RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare pentru vin

23.9.2013 - (COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Iuliu Winkler


Procedură : 2013/0099(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0293/2013
Texte depuse :
A7-0293/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare pentru vin

(COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0187),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0090/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0293/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009

Articolul 7 a – alineatele 2 și 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 se modifică după cum urmează:

 

1. La articolul 7a, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

 

„(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la …+ . Cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia elaborează un raport referitor la delegarea competențelor. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

_____________

 

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament”.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009

Anexa I

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

2. Anexa I se înlocuiește cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Justificare

Prin amendamentul 1, la articolul 1 din proiectul de regulament s-au introdus alineatul (1) și o referire la Regulamentul (CE) nr. 1215/2009, deci este necesar să se adapteze în consecință textul curent al articolului 1 din proiectul de regulament.

EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 stabilește un sistem de măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante sau legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană. În practică, acesta acordă un acces excepțional și nelimitat fără taxe vamale pe piața UE pentru aproape toate produsele originare Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Kosovo. În mod normal, o asemenea liberalizare asimetrică ar aduce atingere normelor OMC privind nediscriminarea. Totuși, aceste preferințe comerciale pentru Balcanii de Vest sunt permise în mod explicit printr-o derogare a OMC până la 31 decembrie 2015.

Cu excepția provinciei Kosovo, toate țările de pe lista de mai sus au semnat cu UE acorduri de stabilizare și asociere sau acorduri interimare privind comerțul și aspectele comerciale. Concesiile acordate în cadrul acestor regimuri comerciale contractuale sunt, în multe privințe, mai favorabile decât cele oferite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului. Prin urmare, acest regulament a fost modificat treptat pentru a elimina aceste țări de pe lista beneficiarilor de concesii tarifare pentru aceleași produse în cadrul regimurilor comerciale contractuale și pentru a ajusta volumele contingentelor tarifare globale aplicabile acestor produse pentru care contingentele tarifare sunt acordate în cadrul regimurilor comerciale contractuale. Totuși, aceste țări rămân beneficiare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1215/2009, în măsura în care acest regulament prevede concesii care sunt mai favorabile decât cele prevăzute de regimurile comerciale contractuale.

Tratamentul tarifar preferențial stabilit în Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 nu se aplică, printre altele, vinului. Regulamentul prevede că vinul este importat din toată regiunea Balcanilor de Vest prin intermediul unui contingent tarifar global, stabilind o cantitate de vin care poate fi importată fără taxe sau cu taxe reduse. Pe lângă aceasta, acordurile de stabilizare și asociere sau acordurile interimare acordă țărilor respective un contingent tarifar individual specific pentru vin. În practică, contingentul tarifar global pentru vin cu un volum de 50 000 hl stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 poate fi accesat de toți beneficiarii numai după ce și-au epuizat contingentul specific disponibil în temeiul acordurilor de stabilizare și de asociere sau al acordurilor interimare respective.

Provincia Kosovo nu are un acord de stabilizare și asociere sau un acord interimar cu UE și de aceea poate beneficia doar de contigentul tarifar global stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1215/2009. Când acest contingent tarifar este epuizat de alte țări, exportatorii kosovari nu se mai bucură de accesul preferențial pe piața UE. Deoarece Kosovo a demonstrat că are potențialul de a exporta vin către UE, propunerea de regulament vizează corectarea acestei asimetrii prin alocarea unui contingent tarifar specific pentru vin de 20 000 hl în favoarea Kosovo, care se deduce din contingentul global de 50 000 hl prevăzut de Regulamentul 1215/2009 al Consiliului, redus astfel la 30 000 hl. Acest lucru se realizează prin modificarea anexei I din Regulamentul 1215/2009 al Consiliului.

În acest stadiu, raportorul consideră că propunerea de regulament este bazată pe o abordare rezonabilă, care are ca scop crearea unor condiții echitabile în ceea ce privește importurile de vin către UE provenind din întreaga regiune a Balcanilor de Vest. Raportorul subliniază faptul că alocarea unui contingent tarifar specific pentru vinul provenit din Kosovo nu va presupune o creștere generală a contingentului tarifar global pentru vinul importat din Balcanii de Vest, ci va modifica distribuția acestuia, prin corectarea presupusei poziții defavorizate a exportatorilor kosovari de vin. Mai mult, se pare că nivelul contingentului pentru vin alocat pentru Kosovo este stabilit pe baza istoricului comercial pentru acest produs, dar fiind faptul că aceasta este metoda aplicată în mod obișnuit pentru a determina nivelurile contingentelor și deci că nu este vorba de o alocare disproporționată pentru vin în favoarea Kosovo în comparație cu contingentele tarifare individuale pentru vin alocate altor țări din Balcanii de Vest în temeiul acordurilor de stabilizare și asociere sau al acordurilor interimare. Din aceste motive, în acest stadiu, raportorul nu prezintă amendamente la propunerea Comisiei. În sfârșit, raportorul subliniază caracterul urgent al acestei proceduri legislative pentru a evita perturbări ale fluxului comercial, versiunea modificată a Regulamentului (CE) nr. 2015/2009 urmând să fie adoptată și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene înainte de 31 decembrie 2013. Raportorul se află în contact cu președinția viitoare și cu secretariatul Consiliului pentru a asigura adoptarea rapidă a propunerii.

PROCEDURĂ

Titlu

Contingente tarifare pentru vin

Referințe

COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD)

Data prezentării la PE

8.4.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

INTA

16.4.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

AGRI

16.4.2013

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

AGRI

24.4.2013

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Iuliu Winkler

25.4.2013

 

 

 

Examinare în comisie

10.7.2013

 

 

 

Data adoptării

17.9.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaș, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Data depunerii

23.9.2013