Betänkande - A7-0303/2013Betänkande
A7-0303/2013

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning

25.9.2013 - (COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE)) - *

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Thomas Ulmer
Rådgivande utskotts föredragande (*):
Anthea McIntyre, utskottet för sysselsättning och sociala frågor
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen


Förfarande : 2011/0254(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0303/2013
Ingivna texter :
A7-0303/2013
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning

(COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2012)0242),

–   med beaktande av artiklarna 31 och 32 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7‑0151/2012),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–   med beaktande av artiklarna 55 och 37 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7–0303/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underrätta parlamentet om hur parlamentets ändringar vederbörligen beaktats i den slutliga texten till direktivet i dess av rådet ändrade lydelse.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag;

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 31 och 32 i detta,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 i detta,

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Artikel 2 b i fördraget innehåller bestämmelser om att enhetliga säkerhetsnormer för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd ska inrättas, och i artikel 31 i fördraget föreskrivs grundläggande säkerhetsnormer för arbetstagarnas och befolkningens hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning.

(1) Artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör den rättsliga grunden för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och skydda människors hälsa, bland annat mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillåter fastställandet av säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillåter fastställandet av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör anpassas efter det situationsbaserade tillvägagångssätt som anges i ICRP:s publikation nr 103 och man bör göra åtskillnad mellan befintliga strålningssituationer, planerade strålningssituationer och bestrålning i nödsituationer. Med beaktande av detta nya ramverk bör direktivet omfatta alla strålningssituationer och alla strålningskategorier, nämligen arbetstagare som utsätts för bestrålning, exponering av allmänheten och medicinsk bestrålning.

(7) Detta direktiv bör anpassas efter det situationsbaserade tillvägagångssätt som anges i ICRP:s publikation nr 103 och man bör göra åtskillnad mellan befintliga strålningssituationer, planerade strålningssituationer och bestrålning i nödsituationer. Med tanke på tillämpningen av normer och föreskrifter bör det i direktivet emellertid också göras åtskillnad mellan strålningssituationer med anknytning till naturlig radioaktivitet och befintliga antropogena strålningssituationer. Med beaktande av detta nya ramverk bör direktivet omfatta alla strålningssituationer och alla strålningskategorier, nämligen arbetstagare som utsätts för bestrålning, exponering av allmänheten och medicinsk bestrålning.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) De nya kraven avseende radioaktivitet i byggnadsmaterial bör möjliggöra fri rörlighet för byggnadsmaterial.

(13) De nya kraven avseende naturlig radioaktivitet i byggnadsmaterial bör möjliggöra fri rörlighet för byggnadsmaterial och samtidigt ge ett bättre skydd mot strålningsriskerna.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Exponering av flygplansbesättningar för kosmisk strålning bör behandlas som planerad strålning. Direktivet bör omfatta manövrering av rymdfarkoster, och sådan verksamhet bör behandlas som speciellt godkänd exponering.

(15) Exponering av flygplansbesättningar för kosmisk strålning bör behandlas som planerad strålning. Direktivet bör omfatta manövrering av rymdfarkoster, och sådan verksamhet bör behandlas som speciellt godkänd exponering. Dessutom behövs ökad uppmärksamhet ägnas de potentiella riskerna för kosmisk strålning för personer som ofta flyger. Liksom flygplansbesättningar har möjlighet till registrering och hälsokontroll med tyngdpunkten förlagd till strålning bör också personer som ofta flyger kunna registrera sig, till exempel genom att företagen anmodas registrera de medarbetare som ofta flyger.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Förekomsten av radioaktiva ämnen i miljön har tagits med i beräkningarna av skyddet för allmänhetens hälsa. Jämte direkta spridningsvägar i miljön bör miljöskyddet som helhet, inbegripet bestrålning av växter och djur, tas i beaktande som en del av ett omfattande och enhetligt ramverk. Vi människor är en del av miljön och såtillvida främjar denna policy ett långsiktigt hälsoskydd.

(16) Förekomsten av radioaktiva ämnen i miljön har konsekvenser för allmänhetens hälsa. Jämte direkta spridningsvägar i miljön bör miljöskyddet som helhet, inbegripet bestrålning av växter och djur, tas i beaktande som en del av ett omfattande och enhetligt ramverk. Vi människor är en del av miljön och såtillvida främjar denna policy ett långsiktigt hälsoskydd. Eftersom organismer är känsliga för både intern och extern strålning behövs det ökade resurser till en ingående undersökning av hur joniserande strålning påverkar både människan och miljön.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Ökat samarbete mellan medlemsstaterna krävs när det gäller beredskapsplanering och insatser för att kunna hantera ett kärntekniskt nödläge med gränsöverskridande konsekvenser.

(27) Ökat samarbete och ökad insyn mellan medlemsstaterna krävs när det gäller beredskapsplanering och insatser för att kunna hantera ett kärntekniskt nödläge med gränsöverskridande konsekvenser.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Tydligare krav bör ställas för utfärdande av utsläppstillstånd och för övervakning av utsläpp. I kommissionens rekommendation 2004/2/Euratom av den 18 december 2003 om standardiserad information om utsläpp till luft- och vattenmiljön av radioaktiva ämnen från kärnkraftsreaktorer och upparbetningsanläggningar vid normal drift infördes standardiserad information för rapportering av uppgifter om utsläpp från kärnkraftverk och upparbetningsanläggningar.

(30) Tydligare krav bör ställas för utfärdande av utsläppstillstånd och för övervakning av utsläpp och lämpliga påföljder bör införas i detta sammanhang. I kommissionens rekommendation 2004/2/Euratom av den 18 december 2003 om standardiserad information om utsläpp till luft- och vattenmiljön av radioaktiva ämnen från kärnkraftsreaktorer och upparbetningsanläggningar vid normal drift infördes standardiserad information för rapportering av uppgifter om utsläpp från kärnkraftverk och upparbetningsanläggningar.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Förutom för att utvidga vissa av kraven till att omfatta vilka slutna radioaktiva källor som helst kommer inga större ändringar att göras i det senaste direktiv 2003/122/Euratom om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa källor. Alla problem med herrelösa källor är dock ännu inte lösta, och allvarliga fall har inträffat med förorenad metall som importerats från tredje land. Följaktligen bör ett krav införas på rapportering om tillbud med herrelösa källor eller förorening av metall. Med hänsyn till internationell säkerhet är det också viktigt att nivåerna ovanför vilka en källa betraktas som en sluten källa med hög aktivitet harmoniseras med de nivåer som fastställts av IAEA.

(31) Direktiv 2003/122/Euratom om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa källor bör utvidgas med avseende på kraven att omfatta vilka slutna radioaktiva källor som helst. Alla problem med herrelösa källor, till exempel oexploderad ammunition, är dock ännu inte lösta, och allvarliga fall har inträffat med förorenad metall som importerats från tredje land. Följaktligen bör ett krav införas på rapportering om tillbud med herrelösa källor eller förorening av metall. Med hänsyn till internationell säkerhet är det också viktigt att nivåerna ovanför vilka en källa betraktas som en sluten källa med hög aktivitet harmoniseras med de nivåer som fastställts av IAEA.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer de grundläggande säkerhetsnormerna för skydd av hälsan för arbetstagare, allmänheten, patienter och andra individer som utsätts för medicinsk strålning mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning och syftar till att medlemsstaterna genomför dessa på ett enhetligt sätt.

1. Detta direktiv fastställer de grundläggande säkerhetsnormerna för skydd av hälsan för arbetstagare, allmänheten, patienter och andra individer som utsätts för medicinsk strålning mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning och syftar till att garantera ett enhetligt tröskelvärde för skydd i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Detta direktiv föreskriver kraven för kontroll av skydd och säkerhet beträffande radioaktiva källor och av spridning av lämplig information vid bestrålning i nödsituationer.

3. Detta direktiv föreskriver kraven för kontroll av skydd och säkerhet beträffande radioaktiva källor och av spridning av obligatorisk information vid bestrålning i nödsituationer.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på alla planerade och befintliga strålningssituationer, samt på bestrålning i nödsituationer, som riskerar att leda till exponering för joniserande strålning och som med avsikt på arbetstagares och allmänhetens hälsa, patienter och andra individer som utsätts för medicinsk strålning eller miljön inte kan bortses från ur ett strålskyddsperspektiv.

1. Detta direktiv är tillämpligt på alla planerade och befintliga strålningssituationer, samt på oförutsedd bestrålning och bestrålning i nödsituationer, som riskerar att leda till exponering för joniserande strålning, och direktivet inriktar sig skyddet av arbetstagares och allmänhetens hälsa, skyddet av patienter och andra individer som utsätts för medicinsk strålning och skyddet av miljön.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Produktion, bearbetning, hantering, användning, förvaring, innehav, transport, import till och export från gemenskapen samt deponering av radioaktiva material.

(a) Produktion, bearbetning, hantering, användning, förvaring, innehav, transport, import till och export från gemenskapen och deponering av radioaktiva material samt tillfällig förvaring eller slutförvaring av radioaktivt avfall.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) drift av luftfartyg och rymdfarkost,

i) verksamheter där arbetstagarna utsätts för kosmisk strålning, bland annat drift av luftfartyg och rymdfarkost, liksom ofta förekommande flygresor,

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) nödsituation: en icke-rutinmässig situation eller händelse i vilken en omedelbar insats krävs för att begränsa en fara eller negativ konsekvens för människors hälsa och säkerhet, livskvaliteten, egendom, eller för miljön. Kärntekniska nödlägen och radiologiska nödsituationer omfattas av denna definition.

(3) nödsituation: en situation som beror på en olycka, funktionsfel, skadegörelse eller konflikt eller någon annan icke‑rutinmässig händelse i vilken en omedelbar insats krävs för att begränsa en fara eller negativ konsekvens för människors hälsa och säkerhet, livskvaliteten, egendom, eller för miljön. Kärntekniska nödlägen och radiologiska nödsituationer omfattas av denna definition.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) radioaktivt material: material som innehåller radioaktiva ämnen.

(10) radioaktivt material: varje slags material i flytande, gasformig eller fast form som innehåller radioaktiva ämnen.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) optimering: en långsiktig iterativ process för att fastställa lämpliga skyddsåtgärder med beaktande av de rådande omständigheterna, de tillgängliga alternativen och strålningssituationens beskaffenhet, i syfte att begränsa omfattningen av och sannolikheten för exponering och antalet exponerade människor i så stor utsträckning som det rimligen är möjligt.

(22) optimering: en långsiktig iterativ process för att fastställa lämpliga skyddsåtgärder med beaktande av de rådande omständigheterna, de tillgängliga alternativen och strålningssituationens beskaffenhet, i syfte att begränsa omfattningen av och sannolikheten för exponering och antalet exponerade människor i så stor utsträckning som möjligt.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) arbetstagare som utsätts för bestrålning: arbetstagare som utsätts för bestrålning i sitt arbete.

(24) arbetstagare som utsätts för bestrålning: arbetstagare, inklusive anställda och egenföretagare samt praktikanter och frivilliga, som utsätts för bestrålning i sitt arbete,

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) men för hälsan: en bedömning av risken för kortare livslängd och minskad livskvalitet till följd av bestrålning hos en befolkningsgrupp. Detta innefattar nedsättningar till följd av inverkan på vävnader, cancer och allvarliga genetiska störningar.

(25) men för hälsan: en bedömning av risken för kortare livslängd och minskad livskvalitet till följd av bestrålning hos en befolkningsgrupp. I den definition som begagnas i ICRP:s publikation nr 103 begränsas begreppet ”men” till att innefatta nedsättningar till följd av inverkan på vävnader, cancer och allvarliga genetiska störningar (som motsvarar en dödlig sjukdom).

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) utsatt arbetstagare: en person som antingen är egenföretagare eller anställd och som utsätts för bestrålning i sitt arbete inom en av detta direktiv reglerad verksamhet och som riskerar att utsättas för doser som överskrider en eller flera dosgränser för exponering av allmänheten.

(35) utsatt arbetstagare: en person som antingen är egenföretagare eller anställd, inklusive en praktikant eller en frivillig, och som utsätts för bestrålning i sitt arbete inom en av detta direktiv reglerad verksamhet och som riskerar att utsättas för doser som överskrider en eller flera dosgränser för exponering av allmänheten;

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) lärling: en person som får utbildning eller undervisning i ett företag i syfte att kunna utöva en särskild färdighet.

(38) lärling: en person, 16 år eller äldre (inklusive praktikanter och studenter) som får utbildning eller undervisning i ett företag i syfte att kunna utöva en särskild färdighet, däribland arbetsuppgifter som, om det hade gällt en anställd, skulle betraktas som arbete där joniserande strålning ingår.

Motivering

Att inkludera praktikanter och studenter är viktigt för att få detta att överensstämma med resten av texten.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a) behörig myndighet: varje myndighet som en medlemsstat utsett.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) dosimetritjänst: ett organ eller en enskild person som besitter den kompetens som krävs för att kalibrera, avläsa eller tolka enskilda övervakningsanordningar eller för att mäta radioaktivitet i människokroppen eller i biologiska prover eller för att bedöma doser, och vars kompetens att utföra dessa uppgifter är erkänd av de behöriga myndigheterna.

(46) dosimetritjänst: ett organ eller en enskild person som besitter den kompetens som krävs för att kalibrera, avläsa eller tolka enskilda övervakningsanordningar eller för att mäta radioaktivitet i människokroppen eller i biologiska prover eller för att bedöma doser, och som i kraft av sin rättsliga ställning är garanterat oberoende av de exponerade arbetstagarnas arbetsgivare, och vars kompetens att utföra dessa uppgifter är erkänd av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 65

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(65) friklassningsnivåer: värden uttryckta i aktivitetskoncentrationer för material som uppkommit till följd av någon verksamhet som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikten och som, om materialens värden understiger dessa nivåer, kan bidra till att befria dem från kraven i detta direktiv.

(65) friklassningsnivåer: värden, som fastställs av de behöriga myndigheterna eller i nationell lagstiftning och som uttrycks i aktivitetskoncentrationer eller totalaktivitet, vid eller under vilka material som uppkommit till följd av någon verksamhet som omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikten kan befrias från kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71) radonriskområde: ett geografiskt eller administrativt område som fastställts baserat på undersökningar som tyder på att andelen bostäder där den nationella referensnivån förväntas överskridas är märkbart högre än i andra delar av landet.

(71) område med hög radonrisk: ett geografiskt eller administrativt område som fastställts baserat på undersökningar som tyder på att andelen bostäder där den nationella referensnivån förväntas överskridas är märkbart högre än i andra delar av landet.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 74

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(74) men för individen: skadlig inverkan som kan iakttas kliniskt hos personer eller deras avkomlingar vilken antingen uppkommer genast eller med fördröjd verkan och där det i det senare fallet är sannolikt snarare än säkert att den kommer att uppkomma.

(74) men för individen: skadlig inverkan som kan iakttas kliniskt hos personer eller deras avkomlingar vilken antingen uppkommer genast eller med fördröjd verkan.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75) interventionell radiologi: användning av avbildningsmetoder med röntgenstrålning för att föra in och leda anordningar i kroppen i syfte att ställa en diagnos eller genomföra en behandling, jämte användning av metoder med ultraljud eller resonanstomografi eller andra tekniker utan joniserande strålning.

(75) användning av avbildningsmetoder med röntgenstrålning för att föra in och leda anordningar i kroppen i syfte att ställa en diagnos eller genomföra en behandling, jämte användning av metoder med ultraljud eller resonanstomografi eller andra tekniker utan joniserande strålning. Detta direktiv berör dock endast sådana anordningar som arbetar med höga doser. Till dessa ska räknas anordningar som avger högre energidoser än 100 Gy*cm².

Motivering

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat hierzu Anforderungen veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten (siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen vor, die international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 82

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(82) representativ person: en enskild person som utsätts för en stråldos som är representativ för de personer ur befolkningen som utsätts för stor bestrålning.

(82) representativ person: en enskild person som utsätts eller kan komma att utsättas för en stråldos som är representativ för de personer ur befolkningen som utsätts eller kan komma att utsättas för stor bestrålning. Vid bedömningarna ska det tas hänsyn till scenarier som är mer ofördelaktiga än rådande omständigheter, med mindre det kan påvisas att sådana scenarier är föga sannolika eller att de, om de inträffade, skulle identifieras och föranleda en omvärdering av den dosimetriska inverkan.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 83

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(83) strålskyddsansvarig: en enskild person som har den tekniska kompetens när det gäller strålskyddsfrågor som är relevant för en viss typ av verksamhet och som har utsetts av företaget för att övervaka genomförandet av dess strålskyddsåtgärder.

(83) strålskyddsansvarig: en enskild person som har den tekniska kompetens när det gäller strålskyddsfrågor som är relevant för en viss typ av verksamhet och som har utsetts av företaget för att övervaka genomförandet av dess strålskyddsåtgärder. De strålskyddsansvarigas kapacitet att utföra denna uppgift är erkänd av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 91

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(91) restdos: den dos som förväntas uppstå från alla spridningsvägar efter det att skyddsåtgärderna helt har genomförts, eller i sådana fall där man har beslutat att inte genomföra några skyddsåtgärder.

(91) restdos: den dos som förväntas uppstå från alla spridningsvägar efter det att skyddsåtgärderna helt har genomförts.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 97

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(97) normal bestrålning: förväntad strålning under normala driftförhållanden i en anläggning eller verksamhet (inklusive vid underhåll, inspektion och avveckling), inbegripet eventuella smärre olyckshändelser som kan kontrolleras, alltså under normal drift och vid förutsedda drifthändelser.

(97) bestrålning i normal situation: förväntad exponering under normala driftförhållanden i en anläggning eller verksamhet (inklusive vid underhåll, inspektion och avveckling), inbegripet smärre incidenter som kan kontrolleras, dvs. under normal drift och vid förutsedda drifthändelser.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa rättsliga krav och en lämplig ordning för tillsynskontroll som i alla strålningssituationer avspeglar ett system för strålskydd som bygger på följande principer för berättigande, optimering och dosgränser.

Medlemsstaterna ska införa rättsliga krav och en lämplig ordning för tillsynskontroll som i alla strålningssituationer avspeglar ett system för strålskydd som bygger på aktuella, vederhäftiga vetenskapliga rön och på följande principer för berättigande, optimering och dosgränser samt för skadeersättning.

Motivering

Det är viktigt att varje ny ändring bygger på aktuella, vederhäftiga vetenskapliga rön.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Motivering: beslut om införande eller ändring av en strålkälla, spridningsväg eller verklig bestrålning ska berättigas i den bemärkelse att sådana beslut ska fattas i avsikt att sörja för att de fördelar de innebär för enskilda personer och samhället säkert väger upp för de skador som de kan orsaka.

(a) Motivering: beslut som ökar människors exponering för joniserande strålning ska berättigas i den bemärkelse att sådana beslut ska fattas i avsikt att sörja för att de fördelar de innebär för enskilda personer och samhället säkert väger upp för de skador som de kan orsaka.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Optimering: strålskyddet ska optimeras i alla strålningssituationer för att så långt som möjligt begränsa omfattningen av och sannolikheten för strålning och antalet bestrålade människor, med beaktande av ekonomiska och samhälleliga faktorer, och optimeringen av skydd för personer som genomgår medicinsk bestrålning ska stå i proportion till det medicinska syfte för strålning som beskrivs i artikel 55. Denna princip ska tillämpas såväl på effektiva doser som organdoser, som en försiktighetsåtgärd för att ta med osäkerheter när det gäller men för hälsan under tröskelvärdet för deterministiska effekter i beräkningarna.

(b) Optimering: strålskyddet ska minimeras i alla strålningssituationer för att så långt som möjligt begränsa omfattningen av och sannolikheten för strålning och antalet bestrålade människor, med beaktande av samhälleliga faktorer, och optimeringen av skydd för personer som genomgår medicinsk bestrålning ska stå i proportion till det medicinska syfte för strålning som beskrivs i artikel 55. Denna princip ska tillämpas såväl på effektiva doser som organdoser, som en försiktighetsåtgärd för att ta med osäkerheter när det gäller men för hälsan under tröskelvärdet för deterministiska effekter i beräkningarna.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Dosgränser: i planerade strålningssituationer får summan av de doser från alla godkända strålkällor som en person utsätts för inte överstiga de dosgränser som föreskrivs för arbetstagare som utsätts för bestrålning eller bestrålning av allmänheten. Dosgränserna gäller inte vid medicinsk bestrålning.

(c) Dosgränser: summan av de doser från alla godkända strålkällor som en enskild person ur befolkningen utsätts för i alla befintliga antropogena strålningssituationer får inte överstiga de dosgränser som föreskrivs för bestrålning av allmänheten.

 

Summan av de doser från alla godkända strålkällor som en arbetstagare utsätts för får inte överstiga de dosgränser som föreskrivs för arbetstagare som utsätts för bestrålning.

 

Dosgränserna gäller inte vid medicinsk bestrålning.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Skadeersättning: medlemsstaterna ska, innan de beviljar tillstånd för en ny kärnanläggning eller innan de förnyar ett befintligt driftstillstånd, införa krav på ersättning av alla materiella skador och kroppsskador som kan komma att förorsakas av en nödsituation vid anläggningen.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Informationen om berättigande och dosgränser bör göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För arbetstagare som utsätts för bestrålning ska företaget under den behöriga myndighetens allmänna överinseende inrätta dosrestriktionen som ett praktiskt verktyg för optimering. För externa arbetstagare ska arbetsgivaren och företaget fastställa dosrestriktionen i samarbete med varandra.

1. För arbetstagare som utsätts för bestrålning ska företaget, i samråd med företrädare för arbetstagarna, inrätta dosrestriktionen som ett praktiskt verktyg för optimering. Deras beslut ska övervakas av de behöriga myndigheterna. För externa arbetstagare ska arbetsgivaren och företaget, i samråd med företrädare för arbetstagarna, fastställa dosrestriktionen i samarbete med varandra.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För bestrålning av allmänheten ska dosrestriktionen fastställas enligt den persondos som enskilda personer ur befolkningen utsätts för till följd av en planerad verksamhet med en angiven strålkälla. De behöriga myndigheterna ska fastställa restriktionen så att den garanterat stämmer överens med dosgränsen för de sammanlagda doser från alla godkända verksamheter som en person utsätts för.

2. För bestrålning av allmänheten ska dosrestriktionen fastställas enligt den persondos som enskilda personer ur befolkningen utsätts för till följd av en planerad verksamhet med en angiven strålkälla eller till följd av en befintlig antropogen strålningssituation. De behöriga myndigheterna ska fastställa restriktionen på ett sådant sätt, att skyddet av allmänhetens hälsa garanteras, liksom överensstämmelsen med dosgränsen för de sammanlagda doser från alla godkända verksamheter, liksom från naturliga strålkällor och restföroreningar, som en person utsätts för. De värden som väljs för dosrestriktionerna ska offentliggöras, så att varje medborgare kan se efter att han eller hon, till följd av alla planerade strålningssituationer och alla befintliga antropogena strålningssituationer inte utsätts för större dos än den godkända gränsen.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Optimerade skyddsstrategier ska planeras och genomföras i syfte att sänka persondoserna under referensnivåerna. Valet av värden för referensnivåerna ska ske utifrån strålningssituationen.

2. Optimerade skyddsstrategier ska planeras och genomföras i syfte att sänka persondoserna till den lägsta nivå under referensnivåerna som rimligen kan uppnås. Valet av värden för referensnivåerna ska ske utifrån strålningssituationen, riskernas art och de insatsresurser och de skydds- och saneringsåtgärder som finns att tillgå.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Interventionsnivåer ska fastställas för de olika motåtgärder som ska vidtas vid bestrålning i nödsituationer. De ska motsvara nivån för den effektiva dos eller organdos från och med vilken det måste genomföras skyddsåtgärder för att begränsa riskerna för de utsatta personerna.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Referensnivåerna för den effektiva dosen ska fastställas i enlighet med de tre referensskalor som anges i punkt 1 i bilaga I.

4. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och offentliggöra vilka värden som ska gälla för de intecknade effektiva doserna och ekvivalenta organdoser vid referens- och interventionsnivåerna. Medlemsstaterna ska låta de berörda parterna medverka vid fastställandet av dessa värden.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Så snart en gravid kvinna i enlighet med nationell lagstiftning eller nationell praxis informerar företaget om sitt tillstånd ska det ofödda barnet skyddas på samma sätt som enskilda personer ur befolkningen. Anställningsförhållandena för den gravida kvinnan ska vara sådana att den ekvivalenta dosen till det ofödda barnet blir så låg som rimligen är möjligt och att det ska vara osannolikt att denna dos överstiger 1 mSv under åtminstone återstoden av graviditeten.

1. Så snart en gravid kvinna i enlighet med nationell lagstiftning eller nationell praxis informerar företaget om sitt tillstånd ska det ofödda barnet skyddas på likvärdigt sätt som enskilda personer ur befolkningen. Anställningsförhållandena för den gravida kvinnan ska vara sådana att den ekvivalenta dosen till det ofödda barnet blir så låg som rimligen är möjligt och att det ska vara osannolikt att denna dos överstiger 1 mSv under åtminstone återstoden av graviditeten.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för ögonlinsen ska vara 20 mSv per år.

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för ögonlinsen ska vara 15 mSv per år.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Gränsen för den ekvivalenta dosen för huden ska vara 150 mSV per år jämnt fördelat över en yta på 1 cm², oavsett hur stor yta som utsätts för bestrålning.

(b) Gränsen för den ekvivalenta dosen för huden ska vara 50 mSV per år jämnt fördelat över en yta på 1 cm², oavsett hur stor yta som utsätts för bestrålning.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Gränsen för den ekvivalenta dosen för händer, underarmar, fötter och vrister ska vara 150 mSv per år.

(c) Gränsen för den ekvivalenta dosen för händer, underarmar, fötter och vrister ska vara 50 mSv per år.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Gränsen för den effektiva dosen för bestrålning av allmänheten ska vara 1 mSv per år.

1. Gränsen för den effektiva dosen för bestrålning av allmänheten ska vara 1 mSv per år. Denna gräns ska fastställas för summan av doserna från intern och extern bestrålning till följd av alla reglerade verksamheter och alla befintliga antropogena strålningssituationer.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för ögonlinsen ska vara 15 mSv per år.

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för ögonlinsen ska vara 3 mSv per år.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska införa utbildning, fortbildning och omskolning för att kunna ge behörighet till strålskyddsexperter, sjukhusfysiker, företagshälsovården och dosimetritjänster.

2. Medlemsstaterna ska införa fortlöpande utbildning, fortbildning och omskolning för att kunna ge behörighet till strålskyddsexperter, sjukhusfysiker, strålskyddsansvariga, företagshälsovården och dosimetritjänster och för att stödja utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna. Alla former av utbildning, fortbildning och aktuell information ska ge bättre beredskap och möjliggöra snabbare förebyggande åtgärder och/eller insatsåtgärder på fältet.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att företaget eller arbetsgivaren informerar arbetstagare, lärlingar och studenter som utsätts för strålning i arbetet om följande:

1. Medlemsstaterna ska kräva att företaget eller arbetsgivaren utan undantag informerar arbetstagare, lärlingar och studenter som utsätts för strålning i arbetet om följande:

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Säkra och riskminimerande arbetsrutiner.

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) De förhållanden under vilka arbetstagare har rätt till hälsokontroll.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid behov ska information om riskerna med ofta förekommande flygresor också ges.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De ska få råd och utbildning om hur man visuellt kan upptäcka strålkällor och deras behållare.

(b) De ska få råd och utbildning om hur man visuellt kan upptäcka strålkällor och deras behållare samt om hur man anmäler dem.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att räddningspersonal och andra personer som kan komma att medverka till att organisera katastrofbistånd i händelse av ett nödläge får lämplig och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker som deras engagemang kan innebära och om vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas i ett sådant fall. Denna information ska omfatta alla typer av potentiella nödfall.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att räddningspersonal och andra personer som kan komma att medverka till att organisera katastrofbistånd i händelse av ett nödläge omedelbart får fullständig och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker som deras engagemang kan innebära och om vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas i ett sådant fall. Denna information ska omfatta alla typer av potentiella nödfall.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Den information som i enlighet med kraven i detta direktiv ska spridas till unionsmedborgarna ska avfattas på något av Europeiska unionens officiella språk, så att unionsmedborgarna förstår informationen till dem.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att nya verksamheter som medför exponering för joniserande strålning berättigas före det att de godkänns.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att nya verksamheter som medför exponering för joniserande strålning berättigas och förhandstestas före det att de godkänns och regelbundet kontrolleras under den tid då de utövas.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska se till att alla berörda parter deltar i beslutsprocessen, framför allt de vars hälsa kan påverkas av verksamheten, antingen vid drift under normala förhållanden eller i en nödsituation. Deltagandet måste ordnas i tillräckligt god tid på förhand före beslutsfattandet för att man effektivt ska hinna undersöka alternativa lösningar.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Befintliga verksamheter kan ses över såvitt avser berättigandet när nya och viktiga fakta rörande deras effektivitet eller potentiella konsekvenser framkommer.

3. Befintliga verksamheter kan ses över såvitt avser berättigandet när nya och viktiga fakta rörande deras effektivitet eller potentiella konsekvenser framkommer och/eller då negativa resultat förtecknats. Kommissionen och medlemsstaterna ska fastställa förfaranden för att berättigandet av befintliga verksamheter ska kunna ses över, antingen på unionsnivå eller på nationell nivå. Hit hör framför allt att de grupper eller enskilda personer som utsätts för faror till följd av joniserande strålning till följd av dessa verksamheter och framför allt att enskilda personer ur befolkningen samt arbetstagare ska garanteras initiativrätt och rätt att delta i beslutsfattandet.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag som avser att tillverka, importera eller exportera en ny typ av utrustning eller produkt som avger joniserande strålning förser den behöriga myndigheten med relevanta uppgifter enligt bilaga III, avsnitt A, för att myndigheterna ska kunna avgöra om den avsedda användningen av utrustningen eller produkten kan berättigas, mot bakgrund av en bedömning av den information som anges i bilaga III, avsnitt B.

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag som avser att tillverka, importera eller exportera en ny typ av utrustning eller produkt som avger joniserande strålning förser den behöriga myndigheten i det land där företaget har sitt säte med relevanta uppgifter enligt bilaga III, avsnitt A, för att myndigheterna ska kunna avgöra om den avsedda användningen av utrustningen eller produkten kan berättigas, mot bakgrund av en bedömning av den information som anges i bilaga III, avsnitt B.

Motivering

För att inte varje enskild medlemsstat ska vara tvungen att genomföra denna kontroll bör den endast äga rum i ett land. Kontrollens resultat måste sedan erkännas i de andra medlemsstaterna. Syftet med denna begränsning är att undvika dubbelarbete såväl hos de behöriga myndigheterna som hos företagen.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska dela den information som den mottagit enligt punkt 1 med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater så att de kan fatta sina egna beslut om huruvida den avsedda användningen av utrustningen eller produkten är berättigad.

2. Den behöriga myndigheten ska dela den information som den mottagit enligt punkt 1 med de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater i syfte att informera dem om sina egna beslut om den avsedda användningen av utrustningen eller produkten. De behöriga myndigheterna ska göra denna information tillgänglig för alla andra medlemsstater.

Motivering

Nya krav på godkännanden för försäljning höjer ribban för marknadstillträdet utan att man uppnår bättre säkerhetsnormer. Det finns risk för att det uppkommer olika godkännandeförfaranden i medlemsstaterna. För att undvika att myndigheterna och företagen arbetar parallellt i onödan måste det därför ske ett informationsutbyte på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Företaget ska inom en sexmånadersperiod informeras om det beslut som medlemsstatens behöriga myndighet har fattat.

3. Företaget ska inom en fyramånadersperiod informeras om det beslut som medlemsstatens behöriga myndighet har fattat.

Motivering

För ett företag som väntar på ett försäljningstillstånd innebär sex månader en stor ekonomisk belastning. Detta förfarande är särskilt belastande för de små och medelstora företagen och tidsfristen bör därför förkortas.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Dessa typer av utrustning och produkter är, i enlighet med artikel 22, avsedda för användning i kontrollerade miljöer.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska förbjuda avsiktlig tillsats av radioaktiva ämnen vid framställningen av livsmedel, leksaker, smycken och kosmetika, och import eller export av sådana varor. Utan att det påverkar tillämpningen av Europeiska parlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG kan metoder där aktivering av material ingår och som leder till ökad aktivitet i sammanhängande produkter inte berättigas.

Medlemsstaterna ska förbjuda och tillämpa påföljder mot tillsats av radioaktiva ämnen vid framställningen av livsmedel, leksaker, smycken och kosmetika, och mer allmänt taget, i konsumtionsvaror, liksom import eller export av sådana varor. Utan att det påverkar tillämpningen av Europeiska parlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG kan metoder där aktivering av material ingår och som leder till ökad aktivitet i sammanhängande produkter inte berättigas.

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att verksamheter där strålning vid icke-medicinsk avbildning ingår identifieras med hjälp av undersökningar eller andra lämpliga metoder enligt vad som anges i bilaga IV.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att verksamheter där strålning vid icke-medicinsk avbildning ingår identifieras med hjälp av undersökningar eller andra lämpliga metoder enligt vad som anges i bilaga IV. De ska årligen utvärdera de individuella och kollektiva doser som sammanhänger med var och en av de undersökta verksamheterna, liksom deras sammanlagda inverkan samt hur denna utvecklats i ett tidsperspektiv.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att särskild uppmärksamhet ägnas åt berättigandet av verksamheter där strålning vid icke-medicinsk avbildning ingår, och i synnerhet följande:

2. Medlemsstaterna ska övervaka och säkerställa att särskild uppmärksamhet ägnas åt berättigandet av verksamheter där strålning vid icke-medicinsk avbildning ingår, och i synnerhet följande:

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna ska se till att det forskas kring tekniska alternativ samt att dessa utvecklas och tas i bruk.

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att en kartläggning görs av verksamheter där naturligt förekommande radioaktivt material ingår och där arbetstagare och enskilda personer ur befolkningen utsätts för strålning som ur ett strålskyddsperspektiv inte kan bortses från. Denna identifiering ska ske med hjälp av undersökningar eller andra lämpliga metoder med beaktande av de industrisektorer som anges i bilaga V.

Medlemsstaterna ska säkerställa att en kartläggning görs av verksamheter där naturligt förekommande radioaktivt material ingår och där arbetstagare och enskilda personer ur befolkningen utsätts för strålning, samt att information om verksamheterna offentliggörs. Denna identifiering ska ske med hjälp av undersökningar eller andra lämpliga metoder med beaktande framför allt av de industrisektorer som anges i bilaga V.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. För att göra det möjligt för den behöriga myndigheten att utvärdera både vilka bestrålningsnivåer enskilda personer ur befolkningen respektive arbetstagare är utsatta för och strålningsriskerna under normala förhållanden och i nödsituationer ska medlemsstaterna närmare ange den information som företaget ska överlämna. Utgående från detta och vid behov med stöd av kompletterande undersökningar ska den behöriga myndigheten fastställa vilket administrativt förfarande som ska tillämpas och vilka i lag föreskrivna kontrollmedel som ska tas i bruk.

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att anmälda verksamheter underkastas tillsynskontroll som står i proportion till omfattningen av och sannolikheten för strålning till följd av dessa verksamheter, samt den inverkan tillsynskontrollen kan ha när det gäller att minska sådan strålning eller förbättra säkerheten vid anläggningar.

1. Medlemsstaterna ska kräva att anmälda verksamheter underkastas tillsynskontroll genom den behöriga myndighetens försorg.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Anmälda verksamheter kan befrias från kravet på godkännande.

utgår

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om risken för strålning är begränsad och enskilda fall inte behöver undersökas, och verksamheten sker i enlighet med de villkor som anges i nationell lagstiftning kan behöriga myndigheter begränsa tillsynskontrollen till registrering av verksamheten och inspektioner med lämpliga mellanrum.

1. Om det går att fastställa en kvantifierbar dosgräns för en verksamhet och risken för strålning är begränsad och enskilda fall inte behöver undersökas, och verksamheten sker i enlighet med de villkor som anges i nationell lagstiftning kan behöriga myndigheter begränsa tillsynskontrollen till registrering av verksamheten och inspektioner med lämpliga mellanrum. Licens ska krävas då godkännandet tillämpas på all den verksamhet som bedrivs av ett företag.

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva licens för följande verksamheter:

2. Medlemsstaterna ska kräva licens för företag som bedriver följande verksamheter, eller, om så är lämpligt i enlighet med punkt 1, registrering av följande verksamheter:

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Avsiktlig tillsats av radioaktiva ämnen i framställningen och tillverkningen av konsumtionsvaror eller andra produkter, inklusive läkemedel, samt import eller export av sådana varor.

utgår

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Industrier där medlemsstaterna i enlighet med artikel 24 identifierat att naturligt förekommande radioaktivt material ingår, och där en enskild person ur befolkningen riskerar att utsättas för en årlig effektiv dos som är lika med eller överskrider 0,3 mSv.

utgår

Motivering

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge haben, ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch weiter belastet.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska kräva att företag i god tid anmäler betydande händelser som innebär, eller riskerar att innebära, bestrålning av personer som inte omfattas av de driftsbegränsningar eller driftsvillkor som närmare anges i licenskraven för arbetstagare som utsätts för bestrålning eller bestrålning av allmänheten, eller enligt närmare angivelser från myndigheterna för medicinsk bestrålning.

5. Medlemsstaterna ska kräva att företag i god tid anmäler betydande händelser som innebär, eller riskerar att innebära, bestrålning av personer som inte omfattas av de driftsbegränsningar eller driftsvillkor som närmare anges i licenskraven för arbetstagare som utsätts för bestrålning eller bestrålning av allmänheten, eller enligt närmare angivelser från myndigheterna för medicinsk bestrålning. Det ska införas slumpmässiga kontroller utförda av myndigheterna.

 

Medicintekniska produkter som arbetar med hjälp av joniserande strålning ska behandlas i enlighet med direktiv 93/42/EEG1. Bestämmelserna för informationsutbytet i enlighet med det direktivet ska följas fullt ut och andra behöriga myndigheter underrättas.

 

_________________

 

1Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).

Motivering

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei der Zulassung dahingehend geprüft.

Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung. Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) bedöma den strålning som den berörda flygplansbesättningen utsätts för,

(a) bedöma den strålning som den berörda flygplansbesättningen eller de berörda arbetstagarna utsätts för,

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Artikel 38 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Kategori A: De arbetstagare som utsätts för strålning som riskerar att utsättas för en årlig effektiv dos som överstiger 6 mSv eller en årlig ekvivalent dos som överstiger 15 mSv för ögonlinsen eller som överstiger 150 mSv för huden och extremiteterna.

(a) Kategori A: De arbetstagare som utsätts för strålning som riskerar att utsättas för en årlig effektiv dos som överstiger 6 mSv eller en årlig ekvivalent dos som överstiger 15 mSv för ögonlinsen eller som överstiger 50 mSv för huden och extremiteterna.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Dosövervakning av arbetstagare i kategori B ska vara tillräcklig för att åtminstone visa att det var riktigt att placera sådana arbetstagare i kategori B. Medlemsstaterna får kräva individuell dosövervakning och, om nödvändigt, individuella mätningar utförda av en dosimetritjänst för arbetstagare i kategori B.

2. Dosövervakning av arbetstagare i kategori B ska vara tillräcklig för att åtminstone visa att det var riktigt att placera sådana arbetstagare i kategori B. Medlemsstaterna bör kräva individuell dosövervakning och, om nödvändigt, individuella mätningar utförda av en dosimetritjänst för arbetstagare i kategori B.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den information som nämns i punkt 1 ska registreras under den tid det arbete pågår som medför att arbetstagaren utsätts för joniserande strålning samt därefter tills personen har eller skulle ha uppnått en ålder av 75 år men aldrig mindre än 30 år från det att arbetet som medför bestrålning upphör.

3. Det dosregister som avses i punkt 1 ska insändas till det datasystem för personlig dosövervakning som medlemsstaten inrättat i enlighet med bilaga VIII. Den information som nämns i punkt 1 ska registreras under den tid det arbete pågår som medför att arbetstagaren utsätts för joniserande strålning samt därefter tills personen har eller skulle ha uppnått en ålder av 75 år men aldrig mindre än 30 år från det att arbetet som medför bestrålning upphör.

Ändringsförslag  84

Förslag till direktiv

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att arbetstagare på begäran får tillgång till resultaten från deras personliga dosövervakning, inklusive mätresultat som kan ha använts för att uppskatta dem, eller resultat av bedömningar av deras doser som gjorts som en följd av arbetsplatsmätningar.

1. Medlemsstaterna ska kräva att arbetstagare på begäran får tillgång inom rimlig tid till resultaten från deras personliga dosövervakning, inklusive mätresultat som kan ha använts för att uppskatta dem, eller resultat av bedömningar av deras doser som gjorts som en följd av arbetsplatsmätningar.

Ändringsförslag  85

Förslag till direktiv

Artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Undersökningar av arbetstagare ska äga rum under arbetstid och utan kostnader för dem.

Ändringsförslag  86

Förslag till direktiv

Artikel 49 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Samrådet med och medverkan av arbetstagare och/eller deras företrädare ska regleras av artikel 11 i direktiv 89/391/EEG1.

 

_______________

 

1Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 193, 29.6.1989, s. 1).

Ändringsförslag  87

Förslag till direktiv

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att systemet för personlig dosövervakning ger externa arbetstagare ett lika gott skydd som arbetstagare som är fast anställda av företaget.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att systemet för personlig dosövervakning ger externa arbetstagare ett lika gott skydd och lika god hälso- och sjukvård som arbetstagare som är fast anställda av företaget.

Ändringsförslag  88

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Personalen ska få regelbunden utbildning och det ska övervakas att gällande regler följs.

Ändringsförslag  89

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) dessa personer har informerats om riskerna med bestrålningen,

(b) dessa personer fått fullständig information om riskerna med bestrålningen,

Ändringsförslag  90

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Optimeringen ska omfatta såväl val av utrustning, konsekvent framställning av tillräcklig diagnostisk information eller terapeutiska resultat som de praktiska aspekterna av medicinska bestrålningsförfaranden, kvalitetssäkring och bedömning och utvärdering av patientdoser och personalens doser eller administrerad aktivitet med beaktande av ekonomiska och sociala faktorer.

4. Optimeringen ska omfatta såväl val av utrustning, konsekvent framställning av tillräcklig diagnostisk information eller terapeutiska resultat som de praktiska aspekterna av medicinska bestrålningsförfaranden, kvalitetssäkring, inbegripet lämplig fortbildning för personalen, och bedömning och utvärdering av patientdoser och personalens doser eller administrerad aktivitet med beaktande av ekonomiska och sociala faktorer.

Ändringsförslag  91

Förslag till direktiv

Artikel 55 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) lämplig vägledning införs för bestrålning av anhörigrådgivare.

(b) lämplig vägledning införs om bestrålning av anhörigvårdare samt om en korrekt användning av utrustningen.

Ändringsförslag  92

Förslag till direktiv

Artikel 56 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den medicinskt ansvariga ska säkerställa att patienten eller vårdnadshavaren får adekvat information angående fördelarna och riskerna med stråldosen från den medicinska bestrålningen för att möjliggöra ett informerat samtycke. Anhörigvårdare ska få såväl liknande information som relevant vägledning i enlighet med artikel 55.5 b.

3. Den medicinskt ansvariga ska säkerställa att patienten eller vårdnadshavaren får koncis och lättbegriplig information angående fördelarna och riskerna med stråldosen från den medicinska bestrålningen för att möjliggöra ett informerat samtycke. Anhörigvårdare ska få såväl liknande information som relevant vägledning i enlighet med artikel 55.5 b.

Ändringsförslag  93

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) all medicinsk radiologisk utrustning som är i bruk står under noggrann tillsyn när det gäller strålskydd,

(a) all medicinsk radiologisk utrustning som är i bruk står under noggrann tillsyn när det gäller strålskydd och deponeras i enlighet med relevant gällande lagstiftning,

Ändringsförslag  94

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) kontrollbesiktning, där sjukhusfysikern deltar, genomförs före den första kliniska användningen av utrustningen och därefter funktionskontroll med jämna mellanrum och efter varje större underhållsarbete.

(d) kontrollbesiktning, där sjukhusfysikern deltar, genomförs före den första kliniska användningen av utrustningen och därefter funktionskontroll med jämna mellanrum och efter varje större underhållsarbete. Här ska medlemsstaterna följa kommissionens riktlinjer (särskilt RP162)1 samt de europeiska och internationella standarder som för närvarande gäller för medicinsk radiologisk utrustning (IEC TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, IAEA-standarder, ICRP-riktlinjer).

 

_____________

 

1Kriterier för acceptans av utrustning för röntgendiagnostik, strålbehandling och nukleärmedicin.

Motivering

På grundval av denna artikel skulle medlemsstaterna kunna ta fram sina egna kontrollbesiktningar. Detta skulle medföra extra kostnader för godkännande och ibruktagande utan att skapa mervärde i fråga om säkerhet. Därför bör redan befintliga standarder tjäna som grundval för besiktningen.

Ändringsförslag  95

Förslag till direktiv

Artikel 62 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) företaget så snart som möjligt till de behöriga myndigheterna anmäler att betydande händelser, enligt myndigheternas definition, har inträffat, inbegripet resultaten av undersökningen som gjorts och de avhjälpande åtgärder som vidtagits för att undvika sådana händelser. De behöriga myndigheterna ska sprida denna information till de behöriga myndigheterna för övervakning av eftermarknaden enligt vad som föreskriv i rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter,

(d) företaget så snart som möjligt till de behöriga myndigheterna anmäler att betydande händelser, enligt myndigheternas definition, har inträffat, inbegripet resultaten av undersökningen som gjorts och de avhjälpande åtgärder som vidtagits för att undvika sådana händelser. När det gäller medicintekniska produkter ska företaget eller användaren omgående sprida all information till de behöriga myndigheterna för övervakning av eftermarknaden enligt vad som föreskrivs i rådets direktiv 93/42/EEG. Myndigheterna ska vid behov underrätta andra behöriga myndigheter,

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 8.

Ändringsförslag  96

Förslag till direktiv

Artikel 65 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska fastställa godkända gränser för utsläpp av radioaktivt avfall. Tillstånden för utsläpp ska

2. Den behöriga myndigheten ska fastställa och offentliggöra godkända gränser för utsläpp av radioaktivt avfall. Tillstånden för utsläpp ska

Ändringsförslag  97

Förslag till direktiv

Artikel 65 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) utfärdas med beaktande av resultaten av optimeringen av allmänhetens exponering,

(a) utfärdas med beaktande av de doser som enskilda personer ur befolkningen utsatts för till följd av befintliga antropogena situationer och annan planerad verksamhet samt av resultaten av optimeringen av allmänhetens exponering,

Ändringsförslag  98

Förslag till direktiv

Artikel 68 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Företaget ska uppnå och upprätthålla en optimal skyddsnivå.

(a) Företaget ska uppnå och upprätthålla högsta möjliga folkhälso- och miljöskyddsnivå.

Ändringsförslag  99

Förslag till direktiv

Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag med ansvar för en verksamhet omedelbart underrättar den behöriga myndigheten om ett nödläge uppstår på dess anläggning eller i anslutning till dess verksamhet och att det vidtar lämpliga åtgärder för att minska konsekvenserna.

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag med ansvar för en verksamhet som bedrivs med licens omedelbart underrättar den behöriga myndigheten om ett nödläge uppstår på dess anläggning eller i anslutning till dess verksamhet och att det vidtar lämpliga åtgärder för att minska konsekvenserna.

Motivering

Dessa föreskrifter gäller för verksamheter som uppvisar höga risknivåer och för vilka det därför krävs licens.

Ändringsförslag  100

Förslag till direktiv

Artikel 70 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska underrätta varandra omedelbart om eventuella radiologiska nödsituationer som inträffat på deras territorier.

Ändringsförslag  101

Förslag till direktiv

Artikel 70 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) personer, för att minska bestrålningen.

(c) personer, för att minska bestrålningen och för att de så snabbt som möjligt ska få fullständig information om riskerna och de möjliga bieffekterna av den uppkomna nödsituationen.

Ändringsförslag  102

Förslag till direktiv

Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de enskilda personer ur befolkningen som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som tillämpas i deras fall och vilka åtgärder de bör vidta i händelse av en sådan nödsituation.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de enskilda personer ur befolkningen som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som tillämpas i deras fall och vilka åtgärder de bör vidta i händelse av en sådan nödsituation. Detta ska minst omfatta personer som är bosatta inom en radie av 50 km kring en riskanläggning.

Ändringsförslag  103

Förslag till direktiv

Artikel 72a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 72a

 

Information till allmänheten

 

Så snart en nödsituation konstaterats ska medlemsstaterna informera befolkningen snarast.

 

Alla nödvändiga uppgifter som krävs för en bedömning av situationen och hur den utvecklar sig ska offentliggöras, särskilt uppgifter och prognoser om väderförhållanden, luftmassors rörelse och nedfall, dosraterna i omgivningen och föroreningsnivån av kritiska livsmedel. De behöriga myndigheterna ska offentliggöra prognoserna om effektiva doser och ekvivalenta doser för kritiska organ, om planerade och genomförda insatser samt om förväntade och effektiva restdoser.

Ändringsförslag  104

Förslag till direktiv

Artikel 76

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inbegripa bestämmelser om skydd mot bestrålning för icke-mänskliga arter i miljön i sin strålskyddslagstiftning, i synnerhet i det övergripande systemet för skydd för människors hälsa. Den rättsliga ramen ska införa miljökriterier i syfte att skydda populationer av sårbara eller representativa icke-mänskliga arter mot bakgrund av deras betydelse som en del av ekosystemet. I tillämpliga fall ska sådana verksamheter identifieras för vilka tillsynskontroll är berättigad i syfte att genomföra kraven i denna rättsliga ram.

Medlemsstaterna ska inbegripa bestämmelser om skydd mot bestrålning för icke-mänskliga arter i miljön i sin strålskyddslagstiftning, i synnerhet i det övergripande systemet för skydd för människors hälsa. Den rättsliga ramen ska införa miljökriterier i syfte att skydda populationer av sårbara eller representativa icke-mänskliga arter mot bakgrund av deras betydelse som en del av ekosystemet. I tillämpliga fall ska sådana verksamheter identifieras för vilka tillsynskontroll är berättigad i syfte att genomföra kraven i denna rättsliga ram. I detta syfte ska medlemsstaterna stärka forskningen på detta område och uppdatera den rättsliga ramen för att ta vederbörliga hänsyn till nya rön.

Ändringsförslag  105

Förslag till direktiv

Artikel 78

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att företag vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att undvika betydande miljöskador i händelse av oförutsedda utsläpp eller för att minska omfattningen av sådan skada.

Medlemsstaterna ska kräva att företag vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att undvika betydande miljöskador i händelse av oförutsedda utsläpp eller för att minska omfattningen av sådan skada. De nationella myndigheterna ska stadga om regelbundna slumpmässiga kontroller av förläggningsplatser eller anläggningar samt av de metoder som företagen använder sig av, i syfte att säkerställa att sådana åtgärder vidtas eller förekommer.

Ändringsförslag  106

Förslag till direktiv

Artikel 79

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inbegripa representativa icke‑mänskliga arter när de inrättar miljöövervakningsprogram eller kräver att sådana program genomförs, delar av miljön som utgör spridningsvägar till enskilda personer ur befolkningen ska också inbegripas.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inbegripa representativa icke‑mänskliga arter när de inrättar miljöövervakningsprogram eller kräver att sådana program genomförs; delar av miljön som utgör spridningsvägar till enskilda personer ur befolkningen ska också inbegripas. För att öka insynen i och effektiviteten hos de vidtagna åtgärderna ska medlemsstaternas nationella myndigheter regelbundet utbyta uppgifter och information om övervakningen av radioaktivitetsnivåerna i miljön, bland annat genom att omedelbart sprida nya uppgifter.

Ändringsförslag  107

Förslag till direktiv

Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter som ska utföra uppgifter i enlighet med detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet eller flera behöriga myndigheter som ska utföra den tillsynskontroll som föreskrivs i detta direktiv. Den eller de behöriga myndigheterna ska vara funktionsmässigt oberoende av alla institutioner som främjar eller driver kärntekniska anläggningar.

Ändringsförslag  108

Förslag till direktiv

Artikel 80 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Varje medlemsstat ska i enlighet med den nationella lagstiftningen se till att dess behöriga myndighet säkerställer deltagande av allmänheten när dosgränser fastställs eller ändras.

Ändringsförslag  109

Förslag till direktiv

Artikel 80 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Förfarandena för allmänhetens deltagande ska inbegripa lämpliga tidsramar för respektive fas, så att man hinner informera allmänheten och så att allmänheten hinner förbereda sig och delta effektivt i beslutsprocessen.

Ändringsförslag  110

Förslag till direktiv

Artikel 80 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Den behöriga myndigheten ska säkerställa att vederbörlig hänsyn tas till resultatet av allmänhetens deltagande i samband med att dosgränserna fastställs.

Ändringsförslag  111

Förslag till direktiv

Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) strålskyddsexperter,

(c) strålskyddsexperter och strålskyddsansvariga,

Ändringsförslag  112

Förslag till direktiv

Artikel 81 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser för att säkerställa kontinuitet i sakkunskap hos dessa tjänster och experter.

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser för att säkerställa kontinuitet i sakkunskap samt oberoende hos dessa tjänster och experter.

Ändringsförslag  113

Förslag till direktiv

Artikel 85 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Fastställa dokumenterade rutiner för information till och utbildning av exponerade arbetstagare.

Ändringsförslag  114

Förslag till direktiv

Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(la) Fastställa dokumenterade rutiner för information till och utbildning av exponerade arbetstagare.

Ändringsförslag  115

Förslag till direktiv

Artikel 91 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att licensinnehavaren märker behållarna och dokumenterar hanteringen av slutna strålkällor med hög aktivitet i icke förvittringsbar form. Dokumentationen ska avse dels innehållets kemiska, toxiska och radiologiska sammansättning, dels huruvida innehållet har fast form, flytande form eller gasform.

Ändringsförslag  116

Förslag till direktiv

Artikel 101 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) de mål som man strävar efter med strategin,

(a) de mål som man strävar efter, särskilt sett till restdos,

Ändringsförslag  117

Förslag till direktiv

Artikel 101 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) lämpliga referensnivåer, med hänsyn till de referensskalor som anges i bilaga I.

utgår

Ändringsförslag  118

Förslag till direktiv

Artikel 107 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [00.00.0000] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. Bestämmelserna i kapitel IX om skydd för miljön ska införlivas senast den [00.00.0000]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den [00.00.0000] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. Bestämmelserna i kapitel IX om skydd för miljön ska införlivas senast den [00.00.0000]. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv. Kommissionen ska rapportera om dessa meddelanden till Europaparlamentet.

Ändringsförslag  119

Förslag till direktiv

Artikel 107 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en medlemsstat avser att anta strängare normer än de som fastställs i detta direktiv ska den underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta.

Ändringsförslag  120

Förslag till direktiv

Artikel 107 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen ska göra en sammanfattning av dessa meddelanden och översända den till Europaparlamentet.

Ändringsförslag  121

Förslag till direktiv

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA I

utgår

Referensskalor för bestrålning av allmänheten

 

1. Optimeringen av bestrålning av allmänheten i nödsituationer och av befintliga strålningssituationer ska grundas på en referensnivå som ska fastställas inom följande referensområden, angivna i effektiv dos i mSv (akut eller årlig):

 

(a) större än 20 och mindre än eller lika med 100

 

(b) större än 1 och mindre än eller lika med 20

 

(c) 1 eller mindre.

 

Valet av referensnivå ska ge utrymme för att uppfylla de villkor som anges i punkterna 2–5.

 

2. Utan att det påverkar referensnivåerna för organdoser ska referensnivåer angivna i effektiva doser fastställas inom referensområdet 1 till 20 mSv per år för befintliga strålningssituationer och inom 20 till 100 mSv för bestrålning i nödsituationer.

 

3. I särskilda situationer får referensnivåer under de referensområden som anges i punkt 1 övervägas, i synnerhet i följande situationer:

 

(a) En referensnivå under 20 mSv får fastställas vid bestrålning i en nödsituation då lämpligt skydd kan tillhandahållas utan att de motåtgärder som det medför orsakar oproportionerliga men eller att det medför oskäliga kostnader.

 

(b) En referensnivå under 1 mSv per år får i tillämpliga fall fastställas i en befintlig strålningssituation för bestrålning relaterad till en särskilt angiven källa eller spridningsväg.

 

4. Lämpliga referensnivåer ska fastställas för övergången från bestrålning i en nödsituation till en befintlig strålningssituation, särskilt efter upphörandet av långsiktiga motåtgärder som flyttning.

 

5. Referensnivåerna ska fastställas med beaktande såväl av den rådande situationen som av samhälleliga kriterier, vilka kan omfatta följande:

 

(a) Allmän information om bestrålningsnivåer utan särskild hänsyn till individuell bestrålning, vid bestrålning under 1 mSv eller på 1 mSv per år.

 

(b) Särskild information för att om möjligt ge enskilda personer befogenhet att hantera sin exponering, vid bestrålning upp till 20 mSv eller på 20 mSv per år.

 

(c) Bedömning av persondoser och spridning av särskild information om strålrisker och om åtgärder som kan vidtas för att minska bestrålningen, vid bestrålning upp till 100 mSv eller på 100 mSv per år.

 

Ändringsförslag  122

Förslag till direktiv

Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utsläppande på marknaden av utrustning eller produkter

Utsläppande på marknaden av utrustning eller produkter som avger joniserande strålning

Ändringsförslag  123

Förslag till direktiv

Bilaga III – del A – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) De ska bedöma strålningsriskerna i händelse av ett funktionsfel eller olycka som kan påverka utrustningen eller produkten.

Ändringsförslag  124

Förslag till direktiv

Bilaga III – del B – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) De ska bedöma om utrustningen eller produkten är ordentligt märkt och om den levereras till kunden med lämplig dokumentation och instruktioner om korrekt användning och deponering.

(5) De ska bedöma om utrustningen eller produkten är ordentligt märkt och om den levereras till användaren med lämplig dokumentation och instruktioner om korrekt användning och deponering.

Ändringsförslag  125

Förslag till direktiv

Bilaga III – del Ba (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ba. De behöriga myndigheterna ska i förväg avge fullständig information till de potentiella användarna av utrustningen och produkterna och se till att de deltar i beslutsfattandet.

Ändringsförslag  126

Förslag till direktiv

Bilaga VI – del 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De allmänna kriterierna för undantag för anmälda verksamheter eller friklassning av material från godkända verksamheter lyder som följer:

De allmänna kriterierna för undantag för anmälda verksamheter eller friklassning av radioaktiva material från godkända verksamheter lyder som följer:

Ändringsförslag  127

Förslag till direktiv

Bilaga VI – del 3 – stycke 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För artificiella radionuklider:

För artificiella radionuklider och naturliga radionuklider som används på grund av sina fissila, fertila eller radioaktiva egenskaper:

Ändringsförslag  128

Förslag till direktiv

Bilaga VIII – Allmänna bestämmelser – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det datasystem för personlig dosövervakning som en medlemsstat inrättar får utformas antingen som ett centraliserat nationellt nätverk eller ett nationellt dosregister. Dessa nätverk och register kan komma att kompletteras genom att personliga dokument för dosövervakning utfärdas för varje extern arbetstagare.

Det datasystem för personlig dosövervakning som en medlemsstat inrättar får utformas antingen som ett centraliserat nationellt nätverk eller ett nationellt dosregister. Dessa nätverk och register bör kompletteras genom att personliga dokument för dosövervakning utfärdas för varje extern arbetstagare.

Ändringsförslag  129

Förslag till direktiv

Bilaga X – del A – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Information om karaktären och omfattningen på de skador som olika nödsituationer kan komma att ge upphov till.

Ändringsförslag  130

Förslag till direktiv

Bilaga X – del A – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Information om villkoren för ersättning för kroppsskador och materiella skador till följd av en nödsituation.

Ändringsförslag  131

Förslag till direktiv

Bilaga X – del A – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. Information hur de jodtabletter som de behöriga myndigheterna delar ut ska förvaras och användas.

Ändringsförslag  132

Förslag till direktiv

Bilaga X – del B – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) information om den typ av nödsituation som har uppstått, och om så är möjligt, dess karaktäristik (t.ex. dess ursprung, omfattning och troliga förlopp),

(a) information om den typ av nödsituation som har uppstått och dess karaktäristik (t.ex. dess ursprung, omfattning och troliga förlopp),

MOTIVERING

Föredraganden anser att detta förslag till omarbetning av rådets direktiv om grundläggande säkerhetsnormer är ännu ett steg framåt på vägen mot ett förbättrat skydd mot exponering för joniserande strålning. I förslaget slås, med utgångspunkt i artikel 31 i Euratomfördraget, direktivet om medicinsk bestrålning, direktivet om slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet, direktivet om externa arbetstagare och direktivet om information till allmänheten samman med direktivet om grundläggande säkerhetsnormer, 96/29/Euratom.

Ett av målen för omarbetningen är att få bort motstridigheter i befintliga rättsakter. Detta har lyckats i stora delar av förslaget. I dessa delar behövs bara få ändringar. Många av de aspekter på strålskydd som tas upp i direktivet om grundläggande säkerhetsnormer fungerar alldeles utmärkt i praktiken. Också detta är ett tecken på att inte särskilt mycket behöver ändras i dessa delar.

Ett annat mål för förslaget är att införa de senaste vetenskapliga rönen och erfarenheterna i fråga om strålskydd i den nya lagstiftningen. Euratombestämmelserna har alltid följt de vetenskapliga rekommendationerna från Internationella strålskyddskommissionen, ICRP. I ICRP:s publikation nr 103 från 2007 rekommenderas anpassningar i hittills gällande system för strålskydd, och det föreslagna direktivet ska nu ta hänsyn till dessa.

Dessutom ska, för att uppnå ett bättre skydd av allmänheten, för första gången de naturliga strålkällorna föras in i direktivet om grundläggande säkerhetsnormer. Föredraganden ser positivt på detta tillvägagångssätt. I samband med deponering kan de planerade registreringsskyldigheterna emellertid leda till målkonflikter om bortskaffandet av olika radioaktiva ämnen. För att förhindra detta planerar föredraganden en ändring i bestämmelserna om naturligt förekommande radioaktiva material.

När det gäller medicinsk bestrålning lägger föredraganden fram några små ändringsförslag som syftar till att undvika dubbelarbete när det gäller medicintekniska produkter som avger joniserande strålning. Här finns det risk för att medicintekniska produkter som arbetar med hjälp av joniserande strålning omfattas av både direktivet om medicintekniska produkter och av bestämmelserna om grundläggande säkerhetsnormer. Eftersom de två direktiven betonar olika saker verkar det visserligen vid första ögonkastet logiskt att bägge direktivens redovisningsskyldigheter gäller. Dock kan detta leda till att byråkratins kvarnar orsakar handlingsförlamning hos tillverkare och operatörer av dessa anordningar. För att förhindra detta föreslår föredraganden att medicintekniska produkter ska behandlas inom ramen för direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter, som redan föreskriver genomförande av omfattande kontroll- och övervakningsinstrument.

Föredraganden ser i grunden positivt på införandet av ett kapitel om miljöskydd i direktivet. Här föreligger dock en risk för lagstiftning ”på förråd”. Syftet med de bestämmelser om miljökriterier som föreslås är att genom reglering för att skydda andra arter än människor också garantera skydd av människor. Eftersom det dock inte är möjligt att utifrån vetenskapliga grunder fastställa effekter av strålning på andra arter än människor, kan man inte heller skydda människor på ett bättre sätt med hjälp av sådana bestämmelser. ICRP har heller inte än några sådana uppgifter och mätvärden, som man skulle kunna använda som vetenskaplig grund för att införa miljökriterier av detta slag. Detta kapitel bör därför strykas från detta förslag till rättsakt. Föredraganden anser att en särskild rättsakt om miljöskydd för joniserande strålning kan utarbetas så snart som det föreligger tillräckligt med säkra uppgifter. Ett sådant förslag bör då också läggas fram med de miljöpolitiska målen i Lissabonfördraget som grund och behandlas i ett medbeslutandeförfarande.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Matthias Groote

Ordförande

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

BRYSSEL

Ärende:           Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (COM(2012)0242)

Med en skrivelse av den 4 juli 2013 begärde du i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle behandla frågan om en eventuell ändring av den rättsliga grunden för ovannämnda förslag till förordning.

Den rättsliga grund som föreslås av kommissionen är artiklarna 31 och 32 i fördraget om upprättandet av atomenergigemenskapen (Euratomfördraget).

Vid utskottssammanträdet den 4 juli 2013 höll utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet en omröstning om förslaget till betänkande, och antog då ett ändringsförslag som ändrar den rättsliga grunden till artikel 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

I – Bakgrund

Enligt kommissionens förslag finns det en omfattande Euratomlagstiftning om olika strålskyddsfrågor som i Euratomfördraget definieras som grundläggande säkerhetsnormer. Eftersom dessa frågor har utvecklats under lång tid brister ofta samstämmigheten mellan olika rättsakter, och hänvisningarna är obsoleta på grund av att lagstiftningen har uppdaterats. Syftet med förslaget är därför att lösa problemet med dessa inkonsekvenser, i enlighet med kommissionens policy för förenkling av EU:s lagstiftning.

Därför uppdaterar förslaget ett flertal delar av den befintliga Euratomlagstiftningen genom att anpassa dem efter de senaste vetenskapliga rönen och operativa erfarenheterna, genom att förtydliga kraven och säkerställa samstämmighet med EU:s regelverk, genom att säkerställa samstämmighet med internationella rekommendationer och genom att se till att alla strålningssituationer och strålningskategorier inbegrips.

II – Aktuella artiklar i fördraget

Följande artiklar i Euratomfördraget, under kapitel 3 med titeln ”Hälsoskydd”, anges som rättslig grund i kommissionens förslag (vår understrykning):

Artikel 31

De grundläggande normerna ska utarbetas av kommissionen efter yttrande av en grupp personer som vetenskapliga och tekniska kommittén ska utse bland medlemsstaternas vetenskapliga experter och särskilt bland experter på folkhälsans område. Kommissionen ska begära Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande över de utarbetade normerna.

Efter att ha hört Europaparlamentet ska rådet genom beslut med kvalificerad majoritet och på förslag från kommissionen, som till rådet ska överlämna de yttranden som den har mottagit från kommittéerna, fastställa de grundläggande normerna.

Artikel 32

På begäran av kommissionen eller en medlemsstat kan de grundläggande normerna omprövas eller kompletteras i den ordning som anges i artikel 31.

Kommissionen är skyldig att pröva varje begäran av en medlemsstat.

Uttrycket ”grundläggande normer” definieras i artikel 30 i Euratomfördraget (vår understrykning):

Artikel 30

Inom gemenskapen ska grundläggande normer fastställas för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning.

Med ”grundläggande normer” avses

a) högsta tillåtliga doser, förenliga med tillräckligt hälsoskydd,

b) högsta tillåtliga exponering och kontamination,

c) de grundläggande principerna för hälsokontroll av arbetstagarna.

Den rättsliga grund som antogs vid omröstningen i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har följande lydelse (vår understrykning):

Artikel 192

1. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén besluta om vilka åtgärder som ska vidtas av unionen för att uppnå de mål som anges i artikel 191.

           [...]

Artikel 191 i EUF-fördraget har följande lydelse:

Artikel 191

1. Unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås:

— Att bevara, skydda och förbättra miljön.

— Att skydda människors hälsa.

— Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

— Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen.

2. Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala.

I detta sammanhang ska de harmoniseringsåtgärder som motsvarar miljöskyddskraven i förekommande fall innehålla en skyddsklausul som tillåter medlemsstaterna att av icke-ekonomiska miljömässiga skäl vidta provisoriska åtgärder, som ska vara föremål för ett kontrollförfarande på unionsnivå.

[...]

III – De föreslagna rättsliga grunderna

I artikel 31 i Euratomfördraget anges den rättsliga grunden för fastställandet av grundläggande normer för befolkningens och arbetstagarnas hälsoskydd mot joniserande strålning. I artikel 32 i Euratomfördraget anges den rättsliga grunden för att ompröva de grundläggande normerna och de bestämmelser som kompletterar dem. Rådet ska fatta ett enhälligt beslut och parlamentet ska höras.

I artikel 191 i EUF-fördraget anges den rättsliga grunden för åtgärder som ska vidtas för att uppnå målen för unionens miljöpolitik. Dessa åtgärder ska vidtas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och parlamentet är därför medlagstiftare.

IV – Rättspraxis om rättsliga grunder

Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom unionen ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för rättslig prövning. Bland dessa kriterier ingår i synnerhet åtgärdens syfte och innehåll[1]. Valet av en felaktig rättslig grund kan därför motivera ett upphävande av den berörda akten.

I detta fall måste man därför avgöra om förslaget

1. har två avsikter eller två beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, eller

2. samtidigt har flera avsikter eller flera beståndsdelar vilka har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra.

Enligt domstolens rättspraxis måste akten i det förra fallet grundas på en enda rättslig grund, nämligen den som krävs enligt den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, och i det senare fallet på de olika motsvarande rättsliga grunderna[2].

V – Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

Syftet med förslaget är att konsolidera befintlig Euratomlagstiftning för att fastställa de grundläggande säkerhetsnormerna för skydd av hälsan för arbetstagare, allmänheten, patienter och andra individer som utsätts för medicinsk strålning mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning och syftar till att medlemsstaterna genomför dessa på ett enhetligt sätt.

Förslagets innehåll är mycket omfattande och innehåller kapitel om allmänna strålskyddsprinciper, utbildning, tillsynskontroll, skydd för flera kategorier av människor och ett nytt kapitel om miljöskydd.

VI – Fastställande av den lämpliga rättsliga grunden

Som rättstjänsten mycket riktigt påpekar grundade sig samtliga rättsakter som upphävs genom förslaget på artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget, och det faktum att ett nytt kapitel om miljöskydd lagts till förändrar därför inte föresatsen i förslagets huvudsakliga eller avgörande avsikt eller beståndsdel, i förhållande till de upphävda rättakterna – inte minst med hänsyn tagen till det omfattande textinnehållet, av vilket detta kapitel endast utgör en liten del.

Förslagets avgörande avsikt och beståndsdel är sålunda att fastställa grundläggande säkerhetsnormer mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning enligt Euratomsystemet, medan alla frågor som rör unionens miljöpolitik endast är av underordnad betydelse, och artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget måste därför utgöra den enda rättsliga grunden för förslaget.

VII - Förslag till avgörande

Mot bakgrund av ovanstående analys utgör artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget lämplig rättslig grund för förslaget.

VIII - Rekommendation

Vid utskottssammanträdet den 17 september 2013 antog utskottet med 13 röster för och 11 röster emot[3] följande rekommendation: Artiklarna 31 och 32 i Euratomfördraget är lämplig rättslig grund för rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

  • [1]  Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5; mål C-440/05, kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097; mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet (8 september 2009) (EUT C 267, 7.11.2009, s. 8).
  • [2]  Se hänvisningen ovan till mål C-411/06, punkterna 46–47.
  • [3]  Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vice ordförande), Françoise Castex (vice ordförande), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice ordförande), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, Axel Voss, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Olle Schmidt (enligt artikel 187.2 i arbetsordningen).

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (*) (25.3.2013)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till rådets direktiv om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning
(COM(2012)0242 – C7‑0151/2012 – 2011/0254(NLE))

Föredragande: Anthea McIntyre

(*)       Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Joniserande strålning förekommer naturligt, men kan också framställas artificiellt. Arbetstagare, medicinska patienter och allmänheten kan utsättas för strålningsnivåer som kan orsaka organskador.

Samtidigt är användningen av radioaktiva ämnen och strålningsgeneratorer en viktig del i många industrier över hela EU, vilka också bidrar stort till sysselsättning, och därför har det funnits grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarna och allmänheten ända sedan 1959.

De nu gällande bestämmelserna fastställs i rådets direktiv 96/29/Euratom, som återger rekommendationerna från Internationella strålskyddskommissionen, och har kompletterats med mer specifik lagstiftning på ett antal områden som alla påverkar strålskyddet.

I september 2011 lade kommissionen fram ett nytt förslag till direktiv för att förenkla de nuvarande bestämmelserna för strålningsskydd och sammanföra alla existerande direktiv i ett nytt direktiv om grundläggande säkerhetsnormer. I detta direktiv försöker man införliva de senaste rekommendationerna från Internationella strålskyddskommissionen och harmonisera EU:s styrning av de grundläggande säkerhetsnormerna från Internationella atomenergiorganet.

Samtidigt som föredraganden i stort stöder kommissionens förslag till ett mer samstämmigt förhållningssätt är hon alltjämt övertygad om vikten av att hålla fast vid en proportionerlig riskbaserad strategi.

Samtidigt som det är viktigt med förenkling är föredraganden bekymrad över att vissa av de föreslagna ändringarna i förslaget inte leder till ytterligare fördelar i fråga om ökat skydd för arbetstagare, utan i stället kommer att medföra oproportionerliga bördor för medlemsstaterna i samband med genomförandet. Det är viktigt att notera att medlemsstaternas regelverk skiljer sig avsevärt sinsemellan och att någon enhetlig strategi därför inte är lämplig. Medlemsstaterna behöver tillräcklig flexibilitet för att genomföra lagstiftningen i enlighet med egen vedertagen praxis.

Föredraganden anser att vi måste uppnå en jämvikt mellan den nödvändiga industriella användningen, arbetsmiljöriskerna och de frågor som är viktiga ur samhällssynpunkt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Detta direktiv fastställer de grundläggande säkerhetsnormerna för skydd av hälsan för arbetstagare, allmänheten, patienter och andra individer som utsätts för medicinsk strålning mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning och syftar till att medlemsstaterna genomför dessa på ett enhetligt sätt.

1. Detta direktiv fastställer de grundläggande säkerhetsnormerna för skydd av hälsan för arbetstagare, allmänheten, patienter och andra individer som utsätts för medicinsk strålning mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning och syftar till att medlemsstaterna genomför dessa.

Motivering

Regelverket i varje medlemsstat skiljer sig avsevärt sinsemellan. Därför är det inte realistiskt att förvänta sig ett enhetligt genomförande. De önskade målen med den föreslagna lagstiftningen är möjliga att uppnå utan enhetligt genomförande.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) drift av luftfartyg och rymdfarkost,

i) verksamheter där arbetstagarna exponeras för kosmisk strålning, inklusive drift av luftfartyg och rymdfarkost,

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) arbetstagare som utsätts för bestrålning: arbetstagare som utsätts för bestrålning i sitt arbete.

(24) arbetstagare som utsätts för bestrålning: arbetstagare, inklusive anställda och egenföretagare samt praktikanter och frivilliga, som utsätts för bestrålning i sitt arbete,

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) utsatt arbetstagare: en person som antingen är egenföretagare eller anställd och som utsätts för bestrålning i sitt arbete inom en av detta direktiv reglerad verksamhet och som riskerar att utsättas för doser som överskrider en eller flera dosgränser för exponering av allmänheten.

(35) utsatt arbetstagare: en person som antingen är egenföretagare eller anställd, inklusive en praktikant eller en frivillig, och som utsätts för bestrålning i sitt arbete inom en av detta direktiv reglerad verksamhet och som riskerar att utsättas för doser som överskrider en eller flera dosgränser för exponering av allmänheten;

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 4 – led (38)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) lärling: en person som får utbildning eller undervisning i ett företag i syfte att kunna utöva en särskild färdighet.

(38) lärling: en person, 16 år eller äldre (inklusive praktikanter och studenter) som får utbildning eller undervisning i ett företag i syfte att kunna utöva en särskild färdighet, däribland arbetsuppgifter som, om det hade gällt en anställd, skulle betraktas som arbete där joniserande strålning ingår.

Motivering

Att inkludera praktikanter och studenter är viktigt för att få detta att överensstämma med resten av texten.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska införa rättsliga krav och en lämplig ordning för tillsynskontroll som i alla strålningssituationer avspeglar ett system för strålskydd som bygger på följande principer för berättigande, optimering och dosgränser.

Medlemsstaterna ska införa rättsliga krav och en lämplig ordning för tillsynskontroll som i alla strålningssituationer avspeglar ett system för strålskydd som bygger på aktuella, vederhäftiga vetenskapliga rön och på följande principer för berättigande, optimering och dosgränser.

Motivering

Det är viktigt att varje ny ändring bygger på aktuella, vederhäftiga vetenskapliga rön.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För arbetstagare som utsätts för bestrålning ska företaget under den behöriga myndighetens allmänna överinseende inrätta dosrestriktionen som ett praktiskt verktyg för optimering. För externa arbetstagare ska arbetsgivaren och företaget fastställa dosrestriktionen i samarbete med varandra.

1. För arbetstagare som utsätts för bestrålning ska företaget, i samråd med företrädare för arbetstagarna, inrätta dosrestriktionen som ett praktiskt verktyg för optimering. Deras beslut ska övervakas av de behöriga myndigheterna. För externa arbetstagare ska arbetsgivaren och företaget, i samråd med företrädare för arbetstagarna, fastställa dosrestriktionen i samarbete med varandra.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Så snart en gravid kvinna i enlighet med nationell lagstiftning eller nationell praxis informerar företaget om sitt tillstånd ska det ofödda barnet skyddas på samma sätt som enskilda personer ur befolkningen. Anställningsförhållandena för den gravida kvinnan ska vara sådana att den ekvivalenta dosen till det ofödda barnet blir så låg som rimligen är möjligt och att det ska vara osannolikt att denna dos överstiger 1 mSv under åtminstone återstoden av graviditeten.

1. Så snart en gravid kvinna i enlighet med nationell lagstiftning eller nationell praxis informerar företaget om sitt tillstånd ska det ofödda barnet skyddas på likvärdigt sätt som enskilda personer ur befolkningen. Anställningsförhållandena för den gravida kvinnan ska vara sådana att den ekvivalenta dosen till det ofödda barnet blir så låg som rimligen är möjligt och att det ska vara osannolikt att denna dos överstiger 1 mSv under åtminstone återstoden av graviditeten.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för ögonlinsen ska vara 20 mSv per år.

(a) Gränsen för den ekvivalenta dosen för ögonlinsen ska vara 15 mSv per år.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Gränsen för den ekvivalenta dosen för huden ska vara 150 mSV per år jämnt fördelat över en yta på 1 cm², oavsett hur stor yta som utsätts för bestrålning.

(b) Gränsen för den ekvivalenta dosen för huden ska vara 50 mSV per år jämnt fördelat över en yta på 1 cm², oavsett hur stor yta som utsätts för bestrålning.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Gränsen för den ekvivalenta dosen för händer, underarmar, fötter och vrister ska vara 150 mSv per år.

(c) Gränsen för den ekvivalenta dosen för händer, underarmar, fötter och vrister ska vara 50 mSv per år.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att företaget eller arbetsgivaren informerar arbetstagare, lärlingar och studenter som utsätts för strålning i arbetet om följande:

1. Medlemsstaterna ska kräva att företaget eller arbetsgivaren utan undantag informerar arbetstagare, lärlingar och studenter som utsätts för strålning i arbetet om följande:

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Säkra och riskminimerande arbetsrutiner.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) De förhållanden under vilka arbetstagare har rätt till hälsokontroll.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid behov ska information om riskerna med ofta förekommande flygresor också ges.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) De ska få råd och utbildning om hur man visuellt kan upptäcka strålkällor och deras behållare.

(b) De ska få råd och utbildning om hur man visuellt kan upptäcka strålkällor och deras behållare samt om hur man anmäler dem.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om risken för strålning är begränsad och enskilda fall inte behöver undersökas, och verksamheten sker i enlighet med de villkor som anges i nationell lagstiftning kan behöriga myndigheter begränsa tillsynskontrollen till registrering av verksamheten och inspektioner med lämpliga mellanrum.

1. Om det går att fastställa en kvantifierbar dosgräns för en verksamhet och risken för strålning är begränsad och enskilda fall inte behöver undersökas, och verksamheten sker i enlighet med de villkor som anges i nationell lagstiftning kan behöriga myndigheter begränsa tillsynskontrollen till registrering av verksamheten och inspektioner med lämpliga mellanrum. Licens ska krävas endast då godkännandet tillämpas på all den verksamhet som bedrivs av ett företag.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska kräva licens för följande verksamheter:

2. Medlemsstaterna ska kräva licens för företag som bedriver följande verksamheter, eller, om så är lämpligt i enlighet med punkt 1, registrering av följande verksamheter:

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Åtgärder som vidtagits i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) bedöma den strålning som den berörda flygplansbesättningen utsätts för,

(a) bedöma den strålning som den berörda flygplansbesättningen eller de berörda arbetstagarna utsätts för,

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 38 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Kategori A: De arbetstagare som utsätts för strålning som riskerar att utsättas för en årlig effektiv dos som överstiger 6 mSv eller en årlig ekvivalent dos som överstiger 15 mSv för ögonlinsen eller som överstiger 150 mSv för huden och extremiteterna.

(a) Kategori A: De arbetstagare som utsätts för strålning som riskerar att utsättas för en årlig effektiv dos som överstiger 6 mSv eller en årlig ekvivalent dos som överstiger 15 mSv för ögonlinsen eller som överstiger 50 mSv för huden och extremiteterna.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 39 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Dosövervakning av arbetstagare i kategori B ska vara tillräcklig för att åtminstone visa att det var riktigt att placera sådana arbetstagare i kategori B. Medlemsstaterna får kräva individuell dosövervakning och, om nödvändigt, individuella mätningar utförda av en dosimetritjänst för arbetstagare i kategori B.

2. Dosövervakning av arbetstagare i kategori B ska vara tillräcklig för att åtminstone visa att det var riktigt att placera sådana arbetstagare i kategori B. Medlemsstaterna bör kräva individuell dosövervakning och, om nödvändigt, individuella mätningar utförda av en dosimetritjänst för arbetstagare i kategori B.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den information som nämns i punkt 1 ska registreras under den tid det arbete pågår som medför att arbetstagaren utsätts för joniserande strålning samt därefter tills personen har eller skulle ha uppnått en ålder av 75 år men aldrig mindre än 30 år från det att arbetet som medför bestrålning upphör.

3. Det dosregister som avses i punkt 1 ska insändas till det datasystem för personlig dosövervakning som medlemsstaten inrättat i enlighet med bilaga VIII. Den information som nämns i punkt 1 ska registreras under den tid det arbete pågår som medför att arbetstagaren utsätts för joniserande strålning samt därefter tills personen har eller skulle ha uppnått en ålder av 75 år men aldrig mindre än 30 år från det att arbetet som medför bestrålning upphör.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att arbetstagare på begäran får tillgång till resultaten från deras personliga dosövervakning, inklusive mätresultat som kan ha använts för att uppskatta dem, eller resultat av bedömningar av deras doser som gjorts som en följd av arbetsplatsmätningar.

1. Medlemsstaterna ska kräva att arbetstagare på begäran får tillgång inom rimlig tid till resultaten från deras personliga dosövervakning, inklusive mätresultat som kan ha använts för att uppskatta dem, eller resultat av bedömningar av deras doser som gjorts som en följd av arbetsplatsmätningar.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 44 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Undersökningar av arbetstagare ska äga rum under arbetstid och utan kostnader för dem.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 49 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Samrådet med och medverkan av arbetstagare och/eller deras företrädare ska regleras av artikel 11 i direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet1.

 

_______________________

 

1 EUT L 193, 29.6.1989, s. 1.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att systemet för personlig dosövervakning ger externa arbetstagare ett lika gott skydd som arbetstagare som är fast anställda av företaget.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att systemet för personlig dosövervakning ger externa arbetstagare ett lika gott skydd och lika god hälso- och sjukvård som arbetstagare som är fast anställda av företaget.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Personalen ska få regelbunden utbildning och det ska övervakas att gällande regler följs.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag med ansvar för en verksamhet omedelbart underrättar den behöriga myndigheten om ett nödläge uppstår på dess anläggning eller i anslutning till dess verksamhet och att det vidtar lämpliga åtgärder för att minska konsekvenserna.

1. Medlemsstaterna ska kräva att företag med ansvar för en verksamhet som bedrivs med licens omedelbart underrättar den behöriga myndigheten om ett nödläge uppstår på dess anläggning eller i anslutning till dess verksamhet och att det vidtar lämpliga åtgärder för att minska konsekvenserna.

Motivering

Dessa föreskrifter gäller för verksamheter som uppvisar höga risknivåer och för vilka det därför krävs licens.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 85 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Fastställande av dokumenterade rutiner för information till och utbildning av exponerade arbetstagare.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 86 – punkt 2 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(la) Fastställande av dokumenterade rutiner för information till och utbildning av exponerade arbetstagare.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Bilaga 8 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det datasystem för personlig dosövervakning som en medlemsstat inrättar får utformas antingen som ett centraliserat nationellt nätverk eller ett nationellt dosregister. Dessa nätverk och register kan komma att kompletteras genom att personliga dokument för dosövervakning utfärdas för varje extern arbetstagare.

Det datasystem för personlig dosövervakning som en medlemsstat inrättar får utformas antingen som ett centraliserat nationellt nätverk eller ett nationellt dosregister. Dessa nätverk och register bör kompletteras genom att personliga dokument för dosövervakning utfärdas för varje extern arbetstagare.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

21.3.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Fiona Hall, Angelika Werthmann

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

4.7.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Nessa Childers, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Erik Bánki, Esther de Lange, Gaston Franco, James Nicholson, Alojz Peterle, Vittorio Prodi, Kārlis Šadurskis, Alda Sousa, Struan Stevenson, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská