AJÁNLÁS az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

23.9.2013 - (05835/2013 – C7‑0112/2013 – 2012/0334(NLE)) - ***

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Edit Bauer

Eljárás : 2012/0334(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0290/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0290/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(05835/2013 – C7‑0112/2013 – 2012/0334(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05835/2013),

–   tekintettel az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás tervezetére (16913/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdése a) pontjának és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0112/2013),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikke (7) bekezdésére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására és a Külügyi Bizottság véleményére (A7–0290/2013),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és az Örmény Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

Az Európai Unióról szóló szerződéssel összhangban az „Unió nemzetközi szintű fellépése azon elvekre épül, amelyek létrehozását, fejlődését és bővítését vezérelték, és arra irányul, hogy ezek érvényesülését a világ többi részén is előbbre vigye”. Ezt a kötelezettségvállalást a harmadik országokkal folytatott kapcsolatok kialakítása és javítása révén kell teljesíteni, fő hangsúlyt fektetve a demokrácia, a jogállamiság és a jó kormányzás térségének kiterjesztésére. A 2004-es és 2007-es bővítések után megváltoztak az EU külső határai, és egyértelmű igény jelentkezett az EU új „szomszédaival" ápolt kapcsolatok erősítésére.

Az EU és egyes harmadik országok közötti kölcsönös kapcsolatokat már az említett bővítési hullámok előtt is a partnerségi és együttműködési megállapodások kezdték irányítani, amelyek fontos szerepet játszottak. Az 1990-es évek vége óta az Európai Unió tíz partnerségi és együttműködési megállapodást kötött – egyet közülük Örményországgal –, amelyek 1999. május 31-én léptek hatályba. A megállapodás rendelkezett az együttműködés keretéről számos területen, nem tartalmaz azonban rendelkezéseket a vízumok kiadásának megkönnyítésével kapcsolatban.

Az európai szomszédságpolitika (ENP) kialakítása egyértelmű jelzés volt az új szomszédos országok, köztük a Dél-Kaukázus felé is, amelyek most az új bővítéssel sokkal közelebb kerültek az EU határaihoz. Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia belefoglalása az európai szomszédságpolitikába azt is jelentette, hogy a partnerek hajlandóak mélyíteni a partnerségi és együttműködési megállapodásban foglalt együttműködésüket. Az új európai szomszédságpolitika Örményország számára szóló cselekvési terve új partnerségi kilátásokat nyitott meg, beleértve a személyek mozgásával kapcsolatos ügyekben folytatott párbeszéd megnyitását, többek között a visszafogadás és a vízumpolitika terén. Ebben a szakaszban a cél azonban a vízumkérdésekkel kapcsolatos információk cseréjére korlátozódott, hiszen sokat kellett tenni az eljárásnak az európai normákhoz való hozzáigazítása érdekében.

További lépést jelentett a keleti partnerség, az európai szomszédságpolitika különleges területének létrehozása. Ennek az új keretnek a célja az EU és Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, Moldova és Ukrajna közötti további gazdasági és politikai integráció felgyorsítása. Az eszköz révén nagyobb hangsúlyt lehet helyezni az emberek közötti kapcsolatokra, ami együtt jár az utazásoknak a vízumliberalizáció útján való megkönnyítésével. A keleti partnerség 2009. májusi csúcsértekezletén elfogadott nyilatkozat ezért kiterjedt a felek erőteljes kötelezettségvállalására a vízumrendszerek liberalizálása terén tett előrehaladással kapcsolatban.

2011 szeptemberében az Európai Bizottság végül a vízumkiadás megkönnyítéséről szóló megállapodással kapcsolatos tárgyalások megkezdését javasolta. A megállapodás 2012. december 17-én került aláírásra, de hatálybalépése előtt az Európai Parlament egyetértésére van szükség. Az EU már kilenc EU-n kívüli országgal kötött a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodást. A Dél-Kaukázus országai közül eddig még csak Grúziával került sor ilyen megállapodás megkötésére, de az Azerbajdzsánnal folytatott tárgyalások már megkezdődtek.

Az EU és Örményország közötti mobilitási partnerségről szóló, 2011. október 27-i közös nyilatkozatban a felek úgy határoztak, hogy viszonosságon alapuló mobilitási partnerséget hoznak létre azzal a céllal, hogy jobban tudják kezelni a jogszerű és a munkaerő-migrációt, beleértve a körkörös és az ideiglenes migrációt is.

Az előadó úgy gondolja, hogy az Európai Bizottság és a Tanács véleményével összhangban több tárgyalási kör után Örményország már készen áll a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötésére.

Az egyszerűsített vízumrendszer új ösztönzést adhat az együttműködésnek, főleg a személyek mobilitásának, amely a liberalizált vízumrendszernek köszönhetően egyszerűsödik. Az új szabályok gyorsabbá (10 napon belül határozatot kell hozni, sürgős esetekben két napon belül vagy annál hamarabb), olcsóbbá (az örmény állampolgárok kérelmeinek feldolgozásáért elkért vízumdíj 35 euró lesz) és kevésbé bürokratikussá (az utazás céljával kapcsolatban benyújtandó dokumentumok egyszerűsödtek bizonyos kategóriákba tartozó személyek, különösen közeli rokonok, hivatalos küldöttségek tagjai, diákok, tanárok, üzletemberek, tudósok stb. esetén) teszik az eljárást. Az örmény kormány már 2013. január 10-i hatállyal eltörölte az uniós polgárok vízumkötelezettségét.

A vízumliberalizációs és visszafogadási megállapodások megkötése nagyon fontos lépés az Örményország és az EU közötti kölcsönös kapcsolatok terén. Mindazonáltal további integrációra van szükség. Az Európai Parlament a Dél-Kaukázusra vonatkozó uniós stratégia szükségességéről szóló, 2010. május 20-i állásfoglalásában felhívta az EU-t, hogy legyen aktívabb a Dél-Kaukázus területén. Nemrégiben az integráció másik, társulási megállapodás formájában elérendő mélyebb szintjéről szóló tárgyalások kezdődtek a felek között. Ez a megállapodás erősíteni fogja az Örményország és az Európai Unió közötti együttműködést.

A vízumliberalizációs megállapodás megkötésével kapcsolatban

–   az előadó kéri a megállapodás megkötését és egyetért azzal, mert a megállapodás egyszerűsíteni fogja főleg a személyek mobilitását, ami fontos az emberek közötti kapcsolatok kialakítása szempontjából,

–   az előadó felhívja a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a két megállapodás végrehajtását az esetleges nehézkes rendelkezések feltárása érdekében, amelyeket javítani kell az egyszerűbb vízumrendszer előnyeinek teljes körű kihasználása érdekében,

–   az előadó felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az ugyanezen megállapodások Azerbajdzsánnal mint a dél-kaukázusi térség utolsó országával való megkötésével kapcsolatos tárgyalásokra irányuló erőfeszítéseket,

–   továbbá az előadó felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy a folyamatban lévő tárgyalások során következetesen hangsúlyozzák az EU és Örményország közötti társulási megállapodásról folytatott tárgyalásokról szóló, 2012. április 18-i európai parlamenti állásfoglalás ajánlásait.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (27.6.2013)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(05835/2013 – C7‑0112/2013 – 2012/0334(NLE))

A vélemény előadója: Tomasz Piotr Poręba

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság az európai szomszédságpolitika (ENP) megerősítéséről szóló, 2006. december 4-i közleményében[1] ajánlást tett a visszafogadásról és a vízumkiadás megkönnyítéséről szóló tárgyalásoknak az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országokkal való megkezdésére.

A keleti partnerséget létrehozó prágai csúcstalálkozó 2009. május 7-i közös nyilatkozata a vízumliberalizációt hosszú távú célként jelölte meg olyan fokozatos folyamat keretében, amelyet a biztonsági feltételek javulásának kell kísérnie a határokon átívelő bűnözés és az illegális migráció elleni küzdelem érdekében. A 2011. szeptember 29–30-i varsói csúcsértekezleten az állam- és kormányfők ismételten kinyilvánították elkötelezettségüket a keleti partnerség céljaival és folyamatos megvalósításával kapcsolatban.

A javasolt határozat figyelembe veszi és tükrözi az Örményországgal folytatott együttműködés jelenlegi keretét, különösen az 1999-ben hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodást, az EU és Örményország által az európai szomszédságpolitika keretében 2006 novemberében elfogadott cselekvési tervet, a keleti partnerség csúcsértekezletén elfogadott nyilatkozatokat, valamint az EU és Örményország közötti társulási megállapodásról folyamatban lévő tárgyalásokat.

Az Örményországgal kötendő, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírására vonatkozó tárgyalási irányelveket a Tanács 2011. december 19-én hagyta jóvá. A tárgyalások 2012. február 27-én kezdődtek meg Jerevánban, és a megállapodás végleges szövege 2012. október 18-án került aláírásra. 2012. október 4-én elfogadott határozatával az Örmény Köztársaság kormánya úgy határozott, hogy 2013. január 10-től minden uniós polgár, valamint a schengeni társult országok állampolgárai mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

A megállapodás megkötésével kapcsolatban javasolt határozat magában foglalja a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodások szabványos elemeit, megállapítva a vízumok kiadásáról szóló határozat határidejét, a díjakat és az azokra vonatkozó kivételeket, a szükséges dokumentációt és a kivételeket, valamint a feltételek egyszerűsítését a személyek bizonyos kategóriái tekintetében. A javaslat továbbá kiterjed az úti okmányokkal kapcsolatos együttműködésről, valamint az úti okmányok biztonságával és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok igénylésekor benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos információk rendszeres cseréjéről szóló nyilatkozatokra. A rendelkezések nem vonatkoznak az Egyesült Királyságra, Írországra és a Dán Királyságra, amelyek felkérést kaptak a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló kétoldalú megállapodások megkötésére, ahogy az EU-tagsággal nem rendelkező, de a schengeni egyezményhez társult országok is.

A mobilitás javítása megkönnyíti az emberek közötti kapcsolatokat, amelyek a gazdasági, társadalmi, kulturális és egyéb kapcsolatok fejlődésének lényeges elemét képezik. Ezért kulcsfontosságú szerepet játszik a keleti partnerség megvalósításában, mivel a hosszú távú cél a teljes vízumliberalizáció.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.6.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Bastiaan Belder, Michael Gahler, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Marusya Lyubcheva, Ria Oomen-Ruijten, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marek Siwiec, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Antonio López-Istúriz White, Marietje Schaake, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Leonidas Donskis, Danuta Jazłowiecka, Gabriel Mato Adrover

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.9.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Cornelis de Jong, Marian-Jean Marinescu, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Nuno Teixeira