SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o colné kvóty na víno

23.9.2013 - (COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Iuliu Winkler


Postup : 2013/0099(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0293/2013
Predkladané texty :
A7-0293/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o colné kvóty na víno

(COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0187),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0090/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0293/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 1215/2009

Článok 7a – odseky 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Nariadenie (ES) č. 1215/2009 sa mení takto:

 

(1) v článku 7a sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

 

'2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …+. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku v článku 7 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

_____________

 

+ Ú. v.: vložte dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia“;

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1215/2009

Príloha I

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1215/2009 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2) Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Bod 1 a odkaz na nariadenie (ES) č. 1215/2009 boli vložené do článku 1 návrhu nariadenia prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu 1, v dôsledku čoho je potrebné primerane prispôsobiť aktuálne znenie článku 1 návrhu nariadenia.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009 zavádza systém mimoriadnych obchodných opatrení pre krajiny alebo územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii. V praxi to znamená, že toto nariadenie zaručuje mimoriadny a neobmedzený bezcolný prístup na trh EÚ pre takmer všetky výrobky s pôvodom z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Kosova, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej hory a Srbska. Takáto asymetrická liberalizácia by za normálnych okolností zasahovala do pravidiel WTO o nediskriminácii. Obchodné preferencie pre krajiny západného Balkánu sú však výslovne povolené výnimkou z pravidiel WTO platnej do 31. decembra 2015.

S výnimkou Kosova uzavreli všetky vymenované krajiny s EÚ dohody o stabilizácii a pridružení alebo dočasné dohody, ktoré sa týkajú obchodu a obchodných záležitostí. Koncesie poskytované v rámci takýchto zmluvných obchodných režimov sú po mnohých stránkach výhodnejšie ako tie, ktoré sú poskytované v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1215/2009. Nariadenie bolo teda postupne pozmeňované s cieľom vyčiarknuť tieto krajiny zo zoznamu zvýhodnených krajín, na ktoré sa vzťahujú colné koncesie udeľované pre rovnaké výrobky v rámci zmluvných obchodných režimov, a upraviť objemy celkových colných kvót na tie výrobky, ktorým sú udeľované colné kvóty v rámci zmluvných obchodných režimov. Tieto krajiny však podľa nariadenia (ES) č. 1215/2009 zostávajú zvýhodnenými krajinami len v prípade, že sú koncesie poskytované v rámci nariadenia výhodnejšie ako tie, ktoré sa poskytujú v rámci zmluvných obchodných režimov.

Preferenčná sadzba upravená nariadením (ES) č. 1215/2009 sa však okrem iného nevzťahuje na víno. V nariadení sa stanovuje, že víno sa zo všetkých krajín západného Balkánu dováža na základe celkovej colnej kvóty, pričom sa určuje množstvo vína, ktoré možno doviesť bez nutnosti platiť clo alebo s nižším clom. Navyše dohody o stabilizácii a pridružení a dočasné dohody poskytujú príslušným krajinám konkrétnu individuálnu colnú kvótu pre víno. V praxi je celková colná kvóta na víno v objeme 50 000 h stanovená v nariadení Rady (ES) č. 1215/2009 otvorená všetkým zvýhodneným krajinám iba po vyčerpaní osobitných kvót dostupných v rámci jednotlivých dohôd o stabilizácii a pridružení a dočasných dohôd.

Kosovo nemá s EÚ uzavretú žiadnu dohodu o stabilizácii a pridružení ani žiadnu dočasnú dohodu, a preto môže profitovať iba z celkovej colnej kvóty stanovenej v nariadení (ES) č. 1215/2009. Po vyčerpaní tejto colnej kvóty ostatnými krajinami vývozcovia z Kosova nemajú preferenčný prístup na trh EÚ. Keďže Kosovo ukázalo, že má potenciál vyvážať víno do EÚ, cieľom navrhovaného nariadenia je náprava asymetrie tým, že sa Kosovu pridelí osobitná colná kvóta pre víno vo výške 20 000 hl, ktorá sa odpočíta z celkovej kvóty 50 000 hl stanovenej v nariadení Rady č. 1215/2009, čím sa táto kvóta zníži na 30 000 hl. Dosiahne sa to zmenou prílohy I k nariadeniu Rady č. 1215/2009.

V tomto štádiu zastáva spravodajca názor, že navrhované nariadenie je založené na rozumnom prístupe, ktorý je zameraný na vytvorenie rovnakých podmienok, pokiaľ ide o dovoz vína z krajín západného Balkánu do EÚ. Spravodajca zdôrazňuje skutočnosť, že by pridelenie osobitnej colnej kvóty pre víno pochádzajúce z Kosova nemalo mať za následok súhrnné zvýšenie celkovej colnej kvóty pre víno, ktoré majú krajiny západného Balkánu povolené dovážať, ale že by len upravilo jej pridelenie, čím by sa napravilo údajne nevýhodné postavenie kosovských vývozcov vín. Navyše sa ukazuje, že výška kvóty pre víno pridelená Kosovu je určená na základe obchodu s týmto produktom v minulosti, čo je metóda, ktorá sa na stanovenie výšky kvót obvykle používa, a preto sa tu nejedná o neprimerané pridelenie kvóty pre víno Kosovu v porovnaní s individuálnymi colnými kvótami na víno pridelenými iným krajinám západného Balkánu v rámci dohôd o stabilizácii a pridružení alebo dočasných dohôd. Z týchto dôvodov nemá spravodajca v tomto štádiu žiadne pozmeňovacie návrhy k návrhu Komisie. Nakoniec spravodajca zdôrazňuje naliehavosť tohto legislatívneho postupu, pretože ak sa nemá narušiť obchod, malo by byť pozmenené nariadenie (ES) č. 1215/2009 prijaté a uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie do 31. decembra 2013. Spravodajca je v kontakte s nadchádzajúcim predsedníctvom a Generálnym sekretariátom Rady s cieľom zabezpečiť rýchle prijatie tohto návrhu.

POSTUP

Názov

Colné kvóty na víno

Referenčné čísla

COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD)

Dátum predloženia v EP

8.4.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

INTA

16.4.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

16.4.2013

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

AGRI

24.4.2013

 

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Iuliu Winkler

25.4.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2013

 

 

 

Dátum prijatia

17.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Dátum predloženia

23.9.2013