MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

  26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

  Kansainvälisen kaupan valiokunta
  Esittelijä: Niccolò Rinaldi


  Menettely : 2012/0359(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0308/2013

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

  (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0773),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0415/2012),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0308/2013),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi

  Otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

  Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 muuttamisesta

  Perustelu

  Asetuksella muutetaan myös vanhentunutta asetusta kaupan esteistä.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2) On keskeisen tärkeää, että unionilla on käytössään asianmukaiset välineet, joilla voidaan varmistaa, että kansainvälisten kauppasopimusten mukaisia unionin oikeuksia harjoitetaan tehokkaasti sen taloudellisten etujen suojaamiseksi. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa kolmannet maat ottavat käyttöön kauppaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka vähentävät unionin talouden toimijoille kansainvälisten kauppasopimusten mukaisesti kuuluvia etuja. Unionin pitäisi olla asemassa, jossa se voi reagoida nopeasti ja joustavasti menettelyihin ja määräaikoihin, jotka on asetettu sen tekemissä kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Sen vuoksi unionin olisi annettava lainsäädäntöä, jossa määritellään puitteet unionin oikeuksien harjoittamiselle tietyissä erityistilanteissa.

  (2) On keskeisen tärkeää, että unionilla on käytössään asianmukaiset välineet, joilla voidaan varmistaa, että kansainvälisten kauppasopimusten mukaisia unionin oikeuksia harjoitetaan tehokkaasti sen taloudellisten etujen suojaamiseksi. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa kolmannet maat ottavat käyttöön kauppaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka vähentävät unionin talouden toimijoille kansainvälisten kauppasopimusten mukaisesti kuuluvia etuja. Unionin pitäisi olla asemassa, jossa se voi reagoida nopeasti ja joustavasti menettelyihin ja määräaikoihin, jotka on asetettu sen tekemissä kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Sen vuoksi unionin olisi annettava lainsäädäntöä, jossa määritellään puitteet unionin oikeuksien harjoittamiselle tietyissä erityistilanteissa, ja varmistettava, että sen käytössä on riittävästi varoja, jotta voidaan varmistaa näiden välineiden tehokas käyttö.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a) Toimenpiteet, joilla on tarkoitus varmistaa, että unionin oikeuksia harjoitetaan tehokkaasti, olisi valittava siten, että otetaan huomioon, voidaanko niillä kannustaa asianomaisia kolmansia valtioita kunnioittamaan kansainvälisen kaupan sääntöjä mutta myös helpottaa talouden toimijoiden ja jäsenvaltioiden asemaa, joihin kolmansien valtioiden kauppaa rajoittavat toimenpiteet ovat eniten vaikuttaneet. Tämän asetuksen mukaisilla toimilla ei saisi rajoittaa unionin teollisuuden kannalta välttämättömien raaka-aineiden saatavuutta EU:ssa.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) WTO:n ja muilla, myös alueellisilla ja kahdenvälisillä, riitojenratkaisumekanismeilla pyritään löytämään positiivinen ratkaisu unionin ja näiden sopimusten toisen osapuolen tai muiden osapuolten välisiin riitoihin. Unionin olisi kuitenkin suspendoitava myönnytykset tai muut velvoitteet näiden riidanratkaisusääntöjen mukaisesti, kun riitaan ei ole onnistuttu löytämään positiivista ratkaisua muutoin. Unionin toimilla tällaisissa tapauksissa pyritään kannustamaan kyseistä kolmatta maata noudattamaan asianomaisia kansainvälisiä kauppasääntöjä, jotta voidaan palauttaa tilanne, josta on etua molemmille osapuolille.

  (3) WTO:n ja muilla, myös alueellisilla ja kahdenvälisillä, riitojenratkaisumekanismeilla pyritään löytämään positiivinen ratkaisu unionin ja näiden sopimusten toisen osapuolen tai muiden osapuolten välisiin riitoihin. Unionin olisi kuitenkin suspendoitava myönnytykset tai muut velvoitteet näiden riidanratkaisusääntöjen mukaisesti, kun riitaan ei ole onnistuttu löytämään positiivista ratkaisua muutoin. Unionin toimilla tällaisissa tapauksissa pyritään kannustamaan kyseistä kolmatta maata noudattamaan asianomaisia kansainvälisiä kauppasääntöjä, jotta voidaan palauttaa tilanne, josta on etua molemmille osapuolille. Unionin olisi aina käytettävä tehokkainta saatavilla olevaa riitojenratkaisumekanismia.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Suojatoimenpiteitä koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti WTO:n jäsenen, joka ehdottaa suojatoimenpiteiden soveltamista tai hakee suojatoimenpiteen jatkamista, on pyrittävä säilyttämään oleellisesti vastaava myönnytysten ja muiden velvoitteiden taso itsensä ja niiden viejäjäsenten välillä, joihin tällainen suojatoimenpide vaikuttaisi haitallisesti. Samanlaisia sääntöjä sovelletaan muiden unionin tekemien kauppasopimusten, myös alueellisten ja kahdenvälisten kauppasopimusten, yhteydessä. Unionin olisi toteutettava tasapainottavia toimenpiteitä suspendoimalla myönnytykset tai muut velvoitteet tapauksissa, joissa kyseinen kolmas maa ei toteuta tyydyttäviä hyvityksiä. Unionin toimilla tällaisissa tapauksissa pyritään kannustamaan kyseistä kolmatta maata ottamaan käyttöön kauppaa vahvistavia toimenpiteitä, jotta voidaan palauttaa tilanne, josta on etua molemmille osapuolille.

  (4) Suojatoimenpiteitä koskevan WTO:n sopimuksen mukaisesti WTO:n jäsenen, joka ehdottaa suojatoimenpiteiden soveltamista tai hakee suojatoimenpiteen jatkamista, on pyrittävä säilyttämään oleellisesti vastaava myönnytysten ja muiden velvoitteiden taso itsensä ja niiden viejäjäsenten välillä, joihin tällainen suojatoimenpide vaikuttaisi haitallisesti. Samanlaisia sääntöjä sovelletaan muiden unionin tekemien kauppasopimusten, myös alueellisten ja kahdenvälisten kauppasopimusten, yhteydessä. Unionin olisi toteutettava tasapainottavia toimenpiteitä suspendoimalla myönnytykset tai muut velvoitteet tapauksissa, joissa kyseinen kolmas maa ei toteuta tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia hyvityksiä. Unionin toimilla tällaisissa tapauksissa pyritään kannustamaan kyseistä kolmatta maata ottamaan käyttöön kauppaa vahvistavia toimenpiteitä, jotta voidaan palauttaa tilanne, josta on etua molemmille osapuolille.

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklalla ja siihen liittyvällä riitojen ratkaisua koskevalla sopimuksella säännellään WTO:n jäsenten tariffiluetteloissa vahvistettujen myönnytysten muutoksia tai peruutuksia. WTO:n jäsenillä, joihin tällaiset muutokset vaikuttavat, on oikeus tietyin edellytyksin peruuttaa oleellisesti vastaavia myönnytyksiä. Unionin olisi tällaisissa tapauksissa hyväksyttävä tasapainottavia toimenpiteitä, ellei hyvitysjärjestelyistä ole sovittu. Unionin toimien tarkoituksena on kannustaa kolmansia maita panemaan täytäntöön kauppaa vahvistavia toimenpiteitä.

  (5) GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklalla ja siihen liittyvällä riitojen ratkaisua koskevalla sopimuksella ja GATS-sopimuksen (WTO:n palvelukaupan yleissopimus) XXI artiklalla ja siihen liittyvillä täytäntöönpanomenettelyillä säännellään WTO:n jäsenten tariffiluetteloissa ja erityissitoumusten aikataulussa vahvistettujen myönnytysten ja sitoumusten muutoksia tai peruutuksia. WTO:n jäsenillä, joihin tällaiset muutokset vaikuttavat, on oikeus tietyin edellytyksin peruuttaa oleellisesti vastaavia myönnytyksiä ja sitoumuksia. Unionin olisi tällaisissa tapauksissa hyväksyttävä tasapainottavia toimenpiteitä, ellei hyvitysjärjestelyistä ole sovittu. Unionin toimien tarkoituksena on kannustaa kolmansia maita panemaan täytäntöön molemminpuoliset edut palauttavia ja kauppaa vahvistavia toimenpiteitä.

  Perustelu

  Palvelut olisi sisällytettävä unionin käytössä olevien kauppapoliittisten toimenpiteiden valikoimaan, mikäli se on mahdollista kansainvälisten tai kahdenvälisten kauppariitojen ratkaisua koskevien päätösten nojalla.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Unionilla olisi oltava mahdollisuus harjoittaa oikeuksiaan julkisten hankintojen alalla, kun otetaan huomioon, että julkisia hankintoja koskevassa WTO:n sopimuksessa todetaan, että siihen liittyvät riidat eivät saa johtaa riitojen ratkaisua koskevan sopimuksen piiriin kuuluvan minkään muun WTO:n sopimuksen mukaisten myönnytysten tai muiden velvoitteiden suspendoimiseen.

  (6) On olennaisen tärkeää, että unionilla on mahdollisuus harjoittaa ripeästi oikeuksiaan julkisten hankintojen alalla, kun osapuoli ei noudata julkisia hankintoja koskevassa WTO:n sopimuksessa tai jossakin kahdenvälisesti tai alueellisesti sitovassa sopimuksessa tarkoitettuja sitoumuksiaan. Unionin toimilla pitäisi pyrkiä takaamaan oleellisesti vastaava myönnytysten taso julkisten hankintojen alalla.

  Perustelu

  On selkeytettävä, että hankintatoimenpiteiden hyväksyminen on mahdollista paitsi WTO:n sopimuksen puitteissa myös muissa yhteyksissä erityisesti silloin, kun vapaakauppasopimuksen osapuoli ei noudata vapaakauppasopimuksen hankintavelvoitteita.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Tässä asetuksessa olisi keskityttävä niihin toimenpiteisiin, joiden suunnittelusta ja soveltamisesta unionilla on kokemuksia, ja mahdollisuutta laajentaa asetuksen soveltamisalaa palvelujen ja immateriaalioikeuksien alalle olisi arvioitava myöhemmin ottaen huomioon kunkin alan ominaispiirteet.

  (7) Tämän asetuksen avulla olisi varmistettava, että unionin käytössä on kattava ja tehokas kehys toimien toteuttamiseksi viipymättä; mahdollisuutta laajentaa sen soveltamisalaa toimenpiteillä, jotka kattavat immateriaalioikeuksien kaltaisia uusia kaupan aloja, olisi kuitenkin tarkasteltava samanaikaisesti 10 artiklassa tarkoitetun, tämän asetuksen toimintaa koskevan arviointikertomuksen kanssa toteutettavan tutkimuksen yhteydessä ja kyseinen mahdollisuus olisi esitettävä Euroopan parlamentille.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (9) Komission olisi arvioitava tämän asetuksen toimintaa viimeistään kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä täytäntöönpanosta sen vaikuttavuuden arvioimiseksi ja tarvittaessa parantamiseksi.

  (9) Komission olisi arvioitava tämän asetuksen toimintaa viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen nojalla annetusta ensimmäisestä täytäntöönpanosäädöksestä asetuksen täytäntöönpanon arvioimiseksi ja tarvittaessa sen vaikuttavuuden parantamiseksi. Komission olisi analysoitava Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvissä kertomuksissaan tämän asetuksen tarkoituksenmukaisuutta ja erityisesti mahdollisuutta poistaa kaupan esteitä sen avulla.

  Perustelu

  Koska tämän asetuksen antaminen toivottavasti saa kauppakumppanimme noudattamaan sääntöjä, säädetään pidempää tarkastusaikaa koskevasta lausekkeesta, jotta komissio pystyy käyttämään valvontamekanismeja harvemmin.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a) Komission olisi tiedotettava Euroopan parlamentille säännöllisesti aikomuksestaan panna täytäntöön kauppapoliittisia toimenpiteitä tämän asetuksen mukaisesti. Kyseisissä tiedoissa olisi oltava yksityiskohtainen kuvaus kyseessä olevasta tapauksesta ja suunnitelluista toimenpiteistä, unionin teollisuudelle aiheutuneesta vahingosta sekä suunniteltujen toimenpiteiden perustelut ja mahdolliset vaikutukset. Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen komission olisi tiedotettava Euroopan parlamentille toimenpiteiden todellisesta vaikutuksesta.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 b) Arvioitaessa unionin yleistä etua, joka liittyy täytäntöönpanotoimien hyväksymiseen, ja noudattaen samalla tasapainoista lähestymistapaa komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tuottajien tilanteeseen unionissa. Komission olisi tiedotettava Euroopan parlamentille, miten se on määrittänyt unionin yleisen edun tapauskohtaisesti.

  Perustelu

  Unionin yleisen edun määrittäminen on vastaava toimenpide kuin unionin etujen tarkasteleminen polkumyynnin ja tukien vastaisten menettelyjen yhteydessä, koska tarkoituksena on saavuttaa tasapainoinen lähestymistapa tuottajien ja käyttäjien/kuluttajien etujen välillä. Tuottajiin kohdistuvaan vaikutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota samoin kuin tarpeeseen kehittää strategista lähestymistapaa unionin teollisuuspolitiikkaan nähden.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a) Komission olisi tiedotettava säännöllisesti Euroopan parlamentille, erityisesti, kun unioni on saattanut jonkin asian riidanratkaisuelimen tarkasteltavaksi. Aina kun riidanratkaisuelin tekee päätöksen, jolla unioni valtuutetaan toteuttamaan toimenpiteitä, komission olisi ilmoitettava Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnalle aikomuksestaan toteuttaa tai olla toteuttamatta tällaisia toimenpiteitä. Jos unioni päättää toteuttaa toimenpiteitä, komission olisi annettava Euroopan parlamentille selvitys siitä, mitä toimenpiteitä on tarkoitus toteuttaa.

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (13 a) Komission olisi Euroopan parlamentin pyynnöstä osallistuttava säännöllisesti tässä asetuksessa säädettyyn riitojen ratkaisemista ja täytäntöönpanoa koskevaan vuoropuheluun.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tässä asetuksessa säädetään säännöistä ja menettelyistä sen varmistamiseksi, että unioni voi harjoittaa tehokkaasti oikeuksiaan suspendoida tai peruuttaa kansainvälisten kauppasopimusten mukaisia myönnytyksiä tai muita velvoitteita, jotta

  Tässä asetuksessa säädetään säännöistä ja menettelyistä sen varmistamiseksi, että unioni voi harjoittaa tehokkaasti ja oikea-aikaisesti oikeuksiaan suspendoida tai peruuttaa kansainvälisten kauppasopimusten mukaisia myönnytyksiä tai muita velvoitteita, jotta

  Perustelu

  Unionin oikeuksien harjoittamisen on tehokkuuden lisäksi oltava myös oikea-aikaista.

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  a) voidaan reagoida kolmansien maiden tekemiin kansainvälisten kauppasääntöjen rikkomuksiin, jotka vaikuttavat unionin etuihin, niin että pyritään tyydyttävään ratkaisuun

  a) voidaan reagoida kolmansien maiden tekemiin kansainvälisten kauppasääntöjen rikkomuksiin, jotka vaikuttavat unionin etuihin, niin että pyritään tyydyttävään ratkaisuun, jotta helpotetaan niiden unionin talouden toimijoiden asemaa, joihin toimenpiteet vaikuttavat.

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi

  1 artikla – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) voidaan tasapainottaa myönnytyksiä tai muita velvoitteita kauppasuhteissa kolmansiin maihin, kun unionista tuleville tavaroille myönnettyä tuontikohtelua muutetaan.

  b) voidaan tasapainottaa myönnytyksiä tai muita velvoitteita kauppasuhteissa kolmansiin maihin, kun unionista tuleville tavaroille tai palveluille myönnettyä kohtelua muutetaan.

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi

  2 artikla – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) ’myönnytyksillä tai muilla velvoitteilla’ tariffimyönnytyksiä tai muita etuuksia, joita unioni on sitoutunut soveltamaan kaupassaan kolmansien maiden kanssa kansainvälisten kauppasopimusten kautta, joissa se on sopimuspuolena;

  b) ’myönnytyksillä tai muilla velvoitteilla’ tariffimyönnytyksiä, palvelualan erityisiä sitoumuksia tai muita etuuksia, joita unioni on sitoutunut soveltamaan kaupassaan kolmansien maiden kanssa kansainvälisten kauppasopimusten kautta, joissa se on sopimuspuolena;

  Perustelu

  Palvelut olisi sisällytettävä unionin käytössä olevien kauppapoliittisten toimenpiteiden valikoimaan, mikäli se on mahdollista kansainvälisten tai kahdenvälisten kauppariitojen ratkaisua koskevien päätösten nojalla. Siksi tarvitaan määritelmää.

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi

  3 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) Jos jokin WTO:n jäsen muuttaa myönnytyksiä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (vuoden 1994 GATT-sopimuksen) XXVIII artiklan mukaisesti eikä hyvitysjärjestelyistä ole sovittu.

  d) Jos jokin WTO:n jäsen muuttaa myönnytyksiä tai sitoumuksia tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (vuoden 1994 GATT-sopimuksen) XXVIII artiklan tai GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisesti eikä hyvitysjärjestelyistä ole sovittu.

  Perustelu

  Palvelut olisi sisällytettävä unionin käytössä olevien kauppapoliittisten toimenpiteiden valikoimaan, mikäli se on mahdollista kansainvälisten tai kahdenvälisten kauppariitojen ratkaisua koskevien päätösten nojalla.

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos toimet ovat tarpeen unionin etujen suojaamiseksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään asianmukaiset kauppapoliittiset toimenpiteet. Tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

  1. Jos toimet ovat tarpeen unionin etujen suojaamiseksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään asianmukaiset kauppapoliittiset toimenpiteet. Tällainen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio perustelee asianmukaisesti Euroopan parlamentille 5 artiklassa tarkoitettujen kauppapoliittisten toimenpiteiden valinnan.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 2 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  d) Myönnytysten, jotka peruutetaan kolmannen maan kanssa käytävässä kaupassa vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan ja siihen liittyvän riitojen ratkaisua koskevan sopimuksen yhteydessä, on vastattava oleellisesti myönnytyksiä, jotka kyseinen kolmas maa on muuttanut tai peruuttanut, vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklassa ja siihen liittyvässä riitojen ratkaisua koskevassa sopimuksessa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

  d) Myönnytysten tai sitoumusten, joita muutetaan tai jotka peruutetaan kolmannen maan kanssa käytävässä kaupassa vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan ja siihen liittyvän riitojen ratkaisua koskevan sopimuksen tai GATS-sopimuksen XXI artiklan ja siihen liittyvien täytäntöönpanomenettelyjen yhteydessä, on vastattava oleellisesti myönnytyksiä tai sitoumuksia, jotka kyseinen kolmas maa on muuttanut tai peruuttanut, vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklassa ja siihen liittyvässä riitojen ratkaisua koskevassa sopimuksessa tai GATS-sopimuksen XXI artiklassa ja siihen liittyvissä täytäntöönpanomenettelyissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

  Perustelu

  Palvelut olisi sisällytettävä unionin käytössä olevien kauppapoliittisten toimenpiteiden valikoimaan, mikäli se on mahdollista kansainvälisten tai kahdenvälisten kauppariitojen ratkaisua koskevien päätösten nojalla.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) mikä mahdollisuus toimenpiteillä on helpottaa unionin niiden talouden toimijoiden asemaa, joihin kolmannen maan toimenpiteet vaikuttavat;

  b) mikä mahdollisuus toimenpiteillä on helpottaa unionin niiden jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden asemaa, joihin kolmannen maan toimenpiteet vaikuttavat;

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) onko asianomaisille tuotteille vaihtoehtoisia hankintalähteitä, jotta voidaan välttää tai minimoida negatiiviset vaikutukset jatkojalostusyrityksille tai loppukuluttajille unionissa;

  c) onko asianomaisille tuotteille tai palveluille vaihtoehtoisia hankintalähteitä, jotta voidaan välttää tai minimoida negatiiviset vaikutukset jatkojalostusyrityksille tai loppukuluttajille unionissa;

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi

  4 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Komissio kuvailee ehdotuksessaan täytäntöönpanosäädökseksi, miten se on määrittänyt unionin yleisen edun kyseessä olevassa nimenomaisessa tapauksessa.

  Perustelu

  Komission täytäntöönpanovaltaan liittyvän avoimuuden nimissä, ja koska tämä on tärkeä tekijä, joka liittyy perusasetuksen täytäntöönpanoon, komission on selvitettävä ehdotuksessaan täytäntöönpanosäädökseksi, miten se on määrittänyt unionin yleisen edun.

  Tarkistus  24

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a) palvelukaupan alan velvoitteiden ja erityissitoumusten soveltamisen suspendointi GATS-sopimuksen tai kahdenvälisten ja alueellisten sopimusten osalta;

  Perustelu

  Palvelut olisi sisällytettävä unionin käytössä olevien kauppapoliittisten toimenpiteiden valikoimaan, mikäli se on mahdollista kansainvälisten tai kahdenvälisten kauppariitojen ratkaisua koskevien toimenpiteiden nojalla. Jotkin käynnissä olevat WTO-asiat osoittavat, että unioni on jo pyytänyt vastatoimenpiteitä palvelualalla. Komission olisi ehdotettava erityistä palvelualaa koskevaa valintaa perussopimuksen mukaisesti.

  Tarkistus  25

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – c alakohta – i alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  i) sellaisten tarjousten jättäminen julkisten hankintojen ulkopuolelle, joiden kokonaisarvosta yli 50 prosenttia tavaroista tai palveluista on peräisin kyseisestä kolmannesta maasta; ja/tai

  i) sellaisten tarjousten jättäminen julkisten hankintojen ulkopuolelle, joiden kokonaisarvosta yli 50 prosenttia tavaroista tai palveluista on peräisin kyseisestä kolmannesta maasta; täytäntöönpanosäädöksissä voidaan asettaa kyseisten tavaroiden tai palvelujen erityispiirteiden mukainen raja-arvo, jonka perusteella tarjousten ulkopuolelle jättämistä sovelletaan ottaen huomioon 4 artiklan 3 kohdan säännökset, myös hallinnollisia valmiuksia koskevat näkökohdat, sekä mitätöivän tai heikentävän vaikutuksen tason; ja/tai

  Tarkistus  26

  Ehdotus asetukseksi

  5 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Komissio perustelee asianmukaisesti Euroopan parlamentille tämän artiklan mukaisesti hyväksyttyjen kauppapoliittisten toimenpiteiden valinnan.

  Perustelu

  Tarkistus perustuu mietintöluonnokseen sisältyvään esittelijän tarkistukseen 14 ja selventää sitä lisäämällä, että komission olisi tiedotettava toimenpiteiden todellisesta vaikutuksesta Euroopan parlamentin lisäksi myös neuvostolle. On syytä huomauttaa, että tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat kumpikin lainsäädäntövallan käyttäjinä tähän asetusehdotukseen nähden.

  Tarkistus  27

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos 4 artiklan 1 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen kyseinen kolmas maa myöntää tyydyttävän korvauksen unionille 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, komissio voi suspendoida kyseisen täytäntöönpanosäädöksen soveltamisen korvausjakson ajaksi. Suspendoimisesta päätetään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

  1. Jos 4 artiklan 1 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen kyseinen kolmas maa myöntää riittävän ja oikeasuhteisen korvauksen unionille 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, komissio voi suspendoida kyseisen täytäntöönpanosäädöksen soveltamisen korvausjakson ajaksi. Suspendoimisesta päätetään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

  Perustelu

  Korvauksen on oltava riittävä ja oikeasuhteinen.

  Tarkistus  28

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  b) tapauksissa, joissa tasapainotetaan myönnytyksiä tai muita velvoitteita sen jälkeen, kun kolmas maa on hyväksynyt suojatoimenpiteen, jos suojatoimenpide peruutetaan tai sen voimassaolo päättyy tai jos kyseinen kolmas maa myöntää tyydyttävän korvauksen unionille 4 artiklan 1 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen;

  b) tapauksissa, joissa tasapainotetaan myönnytyksiä tai muita velvoitteita sen jälkeen, kun kolmas maa on hyväksynyt suojatoimenpiteen, jos suojatoimenpide peruutetaan tai sen voimassaolo päättyy tai jos kyseinen kolmas maa myöntää riittävän ja oikeasuhteisen korvauksen unionille 4 artiklan 1 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen;

  Perustelu

  Korvauksen on oltava riittävä ja oikeasuhteinen.

  Tarkistus  29

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  c) tapauksissa, joissa WTO:n jäsen muuttaa myönnytyksiä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (1994) XXVIII artiklan mukaisesti, jos kyseinen kolmas maa myöntää tyydyttävän korvauksen unionille 4 artiklan 1 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen.

  c) tapauksissa, joissa WTO:n jäsen peruu tai muuttaa myönnytyksiä tai sitoumuksia vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXVIII artiklan tai GATS-sopimuksen XXI artiklan mukaisesti, jos kyseinen kolmas maa myöntää riittävän ja oikeasuhteisen korvauksen unionille 4 artiklan 1 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen.

  Perustelu

  Palvelut olisi sisällytettävä unionin käytössä olevien kauppapoliittisten toimenpiteiden valikoimaan, mikäli se on mahdollista kansainvälisten tai kahdenvälisten kauppariitojen ratkaisua koskevien toimenpiteiden nojalla.

  Tarkistus  30

  Ehdotus asetukseksi

  7 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a. Komissio perustelee asianmukaisesti päätöksensä Euroopan parlamentille, kun se aikoo suspendoida, muuttaa tai lopettaa 5 a artiklassa tarkoitetun toimenpiteen.

  Tarkistus  31

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissio hakee tietoa ja näkökantoja tiettyihin tuotteisiin tai sektoreihin liittyvistä unionin taloudellisista eduista tämän asetuksen soveltamista varten julkaisemalla ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai muuta soveltuvaa julkista viestintäkeinoa käyttäen.

  1. Komissio hakee tietoa ja näkökantoja tiettyihin tuotteisiin, palveluihin tai sektoreihin liittyvistä unionin taloudellisista eduista tämän asetuksen soveltamista varten julkaisemalla ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai muuta soveltuvaa julkista viestintäkeinoa käyttäen ja ottaa kyseiset näkökannat huomioon.

   

  Ilmoituksessa annetaan tiedoksi tietojen toimittamiselle asetettu määräaika. Määräaika on enintään kaksi kuukautta.

  Perustelu

  Palvelut olisi sisällytettävä unionin käytössä olevien kauppapoliittisten toimenpiteiden valikoimaan, mikäli se on mahdollista kansainvälisten tai kahdenvälisten kauppariitojen ratkaisua koskevien toimenpiteiden nojalla. Saadut tiedot ja näkökannat otetaan huomioon.

  Tarkistus  32

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tämän asetuksen mukaisesti saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty.

  2. Tämän asetuksen mukaisesti saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty. Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille asianmukaisesti kyseisen tietojenkeruun tuloksista ja siitä, miten se aikoo ottaa tulokset huomioon unionin yleistä etua määrittäessään.

  Tarkistus  33

  Ehdotus asetukseksi

  9 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Tietojen antaja voi pyytää, että toimitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisena. Tällöin tietojen mukaan on liitettävä ei-luottamuksellinen tiivistelmä tai ilmoitus syistä, miksi tietoja ei voida esittää tiivistettynä.

  4. Tietojen antaja voi pyytää, että toimitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisena. Tällöin tietojen mukaan on liitettävä ei-luottamuksellinen tiivistelmä, jossa esitetään tiedot yleistetyssä muodossa, tai ilmoitus syistä, miksi tietoja ei voida esittää tiivistettynä.

  Perustelu

  Tarkistus ei kaipaa perusteluja.

  Tarkistus  34

  Ehdotus asetukseksi

  9 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  9 a artikla

   

  Riitojen ratkaisemista ja täytäntöönpanoa koskeva vuoropuhelu

   

  Komissio osallistuu säännöllisesti keskusteluun Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa kauppariitojen hallinnoinnista, mukaan lukien käynnissä olevat asiat, vaikutuksesta EU:n teollisuuteen, suunnitelluista toimenpiteistä sekä niiden perusteluista ja vaikutuksesta ja kauppapoliittisten toimenpiteiden täytäntöönpanosta tämän asetuksen mukaisesti.

  Tarkistus  35

  Ehdotus asetukseksi

  10 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Komissio tarkastelee viimeistään kolme vuotta tämän asetuksen mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen sen täytäntöönpanoa ja esittää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  Komissio tarkastelee viimeistään viisi vuotta tämän asetuksen mukaisen täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen jälkeen sen täytäntöönpanoa ja esittää kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

  Perustelu

  Koska jo tämän asetuksen antaminen on uskottava uhka ja toivottavasti saa kauppakumppanimme noudattamaan sääntöjä, säädetään pidempää tarkastusta koskevasta lausekkeesta, jotta komissio pystyy käyttämään valvontamekanismeja harvemmin.

  PERUSTELUT

  Euroopan unionilla ei ole tällä hetkellä horisontaalisia lainsäädäntöpuitteita, joilla sen WTO:n ja muiden kansainvälisten kauppasopimusten mukaiset oikeudet voitaisiin panna täytäntöön. Maailmanlaajuisessa viitekehyksessä, jossa vastatoimien määrä lisääntyy, ehdotetun välineen tarkoituksena on perustellusti vahvistaa EU:n kaupallisten oikeuksien täytäntöönpanoa ja EU:n uskottavuutta sekä saada kauppakumppanimme lopulta noudattamaan kauppasopimuksissa vahvistettuja pelisääntöjä. Ehdotus on myös strateginen tekijä pyrittäessä avaamaan uusia markkinoita EU:lle, ja se yhdenmukaistaa päätöksentekoa Lissabonin sopimuksen kanssa.

  Uusi väline olisi myös otettava huomioon monenvälisten (WTO), alueellisten ja kahdenvälisten riitojenratkaisusääntöjen puitteissa, sillä ne tarjoavat jo valituksen tehneelle maalle oikeuden soveltaa ”viimeistä keinoa” eli väliaikaisia suojaavia vastatoimia sääntöjä rikkovaa maata kohtaan, kun kyseinen maa ei noudata riidanratkaisuelimen sääntöjä. Välineeseen ei näin ollen liity mitään protektionistista tarkoitusta.

  Esittelijän vahva tuki tälle ehdotukselle ei merkitse sitä, että EU:n olisi käytettävä tasapainotus-/vastatoimenpiteitä useammin, mutta se epäilemättä edistää niiden mahdollista käyttöä. Esittelijän mielestä vastatoimien olisi aina oltava viimeinen keino Pascal Lamyn sanoja lainaten: ”Konsultoi ennen säädösten antamista, neuvottele ennen kuin riitelet, korvaa ennen kuin ryhdyt vastatoimiin ja noudata sääntöjä joka tapauksessa”.

  Vaikka EU:n on viime vuosina tarvinnut turvautua vastatoimiin vain muutamassa tapauksessa, on uskottavan uhkan olemassaolo merkittävä tekijä myönteisen ratkaisun varmistamiseksi. Toimenpiteen hyväksymisen määräaika on keskeisen tärkeä. Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa EU noudatti tapauskohtaista lähestymistapaa pannessaan täytäntöön vastatoimia kolmatta maata kohtaan WTO:n riitojen ratkaisua koskevan sopimuksen nojalla tai toteuttaessaan tasapainottavia toimenpiteitä suojatoimenpiteitä koskevan sopimuksen nojalla. Tämä tapahtui neuvoston antamien asetusten muodossa. Koska horisontaalisia puitteita ei ole olemassa, jokainen päätös on nyt hyväksyttävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, johon menee keskimäärin 15–31 kuukautta.

  Vaikka meidän olisi perusteellisesti tutkittava mahdollisuuksia tämän ehdotuksen soveltamisalan, käytettävissä olevien vastatoimenpiteiden ja parlamentin osallistumisen vahvistamiseksi, on erittäin tärkeää, että EU saa tämän horisontaalisen välineen käyttöön mahdollisimman nopeasti.

  Tässä ehdotuksessa erotellaan asetuksen soveltamisala erityisissä tilanteissa, joita asetuksessa (3 ja 4 artikla) säädettyjen menettelyjen aikana saattaa syntyä sekä erilaisten kauppapoliittisten toimenpiteiden laajuus, joita unionilla on käytössään näissä erityistilanteissa (5 artikla). Siinä, missä edellinen on laajasti määritelty ja kattaa kaikenlaiset kauppariidat, jälkimmäinen rajoittuu tavaroihin ja julkisiin hankintoihin.

  Lukuisten asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen, esittelijä on samaa mieltä siitä, että unionin käytössä olevat kauppapoliittiset toimenpiteet on laajennettava vähintäänkin palvelusektorin kattaviksi.

  Ensinnäkin WTO:n riidanratkaisuelin antaa jo palvelusektorilla sopimusosapuolille mahdollisuuden suspendoida myönnytyksiä joko suoraan tai ristikkäisillä vastatoimilla[1]. Tällaisen suspendoinnin valtuutuksesta on vähän esimerkkejä (kuten EY:n banaanikiistassa III), ja muutamat muut meneillään olevat EU:ta koskevat merkittävät kauppariidat vaatisivat luultavasti oikeutta vastakeinoihin palvelusektorilla.

  Toisekseen se että unionin yksinomainen toimivalta ei kata kaikkia EU:ssa tarjottavia palveluita, ei välttämättä olisi este koko palvelusektorin sisällyttämiselle tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan. Jos komissio antaisi konkreettisia ehdotuksia kauppapoliittisille toimenpiteille palvelusektorilla 8 artiklan nojalla, sen pitäisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan valita vain unionin toimivaltaan kuuluvia palveluita.

  Kolmanneksi, palvelusektori kasvaa nopeasti ja sen sisällyttäminen asetuksen soveltamisalaan epäilemättä vahvistaisi unionin uskottavuutta sen kyvyssä nopeasti täytäntöönpanna oikeuksiaan tämän asetuksen nojalla ja poistaisi tapauskohtaisen lainsäädäntömenettelyn tarpeen laittomien toimien yhteydessä erityisesti sellaisten valtioiden kohdalla, joiden palvelut ovat EU:n taloudelle erittäin tärkeitä. Tämän asetuksen tavoitteena on edistää sääntöjen noudattamista, minkä vuoksi uskottavuus on avaintekijä.

  Esittelijä on sitä mieltä, että ehdotetun asetuksen on mahdollistettava rakentunut ja järjestelmällinen tiedonvaihto komission ja parlamentin välillä, jotta päätöksentekoprosessi ei viivästy.

  Komission ja parlamentin vuoropuhelussa ei pitäisi keskittyä vain meneillään oleviin riidanratkaisutapauksiin ja päätökseen toteuttaa, muokata tai päättää niitä koskevia vastatoimenpiteitä, vaan harkita myös erityisiä kauppapoliittisia toimenpiteitä sellaisia sääntöjä rikkovia maita kohtaan, joilla on suuri merkitys tietyille teollisuudenaloille Euroopassa, ja perustella nämä toimenpiteet hyvin.

  Lopuksi esittelijä on sitä mieltä, että jo pelkkä tämän asetuksen olemassaolo on uskottava varoitus ja toivottavasti ehkäisee kauppakumppaneitamme rikkomasta pelisääntöjä. Esittelijä ehdottaa siksi pidempää uudelleentarkastelulauseketta, koska on odotettavissa, että komission on turvauduttava täytäntöönpanomekanismeihin harvemmin.

  • [1]  WTO:n riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen 22 artikla ja kauppaa ja palveluja koskevan yleissopimuksen XXIII artikla

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

  Viiteasiakirjat

  COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  18.12.2012

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  15.1.2013

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  15.1.2013

  JURI

  15.1.2013

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  IMCO

  23.1.2013

  JURI

  22.1.2013

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Niccolò Rinaldi

  23.1.2013

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  24.4.2013

  17.6.2013

  11.7.2013

   

  Hyväksytty (pvä)

  17.9.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  27

  3

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Krzysztof Lisek

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  26.9.2013