ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на ориз с произход от Бангладеш

25.9.2013 - (COM(2012)0172 – C7‑0102/2012 – 2012/0085(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Пол Мърфи


Процедура : 2012/0085(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0304/2013
Внесени текстове :
A7-0304/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на ориз с произход от Бангладеш

(COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0172),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които предложението му е било представено от Комисията (C7‑0102/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0304/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вноса на ориз с произход от Бангладеш

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно вноса на ориз с произход от Бангладеш и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) С цел да се гарантира надеждността и ефикасността на преференциалния режим за внос, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да установи правила, съгласно които участието в режима да зависи от внасянето на гаранция. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(3) С цел да се гарантира надеждността и ефикасността на преференциалния режим за внос, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, така че тя да установи правила, съгласно които участието в режима да зависи от внасянето на гаранция в съответствие с Регламент (EO) № 1964/2006 на Комисията от 22 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за откриване и управление на квота за внос на ориз с произход от Бангладеш съгласно Регламент (ЕИО) № 3491/901 на Съвета1. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

 

______________

 

1 ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 18

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С оглед да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Освен ако изрично е предвидено друго, тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Въпреки това, когато се наложи преустановяване на преференциалния режим за внос, на Комисията следва да бъде позволено да приема актове за изпълнение без прилагане на Регламент (ЕС) № 182/2011.

(4) С оглед да се гарантират еднакви условия за приемането на някои мерки за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Освен ако изрично е предвидено друго, тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията. Въпреки това, когато се наложи преустановяване на преференциалния режим за внос, Комисията следва да приеме акт за изпълнение без прилагане на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) С цел да се гарантира, че предимствата на преференциалните режими за внос са ограничени единствено за ориза с произход от Бангладеш, държавата износител следва да издава сертификат за произход и да събира експортна такса в размер, съответстващ на намалението на вносното мито,

(7) С цел да се гарантира, че предимствата на преференциалните режими за внос са ограничени единствено за ориза с произход от Бангладеш, следва да се издава сертификат за произход,

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Настоящият регламент е част от общата търговска политика на Съюза, която трябва да бъде в съответствие с целите на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие, установени в член 208 от Договора, по-специално изкореняването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие и доброто управление в развиващите се държави. Като такава, тя трябва да бъде съобразена с изискванията на Световната търговска организация (СТО), и по-специално с Решението за диференцирано и по-благоприятно третиране, реципрочност и по-пълно участие на развиващите се страни (наричано по-долу „упълномощаващата клауза“), прието в рамките на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) през 1979 г., съгласно което членовете на СТО могат да предоставят диференцирано и по-благоприятно третиране на развиващите се държави,

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Настоящият регламент се основава също на признаването на правото на дребните земеделски производители и селските работници на достоен доход и на по-безопасна и здравословна работна среда като основно за постигането на общите цели за предоставяне на търговски преференции на развиващите се страни и особено на най-слабо развитите страни. Съюзът се стреми да определя и провежда общи политики и действия с цел подпомагане на устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в областта на околната среда в развиващите се държави, като има за основна цел изкореняването на бедността. В този контекст, ратифицирането и ефективното прилагане на основните международни конвенции относно правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление са от съществено значение, както е отразено в специалния насърчителен режим, който предвижда допълнителни тарифни преференции съгласно Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции1,

 

_______________

 

1 ОВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Настоящият регламент признава правото на дребните земеделски производители и селските работници на достоен доход и на по-безопасна и здравословна работна среда и счита зачитането на това право като основно във връзка с постигането на общите цели за предоставяне на търговски преференции на развиващите се страни и особено на най-слабо развитите страни.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Посредством акт за изпълнение, приет без съдействието на комитета, посочен в член 323, параграф 1 от Регламент (ЕС) № XXXX/XXXX, Комисията преустановява прилагането на преференциалния режим за внос, предвиден в параграф 1 от настоящия член, след като установи, че през текущата година вносът, отговарящ на изискванията за този режим, е достигнал количеството, определено в параграф 2.

3. Комисията приема акт за изпълнение, който преустановява прилагането на преференциалния режим за внос, предвиден в параграф 1 от настоящия член, след като установи, че през текущата година вносът, отговарящ на изискванията за този режим, е достигнал количеството, определено в параграф 2 от настоящия член. Този акт за изпълнение се приема, без да се прилага процедурата по член 5а, параграф 2.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) предоставяне на доказателства, че от Бангладеш е събрана експортна такса в размер, съответстващ на намалението, посочено в параграф 1;

заличава се

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...*. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

___________

 

* OВ: Моля въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с четири месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5а

 

Процедура на комитет

 

1. Комисията се подпомага от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член [323, параграф 1] от Регламент (ЕО) № [xxxx/yyyy] на Европейския парламент и на Съвета от … за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти [Общ регламент за ООП]1. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

3. Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на определения срок за предаване на становището председателят на комитета вземе такова решение или мнозинство от членовете на комитета поиска това.

 

_______________

 

1 COM(2010)0799.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Преференциалният достъп на продукти от най-слабо развитите страни, включително преференциалният режим за внос на ориз, произтича от Уругвайския кръг на ГАТТ (Общо споразумение за митата и търговията и предшестваща организация на СТО), който беше подписан в своята цялост през 1994 г.

Специфичният Регламент (EO) № 1964/2006 на Съвета, който касае вноса на ориз с произход от Бангладеш, беше приет през ноември 1990 г.

Конкретно в случая на Бангладеш преференциалният режим за внос включва намаление на вносното мито в рамките на определено количество олющен ориз.

Целта на предложението на Комисията от 16 април 2012 г. е Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета от 26 ноември 1990 г. относно вноса на ориз с произход от Бангладеш да бъде приведен в съответствие с режима на актове за изпълнение и делегирани актове след Договора от Лисабон, който беше въведен с членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз. За по-голяма яснота Комисията предлага Регламент (ЕИО) № 3491/90 да бъде отменен и да се замени с нов регламент, с което докладчикът по настоящия доклад е съгласен.

През февруари 2001 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 416/2001, т. нар. Регламент „Всичко освен оръжие“, който по-късно беше включен в Регламент (ЕО) № 2501/2001 на Съвета за ОСП и който предвижда специалният режим за най-слабо развитите държави да се запази за неограничен период от време и да не зависи от периодичното подновяване на схемата на ОСП.

Ограничените преходни ограничения/квоти за захар и ориз бяха постепенно увеличавани всяка година от 2001 г. насам и съответно бяха изцяло преустановени на 31 август 2009 г. и 30 септември 2009 г. Следователно понастоящем целият внос на ориз и захар с произход от най-слабо развиващите се държави е напълно либерализиран. От 1 октомври 2009 г. нататък Регламентът „Всичко освен оръжие“ гарантира 100 % безмитен и освободен от квоти пазарен достъп за всички продукти от всички най-слабо развити държави, естествено с изключение на вноса на оръжие и боеприпаси.

Ето защо докладчикът счита, че понастоящем Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета няма никакво отражение върху режима на внос на Бангладеш с ЕС. Поради същата причина привеждането на регламента в съответствие няма да има въздействие върху определянето на настоящите правила за търговията с ориз между ЕС и Бангладеш. Регламентът ще влезе в сила единствено, в случай че в Регламент (ЕО) № 416/2001 („Всичко освен оръжиe“) бъдат направени промени, които засягат Бангладеш.

Понастоящем значителна част от законодателството в областта на общата търговска политика се привежда в съответствие с членове 290 и 291 от ДФЕС чрез двата Общи търговски акта, т.е. Общ търговски акт I – Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (COD 2011/0039) и Общ търговски акт II – Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки (COD 2011/0153).

И двете досиета са в процес на разглеждане и са обект на окончателните тристранни преговори между съзаконодателите и Европейската комисия, които приключиха на 5 юни. От съображения за съгласуваност на законодателството в областта на търговията докладчикът предлага изменения към предложението на Комисията, които отразяват промените, които ще бъдат въведени с двата Общи търговски акта, по-конкретно по отношение на:

•   добавянето на нови съображения относно актовете за изпълнение/делегираните актове в основните правни актове;

•   участието на Европейския парламент по време на подготовката на делегираните актове;

•   ограничаването на предоставянето на делегирани правомощия на Комисията за срок от пет години, който се продължава мълчаливо за срок с еднаква продължителност; (или по-точно казано, за срокове с еднаква продължителност)

•   удължаване на срока за представяне на възражения на Европейския парламент срещу проект на делегиран акт, получен от Европейската комисия, от два на четири месеца, като по този начин се удължава срокът за упражняване на контрол от Европейския парламент от четири (2+2) на шест (2+4) месеца.

В съответствие с предишните досиета за привеждане в съответствие, като например измененията на Регламенти (ЕО) № 2008/97, (ЕО) № 779/98 и (ЕО) № 1506/98 на Съвета в областта на вноса на маслиново масло и някои други селскостопански продукти от Турция във връзка с делегираните и изпълнителните правомощия, които следва да бъдат предоставени на Комисията, които не са включени в Общ търговски акт I и II, докладчикът предлага в регламента да се добави разпоредба относно процедурата на комитет. По този начин може да се гарантира измененото прилагане на писмената процедура, въведено с Общите търговски актове. Освен това измененият регламент, а не Общият регламент за ООП, ще се превърне в основния акт за бъдещите актове за изпълнение. Следователно комисията по международна търговия, а не комисията по земеделие, ще си запази правото на контрол по отношение на тези актове на изпълнение. Освен това докладчикът предлага да се ограничи предоставянето на делегирани правомощия на Комисията за срок от пет години, който се продължава мълчаливо за срок с еднаква продължителност, както беше договорено по редица други досиета във връзка с търговията.

Във връзка с конкретни въпроси, които произтичат от този специфичен регламент и които не са свързани с процедурата на комитология, докладчикът внесе редица допълнителни изменения, които според него ще допринесат за съгласуваността на регламента.

Такъв е случаят със съображение 4, което се изменя, за да съответства напълно на член 1, параграф 3, с цел да се ограничи строго обхватът на посочения акт за изпълнение и да се определи математически границата на квотата.

Докладчикът също така счита, че е необходим по-съгласуван подход във връзка с „внасянето на гаранция“, посочено в член 3 от предложението на Комисията. Правилата по отношение на „внасянето на гаранция“ се уреждат от Регламент (ЕО) № 1964/2006 за определяне на подробни правила за откриване и управление на квота за внос на ориз с произход от Бангладеш. В предложението на Комисията не се прави позоваване на настоящия регламент, докато докладчикът счита, че е необходимо да се включи такова позоваване, за да се гарантира съгласуваността на делегирания акт, приет съгласно настоящия регламент, с разпоредбите, установени в Регламент (ЕО) № 1964/2006 на Комисията.

В предложението на Комисията, като изискване за износа в ЕС, се посочва изрично експортна такса в размер, съответстващ на намалението на вносното мито, която следва да се събира от държавата износител.

Докладчикът не възразява срещу събирането на експортна такса от страна на Бангладеш. Той обаче счита, че това е решение, което трябва да бъде взето от политическите законодатели в Бангладеш, а не от европейските институции. Комисията не даде задоволителен отговор на въпроса на докладчика за причините, поради които са включени тези позовавания и разпоредби в предложението на Комисията.

Поради тази причина докладчикът заличи тези позовавания и разпоредби от регламента и добави ново съображение, което признава правото на Бангладеш да събира експортна такса в размер, който счита за подходящ.

Докладчикът счита, че е важно да се подчертае, че регламентът трябва да бъде в съответствие с общите разпоредби на член 208 от ДФЕС, както и с общите цели на устойчивото икономическо развитие, достойните условия на труд и премахването на бедността в Бангладеш, и поради тази причина въведе ново съображение и нов параграф към член 1 от регламента.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Вноса на ориз с произход от Бангладеш

Позовавания

COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.4.2012

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

20.4.2012

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

20.4.2012

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AGRI

23.5.2012

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Paul Murphy

29.5.2012

 

 

 

Разглеждане в комисия

17.12.2012

11.7.2013

 

 

Дата на приемане

17.9.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Дата на внасяне

25.9.2013