ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2012

24.9.2013 - (2013/2013 (INI))

Επιτροπή Αναφορών
Εισηγητής: Edward McMillan-Scott


Διαδικασία : 2013/2013(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0299/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0299/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2012

(2013/2013(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 10 και 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 24, 227, 228, 258 και 260 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 202 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A7-0299/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 30 της Συνθήκης, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποκτήσει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας1· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 51, ο Χάρτης ισχύει στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και στα κράτη μέλη, μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια Συνθήκη θεσπίζει επίσης τη νομική βάση για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και για την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υποχρεωμένη να επανεξετάζει διαρκώς και, όπου είναι εφικτό, να ενισχύει τον ρόλο της, ιδίως σε σχέση με την ανάπτυξη δημοκρατικών αρχών, π.χ. μέσα από την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις τακτικές εργασίες της η Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, την Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και άλλους φορείς προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως τη τήρηση του γράμματος και του πνεύματος της νομοθεσίας της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η Επιτροπή Αναφορών καταχώρισε 1.986 αναφορές, ως επί το πλείστο για ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιβάλλοντος, εσωτερικής αγοράς, και σχετικές με την οικονομική και κοινωνική κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1.406 αναφορές χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές και ότι 853 εξ αυτών διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση σύμφωνα με τα άρθρα 258 και 260 της Συνθήκης, ενώ 580 αναφορές χαρακτηρίστηκαν μη παραδεκτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα πέντε τουλάχιστον αναφορών που υποβλήθηκαν το 2012 παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο δυνάμει των άρθρων 258 και 260 της Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 για την υπόθεση T-308/07 κατέστησε σαφές πως πρέπει να υπόκεινται σε νομικό έλεγχο και οι διαδικαστικές αποφάσεις του Κοινοβουλίου που αφορούν αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τις στατιστικές αναλύσεις που περιέχει η παρούσα έκθεση, οι περισσότερες αναφορές αφορούν την ΕΕ ως σύνολο (27,3%), ενώ έπονται οι αναφορές που αφορούν την Ισπανία (15,0%), τη Γερμανία (12,5%) και την Ιταλία (8,6%)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Επιτροπή Αναφορών έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα το 2012 στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στα δικαιώματα των παιδιών, στα δικαιώματα των καταναλωτών, στα δικαιώματα κυριότητας, στα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και στο δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες και στα δικαιώματα τα σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση είναι η αιτία της υποβολής ορισμένων αναφορών που αφορούν κοινωνικά προβλήματα, όπως η στέγαση, η απασχόληση και οι καταχρηστικές πρακτικές του τραπεζικού κλάδου σε βάρος των αποταμιευτών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από αναφορές που υπέβαλαν πολίτες προκύπτουν στοιχεία για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή διακρίσεων σε βάρος πολιτών λόγω αναπηρίας, μειονοτικής ή εθνοτικής ταυτότητας, φύλου, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά του 2011, πρέπει να ενταχθούν άμεσα στις εθνικές στρατηγικές και να υπόκεινται σε συνεχή επισκόπηση και εποπτεία υπό το πρίσμα των εξελίξεων της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, η απειλή που συνιστά η ρύπανση και η κακοδιαχείριση του περιβάλλοντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγαλοποιείται, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που συνεπάγεται για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, καθώς και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, οι οποίοι είναι όλοι μακροχρόνιοι και συχνά θανατηφόροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν προσδιορίσει ακόμα το σύνολο των ελάχιστων περιοχών προστασίας του δικτύου Natura 2000 ούτε έχουν διασφαλίσει πλήρως την αποτελεσματική προστασία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμώνται δεόντως οι στόχοι για την καταπολέμηση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών έδωσε κατά το 2012 ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποβλήτων και περί υδάτων, καθώς και στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από έργα και δραστηριότητες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης των φυσικών πόρων μας, προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει στις τεχνολογικές καινοτομίες όπως οι ΓΤΟ και η νανοτεχνολογία να ισχύει η αρχή της πρόληψης·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων, η διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμης λύσης από όλες τις αρμόδιες ιταλικές αρχές για τις ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων στην επαρχία της Ρώμης, με γνώμονα τον σεβασμό της υγείας και της αξιοπρέπειας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην πόλη της Νάπολης, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στη διαχείριση των αποβλήτων στην περιφέρεια της Καμπανίας σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων που προβλέπεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα) και στην απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ του Μαρτίου του 2010·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προβεί σε πλήρη έλεγχο της συμμόρφωσης προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία μόνον από τη στιγμή που οι εθνικές αρχές έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις, πρέπει – ιδίως επί θεμάτων περιβάλλοντος– να ελέγχεται σε πρώιμη φάση κατά πόσον οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές εφαρμόζουν ορθά όλους τους ενδεδειγμένους διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της προφύλαξης·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες της Επιτροπής Αναφορών είχαν ως αποτέλεσμα το νερό να χαρακτηριστεί δημόσιο αγαθό από το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό, έχει ήδη επιτευχθεί το απαιτούμενο κατώτατο όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών ευρωπαίων πολιτών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της πρόληψης περαιτέρω ανεπανόρθωτων απωλειών της βιοποικιλότητας, ιδίως εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν την προστασία των ειδικών ζωνών διατήρησης βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους οικοτόπους) και της οδηγίας 79/409 ΕΟΚ (οδηγία για τα πτηνά) ·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 για μια νέα, βιώσιμη και ανταγωνιστική χαλυβουργία, βάσει μιας αναφοράς που έλαβε[1], το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει"·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη διοργανική συμφωνία Κοινοβουλίου - Επιτροπής, αυτή η τελευταία δείχνει απρόθυμη να παρέχει άμεση ενημέρωση ως προς τον χαρακτήρα των διαβουλεύσεών της και τις λαμβανόμενες αποφάσεις στις διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με αναφορές και αφορούν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό συνιστά σοβαρή πηγή ανησυχίας δεδομένης της μη αναστρέψιμης ζημίας και καταστροφής που ενδέχεται να υποστούν τα οικοσυστήματα και η υγεία μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα οφείλουν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και να είναι περισσότερο διαφανή απέναντι στους πολίτες της ΕΕ·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» και ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ, είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, είναι οι πλέον κατάλληλοι, αφενός να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως αυτή εφαρμόζεται και, αφετέρου, να επισημάνουν τυχόν κενά που παρεμποδίζουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους· εκτιμώντας ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη το περιεχόμενο του «Ευρωπαϊκού θεματολογίου για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της μεγέθυνσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η παροχή πληροφοριών στους πολίτες για την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά τρόπο πρακτικό·

ΙΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή Αναφορών αφιέρωσε το 2012 πολύ χρόνο και κόπο σε συζητήσεις για την έννοια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την πλήρη ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής εντός της ΕΕ, αλλά περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα δικαιώματα και είναι οφέλιμη στους πολίτες που δεν εγκαταλείπουν την πατρίδα τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι από αναφορές προκύπτουν στοιχεία ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι μόνιμοι κάτοικοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εκτεταμένα και χειροπιαστά εμπόδια, ιδίως ως προς την άσκηση των διασυνοριακών δικαιωμάτων τους, μια κατάσταση που έχει άμεσο και καθημερινό αντίκτυπο στη ζωή και την ευημερία χιλιάδων νοικοκυριών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς άλλα μέσα που τίθενται στη διάθεση των πολιτών σε επίπεδο ΕΕ, όπως είναι π.χ. η δυνατότητα υποβολής αναφορών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές του ΕΚ, με οργανισμούς, φορείς και δίκτυα στην Ευρώπη και με τα κράτη μέλη·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία των αναφορών μπορεί, και πρέπει, να παραμείνει συμπληρωματική άλλων μηχανισμών προσφυγής που είναι στη διάθεση των πολιτών, όπως οι καταγγελίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι αναφορές προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το SOLVIT, ειδικότερα, είναι ένα σημαντικό μέσο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες της ΕΕ για την ταχεία επίλυση προβλημάτων που οφείλονται στην κακή εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά από τις δημόσιες αρχές· ότι απαιτείται να σημειωθεί πρόοδος στην από κοινού επίλυση των νομικών υποθέσεων που υποβάλλουν οι καταναλωτές και οι ενώσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία διαδικτυακή πύλη «Ασκήστε τα δικαιώματά σας» περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τους πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με τη δίκαιη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα υποβολής αναφοράς που παρέχεται σε όλους τους πολίτες και κατοίκους της ΕΕ σύμφωνα με την Συνθήκη διαφέρει ως προς το πεδίο εφαρμογής και τον τρόπο άσκησης από τα υπόλοιπα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες, όπως η υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή ή αναφοράς στον Διαμεσολαβητή·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η νομιμότητα και η λογοδοσία αυτής της τελευταίας·

ΚΑ.λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Απριλίου 2012 τέθηκε σε ισχύ ένα νέο μέσο για τη συμμετοχική δημοκρατία, η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών», που κατέγραψε συνολικά εντός του έτους αυτού δεκαέξι πρωτοβουλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι εμπνευστές Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια που συναντούν κατά τη συγκέντρωση υπογραφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών πρόκειται να έχει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των δημόσιων ακροάσεων για τις πρωτοβουλίες που επιτυγχάνουν·

ΚΒ.λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι προφανής η έλλειψη σαφώς διαρθρωμένων και ευρέως δημοσιοποιημένων πληροφοριών, καθώς και η πλημμελής ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν εμπόδια καθοριστικής σημασίας για την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει εν προκειμένω να εκπληρώνουν καλύτερα τα καθήκοντά τους ως προς την ενημέρωση και την πληροφόρηση·

ΚΓ.λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν το εύλογο δικαίωμα να προσδοκούν ότι τα ζητήματα που υποβάλλουν στην Επιτροπή Αναφορών θα βρουν λύση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα ότι τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών θα μεριμνήσουν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των αναφερόντων, της υγείας, της ελεύθερης κυκλοφορίας, της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών είναι κυρίως αποτέλεσμα της ταχύτητας και επιμέλειας της Γραμματείας της και ότι αυτό μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τη βελτιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των αναφορών και τη συστηματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του σταθερά αυξανόμενου κάθε χρόνο αριθμού υποβαλλόμενων αναφορών, θα πρέπει να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι και να αυξηθεί ο χρόνος των σχετικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών· τονίζει την ανάγκη αδιάλειπτης συνέχειας στη διεκπεραίωση των αναφορών, παρά την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου και τις επακόλουθες αλλαγές προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες αναφορές που υποβάλλονται από θύματα του καθεστώτος Φράνκο και που αφορούν τις απαγωγές παιδιών στην Ισπανία·

ΚΔ.λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες αναφορές εκκρεμούν μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των εθνικών αρχών χωρίς να βρίσκεται κάποια λύση, με αποτέλεσμα οι αναφέροντες να τελούν σε αβεβαιότητα, χωρίς καμία ένδειξη περάτωσης·

ΚΕ.λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των αναφορών που αφορούν παραβιάσεις στα κράτη μέλη των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου που προστατεύονται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που δείχνει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

ΚΣΤ.εκτιμώντας ότι ιδιώτες και τοπικές κοινότητες, καθώς και εθελοντικές ενώσεις και επιχειρήσεις είναι οι πλέον κατάλληλοι για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας έτσι όπως εφαρμόζεται σε αυτούς, και να επισημάνουν τυχόν κενά που πρέπει να εξεταστούν ούτως ώστε να διασφαλισθεί καλύτερη, πιο ομοιογενής και συγκρίσιμη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη·

*         *         *

1.  σημειώνει ότι οι παραληφθείσες το 2012 αναφορές πολιτών και μονίμων κατοίκων της ΕΕ επικεντρώνονταν σε εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, της εσωτερικής αγοράς και των δικαιωμάτων κυριότητας· θεωρεί ότι οι αναφορές αποτελούν απόδειξη ότι εξακολουθούν να είναι συχνά και εκτεταμένα τα περιστατικά πλημμελούς μεταφοράς ή κακής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ·

2.  επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό θέμα των υποβαλλόμενων αναφορών, εγείροντας κυρίως ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα κυριότητας, το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικών παροχών χωρίς καμία μορφή διάκρισης, την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και του ιδιωτικού απορρήτου, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ορθά και να σέβονται τα εν λόγω δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται στη Συνθήκη και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αναγκάσει τα μη συμμορφούμενα κράτη μέλη να καλύψουν το κενό μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ·

3.  θεωρεί ότι ένας διαδραστικός οδηγός προσβάσιμος μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρόμοιος με εκείνον που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των υποβαλλομένων αναφορών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΕ·

4.  επιβεβαιώνει τον καίριο ρόλο της Επιτροπής Αναφορών στον εντοπισμό τρόπων εξωδικαστικής διευθέτησης των διαφορών για τους πολίτες, πράγμα που επιτρέπει την επαλήθευση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν οι πολίτες της Ευρώπης την Ευρωπαϊκή Ένωση, που με τη σειρά του επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει όντως το αναμενόμενο αποτέλεσμα και αν ανταποκρίνεται σε αυτό που αναμένουν οι πολίτες από την Ένωση·

5.  ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να εξετάσει τον αντίκτυπο που είχε ως προς το παραδεκτό των αναφορών η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Equal Rights Trust (ERT) που, ακόμη και σε περίπτωση καθαρά εθνικής νομοθεσίας, δίνει στους πολίτες της Ένωσης δικαίωμα σε προστασία υψηλότερου επιπέδου εάν μια απόφαση σε εθνικό επίπεδο επηρεάζει την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της ΕΕ· ζητεί να γίνει μια έρευνα για τα εμπόδια που σήμερα υπάρχουν σε υποθέσεις ενώπιον εθνικών δικαστηρίων, όταν οι πολίτες της Ένωσης υποβάλλουν ένα προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ για να έχουν μια αξιόπιστη ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας·

6.  ζητεί, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη βελτίωση του έργου της Επιτροπής Αναφορών, να θεσπιστεί μια διαδικασία με διερευνητικές αποστολές, η οποία αφενός να κατοχυρώνει το δικαίωμα του κάθε μέλους μιας διερευνητικής αποστολής να παρουσιάζει τα δεδομένα μέσα από το δικό του πρίσμα, και αφετέρου να εγγυάται σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αναφορών τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η Επιτροπή Αναφορών·

7.  είναι αποφασισμένο να καταστήσει τη διαδικασία των αναφορών αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη, και πιο αμερόληπτη, με σεβασμό παράλληλα των δικαιωμάτων συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών, ώστε η διεκπεραίωση των αναφορών να αντέχει σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και σε δικονομικό επίπεδο·

8.  εφιστά την προσοχή στη συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων κατά πολιτών λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ιδιότητας μέλους μειονότητας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· απευθύνει ειδικότερα προειδοποίηση για το γεγονός ότι οι πληθυσμοί Ρομά σε ολόκληρη την ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην κοινωνική τους ένταξη· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διευκολύνει τη διακυβερνητική συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα, να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά και να παρακολουθεί ενεργά κατά πόσον οι εν λόγω στρατηγικές εφαρμόζονται αποτελεσματικά στα κράτη μέλη·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την οριστική επίλυση των προβλημάτων αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη των εγγράφων προσωπικής κατάστασης και των έννομων αποτελεσμάτων τους, με ταυτόχρονο σεβασμό προς τις παραδοσιακές κοινωνικές πολιτικές των επιμέρους κρατών μελών, σε συμφωνία με την αρχή της επικουρικότητας·

10. επαναλαμβάνει τις παλαιότερες εκκλήσεις του προς τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους, χωρίς διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ιθαγένειας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν πλήρως τα δικαιώματα που παρέχονται βάσει του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ όχι μόνο σε ετεροφυλόφιλους συζύγους, αλλά και στον σύντροφο με σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, στο μέλος του νοικοκυριού ή στον σύντροφο με τον οποίον ο πολίτης της ΕΕ έχει δεόντως βεβαιωμένη, σταθερή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των ομοφυλοφιλικών ζευγαριών, βάσει των αρχών της αμοιβαίας αναγνώρισης, της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της αξιοπρέπειας, και του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας και την αναθεώρησή της εάν χρειαστεί βάσει αυτών των κριτηρίων και να μεριμνήσει για την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει της Συνθήκης όποτε είναι αναγκαίο κατά κρατών μελών που δεν την εφαρμόζουν·

11. διαπιστώνει ότι το περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί ένα άλλο βασικό θέμα των αναφορών, καταδεικνύοντας ότι οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών αδυνατούν συστηματικά να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων, καθώς και την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων δημόσιας υγείας· επισημαίνει ειδικότερα τις πολυάριθμες αναφορές που υποβάλλονται σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, τα ύδατα, τους πιθανούς κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας και της γενετικής μηχανικής, τα προστατευόμενα είδη και την εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όπως στην περίπτωση της εξόρυξης φυσικού αερίου από σχιστόλιθο δια της μεθόδου της "διάρρηξης"· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, ειδικότερα, για την ορθή εφαρμογή του· θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τις προσπάθειές τους, ορισμένα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να βρουν βιώσιμες λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να παγιωθεί στα κράτη μέλη η αντίληψη του νερού ως κοινού αγαθού· θεωρεί ότι η αρχή της πρόληψης πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά σε ό,τι αφορά τη χρήση της βιοτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας στον τομέα των προϊόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία των καταναλωτών·

13. αναμένει ότι η αναθεωρημένη οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου η οποία αναθεωρεί την οδηγία 2011/92/ΕΕ, όχι μόνο θα ενισχυθεί μέσω της παροχής σαφέστερων παραμέτρων, αλλά κυρίως θα εφαρμόζεται δεόντως από τα κράτη μέλη·

14. είναι της γνώμης ότι πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες για επείγουσες αναφορές ώστε να μπορούν να οργανώνονται διερευνητικές αποστολές και κατά τη μακρά "νεκρή" περίοδο χωρίς κοινοβουλευτικές συνόδους λόγω ευρωεκλογών, όπως και –αν το επιβάλλει η φύση της αναφοράς– κατά τη "νεκρή" θερινή περίοδο (βλέπε περίπτωση Damüls, όπου οι θερινοί μήνες είναι η μόνη δυνατή περίοδος για μια διερευνητική αποστολή)·

15. χαιρετίζει τον τερματισμό της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην πόλη της Νάπολης και τις νέες πρωτοβουλίες σχετικά για τη διαχείριση των αποβλήτων και αναμένει ότι τα χρόνια προβλήματα στην περιφέρεια της Καμπανίας θα αντιμετωπιστούν δεόντως, ιδίως μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης περιφερειακής μονάδας διαχείρισης αποβλήτων σε συμφωνία με την ιεράρχηση που προβλέπεται στην οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα και την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ του 2010· εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια του Λατίου, και ιδίως για τη συνέχεια που δόθηκε στο κλείσιμο του χώρου υγειονομικής ταφής στη Malagrotta·

16. σημειώνει, επιπροσθέτως, ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια εντός της εσωτερικής αγοράς, ιδίως κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας τους ως προσώπων, ως προμηθευτών και καταναλωτών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και ως εργαζομένων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ρουμάνων και βουλγάρων εργαζομένων οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην αγορά εργασίας σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι ο τομέας της διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας και αποτελεσματικότητας εξακολουθεί να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα· συμπεραίνει, εν γένει, ότι η ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία και εναρμόνιση έχει σημαντικά οφέλη ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και την τόνωση της οικονομίας·

17. καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προσφέροντας ασφάλεια και διαφάνεια, και ιδίως μεριμνώντας ώστε για την προσβασιμότητα στους δικτυακούς τόπους των φορέων του δημόσιου τομέα·

18. επισημαίνει τις προσπάθειες της Επιτροπής Αναφορών να διερμηνεύσει το αίτημα πολλών πολιτών για την καθιέρωση ενός νομικού πλαισίου της ΕΕ που θα διασφαλίζει πληρέστερη προστασία και βελτιώσεις στην καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων και των αδέσποτων·

19. υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας της Ομάδας Εργασίας για τον ισπανικό Νόμο περί Ακτών, η οποία μελετά επιμελώς τις σχετικές αναφορές και την τροποποίηση του νόμου, κάτι που μπορεί να ετοιμάσει το έδαφος για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες· επαναλαμβάνει τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας με τις ισπανικές εθνικές αρχές εν προκειμένω και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη στενότερης περαιτέρω συνεργασίας για την καλύτερη εξισορρόπηση των δικαιωμάτων κυριότητας και του κοινωνικού τους ρόλου, και για καλύτερες λύσεις όποτε ο τελικός στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος απαιτεί απαλλοτριώσεις· εκφράζει τον φόβο ότι ούτε ο νέος νόμος περί ακτών που ενέκρινε το Ισπανικό Κοινοβούλιο καθησυχάζει τους αναφέροντες, ούτε σχεδιάζονται μέτρα για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας των παράκτιων περιοχών της Ισπανίας·

20. τονίζει ότι είναι ανάγκη να ρυθμιστεί αποτελεσματικά η προστασία της παραλιακής ζώνης, ωστόσο επισημαίνει ότι ο Νόμος περί Ακτών δεν έχει συνοχή με τους στόχους που επιδιώκει, δεδομένου ότι θίγει την πολιτιστική κληρονομιά και τους παραδοσιακούς πληθυσμούς, επηρεάζοντας αρνητικά τους κατοίκους των παράκτιων χωριών που ανέκαθεν συμβίωναν κατά τρόπο βιώσιμο με τη θάλασσα και το οικοσύστημά της·

21. επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα που συνήγαγε η Επιτροπή Αναφορών από τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο σχετικά με θέματα κοινωνικής πρόνοιας νέων και οικογενειών, ιδίως σε υποθέσεις επιμέλειας διασυνοριακού χαρακτήρα· σημειώνει, ωστόσο, βάσει της συνεχιζόμενης εισροής σχετικών αναφορών, ότι είναι σαφές ότι το πρόβλημα των υποθέσεων επιμέλειας διασυνοριακού χαρακτήρα εξακολουθεί να υπάρχει και ότι έχουν τεθεί επίσης υπόψη της Επιτροπής Αναφορών παρόμοιες υποθέσεις και από άλλα κράτη μέλη, ιδίως από τη Δανία· επίσης, λαμβάνει υπόψη ότι στην περίπτωση της Δανίας πρόκειται και για περιπτώσεις αλλοδαπών που ζουν στη χώρα, καθώς και ότι έχουν αποδειχθεί απαγωγές παιδιών εκεί (και από το εξωτερικό)·

22. εκτιμά πως η καλύτερη διακυβέρνηση και οι αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί προσφυγής συνδέονται άμεσα με τη διαφάνεια και την πρόσβαση στην πληροφόρηση έτσι όπως ορίζονται στον κανονισμό 1049/2001·

23. θεωρεί σημαντική την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών στη βάση της αμοιβαιότητας και, κατά περίπτωση, την ενθάρρυνση των αρχών των κρατών μελών να μεταφέρουν στο δίκαιό τους και να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας της Επιτροπής με τα κράτη μέλη και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ολιγωρία ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή και επιβολή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

24. εφιστά την προσοχή εν προκειμένω στο Ευρωβαρόμετρο της κοινής γνώμης, σύμφωνα με το οποίο μόνο το 36% των πολιτών της ΕΕ θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και μόνο το 24% εκτιμούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες δύνανται να προβούν σε περίπτωση που δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους· τονίζει, συνεπώς, την επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και για τη σαφέστερη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων των διαφόρων εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε να οι αναφορές και καταγγελίες να υποβάλλονται στους πραγματικά αρμόδιους φορείς·

25. ζητεί ειδικότερα από την Επιτροπή να καταστήσει τη διαδικτυακή πύλη «Ασκήστε τα δικαιώματά σας» φιλικότερη προς τον χρήστη και να ενημερώσει τους πολίτες της ΕΕ για την ύπαρξή της·

26. είναι αποφασισμένο να δημιουργήσει μια πιο πρακτική και ορατή διαδικτυακή πύλη αναφορών έως το τέλος του 2013, με σκοπό την ευχερέστερη πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής αναφορών και την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την υποβολή αναφορών, τη διάδοσή της στο κοινό και την υιοθέτηση μιας διαδραστικής προσέγγισης για τη διαδικασία υποβολής αναφορών καθώς και για άλλους μηχανισμούς προσφυγής· ζητεί να διασφαλιστεί μεγαλύτερη προβολή του δικαιώματος αναφοράς στην αρχική σελίδα του ιστότοπου του Κοινοβουλίου·

27. τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών, παράλληλα με άλλα θεσμικά όργανα, φορείς και μέσα, όπως η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εξεταστικές επιτροπές, έχουν ανεξάρτητους και σαφώς καθορισμένους ρόλους ως σημεία επαφής για κάθε πολίτη ξεχωριστά· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πολίτες που εκτιμούν ότι παραβιάσθηκαν τα δικαιώματά τους·

28. επικροτεί την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, π.χ. στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης του Διαμεσολαβητή για τον Αερολιμένα της Βιέννης, όσον αφορά την κατάλληλη εφαρμογή της Οδηγίας περί εκτιμήσεων περιβαλλοντικού αντικτύπου· στηρίζει τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις ενέργειες των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· αναμένει τη συνέχιση των εν λόγω δραστηριοτήτων με πλήρη ανεξαρτησία, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα·

29. επισημαίνει ότι δεν διαθέτουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες ένα δικό τους εθνικό Διαμεσολαβητή με διευρυμένες εξουσίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες τα ίδια μέσα προσφυγής· εκτιμά ότι, εάν υπήρχε ένας εθνικός Διαμεσολαβητής σε κάθε κράτος μέλος, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών θα παρείχε σημαντική στήριξη στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

30. επικροτεί τη διαρκή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξέταση αναφορών με αντικείμενο την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη· τονίζει, εντούτοις, ότι η Επιτροπή Αναφορών αναμένει να τηρείται πλήρως και άμεσα ενήμερη σχετικά με τις εξελίξεις στις διαδικασίες επί παραβάσει· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει εξίσου υπόψη τις αναφορές και τις καταγγελίες ως προς τη λειτουργία των διαδικασιών επί παραβάσει· καλεί, επιπλέον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάζει επίσης στην Επιτροπή Αναφορών λεπτομερή στοιχεία και στατιστική ανάλυση όλων των καταγγελιών για τις οποίες έχει κινήσει έρευνα· τονίζει ότι, προκειμένου να γίνεται πλήρως σεβαστό το δικαίωμα υποβολής αναφοράς, είναι θεμελιώδους σημασίας η παροχή διεξοδικής ανάλυσης και απάντησης από την Επιτροπή όταν αυτό ζητείται, στο πλαίσιο των οποίων θα αξιολογείται όχι μόνο το τυπικό ή διαδικαστικό μέρος των ζητημάτων αλλά και η ουσία τους·

31. τονίζει ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 1049/2001, η πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ αποτελεί πρώτη επιδίωξη των πολιτών που επιδιώκουν να κατανοήσουν καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις έργων με περιβαλλοντικές επιπτώσεις· εκτιμά ότι θα μπορούσε να παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για έρευνες και φακέλους παραβάσεων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός των ερευνών, και ότι τυχόν υπέρτερο δημόσιο συμφέρον μπορεί κάλλιστα να δικαιολογήσει την πρόσβαση στους εν λόγω φακέλους, ιδίως δε σε περιπτώσεις στις οποίες ενδέχεται να τίθενται σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος από μη αναστρέψιμες βλάβες, ή όταν υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία η οποία αφορά διάκριση εις βάρος μιας μειονότητας ή προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπορικών απορρήτων και των ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν δικαστικές υποθέσεις, υποθέσεις ανταγωνισμού και φακέλους υπαλλήλων·

32. ζητεί να τηρεί η Επιτροπή τις αρχές της προφύλαξης και της πρόληψης κατά την αξιολόγηση έργων με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία, στο πλαίσιο μιας έγκαιρης συνεργασίας με τα οικεία κράτη μέλη· σημειώνει τη δυνατότητα λήψης προσωρινών μέτρων όσο ακόμη διαρκούν οι διαβουλεύσεις, εάν προβλέπονται μη αναστρέψιμες ζημίες·

33. διαπιστώνει ειδικότερα τη σημαντική συμβολή του δικτύου SOLVIT στην ανάδειξη και επίλυση ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά· προτρέπει τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ενίσχυση αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού παρέχοντας το κατάλληλο προσωπικό στα εθνικά κέντρα SOLVIT· προσθέτει ότι απαιτούνται συλλογικές προσφυγές προκειμένου να επιλύονται οι διαφορές που καταγγέλλονται από τους καταναλωτές και τις ενώσεις τους·

34. υπογραμμίζει ότι, όπως επιβεβαιώνει η Νομική Υπηρεσία στη γνωμάτευσή της της 29ης Φεβρουαρίου 2012, οι τομείς δραστηριότητας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπονται στη Συνθήκη, είναι ευρύτεροι από το απλό άθροισμα των αρμοδιοτήτων που ασκεί η Ένωση· λαμβάνει υπόψη την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του, σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο δικαιούται να λάβει εσωτερικές διοικητικές αποφάσεις για να θεσπίσει μια διαδικασία εξέτασης αναφορών από πολίτες· θεωρεί επ΄αυτού λυπηρό το ότι η αρμόδια υπηρεσία του Κοινοβουλίου δεν έδωσε συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011[2] ως προς τις αναφορές πολιτών για θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ· σημειώνει, τέλος, την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση T-280/09), η οποία διευκρινίζει ότι η αναφορά πρέπει να συντάσσεται κατά τρόπο επαρκώς σαφή και συγκεκριμένο έτσι ώστε να είναι πλήρως κατανοητή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 227 της ΣΛΕΕ·

35. παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ με πλήρη διαφάνεια και κρίνει, προς τον σκοπό αυτόν, απολύτως αναγκαία τη βελτίωση της έγκαιρης συνεργασίας της Επιτροπής με τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε αμοιβαία βάση·

36. θεωρεί λυπηρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια στα οποία προσκρούουν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών λόγω της έλλειψης υποστήριξης στον τομέα της πληροφορικής· θεωρεί λυπηρό ιδίως το ότι η πρωτοβουλία αυτή, που απευθύνεται στους πολίτες, αντιμετωπίζεται με τόσο ανομοιογενή τρόπο από τις διάφορες διοικητικές αρχές, λόγω των διαφορετικών διαδικασιών στο κάθε κράτος μέλος·

37. επικροτεί την ανακήρυξη του 2013 ως «Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών»· καλεί όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών να βελτιώσουν και να προβάλουν περισσότερο κατά τη διάρκεια του έτους αυτού την εξυπηρέτηση που προσφέρουν στους ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους, με γνώμονα τις αρχές που περιλαμβάνονται στις Συνθήκες και τα στοιχεία που αποκαλύπτονται στην παρούσα έκθεση·

38. επισημαίνει ότι ο μηχανισμός υποβολής αναφορών δεν αποτελεί απλώς και μόνο υπηρεσία, αλλά δικαίωμα για όλους τους ευρωπαίους πολίτες και μονίμους κατοίκους· ζητεί να καταστεί η διαδικασία αναφορών αποτελεσματικότερη, διαφανέστερη, αμερόληπτη και με σεβασμό στα δικαιώματα συμμετοχής των μελών της Επιτροπής Αναφορών, προκειμένου η διεκπεραίωση των αναφορών να μπορεί να αντέχει σε δικαστικούς ελέγχους ακόμα και στο δικονομικό επίπεδο·

39. τονίζει τον ουσιώδη ρόλο των διερευνητικών επισκέψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης των αναφορών, όχι ως απλού δικαιώματος κοινοβουλευτικής συμμετοχής, αλλά και ως καθήκοντος έναντι των αναφερόντων· επαναβεβαιώνει, όπως ήδη τονίζει η προηγούμενη έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, την ανάγκη για ακριβέστερους, γραπτούς, διαδικαστικούς κανόνες όσον αφορά την προετοιμασία, διενέργεια και αξιολόγηση των επισκέψεων, ώστε αφενός όλα τα μέλη μιας διερευνητικής επίσκεψης να έχουν το δικαίωμα να παρουσιάζουν τα γεγονότα από τη δική τους οπτική γωνία και, αφετέρου, όλα τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών νε έχουν εγγυημένη δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή Αναφορών·

40. ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου να ενισχύσει τον διερευνητικό ρόλο της Επιτροπής Αναφορών·

41. θεωρεί ότι η οργάνωση δημόσιων ακροάσεων αποτελεί χρήσιμο τρόπο ενδελεχούς εξέτασης των ζητημάτων που εγείρονται από τους αναφέροντες· επιθυμεί να επισημάνει, για παράδειγμα, τη δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη διερεύνηση και αξιοποίηση μη συμβατικών πηγών ενέργειας, κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη οι ανησυχίες που είχαν εκφράσει εν προκειμένω πολίτες της ΕΕ μέσω των αναφορών τους· αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα και την ανάγκη καλύτερου συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν όψει της επίτευξης του τριπλού στόχου της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ συνολικά, δηλαδή της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού·

42. προσβλέπει στην οργάνωση, σε συνεργασία με την αρμόδια νομοθετική επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 197Α του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοσίων ακροάσεων για τις προκρινόμενες «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών», · επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το νέο αυτό μέσο θα ενισχύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς της Ένωσης και θα προσδώσει νόημα στην έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

43. εκφράζει εντούτοις την ανησυχία του για τα γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια που συνάντησαν οι πολίτες κατά τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών στην πράξη· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να διεξαχθεί ενωρίτερα η επανεξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011·

44. τονίζει την ανάγκη για τακτική επανεξέταση της πορείας της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών», με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας και την παροχή της δυνατότητας εύρεσης αποτελεσματικών λύσεων όσο το δυνατόν συντομότερα για κάθε εμπόδιο που ανακύπτει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας·

45. εκτιμά πως ο ρόλος και οι ευθύνες της Επιτροπής Αναφορών θα ασκούνταν καλύτερα και ότι θα ενισχύονταν περισσότερο η προβολή, η αποτελεσματικότητα, η λογοδοσία και η διαφάνειά της μέσω της βελτίωσης των μέσων που διαθέτει προκειμένου να μπορεί να εγείρει στην Ολομέλεια ζητήματα που έχουν σημασία για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της αρμοδιότητάς της να καλεί μάρτυρες, να διεξάγει έρευνες και να οργανώνει ακροάσεις·

46. αποφασίζει να εξετάσει σε ποιον βαθμό θα ήταν αναγκαίες τροποποιήσεις του Κανονισμού για την εφαρμογή των ανωτέρω τυπικών προϋποθέσεων σχετικά με τις διερευνητικές επισκέψεις και τα ψηφίσματα που υποβάλλονται στην Ολομέλεια βάσει του άρθρου 202 του Κανονισμού του·

47. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις αντίστοιχες επιτροπές αναφορών και στους αντίστοιχους εθνικούς τους διαμεσολαβητές ή ισοδύναμους αρμόδιους φορείς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το δικαίωμα αναφοράς

Το δικαίωμα των πολιτών και κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως φυσικά πρόσωπα ή εξ ονόματος ενώσεων, αποτελεί μακροχρόνιο δικαίωμα που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 227) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (άρθρο 44). Το δικαίωμα αναφοράς συνιστά σημαντικό δημοκρατικό εργαλείο, καθώς παρέχει στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δυνατότητα να ελέγχουν την πρακτική εφαρμογή ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες και καταδεικνύει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να παρεμβαίνει άμεσα για την προαγωγή και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών ελέγχουν το παραδεκτό, αναλύουν το περιεχόμενο και αναλαμβάνουν δράση για κάθε αναφορά που υποβάλλεται. Η δράση αυτή περιλαμβάνει συχνά τη διεξαγωγή απευθείας διαλόγου με άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τα οποία ζητείται να διερευνήσουν το θέμα ή να εκδώσουν γνωμοδότηση. Η Επιτροπή Αναφορών δύναται επίσης να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τις εθνικές κυβερνήσεις ή τις μόνιμες αντιπροσωπείες, να διοργανώνει διερευνητικές επισκέψεις και να καταρτίζει εκθέσεις πρωτοβουλίας. Στόχος των μελών της επιτροπής είναι να απαντούν στους αναφέροντες παρέχοντας συμπεράσματα, συστάσεις ή παραπομπές σε άλλα θεσμικά όργανα ή φορείς.

Το 2012, η Επιτροπή Αναφορών καταχώρισε 1 986 αναφορές συνολικά. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση σε σχέση με τις 1414 αναφορές που καταχωρίσθηκαν το 2011. Λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την καταχώριση, την έγκριση, τις οικείες χώρες, την εθνικότητα των αναφερόντων, τη γλώσσα και τη μορφή της υποβολής, καθώς επίσης τα κύρια θέματα των αναφορών, παρέχονται στο Στατιστικό Παράρτημα της παρούσας έκθεσης.

Η σημασία της Ιθαγένειας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2012, τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών (PETI) αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο σε συζητήσεις σχετικά με τη σημασία της ιθαγένειας και τα εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αναφορών επικρότησε, την 1η Απριλίου 2012, την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ). Η ΠΕΠ συνιστά το πρώτο εργαλείο διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας και αναμένεται να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά στον καθορισμό των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ευρώπης. Η PETI θα διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία ως ανεξάρτητος διοργανωτής δημόσιων ακροάσεων σχετικά με τα θέματα επιτυχών ΠΕΠ, σε συνεργασία με την αρμόδια νομοθετική επιτροπή. Τον Μάιο, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τελευταίος ανακοίνωσε τη συμβολική καταχώριση της πρώτης ΠΕΠ, που ήταν αφιερωμένη στις πολιτικές της Ευρώπης για τη Νεολαία εκ μέρους της Fraternité 2020.

Η Επιτροπή Αναφορών έθεσε το βασικό θέμα για τη διεξαγωγή της συζήτησης στη σύνοδο της Ολομέλειας του Μαρτίου στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση πρωτοβουλίας με τίτλο «Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ» (Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean). Στην έκθεση, για την οποία συντάχθηκαν γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Πολιτισμού, την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, επισημάνθηκαν ζητήματα σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ τονίστηκαν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ομόφυλοι σύντροφοι και ο πληθυσμός των Ρομά κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Η έκθεση αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση των συζητήσεων σχετικά με τη σημασία της ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις αρχές του έτους, η PETI συνέβαλε επίσης στο έργο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υποβάλλοντας γνωμοδοτήσεις για δύο σημαντικές εκθέσεις. Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2013 ως «Ευρωπαϊκού έτους των πολιτών», η PETI ζήτησε να ληφθούν μέτρα ώστε να παρέχονται πληροφορίες στους πολίτες της Ένωσης σχετικά με το έργο της επιτροπής και το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ώστε να τους επιτραπεί να ασκούν καλύτερα και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης (Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Σαλαβράκος). Όσον αφορά το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια» που προτάθηκε για την περίοδο 2014-2020, η PETI ζήτησε να συμπεριληφθούν σαφείς αναφορές στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και στην ανάγκη δίκαιης, προσβάσιμης και διαφανούς παροχής κονδυλίων στο πλαίσιο του προγράμματος, δύο ζητήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών αναφορών (Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean).

Προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες για τη σημασία της ιθαγένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η PETI αποφάσισε να διοργανώσει κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Φεβρουαρίου 2013.

o       Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στη σημασία της ιθαγένειας

Κατά τη διάρκεια του 2012, η οικονομική κρίση εξακολούθησε να πλήττει έντονα τις περισσότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας με ταχείς ρυθμούς το επίπεδο της ευημερίας εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών. Το γεγονός αυτό προκάλεσε τον προβληματισμό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την υγεία των δημοκρατικών θεσμών, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή Αναφορών διεξήγαγε εκτεταμένες συζητήσεις σχετικά με μια αναφορά που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το ζήτημα. Στην αναφορά, που συνοδεύεται από τις υπογραφές 10.000 πολιτών, παρουσιάζονται επιχειρήματα υπέρ της συγκρότησης μιας ομοσπονδιακής οικονομικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας φορολογικής ένωσης που θα υπόκειται στον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που θα επιφέρει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Οι αναφέροντες τάσσονται επίσης υπέρ μιας Συνταγματικής Συνέλευσης μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη της PETI εξέφρασαν την άποψη ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών, όχι μόνο τα οικονομικά τους δικαιώματα, αλλά και τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αναμφίβολα, η διάβρωση της δημοκρατίας γίνεται έντονα αισθητή σε ολόκληρη την Ένωση και αποτελεί επείγον ζήτημα η διεξαγωγή μιας ευρύτερης δημόσιας συζήτησης.

Κατά συνέπεια, η PETI αποφάσισε να προτείνει τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών και την οικονομική κρίση μέσα στο 2013. Στην ακρόαση, η οποία θα διοργανωθεί από κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, θα λάβουν μέρος πολίτες από όλα τα κράτη μέλη και θα διερευνηθούν τρόποι και εργαλεία για την επίτευξη μεγαλύτερης δημοκρατικής λογοδοσίας και συμμετοχής.

o       Η επιτακτική ανάγκη χρηστής διοίκησης και ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ

Το δικαίωμα χρηστής διοίκησης συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα που διασφαλίζει ότι οι ερωτήσεις, τα προβλήματα και άλλες υποθέσεις των πολιτών υπόκεινται σε αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση. Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές αναφορές καταδεικνύεται ότι οι πολίτες έρχονται ολοένα περισσότερο αντιμέτωποι απευθείας με τη διοίκηση της Ένωσης και ότι περιστατικά αυθαιρεσίας, ανασφάλειας δικαίου και έλλειψης διαφάνειας μειώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά συνέπεια, η PETI ενέκρινε τον Απρίλιο μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στην οποία εξέφρασε την ανησυχία της για ανεπαρκή προστασία του δικαιώματος χρηστής διοίκησης. Στη γνωμοδότηση επικροτείτο η πρόταση κατάρτισης νέου Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, ενώ παράλληλα τονιζόταν η ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένων διατάξεων για τις διαδικασίες επί παραβάσει και τις συγκρούσεις συμφερόντων (Συντάκτρια γνωμοδότησης: Margrete Auken).

Η ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά επίσης ουσιώδη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δημοκρατικής διακυβέρνησης και για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Σε χωριστή γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, τα μέλη της PETI επεσήμαναν ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν τα χρησιμοποιούν τον μηχανισμό των αναφορών για να αναφέρουν και να καταγγέλλουν τη μη συμμόρφωση των αρχών των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ, σε διάφορα επίπεδα. Ειδικότερα, τα μέλη της PETI προειδοποίησαν ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις διαδικασίες παράβασης και συχνά αισθάνονται ότι παραπλανούνται σχετικά με την εφαρμοσιμότητα του δικαίου της ΕΕ σε περιπτώσεις καθυστερημένης μεταφοράς καθώς και σχετικά με το πραγματικό πεδίο εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, η PETI ζήτησε ουσιαστική και πραγματική πρόοδο όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας μέσω της παροχής μεγαλύτερης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν καταγγελίες, υποθέσεις παράβασης και άλλους μηχανισμούς επιβολής (Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg).

Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Όπως και παλαιότερα, τα θεμελιώδη δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν κύριο ζήτημα των αναφορών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Αναφορών. Το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά 500 αναφορές στις οποίες καταγγέλλονταν, ως έναν βαθμό, παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις οποίες ζητούνταν, συνεπώς, αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαϊκών αξιών που διαφυλάσσονται στον Χάρτη και στις Συνθήκες. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το 25,1% των αναφορών του 2012, σε σύγκριση με ποσοστό 21% το 2011, 20,4% το 2010, και 22,3% το 2009.

Η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα είναι υποχρεωμένα να σέβονται, να διασφαλίζουν, να προστατεύουν και να προασπίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Η Επιτροπή Αναφορών διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, καθώς είναι επιφορτισμένη συγκεκριμένα με την εξεύρεση εξωδικαστικών λύσεων για λογαριασμό των αναφερόντων, προκειμένου να συνδράμει τους πολίτες κατά την άσκηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και την ορθή εφαρμογή των αξιών και αρχών που περιλαμβάνονται στον Χάρτη και στις Συνθήκες.

Στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή Αναφορών συνέβαλε με γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010-2011) (Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina-Ioana Vălean). Στη γνωμοδότηση εφιστάται η προσοχή στη συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων κατά πολιτών λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, μειονοτικής ταυτότητας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Εκφράζεται επίσης δυσαρέσκεια για τους περιορισμούς της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι συχνά παρεμποδίζουν την πολυφωνία των μέσων· υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει, τέλος, ότι η δυνατότητα μεταφοράς των παροχών κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων, των παροχών υγειονομικής περίθαλψης και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και των ληξιαρχικών πράξεων και της ισχύος τους αποτελούν σημαντικά δικαιώματα.

o       Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 η Επιτροπή Αναφορών συμμετείχε ενεργά στο 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Ατόμων με Αναπηρία. Πολυάριθμες είναι οι αναφορές που μαρτυρούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και το γεγονός ότι δεν απολαμβάνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Τα μέλη της PETI, λοιπόν, αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα την αρμοδιότητά τους για τη θέσπιση ενός πλαισίου εργασίας για την εφαρμογή της Σύμβασης και παραπέμπουν συστηματικά σε αυτήν κατά την άσκηση των καθηκόντων της επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα μέλη της PETI προειδοποίησαν ότι η Επιτροπή Αναφορών ενημερώνεται συχνά από ενδιαφερόμενους πολίτες για κενά στην εφαρμογή της ισχύουσας αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί φραγμούς που εμποδίζουν τα άτομα αυτά να απολαμβάνουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, όπως η κανονική χρήση του εκπαιδευτικού συστήματος, η πρόσβαση στην απασχόληση, στην ασφάλιση, στη χρηματοδότηση ή στις δημόσιες μεταφορές.

Τα μέλη της PETI υπενθύμισαν στους συμμετέχοντες ότι ήδη το 2009 η επιτροπή έλαβε μια αναφορά η οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 1 εκατομμύριο υπογραφές και στην οποία ζητείται εκτεταμένη προστασία σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα άτομα με αναπηρία. Σε μια άλλη πιο πρόσφατη αναφορά καταγγέλλεται η κατάχρηση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ από ορισμένα κράτη μέλη, πρακτική που παρακωλύει τους στόχους της στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία. Η PETI προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει την αναπηρία εκ των προτέρων όρο για κάθε έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

o       Προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικής ζωής

Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ήταν η συζήτηση για την πολυεθνική εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA). Τον Φεβρουάριο, η πρόεδρος της PETI Erminia Mazzoni και ο εισηγητής για τη συνθήκη ACTA στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο David Martin, ο οποίος είναι μέλος της αρμόδιας επί της ουσίας Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, έλαβαν επίσημα μια αναφορά με πάνω από 2,5 εκατομμύρια υπογραφές. Οι αναφέροντες εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην ACTA με την αιτιολογία ότι παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και της ιδιωτικής ζωής. Κατά την ημέρα παράδοσης της αναφοράς, μεταδόθηκαν και διανεμήθηκαν ευρέως δηλώσεις στον Τύπο.

Τον Ιούνιο ακολούθησε συζήτηση κατά τη μηνιαία συνεδρίαση της PETI. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν αναφέροντες οι οποίοι επέστησαν την προσοχή των βουλευτών στο γεγονός ότι το έτος 2012 αποτελούσε σημείο καμπής όσον αφορά τη θεσμική ικανότητα απόκρισης και τη λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναφέροντες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του εισηγητή David Martin, για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσπάθησε να επανεξετάσει την ACTA επί της ουσίας βάσει της ευρείας κριτικής και των ανησυχιών που εκφράστηκαν από τους πολίτες. Τα μέλη της PETI κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχε σαφής πλειοψηφία υπέρ της απόρριψης της ACTA και συμφώνησαν να διαβιβάσουν τη θέση αυτή στις αρμόδιες νομοθετικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Και οι πέντε νομοθετικές επιτροπές που εμπλέκονταν στη διαδικασία (Επιτροπή Ανάπτυξης, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου) απέρριψαν τη συμφωνία στις συνεδριάσεις τους. Κατά τη σύνοδο της Ολομέλειας του Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε συντριπτικά κατά της ACTA, με 478 ψήφους κατά και μόλις 39 υπέρ (146 αποχές).

o       Πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες

Τον Νοέμβριο, η Επιτροπή Αναφορών ασχολήθηκε με μια αναφορά σχετικά με το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης σε έγγραφα, το οποίο προστατεύεται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά μια ογδοντάχρονη Ισπανίδα ο πατέρας της οποίας είχε συλληφθεί και εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου (1936-1939). Η αναφέρουσα εξήγησε στα μέλη της PETI ότι τα εθνικά δικαστήρια και η κυβέρνηση αρνούνται να της παράσχουν πρόσβαση σε έγγραφα που η ίδια ισχυρίζεται ότι υπάρχουν.

Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέτεινε ότι η υπόθεση δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η PETI παρέπεμψε στον Χάρτη καθώς και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, στο οποίο επισημαίνονταν ήδη ότι το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση δεν γίνεται σε γενικές γραμμές σεβαστό από τις αρχές των κρατών μελών και ζητούσε περισσότερη διαφάνεια σε επίπεδο κρατών μελών. Στο τέλος της συζήτησης, η PETI αποφάσισε να επικοινωνήσει με τις εθνικές αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, παροτρύνοντάς τις να διευκολύνουν τις έρευνες της αναφέρουσας και να διασφαλίσουν ότι η Ισπανία θα υπογράψει και θα επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα (CETS αριθ.: 205).

o       Σεβασμός της επιλογής όσον αφορά το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι των πολιτών. Κατά διαστήματα, ωστόσο, η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει αναφορές στις οποίες ζητείται ο σεβασμός «αρνητικών ελευθεριών». Το 2012 η PETI συνέχισε τις εργασίες της όσον αφορά την επί μακρόν εξέταση μιας αναφοράς, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το 2008 μια σουηδική χριστιανική ένωση ιδιοκτητών επιχειρήσεων κατήγγειλε ότι τα μέλη της είχαν δεχθεί απειλές και εκφοβισμό επειδή αρνούνταν, για θρησκευτικούς λόγους, να συμμετέχουν στις συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονταν από τις σουηδικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ισχυρίζονταν ότι η ελευθερία του μη συνεταιρίζεσθαι αποτελεί ατομικό δικαίωμα ισοδύναμο με το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και, κατά συνέπεια, ζητούσαν να γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους στην αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα αποτελεί εσωτερικό ζήτημα της Σουηδίας που δεν σχετίζεται με το δίκαιο της ΕΕ, τα μέλη της PETI εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και, για τον λόγο αυτόν, συνέχισαν να ασχολούνται με την αναφορά και το 2012, υποβάλλοντας ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης στην Επιτροπή και ζητώντας να διεξαχθεί συζήτηση επί της ουσίας στις αρχές του 2013.

Η εν λόγω αναφορά υπενθυμίζει ότι το έργο της Επιτροπής Αναφορών διαφέρει σημαντικά από το έργο της Επιτροπής και των δικαστικών αρχών. Ιδίως όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και προκειμένου να αποδοθεί ουσιαστική σημασία στην έννοια της ιθαγένειας, πρωταρχικό καθήκον των μελών της PETI είναι να διερευνούν τους ισχυρισμούς των αναφερόντων και να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις και οι ερμηνείες του δικαίου της ΕΕ σε θεσμικό επίπεδο δεν έχουν άκαμπτο και στάσιμο χαρακτήρα και δεν είναι αποκομμένες από με την καθημερινή ζωή των πολιτών.

o       Δικαιώματα κυριότητας

Στις αρχές του 2012 η Επιτροπή Αναφορών συγκρότησε μια ανεπίσημη ομάδα εργασίας, η οποία απαρτίζεται από μέλη όλων των πολιτικών ομάδων, για τη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με το μακροχρόνιο ζήτημα του σεβασμού των δικαιωμάτων κυριότητας στην Ισπανία και, πιο συγκεκριμένα, τον ισπανικό νόμο περί ακτών.

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν έξι συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων τα μέλη εξέτασαν το περιεχόμενο των 79 αναφορών που ελήφθησαν επί του θέματος και οι οποίες εγείρουν μεγάλο εύρος ζητημάτων, κυρίως την κατάσταση ανασφάλειας δικαίου που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ενώπιον μιας νομοθετικής πράξης που ισχυρίζονται πως εφαρμόζεται αναδρομικά και, σε πολλές περιπτώσεις σύμφωνα με τους αναφέροντες, αυθαίρετα.

Τον Απρίλιο η ομάδα εργασίας διεξήγαγε ανταλλαγή απόψεων με δύο εκπροσώπους του ισπανικού Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής Παράκτιων Υποθέσεων στην ομάδα εργασίας, η κυβέρνηση υπέβαλε τον Οκτώβριο τροπολογίες στον νόμο περί ακτών. Μέχρι το τέλος του 2012 το σχέδιο νόμου βρισκόταν στο στάδιο των τροπολογιών της εθνικής νομοθετικής διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα του διαλόγου με τις ισπανικές αρχές είναι εν γένει θετικά. Προκειμένου να συνεχιστεί η ανταλλαγή απόψεων και να διασφαλιστεί ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αναφερόντων, η ομάδα εργασίας αποφάσισε να δώσει συνέχεια μέχρι το τέλος του έτους στις εργασίες της διεξάγοντας διερευνητική επίσκεψη στη Μαδρίτη στις αρχές του 2013 [21-22 Μαρτίου], κατά τη διάρκεια της οποίας η αντιπροσωπεία της PETI θα συναντηθεί με τους αναφέροντες, τις αρχές και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Η επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας

Η Επιτροπή Αναφορών πιστεύει ακράδαντα ότι η διασφάλιση της διατήρησης και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων μας αποτελεί αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές ειδικής προστασίας αλλά και οπουδήποτε αλλού.

Αναμφίβολα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της δημόσιας υγείας. Η ρύπανση και η περιβαλλοντική κακοδιαχείριση εκθέτουν τους πολίτες σε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, μακροχρόνιους και συχνά θανατηφόρους. Η Επιτροπή Αναφορών αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα το δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε ένα υγιές περιβάλλον και, συνεπώς, θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για την υγεία αποτελούν εγγενές στοιχείο της ορθής εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και δραστηριοτήτων.

Ως εκ τούτου, είναι γεγονός ότι η καθημερινή ζωή και τα μέσα βιοπορισμού των Ευρωπαίων πολιτών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υγεία του περιβάλλοντός μας και είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ευθύνη για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας εναπόκειται στις δημόσιες αρχές σε επίπεδο κρατών μελών. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η μεγάλη πλειονότητα των αναφορών που λαμβάνει η Επιτροπή Αναφορών αφορούν το περιβάλλον. Το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά 279 αναφορές σχετικά με το ευρύ αυτό ζήτημα, αριθμός που αντιπροσωπεύει ποσοστό 14,1% επί του συνόλου των αναφορών, σε σύγκριση με ποσοστό 18,4% το 2011, 14,9% το 2010, και 11,9% το 2009. Πολλές αναφορές αφορούσαν συγκεκριμένα τη ρύπανση (57), τα απόβλητα (37), την προστασία και τη διατήρηση (31), τις εκτιμήσεις επιπτώσεων (23) και τα ύδατα (24).

Στις 5 Δεκεμβρίου, η πρόεδρος της PETI Erminia Mazzoni εκφώνησε ομιλία σε ένα συνέδριο της Επιτροπής των Περιφερειών όπου συζητήθηκε το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον καθώς και τρόποι βελτίωσης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Η πρόεδρος τόνισε πρωτίστως, εξ ονόματος της PETI, το δικαίωμα των πολιτών, δυνάμει της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις για ευρύ φάσμα σχεδίων με δυνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η PETI λαμβάνει πολύ συχνά αναφορές πολιτών που καταγγέλλουν ότι δεν πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση για σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα. Δεύτερον, η πρόεδρος Mazzoni παρότρυνε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί διεξοδικότερα τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς σε πολλές αναφορές γίνεται λόγος για συστηματική παραβίαση των οδηγιών για τα απόβλητα. Τέλος, η πρόεδρος υπενθύμισε στην Επιτροπή τη διοργανική συμφωνία βάσει της οποίας λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους και την κατάσταση των διαδικασιών επί παραβάσει πρέπει να γνωστοποιούνται στο Κοινοβούλιο εν ευθέτω χρόνω και με κάθε λεπτομέρεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012, τα μέλη της PETI εξέφρασαν αδιαμφισβήτητα την άποψη ότι η καλύτερη περιβαλλοντική διακυβέρνηση και οι αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί προσφυγής συνδέονται άμεσα με τη διαφάνεια και την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Στη γνωμοδότηση της PETI σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ, η οποία συνέβαλε στο έργο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, επισημάνθηκε ότι τα υψηλά πρότυπα όσον αφορά την ενημέρωση και διαφάνεια είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ τυγχάνει της συναίνεσης των πολιτών (Συντάκτης γνωμοδότησης: Giles Chichester).

o       Πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στην Ιταλία – Διερευνητική επίσκεψη της PETI το 2012

Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί επαναλαμβανόμενο και εντεινόμενο θέμα των αναφορών τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε από 18 αναφορές το 2009 σε 37 το 2012. Η PETI είχε ήδη αφιερώσει πολύ χρόνο και πληθώρα πόρων στο ζήτημα το 2011, έργο που κορυφώθηκε με την έγκριση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Φεβρουάριο του 2012, της έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει αναφέροντες για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, και σχετικών οδηγιών, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo).

Οι εξαιρετικά ελλιπείς πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στην Ιταλία, εντούτοις, ώθησαν την Επιτροπή Αναφορών να συνεχίσει να διερευνά αναφορές σχετικά με τον τομέα αυτόν κατά τη διάρκεια του 2012. Στις αρχές του έτους, τα μέλη συζήτησαν τις νέες αναφορές σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων και τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής στις περιφέρειες της Καμπανίας και του Λάτσιο. Αναφέροντες και εκπρόσωποι των ιταλικών αρχών παρευρέθησαν στις συζητήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της όσον αφορά την πρόοδο που σημειώθηκε στην Ιταλία από το 2007 όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) είχε εκδώσει απόφαση με την οποία ζητούσε από την Ιταλία να ενεργεί σύμφωνα με την οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων. Τον Οκτώβριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει και πάλι την Ιταλία στο ΔΕΕ, ζητώντας την επιβολή προστίμων λόγω της μη εκτέλεσης από τις ιταλικές αρχές της προηγούμενης δικαστικής απόφασης.

Ως αποτέλεσμα, η PETI αποφάσισε να διενεργήσει διερευνητική επίσκεψη στις περιφέρειες της Καμπανίας και του Λάτσιο. Η αντιπροσωπεία ταξίδεψε στις 29-31 Οκτωβρίου 2012 αποτελούμενη από τρία μέλη (την κ. Judith Merkies ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας, την κ. Margrete Auken και την κ. Erminia Mazzoni, πρόεδρο της PETI), καθώς και επτά συνοδούς από το οικείο κράτος μέλος (την κ. Roberta Angelilli, του κκ. Alfredo Antoniozzi, Clemente Mastella, Roberto Gualtieri, Guido Milana, David-Maria Sassoli και Niccolò Rinaldi). Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τις τοποθεσίες Malagrotta, Monti dell'Ortaccio, Riano Pian dell'Olmo και A.M.A. Via Salaria κοντά στη Ρώμη και πραγματοποίησε συναντήσεις με αναφέροντες και δημόσιες αρχές στη Ρώμη και στη Νάπολη.

Μετά την επιστροφή της, η αντιπροσωπεία εξέφρασε τη διαφωνία της με τις πολιτικές που ακολουθούνται στην περιφέρεια του Λάτσιο σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, και ιδίως την υπερβολική στήριξη προς τους χώρους υγειονομικής ταφής. Η αντιπροσωπεία εξέφρασε επίσης τη βαθιά ανησυχία της έναντι της προφανούς ανικανότητας των περιφερειακών και επαρχιακών αρχών να συνεργαστούν με πιο διαφανή και συνεκτικό τρόπο με τους δήμους και την κοινωνία των πολιτών για τη θέσπιση μιας εφικτής στρατηγικής για τα απόβλητα η οποία να βασίζεται στη μείωση των αποβλήτων, τη διαλογή και ανακύκλωσή τους και να περιλαμβάνει τη λιπασματοποίηση και τη μηχανική-βιολογική επεξεργασία τους. Εντούτοις, τα μέλη αναγνώρισαν ότι η προσέγγιση του σημερινού υπουργού Περιβάλλοντος είναι θετική και εποικοδομητική και αξίζει να λάβει υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η αντιπροσωπεία συμπέρανε επίσης ότι ο ρόλος καθώς και οι αρμοδιότητες του ειδικού επιτρόπου του Λάτσιο είναι ανεπαρκείς σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός, δεδομένων των ασύλληπτων επιπέδων μακροχρόνιας κακοδιαχείρισης και δεδομένου ότι η ανάθεση αρμοδιοτήτων έκτακτης ανάγκης είναι αντιπαραγωγική και παραβιάζει κατάφωρα πολλά σημεία της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα. Επιπλέον, τα μέλη παρατήρησαν ότι η ιδιωτικοποίηση συνέβαλε στη φαύλη πορεία της διαχείρισης αποβλήτων με καταστροφικές συνέπειες για τους ντόπιους, και δεν ωφέλησε κανέναν άλλον παρά μόνο οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες, υπό τον γενικό όρο «μαφία».

Μεταξύ άλλων συστάσεων, η αντιπροσωπεία κάλεσε επιτακτικά τις ιταλικές αρχές να ξεκινήσουν εποικοδομητικό διάλογο με τους αναφέροντες και την κοινωνία των πολιτών, υπενθυμίζοντας το δικαίωμα των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση. Η αντιπροσωπεία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεσμεύσει την κατάλληλη χρηματοδότηση που απαιτείται για τη στήριξη των προσπαθειών των δημοτικών αρχών της Νάπολης, διεξάγοντας παράλληλα τακτικούς λογιστικούς ελέγχους των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και δημοσιεύοντας τους εν λόγω ετήσιους ελέγχους σε διαφανές μητρώο, ανοιχτό στο κοινό προς επιθεώρηση. Η αντιπροσωπεία συνέστησε επίσης την απόσυρση του στρατού από κάθε πτυχή της πολιτικής αποβλήτων και την άμεση ανάκληση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στον ειδικό επίτροπο δυνάμει της νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης.

o       Εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία

Το 2012 η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε και πάλι πολυάριθμες αναφορές πολιτών που είχαν πληγεί ή εξέφραζαν την ανησυχία τους σχετικά με τις επιπτώσεις ορισμένων σχεδίων ή δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στην υγεία τους. Τουλάχιστον 23 αναφορές που υποβλήθηκαν το 2012 εμπίπτουν ειδικά σε αυτήν την κατηγορία.

Παραδείγματος χάρη, τα μέλη υποδέχτηκαν και πάλι στη συνεδρίαση της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο έναν ιρλανδό αγρότη που υπέβαλε αναφορά το 2006. Η PETI επισκέφτηκε τη γεωργική εκμετάλλευση το 2007 και έκτοτε τα μέλη παρείχαν υποστήριξη στον αναφέροντα στην προσπάθειά του να αναγνωριστούν οι καταστροφικές επιπτώσεις των τοξικών εκπομπών μιας γειτονικής εργοστασιακής μονάδας στην υγεία του ιδίου και της οικογένειάς του και να λάβει σχετική «συγγνώμη». Στη συζήτηση παρευρέθησαν επίσης οι ιρλανδικές αρχές και ο πρώην πρόεδρος της ένωσης αγροτών της Ιρλανδίας, η οποία ολοκληρώθηκε με την απόφαση των μελών της PETI να διενεργηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση των έως σήμερα διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών.

Αναφέροντες από το Tarranto της Ιταλίας εκφράζουν επίσης ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής βιομηχανικής ρύπανσης στην υγεία και την ευημερία του τοπικού πληθυσμού. Η αναφορά τους πραγματεύεται το ζήτημα των εξαιρετικά ανεβασμένων επιπέδων εκπομπών διοξίνης από ένα εργοστάσιο χάλυβα, οι οποίες εκθέτουν πάνω από 20.000 οικογένειες στον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, Antonio Tajani, και η πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Amalia Sartori, παρευρέθησαν στη συζήτηση της αναφοράς τον Οκτώβριο. Η αναφορά παρακινούσε τα μέλη της PETI να υποβάλουν στην Ολομέλεια πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια νέα βιώσιμη και ανταγωνιστική βιομηχανία χάλυβα.

Εν γένει έχει παρατηρηθεί ότι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών δεν επιδοκιμάζουν τη χορήγηση αδειών για εξορυκτικές δραστηριότητες και ότι παρουσιάζουν μια τάση να ανησυχούν εξαρχής για τον αντίκτυπο του εν λόγω τομέα στο περιβάλλον. Επίσης, η PETI επισημαίνει ότι συχνά οι αναφορές που πραγματεύονται αυτό το ζήτημα καταγγέλλουν τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων τις οποίες θεωρούν ανακριβείς και προκατειλημμένες, σε όσες περιπτώσεις πραγματοποιούνται, και επισημαίνουν επίσης συχνά τη συστηματική παράλειψη διενέργειας διαβουλεύσεων με τον τοπικό πληθυσμό και την αδυναμία διασφάλισης της πρόσβασης στην πληροφόρηση. Το 2012 η PETI ασχολήθηκε με αρκετές αναφορές σχετικά με εξορυκτικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων στην Angoulême της Γαλλίας και στην Oencia της Ισπανίας.

Μια άλλη αναφορά που προκάλεσε σημαντικές συζητήσεις τον Νοέμβριο αφορούσε άδεια που χορηγήθηκε σε γαλλική εταιρεία ενέργειας για την αποθήκευση 120.000 τόνων CO2 στη Jurançon της Γαλλίας. Οι αναφέροντες προειδοποίησαν ότι η καθορισμένη τοποθεσία βρίσκεται σε σεισμική περιοχή στην καρδιά μιας αμπελουργικής περιφέρειας. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, παρόμοια έργα στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανασταλεί λόγω των σημαντικών κινδύνων που ενέχουν για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Τα μέλη της PETI επέμειναν να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στον τομέα της ενέργειας, οι εργασίες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου με την τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης εγείρει σοβαρές ανησυχίες και αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια έχουν υποβληθεί αναφορές από πολίτες της Γαλλίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ισπανίας. Οι αναφέροντες πιστεύουν ότι το τρέχον νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την υδραυλική ρωγμάτωση είναι ανεπαρκές και περιέχει κενά που προκαλούν ανησυχία. Οι αναφέροντες επισημαίνουν, κυρίως, ότι σημαντικές πράξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν έχουν τροποποιηθεί ώστε να καλύπτονται επαρκώς και να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις και οι κίνδυνοι αυτής της νέας τεχνικής. Επιπλέον, οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι οι εργασίες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου αντιβαίνουν στην ενεργειακή μετάβαση προς μια κοινωνία απαλλαγμένη από ανθρακούχες εκπομπές, την οποία θεωρούν τη μοναδική βιώσιμη επιλογή για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οι αναφέροντες κάλεσαν την Επιτροπή Αναφορών να ζητήσει επιτακτικά άμεσο μορατόριουμ στις εργασίες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου και, εν συνεχεία, τη θέσπιση νομοθεσίας για την απαγόρευσή τους.

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος αυτού και του αριθμού των πολιτών και κρατών μελών που εμπλέκονται, η PETI διοργάνωσε ένα εργαστήριο σχετικά με το σχιστολιθικό αέριο στις 9 Οκτωβρίου 2012, σε συνεργασία με το Θεματικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των πολιτών και τις συνταγματικές υποθέσεις. Παρευρέθησαν εισηγητές από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, αλλά και αναφέροντες, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι του κλάδου και αξιωματούχοι των κρατών μελών. Η PETI παρείχε μια πλατφόρμα που έδινε τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν, να αντιπαραβάλλουν και να ανταλλάξουν απόψεις και επιδοκίμασε τη σχετική έκθεση που καταρτίστηκε από το Θεματικό Τμήμα.

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Αναφορών εξέτασε, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, δύο αναφορές που υποβλήθηκαν από ιρλανδούς πολίτες και στις οποίες θα δοθεί συνέχεια με την πραγματοποίηση διερευνητικής επίσκεψης το 2013. Η μία συνιστά επί μακρόν εξεταζόμενη αναφορά, που υποβλήθηκε το 2006, και αναφέρεται στην τοξική λάσπη που συσσωρεύεται στις εκβολές του Shannon λόγω της δραστηριότητας ενός κοντινού εργοστασίου αλουμινίου. Οι αναφέροντες προειδοποιούν ότι η λάσπη ρυπαίνει σε μεγάλο βαθμό και με ανεπανόρθωτο τρόπο τα υπόγεια ύδατα και τον ποταμό Shannon. Στην άλλη αναφορά γίνεται λόγος για ένα κατασκευαστικό έργο πυκνής δόμησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως περιοχή υψηλού κινδύνου για πλημμύρες. Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται ότι οι κατοικίες τους ενδέχεται να πληγούν από τις πλημμύρες. Πριν από τον καθορισμό των ημερομηνιών για τη διερευνητική επίσκεψη το 2013, τα μέλη της PETI αποφάσισαν να ζητήσουν από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιρλανδίας και την Επιτροπή Ερευνών, Επίβλεψης και Αναφορών του ιρλανδικού κοινοβουλίου (Oireachtas) γνωμοδότηση επί των ζητημάτων αυτών.

o       Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ύδατα

Στις αρχές του έτους, η Επιτροπή Αναφορών συνέβαλε στο έργο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων υποβάλλοντας γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Χουντής). Η γνωμοδότηση θεωρεί ότι το νερό αποτελεί έναν κοινό πόρο της ανθρωπότητας καθώς και δημόσιο αγαθό το οποίο, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αποτελεί πηγή κέρδους. Επίσης, τα μέλη της PETI συμμερίζονται την άποψη ότι το νερό πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα, και ότι η βιώσιμη χρήση των υδάτων αποτελεί αναγκαιότητα για το περιβάλλον και την υγεία και διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον κύκλο ρύθμισης του κλίματος.

Η άμεση και ορθή εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα αποτελεί συνεπώς μείζον ζήτημα για τα μέλη της PETI, ιδίως καθώς οι πολίτες παρέχουν διαρκώς αποδείξεις για την ευρεία αναποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της. Ήδη τον Ιανουάριο, σε συνέχεια μιας αναφοράς από το Ηνωμένο Βασίλειο, η PETI αποφάσισε να επικοινωνήσει με την κυβέρνηση της Σκωτίας και το οικείο δημοτικό συμβούλιο για να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με τη μη εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Τον Μάιο, η PETI πραγματοποίησε ακρόαση με αναφέροντες από την Ισπανία οι οποίοι καταγγέλλουν εικαζόμενη μη εγκεκριμένη άντληση υδάτων από παράνομα πηγάδια κοντά στη Jaén, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε μια τοποθεσία του δικτύου Natura 2000.

Στη γνωμοδότηση της PETI ζητείται, συγκεκριμένα, να διακόψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επιδοτήσεις που εξουδετερώνουν τα κίνητρα για την αποδοτική διαχείριση του νερού, καθώς και να βρεθούν κονδύλια για στοχοθετημένες επιδοτήσεις –ειδικά υπέρ των φτωχών και των αγροτικών πληθυσμών– με σκοπό τη φθηνή πρόσβαση όλων στο νερό. Παράλληλα, η PETI παρότρυνε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διαδικασίες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τους χημικούς ρύπους στα ύδατα και ζήτησε από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και ένα «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων της ΕΕ». Οι στρατηγικές πρέπει να βασιστούν σε μια εις βάθος αναθεώρηση της εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη λειψυδρία και τις ξηρασίες καθώς και της πολιτικής της ΕΕ για την προσαρμογή σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτων.

Τέλος, η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε να πραγματοποιήσει διερευνητική επίσκεψη στην ισπανική περιφέρεια της Γαλικίας το 2013 προκειμένου να διερευνήσει ορισμένες αναφορές που καταγγέλλουν υψηλά επίπεδα ρύπανσης των υδάτων σε διάφορες παράκτιες περιοχές, κυρίως σε εκβολές ποταμών με υψηλή βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης μιας τοποθεσίας του δικτύου Natura 2000.

Οι πολίτες στην εσωτερική αγορά

o       Διασυνοριακή κυκλοφορία

Από διάφορες αναφορές προκύπτει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας τους ως προσώπων, εργαζομένων καθώς και ως προμηθευτών και καταναλωτών αγαθών και υπηρεσιών. Οι αναφορές που υποβλήθηκαν το 2012 σχετικά με την εσωτερική αγορά ανήλθαν σε 143 τον αριθμό, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7,2% του συνόλου των αναφορών, σε σύγκριση με ποσοστό 8,2% το 2011 και το 2010, και 7,4% το 2009.

Ο αριθμός των αναφορών που έχουν σχέση με την εσωτερική αγορά αναφέρονται ειδικά στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (37% επί του συνόλου των αναφορών σχετικά με την εσωτερική αγορά), την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών (12%), ή την αναγνώριση των προσόντων (22%). Παραδείγματος χάρη, τα μέλη της PETI ηγήθηκαν των εργασιών σχετικά με μια αναφορά από την Ισπανία που κατήγγειλε ότι τα διάφορα συστήματα διοδίων στην ΕΕ δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους αναφέροντες και την PETI ότι παρακολουθεί ανελλιπώς το ζήτημα αυτό με στόχο την προώθηση της εναρμόνισης των πολιτικών χρέωσης της χρήσης του οδικού δικτύου.

Τον Μάρτιο, μια γνωμοδότηση της PETI προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με τις 20 βασικότερες ανησυχίες των πολιτών και επιχειρήσεων της Ενιαίας Αγοράς, υπογράμμιζε ότι τα κράτη μέλη έχουν επανειλημμένως αποτύχει να μεταφέρουν ορθά ή να εφαρμόσουν το δίκαιο της ΕΕ στον εν λόγω τομέα και παρότρυνε την Επιτροπή να λαμβάνει έγκαιρα και κατάλληλα μέτρα σε κάθε παρόμοια περίπτωση (Συντάκτης γνωμοδότησης: Simon Busuttil).

Η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει επίσης καταγγελίες σχετικά με την αναποτελεσματική διασυνοριακή δικαστική συνεργασία. Σε μια υπόθεση που συζητήθηκε τον Νοέμβριο, ένας πορτογάλος υπήκοος επεσήμανε ότι εργαζόταν επί 16 έτη για μια ολλανδική εταιρεία σε μια πλωτή εξέδρα στη Βόρεια Θάλασσα και ότι οι εργοδότες του δεν τον καταχώρισαν στις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, στερώντας του έτσι τα δικαιώματά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε ότι η εν λόγω υπόθεση αποτελούσε τη βάση διαδικασίας επί παραβάσει και ότι σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν επιβληθεί κυρώσεις υπέρ του αναφέροντος.

o       Προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Η βελτίωση και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι υψίστης σημασίας για την καθημερινή ζωή των πολιτών. Οι αναφορές που υποβλήθηκαν το 2012 σχετικά με το εν λόγω ζήτημα ανήλθαν σε 101, αντιπροσωπεύοντας περίπου 5,1% επί του συνόλου των αναφορών, σε σύγκριση με ποσοστό 3,9% το 2011, 5,1% το 2010, και 5% το 2009.

Οι πολίτες προσδοκούν βεβαιότητα όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολύ συχνά διαπιστώνονται περιπτώσεις παραπλανητικής σήμανσης, πρακτικών πωλήσεων που εισάγουν διακρίσεις, ασφάλειας που δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα, καθυστερήσεων και παραπληροφόρησης όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και εντελώς παράτυπες επιχειρηματικές πρακτικές. Τον Ιούλιο, παραδείγματος χάρη, τα μέλη της PETI συζήτησαν πέντε αναφορές που υποβλήθηκαν από ιταλούς πολίτες οι οποίοι καταγγέλλουν το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης για οχήματα είναι σημαντικά υψηλότερα σε ορισμένες περιφέρειες της Ιταλίας σε σχέση με άλλες. Τα μέλη της PETI ανησυχούν ότι η πρακτική αυτή εισάγει διακρίσεις και παραβιάζει την αρχή της προστασίας των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, συνεχίζουν τον διάλογο με τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω διερεύνηση της ουσίας των αναφορών.

Επιπλέον, από τις αναφορές που υποβλήθηκαν προκύπτουν στοιχεία ότι η ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία και εναρμόνιση ωφελεί αισθητά την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τον Νοέμβριο, η PETI επικρότησε τις προτάσεις ενός αναφέροντος ο οποίος κατήγγειλε τον τρόπο με τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες χειρίζονται το ζήτημα των χαμένων αποσκευών και το γεγονός ότι, προφανώς, ολοένα περισσότερες αποσκευές χάνονται στους αερολιμένες της ΕΕ. Με αφορμή τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αποσκευές πραγματοποιήθηκε μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ που πραγματεύεται το εν λόγω ζήτημα. Τα μέλη της PETI κάλεσαν, συνεπώς, την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί την πληροφόρηση των επιβατών σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες και να παρακολουθεί τις δράσεις των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

Η καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 2012 η Επιτροπή Αναφορών ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με την καλή διαβίωση των ζώων. Στις αρχές του έτους, η PETI συνέβαλε στο έργο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου με μια γνωμοδότηση για την έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (Συντάκτης γνωμοδότησης: Victor Boştinaru).

Η γνωμοδότηση εφιστούσε την προσοχή στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αναφορών από τους Ευρωπαίους πολίτες όλων των κρατών μελών που ζητούν να γίνουν αυστηρότεροι οι κανονισμοί για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων με σκοπό την κάλυψη των υφιστάμενων κενών. Η PETI δεν αναφέρθηκε απλώς στα θεάματα που εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα μέχρι σήμερα και που προκαλούν άγχος, τραυματισμούς ή/και θάνατο των ζώων, όπως οι ταυρομαχίες, αλλά και στον μεγάλο αριθμό αδέσποτων σκύλων και γατών, που προφανώς δεν καλύπτονται από τον ευρωπαϊκό νόμο-πλαίσιο για την καλή διαβίωση των ζώων.

Τον Ιούνιο, έχοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό αναφορών πολιτών της ΕΕ στις οποίες ζητείται η δημιουργία νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων, η PETI κατέθεσε πρόταση ψηφίσματος στην Ολομέλεια σχετικά με τη δημιουργία νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο. Το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς και την Επιτροπή να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων.

Προβολή

Η Επιτροπή Αναφορών υπογραμμίζει με όσο το δυνατόν περισσότερη έμφαση την ανάγκη να αυξηθεί η προβολή της διαδικασίας υποβολής αναφορών στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω του έργου τους, οι βουλευτές της PETI όχι μόνο εξετάζουν τα αντικείμενα των αναφορών αλλά και συμβάλλουν στην αύξηση της επίγνωσης όσον αφορά τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Φλας Ευρωβαρόμετρο αριθ. 365 με θέμα την ιθαγένεια Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2012 μόλις πάνω από ένα τρίτο των πολιτών (36%) θεωρούσε τον εαυτό του καλά πληροφορημένο για τα δικαιώματά του. Το ευρωβαρόμετρο κατέδειξε επιπλέον ότι περίπου εννέα στους δέκα (89%) πολίτες είναι ενήμεροι του δικαιώματός τους να υποβάλλουν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Για να ενισχυθεί η προβολή, η ΡΕΤΙ συνέχισε το 2012 την ενεργό επικοινωνία της με πολίτες και αναφέροντες με διάφορα συμμετοχικά μέσα, εστιάζοντας τις προσπάθειές της σε διάφορα βασικά σημεία:

o       Πρόσκληση αναφερόντων στις συνεδριάσεις της επιτροπής

Το 2012, όπως και κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια, οι αναφέροντες ήταν παρόντες σε κάθε μηνιαία συνάντηση της επιτροπής. Οι αναφέροντες δεν υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής, αλλά η παρουσία τους σίγουρα προσδίδει δυναμική στη συζήτηση. Εξίσου ευπρόσδεκτη είναι η παρουσία δημόσιων αρχών του οικείου κράτους μέλους, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η PETI είναι η μοναδική επιτροπή που παρέχει συστηματικά μια πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους απευθείας στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η οποία παρέχει τη δυνατότητα πολυμερούς διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών αρχών και των αναφερόντων, σε έναν χώρο απόλυτης διαφάνειας.

o       Διοργάνωση διερευνητικών επισκέψεων

Οι αποστολές αντιπροσωπειών μελών της PETI στις περιοχές που σχετίζονται με τις αναφορές λαμβάνουν χώρα μία έως τέσσερις φορές κατ’ έτος και αποτελούν καίρια συνιστώσα του έργου της επιτροπής. Η απόφαση αποστολής αντιπροσωπείας προκύπτει κατά κανόνα από την ανάγκη συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με τις αναφορές που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Οι επισκέψεις απαιτούν προετοιμασία αρκετών εβδομάδων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέλη της PETI και το προσωπικό της θα μπορέσουν να επισκεφθούν τις πληγείσες περιοχές και να συναντηθούν με τους αναφέροντες, τις εθνικές αρχές καθώς και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Οι επισκέψεις είναι σύντομες με εντατικό πρόγραμμα, ενώ ακολουθούνται από περαιτέρω συζητήσεις στις συνεδριάσεις της επιτροπής και ένα έγγραφο εργασίας στο οποίο παρουσιάζονται συμπεράσματα και συστάσεις.

Το 2012 αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στις περιφέρειες της Καμπανίας και του Λάτσιο στην Ιταλία για να διερευνήσει ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων (βλ. συγκεκριμένη ενότητα σχετικά με τις αναφορές για το περιβάλλον και τα απόβλητα).

Για το 2013, η PETI αποφάσισε να αποστείλει αντιπροσωπεία στη Γαλικία της Ισπανίας, η οποία θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε διάφορα Rías και θα εξετάσει ζητήματα σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων· αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη της Ισπανίας, για τη διεξαγωγή περαιτέρω διαλόγου με τις ισπανικές αρχές σχετικά με τον νόμο περί ακτών· στην Ελλάδα, όπου θα μελετήσει αναφορές σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων· στην Πολωνία, μια επίσκεψη που αναβλήθηκε από το 2012, για να εξετάσει διάφορα σχέδια υπαίθριων ορυχείων στην Κάτω Σιλεσία· και τέλος στην Ιρλανδία, όπου η PETI θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, ζητήματα ρύπανσης των υδάτων στα πέριξ του Cork και του Kilkenny, κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής Αναφορών του Oireachtas.

o       Βελτίωση της ηλεκτρονικής πρόσβασης στην πληροφόρηση

Ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής Αναφορών περιέχει πολλές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς και τη διαδικασία παραδεκτού και εξέτασης. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν αναφορές μέσω του δικτυακού τόπου, συμπληρώνοντας ένα σύντομο και απλό έντυπο. Το 2012, το 70% των αναφορών υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, ενώ οι υπόλοιπες ελήφθησαν ταχυδρομικά. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση από 58% το 2011 και από 63% το 2010 και το 2009.

Για τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη διαδικασία αναφορών, η PETI εξακολουθεί να εργάζεται για τον σχεδιασμό και την έναρξη λειτουργίας μιας νέας διαδικτυακής πύλης. Αυτός ο νέος δικτυακός τόπος θα παρέχει νέες πληροφορίες και, το σημαντικότερο, θα προσφέρει νέα χαρακτηριστικά, όπως πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενες αναφορές και τη δυνατότητα προσθήκης υπογραφών σε υφιστάμενες αναφορές. Η αξία του για τους πολίτες δεν θα είναι μόνο συμμετοχική, αλλά και εκπαιδευτική, καθώς η διαδικτυακή πύλη θα παρέχει με διαφάνεια μια εικόνα των ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες και το έργο που επιτελεί η PETI για την αντιμετώπισή τους.

o       Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου PETI Journal και της Ετήσιας Έκθεσης

Δημοσιεύθηκαν έξι εκδόσεις του ενημερωτικού δελτίου PETI Journal και διανεμήθηκαν σε πάνω από 1.500 ενδιαφερόμενους. Το ενημερωτικό δελτίο PETI Journal κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων επιτροπών και άλλων εκδηλώσεων, διατίθεται στον δικτυακό τόπο της επιτροπής και κυκλοφορεί επίσης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Το ήμισυ περίπου των παραληπτών είναι μέλη ή προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ οι υπόλοιποι παραλήπτες είναι προσωπικό άλλων οργάνων της ΕΕ, αναφέροντες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από το ευρύ κοινό.

Η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του 2011 ήταν η πρώτη που δημοσιεύθηκε σε φιλική προς τον χρήστη μορφή για την διανομή της στο ευρύ κοινό. Προσέγγισε περισσότερους των 18.000 πολίτες, ένα σημαντικό αριθμό. Η επιτροπή ελπίζει ότι η Ετήσια Έκθεσή της του 2012 θα προσεγγίσει και θα απασχολήσει έναν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό πολιτών.

o       Εισαγωγή διαδραστικότητας

Η διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής είναι εξαιρετικά σημαντική για την Επιτροπή Αναφορών. Πολλές αναφορές φέρουν την υπογραφή πολλών αναφερόντων οι οποίοι συχνά δεν μπορούν να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες ώστε να παραστούν στις συνεδριάσεις. Συνεπώς, η διαδικτυακή μετάδοση επιτρέπει σε μεγάλο αριθμό πολιτών να παρακολουθήσουν «ζωντανά» τη συζήτηση στο διαδίκτυο. Η επιτροπή PETI θα συνεχίσει να προωθεί την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεών της και των εκδηλώσεων, καθώς και την παρουσία σε αυτές, ως ένα μέσο για να προσεγγίσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό ενδιαφερόμενων μερών.

Προκειμένου να αυξηθεί η προβολή και η διαδραστικότητα, η PETI διαδίδει και απαντά σε πληροφορίες με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter. Περίπου 2.500 χρήστες, κυρίως από το ευρύ κοινό, έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν, να δηλώνουν την αρέσκειά τους, να συμπράττουν και να σχολιάζουν τις αναρτήσεις, οι οποίες έχουν ακτίνα δράσης επί περισσοτέρων του 1.5 εκατομμυρίου ατόμων.

Τέλος, η PETI καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρίσταται στην ετήσια Ημέρα Υποδοχής του Κοινού. Το Σάββατο, 12 Μαΐου 2012, μέλη και προσωπικό της Γραμματείας καλωσόρισαν εκατοντάδες επισκέπτες που προσήλθαν στο γραφείο πληροφοριών της ΓΔ IPOL για να ενημερωθούν για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το δικαίωμα υποβολής αναφορών.

o       Συνεργασία με τα Γραφεία Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη

Τα Γραφεία Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο ως αποκεντρωμένες πηγές πρόσβασης στο σύνολο των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου για την κοινωνία των πολιτών και επίσημους φορείς. Ιδίως κατά τη διάρκεια των διερευνητικών επισκέψεων, η PETI συντονίζεται με τα αντίστοιχα Γραφεία Πληροφοριών για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες και τη διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου. Αντιστρόφως, οι πολίτες υποβάλλουν περιστασιακά αναφορές μέσω του εθνικού τους Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο στη συνέχεια τις διαβιβάζει στην PETI.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύνοψη Πινάκων

Πίνακας 1. Καταχώριση και έγκριση αναφορών

Πίνακας 2. Αναφορές ανάλογα με την μορφή υποβολής τους

Πίνακας 3. Αναφορές ανά Θέμα

Πίνακας 3.α Κύρια Θέματα το 2012

Πίνακας 3.β. Άλλα Θέματα το 2012

Πίνακας 4. Αναφορές ανά οικεία χώρα

Πίνακας 5. Αναφορές ανά Εθνικότητα του Αναφέροντα

Πίνακας 6. Αναφορές ανά γλώσσα υποβολής

Πίνακας 7. Αναφορά ανά έτος καταχώρισης και τρέχουσα κατάσταση

Πίνακας 8. Συμμετοχή του Κοινού σε Συνεδριάσεις της Επιτροπής και Επιστροφή Εξόδων

Πίνακας 1. Καταχώριση και Έγκριση Αναφορών (2009 - 2012), σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό καταχωρισμένων αναφορών

 

2009

2010

2011

2012

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ

1924

-

1746

-

2091

-

2322

-

εκ των οποίων δεν έχουν καταχωρισθεί*

0

0,0%

91

5,2%

677

32,4%

337

14,5%

εκ των οποίων καταχωρίσθηκαν ως αναφορές

1924

100,0%

1655

94,8%

1414

67,6%

1986

85,5%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΗΚΑΝ

1924

-

1655

-

1414

-

1986

-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗΚΑΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

816

42,4%

667

40,3%

416

29,4%

580

29,2%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

1108

57,6%

988

59,7%

998

70,6%

1406

70,8%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ

1108

-

988

-

998

-

1406

-

των οποίων περατώθηκε η εξέταση με απευθείας απάντηση

424

38,3%

405

41,0%

315

31,6%

510

36,2%

που παραπέμφθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για γνώμη

710

64,1%

607

61,4%

649

65,0%

853

60,7%

που παραπέμφθηκαν σε άλλο φορέα για γνώμη

29

2,6%

26

2,6%

26

2,6%

59

4,2%

που διαβιβάστηκαν σε άλλους φορείς προς ενημέρωση

211

19,0%

184

18,6%

162

16,2%

297

21,1%

*Υποβληθείσες αναφορές που δεν ανταποκρίνονται στο Άρθρο 227 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Άρθρο 194 ΣΕΚ) δεν καταχωρίζονται ως αναφορές.

Πίνακας 2. Αναφορές ανάλογα με την μορφή υποβολής τους (2009-2012), σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό των καταχωρισμένων αναφορών

Μορφή υποβολής

2009

2010

2011

2012

Ηλεκτρονική

1204

63%

1046

63%

815

58%

1387

70%

Σε χαρτί

720

37%

609

37%

599

42%

599

30%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1924

 -

1655

1414

 -

1986

 -

Πίνακας 3. Αναφορές ανά Θέμα (2009-2012), σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό των καταχωρισμένων αναφορών

Πίνακας 3.α Κύρια Θέματα το 2012

Θεματικός τομέας

(ανάλογα με το ποσοστό τους το 2012)

2009

2010

2011

2012

Θεμελιώδη δικαιώματα

430

22,3%

338

20,4%

297

21,0%

500

25,1%

Αναπηρία

0

0,0%

0

0,0%

1

0,1%

10

0,5%

Δικαιοσύνη

159

8,3%

125

7,6%

131

9,3%

242

12,2%

Ακίνητη περιουσία

106

5,5%

61

3,7%

51

3,6%

47

2,4%

Περιβάλλον

229

11,9%

246

14,9%

260

18,4%

279

14,1%

Εκτιμήσεις αντικτύπου

40

2,1%

43

2,6%

26

1,8%

23

1,2%

Ρύπανση

53

2,8%

48

2,9%

49

3,5%

57

2,9%

Προστασία και διατήρηση

48

2,5%

62

3,7%

38

2,7%

31

1,6%

Απόβλητα

18

0,9%

25

1,5%

25

1,8%

37

1,9%

Ύδατα

11

0,6%

14

0,8%

19

1,3%

24

1,2%

Εσωτερική αγορά

142

7,4%

135

8,2%

116

8,2%

143

7,2%

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών

17

0,9%

22

1,3%

19

1,3%

17

0,9%

Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

71

3,7%

52

3,1%

33

2,3%

53

2,7%

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

20

1,0%

23

1,4%

24

1,7%

31

1,6%

Υγεία

104

5,4%

83

5,0%

74

5,2%

110

5,5%

Δικαιώματα των καταναλωτών

96

5,0%

84

5,1%

55

3,9%

101

5,1%

Καλή διαβίωση των ζώων

37

1,9%

34

2,1%

36

2,5%

60

3,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1924

-

1655

-

1414

-

1986

-

Πίνακας 3. Αναφορές ανά Θέμα (2009 – 2012), σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό καταχωρισμένων αναφορών

Πίνακας 3.β. Άλλα Θέματα το 2012

Θεματικός τομέας (ανάλογα με το ποσοστό τους το 2012)

2009

2010

2011

2012

Γεωργία

22

1,1%

21

1,3%

21

1,5%

31

1,6%

Άσυλο

6

0,3%

12

0,7%

6

0,4%

12

0,6%

Ανταγωνισμός

25

1,3%

20

1,2%

14

1,0%

27

1,4%

Συνταγματικές υποθέσεις

26

1,4%

27

1,6%

26

1,8%

63

3,2%

Πολιτισμός και κληρονομιά

35

1,8%

26

1,6%

21

1,5%

25

1,3%

Οικονομικές, Νομισματικές Υποθέσεις

27

1,4%

26

1,6%

53

3,7%

75

3,8%

Παιδεία

47

2,4%

46

2,8%

53

3,7%

48

2,4%

Απασχόληση

105

5,5%

62

3,7%

45

3,2%

74

3,7%

Ενέργεια

30

1,6%

24

1,5%

43

3,0%

48

2,4%

Διεύρυνση

5

0,3%

1

0,1%

1

0,1%

0

0,0%

Ισότητα ευκαιριών και φύλων

14

0,7%

12

0,7%

6

0,4%

6

0,3%

Εξωτερικές σχέσεις

38

2,0%

18

1,1%

16

1,1%

26

1,3%

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

26

1,4%

19

1,1%

24

1,7%

45

2,3%

Αλιεία και Ναυτιλιακές Υποθέσεις

11

0,6%

5

0,3%

9

0,6%

6

0,3%

Ασφάλεια των τροφίμων

3

0,2%

9

0,5%

7

0,5%

12

0,6%

Απάτη και διαφθορά

22

1,1%

32

1,9%

25

1,8%

66

3,3%

Μετανάστευση

38

2,0%

37

2,2%

45

3,2%

33

1,7%

Βιομηχανία και επιχειρήσεις

45

2,3%

33

2,0%

21

1,5%

48

2,4%

Κοινωνία Πληροφοριών - Μέσα Ενημέρωσης

33

1,7%

26

1,6%

27

1,9%

27

1,4%

Ευρωπαϊκά Όργανα

36

1,9%

30

1,8%

17

1,2%

64

3,2%

Συνταξιοδοτικά

51

2,7%

68

4,1%

30

2,1%

51

2,6%

Προσωπική υπόθεση

216

11,2%

191

11,5%

97

6,9%

150

7,6%

Περιφερειακή πολιτική

13

0,7%

10

0,6%

8

0,6%

7

0,4%

Έρευνα και καινοτομία

9

0,5%

3

0,2%

1

0,1%

6

0,3%

Απόδοση

27

1,4%

9

0,5%

1

0,1%

3

0,2%

Ασφάλεια

10

0,5%

8

0,5%

10

0,7%

21

1,1%

Κοινωνικές υποθέσεις

93

4,8%

77

4,7%

78

5,5%

89

4,5%

Φορολογία

61

3,2%

63

3,8%

48

3,4%

67

3,4%

Εμπόριο

9

0,5%

8

0,5%

6

0,4%

18

0,9%

Μεταφορές

101

5,2%

101

6,1%

69

4,9%

91

4,6%

Αστική ανάπτυξη

77

4,0%

35

2,1%

28

2,0%

11

0,6%

Δικαιώματα ψήφου και εκλογές

23

1,2%

4

0,2%

7

0,5%

8

0,4%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1924

-

1655

-

1414

-

1986

-

Πίνακας 4. Αναφορές ανά οικεία χώρα (2009 – 2012), σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό καταχωρισμένων αναφορών

Κράτος μέλος

 

2009

2010

2011

2012

Αυστρία

34

1,8%

36

2,2%

18

1,3%

19

1,0%

Βέλγιο

30

1,6%

28

1,7%

12

0,8%

21

1,1%

Βουλγαρία

56

2,9%

36

2,2%

52

3,7%

55

2,8%

Κύπρος

13

0,7%

18

1,1%

10

0,7%

14

0,7%

Τσεχική Δημοκρατία

13

0,7%

15

0,9%

15

1,1%

18

0,9%

Δανία

14

0,7%

25

1,5%

14

1,0%

21

1,1%

Eσθονία

4

0,2%

7

0,4%

3

0,2%

4

0,2%

«Ευρωπαϊκή Ένωση»

404

21,0%

285

17,2%

311

22,0%

542

27,3%

Φινλανδία

20

1,0%

26

1,6%

11

0,8%

18

0,9%

Γαλλία

73

3,8%

62

3,7%

64

4,5%

77

3,9%

Γερμανία

299

15,5%

273

16,5%

183

12,9%

249

12,5%

Ελλάδα

74

3,8%

71

4,3%

48

3,4%

79

4,0%

Ουγγαρία

25

1,3%

36

2,2%

23

1,6%

62

3,1%

Ιρλανδία

37

1,9%

27

1,6%

22

1,6%

28

1,4%

Ιταλία

177

9,2%

183

11,1%

138

9,8%

170

8,6%

Λετονία

11

0,6%

7

0,4%

3

0,2%

8

0,4%

Λιθουανία

14

0,7%

7

0,4%

8

0,6%

19

1,0%

Λουξεμβούργο

4

0,2%

3

0,2%

4

0,3%

7

0,4%

Mάλτα

9

0,5%

13

0,8%

9

0,6%

21

1,1%

Κάτω Χώρες

35

1,8%

12

0,7%

20

1,4%

25

1,3%

Πολωνία

100

5,2%

66

4,0%

104

7,4%

80

4,0%

Πορτογαλία

37

1,9%

26

1,6%

30

2,1%

31

1,6%

Ρουμανία

143

7,4%

102

6,2%

106

7,5%

146

7,4%

Σλοβακία

19

1,0%

7

0,4%

8

0,6%

18

0,9%

Σλοβενία

12

0,6%

6

0,4%

7

0,5%

6

0,3%

Ισπανία

279

14,5%

288

17,4%

216

15,3%

298

15,0%

Σουηδία

17

0,9%

16

1,0%

13

0,9%

17

0,9%

Ηνωμένο Βασίλειο

83

4,3%

66

4,0%

60

4,2%

73

3,7%

Όλες ανεξαιρέτως οι τρίτες χώρες

95

4,9%

84

5,1%

74

5,2%

70

3,5%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ*

1924

-

1655

-

1414

 

1986

-

*Να σημειωθεί ότι το σύνολο των καταχωρισμένων αναφορών δεν είναι ο συνολικός αριθμός αναφορών ανά οικεία χώρα.

Πίνακας 5. Αναφορές ανά Εθνικότητα του Αναφέροντα ( 2009 – 2012), σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό καταχωρισμένων αναφορών

Κράτος μέλος

2009

2010

2011

2012

Αυστρία

38

2,0%

25

1,5%

24

1,7%

29

1,5%

Βέλγιο

27

1,4%

29

1,8%

22

1,6%

33

1,7%

Βουλγαρία

54

2,8%

40

2,4%

49

3,5%

57

2,9%

Κύπρος

8

0,4%

8

0,5%

4

0,3%

7

0,4%

Τσεχική Δημοκρατία

6

0,3%

9

0,5%

10

0,7%

14

0,7%

Δανία

13

0,7%

17

1,0%

11

0,8%

11

0,6%

Eσθονία

3

0,2%

2

0,1%

3

0,2%

2

0,1%

Φινλανδία

26

1,4%

25

1,5%

12

0,8%

15

0,8%

Γαλλία

79

4,1%

78

4,7%

78

5,5%

92

4,6%

Γερμανία

496

25,8%

409

24,7%

315

22,3%

475

23,9%

Ελλάδα

78

4,1%

69

4,2%

49

3,5%

74

3,7%

Ουγγαρία

17

0,9%

31

1,9%

26

1,8%

62

3,1%

Ιρλανδία

31

1,6%

27

1,6%

16

1,1%

34

1,7%

Ιταλία

219

11,4%

215

13,0%

166

11,7%

241

12,1%

Λετονία

11

0,6%

8

0,5%

3

0,2%

8

0,4%

Λιθουανία

8

0,4%

12

0,7%

6

0,4%

21

1,1%

Λουξεμβούργο

2

0,1%

0

0,0%

4

0,3%

7

0,4%

Mάλτα

11

0,6%

11

0,7%

6

0,4%

7

0,4%

Κάτω Χώρες

44

2,3%

18

1,1%

23

1,6%

31

1,6%

Πολωνία

129

6,7%

94

5,7%

125

8,8%

99

5,0%

Πορτογαλία

32

1,7%

25

1,5%

24

1,7%

33

1,7%

Ρουμανία

152

7,9%

101

6,1%

102

7,2%

140

7,1%

Σλοβακία

14

0,7%

4

0,2%

7

0,5%

11

0,6%

Σλοβενία

10

0,5%

4

0,2%

7

0,5%

7

0,4%

Ισπανία

237

12,3%

261

15,8%

204

14,4%

311

15,7%

Σουηδία

13

0,7%

11

0,7%

12

0,8%

17

0,9%

Ηνωμένο Βασίλειο

122

6,3%

91

5,5%

80

5,7%

105

5,3%

Όλες ανεξαιρέτως οι τρίτες χώρες

44

2,3%

31

1,9%

26

1,8%

43

2,2%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1924

-

1655

-

1414

-

1986

-

*Να σημειωθεί ότι είναι η εθνικότητα του «κύριου» αναφέροντα.

Πίνακας 6. Αναφορές ανά γλώσσα υποβολής (2009 - 2012), σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό καταχωρισμένων αναφορών

Κράτος μέλος (ανάλογα με το ποσοστό το 2012)

 

2009

2010

2011

2012

γερμανική

548

28,5%

430

26,0%

348

24,6%

498

25,1%

αγγλική

343

17,8%

295

17,8%

263

18,6%

360

18,1%

ισπανική

237

12,3%

260

15,7%

200

14,1%

303

15,3%

ιταλική

203

10,6%

199

12,0%

145

10,3%

224

11,2%

γαλλική

107

5,6%

100

6,0%

91

6,4%

123

6,2%

ρουμάνικη

110

5,7%

72

4,4%

74

5,2%

105

5,3%

πολωνική

116

6,0%

86

5,2%

112

7,9%

86

4,3%

ελληνική

61

3,2%

58

3,5%

41

2,9%

68

3,4%

ουγγρική

16

0,8%

23

1,4%

16

1,1%

53

2,7%

βουλγαρική

37

1,9%

25

1,5%

38

2,7%

37

1,9%

ολλανδική

46

2,4%

23

1,4%

22

1,6%

28

1,4%

πορτογαλική

27

1,4%

19

1,1%

17

1,2%

28

1,4%

λιθουανική

7

0,4%

5

0,3%

2

0,1%

15

0,8%

φινλανδική

19

1,0%

21

1,3%

6

0,4%

11

0,6%

σλοβακικά,

11

0,6%

4

0,2%

6

0,4%

10

0,5%

σουηδική

8

0,4%

5

0,3%

10

0,7%

10

0,5%

τσεχικά,

4

0,2%

5

0,3%

1

0,1%

7

0,4%

λετονική

7

0,4%

6

0,4%

1

0,1%

5

0,3%

δανική

9

0,5%

13

0,8%

8

0,6%

4

0,2%

σλοβενική

4

0,2%

3

0,2%

7

0,5%

4

0,2%

καταλανικά

0

0,0%

1

0,1%

0

0,0%

4

0,2%

εσθονική

1

0,1%

1

0,1%

2

0,1%

2

0,1%

κείμενο σε μεικτή γλώσσα

1

0,1%

1

0,1%

3

0,2%

1

0,1%

μαλτέζικη

2

0,1%

1

0,1%

1

0,1%

0

0,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

1924

-

1655

-

1414

-

1986

-

Πίνακας 7. Αναφορές ανά Έτος Καταχώρισης (1997 – 2012) και Τρέχουσα Κατάσταση*, σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό καταχωρισμένων αναφορών

Έτος

καταχώρισης

Σύνολοκαταχωρισμένων αναφορών

 

Εκκρεμούν

Περατώθηκαν

2012

1986

894

45,0%

1092

55,0%

2011

1414

299

21,1%

1115

78,9%

2010

1655

176

13,5%

1480

86,5%

2009

1924

141

9,3%

1783

90,7%

2008

1886

109

7,5%

1777

92,5%

2007

1506

102

8,0%

1506

92,0%

2006

1021

44

4,4%

977

95,6%

2005

1016

28

2,8%

988

97,0%

2004

2002

15

1,6%

987

98,4%

2003

1315

6

0,5%

1309

99,5%

2002

1601

4

0,3%

1597

99,7%

2001

1132

0

0,0%

1132

100,0%

2000

908

1

0,1%

907

99,9%

1999

934

1

0,1%

933

99,9%

1998

1127

2

0,2%

1125

99,8%

1997

1306

1

0,1%

1305

99,9%

*από 01.07.2013

Πίνακας 8. Συμμετοχή του Κοινού σε Συνεδριάσεις της Επιτροπής και Επιστροφή Εξόδων (2009 - 2012)

 

2009

2010

2011

2012

Σύνολο παρευρεθέντων

245

243

242

 234

εκ των οποίων, κύριοι αναφέροντες

86

89

148

 62

Έλαβαν επιστροφή εξόδων

24

12

10

 22

Κόστος επιστροφής εξόδων

€10.665

€5.710

€6.513

€13.447

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Edward McMillan-Scott, Roberta Metsola, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pablo Arias Echeverría, Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Norica Nicolai, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς