RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 seoses veini tariifikvootidega

23.9.2013 - (COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Iuliu Winkler


Menetlus : 2013/0099(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0293/2013
Esitatud tekstid :
A7-0293/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 seoses veini tariifikvootidega

(COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0187),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0090/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7‑0293/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1215/2009

Artikkel 7a – lõiked 2 ja 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Määrust (EÜ) nr 1215/2009 muudetakse järgmiselt:

 

(1) Artikli 7a lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

 

„2. Komisjonile antakse viieks aastaks alates …+ volitused võtta vastu artiklis 7 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab uuendamisele hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu vastuväite.

 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 7 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

_____________

 

+ Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva määruse jõustumise kuupäev.”;

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1215/2009

I lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1215/2009 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

(2) I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Selgitus

Punkt (1) ja viide määrusele (EÜ) 1215/2009 on lisatud määruse eelnõu artiklisse 1 muudatusettepanekuga 1, mistõttu on vaja määruse eelnõu artikli 1 praegust sõnastust vastavalt kohandada.

SELETUSKIRI

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 1215/2009 kehtestatakse erandlike kaubandusmeetmete süsteem Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes. Sisuliselt antakse sellega erandkorras piiramatu tollimaksuvaba juurdepääs ELi turule peaaegu kõikidele Albaaniast, Bosniast ja Hertsegoviinast, Horvaatiast, Kosovost, endisest Jugoslaavia Makedoonia vabariigist, Montenegrost ja Serbiast pärit toodetele. Tavajuhtudel rikutakse säärase asümmeetrilise liberaliseerimisega WTO eeskirju mittediskrimineerimise kohta, kuid nimetatud kaubandussoodustused Lääne-Balkani riikidele on sõnaselgelt lubatud WTO erikorraga kuni 31. detsembrini 2015.

Kõik loetletud riigid, välja arvatud Kosovo, on sõlminud ELiga stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud või kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitlevad vahelepingud. Sellise lepingulise kauplemiskorra raames antud soodustused on mitmes aspektis soodsamad kui nõukogu määruses (EÜ) nr 1215/2009 nimetatud soodustused. Sellest tulenevalt on käesolevat määrust järk-järgult muudetud, et jätta nimetatud riigid välja lepingulise kauplemiskorra raames samade toodete puhul tariifisoodustusi saavate riikide loetelust ning kohandada üldtariifikvootide mahtusid teatavate toodete puhul, millele on lepingulise kauplemiskorra raames eraldatud tariifikvoodid. Need riigid peaksid aga endiselt saama määruse (EÜ) nr 1215/2009 kohaseid soodustusi juhul, kui kõnealuses määruses ettenähtud soodustused on nimetatud lepingulise kauplemiskorra raames tehtavatest soodustustest soodsamad.

Määruses (EÜ) nr 1215/2009 sätestatud tariifset sooduskohtlemist ei kohaldata muu hulgas veini suhtes. Määruses nähakse ette, et kõikidest Lääne-Balkani riikidest imporditakse veini üldtariifikvootide alusel, määrates veini koguse, mille importimisel makstakse vähem või ei maksta üldse tollimaksu. Sellele lisaks kehtestatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingutega ning vahelepingutega vastavatele riikidele individuaalsed eritariifikvoodid veini puhul. Sisuliselt on määrusega (EÜ) nr 1215/2009 kehtestatud 50 000 hl suurune üldkvoot veinile avatud kõigile soodustatud riikidele, aga ainult juhul, kui nad on oma stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingust või vahelepingust tuleneva eritariifikvoodi ära kasutanud.

Kosovo ei ole sõlminud ELiga stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut ega vahelepingut ning saab seetõttu kasutada ainult määrusega (EÜ) nr 1215/2009 kehtestatud üldtariifikvooti. Ent kui teised riigid on kõnealuse üldtariifikvoodi ära kasutanud, kaotavad Kosovo eksportijad sooduspääsu ELi turule. Kuna Kosovol on potentsiaali veini ELi eksportida, on määruse ettepaneku eesmärk kaotada see ebakõla, eraldades Kosovole 20 000 hl suuruse eritariifikvoodi veini puhul: see arvatakse maha nõukogu määruses 1215/2009 sätestatud 50 000 hl suurusest üldkvoodist, mis seeläbi väheneb 30 000 hl-ni. Selle saavutamiseks muudetakse nõukogu määruse 1215/2009 I lisa.

Raportööri arvamusel põhineb kavandatud määrus käesolevas etapis mõistlikul lähenemisviisil, mille eesmärk on võrdsustada tingimused veini importimisel ELi kõigist Lääne-Balkani riikidest. Raportöör toonitab asjaolu, et eritariifikvoodi eraldamine Kosovost pärit veinile ei põhjustaks üldtariifikvoodi üldist suurenemist Lääne-Balkani riikidest eksportida lubatud veinile, vaid muudaks lihtsalt selle jaotamist, parandades Kosovo veinieksportijate väidetavat ebasoodsat olukorda. Pealegi nähtub, et Kosovo veinile eraldatava kvoodi taseme määramisel võetakse aluseks senine veinikaubandustava ning kuna seda meetodit kasutatakse tavaliselt kvootide taseme kindlaksmääramiseks, siis näib, et Kosovo veinile eraldatav kvoot ei ole ebaproportsionaalne võrreldes stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingutega ning vahelepingutega teiste Lääne-Balkani riikide veinile eraldatud individuaalsete tariifikvootidega. Neil põhjustel ei lisa raportöör praeguses etapis komisjoni ettepanekule muudatusettepanekuid. Viimasena rõhutab raportöör kõnealuse seadusandliku menetluse kiireloomulisust, kuna selleks, et mitte häirida kaubandust, tuleks muudetud määrus (EÜ) nr 1215/2009 vastu võtta ja Euroopa Liidu Teatajas avaldada enne 31. detsembrit 2013. Raportöör on ühenduses tulevase eesistujariigiga ja nõukogu peasekretariaadiga, et kiirendada kõnealuse ettepaneku vastuvõtmist.

MENETLUS

Pealkiri

Veini tariifikvoodid

Viited

COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD)

EP-le esitamise kuupäev

8.4.2013

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

16.4.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

16.4.2013

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AGRI

24.4.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Iuliu Winkler

25.4.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

10.7.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.9.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Esitamise kuupäev

23.9.2013