BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik]

7.8.2013 - (COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredraganden: Alain Cadec


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik]

(COM(2013)0245 – C7‑0108/2013 – 2011/0380(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0804) och kommissionens ändrade förslag (COM(2013)0245),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2 och 195.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0108/2013),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttranden av den 22 maj 2013[1],

–  med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för regional utveckling (A7-0282/2013),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Europaparlamentet påminner om att parlamentet i sin resolution av den 8 juni 2011 underströk att fiskeresurser utgör en kollektiv vara som är mycket viktig för den globala livsmedelstryggheten. Parlamentet påpekar att fiske- och vattenbrukssektorn med närliggande verksamheter ofta är den viktigaste källan till försörjning och hållbar sysselsättning i kust- och öregioner och avlägsna regioner. Parlamentet ansåg dessutom att för att kunna uppnå de medellångfristiga och långfristiga målen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken (en stabil, hållbar och livskraftig fiskesektor), skapa en återhämtning av fiskbestånden och hantera de sociala aspekterna av minskningen av fiskeansträngningen måste man anslå tillräckliga ekonomiska resurser efter 2013.

 

______________

 

1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2 och 195.2,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2, 195.2 och 349,

Motivering

Artikel 349 i fördraget bör läggas till den rättsliga grunden för att ta hänsyn till de särskilda ordningarna för de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Fiskerinäringen är strategiskt viktig för den socioekonomiska situationen, tryggandet av befolkningens tillgång till fiskeriprodukter och säkrandet av livsmedelsbalansen i de enskilda medlemsstaterna och i unionen som helhet. Näringen ger också ett viktigt bidrag till kustsamhällenas socioekonomiska välstånd, den lokala utvecklingen, sysselsättningen, upprätthållandet och/eller skapandet av näringsverksamhet och arbetstillfällen i både tidigare och senare led i produktionskedjorna, tillgången till färsk fisk samt bevarandet av lokala kulturtraditioner.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Tillämpningsområdet för EHFF bör omfatta stöd av den gemensamma fiskeripolitiken, vilket sträcker sig till bevarande, förvaltning och utnyttjande av marina biologiska resurser, limniska biologiska resurser och vattenbruk samt beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter från verksamhet som äger rum på medlemsstaternas territorier eller i unionens vatten, inbegripet verksamhet som bedrivs av fiskefartyg som för ett tredjelands flagg och som är registrerade i ett tredjeland eller av unionsfiskefartyg eller verksamhet som bedrivs av medborgare i en medlemsstat, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar i enlighet med bestämmelserna i artikel 117 i Förenta nationernas havsrättskonvention.

(2) Tillämpningsområdet för EHFF bör omfatta stöd av den gemensamma fiskeripolitiken, vilket sträcker sig till bevarande, förvaltning och hållbart utnyttjande av marina biologiska resurser, limniska biologiska resurser och vattenbruk samt beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter från verksamhet som äger rum på medlemsstaternas territorier eller i unionens vatten eller av unionsfiskefartyg eller verksamhet som bedrivs av medborgare i en medlemsstat, utan att detta påverkar flaggstatens primära ansvar i enlighet med bestämmelserna i artikel 117 i Förenta nationernas havsrättskonvention.

Motivering

EHFF har inte som uppgift att stödja icke-europeiska fiskefartyg.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Det bör betonas att den gemensamma fiskeripolitiken är en livsmedelsrelaterad politik, vilket berättigar offentlig intervention via EHFF för att trygga livsmedelsförsörjningen för unionens medborgare.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b) I EHFF bör man ta fullständig hänsyn till de yttersta randområdenas särskilda situation i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget. De yttersta randområdenas situation och fiskerisektorns särdrag där innebär att den gemensamma fiskeripolitiken och dess fonder, särskilt EHFF, bör anpassas till dessa områdens särdrag, begränsningar, extra kostnader och förhållanden, vilka skiljer sig i grunden från övriga delar av unionen. Därför kan särskilda åtgärder godkännas för dessa områden.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c) I framtiden bör EHFF i full utsträckning ta hänsyn till problemen och de särskilda behoven hos det småskaliga fisket eftersom unionens småskaliga fiske är det fiske som sysselsätter flest personer per infångad fisk.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att den gemensamma fiskeripolitiken ska bli framgångsrik krävs ett effektivt system för kontroll, inspektion och tillsyn samt tillförlitliga och fullständiga data, en förutsättning både för vetenskapliga utlåtanden och för genomförande och kontroll. Därför bör EHFF stödja dessa politikområden.

(3) För att den gemensamma fiskeripolitiken ska bli framgångsrik krävs ett effektivt system för kontroll, inspektion, även inspektioner på arbetsplatsen, och tillsyn samt tillförlitliga och fullständiga data, en förutsättning både för vetenskapliga utlåtanden och för genomförande och kontroll. Därför bör EHFF stödja dessa politikområden.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) För att främja fiskares känsla av delaktighet i den gemensamma fiskeripolitiken och därmed förbättra det korrekta genomförandet och den allmänna framgången för den gemensamma fiskeripolitiken, bör EHFF stödja partnerskap, samarbete och dialog mellan forskare och fiskare.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) EHFF:s tillämpningsområde bör täcka stöd till den integrerade havspolitiken, vilket även innefattar utarbetande och genomförande av samordnade insatser och beslutsfattande avseende oceanerna, haven, kustområdena och havsnäringarna och som kompletterar EU:s politik på områden som dessa berörs av, till exempel den gemensamma fiskeripolitiken, transporter, näringsliv, territoriell sammanhållning, miljö, energi och turism. Samverkan och integrering bör säkerställas i förvaltningen av sektorspolitiken för de olika områdena i Östersjön, Nordsjön, Keltiska havet, Biscayabukten, vid kusterna kring Iberiska halvön, i Medelhavet och i Svarta Havet.

(4) EHFF:s tillämpningsområde bör täcka stöd till den integrerade havspolitiken, vilket även innefattar utarbetande och genomförande av samordnade insatser och beslutsfattande avseende oceanerna, haven, kustområdena och havsnäringarna och som kompletterar EU:s politik på områden som dessa berörs av, till exempel den gemensamma fiskeripolitiken, transporter, näringsliv, territoriell sammanhållning, miljö, energi, turism, områden för vilka man måste främja forskning, yrkeskompetens och specifik utbildning. Samverkan och integrering bör säkerställas i förvaltningen av sektorspolitiken för de olika områdena i Östersjön, Nordsjön, Keltiska havet, Biscayabukten, vid kusterna kring Iberiska halvön, i Medelhavet och i Svarta Havet.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och sina åtgärder rörande den gemensamma fiskeripolitiken, den integrerade havspolitiken och EHFF ska unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor, i enlighet med artikel 9 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17 juni 2010, då Europa 2020-strategin antogs, bör unionen och medlemsstaterna arbeta för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla och samtidigt främja en harmonisk utveckling för unionen. Framför allt bör resurserna samlas och inriktas på att uppnå Europa 2020-målen, och målsättningar och effektivitet bör stärkas genom ökad resultatfokus. Den integrerade havspolitiken omfattas nu av nya EHFF, vilket också bidrar till de viktiga politiska mål som fastställs i kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-strategin) och följer fördragets allmänna mål att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

(5) I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte den 17 juni 2010, då Europa 2020-strategin antogs, bör unionen och medlemsstaterna arbeta för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla och samtidigt främja en harmonisk utveckling för unionen. Framför allt bör resurserna samlas och inriktas på att uppnå Europa 2020-målen, i synnerhet målen för sysselsättningen och bekämpningen av fattigdomen, den sociala utestängningen och klimatförändringarna. Dessutom bör effektiviteten stärkas genom ökad resultatfokus. Den integrerade havspolitiken omfattas nu av nya EHFF, vilket också bidrar till de viktiga politiska mål som fastställs i kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (Europa 2020-strategin) och följer fördragets allmänna mål att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att se till att EHFF bidrar till att den gemensamma fiskeripolitikens, den integrerade havspolitikens och Europa 2020-strategins mål uppnås är det nödvändigt att fokusera på ett begränsat antal huvudprioriteringar som går ut på att främja innovation och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk, främja ett hållbart och resurseffektivt fiske och vattenbruk och öka sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen genom att släppa fram den tillväxt- och sysselsättningspotential som finns i kust- och inlandsfiskesamhällena samt främja diversifieringen av fiskeverksamhet till andra näringar inom den marina ekonomin.

(6) För att se till att EHFF bidrar till att den gemensamma fiskeripolitikens, den integrerade havspolitikens och Europa 2020-strategins mål uppnås är det nödvändigt att identifiera en uppsättning huvudprioriteringar som går ut på att främja innovation och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk, främja ett hållbart och resurseffektivt fiske och vattenbruk och öka sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen genom att släppa fram den tillväxt- och sysselsättningspotential som finns i kust- och inlandsfiskesamhällena samt främja diversifieringen av fiskeverksamhet till andra näringar inom den marina ekonomin.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) EHFF bör bidra till att förbättra levnadsstandarden för dem som får sin utkomst av fiskeriverksamhet och garantera bättre arbetsförhållanden för yrkesfiskarna, särskilt genom att se till att följa de rättsliga bestämmelserna om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och bestämmelserna i arbetstagarnas kollektivavtal.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) I syfte att undvika förvirring angående tillämpningen av bestämda finansieringsåtgärder inom EHFF och deras effekter på olika aktörer inom fiskerinäringen bör det införas en klar åtskillnad mellan fiskefartygsägare och avlönade fiskare, på samma sätt som i ILO:s konvention nr 188.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Den gemensamma fiskeripolitikens övergripande mål är att säkra att fisket och vattenbruket bidrar till de långsiktigt hållbara miljömässiga villkor som är nödvändiga för den ekonomiska och sociala utvecklingen. Den bör också bidra till ökad produktivitet, skälig levnadsstandard inom fiskerinäringen, stabila marknader, garanterade resurstillgångar, tryggad livsmedelsförsörjning och skäliga konsumentpriser.

(8) Den gemensamma fiskeripolitikens övergripande mål är att säkra att fisket och vattenbruket bidrar till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Den bör också bidra till ökad produktivitet, skälig levnadsstandard inom fiskerinäringen, stabila marknader, garanterade resurstillgångar, tryggad livsmedelsförsörjning och skäliga konsumentpriser.

Motivering

De ekonomiska, sociala och miljörelaterade pelarna bör inte rangordnas.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera miljöfrågorna i den gemensamma fiskeripolitiken som bör uppfylla målsättningarna och målen för unionens miljöpolitik och Europa 2020-strategin. Den gemensamma fiskeripolitiken är inriktad på att uppnå att de levande marina biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att det är möjligt att återställa och hålla fiskbestånden vid nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag senast 2015. Genom den gemensamma fiskeripolitiken bör det införas försiktighets- och ekosystemsstrategier i fiskeriförvaltningen. Därför bör EHFF bidra till skyddet av havsmiljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektivet om en marin strategi).

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera miljöfrågorna i den gemensamma fiskeripolitiken som bör uppfylla målsättningarna och målen för unionens miljöpolitik och Europa 2020-strategin. Den gemensamma fiskeripolitiken är inriktad på att se till att de levande marina biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att det är möjligt att återställa och hålla fiskbestånden vid nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag till 2015 om möjligt, men absolut senast till 2020. Inom den gemensamma fiskeripolitiken bör det tillämpas en balanserad strategi för hållbar utveckling som ska nås genom planering, uppvärderande och förvaltning av fisket, där hänsyn tas till förhoppningar och aktuella sociala behov utan att äventyra de fördelar som framtida generationer ska kunna dra av samtliga produkter och tjänster som det marina ekosystemet erbjuder. Därför bör EHFF bidra till skyddet av havsmiljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (ramdirektivet om en marin strategi).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) De åtgärder som finansieras genom EHFF måste vara förenliga med artiklarna 39 och 41 i EUF-fördraget, där det hänvisas till ett balanserat angreppssätt vad gäller tillämpningen av arbetsrätten och en effektiv samordning av insatser i fråga om yrkesutbildning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Med tanke på omfattningen och effekterna av de insatser som ska finansieras genom verksamhetsprogrammen och med tanke på de strukturella problem som påträffas inom ramen för utvecklingen av fiskeri- och havsnäringarna och därtill medlemsstaternas begränsade resurser kan målen för denna förordning inte i tillräckligt hög grad uppnås av medlemsstaterna själva. De kan däremot uppnås i högre grad på unionsnivå genom flerårigt ekonomiskt stöd som inriktas på relevanta prioriteringar, och unionen kan anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen som anges i artikel 5.4 i fördraget går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(10) Med tanke på omfattningen och effekterna av de insatser som ska finansieras genom verksamhetsprogrammen och med tanke på de strukturella problem som påträffas inom ramen för utvecklingen av fiskeri-, vattenbruks- och havsnäringarna och därtill medlemsstaternas begränsade resurser kan målen för denna förordning inte i tillräckligt hög grad uppnås av medlemsstaterna själva. De kan däremot uppnås i högre grad på unionsnivå genom flerårigt ekonomiskt stöd som inriktas på relevanta prioriteringar, och unionen kan anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen som anges i artikel 5.4 i fördraget går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Finansieringen av den gemensamma fiskeripolitikens och den integrerade havspolitikens utgifter genom en och samma fond, EHFF, bör uppfylla behovet av förenkling och samtidigt stärka de två politikområdenas integrering. Utvidgningen av delad förvaltning till de gemensamma marknadsordningarna, inbegripet kompensationen för de yttersta randområdena samt kontroll- och datainsamlingsverksamhet bör bidra till ytterligare förenkling och minska den administrativa bördan både för kommissionen och medlemsstaterna och leda till större samstämmighet och effektivitet vad gäller beviljat stöd.

(11) Finansieringen av den gemensamma fiskeripolitikens och den integrerade havspolitikens utgifter genom en och samma fond, EHFF, bör uppfylla behovet av förenkling och samtidigt stärka de två politikområdenas integrering. Utvidgningen av delad förvaltning till de gemensamma marknadsordningarna, inbegripet kompensationen för de yttersta randområdena samt kontrollverksamhet och datainsamlings- och dataförvaltningsverksamhet bör bidra till ytterligare förenkling och minska den administrativa bördan både för kommissionen och medlemsstaterna och leda till större samstämmighet och effektivitet vad gäller beviljat stöd.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Finansieringen bör överensstämma med vad som fastställs i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den XX/201Z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11b) Finansieringen bör inte påverka bestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och det interinstitutionella avtalet av den xxx/201z mellan Europarlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Unionens budget bör finansiera utgifterna för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken genom en fond, EHFF, antingen direkt eller genom delad förvaltning med medlemsstaterna. Delad förvaltning med medlemsstaterna bör inte bara tillämpas för stödåtgärder för fiske, vattenbruk och lokalt ledd utveckling, utan även för gemensamma marknadsordningar och för kompensation för de yttersta randområdena samt för kontroll- och datainsamlingsverksamhet. Direktförvaltning bör tillämpas för vetenskapliga utlåtanden, frivilliga bidrag till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, rådgivande nämnder och insatser för att genomföra en integrerad havspolitik. De åtgärder som får finansieras genom EHFF bör specificeras.

(12) Unionens budget bör finansiera utgifterna för den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken genom en fond, EHFF, antingen direkt eller genom delad förvaltning med medlemsstaterna. Delad förvaltning med medlemsstaterna bör inte bara tillämpas för stödåtgärder för fiske, vattenbruk och lokalt ledd utveckling, utan även för saluförings- och beredningsåtgärder och för kompensation för de yttersta randområdena samt för kontroll- och datainsamlingsverksamhet. Direktförvaltning bör tillämpas för utarbetande av produktions- och saluföringsplaner, lagringsstöd, vetenskapliga utlåtanden, frivilliga bidrag till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, rådgivande nämnder och insatser för att genomföra en integrerad havspolitik. De åtgärder som får finansieras genom EHFF bör specificeras.

Motivering

Det är synnerligen viktigt att garantera lika konkurrensvillkor för producentorganisationer i hela EU och att säkerställa att finansieringen av utarbetandet av produktions- och saluföringsplaner och lagringsstöd sker direkt.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Enligt artiklarna 50 och 51 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] (nedan kallad GFP-förordningen) bör unionens finansiella stöd genom EHFF vara villkorligt och bero på medlemsstaternas och aktörernas efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler. Villkorligheten är avsedd att spegla unionens ansvar att i det allmänna intresset garantera att de marina biologiska resurserna bevaras genom den gemensamma fiskeripolitiken, såsom föreskrivs i artikel 3 i EUF-fördraget.

(14) Enligt artiklarna 50 och 51 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] (nedan kallad GFP-förordningen) bör unionens finansiella stöd genom EHFF vara villkorligt och bero på medlemsstaternas och aktörernas efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler. Villkorligheten är avsedd att spegla unionens ansvar att i det allmänna intresset garantera att de marina biologiska resurserna bevaras genom den gemensamma fiskeripolitiken samt säkerställa respekten för kraven med koppling till främjandet av en hög sysselsättningsnivå och att garantera tillräckligt socialt skydd, såsom föreskrivs i artikel 3 respektive artikel 9 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Möjligheterna att uppnå GFP-målen skulle undermineras om unionens finansiella bidrag genom EHFF betalas ut till aktörer som redan i förväg inte iakttar de krav som är knutna till det allmänna intresset av att bevara de marina biologiska resurserna. Därför bör endast sådana aktörer godkännas som inom en viss tidsperiod innan stödansökan lämnas inte var delaktiga i drift, förvaltning eller ägande av fiskefartyg som är upptagna i unionens förteckning över IUU-fartyg i artikel 40.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, och som inte har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i förordning (EG) nr 1005/2008 eller artikel 90.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 eller några andra överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regler som på något sätt äventyrar de berörda beståndens hållbarhet eller som utgör ett allvarligt hot mot ett hållbart utnyttjande av levande marina biologiska resurser som återställer och upprätthåller populationer av de fiskade arterna så att de hamnar över de nivåer som kan ge ett maximalt hållbart uttag..

(15) Möjligheterna att uppnå GFP-målen skulle undermineras om unionens finansiella bidrag genom EHFF betalas ut till aktörer som redan i förväg inte iakttar de krav som är knutna till det allmänna intresset av att bevara de marina biologiska resurserna. Därför bör sådana aktörer endast godkännas förutsatt att de inom en viss tidsperiod innan stödansökan lämnas inte var delaktiga i drift, förvaltning eller ägande av fiskefartyg som är upptagna i unionens förteckning över IUU-fartyg i artikel 40.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999, och inte heller var delaktiga i drift, förvaltning eller ägande av fiskefartyg som för ett sådant lands flagg som identifierats som icke-samarbetande tredjeland i enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008. Vidare bör aktörer endast godkännas förutsatt att de inte har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i förordning (EG) nr 1005/2008 eller artikel 90.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 eller några andra överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regler som på något sätt äventyrar de berörda beståndens hållbarhet eller som utgör ett allvarligt hot mot ett hållbart utnyttjande av levande marina biologiska resurser som återställer och upprätthåller populationer av de fiskade arterna så att de hamnar över de nivåer som kan ge ett maximalt hållbart uttag.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) De konsekvenser som föreskrivs för det fall villkoren för stödberättigande inte uppfylls bör tillämpas när stödmottagare bryter mot GFP:s regler. För fastställandet av hur stort belopp som inte utgör stödberättigande utgifter bör hänsyn tas till hur allvarlig underlåtelsen att följa GFP:s regler är, den ekonomiska fördel som följer av underlåtelsen att följa GFP:s regler eller omfattningen av EHFF:s bidrag till stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

(17) De konsekvenser som föreskrivs för det fall villkoren för stödberättigande inte uppfylls bör tillämpas när stödmottagare bryter mot GFP:s regler. För fastställandet av hur stort belopp som inte utgör stödberättigande utgifter bör hänsyn tas till allvaret (inklusive omfattning, varaktighet och eventuell upprepning) av stödmottagarens bristande efterlevnad av GFP:s regler, den ekonomiska fördel som följer av underlåtelsen att följa GFP:s regler eller omfattningen av EHFF:s bidrag till stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

Motivering

Förutom allvaret av en stödmottagares bristande efterlevnad är även andra faktorer avgörande, nämligen omfattningen, varaktigheten och upprepningen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Möjligheterna att uppnå GFP:s mål skulle också undermineras om finansiellt unionsstöd via EHFF betalas ut till medlemsstater som inte uppfyller de skyldigheter inom ramen för GFP som är knutna till det allmänna intresset att bevara marina biologiska resurser, t.ex. insamling av data och genomförande av kontrollskyldigheter. Om dessa skyldigheter inte uppfylls finns det även en risk för att medlemsstaterna inte upptäcker stödmottagare som inte är godtagbara eller insatser som inte berättigar till stöd.

(18) Möjligheterna att uppnå GFP:s mål skulle också undermineras om finansiellt unionsstöd via EHFF betalas ut till medlemsstater som inte uppfyller de skyldigheter att säkerställa en balans mellan fiskeflottan och fiskemöjligheterna enligt artikel 34.1 i grundförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken eller de skyldigheter inom ramen för GFP som är knutna till det allmänna intresset att bevara marina biologiska resurser, t.ex. insamling av data och genomförande av kontrollskyldigheter. Om dessa skyldigheter inte uppfylls finns det även en risk för att medlemsstaterna inte upptäcker stödmottagare som inte är godtagbara eller insatser som inte berättigar till stöd.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) För att förhindra att oberättigat stöd betalas ut men även för att uppmuntra medlemsstaterna att följa GFP:s regler eller att kräva att stödmottagaren följer dem bör man som försiktighetsåtgärd tillämpa både avbrytande av betalningsfristen och indragning av utbetalningar. Med hänsyn till proportionalitetsprincipen bör slutliga finansiella korrigeringar som får definitiva och oåterkalleliga konsekvenser endast tillämpas för utgifter som är direkt knutna till insatser under vilka underlåtelser att följa GFP:s regler har begåtts.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) För att förbättra samordningen och harmonisera genomförandet av de fonder som ger stöd inom ramen för sammanhållningspolitiken, nämligen Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden, med fonderna såväl för landsbygdsutveckling, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), som för havs- och fiskepolitiken, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), har gemensamma bestämmelser fastställts för alla dessa fonder (nedan kallade GSR-fonderna) i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] Vid sidan av denna förordning innehåller EHFF särskilda bestämmelser med hänsyn till den gemensamma fiskeripolitikens och den integrerade havspolitikens specifika drag.

(20) För att förbättra samordningen och harmonisera genomförandet av de fonder som ger stöd inom ramen för sammanhållningspolitiken, nämligen Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden, med fonderna såväl för landsbygdsutveckling, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), som för havs- och fiskepolitiken, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), har gemensamma bestämmelser fastställts för alla dessa fonder (nedan kallade GSR-fonderna) i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] Det måste även understrykas att fonderna kan användas som komplement för att på ett mer effektivt sätt uppnå prioriteringarna i unionens sammanhållningspolitik och Europa 2020-strategin. Därför måste det framhållas att EHFF och ESF ofrånkomligen bör samarbeta för att nå de viktiga målen på sysselsättningens, fattigdomsbekämpningens och den sociala utestängningens områden. Vid sidan av denna förordning innehåller EHFF särskilda bestämmelser med hänsyn till den gemensamma fiskeripolitikens och den integrerade havspolitikens specifika drag.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Unionens insatser bör komplettera medlemsstaternas eller bidra till dessa. För att garantera att det skapas ett betydande mervärde bör partnerskapet mellan kommissionen och medlemsstaterna stärkas genom arbetsformer som ger olika typer av partner möjlighet att delta, med full hänsyn tagen till medlemsstaternas institutionella befogenheter. Särskild vikt bör läggas vid att garantera att kvinnor och minoritetsgrupper representeras i tillräckligt hög grad, Partnerskapet gäller regionala, lokala och andra offentliga myndigheter såväl som andra berörda myndigheter, inklusive miljö- och jämställdhetsmyndigheter, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och andra behöriga organ. Alla berörda partner bör delta i utarbetandet av partnerskapsavtalen, samt i utarbetande, genomförande, övervakning och utvärdering av programplaneringen.

(22) För att garantera att det skapas ett betydande mervärde bör partnerskapet mellan kommissionen och medlemsstaternas myndigheter och olika typer av partner stärkas genom arbetsformer som ger dessa aktörer och arbetsmarknadens berörda parter möjlighet att delta, med full hänsyn tagen till medlemsstaternas institutionella befogenheter. Partnerskapet gäller regionala, lokala och andra offentliga myndigheter såväl som andra berörda myndigheter, inklusive fiskenäringen, miljö- och jämställdhetsmyndigheter, arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och andra behöriga organ. Med hänsyn till fiskerisektorns särprägel bör deltagande av ekonomiska och sociala partner som representerar olika undersektorer och territoriella nivåer, forskningsorganisationer samt nationella och regionala nät inom lokala aktionsgrupper för fiske säkras. Särskild vikt bör läggas vid att garantera att kvinnor och minoritetsgrupper representeras i tillräckligt hög grad, Alla berörda partner bör delta i utarbetandet av partnerskapsavtalen, samt i utarbetande, genomförande, övervakning och utvärdering av programplaneringen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) Kommissionen bör fastställa en årlig fördelning av tillgängliga åtagandebemyndiganden med hjälp av objektiva och överskådliga kriterier. Kriterierna bör omfatta den historiska tilldelningen enligt rådets förordning (EG) nr 1198/2006 och den historiska förbrukningen enligt rådets förordning (EG) nr 861/2006.

(24) Kommissionen bör fastställa en årlig fördelning av tillgängliga åtagandebemyndiganden med hjälp av objektiva och överskådliga kriterier. Kriterierna bör omfatta den tidigare tilldelningen enligt rådets förordning (EG) nr 1198/2006 och den tidigare förbrukningen enligt rådets förordning (EG) nr 861/2006.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Det är av yttersta vikt för den gemensamma fiskeripolitiken att vissa förhandsvillkor uppfylls, bland annat vad avser inlämnande av den fleråriga nationella strategiska planen för vattenbruket, bevisad administrativ kapacitet att uppfylla datakraven för fiskeriförvaltningen och genomförandet av ett unionssystem för kontroll, inspektion och tillsyn.

(25) Det är av yttersta vikt för den gemensamma fiskeripolitiken att vissa förhandsvillkor uppfylls, bland annat vad avser inlämnande av den fleråriga nationella strategiska planen för vattenbruket, bevisad administrativ kapacitet att uppfylla datakraven för fiskeriförvaltningen och genomförandet av ett unionssystem för kontroll, inspektion och tillsyn, samt att säkerställa att EU:s lagstiftning om arbetsförhållanden tillämpas, i synnerhet de delar som handlar om säkerhet, hälsa och utbildning.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) I linje med målet att förenkla bör all EHFF-verksamhet som faller inom delad förvaltning (t.ex. kontroll och datainsamling) ske i form av ett samlat operativt program per medlemsstat, utformat efter nationell struktur. Programplaneringen kommer att omfatta perioden 1 januari 2014 – 31 december 2020. Varje medlemsstat bör utarbeta ett samlat operativt program. Varje program bör ha en strategi för att uppnå mål knutna till unionens prioriteringar för EHHF, och en uppsättning åtgärder. Programplaneringen bör överensstämma med unionens prioriteringar, men anpassas till det nationella sammanhanget och vara ett komplement till unionens övriga politikområden, särskilt landsbygdsutvecklings- och sammanhållningspolitiken.

(26) I linje med målet att förenkla bör all EHFF-verksamhet som faller inom delad förvaltning (t.ex. kontroll och datainsamling) ske i form av ett samlat operativt program per medlemsstat, utformat efter nationell struktur. Programplaneringen kommer att omfatta perioden 1 januari 2014 – 31 december 2020. Varje medlemsstat bör utarbeta ett samlat operativt program. Varje program bör ha en strategi för att uppnå mål knutna till unionens prioriteringar för EHHF, och en uppsättning åtgärder. Programplaneringen bör överensstämma med unionens prioriteringar, men anpassas till det nationella och regionala sammanhanget, särskilt de särskilda förutsättningar som råder i de yttersta randområdena, och vara ett komplement till unionens övriga politikområden, samtidigt som det nuvarande förvaltnings- och kontrollsystemet ska behållas så att det inte uppstår merkostnader eller förseningar i genomförandet av programmen.

Motivering

Genom att man behåller det nuvarande förvaltnings- och kontrollsystemet, med bland annat strukturfonderna och EJFLU, kan man undvika merkostnader till följd av ändringar i informationssystemen och större tidsåtgång för att anpassa handledningar och andra administrativa förfaranden, vilket skulle leda till förseningar i genomförandet av programmet.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Medlemsstaterna bör utarbeta avsnittet om datainsamling i det operativa programmet i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet. Medlemsstaterna bör utarbeta en årlig arbetsplan i syfte att anpassa sig till de särskilda behoven på området datainsamling. Planen bör uppdateras årligen enligt kommissionens riktlinjer och den bör godkännas av kommissionen.

(30) Medlemsstaterna bör utarbeta avsnittet om datainsamling i det operativa programmet i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet. Medlemsstaterna bör utarbeta en årlig arbetsplan i syfte att anpassa sig till de särskilda behoven på området datainsamling och dataförvaltning. Planen bör uppdateras årligen enligt kommissionens riktlinjer och den bör godkännas av kommissionen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Det är nödvändigt att stimulera innovation och företagaranda för att förbättra konkurrenskraften och de ekonomiska resultaten inom fisket. Därför bör EHFF stödja innovativa insatser och innovativ näringslivsutveckling.

(31) Det är nödvändigt att stimulera innovation och företagaranda för att förbättra konkurrenskraften och de ekonomiska resultaten inom fisket. Därför bör EHFF stödja innovativa insatser och ekologiskt hållbar näringslivsutveckling, i enlighet med försiktighetsprincipen och ekosystembaserade metoder.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a) Till följd av de senaste årens ekonomiska turbulens i och med finanskrisen, upplever många unga personer svårigheter med att erhålla den finansiering som krävs för att ta steget in i fiskerinäringen. Stöd inom EHFF bör därför även inriktas på att bland annat hjälpa unga personer att få tillträde till fiskerinäringen genom att, till exempel, ge stöd till nyetablerade företag som grundats av personer som för första gången startat ett företag.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) Det är också nödvändigt att investera i humankapital för att förbättra fiskeri- och havsnäringarnas konkurrensförmåga och ekonomiska resultat. Därför bör EHFF stödja livslångt lärande och samarbete mellan forskare och fiskare för att främja kunskapsspridning samt sörja för att det finns rådgivande tjänster som hjälper till att förbättra aktörernas prestanda och konkurrenskraft.

(32) Det är också nödvändigt att investera i humankapital för att förbättra fiskeri- och havsnäringarnas konkurrensförmåga och ekonomiska resultat. Därför bör EHFF stödja yrkesutbildning (som utöver tekniska spörsmål även bör omfatta kunskap om hållbar fiskeriförvaltning och om korrekt hantering av fisk i syfte att uppnå bättre lönsamhet), bättre säkerhets-, hälso- och hygienförhållanden på arbetsplatsen, livslångt lärande och samarbete mellan forskare och fiskare för att främja kunskapsspridning samt sörja för att det finns rådgivande tjänster som hjälper till att förbättra aktörernas övergripande resultat och konkurrenskraft. EHFF måste även främja generationsförnyelse och föryngring inom denna yrkesgrupp, genom att skapa särskilda mekanismer för att främja unga människors etablering i näringen, vilket kräver att fiskaryrkets status uppvärderas genom garantier för bättre säkerhets- och hälsoförhållanden ombord, allmän utbildning och yrkesutbildning samt inkomstökningar.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a) EHFF bör stödja det småskaliga fisket för att komma till rätta med de problem som är specifika för detta segment samt stödja en hållbar lokal förvaltning av berörda fisken och utvecklingen av kustsamhällena.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32b) Eftersom små företag har svårt att få tillgång till unionsstöd bör EHFF uppmuntra genomförandet av kollektiva projekt och stödja tekniskt bistånd till ledarna för dessa projekt.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 32c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32c) EHFF bör stödja hållbar och lokal förvaltning av fiskerier och utvecklingen av kustsamhällen.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 32d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32d) EHFF bör uppmuntra deltagandet av små produktionsstrukturer inom det småskaliga kustfisket och inlandsfisket vid utarbetandet av kollektiva projekt och ge tekniskt stöd till ledarna av dessa projekt.

Motivering

Man bör i synnerhet stödja de kollektiva projekt som förvaltas av aktörer inom det småskaliga kustfisket och inlandsfisket.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Hustrur till egenföretagande fiskare inom det småskaliga kustfisket spelar en erkänt viktig roll, och EHFF bör stödja utbildning och nätverksskapande som bidrar till att de kan utveckla sina yrkeskunskaper och ger dem medel att bättre klara de stödtjänster som de utför.

(33) Hustrur till egenföretagande fiskare inom det småskaliga kustfisket spelar en erkänt viktig roll, och EHFF bör stödja livslång utbildning och nätverksskapande som bidrar till att de kan utveckla sina yrkeskunskaper och ger dem medel att bättre klara de stödtjänster som de utför eller för att stödja diversifieringen av fiskeriverksamheten.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) EHFF bör stödja den sociala dialogen på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå genom att involvera arbetsmarknadens parter och genom att förstärka deras organisatoriska kapacitet.

Motivering

EHFF bör stödja struktureringen av den sociala dialogen inom fiske- och vattenbrukssektorerna.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b) Verksamhet med nära anknytning till fiske och vattenbruk, såsom den anges av medlemsstaterna, t.ex. arbete med nät, betesleverans, paketering och annan verksamhet som direkt hjälper fiskarna, bör vara berättigad till stöd från EHFF för att verksamheten ska kunna utvecklas i en riktning som bidrar till att sektorn fungerar bättre.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34) Fiskare inom småskaligt kustfiske är underrepresenterade i den sociala dialogen, och EHFF bör därför stödja organisationer som främjar denna dialog i lämpliga forum.

(34) Fiskare inom kustfiske spelar en viktig social och territoriell roll, och EHFF bör därför stödja organisationer som främjar kustfiskets deltagande i den sociala dialogen i lämpliga forum.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(34a) Utarbetande och genomförande av fleråriga planer (artiklarna 9-11 i förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken) bör stödjas.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Med tanke på den potential som finns i diversifieringsmöjligheterna för fiskare inom småskaligt kustfiske och den viktiga roll som yrkesgruppen spelar i kustsamhällena, bör EHFF underlätta diversifieringen genom att stödja företagsetablering och investeringar i retroaktiv fartygsanpassning, utöver relevant utbildning för att få nödvändig yrkesmässig kompetens inom det relevanta området utanför fiskerinäringen.

(35) EHFF bör bidra till att skapa arbetstillfällen genom att stödja företagsetablering inom fiskerinäringen och utvecklingen av biverksamhet med koppling till fiske, utöver relevant utbildning för att få lämplig yrkesmässig kompetens.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a) För att garantera en generationsväxling inom fiskeriyrket bör EHFF främja etablering av unga, bland annat genom bidrag till unga yrkesfiskare som för första gången förvärvar ett fartyg.

Motivering

Detta är ett nytt skäl som syftar till att komplettera ändringsförslag 93 från föredraganden.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 35b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35b) Det bör erinras om att Internationella arbetsorganisationen (ILO) anser att fiske är en farlig sysselsättning i jämförelse med andra sysselsättningar och att organisationen har ingått och utfärdat ett flertal avtal och rekommendationer i syfte att främja drägliga arbetsvillkor för fiskare. Principerna i dessa avtal och rekommendationer bör vara vägledande för hur EHFF-resurserna ska användas bättre.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) För att hälso- och säkerhetsbehov ombord ska kunna lösas bör EHFF stödja investeringar som omfattar säkerhets- och hygienvillkor ombord.

(36) För att hälso- och säkerhetsbehov ombord ska kunna lösas bör EHFF stödja investeringar som omfattar säkerhets- och hygienvillkor liksom en förbättring av boendeförhållandena ombord.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) Till följd av införandet av system med överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt artikel 27 i [GFP-förordningen] och för att stödja medlemsstaternas genomförande av dessa nya system, bör EHFF bevilja stöd för kapacitetsuppbyggnad och utbyte av goda metoder.

utgår

Motivering

Föredraganden motsätter sig införandet av överlåtbara fiskenyttjanderätter. Denna mekanism skulle leda till en monetarisering av fiskenyttjanderättigheterna och äventyra det småskaliga kustfisket.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) I syfte att erkänna vikten av det maritima kulturarvet bör EHFF stödja investeringar för att skydda och bevara det maritima arvet och därtill hörande traditionellt hantverk.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Införandet av system med överlåtbara fiskenyttjanderätter bör göra sektorn mer konkurrenskraftig. Det kan därför uppstå behov av nya karriärmöjligheter utanför fiskeverksamheten. EHFF bör därför främja diversifiering och jobbskapande i fiskesamhällen särskilt genom att stödja företagsetableringar och omställning av fartyg för småskaligt kustfiske till andra verksamheter inom havsnäringarna än fiskeverksamhet. Detta verkar vara lämpligt eftersom fartygen inom det småskaliga kustfisket inte omfattas av system för överlåtelsebara fiskenyttjanderätter.

utgår

Motivering

Föredraganden motsätter sig införandet av överlåtbara fiskenyttjanderätter. Denna mekanism skulle leda till en monetarisering av fiskenyttjanderättigheterna och äventyra det småskaliga kustfisket.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a) I enlighet med Europa 2020-strategins mål att skapa sysselsättning bör EHFF dessutom avsätta resurser som ska underlätta antagandet av åtgärder för att skapa sysselsättning och höja sysselsättningsnivån i alla led inom fiskerisektorn, inom allt från fångst och vattenbruk till beredning och saluföring. EHFF är en fiskerifond och får inte förlora sitt huvudsyfte.

Motivering

Inom ramen för Europa 2020-strategin bör fonden därför, förutom att bidra till att nya arbetstillfällen skapas inom andra sektorer, i första hand användas till att främja ökad sysselsättning inom själva fiskerisektorn.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38b) I syfte att göra fisket till en hållbar sektor med framtidspotential är det viktigt att EHFF främjar jobbskapande i fiskesamhällen, framför allt genom att stödja genomförandet av nya företagarinitiativ och hjälpa unga människor att få tillträde till yrken inom fiskerinäringen.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) Målet för den gemensamma fiskeripolitiken är att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden. Överkapacitet har konstaterats vara en huvudorsak till överfiske. Det är därför av yttersta vikt att unionens fiskeflotta anpassas till mängden tillgängliga resurser. Åtgärderna för att få bort överkapaciteten med hjälp av offentligt stöd till tillfällig eller permanent uppläggning eller skrotning har visat sig vara föga effektiva. EHFF kommer därför att stödja inrättande och förvaltning av system för överlåtelsebara fiskenyttjanderätter som syftar till att minska överkapaciteten och förbättra de berörda aktörernas ekonomiska resultat och lönsamhet.

utgår

Motivering

Föredraganden menar att konstaterandet av överkapaciteten i den europeiska flottan kan ifrågasättas: Kommissionen har hittills inte påvisat denna överkapacitet och den är därför svår att belägga. Det är möjligt att vissa regioner har för hög fiskekapacitet med hänsyn till tillgängliga resurser, men detta är en situation som är tillfällig och lokal, och den kan aldrig utvidgas till alla fiskezoner i unionen och inte heller betraktas som ett bekräftat påstående.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Då överkapacitet är en av det främsta orsakerna till överfiske bör åtgärder vidtas för att anpassa unionens fiskeflotta till de tillgängliga resurserna. I detta sammanhang bör EHFF stödja inrättande, anpassning och förvaltning av de system för överlåtelsebara fiskenyttjanderätter som GFP infört som förvaltningsverktyg för att minska överkapaciteten.

utgår

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a) För att förnya och modernisera den föråldrade flottan i unionen bör EHFF bidra till investeringen i nya fiskefartyg istället för skrotningen av förfallna fartyg eller omställningen av dessa till andra verksamheter än fiskeverksamhet. Dessa investeringar bör garantera en högre säkerhetsnivå ombord, ökad energieffektivitet och fler selektiva fiskeredskap, men inte en ökad fiskekapacitet.

Motivering

Det har konstaterats att den europeiska flottan är på väg att föråldras (hälften av fartygen är över 25 år gamla). Detta orsakar stora problem vad gäller säkerheten ombord och även vad gäller respekten för havsmiljön. EHFF bör därför stödja förnyelsen av fiskeflottan enligt stränga villkor genom att finansiera ersättningen av utslitna fartyg med moderna fartyg. Dessa investeringar bör inte på något sätt öka fartygens kapacitet.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 40b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40b) De medlemsstater som inte uppfyller sina skyldigheter vad gäller datainsamling och dataöverföring eller som inte rapporterar sin fiskeflottas verkliga fiskekapacitet bör få sina medel från EHFF frysta eller minskade.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 40c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40c) För att garantera att medlemsstaterna respekterar de tak för fiskekapaciteten som fastställs i bilaga II i [förordning (EU) nr .../.... om den gemensamma fiskeripolitiken] bör kommissionen ges behörighet att besluta att helt eller delvis ställa in betalningar och åtaganden för operativa program i medlemsstater som, efter en översyn tre år efter ikraftträdandet av denna förordning, bevisats överskrida sina kapacitetstak.

Motivering

Det är avgörande att medlemsstaterna respekterar sina flottors kapacitetstak som fastställs i grundförordningen. Betalningar och åtaganden inom ramen för EHFF bör därför ställas in för de medlemsstater som inte respekterar sina kapacitetstak.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 40d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40d) De medlemsstater som inte uppfyller sina skyldigheter vad gäller datainsamling och dataöverföring eller som inte rapporterar sin fiskeflottas verkliga storlek och kapacitet bör få sina medel från EHFF frysta eller minskade.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Skäl 40e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40e) För att bevara fiskarnas inkomster bör EHFF bidra till de gemensamma fonder som täcker förluster på grund av naturkatastrofer, ogynnsamma väderfenomen, miljökatastrofer eller sjukdomar eller kraftiga konjunkturrelaterade ökningar av priset på bränsle.

Motivering

EHFF bör bidra till att kompensera de förluster som drabbar fiskarna vid externa oväntade händelser. Föredraganden föreslår att detta stöd tar formen av ett bidrag till de gemensamma fonder som har inrättats av fiskarna.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Det är av yttersta vikt att integrera miljöhänsyn i EHFF och stödja genomförandet av bevarandeåtgärder inom GFP, men dock med beaktande av de skilda villkor som råder i unionens olika vatten. Av detta skäl är det nödvändigt att utveckla en regionaliserad strategi för bevarandeåtgärder.

(41) Det är av yttersta vikt att integrera miljöhänsyn i EHFF och stödja genomförandet av bevarandeåtgärder inom GFP, men dock med beaktande av de skilda villkor som råder i unionens olika vatten. Av detta skäl är det nödvändigt att utveckla en regionaliserad strategi för bevarandeåtgärder med ett flerårigt synsätt inom fiskeriförvaltningen som prioriterar fastställandet av fleråriga planer som avspeglar de biologiska särdragen hos de olika arterna och de särskilda egenskaperna hos de olika fiskena.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(41a) Det är synnerligen viktigt att lindra följderna av klimatförändringarna i kustområden och marina ekosystem. EHFF bör stödja investeringar som syftar till att minska fiskerisektorns andel av växthusgasutsläppen och projekt som syftar till att skydda och återställa sjögräsängar och kustnära våtmarker, vilka utgör kolsänkor av avgörande betydelse.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) I samma anda bör EHFF hjälpa till att minska fiskets inverkan på havsmiljön, särskilt genom att främja miljöinnovation, mer selektiva fiskeredskap och selektiv fiskeutrustning samt genom åtgärder för skydd och återuppbyggnad av den marina biologiska mångfalden och de marina ekosystemen, liksom deras tjänster, i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020.

(42) I samma anda bör EHFF hjälpa till att minska fiskets negativa inverkan på havsmiljön, minska utsläppen av växthusgaser, uppmuntra användning av mer selektiva fiskeredskap och selektiv fiskeutrustning och bidra till utvecklingen av energisnålare fartyg. EHFF bör framför allt främja innovation på miljöområdet avseende fartygsskrov, motorer och fiskeredskap, samt åtgärder för skydd och återuppbyggnad av den marina biologiska mångfalden och de marina ekosystemen, liksom deras tjänster, i enlighet med EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2020 och Europa 2020-strategins överordnade mål avseende klimatförändringarna.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) För att bidra till en gynnsam utveckling av bestånden och för att upprätthålla fiskeverksamheten under perioder då inget förbud råder, bör EHFF kunna stödja genomförandet av biologiska återhämtningsperioder, förutsatt att sådana perioder, när de inträffar under vissa kritiska faser av arternas livscykel, är nödvändiga för ett hållbart utnyttjande av fiskresurserna.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42b) För att minska fiskets inverkan på marina ekosystem bör EHFF stödja inrättandet, övervakningen och kontrollen av ett sammanhängande nätverk av områden för återhämtning av fiskbestånd.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43) I linje med det förbud mot att kasta fångst överbord (utkast) som införts genom GFP, bör EHFF stödja investeringar ombord som syftar till att på bästa sätt utnyttja oönskad fisk som fångas och uppvärdera underutnyttjade delar av den fisk som fångas,. Med tanke på resursbristen bör EHFF, för att maximera värdet av fångad fisk, även stödja investeringar ombord som syftar till att öka det kommersiella värdet på fångad fisk.

(43) I linje med det gradvisa förbudet mot att kasta fångst överbord (utkast) och det gradvisa införandet av kravet på att landa alla fångster som har införts genom GFP, bör EHFF stödja investeringar ombord som syftar till att på bästa sätt utnyttja oönskad fisk som fångas och uppvärdera underutnyttjade delar av den fisk som fångas. Med tanke på resursbristen bör EHFF, för att maximera värdet av fångad fisk, även stödja investeringar ombord som syftar till att öka det kommersiella värdet på fångad fisk.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(43a) Det finns en erkänd investeringsrisk förknippad med fiskeriverksamhet, och EHFF bör bidra till företagssäkerheten genom att ge möjlighet till försäkring mot produktionsrisker och på så sätt säkra producenternas inkomster vid onormala produktionsförluster främst till följd av naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, plötsliga förändringar i vattenkvaliteten, sjukdomar eller parasitangrepp och förstörda produktionsverktyg.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Mot bakgrund av fiskehamnarnas, landningsplatsernas och skyddshamnarnas stora betydelse bör EHFF stödja relevanta investeringar särskilt i syfte att öka energieffektiviteten, miljöskyddet, kvaliteten på landade produkter samt säkerhets- och arbetsvillkoren.

(44) Mot bakgrund av fiskehamnarnas, auktionshallarnas, landningsplatsernas och skyddshamnarnas stora betydelse bör EHFF stödja relevanta investeringar särskilt i syfte att öka energieffektiviteten, miljöskyddet, kvaliteten på landade produkter samt säkerhets- och arbetsvillkoren.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a) För att uppvärdera det småskaliga kustfisket bör medlemsstaterna till sitt operativa program bifoga en handlingsplan för det småskaliga kustfiskets utveckling, konkurrenskraft och hållbarhet.

Motivering

Det småskaliga kustfisket har en viktig roll för kustområdenas överlevnad. EHFF bör därför stödja detta fiskes utveckling, konkurrenskraft och hållbarhet. Föredraganden föreslår att varje medlemsstat till sitt operativa program ska bifoga en handlingsplan som visar vilka åtgärder som vidtas för detta ändamål.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Skäl 44b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44b) EMFF bör stödja inrättandet av ett sammanhängande nätverk av återhämtningsområden för fiskbestånden, där all fiskeverksamhet är förbjuden och där det ingår områden som är viktiga för fiskarnas produktionsförmåga, framför allt områden där fiskbestånden ynglar, leker och söker föda.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Skäl 44c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44c) Vissa av EHFF:s bestämmelser bör anpassas efter de yttersta randområdena men ändå sträva efter att uppfylla det huvudsakliga målet för hållbart och ansvarsfullt fiske och vattenbruk. EHFF bör ta särskild hänsyn till eftersläpningen i vissa av dessa regioner vad beträffar utvärderingen av resurserna, infrastrukturerna, den kollektiva organisationen och uppföljningen av verksamheten och produktionen. Således bör EHFF göra det möjligt att säkerställa en modernisering av industrin, i synnerhet när det gäller infrastrukturen, liksom en förnyelse och modernisering av produktionsverktygen, samtidigt som man beaktar de faktiska förhållandena i varje havsområde i de yttersta randområdena och tillgängligheten till resurser.

Motivering

EHFF bör ta hänsyn till särdragen i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) Det är avgörande för unionen att uppnå en hållbar balans mellan de limniska resurserna och utnyttjandet av dem, Därför bör det, med vederbörlig hänsyn tagen till miljöpåverkan samtidigt som dessa näringsgrenar garanteras ekonomisk hållbarhet, införas lämpliga bestämmelser till stöd för inlandsfisket.

(45) Det är avgörande för unionen att uppnå en hållbar balans mellan de limniska resurserna och utnyttjandet av dem, eftersom flodområden, flodmynningar och kustnära laguner utgör privilegierade livsmiljöer för fortplantning och fungerar som kläckningsplats för ungfiskar av många olika arter. Därför bör det, med vederbörlig hänsyn tagen till miljöpåverkan samtidigt som dessa näringsgrenar garanteras ekonomisk hållbarhet, införas lämpliga bestämmelser till stöd för inlandsfisket.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) I linje med kommissionens strategi för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket, GFP-målen och Europa 2020-strategin, bör EHFF stödja en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av vattenbruket.

(46) I linje med kommissionens strategi för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket, GFP-målen och Europa 2020-strategin, bör EHFF stödja en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av vattenbruket, där tyngdpunkten särskilt vilar vid främjande av miljöinnovation, minskning av beroendet av fiskmjöl och fiskolja, förbättrande av odlade organismers välbefinnande samt främjande av ekologiskt vattenbruk med slutna kretslopp.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(46a) På grund av den eventuella inverkan som odlade djur som rymt från anläggningar för vattenbruk kan ha på vilda bestånd, bör EHFF inte ge incitament för odling av exotiska arter eller genetiskt modifierade organismer.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) Vattenbruket bidrar till tillväxt och arbetstillfällen i kust- och landsbygdsområden. Det är därför avgörande att EHFF är tillgänglig för vattenbruksföretag, särskilt små och medelstora företag, och bidrar till att nya vattenbruksföretag kan etablera sig. Det är nödvändigt att stimulera innovation och företagaranda för att förbättra konkurrenskraften och de ekonomiska resultaten inom vattenbruket. EHFF bör därför stödja innovativa insatser och företagsutveckling särskilt inom annan produktion än livsmedelsproduktion och offshore-vattenbruk.

(47) Vattenbruket bidrar till tillväxt och arbetstillfällen i kust- och landsbygdsområden. Det är därför avgörande att EHFF är tillgänglig för vattenbruksföretag, oberoende av deras storlek, och bidrar till att nya vattenbruksföretag kan etablera sig. Det är nödvändigt att stimulera innovation och företagaranda för att förbättra konkurrenskraften och de ekonomiska resultaten inom vattenbruket. EHFF bör därför stödja innovativa insatser och utveckling av vattenbruksföretag i allmänhet, däribland vattenbruk avsett för annan produktion än livsmedelsproduktion och offshore-vattenbruk.

Motivering

EHFF bör stödja vattenbruksföretag i allmänhet, oberoende av deras storlek. Således bör stöd även utgå till stora företag som önskar investera i strukturprojekt som kan fungera som kunskaps- och innovationsbas. Med tanke på behovet av matfisk bör vattenbruk som sker för andra ändamål än livsmedelsändamål inte utgöra ett prioriterat utvecklingsområde. Vattenbruk till havs är inte genomförbart i flera av EU:s kustområden.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) Nya inkomstformer kombinerade med vattenbruksverksamhet har redan visat sitt mervärde inom företagsutvecklingen. Därför bör EHFF stödja dessa biverksamheter utanför vattenbruket som t.ex. sportfisketurism och utbildnings- eller miljöverksamhet.

(48) Nya inkomstformer kombinerade med vattenbruksverksamhet har redan visat sitt mervärde inom företagsutvecklingen. Därför bör EHFF stödja dessa biverksamheter utanför vattenbruket som t.ex. sportfisketurism, vattenbruksturism och upplysning om vattenbrukssektorn och dess produkter samt utbildnings- eller miljöverksamhet.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) Ett annan viktig möjlighet för vattenbruksföretagen att öka sina inkomster är att öka höja produkternas värde genom att själva bearbeta och saluföra sina produkter, eller att införa nya arter med goda marknadsförutsättningar och därigenom diversifiera produktionen.

(49) En annan viktig möjlighet för vattenbruksföretagen att öka sina inkomster är att öka produkternas värde genom att själva bearbeta och saluföra sina produkter, eller att införa nya arter som är biologiskt kompatibla med befintliga arter och som har goda marknadsförutsättningar, och därigenom diversifiera produktionen.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) Det är nödvändigt att identifiera de områden som bäst lämpar sig för utveckling av vattenbruket, både vad avser tillgång till vatten och utrymme, och EHFF bör stödja de nationella myndigheterna i deras strategiska val på nationell nivå.

(50) Det är nödvändigt att identifiera de geografiska områden som bäst lämpar sig för utveckling av vattenbruket, både vad avser tillgång till vatten och utrymme, och att ta fram en försiktighetsmetod för att garantera beståndens hållbarhet, och EHFF bör därför stödja de nationella myndigheterna i deras strategiska val på nationell nivå och de regionala myndigheterna för deras regionala variationer.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51) Det är också nödvändigt att investera i humankapital för att förbättra vattenbrukets konkurrensförmåga och ekonomiska resultat. Därför bör EHFF stödja livslångt lärande och nätverksbildning för att stimulera kunskapsspridning samt sörja för att det finns rådgivande tjänster som hjälper till att förbättra aktörernas prestanda och konkurrenskraft.

(51) Det är också nödvändigt att investera i humankapital för att förbättra vattenbrukets konkurrensförmåga och ekonomiska resultat. Därför bör EHFF stödja livslångt lärande och nätverksbildning för att stimulera spridning och utbyte av kunskaper och bästa praxis, genom alla tillgängliga behöriga rådgivande tjänster (vad gäller tillgänglig material), även branschorganisationer, så att de kan bidra till att förbättra aktörernas övergripande resultat och konkurrenskraft.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(51a) Med tanke på att det är nödvändigt att identifiera de geografiska områden som bäst lämpar sig för utveckling av vattenbruket, vad avser tillgång till vatten och mark, bör EHFF stödja de nationella och regionala myndigheterna i deras val av strategier, särskilt för att identifiera och kartlägga områden som kan anses lämpligare för vattenbruk, med hänsyn tagen till eventuella förfaranden för fysisk planering i kust- och havsområdena.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52) För att främja ett miljömässigt hållbart vattenbruk bör EHFF stödja vattenbruksverksamhet som i hög grad respekterar miljön, omställning till miljöledningssystem, användning av revisionssystem och omställning till ekologiskt vattenbruk. I samma anda bör EHFF också stödja vattenbruk som tillhandahåller särskilda miljötjänster.

(52) För att främja ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart vattenbruk bör EHFF stödja vattenbruksverksamhet som i hög grad respekterar miljön, omställning till hållbar förvaltning, användning av revisionssystem och omställning till ekologiskt vattenbruk. I samma anda bör EHFF också stödja vattenbruk som tillhandahåller särskilda miljötjänster och tjänster av allmänt intresse.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Det är viktigt att skydda konsumenterna, och EHFF bör garantera adekvat stöd till odlarna för att hindra och dämpa de risker med avseende på allmänhetens hälsa och djurhälsan som vattenbruksodling kan skapa.

(53) Det är viktigt att skydda konsumenterna, och EHFF bör garantera adekvat stöd till odlarna för att hindra och dämpa de risker med avseende på allmänhetens hälsa och djurhälsan som vattenbruksodling kan skapa, särskilt genom program som syftar till att minska vattenbruksverksamhetens beroende av veterinärmedicinska preparat.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a) EMFF bör stödja inrättandet av ett sammanhängande nätverk av återhämtningsområden för fiskbestånden, i vilket områden som är viktiga för fiskarnas produktionsförmåga ingår, framför allt områden där fiskbestånden ynglar, leker och söker föda och inom vilka all fiskeverksamhet är förbjuden.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54) Det finns en erkänd investeringsrisk förknippad med vattenbruksverksamhet, och EHFF bör bidra till företagssäkerheten genom att ge möjlighet till beståndsförsäkring och på så sätt säkra producenternas inkomster vid onormala produktionsförluster främst till följd av naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, plötsliga förändringar i vattenkvaliteten, sjukdomar eller parasitangrepp och förstörda produktionsanläggningar.

(54) Det finns en erkänd investeringsrisk förknippad med vattenbruksverksamhet, och EHFF bör bidra till företagssäkerheten genom att ge möjlighet till beståndsförsäkring eller genom att främja inrättandet av gemensamma fonder och på så sätt säkra producenternas inkomster vid onormala produktionsförluster främst till följd av naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, plötsliga förändringar i vattenkvaliteten, sjukdomar eller parasitangrepp och förstörda produktionsanläggningar.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55) Med tanke på att den lokalt ledda strategin för lokal utveckling under en rad år har visat sig vara ändamålsenlig när det gäller att främja kustfiske- och landsbygdsområdenas utveckling, eftersom den tar full hänsyn till det sektorsövergripande behovet att skapa en inifrån kommande utveckling, bör stödet fortsätta att betalas ut och stärkas i framtiden.

(55) Med tanke på att den lokalt ledda strategin för lokal utveckling under en rad år har visat sig vara ändamålsenlig när det gäller att främja fiskesamhällen på landsbygden, eftersom den tar full hänsyn till det sektorsövergripande behovet att skapa en inifrån kommande utveckling, bör stödet fortsätta att betalas ut och stärkas i framtiden.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56) I områden som är beroende av fisket bör den lokalt ledda utvecklingen främja innovativa strategier som skapar tillväxt och arbetstillfällen, särskilt genom att höja fiskeriprodukternas värde och diversifiera den lokala ekonomin mot nya ekonomiska verksamhetsområden, t.ex. genom ”blå tillväxt” och inom de bredare havsnäringarna.

(56) I områden som är beroende av fisket bör den lokalt ledda utvecklingen främja innovativa strategier som skapar tillväxt och arbetstillfällen, särskilt genom att höja fiskeriprodukternas värde och även diversifiera den lokala ekonomin även mot nya ekonomiska verksamhetsområden, t.ex. genom ”blå tillväxt” och inom de bredare havsnäringarna.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57) En hållbar utveckling i fiskeberoende områden bör bidra till EU2020-målen att främja social delaktighet och insatser för att bekämpa fattigdom och att få igång innovation på lokal nivå samt till målet att uppnå territoriell sammanhållningen, en av Lissabonfördragets huvudprioriteringar.

(57) En hållbar utveckling i fiskeberoende områden bör bidra till EU2020-målen att främja social delaktighet och insatser för att bekämpa fattigdom, öka sysselsättningen och att få igång innovation, inkluderat social innovation, på lokal nivå samt till målet att uppnå territoriell sammanhållning, en av Lissabonfördragets huvudprioriteringar.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58) Den lokalt ledda utvecklingen bör genomföras genom en decentraliserad metod och lokala partnerskap med företrädare för allmänheten, den privata sektorn och civilsamhället, som speglar det lokala samhället på ett korrekt sätt. Det är de lokala aktörerna som är bäst lämpade att utarbeta och genomföra integrerade och sektorsövergripande lokala utvecklingsstrategier som fyller de lokala behoven i de fiskeriberoende områdena. För att garantera de lokala aktionsgruppernas representativitet är det viktigt att ingen enskild intressegrupp har mer än 49 % av rösträtten i de beslutsfattande organen.

(58) Den lokalt ledda utvecklingen bör genomföras genom en decentraliserad metod och lokala partnerskap med företrädare för allmänheten, den privata sektorn och civilsamhället, som speglar det lokala samhället på ett korrekt sätt. Det är de lokala aktörerna som är bäst lämpade att utarbeta och genomföra integrerade och sektorsövergripande lokala utvecklingsstrategier som fyller de lokala behoven i de fiskeriberoende områdena. Det är viktigt att se till att de lokala aktionsgrupperna är representerade och att dessa gruppers insatser tar itu med utmaningarna inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna och att yrkesfiskarna och/eller vattenbrukarna utgör en majoritet bland de företrädda ekonomiska aktörerna i de beslutsfattande organen.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60) Stödet till de fiskeriberoende områdena genom EHFF bör samordnas med det stöd till lokal utveckling som erbjuds genom andra unionsfonder, och det bör täcka alla aspekter av utarbetandet/förberedandet och genomförandet av de lokala utvecklingsstrategierna och de lokala aktionsgruppernas insatser samt kostnaderna för informationsåtgärder och dynamiskt ledarskap i området och för att driva de lokala partnerskapen.

(60) Stödet till de fiskeriberoende områdena genom EHFF bör samordnas med det stöd till lokal utveckling som erbjuds genom andra unionsfonder, och det bör täcka alla aspekter av utarbetandet/förberedandet och genomförandet av de lokala utvecklingsstrategierna och de lokala aktionsgruppernas insatser samt kostnaderna för informationsåtgärder och dynamiskt ledarskap i området och för att driva de lokala partnerskapen. Detta stöd bör omfatta möjligheten att få tillgång till tekniskt stöd, särskilt finansieringslösningar för att utarbeta lokala utvecklingsprojekt, inom framför allt det småskaliga kustnära fisket samt inlandsfisket.

Motivering

Tillgången till tekniskt stöd bör underlättas för de lokala utvecklingsprojekten som leds av aktörer inom det småskaliga och kustnära fisket samt inlandsfisket.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Skäl 61

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61) För att garantera fiskeri- och vattenbruksnäringarnas överlevnad på en kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det fastställas bestämmelser om beviljande av stöd för genomförande av [förordning (EU) nr [...] om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter] samt för saluföringsåtgärder och beredning som aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri- och vattenbruksprodukter maximalt värde. Det är särskilt viktigt att främja insatser som integrerar produktion, beredning och saluföringsverksamhet längs hela distributionskedjan. Som en anpassningsåtgärd med avseende på den nya politiken med förbud mot utkast, bör EHFF också ge stöd för beredning av oönskade fångster.

(61) För att garantera fiskeri- och vattenbruksnäringarnas överlevnad på en kraftigt konkurrensutsatt marknad bör det fastställas bestämmelser om beviljande av stöd för genomförande av [förordning (EU) nr [...] om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter] samt för saluföringsåtgärder och beredning som aktörerna själva utför för att ge sina fiskeri- och vattenbruksprodukter maximalt värde. Det är särskilt viktigt att främja insatser som integrerar produktion, beredning och saluföringsverksamhet längs hela distributionskedjan.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62) Producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer bör prioriteras genom att de beviljas stöd. Lagringsstödet och stödet för produktions- och saluföringsplaner bör gradvis fasas ut eftersom dessa särskilda stödtyper har förlorat sitt intresse mot bakgrund av att unionens marknad för dessa produkter har fått en annan struktur och att starka producentorganisationer blir allt viktigare.

(62) Producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer bör prioriteras genom att de beviljas stöd.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63) Yrkesfiskarna inom det småskaliga kustfisket ställs inför en växande konkurrens och EHFF bör stödja företagarinitiativ från denna yrkesgrupp som går ut på att höja värdet på den fisk de fångar, särskilt initiativ som innebär att de själva utför beredning eller direkt saluför den fisk de fångat.

(63) Yrkesfiskarna inom det småskaliga kustfisket ställs inför en växande konkurrens och vissa kustsamhällen är beroende av fisket. EHFF bör därför stödja företagarinitiativ från denna yrkesgrupp som går ut på att höja värdet på den fisk de fångar, särskilt initiativ som innebär att de själva utför beredning eller direkt saluför den fisk de fångat.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Skäl 63a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(63a) EHFF bör ge stöd åt företagarinitiativ och kollektiva initiativ som syftar till att nå unionens mål för miljöskydd och bevarande av fiskeresurser genom att vidta kollektiva åtgärder för miljöåtaganden, framför allt för inlandsfisket.

Motivering

EHFF bör stödja kollektiva initiativ av aktörer inom småskaligt fiske och kustfiske samt inlandsfiske för att skydda miljön och bevara fiskeresurser.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Skäl 64

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64) Fiskeverksamheten i Europeiska unionens yttersta randområden ställs inför svårigheter, särskilt på grund av de extra kostnaderna för saluföringen av vissa fiskeriprodukter till följd av de särskilda nackdelar som erkänns genom artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(64) Med tanke på att fiskeverksamheten i Europeiska unionens yttersta randområden ställs inför svårigheter, särskilt på grund av avståndet och deras särskilda klimatförhållanden, bör EHFF ta hänsyn till de särskilda nackdelar som erkänns genom artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

De svårigheter som de yttersta randområdena står inför beror inte endast på extra kostnader för saluföringen.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Skäl 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65) För att vissa fiskeriprodukter från Europeiska unionens yttersta randområden skulle kunna behålla sin konkurrenskraft jämfört med liknande produkter från andra regioner i unionen införde unionen år 1992 åtgärder för att kompensera för de anknutna extrakostnaderna inom fiskerisektorn. De åtgärder som gäller för perioden 2007-2013 fastställs i rådets förordning (EG) nr 791/20071. Det är nödvändigt att fortsätta att bevilja stöd för att kompensera de extra kostnaderna för saluföringen av vissa fiskeriprodukter även efter den1 januari 2014.

(65) För att vissa fiskeriprodukter från Europeiska unionens yttersta randområden skulle kunna behålla sin konkurrenskraft jämfört med liknande produkter från andra regioner i unionen införde unionen år 1992 åtgärder för att kompensera för de anknutna extrakostnaderna inom fiskerisektorn. De åtgärder som gäller för perioden 2007-2013 fastställs i rådets förordning (EG) nr 791/20071. Med tanke på svårigheterna att bedriva fiske i de yttersta randområdena är det nödvändigt att höja stödet för att kompensera för de extra kostnaderna för saluföringen av vissa fiskeriprodukter efter den 1 januari 2014.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Skäl 66

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(66) Med tanke på de olika saluföringsvillkor som råder i de yttersta randområden som berörs samt variationerna när det gäller fångster, bestånd och marknadsefterfrågan, är det lämpligt att låta de berörda medlemsstaterna fastställa vilka fiskeriprodukter som ska berättiga till kompensation, de respektive maximikvantiteterna för dessa produkter samt de olika kompensationsbeloppen inom ramen för det totala anslaget per medlemsstat.

(66) Med tanke på de olika produktions-, berednings- och saluföringsvillkor för fiskeri- och vattenbruksprodukter som råder i de yttersta randområden som berörs samt variationerna när det gäller fångster, bestånd och marknadsefterfrågan, är det lämpligt att låta de berörda medlemsstaterna fastställa vilka fiskeri- och vattenbruksprodukter eller kategorier av sådana produkter som ska berättiga till kompensation, de respektive maximikvantiteterna för dessa produkter samt de olika kompensationsbeloppen inom ramen för det totala anslaget per medlemsstat.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Skäl 68

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(68) Medlemsstaterna bör fastställa kompensationsbeloppet till en nivå som på ett lämpligt sätt väger upp de extra kostnader som uppstår till följd av de särskilda nackdelar som präglar de yttersta randområdena, särskilt kostnaderna för transport av produkterna till den europeiska fastlandet. För att motverka överkompensation bör beloppet stå i proportion till de extra kostnader som stödet kompenserar för, och det får aldrig överstiga 100 % av kostnaderna för transport till det europeiska fastlandet och andra anknutna kostnader. Därför bör även andra typer av offentliga åtgärder som påverkar de extra kostnadernas storlek beaktas vid fastställandet av beloppet.

(68) Medlemsstaterna bör fastställa kompensationsbeloppet till en nivå som på ett lämpligt sätt väger upp de extra kostnader som uppstår till följd av de särskilda nackdelar som präglar de yttersta randområdena. För att motverka överkompensation bör beloppet stå i proportion till de extra kostnader som stödet kompenserar för, och det får aldrig överstiga 100 % av kostnaderna för transport till det europeiska fastlandet och andra anknutna kostnader. Därför bör även andra typer av offentliga åtgärder som påverkar de extra kostnadernas storlek beaktas vid fastställandet av beloppet.

Motivering

Stödet bör inte begränsa handeln mellan de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69) Det är av avgörande betydelse att se till att medlemsstaterna och aktörerna har medel att utföra kontroller av hög kvalitet och därigenom kan säkra att den gemensamma fiskeripolitikens regler efterlevs och skapa förutsättningar för ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser. EHFF bör därför stödja medlemsstaterna och aktörerna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1224/2009. Genom att bidra till att skapa en efterlevnadskultur kan detta stöd också bidra till hållbar tillväxt.

(69) Det är av avgörande betydelse att se till att medlemsstaterna och aktörerna har medel att utföra kontroller av hög kvalitet och därigenom kan säkra att den gemensamma fiskeripolitikens regler efterlevs och skapa förutsättningar för ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser. EHFF bör därför stödja medlemsstaterna och aktörerna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1224/2009. Genom att bidra till att skapa en efterlevnadskultur kan detta stöd också bidra till hållbar tillväxt. För att harmonisera och stärka kontrollen bör medlemsstaterna även kunna införa gemensamma kontrollsystem.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Skäl 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70) Det stöd som beviljas medlemsstaterna på grundval av förordning (EG) nr 861/2006 för utgifter för genomförandet av kontrollsystemet bör mot bakgrund av tanken att det endast bör finnas en fond i framtiden beviljas via EHFF.

(70) Det stöd som beviljas medlemsstaterna på grundval av förordning (EG) nr 861/2006 för utgifter för genomförandet av kontrollsystemet bör mot bakgrund av tanken att det endast bör finnas en fond i framtiden beviljas via EHFF och ökas.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Skäl 72a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(72a) EHFF bör bevilja medel för extra kontrollverksamhet och inspektioner i sådana områden där olagligt, orapporterat och oreglerat fiske har rapporterats.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Skäl 73

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(73) Det bör antas bestämmelser om stöd till datainsamling om fisket och hantering och användning av sådana data i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet, särskilt stöd till nationella program och hantering och användning av data för vetenskapliga ändamål och för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Det stöd som beviljas medlemsstaterna på grundval av förordning (EG) nr 861/2006 för utgifter för datainsamling om fisket och hantering och användning av sådana data bör mot bakgrund av tanken att det endast bör finnas en fond fortsättningsvis beviljas via EHFF.

(73) Berörda intressenter ska informeras om förfarandena av de rådgivande nämnderna. Det bör antas bestämmelser om stöd till datainsamling om fisket och hantering och användning av sådana data i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet, särskilt stöd till nationella program och hantering och användning av data för vetenskapliga ändamål och för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Det stöd som beviljas medlemsstaterna på grundval av förordning (EG) nr 861/2006 för utgifter för datainsamling om fisket och hantering och användning av sådana data bör mot bakgrund av tanken att det endast bör finnas en fond fortsättningsvis beviljas via EHFF.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Skäl 73a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(73a) Den avgörande betydelsen av att finansiera datainsamling, hörnstenen i den gemensamma fiskeripolitiken, bör understrykas, eftersom denna finansiering är en nödvändig förutsättning för att det ska kunna fastställas precisa och uppnåbara mål, framför allt i fråga om maximal hållbar avkastning och en bättre förvaltning av fisket. Det är därför viktigt att se till att datainsamlingen tilldelas medel från EHFF:s budget som motsvarar dess betydelse. Det är också viktigt att föreskriva en samfinansieringsgrad som möjliggör en omfattande bedömning av de europeiska fiskbeståndens tillstånd.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Skäl 74

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(74) Det är också nödvändigt att stödja samarbetet mellan medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, samarbetet med tredjeländer avseende insamling av data inom ett och samma havsområde, samt samarbetet med relevanta internationella vetenskapliga organ.

(74) Det är också nödvändigt att stödja samarbetet mellan medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, samarbetet med tredjeländer avseende insamling av data inom ett och samma havsområde, samt samarbetet med relevanta internationella vetenskapliga organ och regionala rådgivande nämnder.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Skäl 76

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(76) Uttalanden från rådet, Europaparlamentet och regionkommittén visar att det krävs fortsatt finansiering för genomförandet och den fortsatta utvecklingen av den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen.

(76) Uttalanden från rådet, Europaparlamentet och regionkommittén visar, liksom också Europaparlamentets och rådets förordning av den 30 november 2011 om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik1, att det krävs fortsatt finansiering för genomförandet och den fortsatta utvecklingen av den integrerade havspolitiken för Europeiska unionen. En utveckling av havsfrågor genom ekonomiskt stöd till åtgärder inom ramen för den integrerade havspolitiken förväntas att väsentligt påverka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

 

__________________

 

1 EUT L 321, 5.12.2011, s. 1.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Skäl 76a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(76a) I det här hänseendet bör EMFF utformas för att stödja det förberedande arbetet med åtgärder för att främja den integrerade havspolitikens strategiska mål, samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till deras kumulativa effekter utifrån den ekosystembaserade strategin, samt till hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft i kustområden, öområden och yttersta randområden och till främjandet av den integrerade havspolitikens internationella dimension.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Skäl 77

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(77) EHFF bör stödja integrerad havsstyrning på alla nivåer, i synnerhet genom utbyte av goda metoder och genom utveckling och genomförande av havsområdesstrategier. Syftet med strategierna är att skapa en integrerad ram inom vilken man tar itu med utmaningar som rör de europeiska havsområdena och stärker samarbetet mellan berörda aktörer för att se till att unionens finansieringsinstrument och fonder utnyttjas optimalt och för att bidra till den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen.

(77) EHFF bör stödja integrerad havsstyrning på alla nivåer, i synnerhet genom utbyte av goda metoder och genom utveckling och genomförande av havsområdesstrategier. I detta sammanhang är det mycket viktigt med förbättrad havsstyrning, inbegripet genom stärkt samarbete och samordning, på lämplig nivå och bland de behöriga myndigheter som utövar kustbevakningsfunktioner i unionen, för att garantera sundare, säkrare och tryggare hav och oceaner, särskilt genom tillämpning av befintlig sjöfartslagstiftning. Syftet med strategierna är att skapa en integrerad ram inom vilken man tar itu med utmaningar som rör de europeiska havsområdena och stärker samarbetet mellan berörda aktörer för att se till att unionens finansieringsinstrument och fonder utnyttjas optimalt och för att bidra till den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen samt till miljöhållbarhet. Det är därför mycket viktigt att, på grundval av FN:s havsrättskonvention, förbättra och förstärka det externa samarbetet och samordningen i förhållande till målen för den integrerade havspolitiken.

Motivering

Finansiering inom ramen för den integrerade havspolitiken för åren 2014–2020 bör göras tillgänglig för stödåtgärder som är inriktade på samarbete och samordning bland behöriga myndigheter som utövar kustbevakningsfunktioner i EU. Ett verkningsfullt genomförande av ett stort antal EU-lagar och internationella sjöfartslagar är en typisk uppgift för kustbevakningen i alla EU:s medlemsstater och en förutsättning för god maritim förvaltning som kan garantera sundare, säkrare och tryggare hav. Därför bör gränsöverskridande samarbete och samordning stödjas genom den integrerade havspolitiken.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Skäl 77a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(77a) För att stärka tillnärmningen av fiskeri- och vattenbruksfonderna till den integrerade havspolitiken, bör EHFF skapa en särskild ram för att främja fiskets och vattenbrukets bidrag till den integrerade havspolitiken. Det är viktigt att främja ett fullständigt hänsynstagande till dessa verksamheter tack vare stöd för deltagande i den integrerade förvaltningen och kollektiva projekt som bidrar till genomförandet av den integrerade havspolitiken.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Skäl 79

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(79) För sammankopplingen av vissa sektorers informationssystem kan det krävas att sektorerna ifråga mobiliserar egna finansieringsmekanismer, vilket bör ske i enlighet med gällande regler och fördragets bestämmelser. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden och den integrerade förvaltningen av kustområdena är av avgörande betydelse för utvecklingen av havs- och kustområden och bidrar till att målen för ekosystemsbaserad förvaltning kan uppnås och till att skapas förbindelser mellan land och hav. Dessa verktyg är också viktiga för att säkra att förvaltningen av de många användningsområden som finns för kusterna, haven och oceanerna resulterar i en hållbar ekonomisk utveckling och stimulerar till gränsöverskridande investeringar, medan genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi förväntas definiera inom vilka gränser den mänskliga verksamhet som påverkar havsmiljön kan bedrivas på ett hållbart sätt. Det är också nödvändigt att förbättra kunskaperna om den marina världen och stimulera till innovation genom att man underlättar insamling, återanvändning och spridning av data om oceanernas och havens tillstånd.

(79) För sammankopplingen av vissa sektorers informationssystem kan det krävas att sektorerna ifråga mobiliserar egna finansieringsmekanismer, vilket bör ske i enlighet med gällande regler och fördragets bestämmelser. Den fysiska planeringen i kust- och havsområden och den integrerade förvaltningen av kustområdena är av avgörande betydelse för utvecklingen av havs- och kustområden och bidrar till att målen för ekosystemsbaserad förvaltning kan uppnås och till att skapas förbindelser mellan land och hav. Dessa verktyg är också viktiga för att säkra att förvaltningen av de många användningsområden som finns för kusterna, haven och oceanerna resulterar i en hållbar ekonomisk utveckling och stimulerar till gränsöverskridande investeringar, medan genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi förväntas definiera inom vilka gränser de industriella, byggnadsrelaterade och mänskliga verksamheter som påverkar havsmiljön kan bedrivas på ett hållbart sätt. Det är också nödvändigt att förbättra kunskaperna om den marina världen och stimulera till innovation genom att man underlättar insamling, återanvändning och spridning av data om oceanernas, havens och fiskets tillstånd, och gör dessa data tillgängliga för slutanvändarna och allmänheten.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Skäl 80

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(80) EHFF bör också stödja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft inom de marina sektorerna och kustregionerna. Det är särskilt viktigt att man identifierar vilka rättsliga hinder och bristande kunskaper som hindrar tillväxten i nya och framväxande marina sektorer, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att främja investeringar i den teknisk innovation som behövs för att stärka den kommersiella potentialen för marina och maritima tillämpningar.

(80) EHFF bör också stödja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft inom de marina sektorerna och kustregionerna. Det är särskilt viktigt att man identifierar vilka rättsliga hinder och bristande kunskaper som hindrar tillväxten i nya och framväxande marina sektorer, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att främja investeringar i den teknisk innovation som behövs för att stärka den kommersiella potentialen för marina och maritima tillämpningar. EHFF bör stödja åtgärder för att utveckla systemet för utbildning och fortbildning inom sektorn, också genom inköp av utrustning och instrument som krävs för att höja utbildnings- och fortbildningskvaliteten.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Skäl 81

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(81) EHFF bör komplettera och samverka med de befintliga och framtida finansieringsinstrument som unionen och medlemsstaterna gör tillgängliga på nationell och regional nivå för att främja skydd och hållbart utnyttjande av oceanerna. Haven och kusterna, för att främja ett mer effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och deras kustregioner, inlandsregioner och yttre randområden, samt för att ta hänsyn till hur nationella och lokala projekt prioriteras och fortskrider. Fonden kopplas till andra unionspolitiska mål som har beröring med havspolitiken, som Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden och Horisont 2020-programmet för forskning och energipolitik.

(81) EHFF bör komplettera och samverka med de befintliga och framtida finansieringsinstrument som unionen och medlemsstaterna gör tillgängliga på nationell och regional nivå för att främja en hållbar ekonomisk och social utveckling samt skydd och hållbart utnyttjande av oceanerna, haven och kusterna, för att främja ett mer effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och deras kustregioner, inlandsregioner och yttre randområden, samt för att ta hänsyn till hur nationella och lokala projekt prioriteras och fortskrider. Fonden kopplas till andra unionspolitiska mål som har beröring med havspolitiken, som Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden och Horisont 2020-programmet för forskning och energipolitik.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Skäl 84

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(84) EHFF bör i form av tekniskt stöd lämna stöd för förberedande, administrativt och tekniskt arbete samt stöd för informationsåtgärder, nätverksbyggande, utvärderingar, studier och erfarenhetsutbyte för att underlätta genomförandet av det operativa programmet och främja nydanande synsätt och metoder för ett enklare och mera öppet genomförande. Det tekniska stödet bör också omfatta inrättande av ett europeiskt nätverk för lokala aktionsgrupper för fiske, vars syfte bör vara att främja kapacitetsuppbyggnad, informationsspridning, erfarenhetsutbyte och samarbete mellan lokala partnerskap.

(84) EHFF bör i form av tekniskt stöd lämna stöd för förberedande, administrativt och tekniskt arbete samt stöd för informationsåtgärder, nätverksbyggande, utvärderingar, studier och erfarenhetsutbyte för att underlätta genomförandet av det operativa programmet och främja nydanande synsätt och metoder för ett enklare och mera öppet genomförande, bland annat till fördel för aktörer och organisationer för fiskare. Det tekniska stödet bör också omfatta inrättande av ett europeiskt nätverk för lokala aktionsgrupper för fiske, vars syfte bör vara att främja kapacitetsuppbyggnad, informationsspridning, erfarenhetsutbyte och samarbete mellan lokala partnerskap.

Motivering

Det bör preciseras att det tekniska stödet kan ges till aktörer och organisationer för fiskare.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Skäl 88

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(88) Mot bakgrund av hur viktigt det är att bevara de marina biologiska resurserna och att skydda fiskbestånden mot i synnerhet otillåtet fiske och i enlighet med de slutsatser som dras i grönboken om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken bör inget stöd från EHFF beviljas de aktörer som inte iakttar den gemensamma fiskeripolitikens regler, som allvarligt äventyrar de berörda beståndens hållbarhet och därmed utgör ett allvarligt hot mot utnyttjandet av de levande marina biologiska resurserna i enlighet med principen om maximalt hållbart uttag, och som deltar i IUU-fiske. Unionsmedel får under inget skede från det att en insats väljs ut till det att den genomförs användas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för åtgärderna för att bevara de marina biologiska resurserna undermineras.

(88) Mot bakgrund av hur viktigt det är att bevara de marina biologiska resurserna och att skydda fiskbestånden mot i synnerhet otillåtet fiske och i enlighet med de slutsatser som dras i grönboken om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken bör inget stöd från EHFF beviljas de aktörer som inte iakttar den gemensamma fiskeripolitikens regler, som allvarligt äventyrar de berörda beståndens hållbarhet och framför allt hotar målet om att återställa och bevara populationerna av skördade arter över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag senast 2015 och uppnå och bevara en god miljöstatus senast 2020, och som deltar i IUU-fiske. Unionsmedel får under inget skede från det att en insats väljs ut till det att den genomförs användas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för åtgärderna för att bevara de marina biologiska resurserna undermineras.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Skäl 88a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(88a) Det bör vara möjligt att frysa de medel som beviljats ur EHFF om en medlemsstat inte kan hantera problem med olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina vatten och inom sin fiskeflotta.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Skäl 91

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(91) Mot bakgrund av de specifika behov som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken i enlighet med artiklarna 50 och 51 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] bör det fastställas bestämmelser som kompletterar reglerna om avbrott i betalningsfristen [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser]. Om en medlemsstat eller en aktör inte fullgör sina åtaganden enligt den gemensamma fiskeripolitiken eller om kommissionen har bevis för bristande efterlevnad bör kommissionen tillåtas att, som en försiktighetsåtgärd, avbryta utbetalningarna.

(91) Mot bakgrund av de specifika behov som gäller för den gemensamma fiskeripolitiken i enlighet med artiklarna 50 och 51 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] bör det fastställas bestämmelser som kompletterar reglerna om avbrott i betalningsfristen [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser]. Om en medlemsstat eller en aktör inte fullgör sina åtaganden enligt den gemensamma fiskeripolitiken eller om kommissionen har belägg för bristande efterlevnad bör kommissionen tillåtas att, som en försiktighetsåtgärd, avbryta utbetalningarna.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Skäl 93

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(93) Det operativa programmet bör övervakas och utvärderas så att dess kvalitet kan förbättras och så att det är möjligt att se vad programmet åstadkommit. Kommissionen bör ange ramar för gemensam övervakning och bedömning, varigenom det bland annat säkerställs att relevanta uppgifter görs tillgängliga i tid. I detta sammanhang bör en förteckning över indikatorer upprättas och kommissionen bör analysera EHFF:s inverkan i förhållande till särskilda mål.

(93) Det operativa programmet bör övervakas och utvärderas så att dess kvalitet kan förbättras och så att det är möjligt att se vad programmet åstadkommit. Kommissionen bör ange ramar för gemensam övervakning och bedömning, varigenom det bland annat säkerställs att relevanta uppgifter görs offentligt tillgängliga i tid. I detta sammanhang bör en förteckning över indikatorer upprättas och kommissionen bör analysera EHFF:s inverkan i förhållande till särskilda mål.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Skäl 95

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(95) För att göra informationen om finansieringsmöjligheter och stödmottagande projekt lättillgängligare och mer genomsynlig bör det i varje medlemsstat finnas en enda webbplats eller webbportal med information om operativa program, inklusive förteckningar över verksamhet som fått stöd inom varje operativt program. Informationen ska utformas på ett sådant sätt att den ger allmänheten en rimlig och konkret idé om hur programmet fungerar och om hur skattebetalarnas pengar används inom EHFF. Härutöver bör offentliggörandet av relevanta uppgifter också tjäna till att sprida kunskap om möjligheterna att söka unionsstöd. Däremot bör enskilda personers namn inte offentliggöras i enlighet med den grundläggande rättigheten till skydd av personuppgifter och i enlighet med domstolens dom i de förenade målen Schecke.

(95) För att göra informationen om finansieringsmöjligheter och stödmottagande projekt lättillgängligare och mer genomsynlig bör det i varje medlemsstat finnas en enda webbplats eller webbportal med information om operativa program, inklusive förteckningar över verksamhet som fått stöd inom varje operativt program. De medlemsstatsspecifika webbplatserna bör också vara tillgängliga från en officiell EU-webbplats för att unionsmedborgarna i olika medlemsstater lättare ska ha tillgång till all den information som offentliggjorts av alla medlemsstater. Informationen ska utformas på ett sådant sätt att den ger allmänheten en rimlig och konkret idé om hur programmet fungerar och om hur skattebetalarnas pengar används inom EHFF. Härutöver bör offentliggörandet av relevanta uppgifter också tjäna till att sprida kunskap om möjligheterna att söka unionsstöd. Däremot bör enskilda personers namn inte offentliggöras i enlighet med den grundläggande rättigheten till skydd av personuppgifter och i enlighet med domstolens dom i de förenade målen Schecke.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Skäl 96a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(96a) Framför allt måste man se till att administrationen har förutsättningar att fullgöra uppgiftskraven för fiskeriförvaltning och införa ett unionssystem för kontroll, inspektion och tillsyn.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Skäl 96b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(96b) Framför allt måste man se till att administrationen har förutsättningar att fullgöra uppgiftskraven för fiskeriförvaltning och införa ett unionssystem för kontroll, inspektion och tillsyn.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) hållbar utveckling av de fiskeberoende områdena och inlandsfiske, samt

(c) hållbar utveckling av de områden som är beroende av fiske, vattenbruk och inlandsfiske och av närliggande verksamhet enligt definitionen i denna förordning,

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) den integrerade havspolitiken.

(d) den integrerade havspolitiken, inklusive ramdirektivet om en marin strategi.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas på åtgärder som vidtas på unionens territorium om inget annat anges i denna förordning.

Denna förordning ska tillämpas på åtgärder som vidtas på unionens territorium, i dess vatten och av dess flotta, om inget annat anges i denna förordning.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) vattenbruk med slutet kretslopp: vattenbruksanläggningar där fisk och andra vattenbruksprodukter odlas i slutna recirkulerande system, där vattnet behandlas och behålls inom systemet för att minimera vattenanvändningen. Dessa system är vanligen landbaserade och återanvänder praktiskt taget allt vatten som inledningsvis tillförs systemet.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) diversifiering: metoder som gör fisket eller vattenbruket mer mångsidigt och som direkt kompletterar eller är beroende av sådana verksamheter.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) exotiska arter: arter vars naturliga utbredningsområde inte omfattar det område där anläggningen finns.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) extensivt vattenbruk: vattenbruksproduktion som inte får någon avsiktlig näringstillförsel utan i stället är beroende av naturlig föda i vattenbruksanläggningen, inbegripet den föda som tillförs genom vattenflöden som strömmar och tidvattensutbyte. Extensivt vattenbruk är till övervägande del beroende av näringstillförsel genom en enda insatsvara, dvs. förökningsmaterialet.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) fiskeberoendeområde: ett område med havs- eller sjöstrand, med dammar eller med en flodmynning och som har en betydande sysselsättningsnivå inom fiske eller vattenbruk och som utpekats som ett sådant av medlemsstaten.

(5) fiske- och vattenbruksberoendeområde: ett område med havs-, flod- eller sjöstrand, med dammar eller med en flodmynning och som har en betydande sysselsättningsnivå inom fiske- eller vattenbrukssektorn och som utpekats som ett sådant av medlemsstaten.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) återhämtningsområde för fiskbestånd: ett geografiskt avgränsat havsområde i vilket all fiskeverksamhet är förbjuden för att förbättra utnyttjandet och bevarandet av levande akvatiska resurser eller för att skydda marina ekosystem, i enlighet med förordning (EU nr .../.. [förordningen om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) fiskerisektor: den sektor inom ekonomin som omfattar all verksamhet i samband med produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) system för förvaltning av och tillträde till fiske: mekanismer för tilldelning och tillgång till fiskerättigheter eller förvaltning av fiskeansträngningen som utvecklats på nationell, regional eller lokal nivå eller för havsområden avseende arter inom eller utanför kvoter innanför gränsen på 12 nautiska mil eller utanför och med fokus på friska bestånd. Dessa system genomförs av de offentliga myndigheterna eller av yrkesfiskarorganisationer.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) fiskare: varje person som bedriver yrkesmässigt fiske, av det slag som erkänns av medlemsstaten, ombord på ett fartyg för yrkesmässigt fiske, eller som yrkesmässigt men utan fartyg skördar marina organismer, på ett sätt som erkänns av medlemsstaten.

(6) fiskare: varje person som bedriver yrkesmässigt fiske, inbegripet anställda, av det slag som erkänns av medlemsstaten, ombord på ett fartyg för yrkesmässigt fiske, eller som yrkesmässigt men utan fartyg skördar organismer i sötvatten eller i haven, på ett sätt som erkänns av medlemsstaten.

Motivering

Definitionen av fiskare bör preciseras genom att yrkesfiskare som äger egna fartyg och anställda yrkesfiskare inkluderas.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) fisketurism: kompletterande verksamhet som utförs av yrkesfiskare som erbjuder icke-besättningsmedlemmar att komma ombord på fiskefartyg i turism-, fritids- eller studiesyfte.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) verksamhet med anknytning till fiske och vattenbruk: verksamhet som utförs av varje person som tillhandahåller sådan yrkesmässig service åt yrkesfiskare som är nödvändig för deras verksamhet, och som har utpekats som sådan av medlemsstaten.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) intensivt vattenbruk: vattenbruksproduktion som är beroende av att näringsmässigt komplett foder tillförs systemet, antingen färsk, vild, havs- eller sötvattensfisk, eller som färdigberett foder. Det är till övervägande del beroende av komplett och kommersiellt tillgängligt foder och kännetecknas av en hög beståndstäthet.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) inlandsfiske: fiske som bedrivs i kommersiellt syfte av fartyg som uteslutande fiskar i inlandsvatten eller fiske som bedrivs med hjälp av andra anordningar som används vid isfiske.

(10) inlandsfiske: fiske som bedrivs i kommersiellt syfte, med eller utan fartyg och uteslutande i inlandsvatten, eller fiske som bedrivs med hjälp av andra anordningar som används vid isfiske.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) integrerad havsstyrning: samordnad förvaltning av EU:s samtliga sektorspolitiker för oceanerna, haven och kustområdena.

(12) integrerad havsförvaltning: samordnad förvaltning av samtliga sektorspolitiker på unionsnivå för oceanerna, haven och kustområdena.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) marina regioner: de geografiska områden som fastställs i bilaga I till rådets beslut 2004/585/EG och de områden som fastställts av de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna.

utgår

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) havsområdesstrategi: en strukturerad ram för samarbete avseende ett visst geografiskt område, vilken utarbetas av EU-institutionerna, medlemsstaterna, regionerna eller eventuella tredje länder som delar ett havsområde. I strategin tas hänsyn till havsområdets geografiska, klimatmässiga, ekonomiska och politiska särdrag.

(16) havsområdesstrategi: en strukturerad ram för samarbete avseende ett visst geografiskt område, vilken utarbetas av EU-institutionerna, medlemsstaterna, regionerna och de lokala myndigheterna eller eventuella tredje länder som delar ett havsområde. I strategin tas hänsyn till havsområdets geografiska, klimatmässiga, ekonomiska och politiska särdrag.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) halvextensivt vattenbruk: vattenbruk som i stor utsträckning är beroende av naturlig föda men där de naturligt tillgängliga födonivåerna ökas genom användning av kompletteringsfoder som komplement till den naturliga födan. Odlingstätheten hålls på lägre nivåer än vad som är vanligt för intensiv vattenbruksproduktion.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) traditionellt fiskefartyg: ett fartyg vars skrovform, konstruktioner och material har varit oförändrade i minst 100 år och som är sjödugligt och fortsätter att bedriva fiske i enlighet med gällande unionslag och nationell lag.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) skaldjursfiskare/skaldjursodlare: varje person som bedriver verksamhet som omfattar fiske, odling eller halvextensiv odling, bedriven manuellt (till fots) eller från fartyg med hjälp av selektiva och specifika redskap i syfte att uteslutande fånga en eller flera arter av blötdjur, kräftdjur, manteldjur, tagghudingar eller andra marina ryggradslösa arter.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk.

(a) Miljömässigt hållbart, ekonomiskt livskraftigt och socialt ansvarstagande fiske och vattenbruk samt dithörande beredning eller saluföring.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Balanserad territoriell utveckling för alla i de fiskeberoende områdena.

(c) Balanserad territoriell utveckling för alla i de fiskeri- och vattenbruksberoende områdena.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

(d) Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler, inklusive dess regionalisering och genomförandet av den gemensamma marknadsordningen.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Skapande av nya arbetstillfällen i syfte att undvika att fiskesamhällena försvinner och förbättra kvalifikationerna och arbetsvillkoren inom fiskerisektorn.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid uppnåendet av dessa mål ska EHFF beakta principerna om rättvisa mellan generationer och likvärdig behandling.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Målen ska eftersträvas utan att öka fiskekapaciteten.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom de mål som fastställs för EHFF ska fonden bidra till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Fondens mål ska uppnås genom följande sex prioriterade mål för unionen, vilka bygger på de tematiska målen i den gemensamma strategiska ramen:

Genom de mål som fastställs för EHFF ska fonden bidra till Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla samt till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Fondens mål ska uppnås genom följande sex prioriterade mål för unionen när det gäller fiske och hållbart vattenbruk samt närliggande verksamhet, vilka bygger på de tematiska målen i den gemensamma strategiska ramen:

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Fler arbetstillfällen och territoriell sammanhållning genom följande mål:

(1) Fler arbetstillfällen och social och territoriell sammanhållning genom följande mål:

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Främjande av ekonomisk tillväxt, social delaktighet, nya arbetstillfällen och arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fisket och vattenbruket.

(a) Främjande av ekonomisk tillväxt och social delaktighet, bland annat genom att skapa nya arbetstillfällen och utveckla anställbarheten och rörligheten i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fisket och vattenbruket, inbegripet i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Diversifiering av fiskeverksamhet till andra näringar inom den marina ekonomin och tillväxt för den marina ekonomin, inbegripet åtgärder för att begränsa klimatförändringar.

(b) Diversifiering av fiskeverksamhet inom såväl fiskerisektorn som andra näringar inom den marina ekonomin som är nära förknippade med fiskerisektorn och tillväxt för den marina ekonomin, inbegripet åtgärder för att begränsa klimatförändringar.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Främjande av genomförandet av harmoniserade sociala bestämmelser på unionsnivå.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Stöd till stärkt teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring.

(a) Stöd till stärkt teknisk utveckling, innovation, inbegripet ökad energieffektivitet, och kunskapsöverföring.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Minskning av de negativa effekterna av fisket på djurens välbefinnande.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket, särskilt för det småskaliga kustfisket och bättre säkerhets- och arbetsförhållanden.

(b) Bättre konkurrenskraft och lönsamhet för fisket och bättre hälso-, hygien, säkerhets- och arbetsförhållanden.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utveckling av nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

(c) Utveckling av yrkesutbildning, nya yrkeskunskaper och livslångt lärande, särskilt för unga fiskare.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Utveckling av småskaligt kustfiske, i synnerhet dess konkurrenskraft och hållbarhet, inbegripet genom bevarande av traditionella fiskefartyg.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Främjande av ett innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk genom fokusering på följande områden:

(3) Främjande av ett hållbart, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskaps- och ekosystembaserat vattenbruk genom fokusering på följande områden:

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Stöd till stärkt teknisk utveckling, innovation och kunskapsöverföring.

(a) Stöd till stärkt teknisk utveckling, teknisk, social och ekonomisk innovation och kunskapsöverföring.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för vattenbruket, särskilt för små och medelstora företag.

(b) Stärkt konkurrenskraft och större lönsamhet för extensivt och halvextensivt vattenbruk, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utveckling av nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

(c) Utveckling av nya yrkeskunskaper och stimulering av yrkesutbildning och livslångt lärande, särskilt för unga vattenbrukare.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) En bättre marknadsordning för vattenbruksprodukter.

(d) En bättre marknadsordning för vattenbruksprodukter och stimulering av investeringar i berednings- och saluföringssektorerna.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Begränsning av vattenbrukets ekologiska fotavtryck.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Minskning av fiskets påverkan på havsmiljön.

(a) Förebyggande, minimering och om möjligt eliminering av oönskade fångster och av fiskets negativa påverkan på havsmiljön, särskilt genom fiskeredskap med bättre selektivitet.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Säkerställande av en balans mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Införande av ramdirektivet om en marin strategi och åstadkommande av en god miljöstatus till 2020.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Främjande av de ekosystem som utnyttjas av vattenbruket samt av ett resurseffektivt vattenbruk.

(a) Främjande av ett resurseffektivt vattenbruk, inklusive en minskning av beroendet av fiskfoder och fiskolja liksom användningen av kemikalier och antibiotika.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Bedömning, minskning och, om möjligt, eliminering av vattenbrukets påverkan på ekosystem i havet, på land och i sötvatten.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler genom

(6) Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitikens regler och stärkande av dess samverkan och samstämdhet med den integrerade havspolitiken genom

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) tillgång till vetenskapliga rön och uppgiftsinsamling,

(a) stöd till uppgiftsinsamling och uppgiftsförvaltning för att förbättra de vetenskapliga rönen,

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) stöd till kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och mer effektiv offentlig förvaltning.

(b) stöd till övervakning, kontroll och tillsyn, förbättrad institutionell kapacitet och mer effektiv offentlig förvaltning, utan att öka den administrativa bördan.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) stöd till regionalisering av den gemensamma fiskeripolitiken särskilt genom regionala rådgivande nämnder.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i denna artikel ska artiklarna 107, 108 och 109 i fördraget tillämpas på stöd som medlemsstaterna beviljar företag inom fiske och vattenbruk.

1. Artiklarna 107, 108 och 109 i fördraget ska tillämpas på stöd som medlemsstaterna beviljar företag inom fiske- och vattenbrukssektorn.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Artiklarna 107, 108 och 109 i fördraget ska inte tillämpas på stöd som medlemsstaterna, inom tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget, beviljar i enlighet med och i överensstämmelse med denna förordning.

2. Genom undantag från punkt 1 i denna artikel ska artiklarna 107, 108 och 109 i fördraget inte tillämpas på stöd som medlemsstaterna, inom tillämpningsområdet för artikel 42 i fördraget, betalar ut i enlighet med och i överensstämmelse med denna förordning .

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utöver de principer som anges i artikel 4 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] ska kommissionen och medlemsstaterna säkra att det stöd som beviljas via EHFF är samordnat med och kompletterar det stöd som beviljas via andra unionspolitiska områden och via andra finansieringsinstrument, inbegripet förordning (EU) nr [om ett ramprogram för miljöåtgärder och åtgärder mot klimatförändringarna (ramprogrammet för Life) och de åtgärder som vidtas inom ramen för unionens yttre åtgärder. Samordningen mellan stödet via EHFF och stödet från ramprogrammet för Life ska åstadkommas genom att finansieringen inriktas på verksamhet som kompletterar de integrerade projekt som finansieras via ramprogrammet för Life och genom att man främjar användningen av lösningar, metoder och tillvägagångssätt som visat sig lämpliga inom ramprogrammet för Life.

Utöver de principer som anges i artikel 4 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] ska kommissionen och medlemsstaterna säkra att det stöd som beviljas via EHFF är samordnat med och kompletterar det stöd som beviljas via andra unionspolitiska områden och via andra finansieringsinstrument, inbegripet de åtgärder som vidtas inom ramen för unionens yttre åtgärder. Detta krav på samordning och komplementaritet ska ingå i de operativa programmen.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De förhandsvillkor som avses i bilaga III till denna förordning ska gälla för EHFF.

De särskilda förhandsvillkor som avses i bilaga III till denna förordning ska gälla för EHFF.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Kontroll av iakttagandet av kapacitetstaken

 

1. Till den ...* ska kommissionen, i samarbete med medlemsstaterna, genomföra en kontroll av medlemsstaternas iakttagande av de tak för fiskekapaciteten som fastställs i bilaga II i förordning (E) nr .../..... [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

 

2. Om det vid den kontroll som avses i stycke 1 visar sig att en medlemsstat inte respekterar sina kapacitetstak får kommissionen, genom genomförandeakter, besluta att helt eller delvis ställa in betalningar och åtaganden för det operativa programmet i den berörda medlemsstaten.

 

3. Kommissionen ska häva inställandet av betalningarna och åtagandena så snart medlemsstaten vidtar åtgärder, som ska ha godkänts av medlemsstaten, för att iaktta sina kapacitetstak.

 

_________________

* OJ please insert the date three years after the date of entry into force of this Regulation.

Motivering

Det är avgörande att medlemsstaterna respekterar de kapacitetstak för deras flottor som fastställs i grundförordningen. Betalningar och åtaganden inom ramen för EHFF bör därför ställas in för de medlemsstater som inte respekterar sina kapacitetstak.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Aktörer som har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i förordning (EG) nr 1005/2008 eller enligt artikel 90.1 i förordning (EG) nr 1224/2009.

(a) Aktörer som tre eller fler gånger har fråntagits fiskelicensen i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller som har begått en allvarlig överträdelse enligt artikel 42 i förordning (EG) nr 1005/2008 eller enligt artikel 90.1 i förordning (EG) nr 1224/2009, med slutlig påföljd genom administrativt förfarande.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Aktörer som är inblandade i drift, förvaltning eller ägande av fiskefartyg som för flagg från ett land som har fastställs som icke-samarbetande tredjeland enligt artikel 33 i förordning (EG) nr 1005/2008.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) Aktörer som i en brottsmåls- eller förvaltningsdomstol har befunnits skyldig till en allvarlig överträdelse av gällande nationell lagstiftning inom

 

– löne- och anställningsförhållanden i branschen,

 

– yrkesansvar,

 

– människohandel och narkotikahandel.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc) Aktörer som i en brottsmåls- eller förvaltningsdomstol i en eller flera medlemsstater har befunnits skyldig till en allvarlig överträdelse av unionslagstiftningen, särskilt avseende

 

– yrkesfiskarnas arbets- och vilotider,

 

– lagstiftning om hälsa och säkerhet,

 

– löne- och anställningsförhållanden i branschen,

 

– yrkesfiskarnas grundutbildning och fortbildning.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Aktörer som begått andra former av överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regelverk, vilka innebär en allvarlig risk för de berörda beståndens hållbarhet.

(c) Aktörer som begått andra former av allvarliga överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regelverk, vilka innebär en allvarlig risk för de berörda beståndens hållbarhet.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Aktörer som inte har iakttagit bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 199/2008 av den 25 februari 2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken1.

 

_______________

 

1 EUT L 60, 5.3.2008, s. 1.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska kräva att de aktörer som lämnar in en ansökan inom ramen för EHFF till förvaltningsmyndigheten lämnar in en undertecknad förklaring om att de uppfyller de krav som anges i punkt 1 och om att de inte har begått någon överträdelse inom ramen för EFF eller EHFF enligt punkt 2. Medlemsstaterna ska kontrollera att förklaringen är sanningsenlig innan de godkänner insatsen.

4. Medlemsstaterna ska kräva att de aktörer som lämnar in en ansökan inom ramen för EHFF till förvaltningsmyndigheten lämnar in en undertecknad förklaring om att de uppfyller de krav som anges i punkterna 1 och 2. Medlemsstaterna ska kontrollera att förklaringen är sanningsenlig innan de godkänner insatsen, på grundval av tillgänglig information från de nationella överträdelseregister som upprättats i enlighet med artikel 93 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller andra tillgängliga uppgifter.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Åtgärder som ökar ett fartygs fiskekapacitet.

(a) Åtgärder som ökar ett fartygs fiskekapacitet eller dess förmåga att fånga fisk.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 13 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Åtgärder som innebär en risk för de marina biologiska resursernas och ekosystemens hållbarhet.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) Destruktiva sysselsättningsåtgärder.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 13 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Byggnation av nya fiskefartyg, åtgärder för att ta fiskefartyg ur bruk och import av fiskefartyg.

(b) Byggnation av nya fiskefartyg, åtgärder för att ta fiskefartyg ur bruk och import av fiskefartyg, utom under de förhållanden som avses i artikel 32b.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Investeringar ombord på fartyg som tillhör ett flottsegment för vilka kapacitetsrapporten i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EU) nr .../... [om den gemensamma fiskeripolitiken] har visat att det inte råder en hållbar balans mellan fiskemöjligheter och flottkapacitet.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 13 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Tillfälligt upphörande med fiskeverksamhet.

utgår

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 13 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Experimentellt fiske.

(d) Undersökande fiske.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 13 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Överföring av äganderätten till ett företag.

utgår

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De medel som under perioden 2014–2020 finns tillgängliga för åtaganden från EHFF för delad förvaltning ska uppgå till 5 520 000 000 euro i löpande priser i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga II.

1. De vägledande belopp som under perioden 2014–2020 finns tillgängliga för åtaganden från EHFF för delad förvaltning ska uppgå till X euro i fasta priser 2011 i enlighet med den vägledande årliga fördelning som anges i bilaga II.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Av de medel som anges i punkt 1 ska 4 535 000 000 euro avsättas för hållbar utveckling på områdena fiske, vattenbruk och fiskeberoende områden enligt kapitlen I, II och III i avdelning V.

2. Av de medel som anges i punkt 1 ska X euro avsättas för hållbar utveckling på områdena fiske och vattenbruk, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter samt fiskeberoende områden enligt kapitlen I–IV i avdelning V.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Av de medel som anges i punkt 1 ska 477 000 000 euro avsättas för kontroll- och tillsynsåtgärder enligt artikel 78.

3. Av de medel som anges i punkt 1 ska minst X euro avsättas för kontroll- och tillsynsåtgärder enligt artikel 78.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Av de medel som anges i punkt 1 ska 358 000 000 euro avsättas för åtgärder för datainsamling enligt artikel 79.

4. Av de medel som anges i punkt 1 ska minst X euro avsättas för åtgärder för datainsamling och dataförvaltning enligt artikel 79.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De medel som avsätts för de yttre randområdena enligt avdelning V kapitel V får inte överskrida följande belopp per år:

5. De medel som avsätts för de yttre randområdena enligt avdelning V kapitel V får inte överskrida följande belopp:

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4 300 000 euro för Azorerna och Madeira.

X euro per år för Azorerna och Madeira.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– 5 800 000 euro för Kanarieöarna.

X euro per år för Kanarieöarna.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4 900 000 euro för Franska Guyana och Réunion.

X euro per år för de franska yttersta randområdena.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Av de medel som anges i punkt 1 ska 45 000 000 euro avsättas för lagringsstöd enligt artikel 72 under perioden 2014–2018.

6. Av de medel som anges i punkt 1 ska X euro avsättas för produktions- och saluföringsplaner enligt artikel 69 och för lagringsstöd enligt artikel 70.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett belopp på 1 047 000 000 euro från EHFF ska avsättas för direktförvaltningsåtgärder enligt avdelning VI kapitlen I och II. I det beloppet ska ingå tekniskt stöd enligt artikel 91.

Ett belopp på X euro från EHFF ska avsättas för direktförvaltningsåtgärder enligt avdelning VI kapitlen I och II. I det beloppet ska ingå tekniskt stöd enligt artikel 91.

 

De budgetresurser som avsätts för den integrerade havspolitiken får inte överstiga 6 procent av EHFF:s sammanlagda budgetresurser.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

[Årliga referensbelopp och årliga anslag]

 

1. Det totala vägledande finansiella referensbeloppet – såsom det fastställs i punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av xx/201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning – för genomförandet av programmet ska vara X euro i fasta priser 2011 för perioden 2014–2020.

 

2. Europaparlamentet och rådet ska fastställa det årliga anslaget utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen för perioden 2014-2020 och det interinstitutionella avtalet av xxx/201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) Antalet sysselsatta inom fiske och vattenbruk.

(i) Antalet sysselsatta inom fiske, vattenbruk och beredningsindustri.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii) Produktionsnivån inom fiske och vattenbruk.

(ii) Produktionsnivån inom fiske, vattenbruk och beredningsindustri.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii) En uppskattning av omfattningen på den berörda medlemsstatens datainsamlingsuppgifter, beräknat utifrån den nationella fiskeflottans storlek, antalet landningar, andelen vetenskaplig övervakningsverksamhet till havs och antalet undersökningar som medlemsstaten deltar i.

(iii) En uppskattning av omfattningen på den berörda medlemsstatens datainsamlings- och dataförvaltningsuppgifter, beräknat utifrån den nationella fiskeflottans storlek, antalet landningar, andelen vetenskaplig övervakningsverksamhet till havs och antalet undersökningar som medlemsstaten deltar i.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iv) Tillgängliga datainsamlingsresurser jämfört med omfattningen på medlemsstatens datainsamlingsuppgifter, varvid de tillgängliga resurserna ska beräknas preliminärt på grundval av antalet observatörer till havs och de personella och tekniska resurser som behövs för genomförandet av det nationella provtagningsprogrammet för datainsamling.

(iv) Tillgängliga datainsamlings- och dataförvaltningsresurser jämfört med omfattningen på medlemsstatens datainsamlings- och dataförvaltningsuppgifter, varvid de tillgängliga resurserna ska beräknas preliminärt på grundval av de personella och tekniska resurser som behövs för genomförandet av det nationella provtagningsprogrammet för datainsamling.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Den historiska tilldelningen enligt rådets förordning (EG) nr 1198/2006 och den historiska förbrukningen enligt rådets förordning (EG) nr 861/2006 ska gälla för samtliga åtgärder.

(c) Den tidigare tilldelningen enligt rådets förordning (EG) nr 1198/2006 under perioden 2007-2013 och den tidigare förbrukningen enligt rådets förordning (EG) nr 861/2006 ska gälla för samtliga åtgärder.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett operativt program för genomförandet av de unionsprioriteringar som samfinansieras genom EHFF.

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett operativt program för genomförandet av de unionsprioriteringar som samfinansieras genom EHFF och som finns uppräknade i artikel 6 i denna förordning.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För den del av det operativa programmen som avses i artikel 20.1 n ska kommissionen genom en genomförandeakt, senast den 31 maj 2013, fastställa unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn.

3. För den del av det operativa programmet som avses i artikel 20.1 n ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 127 för att senast den 31 maj 2013 fastställa unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Varje medlemsstat ska inkludera en produktions- och saluföringsplan enligt artikel 32 i [förordning (EU) nr .../... om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter].

Motivering

Eftersom utarbetandet av produktions- och marknadsplaner ingår i unionens prioriteringar (se ändringsförslaget till artikel 6.2 d) måste medlemsstaternas operativa program innehålla sådana planer.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 19 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Programmet ska innehålla lämpliga åtgärder för att förenkla och underlätta programmets genomförande.

(c) Programmet ska innehålla lämpliga åtgärder för att förenkla och underlätta programmets genomförande, särskilt åtgärder som underlättar för aktörer inom det småskaliga kustfisket och deras organisationer att få tillgång till tillgängligt ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 19 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) I tillämpliga fall, konsekvensen mellan å ena sidan åtgärderna enligt unionens prioriteringar för EHFF, som avses i artikel 38.1 d i denna förordning och å andra sidan de prioriterade åtgärdsplanerna för Natura 2000 i artikel 8.4 i rådets direktiv 92/43/EEG och uppnåendet av god miljöstatus i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektivet om en marin strategi).

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) En SWOT-analys av situationen och en förteckning över vilka behov som måste tillgodoses i det geografiska område som programmet omfattar.

(b) En SWOT-analys av situationen och en förteckning över vilka behov som måste tillgodoses i det geografiska område och miljöområde som programmet omfattar.

Analysen ska utgå ifrån unionens prioriteringar. Särskilda behov när det gäller att mildra effekterna av klimatförändringarna och anpassning till dessa och när det gäller att främja innovation ska bedömas i förhållande till unionens prioriteringar på ett sådant sätt att det är möjligt att nå fram till relevanta lösningar i förhållande till de båda prioriteringarna. En sammanfattning av situationen med uppgift om starka och svaga sidor på de politikområden som berättigar till stöd.

Analysen ska utgå ifrån unionens prioriteringar, vilka har fastställts i artikel 6. Särskilda behov när det gäller att mildra effekterna av klimatförändringarna och anpassa sig till dessa och när det gäller att främja innovation ska bedömas i förhållande till unionens prioriteringar på ett sådant sätt att det är möjligt att nå fram till de lämpligaste lösningarna med hänsyn till prioriteringarna på dessa områden.

 

Denna analys ska också omfatta effekterna på varje kustområde av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) En analys av konsekvenserna av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken för sysselsättningen inom hela värdekedjan och innovativa förslag till nya arbetstillfällen i de berörda områdena.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Bevis för att en lämplig strategi för innovation, miljö, med hänsyn tagen till de särskilda behov som gäller för Natura 2000-områdena, och för begränsning av och anpassning till klimatförändringar ingår i programmet.

(c) En analys som visar att hänsyn till fiskets och vattenbrukets miljöeffekter och, om tillämpligt, de särskilda behov som gäller för Natura 2000-områdena, samt uppnåendet av god miljöstatus, inrättandet av ett sammanhängande nätverk av återhämtningsområden för fiskbestånden och begränsning av och anpassning till klimatförändringar ingår i programmet.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) En bedömning av balansen mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter enligt kraven i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken] samt en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att iaktta de tak för fiskekapaciteten som fastställs i bilaga II till denna förordning.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h) Tydliga uppgifter om vilka åtgärder enligt kapitel III i avdelning V som kan vidtas kollektivt och som därför kan beviljas en högre stödnivå enligt artikel 95.3.

(h) Tydliga uppgifter om vilka åtgärder enligt kapitel III i avdelning V som kan vidtas kollektivt och som därför kan beviljas en högre stödnivå enligt artikel 95.3.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led 1h (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha) En bedömning av balansen mellan fiskekapaciteten och tillgängliga fiskemöjligheter enligt kraven i förordning (EU) nr .../.... [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] samt en beskrivning av de åtgärder som vidtagits för att iaktta de tak för fiskekapaciteten som fastställs i bilaga II till denna förordning.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb) En ingående beskrivning av de åtgärder som avser utarbetandet och genomförandet av produktions- och saluföringsplaner som kan beviljas stöd enligt artikel 69.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) En behovsanalys med avseende på övervaknings- och utvärderingskraven och den utvärderingsplan som avses i artikel 49 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser]. Medlemsstaterna ska tillhandahålla tillräckliga resurser och kapacitetsuppbyggnad så att de identifierade behoven kan tillgodoses.

(i) Utvärderingskraven och den utvärderingsplan som avses i artikel 49 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] och åtgärder som ska vidtas så att de identifierade behoven kan tillgodoses.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led j – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii) en tabell över tillämpliga EHFF-resurser och samfinansieringssatser för de mål för unionsprioriteringarna enligt artikel 6 och för det tekniska stödet. Om tillämpligt ska tabellen innehålla separata uppgifter om EHFF-resurserna och om de samfinansieringssatser som gäller genom undantag från den allmänna regeln i artikel 94.1 för det stöd som avses i artiklarna 72, 73, 78.2 a–d och f–j, 78.2 e och 79.

(ii) en tabell över tillämpliga EHFF-resurser och samfinansieringssatser för unionsprioriteringarna enligt artikel 6 och för det tekniska stödet. Om tillämpligt ska tabellen innehålla separata uppgifter om EHFF-resurserna och om de samfinansieringssatser som gäller genom undantag från den allmänna regeln i artikel 94.1 för det stöd som avses i artiklarna 72, 73, 78.2 a–d och f–j, 78.2 e och 79.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k) Uppgifter om hur det operativa programmet är förenligt med åtgärder som finansieras genom andra GSR-fonder eller ramprogrammet för Life.

(k) Uppgifter om hur det operativa programmet är förenligt med åtgärder som finansieras genom annan unionspolitik och andra finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia) En tydlig beskrivning av den lokala aktionsgruppens respektive förvaltningsmyndighetens/det utsedda organets respektive roller för alla uppgifter som avser genomförandet av strategin.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led l – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii) en beskrivning av övervaknings- och utvärderingsförfarandena, samt av övervakningskommitténs sammansättning,

(ii) en beskrivning av övervaknings- och utvärderingsförfarandena, samt av övervakningskommitténs övergripande sammansättning,

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m) Uppgift om de partner som utsetts enligt artikel 5 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] och resultaten av samråden med partnerna.

(m) Förfarandet för att utse de partner som avses i artikel 5 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] och resultaten av samråden med partnerna. Ändringar av partner får ske under programmets gång efter överenskommelse med övervakningskommittén.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led n – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) En förteckning över de organ som genomför systemet för kontroll, inspektion och tillsyn och en kort beskrivning över vilka personalresurser och ekonomiska resurser som dessa förfogar över för fiskerikontroll, inspektion och tillsyn och vilken utrustning som dessa förfogar över för fiskerikontroll, inspektion och tillsyn, särskilt antalet fartyg, flygplan och helikoptrar.

(i) En förteckning över de organ som genomför systemet för kontroll, inspektion och tillsyn och en kort beskrivning över vilka personalresurser och ekonomiska resurser som dessa förfogar över för fiskerikontroll, inspektion och tillsyn och den huvudsakliga utrustning som dessa förfogar över för fiskerikontroll, inspektion och tillsyn, särskilt antalet fartyg, flygplan och helikoptrar.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led o – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o) För datainsamlingen med avseende på hållbar fiskeriförvaltning enligt artiklarna 6.6 och 18.4 och i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet enligt artikel 37.5 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] ska det operativa programmet innehålla följande:

(o) För datainsamlingen med avseende på hållbar ekosystembaserad fiskeriförvaltning enligt artiklarna 6.6 och 18.4 och i enlighet med det fleråriga unionsprogrammet enligt artikel 37.5 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] och för analysen av den socioekonomiska situationen i berednings- och saluföringsindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter ska det operativa programmet innehålla följande:

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led o – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) En beskrivning av vilken datainsamling som krävs för följande:

(i) En beskrivning av den datainsamling som ska genomföras i samråd med alla berörda parter och som krävs för följande:

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led o – led i – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En utvärdering av fiskesektorn (med biologiska, ekonomiska och tvärgående variabler samt vetenskapliga undersökningar till havs).

– En utvärdering av fiskerisektorn (med biologiska, ekonomiska, sociala och tvärgående variabler i hela värdekedjan samt vetenskapliga undersökningar till havs).

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led o – led i – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– En utvärdering av vattenbrukets och beredningsindustrin ekonomiska situation.

– En utvärdering av vattenbrukets och beredningsindustrin ekonomiska och sociala situation.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led o – led i – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– En utvärdering av fiskerisektorns effekter på ekosystemet.

En utvärdering av fiskeri- och vattenbrukssektorernas effekter på ekosystemet för att möjliggöra jämförelser mellan olika slag av fiske- och vattenbruksverksamhet och flottsegment, enligt kraven i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken].

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – led o – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii) Bevis för att sund ekonomisk och administrativ förvaltning av insamlade data kan säkras.

(iii) Motivering av att sund ekonomisk och administrativ förvaltning av insamlade data kan säkras.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta regler för hur de faktorer som anges i punkterna 1, 2 och 3 ska presenteras i de operativa programmen. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 128.2.

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer regler för hur de faktorer som anges i punkterna 1, 2 och 3 ska presenteras i de operativa programmen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 128.3.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska godkänna de operativa programmen genom genomförandeakter.

2. Kommissionen ska anta genomförandeakter som godkänner de operativa programmen när den anser att kraven i punkt 1 uppfyllts. När de har godkänts ska de operativa programmen göras offentliga.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För detta ändamål ska kommissionen, genom en genomförandeakt, fatta ett beslut i vilket det anges på vilket sätt unionens prioriteringar med avseende på kontroll och tillsyn enligt artikel 18.3 har förändrats och vilka åtgärder som bör prioriteras.

För detta ändamål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 127 för att ange på vilket sätt unionens prioriteringar med avseende på kontroll och tillsyn enligt artikel 18.3 har förändrats och vilka åtgärder som bör prioriteras.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mot bakgrund av de nya prioriteringar som fastställs i det beslut som avses i andra stycket i denna punkt ska medlemsstaterna, senast den 31 oktober året före det aktuella genomförandeåret, inkomma till kommissionen med ändringar av de operativa programmen.

Medlemsstaterna får ändra sina operativa program mot bakgrund av de nya prioriteringar som fastställs i det beslut som avses i andra stycket i denna punkt. Medlemsstaterna ska senast den 31 oktober året före det aktuella genomförandeåret inkomma till kommissionen med eventuella ändringar av de operativa programmen.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För tillämpningen av artikel 20.1 o ska medlemsstaterna lämna in en årlig arbetsplan till kommissionen senast den 31 oktober varje år. De årliga arbetsplanerna ska innehålla en beskrivning av vilka förfaranden och metoder som ska användas för insamling och analys av data och för bedömningen av graden av noggrannhet och precision.

1. För tillämpningen av artikel 20.1 o ska medlemsstaterna senast den 31 oktober varje år lämna in en årlig arbetsplan till kommissionen eller meddela kommissionen att planen för föregående år ska fortsätta att gälla. De årliga arbetsplanerna ska utarbetas inom ramen för ett nationellt flerårigt program som utarbetas i enlighet med gemenskapsprogrammet, och ska innehålla en beskrivning av vilka förfaranden och metoder som ska användas för insamling och analys av data och för bedömningen av graden av noggrannhet och precision.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) införande och strykning av åtgärder eller typer av insatser,

(b) införande och strykning av åtgärder eller typer av berörda insatser och relaterade uppgifter och indikatorer,

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 128.2.

2. De genomförandeakter som avses i punkt 1 ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 128.3.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Årliga arbetsplaner

Flerårigt operativt program och årliga arbetsplaner

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För genomförandet av avdelning VI kapitlen I och II och av artikel 92 ska kommissionen, genom genomförandeakter, anta årliga arbetsplaner i enlighet med de mål som anges i de kapitlen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 128.3.

1. För att fastställa tillämpningsföreskrifter för avdelning VI kapitlen I och II och för artikel 92 ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 127 för att fastställa ett flerårig operativt program, i vilket det fastställs årliga arbetsplaner i enlighet med de mål som anges i de kapitlen.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I den årliga arbetsplanen ska anges vilka syften planen har, vilka resultat som förväntas, genomförandemetoden och det sammanlagda beloppet. Arbetsplanen ska också innehålla en beskrivning av de verksamheter som ska finansieras, preliminär uppgift om vilket belopp som avsätts för varje verksamhet, en preliminär tidsplan för genomförandet samt information om genomförandet. När det gäller bidrag ska det anges vilka prioriteringar och utvärderingskriterier som gäller och den högsta samfinansieringssatsen.

2. I det fleråriga operativa programmet och de årliga arbetsplanerna ska anges vilka syften planen har, vilka resultat som förväntas, genomförandemetoden och det sammanlagda beloppet. De ska också innehålla en beskrivning av de verksamheter som ska finansieras, preliminär uppgift om vilket belopp som avsätts för varje verksamhet och en preliminär tidsplan för genomförandet samt information om genomförandet. När det gäller bidrag ska man ange vilka prioriteringar och utvärderingskriterier som gäller och den högsta samfinansieringssatsen. De ska också innehålla ett krav på årliga rapporter om budgetgenomförandet.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ägaren till ett fiskefartyg som beviljats stöd enligt artiklarna 32.1 b, 36, 39.1a eller 40.2 i denna förordning får inte överföra fartyget till ett tredjeland, dvs. utanför unionen under minst fem år efter den dag då stödet faktiskt betalas ut till stödmottagaren.

1. Ägaren till ett fiskefartyg som beviljats stöd enligt artiklarna 32.1 b, 36, 39.1a eller 40.2 i denna förordning får inte överföra fartyget till ett tredjeland, dvs. utanför unionen under minst fem år efter den dag då stödet faktiskt betalas ut till stödmottagaren, såvida inte stödmottagaren återbetalar stödet tidsproportionellt före överföringen. Den första meningen i detta stycke ska inte påverka tillämpningen av artikel 135 i [budgetförordningen].

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att stimulera till innovation inom fisket får EHFF bevilja stöd till projekt som syftar till att utveckla eller introducera nya eller avsevärt förbättrade produkter, nya eller förbättrade processer samt nya eller förbättrade förvaltnings- och organisationssystem.

1. För att stimulera till innovation inom fisket och beredningsindustrin får EHFF bevilja stöd till projekt som syftar till att utveckla eller introducera nya eller avsevärt förbättrade tekniker, verktyg eller produkter genom exempelvis formgivning av innovativa fartyg, nya eller förbättrade processer samt nya eller förbättrade förvaltnings- och organisationssystem, förutsatt att dessa projekt bidrar till målen i artikel 2 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken].

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De insatser som finansieras enligt denna artikel ska genomföras i samarbete med ett vetenskapligt eller tekniskt organ som ska ha godkänts av medlemsstaten och som ska kontrollera insatsernas resultat.

2. De insatser som finansieras enligt denna artikel ska genomföras av eller i samarbete med ett vetenskapligt eller tekniskt organ som ska ha godkänts av medlemsstaten eller unionen som ska kontrollera insatsernas resultat.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Resultaten av de insatser som finansieras enligt denna artikel ska offentliggöras av medlemsstaten på lämpligt sätt i enlighet med artikel 120.

3. Resultaten av de insatser som finansieras enligt denna artikel ska redovisas i rapporter som görs tillgängliga för allmänheten och offentliggöras av medlemsstaten på lämpligt sätt i enlighet med artikel 120.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Ansökningsförfarandet för innovationsstöd ska göras mer lättillgängligt för att uppmuntra till fler projekt.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att förbättra aktörernas allmänna prestanda och konkurrenskraft får EHFF bevilja stöd för

1. För att förbättra aktörernas allmänna prestanda och konkurrenskraft och för att främja ett mer hållbart fiske får EHFF bevilja stöd för

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) professionell och vetenskaplig rådgivning om utvecklingen av mer hållbara fiskemetoder, med inriktning på att begränsa och om möjligt eliminera dessa verksamheters påverkan på ekosystemen i haven, på land och i sötvatten,

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) tekniska, juridiska eller ekonomiska rådgivningstjänster i anslutning till projekt som kan berättiga till stöd enligt detta kapitel,

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) professionell rådgivning om affärs- och marknadsföringsstrategier.

(b) professionell rådgivning om affärs- och marknadsföringsstrategier, t.ex. rådgivning om kampanjer, reklam och pr.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De genomförbarhetsstudier och den rådgivning som avses i punkt 1 a och b ska tillhandahållas av erkända vetenskapliga och tekniska organ som har den rådgivningskompetens som krävs i enlighet med de enskilda medlemsstaternas nationella lagar.

2. De genomförbarhetsstudier, den rådgivning och de tjänster som avses i punkt 1 a, aa, ab och b ska tillhandahållas av erkända vetenskapliga, akademiska och tekniska organ eller yrkesorganisationer som har den rådgivningskompetens som krävs i enlighet med de enskilda medlemsstaternas nationella lagar.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det stöd som avses i punkt1 ska beviljas de aktörer eller yrkesfiskarorganisationer, som är erkända av medlemsstaten och som har beställt den genomförbarhetsstudie om avses i punkt 1.

3. Det stöd som avses i punkt 1 ska beviljas de aktörer eller yrkesfiskarorganisationer eller offentligrättsliga organ, som är erkända av medlemsstaten och som har beställt den genomförbarhetsstudie eller begärt den rådgivning eller de rådgivningstjänster som avses i punkt 1a, aa, ab och b.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska säkra att de insatser som ska finansieras genom denna artikel väljs ut genom ett accelererat förfarande.

4. Medlemsstaterna ska säkra att de insatser som ska finansieras genom denna artikel väljs ut genom ett accelererat förfarande, särskilt för småskaligt kustfiske och inlandsfiske.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja kunskapsutbyte mellan vetenskapsmän och yrkesfiskare får EHFF bevilja stöd till

1. För att förbättra insamlingen, främjandet och överföringen av kunskap mellan vetenskapsmän och yrkesfiskare får EHFF bevilja stöd till

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) skapandet av ett nätverk bestående av ett eller flera oberoende vetenskapliga organ och en eller flera yrkesfiskarorganisationer, och

(a) skapandet av nätverk, partnerskapsavtal, kontrakt eller sammanslutningar mellan ett eller flera oberoende vetenskapliga organ och en eller flera yrkesfiskarorganisationer där de offentligrättsliga organ i medlemsstaterna som så önskar kan delta, och

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) den verksamhet som bedrivs av det nätverk som avses i led a.

(b) den verksamhet som bedrivs inom ramen för de nätverk, partnerskapsavtal, kontrakt eller sammanslutningar som skapats i enlighet med led a.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I den verksamhet som avses i punkt 1 b får ingå datainsamling, undersökningar, kunskapsspridning och goda metoder.

2. I den verksamhet som avses i punkt 1 b får ingå datainsamlings- och dataförvaltningsverksamheter, gemensamma forskningsprojekt, undersökningar, pilotprojekt, seminarier, kunskapsspridning och goda metoder.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) livslångt lärande, spridning av vetenskapligt vetande och innovativa förfaranden och förvärv av nya yrkeskunskaper, särskilt med koppling till hållbar förvaltning av de marina ekosystemen, verksamhet inom havsnäringen, innovation och entreprenörskap.

(a) åtgärder och insatser för att främja yrkesutbildning, livslångt lärande, spridning av vetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt eller juridiskt vetande och innovativa förfaranden och förvärv av nya yrkeskunskaper, särskilt med koppling till

 

hållbar förvaltning av ekosystemen i hav och inlandsvatten,

 

verksamhet inom havsnäringen,

 

innovation,

 

entreprenörskap, särskilt för att göra det möjligt för unga människor att bli yrkesfiskare,

 

– hygien, hälsa och säkerhet,

 

– utbildning av fiskare för att genomföra bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken,

 

– förebyggande av arbetsmiljörisker.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och bra metoder mellan olika aktörer, inbegripet mellan organisationer som främjar jämställdhet mellan män och kvinnor,

(b) nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och bra metoder mellan olika aktörer, inbegripet mellan utbildningsorganisationer och organisationer som främjar jämställdhet mellan män och kvinnor och främjande [erkännande] av den viktiga roll som kvinnor har i fiskesamhällen,

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) främjande av en social dialog på nationell, regional och lokal nivå, i vilken yrkesfiskarna och andra berörda aktörer ingår.

(c) främjande av en social dialog på unionsnivå samt nationell, regional och lokal nivå, i vilken aktörer, arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer ingår, med särskild tonvikt på underrepresenterade grupper som de som finns i småskaligt kustfiske samt i manuellt fiske till fots.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 32 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Främjande av diversifiering och nya arbetstillfällen

Främjande av entreprenörskap, diversifiering och nya arbetstillfällen

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. För att främja entreprenörskap och nya arbetstillfällen får EHFF bevilja stöd för överföring av äganderätten till ett befintligt företag inom fiskesektorn förutsatt att detta endast sker till mottagare som är under 35 år och att man följer de kriterier som anges i artikel 32a.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja diversifiering och nya arbetstillfällen utanför fiskets ram får EHFF bevilja stöd för

1. För att främja diversifiering får EHFF också bevilja stöd för kompletterande verksamheter som har en koppling till själva fiskeverksamheten genom

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) investeringar ombord i verksamheter som kompletterar fisket, såsom miljötjänster och utbildnings- eller turistverksamheter,

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) anpassning i efterhand av fiskefartyg för småskaligt kustfiske så att de kan användas för verksamhet utanför fiskets ram.

(b) anpassning i efterhand av fiskefartyg för småskaligt kustfiske så att de kan användas för verksamhet utanför det kommersiella fiskets ram.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) anpassning i efterhand av fiskefartyg för småskaligt kustfiske så att de kan användas för verksamhet utanför fiskets ram.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas yrkesfiskare som

2. Stöd enligt punkt -1 och punkt 1 aa ska beviljas yrkesfiskare som

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) lämnar in en affärsplan för hur de vill utveckla sin nya verksamhet,

(a) lämnar in en affärsplan för hur de vill utveckla sin verksamhet,

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas yrkesfiskare som bedriver småskaligt kustfiske med ett unionsfiskefartyg som de äger, som är registrerat som aktivt och med vilket de bedrivit fiske till havs under minst 60 dagar under de två år som föregår dagen då ansökan lämnas in. Fiskelicensen för fartyget ifråga ska dras in permanent.

3. Stöd enligt punkt 1 b ska beviljas yrkesfiskare som bedriver småskaligt kustfiske med ett unionsfiskefartyg som de äger, som är registrerat som aktivt och med vilket de bedrivit fiske till havs under minst 60 dagar under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan lämnas in.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Stöd enligt punkt 1 c får endast beviljas yrkesfiskare på villkor att den kompletterande verksamheten utanför fiskets ram har en koppling till själva fiskeverksamheten, såsom sportfisketurism, restauranger, fiskerelaterade miljöåtgärder och utbildningsverksamhet med inriktning på fiske.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Mottagarna av det stöd som avses i punkt 1 får inte bedriva yrkesmässigt fiske under fem år från den dag då de tar emot den sista stödutbetalningen.

utgår

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Det ekonomiska stödet enligt punkt 1 a får inte överskrida 50 % av den budget som anges i affärsplanen för insatsen ifråga och får inte uppgå till mer än 50 000 euro per insats.

6. Det ekonomiska stödet enligt punkt -1 och punkt 1 aa får inte överskrida 50 % av den budget som anges i affärsplanen för insatsen ifråga och får inte uppgå till mer än 100 000 euro per insats.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 32a

 

Etableringsstöd för unga yrkesfiskare

 

1. EHFF får bevilja individuellt stöd till unga yrkesfiskare på villkor att

 

– de är yngre än 35 år,

 

– de visar att de har arbetat i minst fem år som yrkesfiskare eller har motsvarande yrkesutbildning,

 

– de har för första gången förvärvat äganderätten till ett fiskefartyg för småskaligt kustfiske som är mellan 5 och 20 år gammalt och som har använts för fiskeverksamhet under de fem föregående åren.

 

2. Det fiskefartyg som avses i punkt 1 ska tillhöra ett flottsegment för vilket den kapacitetsrapport som avses i artikel 34.1 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken] visar att det råder en balans mellan fiskemöjligheterna och fiskeflottans kapacitet.

 

3. Stödbeloppet enligt punkt 1 får inte överstiga 100 000 euro.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 32b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 32b

 

Investeringar för förnyelse av flottan

 

1. EHFF får bevilja stöd till investeringar för förnyelse av fiskefartyg för småskaligt fiske och kustfiske som är äldre än 35 år, förutsatt att

 

(i) fartyget tillhör ett flottsegment för vilka kapacitetsrapporten i enlighet med artikel 34.1 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken] har visat att det råder en balans mellan fiskemöjligheterna och fiskeflottans kapacitet, samtidigt som investeringen skulle minska fartygets kapacitet, fiskeansträngningen och energiförbrukningen med minst 40 procent,

 

(ii) investeringen i betydande utsträckning förbättrar selektiviteten hos fartygets fiskeredskap,

 

(iii) investeringen respekterar säkerhetskraven ombord,

 

(iv) fartyget har använts för fiskeverksamhet under de föregående fem åren.

 

2. Det stöd som avses i punkt 1 ska endast beviljas till fartygets ägare, med undantag för traditionella fiskefartyg, och endast som kompensation för skrotning av fartyg som är äldre än 35 år.

 

3. Stödbeloppet enligt punkt 1 får inte överstiga 15 procent av den totala investeringen och 80 000 euro.

 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 127 för att fastställa tillämpningsföreskrifter för de kriterier som föreskrivs i denna artikel.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hälsa och säkerhet ombord

Hälsa, hygien och säkerhet ombord

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att förbättra yrkesfiskarnas arbetsförhållandena ombord får EHFF bevilja stöd för investeringar ombord eller i individuell utrustning, på villkor att investeringarna går utöver standardkraven i nationell lagstiftning eller unionens lagstiftning.

1. För att förbättra hälsa, hygien, säkerhet och arbets- och levnadsförhållandena för yrkesfiskarna ombord får EHFF bevilja stöd för investeringar ombord eller i individuell utrustning, på villkor att investeringarna går utöver standardkraven i nationell lagstiftning eller unionens lagstiftning och inte ökar fiskefartygets kapacitet.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. För att förbättra omhändertagandet av yrkesfiskare i fall av olyckor, får EHFF främja kollektiva projekt för att göra medicinsk utbildning allmänt tillgänglig för hela besättningar.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 33a

 

Tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

 

1. EHFF ska endast bidra till finansiering av åtgärder för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet i följande fall:

 

(a) Inom ramen för en flerårig plan enligt definitionen i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken].

 

(b) När kommissionen har vidtagit nödåtgärder i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken].

 

(c) Under biologiska återhämtningsperioder vid vissa kritiska faser i arternas livscykler då åtgärderna är nödvändiga för ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna för att bidra till att bibehålla bestånden så att fisket kan fortsätta under perioder då inget fiskeförbud råder.

 

Stödet ska ges i form av en ekonomisk ersättning för den period då verksamheten ligger nere.

 

2. Varaktigheten av de åtgärder som avses i punkt 1 ska fastställas på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga uppgifter om situationen för bestånden.

 

3. Hänsyn ska inte tas till återkommande säsongsanknutet upphörande med fiskeverksamheten som inte omfattas av punkt 1 c vid beviljandet av ersättningar eller betalning enligt denna artikel.

 

4. EHFF får bidra till finansieringen av åtgärderna i punkt 1 för berörda yrkesfiskare och ägare av fiskefartyg under en period av högst sex månader per fartyg under hela programplaneringsperioden. Stöd ska beviljas till

 

(a) ägare av fiskefartyg som finns upptagna i registret över unionens fiskeflotta och som har bedrivit fiskeverksamhet i minst 120 dagar som föregår dagen då ansökan lämnas in, och

 

(b) besättningsmän som har arbetat ombord på ett fiskefartyg som berörs av ett tillfälligt upphörande av verksamheten under de förutsättningar som avses i led a i denna punkt.

 

4. Under perioder då stödet i punkt 1 tas emot får det berörda fiskefartyget och de berörda besättningsmännen inte bedriva någon fiskeverksamhet. Medlemsstaterna ska se till att verksamheten har upphört.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 33b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 33b

 

Gemensamma fonder för försäkringsändamål

 

1. EHFF får bidra till gemensamma fonder som erkänns av medlemsstaten enligt dess nationella lagstiftning som gör det möjligt för anslutna yrkesfiskare att försäkra sig mot och förluster i samband med

 

(a) naturkatastrofer eller

 

(b) miljö- eller hälsoincidenter.

 

 

 

2. Händelserna ska formellt erkännas som naturkatastrofer eller miljö- eller hälsoincidenter av den berörda medlemsstaten eller av den ömsesidiga fonden om dess interna regler kräver detta, Medlemsstaterna får vid behov på förhand fastställa kriterier som ska ligga till grund för ett sådant officiellt erkännande.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 34

utgår

Stöd till system för överlåtbara fiskenyttjanderätter inom den gemensamma fiskeripolitiken

 

1. När det gäller inrättande och anpassning av system för överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt artikel 27 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] får EHFF bevilja stöd för följande:

 

a) Utformning och utveckling av de tekniska och administrativa hjälpmedel som krävs för att skapa system för överlåtbara fiskenyttjanderätter eller för driften av dessa.

 

b) Berörda aktörers deltagande i arbetet med att utforma och utveckla system för överlåtbara fiskenyttjanderätter.

 

c) Övervakning och utvärdering av system för överlåtbara fiskenyttjanderätter.

 

d) Förvaltning av system för överlåtbara fiskenyttjanderätter.

 

2. Stöd enligt punkt 1 a–c ska endast beviljas offentliga myndigheter. Stöd enligt punkt 1 d i denna artikel ska beviljas offentliga myndigheter, fysiska eller juridiska personer och erkända producentorganisationer som deltar i den kollektiva förvaltningen av sammanslagna överlåtbara fiskenyttjanderätter i enlighet med artikel 28.4 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

 

Motivering

Föredraganden motsätter sig införandet av överlåtbara fiskenyttjanderätter. Denna mekanism skulle leda till en monetarisering av fiskenyttjanderättigheterna och äventyra det småskaliga kustfisket.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 35 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd till genomförandet av bevarandeåtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken

Stöd till utformningen och genomförandet av bevarandeåtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att säkra ett effektivt genomförande av de bevarandeåtgärder som avses i artiklarna 17 och 21 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] får EHFF bevilja stöd för följande:

1. För att säkra en effektiv utformning och ett effektivt genomförande av prioriteringarna i den gemensamma fiskeripolitiken av de regionaliserings- och bevarandeåtgärder som antas med stöd av [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken], däribland de fleråriga planerna, får EHFF bevilja stöd för följande:

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Utformning och utveckling av de tekniska och administrativa hjälpmedel som krävs för genomförandet av de bevarandeåtgärder som avses i artiklarna 17 och 21 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

(a) Utformning, utveckling och övervakning av de tekniska och administrativa hjälpmedel som krävs för utarbetandet och genomförandet av de fleråriga planer och bevarandeåtgärder som avses i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Inrättande av ett sammanhängande nätverk av återhämtningsområden för fiskbestånden i enlighet med förordning (EU) nr .../... [om den gemensamma fiskeripolitiken].

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) Genomförandet av biologiska återhämtningsperioder.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Berörda aktörers deltagande i arbetet med att utforma och utveckla de bevarandeåtgärder som avses i artiklarna 17 och 21 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

(b) Berörda aktörers deltagande i och medlemsstaters samarbete i arbetet med att utforma och genomföra de fleråriga planer och bevarandeåtgärder som avses i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det stöd som avses i punkt 1 får endast beviljas offentliga myndigheter.

2. Det stöd som avses i punkt 1 får beviljas offentliga myndigheter, rådgivande nämnder, vetenskapliga organ, erkända yrkesfiskarorganisationer och producentorganisationer, förutsatt att de deltar i genomförandet av de fleråriga planerna och bevarandeåtgärderna enligt den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att minska fiskets inverkan på havsmiljön, bidra till ett avskaffande av utkasten och förenkla övergången till ett hållbart utnyttjande av levande marina biologiska resurser som kan återställa och bevara populationer av skördade arter över de nivåer som ger ett maximalt hållbart uttag får EHFF bevilja stöd för investeringar i utrustning som

1. För att minska fiskets inverkan på havsmiljön, bidra till ett avskaffande av utkasten och förenkla övergången till ett hållbart utnyttjande av levande marina biologiska resurser som kan återställa och bevara populationer av skördade arter över de nivåer som ger ett maximalt hållbart uttag får EHFF bevilja stöd för forskning och investeringar i utrustning, instrument eller system som

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) ersätter fiskeutrustningen förutsatt att den nya utrustningen har bättre storlek, artselektivitet, minskad påverkan på havsmiljön och känsliga maritima ekosystem samt inte ökar fiskefartygens möjligheter att fånga fisk,

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) minskar andelen oönskade fångster ur kommersiella bestånd och andra bifångster,

(b) minskar andelen oönskade eller otillåtna fångster ur kommersiella bestånd och andra bifångster, med betoning på utveckling och införande av särskilda anordningar för att minska dessa fångster,

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) minskar fiskets fysiska och biologiska inverkan på ekosystemet och havsbotten.

(c) minskar och, i mån av möjlighet, eliminerar fiskets fysiska och biologiska inverkan på ekosystemet och havsbotten, särskilt i områden som betecknas som biogeografiskt känsliga,

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) skyddar redskap och fångster från däggdjur och fåglar som skyddas av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar2, under förutsättning att det inte minskar fiskeredskapens selektivitet och att alla åtgärder som är lämpliga vidtas för att förhindra fysiska skador på rovdjur.

 

__________________

 

1 EGT L 206, 22.7.1992 s. 7.

 

2 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb) minskar de negativa effekterna av fisket på djurens välbefinnande,

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc) bidrar till bedömningen av fiskbestånden.

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I de yttersta randområdena får stöd som avses i punkt 1 endast beviljas förankrade kustanordningar för insamling av fisk om de bidrar till hållbart och selektivt fiske.

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Stöd får endast beviljas för redskap och annan utrustning enligt punkt 1 som bevisligen har bättre storleksselektivitet eller mindre inverkan på icke-målarter än de standardredskap och annan utrustning som tillåts enligt unionslagstiftningen eller enligt medlemsstaternas relevanta nationella lagstiftning avseende regionalisering enligt [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

3. Stöd får endast beviljas för redskap och annan utrustning enligt punkt 1 som bevisligen har avsevärt bättre storleksselektivitet och mindre inverkan på ekosystemet och på icke-målarter än de standardredskap eller annan utrustning, andra instrument eller andra system som tillåts enligt unionslagstiftningen eller enligt medlemsstaternas relevanta nationella lagstiftning avseende regionalisering enligt [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) de yrkesfiskare som äger de redskap som ska ersättas och som har arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg under minst 60 dagar under de två år som föregår dagen då ansökan lämnas in,

(b) de yrkesfiskare som äger de redskap, instrument eller system som ska ersättas och som har arbetat ombord på ett unionsfiskefartyg under minst 60 dagar under de två år som föregår dagen då ansökan lämnas in,

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 36a

 

Stöd för att lindra den ekonomiska effekten av en exceptionell händelse

 

I syfte att lindra den ekonomiska effekten av en exceptionell händelse som förhindrar normal fiskeriverksamhet får stöd från EHFF beviljas yrkesfiskare och ägare av fiskefartyg för tillfälligt upphörande av fiskeriverksamheten. Omständigheter som härrör från åtgärder för bevarande av fiskeresurser ska inte anses vara exceptionella händelser.

Motivering

Utanför åtgärderna för bevarande av fiskeresurserna, bör EHFF förfoga över ett instrument i syfte att hantera extraordinära omständigheter, såsom naturkatastrofer eller stora föroreningar i havsmiljön, för att tillfälligt lindra situationen för fiskare och ägare av fiskefartyg.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att bidra till avskaffandet av utkast och bifångster och förenkla övergången till ett hållbart utnyttjande av levande marina biologiska resurser som kan återställa och bevara populationer av skördade arter över de nivåer som ger ett maximalt hållbart uttag får EHFF bevilja stöd för projekt vars syfte är att utveckla och införa ny teknisk och organisatorisk kunskap som minskar fiskets inverkan på miljön och som ger ett mer hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna.

1. För att bidra till avskaffandet av utkast och bifångster och förenkla övergången till ett hållbart utnyttjande av levande marina biologiska resurser som kan återställa och bevara populationer av skördade arter över de nivåer som ger ett maximalt hållbart uttag får EHFF bevilja stöd för projekt vars syfte är att utveckla, förbättra och införa ny teknisk och organisatorisk kunskap som minskar fiskets inverkan på miljön, bland annat genom bättre fisketekniker och mer selektivt fiske, eller ett mer hållbart utnyttjande av de marina biologiska resurserna, utifrån en ekosystembaserad syn på fiskeriförvaltningen.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De insatser som finansieras enligt denna artikel ska genomföras i samarbete med ett vetenskapligt eller tekniskt organ som ska ha godkänts enligt medlemsstatens nationella lagstiftning och som ska kontrollera insatsernas resultat.

2. De insatser som finansieras enligt denna artikel får genomföras av fiskarorganisationer som erkänts av en medlemsstat och ska genomföras i samarbete med ett vetenskapligt eller tekniskt organ som ska ha godkänts av medlemsstaten och som ska kontrollera insatsernas resultat.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Resultaten av de insatser som finansieras enligt denna artikel ska offentliggöras av medlemsstaten på lämpligt sätt i enlighet med artikel 120.

3. Resultaten av de insatser som finansieras enligt denna artikel ska offentliggöras av medlemsstaten i enlighet med artikel 120.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De fiskefartyg som deltar i de projekt som finansieras enligt denna artikel får inte utgöra mer än 5 % av den nationella fiskeflottan eller 5 % av den nationella flottans bruttotonnage, vilket ska beräknas i samband med att ansökan lämnas in.

4. De fiskefartyg som deltar i de projekt som finansieras enligt denna artikel får inte utgöra mer än 5 % av den nationella fiskeflottan eller 5 % av den nationella flottans bruttotonnage, vilket ska beräknas i samband med att ansökan lämnas in. På begäran av en medlemsstat, under vederbörligen motiverade omständigheter och på grundval av en rekommendation från STECF, får kommissionen godkänna projekt som överskrider de begränsningar som fastställs i denna punkt.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De insatser som innebär att nya fiskeredskap och tekniker testas ut ska genomföras inom ramen för de fiskemöjligheter som medlemsstaten tilldelats.

5. De insatser som innebär att nya fiskeredskap och tekniker testas ut ska genomföras inom ramen för de fiskemöjligheter som medlemsstaten tilldelats eller de kvoter som tilldelats för vetenskaplig forskning enligt artikel 33.6 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att stimulera yrkesfiskarna till att vara delaktiga i skyddet och återställandet av den marina biologiska mångfalden och av ekosystemen och ekosystemstjänsterna inom ramen för hållbart fiske, får EHFF bevilja stöd för följande:

1. För att stimulera yrkesfiskarna till att vara delaktiga i skyddet och återställandet av den marina biologiska mångfalden och av ekosystemen och ekosystemstjänsterna inom ramen för hållbart fiske, får EHFF bevilja stöd för följande insatser som direkt påverkar verksamheten inom fiskerisektorn:

(a) Insamling av avfall från havet, som förlorade fiskeredskap och skräp.

(a) Yrkesfiskares insamling av avfall från havet, som förlorade fiskeredskap och skräp.

(b) Nybyggnation eller utplacering av fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran.

(b) Nybyggnation, utplacering eller modernisering av fasta eller flyttbara anläggningar som är lätta att nedmontera och som är avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran och vetenskapliga studier och utvärderingar av sådana anläggningar.

(c) Åtgärder för bättre förvaltning och bevarande av resurser.

(c) Åtgärder för bättre förvaltning och bevarande av marina biologiska resurser.

(d) Förvaltning, återställande och övervakning av Natura 2000-områden i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, i enlighet med den prioriterade åtgärdsplan som fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG.

(d) Identifiering, val, förvaltning, återställande och övervakning av följande:

 

(i) Natura 2000-områden i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG, i enlighet med den prioriterade åtgärdsplan som fastställs enligt rådets direktiv 92/43/EEG, där åtgärderna rör fiske.

(e) Förvaltning, återställande och övervakning av marina skyddsområden för genomförandet av de geografiska skyddsåtgärder som avses i artikel 13.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG.

(ii) Marina skyddsområden för genomförandet av de geografiska skyddsåtgärder rörande fiske som avses i artikel 13.4 i direktiv 2008/56/EG.

(f) Deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, som åtgärder för att återställa specifika havs- och kustlivsmiljöer till stöd för hållbara fiskbestånd.

(e) Deltagande i andra åtgärder som syftar till att bevara och främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, i samband med unionens åtgärder på havsmiljöpolitikens område och i överensstämmelse med ett ekosystembaserat grepp på fiskeriförvaltningen, som åtgärder för att återställa specifika havs- och kustlivsmiljöer till stöd för hållbara fiskbestånd, inklusive utarbetandet och den vetenskapliga utvärderingen av dem.

 

(ea) Miljömedvetande med delaktighet från yrkesfiskarna avseende skydd och återställande av den marina biologiska mångfalden.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De insatser som avses i denna artikel ska genomföras av offentligrättsliga organ, med medverkan av yrkesfiskare, yrkesfiskarorganisationer som är erkända av medlemsstaten, och icke-statliga organisationer i partnerskap med yrkesfiskarorganisationer eller lokala aktionsgrupper för fiske enligt artikel 62.

2. De insatser som avses i denna artikel ska genomföras av tekniska eller vetenskapliga offentligrättsliga organ, med medverkan av yrkesfiskare, rådgivande nämnder, yrkesfiskarorganisationer som är erkända av medlemsstaten, och icke-statliga organisationer i partnerskap med yrkesfiskarorganisationer eller lokala aktionsgrupper för fiske enligt artikel 62.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 39 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder för att lindra effekterna av klimatförändringarna

Energieffektivitet och kapacitetsminskning

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att lindra effekterna av klimatförändringarna får EHFF bevilja stöd för

1. För att förbättra fiskefartygens energieffektivitet får EHFF bevilja stöd för

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) investeringar ombord vars syfte är att minska utsläppen av föroreningar och växthusgaser och att förbättra fiskefartygens energieffektivitet,

(a) investeringar i utrustning eller ombord, vars syfte är att minska utsläppen av föroreningar och växthusgaser och att förbättra fiskefartygens energieffektivitet, inklusive återkallande, ersättning eller modernisering av huvud- eller hjälpmotorer, förutsatt att den nya motorn har minst 40 procent lägre effekt än den som ersätts,

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) energieffektivitetsbesiktningar och energieffektivitetsordningar.

(b) energieffektivitetsbesiktningar, energieffektivitetsråd och energieffektivitetsordningar, förutsatt att de inte leder till ökad fiskeansträngning.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Skydd och återställande av sjögräsängar och kustnära våtmarker, vilka utgör kolsänkor av avgörande betydelse för att bekämpa de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb) byte av energikrävande till energisnåla fiskeredskap, förutsatt att bytet inte leder till att fiskeenhetens fiskekapacitet ökar och att den utbytta fiskeutrustningen beslagtas och förstörs,

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc) oberoende utredningar och granskningar av fiskprodukternas energiavtryck på marknaden för att göra det möjligt för konsumenterna att skilja mellan fiskprodukter som kommer från mindre energikrävande fiskemetoder.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stödet får inte användas för att ersätta eller modernisera huvud- eller hjälpmotorer. Stöd får endast beviljas ägare av fiskefartyg och bara en gång under en och samma programperiod för ett fiskefartyg.

2. Stöd får endast beviljas ägare av fiskefartyg och bara en gång under en och samma programperiod för ett fiskefartyg.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 127 vad gäller definitionen av stödberättigande investeringar enligt punkt 1 a.

3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 127 vad gäller fastställande av stödberättigande investeringar enligt punkt 1 a och fastställandet av närmare bestämmelser för tillämpningen av de kriterier som anges i denna artikel.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att förbättra kvaliteten på den fisk som fångas får EHFF bevilja stöd för investeringar ombord som syftar till detta.

1. För att förbättra mervärdet och kvaliteten på kommersiella fångster får EHFF bevilja stöd för

 

(a) investeringar som ger fiskeriprodukter ett mervärde, särskilt genom att yrkesfiskarna ges möjlighet att själva stå för beredning, saluföring och direktförsäljning av sina egna fångster,

 

(b) innovativa investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet och konservering.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att förbättra användningen av oönskade fångster får EHFF bevilja stöd till investeringar ombord vars syfte är att sörja för bästa möjliga användning av oönskade fångster ur kommersiella bestånd och uppvärdera outnyttjade delar av fångad fisk i enlighet med artikel 15 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] och artikel 8 b i [förordning (EU) nr om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter].

2. För att förbättra hanteringen, förvaringen och landningen av oönskade fångster får EHFF bevilja stöd till investeringar ombord vars syfte är att sörja för bästa möjliga användning av oönskade fångster ur kommersiella bestånd och för att uppvärdera outnyttjade delar av fångad fisk i enlighet med artikel 15 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] och artikel 8 b i [förordning (EU) nr om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter].

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Stöd i enlighet med denna punkt 1 b ska vara villkorat mot användningen av selektiva redskap för att minimera antalet oönskade fångster.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Stöd enligt punkt 1 får endast beviljas ägare av unionsfiskefartyg med vilka det bedrivits fiske till havs under minst 60 dagar under de två år som föregår dagen då ansökan lämnas in.

4. Stöd enligt punkt 1 b får endast beviljas ägare av unionsfiskefartyg med vilka det bedrivits fiske till havs under minst 60 dagar under de två kalenderår som föregår dagen då ansökan lämnas in.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att förbättra kvaliteten på de produkter som landas, sörja för ett effektivare energiutnyttjande, bidra till miljöskyddet och förbättra säkerheten och arbetsförhållandena får EHFF bevilja stöd för investeringar vars syfte är att förbättra infrastrukturerna i hamnar och på landningsplatser, inbegripet investeringar i anläggningar för insamling av avfall och skräp från havet.

1. EHFF får bevilja stöd för investeringar som förbättrar infrastrukturerna i hamnar eller på landningsplatser.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att förbättra användningen av oönskade fångster får EHFF bevilja stöd till investeringar i fiskehamnar och på landningsplatser vars syfte är att sörja för bästa möjliga användning av oönskade fångster ur kommersiella bestånd och uppvärdera outnyttjade delar av fångad fisk i enlighet med artikel 15 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] och artikel 8 b i [förordning (EU) nr om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter].

2. Investeringarna kan avse

 

(a) förbättring av kvaliteten, färskheten och spårbarheten hos landade produkter,

 

(b) förbättring av förhållandena vid landning, beredning, lagring och auktionering,

 

(c) användning av oönskade fångster ur kommersiella bestånd och bättre användning av outnyttjade delar av fångster i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken] och artikel 8 b i [förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter],

 

(d) energieffektivitet,

 

(e) miljöskydd, särskilt insamling, lagring och hantering av avfall och skräp från havet,

 

(f) förbättring av hygien, hälsa och säkerhet,

 

(g) förbättring av arbetsvillkoren,

 

(h) försörjning med is, vatten och elektricitet,

 

(i) utrustning för reparation och underhåll av fiskefartyg,

 

(j) uppförande, modernisering och utbyggnad av kajer för att öka säkerheten vid landning eller lastning,

 

(k) datoriserad förvaltning av fiskeverksamhet,

 

(l) sammankoppling i nätverk av fiskehamnar, landningsplatser och auktionsinrättningar.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 41a

 

Skydd av det maritima kulturarvet

 

1. För att stödja och främja traditionella maritima hantverk runt fisket och bevara eller fortsätta driva de fartyg som bidrar till att skydda medlemsstaternas maritima kulturarv kan EHFF användas för att stödja

 

(a) utbildning och investering till stöd för traditionella varv och traditionella maritima hantverk,

 

(b) investeringar ombord som syftar till att bevara traditionella fiskefartyg i trä, utan att öka dessa fartygs fiskekapacitet,

 

(c) investeringar i skötsel och underhåll av traditionella fiskefartyg som omfattas av skyddet av bevara det maritima kulturarvet och som har tagits ur drift.

 

2. Stöd får endast beviljas ägare av varv fiskefartyg och bara en gång under en och samma programperiod för ett fiskefartyg.

 

3. Medlemsstaterna ska se till att de fartyg som tar emot stöd enligt punkt 1 b behålls i drift.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att minska den inverkan som inlandsfisket har på miljön, för att öka energieffektiviteten, för att förbättra kvaliteten på den fisk som landas och för att förbättra säkerheten och arbetsförhållandena får EHFF bevilja stöd för följande investeringar:

1. För att minska den inverkan som inlandsfisket har på miljön, för att öka energieffektiviteten, för att förbättra kvaliteten på den fisk som landas eller för att förbättra hälsan, säkerheten, arbetsförhållandena, humankapitalet och utbildningen får EHFF bevilja stöd för följande investeringar:

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) främjande av humankapital och social dialog, på de villkor som anges i artikel 31.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Investeringar i utrustning enligt artikel 36 på de villkor som anges i den artikeln.

(b) Investeringar i utrustning och projekt enligt artikel 36 och artikel 37 på de villkor som anges i dessa artiklar.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Investeringar i befintliga hamnar och landningsplatser enligt artikel 41 på de villkor som anges i den artikeln.

(d) Investeringar i fiskehamnar, skyddshamnar och landningsplatser enligt artikel 41 på de villkor som anges i den artikeln.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Investeringar som ökar den fångade fiskens värde eller kvalitet, i enlighet med artikel 40 och på de villkor som anges i den artikeln.

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. EHFF får bevilja stöd för investeringar i entreprenörskap enligt artikel 32 på de villkor som anges i den artikeln.

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. EHFF får bevilja stöd till utveckling och underlättande av innovationer enligt artikel 28, rådgivande tjänster enligt artikel 29 och partnerskap mellan vetenskapsmän och yrkesfiskare enligt artikel 30.

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Hänvisningarna till fiskefartyg i artiklarna 33, 36 och 39 ska läsas som hänvisningar uteslutande till fartyg som fiskar i inlandsvatten.

(a) Hänvisningarna till fiskefartyg i artiklarna 33, 36, 37, 39 och 40 ska läsas som hänvisningar uteslutande till fartyg som fiskar i inlandsvatten.

Ändringsförslag    333

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Hänvisningarna i artikel 36 till havsmiljön ska läsas som hänvisningar till den havsmiljö i vilken inlandsfiskefartygen fiskar.

(b) Hänvisningarna i artikel 36 till havsmiljön ska läsas som hänvisningar till den havsmiljö i vilken fiske i inre vatten bedrivs.

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För att främja diversifiering bland yrkesfiskarna som bedriver inlandsfiske får EHFF bevilja stöd för omställning av fiskefartyg som bedriver inlandsfiske till annan verksamhet utanför fisket på de villkor som anges i artikel 32 i denna förordning.

3. För att främja diversifiering bland yrkesfiskarna som bedriver inlandsfiske får EHFF bevilja stöd för diversifiering av inlandsfisket som kompletterar annan verksamhet utanför fisket på de villkor som anges i artikel 32 i denna förordning.

Ändringsförslag    335

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. För att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran får EHFF bevilja stöd för inlandsyrkesfiskarnas deltagande i förvaltning, återställande och övervakning av de Natura 2000-områden som direkt berörs av fiskeverksamheten samt i rehabilitering av inlandsvatten, inbegripet lekområden och vandringsvägar för vandrande arter, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 38.1 d.

5. För att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran får EHFF bevilja stöd för följande:

 

(a) Inlandsyrkesfiskarnas deltagande i förvaltning, återställande och övervakning av de Natura 2000-områden som direkt berörs av fiskeverksamheten samt i rehabilitering av inlandsvatten, inbegripet lekområden och vandringsvägar för vandrande arter, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 38.1 d.

 

(b) Nybyggnation, modernisering eller utplacering av fasta eller flyttbara anläggningar för att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran, inklusive den vetenskapliga övervakningen och utvärderingen av dem.

Ändringsförslag    336

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att de fartyg som beviljas stöd enligt denna artikel fortsätter att endast fiska i inlandsvatten.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska medlemsstaterna se till att de fartyg som beviljas stöd enligt denna artikel fortsätter att endast fiska i inlandsvatten.

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det stöd som beviljas enligt detta kapitel ska endast gå till vattenbruksföretag, utom om något annat anges uttryckligen.

1. Det stöd som beviljas enligt detta kapitel ska endast gå till hållbara vattenbruksföretag, inklusive entreprenörer som är på väg in i sektorn enligt punkt 1 a och till organisationer för producenter och entreprenörer inom vattenbruket, utom om något annat anges uttryckligen. Stöd ska inte ges till aktörer som har begått allvarliga överträdelser av EU:s miljölagar.

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Entreprenörer som är på väg in i sektorn ska vid tillämpning av denna artikel lämna in en affärsplan och, om investeringsbeloppet är högre än 150 000 EUR, en genomförbarhetsstudie.

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När insatserna består av investeringar i utrustning och infrastrukturer i syfte att garantera överensstämmelse med unionslagstiftningens normer för miljö, folk- eller djurhälsa, hygien eller djurskydd, som träder ikraft efter 2014, får stöd beviljas fram till den dag då normerna blir obligatoriska för företagen.

2. Stöd får endast beviljas för investeringar i utrustning och infrastrukturer som påvisligen leder till mindre miljöpåverkan eller överträffar unionslagstiftningens normer för folk- eller djurhälsa, hygien eller djurskydd.

 

Stöd ska inte ges till vattenbruksföretag som använder exotiska arter eller genetiskt modifierade organismer.

 

Stöd ska inte ges till något intensivt vattenbruk i marina skyddsområden, områden för återhämtning av fiskbestånd eller Natura 2000-områden.

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att stimulera till innovation inom vattenbruket får EHFF bevilja stöd för insatser genom vilka

1. För att stimulera till innovation inom hållbart vattenbruk får EHFF bevilja stöd för projekt som syftar till att

(a) det införs ny teknisk eller organisatorisk kunskap vid vattenbruken som minskar deras inverkan på miljön och fostrar till ett mer hållbart utnyttjande av vattenbruksresurserna,

(a) utveckla ny teknisk, vetenskaplig eller organisatorisk kunskap vid vattenbruken som, i synnerhet, minskar inverkan på miljön, minskar beroendet av fiskfoder och fiskolja, främjar ett mer hållbart utnyttjande av vattenbruksresurserna eller underlättar nya hållbara produktionsmetoder,

(b) det utvecklas eller införs nya eller avsevärt förbättrade produkter på marknaden jämfört med toppmoderna produkter, nya eller förbättrade processer samt nya eller förbättrade förvaltnings- och organisationssystem.

(b) utveckla eller införa nya eller avsevärt förbättrade produkter på marknaden jämfört med toppmoderna produkter, nya eller förbättrade processer, nya eller förbättrade förvaltnings- och organisationssystem samt innovationer eller förbättringar i produktionen och beredningen av vattenbruksprodukter,

 

(ba) undersöka den tekniska eller ekonomiska genomförbarheten avseende innovationer, produkter eller processer.

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Insatserna enligt denna artikel ska genomföras i samarbete med ett vetenskapligt eller tekniskt organ som ska ha godkänts enligt medlemsstatens nationella lagstiftning och som ska kontrollera insatsernas resultat.

2. Insatserna enligt denna artikel ska genomföras av eller i samarbete med statliga eller privata vetenskapliga, akademiska eller tekniska organ som ska ha godkänts enligt medlemsstatens nationella lagstiftning och som ska kontrollera insatsernas resultat.

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. EHFF ska säkerställa ett ekonomiskt bidrag till den utvecklings- och innovationsverksamhet inom vattenbrukssektorn som sker via genomförandet av de fleråriga utvecklingsplaner som fastställts av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Artikel 46 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Investeringar i offshore-vattenbruk och vattenbruk som inriktas på annan produktion än livsmedelsproduktion

Investeringar i vattenbruk

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja de typer av vattenbruk som har stor tillväxtpotential får EHFF bevilja stöd för investeringar i utvecklingen av offshore-vattenbruk och vattenbruk som inriktas på annan produktion än livsmedelsproduktion.

1. För att främja de typer av hållbart vattenbruk som har stor tillväxtpotential får EHFF bevilja stöd för

 

(a) produktiva investeringar i vattenbruk, inklusive offshore-vattenbruk och vattenbruk som inriktas på annan produktion än livsmedelsproduktion,

 

(b) en diversifiering av produktionen och de arter som odlas samt studier avseende uttag och platsens lämplighet.

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Stöd enligt punkt 1 får beviljas för att öka produktionen eller modernisera befintliga vattenbruksföretag eller för uppbyggnad av nya, under förutsättning att utvecklingen överensstämmer med den fleråriga nationella strategiplanen för utveckling av vattenbruket.

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Stöd enligt denna artikel ska endast ges när en oberoende marknadsföringsrapport har visat att det finns goda hållbara marknadsförutsättningar för produkten. De företag som skapas måste vara ekonomiskt livskraftiga och får inte leda till överproduktion i branschen.

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja entreprenörskap inom vattenbruket får EHFF bevilja stöd för investeringar som bidrar till

1. För att främja entreprenörskap inom det hållbara vattenbruket får EHFF bevilja stöd för investeringar som bidrar till

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) att ge vattenbruksprodukter ett mervärde, särskilt genom att vattenbruksföretaget ges möjlighet att själv stå för beredning, saluföring och direktförsäljning av den egna produktionen,

(a) att ge vattenbruksprodukter ett mervärde, t.ex. genom att stödja vattenbrukssektorn med beredning, saluföring och direktförsäljning av den egna produktionen eller genom att ingå partnerskap eller partnerskapsavtal för beredning,

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) att diversifiera vattenbruksföretagens inkomster genom att man utvecklar nya vattenbruksarter med goda saluföringsmöjligheter,

(b) att diversifiera vattenbrukssektorns inkomster genom att man utvecklar nya inhemska vattenbruksarter i respektive område med mervärde samt med goda saluföringsmöjligheter och miljöegenskaper,

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) att diversifiera vattenbruksföretagens inkomster genom att man utvecklar kompletterande verksamheter utanför vattenbrukets ram.

(c) att diversifiera vattenbruksföretagens inkomster genom att man utvecklar kompletterande verksamheter.

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 c får endast beviljas vattenbruksföretag på villkor att den kompletterande verksamheten utanför vattenbrukets ram har en koppling till själva vattenbruket, som sportfisketurism, vattenbruksrelaterade miljöåtgärder och utbildningsverksamhet med inriktning på vattenbruk.

2. Stöd enligt punkt 1 c får endast beviljas vattenbruksföretag på villkor att den kompletterande verksamheten utanför vattenbrukets ram har en koppling till själva vattenbrukets produktion eller marknadsföring, som sportfisketurism, vattenbruksrelaterade miljöåtgärder och utbildningsverksamhet med inriktning på vattenbruk.

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att förbättra vattenbrukens allmänna prestanda och konkurrenskraft får EHFF bevilja stöd för följande:

1. För att förbättra vattenbrukens allmänna prestanda och konkurrenskraft samt för att minska miljöpåverkan får EHFF bevilja stöd för följande:

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Tillhandahållande av rådgivningstjänster inom jordbruket av tekniskt, vetenskapligt, juridiskt och ekonomiskt slag.

(b) Tillhandahållande av rådgivningstjänster inom jordbruket av tekniskt, vetenskapligt, juridiskt, miljömässigt och ekonomiskt slag.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Hälso- och säkerhetskrav i enlighet med unionslagstiftningen och nationella lagstiftningar.

(d) Hälso-, hygien- och säkerhetskrav i enlighet med unionslagstiftningen och nationella lagstiftningar.

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Främjande av lika möjligheter, i synnerhet vad gäller jämställdhet mellan kvinnor och män och integration av personer med funktionshinder.

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Stöd enligt punkt 1 a ska endast beviljas offentligrättsliga organ som har valts ut för att inrätta rådgivningstjänsterna. Stöd enligt punkt 1 b ska endast beviljas små och medelstora vattenbruk och producentorganisationer inom vattenbruket.

3. Stöd enligt punkt 1 a ska endast beviljas offentligrättsliga organ som har valts ut för att inrätta rådgivningstjänsterna eller yrkesorganisationer som är erkända av medlemsstaten. Stöd enligt punkt 1 b ska endast beviljas små och medelstora vattenbruk, yrkesorganisationer för vattenbruk som är erkända av medlemsstaten och producentorganisationer inom vattenbruket eller sammanslutningar av producentorganisationer inom vattenbruket.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Om det beviljade stödet inte överstiger 4 000 euro får stödmottagaren utses genom ett påskyndat förfarande.

Ändringsförslag    358

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Vattenbruken ska endast beviljas stöd för rådgivningstjänster en gång per tjänstekategori enligt punkt 2 a–e under en och samma programperiod.

utgår

Ändringsförslag    359

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Livslångt lärande, spridning av vetenskapligt vetande och innovativa metoder samt förvärv av nya yrkeskunskaper inom vattenbruket,

(a) Yrkesutbildning, livslångt lärande, spridning av vetenskapligt och tekniskt vetande och innovativa metoder, förvärv av nya yrkeskunskaper inom vattenbruket, förbättring av arbetsförhållandena, främjande av säkerhetsförhållandena i arbetet samt minskning av vattenbrukens miljöpåverkan.

Ändringsförslag    360

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och goda metoder mellan vattenbruksföretag och yrkesorganisationer och andra aktörer, inbegripet vetenskapliga organ och organ som främjar jämlikhet mellan kvinnor och män.

(b) Nätverksbyggande och utbyte av erfarenheter och goda metoder mellan vattenbruksföretag och yrkesorganisationer och andra privata eller offentliga aktörer, inbegripet vetenskapliga och tekniska organ samt utbildningsorgan och organ som främjar jämlikhet mellan kvinnor och män.

Ändringsförslag    361

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a får inte beviljas stora vattenbruksföretag.

utgår

Ändringsförslag    362

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja utvecklingen av vattenbruksanläggningar och infrastrukturer för vattenbruk får EHFF bevilja stöd för

1. För att främja utvecklingen av vattenbruksanläggningar och infrastrukturer för vattenbruk och för att minska deras miljöpåverkan får EHFF bevilja stöd för

Ändringsförslag    363

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) åtgärder för att identifiera och kartlägga områden som är lämpliga för vattenbruk, med hänsyn tagen till eventuella förfaranden för fysisk planering i kust- och havsområden,

(a) åtgärder för att identifiera och kartlägga områden som är lämpliga för hållbart vattenbruk med liten miljöpåverkan, med hänsyn tagen till eventuella förfaranden för fysisk planering i kust- och havsområden, och åtgärder för att övervaka miljösamspelet under vattenbruksverksamhetens produktionsfas,

Ändringsförslag    364

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) åtgärder för att identifiera och kartlägga områden där fiskbestånden ynglar, lekområden vid kusten, marina skyddsområden, Natura 2000-områden eller återhämtningsområden för fiskbestånden, där intensiv vattenbruksverksamhet bör uteslutas för att upprätthålla dessa områdens roll i ekosystemens funktion,

Ändringsförslag    365

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) åtgärder för att förbättra infrastrukturerna i vattenbruksområden, inbegripet genom arrondering och förvaltning av energiförsörjning och vatten,

(b) åtgärder för att förbättra och utveckla stödanläggningarna och den stödinfrastruktur som krävs för att förbättra vattenbruksanläggningarnas potential och minska deras ekologiska fotavtryck, inbegripet genom investeringar i arrondering, energiförsörjning och vattenvård,

Ändringsförslag    366

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) åtgärder som vidtas och genomförs av behöriga myndigheter enligt artikel 9.1 i direktiv 2009/147/EG och artikel 16.1 i direktiv 92/43/EG i syfte att förebygga allvarliga skador på vattenbruk.

(c) åtgärder som vidtas av behöriga myndigheter för att minska konflikterna med vilda arter som är skyddade enligt direktiv 2009/147/EG och direktiv 92/43/EG i syfte att förebygga allvarliga skador på vattenbruk.

Ändringsförslag    367

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stöd enligt denna artikel får endast beviljas offentligrättsliga organ.

2. Stöd enligt denna artikel får endast beviljas offentligrättsliga organ eller privata organisationer som anförtrotts av en medlemsstat för att utföra den verksamhet som anges i leden a, aa och b i punkt 1.

Ändringsförslag    368

Förslag till förordning

Artikel 51 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Främjande av nya vattenbrukare

Främjande av nya vattenbrukare inom hållbart vattenbruk och vattenbruksberedning

Ändringsförslag    369

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja entreprenörskap inom vattenbruket får EHFF bevilja stöd för etablering av nya vattenbruksföretag som startas av nya vattenbrukare.

1. För att främja entreprenörskap inom vattenbruket får EHFF bevilja stöd för etablering av nya hållbara vattenbruksföretag eller kooperativ som startas av nya vattenbrukare, inbegripet i den tillhörande beredningssektorn, med särskild inriktning på unga vattenbrukare och jämställdhet.

Ändringsförslag    370

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 ska beviljas vattenbrukare som etablerar sig i sektorn, på villkor

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    371

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) att det är första gången som de, i egenskap av företagsledare, etablerar ett mikroföretag eller ett litet företag inom vattenbrukssektorn,

(b) att det är första gången som de, i egenskap av företagsledare, etablerar ett mikroföretag eller ett litet företag inom vattenbrukssektorn eller sektorn för beredning av vattenbruksprodukter,

Ändringsförslag    372

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) att de lämnar in en affärsplan för hur de vill utveckla sitt vattenbruk.

(c) att de lämnar in en ekonomiskt och miljömässigt trovärdig affärsplan för hur de vill utveckla sitt vattenbruk, inbegripet en plan för hur de ska minimera verksamhetens ekologiska fotavtryck.

Ändringsförslag    373

Förslag till förordning

Artikel 52 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Främjande av vattenbruk med en hög nivå av miljöskydd

Främjande av ett hållbart vattenbruk med en hög nivå av miljöskydd

Ändringsförslag    374

Förslag till förordning

Artikel 52 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att bidra till att avsevärt minska vattenbrukets inverkan på miljön får EHFF bevilja stöd för investeringar som

För att bidra till att avsevärt minska vattenbrukets inverkan på miljön får EHFF bevilja stöd för följande investeringar som

Ändringsförslag    375

Förslag till förordning

Artikel 52 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) möjliggör en avsevärd minskning av vattenbrukets inverkan på vattnet, särskilt genom att de mängder vatten som används minskas eller genom att kvaliteten på spillvattnet förbättras, även med hjälp av multitrofiska vattenbrukssystem,

(a) möjliggör en avsevärd minskning av vattenbruksföretagens inverkan på vattenanvändning och vattenkvalitet, särskilt genom att de mängder vatten eller kemikalier, antibiotika och andra läkemedel som används minskas eller genom att kvaliteten på spillvattnet förbättras, även med hjälp av multitrofiska vattenbrukssystem,

Ändringsförslag    376

Förslag till förordning

Artikel 52 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) främjar slutna vattenbrukssystem,

Ändringsförslag    377

Förslag till förordning

Artikel 52 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) begränsar vattenbruksföretagens negativa inverkan på naturen och den biologiska mångfalden,

(b) begränsar vattenbruksföretagens negativa inverkan på naturen samt främjar miljöskydd och den biologiska mångfalden, framför allt inverkan på viltlevande fiskbestånd, växelverkan med rovdjursarter, användningen av giftiga kemikalier och antibiotika, förrymda fiskar, införande av främmande arter och andra former av miljöpåverkan som hänger samman med intensivt vattenbruk,

Ändringsförslag    378

Förslag till förordning

Artikel 52 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) avser inköp av utrustning som skyddar vattenbruk från vilda rovdjur som är skyddade enligt rådets och Europaparlamentets direktiv 2009/147/EEG och rådets direktiv 92/43/EG,

(c) avser inköp av utrustning som skyddar vattenbruk från vilda rovdjur,

Ändringsförslag    379

Förslag till förordning

Artikel 52 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) möjliggör återställning av befintliga vattenbruksdammar och laguner genom att slam avlägsnas, eller åtgärder för att motverka slamavlagringar.

(e) möjliggör återställning av flodmynningar, befintliga vattenbruksdammar och laguner och livsmiljöer som är förbundna med dessa genom att slam avlägsnas eller slamavlagringar motverkas.

Ändringsförslag    380

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja utvecklingen av ekologiskt och energieffektivt vattenbruk får EHFF bevilja stöd för

1. För att främja utvecklingen av ekologiskt och mer energieffektivt vattenbruk får EHFF bevilja stöd för

Ändringsförslag    381

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) omställning av vattenbruk där man går över från odling av köttätande arter till odling av växtätande arter som inte behöver matas med färsk fisk, viltlevande fisk, havsfisk, sötvattensfisk, fiskmjöl eller fiskoljeprodukter,

Ändringsförslag    382

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) främjande av ett slutet vattenbrukssystem där fisk och andra vattenbruksprodukter odlas i slutna recirkulerande system, som medför minskad vattenanvändning,

Ändringsförslag    383

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) deltagande i unionens miljölednings- och miljörevisionsordning, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS).

(b) deltagande i unionens miljölednings- och miljörevisionsordning, såsom de som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), eller deltagande i nationellt erkända miljöledningsordningar.

Ändringsförslag    384

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stöd får endast beviljas stödmottagare som åtar sig att delta i EMAS under minst tre år eller att uppfylla kriterierna för ekologisk produktion under minst fem år.

2. Stöd får endast beviljas stödmottagare som åtar sig att delta i EMAS under minst fem år eller att uppfylla kriterierna för ekologisk produktion under minst fem år.

Ändringsförslag    385

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Stödet ska beviljas i form av ersättning under högst två år under den period under vilken företaget ställs om till ekologisk produktion eller under den period då företaget förbereder sitt deltagande i EMAS.

3. Stödet ska beviljas i form av ersättning under högst fem år under den period under vilken företaget ställs om till ekologisk produktion eller under den period då företaget förbereder sitt deltagande i EMAS.

Ändringsförslag    386

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) det inkomstbortfall eller de extrakostnader för stödberättigande insatser enligt punkt 1 a i denna artikel som drabbar vattenbruket under den period då det går över från konventionell produktion till ekologisk produktion,

(a) det inkomstbortfall eller de extrakostnader för stödberättigande insatser enligt punkt 1 a i denna artikel som drabbar vattenbruket under den period då det går över från konventionell produktion till ekologisk produktion eller bibehåller den ekologiska produktionen,

Ändringsförslag    387

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja utvecklingen av vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster får EHFF bevilja stöd för

1. För att främja utvecklingen av ett hållbart vattenbruk som tillhandahåller miljötjänster får EHFF bevilja stöd för

Ändringsförslag    388

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) vattenbruksmetoder som är förenliga med specifika miljöbehov och som omfattas av de specifika verksamhetskrav som följer av att Natura 2000-områden har definierats i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG och rådets och Europaparlamentets direktiv 2009/147/EG,

(a) extensiva och halvextensiva vattenbruksmetoder som är förenliga med specifika miljöbehov och som omfattas av de specifika verksamhetskrav som följer av att Natura 2000-områden har definierats i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG och direktiv 2009/147/EG,

Ändringsförslag    389

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) deltagande i bevarande- och reproduktionsåtgärder för vattenlevande djur (ex-situ) inom ramen för de program för bevarande och återställande av den biologiska mångfalden som utarbetats av de offentliga myndigheterna eller som står under dessas överinsyn,

(b) kostnader som är direkt kopplade till deltagande i bevarande- och reproduktionsåtgärder för vattenlevande djur (ex-situ) inom ramen för de program för bevarande och återställande av den biologiska mångfalden som utarbetats av de offentliga myndigheterna eller som står under dessas överinsyn,

Ändringsförslag    390

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) olika former av extensivt vattenbruk, inbegripet bevarande och förbättring av miljön, den biologiska mångfalden och förvaltningen av landskapet och traditionella inslag i vattenbruksområden.

(c) olika former av extensivt och halvextensivt vattenbruk, både i kustområden och inlandsvatten, inbegripet bevarande och förbättring av miljön, den biologiska mångfalden och förvaltningen av landskapet och traditionella inslag i vattenbruksområden.

Ändringsförslag    391

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas i form av årlig ersättning för extrakostnader som uppstår eller inkomstbortfall på grund av verksamhetskraven på de berörda områdena i samband med tillämpningen av rådets direktiv 92/43/EEG och rådets och Europaparlamentets direktiv 2009/147/EG.

2. Stöd enligt punkt 1 a ska beviljas i form av årlig ersättning för extrakostnader som uppstår och/eller inkomstbortfall på grund av verksamhetskraven på de berörda områdena i samband med tillämpningen av rådets direktiv 92/43/EEG och rådets och Europaparlamentets direktiv 2009/147/EG.

Ändringsförslag    392

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas i form av en årlig ersättning för de extrakostnader som uppstår.

4. Stöd enligt punkt 1 c ska beviljas i form av en årlig ersättning för de extrakostnader som uppstår och en ersättning för de förluster som skyddade arter orsakar vattenkulturbestånd, förutsatt att skyddsåtgärder vidtagits.

Ändringsförslag    393

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF får bevilja stöd till blötdjursodlare för att kompensera för tillfälliga stopp för blötdjurskörden, men endast om det görs av folkhälsoskäl.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    394

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) det pågår i mer än fyra månader i följd, eller

(a) det pågår i en månad, eller

Ändringsförslag    395

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) om förlusten till följd av skördestoppet uppgår till mer än 35 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående åren.

(b) om förlusten till följd av skördestoppet uppgår till mer än 15 % av det berörda företagets årsomsättning, beräknad utifrån företagets genomsnittliga omsättning under de tre föregående åren eller, om företaget har en kortare etableringsperiod, under den föregående verksamhetsperioden. Medlemsstaterna får införa särskilda beräkningsregler för företag med mindre än ett års verksamhetsperiod.

Ändringsförslag    396

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kompensationen får betalas ut i högst tolv månader under hela programperioden.

utgår

Ändringsförslag    397

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att främja djurs hälsa och välbefinnande i vattenbruksföretag, särskilt vad gäller förebyggande åtgärder och biosäkerhet, får EHFF bevilja stöd för följande:

1. För att främja djurs hälsa och välbefinnande i vattenbruksföretag, särskilt vad gäller förebyggande åtgärder och biosäkerhet, får EHFF bevilja stöd till vattenbruksföretag och yrkesorganisationer inom vattenbrukssektorn för följande:

Ändringsförslag    398

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Kontroll och utrotning av sjukdomar inom vattenbruket i enlighet med rådets beslut 2009/470/EG om utgifter inom veterinärområdet.

(a) Kostnader för kontroll och utrotning av sjukdomar inom vattenbruket i enlighet med rådets beslut 2009/470/EG om utgifter inom veterinärområdet, inklusive de driftskostnader som är nödvändiga för att fullgöra skyldigheterna inom ramen för en utrotningsplan.

Ändringsförslag    399

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Utveckling av allmän och artspecifik bästa praxis eller uppförandekoder för biosäkerhet och för djurens välfärd inom vattenbruket.

(b) Utveckling av allmän och artspecifik bästa praxis eller uppförandekoder för biosäkerhet och för djurens hälsa och välfärd inom vattenbruket.

Ändringsförslag    400

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Åtgärder för större tillgång på veterinärmedicinska läkemedel för användning inom vattenbruket och för främjande av lämplig användning av sådana läkemedel, genom att farmaceutiska undersökningar beställs och genom informationsspridning och informationsutbyte.

(c) Initiativ som syftar till att minska vattenbruksverksamhetens beroende av veterinärmedicinska preparat.

Ändringsförslag    401

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Bildandet av grupper för djurhälsoskydd inom vattenbrukssektorn och dessa gruppers verksamhet såsom erkänts av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    402

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att skydda vattenbrukarnas inkomster får EHFF bevilja stöd till en försäkring för vattenbruksbestånd som ska täcka förluster till följd av följande:

1. För att skydda vattenbrukarnas inkomster får EHFF bevilja stöd till en försäkring för vattenbruksbestånd eller en gemensam fond som har erkänts av en medlemsstat och som ska täcka förluster till följd av minst en av följande:

Ändringsförslag    403

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Naturkatastrofer.

(a) Naturkatastrofer eller stora föroreningar i havsmiljön.

Ändringsförslag    404

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Plötsliga förändringar av vattenkvaliteten.

(c) Plötsliga förändringar av vattenkvaliteten eller vattenkvantiteten.

Ändringsförslag    405

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Vattenbrukssjukdomar eller förstörda produktionsanläggningar.

(d) Vattenbrukssjukdomar, predation, mekaniska fel eller förstörda produktionsanläggningar som aktören inte ansvarar för.

Ändringsförslag    406

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Stora anläggningsskador som har orsakats av vilda djur, inbegripet parasitangrepp av invasiva arter på vattenbruk.

Ändringsförslag    407

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db) Miljöföroreningar som har orsakats av en olycka utanför vattenbruket.

Ändringsförslag    408

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc) Insamling och förstörelse av djur som har dött på farmen av naturliga orsaker eller till följd av en olycka, som aktören inte ansvarar för, eller som har slaktats och begravts på farmen av djurhälsoskäl och med administrativt förhandstillstånd från berörda myndigheter.

Ändringsförslag    409

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förekomsten av ogynnsamma väderförhållanden och sjukdomsutbrott inom vattenbruket ska ha erkänts formellt av den berörda medlemsstaten.

2. Förekomsten av ogynnsamma väderförhållanden, sjukdomar, stora föroreningar eller någon av de relevanta omständigheter som anges i punkt 1 och sjukdomsutbrott inom vattenbruket ska ha erkänts formellt av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    410

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Stöd ska endast beviljas för försäkringsavtal för vattenbruksbestånd som omfattar ekonomiska förluster enligt punkt 1 på mer än 30 % av vattenbrukarens genomsnittliga årsproduktion.

3. Stöd ska endast beviljas för försäkringsavtal för vattenbruksbestånd eller gemensamma fonder som omfattar ekonomiska förluster enligt punkt 1 på mer än 25 % av vattenbrukarens genomsnittliga årsproduktion.

Ändringsförslag    411

Förslag till förordning

Artikel 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EHFF ska stödja en hållbar utveckling i fiskeberoende områden med hjälp av en lokalt ledd utvecklingsstrategi enligt artikel 28 i [förordning (EU) nr [...] om gemensamma bestämmelser].

EHFF ska stödja en hållbar utveckling i områden som är beroende av fiske- och vattenbruk med hjälp av en lokalt ledd utvecklingsstrategi enligt artikel 28 i [förordning (EU) nr [...] om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    412

Förslag till förordning

Artikel 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till att uppnå de prioriteringar för unionen som anges i artikel 6.1.

Stödet enligt detta kapitel ska bidra till att uppnå de prioriteringar för unionen som anges i artikel 6.1, 6.2 och 6.3.

Motivering

Fiskeberoende områden är mycket viktiga för utvecklingen av ett hållbart vattenbruk och de har dessutom en viktig roll när det gäller att organisera innovationer. Det finns flera exempel på regioner som är en drivkraft för innovation i kustområden. När det gäller vattenbruk är regionens roll avgörande på grund av regionernas ansvar i fråga om fysisk planering.

Ändringsförslag    413

Förslag till förordning

Kapitel III – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fiskeberoende områden, lokala partnerskap och lokala utvecklingsstrategier

Områden som är beroende av fiske och vattenbruk, lokala partnerskap och lokala utvecklingsstrategier

Ändringsförslag    414

Förslag till förordning

Artikel 60 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fiskeberoende områden

Områden som är beroende av fiske och vattenbruk

Ändringsförslag    415

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett fiskeberoende område ska uppfylla följande villkor för att kunna få stöd:

1. För att ett område ska kvalificera sig som ett område som får stöd ska det vara antingen ett havsfiskeområde, ett inlandsfiskeområde eller ett vattenbruksområde. Det ska vara funktionellt sammanhållet i geografiskt, biologiskt, ekonomiskt och socialt hänseende, med särskilt beaktande av fiskeri- och vattenbrukssektorerna samt relaterade verksamhetsområden, och omfatta en tillräckligt stor kritisk massa i mänskliga, finansiella och ekonomiska resurser för att klara att driva en fungerande lokal utvecklingsstrategi.

Ändringsförslag    416

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Det ska vara av begränsad storlek, i allmänhet mindre än NUTS 3-nivån i den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS).

utgår

Ändringsförslag    417

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Det ska vara funktionellt sammanhållet i geografiskt, ekonomiskt och socialt hänseende, med särskilt beaktande av fiskeri- och vattenbrukssektorerna, och omfatta en tillräckligt stor kritisk massa i mänskliga, finansiella och ekonomiska resurser för att klara att driva en fungerande lokal utvecklingsstrategi.

utgår

Ändringsförslag    418

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid tillämpning av EHFF ska den integrerade lokala utvecklingsstrategi som avses i artikel 28.1 c i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] baseras på samspel mellan aktörer och projekt i olika näringsgrenar inom den lokala ekonomin, i synnerhet fiskeri- och vattenbruksnäringen.

1. Vid tillämpning av EHFF ska den integrerade lokala utvecklingsstrategi som avses i artikel 28.1 c i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] baseras på samspel och samråd mellan aktörer och projekt i olika näringsgrenar inom fiskeri- och vattenbruksnäringen såväl som andra näringsområden inom den lokala ekonomin. I detta hänseende ska det samrådas med rådgivande nämnder.

Ändringsförslag    419

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) leda till att fiskeri- och vattenbrukssektorerna deltar maximalt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling i de fiskeberoende områdena längs kusterna och i inlandet,

(a) leda till att fiskeri- och vattenbrukssektorerna deltar maximalt i arbetet med att skapa en hållbar utveckling i de områden längs kusterna och i inlandet som är beroende av fiske och vattenbruk,

Ändringsförslag    420

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) säkerställa att de lokala samhällena drar största möjliga nytta av de möjligheter som erbjuds genom utvecklingsplanerna för hav och kuster.

(b) säkerställa att de lokala samhällena drar största möjliga nytta av de möjligheter som erbjuds genom utvecklingsplanerna för hav, kuster och inland samt, i synnerhet, hjälpa små och förfallande hamnar att dra största möjliga nytta av sin marina potential genom utveckling av en diversifierad infrastruktur.

Ändringsförslag    421

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Strategin måste överensstämma med de möjligheter och behov som identifierats i området och med unionens prioriteringar för EHFF. Strategierna kan sträcka sig från att vara fokuserade på fisket till en bredare inriktning på diversifiering av fiskeberoende områden Strategin ska vara mer än bara en samling insatser eller en uppsättning sektorsanknutna enskilda åtgärder.

3. Strategin måste överensstämma med de möjligheter och behov som identifierats i området och med unionens prioriteringar för EHFF. Strategierna ska främst vara fokuserade på fisket eller vattenbruket, även om de kan vara bredare och inriktade på diversifiering av områden som är beroende av fiske eller vattenbruk. Strategin ska vara mer än bara en samling insatser eller en uppsättning sektorsanknutna enskilda åtgärder.

Ändringsförslag    422

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 127 med avseende på innehållet i den handlingsplan som avses i artikel 29.1 e i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser].

5. Den integrerade lokala utvecklingsstrategin ska inbegripa en handlingsplan som avses i artikel 29.1 e i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser]. Handlingsplanen ska bland annat innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas för genomförandet av strategin och för var och en av åtgärderna ska planen innehålla en beskrivning av målet med åtgärden, de stödberättigande utgifterna, godkända stödmottagare, det ekonomiska anslaget för anknutna offentliga fonder, urvalskriterierna för insatserna och resultatindikatorerna.

Ändringsförslag    423

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) garantera betydande representation för fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

(b) garantera att en majoritet av representanterna kommer från fiskeri- och/eller vattenbrukssektorerna.

Ändringsförslag    424

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om den lokala utvecklingsstrategin stöds av andra fonder än EHFF ska ett särskilt urvalsorgan för EHFF-stödda projekt inrättas i enlighet med kriterierna i punkt 3.

4. Om den lokala utvecklingsstrategin stöds av andra fonder än EHFF ska den lokala aktionsgruppens urvalsorgan för EHFF-stödda projekt uppfylla kraven i punkt 3.

Ändringsförslag    425

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. De respektive roller som den lokala aktionsgruppen och förvaltningsmyndigheten ska inneha vad avser de uppgifter som rör genomförandet av strategin, ska vara tydligt beskrivna i det operativa programmet.

7. De respektive roller som den lokala aktionsgruppen, förvaltningsmyndigheten och genomförandemyndigheten, när denna skiljer sig från förvaltningsmyndigheten, ska inneha vad avser de uppgifter som rör genomförandet av strategin, ska vara tydligt beskrivna i det operativa programmet.

Ändringsförslag    426

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De insatser som berättigar till stöd enligt detta avsnitt fastställs i artikel 31 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser].

1. De insatser och kostnader som berättigar till stöd enligt detta avsnitt fastställs i artikel 31 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    427

Förslag till förordning

Artikel 64 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det förberedande stödet ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, utbildning och nätverksbildning i syfte att utarbeta/förbereda och genomföra en utvecklingsstrategi.

1. Det förberedande stödet ska omfatta kapacitetsuppbyggnad, samråd, utbildning och nätverksbildning i syfte att utarbeta/förbereda och genomföra en utvecklingsstrategi.

Ändringsförslag    428

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Skapa mervärde, skapa arbetstillfällen och främja innovation längs hela distributionskedjan inom fisket och vattenbruket.

(a) Skapa mervärde, skapa arbetstillfällen, locka unga människor och främja innovation längs hela distributionskedjan inom fisket, vattenbruket och beredningen.

Ändringsförslag    429

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Stödja diversifiering och skapande av arbetstillfällen i fiskeberoende områden, särskilt inom andra sektorer inom havsnäringen.

(b) Stödja diversifiering och skapande av arbetstillfällen i områden som är beroende av fiske och vattenbruk, inbegripet diversifiering inom havsnäringar som kompletterar fiskeri- och vattenbruksnäringarna.

Ändringsförslag    430

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Förbättra utbildningarna och arbetsvillkoren i områden som är beroende av fiske och vattenbruk.

Ändringsförslag    431

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Förbättra de fiskeberoende områdenas lokala miljövärden och bidra till att de kommer till optimal nytta, häribland genom åtgärder för att bekämpa klimatförändringar.

(c) Förbättra de lokala miljövärdena i de områden som är beroende av fiske och vattenbruk och bidra till att de kommer till optimal nytta, häribland genom åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, förbättra förvaltningen av kustområden och bekämpa klimatförändringar.

Ändringsförslag    432

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Främja den sociala välfärden i de fiskeberoende områdena och främja kulturarvet, även det maritima kulturarvet.

(d) Främja den sociala välfärden i de områden som är beroende av fiske och vattenbruk och främja kulturarvet, även det fiskerirelaterade och maritima kulturarvet.

Ändringsförslag    433

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Stödet får omfatta åtgärder som anges i detta avsnitt kapitlen I och II, förutsatt att det finns en tydlig och logisk grund för förvaltning på lokal nivå. När stöd beviljas för insatser som svarar mot dessa åtgärder ska de relevanta villkor och de bidragsskalor per insats som föreskrivs i detta avsnitt kapitlen I, II och III tillämpas.

2. Stödet får omfatta åtgärder som anges i detta avsnitt i kapitlen I, II och IV, förutsatt att det finns en tydlig och logisk grund för förvaltning på lokal nivå. När stöd beviljas för insatser som svarar mot dessa åtgärder ska de relevanta villkor och de bidragsskalor per insats som föreskrivs i detta avsnitt kapitlen I, II och IV tillämpas.

Ändringsförslag    434

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utöver partnerskap med andra lokala aktionsgrupper kan ett partnerskap med en lokal aktionsgrupp inom ramen för EHFF vara ett offentligt/privat partnerskap som genomför en lokal utvecklingsstrategi inom eller utanför unionen.

2. Enligt denna artikel kan ett partnerskap med en lokal aktionsgrupp, utöver partnerskap med andra lokala aktionsgrupper, inom ramen för EHFF vara ett samarbetsprojekt med ett territorium som inte har lokala aktionsgrupper baserat på ett offentligt/privat partnerskap som genomför en lokal utvecklingsstrategi inom eller utanför unionen.

Ändringsförslag    435

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. I fall där samarbetsprojekt inte väljs ut av de lokala aktionsgrupperna ska medlemsstaterna inrätta ett system med löpande ansökningar för samarbetsprojekt. De ska offentliggöra de nationella eller regionala administrativa förfarandena för urval av transnationella samarbetsprojekt och en förteckning över stödberättigande kostnader senast två år efter dagen för godkännandet av det operativa programmet.

3. I fall där samarbetsprojekt inte väljs ut av de lokala aktionsgrupperna ska medlemsstaterna inrätta ett system med löpande ansökningar för samarbetsprojekt. De ska offentliggöra de nationella eller regionala administrativa förfarandena för urval av transnationella samarbetsprojekt och en förteckning över stödberättigande kostnader senast två år efter dagen för godkännandet av det operativa programmet. Rådgivande nämnder kan på grund av sin transnationella karaktär vara delaktiga i systemet med löpande ansökningar.

Ändringsförslag    436

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Godkännandet av samarbetsprojekt ska ske senast fyra månader efter den dag då projektet lämnades in.

4. Administrativa beslut som rör samarbetsprojekt ska fattas senast fyra månader efter den dag då projektet lämnades in.

Ändringsförslag    437

Förslag till förordning

Artikel 68

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till att uppnå de särskilda mål som anges i kapitlen I och II i denna avdelning.

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till att

 

(a) uppnå de särskilda mål som anges i kapitlen I och II i denna avdelning,

 

(b) stärka konkurrenskraften inom berednings- och saluföringsindustrin för fiskeri- och vattenbruksprodukter,

 

(c) förbättra livsmedelssäkerheten och produktkvaliteten,

 

(d) utveckla, producera och saluföra nya produkter och utnyttja ny teknik och innovativa produktionsmetoder,

 

(e) minska den negativa inverkan på miljön och öka energieffektiviteten,

 

(f) bättre utnyttja mindre arter, biprodukter och avfall,

 

(g) utveckla, producera och saluföra nya produkter och utnyttja ny teknik och innovativa produktionsmetoder,

 

(h) förbättra arbetstagarnas arbetsförhållanden och utbildning

 

(i) öppna och utveckla nya marknader.

Ändringsförslag    438

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF kan bevilja stöd för utarbetande och genomförande av produktions- och saluföringsplaner enligt artikel 32 i [förordning (EU) nr om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter].

1. EHFF ska bevilja stöd för utarbetande och genomförande av produktions- och saluföringsplaner enligt artikel 32 i [förordning (EU) nr om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter].

Ändringsförslag    439

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF får, på nedanstående villkor, bevilja ersättning till godkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som lagrar fiskeriprodukter som ingår i förteckningen i bilaga II till förordning (EU) nr… [om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vatten bruksprodukter], förutsatt att produkterna lagras i enlighet med artiklarna 35 och 36 i förordning EU nr… [om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vatten bruksprodukter]:

1. EHFF får, på nedanstående villkor, samfinansiera ersättning till godkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som lagrar fiskeri- och vattenbruksprodukter som ingår i förteckningen i bilaga II till förordning nr… [om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vatten bruksprodukter], förutsatt att produkterna lagras i enlighet med artiklarna 35 och 36 i den förordningen:

Ändringsförslag    440

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Stödbeloppet får inte överstiga de tekniska och finansiella kostnaderna för de åtgärder som krävs för stabilisering och lagring av de aktuella produkterna.

(a) Stödbeloppet får inte överstiga de tekniska och finansiella kostnaderna för de åtgärder som krävs för stabilisering, beredning och lagring av de aktuella produkterna.

Ändringsförslag    441

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Det årliga finansiella stödet får inte överstiga följande procentandelar av det genomsnittliga årsvärdet av den saluförda produktionen vid första försäljning för producentorganisationens medlemmar under perioden 2009-2011. Om medlemmar i en producentorganisation inte hade någon saluförd produktion under 2009-2011 ska det genomsnittliga värdet av den saluförda produktionen under de tre första åren av dessa medlemmars produktion beaktas i enlighet med följande:

(c) Det årliga finansiella stödet får inte överstiga 5 procent av det genomsnittliga årsvärdet av den saluförda produktionen vid första försäljning för producentorganisationens medlemmar under perioden 2009-2011. Om medlemmar i en producentorganisation inte hade någon saluförd produktion under 2009-2011 ska det genomsnittliga värdet av den saluförda produktionen under de tre första åren av dessa medlemmars produktion beaktas i enlighet med följande:

– 1 % under 2014.

 

– 0,8 % under 2015.

 

– 0,6 % under 2016

 

– 0,4 % under 2017.

 

– 0,2 % under 2018

 

Ändringsförslag    442

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det stöd som avses i punkt 1 ska ha utfasats senast 2019.

utgår

Ändringsförslag    443

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF kan stödja saluföringsåtgärder för fiskeri- och vattenbruksprodukter i syfte att

1. EHFF kan stödja saluföringsåtgärder för produkter från fiske, vattenbruk och inlandsfiske i syfte att

Ändringsförslag    444

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) förbättra villkoren kring saluföringen av

(a) hitta nya marknader och förbättra villkoren kring saluföringen av fiske- och vattenbruksarter, däribland

Ändringsförslag    445

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia) produkter som saluförs av yrkesfiskarorganisationer, deras sammanslutningar och via auktionshallar,

Ändringsförslag    446

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii) oönskade fångster som landats i enlighet med artikel 15 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] och artikel 8 b andra strecksatsen i [förordning (EU) nr om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter],

(ii) oönskade fångster som landats ur kommersiella bestånd i enlighet med tekniska åtgärder, artikel 15 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] och artikel 8 b andra strecksatsen i [förordning (EU) nr om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter],

Ändringsförslag    447

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii) produkter som erhållits med metoder med liten miljöpåverkan eller ekologiska vattenbruksprodukter enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion,

(iii) fiskeri- eller vattenbruksprodukter som erhållits med metoder med liten miljöpåverkan eller ekologiska vattenbruksprodukter enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion eller i stängda vattenbrukssystem,

Ändringsförslag    448

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iiia) lokala och säsongsbundna produkter, inbegripet de produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel,

Ändringsförslag    449

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led a – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iiib) nya eller uppgraderade produkter.

Ändringsförslag    450

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) främja kvaliteten genom att underlätta

(b) främja kvaliteten och mervärdet genom att underlätta

Ändringsförslag    451

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii) certifiering och marknadsföring, inbegripet av produkter som erhållits genom hållbart fiske och vattenbruk och genom miljövänliga beredningsmetoder,

(ii) certifiering av kvaliteten, marknadsföring och skapande av särskild märkning med hänsyn till produkter som erhållits genom hållbart fiske och vattenbruk, produkter för småskaligt kustfiske, lokala och säsongsbundna produkter och genom miljövänliga beredningsmetoder,

Ändringsförslag    452

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iia) fiskeri- och vattenbruksprodukters spårbarhet, inbegripet framtagande av en miljömärkning för fiskeri- och vattenbruksprodukter för hela unionen,

Ändringsförslag    453

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led b – led iib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iib) innovativa processer och metoder,

Ändringsförslag    454

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii) saluföring av fiskeriprodukter direkt av de småskaliga yrkesfiskarna själva,

(iii) saluföring av fiskeriprodukter direkt av småskaliga kustfiskare och fiskare som fiskar till fots,

Ändringsförslag    455

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iiia) presentation och förpackning av produkter,

Ändringsförslag    456

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led b – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(iiia) uppfyllelse av kraven på överensstämmelse och certifiering för de produkter som omfattas av förordning (EG) 510/2006 när det gäller producenter, bearbetningsföretag och utvecklare för vilka kontroll- och certifieringssystemen gäller.

Ändringsförslag    457

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) bidra till öppenhet och insyn i fråga om produktion och marknader och till genomförandet av marknadsundersökningar,

(c) bidra till öppenhet och insyn i fråga om produktion och marknader och till genomförandet av marknadsundersökningar samt studier avseende unionens handelsberoende,

Ändringsförslag    458

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) skapa producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer som är godkända enligt avsnitt III kapitel II i förordning (EU) nr [om en gemensam marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter],

(e) skapa och slå samman producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer som är godkända enligt avsnitt III kapitel II i förordning (EU) nr [om en gemensam marknadsordning för fiskeri- och vattenbruksprodukter] för att utveckla deras roll i förvaltningen av fiskeri- och saluföringsåtgärderna,

Ändringsförslag    459

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) genomföra regionala, nationella eller transnationella marknadsföringskampanjer för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

(f) genomföra regionala, nationella eller transnationella marknadsföringskampanjer, däribland utställningar och mediakampanjer för miljömässigt hållbara fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Ändringsförslag    460

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Investeringar i utveckling av nya produkter med bättre kvalitet och mervärde, nya eller förbättrade processer och nya eller förbättrade förvaltnings- eller organisationssystem.

Ändringsförslag    461

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1 – led -b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-b) Investeringar för att öka produkternas mervärde.

Ändringsförslag    462

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Investeringar som förbättrar säkerhet, hygien, hälsa och arbetsvillkor.

Ändringsförslag    463

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Investeringar i beredningen av ekologiska vattenbruksprodukter enligt reglerna i artiklarna 6 och 7 i rådets förordning (EU) nr 834/2007.

(d) Investeringar i beredningen av hållbara vattenbruksprodukter och ekologiska vattenbruksprodukter enligt reglerna i artiklarna 6 och 7 i rådets förordning (EU) nr 834/2007.

Ändringsförslag    464

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. EHFF får stödja företag, sammanslutningar och teknikcentrum som företräder beredningssektorn för utveckling av forsknings- och innovationsverksamheter med anknytning till de verksamheter som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    465

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF får stödja det kompensationssystem som införs genom rådets förordning (EG) nr 791/2007 för extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, Franska Guyana och Réunion.

1. EHFF ska stödja det kompensationssystem som i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget införs genom rådets förordning (EG) nr 791/2007 för att kompensera för extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling, beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområdena. Systemet ska vara tillämpligt för alla extra kostnader som uppstår för aktörer som bedriver sådana verksamheter som avses i denna punkt.

Ändringsförslag    466

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varje berörd medlemsstat ska för sina regioner enligt artikel 1 upprätta en förteckning över de fiskeri- och vattenbruksprodukter samt de kvantiteter av dessa produkter som kan komma i fråga för kompensation.

2. Varje berörd medlemsstat ska för sina regioner enligt punkt 1 upprätta en förteckning över de extra kostnader som uppstår för aktörer som bedriver sådana verksamheter som avses i punkt 1. Medlemsstaten ska också upprätta en förteckning över de fiskeri- och vattenbruksprodukter samt de kvantiteter av dessa produkter som kan komma i fråga för kompensation.

Ändringsförslag    467

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När medlemsstaterna upprättar förteckningen över kvantiteter enligt punkt 2 ska de beakta alla relevanta faktorer, särskilt att kompensationen är fullt förenlig med den gemensamma fiskeripolitikens regler.

3. När medlemsstaterna upprättar förteckningen över kvantiteter enligt punkt 2 ska de beakta alla relevanta faktorer, särskilt att kompensationen är fullt förenlig med den gemensamma fiskeripolitikens regler och att berörda flottors fiskekapacitet står i proportion till de tillgängliga fiskemöjligheterna.

Ändringsförslag    468

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) som erhållits genom olagligt, orapporterat eller oreglerat fiske.

Ändringsförslag    469

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Följande aktörer som drabbas av extra kostnader i samband med saluföringen av fiskeriprodukter ska vara berättigade till kompensation:

 

(a) Alla fysiska eller juridiska personer som använder produktionsmedel för att erhålla fiskeri- eller vattenbruksprodukter i syfte att saluföra dem.

 

(b) Ägare av eller aktörer på fartyg som är registrerade i hamnar i de regioner som avses i punkt 1 och som är verksamma i de regionerna, eller sammanslutningar av sådana ägare eller aktörer.

 

(c) Aktörer inom berednings- och saluföringssektorn eller sammanslutningar av dessa.

Ändringsförslag    470

Förslag till förordning

Artikel 73a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 73a

 

Aktörer

 

1. Kompensationen ska betalas till aktörer som bedriver fiske- och vattenbruksverksamhet i de berörda regionerna.

 

2. De berörda medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att kontrollera att de aktörer som får stöd är ekonomiskt bärkraftiga.

Ändringsförslag    471

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) De extra kostnader för varje fiskeri- eller vattenbruksprodukt som uppstår på grund av de särskilda nackdelarna i de berörda regionerna.

(a) De extra kostnader för varje fiskeri- eller vattenbruksprodukt eller produktkategori som uppstår på grund av de särskilda nackdelarna i de berörda regionerna.

Ändringsförslag    472

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Eventuella andra typer av stöd som stödmottagaren fortsätter att få eller har fått för sin verksamhet.

Ändringsförslag    473

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De berörda medlemsstaterna ska lämna in en kompensationsplan för varje berörd region till kommissionen, innehållande den förteckning och uppgift om de kvantiteter som avses i artikel 73, kompensationens storlek enligt artikel 74 och uppgift om den behöriga myndigheten enligt artikel 99.

1. De berörda medlemsstaterna ska lämna in en kompensationsplan för varje berörd region till kommissionen, innehållande den förteckning och uppgift om de kvantiteter och den typ av aktörer som avses i artikel 73, kompensationens storlek enligt artikel 74 och uppgift om den behöriga myndigheten enligt artikel 99.

Ändringsförslag    474

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna får ändra innehållet i den kompensationsplan som avses i punkt 1. Sådana ändringar ska lämnas till kommissionen.

Ändringsförslag    475

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 127 i syfte att definiera innehållet i kompensationsplanen, inbegripet kriterierna för beräkning av extra kostnader till följd av de särskilda nackdelarna i de berörda regionerna.

2. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 127 för att fastställa innehållet i kompensationsplanen, inbegripet kriterierna för beräkning av extra kostnader till följd av de särskilda nackdelarna i de berörda regionerna.

Ändringsförslag    476

Förslag till förordning

Artikel 75a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 75a

 

Statligt stöd

 

1. Genom undantag från artikel 8 får kommissionen i enlighet med artikel 108 i EUF-fördraget tillåta driftsstöd inom sektorerna produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter i syfte att mildra svårigheterna i de yttersta randområdena till följd av deras isolering, ökaraktär och ytterst avlägsna belägenhet.

 

2. Medlemsstaterna får bevilja extra stöd för genomförandet av den kompensationsplan som avses i artikel 75. I sådana fall ska medlemsstaterna anmäla det statliga stödet till kommissionen och kommissionen kan godkänna det i enlighet med denna förordning som en del av den planen. Statligt stöd som har anmälts enligt denna punkt ska också anses ha anmälts i den mening som avses i artikel 108.3 första meningen i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    477

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF kan stödja genomförandet av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn som föreskrivs i artikel 46 i [förordning om den gemensamma fiskeripolitiken] och fastställs i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

1. EHFF kan stödja genomförandet av unionens system för kontroll, inspektion och tillsyn som föreskrivs i artikel 46 i [förordning om den gemensamma fiskeripolitiken] och fastställs i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, såväl som installation av de komponenter som behövs för att säkerställa fiskeriprodukters spårbarhet i enlighet med artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009. Ett sådant system bör leda till ett antal kontroller baserat på flottstorlekarna i olika medlemsstater.

Ändringsförslag    478

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Inköp eller utveckling av teknik, inklusive maskinvara och programvara, system för positionsbestämning (VDS), CCTV-system och IT-nät som gör det möjligt att samla in, administrera, validera, analysera och utbyta samt utveckla provtagningsmetoder för data rörande fisket, inklusive sammankoppling med sektorsövergripande system för datautbyte.

(a) Inköp, installation och utveckling av teknik, inklusive maskinvara och programvara, system för positionsbestämning (VDS), CCTV-system och IT-nät som gör det möjligt att samla in, administrera, validera, analysera, riskhantera, lämna och utbyta samt utveckla provtagningsmetoder för data rörande fisket, inklusive sammankoppling med sektorsövergripande system för datautbyte, under förutsättning att dessa åtgärder är förenliga med individuella friheter och att personuppgifter skyddas.

Ändringsförslag    479

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Inköp och installation av nödvändiga komponenter för att garantera dataöverföring från aktörer inom fiske och saluföring av fiskeriprodukter till berörd medlemsstat och behöriga EU-myndigheter, däribland nödvändiga komponenter för elektroniska registrerings- och rapporteringssystem (ERS), kontrollsystem för fartyg (VMS) och automatiska identifieringssystem (AIS), som används för kontrollsyften.

(b) Utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter, inbegripet maskinvara och programvara, som behövs för att garantera dataöverföring från aktörer inom fiske och saluföring av fiskeriprodukter till berörd medlemsstat och behöriga EU-myndigheter, däribland nödvändiga komponenter för elektroniska registrerings- och rapporteringssystem (ERS), kontrollsystem för fartyg (VMS) och automatiska identifieringssystem (AIS), som används för kontrollsyften.

Ändringsförslag    480

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Inköp och installation av nödvändiga komponenter för att garantera spårbarhet vad gäller fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009.

(c) Utveckling, inköp och installation av nödvändiga komponenter, inbegripet maskinvara och programvara, som behövs för att garantera spårbarhet vad gäller fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 58 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009.

Ändringsförslag    481

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar under förutsättning att de under minst 60 % av tiden används för fiskerikontroll.

(e) Modernisering och inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar under förutsättning att de används för fiskerikontroll under minst 60 % av den totala tid som utrustningen används per år.

Ändringsförslag    482

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g) Genomförande av pilotprojekt knutna till fiskerikontroll, även DNA-analys av fisk och utformning av webbplatser med kontrollanknytning.

(g) Utveckling av innovativa kontroll- och övervakningssystem och genomförande av pilotprojekt knutna till fiskerikontroll, även DNA-analys av fisk och utformning av webbplatser med kontrollanknytning.

Ändringsförslag    483

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja) Program för striktare kontroll för bestånd som är föremål för särskilda kontroll- och inspektionsprogram som upprättats i enlighet med artikel 95 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009, inbegripet eventuella operativa kostnader.

Ändringsförslag    484

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb) Program med anknytning till genomförandet av en handlingsplan som upprättats i enlighet med artikel 102.4 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009, inbegripet eventuella operativa kostnader.

Ändringsförslag    485

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De åtgärder som förtecknas i denna artikel punkt 2 h, i och j ska endast vara stödberättigande om de avser kontrollverksamhet som utförs av en offentlig myndighet.

3. De åtgärder som förtecknas i denna artikel punkt 2 h, i, j, ja och jb ska endast vara stödberättigande om de avser kontrollverksamhet som utförs av en offentlig myndighet.

Ändringsförslag    486

Förslag till förordning

Artikel 78a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 78a

 

Gemensamma åtgärder för att förbättra och harmonisera kontrollerna

 

1. I syfte att förbättra och harmonisera kontrollerna får EHFF stödja genomförandet av transnationella projekt för att införa och testa mellanstatliga system för kontroll, inspektion och tillsyn som föreskrivs i artikel 46 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken] och fastställs i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs.

 

2. I synnerhet ska följande typer av insatser vara stödberättigande:

 

(a) Internationella fortbildningsprogram för personal med ansvar för kontroll och övervakning av fiskeverksamhet.

 

(b) Initiativ, inklusive arbetsgrupper och medieverktyg, för att harmonisera tolkningen av europeisk lagstiftning och kontrollerna som följer av denna.

Ändringsförslag    487

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF ska stödja insamling och förvaltning och användning av biologiska, tekniska, miljörelaterade och socioekonomiska primärdata inom ramen för det fleråriga unionsprogram som avses i artikel 37.5 i [förordning om den gemensamma fiskeripolitiken].

1. EHFF ska stödja insamling och förvaltning, analys och användning av biologiska, tekniska, miljörelaterade och socioekonomiska primärdata som behövs för en hållbar ekosystembaserad förvaltning av fiske och vattenbruk inom ramen för det fleråriga unionsprogram som avses i artikel 37.5 i [förordning om den gemensamma fiskeripolitiken].

Ändringsförslag    488

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Förvaltning och användning av data för vetenskaplig analys och genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken.

(a) Insamling, förvaltning och användning av data för vetenskaplig analys och genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag    489

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Inköp eller utveckling av teknik, inbegripet maskinvara och programvara som behövs för insamling, förvaltning och användning av data.

Ändringsförslag    490

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Nationella fleråriga provtagningsprogram.

(b) Nationella, transnationella och regionala fleråriga provtagningsprogram.

Ändringsförslag    491

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Övervakning till havs av kommersiellt fiske och fritidsfiske.

(c) Övervakning till havs av kommersiellt fiske och fritidsfiske, inklusive övervakning av bifångster av marina organismer och fåglar.

Ändringsförslag    492

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Förvaltning av årliga arbetsprogram med avseende på teknisk och vetenskaplig expertis i fiske, behandling av datakommunikation och dataset samt förberedande arbete för tillgängliggörande av vetenskapliga utlåtanden.

Ändringsförslag    493

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db) Organisation och förvaltning av expertmöten om fiskerifrågor.

Ändringsförslag    494

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Medlemsstaters företrädares deltagande i regionala samordningsmöten enligt artikel 37.4 i [förordning om den gemensamma fiskeripolitiken], möten i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationer där EU är avtalsslutande part eller observatör eller möten i internationella organ med ansvar för att utfärda vetenskapliga utlåtanden.

(e) Medlemsstaters företrädares och deras vetenskapliga experters såväl som regionala myndigheters företrädares deltagande i regionala samordningsmöten enligt artikel 37.4 i [förordning om den gemensamma fiskeripolitiken], möten i de regionala fiskeriförvaltningsorganisationer där EU är avtalsslutande part eller observatör eller möten i internationella organ med ansvar för att utfärda vetenskapliga, ekonomiska eller tekniska utlåtanden.

Ändringsförslag    495

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Förbättrade system för datainsamling och dataförvaltning och genomförande av pilotstudier för att förbättra befintliga system för datainsamling och dataförvaltning.

Ändringsförslag    496

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb) Operativa kostnader som uppstått i samband med insamling och behandling av data.

Ändringsförslag    497

Förslag till förordning

Artikel 79a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 79a

 

Påföljder

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 150 med sanktioner mot en medlemsstat i from av frysta och/eller minskade medel från EHFF om medlemsstaten

 

(a) inte uppfyller sina skyldigheter vad gäller datainsamling och dataöverföring eller inte rapporterar sin verkliga fiskeflotta, eller

 

(b) inte åtgärdar problem med olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina vatten och/eller inom sin fiskeflotta.

Motivering

Eftersom medlemsstater inte alltid uppfyller sina rapporteringsskyldigheter, behövs det ett effektivt redskap för att förbättra efterlevnaden av dessa gemensamma EU-bestämmelser.

Ändringsförslag    498

Förslag till förordning

Artikel 81 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till utvecklingen och genomförandet av unionens integrerade havspolitik. Stödet ska:

Stöd enligt detta kapitel ska bidra till en förbättring av utvecklingen och genomförandet av unionens integrerade havspolitik. Stödet ska:

Ändringsförslag    499

Förslag till förordning

Artikel 81 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) främja insatser som uppmuntrar medlemsstaterna och EU:s regioner att utveckla, införa eller genomföra integrerad havsförvaltning,

(i) främja insatser som uppmuntrar medlemsstaterna och deras regioner att utveckla, införa eller genomföra integrerad havsförvaltning,

Ändringsförslag    500

Förslag till förordning

Artikel 81 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii) främja dialog och samarbete i havsrelaterade frågor med och mellan medlemsstater och aktörer, inbegripet genom utveckling av havsområdesstrategier,

(ii) främja dialog och samarbete i havsrelaterade frågor med och mellan medlemsstater och aktörer, inbegripet genom utveckling och genomförande av integrerade havsområdesstrategier, med hänsyn tagen till behovet av en balanserad strategi i alla havsområden och med beaktande av de särskilda särdragen hos havsområden och delavrinningsområden samt relevanta makroregionala strategier, när så är tillämpligt,

Ändringsförslag    501

Förslag till förordning

Artikel 81 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii) främja sektorsövergripande samarbetsplattformar och nätverk, inbegripet samarbete mellan företrädare för offentliga myndigheter, regionala och lokala myndigheter, näringslivet, turistsektorn, forskningsintressenter, medborgare, det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter,

(iii) främja sektorsövergripande samarbetsplattformar och nätverk, inbegripet samarbete mellan företrädare för nationella offentliga myndigheter, regionala och lokala myndigheter, näringslivet, turistsektorn, forskningsintressenter, medborgare, det civila samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter, inklusive inom havsområdesstrategier,

Ändringsförslag    502

Förslag till förordning

Artikel 81 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iv) främja utbyte av bästa praxis och dialog på internationell nivå, inbegripet bilateral dialog med tredjeländer, utan att det påverkar andra avtal eller arrangemang som kan vara i kraft mellan EU och det berörda tredjelandet,

(iv) främja utbyte av bästa praxis och dialog på internationell nivå, inbegripet bilateral dialog med tredjeländer, med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) och relevanta befintliga internationella konventioner som är grundade på Unclos och utan att det påverkar andra avtal eller arrangemang som kan vara i kraft mellan EU och det berörda tredjelandet,

Ändringsförslag    503

Förslag till förordning

Artikel 81 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Bidra till utvecklingen av sektorsövergripande initiativ som samtidigt gynnar flera olika sektorer inom havsnäringen och/eller olika sektorspolitiska mål, och som beaktar och bygger på redan existerande verktyg och initiativ, till exempel

(b) Bidra till utvecklingen av sektorsövergripande initiativ som samtidigt gynnar flera olika sektorer inom sjöfarts- och havsnäringen och/eller olika sektorspolitiska mål, och som beaktar och bygger på redan existerande verktyg och initiativ, till exempel

Ändringsförslag    504

Förslag till förordning

Artikel 81 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) integrerad havsövervakning för att förbättra resultaten och effektiviteten genom informationsutbyte mellan sektorer och över gränser, med vederbörligt beaktande av redan existerande och framtida system,

(i) integrerad havsövervakning för att förbättra säkerheten, resultaten och effektiviteten genom informationsutbyte mellan sektorer och över gränser, med vederbörligt beaktande av redan existerande och framtida system,

Ändringsförslag    505

Förslag till förordning

Artikel 81 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iii) en progressiv uppbyggnad av en heltäckande och offentligt tillgänglig högkvalitativ kunskapsbas i havsfrågor som ska underlätta delning, vidareutnyttjande och spridning av data och kunskap på området inom olika användargrupper.

(iii) en progressiv uppbyggnad av en heltäckande och offentligt tillgänglig högkvalitativ kunskapsbas i havsfrågor som ska minska dubbelarbete, underlätta delning, vidareutnyttjande och spridning av data och kunskap på området inom olika användargrupper.

Ändringsförslag    506

Förslag till förordning

Artikel 81 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna genom utbyte av information och bra metoder mellan de olika kustbevakningsfunktionerna, med sikte på att skapa en europeisk kustbevakning.

Ändringsförslag    507

Förslag till förordning

Artikel 81 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Stödja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och ny teknik inom framväxande och framtida sektorer inom havsnäringen i kustområdena, med en kompletterande roll i förhållande till etablerade sektoriella och nationella verksamheter.

(c) Stödja hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning, innovation och ny teknik inom framväxande och framtida sektorer inom havsnäringen såväl som i unionens kustområden, öregioner och yttersta randområden med en kompletterande roll i förhållande till etablerade sektoriella och nationella verksamheter.

Ändringsförslag    508

Förslag till förordning

Artikel 81 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Stödja utvecklingen av humankapital i havsnäringen, särskilt genom att främja samarbete och utbyte på utbildningsområdet.

Ändringsförslag    509

Förslag till förordning

Artikel 81 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Främja skyddet av den marina miljön, särskilt den biologiska mångfalden och marina skyddsområden som t.ex. Natura 2000-områden, främja ett hållbart utnyttjande av havs- och kustresurserna och fortsätta att definiera hållbarhetsgränser för mänsklig verksamhet som påverkar den marina miljön, särskilt inom ramen för ramdirektivet för en marin strategi.

(d) Främja skyddet av den marina miljön, särskilt den biologiska mångfalden och marina skyddsområden som t.ex. Natura 2000-områden, främja ett hållbart utnyttjande av havs- och kustresurserna genom att tillämpa en ekosystembaserad strategi för förvaltningen av mänsklig verksamhet, i enlighet med målen att uppnå och upprätthålla en god miljömässig status enligt kraven i ramdirektivet för en marin strategi.

Ändringsförslag    510

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Projekt, inbegripet testprojekt och samarbetsprojekt.

(b) Projekt, från utformning till genomförande, inbegripet testprojekt, pilotprojekt och nationella och gränsöverskridande samarbetsprojekt.

Ändringsförslag    511

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Information till allmänheten och utbyte av bästa praxis, medvetandehöjande kampanjer och kommunikations- och spridningsverksamhet i samband med dessa, som t.ex. reklamkampanjer, evenemang, skapande och uppdatering av webbplatser, plattformar för aktörerna, inklusive spridning av information om Europeiska unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen i den här förordningen.

(c) Information till allmänheten och utbyte av bästa praxis, inbegripet med hänsyn till relevanta effektiva europeiska forskningsprogram, medvetandehöjande kampanjer och kommunikations- och spridningsverksamhet i samband med dessa, som t.ex. reklamkampanjer, evenemang, skapande och uppdatering av webbplatser, plattformar för aktörerna, inklusive spridning av information om Europeiska unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen i den här förordningen.

Ändringsförslag    512

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Konferenser, seminarier, workshoppar.

(d) Konferenser, seminarier, forum och workshoppar.

Ändringsförslag    513

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Utbyte av bästa praxis, samordnande verksamhet som t.ex. nätverk för informationsdelning och styrmekanismer för havsområdesstrategier.

(e) Utbyte av bästa praxis, samordnande verksamhet, som t.ex. nätverk för informationsdelning och stöd till utveckling av havsområdesstrategier.

Ändringsförslag    514

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Utveckling, drift och underhåll av IT-system och -nät som gör det möjligt att samla in, administrera, validera, analysera och utbyta samt utveckla provtagningsmetoder för data rörande fisket, inklusive sammankoppling med sektorsövergripande system för datautbyte.

(f) Utveckling, drift och underhåll av IT-system och -nät som gör det möjligt att samla in, administrera, validera, analysera och utbyta samt utveckla provtagningsmetoder för data, inklusive sammankoppling med sektorsövergripande system för datautbyte.

Ändringsförslag    515

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Utbildningsprogram för utveckling av kunskap, yrkeskvalifikationer och åtgärder som syftar till att främja yrkesmässig utveckling i havsnäringen.

Ändringsförslag    516

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb) Relevanta instrument för integrerad förvaltning av kustområden, havsområdesplanering och förvaltning av gemensamma resurser i havsområdet.

Ändringsförslag    517

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 1 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fc) Tekniskt stöd enligt artikel 51 i förordning (EU) nr .../.... [om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    518

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För att uppnå de särskilda målet att utveckla sektorsövergripande initiativ enligt artikel 81 b får EHFF stödja följande områden:

2. För att uppnå det särskilda målet att utveckla gränsöverskridande och sektorsövergripande initiativ enligt artikel 81 b får EHFF stödja följande områden:

Ändringsförslag    519

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Samordning och samarbete mellan medlemsstater för att utveckla fysisk planering i kust- och havsområden, inbegripet utgifter knutna till system och rutiner för datadelning och dataövervakning, utvärderingsverksamhet, etablering och drift av expertnät och inrättande av ett program med målet att bygga upp medlemsstaternas kapacitet att genomföra fysisk planering i kust- och havsområden.

(b) Samordning och samarbete mellan medlemsstater och, om så är lämpligt, mellan medlemsstater och regioner, för att utveckla fysisk planering i kust- och havsområden, inbegripet utgifter knutna till system och rutiner för datadelning och dataövervakning, utvärderingsverksamhet, etablering och drift av expertnät och inrättande av ett program med målet att bygga upp medlemsstaternas kapacitet att genomföra fysisk planering i kust- och havsområden.

Ändringsförslag    520

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Tekniska verktyg för etablering och drift av ett driftfärdigt europeiskt nätverk för havsobservation och datainsamling (Emodnet) som ska underlätta insamling, sammanställning, kvalitetskontroll, vidareutnyttjande och spridning av marina data genom samarbete mellan de institutioner i medlemsstaterna som ingår i nätverket.

(c) Tekniska verktyg för etablering och drift av ett driftfärdigt europeiskt nätverk för havsobservation och datainsamling (Emodnet) som ska underlätta insamling, förvärv, sammanställning, kvalitetskontroll, vidareutnyttjande och spridning av marina data och kunskap genom samarbete mellan de institutioner i medlemsstaterna som ingår i nätverket.

Ändringsförslag    521

Förslag till förordning

Artikel 84 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder enligt detta kapitel ska underlätta genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och den integrerade havspolitiken, särskilt i följande avseenden:

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    522

Förslag till förordning

Artikel 84 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Vetenskapliga utlåtanden inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

(a) Insamling, förvaltning och spridning av vetenskapliga utlåtanden inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

Ändringsförslag    523

Förslag till förordning

Artikel 84 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Särskilda kontroll- och tillsynsåtgärder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken.

(b) Särskilda kontroll- och tillsynsåtgärder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, inbegripet inspektioner på arbetsplatser.

Ändringsförslag    524

Förslag till förordning

Artikel 84 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) Social dialog och deltagande av arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag    525

Förslag till förordning

Artikel 84 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Marknadsinformation.

(e) Marknadsinformation, inbegripet upprättande av elektroniska marknader.

Ändringsförslag    526

Förslag till förordning

Artikel 84a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 84a

 

Bevarandeåtgärder

 

För att säkerställa ett effektivt genomförande av bevarandeåtgärder enligt artiklarna 17 och 21 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken] får EMFF stödja initiativ som utförs av medlemsstaterna för att samarbeta och genomföra gemensamma åtgärder för uppnåendet av syften och mål som överenskommits om i enlighet med fleråriga planer som upprättats med stöd av artiklarna 9, 10 och 11 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken]

Ändringsförslag    527

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF får stödja tillhandahållande av vetenskapliga produkter, särskilt projekt för tillämpad forskning direkt knutna till processen för vetenskaplig rådgivning och för vetenskapliga yttranden och utlåtanden, med syftet att grunda den gemensamma fiskeripolitiken på sunda och effektiva fiskeriförvaltningsbeslut.

1. EHFF får stödja tillhandahållande av vetenskapliga produkter, särskilt projekt för tillämpad forskning direkt knutna till processen för vetenskaplig och socioekonomisk rådgivning och för vetenskapliga yttranden och utlåtanden, med syftet att grunda den gemensamma fiskeripolitiken på sunda och effektiva fiskeriförvaltningsbeslut.

Ändringsförslag    528

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Studier och pilotprojekt som behövs för den gemensamma fiskeripolitikens genomförande och utveckling, däribland om alternativ teknik för hållbar fiskeriförvaltning.

(a) Studier och pilotprojekt som behövs för den gemensamma fiskeripolitikens genomförande och utveckling, däribland om alternativ teknik för hållbar fiskeri- och vattenbruksförvaltning, inklusive inom rådgivande nämnder.

Ändringsförslag    529

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Studier som behövs för genomförandet och utvecklingen av den gemensamma fiskeripolitiken i biogeografiskt känsliga områden.

Ändringsförslag    530

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De vetenskapliga organens (hit räknas även de internationella rådgivande organ som ansvarar för beståndsbedömningen), oberoende experters och forskningsinstituts utarbetande och tillhandahållande av vetenskapliga yttranden och utlåtanden.

(b) De vetenskapliga organens (hit räknas även de internationella rådgivande organ som ansvarar för beståndsbedömningen), experters och forskningsinstituts utarbetande och tillhandahållande av vetenskapliga yttranden och utlåtanden.

Ändringsförslag    531

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Experters deltagande i möten om vetenskapliga och tekniska frågor på fiskeriområdet och i expertgrupper samt i möten i de internationella rådgivande organen och i möten där det krävs bidrag från fiskeriexperter.

(c) Experters deltagande i möten om vetenskapliga och tekniska frågor på fiskeriområdet och i expertgrupper samt i möten i de internationella rådgivande organen och i möten där det krävs bidrag från fiskeri- och vattenbruksexperter.

Ändringsförslag    532

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Finansiering av forskningsfartyg som genomför vetenskapliga forskningsprogram i områden utanför unionens vatten där unionen verkar enligt fiskeriavtal.

Ändringsförslag    533

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Samarbetsverksamhet mellan medlemsstaterna på området datainsamling, inbegripet upprättande och drift av regionaliserade databaser för lagring, förvaltning och användning av data som befrämjar regionalt samarbete och förbättrar datainsamlings- och dataförvaltningsverksamhet såväl som vetenskapliga expertutlåtanden till stöd för fiskeriförvaltningen.

(e) Samarbetsverksamhet, som omfattar de olika regionala aktörerna, mellan medlemsstaterna på området datainsamling, inbegripet upprättande och drift av regionaliserade databaser för lagring, förvaltning och användning av data som befrämjar regionalt samarbete och förbättrar datainsamlings- och dataförvaltningsverksamhet såväl som vetenskapliga expertutlåtanden till stöd för fiskeriförvaltningen.

Ändringsförslag    534

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Etablering av elektroniska marknader för att bättre samordna informationen mellan marknadsaktörer och bearbetningsföretag.

Ändringsförslag    535

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Gemensamma inköp av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar under förutsättning att dessa under minst 60 % av tiden används för fiskerikontroll och att inköpen görs av flera medlemsstater i samma geografiska område.

(a) Gemensamma inköp av flera medlemsstater i samma geografiska område av patrullfartyg, patrullflygplan och patrullhelikoptrar, under förutsättning att dessa används för fiskerikontroll under minst 60 % av den totala användningstiden, beräknat på årsbasis.

Ändringsförslag    536

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Utgifter för bedömning och utveckling av ny kontrollteknik.

(b) Utgifter för bedömning och utveckling av ny kontrollteknik och förfaranden för utbyte av uppgifter mellan myndigheter och organ med ansvar inom områden såsom säkerhet, undsättning och kontroll i unionen.

Ändringsförslag    537

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF får stödja driftskostnaderna för de rådgivande nämnderna inrättade i enlighet med artikel 52 i [förordning om den gemensamma fiskeripolitiken].

1. EHFF ska ge stöd för de nödvändiga drifts- och expertiskostnaderna för de rådgivande nämnderna inrättade i enlighet med [förordning om den gemensamma fiskeripolitiken] för att se till att de genomför sina uppgifter fullt ut och på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag    538

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. EHFF får stödja driftskostnaderna för de rådgivande nämnderna om kostnaderna bidrar till yrkesfiskarorganisationers delaktighet och deltagande.

Ändringsförslag    539

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. EHFF ska stödja drift-, teknik- och vetenskapsrelaterade kostnader som uppstår i samband med studier för att underbygga de rådgivande nämndernas rekommendationer.

Ändringsförslag    540

Förslag till förordning

Artikel 88a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 88a

 

Dialogen mellan arbetsmarknadens parter

 

EHFF kan stödja driftskostnaderna för strukturer som främjar dialogen mellan arbetsmarknadens parter och dessas deltagande.

Motivering

Den gemensamma fiskeripolitikens kompletterande åtgärder för direkt förvaltning bör kunna finansiera driftskostnaderna för strukturer som främjar dialogen mellan arbetsmarknadens parter och dessas deltagande.

Ändringsförslag    541

Förslag till förordning

Artikel 89

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EHFF kan bevilja stöd för utarbetande och spridning av marknadsinformation om fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 49 i [förordning (EU) nr om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter].

 

 

EHFF kan bevilja stöd för utarbetande och spridning av marknadsinformation om fiskeri- och vattenbruksprodukter i enlighet med artikel 49 i [förordning (EU) nr […] om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter], inklusive för upprättande av elektroniska marknader i syfte att bättre samordna informationen mellan marknadsaktörer och beredningsföretag.

Ändringsförslag    542

Förslag till förordning

Artikel 91 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) genomförandet av hållbara fiskeriavtal och unionens deltagande i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer,

(b) utarbetande, uppföljning och utvärdering av hållbara fiskeriavtal och unionens deltagande i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer; de åtgärder som avses ska omfatta studier, möten, expertinlägg, utgifter för tillfälligt anställda, informationsverksamhet och andra utgifter för administrativt, vetenskapligt eller tekniskt bistånd som kommissionen kan ådra sig,

Ändringsförslag    543

Förslag till förordning

Artikel 92 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. EHFF får på medlemsstaternas initiativ och upp till ett tak på 5 % av stödprogrammets totala belopp stödja

1. EHFF får på medlemsstaternas initiativ och upp till ett tak på 6 % av stödprogrammets totala belopp stödja

Ändringsförslag    544

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) 100 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för stöd enligt lagringsstödet som avses i artikel 70.

(a) 50 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för stöd enligt lagringsstödet som avses i artikel 70.

Ändringsförslag    545

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) 100 procent av de stödberättigande offentliga utgifterna för utarbetande av de produktions- och saluföringsplaner som avses i artikel 69.

Ändringsförslag    546

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) 80 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för det stöd som avses i artikel 78.2 a–d och f–j.

(d) 90 % av de stödberättigande offentliga utgifterna för det stöd som avses i artikel 78.2 a–d och f–j.

Ändringsförslag    547

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) 65 % av de stödberättigande utgifterna för det stöd som avses i artikel 79.

(e) 80 % av de stödberättigande utgifterna för det stöd som avses i artikel 79.

Ändringsförslag    548

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Ytterligare 10 procentenheter, utöver taket för EHFF:s deltagande, för insatser som EHFF finansierar på avlägset belägna grekiska öar och i de yttersta randområdena, dvs. områden som missgynnas på grund av sitt avlägsna läge.

Ändringsförslag    549

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en högsta stödnivå för offentligt stöd på 50 % av de totala stödberättigande utgifterna för insatsen.

1. Medlemsstaterna ska tillämpa en högsta stödnivå för offentligt stöd på 60 % av de totala stödberättigande utgifterna för insatsen.

Ändringsförslag    550

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Stödmottagaren är ett offentligrättsligt organ.

(a) Stödmottagaren är ett offentligrättsligt organ eller ett privat organ som utför offentliga uppdrag.

Ändringsförslag    551

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Insatsen är förknippad med det lagringsstöd som avses i artikel 70.

utgår

Ändringsförslag    552

Förslag till förordning

Artikel 95 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillämpa en stödnivå för offentligt stöd mellan 50 % och 100 % av de totala stödberättigande utgifterna när insatsen genomförs inom ramen för avdelning V kapitel III och uppfyller ett av följande kriterier:

3. Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillämpa en stödnivå för offentligt stöd mellan 60 % och 100 % av de totala stödberättigande utgifterna när insatsen genomförs inom ramen för avdelning V kapitlen I, II, III eller IV och uppfyller minst två av följande kriterier:

Ändringsförslag    553

Förslag till förordning

Artikel 98 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska utöva bemyndigandet att anta delegerade akter under fullt iakttagande av proportionalitetsprincipen och med beaktande av risken för att bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler på respektive områden utgör ett allvarligt hot mot ett sådant hållbart utnyttjande av levande marina biologiska resurser som kan återställa och bevara populationer av skördade arter över de nivåer som leder till ett maximalt hållbart utnyttjande, mot hållbara villkor för de berörda bestånden eller mot bevarandet av havsmiljön.

Kommissionen ska utöva bemyndigandet att anta delegerade akter under fullt iakttagande av proportionalitetsprincipen och med beaktande av risken för att bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler på respektive områden utgör ett allvarligt hot mot ett sådant hållbart utnyttjande av levande marina biologiska resurser som kan återställa och bevara populationer av skördade arter över de nivåer som ger till ett maximalt hållbart utnyttjande, mot hållbara villkor för de berörda bestånden, mot bevarandet av havsmiljön eller mot uppnåendet och bevarandet av ett gott miljötillstånd senast 2020.

Ändringsförslag    554

Förslag till förordning

Artikel 100 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utöver artikel 135 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] ska medlemsstaterna i första hand vara ansvariga även för att undersöka fall av bristande efterlevnad av de regler som är tillämpliga enligt den gemensamma fiskeripolitiken.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    555

Förslag till förordning

Artikel 100 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det gäller finansiella korrigeringar som ska tillämpas på utgifter direkt knutna till bristande efterlevnad av artikel 105 ska medlemsstaterna fastställa korrigeringsbeloppet med beaktande av allvaret av stödmottagarens bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, den ekonomiska fördel som uppstått genom den bristande efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens regler och omfattningen av EHFF:s bidrag till stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

2. När det gäller finansiella korrigeringar som ska tillämpas på utgifter direkt knutna till bristande efterlevnad av artikel 105 ska medlemsstaterna fastställa korrigeringsbeloppet med beaktande av allvaret (inklusive omfattning, varaktighet och eventuell upprepning) av stödmottagarens bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, den ekonomiska fördel som uppstått genom den bristande efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens regler och omfattningen av EHFF:s bidrag till stödmottagarens ekonomiska verksamhet.

Motivering

Förutom allvaret av en stödmottagares bristande efterlevnad är även andra faktorer avgörande, nämligen omfattningen, varaktigheten och upprepningen.

Ändringsförslag    556

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utöver artikel 134 i [förordning (EU) nr […] om gemensamma bestämmelser] får kommissionen får genom en genomförandeakt helt eller delvis tillfälligt ställa in de mellanliggande utbetalningarna för det operativa programmet om kommissionen har antagit ett beslut genom en genomförandeakt som bekräftar att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken. Sådan bristande efterlevnad ska kunna påverka de utgifter som ingår i en attesterad utgiftsdeklaration för vilken det begärts en mellanliggande utbetalning.

1. Utöver artikel 134 i [förordning (EU) nr [...] om gemensamma bestämmelser] får kommissionen genom en genomförandeakt helt eller delvis tillfälligt ställa in de mellanliggande utbetalningarna för det operativa programmet om

 

(a) kommissionen har antagit ett beslut genom en genomförandeakt som bekräftar att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitiken. Sådan bristande efterlevnad ska kunna påverka de utgifter som ingår i en attesterad utgiftsdeklaration för vilken det begärts en mellanliggande utbetalning.

 

(aa) Medlemsstaten har inte lämnat in de rapporter om flottkapaciteten och dess förhållande till de tillgängliga resurser som krävs enligt förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken].

Ändringsförslag    557

Förslag till förordning

Artikel 111 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den centrala information om genomförandet av programmet (dvs. om varje insats som valts ut för finansiering och om avslutade insatser) som behövs för övervakning och utvärdering, inbegripet nyckeluppgifter om stödmottagaren och projektet, ska registreras och uppdateras elektroniskt.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    558

Förslag till förordning

Artikel 113 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén ska övervaka alla operativa program på grundval av ekonomiska indikatorer samt utfalls-, resultat-, och målindikatorer.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    559

Förslag till förordning

Artikel 114 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) inom fyra månader efter beslutet om godkännande av programmet höras om urvalskriterierna för finansierade insatser och utfärda ett yttrande om dessa; urvalskriterierna ska ses över på grundval av programplaneringsbehoven,

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    560

Förslag till förordning

Artikel 120 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Att se till att det inrättas en särskild webbplats eller en särskild webbportal med information om, och tillgång till, det operativa programmet i medlemsstaten.

(a) Att se till att det inrättas en särskild webbplats eller en särskild webbportal med information om, och tillgång till, de operativa programmen i medlemsstaten.

Ändringsförslag    561

Förslag till förordning

Artikel 120 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Att se till att det inrättas en särskild webbplats eller en särskild webbportal med information om, och tillgång till, det operativa programmet i medlemsstaten.

(a) Att se till att det inrättas en särskild webbplats eller en särskild webbportal med information om, och lätt tillgång till, det operativa programmet i medlemsstaten.

Ändringsförslag    562

Förslag till förordning

Artikel 120 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. För tillgången till miljöinformation ska direktiv 2003/4/EG och förordningarna (EG) nr 1049/2001 och (EG) nr 1367/2006 gälla.

Ändringsförslag    563

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell – rad 1

Typ av insats

Procentenhet

Stödet till insatser till förmån för det småskaliga kustfisket kan ökas med

25

 

Ändringsförslag

Typ av insats

Procentenhet

Stödet till insatser till förmån för det småskaliga kustfisket kan ökas med

30

Ändringsförslag    564

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell – rad 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödet till insatser som genomförs av producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer kan ökas med 20 %

Stödet till insatser som genomförs av producentorganisationer, en sammanslutning av producentorganisationer, en yrkesorganisation för fiskare som erkänts av medlemsstaten eller en branschorganisation kan ökas med 30 %.

Motivering

Man bör höja taket för offentligt stöd till yrkesorganisationer inom ramen för kollektiva projekt.

Ändringsförslag    565

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell – rad 5a (ny)

Typ av insats

Procentenhet

Uppfyllandet av kraven enligt alla de hållbarhetskriterier som medlemsstaterna kan tillämpa kan leda till en ökning med

10

Ändringsförslag    566

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell – rad 8

Typ av insats

Procentenhet

Stödet till insatser som genomförs av företag som inte omfattas av definitionen för små och medelstora företag ska minskas med

20

 

Ändringsförslag

Typ av insats

Procentenhet

Stödet till insatser som genomförs av företag som inte omfattas av definitionen för små och medelstora företag ska minskas med

15

Ändringsförslag    567

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell – rad 8a (ny)

Typ av insats

Procentenhet

Om de uppfyller kraven i matrisen med hållbarhetskriterier som medlemsstaterna kan genomföra kan stödet ökas med

10

Motivering

Förvaltningsmyndigheterna kan ta fram en matris med kriterier vad gäller hållbar utveckling (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) som villkor för att uppmuntra personal att gå längre än gällande bestämmelser. I detta fall har förvaltningsmyndigheterna möjlighet att öka det tilldelade stödet. Detta ändringsförslag syftar till att förstärka kopplingen mellan finansieringsinstrumentet EHFF och den gemensamma fiskeripolitiken och att göra detta till ett verktyg för att främja hållbara metoder.

Ändringsförslag    568

Förslag till förordning

Bilaga III – tabell 1– rad 7a (ny)

 

Ändringsförslag

7a. Lagstiftning om arbetsförhållanden

Att aktörerna följer unionslagarna om arbetsförhållanden.

Tillämpningen och det faktiska verkställandet av unionslagarna om arbetsförhållanden, inbegripet

 

 

– yrkesfiskares arbetstid och vila,

 

 

– hälsa och säkerhet,

 

 

– grundläggande kompetens och fortbildning för yrkesfiskare.

Motivering

Inom ramen för EHFF:s sociala del bör ett förhandsvillkor läggas till avseende efterlevnaden av lagstiftningen om arbetsförhållanden inom fiskerisektorn.

Ändringsförslag    569

Förslag till förordning

Bilaga III – tabell 2 – rad 3

 

Kommissionens förslag

EHFF-prioritering

Att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

 

 

 

 

TO 6: Att skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.

 

Att det finns tillräcklig styrkt administrativ kapacitet för att uppfylla de datakrav för fiskeriförvaltningen som anges i artikel 37 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken]

– Tillräcklig styrkt administrativ kapacitet för att utarbeta och genomföra ett flerårigt program för datainsamling, vilket ska ses över av STECF och godkännas av kommissionen.

– Tillräcklig styrkt administrativ kapacitet för att utarbeta och genomföra en årlig plan för datainsamling, vilken ska ses över av STECF och godkännas av kommissionen.

– Tillräckliga anslag för personalresurser för att kunna ingå bilaterala och multilateral avtal med andra medlemsstater i de fall då arbetet med att fullgöra datainsamlingsuppgifterna delas.

 

Ändringsförslag

EHFF-prioritering

Att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

 

 

 

 

TO 6: Att skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.

 

Att det finns tillräcklig styrkt administrativ kapacitet för att uppfylla de datakrav för fiskeriförvaltningen som anges i artikel 37 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken]

 

Att en bedömning av balansen mellan fiskekapaciteten och de tillbudsstående fiskemöjligheterna gjorts.

Att en specifik analys av balansen mellan fiskekapaciteten och fiskemöjligheterna gjorts för att säkerställa ett effektivt genomförande av flottförvaltningsåtgärder.

 

T– Tillräcklig styrkt administrativ kapacitet för att utarbeta och genomföra ett flerårigt program för datainsamling, vilket ska ses över av STECF och godkännas av kommissionen.

– Tillräcklig styrkt administrativ kapacitet för att utarbeta och genomföra en årlig plan för datainsamling, vilken ska ses över av STECF och godkännas av kommissionen.

– Tillräckliga anslag för personalresurser för att kunna ingå bilaterala och multilateral avtal med andra medlemsstater i de fall då arbetet med att fullgöra datainsamlingsuppgifterna delas.

– Tillräcklig styrkt administrativ kapacitet för att förbereda och genomföra bedömningar av flottkapaciteten.

– Adekvat rapportering om det arbete som gjorts för att upprätta en balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter enligt kraven i artiklarna 34 och 37 i förordning (EU) nr .../.... [om den gemensamma fiskeripolitiken].

Motivering

I förslaget bör det uppställas såsom villkor för stöd till flottor, fartyg och fiskeredskap att det gjorts en adekvat bedömning av fiskekapaciteten i förhållande till tillbudsstående fiskemöjligheter. Flera medlemsstater uppfyller inte det lagfästa kravet på att de ska rapportera om vad de gjort för att anpassa flottkapaciteten till fiskemöjligheterna. Allra minst bör bedömningar av flottorna göras, så att oavsiktliga konsekvenser kan undvikas och moderniseringsstödet kan användas på ett mera målinriktat sätt.

Ändringsförslag    570

Förslag till förordning

Bilaga III – tabell 2– rad 4a (ny)

 

Ändringsförslag

Unionsprioritering för EHFF/Tematiskt mål för GSR (TM)

Förhandsvillkor

Godkännandekriterier

EHFF-prioritering

Att främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

TO 6: Att skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande.

Att en årlig bedömning görs av balansen mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter. Att en specifik analys har gjorts av balansen mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter för att garantera ett effektivt genomförande av flottförvaltningsåtgärder som avser minskning av flottkapaciteten och direktinvesteringar på fartyg.

I de särskilda åtgärderna ingår följande:

– Styrkt administrativ kapacitet för att förbereda och genomföra bedömningar av flottkapaciteten.

– Adekvat rapportering om det arbete som gjorts för att upprätta en balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter enligt kraven i artiklarna 34 och 37 i [den föreslagna grundförordningen].

 • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

1. Flottornas överkapacitet: ett konstaterande som kan diskuteras

Kommissionen motiverar sitt förslag till en ny gemensam fiskeripolitik med att hävda att den europeiska fiskeflottans har överkapacitet. Föredraganden framhåller det diskutabla i detta konstaterande. Kommissionen har hittills inte påvisat denna överkapacitet och den är därför svår att belägga. Det är möjligt att vissa regioner har för hög fiskekapacitet med hänsyn till tillgängliga resurser, men detta är en situation som är tillfällig och lokal, och den kan aldrig utvidgas till alla fiskezoner i unionen och inte heller betraktas som ett bekräftat påstående.

Denna vilja att minska den påstådda överkapaciteten skulle dessutom inte få någon effekt på de fiskade mängderna, eftersom mängderna även fortsättningsvis skulle bero på den totala tillåtna fångstmängden och de kvoter som fastställs varje år. Föredraganden konstaterar därför att kommissionens förslag innebär att samma mängd fisk ska fiskas med ett mindre antal fartyg, vilket äventyrar ett stort antal fiskeföretag, bland annat småskaligt och kustnära fiske, och därmed många arbetstillfällen.

Föredraganden ifrågasätter denna inriktning och hoppas att en strikt kontroll av fiskeriverksamheten ska kunna leda till en livskraftig förvaltning ur miljömässig och social synvinkel. Han påminner därför om medlemsstaternas skyldighet att respektera taken för sina fiskeflottors kapacitet som fastställts i grundförordningen. För att förstärka denna skyldighet föreslår han att medlemsstaterna i sina operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden (nedan kallad EHFF) anger vilka åtgärder som de vidtar för att dessa tak ska respekteras inom ramen för denna förordning.

2. Överlåtbara fiskenyttjanderätter och omställning

Den viktigaste åtgärden som föreslås i grundförordningen för att begränsa den påstådda överkapaciteten är införandet av överlåtbara fiskenyttjanderätter. En oundviklig konsekvens av detta skulle bli en koncentration av fiskerätter hos ett litet antal aktörer och spekulation på marknaden för fiskerätter. Det skulle äventyra det småskaliga och kustnära fisket och man kan också förvänta sig ett missbruk av dominerande ställning. Denna åtgärd skulle urholka hela regleringen och innebära en återgång till marknaden.

Den logiska konsekvensen av ett införande av överlåtbara fiskenyttjanderätter skulle bli att EHFF inriktas på omskolning av fiskare utanför fiskets ram, vilket tydligt framgår i artikel 32. Detta förslag skulle innebära slutet för det småskaliga och kustnära fisket. Föredraganden motsätter sig detta.

EHFF ska ge fiskesektorn strukturstöd i syfte att stärka dess konkurrenskraft och hållbarhet. Att stödja diversifieringen av fiskeverksamhet till andra näringar är oförenligt med detta mål. Däremot bör nyetablering av företag inom fiskesektorn uppmuntras.

3. Handlingsplan för det småskaliga och kustnära fisket

Det småskaliga och kustnära fiskets egenskaper skiljer sig mycket åt i de olika havsområdena. Det är inte tillbörligt att en enda definition görs gällande på europeisk nivå. Föredragaren föreslår att definitionen hänskjuts till medlemsstaterna.

Det småskaliga och kustnära fisket är grundläggande för kustområdenas livskraft. EHFF bör således stödja detta fiskes utveckling, konkurrenskraft och hållbarhet. Föredraganden föreslår att varje medlemsstat till sitt operativa program bifogar en handlingsplan som visar vilka åtgärder som vidtagits i detta syfte.

4. EHFF:s sociala agenda

Föredraganden är angelägen om att den gemensamma fiskeripolitiken ska innehålla en omfattande social agenda. EHFF borde därför uppmuntra yrkesutbildning inom detta område och uppmuntra ungdomar att börja inom fiskerisektorn. Det gäller såväl fiskare som äger egna fiskefartyg som anställda fiskare.

5. Förnyelse av flottan

Föredraganden önskar att EHFF ger möjlighet att förnya den europeiska fiskeflottan, vilken till 50 procent består av fartyg som är äldre än 25 år[1]. Detta åldrande orsakar stora problem vad gäller säkerheten ombord och även vad gäller respekten för havsmiljön.

För att möjliggöra denna förnyelse föreslår föredraganden att EHFF ger stöd för att ersätta förfallna fartyg med nya fartyg, som är energisnålare, säkrare, selektivare och har svagare maskin. Under inga omständigheter ska stödet leda till att fiskeflottans kapacitet utökas.

Det är också nödvändigt att stödja investeringar för modernisering av fartygen för att förbättra arbetsvillkoren, säkerheten, begränsa energiförbrukningen och föroreningarna samt främja selektiva redskap. EHFF bör i synnerhet ge stöd till modernisering och ersättning av motorerna, utan att fartygens kapacitet ökas.

Föredraganden motsätter sig skyldigheten att landa oönskade fångster, och stöder därför målet att minska nämnda utkast avsevärt och gradvis genom stora investeringar i selektiva fiskeredskap.

6. Tillfälliga uppehåll och gemensam fond

EHFF bör finansiera fiskarnas tillfälliga uppehåll, särskilt när nödåtgärder vidtas och under fredningstid inom ramen för grundförordningen.

EHFF bör också bidra till gemensamma fonder som införs av fiskarna på nationell nivå för att ersätta förluster som beror på oförutsedda händelser såsom naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, miljö- eller hälsokatastrofer respektive kraftiga eller konjunkturberoende höjningar av bränslepriset.

7. Investeringar i hamnarna

Föredraganden beklagar kommissionens brist på ambitioner för hamnarna. Föredraganden föreslår därför att EHFF:s investeringar inom detta område utökas för att hamnarnas strategiska roll för fiskeverksamhetens och kustområdenas konkurrenskraft och hållbarhet ska beaktas.

8. Vetenskaplig rådgivning och datainsamling

Föredraganden betonar vikten av att öka de vetenskapliga kunskaperna om resursernas kvantitativa och kvalitativa tillstånd för att dra nytta av vetenskaplig rådgivning för alla bestånd som säljs i unionen. Föredraganden välkomnar det utrymme som ges åt partnerskap mellan vetenskapsmän och yrkesfiskare.

Det är nödvändigt att så snabbt som möjligt och inte senare än 2020 uppnå maximalt hållbart uttag för alla kommersiella sorter genom att utnyttja alla sätt att nå detta mål. Datainsamlingen spelar en viktig roll i detta avseende. Föredraganden föreslår därför en höjning av samfinansieringssatsen till 75 procent inom ramen för artikel 79.

9. Lagringsstöd

Kommissionen föreslår att lagringsstödet ska minska successivt fram till det upphör 2019. Föredraganden motsätter sig detta planerade avskaffande och vill behålla detta viktiga instrument i regleringen av marknaden för fiskeprodukter. Systemet gör det också möjligt att säkerställa att produkterna säljs till ett pris som är lönsamt för producenterna.

10. Kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena

Föredraganden lägger särskild vikt vid systemet för kompensation för extra kostnader i de yttersta randområdena, i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget. Föredraganden är positiv till att EHFF tar hänsyn till alla extra kostnader som drabbar aktörerna i de yttersta randområdena.

11. Vattenbruk

När det gäller vattenbruk kommer EHFF till stånd för innovation, entreprenörskap, humankapital, miljöskydd, folkhälsa och försäkring för vattenbruksbestånd.

Föredraganden välkomnar dessa omfattande förslag för vattenbruket och betonar vattenbrukets stora betydelse och påminner om att vattenbruket bör betraktas som komplement till fiskeverksamheten.

12. Hållbar utveckling i fiskeberoende områden

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag för en hållbar och solidarisk territoriell utveckling av områden som är beroende av fisket. Föredraganden betonar den positiva betydelsen av strategier för lokal utveckling som integreras i den fysiska planeringen av havs- och kustområden.

Lokala integrerade utvecklingsstrategier ska ledas av lokala aktionsgrupper för fiske, som ska representera de olika berörda aktörerna. Föredraganden föreslår att fiske- och vattenbrukssektorerna är representerade med majoritet i dessa aktionsgrupper.

13. Integrerad havspolitik

Kommissionen föreslår en budget på 432 miljoner euro för den integrerade havspolitiken under perioden 2014-2020, dvs. 7 procent av EHFF:s budget. Per år motsvarar detta i genomsnitt fyra gånger mer än den aktuella budgeten för detta politikområde.

Föredraganden understryker behovet av en tillräcklig budget för den integrerade havspolitiken men säger nej till att finansieringen ska göras på fiskets och vattenbrukets bekostnad. Föredraganden föreslår därför att den integrerade havspolitikens andel av EHFF inte ska överstiga 5 procent.

 

 

 

EUROPAPARLAMENTET

2009 - 2014

Utskottet för rättsliga frågor

Ordföranden

12.8.2013

Gabriel Mato Adrover

Ordförande

Fiskeriutskottet

BRYSSEL

Ärende:  Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik] (COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Med en skrivelse av den 25 juni 2013 begärde du i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle avge ett yttrande över möjligheten att lägga till artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som rättslig grund för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik].

Förslaget (COM(2011)0804, ändrat förslag COM(2013)0245) lades fram av kommissionen på grundval av artiklarna 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2 och 195.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I en skrivelse av den 4 juli 2013 gjorde parlamentets rättstjänst en analys av de rättsliga grunder som föreslagits för den föreslagna förordningen. Enligt rättstjänstens slutsatser bör artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inte läggas till som rättslig grund för förslaget.

Bakgrund

1. Förslaget

Förslaget till förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) ska ses mot bakgrund av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken[2] samt den integrerade havspolitiken[3]. I förslaget fastställs unionens finansiella åtgärder för att genomföra dessa två politikområden samt relevanta åtgärder avseende havsrätten och hållbar utveckling av fiskeberoende områden och inlandsfiske, såsom anges i artikel 1.

Den 22 april 2013 lade kommissionen fram ett ändrat förslag (COM(2013)0245). Detta förslag har, liksom kommissionen förklarar i motiveringen, föregåtts av djupgående diskussioner om genomförandearrangemangen för EHFF inom rådets arbetsgrupp för fiske och av bilaterala kontakter med medlemsstaterna.

2. De aktuella rättsliga grunderna

a) Den rättsliga grunden för förslaget

Förslaget grundas på artiklarna 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2 och 195.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artiklarna 42 och 43.2 i EUF‑fördraget har följande lydelse:

”Artikel 42

Bestämmelserna i kapitlet om konkurrensregler ska tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter endast i den mån Europaparlamentet och rådet, med hänsyn till målsättningen i artikel 39, beslutar detta inom ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 och enligt det förfarande som anges där.

...

Artikel 43

1. ...

2. Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, upprätta den gemensamma organisation av jordbruksmarknaderna som föreskrivs i artikel 40.1 och övriga bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den gemensamma politiken för jordbruk och fiskeri.”

Se nedan under ”Analys” punkt 1 för ytterligare förklaringar om de övriga bestämmelserna i EUF‑fördraget.

b) Föreslagen ändring av den rättsliga grunden

Fiskeriutskottet har begärt att utskottet för rättsliga frågor ska yttra sig över möjligheten att lägga till artikel 349 som rättslig grund för förslaget. Utskottet för internationell handel lyfter fram vissa ändringsförslag som har lagts fram i utskottet i detta syfte (ÄF 158 (Alain Cadec), ÄF 159 (Younous Omarjee) och ÄF 160 (Isabelle Thomas)). Yttrandet från utskottet för regional utveckling av den 30 oktober 2012 (FdR 917425) innehåller också ett sådant ändringsförslag.

Artikel 349 i EUF-fördraget har följande lydelse:

”Rådet ska med beaktande av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy och Saint Martin, och på Azorerna, Madeira och Kanarieöarna, vilken förvärras av dessas avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter, vilka faktorer på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet besluta om specifika åtgärder för att särskilt fastställa villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande dessa områden, inklusive den gemensamma politiken. Om de specifika åtgärderna i fråga beslutas av rådet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, ska det också besluta på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.

De åtgärder som avses i första stycket gäller särskilt tull- och handelspolitik, skattepolitik, frizoner, jordbruks- och fiskepolitik, villkor för leverans av råvaror och viktiga konsumtionsvaror, statligt stöd samt villkor för tillgång till strukturfonder och övergripande unionsprogram.

Rådet ska besluta om de åtgärder som avses i första stycket med beaktande av de yttersta randområdenas särdrag och särskilda begränsningar, utan att undergräva integriteten och sammanhanget hos unionsrätten, inklusive den inre marknaden och den gemensamma politiken.”

Analys

Av domstolens rättspraxis framgår vissa principer för valet av rättslig grund. För det första är valet av korrekt rättslig grund av konstitutionell betydelse, med tanke på den rättsliga grundens följder i fråga om materiell behörighet och förfarande[4]. För det andra ska varje institution enligt artikel 13.2 i EU‑fördraget handla inom ramen för de befogenheter som den har tilldelats genom fördraget[5]. För det tredje ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom gemenskapen enligt domstolens rättspraxis ”ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning. Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”[6]. När det gäller frågan om fler än en rättslig grund gäller slutligen följande: om bedömningen av en EU‑åtgärd visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den har två beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen[7]. Om det finns flera avsikter med en rättsakt eller den har flera beståndsdelar som har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra, måste rättsakten å andra sidan antas med stöd av de olika bestämmelser i fördraget som är relevanta i sammanhanget[8].

Avsikten med den aktuella rättsakten är att fastställa finansiella åtgärder för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken.

1. Kommissionens val av rättslig grund

Den rättsliga grund som kommissionen har valt består å ena sidan av två bestämmelser som utgör rättslig grund för åtgärder i samband med den gemensamma fiskeripolitiken och å andra sidan av de bestämmelser som tillsammans med artikel 43.2 i EUF‑fördraget utgör rättslig grund för förordningen om en integrerad havspolitik som föreslås ersättas av den föreslagna förordningen, dvs. artiklarna 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2 och 195.2 i EUF‑fördraget.

När det gäller valet av rättslig grund för förordningen om en integrerad havspolitik har kommissionen helt riktigt förklarat att det inte finns någon uttrycklig rättslig grund i fördraget men att det omfattar många av EU:s sektorspolitiska områden som påverkar hav och kuster. Därför grundas den föreslagna rättsakten på artikel 43.2 (fiskeripolitik), artikel 91.1 (transportpolitik) och artikel 100.2 (sjöfart och luftfart), artikel 173.3 (unionsindustrins konkurrensförmåga), artikel 175 (ekonomisk politik), artikel 188 (program för forskning och utveckling), artikel 192.1 (miljö), artikel 194.2 (energi) och artikel 195.2 (turism). Var och en av dessa rättsliga grunder ger utrymme för att anta åtgärder i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Genom det aktuella förslaget (artikel 152 i kommissionens inledande förslag respektive artikel 129 i det ändrade förslaget) upphävs förordningen om en integrerad havspolitik.

Vid ett första påseende har kommissionen därmed valt en rättslig grund som utöver den allmänna rättsliga grunden för den gemensamma fiskeripolitiken, som utan tvivel gäller förslaget, även omfattar den rättsliga grunden för förordningen om en integrerad havspolitik. Den rättsliga grund som valts av kommissionen förefaller därmed vara den lämpliga rättsliga grunden för förslaget.

2. Tillägg av artikel 349 i EUF-fördraget

Frågan är nu om artikel 349 behöver tas med i den rättsliga grunden.

I detta fall bör det nämnas att man inte kan utesluta tillämpning av en dubbel rättslig grund redan från början på grund av att de förfaranden som fastställts för varje rättslig grund är oförenliga med varandra[9]. Tillämpningen av en dubbel rättslig grund har ansetts giltig i de fall detta inte inkräktar på Europaparlamentets rättigheter. I detta fall ska det ordinarie lagstiftningsförfarandet användas enligt de övriga bestämmelserna som utgör rättslig grund för förslaget, medan artikel 349 endast föreskriver att parlamentet ska höras. Domstolen har beslutat att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska gälla i sådana fall, eftersom det innebär ett större deltagande från parlamentet[10].

Det måste dock framför allt avgöras om tillämpningen av en dubbel rättslig grund är nödvändig, dvs. huruvida åtgärden i fråga har flera syften eller beståndsdelar som har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra med tanke på förslagets syften och beståndsdelar.

Det stämmer att de föreslagna åtgärderna i viss mån rör de yttersta randområdena.

De yttersta randområdena tas i synnerhet upp i följande delar av förslaget:

– I definitionen av den integrerade havspolitiken (artikel 3.2.7) nämns de yttersta randområdena samt kustområden och öar som exempel på målregioner.

– Enligt förslaget får EHFF stödja det kompensationssystem som införs genom rådets förordning (EG) nr 791/2007[11] för extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, Franska Guyana och Réunion (kapitel V, artiklarna 73–75 i förslaget). Motsvarande budgetanslag behandlas i artikel 15.5 i förslaget.

– I bilaga I fastställs att stödnivån för offentligt stöd enligt artikel 95 i förslaget kan ökas med 35 procentenheter för de yttersta randområdena.

Av de 2 766 ändringsförslag som lagts fram syftar endast två (ÄF 53 och ÄF 709) till att lägga till en bestämmelse om de yttersta randområdena, nämligen ett undantag från förbudet mot statligt stöd till produktion av fiskeriprodukter.

Man kan därför dra slutsatsen att innehållet i den föreslagna förordningen inte i sig innehåller några särskilda hänvisningar till syftet att vidta specifika åtgärder för att ta hänsyn till den strukturella och ekonomiska situationen i de yttersta randområdena. I den mån marknadspolitiska åtgärder som rör de yttersta randområdena får stödjas av EHFF fastställs de inte i den föreslagna förordningen utan i rådets förordning (EG) nr 791/2007 som i sin tur antogs på grundval av artikel 37 i EG‑fördraget (nu artikel 42 i EUF‑fördraget) och artikel 299.2 i EG‑fördraget (nu artikel 349 i EUF‑fördraget). Omnämnandet av de yttersta randområdena i bilaga I gäller en bland flera liknande höjningar av stödnivåtaket för andra insatser. De framlagda ändringsförslagen ändrar inte denna bedömning. Således är det inte möjligt att se skyddet av de yttersta randområdena som en fristående beståndsdel vid sidan av den gemensamma handelspolitiken, vilket skulle kräva tillämpning av en dubbel rättslig grund.

Dessutom anges det tydligt i artikel 349 att denna bestämmelse avser ”specifika åtgärder för att särskilt fastställa villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande dessa områden, inklusive den gemensamma politiken”. Alltså har bestämmelsen avfattats för att tillhandahålla en särskild rättslig grund för sådana åtgärder. Ingenting i ordalydelsen antyder att en förordning som antagits på grundval av artikel 43.2 i EUF‑fördraget som berör de yttersta randområdena även skulle behöva ha artikel 349 i EUF‑fördraget som rättslig grund, så länge som den rättsliga grunden för den gemensamma jordbrukspolitiken omfattar de vidtagna åtgärderna.

Rekommendation från utskottet för rättsliga frågor

Utskottet behandlade frågan vid sitt sammanträde den 9 juli 2013. Vid detta sammanträde beslutade utskottet därefter enhälligt[12] att rekommendera att den lämpliga rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik] ska vara artiklarna 42, 43.2, 91.1, 100.2, 173.3, 175, 188, 192.1, 194.2 och 195.2 i EUF‑fördraget och att det är onödigt att lägga till artikel 349 i EUF‑fördraget.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Källa: Eurostat (2010), http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • [2]  COM(2011)04252011/0195(COD). En politisk överenskommelse om detta har nyligen uppnåtts.
 • [3]  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 av den 30 november 2011 om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik (EUT L 321, 5.12.2011, s. 1).
 • [4]  Yttrande 2/00, Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5, mål C‑370/07, kommissionen mot rådet, REG 2009, s. I‑8917, punkterna 46–49, samt yttrande 1/08, allmänna tjänstehandelsavtalet, REG 2009, s. I‑11129, punkt 110.
 • [5]  Mål C‑403/05, parlamentet mot kommissionen, REG 2007, s. I‑9045, punkt 49 och där angiven rättspraxis.
 • [6]  Se det nyligen avgjorda målet C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I‑7585.
 • [7]  Mål C-42/97, parlamentet mot rådet, REG 1999, s. I -868, punkterna 39–40, mål C-36/98, Spanien mot rådet, REG 2001, s. I-779, punkt 59, och mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-8913, punkt 39.
 • [8]  Mål C‑165/87, kommissionen mot rådet, REG 1988, s. 5545, punkt 11, och mål C‑178/03, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56.
 • [9]  Mål C‑178/03, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I‑107, punkt 57, och mål C‑300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I‑2867, punkterna 17–25.
 • [10]  Mål C-155/07, Europaparlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-8103, punkterna 75–79.
 • [11]  Rådets förordning (EG) nr 791/2007 av den 21 maj 2007 om införande av ett kompensationssystem för de extra kostnader som uppstår i samband med saluföringen av vissa fiskeriprodukter från de yttersta randområdena Azorerna, Madeira, Kanarieöarna samt Franska Guyana och Réunion (EUT L 176, 6.7.2007, s. 1). Denna förordning antogs på grundval av artikel 37 i EG‑fördraget (nu artikel 42 i EUF‑fördraget) och artikel 299.2 i EG‑fördraget (nu artikel 349 i EUF‑fördraget).
 • [12]  Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Piotr Borys, Françoise Castex (vice ordförande), Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Jörg Leichtfried (enligt artikel 187.2 i arbetsordningen), Eva Lichtenberger, Antonio López‑Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka och Anna Záborská (enligt artikel 187.2 i arbetsordningen).

YTTRANDE från budgetutskottet (19.12.2012)

till fiskeriutskottet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden [och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1198/2006, rådets förordning (EG) nr 861/2006 och rådets förordning (EG) nr XXX/2011 om en integrerad havspolitik
(COM(2011)0804 – C7‑0460/2011 – 2011/0380(COD))

Föredragande: François Alfonsi

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) huvudsyfte är att stödja genomförandet av de mål som fastställts för den gemensamma fiskeripolitiken, för vilken EU har exklusiv befogenhet, och att vidareutveckla den integrerade havspolitiken. Målen fokuserar på att stödja ett hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk, främja utvecklingen och genomförandet av unionens integrerade havspolitik på ett sätt som kompletterar sammanhållningspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken, främja en balanserad och öppen territoriell utveckling i fiskeområdena och bidra till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

I linje med Europa 2020-strategin har de övergripande målen för perioden 2014–2020 formulerats som unionsprioriteringar för EHFF, som består av följande fyra pelare: ett smart, grönt fiske för att främja en övergång till ett hållbart fiske, ett smart grönt vattenbruk för att skapa ett ekonomiskt lönsamt, konkurrenskraftigt och miljövänligt vattenbruk, en hållbar territoriell utveckling som gynnar alla för att vända nedgången i många kust- och inlandssamhällen som är beroende av fisket och en integrerad havspolitik för att stödja dessa övergripande prioriteringar med stor besparings- och tillväxtpotential.

Under nästa finansieringsperiod bör EHFF:s främst bidra till åtgärder för att främja övergången till ett hållbart fiske som bygger på maximalt hållbart uttag, åtgärder som stoppar utkasten och minskar fiskets miljöpåverkan, åtgärder för att främja vattenbruk med höga nivåer av miljöskydd, samt åtgärder som ger en bättre samordnad havspolitik. Detta bör leda till ett mer hållbart resursutnyttjande.

Genom att främja social sammanhållning och skapande av nya arbetstillfällen i samhällen som är beroende av fisket, kommer EHFF att öka fiskets mervärde och främja en diversifiering mot andra havssektorer.

Den lokalt ledda utvecklingen mot hållbart fiske kommer att stärkas. EHFF erkänner också för första gången kvinnornas roll genom att ge dem en juridisk status, eftersom de bland annat kan få stöd från EHFF för utbildning, särskilt för att förvärva kunskaper på områdena entreprenörskap och företagsförvaltning. Dessutom kommer humankapital och diversifiering att stärkas genom att lokalsamhällen ges möjlighet att förvärva de kunskaper de behöver för att starta ny verksamhet i andra sektorer inom havsnäringen.

En annan viktig del är övergången till maximalt hållbart uttag och stödet till ett gradvist införande av ett förbud mot utkast, i form av ett samordnat förfarande med åtgärder som stöd till mer selektiva redskap och fisketekniker, investeringar i utrustning ombord och hamnfaciliteter genom vilka man kan använda oönskade fångster, marknadsföringsåtgärder och beredning. I samma syfte kommer bidragen till datainsamling och vetenskaplig rådgivning liksom till utgiftskontroll (för att sörja för bättre efterlevnad) att höjas avsevärt.

EHFF är nödvändig under åren 2014–2020, och en avsevärd förstärkning av fiskerisektorn, även i fråga om dess finansieringsram, är väsentlig.

I den fleråriga budgetramen föreslås ett tak för EU:s fiskerisektor under rubrik 2, i miljoner EUR.

Rubrik 2

Flerårig budgetram 2007–2013

Flerårig budgetram 2014–2013

Skillnad mellan 2014–2020 och 2007–2013

Europeiska havs- och fiskerifonden

6 730

6 912

+2,7%

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag    1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet påpekar att den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget endast är en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

Ändringsförslag    2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet påminner om sin resolution av den 8 juni 2011 om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla1. Parlamentet upprepar att det behövs tillräckliga ytterligare resurser i nästa fleråriga budgetram för att unionen ska kunna uppfylla sina nuvarande politiska prioriteringar, särskilt dem som hör samman med Europa 2020-strategin, och de nya uppgifter som föreskrivs i Lissabonfördraget samt reagera vid oförutsedda händelser. Parlamentet påpekar att även om resursnivån för nästa fleråriga budgetram ökar med minst 5 % jämfört med nivån för 2013, så kan endast ett begränsat bidrag ges till uppnåendet av unionens överenskomna mål och åtaganden samt till principen om solidaritet inom unionen. Parlamentet uppmanar rådet – om det inte delar denna uppfattning – att tydligt visa vilka av dess politiska prioriteringar eller projekt som kan överges helt och hållet, trots deras dokumenterade europeiska mervärde.

 

____________

 

1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag    3

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1c. Europaparlamentet påminner om att det i sin resolution av den 8 juni 2011 underströk att fiskeresurser utgör en kollektiv vara som är mycket viktig för den globala livsmedelstryggheten. Parlamentet påpekade att fiske- och vattenbrukssektorn med närliggande verksamheter ofta är den viktigaste källan till försörjning och hållbar sysselsättning i kust- och öregioner och avlägsna regioner. Parlamentet ansåg dessutom att man för att kunna uppnå de medellångfristiga och långfristiga målen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken (en stabil, hållbar och livskraftig fiskesektor), återhämtning av fiskbestånden och hantering av de sociala aspekterna av minskningen av fiskeansträngningen måste anslå tillräckliga ekonomiska resurser efter 2013.

 

______________

 

1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Ändringsförslag    4

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1d (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1d. Europaparlamentet påminner om att det i sin resolution av den 8 juni 2011 erkände behovet av att öka samordningen med sammanhållningspolitiken och underströk att Europeiska fiskerifonden bör användas för att stödja mer hållbara fiskemetoder, i enlighet med principen om maximal hållbar avkastning, och för att bevara marina ekosystem samtidigt som man särskilt beaktar det småskaliga fisket.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera miljöfrågorna i den gemensamma fiskeripolitiken som bör uppfylla målsättningarna och målen för unionens miljöpolitik och Europa 2020-strategin. Den gemensamma fiskeripolitiken är inriktad på att uppnå att de levande marina biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att det är möjligt att återställa och hålla fiskbestånden vid nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag senast 2015. Genom den gemensamma fiskeripolitiken bör det införas försiktighets- och ekosystemsstrategier i fiskeriförvaltningen. Därför bör EHFF bidra till skyddet av havsmiljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektivet om en marin strategi)8.

(9) Det är ytterst viktigt att bättre integrera miljöfrågorna i den gemensamma fiskeripolitiken som bör uppfylla målsättningarna och målen för unionens miljöpolitik och Europa 2020-strategin. Den gemensamma fiskeripolitiken är inriktad på att uppnå att de levande marina biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att det är möjligt att återställa och bevara populationer av skördade arter över de nivåer som kan ge maximalt hållbart uttag senast 2015. Genom den gemensamma fiskeripolitiken bör det införas försiktighets- och ekosystemsstrategier i fiskeriförvaltningen. Därför bör EHFF bidra till skyddet av havsmiljön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektivet om en marin strategi)8.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11a) Finansieringen bör överensstämma med vad som fastställs i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den XX/201Z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11b) Finansieringen bör inte påverka bestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen för 2014–2010 och det interinstitutionella avtalet av den xxx/201z mellan Europarlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Möjligheterna att uppnå GFP:s mål skulle också undermineras om finansiellt unionsstöd via EHFF betalas ut till medlemsstater som inte uppfyller de skyldigheter inom ramen för GFP som är knutna till det allmänna intresset att bevara marina biologiska resurser, t.ex. insamling av data och genomförande av kontrollskyldigheter. Om dessa skyldigheter inte uppfylls finns det även en risk för att medlemsstaterna inte upptäcker stödmottagare som inte är godtagbara eller insatser som inte berättigar till stöd.

(18) Möjligheterna att uppnå GFP:s mål skulle också undermineras om finansiellt unionsstöd via EHFF betalas ut till medlemsstater som inte uppfyller de skyldigheter inom ramen för GFP som är knutna till det allmänna intresset att bevara marina biologiska resurser, t.ex. insamling av data, uppnående av en verklig balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter och genomförande av kontrollskyldigheter. Om dessa skyldigheter inte uppfylls finns det även en risk för att medlemsstaterna inte upptäcker stödmottagare som inte är godtagbara eller insatser som inte berättigar till stöd.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Med tanke på den potential som finns i diversifieringsmöjligheterna för fiskare inom småskaligt kustfiske och den viktiga roll som yrkesgruppen spelar i kustsamhällena, bör EHFF underlätta diversifieringen genom att stödja företagsetablering och investeringar i retroaktiv fartygsanpassning,

(35) Med tanke på den potential som finns i diversifieringsmöjligheterna för fiskare inom småskaligt kustfiske och den viktiga roll som yrkesgruppen spelar i kustsamhällena och med hänsyn till lokala traditioner, bör EHFF underlätta diversifieringen genom att stödja företagsetablering och investeringar i retroaktiv fartygsanpassning, utöver relevant utbildning för att få nödvändig yrkesmässig kompetens inom det relevanta området utanför fiskerinäringen med respekt för traditionella och historiska samhällen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Införandet av system med överlåtbara fiskenyttjanderätter bör göra sektorn mer konkurrenskraftig. Det kan därför uppstå behov av nya karriärmöjligheter utanför fiskeverksamheten. EHFF bör därför främja diversifiering och jobbskapande i fiskesamhällen särskilt genom att stödja företagsetableringar och omställning av fartyg för småskaligt kustfiske till andra verksamheter inom havsnäringarna än fiskeverksamhet. Detta verkar vara lämpligt eftersom fartygen inom det småskaliga kustfisket inte omfattas av system för överlåtelsebara fiskenyttjanderätter.

(38) Införandet av system med överlåtbara fiskenyttjanderätter bör göra sektorn mer konkurrenskraftig och mer hållbar. Det kan därför uppstå behov av nya karriärmöjligheter utanför fiskeverksamheten med respekt för traditionella och historiska samhällen. EHFF bör därför främja diversifiering och jobbskapande i fiskesamhällen särskilt genom att stödja företagsetableringar och omställning av fartyg för småskaligt kustfiske till andra verksamheter inom havsnäringarna än fiskeverksamhet. Detta verkar vara lämpligt eftersom fartygen inom det småskaliga kustfisket inte omfattas av system för överlåtelsebara fiskenyttjanderätter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a) Överkapacitet och överfiske är det europeiska fiskets största problem i dag. Inga medel från EHFF bör användas för åtgärder för att ta fiskefartyg ur bruk, nybyggnationer eller modernisering som skulle öka ett fartygs fiskekapacitet och fiskeförmåga. EHFF får inte stödja överfiske.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl40b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40b) De medlemsstater som inte uppfyller sina skyldigheter vad gäller datainsamling och dataöverföring eller som inte rapporterar sin verkliga fiskeflotta och fiskekapacitet bör sanktioneras genom frysta och/eller minskade medel från EHFF.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Unga fiskares etablering som yrkesfiskare.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utveckling av nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

(c) Yrkesutbildning och utveckling av nya yrkeskunskaper och livslångt lärande.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De medel som under perioden 2014–2020 finns tillgängliga för åtaganden från EHFF för delad förvaltning ska uppgå till 5 520 000 000 euro i löpande priser i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga II.

1. De vägledande belopp som under perioden 2014–2020 finns tillgängliga för åtaganden från EHFF för delad förvaltning ska uppgå till 5 520 000 000 euro i fasta priser 2011 i enlighet med den vägledande årliga fördelning som anges i bilaga II.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Av de medel som anges i punkt 1 ska 477 000 000 euro avsättas för kontroll- och tillsynsåtgärder enligt artikel 78.

3. Av de medel som anges i punkt 1 ska minst 477 000 000 euro avsättas för kontroll- och tillsynsåtgärder enligt artikel 78.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Av de medel som anges i punkt 1 ska 358 000 000 euro avsättas för åtgärder för datainsamling enligt artikel 79.

4. Av de medel som anges i punkt 1 ska minst 358 000 000 euro avsättas för åtgärder för datainsamling enligt artikel 79.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Av de medel som anges i punkt 1 ska 45 000 000 euro avsättas för lagringsstöd enligt artikel 72 under perioden 2014–2018.

6. Av de medel som anges i punkt 1 får högst 45 000 000 euro avsättas för lagringsstöd enligt artikel 72 under perioden 2014–2018.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

1. Det totala vägledande finansiella referensbeloppet – såsom det fastställs i punkt [17] i det interinstitutionella avtalet av XX/201Z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning – för genomförandet av programmet ska vara 6 567 000 000 euro i fasta priser 2011 för perioden 2014–2020.

 

2. Budgetmyndigheten ska fastställa anslaget för varje enskilt budgetår utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordningen om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 och det interinstitutionella avtalet av xxx/201z mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett belopp på 1 047 000 000 euro från EHFF ska avsättas för direktförvaltningsåtgärder enligt avdelning VI kapitlen I och II. I det beloppet ska ingå tekniskt stöd enligt artikel 91.

Ett vägledande belopp på 1 047 000 000 euro i fasta priser 2011 ska avsättas för direktförvaltningsåtgärder enligt avdelning VI kapitlen I och II. I det beloppet ska ingå tekniskt stöd enligt artikel 91.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 30 ‑ punkt 1 ‑ led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) skapandet av ett nätverk bestående av ett eller flera oberoende vetenskapliga organ och en eller flera yrkesfiskarorganisationer, och

(a) skapandet av ett nätverk bestående av ett eller flera oberoende vetenskapliga organ, däribland frivilligorganisationer, och en eller flera yrkesfiskarorganisationer, särskilt från det småskaliga kustfisket, och

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 34

utgår

Stöd till system för överlåtbara fiskenyttjanderätter inom den gemensamma fiskeripolitiken

 

1. När det gäller inrättande och anpassning av system för överlåtbara fiskenyttjanderätter enligt artikel 27 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken] får EHFF bevilja stöd för följande:

 

(a) Utformning och utveckling av de tekniska och administrativa hjälpmedel som krävs för att skapa system för överlåtbara fiskenyttjanderätter eller för driften av dessa.

 

(b) Berörda aktörers deltagande i arbetet med att utforma och utveckla system för överlåtbara fiskenyttjanderätter.

 

(c) Övervakning och utvärdering av system för överlåtbara fiskenyttjanderätter.

 

(d) Förvaltning av system för överlåtbara fiskenyttjanderätter.

 

2. Stöd enligt punkt 1 a–c ska endast beviljas offentliga myndigheter. Stöd enligt punkt 1 d i denna artikel ska beviljas offentliga myndigheter, fysiska eller juridiska personer och erkända producentorganisationer som deltar i den kollektiva förvaltningen av sammanslagna överlåtbara fiskenyttjanderätter i enlighet med artikel 28.4 i [förordningen om den gemensamma fiskeripolitiken].

 

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. EHFF säkerställer en medfinansiering av utvecklings- och innovationsverksamheten inom vattenbrukssektorn genom att genomföra de fleråriga utvecklingsplaner som fastställts av medlemsstaterna.

Ändri