BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Niccolò Rinaldi


Procedure : 2012/0359(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0308/2013

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

(COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0773),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0415/2012),

-  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0308/2013),

1.   vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94

Begrundelse

Forordningen omhandler også en ændring af en forældet bestemmelse i handelshindringsforordningen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det er væsentligt, at Unionen råder over passende instrumenter til sikring af effektiv udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsaftaler for at beskytte dens økonomiske interesser. Dette gælder navnlig situationer, hvor tredjelande indfører handelsbegrænsende foranstaltninger, der mindsker de fordele, som Unionens erhvervsdrivende opnår i henhold til internationale handelsaftaler. Unionen bør være i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i forbindelse med procedurer og frister, der er fastsat i internationale aftaler, som Unionen har indgået. Unionen bør derfor vedtage lovgivning, der fastlægger rammerne for Unionens udøvelse af sine rettigheder i visse særlige situationer.

(2) Det er væsentligt, at Unionen råder over passende instrumenter til sikring af effektiv udøvelse af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsaftaler for at beskytte dens økonomiske interesser. Dette gælder navnlig situationer, hvor tredjelande indfører handelsbegrænsende foranstaltninger, der mindsker de fordele, som Unionens erhvervsdrivende opnår i henhold til internationale handelsaftaler. Unionen bør være i stand til at reagere hurtigt og fleksibelt i forbindelse med procedurer og frister, der er fastsat i internationale aftaler, som Unionen har indgået. Unionen bør derfor vedtage lovgivning, der fastlægger rammerne for Unionens udøvelse af sine rettigheder i visse særlige situationer, og tilvejebringe passende midler til at sikre, at de til rådighed værende ressourcer anvendes effektivt til disse instrumenter.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) De foranstaltninger, der har til formål at sikre en effektiv udøvelse af Unionens rettigheder, bør vælges på en sådan måde, at der tages hensyn til deres evne til at anspore de berørte tredjelande til at overholde de internationale handelsregler og ligeledes til deres evne til at hjælpe de erhvervsdrivende og medlemsstater, som rammes mest af tredjelandes foranstaltninger. De foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, bør ikke begrænse Unionens adgang til råmaterialer, der er af afgørende betydning for europæisk industri.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) WTO's og andre, herunder regionale eller bilaterale, tvistbilæggelsesordninger tager sigte på at finde en positiv løsning på eventuelle tvister mellem Unionen og den anden part eller de andre parter i disse aftaler. Unionen bør ikke desto mindre suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser i overensstemmelse med disse tvistbilæggelsesregler, når andre muligheder for at finde en positiv løsning på en tvist ikke har båret frugt. Unionens tiltag i sådanne tilfælde har til formål at anspore det pågældende tredjeland til at overholde de relevante internationale handelsregler for at genoprette en situation med gensidige fordele.

(3) WTO's og andre, herunder regionale eller bilaterale, tvistbilæggelsesordninger tager sigte på at finde en positiv løsning på eventuelle tvister mellem Unionen og den anden part eller de andre parter i disse aftaler. Unionen bør ikke desto mindre suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser i overensstemmelse med disse tvistbilæggelsesregler, når andre muligheder for at finde en positiv løsning på en tvist ikke har båret frugt. Unionens tiltag i sådanne tilfælde har til formål at anspore det pågældende tredjeland til at overholde de relevante internationale handelsregler for at genoprette en situation med gensidige fordele. Unionen bør altid anvende den mest effektive tvistbilæggelsesmekanisme, der er til rådighed.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) I henhold til WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger bør et WTO-medlem, som foreslår at anvende en beskyttelsesforanstaltning eller søger at forlænge en beskyttelsesforanstaltning, mellem sig og de eksporterende medlemmer, der vil blive berørt negativt af en sådan beskyttelsesforanstaltning, bestræbe sig på at fastholde et i alt væsentligt uændret niveau for indrømmelser og andre forpligtelser. Tilsvarende regler gælder i forbindelse med andre handelsaftaler, herunder regionale eller bilaterale internationale handelsaftaler, indgået af Unionen. Unionen bør træffe foranstaltninger til at genskabe balancen ved at suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser, hvis det pågældende tredjeland ikke indfører en tilfredsstillende justering. Unionens tiltag i sådanne tilfælde har til formål at anspore tredjelande til at indføre handelsfremmende foranstaltninger med henblik på at genoprette en situation med gensidige fordele.

(4) I henhold til WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger bør et WTO-medlem, som foreslår at anvende en beskyttelsesforanstaltning eller søger at forlænge en beskyttelsesforanstaltning, mellem sig og de eksporterende medlemmer, der vil blive berørt negativt af en sådan beskyttelsesforanstaltning, bestræbe sig på at fastholde et i alt væsentligt uændret niveau for indrømmelser og andre forpligtelser. Tilsvarende regler gælder i forbindelse med andre handelsaftaler, herunder regionale eller bilaterale internationale handelsaftaler, indgået af Unionen. Unionen bør træffe foranstaltninger til at genskabe balancen ved at suspendere indrømmelser eller andre forpligtelser, hvis det pågældende tredjeland ikke indfører en tilstrækkelig og forholdsmæssig justering. Unionens tiltag i sådanne tilfælde har til formål at anspore tredjelande til at indføre handelsfremmende foranstaltninger med henblik på at genoprette en situation med gensidige fordele.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse fastsætter bestemmelser for ændring eller tilbagetrækning af indrømmelser, der er fastsat i WTO-medlemmers toldtarif. WTO-medlemmer, der er berørt af en sådan ændring, er på visse betingelser berettiget til at tilbagetrække i det væsentlige tilsvarende indrømmelser. Unionen bør vedtage foranstaltninger til at genskabe balance i sådanne tilfælde, medmindre der opnås enighed om kompensationstilpasninger. Unionens tiltag vil tage sigte på at anspore tredjelande til at gennemføre handelsfremmende foranstaltninger.

(5) Artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse samt artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) og de tilhørende gennemførelsesprocedurer fastsætter bestemmelser for ændring eller tilbagetrækning af indrømmelser og forpligtelser, der er fastsat i WTO-medlemmers toldtarif og listen over særlige forpligtelser. WTO-medlemmer, der er berørt af en sådan ændring, er på visse betingelser berettiget til at tilbagetrække i det væsentlige tilsvarende indrømmelser eller forpligtelser. Unionen bør vedtage foranstaltninger til at genskabe balance i sådanne tilfælde, medmindre der opnås enighed om kompensationstilpasninger. Unionens tiltag vil tage sigte på at anspore tredjelande til at gennemføre foranstaltninger til genoprettelse af gensidige fordele og udvidelse af handelen.

Begrundelse

Tjenesteydelser bør medtages i rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som er til Unionens rådighed, forudsat at de internationale eller bilaterale tvistbilæggelsesregler inden for handel tillader det.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Unionen bør have mulighed for at håndhæve sine rettigheder på området for offentlige indkøb i betragtning af, at det fremgår af WTO-aftalen om offentlige indkøb, at en eventuel tvist under aftalen ikke må føre til suspension af indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til nogen anden WTO-aftale, som er omfattet.

(6) Det er væsentligt, at Unionen har mulighed for hurtigt at håndhæve sine rettigheder på området for offentlige indkøb, når en part ikke overholder sine forpligtelser i henhold til WTO-aftalen om offentlige indkøb eller i henhold til bindende bilaterale eller regionale aftaler. Unionens indsats bør tage sigte på at sikre opretholdelsen af et i alt væsentligt tilsvarende niveau af indrømmelser inden for offentlige indkøb.

Begrundelse

Det bør præciseres, at vedtagelsen af foranstaltninger vedrørende offentlige indkøb ikke kun er mulig i forbindelse med aftalen om offentlige indkøb, men også i andre situationer, navnlig hvor en frihandelspartner ikke overholder forpligtelserne i forbindelse med offentlige indkøb i henhold til frihandelsbestemmelserne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Denne forordning bør fokusere på foranstaltninger, med hvilke Unionen har erfaring med hensyn til udformning og anvendelse; muligheden for at udvide denne forordnings anvendelsesområde til at omfatte sektorerne for tjenesteydelser og intellektuelle ejendomsrettigheder bør vurderes på baggrund af hvert områdes særlige forhold, når det bliver aktuelt.

(7) Denne forordning bør give Unionen mulighed for at fastlægge en omfattende og effektiv ramme for at kunne træffe foranstaltninger snarest muligt. Imidlertid bør muligheden for at udvide dens anvendelsesområde med nye foranstaltninger, der dækker nye handelsområder såsom intellektuelle ejendomsrettigheder, behandles som led i en undersøgelse, der gennemføres samtidigt med evalueringsrapporten om denne forordning, jf. artikel 10, og som bør forelægges Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Kommissionen bør evaluere denne forordnings funktionsmåde senest tre år efter den første gennemførelse med henblik på at vurdere og om nødvendigt forbedre dens effektivitet.

(9) Kommissionen bør evaluere denne forordnings funktionsmåde senest fem år efter den første vedtagelse af en gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning med henblik på at vurdere og om nødvendigt forbedre dens effektivitet. Kommissionen bør i sine rapporter om Europa 2020-strategien indføje en analyse af denne forordnings relevans, navnlig dens evne til at fjerne handelsbarrierer.

Begrundelse

Da forordningens eksistens i sig selv forhåbentlig vil afskrække vore handelspartnere fra at overtræde spillets regler, fastsættes der en længere frist for revision, i tilfælde af at Kommissionen ikke skal brug af håndhævelsesmekanismer så hyppigt.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Kommissionen bør regelmæssigt informere Europa-Parlamentet, når den har til hensigt at gennemføre handelspolitiske foranstaltninger i henhold til denne forordning. Denne information bør omfatte en detaljeret beskrivelse af det pågældende tilfælde og af de påtænkte foranstaltninger, den skade, der påføres EU's erhvervsliv, begrundelsen herfor og den mulige virkning af de påtænkte foranstaltninger. Efter at foranstaltningerne er truffet, bør Kommissionen underrette Europa-Parlamentet om den faktiske virkning af foranstaltningerne.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) I sin vurdering af Unionens generelle interesser med hensyn til at vedtage håndhævelsesforanstaltninger og samtidig følge en afbalanceret tilgang bør Kommissionen navnlig tage hensyn til EU-producenternes situation. Kommissionen bør informere Europa-Parlamentet om, hvordan den har fastlagt Unionens generelle interesser i de enkelte tilfælde.

Begrundelse

Fastlæggelsen af Unionens generelle interesser minder om testen af Unionens interesser i antidumping- og antisubsidiesager, eftersom der gøres tilsvarende overvejelser om en afbalanceret tilgang mellem producenter og brugeres/forbrugeres interesser. I overensstemmelse med behovet for at udvikle en strategisk tilgang til en europæisk erhvervspolitik skal der navnlig tages hensyn til virkningen for producenter.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Kommissionen hør holde Europa-Parlamentet løbende underrettet, navnlig når Unionen har indbragt en sag for et tvistbilæggelsesorgan. Efter en afgørelse truffet af et tvistbilæggelsesorgan, der giver Unionen tilladelse til at træffe foranstaltninger, bør Kommissionen underrette Europa-Parlamentets udvalg med ansvar for international handel om sin hensigt om at træffe eller undlade at træffe de pågældende foranstaltninger. Såfremt Unionen beslutter at træffe foranstaltninger, bør Kommissionen herefter Europa-Parlamentet om de valgte foranstaltninger.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Efter anmodning fra Europa-Parlamentet bør Kommissionen regelmæssigt deltage i den dialog om tvistbilæggelse og håndhævelse, der er omhandlet i denne forordning.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning indeholder bestemmelser og procedurer med henblik på at sikre en effektiv udøvelse af Unionens ret til at suspendere eller tilbagekalde indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til internationale handelsaftaler med henblik på:

Denne forordning indeholder bestemmelser og procedurer med henblik på at sikre en effektiv og rettidig udøvelse af Unionens ret til at suspendere eller tilbagekalde indrømmelser eller andre forpligtelser i henhold til internationale handelsaftaler med henblik på:

Begrundelse

Ud over at være effektiv skal udøvelsen af Unionens rettigheder også være rettidig.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at reagere på tredjelandes overtrædelser af internationale handelsregler, der påvirker Unionens interesser, med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning

a) at reagere på tredjelandes overtrædelser af internationale handelsregler, der påvirker Unionens interesser, med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning, som hjælper de berørte erhvervsdrivende i Unionen

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at afbalancere indrømmelser eller andre forpligtelser i samhandelen med tredjelande, hvor den behandling, der indrømmes varer importeret fra Unionen, ændres.

b) at afbalancere indrømmelser eller andre forpligtelser i samhandelen med tredjelande, hvor den behandling, der indrømmes varer eller tjenesteydelser fra Unionen, ændres.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "indrømmelser eller andre forpligtelser": toldindrømmelser eller andre fordele, som Unionen har forpligtet sig til at anvende i sin samhandel med tredjelande i medfør af internationale aftaler, som den er part i

b) "indrømmelser eller andre forpligtelser": toldindrømmelser, særlige forpligtelser inden for tjenesteydelser eller andre fordele, som Unionen har forpligtet sig til at anvende i sin samhandel med tredjelande i medfør af internationale aftaler, som den er part i

Begrundelse

Tjenesteydelser bør medtages i rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som er til Unionens rådighed, forudsat at de internationale eller bilaterale tvistbilæggelsesregler inden for handel tillader det. Derfor er en definition nødvendig.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3, stk. 1, litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) i tilfælde af ændring af et WTO-medlems indrømmelser i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994, hvor der ikke er blevet aftalt nogen kompensationstilpasning.

d) i tilfælde af ændring af et WTO-medlems indrømmelser eller forpligtelser i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 eller artikel XXI i GATS, hvor der ikke er blevet aftalt nogen kompensationstilpasning.

Begrundelse

Tjenesteydelser bør medtages i rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som er til Unionens rådighed, forudsat at de internationale eller bilaterale tvistbilæggelsesregler inden for handel tillader det.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvor tiltag er nødvendige for at beskytte Unionens interesser i de i artikel 3, stk. 1, omhandlede tilfælde, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, der fastsætter passende handelspolitiske foranstaltninger. En sådan gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.

1. Hvor tiltag er nødvendige for at beskytte Unionens interesser i de i artikel 3, stk. 1, omhandlede tilfælde, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt, der fastsætter passende handelspolitiske foranstaltninger. En sådan gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2. Kommissionen begrunder på behørig vis valget af de i artikel 5 omhandlede handelspolitiske foranstaltninger over for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 4, stk. 2, litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) Indrømmelser i samhandelen med et tredjeland, som tilbagekaldes i forbindelse med artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse skal i alt væsentligt svare til de indrømmelser, der ændres eller tilbagekaldes af det pågældende tredjeland, jf. betingelserne i artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse.

d) Indrømmelser eller forpligtelser i samhandelen med et tredjeland, som ændres eller tilbagekaldes i forbindelse med artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse eller artikel XXI i GATS og de tilhørende gennemførelsesprocedurer skal i alt væsentligt svare til de indrømmelser eller forpligtelser, der ændres eller tilbagekaldes af det pågældende tredjeland, jf. betingelserne i artikel XXVIII i GATT 1994 og den tilhørende tvistbilæggelsesforståelse eller artikel XXI i GATS og de tilhørende gennemførelsesprocedurer.

Begrundelse

Tjenesteydelser bør medtages i rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som er til Unionens rådighed, forudsat at de internationale eller bilaterale tvistbilæggelsesregler inden for handel tillader det.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) foranstaltningernes potentiale for at hjælpe erhvervsdrivende i Unionen, som rammes af tredjelandes foranstaltninger

b) foranstaltningernes potentiale for at hjælpe medlemsstater og erhvervsdrivende i Unionen, som rammes af tredjelandes foranstaltninger

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) adgang til alternative forsyningskilder for de pågældende produkter for at undgå eller minimere eventuelle negative virkninger for aftagerindustrierne eller de endelige forbrugere i Unionen

c) adgang til alternative forsyningskilder for de pågældende produkter eller tjenesteydelser for at undgå eller minimere eventuelle negative virkninger for aftagerindustrierne eller de endelige forbrugere i Unionen

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen beskriver i sit forslag til en gennemførelsesretsakt, hvordan den har fastlagt Unionens generelle interesse i den relevante sag.

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden i forbindelse med Kommissionens gennemførelsesbeføjelser og eftersom dette er et vigtigt punkt i forhold til gennemførelsen af den grundlæggende forordning, skal Kommissionen i sit forslag til en gennemførelsesretsakt forklare, hvordan den har fastlagt Unionens generelle interesser.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) suspension af anvendelsen af forpligtelser og særlige forpligtelser på området for handel med tjenesteydelser, for så vidt angår GATS eller bilaterale og regionale aftaler

Begrundelse

Tjenesteydelser bør medtages i rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som er til Unionens rådighed, forudsat at de internationale eller bilaterale tvistbilæggelsesorganer på handelsområdet handel tillader det. En række verserende WTO-sager viser, at Unionen allerede har krævet modforanstaltninger på tjenesteydelsesområdet. Valget af specifik servicesektor bør foreslås af Kommissionen i overensstemmelse med traktaten.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra c –nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) udelukkelse fra offentlige indkøb af bud, hvis samlede værdi for over 50 procents vedkommende hidrører fra varer eller tjenesteydelser med oprindelse i det pågældende tredjeland; og/eller

i) udelukkelse fra offentlige indkøb af bud, hvis samlede værdi for over 50 procents vedkommende hidrører fra varer eller tjenesteydelser med oprindelse i det pågældende tredjeland; i gennemførelsesretsakter kan der i overensstemmelse med de pågældende varers eller tjenesteydelsers karakteristika fastsættes tærskler, fra og med hvilke udelukkelse finder anvendelse, under hensyntagen til bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, herunder betragtninger om administrativ kapacitet og niveauet for annullation eller forringelse, og/eller

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen begrunder på behørig vis over for Europa-Parlamentet valget af de specifikke handelspolitiske foranstaltninger, den træffer i henhold til denne artikel.

Begrundelse

Dette ændringsforslag trækker på ordførerens ændringsforslag nr. 14 i udkastet til betænkning og præciserer det ved at tilføje, at Kommissionen skal informere ikke blot Europa-Parlamentet, men også Rådet, om foranstaltningernes faktiske virkning. Det påpeges, at Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure er medlovgivere til den foreslåede forordning.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis det pågældende tredjeland efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1, yder en tilfredsstillende erstatning til Unionen i de i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), omhandlede tilfælde, kan Kommissionen suspendere anvendelsen af gennemførelsesretsakten i erstatningsperiodens varighed. Suspensionen vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.

1. Hvis det pågældende tredjeland efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1, yder en tilstrækkelig og forholdsmæssig erstatning til Unionen i de i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), omhandlede tilfælde, kan Kommissionen suspendere anvendelsen af gennemførelsesretsakten i erstatningsperiodens varighed. Suspensionen vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.

Begrundelse

Erstatningen skal være tilstrækkelig og forholdsmæssig.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) i tilfælde af udligning af indrømmelser eller andre forpligtelser efter et tredjelands vedtagelse af en beskyttelsesforanstaltning, hvor beskyttelsesforanstaltningen tilbagekaldes eller udløber, eller hvis det pågældende tredjeland yder en tilfredsstillende erstatning til Unionen efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1

b) i tilfælde af udligning af indrømmelser eller andre forpligtelser efter et tredjelands vedtagelse af en beskyttelsesforanstaltning, hvor beskyttelsesforanstaltningen tilbagekaldes eller udløber, eller hvis det pågældende tredjeland yder en tilstrækkelig og forholdsmæssig erstatning til Unionen efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1

Begrundelse

Erstatningen skal være tilstrækkelig og forholdsmæssig.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) i tilfælde af et WTO-medlems ændring af indrømmelser i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994, hvor det pågældende tredjeland yder en tilfredsstillende erstatning til Unionen efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1.

c) i tilfælde af et WTO-medlems tilbagetrækning eller ændring af indrømmelser eller forpligtelser i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 eller artikel XXI i GATS, hvor det pågældende tredjeland yder en tilstrækkelig og forholdsmæssig erstatning til Unionen efter vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 4, stk. 1.

Begrundelse

Tjenesteydelser bør medtages i rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som er til Unionens rådighed, forudsat at de internationale eller bilaterale tvistbilæggelsesorganer på handelsområdet tillader det.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Kommissionen giver Europa-Parlamentet en behørig begrundelse, når den påtænker at suspendere, ændre eller ophæve en af de i artikel 5 omtalte foranstaltninger.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen indhenter oplysninger og synspunkter om Unionens økonomiske interesser i bestemte produkter eller sektorer i forbindelse med anvendelsen af denne forordning gennem en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende eller andre egnede offentlige kommunikationsmidler.

1. Kommissionen indhenter oplysninger og synspunkter om Unionens økonomiske interesser i bestemte produkter, tjenesteydelser eller sektorer i forbindelse med anvendelsen af denne forordning gennem en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende eller andre egnede offentlige kommunikationsmidler og tager hensyn til disse synspunkter.

 

I meddelelsen angives fristen for indgivelse af oplysninger. Denne frist må ikke overstige to måneder.

Begrundelse

Tjenesteydelser bør medtages i rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som er til Unionens rådighed, forudsat at de internationale eller bilaterale tvistbilæggelsesorganer på handelsområdet tillader det. Der tages hensyn til de indhentede oplysninger og synspunkter.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.

2. De oplysninger, der modtages i medfør af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet. Kommissionen informerer på behørig vis Europa-Parlamentet om resultatet af denne indsamling af oplysninger samt om, hvordan den agter at tage hensyn til oplysningerne ved fastlæggelse af Unionens generelle interesser.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den, der har givet oplysningerne, kan anmode om, at oplysningerne behandles fortroligt. I så fald skal de være ledsaget af en ikke-fortrolig sammenfatning eller en erklæring om årsagerne til, at oplysningerne ikke kan sammenfattes.

4. Den, der har givet oplysningerne, kan anmode om, at oplysningerne behandles fortroligt. I så fald skal de være ledsaget af en ikke-fortrolig sammenfatning med en opstilling af oplysningerne i generaliseret form eller en erklæring om årsagerne til, at oplysningerne ikke kan sammenfattes.

Begrundelse

Forslaget taler for sig selv.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Dialog om tvistbilæggelse og håndhævelse

 

Kommissionen deltager regelmæssigt i en drøftelse med Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg for international handel om forvaltning af handelstvister, herunder verserende sager, virkningen for Unionens erhvervsliv, påtænkte foranstaltninger, begrundelse for og virkning af de påtænkte foranstaltninger og om gennemførelsen af handelspolitiske foranstaltninger i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest tre år efter at der første gang er vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning, undersøger Kommissionen dens gennemførelse og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Senest fem år efter at der første gang er vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning, undersøger Kommissionen dens gennemførelse og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Begrundelse

Da allerede forordningens eksistens i sig selv som en troværdig trussel forhåbentlig vil afskrække vore handelspartnere fra at overtræde spillets regler, fastsættes der en længere frist for revision, idet det forventes, at Kommissionen sjældnere kommer til at benytte sig af håndhævelsesmekanismer.

BEGRUNDELSE

EU har for øjeblikket ikke nogen horisontal rammelov til at håndhæve sine rettigheder inden for Verdenshandelsorganisationen eller i henhold til andre internationale handelsaftaler. I en verden, hvor antallet af gengældelsesforanstaltninger er stigende, er det foreslåede instrument med rette udformet med henblik på at styrke håndhævelsen af EU's handelsrettigheder, konsolidere EU's troværdighed og i sidste ende overbevise vore handelspartnere om at respektere spillereglerne i henhold til handelsaftalerne. Det foreliggende forslag indgår ligeledes i en strategi for åbning af nye markeder for EU og tilpasser beslutningsprocessen til Lissabontraktatens bestemmelser.

Det nye instrument bør også ses inden for rammerne af multilaterale (WTO), regionale og bilaterale tvistbilæggelsesordninger, som allerede giver den klagende stat ret til at anvende "den sidste udvej", dvs. indførelse af midlertidige gengældelsesforanstaltninger over for et krænkende land, når dette land undlader at gennemføre tvistbilæggelsesorganets kendelser. Der er derfor på ingen måde tale om et protektionistisk indgreb.

Ordførerens fulde støtte til forslaget betyder ikke, at EU bør anvende foranstaltninger til at genskabe balance/modforanstaltninger hyppigere, men forslaget vil uden tvivl gøre det nemmere at anvende dem i fremtiden. Ordføreren er af den opfattelse, at gengældelse altid bør være den sidste udvej i overensstemmelse med det berømte citat fra Pascal Lamy: "Man bør konsultere, før man lovgiver. Man bør forhandle, før man lægger sag an. Man bør kompensere, før man gengælder, og under alle omstændigheder bør man selv overholde reglerne."

I de seneste år har der kun været en håndfuld sager, hvor EU har været nødt til at gøre brug af gengældelse, men samtidig er det en vigtig faktor i sikringen af en positiv løsning, at der findes en troværdig trussel. Tidsrammen for vedtagelse af et indgreb er af afgørende betydning. I tiden før Lissabontraktaten vedtog EU gengældelsesforanstaltninger fra sag til sag over for tredjelande i henhold til WTO's tvistbilæggelsesforståelse eller foranstaltninger til genskabelse af balance i henhold til aftalen om beskyttelsesforanstaltninger. Dette skete i form af rådsforordninger. Uden en horisontal rammelov ville hver enkelt afgørelse nu skulle træffes efter den almindelige lovgivningsprocedure, som i gennemsnit tager mellem 15 og 31 måneder.

Selv om vi bør foretage en grundig undersøgelse af mulighederne for at styrke det foreliggende forslag med hensyn til anvendelsesområde, mulige gengældelsesforanstaltninger og inddragelse af Parlamentet, er det meget vigtigt, at EU får et sådant horisontalt instrument så hurtigt som muligt.

I det aktuelle forslag sondres mellem forordningens anvendelsesområde ved henvisning til de specifikke situationer, som kan udløse brug af de procedurer, der er fastlagt i forordningen (artikel 3 og 4), og omfanget af rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som Unionen har til rådighed, når den står over for en af disse specifikke situationer (artikel 5). Selv om førstnævnte situationer er bredt defineret og faktisk dækker enhver type handelstvist, er sidstnævnte situationer begrænset til varer og offentlige indkøb.

Efter forskellige drøftelser med fagfolk deler ordføreren det synspunkt, at rækken af handelspolitiske foranstaltninger, som Unionen har til rådighed, bør udvides til i det mindste også at omfatte servicesektoren.

For det første gør WTO's tvistbilæggelsesorgan det allerede muligt for parterne enten direkte eller gennem krydsretaliering at suspendere en indrømmelse på tjenesteydelsesområdet[1]. Der er kun få eksempler på tilladelse til en sådan suspension (f.eks. Banan III-sagen), og et antal andre betydelige verserende handelstvister med EU som part ville sandsynligvis udløse krav om modforanstaltninger i servicesektoren.

For det andet kan det forhold, at Fællesskabets enekompetence ikke dækker alle tjenesteydelser i EU, muligvis ikke hindre, at servicesektoren som helhed indarbejdes i denne forordnings bestemmelser. Skulle Kommissionen fremsætte konkrete forslag om handelspolitiske foranstaltninger inden for tjenesteydelser i medfør af artikel 8, ville den være nødt til kun at vælge tjenesteydelser, der er omfattet af Fællesskabets kompetence i henhold til traktaten.

For det tredje er servicesektoren et hurtigt voksende økonomisk område, og inddragelsen af det ville utvivlsomt styrke Unionens troværdighed, når den skal håndhæve sine rettigheder hurtigt på baggrund af denne forordning og uden at skulle gennemgå en separat ad hoc-lovgivningsprocedure, især når den står over for ulovlige handlinger fra lande, hvis tjenesteydelser er afgørende for EU's økonomi. Formålet med denne forordning er at tilskynde til overholdelse af reglerne, og derfor er troværdighed en afgørende faktor.

Afslutningsvis mener ordføreren, at den foreslåede forordning bør indeholde bestemmelser om en struktureret og systematisk informationsudveksling mellem Kommissionen og Parlamentet, uden at en sådan forsinker beslutningsprocessen.

En sådan dialog ville ikke kun angå hele rækken af verserende sager om tvistbilæggelse og i sidste ende have fokus på en afgørelse om at gennemføre, ændre eller ophæve modforanstaltninger, men også omfatte valget af de specifikke handelspolitiske foranstaltninger, som tager sigte på det krænkende land, og som potentielt vil få stor indflydelse på bestemte europæiske brancher og derfor bør være fuldt ud berettigede.

Sidst, men ikke mindst mener ordføreren, at den nuværende forordnings eksistens i sig selv allerede vil udgøre en troværdig trussel og forhåbentlig vil afskrække vores handelspartnere fra at overtræde spillets regler. Derfor foreslår ordføreren en længere frist for revision, idet det forventes, at Kommissionen ikke så hyppigt vil være nødt til at gøre brug af håndhævelsesmekanismer.

  • [1]  Artikel 22 i WTO's tvistbilæggelsesforståelse og artikel XXIII i GATS.

PROCEDURE

Titel

Udøvelse af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler

Referencer

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

Dato for høring af EP

18.12.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.1.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Niccolò Rinaldi

23.1.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

24.4.2013

17.6.2013

11.7.2013

 

Dato for vedtagelse

17.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Krzysztof Lisek

Dato for indgivelse

26.9.2013