SPRAWOZDANIE w sprawie zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego

30.9.2013 - 2013/2198(ACI)

Komisja Spraw Konstytucyjnych
Sprawozdawca: Carlo Casini
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2013/2198(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0302/2013
Teksty złożone :
A7-0302/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego

2013/2198(ACI)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 12 września 2013 r.,

   uwzględniając projekt Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego,

–   uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwłaszcza art. 127 ust. 6, art. 284 ust. 3 akapit drugi oraz art. 295,

–   uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w dniu 12 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi[1], a także sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie wniosku dotyczącego tego rozporządzenia[2],

   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i prezesa Europejskiego Banku Centralnego wydane w dniu 12 września 2013 r., kiedy to Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem wniosku w sprawie rozporządzenia (UE) nr … /2013 powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi[3],

–   uwzględniając art. 127 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0302/2013),

1.  zatwierdza zawarcie porozumienia znajdującego się w załączniku i, zważywszy na treść porozumienia, decyduje o załączeniu go do Regulaminu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania porozumienia z prezesem Europejskiego Banku Centralnego i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z załącznikiem, Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu i parlamentom narodowym.

  • [1]              P7_TA(2013)0372.
  • [2]              A7-0392/2012 (sprawozdawczyni Marianne Thyssen, sprawozdawca komisji opiniodawczej Andrew Duff).
  • [3]              Zob. załącznik do rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego tego rozporządzenia (P7_TA(2013)0372).

ZAŁĄCZNIK: Projekt Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego

PARLAMENT EUROPEJSKI I Europejski bank centralny,

–                 uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

–                 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 6,

–                 uwzględniając Regulamin Parlamentu, w szczególności jego art. 127 ust. 1,

–                 uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi[1], w szczególności jego art. 20 ust. 8 i 9,

–                 uwzględniając wspólne oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i prezesa Europejskiego Banku Centralnego wydane w dniu, gdy Parlament zagłosował za przyjęciem wniosku w sprawie rozporządzenia (UE) nr .../2013 ,

A. mając na uwadze, że rozporządzenie Rady (UE) nr …/2013 powierza Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, aby przyczynić się do bezpieczeństwa i dobrej kondycji instytucji kredytowych oraz stabilności systemu finansowego w Unii Europejskiej i w każdym państwie członkowskim uczestniczącym w jednolitym mechanizmie nadzorczym;

B. mając na uwadze, że art. 9 rozporządzenia (UE) nr .../2013 stanowi, że EBC jest właściwym organem do celów wykonywania zadań nadzorczych powierzonych mu na mocy tego rozporządzenia;

C. mając na uwadze, że powierzenie EBC zadań nadzorczych oznacza, że będzie na nim spoczywać znaczna odpowiedzialność za przyczynianie się do stabilności finansowej w Unii dzięki korzystaniu z jego uprawnień nadzorczych w jak najbardziej skuteczny i proporcjonalny sposób;

D. mając na uwadze, że przeniesienie uprawnień nadzorczych na szczebel Unii należy zrównoważyć stosownymi wymogami w zakresie odpowiedzialności; mając na uwadze, że na mocy art. 20 rozporządzenia (UE) nr .../2013 EBC odpowiada za wykonanie tego rozporządzenia przed Parlamentem Europejskim i Radą jako posiadającymi legitymację demokratyczną instytucjami, które reprezentują obywateli Unii i państwa członkowskie;

E. mając na uwadze, że art. 20 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr .../2013 przewiduje, iż EBC ma prowadzić lojalną współpracę przy wszelkich dochodzeniach prowadzonych przez Parlament, z zastrzeżeniem postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

F. mając na uwadze, że art. 20 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr .../2013 stanowi, iż na wniosek przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC prowadzi z przewodniczącym i wiceprzewodniczącymi właściwej komisji Parlamentu za zamkniętymi drzwiami poufne dyskusje na temat zadań nadzorczych EBC, jeżeli takie dyskusje są niezbędne do celów wykonywania uprawnień Parlamentu na mocy TFUE; mając na uwadze, że przepisy tego artykułu wymagają, by ustalenia dotyczące organizacji tych dyskusji zapewniały pełną poufność zgodnie z obowiązkami w zakresie poufności nałożonymi na EBC jako właściwy organ na mocy stosownego prawa unijnego;

G. mając na uwadze, że art. 15 ust. 1 TFUE stanowi, iż instytucje Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady otwartości; mając na uwadze, że warunki, zgodnie z którymi dany dokument EBC ma charakter poufny, zostały ustanowione na mocy decyzji EBC 2004/258/WE[2]; mając na uwadze, że decyzja ta stanowi, iż każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim ma prawo dostępu do dokumentów EBC, zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w tej decyzji; mając na uwadze, że zgodnie z tą decyzją EBC odmawia dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnienie zagroziłoby pewnym konkretnym interesom publicznym lub prywatnym;

H. mając na uwadze, że ujawnienie informacji dotyczących nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi nie leży w gestii EBC, lecz podlega ograniczeniom i warunkom ustanowionym w stosownym prawie Unii, któremu podlegają zarówno Parlament, jak i EBC; mając na uwadze, że zgodnie z art. 37 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC („statut ESBC”) osoby mające dostęp do danych podlegających prawodawstwu Unii nakładającemu obowiązek zachowania tajemnicy podlegają temu prawu;

I. mając na uwadze, że w motywie 55 rozporządzenia (UE) nr .../2013 jest mowa o tym, że wszelkie obowiązki sprawozdawcze wobec Parlamentu powinny podlegać odpowiednim wymogom dotyczącym zachowania tajemnicy służbowej; mając na uwadze, że motyw 74 i art. 27 ust. 1 tego rozporządzenia przewidują, iż członkowie Rady ds. Nadzoru, komitet sterujący, personel EBC i personel oddelegowany przez uczestniczące państwa członkowskie wykonujący obowiązki nadzorcze podlegają wymogom dotyczącym zachowania tajemnicy służbowej określonym w art. 37 statutu ESBC oraz w stosownych aktach prawa unijnego; mając na uwadze, że art. 339 TFUE i art. 37 statutu ESBC stanowią, iż członkowie organów decyzyjnych i personelu EBC oraz krajowych banków centralnych są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej;

J. mając na uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 4 statutu ESBC zebrania Rady Prezesów EBC są poufne;

K. mając na uwadze, że art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr .../2013 stanowi, iż do celu wykonywania zadań powierzonych EBC na mocy tego rozporządzenia EBC stosuje całe stosowne unijne prawo, a w przypadku gdy takie unijne prawo tworzą dyrektywy – krajowe ustawodawstwo transponujące te dyrektywy;

L. mając na uwadze, że z zastrzeżeniem przyszłych zmian lub przyszłych stosownych aktów prawnych, przepisy prawa Unii w zakresie traktowania informacji, które mają charakter poufny, a zwłaszcza art. 53–62 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE[3] nakładają na właściwe organy i ich personel obowiązek zachowania ścisłej tajemnicy zawodowej lub służbowej w odniesieniu do nadzoru nad instytucjami kredytowymi; mając na uwadze, że wszystkie osoby, które pracują lub pracowały we właściwych organach lub na ich zlecenie, są zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej; mając na uwadze, że bez uszczerbku dla przypadków podlegających przepisom prawa karnego, informacje poufne, które takie osoby uzyskują w trakcie pełnienia swoich obowiązków, mogą być ujawniane jedynie w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji kredytowych;

M. mając na uwadze, że art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr .../2013 stanowi, iż do celów wykonywania powierzonych mu na mocy tego rozporządzenia zadań EBC jest uprawniony, w granicach i z zastrzeżeniem warunków określonych w stosownych unijnym prawie, do wymiany informacji z krajowymi lub unijnymi organami i podmiotami w przypadkach, gdy stosowne unijne prawo zezwala właściwym organom krajowym na ujawnianie informacji tym jednostkom lub gdy państwa członkowskie mogą przewidzieć takie ujawnienie na podstawie stosownego unijnego prawa;

N. mając na uwadze, że naruszenie wymogów zachowania tajemnicy służbowej w odniesieniu do informacji dotyczących nadzoru powinno być odpowiednio karane; mając na uwadze, że Parlament powinien stworzyć stosowne ramy działań następczych w przypadku naruszenia poufności przez posłów lub członków personelu;

O. mając na uwadze, że rozdział strukturalny personelu EBC uczestniczącego w pełnieniu obowiązków nadzorczych EBC od personelu uczestniczącego w realizacji polityki pieniężnej musi mieć taką postać, która zapewni pełną zgodność z przepisami rozporządzenia (UE) nr .../2013;

P. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie nie obejmuje wymiany informacji poufnych dotyczących polityki pieniężnej ani innych zadań EBC, które nie wchodzą w zakres zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr .../2013;

Q. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności właściwych organów krajowych wobec parlamentów narodowych zgodnie z prawem krajowym;

R. mając na uwadze, że niniejsze porozumienie nie obejmuje ani nie dotyczy obowiązków w zakresie odpowiedzialności i sprawozdawczości, jakim podlega jednolity mechanizm nadzorczy wobec Rady, Komisji lub parlamentów narodowych;

POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DOSTĘP DO INFORMACJI, POUFNOŚĆ

1. Sprawozdania

§ EBC corocznie przedkłada Parlamentowi sprawozdanie („sprawozdanie roczne”) z wykonania zadań powierzonych mu na mocy rozporządzenia (UE) nr .../2013. Przewodniczący Rady ds. Nadzoru przedstawia sprawozdanie roczne Parlamentowi podczas wysłuchania publicznego. Projekt sprawozdania rocznego dostarcza się Parlamentowi z zachowaniem poufności w jednym z języków urzędowych Unii na cztery dni robocze przed wysłuchaniem. Następnie dostarcza się tłumaczenie na wszystkie języki urzędowe Unii. Sprawozdanie roczne obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

i. wykonywanie zadań nadzorczych

ii. podział zadań miedzy EBC i krajowe organy nadzorcze

iii. współpracę z innymi właściwymi organami krajowymi lub unijnymi

iv. rozdział polityki pieniężnej od zadań nadzorczych

v. ewolucję struktury nadzorczej i personelu pełniącego zadania nadzorcze, w tym liczbę i skład grupy oddelegowanych ekspertów krajowych

vi. wdrażanie kodeksu postępowania

vii. metodę obliczania i wysokość opłat nadzorczych

viii. budżet poświęcony zadaniom nadzorczym

ix. doświadczenia w ramach sprawozdawczości na mocy art. 23 rozporządzenia (UE) nr .../2013 (Zgłaszanie naruszeń).

§ W trakcie fazy początkowej, o której mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr .../2013, EBC przesyła Parlamentowi kwartalne sprawozdania na temat postępów w zakresie operacyjnego wykonania tego rozporządzenia, obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

i. wewnętrzne prace przygotowawcze, wewnętrzną organizację i planowanie pracy

ii. szczegółowe ustalenia dokonane w celu spełnienia wymogu rozdziału polityki pieniężnej od zadań nadzorczych

iii. współpracę z innymi właściwymi organami krajowymi lub unijnymi

iv. wszelkie przeszkody napotkane przez EBC przy przygotowywaniu się do pełnienia zadań nadzorczych

v. wszelkie przypadki problematyczne lub zmiany w kodeksie postępowania.

§ EBC publikuje sprawozdanie roczne na stronach internetowych jednolitego mechanizmu nadzorczego. Zakres usług EBC świadczonych przez „gorącą linię informacyjną za pośrednictwem wiadomości elektronicznych” zostanie rozszerzony tak, by dotyczyły one konkretnych kwestii związanych z jednolitym mechanizmem nadzorczym, a EBC przekształci wiadomości i pytania otrzymywane pocztą elektroniczną w rubrykę „Najczęściej zadawane pytania” na stronach internetowych jednolitego mechanizmu nadzorczego.

2. Wysłuchania i poufne dyskusje

§ Na wniosek właściwej komisji Parlamentu przewodniczący Rady ds. Nadzoru uczestniczy w zwyczajnym wysłuchaniu publicznym w sprawie wykonania zadań nadzorczych. Właściwa komisja Parlamentu i EBC uzgadniają terminarz takich dwóch wysłuchań na każdy kolejny rok. Wnioski o zmianę uzgodnionego terminarza składa się na piśmie.

§ Ponadto przewodniczący Rady ds. Nadzoru może zostać zaproszony do wzięcia udziału w dodatkowej wymianie poglądów ad hoc z właściwą komisją Parlamentu na temat zagadnień dotyczących nadzoru.

§ Gdy jest to niezbędne w związku z wykonywaniem przez Parlament uprawnień na mocy TFUE i prawa Unii, przewodniczący właściwej komisji może zwrócić się na piśmie o specjalne poufne spotkanie z przewodniczącym Rady ds. Nadzoru, podając powody. Takie spotkania odbywają się w obopólnie przyjętym terminie.

§ Wszyscy uczestnicy specjalnych poufnych spotkań podlegają wymogom w zakresie poufności równoważnym z wymogami, jakim podlegają członkowie Rady ds. Nadzoru i personel EBC wykonujący zadania nadzorcze.

§ Na umotywowany wniosek przewodniczącego Rady ds. Nadzoru lub przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu oraz za obopólną zgodą, w zwyczajnych wysłuchaniach, wymianach poglądów ad hoc i poufnych spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele EBC z Rady ds. Nadzoru lub wyżsi rangą członkowie personelu wykonującego zadania nadzorcze (dyrektorzy generalni lub ich zastępcy).

§ Zgodna z traktatem zasada otwartości instytucji unijnych stosuje się również do jednolitego mechanizmu nadzorczego. Dyskusje podczas specjalnych poufnych spotkań podlegają zasadzie otwartości i odbywają się w stosownych warunkach. Obejmują one wymianę informacji poufnych dotyczących wykonywania zadań nadzorczych, w granicach określonych w stosownym prawie unijnym. Ujawnianie informacji może być ograniczone przewidzianymi przez prawo granicami jawności.

§ Osoby zatrudnione przez Parlament i przez EBC nie mogą ujawniać informacji uzyskanych w ramach ich działań związanych z wykonywaniem zadań powierzonych EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr .../2013, nawet gdy działania te zostały już zakończone lub gdy osoby te nie są już zatrudnione przez te instytucje.

§ Zwykłe wysłuchania, wymiany poglądów ad hoc i poufne spotkania mogą obejmować wszystkie aspekty działalności i funkcjonowania jednolitego mechanizmu nadzorczego wchodzące w zakres rozporządzenia (UE) nr .../2013.

§ Z poufnych spotkań nie sporządza się protokołów ani żadnych innych zapisów. Nie wygłasza się oświadczeń dla prasy ani dla innych środków przekazu. Każdy uczestnik poufnych dyskusji podpisuje każdorazowo uroczyste oświadczenie, że nie ujawni treści tych dyskusji osobom trzecim.

§ W poufnych spotkaniach mogą uczestniczyć jedynie przewodniczący Rady ds. Nadzoru oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący właściwej komisji Parlamentu. Zarówno przewodniczącemu Rady ds. Nadzoru, jak i przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym właściwej komisji Parlamentu może towarzyszyć dwóch członków – odpowiednio – personelu EBC i sekretariatu Parlamentu.

3. Odpowiedzi na pytania

§ Na skierowane przez Parlament pytania pisemne EBC udziela odpowiedzi na piśmie. Pytania te są kierowane do przewodniczącego Rady ds. Nadzoru za pośrednictwem przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu. Odpowiedzi na pytania udziela się w jak najkrótszym czasie, a w każdym razie w ciągu pięciu tygodni od przekazania ich do EBC.

§ Zarówno Parlament, jak i EBC rezerwują specjalną rubrykę swoich stron internetowych na pytania i odpowiedzi, o których mowa powyżej.

4. Dostęp do informacji

§ EBC dostarcza właściwej komisji Parlamentu przynajmniej wyczerpujące i konkretne protokoły z obrad Rady ds. Nadzoru, umożliwiające zrozumienie przebiegu debaty, wraz z opatrzonym uwagami wykazem decyzji. W razie sprzeciwu Rady Prezesów wobec projektu decyzji Rady ds. Nadzoru zgodnie z art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr .../2013, prezes EBC informuje przewodniczącego właściwej komisji Parlamentu o powodach takiego sprzeciwu zgodnie z wymogami w zakresie poufności, o których mowa w niniejszym porozumieniu.

§ W razie likwidacji instytucji kredytowej informacje dotyczące tej instytucji kredytowej, które nie są informacjami poufnymi, ujawnia się po fakcie, gdy wszystkie ograniczenia dotyczące udzielania istotnych informacji wynikające z wymogów w zakresie poufności przestaną mieć zastosowanie.

§ Wysokość opłat nadzorczych i objaśnienie sposobu ich obliczania publikuje się na stronach internetowych EBC.

§ EBC publikuje na swoich stronach internetowych przewodnik po swoich praktykach nadzorczych.

5. Ochrona informacji i dokumentów niejawnych EBC

§ Parlament wdraża działania ochronne i środki odpowiadające stopniowi sensytywności informacji lub dokumentów pochodzących z EBC oraz informuje o nich EBC. W każdym przypadku ujawniona informacja lub dokument zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim je udostępniono.

§ Parlament zwraca się do EBC o zgodę na ujawnienie informacji dodatkowym osobom lub instytucjom, a obie instytucje współpracują ze sobą przy wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych, w ramach których zwrócono się o dostęp do takich informacji lub dokumentów. W odniesieniu do wszystkich lub niektórych kategorii ujawnionych informacji lub dokumentów EBC może zwrócić się do Parlamentu o prowadzenie wykazu osób mających dostęp do tych informacji i dokumentów.

II. PROCEDURY WYBORU

§ EBC określa i podaje do publicznej wiadomości kryteria wyboru przewodniczącego Rady ds. Nadzoru, w tym pożądaną równowagę między kwalifikacjami, znajomością instytucji finansowych i rynków a doświadczeniem w dziedzinie nadzoru finansowego i nadzoru makroostrożnościowego. Przy określaniu kryteriów EBC dąży do zagwarantowania najwyższych standardów zawodowych oraz uwzględnia potrzebę ochrony interesu Unii jako całości i bierze pod uwagę różnorodność składu Rady ds. Nadzoru.

§ Właściwą komisję Parlamentu informuje się na dwa tygodnie przed opublikowaniem przez Radę Prezesów EBC ogłoszenia o naborze wraz ze szczegółowym opisem (w tym kryteria wyboru i profil funkcji) otwartej procedury kwalifikacyjnej, którą EBC zamierza zastosować w celu wyboru przewodniczącego.

§ Rada Prezesów EBC informuje właściwą komisję Parlamentu o osobach, które zgłosiły swoją kandydaturę na stanowisko przewodniczącego (liczba chętnych, rozkład pod względem kwalifikacji zawodowych, płci i kraju pochodzenia itp.), oraz o metodzie przesiewu chętnych w celu stworzenia finałowej listy co najmniej dwóch kandydatów i wysunięcia ostatecznej propozycji EBC.

§ EBC dostarcza właściwej komisji Parlamentu finałową listę kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Tę listę EBC dostarcza co najmniej na trzy tygodnie przed przedłożeniem swojej propozycji kandydata na stanowisko przewodniczącego.

§ Właściwa komisja Parlamentu może kierować do EBC pytania dotyczące kryteriów wyboru oraz finałowej listy kandydatów w ciągu tygodnia od ich otrzymania. EBC musi odpowiedzieć na takie pytania na piśmie w ciągu dwóch tygodni.

§ Proces zatwierdzenia propozycji obejmuje następujące kroki:

o EBC przekazuje propozycje kandydata na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Parlamentowi wraz z pisemnym uzasadnieniem kandydatury.

o Właściwa komisja Parlamentu przeprowadza publiczne wysłuchanie proponowanego kandydata na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru.

o Parlament podejmuje decyzję o zatwierdzeniu proponowanego przez EBC kandydata na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w drodze głosowania we właściwej komisji i na posiedzeniu plenarnym. Parlament z uwzględnieniem swojego terminarza stara się podjąć tę decyzję w ciągu sześciu tygodniu od otrzymania propozycji.

§ Jeżeli propozycja kandydata na stanowisko przewodniczącego nie zostanie zatwierdzona, EBC może podjąć decyzję o sięgnięciu do listy osób, które początkowo zgłosiły swoją kandydaturę na to stanowisko, lub o ponownym wszczęciu procedury wyboru, w tym o opracowaniu i publikacji nowego publicznego ogłoszenia o naborze.

§ EBC przedkłada Parlamentowi propozycję odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego ze stanowiska i odpowiednio ją uzasadnia.

§ Proces zatwierdzenia propozycji obejmuje:

o głosowanie we właściwej komisji Parlamentu nad projektem rezolucji oraz

o głosowanie nad tą rezolucją, w celu zatwierdzenia lub wyrażenia sprzeciwu, na posiedzeniu plenarnym

§ Gdy Parlament lub Rada poinformują EBC, że uznają warunki odwołania przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady ds. Nadzoru za spełnione do celów art. 26 ust. 4 rozporządzenia (UE) .../2013, w ciągu czterech tygodni EBC przedstawia swoje uwagi na piśmie.

III. DOCHODZENIA

§ Gdy zgodnie z art. 226 TFUE i z decyzją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 95/167/WE, Euratom, EWWiS[4] Parlament powoła komisję śledczą, EBC zgodnie z prawem unijnym wspiera komisję śledczą w pełnieniu jej funkcji zgodnie z zasadą lojalnej współpracy.

§ Wszelkie prace komisji śledczej, w których wspiera ją ECB, są prowadzone w zakresie decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS.

§ EBC lojalnie współpracuje przy wszelkich prowadzonych przez Parlament dochodzeniach, o których mowa w art. 20 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr .../2013 na mocy tych samych przepisów, które mają zastosowanie do komisji śledczych, oraz na tych samych zasadach ochrony poufności informacji, jak te przewidziane w niniejszym porozumieniu w odniesieniu do poufnych spotkań (I.2).

§ Wszyscy adresaci informacji udostępnianych Parlamentowi w kontekście dochodzeń podlegają wymogom w zakresie poufności równoważnym z wymogami, jakim podlegają członkowie Rady ds. Nadzoru i personel EBC wykonujący zadania nadzorcze, a Parlament i EBC uzgadniają środki, jakie należy podjąć w celu zapewnienia ochrony takich informacji.

§ Gdy zachowania poufności wymaga ochrona interesu publicznego lub prywatnego uznana w decyzji 2004/258/WE, Parlament dba o utrzymanie ochrony i nie ujawnia treści takich informacji.

§ Prawa i obowiązki instytucji i organów Unii ustanowione w decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS stosują się mutatis mutandis do EBC.

§ Jakiekolwiek zastąpienie decyzji 95/167/WE, Euratom, EWWiS innym aktem prawnym lub jej zmiana będzie oznaczać renegocjację części III niniejszego porozumienia. Do czasu uzgodnienia nowego porozumienia dotyczącego odpowiednich części nadal obowiązuje niniejsze porozumienie wraz z decyzją 95/167/WE, Euratom, EWWiS w jej wersji z dnia złożenia podpisu pod niniejszym porozumieniem.

IV. KODEKS POSTĘPOWANIA

§ Przed przyjęciem kodeksu postępowania, o którym mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr .../2013, EBC informuje właściwą komisję Parlamentu o podstawowych elementach projektu kodeksu postępowania.

§ Na pisemny wniosek właściwej komisji Parlamentu EBC informuje na piśmie Parlament o wdrażaniu kodeksu postępowania. EBC informuje również Parlament o potrzebie aktualizacji kodeksu postępowania.

§ Kodeks postępowania porusza kwestie konfliktu interesów i gwarantuje przestrzeganie przepisów dotyczących rozdziału funkcji nadzorczych od funkcji w zakresie realizacji polityki pieniężnej.

V. PRZYJĘCIE AKTÓW PRZEZ EBC

§ EBC należycie informuje właściwą komisję Parlamentu o procedurach (w tym o terminarzu) ustanowionych przez EBC w celu przyjęcia rozporządzeń, decyzji, wytycznych i zaleceń EBC („akty”), które zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../2013 podlegają konsultacjom społecznym.

§ W celu zwiększenia przejrzystości i spójności polityki EBC informuje Parlament w szczególności o zasadach i o rodzajach wskaźników lub danych, jakie zazwyczaj stosuje przy opracowywaniu aktów i zaleceń w sprawie polityki

§ Przed rozpoczęciem procedury konsultacji społecznych EBC przekazuje projekty aktów właściwej komisji Parlamentu. Jeżeli Parlament zgłosi uwagi do aktów, można dokonać nieformalnej wymiany poglądów z EBC na ich temat. Takie nieformalne wymiany poglądów odbywają się równolegle z otwartymi konsultacjami społecznymi, które EBC przeprowadza zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) .../2013.

§ Po przyjęciu aktu EBC przekazuje go do właściwej komisji Parlamentu. EBC regularnie informuje również Parlament na piśmie o potrzebie dostosowania przyjętych aktów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Co trzy lata obie instytucje poddają ocenie wykonanie niniejszego porozumienia w praktyce.

2. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr .../2013 lub z dniem następującym po złożeniu podpisu pod niniejszym porozumieniem, w zależności od tego, który termin jest późniejszy.

3. Zobowiązania dotyczące poufności informacji są wiążące dla obu instytucji także po wygaśnięciu niniejszego porozumienia.

4. Niniejsze porozumienie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego                                                   W imieniu Europejskiego Banku Centralnego

Przewodniczący                                                                                      Prezes

M. Schulz                                                                                               M. Draghi

  • [1]               Dz.U. L …
  • [2]  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego 2004/258/WE w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 42).
  • [3]  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
  • [4]  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 95/167/WE, Euratom, EWWiS z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament Europejski jego prawa do prowadzenia dochodzeń (Dz.U. L 78 z 6.4.1995, s. 1).

UZASADNIENIE

Rozpatrywane porozumienie międzyinstytucjonalne jest wynikiem złożonego procesu negocjacji, który zakończono na początku września 2013 r. i dzięki któremu Parlament Europejski mógł zagłosować za przyjęciem rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego[1].

Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 28–29 czerwca 2012 r. wezwała do utworzenia unii bankowej obejmującej państwa strefy euro i opartej na trzech podstawach, tzn. jednolitym nadzorze bankowym, europejskim funduszu (systemie) restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (w przypadku upadłości banków) oraz na europejskim systemie gwarancji depozytów. Wnioski Komisji w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego, na mocy których Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) powierza się zadanie nadzoru nad bankami strefy euro, jak i nad bankami państw członkowskich decydujących się na udział w jednolitym mechanizmie nadzorczym, zostały przyjęte w dniu 12 września 2012 r.

Następnego dnia po przyjęciu tych wniosków przez Komisję Parlament Europejski przeprowadził głosowanie nad rezolucją w sprawie wniosków dotyczących europejskiej unii bankowej (EUB)[2], podkreślając, że „jakiejkolwiek znaczącej zmianie w nadzorze, w tym przeniesieniom do innych instytucji, musi towarzyszyć odpowiednie zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności takich instytucji wobec Parlamentu, który musi dysponować pełnymi prawami w zakresie przesłuchań i pełnymi uprawnieniami w odniesieniu do nominacji i procedur budżetowych”.

Z tego powodu w czasie negocjacji między Parlamentem i Radą w sprawie wniosku dotyczącego jednolitego mechanizmu nadzorczego Parlament zwrócił się o to, by w uzupełnieniu rozporządzenia powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem a EBC. Takie porozumienie międzyinstytucjonalne powinno, zgodnie z art. 20 ust. 9 ww. rozporządzenia, określać „praktyczne zasady egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC”.

Negocjacje między Parlamentem i EBC dotyczące treści tego porozumienia międzyinstytucjonalnego trwały od maja do września 2013 r. i dobiegły końca, zanim w dniu 12 września 2013 r. przeprowadzono w Parlamencie głosowanie nad wnioskami w sprawie rozporządzenia. Wypracowane porozumienie przewiduje wyraźną kontrolę parlamentarną nad wykonywaniem przez EBC powierzonych mu zadań nadzorczych, która będzie sprawowana dzięki regularnej wymianie poglądów z właściwą komisja parlamentarną, dyskusjom przy drzwiach zamkniętych z udziałem prezydium właściwej komisji oraz lepszemu dostępowi do informacji, w tym do jawnych części protokołów posiedzeń Rady ds. Nadzoru. W porozumieniu zagwarantowano również pełną współpracę między obiema instytucjami w ramach dochodzeń. W projekcie porozumienia międzyinstytucjonalnego przewidziano także kontrolę parlamentarną nad procedurą wyboru przewodniczącego Rady ds. Nadzoru.

Przy okazji głosowania Parlamentu Europejskiego nad aktami ustawodawczymi w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego przewodniczący PE i prezes EBC wygłosili oświadczenie, dając wyraz swojemu pełnemu poparciu dla projektu aktu i, co za tym idzie, zwracając się do obu instytucji o formalne i jak najszybsze przyjęcie porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Na ten podstawie w dniu 12 września 2013 r. Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego wydała jednomyślnie polityczną zgodę na projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a EBC.

Zgodnie z art. 127 Regulaminu Parlamentu Europejskiego projekt porozumienia został zatem skierowany do komisji AFCO w celu jego merytorycznego rozpatrzenia. Przy rozpatrywaniu projektu skupiono się na ogólnej ocenie jego znaczenia instytucjonalnego w świetle traktatów, która to ocena okazała się bezsprzecznie pozytywna, a także na ocenie pod kątem konieczności ewentualnej wcześniejszej zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Taka zmiana okazała się nie być konieczna.

W związku z tym oraz ze względu na skutki prawne i inne, jakie to porozumienie międzyinstytucjonalne będzie miało dla Parlamentu Europejskiego, wniesiono o jego opublikowanie jako załącznik do Regulaminu.

  • [1]               P7_TA-PROV(2013)0372.
  • [2]              Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. pt. „W kierunku unii bankowej” (2012/2729(RSP)).

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona – data decyzji

17.9.2013

Data przyjęcia

17.9.2013