JELENTÉS az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23.10.2013 - (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Keith Taylor


Eljárás : 2013/0092(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0300/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0300/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0174),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0089/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 10-i véleményére,

–   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0300/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  kiemeli, hogy a jogalkotó hatóság által az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség többéves finanszírozására vonatkozó kedvező döntés nem sértheti a költségvetési hatóság által az éves költségvetési eljárás keretében hozott határozatokat;

3.  kéri, hogy a Bizottság terjesszen elő egy olyan új pénzügyi kimutatást, amely teljes mértékben figyelembe veszi az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és esetleg a bizottsági szolgálatok költségvetési és személyzeti igényeinek kielégítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács által kötött jogalkotási megállapodás eredményét;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az ügynökségnek a szennyezés megelőzésére és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekkel kapcsolatos felkészültségre irányuló munkája nemcsak pénzügyi szempontból előnyös, hanem nem pénzbeli értéket is képvisel. Tekintettel arra, hogy fennáll annak a veszélye, hogy az esetleges szennyezési események pusztító környezeti hatással és hatalmas gazdasági költségekkel járnak, valamint hogy az ilyen események más ágazatokra – például a turizmusra és a halászatra – is társadalmi-gazdasági hatást gyakorolnak, létfontosságú az ügynökségbe való elégséges beruházás.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az ügynökségnek aktív szerepet kell vállalnia egy olyan központi műholdképes szolgálat kifejlesztésében, amely a felügyeletre, a szennyezés korai felismerésére és a szennyezésért felelős hajók, illetve olaj- és gázipari létesítmények azonosítására szolgál. E rendszernek javítania kell az adatok elérhetőségét és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések eredményességét.

(9) Az ügynökségnek aktív szerepet kell vállalnia egy olyan központi műholdképes szolgálat kifejlesztésében, amely a felügyeletre, a szennyezés korai felismerésére és a szennyezésért felelős hajók, illetve olaj- és gázipari létesítmények azonosítására szolgál. E rendszernek javítania kell az adatok elérhetőségét és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések eredményességét, valamint fel kell gyorsítania mind a kezdeti válaszlépést, mind pedig a megfelelő támogatási szolgáltatások nyújtását.

Indokolás

A hatékonyság a rövidebb válaszadási időben, valamint a szükséges források hamarabbi nyújtásában is megnyilvánul a szennyezés és annak következményei minimálisra csökkentése érdekében.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A teljes körű végrehajtás biztosítása érdekében az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani egy olyan megvalósítható és költséghatékony rendszert, amely különösen az ügynökségnek az érintett parti államok részére történő műveleti segítségnyújtását finanszírozza.

(11) A cselekvési tervek teljes körű végrehajtásának biztosítása érdekében az ügynökség rendelkezésére kell bocsátani egy olyan megvalósítható és költséghatékony rendszert, amely révén az ügynökség különösen az érintett parti államok részére történő műveleti segítségnyújtást finanszírozza.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések és a járulékos cselekvések területén az ügynökségre bízott feladatok finanszírozása érdekében ezért egy többéves kötelezettségvállalás alapján gondoskodni kell a megfelelő pénzügyi biztonságról. Az Uniós éves hozzájárulásának összegéről a költségvetési hatóságnak kell döntenie az éves költségvetési eljárásnak megfelelően.

(12) A szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések és a járulékos cselekvések területén az ügynökségre bízott feladatok finanszírozása érdekében ezért egy többéves kötelezettségvállalás alapján gondoskodni kell a megfelelő pénzügyi biztonságról. E többéves kötelezettségvállalás mértékének figyelembe kell vennie az ügynökség hatáskörének bővülését, valamint válaszadási tevékenysége földrajzi hatályának kiterjesztését. Az Uniós éves hozzájárulásának összegéről a költségvetési hatóságnak kell döntenie az éves költségvetési eljárásnak megfelelően.

Indokolás

Az ügynökség többéves költségvetésének elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az ügynökség el tudja látni a 100/2013/EU rendelet által kibővített feladatkörét. A költségvetésnek ezért a valódi igényeket és kihívásokat kell tükröznie.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekre fordítandó összegeknek a 2014. január 1-jétől a 2020. december 31-ig tartó időszakot kell fedezniük, összhangban az új többéves pénzügyi kerettel. Ennek megfelelően biztosítani kell az említett időszakra vonatkozó pénzügyi keretet.

(13) A szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekre fordítandó összegeknek a 2014. január 1-jétől a 2020. december 31-ig tartó időszakot kell fedezniük, összhangban az új többéves pénzügyi kerettel. Ezért új feladatait figyelembe véve több pénzügyi erőforrást kell biztosítani az ügynökség számára.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) Felismerve, hogy az ügynökségnek a Bizottság többéves finanszírozásától függetlenül biztonságos pénzügyi helyzetben kell lennie, az Uniónak és a tagállamoknak olyan mechanizmusokat kell végrehajtaniuk, amelyek révén az ügynökség által nyújtott termékek, szolgáltatások vagy munka tekintetében az ügynökségre háruló pénzügyi költségek beszedhetők harmadik féltől.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „veszélyes és mérgező anyagok”: az olaj kivételével minden olyan anyag, amely tengeri környezetbe kerülve valószínűleg veszélyezteti az emberi egészséget, árt az élő erőforrásoknak és a tengeri élővilágnak, kárt okoz a tengeri környezet üdülési célú vagy egyéb jogszerű felhasználásában, a veszélyes és mérgező anyagok okozta szennyezés elhárítását célzó készültségről, ellenintézkedésről és együttműködésről szóló 2000. évi jegyzőkönyv értelmében.

b) „veszélyes és mérgező anyagok”: az olaj kivételével minden olyan anyag – többek között diszpergálószer –, amely tengeri környezetbe kerülve valószínűleg veszélyezteti az emberi egészséget, árt az élő erőforrásoknak és a tengeri élővilágnak, kárt okoz a tengeri környezet üdülési vagy egyéb jogszerű felhasználásában, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a veszélyes és mérgező anyagok okozta szennyezés elhárítását célzó készültségről, ellenintézkedésről és együttműködésről szóló 2000. évi jegyzőkönyve értelmében;

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) „olaj- és gázipari létesítmény”: olyan rögzített vagy mobil létesítmény, illetve hidakkal vagy egyéb szerkezetekkel tartósan összekapcsolt létesítményegyüttes, amelyet tengeri olaj- és gázipari tevékenységek végzésére vagy azokkal összefüggésben használnak; ide tartoznak a tengeri mobil fúrótornyok, ha azok nyílt tengeren fúrást, termelést vagy egyéb, tengeri olaj- és gázipari tevékenységekhez kötődő műveleteket végeznek, valamint az olajnak és a gáznak a szárazföldre és a szárazföldi olaj- és gáztárolókba történő szállítására szolgáló infrastruktúrák és berendezések is;

Indokolás

Az előadó fogalommeghatározását ki kell terjeszteni azokra a létesítményekre is, melyek az olaj és a gáz szárazföldre, illetve a szárazföldi olaj- és gáztárolókba történő szállítására szolgálnak.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) „tengeri olaj- és gázipari tevékenységek”: valamely létesítménnyel vagy kapcsolódó infrastruktúrával kapcsolatos összes tevékenység, ideértve a formatervezést, a tervezést, az építkezést, az üzemeltetést és a leszerelést, a feltárás és a termelés vonatkozásában.

 

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) tájékoztatás, elsősorban a bevált gyakorlatok, technikák és innovációk – például a hajók tartályürítésének felügyeletére és a tengeri fúróplatformok működésből származó és véletlen kibocsátásainak felügyeletére szolgáló eszközök – összegyűjtése, elemzése és terjesztése;

a) tájékoztatás, elsősorban a bevált gyakorlatok, technikák és innovációk – például a hajók tartályürítésének felügyeletére és a tengeri fúróplatformok működésből származó és véletlen kibocsátásainak felügyeletére szolgáló eszközök – begyűjtése, elemzése és terjesztése; e tekintetben a tagállamok sürgősségi válaszadás koordinálásáért felelős hatóságai bizonyítják az ügynökségnek, hogy a közegészségügyi hatások és/vagy a további környezeti károk minimalizálása érdekében megtörtént a diszpergálószerként használt vegyi anyagok előzetes értékelése;

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) műveleti segítségnyújtás, továbbá – kérésre – az érintett államok szennyezéscsökkentő cselekvéseinek kiegészítő eszközökkel – például készenléti szennyezéscsökkentő hajókkal, műholdfelvételekkel és felszerelésekkel – történő támogatása a hajók által véletlenül vagy szándékosan okozott szennyezések, valamint az olaj- és gázipari létesítmények által előidézett tengerszennyezés esetén.

c) műveleti segítségnyújtás, továbbá – kérésre – az érintett államok szennyezéscsökkentő cselekvéseinek kiegészítő eszközökkel – például készenléti szennyezéscsökkentő hajókkal, műholdfelvételekkel és felszerelésekkel, a tevékenységekre irányuló javaslatokkal és technikákkal – történő támogatása a hajók által véletlenül vagy szándékosan okozott szennyezések, valamint az olaj- és gázipari létesítmények által előidézett tengerszennyezés esetén, továbbá e szennyezés eltakarítására irányuló intézkedések.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikkben említett feladatok végrehajtására szolgáló, folyó áron értendő pénzügyi referenciaösszeg a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 160 500 000 EUR.

A 3. cikkben említett feladatok végrehajtására szolgáló, folyó áron értendő pénzügyi referenciaösszeg a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 185 500 000 EUR.

Indokolás

A javasolt teljes költségvetési előirányzat nem éri el azt a megfelelő minimális határértéket, amellyel az ügynökség folytathatná jelenlegi feladatait vagy vállalhatná a 100/2013. sz. rendelet által ráruházott új feladatokat. Hét évre vetítve további 25 millió euró szükséges az újonnan kapott feladatok minimális, a meglévő feladatokat nem akadályozó végrehajtása érdekében. Ezek mind az ügynökség „alapvető feladatai”, ezért az Unió jogi kötelezettsége, hogy megfelelően finanszírozza őket. További részletekért lásd az indokolást.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Abban az esetben, ha az ESMA erre az időszakra szóló költségvetése az előző többéves pénzügyi keretben előirányzotthoz képest csökken, az ügynökség feljegyzést készít az Európai Parlament és a Tanács számára, melyben rávilágít arra, hogy ez hátráltatja a számára előírt feladatok elvégzésében.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügynökség által – például további szennyezéselhárító hajók révén – biztosított műveleti segítségnyújtás követelményeinek meghatározása érdekében az ügynökség rendszeresen összeállítja az Unió különböző régióiban rendelkezésre álló – kereskedelmi és adott esetben állami – szennyezéselhárítási mechanizmusok és a kapcsolódó válaszintézkedési kapacitások listáját.

Az ügynökség által – például további szennyezéselhárító hajók révén – biztosított műveleti segítségnyújtás követelményeinek meghatározása érdekében az ügynökség rendszeresen összeállítja az Unió különböző régióiban rendelkezésre álló – kereskedelmi és adott esetben állami – szennyezéselhárítási mechanizmusok és a kapcsolódó válaszintézkedési kapacitások listáját. Listát állít össze továbbá a nem teljesített szükségletekről és kifejti ennek következményeit.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kölcsönös segítségnyújtás elvének megfelelően és tekintettel arra, hogy az ügynökség hatásköre kibővül az uniós bővítési politika és az európai szomszédságpolitika által érintett országokra is, az európai tengeri medencékkel határos országoknak is lehetővé kell tenniük az információk megosztását, és együtt kell működniük a lista összeállításában.

Indokolás

Az ügynökség hatáskörének és tevékenységeinek az európai tengeri medencékkel határos harmadik országokra történő kibővítése azt jelenti, hogy ezeknek az országoknak is különböző adatokkal kell szolgálniuk állami és/vagy magánmechanizmusaikról. Az információk ilyen megosztása önkéntes alapon zajlik, a kölcsönös segítségnyújtás elve alapján.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jelentés egyértelműen feltünteti, hogy milyen gazdasági, ökológiai és pénzügyi előnyei vannak az ügynökség szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekre irányuló, a hajókon és olaj- és gázipari létesítményeken történt szennyezési eseményekkel kapcsolatos felkészültségének.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E jelentés alapján a Bizottság, amennyiben szükséges, javaslatot tehet e rendelet módosítására elsősorban a hajók által okozott szennyezések és az olaj- és gázipari létesítmények által előidézett tengerszennyezés – többek között az olaj, illetve a veszélyes vagy mérgező anyagok által okozott szennyezések – elleni küzdelem terén elért tudományos eredmények figyelembe vétele érdekében.

E jelentés alapján a Bizottság, amennyiben szükséges, javaslatot tehet e rendelet módosítására elsősorban a hajók által okozott szennyezések és az olaj- és gázipari létesítmények által előidézett tengerszennyezés – többek között az olaj, illetve a veszélyes vagy mérgező anyagok által okozott szennyezések – elleni küzdelem terén elért tudományos eredmények, valamint a témában az Unió regionális és nemzetközi kötelezettségvállalásaiban bekövetkezett változások figyelembe vétele érdekében.

Indokolás

Az ügynökség teljesítményének és tevékenységeinek félidős értékelése során a tudományos fejlődés nem az egyetlen figyelembe veendő tényező. Tekintettel arra, hogy az Unió számos regionális és nemzetközi szervezethez csatlakozott, figyelembe kell venni az e szervezetek tagjaiként vállalt kötelezettségek bármely változását is.

INDOKOLÁS

A 2002-ben létrehozott Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) feladatait 2004-ben kiterjesztették a tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések területére. Tekintettel az ügynökség szennyezés elhárításában betöltött szerepének hosszú távú jellegére, a feladatok hatékony és alapos teljesítése érdekében gondoskodni kell a többéves kötelezettségvállaláson alapuló, megfelelő pénzügyi biztonságról. Ennek megfelelően az uniós jogalkotó 2006-ban kialakította az ügynökség hajók által okozott szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységek 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves finanszírozását.

A 2038/2006/EK rendeletnek és a hajók által okozott szennyezésről szóló 2005/35/EK irányelvnek[1] megfelelően az ügynökség a tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések területén három alapvető feladatkört lát el:

a) Operatív segítségnyújtás a tagállamoknak

Az ügynökség által fenntartott készenléti hálózat olajszennyezés-elhárító hajói az olajkiömléssel érintett tagállamokban rendelkezésre álló kapacitás megerősítésére vethetők be. Az ügynökség működteti a CleanSeaNet elnevezésű műholdas olajkiömlés-észlelő és -megfigyelő szolgálatot, és a MAR-ICE hálózaton keresztül információkat szolgáltat a vegyi anyagok tengerbe jutásának eseteiről. Az érintett parti államok az uniós polgári védelmi mechanizmuson[2] keresztül kérhetik az olajszennyezés-elhárító hajók bevetését. Az uniós mechanizmus tagállami fellépési mechanizmusokhoz közelítése rendszeres nemzeti és regionális gyakorlatokon való részvétel segítségével történik.

b) Együttműködés és koordináció

Az ügynökség kapcsolatot tart a tagállamok szennyezéselhárítási szakembereivel, a meglévő regionális megállapodásokkal és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel.

c) Tájékoztatás

Az ügynökség a tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések területén gyűjti, elemzi és terjeszti a bevált gyakorlati megoldásokra, technikákra és innovatív eljárásokra vonatkozó adatokat.

Az 1406/2002/EK rendeletet módosító 100/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyrészt az ügynökség hatáskörébe utalta az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekkel összefüggő feladatokat, másrészt kiterjesztette az ügynökség szolgáltatásait a bővítési politika és az európai szomszédságpolitika által érintett országokra.

Az elmúlt években több értékelési tevékenységet végeztek. Az értékelési tevékenységek főbb következtései pozitívak. A szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekre előirányzott költségvetési összeg megfelelő. Széles körben úgy vélik, hogy a támogatott intézkedések költséghatékonyak, hozzáadott értékkel bírnak és kezelésük megfelelő.

A javaslat összefoglalása

A javasolt rendelet célja az új pénzügyi terv keretében megújítani a többéves finanszírozást a 2014-től 2020-ig tartó időszakra kiterjedően.

Meghatározza a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott szennyezéssel kapcsolatban az ügynökségre ruházott feladatok végrehajtásához szükséges ügynökségi költségvetéshez való uniós hozzájárulás részletes szabályait.

A Bizottság 160,5 millió euró elkülönítését javasolja az „Intelligens és inkluzív növekedés” című 1. fejezetből a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó referencia-időszakra. Az éves összegeket a költségvetési eljárással összhangban a költségvetési hatóságnak kell engedélyeznie.

A 100/2013. sz. alapító rendelet 2013 januárjában hatályba lépő módosításával az ügynökség hatásköre az alábbi új feladatokkal bővült a szennyezéssel szembeni válaszintézkedések területén:

a) jelenleg a „hajók által okozott szennyezés” elhárítására irányuló cselekvései ki fognak terjedni az „olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés” elhárítására is;

b) a CleanSeaNet szolgálat figyelemmel fogja kísérni az „olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengeri olajszennyezések kiterjedését és környezeti hatását”;

c) a jelenlegi rendelet földrajzi hatályának (a tagállamok és a csatlakozásra váró országok) kiterjesztésével az ügynökség segítséget nyújthat „az európai szomszédságpolitika partnerországainak és a párizsi memorandum részes országainak”. Ennek köszönhetően az ügynökség hajóit be lehet vetni az Unió regionális tengeri medencéinek teljes területén.

A Bizottság javaslata szerint az előirányzott összeget kizárólag az első két új feladat költségeinek biztosítására kellene fordítani úgy, hogy a kezdeti finanszírozással megteremtődjenek az új feladatok elvégzésének feltételei, de a meglévő feladatok végzésének feltételei se romoljanak. A harmadik új feladat finanszírozását a bővítési politika, valamint az európai szomszédságpolitika által érintett országokra vonatkozó, meglévő uniós programokból (a Földközi-tenger védelmét szolgáló SAFEMED és a Fekete-tengerre irányuló TRACECA-kezdeményezés programjaiból) lenne célszerű biztosítani.

Az ügynökséget felkérik, hogy folytassa a szinergiákat és a már bevezetett egyéb megtakarítási intézkedéseket, hogy korlátozhassa az infláció azon hatásait, amelyeket ez a javaslat nem vesz figyelembe.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli azt a bizottsági javaslatot, amely szerint folytatják az ügynökség többéves finanszírozását a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések területén.

Az előadó azonban kifejezi mély aggodalmát a bizottsági megközelítés ellentmondásai miatt: egyrészről a társjogalkotók úgy határoztak, hogy a fentiek szerint új feladatokkal bízzák meg az ügynökséget, másrészről a jelenlegi javaslat nem teszi lehetővé az ügynökség számára, hogy ellássa ezeket a feladatokat.

Az ügynökségnek a megelőzéssel és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekre irányuló felkészültséggel kapcsolatos munkája nem csak pénzügyi szempontból előnyös, hanem nem pénzbeli értéket is képvisel. Tekintettel arra, hogy az esetleges balesetek pusztító környezeti hatással és hatalmas gazdasági költségekkel járnak, és más ágazatokra – például a turizmusra és a halászatra – is társadalmi-gazdasági hatást gyakorolnak, létfontosságú az ügynökségbe való elégséges beruházás. Ez az alapvető érvelés vezérli az előadó alábbiakban részletezett álláspontját:

1) Az előadó csalódását fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság azt javasolja, hogy a következő hét évre előirányzott összeget a korábbi szinten tartsák, gyakorlatilag növelés nélkül, mivel még az inflációt sem veszik figyelembe. A meglévő projektekre előirányozzák ugyanazt az összeget: 154,480 millió eurót, de az új projektekre csak 6,020 millió eurót. Ez csak nagyon kevés új feladat végrehajtását tenné lehetővé, vagy ha új feladatokat vállalnak, az veszélyeztetné a meglévő projektek végrehajtását.

Az előadó ezért úgy véli, hogy a javaslat 4. cikkében említett pénzügyi referenciaösszegnek a jelenlegi árakkal számolva 185 500 000 eurónak kell lennie (lásd a melléklet táblázatát). Ez azért van, mert a 2014–2020 közötti időszakra tervezett 160 500 000 eurós teljes költségvetési előirányzat nem éri el azt a megfelelő minimális határértéket, amellyel az ügynökség folytathatná jelenlegi feladatait vagy vállalhatná a 100/2013. sz. rendelet által ráruházott új feladatokat.

A hét évre vetített 25 millió eurós növelés lehetővé tenné az ügynökség számára, hogy megtegye az újonnan ráruházott feladatok teljesítéséhez szükséges minimális számú intézkedést. Ezek különösen a következők:

•   További két készenléti olajösszegyűjtő hajó felvétele

Jelenleg két földrajzi terület nincs lefedve (az Északi-sarkvidék és a Kanári-szigetek/Dél-Portugália) az új feltáró tengeri fúrási tevékenységek tekintetében. Tekintettel a további hajózási útvonalak, valamint az olaj- és gázipari erőforrások feltárására irányuló tevékenységek jelenlegi szintjére, ezeket a területeket 2015-ben és 2017-ben kell fokozatosan bevonni. A tengeri létesítményekkel rendelkező területek lefedése érdekében az ügynöksége már megkezdte a hajói újratelepítését. Közbeszerzési eljárást írtak ki például 2013/2014-re az Északi-tenger és az Adriai-tenger vonatkozásában.

•   A tengeri szennyezések esetén használt speciális berendezések

A tengeri szennyezések nyomon követése érdekében az ügynökségnek speciális berendezéseket kell beszereznie a jelenlegi berendezéseken kívül. Ezekre a kiegészítő eszközökre nagy szükség van, az erre a célra elkülönített teljes összeg azonban rendkívül korlátozott. Az ügynökség ezeket a tevékenységeket három éves időszak alatt kívánja fokozatosan bevezetni.

•   A tengeri szennyezések esetén használt diszpergálószerek

Az ügynökség műveleti feladatai a parti államok szennyezéselhárítási mechanizmusainak részét képezik, és elsősorban az egyes tagállamok nemzeti elhárítási kapacitását meghaladó szennyezésekre összpontosítanak, miután segítségnyújtás iránti kérelem érkezett. Az ügynökségnek fejlesztenie kell a szennyezéssel kapcsolatos felkészültségét, amelybe valószínűleg a diszpergálószerek rendszerének létrehozása is beletartozik. A szennyezés elhárításának módjával kapcsolatos végső döntést a segítségnyújtást kérő tagállamnak kell meghoznia. Az előadó kéri, hogy ha diszpergálószereket használatára kerül sor, akkor azokat az alapján válasszák ki, hogy mi hozza a legjobb általános eredményt a környezet tekintetében.

•   A CleanSeaNet szolgálat kiterjesztése a tengeri létesítmények nyomon követésére

Az ügynökségnek fokozott kapacitást kell szereznie a műholdképek készítésére, hogy biztosíthassa azoknak a tengeri létesítményeknek a folyamatos nyomon követését, amelyek a tagállamoknak nyújtott szolgáltatások által még nincsenek lefedve.

Az előadó támogatja azt az ötletet, hogy a 185 500 000 eurós elkülönített összeg csak az első két feladatra vonatkozzon. A jelenlegi földrajzi lefedettség kiterjesztését a bővítési politika és az európai szomszédsági politika alá tartozó országokra irányuló meglévő uniós programokból kell finanszírozni.

2) Az Európai Parlament a tengeri olaj- és gáziparban végzett kutatási, feltárási és termelési tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló 2013/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 2013. május 21-i plenáris ülésen való elfogadására vonatkozó első olvasatbeli álláspontjának elfogadását követően javasolt néhány igazítás, többek között a 2. cikkben a „létesítmények” és a „tengeri olaj- és gázipari tevékenységek” fogalmának a meghatározása.

3) Az előadó bevezet két jelentési kötelezettséget, ezek szerint megbízható adatokat kell szolgáltatni a következőkről:

•   A hajók és olaj- és gázipari létesítmények 7. cikkben szereplő baleseteinek társadalmi-gazdasági költségei és ökológiai hatása, és

•   a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő diszpergálószerek ökológiai hatása.

Következtetés

Az előadó úgy véli, hogy az ügynökség finanszírozására tett bizottsági javaslat az ügynökség új felelősségei miatt nem kielégítő, ezért nagyobb összeget javasol. Az ügynökség szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységek területén végzett munkájának többéves megfelelő finanszírozása rendkívül kifizetődő, mivel lehetővé teszi, hogy az ügynökség teljesítse jelenlegi és újonnan ráruházott feladatait, ugyanakkor segít megelőzni az olaj- és gázszennyezési balesetekből adódó hatalmas – ökológiai és társadalmi-gazdasági – költségeket.

MELLÉKLET

Az előadó által javasolt kiadásokra gyakorolt becsült hatás

A 2014–2020-as referencia-időszak többéves pénzügyi kerete tekintetében az „Intelligens és inkluzív növekedés” című fejezethez tartozó előirányzatok ÖSSZESEN (Költségvetési tétel száma: 06.02.03.02)

euróban kifejezve

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ÖSSZESEN

Kötelezettségvállalási előirányzatok

22,375,000

24,800,000

25,900,000

27,450,000

27,025,000

27,850,000

30,100,000

185,500,000

Kifizetési előirányzatok

20,642,092

28,490,004

26,094,674

24,642,214

25,184,583

27,210,583

27,915,083

180,179,235

A kifizetési előirányzatok tekintetében: a 180 179 235 eurós teljes összeg tartalmazza a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret kifizetéseit. 2020 utáni kifizetések: 31 317 000 euró.

  • [1]  A hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 255., 2005.9.30., 11. o.).
  • [2]  A közösségi Polgári Védelmi Mechanizmus kialakításáról szóló, 2007. november 8-i 2007/779/EK tanácsi határozat (HL L 314., 2007.12.1., 9. o.).

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (6.9.2013)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökségnek a hajók által okozott szennyezéssel és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

A vélemény előadója: Jutta Haug

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság a tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések új többéves finanszírozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be. A korábbi többéves finanszírozás, melyről 2006-ban határoztak, a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozott; a jelenlegi javaslat a következő többéves pénzügyi keret idejét fedi le, 2014-től 2020-ig. E feladatok végrehajtására ismét az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséget (EMSA) jelölik ki.

Az előadó egyetért az EMSA tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések terén folytatott tevékenységéhez kijelölt többéves finanszírozás létrehozásával, mivel az ügynökég feladatainak hosszú távú jellege többéves kötelezettségvállalásokon alapuló pénzügyi biztonságot kíván.

A jelenlegi többéves finanszírozás csak a hajók által okozott szennyezés kezelésére, a következő többéves finanszírozás viszont a 100/2013/EU rendeletből következő új feladatok értelmében a tengeri olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezésre is vonatkozik.

Az EMSA finanszírozásáról szóló rendeletet módosító rendelet kiterjeszti a fent említett feladatok földrajzi hatályát a csatlakozni kívánó országokra és az európai szomszédságpolitika partnerországaira. A Bizottság azonban azt javasolja, hogy ez a vonatkozás ne szerepeljen a többéves finanszírozásban, hanem a meglévő európai szomszédságpolitikai és bővítési programokból fedezzék e tevékenységeket. Az előadó sajnálja, hogy a Bizottság nem közölt számadatokat – legalább tájékoztató jelleggel – a szomszédságpolitikai program vonatkozásában, hiszen a rendeletmódosításhoz csatolt pénzügyi kimutatás (COM(2010)0611) sem közölt erről semmilyen információt.

Ami a többéves finanszírozás céljára a Bizottság által javasolt előirányzatokat illeti, az előadó kétli, hogy fedezni tudnák az új feladatok költségeit. A 2007 és 2013 közötti időszakra 154 millió eurót irányoztak elő a tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységekre. A fent említett további feladatok elvégzésére csupán 6,5 millió eurót adtak hozzá ehhez az összeghez. Maga az ügynökség e feladatok ellátására 198 millió eurót kért, azaz 37,5 millió euróval többet, mint amennyit a Bizottság javasol. Az előadó ezért azt javasolja, hogy a bizottsági javaslatot módosítsák a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentéstervezetében javasolt becslések alapján, amely méltányos kompromisszumot kínál az ügynökség és a Bizottság becslései között.

Az előadó megkérdőjelezi továbbá a Bizottság megközelítését, amely nem tervez további álláshelyeket az ügynökség kibővített feladatainak ellátásához. E hibát a következő éves költségvetési eljárásban javítani kell. A Bizottságnak ezért naprakész pénzügyi kimutatást kell benyújtania, amely figyelembe veszi a jogalkotó hatóság módosításait.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a) kiemeli, hogy a jogalkotó hatóság által az EMSA többéves finanszírozására vonatkozó kedvező döntés nem sértheti a költségvetési hatóság által az éves költségvetési eljárás keretében hozott határozatokat;

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b) kéri, hogy a Bizottság terjesszen elő egy olyan új pénzügyi kimutatást, amely teljes mértékben figyelembe veszi az EMSA és esetleg a bizottsági szolgálatok költségvetési és személyzeti igényeinek kielégítése érdekében az Európai Parlament és a Tanács által kötött jogalkotási megállapodás eredményét;

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikkben említett feladatok végrehajtására szolgáló, folyó áron értendő pénzügyi referenciaösszeg a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 160 500 000 EUR.

A 3. cikkben említett feladatok végrehajtására szolgáló, folyó áron értendő pénzügyi referenciaösszeg a 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó időszakra 185 500 000 EUR.

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség hajók által okozott szennyezéssel és olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozása

Hivatkozások

COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

16.4.2013

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Jutta Haug

24.4.2013

Az elfogadás dátuma

5.9.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

3

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség hajók által okozott szennyezéssel és olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedésekhez kötődő tevékenységeinek többéves finanszírozása

Hivatkozások

COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

3.4.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

16.4.2013

ENVI

16.4.2013

ITRE

16.4.2013

 

Nem nyilvánított véleményt

A határozat dátuma

ENVI

25.4.2013

ITRE

25.4.2013

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Keith Taylor

24.4.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.6.2013

5.9.2013

 

 

Az elfogadás dátuma

17.9.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

5

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

Benyújtás dátuma

25.9.2013