IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem financiranju djelovanja Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa na području djelovanja u vezi s onečišćenjem koje uzrokuju brodovi i onečišćenjem mora koja uzrokuju postrojenja za naftu i plin

  23.9.2013 - (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD)) - ***I

  Odbor za promet i turizam
  Izvjestitelj: Keith Taylor


  Postupak : 2013/0092(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A7-0300/2013
  Podneseni tekstovi :
  A7-0300/2013
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem financiranju djelovanja Europske agencije za sigurnost pomorskog prometa na području djelovanja u vezi s onečišćenjem koje uzrokuju brodovi i onečišćenjem mora koja uzrokuju postrojenja za naftu i plin

  (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0174),

  –   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0089/2013 ),

  –   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 10. srpnja 2013.[1],

  –   nakon savjetovanja s Odborom regija,

  –   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

  –   uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za proračune (A7-0300/2013),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  naglašava da svaka odluka zakonodavnog tijela koje se zalaže za takvo višegodišnje financiranje Agencije za europski GNSS (GSA) ne dovodi u pitanje odluke proračunskog tijela u kontekstu godišnjeg postupka donošenja proračuna;

  3.  traži od Komisije da podnese financijski izvještaj kojim se u potpunosti uzima u obzir ishod zakonodavnog sporazuma između Europskog parlamenta i Vijeća da se ispune proračunski zahtjevi i zahtjevi o osoblju EMSA-e i po mogućnosti zahtjevi službi Komisije;

  4.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman  1

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4.a) Djelovanje agencije na području sprečavanja onečišćenja i pripremljenosti za odgovor na onečišćenje nema samo financijsku korist nego i dodatnu nenovčanu vrijednost. S obzirom na rizik od pogubnog ekološkog utjecaja i golemih ekonomskih troškova mogućih nesreća koje uzrokuju onečišćenja, te društveno-ekonomski utjecaj takvih nesreća na druge sektore poput turizma ili ribarstva, financiranje Agencije u dovoljnom iznosu od ključne je važnosti.

  Amandman  2

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9) Agencija bi trebala imati aktivnu ulogu u održavanju i daljnjem razvijanju usluge satelitskih snimki za nadzor, ranom otkrivanju onečišćenja i odgovornih brodova ili postrojenja za naftu i plin. Tim sustavom trebala bi se poboljšati dostupnost podataka i učinkovitost odgovora na onečišćenje.

  (9) Agencija bi trebala imati aktivnu ulogu u održavanju i daljnjem razvijanju usluge satelitskih snimki za nadzor, ranom otkrivanju onečišćenja i odgovornih brodova ili postrojenja za naftu i plin. Tim sustavom trebala bi se poboljšati dostupnost podataka i učinkovitost odgovora na onečišćenje te bi se trebao ubrzati i inicijalni odziv i osiguravanje odgovarajućih pomoćnih objekata.

  Obrazloženje

  Being effective also means shorter response times and swifter provision of the relevant resources, in order to minimise the pollution and its repercussions.

  Amandman  3

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11) Kako bi se osigurala temeljita provedba, Agencija bi trebala imati održiv i isplativ sustav financiranja, posebno vlastite operativne pomoći pogođenim državama članicama.

  (11) Kako bi se osigurala temeljita provedba akcijskih planova, Agencija bi trebala imati održiv i isplativ sustav financiranja, posebno pružanja operativne pomoći pogođenim državama članicama.

  Amandman  4

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12) Stoga bi trebalo predvidjeti financijsko jamstvo za financiranje zadaća dodijeljenih Agenciji na području borbe protiv onečišćenja i s time povezanog djelovanja na temelju višegodišnje obveze. Godišnje iznose doprinosa Unije trebalo bi utvrditi proračunsko tijelo u skladu s godišnjim postupkom donošenja proračuna.

  (12) Stoga bi trebalo predvidjeti financijsko jamstvo za financiranje zadaća dodijeljenih Agenciji na području odgovora na onečišćenje i s time povezanog djelovanja na temelju višegodišnje obveze. Pri određivanju opsega te višegodišnje obveze potrebno je uzeti u obzir širenje djelokruga Agencije i proširenje zemljopisnog područja primjene njezinih aktivnosti u okviru odgovora na onečišćenje. Godišnje iznose doprinosa Unije trebalo bi utvrditi proračunsko tijelo u skladu s godišnjim postupkom donošenja proračuna.

  Obrazloženje

  The Agency’s multiannual budget needs to be large enough for it to be able to meet its responsibilities, which were extended by Regulation (EU) No 100/2013. The budget therefore needs to reflect the real needs and challenges.

  Amandman  5

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 13.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (13) Iznosi određeni za financiranje borbe protiv zagađenja trebali bi u skladu s novim višegodišnjim financijskim okvirom pokrivati razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. Stoga bi se za isto razdoblje trebala omogućiti odobrena financijska sredstva.

  (13) Iznosi određeni za financiranje odgovora na onečišćenje trebali bi u skladu s novim višegodišnjim financijskim okvirom pokrivati razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. Stoga je neophodno dodijeliti više sredstava Agenciji čime bi se u obzir uzele njezine nove zadaće.

  Amandman  6

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 14.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (14a) Priznajući potrebu osiguravanja financijske sigurnosti Agencije, te bez obzira na višegodišnje financiranje koje osigurava Komisija, Unija i države članice trebale bi provesti mehanizme kojima bi se financijski troškovi Agencije s obzirom na robu, usluge ili radnu snagu koje osigurava Agencija mogli pokriti preko trećih strana.

  Amandman  7

  Prijedlog Uredbe

  Članak 2. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b) „opasne i štetne tvari” znači svaku tvar koja nije nafta i koja može, ako se unese u morski okoliš, ugroziti ljudsko zdravlje, nanijeti štetu morskim resursima i morskim živim bićima, nanijeti štetu privlačnosti morskog okoliša ili ometati druge dopuštene načine korištenja mora, kako je utvrđeno Protokolom o pripremljenosti, odgovorima i suradnji pri nesrećama koje uzrokuju onečišćavanje opasnim i štetnim tvarima, 2000.

  (b) „opasne i štetne tvari” znači svaku tvar koja nije nafta, uključujući dispergente, i koja može, ako se unese u morski okoliš, ugroziti ljudsko zdravlje, nanijeti štetu morskim resursima i morskim živim bićima, nanijeti štetu privlačnosti morskog okoliša ili ometati druge dopuštene načine korištenja mora, kako je utvrđeno Protokolom o pripremljenosti, odgovorima i suradnji pri nesrećama koje uzrokuju onečišćavanje opasnim i štetnim tvarima, 2000.;

  Amandman  8

  Prijedlog Uredbe

  Članak 2. – točka ba (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba) „postrojenje za naftu i plin” znači stacionarno fiksno ili pokretno postrojenje ili skupinu postrojenja međusobno trajno spojenih mostovima ili drugim konstrukcijama koja se koriste za aktivnosti u vezi s naftom i plinom na moru ili su s tim aktivnostima povezana; to uključuje pokretne odobalne jedinice za bušenje samo ako su postavljene na otvorenom moru radi bušenja, proizvodnje ili ostalih aktivnosti u vezi s naftom ili plinom na moru kao i infrastruktura i objekti koji se koriste za dopremanje nafte i plina na obalu i obalne terminale;

   

  Obrazloženje

  The rapporteur’s definition needs to be expanded to include the facilities used to bring the oil and gas onshore and to onshore oil and gas terminals.

  Amandman  9

  Prijedlog Uredbe

  Članak 2. – točka bb (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (bb) „aktivnosti u vezi s naftom i plinom na moru” znači sve aktivnosti povezane s postrojenjem ili pripadajućom infrastrukturom, uključujući i njihov nacrt, planiranje, izgradnju, djelovanje i razgradnju, a koje se odnose na istraživanje i proizvodnju.

   

  Amandman  10

  Prijedlog Uredbe

  Članak 3. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) informiranje, a posebno skupljanje, analiza i širenje najbolje prakse, tehnike i inovacija kao što su instrumenti za nadzor pražnjenja rezervoara brodova i nadzor platformi na moru pri operativnim ispustima i slučajnim izlijevanjima;

  (a) informiranje, a posebno prikupljanje, analiza i širenje najbolje prakse, tehnike i inovacija kao što su instrumenti za nadzor pražnjenja rezervoara brodova i nadzor platformi na moru pri operativnim ispustima i slučajnim izlijevanjima; s tim u vezi, tijela država članica zadužena za koordiniranje hitnih odgovora čine Agenciji dostupnim dokaze o prethodnom ocjenjivanju svih kemikalija koje su korištene kao dispergenti provedenom u svrhu smanjivanja utjecaja na javno zdravlje i/ili daljnje onečišćenje okoliša;

  Amandman  11

  Prijedlog Uredbe

  Članak 3. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c) operativna pomoć i potpora, na zahtjev, dodatnim sredstvima kao što su brodovi za borbu protiv onečišćenja u pripravnosti, satelitske snimke i oprema, borba protiv onečišćenja pogođenih država članica u slučaju slučajnog ili namjernog onečišćenja koje su uzrokovali brodovi ili onečišćenja mora koje su izazvala naftna ili plinska postrojenja na moru.

  (c) operativna pomoć i potpora, na zahtjev, dodatnim sredstvima kao što su brodovi za odgovor na onečišćenje u pripravnosti, satelitske snimke i oprema, predloženo djelovanje te pojedinosti o tehnikama kao i djelovanje u okviru odgovora na onečišćenje pogođenih država članica u slučaju slučajnog ili namjernog onečišćenja koje su uzrokovali brodovi ili onečišćenja mora koje su izazvala naftna ili plinska postrojenja na moru i mjere za saniranje takvog onečišćenja.

  Amandman  12

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odobrena financijska sredstva za provedbu zadaća iz članka 3. za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznose, izraženo u sadašnjim cijenama, 160.500.000 EUR.

  Odobrena financijska sredstva za provedbu zadaća iz članka 3. za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznose, izraženo u sadašnjim cijenama, 185.500.000 EUR.

  Obrazloženje

  The proposed overall budgetary allocation falls beneath the minimum adequate threshold which would allow the Agency to continue with its current tasks as well as taking on new tasks assigned to it under Regulation No 100/2013.An additional €25 million over 7 years is required for a minimum implementation of the newly assigned tasks, without compromising the existing ones. All of those are “core tasks” of the Agency and thus there is a legal obligation on the Union to adequately fund them. For more details, see the explanatory statement.

  Amandman  13

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  U slučaju da je proračun EMSA-e za to razdoblje manji od proračuna dodijeljenog u prethodnom višegodišnjem financijskom okviru, ona sastavlja memorandum, naslovljen na Europski parlament i Vijeće, u kojem objašnjava da će smanjenje proračuna utjecati na njezinu sposobnost izvršavanja zadaća koje su joj dodijeljene.

  Amandman  14

  Prijedlog Uredbe

  Članak 5. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Kako bi se utvrdili uvjeti za pružanje operativne pomoći od strane Agencije poput dodatnih plovila za borbu protiv zagađenja, Agencija redovito sastavlja popis javnih i, gdje se pokaže potrebnim, privatnih mehanizama protiv zagađenja i relevantnih načina intervencije u raznim regijama Unije.

  Kako bi se utvrdili uvjeti za pružanje operativne pomoći od strane Agencije poput dodatnih plovila za odgovor na onečišćenje, Agencija redovito sastavlja popis javnih i, gdje se pokaže potrebnim, privatnih mehanizama protiv onečišćenja i s njima povezanih sposobnosti intervencije u raznim regijama Unije. Agencija također sastavlja popis uvjeta koji nisu zadovoljeni, kao i njihovih posljedica.

  Amandman  15

  Prijedlog Uredbe

  Članak 5. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  U skladu s načelom uzajamne pomoći i imajući na umu proširivanje djelokruga Agencije kako bi se obuhvatile zemlje koje potpadaju pod politiku proširenja Unije i Europsku politiku susjedstva, zemlje koje graniče s europskim morskim bazenima također olakšavaju skupljanje informacija i surađuju pri izradi tog popisa.

  Obrazloženje

  The extension of the Agency’s remit and activities to cover third countries bordering on Europe’s sea basins means that those countries should provide various details of their public and/or private mechanisms. Such pooling of information should be voluntary and be based on mutual assistance.

  Amandman  16

  Prijedlog Uredbe

  Članak 7. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  U izvješću se jasno navodi društveno-ekonomske, ekološke i financijske koristi pripremljenosti Agencije za odgovor na onečišćenje uzrokovano brodovima i onečišćenje mora uzrokovano naftnim i plinskim postrojenjima.

  Amandman  17

  Prijedlog Uredbe

  Članak 7. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Na temelju ovog izvješća, Komisija može po potrebi predložiti izmjene ove Uredbe, prije svega kako bi se u obzir uzeo znanstveni napredak u području borbe protiv zagađenja uzrokovanog brodovima i zagađenja mora uzrokovanog naftnim i plinskim postrojenjima te posebice zagađenja uzrokovanog naftom ili opasnim i štetnim tvarima.

  Na temelju tog izvješća, Komisija može po potrebi predložiti izmjene ove Uredbe, prije svega kako bi se u obzir uzeo znanstveni napredak na području borbe protiv onečišćenja uzrokovanog brodovima i onečišćenja mora uzrokovanog naftnim i plinskim postrojenjima te posebice onečišćenja uzrokovanog naftom ili opasnim i štetnim tvarima kao i promjene regionalnih i međunarodnih obveza koje je Unija na tom području prihvatila.

  Obrazloženje

  Technical progress is not the only factor needing to be taken into account during the mid-term evaluation of the Agency’s performance and activities. Given that the Union belongs to various regional and international organisations, account also needs to be taken of any changes to the commitments it has entered into as a member of those organisations.

  • [1]  SL L... (Još nije objavljeno u Službenom listu).

  EXPLANATORY STATEMENT

  The European Maritime Safety Agency ("the Agency") established in 2002 was assigned tasks in the field of marine pollution response in 2004. Bearing in mind the long term nature of the Agency’s responsibility for pollution response, the efficient and thorough completion of the tasks involved requires appropriate financial security on the basis of a multiannual commitment. Therefore, in 2006 the EU legislator established multiannual funding for the Agency's action in the field of response to pollution caused by ships for the period from 2007 to 2013.

  In accordance with Regulation 2038/2006 and Directive 2005/35/EC on ship source pollution[1], the three main tasks of the Agency in the field of response to pollution caused by ships are the following:

  (a) Operational assistance to Member States

  The Agency offers a network of stand-by oil spill response vessels to "top up" Member States’ response capacity when affected by a spill. It provides a satellite based oil spill detection and monitoring service called CleanSeaNet and information on chemical spills through the MAR-ICE network. Affected coastal states can request the intervention of oil spill response vessels through the Community Civil Protection Mechanism[2]. Smooth integration with Member State response mechanisms is undertaken through regular participation in national and regional exercises.

  (b) Cooperation and coordination

  The Agency liaises with pollution response experts of Member States as well as with existing Regional Agreements and the International Maritime Organisation.

  (c) Information

  The Agency collects, analyses and disseminates information on best practices, techniques and innovation in the field of marine pollution response.

  Regulation 100/2013 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1406/2002, assigned to the Agency tasks with regard to response to marine pollution caused by oil and gas installations and extended the Agency's services to the countries covered by the enlargement policy and by the European Neighbourhood Policy (ENP).

  Various evaluation activities have been carried out during the past years. The main conclusions drawn from these evaluations are positive. The allocated amount of the budget dedicated to pollution response has been found as adequate. The measures financed are widely seen as to be cost efficient, providing added value and being appropriately managed.

  Summary of the proposal

  The proposed Regulation seeks to renew the multiannual funding for the period from 2014 to 2020 in the framework of the new financial perspectives.

  It lays down the detailed arrangements for the financial contribution of the Union to the budget of the Agency for the implementation of the tasks assigned to it in the field of responding to pollution caused by ships and offshore oil and gas installations.

  The Commission proposes earmarking an amount of Є 160.5 million under the Heading 1 "Smart and Inclusive Growth" for the reference period from 1 January 2014 to 31 December 2020. The annual amounts should be authorised by the Budgetary Authority in accordance with the budgetary procedure.

  With the entry into force of the amendments to the Founding Regulation No 100/2013 in January 2013, the Agency received the following new tasks in the area of pollution response:

  a) Its current response actions in case of "pollution caused by ships" will also cover "marine pollution caused by oil and gas installations",

  b) CleanSeaNet will also "monitor the extent and environmental impact of marine oil pollution caused by oil and gas installations",

  c) The current geographical coverage (Member States &accession countries) is extended to "European Neighbourhood partner countries and to countries taking part in the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control". With this, the Agency's vessels can be used throughout the entire area of the Union's regional sea basins.

  The Commission proposes that the earmarked amount should only extend to the first two new tasks, with initial funding to start building up the new tasks while not compromising the existing tasks. The third new task should be financed from existing EU programmes for countries covered by the enlargement policy and by the ENP (the programme SAFEMED for the Mediterranean Sea and programmes under the TRACECA initiative for the Black Sea).

  The Agency is asked to continue with synergies and other saving measures taken, so as to limit the impact of inflation not being taken into account in this proposal.

  Rapporteur's position

  The Rapporteur welcomes the Commission proposal to continue with the multi-annual financing of the Agency in the field of pollution response activities.

  However, he is gravely concerned about the inconsistency in the Commission’s approach: on the one hand, co-legislators decided to allocate new tasks to the Agency, as outlined above, on the other hand the current proposal will not allow the Agency to fulfil these responsibilities.

  The Agency's work on prevention and pollution response preparedness is not just financially beneficial but also adds non-monetary value. Given the devastating ecological impact and huge economic costs of possible accidents, as well as the socio-economic impact on other sectors, such as tourism and fisheries, sufficient investment in the Agency is crucial. This is the fundamental reasoning guiding the Rapporteur’s position, as outlined below:

  1) The Rapporteur is disappointed that Commission proposes to keep the amount allocated for the next seven years at the same level as before, with virtually no increase, given that not even inflation is taken into account. For existing projects the same amount is allocated: 154.480 M Euro, but for new projects only 6.020 M. That would allow for only very limited implementation of new tasks, or if new tasks are taken on, this would mean compromising the implementation of existing projects.

  The Rapporteur therefore considers that the financial reference amount mentioned in Article 4 of the proposal should be 185.500.000 euro in current prices (see the table in Annex). This is because the proposed overall budgetary allocation of 160.500.000 euro for the period from 2014 to 2020 falls beneath the minimum adequate threshold for the Agency to continue with its current tasks, as well as taking on its new tasks, assigned to it by Regulation No 100/2013.

  The increased amount of €25 million over seven years would allow the Agency to perform the minimum number of actions in order to carry out its new assigned tasks. Posebice:

  •   Contracting of two additional stand-by oil recovery vessels

  Two geographical areas are currently not covered (Arctic and Canary Islands/South Portugal) in terms of new exploratory offshore drilling activities. Considering the current levels of activities to explore further shipping routes as well as oil and gas resources, these areas need to be phased-in in 2015 and 2017. In order to cover areas with offshore installations, the Agency has already begun to redeploy its vessels. For instance, a call for tenders has been issued for 2013/2014 for the northern North Sea and the Adriatic Sea.

  •   Specialised equipment for offshore spills

  In order to monitor offshore spills the Agency needs to acquire specialized equipment above and beyond their existing equipment. These additional tools are much needed, however the overall amount earmarked for this purpose is very limited. The Agency plans to phase- in those activities over a 3 year period.

  •   Dispersants for offshore spills

  The Agency’s operational tasks are part of coastal States' pollution response mechanism, primarily focussing on spills beyond the national response capacity of individual Member States, and following a request for support. The Agency needs to build-up its pollution preparedness, probably including the establishment of dispersant systems. The final decision on use of a particular anti-pollution method should be taken by the Member State requesting support. The Rapporteur requests that if dispersants need to be used, that they are chosen on the basis of what will deliver the best overall outcome for the environment.

  •   Extension of CleanSeaNet for monitoring offshore installations

  In order to ensure regular monitoring of the offshore installations which are not covered today by services to the Member States, the Agency needs to acquire more satellite imaging capability.

  The Rapporteur supports the idea that the earmarked amount of 185.500.000 euro should only extend to the first two new tasks. The extension of the current geographical coverage should be financed from existing EU programmes for countries covered by the enlargement policy and by the ENP.

  2) Following the adoption of the position of the European Parliament at first reading with a view to the adoption of Directive 2013/.../EU of the European Parliament and of the Council on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC in plenary on 21 May 2013, a number of alignments are proposed, including the definitions of ‘installations’ and ‘offshore oil and gas operations’ in Article 2.

  3) The Rapporteur introduces two reporting requirements calling for the provision of reliable figures on:

  •   The socio-economic costs and ecological impact of accidents by ships and oil and gas installations in Article 7, and

  •   The ecological impact of dispersants in Article 3 paragraph 1 point a.

  Conclusion

  The Rapporteur considers that the Commission's proposal for funding for the Agency is insufficient, given its new responsibilities and therefore proposes a higher amount. Appropriate multiannual funding of the Agency's work in the field of pollution response activities provides excellent value for the money as it not only allows the Agency to properly carry out its current and newly assigned tasks, but also helps prevent the enormous costs (both ecological and socio-economic) arising from oil and gas spill accidents.

  ANNEX

  Estimated impact on expenditure proposed by the Rapporteur

  TOTAL appropriations under Heading 1 Smart and Inclusive Growth of the multiannual financial framework for the reference period 2014 -2020 (Number of budget line 06.02.03.02)

  Expressed in euro

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  TOTAL

  Commitments

  22,375,000

  24,800,000

  25,900,000

  27,450,000

  27,025,000

  27,850,000

  30,100,000

  185,500,000

  Payments

  20,642,092

  28,490,004

  26,094,674

  24,642,214

  25,184,583

  27,210,583

  27,915,083

  180,179,235

  For the payment appropriations: total of 180,179,235 euro includes payments associated to multiannual financial framework 2007-2013. Payments after 2020: 31,317,000 euro.

  • [1]  Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements (OJ L 255, 30.9.2005, p. 11).
  • [2]  Council Decision 2007/779/EC of 8 November 2007 establishing a Community Civil Protection Mechanism (OJ L 314, 1.12.2007, p. 9).

  MIŠLJENJE Odbora za proračune (6.9.2013)

  upućeno Odboru za promet i turizam

  o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem financiranju djelovanja Europske agencije za pomorsku sigurnost na području sanacije onečišćenja koje prouzročuju brodovi i onečišćenja mora koje prouzročuju postrojenja za naftu i plin
  (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Jutta Haug

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  The Commission has proposed a regulation for a new multiannual funding in the field of response to maritime pollution. The previous multiannual funding, agreed upon in 2006, covered the period from 2007 to 2013; the present proposal shall cover the period of the next multiannual financial framework from 2014 to 2020. The implementation of these tasks shall again be assigned to the European Maritime Safety Agency (EMSA).

  Your Rapporteur agrees to the establishment of multiannual funding assigned to EMSA in the field of marine pollution response as the long-term nature of the Agency's tasks requires financial security based on multiannual commitments.

  Compared to the current multiannual funding which covers the response to pollution caused by ships, the next multiannual funding shall also cover marine pollution caused by offshore oil and gas installations, in line with the new tasks deriving from Regulation (EU) No 100/2013.

  This Regulation amending EMSA's founding regulation also extended the geographical coverage of the aforementioned tasks to the enlargement and European Neighbourhood partner countries. The Commission nevertheless proposed not to include this aspect in the multiannual funding but to finance these activities from existing ENP and enlargement programmes. Your Rapporteur regrets that the Commission did not provide figures for the ENP aspect, at least for information, given the fact that the legislative financial statement for the amending regulation (COM(2010)0611) also failed to provide any information thereon.

  With regard to the appropriations proposed by the Commission for the multiannual funding, your Rapporteur doubts if they will be sufficient to cover the new tasks. For the period 2007 to 2013 EUR 154 million had been allocated to maritime pollution response activities. Above mentioned additional tasks shall be carried out with an addition of only EUR 6.5 million. The agency itself requested EUR 198 million, so EUR 37.5 million more to fulfil these responsibilities than the Commission is proposing. Your Rapporteur is therefore suggesting that the Commission proposal be modified in line with the estimations proposed in the draft report for the Committee on Transport and Tourism, which strike a fair balance between the agency and Commission estimates.

  Your Rapporteur is furthermore questioning the Commission's approach of not foreseeing additional posts to cover the extension of tasks of the agency. This mismatch needs to be addressed for upcoming annual budgetary procedures. Therefore the Commission must present an updated financial statement, taking into account modifications by the legislative authority.

  AMANDMANI

  Odbor za proračune poziva Odbor za promet i turizam da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

  Amandman  1

  Nacrt Zakonodavne rezolucije

  Stavak 1.a (novi)

  Nacrt Zakonodavne rezolucije

  Izmjena

   

  1.a naglašava da se svaka odluka zakonodavnog tijela kojom se podržava takvo višegodišnje financiranje EMSA-e donosi ne dovodeći u pitanje odluke proračunskog tijela u smislu godišnjeg proračunskog postupka;

  Amandman  2

  Nacrt Zakonodavne rezolucije

  Stavak 1.b (novi)

  Nacrt Zakonodavne rezolucije

  Izmjena

   

  1.b traži od Komisije da ona podnese financijski izvještaj kojim se u potpunosti uzima u obzir ishod zakonodavnog sporazuma između Europskog parlamenta i Vijeća da se ispune proračunski zahtjevi i zahtjevi o osoblju EMSA-e i po mogućnosti zahtjevi službi Komisije;

  Amandman  3

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odobrena financijska sredstva za provedbu zadaća iz članka 3. za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznose, izraženo u sadašnjim cijenama, 160 500 000 EUR.

  Odobrena financijska sredstva za provedbu zadaća iz članka 3. za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. iznose, izraženo u sadašnjim cijenama, 185 500 000 EUR.

  POSTUPAK

  Naslov

  Višegodišnje financiranje Europske agencije za pomorsku sigurnost na području sanacije onečišćenja koje prouzročuju brodovi i onečišćenja mora koje prouzročuju postrojenja za naftu i plin

  Referentni dokumenti

  COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  16.4.2013

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  16.4.2013

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Jutta Haug

  24.4.2013

  Datum usvajanja

  5.9.2013

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

  POSTUPAK

  Naslov

  Višegodišnje financiranje Europske agencije za pomorsku sigurnost na području sanacije onečišćenja koje prouzročuju brodovi i morskog onečišćenja koje prouzročuju postrojenja za naftu i plin

  Referentni dokumenti

  COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  3.4.2013

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  TRAN

  16.4.2013

   

   

   

  Odbor(i) čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  16.4.2013

  ENVI

  16.4.2013

  ITRE

  16.4.2013

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  ENVI

  25.4.2013

  ITRE

  25.4.2013

   

   

  Izvjestitelj(i)

         Datum imenovanja

  Keith Taylor

  24.4.2013

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  18.6.2013

  5.9.2013

   

   

  Datum usvajanja

  17.9.2013

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  37

  5

  1

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  Datum podnošenja

  25.9.2013