ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

  26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  Εισηγητής: Niccolò Rinaldi


  Διαδικασία : 2012/0359(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0308/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0308/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

  (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0773),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0415/2012),

  -  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0308/2013),

  1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω•

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο•

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  Τροπολογία    1

  Πρόταση κανονισμού

  Τίτλος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

  Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 3286/94

  Αιτιολόγηση

  Ο κανονισμός τροποποιεί επίσης μια απαρχαιωμένη διάταξη του κανονισμού για τα εμπόδια στο εμπόριο.

  Τροπολογία    2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (2) Είναι ουσιαστικό η Ένωση να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που απολαμβάνει βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών της συμφερόντων. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες εφαρμόζουν περιοριστικά εμπορικά μέτρα που μειώνουν τα οφέλη που αντλούν οι οικονομικοί παράγοντες της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με ταχύτητα και ευελιξία στο πλαίσιο των διαδικασιών και των προθεσμιών που καθορίζονται στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει. Η Ένωση θα πρέπει, συνεπώς, να εκδώσει νομοθεσία που να καθορίζει το πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων της σε ορισμένες ειδικές καταστάσεις.

  (2) Είναι ουσιαστικό η Ένωση να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που απολαμβάνει βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών της συμφερόντων. Αυτό ισχύει ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου τρίτες χώρες εφαρμόζουν περιοριστικά εμπορικά μέτρα που μειώνουν τα οφέλη που αντλούν οι οικονομικοί παράγοντες της Ένωσης στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά με ταχύτητα και ευελιξία στο πλαίσιο των διαδικασιών και των προθεσμιών που καθορίζονται στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει. Η Ένωση θα πρέπει, συνεπώς, να εκδώσει νομοθεσία που να καθορίζει το πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων της σε ορισμένες ειδικές καταστάσεις, και να παρέχει επαρκείς πόρους ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται αποδοτικά για αυτά τα μέσα.

  Τροπολογία    3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (2α) Τα μέτρα που πρέπει να στοχεύουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων της Ένωσης πρέπει να επιλέγονται ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ικανότητά τους να ασκούν πίεση στις σχετικές τρίτες χώρες να τηρούν του κανόνες διεθνούς εμπορίου, αλλά και την ικανότητά τους να ανακουφίζουν του οικονομικούς παράγοντες και τα κράτη μέλη που εθίγησαν περισσότερο από τα μέτρα που έλαβαν τα τρίτα κράτη. Τα εν λόγω μέτρα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση της Ένωσης στις πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

  Τροπολογία    4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 3

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (3) Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ καθώς και άλλοι ανάλογοι μηχανισμοί, μεταξύ άλλων περιφερειακοί ή διμερείς, στόχο έχουν την εξεύρεση θετικής λύσης σε οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ της Ένωσης και του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή των άλλων συμβαλλόμενων μερών των εν λόγω συμφωνιών. Η Ένωση θα πρέπει, εντούτοις, να αναστέλλει τυχόν παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες επίλυσης διαφορών, στην περίπτωση που αποδειχθούν ανεπιτυχείς άλλοι τρόποι για την εξεύρεση θετικής λύσης στη διαφορά. Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις αποσκοπούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της οικείας τρίτης χώρας με τους σχετικούς διεθνείς εμπορικούς κανόνες, με στόχο την επιστροφή σε μία κατάσταση αμοιβαίου οφέλους.

  (3) Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ καθώς και άλλοι ανάλογοι μηχανισμοί, μεταξύ άλλων περιφερειακοί ή διμερείς, στόχο έχουν την εξεύρεση θετικής λύσης σε οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ της Ένωσης και του άλλου συμβαλλόμενου μέρους ή των άλλων συμβαλλόμενων μερών των εν λόγω συμφωνιών. Η Ένωση θα πρέπει, εντούτοις, να αναστέλλει τυχόν παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες επίλυσης διαφορών, στην περίπτωση που αποδειχθούν ανεπιτυχείς άλλοι τρόποι για την εξεύρεση θετικής λύσης στη διαφορά. Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις αποσκοπούν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της οικείας τρίτης χώρας με τους σχετικούς διεθνείς εμπορικούς κανόνες, με στόχο την επιστροφή σε μία κατάσταση αμοιβαίου οφέλους. Η Ένωση πρέπει πάντα να χρησιμοποιεί τον πιο αποτελεσματικό διαθέσιμο μηχανισμό επίλυσης διαφορών.

  Τροπολογία    5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (4) Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης του ΠΟΕ, το μέλος του ΠΟΕ που προτείνει την εφαρμογή μέτρου διασφάλισης ή επιδιώκει την επέκταση τέτοιου μέτρου θα πρέπει να προσπαθήσει να διατηρήσει ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο παραχωρήσεων και άλλων υποχρεώσεων μεταξύ αυτού και των εξαγόντων μελών τα οποία θα πληγούν από το εν λόγω μέτρο διασφάλισης. Παρόμοιοι κανόνες εφαρμόζονται στο πλαίσιο άλλων, όπως περιφερειακών ή διμερών, διεθνών εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση. Η Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα επανεξισορρόπησης με αναστολή των παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σε περιπτώσεις που η οικεία τρίτη χώρα δεν εφαρμόζει ικανοποιητικές προσαρμογές. Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της άσκησης πίεσης για την εισαγωγή μέτρων βελτίωσης των εμπορικών συναλλαγών από την οικεία τρίτη χώρα, με στόχο την επιστροφή σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους.

  (4) Στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης του ΠΟΕ, το μέλος του ΠΟΕ που προτείνει την εφαρμογή μέτρου διασφάλισης ή επιδιώκει την επέκταση τέτοιου μέτρου θα πρέπει να προσπαθήσει να διατηρήσει ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο παραχωρήσεων και άλλων υποχρεώσεων μεταξύ αυτού και των εξαγόντων μελών τα οποία θα πληγούν από το εν λόγω μέτρο διασφάλισης. Παρόμοιοι κανόνες εφαρμόζονται στο πλαίσιο άλλων, όπως περιφερειακών ή διμερών, διεθνών εμπορικών συμφωνιών που έχει συνάψει η Ένωση. Η Ένωση θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα επανεξισορρόπησης με αναστολή των παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων σε περιπτώσεις που η οικεία τρίτη χώρα δεν εφαρμόζει κατάλληλες και ανάλογες προσαρμογές. Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση σε αυτές τις περιπτώσεις εξυπηρετούν τον σκοπό της άσκησης πίεσης για την εισαγωγή μέτρων βελτίωσης των εμπορικών συναλλαγών από την οικεία τρίτη χώρα, με στόχο την επιστροφή σε μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους.

  Τροπολογία    6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Το άρθρο XXVIII της συμφωνίας GATT 1994 και το σχετικό μνημόνιο συμφωνίας διέπουν την τροποποίηση ή την απόσυρση παραχωρήσεων που έχουν καθοριστεί στα δασμολογικά καθεστώτα μελών του ΠΟΕ. Τα μέλη του ΠΟΕ που πλήττονται από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δικαιούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προβούν στην απόσυρση ουσιαστικά ισοδύναμων παραχωρήσεων. Η Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει μέτρα επανεξισορρόπησης σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία για αντισταθμιστικές προσαρμογές Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση θα έχουν ως στόχο την άσκηση πίεσης σε τρίτες χώρες για την εφαρμογή μέτρων για την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.

  (5) Το άρθρο XXVIII της συμφωνίας GATT 1994 και το σχετικό μνημόνιο συμφωνίας και το άρθρο XXI της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) και οι συναφείς διαδικασίες για την εφαρμογή της διέπουν την τροποποίηση ή την απόσυρση παραχωρήσεων και δεσμεύσεων που έχουν καθοριστεί στα δασμολογικά καθεστώτα και στον πίνακα ειδικών δεσμεύσεων μελών του ΠΟΕ. Τα μέλη του ΠΟΕ που πλήττονται από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δικαιούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προβούν στην απόσυρση ουσιαστικά ισοδύναμων παραχωρήσεων ή δεσμεύσεων. Η Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει μέτρα επανεξισορρόπησης σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτός εάν επιτευχθεί συμφωνία για αντισταθμιστικές προσαρμογές Τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση θα έχουν ως στόχο την άσκηση πίεσης σε τρίτες χώρες για την εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των αμοιβαίων οφελών και για την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.

  Αιτιολόγηση

  Οι υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, εφόσον το επιτρέπουν οι διεθνείς ή διμερείς αποφάσεις επίλυσης διαφορών.

  Τροπολογία    7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 6

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (6) Η Ένωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί τα δικαιώματά της στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων δεδομένου ότι η συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ορίζει ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας δεν καταλήγει στην αναστολή των παραχωρήσεων ή άλλων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλης καλυπτόμενης συμφωνίας του ΠΟΕ.

  (6) Είναι κρίσιμο για την Ένωση να έχει τη δυνατότητα να ασκεί τα δικαιώματά της ταχέως στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του δυνάμει του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις ή δυνάμει τυχόν διμερών ή περιφερειακών δεσμευτικών συμφωνιών. Η δράση της Ένωσης πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση της διατήρησης ουσιαστικά ισοδύναμου επιπέδου παραχωρήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έγκριση μέτρων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων είναι δυνατή όχι μόνο στο πλαίσιο της ΣΔΣ, αλλά επίσης και υπό άλλες συνθήκες, ιδίως όταν ένας εταίρος μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών δεν τηρεί τις υποχρεώσεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις που απορρέουν από αυτήν.

  Τροπολογία    8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 7

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (7) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επικεντρώνεται στα μέτρα αυτά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των οποίων η Ένωση διαθέτει εμπειρία· η δυνατότητα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στους τομείς υπηρεσιών και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να αξιολογηθεί σε εύθετο χρόνο σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα.

  (7) Με τον παρόντα κανονισμό η Ένωση θα μπορεί να διαθέτει ένα πλήρες και αποτελεσματικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα μπορούν να λαμβάνονται μέτρα γρήγορα. Ωστόσο, η δυνατότητα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του με νέα μέτρα που καλύπτουν νέους τομείς εμπορίου, όπως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μελέτης που θα διενεργηθεί ταυτόχρονα με την έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10, και πρέπει να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τροπολογία    9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (9) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού το αργότερο τρία έτη από την έναρξη εφαρμογής του με σκοπό να αξιολογήσει και, εάν χρειάζεται, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του.

  (9) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού το αργότερο πέντε έτη από την πρώτη έγκριση εκτελεστικής πράξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού με σκοπό να αξιολογήσει και, εάν χρειάζεται, να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. Η Επιτροπή πρέπει να ενσωματώσει στις εκθέσεις της σχετικά με την στρατηγική Ευρώπη 2020 ανάλυση του πόσο σημαντικό είναι το μέσο αυτό, και συγκεκριμένα από πλευράς ικανότητάς του να αίρει εμπορικούς φραγμούς.

  Αιτιολόγηση

  Καθώς η ύπαρξη του ίδιου του κανονισμού θα αποθαρρύνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τους εμπορικούς εταίρους μας από το να μην τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού, προβλέπεται μακρότερη ρήτρα αξιολόγησης σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να καταφεύγει σε μηχανισμούς επιβολής λιγότερο συχνά.

  Τροπολογία    10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9α) Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προτίθεται να εφαρμόζει μέτρα εμπορικής πολιτικής δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στις πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή της συγκεκριμένης υπόθεσης και των υπό εξέταση μέτρων, της βλάβης που έχει προκύψει από τη βιομηχανία της Ένωσης, την αιτιολόγηση και τον πιθανό αντίκτυπο των υπό εξέταση μέτρων. Μετά την έγκριση των μέτρων, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων.

  Τροπολογία    11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (9β) Κατά την αξιολόγηση του γενικού συμφέροντος της Ένωσης σε σχέση με την έγκριση μέτρων επιβολής, ενώ επιδιώκει ισορροπία στην προσέγγιση, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την κατάσταση των παραγωγών της Ένωσης. Η Επιτροπή θα ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς ορίζει το γενικό συμφέρον της Ένωσης ανάλογα με κάθε περίπτωση.

  Αιτιολόγηση

  Ο καθορισμός του γενικού συμφέροντος της Ένωσης είναι μια πρακτική όμοια προς την εξέταση του συμφέροντος της Ένωσης σε διαδικασίες αντιντάμπινγκ και κατά επιδοτήσεων καθώς επιδιώκεται με παρόμοιο τρόπο η ισορροπία στην προσέγγιση ανάμεσα στα συμφέροντα παραγωγών και χρηστών/καταναλωτών. Παράλληλα προς την ανάγκη να αναπτυχθεί μια ουσιαστική προσέγγιση για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στον αντίκτυπο επί των παραγωγών.

  Τροπολογία    12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (10α) Η Επιτροπή πρέπει να τηρεί τακτικά ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα όταν η Ένωση προσφεύγει σε όργανο επίλυσης διαφορών. Κάθε φορά που ένα όργανο επίλυσης διαφορών λαμβάνει απόφαση βάσει της οποίας η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί ενώπιον της αρμόδιας για το διεθνές εμπόριο επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ποιο λόγο προτίθεται να λάβει αυτού του είδους τα μέτρα. Εάν η Ένωση αποφασίσει να λάβει μέτρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξηγήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την επιλογή των μέτρων αυτών.

  Τροπολογία    13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (13α) Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει τακτικά στον διάλογο για την επίλυση διαφορών και την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    14

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – εισαγωγικό μέρος

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης να αναστέλλει ή να αποσύρει παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό

  Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης να αναστέλλει ή να αποσύρει παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών, με σκοπό

  Αιτιολόγηση

  Η άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης εκτός από αποτελεσματική πρέπει να είναι και έγκαιρη.

  Τροπολογία    15

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – στοιχείο α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) να αντιδρά σε παραβιάσεις εκ μέρους τρίτων χωρών των διεθνών εμπορικών κανόνων οι οποίες θίγουν τα συμφέροντα της Ένωσης, με σκοπό την επιδίωξη ικανοποιητικής λύσης.

  (α) να αντιδρά σε παραβιάσεις εκ μέρους τρίτων χωρών των διεθνών εμπορικών κανόνων οι οποίες θίγουν τα συμφέροντα της Ένωσης, με σκοπό την επιδίωξη ικανοποιητικής λύσης που θα ανακουφίζει τους θιγόμενους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

  Τροπολογία    16

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 1 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) να επανεξισορροπεί παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, στην περίπτωση που μεταβάλλεται το εισαγωγικό καθεστώς που παρέχεται σε εμπορεύματα από την Ένωση.

  (β) να επανεξισορροπεί παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες, στην περίπτωση που μεταβάλλεται το καθεστώς που παρέχεται σε εμπορεύματα ή υπηρεσίες από την Ένωση.

  Τροπολογία    17

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) «παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις»: δασμολογικές παραχωρήσεις ή άλλα οφέλη τα οποία η Ένωση έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει στις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος·

  (β) «παραχωρήσεις ή άλλες υποχρεώσεις»: δασμολογικές παραχωρήσεις, ειδικές δεσμεύσεις στον τομέα των υπηρεσιών ή άλλα οφέλη τα οποία η Ένωση έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει στις εμπορικές της συναλλαγές με τρίτες χώρες βάσει διεθνών εμπορικών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος·

  Αιτιολόγηση

  Οι υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, εφόσον το επιτρέπουν οι διεθνείς ή διμερείς αποφάσεις επίλυσης διαφορών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ένας ορισμός.

  Τροπολογία    18

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) στις περιπτώσεις τροποποίησης των παραχωρήσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 1994, εφόσον δεν έχουν συμφωνηθεί αντισταθμιστικές προσαρμογές.

  (δ) στις περιπτώσεις τροποποίησης των παραχωρήσεων ή των δεσμεύσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου 1994 ή το άρθρο XXI της GATS, εφόσον δεν έχουν συμφωνηθεί αντισταθμιστικές προσαρμογές.

  Αιτιολόγηση

  Οι υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, εφόσον το επιτρέπουν οι διεθνείς ή διμερείς αποφάσεις επίλυσης διαφορών.

  Τροπολογία    19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Εάν απαιτείται δράση για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων εμπορικής πολιτικής. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

  1. Εάν απαιτείται δράση για τη διαφύλαξη των συμφερόντων της Ένωσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστική πράξη για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων εμπορικής πολιτικής. Αυτή η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2. Η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επιλογή των μέτρων εμπορικής πολιτικής όπως θεσπίζεται στο άρθρο 5.

  Τροπολογία    20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) Οι παραχωρήσεις που αποσύρονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με τρίτη χώρα σε σχέση με το άρθρο XXVIII της GATT 1994 και το συναφές μνημόνιο συμφωνίας είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις παραχωρήσεις που έχει τροποποιήσει ή αποσύρει η εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο XXVIII της GATT 1994 και στο συναφές μνημόνιο συμφωνίας.

  (δ) Οι παραχωρήσεις ή οι δεσμεύσεις που τροποποιούνται ή που αποσύρονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών με τρίτη χώρα σε σχέση με το άρθρο XXVIII της GATT 1994 ή το άρθρο XXI της GATS και τις συναφείς εκτελεστικές διαδικασίες και το συναφές μνημόνιο συμφωνίας είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις παραχωρήσεις ή δεσμεύσεις που έχει τροποποιήσει ή αποσύρει η εν λόγω τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο XXVIII της GATT 1994 και στο συναφές μνημόνιο συμφωνίας ή το άρθρο XXI της GATS και τις συναφείς εκτελεστικές διαδικασίες.

  Αιτιολόγηση

  Οι υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, εφόσον το επιτρέπουν οι διεθνείς ή διμερείς αποφάσεις επίλυσης διαφορών.

  Τροπολογία    21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) τη δυνατότητα των μέτρων να παρέχουν ανακούφιση στους οικονομικούς φορείς εντός της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα της τρίτης χώρας·

  (β) τη δυνατότητα των μέτρων να παρέχουν ανακούφιση στα κράτη μέλη και στους οικονομικούς φορείς εντός της Ένωσης που πλήττονται από τα μέτρα της τρίτης χώρας·

  Τροπολογία    22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού των σχετικών προϊόντων, ώστε να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στους κατάντη κλάδους παραγωγής ή τους τελικούς καταναλωτές της Ένωσης·

  (γ) την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στους κατάντη κλάδους παραγωγής ή τους τελικούς καταναλωτές της Ένωσης·

  Τροπολογία    23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3α. Η Επιτροπή περιγράφει στην πρότασή της για εκτελεστική πράξη τον τρόπο με τον οποίο έχει ορίσει το γενικό συμφέρον της Ένωσης στην υπό εξέταση περίπτωση.

  Αιτιολόγηση

  Για λόγους διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής, και καθώς αυτή αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εφαρμογή του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή οφείλει να εξηγήσει στην πρότασή της για εκτελεστική πράξη πώς έχει ορίσει το γενικό συμφέρον της Ένωσης.

  Τροπολογία    24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 - στοιχείο β α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (βα) αναστολή της εφαρμογής των υποχρεώσεων και των ειδικών δεσμεύσεων στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, σε σχέση με τη GATS ή τυχόν διμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες·

  Αιτιολόγηση

  Οι υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, εφόσον το επιτρέπουν οι διεθνείς ή διμερείς φορείς επίλυσης διαφορών. Μερικές τρέχουσες υποθέσεις του ΠΟΕ καταδεικνύουν ότι η Ένωση έχει ήδη ζητήσει αντίμετρα στον τομέα των υπηρεσιών. Η επιλογή ειδικού τομέα υπηρεσιών πρέπει να προταθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τη Συνθήκη.

  Τροπολογία    25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – στοιχείο γ – σημείο i

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (i) αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις προσφορών των οποίων η συνολική αξία αποτελείται κατά περισσότερο από 50% από εμπορεύματα ή υπηρεσίες που προέρχονται από την οικεία τρίτη χώρα και/ή

  (i) αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις προσφορών των οποίων η συνολική αξία αποτελείται κατά περισσότερο από 50% από εμπορεύματα ή υπηρεσίες που προέρχονται από την οικεία τρίτη χώρα· εκτελεστικές πράξεις μπορούν να ορίζουν ανώτατα όρια, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών, πάνω από τα οποία πρόκειται να ισχύει ο αποκλεισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4(3), συμπεριλαμβανομένων παραμέτρων σχετικά με τη διοικητική ικανότητα και το επίπεδο ολικής ή μερικής αναίρεσης· και/ή

  Τροπολογία    26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επιλογή των ειδικών μέτρων εμπορικής πολιτικής που θεσπίστηκαν όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

  Αιτιολόγηση

  Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στην τροπολογία του εισηγητή αριθ. 14 που περιλαμβάνεται στο σχέδιο έκθεσης και την αποσαφηνίζει προσθέτοντας πως χρειάζεται να ενημερώνει η Επιτροπή όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο σχετικά με τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συν-νομοθετούν επί του προτεινόμενου κανονισμού.

  Τροπολογία    27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Όταν, ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, η οικεία τρίτη χώρα παρέχει ικανοποιητική αντιστάθμιση στην Ένωση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της εκτελεστικής πράξης για τη διάρκεια της περιόδου αντιστάθμισης. Η αναστολή αποφασίζεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 2 διαδικασία εξέτασης.

  1. Όταν, ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, η οικεία τρίτη χώρα παρέχει επαρκή και ανάλογη αντιστάθμιση στην Ένωση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της εκτελεστικής πράξης για τη διάρκεια της περιόδου αντιστάθμισης. Η αναστολή αποφασίζεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 2 διαδικασία εξέτασης.

  Αιτιολόγηση

  Η αποζημίωση είναι επαρκής και ανάλογη.

  Τροπολογία    28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) στις περιπτώσεις επανεξισορρόπησης των παραχωρήσεων ή των άλλων υποχρεώσεων ύστερα από τη λήψη μέτρου διασφάλισης εκ μέρους της τρίτης χώρας, όταν αποσυρθεί ή λήξει το μέτρο διασφάλισης ή όταν η οικεία τρίτη χώρα παραχωρήσει ικανοποιητική αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1·

  (β) στις περιπτώσεις επανεξισορρόπησης των παραχωρήσεων ή των άλλων υποχρεώσεων ύστερα από τη λήψη μέτρου διασφάλισης εκ μέρους της τρίτης χώρας, όταν αποσυρθεί ή λήξει το μέτρο διασφάλισης ή όταν η οικεία τρίτη χώρα παραχωρήσει επαρκή και ανάλογη αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1·

  Αιτιολόγηση

  Η αποζημίωση είναι επαρκής και ανάλογη.

  Τροπολογία    29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) στις περιπτώσεις τροποποίησης παραχωρήσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, όταν μια τρίτη χώρα παραχωρήσει ικανοποιητική αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1.

  (γ) στις περιπτώσεις τροποποίησης ή απόσυρσης παραχωρήσεων ή δεσμεύσεων από μέλος του ΠΟΕ βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 ή του άρθρου XXI της GATS, όταν μια τρίτη χώρα παραχωρήσει επαρκή και ανάλογη αντιστάθμιση στην Ένωση ύστερα από την έκδοση εκτελεστικής πράξης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1.

  Αιτιολόγηση

  Οι υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, εφόσον το επιτρέπουν οι διεθνείς ή διμερείς φορείς επίλυσης διαφορών.

  Τροπολογία    30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  4α. Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν προβλέπει αναστολή, τροποποίηση ή περάτωση μέτρου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5.

  Τροπολογία    31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε συγκεκριμένα προϊόντα ή τομείς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κατάλληλα δημόσια μέσα επικοινωνίας.

  1. Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή τομείς, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα κατάλληλα δημόσια μέσα επικοινωνίας και λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω απόψεις.

   

  Η ειδοποίηση αναφέρει την προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο μήνες.

  Αιτιολόγηση

  Οι υπηρεσίες πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, εφόσον το επιτρέπουν οι διεθνείς ή διμερείς φορείς επίλυσης διαφορών. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που συλλέγονται λαμβάνονται υπόψη.

  Τροπολογία    32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν.

  2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν. Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκβαση αυτής της συγκέντρωσης πληροφοριών και για το πώς προτίθεται να λάβει υπόψη τις πληροφορίες κατά τον καθορισμό του γενικού συμφέροντος της Ένωσης.

  Τροπολογία    33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 4

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Ο πάροχος των πληροφοριών μπορεί να ζητήσει τον χειρισμό των πληροφοριών που υποβάλλονται ως εμπιστευτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από μη εμπιστευτική σύνοψη των πληροφοριών ή από παράθεση των λόγων για τους οποίους οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν μπορούν να συνοψισθούν.

  4. Ο πάροχος των πληροφοριών μπορεί να ζητήσει τον χειρισμό των πληροφοριών που υποβάλλονται ως εμπιστευτικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πληροφορίες αυτές συνοδεύονται από μη εμπιστευτική σύνοψη που παρουσιάζει τις πληροφορίες σε γενικευμένη μορφή ή από παράθεση των λόγων για τους οποίους οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν μπορούν να συνοψισθούν.

  Αιτιολόγηση

  Αυτονόητη.

  Τροπολογία    34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 α (νέο)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Άρθρο 9α

   

  Διάλογος για την επίλυση διαφορών και την επιβολή

   

  Η Επιτροπή συμμετέχει τακτικά κεκλεισμένων των θυρών σε ανταλλαγή απόψεων με την αρμόδια για το διεθνές εμπόριο επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαχείριση εμπορικών διενέξεων, ακόμα και υπό εξέλιξη υποθέσεων, των αποτελεσμάτων επί των βιομηχανιών της Ένωσης, του αντίκτυπου των προβλεπόμενων μέτρων, και την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

  Τροπολογία    35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το αργότερο τρία έτη από την πρώτη περίπτωση έκδοσης εκτελεστικής πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Το αργότερο πέντε έτη από την πρώτη περίπτωση έκδοσης εκτελεστικής πράξεις βάσει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Καθώς ήδη η ύπαρξη του ίδιου του κανονισμού ως πειστική απειλή θα αποθαρρύνει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τους εμπορικούς εταίρους μας από το να μην τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού, προβλέπεται μακρότερη ρήτρα αξιολόγησης , καθώς θεωρείται ότι η Επιτροπή θα μπορεί να καταφεύγει σε μηχανισμούς επιβολής λιγότερο συχνά.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Σήμερα η ΕΕ δεν διαθέτει οριζόντιο νομοθετικό πλαίσιο για την επιβολή των δικαιωμάτων της βάσει του ΠΟΕ και άλλων διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο αύξησης του πλήθους των αντίμετρων, το προτεινόμενο εργαλείο είναι σχεδιασμένο με θεμιτό τρόπο για την ενίσχυση της επιβολής των εμπορικών δικαιωμάτων της ΕΕ, την παγίωση της αξιοπιστίας της ΕΕ και σε τελική ανάλυση την υποχρέωση των εμπορικών εταίρων μας να σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού όπως αυτοί ορίζονται στις εμπορικές συμφωνίες. Η παρούσα πρόταση αποτελεί επίσης μέρος μιας στρατηγικής για το άνοιγμα νέων αγορών για την ΕΕ και ευθυγραμμίζει τη λήψη αποφάσεων με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

  Αυτό το νέο εργαλείο πρέπει επίσης να νοείται στο πλαίσιο των κανόνων επίλυσης πολυμερών (ΠΟΕ), περιφερειακών και διμερών διαφορών που παρέχουν ήδη το δικαίωμα στην καταγγέλλουσα χώρα να καταφύγει στην «ύστατη λύση», ήτοι σε προσωρινά αμυντικά αντίμετρα κατά μιας χώρας που παραβιάζει μια συμφωνία όταν η εν λόγω χώρα αδυνατεί να εφαρμόσει τους κανόνες ενός φορέα επίλυσης διαφορών. Κατά συνέπεια, δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στον προστατευτισμό.

  Η ισχυρή υποστήριξη του εισηγητή στην πρόταση αυτή δεν σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιεί πιο συχνά μέτρα επανεξισορρόπησης/αντίμετρα, αλλά αναμφίβολα θα διευκολύνει την ενδεχόμενη χρήση τους. Ο εισηγητής πιστεύει ότι τα αντίμετρα πρέπει πάντα να αποτελούν την ύστατη λύση, σύμφωνα με την περίφημη φράση του Pascal Lamy: «Συμβουλευθείτε πριν νομοθετήσετε· διαπραγματευτείτε πριν καταφύγετε στο δικαστήριο· αντισταθμίστε πριν ασκήσετε αντίμετρα· και σε κάθε περίπτωση συμμορφωθείτε».

  Τα τελευταία χρόνια οι υποθέσεις στις οποίες η ΕΕ χρειάστηκε να καταφύγει σε αντίμετρα ήταν ελάχιστες, εντούτοις η ύπαρξη μιας πειστικής απειλής είναι σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση ενός θετικού διακανονισμού. Το χρονικό πλαίσιο για την υιοθέτηση ενός μέτρου είναι ύψιστης σημασίας. Πριν από την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ υιοθετούσε μια προσέγγιση κατά περίπτωση σχετικά με τα αντίμετρα κατά τρίτης χώρας στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας του ΠΟΕ για την επίλυση διαφορών (ΜΣΕΔ) ή σχετικά με τα μέτρα επανεξισορρόπησης δυνάμει της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης. Η αντιμετώπιση αυτών των διαφορών γινόταν μέσω κανονισμών που θεσπίζονταν από το Συμβούλιο. Ελλείψει ενός οριζόντιου πλαισίου, κάθε απόφαση θα έπρεπε να υιοθετείται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, η οποία διαρκεί από 15 έως 31 μήνες κατά μέσο όρο.

  Παρότι πρέπει να διερευνήσουμε διεξοδικά τις δυνατότητες ενίσχυσης της τρέχουσας πρότασης από την άποψη του πεδίου εφαρμογής της, των διαθέσιμων αντίμετρων και της συμμετοχής του Κοινοβουλίου, είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσει η ΕΕ το συγκεκριμένο οριζόντιο μέσο το συντομότερο δυνατόν.

  Η παρούσα πρόταση διαχωρίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού μέσω αναφοράς στις ειδικές συνθήκες που δύνανται να σημάνουν προσφυγή σε διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισμό (άρθρο 3 και 4) και το μέγεθος του καταλόγου μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση όταν αντιμετωπίζει μία από αυτές τις ειδικές συνθήκες (άρθρο 5). Ενώ το πεδίο εφαρμογής είναι σε μεγάλο βαθμό καθορισμένο –και καλύπτει, στην ουσία, οποιοδήποτε είδος εμπορικής διαφωνίας–, ο κατάλογος περιορίζεται σε εμπορεύματα και δημόσιες συμβάσεις.

  Έπειτα από διάφορες ανταλλαγές απόψεων με επαγγελματίες, ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη ότι ο κατάλογος των μέτρων εμπορικής πολιτικής που έχει στη διάθεσή της η Ένωση πρέπει να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει τουλάχιστον τον τομέα των υπηρεσιών.

  Πρώτον, ο φορέας επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ ήδη επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη του, είτε άμεσα είτε μέσω αμοιβαίων αντίμετρων, την αναστολή παραχώρησης στον τομέα των υπηρεσιών[1]. Υπάρχουν λίγα παραδείγματα έγκρισης τέτοιας αναστολής (όπως η υπόθεση ΕΚ-Μπανάνες ΙΙΙ), και ορισμένες άλλες τρέχουσες σημαντικές υποθέσεις εμπορικών διαφορών στις οποίες εμπλέκεται η ΕΕ πιθανώς να απαιτούν αίτηση αντίμετρων στον τομέα των υπηρεσιών.

  Δεύτερον, το γεγονός ότι η αποκλειστική κοινοτική αρμοδιότητα δεν καλύπτει όλες τις υπηρεσίες της ΕΕ ίσως δεν αποτρέψει τη συμπερίληψη του τομέα των υπηρεσιών συνολικά στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Εφόσον η Επιτροπή υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τα μέτρα εμπορικής πολιτικής στον τομέα των υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 8, θα πρέπει να επιλέξει μόνο τις υπηρεσίες που καλύπτονται από κοινοτική αρμοδιότητα δυνάμει της Συνθήκης.

  Τρίτον, ο τομέας των υπηρεσιών είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο και η συμπερίληψή του θα ενισχύσει αναμφίβολα την αξιοπιστία της Ένωσης όσον αφορά την ταχεία άσκηση των δικαιωμάτων της, βάσει του παρόντος κανονισμού και χωρίς να πρέπει να υποστεί ξεχωριστή ειδική νομοθετική διαδικασία, ιδίως όταν αντιμετωπίζει παράνομες πράξεις που προέρχονται από χώρες των οποίων οι υπηρεσίες είναι καίριας σημασίας για την οικονομία της ΕΕ. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η επίτευξη συμμόρφωσης, ως εκ τούτου η αξιοπιστία είναι καίριας σημασίας.

  Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να προβλέψει δομημένη και συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου χωρίς να καθυστερεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

  Ο εν λόγω διάλογος δεν θα επικεντρώνεται μόνο σε ολόκληρο τον κατάλογο των τρεχουσών υποθέσεων επίλυσης διαφορών και τελικά στην απόφαση για έγκριση, τροποποίηση ή περάτωση αντίμετρων, αλλά επίσης θα χαρακτηρίζει την επιλογή των ειδικών μέτρων εμπορικής πολιτικής που θα προτείνονται στη χώρα που παραβιάζει μια συμφωνία, γεγονός που δυνητικά θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κλάδους και θα πρέπει τότε να αιτιολογείται εκτενώς.

  Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο εισηγητής θεωρεί ότι ήδη η ύπαρξη και μόνο του παρόντος κανονισμού θα αποτελέσει πειστική απειλή και θα αποτρέψει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τους εμπορικούς μας εταίρους από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες του παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, προτείνει ρήτρα αξιολόγησης μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος, καθώς αναμένεται ότι η Επιτροπή θα μπορεί να καταφύγει σε μηχανισμούς επιβολής λιγότερο συχνά.

  • [1]  Άρθρο 22 του ΜΣΕΔ του ΠΟΕ και άρθρο XXIII της GATS.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή των διεθνών εμπορικών κανόνων

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  18.12.2012

   

   

   

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  15.1.2013

   

   

   

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  IMCO

  15.1.2013

  JURI

  15.1.2013

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  IMCO

  23.1.2013

  JURI

  22.1.2013

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  Niccolò Rinaldi

  23.1.2013

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  24.4.2013

  17.6.2013

  11.7.2013

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  17.9.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  27

  3

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil, Метин Казак

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Krzysztof Lisek

  Ημερομηνία κατάθεσης

  26.9.2013