POROČILO o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

5.9.2013 - (COM(2013)0259 – C7‑0116/2013 – 2013/2085(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: José Manuel Fernandes

Postopek : 2013/2085(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0283/2013
Predložena besedila :
A7-0283/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(COM(2013)0259 – C7‑0116/2013 – 2013/2085(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0259 – C7‑0116/2013),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1], zlasti točke 26,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[2],

–   ob upoštevanju skupne izjave Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejete na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008 o Solidarnostnem skladu Evropske unije,

–   ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0283/2013),

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

 • [1]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
 • [2]  UL L 311, 14.11.2002, str. 3

PRILOGA 1: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne ...

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[1], zlasti točke 26 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije[2],

ob upoštevanju predloga Komisije[3],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad), da bi izkazala solidarnost s prebivalstvom v regijah, ki so jih prizadele nesreče.

(2)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR.

(3)      Uredba (ES) št. 2012/2002 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se lahko uporabijo sredstva sklada.

(4)      Slovenija, Hrvaška in Avstrija so predložile vloge za uporabo tega sklada v zvezi s poplavami.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP –

Člen 1

Iz Solidarnostnega sklada Evropske unije se v splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2013 prenese in uporabi znesek 14.607.942 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

 • [1]               UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
 • [2]               UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
 • [3]               UL C […], […], str. […].

OBRAZLOŽITEV

Komisija je predlagala uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v korist Slovenije, Hrvaške in Avstrije na podlagi točke 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006. Ta sporazum dopušča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR. To je prvi predlog za uporabo sklada v letu 2013.

Komisija je skupaj s predlogom za uporabo sklada za Slovenijo, Hrvaško in Avstrijo predložila tudi predlog spremembe proračuna (št. 5/2013 z dne 2. maja 2013), da bi v proračun za leto 2013 vnesla sredstva za prevzem obveznosti in za plačila, kot zahteva točka 26 medinstitucionalnega sporazuma.

Močno deževje je konec oktobra in v začetku novembra 2012 povzročilo, da so reke Sava, Kupa, Mura in Drava v Sloveniji ter reke Mura, Drava in Lavant v Avstriji prestopile bregove, podobno pa se je zgodilo tudi na ozemlju Hrvaške. Poplave so povzročile škodo na zasebnih in javnih objektih, vodovodih in infrastrukturi za odpadno vodo, podjetjih, kmetijskih zemljiščih in gozdovih. Slovenija je zato predložila vlogo za finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu z merilom večje nesreče, Hrvaška in Avstrija pa v skladu z merilom sosednje države. Komisija je pri analizi ugotovila, da je škoda zaradi poplav, na katero se nanašajo omenjene tri vloge, nastala zaradi istega meteorološkega pojava in jo je mogoče zato obravnavati kot en sam dogodek.

Celotna neposredna škoda zaradi poplav po ocenah slovenskih, hrvaških in avstrijskih oblasti znaša 359,535 milijona EUR v Sloveniji, 11,463 milijona EUR na Hrvaškem in 9,6 milijona EUR v Avstriji. Poplave v Sloveniji je mogoče v skladu s členom 2(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 opredeliti kot „večjo naravno nesrečo“, poplave na Hrvaškem in v Avstriji pa kot „naravno nesrečo“. Ker pa je naravni nesreči na Hrvaškem in v Avstriji povzročil isti vremenski pojav kot poplave, ki so privedle do večje naravne nesreče v Sloveniji, je Komisija ocenila, da je pogoj iz drugega pododstavka člena 2(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, po katerem lahko država izjemoma prejme pomoč iz sklada, kadar jo prizadene ista večja nesreča kot sosednjo državo, izpolnjen.

Po potrditvi, da vloga izpolnjuje merila za upravičenost iz Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, je Komisija predlagala uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v skupnem znesku 14.607.942 EUR.

Po uporabi tega zneska bo za dodelitve v zadnjem četrtletju leta ostalo na voljo več kot 25 % sredstev sklada, kot zahteva člen 4(2) Uredbe ES št. 2012/2002.

Na podlagi vlog, ki so jih predložile Slovenija, Hrvaška in Avstrija, so bili ob upoštevanju skupne povzročene škode izračunani naslednji zneski pomoči iz Solidarnostnega sklada Evropske unije:

Zneski – Solidarnostni sklad Evropske unije                                                                               (v EUR)

Nesreča

Potrjena neposredna škoda

Prag (v milijonih)

 

Znesek na podlagi 2,5 %

Znesek na podlagi 6 %

Skupni znesek predlagane pomoči

Poplave v Sloveniji

359 534 838

214,021

5 350 525

8 730 830

14 081 355

Poplave na Hrvaškem

11 463 479

259,805

286 587

~

286 587

Poplave v Avstriji

9 600 000

1 798,112

240 000

~

240 000

SKUPAJ

 

14 607 942

Po obravnavi teh vlog ter razmisleku o najvišjem možnem znesku nepovratnih sredstev iz sklada in možnosti za prerazporeditev odobrenih sredstev v razdelku, v katerem so potrebni dodatni odhodki, Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v skupnem znesku 14.607.942 EUR, ki bo dodeljen v razdelku 3b finančnega okvira.

Komisija je v predlogu spremembe proračuna št. 2/2013 v večletnem finančnem okviru namenoma pustila nedodeljeno razliko do zgornje meje za plačila v letu 2013 v znesku 14,8 milijona EUR, za kritje že znanih vlog za uporabo Solidarnostnega sklada EU.

Komisija s predložitvijo tega predloga za uporabo sredstev sklada začenja poenostavljeni postopek tristranskih pogovorov, kakor zahteva točka 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, da bi pridobila soglasje obeh vej proračunskega organa za uporabo sredstev sklada in za zahtevani znesek.

V skladu z internim dogovorom z Odborom za regionalni razvoj (REGI) mora ta odbor sodelovati pri procesu, da bi konstruktivno podprl izvajanje Solidarnostnega sklada Evropske unije in prispeval k njemu. Po oceni vlog je odbor REGI Evropskega parlamenta podal stališče o uporabi sredstev sklada, kot je navedeno v mnenju v obliki pisma, priloženem temu poročilu.

Poročevalec predlaga, da se predlog Komisije za sklep, priložen temu poročilu, odobri.

Zbirna razpredelnica po razdelkih finančnega okvira

Finančni okvirRazdelek/podrazdelek

 

Popravljeni finančni okvir za 2013

Proračun 2013 (vključno s spremembami proračuna 1–4/2013)

Predlog spremembe proračuna 5/2013

Proračun 2013

(vključno s spremembami proračuna 1–5/2013)

CA

PA

CA

PA

CA

PA

CA

PA

1. TRAJNOSTNA RAST

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

15 670 000 000

 

16 168 150 291

12 886 628 095

 

 

16 168 150 291

12 886 628 095

Razlika

 

 

1 849 709

 

 

 

1 849 709

 

1b. Kohezija za rast in zaposlovanje

54 974 000 000

 

54 958 049 037

56 349 544 736

 

 

54 958 049 037

56 349 544 736

Razlika

 

 

15 950 963

 

 

 

15 950 963

 

Skupaj

70 644 000 000

 

71 126 199 328

69 236 172 831

 

 

71 126 199 328

69 236 172 831

Razlika[1]

 

 

17 800 672

 

 

 

17 800 672

 

2. OHRANJANJE IN UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV

 

 

 

 

 

 

 

 

Od tega odhodki, povezani s trgom, in neposredna izplačila

48 583 000 000

 

43 956 548 610

43 934 188 711

 

 

43 956 548 610

43 934 188 711

Skupaj

61 310 000 000

 

60 159 241 416

58 095 492 961

 

 

60 159 241 416

58 095 492 961

Razlika

 

 

1 150 758 584

 

 

 

1 150 758 584

 

3. DRŽAVLJANSTVO, SVOBODA, VARNOST IN PRAVICA

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. Svoboda, varnost in pravica

1 703 000 000

 

1 440 827 200

1 046 033 652

 

 

1 440 827 200

1 046 033 652

Razlika

 

 

262 172 800

 

 

 

262 172 800

 

3b. Državljanstvo

746 000 000

 

738 680 000

654 565 615

14 607 942 

14 607 942 

753 287 942

669 173 557

Razlika

 

 

7 320 000

 

 

 

7 320 000

 

Skupaj

2 449 000 000

 

2 179 507 200

1 700 599 267

14 607 942 

14 607 942 

2 194 115 142

1 715 207 209

Razlika[2]

 

 

 

269 492 800

 

 

 

269 492 800

 

4. EU KOT GLOBALNI AKTER

9 595 000 000

 

9 583 118 711

6 898 914 260

 

 

9 583 118 711

6 898 914 260

Razlika[3]

 

 

 

275 996 289

 

 

 

275 996 289

 

5. UPRAVA

9 095 000 000

 

8 430 374 740

8 430 049 740

 

 

8 430 374 740

8 430 049 740

Razlika[4]

 

 

750 625 260

 

 

 

750 625 260

 

6. IZRAVNAVA

75 000 000

 

75 000 000

75 000 000

 

 

75 000 000

75 000 000

Razlika

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

153 168 000 000

144 285 000 000

151 553 441 395

144 436 229 059

14 607 942 

14 607 942 

151 568 049 337

144 450 837 001

Razlika [5][6]

 

 

2 464 673 605

14 770 941

 

 

2 464 673 605

162 999

 • [1]               Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) ni vključen v izračun razlike do zgornje meje v razdelku 1a (500 milijonov EUR).
 • [2]               Znesek Solidarnostnega sklada Evropske unije (EUSF) se vnese dodatno, poleg ustreznih razdelkov, kakor je predvideno v medinstitucionalnem sporazumu z dne 17. maja 2006 (UL C 139, 14.6.2006).
 • [3]               Pri razliki v razdelku 4 za leto 2013 se ne upoštevajo sredstva, povezana z rezervo za nujno pomoč (264,1 milijona EUR).
 • [4]               Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 86 milijonov EUR pri prispevkih zaposlenih v sistem pokojninskega zavarovanja.
 • [5]             Skupna razlika pri obveznostih ne vključuje sredstev ESPG (500 milijonov EUR), rezerve za nujno pomoč (264,1 milijona EUR) in prispevkov zaposlenih v pokojninski sistem (86 milijonov EUR).
 • [6]             Skupna razlika pri plačilih ne vključuje rezerve za nujno pomoč (80 milijonov EUR) in prispevkov zaposlenih v pokojninski sistem (86 milijonov EUR).  

PRILOGA 2: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Alain Lamassoure

Predsednik

Odbor za proračun

ASP 13E205

Bruselj

Zadeva: Uporaba Solidarnostnega sklada EU v korist Slovenije, Hrvaške in Avstrije

Spoštovani gospod Lamassoure!

Evropska komisija je v predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije (COM(2013)0259) obvestila Evropski parlament, da na podlagi vlog za dodelitev pomoči Slovenije, Hrvaške in Avstrije v zvezi s poplavami oktobra in novembra 2012 predlaga uporabo Solidarnostnega sklada EU in da škodo po posameznih državah ocenjuje takole:

 

 

 

 

 

(v EUR)

Nesreča

Potrjena neposredna škoda

Prag (v milijonih)

 

Znesek na podlagi 2,5 %

Znesek na podlagi 6 %

Skupni znesek predlagane pomoči

Poplave v Sloveniji

359 534 838

214,021

5 350 525

8 730 830

14 081 355

Poplave na Hrvaškem

11 463 479

259,805

286 587

~

286 587

Poplave v Avstriji

9 600 000

1 798,112

240 000

~

240 000

SKUPAJ

 

14 607 942

Po obravnavi teh vlog ter razmisleku o najvišjem možnem znesku nepovratnih sredstev iz sklada in možnosti za prerazporeditev odobrenih sredstev v razdelku, v katerem so potrebni dodatni odhodki, Komisija predlaga uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije v skupnem znesku 14.607.942 EUR, ki bo dodeljen v razdelku 3b finančnega okvira.

Da bi se izognili nepotrebnemu odlašanju z odobritvijo tega ukrepa, ki ga Odbor za proračun namerava čim prej sprejeti, vas z zadovoljstvom obveščamo, da Odbor za regionalni razvoj ne nasprotuje uporabi sredstev Solidarnostnega sklada EU za vnos zgoraj navedenih zneskov v ustrezni razdelek finančnega okvira, kot je predlagala Evropska komisija v skladu s pravili medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002.

Lep pozdrav,

Danuta Hübner

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

5.9.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann