BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh

25.9.2013 - (COM(2012)0172 – C7‑0102/2012 – 2012/0085(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Paul Murphy


Procedure : 2012/0085(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0304/2013

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh

(COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0172),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0102/2012),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0304/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Med henblik på at sikre præferenceordningens pålidelighed og effektivitet bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til traktatens artikel 290 med henblik på vedtagelsen af regler, der gør deltagelse i ordningen betinget af en garantistillelse. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(3) Med henblik på at sikre præferenceordningens pålidelighed og effektivitet bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til traktatens artikel 290 med henblik på vedtagelsen af regler, der gør deltagelse i ordningen betinget af en garantistillelse i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2006 af 22. december 2006 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af et kontingent for import af ris med oprindelse i Bangladesh i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3491/901. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

______________

 

1 EUT L 408 af 30.12.2006, s. 18.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Hvor suspension af præferenceordningen skulle blive nødvendig, bør Kommissionen dog kunne vedtage gennemførelsesretsakter uden at anvende forordning (EU) nr. 182/2011.

(4) For at sikre ensartede betingelser for vedtagelsen af visse foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat, udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser. Hvor suspension af præferenceordningen skulle blive nødvendig, bør Kommissionen dog vedtage en gennemførelsesretsakt uden at anvende forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For at sikre at fordelene ved præferenceordningen begrænses til ris med oprindelse i Bangladesh, bør der udstedes et oprindelsescertifikat, og en eksportafgift på et beløb mindst svarende til den nedsatte importafgift bør opkræves af eksportlandet.

(7) For at sikre at fordelene ved præferenceordningen begrænses til ris med oprindelse i Bangladesh, bør der udstedes et oprindelsescertifikat.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Denne forordning er en del af Unionens fælles handelspolitik, som skal være forenelig med målene i Unionens politik på området for udviklingssamarbejde, jf. traktatens artikel 208, især udryddelse af fattigdom og fremme af en bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i udviklingslandene. Den skal således også være i overensstemmelse med kravene fra Verdenshandelsorganisationen (WTO), navnlig med beslutningen om differentieret og gunstigere behandling, gensidighed og øget deltagelse for udviklingslandenes vedkommende ("bemyndigelsesbestemmelsen"), vedtaget i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) i 1979, i henhold til hvilken WTO's medlemmer kan indrømme udviklingslandene en differentieret og gunstigere behandling,

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Denne forordning er også baseret på anerkendelsen af mindre landbrugeres og landarbejderes ret til en anstændig indkomst og til et sikkert og sundt arbejdsmiljø og betragter respekt for denne ret som afgørende for at nå de generelle mål om indrømmelse af handelspræferencer for udviklingslande, og navnlig de mindst udviklede lande. Unionen søger at fastlægge og iværksætte fælles politikker og foranstaltninger for at fremme bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig udvikling i udviklingslandene med det overordnede mål at udrydde fattigdom. I denne sammenhæng er ratifikation og effektiv gennemførelse af de grundlæggende internationale konventioner om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god regeringsførelse afgørende, som afspejlet i den særlige ansporende ordning om supplerende toldpræferencer i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer1,

 

_______________

 

1 EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Denne forordning anerkender mindre landbrugeres og landarbejderes ret til en anstændig indkomst og til et sikkert og sundt arbejdsmiljø og betragter respekt for denne ret som afgørende for at nå de generelle mål om indrømmelse af handelspræferencer for udviklingslande, og navnlig de mindst udviklede lande.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Ved hjælp af en gennemførelsesretsakt vedtaget uden bistand fra den komité, der er nævnt i artikel 323, stk. 1, i forordning nr. XXXX/XXXX, suspenderer Kommissionen anvendelsen af præferenceordningen som fastsat i stk. 1 i denne artikel, så snart den konstaterer, at de indførsler, der er omfattet af nævnte ordning, i løbet af det pågældende år er nået op på den i stk. 2 anførte mængde.

3. Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt om suspension af anvendelsen af præferenceordningen som fastsat i stk. 1 i denne artikel, så snart den konstaterer, at de indførsler, der er omfattet af nævnte ordning, i løbet af det pågældende år er nået op på den i denne artikels stk. 2 anførte mængde. Gennemførelsesretsakten vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 5a, stk. 2.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at der foreligger bevis på, at en eksportafgift på et beløb svarende til den i stk. 1 omhandlede nedsættelse er blevet opkrævet af Bangladesh,

udgår

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ...*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

___________

 

* EUT: Indsæt datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med fire måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Udvalgsprocedure

 

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter nedsat ved artikel [323, stk. 1] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [xxxx/yyyy] af … om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter [fusionsmarkedsforordningen]1. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

3. Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

 

_______________

 

1 COM(2010)0799.

BEGRUNDELSE

Præferenceadgang for produkter fra de mindst udviklede lande, herunder præferenceordninger for indførsel af ris, er et resultat af Uruguayrunden under GATT (den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel og forløber for WTO), som blev undertegnet i sin helhed i 1994.

Den specifikke rådsforordning (EØF) nr. 3491/90 om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh blev vedtaget i november 1990.

I det konkrete tilfælde Bangladesh omfatter præferenceordningen en nedsættelse af importafgiften på en nærmere fastsat mængde afskallet ris.

Formålet med Kommissionens forslag af 16. april 2012 er at rette Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 af 26. november 1990 om indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ind efter post-Lissabonordningen for gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, som blev indført med artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Af hensyn til klarheden foreslår Kommissionen at ophæve forordning (EØF) nr. 3491/90 og erstatte den med en ny forordning, hvilket ordføreren tilslutter sig.

I februar 2001 vedtog Rådet forordning (EF) 416/2001, den såkaldte EBA-forordning ("Everything But Arms" (alt undtagen våben)), som senere blev indarbejdet i Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 om GSP (et arrangement med generelle toldpræferencer), og hvori det fastlægges, at de særlige ordninger vedrørende markedsadgang for de mindst udviklede lande bør gælde i en ubegrænset periode og ikke være omfattet af den regelmæssigt tilbagevendende revision af GSP-ordningen.

De begrænsede overgangsrestriktioner/-kvoter for sukker og ris er gradvist blevet udvidet hvert år siden 2001 og bortfaldt helt hhv. den 31. august 2009 og den 30. september 2009. Al import af ris og sukker fra de mindst udviklede lande er derfor nu fuldt liberaliseret. Fra den 1. oktober 2009 sikrer EBA-forordningen således fuld 100 % told- og kvotefri markedsadgang for alle produkter fra alle de mindst udviklede lande, dog naturligvis med undtagelse af import af våben og ammunition.

Det er derfor ordførerens opfattelse, at Rådets forordning (EØF) nr. 3491/90 på nuværende tidspunkt ikke har indflydelse på Bangladeshs importordning med EU. Af samme årsag vil tilpasningen af forordningen ikke have indflydelse på fastlæggelsen af de nuværende regler for handel med ris mellem EU og Bangladesh. Forordningen træder udelukkende i kraft, hvis der foretages ændringer, som påvirker Bangladesh, i "EBA-forordningen" (EF) nr. 416/2001.

En stor del af lovgivningen inden for den fælles handelspolitik tilpasses i øjeblikket til artikel 290 og 291 i TEUF ved hjælp af to omnibusforordninger, nemlig omnibus I – Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (COD 2011/0039) – og omnibus II – Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tildeling af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (COD 2011/0153).

Begge sager er verserende og underlagt de endelige trepartsforhandlinger, der blev afsluttet den 5. juni, mellem de to lovgivende myndigheder og Kommissionen. For at sikre overensstemmelse i handelslovgivningen stiller ordføreren ændringsforslag til Kommissionens forslag med henblik på at afspejle ændringerne som følge af de to omnibusforordninger. Det drejer sig om:

•   indsættelse af nye betragtninger om gennemførelsesretsakter/delegerede retsakter i basisretsakterne

•   Europa-Parlamentets deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter

•   begrænsning af delegationen af delegerede beføjelser til Kommissionen til en periode på fem år, som stiltiende kan forlænges med en periode af samme varighed (eller nærmere perioder af samme varighed)

•   forlængelse af perioden for Europa-Parlamentets indsigelse mod et udkast til delegeret retsakt, som foreslås af Kommissionen, fra to til fire måneder, hvorved Parlamentets undersøgelsesperiode forlænges fra fire måneder (2+2) til seks måneder (2+4).

I tråd med tidligere tilpasninger, som f.eks. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2008/97, (EF) nr. 779/98 og (EF) nr. 1506/98 vedrørende indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet, for så vidt angår de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der skal tillægges Kommissionen, og som ikke er omfattet af omnibus I og II, foreslår ordføreren, at der indsættes en bestemmelse om udvalgsproceduren i forordningen. På den måde kan den nye anvendelse af den skriftlige procedure som følge af omnibusforordningerne sikres. Endvidere bliver de ændrede forordninger – og ikke fusionsmarkedsforordningen – basisretsakter for de fremtidige gennemførelsesretsakter. Dermed bibeholder Udvalget om International Handel, og ikke Udvalget om Landbrug, retten til aktindsigt i sådanne gennemførelsesretsakter. Desuden foreslår ordføreren, at delegationen af beføjelser til Kommissionen begrænses til en periode på fem år, som stiltiende kan forlænges med en periode af samme varighed som vedtaget i en række andre handelssager.

Hvad angår konkrete spørgsmål i forbindelse med denne specifikke forordning, som ikke vedrører udvalgsproceduren, har ordføreren stillet en række yderligere ændringsforslag, som efter hans mening vil bidrage til sammenhæng i forordningen.

Det gælder betragtning 4, der for at hænge ordentligt sammen med artikel 1, stk. 3, er blevet ændret med henblik på nøje at begrænse anvendelsesområdet for den gennemførelsesretsakt, der henvises til, til en matematisk bestemmelse af kvotens loft og udmåling.

Ordføreren mener også, at der er brug for en mere sammenhængende tilgang til den "garantistillelse", der henvises til i artikel 3 i Kommissionens forslag. Reglerne for "garantistillelse" er omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2006 om detaljerede regler for åbning og forvaltning af et kontingent for import af ris med oprindelse i Bangladesh. Kommissionens forslag henviser ikke til denne forordning, men ordføreren mener, at det er nødvendigt at henvise hertil for at sikre sammenhæng mellem de delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne, og de bestemmelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1964/2006.

I Kommissionens forslag henvises der udtrykkeligt til, at eksportlandet bør opkræve en eksportafgift på et beløb svarende til den nedsatte importafgift som en eksportforpligtelse over for EU.

Ordføreren er ikke imod, at Bangladesh opkræver en eksportafgift. Han mener dog, at det er en beslutning, der skal træffes af de politiske beslutningstagere i Bangladesh og ikke af de europæiske institutioner. Kommissionen har ikke på tilfredsstillende vis besvaret ordførerens spørgsmål om, hvorfor disse referencer og bestemmelser indgår i Kommissionens forslag.

Ordføreren har derfor slettet referencerne og bestemmelserne fra forordningen og indsat en ny betragtning, som anerkender Bangladeshs ret til at opkræve en eksportafgift på et beløb, det finder hensigtsmæssigt.

Ordføreren mener, at det er vigtigt at understrege, at forordningen skal være i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i artikel 208 i TEUF og de generelle mål for bæredygtig økonomisk udvikling, anstændige arbejdsforhold og udryddelse af fattigdom i Bangladesh, og har derfor indsat en ny betragtning og et nyt stykke i forordningens artikel 1.

PROCEDURE

Titel

Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh

Referencer

COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD)

Dato for høring af EP

16.4.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

20.4.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

20.4.2012

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AGRI

23.5.2012

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Paul Murphy

29.5.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

17.12.2012

11.7.2013

 

 

Dato for vedtagelse

17.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Dato for indgivelse

25.9.2013