POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s tarifnimi kvotami za vino

23.9.2013 - (COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Iuliu Winkler


Postopek : 2013/0099(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0293/2013
Predložena besedila :
A7-0293/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 v zvezi s tarifnimi kvotami za vino

(COM(2013)0187 – C7‑0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0187),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0090/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0293/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 1215/2009

Člen 7 a – odstavka 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Uredba (ES) št. 1215/2009 se spremeni:

 

(1) V členu 7a se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

 

„2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …+. Komisija najpozneje devet mesecev pred iztekom petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet najpozneje tri mesece pred iztekom posameznega obdobja nasprotuje podaljšanju.

 

3. Pooblastilo iz člena 7 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

_____________

 

+ UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe”;

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1215/2009

Priloga I

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1215/2009 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

(2) Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Obrazložitev

S predlogom spremembe 1 sta bili v člen 1 osnutka uredbe vstavljena točka 1 in sklicevanje na uredbo (ES) št. 1215/2009, zaradi česar je treba ustrezno prilagoditi trenutno besedilo člena 1 osnutka uredbe.

OBRAZLOŽITEV

Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009 z dne 30. novembra 2009 uvaja sistem izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu Evropske unije ali so z njim povezana. V praksi dodeljuje izjemen, neomejen in dajatev prost dostop na trg EU za skoraj vse izdelke s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore in Srbije. Takšna asimetrična liberalizacija bi navadno kršila pravila Svetovne trgovinske organizacije o nediskriminaciji. Vendar oprostitev STO izrecno dovoljuje te trgovinske olajšave za zahodni Balkan do 31. decembra 2015.

Z izjemo Kosova so vse omenjene države z EU sklenile sporazume o stabilizaciji in pridruževanju ali začasne sporazume o trgovini in trgovinskih zadevah. Ugodnosti, dodeljene s takimi pogodbeni trgovinskimi režimi, so pogosto večje od tistih, ki jih omogoča Uredba Sveta (ES) št. 1215/2009. Zato je bila uredba postopoma spremenjena, da bi te države izključili s seznama upravičencev do tarifnih ugodnosti za enake izdelke v skladu s pogodbenim trgovinskim režimom ter prilagodili obseg globalne tarifne kvote za izdelke, za katere so bile tarifne kvote dodeljene v skladu s pogodbenim trgovinskim režimom. Vendar te države ostajajo upravičenke Uredbe (ES) št. 1215/2009, če navedena uredba določa ugodnosti, ki so boljše od ugodnosti, ki so veljavne v skladu s pogodbenimi režimi.

Preferencialna tarifna obravnava iz Uredbe (ES) št. 1215/2009 med drugim ne velja za vino. Ta uredba določa, da se vino iz vseh držav zahodnega Balkana uvaža v skladu z globalno tarifno kvoto, ki določa količino vina, ki ga je mogoče uvoziti brez dajatev ali z nižjimi dajatvami. Poleg tega stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi ali začasni sporazumi ustreznim državam dodeljujejo posebno posamezno tarifno kvoto za vino. V praksi je globalna tarifna kvota za vino, in sicer 50 000 hl, določena z Uredbo Sveta (ES) št. 1215/2009, odprta za vse upravičence, vendar šele ko so izčrpane njihove posebne kvote v okviru posameznih stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov ali začasnih sporazumov.

Kosovo nima sklenjenega stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma niti začasnega sporazuma z EU, zato je upravičeno samo do globalne tarifne kvote, določene v Uredbi (ES) št. 1215/2009. Toda ko druge države to globalno tarifno kvoto izčrpajo, kosovski izvozniki izgubijo prednostni dostop do trga EU. Ker je Kosovo dokazalo svoj potencial za izvoz vina v EU, je namen predlagane uredbe popraviti to nesimetričnost z dodelitvijo posebne tarifne kvote za vino Kosovu, in sicer 20.000 hl, ki se odšteje od globalne kvote 50.000 hl, ki jo določa Uredba Sveta 1215/2009, in je tako zmanjšana na 30.000 hl. To se doseže s spremembo Priloge I k Uredbi Sveta 1215/2009.

V tej fazi poročevalec meni, da predlagana uredba temelji na razumnem pristopu, katerega cilj je izenačiti konkurenčne pogoje v zvezi z uvažanjem vina v EU iz celotnega zahodnega Balkana. Poročevalec poudarja dejstvo, da dodelitev posebne tarifne kvote za vino s poreklom s Kosova ne pomeni splošnega povečanja globalne tarifne kvote za vino, ki ga je dovoljeno uvoziti z zahodnega Balkana, temveč zgolj spreminja njeno razporeditev in popravlja domnevno slabši položaj kosovskih izvoznikov vina. Poleg tega se zdi, da je raven kvote za vino, ki je dodeljena Kosovu, določena na podlagi preteklega trgovanja s tem izdelkom in ker je to običajna metoda za določanje višine kvot, kvote za vino očitno niso nesorazmerno dodeljene Kosovu v primerjavi s posameznimi tarifnimi kvotami za vino, ki so dodeljene ostalim državam zahodnega Balkana s stabilizacijsko-pridružitvenimi sporazumi ali začasnimi sporazumi. Zato poročevalec v tej fazi ne predlaga sprememb k predlogu Komisije. Nazadnje poročevalec poudarja nujnost tega zakonodajnega postopka, saj bi bilo treba spremenjeno Uredbo (ES) št. 1215/2009 sprejeti in objaviti v Uradnem listu Evropske unije pred 31. decembrom 2013, da ne bi prekinili trgovanja. Poročevalec je v stikih s prihodnjim predsedstvom in sekretariatom Sveta, da bi zagotovil hitro sprejetje tega predloga.

POSTOPEK

Naslov

Tarifne kvote za vino

Referenčni dokumenti

COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD)

Datum predložitve EP

8.4.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

16.4.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

16.4.2013

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AGRI

24.4.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iuliu Winkler

25.4.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

10.7.2013

 

 

 

Datum sprejetja

17.9.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (grof) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Datum predložitve

23.9.2013