MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista

25.9.2013 - (COM(2012)0172 – C7‑0102/2012 – 2012/0085(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Paul Murphy


Menettely : 2012/0085(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0304/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0304/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista

(COM(2012)0172 – C7‑0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0172),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0102/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0304/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 kumoamisesta

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Tuontietuusjärjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi perussopimuksen 290 artiklan mukainen asiakirjojen täytäntöönpanovalta siirrettäisiin komissiolle, jotta voidaan laatia säännöt, joiden mukaan järjestelmään osallistumisen ehtona on vakuuden antaminen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(3) Tuontietuusjärjestelmän luotettavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi perussopimuksen 290 artiklan mukainen asiakirjojen täytäntöönpanovalta siirrettäisiin komissiolle, jotta voidaan laatia säännöt, joiden mukaan järjestelmään osallistumisen ehtona on vakuuden antaminen Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 mukaisesti sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) 1964/20061 mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

 

______________

 

1 EUVL L 408, 30.12.2006, s. 18

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Jollei muualla nimenomaisesti muuta säädetä, täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Kuitenkin jos tuontietuusjärjestely on keskeytettävä, komission tulisi voida hyväksyä tarvittavat täytäntöönpanosäädökset soveltamatta asetusta (EU) N:o 182/2011.

(4) Jotta voidaan varmistaa tiettyjen tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi hyväksyttävien toimenpiteiden yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Jollei muualla nimenomaisesti muuta säädetä, täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti. Kuitenkin jos tuontietuusjärjestely on keskeytettävä, komission olisi hyväksyttävä tarvittava täytäntöönpanosäädös soveltamatta asetusta (EU) N:o 182/2011.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Sen varmistamiseksi, että tuontietuusjärjestelmä koskee vain Bangladeshista peräisin olevaa riisiä, riisille olisi annettava alkuperätodistus ja riisiä vievän maan tulisi periä vientivero, jonka määrä vastaa tuontitulliin kohdistuvaa alennusta.

(7) Sen varmistamiseksi, että tuontietuusjärjestelmä koskee vain Bangladeshista peräisin olevaa riisiä, riisille olisi annettava alkuperätodistus.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Tämä asetus on osa unionin yhteistä kauppapolitiikkaa, jonka on oltava yhdenmukaista perussopimuksen 208 artiklassa vahvistettujen unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteiden kanssa, joita ovat erityisesti köyhyyden poistaminen sekä kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistäminen kehitysmaissa. Siinä on myös noudatettava Maailman kauppajärjestön (WTO) vaatimuksia ja erityisesti tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) nojalla vuonna 1979 tehtyä päätöstä erityis- ja suosituimmuuskohtelusta, vastavuoroisuudesta ja kehitysmaiden täydellisemmästä osallistumisesta (ns. ”oikeuttamislauseke”), jonka mukaan WTO:n jäsenet voivat myöntää kehitysmaille erillis- ja suosituimmuuskohtelun.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Tässä asetuksessa tunnustetaan myös pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden oikeus kohtuullisiin tuloihin sekä turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön sekä pidetään tätä oikeutta perusedellytyksenä niiden yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät kauppaetuuksien myöntämiseen kehitysmaille ja etenkin vähiten kehittyneille maille. Unioni pyrkii laatimaan ja toteuttamaan yhteisiä politiikkoja ja toimia kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen edistämiseksi ensisijaisena tavoitteenaan köyhyyden poistaminen. Ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintoa koskevien kansainvälisten yleissopimusten ratifiointi ja tehokas täytäntöönpano on siksi hyvin tärkeää, mistä on osoituksena erityinen kannustusmenettely, jossa yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/20121 mukaisesti myönnetään ylimääräisiä tullietuuksia.

 

_______________

 

1 EUVL L 303, 31.10.2012, s. 1.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tässä asetuksessa otetaan huomioon pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden oikeus kohtuullisiin tuloihin sekä turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön sekä pidetään tätä oikeutta perusedellytyksenä niiden yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka liittyvät kauppaetuuksien myöntämiseen kehitysmaille ja etenkin vähiten kehittyneille maille.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ilman asetuksen N:o XXXX/XXXX 323 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komitean avustusta annetulla täytäntöönpanosäädöksellä komissio voi keskeyttää tämän artiklan 1 kohdassa myönnetyn tuontietuusjärjestelmän soveltamisen heti, kun se toteaa, että mainitun järjestelmän alaisen tuonnin määrä on kuluvan vuoden aikana saavuttanut 2 kohdassa ilmoitetun määrän.

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jolla keskeytetään tämän artiklan 1 kohdassa myönnetyn tuontietuusjärjestelmän soveltaminen heti, kun se toteaa, että mainitun järjestelmän alaisen tuonnin määrä on kuluvan vuoden aikana saavuttanut tämän artiklan 2 kohdassa ilmoitetun määrän. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään soveltamatta 5 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) toimitetaan todiste siitä, että Bangladesh on perinyt 1 kohdassa tarkoitettua alennusta vastaavaa vientiveron

Poistetaan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta …* viiden vuoden ajaksi 3 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

___________

 

* EUVL: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 3 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan neljällä kuukaudella.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

5 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a artikla

 

Komiteamenettely

 

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston … päivänä …kuuta … maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EU) N:o [xxxx/yyyy] (YMJ-asetus)1 [323 artiklan 1 kohdan nojalla] perustettu maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

3. Kun komitean lausunto on määrä hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten enemmistö sitä pyytää.

 

_______________

 

1 COM(2010)0799.

PERUSTELUT

Vähiten kehittyneiden maiden tuotteita koskeva tuontietuusjärjestelmä, mukaan lukien riisiä koskevat tuontijärjestelyt, perustuvat GATT-sopimuksen (tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus ja järjestönä WTO:n edeltäjä) Uruguayn-kierrokseen, joka allekirjoitettiin kokonaisuudessaan vuonna 1994.

Tähän liittyvä neuvoston asetus (ETY) N:o 3491/90 Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista annettiin marraskuussa 1990.

Bangladeshin tapauksessa tuontietuusjärjestelmä tarkoittaa tuontitullin alennusta, kun kyseessä on tietty rajoitettu määrä esikuorittua riisiä.

Komission 16. huhtikuuta 2012 antaman ehdotuksen tarkoituksena on mukauttaa Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista 26. marraskuuta 1990 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3491/90 Lissabonin sopimuksesta seuranneeseen täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten järjestelmään, joka otettiin käyttöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklassa. Selvyyden vuoksi komissio ehdottaa asetuksen (ETY) N:o 3491/90 kumoamista ja sen korvaamista uudella asetuksella, mistä tämän mietinnön esittelijä on yhtä mieltä.

Neuvosto hyväksyi helmikuussa 2001 asetuksen (EY) N:o 416/2001 eli niin sanotun EBA-asetuksen (”Everything But Arms”), joka liitettiin myöhemmin yleisestä tulietuusjärjestelmästä (GSP) annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2501/2001, ja edellytti, että vähiten kehittyneitä maita koskevaa erityisjärjestelyä on jatkettava rajoittamattoman ajan ja ettei siihen sovelleta GSP-järjestelmän säännöllistä uudistamista.

Riisiä ja sokeria koskevia siirtymäajan rajoituksia ja kiintiöitä kasvatettiin vähitellen vuosittain vuodesta 2001 lähtien, ja niistä luovuttiin kokonaan 31. elokuuta 2009 ja 30. syyskuuta 2009. Näin ollen vähiten kehittyneistä maista peräisin olevan riisin ja sokerin tuontiin ei enää sovelleta rajoituksia. EBA-asetuksessa myönnetään 1. lokakuuta 2009 lähtien täysi vero- ja kiintiövapaus kaikille vähiten kehittyneiden maiden tuotteille lukuun ottamatta luonnollisesti aseiden ja ammusten tuontia.

Tämän vuoksi esittelijä katsoo, että neuvoston asetus (ETY) N:o 3491/90 ei nykyään vaikuta Bangladeshin ja EU:n välisiin tuontijärjestelyihin. Samasta syystä asetuksen mukauttaminen ei vaikuta EU:n ja Bangladeshin välistä riisikauppaa koskevien nykyisten sääntöjen määrittämiseen. Asetus tulee voimaan vain siinä tapauksessa, että niin sanottuun EBA‑asetukseen (EY) N:o 416/2001 tehdään muutoksia, jotka koskevat Bangladeshia.

Suuri osa yhteisen kauppapolitiikan alan lainsäädännöstä on nykyisin mukautettu SEUT‑sopimuksen 290 ja 291 artiklan määräyksiin Trade Omnibus -asetuksilla. Nämä asetukset ovat Trade Omnibus I – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (COD 2011/0039) ja Trade Omnibus II – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (COD 2011/0153).

Molemmat asiakirjat ovat keskeneräisiä, ja ne riippuvat lopullisista kolmenvälisistä neuvotteluista, jotka saatiin päätökseen 5. kesäkuuta lainsäätäjien ja komission välillä. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kauppalainsäädännön kanssa esittelijä ehdottaa komission ehdotukseen seuraavia tarkistuksia, jotka heijastavat kahdella Trade Omnibus ‑asetuksella tehtyjä muutoksia:

•   uusien täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä koskevien johdanto-osan kappaleiden lisääminen perussäädöksiin

•   Euroopan parlamentin osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun

•   komissiolle siirrettävän toimivallan rajoittaminen viiden vuoden ajanjaksoksi, jota voidaan ilman eri toimenpiteitä jatkaa samanpituiseksi kaudeksi (tai kenties tarkemmin sanottuna samanpituisiksi kausiksi)

•   sen 2–4 kuukauden ajanjakson pidentäminen, jonka kuluessa Euroopan parlamentti voi vastustaa Euroopan komissiolta saamaansa delegoidun säädöksen luonnosta, ja näin ollen Euroopan parlamentin tarkastelujakson pidentäminen 4 kuukaudesta (2+2) 6 kuukauteen (2+4).

Esittelijä ehdottaa, että asetukseen lisätään komiteamenettelyä koskeva säännös aiempien mukauttamistapausten mukaisesti, joista esimerkkinä on Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuontia koskevien neuvoston asetusten (EY) N:o 2008/97, (EY) N:o 779/98 ja (EY) N:o 1506/98 muuttaminen, kun on kyseessä komissiolle siirrettävä säädösvalta ja täytäntöönpanovalta, jotka eivät sisälly Omnibus I ‑asetukseen ja Omnibus II ‑asetukseen. Tällä tavalla voidaan varmistaa Trade Omnibus ‑asetuksissa vahvistetun kirjallisen menettelyn mukautettu soveltaminen. Muutetusta asetuksesta tulee siten tulevien täytäntöönpanosäädösten perussäädös yhdenmukaistetun YMJ-asetuksen asemesta. Tällaisia täytäntöönpanosäädöksiä koskevat valvontaoikeudet säilyvät siten kansainvälisen kaupan valiokunnalla eivätkä maatalousvaliokunnalla. Lisäksi esittelijä ehdottaa, että komissiolle siirrettävä toimivalta rajoitetaan viiden vuoden ajanjaksoksi, jota voidaan ilman eri toimenpiteitä jatkaa samanpituiseksi kaudeksi, kuten on sovittu joidenkin muiden kaupan alan menettelyjen osalta.

Tästä asetuksesta aiheutuvien, komiteamenettelyyn liittymättömien käytännön kysymysten osalta esittelijä on tehnyt joitakin lisätarkistuksia, jotka hänen mielestään lisäävät asetuksen yhdenmukaisuutta.

Tämä koskee johdanto-osan 4 kappaletta, jota muutettiin vastaamaan täysin 1 artiklan 3 kohtaa siten, että kyseisen täytäntöönpanosäädöksen soveltamisalaa rajoitetaan yksinomaan kiintiön raja-arvojen määrittämiseen matemaattisesti.

Esittelijä katsoo myös, että komission ehdotuksen 3 artiklassa viitattuun ”vakuuden antamiseen” on noudatettava yhdenmukaisempaa toimintatapaa. ”Vakuuden antamista” koskevat säännöt perustuvat komission asetukseen (EY) N:o 1964/2006 Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnissa sovellettavan kiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista. Komission ehdotuksessa ei viitata tähän asetukseen. Esittelijän mielestä viittaus tähän asetukseen on lisättävä, jotta tämän asetuksen nojalla hyväksytty delegoitu säädös on sopusoinnussa komission asetuksessa (EY) N:o 1964/2006 vahvistettujen säännösten kanssa.

Komission ehdotuksessa viitataan erityisesti vientiveroon, jonka määrä vastaa tuontitulliin kohdistuvaa alennusta ja joka riisiä vievän maan tulee periä viedessään riisiä EU:hun.

Esittelijä ei vastusta sitä, että Bangladesh perii vientiveroa. Esittelijä kuitenkin katsoo, että tämän päätöksen tekeminen kuuluu Bangladeshin poliittisille lainsäätäjille eikä EU:n toimielimille. Komissio ei ole vastannut tyydyttävästi esittelijään kysymykseen siitä, miksi nämä viittaukset ja säännökset sisältyvät komission ehdotukseen.

Esittelijä on tämän vuoksi poistanut kyseiset viittaukset ja säännökset asetuksesta ja lisännyt uuden johdanto-osan kappaleen, jossa otetaan huomioon Bangladeshin oikeus periä katsomansa suuruista vientiveroa.

Esittelijän mielestä on tähdennettävä sitä, että asetuksen on oltava sopusoinnussa SEUT-sopimuksen 208 artiklan yleisten määräysten kanssa sekä Bangladeshin kestävään kehitykseen, kohtuullisiin työoloihin ja köyhyyden poistamiseen liittyvien yleisten tavoitteiden kanssa. Tämän vuoksi esittelijä on lisännyt asetukseen uuden johdanto-osan kappaleen ja 1 artiklaan uuden kohdan.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti

Viiteasiakirjat

COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

16.4.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

20.4.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

20.4.2012

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AGRI

23.5.2012

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Paul Murphy

29.5.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

17.12.2012

11.7.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.9.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.9.2013