RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

  26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

  Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  Raportöör: Niccolò Rinaldi


  Menetlus : 2012/0359(COD)
  Menetluse etapid istungitel

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

  (COM(2012)0773 – C7‑0454/2012– 2012/0359(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0773),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0415/2012),

  -  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 294 lõiget 3,

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

  –   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0308/2013),

  1.   võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Pealkiri

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3286/94

  Selgitus

  Määrusega muudetakse ka kaubandustõkete määruse iganenud sätet.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) On oluline, et liidul oleksid asjakohased vahendid liidu õiguste tõhusaks rakendamiseks rahvusvaheliste kaubanduskokkulepete raames, et liit saaks kaitsta oma majandushuve. Siin peetakse eelkõige silmas olukordi, kus kolmandad riigid kehtestavad kaubandust piiravaid meetmeid, mis vähendavad liidu ettevõtjate kasumit, mida nad võiksid saada rahvusvahelistest kaubanduskokkulepetest tulenevalt. Liit peaks suutma sõlmitud rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes sätestatud menetluste ja tähtaegadega seoses kiiresti ja paindlikult reageerida. Seega peaks liit vastu võtma õigusakti, milles sätestatakse raamistik liidu õiguste rakendamiseks teatavates konkreetsetes olukordades.

  (2) On oluline, et liidul oleksid asjakohased vahendid liidu õiguste tõhusaks rakendamiseks rahvusvaheliste kaubanduskokkulepete raames, et liit saaks kaitsta oma majandushuve. Siin peetakse eelkõige silmas olukordi, kus kolmandad riigid kehtestavad kaubandust piiravaid meetmeid, mis vähendavad liidu ettevõtjate kasumit, mida nad võiksid saada rahvusvahelistest kaubanduskokkulepetest tulenevalt. Liit peaks suutma sõlmitud rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes sätestatud menetluste ja tähtaegadega seoses kiiresti ja paindlikult reageerida. Seega peaks liit vastu võtma õigusakti, milles sätestatakse raamistik liidu õiguste rakendamiseks teatavates konkreetsetes olukordades, ja eraldama piisavalt ressursse, et tagada olemasolevate ressursside tõhus kasutamine nende vahendite puhul.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (2 a) Liidu õiguste tõhusaks rakendamiseks mõeldud meetmete valikul tuleks võtta arvesse mitte üksnes nende suutlikkust mõjutada asjaomaseid kolmandaid riike järgima rahvusvahelisi kaubanduseeskirju, vaid ka nende suutlikkust leevendada nende ettevõtjate ja liikmesriikide olukorda, kes on kolmandate riikide võetud kaubandust piiravate meetmete tõttu kõige enam kahju kannatanud. Käesoleva määruse alusel võetavad meetmed ei tohiks piirata liidu juurdepääsu Euroopa tööstuse jaoks esmatähtsatele toorainetele.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) WTO vaidluste lahendamise mehhanismi ja muude, sealhulgas vastavate piirkondlike ja kahepoolsete mehhanismide eesmärk on leida positiivne lahendus mis tahes vaidlusele, mis on üles kerkinud liidu ja kokkuleppe sõlminud teise lepinguosalise või lepinguosaliste vahel. Nende vaidluste lahendamise eeskirjade kohaselt peaks liit aga peatama kontsessioonid või muud kohustused, kui muud väljavaated vaidluses positiivse lahenduse leidmisel ei ole osutunud edukaks. Sellistel juhtudel on liidu meetmete eesmärk panna asjaomane kolmas riik täitma asjakohaseid rahvusvahelisi kaubanduseeskirju, et taastuks olukord, kus kasu saadakse vastastikku.

  (3) WTO vaidluste lahendamise mehhanismi ja muude, sealhulgas vastavate piirkondlike ja kahepoolsete mehhanismide eesmärk on leida positiivne lahendus mis tahes vaidlusele, mis on üles kerkinud liidu ja kokkuleppe sõlminud teise lepinguosalise või lepinguosaliste vahel. Nende vaidluste lahendamise eeskirjade kohaselt peaks liit aga peatama kontsessioonid või muud kohustused, kui muud väljavaated vaidluses positiivse lahenduse leidmisel ei ole osutunud edukaks. Sellistel juhtudel on liidu meetmete eesmärk panna asjaomane kolmas riik täitma asjakohaseid rahvusvahelisi kaubanduseeskirju, et taastuks olukord, kus kasu saadakse vastastikku. Liit peaks alati kasutama kõige tõhusamat olemasolevat vaidluste lahendamise mehhanismi.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) WTO kaitsemeetmete lepingu kohaselt peab WTO liige, kes on teinud ettepaneku kaitsemeetme kohaldamiseks või kes soovib laiendada kaitsemeetmeid, püüdma säilitada kontsessioone ja muid kohustusi sisuliselt samaväärsel tasemel tema ja selliste eksportivate liikmete vahel, keda selline kaitsemeede võiks kahjustada. Samu eeskirju kohaldatakse ka teiste liidu sõlmitud rahvusvaheliste (sealhulgas nii piirkondlikke kui ka kahepoolsete) kaubanduskokkulepete puhul. Liit peaks võtma tasakaalustavaid meetmeid peatades kontsessioonid või muud kohustused juhtudel, kus asjaomane kolmas riik on teinud ebarahuldavaid kohandusi. Sellistel juhtudel on liidu meetmete eesmärk panna kolmandad riigid võtma kaubandusmeetmeid, mille läbi taastataks olukord, kus kasu saadakse vastastikku.

  (4) WTO kaitsemeetmete lepingu kohaselt peab WTO liige, kes on teinud ettepaneku kaitsemeetme kohaldamiseks või kes soovib laiendada kaitsemeetmeid, püüdma säilitada kontsessioone ja muid kohustusi sisuliselt samaväärsel tasemel tema ja selliste eksportivate liikmete vahel, keda selline kaitsemeede võiks kahjustada. Samu eeskirju kohaldatakse ka teiste liidu sõlmitud rahvusvaheliste (sealhulgas nii piirkondlikke kui ka kahepoolsete) kaubanduskokkulepete puhul. Liit peaks võtma tasakaalustavaid meetmeid, peatades kontsessioonid või muud kohustused juhtudel, kus asjaomane kolmas riik ei ole teinud piisavaid ja proportsionaalseid kohandusi. Sellistel juhtudel on liidu meetmete eesmärk panna kolmandad riigid võtma kaubandusmeetmeid, mille läbi taastataks olukord, kus kasu saadakse vastastikku.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5) GATT 1994 artiklis XXVIII ja sellega seonduvas WTO vaidluste lahendamise käsitusleppes sätestatakse kontsessioonide muutmine või tühistamine WTO liikmetele kehtestatud tariifide kaotamise ajakava alusel. WTO liikmed, keda selline muutmine mõjutab, võivad teatud tingimustel sisuliselt samaväärsed kontsessioonid tühistada. Kui ei ole kokku lepitud kompensatsioonimehhanisme, peaks liit sel juhul võtma tasakaalustavad meetmed. Liidu meetmete eesmärk oleks panna kolmas riik täitma kaubandust edendavaid meetmeid.

  (5) GATT 1994 XXVIII artiklis ja sellega seonduvas käsitusleppes ning teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) XXI artiklis ja seonduvates menetlustes selle rakendamiseks sätestatakse kontsessioonide ja kohustuste muutmine või tühistamine WTO liikmetele kehtestatud tariifide kaotamise ajakava ja WTO liikmete konkreetsete kohustuste ajakava alusel. WTO liikmed, keda selline muutmine mõjutab, võivad teatud tingimustel sisuliselt samaväärsed kontsessioonid või kohustused tühistada. Kui ei ole kokku lepitud kompensatsioonimehhanisme, peaks liit sel juhul võtma tasakaalustavad meetmed. Liidu meetmete eesmärk oleks panna kolmas riik võtma meetmeid, mis taastavad vastastikused soodustused ja edendavad kaubandust.

  Selgitus

  Liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete hulka tuleks lisada teenused, kuivõrd rahvusvahelised või kahepoolsed kaubandusvaidluste lahendamise eeskirjad seda lubavad.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (6) Liidul peaks olema võimalus jõustada oma õigusi riigihangete valdkonnas. Siin peetakse silmas asjaolu, et WTO riigihankelepingus on sätestatud, et mis tahes sellest lepingust tuleneva vaidluse korral ei peatata kontsessioone või muid kohustusi, mis on kehtestatud mis tahes muu WTO lepinguga kaetud kokkuleppega.

  (6) On oluline, et liidul oleks võimalus kiiresti jõustada oma õigusi riigihangete valdkonnas, kui osapool ei täida WTO riigihankelepingu või mis tahes kahepoolsete või piirkondlike siduvate lepingute kohaseid kohustusi. Liidu meetmete eesmärk peaks olema tagada, et säilitatakse riigihangete valdkonna kontsessioonide sisuliselt samaväärne tase.

  Selgitus

  Tuleb selgitada, et hankemeetmete vastuvõtmine on võimalik mitte üksnes seoses riigihankelepinguga, vaid ka muude asjaolude korral, eelkõige siis, kui vabakaubanduslepingu partner ei täida vabakaubanduslepingu hankekohustusi.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7) Määruses tuleks keskenduda neile meetmetele, kus liidul on kogemusi nende meetme väljatöötamise ja kohaldamise alal. Võimalust laiendada määruse kohaldamisala teenuste sektorile ja intellektuaalomandi õigustele tuleks nende valdkondade omapära silmas pidades mõistliku aja jooksul hinnata.

  (7) Käesoleva määrusega tuleks võimaldada liidul luua terviklik ja tõhus raamistik, mis võimaldab võtta meetmeid viivitamata. Võimalust laiendada selle kohaldamisala uute meetmetega, mis hõlmavad uusi kaubandusvaldkondi, nagu intellektuaalomandi õigused, tuleks siiski analüüsida osana uuringust, mis viiakse läbi samal ajal artiklis 10 osutatud hindamisaruande koostamisega käesoleva määruse toimimise kohta, ja mis tuleks esitada Euroopa Parlamendile.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Komisjon peaks hindama käesoleva määruse toimimist hiljemalt kolm aastat pärast selle määruse rakendamise tulemusena kehtestatud esimese õigusakti vastuvõtmist, hindamisel tuleks vaadelda määruse tõhusust ja vajadusel esitada parandusettepanekuid.

  (9) Komisjon peaks hindama käesoleva määruse toimimist hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse alusel esimese rakendusakti vastuvõtmist, et hinnata selle rakendamist ja vajaduse korral parandada selle tõhusust. Komisjon peaks lisama oma aruannetesse strateegia „Euroopa 2020” kohta käesoleva määruse asjakohasust käsitleva analüüsi, eelkõige seoses selle suutlikkusega kaotada kaubandustõkked.

  Selgitus

  Kuna loodetavasti hoiab määruse olemasolu iseenesest meie kaubanduspartnereid mängureegleid rikkumast, nähakse ette pikem läbivaatamisklausel, kuna komisjon peab vähem toetuma jõustamismehhanismidele.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (9 a) Komisjon peaks Euroopa Parlamenti korrapäraselt teavitama, kui ta kavatseb rakendada käesoleva määruse kohaseid kaubanduspoliitilisi meetmeid. See teave peaks hõlmama üksikasjalikku kirjeldust konkreetse juhtumi ja kavandatavate meetmete kohta, liidu tööstussektorile tekitatud kahju kohta, kavandatavate meetmete põhjendust ja võimalikku mõju. Pärast meetmete võtmist peaks komisjon teavitama Euroopa Parlamenti meetmete tegelikust mõjust.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (9 b) Liidu üldhuvide hindamisel seoses jõustamismeetmete võtmisega peaks komisjon tasakaalustatud lähenemisviisi alusel eelkõige arvesse võtma liidu tootjate olukorda. Komisjon peaks teavitama Euroopa Parlamenti juhtumipõhiselt sellest, kuidas ta on liidu üldhuvid kindlaks teinud.

  Selgitus

  Liidu üldhuvide kindlakstegemine sarnaneb liidu huvide kontrollimisega dumpingu- ja subsiidiumidevastastes menetlustes, kuna kaalutlused seoses tasakaalustatud lähenemisviisiga tootjate ja kasutajate/tarbijate huvide suhtes on sarnased. Kooskõlas vajadusega töötada välja strateegiline lähenemisviis Euroopa tööstuspoliitikale tuleb erilist tähelepanu pöörata tootjate vajadustele avalduvale mõjule.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (10 a) Komisjon peaks Euroopa Parlamenti korrapäraselt teavitama, eelkõige sellisel juhul, kui liit on pöördunud vaidluste lahendamise organi poole. Iga vaidluste lahendamise organi tehtud otsuse korral, millega liidul lubatakse võtta meetmeid, peaks komisjon andma Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjonile aru oma kavatsusest neid meetmeid võtta või neid mitte võtta. Kui liit otsustab meetmeid võtta, peaks komisjon andma Euroopa Parlamendile aru valitud meetmete kohta.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 13 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (13 a) Euroopa Parlamendi nõudmisel peaks komisjon osalema korrapäraselt käesolevas määruses ette nähtud vaidluste lahendamist ja jõustamist käsitlevas dialoogis.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse, et liit rakendab tõhusalt oma õigusi peatada või tühistada rahvusvahelistest kaubanduskokkulepetest tulenevaid kontsessioone või muid kohustusi eesmärgiga:

  Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad ja menetlused, millega tagatakse, et liit rakendab tõhusalt ja õigeaegselt oma õigusi peatada või tühistada rahvusvahelistest kaubanduskokkulepetest tulenevaid kontsessioone või muid kohustusi eesmärgiga:

  Selgitus

  Lisaks tõhususele peab liidu õiguste rakendamine toimuma ka õigeaegselt.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  a) reageerida olukorras, kus kolmas riik on rahvusvahelisi kaubanduseeskirju rikkudes kahjustanud liidu huve, ja saavutada seejuures rahuldav lahendus;

  a) reageerida olukorras, kus kolmas riik on rahvusvahelisi kaubanduseeskirju rikkudes kahjustanud liidu huve, ja saavutada seejuures rahuldav lahendus, mis aitab liidus paiknevaid ettevõtjaid, kes on kahju kandnud;

   

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  b) tasakaalustada kontsessioone või muid kohustusi liidu ja kolmandate riikide vahelistes kaubandussuhetes olukorras, kus liidust pärit toodete suhtes kehtivaid impordinõudeid on muudetud.

  b) tasakaalustada kontsessioone või muid kohustusi liidu ja kolmandate riikide vahelistes kaubandussuhetes olukorras, kus liidust pärit toodete või teenuste suhtes kehtivaid nõudeid on muudetud.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  b) „kontsessioonid või muud kohustused” – soodustariifid või mistahes muud hüvitised, mida liit on kohustunud rahvusvahelise kaubanduskokkuleppe alusel kohaldama kaubavahetuses kolmanda riigiga, kes osaleb selles kokkuleppes;

  b) „kontsessioonid või muud kohustused” – soodustariifid, konkreetsed kohustused teenuste valdkonnas või mistahes muud hüvitised, mida liit on kohustunud rahvusvahelise kaubanduskokkuleppe alusel kohaldama kaubavahetuses kolmanda riigiga, kes osaleb selles kokkuleppes;

  Selgitus

  Liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete hulka tuleks lisada teenused, kuivõrd rahvusvahelised või kahepoolsed kaubandusvaidluste lahendamise eeskirjad seda lubavad. Seetõttu on vaja määratlust.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  d) juhtudel, kui WTO liige muudab kontsessioone 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXVIII kohaselt ning kompensatsioonimehhanisme ei ole kokku lepitud.

  d) juhtudel, kui WTO liige muudab kontsessioone või kohustusi 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXVIII artikli või teenustekaubanduse üldlepingu (GATS) XXI artikli kohaselt ning kompensatsioonimehhanisme ei ole kokku lepitud.

  Selgitus

  Liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete hulka tuleks lisada teenused, kuivõrd rahvusvahelised või kahepoolsed kaubandusvaidluste lahendamise eeskirjad seda lubavad.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Kui on vaja võtta meetmeid liidu huvide kaitseks artikli 3 lõikes 1 osutatud juhtudel, võtab komisjon vastu rakendusakti, millega nähakse ette asjakohased kaubanduspoliitilised meetmed. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

  1. Kui on vaja võtta meetmeid liidu huvide kaitseks artikli 3 lõikes 1 osutatud juhtudel, võtab komisjon vastu rakendusakti, millega nähakse ette asjakohased kaubanduspoliitilised meetmed. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Komisjon põhjendab Euroopa Parlamendile nõuetekohaselt artiklis 5 ette nähtud kaubanduspoliitiliste meetmete valikut.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  d) kui kolmanda riigiga peetavas kaubavahetuses tühistatakse kontsessioonid kooskõlas GATT 1994 artikliga XXVIII ja seonduva WTO vaidluste lahendamise käsitusleppega, peavad need kontsessioonid olema sisuliselt samaväärsed asjaomase kolmanda riigi poolt muudetud või tühistatud kontsessioonidega, seda vastavalt GATT 1994 artiklis XXVIII ja seonduvas WTO vaidluste lahendamise käsitusleppes kehtestatud tingimustega.

  d) kui kolmanda riigiga peetavas kaubavahetuses tühistatakse kontsessioonid või kohustused või neid muudetakse kooskõlas GATT 1994 XXVIII artikliga ja seonduva käsitusleppega või GATSi XXI artikliga ja seonduvate rakendusmenetlustega, peavad need kontsessioonid või kohustused olema sisuliselt samaväärsed asjaomase kolmanda riigi poolt muudetud või tühistatud kontsessioonide või kohustustega, seda vastavalt GATT 1994 XXVIII artiklis ja seonduvas käsitusleppes või GATSi XXI artiklis ja seonduvates rakendusmenetlustes kehtestatud tingimustele.

  Selgitus

  Liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete hulka tuleks lisada teenused, kuivõrd rahvusvahelised või kahepoolsed kaubandusvaidluste lahendamise eeskirjad seda lubavad.

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 3 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  b) meetme potentsiaal aidata liidus paiknevaid ettevõtjaid, kelle jaoks kolmanda riigi meetmed on kahjulikud;

  b) meetme potentsiaal aidata liikmesriike ja liidus paiknevaid ettevõtjaid, kelle jaoks kolmanda riigi meetmed on kahjulikud;

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  c) alternatiivsete tarneallikate kättesaadavus vaatlusaluse toote puhul, et vältida või muuta võimalikult väikseks negatiivne mõju teise etapi tööstuse või lõpptarbijate jaoks liidus;

  c) alternatiivsete tarneallikate kättesaadavus vaatlusaluse toote või teenuse puhul, et vältida või muuta võimalikult väikseks negatiivne mõju teise etapi tööstuse või lõpptarbijate jaoks liidus;

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  3 a. Komisjon annab oma ettepanekus võtta vastu rakendusakt ülevaate, kuidas ta on liidu üldhuvid konkreetse kõnealuse juhtumi puhul kindlaks teinud.

  Selgitus

  Läbipaistvuse huvides seoses komisjoni rakendamisvolitustega ja kuna see on alusmääruse rakendamist hõlmav oluline element, peab komisjon oma ettepanekus võtta vastu rakendusakt selgitama, kuidas ta on liidu üldhuvid kindlaks teinud.

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – punkt b a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  b a) kohustuste ja erikohustuste kohaldamise peatamine teenuskaubanduse valdkonnas seoses GATSi või mis tahes kahepoolsete ja piirkondlike kokkulepetega;

  Selgitus

  Liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete hulka tuleks lisada teenused, kuivõrd rahvusvahelised või kahepoolsed kaubandusvaidluste lahendamise asutused seda lubavad. Mõnedest menetluses olevatest WTO juhtumitest nähtub, et liit on teenuste valdkonnas juba nõudnud vastumeetmete võtmist. Konkreetse teenusesektori valikut peaks soovitama komisjon kooskõlas aluslepinguga.

  Muudatusettepanek  25

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – punkt c – alapunkt i

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  i) pakkujate välistamist riigihankemenetluses, kus pakkumise koguväärtusest üle 50% moodustavad asjaomasest kolmandast riigist pärit kaubad või teenused ja/või

  i) pakkujate välistamist riigihankemenetluses, kus pakkumise koguväärtusest üle 50% moodustavad asjaomasest kolmandast riigist pärit kaubad või teenused; rakendusaktidega võidakse vastavalt asjaomaste kaupade või teenuste iseärasustele kehtestada künnised, alates millest erandit kohaldatakse, võttes arvesse artikli 4 lõike 3 sätteid, sealhulgas kaalutlusi seoses haldussuutlikkusega, ning olematuks muutmise või vähendamise määra; ja/või

  Muudatusettepanek  26

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Komisjon põhjendab Euroopa Parlamendile nõuetekohaselt käesoleva artikli kohaselt võetud konkreetsete kaubanduspoliitiliste meetmete valikut.

  Selgitus

  Käesolev muudatusettepanek põhineb raporti projektis sisalduval raportööri muudatusettepanekul 14 ja selgitab seda, lisades, et komisjon peab meetmete tegelikust mõjust teavitama lisaks Euroopa Parlamendile ka nõukogu. Osutatakse, et seadusandliku tavamenetluse raames on Euroopa Parlament ja nõukogu esitatud määruse suhtes kaasseadusandjad.

  Muudatusettepanek  27

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Kui artikli 4 lõike 1 kohaselt vastuvõetud rakendusakti tulemusena on asjaomane kolmas riik nõus pakkuma liidule rahuldavat kompensatsiooni juhtudel, millele osutatakse artikli 3 lõike 1 punktides a ja b, võib komisjon kompensatsiooniperioodiks kõnealuse rakendamisakti kohaldamise peatada. Otsus peatamise kohta tehakse kooskõlas artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

  1. Kui artikli 4 lõike 1 kohaselt vastuvõetud rakendusakti tulemusena on asjaomane kolmas riik nõus pakkuma liidule piisavat ja proportsionaalset kompensatsiooni juhtudel, millele osutatakse artikli 3 lõike 1 punktides a ja b, võib komisjon kompensatsiooniperioodiks kõnealuse rakendamisakti kohaldamise peatada. Otsus peatamise kohta tehakse kooskõlas artikli 8 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

  Selgitus

  Kompensatsioon peab olema piisav ja proportsionaalne.

  Muudatusettepanek  28

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  b) kontsessioonide või muude kohustuste tasakaalustamise korral, kui seda tehakse kolmanda riigi võetud kaitsemeetmele reageerimiseks olukorras, kus kaitsemeede tühistatakse, kus kaitsemeede aegub või juhul kui asjaomane kolmas riik nõustub pakkuma liidule rahuldavat kompensatsiooni pärast seda, kui artikli 4 lõike 1 kohane rakendusakt on vastu võetud;

  b) kontsessioonide või muude kohustuste tasakaalustamise korral, kui seda tehakse kolmanda riigi võetud kaitsemeetmele reageerimiseks olukorras, kus kaitsemeede tühistatakse, kus kaitsemeede aegub või juhul kui asjaomane kolmas riik nõustub pakkuma liidule piisavat ja proportsionaalset kompensatsiooni pärast seda, kui artikli 4 lõike 1 kohane rakendusakt on vastu võetud;

  Selgitus

  Kompensatsioon peab olema piisav ja proportsionaalne.

  Muudatusettepanek  29

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  c) kui WTO liige muudab kontsessioone, milles on kokku lepitud 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe artikli XXVIII raames, siis kui asjaomane kolmas riik nõustub pakkuma liidule rahuldavat kompensatsiooni pärast seda, kui artikli 4 lõike 1 kohane rakendusakt on vastu võetud.

  c) kui WTO liige tühistab või muudab kontsessioone või kohustusi, milles on kokku lepitud 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe XXVIII artikli või GATSi XXI artikli raames, siis kui asjaomane kolmas riik nõustub pakkuma liidule piisavat ja proportsionaalset kompensatsiooni pärast seda, kui artikli 4 lõike 1 kohane rakendusakt on vastu võetud.

  Selgitus

  Liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete hulka tuleks lisada teenused, kuivõrd rahvusvahelised või kahepoolsed kaubandusvaidluste lahendamise asutused seda lubavad.

  Muudatusettepanek  30

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  4 a. Komisjon põhjendab Euroopa Parlamendile nõuetekohaselt, kui ta kavandab artiklis 5 ette nähtud meetme peatamist, muutmist või kehtetuks tunnistamist.

  Muudatusettepanek  31

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Käesoleva määruse kohaldamisel kogub komisjon teavet ja arvamusi liidu majandushuvide kohta konkreetsete toodete või sektoritega seoses, avaldades selleks teateid Euroopa Liidu Teatajas või kasutades muid sobivaid üldkasutatavaid kommunikatsioonivahendeid.

  1. Käesoleva määruse kohaldamisel kogub komisjon teavet ja arvamusi liidu majandushuvide kohta konkreetsete toodete, teenuste või sektoritega seoses, avaldades selleks teateid Euroopa Liidu Teatajas või kasutades muid sobivaid üldkasutatavaid kommunikatsioonivahendeid, ning võtab neid arvamusi arvesse.

   

  Teadetes märgitakse ära teabe esitamise tähtaeg. See tähtaeg ei ole pikem kui kaks kuud.

  Selgitus

  Liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete hulka tuleks lisada teenused, kuivõrd rahvusvahelised või kahepoolsed kaubandusvaidluste lahendamise asutused seda lubavad. Kogutud teavet ja arvamusi võetakse arvesse.

  Muudatusettepanek  32

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Käesoleva määruse alusel saadud teavet kasutatakse ainult selleks, milleks seda nõuti.

  2. Käesoleva määruse alusel saadud teavet kasutatakse ainult selleks, milleks seda nõuti. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti nõuetekohaselt kõnealuse teabekogumise tulemustest ja sellest, kuidas ta kavatseb teavet liidu üldhuvide kindlakstegemisel arvesse võtta.

  Muudatusettepanek  33

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Teabe andja võib taotleda, et edastatud teavet käsitataks konfidentsiaalsena. Neil juhtudel tuleb taotlusele lisada mittekonfidentsiaalse kokkuvõte teabest või põhjendus, miks teavet ei saa kokkuvõtlikult esitada.

  4. Teabe andja võib taotleda, et edastatud teavet käsitataks konfidentsiaalsena. Neil juhtudel tuleb taotlusele lisada mittekonfidentsiaalne kokkuvõte teabest, milles esitatakse see teave üldistatuna, või põhjendus, miks teavet ei saa kokkuvõtlikult esitada.

  Selgitus

  Selgituseta mõistetav.

  Muudatusettepanek  34

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 9 a

   

  Vaidluste lahendamist ja jõustamist käsitlev dialoog

   

  Komisjon osaleb korrapäraselt arvamuste vahetuses Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga kaubandusvaidluste juhtimise üle, kaasa arvatud käimasolevad juhtumid, mõju liidu tööstustele, kavandatavad meetmed, kavandatavate meetmete põhjendus ja mõju, ning kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamise üle kooskõlas käesoleva määrusega.

  Muudatusettepanek  35

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Hiljemalt kolm aastat pärast esimese käesoleva määruse kohase rakendusakti vastuvõtmist peab komisjon määruse rakendamise läbi vaatama ja Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande esitama.

  Hiljemalt viis aastat pärast esimese käesoleva määruse kohase rakendusakti vastuvõtmist peab komisjon määruse rakendamise läbi vaatama ja Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande esitama.

  Selgitus

  Kuna loodetavasti hoiab juba määruse kui kindla heidutusvahendi olemasolu iseenesest meie kaubanduspartnereid mängureegleid rikkumast, nähakse ette pikem läbivaatamisklausel, kuna arvatavasti peab komisjon vähem toetuma jõustamismehhanismidele.

  SELETUSKIRI

  ELil puudub praegu horisontaalne õigusraamistik WTO raames ja muude rahvusvaheliste kaubanduskokkulepetega saavutatud õiguste jõustamiseks. Ülemaailmses kontekstis, kus vastumeetmete võtmine üha sageneb, on kavandatav vahend mõeldud seaduslikult tõhustama ELi kaubandusõiguste teostamist, tugevdama ELi usaldusväärsust ja viimaks veenma meie kaubanduspartnereid järgima kaubanduskokkulepetes sätestatud mängureegleid. Käesolev ettepanek on ka osa strateegiast, mille eesmärk on avada ELile uusi turge, ja sellega viiakse otsusetegemine kooskõlla Lissaboni lepinguga.

  Seda uut vahendit tuleks ka mõista mitmepoolsete (WTO), piirkondlike ja kahepoolsete vaidluste lahendamise eeskirjade raamistikus, millega juba nähakse ette kaebuse esitanud riigi õigus võtta kasutusele „viimane abinõu” ehk kaitsev ajutine vastumeede rikkuva riigi vastu, kui see riik ei rakenda vaidluste lahendamise organi eeskirju. Seega puudub protektsionistlik eesmärk.

  Raportööri tugev toetus sellele ettepanekule ei tähenda, et EL peaks tasakaalustavaid meetmeid / vastumeetmeid sagedamini kasutama, aga kahtlemata hõlbustab see nende võimalikku kasutamist. Raportöör arvab, et vastumeedet peaks alati kasutama viimase abinõuna, järgides Pascal Lamy tuntud tsitaati: „Enne seaduse vastuvõtmist konsulteeri; enne kohtusse kaebamist pea läbirääkimisi, enne vastumeetme võtmist kompenseeri; ja täida kokkuleppeid – iga hinna eest”.

  Viimastel aastatel on esinenud vaid üksikuid juhtumeid, kui EL on pidanud võtma vastumeetmeid, aga positiivse lahenduse tagamisel on oluliseks teguriks olnud kindla heidutusvahendi olemasolu. Otsustava tähtsusega on meetme vastuvõtmise aeg. Enne Lissaboni lepingut järgis EL kolmanda riigi vastu kaubanduslike vastumeetmete võtmisel juhtumipõhist lähenemisviisi vastavalt WTO vaidluste lahendamise käsitusleppele või kaitsemeetmete lepingu kohast tasakaalustamist. See toimus nõukogu vastu võetud määruste vormis. Horisontaalse raamistiku puudumisel tuleks nüüd iga üksik otsus võtta vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt, millele kulub aega keskmiselt 15 kuni 31 kuud.

  Kuigi me peame põhjalikult uurima võimalusi tugevdada käesolevat ettepanekut seoses selle kohaldamisalaga, saadaolevate vastumeetmetega ja parlamendi osalusega, on väga oluline, et EL omandaks selle horisontaalse vahendi võimalikult kiiresti.

  Praeguses ettepanekus eristatakse määruse kohaldamisala, viidates konkreetsetele olukordadele, mis võivad anda põhjust alustada määrusega ettenähtud menetlusi (artiklid 3 ja 4), ja mõne kõnealuse konkreetse olukorra ilmnemise korral liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete ulatust (artikkel 5). Esimene on laialt määratletud ning hõlmab tegelikult mis tahes laadi kaubandusvaidlust, aga teine on piiratud kaupade ja riigihangetega.

  Pärast mitmeid arvamuste vahetusi praktikutega on ka raportöör seisukohal, et liidu käsutuses olevate kaubanduspoliitiliste meetmete kogumit tuleks laiendada, nii et see hõlmaks vähemalt teenustesektorit.

  Esiteks, WTO vaidluste lahendamise organ juba võimaldab oma osalistel peatada teenuste valdkonna kontsessioone kas otseste või sektoriüleste vastumeetmete kehtestamise abil[1]. On ka mõned näited sellise peatamise lubamise kohta (nt EÜ – banaanide impordi, müügi ja turustamise kord, III juhtum), ja mõned muud ELi hõlmavad käimasolevad olulised kaubandusvaidlused nõuavad tõenäoliselt samuti vastumeetmete taotlemist teenustesektoris.

  Teiseks, asjaolu, et ühenduse ainupädevus ei kata kõiki teenuseid ELis, ei pruugi takistada teenustesektori kui terviku hõlmamist käesoleva määruse sätetega. Kui komisjon peaks tegema konkreetseid ettepanekuid kaubanduspoliitiliste meetmete võtmiseks teenuste valdkonnas vastavalt artiklile 8, peaks ta valima üksnes aluslepingu kohaselt ühenduse pädevusse kuuluvad teenused.

  Kolmandaks, teenustesektor on kiiresti kasvav majandusvaldkond ja selle kaasamine kahtlemata tugevdaks usutavust, et liit teostab oma õigusi käesoleva määruse alusel kiiresti ja ilma, et ta peaks läbima eraldi ajutise seadusandliku menetluse, eelkõige juhul, kui ta seisab silmitsi sellistest riikidest lähtuvate ebaseaduslike tegevustega, kus teenused on ELi majanduse puhul otsustavad. Käesoleva määruse eesmärgiks on saavutada vastavus, seega on usaldusväärsus määrav.

  Lõpuks on raportöör arvamusel, et kavandatava määrusega tuleks ette näha struktureeritud ja süstemaatiline teabevahetus komisjoni ja parlamendi vahel, põhjustamata viivitusi otsustusprotsessis.

  Selline dialoog ei peaks keskenduma üksnes kõigile käimasolevatele vaidluste lahendamise juhtumitele ja seejärel otsusele vastumeetmete võtmise, muutmise või lõpetamise kohta, vaid ka kujundama rikkuva riigi vastu suunatavate konkreetsete kaubanduspoliitiliste meetmete valikut, mis tõenäoliselt avaldab suurt mõju konkreetsetele Euroopa tööstustele ja mida peaks seetõttu ammendavalt põhjendama.

  Viimaks arvab raportöör, et juba käesoleva määruse pelk olemasolu kujutab endast kindlat heidutusvahendit ning loodetavasti hoiab meie kaubanduspartnerid mängureegleid rikkumast. Seetõttu soovitab ta pikemat läbivaatamisklauslit, kuna eeldatavasti peab komisjon harvem toetuma jõustamismehhanismidele.

  • [1]  WTO vaidluste lahendamise käsitusleppe artikkel 22 ja GATSi XXIII artikkel.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Liidu õiguste rakendamine rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

  Viited

  COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  18.12.2012

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  INTA

  15.1.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  IMCO

  15.1.2013

  JURI

  15.1.2013

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  IMCO

  23.1.2013

  JURI

  22.1.2013

   

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Niccolò Rinaldi

  23.1.2013

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  24.4.2013

  17.6.2013

  11.7.2013

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  17.9.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  27

  3

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  (kodukorra art 187 lg 2)

  Krzysztof Lisek

  Esitamise kuupäev

  26.9.2013