JELENTÉS az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23.9.2013 - (COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
A vélemény előadója: Iuliu Winkler


Eljárás : 2013/0099(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0293/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0293/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1215/2009/EK tanácsi rendeletnek a borra vonatkozó vámkontingensek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0187),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0090/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7 0293/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont (új)

1215/2009/EK rendelet

7 a cikk – 2 és 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az 1215/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

 

(1) A 7a. cikk (2) és (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A Bizottság 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től+ kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időszakok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

_____________

 

+HL: Kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének dátumát.”;

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

1215/2009/EK rendelet

I melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1215/2009/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

(2) Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

Indokolás

Az 1. módosítás a rendelettervezet 1. cikkét az 1. ponttal, valamint az 1215/2009/EK rendeletre való hivatkozással egészítette ki, így a rendelettervezet 1. cikkének jelenlegi szövegét is ennek megfelelően ki kell igazítani.

INDOKOLÁS

A Tanács 1215/2009/EK rendelete (2009. november 30.) létrehozza az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra vagy területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések rendszerét. Gyakorlatilag kivételes és korlátlan vámmentes hozzáférést biztosít az EU piacához az Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, Koszovóból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Montenegróból és Szerbiából származó szinte valamennyi termék számára. Az ilyen aszimmetrikus liberalizálás rendes körülmények között a WTO megkülönböztetésmentességről szóló szabályaiba ütközne. Ezeket a Nyugat-Balkánnak nyújtott kereskedelmi kedvezményeket azonban egy WTO által biztosított mentesség 2015. december 31-igkifejezetten engedélyezi.

Koszovó kivételével a fent felsorolt valamennyi ország kötött stabilizációs és társulási megállapodásokat vagy kereskedelemre és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekre vonatkozó ideiglenes megállapodásokat. Az ilyen szerződéses kereskedelmi rendszerek keretében biztosított engedmények több szempontból kedvezőbbek az 1215/2009/EK tanácsi rendelet alapján felajánlott engedményeknél. A rendeletet ezért fokozatosan módosították annak érdekében, hogy töröljék ezeket az országokat a vámengedményekben részesített kedvezményezettek listájáról a szerződéses kereskedelmi rendszerek alá tartozó azonos termékek tekintetében, és hogy kiigazítsák a globális vámkontingensek mennyiségét a szerződéses kereskedelmi rendszerek alá tartozó meghatározott termékekre vonatkozóan. Ezek az országok ugyanakkor kedvezményezettek maradnak az 1215/2009/EK rendelet értelmében, amíg ez a rendelet a szerződéses kereskedelmi rendszerek szerint fennálló engedményeknél előnyösebb engedményeket határoz meg.

Az 1215/2009/EK rendeletben előírt preferenciális tarifális elbánás nem alkalmazandó többek között a borra. E rendelet értelmében a bor importálása valamennyi nyugat-balkáni országból globális vámkontingens alkalmazásával történik, rögzítve a vámmentesen vagy alacsonyabb vámmal importálható bormennyiséget. Mindezek mellett a stabilizációs és társulási megállapodások vagy az ideiglenes megállapodások az érintett országok számára egyedi vámkontingenst biztosítanak a bor esetében. Gyakorlatilag az 1215/2009/EK tanácsi rendelet szerint a borra megállapított 50 000 hl globális vámkontingens valamennyi kedvezményezett számára elérhető, de csak a vonatkozó stabilizációs és társulási megállapodásokban vagy az ideiglenes megállapodásokban meghatározott külön kontingensének kimerítését követően.

Koszovó nem kötött stabilizációs és társulási megállapodást vagy ideiglenes megállapodást az Unióval, és ennélfogva kizárólag az 1215/2009/EK rendelet alapján megállapított globális vámkontingensből részesülhet. Amikor azonban ezt a globális vámkontingenst más országok kimerítik, a koszovói exportőrök számára elvész az EU-n belüli kedvezményes piacra jutás lehetősége. Mivel Koszovó bizonyította, hogy képes bort exportálni az Európai Unióba, a javasolt rendelet célja ezen aszimmetria kijavítása oly módon, hogy Koszovó számára 20 000 hl külön vámkontingenst állapít meg, az 1215/2009/EK tanácsi rendeletben előírt 50 000 hl globális kontingens rovására, amely következésképpen 30 000 hl-re csökken. Ez az 1215/2009 tanácsi rendelet I. mellékletének módosítása révén történik.

Ebben a szakaszban az előadó úgy véli, hogy a javasolt rendelet ésszerű megközelítésen alapul, amely célja, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen valamennyi nyugat-balkáni országból származó bor uniós behozatala vonatkozásában. Az előadó hangsúlyozza, hogy az, hogy a Koszovóból származó borok esetében külön vámkontingenst állapítanak meg, nem vonná maga után a globális vámkontingens általános növekedését a nyugat-balkáni országokból behozható bor vonatkozásában, hanem egyszerűen a vámkontingens megoszlását változtatná meg, javítva a koszovói borexportőrök állítólagos hátrányos helyzetén. Ezenkívül jól látható, hogy a koszovói borkvótát az adott termék forgalmazásának előzményei alapján állapítják meg, és mivel ezt a módszert szokás alkalmazni a kvótaszint megállapításakor, a Koszovóra kiosztott bormennyiség nem tűnik aránytalannak a stabilizációs és társulási megállapodások, illetve az ideiglenes megállapodások alapján a többi nyugat-balkáni ország boraihoz egyedien megállapított vámkontingensekhez viszonyítva. A fenti okok miatt az előadó nem kíván ebben a szakaszban módosítást fűzni a Bizottság javaslatához. Végül pedig az előadó hangsúlyozza e jogalkotási eljárás sürgősségét, mivel a kereskedelem megzavarásának elkerülése érdekében a 1215/2009/EK rendelet módosítását 2013. december 31-ig el kell fogadni és ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az előadó kapcsolatban áll a leendő elnökséggel és a Tanács Főtitkárságával a szóban forgó javaslat mielőbbi elfogadása érdekében.

ELJÁRÁS

Cím

A borra vonatkozó vámkontingensek

Hivatkozások

COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.4.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

16.4.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

16.4.2013

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AGRI

24.4.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Iuliu Winkler

25.4.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.7.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.9.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Benyújtás dátuma

23.9.2013