POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša

25.9.2013 - (COM(2012)0172 – C7‑0102/2012 – 2012/0085(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Paul Murphy


Postopek : 2012/0085(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0304/2013

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša

(COM(2012)0172 – C7‑0102/2012 – 2012/0085(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0172),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0102/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A7-0304/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/90

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za zagotovitev zanesljivosti in učinkovitosti preferencialnega uvoznega režima bi bilo treba pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, da se določijo pravila, po katerih bo sodelovanje v režimu pogojeno z vložitvijo varščine. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so relevantni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(3) Za zagotovitev zanesljivosti in učinkovitosti preferencialnega uvoznega režima bi bilo treba pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe prenesti na Komisijo, da se določijo pravila, po katerih bo sodelovanje v režimu pogojeno z vložitvijo varščine v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra 2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša ob uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 3491/901. Zlasti je pomembno, da Komisija med svojim pripravljalnim delom opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

 

______________

 

1 UL L 408, 30.12.2006, str. 18

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba, razen če je izrecno določeno drugače, izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. Vendar, če je potrebna začasna prekinitev preferencialnega uvoznega režima, bi bilo treba Komisiji dovoliti sprejemanje izvedbenih aktov brez uporabe Uredbe (EU) št. 182/2011.

(4) Da se zagotovijo enotni pogoji za sprejetje nekaterih ukrepov za izvajanje te uredbe, je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba, razen če je izrecno določeno drugače, izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije. Če pa je potrebna začasna prekinitev preferencialnega uvoznega režima, bi morala Komisija sprejeti izvedbeni akt brez uporabe Uredbe (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Za zagotovitev, da so prednosti preferencialnega uvoznega režima omejene le na riž s poreklom iz Bangladeša, bi morala država pogodbenica izdati potrdilo o poreklu in pobrati izvozno takso v znesku, ki ustreza znižanju uvozne dajatve.

(7) Za zagotovitev, da so prednosti preferencialnega uvoznega režima omejene le na riž s poreklom iz Bangladeša, bi bilo treba izdati potrdilo o poreklu.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Ta uredba je del skupne trgovinske politike Unije, ki mora biti skladna s cilji Unije na področju politike razvojnega sodelovanja, določenimi v členu 208 Pogodbe, zlasti s ciljem izkoreninjenja revščine in spodbujanja trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja v državah v razvoju. Kot taka mora biti tudi v skladu z zahtevami Svetovne trgovinske organizacije (STO), zlasti s Sklepom o različni in ugodnejši obravnavi, vzajemnosti in polnejšem sodelovanju držav v razvoju (v nadaljnjem besedilu: razvojna klavzula), sprejetim v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) iz leta 1979, v skladu s katerim lahko članice STO državam v razvoju zagotovijo različno in ugodnejšo obravnavo.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Ta uredba temelji tudi na priznavanju pravice malih kmetov in podeželskih delavcev do dostojnega zaslužka ter do varnega in zdravega delovnega okolja kot temeljne pravice v okviru uresničevanja splošnih ciljev dodeljevanja trgovinskih preferencialov državam v razvoju in zlasti najmanj razvitim državam. Cilj Unije je opredeliti in uresničevati skupne politike in ukrepe za spodbujanje trajnostnega gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja držav v razvoju s poglavitnim ciljem izkoreninjenja revščine. V tem smislu sta ratifikacija in učinkovito izvajanje osnovnih mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev, varstvu okolja in dobrem upravljanju bistvena, kakor to odraža posebni spodbujevalni režim, ki zagotavlja dodatne tarifne preferenciale v okviru Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov1,

 

_______________

 

1 UL L 303, 31.10.2012, str. 1.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Ta uredba priznava pravico malih kmetov in podeželskih delavcev do dostojnega zaslužka ter do varnega in zdravega delovnega okolja ter postavlja v ospredje spoštovanje te pravice v okviru uresničevanja splošnih ciljev dodeljevanja trgovinskih preferencialov državam v razvoju, zlasti najmanj razvitim državam.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenim aktom, sprejetim brez pomoči odbora iz člena 323(1) Uredbe št. XXXX/XXXX, začasno prekine izvajanje preferencialnega uvoznega režima iz odstavka 1 tega člena, ko ugotovi, da je uvoz, na katerega se ta režim nanaša, v tekočem letu dosegel količino, navedeno v odstavku 2.

3. Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim začasno prekine izvajanje preferencialnega uvoznega režima iz odstavka 1 tega člena, ko ugotovi, da je uvoz, na katerega se ta režim nanaša, v tekočem letu dosegel količino, navedeno v odstavku 2 tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 5a(2).

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zagotovljen je dokaz, da je Bangladeš pobral izvozno takso v znesku, ki je enak znižanju iz odstavka 1;

črtano

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3 se Komisiji podeli za nedoločen čas od dneva začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3 se Komisiji podeli za obdobje petih let od …*. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

___________

 

* UL: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 3, začnejo veljati samo, če Evropski parlament ali Svet ne sporočita svojega nasprotovanja v roku dveh mesecev od uradnega sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet oba seznanita Komisijo, da ne nameravata nasprotovati sprejetju aktov. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok lahko podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s členom 3, začnejo veljati samo, če Evropski parlament ali Svet ne sporočita svojega nasprotovanja v roku dveh mesecev od uradnega sporočila o aktu Evropskemu parlamentu in Svetu ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet oba seznanita Komisijo, da ne nameravata nasprotovati sprejetju aktov. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok lahko podaljša za štiri mesece.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 5a

 

Postopek v odboru

 

1. Komisiji pomaga Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov, ustanovljen s členom [323(1)] Uredbe (EU) št. [xxxx/yyyy ] Evropskega parlamenta in Sveta z dne… o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode [Uredba o enotni SUT]1. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

3. Če je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se ta postopek zaključi brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva večina članov odbora.

 

_______________

 

1 COM(2010)0799.

OBRAZLOŽITEV

Prednostni dostop proizvodov iz najmanj razvitih držav, vključno s preferencialnim uvoznim režimom za riž, izhaja iz urugvajskega kroga pogajanj o sporazumu GATT (Splošni sporazum o tarifah in trgovini in predhodnica Svetovne trgovinske organizacije), ki je bil v dokončni obliki podpisan leta 1994.

Posebna uredba Sveta (EGS) št. 3491/90, ki obravnava uvoz riža s poreklom iz Bangladeša, je bila sprejeta novembra 1990.

Preferencialni uvozni režimi konkretno za Bangladeš vključujejo znižanje uvozne dajatve v mejah določene količine oluščenega riža.

Namen predloga Komisije z dne 16.4.2012 je uskladiti Uredbo Sveta (EGS) št. 3491/90 z dne 26. novembra 1990 o uvozu riža s poreklom iz Bangladeša z režimom izvedbenih in delegiranih aktov, ki veljajo po sprejetju Lizbonske pogodbe, in so bili uvedeni s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Komisija zaradi večje jasnosti predlaga, da se prekliče Uredba (EGS) št. 3491/90 in nadomesti z novo uredbo, s čimer se poročevalec za to poročilo strinja.

Februarja 2001 je Svet sprejel Uredbo (ES) št. 416/2001, uredbo "EBA" ("Vse razen orožja"), kasneje vključeno v Uredbo Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (ES) št. 2501/2001, ki določa, da se posebne ureditve za najmanj razvite države ohranijo za neomejeno obdobje in da zanje ne veljajo redne prenove sistema splošnih tarifnih preferencialov.

Omejene prehodne omejitve/kvote za sladkor in riž so se od leta 2001 postopoma povečevale, dokler niso bile 31. avgusta 2009 oziroma 30. septembra 2009 popolnoma odpravljene. Celoten izvoz riža in sladkorja s poreklom iz najmanj razvitih držav je zdaj torej popolnoma liberaliziran. Od 1. oktobra 2001 EBA zagotavlja 100-odstotni dajatev in kvot prost dostop do trga za vse proizvode iz vseh najmanj razvitih držav, seveda z izjemo uvoza orožja in streliva.

Glede na to poročevalec sklepa, da Uredba Sveta (EGS) št. 3491/90 trenutno nima nobenega vpliva na bangladeške uvozne ureditve z EU. Zato tudi uskladitev te uredbe ne bo vplivala na določitev veljavnih pravil za trgovino z rižem med EU in Bangladešem. Ta uredba bo veljala le, če se bodo v uredbo EBA (ES) št. 416/2001 uvedle spremembe, ki zadevajo Bangladeš.

Trenutno se usklajuje obsežen zakonodajni sveženj na področju skupne trgovinske politike s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije z dvema omnibusoma o trgovini, torej omnibusom o trgovini I – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov (COD 2011/0039) in z omnibusom o trgovini II – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov (COD 2011/0153).

Oba dosjeja se razvijata in sta bila dokončna določena na končnih tristranskih pogajanjih, ki so 5. junija potekala med obema zakonodajalcema in Evropsko komisijo. Zaradi skladnosti zakonodaje o trgovini pa poročevalec predlaga predloge sprememb k predlogu Komisije, ki odražajo spremembe, ki jih bosta uvedla oba omnibusa o trgovini, glede:

•   vključitve novih uvodnih izjav o izvedbenih/delegiranih aktih v osnovne zakonodajne akte;

•   sodelovanja Evropskega parlamenta med pripravo delegiranih aktov;

•   omejitve podelitve delegiranih pooblastil Komisiji na obdobje petih let s samodejnim podaljšanjem za enako obdobje (oziroma natančneje povedano, za enaka obdobja);

•   podaljšanja obdobja za nasprotovanje Evropskega parlamenta osnutku delegiranega akta, ki ga je prejel od Evropske komisije, z dveh na štiri mesece, pri čemer se obdobje za pregledovanje Parlamenta razširi s štirih mesecev (2+2) na šest mesecev (2+4).

V skladu s prejšnjimi uskladitvenimi dokumenti, kot so predlogi sprememb Uredbe Sveta (ES) št. 2008/97, (ES) št. 779/98 in (ES) št. 1506/98 v povezavi z uvozom oljčnega olja in preostalih kmetijskih proizvodov iz Turčije, kar zadeva delegirana in izvedbena pooblastila, ki naj se prenesejo na Komisijo, in niso vključena v Omnibus I in II, poročevalec predlaga, da se v uredbo vključi določba o postopku v odboru. Na ta način se lahko zagotovi spremenjena uporaba pisnega postopka, ki se uporablja v omnibusih o trgovini. Poleg tega bo osnovni akt za prihodnje izvedbene akte postala spremenjena uredba in ne Uredba o enotni SUT. Posledično bo pravico do pregleda, ki zadeva takšne izvedbene akte, še naprej imel Odbor za mednarodno trgovino, ne pa Odbor za kmetijstvo. Poleg tega poročevalec predlaga, da se podelitev delegiranih pooblastil na Komisijo omeji na obdobje petih let s samodejnim podaljšanjem za enako obdobje, kot je bilo dogovorjeno v številnih drugih trgovinskih dokumentih.

Poročevalec je v povezavi s konkretnimi zadevami, ki izhajajo iz te specifične uredbe, in ki niso povezane s postopkom v odboru, uvedel več dodatnih predlogov sprememb, ki po njegovem mnenju povečujejo skladnost te uredbe.

To velja za uvodno izjavo 4, ki je bila spremenjena, da bi v celoti odgovarjala členu 1 (3), in sedaj strogo omejuje obseg omenjenega izvedbenega akta na matematično določitev omejitve/obseg kvote.

Poleg tega poročevalec meni, da je potreben doslednejši pristop k vložitvi varščine, ki jo omenja člen 3 predloga Komisije. Predpise glede vložitve varščine določa Uredba Komisije (ES) št. 1964/2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne kvote za riž s poreklom iz Bangladeša. Predlog Komisije ne omenja tega predpisa iz uredbe, poročevalec pa meni, da je treba v uredbi uvesti sklic na to uredbo, da bi zagotovili skladnost med delegiranim aktom, sprejetim s tem predpisom, in določbami iz Uredbe Komisije (ES) št. 1964/2006.

Predlog Komisijo izrecno omenja izvozni davek v višini, ki ustreza zmanjšanju uvozne dajatve, ki ga mora kot zahtevo za izvoz v EU pobrati izvozna država.

Poročevalec ne nasprotuje temu, da bi Bangladeš pobral izvozni davek. Meni pa, da morajo to odločitev sprejeti politični zakonodajalci v Bangladešu, ne pa Evropske institucije. Komisija ni zadovoljivo odgovorila na vprašanje poročevalca, zakaj predlog Komisije vsebuje te sklice in določbe.

Zato jih je zbrisal iz uredbe in uvedel novo uvodno izjavo, ki Bangladešu priznava pravico do pobiranja izvoznega davka v višini, ki se mu zdi primerna.

Poročevalec meni, da je pomembno poudariti, da mora biti uredba usklajena s splošnimi določbami člena 208 PDEU in s splošnimi cilji trajnostnega gospodarskega razvoja, dostojnimi delovnimi pogoji in izkoreninjenjem revščine v Bangladešu, zato je v uredbo uvedel novo uvodno izjavo, v členu 1 pa nov odstavek.

POSTOPEK

Naslov

Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša

Referenčni dokumenti

COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD)

Datum predložitve EP

16.4.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

20.4.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

20.4.2012

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AGRI

23.5.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Paul Murphy

29.5.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

17.12.2012

11.7.2013

 

 

Datum sprejetja

17.9.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William grof Dartmoutski, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Salvatore Iacolino, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Krzysztof Lisek

Datum predložitve

25.9.2013