Procedure : 2011/0254(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0303/2013

Ingediende teksten :

A7-0303/2013

Debatten :

PV 23/10/2013 - 18
CRE 23/10/2013 - 18

Stemmingen :

PV 24/10/2013 - 12.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0452

VERSLAG     *
PDF 315kWORD 643k
25.9.2013
PE 501.908v02-00 A7-0303/2013

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling

(COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Thomas Ulmer

Rapporteur voor advies(*):

Anthea McIntyre, Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissie – Artikel 50 van het Reglement

PR_CNS_NLE-CN_am

ERRATA/ADDENDA
AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND
 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (*)
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling

(COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2012)0242),

–   gezien de artikelen 31 en 32 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0151/2012),

–   gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–   gezien de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0303/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel volgens artikel 106, onder a), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Commissie het Parlement te laten weten op welke wijze de amendementen van het Parlement zijn meegenomen in de definitieve tekst van de richtlijn zoals gewijzigd door de Raad;

4.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

5.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name de artikelen 31 en 32,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1,

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Artikel 2, onder b), van het Verdrag stelt dat er uniforme veiligheidsnormen moeten worden vastgesteld voor de gezondheidsbescherming van de bevolking en de werknemers, terwijl artikel 30 van het Verdrag 'basisnormen' bepaalt voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en de werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren.

(1) Artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) biedt de rechtsgrondslag voor het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en de bescherming van de gezondheid van de mens, onder andere tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Artikel 153 VWEU maakt het mogelijk veiligheidsnormen voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers en de bevolking vast te stellen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) Artikel 168 VWEU maakt het mogelijk basisnormen voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers en de bevolking tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren vast te stellen.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Deze richtlijn dient de situatiegebaseerde aanpak te volgen die in publicatie 103 van de ICRP werd ingevoerd en dienen een onderscheid te maken tussen blootstellingen in bestaande, geplande en noodsituaties. Rekening houdend met dit nieuwe kader moet de richtlijn alle blootstellingssituaties bestrijken, alsook alle blootstellingscategorieën, met name beroepsmatige blootstelling, medische blootstelling en blootstelling van de algemene bevolking.

(7) Deze richtlijn dient de situatiegebaseerde aanpak te volgen die in publicatie 103 van de ICRP werd ingevoerd en dient een onderscheid te maken tussen blootstellingen in bestaande, geplande en noodsituaties. Voor de toepassing van normen en voorschriften moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen bestaande blootstellingssituaties in verband met natuurlijke radioactiviteit en bestaande blootstellingssituaties van antropogene oorsprong. Rekening houdend met dit nieuwe kader moet de richtlijn alle blootstellingssituaties bestrijken, alsook alle blootstellingscategorieën, met name beroepsmatige blootstelling, medische blootstelling en blootstelling van de algemene bevolking.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) De nieuwe voorschriften voor radioactiviteit in bouwmaterialen moeten het vrije verkeer van bouwmaterialen mogelijk maken.

(13) De nieuwe voorschriften voor natuurlijke radioactiviteit in bouwmaterialen moeten het vrije verkeer van bouwmaterialen mogelijk maken en leiden tot een betere bescherming tegen stralingsrisico's.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De blootstelling van vliegtuigbemanning aan kosmische straling moet als een geplande blootstellingssituatie worden beheerd. De activiteiten van ruimtevaarders moeten ook onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen en moeten worden beheerd als een blootstelling waarvoor een speciale vergunning is vereist.

(15) De blootstelling van vliegtuigbemanning aan kosmische straling moet als een geplande blootstellingssituatie worden beheerd. De activiteiten van ruimtevaarders moeten ook onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen en moeten worden beheerd als een blootstelling waarvoor een speciale vergunning is vereist. Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan de potentiële risico's van kosmische straling voor personen die vaak vliegen. Zoals vliegtuigbemanningen de mogelijkheid hebben van registratie en gezondheidscontrole met het oog op de risico's van straling, moet er ook een mogelijkheid zijn van registratie van burgers die vaak vliegen, bijvoorbeeld door bedrijven te verplichten om werknemers die vaak per vliegtuig reizen te registreren.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De gezondheidsbescherming van de algemene bevolking staat de aanwezigheid van radioactieve stoffen in het milieu toe. Niet alleen rechtstreekse blootstellingsroutes in het milieu, maar milieubescherming in haar geheel, inclusief de blootstelling van biota, moeten in een alomvattend en samenhangend algemeen kader worden beschouwd. Voor zover de mens deel uitmaakt van zijn omgeving, heeft dit beleid baat bij een langdurige gezondheidsbescherming.

(16) De aanwezigheid van radioactieve stoffen in het milieu heeft gevolgen voor de gezondheid van de bevolking. Niet alleen rechtstreekse blootstellingsroutes in het milieu, maar milieubescherming in haar geheel, inclusief de blootstelling van biota, moeten in een alomvattend en samenhangend algemeen kader worden beschouwd. Voor zover de mens deel uitmaakt van zijn omgeving, komt dit beleid de langdurige gezondheidsbescherming ten goede. Aangezien organismen gevoelig zijn voor zowel inwendige als uitwendige bestraling, dienen er meer middelen te worden vrijgemaakt voor onderzoek naar de gevolgen van ioniserende straling voor mens en milieu.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27) Om een nucleaire noodsituatie met grensoverschrijdende gevolgen efficiënt te kunnen aanpakken, moeten lidstaten beter samenwerken op het vlak van noodplannen en noodmaatregelen.

(27) Om een nucleaire noodsituatie met grensoverschrijdende gevolgen efficiënt te kunnen aanpakken, moeten lidstaten beter samenwerken en zorgen voor meer transparantie op het vlak van noodplannen en noodmaatregelen.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30) Er moeten precieze voorschriften worden vastgesteld voor het verlenen van lozingsvergunningen en het controleren van de lozingen. Bij Aanbeveling 2004/2/Euratom van de Commissie van 18 december 2003 inzake gestandaardiseerde informatie over de lozing van radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf wordt gestandaardiseerde informatie vastgesteld voor de rapportering van gegevens over lozingen door kerncentrales en opwerkingsfabrieken.

(30) Er moeten precieze voorschriften en passende sancties worden vastgesteld voor het verlenen van lozingsvergunningen en het controleren van de lozingen. Bij Aanbeveling 2004/2/Euratom van de Commissie van 18 december 2003 inzake gestandaardiseerde informatie over de lozing van radioactieve stoffen in de lucht en het water door kerncentrales en opwerkingsfabrieken in normaal bedrijf wordt gestandaardiseerde informatie vastgesteld voor de rapportering van gegevens over lozingen door kerncentrales en opwerkingsfabrieken.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) De meest recente Richtlijn 2003/122/Euratom inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen behoeft geen grote wijzigingen, tenzij de uitbreiding van enkele voorschriften tot alle ingekapselde radioactieve bronnen. Er zijn echter nog steeds enkele onopgeloste problemen met weesbronnen en er zijn belangrijke gevallen geweest waarbij verontreinigd metaal uit derde landen werd ingevoerd. Dienovereenkomstig moet er een voorschrift worden ingevoerd voor de kennisgeving van incidenten met weesbronnen of de verontreiniging van metaal. Voor de internationale veiligheid is het bovendien belangrijk om de niveaus waarboven een bron als een hoogactieve ingekapselde bron wordt beschouwd, gelijk te stellen met de door de IAEA vastgestelde niveaus.

(31) De voorschriften van Richtlijn 2003/122/Euratom inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen en weesbronnen dienen te worden uitgebreid naar alle ingekapselde radioactieve bronnen. Er zijn echter nog steeds enkele onopgeloste problemen met weesbronnen, zoals niet-ontplofte munitie, en er zijn belangrijke gevallen geweest waarbij verontreinigd metaal uit derde landen werd ingevoerd. Dienovereenkomstig moet er een voorschrift worden ingevoerd voor de kennisgeving van incidenten met weesbronnen of de verontreiniging van metaal. Voor de internationale veiligheid is het bovendien belangrijk om de niveaus waarboven een bron als een hoogactieve ingekapselde bron wordt beschouwd, gelijk te stellen met de door de IAEA vastgestelde niveaus.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij deze richtlijn worden de basisnormen vastgelegd voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking, werknemers, patiënten en andere personen onderworpen aan medische blootstelling tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren met het oog op de uniforme toepassing van die normen door de lidstaten.

1. Bij deze richtlijn worden de basisnormen vastgelegd voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking, werknemers, patiënten en andere personen onderworpen aan medische blootstelling tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren om een uniform minimaal beschermingsniveau te garanderen in de lidstaten.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Bij deze richtlijn worden de eisen vastgesteld betreffende het toezicht op de veiligheid en beveiliging van radioactieve bronnen, alsmede de bepalingen over gepaste informatie bij blootstelling in noodsituaties.

3. Bij deze richtlijn worden de eisen vastgesteld betreffende het toezicht op de veiligheid en beveiliging van radioactieve bronnen, alsmede de bepalingen over verplichte informatie bij blootstelling in noodsituaties.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle geplande, bestaande of noodsituaties waarbij een risico van blootstelling aan ioniserende straling bestaat dat vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd met betrekking tot de bescherming van de bevolking, werknemers, patiënten of andere personen onderworpen aan medische blootstelling of met betrekking tot de milieubescherming.

1. Deze richtlijn is van toepassing op alle geplande, bestaande, accidentele of noodsituaties waarbij een risico van blootstelling aan ioniserende straling bestaat met betrekking tot de bescherming van de bevolking, werknemers, patiënten of andere personen onderworpen aan medische blootstelling of met betrekking tot de milieubescherming.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de productie, de bewerking, de hantering, het gebruik, het opslaan, het voorhanden hebben, het vervoer, de verscheping, de invoer in en de uitvoer uit de Gemeenschap en de verwijdering van radioactieve stoffen;

(a) de productie, de bewerking, de hantering, het gebruik, het opslaan, het voorhanden hebben, het vervoer, de verscheping, de invoer in en de uitvoer uit de Gemeenschap, de verwijdering van radioactieve stoffen en de tijdelijke of definitieve opslag van radioactief afval;

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i) het gebruik van lucht- en ruimtevaartuigen,

(i) handelingen waarbij werknemers worden blootgesteld aan kosmische straling, inclusief het gebruik van lucht- en ruimtevaartuigen en regelmatig vliegen,

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) noodsituatie: een ongewone situatie of gebeurtenis die tot onmiddellijke maatregelen dwingt om in de eerste plaats een gevaar of negatieve gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens, de levenskwaliteit, het eigendom of het milieu te beperken. Dit betreft zowel nucleaire als radiologische noodsituaties;

(3) noodsituatie: een situatie ten gevolge van een ongeval, een storing, een kwaadwillige handeling, een conflict of een andere ongewone gebeurtenis die tot onmiddellijke maatregelen dwingt om in de eerste plaats een gevaar of negatieve gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mens, de levenskwaliteit, het eigendom of het milieu te beperken. Dit betreft zowel nucleaire als radiologische noodsituaties;

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) radioactief materiaal: materiaal dat radioactieve stoffen bevat;

(10) radioactief materiaal: alle materiaal in vloeibare, gasvormige of vaste toestand dat radioactieve stoffen bevat;

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) optimalisatie: een op de toekomst gericht herhalend proces om passende beschermingsmaatregelen vast te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de heersende omstandigheden, beschikbare mogelijkheden en aard van de blootstellingssituatie, teneinde de omvang en waarschijnlijkheid van blootstelling en het aantal blootgestelde personen zo laag als redelijkerwijs mogelijk is, te houden;

(22) optimalisatie: een op de toekomst gericht herhalend proces om passende beschermingsmaatregelen vast te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de heersende omstandigheden, beschikbare mogelijkheden en aard van de blootstellingssituatie, teneinde de omvang en waarschijnlijkheid van blootstelling en het aantal blootgestelde personen zo laag mogelijk te houden;

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) beroepsmatige blootstelling: blootstelling van werknemers bij de uitoefening van hun beroep;

(24) beroepsmatige blootstelling: blootstelling van werknemers, met inbegrip van mensen in loondienst, zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers, bij de uitoefening van hun beroep;

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25) gezondheidsschade: het geschatte risico op een kortere levensduur en verminderde levenskwaliteit voor een bevolking als gevolg van blootstelling. Dit omvat de negatieve effecten van lichamelijke afwijkingen, kanker en ernstige genetische effecten;

(25) gezondheidsschade: het geschatte risico op een kortere levensduur en verminderde levenskwaliteit voor een bevolking als gevolg van blootstelling. De in ICRP-publicatie 103 gehanteerde definitie omschrijft schade als de negatieve effecten van lichamelijke afwijkingen, kanker en ernstige genetische effecten (equivalent aan een dodelijke ziekte);

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) blootgestelde werknemer: een persoon, hetzij als zelfstandige hetzij in dienstverband, die bij de uitvoering van werk dat tot de handelingen onder deze richtlijn behoort, een blootstelling ondergaat waarbij hij aan doses blootstaat die hoger zijn dan een van de dosislimieten voor de bevolking;

(35) blootgestelde werknemer: een persoon, hetzij als zelfstandige hetzij in dienstverband, met inbegrip van stagiairs of vrijwilligers, die bij de uitvoering van werk dat tot de handelingen onder deze richtlijn behoort, een blootstelling ondergaat waarbij hij aan doses blootstaat die hoger zijn dan een van de dosislimieten voor de bevolking;

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) leerling: een persoon die binnen een onderneming wordt opgeleid of geschoold met het oog op het uitoefenen van een specifieke vaardigheid;

(38) leerling: een persoon van 16 jaar of ouder (met inbegrip van stagiairs en studenten) die binnen een onderneming wordt opgeleid of geschoold met het oog op het uitoefenen van een specifieke vaardigheid, waaronder ook verrichtingen die bij werknemers worden beschouwd als werken met ioniserende straling;

Motivering

De toevoeging van stagiairs en studenten is een belangrijke afstemming op de rest van de tekst.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(42 bis) bevoegde autoriteit: een door de lidstaat aangestelde autoriteit.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46) dosimetrische dienst: dienst of persoon die bevoegd is voor het kalibreren, aflezen of interpreteren van de individuele controleapparaten, voor het meten van radioactiviteit in het menselijk lichaam of in biologische monsters, of voor het bepalen van doses, en waarvan of van wie de handelingsbevoegdheid door de bevoegde autoriteiten wordt erkend;

(46) dosimetrische dienst: dienst of persoon die bevoegd is voor het kalibreren, aflezen of interpreteren van de individuele controleapparaten, voor het meten van radioactiviteit in het menselijk lichaam of in biologische monsters, of voor het bepalen van doses, waarvan of van wie de status de onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever van de blootgestelde werknemers waarborgt, en waarvan of van wie de handelingsbevoegdheid door de bevoegde autoriteiten wordt erkend;

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 65

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(65) vrijgaveniveaus: door de bevoegde autoriteit of in de nationale wetgeving vastgestelde waarden die zijn uitgedrukt in activiteitsconcentraties waarbij of waaronder materialen afkomstig van handelingen die onderworpen zijn aan kennisgeving of vergunning, van de vereisten van deze richtlijn kunnen worden vrijgegeven;

(65) vrijgaveniveaus: door de bevoegde autoriteit of in de nationale wetgeving vastgestelde waarden die zijn uitgedrukt in activiteitsconcentraties en in totale activiteit, waarbij of waaronder materialen afkomstig van handelingen die onderworpen zijn aan kennisgeving of vergunning, van de vereisten van deze richtlijn kunnen worden vrijgegeven;

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 71

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(71) radongevoelige zone: een geografische zone of administratief gebied bepaald op basis van onderzoeken die aantonen dat er in die zone of dat gebied meer woningen zijn die het nationale referentieniveau zouden overschrijden dan in andere delen van het land;

(71) uiterst radongevoelige zone: een geografische zone of administratief gebied bepaald op basis van onderzoeken die aantonen dat er in die zone of dat gebied meer woningen zijn die het nationale referentieniveau zouden overschrijden dan in andere delen van het land;

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 74

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(74) individuele schade: klinisch waarneembare schadelijke gevolgen bij personen of hun nakomelingen die onmiddellijk of vertraagd optreden; in het laatste geval betekent dit meer een waarschijnlijkheid dan een zekerheid dat zij optreden;

(74) individuele schade: klinisch waarneembare schadelijke gevolgen bij personen of hun nakomelingen die onmiddellijk of vertraagd optreden;

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 75

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(75) interventieradiologie: het gebruik van beeldvormingstechnieken op basis van röntgenstralen, technieken op basis van echografie of magnetische resonantiebeeldvorming, of andere technieken op basis van niet-ioniserende straling om instrumenten in het lichaam te kunnen inbrengen en sturen, en zo een diagnose te kunnen stellen of behandeling te kunnen uitvoeren;

(75) interventieradiologie: het gebruik van beeldvormingstechnieken op basis van röntgenstralen, technieken op basis van echografie of magnetische resonantiebeeldvorming, of andere technieken op basis van niet-ioniserende straling om instrumenten in het lichaam te kunnen inbrengen en sturen, en zo een diagnose te kunnen stellen of behandeling te kunnen uitvoeren; Deze richtlijn heeft echter alleen betrekking op de apparatuur die onder de categorie van apparaten met hoge stralingsdoses vallen. Daaronder vallen apparaten met een hogere geabsorbeerde dosis dan 100 Gy*cm².

Motivering

Apparaten die bij interventieradiologie gebruikt worden behoren tot de categorie van medische hulpmiddelen. Omdat ze als zodanig reeds onderworpen zijn aan verregaand wettelijk toezicht, lijkt nader toezicht alleen zinvol te zijn voor apparatuur uit de categorie met hoge straling. De International Electrotechnical Commission (IEC) heeft hiervoor vereisten gepubliceerd die een goede basis vormen voor de classificatie (zie IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures).. De door de IEC voorgestelde vereisten genieten internationaal aanzien en de Europese Unie moet op dit terrein niet haar eigen weg willen gaan.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 82

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(82) representatief persoon: een persoon die blootstaat aan een dosis die representatief is voor die van de meest aan straling blootgestelde personen van de bevolking;

(82) representatief persoon: een persoon die blootstaat of kan blootstaan aan een dosis die representatief is voor die van de meest aan straling blootgestelde of mogelijk blootgestelde personen van de bevolking; De evaluaties houden rekening met ongunstigere scenario's dan de bestaande situaties, tenzij kan worden aangetoond dat ze zich niet kunnen voordoen of dat wanneer ze zich toch mochten voordoen, dit geïdentificeerd wordt en aanleiding geeft tot een herbepaling van de dosimetrische impact;

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 83

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(83) functionaris voor stralingsbescherming: een persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor een bepaalde soort handelingen en die door de onderneming is aangesteld om te controleren of de maatregelen voor stralingsbescherming van de onderneming worden toegepast;

(83) functionaris voor stralingsbescherming: een persoon die technisch bekwaam is op het gebied van stralingsbescherming voor een bepaalde soort handelingen en die door de onderneming is aangesteld om te controleren of de maatregelen voor stralingsbescherming van de onderneming worden toegepast en van wie de handelingsbevoegdheid door de bevoegde autoriteiten wordt erkend;

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 91

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(91) residuele dosis: verwachte dosis uit alle blootstellingsroutes waaraan wordt blootgestaan nadat de beschermingsmaatregelen helemaal zijn toegepast of wanneer er wordt besloten om geen beschermingsmaatregelen toe te passen;

(91) residuele dosis: verwachte dosis uit alle blootstellingsroutes waaraan wordt blootgestaan nadat de beschermingsmaatregelen helemaal zijn toegepast ;

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 97

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(97) normale blootstelling: verwachte blootstelling onder normale bedrijfsomstandigheden van een faciliteit of activiteit (met inbegrip van onderhoud, inspectie, ontmanteling), waaronder mogelijke kleine incidenten die onder controle kunnen worden gehouden, m.a.w. tijdens normaal bedrijf en voorzienbare bedrijfsvoorvallen;

(97) blootstelling in een normale situatie: verwachte blootstelling onder normale bedrijfsomstandigheden van een faciliteit of activiteit (met inbegrip van onderhoud, inspectie, ontmanteling), waaronder kleine incidenten die onder controle kunnen worden gehouden, m.a.w. tijdens normale bedrijfsactiviteiten en bij voorzienbare bedrijfsvoorvallen;

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen wettelijke voorschriften vast en werken een officieel controlestelsel uit waarin voor alle blootstellingssituaties een systeem van stralingsbescherming wordt gehanteerd op basis van de volgende beginselen van rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten:

De lidstaten stellen wettelijke voorschriften vast en werken een officieel controlestelsel uit waarin voor alle blootstellingssituaties een systeem van stralingsbescherming wordt gehanteerd op basis van up-to-date en gefundeerd wetenschappelijk bewijs, en waarbij de beginselen van rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimieten en schadeherstel worden toegepast:

Motivering

Het is van belang dat nieuwe wijzigingen gebaseerd zijn op up-to-date en gefundeerd wetenschappelijk bewijs.

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) rechtvaardiging: beslissingen tot invoering of wijziging van een stralingsbron, blootstellingsroute of eigenlijke blootstelling zijn gerechtvaardigd voor zover zij worden genomen om te verzekeren dat de eruit voortvloeiende individuele of maatschappelijke voordelen opwegen tegen de schade die zij kunnen veroorzaken.

(a) rechtvaardiging: beslissingen die de blootstelling van personen aan ioniserende straling vergroten, zijn gerechtvaardigd voor zover zij worden genomen om te verzekeren dat de eruit voortvloeiende individuele of maatschappelijke voordelen opwegen tegen de schade die zij kunnen veroorzaken;

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) optimalisatie: de stralingsbescherming dient in alle blootstellingssituaties te worden geoptimaliseerd ten einde de omvang en waarschijnlijkheid van blootstelling en het aantal blootgestelde personen zo laag als mogelijk is te houden, rekening houdend met de sociale en economische factoren. De optimalisatie van de bescherming van personen die medische blootstelling ondergaan, dient samen te hangen met het medische doel van de blootstelling als beschreven in artikel 55. Dit beginsel dient als voorzorgsmaatregel op effectieve doses en orgaandoses te worden toegepast om met het oog op deterministische effecten onzekerheden over gezondheidsschade onder de limiet toe te laten.

(b) optimalisatie: de stralingsbescherming dient in alle blootstellingssituaties te worden geminimaliseerd ten einde de omvang en waarschijnlijkheid van blootstelling en het aantal blootgestelde personen zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met de sociale factoren. De optimalisatie van de bescherming van personen die medische blootstelling ondergaan, dient samen te hangen met het medische doel van de blootstelling als beschreven in artikel 55. Dit beginsel dient als voorzorgsmaatregel op effectieve doses en orgaandoses te worden toegepast om met het oog op deterministische effecten onzekerheden over gezondheidsschade onder de limiet toe te laten.

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) dosislimieten: de som van de doses afkomstig van alle gereglementeerde stralingsbronnen waaraan een persoon in geplande blootstellingssituaties wordt blootgesteld, mag niet meer bedragen dan de vastgestelde dosislimieten voor beroepsmatige blootstelling of blootstelling van de bevolking. Dosislimieten zijn niet van toepassing op medische blootstellingen.

(c) dosislimieten: de som van de doses afkomstig van alle gereglementeerde stralingsbronnen en alle bestaande antropogene blootstellingsituaties waaraan de bevolking wordt blootgesteld, mag niet meer bedragen dan de vastgestelde dosislimieten voor blootstelling van de bevolking.

 

De som van de doses afkomstig van alle gereglementeerde stralingsbronnen waaraan een werknemer wordt blootgesteld, mag niet meer bedragen dan de vastgestelde dosislimieten voor beroepsmatige blootstelling.

 

Dosislimieten zijn niet van toepassing op medische blootstellingen.

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) schadeherstel: alvorens een vergunning te verlenen voor de bouw van een nucleaire installatie of de vergunning voor de werking ervan te verlengen, voeren de lidstaten een mechanisme in dat zorgt voor herstel van materiële schade en lichamelijk letsel die kunnen worden veroorzaakt door een noodsituatie bij een dergelijke installatie;

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De bevolking moet informatie krijgen over de rechtvaardiging en de dosislimieten.

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wat beroepsmatige blootstelling betreft, stelt de onderneming onder het algemene toezicht van de bevoegde autoriteiten de dosisbeperking als operationeel instrument voor optimalisatie vast. Bij externe werknemers wordt de dosisbeperking in samenspraak tussen de werkgever en de onderneming vastgesteld.

1. Wat beroepsmatige blootstelling betreft, stelt de onderneming, in overleg met de vakbonden, de dosisbeperking als operationeel instrument voor optimalisatie vast. Op dit besluit wordt toezicht uitgeoefend door de bevoegde autoriteiten. Bij externe werknemers wordt de dosisbeperking in samenspraak tussen de werkgever en de onderneming en in overleg met de vakbonden vastgesteld.

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wat blootstelling van de bevolking betreft, wordt de dosisbeperking vastgesteld voor de individuele dosis die leden van de bevolking ontvangen uit het geplande gebruik van een specifieke stralingsbron. De bevoegde autoriteiten stellen de beperking zo vast dat zij overeenkomt met de dosislimiet voor de som van doses voor eenzelfde persoon uit alle handelingen waarvoor een vergunning is verleend.

2. Wat blootstelling van de bevolking betreft, wordt de dosisbeperking vastgesteld voor de individuele dosis die leden van de bevolking ontvangen uit het geplande gebruik van een specifieke stralingsbron of door een bestaande antropogene blootstellingssituatie. De bevoegde autoriteiten stellen de beperking zo vast dat zij de gezondheid van de bevolking beschermt en overeenkomt met de dosislimiet voor de som van doses voor eenzelfde persoon uit alle handelingen waarvoor een vergunning is verleend, alsmede uit alle natuurlijke stralingsbronnen en restbesmettingen. De voor de dosisbeperkingen gekozen waarden worden gepubliceerd, zodat elke burger kan nagaan of hij door alle geplande blootstellingssituaties en de antropogene blootstellingssituaties niet wordt blootgesteld aan een dosis die hoger is dan de gereglementeerde limiet.

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Er worden geoptimaliseerde beschermingsstrategieën gepland en toegepast om de individuele doses tot onder de referentieniveaus te doen zakken. De gekozen waarden voor de referentieniveaus hangen af van het soort blootstellingssituatie.

2. Er worden geoptimaliseerde beschermingsstrategieën gepland en toegepast om de individuele doses tot op het laagste niveau dat redelijkerwijze kan worden bereikt onder de referentieniveaus te doen zakken. De gekozen waarden voor de referentieniveaus hangen af van het soort blootstellingssituatie, de aard van het risico en de beschikbare interventiemiddelen en corrigerende en beschermingsmaatregelen.

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Voor de verschillende op blootstellingen in noodsituaties toepasbare tegenmaatregelen worden referentieniveaus vastgesteld als een niveau van effectieve dosis of orgaandosis op grond waarvan beschermingsmaatregelen moeten worden ingevoerd om het risico voor blootgestelde personen te beperken.

 

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Bij de keuze van de referentieniveaus voor de effectieve dosis wordt rekening gehouden met de drie in punt 1 van bijlage I genoemde groepen.

4. De door de lidstaten vastgestelde waarden van de effectieve volgdosis en de equivalente orgaandosis voor de referentie- en interventieniveaus worden door de Commissie meegedeeld en gepubliceerd. De lidstaten moeten de belanghebbenden bij de bepaling van deze waarden betrekken.

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Zodra een zwangere vrouw de onderneming overeenkomstig de nationale wetgeving of gebruiken van haar toestand in kennis stelt, geniet het ongeboren kind een bescherming die vergelijkbaar is met die van een lid van de bevolking. De arbeidsomstandigheden van de zwangere vrouw zijn zodanig dat de equivalente dosis voor het ongeboren kind zo laag is als redelijkerwijs mogelijk is en gedurende ten minste de rest van de zwangerschap waarschijnlijk niet meer dan 1 mSv bedraagt.

1. Zodra een zwangere vrouw de onderneming overeenkomstig de nationale wetgeving of gebruiken van haar toestand in kennis stelt, geniet het ongeboren kind een bescherming die gelijk is aan die van een lid van de bevolking. De arbeidsomstandigheden van de zwangere vrouw zijn zodanig dat de equivalente dosis voor het ongeboren kind zo laag is als redelijkerwijs mogelijk is en gedurende ten minste de rest van de zwangerschap waarschijnlijk niet meer dan 1 mSv bedraagt.

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de equivalente-dosislimiet voor de ooglens bedraagt 20 mSv per jaar;

(a) de equivalente-dosislimiet voor de ooglens bedraagt 15 mSv per jaar;

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de equivalente-dosislimiet voor de huid bedraagt, gemiddeld op enig oppervlak van 1 cm², 150 mSv per jaar, onafhankelijk van het blootgestelde gebied;

(b) de equivalente-dosislimiet voor de huid bedraagt, gemiddeld op enig oppervlak van 1 cm², 50 mSv per jaar, onafhankelijk van het blootgestelde gebied;

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de equivalente-dosislimiet voor de handen, onderarmen, voeten en enkels bedraagt 150 mSv per jaar.

(c) de equivalente-dosislimiet voor de handen, onderarmen, voeten en enkels bedraagt 50 mSv per jaar.

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De effectieve-dosislimiet voor blootstelling van de bevolking bedraagt 1 mSv in één jaar.

1. De effectieve-dosislimiet voor blootstelling van de bevolking bedraagt 1 mSv in één jaar. Deze limiet wordt vastgelegd voor de som van de doses afkomstig van inwendige en uitwendige blootstelling ten gevolge van alle gereguleerde handelingen en bestaande antropogene blootstellingssituaties.

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de equivalente-dosislimiet voor de ooglens bedraagt 15 mSv per jaar;

(a) de equivalente-dosislimiet voor de ooglens bedraagt 3 mSv per jaar;

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten voorzien in vorming, opleiding en heropleiding zodat stralingsbeschermingsdeskundigen, medisch-fysische deskundigen, bedrijfsgeneeskundige diensten en dosimetrische diensten kunnen worden erkend.

2. De lidstaten voorzien in permanente vorming, opleiding en heropleiding zodat stralingsbeschermingsdeskundigen, medisch-fysische deskundigen, stralingsbeschermingsfunctionarissen, bedrijfsgeneeskundige diensten en dosimetrische diensten kunnen worden erkend en zodat de uitwisseling van beste praktijken tussen de lidstaten wordt bevorderd. Alle vormen van onderwijs, opleiding en actuele informatie komen de paraatheid ten goede en maken het mogelijk om in de praktijk sneller de nodige preventieve en/of corrigerende maatregelen te treffen.

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten eisen dat de onderneming of de werkgever de blootgestelde werknemers, leerlingen en studerenden die beroepsmatige blootstelling ondergaan, informeert over:

1. De lidstaten eisen dat de onderneming of de werkgever alle blootgestelde werknemers, leerlingen en studerenden die beroepsmatige blootstelling ondergaan, informeert over:

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) veilige werkprocedures die de risico's tot een minimum beperken;

Amendement  54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op gezondheidstoezicht;

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In voorkomend geval wordt er tevens informatie verstrekt over de risico's in verband met regelmatig vliegen.

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) geïnformeerd en onderricht zijn over het visueel herkennen van bronnen en hun containers;

(b) geïnformeerd en onderricht zijn over het visueel herkennen van bronnen en hun containers, en de wijze waarop deze zaken moeten worden vastgelegd;

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hulpverleners en andere personen die betrokken kunnen worden bij de organisatie van de hulpverlening in een noodsituatie, adequate en geregeld bijgewerkte informatie krijgen over de risico's die hun inzet voor hun gezondheid heeft en over de in dergelijke gevallen te nemen voorzorgsmaatregelen. In deze informatie wordt rekening gehouden met de verschillende mogelijke noodsituaties.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hulpverleners en andere personen die betrokken kunnen worden bij de organisatie van de hulpverlening in een noodsituatie, tijdig volledige en geregeld bijgewerkte informatie krijgen over de risico's die hun inzet voor hun gezondheid heeft en over de in dergelijke gevallen te nemen voorzorgsmaatregelen. In deze informatie wordt rekening gehouden met de verschillende mogelijke noodsituaties.

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Wat EU-burgers betreft, wordt aan de door deze richtlijn voorziene voorschriften inzake informatie in een van de officiële talen van de Europese Unie voldaan, zodat zij de verstrekte informatie begrijpen.

Amendement  59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat nieuwe soorten handelingen die tot blootstelling aan ioniserende straling leiden, eerst worden gerechtvaardigd en daarna goedgekeurd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat nieuwe soorten handelingen die tot blootstelling aan ioniserende straling leiden, eerst worden gerechtvaardigd en vooraf worden getest en daarna worden goedgekeurd en dat zij regelmatig worden gecontroleerd tijdens de toepassing.

Amendement  60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zien erop toe dat alle belanghebbenden aan het besluitvormingsproces deelnemen, in het bijzonder de personen bij wie de handeling impact kan hebben op de gezondheid, zowel bij normale bedrijfsvoering als in noodsituaties. De deelname moet ruim vóór het nemen van de beslissing worden georganiseerd met het oog op effectief onderzoek van alternatieve oplossingen.

Amendement  61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De rechtvaardiging van bestaande soorten handelingen kan opnieuw worden bezien wanneer er ook maar nieuwe, belangrijke gegevens over hun doeltreffendheid of mogelijke gevolgen worden verkregen.

3. De rechtvaardiging van bestaande soorten handelingen kan opnieuw worden bezien wanneer er ook maar nieuwe, belangrijke gegevens over hun doeltreffendheid of mogelijke gevolgen worden verkregen en/of er negatieve resultaten zijn geregistreerd. De Commissie en de lidstaten stellen procedures op voor effectieve herziening van de rechtvaardiging van de bestaande handelingen, zowel op EU- als op nationaal niveau. Deze instrumenten zorgen met name voor het waarborgen van het initiatiefrecht en de deelname aan het besluitvormingsproces van groepen of individuen die door deze handelingen aan de gevaren van ioniserende straling worden blootgesteld, en met name de bevolking en werknemers.

Amendement  62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten eisen dat elke onderneming aan de bevoegde autoriteiten de relevante in bijlage III, deel A, vermelde informatie verstrekt wanneer zij een nieuw soort apparaat of product wil vervaardigen, invoeren of uitvoeren dat ioniserende straling uitzendt, teneinde het op die manier voor die autoriteiten mogelijk te maken aan de hand van een beoordeling van de in bijlage III, deel B, vermelde informatie te beslissen of het beoogde gebruik van het apparaat of product kan worden gerechtvaardigd.

1. De lidstaten eisen dat elke onderneming aan de bevoegde autoriteiten van het land waar de onderneming gevestigd is de relevante in bijlage III, deel A, vermelde informatie verstrekt wanneer zij een nieuw soort apparaat of product wil vervaardigen, invoeren of uitvoeren dat ioniserende straling uitzendt, teneinde het op die manier voor die autoriteiten mogelijk te maken aan de hand van een beoordeling van de in bijlage III, deel B, vermelde informatie te beslissen of het beoogde gebruik van het apparaat of product kan worden gerechtvaardigd.

Motivering

Om te zorgen dat deze controle niet in iedere lidstaat uitgevoerd moet worden, dient deze slechts in één land plaats te vinden. De uitkomst van deze controle moet vervolgens in de andere lidstaten erkend worden. Deze beperking is bedoeld om dubbel werk te voorkomen, zowel voor de bevoegde autoriteiten als voor de ondernemingen.

Amendement  63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteit deelt de overeenkomstig lid 1 ontvangen informatie met de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten, zodat zij zelf kunnen beslissen of het beoogde gebruik van het apparaat of product kan worden gerechtvaardigd.

2. De bevoegde autoriteit deelt de overeenkomstig lid 1 ontvangen informatie met de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en brengt ze op de hoogte van haar beslissing over het beoogde gebruik van het apparaat of product. De bevoegde autoriteiten maken deze informatie voor alle lidstaten toegankelijk.

Motivering

Nieuwe vereisten voor het in de handel brengen werpen extra hindernissen op voor de toegang tot de markt, zonder dat er sprake is van een verhoging van de veiligheidsnormen. Het risico bestaat dat er in de lidstaten uiteenlopende vergunningsprocedures tot stand komen. Daarom moet er op het niveau van de lidstaten informatie uitgewisseld worden om onnodig dubbel werk van de autoriteiten en ondernemingen te voorkomen.

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De onderneming wordt binnen de zes maanden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten.

3. De onderneming wordt binnen de vier maanden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten.

Motivering

Een periode van zes maanden betekent voor een onderneming die moet wachten om haar producten in de handel te brengen een zware financiële belasting. Omdat deze procedure met name voor het midden- en kleinbedrijf belastend is, moet zij ingekort worden.

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Overeenkomstig artikel 22 zijn deze apparaten en producten bestemd voor gebruik in gecontroleerde omgevingen.

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten staan niet toe dat er bij de productie van levensmiddelen, speelgoed, sieraden en cosmetische producten opzettelijk radioactieve stoffen worden toegevoegd, of dat dergelijke goederen worden in- of uitgevoerd. Onverminderd Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad dienen handelingen waarbij de activering van materiaal tot een stijging van de activiteit in de verwante producten leidt, als niet gerechtvaardigd te worden beschouwd.

De lidstaten staan niet toe dat er bij de productie van levensmiddelen, speelgoed, sieraden en cosmetische producten en, meer in het algemeen, van consumptiegoederen radioactieve stoffen worden toegevoegd, of dat dergelijke goederen worden in- of uitgevoerd, en leggen sancties op wanneer dat toch gebeurt. Onverminderd Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad dienen handelingen waarbij de activering van materiaal tot een stijging van de activiteit in de verwante producten leidt, als niet gerechtvaardigd te worden beschouwd.

Amendement  67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat door middel van onderzoek of via andere passende middelen wordt vastgesteld bij welke handelingen het om blootstelling bij niet-medische beeldvorming, als bepaald in bijlage IV, gaat.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat door middel van onderzoek of via andere passende middelen wordt vastgesteld bij welke handelingen het om blootstelling bij niet-medische beeldvorming, als bepaald in bijlage IV, gaat. Zij beoordelen jaarlijks de individuele en collectieve doses met betrekking tot elke vastgestelde handeling alsook de algemene impact en het verloop daarvan in de loop van de tijd.

Amendement  68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan de rechtvaardiging van handelingen met blootstelling bij niet-medische beeldvorming, met name zorgen zij ervoor dat:

2. De lidstaten zien erop toe en zorgen ervoor dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan de rechtvaardiging van handelingen met blootstelling bij niet-medische beeldvorming, en met name zorgen zij ervoor dat:

Amendement  69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De lidstaten dragen verantwoordelijkheid voor onderzoek naar en ontwikkeling en invoering van alternatieve technieken.

Amendement  70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat wordt vastgesteld bij welke handelingen in de natuur voorkomend radioactief materiaal wordt gebruikt en de werknemers of de bevolking een blootstelling ondergaan die vanuit het oogpunt van de stralingsbescherming niet kan worden verwaarloosd. Die vaststelling gebeurt door middel van onderzoek of via andere passende middelen, rekening houdend met de in bijlage V vermelde industriële sectoren.

De lidstaten zorgen ervoor dat wordt vastgesteld bij welke handelingen in de natuur voorkomend radioactief materiaal wordt gebruikt en de werknemers of de bevolking een blootstelling ondergaan, en dat dit bekend wordt gemaakt. Die vaststelling gebeurt door middel van onderzoek of via andere passende middelen, met name rekening houdend met de in bijlage V vermelde industriële sectoren.

Amendement  71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De lidstaten bepalen welke informatie de onderneming moet verstrekken opdat de bevoegde autoriteit de blootstelling van de bevolking en de werknemers kan bepalen, evenals de stralingsrisico's in normale situaties en noodsituaties. Op basis hiervan en indien nodig op basis van bijkomend onderzoek bepaalt de bevoegde autoriteit welke administratieve regelingen van toepassing zijn en welke regulerende controlemiddelen er nodig zijn.

Amendement  72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten eisen dat elke ter kennis gebrachte handeling wordt onderworpen aan een officiële controle die in verhouding staat tot de omvang en waarschijnlijkheid van blootstellingen ten gevolge van de handeling, alsook tot het eventuele effect ervan op een vermindering van zulke blootstellingen of een verbetering van de veiligheid van de installaties.

1. De lidstaten eisen dat elke ter kennis gebrachte handeling wordt onderworpen aan een officiële controle door de bevoegde autoriteit.

Amendement  73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Ter kennis gebrachte handelingen kunnen van goedkeuring worden vrijgesteld.

Schrappen

Amendement  74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In gevallen waarin een beperkt risico van blootstelling het niet noodzakelijk maakt dat individuele gevallen worden onderzocht en de handeling wordt verricht in overeenstemming met de in de nationale wetgeving gestelde voorwaarden, kunnen de lidstaten de officiële controle beperken tot een registratie van de handeling en een gepaste regelmaat van inspecties.

1. In gevallen waarin een kwantificeerbare dosislimiet kan worden vastgesteld voor een werkmethode, een beperkt risico van blootstelling het niet noodzakelijk maakt dat individuele gevallen worden onderzocht en de handeling wordt verricht in overeenstemming met de in de nationale wetgeving gestelde voorwaarden, kunnen de lidstaten de officiële controle beperken tot een registratie van de handeling en een gepaste regelmaat van inspecties. Er moet alleen een vergunningsaanvraag worden ingediend als de vergunning geldt voor het geheel aan activiteiten van een onderneming.

Amendement  75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten eisen een vergunning voor de volgende handelingen:

2. De lidstaten eisen een vergunning voor ondernemingen die de volgende activiteiten ontplooien, of in voorkomend geval in overeenstemming met lid 1, registratie voor de volgende handelingen:

Amendement  76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de opzettelijke toevoeging van radioactieve stoffen bij de productie en fabricage van consumptiegoederen of andere producten, waaronder geneesmiddelen, en de in- of uitvoer van dergelijke producten;

Schrappen

Amendement  77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) bedrijfssectoren waar met in de natuur voorkomend materiaal wordt gewerkt die overeenkomstig artikel 24 door de lidstaten zijn vastgesteld en die kunnen leiden tot een effectieve dosis voor de bevolking van minstens 0,3 mSv per jaar.

Schrappen

Motivering

De in dit artikel aangegeven waarde ligt onder de in artikel 13 vastgelegde norm voor de blootstelling van de bevolking van 1,0 mSv per jaar. In de praktijk kan dit betekenen dat stortplaatsen die beschikken over een vergunning om een bepaalde hoeveelheid van dergelijke stoffen aan te nemen en op te slaan, hun mogelijkheden niet ten volle benutten en minder aannemen dan hun capaciteit toelaat om de waarde van 0,3 mSv per jaar niet te overschrijden. Daarom moeten dergelijke stoffen, die bijvoorbeeld in de staalindustrie vrijkomen, als radioactief afval verwerkt worden. Daardoor komt de toch al beperkte capaciteit voor de verwerking van radioactief afval nog verder onder druk te staan.

Amendement  78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) uit hoofde van deze richtlijn genomen maatregelen;

Amendement  79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten eisen dat de onderneming onmiddellijk melding maakt van elke belangrijke gebeurtenis die leidt of kan leiden tot de blootstelling van een persoon boven de operationele grenzen of voorwaarden als bepaald in de vergunningsvoorschriften voor beroepsmatige blootstelling of blootstelling van de bevolking, of als vastgesteld door de autoriteiten voor medische blootstelling.

5. De lidstaten eisen dat de onderneming onmiddellijk melding maakt van elke belangrijke gebeurtenis die leidt of kan leiden tot de blootstelling van een persoon boven de operationele grenzen of voorwaarden als bepaald in de vergunningsvoorschriften voor beroepsmatige blootstelling of blootstelling van de bevolking, of als vastgesteld door de autoriteiten voor medische blootstelling. De autoriteiten verrichten steekproefcontroles.

 

Medische hulpmiddelen die met ioniserende straling werken worden volgens Richtlijn 93/42/EEG1 behandeld. De informatievoorziening zoals bedoeld in bovengenoemde richtlijn wordt ten volle benut en andere bevoegde autoriteiten worden geïnformeerd.

 

_________________

 

1Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PB L 169 van 12.7.1993, blz. 50).

Motivering

In de onderhavige richtlijn worden eisen geformuleerd voor het ontwerp en de fabricage van producten die ioniserende straling uitzenden. Medische hulpmiddelen worden echter ook bij de toelating op dit aspect gecontroleerd.

De richtlijn voor medische hulpmiddelen en de onderhavige richtlijn hebben twee uiteenlopende uitgangspunten met betrekking tot de problematiek van ioniserende straling. Juist om die reden moet op dit terrein dubbel werk voorkomen worden. Derhalve dienen medische hulpmiddelen uit hoofde van de richtlijn voor medische hulpmiddelen behandeld te worden, omdat deze voorschriften voor uitgebreide inspecties en controles bevat.

Amendement  80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de blootstelling van de betrokken bemanning te bepalen;

(a) de blootstelling van de betrokken bemanning of werknemers te bepalen;

Amendement  81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 38 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) Categorie A: blootgestelde werknemers die een effectieve dosis kunnen ontvangen die groter is dan 6 mSv per jaar, of een equivalente dosis die groter is dan 15 mSv per jaar voor de ooglenzen of groter is dan 150 mSv per jaar voor de huid en de ledematen;

(a) Categorie A: blootgestelde werknemers die een effectieve dosis kunnen ontvangen die groter is dan 6 mSv per jaar, of een equivalente dosis die groter is dan 15 mSv per jaar voor de ooglenzen of groter is dan 50 mSv per jaar voor de huid en de ledematen;

Amendement  82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De monitoring voor werknemers van categorie B is minimaal toereikend om aan te tonen dat deze werknemers terecht zijn ingedeeld in categorie B. De lidstaten kunnen voor werknemers van categorie B individuele monitoring vereisen, alsook, indien noodzakelijk, individuele metingen, uitgevoerd door een dosimetrische dienst.

2. De monitoring voor werknemers van categorie B is minimaal toereikend om aan te tonen dat deze werknemers terecht zijn ingedeeld in categorie B. De lidstaten dienen voor werknemers van categorie B individuele monitoring te vereisen, alsook, indien noodzakelijk, individuele metingen, uitgevoerd door een dosimetrische dienst.

Amendement  83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 1 bedoelde informatie wordt bewaard gedurende hun hele arbeidsleven waarin blootstelling aan ioniserende straling optreedt en nadien totdat zij de leeftijd van 75 jaar hebben of zouden hebben bereikt, maar in geen geval minder dan dertig jaar na beëindiging van het werk waardoor zij aan straling werden blootgesteld.

3. Het in lid 1 bedoelde dossier wordt ingevoerd in het datasysteem voor individuele radiologische controle, dat is ingesteld door de lidstaten in overeenstemming met Bijlage VIII. De in lid 1 bedoelde informatie wordt bewaard gedurende hun hele arbeidsleven waarin blootstelling aan ioniserende straling optreedt en nadien totdat zij de leeftijd van 75 jaar hebben of zouden hebben bereikt, maar in geen geval minder dan dertig jaar na beëindiging van het werk waardoor zij aan straling werden blootgesteld.

Amendement  84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten stellen de nodige maatregelen verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemers op hun verzoek toegang hebben tot de resultaten van hun individuele monitoring, inclusief de resultaten van de metingen die eventueel zijn gebruikt om deze resultaten te schatten, of tot de resultaten van de aan de hand van metingen op de werkplek verrichte bepalingen van de door hen ontvangen doses.

1. De lidstaten stellen de nodige maatregelen verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemers op hun verzoek tijdig toegang hebben tot de resultaten van hun individuele monitoring, inclusief de resultaten van de metingen die eventueel zijn gebruikt om deze resultaten te schatten, of tot de resultaten van de aan de hand van metingen op de werkplek verrichte bepalingen van de door hen ontvangen doses.

Amendement  85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 44 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Onderzoek van de werknemers vindt plaats onder werktijd en zonder kosten voor de werknemers zelf.

Amendement  86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 49 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Raadpleging en deelneming van de werknemers en/of hun vertegenwoordigers vindt plaats volgens artikel 11 van Richtlijn 89/391/EEG1.

 

_______________

 

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 193 van 29.6.1989, blz. 1).

Amendement  87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat het systeem voor individuele radiologische controle aan de externe werknemers een bescherming biedt die gelijkwaardig is aan die van de werknemers die in vaste dienst zijn van de onderneming.

1. De lidstaten zien erop toe dat het systeem voor individuele radiologische controle aan de externe werknemers bescherming en medische zorg biedt die gelijkwaardig zijn aan die van de werknemers die in vaste dienst zijn van de onderneming.

Amendement  88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Het personeel wordt regelmatig getraind en er wordt toegezien op de naleving van de geldende regels.

Amendement  89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) deze personen geïnformeerd worden over de risico's van de blootstelling;

(b) deze personen worden voorzien van volledige informatie over de risico's van de blootstelling;

Amendement  90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De optimalisatie omvat de keuze van de apparatuur, de constante productie van adequate diagnostische informatie of behandelingsresultaten, alsook de praktische aspecten van procedures inzake medische blootstelling, de kwaliteitsborging, en de beoordeling en evaluatie van patiënt- en personeeldoses of toegediende hoeveelheden, met inachtneming van economische en sociale factoren.

4. De optimalisatie omvat de keuze van de apparatuur, de constante productie van adequate diagnostische informatie of behandelingsresultaten, alsook de praktische aspecten van procedures inzake medische blootstelling, de kwaliteitsborging, met inbegrip van een adequate scholing van het personeel, en de beoordeling en evaluatie van patiënt- en personeeldoses of toegediende hoeveelheden, met inachtneming van economische en sociale factoren.

Amendement  91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 55 – alinea 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) er voor de blootstelling van verzorgers en zorgverleners passende richtsnoeren worden opgesteld.

(b) er voor de blootstelling van verzorgers en zorgverleners en het correcte gebruik van de apparatuur passende richtsnoeren worden opgesteld.

Amendement  92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 56 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De medisch deskundige ziet erop toe dat de patiënt of wettelijke voogd juiste informatie krijgt over de voordelen en risico's van de stralingsdosis bij medische blootstelling om de geïnformeerde schriftelijke toestemming mogelijk te maken. Gelijkaardige informatie en passende richtsnoeren worden overeenkomstig artikel 55, lid 5, onder b), aan verzorgers en zorgverleners verstrekt.

3. De medisch deskundige ziet erop toe dat de patiënt of wettelijke voogd beknopte en eenvoudig te begrijpen informatie krijgt over de voordelen en risico's van de stralingsdosis bij medische blootstelling om de geïnformeerde schriftelijke toestemming mogelijk te maken. Gelijkaardige informatie en passende richtsnoeren worden overeenkomstig artikel 55, lid 5, onder b), aan verzorgers en zorgverleners verstrekt.

Amendement  93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) op alle radiologische apparatuur die in gebruik is, streng toezicht wordt uitgeoefend wat de stralingsbescherming betreft;

(a) op alle radiologische apparatuur die in gebruik is, streng toezicht wordt uitgeoefend wat de stralingsbescherming betreft en afgedankte radiologische apparatuur wordt verwijderd in overeenstemming met de geldende wetgeving;

Amendement  94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) er vóór de ingebruikneming van de apparatuur voor klinische doeleinden in samenwerking met de medisch-fysische deskundige acceptatietests worden uitgevoerd en er daarna periodiek en na elke ingrijpende onderhoudsprocedure prestatietests worden uitgevoerd.

(d) er vóór de ingebruikneming van de apparatuur voor klinische doeleinden in samenwerking met de medisch-fysische deskundige acceptatietests worden uitgevoerd en er daarna periodiek en na elke ingrijpende onderhoudsprocedure prestatietests worden uitgevoerd. De lidstaten houden zich hierbij aan de richtsnoeren van de Europese Commissie (vooral FP162)1, alsmede aan de Europese en internationale normen die thans voor medisch-radiologische apparatuur gelden (IECTC62 on Electrical equipment in medical practice, IAEA Standards, ICRP-richtsnoeren).

 

_____________

 

1 Criteria for Acceptability of Medical Radiological Equipment used in Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine and Radiotherapy.

Motivering

De lidstaten zouden op basis van dit artikel hun eigen eindkeuring kunnen ontwikkelen. Dit zou extra kosten opleveren voor het in de handel brengen en het in gebruik nemen, zonder dat het iets toevoegt aan de veiligheid. Om die reden dient de beoordeling te geschieden op basis van reeds bestaande normen.

Amendement  95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) de onderneming de bevoegde autoriteiten zo snel mogelijk op de hoogte brengt van belangrijke gebeurtenissen als bepaald door die autoriteiten, met inbegrip van de onderzoeksresultaten en de remediëringsmaatregelen om dergelijke gebeurtenissen te vermijden. De bevoegde autoriteiten delen deze informatie met de bevoegde autoriteiten voor toezicht na het in de handel brengen als bepaald in Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen;

(d) de onderneming de bevoegde autoriteiten zo snel mogelijk op de hoogte brengt van belangrijke gebeurtenissen als bepaald door die autoriteiten, met inbegrip van de onderzoeksresultaten en de remediëringsmaatregelen om dergelijke gebeurtenissen te vermijden. Voor medische hulpmiddelen deelt de onderneming of gebruiker onverwijld alle informatie met de bevoegde autoriteiten voor toezicht na het in de handel brengen als bepaald in Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen. Indien nodig delen de autoriteiten de informatie met andere bevoegde autoriteiten.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 8.

Amendement  96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 65 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegde autoriteit legt limieten vast voor de lucht- en waterlozing van radioactief materiaal. Deze lozingsvergunningen:

2. De bevoegde autoriteit legt limieten vast voor de lucht- en waterlozing van radioactief materiaal en maakt deze limieten bekend. Deze lozingsvergunningen:

Amendement  97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 65 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) houden rekening met de resultaten van de optimalisatie van de blootstelling van de bevolking;

(a) houden rekening met de door de bevolking ontvangen doses naar aanleiding van bestaande antropogene situaties en andere geplande activiteiten en met de resultaten van de optimalisatie van de blootstelling van de bevolking;

Amendement  98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 68 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) verwezenlijking en instandhouding van een optimale bescherming;

(a) verwezenlijking en instandhouding van het hoogste niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu;

Amendement  99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten verplichten de onderneming die voor een handeling verantwoordelijk is, om de bevoegde autoriteiten onmiddellijk in kennis te stellen van een noodsituatie in haar vestiging of in verband met haar activiteiten en om alle mogelijke maatregelen te treffen om de gevolgen ervan te beperken.

1. De lidstaten verplichten de onderneming die verantwoordelijk is voor een handeling waarvoor een vergunning is afgegeven om de bevoegde autoriteiten onmiddellijk in kennis te stellen van een noodsituatie in haar vestiging of in verband met haar activiteiten en om alle mogelijke maatregelen te treffen om de gevolgen ervan te beperken.

Motivering

In de hier bedoelde bepalingen wordt verwezen naar handelingen die een verhoogd risico vormen en daarom in de categorie handelingen vallen waarvoor een vergunning moet worden afgegeven.

Amendement  100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 70 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De lidstaten stellen elkaar onmiddellijk op de hoogte van elke radiologische noodsituatie die zich op hun grondgebied voordoet.

Amendement  101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 70 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) personen, teneinde de blootstelling te beperken.

(c) personen, teneinde de blootstelling te beperken en hen zo snel mogelijk volledig te informeren over de risico's en mogelijke neveneffecten van de noodsituatie die zich heeft voorgedaan.

Amendement  102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de bevolking die kan worden getroffen in geval van een noodsituatie, wordt geïnformeerd over de maatregelen ter bescherming van de gezondheid die op haar van toepassing zullen zijn, alsmede over de te volgen gedragslijn bij een noodsituatie.

1. De lidstaten zien erop toe dat de bevolking die kan worden getroffen in geval van een noodsituatie, wordt geïnformeerd over de maatregelen ter bescherming van de gezondheid die op haar van toepassing zullen zijn, alsmede over de te volgen gedragslijn bij een noodsituatie. Het gaat daarbij ten minste om de personen die binnen een straal van 50 km van een risico-installatie wonen.

Amendement  103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 72 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 72 bis

 

Voorlichting

 

Zodra een noodsituatie wordt gemeld, zien de lidstaten erop toe dat de bevolking zo snel mogelijk wordt ingelicht.

 

Alle gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de situatie en het verloop ervan, worden openbaar gemaakt, met name gegevens en vooruitzichten over de weersomstandigheden, de activiteit in de lucht en het bezinksel op de bodem, de ruimte-dosistempo's en niveaus van besmetting van kritische levensmiddelen. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat de verwachtingen met betrekking tot effectieve doses en equivalente kritische orgaandoses, de geplande en uitgevoerde interventies en de verwachte en effectieve restdoses openbaar worden gemaakt.

Amendement  104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten nemen in hun wettelijke kader voor stralingsbescherming en in het bijzonder in hun algemeen systeem voor de bescherming van de volksgezondheid bepalingen op voor de stralingsbescherming van niet-menselijke soorten in de omgeving. Dit wettelijke kader omvat milieucriteria ter bescherming van populaties van kwetsbare of representatieve niet-menselijke soorten in het licht van hun belang als onderdeel van het ecosysteem. Zo nodig wordt vastgesteld voor welke handelingen er officiële controle gerechtvaardigd is, teneinde de voorschriften van dit wettelijke kader uit te voeren.

De lidstaten nemen in hun wettelijke kader voor stralingsbescherming en in het bijzonder in hun algemeen systeem voor de bescherming van de volksgezondheid bepalingen op voor de stralingsbescherming van niet-menselijke soorten in de omgeving. Dit wettelijke kader omvat milieucriteria ter bescherming van populaties van kwetsbare of representatieve niet-menselijke soorten in het licht van hun belang als onderdeel van het ecosysteem. Zo nodig wordt vastgesteld voor welke handelingen er officiële controle gerechtvaardigd is, teneinde de voorschriften van dit wettelijke kader uit te voeren. Daartoe ondersteunen de lidstaten het onderzoek op dit gebied en herzien zij hun wettelijk kader om rekening te houden met eventuele nieuwe bevindingen.

Amendement  105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 78

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten verplichten de ondernemingen om passende technische maatregelen te treffen om bij onvoorziene lozingen aanzienlijke milieuschade te vermijden of de omvang van dergelijke schade te beperken.

De lidstaten verplichten de ondernemingen om passende technische maatregelen te treffen om bij onvoorziene lozingen aanzienlijke milieuschade te vermijden of de omvang van dergelijke schade te beperken. De nationale autoriteiten voorzien in geregelde steekproefcontroles van locaties en installaties en van de door de ondernemingen gehanteerde praktijken, om te waarborgen dat dergelijke maatregelen worden ingevoerd en toegepast.

Amendement  106

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 79

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer zij milieumonitoringsprogramma's opstellen of de uitvoering van dergelijke programma's eisen, nemen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zo nodig representatieve niet-menselijke soorten op, alsook milieumedia die een blootstellingsroute voor de bevolking vormen.

Wanneer zij milieumonitoringsprogramma's opstellen of de uitvoering van dergelijke programma's eisen, nemen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten representatieve niet-menselijke soorten op, alsook milieumedia die een blootstellingsroute voor de bevolking vormen. Om de transparantie en de effectiviteit van de genomen maatregelen te verbeteren, wisselen de nationale autoriteiten van de lidstaten regelmatig gegevens en informatie uit over de monitoring van de omgevingsradioactiviteit, waarbij zij ook voor onmiddellijke verspreiding van nieuwe gegevens zorgen.

Amendement  107

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteit(en) aan die word(t)(en) belast met de taken in het kader van deze richtlijn.

1. De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteit(en) aan die word(t)(en) belast met de officiële controle in het kader van deze richtlijn; de bevoegde autoriteit(en) is(zijn) functioneel onafhankelijk van alle instellingen die kernenergie promoten of exploiteren.

Amendement  108

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 80 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Elke lidstaat draagt er zorg voor dat de inspraak van de bevolking bij de vaststelling of wijziging van dosislimieten gewaarborgd wordt door de bevoegde autoriteit van de lidstaat in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Amendement  109

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 80 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter. De inspraakprocedures omvatten redelijke termijnen voor de verschillende fasen, die voldoende tijd laten om de bevolking te informeren en de bevolking in de gelegenheid te stellen zich doeltreffend voor te bereiden op en deel te nemen aan de besluitvorming.

Amendement  110

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 80 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater. De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat bij de besluitvorming over dosislimieten naar behoren rekening wordt gehouden met de resultaten van het inspraakproces.

Amendement  111

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 81 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) stralingsbeschermingsdeskundigen;

(c) stralingsbeschermingsdeskundigen en functionarissen voor stralingsbescherming;

Amendement  112

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 81 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen de nodige maatregelen vast om de continuïteit van de expertise van deze diensten en deskundigen te verzekeren.

De lidstaten stellen de nodige maatregelen vast om de continuïteit van de expertise en onafhankelijkheid van deze diensten en deskundigen te verzekeren.

Amendement  113

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis) het opzetten van gedocumenteerde procedures voor het verstrekken van informatie aan en het trainen van blootgestelde werknemers.

Amendement  114

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 86 – lid 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) het opzetten van gedocumenteerde procedures voor het verstrekken van informatie aan en het trainen van blootgestelde werknemers.

Amendement  115

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 91 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zien erop toe dat de vergunninghouders de containers met hoogactieve ingekapselde bronnen op weerbestendige wijze markeren en de handelingen met dergelijke bronnen documenteren. De documentatie vermeldt zowel de chemische, toxische en radiologische samenstelling van het aanwezige materiaal als de staat ervan (vast, vloeibaar of gasvormig).

Amendement  116

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 101 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de doelstellingen welke met behulp van de strategie worden nagestreefd;

(a) de doelstellingen welke met behulp van de strategie worden nagestreefd, met name met betrekking tot restdosis;

Amendement  117

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 101 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) gepaste referentieniveaus, waarbij rekening wordt gehouden met de in bijlage I vermelde groepen van referentieniveaus.

Schrappen

Amendement  118

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 107 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [00.00.0000] aan deze richtlijn te voldoen. De in hoofdstuk IX vastgestelde bepalingen betreffende de milieubescherming zijn uiterlijk op [00.00.0000] omgezet. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op [00.00.0000] aan deze richtlijn te voldoen. De in hoofdstuk IX vastgestelde bepalingen betreffende de milieubescherming zijn uiterlijk op [00.00.0000] omgezet. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn. De Commissie brengt hiervan verslag uit aan het Europees Parlement.

Amendement  119

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 107 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer een lidstaat voornemens is strengere normen vast te stellen dan hetgeen is voorzien in deze richtlijn, stelt hij de Commissie en de andere lidstaten daarvan in kennis.

Amendement  120

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 107 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. De Commissie maakt hiervan een samenvatting en legt deze voor aan het Europees Parlement.

Amendement  121

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BIJLAGE I

Schrappen

Referentieniveaus voor blootstelling van de bevolking

 

1. De optimalisatie van de blootstelling van de bevolking in noodsituaties en bestaande blootstellingssituaties dient gebaseerd te zijn op een referentieniveau dat binnen de volgende grenzen valt, uitgedrukt in (acute of jaarlijkse) effectieve dosis (mSv):

 

(a) meer dan 20 en maximaal 100

 

(b) meer dan 1 en maximaal 20

 

(c) 1 of minder

 

Bij de keuze van het referentieniveau moet worden voldaan aan de in de punten 2 t/m 5 genoemde voorwaarden.

 

2. Onverminderd de referentieniveaus voor orgaandoses worden de in effectieve doses uitgedrukte referentieniveaus voor bestaande blootstellingssituaties tussen 1 en 20 mSv per jaar en voor noodsituaties tussen 20 en 100 mSv vastgelegd.

 

3. In specifieke situaties kan er een referentieniveau onder de in punt 1 bedoelde grenzen worden overwogen, met name:

 

(a) een referentieniveau onder 20 mSv kan worden vastgesteld voor noodsituaties waarbij een passende bescherming kan worden geboden zonder een onevenredige schade ten gevolge van de overeenkomstige tegenmaatregelen of zonder buitensporige kosten te veroorzaken;

 

(b) een referentieniveau onder 1 mSv per jaar kan zo nodig worden vastgesteld in een bestaande blootstellingssituatie voor specifieke brongerelateerde blootstellingen of blootstellingsroutes.

 

4. Voor de overgang van een noodsituatie naar een bestaande blootstellingssituatie moeten er gepaste referentieniveaus worden vastgesteld, in het bijzonder bij de beëindiging van langdurige tegenmaatregelen zoals een vestiging elders.

 

5. De vastgestelde referentieniveaus dienen rekening te houden met de kenmerken van heersende situaties en met sociale criteria, waaronder de volgende:

 

(a) voor blootstellingen onder 1 mSv of van 1 mSv per jaar, algemene informatie over het blootstellingsniveau, zonder specifieke aandacht voor individuele blootstellingen;

 

(b) voor blootstellingen tot 20 mSv of van 20 mSv per jaar, specifieke informatie om individuele personen zo mogelijk in staat te stellen hun eigen blootstelling te beheren;

 

(c) voor blootstellingen tot 100 mSv of van 100 mSv per jaar, beoordeling van individuele doses en specifieke informatie over stralingsrisico's en beschikbare maatregelen om blootstellingen te beperken.

 

Amendement  122

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de handel brengen van apparaten of producten

In de handel brengen van apparaten of producten die ioniserende straling uitzenden

Amendement  123

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – deel A – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) aan storingen en ongevallen verbonden radiologische risico's die op het apparaat of het product van invloed kunnen zijn.

Amendement  124

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – deel B – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) of het apparaat of product van een correct etiket is voorzien en er gepaste documentatie aan de klant is bezorgd met instructies voor correct gebruik en verwijdering.

(5) of het apparaat of product van een correct etiket is voorzien en er gepaste documentatie aan de gebruiker is bezorgd met instructies voor correct gebruik en verwijdering.

Amendement  125

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – deel B bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

B bis. De bevoegde autoriteiten zorgen ervoor dat de potentiële gebruikers van de apparaten en producten van tevoren volledig worden geïnformeerd en zien erop toe dat zij worden betrokken bij het besluitvormingsproces.

Amendement  126

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage VI – punt 3 – eerste alinea – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De algemene criteria voor de vrijstelling van ter kennis gebrachte handelingen of de vrijgave van materiaal afkomstig van handelingen waarvoor een vergunning is vereist, zijn de volgende:

De algemene criteria voor de vrijstelling van ter kennis gebrachte handelingen of de vrijgave van radioactief materiaal afkomstig van handelingen waarvoor een vergunning is vereist, zijn de volgende:

Amendement  127

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage VI – punt 3 – vijfde alinea – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor kunstmatige radionucliden:

Voor kunstmatige radionucliden en in de natuur voorkomende radionucliden die voor hun splijtbare, fertiele of radioactieve eigenschappen worden gebruikt:

Amendement  128

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage VIII – kopje "Algemene voorzieningen" – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het gegevenssysteem voor individuele radiologische controle kan door een lidstaat als een centraal nationaal netwerk of als een nationaal dosisregister worden opgezet. Deze netwerken of registers kunnen worden aangevuld door de uitreiking van individuele documenten voor radiologische controle voor elke externe werknemer.

Het gegevenssysteem voor individuele radiologische controle kan door een lidstaat als een centraal nationaal netwerk of als een nationaal dosisregister worden opgezet. Deze netwerken of registers moeten worden aangevuld door de uitreiking van individuele documenten voor radiologische controle voor elke externe werknemer.

Amendement  129

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage X – deel A – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Informatie over de aard en omvang van de schade die uit de verschillende noodsituaties kan voortvloeien.

Amendement  130

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage X – deel A – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter. Informatie over de voorwaarden van schadeloosstelling voor lichamelijk letsel en materiële schade als gevolg van een noodsituatie.

Amendement  131

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage X – deel A – punt 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 quater. Informatie over de bewarings- en gebruiksvoorwaarden voor tabletten stabiel jodium die door de bevoegde autoriteiten ter beschikking worden gesteld.

Amendement  132

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage X – deel B – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) informatie over de zich voordoende noodsituatie en, voor zover mogelijk, over de kenmerkende gegevens ervan (zoals oorsprong, omvang, te verwachten verloop);

(a) informatie over de zich voordoende noodsituatie en over de kenmerkende gegevens ervan (zoals oorsprong, omvang, te verwachten verloop);


TOELICHTING

Het onderhavige voorstel voor een nieuwe versie van de basisnormenrichtlijn van de Raad is naar de mening van de rapporteur een verdere stap naar verbetering van de bescherming tegen ioniserende straling. In het voorstel worden op basis van artikel 31 van het Euratom-Verdrag de medische richtlijn, de richtlijn inzake de controle op hoogactieve ingekapselde radioactieve bronnen, de richtlijn inzake de praktische bescherming van externe werkers en de richtlijn betreffende het informeren van de bevolking samen met de basisnormenrichtlijn 96/29/Euratom gebundeld.

Het opheffen van tegenstellingen in de bestaande wetgeving is één van de doelstellingen van de nieuwe versie. Omdat dit in de meeste delen van het voorstel gelukt is, is er weinig behoefte aan wijzigingen. Veel van de elementen die in de richtlijn inzake de basisnormen behandeld worden functioneren in de praktijk heel goed, hetgeen eveneens een aanwijzing is dat op dit terrein niet al te veel veranderd moest worden.

Daarnaast is het voorstel bedoeld om de laatste wetenschappelijke gegevens en ervaringen inzake de bescherming tegen straling in de actuele wetgeving op te nemen. De Euratomvoorschriften volgen op dit terrein van oudsher de wetenschappelijke aanbevelingen van de Internationale Commissie voor radiologische bescherming (ICRP) op. Deze Commissie heeft in publicatie 103 van 2007 aanpassingen op het systeem van stralingsbescherming aanbevolen waarmee nu in het voorstel voor een richtlijn rekening wordt gehouden.

Verder dienen voor het eerst de natuurlijke stralingsbronnen in de richtlijn inzake de basisnormen opgenomen te worden om een betere bescherming van de bevolking te garanderen. Deze benadering kan op instemming rekenen. De voorgenomen registratieverplichtingen kunnen op het terrein van afvalverwerking echter leiden tot doelstellingen die haaks op elkaar staan met betrekking tot de verwerking van uiteenlopende radioactieve stoffen. Om dit te voorkomen moeten volgens de rapporteur de voorschriften inzake de in de natuur voorkomende radioactieve materialen veranderd worden.

Op het gebied van de blootstelling stelt de rapporteur kleinere veranderingen voor, teneinde dubbel werk bij medische hulpmiddelen die ioniserende straling uitzenden te voorkomen. Op dat terrein bestaat namelijk het gevaar dat medische hulpmiddelen die gebruik maken van ioniserende straling zowel onder de richtlijn voor medische hulpmiddelen, als onder de voorschriften van de basisnormenrichtlijn vallen. Op het eerste gezicht lijkt het wel zinnig dat de rapportageverplichtingen van beide richtlijnen van toepassing zijn, omdat beide richtlijnen hun eigen aandachtspunten hebben. Voor fabrikanten en gebruikers van dergelijke apparatuur kan dit er echter voor zorgen dat de zaken door de bureaucratische molen met vertraging afgehandeld worden. Om dit te voorkomen stelt de rapporteur voor deze medische hulpmiddelen volgens de richtlijn voor medische hulpmiddelen (93/42/EEG) te behandelen, aangezien die al instrumenten biedt voor uitgebreide inspecties en controles.

In beginsel kan de rapporteur zich vinden in een hoofdstuk over milieubescherming in de richtlijn. Er bestaat echter een risico dat met deze wetgeving een voorschot genomen wordt op de toekomst. De voorgestelde bepalingen inzake milieucriteria hebben als doelstelling om via regelgeving voor de bescherming van niet-menselijke soorten ook te zorgen voor de bescherming van de mens. Omdat het echter nog niet mogelijk is de uitwerking van straling op niet-menselijke soorten op een gedegen wetenschappelijk basis vast te stellen, kan men evenmin de mens door middel van zulke regelgeving beter beschermen. Ook van de kant van het ICRP zijn er geen gegevens of waardes die men als wetenschappelijke basis kan gebruiken om dergelijke milieucriteria in te voeren. Daarom is er geen plaats voor dit hoofdstuk in onderhavige wetgeving. De rapporteur is van mening dat er een aparte rechtshandeling voor de milieubescherming met betrekking tot ioniserende straling tot stand gebracht kan worden, zodra er voldoende betrouwbare gegevens voorhanden zijn. Een voorstel van die strekking zou dan ook op basis van de milieubeleidsdoelen van het Verdrag van Lissabon ingediend en volgens een medebeslissingsprocedure behandeld moeten worden.


ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND

De heer Matthias Groote

Voorzitter

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

BRUSSEL

Betreft:            Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling (COM(2012)0242)

Geachte heer Groote,

Bij schrijven van 4 juli 2013 hebt u, overeenkomstig artikel 37 van het Reglement, de Commissie juridische zaken gevraagd om advies over een eventuele wijziging van de rechtsgrondslag van bovengenoemd voorstel voor een verordening.

De Commissie stelt de artikelen 31 en 32 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (het Euratom-Verdrag) voor als rechtsgrondslag.

Op 4 juli 2013 stemde de Commissie ENVI over haar ontwerpverslag. Daarbij werd een amendement goedgekeurd dat strekte tot wijziging van de rechtsgrondslag in artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

I – Achtergrond

De Commissie geeft in haar voorstel aan dat in de Euratom-wetgeving verschillende kwesties van stralingsbescherming uitvoerig aan bod komen en dat in het Euratom-Verdrag basisnormen ter zake zijn vastgesteld. Aangezien de wetgeving op dit gebied in de loop van vele jaren tot stand is gebracht, zijn de wetgevingshandelingen onderling soms onverenigbaar of bevatten onjuiste verwijzingen omdat bepaalde wetgeving inmiddels is herzien. Het voorstel heeft derhalve ten doel deze onverenigbaarheden op te lossen, in overeenstemming met het beleid van de Commissie ter vereenvoudiging van de Europese wetgeving.

In het voorstel worden verschillende onderdelen van de bestaande Euratom-wetgeving geactualiseerd. Hiertoe wordt wetgeving aangepast aan de laatste wetenschappelijke gegevens en praktijkervaring, worden voorschriften verduidelijkt, wordt voor coherentie gezorgd binnen het geheel van Europese wetgeving en wordt gezorgd voor coherentie met internationale aanbevelingen. Daarbij wordt het hele scala aan blootstellingssituaties en ‑categorieën bestreken.

II – De relevante verdragsbepalingen

De volgende artikelen van het Euratom-Verdrag, vallend onder hoofdstuk 3 "bescherming van de gezondheid", worden voorgesteld als rechtsgrondslag voor de richtlijn (onderstreping toegevoegd):

Artikel 31

De basisnormen worden voorbereid door de Commissie, na advies van een groep personen, aangewezen door het Wetenschappelijk en Technisch Comité uit wetenschappelijke deskundigen van de lidstaten, met name uit de deskundigen op het gebied van de volksgezondheid. De Commissie vraagt over de aldus voorbereide basisnormen het advies van het Economisch en Sociaal Comité.

Na raadpleging van het Europees Parlement stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de basisnormen vast op voorstel van de Commissie, die hem de adviezen doorgeeft welke zij bij de comités heeft ingewonnen.

Artikel 32

Op verzoek van de Commissie of van een lidstaat kunnen de basisnormen worden herzien of aangevuld volgens de in artikel 31 bepaalde procedure.

De Commissie moet ieder door een lidstaat ingediend verzoek in behandeling nemen.

Het begrip "basisnormen" wordt gedefinieerd in artikel 30 van het Euratom-Verdrag (onderstreping toegevoegd):

Artikel 30

Voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der werknemers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren worden binnen de Gemeenschap basisnormen vastgesteld.

Onder basisnormen wordt verstaan:

a. de met voldoende veiligheid maximaal toelaatbare doses,

b. de maximaal toelaatbare bestraling en besmetting,

c. de grondbeginselen van het medisch toezicht op de werknemers.

De door ENVI voorgestane rechtsgrondslag luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 192

1. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de activiteiten vast die de Unie moet ondernemen om de doelstellingen van artikel 191 te verwezenlijken.

           [...]

Artikel 191 VWEU luidt als volgt:

Artikel 191

1. Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende doelstellingen:

– behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;

bescherming van de gezondheid van de mens;

– behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

– bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering.

2. De Unie streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Unie. Haar beleid berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

In dit verband omvatten de aan eisen inzake milieubescherming beantwoordende harmonisatiemaatregelen, in de gevallen die daarvoor in aanmerking komen, een vrijwaringsclausule op grond waarvan de lidstaten om niet-economische milieuredenen voorlopige maatregelen kunnen nemen die aan een toetsingsprocedure van de Unie onderworpen zijn.

[...]

III – De voorgestelde rechtsgrondslagen

Artikel 31 van het Euratom-Verdrag voorziet in de rechtsgrondslag voor de vaststelling van basisnormen voor de bescherming van de gezondheid van werknemers en de bevolking tegen straling. Artikel 32 van het Euratom-Verdrag voorziet in de rechtsgrondslag voor herziening van de basisnormen en voor het vaststellen van aanvullende bepalingen. De Raad handelt met eenparigheid van stemmen na raadpleging van het Europees Parlement.

Artikel 191 VWEU voorziet in de rechtsgrondslag voor maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie op het gebied van milieu. Deze maatregelen moeten worden vastgesteld volgens de gewone wetgevingsprocedure, waarbij het Parlement medewetgever is.

IV – Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag

Krachtens vaste rechtspraak moet de keuze van de rechtsgrondslag van een EU-maatregel berusten op objectieve, voor rechterlijke toetsing vatbare gegevens, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren(1). Indien een onjuiste rechtsgrondslag wordt gekozen, kan nietigverklaring van de handeling gerechtvaardigd zijn.

In dit geval moet derhalve worden nagegaan of het voorstel hetzij:

1. een tweeledig doel heeft of bestaat uit twee componenten, waarvan er één kan worden gezien als hoofddoel of overwegende component, terwijl het andere doel of de andere component slechts ondergeschikt is; of

2. tegelijkertijd meerdere doelstellingen of componenten heeft die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zonder dat de ene secundair of indirect is ten opzichte van de andere.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de handeling in het eerste geval op één enkele rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op het hoofddoel of de overwegende component, terwijl in het tweede geval de handeling gebaseerd moet worden op de verschillende desbetreffende rechtsgrondslagen(2).

V – Doel en inhoud van de voorgestelde regeling

Het doel van het voorstel is consolidatie van de bestaande Euratom-wetgeving, teneinde de basisnormen vast te leggen voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking, werknemers, patiënten en andere personen onderworpen aan medische blootstelling tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren met het oog op de uniforme toepassing van die normen door de lidstaten.

Het voorstel is veelomvattend en bevat onder meer hoofdstukken over de algemene beginselen inzake stralingsbescherming, scholing, officiële controle en de bescherming van verschillende bevolkingsgroepen, alsmede een nieuw hoofdstuk over milieubescherming.

VI – Vaststelling van de juiste rechtsgrond

Zoals door de Juridische Dienst terecht opgemerkt, zijn de wetgevingshandelingen die door dit voorstel worden ingetrokken allemaal gebaseerd op de artikelen 31 en 32 van het Euratom-Verdrag. Het feit dat er een nieuw hoofdstuk over milieubescherming wordt toegevoegd, maakt niet dat het hoofddoel of de overwegende component van het voorstel verandert ten opzichte van de wetgevingshandelingen die worden ingetrokken, niet in het minst omdat de inhoud van de eigenlijke tekst zeer veelomvattend is, en het hoofdstuk over milieubescherming daar slechts een klein deel van uitmaakt.

Het hoofddoel of de overwegende component van het voorstel is derhalve de vaststelling van basisnormen inzake de aan ioniserende straling verbonden gevaren in het kader van de Euratom-wetgeving. De aspecten van het voorstel die betrekking hebben op het milieubeleid van de Unie zijn daarbij slechts ondergeschikt, zodat de artikelen 31 en 32 van het Euratom-Verdrag de enige rechtsgrondslag voor de richtlijn moeten vormen.

VII – Conclusie

Gezien het voorgaande moet worden geconstateerd dat de artikelen 31 en 32 van het Euratom-Verdrag de passende rechtsgrondslag vormen voor het voorstel.

VIII – Aanbeveling

Op haar vergadering van 17 september 2013 besloot de Commissie juridische zaken derhalve met 13 stemmen voor en 11 tegen(3) u aan te bevelen de artikelen 31 en 32 Euratom-Verdrag te kiezen als rechtsgrondslag voor het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

(1)

Zaak C-45/86 Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 01493, par. 5; Zaak C-440/05 Commissie/Raad, Jurisprudentie 2007, blz. I-9097; Zaak C-411/06 Commissie/Parlement en Raad (8 september 2009) (PB C 267 van 7.11.2009, blz.8).

(2)

Zie de hierboven vermelde zaak C-411/06, par. 46-47.

(3)

Bij de eindstemming waren aanwezig: Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Françoise Castex (ondervoorzitter), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (ondervoorzitter), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Olle Schmidt (overeenkomstig artikel 187, lid 2, van het Reglement).


ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (*) (25.3.2013)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling

(COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE))

Rapporteur voor advies: Anthea McIntyre (*)

(*) Medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het Reglement

BEKNOPTE MOTIVERING

Ioniserende straling komt in de natuur voor, maar kan ook kunstmatig worden geproduceerd. Werknemers, patiënten en andere mensen kunnen blootgesteld worden aan emissieniveaus die tot orgaanbeschadiging kunnen leiden.

Aan de andere kant is het gebruik van radioactieve stoffen en stralingsgeneratoren een essentieel bestanddeel voor veel sectoren in de EU, waarmee tevens veel werkgelegenheid gecreëerd wordt, en om die reden worden sinds 1959 basisnormen voor de bescherming van werknemers en de bevolking vastgelegd.

De maatregelen die momenteel van kracht zijn, als vastgelegd in Richtlijn 96/29/Euratom van de Raad waarin de aanbevelingen van de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Straling (ICRP) zijn opgenomen, zijn aangevuld met meer specifieke wetgeving op een aantal gebieden die stuk voor stuk effect hebben op bescherming tegen straling.

In september 2011 heeft de Commissie een nieuwe ontwerprichtlijn ingediend om de bestaande regelingen voor bescherming tegen straling te vereenvoudigen, waarbij alle bestaande richtlijnen zouden worden ondergebracht in een nieuwe richtlijn betreffende de basisnormen voor veiligheid. In deze nieuwe richtlijn moeten de meest recente aanbevelingen van de ICRP worden opgenomen en moet het EU-stelsel op één lijn worden gebracht met de basisnormen voor veiligheid van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IOAE).

De rapporteur staat weliswaar achter het Commissievoorstel voor een coherentere aanpak, maar blijft ervan overtuigd dat er een aanpak moet worden gevolgd die in verhouding is met de risico's.

De rapporteur stelt met bezorgdheid vast dat ondanks het belang van vereenvoudiging een aantal van de voorgestelde wijzigingen in het voorstel geen extra voordelen opleveren op het vlak van bescherming van de werknemers, maar de lidstaten wel onevenredig belasten vanwege de uitvoering van deze maatregelen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de regelgeving aanzienlijk verschilt per lidstaat en dat een uniforme aanpak daarom niet geschikt is. De lidstaten moeten de wetgeving met de juiste flexibiliteit kunnen uitvoeren, in overeenstemming met hun eigen beproefde praktijken.

De rapporteur is van mening dat er een evenwicht moet worden gevonden tussen essentieel zakelijk gebruik, beroepsrisico's en een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Bij deze richtlijn worden de basisnormen vastgelegd voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking, werknemers, patiënten en andere personen onderworpen aan medische blootstelling tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren met het oog op de uniforme toepassing van die normen door de lidstaten.

1. Bij deze richtlijn worden de basisnormen vastgelegd voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking, werknemers, patiënten en andere personen onderworpen aan medische blootstelling tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren met het oog op de toepassing van die normen door de lidstaten.

Motivering

De regelgeving verschilt aanzienlijk per lidstaat; om die reden is het niet realistisch om een uniforme toepassing van de lidstaten te verwachten. De beoogde doelstellingen van deze voorgestelde wetgeving kunnen ook worden verwezenlijkt zonder uniforme toepassing.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i) het gebruik van lucht- en ruimtevaartuigen,

i) praktijken waarbij werknemers worden blootgesteld aan kosmische straling, inclusief het gebruik van lucht- en ruimtevaartuigen,

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) beroepsmatige blootstelling: blootstelling van werknemers bij de uitoefening van hun beroep;

(24) beroepsmatige blootstelling: blootstelling van werknemers, met inbegrip van mensen in loondienst, zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers, bij de uitoefening van hun beroep;

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – lid 1 – punt 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35) blootgestelde werknemer: een persoon, hetzij als zelfstandige hetzij in dienstverband, die bij de uitvoering van werk dat tot de handelingen onder deze richtlijn behoort, een blootstelling ondergaat waarbij hij aan doses blootstaat die hoger zijn dan een van de dosislimieten voor de bevolking;

(35) blootgestelde werknemer: een persoon, hetzij als zelfstandige hetzij in dienstverband, met inbegrip van stagiairs of vrijwilligers, die bij de uitvoering van werk dat tot de handelingen onder deze richtlijn behoort, een blootstelling ondergaat waarbij hij aan doses blootstaat die hoger zijn dan een van de dosislimieten voor de bevolking;

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) leerling: een persoon die binnen een onderneming wordt opgeleid of geschoold met het oog op het uitoefenen van een specifieke vaardigheid;

(38) leerling: een persoon van 16 jaar of ouder (met inbegrip van stagiairs en studenten) die binnen een onderneming wordt opgeleid of geschoold met het oog op het uitoefenen van een specifieke vaardigheid, zo ook verrichtingen die bij werknemers worden beschouwd als werken met ioniserende straling;

Motivering

De toevoeging van stagiairs en studenten is een belangrijke afstemming op de rest van de tekst.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen wettelijke voorschriften vast en werken een officieel controlestelsel uit waarin voor alle blootstellingssituaties een systeem van stralingsbescherming wordt gehanteerd op basis van de volgende beginselen van rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten:

De lidstaten stellen wettelijke voorschriften vast en werken een officieel controlestelsel uit waarin voor alle blootstellingssituaties een systeem van stralingsbescherming wordt gehanteerd op basis van up-to-date en gefundeerd wetenschappelijk bewijs, en waarbij de beginselen van rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten worden toegepast:

Motivering

Het is van belang dat nieuwe wijzigingen gebaseerd zijn op up-to-date en gefundeerd wetenschappelijk bewijs.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wat beroepsmatige blootstelling betreft, stelt de onderneming onder het algemene toezicht van de bevoegde autoriteiten de dosisbeperking als operationeel instrument voor optimalisatie vast. Bij externe werknemers wordt de dosisbeperking in samenspraak tussen de werkgever en de onderneming vastgesteld.

1. Wat beroepsmatige blootstelling betreft, stelt de onderneming, in overleg met de werknemersvertegenwoordigers, de dosisbeperking als operationeel instrument voor optimalisatie vast. Op dit besluit wordt toezicht uitgeoefend door de bevoegde autoriteiten. Bij externe werknemers wordt de dosisbeperking in samenspraak tussen de werkgever en de onderneming en in overleg met de werknemersvertegenwoordigers vastgesteld.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Zodra een zwangere vrouw de onderneming overeenkomstig de nationale wetgeving of gebruiken van haar toestand in kennis stelt, geniet het ongeboren kind een bescherming die vergelijkbaar is met die van een lid van de bevolking. De arbeidsomstandigheden van de zwangere vrouw zijn zodanig dat de equivalente dosis voor het ongeboren kind zo laag is als redelijkerwijs mogelijk is en gedurende ten minste de rest van de zwangerschap waarschijnlijk niet meer dan 1 mSv bedraagt.

1. Zodra een zwangere vrouw de onderneming overeenkomstig de nationale wetgeving of gebruiken van haar toestand in kennis stelt, geniet het ongeboren kind een bescherming die gelijk is aan die van een lid van de bevolking. De arbeidsomstandigheden van de zwangere vrouw zijn zodanig dat de equivalente dosis voor het ongeboren kind zo laag is als redelijkerwijs mogelijk is en gedurende ten minste de rest van de zwangerschap waarschijnlijk niet meer dan 1 mSv bedraagt.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de equivalente-dosislimiet voor de ooglens bedraagt 20 mSv per jaar;

(a) de equivalente-dosislimiet voor de ooglens bedraagt 15 mSv per jaar;

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de equivalente-dosislimiet voor de huid bedraagt, gemiddeld op enig oppervlak van 1 cm², 150 mSv per jaar, onafhankelijk van het blootgestelde gebied;

(b) de equivalente-dosislimiet voor de huid bedraagt, gemiddeld op enig oppervlak van 1 cm², 50 mSv per jaar, onafhankelijk van het blootgestelde gebied;

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) de equivalente-dosislimiet voor de handen, onderarmen, voeten en enkels bedraagt 150 mSv per jaar.

(c) de equivalente-dosislimiet voor de handen, onderarmen, voeten en enkels bedraagt 50 mSv per jaar.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten eisen dat de onderneming of de werkgever de blootgestelde werknemers, leerlingen en studerenden die beroepsmatige blootstelling ondergaan, informeert over:

1. De lidstaten eisen dat de onderneming of de werkgever alle blootgestelde werknemers, leerlingen en studerenden die beroepsmatige blootstelling ondergaan, informeert over:

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) veilige werkprocedures die de risico's tot een minimum beperken;

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op gezondheidstoezicht;

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In voorkomend geval wordt er tevens informatie verstrekt over de risico's in verband met regelmatig vliegen.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) geïnformeerd en onderricht zijn over het visueel herkennen van bronnen en hun containers;

(b) geïnformeerd en onderricht zijn over het visueel herkennen van bronnen en hun containers, en de wijze waarop deze zaken moeten worden vastgelegd;

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In gevallen waarin een beperkt risico van blootstelling het niet noodzakelijk maakt dat individuele gevallen worden onderzocht en de handeling wordt verricht in overeenstemming met de in de nationale wetgeving gestelde voorwaarden, kunnen de lidstaten de officiële controle beperken tot een registratie van de handeling en een gepaste regelmaat van inspecties.

1. In gevallen waarin een kwantificeerbare dosislimiet kan worden vastgesteld voor een werkmethode, een beperkt risico van blootstelling het niet noodzakelijk maakt dat individuele gevallen worden onderzocht en de handeling wordt verricht in overeenstemming met de in de nationale wetgeving gestelde voorwaarden, kunnen de lidstaten de officiële controle beperken tot een registratie van de handeling en een gepaste regelmaat van inspecties. Er moet alleen een vergunningsaanvraag worden ingediend als de vergunning geldt voor het geheel aan activiteiten van een onderneming.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 27 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten eisen een vergunning voor de volgende handelingen:

2. De lidstaten eisen een vergunning voor ondernemingen die de volgende activiteiten ontplooien, of in voorkomend geval in overeenstemming met lid 1, registratie voor de volgende handelingen:

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) uit hoofde van deze richtlijn genomen maatregelen;

Amendement  20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de blootstelling van de betrokken bemanning te bepalen;

(a) de blootstelling van de betrokken bemanning of werknemers te bepalen;

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 38 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) Categorie A: blootgestelde werknemers die een effectieve dosis kunnen ontvangen die groter is dan 6 mSv per jaar, of een equivalente dosis die groter is dan 15 mSv per jaar voor de ooglenzen of groter is dan 150 mSv per jaar voor de huid en de ledematen;

(a) Categorie A: blootgestelde werknemers die een effectieve dosis kunnen ontvangen die groter is dan 6 mSv per jaar, of een equivalente dosis die groter is dan 15 mSv per jaar voor de ooglenzen of groter is dan 50 mSv per jaar voor de huid en de ledematen;

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De monitoring voor werknemers van categorie B is minimaal toereikend om aan te tonen dat deze werknemers terecht zijn ingedeeld in categorie B. De lidstaten kunnen voor werknemers van categorie B individuele monitoring vereisen, alsook, indien noodzakelijk, individuele metingen, uitgevoerd door een dosimetrische dienst.

2. De monitoring voor werknemers van categorie B is minimaal toereikend om aan te tonen dat deze werknemers terecht zijn ingedeeld in categorie B. De lidstaten moeten voor werknemers van categorie B individuele monitoring vereisen, alsook, indien noodzakelijk, individuele metingen, uitgevoerd door een dosimetrische dienst.

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 1 bedoelde informatie wordt bewaard gedurende hun hele arbeidsleven waarin blootstelling aan ioniserende straling optreedt en nadien totdat zij de leeftijd van 75 jaar hebben of zouden hebben bereikt, maar in geen geval minder dan dertig jaar na beëindiging van het werk waardoor zij aan straling werden blootgesteld.

3. Het in lid 1 bedoelde dossier wordt ingevoerd in het datasysteem voor individuele radiologische controle, dat is ingesteld door de lidstaten in overeenstemming met Bijlage VIII. De in lid 1 bedoelde informatie wordt bewaard gedurende hun hele arbeidsleven waarin blootstelling aan ioniserende straling optreedt en nadien totdat zij de leeftijd van 75 jaar hebben of zouden hebben bereikt, maar in geen geval minder dan dertig jaar na beëindiging van het werk waardoor zij aan straling werden blootgesteld.

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten stellen de nodige maatregelen verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemers op hun verzoek toegang hebben tot de resultaten van hun individuele monitoring, inclusief de resultaten van de metingen die eventueel zijn gebruikt om deze resultaten te schatten, of tot de resultaten van de aan de hand van metingen op de werkplek verrichte bepalingen van de door hen ontvangen doses.

1. De lidstaten stellen de nodige maatregelen verplicht om ervoor te zorgen dat de werknemers op hun verzoek tijdig toegang hebben tot de resultaten van hun individuele monitoring, inclusief de resultaten van de metingen die eventueel zijn gebruikt om deze resultaten te schatten, of tot de resultaten van de aan de hand van metingen op de werkplek verrichte bepalingen van de door hen ontvangen doses.

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 44 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Onderzoek van de werknemers zal plaatsvinden onder werktijd en zonder kosten voor de werknemers zelf.

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 49 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In artikel 11 van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk wordt voorzien in raadpleging en deelneming van de werknemers en/of hun vertegenwoordigers1.

 

1 PB L 193 van 29.6.1989, blz. 1.

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 50 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat het systeem voor individuele radiologische controle aan de externe werknemers een bescherming biedt die gelijkwaardig is aan die van de werknemers die in vaste dienst zijn van de onderneming.

1. De lidstaten zien erop toe dat het systeem voor individuele radiologische controle aan de externe werknemers een bescherming en medische zorg biedt die gelijkwaardig is aan die van de werknemers die in vaste dienst zijn van de onderneming.

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis. Het personeel wordt regelmatig getraind en er wordt toegezien op de naleving van de geldende regels.

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 70 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten verplichten de onderneming die voor een handeling verantwoordelijk is, om de bevoegde autoriteiten onmiddellijk in kennis te stellen van een noodsituatie in haar vestiging of in verband met haar activiteiten en om alle mogelijke maatregelen te treffen om de gevolgen ervan te beperken.

1. De lidstaten verplichten de onderneming die verantwoordelijk is voor een handeling waarvoor een vergunning is afgegeven om de bevoegde autoriteiten onmiddellijk in kennis te stellen van een noodsituatie in haar vestiging of in verband met haar activiteiten en om alle mogelijke maatregelen te treffen om de gevolgen ervan te beperken.

Motivering

In de hier bedoelde bepalingen wordt verwezen naar handelingen die een verhoogd risico vormen en daarom in de categorie handelingen vallen waarvoor een vergunning moet worden afgegeven.

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 85 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis) het opzetten van gedocumenteerde procedures voor het verstrekken van informatie aan en het trainen van blootgestelde werknemers.

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 86 – lid 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) het opzetten van gedocumenteerde procedures voor het verstrekken van informatie aan en het trainen van blootgestelde werknemers.

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage 8 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het gegevenssysteem voor individuele radiologische controle kan door een lidstaat als een centraal nationaal netwerk of als een nationaal dosisregister worden opgezet. Deze netwerken of registers kunnen worden aangevuld door de uitreiking van individuele documenten voor radiologische controle voor elke externe werknemer.

Het gegevenssysteem voor individuele radiologische controle kan door een lidstaat als een centraal nationaal netwerk of als een nationaal dosisregister worden opgezet. Deze netwerken of registers moeten worden aangevuld door de uitreiking van individuele documenten voor radiologische controle voor elke externe werknemer.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

21.3.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

40

1

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Fiona Hall, Angelika Werthmann


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

4.7.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

53

0

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Nessa Childers, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Erik Bánki, Esther de Lange, Gaston Franco, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Kārlis Šadurskis, Alda Sousa, Struan Stevenson, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

Juridische mededeling - Privacybeleid