kot jih priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice.

Predlog spremembe  255

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Podpora iz odstavka 1 se dodeli gospodarskim subjektom ali organizacijam ribičev, ki jih priznava država članica, ki je naročila izvedbo študije izvedljivosti iz odstavka 1.

3. Podpora iz odstavka 1 se dodeli gospodarskim subjektom, organizacijam ribičev ali subjektom javnega prava, ki jih priznava država članica, ki je naročila izvedbo študije izvedljivosti ali zaprosila za svetovanje ali svetovalne storitve iz odstavka 1(a), (aa), (ab) in (b).

Predlog spremembe  256

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da se dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, izberejo po pospešenem postopku.

4. Države članice zagotovijo, da se dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, izberejo po pospešenem postopku, zlasti v primeru malega priobalnega ribolova in ribolova v celinskih vodah.

Predlog spremembe  257

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za pospešitev prenosa znanja med znanstveniki in ribiči lahko ESPR podpira:

1. Za izboljšanje zbiranja, spodbujanja in prenosa znanja med znanstveniki in ribiči lahko ESPR podpira:

 

Predlog spremembe  258

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vzpostavitev omrežja, v katerega so vključeni vsaj en neodvisen znanstveni organ in ribiči ali vsaj ena organizacija ribičev;

(a) vzpostavitev omrežij, partnerskih sporazumov, pogodb ali združenj med vsaj enim neodvisnim znanstvenim organom in ribiči ali vsaj eno organizacijo ribičev z udeležbo tistih javnih organov držav članic, ki želijo sodelovati;

 

Predlog spremembe  259

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dejavnosti, ki se izvajajo v okviru omrežja iz točke (a).

(b) dejavnosti, ki se izvajajo v okviru omrežij, partnerskih sporazumov, pogodb ali združenj, vzpostavljenih v skladu s točko (a).

Predlog spremembe  260

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dejavnosti iz odstavka 1(b) lahko zajemajo dejavnosti zbiranja podatkov, študije ter širjenje znanja in najboljših praks.

2. Dejavnosti iz odstavka 1(b) lahko zajemajo dejavnosti zbiranja in upravljanja podatkov, skupne raziskovalne projekte, študije, pilotske projekte, seminarje ter širjenje znanja in najboljših praks.

Predlog spremembe  261

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenih spoznanj in inovativnih praks, pridobivanje novih strokovnih znanj ter spretnosti, povezanih zlasti s trajnostnim upravljanjem morskih ekosistemov, dejavnosti v okviru pomorskega sektorja, inovacije in podjetništvo;

(a) ukrepe in dejavnosti za spodbujanje poklicnega usposabljanja, vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenih, tehničnih, gospodarskih ali pravnih spoznanj in inovativnih praks, pridobivanje novih strokovnih znanj ter spretnosti, zlasti tistih, povezanih s:

 

trajnostnim upravljanjem morskih in celinskih vodnih ekosistemov;

 

dejavnostmi v okviru pomorskega sektorja;

 

inovacijami;

 

podjetništvom, zlasti dostopom mladih do ribiških poklicev;

 

 

– higieno, zdravjem in varnostjo;

 

– usposabljanjem ribičev za izvajanje določb SRP;

 

preprečevanjem poklicnih tveganj.

Predlog spremembe  262

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljše prakse med zainteresiranimi stranmi, tudi med organizacijami, ki spodbujajo enake možnosti moških in žensk;

(b) povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljše prakse med zainteresiranimi stranmi, tudi med organizacijami za usposabljanje in organizacijami, ki spodbujajo enake možnosti moških in žensk, in spodbujanje [priznavanja] ključne vloge, ki jo imajo ženske v ribiških skupnostih;

Predlog spremembe  263

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) spodbujanje socialnega dialoga na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki vključuje ribiče in druge ustrezne zainteresirane strani.

(c) spodbujanje socialnega dialoga na ravni Unije ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki vključuje operaterje, socialne partnerje in druge ustrezne zainteresirane strani, s posebno pozornostjo namenjeno premalo zastopanim skupinam, kot so skupine v malem priobalnem ribolovu ter ribolovu, ki se izvaja peš.

Predlog spremembe  264

Predlog uredbe

Člen 32 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spodbujanje diverzifikacije in ustvarjanja novih delovnih mest

Spodbujanje podjetništva, diverzifikacije in ustvarjanja novih delovnih mest

Predlog spremembe  265

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–-1. Za spodbujanje podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest lahko ESPR podpira prenos lastništva obstoječih podjetij v ribiškem sektorju, če se lastništvo prenese na upravičence, mlajše od 35 let, in se upoštevajo merila iz člena 32a.

Predlog spremembe  266

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje diverzifikacije in ustvarjanja novih delovnih mest zunaj ribištva lahko ESPR podpira:

1. Za spodbujanje diverzifikacije lahko ESPR podpira tudi dopolnile dejavnosti, povezane z osnovnim poslovanjem na področju ribolova, z:

Predlog spremembe  267

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zagon podjetij zunaj ribištva;

(aa) naložbami v dejavnosti na plovilih, ki dopolnjujejo ribištvo, kot so okoljske storitve in izobraževalne ali turistične dejavnosti;

Predlog spremembe  268

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) naknadno opremljanje plovil za mali priobalni ribolov za njihovo prerazporeditev v dejavnosti zunaj ribištva.

(b) naknadnim opremljanjem plovil za mali priobalni ribolov za njihovo prerazporeditev v dejavnosti zunaj gospodarskega ribištva.

Predlog spremembe  269

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) naknadno opremljanje plovil za mali priobalni ribolov za njihovo prerazporeditev v dejavnosti zunaj ribištva.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  270

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora iz odstavka 1(a) se dodeli ribičem, ki:

2. Podpora iz odstavka -1 in odstavka 1(aa) se dodeli ribičem, ki:

Predlog spremembe  271

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) predložijo poslovni načrt o razvoju njihovih novih dejavnosti;

(a) predložijo poslovni načrt o razvoju svojih dejavnosti;

Predlog spremembe  272

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Podpora iz odstavka 1(b) se dodeli malim priobalnim ribičem, ki imajo v lasti ribiško plovilo Unije, registrirano kot aktivno plovilo, in ki so v dveh letih pred datumom predložitve vloge vsaj 60 dni izvajali ribolovne dejavnosti na morju. Dovoljenje za gospodarski ribolov, povezano z ribiškim plovilom, se dokončno odvzame.

3. Podpora iz odstavka 1(b) se dodeli malim priobalnim ribičem, ki imajo v lasti ribiško plovilo Unije, registrirano kot aktivno plovilo, in ki so v dveh koledarskih letih pred datumom predložitve vloge vsaj 60 dni izvajali ribolovne dejavnosti na morju.

Predlog spremembe  273

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Podpora iz odstavka 1(c) se ribičem dodeli le, če so dejavnosti, ki dopolnjujejo ribolovne dejavnosti, povezane z osnovnim poslovanjem na področju ribolova, kar med drugim velja za turistični ribolov, restavracije ter okoljske storitve ali izobraževalne dejavnosti na področju ribolova.

Predlog spremembe  274

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Upravičenci do podpore iz odstavka 1 pet let po prejemu zadnjega plačila podpore ne izvajajo profesionalnega ribolova.

črtano

Predlog spremembe  275

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Znesek finančne pomoči, dodeljene v skladu z odstavkom 1(a), ne presega 50 % predvidenega proračuna iz poslovnega načrta za posamezno dejavnost in ne presega najvišjega zneska za posamezno dejavnost, tj. 50 000 EUR.

6. Znesek finančne pomoči, dodeljene v skladu z odstavkom -1 in odstavka 1(aa), ne presega 50 % predvidenega proračuna iz poslovnega načrta za posamezno dejavnost in ne presega najvišjega zneska za posamezno dejavnost, tj. 100 000 EUR.

Predlog spremembe  276

Predlog uredbe

Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 32a

 

Začetna podpora mladim ribičem

 

1. ESPR lahko dodeli individualno podporo mladim ribičem, če:

 

– so mlajši od 35 let;

 

– lahko dokažejo, da so delali kot ribiči vsaj pet let ali so opravili enakovredno strokovno usposabljanje;

 

– so prvič pridobili lastništvo ribiškega plovila za mali priobalni ribolov, ki je staro med pet in 20 let in s katerim so se v zadnjih petih letih izvajale ribolovne dejavnosti.

 

2. Ribiško plovilo iz odstavka 1 pripada segmentu ladjevja, za katerega je iz poročila o zmogljivosti iz člena 34(1) Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] razvidno, da so ribolovne možnosti in zmogljivost ladjevja v ravnovesju.

 

3. Znesek podpore iz odstavka 1 ne presega 100 000 EUR.

Predlog spremembe  277

Predlog uredbe

Člen 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 32b

 

Naložbe za obnovo ladjevja

 

1. ESPR lahko podpira naložbe za obnovo plovil za mali priobalni ribolov, ki so starejša od 35 let, pod naslednjimi pogoji:

 

(i) plovilo pripada segmentu ladjevja, za katerega je iz poročila o zmogljivosti iz člena 34(1) Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] razvidno, da so ribolovne možnosti in zmogljivost ladjevja v ravnovesju ter da bi naložba zmanjšala zmogljivost, ribolovni napor in porabo energije plovila vsaj za 40 %;

 

(ii) z naložbo se bi bistveno povečala selektivnost orodja plovila;

 

(iii) naložba upošteva varnostne predpise na krovu;

 

(iv) s plovilom so se v zadnjih petih letih izvajale ribolovne dejavnosti.

 

2. Podpora iz odstavka 1 se dodeli le lastnikom plovil in, z izjemo tradicionalnih ribiških plovil, le za razrez plovila, ki je starejše od 35 let.

 

3. Znesek podpore iz odstavka 1 ne presega 15 % celotnega obsega naložb in 80 000 EUR.

 

4. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127, s katerimi določijo podrobna pravila za uporabo meril iz tega člena.

Predlog spremembe  278

Predlog uredbe

Člen 33 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zdravje in varnost na krovu

Zdravje, higiena in varnost na krovu

Predlog spremembe  279

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za izboljšanje delovnih pogojev na krovu plovil za ribiče lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo standarde, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije.

1. Za izboljšanje zdravstvenih, higienskih, varnostnih, delovnih in življenjskih pogojev na krovu plovil za ribiče lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike, če te naložbe presegajo standarde, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije, in ne povečujejo ribolovne zmogljivosti plovila.

Predlog spremembe  280

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za izboljšanje oskrbe ribičev v primeru nesreče lahko ESPR spodbuja skupne projekte, da se celotnim posadkam zagotovi medicinsko usposabljanje.

Predlog spremembe  281

Predlog uredbe

Člen 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 33a

 

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

 

1. ESPR prispeva k financiranju ukrepov za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti le v naslednjih primerih:

 

(a) v okviru večletnega načrta, kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. .../... [o SRP];

 

 

(b) če je Komisija sprejela nujne ukrepe v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP];

 

(c) v primeru obdobij biološke obnovitve v danih ključnih fazah življenjskega cikla določene vrste, kadar so takšni ukrepi potrebni za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov, in tako pomagajo ohranjati staleže in omogočajo nadaljevanje ribolova zunaj takšnih obdobij mirovanja.

 

Podpora se dodeli v obliki finančnega nadomestila za obdobje nedejavnosti.

 

2. Trajanje ukrepov iz odstavka 1 se določi na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih raziskav v zvezi s stanjem staležev.

 

3. Ponavljajoče se sezonske ustavitve ribolovnih dejavnosti, ki niso zajete v odstavku 1(c), se ne upoštevajo pri dodelitvi nadomestil ali izplačilu v skladu s tem členom.

 

4. ESPR lahko prispeva k financiranju ukrepov iz odstavka 1 za prizadete ribiče ali lastnike ribiških plovil za največ šest mesecev na plovilo v celotnem programskem obdobju. Podpora se dodeli:

 

(a) lastnikom ribiških plovil, vključenih v register flote Unije, ki so opravljali ribolovne dejavnosti vsaj 120 dni pred oddajo vloge za podporo, in

 

(b) članom posadke, ki so delali na krovu ribiškega plovila, ki se soočajo z začasnim prenehanjem dejavnosti pod pogoji iz točke (a) tega odstavka.

 

4. V obdobjih prejemanja podpore iz odstavka 1 prizadeto ribiško plovilo in člani posadke ne opravljajo nobene ribolovne dejavnosti. Države članice zagotovijo prenehanje dejavnosti.

 

Predlog spremembe  282

Predlog uredbe

Člen 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 33b

 

Vzajemni skladi za namene zavarovanja

 

1. ESPR lahko prispeva v vzajemne sklade, ki jih priznava država članica v skladu z lastnim nacionalnim pravom, kar vključenim ribičem omogoča, da se zavarujejo pred izgubami zaradi:

 

(a) naravnih nesreč; ali

 

(b) okoljskih ali zdravstvenih nesreč.

 

.

 

2. Zadevna država članica uradno prizna dogodek kot naravno nesrečo ali okoljsko ali zdravstveno nesrečo, ali, če je to potrebno, v skladu z njenimi notranjimi predpisi o vzajemnem skladu. Države članice lahko po potrebi vnaprej določijo merila, na podlagi katerih se lahko podeli takšno uradno priznanje.

Predlog spremembe  283

Predlog uredbe

Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 34

črtano

Podpora sistemom prenosljivih ribolovnih koncesij SRP

 

1. Za vzpostavitev ali spremembo sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij iz člena 27 [uredbe o SRP] lahko ESPR podpira:

 

a) oblikovanje in razvoj tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za vzpostavitev ali delovanje sistema prenosljivih ribolovnih koncesij;

 

b) sodelovanje zainteresiranih strani pri oblikovanju in razvoju sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij;

 

c) spremljanje in vrednotenje sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij;

 

d) upravljanje sistemov prenosljivih koncesij.

 

2. Podpora iz odstavka 1(a), (b) in (c) se dodeli le javnim organom. Podpora iz odstavka 1(d) tega člena se dodeli javnim organom, pravnim in fizičnim osebam ali priznanim organizacijam proizvajalcev, ki sodelujejo pri kolektivnem upravljanju združenih prenosljivih ribolovnih koncesij v skladu s členom 28(4) uredbe o skupni ribiški politiki.

 

Obrazložitev

Poročevalec nasprotuje uvedbi prenosljivih ribolovnih koncesij. Ta mehanizem bi privedel do komercializacije ribolovnih pravic in ogrozil mali in priobalni ribolov.

Predlog spremembe  284

Predlog uredbe

Člen 35 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpora izvajanju ohranitvenih ukrepov v okviru SRP

Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov v okviru SRP

Predlog spremembe  285

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja ohranitvenih ukrepov iz členov 17 in 21 [uredbe o skupni ribiški politiki] lahko ESPR podpira:

1. Za zagotovitev učinkovitega oblikovanja in izvajanja prednostnih nalog SRP glede regionalizacije in ohranitvenih ukrepov, sprejetih v skladu z [uredbo o skupni ribiški politiki], vključno z večletnimi načrti, lahko ESPR podpira:

Predlog spremembe  286

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) oblikovanje in razvoj tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za izvajanje ohranitvenih ukrepov iz členov 17 in 21 [uredbe o skupni ribiški politiki];

(a) oblikovanje, razvoj in spremljanje tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za zasnovo in izvajanje večletnih načrtov in ohranitvenih ukrepov iz členov 17 in 21 [uredbe o skupni ribiški politiki];

Predlog spremembe  287

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) vzpostavitev celovite mreže območij obnove staležev rib v skladu z Uredbo (EU) št. .../... [o SRP];

Predlog spremembe  288

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) izvajanje obdobij biološke obnovitve;

Predlog spremembe  289

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) sodelovanje zainteresiranih strani pri oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov v smislu členov 17 in 21 [uredbe o skupni ribiški politiki].

(b) sodelovanje zainteresiranih strani in sodelovanje med državami članicami pri oblikovanju in izvajanju večletnih načrtov in ohranitvenih ukrepov v smislu [uredbe o skupni ribiški politiki].

Predlog spremembe  290

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora iz odstavka 1 se dodeli le javnim organom.

2. Podpora iz odstavka 1 se lahko dodeli javnim organom, svetovalnim svetom, znanstvenim organom, priznanim organizacijam ribičev in organizacijam proizvajalcev, če so vključeni v izvajanje večletnih načrtov in ohranitvenih ukrepov v skladu s SRP.

Predlog spremembe  291

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za zmanjšanje vpliva ribolova na morsko okolje, spodbujanje odprave zavržkov in olajšanje prehoda na izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, lahko ESPR podpira naložbe v opremo za:

1. Za zmanjšanje vpliva ribolova na morsko okolje, spodbujanje odprave zavržkov in olajšanje prehoda na trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, lahko ESPR podpira raziskave in naložbe v opremo, instrumente ali sisteme za:

Predlog spremembe  292

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) nadomestitev ribolovne opreme, če ima nova oprema ustreznejšo velikost, boljšo selektivnost glede vrste, omejen vpliv na morsko okolje in ranljive morske ekosisteme ter ne povečuje zmožnost plovil za ulov rib;

Predlog spremembe  293

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zmanjšanje naključnega ulova komercialnih staležev ali drugega prilova;

(b) zmanjšanje naključnega ali nedovoljenega ulova komercialnih staležev ali drugega prilova, s poudarkom na razvoju in uvedbi naprav za zmanjšanje tovrstnega ulova;

Predlog spremembe  294

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) omejitev fizičnih in bioloških vplivov ribolova na ekosistem ali morsko dno.

(c) omejitev in po možnosti odprava fizičnih in bioloških vplivov ribolova na ekosistem ali morsko dno, zlasti na biogeografsko občutljivih območjih.

Predlog spremembe  295

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) zaščito orodja in ulova pred sesalci in pticami, zaščitenimi z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst1 ali Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic2, če ne ogroža selektivnosti ribolovnega orodja in če se sprejmejo vsi ustrezni ukrepi, da se preprečijo fizične poškodbe plenilcev.

 

__________________

 

1 UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

 

2 UL L 20, 26.1.2010, str. 7.

Predlog spremembe  296

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) zmanjšanje negativnega vpliva ribolovnih dejavnosti na dobro počutje živali;

Predlog spremembe  297

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc) prispevanje k ocenjevanju ribjih staležev.

Predlog spremembe  298

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Podpora iz odstavka 1 se v najbolj oddaljenih regijah lahko dodeli za zasidrane naprave za zbiranje rib, če prispevajo k trajnostnemu in selektivnemu ribolovu.

 

Predlog spremembe  299

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Podpora se dodeli le, kadar je orodje ali druga oprema iz odstavka 1 bolj selektivna glede velikosti ali ima manjši vpliv na neciljne vrste kot standardno orodje ali druga oprema, dovoljena v skladu z zakonodajo Unije ali ustrezno nacionalno zakonodajo držav članic, sprejeto v okviru regionalizacije iz [uredbe o SRP].

3. Podpora se dodeli le, kadar je orodje ali druga oprema iz odstavka 1 bistveno bolj selektivna glede velikosti in ima manjši vpliv na ekosistem in neciljne vrste kot standardno orodje ali druga oprema, instrumenti ali sistemi, dovoljeni v skladu z zakonodajo Unije ali ustrezno nacionalno zakonodajo držav članic, sprejeto v okviru regionalizacije iz [uredbe o SRP].

Predlog spremembe  300

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ribičem, ki so lastniki nadomeščene opreme in so delali na krovu ribiškega plovila Unije vsaj 60 dni v obdobju dveh let pred datumom predložitve vloge;

(b) ribičem, ki so lastniki nadomeščene opreme, instrumentov ali sistemov in so delali na krovu ribiškega plovila Unije vsaj 60 dni v obdobju dveh let pred datumom predložitve vloge;

Predlog spremembe  301

Predlog uredbe

Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 36a

 

Podpora za blažitev ekonomskih posledic izrednih dogodkov

 

Za blažitev ekonomskih posledic izrednega dogodka, ki onemogoča običajno izvajanje ribolovne dejavnosti, lahko ESPR lastnikom ribiških plovil in ribičem dodeli podporo za začasno ustavitev ribolovnih dejavnosti. Med izredne dogodke ne šteje izvajanje ukrepov za ohranjanje staležev rib.

Obrazložitev

Poleg ukrepov za ohranjanje staležev rib mora uredba o ESPR vključevati instrument, namenjen blažitvi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče ali onesnaževanje morja v velikem obsegu, da bi začasno ublažile poslabšanje položaja prizadetih lastnikov plovil in ribičev.

Predlog spremembe  302

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi se prispevalo k odpravi zavržkov in prilova ter olajšal prehod na izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, lahko ESPR podpira projekte, katerih cilj je razvoj ali uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja, s katerim se zmanjšujejo vplivi ribolovnih dejavnosti na okolje ali dosega bolj trajnostna uporaba morskih bioloških virov.

1. Da bi se prispevalo k odpravi zavržkov in prilova ter olajšal prehod na izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, lahko ESPR podpira projekte, katerih cilj je razvoj, izpopolnitev ali uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja, s katerim se zmanjšujejo vplivi ribolovnih dejavnosti na okolje, vključno z izboljšanimi ribolovnimi tehnikami ter večjo selektivnostjo ribolovnih dejavnosti, ali dosega bolj trajnostna uporaba morskih bioloških virov, ki temelji na ekosistemskem pristopu k upravljanju ribištva.

Predlog spremembe  303

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, se morajo izvajati v sodelovanju z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti.

2. Dejavnosti, financirane v skladu s tem členom, ki jih lahko izvajajo organizacije ribičev, ki jih priznava država članica, se izvajajo v sodelovanju z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga priznava posamezna država članica in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti.

Predlog spremembe  304

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. O rezultatih dejavnosti, financiranih v skladu s tem členom, države članice v skladu s členom 120 ustrezno obveščajo javnost.

3. Rezultati dejavnosti, financiranih v skladu s tem členom, države članice v skladu s členom 120 se dajo na voljo javnosti.

Predlog spremembe  305

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ribiška plovila, vključena v projekte, ki se financirajo v okviru tega člena, ne smejo presegati 5 % plovil nacionalnega ladjevja ali 5 % tonaže nacionalnega ladjevja v bruto tonaži, izračunane v času predložitve vloge.

4. Ribiška plovila, vključena v projekte, ki se financirajo v okviru tega člena, ne smejo presegati 5 % plovil nacionalnega ladjevja ali 5 % tonaže nacionalnega ladjevja v bruto tonaži, izračunane v času predložitve vloge. Komisija lahko na zahtevo države članice, v primerno utemeljenih okoliščinah in na podlagi priporočila Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo odobri projekte, ki presegajo mejne vrednosti iz tega odstavka.

Predlog spremembe  306

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Dejavnosti, ki obsegajo preskušanje novih ribolovnih orodij ali tehnik, se izvajajo v okviru omejitev ribolovnih možnosti, dodeljenih državi članici.

5. Dejavnosti, ki obsegajo preskušanje novih ribolovnih orodij ali tehnik, se izvajajo v okviru omejitev ribolovnih možnosti, dodeljenih državi članici, ali v okviru kvote za znanstvene raziskave v skladu s členom 33(6) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009.

 

Predlog spremembe  307

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje sodelovanja ribičev pri varstvu in obnovi morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s storitvami, ki jih opravljajo v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti, lahko ESPR podpira naslednje dejavnosti:

1. Za spodbujanje sodelovanja ribičev pri varstvu in obnovi morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, vključno s storitvami, ki jih opravljajo v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti, lahko ESPR podpira naslednje dejavnosti, ki neposredno vplivajo na dejavnosti sektorja ribištva:

 

(a) pobiranje odpadkov iz morja, kot je odstranjevanje izgubljenih ribolovnih orodij in morskih odpadkov;

(a) pobiranje odpadkov iz morja s strani ribičev, kot je odstranjevanje izgubljenih ribolovnih orodij in morskih odpadkov;

(b) izgradnjo ali postavljanje mirujočih ali premičnih naprav za varovanje ter spodbujanje razvoja morskih živalskih in rastlinskih vrst;

(b) izgradnjo, postavljanje ali posodabljanje mirujočih ali premičnih naprav, ki jih je mogoče enostavno odstraniti, za varovanje in spodbujanje razvoja morskih živalskih in rastlinskih vrst ter za znanstvene študije in vrednotenje teh naprav;

(c) prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju virov;

(c) prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju morskih bioloških virov;

(d) upravljanje, obnova in spremljanje območij NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS;

(d) opredelitev, izbiro, upravljanje, obnovo in spremljanje:

 

(i) območij Natura 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS in Direktivo 2009/147/ES ali v skladu s prednostnimi okviri ukrepanja, sprejetimi v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS, kadar so dejavnosti povezane z ribiškimi dejavnostmi;

(e) upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij v zvezi z izvajanjem prostorskih varovalnih ukrepov iz člena 13(4) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2008/56/ES;

(ii) zaščitenih morskih območij v zvezi z izvajanjem prostorskih varovalnih ukrepov, povezanih z ribiškimi dejavnostmi, iz člena 13(4) Direktive 2008/56/ES;

(f) sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi, kot je obnova morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib.

(e) sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi, v zvezi z ukrepi Unije na področju morske okoljske politike in v skladu z ekosistemskim pristopom k upravljanju ribištva, kot je obnova morskih in obalnih habitatov v podporo trajnostnim staležem rib, vključno s pripravo takšnih ukrepov in njihovim znanstvenim vrednotenjem;

 

(ea) okoljsko ozaveščenost, z vključevanjem ribičev, glede zaščite in obnove morske biotske raznovrstnosti.

Predlog spremembe  308

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dejavnosti iz tega člena izvajajo subjekti javnega prava in vključujejo ribiče ali organizacije ribičev, ki jih priznava država članica, ali nevladne organizacije v partnerstvu z organizacijami ribičev ali lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo, kot so opredeljene v členu 62.

2. Dejavnosti iz tega člena izvajajo tehnični ali znanstveni subjekti javnega prava in vključujejo ribiče, svetovalne svete, organizacije ribičev, ki jih priznava država članica, ali nevladne organizacije v partnerstvu z organizacijami ribičev ali lokalnimi akcijskimi skupinami za ribištvo, kot so opredeljene v členu 62.

Predlog spremembe  309

Predlog uredbe

Člen 39 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ublažitev podnebnih sprememb

Energetska učinkovitost in zmanjšanje zmogljivosti

Predlog spremembe  310

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za ublažitev učinkov podnebnih sprememb lahko ESPR podpira:

1. Za izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil lahko ESPR podpira:

Predlog spremembe  311

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) naložbe v ribiška plovila s ciljem zmanjšanja emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov in povečanja energetske učinkovitosti ribiških plovil;

(a) naložbe v opremo ali ribiška plovila s cilje zmanjšanja emisij onesnaževal ali toplogrednih plinov in povečanja energetske učinkovitost ribiških plovil, vključno z umikom, nadomestitvijo ali posodobitvijo glavnih ali pomožnih motorjev, če je moč novega motorja vsaj za 40 % manjša od starega motorja;

Predlog spremembe  312

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) presoje in programe energetske učinkovitosti.

(b) presoje, nasvete in programe energetske učinkovitost, če to ne vodi v povečanje ribolovnega napora.

Predlog spremembe  313

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) varstvo in obnovo z morskimi travami poraslega morskega dna in obalnih mokrišč, ki so izredno pomembni ponori ogljika za blažitev negativnega vpliva podnebnih sprememb;

Predlog spremembe  314

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) nadomestitev ribolovne opreme z visoko porabo energije z energetsko manj potrošno, pod pogojem, da sprememba ne povzroči povečanja ribolovne zmogljivosti ribolovne enote in se nadomeščeno opremo zapleni in uniči;

Predlog spremembe  315

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc) neodvisne ocene in revizije energetskega odtisa ribiških proizvodov na trgu, da se potrošnikom omogoči prepoznavanje proizvodov, pridobljenih z energetsko manj intenzivnimi metodami ribolova.

Predlog spremembe  316

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora ne prispeva k nadomestitvi ali posodobitvi glavnih ali pomožnih motorjev. Podpora se dodeli le lastnikom ribiških plovil in za posamezno ribiško plovilo ne več kot enkrat na programsko obdobje.

2. Podpora se dodeli le lastnikom ribiških plovil in za posamezno ribiško plovilo le enkrat na programsko obdobje.

Predlog spremembe  317

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija je v skladu s členom 127 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, s katerimi določi upravičene naložbe iz odstavka 1(a).

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127, s katerimi določi upravičene naložbe iz odstavka 1(a) in izdela podrobna pravila za uporabo meril iz tega člena.

Predlog spremembe  318

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za večjo kakovost ulovljenih rib lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila.

1. Za večjo dodano vrednost in kakovost komercialnega ulova lahko ESPR podpira:

 

(a) naložbe, ki dodajo vrednost ribiškim proizvodom, zlasti s podporo ribičem za predelavo, trženje in neposredno prodajo lastnega ulova;

 

(b) inovativne naložbe v ribiška plovila, ki izboljšajo kakovost in ohranjanje ribiških proizvodov;

Predlog spremembe  319

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za boljšo uporabo naključnega ulova lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila z namenom čim boljšega izkoriščanja naključnega ulova komercialnih staležev in uporabe premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib v skladu s členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in členom 8(b) [Uredbe (EU) št. o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].

2. Za boljše vzdrževanje, skladiščenje in iztovarjanje naključnega ulova lahko ESPR podpira naložbe v ribiška plovila z namenom čim boljšega izkoriščanja naključnega ulova komercialnih staležev in uporabe premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib v skladu s členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in členom 8(b) [Uredbe (EU) št. o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].

Predlog spremembe  320

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Pogoj za podporo iz odstavka 1(b) je uporaba selektivnega orodja za čim manjši naključni ulov.

Predlog spremembe  321

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Podpora iz odstavka 1 se dodeli le lastnikom ribiških plovil Unije, katerih plovila so izvajala ribolovno dejavnost na morju vsaj 60 dni v obdobju dveh let pred datumom predložitve vloge.

4. Podpora iz odstavka 1 (b) se dodeli le lastnikom ribiških plovil Unije, katerih plovila so izvajala ribolovno dejavnost na morju vsaj 60 dni v obdobju dveh koledarskih let pred datumom predložitve vloge.

Predlog spremembe  322

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za povečanje kakovosti iztovorjenih proizvodov, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ali izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev lahko ESPR podpira naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo ribiških pristanišč ali mesta iztovarjanja, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov.

1. ESPR lahko podpira naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo ribiških pristanišč ali mesta iztovarjanja.

Predlog spremembe  323

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za lažjo uporabo naključnega ulova lahko ESPR podpira naložbe v ribiška pristanišča in mesta iztovarjanja, kar omogoča čim boljše izkoriščanje naključnega ulova komercialnih staležev in uporabo premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib v skladu s členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in členom 8(b) [Uredbe (EU) št. [...] o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].

2. Naložbe so lahko usmerjene v:

 

(a) izboljšanje kakovosti, svežosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov;

 

(b) izboljšanje pogojev iztovarjanja, predelave, skladiščenja in prodaje na dražbi;

 

(c) uporabo naključnega ulova komercialnih staležev in boljšo uporabo premalo izkoriščenih delov ulovljenih rib v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] in členom 8(b) Uredbe (EU) št. .../... [ o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva];

 

(d) energetsko učinkovitost;

 

(e) varstvo okolja, zlasti zbiranje, skladiščenje in predelavo odpadkov in morskih smeti;

 

(f) izboljšanje higiene, zdravja in varnosti;

 

(g) izboljšanje delovnih pogojev;

 

(h) oskrbo z ledom, vodo in elektriko;

 

(i) opremo za popravilo in vzdrževanje ribiških plovil;

 

 

(j) gradnjo, posodobitev in razširitev pomolov za izboljšanje varnosti pri iztovarjanju ali natovarjanju;

 

(k) računalniško vodeno upravljanje ribolovnih dejavnosti;

 

(l) povezovanje ribiških pristanišč, mest iztovarjanja in prodajnih dvoran v mrežo.

Predlog spremembe  324

Predlog uredbe

Člen 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 41a

 

Varstvo pomorske dediščine

 

1. Da se podprejo in spodbudijo tradicionalne pomorske obrti, povezane z ribištvom, in ohrani ali vzdržuje delovanje plovil, ki so vključena v varstvo pomorske dediščine države članice, lahko ESPR podpira:

 

(a) usposabljanje in naložbe v podporo tradicionalnemu ladjedelstvu in tradicionalnim pomorskim obrtem;

 

(b) naložbe v plovila, namenjene obnovi tradicionalnih lesenih ribiških plovil, ne da bi se pri tem povečala njihova ribolovna zmogljivost;

 

(c) naložbe v hrambo in vzdrževanje tradicionalnih ribiških plovil, ki so vključena v varstvo pomorske dediščine in so bila umaknjena iz obratovanja.

 

2. Podpora se dodeli le lastnikom ladjedelnic in ribiških plovil ter za posamezno ribiško plovilo le enkrat v programskem obdobju.

 

3. Države članice zagotovijo, da plovila, ki prejmejo podporo v skladu z odstavkom 1(b), še naprej obratujejo.

Predlog spremembe  325

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za zmanjšanje vpliva ribolova v celinskih vodah na okolje, povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti iztovorjenih rib ali izboljšanje varnostnih ali delovnih pogojev lahko ESPR podpira naslednje naložbe:

1. Za zmanjšanje vpliva ribolova v celinskih vodah na okolje, povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti iztovorjenih rib ali izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev ter človeškega kapitala in usposabljanja lahko ESPR podpira naslednje naložbe:

Predlog spremembe  326

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga pod pogoji iz člena 31;

Predlog spremembe  327

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) naložbe v opremo v skladu s členom 36 in pod pogoji iz navedenega člena;

(b) naložbe v opremo in projekte v skladu s členoma 36 in 37 in pod pogoji iz navedenih členov;

Predlog spremembe  328

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) naložbe v obstoječa pristanišča in mesta iztovarjanja v skladu s členom 41 ter pod pogoji iz navedenega člena.

(d) naložbe v ribiška pristanišča, zavetja in mesta iztovarjanja v skladu s členom 41 ter pod pogoji iz navedenega člena.

Predlog spremembe  329

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) naložbe za večjo vrednost ali kakovost ulovljenih rib, v skladu s členom 40 in pod pogoji iz navedenega člena.

 

Predlog spremembe  330

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. ESPR lahko podpira naložbe, povezane s podjetništvom, v skladu s členom 32 in pod enakimi pogoji kot v navedenem členu.

Predlog spremembe  331

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. ESPR lahko podpira razvoj in spodbujanje inovacij v skladu s členom 28, svetovalne storitve v skladu s členom 29 in partnerstva med znanstveniki in ribiči v skladu s členom 30.

Predlog spremembe  332

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) se sklicevanja na ribiška plovila v členih 33, 36 in 39 štejejo kot sklicevanja na plovila, ki delujejo izključno v celinskih vodah;

(a) se sklicevanja na ribiška plovila v členih 33, 36, 37, 39 in 40 štejejo kot sklicevanja na plovila, ki delujejo izključno v celinskih vodah;

Predlog spremembe  333

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) se sklicevanje na morsko okolje v členu 36 šteje kot sklicevanje na okolje, v katerem delujejo plovila za ribolov v celinskih vodah.

(b) se sklicevanje na morsko okolje v členu 36 šteje kot sklicevanje na okolje, v katerem se izvaja ribolov v celinskih vodah.

Predlog spremembe  334

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Da bi ribiči v celinskih vodah ohranili diverzifikacijo, lahko ESPR podpira prerazporeditev plovil, ki se uporabljajo pri ribolovu v celinskih vodah, v druge dejavnosti zunaj ribolova pod pogoji iz člena 32 te uredbe.

3. Da bi ribiči v celinskih vodah ohranili diverzifikacijo, lahko ESPR podpira diverzifikacijo ribolovnih dejavnosti v celinskih vodah, ki dopolnjujejo druge dejavnosti zunaj ribolova pod pogoji iz člena 32 te uredbe.

Predlog spremembe  335

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Da bi se zagotovila varstvo in razvoj vodnih živalskih in rastlinskih vrst, lahko ESPR podpira sodelovanje ribičev v celinskih vodah pri upravljanju, obnovi in spremljanju območij NATURA 2000, kadar ta območja neposredno zadevajo ribolovne dejavnosti in rehabilitacijo celinskih voda, vključno z drstitvenimi območji in selitvenimi potmi za selitvene vrste, brez poseganja v člen 38(1)(d).

5. Da bi se zagotovila varstvo in razvoj vodnih živalskih in rastlinskih vrst, lahko ESPR podpira:

 

(a) brez poseganja v člen 38(1)(d), sodelovanje ribičev v celinskih vodah pri upravljanju, obnovi in spremljanju območij Natura 2000, kadar ta območja neposredno zadevajo ribolovne dejavnosti in rehabilitacijo celinskih voda, vključno z drstitvenimi območji in selitvenimi potmi za selitvene vrste;

 

(b) gradnjo, posodobitev ali postavitev mirujočih ali premičnih naprav za varovanje ter spodbujanje razvoja vodnih živalskih in rastlinskih vrst, vključno z njihovim znanstvenim spremljanjem in vrednotenjem.

Predlog spremembe  336

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Države članice zagotovijo, da plovila, ki prejmejo podporo v skladu s tem členom, še naprej delujejo izključno v celinskih vodah.

6. Brez poseganja v člen 3 države članice zagotovijo, da plovila, ki prejmejo podporo v skladu s tem členom, še naprej delujejo izključno v celinskih vodah.

Predlog spremembe  337

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Podpora iz tega poglavja je omejena na nosilce dejavnosti ribogojstva, razen če je izrecno določeno drugače.

1. Podpora iz tega poglavja je omejena na nosilce dejavnosti trajnostnega ribogojstva, vključno s podjetniki, ki vstopajo v sektor z odstavka 1a, in organizacije pridelovalcev in podjetnikov s področja ribogojstva, razen če je izrecno določeno drugače. Podpora se ne dodeli subjektom, ki so storili hudo kršitev okoljske zakonodaje Unije.

Predlog spremembe  338

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Za namene tega člena podjetniki, ki vstopajo v ta sektor, predložijo poslovni načrt in, kadar naložba presega 150 000 EUR, študijo o izvedljivosti.

Predlog spremembe  339

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar dejavnosti obsegajo naložbe v opremo ali infrastrukturo, ki zagotavljajo skladnost z zahtevami v zvezi z okoljem, zdravjem ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem živali v skladu z zakonodajo Unije, in začnejo veljati po letu 2014, se lahko pomoč dodeli do datuma, ko standardi postanejo za nosilce dejavnosti zavezujoči.

2. Podpora je omejena na naložbe v opremo ali infrastrukturo, ki ima dokazano manjši vpliv na okolje ali dosega boljše rezultate v zvezi z zdravjem ljudi ali živali, higieno ali dobrim počutjem živali, kot zahteva zakonodaja Unije.

 

Podpora se ne dodeli za dejavnosti ribogojstva, pri katerih se uporabljajo neavtohtone vrste ali gensko spremenjeni organizmi.

 

Podpora se ne dodeli za intenzivne dejavnosti ribogojstva na zaščitenih morskih območjih, območjih obnove staleža rib ali območjih Natura 2000.

Predlog spremembe  340

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje inovacij v ribogojstvu lahko ESPR podpira naslednje dejavnosti:

1. Za spodbujanje inovacij v trajnostnem ribogojstvu lahko ESPR podpira projekte, katerih cilj je:

(a) uvajanje novega tehničnega ali organizacijskega znanja v ribogojnicah, ki zmanjšuje njihov vpliv na okolje ali spodbuja bolj trajnostno izkoriščanje virov v ribogojstvu;

(a) razvijati tehnično, znanstveno ali organizacijsko znanje v ribogojnicah, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ali odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v ribogojstvu ali spodbuja nove, trajnostne metode proizvodnje;

(b) razvijanje ali uvajanje novih ali bistveno izboljšanjih proizvodov glede na najsodobnejše, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

(b) razvijati ali uvajati na trg nove ali bistveno izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme, pa tudi inovacije ali izboljšave pri proizvodnji in predelavi proizvodov iz ribogojstva;

 

(ba) preučiti tehnično ali ekonomsko izvedljivosti inovacij, proizvodov ali postopkov.

Predlog spremembe  341

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dejavnosti iz tega člena se morajo izvajati v sodelovanju z znanstvenim ali tehničnim organom, ki ga priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti.

2. Dejavnosti iz tega člena izvaja javni ali zasebni znanstveni, akademski ali tehnični organ, ki ga priznava nacionalna zakonodaja posamezne države članice in ki potrdi rezultate takšnih dejavnosti, ali se izvajajo v sodelovanju z njim.

Predlog spremembe  342

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Iz ESPR se zagotovi finančni prispevek za razvoj in inovacije v ribogojstvu, ki se izvajajo v okviru večletnih strateških načrtov, ki jih pripravijo države članice.

Predlog spremembe  343

Predlog uredbe

Člen 46 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naložbe v ribogojstvo na odprtem morju in neprehransko ribogojstvo

Naložbe v ribogojstvo

Predlog spremembe  344

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje oblik ribogojstva z velikimi možnostmi za rast lahko ESPR podpira naložbe v razvoj ribogojstva na odprtem morju ali neprehranskega ribogojstva.

1. Za spodbujanje oblik trajnostnega ribogojstva z velikimi možnostmi za rast lahko ESPR podpira:

 

 

(a) produktivne naložbe v ribogojstvo, tudi v ribogojstvo na odprtem morju ali neprehransko ribogojstvo;

 

(b) diverzifikacijo proizvodnje in izkoriščanih vrst ter študije o donosu in ustreznosti lokacij;

Predlog spremembe  345

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Podpora iz odstavka 1 se lahko dodeli za povečanje proizvodnje in/ali posodobitev obstoječih nosilcev dejavnosti ribogojstva ali za vzpostavitev novih, če je razvoj skladen z večletnim nacionalnim strateškim načrtom za razvoj ribogojstva.

Predlog spremembe  346

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Podpora iz tega člena se dodeli le, če se z neodvisnim tržnim poročilom dokažejo dobri trajnostni tržni obeti za proizvod. Ustanovljena podjetja so gospodarsko uspešna in ne prispevajo k prekomerni proizvodnji v sektorju.

Predlog spremembe  347

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje podjetništva v ribogojstvu lahko ESPR podpira naložbe, ki prispevajo k:

1. Za spodbujanje podjetništva v trajnostnem ribogojstvu lahko ESPR podpira naložbe, ki prispevajo k:

Predlog spremembe  348

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ustvarjanju dodane vrednosti proizvodov iz ribogojstva, zlasti tako, da se nosilcem dejavnosti ribogojstva omogoči samostojno izvajanje predelave, trženja in neposredne prodaje lastnih proizvodov iz ribogojstva;

(a) ustvarjanju dodane vrednosti proizvodov iz ribogojstva, na primer tako, da se sektor ribogojstva podpre pri samostojnem izvajanju predelave, trženja in neposredne prodaje lastnih proizvodov iz ribogojstva, ali pri ustanavljanju združenj ali sklepanju sporazumov o združenjih za takšno predelavo;

Predlog spremembe  349

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) diverzifikaciji prihodka nosilcev dejavnosti ribogojstva z razvojem novih ribogojnih vrst z dobrimi tržnimi možnostmi;

(b) diverzifikaciji prihodka sektorja ribogojstva z razvojem novih avtohtonih ribogojnih vrst na posameznih območjih z dodano vrednostjo ter dobrimi tržnimi in okoljskimi možnostmi;

Predlog spremembe  350

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) diverzifikaciji prihodka nosilcev dejavnosti ribogojstva z razvojem dopolnilnih dejavnosti zunaj ribogojstva.

(c) diverzifikaciji prihodka nosilcev dejavnosti ribogojstva z razvojem dopolnilnih dejavnosti.

Predlog spremembe  351

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora iz odstavka 1(c) se dodeli le nosilcem dejavnosti ribogojstva, če so dopolnilne dejavnosti zunaj ribogojstva povezane z osnovnim poslovanjem podjetja na področju ribogojstva, kot so turistični ribolov, okoljske storitve ribogojstva ali izobraževalne dejavnosti na področju ribogojstva.

2. Podpora iz odstavka 1(c) se dodeli le nosilcem dejavnosti ribogojstva, če so dopolnilne dejavnosti zunaj ribogojstva povezane z osnovno proizvodnjo in trženjem na področju ribogojstva, kot so turistični ribolov, okoljske storitve ribogojstva ali izobraževalne dejavnosti na področju ribogojstva.

Predlog spremembe  352

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za boljšo splošno učinkovitost in večjo konkurenčnost ribogojnic lahko ESPR podpira:

1. Za boljšo splošno učinkovitost in večjo konkurenčnost ribogojnic ter za zmanjšanje okoljskega vpliva njihovih dejavnosti lahko ESPR podpira:

Predlog spremembe  353

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotovitev svetovalnih storitev za ribogojnice na tehničnem, znanstvenem, pravnem ali gospodarskem področju.

(b) zagotovitev svetovalnih storitev za ribogojnice na tehničnem, znanstvenem, pravnem, okoljskem ali gospodarskem področju.

Predlog spremembe  354

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zdravstvene in varnostne standarde na podlagi zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje;

(d) zdravstvene, higienske in varnostne standarde na podlagi zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje;

Predlog spremembe  355

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) spodbujanje enakih možnosti, zlasti glede enakosti spolov in vključevanja invalidov.

Predlog spremembe  356

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Podpora iz odstavka (1)(a) se dodeli le subjektom javnega prava, ki so izbrani za ustanovitev svetovalnih služb za ribogojnice. Podpora iz odstavka (1)(b) se dodeli le malim in srednje velikim podjetjem na področju ribogojstva ali organizacijam proizvajalcev na področju ribogojstva.

3. Podpora iz odstavka (1)(a) se dodeli le subjektom javnega prava, ki so izbrani za ustanovitev svetovalnih služb za ribogojnice, ali strokovnim organizacijam, ki jih priznava država članica. Podpora iz odstavka (1)(b) se dodeli le malim in srednjim podjetjem, strokovnim organizacijam s področja ribogojstva, ki jih priznava država članica, organizacijam proizvajalcev na področju ribogojstva ali združenjem organizacij proizvajalcev na področju ribogojstva.

Predlog spremembe  357

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Če podpora, ki se dodeli, ni višja od 4 000 EUR, se lahko upravičenca izbere po hitrem postopku.

Predlog spremembe  358

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ribogojnice prejmejo podporo za svetovalne storitve za posamezno kategorijo storitev iz odstavka 2(a) do (e) le enkrat na programsko obdobje.

črtano

Predlog spremembe  359

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenega znanja in inovativnih praks ter pridobivanje novih strokovnih znanj in spretnosti na področju ribogojstva;

(a) poklicno usposabljanje, vseživljenjsko učenje, širjenje znanstvenega in tehničnega znanja in inovativnih praks ter pridobivanje novih strokovnih znanj in spretnosti na področju ribogojstva, izboljšanje delovnih pogojev, spodbujanje varnosti na delu in zmanjšanje okoljskega vpliva dejavnosti ribogojstva;

Predlog spremembe  360

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks med nosilci dejavnosti ribogojstva ali strokovnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi stranmi, vključno z znanstvenimi organi ali organi, ki spodbujajo enake možnosti med moškimi in ženskami.

(b) povezovanje v mreže ter izmenjavo izkušenj in najboljših praks med podjetji, ki se ukvarjajo z akvakulturo, ali strokovnimi organizacijami in drugimi zasebnimi ali javnimi zainteresiranimi stranmi, vključno z znanstvenimi in tehničnimi organi, organi za usposabljanje ali organi, ki spodbujajo enake možnosti med moškimi in ženskami.

Predlog spremembe  361

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora iz odstavka 1(a) se ne dodeli velikim nosilcem dejavnosti ribogojstva.

črtano

Predlog spremembe  362

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za prispevanje k razvoju ribogojnic in infrastrukture lahko ESPR podpira:

1. Za prispevanje k razvoju ribogojnic in infrastrukture ter za zmanjšanje okoljskega vpliva dejavnosti lahko ESPR podpira:

 

Predlog spremembe  363

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj ribogojstva ter upoštevanje postopkov pomorskega prostorskega načrtovanja, kadar je to ustrezno;

(a) določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj trajnostnega ribogojstva z majhnim okoljskim vplivom ter po potrebi upoštevanje postopkov pomorskega prostorskega načrtovanja, pa tudi nadaljnje ukrepe v zvezi z medsebojnimi okoljskimi vplivi med proizvodno fazo ribogojnih dejavnosti;

Predlog spremembe  364

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) določitev in kartiranje območij, kot so območja odraščanja, obalna drstišča, zaščitena morska območja, območja Natura 2000 ali območja obnove staležev rib, na katerih bi bilo treba odpraviti dejavnosti intenzivnega ribogojstva, da bi se ohranila njihova vloga v delovanju ekosistema;

Predlog spremembe  365

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) izboljšanje infrastrukture ribogojnih območij, vključno s komasacijami, oskrbo z energijo ali upravljanjem voda;

(b) izboljšanje in razvoj podpornih instalacij in infrastrukture, potrebnih za povečanje potenciala ribogojnih območij in zmanjšanje okoljskega odtisa ribogojstva, vključno z naložbami v komasacije, oskrbo z energijo ali upravljanje voda;

Predlog spremembe  366

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ukrepe, ki jih sprejmejo in izvedejo pristojni organi v skladu s členom 9(1) Direktive 2009/147/ES ali členom 16(1) Direktive 92/43/ES, katerih cilj je preprečiti resno škodo za ribogojstvo.

(c) ukrepe, ki jih sprejmejo pristojni organi za zmanjševanje konfliktov s prostoživečimi vrstami, zaščitenimi v skladu z Direktivo 2009/147/ES ali Direktivo 92/43/ES, katerih cilj je preprečiti resno škodo za ribogojstvo.

Predlog spremembe  367

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravičenci do podpore iz tega člena so le subjekti javnega prava.

2. Upravičenost do podpore iz tega člena je omejena na subjekte javnega prava ali zasebne organizacije, ki jih država članica pooblasti za izvajanje dejavnosti iz odstavka 1(a), (aa) in (b).

Predlog spremembe  368

Predlog uredbe

Člen 51 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spodbujanje novih ribogojcev

Spodbujanje novih ribogojcev na področju trajnostnega ribogojstva in predelavo proizvodov iz ribogojstva

Predlog spremembe  369

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje podjetništva v ribogojstvu lahko ESPR podpira ustanovitev nosilcev dejavnosti ribogojstva s strani novih ribogojcev začetnikov.

1. Za spodbujanje podjetništva v ribogojstvu lahko ESPR podpira ustanovitev nosilcev dejavnosti trajnostnega ribogojstva ali zadrug s strani novih ribogojcev začetnikov, tudi v povezanem predelovalnem sektorju, s posebnim poudarkom na mladih ribogojcih in enakosti med spoloma.

Predlog spremembe  370

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora iz odstavka 1 se dodeli ribogojcem, ki vstopajo v sektor, če:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  371

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) prvič ustanavljajo mikro ali malo podjetje na področju ribogojstva kot vodilne osebe v takšnem podjetju;

(b) prvič ustanavljajo mikro ali malo podjetje v sektorju ribogojstva ali v povezanem predelovalnem sektorju kot vodilne osebe v takšnem podjetju;

Predlog spremembe  372

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) predložijo poslovni načrt o razvoju svojih ribogojnih dejavnosti.

(c) predložijo ekonomsko in okoljsko verodostojen poslovni načrt o razvoju svojih ribogojnih dejavnosti, vključno z načrtom za zmanjšanje okoljskega odtisa svoje dejavnosti.

Predlog spremembe  373

Predlog uredbe

Člen 52 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Spodbujanje ribogojstva z visoko ravnjo varstva okolja

Spodbujanje trajnostnega ribogojstva z visoko ravnjo varstva okolja

Predlog spremembe  374

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za bistveno zmanjšanje vpliva ribogojstva na okolje lahko ESPR podpira naslednje naložbe:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  375

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) omogočanje bistvenega zmanjšanja vpliva nosilcev dejavnosti ribogojstva na vodo, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih ribogojnih sistemov;

(a) omogočanje bistvenega zmanjšanja vpliva nosilcev dejavnosti ribogojstva na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih ribogojnih sistemov;

Predlog spremembe  376

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) spodbujanje zaprtih ribogojnih sistemov;

Predlog spremembe  377

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) omejitev negativnega vpliva nosilcev dejavnosti ribogojstva na naravo in biotsko raznovrstnost;

(b) omejitev negativnega vpliva nosilcev dejavnosti ribogojstva na naravo in spodbujanje varstva okolja in biotske raznovrstnosti, zlasti z omejitvijo vpliva na staleže rib v naravi, stikov s plenilskimi vrstami, uporabe strupenih kemikalij in antibiotikov ter drugih okoljskih vplivov, povezanih z intenzivnim ribogojstvom;

Predlog spremembe  378

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) nakup opreme za zaščito ribogojnic pred plenilci v naravi, za katere velja varstvo v skladu z Direktivo Sveta in Evropskega parlamenta 2009/147/EGS ter Direktivo Sveta 92/43/ES;

(c) nakup opreme za zaščito ribogojnic pred plenilci v naravi;

Predlog spremembe  379

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) obnovo obstoječih ribogojnih ribnikov ali lagun z odstranitvijo blata ali mogočimi ukrepi za preprečevanje nalaganja blata.

(e) obnovo rečnih izlivov, obstoječih ribogojnih ribnikov ali lagun in povezanih habitatov z odstranitvijo blata ali preprečevanjem nalaganja blata.

Predlog spremembe  380

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje razvoja ekološkega ali energetsko učinkovitega ribogojstva lahko ESPR podpira:

1. Za spodbujanje razvoja ekološkega ali energetsko učinkovitejšega ribogojstva lahko ESPR podpira:

Predlog spremembe  381

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) prehod z dejavnosti za gojenje mesojedih vrst na dejavnosti za gojenje nemesojedih vrst, ki niso odvisne od prehranjevanja s svežimi, prostoživečimi, morskimi ali sladkovodnimi ribami, ribjo moko ali izdelki iz ribjega olja;

Predlog spremembe  382

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) spodbujanje ribogojstva v zaprtih sistemih, kjer se ribe in drugi ribogojni proizvodi gojijo v zaprtih sistemih z recirkulacijo, s čimer se zniža poraba vode.

Predlog spremembe  383

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) sodelovanje v sistemu Unije za okoljsko ravnanje in presojo, ki ga vzpostavlja Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS).

(b) sodelovanje v sistemih Unije za okoljsko ravnanje in presojo, kot so sistemi, ki jih vzpostavlja Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19marca 2001 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), ali sodelovanje v nacionalno priznanih sistemih okoljskega upravljanja.

Predlog spremembe  384

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora se dodeli le upravičencem, ki se zavežejo, da bodo vsaj 3 leta sodelovali v sistemu EMAS ali vsaj 5 let izpolnjevali zahteve ekološke pridelave.

2. Podpora se dodeli le upravičencem, ki se zavežejo, da bodo vsaj pet let sodelovali v sistemu EMAS ali vsaj pet let izpolnjevali zahteve ekološke pridelave.

Predlog spremembe  385

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Podpora se dodeli v obliki nadomestila za največ dve leti v obdobju preusmeritve podjetja v ekološko pridelavo ali v obdobju priprave za sodelovanje v sistemu EMAS.

3. Podpora se dodeli v obliki nadomestila za največ pet let v obdobju preusmeritve podjetja v ekološko pridelavo ali v obdobju priprave za sodelovanje v sistemu EMAS.

Predlog spremembe  386

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izgube prihodka ali dodatnih stroškov v obdobju prehoda s konvencionalne na ekološko pridelavo za dejavnosti, upravičene v skladu z odstavkom 1(a) tega člena;

(a) izgube prihodka ali dodatnih stroškov v obdobju prehoda s konvencionalne na ekološko pridelavo ali zaradi ohranitve ekološke pridelave za dejavnosti, upravičene v skladu z odstavkom 1(a) tega člena;

Predlog spremembe  387

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za spodbujanje razvoja ribogojstva, ki zagotavlja okoljske storitve, lahko ESPR podpira:

1. Za spodbujanje razvoja trajnostnega ribogojstva, ki zagotavlja okoljske storitve, lahko ESPR podpira:

Predlog spremembe  388

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ribogojne metode, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij NATURA 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS ter Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

(a) ekstenzivne in polintenzivne ribogojne metode, ki so združljive s posebnimi okoljskimi potrebami in za katere veljajo posebne zahteve za upravljanje, ki izhajajo iz določitve območij Natura 2000 v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS ter Direktivo 2009/147/ES;

Predlog spremembe  389

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) sodelovanje pri ohranjanju in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru programov za ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo pod njihovim nadzorom;

(b) stroške, neposredno povezane s sodelovanjem pri ohranjanju in razmnoževanju vodnih živali ex-situ v okviru programov za ohranjanje in obnovo biotske raznovrstnosti, ki jih razvijejo javni organi ali se izvajajo pod njihovim nadzorom;

Predlog spremembe  390

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) oblike ekstenzivnega ribogojstva, vključno z ohranjanjem in izboljševanjem okolja, biotsko raznovrstnostjo ter upravljanjem s krajino in tradicionalnimi značilnostmi na ribogojnih območjih.

(c) oblike ekstenzivnega in polintenzivnega ribogojstva na obalnih območjih in v celinskih vodah, vključno z ohranjanjem in izboljševanjem okolja, biotsko raznovrstnostjo ter upravljanjem s krajino in tradicionalnimi značilnostmi na ribogojnih območjih.

Predlog spremembe  391

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora iz odstavka 1(a) se dodeli v obliki letnega nadomestila za nastale dodatne stroške ali izpadli prihodek, ki je posledica zahtev za upravljanje na zadevnih območjih zaradi izvajanja Direktive Sveta 92/43/EGS ali Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

2. Podpora iz odstavka 1(a) se dodeli v obliki letnega nadomestila za nastale dodatne stroške in/ali izpadli prihodek, ki je posledica zahtev za upravljanje na zadevnih območjih zaradi izvajanja Direktive Sveta 92/43/EGS ali Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe  392

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Podpora, ki se zagotovi v skladu z odstavkom 1(c), se dodeli v obliki letnega nadomestila za nastale dodatne stroške.

4. Podpora, ki se zagotovi v skladu z odstavkom 1(c), se dodeli v obliki letnega nadomestila za nastale dodatne stroške in nadomestila za izgube, ki nastanejo v ribogojnem staležu zaradi zaščitenih vrst, če so bili sprejeti zaščitni ukrepi.

Predlog spremembe  393

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR podpira nadomestilo gojiteljem mehkužcev za začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev izključno zaradi javnega zdravja.

1. ESPR lahko podpira nadomestila za gojitelje mehkužcev za začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev izključno zaradi javnega zdravja.

Predlog spremembe  394

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) traja več kot štiri mesece zapored ali

(a) traja en mesec ali

Predlog spremembe  395

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) je izguba zaradi začasne ustavitve pridobivanja gojenih mehkužcev večja od 35 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v preteklih treh letih.

(b) je izguba zaradi začasne ustavitve pridobivanja gojenih mehkužcev večja od 15 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa podjetja v preteklih treh letih ali, če je bilo obdobje delovanja podjetja krajše, v predhodnem obdobju dejavnosti. Države članice lahko vzpostavijo posebna pravila za izračun v podjetjih, ki delujejo manj kot eno leto.

Predlog spremembe  396

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Obdobje, za katero se lahko dodeli nadomestilo, znaša v celotnem programskem obdobju največ 12 mesecev.

črtano

Predlog spremembe  397

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da se pri delovanju nosilcev dejavnosti ribogojstva spodbujata zdravje in dobro počutje živali, zlasti v smislu preprečevanja in biološke varnosti, lahko ESPR podpira:

1. Da se pri delovanju nosilcev dejavnosti ribogojstva spodbujata zdravje in dobro počutje živali, zlasti v smislu preprečevanja in biološke varnosti, lahko ESPR podpira ribogojnice in strokovne organizacije na področju ribogojstva za naslednje dejavnosti:

Predlog spremembe  398

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) nadzor in izkoreninjenje bolezni v ribogojstvu pod pogoji iz Odločbe Sveta 2009/470/ES o odhodkih na področju veterine;

(a) stroške za nadzor in izkoreninjenje bolezni v ribogojstvu pod pogoji iz Odločbe Sveta 2009/470/ES o odhodkih na področju veterine, vključno z nujnimi operativnimi stroški za izpolnjevanje obveznosti iz načrta za izkoreninjenje bolezni;

Predlog spremembe  399

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) razvoj splošnih najboljših praks in najboljših praks, ki so značilne za določene vrste, ali kodeksov najboljših praks glede biološke varnosti ali potreb za dobro počutje živali v ribogojstvu;

(b) razvoj splošnih najboljših praks in najboljših praks, ki so značilne za določene vrste, ali kodeksov najboljših praks glede biološke varnosti, zdravja živali in potreb za njihovo dobro počutje v ribogojstvu;

Predlog spremembe  400

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) povečanje razpoložljivosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za uporabo v ribogojstvu in spodbujanju ustrezne uporabe takšnih zdravil z izvedbo farmacevtskih študij ter širjenjem in izmenjavo informacij.

(c) pobude za zmanjšanje odvisnost ribogojstva od zdravil za uporabo v veterinarski medicini;

Predlog spremembe  401

Predlog uredbe

Člen 56 a – odstavek 1 c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) ustanovitev in delovanje skupin za zaščito zdravja v sektorju ribogojstva, ki jih priznavajo države članice.

Predlog spremembe  402

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da se zavaruje prihodek proizvajalcev na področju ribogojstva, lahko ESPR podpre prispevek k zavarovanju staleža v ribogojstvu, s katerim se krijejo izgube zaradi:

1. Da se zavaruje prihodek proizvajalcev na področju ribogojstva, lahko ESPR podpre prispevek k zavarovanju staleža v ribogojstvu ali vzajemnemu skladu, ki ga priznava država članica, s katerim se krijejo izgube zaradi vsaj enega od naslednjih vzrokov:

Predlog spremembe  403

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) naravnih nesreč;

(a) naravnih nesreč ali hudega onesnaževanja morskega okolja;

Predlog spremembe  404

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) nenadnih sprememb kakovosti vode;

(c) nenadnih sprememb kakovosti in količine vode;

Predlog spremembe  405

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) bolezni v ribogojstvu ali uničenja proizvodnih zmogljivosti.

(d) bolezni v ribogojstvu, plenilstva, mehanskih okvar ali uničenja proizvodnih zmogljivosti, za katere gospodarski subjekt ni odgovoren;

Predlog spremembe  406

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) velike škode na napravah, ki jo povzročijo divje živali, vključno z napadi invazivnih škodljivcev v ribogojnicah;

Predlog spremembe  407

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) onesnaženja okolja, ki ga povzroči dogodek zunaj ribogojnice;

Predlog spremembe  408

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc) zbiranja in uničenja živali, ki so v ribogojnicah poginile po naravni poti ali zaradi nezgod, za katere gospodarski subjekt ni odgovoren, ali ki so bile tam zaklane in pokopane zaradi zdravstvenega varstva živali in s predhodnim dovoljenjem pristojnih organov.

Predlog spremembe  409

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Zadevna država članica uradno kot takega prizna škodljiv podnebni pojav ali izbruh bolezni v ribogojstvu.

2. Zadevna država članica uradno kot takega prizna škodljiv podnebni pojav, bolezen, hudo onesnaženje ali katero koli od ustreznih okoliščin iz odstavka 1 v ribogojstvu.

Predlog spremembe  410

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Podpora se dodeli le za pogodbe o zavarovanju staleža v ribogojstvu, ki pokrivajo gospodarske izgube v skladu z odstavkom 1, ki so večje od 30% povprečne letne proizvodnje ribogojca.

3. Podpora se dodeli le za pogodbe o zavarovanju staleža v ribogojstvu ali za vzajemne sklade, ki pokrivajo gospodarske izgube v skladu z odstavkom 1, ki so večje od 25% povprečne letne proizvodnje ribogojca.

Predlog spremembe  411

Predlog uredbe

Člen 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESPR podpira trajnostni razvoj ribiških območij na podlagi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 28 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].

ESPR podpira trajnostni razvoj ribiških in ribogojnih območij na podlagi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 28 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].

Predlog spremembe  412

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna podpora iz tega poglavja prispeva k izvajanju prednostnih nalog Unije iz člena 6(1).

Finančna podpora iz tega poglavja prispeva k izpolnitvi prednostnih nalog Unije iz člena 6(1), (2) in (3).

Obrazložitev

Ribiška območja so zelo pomembna za razvoj trajnostnega ribogojstva, hkrati pa imajo pomembno vlogo pri organizaciji inovacij. Obstajajo številni primeri regij, ki so gonilna sila inovacij na obalnih območjih, v ribogojstvu pa je vloga regij ključna zaradi njihovih pristojnosti pri prostorskem načrtovanju.

Predlog spremembe  413

Predlog uredbe

Naslov 5 – poglavje 3 – oddelek 2 ‑ naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ribiška območja, lokalna parnerstva in lokalne razvojne strategije

Ribiška in ribogojna območja, lokalna partnerstva in lokalne razvojne strategije

Predlog spremembe  414

Predlog uredbe

Člen 60 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ribiška območja

Ribiška in ribogojna območja

Predlog spremembe  415

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ribiško območje, upravičeno do podpore, je:

1. Do podpore je upravičeno območje, ki je območje za morski ribolov, ribolov v celinskih vodah ali ribogojstvo. Območje je funkcionalno skladno v geografskem, biološkem, gospodarskem in socialnem smislu, pri čemer se zlasti upoštevajo ribištvo, ribogojstvo in povezane dejavnosti, ter ima zadostno kritično maso človeških, finančnih in gospodarskih virov za podporo uspešne lokalne razvojne strategije.

Predlog spremembe  416

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) omejeno glede na velikost in običajno manjše kot raven NUTS 3 skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot v smislu Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) ter

črtano

Predlog spremembe  417

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) funkcionalno skladno v geografskem, gospodarskem in socialnem smislu, pri čemer se zlasti upoštevata sektorja ribištva in ribogojstva, ter ima zadostno kritično maso človeških, finančnih in gospodarskih virov za podporo uspešne lokalne razvojne strategije.

črtano

Predlog spremembe  418

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Za namene ESPR celovita lokalna razvojna strategija iz člena 28(1)(c) [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] temelji na vzajemnem delovanju akterjev in projektov iz različnih sektorjev lokalnega gospodarstva, zlasti sektorjev ribištva in ribogojstva.

1. Za namene ESPR celovita lokalna razvojna strategija iz člena 28(1)(c) [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] temelji na vzajemnem delovanju in posvetovanju akterjev in projektov iz sektorjev ribištva in ribogojstva, kot tudi drugih sektorjev lokalnega gospodarstva. V zvezi s tem se posvetujejo s svetovalnimi sveti.

Predlog spremembe  419

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) čim bolj povečujejo sodelovanje sektorjev ribištva in ribogojstva v trajnostnem razvoju obalnih in celinskih ribiških območij;

(a) čim bolj povečujejo sodelovanje sektorjev ribištva in ribogojstva v trajnostnem razvoju obalnih in celinskih ribiških in ribogojnih območij;

Predlog spremembe  420

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotavljajo, da lokalne skupnosti v celoti izkoriščajo možnosti, ki jih ponuja pomorski in obalni razvoj.

(b) zagotavljajo, da lokalne skupnosti v celoti izkoriščajo možnosti, ki jih ponuja pomorski in obalni razvoj ter razvoj celinskih voda, zlasti pa pomagajo malim in nazadujočim ribiškim pristaniščem pri razvoju raznolike infrastrukture, da bi čim bolje izkoristila svoj morski potencial.

Predlog spremembe  421

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Strategija mora biti skladna z možnostmi in potrebami, opredeljenimi na zadevnem območju, ter prednostnimi nalogami Unije za ESPR. Strategije so lahko različne: od strategij, ki se osredotočajo na ribištvo, do širših strategij, ki so usmerjene v diverzifikacijo ribiških območij. Strategija obsega več kot le zbiranje dejavnosti ali primerjavo sektorskih ukrepov.

3. Strategija mora biti skladna z možnostmi in potrebami, opredeljenimi na zadevnem območju, ter prednostnimi nalogami Unije za ESPR. Strategije se osredotočajo zlasti na ribištvo ali ribogojstvo, čeprav so lahko tudi širše, usmerjene v diverzifikacijo ribiških in ribogojnih območij. Strategija obsega več kot le zbiranje dejavnosti ali primerjavo sektorskih ukrepov.

Predlog spremembe  422

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija je v skladu s členom 127 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov glede vsebine akcijskega načrta iz člena 29(1)(e) [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].

5. Celovita lokalna razvojna strategija vključuje akcijski načrt iz člena 29(1)(e) [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah]. V akcijskem načrtu je med drugim seznam ukrepov za izvajanje strategije, za vsak ukrep pa so določeni cilji, upravičeni odhodki, upravičeni prejemniki, znesek namenskih javnih finančnih sredstev, merila za izbor dejavnosti ter kazalniki uspešnosti.

Predlog spremembe  423

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotavljajo pomembno zastopanost sektorjev ribištva in ribogojstva.

(b) zagotavljajo, da je zastopanost sektorjev ribištva in/ali ribogojstva večinska.

Predlog spremembe  424

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če lokalno razvojno strategijo poleg ESPR podpirajo še drugi skladi, se v skladu z merili iz odstavka 3 ustanovi poseben izbirni organ za projekte, ki jih podpira ESPR.

4. Če lokalno razvojno strategijo poleg ESPR podpirajo še drugi skladi, izbirni organ lokalne akcijske skupine za ribištvo za projekte, ki jih podpira ESPR, izpolnjuje zahteve iz odstavka 3.

Predlog spremembe  425

Predlog uredbe

Člen 62 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Zadevne vloge lokalne akcijske skupine za ribištvo, organa upravljanja za vse naloge izvajanja v zvezi s strategijo se jasno opišejo v operativnem programu.

7. Zadevne vloge lokalne akcijske skupine za ribištvo, organa upravljanja in organa izvajanja, če se ta razlikuje od organa upravljanja, za vse naloge izvajanja v zvezi s strategijo se jasno opišejo v operativnem programu.

Predlog spremembe  426

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Dejavnosti, upravičene v skladu s tem oddelkom, so določene v členu 31 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].

1. Dejavnosti in stroški, upravičeni v skladu s tem oddelkom, so določeni v členu 31 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah].

Predlog spremembe  427

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pripravljalna podpora zajema krepitev zmogljivosti, usposabljanje in povezovanje v mreže z namenom priprave ter izvedbe lokalne razvojne strategije.

1. Pripravljalna podpora zajema krepitev zmogljivosti, posvetovanje, usposabljanje in povezovanje v mreže z namenom priprave ter izvedbe lokalne razvojne strategije.

Predlog spremembe  428

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne verige na področju ribištva in ribogojstva;

(a) zagotavljanje dodane vrednosti, ustvarjanje delovnih mest, pritegnitev mladih in spodbujanje inovacij v vseh fazah dobavne in predelovalne verige na področju ribištva in ribogojstva ;

Predlog spremembe  429

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) podpiranje diverzifikacije in ustvarjanja delovnih mest na ribiških območjih, zlasti v drugih pomorskih sektorjih;

(b) podpiranje diverzifikacije in ustvarjanja delovnih mest na ribiških in ribogojnih območjih, vključno z diverzifikacijo v pomorske dejavnosti, ki dopolnjujejo ribištvo in ribogojstvo;

Predlog spremembe  430

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) krepitev usposabljanja in izboljšanje delovnih razmer na ribiških in ribogojnih območjih;

Predlog spremembe  431

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) povečevanje in izkoriščanje okoljskih sredstev ribiških območij, vključno z dejavnostmi za ublažitev podnebnih sprememb;

(c) povečevanje in izkoriščanje okoljskih sredstev ribiških in ribogojnih območij, vključno z dejavnostmi za ohranitev biotske raznovrstnosti, izboljšanje gospodarjenja z obalnim pasom in ublažitev podnebnih sprememb;

Predlog spremembe  432

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spodbujanje socialne blaginje in kulturne dediščine na ribiških območjih, vključno s pomorsko kulturno dediščino;

(d) spodbujanje socialne blaginje in kulturne dediščine na ribiških in ribogojnih območjih, vključno z ribiško in pomorsko kulturno dediščino;

Predlog spremembe  433

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dodeljena podpora lahko vključuje ukrepe iz poglavij I in II iz tega naslova, če obstaja jasna utemeljitev za njihovo upravljanje na lokalni ravni. Če se pomoč dodeli za dejavnosti v okviru teh ukrepov, se uporabijo ustrezni pogoji ter lestvice prispevkov za posamezno dejavnost, ki so določeni v poglavjih I in II iz tega naslova.

2. Dodeljena podpora lahko vključuje ukrepe iz poglavij I, II in IV iz tega naslova, če obstaja jasna utemeljitev za njihovo upravljanje na lokalni ravni. Če se pomoč dodeli za dejavnosti v okviru teh ukrepov, se uporabijo ustrezni pogoji ter lestvice prispevkov za posamezno dejavnost, ki so določeni v poglavjih I, II in IV iz tega naslova.

Predlog spremembe  434

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Poleg drugih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo je lahko partner lokalne akcijske skupine za ribištvo v okviru ESPR lokalno javno-zasebno partnerstvo, ki izvaja lokalno razvojno strategijo v Uniji ali zunaj nje.

2. Poleg drugih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo so lahko za namene tega člena partnerji lokalne akcijske skupine za ribištvo v okviru ESPR udeleženci v projektu sodelovanja z ozemljem zunaj sklopa lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, ki temelji na lokalnem javno-zasebnem partnerstvu, ki izvaja lokalno razvojno strategijo v Uniji ali zunaj nje.

Predlog spremembe  435

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar projektov sodelovanja ne izberejo lokalne akcijske skupine za ribištvo, države članice vzpostavijo sistem tekočih prijav projektov sodelovanja. Države članice najpozneje dve leti od datuma odobritve njihovega operativnega programa objavijo nacionalne ali regionalne upravne postopke v zvezi z izbiro projektov čezmejnega sodelovanja in seznam upravičenih stroškov.

3. Kadar projektov sodelovanja ne izberejo lokalne akcijske skupine za ribištvo, države članice vzpostavijo sistem tekočih prijav projektov sodelovanja. Države članice najpozneje dve leti od datuma odobritve njihovega operativnega programa objavijo nacionalne ali regionalne upravne postopke v zvezi z izbiro projektov čezmejnega sodelovanja in seznam upravičenih stroškov. Svetovalni sveti so lahko zaradi svojega nadnacionalnega značaja vključeni v sistem tekočih prijav.

Predlog spremembe  436

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Projekti sodelovanja se odobrijo najpozneje štiri mesece po datumu prijave projekta.

4. Upravne odločitve o projektih sodelovanja se sprejmejo najpozneje štiri mesece po datumu prijave projekta.

Predlog spremembe  437

Predlog uredbe

Člen 68

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpora iz tega poglavja prispeva k doseganju specifičnih ciljev iz poglavij I in II iz tega naslova.

Podpora iz tega poglavja prispeva k:

 

(a) doseganju specifičnih ciljev iz poglavij I in II tega naslova;

 

(b) večji konkurenčnosti predelovalne in tržne industrije ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva;

 

(c) večji varnosti hrane in kakovosti proizvodov;

 

(d) razvoju, proizvodnji in trženju novih proizvodov ter uporabi novih tehnologij in inovativnih načinov proizvodnje;

 

(e) zmanjšanju negativnega vpliva na okolje in povečanju energetske učinkovitosti;

 

(f) boljši uporabi manj pomembnih vrst, stranskih proizvodov in odpadkov;

 

(g) razvoju, proizvodnji in trženju novih proizvodov ter uporabi novih tehnologij in inovativnih načinov proizvodnje;

 

(h) boljšim delovnim pogojem in strokovnemu usposabljanju delavcev;

 

(i) odprtju in razvoju novih trgov.

Predlog spremembe  438

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira pripravo in izvajanje načrta proizvodnje in trženja iz člena 32 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].

1. ESPR podpira pripravo in izvajanje načrta proizvodnje in trženja iz člena 32 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].

Predlog spremembe  439

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira nadomestilo priznanim organizacijam proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev, ki skladiščijo ribiške proizvode iz Priloge II k [Uredbi (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva], če se proizvodi skladiščijo v skladu s členoma 35 in 36 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva]:

1. ESPR lahko sofinancira nadomestilo priznanim organizacijam proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev, ki skladiščijo ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva iz Priloge II k Uredbi št. [o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva], če se proizvodi skladiščijo v skladu s členoma 35 in 36 omenjene uredbe:

Predlog spremembe  440

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) znesek pomoči za skladiščenje ne presega zneska tehničnih stroškov in stroškov financiranja za ukrepe, ki so potrebni za stabilizacijo in skladiščenje zadevnih proizvodov;

(a) znesek pomoči za skladiščenje ne presega zneska tehničnih stroškov in stroškov financiranja za ukrepe, ki so potrebni za stabilizacijo, pripravo in skladiščenje zadevnih proizvodov;

Predlog spremembe  441

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) letna finančna pomoč ne presega naslednjih odstotkov povprečne letne vrednosti tržne proizvodnje ob prvi prodaji članov organizacije proizvajalcev v obdobju 2009-2011. Če člani organizacije proizvajalcev v obdobju 2009-2011 niso imeli tržne proizvodnje, se upošteva povprečna letna vrednost tržne proizvodnje v prvih treh letih proizvodnje takšnega člana:

(c) letna finančna pomoč ne presega 5 % povprečne letne vrednosti tržne proizvodnje ob prvi prodaji članov organizacije proizvajalcev v obdobju 2009‑2011. Če člani organizacije proizvajalcev v obdobju 2009-2011 niso imeli tržne proizvodnje, se upošteva povprečna letna vrednost tržne proizvodnje v prvih treh letih proizvodnje takšnega člana.

 1 % leta 2014,

 

 0,8 % leta 2015,

 

 0,6 % leta 2016,

 

 0,4 % leta 2017,

 

 0,2 % leta 2018.

 

Predlog spremembe  442

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Podpora iz odstavka 1 se do leta 2019 postopno opusti.

črtano

Predlog spremembe  443

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira ukrepe za trženje ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, katerih cilj je:

1. ESPR lahko podpira ukrepe za trženje ribiških proizvodov, proizvodov iz ribogojstva in proizvodov iz ribolova v celinskih vodah, katerih cilj je:

Predlog spremembe  444

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izboljšanje pogojev za dajanje na trg:

(a) iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev za dajanje na trg ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, med drugim tudi:

Predlog spremembe  445

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) proizvodov, ki jih tržijo organizacije ribičev prek svojih združenj ali v prodajnih dvoranah,

Predlog spremembe  446

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) naključnega ulova, iztovorjenega v skladu s členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in drugo alineo člena 8(b) [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva],

(ii) naključnim ulovom komercialnih staležev, iztovorjenim v skladu s tehničnimi ukrepi, členom 15 [uredbe o skupni ribiški politiki] in drugo alineo člena 8(b) [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva],

Predlog spremembe  447

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) proizvodov, pridobljenih z metodami, ki imajo majhen vpliv na okolje, ali proizvodov iz ekološkega ribogojstva, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi;

(iii) ribiških proizvodov ali proizvodov iz ribogojstva, pridobljenih z metodami, ki imajo majhen vpliv na okolje, ali proizvodov iz ekološkega ribogojstva, kakor so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi, ali v zaprtih sistemih,

Predlog spremembe  448

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) lokalnih in sezonskih proizvodov, vključno s proizvodi, za katere velja Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živil;.

Predlog spremembe  449

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka a – točka iii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiib) novih ali izboljšanih proizvodov;

Predlog spremembe  450

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) spodbujanje kakovosti z omogočanjem:

(b) spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti z omogočanjem:

Predlog spremembe  451

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) potrjevanja in spodbujanja trajnostnih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva ter okolju prijaznih metod predelave,

(ii) potrjevanja kakovosti in spodbujanja ter uvedbe posebnega označevanja trajnostnih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, proizvodov malega priobalnega ribolova, lokalnih in sezonskih proizvodov ter okolju prijaznih metod predelave,

Predlog spremembe  452

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iia) sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, vključno z oblikovanjem znaka za okolje za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva za vso Unijo,

Predlog spremembe  453

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka ii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iib) inovativnih postopkov in metod,

Predlog spremembe  454

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) neposrednega trženja ribiških proizvodov s strani malih priobalnih ribičev;

(iii) neposrednega trženja ribiških proizvodov s strani malih in priobalnih ribičev in ribičev brez plovil,

Predlog spremembe  455

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia) predstavitve in pakiranja proizvodov;

Predlog spremembe  456

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka b – točka iii b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiib) izpolnjevanja zahtev skladnosti in certificiranja proizvodov, za katere velja Uredba Sveta (ES) 510/2006, s strani pridelovalcev, predelovalcev in pripravljavcev, za katere veljajo nadzorni sistemi in sistemi certificiranja;

Predlog spremembe  457

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter izvajanje tržnih raziskav;

(c) spodbujanje preglednosti proizvodnje in trgov ter izvajanje tržnih raziskav in študij o trgovinski odvisnosti Unije;

Predlog spremembe  458

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij, priznanih v skladu z oddelkom III poglavja II [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva];

(e) ustanavljanje in združevanje organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij, priznanih v skladu z oddelkom III poglavja II [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva], da bi imele pomembnejšo vlogo pri upravljanju ribištva in ukrepih za trženje;

Predlog spremembe  459

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) izvajanje regionalnih, nacionalnih ali nadnacionalnih oglaševalskih kampanj za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.

(f) izvajanje regionalnih, nacionalnih ali nadnacionalnih oglaševalskih kampanj, vključno z razstavami in medijskimi kampanjami, za okoljsko trajnostne ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva.

Predlog spremembe  460

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–-a) za inovacije, namenjene razvoju novih proizvodov višje kakovosti in z dodano vrednostjo, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih upravnih in organizacijskih sistemov;

Predlog spremembe  461

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(–b) za povečanje dodane vrednosti proizvodov;

Predlog spremembe  462

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) za izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev;

Predlog spremembe  463

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) za predelavo proizvodov iz ekološkega ribogojstva, kot je urejeno v členih 6 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007.

(d) za predelavo proizvodov iz trajnostnega in ekološkega ribogojstva, kot je urejeno v členih 6 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007.

Predlog spremembe  464

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. ESPR lahko podpira podjetja, združenja in tehnološke centre iz predelovalnega sektorja za razvoj raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti, povezanih z dejavnostmi iz odstavka 1.

Predlog spremembe  465

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira ureditev nadomestil, uvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 791/2007, za dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z Azorov, Madeire, Kanarskih otokov ter iz Francoske Gvajane in Réuniona.

1. ESPR podpira sistem nadomestil, uveden na podlagi člena 349 PDEU z Uredbo Sveta (ES) št. 791/2007, za nadomestitev dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz najbolj oddaljenih regij. Ta ureditev se uporablja za vse dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti pri opravljanju dejavnosti iz tega odstavka.

Predlog spremembe  466

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsaka zadevna država članica za regije iz odstavka 1 določi seznam ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki so upravičeni do nadomestila, ter njihovo količino.

2. Vsaka zadevna država članica za regije iz odstavka 1 določi seznam dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri opravljanju dejavnosti iz odstavka 1. Prav tako določi seznam ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, ki so upravičeni do nadomestila, ter njihovo količino.

Predlog spremembe  467

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri pripravi seznama in količin iz odstavka 2 države članice upoštevajo vse pomembne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da je nadomestilo v celoti skladno s predpisi SRP.

3. Pri pripravi seznama in količin iz odstavka 2 države članice upoštevajo vse pomembne dejavnike, zlasti potrebo po zagotavljanju, da je nadomestilo v celoti skladno s predpisi SRP in da je ribolovna zmogljivost zadevnega ladjevja sorazmerna z ribolovnimi možnostmi, ki so na voljo.

Predlog spremembe  468

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) ki so pridobljeni z nezakonitim, neprijavljenim in neurejenim ribolovom.

Predlog spremembe  469

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Do nadomestila so upravičeni naslednji gospodarski subjekti, ki imajo dodatne stroške pri trženju ribiških proizvodov:

 

(a) fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo proizvodna sredstva za pridobitev ribiških proizvodov ali proizvodov iz ribogojstva z namenom dajanja na trg;

 

(b) lastniki ali upravljavci plovil, ki so registrirana v pristaniščih v regijah iz odstavka 1 in obratujejo v teh regijah, ali združenja takšnih lastnikov ali upravljavcev;

 

(c) gospodarski subjekti v sektorjih predelave in trženja ali združenja takšnih gospodarskih subjektov.

Predlog spremembe  470

Predlog uredbe

Člen 73 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 73a

 

Gospodarski subjekti

 

1. Nadomestilo se izplača gospodarskim subjektom, ki izvajajo ribolovne dejavnosti in dejavnosti ribogojstva v zadevnih regijah.

 

2. Zadevne države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bi gospodarski subjekti, ki prejemajo nadomestilo, ostali gospodarsko uspešni.

Predlog spremembe  471

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) za vsak ribiški proizvod in proizvod iz ribogojstva dodatni stroški, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih regij, ter

(a) za vsak ribiški proizvod in proizvod iz ribogojstva ali za vsako kategorijo proizvodov dodatni stroški, ki nastanejo zaradi posebne prikrajšanosti zadevnih regij, ter

Predlog spremembe  472

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) vsaka druga podpora, ki jo za svojo dejavnost še naprej prejema ali jo je prejel upravičenec.

Predlog spremembe  473

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Zadevne države članice Komisiji predložijo načrt nadomestil za vsako zadevno regijo, vključno s seznamom in količinami iz člena 73, višino nadomestila iz člena 74 ter pristojnim organom iz člena 99.

1. Zadevne države članice Komisiji predložijo načrt nadomestil za vsako zadevno regijo, vključno s seznamom in količinami ter vrstami gospodarskih subjektov iz člena 73, višino nadomestila iz člena 74 ter pristojnim organom iz člena 99.

 

 

Predlog spremembe  474

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice lahko spremenijo vsebino načrta nadomestil iz odstavka 1. Te spremembe predložijo Komisiji.

Predlog spremembe  475

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija je v skladu s členom 127 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, s katerimi opredeli vsebino načrta nadomestil, vključno z merili za izračun dodatnih stroškov, ki nastanejo na podlagi posebne prikrajšanosti zadevnih regij.

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 127 v zvezi z vsebino načrta nadomestil, vključno z merili za izračun dodatnih stroškov, ki nastanejo na podlagi posebne prikrajšanosti zadevnih regij.

Predlog spremembe  476

Predlog uredbe

Člen 75 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 75a

 

Državna pomoč

 

1. Z odstopanjem od člena 8 lahko Komisija v skladu s členom 108 PDEU dovoli pomoč za tekoče poslovanje sektorjev, ki proizvajajo, predelujejo in tržijo ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, da se omilijo posebne omejitve v najbolj oddaljenih regijah zaradi njihove izolacije, otoške lege in izredne oddaljenosti.

 

2. Države članice lahko zagotovijo dodatno financiranje za izvajanje načrtov nadomestil iz člena 75. V tem primeru države članice Komisijo obvestijo o državno pomoči, ki jo v skladu s to uredbo Komisija lahko odobri kot del teh načrtov. Obvestilo o državni pomoči v skladu s tem odstavkom se hkrati šteje za obvestilo v smislu prvega stavka člena 108(3) PDEU.

Predlog spremembe  477

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot je določen v členu 46 [uredbe o skupni ribiški politiki] in podrobneje opredeljen v Uredbi Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike ().

1. ESPR lahko podpira izvajanje sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot je določen v členu 46 [uredbe o skupni ribiški politiki] in podrobneje opredeljen v Uredbi Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, ter namestitev komponent, potrebnih za zagotovitev sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz člena 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009. Takšen sistem bi moral zagotoviti več pregledov na podlagi velikosti flote v različnih državah članicah.

Predlog spremembe  478

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) nakup ali razvoj tehnologije, vključno s strojno in programsko opremo, sistemi za zaznavanje plovil, sistemi televizije zaprtega kroga (CCTV) in omrežji IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje in izmenjavo ter razvoj metod vzorčenja podatkov v zvezi z ribištvom, vključno z medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov;

(a) nakup, namestitev in razvoj tehnologije, vključno s strojno in programsko opremo, sistemi za zaznavanje plovil, sistemi televizije zaprtega kroga (CCTV) in omrežji IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje, obvladovanje tveganja, predložitev, izmenjavo in razvoj metod vzorčenja podatkov v zvezi z ribištvom, vključno z medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov, če se v okviru teh dejavnosti spoštuje svoboda posameznika ter zagotavlja varstvo osebnih podatkov;

Predlog spremembe  479

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotovitev prenosa podatkov od udeležencev, ki sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških proizvodov, zadevnim organom v državah članicah in EU, vključno s potrebnimi komponentami za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za spremljanje plovil (VMS) in sisteme samodejnega prepoznavanja (AIS), ki se uporabljajo za nadzor;

(b) razvoj, nakup in namestitev komponent, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, ki so potrebne za zagotovitev prenosa podatkov od udeležencev, ki sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških proizvodov, zadevnim organom v državah članicah in EU, vključno s potrebnimi komponentami za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za spremljanje plovil (VMS) in sisteme samodejnega prepoznavanja (AIS), ki se uporabljajo za nadzor;

Predlog spremembe  480

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) nakup in namestitev komponent, potrebnih za zagotovitev sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kakor so opredeljeni v členu 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009;

(c) razvoj, nakup in namestitev komponent, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, ki so potrebne za zagotovitev sledljivosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kakor so opredeljeni v členu 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009;

Predlog spremembe  481

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če vsaj 60 % časa uporabljajo za nadzor ribištva;

(e) posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če se za nadzor ribištva uporabljajo vsaj 60 % vsega časa njihove uporabe na letni ravni;

Predlog spremembe  482

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) izvajanje pilotnih projektov v zvezi z nadzorom ribištva, vključno z analizo DNK rib ali razvojem spletnih strani v zvezi z nadzorom;

(g) razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter izvajanje pilotnih projektov v zvezi z nadzorom ribištva, vključno z analizo DNK rib ali razvojem spletnih strani v zvezi z nadzorom;

Predlog spremembe  483

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja) programi za okrepljen nadzor nad staleži, ki so vključeni v posebne programe nadzora in inšpekcijskih pregledov v skladu s členom 95 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, vključno z nastalimi operativnimi stroški;

Predlog spremembe  484

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jb) programi, povezani z izvajanjem akcijskega načrta, določenega v skladu s členom 102(4) Uredbe (ES) 1224/2009, vključno z nastalimi operativnimi stroški.

Predlog spremembe  485

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ukrepi iz odstavka 2(h), (i) in (j) tega člena so do podpore upravičeni le, če so povezani z dejavnostmi nadzora, ki jih izvaja javni organ.

3. Ukrepi iz odstavka 2(h), (i), (j), (ja) in (jb) tega člena so do podpore upravičeni le, če so povezani z dejavnostmi nadzora, ki jih izvaja javni organ.

Predlog spremembe  486

Predlog uredbe

Člen 78 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 78a

 

Skupni ukrepi za krepitev in poenotenje nadzora

 

1. Za krepitev in poenotenje nadzora lahko ESPR podpira izvajanje čezmejnih projektov za razvoj in preizkušanje meddržavnih sistemov za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, kot so določeni v členu 46 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] ter podrobneje opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s predpisi SRP.

 

2. Do podpore so upravičene zlasti naslednje dejavnosti:

 

(a) programi za mednarodno usposabljanje osebja, ki je odgovorno za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva;

 

(b) pobude, vključno s seminarji in medijskimi orodji, za poenotenje tolmačenja predpisov in povezanega nadzora v Uniji.

Predlog spremembe  487

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR podpira zbiranje, upravljanje in uporabo primarnih bioloških, tehničnih, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov kot pri večletnem programu Unije iz člena 37(5) [uredbe o skupni ribiški politiki].

1. ESPR podpira zbiranje, upravljanje, analizo in uporabo primarnih bioloških, tehničnih, okoljskih in socialno-ekonomskih podatkov, potrebnih za trajnostno ekosistemsko upravljanje ribištva in ribogojstva, kot pri večletnem programu Unije iz člena 37(5) [uredbe o skupni ribiški politiki].

Predlog spremembe  488

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in izvajanja SRP;

(a) zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in izvajanja SRP;

Predlog spremembe  489

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) nakup ali razvoj tehnologije, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, potrebno za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov;

Predlog spremembe  490

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) nacionalni večletni programi vzorčenja;

(b) nacionalni, nadnacionalni in podnacionalni večletni programi vzorčenja;

Predlog spremembe  491

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov

(c) spremljanje gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju;

(c) spremljanje gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju, vključno s spremljanjem prilova morskih organizmov in ptic;

Predlog spremembe  492

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) upravljanje letnih delovnih programov glede na strokovno znanstveno in tehnično znanje na področju ribištva, obdelava podatkovnih komunikacij in podatkovnih sklopov ter pripravljalno delo za znanstveno svetovanje;

Predlog spremembe  493

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) organizacija in vodenje srečanj strokovnjakov s področja ribištva;

Predlog spremembe  494

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov

(e) sodelovanje predstavnikov držav članic na regionalnih usklajevalnih sestankih iz člena 37(4) [uredbe o skupni ribiški politiki], sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih EU sodeluje kot pogodbenica ali opazovalka, ali sestankih mednarodnih organov, zadolženih za znanstvene nasvete.

(e) sodelovanje predstavnikov držav članic in njihovih znanstvenih strokovnjakov ter predstavnikov regionalnih oblasti na regionalnih usklajevalnih sestankih iz člena 37(4) [uredbe o skupni ribiški politiki], sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih EU sodeluje kot pogodbenica ali opazovalka, ali sestankih mednarodnih organov, zadolženih za znanstvene, gospodarske ali tehnične nasvete;

Predlog spremembe  495

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov

 

(ea) izboljšanje sistemov zbiranja in upravljanja podatkov ter izvajanja pilotskih študij za izboljšanje obstoječih sistemov zbiranja in upravljanja podatkov;

Predlog spremembe  496

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov

 

(eb) operativni stroški, nastali pri zbiranju in obdelavi podatkov.

Predlog spremembe  497

Predlog uredbe

Člen 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 79a

 

Kazni

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 150 v zvezi s kaznovanjem države članice z zamrznitvijo in/ali zmanjšanjem sredstev iz ESPR, če:

 

(a) država članica ne izpolnjuje svojih obveznosti glede zbiranja in posredovanja podatkov ali ne poroča o dejanski ribolovni zmogljivosti svojega ladjevja; ali

 

(b) država članica ne rešuje težav v zvezi z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom v svojih vodah in/ali v okviru svojega ladjevja.

Obrazložitev

Ker države članice ne izpolnjujejo vedno svojih obveznosti poročanja, je treba vzpostaviti učinkovito orodje, da bi izboljšali spoštovanje teh splošnih določb EU.

Predlog spremembe  498

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podpora v okviru tega poglavja prispeva k razvoju in izvajanju celostne pomorske politike Unije. Podpora:

Podpora v okviru tega poglavja prispeva h krepitvi razvoja in izvajanja celostne pomorske politike Unije. Podpora:

Predlog spremembe  499

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) spodbujevalnimi ukrepi, ki države članice in regije EU spodbujajo k oblikovanju, uvedbi ali izvajanju celostnega pomorskega upravljanja;

(i) spodbujevalnimi ukrepi, ki države članice in njihove regije spodbujajo k oblikovanju, uvedbi ali izvajanju celostnega pomorskega upravljanja;

Predlog spremembe  500

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) spodbujanjem dialoga in sodelovanja z državami članicami in zainteresiranimi stranmi ter med njimi na področju morskih in pomorskih vprašanj, vključno z razvojem strategij morskih bazenov;

(ii) spodbujanjem dialoga in sodelovanja z državami članicami in zainteresiranimi stranmi ter med njimi na področju morskih in pomorskih vprašanj, vključno z razvojem in izvajanjem celovitih strategij morskih bazenov, ob upoštevanju potrebe po uravnoteženem pristopu v vseh morskih bazenih ter posebnih značilnosti morskih bazenov in podbazenov, pa tudi po ustreznih makroregionalnih strategij, kjer je to primerno;

Predlog spremembe  501

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) spodbujanjem platform in mrež za medsektorsko sodelovanje, ki vključujejo predstavnike javnih organov, regionalne in lokalne organe, industrijo, sektor turizma, raziskovalne zainteresirane strani, državljane, organizacije civilne družbe in socialne partnerje;

(iii) spodbujanjem platform in mrež za medsektorsko sodelovanje, ki vključujejo predstavnike nacionalnih javnih organov, regionalne in lokalne organe, industrijo, sektor turizma, raziskovalne zainteresirane strani, državljane, organizacije civilne družbe in socialne partnerje, tudi v okviru strategij morskih bazenov;

Predlog spremembe  502

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) spodbujanjem izmenjave najboljših praks in dialoga na mednarodni ravni, vključno z dvostranskim dialogom s tretjimi državami, ne glede na ostale sporazume ali dogovore, ki lahko obstajajo med EU in zadevnimi tretjimi državami;

(iv) spodbujanjem izmenjave najboljših praks in dialoga na mednarodni ravni, vključno z dvostranskim dialogom s tretjimi državami, ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS) in ustreznih obstoječih mednarodnih konvencij, ki temeljijo na tej konvenciji, ne glede na ostale sporazume ali dogovore, ki lahko obstajajo med EU in zadevnimi tretjimi državami;

Predlog spremembe  503

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) prispeva k razvoju medsektorskih pobud, ki so vzajemno koristne za različne pomorske sektorje in/ali sektorske politike, pri čemer se upoštevajo in nadgrajujejo obstoječa orodja in pobude, kot so:

(b) prispeva k razvoju medsektorskih pobud, ki so vzajemno koristne za različne pomorske in morske sektorje in/ali sektorske politike, pri čemer se upoštevajo in nadgrajujejo obstoječa orodja in pobude, kot so:

Predlog spremembe  504

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) celostni pomorski nadzor za povečanje uspešnosti in učinkovitosti z medsektorsko in čezmejno izmenjavo informacij ob upoštevanju obstoječih in prihodnjih sistemov;

(i) celostni pomorski nadzor za povečanje varnosti, uspešnosti in učinkovitosti z medsektorsko in čezmejno izmenjavo informacij ob upoštevanju obstoječih in prihodnjih sistemov;

Predlog spremembe  505

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) postopen razvoj obsežne in javno dostopne visokokakovostne baze znanja o morju, ki bo olajšala izmenjavo, ponovno uporabo ter razširjanje teh podatkov in znanja med različnimi skupinami uporabnikov;

 

(iii) postopen razvoj obsežne in javno dostopne visokokakovostne baze znanja o morju, ki bo zmanjšala podvajanje in olajšala izmenjavo, ponovno uporabo ter razširjanje teh podatkov in znanja med različnimi skupinami uporabnikov;

Predlog spremembe  506

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) izboljša sodelovanje med državami članicami prek izmenjave informacij in najboljših praks obalnih straž z različnimi nalogami, da bi se ustanovila evropska obalna straža.

Predlog spremembe  507

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) podpira trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in nove tehnologije v pomorskih sektorjih v vzponu in prihodnjih pomorskih sektorjih v obalnih regijah v dopolnjevanju z uveljavljenimi sektorskimi in nacionalnimi dejavnostmi;

(c) podpira trajnostno gospodarsko rast, zaposlovanje, inovacije in nove tehnologije v pomorskih sektorjih v vzponu in prihodnjih pomorskih sektorjih ter v obalnih, otoških in najbolj oddaljenih regijah Unije v dopolnjevanju z uveljavljenimi sektorskimi in nacionalnimi dejavnostmi;

Predlog spremembe  508

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) podpira razvoj človeškega kapitala v pomorskem sektorju, zlasti s spodbujanjem sodelovanja in izmenjav na področju usposabljanja.

Predlog spremembe  509

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) spodbuja varstvo morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih morskih območij, kot so območja Natura 2000, ter trajnostno uporabo morskih in obalnih virov ter dodatno opredeli omejitev trajnosti človekovih dejavnosti, ki vplivajo na morsko okolje, zlasti z Okvirno direktivo o morski strategiji.

(d) spodbuja varstvo morskega okolja, zlasti njegove biotske raznovrstnosti in zaščitenih morskih območij, kot so območja Natura 2000, ter trajnostno uporabo morskih in obalnih virov z uporabo ekosistemskega pristopa k upravljanju človekovih dejavnosti, v skladu s ciljem vzpostavitve in vzdrževanja dobrega okoljskega stanja, kot to zahteva okvirna direktiva o morski strategiji.

Predlog spremembe  510

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) projekti, vključno s preskusnimi projekti in projekti sodelovanja;

(b) projekti, od načrtovanja do izvedbe, vključno s preskusnimi in pilotnimi projekti ter nacionalnimi in čezmejnimi projekti sodelovanja;

Predlog spremembe  511

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) obveščanje javnosti in izmenjava najboljših praks, kampanje ozaveščanja ter z njimi povezane dejavnosti sporočanja in razširjanja informacij, kot so oglaševalske kampanje, dogodki, razvoj in vzdrževanje spletnih strani ter platforme zainteresiranih strani, vključno z obveščanjem o političnih prednostnih nalogah Unije, v kolikor so povezane s splošnimi cilji te uredbe;

(c) obveščanje javnosti in izmenjava najboljših praks, tudi v zvezi z zadevnimi učinkovitimi evropskimi raziskovalnimi programi, kampanje ozaveščanja ter z njimi povezane dejavnosti sporočanja in razširjanja informacij, kot so oglaševalske kampanje, dogodki, razvoj in vzdrževanje spletišč ter platforme zainteresiranih strani, vključno z obveščanjem o političnih prednostnih nalogah Unije, v kolikor so povezane s splošnimi cilji te uredbe;

Predlog spremembe  512

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) konference, seminarji in delavnice;

(d) konference, seminarji, forumi in delavnice;

Predlog spremembe  513

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) izmenjava najboljših praks, dejavnosti usklajevanja, vključno z mrežami za izmenjavo informacij in usmerjevalnimi mehanizmi za strategije morskih bazenov;

(e) izmenjava najboljših praks, dejavnosti usklajevanja, vključno z mrežami za izmenjavo informacij in podporo razvoju za strategije morskih bazenov;

Predlog spremembe  514

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) razvoj, delovanje in vzdrževanje sistemov in omrežij IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje in izmenjavo ter razvoj metod vzorčenja podatkov v zvezi z ribištvom, vključno z medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov.

(f) razvoj, delovanje in vzdrževanje sistemov in omrežij IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje in izmenjavo ter razvoj metod vzorčenja podatkov, vključno z medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov.

Predlog spremembe  515

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) projekti usposabljanja za razvoj znanja, poklicne kvalifikacije in ukrepi za spodbujanje poklicnega razvoja v pomorskem sektorju;

Predlog spremembe  516

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) ustrezni instrumenti za celovito upravljanje obalnih območij, pomorsko prostorsko načrtovanje in upravljanje skupnih virov na ravni morskih bazenov;

Predlog spremembe  517

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 1 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc) tehnična pomoč iz člena 51 Uredbe (EU) št. .../... [o skupnih določbah].

Predlog spremembe  518

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za doseganje specifičnega cilja v zvezi z razvojem medsektorskih dejavnosti iz člena 81(b) lahko ESPR podpira:

2. Za doseganje specifičnega cilja v zvezi z razvojem čezmejnih in medsektorskih dejavnosti iz člena 81(b) lahko ESPR podpira:

Predlog spremembe  519

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dejavnosti usklajevanja in sodelovanja med državami članicami za razvoj pomorskega prostorskega načrtovanja in celovitega ravnanja z obalnim pasom, vključno z odhodki, povezanimi s sistemi in praksami izmenjave in spremljanja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, vzpostavitvijo in delovanjem mrež strokovnjakov ter vzpostavitvijo programa, katerega cilj je krepitev zmogljivosti držav članic za izvajanje pomorskega prostorskega načrtovanja;

(b) dejavnosti usklajevanja in sodelovanja med državami članicami in, kjer je primerno, med državami članicami in regijami za razvoj pomorskega prostorskega načrtovanja in celovitega ravnanja z obalnim pasom, vključno z odhodki, povezanimi s sistemi in praksami izmenjave in spremljanja podatkov, dejavnostmi vrednotenja, vzpostavitvijo in delovanjem mrež strokovnjakov ter vzpostavitvijo programa, katerega cilj je krepitev zmogljivosti držav članic za izvajanje pomorskega prostorskega načrtovanja;

Predlog spremembe  520

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) tehnično orodje za ustanovitev in vodenje operativne evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke, katere cilj je olajšati zbiranje, nadzor kakovosti, ponovno uporabo in razširjanje pomorskih podatkov s sodelovanjem med institucijami držav članic, ki sodelujejo v mreži.

(c) tehnično orodje za ustanovitev in vodenje operativne evropske mreže za pomorsko opazovanje in podatke, katere cilj je olajšati zbiranje, pridobivanje, nadzor kakovosti, ponovno uporabo in razširjanje pomorskih podatkov in znanja s sodelovanjem med institucijami držav članic, ki sodelujejo v mreži.

Predlog spremembe  521

Predlog uredbe

Člen 84 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z ukrepi iz tega poglavja se spodbuja izvajanje SRP in CPP, zlasti v zvezi z:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  522

Predlog uredbe

Člen 84 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) znanstvenimi nasveti v okviru SRP;

(a) zbiranjem, upravljanjem in razširjanjem znanstvenih nasvetov v okviru SRP;

Predlog spremembe  523

Predlog uredbe

Člen 84 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) posebnimi ukrepi nadzora in izvrševanja v okviru SRP;

(b) posebnimi ukrepi nadzora in izvrševanja v okviru SRP, vključno z inšpekcijskimi pregledi dela;

Predlog spremembe  524

Predlog uredbe

Člen 84 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) socialnim dialogom in vključevanjem socialnih partnerjev;

Predlog spremembe  525

Predlog uredbe

Člen 84 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) tržnimi informacijami;

(e) tržnimi informacijami, vključno z vzpostavitvijo elektronskih trgov;

Predlog spremembe  526

Predlog uredbe

Člen 84 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 84a

 

Ohranitveni ukrepi

 

Za zagotovitev učinkovitega izvajanja ohranitvenih ukrepov iz členov 17 in 21 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP] lahko ESPR podpira pobude držav članic za sodelovanje in izvajanje skupnih ukrepov, namenjenih doseganju ciljev, dogovorjenih v okviru večletnih načrtov, ki so bili določeni na podlagi členov 9, 10 in 11 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP];

Predlog spremembe  527

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira zagotavljanje znanstvenih rezultatov, zlasti projekte uporabnih raziskav, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem znanstvenih mnenj in nasvetov, da bi se sprejele dobre in učinkovite odločitve o upravljanju ribištva v skladu s SRP.

1. ESPR lahko podpira zagotavljanje znanstvenih rezultatov, zlasti projekte uporabnih raziskav, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem znanstvenih in socialno-ekonomskih mnenj in nasvetov, da bi se sprejele dobre in učinkovite odločitve o upravljanju ribištva v skladu s SRP.

Predlog spremembe  528

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) študije in pilotni projekti, ki so potrebni za izvajanje in razvoj SRP, vključno z alternativnimi tehnikami trajnostnega ribolovnega upravljanja;

(a) študije in pilotni projekti, ki so potrebni za izvajanje in razvoj SRP, vključno z alternativnimi tehnikami trajnostnega ribolovnega in ribogojnega upravljanja, tudi v okviru svetovalnih svetov;

Predlog spremembe  529

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) študije, potrebne za izvajanje in razvoj SRP na občutljivih biogeografskih območjih;

Predlog spremembe  530

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) priprava in zagotavljanje znanstvenih mnenj in nasvetov s strani znanstvenih organov, vključno z mednarodnimi svetovalnimi organi, ki so odgovorni za oceno staležev, ter s strani neodvisnih strokovnjakov in raziskovalnih institucij;

(b) priprava in zagotavljanje znanstvenih mnenj in nasvetov s strani znanstvenih organov, vključno z mednarodnimi svetovalnimi organi, ki so odgovorni za oceno staležev, ter s strani strokovnjakov in raziskovalnih institucij;

Predlog spremembe  531

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) sodelovanje strokovnjakov na sestankih o znanstvenih in tehničnih vprašanjih s področja ribištva, v delovnih skupinah in mednarodnih svetovalnih organih ter na sestankih, na katerih se bodo zahtevali prispevki strokovnjakov s področja ribištva;

(c) sodelovanje strokovnjakov na sestankih o znanstvenih in tehničnih vprašanjih s področja ribištva, v delovnih skupinah in mednarodnih svetovalnih organih ter na sestankih, na katerih se bodo zahtevali prispevki strokovnjakov s področja ribištva in ribogojstva;

Predlog spremembe  532

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) financiranje plovil za raziskave, ki izvajajo znanstvene raziskovalne programe na območjih zunaj voda Unije, kjer Unija deluje na podlagi ribiških sporazumov;

Predlog spremembe  533

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) dejavnosti sodelovanja med državami članicami na področju zbiranja podatkov, vključno z ustanovitvijo in vodenjem regionaliziranih podatkovnih zbirk za skladiščenje, upravljanjem in uporabo podatkov, kar bo koristilo regionalnemu sodelovanju ter izboljšalo dejavnosti zbiranja in upravljanja podatkov ter strokovno znanje v podporo upravljanja ribištva.

(e) dejavnosti sodelovanja med državami članicami na področju zbiranja podatkov, vključno z različnimi regionalnimi zainteresiranimi stranmi in vključno z ustanovitvijo in vodenjem regionaliziranih podatkovnih zbirk za skladiščenje, upravljanjem in uporabo podatkov, kar bo koristilo regionalnemu sodelovanju ter izboljšalo dejavnosti zbiranja in upravljanja podatkov ter strokovno znanje v podporo upravljanja ribištva,

Predlog spremembe  534

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) vzpostavitev elektronskih trgov za boljše usklajevanje informacij med upravljavci trga in predelovalci.

Predlog spremembe  535

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) skupni nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če vsaj 60 % časa uporabljajo za nadzor ribištva, s strani več držav članic z istega geografskega območja;

(a) skupni nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če se za nadzor ribištva uporabljajo vsaj 60 % vsega časa njihove uporabe, izračunane na letni ravni, s strani več držav članic z istega geografskega območja;

Predlog spremembe  536

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) odhodki v zvezi z oceno in razvojem novih tehnologij nadzora;

(b) odhodki v zvezi z oceno in razvojem novih tehnologij nadzora ter postopki izmenjave podatkov med organi in institucijami, pristojnimi za področja, kot so varnost, reševanje in nadzor v Uniji;

Predlog spremembe  537

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira operativne stroške svetovalnih svetov, ustanovljenih v skladu s členom 52 [uredbe o skupni ribiški politiki].

1. ESPR podpira potrebne operativne in izvedenske stroške svetovalnih svetov, ustanovljenih v skladu z [uredbo o skupni ribiški politiki], da se zagotovi njihovo polno in učinkovito opravljanje nalog.

Predlog spremembe  538

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. ESPR lahko podpira operativne stroške svetovalnih svetov, kadar ti stroški spodbujajo vključevanje in sodelovanje organizacij ribičev.

Predlog spremembe  539

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. ESPR podpira operativne, tehnične in znanstvene stroške, povezane z izvajanjem študij, ki so podlaga za priporočila svetovalnih svetov.

Predlog spremembe  540

Predlog uredbe

Člen 88 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 88a

 

Socialni dialog

 

ESPR lahko podpira operativne stroške struktur, ki spodbujajo socialni dialog in vključevanje socialnih partnerjev.

Obrazložitev

Omogočiti bi bilo treba, da se s spremljevalnimi ukrepi SRP v okviru neposrednega upravljanja financirajo operativni stroški struktur, ki spodbujajo socialni dialog in vključevanje socialnih partnerjev.

Predlog spremembe  541

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ESPR lahko podpira razvoj in razširjanje tržnih informacij za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s strani Komisije v skladu s členom 49 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva].

 

 

ESPR lahko podpira razvoj in razširjanje tržnih informacij za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva s strani Komisije v skladu s členom 49 [Uredbe (EU) o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva], vključno z vzpostavljanjem elektronskih trgov za boljše usklajevanje informacij med upravljavci trga in predelovalci.

Predlog spremembe  542

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) izvajanje sporazumov o trajnostnem ribolovu in sodelovanje Unije v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva;

(b) pripravo, spremljanje in vrednotenje sporazumov o trajnostnem ribolovu in sodelovanje Unije v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva; zadevni ukrepi zajemajo študije, srečanja, sodelovanje strokovnjakov, stroške začasnega osebja, dejavnosti obveščanja in vse druge upravne stroške ali stroške, ki nastanejo v zvezi z znanstveno ali tehnično pomočjo Komisije.

Predlog spremembe  543

Predlog uredbe

Člen 92 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na pobudo države članice in ob upoštevanju zgornje meje 5 % skupnega zneska operativnega programa lahko ESPR podpira:

1. Na pobudo države članice in ob upoštevanju zgornje meje 6 % skupnega zneska operativnega programa lahko ESPR podpira:

Predlog spremembe  544

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) 100 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore v okviru pomoči za skladiščenje iz člena 70;

(a) 50 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore v okviru pomoči za skladiščenje iz člena 70;

Predlog spremembe  545

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) 100 % upravičenih javnofinančnih odhodkov za pripravo načrtov proizvodnje in trženja iz člena 69;

Predlog spremembe  546

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) 80 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore iz člena 78(2)(a) do (d) in (f) do (j);

(d) 90 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore iz člena 78(2)(a) do (d) in (f) do (j);

Predlog spremembe  547

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) 65 % odhodkov, upravičenih do podpore iz člena 79.

(e) 80 % odhodkov, upravičenih do podpore iz člena 79.

Predlog spremembe  548

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) dodatnih 10 odstotnih točk, ki se prištejejo k najvišji prispevni stopnji ESPR, kadar ESPR financira dejavnosti na odročnih grških otokih ali v najbolj oddaljenih regijah, ki so zaradi oddaljenosti v slabšem položaju;

Predlog spremembe  549

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Najvišja stopnja intenzivnosti državne pomoči, ki jo uporabljajo države članice, je 50 % skupnih upravičenih odhodkov za dejavnost.

1. Najvišja stopnja intenzivnosti državne pomoči, ki jo uporabljajo države članice, je 60 % skupnih upravičenih odhodkov za dejavnost.

Predlog spremembe  550

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) je upravičenec oseba javnega prava;

(a) je upravičenec oseba javnega prava ali oseba zasebnega prava, ki opravlja javne storitve;

Predlog spremembe  551

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) je dejavnost povezana s pomočjo za skladiščenje iz člena 70;

črtano

Predlog spremembe  552

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice uporabljajo intenzivnost državne pomoči med 50 % in največ 100 % skupnih upravičenih odhodkov, kadar se dejavnost izvaja v skladu s poglavjem III naslova V in izpolnjuje eno od naslednjih meril:

3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice uporabljajo intenzivnost državne pomoči med 60 % in največ 100 % skupnih upravičenih odhodkov, kadar se dejavnost izvaja v skladu s poglavji I, II, III ali IV naslova V in izpolnjuje dve ali več naslednjih meril:

Predlog spremembe  553

Predlog uredbe

Člen 98 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija izvaja pooblastila ob polnem spoštovanju načela sorazmernosti in ob upoštevanju tveganja, da neskladnost z zadevnimi predpisi SRP resno ogroža trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, trajnost zadevnih staležev ali ohranjanje morskega okolja.

Komisija izvaja pooblastila ob polnem spoštovanju načela sorazmernosti in ob upoštevanju tveganja, da neskladnost z zadevnimi predpisi SRP resno ogroža trajnostno izkoriščanje živih morskih bioloških virov, s katerim se populacije lovljenih vrst obnavljajo in ohranjajo nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos, trajnost zadevnih staležev, ohranjanje morskega okolja ali vzpostavitev in ohranjanje dobrega okoljskega stanja do leta 2020.

Predlog spremembe  554

Predlog uredbe

Člen 100 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Poleg člena 135 [Uredbe (EU) št. [...] o skupnih določbah] so države članice najprej odgovorne tudi za preiskovanje primerov neskladnosti s pravili, ki se uporabljajo v okviru skupne ribiške politike.

 

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  555

Predlog uredbe

Člen 100 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V primeru finančnih popravkov, uporabljenih pri odhodkih, ki so neposredno povezani z neskladnostjo s členom 105, države članice določijo znesek popravka ob upoštevanju resnosti neskladnosti upravičenca s predpisi SRP, gospodarske prednosti, ki izhaja iz neskladnosti s predpisi SRP, ali pomena prispevka ESPR za gospodarsko dejavnost upravičenca.

2. V primeru finančnih popravkov, uporabljenih pri odhodkih, ki so neposredno povezani z neskladnostjo s členom 105, države članice določijo znesek popravka ob upoštevanju resnosti (vključno z obsegom, trajanjem in morebitnimi ponovitvami) neskladnosti upravičenca s predpisi SRP, gospodarske prednosti, ki izhaja iz neskladnosti s predpisi SRP, ali pomena prispevka ESPR za gospodarsko dejavnost upravičenca.

Obrazložitev

Resnost neskladnosti upravičenca, določajo številni dejavniki: teža, obseg, trajanje in ponovitve.

Predlog spremembe  556

Predlog uredbe

Člen 102 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. 1. Poleg člena 134 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] lahko Komisija z izvedbenim aktom začasno ustavi vsa vmesna plačila ali del vmesnih plačil v okviru operativnega programa, če je Komisija z izvedbenim aktom sprejela sklep, s katerim potrjuje, da država članica ni izpolnila svojih obveznosti v okviru skupne ribiške politike. Takšna neskladnost lahko vpliva na odhodke iz potrjenega izkaza o odhodkih, za katere se zahteva vmesno plačilo.

1. Poleg člena 134 [Uredbe (EU) št. […] o skupnih določbah] lahko Komisija z izvedbenim aktom začasno ustavi vsa vmesna plačila ali del vmesnih plačil v okviru operativnega programa, če:

 

(a) je Komisija z izvedbenim aktom sprejela sklep, s katerim potrjuje, da država članica ni izpolnila svojih obveznosti v okviru skupne ribiške politike. Takšna neskladnost lahko vpliva na odhodke iz potrjenega izkaza o odhodkih, za katere se zahteva vmesno plačilo;

 

(aa) država članica ni predložila zahtevanih poročil o zmogljivosti ladjevja in njegovem razmerju do razpoložljivih virov, kot zahteva Uredba (EU) .../... [o SRP].

Predlog spremembe  557

Predlog uredbe

Člen 111 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ključne informacije o izvajanju programa, o vsaki dejavnosti, izbrani za financiranje, in o dokončanih dejavnostih, ki jih je treba spremljati in ovrednotiti, vključno z glavnimi značilnostmi upravičenca in projekta, se beležijo in vodijo elektronsko.

(Ne zadeva slovenske različice.)

 

 

Predlog spremembe  558

Predlog uredbe

Člen 113 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Organ upravljanja in odbor za spremljanje operativni program spremljata z uporabo finančnih kazalnikov ter kazalnikov realizacij in rezultatov.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  559

Predlog uredbe

Člen 114 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) v štirih mesecih po sprejetju odločitve o odobritvi programa svetuje in izda mnenje v zvezi z izbirnimi merili za dejavnosti, ki bodo financirane; izbirna merila se revidirajo glede na programske potrebe;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  560

Predlog uredbe

Člen 120 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) vzpostavitev enotne spletne strani ali enotnega spletnega portala z informacijami o operativnem programu v vsaki državi članici in dostopom do njega;

(a) vzpostavitev enotnega spletišča ali enotnega spletnega portala z informacijami o operativnih programih v vsaki državi članici in dostopom do njih;

Predlog spremembe  561

Predlog uredbe

Člen 120 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vzpostavitev enotne spletne strani ali enotnega spletnega portala z informacijami o operativnem programu v vsaki državi članici in dostopom do njega;

(a) vzpostavitev enotnega spletišča ali enotnega spletnega portala z informacijami o operativnem programu v vsaki državi članici in enostavnim dostopom do njega;

 

 

Predlog spremembe  562

Predlog uredbe

Člen 120 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. V zvezi z dostopom do informacij o okolju se uporabljajo Direktiva št. 2003/4/ES ter uredbi št. 1049/2001/ES in št. 1367/2006/ES.

Predlog spremembe  563

Predlog uredbe

Priloga I – tabela 1 – vrstica 1

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti v zvezi z malim priobalnim ribolovom so lahko upravičene do povečanja za

25

 

Predlog spremembe Parlamenta

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti v zvezi z malim priobalnim ribolovom so lahko upravičene do povečanja za

30

Predlog spremembe  564

Predlog uredbe

Priloga I – tabela 1 – vrstica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dejavnosti, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, so lahko upravičene do povečanja za 10 odstotnih točk

Dejavnosti, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev, strokovna organizacija ribičev, ki jo priznava država članica, ali medpanožna organizacija, so lahko upravičene do povečanja za 30 odstotnih točk.

Obrazložitev

Povišati bi bilo treba zgornjo mejo državne pomoči za strokovne organizacije v okviru skupnih projektov.

Predlog spremembe  565

Predlog uredbe

Priloga 1 – tabela 1 – vrstica 5 a (novo)

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve vseh meril trajnosti, ki jih lahko uporabi država članica, so lahko upravičene do povečanja za

10

Predlog spremembe  566

Predlog uredbe

Priloga 1 – tabela 1 – vrstica 8

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki jih izvajajo podjetja, ki niso MSP, se zmanjšajo za

20

 

Predlog spremembe Parlamenta

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki jih izvajajo podjetja, ki niso MSP, se zmanjšajo za

15

Predlog spremembe  567

Predlog uredbe

Priloga 1 – tabela 1 – vrstica 8 a (novo)

Vrsta dejavnosti

Odstotne točke

Dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz sklopa meril trajnosti, ki jih lahko izvajajo države članice, so lahko upravičene do povečanja za

10

Obrazložitev

Organi upravljanja lahko oblikujejo sklop meril, ki so odvisna od ciljev trajnostnega razvoja (okoljskih, socialnih in gospodarskih) in ki zaposlene spodbujajo, da storijo več, kot določajo veljavni predpisi. V tem primeru imajo organi upravljanja možnost povečati dodeljeno pomoč. Namen tega predloga spremembe je okrepiti povezavo med ESPR v njegovi vlogi finančnega instrumenta in SRP ter ga spremeniti v orodje za spodbujanje trajnostnih praks.

Predlog spremembe  568

Predlog uredbe

Priloga III – tabela 1 – vrstica 7 a (novo)

 

Predlog spremembe Parlamenta

7a. Zakonodaja o delovnih pogojih

Delovanje gospodarskih subjektov, ki spoštuje zakonodajo Unije o delovnih pogojih

Učinkovita uporaba in izvajanje zakonodaje Unije o delovnih pogojih, ki vključuje:

 

 

– zakonodajo o delovnem času in obdobjih mirovanja ribičev;

 

 

– zdravstveno in varnostno zakonodajo;

 

 

– zakonodajo o temeljnih kvalifikacijah in nadaljnjem usposabljanju ribičev.

Obrazložitev

V socialnem delu ESPR bi bilo treba dodati predhodni pogoj o spoštovanju zakonodaje o delovnih pogojih v ribiškem sektorju.

Predlog spremembe  569

Predlog uredbe

Priloga III – tabela 2 – vrstica 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Prednostna naloga ESPR:

6. Spodbujanje izvajanja SRP

 

 

 

 

Tematski cilj 6: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite uporabe virov

 

Dokazana upravna zmogljivost za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva iz člena 37 [uredbe o SRP].

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in uporabo večletnega programa za zbiranje podatkov, ki ga pregleda Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter sprejme Komisija.

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in izvajanje letnega delovnega načrta za zbiranje podatkov, ki ga pregleda Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter sprejme Komisija.

Zadostna zmogljivost na področju dodeljevanja človeških virov za sklepanje dvostranskih ali večstranskih sporazumov z drugimi državami članicami v primeru deljenega dela v zvezi z izvajanjem obveznosti zbiranja podatkov.

 

Predlog spremembe

Prednostna naloga ESPR:

Spodbujanje izvajanja SRP

 

 

 

 

Tematski cilj 6: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite uporabe virov

 

Dokazana upravna zmogljivost za izpolnjevanje zahtev glede podatkov za upravljanje ribištva iz člena 37 [uredbe o SRP].

 

Ocena razmerja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi:

opravljena posebna analiza razmerja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi, da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje ukrepov za upravljanje ladjevja.

 

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in uporabo večletnega programa za zbiranje podatkov, ki ga pregleda Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter sprejme Komisija.

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in izvajanje letnega delovnega načrta za zbiranje podatkov, ki ga pregleda Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo ter sprejme Komisija.

Zadostna zmogljivost na področju dodeljevanja človeških virov za sklepanje dvostranskih ali večstranskih sporazumov z drugimi državami članicami v primeru deljenega dela v zvezi z izvajanjem obveznosti zbiranja podatkov.

Dokazana upravna zmogljivost za pripravo in izvedbo ocene zmogljivosti ladjevja.

Ustrezno poročanje o prizadevanjih za vzpostavitev ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi, kot zahtevata člena 34 in 37 Uredbe (EU) št. .../... [o SRP].

Obrazložitev

Predlog bi moral kot pogoj za financiranje ladjevja, plovil in orodja določiti ustrezno oceno ribolovne zmogljivosti glede na razpoložljive ribolovne možnosti. Številne države članice ne ravnajo v skladu z obveznostjo poročanja o prizadevanjih za ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo glede na ribolovne možnosti. Oceno ladjevja bi bilo treba opraviti, saj bi bila ta osnova za preprečevanje nezaželenih posledic in za bolj ciljno usmerjeno porabo pomoči za posodabljanje.

Predlog spremembe  570

Predlog uredbe

Priloga 3 – odstavek 2 – točka 1 – tabela 1 – vrstica 4 a (novo)

 

Predlog spremembe Parlamenta

Prednostna naloga EU za ESPR/sklade skupnega strateškega okvira Tematski cilj

Predhodni pogoji

Merila za izpolnitev

Prednostna naloga ESPR:

Spodbujanje izvajanja SRP

Tematski cilj 6: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite uporabe virov

Letna ocena razmerja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi: opravljena posebna analiza razmerja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi, da bi se zagotovilo učinkovito izvajanje ukrepov za upravljanje ladjevja, ki zadevajo zmanjšanje zmogljivosti ladjevja in neposredne naložbe v plovila.

Posebni ukrepi vključujejo:

– dokazano upravno zmogljivost za pripravo in izvedbo ocene zmogljivosti ladjevja;

– ustrezno poročanje o prizadevanjih za vzpostavitev ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi, kot zahtevata člena 34 in 37 [predlagane osnovne uredbe].

 • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

1. Presežna zmogljivost ladjevja: sporna predpostavka

Komisija svoj predlog reforme SRP upravičuje s trditvijo, da so zmogljivosti evropskega ribiškega ladjevja prevelike. Poročevalec opozarja na spornost te predpostavke: Komisija do današnjega dne ni opredelila, kaj razume kot presežno zmogljivost, zato je težko dokazati, da ta obstaja ali da ne. Tudi če je ribolovna zmogljivost v nekaterih regijah prevelika glede na razpoložljive vire, je stanje takšno le ponekod in se pojavlja le v redkih primerih ter bi bilo napačno predpostaviti, da to velja za vseh ribolovne cone Unije.

Poleg tega odločitev Komisije za zmanjšanje domnevne presežne zmogljivosti ladjevja ne bi imela nobenega učinka na celotno količino ulova, saj bi bila količina ulova še naprej odvisna od letno določenih celotnih dovoljeni ulovov (TAC) in kvot. Poročevalec ugotavlja, da Komisija predlaga ulov enakih količin rib z manjšim številom plovil, s čimer bi ogrozili mnoga ribiška podjetja, predvsem za mali ali priobalni ribolov, in s tem tudi mnoga delovna mesta.

Poročevalec nasprotuje temu pristopu in želi, da bi s strogim nadzorom ribolova dosegli trajnostno okoljsko in socialno upravljanje virov. Opozarja, da so države članice dolžne spoštovati zgornje meje velikosti svoje flote, ki so določene v osnovni uredbi. Za krepitev te obveznosti predlaga, naj države članice v operativnem programu ESPR navedejo ukrepe, ki jih izvajajo za upoštevanje zgornjih meja v okviru te uredbe.

2. Prenosljive ribolovne koncesije in preusmeritev

Glavni predlagani ukrep v osnovni uredbi za omejitev domnevne presežne zmogljivosti je uvedba prenosljivih ribolovnih koncesij. Neizogibna posledica tega mehanizma bi bila kopičenje ribolovnih pravic v rokah majhnega števila gospodarskih subjektov in špekulacije na trgu s pravicami. Mehanizem bi ogrozil neindustrijski ali priobalni ribolov, verjetno pa bi vodil tudi v zlorabe prevladujočega položaja. S takim ukrepom bi odpravili vsakršno urejanje področja in se zanesli izključno na trg.

Kot je jasno razvidno iz člena 32, bi bila logična posledica uvedbe prenosljivih ribolovnih koncesij preusmeritev ESPR v dejavnosti izven ribiškega sektorja. Ta predlog bi pomenil konec malega in priobalnega ribolova. Poročevalec temu nasprotuje.

Namen ESPR je zagotoviti strukturno pomoč ribiškemu sektorju za okrepitev njegove konkurenčnosti in trajnosti. Podpiranje diverzifikacije ribiških dejavnosti v druge sektorje je v nasprotju s tem ciljem. Nasprotno bi se morali usmeriti v spodbujanje ustanavljanja podjetij v ribiškem sektorju.

3. Akcijski načrt za mali in priobalni ribolov

Mali in priobalni ribolov ima zelo različne značilnosti glede na posamezne morske bazene, zato ni primerno, da se določi enotna opredelitev zanj na evropski ravni . Poročevalec zato predlaga, naj ga opredelijo države članice.

Mali in priobalni ribolov je bistven za uspešnost obalnih območij. S sredstvi ESPR bi bilo zato treba podpreti njegov razvoj, konkurenčnost in trajnost. Poročevalec predlaga, naj vsaka država članica svojemu operativnemu programu priloži akcijski načrt, v katerem navede ukrepe, ki jih sprejme v ta namen.

4. Socialna razsežnost ESPR

Poročevalec se zavzema za to, da bi SRP imela ambiciozno socialno komponento. ESPR bi zato moral spodbujati mlade k poklicnemu usposabljanju in vstopu v ribiški sektor, in sicer tako lastnike ribiških plovil kot tudi poklicne ribiče.

5. Obnova ladjevja

Poročevalec upa, da bo ESPR omogočil obnovo evropskega ribiškega ladjevja, v katerem je 50 % plovil starejših od 25 let[1]. Zastarelost sproža pomembna vprašanja predvsem z vidika varnosti na krovu in z vidika spoštovanja morskega okolja.

Da bi to obnovo omogočili, poročevalec predlaga, naj ESPR podpira zamenjavo zastarelih plovil z novimi, energetsko učinkovitejšimi, varnejšimi, bolj selektivnimi plovili z manjšo močjo. Pomoč ne bi v nobenem primeru vodila k povečanju ladjevja.

Da bi izboljšali delovne pogoje, varnost, omejili porabo energije in onesnaževanje ter spodbudili uporabo bolj selektivnega orodja, bi bilo treba sprejeti ukrepe za podporo naložb v posodabljanje plovil. ESPR bi moral podpirati predvsem posodobitev in zamenjavo motorjev, ne da bi se s tem flota povečala.

Poročevalec nasprotuje obveznosti iztovarjanja naključnega ulova, pač pa podpira cilj znatnega in postopnega zmanjšanja zavržkov, in sicer z velikimi naložbami v selektivno ribolovno orodje.

6. Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti in vzajemni skladi

ESPR mora finančno podpreti ribiče, ki začasno prenehajo z ribolovnimi dejavnostmi, zlasti v primeru uporabe nujnih ukrepov in v obdobjih biološke obnovitve v okviru osnovne uredbe.

ESPR bi moral prispevati sredstva tudi v vzajemne sklade, ki so jih na nacionalni ravni ustanovili ribiči za kritje izgub, nastalih zaradi izjemnih zunanjih dogodkov, kot so naravne nesreče, neugodni podnebni pogoji, okoljske ali zdravstvene nesreče ali nenaden in kratkotrajen dvig cen goriv.

7. Naložbe v pristanišča

Poročevalec obžaluje, da Komisija na področju pristanišč ni dovolj ambiciozna. Zato predlaga razširitev naložb ESPR na tem področju, da bi poudarili njihov strateški pomen pristanišč za konkurenčnost in trajnost ribolovnih dejavnosti in obalnih območij.

8. Znanstvena mnenja in zbiranje podatkov

Poročevalec poudarja, da je pomembno okrepiti znanstveno znanje o stanju glede količin in kakovosti ribolovnih virov, da bi se lahko ustvarilo verodostojno znanstveno mnenje o vseh komercialnih staležih v Uniji. Pozdravlja, da se partnerstvom med znanstveniki in ribiči daje velik pomen.

Za vse komercialne vrste je treba čim hitreje, najkasneje pa do leta 2020, doseči največji trajnostni donos, in sicer tako, da se zagotovijo vsa sredstva, potrebna za uresničitev tega cilja. Pri tem ima bistveno vlogo zbiranje podatkov. Zato poročevalec pri členu 79 predlaga sofinanciranje v višini 75 %.

9. Pomoč za skladiščenje

Komisija predlaga, naj se pomoč za skladiščenje zmanjšuje do njene ukinitve leta 2019. Poročevalec nasprotuje načrtovani ukinitvi in želi, da se ta pomemben instrument urejanja trga ribiških proizvodov ohrani. Ta sistem pomaga zagotoviti prodajo proizvodov po primernih cenah za proizvajalce.

10. Nadomestilo za nastale dodatne stroške v najbolj oddaljenih regijah

Poročevalec pripisuje velik pomen sistemu nadomestil za nastale dodatne stroške v najbolj oddaljenih regijah v skladu s členom 349 PDEU. Meni, da je treba v ESPR upoštevati vse dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti v najbolj oddaljenih regijah.

11. Ribogojstvo

Na področju ribogojstva bo ESPR posredoval s podporo inovacijam, podjetništvu, človeškemu kapitalu, varovanju okolja, javnemu zdravju in zavarovanju staleža v ribogojstvu.

Poročevalec pozdravlja te ambiciozne predloge za ribogojstvo. Ob tem poudarja pomen ekstenzivnega ribogojstva in opozarja, da bi bilo treba ribogojstvo obravnavati kot dopolnilno dejavnost k ribolovu.

12. Trajnostni razvoj ribiških območij

Poročevalec pozdravlja predloge Komisije o trajnostnem in vključujočem ozemeljskem razvoju ribiških območij. Poudarja pozitivno vlogo strategij lokalnega razvoja, ki so vključene v prostorsko načrtovanje morskih in obalnih območij.

Celovite lokalne razvojne strategije bodo izvajale lokalne akcijske skupine za ribištvo, v katerih bodo zastopane različne zainteresirane strani. Poročevalec predlaga, naj imata sektorja ribištva in ribogojstva večinsko število predstavnikov v lokalnih akcijskih skupinah.

13. Celostna pomorska politika

Komisija predlaga za obdobje 2014–2020 za CPP znesek v višini 432 milijonov evrov, kar predstavlja 7 % proračuna ESPR. Ta znesek je štirikrat višji od sedanjega povprečnega letnega proračuna za to politiko.

Poročevalec poudarja, da mora imeti CPP zadosten proračun, vendar se ne strinja s tem, da se njegovo financiranje zagotavlja v škodo ribolova in ribogojstva. Predlaga torej, da se znesek za CPP omeji na 5 % proračuna ESPR.

 • [1]  Vir Eurostat (2010): http://epp.eurostat.ec.europa.eu

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Gabriel Mato Adrover

Predsednik

Odbor za ribištvo

BRUSELJ

Zadeva:        Pravna podlaga za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki] (COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

V dopisu z dne 25. junija 2013 ste na podlagi člena 37 Poslovnika zaprosili Odbor za pravne zadeve, naj poda mnenje o tem, ali je mogoče člen 349 PDEU vključiti v pravno podlago za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki].

Komisija je predlog (COM(2011)0804 oziroma spremenjeni predlog COM(2013)0245) predložila na podlagi člena 42, člena 43(2), člena 91(1), člena 100(2), člena 173(3), člena 175, člena 188, člena 192(1), člena 194(2) in člena 195(2) PDEU.

Pravna služba Evropskega parlamenta je v obvestilu z dne 4. julija 2013 posredovala analizo pravnih podlag iz predloga uredbe. V njej je sklenila, da se člen 349 PDEU ne sme vključiti v pravno podlago predloga.

Ozadje

1. Predlog

Predlagano uredbo, ki ureja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), je treba obravnavati v okviru reforme skupne ribiške politike[1] in celostne pomorske politike[2]. Kot je določeno v njegovem členu 1, predlog opredeljuje finančne ukrepe Unije za izvajanje teh dveh politik in ustreznih ukrepov v zvezi s pomorskim pravom ter trajnostnega razvoja ribiških območij in ribolova v celinskih vodah.

Komisija je 22. aprila 2013, kot pojasnjuje v obrazložitvenem memorandumu navedenega predloga, potem, ko so v delovni skupini Sveta za ribištvo in pri dvostranskih stikih z državami članicami potekale temeljite razprave o ureditvah izvajanja ESPR, predložila spremenjeni predlog (COM (2013)0245).

2. Zadevne pravne podlage

(a) Pravna podlaga predloga

Predlog temelji na členu 42, členu 43(2), členu 91(1), členu 100(2), členu 173(3), členu 175, členu 188, členu 192(1), členu 194(2) in členu 195(2) PDEU.

Člen 42 PDEU in člen 43(2) PDEU določata:

„Člen 42

Določbe iz poglavja o pravilih konkurence se uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino s kmetijskimi proizvodi le v obsegu, ki ga določita Evropski parlament in Svet v okviru člena 43(2), in v skladu s postopkom, določenim v istih odstavkih, ob upoštevanju ciljev iz člena 39.

[...]

Člen 43

(1) [...]

(2) Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom določita skupne ureditve kmetijskih trgov iz člena 40(1) in druge določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske in ribiške politike.“

Za nadaljnje obrazložitve drugih določb PDEU glej spodaj točko 1 „Analize“.

(b) Predlagana sprememba pravne podlage

Odbor za ribištvo je zaprosil Odbor za pravne zadeve za mnenje glede tega, ali je mogoče vključiti člen 349 v pravno podlago predloga. Odbor za mednarodno trgovino navaja nekatere predloge sprememb, ki so bile za ta namen predložene v okviru odbora (predlog spremembe 158 (Alain Cadec), predlog spremembe 159 (Younous Omarjee) in predlog spremembe 160 (Isabelle Thomas)). Tudi mnenje Odbora za regionalni razvoj z dne 30. oktobra 2012 (FdR 917425) vsebuje tak predlog spremembe.

Člen 349 PDEU se glasi:

„Ob upoštevanju strukturno pogojenih socialnih in gospodarskih razmer Guadeloupa, Francoske Gvajane, Martinika, Reuniona, Saint-Barthélemyja, Saint-Martina, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov, katerih razvoj zaradi svoje stalnosti in součinkovanja močno otežujejo dejavniki, kot so oddaljenost, otoška lega, majhnost, težavna topografija in podnebje ter ekonomska odvisnost od maloštevilnih proizvodov, sprejme Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom posebne ukrepe, ki so zlasti namenjeni opredelitvi pogojev uporabe Pogodb za te regije, vključno s skupnimi politikami. Kadar Svet zadevne posebne ukrepe sprejme po posebnem zakonodajnem postopku, prav tako odloča na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Ukrepi iz prvega odstavka se nanašajo zlasti na področja, kot so carinska in trgovinska politika, davčna politika, prostotrgovinske cone, kmetijska in ribiška politika, pogoji za preskrbo s surovinami in bistvenimi izdelki za široko porabo, državne pomoči ter pogoji dostopa do strukturnih skladov in horizontalnih programov Unije.

Svet sprejme ukrepe iz prvega pododstavka ob upoštevanju posebnih značilnosti in omejitev najbolj oddaljenih regij, ne da bi s tem ogrozil celovitost in povezanost pravnega reda Unije, vključno z notranjim trgom in skupnimi politikami.“

Analiza

Nekatera načela v zvezi z izbiro pravne podlage izhajajo iz sodne prakse Sodišča. Glede na posledice pri določitvi pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira ustrezne pravne podlage ustavnega pomena[3]. Kot drugo mora vsaka institucija v skladu s členom 13(2) PEU delovati znotraj pristojnosti, ki so ji dodeljene s Pogodbo[4]. Kot tretje iz sodne prakse Sodišča izhaja, da „mora izbira pravne podlage ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med temi pa sta zlasti cilj in vsebina ukrepa“[5]. Kot zadnje, kar zadeva več pravnih podlag, če se pri pregledu ukrepa EU izkaže, da ima ta dvojni cilj ali ima dve sestavini, pri čemer je ena glavna ali prevladujoča, druga pa zgolj stranska, mora akt temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma sestavino[6]. Po drugi strani pa mora ukrep temeljiti na ustreznih različnih določbah Pogodbe, kadar ima hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in med njimi nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge[7].

Namen zadevnega instrumenta je zagotavljanje finančnih ukrepov za izvajanje skupne ribiške politike.

1. Pravna podlaga, ki jo je izbrala Komisija

Pravna podlaga, ki jo je izbrala Komisija, sestoji iz dveh določb, ki določata pravno podlago za ukrepe v okviru skupne ribiške politike, in iz določb, ki – spet skupaj s členom 43(2) PDEU – določajo pravno podlago za uredbo o CPP, za katero se predlaga, da bi jo nadomestila predlagana uredba, to so člen 91(1), člen 100(2) in člen 173(3), člen 175 in člen 188 ter člen 192(1), člen 194(2) in člen 195(2) PDEU.

Komisija je v zvezi z izbiro pravne podlage za uredbo o CPP – pravilno – pojasnila, da v Pogodbi ni izrecne pravne podlage, ampak da zajema številne sektorske politike EU, povezane z morji in obalami. Zato predlagani zakonodajni akt temelji na členu 43(2) (ribiška politika), členu 91(1) (prometna politika) in členu 100(2) (pomorski in zračni promet), členu 173(3) (konkurenčnost industrije Unije), členu 175 (gospodarska politika), členu 188 (programi za raziskave in razvoj), členu 192(1) (okolje), členu 194(2) (energetika) in členu 195(2) (turizem) PDEU. Zadevne pravne podlage vse določajo sprejetje ukrepov v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.

Zadevni predlog s členom 152 prvotnega predloga Komisije oziroma členom 129 spremenjenega predloga Komisije razveljavlja uredbo o CPP.

Na prvi pogled se zato zdi, da pravna podlaga, ki jo je izbrala Komisija, k splošni pravni podlagi za skupno ribiško politiko, pod katero predlog nedvomno spada, dodaja pravno podlago uredbe o CPP. Zato je ta pravna podlaga, ki jo je izbrala Komisija, primerna pravna podlaga za predlog.

2. Vključitev člena 349 PDEU

Zdaj je vprašanje, ali je treba v pravno podlago vključiti člen 349.

Omeniti je treba, da v tem primeru zatekanje k dvojni pravni podlagi ne bi bilo izključeno od vsega začetka, ker postopki, določeni za vsako pravno podlago, med seboj ne bi bili združljivi[8]. Uporaba dvojne pravne podlage je obveljala, kadar ni povzročila poseganja v pravice Evropskega parlamenta. V tem primeru druge določbe, ki so pravna podlaga predloga, predvidevajo redni zakonodajni postopek, člen 349 pa samo posvetovanje s Parlamentom. Sodišče je razsodilo, da v takšnem primeru prevlada redni zakonodajni postopek, saj vključuje večje sodelovanje Parlamenta[9].

Vendar je treba na podlagi namenov in sestavin, ki jih je mogoče prepoznati v predlogu, v prvi vrsti ugotoviti, ali je zatekanje k dvojni pravni podlagi potrebno, tj. ali ima zadevni ukrep hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezane in med njimi nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.

Res je, da se predlagani ukrepi do določene mere nanašajo na najbolj oddaljene regije.

Najbolj oddaljene regije so omenjene zlasti v naslednjih delih predloga:

– V opredelitvi „celostne pomorske politike“ (člen 3(2)(7)) so poleg obalnih in otoških regij kot primer ciljnih regij omenjene najbolj oddaljene regije.

– Predlog določa, da lahko ESPR podpira ureditev nadomestil, uvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 791/2007[10], za dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z Azorov, Madeire, Kanarskih otokov ter iz Francoske Gvajane in Réuniona (členi 73–75 poglavja V predloga). Dodelitev proračunskih sredstev je obravnavana v členu 15(5) predloga.

– Priloga I določa, da se intenzivnosti državne pomoči na podlagi člena 95 predloga v najbolj oddaljenih regijah doda 35 odstotnih točk.

Prav tako se od skupno 2766 predloženih predlogov sprememb samo z dvema predlogoma sprememb (53 in 709) dodaja določba o najbolj oddaljenih regijah, in sicer izjema pri prepovedi državnih pomoči za proizvodnjo ribiških proizvodov.

Zato lahko rečemo, da vsebina predlagane uredbe sama po sebi izrecno ne navaja cilja sprejemanja posebnih ukrepov, s katerimi bi upoštevali strukturne in gospodarske razmere najbolj oddaljenih regij. Ukrepi pomorske politike za najbolj oddaljene regije, ki se lahko podpirajo s sredstvi ESPR, niso določeni v predlagani uredbi, ampak v Uredbi Sveta (ES) št. 791/2007, ki pa je bila sprejeta na podlagi člena 37 Pogodbe ES (zdaj člen 42 PDEU) in člena 299(2) Pogodbe ES (zdaj člen 349 PDEU). Sklicevanje na najbolj oddaljene regije v Prilogi I zadeva eno od več podobnih zvišanj zgornjih mej intenzivnosti pomoči pri drugih dejavnostih. Predloženi predlogi sprememb ne spreminjajo te ocene. Zato zaščite najbolj oddaljenih regij ni mogoče obravnavati kot neodvisne komponente ob skupni trgovinski politiki tako, da bi se bilo treba zateči k dvojni pravni podlagi.

Besedilo člena 349 tudi jasno navaja, da ta določba opredeljuje „posebne ukrepe, ki so zlasti namenjeni opredelitvi pogojev uporabe Pogodb za te regije, vključno s skupnimi politikami“. Zato je predlagana določba sestavljena tako, da opredeljuje posebno pravno podlago za te ukrepe. Besedilo ne nakazuje na to, da bi morale uredbe, sprejete na podlagi člena 43(2) PDEU, ki se nanaša na najbolj oddaljene regije, v svojo pravno podlago vključiti člen 349 PDEU, če le sprejete ukrepe pokriva pravna podlaga skupne kmetijske politike.

Priporočilo Odbora za pravne zadeve

Odbor je zadevo obravnaval na seji 9. julija 2013. Na tej seji je soglasno sprejel priporočilo[11], da so primerna pravna podlaga za predlagano Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki] člen 42, člen 43(2), člen 91(1), člen 100(2), člen 173(3), člen 175, člen 188, člen 192(1), člen 194(2) in člen 195(2) PDEU ter da ni treba vključiti člena 349 PDEU.

§  S spoštovanjem,

§  Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  COM(2011)04252011/0195(COD), glede katere je bilo nedavno doseženo politično soglasje.
 • [2]  Uredba (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2011 o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike (UL L 321, 5.12.2011, str. 1).
 • [3]  Mnenje 2/00 Protokol Carthagna [2001] (ZOdl., str. I-9713, točka 5); zadeva C-370/07, Komisija proti Svetu [2009] (ZOdl., str. I-8917, točke 46–49); mnenje 1/08 z dne 30. novembra 2009 v zadevi Splošni sporazum o trgovini s storitvami [2009] (ZOdl., str. I-11129, točka 110).
 • [4]  Zadeva C-403/05, Parlement proti Komisiji, [2007] (ZOdl., str. I-9045, točka 49 in tam navedena sodna praksa).
 • [5]  Glej nedavno zadevo C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], (ZOdl., str. I-7585).
 • [6]  Zadeva C-42/97 Parlament proti Svetu [1999] (ZOdl., str. I-868, točki 39–40); zadeva 36/98, Španija proti Svetu [2001] (ZOdl., str. I-779, točka 59); zadeva C-211/01, Komisija proti Svetu [2003] (ZOdl., str. I -8913, točka 39).
 • [7]  Zadeva C-165/87 Komisija proti Svetu [1988] (ZOdl., str. 5545, točka 11); zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2006] (ZOdl., str. I-107, točke 43–56).
 • [8]  Zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu [2006] (ZOdl., str. I-107, točka 57); zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991] (ZOdl., str. I-2867, točke 17–25).
 • [9]  zadeva C-155/07, Parlament proti Svetu [2008], ECR I-8103, točke 75-79.
 • [10]  Uredba Sveta (ES) št. 791/2007 z dne 21. maja 2007 o uvedbi sistema nadomestil za dodatne stroške pri trženju nekaterih ribiških proizvodov iz najbolj oddaljenih regij Azori, Madeira, Kanarski otoki ter Francoska Gvajana in Réunion (UL L 176, 6.7.2007, str. 1). Ta uredba je bila sprejeta na podlagi člena 37 Pogodbe ES (zdaj člen 42 PDEU) in člena 299(2) Pogodbe ES (zdaj člen 349 PDEU).
 • [11]  Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Piotr Borys, Françoise Castex (podpredsednica), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Jörg Leichtfried (na podlagi člena 187(2)), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka in Anna Záborská (na podlagi člena 187(2)).

MNENJE Odbora za proračun (19.12.2012)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki]
(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Pripravljavec mnenja: François Alfonsi

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošna cilja Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) sta podpiranje ciljev skupne ribiške politike, ki je v izključni pristojnosti Evropske unije, in nadaljnji razvoj celostne pomorske politike Evropske unije. Temeljita na spodbujanju trajnostnega in konkurenčnega ribištva in ribogojstva, pospeševanju razvoja in izvajanja celostne pomorske politike Unije ob dopolnjevanju kohezijske in skupne ribiške politike, spodbujanju uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških območij in prispevanju k izvajanju skupne ribiške politike.

Skladno s strategijo Evropa 2020 so splošni cilji za obdobje 2014–2020 preoblikovani v prednostne naloge Unije za ESPR, te pa so razdeljene na štiri stebre: pametno in zeleno ribištvo za spodbujanje prehoda na trajnostno ribištvo, pametno in zeleno ribogojstvo za gospodarsko uspešno, konkurenčno in zeleno ribogojstvo, trajnosten in vključujoč ozemeljski razvoj za zaustavitev propadanja številnih obalnih in celinskih skupnosti, odvisnih od ribištva, ter celostno pomorsko politiko v podporo horizontalnim prednostnim nalogam, ki ustvarjajo prihranke in rast.

V prihodnjem finančnem obdobju bi moral imeti ESPR ključno vlogo pri podpiranju prehoda na trajnostni ribolov, ki temelji na največjem trajnostnem donosu, odpravi zavržkov in zmanjšanju vpliva ribištva na morsko okolje, sočasno pa tudi spodbujati ribogojstvo z visoko ravnjo varstva okolja in večjo usklajenost pomorskih politik. To bi moralo voditi v bolj trajnostno rabo virov.

ESPR bo s spodbujanjem socialne kohezije in ustvarjanjem delovnih mest v skupnostih, odvisnih od ribištva, povečal dodano vrednost ribištva in spodbudil diverzifikacijo v druge pomorske sektorje.

Pristop k trajnostnemu razvoju ribiških območij, ki ga vodi skupnost, bo okrepljen. ESPR tudi prvič vsebuje javno priznanje vloge žensk, saj so med drugim lahko upravičene do podpore iz ESPR za usposabljanje, zlasti za pridobivanje znanja in spretnosti, povezanih s podjetništvom in upravljanjem podjetij. Okrepljena bosta tudi človeški kapital in diverzifikacija, in sicer s tem, da se bo lokalnim skupnostim omogočilo pridobivanje znanja in spretnosti, potrebnih za začetek izvajanja novih dejavnosti, ki se pojavljajo v drugih pomorskih sektorjih.

Drug pomemben del je prehod k največjemu trajnostnemu donosu in omogočanje postopne uvedbe prepovedi zavržkov s pomočjo celostnega pristopa, ki vključuje ukrepe, kot so podpora za uporabo selektivnejšega orodja in ribolovnih tehnik, naložbe v opremo na krovu in pristaniške zmogljivosti, potrebne za uporabo naključnega ulova, tržni ukrepi in predelava. Z istim ciljem se bodo znatno povečala dodeljena finančna sredstva za zbiranje podatkov, pripravo znanstvenih mnenj in za nadzor odhodkov (za zagotavljanje večje skladnosti).

ESPR bo v letih 2014–2020 nujno potreben, zato je treba znatno okrepiti ribiški sektor, tudi glede finančnih sredstev.

Predlagana zgornja meja iz večletnega finančnega okvira, razdelek 2, v milijon EUR.

razdelek 2

Večletni finančni okvir 2007–2013

Večletni finančni okvir 2014–2020

razlika med obdobjema 2014–2020 in 2007–2013

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

6,730

6,912

+2,7%

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

 

 

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le predlog za zakonodajni organ in da ne morejo biti dokončna, dokler ne bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020;

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo; opozarja, da so potrebna zadostna dodatna sredstva v naslednjem večletnem finančnem okviru, da bi omogočili Uniji uresničevanje njenih obstoječih političnih prednostnih nalog, zlasti tistih, ki so povezane s strategijo Evropa 2020, in novih nalog iz Lizbonske pogodbe ter odzivanje na nepredvidene dogodke; poudarja, da se lahko za doseganje dogovorjenih ciljev Unije, za izpolnjevanje obveznosti in za načelo solidarnosti Unije kljub povečanju ravni sredstev naslednjega večletnega finančnega okvira za najmanj 5 % v primerjavi z letom 2013 nameni le omejen finančni prispevek; poziva Svet, naj v primeru, da se ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, katere od njegovih prednostnih političnih nalog ali projektov bi bilo mogoče kljub dokazani evropski dodani vrednosti povsem opustiti;

 

____________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe  3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. opozarja, da je v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 poudaril, da so ribolovni viri javno dobro, ki je bistvenega pomena za zanesljivost svetovne preskrbe s hrano; poudarja, da so ribiški in ribogojski sektor ter povezane dejavnosti pogosto glavni vir preživetja in trajnostne zaposlitve v obalnih, otoških in oddaljenih regijah; meni tudi, da bodo za reformo skupne ribiške politike potrebna ustrezna finančna sredstva po letu 2013, če naj doseže srednje- in dolgoročne cilje (stabilen, trajnosten in uspešen ribiški sektor), če naj omogoči obnovitev svojih staležev rib in rešuje socialne vidike, povezane z zmanjšanjem ribolovnega napora;

 

______________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

Predlog spremembe  4

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d. opozarja, da je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 8. junija 2011 priznal potrebo po boljšem usklajevanju s kohezijsko politiko, poudaril, da bi bilo treba uporabiti Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo skladno z načelom največjega trajnostnega donosa za podporo trajnostnim ribolovnim praksam ter za ohranjanje morskih ekosistemov, obenem pa nameniti pozornost sektorju malega ribolova;

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Okoljska vprašanja je nujno treba bolje vključiti v SRP, ki mora prispevati k doseganju splošnih in posameznih ciljev okoljske politike Unije in strategije Evropa 2020. Cilj SRP je najpozneje do leta 2015 doseči tako izkoriščanje živih morskih bioloških virov, da se bodo staleži rib obnavljali in ohranjali na ravneh, ki omogočajo največji trajnostni donos. V okviru SRP se izvajata previdnostni in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva. Zato je treba s sredstvi ESPR prispevati k varstvu morskega okolja v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji).

(9) Okoljska vprašanja je nujno treba bolje vključiti v SRP, ki mora prispevati k doseganju splošnih in posameznih ciljev okoljske politike Unije in strategije Evropa 2020. Cilj SRP je najpozneje do leta 2015 doseči tako izkoriščanje živih morskih bioloških virov, da se bodo staleži lovljenih vrst rib obnavljali in ohranjali nad ravnmi, ki omogočajo največji trajnostni donos. V okviru SRP se izvajata previdnostni in ekosistemski pristop k upravljanju ribištva. Zato je treba s sredstvi ESPR prispevati k varstvu morskega okolja v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji).

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11a) Financiranje bi moralo potekati, kot določa točka 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne XX/201Z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11b) Financiranje bi moralo potekati brez poseganja v določbe uredbe o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 in Medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Uresničevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo tudi, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v skladu s pravili SRP v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov, kot sta zbiranje podatkov in izvajanje obveznosti nadzora. Poleg tega neizpolnjevanje teh obveznosti pomeni tveganje, da države članice ne bi odkrile upravičencev, ki ne izpolnjujejo pogojev, ali neupravičenih dejavnosti.

(18) Uresničevanje ciljev SRP bi bilo ogroženo tudi, če bi se finančna pomoč Unije v okviru ESPR izplačala državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v skladu s pravili SRP v zvezi z javnim interesom ohranjanja morskih bioloških virov, kot so zbiranje podatkov, zagotavljanje učinkovitega ravnotežja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi ter izvajanje obveznosti nadzora. Poleg tega neizpolnjevanje teh obveznosti pomeni tveganje, da države članice ne bi odkrile upravičencev, ki ne izpolnjujejo pogojev, ali neupravičenih dejavnosti.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob zavedanju, da je mogoče z diverzifikacijo ustvariti veliko možnosti za male priobalne ribiče in da imajo ti ključno vlogo v obalnih skupnostih, je treba s sredstvi ESPR prispevati k diverzifikaciji s financiranjem zagona podjetij in naložb za naknadno opremljanje plovil skupaj z ustreznim usposabljanjem za pridobitev strokovnih znanj in spretnosti na ustreznem področju zunaj področja ribolovnih dejavnosti.

Ob zavedanju, da je mogoče z diverzifikacijo ustvariti veliko možnosti za male priobalne ribiče in da imajo ti ključno vlogo v obalnih skupnostih, ter ob upoštevanju lokalnih običajev, je treba s sredstvi ESPR, ob spoštovanju tradicionalnih in zgodovinskih skupnosti, prispevati k diverzifikaciji s financiranjem zagona podjetij in naložb za naknadno opremljanje plovil skupaj z ustreznim usposabljanjem za pridobitev strokovnih znanj in spretnosti na ustreznem področju zunaj področja ribolovnih dejavnosti.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z uvedbo sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij je treba povečati konkurenčnost sektorja. Zato so morda potrebne nove poklicne priložnosti zunaj ribolovnih dejavnosti. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti diverzifikacijo in ustvarjanje delovnih mest v ribiških skupnostih, zlasti s podpiranjem zagona novih podjetij in prerazporeditvijo plovil za pomorske dejavnosti zunaj področja ribolovnih dejavnosti za ladjevje za mali priobalni ribolov. Zdi se, da je ta zadnja dejavnost primerna, ker ladjevje za mali priobalni ribolov ni zajeto v sisteme prenosljivih ribolovnih koncesij.

Z uvedbo sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij je treba povečati konkurenčnost in trajnost sektorja. Zato so morda potrebne nove poklicne priložnosti zunaj ribolovnih dejavnosti, ob spoštovanju tradicionalnih in zgodovinskih skupnosti. Zato je treba s sredstvi ESPR podpreti diverzifikacijo in ustvarjanje delovnih mest v ribiških skupnostih, zlasti s podpiranjem zagona novih podjetij in prerazporeditvijo plovil za pomorske dejavnosti zunaj področja ribolovnih dejavnosti za ladjevje za mali priobalni ribolov. Zdi se, da je ta zadnja dejavnost primerna, ker ladjevje za mali priobalni ribolov ni zajeto v sisteme prenosljivih ribolovnih koncesij.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a) Presežna zmogljivost in prekomerni ribolov sta glavni težavi evropskega ribištva. Sredstev ESPR ne bi smeli uporabljati za umik plovil iz obratovanja, gradnjo novih plovil ali posodobitev, s katero bi se povečali ribolovna zmogljivost in zmožnost plovil. Z ESPR ne bi smeli subvencionirati prelova.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40b) Države članice, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi z zbiranjem in posredovanjem podatkov ali ne predložijo poročila o dejanskem ribiškem ladjevju in ribolovni zmogljivosti, bi bilo treba kaznovati z zamrznitvijo in/ali zmanjšanjem sredstev iz ESPR.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) vstop novih ribičev, ki se začenjajo ukvarjati z ribolovom;

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja;

(c) poklicno usposabljanje in razvoj novih strokovnih znanj in spretnosti ter vseživljenjskega učenja;

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Razpoložljiva sredstva za prevzem obveznosti iz ESPR za obdobje 2014–2020 v okviru deljenega upravljanja znašajo 5 520 000 000 EUR v trenutnih cenah v skladu z letno razdelitvijo iz Priloge II.

1. Razpoložljiv okvirni znesek za prevzem obveznosti iz ESPR za obdobje 2014–2020 v okviru deljenega upravljanja znaša 5 520 000 000 EUR v stalnih cenah iz leta 2011 v skladu z okvirno letno razdelitvijo iz Priloge II.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ukrepom nadzora in izvrševanja iz člena 78 se dodeli 477 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

3. Ukrepom nadzora in izvrševanja iz člena 78 se dodeli najmanj 477 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ukrepom za zbiranje podatkov iz člena 79 se dodeli 358 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

4. Ukrepom za zbiranje podatkov iz člena 79 se dodeli najmanj 358 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Za pomoč za skladiščenje iz člena 72 se od leta 2014 do vključno leta 2018 dodeli 45 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

6. Za pomoč za skladiščenje iz člena 72 se lahko od leta 2014 do vključno leta 2018 dodeli največ 45 000 000 EUR sredstev iz odstavka 1.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

1. Skupni okvirni referenčni znesek iz točke [17] medinstitucionalnega sporazuma z dne xx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju za izvajanje programa v obdobju od leta 2014 do 2020 znaša 6 567 000 000 EUR v stalnih cenah iz leta 2011.

 

2. Proračunski organ odobri razpoložljiva letna proračunska sredstva brez poseganja v določbe uredbe, ki opredeljuje večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, in v medinstitucionalni sporazum z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za ukrepe v okviru neposrednega upravljanja, opredeljene v poglavjih I in II naslova VI, se dodeli 1 047 000 000 EUR iz ESPR. Ta znesek vključuje tehnično pomoč iz člena 91.

Za ukrepe v okviru neposrednega upravljanja, opredeljene v poglavjih I in II naslova VI, se dodeli okvirni znesek v višini 1 047 000 000 EUR v stalnih cenah iz leta 2011. Ta znesek vključuje tehnično pomoč iz člena 91.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vzpostavitev omrežja, v katerega so vključeni vsaj en neodvisen znanstveni organ in ribiči ali vsaj ena organizacija ribičev;

(a) vzpostavitev omrežja, v katerega so vključeni vsaj en neodvisen znanstveni organ, vključno z nevladnimi organizacijami, in ribiči ali vsaj ena organizacija ribičev, zlasti malih priobalnih ribištev;

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 34

črtano

Podpora sistemom prenosljivih ribolovnih koncesij SRP

 

1. Za vzpostavitev ali spremembo sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij iz člena 27 [uredbe o SRP] lahko ESPR podpira:

 

(a) oblikovanje in razvoj tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za vzpostavitev ali delovanje sistema prenosljivih ribolovnih koncesij;

 

(b) sodelovanje zainteresiranih strani pri oblikovanju in razvoju sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij;

 

(c) spremljanje in vrednotenje sistemov prenosljivih ribolovnih koncesij;

 

(d) upravljanje sistemov prenosljivih koncesij.

 

2. Podpora iz odstavka 1(a), (b) in (c) se dodeli le javnim organom. Podpora iz odstavka 1(d) tega člena se dodeli javnim organom, pravnim in fizičnim osebam ali priznanim organizacijam proizvajalcev, ki sodelujejo pri kolektivnem upravljanju združenih prenosljivih ribolovnih koncesij v skladu s členom 28(4) uredbe o skupni ribiški politiki.

 

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Iz ESPR se zagotovi finančni prispevek za dejavnosti razvoja in inovacij na področju ribogojstva, ki se izvajajo v okviru večletnih strateških načrtov, ki jih pripravijo države članice.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in izvajanja SRP;

(a) upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene in socialno-ekonomske analize in izvajanja SRP;

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. ESPR lahko podpira zagotavljanje znanstvenih rezultatov, zlasti projekte uporabnih raziskav, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem znanstvenih mnenj in nasvetov, da bi se sprejele dobre in učinkovite odločitve o upravljanju ribištva v skladu s SRP.

1. ESPR lahko podpira zagotavljanje znanstvenih rezultatov, zlasti projekte uporabnih raziskav, ki so neposredno povezani z zagotavljanjem znanstvenih in socialno-ekonomskih mnenj in nasvetov, da bi se sprejele dobre in učinkovite odločitve o upravljanju ribištva v skladu s SRP.

POSTOPEK

Naslov

Evropski sklad za pomorske zadeve in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki

Referenčni dokumenti

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

15.12.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

15.12.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

François Alfonsi

6.2.2012

Datum sprejetja

18.12.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Alda Sousa, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Gerben-Jan Gerbrandy, Jaroslav Paška, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Gianluca Susta

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (16.10.2012)

za Odbor za ribištvo

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 in Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki]
(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Pripravljavka mnenja: Veronica Lope Fontagné

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) je novi instrument Unije za financiranje skupne ribiške politike (SRP) in celostne morske politike (CPP) od 2014 do 2020.

ESPR je sestavni del strategije Evropa 2020 in bo moral prispevati k doseganju skupnih ciljev Unije s tremi vodilnimi pobudami: i) Evropa, gospodarna z viri, (ii) Unija inovacij ter (iii) program za nova znanja in spretnosti ter delovna mesta.

Poleg tega je ESPR umeščen v širši kontekst kohezijske politike in si deli skupne cilje ter prednostne naloge z drugimi skladi z namenom spodbujanja celovite uporabe razpoložljivih sredstev.

Namen predloga uredbe Evropske komisije je vključiti v ESPR širšo socialno razsežnost. V uredbi so dejansko predstavljeni različni elementi, ki kažejo v to smer in jih je mogoče dopolniti z drugimi.

ESPR mora spodbujati ustvarjanje delovnih mest in socialno kohezijo, zlasti v skupnostih, odvisnih od ribiškega sektorja, ter omogočati diverzifikacijo v druge pomorske sektorje.

Zato mora ESPR spodbujati človeški kapital in diverzifikacijo, in sicer s tem, da ribičem omogoči usposabljanje, da bi lahko začeli izvajati nove dejavnosti, ki se pojavljajo v drugih pomorskih sektorjih. Treba je navesti, da se lahko iz ESPR financirajo tudi instrumenti in dejavnosti, namenjene vnaprejšnjemu prepoznavanju potrebnega znanja in spretnosti.

Drug, zelo pomemben vidik, k financiranju katerega mora sklad prispevati, je izboljšanje zdravja in varnosti ribičev ter drugih delavcev v ribiškem sektorju in sicer z naložbami v ribiška plovila, opremo za posameznike ali infrastrukturo ter usposabljanje za zdravje in varnost.

V predlogu Komisije ESPR prvič priznava vlogo, ki jo pogosto imajo zakonski partnerji, v večini primerov žene, pri družinskih ribiških dejavnostih. Ti so lahko med drugim upravičeni do podpore iz ESPR za usposabljanje, zlasti za pridobivanje znanja in spretnosti, povezanih s podjetništvom in upravljanjem podjetij. Poleg tega je treba spodbuditi sodelovanje zakonskih partnerjev ribičev v socialnem dialogu in pristopu, ki ga vodi skupnost.

Predvidena je posebna pomoč za inovacije. Pojasniti je treba, da mora ta pomoč vključevati socialne inovacije z namenom spodbujanja novih rešitev za socialne probleme.

ESPR bo mogoče uporabljati tudi za okrepitev pristopa, ki ga vodi skupnost, za dosego trajnostnega razvoja ribiških območij in pri tem je treba poudariti, da morajo biti pri odločanju zastopane vse zainteresirane strani.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Ribiška industrija je izrednega strateškega pomena za socialno-ekonomski položaj ter za oskrbo javnosti z ribami in stabilno prehrambeno ravnovesje v državah članicah in sami Evropski uniji, hkrati pa pomembno prispeva k socialno-ekonomski blaginji obalnih skupnosti, lokalnemu razvoju, zaposlenosti, ohranjanju in ustvarjanju gospodarskih dejavnosti in delovnih mest vzdolž celotne verige, oskrbi s svežimi ribami in ohranjanju žive lokalne kulturne tradicije.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Področje uporabe ESPR mora zajemati podporo SRP v zvezi z ohranjanjem, upravljanjem in izkoriščanjem morskih bioloških virov, sladkovodnih bioloških virov in ribogojstva ter v zvezi s predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kadar se te dejavnosti izvajajo na ozemlju držav članic ali v vodah Unije, tudi kadar jih izvajajo ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so registrirana v njih, ali ribiška plovila Unije ali državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave in ob upoštevanju določb člena 117 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu.

(2) Področje uporabe ESPR mora zajemati podporo SRP v zvezi z ohranjanjem, upravljanjem in izkoriščanjem morskih bioloških virov, sladkovodnih bioloških virov in ribogojstva ter v zvezi s predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva in gospodarskimi dejavnostmi v obalnih skupnostih, najbolj odvisnih od ribištva, kadar se te dejavnosti izvajajo na ozemlju držav članic ali v vodah Unije, tudi kadar jih izvajajo ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo tretjih držav in so registrirana v njih, ali ribiška plovila Unije ali državljani držav članic, brez poseganja v primarno odgovornost države zastave in ob upoštevanju določb člena 117 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Prihodnji Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bi moral v celoti upoštevati težave in specifične potrebe malega ribolova, saj ladjevje malega ribolova v Evropski uniji zaposluje več delavcev za vsako ulovljeno ribo.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Evropski sklad za ribištvo in pomorstvo bi moral podpirati partnerstvo, sodelovanje in dialog med znanstveniki in ribiči, s čimer bi pri ribičih okrepili odgovornost za skupno ribiško politiko ter tako okrepili pravilno izvajanje in splošni uspeh te politike.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Področje uporabe ESPR mora zajemati podporo za CPP na področju razvoja in izvajanja usklajenih dejavnosti in postopkov odločanja v zvezi z oceani, morji, obalnimi regijami in pomorskimi sektorji, ki dopolnjujejo različne politike EU na tem področju, zlasti skupno ribiško politiko, promet, industrijo, ozemeljsko kohezijo, okolje, energijo in turizem. Pri upravljanju različnih sektorskih politik v morskih bazenih Baltskega morja, Severnega morja, Keltskega morja, Biskajskega zaliva in iberske obale, Sredozemskega morja ter Črnega morja je treba zagotoviti skladnost in vključevanje.

(4) Področje uporabe ESPR mora zajemati podporo za CPP na področju razvoja in izvajanja usklajenih dejavnosti in postopkov odločanja v zvezi z oceani, morji, obalnimi regijami in pomorskimi sektorji, ki dopolnjujejo različne politike EU na tem področju, zlasti skupno ribiško politiko, promet, industrijo, ozemeljsko kohezijo, okolje, energijo, turizem in zagotavljanje stabilne zaposlitve s pravicami. Pri upravljanju različnih sektorskih politik v morskih bazenih Baltskega morja, Severnega morja, Keltskega morja, Biskajskega zaliva in iberske obale, Sredozemskega morja ter Črnega morja je treba zagotoviti skladnost in vključevanje.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) upoštevati gre, da je treba v skladu s členom 9 Pogodbe o delovanju Evropske unije zagotoviti, da EU pri opredelitvi in izvedbi svojih politik in dejavnosti, povezanih z reformo SRP, CPP in ESPR, upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja;

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, s katerimi je bila sprejeta strategija Evropa 2020, morajo Unija in države članice izvajati pametno, trajnostno in vključujočo rast ter hkrati spodbujati skladen razvoj Unije. Za doseganje splošnih in posameznih ciljev strategije Evropa 2020 je zlasti treba razporediti vire ter izboljšati učinkovitost z večjim osredotočanjem na rezultate. Vključitev CPP v novi ESPR prav tako prispeva k pomembnim ciljem politike iz sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast v nadaljnjem besedilu: strategija Evropa 2020) ter je v skladu s splošnimi cilji za povečanje gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije iz Pogodbe.

(5) V skladu s sklepi Evropskega sveta z dne 17. junija 2010, s katerimi je bila sprejeta strategija Evropa 2020, morajo Unija in države članice izvajati pametno, trajnostno in vključujočo rast ter hkrati spodbujati skladen razvoj Unije. Za doseganje splošnih in posameznih ciljev strategije Evropa 2020 s posebnim poudarkom na ciljih glede zaposlovanja in boja proti revščini in socialni izključenosti ter podnebnim spremembam, je zlasti treba razporediti vire ter izboljšati učinkovitost z večjim osredotočanjem na rezultate. Vključitev CPP v novi ESPR prav tako prispeva k pomembnim ciljem politike iz sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast v nadaljnjem besedilu: strategija Evropa 2020) ter je v skladu s splošnimi cilji za povečanje gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije iz Pogodbe.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija