BETÆNKNING om lokale myndigheder og civilsamfundet: Europas engagement til støtte for en bæredygtig udvikling

23.9.2013 - (2012/2288(INI))

Udviklingsudvalget
Ordfører: Corina Creţu

Procedure : 2012/2288(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0296/2013
Indgivne tekster :
A7-0296/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om lokale myndigheder og civilsamfundet: Europas engagement til støtte for en bæredygtig udvikling

(2012/2288(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og især artikel 21, stk. 2, der fastsætter EU's principper og mål for internationale forbindelser, samt artikel 208, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til artikel 16, 18 og 87 i fælleserklæringen fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen, om EU's udviklingspolitik: ”den europæiske konsensus om udvikling”[1],

–   der henviser til Den Europæiske Konsensus om Humanitær Bistand,

–   der henviser til FN's erklæring om retten til udvikling (41/128),

–   der henviser til FN's årtusindeerklæring, der fastlagde rammerne for 2015-målene,

–   der henviser til AVS-EF-partnerskabsaftalen (Cotonouaftalen),

–   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (SEC(2011)1469 og SEC(2011)1470)),

–   der henviser til det europæiske charter for udviklingssamarbejde til støtte for lokalt selvstyre, der blev lanceret den 16. november 2008 i forbindelse med de europæiske udviklingsdage,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen “Forbedring af virkningen af EU’s udviklingspolitik: En dagsorden for forandring” (COM(2011)0637),

–   der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik[2],

–   der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "EU's fremtidige tilgang til budgetstøtte til tredjelande” (COM(2011)0638),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen “Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser” (COM(2012)0492),

–   der henviser til Rådets konklusioner af 15. oktober 2012 om ”Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser" (dok. 14535/12),

–   der henviser til Rådets konklusioner om EU-støtte til bæredygtig forandring i overgangssamfund, som vedtoges på den 3218. samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 31. januar 2013,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. maj 2013 med titlen “Styrkelse af lokale myndigheder i partnerlande for bedre regeringsførelse og mere effektive udviklingsresultater” (COM(2013)0280),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. februar 2013 "Et værdigt liv for alle: udrydde fattigdom og give verden en bæredygtig fremtid" (COM(2013)0092),

–   der henviser til de internationale tilsagn i forbindelse med Busanpartnerskabet for effektivt udviklingssamarbejde fra 2011,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 22. juli 2013 om lokale myndigheders rolle i udviklingssamarbejde (dok. 12854/13),

–   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om “Styrkelse af lokale myndigheder i partnerlande for bedre regeringsførelse og mere effektive udviklingsresultater” (CdR 2010/2013),

–   der henviser til sin skriftlige erklæring af 12. marts 2012 om undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab,

–   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Development Education and Awareness Raising (DEAR) in Europe" (SWD(2012)0457),

–   der henviser til undersøgelsen fra november 2010 med titlen "The experience and actions of the main European actors active in the field of development education and awareness raising"[3],

–   der henviser til det endelige dokument fra det strukturerede dialoginitiativ i maj 2011[4],

–   der henviser til "The Lisbon Statement for Improving and Increasing Global Education in Europe to the Year 2015"[5],

–   der henviser til høringen om civilsamfundsorganisationernes rolle i udviklingssamarbejdet[6] og høringen om lokale myndigheder i udviklingssamarbejde,

–   der henviser til DAC-OECD's peer review af den Europæiske Union fra 2012,

–   der henviser til dokumentet "Thematic global evaluation of the Commission support to decentralisation processes"[7] fra februar 2012,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–   der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget (A7-0296/2013),

A. der henviser til, at artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at hovedmålet for Unionens udviklingspolitik er at nedbringe og på sigt udrydde fattigdom, som fastsat i den europæiske konsensus om udvikling;

B.  der henviser til, at den europæiske konsensus om udvikling stadig udgør de grundlæggende principper for EU's udviklingspolitik;

C. der henviser til, at EU har en stærk politisk vilje til at fremme et gunstigt miljø for civilsamfundsorganisationer på nationalt samt regionalt og internationalt plan, og til, at EU anerkender, at et handlekraftigt civilsamfund i al dets mangfoldighed er vigtig i sig selv og udgør en afgørende og integreret del af ethvert demokrati;

D. der henviser til, at EU har en stærk politisk vilje til at gennemføre en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling og til, at FN's fælles aftaleerklæring om en menneskerettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejde fastslår, at alle programmer for udviklingssamarbejde, udviklingspolitikker og teknisk bistand bør fremme gennemførelsen af menneskerettighederne som fastlagt i verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre internationale instrumenter vedrørende menneskerettigheder;

E.  der henviser til, at demokratisk ejerskab ikke kun omfatter regeringerne, men også civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder og de nationale parlamenter, som spiller afgørende roller i at knytte borgere sammen med regeringer og i at sikre bred og demokratisk ejerskab af landenes udviklingsdagsordener;

F.  der henviser til, at national ansvarlighed omfatter civilsamfundsorganisationers tilsynsrolle, da disse er centrale aktører i bekæmpelse af korruption og fremme af gennemsigtighed;

G. der henviser til, at det i OECD-DAC-rapporten anbefales, at EU-institutioner og -organer skal fortsætte bestræbelserne på at inddrage en bredere vifte af aktører fra civilsamfundet i en strategisk, struktureret dialog. De bør blive mere effektive med hensyn til kapacitetsopbygning af civilsamfundet i partnerlande, og instrumenter bør revideres med henblik herpå;

H. der henviser til, at en legitim ramme efter 2015 kræver, at civilsamfundet og enkeltpersoner - især de mest marginaliserede - er i stand til at deltage fuldt ud i beslutningsprocesser og i forbindelse med overvågning og rapportering om fremskridt;

I.   der henviser til, at resultaterne af den offentlige høring om lokale myndigheder i udviklingssamarbejde tydeliggjorde forbindelsen mellem lokalt demokratisk selvstyre, decentralisering og territorial udvikling;

J.   der henviser til, at territorial udvikling er blevet defineret som samspillet mellem flere interessenter og forvaltning på flere niveauer, som sigter mod at investere i lokale territoriale aktiver (menneskelige, finansielle, fysiske og naturlige ressourcer) for at styrke områdets konkurrencefordele og hæve levestandarden;

K. der henviser til, at stærke, gennemsigtige og behovsorienterede civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder og inkluderende foranstaltninger vedrørende lokal forvaltning er vigtige centrale elementer i demokrati og i den fredsskabende proces;

L.  der henviser til, at lokale myndigheder i de nye medlemsstater har brug for at udveksle viden med de gamle medlemsstater for så vidt angår praksis i forbindelse med udviklingssamarbejde for at udligne forskellene i ekspertise, og for at de gamle medlemsstater kan drage fordel af de nye medlemsstaters erfaringer med overgangsprocesser og strukturelle forandringer, der udgør et værdifuldt redskab i den globale udviklingsramme;

M. der henviser til, at civilsamfundsorganisationerne og de lokale myndigheder er afgørende for at sikre bæredygtig og inklusiv vækst, miljømæssig bæredygtighed, menneskerettigheder og god regeringsførelse i udviklingsdagsordenen efter 2015;

N. der henviser til, at ligebyrdige og langsigtede partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer i EU og deres modparter i udviklingslandene har vist sig at være et vigtigt redskab for udviklingen af stærke, uafhængige og forskelligartede civilsamfundsorganisationer og -initiativer i forskelligt omfang og på forskellige planer, fra lokalt til internationalt plan;

Et gunstigt miljø for civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder

1.  bifalder de seneste politiske udviklinger i EU og på internationalt plan, der er fokuseret på et mere ambitiøst partnerskab med civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder, og som bygger på en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling, herunder økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, samt på internationale aftaler om miljø og beskyttelse af biodiversitet og på en klar forpligtelse med hensyn til at styrke den demokratiske proces og ansvarlighed;

2.  understreger, at hvis der etableres ansvarlige, menneskerettighedsbaserede og inkluderende relationer mellem regeringer, lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, den private sektor og borgere, vil det give EU, og herunder borgerne, de lokale myndigheder og den private sektor, en enestående mulighed for at skabe bæredygtige partnerskaber med udviklingslandene;

3.  opfordrer EU og EU-Udenrigstjenesten til at udvikle vejledninger og gennemførelsesplaner for en menneskerettighedsbaseret tilgang til udviklingssamarbejde i EU i dialog med civilsamfundsorganisationer og til at fremme gennemførelsen af Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere;

4.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at integrere fremme af et gunstigt miljø for civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder og til at betragte det som en prioritet for EU's holdning i de igangværende forhandlinger om udviklingsrammen efter 2015; understreger vigtigheden af at etablere et overvågningssystem, som gør det muligt at evaluere fremskridtene i skabelsen af et gunstigt miljø på nationalt plan for så vidt angår politiske og lovgivningsmæssige bestemmelser, i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og med flere aktører og dialoger på flere niveauer; opfordrer Kommissionen til at måle det gunstige miljø for fuldt ud at forstå dets kompleksitet og civilsamfundsaktørernes særlige kendetegn;

5.  udtrykker stor bekymring over undertrykkelsen af civilsamfundsorganisationer, der samarbejder med EU-partnerne, i en række lande, og opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at udvikle strategier for, hvordan disse vanskeligheder overvindes, og til at fortsætte den vitale støtte til civilsamfundsorganisationer;

6.  opfordrer EU til at fremme institutionaliserede mekanismer for dialoger på flere niveauer og mellem flere interessenter mellem civilsamfundsorganisationer, lokale myndigheder, den private sektor og partnerregeringer om anstændigt arbejde og bæredygtig og inklusiv vækst med omfordeling af indtægter gennem statsbudgettet og om etablering af et gunstigt miljø for både civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder; anbefaler, at EU i forhold til hvert partnerland anvender de samme betingelser vedrørende konsultationer med lokale myndigheder, som er fastlagt i Cotonouaftalen for AVS-landene;

7.  opfordrer EU til systematisk at inddrage kvindeorganisationer og -netværk i forberedelsen og eventuelt i gennemførelsen af den politiske dialog i overensstemmelse med de forpligtelser, der i indgået henhold til EU's handlingsplan for ligestilling i udviklingssamarbejdet;

8.  udtrykker sin tilfredshed med politikforummet for udvikling, som sigter mod at skabe et rum for dialog med civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder i forbindelse med politiske drøftelser, og opfordrer alle berørte parter til at gøre det til et strategisk rum, der kan vejlede og påvirke den politiske beslutningsproces om udviklingsspørgsmål på EU-plan og internationalt plan, herunder sammenhæng i udviklingspolitikken;

Udviklingseffektivitet

9.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at afsætte tilstrækkelige ressourcer i den kommende programmeringsperiode til at gøre det muligt for civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder fra partnerlande at overvåge og analysere fremskridt i retning af sammenhæng i udviklingspolitikken på lokalt, nationalt og internationalt plan;

10. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at fremme et partnerskab om ansvarlighed for det strategiske samarbejde mellem de folkevalgte på nationalt og lokalt plan og civilsamfundsorganisationer, der er baseret på gennemsigtighed i de officielle og ikke-officielle bistandsstrømme samt på medindflydelse i forbindelse med udvikling og ansvarlighed for politikkers konsekvenser, herunder social ansvarlighed og tilsyn på nationalt plan, med henblik på at måle politikkers konsekvenser;

11. understreger den vigtige rolle, som de lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationerne kan spille i forbindelse med bekæmpelse af korruption på alle niveauer, herunder skatteunddragelse og ulovlige finanstransaktioner fra udviklingslandene;

12. opfordrer Kommissionen til at støtte inddragelsen af repræsentanter for de lokale myndigheder i styringsgruppen om globalt partnerskab for effektivt udviklingssamarbejde;

13. mener, at sammenhæng i udviklingspolitikken skal være det ledende princip i EU-samarbejdet med de lokale myndigheder, der har til formål at udvikle den lokale økonomi, så den kan levere et anstændigt udkomme for den lokale befolkning;

14. minder om, at alle udviklingsaktører bør være ansvarlige for deres udviklingsindsats og resultater og bør fremme hinandens ansvarlighed;

15. opfordrer Kommissionen til at fremme en afbalanceret tilgang mellem princippet om harmonisering og civilsamfundsorganisationers og de lokale myndigheders initiativret; minder Kommissionen om, at der i dialog med civilsamfundsorganisationerne og de lokale myndigheder bør gennemføres en forenkling og harmonisering af donorernes administrative procedurer;

16. glæder sig over Kommissionens forslag om at udarbejde køreplaner for sit engagement med civilsamfundsorganisationer, der tager sigte på at fastlægge en global strategi for civilsamfundsorganisationers inddragelse i alle former for europæisk samarbejde; opfordrer Kommissionen til at afklare, hvordan civilsamfundsorganisationer kan bidrage på en meningsfuld måde til processen og til at sikre, at der rettidigt og i betydeligt omfang tages højde for deres deltagelse i udarbejdelsesfasen, og at prioriteringerne defineres i fællesskab;

17. opfordrer Kommissionen til ligeledes at udarbejde landekøreplaner for de lokale myndigheder og til at overveje udviklingen af fælles køreplaner for civilsamfundsorganisationer og de lokale myndigheder;

18. opfordrer Kommissionen til at overveje sammenhæng i udviklingspolitikken som et centralt element i fremtidige køreplaner;

19. opfordrer Kommissionen til at vedtage dagsordenen for bæredygtig udvikling og i den forbindelse til at betragte dens tre væsentligste elementer (det miljømæssige, det sociale og det økonomiske element) som lige vigtige og ikkeadskillelige parametre;

20. minder om betydningen af partnerskab mellem lokale myndigheder fra europæiske lande og partnerlandene for at opnå bæredygtig udvikling; opfordrer i denne sammenhæng indtrængende EU til effektivt at anvende metoder til deling af viden og kapacitetsudvikling, herunder de lokale myndigheders erfaringer med overgangsprocesser i EU-medlemsstater;

21. opfordrer EU til at vedtage en ambitiøs dagsorden med henblik på at opnå en proportionel forøgelse af EU-finansierede projekters og initiativers effektivitet både for civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder;

Decentralisering og en territorial tilgang til udvikling

22. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at etablere en mere ambitiøs politisk dialog med og i partnerlandene med henblik på at fremme en territorial tilgang til udvikling og en samlet tilgang til decentralisering samt til i den kommende programperiode at prioritere styrkelse af lokale myndigheders og civilsamfundsorganisationers kapacitet til at påvirke og overvåge reformprocesser med henblik på decentralisering;

23. minder om, at en effektiv decentraliseringsproces kræver reformer af den offentlige sektor, såsom overdragelse af beføjelser, funktioner og ressourcer, samt aktiv inddragelse af borgerne gennem deres repræsentanter samt civilsamfundsorganisationer i planlægningen og budgetteringen; opfordrer Kommissionen til tage behørigt hensyn til decentralisering og en territorial tilgang i sin støtte til reformerne af den offentlige sektor og til at gøre dem til en tværgående prioritet i alle geografiske programmer;

24. understreger, at en bæredygtig territorial tilgang til udvikling som grundlag kræver en ansvarlig, gennemsigtig og velfungerende decentraliseringsproces; anbefaler, at EU overvejer en territorial tilgang til udvikling og decentralisering som vigtige faktorer for at opnå udryddelse af fattigdom i den fremtidige udviklingsdagsorden efter 2015;

25. minder om, at en territorial tilgang til udvikling bidrager til at skabe effektivitet gennem en styrkelse af ejerskab, dialoger og programmer med flere interessenter og flere aktører og politisk samordning på regionalt plan; opfordrer Kommissionen til at iværksætte pilotprojekter til støtte for en territorial tilgang til udvikling gennem geografiske og tematiske programmer;

26. minder om merværdien af decentraliseret samarbejde i forbindelse af fremme af både en territorial tilgang til udvikling og decentralisering; understreger, at europæiske lokale myndigheder er meget godt placeret til at samarbejde med deres modparter i decentraliseringsprocessen, navnlig hvad angår en beskatningsmæssig decentralisering;

27. understreger betydningen af at styrke EU-ansattes ekspertise og engagement, især på delegationsniveau, inden for decentralisering og af civilsamfundsorganisationers og de lokale myndigheders rolle i bæredygtig udvikling, herunder om koordinering med civilsamfundsorganisationer, og opfordrer til inddragelse af civilsamfundsorganisationer, herunder kvindeorganisationer, for at sikre kønsaspektet i forbindelse med disse processer;

Skrøbelige stater

28. understreger, at EU inden for rammerne af den nye aftale om engagement i ustabile stater sammen med partnerlandene, som en del af bredere udviklingsstrategier, bør udarbejde nationale strategier for modstandskraft og konkrete programmer, der har til formål at tage fat på de underliggende årsager til langvarig sårbarhed, som skal omfatte lokalt- og deltagelsesbaserede risikoanalyser, ledelsesværktøjer og dybdegående forskning om årsager til konflikter eller struktursvagheder og tage hensyn til den direkte berørte befolknings synspunkter og opfattelser;

29. minder om, at modstandskraft også bør være et centralt tema i EU's partnerskaber med civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder; minder om, at det er vigtigt at styrke lokalsamfundenes rolle gennem katastrofeforebyggelsesaktiviteter, som lokalsamfundet leder og har ansvaret for, samt at styrke de lokale myndigheder i skrøbelige stater og arbejde tæt sammen med dem i krise- og efterkrisesituationer; tilskynder til, at der etableres partnerskaber mellem de lokale myndigheder i skrøbelige stater for at sikre udvikling, overførsel og udveksling af administrative og tekniske færdigheder;

30. minder om, at lokale folkevalgte jævnligt fungerer som mæglere mellem stridende parter, og at de i den forbindelse påtager sig en vigtig rolle i forbindelse med konfliktforebyggelse og konfliktløsning;

31. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at opstille retningslinjer for EU-delegationer om, hvordan civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder skal håndteres i forbindelse med situationer med krise og ustabilitet med anvendelse af en menneskerettighedsbaseret tilgang og medtagelse af kønsaspektet;

32. understreger, at Kommissionen i situationer, hvor de offentlige myndigheder, herunder de lokale og regionale, ikke er i stand til at levere basale ydelser, og hvor forholdene tillader det, bør støtte partnerskaber mellem flere aktører for at udvikle de lokale myndigheders kapaciteter, således at de er i stand til at levere de pågældende ydelser;

33. udtrykker dyb bekymring over Kommissionens forslag om at begrænse økonomisk støtte til levering af tjenester til civilsamfundsorganisationer, der arbejder i LDC-lande og skrøbelige stater; minder om, at nøglen til civilsamfundsorganisationers merværdi i alle lande, uanset deres udviklingsniveau, ligger i deres evne til at fortolke de fattige og marginaliserede gruppers behov og rettigheder og finde innovative løsninger til at opfylde disse behov, samtidig med at der skabes øget bevidsthed om og politisk støtte til at løse de bagvedliggende årsager til fattigdom, ulighed og udstødelse;

Undervisning og oplysning om udviklingsspørgsmål (DEAR)

34. minder om, at Parlamentet i sin skriftlige erklæring om undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab opfordrer til, at der udarbejdes en europæisk strategi for DEAR, som bør være mere fokuseret på kritisk debat om udviklingspolitikken og i særdeleshed om sammenhæng i udviklingspolitikken;

35. opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med civilsamfundsorganisationerne at udvikle en overordnet strategi for DEAR for at øge de finansielle ressourcer, der vil blive tildelt DEAR i den kommende programperiode, samt til i tæt samråd med civilsamfundsorganisationerne og de lokale myndigheder, der er aktive inden for DEAR, at udvikle fleksible finansieringsmetoder, der respekterer deres initiativret og muliggør deltagelse af et bredt og varieret udvalg af aktører;

Programmeringsdokumenter og bistandsmetoder

36. glæder sig over Kommissionens engagement med hensyn til systematisk at indføre analyser af den politiske økonomi på landeniveau og anbefaler, at de kommer til at omfatte en analyse af den politiske og retlige situation for civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder;

37. er af den opfattelse, at skatteindtægter er afgørende for den lokale økonomiske udvikling, og mener, at indførelsen af effektive og bæredygtige skatteopkrævningssystemer bør prioriteres for at sikre en bæredygtig kilde til udviklingsfinansiering;

38. opfordrer Kommissionen til at forbedre koordineringen af og komplementariteten mellem tematiske og geografiske programmer og instrumenter; minder om, at civilsamfundsorganisationerne og de lokale myndigheder bør betragtes som vigtige gennemførelsespartnere, især i forbindelse med programmet om globale offentlige goder, og at de bør høres i en tidlig fase af programmeringen både af geografiske og tematiske programmer;

39. minder om, at de lokale myndigheder er berettiget til at deltage i alle DCI-programmer, og opfordrer Kommissionen og repræsentative organisationer for de lokale myndigheder til at fremme en bredere deltagelse af lokale myndigheder i alle DCI-programmer;

40. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin støtte til decentraliseret samarbejde og partnerskaber mellem lokale myndigheder fra EU og partnerlandene; bemærker, at disse partnerskaber har vist sig at være effektive redskaber i styrkelsen af de lokale myndigheders kapaciteter inden for nøglesektorer, som bidrager til udryddelse af fattigdom; opfordrer samtidig, og af samme grund, Kommissionen til at fortsætte sin støtte til samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i EU-landene og partnerlandene;

41. opfordrer Kommissionen til at lette udvekslingen af erfaringer og ekspertise mellem de lokale myndigheder i EU og partnerlandene med henblik på at tilvejebringe adgang til viden på relevante områder inden for bæredygtig udvikling, og især god regeringsførelse, og drage nytte af EU-medlemsstaternes lokale myndigheders erfaringer med overgangsprocesser;

42. opfordrer Kommissionen til at engagere sig i mere strategiske partnerskaber med nationale, regionale og internationale sammenslutninger og netværk af lokale myndigheder;

43. opfordrer Kommissionen til yderligere at udvikle en blanding af mere fleksible, gennemsigtige og forudsigelige finansieringsmetoder for således at nå det bredest mulige udvalg af civilsamfundsaktører; anmoder Kommissionen om at identificere og udvikle disse finansieringsmetoder gennem en inklusiv dialog med civilsamfundsorganisationer og sammenslutninger af lokale myndigheder på grundlag af den strukturerede dialog;

44. opfordrer Kommissionen til at fremme civilsamfundsorganisationernes og de lokale myndigheders deltagelse i de igangværende drøftelser om blandingsmekanismer inden for rammerne af den nye EU-platform for eksternt samarbejde og udvikling Cooperation; anmoder Kommissionen om at udarbejde retningslinjer og skabe inkluderende konsekvensvurderings- og overvågningsmekanismer, der sikrer høring og deltagelse af de berørte befolkninger i alle faser af projektforløbet og at blandingsmekanismerne bidrager til udryddelse af fattigdom;

45. anmoder endvidere Kommissionen om at give civilsamfundsorganisationerne mulighed for at deltage i alle nye former for samarbejde inden for rammerne af EU-platformen for eksternt samarbejde og udvikling;

46. anmoder Kommissionen om at styrke de nationale decentraliseringsreformer med hensyn til udarbejdelse og gennemførelse af kontrakter om god regeringsførelse og udvikling, sektorreformkontrakter og statsopbygningskontrakter;

47. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
  • [2]  EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 77.
  • [3] https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/d/d4/Final_Report_DEAR_Study.pdf.
  • [4] https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/e/ea/FINAL_CONCLUDING_PAPER.pdf.
  • [5] http://www.gecongress2012.org/images/2012_GE_Congress_Report_FINAL_11feb201.pdf (p. 27-31).
  • [6]  http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6405_en.htm.
  • [7] http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2012/1300_docs_en.htm.

BEGRUNDELSE

I september 2012 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen "Demokratiets rødder og bæredygtig udvikling: EU's engagement i civilsamfundet på området eksterne forbindelser" og i maj 2013 meddelelsen "Styrkelse af lokale myndigheder i partnerlande for bedre regeringsførelse og mere effektive udviklingsresultater", som fastlagde de nye rammer for EU's samarbejde med civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder i en situation med global forandring præget af betydelige økonomiske, politiske og sociale udfordringer.

Udviklingseffektivitet

Efter Busankonferencen var der en stærk efterspørgsel fra det internationale samfund efter et skifte fra en snæver dagsorden for bistandseffektivitet til en bredere dagsorden for udviklingseffektivitet. Civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder anmodede om, at en systematisk rettighedsbaseret tilgang blev placeret i hjertet af udvikling og om, at der blev sikret "demokratisk ejerskab" af udviklingspolitikken.

Princippet om demokratisk ejerskab sætter borgerne i centrum for udvikling, hvor regeringer garanterer plads til civilsamfundsorganisationerne til at arbejde og til at holde regeringen ansvarlig for sin politik. Demokratisk ejerskab fremmer også civilsamfundets og de lokale myndigheders aktive rolle inden for politikformulering og gennemførelsesprocesser.

Ordføreren mener, at EU skal være mere og mere engageret i at skabe ansvarlige, gennemsigtige, menneskerettighedsbaserede og inkluderende relationer mellem partnerregeringer, civilsamfundsorganisationer og de lokale myndigheder for at nå mere bæredygtige udviklingsresultater. Til dette formål bør EU prioritere initiativer til fremme af partnerskab om ansvarlighed på landeniveau mellem civilsamfundsorganisationer, parlamenter og revisionsretter.

Skal spørgsmålet om fremme af mere demokratiske samfund tages op, kræver det, at EU udviser et stærkere politisk engagement med hensyn til at støtte et gunstigt miljø for civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder og deres kapacitetsopbygning og til at integrere disse spørgsmål i politikken og programmeringen.

Fremme af et gunstigt miljø bør betragtes som et prioriteret emne i EU's holdning om udviklingsdagsorden efter 2015, og EU-delegationernes ansatte bør uddannes i overensstemmelse hermed. Ordføreren er overbevist om, at EU bør støtte en overvågningsmekanisme for et gunstigt miljø med hensyn til politiske og lovgivningsmæssige bestemmelser og dialoger med flere interessenter.

Ordføreren minder om, at det også er afgørende at sikre civilsamfundsorganisationers initiativret som uafhængige aktører og finde den rette balance mellem initiativret og princippet om harmonisering.

EU bør fremme mangfoldigheden i civilsamfundet som en afgørende faktor for opbyggelsen af demokratiske samfund og for at sikre en aktiv og effektiv inddragelse af marginaliserede befolkningsgrupper.

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at udarbejde køreplaner for sit engagement med civilsamfundsorganisationer, der bør være rettidig og i betydelig grad involveret i udarbejdelsesfasen og i fastlæggelsen af prioriterede spørgsmål. Køreplanerne udgør et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og synergi i de forskellige sektorer, der er omfattet af EU's eksterne forbindelser og udgør et koordineringsinstrument med medlemsstaterne og andre internationale donorer. Sammenhæng i udviklingspolitikken bør prioriteres i de fremtidige køreplaner.

Ordføreren mener, at EU bør lægge særlig vægt på at styrke kapacitetsopbygning for lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer i skrøbelige stater, samt på deres partnerskab og deres samarbejde med EU i forbindelse med opbygning af modstandskraft.

Ordføreren er dyb bekymret over Kommissionens forslag om at begrænse økonomisk støtte til levering af tjenester til civilsamfundsorganisationer, der arbejder i LDC-lande og skrøbelige stater.

Lokalt demokratisk selvstyre, decentralisering og territorial udvikling

Lokalt demokratisk selvstyre, decentralisering og territorial udvikling står efterhånden højt på udviklingsdagsordenen, men både deres definition og praksis er fortsat "under udformning". De er i virkeligheden et resultat af forskellige erfaringer, der svarer til bestemte politiske, kulturelle og historiske baggrunde.

Ordføreren mener, at støtte til lokalt selvstyre, decentralisering og territorial udvikling bør udformes gennem en mere ambitiøs politisk dialog med partnerlande. Det er især relevant, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten foretager analyser af "politisk-økonomiske decentraliseringsreformer" og styrker de lokale aktørers kapacitet til at påvirke og overvåge decentraliseringsreformprocesserne.

For at opnå en maksimal bistandseffektivitet og styrke det lokale demokrati er det afgørende med samarbejde mellem de lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationerne på lokalt plan om territorial udvikling.

Undervisning i udviklingsspørgsmål

Kommissionen offentliggjorde i 2012 et arbejdsdokument om undervisning og oplysning om udviklingsspørgsmål ("Development education and awareness raising (DEAR)"), hvori de systematiserede de vigtigste emner og udfordringer på dette vigtige område.

Ordføreren minder om, at Parlamentet i sin skriftlige erklæring om undervisning i udvikling og aktivt globalt medborgerskab opfordrer til, at der udarbejdes en europæisk strategi for DEAR, som er mere fokuseret på kritisk debat om udviklingspolitikken og i særdeleshed om sammenhæng i udviklingspolitikken. De finansielle midler, der tildeles DEAR, bør øges med henblik på at nå disse ambitiøse mål.

Ordføreren minder om den vigtige rolle, som de europæiske lokale myndigheder spiller for fremme af undervisning og oplysning om udviklingsspørgsmål.

Programmeringsdokumenter og bistandsmetoder

Under hensyntagen til, at forhandlingerne om finansieringsinstrumenterne for EU's optræden udadtil er i gang, repræsenterer denne betænkning en enestående mulighed for at rette henstillinger til Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om den kommende programmeringsperiode.

Ordføreren understreger, at det er af afgørende betydning at forbedre komplementariteten mellem de tematiske og geografiske programmer med henblik på at undgå skadelige forskelle i lande, hvor Kommissionen vil stoppe bilateral bistand. Ordføreren understreger også behovet for at gennemføre en mere effektiv koordinering mellem de tematiske og regionale programmer.

Der bør rettes særlig opmærksomhed mod anvendelsen af en blanding af finansieringsmetoder for at nå det bredest mulige udvalg af civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder. Disse finansieringsmetoder bør endvidere fastlægges gennem en inklusiv dialog med civilsamfundsorganisationer og sammenslutninger af lokale myndigheder.

Ordføreren mener, at civilsamfundsorganisationerne også bør inddrages i den igangværende drøftelse om blandingsmekanismer, som skal orienteres i retning af at forbedre det demokratiske ejerskab på nationalt og regionalt plan og primært bidrage til udryddelse af fattigdom.

Kontrakter om god regeringsførelse og udvikling, sektorreformkontrakter og statsopbygningskontrakter bør anvendes til at styrke landets decentraliseringsreformer for således mere effektivt at støtte de lokale myndigheders potentiale og behov i partnerlandene.

Ordføreren opfordrer Kommissionen til fortsat at støtte partnerskaber mellem lokale myndigheder fra europæiske lande og partnerlandene, som har vist sig at være effektive for så vidt angår kapacitetsopbygning og fattigdomsbekæmpelse.

Ordføreren opfordrer endvidere til udvikling af viden mellem de lokale myndigheder i de nye medlemsstater og i de gamle medlemsstater for så vidt angår praksis i forbindelse med udviklingssamarbejde for at udligne forskellene i ekspertise.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philippe Boulland, Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Judith Sargentini

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Emma McClarkin, Jarosław Leszek Wałęsa