ДОКЛАД относно предложението за директива на Съвета относно определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение

25.9.2013 - (COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE)) - *

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Томас Улмер
Докладчик по становище(*):
Антия Макинтайър, комисия по заетост и социални въпроси
(*)   Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника


Процедура : 2011/0254(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0303/2013
Внесени текстове :
A7-0303/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно определянето на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение

(COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0242),

–  като взе предвид членове 31 и 32 от Договора за Евратом, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0151/2012),

–  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–  като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0303/2013),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.   приканва Комисията да уведоми Парламента по какъв начин измененията, внесени от Парламента, са надлежно взети под внимание в окончателния текст на директивата, както е изменен от Съвета;

4.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

5.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

6.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за директива

Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално членове 31 и 32 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 192, параграф 1 от него,

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Член 2, буква б) от Договора предвижда установяването на единни стандарти за сигурност за защита на здравето на работниците и населението, а член 30 от Договора определя „основни стандарти“ за опазване здравето на населението и на работещите срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения.

(1) Член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда правното основание за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда и защита на здравето на хората, включително срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а) Член 153 от ДФЕС дава възможност за установяване на стандарти за сигурност с цел защита на здравето на работниците и населението.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1b) Член 168 от ДФЕС дава възможност за установяване на основни стандарти за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Тази директива следва да е съобразена със ситуационния подход, въведен с Публикация 103 на МКРЗ, и при тях да се прави разлика между ситуации на съществуващо, предвидено и аварийно облъчване. Като се взема под внимание тази нова рамка, директивата следва да обхваща всички ситуации на облъчване и всички категории на облъчване, а именно професионално облъчване, облъчване на населението и медицинско облъчване.

(7) Тази директива следва да е съобразена със ситуационния подход, въведен с Публикация 103 на МКРЗ, и при тях да се прави разлика между ситуации на съществуващо, предвидено и аварийно облъчване. Въпреки това при прилагането на стандарти и изисквания следва също така да се прави разлика между съществуващите ситуации на облъчване, свързано с естествената радиоактивност, и съществуващите ситуации на облъчване с произход от човешка дейност. Като се взема под внимание тази нова рамка, директивата следва да обхваща всички ситуации на облъчване и всички категории на облъчване, а именно професионално облъчване, облъчване на населението и медицинско облъчване.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Новите изисквания относно радиоактивността на строителните материали следва да позволяват свободното разпространение на строителни материали.

(13) Новите изисквания относно естествената радиоактивност на строителните материали следва да позволяват свободното разпространение на строителни материали, като същевременно осигуряват по-добра защита срещу радиологичните рискове.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Облъчването на екипажи на космически летателни апарати с космически лъчи следва да бъде управлявано като ситуация на предвидено облъчване. Управлението на космически летателни апарати следва да влезе в обхвата на тази директива и да бъде управлявано като специално разрешено облъчване.

(15) Облъчването на екипажи на космически летателни апарати с космически лъчи следва да бъде управлявано като ситуация на предвидено облъчване. Управлението на космически летателни апарати следва да влезе в обхвата на тази директива и да бъде управлявано като специално разрешено облъчване. Освен това следва да се обърне по-голямо внимание на потенциалните рискове от космическото лъчение за хората, които често използват въздушен транспорт. Също както екипажите, които имат възможността да бъдат регистрирани и да им бъдат извършвани медицински изследвания, насочени към рисковете, произтичащи от облъчването, следва също така да има възможност хората, които често използват въздушен транспорт, да бъдат регистрирани – например като се изиска от компаниите да регистрират своите служители, които летят често.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) При здравната защита на населението се предвижда наличието на радиоактивни вещества в околната среда. В допълнение към преките начини на облъчване от околната среда следва да се отдели внимание на защитата на околната среда като цяло, включително облъчването на флората и фауната, в рамките на обстойна и съгласувана цялостна рамка. Доколкото хората са част от своята околна среда, тази политика допринася за дългосрочна защита на здравето.

(16) Наличието на радиоактивни вещества в околната среда има последици за здравето на населението. В допълнение към преките начини на облъчване от околната среда следва да се отдели внимание на защитата на околната среда като цяло, включително облъчването на флората и фауната, в рамките на обстойна и съгласувана цялостна рамка. Доколкото хората са част от своята околна среда, тази политика допринася за дългосрочна защита на здравето. Тъй като организмите са податливи както на вътрешно, така и на външно облъчване, следва да се отделят повече ресурси за задълбочено проучване на въздействието, което йонизиращото лъчение оказва както върху хората, така и върху околната среда.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Ефикасното управление на ядрени аварии с трансгранични последици изисква засилено сътрудничество между държавите членки по отношение на аварийното планиране и реагиране.

(27) Ефикасното управление на ядрени аварии с трансгранични последици изисква засилено сътрудничество и повече прозрачност между държавите членки по отношение на аварийното планиране и реагиране.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Следва да бъдат въведени по-прецизни изисквания относно издаването на разрешения за изхвърляния и за мониторинг на изхвърляния. С препоръка 2004/2/Евратом на Комисията от 18 декември 2003 г. за стандартизирана информация за газообразните и течните отпадъчни радиоактивни изхвърляния в околната среда от ядрени реактори и преработвателни инсталации за регенериране на отработено ядрено гориво при нормално функциониране е въведена стандартизирана информация за докладването на данни за радиоактивни изхвърляния от атомни електроцентрали и преработвателни съоръжения.

(30) Следва да бъдат въведени по-прецизни изисквания и подходящи санкции във връзка с издаването на разрешения за изхвърляния и за мониторинг на изхвърляния. С препоръка 2004/2/Евратом на Комисията от 18 декември 2003 г. за стандартизирана информация за газообразните и течните отпадъчни радиоактивни изхвърляния в околната среда от ядрени реактори и преработвателни инсталации за регенериране на отработено ядрено гориво при нормално функциониране е въведена стандартизирана информация за докладването на данни за радиоактивни изхвърляния от атомни електроцентрали и преработвателни съоръжения.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Най-новата Директива 2003/122/Евратом относно контрола върху високоактивни закрити радиоактивни източници и безстопанствени източници не се нуждае от съществени промени, с изключение на необходимостта от добавяне на всякакви закрити радиоактивни източници в обхвата на някои от изискванията. Въпреки това все още съществуват някои неразрешени проблеми с безстопанствените източници и са регистрирани значими случаи на внос на замърсени метали от трети държави. Аналогично следва да бъде въведено изискване относно уведомяване за аварии с безстопанствени източници или за замърсяване на метали. По отношение на международната сигурност е важно също така нивата, над които даден източник се счита за високоактивен закрит източник, да се хармонизират с установените от МААЕ нива.

(31) В приложното поле на Директива 2003/122/Евратом относно контрола върху високоактивни закрити радиоактивни източници и безстопанствени източници следва да бъдат включени всякакви закрити радиоактивни източници в обхвата на някои от изискванията. Въпреки това все още съществуват някои неразрешени проблеми с безстопанствените източници, например невзривени боеприпаси, и са регистрирани значими случаи на внос на замърсени метали от трети държави. Аналогично следва да бъде въведено изискване относно уведомяване за аварии с безстопанствени източници или за замърсяване на метали. По отношение на международната сигурност е важно също така нивата, над които даден източник се счита за високоактивен закрит източник, да се хармонизират с установените от МААЕ нива.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива установява основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците, населението, пациентите и други лица, подложени на медицинско облъчване, срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение, с цел тяхното единно прилагане от държавите членки.

1. Настоящата директива установява основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците, населението, пациентите и други лица, подложени на медицинско облъчване, срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение, с цел да се гарантира единно минимално равнище на защита в държавите членки.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Настоящата директива определя изисквания за контрол на безопасността и сигурността на радиоактивните източници и разпоредбите за подходящата информация при ситуации на аварийно облъчване.

3. Настоящата директива определя изисквания за контрол на безопасността и сигурността на радиоактивните източници и разпоредбите за задължителната информация при ситуации на аварийно облъчване.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива се прилага за всяка ситуация на предвидено, естествено или аварийно облъчване, свързана с риск от излагане на йонизиращо лъчение, който не може да бъде пренебрегнат с оглед на радиационната защита по отношение на защитата на здравето на работниците, лицата от населението или пациентите и други лица, подложени на медицинско облъчване, или по отношение на опазването на околната среда.

1. Настоящата директива се прилага за всяка ситуация на предвидено, съществуващо, случайно или аварийно облъчване, свързана с риск от излагане на йонизиращо лъчение, по отношение на защитата на здравето на работниците, лицата от населението или пациентите и други лица, подложени на медицинско облъчване, или по отношение на опазването на околната среда.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) производството, обработката, манипулирането, употребата, съхранението, притежаването, транспортирането, доставката, вноса във и износа от Общността и погребването на радиоактивни материали;

а) производството, обработката, манипулирането, употребата, съхранението, притежаването, транспортирането, доставката, вноса във и износа от Общността, погребването на радиоактивни материали и временното или окончателното съхранение на радиоактивни отпадъци;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) експлоатация на въздухоплавателни и космически летателни апарати

i) практики, при които работниците са изложени на космическо лъчение, включително експлоатация на въздухоплавателни и космически летателни апарати, както и редовно ползване на въздушен транспорт;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 4 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) „Авария“ означава необичайна ситуация или събитие, което изисква незабавно действие преди всичко за намаляване на опасност или на неблагоприятните последици за здравето и безопасността на хората, качеството на живот, имуществото или околната среда. Тук са включени ядрените и радиационните аварии;

(3) „Авария“ означава ситуация, възникнала вследствие на злополука, неизправност, злонамерено действие или конфликт или вследствие на друго необичайно събитие, което изисква незабавно действие преди всичко за намаляване на опасност или на неблагоприятните последици за здравето и безопасността на хората, качеството на живот, имуществото или околната среда. Тук са включени ядрените и радиационните аварии;

Изменение    18

Предложение за директива

Член 4 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) „Радиоактивен материал“ означава материал, съдържащ в състава си радиоактивни вещества;

(10) „Радиоактивен материал“ означава всеки материал в течно, газообразно или твърдо състояние, съдържащ в състава си радиоактивни вещества;

 

Изменение    19

Предложение за директива

Член 4 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) „Оптимизация“ означава дългосрочен повтарящ се процес, насочен към разработване на подходящи защитни мерки, при който се отчитат обективните обстоятелства, съществуващите варианти и естеството на ситуацията на облъчване, с цел поддържане на силата и вероятността от възникване на облъчване и броя облъчени хора във възможно най-ниски разумно постижими граници;

(22) „Оптимизация“ означава дългосрочен повтарящ се процес, насочен към разработване на подходящи защитни мерки, при който се отчитат обективните обстоятелства, съществуващите варианти и естеството на ситуацията на облъчване, с цел поддържане на силата и вероятността от възникване на облъчване и броя облъчени хора във възможно най-ниски граници;

Изменение    20

Предложение за директива

Член 4 – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) „Професионално облъчване“ означава облъчване на работници, на което те са изложени по време на работа;

(24) „Професионално облъчване“ означава облъчване на работници, включително служители и самостоятелно заети лица, както и стажанти и доброволци, на което те са изложени по време на работа;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 4 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) „Увреждане на здравето“ означава оценка на риска от намаляване продължителността и качеството на живота, наблюдаван сред населението след облъчване с йонизиращо лъчение. Това включва загуба на тегло вследствие на въздействия върху тъканите, раково заболяване и остри генетични увреди.

(25) „Увреждане на здравето“ означава оценка на риска от намаляване продължителността и качеството на живота, наблюдаван сред населението след облъчване с йонизиращо лъчение. В определението, прието от МКРЗ в Публикация 103, увреждането се ограничава до загуба на тегло вследствие на въздействия върху тъканите, раково заболяване и остри генетични увреди (еквивалентни на смъртоносна болест).

Изменение    22

Предложение за директива

Член 4 – точка 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) „Облъчван работник“ означава самонаето или работещо за работодател лице, което е подложено на облъчване по време на работа, осъществявана в рамките на практика, регулирана от настоящата директива, и което е изложено на опасност да поеме дози, превишаващи някоя от границите на дозите относно облъчването на населението;

(35) „Облъчван работник“ означава самостоятелно заето или работещо за работодател лице, включително стажант или доброволец, което е подложено на облъчване по време на работа, осъществявана в рамките на практика, регулирана от настоящата директива, и което е изложено на опасност да поеме дози, превишаващи някоя от границите на дозите относно облъчването на населението;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 4 – точка 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) „Чирак“ означава лице, което бива обучавано или инструктирано в дадено предприятие с оглед упражняването на специфично умение;

(38) „Чирак“ означава лице на възраст над 16 години (включително стажанти и студенти), което бива обучавано или инструктирано в дадено предприятие с оглед упражняването на специфично умение, включващо дейности, които в случая на служител биха били считани за работа с йонизиращо лъчение.

Обосновка

Включването на стажантите и студентите е важно с цел привеждане на тази част в съответствие с останалия текст.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 4 – точка 42 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42a) „Компетентен орган“ е всеки орган, определен от държава членка.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 4 – точка 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) „Дозиметрична служба“ означава орган или лице, компетентно за калибрирането, отчитането или разчитането на устройствата за индивидуален мониторинг, или за измерване на радиоактивността в човешкото тяло или в биологични проби, или за оценка на дозите, чиято правоспособност да извършва дейност в тази връзка е призната от компетентните органи;

(46) „Дозиметрична служба“ означава орган или лице, компетентно за калибрирането, отчитането или разчитането на устройствата за индивидуален мониторинг или за измерване на радиоактивността в човешкото тяло или в биологични проби, или за оценка на дозите, чийто статут позволява да се гарантира неговата независимост от работодателя на изложените на лъчение работници, и чиято правоспособност да извършва дейност в тази връзка е призната от компетентните органи;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 4 – точка 65

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(65) „Нива за освобождаване от контрол“ означава стойности, установени от компетентния орган или в националното законодателство и изразени като концентрации на активност, при или под които материалите, получавани в резултат на практики, подлежащи на обявяване или на разрешаване, може да отпаднат от обхвата на изискванията на настоящата директива;

(65) „Нива за освобождаване от контрол“ означава стойности, установени от компетентния орган или в националното законодателство и изразени като концентрации на активност и обща активност, при или под които материалите, получавани в резултат на практики, подлежащи на обявяване или на разрешаване, може да отпаднат от обхвата на изискванията на настоящата директива;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 4 – точка 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71) „Област, изложена на завишен риск от облъчване от радон“ означава географска област или административен регион, определен въз основа на изследвания, показващи, че процентът на жилищните сгради, в които се очаква превишаване на националното базово ниво, е значително по-голям, отколкото в други части на страната;

(71) „Област, изложена на силно завишен риск от облъчване от радон“ означава географска област или административен регион, определен въз основа на изследвания, показващи, че процентът на жилищните сгради, в които се очаква превишаване на националното базово ниво, е значително по-голям, отколкото в други части на страната;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 4 – точка 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(74) „Индивидуална вреда“ означава клинично наблюдавани вредни въздействия при хора или техните потомци, проявени веднага или на по-късен етап, като във втория случай появата е по-скоро вероятна, отколкото сигурна;

(74) „Индивидуална вреда“ означава клинично наблюдавани вредни въздействия при хора или техните потомци, проявени веднага или на по-късен етап;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 4 – точка 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75) „Интервенционна радиология“ означава използването на методи за рентгенова образна диагностика, в допълнение към ултразвукова или магнитно-резонансна или други изследвания с нейонизиращи лъчения, за въвеждане и насочване на уреди в човешкото тяло с диагностични или лечебни цели;

(75) „Интервенционна радиология“ означава използването на методи за рентгенова образна диагностика, в допълнение към ултразвукова или магнитно-резонансна или други изследвания с нейонизиращи лъчения, за въвеждане и насочване на уреди в човешкото тяло с диагностични или лечебни цели. Въпреки това настоящата директива се отнася само за уреди с високи дози облъчване. Към тях спадат уреди, при които дозата на облъчване надхвърля 100 Gy*cm².

 

Обосновка

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat hierzu Anforderungen veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten (siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen vor, die international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 4 – точка 82

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(82) „Типичен представител“ означава лице, получаващо доза, която е представителна за лицата от населението с по-високо облъчване;

(82) „Типичен представител“ означава лице, получаващо доза или за което е вероятно да получи доза, представителна за лицата от населението, изложени на високо облъчване. При оценките се вземат предвид сценарии, които са по-неблагоприятни от съществуващите условия, освен ако се докаже, че няма вероятност те да се случат или че тяхната поява ще бъде установена и ще доведе до преоценка на дозиметричното въздействие;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 4 – точка 83

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(83) „Служител по радиационна защита“ означава лице, което е технически компетентно по въпросите на радиационната защита за определен вид практикуване и му е възложено от предприятието да осъществява надзор върху изпълнението на мерките на предприятието относно радиационната защита;

(83) „Служител по радиационна защита“ означава лице, което е технически компетентно по въпросите на радиационната защита за определен вид практикуване и му е възложено от предприятието да осъществява надзор върху изпълнението на мерките на предприятието относно радиационната защита; тяхното правомощие да предприемат действия се признава от компетентните органи;

Изменение    32

Предложение за директива

Член 4 – точка 91

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(91) „Остатъчна доза“ означава дозата, която се очаква да бъде понесена от всички начини на облъчване, след като са били изцяло изпълнени всички защитни мерки, или в случаите, в които е взето решение да не бъдат предприемани никакви защитни мерки;

(91) „Остатъчна доза“ означава дозата, която се очаква да бъде понесена от всички начини на облъчване, след като са били изцяло изпълнени всички защитни мерки;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 4 – точка 97

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(97) „Нормално облъчване“ означава облъчване, което се очаква да възникне при нормални оперативни условия за дадена инсталация или дейност (включително поддръжка, инспекция, извеждане от експлоатация), както и при възможни малки аварии, които могат да бъдат овладени, например при нормална експлоатация и очаквани експлоатационни събития;

(97) „Облъчване в нормални ситуации“ означава облъчване, което се очаква да възникне при нормални оперативни условия за дадена инсталация или дейност (включително поддръжка, инспекция, извеждане от експлоатация), в т.ч. малки по мащаб инциденти, които могат да бъдат овладени, например при нормална експлоатация и очаквани експлоатационни събития.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки установяват правни изисквания и подходящ режим на регулаторен контрол, които отразяват, за всички ситуации на облъчване, дадена система за радиационна защита, основана на следните принципи за обосновка, оптимизация и граници на дозите:

Държавите членки установяват правни изисквания и подходящ режим на регулаторен контрол, които отразяват, за всички ситуации на облъчване, дадена система за радиационна защита, основана на актуални и солидни научни доказателства, като се следват принципите за обосновка, оптимизация, граници на дозите и възстановяване на щетите:

Обосновка

Важно е всички нови промени да се основата на актуални и солидни научни доказателства.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) обосновка: решенията за въвеждане или промяна на радиационен източник, начин на облъчване или реални облъчвания се считат за обосновани, когато са взети с намерение да се гарантира, че индивидуалните или обществените ползи от тях компенсират вредите, които могат да причинят;

а) обосновка: решенията за увеличаване на излагането на лицата на йонизиращо лъчение се считат за обосновани, когато са взети с намерение да се гарантира, че индивидуалните или обществените ползи от тях компенсират вредите, които могат да причинят;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) оптимизация: във всички ситуации на облъчване радиационната защита се оптимизира с цел поддържане на силата и вероятността от възникване на облъчване, както и на броя облъчени лица във възможно най-ниски разумно постижими граници, като се вземат предвид икономически и обществени фактори, при което оптимизацията на защитата на лицата, подложени на медицинско облъчване, е пропорционална на медицинската цел на облъчването, както е описано в член 55. Този принцип се прилага за ефективни дози, както и за органни дози, като предпазна мярка за позволяване на неопределеност по отношение на увреждане на здравето под праговата стойност за детерминистични ефекти;

б) оптимизация: във всички ситуации на облъчване радиационната защита се свежда до минимум с цел поддържане на силата и вероятността от възникване на облъчване, както и на броя облъчени лица във възможно най-ниски граници, като се вземат предвид икономически и обществени фактори, при което оптимизацията на защитата на лицата, подложени на медицинско облъчване, е пропорционална на медицинската цел на облъчването, както е описано в член 55. Този принцип се прилага за ефективни дози, както и за органни дози, като предпазна мярка за позволяване на неопределеност по отношение на увреждане на здравето под праговата стойност за детерминистични ефекти;

Изменение    37

Предложение за директива

Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) граници на дозите: при ситуациите на предвидено облъчване сборът от дозите на дадено лице от всички регулирани радиационни източници не може да надвишава границите на дозите, определени за професионалното облъчване или за облъчването на населението. Границите на дозите не се прилагат за медицински облъчвания.

в) граници на дозите: сборът от дозите, получени от дадено лице от населението от всички регулирани радиационни източници и всички ситуации на съществуващо антропогенно облъчване, не може да надвишава границите на дозите, определени за облъчване на населението.

 

Сборът от дозите на облъчван работник от всички регулирани радиационни източници не може да надвишава границите на дозите, определени за професионалното облъчване.

 

Границите на дозите не се прилагат за медицински облъчвания.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 5 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) възстановяване на щетите: преди да разрешат създаването на ядрено съоръжение или да подновят неговото разрешително за дейност, държавите членки създават механизъм, гарантиращ възстановяването на всички материални щети и увреждания на здравето, които могат да бъдат причинени от авария в съоръжението.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Информацията относно обосновката и границите на дозите следва да бъде достъпна за населението.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на професионалното облъчване ограничението на дозата се определя като оперативен инструмент за оптимизация от предприятието, намиращо се под общия надзор на компетентните органи. В случай на външни работници ограничението на дозата се определя в сътрудничество между работодателя и предприятието.

1. По отношение на професионалното облъчване ограничението на дозата се определя като оперативен инструмент за оптимизация от предприятието, след като бъдат проведени консултации с представители на работниците. Надзорът върху това решение се упражнява от компетентните органи. В случай на външни работници ограничението на дозата се определя в сътрудничество между работодателя и предприятието, след като бъдат проведени консултации с представители на работниците.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По отношение на облъчването на населението ограничението на дозата се определя за индивидуалната доза, която лицата от населението получават вследствие на планирана експлоатация на даден радиационен източник. Компетентните органи определят ограничението, така че да се спази границата на дозата по отношение на сумата от дозите на същото лице, получени от съвкупността от всички разрешени практики.

2. По отношение на облъчването на населението ограничението на дозата се определя за индивидуалната доза, която лицата от населението получават вследствие на планирана експлоатация на даден радиационен източник или вследствие на ситуация на съществуващо антропогенно облъчване. Компетентните органи определят ограничението, така че да се гарантира защитата на здравето на населението и да се спази границата на дозата по отношение на сумата от дозите на същото лице, получени от съвкупността от всички разрешени практики, както и от естествени източници на радиация и остатъчно замърсяване. Избраните стойности за ограничения на дозите се публикуват, така че всеки гражданин да може да провери дали не е получил доза, надвишаваща регламентираната граница, вследствие на натрупването на ситуации на предвидено облъчване и на съществуващо антропогенно облъчване.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С цел намаляване на индивидуалните дози под базовите нива се планират и въвеждат оптимизирани защитни стратегии. Избраните за базови нива стойности зависят от вида на ситуацията на облъчване.

2. С цел намаляване на индивидуалните дози до възможно най-ниски разумно постижими граници под базовите нива се планират и въвеждат оптимизирани защитни стратегии. Избраните за базови нива стойности зависят от вида на ситуацията на облъчване, от естеството на риска и наличните средства за намеса, защитните и коригиращите мерки.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. За различните мерки за противодействие, приложими при ситуации на аварийно облъчване, се определят нива на намеса; те съответстват на нивата на ефективна доза или органна доза, над които трябва да се прилагат защитни мерки с цел ограничаване на риска за облъчваните лица.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. При избора на базови нива за ефективната доза се вземат под внимание трите диапазона от базови стойности, определени в точка 1 от приложение I.

4. Стойностите на очаквана ефективна доза и на еквивалентна доза в орган, приети от държавите членки за базови нива и нива на намеса, се съобщават на Комисията и се публикуват. Държавите членки включват заинтересованите страни при определянето на тези стойности.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Веднага след като бременна жена уведоми предприятието за своята бременност, в съответствие с националното законодателство или националния правен ред, защитата на плода съответства на тази, осигурена на лицата от населението. Условията на труд за бременната жена са такива, че еквивалентната доза на плода да е на толкова ниско ниво, колкото е разумно постижимо, но във всички случаи да не надвишава 1 mSv за оставащия период от бременността.

1. Веднага след като бременна жена уведоми предприятието за своята бременност, в съответствие с националното законодателство или националния правен ред, защитата на плода е равностойна на тази, осигурена на лицата от населението. Условията на труд за бременната жена са такива, че еквивалентната доза на плода да е на толкова ниско ниво, колкото е разумно постижимо, но във всички случаи да не надвишава 1 mSv за оставащия период от бременността.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) границата на еквивалентната доза за очната леща е 20 mSv за една година.

а) границата на еквивалентната доза за очната леща е 15 mSv за една година.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 2– буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) границата на еквивалентната доза за кожата е 150 mSv за една година, усреднена на всеки 1 сm2 площ кожа, независимо от облъчената повърхност.

б) границата на еквивалентната доза за кожата е 50 mSv за една година, усреднена на всеки 1 сm2 площ кожа, независимо от облъчената повърхност.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 2– буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) границата на еквивалентната доза за дланите, ръцете от китката до лакътя, стъпалата и глезените е 150 mSv за една година.

в) границата на еквивалентната доза за дланите, ръцете от китката до лакътя, стъпалата и глезените е 50 mSv за една година.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Границата на ефективната доза при облъчване на населението е 1 mSv за една година.

1. Границата на ефективната доза при облъчване на населението е 1 mSv за една година. Тази граница се основава на сумата от дози, получени от вътрешно или външно облъчване, от съвкупността от всички регламентирани практики и ситуации на съществуващо антропогенно облъчване.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) границата на еквивалентната доза за очната леща е 15 mSv за една година.

а) границата на еквивалентната доза за очната леща е 3 mSv за една година.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки осигуряват необходимото образование, обучение и преквалификация за признаването на експертите по радиационна защита, експертите по медицинска физика, службите по трудова медицина и дозиметричните служби.

2. Държавите членки осигуряват необходимото непрекъснато образование, обучение и преквалификация, за да се даде възможност за признаването на експертите по радиационна защита, експертите по медицинска физика, служителите по радиационна защита, службите по трудова медицина и дозиметричните служби, както и да се подкрепи обменът на най-добри практики между държавите членки. Всички форми на образование, обучение и актуална информация подобряват подготвеността и дават възможност за по-бързи превантивни действия и/или действия за реагиране в тази област.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки задължават предприятието или работодателя да информира облъчваните работници, чираци и студенти, които са изложени на професионално облъчване, за:

1. Държавите членки задължават предприятието или работодателя да информира облъчваните работници, без да се правят изключения, чираци и студенти, които са изложени на професионално облъчване, за:

Изменение    53

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) безопасни процедури за работа, при които рисковете се свеждат до минимум;

Изменение    54

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) условията, при които работниците имат право на здравно наблюдение;

Изменение    55

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато това е уместно, се предоставя също така информация относно рисковете, свързани с редовно ползване на въздушен транспорт.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 17 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) информирани и обучавани за визуално откриване на източници и техните контейнери;

б) информирани и обучавани за визуално откриване на източници и техните контейнери, както и начини за тяхното съобщаване;

Изменение    57

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че на аварийните работници и на всякакви други лица, които могат да участват в организирането на аварийна помощ в случай на авария, се предоставя подходяща и редовна актуализирана информация относно здравните рискове, с които може да е свързана тяхната намеса, както и за предпазните мерки, които трябва да бъдат предприети в такъв случай. Тази информация включва широкия диапазон от потенциални аварии.

1. Държавите членки гарантират, че на аварийните работници и на всякакви други лица, които могат да участват в организирането на аварийна помощ в случай на авария, се предоставя своевременно пълна и редовна актуализирана информация относно здравните рискове, с които може да е свързана тяхната намеса, както и за предпазните мерки, които трябва да бъдат предприети в такъв случай. Тази информация включва широкия диапазон от потенциални аварии.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 19 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. По отношение на гражданите на ЕС изискванията за информация, предвидени в настоящата директива, се изпълняват на един от официалните езици на Европейския съюз по такъв начин, че всеки европейски гражданин да разбира предоставената информация.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че новите видове практики, свързани с излагане на йонизиращо лъчение, подлежат на обосновка, преди да бъдат одобрени.

1. Държавите членки гарантират, че новите видове практики, свързани с излагане на йонизиращо лъчение, подлежат на обосновка и предварително изпитване, преди да бъдат одобрени, както и на редовни проверки по време на прилагането им.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират участието на всички заинтересовани страни в процесите на вземане на решения и по-специално на лицата, които могат да бъдат засегнати от въздействието на практиката върху здравето при нормална работа или при авария. Участието трябва да бъде организирано достатъчно време преди вземането на решение, за да се даде възможност за ефективно проучване на алтернативни решения.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Обосновката на съществуващите видове практики се преразглежда при всяко получаване на нови и важни данни относно тяхната ефективност или потенциални последици.

3. Обосновката на съществуващите видове практики се преразглежда при всяко получаване на нови и важни данни относно тяхната ефективност или потенциални последици и/или когато са регистрирани отрицателни резултати. Европейската комисия и държавите членки установяват процедурите, даващи възможност за ефективно преразглеждане на обосновката на съществуващите практики на равнището на Съюза или на национално равнище. Схемите гарантират възможността за представяне на предложения и за участие в процеса на вземане на решения на групите или лицата, които са изложени на опасностите от йонизиращите лъчения вследствие на тези практики и по-специално на населението и работещите.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки задължават всяко предприятие, възнамеряващо да произвежда или внася или изнася нов вид апаратура или продукт, излъчващи йонизиращо лъчение, да предоставя на компетентните органи необходимата информация, посочена в приложение III, раздел А, с цел органите да могат, въз основа на оценка на посочената в приложение III, раздел Б информация, да вземат решение дали целевото предназначение на апаратурата или на продукта може да бъде обосновано.

1. Държавите членки задължават всяко предприятие, възнамеряващо да произвежда или внася или изнася нов вид апаратура или продукт, излъчващи йонизиращо лъчение, да предоставя на компетентните органи в страната, в която се намира седалището на предприятието, необходимата информация, посочена в приложение III, раздел А, с цел органите да могат, въз основа на оценка на посочената в приложение III, раздел Б информация, да вземат решение дали целевото предназначение на апаратурата или на продукта може да бъде обосновано.

Обосновка

Този контрол следва да се провежда само в една държава членка, за да се избегне извършването на една и съща работа във всички държави членки. Резултатите от този контрол трябва след това да бъдат признати в останалите държави членки. По този начин следва да се избегне дублирането на работата както за компетентните органи, така и за предприятията.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентният орган споделя информацията, получена в съответствие с изискванията на параграф 1, с компетентните органи на другите държави членки, за да им даде възможност да се произнесат, от своя страна, за обосноваността на целевото предназначение на апаратурата или на продукта.

2. Компетентният орган споделя информацията, получена в съответствие с изискванията на параграф 1, с компетентните органи на другите държави членки, за да ги информира относно своето решение за целевото предназначение на апаратурата или на продукта. Компетентните органи предоставят тази информация на всички останали държави членки.

Обосновка

Новите изисквания за разрешенията за допускане до пазара правят по-труден достъпа до пазара, без да постигат по-високи стандарти за сигурност. Има опасност държавите членки да въведат различни процедури за предоставяне на разрешение. Поради това е необходим обмен на информация на равнището на държавите членки с цел да се изключи въвеждането на ненужни изисквания към органите или предприятията, водещи до дублиране на едни и същи процедури.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Предприятието бива информирано за решенията на компетентните органи на държавите членки в рамките на период от шест месеца.

3. Предприятието бива информирано за решенията на компетентните органи на държавите членки в срок от четири месеца.

Обосновка

За предприятие, което чака разрешение за допускане до пазара, шест месеца означават голяма финансова тежест. По-специално за малките и средните предприятия тази процедура представлява сериозна тежест, поради което е препоръчително срокът да се съкрати.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 21 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. В съответствие с член 22 тези видове апаратура или продукти са предназначени за използване в контролирана среда.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки забраняват целенасочено добавяне на радиоактивни вещества при производството на хранителни продукти, играчки, лични украшения и козметика, както и вноса или износа на такива стоки. Без да се засяга Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, практиките, свързани с влагането на материали, водещи до увеличаване на активността в свързаните продукти, се считат за необосновани.

Държавите членки забраняват и санкционират добавянето на радиоактивни вещества при производството на хранителни продукти, играчки, лични украшения и козметика, и като цяло в потребителските стоки, както и вноса или износа на такива стоки. Без да се засяга Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, практиките, свързани с влагането на материали, водещи до увеличаване на активността в свързаните продукти, се считат за необосновани.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират определянето, посредством проучвания или други подходящи начини, на практиките, свързани с облъчване при немедицински образни изследвания, посочени приложение IV.

1. Държавите членки гарантират определянето, посредством проучвания или други подходящи начини, на практиките, свързани с облъчване при немедицински образни изследвания, посочени в приложение IV. Те ежегодно извършват оценка на индивидуалните и колективните дози, свързани с всяка от изброените практики, както и тяхното цялостно въздействие и неговото развитие с течение на времето.

Изменение    68

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че се отделя специално внимание на обосновката на практиките, свързани с облъчване при немедицински образни изследвания, по-специално:

2. Държавите членки упражняват надзор и гарантират, че се отделя специално внимание на обосновката на практиките, свързани с облъчване при немедицински образни изследвания, по-специално:

Изменение    69

Предложение за директива

Член 23 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Държавите членки носят отговорност за изследванията, развитието и прилагането на алтернативни техники.

Изменение    70

Предложение за директива

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират идентифицирането на практики, свързани с използването на естествени радиоактивни материали и водещи до облъчване на работници или лица от населението, което не може да се пренебрегне с оглед на радиационната защита. Тази идентификация се извършва чрез проучвания или други подходящи средства, като се вземат под внимание посочените в приложение V промишлени сектори.

Държавите членки гарантират идентифицирането и оповестяването на практики, свързани с използването на естествени радиоактивни материали и водещи до облъчване на работници или лица от населението. Тази идентификация се извършва чрез проучвания или други подходящи средства, като се вземат под внимание по-специално посочените в приложение V промишлени сектори.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 25 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите членки уточняват информацията, която предприятието е задължено да представи, за да се даде възможност на компетентния орган да направи оценка на нивата на облъчване на лицата от населението и работниците, както и на радиологичните рискове при нормални обстоятелства и при аварийни ситуации. Въз основа на това и когато е уместно, въз основа на допълнителни разследвания, компетентният орган определя приложимия административен режим, както и необходимите средства за регулаторен контрол.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват всяка обявена с уведомление практика да подлежи на регулаторен контрол, пропорционален на силата и вероятността от възникване на облъчвания в резултат на практиката, както и пропорционален на въздействието, което регулаторният контрол може да окаже за намаляването на тези облъчвания и за повишаването на сигурността на инсталациите.

1. Държавите членки изискват всяка обявена с уведомление практика да подлежи на регулаторен контрол от компетентния орган.

Изменение    73

Предложение за директива

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Обявените с уведомление практики могат да бъдат освободени от изискването за разрешение.

заличава се

Изменение    74

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаи, в които поради ограничен риск от дози на облъчване не се изисква проучване на отделни случаи и практиката е предприета в съответствие с условията на националното законодателство, компетентните органи могат да ограничат регулаторния контрол до регистрирането на практиката и до подходяща периодичност на инспекциите.

1. В случаи, в които за определена практика може да бъде определена в количествено отношение граница на дозата, поради ограничен риск от дози на облъчване не се изисква проучване на отделни случаи и практиката е предприета в съответствие с условията на националното законодателство, компетентните органи могат да ограничат регулаторния контрол до регистрирането на практиката и до подходяща периодичност на инспекциите. Следва да се изисква лицензиране, когато разрешението се прилага спрямо общите дейности на дадено предприятие.

Изменение    75

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изискват лицензиране на следните практики:

2. Държавите членки изискват лицензиране за предприятия, извършващи следните дейности, или когато е уместно в съответствие с параграф 1, регистрация на следните практики:

Изменение    76

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) преднамерено добавяне на радиоактивни вещества при производството на потребителски или други (включително медицински) продукти, както и при вноса или износа на такива стоки;

заличава се

Изменение    77

Предложение за директива

Член 27 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) отрасли, които използват естествени радиоактивни материали, определени от държавите членки съгласно изискванията на член 24, което може да доведе до ефективна доза на лице от населението, равна или надвишаваща 0,3 mSv за една година.

заличава се

Обосновка

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge haben, ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch weiter belastet.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) мерки, предприети във връзка с настоящата директива;

Изменение    79

Предложение за директива

Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки изискват предприятието своевременно да уведомява за възникването на всяко значимо събитие, което води или би могло да доведе до облъчване на дадено лице извън рамките на експлоатационните граници или експлоатационните условия, посочени в лицензионните изисквания по отношение на професионалното облъчване или облъчването на населението, или определени от органите по отношение на медицинското облъчване.

5. Държавите членки изискват предприятието своевременно да уведомява за възникването на всяко значимо събитие, което води или би могло да доведе до облъчване на дадено лице извън рамките на експлоатационните граници или експлоатационните условия, посочени в лицензионните изисквания по отношение на професионалното облъчване или облъчването на населението, или определени от органите по отношение на медицинското облъчване. Въвеждат се случайни проверки от органите.

 

Медицински уреди, които работят с йонизиращо лъчение, се третират в съответствие с Директива 93/42/ЕИО1. Предприемат се всички стъпки по обмен на информация съгласно горепосочената директива и се уведомяват останалите компетентни органи.

 

_________________

 

1 Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

Обосновка

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei der Zulassung dahingehend geprüft.

Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung. Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 33 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да оценяват облъчването на съответния екипаж;

а) да оценяват облъчването на съответния екипаж или на работниците;

Изменение    81

Предложение за директива

Член 38 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) категория А: облъчвани работници, които могат да получат ефективна доза, надвишаваща 6 mSv за една година или еквивалентна доза, по-голяма от 15 mSv за една година, за очната леща, или по-голяма от 150 mSv за една година за кожата и крайниците;

а) категория А: облъчвани работници, които могат да получат ефективна доза, надвишаваща 6 mSv за една година или еквивалентна доза, по-голяма от 15 mSv за една година, за очната леща, или по-голяма от 50 mSv за една година за кожата и крайниците;

Изменение    82

Предложение за директива

Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Мониторингът за работници от категория B трябва да бъде поне достатъчен, за да покаже, че тези работници са правилно класифицирани в категория B. По отношение на работниците от категория B държавите членки могат да изискват индивидуален мониторинг и, при необходимост, индивидуални измервания, извършени от дозиметрична служба.

2. Мониторингът за работници от категория B трябва да бъде поне достатъчен, за да покаже, че тези работници са правилно класифицирани в категория B. По отношение на работниците от категория B държавите членки следва да изискват индивидуален мониторинг и, при необходимост, индивидуални измервания, извършени от дозиметрична служба.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Посочената в параграф 1 информация се съхранява през цялата професионална дейност, включваща излагане на йонизиращо лъчение, и след това, докато лицето навърши или би навършило 75 годишна възраст, но при всички случаи не по-малко от 30 години след прекратяването на работата, включваща облъчване.

3. Дозовият регистър, посочен в параграф 1, се подава към система с данни за индивидуален радиологичен мониторинг, създадена от държавите членки в съответствие с приложение VIII. Посочената в параграф 1 информация се съхранява през цялата професионална дейност, включваща излагане на йонизиращо лъчение, и след това, докато лицето навърши или би навършило 75 годишна възраст, но при всички случаи не по-малко от 30 години след прекратяването на работата, включваща облъчване.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват работниците да имат достъп по тяхно искане до резултатите от техния индивидуален мониторинг, включително до резултатите от измерванията, които може да са били използвани при оценяването на резултатите, или до резултатите от оценката на техните дози, направена в резултат на измервания на работното място.

1. Държавите членки изискват работниците да имат своевременен достъп по тяхно искане до резултатите от техния индивидуален мониторинг, включително до резултатите от измерванията, които може да са били използвани при оценяването на резултатите, или до резултатите от оценката на техните дози, направена в резултат на измервания на работното място.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 44 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Прегледът на работниците ще се извършва през работно време и безплатно за тях.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 49 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Консултациите и участието на работниците и/или техните представители се урежда от член 11 от Директива 89/391/ЕИО1.

 

_______________

 

1 Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работното място (ОВ L 193, 29.6.1989 г., стр. 1).

Изменение    87

Предложение за директива

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че системата за индивидуален радиологичен мониторинг предоставя на външните работници еквивалентна защита, като тази на постоянно наетите от предприятието работници.

1. Държавите членки гарантират, че системата за индивидуален радиологичен мониторинг предоставя на външните работници еквивалентна защита и медицински грижи, като тази на постоянно наетите от предприятието работници.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Служителите преминават редовно обучение и се извършва мониторинг на спазването на приложимите правила.

Изменение    89

Предложение за директива

Член 55 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) тези лица са информирани за рисковете от облъчването;

б) на тези лица се предоставя пълна информация за рисковете от облъчването;

Изменение    90

Предложение за директива

Член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Оптимизацията включва избора на оборудване, системното предоставяне на подходяща диагностична информация или на терапевтични резултати, практическите аспекти на процедурите за медицинско облъчване, осигуряване на качеството и преценката и оценката на дозите за пациентите и персонала или на извършваните процедури, като се вземат под внимание икономически и социални фактори.

4. Оптимизацията включва избора на оборудване, системното предоставяне на подходяща диагностична информация или на терапевтични резултати, практическите аспекти на процедурите за медицинско облъчване, осигуряване на качеството – включително подходящо обучение на персонала, и преценката и оценката на дозите за пациентите и персонала или на извършваните процедури, като се вземат под внимание икономически и социални фактори.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 55 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) са разработени подходящи насоки за облъчването на полагащите грижи лица и на лицата, които осигуряват удобството на пациентите;

б) са разработени подходящи насоки за облъчването на полагащите грижи лица и на лицата, които осигуряват удобството на пациентите, както и за правилното използване на оборудването;

Изменение    92

Предложение за директива

Член 56 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Практикуващият лекар гарантира, че на пациента или законния му настойник е предоставена достатъчна информация относно ползите и рисковете, свързани с радиационната доза от медицинското облъчване, с оглед получаване на информирано съгласие. Подобна информация, както и съответните насоки съгласно член 55, параграф 5, буква б) се предоставят на полагащите грижи лица и на лицата, които осигуряват удобството на пациентите.

3. Практикуващият лекар гарантира, че на пациента или законния му настойник е предоставена синтезирана и лесно разбираема информация относно ползите и рисковете, свързани с радиационната доза от медицинското облъчване, с оглед получаване на информирано съгласие. Подобна информация, както и съответните насоки съгласно член 55, параграф 5, буква б) се предоставят на полагащите грижи лица и на лицата, които осигуряват удобството на пациентите.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 59 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) използваното радиологично оборудване се намира под постоянен строг контрол с оглед на радиационната защита;

а) използваното радиологично оборудване се намира под постоянен строг контрол с оглед на радиационната защита и се погребва съобразно съответното действащо законодателство;

Изменение    94

Предложение за директива

Член 59 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) се извършва приемателно изпитване с участието на експерта по медицинска физика преди първото пускане в действие на оборудването за клинични цели, и последващо периодично извършване на експлоатационни изпитвания, както и след всяка съществена процедура за поддръжка.

г) се извършва приемателно изпитване с участието на експерта по медицинска физика преди първото пускане в действие на оборудването за клинични цели, и последващо периодично извършване на експлоатационни изпитвания, както и след всяка съществена процедура за поддръжка. При това изпитване държавите членки се придържат към насоките на Комисията (по-специално RP162)1, както и към действащите към момента европейски и международни стандарти по отношение на медицинското радиологично оборудване (стандарт IEC-TC 62 относно електрическото оборудване в медицинската практика, стандарти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), насоки на Международната комисия за радиационна защита).

 

_____________

 

1 Критерии за допустимост на медицинско радиологично оборудване, използвано за радиологична диагностика, ядрена медицина и радиотерапия

Обосновка

Въз основа на този член държавите членки биха могли да създават собствени процедури за тестване. Това би довело до допълнителни разходи за допускане и пускане в експлоатация, без да създава добавена стойност по отношение на сигурността. Поради това вече съществуващите стандарти следва да представляват основа за тестването.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 62 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) предприятието уведомява възможно най-скоро компетентните органи за възникването на значими събития, както са определени от органите, включително резултатите от проучвания и коригиращите мерки с цел предотвратяване на такива събития. Компетентните органи предоставят тази информация на компетентните органи за следпазарно наблюдение, установени с Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия;

г) предприятието уведомява възможно най-скоро компетентните органи за възникването на значими събития, както са определени от органите, включително резултатите от проучвания и коригиращите мерки с цел предотвратяване на такива събития. В случай на медицински изделия предприятието или ползвателят предоставя незабавно цялата информация на компетентните органи за следпазарно наблюдение, установени с Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия; при необходимост тези органи уведомяват други компетентни органи.

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 8.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 65 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентният орган определя разрешените норми за изхвърляне на отпадъчни флуиди. При тези разрешения за изхвърляне:

2. Компетентният орган определя и публикува разрешените норми за изхвърляне на радиоактивни отпадъчни флуиди. При тези разрешения за изхвърляне:

Изменение    97

Предложение за директива

Член 65 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) се вземат под внимание резултатите от оптимизацията на облъчването на населението;

а) се вземат под внимание дозите, получени от лица от населението вследствие на съществуващите антропогенни ситуации и други планирани дейности, както и резултатите от оптимизацията на облъчването на населението;

Изменение    98

Предложение за директива

Член 68 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) постигане и поддържане на оптимално ниво на защита;

а) постигане и поддържане на най-високо ниво на защита на общественото здраве и околната среда;

Изменение    99

Предложение за директива

Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват предприятието, отговорно за дадена практика, незабавно да уведомява компетентните органи за всяка авария в негово съоръжение или свързана с негови дейности, както и да предприема всички необходими действия за намаляване на последиците.

1. Държавите членки изискват предприятието, отговорно за дадена лицензирана практика, незабавно да уведомява компетентните органи за всяка авария в негово съоръжение или свързана с негови дейности, както и да предприема всички необходими действия за намаляване на последиците.

Обосновка

Изложените тук разпоредби се отнасят до практики, попадащи в категориите, които представляват висок риск и поради това попадат в категорията на лицензирани практики.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 70 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите членки следва незабавно да се информират взаимно за всяка радиационна авария, която е възникнала на тяхна територия.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 70 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) лицата с цел намаляване на облъчването.

в) лицата – с цел намаляване на облъчването, като те трябва да бъдат напълно информирани възможно най-бързо за рисковете и възможните странични ефекти на възникналата авария.

Изменение    102

Предложение за директива

Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че лицата от населението, които е вероятно да бъдат засегнати в случай на авария, са информирани относно приложимите за тях мерки за защита на здравето, и действията, които трябва да предприемат в случай на такава авария.

1. Държавите членки гарантират, че лицата от населението, които е вероятно да бъдат засегнати в случай на авария, са информирани относно приложимите за тях мерки за защита на здравето, и действията, които трябва да предприемат в случай на такава авария. Това се отнася най-малко за лицата, живеещи в радиус от 50 км от рисковата инсталация.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 72 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 72а

 

Информиране на населението

 

Незабавно след уведомяването за аварийна ситуация държавите членки гарантират, че населението бива информирано в най-кратки срокове.

 

Публикуват се всички данни, необходими за оценка на ситуацията и на нейното развитие, по-специално данните и прогнозите за метеорологичните условия, движението на въздушните потоци и отлаганията в почвата, мощността на дозите в околната среда и критичните нива на замърсяване на храните. Компетентните органи оповестяват публично прогнозите за ефективна доза и за еквивалентна доза за най-важните телесни органи, планираните и предприетите интервенции, очакваните и действителните остатъчни дози.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В своите правни рамки за радиационна защита, и по-специално в рамките на цялостната система за защита на човешкото здраве, държавите членки включват разпоредба за радиационна защита в околната среда на видове, различни от човека. С тази правна рамка се въвеждат екологични критерии, с които се цели да се осигури защита на популациите от уязвими или представителни непринадлежащи към човешкия род видове с оглед на тяхната значимост като част от екосистемата. Където е уместно, се определят видове практики, за които е оправдано въвеждането на регулаторен контрол с оглед изпълнение на изискванията на тази правна рамка.

В своите правни рамки за радиационна защита, и по-специално в рамките на цялостната система за защита на човешкото здраве, държавите членки включват разпоредба за радиационна защита в околната среда на видове, различни от човека. С тази правна рамка се въвеждат екологични критерии, с които се цели да се осигури защита на популациите от уязвими или представителни непринадлежащи към човешкия род видове с оглед на тяхната значимост като част от екосистемата. Където е уместно, се определят видове практики, за които е оправдано въвеждането на регулаторен контрол с оглед изпълнение на изискванията на тази правна рамка. За тази цел държавите членки увеличават изследванията в тази област и актуализират правната рамка, така че да се вземат съответно под внимание всички нови констатации.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 78

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки задължават предприятията да предприемат подходящи технически мерки за предотвратяване на значителни екологични щети в случай на случайно изпускане или за намаляване на мащаба на тези щети.

Държавите членки задължават предприятията да предприемат подходящи технически мерки за предотвратяване на значителни екологични щети в случай на случайно изпускане или за намаляване на мащаба на тези щети. Националните органи предвиждат случайни периодични проверки на обекти или съоръжения, както и на практиките, използвани от предприятията, за да гарантират предприемането или наличието на тези мерки.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 79

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изготвянето на програми за мониторинг на околната среда или когато се изисква изпълнението на такива програми, компетентните органи на държавите членки включват представителни видове, различни от човека, ако това е необходимо, както и компоненти на околната среда, които представляват начин на облъчване на лица от населението.

При изготвянето на програми за мониторинг на околната среда или когато се изисква изпълнението на такива програми, компетентните органи на държавите членки включват представителни видове, различни от човека, както и компоненти на околната среда, които представляват начин на облъчване на лица от населението. За да се повиши прозрачността и ефективността на взетите мерки, националните органи на държавите членки редовно обменят данни и информация от мониторинга на радиоактивността в околната среда, включително разпространяват незабавно новите данни.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 80 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки определят компетентния орган или органи, които да изпълняват задачи, предвидени в настоящата директива.

1. Държавите членки определят компетентния орган или органи, които да изпълняват регулаторния контрол, предвиден в настоящата директива; компетентният(ите) орган или органи е(са) функционално независим(и) от всяка институция, която насърчава или работи с ядрена енергия.

Изменение    108

Предложение за директива

Член 80 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Всяка държава членка гарантира, че при определянето или изменението на границите на дозите изискването за обществено участие се прилага съгласно националното законодателство от компетентния орган на държавата членка.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 80 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Процедурите за обществено участие включват разумни графици за различните етапи, като предоставят достатъчно време за информиране на обществеността и позволяват на обществеността да се подготви и участва ефективно в процеса на вземане на решения.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 80 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Компетентният орган гарантира, че при вземането на решение за границите на дозите резултатът от общественото участие се отчита надлежно.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 81 – параграф 1 – алинея 1– буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) експерти по радиационна защита;

в) експерти по радиационна защита и служители по радиационна защита;

Изменение    112

Предложение за директива

Член 81 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят разпоредби за гарантиране на постоянната професионална компетентност на тези служби и експерти.

Държавите членки определят разпоредби за гарантиране на постоянната професионална компетентност и независимост на тези служби и експерти.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 85 – параграф 2 – алинея 1 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) установяване на документирани процедури за предоставяне на информация и обучение на изложени на облъчване работници.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 86 – параграф 2 – алинея 1 – буква л а (нова

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ла) установяване на документирани процедури за предоставяне на информация и обучение на изложени на облъчване работници.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 91 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че притежателите на лиценз маркират контейнерите и документират практиките, свързани с използването на високоактивни закрити източници, по начин, който не се влияе от атмосферните условия. Документацията включва както химичния, токсичния и радиологичния състав на материала, така и посочване дали той е в твърдо, течно или газообразно състояние.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 101 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) целите, преследвани със стратегията;

а) целите, преследвани със стратегията, по-специално по отношение на остатъчната доза;

Изменение    117

Предложение за директива

Член 101 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) подходящи базови нива при отчитане на диапазоните на базовите нива, определени в приложение I.

заличава се

Изменение    118

Предложение за директива

Член 107 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [00.00.0000]. Посочените в глава IX разпоредби относно защитата на околната среда се транспонират в срок най-късно до [00.00.0000]. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до [00.00.0000]. Посочените в глава IX разпоредби относно защитата на околната среда се транспонират в срок най-късно до [00.00.0000]. Държавите членки незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива. Комисията докладва за тези съобщения на Европейския парламент.

Изменение    119

Предложение за директива

Член 107 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако държава членка предвижда да приеме по-строги норми от определените в настоящата директива, тя уведомява за това Комисията и останалите държави членки.

Изменение    120

Предложение за директива

Член 107 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, попадаща в обхвата на настоящата директива.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното си законодателство, които те приемат в областта, попадаща в обхвата на настоящата директива. Комисията изготвя синтезиран доклад за тези съобщения и го предава на Европейския парламент.

Изменение    121

Предложение за директива

Пролижение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ І

заличава се

Диапазони на базовите нива на облъчване на населението

 

1. Оптимизацията на облъчванията на населението при ситуации на аварийно и съществуващо облъчване се основава на базовото ниво, определено в следните диапазони, изразено като ефективна доза в mSv (силно кратковременно облъчване или годишно облъчване):

 

а) по-голяма от 20 и по-малка или равна на 100

 

б) по-голяма от 1 и по-малка или равна на 20

 

в) 1 или по-малка

 

Изборът на базово ниво трябва да удовлетворява условията, посочени в точки 2—5.

 

2. Без това да влиза в противоречие с базовите нива, определени за различните органни дози, базовите нива, изразени в ефективни дози, се определят в диапазона от 1 до 20 mSv на година за ситуации на съществуващо облъчване и от 20 до 100 mSv за ситуации на аварийно облъчване.

 

3. В специфични ситуации може да се определи базово ниво под посочените в точка 1 диапазони, по-специално:

 

а) при ситуация на аварийно облъчване може да бъде определено базово ниво под 20 mSv на година в случаите, в които е възможно да се осигури подходяща защита, без това води до прекомерни вреди от съответните мерки за противодействие или до прекалено високи разходи;

 

б) при ситуация на съществуващо облъчване, когато е уместно, може да бъде определено базово ниво под 1 mSv за година за специфични, свързани с даден източник облъчвания или начини на облъчване.

 

4. За преминаването от ситуация на аварийно облъчване към ситуация на съществуващо облъчване се определят подходящи базови нива, по-специално след преустановяването на дългосрочните мерки за противодействие, като например преместване.

 

5. При определянето на базовите нива се вземат под внимание особеностите на преобладаващите ситуации, както и социални критерии, които могат да включват следното:

 

а) за облъчвания под 1 mSv или 1 mSv на година, обща информация за нивото на облъчване, без да се отчитат изрично индивидуалните облъчвания;

 

б) в диапазона до 20 mSv или 20 mSv за година, конкретна информация, която позволява на отделните лица по възможност да контролират индивидуалното си облъчване;

 

в) в диапазона до 100 mSv или 100 mSv на година, оценка на индивидуалните дози и конкретна информация за радиационните рискове и за съществуващите дейности за намаляване на облъчванията.

 

Изменение    122

Предложение за директива

Приложение III – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пускане на пазара на апаратура или продукти

Пускане на пазара на апаратура или продукти, излъчващи йонизиращо лъчение

Изменение    123

Предложение за директива

Annex III – part A – point 5 a (new)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) радиологичните рискове, свързани с неизправности и злополуки, които могат да засегнат апаратурата или продукта.

Изменение    124

Предложение за директива

Приложение ІІІ – част Б – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) дали продуктът или апаратурата е етикетиран/а по подходящ начин и дали на потребителя е предоставена подходяща документация с указания за правилна употреба и погребване.

(5) дали продуктът или апаратурата е етикетиран/а по подходящ начин и дали на ползвателя е предоставена подходяща документация с указания за правилна употреба и погребване.

Изменение    125

Предложение за директива

Приложение III – част Б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ба. Компетентните органи предоставят на потенциалните ползватели предварителна и пълна информация за апаратурата и продуктите и гарантират тяхното участие в процеса на вземане на решение.

Изменение    126

Предложение за директива

Приложение VI – точка 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общите критерии за освобождаването от уведомяване/разрешаване на обявени с уведомление практики или за освобождаване от контрол на материали от разрешените практики са следните:

Общите критерии за освобождаването от уведомяване/разрешаване на обявени с уведомление практики или за освобождаване от контрол на радиоактивни материали от разрешените практики са следните:

Изменение    127

Предложение за директива

Приложение VI – точка 3 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За изкуствени радионуклиди:

За изкуствени радионуклиди и за естествени радионуклиди, използвани заради свойствата им на делене, възпроизвеждане или радиоактивност:

Изменение    128

Предложение за директива

Приложение VIII – раздел „Общи разпоредби“ – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Системата с данни за индивидуален радиологичен мониторинг, създадена от държава членка, може да бъде реализирана или като национална централизирана мрежа, или като национален дозов регистър. Тези мрежи или регистри могат да бъдат допълнени с издаването на документ за индивидуален радиологичен мониторинг за всеки външен работник.

Системата с данни за индивидуален радиологичен мониторинг, създадена от държава членка, може да бъде реализирана или като национална централизирана мрежа, или като национален дозов регистър. Тези мрежи или регистри следва да бъдат допълнени с издаването на документ за индивидуален радиологичен мониторинг за всеки външен работник.

</Amend>

Изменение    129

Предложение за директива

Приложение X – част А – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Информация за естеството и размера на щетите, които биха могли да възникнат в различни ситуации на радиационна авария.

Изменение    130

Предложение за директива

Приложение X – част А – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Информация относно условията за обезщетяване на претърпените вследствие на радиационна авария увреждания на здравето и материални щети.

Изменение    131

Предложение за директива

Приложение X – част А – точка 4 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в. Информация за условията на съхранение и използване на таблетките стабилен йод, раздадени от компетентните органи.

Изменение    132

Предложение за директива

Приложение X – част Б – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) информация за вида на възникналата авария и, ако е възможно, за нейните характеристики (нейното местоположение, граници и вероятно развитие);

а) информация за вида на възникналата авария и за нейните характеристики (нейното местоположение, граници и вероятно развитие);

 

ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

По мнението на докладчика предложението за преразглеждане на директивата на Съвета, с която се определят основните стандарти за сигурност, представлява следваща стъпка за подобряване на защитата от излагане на йонизиращо лъчение. На основание член 31 от Договора за Евратом в предложението се обединяват директивата за медицинското облъчване, директивата относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници, директивата за външните работници и директивата за обществената информация с Директива 96/29 на Евратом за установяване на основни норми на безопасност.

Една от целите на преразглеждането е да бъдат премахнати противоречията в съществуващите правни разпоредби. Тази цел е постигната до голяма степен в предложението, така че не са необходими сериозни промени. Много от аспектите на радиационната защита, разглеждани в директивата за установяване на основни норми на безопасност, функционират в практиката много добре, което също така показва, че не е необходимо да се правят сериозни промени.

Друга цел на предложението е да бъдат включени най-новите научни данни и опит във връзка с радиационната защита в действащото законодателство. Разпоредбите на Евратом винаги са следвали научните препоръки на Международната комисия за радиационна защита (МКРЗ). В публикация 103 от 2007 г. МКРЗ препоръча промени в досегашната система за радиационна защита, които са взети предвид в предложението за директива.

Освен това за първи път в приложното поле на директивата за установяване на основни норми на безопасност ще бъдат включени естествените източници на радиация, за да се гарантира по-добра защита на населението. Това следва да се приветства. В областта на депонирането обаче предвидените задължения за регистриране може да доведат до взаимно противоречащи си цели по отношение на обезвреждането на различни радиоактивни вещества. За да се избегне това, докладчикът предлага изменение на изискванията по отношение на естествените радиационни материали.

В областта на медицинското облъчване докладчикът предлага малки изменения с цел да се избегне дублирането на работата при медицинските изделия, работещи с йонизиращо лъчение. В случая има риск медицинските изделия, работещи с йонизиращо лъчение, да попаднат в приложното поле както на директивата за медицинските изделия, така и на правните разпоредби на директивата за установяване на основни норми на безопасност. Тъй като двете директиви имат различна основна насоченост, на пръв поглед изглежда подходящо да се запазят задълженията за докладване и на двете директиви. Това обаче може да доведе до бюрократични забавяния за производителите и операторите на такова оборудване. За да се избегне това, докладчикът предлага по отношение на тези медицински изделия да се прилага Директивата за медицинските изделия (93/42/ЕИО), в която вече са предвидени обширни инструменти за контрол и надзор. Докладчикът приветства по принцип въвеждането в директивата на глава относно опазването на околната среда. Тук обаче съществува риск да бъдат въведени разпоредби, които понастоящем не могат да бъдат приложени. Предложените разпоредби относно критериите, свързани с околната среда, имат за цел да гарантират защитата на хората чрез уреждане на защитата на растителните и животинските видове. Тъй като обаче все още не е възможно въздействието на лъчението върху растителните и животинските видове да бъде установено на доказана научна база, такива правила няма да допринесат с нищо за ефективната защита на хората. МКРЗ също така все още не разполага с данни и стойности, които да могат да бъдат използвани като научна основа за въвеждането на такива критерии, свързани с околната среда. Поради това тази глава следва да бъде заличена от настоящото предложение. Докладчикът счита, че може да бъде изготвен самостоятелен правен акт относно опазването на околната среда по отношение на йонизиращото лъчение, когато бъдат на разположение достатъчно надеждни данни. Съответното предложение следва да бъде представено тогава въз основа на целите, свързани с околната среда, определени в Договора от Лисабон, и то следва да бъде разгледано съгласно процедурата на съвместно вземане на решение.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ  ()

Г-н Матиас Гроте

Председател

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

БРЮКСЕЛ

Относно:  Становище относно правното основание на предложението за директива на Съвета за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (COM(2012)0242)

Уважаеми господин Председател,

С писмо от 4 юли 2013 г. Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно член 37 от правилника, за разглеждане на евентуално изменение на правното основание на горепосоченото предложение на Комисията.

Правното основание, предложено от Комисията е член 31 и 32 от Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договора Евратом).

При гласуването на проектодкоклада в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на 4 юли 2013 г. беше прието изменение, което изменя правното основание с член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Контекст

Според предложението на Комисията, съществува значителен набор от законодателни актове на Евратом относно различни въпроси, свързани с радиационната защита. Договорът за Евратом определя тези законодателни актове като основни норми на безопасност. Поради факта, че въпроси в тази област са претърпели развитие през годините, неизменно съществуват редица несъответствия между различните актове, както и невалидни препратки в резултат на актуализиране на законодателството. Следователно предложението си поставя за цел да отстрани посочените несъответствия в съответствие с политиката на Комисията относно опростяване на европейското законодателство.

Следователно предложението актуализира различни актове от действащото законодателство по Евратом, като ги адаптира спрямо най-новите научни данни и оперативен опит, като изяснява изискванията и гарантира последователност в рамките на достиженията на правото, като гарантира съответствие с международните препоръки и като обхваща цял набор от ситуации и категории на аварийно облъчване.

II – Относими членове от Договорите

Следните членове от Договора за Евратом, глава ІІІ „Здравеопазване и безопасност“ са представени като правно основание в предложението на Комисията (подчертаването е добавено):

Член 31

Основните стандарти се изготвят от Комисията, след като тя е получила становището на група лица, определени от Научния и технически комитет измежду научни експерти, и в частност експерти по обществено здраве в държавите членки. Комисията получава становището на Икономическия и социален комитет относно така изготвените основни стандарти.

След консултации с Европейския парламент, Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, която му изпраща становищата на тези комитети, получени от нея, установява основните стандарти; Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

Член 32

По искане на Комисията или на държава членка основните стандарти могат да бъдат преразгледани или допълвани, в съответствие с процедурата, определена в член 31.

Комисията е длъжна да разгледа всяко искане, направено от държава членка.

Изразът „основни стандарти“ е определен в член 30 от Договора за Евратом (подчертаването е добавено):

Член 30

В Общността са установени основни стандарти за опазване здравето на населението и на работещите срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения.

Изразът „основни стандарти“ означава:

a) максимално допустими дози с достатъчна безопасност;

б) максимално допустими дози на облъчване и замърсяване;

в) основни принципи, регулиращи медицинското наблюдение за работещите.

Правното основание, одобрено при гласуването в комисията ENVI, гласи следното( подчертаването е добавено):

Член 192

1. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, приемат решения относно действията, които Съюзът трябва да предприеме, за да постигне целите, посочени в член 191.

  [...]

Член 191 ДФЕС гласи следното:

Член 191

1. Политиката на Съюза в областта на околната среда допринася за осъществяването на следните цели:

опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда;

защита на здравето на хората;

разумно и рационално използване на природните ресурси;

насърчаване, на международно равнище, на мерки за справяне с регионални или световни проблеми на околната среда, и по-специално борбата с изменението на климата.

2. Политиката на Съюза в областта на околната среда има за цел постигането на високо равнище на защита, като взема предвид различното състояние на регионите в рамките на Съюза. Тя се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“.

В този контекст мерките за хармонизиране, които отговарят на изискванията за защита на околната среда включват, когато това е необходимо, клауза за нейното опазване, която разрешава на държавите-членки да приемат временни мерки, основаващи се на околната среда, а не на икономически причини, и които са подчинени на процедура на контрол от страна на Съюза.

[...]

III - Предложени правни основания

Член 31 от Договора за Евратом предоставя правно основание за приемането на основни стандарти за опазване здравето на работниците и на населението срещу радиация. Член 32 от Договора за Евратом предвижда правното основание за преразглеждане на основните стандарти и допълващи ги разпоредби. Съветът действа с единодушие и след консултация с Парламента.

Член 191 от ДФЕС предвижда правно основание за мерки, които следва да бъдат взети с цел осъществяване на целите на политиката за опазване на околната среда на Съюза. Посочените мерки следва да се вземат в съответствие с обикновената законодателна процедура и следователно Парламентът е съзаконодател.

IV - Съдебна практика, свързана с правното основание

Съгласно установената съдебна практика на Съда на ЕС „правното основание на общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на акта“[1]. Следователно изборът на неправилно правно основание може да оправдае анулирането на съответния акт.

Поради това в този случай следва да бъде установено дали предложеният акт:

1.има двойна цел или се състои от две части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е само съпътстваща; или

2.преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно свързани съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на другата.

Съгласно съдебната практика на Съда на ЕС в първия случай актът трябва да се основава на едно единствено правно основание, а именно изискваното от основната или преобладаващата цел или част, а във втория случай актът ще се основава на съответните различни правни основания[2].

V. Цел и съдържание на предложения регламент

Целта на предложението е да консолидира действащото законодателство по Евратом, с цел да установи основни норми на безопасност за защита на здравето на работниците, населението, пациентите и други лица, подложени на медицинско облъчване, срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение, с цел тяхното единно прилагане от държавите членки.

Съдържанието на предложението е много обширно, като включва глави относно основните принципи на радиационна защита, образование, регулаторен контрол защита на различни категории от населението и нова глава относно опазването на околната среда.

VI - Определяне на целесъобразното правно основание

Както правилно посочи правната служба всички отменени чрез предложението законодателни актове се основаваха на членове 31 и 32 от Договора за Евратом, и фактът, че се добавя нова глава относно околната среда само по себе си не изменя основната или преобладаваща цел или съставна част на предложението, в сравнение с отменените законодателни актове, не на последно място като се отчете разширителното съдържание на корпуса текстове, от които въпросната глава съставлява незначителна част.

Следователно преобладаващата цел и съставна част на предложението е да установи основни норми на безопасност срещу опасности, породени от йонизираща радиация в съответствие със системата на Евратом, като се има предвид, че всеки аспект, свързан с политиката на Съюза в областта на околната среда е само съпътстващ, и че следователно членове 31 и 32 от Договора за Евратом следва да съставляват единственото правно основание за предложението.

VII – Заключение

В светлината на гореизложения анализ членове 31 и 32 от Договора за Евратом представляват подходящо правно основание за предложението.

VIII - Препоръка

На заседанието си на 17 септември 2013 г. комисията съответно реши с 13 гласа „за“ и 11 „против“[3] да препоръча като подходящо правно основание за предложението за Директива на Съвета относно постановяване на основните норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение членове 31 и 32 от Договора за Евратом.

С уважение,

Клаус-Хайнер Лене

  • [1]  Дело C-45/86, Комисия/ /Съвет („Общи тарифни преференции“), Сборник [1987], стр. 1439, точка 5; Дело C-440/86, Комисия/ Съвет, Сборник [2007] I-9097; Дело C-411/86, Комисия/ Парламент и Съвет (8 септември 2009 г.) (OJ C 267 от 7.11.2009 г., стр..8).
  • [2]  Вж горецитираното решение по Дело C-411/06, точки 46-47.
  • [3]  На окончателното гласуване присъстваха: Рафаеле Балдасаре(Заместник-председателr), Луиджи Берлингуер, Себастиан Валентин Боду (Заместник-председателr), Франсоаз Кастекс (Заместник-председателr), Кристиан Енстрьом, Мариел Гало, Джузепе Гаргани, Лидиа Йоанна Герингер де Оденберг, Саджад Карим, Клаус-Хайнер Лене (Председател), Ева Лихтенбергер, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Иржи Мащалка, Алайош Месарош, Ангелика Ниблер, Бернхард Рабкай, Евелин Регнер (Заместник-председател), Франческо Енрико Сперони, Димитър Стоянов, Йожеф Сайер, Александра Тайн, Аксел Фос, Сесилия Викстрьом, Тадеуш Звефка, Оле Шмид (в съответствие с член 187, параграф 2).

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*)

на вниманието на комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Съвета за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение
(COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE))

Докладчик по становище: Anthea McIntyre(*)

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

Йонизиращото лъчение възниква естествено в природата, но може да бъде предизвикано и по изкуствен начин. Възможно е работниците, медицинските пациенти и лицата от населението да бъдат излагани на равнища на лъчение, които могат да предизвикат увреждане на органите.

От друга страна, използването на радиоактивни вещества и генераторите на радиация са основен компонент в множество промишлени отрасли в целия ЕС, които от друга страна са голям източник на заетост и поради тази причина основните стандарти за защита на работниците и широките слоеве на населението са били определяни от 1959 г. насам.

Приложимите понастоящем мерки са посочени в Директива 96/29/Eвратом на Съвета и те отразяват препоръките на Международната комисия за радиационна защита (МКРЗ), били са допълнени с по-конкретно законодателство в редица области, като всички те оказват въздействие върху радиологичната защита.

През септември 2011 г. Комисията предложи нов проект на директива за опростяване на съществуващите разпоредби за радиологична защита, като обединява всички съществуващи директиви в една нова директива относно основните стандарти за безопасност (BSSD). Директивата относно основните стандарти за безопасност (BSSD) има за цел включването на най-новите препоръки на МКРЗ и хармонизирането на режима на ЕС с основните стандарти за безопасност на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Въпреки че поддържа предложението на Комисията за един по-последователен подход, докладчикът продължава за бъде убеден във важността да бъде следван един съразмерен основан върху риска подход.

Докладчикът изразява безпокойството, че въпреки че опростяването е важно, някои от представените в предложението промени на гарантират допълнителни ползи по отношение на повишаване на защитата на работниците, но ще наложат несъразмерна тежест върху държавите членки във връзка с прилагането. Важно е да се отбележи, че регулаторните режими на държавите членки се различават значително помежду си и поради това не е уместно прилагането на уеднаквен подход. Държавите членки се нуждаят от съответната гъвкавост, за да могат да прилагат законодателството в съответствие собствените установени практики.

Докладчикът счита, че трябва да бъде постигнат баланс между същественото използване, свързано със стопанска дейност, професионалните рискове и високото равнище на обществен интерес.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящата директива установява основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците, населението, пациентите и други лица, подложени на медицинско облъчване, срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение, с цел тяхното единно прилагане от държавите членки.

1. Настоящата директива установява основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците, населението, пациентите и други лица, подложени на медицинско облъчване, срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение, с цел тяхното прилагане от държавите членки.

Обосновка

Регулаторният режим във всяка държава членка се различава от режимите в другите държави в значителна степен; следователно не е реалистично да се очаква единно прилагане от държавите членки. Възможно е постигането на желаните цели, поставени от предложеното законодателство, без да се налага единно прилагане.

Изменение    2

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) експлоатация на въздухоплавателни и космически летателни апарати

i) практики, при които работниците се излагат на космическо лъчение, включително експлоатация на въздухоплавателни и космически летателни апарати;

Изменение    3

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) „Професионално облъчване“ означава облъчване на работници, на което те са изложени по време на работа;

(24) „Професионално облъчване“ означава облъчване на работници, включително служители и самостоятелно заети лица, както и стажанти и доброволци, на което те са изложени по време на работа;

Изменение    4

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – точка 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) „Облъчван работник“ означава самонаето или работещо за работодател лице, което е подложено на облъчване по време на работа, осъществявана в рамките на практика, регулирана от настоящата директива, и което е изложено на опасност да поеме дози, превишаващи някоя от границите на дозите относно облъчването на населението;

(35) „Облъчван работник“ означава самостоятелно заето или работещо за работодател лице, включително стажант или доброволец, което е подложено на облъчване по време на работа, осъществявана в рамките на практика, регулирана от настоящата директива, и което е изложено на опасност да поеме дози, превишаващи някоя от границите на дозите относно облъчването на населението;

Изменение    5

Предложение за директива

Член 4 – точка (38)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) „Чирак“ означава лице, което бива обучавано или инструктирано в дадено предприятие с оглед упражняването на специфично умение;

(38) „Чирак“ означава лице на възраст над 16 години (включително стажанти и студенти), което бива обучавано или инструктирано в дадено предприятие с оглед упражняването на специфично умение, включващо дейности, които в случая на служител биха били считани за работа с йонизиращо лъчение.

Обосновка

Включването на стажантите и студентите е важно с цел привеждане на тази част в съответствие с останалия текст.

Изменение    6

Предложение за директива

Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки установяват правни изисквания и подходящ режим на регулаторен контрол, които отразяват, за всички ситуации на облъчване, дадена система за радиационна защита, основана на следните принципи за обосновка, оптимизация и граници на дозите:

Държавите членки установяват правни изисквания и подходящ режим на регулаторен контрол, които отразяват, за всички ситуации на облъчване, дадена система за радиационна защита, основана на актуални и солидни научни доказателства, като се следват принципите за обосновка, оптимизация и граници на дозите:

Обосновка

Важно е всички нови промени да се основата на актуални и солидни научни доказателства.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на професионалното облъчване ограничението на дозата се определя като оперативен инструмент за оптимизация от предприятието, намиращо се под общия надзор на компетентните органи. В случай на външни работници ограничението на дозата се определя в сътрудничество между работодателя и предприятието.

1. По отношение на професионалното облъчване ограничението на дозата се определя като оперативен инструмент за оптимизация от предприятието, след като бъдат проведени консултации с представители на работниците. Надзорът върху това решение се упражнява от компетентните органи. В случай на външни работници ограничението на дозата се определя в сътрудничество между работодателя и предприятието, след като бъдат проведени консултации с представители на работниците.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Веднага след като бременна жена уведоми предприятието за своята бременност, в съответствие с националното законодателство или националния правен ред, защитата на плода съответства на тази, осигурена на лицата от населението. Условията на труд за бременната жена са такива, че еквивалентната доза на плода да е на толкова ниско ниво, колкото е разумно постижимо, но във всички случаи да не надвишава 1 mSv за оставащия период от бременността.

1. Веднага след като бременна жена уведоми предприятието за своята бременност, в съответствие с националното законодателство или националния правен ред, защитата на плода е равностойна на тази, осигурена на лицата от населението. Условията на труд за бременната жена са такива, че еквивалентната доза на плода да е на толкова ниско ниво, колкото е разумно постижимо, но във всички случаи да не надвишава 1 mSv за оставащия период от бременността.

Изменение    9

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) границата на еквивалентната доза за очната леща е 20 mSv за една година.

а) границата на еквивалентната доза за очната леща е 15 mSv за една година.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) границата на еквивалентната доза за кожата е 150 mSv за една година, усреднена на всеки 1 сm2 площ кожа, независимо от облъчената повърхност.

б) границата на еквивалентната доза за кожата е 50 mSv за една година, усреднена на всеки 1 сm2 площ кожа, независимо от облъчената повърхност.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) границата на еквивалентната доза за дланите, ръцете от китката до лакътя, стъпалата и глезените е 150 mSv за една година.

в) границата на еквивалентната доза за дланите, ръцете от китката до лакътя, стъпалата и глезените е 50 mSv за една година.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки задължават предприятието или работодателя да информира облъчваните работници, чираци и студенти, които са изложени на професионално облъчване, за:

1. Държавите членки задължават предприятието или работодателя да информира облъчваните работници, без да се правят изключения, чираци и студенти, които са изложени на професионално облъчване, за:

Изменение    13

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) безопасни процедури за работа, при които рисковете се свеждат до минимум;

Изменение    14

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) условията, при които работниците имат право на здравно наблюдение;

Изменение    15

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато това е уместно, се предоставя също така информация относно рисковете, свързани с редовно ползване на въздушен транспорт.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) информирани и обучавани за визуално откриване на източници и техните контейнери;

б) информирани и обучавани за визуално откриване на източници и техните контейнери, както и начини за тяхното съобщаване;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаи, в които поради ограничен риск от дози на облъчване не се изисква проучване на отделни случаи и практиката е предприета в съответствие с условията на националното законодателство, компетентните органи могат да ограничат регулаторния контрол до регистрирането на практиката и до подходяща периодичност на инспекциите.

1. В случаи, в които за определена практика може да бъде определена в количествено отношение граница на дозата, поради ограничен риск от дози на облъчване не се изисква проучване на отделни случаи и практиката е предприета в съответствие с условията на националното законодателство, компетентните органи могат да ограничат регулаторния контрол до регистрирането на практиката и до подходяща периодичност на инспекциите. Следва да се изисква лицензиране, когато разрешението се прилага спрямо общите дейности на дадено предприятие.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки изискват лицензиране на следните практики:

2. Държавите членки изискват лицензиране за предприятия, извършващи следните дейности, или когато е уместно в съответствие с параграф 1, регистрация на следните практики:

Изменение    19

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) мерки, предприети във връзка с настоящата директива;

Изменение    20

Предложение за директива

Член 33 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) да оценяват облъчването на съответния екипаж;

a) да оценяват облъчването на съответния екипаж или на работниците;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 38 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) категория А: облъчвани работници, които могат да получат ефективна доза, надвишаваща 6 mSv за една година или еквивалентна доза, по-голяма от 15 mSv за една година, за очната леща, или по-голяма от 150 mSv за една година за кожата и крайниците;

а) категория А: облъчвани работници, които могат да получат ефективна доза, надвишаваща 6 mSv за една година или еквивалентна доза, по-голяма от 15 mSv за една година, за очната леща, или по-голяма от 50 mSv за една година за кожата и крайниците;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Мониторингът за работници от категория B трябва да бъде поне достатъчен, за да покаже, че тези работници са правилно класифицирани в категория B. По отношение на работниците от категория B държавите членки могат да изискват индивидуален мониторинг и, при необходимост, индивидуални измервания, извършени от дозиметрична служба.

2. Мониторингът за работници от категория B трябва да бъде поне достатъчен, за да покаже, че тези работници са правилно класифицирани в категория B. По отношение на работниците от категория B държавите членки следва да изискват индивидуален мониторинг и, при необходимост, индивидуални измервания, извършени от дозиметрична служба.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Посочената в параграф 1 информация се съхранява през цялата професионална дейност, включваща излагане на йонизиращо лъчение, и след това, докато лицето навърши или би навършило 75 годишна възраст, но при всички случаи не по-малко от 30 години след прекратяването на работата, включваща облъчване.

3. Дозовият регистър, посочен в параграф 1, се подава към система с данни за индивидуален радиологичен мониторинг, установена от държавите членки в съответствие с приложение VIII. Посочената в параграф 1 информация се съхранява през цялата професионална дейност, включваща излагане на йонизиращо лъчение, и след това, докато лицето навърши или би навършило 75 годишна възраст, но при всички случаи не по-малко от 30 години след прекратяването на работата, включваща облъчване.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват работниците да имат достъп по тяхно искане до резултатите от техния индивидуален мониторинг, включително до резултатите от измерванията, които може да са били използвани при оценяването на резултатите, или до резултатите от оценката на техните дози, направена в резултат на измервания на работното място.

1. Държавите членки изискват работниците да имат своевременен достъп по тяхно искане до резултатите от техния индивидуален мониторинг, включително до резултатите от измерванията, които може да са били използвани при оценяването на резултатите, или до резултатите от оценката на техните дози, направена в резултат на измервания на работното място.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 44 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Прегледът на работниците ще се извършва през работно време и безплатно.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 49 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Консултациите и участието на работниците и/или техните представители се урежда от член 11 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците1.

 

1 ОВ L 193, 29.6.1989 г., стр. 1.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че системата за индивидуален радиологичен мониторинг предоставя на външните работници еквивалентна защита, като тази на постоянно наетите от предприятието работници.

1. Държавите членки гарантират, че системата за индивидуален радиологичен мониторинг предоставя на външните работници еквивалентна защита и медицински грижи, като тези на постоянно наетите от предприятието работници.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Служителите преминават редовно обучение и се извършва мониторинг на спазването на приложимите правила.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изискват предприятието, отговорно за дадена практика, незабавно да уведомява компетентните органи за всяка авария в негово съоръжение или свързана с негови дейности, както и да предприема всички необходими действия за намаляване на последиците.

1. Държавите членки изискват предприятието, отговорно за дадена лицензирана практика, незабавно да уведомява компетентните органи за всяка авария в негово съоръжение или свързана с негови дейности, както и да предприема всички необходими действия за намаляване на последиците.

Обосновка

Изложените тук разпоредби се отнасят до практики, попадащи в категориите, които представляват висок риск и поради това попадат в категорията на лицензирани практики.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 85 – параграф 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) установяване на документирани процедури за предоставяне на информация и обучение на изложени на облъчване работници.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 86 – параграф 2 – буква л а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ла) установяване на документирани процедури за предоставяне на информация и обучение на изложени на облъчване работници.

Изменение    32

Предложение за директива

Приложение 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Системата с данни за индивидуален радиологичен мониторинг, създадена от държава членка, може да бъде реализирана или като национална централизирана мрежа, или като национален дозов регистър. Тези мрежи или регистри могат да бъдат допълнени с издаването на документ за индивидуален радиологичен мониторинг за всеки външен работник.

Системата с данни за индивидуален радиологичен мониторинг, създадена от държава членка, може да бъде реализирана или като национална централизирана мрежа, или като национален дозов регистър. Тези мрежи или регистри следва да бъдат допълнени с издаването на документ за индивидуален радиологичен мониторинг за всеки външен работник.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

21.3.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Fiona Hall, Angelika Werthmann

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.7.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Nessa Childers, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Владко Тодоров Панайтов, Gilles Pargneaux, Антония Първанова, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Erik Bánki, Esther de Lange, Gaston Franco, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Kārlis Šadurskis, Alda Sousa, Struan Stevenson, Marita Ulvskog, Владимир Уручев, Anna Záborská