RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere

23.9.2013 - (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Keith Taylor


Procedură : 2013/0092(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0300/2013
Texte depuse :
A7-0300/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere

(COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0174),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0089/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2013[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0300/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  subliniază că o decizie a autorității legislative în favoarea unei astfel de finanțări multianuale a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă nu aduce atingere deciziilor autorității bugetare în contextul procedurii bugetare anuale;

3.  solicită Comisiei să prezinte o declarație financiară care să țină seama pe deplin de rezultatul acordului legislativ dintre Parlamentul European și Consiliu pentru a îndeplini cerințele în materie de buget și personal ale Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă și, eventual, ale serviciilor Comisiei;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Prin activitatea sa în domeniul prevenirii poluării și al pregătirii și intervenției în caz de poluare, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă („Agenția”) nu doar contribuie financiar, ci adaugă și valoare nemonetară. Având în vedere riscul unui impact ecologic devastator și costurile enorme pentru economie ale posibilelor accidente de poluare, precum și impactul socioeconomic al unor astfel de accidente asupra altor sectoare, cum ar fi turismul și pescuitul, investițiile suficiente în Agenție sunt cruciale.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Agenția trebuie să joace un rol activ în menținerea și dezvoltarea în continuare a serviciului de imagini prin satelit în scopul supravegherii, al detectării din timp a poluării și al identificării navelor sau a instalațiilor petroliere și gaziere responsabile. Acest sistem trebuie să îmbunătățească disponibilitatea datelor și eficacitatea acțiunilor de combatere a poluării.

(9) Agenția ar trebui să joace un rol activ în menținerea și dezvoltarea în continuare a serviciului de imagini prin satelit în scopul supravegherii, al detectării din timp a poluării și al identificării navelor sau instalațiilor petroliere și gaziere responsabile. Acest sistem ar trebui să îmbunătățească disponibilitatea datelor și eficacitatea acțiunilor de combatere a poluării și să accelereze atât răspunsul inițial, cât și instituirea unor mecanisme adecvate de asistență.

Justificare

Eficiența presupune, de asemenea, o reacție mai promptă și furnizarea mai rapidă a resurselor necesare în vederea reducerii la minimum a poluării și a repercusiunilor acesteia.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a asigura implementarea completă, Agenția trebuie să dispună de un sistem de finanțare viabil și eficient din punctul de vedere al costurilor, în special pentru asistența operațională pe care o acordă statelor afectate.

(11) Pentru a asigura implementarea completă a planurilor de acțiune, Agenția ar trebui să dispună de un sistem de finanțare viabil și eficient din punctul de vedere al costurilor, în special să acorde asistență operațională statelor afectate.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Prin urmare, trebuie să se prevadă o garanție financiară pentru finanțarea sarcinilor încredințate Agenției în domeniul combaterii poluării și al acțiunilor aferente, pe baza unui angajament multianual. Cuantumurile anuale ale contribuției Uniunii trebuie să fie stabilite de către Autoritatea bugetară în conformitate cu procedura bugetară anuală.

(12) Prin urmare, ar trebui să se prevadă o garanție financiară pentru finanțarea sarcinilor încredințate Agenției în domeniul combaterii poluării și al acțiunilor aferente, pe baza unui angajament multianual. Cuantumul acestui angajament multianual trebuie stabilit în funcție de competențele extinse ale Agenției și de dimensiunea zonei geografice a intervențiilor sale. Cuantumurile anuale ale contribuției Uniunii ar trebui să fie stabilite de către Autoritatea bugetară în conformitate cu procedura bugetară anuală.

Justificare

Bugetul multianual al Agenției trebuie să fie suficient de mare pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcinile, care au fost extinse prin Regulamentul (UE) nr. 100/2013. Prin urmare, bugetul trebuie să reflecte nevoile și provocările reale.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Cuantumurile care urmează să fie angajate pentru a finanța combaterea poluării trebuie să acopere perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020, în conformitate cu noul cadru financiar. Prin urmare, trebuie prevăzut un pachet financiar care să acopere aceeași perioadă.

(13) Cuantumurile care urmează să fie angajate pentru a finanța combaterea poluării trebuie să acopere perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020, în conformitate cu noul cadru financiar. Prin urmare, trebuie alocate mai multe resurse Agenției, având în vedere noile sarcini ale acesteia.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Uniunea și statele membre ar trebui să țină seama de faptul că este necesar ca Agenția să beneficieze de securitate financiară, iar acestea ar trebui, indiferent de finanțarea multianuală a Comisiei, să pună în aplicare mecanismele prin care costurile financiare suportate de Agenție pentru furnizarea de bunuri, servicii sau forță de muncă pot fi recuperate de la terți.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „substanțe periculoase și nocive” înseamnă orice substanță, în afara hidrocarburilor, care, odată introdusă în mediul marin, este susceptibilă de a pune în pericol sănătatea umană, de a avea efecte nocive asupra resurselor vii și vieții marine, de a provoca daune zonelor de agrement sau de a afecta alte utilizări legitime ale mării, astfel cum s-a stabilit în Protocolul privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în domeniul accidentelor de poluare prin substanțe periculoase și nocive din 2000.

(b) „substanțe periculoase și nocive” înseamnă orice substanță, în afara hidrocarburilor, inclusiv agenți de dispersie, care, odată introdusă în mediul marin, este susceptibilă de a pune în pericol sănătatea umană, de a avea efecte nocive asupra resurselor vii și a vieții marine, de a provoca daune zonelor de agrement sau de a afecta alte utilizări legitime ale mării, astfel cum s-a stabilit în Protocolul privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în domeniul accidentelor de poluare prin substanțe periculoase și nocive din 2000 al Organizației Maritime Internaționale (OMI);

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) „instalație de petrol și gaze” înseamnă o instalație staționară, fixă sau mobilă, sau o combinație de instalații interconectate permanent prin punți sau alte structuri, utilizate în cadrul operațiunilor petroliere și gaziere offshore sau în legătură cu aceste operațiuni; aceasta include unitățile mobile de foraj marin numai în cazul în care sunt staționate într-o zonă din larg pentru activitățile de foraj, de producție sau de altă natură, asociate cu operațiunile petroliere sau gaziere offshore, precum și infrastructura și instalațiile utilizate pentru a transporta petrolul și gazele pe uscat și în terminalele de pe uscat.

Justificare

Definiția raportorului trebuie extinsă pentru a cuprinde instalațiile utilizate pentru transportarea petrolului și a gazelor pe uscat și în terminalele de petrol și gaze de pe uscat.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) „operațiuni petroliere și gaziere offshore” înseamnă toate activitățile asociate cu instalația sau infrastructura conectată, inclusiv proiectarea, planificarea, construcția, operarea și dezafectarea acestora, legate de explorare și producție.

 

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) informare, în special de colectarea, analizarea și diseminarea celor mai bune practici, tehnici și inovații, precum instrumente de monitorizare a golirii rezervoarelor navelor și de monitorizare a platformelor offshore pentru a detecta scurgerile operaționale și deversările accidentale;

(a) informare, în special de colectarea, analizarea și diseminarea celor mai bune practici, tehnici și inovații, precum instrumente de monitorizare a golirii rezervoarelor navelor și de monitorizare a platformelor offshore pentru a detecta scurgerile operaționale și deversările accidentale; în acest sens, autoritățile statelor membre însărcinate cu coordonarea intervențiilor de urgență pun la dispoziția Agenției probe privind evaluările anterioare ale substanțelor chimice utilizate ca agenți de dispersie efectuate cu scopul de reduce la minimum consecințele la adresa sănătății publice și/sau daunele aduse mediului;

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) asistența operațională și sprijinirea, la cerere, cu mijloace suplimentare, cum ar fi navele antipoluare de rezervă, imaginile prin satelit și echipamentele, a acțiunilor de combatere a poluării întreprinse de statele afectate în cazul poluării accidentale sau deliberate provocate de nave sau al poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere offshore.

(c) asistența operațională și sprijinirea, la cerere, cu mijloace suplimentare, cum ar fi navele antipoluare de rezervă, imaginile prin satelit și echipamentele, a acțiunilor propuse și a tehnicilor utilizate, precum și a acțiunilor de combatere a poluării întreprinse de statele afectate în cazul poluării accidentale sau deliberate provocate de nave sau al poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere offshore și a măsurilor pentru eliminarea poluării.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar pentru implementarea sarcinilor prevăzute la articolul 3 pentru perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2020 este de 160 500 000 EUR, la prețurile actuale.

Pachetul financiar pentru implementarea sarcinilor prevăzute la articolul 3 pentru perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2020 este de 185 500 000 EUR, la prețurile actuale.

Justificare

Pachetul financiar total propus este sub pragul minim adecvat care i-ar permite Agenției să își desfășoare în continuare sarcinile actuale și să preia noi îndatoriri în temeiul Regulamentului nr. 100/2013. Sunt necesare 25 de milioane EUR pentru o perioadă de 7 ani pentru începerea punerii în aplicare a noilor sarcini ce i-au fost alocate, fără a le compromite pe cele existente. Toate acestea reprezintă „sarcini principale” ale Agenției, prin urmare Uniunea are obligația legală de a le finanța corespunzător. A se vedea expunerea de motive pentru mai multe detalii.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul reducerii bugetului EMSA pentru această perioadă față de bugetul alocat în cadrul financiar multianual anterior, Agenția elaborează o notă de informare adresată Parlamentului European și Consiliului în care explică faptul că acest lucru îi va afecta capacitatea de a-și îndeplini sarcinile care i-au fost atribuite.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a defini cerințele privind furnizarea asistenței operaționale de către Agenție, cum ar fi navele antipoluare suplimentare, Agenția stabilește cu regularitate o listă a mecanismelor și a structurilor aferente, publice și, dacă sunt disponibile, private, de combatere a poluării din diferite regiuni ale Uniunii.

Pentru a defini cerințele privind furnizarea asistenței operaționale de către Agenție, cum ar fi navele antipoluare suplimentare, Agenția stabilește cu regularitate o listă a mecanismelor și a structurilor aferente, publice și, dacă sunt disponibile, private, de combatere a poluării din diferite regiuni ale Uniunii. De asemenea, Agenția elaborează o listă a cerințelor care nu au fost îndeplinite și precizează implicațiile acestui lucru.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În conformitate cu principiul asistenței reciproce și ținând cont de extinderea mandatului Agenției la țările vizate de politica de extindere a Uniunii și de politica europeană de vecinătate, țările riverane la bazinele maritime europene facilitează, de asemenea, punerea în comun a informațiilor și cooperează la stabilirea acestei liste.

Justificare

Extinderea mandatului și a activităților Agenției astfel încât să reglementeze țările terțe riverane la bazinele maritime europene presupune faptul că aceste țări ar trebui să ofere diferite detalii cu privire la mecanismele lor publice și/sau private. Această punere în comun a informațiilor ar trebui să fie voluntară și ar trebui să se bazeze pe asistența reciprocă.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Raportul indică în mod clar beneficiile socioeconomice, ecologice și financiare ale activității Agenției în domeniul pregătirii în caz de poluare provocată de nave și de instalațiile de petrol și gaze.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza acestui raport, Comisia poate propune, dacă este necesar, modificarea prezentului regulament, în special pentru a ține seama de progresul științific din domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere, mai ales a poluării cu hidrocarburi sau cu substanțe periculoase și nocive.

Pe baza acestui raport, Comisia poate propune, dacă este necesar, modificarea prezentului regulament, în special pentru a ține seama de progresul științific din domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere, mai ales a poluării cu hidrocarburi sau cu substanțe periculoase și nocive, precum și de modificări ale angajamentelor regionale și internaționale asumate de Uniune în acest domeniu.

Justificare

Progresul tehnic nu reprezintă singurul factor de care trebuie să se țină cont în cadrul evaluării la jumătatea perioadei a performanțelor și a activităților Agenției. Având în vedere faptul că Uniunea a aderat la diverse organizații regionale și internaționale, trebuie să se țină cont și de toate modificările aduse angajamentelor asumate în calitate de membru al acestor organizații.

  • [1]  JO L… (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)..

EXPUNERE DE MOTIVE

Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă („Agenția”), înființată în 2002, i s-au încredințat, în 2004, sarcini în domeniul combaterii poluării marine. Având în vedere că responsabilitatea Agenției în materie de combatere a poluării este pe termen lung, este necesar ca aceasta să beneficieze de o securitate financiară corespunzătoare, bazată pe un angajament multianual. Prin urmare, în 2006, organul legislativ al UE a prevăzut finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției în domeniul combaterii poluării provocate de nave pentru perioada 2007-2013.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2038/2006 și cu Directiva 2005/35/CE privind poluarea provocată de nave[1], cele trei sarcini principale ale Agenției în domeniul combaterii poluării provocate de nave sunt următoarele:

(a) Acordarea de sprijin operațional statelor membre

Agenția pune la dispoziție o rețea de nave de intervenție pentru cazurile de deversare de hidrocarburi, pentru a suplimenta capacitatea de intervenție a statelor membre în astfel de situații. Agenția pune la dispoziție un serviciu de detectare și monitorizare prin satelit a deversărilor de hidrocarburi, numit CleanSeaNet, precum și informații privind deversările de substanțe chimice, prin intermediul rețelei MAR-ICE. Statele costiere afectate pot solicita sprijinul navelor de intervenție pentru cazurile de deversare de hidrocarburi prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii[2]. Integrarea armonioasă a mecanismelor de intervenție ale statelor membre este asigurată prin participarea periodică la exerciții organizate la nivel național și regional.

(b) Cooperarea și coordonarea

Agenția asigură legătura cu experții în combaterea poluării din statele membre, cu acordurile regionale existente și cu Organizația Maritimă Internațională.

(c) Informații

Agenția colectează, analizează și diseminează informații privind cele mai bune practici, tehnici și inovații din domeniul combaterii poluării marine.

Regulamentul (UE) nr. 100/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 a încredințat Agenției sarcini cu privire la combaterea poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere și a extins serviciile Agenției la țările vizate de politica de extindere și de politica europeană de vecinătate.

De-a lungul anilor au fost desfășurate diferite activități de evaluare. Concluziile principale care se desprind din aceste evaluări sunt pozitive. S-a dovedit că bugetul alocat intervenției în caz de poluare este adecvat. Măsurile finanțate sunt considerate în general a fi eficiente din punctul de vedere al costurilor, aduc valoare adăugată și sunt gestionate în mod corespunzător.

Rezumatul propunerii de regulament

Propunerea de regulament vizează reînnoirea finanțării multianuale pentru perioada 2014–2020 în cadrul noilor perspective financiare.

Propunerea stabilește modalitățile detaliate ale contribuției financiare a Uniunii la bugetul Agenției pentru implementarea sarcinilor care îi revin în domeniul combaterii poluării provocate de nave și de instalațiile petroliere și gaziere offshore.

Astfel, Comisia propune alocarea unei sume de 160,5 milioane EUR de la rubrica 1 „Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii”, pentru perioada de referință de la 1 ianuarie 2014 la 31 decembrie 2020. Cuantumurile anuale trebuie să fie autorizate de către Autoritatea bugetară în conformitate cu procedura bugetară.

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului nr. 100/2013 în ianuarie 2013, Agenția a primit următoarele sarcini noi în domeniul combaterii poluării:

a) acțiunile sale privind intervenția în caz de „poluare cauzată de nave” vor include și „poluarea marină cauzată de instalațiile petroliere și gaziere”;

b) serviciul CleanSeaNet „va monitoriza, de asemenea, amploarea poluării marine cu hidrocarburi cauzate de instalațiile petroliere și gaziere și impactul său asupra mediului”;

c) actuala zonă geografică vizată (statele membre și statele în curs de aderare) se extinde la „țările partenere la politica europeană de vecinătate și la țările care participă la Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului de port”. Astfel, navele Agenției pot fi utilizate pe întreaga suprafață a bazinelor maritime regionale ale Uniunii.

Comisia propune ca suma alocată în acest scop să fie extinsă numai la primele două sarcini noi, cu finanțare inițială pentru a începe îndeplinirea noilor sarcini fără a compromite totodată sarcinile existente. Cea de-a treia sarcină nouă ar trebui finanțată din programele existente ale UE pentru țările vizate de politica de aderare și de politica europeană de vecinătate (PEV) (programul SAFEMED pentru Marea Mediterană și programele din cadrul inițiativei TRACECA pentru Marea Neagră).

Agenției i se solicită să utilizeze în continuare sinergiile și alte măsuri de economisire pentru a limita impactul inflației, de care nu se ține seama în această propunere.

Poziția raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei de a asigura în continuare finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției în domeniul combaterii poluării.

Raportorul este însă extrem de preocupat de inconsecvențele din cadrul propunerii: pe de o parte, colegislatorii au decis să aloce sarcini noi Agenției, conform prezentării de mai sus, iar, pe de altă parte, propunerea actuală nu îi va permite Agenției să își ducă la bun sfârșit aceste responsabilități.

Prin activitatea sa în domeniul prevenirii poluării și al pregătirii și intervenției în caz de poluare, Agenția nu contribuie doar financiar, ci adaugă și valoare nemonetară. Având în vedere impactul ecologic devastator și costurile enorme pentru economie ale posibilelor accidente de poluare, precum și impactul socioeconomic al unor astfel de accidente asupra altor sectoare, cum ar fi turismul și pescuitul, investițiile suficiente în Agenție sunt cruciale. Poziția raportorului se bazează pe acest raționament fundamental, astfel cum este descris mai jos:

1) Raportorul este dezamăgit de propunerea Comisiei de a menține suma alocată pentru următorii șapte ani la același nivel ca înainte, fără a exista vreo creștere, având în vedere faptul că nu se ține seama nici măcar de inflație. Pentru proiectele existente se alocă aceeași sumă, 154,480 milioane EUR, însă proiectele noi primesc doar 6 020 milioane EUR, ceea ce ar permite asumarea noilor sarcini într-o manieră foarte limitată, sau, în cazul în care sunt preluate noi sarcini, ar însemna compromiterea implementării proiectelor existente.

Raportorul consideră, prin urmare, că suma de referință menționată la articolul 4 al propunerii ar trebui să fie de 185 500 000 de euro în prețuri curente (a se vedea tabelul din anexă). Acest lucru se datorează faptului că pachetul financiar total propus de 160 500 000 pentru perioada 2014-2020 este sub pragul minim adecvat care i-ar permite Agenției să își continue sarcinile actuale și să preia noi îndatoriri în temeiul Regulamentului nr. 100/2013.

Suplimentarea sumei cu 25 de milioane EUR pentru o perioadă de 7 ani i-ar permite Agenției să întreprindă un număr minim de acțiuni pentru a-și îndeplini noile sarcini care i-au fost alocate. În special:

•   contractarea a două nave suplimentare de intervenție în cazurile de deversare de hidrocarburi

Există două zone geografice care nu sunt încă acoperite (regiunea arctică și insulele Canare/sudul Portugaliei) în ceea ce privește noile activități de foraj offshore în scopuri de explorare. Având în vedere nivelurile actuale ale activităților de explorare a unor căi navigabile noi, precum și a unor noi resurse de petrol și gaze, aceste zone trebuie acoperite în 2015 și 2017. Agenția a început deja să schimbe zona de operare a navelor pentru a acoperi zonele cu instalații offshore. De exemplu, a fost demarată o cerere de oferte pentru 2013/2014 pentru Marea Neagră și Marea Adriatică.

•   echipamente specializate pentru deversările offshore

Pentru a monitoriza deversările offshore, Agenția trebuie să achiziționeze, pe lângă echipamentele pe care le deține deja, echipament specializat. Aceste instrumente suplimentare sunt foarte necesare, însă suma totală alocată în acest scop este foarte limitată. Agenția intenționează să demareze activitățile respective în termen de 3 ani.

•   agenți de dispersie pentru deversările offshore

Sarcinile operaționale ale Agenției intră în domeniul de aplicare a mecanismului de combatere a poluării în statele de coastă, concentrându-se în principal asupra deversărilor care depășesc capacitățile de intervenție la nivel național ale statelor membre individuale, în urma unei cereri de sprijin. Agenția trebuie să își consolideze capacitatea de pregătire și intervenție în caz de poluare și să prevadă, probabil, introducerea unor sisteme de dispersie. Decizia finală privind utilizarea unei anumite metode de combatere a poluării ar trebui luată de statele membre care prezintă cererea de sprijin. Raportorul solicită ca, în cazul în care este necesară utilizarea agenților de dispersie, aceștia să fie aleși pe baza criteriilor care asigură cel mai bun rezultat general posibil pentru mediu.

•   extinderea CleanSeaNet la monitorizarea instalațiilor offshore

Pentru a asigura monitorizarea regulată a instalațiilor offshore care în prezent nu sunt acoperite de serviciile statelor membre, Agenția trebuie să achiziționeze noi echipamente de transmitere de imagini prin satelit.

Raportul sprijină ideea ca suma alocată de 185 500 000 de euro să fie rezervată numai primelor două sarcini noi. Extinderea actualului domeniu geografic de aplicare ar trebui finanțată din programele existente ale UE pentru țările vizate de politica de extindere și de politica europeană de vecinătate (PEV).

2) Ca urmare a adoptării în plen la 21 mai 2013 a poziției Parlamentului European în primă lectură în vederea adoptării Directivei 2013/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE, au fost propuse, la articolul 2, o serie de modificări ce vizează armonizarea, inclusiv definiții ale termenilor „instalații” și „operațiuni petroliere și gaziere offshore”.

3) Raportorul introduce două cerințe de raportare, solicitând furnizarea de date fiabile privind:

•   costurile socio-economice și impactul ecologic al accidentelor în care au fost implicate nave și instalații petroliere și gaziere, la articolul 7, și

•   impactul ecologic al agenților de dispersie, la articolul 3 alineatul (1) litera (a).

Concluzii

Raportorul consideră că finanțarea prevăzută de Comisie în propunerea sa pentru Agenție este insuficientă, având în vedere noile responsabilități ale acesteia și propune, prin urmare, alocarea unui cuantum mai mare. Finanțarea multianuală corespunzătoare a activităților Agenției în domeniul combaterii poluării asigură o rentabilitate ridicată, întrucât nu numai că îi permite Agenției să își îndeplinească în mod adecvat sarcinile actuale și sarcinile noi, ci contribuie la prevenirea costurilor enorme (atât legate de mediu, cât și socioeconomice) generate de accidentele ce implică deversarea de petrol și gaze.

ANEXĂ

Impactul estimat asupra cheltuielilor propuse de raportor

TOTAL credite în cadrul Rubricii 1 a cadrului financiar multianual, „Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii”, pentru perioada de referință 2014-2020 (Numărul liniei bugetare 06.02.03.02)

exprimate în euro

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Angajamente

22 375 000

24 800 000

25 900 000

27 450 000

27 025 000

27 850 000

30 100 000

185 500 000

Plăți

20 642 092

28 490 004

26 094 674

24 642 214

25 184 583

27 210 583

27 915 083

180 179 235

În cazul creditelor pentru plăți: totalul de 180 179 235 de euro include plățile asociate cadrului financiar multianual 2007-2013. Plățile după 2020: 31 317 000 de euro.

  • [1]  Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (JO L 255, 30.9.2005, p. 11).
  • [2]  Decizia 2007/779/CE a Consiliului din 8 noiembrie 2007 de instituire a unui mecanism comunitar de protecție civilă (OJ L 314, 1.12.2007, p. 9).

AVIZ al Comisiei pentru bugete (6.9.2013)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere

(COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat o propunere de regulament privind o nouă finanțare multianuală în domeniul combaterii poluării marine. Finanțarea multianuală anterioară, stabilită în 2006, viza perioada 2007-2013; prezenta propunere acoperă perioada următorului cadru financiar multianual, 2014-2020. Executarea acestor sarcini îi revine din nou Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă (EMSA).

Raportoarea este de acord cu introducerea finanțării multianuale a EMSA („Agenția”) în domeniul combaterii poluării marine, întrucât sarcinile Agenției se extind pe termen lung și, prin urmare, necesită securitate financiară, care să aibă la bază angajamente multianuale.

Spre deosebire de finanțarea multianuală actuală, care acoperă combaterea poluării cauzate de nave, viitoarea finanțare multianuală va viza și poluarea marină cauzată de instalațiile petroliere și gaziere, în conformitate cu noile sarcini preluate de Agenție în temeiul Regulamentului (UE) nr. 100/2013.

Acest regulament, care modifică Regulamentul privind înființarea EMSA extinde, de asemenea, aria de acoperire geografică a sarcinilor Agenției la țările vizate de politica de extindere și de politica europeană de vecinătate (PEV). Comisia a propus, însă, ca acest aspect să nu facă obiectul finanțării multianuale, sugerând ca aceste activități să fie finanțate din fondurile programelor existente care vizează politica de extindere și PEV. Raportoarea regretă că din propunerea Comisiei lipsesc cifrele referitoare la aspectele legate de PEV, chiar și cu titlu informativ, în condițiile în care nici situația financiară legislativă pentru regulamentul de modificare (COM(2010)0611) nu conținea informații în acest sens.

În ceea ce privește creditele propuse de Comisie pentru finanțarea multianuală, raportoarea are îndoieli că acestea vor fi suficiente pentru a acoperi noile sarcini. În perioada 2007-2013, s-au alocat 154 de milioane EUR activităților de combatere a poluării marine. Pentru noile sarcini suplimentare s-a alocat cuantumul de doar 6,5 milioane EUR. Agenția a solicitat 198 de milioane EUR, deci cu 37,5 milioane EUR mai mult, pentru a duce la bun sfârșit sarcinile propuse de Comisie. Prin urmare, raportoarea sugerează modificarea propunerii Comisiei în conformitate cu estimările propuse în proiectul de raport al Comisiei pentru transport și turism, care creează un echilibru între estimările Agenției și cele ale Comisiei.

Raportoarea pune sub semnul întrebării propunerea Comisiei, care nu prevede posturi suplimentare pentru a acoperi extinderea sarcinilor Agenției. Acest dezechilibru trebuie corectat în cadrul viitoarelor proceduri bugetare anuale. Astfel, Comisia trebuie să prezinte o situație financiară actualizată, ținând seama de modificările aduse de autoritatea legislativă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru transport și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. subliniază că orice decizie a autorității legislative în favoarea unei astfel de finanțări multianuale a EMSA nu va aduce atingere deciziilor autorității bugetare în contextul procedurii bugetare anuale;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. solicită Comisiei să prezinte o situație financiară care să țină seama pe deplin de rezultatul acordului legislativ dintre Parlamentul European și Consiliu pentru a satisface nevoile EMSA și, eventual, ale serviciilor Comisiei în materie de buget și de personal;

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pachetul financiar pentru implementarea sarcinilor prevăzute la articolul 3 pentru perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2020 este de 160 500 000 EUR, la prețurile actuale.

Pachetul financiar pentru implementarea sarcinilor prevăzute la articolul 3 pentru perioada 1 ianuarie 2014- 31 decembrie 2020 este de 185 500 000 EUR, la prețurile actuale.

PROCEDURĂ

Titlu

Finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere

Referințe

COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

16.4.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Jutta Haug

24.4.2013

Data adoptării

5.9.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

PROCEDURĂ

Titlu

Finanțarea multianuală a acțiunilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă în domeniul combaterii poluării provocate de nave și a poluării marine cauzate de instalațiile petroliere și gaziere

Referințe

COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

Data prezentării la PE

3.4.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

16.4.2013

ENVI

16.4.2013

ITRE

16.4.2013

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ENVI

25.4.2013

ITRE

25.4.2013

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Keith Taylor

24.4.2013

 

 

 

Examinare în comisie

18.6.2013

5.9.2013

 

 

Data adoptării

17.9.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

5

1

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

Data depunerii

25.9.2013