ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γνώσεις για τη θάλασσα 2020: Χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας για την προαγωγή της βιώσιμης αλιείας

23.9.2013 - (2013/2101 (INI))

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγήτρια: Maria do Céu Patrão Neves

Διαδικασία : 2013/2101(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0295/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0295/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γνώσεις για τη θάλασσα 2020: Χαρτογράφηση του βυθού της θάλασσας για την προαγωγή της βιώσιμης αλιείας

(2013/2101 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 29ης Αυγούστου 2012 με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020 – από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις» (COM(2012)0473),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα – παρατηρήσεις και δεδομένα για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη», (COM(2010)0461),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2013 για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (COM(2013)0133),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM(2012)0494),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (οδηγία 2008/56/ΕΚ),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire) (οδηγία 2007/2/ΕΚ),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία 2003/98/EΚ),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2012 με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης στις επιστημονικές πληροφορίες: Αύξηση της απόδοσης των δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα» (COM(2012)0401),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2012 για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους (2012/417/ΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2002 σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (σύσταση αριθ. 2002/413/ΕΚ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ» [COM(2012)0491],

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 29ης Αυγούστου 2012 σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (SWD(2012)0250),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012 με τίτλο «Χάρτης πορείας για ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (EMODnet)» (Ares(2012)275043),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων [SEC(2010)0998],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την υποδομή θαλάσσιων δεδομένων (SEC(2010)0073),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που συνήχθησαν κατά την 2973η σύνοδό του (Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων) στις 16 Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Έκθεση προόδου επί της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ» (COM(2009)0540),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2009 με τίτλο «Δημιουργία ευρωπαϊκής υποδομής γνώσεων για τη θάλασσα: χάρτης πορείας για ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα: Ένα συνεκτικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας προς υποστήριξη της αειφόρου χρήσης των ωκεανών και των θαλασσών» και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής[1],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0575),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0295/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της «γαλάζιας οικονομίας», η οποία αποτελεί το κατά θάλασσα σκέλος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συνδέοντας τη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις για τη θάλασσα είναι ουσιαστικής σημασίας για την αύξηση και τη βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τα οικοσυστήματα και τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και παρέχουν τη δυνατότητα για πραγματική προστασία του περιβάλλοντος, ορθολογική χρήση των πόρων που είναι σε μακροχρόνια κλίμακα περιβαλλοντικά βιώσιμη, καθώς και ισορροπημένη και βιώσιμη αύξηση των χρήσεων των ωκεανών από τον άνθρωπο και των σχετικών δραστηριοτήτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάμενα δεδομένα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον τηρούνται επί του παρόντος από πολυάριθμους διαφορετικούς φορείς κατά τρόπο διασκορπισμένο και κατακερματισμένο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα της τεράστιας συλλογής δεδομένων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον στην Ευρώπη και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτή, για να επιτευχθεί μεγιστοποίηση των πόρων και να προαχθεί η ανάπτυξη, η καινοτομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι μία από τις κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον, διότι συμβάλλει στο να υπάρχει εφοδιασμός σε τρόφιμα και έχει τεράστια σημασία, ειδικά για ορισμένες παραθαλάσσιες κοινότητες, και συνιστά ούτως καθοριστικό στοιχείο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπενθυμίζεται ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες έχουν συχνά σοβαρό δυσμενή αντίκτυπο στα θαλάσσια οικοσυστήματα λόγω της μεγάλης ποικιλίας και ποσότητας των αλιευτικών πόρων που τυγχάνουν εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία είναι επίσης ο τομέας που πλήττεται παράλληλα περισσότερο από τις πολυάριθμες χρήσεις και δραστηριότητες με αντικείμενο τη θάλασσα, όπως είναι οι θαλάσσιες μεταφορές και ο τουρισμός ή η ανάπτυξη των αστικών και παράκτιων περιοχών, η θαλάσσια ρύπανση, οι εξορυκτικές βιομηχανίες και οι ανανεώσεις πηγές ενέργειας, των οποίων οι αντίκτυπο μπορεί να δρουν σωρευτικά προς εκείνους των δραστηριοτήτων αλιείας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών θαλασσών και τις ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται στους αλιευτικούς στόλους και τις αλιευτικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται τα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγνώριση και η αξιοποίηση αυτής της ποικιλομορφίας και των ιδιαιτεροτήτων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκώς αυξανόμενη τάση όχι μόνον προς χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας που συνδέονται με τον αλιευτικό τομέα, οι οποίες παρέχουν πλέον τη δυνατότητα βελτίωσης της πρόσβασης στις πληροφορίες και της διαφάνειας των πληροφοριών, αλλά και προς αυτοματοποίηση των συστημάτων συλλογής και μεταβίβασης δεδομένων, τόσο στο πλαίσιο των εθνικών και περιφερειακών διοικητικών αρχών όσο και σε επίπεδο οργανώσεων παραγωγών· θεωρεί ως εκ τούτου ότι αδιαμφισβήτητα η βελτίωση της διάθεσης πληροφοριών σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα δύναται να ελευθερώσει μια δυναμική που ενθαρρύνει περισσότερο βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές όχι μόνο από περιβαλλοντικής πλευράς αλλά εξίσου σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσδιορισμού και οριοθέτησης βιογεωγραφικά ευαίσθητων ζωνών και θέσπισης περιοχών ανάκαμψης των αλιευτικών πόρων και προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, και τούτο με σκοπό να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία και η διατήρηση των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων από αλιευτικές πρακτικές υψηλού αντικτύπου· υπενθυμίζοντας ότι όσο περισσότερες και καλύτερης ποιότητας είναι οι πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και την αλιευτική δραστηριότητα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η κατανόηση, αποδοχή και εφαρμογή των μέτρα για την προστασία των οικοσυστημάτων, τη διαχείρισης της αλιείας και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020» επέτρεψε την έναρξη ανταλλαγής ιδεών σχετικά με το εν λόγω θέμα και παρέσχε το κίνητρο για την διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με στόχο τη σφυγμομέτρηση των γνωμών όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που είναι συνυφασμένες με την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις θαλάσσιες παρατηρήσεις στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να χαιρετισθεί η πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημοσιοποιήσει την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020: από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις»·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τους θεσπισθέντες κανόνες οι δυνατότητες του τεράστιου όγκου δεδομένων σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον που έχουν συλλεγεί και αποθηκευθεί από πολυάριθμους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τεθούν τα δεδομένα αυτά στη διάθεση των δυνητικών χρηστών, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγής προτύπου όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων, για να επιτευχθεί εξέλιξη του υφιστάμενου συστήματος, όπου τα ίδια δεδομένα συλλέγονται πολλές φορές για μοναδικούς και ειδικούς σκοπούς, σε ένα μοντέλο το οποίο να επιτρέπει τη συλλογή και διάθεση των δεδομένων για πολλαπλούς σκοπούς·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρύτερη διάθεση δεδομένων και η ευχερέστερη πρόσβαση σε αυτά θα ευνοήσουν τη χρήση τους στο πλαίσιο πολυεπιστημονικών μελετών και θα ενθαρρύνουν τη σύναψη διατομεακών συμπράξεων, ειδικότερα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εξέλιξη που θα σημάνει για το σύνολο των δεδομένων πολύ μεγαλύτερη ικανότητα και χρησιμότητα από ό,τι το άθροισμα των συστατικών μερών τους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρωτοβουλία βασίζεται σε μια διατομεακή στρατηγική, η οποία ενσωματώνει και συνδέει μεταξύ τους όλες τις δραστηριότητες θαλάσσιων παρατηρήσεων που υλοποιούνται στην ΕΕ· τονίζοντας τη χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματα της δυνατότητας πρόσβασης σε πολλαπλές μορφές δεδομένων μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας με ενιαία είσοδο που να παρέχει δεδομένα σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιαίτερη σημασία και η ευρεία ποικιλομορφία του αλιευτικού τομέα, ως πατροπαράδοτης και παραδοσιακής θαλάσσιας δραστηριότητας, δικαιολογούν πλήρως την ένταξη πληροφοριών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη διαχείριση της αλιείας στα δεδομένα που θα χαρτογραφηθούν και θα διατεθούν δυνάμει της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020»·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2001 η ΕΕ υποστηρίζει τη διαχείριση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) χρηματοδοτώντας τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον τομέα της αλιείας και τη διάδοσή τους από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών· υπενθυμίζοντας ότι η διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ ασκείται μέσω πολυετών σχεδίων διαχείρισης και διέπεται από μια προληπτική και οικοσυστημική προσέγγιση που αποσκοπεί στη μείωση των επιπτώσεων της αλιευτικής δραστηριότητας στα θαλάσσια οικοσυστήματα και ότι αυτή η στρατηγική διαχείρισης συνεπάγεται τη διεξαγωγή πολυεπιστημονικής έρευνας που απαιτεί τη συλλογή μεγάλου αριθμού επιστημονικών δεδομένων για τα αλιευτικά αποθέματα·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό εξέλιξη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ αυξάνει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη συλλογή περιβαλλοντικών, βιολογικών, τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα, δυνάμει του πλαισίου συλλογής δεδομένων για την αλιεία, η χρηματοδότηση του οποίου προβλέπεται να αυξηθεί για την περίοδο 2014-2020 μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

Πηγές πληροφόρησης και τύποι δεδομένων

1.  τονίζει την ύπαρξη πληθώρας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι τηρούν δεδομένα σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα στην ΕΕ που πρέπει να ενταχθούν στην ψηφιακή χαρτογράφηση πολλαπλής ανάλυσης του θαλάσσιου βυθού που είναι διαθέσιμη στο κοινό·

2.  υπογραμμίζει ότι για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς την ΕΕ δυνάμει του πλαισίου συλλογής δεδομένων τα κράτη μέλη συλλέγουν και διαβιβάζουν δεδομένα που αποτελούν άριστη πηγή πληροφοριών σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα και ότι αυτό το τεράστιο αποθεματικό πληροφοριών συγκεντρώνεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) και υποβάλλονται σε αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες από ομάδες εργασίας της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (ΕΤΟΕΑ)· προσθέτει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του πλαισίου συλλογής δεδομένων χρησιμοποιούνται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ) με σκοπό τη διάθεση επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τους πόρους, καθώς και την παροχή συμβουλών για τη διαχείριση της αλιείας·

3.  τονίζει τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγονται από τους αλιευτικούς στόλους που είναι εξοπλισμένοι με συστήματα παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ) η χρήση των οποίων θα είναι εξαιρετικά επωφελής για τη χαρτογράφηση της αλιευτικής δραστηριότητας· υπενθυμίζει τη σημασία των δεδομένων ΣΠΣ στην περίπτωση αλιείας μεικτού τύπου· τονίζει ότι είναι επιθυμητή η ένταξη και χαρτογράφηση πρόσθετων πληροφοριών, ιδίως δεδομένων που καταγράφονται σε ηλεκτρονικά ή έντυπα ημερολόγια σκάφους, καταγραφών στις οποίες προβαίνουν από παρατηρητές αλιείας στα σκάφη καθώς και δεδομένων που συλλέγονται στη διάρκεια εκστρατειών παρακολούθησης αλιευτικών πόρων·

4.  υπενθυμίζει ότι ορισμένες οργανώσεις παραγωγών, κυρίως οι οργανώσεις από τον κλάδο της βιομηχανικής αλιείας, τηρούν δεδομένα σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες· προσθέτει ότι, στην περίπτωση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, δραστηριότητα για την οποία οι πληροφορίες είναι πολύ περιορισμένες, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συλλογή δεδομένων από τον ίδιο τον στόλο, με τη χρήση των σκαφών ως πλατφορμών συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης της αλιείας, ενδεχομένως με την εγκατάσταση στα σκάφη απλών συσκευών παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο οι οποίες να είναι συνδεδεμένες με συστήματα GPS/GPRS· σημειώνει επίσης ότι μία εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα αλιευτικών δεδομένων λαμβάνονται μέσω ερευνητικών έργων·

5.  τονίζει τη σκοπιμότητα της διάθεσης της χαρτογράφησης της χωροταξικής κατανομής του αλιευτικού στόλου, της αλιευτικής προσπάθειας και της σύνθεσης και του όγκου των αλιευμάτων, δεδομένα που θα επιτρέπουν στους δυνητικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις περιοχές που υπόκεινται στην εντονότερη αλιευτική δραστηριότητα και με τα αλιευόμενα είδη και τις ποσότητες των αλιευμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές· επισημαίνει ειδικότερα ότι στον συνολικό όγκο αλιευτικών δεδομένων που πρέπει να περιληφθούν στον συγκεκριμένο τύπο χαρτογράφησης θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες που να σχετίζονται με την τυπολογία του στόλου (π.χ. η σημαία του σκάφους, ο λιμένας νηολόγησης, η ηλικία, το μήκος, η χωρητικότητα, η ισχύς, το πλήρωμα), την αλιευτική προσπάθεια (π.χ. ο αριθμός ταξιδίων ή των ημερών αλιείας, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων) και τα αλιεύματα (π.χ. τα στοχευόμενα και μη στοχευόμενα είδη, τα απορριπτόμενα αλιεύματα, το βάρος, η αξία)· επίσης επισημαίνει ότι η διάθεση δεδομένων ΣΠΣ θα καθιστούσε δυνατό τον προσδιορισμό της χωροταξικής κατανομής των στόλων και ότι η χωροταξική κατανομή αλιευμάτων θα μπορούσε να υπολογίζεται μέσω της συσχέτισης αυτής της πληροφορίας αυτής με τα δεδομένα των ημερολογίων σκάφους·

6.  πιστεύει ότι η χωριστή χαρτογράφηση των δεδομένων σύμφωνα με τον τύπο της αλιευτικής δραστηριότητας, όπως είναι η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, η παραδοσιακή αλιεία ή η βιομηχανική αλιεία, θα μπορούσε να παράσχει μια πιο ρεαλιστική θεώρηση της ποικιλομορφίας της αλιείας· υπογραμμίζει ακόμη ότι η διάθεση κοινωνικοοικονομικών δεικτών σχετικά με την αλιεία (π.χ. ηλικία και εκπαίδευση του πληρώματος) θα μπορούσε να βοηθήσει στο να παρέχεται λεπτομερέστερη περιγραφή του τομέα·

Τρόπος προώθησης της απόκτησης και διάθεσης δεδομένων

7.  αναγνωρίζει τον μεγάλο αριθμό τον μερών που έχουν έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα και την κατάσταση διατήρησης και εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων· ως εκ τούτου πρεσβεύει τη δημιουργία μηχανισμών με σκοπό την εύκολη παροχή πρόσβασης σε δεδομένα αλιείας, υπό ορισμένους όρους που πρέπει να προσδιοριστούν και με διαφοροποιημένα επίπεδα πρόσβασης, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών σε αρμόζοντα επίπεδα και των εμπορικών συμφερόντων·

8.  επισημαίνει ότι η συλλογή δεδομένων και η διαχείριση των αλιευτικών πόρων χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη και ότι τα δεδομένα πρέπει συνεπώς να να μπορούν να τα συμβουλεύονται δυνητικοί χρήστες και το ευρύ κοινό· υποστηρίζει ότι εξίσου διαθέσιμα στο κοινό πρέπει να είναι και τα λοιπά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω δημόσιας χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης (από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη), ενώ η πρόσβαση στα αλιευτικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης και δεν περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες θα πρέπει να υπόκειται στη χορήγηση έγκρισης από τους οργανισμούς που έχουν στην κατοχή τους τα σχετικά δεδομένα·

9.  επισημαίνει ότι το κεφάλαιο του κανονισμού περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής που αφορά τα αλιευτικά δεδομένα και πληροφορίες περιέχει άρθρα που αποσκοπούν ειδικά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της εμπιστευτικότητας ως προς το επαγγελματικό και εμπορικό απόρρητο τονίζει επίσης ότι ο προαναφερθείς κανονισμός προβλέπει ρητώς ότι τα αλιευτικά δεδομένα η συλλογή, η ανταλλαγή και η αποκάλυψη των οποίων θα έβλαπτε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ακεραιότητα του ατόμου ή τα επαγγελματικά συμφέροντα φυσικού ή νομικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας υπόκεινται στους εφαρμοστέους κανόνες όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό και εμπορικό απόρρητο·

10. υποστηρίζει ότι το ίδιο ισχύει και για τα αλιευτικά δεδομένα που προκύπτουν από ερευνητικά έργα και ότι είναι, κατά συνέπεια, εύλογο οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο επιστημονικών έργων τα οποία τυγχάνουν δημόσιας χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης (από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη) να πρέπει να είναι προσβάσιμες και να τίθενται στη διάθεση των δυνητικών χρηστών και του κοινού, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τους όρους που ισχύουν συγκεκριμένα για τα δεδομένα των ερευνητικών έργων· επισημαίνει ότι ορισμένοι τύποι αλιευτικών δεδομένων προκύπτουν ειδικά από τον σχεδιασμό και τη χρήση μοντέλων, πρωτοτύπων ή πειραματικών διατάξεων και ότι η διάδοση αυτών των δεδομένων είναι ως εκ τούτου εξαιρετικά ευαίσθητη υπόθεση·

11. επισημαίνει την ύπαρξη ανακοινώσεων και συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες και με τη διάδοση και τη διαφύλαξή τους, που δηλώνουν ότι η αποκάλυψη ερευνητικών δεδομένων πρέπει να συμμορφώνεται προς τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· επισημαίνει επιπλέον ότι τα εν λόγω έγγραφα παραπέμπουν στην ανάγκη διασφάλισης των προϋποθέσεων που διέπουν την κοινοποίηση δεδομένων και στους περιορισμούς που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της ιδιωτικής ζωής, του εμπορικού απορρήτου, των έννομων εμπορικών συμφερόντων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

12. υποστηρίζει ότι, ανεξαρτήτως του εάν τα δεδομένα τηρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή του εάν έχουν ληφθεί μέσω δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, είναι υποχρεωτικό αδιακρίτως να γίνεται μνεία του φορέα που είναι αρμόδιος για τη συλλογή, την επεξεργασία και την κοινοποίηση των πληροφοριών· δηλώνει επίσης ότι όταν η ελευθέρωση των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει συνέπειες στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας και του ανταγωνισμού ή στα έσοδα των οργανισμών που τηρούν τις πληροφορίες, πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού μόνο τα προϊόντα των δεδομένων και όχι τα μη επεξεργασμένα δεδομένα ή τα επεξεργασμένα δεδομένα· στις περιπτώσεις αυτές είναι της γνώμης ότι η υποχρεωτική παραπομπή στην πηγή των δεδομένων θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους κατόχους των πρωτότυπων πληροφοριών και να τους ζητούν την εκχώρηση πρόσβασης σε αναλυτικότερα δεδομένα ή ακόμα και στα μη επεξεργασμένα δεδομένα·

13. υποστηρίζει ότι κατά τη χαρτογράφηση και τη διάθεση δεδομένων σχετικά με τις κινήσεις και επιχειρήσεις του αλιευτικού στόλου, ειδικά πληροφοριών που λαμβάνονται από εκθέσεις ΣΠΣ, τα ημερολόγια σκάφους και τα ημερολόγια που τηρούνται από παρατηρητές αλιείας που επιβαίνουν στα σκάφη, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων και τη διασφάλιση των εμπορικών συμφερόντων, τηρουμένων των νομικών διατάξεων που ισχύουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο· τονίζει ότι τούτο μπορεί να επιτυγχάνεται παραλείποντας επί μέρους πληροφορίες, όπως είναι το όνομα σκάφους και τα χαρακτηριστικά νηολογίου, παρέχοντας συγκεντρωτικά δεδομένα, ενδεχομένως ομαδοποιημένα κατά περιοχή, τμήμα στόλου ή τύπο αλιευτικού εξοπλισμού, και αφήνοντας χρόνο να παρέλθει ανάμεσα στη συλλογή των δεδομένων και τη χρονική στιγμή διάθεσης του χάρτη αλιείας· επισημαίνει ωστόσο ότι εάν δεδομένα ομαδοποιηθούν σε υπερβολικά ευρεία βάση και οι χωροταξικές και χρονικές κλίμακες είναι πολύ μακρές τότε ο λεπτομερής και επακριβής χαρακτήρας των πληροφοριών υπονομεύεται·

14. υποστηρίζει ότι όταν δεδομένα τηρούνται από δημόσιες αρχές στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει περιεκτικό σύνολο τυποποιημένων κατευθυντηρίων γραμμών για την κυκλοφορία, τη συλλογή δελτίων, την επεξεργασία και την κοινοποίηση εντός δεδομένου χρονικού πλαισίου και θα πρέπει να παρέχει την ενθάρρυνση που απαιτείται για να διατίθενται αυτές οι πληροφορίες και να μπορούν οι δυνάμει ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων να ανατρέχουν σε αυτές· πιστεύει ότι χρειάζεται να προβλεφθεί ένα ελάχιστο σύνολο κατευθυντηρίων γραμμών για την υποχρεωτική κοινοποίηση και ότι συναφή δεδομένα θα πρέπει να κοινοποιούνται και να ανταλλάσσονται ώστε όλα τα κράτη μέλη να έχουν τους ίδιους τύπους αλιευτικών πληροφοριών διαθέσιμους προς χρήση από αυτά·

15. υποστηρίζει ότι όταν τα δεδομένα της αλιευτικής δραστηριότητας λαμβάνονται στο πλαίσιο ερευνητικών έργων με χρηματοδότηση από την ΕΕ ή τα κράτη μέλη ή υπόκεινται σε συγχρηματοδότηση, θα πρέπει να υπάρχει η απαίτηση για κοινοποίηση των δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των έργων και σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα·

16. υποστηρίζει ότι, όταν τα δεδομένα προκύπτουν από ερευνητικά έργα, πρέπει να δίδεται εύλογος χρόνος στους σχετικούς ερευνητές για τη δημοσίευση των μελετών τους· είναι της γνώμης ότι ακολουθώντας την προσέγγιση την οποία πρεσβεύει η πρωτοβουλία Ορίζοντας 2020 ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να ξεπερασθεί με τη θέσπιση μορατόριουμ που να επιτρέπει χρόνο για τη δημοσίευση· υποστηρίζει επίσης ότι η κοινοποίηση των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν και ότι το μορατόριουμ δεν μπορεί κατά συνέπεια να υπερβαίνει τα τρία έτη, για να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα δεν καθίστανται παρωχημένα και για να αποκομίζει κανείς το μέγιστο όφελος από τη διάδοσή τους·

Τρόπος εξασφάλισης της αποτελεσματικής συλλογής και διασύνδεσης δεδομένων

17. σημειώνει ότι για να είναι βάσιμα και αξιόπιστα τα δεδομένα πρέπει να διενεργείται τυποποίηση, επαλήθευση και έλεγχο της ποιότητάς τους, είτε προέρχονται από βάσεις δεδομένων των κρατών μελών είτε προέρχονται από ερευνητικά έργα στον τομέα της αλιείας·

18. θεωρεί επιτακτική τη θέσπιση κοινών πρωτοκόλλων/προτύπων, κατόπιν εναρμόνισης και δοκιμής τους σε επίπεδο στρατηγικών δειγματοληψίας, και τον καθορισμό διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και του μορφοτύπου με τον οποίο θα κοινοποιούνται οι πληροφορίες, στοιχείων που είναι ουσιαστικά για να είναι τα δεδομένα συγκρίσιμα και να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα με αυτά· σημειώνει ότι προς τον σκοπό αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο του πλαισίου συλλογής αλιευτικών δεδομένων·

19. σημειώνει ότι η μορφή υπό την οποία κοινοποιούνται τα αλιευτικά δεδομένα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό πολυπλοκότητάς τους και ότι κρίνεται αναγκαίος ο προσδιορισμός των δεδομένων που μπορούν να διατίθενται ως μη επεξεργασμένα δεδομένα, ως επεξεργασμένα δεδομένα ή ως προϊόντα δεδομένων· επισημαίνει ότι οι απολύτως βασικές/απλές παράμετροι θα μπορούσαν να παρέχονται υπό τη μορφή μη επεξεργασμένων δεδομένων, ενώ οι πλέον σύνθετες/ειδικές παράμετροι οι οποίες απαιτούν ανάλυση και ειδική ερμηνεία, πρέπει να παρέχονται υπό τη μορφή επεξεργασμένων δεδομένων ή προϊόντων δεδομένων· σημειώνει ότι έχει σημασία να ορίζεται επακριβώς ο τύπος της αλιευτικής πληροφορίας που καθίσταται διαθέσιμη στους δυνητικούς χρήστες, κάνοντας τη διάκριση μεταξύ των μη επεξεργασμένων δεδομένων, των επεξεργασμένων δεδομένων και των προϊόντων δεδομένων, καθώς μεταξύ των παραμέτρων που λαμβάνονται μέσω μετρήσεων και εκείνων που προκύπτουν από μοντέλα·

20. επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εάν τα δεδομένα που κοινοποιούνται είναι πολύ λεπτομερή και η ευκρίνεια της χαρτογράφησης υπέρμετρη, η αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να καθίσταται σε ανεπιθύμητο βαθμό επικεντρωμένη σε δεομένους αλιευτικούς πόρους και ευπαθή θαλάσσια ενδιαιτήματα· θεωρεί ως εκ τούτου ότι όταν κοινοποιούνται αυτές οι πληροφορίες πρέπει επίσης να λαμβάνονται μέτρα προς προστασία και παρακολούθηση των συγκεκριμένων πόρων και ενδιαιτημάτων· υποστηρίζει επιπροσθέτως να μην καθίστανται διαθέσιμες οι ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τη χωροταξική κατανομή σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση θαλάσσιων ειδών και τούτο για να επιτυγχάνεται η προστασία τους·

21. υποστηρίζει ότι για την αποτελεσματική συλλογή και κοινοποίηση των δεδομένων η Επιτροπή πρέπει να προβαίνει στον απαιτούμενο συντονισμό και τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν συνδυασμένες δραστηριότητες και από κοινού συνεργασία· υποστηρίζει ότι ο συντονισμός από την Επιτροπή είναι ουσιαστικής σημασίας για τον καθορισμό στόχων προτεραιότητας, για τη βελτίωση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας κατά τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων, καθώς και για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των κρατών μελών·

22. υποστηρίζει ότι, δεδομένης της ποικιλομορφίας των συστημάτων συλλογής δεδομένων και του όγκου και του τύπου των δεδομένων που συλλέγονται από τους πολυάριθμους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που τηρούν πληροφορίες σχετικά με την αλιεία, τα κράτη μέλη χρειάζεται να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους και να συνεργάζονται ώστε να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση σε επίπεδο ποικιλομορφίας, ποσότητας, ποιότητας και μορφοτύπου των δεδομένων· ζητεί η αποτελεσματικότητα της συντονισμένης δράσης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών να υπόκειται σε τακτικές αξιολογήσεις από την Επιτροπή·

23. συνιστά να επιβληθεί στα κράτη μέλη η υποχρέωση ορισμού μιας εθνικής αρχής για να είναι αρμόδια για τη συλλογή, τη σύνθεση, την επεξεργασία, τον ποιοτικό έλεγχο, τον συνδυασμό και τη διαβίβαση των δεδομένων με σκοπό την ολοκλήρωσή τους σε κοινή πλατφόρμα πρόσβασης σε αλιευτικές πληροφορίες· πιστεύει ότι μία δυνατότητα θα μπορούσε να είναι το να δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό ειδικός φορέας στο επίπεδο των κρατών μελών, ο οποίος να χρηματοδοτείται και να συντονίζεται από την Επιτροπή·

Τρόπος αξιοποίησης της επεξεργασίας και ερμηνείας των δεδομένων

24. επισημαίνει ότι, για να αντληθεί το μέγιστο όφελος από την εν λόγω πρωτοβουλία, το μοντέλο διαχείρισης και λειτουργίας πρέπει να διασφαλίζει την ορθή συλλογή, επεξεργασία, ερμηνεία και κοινοποίηση των αλιευτικών δεδομένων και να παρέχει εχέγγυα για τη συμμετοχή και πραγματική εμπλοκή των κρατών μελών, του επιστημονικού κόσμου και των τοπικών κοινοτήτων·

25. υποστηρίζει ότι, όσον αφορά τη διαχείριση και λειτουργία, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (EMODnet) πρέπει να καταστεί μόνιμο· είναι της γνώμης ότι, όσον αφορά την ένταξη και τη διάθεση δεδομένων στην εν λόγω πλατφόρμα, θα ήταν επιθυμητό να επωφεληθεί κανείς από την πείρα που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη της βασικής ιδέας του EMODnet, περιλαμβάνοντας τις θεματικές ομάδες που συγκροτήθηκαν και λειτουργούν για τον σκοπό αυτό, καθώς και τις θεματικές πύλες για το θαλάσσιο περιβάλλον (υδρογραφία, γεωλογία, φυσική, χημεία, βιολογία, ενδιαιτήματα και ανθρώπινες δραστηριότητες)·

26. είναι της γνώμης ότι, δεδομένης της σημασίας του τομέα της αλιείας, τα δεδομένα αλιείας θα πρέπει κατά προτίμηση να αποτελέσουν πρόσθετη και ειδική θεματική ομάδα στο πλαίσιο της πλατφόρμας EMODnet ή εναλλακτικά να ενσωματωθούν στη θεματική πύλη για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που δημιουργήθηκε πρόσφατα, η οποία θα καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε γενικό περιεχόμενο μεγάλου εύρους·

27. υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα EMODnet πρέπει να τυγχάνει συνδυασμένης χρήσης με τη θαλάσσιας υπηρεσία του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης της γης (Global Monitoring for Environment and Security - GMES), ώστε να επιτυγχάνεται η παροχή των περισσότερων δυνατών πληροφοριών και να καταστεί εφικτή η σύνδεση των δεδομένων για την αλιευτική δραστηριότητα με τα δεδομένα δορυφορικής παρακολούθησης που εστιάζονται σε περιβαλλοντικές παραμέτρους του GMES·

28. θεωρεί ότι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία όπως η πολυεπιστημονικής προσέγγισης και ευρείας κλίμακας πρωτοβουλία «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020» με τροφοδότηση υπό την επιθυμητή μορφή από τις πληροφορίες αλιείας, συνεπάγεται την κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τον καθορισμό μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, στη βάση καταβολής συντονισμένων προσπαθειών από την ΕΕ και τα κράτη μέλη·

29. υποστηρίζει ότι η υλοποίηση και η επιτυχής έκβαση ενός έργου αυτής της κλίμακας προϋποθέτουν σοβαρή χρηματοδότηση που να παρέχει εχέγγυα συνέχειας και προβλεψιμότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα· ζητεί να ενθαρρυνθεί και να υποστηριχθεί δεόντως από την ΕΕ η διάθεση αλιευτικών δεδομένων που να μπορούν να ενταχθούν στην ψηφιακή χαρτογράφηση πολλαπλής ανάλυσης του θαλάσσιου βυθού· επισημαίνει εν προκειμένω ότι, για την παραγωγή πληροφοριών σχετικά με την αλιεία, κρίνεται απαραίτητη η συνδυασμένη χρήση όλων των μηχανισμών χρηματοδότησης που διατίθενται στο επίπεδο της ΕΕ και αυτό των κρατών μελών, σημειώνει δε ότι το ΕΤΘΑ περιλαμβάνει πλήρως την παροχή στήριξης στα τεχνικά μέσα για τη δημιουργία και τη λειτουργία του EMODnet·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, στα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και στην Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας.

  • [1]  ΕΕ C 76 E της 25.3.2010, σ. 38.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Αύγουστο το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020: από τη χαρτογράφηση του βυθού στις ωκεάνιες προβλέψεις», στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της «γαλάζιας οικονομίας». Η γαλάζια οικονομία θα συνδράμει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε τομείς που συνδέονται με τη θάλασσα, συνδυάζοντας τη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου, προβλέπεται η προετοιμασία ενός συνεχούς, πολλαπλής ανάλυσης ψηφιακού χάρτη του θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων έως το 2020. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και πολυεπιστημονικό έργο ευρείας κλίμακας, το οποίο αποσκοπεί να θέσει πληροφορίες στη διάθεση ενός ευρέος φάσματος φορέων που έχουν ενδιαφέρον για τα ωκεάνια δεδομένα και μπορεί να είναι δημόσιοι οργανισμοί, μονάδες της βιομηχανίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα έρευνας ή η κοινωνία των πολιτών. Η εν λόγω ψηφιακή χαρτογράφηση περιλαμβάνει ποικίλους τομείς, μεταξύ των οποίων οι πληροφορίες σχετικά με την τοπογραφία, τη γεωλογία, τα ενδιαιτήματα και τα οικοσυστήματα του θαλάσσιου βυθού, καθώς και την ανθρώπινη δραστηριότητα· τα δεδομένα καταγράφουν τις φυσικές, χημικές και βιολογικές παραμέτρους της υπερκείμενης στήλης ύδατος, θα γίνονται δε και ωκεανογραφικές προβλέψεις.

Χωρίς να υποτιμά τη σημασία της ολιστικής θεώρησης των ωκεανών η παρούσα έκθεση αδυνατεί να καλύψει όλα τα ζητήματα που πραγματεύεται η εν λόγω Πράσινη Βίβλος, δεδομένου του τεράστιου πεδίου που καλύπτει το εν λόγω έγγραφο και της πολυεπιστημονικής προσέγγισης στην οποία βασίζεται· επιλέξαμε στην παρούσα έκθεση να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί η αλιεία σε αυτό το νέο πλαίσιο και να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δύναται να συμβάλει στις «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020» και να επωφεληθεί από αυτές.

Ως εκ τούτου, η παρούσα έκθεση εστιάζεται στη σημασία και τη χρησιμότητα της ένταξης, της χαρτογράφησης και της διάδοσης δεδομένων σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο της γενικότερης πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη θάλασσα το 2020», δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα βασικά ζητήματα:

-     πηγές πληροφόρησης και τύποι δεδομένων·

-     τρόπος προώθησης της κατάρτισης και διάθεσης δεδομένων·

-     τρόπος εξασφάλισης της αποτελεσματικής συλλογής και διασύνδεσης δεδομένων·

-     τρόπος αξιοποίησης της επεξεργασίας και ερμηνείας δεδομένων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa, Κρίτων Αρσένης, Илияна Малинова Йотова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther Herranz García, Juan Andrés Naranjo Escobar