ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 vztahující se k celním kvótám pro víno

23. 9. 2013 - (COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Iuliu Winkler


Postup : 2013/0099(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0293/2013
Předložené texty :
A7-0293/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 vztahující se k celním kvótám pro víno

(COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0187),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0090/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0293/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1215/2009

Čl. 7 a – odst. 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

 

1) V článku 7a se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

 

„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne... +. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti žádných již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

_____________

 

+ Úř. věst.: Vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.“;

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1215/2009

Příloha I

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příloha I nařízení (ES) č. 1215/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

2) Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Odůvodnění

Bod 1 a odkaz na nařízení (ES) č. 1215/2009 byly vloženy do článku 1 návrhu nařízení pozměňovacím návrhem 1, v důsledku čehož je nezbytné upravit stávající znění článku 1 návrhu nařízení.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízením Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009 se zavádí systém mimořádných obchodních opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté. V praxi toto nařízení zaručuje mimořádný a neomezený bezcelní přístup na trh EU pro téměř všechny produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kosova, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé hory a Srbska. Podobná asymetrická liberalizace by za normálních okolností zasahovala do pravidel WTO o nediskriminaci. Obchodní preference pro země západního Balkánu jsou nicméně výslovně povoleny výjimkou z pravidel WTO platnou do 31. prosince 2015.

S výjimkou Kosova uzavřely všechny výše jmenované země s EU dohody o stabilizaci a přidružení či prozatímní dohody týkající se obchodu a obchodních záležitostí. Koncese poskytované v rámci takových smluvních obchodních režimů jsou v mnoha ohledech příznivější než ty poskytované na základě nařízení Rady (ES) č. 1215/2009. Nařízení bylo tedy postupně pozměňováno s cílem vyškrtnout tyto země ze seznamu zvýhodněných zemí, na něž se vztahují celní koncese udělované pro stejné produkty v rámci smluvních obchodních režimů, a upravit objemy celkových celních kvót pro produkty, kterým jsou udělovány celní kvóty v rámci smluvních obchodních režimů. Zmíněné země však podle nařízení (ES) č. 1215/2009 zůstávají mezi zvýhodněnými zeměmi pouze v případě, že jsou koncese poskytované na základě nařízení příznivější než koncese poskytované v rámci smluvních obchodních režimů.

Preferenční sazební zacházení upravené nařízením (ES) č. 1215/2009 se však mimo jiné nevztahuje na víno. Nařízení stanovuje, že víno se ze všech zemí západního Balkánu dováží prostřednictvím celkové celní kvóty, a určuje množství vína, které může být dovezeno bez nutnosti platit clo či za nižší celní sazbu. Dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody navíc poskytují příslušným zemím konkrétní individuální celní kvótu na víno. V praxi je celková celní kvóta na víno – stanovená nařízením (ES) č. 1215/2009 na 50 000 hl –přístupná všem zvýhodněným zemím a územím, ale pouze po předchozím vyčerpání konkrétních kvót stanovených v příslušné dohodě o stabilizaci a přidružení či v prozatímních dohodách.

Kosovo nemá s EU uzavřenou žádnou dohodu o stabilizaci a přidružení ani žádnou prozatímní dohodu, a proto může profitovat pouze z celkové celní kvóty stanovené nařízením (ES) č. 1215/2009. Avšak jakmile je celní kvóta vyčerpána jinými státy, ztrácí kosovští vývozci přednostní přístup na trh EU. Protože Kosovo ukázalo, že má potenciál vyvážet víno do EU, usiluje navrhované nařízení o nápravu nesouměrnosti, a to tak, že bude Kosovu přidělena konkrétní celní kvóta na víno ve výši 20 000 hl, která bude odečtena od celkové kvóty 50 000 hl stanovené nařízením Rady 1215/2009, jež bude tímto snížena na 30 000 hl. Toho bude dosaženo změnou přílohy I nařízení Rady 1215/2009.

V této fázi zastává zpravodaj názor, že je navrhované nařízení založeno na rozumném přístupu, který je zaměřen na vytvoření rovných podmínek pro dovoz vína do EU ze zemí západního Balkánu. Zpravodaj zdůrazňuje skutečnost, že by přidělení konkrétní celní kvóty na víno pocházející z Kosova nemělo za následek všeobecné zvýšení celkové celní kvóty na víno, které mají země západního Balkánu povoleno dovážet, ale že by jen upravilo distribuci a napravilo údajně nevýhodnou pozici kosovských vývozců vína. Navíc se ukazuje, že výška kvóty na víno přidělená Kosovu je vyměřena na základě obchodu s tímto produktem v minulosti, což je metoda, která se k určování výšky kvót obvykle používá, a proto se nejedná o nepřiměřené přidělení kvóty na víno Kosovu ve srovnání s individuálními celními kvótami na víno přidělovanými jiným zemím západního Balkánu v rámci dohod o stabilizaci a přidružení či prozatímních dohod. Z těchto důvodů nemá zpravodaj k návrhu Komise momentálně žádné pozměňovací návrhy. Nakonec zpravodaj zdůrazňuje naléhavost tohoto legislativního postupu, neboť aby nebyl narušen obchod, muselo by být pozměněné nařízení (ES) č. 1215/2009 přijato a vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie do 31. prosince 2013. Zpravodaj je v kontaktu s nadcházejícím předsednictvím a s generálním sekretariátem Rady, aby bylo zajištěno rychlé přijetí předloženého návrhu.

POSTUP

Název

Celní kvóty pro víno

Referenční údaje

COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD)

Datum předložení EP

8.4.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

16.4.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

16.4.2013

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AGRI

24.4.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Iuliu Winkler

25.4.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2013

 

 

 

Datum přijetí

17.9.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

26

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Datum předložení

23.9.2013