ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

5.9.2013 - (COM(2013)0259 – C7‑0116/2013 – 2013/2085(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: José Manuel Fernandes

Διαδικασία : 2013/2085(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0283/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0283/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2013)0259 – C7‑0116/2013 – 2013/2085(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0259 – C7‑0116/2013),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδίως το σημείο 26,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση συνεννόησης στις 17 Ιουλίου 2008 σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0283/2013),

1.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την παρούσα απόφαση και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 311της 14.11.2002, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ...

όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και ιδίως το σημείο 26,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής[3],

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)      Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστησε το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «Ταμείο») για να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς τον πληθυσμό των περιοχών που πλήττονται από καταστροφές.

(2)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης εντός ετησίου ανωτάτου ορίου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

(3)      Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 περιλαμβάνει τις διατάξεις που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου.

(4)      Η Σλοβενία, η Κροατία και η Αυστρία υπέβαλαν αιτήσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου, λόγω καταστροφής από πλημμύρες.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χορήγηση ποσού ύψους 14.607.942 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]               ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σ. 1.
  • [2]               ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
  • [3]               ΕΕ C […] της […], σ. […].

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Αυστρίας με βάση την παράγραφο 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Η Διοργανική Συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανώτατου ορίου του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Είναι η πρώτη πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου το 2013.

Παράλληλα με την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ αριθ. 5/2013 της 2ας Μαΐου 2013) για να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2013 τις αντίστοιχες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 26 της διοργανικής συμφωνίας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις από το τέλος Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου 2012 προκάλεσαν υπερχείλιση στις όχθες ποταμών με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ευρύτερες περιοχές των ποταμών Sava, Kupa, Mura και Drava στη Σλοβενία και οι λεκάνες απορροής των ποταμών Mura, Drava και Lavant στην Αυστρία, καθώς και στο έδαφος της Κροατίας. Οι πλημμύρες προκάλεσαν ζημιές σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, σε επιχειρήσεις και σε γεωργικές εκτάσεις και δάση. Στη συνέχεια, η Σλοβενία υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του κριτηρίου της μείζονος καταστροφής, ενώ οι αιτήσεις της Κροατίας και της Αυστρίας υποβλήθηκαν βάσει του καλούμενου κριτηρίου της «γειτονικής χώρας». Από την ανάλυση που εκπόνησε η Επιτροπή προέκυψε ότι οι ζημίες από τις πλημμύρες όπως παρουσιάζονται και στις τρεις αιτήσεις προκλήθηκαν από ένα μοναδικό μετεωρολογικό φαινόμενο και, επομένως, μπορούν να γίνουν δεκτές ως ενιαίο συμβάν.

Οι αρχές της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Αυστρίας εκτιμούν ότι οι συνολικές άμεσες ζημίες που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες ανέρχονται σε 359,535 εκατ. ευρώ για τη Σλοβενία, 11,463 εκατ. ευρώ για την Κροατία και 9,6 εκατ. ευρώ για την Αυστρία. Όσον αφορά τη Σλοβενία, η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως «μείζων φυσική καταστροφή» σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2012/2002. Όσον αφορά την Κροατία και την Αυστρία η καταστροφή έχει χαρακτηρισθεί ως «φυσική καταστροφή». Ωστόσο, οι καταστροφές στην Κροατία και την Αυστρία είχαν τα ίδια αίτια με την πλημμύρα που προκάλεσε τη μείζονα φυσική καταστροφή στη Σλοβενία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι ικανοποιείται η προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία, κατ' εξαίρεση, γειτονικό κράτος που επλήγη από την ίδια μείζονα καταστροφή, μπορεί επίσης να απολαύει ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Αφού επαλήθευσε ότι η συγκεκριμένη αίτηση είναι σύμφωνη προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ταμείου αλληλεγγύης της ΕΕ για συνολικό ποσό 14.607.942 ευρώ.

Το ποσό αυτό θα επιτρέψει να παραμένει διαθέσιμο τουλάχιστον το 25 % των πόρων του Ταμείου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του έτους, όπως ζητείται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚ 2012/2002.

Με βάση τις αιτήσεις για παροχή βοήθειας από το Ταμείο που υποβλήθηκαν από τη Σλοβενία, την Κροατία και την Αυστρία, ο υπολογισμός της ενίσχυσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την εκτίμηση των συνολικών ζημιών που προκλήθηκαν, έχει ως εξής:

Ποσοτικά στοιχεία - Ταμείο Αλληλεγγύης                                                                                      (EUR)

Καταστροφή

Άμεσες ζημίες που έγιναν αποδεκτές

Ανώτατο όριο (σε εκατ.)

 

Ποσό βάσει του 2,5%

Ποσό βάσει του 6 %

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

Πλημμύρες στη Σλοβενία

359 534 838

214,021

5 350 525

8 730 830

14 081 355

Πλημμύρες στην Κροατία

11 463 479

259,805

286 587

~

286 587

Πλημμύρες στην Αυστρία

9 600 000

1 798,112

240 000

~

240 000

ΣΥΝΟΛΟ

 

14 607 942

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις αιτήσεις και έλαβε υπόψη το ανώτατο δυνατό ποσό συνδρομής από το Ταμείο, καθώς και το περιθώριο ανακατανομής των πιστώσεων εντός του τομέα που απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνολικό ποσό 14.607.942 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί εντός του τομέα 3β του δημοσιονομικού πλαισίου.

Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, στην πρόταση για το ΣΔΠ αριθ. 2 του 2013, η Επιτροπή άφησε αδιάθετο περιθώριο ύψους 14,8 εκατ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο του 2013 για πληρωμές του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ακριβώς προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι γνωστές αιτήσεις για κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Σύμφωνα με το σημείο 26 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, κατά την υποβολή της παρούσας πρότασης για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή κινεί διαδικασία τριμερών συσκέψεων, προκειμένου να επιτύχει τη συμφωνία των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με την ανάγκη κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης και το απαιτούμενο ποσό.

Σύμφωνα με εσωτερική συμφωνία με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να παράσχει εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην εκτέλεση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε τις απόψεις της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως διατυπώνονται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Δημοσιονομικό πλαίσιοΤομέας/Υποτομέας

 

Αναθεωρημένο Δημοσιονομικό πλαίσιο 2013

Προϋπολογισμός 2013 (συμπ. ΣΔΠ 1-4/2013)

ΣΔΠ 5/2013

Προϋπολογισμός 2013

(συμπ. ΣΔΠ 1-5/2013)

ΠΟΥ

ΠΠ

ΠΥ

ΠΠ

ΠΥ

ΠΠ

ΠΥ

ΠΠ

1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

1α. Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση

15 670 000 000

 

16 168 150 291

12 886 628 095

 

 

16 168 150 291

12 886 628 095

Περιθώριο

 

 

1 849 709

 

 

 

1 849 709

 

1β. Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση

54 974 000 000

 

54 958 049 037

56 349 544 736

 

 

54 958 049 037

56 349 544 736

Περιθώριο

 

 

15 950 963

 

 

 

15 950 963

 

Σύνολο

70 644 000 000

 

71 126 199 328

69 236 172 831

 

 

71 126 199 328

69 236 172 831

Περιθώριο[1]

 

 

 

17 800 672

 

 

 

17 800 672

 

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων δαπάνες σχετικές με την αγορά και άμεσες πληρωμές

48 583 000 000

 

43 956 548 610

43 934 188 711

 

 

43 956 548 610

43 934 188 711

Σύνολο

61 310 000 000

 

60 159 241 416

58 095 492 961

 

 

60 159 241 416

58 095 492 961

Περιθώριο

 

 

1 150 758 584

 

 

 

1 150 758 584

 

3. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

3α. Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1 703 000 000

 

1 440 827 200

1 046 033 652

 

 

1 440 827 200

1 046 033 652

Περιθώριο

 

 

262 172 800

 

 

 

262 172 800

 

3β. Ιθαγένεια

746 000 000

 

738 680 000

654 565 615

14 607 942 

14 607 942 

753 287 942

669 173 557

Περιθώριο

 

 

7 320 000

 

 

 

7 320 000

 

Σύνολο

2 449 000 000

 

2 179 507 200

1 700 599 267

14 607 942 

14 607 942 

2 194 115 142

1 715 207 209

Περιθώριο[2]

 

 

 

269 492 800

 

 

 

269 492 800

 

4. Η ΕΕ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

9 595 000 000

 

9 583 118 711

6 898 914 260

 

 

9 583 118 711

6 898 914 260

Περιθώριο[3]

 

 

 

275 996 289

 

 

 

275 996 289

 

5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

9 095 000 000

 

8 430 374 740

8 430 049 740

 

 

8 430 374 740

8 430 049 740

Περιθώριο[4]

 

 

 

750 625 260

 

 

 

750 625 260

 

6. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ

75 000 000

 

75 000 000

75 000 000

 

 

75 000 000

75 000 000

Περιθώριο

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

153 168 000 000

144 285 000 000

151 553 441 395

144 436 229 059

14 607 942 

14 607 942 

151 568 049 337

144 450 837 001

Περιθώριο[5]

 

 

 

2 464 673 605

14 770 941

 

 

2 464 673 605

162 999

  • [1]               Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του περιθωρίου στο πλαίσιο του τομέα 1α (500 εκατ. ευρώ).
  • [2]               Το ποσό του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται επιπλέον των αντίστοιχων τομέων, όπως προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου   2006 (ΕΕ C 139, 14.6.2006).
  • [3]               Στο περιθώριο του 2013 για τον τομέα 4 δεν λαμβάνονται υπόψη οι πιστώσεις που συνδέονται με το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ).
  • [4]               Για τον υπολογισμό του περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 5, λαμβάνεται υπόψη η υποσημείωση (1) του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 που αφορά ποσό 86 εκατ. ευρώ για τις εισφορές του προσωπικού για το συνταξιοδοτικό καθεστώς.
  • [5]             Το συνολικό περιθώριο για τις πληρωμές δεν λαμβάνει υπόψη τις πιστώσεις που αφορούν το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας (264,1 εκατ. ευρώ) και τις εισφορές του προσωπικού στο συνταξιοδοτικό καθεστώς (86 εκατ. ευρώ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Alain Lamassoure

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

ASP 13E205

Βρυξέλλες

Θέμα: Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ υπέρ της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Αυστρίας

Αγαπητέ Κύριε Lamassoure,

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρότασή της για έκδοση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2013)0259), ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, βάσει των αιτήσεων της Σλοβενίας, της Κροατίας και της Αυστρίας για κινητοποίηση του Ταμείου, οι οποίες αφορούσαν τις καταστροφικές πλημμύρες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2012, προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, εκτιμώντας τις ζημίες που προκλήθηκαν στις επιμέρους χώρες ως εξής:

 

 

 

 

 

(EUR)

Καταστροφή

Άμεσες ζημίες που έγιναν αποδεκτές

Ανώτατο όριο (σε εκατ.)

 

Ποσό βάσει του 2,5 %

Ποσό βάσει του 6 %

Συνολικό ποσό προτεινόμενης ενίσχυσης

Πλημμύρες στη Σλοβενία

359 534 838

214,021

5 350 525

8 730 830

14 081 355

Πλημμύρες στην Κροατία

11 463 479

259,805

286 587

~

286 587

Πλημμύρες στην Αυστρία

9 600 000

1 798,112

240 000

~

240 000

ΣΥΝΟΛΟ

 

14 607 942

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις αιτήσεις και έλαβε υπόψη το ανώτατο δυνατό ποσό συνδρομής από το Ταμείο, καθώς και το περιθώριο ανακατανομής των πιστώσεων εντός του τομέα που απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, προτείνει την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνολικό ποσό 14.607.942 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί εντός του τομέα 3β του δημοσιονομικού πλαισίου.

Προκειμένου να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη έγκριση του μέτρου αυτού, το οποίο η Επιτροπή Προϋπολογισμών επιθυμεί να εγκρίνει το ταχύτερο, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει αντιρρήσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για να διατεθούν τα προαναφερθέντα ποσά στον αντίστοιχο τομέα του δημοσιονομικού πλαισίου όπως προτείνει η Επιτροπή και σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου.

Με εκτίμηση,

Danuta Hübner

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Γεώργιος Σταυρακάκης