ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a znečištění moří způsobeném zařízeními pro těžbu ropy a plynu

  23. 9. 2013 - (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD)) - ***I

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodaj: Keith Taylor


  Postup : 2013/0092(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0300/2013
  Předložené texty :
  A7-0300/2013
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a znečištění moří způsobeném zařízeními pro těžbu ropy a plynu

  (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0174),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0089/2013),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2013[1],

  –   po konzultaci s Výborem regionů,

  –   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Rozpočtového výboru (A7-0300/2013),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  zdůrazňuje, že jakýmkoli rozhodnutím legislativního orgánu ve prospěch takového víceletého financování pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost nejsou dotčena rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu;

  3.  žádá Komisi, aby předložila nový finanční výkaz, který plně zohlední výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o splnění rozpočtových a personálních požadavků Evropské agentury pro námořní bezpečnost a případně útvarů Komise;

  4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

  5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 4 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (4a) Činnost agentury v oblasti předcházení znečištění a zasahování v případě, že ke znečištění dojde, není přínosná jen z finančního hlediska, ale má i nepeněžitou hodnotu. Vzhledem k obrovskému ekologickému dopadu a závratným ekonomickým nákladům v případě nehod, jež mají za následek znečištění, a také k sociálně ekonomickému dopadu těchto nehod na jiná odvětví, jako je cestovní ruch a rybolov, je nezbytné investovat do agentury dostatečné finanční prostředky.

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 9

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (9) Agentura by měla hrát aktivní úlohu v udržování a dalším rozvoji služby družicového snímkování pro účely dohledu, včasného odhalení znečištění a identifikace lodí nebo zařízení pro těžbu ropy a plynu, které jsou za něj odpovědné. Tento systém by měl zlepšit dostupnost údajů a účinnost zásahů při znečištění.

  (9) Agentura by měla hrát aktivní úlohu v udržování a dalším rozvoji služby družicového snímkování pro účely dohledu, včasného odhalení znečištění a identifikace lodí nebo zařízení pro těžbu ropy a plynu, které jsou za něj odpovědné. Tento systém by měl zlepšit dostupnost údajů a účinnost zásahů při znečištění a měl by urychlit počáteční zásah i poskytování vhodných podpůrných zařízení.

  Odůvodnění

  Být účinný znamená rovněž kratší dobu zásahu a rychlejší poskytování příslušných zdrojů s cílem minimalizovat znečištění a jeho dopady.

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 11

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (11) Aby bylo zajištěno důkladné provádění, měla by agentura mít k dispozici funkční a nákladově efektivní systém pro financování zejména své operační pomoci členským státům.

  (11) Aby bylo zajištěno důkladné provádění akčních plánů, měla by agentura mít k dispozici funkční a nákladově efektivní systém zejména pro financování poskytování operační pomoci členským státům.

  Pozměňovací návrh   4

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 12

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (12) Je proto třeba poskytnout finanční záruky pro financování úkolů svěřených agentuře v oblasti zasahování při znečištění a souvisejících akcí, které by vycházely z víceletého závazku. Výše ročních příspěvků Unie by měla být stanovena rozpočtovým orgánem v souladu s ročním rozpočtovým procesem.

  (12) Je proto třeba poskytnout finanční záruky pro financování úkolů svěřených agentuře v oblasti zasahování při znečištění a souvisejících akcí, které by vycházely z víceletého závazku. Rozsah tohoto víceletého závazku musí zohledňovat rozšíření úkolů agentury a rozšíření zeměpisného záběru jejích činností při zásazích. Výše ročních příspěvků Unie by měla být stanovena rozpočtovým orgánem v souladu s ročním rozpočtovým procesem.

  Odůvodnění

  Víceletý rozpočet agentury musí být dostatečně velký, aby mohla dostát svým odpovědnostem, které byly rozšířeny nařízením (EU) č. 100/2013. Rozpočet tedy musí odrážet skutečné potřeby a výzvy.

  Pozměňovací návrh   5

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 13

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  (13) Částky, které je třeba vyčlenit na financování zásahů při znečištění, by se v souladu s novým víceletým finančním rámcem měly vztahovat na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Je tedy třeba poskytnout finanční prostředky na stejné období.

  (13) Částky, které je třeba vyčlenit na financování zásahů při znečištění, by se v souladu s novým víceletým finančním rámcem měly vztahovat na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020. Je proto nezbytné přidělit agentuře více prostředků se zřetelem k jejím novým úkolům.

  Pozměňovací návrh   6

  Návrh nařízení

  Bod odůvodnění 14 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  (14a) Unie a členské státy by měly uznat, že agentura musí být finančně zabezpečená, a měly by nezávisle na víceletém financování Komise uplatňovat mechanismy, jejichž prostřednictvím by bylo možné získávat od třetích stran zpět finanční prostředky, jež agentura vynakládá na zboží, služby či pracovníky, jež poskytuje.

  Pozměňovací návrh   7

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – písm. b

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  b) „nebezpečnými a škodlivými látkami“ se rozumí všechny látky s výjimkou ropy, u kterých je, pokud se vyskytnou v mořském prostředí, pravděpodobnost, že budou představovat nebezpečí pro lidské zdraví, ublíží živým zdrojům a mořskému životu, poškodí rekreační využití nebo naruší další legitimní využití moře, jak stanoví Protokol o připravenosti, reakci a spolupráci při znečištění nebezpečnými a škodlivými látkami z roku 2000.

  b) „nebezpečnými a škodlivými látkami“ se rozumí všechny látky s výjimkou ropy a včetně dispersantů, u kterých je, pokud se vyskytnou v mořském prostředí, pravděpodobnost, že budou představovat nebezpečí pro lidské zdraví, ublíží živým zdrojům a mořskému životu, poškodí rekreační využití nebo naruší další legitimní využití moře, jak stanoví Protokol o připravenosti, reakci a spolupráci při znečištění nebezpečnými a škodlivými látkami z roku 2000, který přijala Mezinárodní námořní organizace;

  Pozměňovací návrh   8

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – písm. b a (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  ba) „zařízením pro těžbu ropy a zemního plynu“ se rozumí stacionární pevně ukotvené nebo pohyblivé zařízení nebo soubor zařízení, která jsou vzájemně trvale propojena mosty nebo jinými konstrukcemi, jež jsou používána k činnostem v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři nebo v souvislosti s těmito činnostmi; patří mezi ně mobilní vrtné jednotky na moři pouze v případě, že jsou v mořských vodách ukotveny za účelem provádění vrtu, těžby nebo jiných činností souvisejících s činnostmi v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři a rovněž infrastruktura a zařízení používané pro přepravu ropy a zemního plynu na pobřeží a pobřežní terminály;

  Odůvodnění

  Zpravodajova definice musí být rozšířena, aby zahrnovala zařízení pro přepravu ropy a plynu na pobřeží a pobřežní ropné a plynové terminály.

  Pozměňovací návrh   9

  Návrh nařízení

  Čl. 2 – písm. b b (nové)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  bb) „činnostmi v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři“ se rozumějí všechny činnosti týkající se průzkumu a těžby spojené se zařízením nebo s ním spojenou infrastrukturou, včetně návrhu, plánování, výstavby, provozu a odstavení zařízení nebo s ním spojené infrastruktury.

   

  Pozměňovací návrh   10

  Návrh nařízení

  Čl. 3 – písm. a

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  a) informací, zejména shromažďování, analýzy a šíření osvědčených postupů, technik a inovací, jako jsou nástroje na sledování vyprazdňování nádrží lodí a nástroje pro monitorování mořských těžebních plošin v souvislosti s provozními a náhodnými úniky škodlivých látek;

  a) informací, zejména shromažďování, analýzy a šíření osvědčených postupů, technik a inovací, jako jsou nástroje na sledování vyprazdňování nádrží lodí a nástroje pro monitorování mořských těžebních plošin v souvislosti s provozními a náhodnými úniky škodlivých látek; v této souvislosti orgány členských států odpovědné za koordinování reakce na mimořádné události zpřístupní agentuře doklad o předběžném posouzení veškerých chemických látek, které se používají jako dispersanty, k němuž se přistoupilo za účelem omezení dopadu na veřejné zdraví a/nebo dalších škod na životním prostředí na minimum;

  Pozměňovací návrh   11

  Návrh nařízení

  Článek 3 – písm. c

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  c) operační pomoci a podpory poskytované na vyžádání, včetně dodatečných prostředků, jako jsou např. pohotovostní plavidla na odstraňování znečištění, družicové snímkování a zařízení, zásahy při znečištění prováděné postiženými státy v případě havarijního nebo úmyslného znečištění z lodí nebo znečištění moří způsobeného zařízeními pro podmořskou těžbu ropy a plynu.

  c) operační pomoci a podpory poskytované na vyžádání, včetně dodatečných prostředků, jako jsou např. pohotovostní plavidla na odstraňování znečištění, družicové snímkování a zařízení, navrhované činnosti a podrobnosti technik a rovněž zásahy při znečištění prováděné postiženými státy v případě havarijního nebo úmyslného znečištění z lodí nebo znečištění moří způsobeného zařízeními pro podmořskou těžbu ropy a plynu a opatření k odstranění takového znečištění.

  Pozměňovací návrh   12

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Finanční krytí na provádění úkolů uvedených v článku 3 v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 činí 160 500 000 EUR vyjádřeno v běžných cenách.

  Finanční krytí na provádění úkolů uvedených v článku 3 v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 činí 185 500 000 EUR vyjádřeno v běžných cenách.

  Odůvodnění

  Celkové navrhované rozpočtové prostředky nedosahují ani minimální postačující mezní hodnoty, která by agentuře umožnila dále plnit stávající úkoly a přijmout nové úkoly, jež jí svěřuje nařízení č. 100/2013. V průběhu příštích sedmi let je zapotřebí dalších 25 milionů EUR , které zajistí provádění nově přidělených úkolů alespoň na minimální úrovni, aniž by došlo k ohrožení provádění stávajících úkolů. Všechny tyto úkoly jsou „hlavními úkoly“ agentury, a proto je Unie právně vázána k jejich dostatečnému financování. Podrobněji se touto otázkou zabývá vysvětlující prohlášení.

  Pozměňovací návrh   13

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  V případě, že rozpočet agentury EMSA pro toto období bude nižší než prostředky přidělené v předchozím víceletém finančním rámci, vypracuje memorandum pro Evropský parlament a Radu, v němž vysvětlí, že to ovlivní její schopnost plnit úkoly, kterými byla pověřena.

  Pozměňovací návrh   14

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Pro účely stanovení požadavků na poskytování operační pomoci agenturou, jako např. dodatečných plavidel na odstraňování znečištění, bude agentura pravidelně vypracovávat seznam veřejných a případně soukromých mechanismů pro zásahy při znečištění a souvisejících kapacit pro zásahy v jednotlivých regionech Unie.

  Pro účely stanovení požadavků na poskytování operační pomoci agenturou, jako např. dodatečných plavidel na odstraňování znečištění, bude agentura pravidelně vypracovávat seznam veřejných a případně soukromých mechanismů pro zásahy při znečištění a souvisejících kapacit pro zásahy v jednotlivých regionech Unie. Sestaví rovněž seznam požadavků, které nebyly splněny, a uvede důsledky tohoto nesplnění.

  Pozměňovací návrh   15

  Návrh nařízení

  Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  V souladu se zásadou vzájemné pomoci a vzhledem k rozšíření mandátu agentury, která nyní pokrývá i země spadající pod politiku rozšíření Unie a evropskou politiku sousedství, umožní rovněž země sousedící s evropskými moři sdílení informací a spolupráci při sestavování tohoto seznamu.

  Odůvodnění

  Rozsah úkolů a činností agentury na pokrytí třetích zemí hraničících s evropskými moři znamená, že tyto země by měly poskytovat různé podrobnosti svých veřejných nebo soukromých mechanismů. Toto sdílení informací by mělo být dobrovolné a mělo by být založeno na vzájemné pomoci.

  Pozměňovací návrh   16

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  Ve zprávě je jednoznačně uvedeno, jaké sociálně ekonomické, ekologické a finanční přínosy skýtá připravenost agentury reagovat na znečištění způsobené loděmi a znečištění moře, které způsobují zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu.

  Pozměňovací návrh   17

  Návrh nařízení

  Čl. 7 – odst. 2

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Na základě této zprávy může Komise případně navrhnout změny tohoto nařízení, zejména s cílem zohlednit vědecký pokrok v oblasti boje proti znečištění z lodí a znečištění moří způsobenému zařízeními pro těžbu ropy a plynu, zejména znečištění ropou nebo nebezpečnými a škodlivými látkami.

  Na základě této zprávy může Komise případně navrhnout změny tohoto nařízení, zejména s cílem zohlednit vědecký pokrok v oblasti boje proti znečištění z lodí a znečištění moří způsobenému zařízeními pro těžbu ropy a plynu, zejména znečištění ropou nebo nebezpečnými a škodlivými látkami, a rovněž změny regionálních a mezinárodních závazků, které Unie v této oblasti přijala.

  Odůvodnění

  Technický pokrok není jediným faktorem, který je nutno během hodnocení výkonů a činností agentury v polovině období zohlednit. Vzhledem k tomu, že Unie patří do různých regionálních a mezinárodních organizací, je třeba zohlednit všechny změny závazků, které přijala jako člen těchto organizací.

  • [1]  Úř. věst. L ... (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“), která byla založena v roce 2002, byla pověřena úkoly v oblasti zasahování při znečištění moří. Tyto úkoly jsou dlouhodobé povahy, a aby je agentura mohla plnit účinně a důsledně, potřebuje odpovídající finanční zajištění vycházející z víceletého závazku. Tvůrce právních předpisů EU proto v roce 2006 zavedl víceleté financování v období 2007 až 2013 určené na činnost agentury v oblasti zasahování při znečištění způsobeném loďmi.

  V souladu s nařízením č. 2038/2006 a směrnicí 2005/35/ES o znečištění z lodí[1] má agentura v oblasti zasahování při znečištění z lodí tyto tři hlavní úkoly:

  a) Operační podpora členským státům

  Agentura nabízí síť pohotovostních plavidel pro zásah v případě úniku ropy určených k doplnění zásahové kapacity členských států postižených únikem. Poskytuje také satelitní službu pro odhalování a monitorování úniků ropy nazvanou CleanSeaNet a informace o chemických únicích prostřednictvím sítě MAR-ICE. Postižené pobřežní státy mohou v případě úniku ropy požádat o zásah pohotovostních plavidel prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Společenství[2]. Díky pravidelné účasti členských států na vnitrostátních a regionálních cvičeních je zajištěna bezproblémová integrace s jejich mechanismy zásahu.

  b) Spolupráce a koordinace

  Agentura udržuje styky s odborníky z členských států, kteří odpovídají za zásah v případě znečištění, a také se stávajícími regionálními dohodami a s Mezinárodní námořní organizací.

  c) Informace

  Agentura shromažďuje, analyzuje a rozšiřuje informace o osvědčených postupech, technikách a inovacích v oblasti zasahování při znečištění moří.

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 100/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, pověřilo agenturu úkoly týkajícími se zasahování při znečištění moří způsobeném zařízeními pro těžbu ropy nebo zemního plynu a rozšířilo služby poskytované agenturou i na země, na které se vztahuje politika rozšíření a evropská politika sousedství (EPS).

  V několika uplynulých letech uskutečnila agentura různé hodnotící činnosti. Hlavní závěry, které z těchto hodnocení vyplývají, jsou pozitivní. Částka přidělená z rozpočtu na zásahy proti znečištění se ukázala jako přiměřená. Všeobecně se má za to, že financovaná opatření jsou nákladově efektivní, přinášejí přidanou hodnotu a jsou vhodným způsobem řízena.

  Shrnutí návrhu

  Navrhované nařízení usiluje o obnovení víceletého financování na období 2014 až 2020 v rámci nových finančních výhledů.

  Stanoví podrobná opatření týkající se finančního příspěvku Unie do rozpočtu agentury, který má umožnit provádění úkolů, jimiž je pověřena v oblasti zasahování proti znečištění z lodí a znečištění způsobenému zařízeními pro těžbu ropy a plynu.

  Komise navrhuje na uvedené období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 vyčlenit v rámci okruhu 1 „Inteligentní růst podporující začlenění“ částku ve výši 160,5 milionu EUR. Roční částky by měly být schvalovány rozpočtovým orgánem v souladu s rozpočtovým postupem.

  Agentura EMSA byla poté, co v lednu 2013 vstoupily v platnost změny zřizovacího nařízení č. 100/2013, pověřena těmito novými úkoly v oblasti zasahování při znečištění:

  a) činnosti, které v současnosti provádí v oblasti zásahů při „znečištění způsobeném loděmi“, budou zahrnovat rovněž zásahy při „znečištění moře způsobeném zařízeními na těžbu ropy a zemního plynu“,

  b) síť CleanSeaNet bude rovněž sledovat „rozsah a ekologický dopad znečištění moří ropou způsobeného zařízeními pro těžbu ropy nebo zemního plynu“,

  c) stávající zeměpisná působnost (členské státy a přistupující země) se rozšiřuje i na „všechny evropské sousední partnerské země a země, které se účastní Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci“. Plavidla agentury tak mohou být použita na celém území regionálních přímořských oblastí Unie.

  Komise navrhuje, aby vyčleněná částka byla použita pouze na první dva nové úkoly, přičemž by prostředky měly být vyčleněny nejprve na zahájení těchto nových úkolů, aniž by byly dotčeny úkoly stávající. Třetí nový úkol by byl financován ze stávajících programů EU pro země, na něž se vztahuje politika rozšíření a evropská politika sousedství (program SAFEMED pro Středozemní moře a programy prováděné v rámci iniciativy TRACECA v případě Černého moře).

  Od agentury se žádá, aby nadále využívala synergií a pokračovala v dalších přijatých úsporných opatřeních, aby se snížil dopad inflace, jež v tomto návrhu nebyla vzata v potaz.

  Stanovisko zpravodaje

  Zpravodaj vítá návrh Komise, aby pokračovalo víceleté financování agentury v oblasti činností týkajících se zasahování proti znečištění.

  Vyjadřuje však vážné obavy, pokud jde o nekonzistentnost přístupu Komise: na jedné sice, jak je uvedeno výše, složky legislativního orgánu rozhodly o tom, že přidělí agentuře nové úkoly, na straně druhé neumožní stávající návrh agentuře těmto odpovědnostem dostát.

  Činnost agentury v oblasti předcházení znečištění a zasahování v případě, že ke znečištění dojde, není přínosná jen z finančního hlediska, ale přináší i nepeněžitou hodnotu. Vzhledem k obrovskému ekologickému dopadu a závratným ekonomickým nákladům v případě havárie a také k sociálně ekonomickému dopadu na jiná odvětví, jako je cestovní ruch a rybolov, je nezbytné investovat do agentury dostatečné finanční prostředky. Tato základní myšlenka je důvodem pro níže uvedený postoj zpravodaje:

  1) Zpravodaj je zklamán návrhem Komise zachovat výši přidělených prostředků na následujících sedm let v téže výši jako v předchozím období prakticky bez jakéhokoli navýšení částky, přičemž se nezohledňuje ani inflace. Na stávající projekty se přiděluje táž částka 154,48 milionu EUR, na nové projekty pak ovšem pouhých 6,02 milionu EUR. To by umožnilo plnit nové úkoly jen ve velmi omezeném rozsahu, resp. v případě, že se zahájí práce na nových úkolech, dojde k ohrožení provádění současných projektů.

  Zpravodaj se tedy domnívá, že referenční finanční částka uvedená v článku 4 předloženého návrhu by měla činit 185 500 000 EUR v běžných cenách (viz tabulka v příloze). Důvodem je skutečnost, že celkové rozpočtové prostředky obsažené v návrhu ve výši 160 500 000 EUR pro období let 2014 až 2020 nedosahují ani minimální postačující mezní hodnoty, která by agentuře umožnila dále plnit její úkoly a zhostit se nových úkolů, jež jí svěřuje nařízení č. 100/2013.

  Navýšení částky o 25 milionů EUR v průběhu sedmi let by agentuře umožnilo vykonat alespoň minimální počet zásahů, a dostát tak svým nově přiděleným úkolům. Zejména:

  •   Sjednání smluv na dvě další pohotovostní plavidla pro odstraňování znečištění ropou

  Pokud jde o činnosti související s průzkumnými vrty pro těžbu ropy a zemního plynu v pobřežních vodách, nejsou v současnosti pokryty dvě zeměpisné oblasti (Arktida a oblast Kanárských ostrovů / jižního Portugalska). S ohledem na současnou míru činností týkajících se zkoumání dalších tras přepravy zboží a rovněž průzkumu zdrojů ropy a zemního plynu je třeba tyto oblasti pokrýt v roce 2015, respektive 2017. V zájmu pokrytí oblastí, v nichž se nacházejí mořská zařízení, započala již agentura s novým rozmísťováním svých plavidel. Bylo například vypsáno nabídkové řízení na období let 2013–2014 pro severní část Severního moře a pro Jaderské moře.

  •   Specializované vybavení proti úniku ropných látek v pobřežních vodách

  Má-li agentura monitorovat únik ropných látek v pobřežních vodách, potřebuje mít k dispozici vedle a nad rámec svého současného vybavení také další specializované vybavení. Těchto doplňujících nástrojů je velmi zapotřebí, celková částka vyčleněná na tento účel je však velmi omezená. Agentura hodlá zahájit tyto činnosti v průběhu tří let.

  •   Dispersanty proti úniku ropných látek v pobřežních vodách

  Operační úkoly agentury jsou součástí mechanismů zásahu proti znečištění zřízených pobřežními členskými státy, týkají se především úniků ropných látek, které přesahují kapacitu vnitrostátního mechanismu zásahu jednotlivých členských států, a agentura jejich plněním poskytuje podporu poté, co obdrží příslušnou žádost. Agentura potřebuje zvýšit svou schopnost zasahovat proti znečištění, zřejmě včetně vytvoření systémů použití dispersantů. Konečné rozhodnutí o metodě, jíž se použije proti znečištění, by měl přijmout členský stát, který požádal o podporu. Zpravodaj žádá, aby při rozhodování, zda je třeba použít dispersantů, bylo použití těchto látek zvoleno na základě toho, zda přinese optimální celkový dopad na životní prostředí.

  •   Rozšíření sítě CleanSeaNet pro sledování zařízení v pobřežních vodách

  V zájmu zajištění pravidelného sledování zařízení v pobřežních vodách, která v současnosti nejsou sledována službami členských států, potřebuje agentura zvýšit kapacitu pořizování družicových snímků.

  Zpravodaj souhlasí s myšlenkou, že vyčleněná částka ve výši 185 500 000 EUR by měla pokrývat pouze první dva tyto nové úkoly. Rozšíření stávající zeměpisné působnosti by měly financovat existující programy EU pro země, na něž se vztahuje politika rozšíření a evropská politika sousedství.

  2) Po přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/.../EU o bezpečnosti činnosti v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři a o změně směrnice 2004/35/ES na plenárním zasedání dne 21. května 2013 byla navržena řada úprav, včetně definic „zařízení“ a „činností v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři“ obsažených v článku 2.

  3) Zpravodaj do textu vkládá dva požadavky na podávání zpráv, které vyzývají k poskytování spolehlivých údajů týkajících se:

  •   sociálně ekonomických nákladů a dopadu na životní prostředí v důsledku havárií lodí a zařízení pro těžbu ropu a zemního plynu, jak je uvedeno v článku 7;

  •   vlivu dispersantů na životní prostředí, jak stanoví čl. 3 odst. 1 písm. a).

  Závěr

  Zpravodaj považuje návrh Komise, pokud jde o financování agentury, s ohledem na její nové odpovědnosti za nedostatečný, a navrhuje proto vyšší částku. Odpovídající víceleté financování činností agentury v oblasti zasahování proti znečištění přináší s ohledem na vložené prostředky skvělou hodnotu, neboť nejenže umožňuje agentuře, aby řádně vykonávala svoje stávající i nově přidělené úkoly, ale také napomáhá předcházet dalekosáhlým následkům (jak ekologickým, tak sociálně ekonomickým) způsobeným haváriemi spojenými s únikem ropy či zemního plynu.

  PŘÍLOHA

  Odhadovaný dopad návrhu zpravodaje na výdaje

  CELKOVÁ VÝŠE prostředků v okruhu 1 „Inteligentní růst podporující začlenění“ víceletého finančního rámce v referenčním období 2014–2020 (rozpočtová položka 06 02 03 02)

  Údaje uvedeny v EUR

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  CELKEM

  Závazky

  22 375 000

  24 800 000

  25 900 000

  27 450 000

  27 025 000

  27 850 000

  30 100 000

  185 500 000

  Platby

  20 642 092

  28 490 004

  26 094 674

  24 642 214

  25 184 583

  27 210 583

  27 915 083

  180 179 235

  U prostředků na platby: celková částka 180 179 235 EUR zahrnuje i platby spojené s víceletým finančním rámcem na období let 2007–2013. Platby po roce 2020: 31 317 000 EUR.

  • [1]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 11).
  • [2]  Rozhodnutí Rady 2007/779/ES ze dne 8. listopadu 2007 o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství (Úř. věst. L 314, 1.12.2007, s. 9).

  STANOVISKO Rozpočtového výboru (6. 9. 2013)

  pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

  k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a znečištění moří způsobeném zařízeními pro těžbu ropy a plynu
  (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

  Navrhovatelka: Jutta Haug

  STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

  Komise navrhla nařízení o novém víceletém financování v oblasti zasahování při znečištění moří z lodí. Předchozí víceleté financování, dohodnuté v roce 2006, se vztahovalo na období 2007–2013; tento návrh se týká období příštího víceletého finančního rámce, tj. let 2014–2020. Plnění těchto úkolů bude znovu svěřeno Evropské agentuře pro námořní bezpečnost (EMSA).

  Navrhovatelka souhlasí se stanovením víceletého financování pro agenturu EMSA v oblasti zasahování při znečištění moří, protože dlouhodobá povaha úkolů agentury vyžaduje finanční jistotu vycházející z víceletých závazků.

  Narozdíl od současného víceletého financování, které je určeno na zasahování při znečištění z lodí, se má příští víceleté financování vztahovat také na znečištění moří způsobené zařízeními pro těžbu ropy nebo plynu, a to v souladu s novými úkoly vyplývajícími z nařízení (EU) 100/2013.

  Nařízení, kterým se mění zřizovací nařízení agentury EMSA, také rozšířilo zeměpisnou působnost výše uvedených úkolů o země, o něž se má Unie rozšířit, a o partnerské země evropské politiky sousedství. Komise nicméně navrhla zahrnout do víceletého financování i tento aspekt, ale financovat tyto činnosti ze stávajících programů v rámci EPS a rozšíření. Navrhovatelka lituje toho, že Komise nepředložila číselné údaje pro aspekt EPS, byť i jen pro informaci, vzhledem ke skutečnosti, že legislativní finanční výkaz k pozměňujícímu nařízení (COM(2010)0611) také v tomto ohledu neposkytl žádné informace.

  Pokud jde o prostředky, které pro toto víceleté financování navrhuje Komise, navrhovatelka má pochybnosti, zda budou k pokrytí nových úkolů stačit. Na období 2007–2013 byla na činnosti v oblasti zasahování proti znečištění moří přidělena částka 154 milionů EUR. Výše zmíněné další úkoly mají být plněny s navýšením této částky o pouhých 6,5 milionu EUR. Sama agentura požadovala na to, aby mohla tyto odpovědnosti vykonávat, částku 198 milionů EUR, tedy o 37,5 milionu EUR více, než navrhuje Komise. Navrhovatelka proto navrhuje, aby byl návrh Komise pozměněn v intencích odhadů obsažených v návrhu zprávy Výboru pro dopravu a cestovní ruch, které jsou spravedlivým a vyváženým kompromisem mezi odhady agentury a Komise.

  Navrhovatelka dále zpochybňuje přístup Komise, která nepočítá s vytvořením dalších míst k pokrytí rozšířených úkolů agentury. Tento nepoměr je třeba v nadcházejících ročních rozpočtových procesech nějak řešit. Komise proto musí předložit aktualizovaný finanční výkaz, v němž zohlední změny, které provedl legislativní orgán.

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

  Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

  Pozměňovací návrh   1

  Návrh legislativního usnesení

  Bod 1 a (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1a. zdůrazňuje, že jakýmkoli rozhodnutím legislativního orgánu ve prospěch takového víceletého financování pro agenturu EMSA nejsou dotčena rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci ročního rozpočtového procesu;

  Pozměňovací návrh   2

  Návrh legislativního usnesení

  Bod 1 b (nový)

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

   

  1b. žádá, aby Komise předložila finanční výkaz, který plně zohlední výsledek legislativní dohody mezi Evropským parlamentem a Radou o splnění rozpočtových a personálních požadavků agentury EMSA a případně i útvarů Komise;

  Pozměňovací návrh   3

  Návrh nařízení

  Čl. 4 – odst. 1

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  Finanční krytí na provádění úkolů uvedených v článku 3 v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 činí 160 500 000 EUR vyjádřeno v běžných cenách.

  Finanční krytí na provádění úkolů uvedených v článku 3 v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 činí 185 500 000 EUR vyjádřeno v běžných cenách.

  POSTUP

  Název

  Víceleté financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a znečištění moří způsobeném zařízeními pro těžbu ropy nebo plynu

  Referenční údaje

  COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  16.4.2013

   

   

   

  Výbor, který vypracoval stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  16.4.2013

  Navrhovatel(ka)

         Datum jmenování

  Jutta Haug

  24.4.2013

  Datum přijetí

  5.9.2013

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

  POSTUP

  Název

  Víceleté financování činnosti Evropské agentury pro námořní bezpečnost v oblasti zasahování při znečištění z lodí a znečištění moří způsobeném zařízeními pro těžbu ropy nebo plynu

  Referenční údaje

  COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

  Datum předložení EP

  3.4.2013

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  16.4.2013

   

   

   

  Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  16.4.2013

  ENVI

  16.4.2013

  ITRE

  16.4.2013

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  ENVI

  25.4.2013

  ITRE

  25.4.2013

   

   

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Keith Taylor

  24.4.2013

   

   

   

  Projednání ve výboru

  18.6.2013

  5.9.2013

   

   

  Datum přijetí

  17.9.2013

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  37

  5

  1

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  Datum předložení

  25.9.2013