POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu

24.9.2013 - (COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalca: Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer
Pripravljavca mnenja (*):
Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 50 Poslovnika


Postopek : 2011/0284(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0301/2013
Predložena besedila :
A7-0301/2013
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu

(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0635),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0329/2011),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju obrazloženih mnenj avstrijskega zveznega sveta, belgijskega senata, nemškega zveznega parlamenta in zgornjega doma parlamenta Združenega kraljestva v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. marca 2012[1],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0301/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za premagovanje navedenih ovir v zvezi s pogodbenim pravom bi morali stranki imeti možnost dogovora, da pogodbe med njima ureja enotni sklop določb pogodbenega prava z enakim pomenom in razlago v vseh državah članicah, tj. skupno evropsko prodajno pravo. Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo biti dodatna možnost, ki bi povečala razpoložljive možnosti izbire strank in bila na voljo za uporabo, kadar koli bi stranki soglašali o njegovi koristnosti za lajšanje čezmejne trgovine ter v izogib stroškom pravnih poslov in oportunitetnim stroškom, pa tudi drugim oviram čezmejne trgovine v zvezi s pogodbenim pravom. Podlaga pogodbenega razmerja bi moralo postati le takrat, kadar stranki soglašata o njegovi uporabi.

(8) Ovire v zvezi s pogodbenim pravom potrošnikom in trgovcem onemogočajo celovito izkoriščanje možnosti notranjega trga, zlasti na področju prodaje na daljavo, ki bi moralo biti eno od oprijemljivih rezultatov notranjega trga. Digitalna razsežnost notranjega trga postaja še zlasti pomembna za potrošnike in trgovce, saj potrošniki vse pogosteje kupujejo prek interneta, vse več trgovcev pa prodaja na spletu. Ker se komunikacijska in informacijska tehnologija nenehno razvija in postaja vse bolj dostopna, ima internetna prodaja zelo velike možnosti za rast. Glede na to in za premagovanje tovrstnih ovir v zvezi s pogodbenim pravom bi morali stranki imeti možnost dogovora, da pogodbe, ki jih skleneta na daljavo, zlasti na spletu, ureja enotni sklop določb pogodbenega prava z enakim pomenom in razlago v vseh državah članicah, tj. skupno evropsko prodajno pravo. To skupno evropsko prodajno pravo bi moralo biti dodatna možnost za prodajo na daljavo, zlasti na internetu, saj bi povečalo razpoložljive možnosti izbire strank in bilo na voljo za uporabo, kadar koli bi stranki soglašali o njegovi koristnosti za lajšanje čezmejne trgovine ter v izogib stroškom pravnih poslov in oportunitetnim stroškom, pa tudi drugim oviram čezmejne trgovine v zvezi s pogodbenim pravom. Podlaga pogodbenega razmerja bi moralo postati le takrat, kadar stranki soglašata o njegovi uporabi.

Obrazložitev

Spremembe uvodne izjave odražajo predlagane spremembe glede področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava. Skupno evropsko prodajno pravo je kot eden od svežnjev pravil, ki veljajo za vso EU, idealno orodje za prodajo na daljavo, zlasti spletno, ki je hitro rastoče področje notranjega trga.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ta uredba določa skupno evropsko prodajno pravo. Usklajuje pogodbene predpise držav članic, in sicer ne z zahtevo po spremembah sicer veljavnega nacionalnega pogodbenega prava, temveč z oblikovanjem drugega režima pogodbenega prava v vsaki državi članici, ki velja za pogodbe na njegovem področju uporabe. Ta drugi režim bi moral biti enak po vsej Uniji in veljati poleg sicer veljavnih določb nacionalnega pogodbenega prava. Skupno evropsko prodajno pravo bi bilo treba za čezmejno pogodbo uporabljati prostovoljno, na podlagi izrecnega soglasja strank.

(9) Ta uredba določa skupno evropsko prodajno pravo za pogodbe na daljavo, zlasti za spletne pogodbe. Približuje pogodbene predpise držav članic, in sicer ne z zahtevo po spremembah prvega nacionalnega režima pogodbenega prava, temveč z oblikovanjem drugega režima pogodbenega prava, ki velja za pogodbe na njegovem področju uporabe. Ta drugi režim, ki se neposredno uporablja, bi moral biti sestavni del pravnega reda, ki se uporablja na ozemlju držav članic. Če to omogoča področje njegove uporabe in so stranke sklenile veljaven dogovor o njegovi uporabi, bi se moralo v okviru tega pravnega reda namesto prvega nacionalnega režima pogodbenega prava uporabljati skupno evropsko prodajno pravo. Moral bi biti enak po vsej Uniji in veljati poleg sicer veljavnih določb nacionalnega pogodbenega prava. Skupno evropsko prodajno pravo bi bilo treba za čezmejno pogodbo uporabljati prostovoljno, na podlagi izrecnega soglasja strank.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava bi moral biti izbira, opravljena na področju uporabe zadevnega nacionalnega prava, ki se uporabi bodisi v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 bodisi v zvezi z dolžnostmi obveščanja pred sklenitvijo pogodbe v skladu z Uredbo (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Uredba (ES) št. 864/2007), oziroma na podlagi katere koli druge ustrezne kolizijske določbe. Dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava zato ne bi smel pomeniti izbire prava, ki se uporabi, v smislu kolizijskih določb, ne bi se smel z njimi zamenjevati in ne bi smel posegati vanje. Ta uredba zato ne vpliva na veljavne kolizijske določbe.

(10) Dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava bi moral biti izbira, opravljena v okviru zadevnega nacionalnega pravnega reda, ki je opredeljen kot pravo, ki se uporabi bodisi v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008, bodisi v zvezi z dolžnostmi obveščanja pred sklenitvijo pogodbe v skladu z Uredbo (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Uredba (ES) št. 864/2007), oziroma na podlagi katere koli druge ustrezne kolizijske določbe. Dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava je rezultat izbire med dvema različnima režimoma v istem nacionalnem pravnem redu. Ta izbira torej ne pomeni izbire med dvema nacionalnima pravnima redoma v smislu kolizijskih določb, ne bi se smela z njim zamenjevati in ne bi smela posegati vanje. Ta uredba zato ne vpliva na veljavne kolizijske določbe, kot so tiste v Uredbi (ES) št. 593/2008.

Obrazložitev

Namen sprememb uvodne izjave je pojasniti razmerje med skupnim evropskim prodajnim pravom in uredbo Rim I.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo obsegati popoln sklop popolnoma usklajenih prisilnih določb o varstvu potrošnikov. Navedene določbe bi morale v skladu s členom 114(3) Pogodbe zagotavljati visoko raven varstva potrošnikov z namenom okrepitve zaupanja potrošnikov v skupno evropsko prodajno pravo in tako potrošnikom zagotoviti spodbudo za sklepanje čezmejnih pogodb na navedeni podlagi. Določbe bi morale ohraniti ali zvišati raven varstva, ki ga potrošniki uživajo na podlagi potrošniškega prava Unije.

(11) Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo obsegati celovit sklop enotnih prisilnih določb o varstvu potrošnikov. Navedene določbe bi morale v skladu s členom 114(3) Pogodbe zagotavljati visoko raven varstva potrošnikov z namenom okrepitve zaupanja potrošnikov v skupno evropsko prodajno pravo in tako potrošnikom zagotoviti spodbudo za sklepanje čezmejnih pogodb na navedeni podlagi. Določbe bi morale ohraniti ali zvišati raven varstva, ki ga potrošniki uživajo na podlagi potrošniškega prava Unije. Poleg tega sprejetje te uredbe ne bi smelo preprečiti pregleda direktive o pravicah potrošnikov, da bi se varstvo potrošnikov v državah članicah v celoti uskladilo na visoki ravni.

Obrazložitev

Potrošniške organizacije nenehno zatrjujejo, da bi moral ostati pregled direktive o pravicah potrošnikov brezpogojni cilj, da bi zagotovili najbolj usklajeno varstvo potrošnikov v vseh državah članicah.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Opredelitev pojma potrošnik bi morala zajeti fizične osebe, ki delujejo zunaj svoje trgovske, poslovne ali obrtne dejavnosti ali poklica. Vendar bi morala v primeru pogodb z dvojnim namenom oseba veljati za potrošnika tudi, kadar je pogodba sklenjena deloma za namene njene trgovske dejavnosti in deloma zunaj okvira te dejavnosti, pri čemer je namen trgovske dejavnosti tako omejen, da ne prevladuje v celotnem kontekstu pogodbe. Ocena, ali fizična oseba v celoti ali deloma ravna za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo, bi morala biti odvisna od tega, kako ta oseba nastopa proti pogodbeni stranki.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Ker skupno evropsko prodajno pravo obsega popoln sklop popolnoma usklajenih prisilnih določb o varstvu potrošnikov, na tem področju ne bo neskladij med predpisi držav članic, kadar se bosta stranki dogovorili o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava. Zato člen 6(2) Uredbe (ES) št. 593/2008, ki temelji na različnih ravneh varstva potrošnikov v državah članicah, nima praktičnega pomena za vprašanja, ki jih ureja skupno evropsko prodajno pravo.

(12) Če sta se stranki veljavno dogovorili o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava, bi moralo le skupno evropsko prodajno pravo urejati zadeve z njegovega področja uporabe. Ker skupno evropsko prodajno pravo obsega celovit sklop enotnih prisilnih določb o varstvu potrošnikov, na tem področju ne bo neskladij med predpisi držav članic, kadar se bosta stranki dogovorili o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava. Zato člen 6(2) Uredbe (ES) št. 593/2008, ki temelji na različnih ravneh varstva potrošnikov v državah članicah, nima praktičnega pomena za vprašanja, ki jih ureja skupno evropsko prodajno pravo, saj bi pomenilo primerjavo med prisilnimi določbami dveh enakih drugih režimov pogodbenega prava.

Obrazložitev

Namen sprememb uvodne izjave je pojasniti razmerje med skupnim evropskim prodajnim pravom in uredbo Rim I.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo biti na voljo za čezmejne pogodbe, saj so na tem področju razlike v nacionalnih predpisih vzrok za zapletenost in dodatne stroške ter odvračajo stranke od sklepanja pogodbenih razmerij. Čezmejno naravo pogodbe bi bilo treba oceniti na podlagi običajnega sedeža strank v pogodbah med podjetji. V pogodbi med podjetjem in potrošnikom bi bil čezmejni element podan, če je splošni naslov, ki ga navede potrošnik, naslov dobave blaga ali naslov za izstavitev računa, ki ga navede potrošnik, v državi članici, v kateri trgovec nima običajnega sedeža.

(13) Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo biti na voljo za čezmejne pogodbe, saj so na tem področju razlike v nacionalnih predpisih vzrok za zapletenost in dodatne stroške ter odvračajo stranke od sklepanja pogodbenih razmerij, hkrati pa trgovina na daljavo, zlasti spletna trgovina, prinaša velike možnosti. Čezmejno naravo pogodbe bi bilo treba oceniti na podlagi običajnega sedeža strank v pogodbah med podjetji. V pogodbi med podjetjem in potrošnikom bi bil čezmejni element podan, če je splošni naslov, ki ga navede potrošnik, naslov dobave blaga ali naslov za izstavitev računa, ki ga navede potrošnik, v državi članici, v kateri trgovec nima običajnega sedeža.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Računalništvo v oblaku se hitro razvija in ima velike možnosti za rast. Skupno evropsko prodajno pravo zagotavlja usklajen sklop pravil, prilagojenih dobavi na daljavo, zlasti spletni dobavi digitalne vsebine in povezanih storitev. Ta pravila bi moralo biti možno uporabljati tudi, kadar se digitalna vsebina ali povezane storitve zagotavljajo z uporabo oblaka, zlasti kadar je mogoče digitalno vsebino naložiti z oblaka prodajalca ali je začasno shranjena na oblaku izvajalca storitve.

Obrazložitev

Namen nove uvodne izjave je pojasniti, katere pogodbe na področju računalništva v oblaku so zajete v skupnem evropskem prodajnem pravu. Skupno evropsko prodajno pravo zajema „prodaji podobne“ pogodbe na področju računalništva v oblaku, pa tudi nekatere pogodbe o povezanih storitvah, zlasti kadar je digitalna vsebina naložena z oblaka prodajalca ali je začasno shranjena na oblaku izvajalca storitev.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Trgovci digitalno vsebino pogosto dobavljajo ne le proti plačilu, ampak tudi v kombinaciji z ločeno plačanim blagom in storitvami, vključno z nedenarnim nadomestilom, kot je omogočanje dostopa do osebnih podatkov, ali brezplačno v okviru strategije trženja na podlagi pričakovanja, da bo potrošnik pozneje kupil dodatne ali bolj prefinjene proizvode digitalne vsebine. Zaradi te posebne tržne strukture in dejstva, da lahko napake v dobavljeni digitalni vsebini škodujejo gospodarskim interesom potrošnika ne glede na pogoje, pod katerimi je bila dobavljena, možnost uporabe skupnega evropskega prodajnega prava ne bi smela biti odvisna od tega, ali se za zadevno posebno digitalno vsebino plača cena ali ne.

(18) Trgovci digitalno vsebino pogosto dobavljajo ne le proti plačilu, ampak tudi v kombinaciji z ločeno plačanim blagom in storitvami, vključno z nedenarnim nadomestilom, kot je omogočanje dostopa do osebnih podatkov, ali brezplačno v okviru strategije trženja na podlagi pričakovanja, da bo potrošnik pozneje kupil dodatne ali bolj prefinjene proizvode digitalne vsebine. Zaradi te posebne tržne strukture in dejstva, da lahko napake v dobavljeni digitalni vsebini škodujejo gospodarskim interesom potrošnika ne glede na pogoje, pod katerimi je bila dobavljena, možnost uporabe skupnega evropskega prodajnega prava ne bi smela biti odvisna od tega, ali se za zadevno posebno digitalno vsebino plača cena ali ne. Vendar bi morala biti v teh primerih pravna sredstva kupca omejena na odškodnino. Po drugi strani bi moral imeti kupec možnost uporabe vseh pravnih sredstev razen znižanja cene, tudi če ni dolžan plačati cene dobave digitalne vsebine, pod pogojem, da je njegova nasprotna dajatev, kot je zagotavljanje osebnih podatkov ali drugih storitev, ki imajo za dobavitelja tržno vrednost, enakovredno plačilu cene, glede na to, da v teh primerih digitalna vsebina dejansko ni dobavljena brezplačno.

Obrazložitev

Spremembe uvodne izjave odražajo predlagane spremembe določb o dobavi digitalne vsebine, za katero se ne plača cena. Zdi se ustrezno, da se kupcu, ki ne plača z denarjem, temveč opravi nasprotno dajatev, kot je zagotavljanje osebnih podatkov ali drugih koristi, omogoči uporaba vseh pravnih sredstev razen znižanje cene (ki se ne uporablja, ker cena ni bila plačana).

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Zaradi doseganja najvišje možne dodane vrednosti skupnega evropskega prodajnega prava bi moralo njegovo materialno področje uporabe vključevati tudi posebne storitve, ki jih nudi prodajalec ter so neposredno in tesno povezane s posebnim blagom ali posebno digitalno vsebino, dobavljenima na podlagi skupnega evropskega prodajnega prava, v praksi pa so pogosto hkrati del iste ali povezane pogodbe; te posebne storitve so zlasti popravilo, vzdrževanje ali montaža blaga ali popravilo, vzdrževanje ali namestitev digitalne vsebine.

(19) Zaradi doseganja najvišje možne dodane vrednosti skupnega evropskega prodajnega prava bi moralo njegovo materialno področje uporabe vključevati tudi posebne storitve, ki jih nudi prodajalec ter so neposredno in tesno povezane s posebnim blagom ali posebno digitalno vsebino, dobavljenima na podlagi skupnega evropskega prodajnega prava, v praksi pa so pogosto hkrati del iste ali povezane pogodbe; te posebne storitve so zlasti popravilo, vzdrževanje ali montaža blaga ali popravilo, vzdrževanje ali namestitev digitalne vsebine ali začasno shranjevanje digitalne vsebine v oblaku ponudnika.

Obrazložitev

Dodatek k uvodni izjavi pojasni pomen skupnega evropskega pogodbenega prava za računalništvo v oblaku, zlasti da povezane storitve vključujejo storitve shranjevanja.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi tudi za pogodbo, ki je povezana z drugo pogodbo med istima pogodbenima strankama, če ne gre za prodajno pogodbo, pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali pogodbo o povezanih storitvah. Povezano pogodbo ureja ustrezno nacionalno pravo, ki se uporablja v skladu z ustrezno kolizijsko določbo. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi tudi za pogodbo, ki poleg prodaje blaga, dobave digitalne vsebine in izvajanja povezanih pogodb obsega še druge elemente, če je te elemente mogoče razdeliti in se lahko določi njihov delež cene.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Dogovor med pogodbenima strankama je nepogrešljiv za uporabo skupnega evropskega prodajnega prava. Za navedeni dogovor bi morale v pravnih poslih med podjetjem in potrošnikom veljati stroge zahteve. Ker bo v praksi ponavadi trgovec tisti, ki bo predlagal uporabo skupnega evropskega prodajnega prava, se morajo potrošniki popolnoma zavedati dejstva, da soglašajo z uporabo določb, ki se razlikujejo od sicer veljavnega nacionalnega prava. Zato bi moralo biti soglasje potrošnika k uporabi skupnega evropskega prodajnega prava dopustno le v obliki izrecne izjave, ločene od izjave o dogovoru o sklenitvi pogodbe. Zato ne bi smelo biti mogoče ponuditi uporabe skupnega evropskega prodajnega prava v določbi pogodbe, ki se sklepa, še zlasti ne v splošnih pogojih poslovanja trgovca. Trgovec bi moral potrošniku zagotoviti potrdilo o dogovoru o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava na trajnem nosilcu podatkov.

(22) Dogovor med pogodbenima strankama o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava je nepogrešljiv za njegovo uporabo. Za navedeni dogovor bi morale v pravnih poslih med podjetjem in potrošnikom veljati stroge zahteve. Ker bo v praksi ponavadi trgovec tisti, ki bo predlagal uporabo skupnega evropskega prodajnega prava, se morajo potrošniki popolnoma zavedati dejstva, da soglašajo z uporabo določb, ki se razlikujejo od sicer veljavnega nacionalnega prava. Zato bi moralo biti soglasje potrošnika k uporabi skupnega evropskega prodajnega prava dopustno le v obliki izrecne izjave, ločene od izjave o dogovoru o sklenitvi pogodbe. Zato ne bi smelo biti mogoče ponuditi uporabe skupnega evropskega prodajnega prava v določbi pogodbe, ki se sklepa, še zlasti ne v splošnih pogojih poslovanja trgovca. Trgovec bi moral potrošniku zagotoviti potrdilo o dogovoru o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava na trajnem nosilcu podatkov.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Če dogovor med pogodbenima strankama o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava ni veljaven ali zahteva o posredovanju standardnih obvestil ni izpolnjena, potem bi moral biti odgovor na vprašanje, ali je pogodba sklenjena in pod kakšnimi pogoji je sklenjena, opredeljen z ustreznim nacionalnim pravom, ki se uporablja v skladu z ustreznimi kolizijskimi določbami.

Obrazložitev

Namen nove uvodne izjave je pojasniti, kaj se zgodi, če dogovor pogodbenih strank o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava ni veljaven ali standardna obvestila niso bila posredovana.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Vsa vprašanja pogodbene ali nepogodbene narave, ki jih skupno evropsko prodajno pravo ne obravnava, urejajo sicer veljavne določbe nacionalnega prava zunaj okvira skupnega evropskega prodajnega prava, ki se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 in Uredbo (ES) št. 864/2007 ali katero koli drugo ustrezno kolizijsko določbo. Ta vprašanja vključujejo pravno osebnost, neveljavnost pogodbe zaradi poslovne nesposobnosti, protipravnosti ali nemoralnosti, določitev jezika pogodbe, vprašanja nediskriminacije, zastopanje, večje število dolžnikov in upnikov, spremembo strank, vključno z odstopom, pobotom in združitvijo, stvarno pravo, vključno s prenosom lastninske pravice, pravo intelektualne lastnine in nepogodbeno odškodninsko pravo. Skupno evropsko prodajno pravo prav tako ne obravnava vprašanja, ali je mogoče hkrati uveljavljati odškodninske zahtevke v zvezi s pogodbeno in nepogodbeno odgovornostjo.

(27) Vsa vprašanja pogodbene ali nepogodbene narave, ki jih skupno evropsko prodajno pravo ne obravnava, urejajo sicer veljavne določbe nacionalnega prava zunaj okvira skupnega evropskega prodajnega prava, ki se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 in Uredbo (ES) št. 864/2007 ali katero koli drugo ustrezno kolizijsko določbo. Ta vprašanja vključujejo pravno osebnost, neveljavnost pogodbe zaradi poslovne nesposobnosti, protipravnosti ali nemoralnosti, razen če evropsko skupno prodajno pravo obravnava vzroke za protipravnost ali nemoralnost, določitev jezika pogodbe, vprašanja nediskriminacije, zastopanje, večje število dolžnikov in upnikov, spremembo strank, vključno z odstopom, pobotom in združitvijo, stvarno pravo, vključno s prenosom lastninske pravice, pravo intelektualne lastnine in nepogodbeno odškodninsko pravo in vprašanje, ali je mogoče hkrati uveljavljati odškodninske zahtevke v zvezi s pogodbeno in nepogodbeno odgovornostjo. Za zagotovitev jasnosti in pravne varnosti bi moralo biti v skupnem evropskem prodajnem pravu jasno navedeno, katera vprašanja obravnava in katerih ne.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a) Nepoštene poslovne prakse iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu („direktiva o nepoštenih poslovnih praksah“)1 bi bile zajete v skupnem evropskem prodajnem pravu, če se prekrivajo z določbami pogodbenega prava, vključno zlasti s tistimi, ki se nanašajo na nepoštene poslovne prakse, ki lahko vodijo v razveljavitev pogodbe zaradi zmote, prevare, grožnje ali nepoštenega izkoriščanja ali uporabo pravnih sredstev zaradi kršitve obveznosti obveščanja. Nepoštene poslovne prakse z izjemo tistih, ki se prekrivajo z določbami pogodbenega prava, ne spadajo v področje uporabe skupnega evropskega prodajnega prava.

 

__________________

 

1 UL L 149, 11.06.05, str. 22.

Obrazložitev

Z novo uvodno izjavo je pojasnjeno razmerje med Direktivo 2005/29/EC in skupnim evropskim prodajnim pravom: na primer, nepoštene poslovne prakse lahko privedejo do zmote potrošnika, prevar, groženj ali nepoštenega izkoriščanja, v drugih primerih pa nepoštene poslovne prakse povzročijo kršitve obveznosti obveščanja, na primer o končni ceni. Taki primeri bi morali biti zajeti v skupnem evropskem prodajnem pravu. Druge nepoštene poslovne prakse ne spadajo na področje uporabe, zlasti če pogodba ni bila sklenjena. Uporablja se nacionalno pravo, določeno v skladu s splošnim mednarodnim zasebnim pravom.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Če sta se stranki veljavno dogovorili o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava, bi moralo le skupno evropsko prodajno pravo urejati zadeve z njegovega področja uporabe. Določbe skupnega evropskega prodajnega prava bi bilo treba razlagati samostojno ter v skladu z uveljavljenimi načeli razlage zakonodaje Unije. Vprašanja v zvezi z zadevami s področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava, ki jih to pravo izrecno ne ureja, bi bilo treba reševati samo z razlago njegovih določb brez uporabe katerega koli drugega prava. Določbe skupnega evropskega prodajnega prava bi bilo treba razlagati na podlagi načel, na katerih temelji, ciljev in vseh njegovih določb.

(29) Določbe skupnega evropskega prodajnega prava bi bilo treba razlagati samostojno ter v skladu z uveljavljenimi načeli razlage zakonodaje Unije. Vprašanja v zvezi z zadevami s področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava, ki jih to pravo izrecno ne ureja, bi bilo treba reševati samo z razlago njegovih določb brez uporabe katerega koli drugega prava. Določbe skupnega evropskega prodajnega prava bi bilo treba razlagati na podlagi načel, na katerih temelji, ciljev in vseh njegovih določb.

Obrazložitev

Sprememba je posledica spremembe v uvodni izjavi 12, kamor se premakne ta stavek.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Načelo vestnosti in poštenja bi moralo zagotoviti usmeritve v zvezi z obveznim načinom sodelovanja strank. Ker so nekatere določbe konkreten odraz splošnega načela vestnosti in poštenja, bi morale te prevladati nad splošnim načelom. Splošno načelo se zato ne bi smelo uporabiti kot orodje za spreminjanje posebnih pravic in obveznosti strank, določenih s specialnimi določbami. Konkretne zahteve, ki izhajajo iz načela vestnosti in poštenja, bi morale biti med drugim odvisne tudi od relativne ravni strokovnega znanja strank in bi morale biti v pravnih poslih med podjetji in potrošniki drugačne kot v pravnih poslih med podjetji samimi. V pravnih poslih med trgovci bi morala imeti dobra gospodarska praksa v zadevnem posebnem primeru ustrezen pomen v tem okviru.

(31) Splošno načelo vestnosti in poštenja bi moralo zagotoviti usmeritve v zvezi z obveznim načinom sodelovanja strank. Ker so nekatere določbe konkreten odraz splošnega načela vestnosti in poštenja, bi morale te prevladati nad splošnim načelom. Splošno načelo se zato ne bi smelo uporabiti kot orodje za spreminjanje posebnih pravic in obveznosti strank, določenih s specialnimi določbami. Konkretne zahteve, ki izhajajo iz splošnega načela vestnosti in poštenja, bi morale biti med drugim odvisne tudi od relativne ravni strokovnega znanja strank in bi morale biti v pravnih poslih med podjetji in potrošniki drugačne kot v pravnih poslih med podjetji samimi. V pravnih poslih med trgovci bi morala imeti dobra gospodarska praksa v zadevnem posebnem primeru ustrezen pomen v tem okviru. Splošno načelo vestnosti in poštenja bi moralo vzpostaviti standard ravnanja, ki zagotavlja odkrit, pregleden in pošten odnos. Medtem ko stranki onemogoči uveljavljanje pravice, pravnega sredstva ali obrambe ali sklicevanje nanje, ki bi jih ta stranka sicer uveljavljala ali se nanje sklicevala, načelo samo po sebi ne bi omogočilo splošne pravice do odškodnine. Določbe splošnega evropskega prodajnega prava so konkreten odraz splošnega načela vestnosti in poštenja, kot je razveljavitev zaradi prevare ali neizpolnitve obveznosti, ustvarjene z molče dogovorjenim pogojem, kar lahko privede do pravice do odškodnine, vendar samo v zelo posebnih primerih.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Komisija bi morala za okrepitev pravne varnosti z omogočanjem dostopa javnosti do sodne prakse Sodišča Evropske unije in nacionalnih sodišč o razlagi skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe te uredbe vzpostaviti podatkovno zbirko, ki bi zajemala zadevne pravnomočne sodne odločbe. Države članice bi morale za omogočanje navedene naloge zagotoviti, da o takšnih sodbah nacionalnih sodišč hitro obvestijo Komisijo.

(34) Komisija bi morala za okrepitev pravne varnosti z omogočanjem dostopa javnosti do sodne prakse Sodišča Evropske unije in nacionalnih sodišč o razlagi skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe te uredbe vzpostaviti podatkovno zbirko, ki bi zajemala zadevne pravnomočne sodne odločbe. Države članice bi morale za omogočanje navedene naloge zagotoviti, da o takšnih sodbah nacionalnih sodišč hitro obvestijo Komisijo. Ustvariti bi bilo treba podatkovno bazo, ki bo lahko dostopna, popolnoma sistematizirana in bo po njej enostavni iskati. Da se premagajo težave, povezane z različnimi pristopi v Uniji, in omogoči učinkovito in gospodarno upravljanje podatkovnih baz, bi bilo treba sodbe sporočati na podlagi standardnega povzetka sodbe, ki naj bo priložen sodbi. Biti bi moral jedrnat, da bo lahko dostopen. Razdeljen bi moral biti na pet razdelkov, ki bi morali vsebovati glavne elemente posredovane sodbe, tj. zadevo in ustrezen člen skupnega evropskega prodajnega prava, kratek povzetek dejstev, kratek povzetek glavnih utemeljitev, odločitev in razloge za odločitev z jasno navedbo načela, po katerem se je odločalo.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a) Komentar o skupnem evropskem prodajnem pravu bi lahko bil dragoceno orodje, saj bi zagotovil jasnost in smernice za to pravo. Tak komentar bi ponudil jasno in obsežno razlago členov skupnega evropskega prodajnega prava in po potrebi obrazložitev političnih odločitev, ki so podlaga določenim členom. Jasna obrazložitev tovrstnih odločitev bi sodiščem v vseh državah članicah EU omogočila pravilno razlago in uporabo skupnega evropskega prodajnega prava, pa tudi omogočila, da zapolnijo vrzeli. Kot taka bi olajšala razvoj dosledne in enotne uporabe skupnega evropskega prodajnega prava. Komisija bi morala preučiti možnosti za pripravo takega komentarja.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34b) Dodatna ovira v čezmejni trgovini je pomanjkanje učinkovitih in poceni pravnih sredstev. Zato bi morala potrošnik in prodajalec, ki skleneta pogodbo na podlagi skupnega evropskega prodajnega prava, razmisliti o tem, da spore, ki izvirajo iz te pogodbe, predložita obstoječemu organu za alternativno reševanje sporov v smislu člena 4(1)(h) Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta1. To bi moralo potekati brez poseganja v možnost, da stranke začnejo postopek pred pristojnim sodiščem, ne da bi se morale najprej obrniti na alternativno reševanje sporov.

 

 

_______________

 

1 Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov) (UL L 165, 18.6.2013, str. 63)

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34c) Kot spodbudo za uporabo skupnega evropskega prodajnega prava bi morala Komisija s pomočjo delovne skupine, ki bi jo sestavljale predvsem skupine, ki zastopajo potrošnike in podjetja, ob podpori akademikov in strokovnjakov iz prakse pripraviti vzorec evropskih pogodbenih pogojev Tak vzorec pogodbenih pogojev bi lahko uporabno dopolnjeval določbe skupnega prodajnega prava pri opisu posebnih značilnosti in upošteval posebnosti ustreznega poslovnega sektorja. Ustrezati bi moral potrebam zainteresiranih strani in črpati iz izkušenj, pridobljenih pri začetni praktični uporabi skupnega evropskega prodajnega prava. Vzorec pogodbenih pogojev bi moral biti javnosti dostopen, saj bi prinesel dodano vrednost za trgovce, ki bi se odločili, da sklenejo čezmejne pogodbe z uporabo skupnega evropskega prodajnega prava. Da bodo ti vzorci pogodbenih pogojev učinkovito spremljali skupno evropsko pravo, mora Komisija čim prej začeti delo.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Po petih letih veljavnosti je primerno oceniti ustreznost skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe te uredbe. Pregled bi moral upoštevati, med drugim, potrebo po nadaljnji širitvi področja uporabe v zvezi s pogodbami med podjetji, tržnim in tehnološkim razvojem glede digitalne vsebine in prihodnjim razvojem pravnega reda Unije.

(35) Po petih letih veljavnosti je primerno oceniti ustreznost skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe te uredbe. Pregled bi moral upoštevati, med drugim, potrebo po vključitvi dodatnih določb v zvezi s pridržkom lastninske pravice, tržnim in tehnološkim razvojem glede digitalne vsebine in prihodnjim razvojem pravnega reda Unije. Poleg tega bi bilo treba posebno pozornost nameniti temu, ali so omejitve za pogodbe na daljavo in zlasti spletne pogodbe še naprej ustrezne, in ali je mogoče razširiti področje uporabe, med drugim na pogodbe, sklenjene v poslovnih prostorih.

Obrazložitev

Lastninsko pravo trenutno ne sodi v področje uporabe skupnega evropskega prodajnega prava. Zaradi praktičnega pomena določb o pridržku lastninske pravice v praksi se predlaga določba, ki pojasni obveznosti strank. Predlagana sprememba upošteva zahtevo, da se pri prihodnjem pregledu uredbe oceni, ali je treba področje uporabe skupnega evropskega prodajnega prava razširiti na določbe, ki so povezane z vprašanjem pridržka lastninske pravice. Prihodnji pregled bi moral dodatno obravnavati tudi vprašanje, ali je mogoče razširiti področje uporabe, zlasti spletnih pogodb.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Priloga I – Vsebina

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Na začetku normativnega dela je vstavljeno kazalo. Prilagojeno bo tako, da bo odražalo vsebino instrumenta.

(Glej predlog spremembe, s katerim se črta kazalo na začetku Priloge).

Obrazložitev

Sklop predlogov sprememb, katerih namen je združiti „uvodno“uredbo s prilogo. Delitev na uredbo in prilogo je očitno povzročila zmedo in se zato zdi nepotrebna.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Naslov I (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Naslov I

 

Splošne določbe

Obrazložitev

Sklop predlogov sprememb, katerih namen je združiti „uvodno“uredbo s prilogo. Delitev na uredbo in prilogo je očitno povzročila zmedo in se zato zdi nepotrebna.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Naslov -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Del -1: Uporaba instrumenta

Obrazložitev

Sklop predlogov sprememb, katerih namen je združiti „uvodno“uredbo s prilogo. Delitev na uredbo in prilogo je očitno povzročila zmedo in se zato zdi nepotrebna.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Namen te uredbe je izboljšati pogoje za ureditev in delovanje notranjega trga, tako da bo na voljo enoten sklop določb pogodbenega prava iz Priloge I (v nadaljnjem besedilu: skupno evropsko prodajno pravo). Te določbe se lahko uporabijo v čezmejnih pravnih poslih za prodajo blaga, dobavo digitalne vsebine in povezane storitve, če se pogodbeni stranki tako dogovorita.

1. Namen te uredbe je izboljšati pogoje za ureditev in delovanje notranjega trga, tako da bo v pravnem redu vsake države članice na voljo enoten sklop določb pogodbenega prava iz Priloge I (v nadaljnjem besedilu: skupno evropsko prodajno pravo). Te določbe se lahko uporabijo v čezmejnih pravnih poslih za prodajo blaga, dobavo digitalne vsebine in povezane storitve, ki se izvajajo na daljavo, zlasti prek spleta, če se pogodbeni stranki tako dogovorita.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta uredba omogoča trgovcem, da uporabijo skupni sklop določb in enake pogodbene pogoje za vse svoje čezmejne pravne posle, kar zmanjšuje nepotrebne stroške ter zagotavlja visoko raven pravne varnosti.

2. Ta uredba omogoča trgovcem, zlasti malim in srednjim podjetjem, da uporabijo skupni sklop določb in enake pogodbene pogoje za vse svoje čezmejne pravne posle, kar zmanjšuje nepotrebne stroške ter zagotavlja visoko raven pravne varnosti.

Obrazložitev

Zdi se ustrezno jasno izraziti namen varstva malih in srednjih podjetij v členu 1.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „vestnost in poštenje“ pomeni standard ravnanja, za katerega so značilni poštenost, odkritost in upoštevanje interesov druge stranke v zadevnem pravnem poslu ali razmerju;

črtano

(Glej predlog spremembe k novi točki fe; sprememba besedila)

Obrazložitev

Sklop predlogov sprememb prerazporedi opredelitve v skupine opredelitev po kategorijah: sodelujoče osebe, splošni pogoji prodajnega prava, vrste pogodb, pogoji, ki se nanašajo na določene vrste pogodb.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „izguba“ pomeni premoženjsko in nepremoženjsko izgubo v obliki bolečine in trpljenja, izključuje pa druge oblike nepremoženjske izgube, kot sta poslabšanje kakovosti življenja in izguba zadovoljstva;

črtano

(Glej predlog spremembe k novi točki fg)

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) izraz „splošni pogodbeni pogoji“ pomeni pogodbene pogoje, ki so bili vnaprej osnovani za več pravnih poslov z različnimi strankami in o katerih se stranki nista soglasno posamično dogovorili v smislu člena 7 skupnega evropskega prodajnega prava;

črtano

(Glej predlog spremembe k novi točki ff)

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „trgovec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ravna za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo;

(e) „trgovec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na to, ali je v zasebni ali javni lasti, ki ravna za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo v povezavi s pogodbami;

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

(f) „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti; oseba velja za potrošnika tudi, kadar je pogodba sklenjena deloma za namene njene trgovske dejavnosti in deloma zunaj okvira te dejavnosti, namen trgovske dejavnosti pa je tako omejen, da ne prevladuje v celotnem kontekstu pogodbe;

(Glej besedilo uvodne izjave 17 Direktive 2011/83/EU)

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) „izvajalec storitev“ pomeni prodajalca blaga ali dobavitelja digitalne vsebine, ki se zaveže, da bo za naročnika opravil storitev, povezano z navedenim blagom ali navedeno digitalno vsebino;

(Glej predlog spremembe k točki n)

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) „naročnik“ pomeni vsako osebo, ki kupi povezano storitev;

(Glej predlog spremembe k točki o)

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc) „upnik“ pomeni osebo, ki ima pravico, da ji druga oseba, dolžnik, izpolni denarno ali nedenarno obveznost;

(Glej predlog spremembe k točki w)

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fd) „dolžnik“ pomeni osebo, ki ima obveznost, da drugi osebi, upniku, izpolni denarno ali nedenarno obveznost;

(Glej predlog spremembe k točki x)

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fe) „vestnost in poštenje“ pomeni standard ravnanja, za katerega so značilni poštenost, odkritost in, kolikor je primerno, razumno upoštevanje interesov druge stranke v zadevnem pravnem poslu ali razmerju;

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ff) „splošni pogodbeni pogoji“ pomeni pogodbene pogoje, ki so bili vnaprej osnovani za več pravnih poslov z različnimi strankami in o katerih se stranki nista soglasno posamično dogovorili v smislu člena 7 skupnega evropskega prodajnega prava;

(Glej predlog spremembe k točki d)

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fg) „izguba“ pomeni premoženjsko in nepremoženjsko izgubo v obliki bolečine in trpljenja, izključuje pa druge oblike nepremoženjske izgube, kot sta poslabšanje kakovosti življenja in izguba zadovoljstva;

(Glej predlog spremembe za točko c)

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) „prisilna določba“ pomeni vsako določbo, katere uporabe stranki ne moreta izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenega učinka;

(Glej predlog spremembe k točki v)

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (g b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb) „obveznost“ pomeni dolžnost, ki jo mora ena stranka v pravnem razmerju izpolniti drugi stranki, ki jo je kot tako upravičena uveljavljati;

(Glej predlog spremembe k točki y)

Obrazložitev

Dodatek „ ki jo je kot tako upravičena uveljavljati“ pomaga razlikovati med obveznostmi in (drugimi) dolžnostmi.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (g c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gc) „izraziti“ se uporablja v zvezi z izjavo ali dogovorom, ki je sklenjen ločeno od drugih izjav ali dogovorov, s pomočjo dejavnega in jasnega ravnanja, vključno z označevanjem okenca s kljukico ali s pritiskom na gumb ali podobnim dejanjem;

Obrazložitev

Zdi se ustrezno, da se doda opredelitev izraza „izraziti“, saj se v predlogu večkrat uporablja.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 2 – točka j – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) „digitalna vsebina“ pomeni podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki, in sicer v skladu z navodili kupca ali v nasprotju z njimi, in vključuje video, avdio, slikovno ali pisno digitalno vsebino, digitalne igre, programsko opremo in digitalno vsebino, ki omogoča personalizacijo obstoječe strojne ali programske opreme; izključuje pa:

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 2 – točka m – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) „povezana storitev“ pomeni vsako storitev, ki je povezana z blagom ali digitalno vsebino, kot je montaža ali namestitev, vzdrževanje, popravilo ali kakršna koli drugačna obdelava, ki jo nudi prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine na podlagi prodajne pogodbe, pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali na podlagi ločene pogodbe o povezanih storitvah, ki je bila sklenjena sočasno s prodajno pogodbo ali pogodbo o dobavi digitalne vsebine; izključuje pa:

(m) „povezana storitev“ pomeni vsako storitev, ki je povezana z blagom ali digitalno vsebino, kot je shranjevanje ali kakršna koli drugačna obdelava, skupaj z montažo ali namestitvijo,vzdrževanjem ali popravilom, ki jo nudi prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine na podlagi prodajne pogodbe, pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali na podlagi ločene pogodbe o povezanih storitvah, ki je bila sklenjena sočasno s prodajno pogodbo ali pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali če je, čeprav le kot možnost, določena v prodajni pogodbi ali v pogodbi o dobavi digitalne vsebine; izključuje pa:

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 2 – točka m – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) storitve usposabljanja;

črtano

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 2 – točka m – točka (iv)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) finančne storitve;

(iv) finančne storitve, vključno s plačilnimi storitvami in izdajanjem elektronskega denarja ter kakršnim koli zavarovanjem za blago in digitalno ali drugačno vsebino;

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (n)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) „izvajalec storitev“ pomeni prodajalca blaga ali dobavitelja digitalne vsebine, ki se zaveže, da bo za naročnika opravil storitev, povezano z navedenim blagom ali navedeno digitalno vsebino;

črtano

(Glej predlog spremembe k točki fa)

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) „naročnik“ pomeni vsako osebo, ki kupi povezano storitev;

črtano

(Glej predlog spremembe k točki fb)

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p) „pogodba, sklenjena na daljavo“ pomeni vsako pogodbo med trgovcem in potrošnikom v okviru organizirane sheme prodaje na daljavo, sklenjeno brez sočasne dejanske navzočnosti trgovca (ali, če je trgovec pravna oseba, fizične osebe, ki zastopa trgovca) in potrošnika z izključno uporabo enega ali več sredstev za sporazumevanje na daljavo do trenutka sklenitve pogodbe in vključno z njim;

(p) „pogodba, sklenjena na daljavo“ pomeni vsako pogodbo med trgovcem in potrošnikom ali drugim trgovcem v okviru organizirane sheme prodaje na daljavo, sklenjeno brez sočasne dejanske navzočnosti trgovca (ali, če je trgovec pravna oseba, fizične osebe, ki zastopa trgovca) in potrošnika ali drugega trgovca z izključno uporabo enega ali več sredstev za sporazumevanje na daljavo do trenutka sklenitve pogodbe in vključno z njim;

Obrazložitev

Sprememba je posledica omejitve uporabe skupnega evropskega pogodbenega prava na pogodbe na daljavo (glej predlog spremembe k členu 5(1)) Opredelitev „pogodbe na daljavo“, ki ustreza tisti, ki je uporabljena v pravnem redu, bi morala biti prilagojena glede področja uporabe, saj bi moralo biti skupno evropsko prodajno pravo na voljo strankam iz člena 7. Bistvene značilnosti „pogodbe na daljavo“ ostajajo nespremenjene. Če bo ta sprememba sprejeta, potem bi bilo priporočljivo pojasniti poglavji 2 in 4, ki sledita direktivi o pravicah potrošnika v smislu, da „pogodba na daljavo“ pomeni zgolj pogodbe med podjetji in potrošniki (B2C).

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (q)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q) „pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov,“ pomeni vsako pogodbo med trgovcem in potrošnikom:

črtano

(i) sklenjeno v sočasni dejanski navzočnosti trgovca (ali, če je trgovec pravna oseba, fizične osebe, ki zastopa trgovca) in potrošnika na kraju, kjer ni poslovnih prostorov trgovca, ali sklenjeno na podlagi ponudbe potrošnika v enakih okoliščinah; ali

 

(ii) sklenjeno v poslovnih prostorih trgovca ali s pomočjo katerih koli sredstev sporazumevanja na daljavo neposredno po tem, ko je bila potrošniku osebno in posamično dana ponudba na kraju, ki ni poslovni prostor trgovca, v sočasni dejanski navzočnosti trgovca (ali, če je trgovec pravna oseba, fizične osebe, ki zastopa trgovca) in potrošnika; ali

 

sklenjeno v času izleta, ki ga je organiziral trgovec (ali, če je trgovec pravna oseba, fizična oseba, ki zastopa trgovca) z namenom ali učinkom oglaševanja in prodaje blaga ali dobave digitalne vsebine ali opravljanja povezanih storitev potrošniku;

 

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (r)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r) izraz „poslovni prostori“ pomeni:

črtano

(i) vsako nepremičnino za opravljanje trgovine na drobno, kjer trgovec trajno opravlja dejavnost, ali

 

(ii) vsako premičnino za opravljanje trgovine na drobno, kjer trgovec običajno opravlja dejavnost;

 

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (s)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s) „tržna garancija“ je katera koli zaveza trgovca ali proizvajalca („garanta“) potrošniku poleg pravnih obveznosti iz člena 106, če ne povrne plačane cene, zamenja, popravi ali servisira blaga ali digitalne vsebine na kateri koli način, če ne izpolnjuje specifikacij ali katerih koli drugih zahtev, ki niso povezane z izpolnjevanjem obveznosti, iz garancijske izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

(s) „tržna garancija“ je katera koli zaveza trgovca ali proizvajalca („garanta“) potrošniku, poleg njegovih pravnih obveznosti v zvezi z zagotavljanjem skladnosti, da povrne plačano ceno, zamenja, popravi ali servisira blago ali digitalno vsebino na kateri koli način, če ne izpolnjuje specifikacij ali katerih koli drugih zahtev, ki niso povezane z izpolnjevanjem obveznosti, iz garancijske izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi bilo treba uskladiti z direktivo o pravicah potrošnikov.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 2 – točka s a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(sa) „popravilo“ pomeni dejanje, ko se v primeru neskladnosti blago ali digitalna vsebina, ki niso skladne, obdelajo in se ponovno vzpostavi skladnost s pogodbo;

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (v)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) „prisilna določba“ pomeni vsako določbo, katere uporabe stranki ne moreta izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenega učinka;

črtano

(Glej predlog spremembe k točki ga)

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 2 – točka w

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(w) „upnik“ pomeni osebo, ki ima pravico, da ji druga oseba, dolžnik, izpolni denarno ali nedenarno obveznost;

črtano

(Glej predlog spremembe k točki fc)

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (x)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(x) „dolžnik“ pomeni osebo, ki ima obveznost, da drugi osebi, upniku, izpolni denarno ali nedenarno obveznost;

črtano

(Glej predlog spremembe k točki fd)

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 2 – točka y

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(y) „obveznost“ pomeni dolžnost, ki jo mora ena stranka v pravnem razmerju izpolniti drugi stranki.

črtano

(Glej predlog spremembe k točki gb)

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 2 – točka y a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ya) „brezplačno“ pomeni brez plačila stroškov, ki neizogibno nastanejo pri vzpostavitvi skladnosti blaga s pogodbo, zlasti stroškov pošiljanja, dela in materiala;

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Stranki se lahko dogovorita, da skupno evropsko prodajno pravo ureja njune čezmejne pogodbe o prodaji blaga, dobavi digitalne vsebine in opravljanju povezanih storitev na teritorialnem, materialnem in osebnem področju uporabe, kot je določeno v členih od 4 do 7.

Stranki se lahko v skladu z zahtevami iz členov 8 in 9dogovorita, da skupno evropsko prodajno pravo ureja njune čezmejne pogodbe o prodaji blaga, dobavi digitalne vsebine in opravljanju povezanih storitev na teritorialnem, materialnem in osebnem področju uporabe, kot je določeno v členih od 4 do 7.

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi za čezmejne pogodbe.

1. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi za pogodbe na daljavo, ki so čezmejne pogodbe.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi za:

Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi za pogodbe na daljavo, vključno za spletne pogodbe, ki so:

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pogodbo o dobavi digitalne vsebine, ne glede na to, ali je dobavljena na snovnem nosilcu podatkov ali ne, ki jo lahko uporabnik shrani, obdeluje, do katere lahko dostopa ali jo ponovno uporabi, in sicer ne glede na to, ali je dobavljena v zameno za plačilo;

(b) pogodbo o dobavi digitalne vsebine, ne glede na to, ali je dobavljena na snovnem nosilcu podatkov ali na druge načine, ki jo lahko uporabnik shrani, obdeluje, do katere lahko dostopa ali jo ponovno uporabi, in sicer ne glede na to, ali je dobavljena v zameno za plačilo ali v zameno za nasprotno dajatev in ne plačilo cene, ali se ne dobavi v zameno za katero koli drugo nasprotno dajatev.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izključitev mešanih pogodb in pogodb, povezanih s potrošniškim posojilom

Povezane in mešane pogodbe

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skupnega evropskega prodajnega prava ni mogoče uporabiti za mešano pogodbo, ki poleg prodaje blaga, dobave digitalne vsebine in opravljanja povezanih storitev v smislu člena 5 obsega še druge elemente.

1. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi tudi za:

 

(a) primere, ko je pogodba, ki jo ureja skupno evropsko prodajno pravo, povezana s pogodbo, ki ni prodajna pogodba, s pogodbo za dobavo digitalne vsebine ali pogodbo o povezanih storitvah ali

 

(b) primere, kjer pogodba vključuje kateri koli drugi element poleg prodaje blaga, dobave digitalne vsebine ali opravljanja povezanih storitev v smislu člena 5, če so ti elementi deljivi in se lahko določi njihov delež cene.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. V primerih iz točke (a) odstavka 1 povezane pogodbe ureja pravo, ki se sicer uporablja.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 b – uvodni del in točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. V primerih iz točke (a) odstavka 1 in:

 

(a) kadar v okviru pogodbe, ki jo ureja skupno evropsko prodajno pravo, katera koli stranka uveljavlja pravico, pravno sredstvo ali obrambo ali ta pogodba ni veljavna ali zavezujoča, se učinki na povezano pogodbo določijo z nacionalnim pravom, ki se uporablja za povezano pogodbo;

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 b – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b) kadar v okviru povezanih pogodb katera koli stranka uveljavlja pravico, pravno sredstvo ali obrambo ali ta pogodba ni veljavna ali zavezujoča po nacionalnem pravu, ki se uporablja za to pogodbo, to ne vpliva na obveznosti strank po pogodbi, ki jo ureja skupno evropsko prodajno pravo, razen če stranka ne bi sklenila pogodbe, ki jo ureja skupno evropsko pogodbeno pravo, temveč povezano pogodbo, ali pa bi to storila samo pod bistveno drugačnimi pogodbenimi pogoji in bi bila v tem primeru upravičena razdreti pogodbo, ki jo ureja skupno evropsko pogodbeno pravo.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. V primerih iz odstavka 1(b) se šteje, da so drugi elementi, vključeni v pogodbo, dogovorjeni s povezano pogodbo.

Obrazložitev

S predlaganim besedilom je pojasnjeno, da kadar mešana pogodba vključuje element, ki ne spada na področje uporabe skupnega evropskega prodajnega prava, na primer prevozne storitve ali brezplačne telefonske linije, bo ta element obravnavan kot povezana pogodba.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Skupnega evropskega prodajnega prava ni mogoče uporabiti za pogodbo med trgovcem in potrošnikom, s katero trgovec potrošniku da ali mu obljubi, da mu bo dal kredit v obliki odloženega plačila, posojila ali drugega podobnega finančnega dogovora. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi za pogodbo med trgovcem in potrošnikom, na podlagi katere se blago, digitalna vsebina ali povezane storitve enake vrste stalno dobavljajo in potrošnik za tako blago, digitalno vsebino ali povezane storitve plačuje po obrokih v času trajanja dobave.

črtano

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Pogodbeni stranki

Pogodbeni stranki

1. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi le, če je prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine trgovec. Če sta obe pogodbeni stranki trgovca, se lahko skupno evropsko prodajno pravo uporabi, če je vsaj ena pogodbena stranka malo ali srednje podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP).

Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi le, če je prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine trgovec.

2. Za namene te uredbe je MSP trgovec:

 

(a) ki zaposluje manj kot 250 oseb in

 

(b) katerega letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerega celotna letna bilanca stanja ne presega 43 milijonov EUR, ali za MSP, ki ima običajni sedež v državi članici, katere valuta ni euro, ali v tretji državi, pa ustrezna zneska v valuti navedene države članice ali tretje države.

 

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V razmerju med trgovcem in potrošnikom je dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava veljaven le, če je potrošnik izrazil soglasje v obliki izrecne izjave, ločene od izjave o soglasju za sklenitev pogodbe. Trgovec potrošniku izda potrdilo o tem dogovoru na trajnem nosilcu podatkov.

2. V razmerju med trgovcem in potrošnikom je dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava veljaven le, če je potrošnik izrazil soglasje v obliki izrecne izjave, ločene od izjave o soglasju za sklenitev pogodbe, in če so izpolnjene zahteve iz člena 9. Trgovec potrošniku izda potrdilo o tem dogovoru na trajnem nosilcu podatkov.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V razmerju med trgovcem in potrošnikom ni mogoče izbrati le nekaterih določb skupnega evropskega prodajnega prava, temveč le skupno evropsko prodajno pravo v celoti.

3. V razmerju med trgovcem in potrošnikom ni mogoče izbrati le nekaterih določb skupnega evropskega prodajnega prava, temveč le skupno evropsko prodajno pravo v celoti. V razmerju med trgovcema je mogoče izbrati le nekatere določbe skupnega evropskega prodajnega prava, razen če je izključitev posameznih določb prepovedana.

Obrazložitev

Zdi se potrebno razjasniti, da je v pogodbah med podjetji mogoče skupno evropsko prodajno pravo izbrati po delih, vendar se pogodbene stranke vseeno ne morejo izogniti prisilnim določbam skupnega evropskega prodajnega prava.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če sta stranki sklenili veljaven dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava za pogodbo, vprašanja v zvezi z njo urejajo le zadevne določbe skupnega evropskega prodajnega prava. Če je bila pogodba dejansko sklenjena, skupno evropsko prodajno pravo velja tudi za dolžnost obveščanja pred sklenitvijo pogodbe in zahtevke zaradi kršitve te dolžnosti.

1. Če sta stranki sklenili veljaven dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava za pogodbo, vprašanja v zvezi z njo urejajo le zadevne določbe skupnega evropskega prodajnega prava in ne režim pogodbenega prava, ki bi, če tega dogovora ne bi bilo, urejal pogodbo v okviru pravnega reda, določenega kot pravo, ki se uporabi.

Obrazložitev

Predlog spremembe razjasnjuje, da je skupno evropsko prodajno pravo mogoče izbrati kot drugi režim znotraj pravnega reda vsake države članice. Je del sklopa predlogov sprememb, ki razjasnjujejo razmerje med skupnim evropskim prodajnim pravom in uredbo Rim I.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Če stranki začneta pogajanja ali se začneta kako drugače pripravljati na sklenitev pogodbe na podlagi skupnega evropskega prodajnega prava, skupno evropsko prodajno pravo velja tudi za dolžnost obveščanja pred sklenitvijo pogodbe in zahtevke zaradi kršitve te dolžnosti ter za druge zadeve, ki so pomembne pred sklenitvijo pogodbe.

 

Skupno evropsko prodajno pravo iz prvega pododstavka se uporablja brez poseganja v zakonodajo, ki se uporablja na podlagi ustreznih kolizijskih določb, če se je trgovec skliceval tudi na druge pravne režime.

Obrazložitev

Predlagano besedilo določa, da bi moralo skupno evropsko prodajno pravo urejati fazo pred sklenitvijo pogodbe vse od točke, ko se stranki sklicujeta na skupno evropsko prodajno pravo med pogajanji, v nasprotju z rešitvijo iz predloga Komisije, po kateri se dolžnosti obveščanja pred sklenitvijo pogodbe iz skupnega evropskega prodajnega prava uporabijo le, če je pogodba dejansko sklenjena, t.j. za nazaj. Drugi pododstavek razjasnjuje, da mora trgovec, če ne določi, ali je pripravljen skleniti pogodbo v okviru skupnega evropskega prodajnega prava ali v okviru prava, ki se uporablja, upoštevati oba sklopa standardov.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Zadeve, ki jih zajema skupno evropsko prodajno pravo

 

1. Določbe skupnega evropskega prodajnega prava obravnavajo:

 

(a) dolžnosti obveščanja pred sklenitvijo pogodbe;

 

(b) sklenitev pogodbe, vključno s formalnimi zahtevami;

 

(c) pravico do odstopa od pogodbe in njene posledice;

 

(d) izpodbojnost pogodbe zaradi zmote, prevare, grožnje ali nepoštenega izkoriščanja ter posledice takšne izpodbojnosti;

 

(e) razlago;

 

(f) vsebino in učinke, vključno s tistimi iz zadevne pogodbe;

 

(g) ugotavljanje in posledice nepoštenosti pogodbenih pogojev;

 

(h) pravice in obveznosti strank;

 

(i) zahtevke zaradi neizpolnitve;

 

(j) vračilo po razveljavitvi ali razdoru pogodbe ali v primeru nezavezujoče pogodbe;

 

(k) zastaranje in prekluzijo pravic;

 

(l) sankcije, ki so na voljo v primeru kršitve obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz uporabe skupnega prodajnega prava.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Zadeve, ki jih skupno evropsko prodajno pravo ne obravnava, urejajo ustrezne določbe nacionalnega prava, ki se uporabljajo v skladu z Uredbama (ES) št. 593/2008 in (ES) št. 864/2007 ali katero koli drugo ustrezno kolizijsko določbo. Te zadeve vključujejo:

 

(a) pravno osebnost;

 

(b) neveljavnost pogodbe zaradi poslovne nesposobnosti, protipravnosti ali nemoralnosti, razen kjer so razlogi za protipravnost ali nemoralnost obravnavani v skupnem evropskem prodajnem pravu;

 

(c) določitev jezika pogodbe;

 

(d) vprašanja nediskriminacije;

 

(e) zastopanje;

 

(f) večje število dolžnikov in upnikov ter spremembo strank, vključno z odstopom;

 

(g) pobot in združitev;

 

(h) izgradnjo, pridobitev ali prenos nepremičnine ali pravic na nepremičnini;

 

(i) pravo intelektualne lastnine in

 

(j) nepogodbeno odškodninsko pravo, vključno z vprašanjem, ali je mogoče hkrati uveljavljati odškodninske zahtevke v zvezi s pogodbeno in nepogodbeno odgovornostjo.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 11 a (novo) – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. Ta člen ne posega v prisilne določbe držav nečlanic, ki se lahko uporabljajo v skladu z zadevnimi kolizijskimi določbami.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

črtano

Posredovanje sodb, ki izvršujejo to uredbo

 

1. Države članice zagotovijo, da se pravnomočne sodbe njihovih sodišč, ki uporabljajo določbe te uredbe, nemudoma sporočijo Komisiji.

 

2. Komisija vzpostavi sistem, ki omogoča seznanitev s podatki v zvezi s sodbami iz odstavka 1 ter zadevnimi sodbami Sodišča Evropske unije. Ta sistem je javno dostopen.

 

(Glej predlog spremembe k členu 186a; sprememba besedila)

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Pregled uporabe

 

1. Države članice … [štiri leta od začetka uporabe te uredbe] Komisiji predložijo podatke o uporabi te uredbe, zlasti glede stopnje sprejetosti skupnega evropskega prodajnega prava, obsega, v katerem so njegove določbe sporne, ter stanja glede razlik v ravni varstva potrošnikov med skupnim evropskim prodajnim pravom in nacionalnim pravom. Ti podatki vsebujejo obsežen pregled sodne prakse nacionalnih sodišč, ki razlagajo določbe skupnega evropskega prodajnega prava.

 

2. Komisija …[pet let od začetka uporabe te uredbe] Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži podrobno poročilo o pregledu izvajanja te uredbe ob upoštevanju, med drugim, potrebe po širitvi področja uporabe v zvezi s pogodbami med podjetji, tržnim in tehnološkim razvojem glede digitalne vsebine in prihodnjim razvojem pravnega reda Unije.

 

(Glej predlog spremembe k členu 186b)

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 16

črtano

Začetek veljavnosti in uporabe

 

1. Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

2. Uporabljati se začne [šest mesecev po začetku veljavnosti].

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

 

(Glej predlog spremembe k členu 186f.)

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Vsebina

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kazalo se črta.

(Glej predlog spremembe, s katerim na kazalo vstavi na začetek normativnega dela.).

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Naslov II (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naslov II

 

Določbe skupnega evropskega prodajnega prava

Obrazložitev

Sklop predlogov sprememb, katerih namen je združiti „uvodno“uredbo s prilogo. Delitev na uredbo in prilogo je očitno povzročila zmedo in se zato zdi nepotrebna.

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Priloga I – člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kršitev te dolžnosti lahko stranki kršiteljici onemogoči uveljavljanje pravice, zahtevka ali obrambe ali zaupanje vanje, do katerih bi bila sicer ta stranka upravičena, ali pa je lahko zato stranka odgovorna za kakršno koli izgubo, tako povzročeno drugi stranki.

2. Kršitev te dolžnosti lahko stranki kršiteljici onemogoči uveljavljanje pravice, zahtevka ali obrambe ali zaupanje vanje, do katerih bi bila sicer ta stranka upravičena, vendar pa zahtevki zaradi neizpolnitve obveznosti ne izhajajo neposredno iz nje.

Obrazložitev

Predlog spremembe razjasnjuje, da je skupno evropsko prodajno pravo mogoče izbrati kot drugi režim znotraj pravnega reda vsake države članice. Je del sklopa predlogov sprememb, ki razjasnjujejo razmerje med skupnim evropskim prodajnim pravom in uredbo Rim I.

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Priloga I – člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Mešane pogodbe

Pogodbe, ki vključujejo izvajanje povezanih storitev

Obrazložitev

Za lažje razlikovanje med primeri iz te določbe in tistimi, ki spadajo pod člen 6 predlagane uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu, je naslov spremenjen.

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Priloga I – člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta člen se uporablja v zvezi z obveščanjem v kakršen koli namen, in sicer v skladu z določbami skupnega evropskega prodajnega prava in pogodbe. „Obvestilo“ zajema sporočanje vsake izjave, ki naj bi imela pravni učinek ali prenesla podatke v pravni namen.

1. „Obvestilo“ zajema sporočanje vsake izjave, ki naj bi imela pravni učinek ali prenesla podatke v pravni namen.

Obrazložitev

Poenostavitev besedila. Prvi stavek se ne zdi potreben, saj je mogoče o splošni uporabi določbe sklepati na podlagi dejstva, da se nahaja v poglavju o splošnih določbah.

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Priloga I – člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Določbe tega člena veljajo v zvezi s štetjem rokov za vse namene na podlagi skupnega evropskega prodajnega prava.

črtano

Obrazložitev

Poenostavitev. Prvi odstavek se ne zdi potreben, saj je mogoče o splošni uporabi določbe sklepati na podlagi dejstva, da se nahaja v poglavju o splošnih določbah.

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Priloga I – člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Če se rok, izražen v dnevih, tednih, mesecih ali letih, šteje od določenega dogodka, dejanja ali časa dneva, se dan dogodka, dejanja ali določenega časa dneva ne šteje v omenjeno obdobje.

(Glej predlog spremembe k členu 3.)

Obrazložitev

Predlaga se, da se spremeni vrstni red odstavkov v skladu z Uredbo (EGS, Euratom) št. 1182/91 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov, ki vsebuje splošna pravila o računanju rokov v pravu EU.

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Priloga I – člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če se rok, določen po dnevih, tednih, mesecih ali letih, šteje od določenega dogodka, dejanja ali časa dneva, se dan dogodka, dejanja ali določenega časa dneva ne všteje v zadevni rok.

črtano

(Glej predlog spremembe k odstavku 1a.)

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Priloga I – člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Če oseba pošlje drugi osebi dokument, ki določa rok, v katerem mora naslovnik odgovoriti ali drugače ravnati, pa ne določi začetka roka, se rok šteje od trenutka, ko naslovnik prejme dokument, če ni navedeno drugače.

črtano

(Glej predlog spremembe k odstavku 7a.)

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Priloga I – člen 11 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Če oseba pošlje drugi osebi dokument, ki določa rok, v katerem mora naslovnik odgovoriti ali drugače ravnati, pa ne določi začetka roka, se rok šteje od trenutka, ko naslovnik prejme dokument, če ni navedeno drugače.

(Glej predlog spremembe k odstavku 6; sprememba besedila)

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Priloga I – člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Členi 59 do 65 se z ustreznimi prilagoditvami uporabljajo za razlago enostranskih izjav volje.

črtano

(Glej predlog spremembe k členu 58(3a).)

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Priloga I – člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Določbe o napakah volje v poglavju 5 se z ustreznimi prilagoditvami uporabljajo za enostranske izjave volje.

črtano

(Glej predlog spremembe k členu -48(2).)

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Priloga I – člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dolžnost zagotoviti podatke pri sklepanju pogodb na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

Dolžnost zagotoviti podatke

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Priloga I – člen 13 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Trgovec, ki s potrošnikom sklepa pogodbo na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, je dolžan potrošniku pred sklenitvijo pogodbe ali preden potrošnika zavezuje ponudba, na jasen in razumljiv način zagotoviti podatke o:

1. Trgovec, ki s potrošnikom sklepa pogodbo, je dolžan potrošniku pred sklenitvijo pogodbe, ali preden potrošnika zavezuje ponudba, na jasen in razumljiv način zagotoviti podatke o:

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Priloga I – člen 13 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za pogodbe, sklenjene na daljavo, morajo biti podatki, določeni v tem členu:

3. Podatki, določeni v tem členu, morajo biti:

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Priloga I – člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, morajo biti podatki, določeni v tem členu:

črtano

(a) dani na papirju ali v soglasju s potrošnikom na drugem trajnem nosilcu podatkov in

 

(b) čitljivi ter v preprostem in razumljivem jeziku.

 

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Priloga I – člen 13 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) sklenjene z uporabo prodajnih avtomatov ali v trgovskih lokalih, opremljenih z avtomati;

črtano

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Priloga I – člen 13 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) sklenjene zunaj poslovnih prostorov, katerih cena, ali za sočasno sklenjeno večje število pogodb, katerih skupna cena ne presega 50 EUR ali ustreznega zneska v valuti, dogovorjeni za pogodbeno ceno.

črtano

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Priloga I – člen 13 – odstavek 5 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) ki so v skladu s pravom držav članic sklenjene v sodelovanju z javnim uslužbencem, ki ga pravo zavezuje k neodvisnosti in nepristranskosti ter ki z izčrpnimi pravnimi informacijami zagotovi, da potrošnik pogodbo sklene le na podlagi temeljitega premisleka o pravnih posledicah in ob seznanjenosti z njenim pravnim obsegom.

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Priloga I – člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki o pravici do odstopa od pogodbe pri sklepanju pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

Podatki o pravici do odstopa od pogodbe

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Priloga I – člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

črtano

Pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov: zahteve po dodatnih podatkih in potrdilo

 

1. Trgovec mora potrošniku zagotoviti izvod podpisane pogodbe ali potrdilo o obstoju pogodbe, vključno po potrebi s potrdilom o potrošnikovem soglasju in njegovo potrditvijo izgube pravice v skladu s točko (d) člena 40(3), na papirju ali, če se potrošnik strinja, na drugem trajnem nosilcu podatkov.

 

2. Če potrošnik želi, da se povezane storitve začnejo opravljati v roku za odstop od pogodbe iz člena 42(2), mora trgovec od potrošnika zahtevati takšno izrecno naročilo na trajnem nosilcu podatkov.

 

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Priloga I – člen 19 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pogodbe, sklenjene na daljavo: dodatni podatki in druge zahteve

Dodatni podatki in druge zahteve

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Priloga I – člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 20

črtano

Dolžnost zagotoviti podatke pri sklepanju pogodb, ki se ne sklepajo na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

 

1. V pogodbah, ki se ne sklepajo na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, je trgovec dolžan potrošniku pred sklenitvijo pogodbe ali preden potrošnika zavezuje ponudba, če ti podatki še niso očitno navedeni v besedilu, na jasen in razumljiv način zagotoviti naslednje podatke o:

 

(a) glavnih značilnostih blaga, digitalne vsebine ali povezanih storitev, ki jih dobavlja ali opravlja, in sicer v obsegu, primernem za nosilec sporočila in za blago, digitalno vsebino ali povezane storitve;

 

(b) končni ceni ter dodatnih taksah in stroških v skladu s členom 14(1);

 

(c) istovetnosti trgovca, kot so ime, s katerim posluje, krajevni naslov njegovega sedeža in njegova telefonska številka;

 

(d) pogodbenih pogojih v skladu s točkama (a) in (b) člena 16;

 

(e) po potrebi o obstoju in pogojih trgovčevih poprodajnih storitev, tržnih jamstev in načina obravnave pritožb;

 

(f) po potrebi o delovanju digitalne vsebine, vključno z veljavnimi ukrepi tehnične zaščite, in

 

(g) po potrebi o kakršni koli ustrezni povezljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je trgovec seznanjen ali se lahko pričakuje, da je bil z njo seznanjen.

 

2. Ta člen se ne uporablja, če pogodba vključuje vsakodnevni pravni posel in se pogodbene obveznosti izpolnijo takoj ob sklenitvi pogodbe.

 

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Priloga I – člen 24 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) pogodbenih pogojih.

(e) pogojih, na podlagi katerih je trgovec pripravljen skleniti pogodbo.

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Priloga I – člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Trgovec mora zagotoviti, da so pogodbeni pogoji iz točke (e) odstavka (3) dani na voljo v črkah ali drugih razumljivih znakih in na trajnem nosilcu podatkov s sredstvi kakršne koli podpore, ki omogoča branje, snemanje podatkov iz besedila in njihovo obnavljanje v snovni obliki.

4. Brez poseganja v kakršne koli strožje zahteve za trgovca, ki posluje s potrošnikom, iz oddelka 1, mora trgovec zagotoviti, da so pogoji iz točke (e) odstavka (3) dani na voljo v črkah ali drugih razumljivih znakih in na trajnem nosilcu podatkov s sredstvi kakršne koli podpore, ki omogoča branje, snemanje podatkov iz besedila in njihovo obnavljanje v snovni obliki.

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Priloga I – člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Trgovec mora elektronsko in nemudoma potrditi prejem ponudbe ali sprejem ponudbe, ki ga je poslala druga stranka.

5. Trgovec mora elektronsko in nemudoma potrditi prejem ponudbe ali sprejem ponudbe, ki ga je poslala druga stranka. V takšni potrditvi se navede vsebina ponudbe ali vsebina sprejema.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Priloga I – člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Stranka, ki ni izpolnila dolžnosti iz tega poglavja, je odgovorna za kakršno koli izgubo, povzročeno drugi stranki zaradi take neizpolnitve dolžnosti.

1. Stranka, ki ni izpolnila dolžnosti iz tega poglavja, je v skladu s poglavjem 16 odgovorna za kakršno koli izgubo, povzročeno drugi stranki zaradi take neizpolnitve dolžnosti.

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Priloga I – člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dogovor je sklenjen s sprejemom ponudbe. Sprejem je lahko izrecen ali z drugačno izjavo volje ali ravnanjem.

2. Dogovor je sklenjen s sprejemom ponudbe.

Obrazložitev

Poenostavitev besedila. Člen 34(1) že določa, da se ponudba lahko sprejme s kakršno koli izjavo ali ravnanjem.

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Priloga I – člen 31 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ima ustrezno vsebino in je dovolj nedvoumen, da bo pogodba sklenjena.

(b) ima ustrezno vsebino in je dovolj nedvoumen, da bo pogodba sklenjena. V razmerjih med trgovcem in potrošnikom se šteje, da ima ponudba ustrezno vsebino in je dovolj nedvoumna le, če vsebuje predmet, količino ali trajanje ter ceno.

Obrazložitev

Za pogodbe med podjetji in potrošniki se zdi ustrezno razjasniti, kaj je minimalna vsebina ponudbe.

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Priloga I – člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Molk ali druga opustitev naslovnika ne pomeni, da sprejema ponudbo.

2. Molk ali druga opustitev naslovnika ne pomeni, da sprejema ponudbo. Odsotnost odgovora potrošnika ne pomeni, da sprejema ponudbo zlasti v primerih nezaželene dobave blaga, digitalne vsebine ali opravljanja povezanih storitev.

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe

Priloga I – člen 38 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. V odnosih med trgovcem in potrošnikom odgovor naslovnika, ki vsebuje dodatne ali drugačne pogodbene pogoje ali ti iz njega izhajajo, vedno pomeni zavrnitev ponudbe in novo ponudbo.

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Priloga I – poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene med trgovcem in potrošnikom na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

Pravica do odstopa

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe

Priloga I – člen 40 – odstavek 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia) pogodbo, ki se v skladu s pravom države članice sklene v sodelovanju z javnim uslužbencem, ki ga pravo zavezuje k neodvisnosti in nepristranskosti ter ki z izčrpnimi pravnimi informacijami zagotovi, da potrošnik pogodbo sklene le na podlagi temeljitega premisleka o pravnih posledicah in ob seznanjenosti z njenim pravnim obsegom.

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe

Priloga I – člen -48 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen -48

 

Področje uporabe

 

1. To poglavje se uporablja za razveljavitev pogodbe zaradi napak volje in podobnih napak.

 

2. Določbe v tem poglavju se z ustreznimi prilagoditvami uporabljajo za razveljavitev ponudbe, sprejema ali druge enostranske izjave volje ali enakovrednega ravnanja.

(Za odstavek 2 glej predlog spremembe k členu 12(4).)

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe

Priloga I – člen 48 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila ali bi jo sklenila samo v skladu z bistveno drugačnimi pogodbenimi pogoji, in je druga stranka za to vedela ali bi to lahko vedela, in in

(a) stranka, ki je v zmoti, pogodbe s tako vsebino ne bi sklenila ali bi jo sklenila samo v skladu z bistveno drugačnimi pogodbenimi pogoji, in

Obrazložitev

Stranke ni primerno zavezati k njenim napakam, npr. tipkarskim napakam, tako da se od druge stranke zahteva soodgovornost.

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Priloga I – člen 48 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) povzročila zmoto;

(i) povzročila zmoto; ali

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Priloga I – člen 48 – odstavek 1 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) povzročila, da je bila pogodba sklenjena v zmoti, ker ni izpolnila dolžnosti obveščanja pred sklenitvijo pogodbe v skladu z oddelki 1 do 4 poglavja 2;

(ii) povzročila, da je bila pogodba sklenjena v zmoti, ker ni izpolnila dolžnosti obveščanja pred sklenitvijo pogodbe v skladu z oddelki 1 do 4 poglavja 2; ali

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Priloga I – člen 49 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri ugotavljanju, ali bi morala stranka v skladu z načelom vestnosti in poštenja razkriti določene podatke, je treba upoštevati vse okoliščine, tudi:

3. Pri ugotavljanju, ali bi morala stranka v skladu z načelom vestnosti in poštenja razkriti določene podatke, se upoštevajo vse okoliščine, tudi:

Obrazložitev

Besedilo se poenoti s členom 23(2) (o dolžnosti razkritja podatkov o blagu in povezanih storitvah), ki vsebuje primerljiv seznam.

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Priloga I – člen 49 – odstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) očitni pomen podatkov za drugo stranko in

(e) verjetni pomen podatkov za drugo stranko in

Obrazložitev

Besedilo se poenoti s členom 23(2) (o dolžnosti razkritja podatkov o blagu in povezanih storitvah), ki vsebuje primerljiv seznam. Ni razloga, da bi bil prag pomena podatkov za drugo stranko v tem primeru višji.

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Priloga I – člen 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 50a

 

Tretje osebe

 

1. Če je oseba odgovorna za dejanja tretje osebe ali da soglasje tretji osebi za sodelovanje pri sestavljanju pogodbe, pri čemer tretja oseba:

 

(a) povzroči zmoto ali ve zanjo ali se lahko upravičeno pričakuje, da ve zanjo, ali

 

(b) je odgovorna za zmoto, prevaro ali grožnjo ali nepošteno izkoriščanje,

 

so zahtevki iz tega poglavja na voljo, kot da gre za ravnanje ali seznanjenost odgovorne osebe ali osebe, ki je dala soglasje.

 

2. Če je tretja oseba, za katere dejanja oseba ni odgovorna in ki nima soglasja te osebe za sodelovanje pri sestavljanju pogodbe, kriva prevare ali grožnje, so zahtevki iz tega poglavja na voljo, če je ta oseba vedela ali bi utemeljeno lahko vedela za zadevna dejstva ali se v času izpodbijanja ni zanesla na pogodbo.

Obrazložitev

Manjkala je določba o zmotah, prevarah, grožnjah ali nepoštenem izkoriščanju s strani tretjih oseb.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Priloga I – člen 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Stranka, ki je upravičena izpodbijati pogodbo v skladu s tem poglavjem (ali ki je bila do tega upravičena pred zastaranjem ali potrditvijo veljavnosti pogodbe), je ne glede na morebitno razveljavitev pogodbe upravičena do odškodnine druge stranke za izgubo, ki jo je utrpela zaradi zmote, prevare, grožnje ali nepoštenega izkoriščanja, če je druga stranka vedela ali bi lahko vedela za zadevne okoliščine.

Stranka, ki je upravičena izpodbijati pogodbo v skladu s tem poglavjem (ali ki je bila do tega upravičena pred zastaranjem ali potrditvijo veljavnosti pogodbe), je ne glede na morebitno razveljavitev pogodbe upravičena do odškodnine druge stranke v skladu s poglavjem 16 za izgubo, ki jo je utrpela zaradi zmote, prevare, grožnje ali nepoštenega izkoriščanja, če je druga stranka vedela ali bi lahko vedela za zadevne okoliščine.

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Priloga I – člen 58 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če je bila volja ene stranke, da ima izraz v pogodbi poseben pomen, in se je ob sklenitvi pogodbe druga stranka tega zavedala ali bi se tega lahko zavedala, se izraz razlaga, kot je želela prva stranka.

2. Če je bila volja ene stranke, da ima izraz v pogodbi ali enakovredno ravnanje poseben pomen, in se je ob sklenitvi pogodbe druga stranka tega zavedala ali bi se tega lahko zavedala, se izraz ali enakovredno ravnanje razlaga, kot je želela prva stranka.

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe

Priloga I – člen 58 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Izrazi, uporabljeni v pogodbi, se razlagajo v smislu pogodbe kot celote.

(Glej predlog spremembe k členu 60; sprememba besedila)

Obrazložitev

Sklop predlogov sprememb, katerih namen je prerazporediti določbe o razlagi, da bi bilo poglavje bolj berljivo in razumljivo.

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Priloga I – člen 58 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Določbe v tem poglavju se z ustreznimi prilagoditvami uporabljajo za razlago ponudbe, sprejema ali druge enostranske izjave volje ali enakovrednega ravnanja.

(Glej predlog spremembe k členu 12(3); sprememba besedila)

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe

Priloga I – člen 59 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) okoliščine, v katerih je bila sklenjena pogodba, vključno s predhodnimi pogajanji;

(a) okoliščine, v katerih je bila sklenjena pogodba;

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Priloga I – člen 59 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ravnanje strank, tudi po sklenitvi pogodbe;

(b) ravnanje strank pred sklenitvijo pogodbe, med njo in po njej;

Obrazložitev

Jasnejše besedilo.

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Priloga I – člen 59 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razlaga, ki sta jo stranki že podali v zvezi z izrazi, ki so enaki ali podobni izrazom v pogodbi;

(c) razlaga, ki sta jo stranki predhodno podali v zvezi z izrazi, ki so enaki ali podobni izrazom v pogodbi;

Obrazložitev

Jasnejše besedilo.

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Priloga I – člen 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 60

črtano

Sklicevanje na pogodbo kot celoto

 

Izrazi, uporabljeni v pogodbi, se razlagajo v smislu pogodbe kot celote.

 

(Glej predlog spremembe k členu 58(3a).)

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe

Priloga I – člen 61 – drugi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kjer se uporablja pogodbena listina v nacionalnem jeziku potrošnika, ta različica velja za pravno zavezujočo. Stranki ne smeta v škodo potrošnika izključiti uporabe tega odstavka, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Priloga I – člen 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 61a

 

Prednost razlage, na podlagi katere pogodbeni pogoji učinkujejo

 

Razlaga, na podlagi katere pogodbeni pogoji učinkujejo, prevlada nad razlago, na podlagi katere pogodbeni pogoji ne učinkujejo.

(Glej predlog spremembe k členu 63.)

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe

Priloga I – člen 61 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 61b

 

Razlaga v korist potrošnikov

 

1. V dvomu glede pomena pogodbenega pogoja v pogodbi med trgovcem in potrošnikom prevlada razlaga, ki je najugodnejša za potrošnika, razen če je pogoj postavil potrošnik.

 

2. Stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

(Glej predlog spremembe k členu 64.)

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe

Priloga I – člen 62 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prednost soglasno posamično dogovorjenih pogodbenih pogojev

Pogodbeni pogoji, ki niso posamično dogovorjeni

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe

Priloga I – člen 62 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Če kljub členu 61b obstaja dvom glede pomena pogodbenega pogoja, o katerem se stranki nista soglasno posamično dogovorili v smislu člena 7, prevlada razlaga pogoja v škodo stranke, ki ga je postavila.

(Glej predlog spremembe k členu 65.)

Obrazložitev

Člen 65 je bil vključen v člen 62, saj je bolj čitljivo in razumljivo, če so vse določbe o razlagi pogodbenih pogojev, ki niso bili soglasno posamično dogovorjeni, zbrane v enem členu. Vsebina je bila bolj jasno opredeljena.

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe

Priloga I – člen 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 63

črtano

Prednost razlage, na podlagi katere pogodbeni pogoj učinkuje

 

Razlaga, na podlagi katere pogodbeni pogoji učinkujejo, prevlada nad razlago, na podlagi katere pogodbeni pogoji ne učinkujejo.

 

(Glej predlog spremembe k členu 61a.)

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Priloga I – člen 64

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 64

črtano

Razlaga v korist potrošnikov

 

1. V dvomu glede pomena pogodbenega pogoja v pogodbi med trgovcem in potrošnikom prevlada razlaga, ki je najugodnejša za potrošnika, razen če je pogoj postavil potrošnik.

 

2. Stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

 

(Glej predlog spremembe k členu 61b.)

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Priloga I – člen 65

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 65

črtano

Razlaga v škodo stranke, ki je postavila pogodbeni pogoj

 

Če v pogodbi, za katero ne velja člen 64, obstaja dvom glede pomena pogodbenega pogoja, o katerem se stranki nista soglasno posamično dogovorili v smislu člena 7, prevlada razlaga pogoja v škodo stranke, ki ga je postavila.

 

(Glej predlog spremembe k členu 62(1a).)

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Priloga I – Naslov II – Del III – Poglavje 7 – Razdelek 1 (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Oddelek 1: Splošne določbe

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe

Priloga I – člen 67 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Poslovni običaji in prakse strank ne zavezujejo v delu, v katerem nasprotujejo pogodbenim pogojem, ki so bili soglasno posamično dogovorjeni, ali prisilnim določbam skupnega evropskega prodajnega prava.

3. Poslovni običaji in prakse strank ne zavezujejo v delu, v katerem nasprotujejo dogovoru strank ali prisilnim določbam skupnega evropskega prodajnega prava.

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe

Priloga I – člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsak molče dogovorjen pogodbeni pogoj iz odstavka 1 bi moral uresničevati to, o čemer bi se stranki verjetno dogovorili, če bi zadevno vprašanje uredili.

2. Vsak molče dogovorjen pogodbeni pogoj iz odstavka 1 bi moral uresničevati to, o čemer bi se stranki verjetno dogovorili.

Obrazložitev

Poenostavitev besedila.

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Priloga I – člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če trgovec pred sklenitvijo pogodbe drugi stranki ali javno poda izjavo o značilnostih blaga, ki ga bo dobavil v skladu s pogodbo, izjava volje postane pogodbeni pogoj, razen če:

1. Če trgovec ali oseba, ki sodeluje pri oglaševanju ali trženju za trgovca, pred sklenitvijo pogodbe drugi stranki ali javno poda izjavo o značilnostih blaga, ki ga bo dobavil v skladu s pogodbo, izjava volje postane pogodbeni pogoj, razen če:

(a) se je druga stranka ob sklenitvi pogodbe zavedala ali bi se lahko zavedala, da je izjava volje stranke nepravilna ali da takšnega pogoja sicer ne bi mogla uveljavljati; ali

(a) se je druga stranka ob sklenitvi pogodbe zavedala ali bi se lahko zavedala, da je izjava volje stranke nepravilna ali da takšnega pogoja sicer ne bi mogla uveljavljati;

 

(aa) je bila izjava ob sklenitvi pogodbe popravljena; ali

(b) izjava stranke ne bi mogla vplivati na odločitev druge stranke, da sklene pogodbo.

(b) izjava stranke ne bi mogla vplivati na odločitev druge stranke, da sklene pogodbo.

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Priloga I – člen 69 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1 se za izjavo osebe, ki sodeluje pri oglaševanju ali trženju za trgovca, šteje, da jo je podal trgovec.

črtano

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe

Priloga I – člen 69 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je ena stranka potrošnik, se za namene odstavka 1 šteje, da je javno obvestilo proizvajalca, javno obvestilo v njegovem imenu ali javno obvestilo druge osebe v predhodnih pravnih poslih, ki so vodili k sklenitvi pogodbe, obvestilo trgovca, razen če trgovec v času sklenitve pogodbe zanj ni vedel in zanj ni mogel vedeti.

3. Če je ena stranka potrošnik, se za namene odstavka 1 šteje, da je javno obvestilo proizvajalca, javno obvestilo v njegovem imenu ali javno obvestilo druge osebe v predhodnih pravnih poslih, ki so vodili k sklenitvi pogodbe, obvestilo trgovca, razen če trgovec dokaže, da v času sklenitve pogodbe zanj ni vedel in zanj ni mogel vedeti.

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Priloga I – člen 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 70

črtano

Dolžnost opozarjanja na pogodbene pogoje, ki niso soglasno posamično dogovorjeni

 

1. Pogodbeni pogoji, ki jih postavi ena stranka in se o njih stranki nista soglasno posamično dogovorili v smislu člena 7, se lahko uveljavljajo zoper drugo stranko le, če so bili drugi stranki znani ali če je stranka, ki je postavila pogoje, primerno ukrepala, da bi drugo stranko nanje opozorila, in sicer pred sklenitvijo pogodbe ali ob njeni sklenitvi.

 

2. Za namene tega člena v razmerju med trgovcem in potrošnikom potrošnik ni zadostno seznanjen s pogodbenimi pogoji, če so ti samo navedeni v pogodbeni listini, tudi če potrošnik listino podpiše.

 

3. Stranki ne smeta izključiti uporabe tega člena, odstopati od njega ali spreminjati njegovih učinkov.

 

(Glej predlog spremembe k členu 76a, besedilo je bilo spremenjeno)

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe

Priloga I – člen 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 71

črtano

Dodatna plačila v pogodbah med trgovcem in potrošnikom

 

1. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom pogodbeni pogoj, ki bi zavezoval potrošnika h kakršnemu koli plačilu poleg plačila za glavno pogodbeno obveznost trgovca, zlasti če je postal del pogodbe zaradi uporabe privzetih možnosti, ki jih mora potrošnik zavrniti v izogib dodatnemu plačilu, potrošnika na zavezuje, razen če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe izrecno soglaša z dodatnim plačilom. Če je potrošnik opravil dodatno plačilo, ga lahko izterja.

 

2. Stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

 

(Glej predlog spremembe k členu 76b)

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe

Priloga I – člen 74 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Stranki ne smeta izključiti uporabe tega člena, odstopati od njega ali spreminjati njegovih učinkov.

2. V razmerju med trgovcem in potrošnikom stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

Obrazložitev

Da se ne bi prekomerno omejila svoboda sklepanja pogodb pri trgovanju med podjetji, bi morala biti uporaba člena 74 obvezna le pri poslovanju med podjetji in potrošniki.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Priloga I – Naslov II – Del III – Poglavje 7 – Razdelek 2 (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Oddelek 2: Posebne določbe, ki urejajo pogodbe med trgovci in potrošniki

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Priloga I – člen 76 a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 76a

 

Dolžnost opozarjanja na pogodbene pogoje, ki niso soglasno posamično dogovorjeni

Predlog spremembe  148

Predlog uredbe

Priloga I – člen 76 a – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1. Pogodbeni pogoji, ki jih postavi trgovec in se o njih stranki nista soglasno posamično dogovorili v smislu člena 7, se lahko uveljavljajo zoper potrošnika le, če so bili potrošniku znani ali če je trgovec primerno ukrepal, da bi potrošnika nanje opozoril, in sicer pred sklenitvijo pogodbe ali ob njeni sklenitvi.

(Glej predlog spremembe k členu 70(1).)

Obrazložitev

Zadostuje določitev dolžnosti opozarjanja na pogodbene pogoje, ki v pogodbah med podjetjem in potrošnikom niso soglasno posamično dogovorjeni. S tem se upoštevajo vprašanja v zvezi z uporabo te določbe za trgovanje med podjetji.

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe

Priloga I – člen 76 a – odstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Za namene tega člena potrošnik ni zadostno seznanjen s pogodbenimi pogoji, razen če so:

 

(a) predstavljeni na ustrezen način, da se potrošnika opozori na njihov obstoj; ter

 

(b) dani ali so na voljo potrošniku na način, ki mu omogoča, da jih razume, preden se pogodba sklene.

(Glej predlog spremembe k členu 70(2), besedilo je bilo spremenjeno.)

Obrazložitev

Člen 70(2) je bil deležen kritike, češ da le določa, kakšno vedenje ni zadostno, da se potrošnika zadostno opozori na pogodbene pogoje. Namen novo predlaganega besedila je opisati, kaj je treba storiti, da se izpolni ta dolžnost: trgovec, ki predloži pogodbene pogoje, ki niso soglasno posamično dogovorjeni, lahko te pogoje uporabi zoper potrošnika le, če jih je prestavil na ustrezen način, ki potrošnika opozori na njihov obstoj ali ki potrošniku omogoča, da jih razume pred sklenitvijo pogodbe.

Predlog spremembe  150

Predlog uredbe

Priloga I – člen 76 a – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. Potrošnik se ne šteje za zadostno seznanjenega s pogodbenimi pogoji, če se pogodbena listina nanje zgolj sklicuje, tudi če potrošnik podpiše listino.

(Glej predlog spremembe k členu 70(2).)

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe

Priloga I – člen 76 a – odstavek 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4. Stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 70(3).

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe

Priloga I – člen 76 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 76b

 

Dodatna plačila v pogodbah med trgovcem in potrošnikom

 

1. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom pogodbeni pogoj, ki potrošnika zavezuje h kakršnemu koli plačilu poleg plačila za glavno pogodbeno obveznost trgovca, zlasti če je postal del pogodbe zaradi uporabe privzetih možnosti, ki jih mora potrošnik zavrniti v izogib dodatnemu plačilu, potrošnika na zavezuje, razen če potrošnik pred sklenitvijo pogodbe izrecno soglaša z dodatnim plačilom. Če potrošnik opravi dodatno plačilo, ne da bi z njim izrecno soglašal, ga lahko izterja.

 

2. Stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

(Glej predlog spremembe k členu 71.)

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe

Priloga I – člen 80 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Oddelek 2 se ne uporablja za opredelitev glavne vsebine pogodbe ali za ustreznost cene, ki se plača, če je trgovec izpolnil dolžnost zagotovitve preglednosti pogodbenih pogojev iz člena 82.

črtano

Obrazložitev

Namen črtanja člena 80(2) je razširiti nadzor nad nepoštenostjo na „osrednje pogoje“ („glavne pogoje“). Gre za najdaljnosežnejšo izboljšavo varstva potrošnikov. V večini držav članic sodišča ne morejo nadzorovati poštenosti „osrednjih“ pogojev (vključno s ceno), v nekaterih državah članicah pa je to mogoče na splošno (glej na primer „velika splošna klavzula“ iz člena 36 skandinavskega zakona o pogodbenem pravu) ali v posebnih okoliščinah (glej hipotekarne pogodbe v Španiji, dejstva zadeve Caja de Madrid pred Sodiščem EU).

Predlog spremembe  154

Predlog uredbe

Priloga I – člen 82

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če trgovec postavi pogodbene pogoje, ki niso bili soglasno posamično dogovorjeni s potrošnikom v smislu člena 7, je dolžan zagotoviti, da se pripravijo in sporočijo potrošniku v preprostem in razumljivem jeziku.

Če trgovec postavi pogodbene pogoje, je dolžan zagotoviti, da se pripravijo in sporočijo potrošniku v preprostem, jasnem in razumljivem jeziku.

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe

Priloga I – člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom je pogodbeni pogoj, ki ga je postavil trgovec in ni bil soglasno posamično dogovorjen v smislu člena 7, nepošten za namene tega oddelka, če v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja v škodo potrošnika povzroči bistveno neravnovesje med pravicami in obveznostmi strank, ki izhajajo iz pogodbe.

1. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom je pogodbeni pogoj, ki ga je postavil trgovec, nepošten za namene tega oddelka, če v škodo potrošnika povzroči bistveno neravnovesje med pravicami in obveznostmi strank, ki izhajajo iz pogodbe, kar je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe

Priloga I – člen 83 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) ali je tako nepredvidene narave, da ga potrošnik ni mogel pričakovati.

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe

Priloga I – člen 84 – odstavek b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) neprimerno izključiti ali omejiti zahtevke, ki so na voljo potrošniku zoper trgovca ali tretjo osebo zaradi neizpolnitve obveznosti trgovca iz pogodbe;

Predlog spremembe  158

Predlog uredbe

Priloga I – člen 84 – odstavek c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) omejiti dokaze, ki so na voljo potrošniku, ali potrošniku naložiti dokazno breme, ki ga v skladu s predpisi nosi trgovec;

Predlog spremembe  159

Predlog uredbe

Priloga I – člen 84 – odstavek f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) omogočiti trgovcu, da enostransko spremeni pogodbene pogoje brez tehtnega razloga, ki je določen v pogodbi; to ne vpliva na pogodbene pogoje, pod katerimi si trgovec pridrži pravico do enostranske spremembe pogojev pogodbe za nedoločen čas, če mora v razumnem roku o tej spremembi obvestiti potrošnika in ima potrošnik pravico razdreti pogodbo brez stroškov zanj;

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe

Priloga I – člen 84 – odstavek f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) omogočiti trgovcu, da enostransko brez tehtnega razloga spremeni katere koli značilnosti blaga, digitalne vsebine ali povezanih storitev, ki jih mora zagotoviti, ali katere koli druge posebnosti izpolnitve;

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe

Priloga I – člen 84 – odstavek f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc) omogočiti trgovcu, da za svoje storitve zahteva višje plačilo od tistega, ki je bilo določeno ob sklenitvi pogodbe, razen če je v pogodbi v okviru dogovorjenih zahtev o spremembi cene določena tudi možnost znižanja cene in je v pogodbi navedeno, v katerih razmerah je sprememba cene objektivno utemeljena, ter trgovec ne more samovoljno spreminjati cene;

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Priloga I – člen 84 – odstavek g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) zavezati potrošnika, naj izpolni vse svoje pogodbene obveznosti, če trgovec ne izpolni vseh svojih obveznosti;

Predlog spremembe  163

Predlog uredbe

Priloga I – člen 84 – odstavek g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb) omogočiti trgovcu, da na diskrecijski podlagi odstopi od pogodbe ali jo razdre v smislu člena 8, ne da bi potrošniku podelil isto pravico, ali omogočiti trgovcu, da obdrži prejeto plačilo za povezane storitve, ki jih še ni opravil, kadar odstopi od pogodbe ali jo razdre;

Predlog spremembe  164

Predlog uredbe

Priloga I – člen 84 – odstavek h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha) potrošniku naložiti prekomerno breme, da lahko razdre pogodbo za nedoločen čas;

Predlog spremembe  165

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) omejiti dokaze, ki so na voljo potrošniku, ali potrošniku naložiti dokazno breme, ki bi ga v skladu s predpisi moral nositi trgovec;

črtano

Predlog spremembe  166

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) neprimerno izključiti ali omejiti zahtevke, ki so na voljo potrošniku zoper trgovca ali tretjo osebo zaradi neizpolnitve obveznosti trgovca iz pogodbe;

črtano

Predlog spremembe  167

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – odstavek e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) da določeno ravnanje potrošnika velja kot oddaja ali neoddaja izjave, razen če se potrošnika že na začetku izrecno opozori na pomen njegovega ravnanja in ima potrošnik ustrezen rok za oddajo izrecne izjave.

Predlog spremembe  168

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) omogočiti trgovcu, da samovoljno odstopi od pogodbe ali jo samovoljno razdre v smislu člena 8, ne da bi potrošniku podelil isto pravico, ali omogočiti trgovcu, da obdrži plačilo za povezane storitve, ki jih še ni opravil, kadar odstopi od pogodbe ali jo razdre;

črtano

Predlog spremembe  169

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) omogočiti trgovcu, da enostransko spremeni pogodbene pogoje brez tehtnega razloga, ki je določen v pogodbi; to ne vpliva na pogodbene pogoje, pod katerimi si trgovec pridrži pravico do enostranske spremembe pogojev pogodbe za nedoločen čas, če mora o tem v razumnem roku obvestiti potrošnika in ima potrošnik pravico razdreti pogodbo brez stroškov zanj;

črtano

Predlog spremembe  170

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) omogočiti trgovcu, da enostransko brez tehtnega razloga spremeni katere koli značilnosti blaga, digitalne vsebine ali povezanih storitev, ki jih mora zagotoviti, ali katere koli druge posebnosti izpolnitve;

črtano

Predlog spremembe  171

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) zagotoviti, da se cena blaga, digitalne vsebine ali povezanih storitev določi ob dobavi blaga, dobavi digitalne vsebine ali izvedbi povezanih storitev, ali omogočiti trgovcu, da zviša ceno, ne da bi potrošniku omogočil odstop od pogodbe, če je zvišana cena previsoka v primerjavi s ceno, o kateri sta se dogovorila ob sklenitvi pogodbe; to ne vpliva na klavzule o indeksiranju cen, kadar so zakonite, če je metoda, po kateri se cene spreminjajo, natančno opisana;

(k) zagotoviti, da se cena blaga, digitalne vsebine ali povezanih storitev določi ob dobavi blaga ali digitalne vsebine oziroma izvedbi povezanih storitev;

Predlog spremembe  172

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l) zavezati potrošnika, naj izpolni vse svoje pogodbene obveznosti, če trgovec ne izpolni vseh svojih obveznosti;

črtano

Predlog spremembe  173

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) omogočiti trgovcu, da, kadar naročeno blago, digitalna vsebina ali storitev ni na voljo, dobavi enakovredno blago ali digitalno vsebino ali opravi enakovredno storitev, če ni izrecno obvestil potrošnika o tej možnosti in o dejstvu, da mora trgovec nositi vse stroške vračila prejetega blaga ali digitalne vsebine ali opravljene storitve v skladu s pogodbo, če potrošnik uveljavi pravico do zavrnitve izpolnitve;

(n) omogočiti trgovcu, da, kadar naročeno blago, digitalna vsebina ali storitev ni na voljo, dobavi enakovredno blago ali digitalno vsebino ali opravi enakovredno storitev, če ni izrecno obvestil potrošnika o tej možnosti in o dejstvu, da mora trgovec nositi vse stroške vračila prejetega blaga ali digitalne vsebine ali opravljene storitve v skladu s pogodbo, če potrošnik uveljavi pravico do zavrnitve izpolnitve, in če potrošnik ni izrecno zahteval dobave enakovrednega blaga ali digitalne vsebine ali izvedbe enakovredne storitve;

Predlog spremembe  174

Predlog uredbe

Priloga I – člen 85 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) potrošniku naložiti prekomerno breme, da lahko razdre pogodbo za nedoločen čas;

črtano

Predlog spremembe  175

Predlog uredbe

Priloga I – člen 86 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) je takšne narave, da njegova uporaba skrajno odstopa od dobre gospodarske prakse v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.

(b) je takšne narave, da njegova uporaba skrajno odstopa od običajne gospodarske prakse v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja.

Predlog spremembe  176

Predlog uredbe

Priloga I – člen 88 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Stranka, nezmožna izpolnitve, je dolžna zagotoviti, da druga stranka obvestilo o oviri in njenih učinkih na zmožnost izpolnitve prejme nemudoma po tem, ko se prva stranka zave ali bi se lahko zavedela teh okoliščin. Druga stranka je upravičena do odškodnine za kakršno koli izgubo, ki je posledica kršitve te dolžnosti.

3. Stranka, nezmožna izpolnitve, je dolžna zagotoviti, da druga stranka obvestilo o oviri in njenih učinkih na zmožnost izpolnitve prejme nemudoma po tem, ko se prva stranka zave ali bi se lahko zavedela teh okoliščin. Druga stranka je upravičena do odškodnine na podlagi poglavja 16 za kakršno koli izgubo, ki je posledica kršitve te dolžnosti.

Predlog spremembe  177

Predlog uredbe

Priloga I – člen 89 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) oškodovana stranka ni sprejela in ni mogoče razumno šteti, da je sprejela tveganje glede te spremembe okoliščin.

(c) oškodovana stranka, ki se zanaša na spremembo okoliščin, ni sprejela in ni mogoče razumno šteti, da je sprejela tveganje glede te spremembe okoliščin.

Predlog spremembe  178

Predlog uredbe

Priloga I – člen 91 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) na drugo osebo prenesti lastninsko pravico na blagu, vključno s snovnim nosilcem, na katerem je dobavljena digitalna vsebina;

(b) na drugo osebo prenesti ali se zavezati, da bo nanjo prenesel lastninsko pravico na blagu, vključno s snovnim nosilcem, na katerem je dobavljena digitalna vsebina;

Obrazložitev

Z dodanim besedilom je glede na novo vstavljen člen 91a o pridržku lastninske pravice bolj jasno, da lastništva ni treba prenesti nemudoma (kar bi izključilo vsak pridržek lastniške pravice).

Predlog spremembe  179

Predlog uredbe

Priloga I – člen 91 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 91a

 

Pridržek lastninske pravice

 

Če je bila dogovorjena klavzula o pridržku lastninske pravice, prodajalec ni dolžan prenesti lastništva blaga, dokler kupec ne izpolni obveznosti plačila po dogovorjeni ceni.

Obrazložitev

Klavzula o pridržku lastninske pravice je dodana zaradi praktične potrebe. Predlagano novo besedilo razjasnjuje, da je dogovor o klavzulah o pridržku lastninske pravice možen takrat, ko se stranki dogovorita, da bo za njuno pogodbo veljalo skupno evropsko prodajno pravo. Podobno kot člen 9 direktive o zamudah pri plačilih je predlagano besedilo omejeno na obligacijski del klavzule o pridržku lastniške pravice, medtem ko prava lastninskih razmerij ne zajema.

Predlog spremembe  180

Predlog uredbe

Priloga I – člen 93 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) v primeru potrošniške prodajne pogodbe ali pogodbe o dobavi digitalne vsebine, ki je sklenjena na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov oziroma v kateri je prodajalec prevzel skrb za dobavo do kupca, kraj dobave stalno prebivališče potrošnika ob sklenitvi pogodbe;

(a) v primeru potrošniške prodajne pogodbe ali pogodbe med trgovcem in potrošnikom o dobavi digitalne vsebine kraj dobave stalno prebivališče potrošnika ob sklenitvi pogodbe;

Predlog spremembe  181

Predlog uredbe

Priloga I – člen 94 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) v primeru potrošniške prodajne pogodbe ali pogodbe o dobavi digitalne vsebine, ki je sklenjena na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov oziroma v kateri je prodajalec prevzel skrb za dobavo do kupca, s prenosom fizične posesti ali nadzora nad blagom oziroma digitalno vsebino na potrošnika;

(a) v primeru potrošniške prodajne pogodbe ali pogodbe med trgovcem in potrošnikom o dobavi digitalne vsebine s prenosom fizične posesti ali nadzora nad blagom oziroma digitalno vsebino na potrošnika;

Predlog spremembe  182

Predlog uredbe

Priloga I – člen 95 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če časa dobave ni mogoče drugače določiti, morata biti blago ali digitalna vsebina dobavljena brez nepotrebnega odlašanja po sklenitvi pogodbe.

1. Če časa dobave ni mogoče drugače določiti, morata biti blago ali digitalna vsebina dobavljena v razumnem času po sklenitvi pogodbe.

Obrazložitev

Predlagana sprememba usklajuje določbo s členom 33(c) konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Določba za pogodbe med podjetji in potrošniki iz poglavja 2, ki določa, da je rok dobave 30 dni, ostane nespremenjena.

Predlog spremembe  183

Predlog uredbe

Priloga I – člen 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 98

črtano

Učinek na prehod nevarnosti

 

Učinek dobave na prehod nevarnosti je urejen v poglavju 14.

 

Obrazložitev

Določba navaja nekaj očitnega in je zato nepotrebna.

Predlog spremembe  184

Predlog uredbe

Priloga I – člen 99 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V potrošniški prodajni pogodbi je vsak dogovor, ki odstopa od zahtev členov 100, 102 in 103 in je v škodo potrošnika, veljaven le, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe vedel za posebno stanje blaga ali digitalne vsebine in je sprejel blago ali digitalno vsebino, kot da ustreza določbam pogodbe ob njeni sklenitvi.

3. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom je vsak dogovor, ki odstopa od zahtev členov 100, 101 in 102 in je v škodo potrošnika, veljaven le, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe vedel za posebno stanje blaga ali digitalne vsebine in je sprejel blago ali digitalno vsebino, kot da ustreza določbam pogodbe ob njeni sklenitvi.

Predlog spremembe  185

Predlog uredbe

Priloga I – člen 100 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) imeti take lastnosti in zmogljivosti, kot jih kupec lahko razumno pričakuje. Pri določitvi, kaj potrošnik lahko pričakuje od digitalne vsebine, je treba upoštevati, ali je bila digitalna vsebina dobavljena v zameno za plačilo.

(g) imeti take lastnosti in zmogljivosti, kot jih kupec lahko razumno pričakuje, vključno z videzom in odsotnostjo napak. Pri določitvi, kaj lahko kupec pričakuje od digitalne vsebine, je treba upoštevati, ali je bila digitalna vsebina dobavljena v zameno za plačilo ali kakršno koli nasprotno dajatev.

Predlog spremembe  186

Predlog uredbe

Priloga I – člen 102 – odstavka 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V pogodbah med podjetji se odstavek 2 ne uporablja, če je kupec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi lahko vedel za pravice ali zahtevke na podlagi intelektualne lastnine.

3. Odstavek 2 se ne uporablja:

 

(a) v pogodbah med trgovci, če je kupec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi lahko vedel za pravice ali zahtevke na podlagi intelektualne lastnine;

4. V pogodbah med trgovcem in potrošnikom se odstavek 2 ne uporablja, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe vedel za pravice ali zahtevke na podlagi intelektualne lastnine.

(b) v pogodbah med trgovcem in potrošnikom, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe vedel za pravice ali zahtevke na podlagi intelektualne lastnine.

Obrazložitev

Poenostavitev strukture člena.

Predlog spremembe  187

Predlog uredbe

Priloga I – člen 103

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 103

črtano

Omejitev glede ustreznosti digitalne vsebine

 

Zgolj zato, ker je posodobljena digitalna vsebina postala dostopna po sklenitvi pogodbe, še ni mogoče šteti, da digitalna vsebina ne ustreza določbam pogodbe.

 

Obrazložitev

Ta določba bolj zavaja kot razjasnjuje. Člen 100 je splošna določba, ki se uporablja za določanje ustreznosti ali neustreznosti.

Predlog spremembe  188

Predlog uredbe

Priloga I – člen 104

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V pogodbi med trgovcema prodajalec ni odgovoren za nobeno neustreznost blaga, če je kupec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti za neustreznost.

Prodajalec ni odgovoren za nobeno neustreznost blaga, če je kupec ob sklenitvi pogodbe vedel za neustreznost. Pri pogodbi med trgovcema to velja tudi, če bi moral kupec vedeti za neustreznost.

Obrazložitev

Kupec, ki brez zadržka sklene prodajno pogodbo, čeprav pozna stanje predmeta, ki ga kupuje, pozneje ne more trditi, da je predmet neustrezen. Prepoved tega protislovnega ravnanja velja tako za trgovce kot tudi za potrošnike, zato bi bilo treba razširiti področje uporabe člena 104.

Predlog spremembe  189

Predlog uredbe

Priloga I – člen 105 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V potrošniški prodajni pogodbi za vsako neustreznost, ki se ugotovi v šestih mesecih od trenutka, ko nevarnost preide na kupca, velja, da je obstajala v tistem trenutku, razen če je ta domneva neskladna z naravo blaga ali digitalne vsebine ali naravo neustreznosti.

2. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom za vsako neustreznost, ki se ugotovi v šestih mesecih od trenutka, ko nevarnost preide na kupca, velja, da je obstajala v tistem trenutku, razen če je ta domneva neskladna z naravo blaga ali digitalne vsebine ali naravo neustreznosti.

Predlog spremembe  190

Predlog uredbe

Priloga I – člen 105 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če mora trgovec digitalno vsebino naknadno posodobiti, mora zagotoviti, da digitalna vsebina ostane v skladu z določbami pogodbe celoten čas veljavnosti pogodbe.

4. Če mora trgovec digitalno vsebino naknadno posodobiti ali jo zagotavlja v ločenih delih, mora zagotoviti, da digitalna vsebina ostane v skladu z določbami pogodbe celoten čas veljavnosti pogodbe.

Predlog spremembe  191

Predlog uredbe

Priloga I – člen 106 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če prodajalec ne izpolni obveznosti, lahko kupec uveljavlja naslednje:

1. Če prodajalec ne izpolni obveznosti, lahko kupec, če so posebne zahteve za ustrezne zahtevke izpolnjene, uveljavlja naslednje:

Predlog spremembe  192

Predlog uredbe

Priloga I – člen 106 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pravice kupca niso odvisne od odprave napak s strani prodajalca in

(a) pravice kupca niso odvisne od odprave napak s strani prodajalca, razen če se nanašajo na blago ali digitalno vsebino, ki sta izdelana, proizvedena ali spremenjena v skladu s potrošniškimi navodili ali sta očitno izdelana za določeno osebo, ali

Predlog spremembe  193

Predlog uredbe

Priloga I – člen 107

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Omejitev zahtevkov v zvezi z digitalno vsebino, ki ni bila dobavljena v zameno za plačilo

Omejitev zahtevkov v zvezi z digitalno vsebino, ki ni bila dobavljena v zameno za plačilo cene ali kakršno koli drugo nasprotno dajatev

 

- 1. Če je digitalna vsebina dobavljena v zameno za nasprotno dajatev, ki ni plačilo, lahko kupec uveljavlja kateri koli zahtevek iz člena 106(1), razen znižanja cene v skladu s točko (d).

Če digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za plačilo, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz točk (a) do (d) člena 106(1). Kupec lahko zgolj zahteva odškodnino na podlagi točke (e) člena 106(1) za izgubo ali škodo, ki je na lastnini kupca, vključno z njegovo strojno opremo, programsko opremo in podatki, nastala zaradi neustreznosti dobavljene digitalne vsebine, razen za vsako korist, za katero je bil kupec prikrajšan zaradi te škode.

1. Če digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za nasprotno dajatev, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz točk (a) do (d) člena 106(1). Kupec lahko zgolj zahteva odškodnino na podlagi točke (e) člena 106(1) za izgubo ali škodo, ki je na lastnini kupca, vključno z njegovo strojno opremo, programsko opremo in podatki, nastala zaradi neustreznosti dobavljene digitalne vsebine, razen za vsako korist, za katero je bil kupec prikrajšan zaradi te škode.

Obrazložitev

Skupno evropsko prodajno pravo zajema tudi primere, ko digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za plačilo (člen 5(b)). Vendar pa predlagani člen 107 preveč omejuje zahtevke kupca in ne upošteva primerov, ko kupec ne plača denarja, a mora vseeno opraviti nasprotno dajatev, kot je posredovanje osebnih podatkov. Odstavek 1 v teh primerih predvideva uporabo vseh zahtevkov v okviru skupnega evropskega prodajnega prava, razen znižanja cene (ker ni prišlo do plačila denarja). Odstavek 2 ohranja omejitev zahtevkov na odškodnine, a le v primeru, ko so bile digitalne vsebine resnično dobavljene zastonj.

Predlog spremembe  194

Predlog uredbe

Priloga I – člen 109 – odstavek 4 – točka - a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) kadar je kupec potrošnik, zahtevki kupca niso odvisni od odprave napak s strani prodajalca pod točko (a) člena 106(3);

Predlog spremembe  195

Predlog uredbe

Priloga I – člen 109 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Prodajalec ima razumno obdobje za odpravo nepravilnosti.

5. Prodajalec ima razumno obdobje za odpravo nepravilnosti. V pogodbah med trgovcem in potrošnikom razumen rok ni daljši od 30 dni.

Predlog spremembe  196

Predlog uredbe

Priloga I – člen 109 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kljub odpravi nepravilnosti kupec obdrži pravico zahtevati odškodnino za zamudo kot tudi za kakršno koli škodo, ki jo je povzročila oziroma je ni preprečila odprava nepravilnosti.

7. Kljub odpravi nepravilnosti kupec obdrži pravico zahtevati odškodnino iz poglavja 16 za zamudo kot tudi za kakršno koli škodo, ki jo je povzročila oziroma je ni preprečila odprava nepravilnosti.

Predlog spremembe  197

Predlog uredbe

Priloga I – člen 110 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kupec ima pravico zahtevati izpolnitev obveznosti prodajalca.

1. Kupec ima pravico zahtevati izpolnitev obveznosti prodajalca, ki obsega brezplačno odpravo nepravilnosti izpolnitve, ki ne ustreza določbam pogodbe.

2. Izpolnitev, ki se lahko zahteva, obsega brezplačno odpravo nepravilnosti izpolnitve, ki ne ustreza določbam pogodbe.

 

Obrazložitev

Poenostavitev strukture določbe.

Predlog spremembe  198

Predlog uredbe

Priloga I – člen 111 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če mora trgovec v primeru potrošniške prodajne pogodbe na podlagi člena 110(2) odpraviti neustreznost, lahko potrošnik izbere med popravilom in zamenjavo, razen če bi bila izbrana možnost protipravna ali nemogoča ali bi, v primerjavi z drugo razpoložljivo možnostjo, pomenila stroške za prodajalca, ki bi bili nesorazmerni glede na:

1. Če mora trgovec v primeru potrošniške prodajne pogodbe na podlagi člena 110 odpraviti neustreznost, lahko potrošnik izbere med popravilom in zamenjavo, razen če bi bila izbrana možnost protipravna ali nemogoča ali bi, v primerjavi z drugo razpoložljivo možnostjo, pomenila stroške za prodajalca, ki bi bili nesorazmerni glede na:

Predlog spremembe  199

Predlog uredbe

Priloga I – člen 111 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če je potrošnik v skladu z odstavkom 1 zahteval odpravo neustreznosti s popravilom ali zamenjavo, lahko uveljavlja druge zahtevke le, če trgovec ni izvedel popravila ali zamenjave v razumnem času, ki ne sme biti daljši od 30 dni. Vendar pa potrošnik v tem času lahko zadrži izpolnitev.

2. Če je potrošnik v skladu z odstavkom 1 zahteval odpravo neustreznosti s popravilom ali zamenjavo, lahko uveljavlja druge zahtevke le, če:

 

(a) trgovec ni izvedel popravila ali zamenjave v razumnem času, ki ne sme biti daljši od 30 dni;

 

(b) je trgovec implicitno ali eksplicitno zavrnil odpravo neustreznosti;

 

(c) se je ista napaka pojavila po popravilu ali zamenjavi.

Predlog spremembe  200

Predlog uredbe

Priloga I – člen 113 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom je mogoče zadržati celotno izpolnitev obveznosti, razen če je tako zadržanje v nesorazmerju z obsegom neustreznosti.

Predlog spremembe  201

Predlog uredbe

Priloga I – člen 119

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V skladu s tem oddelkom kupec izgubi pravico do razdora pogodbe, če obvestitev o razdoru pogodbe ni dana v razumnem času od nastanka pravice ali od takrat, ko se kupec zave ali bi se lahko zavedel, da obveznost ne bo izpolnjena, kar koli nastopi pozneje.

1. V skladu s tem oddelkom kupec izgubi pravico do razdora pogodbe, če obvestitev o razdoru pogodbe ni dana v dveh mesecih od nastanka pravice ali, če je kupec trgovec, od takrat, ko se ta kupec zave ali bi se lahko zavedel, da obveznost ne bo izpolnjena, kar koli nastopi pozneje.

2. Odstavek 1 se ne uporablja:

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če ni bila ponujena nobena izpolnitev.

(a) če je kupec potrošnik; or

 

(b)če ni bila ponujena nobena izpolnitev.

 

Predlog spremembe  202

Predlog uredbe

Priloga I – člen 120 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kupec, ki zniža ceno, ne more hkrati zahtevati vračila tako poravnane škode, ampak mu ostaja pravica do odškodnine za vso škodo, ki bi mu v bodoče nastala.

3. Kupec, ki zniža ceno, ne more hkrati zahtevati vračila tako poravnane škode na podlagi poglavja 16, ampak mu ostaja pravica do odškodnine za vso škodo, ki bi mu v bodoče nastala.

Predlog spremembe  203

Predlog uredbe

Priloga I – člen 121 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V pogodbi med trgovcema se od kupca pričakuje, da pregleda blago ali ga da v pregled v tako kratkem obdobju, kot je razumno, in ne pozneje kot v 14 dneh od dneva dobave blaga, dobave digitalne vsebine ali izvedbe povezane storitve.

1. V pogodbi med trgovcema se od kupca pričakuje, da pregleda blago ali digitalno vsebino ali ju da v pregled v tako kratkem obdobju, kot je razumno, in ne pozneje kot v 14 dneh od dneva dobave blaga, dobave digitalne vsebine ali izvedbe povezane storitve.

Predlog spremembe  204

Predlog uredbe

Priloga I – člen 122 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V pogodbi med trgovcema se kupec ne more sklicevati na neustreznost, če v razumnem roku ne obvesti prodajalca in opredeli narave neustreznosti.

1. V pogodbi med trgovcema se kupec ne more sklicevati na neustreznost, če v razumnem roku ne obvesti prodajalca in opredeli narave neustreznosti. Kupec lahko kljub temu zniža ceno ali zahteva odškodnino, razen za izgubljeni dobiček, če ima primerno opravičilo, zakaj ni poslal zahtevanega obvestila.

Obrazložitev

Dodano besedilo ustreza členu 44 konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

Predlog spremembe  205

Predlog uredbe

Priloga I – člen 123 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Točka (a) odstavka 1 se ne uporablja za pogodbe o dobavi digitalne vsebine, če digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za plačilo.

2. Za pogodbe o dobavi digitalne vsebine se:

 

(a) točka (a) odstavka 1 ne uporablja, če digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za plačilo;

 

(b) točka (b) odstavka 1 ne uporablja, če digitalna vsebina ni dobavljena na snovnem nosilcu.

Obrazložitev

Primerno bi bilo določiti izjemo od obveznosti kupca, da mora prevzeti dobavo, v primeru, ko digitalna vsebina ni dobavljena na snovnem nosilcu. Takšna digitalna vsebina lahko kupcu povzroči škodo, prodajalec pa ne nosi nikakršnih stroškov shranjevanja. Zato kupec ne bi smel biti obvezan, da prevzame dobavo.

Predlog spremembe  206

Predlog uredbe

Priloga I – člen 127 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če prodajalec sprejme plačilo s strani tretje osebe v okoliščinah, ki niso zajete z odstavkoma 1 ali 2, kupec ni več zavezan prodajalcu, vendar je prodajalec zavezan kupcu za vsako izgubo, nastalo s tem sprejetjem.

4. Če prodajalec sprejme plačilo s strani tretje osebe v okoliščinah, ki niso zajete z odstavkoma 1 ali 2, kupec ni več zavezan prodajalcu, vendar je prodajalec na podlagi poglavja 16 zavezan kupcu za vsako izgubo, nastalo s tem sprejetjem.

Predlog spremembe  207

Predlog uredbe

Priloga I – člen 131 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če kupec ne izpolni obveznosti, lahko prodajalec uveljavlja naslednje:

1. Če kupec ne izpolni obveznosti, lahko prodajalec, če so posebna merila za ustrezne zahtevke izpolnjena, uveljavlja naslednje:

Predlog spremembe  208

Predlog uredbe

Priloga I – člen 131 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če je neizpolnitev kupca upravičena, lahko prodajalec uveljavlja kateri koli zahtevek iz odstavka 1, razen zahtevka za izpolnitev obveznosti in odškodnino.

2. Če je neizpolnitev kupca upravičena, lahko prodajalec uveljavlja kateri koli zahtevek iz odstavka 1, razen zahtevka za odškodnino.

Obrazložitev

Ta sprememba je enaka spremembi člena 106(4).

Predlog spremembe  209

Predlog uredbe

Priloga I – člen 142 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Razen če gre za pogodbo, sklenjeno na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, se odstavka 1 in 2 ne uporabita, če potrošnik ne izpolni obveznosti prevzema blaga ali digitalne vsebine in neizpolnitev ni upravičena na podlagi člena 88. V tem primeru nevarnost preide v trenutku, ko bi potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil potrošnik, pridobila fizično posest na blagu ali nadzor nad digitalno vsebino, če bi bila izpolnjena obveznost prevzema tega blaga ali digitalne vsebine.

črtano

Predlog spremembe  210

Predlog uredbe

Priloga I – člen 143 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Trenutek prehoda nevarnosti

Prehod nevarnosti v pogodbah med trgovcema

Predlog spremembe  211

Predlog uredbe

Priloga I – člen 143 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za odstavek 1 veljajo členi 144, 145 in 146.

2. Če sta blago ali digitalna vsebina dana kupcu na razpolago in se kupec tega zaveda, nevarnost preide na kupca v trenutku, ko bi moral prevzeti blago ali digitalno vsebino, razen če ima kupec na podlagi člena 113 pravico zadržati prevzem dobave.

 

Če sta blago ali digitalna vsebina dana kupcu na razpolago drugje kot v poslovni enoti prodajalca, nevarnost preide na kupca, ko mu je treba dobavljeno izročiti in se kupec zave dejstva, da sta mu blago ali digitalna vsebina dana na razpolago na navedenem kraju.

(Glej predlog spremembe k členu 144.)

Obrazložitev

Zaradi poenostavitve so bile določbe oddelka 3 združene v en člen.

Predlog spremembe  212

Predlog uredbe

Priloga I – člen 143 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. V prodajni pogodbi, ki obsega dostavo blaga, ne glede na to, ali lahko prodajalec zadrži listine o nadzoru razpolaganja z blagom:

 

(a) Če prodajalec ni zavezan predati blaga na posebnem kraju, nevarnost preide na kupca, ko je blago predano prvemu dostavitelju, da se v skladu s pogodbo blago dostavi kupcu.

 

(b) Če je prodajalec zavezan predati blago dostavitelju na posebnem kraju, nevarnost ne preide na kupca, dokler blago ni predano dostavitelju na navedenem kraju.

(Glej predlog spremembe k členu 145; sprememba strukture)

Predlog spremembe  213

Predlog uredbe

Priloga I – člen 143 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Če je blago prodano med prevozom, nevarnost preide na kupca v trenutku, ko je blago predano prvemu dostavitelju ali ko se pogodba sklene, odvisno od okoliščin. Tveganje ne preide na kupca, če je prodajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi lahko vedel, da je bilo blago izgubljeno ali poškodovano, in tega ni razkril kupcu.

(Glej predlog spremembe k členu 146; sprememba besedila)

Predlog spremembe  214

Predlog uredbe

Priloga I – člen 144

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 144

črtano

Blago, dano na razpolago kupcu

 

1. Če sta blago ali digitalna vsebina dana na razpolago kupcu in se kupec tega zaveda, nevarnost preide na kupca v trenutku, ko bi moral prevzeti blago ali digitalno vsebino, razen če je imel kupec na podlagi člena 113 pravico zadržati prevzem dobave.

 

2. Če sta blago ali digitalna vsebina dana na razpolago kupcu drugje kot v poslovni enoti prodajalca, nevarnost preide na kupca, ko mu je treba dobavljeno izročiti in ko se kupec zave dejstva, da sta mu blago ali digitalna vsebina dana na razpolago na navedenem kraju.

 

(Glej predlog spremembe k členu 143(2).)

Predlog spremembe  215

Predlog uredbe

Priloga I – člen 145

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 145

črtano

Dostava blaga

 

1. Ta člen se uporablja za prodajno pogodbo, ki obsega dostavo blaga.

 

2. Če prodajalec ni zavezan predati blaga na posebnem kraju, nevarnost preide na kupca, ko je blago predano prvemu dostavitelju, da se v skladu s pogodbo blago dostavi kupcu.

 

3. Če je prodajalec zavezan predati blago dostavitelju na posebnem kraju, nevarnost ne preide na kupca, dokler blago ni predano dostavitelju na tistem posebnem kraju.

 

4. Dejstvo, da prodajalec lahko zadrži listine o nadzoru razpolaganja z blagom, ne vpliva na prehod nevarnosti.

 

(Glej predlog spremembe k členu 143(3).)

Predlog spremembe  216

Predlog uredbe

Priloga I – člen 146

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 146

črtano

Blago, prodano med prevozom

 

1. Ta člen se uporablja za prodajno pogodbo, ki obsega blago, prodano med prevozom.

 

2. Nevarnost preide na kupca v trenutku, ko je blago predano prvemu dostavitelju. Če pa tako kažejo okoliščine, nevarnost preide na kupca, ko je pogodba sklenjena.

 

3. Če je prodajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi lahko vedel, da je bilo blago izgubljeno ali poškodovano, in tega ni razkril kupcu, izguba ali poškodovanje bremenita prodajalca.

 

(Glej predlog spremembe k členu 143(4).)

Predlog spremembe  217

Predlog uredbe

Priloga I – člen 150 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izvajalec storitev lahko izvedbo zaupa drugi osebi, razen če se zahteva, da jo izpolni izvajalec storitev osebno.

Izvajalec storitev lahko izvedbo zaupa drugi osebi, razen če jo je izvajalec storitev dolžan izpolniti osebno.

Predlog spremembe  218

Predlog uredbe

Priloga I – člen 155 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) zahteva odškodnino.

(e) zahteva odškodnino na podlagi poglavja 16.

Predlog spremembe  219

Predlog uredbe

Priloga I – člen 155 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 3 so naročnikovi zahtevki pogojeni s pravico izvajalca storitev, da odpravi nepravilnosti, ne glede na to, ali je naročnik potrošnik ali ne.

2. Ne glede na odstavek 3 so naročnikovi zahtevki pogojeni s pravico izvajalca storitev, da odpravi nepravilnosti.

Predlog spremembe  220

Predlog uredbe

Priloga I – člen 155 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) v zvezi s pravico izvajalca storitev, da odpravi nepravilnosti, v pogodbah med trgovcem in potrošnikom razumen rok iz člena 109(5) ne sme biti daljši od 30 dni;

črtano

Predlog spremembe  221

Predlog uredbe

Priloga I – člen 155 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) člena 111 in 112 se v zvezi z odpravo težav zaradi neustrezne izpolnitve ne uporabljata; ter

črtano

Predlog spremembe  222

Predlog uredbe

Priloga I – člen 157 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zahteva obresti od cene ali odškodnino.

(d) zahteva obresti od cene ali odškodnino na podlagi poglavja 16.

Predlog spremembe  223

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vračilo za razveljavitev ali razdor pogodbe

Vračilo v primeru razveljavitve, razdora ali neveljavnosti pogodbe

Obrazložitev

Sklop predlogov sprememb, katerih namen je spremeniti poglavje o vračilu, saj je bila ugotovljena vrsta pomanjkljivosti. Namen predlogov je doseči bolj dosledne in uravnotežene rezultate ter dopolniti in razjasniti določbe, kakor tudi zagotoviti praktične rešitve za dobavo digitalnih vsebin, zlasti v primerih, ko so te dobavljene v zameno za nasprotne dajatve, ki niso plačilo cene.

Predlog spremembe  224

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če katera koli od strank izpodbija ali razdre pogodbo, mora vsaka stranka vrniti, kar je ta stranka (prejemnik) prejela od druge stranke.

1. Če katera koli od strank izpodbija ali razdre pogodbo ali del pogodbe ali če je pogodba neveljavna ali nezavezujoča iz razlogov, ki niso izpodbijanje ali razdor, mora vsaka stranka vrniti, kar je ta stranka (prejemnik) na podlagi omenjene pogodbe ali dela te pogodbe prejela od druge stranke.

Obrazložitev

Razjasnitev za izpodbijanje ali razdor dela pogodbe (prim. člen 117) in za primere, ko je pogodba neveljavna ali nezavezujoča, ker prodajalec ni upošteval določenih obvez ali ker ni bila izpolnjena posebna zahteva (npr. členi 19(4), 25(2), 71(1), 72(3), 79(2), 167(3) in 170(1)).

Predlog spremembe  225

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Vračilo se opravi nemudoma in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od prejetja obvestila o izpodbijanju ali razdoru. Kadar je prejemnik potrošnik, je vračilo pravočasno, če potrošnik sprejme potrebne ukrepe, preden poteče obdobje 14 dni.

Obrazložitev

Razjasnitev v zvezi z vprašanjem časa vračila. Predlagana rešitev je v skladu z določbami o uveljavitvi pravice do odstopa (člena 44(1) in 45(1), v skladu z direktivo o pravicah potrošnikov).

Predlog spremembe  226

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Prejemnik nosi stroške vračila prejetega.

Obrazložitev

Razjasnitev v zvezi z vprašanjem stroškov vračila. Predlagana rešitev ustreza določbam o uveljavitvi pravice do odstopa (člen 44(2), v skladu z direktivo o pravicah potrošnikov).

Predlog spremembe  227

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c. Stranki ni treba izpolniti obveznosti vračila, če ima za to upravičen interes, na primer, če je to potrebno za ugotovitev neustreznosti.

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe  228

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 – odstavek 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2d. Če ena izmed strank ne izpolni obveznosti vračila ali plačila iz tega poglavja, lahko druga stranka zahteva odškodnino v skladu s členi od 159 do 163.

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe  229

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 172a

 

Vračilo digitalne vsebine in vračilo nasprotne dajatve v primeru dobave digitalne vsebine

Predlog spremembe  230

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1. Digitalna vsebina se šteje kot vračljiva le, če:

 

(a) je bila dobavljena na snovnem nosilcu in je ta nosilec še zapečaten oziroma ga prodajalec pred dobavo ni zapečatil; ali

 

(b) je iz drugih okoliščin razvidno, da prejemnik, ki je snovni nosilec vrnil, ni mogel zadržati uporabne kopije digitalne vsebine; ali

 

(c) lahko prodajalec brez posebnega truda ali stroškov prejemniku prepreči vsakršno nadaljnjo uporabo digitalne vsebine, na primer z izbrisom njegovega uporabniškega računa.

Obrazložitev

Digitalna vsebina se šteje kot vračljiva, če je kupec ne more več uporabljati, med drugim če je snovni nosilec še zmeraj zapečaten, če kupec ni mogel zadržati uporabne kopije (na primer če je vsebina še vedno blokirana z zaščitnim tehničnim ukrepom ali če je bila dobavljena z napako, zaradi česar je ni mogoče uporabljati) ali če lahko prodajalec brez posebnega truda ali stroškov prejemniku vsakršno nadaljnjo uporabo digitalne vsebine prepreči (na primer z ukinitvijo njegovega uporabniškega računa). V vseh teh primerih kupcu ne bi bilo treba plačati denarne vrednosti.

Predlog spremembe  231

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Šteje se, da je prejemnik digitalne vsebine, dobavljene na snovnem nosilcu, ki je vračljiv v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 1, izpolnil obveznost vračila, če je snovni nosilec poslal nazaj.

Obrazložitev

Pojasnitev tega, kaj mora prejemnik digitalne vsebine, dobavljene na snovnem nosilcu, storiti, da izpolni obveznosti vračila (na primer, da zgoščenko pošlje nazaj).

Predlog spremembe  232

Predlog uredbe

Priloga I – člen 172 a (novo) – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. Če je digitalna vsebina dobavljena v zameno za nasprotno dajatev, ki ni plačilo, kot je na primer posredovanje osebnih podatkov, in te nasprotne dajatve ni mogoče vrniti, se prejemnik nasprotne dajatve vzdrži nadaljnje uporabe prejetega, na primer tako, da prejete osebne podatke izbriše. Potrošnika se obvesti o izbrisu osebnih podatkov.

Predlog spremembe  233

Predlog uredbe

Priloga I – člen 173 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če prejetega, vključno s sadovi, če je relevantno, ni mogoče vrniti, ali v primeru digitalne vsebine – ne glede na to, ali je bila dobavljena na snovnem nosilcu – mora prejemnik plačati denarno vrednost prejetega. Če je vračilo možno, vendar bi povzročilo nerazumen trud ali strošek, lahko prejemnik izbere plačilo denarne vrednosti prejetega, pod pogojem, da to ne bi škodilo lastniškim interesom druge stranke.

1. Če prejetega, vključno s sadovi, če je relevantno, ni mogoče vrniti, mora prejemnik plačati denarno vrednost prejetega. Če je vračilo možno, vendar bi povzročilo nerazumen trud ali strošek, lahko prejemnik izbere plačilo denarne vrednosti prejetega, pod pogojem, da to ne bi škodilo lastniškim interesom druge stranke.

Obrazložitev

Črtano besedilo določbe ni potrebno, če bo vnesen novi člen 172a.

Predlog spremembe  234

Predlog uredbe

Priloga I – člen 173 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Če je prejemnik dobil nadomestilo v denarju ali naravi v zameno za blago ali digitalno vsebino in je vedel ali bi lahko vedel za razlog za razveljavitev ali razdor pogodbe, lahko druga stranka zahteva nadomestek ali denarno vrednost nadomestka. Prejemnik, ki je dobil nadomestilo v denarju ali naravi v zameno za blago ali digitalno vsebino in ni vedel ali ne bi mogel vedeti za razlog za razveljavitev ali razdor pogodbe, lahko izbere, ali bo vrnil denarno vrednost nadomestka ali nadomestek.

črtano

Obrazložitev

Odstavek 5 se črta, saj lahko pripelje do različnih posledic, če bi moral kupec, ki blaga ne more vrniti (na primer, če je bilo ukradeno, podarjeno kot darilo ali popolnoma uničeno), plačati njegovo celotno denarno vrednost (odstavek 1), medtem ko bi moral kupec, ki je blago prodal pod tržno vrednostjo, vrniti le stroške prodaje (odstavek 5). V obeh primerih bi moral kupec plačati denarno vrednost.

Predlog spremembe  235

Predlog uredbe

Priloga I – člen 173 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Če digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za plačilo, ni treba ničesar vrniti.

6. Če digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za plačilo, temveč za nasprotno dajatev, ki ni plačilo, oziroma brez nasprotne dajatve, in se ne more šteti za vračljivo v skladu s členom 172a(1), prejemniku digitalne vsebine ni treba plačati njene denarne vrednosti.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da kupec v primeru vračila ni dolžan plačati denarne vrednosti za digitalno vsebino, če jo je prejel, ne da bi moral zanjo plačati.

Predlog spremembe  236

Predlog uredbe

Priloga I – člen 173 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a. Če je digitalna vsebina dobavljena v zameno za nasprotno dajatev, ki ni plačilo in je ni mogoče vrniti, brez poseganja v člen 172a(3) prejemniku te nasprotne dajatve ni treba plačati njene denarne vrednosti.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da zelo pogosto ni mogoče vrniti tega, kar je bilo prejeto v zameno za digitalno vsebino, hkrati pa je težko, včasih tudi nemogoče, določiti denarno vrednost nasprotne dajatve. V takšnem primeru je najprimernejša rešitev za ravnovesje med pravicami strank, da nobeni izmed njih ni treba plačati denarne vrednosti prejetega. To seveda ne bi smelo posegati v obveznost prejemnika nasprotne dajatve iz člena 172a(3), da se vzdrži nadaljnje uporabe prejetega (na primer osebnih podatkov).

Predlog spremembe  237

Predlog uredbe

Priloga I – člen 174 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Plačilo za uporabo in obresti na prejeti denar

Plačilo za uporabo in obresti na prejeti denar in zmanjšano vrednost

Predlog spremembe  238

Predlog uredbe

Priloga I – člen 174 – odstavki 1 do 1 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prejemnik, ki je uporabil prejeto blago, mora drugi stranki plačati denarno vrednost te uporabe za vsako obdobje, v katerem:

1. Prejemnik, ki je uporabil prejeto blago ali digitalno vsebino, mora drugi stranki plačati denarno vrednost te uporabe za vsako obdobje, v katerem:

(a) je razlog za razveljavitev ali razdor pogodbe na strani prejemnika;

(a) je razlog za razveljavitev ali razdor pogodbe na strani prejemnika;

(b) se je prejemnik, pred začetkom tega obdobja, zavedal razloga za razveljavitev ali razdor pogodbe; ali

(b) se je prejemnik, pred začetkom tega obdobja, zavedal razloga za razveljavitev ali razdor pogodbe; ali

(c) bi bilo glede na naravo blaga, naravo in obseg uporabe ter razpoložljivost zahtevkov, razen razdora pogodbe, nepravično dopustiti prejemniku prosto uporabo blaga za to obdobje.

(c) bi bilo glede na naravo blaga ali digitalne vsebine, naravo in obseg uporabe ter razpoložljivost zahtevkov, razen razdora pogodbe, nepravično dopustiti prejemniku prosto uporabo blaga ali digitalne vsebine za to obdobje.

Predlog spremembe  239

Predlog uredbe

Priloga I – člen 174 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za namene tega poglavja prejemnik ni zavezan plačati uporabe prejetega blaga ali obresti od prejetega denarja v vseh okoliščinah, razen v tistih, določenih v odstavkih 1 in 2.

3. Za namene tega poglavja prejemnik ni zavezan plačati uporabe prejetega blaga ali digitalne vsebine ali obresti od prejetega denarja v vseh okoliščinah, razen v tistih, določenih v odstavkih 1, 1a in 2.

Predlog spremembe  240

Predlog uredbe

Priloga I – člen 174 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Prejemnik je v skladu s členi od 159 do 163 odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, digitalne vsebine ali iz njiju izhajajočih sadov v obsegu, v katerem je zmanjšanje vrednosti večje kot pri običajni uporabi.

Obrazložitev

Določba je bila predlagana, saj bi se pojavile različne posledice, če bi moral kupec, ki blaga ne more vrniti (na primer, če je bilo ukradeno, podarjeno kot darilo ali popolnoma uničeno), plačati njegovo celotno denarno vrednost (člen 173(1)), medtem ko bi moral kupec v primeru, ko je blago zelo poškodovano in je torej izgubilo precej vrednosti, vendar je še vedno vračljivo, poškodovano blago le vrniti (člen 172(1)in (2)). Kupec bi moral plačati odškodnino tudi v drugem primeru.

Predlog spremembe  241

Predlog uredbe

Priloga I – člen 174 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Plačilo za uporabo ali zmanjšano vrednost ne presega dogovorjene cene blaga ali digitalne vsebine.

Obrazložitev

Ker nobena stranka od vračila ne sme imeti koristi, je plačilo za uporabo ali zmanjšano vrednost omejeno na dogovorjeno ceno blaga ali digitalne vsebine.

Predlog spremembe  242

Predlog uredbe

Priloga I – člen 174 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c. Če digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za plačilo temveč za nasprotno dajatev, ki ni plačilo, oziroma brez nasprotne dajatve, prejemniku digitalne vsebine ni treba plačati njene uporabe ali zmanjšane vrednosti.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da ni mogoče od prejemnika pričakovati plačila za uporabo ali zmanjšano vrednost digitalne vsebine, če ta ni bila dobavljena v zameno za plačilo.

Predlog spremembe  243

Predlog uredbe

Priloga I – člen 174 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3d. Če je digitalna vsebina dobavljena v zameno za nasprotno dajatev, ki ni plačilo, prejemniku nasprotne dajatve brez poseganja v člen 172a(3) ni treba plačati uporabe prejetega ali njegove zmanjšane vrednosti.

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da predlagana določba vzpostavlja ravnovesje med interesi prodajalca in kupca. Če kupec ni dolžan plačati uporabe ali zmanjšane vrednosti, tega naj ne bi bil dolžan tudi prodajalec. To seveda ne bi smelo posegati v obveznost prejemnika nasprotne dajatve iz člena 172a(3), da se vzdrži nadaljnje uporabe prejetega (na primer osebnih podatkov).

Predlog spremembe  244

Predlog uredbe

Priloga I – člen 175 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če ima prejemnik stroške z blagom ali digitalno vsebino, ima pravico do nadomestila, če so bili ti stroški v prid drugi stranki, pod pogojem, da so stroški nastali, ko prejemnik ni vedel in ne bi mogel vedeti za razlog za razveljavitev ali razdor pogodbe.

1. Če ima prejemnik stroške z blagom ali digitalno vsebino ali iz njiju izhajajočimi sadovi, ima pravico do nadomestila, če so bili ti stroški v prid drugi stranki, pod pogojem, da so stroški nastali, ko prejemnik ni vedel in ne bi mogel vedeti za razlog za razveljavitev ali razdor pogodbe.

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe  245

Predlog uredbe

Priloga I – člen 175 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Prejemnik, ki je vedel ali bi lahko vedel za razlog za razveljavitev ali razdor pogodbe, ima pravico do nadomestila le za stroške, ki so bili potrebni za zaščito blaga ali digitalne vsebine pred izgubo ali zmanjšanjem vrednosti, pod pogojem, da prejemnik ni mogel vprašati druge stranke za nasvet.

2. Prejemnik, ki je vedel ali bi lahko vedel za razlog za razveljavitev ali razdor pogodbe, ima pravico do nadomestila le za stroške, ki so bili potrebni za zaščito blaga ali digitalne vsebine ali iz njiju izhajajočih sadov pred izgubo ali zmanjšanjem vrednosti, pod pogojem, da prejemnik ni mogel vprašati druge stranke za nasvet.

Obrazložitev

Razjasnitev besedila.

Predlog spremembe  246

Predlog uredbe

Priloga I – člen 177

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V razmerju med trgovcem in potrošnikom stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega poglavja, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

V razmerju med trgovcem in potrošnikom stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega poglavja, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov, preden je posredovano obvestilo o razveljavitvi ali razdoru pogodbe.

Obrazložitev

Strakam bi moralo biti po posredovanju obvestila o razveljavitvi ali razdoru pogodbe dovoljeno odstopanje od pravil o vračilu. To je lahko za njih pomembno, če želijo doseči mirno rešitev spora.

Predlog spremembe  247

Predlog uredbe

Priloga I – člen 177 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 177a

 

Tržne garancije

 

1. Tržna garancija je zavezujoča za garanta pod pogoji, določenimi v garancijski izjavi. Če garancijske izjave ni ali če je v primerjavi z njenim oglaševanjem manj ugodna, je tržna garancija zavezujoča v skladu s pogoji, ki so določeni v oglasu o tržni garanciji.

 

2. Garancijska izjava je oblikovana v preprostem in razumljivem jeziku ter je čitljiva. Napisana je v jeziku, v katerem je bila sklenjena pogodba s potrošnikom, in vključuje naslednje:

 

(a) izjavo o pravicah potrošnika iz poglavja 11 in jasno izjavo, da tržna garancija ne vpliva na navedene pravice;

 

(b) pogoje tržne garancije, zlasti tiste, povezane s trajanjem, prenosljivostjo in ozemeljskim obsegom, imenom in naslovom garanta in, če to ni garant, osebo, na katero se naslovi zahtevek, ter postopek, po katerem se zahtevek izvede,

 

3. Če v garancijskem dokumentu ni navedeno drugače, je garancija zavezujoča tudi brez sprejetja in v korist vsakemu lastniku blaga v času trajanja garancije.

 

4. Trgovec na zahtevo potrošnika predloži garancijsko izjavo na trajnem nosilcu podatkov.

 

5. Neizpolnjevanje določb odstavka 2, 3 ali 4 ne vpliva na veljavnost garancije.

Predlog spremembe  248

Predlog uredbe

Priloga I – člen 178

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahtevek za izpolnitev obveznosti in vsi stranski zahtevki zastarajo z iztekom roka, določenega v tem poglavju.

Zahtevek za izpolnitev obveznosti in vsi stranski zahtevki, vključno z vsemi zahtevki zaradi neizpolnitve, z izjemo zadržanja izpolnitve, zastarajo z iztekom roka, določenega v tem poglavju.

Obrazložitev

Pojasnitev tega, da zahtevki zaradi neizpolnitve zastarajo. Besedilo je v skladu s členom 185, ki pa ureja le učinke zastaranja. Predpisi o zastaranju ne zadevajo tržnih garancij, kot so opredeljene v členu 2(s).

Predlog spremembe  249

Predlog uredbe

Priloga I – člen 179 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Dolgi zastaralni rok znaša deset let, v primeru pravice do odškodnine za telesne poškodbe pa trideset let.

2. Dolgi zastaralni rok znaša šest let, v primeru pravice do odškodnine za telesne poškodbe pa trideset let.

Predlog spremembe  250

Predlog uredbe

Priloga I – člen 179 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Zastaralni rok poteče, ko je poteklo eno od obeh obdobij, odvisno od tega, katero poteče prej.

Predlog spremembe  251

Predlog uredbe

Priloga I – člen -181

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen -181

 

Odlog izteka v primeru popravila ali zamenjave

 

1. Če se neustreznost odpravi s popravilom ali zamenjavo, se iztek kratkega zastaralnega roka od trenutka, ko je upnik dolžnika obvestil o neustreznosti, odloži.

 

2. Odlog izteka traja do odprave neustreznosti.

Predlog spremembe  252

Predlog uredbe

Priloga I – člen 183 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 183a

 

Odlog izteka v primeru višje sile

 

1. Iztek kratkega zastaralnega roka se odloži za obdobje, v katerem upnik ne more s postopkom uveljavljati svojih pravic zaradi ovire, nad katero nima nadzora, in se od njega ne more razumno pričakovati, da oviro odpravi ali premaga.

 

2. Odstavek 1 se uporablja le, če se ovira pojavi ali ostaja v zadnjih šestih mesecih zastaralnega roka.

 

3. Če sta trajanje ali značaj ovire takšna, da od upnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo postopek za uveljavitev svojih pravic začel v času zastaralnega roka, ki more po koncu odloga še preteči, zastaralni rok ne poteče, preden ni poteklo šest mesecev od odprave ovire.

Obrazložitev

Dodano je pravilo o splošni višji sili v skladu s členom III.-7.303 osnutka skupnega referenčnega okvira. Člen 183 o poslovni nesposobnosti upnika in splošno načelo vestnosti in poštenja nista dovolj, da bi se izognili nerazumno hudim posledicam ovir, ki preprečujejo pravočasen začetek postopka iz člena 181. Ker določba velja le za kratek zastaralni rok, je njen vpliv na pravno varnost omejen.

Predlog spremembe  253

Predlog uredbe

Naslov III (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Naslov III

 

Spremljevalni ukrepi

Predlog spremembe  254

Predlog uredbe

Priloga I – člen 186 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 186a

 

Posredovanje sodb, ki izvršujejo to uredbo

 

1. Države članice zagotovijo, da se pravnomočne sodbe njihovih sodišč, ki uporabljajo določbe te uredbe, nemudoma sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe  255

Predlog uredbe

Priloga I – člen 186 a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2. Komisija vzpostavi sistem, ki omogoča seznanitev s podatki v zvezi s sodbami iz odstavka 1 ter zadevnimi sodbami Sodišča Evropske unije. Ta sistem je javno dostopen. Je popolnoma sistematiziran in je po njem enostavno iskati.

Obrazložitev

Podatkovna zbirka je pomembno orodje za krepitev splošnega razumevanja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava. Iskanje po zbirki mora zato biti enostavno in uporabniku prijazno.

Predlog spremembe  256

Predlog uredbe

Priloga I – člen 186 a (novo) – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3. Sodbam, ki se posredujejo v skladu z odstavkom 1, se priloži njihov standardni povzetek, ki vsebuje sledeče:

 

(a) zadevo in ustrezen(ne) člen(e) skupnega evropskega prodajnega prava;

 

(b) kratek povzetek dejstev

 

(c) kratek povzetek glavnih utemeljitev;

 

(d) sklep; ter

 

(e) razloge za odločitev, z jasno navedbo načela, po katerem se je odločalo.

Obrazložitev

Da bi se izognili različnim pristopom pri sodnem odločanju v Evropski uniji in zagotovili učinkovito in varčno delovanje podatkovne zbirke, je treba uvesti model standardnega povzetka sodb, ki bi ga bilo mogoče v podatkovno zbirko vnesti z minimalnimi popravki. Povzetek mora biti priložen sodbi. Biti mora jedrnat, da bo lahko dostopen in da bodo stroški prevoda čim nižji, njegova vsebina pa mora biti v skladu s predlaganim.

Predlog spremembe  257

Predlog uredbe

Priloga I – člen 186 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 186b

 

Alternativno reševanje sporov

 

1. Stranke v pogodbah med potrošnikom in trgovcem se spodbuja, da preučijo možnosti, po katerih bi spore, ki nastanejo iz pogodbe, ki je bila po dogovoru sklenjena po skupnem evropskem prodajnem pravu, predložili organu za alternativno reševanje sporov v smislu člena 4(1)(h) Direktive 2013/11/EU.

 

2. Ta člen ne izključuje ali omejuje pravice strank, da spor, namesto da bi ga predložile organu za alternativno reševanje sporov, kadarkoli začnejo reševati pred sodiščem.

Obrazložitev

Dodatna ovira v čezmejni trgovini je pomanjkanje učinkovitih in poceni pravnih sredstev. Nova direktiva o alternativnem reševanju potrošniških sporov je hvalevredna, saj zagotavlja alternativno reševanje sporov v vsej Evropski uniji. Pri uporabi skupnega evropskega prodajnega prava bi si morali zlasti trgovci prizadevati za reševanje sporov iz pogodb pri obstoječem organu za alternativno reševanje sporov, kot je opredeljen v členu 4(e) direktive o alternativnem reševanju potrošniških sporov. To naj ne bi posegalo v dostop strank do sodnega varstva.

Predlog spremembe  258

Predlog uredbe

Priloga I – člen 186 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 186c

 

Oblikovanje vzorca evropskih pogodbenih pogojev

 

1. Komisija čim prej, najpozneje pa v treh mesecih po začetku veljavnosti te direktive imenuje skupino strokovnjakov, ki ji bodo pomagali pri oblikovanju vzorca evropskih pogodbenih pogojev, ki bodo temeljili na skupnem evropskem prodajnem pravu in ga bodo dopolnjevali. Strokovnjaki bodo sodelovali tudi pri spodbujanju uporabe tega prava v praksi.

 

2. Komisija si s pomočjo skupine strokovnjakov prizadeva, da prve vzorce evropskih pogodbenih pogojev predloži v [xxx] od začetka veljavnosti te uredbe.

 

3. Skupino strokovnjakov sestavljajo člani, ki zastopajo zlasti interese uporabnikov skupnega prodajnega prava v Uniji. Odloči se lahko za ustanovitev strokovnih podskupin, ki bodo obravnavale posamezna področja trgovine.

Obrazložitev

Znova je treba poudariti, da je treba skupaj s skupnim evropskim prodajnim pravom oblikovati standardne vzorčne pogodbe za celotno Evropsko unijo. Standardne vzorčne pogodbe – zlasti zaradi člena 6(2) uredbe Rim I – v sedanjem pravnem okolju ne bi delovale. Poročevalca sta prepričana, da bodo take vzorčne pogodbe, ki bodo zlahka dostopne, bistvene za uspeh skupnega evropskega prodajnega prava. Zato pozivata Komisijo, naj jih začne čim prej pripravljati vzporedno s tekočim zakonodajnim postopkom. Menita, da je v normativnem delu besedila potrebno izrecno sklicevanje nanje.

Predlog spremembe  259

Predlog uredbe

Naslov IV (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Naslov IV

 

Končne določbe

Predlog spremembe  260

Predlog uredbe

Priloga I – člen 186 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 186d

 

Pregled uporabe

 

1. Države članice do… [štiri leta po začetku uporabe te uredbe] Komisiji predložijo podatke o uporabi te uredbe, zlasti glede stopnje sprejetosti skupnega evropskega prodajnega prava, obsega, v katerem je zaradi njegovih določb prišlo do sodnih postopkov, ter trenutnih razlik v ravni varstva potrošnikov med skupnim evropskim prodajnim pravom in nacionalnim pravom. Ti podatki vsebujejo obsežen pregled sodne prakse nacionalnih sodišč o razlagi določb skupnega evropskega prodajnega prava.

 

2. Komisija do…[pet let po začetku uporabe te uredbe] Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži podrobno poročilo o pregledu delovanja te uredbe, pri čemer se med drugim upoštevajo potrebe po širitvi področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava v zvezi s pogodbami med podjetji, tržni in tehnološki razvoj glede digitalne vsebine in prihodnji razvoj pravnega reda Unije. Poleg tega se posebej preuči, ali so omejitve v zvezi s pogodbami na daljavo in zlasti s spletnimi pogodbami še vedno primerne oziroma ali bi bilo morda možno razširiti področje uporabe, med drugim na pogodbe, sklenjene v poslovnih prostorih.

(Glej predlog spremembe k členu 15; sprememba besedila)

Predlog spremembe  261

Predlog uredbe

Priloga I – člen 186 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 186e

 

Sprememba Uredbe (ES) št. 2006/2004

 

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 2006/20041 se doda naslednja točka:

 

„18. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu (UL L ***, ***, str. **).”

 

__________________

 

1 Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov) (UL L 364, 9.12.2004, str. 1).

Obrazložitev

Uredba 2006/2004/ES vzpostavlja sistem sodelovanja med nacionalnimi organi potrošnikov, katerega namen je zagotoviti skladnost z usklajeno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ker skupno evropsko prodajno pravo obsega celoten sklop popolnoma harmoniziranih obveznih predpisov o varstvu potrošnikov, bi morala Uredba 2006/2004/ES zajemati tudi to uredbo.

Predlog spremembe  262

Predlog uredbe

Priloga I – člen 186 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 186f

 

Začetek veljavnosti in uporabe

 

1. Ta uredba začne veljati 20. dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

 

2. Uporabljati se začne [šest mesecev po začetku veljavnosti].

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

(Glej predlog spremembe k členu 16.)

Predlog spremembe  263

Predlog uredbe

Priloga – Dodatek 1 – točka 5 – točka b – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

– če v primeru pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti z običajno pošto in je bilo na potrošnikov dom dobavljeno ob sklenitvi pogodbe: „Blago bomo prevzeli na naše stroške.“

črtano

Predlog spremembe  264

Predlog uredbe

Priloga II – Vaše pravice pred podpisom pogodbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Trgovec vam mora dati bistvene podatke o pogodbi, na primer o proizvodu in njegovi ceni, vključno z vsemi davki in stroški, ter svoje kontaktne podatke. Podatki morajo biti podrobnejši, če nekaj kupujete zunaj njegove trgovine ali če trgovca osebno sploh ne srečate, na primer če kupujete prek spleta ali prek telefona. Če so ti podatki nepopolni ali napačni, imate pravico do odškodnine.

Trgovec vam mora dati bistvene podatke o pogodbi, na primer o proizvodu in njegovi ceni, vključno z vsemi davki in stroški, ter svoje kontaktne podatke. Če so ti podatki nepopolni ali napačni, imate pravico do odškodnine.

  • [1]  UL C 181, 21.6.2012, str. 75.

OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu (COM(2011)0635), ki ga je predložila Komisija, je prelomna pobuda, ki je ključnega pomena za potrošnike in podjetja na notranjem trgu. Je rezultat pobude o evropskem pogodbenem pravu, katere cilj je odprava težav, ki jih na notranjem trgu povzročajo različni nacionalni pogodbeni predpisi. O njej že vrsto let teče razprava, ki jo usmerja in podpira Parlament[1], nazadnje v resoluciji iz leta 2011 o zeleni knjigi Komisije[2].

Po delovnem dokumentu iz oktobra 2012 poročevalca v osnutku poročila predstavljata skupne predloge sprememb. Poudariti želita, da ta dokument ni končno besedilo, temveč so v njem povzete točke, ki jih želita predložiti v nadaljnjo razpravo in so podane v spremenjeni obliki.

Poročevalca se želita zahvaliti predvsem Evropskemu pravnemu inštitutu za izjavo o projektu[3] ter strokovnjakom in zainteresiranim stranem, ki so prispevali mnenja na dogodkih, ki sta jih leta 2012 organizirala Odbor za pravne zadeve in Tematski sektor C[4]. Vsa mnenja so bila poročevalcema pri delu dragocen vir.

V obrazložitvi so predstavljene glavne spremembe, ki so predlagane v osnutku poročila. Za posamezne predloge sprememb so bile pripravljene natančne obrazložitve.

II. Vprašanja

Poročevalca na splošno poskušata besedilo izboljšati, tako da bi bilo uporabnikom prijaznejše ter jasnejše in bolj skladno s pravnim redom EU.

1. Struktura

Delitev predloga na krovno uredbo in prilogo je povzročila veliko zmedo, zato poročevalca predlagata njuno združitev, s čimer bi nastal prečiščen in povezan instrument.

Poročevalca sta tudi seznanjena z zavzemanji za korenitejše spremembe v strukturi skupnega evropskega prodajnega prava. Natančneje je bilo rečeno, da bi lahko del IV o obveznostih in zahtevkih strank spremenili tako, da bi postal uporabnikom prijaznejši. Poročevalca si pravzaprav lahko predstavljata strukturo, v kateri bi bili posebej razvrščeni vsaj obveznosti kupca in prodajalca in pa njuni zahtevki. Vendar pa sta se po premisleku in za lažjo pripravo osnutka poročila in predloženih predlogov sprememb odločila, da tako korenitih sprememb v besedilu ne bosta predlagala. Predlogi so bili tako podani tam, kjer se zdi, da je strukturo mogoče izboljšati znotraj manjših enot, bodisi v določbi, oddelku ali poglavju.

2. Področje uporabe

Zahtevno vprašanje ostaja, ali bi bilo treba skupno evropsko prodajno pravo omejiti na spletne posle ali na posle na daljavo. Poročevalca po natančnem premisleku predlagata, da bi ga na tej stopnji uporabljali le za pogodbe, sklenjene na daljavo. Izraz „pogodbe, sklenjene na daljavo” je bil predlagan, ker se v pravnem redu že uporablja (v direktivi o prodaji na daljavo, direktivi o trženju finančnih storitev na daljavo in direktivi o pravicah potrošnikov). Glavno ciljno področje je hitro rastoči sektor spletne prodaje, kjer je zamisel o izbirnem instrumentu naletela na ogromno podporo, tudi v krogih, ki so bolj zadržani do širše uporabe tovrstnega instrumenta. Očitno je, da je skupno evropsko prodajno pravo kot enoten sklop določb za celotno Evropsko unijo idealno orodje za spletno trgovino. Z osnutkom poročila se želi o tem sprožiti razprava, namenoma pa se z njim ne predpisuje popolna prilagoditev skupnega evropskega prodajnega prava trgovini na daljavo. Za to bi morali opraviti nadaljnje delo in raziskave, izide le-teh pa bi lahko vključili v tekoči zakonodajni proces. Vendar pa so bili na tej stopnji že dodani nekateri elementi, in sicer z namenom, da bi skupno evropsko prodajno pravo uporabili v pogodbah na daljavo, na primer na področjih digitalne vsebine in računalništva v oblaku.

V zvezi z vsebinsko veljavnostjo sta poročevalca predlagala bolj praktično in uporabnikom prijazno rešitev za mešane pogodbe in pogodbe z elementom posojila.

3. Povezava z uredbo Rim I

Ker je povezava z uredbo Rim I, zlasti njenim členom 6, ključnega pomena za delovanje skupnega evropskega prodajnega prava, sta poročevalca poskušala to vprašanje razjasniti s spremembami tako uvodnih izjav kot členov. Prvi cilj je, da bi skupno evropsko prodajno pravo jasno opredelili kot drugi režim znotraj pravnega reda posameznih držav članic (glej predloge sprememb k členoma 1 in 11(1)). Drugi cilj je, da bi postalo popolnoma jasno, da se sporazuma o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava ne sme zamenjevati z izbiro med dvema pravnima redoma, temveč gre za izbiro med dvema različnima režimoma v okviru istega nacionalnega prava (glej spremembe k uvodni izjavi 10). Kot tretje sta poročevalca menila, da je treba natančneje razložiti, zakaj člen 6(2) uredbe Rim I nima praktičnega pomena, in sicer ker bi to privedlo do primerjave med prisilnimi določbami dveh enakih drugih režimov pogodbenega prava (glej predlog spremembe k uvodni izjavi 12).

4. Sklicevanje na nacionalno zakonodajo

Po mnenju poročevalcev je treba zaradi jasnosti in pravne varnosti v operativnem delu skupnega evropskega prodajnega prava jasno določiti, katera področja zajema, ter predložiti seznam vprašanj, ki jih ne zajema (glej predlog spremembe o uvedbi novega člena 11a). Kar zadeva vprašanja, ki so zajeta, bodo v nadaljnjem zakonodajnem postopku morda potrebne prilagoditve, zlasti če bo to potrebno pri poenostavitvi skupnega evropskega prodajnega prava za pogodbe na daljavo, zlasti spletne pogodbe.

5. Vestnost in poštenje

Poročevalca menita, da je načelo vestnosti in poštenja pomembno orodje pri iskanju pravičnih rešitev za vsak primer posebej. Vendar pa sta pazljivo preučila pomisleke, ki so bili izrečeni, med drugim z vidika občega prava, kjer to načelo ni poznano. Zato sta predlagala spremembo in razjasnitev opredelitve (glej predlog spremembe k členu 2(b)) in izraza splošnega načela kot takega (glej predlog spremembe k členu 2 Priloge I). Prvotno predlagana opredelitev se je razlagala kot, da se strankam preprečuje ostro pogajanje, kar je povzročilo pomisleke, zlasti v zvezi s pogodbami med podjetji (B2B). Da se razjasni, da to ni namen, predlagano besedilo določa, da nobena stranka ne bi smela zlorabljati svojih pravic, kar je v duhu načela vestnosti in poštenja. Sprememba zadeva tudi člen 86 o nadzoru nepoštenosti v pogodbah med podjetji in naj bi omilila z njim povezan pomislek, da pogodbene stranke pri pogajanjih morda ne bodo mogle slediti svojim interesom. Nadalje poročevalca menita, da bi moralo biti načelo vestnosti in poštenosti v okviru skupnega evropskega prodajnega prava omejeno le na tako imenovano „funkcijo ščita“, torej da se stranki kršiteljici onemogoči uveljavljanje pravice, zahtevka ali obrambe oziroma opiranje nanje, medtem ko bi morala biti tako imenovana „funkcija meča“, to je pravica do odškodnine, črtana.

6. Zahtevki kupca

Poročevalca sta natančno preučila sistem zahtevkov potrošnikov, ki je predlagan v okviru skupnega evropskega prodajnega prava. Eno izmed glavnih vprašanj je ustreznejše ravnovesje pri prosti izbiri zahtevkov, ob upoštevanju odsotnosti odprave napak s strani prodajalca, odsotnosti zahteve po obvestilu o razdoru pogodbe v določenem času in splošnega načela o odsotnosti plačila za uporabo. Poročevalca želita izpostaviti zelo visoko raven zaščite potrošnikov v okviru skupnega evropskega prodajnega prava, ki je višja kot na podlagi pravnega reda, zlasti direktive o prodaji potrošniškega blaga. Ta raven je skoraj povsem enaka ravni nacionalne zakonodaje ali je celo višja. To je pomembno, saj je neuporaba člena 6(2) uredbe Rim I (glej pod točko 3) zaželena le, če se njegov cilj – potrošniku zagotoviti enako varstvo, kakršno bi imel po domači zakonodaji – zagotovi na drug način. Po drugi strani določba iz člena 174(1)(c) priloge, ki dopušča zahtevek za uporabo, če bi bila prosta uporaba nepravična in naj bi omogočala popravek v primerih zlorabe pri razdoru pogodbe brez plačila za uporabo, ni jasna in bi lahko potrošnike odvrnila od uveljavljanja pravic. Bolje bi bilo, in tudi v interesu potrošnikov, če bi imeli jasna pravila, obenem pa bi načeloma ohranili zagotovljeno raven varstva potrošnikov.

Na podlagi tega poročevalca želita, da bi razpravljali o treh nadomestnih možnostih, ki bi omogočale, da bi bili pravica potrošnika do razdora pogodbe in pravica prodajalca do odprave napak bolj uravnoteženi, kar je za omejitev opisanih negotovosti tudi utemeljeno. Poročevalca želita poudariti, da te možnosti nikakor niso bile predlagane za to, da bi jih obravnavali skupaj, temveč kot eno namesto druge.

- Kot prva nadomestna možnost se lahko po prehodu nevarnosti na kupca uvede šestmesečni rok, po izteku katerega bi moral kupec sprejeti odpravo napak (glej možnost za predlog spremembe k členu 106(3)(a)(ii)). Poročevalca se zavedata, da imajo države članice na podlagi člena 5(2) direktive o prodaji potrošniškega blaga možnost, da uvedejo zahtevo za obveščanje o neustreznosti v dveh mesecih po njenem odkritju, ter da te možnosti niso uporabile vse države članice. Po drugi strani je mogoče zagovarjati tudi izrazite ugodnosti prvih šest mesecev po dobavi, ko ima kupec že tako koristi od obrnjenega dokaznega bremena, kar zadeva neustreznost v času dobave. Omejitev proste izbire zahtevkov po tem obdobju šestih mesecev bi lahko imela omejen učinek, saj je kupcu po šestih mesecih vsekakor težje dokazati neustreznost.

- Kot druga nadomestna možnost bi bila uvedba zahteve, da mora potrošnik poslati obvestilo o razdoru pogodbe v razumnem roku, potem ko je prvič opazil neizpolnitev obveznosti. Potem pravica do razdora pogodbe ugasne, potrošnik pa mora uveljavljati druge, manj obsežne pravice, kot sta na primer zamenjava ali popravilo. Res je, da to omejuje pravice potrošnika do razdora pogodbe. Po drugi strani pa je mogoče trditi, da je vsekakor v interesu potrošnika, da uveljavlja pravico do razdora pogodbe čim prej, potem ko opazi neizpolnitev obveznosti, zlasti ker se njegove zmožnosti za dokazovanje neizpolnitve obveznosti s časom zmanjšujejo.

- Kot tretja možnost je uvedba obveznosti potrošnika, da plača za uporabo v primerih, ko razdre pogodbo (to je v nasprotju s primeri izpodbijanja, kjer razlog za končanje pogodbe ni v tolikšni meri stvar ene stranke, glej predlog spremembe k členu 174(1) do (1b). Pri tej možnosti bi imel potrošnik še vedno prosto izbiro pri zahtevkih, vendar bi lahko prodajalec zahteval plačilo za uporabo blaga, če bi se kupec odločil za razdor pogodbe, namesto da bi uveljavljal manj obsežne pravice, kot na primer nadomestilo ali popravilo. V praksi to pomeni, da po preteku določenega obdobja po dobavi blaga postane za kupca z ekonomskega vidika bolj smiselno, da uveljavlja enega izmed drugih zahtevkov (na primer popravilo ali nadomestilo ali znižanje cene). Pri tem je treba priznati, da izračun uporabe ni vedno preprost.

Poročevalca sta poskusila odkrito povzeti prednosti in slabosti, ki jih ima po njunem mnenju vsaka teh možnosti, in pozvala k razpravi na to temo. Razprava je privedla do sprejetja druge možnosti s pomembno spremembo, in sicer se izraz „razumen rok“ nadomesti z izrazom „določen rok dveh mesecev“.

7. Vračilo

Poročevalca sta predložila predlog za preoblikovanje in prestrukturiranje pravil o vračilu. Namen tega je poiskati rešitev, s katero se bo vzpostavilo izvedljivo ravnovesje med obema stranema, tako da bo potrošnikom jasno in predvidljivo, kaj morajo plačati ali vrniti, in bodo lahko odločno uresničevali svoje pravice.

8. Digitalna vsebina

V zvezi z digitalno vsebino poročevalca predlagata zlasti rešitev za primere, ko se digitalne vsebine ne plačuje z denarjem, temveč, na primer, z osebnimi podatki. Zaščita kupca je v teh primerih razširjena, saj bi moral imeti na voljo uporabo celotnega sklopa zahtevkov (razen znižanja cene, saj ni plačal z denarjem). Nadalje se za te primere predlagajo posebne določbe o vračilu.

9. Zastaranje

Poročevalca se zavedata, da so se nekateri kritično odzvali na desetletni zastaralni rok, medtem ko drugi, vključno s Komisijo, pojasnjujejo, da je njegov praktični pomen omejen. Ker želita razbliniti pomisleke in čeprav se strinjata, da je praktični učinek daljšega obdobja omejen, predlagata šestletno obdobje. Menita, da je to ustrezna rešitev glede na dolge zastaralne roke, ki veljajo v državah članicah. Predlagata nekatera dodatna pojasnila k poglavju o zastaralnih rokih.

10. Spremljevalni ukrepi

Poročevalca sta predlagala številne dodatne določbe, da bi spremljevalne ukrepe vključili v operativni del besedila. Ti se nanašajo na podatkovne zbirke sodb, povezavo z alternativnim reševanjem sporov in oblikovanje standardnih vzorčnih pogodb za vso Evropsko unijo.

C. Zaključek

Poročevalca menita, da lahko ima skupno evropsko prodajno pravo velike prednosti za potrošnike in podjetja na notranjem trgu, zlasti v digitalni dobi, in da nudi priložnost, ki je ne bi smeli zamuditi. Kolege pozivata k nadaljnji obravnavi predlaganih predlogov sprememb, saj bi lahko ti po njunem mnenju zagotovili uspeh tega instrumenta. Prav tako pozdravljata nadaljnjo razpravo o teh vprašanjih.

MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (*) (11.7.2013)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu
(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

Pripravljavca mnenja(*): Evelyne Gebhardt, Hans-Peter Mayer

(*) Postopek s pridruženimi odbori – člen 50 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Evropska komisija je 11. oktobra 2011 podala predlog uredbe o skupnem evropskem prodajnem pravu. Cilj predloga je konsolidirati notranji trg in izboljšati njegovo delovanje s spodbujanjem čezmejne trgovine za podjetja in potrošnike . To naj bi dosegli s skupnim evropskim okvirom za prodajno pravo, torej s samostojnim enotnim sklopom pravil, ki bi vključeval predpise o pogodbenem pravu in o varstvu potrošnikov v zvezi s prodajo blaga in digitalnih vsebin ter bi ga obravnavali kot drugi izbirni pogodbeni sistem poleg nacionalnega sistema na področju pogodbenega prava v državah članicah.

Kaj bo zakonodajni predlog pomenil za varstvo potrošnikov na notranjem trgu, ima posebej pomembno vlogo Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, ki ne posreduje zgolj mnenja Odboru za pravne zadeve v skladu z določbami člena 50 Poslovnika Evropskega parlamenta o postopku s pridruženimi odbori, temveč je na mnogih področjih celo izključno pristojen.

Podobno kot v pristojnem odboru sta bila tudi v odboru IMCO imenovana dva sopripravljavca mnenja, ki sta pri pripravi mnenja tesno sodelovala (med drugim z javno predstavitvijo mnenj in preverjanjem kakovosti ocene učinka, ki jo je opravila Komisija).

Pravno besedilo, s katerim se urejajo pravice in dolžnosti pogodbenih strank, bi moralo biti čim bolj jasno in natančno. To zlasti velja, kadar se nanaša na potrošnika. Možnost različne razlage je treba v največji možni meri preprečiti. Zagotoviti je treba tudi skladnost s sedanjimi pravili, zlasti z direktivo o varstvu potrošnikov. Tako sta sopripravljavca mnenja predlagala vrsto sprememb za pojasnitev pojmov in prilagoditev opredelitev. Podani so bili skupni predlogi sprememb v zvezi s skladnostjo digitalnih vsebin s pogodbo, pojmom „brezplačno“ in ponudbo za odpravo pomanjkljivosti pri odstopu od pogodbe.

2. Obrazložitev bistvenih predlogov sprememb

Neprimernost izbirnih instrumentov v pravu varstva potrošnikov

Glede primernosti predloga Komisije obstajajo temeljni dvomi. Na področju potrošniškega pogodbenega prava je treba potrošnika zaradi informacijske asimetrije še posebej zaščititi in mu omogočiti visoko raven varstva, na katero se lahko zanese ob sklenitvi prodajne pogodbe. Zato mora evropski zakonodajalec, zlasti na področju čezmejne spletne trgovine, zagotoviti zanesljiva pravila s približevanjem nacionalne zakonodaje. V preteklosti se je to med drugim urejalo z Direktivo 2011/83/EU. Z dodatnim izbirnim instrumentom, o uporabi katerega bi dejansko odločal trgovec, bi bil pravni okvir bolj zapleten, zlasti pa bi se poslabšal položaj potrošnika. Morebitna pravna negotovost, ki bi jo utegnila povzročiti uvedba izbirnega prodajnega prava, bi ogrozila delovanje notranjega trga, kar bi bilo mogoče preprečiti. Sopripravljavka mnenja se strinja s številnimi strokovnjaki, ki imajo pomisleke, da bo zaradi pomanjkanja pravne prakse potrebnih več let, preden bo Sodišče Evropske unije odločilo o vprašanjih razlage, povezanih s skupnim evropskim prodajnim pravom. Poleg tega bi izbirni instrument pomenil odstopanje od doslej uspešne harmonizacije.

Kritično stališče o oceni učinka Komisije

Obračunavanje transakcijskih stroškov in domneve v zvezi z zaupanjem potrošnikov iz ocene učinka, ki jo je opravila Komisija, odbora ne prepričajo. Pri tem se na primer niso upoštevali niti učinki harmonizacije nedavno sprejete Direktive 2011/83/EU niti zakonodaja o alternativnih mehanizmih za reševanje sporov (alternativno reševanje sporov in spletno reševanje sporov). Zato sta oba pristojna odbora JURI in IMCO na predlog sopripravljavcev mnenja oddelku Evropskega parlamenta za oceno učinka predložila vprašalnik za preverjanje kakovosti ocene učinka Komisije. Rezultati preverjanja so bili 22. januarja 2013 posredovani odboru JURI in so v veliki meri potrdili pomisleke sopripravljavke mnenja. Zaradi pomanjkljivosti metodologije, ki so izpostavljene v analizi, je metoda učinka tako neprepričljiva, da tega ni mogoče upravičiti z dejstvom, da zaenkrat še ni splošno priznanega sistema za izračun transakcijskih stroškov.

Minimalna harmonizacija vidikov uspešnosti, povezanih storitev in digitalnih vsebin

Odbor tako ne more podpreti predloga Komisije o izbirnem instrumentu skupnega evropskega prodajnega prava. Kljub temu pa odbor meni, da je treba področje potrošniškega pogodbenega prava urediti na evropski ravni. Namesto izbirnega prodajnega prava predlaga nadaljevanje in zaključek doslej uspešnega procesa harmonizacije potrošniškega pogodbenega prava EU. Po sprejetju Direktive 2011/83/EU bo treba s predlaganim osnutkom direktive posodobiti le še nekaj področij potrošniškega pogodbenega prava. Poleg tega bi bilo treba upoštevati spremembe na področju spletne trgovine z vključitvijo pogodb o digitalnih vsebinah. Odbor še vedno meni, da bi bilo treba vključiti tudi povezane storitve, saj so tesno povezane s prodajno pogodbo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o skupnem evropskem prodajnem pravu

o harmonizaciji nekaterih vidikov obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti pri potrošniških prodajnih pogodbah, povezanih storitev in digitalnih vsebin

Obrazložitev

Predlog Komisije bi bilo treba spremeniti v direktivo o minimalni uskladitvi nekaterih področij obveznosti glede jamstva o skladnosti v zvezi s potrošniškimi prodajnimi pogodbami, povezanimi storitvami in digitalnimi vsebinami. Po vsebini je predlog razširitev Direktive 2011/83/EU. Zaradi pravne varnosti se v tem besedilu ne bi smele obravnavati zadeve, ki jih že ureja Direktiva 2011/83/EU.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V čezmejni gospodarski dejavnosti je še vedno precej omejitev, ki preprečujejo koriščenje vseh možnosti notranjega trga za rast in ustvarjanje delovnih mest. Na splošno le eden od desetih trgovcev v Uniji izvaža blago znotraj Unije in večina teh izvaža le v nekaj držav članic. Glede na vrsto ovir čezmejne trgovine, vključno z davčnimi predpisi, upravnimi zahtevami, težavami z dobavo, jezikom in kulturo, trgovci štejejo težavo v zvezi z iskanjem določb tujega pogodbenega prava med najpomembnejše ovire v pravnih poslih med podjetji in potrošniki ter v pravnih poslih med podjetji. To tudi potrošnike postavlja v slabši položaj, saj imajo omejen dostop do blaga. Različni nacionalni pogodbeni predpisi zato preprečujejo izvrševanje temeljnih svoboščin, kot je prost pretok blaga in storitev, ter pomenijo oviro pri delovanju in trajni uveljavitvi notranjega trga. Njihov učinek je tudi omejevanje konkurence, zlasti na trgih manjših držav članic.

(1) V čezmejni gospodarski dejavnosti je še vedno precej omejitev, ki preprečujejo koriščenje vseh možnosti notranjega trga za rast in ustvarjanje delovnih mest. Od vseh ovir čezmejne trgovine so bile kot največje ovire opredeljene davčni predpisi, upravne zahteve, težave z dobavo, jezik in kultura. Kljub nedavno sprejeti Direktivi 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov1, ki usklajuje glavne vidike pogodb na daljavo, je med nacionalnimi določbami potrošniškega pogodbenega prava še vedno veliko razlik. Te razlike se lahko obravnavajo kot ovire pri delovanju in trajni uveljavitvi notranjega trga.

 

______________

 

1UL L 304, 22.11.2011, str. 64.

Obrazložitev

Direktiva bi morala biti oblikovana tako:Poglavje 1: Področje uporabe in opredelitve

Poglavje 2: Ustreznost in zahtevki potrošnika

Poglavje 3: Tržne garancije

Poglavje 4: Povezane storitve

Poglavje 5: Splošne določbe

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Pogodbe so nujno potreben pravni instrument za vsak gospodarski pravni posel. Potrebe trgovcev po opredelitvi prava, ki se uporabi, ali po pogajanjih o njem, ugotavljanju vsebine določb veljavnega tujega prava, kar pogosto vključuje prevajanje, po pridobivanju pravnih nasvetov zaradi seznanitve s pravnimi zahtevami ter po prilagajanju pogodb različnim nacionalnim predpisom, ki lahko veljajo v čezmejnem poslovanju, povečujejo zapletenost čezmejne trgovine in zvišujejo njene stroške v primerjavi z domačo trgovino. Ovire v zvezi s pogodbenim pravom so zato dejavnik, ki precejšnje število k izvozu usmerjenih trgovcev najbolj odvrača od vstopa na področje čezmejne trgovine ali širitve njihovega poslovanja v več držav članic. Njihov odvračilni učinek je zlasti velik za mala in srednja podjetja (MSP), za katera so stroški vstopa na več tujih trgov glede na njihov promet še posebej visoki. Posledično so trgovci prikrajšani za priložnost prihranka stroškov, ki bi jo lahko izkoristili, če bi bilo blago in storitve mogoče tržiti na podlagi enotnega pogodbenega prava za vse njihove čezmejne pravne posle, v spletnem okolju pa na eni enotni spletni strani.

(2) Pogodbe so nujno potreben pravni instrument za vsak gospodarski pravni posel. Zato je Direktivo 2011/83/EU treba dopolniti s posodobitvijo pravnih določb, ki urejajo nekatera področja obveznosti glede jamstva o skladnosti v zvezi s potrošniškimi prodajnimi pogodbami, povezanimi storitvami in digitalno vsebino. Pri posodobitvi bi bilo treba upoštevati potrebe digitalnega gospodarstva in ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) S pogodbenim pravom povezani stroški pravnih poslov, za katere se je izkazalo, da so precej visoki, in pravne ovire, ki izhajajo iz razlik med nacionalnimi prisilnimi predpisi o varstvu potrošnikov, neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga v zvezi s pravnimi posli med podjetji in potrošniki. V skladu s členom 6 Uredbe št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Uredba (ES) št. 593/2008), se bodo vsakokrat, ko trgovec usmeri svoje dejavnosti k potrošnikom v drugi državi članici, uporabile določbe varstva potrošnikov države članice običajnega prebivališča potrošnika, ki zagotavljajo višjo raven varstva in jih v skladu z navedenim pravom z dogovorom ni mogoče izključiti, tudi če sta stranki izbrali drugo pravo, ki naj se uporabi. Zato se morajo trgovci vnaprej seznaniti s tem, ali potrošniško pravo zagotavlja višjo raven varstva, in zagotoviti, da njihova pogodba izpolnjuje njegove zahteve. Poleg tega na področju spletne trgovine prilagoditve spletne strani, ki mora ustrezati obveznim zahtevam veljavnih tujih predpisov na področju potrošniških pogodb, vključujejo dodatne stroške. Dosedanje usklajevanje potrošniškega prava na ravni Unije je sicer privedlo do določenega zbližanja na nekaterih področjih. Vendar pa so razlike v zakonodajah držav članic še naprej bistvene; obstoječa raven usklajenosti državam članicam omogoča širok nabor možnosti glede načina izpolnitve zakonodajnih zahtev Unije in ravni varstva potrošnikov.

črtano

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Osebo bi bilo treba obravnavati kot potrošnika tudi v primeru pogodb z dvojnim namenom, kadar je pogodba sklenjena deloma za namene trgovske dejavnosti te osebe in deloma zunaj tega okvira, namen trgovske dejavnosti pa je tako omejen, da ne prevladuje v celotnem kontekstu pogodbe.

Obrazložitev

Prevzeto iz uvodne izjave 17 direktive o varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Kot del spreminjanja pravnega reda o varstvu potrošnikov, ki se je začelo 2004 z Zeleno knjigo Evropske komisije, nedavno sprejeta Direktiva 2011/83/EU o pravicah potrošnikov obravnava najbolj pomembna področja pogodbenega prava, povezana s posli prodaje na daljavo in na domu. Direktiva 2011/83/EU se bo uporabljala od sredine leta 2014 dalje in bo vzpostavila enoten pravni okvir za pravne posle med podjetjem in potrošnikom, zlasti za spletno trgovanje med podjetjem in potrošnikom.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) Približevanje potrošniškega pogodbenega prava s pomočjo pravne harmonizacije z visoko ravnjo varstva, ki se uporablja za vse tržne subjekte, je najbolj ustrezen pristop h krepitvi zaupanja potrošnikov v čezmejne posle in pospeševanju trgovine po celotni EU.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d) Pravni red o varstvu potrošnikov je treba posodobiti, da bo obravnaval izzive, ki jih prinašata družbeni in gospodarski razvoj, tudi v digitalnem gospodarstvu. Potrošniki potrebujejo trden okvir pravic za varno nakupovanje in po pravičnih pogojih na enotnem trgu. Direktiva 2011/83/EU o pravicah potrošnikov je prinesla pregled določb o varstvu potrošnikov, predvsem v zvezi z določenimi metodami prodaje, natančneje prodajo na daljavo in na domu. Področje pravnih jamstev je za potrošnike in podjetja izjemno pomembno in ga je treba še naprej približevati in posodabljati, kar ta direktiva omogoča.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ovire v zvezi s pogodbenim pravom, ki trgovcem preprečujejo, da bi v celoti izkoristili možnosti notranjega trga, škodujejo tudi potrošnikom. Posledica manjšega obsega čezmejne trgovine sta manjši obseg uvoza in manjša konkurenca. Manjša izbira blaga po višjih cenah lahko pomeni slabši položaj potrošnikov, ker jim manj tujih trgovcev neposredno ponuja svoje proizvode in storitve, posredno pa tudi zaradi omejene čezmejne trgovine na debelo med podjetji. Medtem ko bi čezmejno nakupovanje lahko omogočilo pomembne gospodarske prednosti večjega števila in boljših ponudb, pa veliko potrošnikov tudi okleva pri čezmejnem nakupovanju, saj niso prepričani o svojih pravicah. Nekateri od glavnih pomislekov potrošnikov so povezani s pogodbenim pravom, na primer, ali bi uživali ustrezno varstvo v primeru nakupa proizvodov z napako. Zato znatno število potrošnikov raje kupuje na domačem trgu, tudi če to pomeni manjšo izbiro ali višje cene.

(4) S posodobitvijo uveljavljenega pravnega reda evropskega potrošniškega prava na področju zakonske obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti glede povezanih storitev in digitalnih vsebin se bo zagotovila visoka raven varstva potrošnikov.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Poleg tega je tistim potrošnikom, ki želijo izkoristiti razlike v cenah med državami članicami s kupovanjem pri trgovcu iz druge države članice, zaradi odklonitve trgovca to pogosto onemogočeno. Spletno trgovanje je sicer zelo olajšalo iskanje ponudb ter primerjavo cen in drugih pogojev ne glede na sedež trgovca, vendar pa naročila potrošnikov iz tujine zelo pogosto odklonijo trgovci, ki ne sklepajo čezmejnih pravnih poslov.

črtano

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Razlike v nacionalnih pogodbenih predpisih zato pomenijo ovire, ki potrošnikom in trgovcem preprečujejo koriščenje ugodnosti notranjega trga. Navedene ovire v zvezi s pogodbenim pravom bi bile občutno manjše, če bi pogodbe temeljile na enotnem sklopu določb pogodbenega prava ne glede na sedež oziroma stalno prebivališče strank. Takšen enotni sklop določb pogodbenega prava bi moral obsegati vse pogodbene faze in zajemati področja, ki so najpomembnejša pri sklepanju pogodb. Vsebovati bi moral tudi popolnoma usklajene določbe o varstvu potrošnikov.

črtano

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Tudi razlike v nacionalnih pogodbenih predpisih in njihov vpliv na čezmejno trgovino omejujejo konkurenco. Majhen obseg čezmejne trgovine pomeni manjšo konkurenco in manj spodbud trgovcem k večji inovativnosti in izboljšanju kakovosti njihovih proizvodov ali znižanju cen. Zlasti v manjših državah članicah z omejenim številom domačih konkurentov lahko odločitev tujih trgovcev, da ne bodo vstopili na njihove trge zaradi stroškov in zapletenosti, omeji konkurenco, kar vidno vpliva na izbiro in raven cen razpoložljivih proizvodov. Poleg tega lahko ovire čezmejnega trgovanja ogrozijo konkurenco med MSP in večjimi podjetji. Zaradi pomembnega vpliva stroškov pravnih poslov glede na promet je precej verjetneje, da bo na tuji trg vstopil večji konkurent in ne MSP.

črtano

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za premagovanje navedenih ovir v zvezi s pogodbenim pravom bi morali stranki imeti možnost dogovora, da pogodbe med njima ureja enotni sklop določb pogodbenega prava z enakim pomenom in razlago v vseh državah članicah, tj. skupno evropsko prodajno pravo. Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo biti dodatna možnost, ki bi povečala razpoložljive možnosti izbire strank in bila na voljo za uporabo, kadar koli bi stranki soglašali o njegovi koristnosti za lajšanje čezmejne trgovine ter v izogib stroškom pravnih poslov in oportunitetnim stroškom, pa tudi drugim oviram čezmejne trgovine v zvezi s pogodbenim pravom. Podlaga pogodbenega razmerja bi moralo postati le takrat, kadar stranki soglašata o njegovi uporabi.

črtano

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Ta uredba določa skupno evropsko prodajno pravo. Usklajuje pogodbene predpise držav članic, in sicer ne z zahtevo po spremembah sicer veljavnega nacionalnega pogodbenega prava, temveč z oblikovanjem drugega režima pogodbenega prava v vsaki državi članici, ki velja za pogodbe na njegovem področju uporabe. Ta drugi režim bi moral biti enak po vsej Uniji in veljati poleg sicer veljavnih določb nacionalnega pogodbenega prava. Skupno evropsko prodajno pravo bi bilo treba za čezmejno pogodbo uporabljati prostovoljno, na podlagi izrecnega soglasja strank.

(9) Ta direktiva zagotavlja minimalni nabor pravil, ki sestavlja pravni okvir za nekatere vidike prodaje potrošniškega blaga in digitalne vsebine, zakonskih obveznosti v zvezi z jamstvi o skladnosti in pogodb o povezanih storitvah. Ta direktiva torej usklajuje pogodbeno pravo držav članic, vendar jim ne preprečuje obdržati ali sprejeti strožje nacionalne določbe na področjih, ki jih usklajuje, da bi se zagotovila visoka raven varstva potrošnikov.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Za nabavo rabljenega blaga člen 7(1) Direktive 1999/44 o potrošniškem blagu določa, da države članice lahko dovolijo trgovcem, da znižajo garancijsko dobo na eno leto. Glede na to, da je v času gospodarske krize trg rabljenega blaga vse pomembnejši za evropskega potrošnika in da je treba spodbujati bolj trajnostno potrošnjo, znižanje garancijske dobe na eno leto ni več upravičeno. Garancijska doba za rabljeno blago bi morala biti ocenjena na podlagi opredelitve zahtev za ustreznost blaga ali digitalnih vsebin iz te direktive.

Obrazložitev

Člen 7(1) Direktive 1999/44 o potrošniškem blagu določa, da lahko države članice trgovcem dovolijo skrajšati garancijsko dobo na eno leto. To ni niti potrebno, kot se je izkazalo pri državah članicah, ki te možnosti niso uporabile, niti zaželeno v okviru trajnostne potrošnje. Zato ta možnost v tej direktivi ni ohranjena.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Določbe o pravnih jamstvih imajo pomembno vlogo pri spodbujanju ustreznih proizvodov in so pomembne kot del strategije EU za integrirano politiko proizvodov. Zaradi spodbujanja trajnostne potrošnje in zaupanja potrošnikov v proizvode, razvite na podlagi standardov, določenih z zakonodajo o okoljsko primerni zasnovi, je treba zagotoviti, da se lahko potrošnik zanaša na zajamčene pravice skozi celotni življenjski cikel okoljsko primerno zasnovanih proizvodov. To obdobje bi bilo treba vzpostaviti ob navedbi izvedbenih ukrepov iz Direktive 2009/158/ES, ki zahteva oceno pričakovane življenjske dobe proizvoda.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava bi moral biti izbira, opravljena na področju uporabe zadevnega nacionalnega prava, ki se uporabi bodisi v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 bodisi v zvezi z dolžnostmi obveščanja pred sklenitvijo pogodbe v skladu z Uredbo (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Uredba (ES) št. 864/2007), oziroma na podlagi katere koli druge ustrezne kolizijske določbe. Dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava zato ne bi smel pomeniti izbire prava, ki se uporabi, v smislu kolizijskih določb, ne bi se smel z njimi zamenjevati in ne bi smel posegati vanje. Ta uredba zato ne vpliva na veljavne kolizijske določbe.

črtano

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo obsegati popoln sklop popolnoma usklajenih prisilnih določb o varstvu potrošnikov. Navedene določbe bi morale v skladu s členom 114(3) Pogodbe zagotavljati visoko raven varstva potrošnikov z namenom okrepitve zaupanja potrošnikov v skupno evropsko prodajno pravo in tako potrošnikom zagotoviti spodbudo za sklepanje čezmejnih pogodb na navedeni podlagi. Določbe bi morale ohraniti ali zvišati raven varstva, ki ga potrošniki uživajo na podlagi potrošniškega prava Unije.

(11) Navedene določbe bi morale v skladu s členom 114(3) Pogodbe zagotavljati visoko raven varstva potrošnikov z namenom okrepitve zaupanja potrošnikov in tako potrošnikom zagotoviti spodbudo za sklepanje čezmejnih pogodb. Določbe bi morale ohraniti ali zvišati obstoječo raven varstva, ki ga potrošniki uživajo na podlagi potrošniškega prava Unije.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Ker skupno evropsko prodajno pravo obsega popoln sklop popolnoma usklajenih prisilnih določb o varstvu potrošnikov, na tem področju ne bo neskladij med predpisi držav članic, kadar se bosta stranki dogovorili o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava. Zato člen 6(2) Uredbe (ES) št. 593/2008, ki temelji na različnih ravneh varstva potrošnikov v državah članicah, nima praktičnega pomena za vprašanja, ki jih ureja skupno evropsko prodajno pravo.

črtano

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo biti na voljo za čezmejne pogodbe, saj so na tem področju razlike v nacionalnih predpisih vzrok za zapletenost in dodatne stroške ter odvračajo stranke od sklepanja pogodbenih razmerij. Čezmejno naravo pogodbe bi bilo treba oceniti na podlagi običajnega sedeža strank v pogodbah med podjetji. V pogodbi med podjetjem in potrošnikom bi bil čezmejni element podan, če je splošni naslov, ki ga navede potrošnik, naslov dobave blaga ali naslov za izstavitev računa, ki ga navede potrošnik, v državi članici, v kateri trgovec nima običajnega sedeža.

črtano

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Uporaba skupnega evropskega prodajnega prava ne bi smela biti omejena na čezmejne primere v državah članicah, ampak bi morala biti na voljo tudi za lajšanje trgovine med državami članicami in tretjimi državami. Kadar gre za potrošnike iz tretjih držav, se za dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava, ki bi za potrošnika pomenil izbiro zanj tujega prava, uporabijo veljavne kolizijske določbe.

črtano

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Tudi trgovcem, ki trgujejo na domačem in tujem trgu, bi se lahko zdelo koristno uporabiti enotno pogodbo za vse njihove pravne posle. Zato bi morale imeti države članice svobodo pri tem, da uporabo skupnega evropskega prodajnega prava omogočijo tudi strankam, ki pravne posle sklepajo izključno na nacionalni ravni.

črtano

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo biti na voljo zlasti za pogodbo o prodaji premičnin, vključno z izdelavo ali proizvodnjo takega blaga, saj je to z gospodarskega vidika najpomembnejša vrsta pogodbe, ki bi lahko pomenila posebno priložnost za povečanje obsega čezmejne trgovine, zlasti na področju spletnega trgovanja.

črtano

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Zaradi naraščajočega pomena digitalnega gospodarstva bi moralo področje uporabe skupnega evropskega prodajnega prava zajemati tudi pogodbe o dobavi digitalne vsebine. Število prenosov digitalne vsebine v hrambo, obdelavo, dostop do nje in večkratno uporabo, kot je prenos glasbe z interneta, se hitro povečuje in ima velike možnosti za nadaljnje povečevanje, vendar pa ga še vedno ovirata precejšnja raznolikost pravnih sistemov in pravna negotovost. Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo zato zajemati dobavo digitalne vsebine ne glede na to, ali je digitalna vsebina dobavljena na snovnem nosilcu.

(17) Zaradi naraščajočega pomena digitalnega gospodarstva bi moralo področje uporabe te direktive zajemati tudi pogodbe o dobavi digitalne vsebine. Število prenosov digitalne vsebine v hrambo, obdelavo, dostop do nje in večkratno uporabo, kot je prenos glasbe z interneta, se hitro povečuje in ima velike možnosti za nadaljnje povečevanje, vendar pa ga še vedno ovirata precejšnja raznolikost pravnih sistemov in pravna negotovost. Ta direktiva bi morala zato zajemati dobavo digitalne vsebine ne glede na to, ali je digitalna vsebina dobavljena na snovnem nosilcu.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Trgovci digitalno vsebino pogosto dobavljajo ne le proti plačilu, ampak tudi v kombinaciji z ločeno plačanim blagom in storitvami, vključno z nedenarnim nadomestilom, kot je omogočanje dostopa do osebnih podatkov, ali brezplačno v okviru strategije trženja na podlagi pričakovanja, da bo potrošnik pozneje kupil dodatne ali bolj prefinjene proizvode digitalne vsebine. Zaradi te posebne tržne strukture in dejstva, da lahko napake v dobavljeni digitalni vsebini škodujejo gospodarskim interesom potrošnika ne glede na pogoje, pod katerimi je bila dobavljena, možnost uporabe skupnega evropskega prodajnega prava ne bi smela biti odvisna od tega, ali se za zadevno posebno digitalno vsebino plača cena ali ne.

(18) Trgovci digitalno vsebino pogosto dobavljajo ne le proti plačilu, ampak tudi v kombinaciji z ločeno plačanim blagom in storitvami, vključno z nedenarnim nadomestilom, kot je omogočanje dostopa do osebnih podatkov, ali brezplačno v okviru strategije trženja na podlagi pričakovanja, da bo potrošnik pozneje kupil dodatne ali bolj prefinjene proizvode digitalne vsebine. Zaradi te posebne tržne strukture in dejstva, da lahko napake v dobavljeni digitalni vsebini škodujejo gospodarskim interesom potrošnika ne glede na pogoje, pod katerimi je bila dobavljena, varstvo potrošnikov, ki se zagotavlja s to direktivo, ne bi smelo biti odvisno od tega, ali se za zadevno posebno digitalno vsebino plača cena ali ne.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Direktiva 2011/83/EU vsebuje določbe o prehodu nevarnosti glede blaga, vendar jih je treba dopolniti tudi s podobnimi določbami o digitalni vsebini in pri tem upoštevati posebnosti teh proizvodov.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Zaradi doseganja najvišje možne dodane vrednosti skupnega evropskega prodajnega prava bi moralo njegovo materialno področje uporabe vključevati tudi posebne storitve, ki jih nudi prodajalec ter so neposredno in tesno povezane s posebnim blagom ali posebno digitalno vsebino, dobavljenima na podlagi skupnega evropskega prodajnega prava, v praksi pa so pogosto hkrati del iste ali povezane pogodbe; te posebne storitve so zlasti popravilo, vzdrževanje ali montaža blaga ali popravilo, vzdrževanje ali namestitev digitalne vsebine.

(19) Zaradi doseganja najvišje možne dodane vrednosti ob posodabljanju veljavnih določb o zakonski obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti bi moralo materialno področje uporabe te direktive vključevati tudi posebne storitve, ki jih nudi prodajalec ter so neposredno in tesno povezane s posebnim blagom ali posebno digitalno vsebino, v praksi pa so pogosto hkrati del iste ali povezane pogodbe.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Skupno evropsko prodajno pravo ne bi smelo zajemati povezanih pogodb, s katerimi kupec pridobi blago od tretje osebe ali ta zanj opravi storitev. To ne bi bilo primerno, ker tretja oseba ni stranka v dogovoru med pogodbenima strankama o uporabi določb skupnega evropskega prodajnega prava. Povezane pogodbe s tretjimi osebami bi moralo urejati zadevno nacionalno pravo, ki se uporabi v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 in Uredbo (ES) št. 864/2007 ali v skladu s katero koli drugo ustrezno kolizijsko določbo.

(20) Če blago, povezana storitev ali digitalna vsebina ne bi ustrezali določbam pogodbe, bi moral imeti potrošnik možnost izbire med različnimi zahtevki, ki jih zagotavlja ta direktiva. Potrošnik bi moral imeti pravico, da bi lahko od trgovca zahteval odpravo neskladnosti z določenimi ukrepi, kar vključuje popravilo ali zamenjavo, znižanje nakupne cene, zadržanje lastne izpolnitve potrošnika, odstop od pogodbe ali odškodnino. Če je primerno, bi morala obstajati možnost, da se nekateri od teh zahtevkov kombinirajo.

 

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Države članice lahko v nacionalni zakonodaji določijo, da se povračilo potrošniku zmanjša tako, da se upošteva potrošnikova uporaba blaga ali digitalne vsebine, razen če se razdrtje zgodi v šestih mesecih, potem ko je nevarnost prešla na potrošnika in če bi bilo nepravično, da bi lahko potrošnik brezplačno uporabljal blago ali digitalno vsebino po izteku tega obdobja, pri čemer je treba upoštevati vrsto in obseg uporabe ter dostopnost drugih ukrepov.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Zaradi osredotočenega in sorazmernega reševanja obstoječih težav notranjega trga in konkurence bi se moralo osebno področje uporabe skupnega evropskega prodajnega prava osredotočiti na stranke, ki jih različnost nacionalnih pogodbenih predpisov odvrača od poslovanja v tujini, kar občutno neugodno vpliva na čezmejno trgovino. Zato bi moralo zajemati vse pravne posle med podjetji in potrošniki ter pogodbe med trgovci, kadar je vsaj ena od strank MSP v smislu Priporočila Komisije 2003/361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij. Vendar pa to ne bi smelo posegati v možnost držav članic, da sprejmejo zakonodajo, ki bi v področje uporabe skupnega evropskega prodajnega prava vključila pogodbe med trgovci, ki niso MSP. V vsakem primeru trgovci v pogodbah med podjetji uživajo popolno svobodo sklepanja pogodb, spodbuja pa se jih, da pri pripravi pogodbenih pogojev iščejo navdih v skupnem evropskem prodajnem pravu.

črtano

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Dogovor med pogodbenima strankama je nepogrešljiv za uporabo skupnega evropskega prodajnega prava. Za navedeni dogovor bi morale v pravnih poslih med podjetjem in potrošnikom veljati stroge zahteve. Ker bo v praksi ponavadi trgovec tisti, ki bo predlagal uporabo skupnega evropskega prodajnega prava, se morajo potrošniki popolnoma zavedati dejstva, da soglašajo z uporabo določb, ki se razlikujejo od sicer veljavnega nacionalnega prava. Zato bi moralo biti soglasje potrošnika k uporabi skupnega evropskega prodajnega prava dopustno le v obliki izrecne izjave, ločene od izjave o dogovoru o sklenitvi pogodbe. Zato ne bi smelo biti mogoče ponuditi uporabe skupnega evropskega prodajnega prava v določbi pogodbe, ki se sklepa, še zlasti ne v splošnih pogojih poslovanja trgovca. Trgovec bi moral potrošniku zagotoviti potrdilo o dogovoru o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava na trajnem nosilcu podatkov.

črtano

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Soglasje potrošnika k uporabi skupnega evropskega prodajnega prava bi moralo biti ne le zavestna, ampak tudi premišljena izbira. Trgovec bi moral zato ne le poučiti potrošnika o nameravani uporabi skupnega evropskega prodajnega prava, ampak bi moral tudi zagotoviti podatke o njegovih posebnostih in njegovih bistvenih značilnostih. Zaradi lajšanja naloge trgovcev in s tem izogibanja nepotrebnim upravnim bremenom ter v zagotovitev doslednosti ravni in kakovosti podatkov, sporočenih potrošniku, bi morali trgovci potrošnikom zagotoviti standardno obvestilo iz te uredbe, ki je brez težav dostopno v vseh uradnih jezikih v Uniji. Če potrošniku ni mogoče zagotoviti obvestila, na primer v okviru telefonskega klica, ali če trgovec ni zagotovil obvestila, dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava potrošnika ne bi smel zavezovati, dokler ne bi prejel obvestila skupaj s potrdilom o dogovoru in na njegovi podlagi izrazil svojega soglasja.

črtano

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Da bi se izognili izbirni uporabi določenih elementov skupnega evropskega prodajnega prava, ki bi lahko zamajali ravnovesje med pravicami in obveznostmi strank ter škodljivo vplivali na raven varstva potrošnikov, bi morala izbira zajemati skupno evropsko prodajno pravo kot celoto in ne le določenih njegovih delov.

črtano

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Če bi za zadevno pogodbo sicer veljala konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, bi morala izbira skupnega evropskega prodajnega prava pomeniti dogovor pogodbenih strank o izključitvi uporabe navedene konvencije.

črtano

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Določbe skupnega evropskega prodajnega prava bi morale zajemati vprašanja pogodbenega prava, ki so praktičnega pomena v vseh pogodbenih fazah vrste pogodb z materialnega in osebnega področja uporabe, zlasti pogodb, sklenjenih na spletu. Ne glede na pravice in obveznosti strank ter zahtevke zaradi neizpolnitve bi moralo zato skupno evropsko prodajno pravo urejati dolžnosti obveščanja pred sklenitvijo pogodbe, sklenitev pogodbe, vključno s formalnimi zahtevami, pravico do odstopa od pogodbe in njene posledice, izpodbojnost pogodbe zaradi zmote, prevare, grožnje ali nepoštenega izkoriščanja ter posledice takšne izpodbojnosti, razlago, vsebino in učinke pogodbe, ugotavljanje in posledice nepoštenosti pogodbenih pogojev, vračilo po razveljavitvi pogodbe, razdor pogodbe ter zastaranje in prekluzijo pravic. Določiti bi moralo sankcije, ki so na voljo v primeru kršitve vseh obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz uporabe skupnega evropskega prodajnega prava.

črtano

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Vsa vprašanja pogodbene ali nepogodbene narave, ki jih skupno evropsko prodajno pravo ne obravnava, urejajo sicer veljavne določbe nacionalnega prava zunaj okvira skupnega evropskega prodajnega prava, ki se uporabljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 593/2008 in Uredbo (ES) št. 864/2007 ali katero koli drugo ustrezno kolizijsko določbo. Ta vprašanja vključujejo pravno osebnost, neveljavnost pogodbe zaradi poslovne nesposobnosti, protipravnosti ali nemoralnosti, določitev jezika pogodbe, vprašanja nediskriminacije, zastopanje, večje število dolžnikov in upnikov, spremembo strank, vključno z odstopom, pobotom in združitvijo, stvarno pravo, vključno s prenosom lastninske pravice, pravo intelektualne lastnine in nepogodbeno odškodninsko pravo. Skupno evropsko prodajno pravo prav tako ne obravnava vprašanja, ali je mogoče hkrati uveljavljati odškodninske zahtevke v zvezi s pogodbeno in nepogodbeno odgovornostjo.

(27) Vsa vprašanja pogodbene ali nepogodbene narave, ki jih ta direktiva ne obravnava, urejajo sicer veljavne določbe nacionalnega prava.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Skupno evropsko prodajno pravo ne bi smelo urejati zadev, ki ne spadajo na področje pogodbenega prava. Ta uredba ne bi smela posegati v pravo Unije ali nacionalno pravo v zvezi z navedenimi zadevami. Na primer, dolžnosti obveščanja, ki so naložene zaradi varstva zdravja in varnosti ali razlogov varovanja okolja, bi morale ostati zunaj področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava. Poleg tega ta uredba ne bi smela posegati v zahteve po obveščenosti iz Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu.

črtano

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Če sta se stranki veljavno dogovorili o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava, bi moralo le skupno evropsko prodajno pravo urejati zadeve z njegovega področja uporabe. Določbe skupnega evropskega prodajnega prava bi bilo treba razlagati samostojno ter v skladu z uveljavljenimi načeli razlage zakonodaje Unije. Vprašanja v zvezi z zadevami s področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava, ki jih to pravo izrecno ne ureja, bi bilo treba reševati samo z razlago njegovih določb brez uporabe katerega koli drugega prava. Določbe skupnega evropskega prodajnega prava bi bilo treba razlagati na podlagi načel, na katerih temelji, ciljev in vseh njegovih določb.

črtano

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Svoboda sklepanja pogodb bi morala biti vodilno načelo, na katerem temelji skupno evropsko prodajno pravo. Avtonomijo strank bi bilo treba omejiti le takrat in v takšnem obsegu, kot je neizogibno potrebno, zlasti iz razlogov varstva potrošnikov. V primeru takšne potrebe bi bilo treba prisilno naravo zadevnih določb jasno navesti.

črtano

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Načelo vestnosti in poštenja bi moralo zagotoviti usmeritve v zvezi z obveznim načinom sodelovanja strank. Ker so nekatere določbe konkreten odraz splošnega načela vestnosti in poštenja, bi morale te prevladati nad splošnim načelom. Splošno načelo se zato ne bi smelo uporabiti kot orodje za spreminjanje posebnih pravic in obveznosti strank, določenih s specialnimi določbami. Konkretne zahteve, ki izhajajo iz načela vestnosti in poštenja, bi morale biti med drugim odvisne tudi od relativne ravni strokovnega znanja strank in bi morale biti v pravnih poslih med podjetji in potrošniki drugačne kot v pravnih poslih med podjetji samimi. V pravnih poslih med trgovci bi morala imeti dobra gospodarska praksa v zadevnem posebnem primeru ustrezen pomen v tem okviru.

črtano

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Namen skupnega evropskega prodajnega prava bi moral biti ohranitev veljavnih pogodb, kadar je to mogoče in primerno glede na upravičene interese strank.

črtano

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Skupno evropsko prodajno pravo bi moralo opredeliti dobro uravnotežene rešitve, ki bi pri določanju vsebine razpoložljivih zahtevkov in njihovem uveljavljanju v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti upoštevale upravičene interese strank. V pogodbah med podjetji in potrošniki bi moral sistem zahtevkov odražati dejstvo, da za napake blaga, digitalne vsebine ali storitev nosi odgovornost trgovec.

črtano

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34) Komisija bi morala za okrepitev pravne varnosti z omogočanjem dostopa javnosti do sodne prakse Sodišča Evropske unije in nacionalnih sodišč o razlagi skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe te uredbe vzpostaviti podatkovno zbirko, ki bi zajemala zadevne pravnomočne sodne odločbe. Države članice bi morale za omogočanje navedene naloge zagotoviti, da o takšnih sodbah nacionalnih sodišč hitro obvestijo Komisijo.

(34) Komisija bi morala za okrepitev pravne varnosti z omogočanjem dostopa javnosti do sodne prakse Sodišča Evropske unije in nacionalnih sodišč o razlagi te direktive vzpostaviti podatkovno zbirko, ki bi zajemala zadevne pravnomočne sodne odločbe. Države članice bi morale za omogočanje navedene naloge zagotoviti, da o takšnih sodbah nacionalnih sodišč hitro obvestijo Komisijo.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Po petih letih veljavnosti je primerno oceniti ustreznost skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe te uredbe. Pregled bi moral upoštevati, med drugim, potrebo po nadaljnji širitvi področja uporabe v zvezi s pogodbami med podjetji, tržnim in tehnološkim razvojem glede digitalne vsebine in prihodnjim razvojem pravnega reda Unije.

črtano

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Ker cilja te uredbe, in sicer prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga z omogočanjem razpoložljivosti enotnega sklopa določb pogodbenega prava, ki ga je mogoče uporabiti za čezmejne pravne posle po vsej Uniji, ne morejo zadovoljivo doseči države članice in se zato lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, določenim v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev.

(36) Ker cilja te direktive, in sicer prispevati k pravilnemu delovanju notranjega trga z usklajevanjem nekaterih vidikov obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti glede prodajnih pogodb, povezanih storitev in digitalne vsebine, ne morejo zadovoljivo doseči države članice in se zato lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih vsebuje predvsem Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členi 16, 38 in 47 Listine –

(37) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih vsebuje predvsem Listina Evropske unije o temeljnih pravicah,

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a) Da se prepreči podvajanje in zaradi dopolnjevanja veljavnega prava Unije, bi morala ta direktiva upoštevati načela iz Direktive 2011/83/EU, s katero so bile harmonizirane določbe o pogodbah, sklenjenih med trgovcem in potrošnikom na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, kot so obveščanje pred sklenitvijo pogodbe, formalne zahteve, pravica do odstopa, dostava, prehod nevarnosti in načini plačila. S tem bi se ustvaril trden evropski pravni okvir za podjetja, ki prodajajo blago ali digitalno vsebino potrošnikom po vsej Uniji.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37b) Evropska komisija bi morala po sprejetju te direktive oblikovati delovno skupino, sestavljeno predvsem iz skupin, ki zastopajo potrošnike in podjetja, podprto z akademiki in strokovnjaki iz prakse, ki bi razvila standardne pogoje za spletne pogodbe med potrošniki in podjetji na temelju določb iz te direktive in pravnega reda o varstvu potrošnikov, zlasti Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Namen te uredbe je izboljšati pogoje za ureditev in delovanje notranjega trga, tako da bo na voljo enoten sklop določb pogodbenega prava iz Priloge I (v nadaljnjem besedilu: skupno evropsko prodajno pravo). Te določbe se lahko uporabijo v čezmejnih pravnih poslih za prodajo blaga, dobavo digitalne vsebine in povezane storitve, če se pogodbeni stranki tako dogovorita.

1. Namen te direktive je izboljšati pogoje za ureditev in delovanje notranjega trga, tako da bo zagotovljena visoka raven varstva potrošnikov, tudi ob upoštevanju novih tehnologij, z usklajevanjem določenih vidikov zakonov, predpisov in drugih upravnih določb držav članic v zvezi z nekaterimi vidiki obveznosti glede jamstva o skladnosti, povezanih storitev in digitalne vsebine glede pogodb, sklenjenih med potrošniki in trgovci.

Obrazložitev

Predlog Komisije bi bilo treba spremeniti v direktivo o minimalni uskladitvi nekaterih področij obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti glede potrošniških prodajnih pogodb, povezanih storitev in digitalne vsebine. Po vsebini je predlog razširitev Direktive 2011/83/EU. Zaradi pravne varnosti se v tem besedilu ne bi smele obravnavati zadeve, ki jih že ureja Direktiva 2011/83/EU.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ta uredba omogoča trgovcem, da uporabijo skupni sklop določb in enake pogodbene pogoje za vse svoje čezmejne pravne posle, kar zmanjšuje nepotrebne stroške ter zagotavlja visoko raven pravne varnosti.

črtano

Obrazložitev

Direktiva bi morala biti oblikovana tako:Poglavje 1: Področje uporabe in opredelitve

Poglavje 2: Ustreznost in zahtevki potrošnika

Poglavje 3: Tržne garancije

Poglavje 4: Povezane storitve

Poglavje 5: Splošne določbe

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V zvezi s pogodbami med trgovci in potrošniki ta uredba obsega celoten sklop določb o varstvu potrošnikov, da se zagotovi visoka raven varstva potrošnikov, poveča njihovo zaupanje v notranji trg in se jih spodbudi k čezmejnemu nakupovanju.

3. Ta direktiva obsega celoten sklop določb o varstvu potrošnikov, da se zagotovi visoka raven varstva potrošnikov, poveča njihovo zaupanje v notranji trg in se jih spodbudi k čezmejnemu nakupovanju.

 

3a. Če v tej direktivi ni določeno drugače, lahko države članice obdržijo ali uvedejo nacionalne predpise, ki zagotavljajo višjo raven varstva potrošnikov in odstopajo od določb te direktive.

 

3b. Če ena ali več držav članic uporabi možnost iz odstavka 3a, morajo biti te določbe skladne s Pogodbami Unije in je treba o tem obvestiti Komisijo. Komisija nato zagotovi enostaven dostop potrošnikov in trgovcev do teh informacij, med drugim tudi s temu namenjenim spletnim mestom.

 

3c. Uveljavljanje drugih nacionalnih pravic o pogodbenih in nepogodbenih obveznostih ne posega v pravice potrošnikov, ki se harmonizirajo s to direktivo.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „vestnost in poštenje“ pomeni standard ravnanja, za katerega so značilni poštenost, odkritost in upoštevanje interesov druge stranke v zadevnem pravnem poslu ali razmerju;

črtano

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) „izguba“ pomeni premoženjsko in nepremoženjsko izgubo v obliki bolečine in trpljenja, izključuje pa druge oblike nepremoženjske izgube, kot sta poslabšanje kakovosti življenja in izguba zadovoljstva;

črtano

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) izraz „splošni pogodbeni pogoji“ pomeni pogodbene pogoje, ki so bili vnaprej osnovani za več pravnih poslov z različnimi strankami in o katerih se stranki nista soglasno posamično dogovorili v smislu člena 7 skupnega evropskega prodajnega prava;

črtano

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) „trgovec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ravna za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo;

(e) „trgovec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti, ki ravna za namene v zvezi s svojo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo v povezavi s pogodbami, tudi če deluje prek druge fizične ali pravne osebe, ki nastopa v njegovem imenu ali po njegovem naročilu;

Obrazložitev

Ta opredelitev ustreza opredelitvi iz Direktive 2011/83/EU o varstvu potrošnikov, zlasti kar zadeva dejavnosti tretjih oseb v imenu in po naročilu trgovca.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki deluje zunaj okvira svoje trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

(f) „potrošnik“ pomeni vsako fizično osebo, ki deluje za namene, ki so zunaj njene trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti;

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi moralo biti enako kot v direktivi o varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) „blago“ pomeni katere koli snovne stvari; izključuje pa:

(h) „blago“ pomeni katere koli snovne stvari, razen predmetov, ki se prodajo v okviru izvršbe ali drugih sodnih ukrepov; kot blago veljajo tudi voda, plin in elektrika, če se prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini;

i) električno energijo in zemeljski plin ter

 

ii) vodo in druge vrste plinov, razen če so ponujeni v prodajo v omejenem obsegu ali določeni količini;

 

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi moralo biti enako kot v direktivi o varstvu potrošnikov, zlasti v zvezi z vrstnim redom omenjenega blaga.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 2 – točka j – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) „digitalna vsebina“ pomeni podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki, in sicer v skladu z navodili kupca ali v nasprotju z njimi, in vključuje video, avdio, slikovno ali pisno digitalno vsebino, digitalne igre, programsko opremo in digitalno vsebino, ki omogoča personalizacijo obstoječe strojne ali programske opreme; izključuje pa:

(Ne zadeva slovenske različice)

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 2 – točka j – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) „digitalna vsebina“ pomeni podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki, in sicer v skladu z navodili kupca ali v nasprotju z njimi, in vključuje video, avdio, slikovno ali pisno digitalno vsebino, digitalne igre, programsko opremo in digitalno vsebino, ki omogoča personalizacijo obstoječe strojne ali programske opreme; izključuje pa:

(j) „digitalna vsebina“ pomeni podatke, ki so proizvedeni in dobavljeni v digitalni obliki, in sicer v skladu z navodili kupca ali v nasprotju z njimi, ne glede na to, ali se do njih dostopa s pomočjo prenosa podatkov ali sprotnega predvajanja, z oprijemljivih medijev ali na kakšen drug način, proti plačilu ali za nedenarno nadomestilo, kot je omogočanje dostopa do osebnih podatkov potrošnika, vključuje pa video, avdio, slikovno ali pisno digitalno vsebino, digitalne igre, programsko opremo in digitalno vsebino, ki omogoča personalizacijo obstoječe strojne ali programske opreme; izključuje pa:

Obrazložitev

Opredelitev digitalne vsebine bi bilo treba razširiti, da bi vključevala brezplačno digitalno vsebino.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 2 – točka j – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) elektronske komunikacijske storitve in omrežja ter z njimi povezane naprave in storitve;

črtano

Obrazložitev

Ta izključitev iz opredelitve „digitalne vsebine“ ni potrebna niti ni predvidena v Direktivi 2011/83/EU. Za usklajeno področje uporabe obeh direktiv bi bilo treba to izjemo črtati.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) „prodajna pogodba“ pomeni vsako pogodbo, na podlagi katere trgovec (prodajalec) prenese ali se zaveže, da bo prenesel lastninsko pravico na blagu na drugo osebo (kupca), kupec pa plača ali se zaveže, da bo plačal ceno tega blaga; vključuje pogodbo o dobavi blaga, ki ga je treba izdelati ali proizvesti, izključuje pa prodajne pogodbe na podlagi izvršbe ali pogodbe, ki kako drugače vključujejo izvrševanje javne oblasti;

črtano

Obrazložitev

Že ureja Direktiva 2011/83/EU.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 2 – točka m – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) „povezana storitev“ pomeni vsako storitev, ki je povezana z blagom ali digitalno vsebino, kot je montaža ali namestitev, vzdrževanje, popravilo ali kakršna koli drugačna obdelava, ki jo nudi prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine na podlagi prodajne pogodbe, pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali na podlagi ločene pogodbe o povezanih storitvah, ki je bila sklenjena sočasno s prodajno pogodbo ali pogodbo o dobavi digitalne vsebine; izključuje pa:

(m) „povezana storitev“ pomeni vsako storitev, ki je povezana z blagom ali digitalno vsebino, kot je montaža ali namestitev, vzdrževanje, popravilo ali kakršna koli drugačna obdelava, ki jo nudi prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine na podlagi prodajne pogodbe, pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali na podlagi ločene pogodbe o povezanih storitvah, ki je bila sklenjena sočasno ali v zvezi s prodajno pogodbo ali pogodbo o dobavi digitalne vsebine; izključuje pa:

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 2 – točka m – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) storitve usposabljanja;

črtano

Obrazložitev

Storitve usposabljanja bi morale biti vključene v področje uporabe te direktive, saj so lahko pomemben dejavnik pri nakupu blaga ali digitalne vsebine, kot je na primer računalniški program.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 2 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n) „izvajalec storitev“ pomeni prodajalca blaga ali dobavitelja digitalne vsebine, ki se zaveže, da bo za naročnika opravil storitev, povezano z navedenim blagom ali navedeno digitalno vsebino;

(n) „izvajalec storitev“ pomeni trgovca, ki se zaveže, da bo opravil povezano storitev;

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o) „naročnik“ pomeni vsako osebo, ki kupi povezano storitev;

črtano

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 2 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p) „pogodba, sklenjena na daljavo“ pomeni vsako pogodbo med trgovcem in potrošnikom v okviru organizirane sheme prodaje na daljavo, sklenjeno brez sočasne dejanske navzočnosti trgovca (ali, če je trgovec pravna oseba, fizične osebe, ki zastopa trgovca) in potrošnika z izključno uporabo enega ali več sredstev za sporazumevanje na daljavo do trenutka sklenitve pogodbe in vključno z njim;

črtano

Obrazložitev

Že urejeno v Direktivi 2011/83/EU.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 2 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q) „pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov,“ pomeni vsako pogodbo med trgovcem in potrošnikom:

črtano

(i) sklenjeno v sočasni dejanski navzočnosti trgovca (ali, če je trgovec pravna oseba, fizične osebe, ki zastopa trgovca) in potrošnika na kraju, kjer ni poslovnih prostorov trgovca, ali sklenjeno na podlagi ponudbe potrošnika v enakih okoliščinah; ali

 

(ii) sklenjeno v poslovnih prostorih trgovca ali s pomočjo katerih koli sredstev sporazumevanja na daljavo neposredno po tem, ko je bila potrošniku osebno in posamično dana ponudba na kraju, ki ni poslovni prostor trgovca, v sočasni dejanski navzočnosti trgovca (ali, če je trgovec pravna oseba, fizične osebe, ki zastopa trgovca) in potrošnika; or

 

(iii) sklenjeno v času izleta, ki ga je organiziral trgovec (ali, če je trgovec pravna oseba, fizična oseba, ki zastopa trgovca) z namenom ali učinkom oglaševanja in prodaje blaga ali dobave digitalne vsebine ali opravljanja povezanih storitev potrošniku;

 

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 2 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(r) izraz „poslovni prostori“ pomeni:

črtano

(i) vsako nepremičnino za opravljanje trgovine na drobno, kjer trgovec trajno opravlja dejavnost, ali

 

(ii) vsako premičnino za opravljanje trgovine na drobno, kjer trgovec običajno opravlja dejavnost;

 

Obrazložitev

Že ureja Direktiva 2011/83/EU.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 2 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s) „tržna garancija“ je katera koli zaveza trgovca ali proizvajalca („garanta“) potrošniku poleg pravnih obveznosti iz člena 106, če ne povrne plačane cene, zamenja, popravi ali servisira blaga ali digitalne vsebine na kateri koli način, če ne izpolnjuje specifikacij ali katerih koli drugih zahtev, ki niso povezane z izpolnjevanjem obveznosti, iz garancijske izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

(s) „tržna garancija“ je katera koli zaveza trgovca ali proizvajalca („garanta“) potrošniku poleg njegovih zakonskih obveznosti v zvezi z jamstvom o skladnosti – da bo povrnil plačano ceno ali zamenjal, popravil ali servisiral blago ali digitalno vsebino oziroma opravil storitev na katerikoli način, če to blago ali digitalna vsebina ne izpolnjuje specifikacij ali katerih koli drugih zahtev, ki niso povezane z izpolnjevanjem obveznosti, iz garancijske izjave ali ustreznega oglasa, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem;

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi bilo treba uskladiti z direktivo o varstvu potrošnikov.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 2 – točka s a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(sa) „popravilo“ pomeni ponovno vzpostavitev ali vzpostavitev skladnosti blaga ali digitalne vsebine s pogodbo;

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 2 – točka s b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(sb) „proizvajalec“ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki proizvaja blago ali digitalno vsebino oziroma se blago ali digitalna vsebina proizvaja v njegovem imenu, ter vsakega uvoznika blaga ali digitalne vsebine na območje Unije ali vsako drugo osebo, ki se s svojim imenom, blagovno znamko ali drugim razlikovalnim znakom na blagu ali digitalni vsebini predstavlja kot proizvajalec;

Obrazložitev

Opredelitev iz Direktive 1999/44/ES o prodaji potrošniškega blaga.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 2 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(t) „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak nosilec podatkov, ki stranki omogoča shranjevanje nanjo osebno naslovljenih podatkov tako, da so ji dostopni za poznejšo uporabo za obdobje, skladno z nameni teh podatkov, in ki ji omogoča nespremenjeno ponovno predvajanje shranjenih podatkov;

(t) „trajni nosilec podatkov“ pomeni vsak instrument, ki potrošniku ali podjetju omogoča shranjevanje nanj naslovljenih podatkov tako, da so mu dostopni za poznejšo uporabo za obdobje, skladno z nameni teh podatkov, in ki mu omogoča nespremenjeno ponovno predvajanje shranjenih podatkov;

Obrazložitev

Besedilo opredelitve bi moralo biti enako kot v direktivi o varstvu potrošnikov. Besedo „osebno“ bi bilo treba črtati, saj bi sicer lahko razumeli, da gre zgolj za podatke, ki so osebno naslovljeni na stranko.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 2 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) „prisilna določba“ pomeni vsako določbo, katere uporabe stranki ne moreta izključiti, od nje odstopati ali spreminjati njenega učinka;

črtano

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 2 – točka w

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(w) „upnik“ pomeni osebo, ki ima pravico, da ji druga oseba, dolžnik, izpolni denarno ali nedenarno obveznost;

črtano

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 2 – točka x

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(x) „dolžnik“ pomeni osebo, ki ima obveznost, da drugi osebi, upniku, izpolni denarno ali nedenarno obveznost;

črtano

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 2 – točka y a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ya) „brezplačno“ pomeni brez stroškov, potrebnih za vzpostavitev skladnosti blaga s pogodbo, zlasti stroške pošiljanja, dela in materiala;

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

črtano

Izbirna narava skupnega evropskega prodajnega prava

 

Stranki se lahko dogovorita, da skupno evropsko prodajno pravo ureja njune čezmejne pogodbe o prodaji blaga, dobavi digitalne vsebine in opravljanju povezanih storitev na teritorialnem, materialnem in osebnem področju uporabe, kot je določeno v členih od 4 do 7.

 

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

črtano

Čezmejne pogodbe

 

1. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi za čezmejne pogodbe.

 

2. Za namene te uredbe je pogodba med trgovcema čezmejna pogodba, če imata stranki običajno prebivališče oziroma sedež v različnih državah, od katerih je vsaj ena država članica.

 

3. Za namene te uredbe je pogodba med trgovcem in potrošnikom čezmejna, če:

 

(a) je naslov, ki ga navede potrošnik, naslov dobave blaga ali naslov za izstavitev računa v državi, ki ni država običajnega prebivališča oziroma sedeža trgovca, ter

 

(b) je vsaj ena od teh držav država članica.

 

4. Za namene te uredbe je običajni sedež družb in drugih subjektov, s pravno osebnostjo ali brez nje, kraj njihove glavne uprave. Za sedež trgovca, ki je fizična oseba, šteje glavni kraj, kjer ta oseba opravlja dejavnost.

 

5. Če je pogodba sklenjena v sklopu poslovanja podružnice, agencije ali katere koli druge poslovne enote trgovca, se sedež te podružnice, agencije ali katere koli druge poslovne enote šteje za sedež trgovca.

 

6. Za namen ugotavljanja, ali je pogodba čezmejna pogodba, je odločilen trenutek sklenitve dogovora o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava.

 

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

črtano

Pogodbe, za katere se lahko uporabi skupno evropsko prodajno pravo

 

Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi za:

 

(a) prodajno pogodbo;

 

(b) pogodbo o dobavi digitalne vsebine, ne glede na to, ali je dobavljena na snovnem nosilcu podatkov ali ne, ki jo lahko uporabnik shrani, obdeluje, do katere lahko dostopa ali jo ponovno uporabi, in sicer ne glede na to, ali je dobavljena v zameno za plačilo;

 

(c) pogodbo o povezanih storitvah, ne glede na to, ali je bila za povezano storitev dogovorjena posebna cena.

 

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Izključitev mešanih pogodb in pogodb, povezanih s potrošniškim posojilom

 

1. Skupnega evropskega prodajnega prava ni mogoče uporabiti za mešano pogodbo, ki poleg prodaje blaga, dobave digitalne vsebine in opravljanja povezanih storitev v smislu člena 5 obsega še druge elemente.

 

2. Skupnega evropskega prodajnega prava ni mogoče uporabiti za pogodbo med trgovcem in potrošnikom, s katero trgovec potrošniku da ali mu obljubi, da mu bo dal kredit v obliki odloženega plačila, posojila ali drugega podobnega finančnega dogovora. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi za pogodbo med trgovcem in potrošnikom, na podlagi katere se blago, digitalna vsebina ali povezane storitve enake vrste stalno dobavljajo in potrošnik za tako blago, digitalno vsebino ali povezane storitve plačuje po obrokih v času trajanja dobave.

 

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Pogodbeni stranki

 

1. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi le, če je prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine trgovec. Če sta obe pogodbeni stranki trgovca, se lahko skupno evropsko prodajno pravo uporabi, če je vsaj ena pogodbena stranka malo ali srednje podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP).

 

2. Za namene te uredbe je MSP trgovec:

 

(a) ki zaposluje manj kot 250 oseb ter

 

(b) katerega letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerega celotna letna bilanca stanja ne presega 43 milijonov EUR, ali za MSP, ki ima običajni sedež v državi članici, katere valuta ni euro, ali v tretji državi, pa ustrezna zneska v valuti navedene države članice ali tretje države.

 

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

črtano

Dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava

 

1. Za uporabo skupnega evropskega prodajnega prava je potreben dogovor strank v ta namen. Obstoj takšnega dogovora in njegova veljavnost se ugotavljata na podlagi odstavkov 2 in 3 tega člena ter člena 9 in zadevnih določb skupnega evropskega prodajnega prava.

 

2. V razmerju med trgovcem in potrošnikom je dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava veljaven le, če je potrošnik izrazil soglasje v obliki izrecne izjave, ločene od izjave o soglasju za sklenitev pogodbe. Trgovec potrošniku izda potrdilo o tem dogovoru na trajnem nosilcu podatkov.

 

3. V razmerju med trgovcem in potrošnikom ni mogoče izbrati le nekaterih določb skupnega evropskega prodajnega prava, temveč le skupno evropsko prodajno pravo v celoti.

 

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

črtano

Standardno obvestilo v pogodbah med trgovcem in potrošnikom

 

1. Poleg dolžnosti obveščanja pred sklenitvijo pogodbe iz skupnega evropskega prodajnega prava trgovec v razmerju med trgovcem in potrošnikom potrošnika opozori na nameravano uporabo skupnega evropskega prodajnega prava, in sicer pred sklenitvijo dogovora, tako da potrošniku na viden način zagotovi obvestilo iz Priloge II. Če je dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava sklenjen po telefonu ali na kak drug način, na podlagi katerega potrošniku ni mogoče predložiti obvestila, ali če trgovec ni zagotovil obvestila, potrošnika dogovor ne zavezuje, dokler ne prejme potrdila iz člena 8(2) skupaj z obvestilom in dokler naknadno izrecno ne soglaša z uporabo skupnega evropskega prodajnega prava.

 

2. Obvestilo iz odstavka 1, dano v elektronski obliki, vsebuje hiperpovezavo ali, v vseh drugih primerih, navedbo spletne strani, prek katere je mogoče brezplačno dobiti besedilo skupnega evropskega prodajnega prava.

 

Obrazložitev

Zahteve o informacijah so že določene v Direktivi 2011/83/EU.

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

črtano

Kazni za kršitev posebnih zahtev

 

Države članice določijo kazni za kršitve trgovcev v zvezi s potrošniki glede posebnih zahtev iz členov 8 in 9 ter sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje izvrševanja navedenih kazni. Tako določene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice uradno sporočijo zadevne določbe Komisiji najpozneje v [enem letu po začetku uporabe te uredbe] in ji uradno sporočijo vse naknadne spremembe, takoj ko je to mogoče.

 

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

črtano

Posledice uporabe skupnega evropskega prodajnega prava

 

Če sta stranki sklenili veljaven dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava za pogodbo, vprašanja v zvezi z njo urejajo le zadevne določbe skupnega evropskega prodajnega prava. Če je bila pogodba dejansko sklenjena, skupno evropsko prodajno pravo velja tudi za dolžnost obveščanja pred sklenitvijo pogodbe in zahtevke zaradi kršitve te dolžnosti.

 

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

črtano

Zahteve po podatkih, ki izhajajo iz direktive o storitvah

 

Uredba ne posega v zahteve po podatkih, ki jih določajo nacionalni predpisi za prenos določb Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu in dopolnitev zahtev po podatkih iz skupnega evropskega prodajnega prava.

 

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

črtano

Možnosti držav članic

 

Država članica se lahko odloči, da je skupno evropsko prodajno pravo na voljo za:

 

(a) pogodbe, v katerih so običajni sedež trgovcev ali, v primeru pogodbe med trgovcem in potrošnikom, običajni sedež trgovca, naslov, ki ga je navedel potrošnik, naslov dobave blaga in naslov za izstavitev računa v tej državi članici, in/ali

 

(b) pogodbe, katerih pogodbeni stranki sta trgovca, ki nista MSP v smislu člena 7(2).

 

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Člen 14 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posredovanje sodb, ki izvršujejo to uredbo

Posredovanje sodb, ki izvršujejo to direktivo

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da se pravnomočne sodbe njihovih sodišč, ki uporabljajo določbe te uredbe, nemudoma sporočijo Komisiji.

1. Države članice zagotovijo, da se pravnomočne sodbe njihovih sodišč, ki uporabljajo določbe te direktive, nemudoma sporočijo Komisiji.

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Člen 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

črtano

Pregled uporabe

 

1. Države članice … [štiri leta od začetka uporabe te uredbe] Komisiji predložijo podatke o uporabi te uredbe, zlasti glede stopnje sprejetosti skupnega evropskega prodajnega prava, obsega, v katerem so njegove določbe sporne, ter stanja glede razlik v ravni varstva potrošnikov med skupnim evropskim prodajnim pravom in nacionalnim pravom. Ti podatki vsebujejo obsežen pregled sodne prakse nacionalnih sodišč, ki razlagajo določbe skupnega evropskega prodajnega prava.

 

2. Komisija …[pet let od začetka uporabe te uredbe] Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži podrobno poročilo o pregledu izvajanja te uredbe ob upoštevanju, med drugim, potrebe po širitvi področja uporabe v zvezi s pogodbami med podjetji, tržnim in tehnološkim razvojem glede digitalne vsebine in prihodnjim razvojem pravnega reda Unije.

 

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

1. Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporabljati se začne [šest mesecev po začetku veljavnosti].

črtano

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

črtano

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16 a

 

Naslovljenci

 

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Priloga I – Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SKUPNO EVROPSKO PRODAJNO PRAVO

črtano

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Priloga I – Kazalo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Priloga I – del I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Priloga I – del II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Priloga I – del III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ustreznost blaga in digitalne vsebine

Skladnost s pogodbo in zahtevki potrošnika

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 99 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Da bi blago ali digitalna vsebina ustrezala določbam pogodbe, morata:

1. Prodajalec mora dobaviti blago ali digitalno vsebino v skladu s pogodbo. Da bi blago ali digitalna vsebina ustrezala določbam pogodbe, morata:

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 99 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Da bi blago ali digitalna vsebina ustrezala določbam pogodbe, morata izpolnjevati tudi zahteve iz členov 100, 101 in 102, razen če sta se stranki dogovorili drugače.

2. Da bi blago ali digitalna vsebina ustrezala določbam pogodbe, morata izpolnjevati tudi zahteve iz členov [...] (merila za ustreznost blaga in digitalne vsebine; neustrezna montaža na podlagi potrošniške prodajne pogodbe).

 

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 99 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V potrošniški prodajni pogodbi je vsak dogovor, ki odstopa od zahtev členov 100, 102 in 103 in je v škodo potrošnika, veljaven le, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe vedel za posebno stanje blaga ali digitalne vsebine in je sprejel blago ali digitalno vsebino, kot da ustreza določbam pogodbe ob njeni sklenitvi.

3. Vsak dogovor, ki odstopa od zahtev členov [...] (Merila za ustreznost blaga in digitalne vsebine; neustrezna montaža na podlagi potrošniške prodajne pogodbe) in je v škodo potrošnika, je veljaven le, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe vedel za posebno stanje blaga ali digitalne vsebine in je izrecno sprejel blago ali digitalno vsebino, kot da ustreza določbam pogodbe ob njeni sklenitvi.

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 99 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. V potrošniški prodajni pogodbi stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe odstavka 3, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

črtano

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 100 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ustrezati vsakemu posebnemu namenu, s katerim je bil prodajalec seznanjen ob sklenitvi pogodbe, razen če okoliščine kažejo, da se kupec ni zanašal oziroma bi bilo nerazumno zanj, da bi se zanašal na znanje in presojo prodajalca;

(a) ustrezati vsakemu posebnemu namenu, s katerim je bil prodajalec seznanjen ob sklenitvi pogodbe, razen če prodajalec dokaže, da je popravil informacijo o ustreznosti za poseben namen;

Obrazložitev

Primerneje in potrošniku bolj prijazno je, da je prodajalec dolžan izrecno nasprotovati napačnemu mnenju, ki ga je izrazil potrošnik o ustreznosti blaga za poseben namen.

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 100 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

f) imeti lastnosti in zmogljivosti, navedene v kateri koli pred sklenitvijo pogodbe dani izjavi, ki je del pogodbenih pogojev na podlagi člena 69; ter

f) imeti lastnosti in zmogljivosti, navedene v kateri koli pred sklenitvijo pogodbe dani izjavi; ter

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 100 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

g) imeti take lastnosti in zmogljivosti, kot jih kupec lahko razumno pričakuje. Pri določitvi, kaj potrošnik lahko pričakuje od digitalne vsebine, je treba upoštevati, ali je bila digitalna vsebina dobavljena v zameno za plačilo.

g) imeti take lastnosti in zmogljivosti, kot jih potrošnik lahko razumno pričakuje, vključno s trajnostjo, videzom in odsotnostjo manjših napak. Pri določitvi, kaj potrošnik lahko pričakuje od digitalne vsebine, je treba upoštevati, ali je bila digitalna vsebina dobavljena v zameno za plačilo.

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 101 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

črtano

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Priloga I – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 102

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 102

črtano

Pravice ali zahtevki tretje osebe

 

1. Blaga ali digitalne vsebine ne sme bremeniti nobena pravica ali neočitno neutemeljen zahtevek tretje osebe.

 

2. Kar zadeva pravice ali zahtevke na podlagi intelektualne lastnine, za katere veljata odstavka 3 in 4, blaga ali digitalne vsebine ne sme bremeniti nobena pravica ali neočitno neutemeljen zahtevek tretje osebe:

 

(a) na podlagi prava države, v kateri bosta blago ali digitalna vsebina uporabljena v skladu s pogodbo ali, če ni takega dogovora, na podlagi prava države poslovne enote kupca, ali v pogodbah med trgovcem in potrošnikom – potrošnikovo stalno prebivališče, ki ga je potrošnik navedel ob sklenitvi pogodbe; ter

 

(b) za katere je prodajalec vedel ali bi lahko vedel ob sklenitvi pogodbe.

 

3. V pogodbah med podjetji se odstavek 2 ne uporablja, če je kupec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi lahko vedel za pravice ali zahtevke na podlagi intelektualne lastnine.

 

4. V pogodbah med trgovcem in potrošnikom se odstavek 2 ne uporablja, če je potrošnik ob sklenitvi pogodbe vedel za pravice ali zahtevke na podlagi intelektualne lastnine.

 

5. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

 

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 103

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 103

črtano

Omejitev glede ustreznosti digitalne vsebine

 

Zgolj zato, ker je posodobljena digitalna vsebina postala dostopna po sklenitvi pogodbe, še ni mogoče šteti, da digitalna vsebina ne ustreza določbam pogodbe.

 

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 104

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 104

črtano

Seznanjenost kupca z neustreznostmi v pogodbi med trgovcema

 

V pogodbi med trgovcema prodajalec ni odgovoren za nobeno neustreznost blaga, če je kupec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti za neustreznost.

 

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 105 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prodajalec je odgovoren za vsako neustreznost, ki obstaja v času, ko nevarnost preide na kupca v skladu s poglavjem 14.

1. Prodajalec je odgovoren za vsako neustreznost, ki obstaja v času, ko nevarnost preide na potrošnika.

Obrazložitev

Člen 105, kakor je bil spremenjen za to direktivo, bi moral biti zaradi jasne razčlenitve uvrščen neposredno med člena 114 in [...] (Roki).

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 105 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V potrošniški prodajni pogodbi za vsako neustreznost, ki se ugotovi v šestih mesecih od trenutka, ko nevarnost preide na kupca, velja, da je obstajala v tistem trenutku, razen če je ta domneva neskladna z naravo blaga ali digitalne vsebine ali naravo neustreznosti.

2. V potrošniški prodajni pogodbi ali pogodbi o dobavi digitalne vsebine za vsako neustreznost, ki se ugotovi v enem letu od trenutka, ko nevarnost preide na potrošnika, velja, da je obstajala v tistem trenutku, razen če je ta domneva neskladna z naravo blaga ali digitalne vsebine ali naravo neustreznosti.

Obrazložitev

Trenutno je obrnjeno dokazno bremene v Direktivi 1999/44/ES omejeno na šest mesecev. A v praksi se vedno znova kaže, da se napake, ki nastopijo po šestih mesecih, pogosto ne priznavajo, čeprav garancijski rok še traja. Potrošniki lahko le redko dokažejo, da so imeli proizvodi napake že v času nakupa, brez da bi se poslužili dragih izvedenskih poroči. Zato bi bilo treba ta rok podaljšati.

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 105 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če mora trgovec digitalno vsebino naknadno posodobiti, mora zagotoviti, da digitalna vsebina ostane v skladu z določbami pogodbe celoten čas veljavnosti pogodbe.

4. Če mora trgovec digitalno vsebino naknadno posodobiti ali jo zagotavlja v ločenih delih, mora zagotoviti, da digitalna vsebina ostane v skladu z določbami pogodbe celoten čas veljavnosti pogodbe.

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 10 – oddelek 3 – člen 105 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. V pogodbi med trgovcem in potrošnikom stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

črtano

Obrazložitev

Člen 105, kakor je bil spremenjen za to direktivo, bi moral biti zaradi jasne razčlenitve uvrščen neposredno med člena 114 in [...] (Roki).

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahtevki kupca

Zahtevki

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če prodajalec ne izpolni obveznosti, lahko kupec uveljavlja naslednje:

1. Če prodajalec ne izpolni obveznosti v skladu s pogodbo, lahko potrošnik uveljavlja naslednje:

Obrazložitev

Predlog Komisije vključuje določbe v zvezi z zahtevki, ki zagotavljajo visoko raven varstva potrošnikov in bi jih zato bilo treba delno vključiti v to direktivo.

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zahteva izpolnitev, ki obsega določeno izpolnitev, popravilo ali zamenjavo blaga ali digitalne vsebine na podlagi oddelka 3 tega poglavja;

(a) zahteva izpolnitev, ki obsega določeno izpolnitev, popravilo ali zamenjavo blaga ali digitalne vsebine,

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) odkloni izpolnitev svoje obveznosti na podlagi oddelka 4 tega poglavja;

(b) odkloni izpolnitev svoje obveznosti;

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razdre pogodbo na podlagi oddelka 5 tega poglavja in zahteva vračilo že plačanega zneska na podlagi poglavja 17;

(c) razdre pogodbo na podlagi člena [...] (Razdor pogodbe zaradi neizpolnitve) in zahteva vračilo že plačanega zneska;

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) zniža ceno na podlagi oddelka 6 tega poglavja, ter

(d) zniža ceno; ter

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) zahteva odškodnino na podlagi poglavja 16.

(e) zahteva odškodnino.

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če je kupec trgovec:

2. Če je digitalna vsebina na voljo brezplačno, lahko potrošnik uveljavlja zahtevke iz točk a, b, c in e odstavka 1.

(a) pravica kupca do uveljavljanja katerega koli zahtevka, razen pravice do odklonitve izpolnitve obveznosti, ki je pogojena z odpravo napak s strani prodajalca, kot je določena v oddelku 2 tega poglavja; ter

 

(b) se za pravice kupca do sklicevanja na neustreznost zahtevata preučitev in obvestitev iz oddelka 7 tega poglavja.

 

Obrazložitev

Osebni podatki potrošnikov imajo ekonomsko vrednost. Posledično je zagotavljanje teh podatkov oblika protistoritve. Zato bi moral biti potrošnik upravičen do zahtevkov.

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je kupec potrošnik:

(a) pravice kupca niso odvisne od odprave napak s strani prodajalca in

(b) se zahteve preučitve in obvestitve iz oddelka 7 tega poglavja ne uporabljajo.

 

3. Zahtevke, ki niso nezdružljivi, je mogoče kumulirati.

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če je neizpolnitev prodajalca upravičena, lahko kupec uveljavlja kateri koli zahtevek iz odstavka 1, razen zahtevka za izpolnitev in odškodnino.

4. Pravica do uveljavljanja teh zahtevkov se prenese na naslednjega kupca blaga ali digitalne vsebine, če je ta kupec potrošnik.

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da se pravica do zahtevkov po zamenjavi lastnika ne izgubi, temveč se prenese na naslednjega kupca, če je ta kupec potrošnik.

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Kupec ne more uveljavljati nobenega zahtevka iz odstavka 1, če je on povzročil okoliščine, v katerih prodajalec ne more izpolniti obveznosti.

črtano

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 106 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Zahtevke, ki niso nezdružljivi, je mogoče kumulirati.

črtano

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 107

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 107

črtano

Omejitev zahtevkov v zvezi z digitalno vsebino, ki ni bila dobavljena v zameno za plačilo

 

Če digitalna vsebina ni dobavljena v zameno za plačilo, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz točk (a) do (d) člena 106(1). Kupec lahko zgolj zahteva odškodnino na podlagi točke (e) člena 106(1) za izgubo ali škodo, ki je na lastnini kupca, vključno z njegovo strojno opremo, programsko opremo in podatki, nastala zaradi neustreznosti dobavljene digitalne vsebine, razen za vsako korist, za katero je bil kupec prikrajšan zaradi te škode.

 

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 1 – člen 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 108

črtano

Prisilna narava

 

V pogodbi med trgovcem in potrošnikom stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega poglavja, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov, preden potrošnik trgovca ne opozori na neustreznost.

 

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odprava napak s strani prodajalca

Odprava napak s strani izvajalca storitev

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prodajalec, ki je ponudil izpolnitev obveznosti prvi in ki je obveščen o tem, da izpolnitev ne ustreza določbam pogodbe, lahko ponudi novo in s pogodbo skladno izpolnitev, če je to mogoče storiti v času, določenem za izpolnitev.

1. Izvajalec storitev, ki je ponudil izpolnitev obveznosti prvi in ki je obveščen o tem, da izpolnitev ne ustreza določbam pogodbe, lahko ponudi novo in s pogodbo skladno izpolnitev, če je to mogoče storiti v času, določenem za izpolnitev.

Obrazložitev

Člen 109, spremenjen v skladu s cilji te direktive, bi moral biti zaradi večje jasnosti uvrščen med člena 155 (Zahtevki naročnika) in 158 (Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve).

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V primerih, za katere se ne uporabi odstavek 1, lahko prodajalec – ki je ponudil izpolnitev, ki ne ustreza določbam pogodbe – nemudoma, ko je obveščen o neustreznosti, ponudi odpravo nepravilnosti izpolnitve na lastne stroške.

2. V primerih, za katere se ne uporabi odstavek 1, lahko izvajalec storitev – ki je ponudil izpolnitev, ki ne ustreza določbam pogodbe – nemudoma, ko je obveščen o neustreznosti, ponudi odpravo nepravilnosti izpolnitve na lastne stroške.

Obrazložitev

Člen 109, spremenjen v skladu s cilji te direktive, bi moral biti zaradi večje jasnosti uvrščen med člena 155 (Zahtevki naročnika) in 158 (Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve).

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ponudba za odpravo nepravilnosti ne ugasne z obvestitvijo o razdoru pogodbe.

črtano

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kupec lahko zavrne ponudbo za odpravo nepravilnosti le, če:

4. Potrošnik lahko zavrne ponudbo za odpravo nepravilnosti, če:

Obrazložitev

Člen 109, spremenjen v skladu s cilji te direktive, bi moral biti zaradi večje jasnosti uvrščen med člena 155 (Zahtevki naročnika) in 158 (Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve).

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) nepravilnosti ni mogoče odpraviti nemudoma in brez večjih nevšečnosti za kupca;

a) nepravilnosti ni mogoče odpraviti nemudoma in brez večjih nevšečnosti za potrošnika;

Obrazložitev

Člen 109, spremenjen v skladu s cilji te direktive, bi moral biti zaradi večje jasnosti uvrščen med člena 155 (Zahtevki naročnika) in 158 (Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve).

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) ima kupec razlog za to, da verjame, da se ni mogoče zanesti na to, da bo prodajalec izpolnil obveznost; ali

b) ima potrošnik razlog za to, da verjame, da se ni mogoče zanesti na to, da bo izvajalec storitev izpolnil obveznost; ali

Obrazložitev

Člen 109, spremenjen v skladu s cilji te direktive, bi moral biti zaradi večje jasnosti uvrščen med člena 155 (Zahtevki naročnika) in 158 (Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve).

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Prodajalec ima razumno obdobje za odpravo nepravilnosti.

5. Izvajalec storitev ima 30 dni za odpravo nepravilnosti.

Obrazložitev

Člen 109, spremenjen v skladu s cilji te direktive, bi moral biti zaradi večje jasnosti uvrščen med člena 155 (Zahtevki naročnika) in 158 (Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve).

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Kupec lahko zadrži odpravo nepravilnosti izpolnitve, vendar so njegove pravice, ki so neskladne s tem, da se prodajalcu omogoči obdobje za odpravo nepravilnosti, odložene do izteka tega obdobja.

črtano

Obrazložitev

Člen 109, spremenjen v skladu s cilji te direktive, bi moral biti zaradi večje jasnosti uvrščen med člena 155 (Zahtevki naročnika) in 158 (Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve).

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 109 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Kljub odpravi nepravilnosti kupec obdrži pravico zahtevati odškodnino za zamudo kot tudi za kakršno koli škodo, ki jo je povzročila oziroma je ni preprečila odprava nepravilnosti.

7. Kljub odpravi nepravilnosti potrošnik obdrži pravico zahtevati odškodnino za zamudo kot tudi za kakršno koli škodo, ki jo je povzročila oziroma je ni preprečila odprava nepravilnosti.

Obrazložitev

Člen 109, spremenjen v skladu s cilji te direktive, bi moral biti zaradi večje jasnosti uvrščen med člena 155 (Zahtevki naročnika) in 158 (Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve).

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 3 – člen 110 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Če v primeru izpolnitve, ki ne ustreza določbam pogodbe, trgovec kljub zahtevi potrošnika ne odpravi nepravilnosti, temveč od potrošnika zahteva, da uveljavlja zahtevke v okviru tržne garancije, mora trgovec dovoliti, da se vsa dejanja in izjave potrošnika in garanta v zvezi s tržno garancijo glede njegovih obveznosti uveljavljajo zoper njega.

Obrazložitev

It may be disadvantageous for the consumer to seek remedy for non-conformity on the basis of the manufacturer’s warranty, rather than on the basis of his or her sales law rights under Article 106. By way of an example, rights under the warranty may expire whilst the consumer argues in vain with the manufacturer about the scope of the warranty. What is more, it may be that after failed attempts at repair by the manufacturer, the buyer must first allow the seller to carry out further attempts at repair before being able to take the step of withdrawing from the sales contract. This is unfair if, at the urging of the seller, who thus avoids having his own liability invoked, the consumer seeks remedy under the terms of a warranty. For that reason the seller must allow actions and statements by the consumer and warrantor to be asserted against him.

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 3 – člen 111 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če mora trgovec v primeru potrošniške prodajne pogodbe na podlagi člena 110(2) odpraviti neustreznost, lahko potrošnik izbere med popravilom in zamenjavo, razen če bi bila izbrana možnost protipravna ali nemogoča ali bi, v primerjavi z drugo razpoložljivo možnostjo, pomenila stroške za prodajalca, ki bi bili nesorazmerni glede na:

1. Če blago ali digitalna vsebina ne ustreza določbam pogodbe, lahko potrošnik brezplačno uveljavlja zahtevke, tako da izbere med popravilom in zamenjavo, razen če bi bila izbrana možnost protipravna ali nemogoča ali bi, v primerjavi z drugo razpoložljivo možnostjo, pomenila stroške za prodajalca, ki bi bili nesorazmerni glede na:

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 3 – člen 111 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če je potrošnik v skladu z odstavkom 1 zahteval odpravo neustreznosti s popravilom ali zamenjavo, lahko uveljavlja druge zahtevke le, če trgovec ni izvedel popravila ali zamenjave v razumnem času, ki ne sme biti daljši od 30 dni. Vendar pa potrošnik v tem času lahko zadrži izpolnitev.

2. Če je potrošnik v skladu z odstavkom 1 zahteval odpravo neustreznosti s popravilom ali zamenjavo, lahko uveljavlja druge zahtevke le, če:

Obrazložitev

Zagotovitev, da potrošniki v zvezi s popravili ne ostanejo ujeti v začaranem krogu poslov med trgovci, je znatno izboljšala varstvo potrošnikov. Sodna praksa številnih držav članic temelji na domnevi, da lahko potrošniki šele po drugem popravilu uveljavljajo druge zahtevke. Ker so včasih na notranjem trgu velike geografske razdalje in dolgi dobavni roki, bi bilo treba potrošniku omogočiti, da že uveljavlja drugi zahtevek, ko se ista napaka drugič pojavi.

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 3 – člen 111 – odstavek 2 – točke a do c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(a) trgovec ni izvedel popravila ali zamenjave v razumnem času, ki ne sme biti daljši od 30 dni;

 

(b) trgovec je implicitno ali eksplicitno odklonil odpravo neskladnosti;

 

(c) se je ista napaka ponovno pojavila po popravilu ali zamenjavi.

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 3 – člen 112

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 112

črtano

Vrnitev zamenjane stvari

 

1. Če je prodajalec odpravil neustreznost z zamenjavo, ima pravico in obveznost, da na svoje stroške zamenjano stvar vzame nazaj.

 

2. Kupec ni zavezan plačati za uporabo zamenjane stvari v obdobju pred zamenjavo.

 

Predlog spremembe  148

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 4 – člen 113

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 113

črtano

Pravica do zadržanja izpolnitve obveznosti

 

1. Kupec, ki naj bi izpolnil obveznost sočasno s prodajalcem ali pozneje, ima pravico zadržati izpolnitev obveznosti, dokler prodajalec ne ponudi izpolnitve obveznosti ali dokler je ne izpolni.

 

2. Kupec, ki naj bi izpolnil obveznost, preden obveznost izpolni prodajalec, in ki razumno verjame, da prodajalec ne bo izpolnil obveznosti do njene zapadlosti, lahko zadrži izpolnitev tako dolgo, dokler obstaja razumen dvom.

 

3. Na podlagi tega člena je mogoče zadržati celotno izpolnitev ali le del izpolnitve v obsegu, ki ga utemeljuje neizpolnitev obveznosti. Če mora prodajalec obveznosti izpolniti v ločenih delih ali je obveznosti mogoče kako drugače ločiti, lahko kupec zadrži izpolnitev le v zvezi z delom, ki ni bil izpolnjen, razen če je neizpolnitev prodajalca taka, da upraviči zadržanje izpolnitve kupca v celoti.

 

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 5 – člen 114 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kupec lahko razdre pogodbo v smislu člena 8, če je neizpolnitev prodajalca bistvena v smislu člena 87(2).

1. V primeru potrošniške prodajne pogodbe in pogodbe o dobavi digitalne vsebine med trgovcem in potrošnikom, pri kateri pride do neizpolnitve, ker blago ali digitalna vsebina ne ustreza določbam pogodbe, lahko potrošnik razdre pogodbo, razen če je neustreznost neznatna.

Predlog spremembe  150

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 2 – člen 114 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V potrošniški prodajni pogodbi in pogodbi o dobavi digitalne vsebine med trgovcem in potrošnikom, pri kateri pride do neizpolnitve, ker blago ne ustreza določbam pogodbe, lahko potrošnik razdre pogodbo, razen če je neustreznost neznatna.

2. Če naročnik zaradi neustreznosti razdre pogodbo o dobavi digitalne vsebine, ki ni bila sklenjena v zameno za denarno nadomestilo, se naročnikovi osebni podatki samodejno izbrišejo in se naročnika obvesti o tem izbrisu.

Obrazložitev

Za zaščito potrošnikov bi bilo treba pojasniti, da ima potrošnik, tudi če razdre brezplačno pogodbo o dobavi digitalne vsebine, pravico do izbrisa osebnih podatkov, ki jih je že sporočil. Potrošnike bi bilo treba obvestiti, da so bili njihovi osebni podatki izbrisani.

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 5 – člen 114 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Če se pogodba razdre v šestih mesecih po prehodu nevarnosti na potrošnika, potrošnik ne odgovarja za uporabo blaga ali digitalne vsebine.

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 5 – člen 115

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 115

črtano

Razdor pogodbe zaradi zamude pri dobavi po obvestitvi o določitvi dodatnega roka za izpolnitev obveznosti

 

1. Kupec lahko razdre pogodbo v primeru zamude pri dobavi, ki ni sama po sebi bistvenega pomena, če določi dodaten razumno dolg rok za izpolnitev in če prodajalec ne izpolni obveznosti v tem roku.

 

2. Dodatni rok iz odstavka 1 se šteje za razumno dolgega, če mu prodajalec nemudoma ne oporeka.

 

3. Če se pogodba samodejno razdre z obvestitvijo zaradi neizpolnitve obveznosti prodajalca v roku iz obvestila, pogodba preneha veljati po tem roku brez nadaljnjega obvestila.

 

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 5 – člen 116

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 116

črtano

Razdor pogodbe zaradi pričakovane neizpolnitve

 

Kupec lahko razdre pogodbo pred potekom roka za izpolnitev, če je prodajalec izjavil ali je kako drugače jasno, da obveznost ne bo izpolnjena, in če bi bila neizpolnitev taka, da utemeljuje razdor pogodbe.

 

Predlog spremembe  154

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 5 – člen 117

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 117

črtano

Obseg pravice do razdora pogodbe

 

1. Če je treba obveznosti prodajalca iz pogodbe izpolniti v ločenih delih ali so kako drugače deljive in če v skladu s tem oddelkom obstaja podlaga za razdor dela pogodbe, za katerega je mogoče določiti del cene, lahko kupec razdre pogodbo le v zvezi s tem delom pogodbe.

 

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če od kupca ni mogoče pričakovati, da bo sprejel izpolnitev drugih delov pogodbe, ali že sama neizpolnitev utemeljuje razdor celotne pogodbe.

 

3. Če obveznosti prodajalca po pogodbi niso deljive ali dela cene ni mogoče določiti, lahko kupec razdre pogodbo le, če neizpolnitev utemeljuje razdor celotne pogodbe.

 

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 5 – člen 118

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 118

črtano

Obvestitev o razdoru pogodbe

 

Pravica do razdora pogodbe na podlagi tega oddelka se izvede z obvestitvijo prodajalca.

 

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 5 – člen 119

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 119

črtano

Izguba pravice do razdora pogodbe

 

1. V skladu s tem oddelkom kupec izgubi pravico do razdora pogodbe, če obvestitev o razdoru pogodbe ni dana v razumnem času od nastanka pravice ali od takrat, ko se kupec zave ali bi se lahko zavedel, da obveznost ne bo izpolnjena, kar koli nastopi pozneje.

 

2. Odstavek 1 se ne uporablja:

 

(a) če je kupec potrošnik; or

 

(b) če ni bila ponujena nobena izpolnitev.

 

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 6 – člen 120

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 120

črtano

Pravica do znižanja cene

 

1. Kupec, ki sprejme izpolnitev, ki ne ustreza določbam pogodbe, lahko zniža ceno. Znižanje cene mora biti sorazmerno z zmanjšanjem vrednosti prejetega z izpolnitvijo v času, ko je bila vrednost izpolnitve primerjana z vrednostjo tistega, kar bi kupec prejel z ustrezno izpolnitvijo.

 

2. Kupec, ki ima na podlagi odstavka 1 pravico znižati ceno in ki je že plačal znesek, ki presega znižano ceno, lahko od prodajalca zahteva vračilo presežnega zneska.

 

3. Kupec, ki zniža ceno, ne more hkrati zahtevati vračila tako poravnane škode, ampak mu ostaja pravica do odškodnine za vso škodo, ki bi mu v bodoče nastala.

 

Predlog spremembe  158

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 7 – člen 121

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 121

črtano

Pregled blaga v pogodbah med trgovcema

 

1. V pogodbi med trgovcema se od kupca pričakuje, da pregleda blago ali ga da v pregled v tako kratkem obdobju, kot je razumno, in ne pozneje kot v 14 dneh od dneva dobave blaga, dobave digitalne vsebine ali izvedbe povezane storitve.

 

2. Če pogodba obsega dostavo blaga, se pregled lahko odloži, dokler blago ne dospe v namembni kraj.

 

3. Če je blago preusmerjeno med prevozom ali ga kupec odpravi naprej, preden bi imel razumno možnost, da bi ga pregledal, in je prodajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi lahko vedel za možnost take preusmeritve ali nadaljnje odprave, se pregled lahko odloži do takrat, ko blago prispe v novi namembni kraj.

 

Predlog spremembe  159

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 11 – oddelek 7 – člen 122

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 122

črtano

Zahteva po obvestitvi o neustreznosti v prodajni pogodbi med trgovcema

 

1. V pogodbi med trgovcema se kupec ne more sklicevati na neustreznost, če v razumnem roku ne obvesti prodajalca in opredeli narave neustreznosti.

 

Rok začne teči, ko je blago dobavljeno ali ko kupec odkrije ali  bi lahko odkril neustreznost, kar koli nastopi pozneje.

 

2. Kupec izgubi pravico do sklicevanja na neustreznost, če prodajalca ne obvesti o neustreznosti v dveh letih od dejanske izročitve blaga kupcu v skladu s pogodbo.

 

3. Če sta se stranki sporazumeli, da mora blago ostati primerno za poseben namen ali za njegov običajen namen v določenem obdobju, se rok za obvestitev v skladu z odstavkom 2 ne izteče pred koncem dogovorjenega obdobja.

 

4. Odstavek 2 se ne uporabi za zahtevke ali pravice tretje osebe iz člena 102.

 

5. Kupec ni dolžan obvestiti prodajalca, da ni bilo dobavljeno vse blago, če upravičeno verjame, da bo preostalo blago dobavljeno.

 

6. Prodajalec se nima pravice sklicevati na ta člen, če je neustreznost povezana z dejstvom, za katerega je prodajalec vedel ali bi lahko vedel, pa ga ni razkril kupcu.

 

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

črtano

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 1 – člen 140

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 140

črtano

Učinek prehoda nevarnosti

 

Izguba in poškodovanje blaga ali digitalne vsebine, potem ko je nevarnost prešla na kupca, kupca ne razbremenita obveznosti plačila cene, razen če je do izgube ali poškodovanja prišlo zaradi ravnanja ali opustitve prodajalca.

 

Predlog spremembe  163

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 1 – člen 141

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 141

črtano

Ugotovitev identitete blaga ali digitalne vsebine iz pogodbe

 

Nevarnost ne preide na kupca, dokler se blago ali digitalna vsebina jasno štejeta za blago ali digitalno vsebino, ki ju je treba dobaviti na podlagi pogodbe, bodisi po prvotnem dogovoru, po obvestitvi kupca ali kako drugače.

 

Predlog spremembe  164

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 1 – člen 141 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 141a

 

Roki

 

1. Trgovec nosi odgovornost v skladu s členom [...] (ustreznost), če se neustreznost ugotovi v šestih letih od trenutka dobave blaga.

 

2. Če trgovec napako odpravi s popravilom ali zamenjavo, se rok iz odstavka 1 odloži od trenutka, ko potrošnik trgovca obvesti o neskladnosti, do takrat, ko ima potrošnik ponovno v lasti popravljeno ali zamenjano blago ali digitalno vsebino.

 

3. Če trgovec napako odpravi s popravilom ali zamenjavo, rok iz odstavka 1 začne ponovno teči, ko potrošnik prejme zamenjano ali popravljeno blago ali digitalno vsebino. V primeru popravila začne ponovno teči rok.

Obrazložitev

V skladu z Direktivo 1999/44/ES trenutno velja rok dveh let, vendar nekatere države članice določajo daljše roke. Poleg tega roki v nekaterih državah članicah odražajo druga merila, kot so pričakovana uporabna življenjska doba blaga ali prikrite napake.

Predlog spremembe  165

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 1 – člen 141 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 141b

 

Zakonsko določena garancijska doba za okoljsko primerno zasnovane proizvode

 

Obdobje ustreznosti za blago, zajeto s to direktivo in okoljsko primerno zasnovano v skladu z Direktivo 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, je obdobje trajnosti, kot je določeno v izvedbenih ukrepih Direktive 2009/125, če ne presega 6 let.

Obrazložitev

Zaradi spodbujanja trajnostne potrošnje med potrošniki z ustvarjanjem zaupanja v proizvode, razvite na podlagi standardov iz zakonodajo o okoljsko primerni zasnovi, je treba zagotoviti, da se lahko potrošnik zanaša na zajamčene pravice skozi celotni cikel okoljsko primerno zasnovanih proizvodov. Obdobje je treba določiti ob navedbi izvedbenih ukrepov Direktive 2009/158/ES, ki že zahtevajo oceno pričakovane življenjske dobe proizvoda, kar pomeni stanje proizvoda ob koncu njegove prve uporabe in do končnega odlaganja.

Predlog spremembe  166

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 1 – člen 141 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 141c

 

Neposredna odgovornost proizvajalca

 

1. Proizvajalec je odgovoren potrošniku za popravilo ali nadomestilo blaga zaradi kakršne koli neskladnosti, ki je obstajala v trenutku prehoda nevarnosti v zvezi z blagom ali digitalno vsebino na potrošnika v obdobju, določenem v členu 10. Potrošnik je upravičen, da izbere med popravilom in zamenjavo pod pogoji, določenimi v odstavku 1 člena 7.

 

2. Proizvajalec najkasneje 30 dni po obvestilu o pomanjkljivi skladnosti blago popravi ali zamenja.

 

3. Ta člen ne posega v določbe nacionalnega prava, ki odgovornost širijo na druge strani, kot so uvoznik ali prevoznik, ali se nanašajo na pravico do prispevka ali pravnega sredstva.

Obrazložitev

Neposredna odgovornost proizvajalcev bi lahko spodbudila zaupanje potrošnikov, saj bi se lahko potrošnik obrnil neposredno na proizvajalca v svoji državi, namesto da bi poškodovano blago pošiljal po vsej EU. Na resničnem notranjem trgu bi morali potrošniki imeti možnost izbrati, na koga se bodo obrnili v primeru težav.

Predlog spremembe  167

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 2 – člen 142 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prehod nevarnosti v potrošniški prodajni pogodbi

Prehod nevarnosti v pogodbi o dobavi digitalne vsebine na otipljivem nosilcu podatkov

Obrazložitev

Prehod nevarnosti je urejen že v Direktivi 2011/83/EU in bi ga bilo treba dopolniti le z določbo v zvezi z digitalnimi vsebinami.

Predlog spremembe  168

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 2 – člen 142 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V potrošniški prodajni pogodbi nevarnost preide, ko potrošnik ali tretja oseba (ne dostavitelj), ki jo je določil potrošnik, pridobi fizično posest na blagu ali snovnem nosilcu, na katerem se dobavi digitalna vsebina.

črtano

Predlog spremembe  169

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 2 – člen 142 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Razen če gre za pogodbo, sklenjeno na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, se odstavka 1 in 2 ne uporabita, če potrošnik ne izpolni obveznosti prevzema blaga ali digitalne vsebine in neizpolnitev ni upravičena na podlagi člena 88. V tem primeru nevarnost preide v trenutku, ko bi potrošnik ali tretja oseba, ki jo je določil potrošnik, pridobila fizično posest na blagu ali nadzor nad digitalno vsebino, če bi bila izpolnjena obveznost prevzema tega blaga ali digitalne vsebine.

črtano

Predlog spremembe  170

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 2 – člen 142 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če potrošnik poskrbi za dostavo blaga ali snovnega nosilca, na katerem je dobavljena digitalna vsebina, in te izbire ni ponudil trgovec, nevarnost preide, ko dostavitelj prevzame blago ali snovni nosilec, na katerem je dobavljena digitalna vsebina, ne glede na pravice potrošnika v razmerju do dostavitelja.

črtano

Predlog spremembe  171

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 2 – člen 142 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe tega člena, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

črtano

Predlog spremembe  172

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 2 – člen 142 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 142a

 

Tržne garancije

 

1. Tržna garancija je zavezujoča za garanta pod pogoji, določenimi v garancijski izjavi. Če garancijske izjave ni ali če v primerjavi z njenim oglaševanjem manj ugodna, je tržna garancija zavezujoča v skladu s pogoji, ki so določeni v oglasu o tržni garanciji.

 

2. Garancijska izjava mora biti pripravljena v preprostem in razumljivem jeziku ter mora biti čitljiva. Pripravi se v jeziku pogodbe, sklenjene s potrošnikom.

 

Garancija mora vključevati:

 

a) navedbo zakonskih pravic potrošnika v skladu s členom [...](Zahtevki potrošnika) in jasno izjavo, da tržna garancija ne vpliva na te pravice;

 

(b) določitev vsebine tržne garancije in pogojev za uveljavljanje zahtevkov, in sicer trajanje, ozemeljski obseg ter ime in naslov garanta;

 

(c) prednosti uveljavljanja zahtevkov za potrošnika ne glede na to, ali je garancija brezplačna ali ne, in, če ni, kakšni so stroški za potrošnika;

 

d) informacijo, da se lahko tržna garancija prenese na poznejšega kupca;

 

e) izjavo, da bodo nadomestni deli in storitve vzdrževanja na voljo šest let po sklenitvi pogodbe.

 

3. Trgovec garancijsko izjavo da na voljo na trajnem nosilcu podatkov.

 

4. Neizpolnjevanje določb odstavka 2 ali 3 ne vpliva na veljavnost garancije.

Obrazložitev

Besedilo določb o tržnih garancijah temelji na predlogu Komisije o pravicah potrošnikov. Uvesti bi bilo treba načelo prenosljivosti, da bi se upoštevalo močno povečanje spletnega trgovanja z rabljenim blagom. Poleg tega bi bilo treba uvesti pravilo, v skladu s katerim bi morali proizvajalci jamčiti, da bodo storitve vzdrževanja in nadomestni deli na voljo še najmanj šest let po nakupu.

Predlog spremembe  173

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 3 – člen 143

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 143

črtano

Trenutek prehoda nevarnosti

 

1. V pogodbi med trgovcema nevarnost preide, ko kupec prevzame dobavljeno blago, digitalno vsebino ali dokumente o blagu.

 

2. Za odstavek 1 veljajo členi 144, 145 in 146.

 

Predlog spremembe  174

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 3 – člen 144

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 144

črtano

Blago, dano na razpolago kupcu

 

1. Če sta blago ali digitalna vsebina dana na razpolago kupcu in se kupec tega zaveda, nevarnost preide na kupca v trenutku, ko bi moral prevzeti blago ali digitalno vsebino, razen če je imel kupec na podlagi člena 113 pravico zadržati prevzem dobave.

 

2. Če sta blago ali digitalna vsebina dana na razpolago kupcu drugje kot v poslovni enoti prodajalca, nevarnost preide na kupca, ko mu je treba dobavljeno izročiti in ko se kupec zave dejstva, da sta mu blago ali digitalna vsebina dana na razpolago na navedenem kraju.

 

Predlog spremembe  175

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 3 – člen 145

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 145

črtano

Dostava blaga

 

1. Ta člen se uporablja za prodajno pogodbo, ki obsega dostavo blaga.

 

2. Če prodajalec ni zavezan predati blaga na posebnem kraju, nevarnost preide na kupca, ko je blago predano prvemu dostavitelju, da se v skladu s pogodbo blago dostavi kupcu.

 

3. Če je prodajalec zavezan predati blago dostavitelju na posebnem kraju, nevarnost ne preide na kupca, dokler blago ni predano dostavitelju na tistem posebnem kraju.

 

4. Dejstvo, da prodajalec lahko zadrži listine o nadzoru razpolaganja z blagom, ne vpliva na prehod nevarnosti.

 

Predlog spremembe  176

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – poglavje 14 – oddelek 3 – člen 146

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 146

črtano

Blago, prodano med prevozom

 

1. Ta člen se uporablja za prodajno pogodbo, ki obsega blago, prodano med prevozom.

 

2. Nevarnost preide na kupca v trenutku, ko je blago predano prvemu dostavitelju. Če pa tako kažejo okoliščine, nevarnost preide na kupca, ko je pogodba sklenjena.

 

3. Če je prodajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi lahko vedel, da je bilo blago izgubljeno ali poškodovano, in tega ni razkril kupcu, izguba ali poškodovanje bremenita prodajalca.

 

Predlog spremembe  177

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 1 – člen 147

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 147

črtano

Uporaba nekaterih splošnih določb za prodajne pogodbe

 

1. Določbe v poglavju 9 se uporabljajo za namene tega dela.

 

2. Z razdorom prodajne pogodbe ali pogodbe o dobavi digitalne vsebine prenehajo veljati tudi vse z njo povezane pogodbe o izvajanju storitev.

 

Predlog spremembe  178

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 148 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če v pogodbi med trgovcem in potrošnikom izvedba povezane storitve obsega montažo blaga, mora biti montaža taka, da montirano blago ustreza določbam pogodbe, kot to določa člen 101.

4. Če v pogodbi med trgovcem in potrošnikom izvedba povezane storitve obsega montažo blaga, mora biti montaža taka, da montirano blago ustreza določbam pogodbe, kot to določa člen [...] (Pomanjkljiva montaža v okviru potrošniške prodajne pogodbe).

Predlog spremembe  179

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 148 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. V razmerjih med trgovcem in potrošnikom stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe odstavka 2, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

črtano

Predlog spremembe  180

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 149 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Ta člen ne posega v splošne ali posebne obveznosti preprečitve škode, veljavne v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe  181

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 150 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izvajalec storitev lahko izvedbo zaupa drugi osebi, razen če se zahteva, da jo izpolni izvajalec storitev osebno.

1. Izvajalec storitev lahko izvedbo zaupa drugi osebi, razen če jo je izvajalec storitev dolžan izpolniti osebno.

Predlog spremembe  182

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 150 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

.

1a. Izvajalec storitev mora pridobiti izrecno soglasje potrošnika, preden v skladu z odstavkom 1 izvedbo storitev zaupa drugi osebi.

Obrazložitev

Člen 150, kakor je bil spremenjen za to direktivo, bi moral biti zaradi jasnosti postavitve uvrščen neposredno med členoma 152 (Obveznost opozorila glede nepričakovanega ali negospodarnega stroška) in 155 (Zahtevki naročnika).

Predlog spremembe  183

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 150 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V razmerjih med trgovcem in potrošnikom stranki v škodo potrošnika ne smeta izključiti uporabe odstavka 2, od njega odstopati ali spreminjati njegovih učinkov.

črtano

Obrazložitev

Člen 150, kakor je bil spremenjen za to direktivo, bi moral biti zaradi jasnosti postavitve uvrščen neposredno med členoma 152 (Obveznost opozorila glede nepričakovanega ali negospodarnega stroška) in 155 (Zahtevki naročnika).

Predlog spremembe  184

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 151

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je mogoče ločeno plačati za povezano storitev in cena ni pavšalni znesek, ki bi bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe, mora izvajalec storitev naročniku predložiti račun, iz katerega je jasno in razumljivo razvidno, kako je bila izračunana cena.

Če je mogoče ločeno plačati za povezano storitev in cena ni pavšalni znesek, ki bi bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe, mora izvajalec storitev potrošniku predložiti račun, iz katerega je jasno in razumljivo razvidno, kako je bila izračunana cena.

Predlog spremembe  185

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 152 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izvajalec storitev mora glede začetka izvedbe storitve opozoriti naročnika in pridobiti njegovo soglasje:

1. Izvajalec storitev mora potrošnika opozoriti in pridobiti njegovo soglasje glede začetka izvedbe storitve, če potrošnik ne uveljavi svoje pravice do razdora pogodbe v skladu s členom [...] (seznam zahtevkov naročnika):

Predlog spremembe  186

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 152 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) če bi bil strošek povezane storitve večji od tistega, ki ga je naročniku že navedel; ali

(a) če bi bil strošek povezane storitve večji od tistega, ki ga je potrošnik že navedel; ali

Predlog spremembe  187

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 152 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Izvajalec storitev, ki ne pridobi soglasja naročnika v skladu z odstavkom 1, nima pravice postaviti cene, ki presega že napovedan strošek ali, odvisno od primera, vrednost blaga ali digitalne vsebine po opravljeni povezani storitvi.

2. Izvajalec storitev, ki ne pridobi soglasja potrošnika v skladu z odstavkom 1, nima pravice postaviti cene, ki presega že napovedan strošek ali, odvisno od primera, vrednost blaga ali digitalne vsebine po opravljeni povezani storitvi.

Predlog spremembe  188

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 2 – člen 152 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Napovedana višina stroškov za povezane storitve je zavezujoča, če ni izrecno opredeljeno drugače. Prekoračitev zavezujočih stroškov ni dopustna.

Obrazložitev

V zvezi s predračuni je nujna posebej visoka raven varstva potrošnika. Polega nezavezujočega predračuna, katerega stroške je po potrebi mogoče prekoračiti v skladu s členom 152(1) in (2), bi bilo treba urediti tudi zavezujoč predračun. Trgovec mora jasno navesti, da je predračun nezavezujoč.

Predlog spremembe  189

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 3 – člen 153

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 153

črtano

Plačilo cene

 

1. Naročnik mora plačati vsako ceno, ki se lahko plača za povezano storitev v skladu s pogodbo.

 

2. Cena se plača, ko je povezana storitev opravljena in je predmet povezane storitve na voljo naročniku.

 

Predlog spremembe  190

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 3 – člen 154

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 154

črtano

Zagotovitev dostopa

 

Če je za izvedbo povezane storitve treba izvajalcu storitev omogočiti dostop do naročnikovih prostorov, mora naročnik zagotoviti tak dostop ob razumni uri.

 

Predlog spremembe  191

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 155 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zahtevki naročnika

Zahtevki potrošnika

Predlog spremembe  192

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 155 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če izvajalec storitev ne izpolni obveznosti, ima naročnik, s prilagoditvami iz tega člena, enake zahtevke, kot so zagotovljeni kupcu v poglavju 11, in sicer lahko:

1. Če izvajalec storitev ne izpolni obveznosti skladno s pogodbo, ima potrošnik naslednje zahtevke:

Predlog spremembe  193

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 155 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Ne glede na odstavek 3 so naročnikovi zahtevki pogojeni s pravico izvajalca storitev, da odpravi nepravilnosti, ne glede na to, ali je naročnik potrošnik ali ne.

2. Ne glede na odstavek 3 so potrošnikovi zahtevki pogojeni s pravico izvajalca storitev, da odpravi nepravilnosti v skladu s členom [...] (Odprava napak s strani prodajalca).

Predlog spremembe  194

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 155 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je montaža, ki je bila dogovorjena v okviru potrošniške prodajne pogodbe iz člena 101, izvedena nepravilno, zahtevki potrošnika niso odvisni od pravice izvajalca storitev, da odpravi nepravilnosti.

3. Če je montaža iz člena [...] (Pomanjkljiva montaža v okviru potrošniške prodajne pogodbe) izvedena nepravilno, zahtevki potrošnika niso odvisni od pravice izvajalca storitev, da odpravi nepravilnosti.

Predlog spremembe  195

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 155 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če je naročnik potrošnik, ima pravico razdreti pogodbo za vsako neustreznost v opravljeni povezani storitvi, razen če je neustreznost neznatna.

4. Potrošnik ima pravico razdreti pogodbo za vsako neustreznost v opravljeni povezani storitvi, razen če je neustreznost neznatna.

Predlog spremembe  196

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 155 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Poglavje 11 se uporablja z nujnimi prilagoditvami, zlasti:

črtano

(a) v zvezi s pravico izvajalca storitev, da odpravi nepravilnosti, v pogodbah med trgovcem in potrošnikom razumen rok iz člena 109(5) ne sme biti daljši od 30 dni;

 

(b) člena 111 in 112 se v zvezi z odpravo težav zaradi neustrezne izpolnitve ne uporabljata; ter

 

(c) namesto člena 122 se uporablja člen 156.

 

Predlog spremembe  197

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 155 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Z razdorom prodajne pogodbe ali pogodbe o dobavi digitalne vsebine prenehajo veljati tudi vse z njo povezane pogodbe o izvajanju storitev.

Predlog spremembe  198

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 156

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 156

črtano

Zahteva po obvestitvi o neustreznosti v pogodbi o povezanih storitvah med trgovcema

 

1. V pogodbi o povezanih storitvah med trgovcema se naročnik lahko sklicuje na neustreznost le, če v razumnem času obvesti izvajalca storitev in opredeli naravo neustreznosti.

 

Čas začne teči, ko je povezana storitev opravljena ali ko naročnik odkrije ali bi lahko odkril neustreznost, kar koli nastopi pozneje.

 

2. Izvajalec storitev se nima pravice sklicevati na določbe tega člena, če je neustreznost povezana z dejstvom, za katerega je izvajalec storitev vedel ali bi lahko vedel, pa ga ni razkril naročniku.

 

Predlog spremembe  199

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 157

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 157

črtano

Zahtevki izvajalca storitev

 

1. Če naročnik ne izpolni obveznosti, ima izvajalec storitev, s prilagoditvami iz odstavka 2, enake zahtevke, kot so zagotovljeni prodajalcu v poglavju 13, in sicer lahko:

 

(a) zahteva izpolnitev;

 

(b) zadrži svojo izpolnitev;

 

(c) razdre pogodbo; ter

 

(d) zahteva obresti od cene ali odškodnino.

 

2. Poglavje 13 se uporablja s potrebnimi prilagoditvami. Zlasti se uporablja člen 158 namesto člena 132(2).

 

Predlog spremembe  200

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naročnikova pravica do odklonitve izpolnitve

Pravica potrošnika do odklonitve izpolnitve

Predlog spremembe  201

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Naročnik lahko kadar koli obvesti izvajalca storitev, da izvedba ali bodoča izvedba povezane storitve ni več potrebna.

1. Potrošnik lahko kadar koli obvesti izvajalca storitev, da izvedba ali bodoča izvedba povezane storitve ni več potrebna.

Predlog spremembe  202

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če je obvestilo podano na podlagi odstavka 1:

črtano

Predlog spremembe  203

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) če na podlagi katere koli druge določbe ni nobene osnove za razdor pogodbe, ostane naročnik zavezan za plačilo cene, z odštetimi stroški, ki jih je izvajalec storitev prihranil ali bi jih lahko prihranil, ker storitve ni v celoti opravil.

(b) če na podlagi katere koli druge določbe ni nobene osnove za razdor pogodbe, ostane potrošnik zavezan za plačilo cene, z odštetimi stroški, ki jih je izvajalec storitev prihranil ali bi jih lahko prihranil, ker storitve ni v celoti opravil.

Predlog spremembe  204

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158a

 

Obvezna narava direktive

 

Če se za pogodbo uporablja pravo države članice, se potrošniki ne smejo odreči pravicam, ki so jim dodeljene z nacionalnimi ukrepi za prenos te direktive.

 

Kakršni koli pogodbeni pogoji, s katerimi se neposredno ali posredno odrečejo ali omejijo pravice, ki izhajajo iz te direktive, za potrošnika niso zavezujoči.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z Direktivo 2011/83/EU bi bilo treba relevantne končne določbe – v spremenjeni obliki – vključiti v to direktivo. Glej člen 25 Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe  205

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158b

 

Vzorčne pogodbe

 

Komisija pripravi standardne pogoje v [enem letu] od prenosa te direktive.

Predlog spremembe  206

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158c

 

Informacijska kampanja

 

Komisija organizira informacijsko kampanjo, v kateri se podjetja na nacionalni ravni obvestijo o teh standardnih pogojih za spletne posle, ki temeljijo na evropskih določbah.

Predlog spremembe  207

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158d

 

Poročanje Komisije o načrtovani trajnosti

 

Komisija do [...]:

 

(a) izvede raziskavo za opredelitev, analizo in oceno učinka načrtovane trajnosti na življenjski cikel proizvodov in

 

(b) posreduje Evropskemu parlamentu poročilo o prenosu te direktive, skupaj s potrebnimi ukrepi za obravnavo problematike načrtovane trajnosti proizvodov.

Obrazložitev

Načrtovana trajnost je sedanja praksa, namenjena skrajševanju življenjskega cikla proizvoda. Sedanji pravni red te težave ne obravnava. Zato je treba oceniti, kako bi ta praksa vplivala na življenjski cikel proizvoda v primerjavi z veljavnimi zajamčenimi pravicami (na primer proizvodi, zasnovanimi tako, da prenehajo delovati po izteku dvoletne garancijske dobe v državah članicah, ki so prenesle minimalno obdobje iz direktive o prodaji potrošniškega blaga iz leta 1999) in kateri ukrepi so potrebni za preprečevanje ali sankcioniranje načrtovane trajnosti.

Predlog spremembe  208

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158e

 

Regresna pravica

 

1. Če je končni prodajalec odgovoren potrošniku zaradi neskladnosti, ki izhaja iz ravnanja ali opustitve proizvajalca, prejšnjega prodajalca ali drugega posrednika, je končni prodajalec upravičen uveljavljati regresno pravico proti odgovorni osebi ali odgovornim osebam v pogodbeni verigi.

 

2. Države članice določijo regresne pravice iz odstavka 1 in pogoje za izvrševanje.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe vključuje člen 4 direktive o prodaji potrošniškega blaga iz leta 1999.

Predlog spremembe  209

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158f

 

Izvrševanje

 

1. Države članice zagotovijo, da obstajajo ustrezna in učinkovita sredstva za zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

 

2. Sredstva iz odstavka 1 vključujejo predpise, po katerih lahko en ali več od naslednjih organov, določenih v skladu z nacionalnim pravom, začne postopek po nacionalnem pravu pred sodiščem ali pred pristojnimi upravnimi organi, da se zagotovi uporaba nacionalnih predpisov pri izvajanju te direktive:

 

(a) javni organi ali njihovi zastopniki;

 

(b) potrošniške organizacije, ki imajo pravni interes za varstvo potrošnikov;

 

(c) poklicna združenja, ki imajo pravni interes za začetek postopka.

Obrazložitev

Glej člen 23 Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe  210

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158g

 

Kazni

 

1. Države članice določijo kazni za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

 

2. Države članice Komisijo obvestijo o teh določbah do [...] ter jo nemudoma uradno obvestijo o kakršnih koli naknadnih spremembah, ki vplivajo nanje.

Obrazložitev

Glej člen 24 Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe  211

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158h

 

Poročanje in pregled zakonodaje o nepoštenih pogodbenih pogojih

 

Komisija Evropskemu parlamentu do [...] posreduje poročilo o uporabi Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah v različnih sektorjih, ki spadajo v področje njene uporabe, in po potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predloge za njeno spremembo.

Obrazložitev

Direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih je horizontalna EU zakonodaja, ki ureja potrošniške pogodbene pogoje v različnih sektorjih. Evropska komisija bi morala kot del revizije pravnega reda o varstvu potrošnikov oceniti uporabo te zakonodaje in s tem opredeliti težave v potrošniških pogodbah na različnih trgih (na primer dobava digitalnih vsebin, telekomunikacijske storitve, energetika itd.), ki bi jih bilo treba obravnavati v morebitni reviziji Direktive 93/13/EGS.

Predlog spremembe  212

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158i

 

Poročanje Komisije in pregled

 

Komisija do [...] Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te direktive. Po potrebi so poročilu priloženi zakonodajni predlogi za prilagoditev te direktive razvoju na področju pravic potrošnikov.

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti izrecno obveznost poročanja, da bi bila zakonodajna organa EU, Svet in Evropski parlament, ustrezno obveščena o uporabi te direktive in razvoju, ki je za to direktivo pomemben, ter bi morala po potrebi predlagati prilagoditve.

Predlog spremembe  213

Predlog uredbe

Priloga I – del V – poglavje 15 – oddelek 4 – člen 158 j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 158j

 

Vidiki izvajanja

 

(1) Države članice do […] sprejmejo in objavijo zakone ter druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih ukrepov v obliki dokumentov. Komisija te dokumente uporabi za namene poročila iz člena [...] (Poročanje Komisije in pregled ).

 

Navedeni ukrepi se začnejo uporabljati od [...].

 

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

 

(2) Določbe te direktive se uporabljajo za pogodbe, sklenjene po [...].

Obrazložitev

Glej člen 28 Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe  214

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – poglavje 16 – oddelek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  215

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – poglavje 16 – oddelek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  216

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – poglavje 16 – oddelek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  217

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – poglavje 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  218

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – poglavje 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe  219

Predlog uredbe

Priloga I – dodatek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Obrazložitev

Pravica do odstopa od pogodbe je že urejena v okviru Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe  220

Predlog uredbe

Priloga I – dodatek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vzorec obrazca za odstop od pogodbe

črtano

(ta obrazec izpolnite in pošljite samo, če želite odstopiti od pogodbe)

 

Prejemnik [tu trgovec vstavi svoje ime, krajevni naslov ter, če je na voljo, številko telefaksa in elektronski naslov]:

 

Obveščam/Obveščamo* vas, da odstopam/odstopamo* od pogodbe o prodaji naslednjega blaga*/dobavi naslednje digitalne vsebine/izvedbi naslednje povezane storitve*

 

Naročeno dne*/prejeto dne*

 

Ime potrošnika(-ov)

 

Naslov potrošnika(-ov)

 

Podpis potrošnika(-ov) (samo, če se obrazec pošlje na papirju)

 

Datum

 

Neustrezno prečrtajte.

 

Obrazložitev

Pravica do odstopa od pogodbe je že urejena v okviru Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe  221

Predlog uredbe

Priloga II

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

POSTOPEK

Naslov

Skupno evropsko prodajno pravo

Referenčni dokumenti

COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

25.10.2011

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

24.5.2012

Obravnava v odboru

31.5.2012

24.9.2012

21.2.2013

21.3.2013

 

30.5.2013

18.6.2013

 

 

Datum sprejetja

9.7.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

17

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borisov (Preslav Borissov), Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Diane Dodds, Francesco Enrico Speroni, Cornelis de Jong

MNENJE Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (11.10.2012)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu
(COM(2011)0635 – C7‑0329/2011 – 2011/0284(COD))

Pripravljavka mnenja: Marianne Thyssen

KRATKA OBRAZLOŽITEV

A.       Vsebina predloga

Komisija želi s tem predlogom o skupnem evropskem prodajnem pravu odstraniti ovire na notranjem trgu, ki jih povzročajo razlike med pogodbenim pravom v različnih državah članicah. S tem instrumentom se v nacionalno zakonodajo uvaja sklop določb o pogodbenem pravu, ki so alternativna možnost, za katero se trgovec lahko odloči (opt-in), če potrošnik izrecno izrazi svoje strinjanje. Izbirni instrument se lahko uporabi zgolj za čezmejne prodajne pogodbe za premičnine, digitalne vsebine in pogodbe za storitve, povezane z njimi, ki vežejo trgovce in potrošnike (B2C) ali trgovce med seboj, kadar je vsaj eden od njih malo ali srednje podjetje (B2B). Države članice imajo tudi možnost, da področje uporabe razširijo na notranje pogodbe in na pogodbe tipa B2B, tudi če med podpisniki ni malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju: MSP).

Komisija meni, da se z enotnim pogodbenim pravom lahko zmanjšajo stroški pravnih poslov za trgovce, zlasti za MSP. S predlagano ureditvijo bi imel potrošnik večjo in konkurenčnejšo izbiro proizvodov ter višjo stopnjo zaščite potrošnikov in pravne varnosti.

B.        Ugotovitve pripravljavke mnenja

Razlike v pogodbenem pravu so ovira, čeprav ne največja. Kljub temu pa je treba to oviro, kolikor je mogoče, odstraniti. Kot pripravljavka mnenja za odbor ECON menim, da je treba posebej skrbno preučiti konkretne gospodarske posledice tega predloga in optimizirati njegovo dodano vrednost za podjetja in za potrošnike.

Temeljno vprašanje je, ali so stroški zaradi sedanjih razlik večji, kot bi bili stroški nove ureditve. S tem v zvezi je treba upoštevati tudi dejstvo, da je pravni okvir sporazumov o čezmejni prodaji v fazi popolne reorganizacije zaradi nedavno sprejete direktive o pravicah potrošnikov, zaradi predlogov s področja izvensodnega reševanja sporov in spletnega reševanja sporov ter zaradi ocene uredbe Rim I, predvidene v letu 2013. Vendar je kljub oceni učinka, ki ni dala nedvoumnih rezultatov, smiselno razmišljati, da bi enoten izbirni sistem zagotovil dodano vrednost za enotni trg. Reakcije interesnih skupin na ta predlog kažejo, da bo po njihovem mnenju prinesel le malo koristi. Da bi se trgovci resnično odločali za uporabo tega instrumenta, bi moral nuditi prepoznavno dodano vrednost. Zato mora biti dejanska izvedba te enotne ureditve jasna, ponujati največjo pravno varnost in ne sme prinašati odvračajočih dodatnih stroškov. Poleg tega je treba potrošnikom omogočiti visoko stopnjo zaščite.

Naporna pogajanja o direktivi o pravicah potrošnikov so izpostavila omejitve največje možne uskladitve (če naj bi ta bila najboljša od vseh možnosti), zato je pripravljavka mnenja bolj naklonjena izbirnemu instrumentu.

Zadovoljna je tudi, da so v predlog vključena pogodbena razmerja B2B. Res je, da so MSP tista, ki imajo koristi zaradi zmanjšanja pravnih stroškov v okviru svojih poslovnih odnosov. Iz ocene učinka tudi izvemo, da prav poenostavitev pogajanj med MSP prinaša veliko potencialno gospodarsko prednost. Pogajalska pozicija MSP, ki je pogosto šibkejša, je s tem v odnosih B2B dobila svoje mesto. Pripravljavka mnenja zato izraža zadovoljstvo zaradi obvezujoče narave določb o zamudah pri plačilih trgovcev. Vendar je kljub temu ta evropski instrument o prodajnem pravu treba bolje prilagoditi potrebam MSP.

Predlogi vsebujejo več bistvenih elementov glede pogodbenega odnosa, ki niso urejeni, kar pomeni, da se bodo morala podjetja najbrž še vedno posvetovati o tuji zakonodaji in da ne bo zagotovljena pričakovana pravna varnost. Za problematično se je izkazalo predvsem dejstvo, da ni določb o prenosih lastninske pravice. Zato je najkasneje ob prvi oceni treba preučiti, če je elemente, ki so navedeni v uvodni izjavi 27, zlasti pa prenose lastninske pravice, treba urediti v okviru te uredbe.

Čeprav v skladu z zahtevami iz predhodnega poročila o mnenju Parlamenta finančne storitve načeloma ostajajo izven področja uporabe uredbe, bi ga bilo treba v nekaterih točkah bolje opredeliti.

Na področju, kjer je namen tega instrumenta predvsem zmanjšati stroške za čezmejno poslovanje MSP, mora Komisija ob soglasju predstavniških organizacij dati evropskemu prodajnemu pravu konkretno obliko s standardnimi pogodbami, ki bodo prispevale k pravni varnosti in lažjemu izvajanju.

Na koncu bi pripravljavka mnenja želela izraziti upanje, da bosta pristojni odbor JURI in pridruženi odbor IMCO glede na zaskrbljenost interesnih organizacij preučila številne terminološke dvome, potrebo, da se dokaže, da uporaba člena 6(2) uredbe Rim I nima negativnega vpliva na pravice potrošnikov, opredeljene z instrumentom o prodajnem pravu, kadar so nacionalne določbe strožje, in možnost, da se razjasnijo dvomi v členih 8 in 9 uredbe ter da se doseže ustreznejše ravnovesje med pravicami in obveznostmi trgovcev in potrošnikov, da bi bila ureditev dovolj privlačna.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

(19a) Zaradi posebne narave finančnih storitev bi morale te ostati zunaj področja uporabe te uredbe. Za namene te uredbe se za finančne storitve štejejo zlasti, vendar ne zgolj: storitve in dejavnosti kreditnih institucij v skladu z opredelitvijo iz člena 4(1) Direktive 2006/48/ES, finančnih institucij v skladu z opredelitvijo iz člena 4(5) Direktive 2006/48/ES ali družbe za pomožne storitve v skladu z opredelitvijo iz člena 4(21) Direktive 2006/48/ES; zavarovalnic v skladu z opredelitvijo iz člena 13(1) in (2) Direktive 2009/138/ES, pozavarovalnic v skladu z opredelitvijo iz člena 13(4) in (5) Direktive 2009/138/ES ter zavarovalnih holdingov v skladu z opredelitvijo iz člena 212(1)(f) Direktive 2009/138/ES; investicijskih podjetij v skladu z opredelitvijo iz člena 3(1)(b) Direktive 2006/49/ES; ponudnikov plačilnih storitev v skladu z opredelitvijo iz člena 4(9) Direktive 2007/64/ES; izdajateljev elektronskega denarja v skladu z opredelitvijo iz člena 2(3) Direktive 2009/110/ES; kreditnih posrednikov v skladu z opredelitvijo iz člena 3(e) Direktive .../.../ES [predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine] ali nekreditnih institucij v skladu z opredelitvijo iz člena 3(i) Direktive .../.../ES [predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine]; dajalcev kreditov v skladu z opredelitvijo iz člena 3(b) Direktive 2008/48/ES in kreditnih posrednikov v skladu z opredelitvijo iz člena 3(f) Direktive 2008/48/ES.

Obrazložitev

Storitve menjave valut prav tako štejejo kot finančne storitve. Po mnenju pripravljavke mnenja je zaželeno, da se finančne storitve eksplicitno izločijo iz področja uporabe uredbe z uvodno izjavo, v kateri naj bo tudi (nepopoln) opis te kategorije.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Svoboda sklepanja pogodb bi morala biti vodilno načelo, na katerem temelji skupno evropsko prodajno pravo. Avtonomijo strank bi bilo treba omejiti le takrat in v takšnem obsegu, kot je neizogibno potrebno, zlasti iz razlogov varstva potrošnikov. V primeru takšne potrebe bi bilo treba prisilno naravo zadevnih določb jasno navesti.

(30) Svoboda sklepanja pogodb bi morala biti vodilno načelo, na katerem temelji skupno evropsko prodajno pravo. Avtonomijo strank bi bilo treba omejiti le takrat in v takšnem obsegu, kot je neizogibno potrebno, zlasti iz razlogov varstva potrošnikov in MSP. V primeru takšne potrebe bi bilo treba prisilno naravo zadevnih določb jasno navesti.

Obrazložitev

Čeprav je svoboda sklepanja pogodb nedvomno bistvena, je treba tudi jasno prikazati šibkejšo pogajalsko pozicijo MSP v nekaterih odnosih med podjetji (B2B) in jo po potrebi izboljšati.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34a) Da bi bila možnost uporabe skupnega evropskega prodajnega prava za trgovce, zlasti za MSP, kar se da enostavna ter ob upoštevanju priporočil Evropskega parlamenta Komisija s soglasjem predstavniških organizacij potrošnikov in trgovcev pripravi standardne pogodbe v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Obrazložitev

Zaradi obžalovanja vredne zapletenosti sedanjega predloga in ker MSP ne razpolagajo s pravnim strokovnim znanjem, je zaželena priprava evropskih standardnih pogodb.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34b) Poleg tega Komisija organizira izobraževanja, namenjena predstavnikom pravne stroke ter panožnim in medsektorskim predstavniškim organizacijam. Morala bi tudi nuditi informacije o tem, kako ta uredba in Direktiva ..../..../EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o alternativnem reševanju sporov za potrošnike¹ ter Uredba (EU) št. xxxx/xxxx Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spletnem reševanju potrošniških sporov² vplivajo druga na drugo.

 

__________________

 

1 UL L ...

 

2 UL L ...

Obrazložitev

Panožne in medsektorske organizacije imajo pogosto pomembno vlogo pri seznanjanju svojih članov z obstoječimi ali novimi predpisi, zato jim je treba omogočiti izobraževanja o novi ureditvi skupnega evropskega prodajnega prava.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) Po petih letih veljavnosti je primerno oceniti ustreznost skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe te uredbe. Pregled bi moral upoštevati, med drugim, potrebo po nadaljnji širitvi področja uporabe v zvezi s pogodbami med podjetji, tržnim in tehnološkim razvojem glede digitalne vsebine in prihodnjim razvojem pravnega reda Unije.

(35) Po petih letih veljavnosti je primerno oceniti ustreznost skupnega evropskega prodajnega prava ali katere koli druge določbe te uredbe. Pregled bi moral upoštevati, med drugim, potrebo po nadaljnji širitvi področja uporabe v zvezi s pogodbami med podjetji, potrebo po skupnem evropskem prodajnem pravu, zlasti o prenosu lastninske pravice, določbe o odškodninskih zahtevkih, tržni in tehnološki razvoj glede digitalne vsebine in prihodnji razvoj pravnega reda Unije. Da se razvijejo enakovredni instrumenti, ki bi se uporabili pri zapletenejših pogodbah, kot so pogodbe, povezane z zavarovalnimi ali finančnimi storitvami, bi bilo treba pri reviziji upoštevati tudi možnost razvoja takih instrumentov kot del celovitejšega skupnega evropskega pogodbenega prava, vključno s pravili o zavarovalnem in prometnem pravu. Prav tako bi bilo treba preučiti možnost razvoja skupnega evropskega insolvenčnega prava, vključno z določbami o izvršbi.

Obrazložitev

Kljub cilju vzpostavitve celovitega sklopa določb pogodbenega prava, predlog ne ureja številnih bistvenih vidikov pogodbenih odnosov, s čimer ustvarja dejansko nevarnost, da bodo podjetja še vedno morala nositi stroške pravnega svetovanja o tujih ureditvah. Za posebej problematično se je izkazalo predvsem dejstvo, da ni določb o prenosih lastninske pravice. Zato mora Komisija najkasneje ob prvi oceni preučiti, če je elemente, ki so navedeni v uvodni izjavi 27, zlasti pa prenose lastninske pravice, treba urediti v okviru te uredbe.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Člen 2 – točka h – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii a) nakupe valut;

Obrazložitev

Čeprav so finančne storitve načeloma zunaj področja uporabe uredbe, je priporočljivo dodatno pojasnilo, da ne bi bile kljub vsemu slučajno vključene.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 2 – točka j – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) finančne storitve, vključno s spletnimi bančnimi storitvami;

(i) finančne storitve, vključno s spletnimi bančnimi storitvami, plačilnimi storitvami in izdajanjem elektronskega denarja;

Obrazložitev

Čeprav so finančne storitve načeloma zunaj področja uporabe uredbe, je priporočljivo dodatno pojasnilo, da ne bi bile kljub vsemu slučajno vključene.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 2 – točka m – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv) finančne storitve;

(iv) finančne storitve, vključno s plačilnimi storitvami in izdajanjem elektronskega denarja ter zavarovanjem za vse vrste vremena za blago in digitalno ali drugačno vsebino;

Obrazložitev

Čeprav so finančne storitve načeloma zunaj področja uporabe uredbe, je priporočljivo dodatno pojasnilo, da ne bi bile kljub vsemu slučajno vključene.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi le, če je prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine trgovec. Če sta obe pogodbeni stranki trgovca, se lahko skupno evropsko prodajno pravo uporabi, če je vsaj ena pogodbena stranka malo ali srednje podjetje (v nadaljnjem besedilu: MSP).

1. Skupno evropsko prodajno pravo se lahko uporabi le, če je prodajalec blaga ali dobavitelj digitalne vsebine trgovec.

Obrazložitev

Prepoved uporabe skupnega evropskega prodajnega prava med trgovci, ki niso MSP, se zdi samovoljna. Glede na to, da gre za prostovoljno ureditev, se predlaga odprava te prepovedi, saj bi skupno evropsko prodajno pravo lahko koristilo tudi čezmejni trgovini med večjimi podjetji.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 14a

 

Sveženj orodij

 

By ... [eno leto od začetka uporabe te uredbe] Komisija predstavi celovit sveženj orodij, ki dopolnjuje skupno evropsko prodajno pravo. Ta sveženj vključuje vsaj model pogodbe s splošnimi pogoji poslovanja v skladu s skupnim evropskim prodajnim pravom, pa tudi obrazložitveni memorandum z razpravo o skupnem evropskem prodajnem pravu za vsak člen posebej;

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice … [štiri leta od začetka uporabe te uredbe] Komisiji predložijo podatke o uporabi te uredbe, zlasti glede stopnje sprejetosti skupnega evropskega prodajnega prava, obsega, v katerem so njegove določbe sporne, ter stanja glede razlik v ravni varstva potrošnikov med skupnim evropskim prodajnim pravom in nacionalnim pravom. Ti podatki vsebujejo obsežen pregled sodne prakse nacionalnih sodišč, ki razlagajo določbe skupnega evropskega prodajnega prava.

1. Države članice … [štiri leta od začetka uporabe te uredbe] Komisiji predložijo podatke o uporabi te uredbe, zlasti oceno glede stopnje sprejetosti skupnega evropskega prodajnega prava pri trgovcih, ki so MSP, pa tudi tistih, ki to niso, če je ta privedel do zmanjšanja transakcijskih stroškov, obsega, v katerem so njegove določbe sporne, ter stanja glede razlik v ravni varstva potrošnikov med skupnim evropskim prodajnim pravom in nacionalnim pravom. Ti podatki vsebujejo obsežen pregled sodne prakse nacionalnih sodišč, ki razlagajo določbe skupnega evropskega prodajnega prava.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija …[pet let od začetka uporabe te uredbe] Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži podrobno poročilo o pregledu izvajanja te uredbe ob upoštevanju, med drugim, potrebe po širitvi področja uporabe v zvezi s pogodbami med podjetji, tržnim in tehnološkim razvojem glede digitalne vsebine in prihodnjim razvojem pravnega reda Unije.

2. Komisija …[pet let od začetka uporabe te uredbe] Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži podrobno poročilo o pregledu izvajanja te uredbe ob upoštevanju, med drugim, potrebe po širitvi področja uporabe v zvezi s pogodbami med podjetji, po ureditvi vidikov pogodbenega odnosa, zlasti prenosa lastninske pravice in pravilih o odškodninskih zahtevkih, v okviru evropskega prodajnega prava, tržnim in tehnološkim razvojem glede digitalne vsebine in prihodnjim razvojem pravnega reda Unije.

 

V pregledu zlasti oceni, če je uporaba skupnega evropskega prodajnega prava pripomogla k povečanju zaupanja potrošnikov v čezmejni trgovini in zmanjšanju transakcijskih stroškov. Oceni tudi učinek na ranljive potrošnike. Poleg tega, za ohranitev visoke ravni varstva potrošnikov v skladu s skupnim evropskim prodajnim pravom, v poročilu upošteva vse vmesne spremembe Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov¹.

 

Komisija preuči naslednje elemente pogodbene in nepogodbene narave, ki jih skupno evropsko prodajno pravo ne obravnava, vendar vseeno zadevajo vidike pogodbenega odnosa: prenos lastninske pravice, pravno osebnost, neveljavnost pogodbe zaradi poslovne nesposobnosti, protipravnosti ali nemoralnosti, določitev jezika pogodbe, vprašanja nediskriminacije, zastopanje, večje število dolžnikov in upnikov, spremembo strank v primeru odstopa, pobota in združitve, lastninsko pravico, pravo intelektualne lastnine, nepogodbeno odškodninsko pravo ter hkratno uveljavljanje odškodninskih zahtevkov v zvezi s pogodbeno in nepogodbeno odgovornostjo zunaj področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava.

 

––––––––––––––––––

 

¹ UL L 304, 22.11.2011, str. 64

Obrazložitev

Kljub cilju vzpostavitve celovitega sklopa določb pogodbenega prava, predlog ne ureja številnih bistvenih vidikov pogodbenih odnosov, s čimer ustvarja dejansko nevarnost, da bodo podjetja še vedno morala nositi stroške pravnega svetovanja o tujih ureditvah. Za posebej problematično se je izkazalo predvsem dejstvo, da ni določb o prenosih lastninske pravice. Zato mora Komisija najkasneje ob prvi oceni preučiti, če je elemente, ki so navedeni v uvodni izjavi 27, zlasti pa prenose lastninske pravice, treba urediti v okviru te uredbe.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Priloga I – člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vprašanja s področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava, ki jih to pravo izrecno ne ureja, se rešujejo v skladu s cilji in načeli, na katerih temelji, ter z vsemi njegovimi določbami in brez uporabe nacionalnega prava, ki bi se uporabilo, če dogovor o uporabi skupnega evropskega prodajnega prava ne bi bil sklenjen, ali katerega koli drugega prava.

2. Vprašanja s področja uporabe skupnega evropskega prodajnega prava, ki jih to pravo izrecno ne ureja, se rešujejo karseda v skladu s cilji in načeli, na katerih temelji, ter z vsemi njegovimi določbami.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Priloga 1 – člen 20 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) končni ceni ter dodatnih taksah in stroških v skladu s členom 14(1);

(b) končni ceni ter dodatnih taksah in stroških v skladu s členom 14(1) in 14(2);

Obrazložitev

Če je pogodba podpisana v prostorih trgovca, ni jasno, zakaj potrošnik ne bi mogel dobiti vseh informacij o ceni v skladu s členom 14.

POSTOPEK

Naslov

Skupno evropsko prodajno pravo

Referenčni dokumenti

COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

25.10.2011

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

25.10.2011

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Marianne Thyssen

14.11.2011

Obravnava v odboru

25.6.2012

19.9.2012

 

 

Datum sprejetja

9.10.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Philippe Lamberts, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Ani Podimata (Anni Podimata), Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Olle Ludvigsson

POSTOPEK

Naslov

Skupno evropsko prodajno pravo

Referenčni dokumenti

COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)

Datum predložitve EP

11.10.2011

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

25.10.2011

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

25.10.2011

IMCO

25.10.2011

 

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

24.5.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Luigi Berlinguer

1.3.2012

Klaus-Heiner Lehne

1.3.2012

 

 

Obravnava v odboru

22.11.2011

1.3.2012

10.7.2012

10.10.2012

 

19.3.2013

29.5.2013

 

 

Datum sprejetja

17.9.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov), Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Schmidt

Datum predložitve

25.9.2013