ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Николо Риналди


Процедура : 2012/0359(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0308/2013

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

(COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0773),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0415/2012),

-   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0308/2013),

1.   приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.   изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила и за изменение на Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета

Обосновка

Регламентът изменя и остаряла разпоредба на Регламента за пречките за търговията.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) От основно значение е Съюзът да притежава подходящи механизми, за да се гарантира ефективното упражняване на правата на Съюза по международните търговски споразумения с цел да защити икономическите си интереси. Това важи особено за случаите, когато трети държави приемат ограничителни търговски мерки, които намаляват ползите за икономическите оператори от Съюза, произтичащи от международните търговски споразумения. Съюзът следва да може да реагира бързо и гъвкаво в рамките на процедурите и сроковете, установени с международните търговски споразумения, които е сключил. По тази причина Съюзът следва да приеме законодателство, определящо рамката за упражняване на правата на Съюза в някои конкретни ситуации.

(2) От основно значение е Съюзът да притежава подходящи механизми, за да се гарантира ефективното упражняване на правата на Съюза по международните търговски споразумения с цел да защити икономическите си интереси. Това важи особено за случаите, когато трети държави приемат ограничителни търговски мерки, които намаляват ползите за икономическите оператори от Съюза, произтичащи от международните търговски споразумения. Съюзът следва да може да реагира бързо и гъвкаво в рамките на процедурите и сроковете, установени с международните търговски споразумения, които е сключил. По тази причина Съюзът следва да приеме законодателство, определящо рамката за упражняване на правата на Съюза в някои конкретни ситуации, и да предостави адекватни ресурси, за да гарантира, че наличните ресурси се използват ефикасно за тези инструменти.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Мерките, целящи да осигурят ефективното упражняване на правата на Съюза следва да се избират така, че да се взема предвид не само тяхната способност да подтикнат засегнатите трети държави към спазване на правилата на международната търговия, но също и тяхната способност да облекчат икономическите оператори и държавите членки, които са най-засегнати от ограничителните търговски мерки, взети от трети държави. Мерките, вземани съгласно настоящия регламент, не следва да ограничават достъпа на Съюза до жизненоважни за европейските индустрии суровини.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Механизмите за уреждане на спорове в рамките на СТО и други механизми за уреждане на спорове, включително регионални или двустранни, са насочени към намиране на положително решение на всеки спор, възникнал между Съюза и другата страна или страни по тези споразумения. Въпреки това Съюзът следва да преустанови действието на отстъпки или изпълнението на други задължения в съответствие с тези правила за уреждане на спорове, когато другите средства за намиране на положително решение на спора са се оказали неуспешни. Действията на Съюза в такива случаи целят насърчаване на дадената трета държава да съблюдава съответните международни търговски правила с оглед на възстановяване на взаимните ползи.

(3) Механизмите за уреждане на спорове в рамките на СТО и други механизми за уреждане на спорове, включително регионални или двустранни, са насочени към намиране на положително решение на всеки спор, възникнал между Съюза и другата страна или страни по тези споразумения. Въпреки това Съюзът следва да преустанови действието на отстъпки или изпълнението на други задължения в съответствие с тези правила за уреждане на спорове, когато другите средства за намиране на положително решение на спора са се оказали неуспешни. Действията на Съюза в такива случаи целят насърчаване на дадената трета държава да съблюдава съответните международни търговски правила с оглед на възстановяване на взаимните ползи. Съюзът следва винаги да използва най-ефикасния наличен механизъм за уреждане на спорове.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Съгласно Споразумението на СТО за защитните мерки, член на СТО, който предлага да въведе защитна мярка или иска продължаване на защитна мярка, следва да се стреми да запази нивото на отстъпки и други задължения на равнище, което е еквивалентно по същество на това, което съществува между него и членовете износители, върху които би могла да окаже отрицателно отражение една такава защитна мярка. Подобни правила се прилагат в контекста на други сключени от Съюза международни търговски споразумения, включително регионални или двустранни. Съюзът следва да предприеме мерки за възстановяване на баланса, като преустанови действието на отстъпки или изпълнението на други задължения, когато съответната трета държава не предприема подходящи корекции. Действията на Съюза в такива случаи целят насърчаване на третите държави да предприемат мерки за улесняване на търговията с оглед на възстановяване на взаимните ползи.

(4) Съгласно Споразумението на СТО за защитните мерки, член на СТО, който предлага да въведе защитна мярка или иска продължаване на защитна мярка, следва да се стреми да запази нивото на отстъпки и други задължения на равнище, което е еквивалентно по същество на това, което съществува между него и членовете износители, върху които би могла да окаже отрицателно отражение една такава защитна мярка. Подобни правила се прилагат в контекста на други сключени от Съюза международни търговски споразумения, включително регионални или двустранни. Съюзът следва да предприеме мерки за възстановяване на баланса, като преустанови действието на отстъпки или изпълнението на други задължения, когато съответната трета държава не предприема адекватни и пропорционални корекции. Действията на Съюза в такива случаи целят насърчаване на третите държави да предприемат мерки за улесняване на търговията с оглед на възстановяване на взаимните ползи.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност уреждат изменението или отмяната на отстъпки, установени в митническите тарифи на членовете на СТО. Членовете на СТО, които са засегнати от едно такова изменение, имат право при определени условия да отменят отстъпки, които са еквивалентни по същество. Съюзът следва да приеме мерки за възстановяване на баланса в такива случаи, освен когато са договорени корекции с цел компенсация. Действията на Съюза ще са насочени към насърчаване на третите страни да прилагат мерки, които улесняват търговията.

(5) Член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност, и член ХХІ от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) и процедурите, свързани с неговото прилагане, уреждат изменението или отмяната на отстъпки и задължения, установени в митническите тарифи и в списъка със специфични задължения на членовете на СТО. Членовете на СТО, които са засегнати от едно такова изменение, имат право при определени условия да отменят отстъпки или задължения, които са еквивалентни по същество. Съюзът следва да приеме мерки за възстановяване на баланса в такива случаи, освен когато са договорени корекции с цел компенсация. Действията на Съюза ще са насочени към насърчаване на третите страни да прилагат мерки, които възстановяват взаимните предимства и улесняват търговията.

Обосновка

Доколкото го позволяват международните или двустранните правила за уреждане на спорове, услугите следва да бъдат включени в списъка с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Съюзът следва да има възможност да осигури съблюдаване на правата си в областта на обществените поръчки с оглед на факта, че в Споразумението на СТО за обществените поръчки се посочва, че който и да е произтичащ по него спор не може да доведе до преустановяване на действието на отстъпки или изпълнението на други задължения съгласно което и да е друго обхванато споразумение на СТО.

(6) От съществено значение за Съюза е да има възможност бързо да осигури съблюдаване на правата си в областта на обществените поръчки, когато дадена страна не спазва задълженията си съгласно Споразумението на СТО за обществените поръчки или съгласно двустранни или регионални обвързващи споразумения. Действията на Съюза следва да бъдат насочени към поддържане на еквивалентно по същество ниво на отстъпки в областта на обществените поръчки.

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че приемането на мерки във връзка с обществените поръчки е възможно не само в контекста на Споразумението за обществените поръчки (СОП), но и при други обстоятелства, особено когато партньор по споразумение за свободна търговия (ССТ) не спазва задълженията относно обществените поръчки съгласно ССТ.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) В настоящия регламент следва да се постави акцентът върху мерките, в чието предприемане и прилагане Съюзът има опит, като възможността за разширяване на обхвата на настоящия регламент по отношение на секторите на услугите и правата на интелектуална собственост следва да се разгледа в необходимия момент с оглед на особеностите на всяка съответна сфера.

(7) Настоящият регламент следва да даде възможност на Съюза да установи цялостна и ефективна рамка, която да позволява да се вземат незабавни мерки. При все това възможността за разширяване на неговия обхват с нови мерки, включващи нови области на търговията, като правата на интелектуална собственост, следва да се разгледа в рамките на проучване, извършено едновременно с докладването за оценка на функционирането на настоящия регламент по член 10, и следва да се представи пред Европейския парламент.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Комисията следва да разгледа изпълнението на настоящия регламент не по-късно от три години след първия случай на прилагането му с оглед на оценка и ако е необходимо, да предприеме мерки за увеличение на ефективността му.

(9) Комисията следва да разгледа изпълнението на настоящия регламент не по-късно от пет години след първия случай на приемане на акт за изпълнение съгласно настоящия регламент, с оглед на оценка на прилагането му и ако е необходимо, да предприеме мерки за увеличение на ефективността му. Комисията следва да включи в докладите си относно стратегията „Европа 2020“ анализ на адекватността на настоящия регламент, особено по отношение на способността му да премахва пречките пред търговията.

Обосновка

Тъй като може да се надяваме самото съществуване на регламента да действа разубеждаващо на нашите търговски партньори по отношение на неспазването на правилата, се предвижда по-дълга клауза за преглед, в случай че Комисията се налага да прибягва по-рядко до механизмите за осигуряване на съблюдаването.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Комисията следва редовно да информира Европейския парламент, когато възнамерява да прилага мерки на търговската политика съгласно настоящия регламент. Тази информация следва да включва подробно описание на конкретния случай и на предвижданите мерки, на вредите, понесени от промишлеността на Съюза, на обосновката за предвижданите мерки и на възможното им въздействие. След като мерките бъдат предприети, Комисията следва да информира Европейския парламент за реалното им въздействие.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9б) При оценяване на общия интерес на Съюза по отношение на приемането на мерки за осигуряване на съблюдаването, Комисията следва да обърне особено внимание на положението на производителите в Съюза, като същевременно се стреми към балансиран подход. Комисията следва да информира Европейския парламент относно това, как е определила общия интерес на Съюза, поотделно за всеки отделен случай.

Обосновка

Определянето на общия интерес на Съюза е подобно на проверката на интереса на Съюза в действията за борба срещу дъмпинга и субсидиите, тъй като се разглеждат подобни съображения относно предприемането на балансиран подход между интересите на производителите и потребителите. В съответствие с необходимостта за развитие на стратегически подход за европейска промишлена политика, е нужно да се обърне особено внимание на въздействието върху производителите.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Комисията следва редовно да информира Европейския парламент, особено след като орган за уреждане на спорове е бил сезиран от Съюза. След всяко решение на орган за уреждане на спорове, в което се разрешава Съюзът да предприеме мерки, Комисията следва да се яви пред комисията на Европейския парламент, отговорна за международната търговия, за да представи своето намерение да предприеме подобни мерки или да се въздържи от приемането им. Ако Съюзът реши да вземе мерки, Комисията следва да представи избраните мерки пред Европейския парламент.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) По искане на Европейския парламент Комисията следва редовно да участва в Диалога относно уреждането на спорове и осигуряване на съблюдаването, предвиден в настоящия регламент.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се установяват правила и процедури с цел осигуряване на ефективно упражняване на правата на Съюза с оглед преустановяване или отмяна на действието на отстъпки или на изпълнението на други задължения съгласно международни търговски споразумения, за да:

С настоящия регламент се установяват правила и процедури с цел осигуряване на ефективно и навременно упражняване на правата на Съюза с оглед преустановяване или отмяна на действието на отстъпки или на изпълнението на други задължения съгласно международни търговски споразумения, за да:

Обосновка

Освен че трябва да бъде ефективно, упражняването на правата на Съюза е необходимо да бъде и навременно.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) се отговори на нарушенията от страна на трети държави на международните търговски правила, които засягат интересите на Съюза, с оглед на намиране на приемливо решение;

a) се отговори на нарушенията от страна на трети държави на международните търговски правила, които засягат интересите на Съюза, с оглед на намиране на приемливо решение, с което се облекчава положението на засегнатите икономически оператори в Съюза;

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) се възстанови балансът по отношение на отстъпки или други задължения в търговските отношения с трети държави, когато към вноса на стоки от Съюза се прилага по-неблагоприятно третиране.

б) се възстанови балансът по отношение на отстъпки или други задължения в търговските отношения с трети държави, когато към стоки или услуги от Съюза се прилага по-неблагоприятно третиране.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)„отстъпки или други задължения“ са тарифни отстъпки или други предимства, които Съюзът се е ангажирал да предостави в търговията си с трети държави по силата на международни търговски споразумения, по които е страна;

б) „отстъпки или други задължения“ са тарифни отстъпки, конкретни задължения в областта на услугите или други предимства, които Съюзът се е ангажирал да предостави в търговията си с трети държави по силата на международни търговски споразумения, по които е страна;

Обосновка

Доколкото това е позволено от решенията за уреждане на международните или двустранните търговски спорове, услугите следва да бъдат включени в списъка с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът. Следователно е необходимо определение.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) в случай на изменение на отстъпки от член на СТО в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., когато не са договорени никакви корекции с цел компенсация.

г) в случай на изменение на отстъпки или задължения от член на СТО в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. или с член ХХІ от ГАТС, когато не са договорени никакви корекции с цел компенсация.

Обосновка

Доколкото това е позволено от решенията за уреждане на международните или двустранните търговски спорове, услугите следва да бъдат включени в списъка с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато е необходимо действие, за да се защитят интересите на Съюза в случаите по член 3, параграф 1, Комисията приема акт за изпълнение за определяне на подходящите мерки на търговската политика. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 2.

1. Когато е необходимо действие, за да се защитят интересите на Съюза в случаите по член 3, параграф 1, Комисията приема акт за изпълнение за определяне на подходящите мерки на търговската политика. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 2. Комисията надлежно обосновава пред Европейския парламент избора на мерки на търговската политика по член 5.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) отстъпките, които са отменени в търговията с трета държава във връзка с член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност, са еквивалентни по същество на отстъпките, изменени или отменени от тази трета държава, в съответствие с условията по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност.

г) отстъпките или задълженията, които са изменени или отменени в търговията с трета държава във връзка с член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност, или с член ХХІ от ГАТС и свързаните процедури по прилагане, са еквивалентни по същество на отстъпките или задълженията, изменени или отменени от тази трета държава, в съответствие с условията по член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. и свързаната Договореност или член ХХІ от ГАТС и свързаните процедури по прилагане.

Обосновка

Доколкото това е позволено от решенията за уреждане на международните или двустранните търговски спорове, услугите следва да бъдат включени в списъка с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) потенциал на мерките за намаляване на последиците за икономическите оператори от Съюза, които са засегнати от мерките на трети държави;

б) потенциал на мерките за намаляване на последиците за държавите членки и икономическите оператори от Съюза, които са засегнати от мерките на трети държави;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) съществуване на алтернативни източници за доставка на съответните продукти, за да се избегне или сведе до минимум евентуалното отрицателно въздействие върху секторите надолу по веригата или върху крайните потребители в Съюза;

в) съществуване на алтернативни източници за доставка на съответните продукти или услуги, за да се избегне или сведе до минимум евентуалното отрицателно въздействие върху секторите надолу по веригата или върху крайните потребители в Съюза;

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. В предложението си за акт за изпълнение Комисията очертава начина, по който е определила общия интерес на Съюза в конкретния случай, който се разглежда.

Обосновка

С оглед на прозрачността относно изпълнителните правомощия на Комисията и тъй като това е важна част, свързана с прилагането на основния регламент, в предложението си за акт за изпълнение Комисията трябва да обясни как е определила общия интерес на Съюза.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 5 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) спиране на прилагането на задължения и специфични ангажименти в областта на търговията с услуги по отношение на ГАТС или други двустранни и регионални споразумения;

Обосновка

Доколкото това е позволено от органите за уреждане на международни или двустранни търговски спорове, услугите следва да бъдат включени в списъка с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът. Някои текущи дела в СТО показват, че Съюзът вече е поискал контрамерки в областта на услугите. Изборът на конкретния сектор в сферата на услугите следва да се предлага от Комисията съгласно Договора.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 5 – буква в) – точка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i) изключване от обществените поръчки на офертите, при които повече от 50 % от общата стойност произтича от стоки или услуги с произход от съответната трета държава, и/или

i) изключване от обществените поръчки на офертите, при които повече от 50 % от общата стойност произтича от стоки или услуги с произход от съответната трета държава; актовете за изпълнение може да определят прагове в зависимост от характеристиките на съответните стоки или услуги, над които трябва се прилага изключването, като се вземат предвид разпоредбите на член 4, параграф 3, включително съображения, свързани с административния капацитет и равнището на премахване или намаление; и/или

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията надлежно обосновава пред Европейския парламент избора на конкретни мерки на търговската политика, приети съгласно настоящия член.

Обосновка

Това изменение се основава на изменение 14 на докладчика, включено в проектодоклада, и го изяснява, като допълва, че Комисията е необходимо да информира не само Европейския парламент, но също и Съвета относно реалното въздействие на мерките. Посочва се, че съгласно обикновената законодателна процедура Европейският парламент и Съветът са съзаконодатели относно предложения регламент.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато след приемане на акт за изпълнение съгласно член 4, параграф 1, съответната трета държава предостави достатъчна компенсация на Съюза в случаите по член 3, параграф 1, букви а) и б), Комисията може да преустанови прилагането на акта за изпълнение за периода на предоставяне на компенсацията. Решението за преустановяването се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 2.

1. Когато след приемане на акт за изпълнение съгласно член 4, параграф 1, съответната трета държава предостави адекватна и пропорционална компенсация на Съюза в случаите по член 3, параграф 1, букви а) и б), Комисията може да преустанови прилагането на акта за изпълнение за периода на предоставяне на компенсацията. Решението за преустановяването се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 2.

Обосновка

Тази компенсация трябва да бъде адекватна и пропорционална.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) в случаи на възстановяване на баланса по отношение на отстъпки или други задължения след приемане от трета държава на защитна мярка, когато се отмени или изтече срокът на действие на защитната мярка или когато съответната трета държава предостави достатъчна компенсация на Съюза след приемане на акт за изпълнение съгласно член 4, параграф 1;

б) в случаи на възстановяване на баланса по отношение на отстъпки или други задължения след приемане от трета държава на защитна мярка, когато се отмени или изтече срокът на действие на защитната мярка или когато съответната трета държава предостави адекватна и пропорционална компенсация на Съюза след приемане на акт за изпълнение съгласно член 4, параграф 1;

Обосновка

Тази компенсация трябва да бъде адекватна и пропорционална.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) в случай на изменение на отстъпки от член на СТО в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., когато съответната трета държава предостави достатъчна компенсация на Съюза след приемане на акт за изпълнение съгласно член 4, параграф 1.

в) в случай на оттегляне или изменение на отстъпки или ангажименти от член на СТО в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. или член ХХІ от ГАТС, когато съответната трета държава предостави адекватна и пропорционална компенсация на Съюза след приемане на акт за изпълнение съгласно член 4, параграф 1.

Обосновка

Доколкото това е позволено от органите за уреждане на международни или двустранни търговски спорове, услугите следва да бъдат включени в списъка с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Комисията се обосновава надлежно пред Европейския парламент, когато възнамерява да преустанови, измени или отмени мярка, предвидена в член 5.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При прилагане на настоящия регламент Комисията събира информация и становища по икономическите интереси на Съюза за конкретни продукти или сектори чрез публикуване на известия в Официален вестник на Европейския съюз или чрез други подходящи средства за комуникация.

1. При прилагане на настоящия регламент Комисията събира информация и становища по икономическите интереси на Съюза за конкретни продукти, услуги или сектори чрез публикуване на известия в Официален вестник на Европейския съюз или чрез други подходящи средства за комуникация и взема тези становища предвид.

 

В известието се посочва срокът, в който трябва да бъде предадена информацията. Този срок не може да надвишава два месеца.

Обосновка

Доколкото това е позволено от органите за уреждане на международни или двустранни търговски спорове, услугите следва да бъдат включени в списъка с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът. Трябва да се вземат предвид получените информация и становища.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Получената в съответствие с настоящия регламент информация се използва само за целта, за която е била поискана.

2. Получената в съответствие с настоящия регламент информация се използва само за целта, за която е била поискана. Комисията надлежно информира Европейския парламент за резултата от това събиране на информация и за това, как възнамерява да използва събраната информация при определянето на общия интерес на Съюза.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Лицето, което предоставя информацията, може да поиска тя да се разглежда като поверителна. В такива случаи информацията се придружава от неповерително обобщение или от декларация за причините, поради които тя не може да бъде обобщена.

4. Лицето, което предоставя информацията, може да поиска тя да се разглежда като поверителна. В такива случаи информацията се придружава от неповерително обобщение, което представя информацията в общ вид, или от декларация за причините, поради които тя не може да бъде обобщена.

Обосновка

Не се нуждае от обяснение.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Диалог относно уреждането на спорове и осигуряване на съблюдаването

 

Комисията редовно участва в размяна на мнения с комисията на Европейския парламент, отговорна за международната търговия, относно управлението на търговските спорове, включително текущите случаи, последиците за индустриите на Съюза, предвидените мерки, обосновката и въздействието на предвидените мерки и относно прилагането на мерките на търговската политика съгласно настоящия регламент.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от три години след приемането на първия акт за изпълнение съгласно настоящия регламент Комисията извършва преглед на прилагането на регламента и докладва на Европейския парламент и Съвета.

Не по-късно от пет години след приемането на първия акт за изпълнение съгласно настоящия регламент Комисията извършва преглед на прилагането на регламента и докладва на Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Тъй като може да се надяваме, че дори самото съществуване на регламента като убедителна заплаха ще действа разубеждаващо на нашите търговски партньори по отношение на неспазването на правилата, се предвижда по-дълга клауза за преглед, тъй като се счита, че на Комисията ще се налага да прибягва по-рядко до механизмите за осигуряване на съблюдаването.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Понастоящем ЕС не разполага с хоризонтална законодателна рамка за осигуряване на съблюдаването на своите права в рамките на СТО и по други международни търговски споразумения. В глобалния контекст, в който броят на ответните действия се увеличава, предложеният инструмент с основание има за цел да засили осигуряването на съблюдаването на правата на ЕС по търговски споразумения, да затвърди убедеността относно позицията на Съюза и в крайна сметка да убеди нашите търговски партньори да спазват правилата, посочени в търговските споразумения. Настоящото предложение е също така част от стратегия за отваряне на нови пазари за ЕС и привежда вземането на решения в съответствие с Договора от Лисабон.

Този нов инструмент следва да се разглежда и в рамките на многостранните (СТО), регионалните и двустранните правила за уреждане на спорове, които вече предоставят на обжалващата държава правото да прибягва до използване на „крайна мярка“, т.е. защитни временни ответни действия срещу държавата, извършила нарушението, когато тази държава не изпълнява правилата на орган за уреждане на спорове. Следователно не е налице каквато и да било протекционистка цел.

Решителната подкрепа на докладчика за настоящото предложение не означава, че ЕС следва по-често да използва мерки/контрамерки за възстановяване на баланса, но то несъмнено ще улесни евентуалната им употреба. Докладчикът счита, че ответните действия винаги се използват като крайна мярка, в съответствие с известния цитат от Паскал Лами: „Консултирайте се преди да приемате законодателни актове; преговаряйте, преди да завеждате дела; компенсирайте, преди да прилагате ответни действия; спазвайте правилата във всеки случай“.

През последните години имаше само няколко случая, в които ЕС трябваше да прибегне до ответни действия, но въпреки това важен фактор за осигуряване на положително уреждане е наличието на реалистична заплаха. Времевата рамка за приемане на мярка е от първостепенно значение. В периода преди влизането в сила на Договора от Лисабон ЕС следваше подход, съобразен с конкретния случай, по отношение на ответните търговски мерки срещу трета държава съгласно Договореността на СТО относно правилата и процедурите за уреждане на спорове (ДППУС) или за възстановяване на баланса съгласно Споразумението за защитните мерки. Това прие формата на регламенти, приети от Съвета. Поради липсата на хоризонтална рамка всяко едно решение сега ще трябва да бъде приемано в съответствие с обикновената законодателна процедура, която отнема средно от 15 до 31 месеца.

Въпреки че ние следва внимателно да проучим възможностите за укрепване на настоящото предложение по отношение на неговия обхват, наличните контрамерки и участието на Парламента, изключително важно е ЕС да получи този хоризонтален инструмент възможно най-скоро.

Настоящото предложение разграничава приложното поле на регламента, като се позовава на специфичните ситуации, които могат да задействат процедурите, предвидени в регламента (член 3 и член 4), и на обхвата на списъка с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът, когато е изправен пред една от тези конкретни ситуации (член 5). Докато в първия случай е налице широко определение и фактически са обхванати всички видове търговски спорове, при втория случай има ограничение до стоки и обществени поръчки.

След различни разговори със специалисти докладчикът споделя становището, че списъкът с мерки на търговската политика, с които разполага Съюзът, следва да бъде разширен най-малкото като се включи секторът на услугите.

Първо, органът на СТО за уреждане на спорове вече допуска страните да извършват или пряко, или чрез кръстосани ответни мерки, преустановяване на действието на отстъпки в областта на услугите[1]. Има няколко примера за разрешаване на подобно преустановяване (например случаят ЕО-Банани ІІІ), като няколко други текущи значими случаи на търговски спорове, в които участва ЕС, вероятно ще наложат искане за контрамерки в сектора на услугите.

Второ, фактът, че изключителната компетентност на Общността не обхваща всички услуги в ЕС, не трябва да пречи на включването на сектора на услугите като цяло в разпоредбите на настоящия регламент. Ако по силата на член 8 Комисията внесе конкретни предложения по отношение на мерките на търговската политика в областта на услугите, тя ще трябва да избере само услуги, които попадат в обхвата на компетентността на Общността в съответствие с Договора.

Трето, секторът на услугите е икономическа сфера, която расте бързо, и нейното включване несъмнено би укрепило убеждението, че Съюзът може да осигурява съблюдаването на правата си в тази сфера бързо, на основата на настоящия регламент, без да трябва да се преминава през отделна специална законодателна процедура, особено когато става дума за незаконни действия, произхождащи от държави, където услугите са ключови за икономиката на ЕС. Целта на този регламент е да се постигне съответствие с изискванията, поради което убедителността е от ключово значение.

И накрая, докладчикът счита, че предложеният регламент следва да предостави структуриран и систематичен обмен на информация между Комисията и Парламента без забавяния в процеса на вземане на решения.

Подобен диалог не само би се съсредоточил върху целия списък с текущи случаи за уреждане на спорове и в крайна сметка върху решение за провеждане, изменяне или отменяне на контрамерки, но и би имал отношение към конкретните мерки на търговската политика, които да се търсят по отношение на нарушаващата държава, което потенциално би имало голямо въздействие върху конкретни европейски индустрии и затова трябва да бъде обосновано в подробности.

Не на последно място докладчикът счита, че дори самото съществуване на настоящия регламент ще представлява убедителна заплаха и се надява, че то ще действа разубеждаващо на нашите търговски партньори по отношение на неспазването на правилата. Поради това той предлага по-дълъг срок на клаузата за преразглеждане, тъй като се очаква, че Комисията ще трябва да използва механизмите за правоприлагане по-рядко.

  • [1]  Член 22 от Договореността на СТО относно правилата и процедурите за уреждане на спорове (ДППУС) и член ХХІІІ от Общото споразумение по търговията с услуги.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Упражняване на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила

Позовавания

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.12.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

15.1.2013 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

15.1.2013 г.

JURI

15.1.2013 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

23.1.2013 г.

JURI

22.1.2013 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Николо Риналди

23.1.2013 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.4.2013 г.

17.6.2013 г.

11.7.2013 г.

 

Дата на приемане

17.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Кшищоф Лисек

Дата на внасяне

26.9.2013 г.