ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

26. 9. 2013 - (COM(2012)0773 – C7–0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Niccolò Rinaldi


Postup : 2012/0359(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0308/2013

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

(COM(2012)0773 – C7–0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0773),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0415/2012),

-  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0308/2013),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3286/94

Odůvodnění

Nařízení také mění zastaralá ustanovení nařízení o obchodních překážkách.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) V zájmu ochrany hospodářských zájmů Unie je nezbytné, aby Unie disponovala vhodnými nástroji, které jí umožní zajistit účinný výkon svých práv vyplývajících z dohod o mezinárodním obchodu. Jedná se zejména o situace, kdy třetí země přijmou opatření omezující obchod, která snižují užitek, jenž připadá podle dohod o mezinárodním obchodu hospodářským subjektům Unie. Unie by měla být schopna rychle a pružně reagovat v rámci postupů a lhůt stanovených podle dohod o mezinárodním obchodu, jež uzavřela. Unie by proto měla přijmout právní předpisy, jež vymezí rámec pro výkon práv Unie za určitých konkrétních okolností.

(2) V zájmu ochrany hospodářských zájmů Unie je nezbytné, aby Unie disponovala vhodnými nástroji, které jí umožní zajistit účinný výkon svých práv vyplývajících z dohod o mezinárodním obchodu. Jedná se zejména o situace, kdy třetí země přijmou opatření omezující obchod, která snižují užitek, jenž připadá podle dohod o mezinárodním obchodu hospodářským subjektům Unie. Unie by měla být schopna rychle a pružně reagovat v rámci postupů a lhůt stanovených podle dohod o mezinárodním obchodu, jež uzavřela. Unie by proto měla přijmout právní předpisy, jež vymezí rámec pro výkon práv Unie za určitých konkrétních okolností, a poskytnout dostatečné zdroje s cílem zajistit, aby byly dostupné zdroje pro tyto nástroje využity účinně.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Při volbě opatření zaměřených na zajištění účinného výkonu práv Unie by měla být zohledněna nejen jejich schopnost přimět dotčené třetí země k respektování pravidel mezinárodního obchodu, ale také jejich schopnost zmírnit zatížení hospodářských subjektů a členských států, které byly nejvíce postiženy obchodními opatřeními ze strany třetích zemí. Opatření přijatá podle tohoto nařízení by neměla omezit přístup Unie k surovinám nezbytným pro evropský průmysl.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Cílem mechanismů pro řešení sporů v rámci WTO a jiných struktur, včetně regionálních a dvoustranných mechanismů, je nalézt vhodné řešení veškerých sporů, k nimž by mohlo dojít mezi Unii a jinou stranou či jinými stranami takových dohod. Pokud však jiné způsoby pro nalezení vhodného řešení nevedly k úspěchu, měla by Unie pozastavit v souladu s takovými pravidly pro řešení sporů koncese či jiné závazky. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byla v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčená třetí země donucena k dodržování příslušných pravidel mezinárodního obchodu.

(3) Cílem mechanismů pro řešení sporů v rámci WTO a jiných struktur, včetně regionálních a dvoustranných mechanismů, je nalézt vhodné řešení veškerých sporů, k nimž by mohlo dojít mezi Unii a jinou stranou či jinými stranami takových dohod. Pokud však jiné způsoby pro nalezení vhodného řešení nevedly k úspěchu, měla by Unie pozastavit v souladu s takovými pravidly pro řešení sporů koncese či jiné závazky. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byla v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčená třetí země donucena k dodržování příslušných pravidel mezinárodního obchodu. Unie by měla vždy využít nejúčinnější dostupný mechanismus řešení sporů.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Podle Dohody WTO o ochranných opatřeních by se měl člen WTO, který navrhuje uplatnění ochranného opatření nebo usiluje o jeho prodloužení, snažit zachovat v podstatě rovnocennou úroveň koncesí a jiných závazků mezi ním a vyvážejícími členy, kteří by byli dotčeni takovým opatřením. Obdobná pravidla se použijí i v případě jiných dohod o obchodu, včetně dohod regionálních či dvoustranných, jež uzavřela Unie. Nepřijme-li třetí dotčená země žádné uspokojivé úpravy, měla by Unie v takových případech přijmout vyrovnávací opatření spočívající v pozastavení koncesí či jiných závazků. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byly v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčené třetí země donuceny přijmout opatření pro rozšíření obchodu.

(4) Podle Dohody WTO o ochranných opatřeních by se měl člen WTO, který navrhuje uplatnění ochranného opatření nebo usiluje o jeho prodloužení, snažit zachovat v podstatě rovnocennou úroveň koncesí a jiných závazků mezi ním a vyvážejícími členy, kteří by byli dotčeni takovým opatřením. Obdobná pravidla se použijí i v případě jiných dohod o obchodu, včetně dohod regionálních či dvoustranných, jež uzavřela Unie. Nepřijme-li třetí dotčená země žádné odpovídající a přiměřené úpravy, měla by Unie v takových případech přijmout vyrovnávací opatření spočívající v pozastavení koncesí či jiných závazků. V takových případech zásah Unie slouží k tomu, aby byly v zájmu opětovného dosažení vzájemně přínosného stavu dotčené třetí země donuceny přijmout opatření pro rozšíření obchodu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Článkem XXVIII dohody GATT 1994 a souvisejícím ujednáním se řídí změna či odvolání koncesí stanovených v listinách členů WTO obsahujících celní sazebníky. Členové WTO dotčení takovou změnou jsou za určitých podmínek oprávněni k odvolání obdobných koncesí. Unie by měla v takových případech, a nejsou-li sjednány vyrovnávací úpravy, přijmout vyrovnávací opatření. Zásah Unie by měl směřovat k tomu, aby byly třetí země donuceny uplatnit opatření pro rozšíření obchodu.

(5) Článkem XXVIII dohody GATT 1994 a souvisejícím ujednáním a článkem XXI Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a souvisejícími prováděcími postupy se řídí změna či odvolání koncesí a závazků stanovených v listinách členů WTO obsahujících celní sazebníky a přehledy zvláštních závazků. Členové WTO dotčení takovou změnou jsou za určitých podmínek oprávněni k odvolání obdobných koncesí nebo závazků. Unie by měla v takových případech, a nejsou-li sjednány vyrovnávací úpravy, přijmout vyrovnávací opatření. Zásah Unie by měl směřovat k tomu, aby byly třetí země donuceny uplatnit opatření pro opětovné dosažení vzájemně přínosného stavu a rozšíření obchodu.

Odůvodnění

Dovolují-li to mezinárodní nebo dvoustranná pravidla pro řešení obchodních sporů, soubor opatření týkajících se obchodní politiky pro potřeby Unie by měl zahrnovat i služby.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Unie by měla mít možnost vykonávat svá práva v oblasti vládních zakázek, neboť Dohoda WTO o vládních zakázkách stanoví, že žádný spor, k němuž dojde v rámci této dohody, nesmí vést k pozastavení koncesí či jiných závazků, na které se vztahuje jakákoli jiná dohoda WTO.

(6) Je nezbytné, aby Unie měla možnost urychleně vykonávat svá práva v oblasti vládních zakázek, pokud některá ze stran nedodrží své závazky stanovené Dohodou WTO o vládních zakázkách nebo jakoukoli dvoustrannou či regionální závaznou dohodou. Cílem opatření Unie by mělo být zajištění toho, aby byla zachována v podstatě rovnocenná úroveň koncesí v oblasti vládních zakázek.

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, že přijetí opatření v oblasti zakázek je možné nejen v rámci Dohody o vládních zakázkách, ale také v  jiných situacích, zejména v případech, kdy partner dohody o volném obchodu nedodržuje při zadávání zakázek závazky vyplývající z této dohody.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení by se mělo zaměřit na taková opatření, s jejichž navrhováním a používáním má již Unie zkušenosti a v příslušném okamžiku a s přihlédnutím ke zvláštním náležitostem v jednotlivých oblastech by měla být posouzena možnost rozšířit oblast působnosti tohoto nařízení na oblasti služeb a práva duševního vlastnictví.

(7) Toto nařízení by mělo Unii poskytnout komplexní a účinný rámec umožňující přijímat opatření neprodleně. Měla by být však posouzena možnost rozšířit jeho oblast působnosti novými opatřeními týkajícími se nových obchodních oblastí, jako práva duševního vlastnictví, a to v rámci studie, která by měla být provedena současně s hodnotící zprávou o fungování tohoto nařízení uvedenou v článku 10 a předložena Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V zájmu posouzení a případného zlepšení účinnosti tohoto nařízení by Komise měla nejpozději do tří let od prvního případu jeho uplatnění vyhodnotit, jak toto nařízení funguje.

(9) V zájmu posouzení a případného zlepšení účinnosti tohoto nařízení by Komise měla nejpozději do pěti let od přijetí prvního prováděcího aktu podle tohoto nařízení vyhodnotit, jak toto nařízení funguje. Komise by měla do svých zpráv týkajících se strategie Evropa 2020 zahrnout analýzu relevantnosti tohoto nařízení, zejména pokud jde o jeho schopnost odstraňovat obchodní překážky.

Odůvodnění

Protože už samotná existence nařízení by měla naše obchodní partnery odradit od porušování pravidel hry, stanoví se ujednání o delším období přezkumu pro případ, že Komise bude využívat mechanismů prosazování méně často.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament, bude-li mít v úmyslu provést opatření obchodní politiky na základě tohoto nařízení. Součástí takových informací by měl být podrobný popis konkrétního případu a zamýšlených opatření, škod vzniklých odvětví Unie a odůvodnění zamýšlených opatření a jejich možného dopadu. Po přijetí opatření by Komise měla informovat Evropský parlament o jejich skutečném dopadu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) Při posuzování obecného zájmu Unie, pokud jde o přijímání vymáhacích opatření, by Komise měla zaujmout vyvážený přístup a zvlášť zohlednit situaci výrobců v Unii. Komise by měla v jednotlivých případech informovat Evropský parlament o tom, jakým způsobem určila obecný zájem Unie.

Odůvodnění

Určení obecného zájmu Unie je podobný test jako je test zájmu Unie v rámci antidumpingového a antisubvenčního řízení, neboť je podobným způsobem zvažováno přijetí vyváženého přístupu mezi zájmy výrobců a uživatelů/spotřebitelů. V souladu s potřebou přijmout strategický přístup k evropské průmyslové politice je potřeba zvlášť zohlednit dopad na výrobce.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament, zejména v případě, že Unie předložila věc orgánu pro řešení sporů. Po každém rozhodnutí orgánu pro řešení sporů, v němž je Unii povoleno přijmout opatření, by Komise měla informovat výbor Evropského parlamentu příslušný pro mezinárodní obchod, zda taková opatření hodlá přijmout či nikoli. Pokud Unie rozhodne o přijetí těchto opatření, měla by Komise informovat Evropský parlament o zvolených opatřeních.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Na žádost Evropského parlamentu by se Komise měla pravidelně účastnit dialogu o řešení sporů a prosazování práv stanoveného tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví pravidla a postupy s cílem zajistit účinný výkon práv Unie, pokud jde o pozastavení či odvolání koncesí nebo jiných závazků podle dohod o mezinárodním obchodu, a to za účelem:

Tímto nařízením se stanoví pravidla a postupy s cílem zajistit účinný a včasný výkon práv Unie, pokud jde o pozastavení či odvolání koncesí nebo jiných závazků podle dohod o mezinárodním obchodu, a to za účelem:

Odůvodnění

Výkon práv Unie musí být nejen účinný, ale navíc také včasný.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) reakce na případy porušení pravidel mezinárodního obchodu ze strany třetích zemí, kterými je dotčen zájem Unie, s cílem dosáhnout uspokojivého řešení;

a) reakce na případy porušení pravidel mezinárodního obchodu ze strany třetích zemí, kterými je dotčen zájem Unie, s cílem dosáhnout uspokojivého řešení, jež povede ke snížení zatížení dotčených hospodářských subjektů Unie;

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vyvážení koncesí či jiných závazků v rámci obchodních vztahů se třetími zeměmi, dojde-li ke změně zacházení uděleného při dovozu zboží z Unie.

b) vyvážení koncesí či jiných závazků v rámci obchodních vztahů se třetími zeměmi, dojde-li ke změně zacházení uděleného při dovozu zboží nebo služeb z Unie.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „koncesemi či jinými závazky“ celní koncese nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž použití se Unie zavázala coby smluvní strana podle dohod o mezinárodní obchodu v rámci svého obchodu se třetími zeměmi;

b) „koncesemi či jinými závazky“ celní koncese, zvláštní závazky v oblasti služeb nebo jakékoli jiné výhody, k jejichž použití se Unie zavázala coby smluvní strana podle dohod o mezinárodní obchodu v rámci svého obchodu se třetími zeměmi;

Odůvodnění

Dovolují-li to mezinárodní nebo dvoustranná pravidla pro řešení obchodních sporů, soubor opatření týkajících se obchodní politiky pro potřeby Unie by měl zahrnovat i služby. Je proto zapotřebí jejich definice.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Article 3 - paragraph 1 - point d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) v případech změny koncesí členem WTO na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, pokud nebylo sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.

d) v případech změny koncesí nebo závazků členem WTO na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 nebo článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami, pokud nebylo sjednáno žádné kompenzační vyrovnání.

Odůvodnění

Dovolují-li to mezinárodní nebo dvoustranná pravidla pro řešení obchodních sporů, soubor opatření týkajících se obchodní politiky pro potřeby Unie by měl zahrnovat i služby.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Je-li pro ochranu zájmů Unie v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 třeba určitého zásahu, přijme Komise prováděcí akt, kterým stanoví vhodná opatření obchodní politiky. Takový prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.

1. Je-li pro ochranu zájmů Unie v případech uvedených v čl. 3 odst. 1 třeba určitého zásahu, přijme Komise prováděcí akt, kterým stanoví vhodná opatření obchodní politiky. Takový prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2. Komise volbu opatření obchodní politiky podle článku 5 náležitě Evropskému parlamentu odůvodní.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Odvolané koncese v rámci obchodu se třetí zemí související s článkem XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným ujednáním musí být v podstatě rovnocenné koncesím, které taková třetí země změnila či odvolala, a to podle podmínek stanovených v článku XXVIII dohody GATT 1994 a v souvisejícím ujednání.

d) Odvolané či změněné koncese nebo závazky v rámci obchodu se třetí zemí související s článkem XXVIII dohody GATT 1994 a připojeným ujednáním nebo článkem XXI Všeobecné dohody o obchodu službami a souvisejícími prováděcími postupy musí být v podstatě rovnocenné koncesím nebo závazkům, které taková třetí země změnila či odvolala, a to podle podmínek stanovených v článku XXVIII dohody GATT 1994 a v souvisejícím ujednání nebo v článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami a souvisejících prováděcích postupech.

Odůvodnění

Dovolují-li to mezinárodní nebo dvoustranná pravidla pro řešení obchodních sporů, soubor opatření týkajících se obchodní politiky pro potřeby Unie by měl zahrnovat i služby.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) možnosti opatření, pokud jde o zmírnění následků pro hospodářské subjekty v Unii, které byly dotčeny opatřeními třetí země;

b) možnosti opatření, pokud jde o zmírnění následků pro členské státy a hospodářské subjekty v Unii, které byly dotčeny opatřeními třetí země;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dostupnost alternativních zdrojů dodávek dotčeného výrobku či produktu, aby bylo v rámci Unie zabráněno nežádoucímu dopadu na návazná odvětví či koncové spotřebitele nebo aby byl tento dopad co nejmenší;

c) dostupnost alternativních zdrojů dodávek dotčeného výrobku či produktu nebo služeb, aby bylo v rámci Unie zabráněno nežádoucímu dopadu na návazná odvětví či koncové spotřebitele nebo aby byl tento dopad co nejmenší;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 4. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise ve svém návrhu prováděcího aktu uvede, jakým způsobem v daném konkrétním případě stanovila obecný zájem Unie.

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti s ohledem na prováděcí pravomoci Komise a vzhledem k tomu, že se jedná o významný prvek týkající se uplatňování základního nařízení, musí Komise ve svém návrhu prováděcího aktu vysvětlit, jakým způsobem stanovila obecný zájem Unie.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) pozastavení uplatňování závazků nebo zvláštních závazků v oblasti obchodu službami týkajících se Všeobecné dohody o obchodu službami nebo jakékoli dvoustranné či regionální dohody;

Odůvodnění

Dovolují-li to orgány pro řešení mezinárodních nebo dvoustranných obchodních sporů, soubor opatření týkajících se obchodní politiky pro potřeby Unie by měl zahrnovat i služby. Některé probíhající případy WTO ukazují, že Unie již požadovala protiopatření v oblasti služeb. Komise by v souladu se Smlouvou měla navrhnout konkrétní odvětví služeb.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 5 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) vyloučení nabídek tvořených z více než 50 % zbožím či službami, které pochází z dotčené země; a/nebo

i) vyloučení nabídek tvořených z více než 50 % zbožím či službami, které pochází z dotčené země; podle vlastností dotčeného zboží nebo služeb mohou být v prováděcích aktech stanoveny prahové hodnoty, od kterých se má uplatňovat vyloučení, s přihlédnutím k ustanovením čl. 4 odst. 3, včetně úvah o administrativní kapacitě, a k úrovni zrušení nebo zmenšení výhod; a/nebo

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 5. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise volbu konkrétních opatření obchodní politiky přijatých na základě tohoto článku náležitě Evropskému parlamentu odůvodní.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh zpravodaje č. 14 zahrnutý do návrhu zprávy a tuto zprávu vyjasňuje tím, že Komisi ukládá další povinnost, aby o skutečném dopadu opatření informovala nejen Evropský parlament, ale i Radu. Je nutné zdůraznit, že Evropský parlament a Rada se na základě řádného legislativního postupu spolupodílejí na přijetí navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Přizná-li po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1 dotčená země Unii odpovídající vyrovnání v případech, na které odkazuje čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), může Komise pozastavit uplatňování takového prováděcího aktu po dobu, během níž je takové vyrovnání poskytováno. Rozhodnutí o pozastavení se přijímá přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.

1. Přizná-li po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1 dotčená země Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání v případech, na které odkazuje čl. 3 odst. 1 písm. a) a b), může Komise pozastavit uplatňování takového prováděcího aktu po dobu, během níž je takové vyrovnání poskytováno. Rozhodnutí o pozastavení se přijímá přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 2.

Odůvodnění

Vyrovnání musí být odpovídající a přiměřené.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) v případech vyrovnání koncesí nebo jiných závazků v návaznosti na přijetí ochranného opatření ze strany třetí země bylo-li ochranné opatření odvoláno či zaniklo-li nebo pokud dotčená třetí země přiznala Unii odpovídající vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1;

b) v případech vyrovnání koncesí nebo jiných závazků v návaznosti na přijetí ochranného opatření ze strany třetí země bylo-li ochranné opatření odvoláno či zaniklo-li nebo pokud dotčená třetí země přiznala Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1;

Odůvodnění

Vyrovnání musí být odpovídající a přiměřené.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) ve vztahu ke změně koncesí členem WTO podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 pokud třetí dotčená země přiznala Unii odpovídající vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.

c) ve vztahu ke stažení nebo změně koncesí nebo závazků členem WTO podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 nebo článku XXI Všeobecné dohody o obchodu službami pokud třetí dotčená země přiznala Unii odpovídající a přiměřené vyrovnání po přijetí prováděcího aktu podle čl. 4 odst. 1.

Odůvodnění

Dovolují-li to orgány pro řešení mezinárodních nebo dvoustranných obchodních sporů, soubor opatření týkajících se obchodní politiky pro potřeby Unie by měl zahrnovat i služby.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 7. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Komise poskytne Evropskému parlamentu řádné odůvodnění, pokud má v úmyslu pozastavit, změnit nebo zrušit opatření stanovené v článku 5.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v případě konkrétních výrobků či odvětví, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace a stanoviska, a to prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku Evropské unie nebo jinými vhodnými veřejnými komunikačními prostředky.

1. Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v případě konkrétních výrobků, služeb či odvětví, Komise si v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení vyžádá příslušné informace a stanoviska, a to prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku Evropské unie nebo jinými vhodnými veřejnými komunikačními prostředky, a tato stanoviska zohlední.

 

V tomto oznámení bude uvedena lhůta pro předložení informací. Tato lhůta nepřesáhne dva měsíce.

Odůvodnění

Dovolují-li to orgány pro řešení mezinárodních nebo dvoustranných obchodních sporů, soubor opatření týkajících se obchodní politiky pro potřeby Unie by měl zahrnovat i služby. Obdržené informace a stanoviska se zohlední.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány.

2. Informace získané na základě tohoto nařízení smějí být použity pouze k účelu, k němuž byly vyžádány. Komise náležitě informuje Evropský parlament o získaných informacích a o tom, jakým způsobem zamýšlí zohlednit tyto informace při stanovování obecného zájmu Unie.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Poskytovatel informací může požádat, aby se s poskytnutou informací nakládalo jako s důvěrnou. V takových případech budou tyto informace doplněny nedůvěrným souhrnem informací nebo uvedením důvodů, proč takový souhrn nelze pořídit.

4. Poskytovatel informací může požádat, aby se s poskytnutou informací nakládalo jako s důvěrnou. V takových případech budou tyto informace doplněny nedůvěrným souhrnem informací, v němž budou informace předloženy ve všeobecné podobě, nebo uvedením důvodů, proč takový souhrn nelze pořídit.

Odůvodnění

Vysvětlení vyplývá ze znění pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9a

 

Dialog o řešení sporů a prosazování práv

 

Komise se pravidelně účastní výměny názorů s výborem Evropského parlamentu příslušným pro mezinárodní obchod o otázkách vedení obchodních sporů včetně již probíhajících případů, dopadů na průmyslová odvětví Unie, plánovaných opatření, odůvodnění a dopadu plánovaných opatření a uplatňování opatření obchodní politiky v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději do tří let od okamžiku, kdy bude přijat první prováděcí akt podle tohoto nařízení, přezkoumá Komise jeho provádění a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Nejpozději do pěti let od okamžiku, kdy bude přijat první prováděcí akt podle tohoto nařízení, přezkoumá Komise jeho provádění a podá o něm zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Protože samotná existence nařízení coby skutečné hrozby by měla naše obchodní partnery odradit od porušování pravidel hry, stanoví se ujednání o delším období přezkumu, neboť se má za to, že Komise bude využívat mechanismů prosazování méně často.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V současnosti nemá EU k dispozici horizontální právní rámec, který by sloužil k výkonu jejích práv podle dohod WTO a ostatních dohod o mezinárodním obchodu. V celosvětovém kontextu, v němž se počet odvetných opatření zvyšuje, je navrhovaný nástroj oprávněně určen k lepšímu prosazování obchodních práv EU, posílení důvěryhodnosti EU a k přesvědčování našich obchodních partnerů, aby dodržovali pravidla hry stanovená v obchodních dohodách. Předkládaný návrh je rovněž součástí strategie, která má EU otevřít nové trhy, a uvádí postupy rozhodování do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Tento nový nástroj by měl být chápán v rámci pravidel pro řešení sporů na multilaterální (WTO), regionální a dvoustranné úrovni, které již poskytují zemi podávající stížnost právo využít „poslední možnost“, tj. dočasné obranné odvetné opatření proti zemi porušující závazky, pokud tato země nezavede pravidla orgánu pro řešení sporů. Proto neexistuje vůbec žádný ochranářský cíl.

Silná podpora zpravodaje tomuto návrhu neznamená, že by EU měla častěji využívat vyrovnávací opatření / protiopatření, ale návrh jejich případné použití nepochybně usnadní. Zpravodaj se domnívá, že odvetné opatření bude vždy poslední možností, v souladu s uznávaným citátem Pascala Lamyho: „Před přijetím právních předpisů konzultujte; před vedením soudního sporu vyjednávejte; před přijetím odvetného opatření kompenzujte; a zajistěte soulad – v každém případě.“

V posledních letech se EU musela uchýlit k odvetným opatřením jen v několika málo případech, ale důležitým faktorem při zajištění příznivého řešení sporu je existence skutečné hrozby. Pro přijetí opatření má zásadní význam časový rámec. V době před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost používala EU individuální přístup k přijetí odvetných obchodních opatření vůči třetí zemi podle Ujednání o řešení sporů WTO nebo vyrovnávacích opatření podle Dohody o ochranných opatřeních. Dělo se tak formou nařízení přijatých Radou. Pokud by neexistoval horizontální rámec, muselo by se nyní každé rozhodnutí přijmout řádným legislativním postupem, který trvá v průměru 15 až 31 měsíců.

I když bychom měli důkladně prozkoumat možnosti posílení tohoto návrhu z hlediska rozsahu působnosti, dostupných protiopatření a zapojení Parlamentu, je velmi důležité, aby EU měla tento horizontální nástroj k dispozici co nejdříve.

Současný návrh rozlišuje oblast působnosti nařízení pomocí odkazu na konkrétní situace, které si mohou vyžádat použití postupů stanovených v nařízení (článek 3 a 4), a rozsah souboru opatření obchodní politiky, které má k dispozici Unie, pokud čelí některé z těchto konkrétních situací (článek 5). Zatímco oblast působnosti je zeširoka vymezena (a pokrývá vlastně všechny typy obchodních sporů), rozsah souboru opatření se omezuje na zboží a veřejné zakázky.

Po různých výměnách názorů s odborníky z praxe zpravodaj sdílí názor, že soubor opatření obchodní politiky pro potřeby Unie by se měl rozšířit nejméně o odvětví služeb.

Orgán WTO pro řešení sporů již umožňuje stranám provést, buď přímo, nebo prostřednictvím křížového odvetného opatření, pozastavení koncese v oblasti služeb[1]. Existuje několik málo příkladů, kdy bylo takové pozastavení schváleno (například případ ES – Banány III) a několik dalších případů významných obchodních sporů dotýkajících se EU, které probíhají, by pravděpodobně vyžadovalo protiopatření v oblasti služeb.

Skutečnost, že výlučná pravomoc Společenství se nevztahuje na všechny služby v EU, nemusí znamenat, že odvětví služeb jako celek nebude zahrnuto do ustanovení tohoto nařízení. Pokud by Komise měla předložit konkrétní návrhy opatření obchodní politiky v oblasti služeb podle článku 8, musela by zvolit pouze služby, na něž se vztahuje pravomoc Společenství v souladu se Smlouvou.

Odvětví služeb je rychle rostoucí oblastí hospodářství a jeho zahrnutí by nepochybně posílilo důvěryhodnost Unie, pokud jde o okamžité prosazování práva na základě současného nařízení a bez nutnosti absolvovat samostatný ad hoc legislativní postup, zejména pokud EU čelí nelegálním činům pocházejícím ze zemí se službami nezbytnými pro její hospodářství. Účelem tohoto nařízení je zabezpečit dodržování pravidel, proto je důvěryhodnost tím hlavním.

Zpravodaj se domnívá, že navrhované nařízení by mělo zajistit strukturovanou a systematickou výměnu informací mezi Komisí a Parlamentem, aniž by zpomalovalo rozhodovací proces.

Takový dialog by se nejen zaměřil na celý soubor probíhajících případů řešení sporů a konečně i na rozhodnutí vést, změnit nebo zrušit protiopatření, ale také by umožňoval uplatnit na zemi porušující závazky zvláštní opatření obchodní politiky, která by mohla mít významný dopad na konkrétní evropská odvětví, a měla by proto být řádně odůvodněna.

V neposlední řadě se zpravodaj domnívá, že samotná existence současného nařízení bude představovat skutečnou hrozbu a odradí snad naše obchodní partnery od porušování pravidel hry. Navrhuje proto delší období přezkumu, neboť se očekává, že Komise bude využívat mechanismů prosazování méně často.

  • [1]  Článek 22 Ujednání o řešení sporů WTO a článek XXIII Všeobecné dohody o obchodu službami.

POSTUP

Název

Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu

Referenční údaje

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

Datum předložení EP

18.12.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.1.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Niccolò Rinaldi

23.1.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

24.4.2013

17.6.2013

11.7.2013

 

Datum přijetí

17.9.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Krzysztof Lisek

Datum předložení

26.9.2013