JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelme)

20.9.2013 - (COM(2013)0469 – C7‑0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Dominique Riquet

Eljárás : 2013/2139(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0292/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0292/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelme)

(COM(2013)0469 – C7‑0207/2013 – 2013/2139(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0469 – C7‑0207/2013),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1], és különösen annak 28. pontjára,

–   tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2] (EGAA-rendelet),

–   tekintettel a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0292/2013),

A. mivel az Európai Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) hatályát a 2009. május 1. és 2011. december 31. között benyújtott kérelmek tekintetében kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat;

C  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

D. mivel Olaszország a De Tomaso Automobili S.p.A. vállalatnál a 2012. július 5. és 2012. augusztus 28. közötti referencia-időszakban bekövetkezett, 1 030 munkavállalót érintő elbocsátásokat követően „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, amelyben 1 010 munkavállalóra vonatkozóan folyamodott az EGAA által társfinanszírozott intézkedések keretében való támogatásért;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2012. november 5-én nyújtották be, és annak értékelését az Európai Bizottság 2013. június 28-án tette közzé; üdvözli, hogy az értékelési időszak viszonylag gyorsan, 7 hónap alatt lezajlott;

3.  megállapítja, hogy a De Tomaso Automobili S.p.A. olasz gépjárműgyártónál az 1 030 elbocsátást egyrészt a fogyasztás földrajzi eloszlásának gyors megváltozása okozta, különös tekintettel az ázsiai piacok rohamos növekedésére, amelyekből az uniós gyártók kevésbé tudnak profitálni, mivel hagyományosan rosszabb pozícióban vannak ezeken a piacokon, mint máshol, másrészt pedig a gazdasági és pénzügyi válságból eredő hitelszűke, amely tovább fokozta az előnyös megoldást sikertelenül kereső vállalat terheit, míg végül a cég ellen 2012 áprilisában felszámolási eljárás indult;

4.  hangsúlyozza, hogy a Bizottság már elismerte a gazdasági és pénzügyi válság által a gépjárműiparra gyakorolt hatást, és hogy ezen ágazat vonatkozásában nyújtották be a legtöbb (16) EGAA-támogatás iránti kérelmet, melyek közül hét a kereskedelem globalizálódásán alapul[3];

5.  felhívja az olasz hatóságokat, hogy teljes mértékben használják ki az EGAA-támogatásban rejlő lehetőségeket, és a lehető legtöbb munkavállalót ösztönözzék az intézkedésekben való részvételre; emlékeztet rá, hogy a korábbi olaszországi EGAA-támogatások esetében elsősorban az alacsony részvétel miatt volt viszonylag alacsony a költségvetés végrehajtási aránya;

6.  hangsúlyozza, hogy a De Tomaso Automobilinél bekövetkezett elbocsátások Piemonte és Toszkána régiókat, és különösen Torino és Livorno tartományokat érintik, ahol a vállalat gyártási üzemei voltak;

7.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott intézkedések végrehajtását már 2013. január 15-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

8.  megjegyzi, hogy az elbocsátásokat az olasz szociális biztonsági háló részét képező bérkompenzációs alapból (CIG) fedezték, amely fizetésük ellensúlyozására pénzügyi juttatásokat nyújtott a munkavállalók számára; megjegyzi, hogy az olasz hatóságok EGAA-támogatást kértek a napidíjak finanszírozására, amelyek összege azonban magasabb, mint az olasz munkajogi törvények értelmében a munkanélkülieknek járó szokásos jóléti kifizetések;

9.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-t a jövőben elsősorban képzési és álláskeresési, valamint pályaorientációs programokra kell fordítani, és a juttatásokra szánt pénzügyi hozzájárulásának mindig csak kiegészítő jellegűnek szabad lennie, továbbá párhuzamosnak kell lennie az elbocsátott munkavállalók számára a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések által megállapított juttatásokkal; e tekintetben emlékeztet az EGAA-ról szóló 7/2013. sz. különjelentésben a Számvevőszék által tett következtetésre, miszerint „az EGAA-finanszírozás egyharmada a nemzeti munkavállalók jövedelemtámogatási rendszereit támogatja, európai uniós hozzáadott érték létrejötte nélkül”, valamint arra az ajánlásra, hogy a jövőben korlátozni kell a hasonló intézkedéseket;

10. megállapítja, hogy a társfinanszírozással biztosítandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja 1 010 munkavállaló foglalkoztatásba történő visszailleszkedését célzó intézkedéseket tartalmaz, úgymint pályaorientáció, az újbóli elhelyezkedéshez és a munkakereséshez nyújtott támogatás; képzés, átképzés és szakképzés; kísérőintézkedések vállalkozás létrehozásához; vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás; foglalkoztatási támogatás; álláskeresési támogatás; különleges kiadásokhoz való hozzájárulás, úgymint eltartott személyek gondozási költségeihez való hozzájárulás és hozzájárulás az utazási költségekhez;

11. örömmel látja, hogy az összehangolt EGAA-csomagban foglalt intézkedések kialakításáról konzultációt folytattak a szociális partnerekkel, valamint különösen a helyi szakszervezetekkel, és hogy az EGAA végrehajtása és az EGAA-hoz való hozzáférés tekintetében a nők és a férfiak egyenlőségét szem előtt tartó politikát és a megkülönböztetésmentesség elvét fogják alkalmazni;

12. örömmel látja, hogy a csomag kialakításáról konzultációt folytattak a szociális partnerekkel, és hogy egy irányítóbizottság fogja nyomon követni a csomag végrehajtását;

13. felhívja a figyelmet a munkavállalók munkavállalási esélyeinek személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén történő javítására; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

14. felhívja a tagállamokat, hogy a jövőbeni kérelmekben tüntessék fel az alábbi információkat az EGAA által támogatandó képzési intézkedések vonatkozásában: a nyújtott képzés típusa, melyik ágazatokban, az ajánlat megfelel-e a várható készségigényeknek a régióban/településen, illetve összhangban van-e a régió jövőbeni gazdasági kilátásaival;

15. megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

16. kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az eljárási intézkedések javítására az EGAA igénybevételének felgyorsítása érdekében; nagyra értékeli a Parlament gyorsított támogatás-kiutalásra irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást, amelynek célja, hogy a költségvetési hatóság számára az EGAA-kérelem támogathatóságáról szóló bizottsági értékelést az EGAA igénybevételére irányuló javaslattal együtt nyújtsák be; reméli, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló új rendeletben tovább tökéletesedik majd az eljárás, és az EGAA hatékonyabbá, átláthatóbbá és láthatóbbá válik;

17. hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott egyéni munkavállalók újbóli stabil foglalkoztatását; hangsúlyozza továbbá, hogy az EGAA kizárólag olyan aktív munkaerő-piaci intézkedések társfinanszírozásában vehet részt, amelyek hozzájárulnak a tartós, hosszú távú foglalkoztatáshoz; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

18. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

19. üdvözli a Tanács keretében létrejött megállapodást arról, hogy az EGAA végrehajtási rendeletébe a 2014–2020 közötti időszakra ismét bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, amely lehetővé teszi a globális kereskedelmi folyamatokban bekövetkezett változások miatt munkahelyüket elveszítők mellett a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók pénzügyi támogatását is;

20. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
  • [2]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
  • [3]  EGF/2012/008 De Tomaso Automobili (a jelen határozatra irányuló javasatban tárgyalt eset), EGF/2012/005 Saab Automotive COM(2012)622, EGF/2009/013 Karmann COM(2010)007, EGF/2008/004 Castilla y Leon Aragon COM(2009)150, EGF/2008/002 Delphi CMO(2008)547, EGF/2007/010 Lisboa Alentejo COM(2008)94, EGF/2007/001 PSA Suppliers COM(2007)415.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

...

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1] és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)      Az EGAA hatálya kiterjesztésre került a 2009. május 1. és 2011. december 30. között benyújtott kérelmekre olyan munkavállalók támogatása érdekében, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

(3)      A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió euró felső korlátig engedélyezi.

(4)      Olaszország a De Tomaso Automobili S.p.A. vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2012. november 5-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, 2013. március 5-ig pedig további információval egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 2 594 672 EUR összeg igénybevételét javasolja.

(5)      Az EGAA-t tehát igénybe kell venni az Olaszország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2013. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 2 594 672 EUR összeget kell rendelkezésre bocsátani kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

E határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
  • [2]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

INDOKOLÁS

I. Háttér

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[1] 28. pontja, valamint az 1927/2006/EK rendelet[2] 12. cikke rendelkezéseinek megfelelően az alap összege nem lépheti túl az 500 millió eurót, amelyet az előző év összes kiadásának felső határa alatti tartalékkeretből és/vagy az előző két év törölt kötelezettségvállalási előirányzataiból kell fedezni, kivéve az 1b. alfejezethez kapcsolódókat. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni a költségvetésbe, amint a szükséges tartalékkeret és/vagy törölt kötelezettségvállalások meghatározásra kerültek.

Ami az eljárást illeti, az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és ugyanakkor benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Ezzel egy időben háromoldalú egyeztetésre is sor kerülhet annak érdekében, hogy megegyezés szülessék az alap felhasználásáról és a szükséges összegekről. A háromoldalú egyeztetés egyszerűsített formát ölthet.

II. A De Tomaso Automobili S.p.A. kérelme és a Bizottság javaslata

2013 . június 28-án a Bizottság határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Olaszország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében a De Tomaso Automobili S.p.A.-tól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2013. évi költségvetés keretében vizsgálandó hatodik kérelem, és az EGAA-ból összesen 2 594 672 euró igénybevételére irányul Olaszország javára. A kérelem a De Tomaso Automobili S.p.A. olasz gépjárműgyártónál a 2012. július 5. és 2012. augusztus 28. közötti referencia-időszakban bekövetkezett 1 030 elbocsátáshoz kapcsolódik, és 1 010 munkavállalóra vonatkozóan az EGAA által társfinanszírozott intézkedések keretében való támogatásra irányul. Valamennyi elbocsátást az 1927/2006/EK rendelet 2. cikke második bekezdésének harmadik francia bekezdése alapján vették számításba.

A kérelmet 2012. november 5-én küldték meg a Bizottságnak, és 2013. március 5-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság megállapította, hogy a kérelem eleget tesz az EGAA igénybevételéhez szükséges, az 1927/2006/EK rendeletben megállapított követelményeknek.

Az olasz hatóságok elmondása szerint – a 2009-es 9,6%-os visszaesést követően[3] – a gépkocsigyártás 2010-ben világszinten 22,4%-os növekedést ért el. 2010-ben összesen 58,3 millió gépkocsit gyártottak. A legnagyobb gyártó az EU volt, ahol az egész világon gyártott gépkocsik 26%-a készült, második helyen pedig 13,9 millió gépkocsival Kína állt. A gépkocsigyártás 2010-ben Kínában 33,8%-kal, míg Európában mindösszesen 8,3%-kal nőtt. Ugyanebben az évben (2010) a világranglistán harmadik Japán 21,1%-kal növelte a termelését 2009-hez képest, Dél-Koreát (+22,4%), Brazíliát (+9,8%), Indiát (+29,4%) és az USA-t (+24,4%) megelőzve. Ezek az adatok világosan mutatják, hogy az európai gépkocsigyártás növekedésének fő versenytársakkal szembeni lemaradása igen jelentős, ami csökkenti az uniós piaci részesedést az ágazatban.

Az olasz hatóságok ezenkívül európai gépjárműgyártási statisztikákra[4] hivatkoznak annak alátámasztására, hogy az uniós piaci részesedés 2004 és 2010 között csökkent. 2004 és 2010 között az EU-27 részesedése a világ gépjárműgyártásából 28,4%-ról 26,3%-ra csökkent. Ugyanebben az időszakban a személygépkocsi-gyártás abszolút értékben az EU-27-ben 6,7%-kal, világviszonylatban pedig 32,2%-kal nőtt. Az EU piaci részesedésének csökkenése egy régebb óta fennálló trendbe illeszkedik, ahogyan azt a Bizottság is megfogalmazta a kereskedelem globalizálódásával összefüggésben a gépjárműgyártásra vonatkozóan benyújtott korábbi EGAA-kérelmekkel kapcsolatos értékeléseiben (2001-ben az EU-27 részesedése a világ gépkocsigyártásában még 33,7% volt). A 2012. június 6-án közzétett Cars 21 zárójelentésből[5] is az rajzolódik ki, hogy a személyautók világpiacához viszonyítva csökken az európai piac részaránya. A világpiaci részesedések átrendeződése mögött főként a fogyasztás földrajzi eloszlásának átalakulása áll, különös tekintettel az ázsiai piacok rohamos növekedésére, amelyekből az uniós gyártók kevésbé tudnak profitálni, mivel hagyományosan rosszabb pozícióban vannak ezeken a piacokon, mint máshol.

A társfinanszírozással biztosítandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja 1 010 munkavállaló foglalkoztatásba történő visszailleszkedését célzó intézkedéseket tartalmaz, úgymint pályaorientáció, az újbóli elhelyezkedéshez és a munkakereséshez nyújtott támogatás; képzés, átképzés és szakképzés; kísérőintézkedések vállalkozás létrehozásához; vállalkozásalapításhoz nyújtott hozzájárulás; foglalkoztatási támogatás; álláskeresési támogatás; különleges kiadásokhoz való hozzájárulás, úgymint eltartott személyek gondozási költségeihez való hozzájárulás és hozzájárulás az utazási költségekhez.

Az olasz hatóságok szerint a 2013. január 15-én megkezdett intézkedések összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagot és aktív munkaerő-piaci intézkedéseket alkotnak, amelyek a munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésére irányulnak.

Az 1927/2006/EK rendelet 6. cikkében foglalt kritériumok tekintetében az olasz hatóságok kérelmükben:

· megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a nemzeti jog vagy kollektív szerződések alapján a vállalatok felelőssége;

· bizonyították, hogy az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak;

· megerősítették, hogy a fent említett támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást.

Ami az irányítási és ellenőrzési rendszereket illeti, Olaszország értesítette a Bizottságot, hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulást a következők irányítják: A Ministerio del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le Politiche attive e Passive del lavoro (MLPS – DG PAPL) az irányító, igazoló és ellenőrző hatóság (az MLPS – DG PAPL Ufficio A. mint irányító hatóság; az MLPS – DG PAPL Ufficio B. mint igazoló hatóság, valamint az MLPS – DG PAPL Ufficio C. mint ellenőrző hatóság). Piemonte és Toszkána régiók lesznek a közvetítő szervek az irányító hatóság számára.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 2 594 672 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 05 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2013-ban ez az alap igénybevételére irányuló hatodik javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak. A javasolt pénzügyi hozzájárulás összege lehetővé teszi, hogy – az 1927/2006/EK rendelet 12. cikkének (6) bekezdésében szereplő előírásnak megfelelően – az év utolsó négy hónapjában az EGAA-ra elkülönített éves maximális összeg több mint 25%-a továbbra is rendelkezésre álljon támogatások kifizetésére.

Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján egyszerűsített formát is ölthet, kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
  • [2]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
  • [3]  Nemzetközi Gépjárműipari Szövetség, OICA www.oica.net.
  • [4]  Európai Gépjárműgyártók Szövetsége ACEA. www.acea.be.
  • [5]  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf

II. MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

Alain Lamassoure úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 13E158

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelmére történő igénybevételéről (COM(2013)0469)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel ez a kérelem az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontján alapul, és a De Tomaso Automobili S.p.A vállalatnál a 2012. július 5. és 2012. augusztus 28. közötti referencia-időszakban elbocsátott összesen 1 030 munkavállaló közül 1 010 munkavállaló támogatására irányul;

B) mivel az olasz hatóságok érvelése szerint az elbocsátásokra a világkereskedelem szerkezetében a globalizáció miatt bekövetkezett főbb strukturális változások következtében került sor, amelyek az európai gépjárműiparra és az olasz gyártókra egyaránt hatást gyakoroltak;

C) mivel az olasz hatóságok rámutatnak, hogy a gépjárműgyártás területén az uniós piaci részesedés 2004 és 2010 között csökkent, ugyanakkor a személygépkocsi-gyártás abszolút értékben az EU-27-ben 6,7%-kal, világviszonylatban pedig 32,2%-kal nőtt, jelentős növekedést mutatva az ázsiai piacokon, ahol az európai gyártók hátrányban vannak;

D) mivel az olasz hatóságok állítása szerint a De Tomaso Automobili csődjéhez az vezetett, hogy a luxusautók iránti kereslet csak kis mértékben emelkedett, ugyanakkor a gazdasági és pénzügyi válság következtében egyre nehezebb hitelhez jutni;

E) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 88,12%-a férfi és 11,88%-a nő; mivel a munkavállalók 88,91%-a 24 és 54 év közötti, 11,09%-uk pedig 55 év feletti;

F) mivel az elbocsátott munkavállalók 93,37%-a gépkezelő és -összeszerelő;

a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy az olasz kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet (1927/2006/EK) 2. cikkének a) pontjában foglalt feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2. tudomásul veszi, hogy az olasz hatóságok az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet 2012. november 5-én nyújtották be, és annak értékelését az Európai Bizottság 2013. június 28-án tette közzé; üdvözli, hogy az értékelési időszak viszonylag gyorsan, 7 hónap alatt lezajlott;

3. hangsúlyozza, hogy a Bizottság már elismerte a gazdasági és pénzügyi válság által a gépjárműiparra gyakorolt hatást, és hogy ezen ágazat vonatkozásában nyújtották be a legtöbb (16) EGAA-támogatás iránti kérelmet;

4. üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott intézkedések végrehajtását már 2013. január 15-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat előtt megkezdik;

5. felhívja az olasz hatóságokat, hogy teljes mértékben használják ki az EGAA-támogatásban rejlő lehetőségeket, és a lehető legtöbb munkavállalót ösztönözzék az intézkedésekben való részvételre; emlékeztet rá, hogy a korábbi olaszországi EGAA-támogatások esetében elsősorban az alacsony részvétel miatt volt viszonylag alacsony a költségvetés végrehajtási aránya;

6. megjegyzi, hogy az elbocsátásokat az olasz szociális biztonsági háló részét képező bérkompenzációs alapból (CIG) fedezték, amely fizetésük ellensúlyozására pénzügyi juttatásokat nyújtott a munkavállalók számára; megjegyzi, hogy az olasz hatóságok EGAA-támogatást kértek a napidíjak finanszírozására, amelyek összege azonban magasabb, mint az olasz munkajogi törvények értelmében a munkanélkülieknek járó szokásos jóléti kifizetések;

7. emlékeztet arra, hogy az EGAA-t a jövőben elsősorban képzési és álláskeresési, valamint pályaorientációs programokra kell fordítani, és a juttatásokra szánt pénzügyi hozzájárulásának mindig csak kiegészítő jellegűnek szabad lennie, továbbá párhuzamosnak kell lennie az elbocsátott munkavállalók számára a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések által megállapított juttatásokkal; e tekintetben emlékeztet az EGAA-ról szóló 7/2013. sz. különjelentésben a Számvevőszék által tett következtetésre, miszerint „az EGAA-finanszírozás egyharmada a nemzeti munkavállalók jövedelemtámogatási rendszereit támogatja, európai uniós hozzáadott érték létrejötte nélkül”, valamint arra az ajánlásra, hogy a jövőben korlátozni kell a hasonló intézkedéseket;

8. örömmel látja, hogy a csomag kialakításáról konzultációt folytattak a szociális partnerekkel, és hogy egy irányítóbizottság fogja nyomon követni a csomag végrehajtását;

9. felhívja a tagállamokat, hogy a jövőbeni kérelmekben tüntessék fel az alábbi információkat az EGAA által támogatandó képzési intézkedések vonatkozásában: a nyújtott képzés típusa, melyik ágazatokban, az ajánlat megfelel-e a várható készségigényeknek a régióban/településen, illetve összhangban van-e a régió jövőbeni gazdasági kilátásaival.

Tisztelettel:

Pervenche Berès

III. MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Alain LAMASSOURE úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Altiero Spinelli épület,13E205B-1047 Brüsszel

Tárgy:

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (Olaszország „EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili” referenciaszámú kérelme)

COM(2013)0469- C7-0207/2013 - 2013/2139(BUD)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (Olaszország EGF/2011/025 IT/Lombardia referenciaszámú kérelme)

COM(2013)0470- C7-0206/2013 - 2013/2138(BUD)

Tisztelt Lamassoure úr!

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatokra irányuló javaslataiban az Európai Bizottság tájékoztatta az Európai Parlamentet, hogy az Olaszország által az alap igénybevételére vonatkozóan az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a), illetve b) pontja értelmében, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával és a fent említett rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével összhangban benyújtott két kérelem alapján a következőképpen javasolja az alap igénybevételét:

1. Az Olaszország által az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének a) pontja értelmében, a De Tomaso Automobili S.p.A. vállalatnál történt 1 030 elbocsátás vonatkozásában benyújtott kérelem tekintetében 2 594 672 euró igénybevételét javasolja.

2. Az Olaszország által az 1927/2006/EK rendelet 2. cikkének b) pontja értelmében a Lombardia (ITC4), NUTS II. szintű régióban a Nace Rev. 2. rendszer szerinti 26. ágazatban (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása) tevékenykedő két vállalatnál bekövetkezett 529 elbocsátás vonatkozásában benyújtott kérelem tekintetében 1 164 930 euró igénybevételét javasolja.

Annak érdekében, hogy elkerüljük az intézkedések elfogadásának szükségtelen késedelmét, örömmel tájékoztatjuk, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottságnak nincs ellenvetése azon javaslattal kapcsolatban, hogy az EU Szolidaritási Alapja a Bizottság javaslatának megfelelően, valamint a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban és az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített szabályokkal összhangban igénybevételre kerüljön.

Tisztelettel:

Danuta Hübner

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.9.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ivars Godmanis, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Frédéric Daerden, Jürgen Klute, Paul Rübig, Peter Šťastný, Nils Torvalds, Catherine Trautmann, Adina-Ioana Vălean

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Elena Oana Antonescu, Andrzej Grzyb, Ivana Maletić, Marian-Jean Marinescu, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler