POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletni denarni podpori ukrepom Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in na onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti

23.9.2013 - (COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Keith Taylor


Postopek : 2013/0092(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0300/2013
Predložena besedila :
A7-0300/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletni denarni podpori ukrepom Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in na onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti

(COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0174),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2)Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7‑0089/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. julija 2013[1],

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za proračun (A7-0300/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poudarja, da odločitve zakonodajnega organa v korist večletne denarne podpore Evropske agencije za pomorsko varnost ne vplivajo na odločitve proračunskega organa v okviru letnega proračunskega postopka;

3.  poziva, naj Komisija pripravi oceno finančnih posledic, pri kateri naj v celoti upošteva izid zakonodajnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o izpolnitvi proračunskih in kadrovskih zahtev v Evropski agenciji za pomorsko varnost in po možnosti v službah Komisije;

4.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Delo Agencije na področju preprečevanja onesnaževanja in pripravljenosti za odzivanje na onesnaženje ni le finančno koristno, temveč ustvarja tudi dodatno, nedenarno vrednost. Zaradi tveganja uničujočih ekoloških posledic in velikih gospodarskih stroškov morebitnih dogodkov onesnaženja, pa tudi socio-ekonomskih posledic takšnih dogodkov za druge sektorje, kot sta turizem in ribištvo, je zadostno vlaganje v Agencijo bistvenega pomena.

 

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Agencija bi morala igrati pomembno vlogo pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju storitev satelitskih posnetkov za nadzor, zgodnje odkrivanje onesnaženja in prepoznavanje odgovornih ladij ali naftnih in plinskih objektov. Ta sistem bi moral izboljšati razpoložljivost podatkov in učinkovitost odzivanja na onesnaženje.

(9) Agencija bi morala igrati pomembno vlogo pri vzdrževanju in nadaljnjem razvoju storitev satelitskih posnetkov za nadzor, zgodnje odkrivanje onesnaženja in prepoznavanje odgovornih ladij ali naftnih in plinskih objektov. Ta sistem bi moral izboljšati razpoložljivost podatkov in učinkovitost odzivanja na onesnaženje ter pospešiti odzivanje in zagotavljanje ustreznih sredstev podpore.

Obrazložitev

Učinkovitost Agencije in njenega odziva pomeni tudi zagotoviti hitrejši odziv in hitrejše zagotavljanje ustreznih sredstev, da bi omejili škodo in posledice onesnaženja.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da se zagotovi temeljito izvajanje, bi bilo treba Agenciji zagotoviti izvedljiv in stroškovno učinkovit sistem financiranja, zlasti za njeno operativno pomoč prizadetim državam.

(11) Da se zagotovi temeljito izvajanje akcijskih načrtov, bi bilo treba Agenciji zagotoviti izvedljiv in stroškovno učinkovit sistem financiranja, zlasti za njeno zagotavljanje operativne pomoči prizadetim državam.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Zato bi bilo treba na osnovi večletne obveznosti zagotoviti finančno varnost za financiranje nalog, zaupanih Agenciji na področju odzivanja na onesnaženje, in povezanih ukrepov. Letno višino prispevka Unije bi moral določiti proračunski organ v skladu z letnim proračunskim postopkom.

(12) Zato bi bilo treba na osnovi večletne obveznosti zagotoviti finančno varnost za financiranje nalog, zaupanih Agenciji na področju odzivanja na onesnaženje, in povezanih ukrepov. Pri višini večletne obveznosti je treba ustrezno upoštevati povečanje nalog Agencije in širitev geografskega območja njenega odzivanja. Letno višino prispevka Unije bi moral določiti proračunski organ v skladu z letnim proračunskim postopkom.

Obrazložitev

Večletni proračun mora Agenciji omogočati izpolnjevanje obveznosti, ki so se z Uredbo št. 100/2013 povečale. Tako je treba znesek določiti glede na potrebe in izzive.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Zneski, ki bodo dodeljeni za financiranje odzivanja na onesnaženje, bi morali v skladu z novim večletnim finančnim okvirom pokrivati obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Zato bi bilo treba finančna sredstva zagotoviti za isto obdobje.

(13) Zneski, ki bodo dodeljeni za financiranje odzivanja na onesnaženje, bi morali v skladu z novim večletnim finančnim okvirom pokrivati obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Zato je treba Agenciji dodeliti dodatna finančna sredstva, da se upoštevajo njene nove naloge.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Unija in države članice bi morale glede na to, da mora imeti Agencija zadostna finančna sredstva, neodvisno od večletnega finančnega okvira Komisije izvajati mehanizme, s katerimi bi se stroški Agencije v zvezi z blagom, storitvami ali delom, ki ga zagotavlja, izterjali od tretjih oseb.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „nevarne in zdravju škodljive snovi“ pomeni vse snovi razen nafte, ki v primeru vnosa v morsko okolje lahko ogrozijo zdravje ljudi, škodujejo živim virom in morskim ekosistemom, zmanjšajo rekreacijsko vrednost ali ovirajo drugo zakonito uporabo morja, kakor to določa Protokol o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri dogodkih onesnaženja z nevarnimi in zdravju škodljivimi snovmi iz leta 2000.

(b) „nevarne in zdravju škodljive snovi“ pomeni vse snovi razen nafte, vključno z disperzijskimi sredstvi, ki v primeru vnosa v morsko okolje lahko ogrozijo zdravje ljudi, škodujejo živim virom in morskim ekosistemom, zmanjšajo rekreacijsko vrednost ali ovirajo drugo zakonito uporabo morja, kakor to določa Protokol Mednarodne pomorske organizacije o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri dogodkih onesnaženja z nevarnimi in zdravju škodljivimi snovmi iz leta 2000.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) „naftni in plinski objekt“ pomeni stacionarni fiksni ali mobilni objekt ali skupino objektov, ki so med seboj stalno povezani z mostovi ali drugimi konstrukcijami ter se uporabljajo za naftne ali plinske dejavnosti na morju ali v povezavi s temi dejavnostmi; to vključuje tudi mobilne vrtalne objekte na morju, če so na morju postavljeni za črpanje, proizvodnjo ali druge dejavnosti, povezane z naftnimi ali plinskimi dejavnostmi na morju, ter infrastrukturo in opremo za prenos nafte in plina z morja na kopno ali kopenske terminale;

Obrazložitev

V opredelitev poročevalca je treba vključiti tudi opremo za prenos nafte in plina z morja na kopno ter naftne in plinske terminale na kopnem.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) „naftne in plinske dejavnosti na morju“ pomeni vse dejavnosti v zvezi z raziskovanjem in proizvodnjo, povezane z objektom ali skupino objektov, ki so med seboj povezani, vključno z oblikovanjem, načrtovanjem, gradnjo, delovanjem in razgradnjo objekta.

 

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) informacijami, zlasti zbiranjem, analiziranjem in razširjanjem najboljših praks, tehnik in inovacij kot so instrumenti za nadzor praznjenja ladijskih rezervoarjev in za nadzor morskih ploščadi pri obratovalnih izpustih in nenamernih razlitjih;

(a) informacijami, zlasti zbiranjem, analiziranjem in razširjanjem najboljših praks, tehnik in inovacij kot so instrumenti za nadzor praznjenja ladijskih rezervoarjev in za nadzor morskih ploščadi pri obratovalnih izpustih in nenamernih razlitjih; v tej zvezi organi držav članic, pristojni za usklajevanje ukrepanja ob izrednem dogodku Agenciji posredujejo dokaz o predhodnih ocenah vseh kemikalij, uporabljenih kot disperzijska sredstva, ki so bile opravljene za zmanjšanje vpliva na javno zdravje oz. dodatne okoljske škode;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) operativno pomočjo in podporo, ki jo na zahtevo zagotavlja z dodatnimi sredstvi, kot so ladje za boj proti onesnaženju v pripravljenosti, satelitski posnetki in oprema, ukrepi odzivanja na onesnaženje prizadetih držav v primeru nenamernega ali namernega onesnaženja z ladij ali onesnaženja morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti.

(c) operativno pomočjo in podporo, ki jo na zahtevo zagotavlja z dodatnimi sredstvi, kot so ladje za boj proti onesnaženju v pripravljenosti, satelitski posnetki in oprema, predlogi ukrepov in tehnične podrobnosti, ukrepi odzivanja na onesnaženje prizadetih držav v primeru nenamernega ali namernega onesnaženja z ladij ali onesnaženja morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti, ter ukrepi za odpravo onesnaženja.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna sredstva za izvajanje nalog iz člena 3 za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo 160 500 000 EUR v tekočih cenah.

Finančna sredstva za izvajanje nalog iz člena 3 za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo 185 500 000 EUR v tekočih cenah.

Obrazložitev

Predlagana skupna odobrena proračunska sredstva so pod najnižjo ravnijo, ki bi Agenciji omogočala nadaljnje opravljanje tekočih nalog in sprejemanje novih, ki so ji bile dodeljene v skladu z Uredbo št. 100/2013. Za najnujnejše izvajanje teh novih nalog brez ogrožanja starih bi bilo potrebnih dodatnih 25 milijonov EUR za obdobje sedmih let. Vse so „osnovne naloge“ Agencije, zato ima Unija pravno obveznost, da jih ustrezno financira. Za podrobnejše pojasnilo glej obrazložitev.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V primeru, da je bilo Evropski agenciji za pomorsko varnost za zadevno obdobje dodeljenih manj finančnih sredstev kot v okviru prejšnjega večletnega finančnega okvira, ta pripravi memorandum, naslovljen na Evropski parlament in Svet, v katerem pojasni, da bo to zmanjšanje vplivalo na njeno zmožnost izvajanja nalog, ki so ji bile dodeljene.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za opredelitev zahtev po operativni pomoči Agencije, kot so na primer dodatna plovila za boj proti onesnaženju, Agencija redno oblikuje seznam javnih in, če so na voljo, zasebnih mehanizmov za odzivanje na onesnaženje ter s tem povezanih zmogljivosti, ki obstajajo v različnih regijah Evropske unije.

Za opredelitev zahtev po operativni pomoči Agencije, kot so na primer dodatna plovila za boj proti onesnaženju, Agencija redno oblikuje seznam javnih in, če so na voljo, zasebnih mehanizmov za odzivanje na onesnaženje ter s tem povezanih zmogljivosti, ki obstajajo v različnih regijah Evropske unije. Pripravi tudi seznam potreb, ki niso bile zadovoljene, in nastale posledice.

 

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V skladu z načelom medsebojne pomoči in glede na širitev dejavnosti Agencije na države, zajete v širitveno politiko Unije in evropsko sosedsko politiko, države ob evropskih morskih bazenih spodbujajo izmenjavo informacij in sodelujejo pri oblikovanju tega seznama.

Obrazložitev

Razširitev nalog in dejavnosti Agencije na tretje države ob evropskih morskih bazenih pomeni, da te države sporočajo določene informacije o svojih javnih in/ali zasebnih mehanizmih. Ta izmenjava informacij bi morala biti prostovoljna in vključena v okvir medsebojne pomoči.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V poročilu je treba jasno navesti socio-ekonomske, ekološke in finančne koristi pripravljenosti Agencije za odzivanje na onesnaženje z ladij in na onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je primerno, Komisija na podlagi navedenega poročila predlaga ustrezne spremembe te uredbe, še posebej da se upošteva znanstveni napredek na področju boja proti onesnaženju z ladij in onesnaženju morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti, zlasti tistemu, ki ga povzroči nafta ali nevarne in zdravju škodljive snovi.

Če je primerno, lahko Komisija na podlagi navedenega poročila predlaga ustrezne spremembe te uredbe, še posebej da se upošteva znanstveni napredek na področju boja proti onesnaženju z ladij in onesnaženju morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti, zlasti tistemu, ki ga povzroči nafta ali nevarne in zdravju škodljive snovi, ter da se upoštevajo spremembe pri regionalnih in mednarodnih obveznostih Unije na tem področju.

Obrazložitev

Tehnični napredek ni edini dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri vmesni oceni rezultatov in dejavnostih Agencije. Unija je pristopila k različnim regionalnim in mednarodnim organizacijam, tako da mora kot članica teh organizacij upoštevati tudi spremembe pri svojih obveznostih.

  • [1]  UL L ... (še ni objavljeno v Uradnem listu).

OBRAZLOŽITEV

Evropski agenciji za pomorsko varnost („Agencija“), ustanovljeni leta 2002, so bile leta 2004 dodeljene naloge na področju odzivanja na onesnaženje morja. Ker je narava odgovornosti Agencije za odzivanje na onesnaženje dolgoročna, je za učinkovito in temeljito dokončanje dodeljenih nalog potrebna primerna finančna varnost na podlagi večletne obveznosti. Zato je leta 2006 zakonodajalec EU za obdobje od 2007 do 2013 vzpostavil večletno denarno podporo ukrepom Agencije na področju odzivanja na onesnaženje z ladij.

V skladu z Uredbo 2038/2006 in Direktivo 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij[1] so tri glavne naloge Agencije na področju odzivanja na onesnaženje, ki ga povzročajo ladje:

(a) operativna pomoč državam članicam

Agencija zagotavlja omrežje plovil v stalni pripravljenosti za ukrepanje ob razlitju nafte kot nadgradnjo zmogljivosti držav članic za odzivanje na razlitje. Zagotavlja tudi satelitsko podprto storitev zaznavanja in spremljanja razlitij nafte, t. i. CleanSeaNet, ter informacije o razlitjih kemikalij prek omrežja MAR-ICE. Prizadete obalne države lahko zaprosijo za posredovanje plovil za ukrepanje ob razlitju nafte prek mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite[2]. Nemotena vključitev v odzivne mehanizme držav članic poteka z rednim sodelovanjem pri nacionalnih in regionalnih vajah.

(b) sodelovanje in usklajevanje

Agencija je v stiku s strokovnjaki držav članic za odzivanje na onesnaženje in Mednarodno pomorsko organizacijo (International Maritime Organisation – IMO) ter je vključena v obstoječe regionalne sporazume.

(c) informacije

Agencija zbira, analizira in razširja informacije o najboljših praksah, tehnikah in inovacijah na področju odzivanja na onesnaženje morja.

Uredba št. 100/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 je Agenciji dodelila naloge na področju odzivanja na onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti, in je razširila storitve Agencije na države, zajete v širitveno politiko in evropsko sosedsko politiko.

V preteklih letih so bile opravljene številne ocene dejavnosti. Glavne ugotovitve teh ocen dejavnosti so pozitivne. Ugotovljeno je bilo, da je znesek proračunskih sredstev, dodeljen odzivanju na onesnaženje, ustrezen. Za financirane ukrepe se na splošno meni, da so stroškovno učinkoviti, ustvarjajo dodano vrednost in so primerno vodeni.

Povzetek predloga

Namen predlagane uredbe je obnoviti večletno denarno podporo za obdobje od 2014 do 2020 v okviru nove finančne perspektive.

Določa podrobne ureditve za finančni prispevek Unije v proračun Agencije za izvajanje dodeljenih nalog na področju odzivanja na onesnaženje, ki ga povzročijo ladje in naftni ter plinski objekti na morju.

Komisija predlaga dodelitev zneska v višini 160,5 milijona EUR pod razdelkom 1 „Pametna in vključujoča rast“ za referenčno obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020. Letne zneske bi moral odobriti proračunski organ v skladu s proračunskim postopkom.

Z začetkom veljavnosti sprememb k uredbi o ustanovitvi št. 100/2013 januarja 2013 so bile Agenciji dodeljene nove naloge na področju odzivanja na onesnaženje:

a) sedanji ukrepi Agencije za odzivanje bodo v primeru „onesnaženja z ladij“ pokrivali tudi „onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti“;

b) storitev CleanSeaNet bo tudi „spremljala obseg in okoljske posledice onesnaženja morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti“;

c) sedanja geografska pokritost (države članice in države pristopnice) je razširjena na „evropske sosednje partnerske države in države, ki sodelujejo v Pariškem memorandumu o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe“. S tem so lahko plovila Agencije v uporabi na celotnem območju regionalnih morij Unije.

Komisija predlaga, da se dodeljena sredstva razširijo samo na prvi dve novi nalogi, pri čemer bi se začetni finančni prispevek uporabil za zagon novih nalog, medtem ko obstoječe naloge ne bi bile ogrožene. Tretja nova naloga bi morala biti financirana iz obstoječih programov EU za države, zajete v širitveno politiko in evropsko sosedsko politiko (program SAFEMED za Sredozemsko morje in programi iz pobude TRACECA za Črno morje).

Agencija naj nadaljuje s sinergijami in drugimi sprejetimi varčevalnimi ukrepi, da se omejijo posledice neupoštevanja inflacije v tem predlogu.

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za nadaljevanje večletne finančne podpore Agencije na področju odzivanja na onesnaženje.

Vseeno pa je resno zaskrbljen zaradi neusklajenega pristopa Komisije: po eni strani sta se sozakonodajalca odločila, kakor je opisano zgoraj, da Agenciji dodelita nove naloge, po drugi pa ji sedanji predlog ne dovoljuje, da bi izpolnjevala te odgovornosti.

Delo Agencije na področju preprečevanja onesnaževanja in pripravljenosti za odzivanje na onesnaženje ni le finančno koristno, temveč ustvarja tudi dodatno nedenarno vrednost. Zaradi uničujočih ekoloških posledic in velikih gospodarskih stroškov morebitnih onesnaževalnih dogodkov, pa tudi socio-ekonomskih posledic takšnih dogodkov na druge sektorje, kot sta turizem in ribištvo, je zadostno vlaganje v Agencijo bistvenega pomena. To je temeljna utemeljitev za spodaj opisano stališče poročevalca:

1) Poročevalec je razočaran, ker Komisija predlaga ohranitev dodeljenega zneska za prihodnjih sedem let na isti ravni kot doslej, skoraj brez zvišanja, upoštevana ni niti inflacija. Obstoječim projektom je dodeljen isti znesek: 154,480 milijona EUR, medtem ko je novim namenjeno samo 6,020 milijona EUR. S tem bi bilo omogočeno le zelo omejeno izvajanje novih nalog, ali pa bi v primeru, da so sprejete nove naloge, ogrozilo izvajanje obstoječih projektov.

Poročevalec zato meni, da bi morala biti finančna referenčna vsota iz člena 4 predloga 185°500°000 EUR v sedanjih cenah (glej tabelo iz Priloge). To je zato, ker so predlagana skupna dodeljena proračunska sredstva v višini 160°500°000 EUR iz obdobja od 2014 do 2020 pod najnižjo ravnijo, ki bi Agenciji omogočala nadaljnje opravljanje tekočih nalog in sprejemanje novih, ki so ji bile dodeljene v skladu z Uredbo št. 100/2013.

Povečanje v višini 25 milijonov EUR za obdobje sedmih let bi Agenciji omogočilo opravljanje minimalnega števila dejavnosti za izvajanje novih nalog. To so zlasti:

•   najem dveh dodatnih plovil v pripravljenosti za ukrepanje po razlitju nafte

Trenutno niso zajete nove dejavnosti raziskovalnega vrtanja na morju na dveh geografskih območjih (Arktika in Kanarski otoki/jug Portugalske). Ob upoštevanju sedanje ravni dejavnosti iskanja novih plovnih poti, pa tudi naftnih in plinskih virov, je ta območja treba v vključiti v letih 2015 in 2017. Da bo pokrila območja, kjer so objekti na morju, je Agencija že začela prerazporejati svoja plovila. Tako je na primer bilo objavljeno povabilo k oddaji ponudb za obdobje 2013/2014 za severni del Severnega morja in za Jadransko morje.

•   specializirana oprema za razlitja na morju

Za spremljanje razlitij na morju Agencija potrebuje več specializirane opreme, kot je ima zdaj. Ta dodatna orodja so zelo potrebna, vendar so skupna sredstva, ki so namenjena temu, zelo omejena. Agencija namerava uvesti te dejavnosti v obdobju treh let.

•   disperzijska sredstva za razlitja na morju

Operativne naloge Agencije so del mehanizma obalnih držav za odzivanje na onesnaženje, ki je prednostno osredotočen na razlitja, ki presegajo zmogljivosti posameznih držav članic, in se izvaja na podlagi zahtevka za pomoč. Agencija mora okrepiti svojo pripravljenost na onesnaženja, verjetno tudi z vzpostavitvijo disperzijskih sistemov. Končno odločitev o uporabi določene metode za boj proti onesnaževanju bi morala sprejeti država članica, ki zaprosi pomoč. Poročevalec zahteva, da se v primeru, da je treba uporabiti disperzijska sredstva, izberejo tista, ki bodo imela najboljši splošni učinek na okolje.

•   razširitev storitve CleanSeaNet na spremljanje objektov na morju

Zaradi rednega spremljanja objektov na morju, ki trenutno niso zajeti s storitvami držav članic, Agencija potrebuje večjo zmogljivost priprave satelitskih posnetkov.

Poročevalec podpira zamisel, da se v dodeljenih 185°500°000 EUR vključi samo prvi dve novi nalogi. Razširitev sedanje geografske pokritosti bi morala biti financirana iz obstoječih programov EU za države, ki so zajete v širitveno politiko in evropsko sosedsko politiko.

2) Po sprejetju stališča Evropskega parlamenta na prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive 2013/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju in spremembi Direktive 2004/35/ES na plenarnem zasedanju 21. maja 2013 so bile predlagane številne uskladitve, vključno z opredelitvijo „objektov“ in „naftnih in plinskih dejavnosti na morju“ v členu 2.

3) Poročevalec uvaja dve zahtevi po poročanju zanesljivih številk o:

•   socio-ekonomskih stroških in ekološkem vplivu ladijskih nesreč in nesreč na naftnih in plinskih objektih iz člena 7 in

•   ekološkem vplivu disperzijskih sredstev iz člena 3(1)(a).

Sklepna ugotovitev

Poročevalec meni, da je predlog Komisije za financiranje Agencije nezadosten glede na nove odgovornosti in zato predlaga višji znesek. Ustrezno večletno financiranje njenega dela na področju odzivanja na onesnaženje zagotavlja odlično vrednost za denar, saj ji omogoča, da ustrezno opravlja sedanje in na novo dodeljene naloge, pa tudi da pripomore k preprečevanju izjemnih stroškov (tako ekoloških kot tudi socio-ekonomskih), ki jih povzročajo razlitja nafte in plina.

PRILOGA

Ocenjene posledice odobritev, ki jih predlaga poročevalec, za odhodke

Odobritve iz razdelka 1 „Pametna in vključujoča rast“ večletnega finančnega okvira za referenčno obdobje 2014–2020 (številka proračunske vrstice 06.02.03.02) SKUPAJ

v EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SKUPAJ

obveznosti

22 375 000

24 800 000

25 900 000

27 450 000

27 025 000

27 850 000

30 100 000

185 500 000

plačila

20 642 092

28 490 004

26 094 674

24 642 214

25 184 583

27 210 583

27 915 083

180 179 235

Za odobritve plačil: skupno 180°179°235 EUR vključuje plačila, povezana z večletnim finančnim okvirom 2007–2013. Plačila po letu 2020: 31 317 000 EUR.

  • [1]  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (UL L 255, 30.9.2005, str. 11).
  • [2]  Odločba Sveta 2007/779/ES z dne 8. novembra 2007 o vzpostavitvi mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite (UL L 314, 1.12.2007, str. 9).

MNENJE Odbora za proračun (6.9.2013)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletni denarni podpori ukrepom Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in na onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti
(COM(2013)0174 – C7‑0089/2013 – 2013/0092(COD))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga uredbo o novi večletni denarni podpori na področju odzivanja na onesnaževanje morja. Prejšnja večletna denarna podpora, dogovorjena 2006, je zajemala obdobje od 2007 do 2013; sedanji predlog zajema obdobje naslednjega večletnega finančnega okvira od 2014 do 2020. Izvajanje teh nalog bo znova zaupano Evropski agenciji za pomorsko varnost (Agencija).

Pripravljavka mnenja se strinja z uvedbo večletne denarne podpore Agenciji na področju odzivanja na onesnaževanje morja, saj dolgoročna narave nalog Agencije zahteva finančno varnost na temelju večletnih zavez.

V primerjavi s sedanjo večletno denarno podporo, ki zajema odzivanje na onesnaženje z ladij, prihodnja večletna denarna podpora v skladu z novimi nalogami iz Uredbe (EU) št. 100/2013 zajema tudi onesnaženje, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti.

Ta uredba, ki spreminja ustanovno uredbo Agencije, obenem širi geografsko pokritost s temi nalogami na države, zajete s širitveno politiko in evropsko sosedsko politiko. Komisija je vseeno predlagala, da se ta vidik ne vključi v večletno denarno podporo, marveč se te dejavnosti financira iz obstoječih programov širitvene politike in evropske sosedske politike. Pripravljavka mnenja obžaluje, da Komisija vsaj informativno ni zagotovila podatkov o vidiku evropske sosedske politike, glede na to, da teh podatkov ni niti v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga za spremembo uredbe (COM(2010)0611).

Glede odobritev, ki jih predlaga Komisija za večletno denarno podporo, pripravljavka mnenja dvomi, da bodo zadostne za opravljanje novih nalog. Za obdobje od 2007 do 2013 je bilo za dejavnosti odzivanja na onesnaževanje morja dodeljenih 154 milijonov EUR. Te dodatne naloge naj bi se izvajale z borimi dodatnimi 6,5 milijoni EUR. Agencija je za izpolnjevanje teh odgovornosti zaprosila 198 milijonov EUR, se pravi 37,5 milijonov EUR več kot jih predlaga Komisija. Pripravljavka mnenja zato predlaga spremembo predloga Komisije v skladu z ocenami, predlaganimi v osnutku poročila za Odbor za promet in turizem, ki je pravično uravnotežena med ocenami Agencije in Komisije.

Pripravljavka mnenja se tudi sprašuje o ustreznosti pristopa Komisije, ki ne predvideva dodatnih mest za razširjene naloge Agencije. To neskladje potreb je treba rešiti v prihodnjem letnem proračunskem postopku. Komisija mora zato predstaviti osveženo oceno finančnih posledic, ob upoštevanju sprememb, ki jih predlaga zakonodajni organ.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da odločitve zakonodajnega organa v korist večletne denarne podpore Agenciji ne vplivajo na odločitve proračunskega organa v okviru letnega proračunskega postopka;

Predlog spremembe             2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. poziva, naj Komisija pripravi oceno finančnih posledic, pri kateri naj v celoti upošteva izid zakonodajnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o izpolnitvi proračunskih in kadrovskih zahtev v Agenciji in po možnosti v službah Komisije;

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna sredstva za izvajanje nalog iz člena 3 za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo 160 500 000 EUR v tekočih cenah.

Finančna sredstva za izvajanje nalog iz člena 3 za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020 znašajo 185 500 000 EUR v tekočih cenah.

POSTOPEK

Naslov

Večletna denarna podpora ukrepom Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in na onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti

Referenčni dokumenti

COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.4.2013

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jutta Haug

24.4.2013

Datum sprejetja

5.9.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Andrej Plenković, Dominique Riquet, Alda Sousa, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Paul Rübig, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds, Catherine Trautmann

POSTOPEK

Naslov

Večletna denarna podpora ukrepom Evropske agencije za pomorsko varnost na področju odzivanja na onesnaženje z ladij in na onesnaženje morja, ki ga povzročijo naftni in plinski objekti

Referenčni dokumenti

COM(2013)0174 – C7-0089/2013 – 2013/0092(COD)

Datum predložitve EP

3.4.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

16.4.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.4.2013

ENVI

16.4.2013

ITRE

16.4.2013

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

25.4.2013

ITRE

25.4.2013

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Keith Taylor

24.4.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

18.6.2013

5.9.2013

 

 

Datum sprejetja

17.9.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

5

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Spiros Danelis (Spyros Danellis), Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

Datum predložitve

25.9.2013