IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

26.09.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Niccolò Rinaldi


Postupak : 2012/0359(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

(COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0773),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0415/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A7‑0308/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o ostvarivanju prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila i o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 3286/94

Justification

The Regulation also amends an out-dated provision of the Trade Barriers Regulation.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Od presudne je važnosti da Unija posjeduje odgovarajuće instrumente za učinkovito ostvarivanje svojih prava u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma kako bi sačuvala svoje gospodarske interese. To je osobito slučaj kada treće zemlje uvode restriktivne trgovinske mjere koje umanjuju koristi koje gospodarski subjekti Unije imaju na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma. Unija bi trebala moći reagirati brzo i fleksibilno u okviru postupaka i rokova utvrđenih međunarodnim trgovinskim sporazumima koje je sklopila. Unija stoga treba usvojiti zakonodavstvo kojim se utvrđuje okvir za ostvarivanje njezinih prava u konkretnim slučajevima.

(2) Od presudne je važnosti da Unija posjeduje odgovarajuće instrumente za učinkovito ostvarivanje svojih prava u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma kako bi sačuvala svoje gospodarske interese. To je osobito slučaj kada treće zemlje uvode restriktivne trgovinske mjere koje umanjuju koristi koje gospodarski subjekti Unije imaju na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma. Unija bi trebala moći reagirati brzo i fleksibilno u okviru postupaka i rokova utvrđenih međunarodnim trgovinskim sporazumima koje je sklopila. Unija stoga treba usvojiti zakonodavstvo kojim se utvrđuje okvir za ostvarivanje njezinih prava u konkretnim slučajevima i osigurati odgovarajuća sredstva kako bi se osiguralo da se dostupna sredstva učinkovito koriste za te instrumente.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Pri izboru mjera s ciljem osiguravanja učinkovitog ostvarivanja prava Unije treba uzeti u obzir njihovu mogućnost poticanja dotičnih trećih zemalja ne samo na pridržavanje pravila međunarodne trgovine, nego i na njihovu mogućnost olakšavanja situacije gospodarskih subjekata i država članica na koje su restriktivne trgovinske mjere koje su poduzele treće zemlje imale najveći utjecaj. Mjerama donesenim u skladu s ovom Uredbom ne bi se smio ograničiti pristup Unije sirovinama koje su presudne za europske industrije.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Mehanizmima za rješavanje sporova u okviru WTO-a i drugih regionalnih ili bilateralnih sporazuma nastoji se pronaći pozitivno rješenje svih sporova između Unije i druge potpisnice ili drugih potpisnica tih sporazuma. Međutim, Unija treba suspendirati koncesije ili druge obveze, u skladu s tim pravilima o rješavanju sporova, ako su se druge mogućnosti u traženju pozitivnog rješenja spora pokazale neuspješnima. Mjerama koje Unija poduzima u takvim slučajevima nastoji se potaknuti dotične treće zemlje da se pridržavaju relevantnih međunarodnih trgovinskih pravila kako bi se ponovo uspostavila situacija koja omogućuje obostranu korist.

(3) Mehanizmima za rješavanje sporova u okviru WTO-a i drugih regionalnih ili bilateralnih sporazuma nastoji se pronaći pozitivno rješenje svih sporova između Unije i druge potpisnice ili drugih potpisnica tih sporazuma. Međutim, Unija treba suspendirati koncesije ili druge obveze, u skladu s tim pravilima o rješavanju sporova, ako su se druge mogućnosti u traženju pozitivnog rješenja spora pokazale neuspješnima. Mjerama koje Unija poduzima u takvim slučajevima nastoji se potaknuti dotične treće zemlje da se pridržavaju relevantnih međunarodnih trgovinskih pravila kako bi se ponovo uspostavila situacija koja omogućuje obostranu korist. Unija uvijek treba upotrijebiti najučinkovitiji mehanizam za rješavanje sporova koji ima na raspolaganju.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Prema Sporazumu WTO-a o zaštitnim mjerama članica WTO-a koja namjerava poduzeti zaštitnu mjeru ili produžiti provedbu zaštitne mjere treba nastojati održati u osnovi istovjetnu razinu koncesija i drugih obveza u odnosu na druge članice izvoznice na koje bi ta zaštitna mjera mogla imati štetan utjecaj. Slična se pravila primjenjuju u okviru drugih trgovinskih sporazumima, uključujući regionalne ili bilateralne međunarodne trgovinske sporazume, koje je Unija sklopila. Unija treba poduzeti mjere za ponovo postizanje ravnoteže suspenzijom koncesija ili drugih obveza ako dotična treća zemlja ne provede zadovoljavajuća usklađenja. Mjerama koje Unija poduzima u takvim slučajevima nastoji se potaknuti treće zemlje na uvođenje mjera za poboljšanje trgovine kako bi se ponovo uspostavila situacija koja omogućuje obostranu korist.

(4) Prema Sporazumu WTO-a o zaštitnim mjerama članica WTO-a koja namjerava poduzeti zaštitnu mjeru ili produžiti provedbu zaštitne mjere treba nastojati održati u osnovi istovjetnu razinu koncesija i drugih obveza u odnosu na druge članice izvoznice na koje bi ta zaštitna mjera mogla imati štetan utjecaj. Slična se pravila primjenjuju u okviru drugih trgovinskih sporazumima, uključujući regionalne ili bilateralne međunarodne trgovinske sporazume, koje je Unija sklopila. Unija treba poduzeti mjere za ponovo postizanje ravnoteže suspenzijom koncesija ili drugih obveza ako dotična treća zemlja ne provede odgovarajuća i razmjerna usklađenja. Mjerama koje Unija poduzima u takvim slučajevima nastoji se potaknuti treće zemlje na uvođenje mjera za poboljšanje trgovine kako bi se ponovo uspostavila situacija koja omogućuje obostranu korist.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanim Memorandumom o razumijevanju uređuju se promjene ili povlačenje koncesija utvrđene popisom carinskih tarifa članica WTO-a. Članice WTO-a na koje bilo koja takva promjena utječe imaju pravo pod određenim uvjetima povući u osnovi istovjetne koncesije. U takvim slučajevima Unija bi trebala usvojiti mjere za ponovno postizanje ravnoteže, osim ako se ne postigne dogovor o kompenzacijskim usklađenjima. Djelovanje Unije time bi se usmjerilo na poticanje trećih zemalja na provedbu mjera za poboljšanje trgovine.

 

(5) Člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanim Memorandumom o razumijevanju te člankom XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) i postupcima povezanima s njegovom provedbom uređuju se promjene ili povlačenje koncesija i obveza utvrđenih popisima carinskih tarifa i konkretnih obveza članica WTO-a. Članice WTO-a na koje bilo koja takva promjena utječe imaju pravo pod određenim uvjetima povući u osnovi istovjetne koncesije ili obveze. U takvim slučajevima Unija bi trebala usvojiti mjere za ponovno postizanje ravnoteže, osim ako se ne postigne dogovor o kompenzacijskim usklađenjima. Djelovanje Unije time bi se usmjerilo na poticanje trećih zemalja na provedbu mjera za obnavljanje uzajamnih koristi i poboljšanje trgovine.

Justification

Services should be included into the array of commercial policy measures at the disposal of the Union as long as international or bilateral trade dispute settlement rulings permit it.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Unija treba moći ostvariti svoja prava na području javne nabave, s obzirom na to da se u Sporazumu o javnoj nabavi WTO-a navodi da svi sporovi do kojih na temelju njega dođe ne dovode do suspenzije koncesija ili drugih obveza obuhvaćenih bilo kojim drugim sporazumom WTO-a.

(6) Od presudne je važnosti za Uniju da ima mogućnost brzog ostvarenja svojih prava na području javne nabave ako jedna od potpisnica ne ispoštuje svoje obveze u okviru Sporazuma o javnoj nabavi WTO-a ili u okviru bilo kojeg bilateralno ili regionalno obvezujućeg sporazuma. Djelovanje Unije treba se usmjeriti na održavanje u osnovi istovjetne razine koncesija na području javne nabave.

Justification

It needs to be clarified that the adoption of procurement measures is possible not only in the context of the GPA, but also in other circumstances, particularly when an FTA partner does not respect FTA procurement obligations.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Ova bi se Uredba trebala usmjeriti na mjere s kojima Unija ima iskustva u pogledu njihova osmišljavanja i primjene; mogućnost proširenja opsega primjene ove Uredbe na uslužne sektore i prava na intelektualno vlasništvo trebala bi se pravodobno ocijeniti u vezi s posebnosti svakog područja.

(7) Ovom bi se Uredbom Uniji trebala omogućiti uspostava potpunog i učinkovitog okvira za poduzimanje mjera bez odgode. Međutim, mogućnost da se njezino područje primjene proširi novim mjerama koje obuhvaćaju nova područja trgovine, kao što su prava na intelektualno vlasništvo, treba smatrati dijelom studije koja se provodi u isto vrijeme kao i izvješće o ocjeni funkcioniranja ove Uredbe iz članka 10. te se treba iznijeti Europskom parlamentu.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Komisija treba ocijeniti funkcioniranje ove Uredbe najkasnije tri godine nakon prvog slučaja njezine provedbe kako bi se ocijenila i, po potrebi, poboljšala njezina učinkovitost.

(9) Komisija treba ocijeniti funkcioniranje ove Uredbe najkasnije pet godina nakon prvog slučaja donošenja provedbenog akta u skladu s ovom Uredbom kako bi se ocijenila njezina provedba i, po potrebi, poboljšala njezina učinkovitost. Komisija treba uključiti u svoja izvješća o strategiji Europa 2020. analizu relevantnosti ove Uredbe, osobito u pogledu njezinih mogućnosti da ukloni prepreke u trgovini.

Justification

As the existence of the Regulation itself will hopefully dissuade our trading partners from not respecting the rules of the game, a longer review clause is foreseen in case that the Commission will have the resort to enforcement mechanisms less often.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a) Komisija treba redovito obavještavati Europski parlament o svojoj namjeri da provede mjere trgovinske politike u skladu s ovom Uredbom. Te informacije trebaju obuhvaćati iscrpan opis konkretnog slučaja i predviđenih mjera, štete nastale industrijskim aktivnostima u Uniji, obrazloženje predviđenih mjera i njihova mogućeg učinka. Nakon poduzimanja mjera Komisija treba obavijestiti Europski parlament o stvarnom učinku mjera.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b) Prilikom ocjene općeg interesa Unije u pogledu usvajanja mjera izvršenja, istovremeno težeći ostvariti ujednačen pristup, Komisija treba posebno uzeti u obzir situaciju proizvođača u Uniji. Komisija treba izvijestiti Europski parlament o tome kako je odredila opći interes Unije u pojedinačnim slučajevima.

Justification

The determination of the Union's general interest is an exercise similar to the Union's interest test in anti-dumping and anti-subsidy proceedings since similar considerations on taking a balanced approach between producers and users/consumers' interests are done. Consistently with the need to develop a strategic approach to a European industrial policy, the impact on producers needs to be given particular account.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija treba redovito izvještavati Europski parlament, osobito ako Unija predmet uputi tijelu za rješavanje sporova. Nakon svake odluke tijela za rješavanje sporova kojom se Uniji odobrava poduzimanje mjera, Komisija treba pred odborom Europskog parlamenta nadležnim za međunarodnu trgovinu iznijeti svoju namjeru o poduzimanju ili nepoduzimanju takvih mjera. Ako Unija odluči poduzeti mjere, Komisija pred Europskim parlamentom treba prisutne izvijestiti o izabranim mjerama.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Na zahtjev Europskog parlamenta Komisija treba redovito sudjelovati u Dijalogu o rješavanju sporova i provedbi mjera predviđenom u ovoj Uredbi.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom određuju pravila i postupci za osiguravanje učinkovitog ostvarivanja prava Unije na suspenziju ili povlačenje koncesija ili drugih obveza u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma, s ciljem:

Ovom se Uredbom određuju pravila i postupci za osiguravanje učinkovitog i pravodobnog ostvarivanja prava Unije na suspenziju ili povlačenje koncesija ili drugih obveza u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma, s ciljem:

Justification

In addition to being effective the exercise of Union's rights also needs to be timely.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) reagirati na kršenja međunarodnih trgovinskih pravila koja vrše treće zemlje, a koja utječu na interese Unije, s ciljem pronalaska zadovoljavajućeg rješenja.

(a) reagirati na kršenja međunarodnih trgovinskih pravila koja vrše treće zemlje, a koja utječu na interese Unije, s ciljem pronalaska zadovoljavajućeg rješenja koje olakšava situaciju pogođenih gospodarskih subjekata u Uniji.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) ponovo postići ravnotežu koncesija ili drugih obveza u trgovinskim odnosima s trećim zemljama u slučajevima izmjene načina postupanja s uvezenom robom iz Unije.

(b) ponovno postići ravnotežu koncesija ili drugih obveza u trgovinskim odnosima s trećim zemljama u slučajevima izmjene načina postupanja s robom ili uslugama iz Unije.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „koncesije ili druge obveze” znači carinske koncesije ili bilo koje druge pogodnosti koje se Unija obvezala primijeniti u trgovini s trećim zemljama na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma kojih je potpisnica,

(b) „koncesije ili druge obveze” znači carinske koncesije, konkretne obveze na području usluga ili bilo koje druge pogodnosti koje se Unija obvezala primijeniti u trgovini s trećim zemljama na temelju međunarodnih trgovinskih sporazuma kojih je potpisnica,

Justification

Services should be included into the array of commercial policy measures at the disposal of the Union as long as international or bilateral trade dispute settlement rulings permit it. Therefore a definition is needed.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) u slučajevima promjene koncesija članice WTO-a u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994., ako nisu dogovorena nikakva kompenzacijska usklađenja.

(d) u slučajevima promjene koncesija ili obveza članice WTO-a u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. ili članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS), ako nisu dogovorena nikakva kompenzacijska usklađenja.

Justification

Services should be included into the array of commercial policy measures at the disposal of the Union as long as international or bilateral trade dispute settlement rulings permit it.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako je potrebno poduzeti mjere kako bi se zaštitili interesi Unije u slučajevima navedenima u članku 3. stavku 1., Komisija usvaja provedbeni akt kojim se određuju odgovarajuće mjere trgovinske politike. Takav se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2.

 

1. Ako je potrebno poduzeti mjere kako bi se zaštitili interesi Unije u slučajevima navedenima u članku 3. stavku 1., Komisija usvaja provedbeni akt kojim se određuju odgovarajuće mjere trgovinske politike. Takav se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2. Komisija propisno obrazlaže Europskom parlamentu izbor mjera trgovinske politike predviđenih člankom 5.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) Koncesije koje su u trgovini s trećim zemljama povučene u okviru članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanog Memoranduma o razumijevanju smatraju se u osnovi istovjetnim koncesijama koje je, u skladu s uvjetima iz članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanog Memoranduma o razumijevanju, promijenila ili povukla navedena treća zemlja.

(d) Koncesije ili obveze koje su u trgovini s trećim zemljama promijenjene ili povučene u okviru članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanog Memoranduma o razumijevanju ili članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama i s njime povezanim provedbenim postupcima smatraju se u osnovi istovjetnim koncesijama ili obvezama koje je, u skladu s uvjetima iz članka XXVIII. GATT-a iz 1994. i s njime povezanog Memoranduma o razumijevanju ili članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama i s njime povezanim provedbenim postupcima, promijenila ili povukla navedena treća zemlja.

Justification

Services should be included into the array of commercial policy measures at the disposal of the Union as long as international or bilateral trade dispute settlement rulings permit it.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) mogućnost mjera da se s pomoću njih olakša situacija gospodarskim subjektima Unije na koje su utjecale mjere koje su poduzele treće zemlje;

(b) mogućnost mjera da se s pomoću njih olakša situacija državama članicama i gospodarskim subjektima Unije na koje su utjecale mjere koje su poduzele treće zemlje;

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) dostupnost alternativnih izvora opskrbe dotičnim proizvodima kako bi se izbjegli ili umanjili negativni učinci na industriju na kraju proizvodnog lanca ili krajnje potrošače u Uniji;

(c) dostupnost alternativnih izvora opskrbe dotičnim proizvodima ili uslugama kako bi se izbjegli ili umanjili negativni učinci na industriju na kraju proizvodnog lanca ili krajnje potrošače u Uniji;

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Komisija u svom prijedlogu provedbenog akta iznosi kako je odredila opći interes Unije za konkretan slučaj.

Justification

For the sake of transparency with regard to the Commission's implementing powers, and since this is an important element pertaining to the implementation of the base Regulation, the Commission has to explain in its proposal for an implementing act how it has determined the Union's general interest.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) odgoda primjene obveza i konkretne obveze na području trgovine uslugama, s obzirom na GATS ili bilo koji drugi bilateralni i regionalni sporazum;

Justification

Services should be included into the array of commercial policy measures at the disposal of the Union as long as international or bilateral trade dispute settlement bodies permits it. Some ongoing WTO cases shows that the Union already requested countermeasure in the field of services. The choice of specific service sector should be proposed by the Commission in line with the Treaty.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – točka c – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) isključivanje iz javne nabave ponuda kod kojih više od 50 % ukupne vrijednosti predstavljaju roba ili usluge podrijetlom iz dotičnih trećih zemalja; i/ili

(i) isključivanje iz javne nabave ponuda kod kojih više od 50 % ukupne vrijednosti predstavljaju roba ili usluge podrijetlom iz dotičnih trećih zemalja; provedbenim aktima može se odrediti prag, u skladu s karakteristikama dotične robe ili usluga, iznad kojeg se treba primijeniti izuzeće, uzimajući u obzir odredbe članka 4. stavka 3., uključujući razmatranja o administrativnim mogućnostima i razinu poništenja ili ograničenja, i/ili

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija mora Europskom parlamentu propisno opravdati izbor pojedinih mjera trgovinske politike koje je usvojila u skladu s ovim člankom.

Justification

This amendment draws on Rapporteur's amendment No. 14 included in the draft report and clarifies it by adding the need for the Commission to inform not only the European Parliament, but also Council, on the actual impact of the measures. It shall be pointed out that under the ordinary legislative procedure, the European Parliament and Council co-legislate on this proposed Regulation.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1. dotična treća zemlja dogovori zadovoljavajuću kompenzaciju za Uniju u slučajevima iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b), Komisija može odgoditi primjenu tog provedbenog akta sve dok traje kompenzacija. O odgodi se odlučuje u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2.

1. Ako nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1. dotična treća zemlja dogovori odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju za Uniju u slučajevima iz članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b), Komisija može odgoditi primjenu tog provedbenog akta sve dok traje kompenzacija. O odgodi se odlučuje u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 8. stavka 2.

Justification

The compensation shall be adequate and proportionate.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) u slučajevima ponovnog postizanja ravnoteže koncesija ili drugih obveza nakon što je treća zemlja prihvatila zaštitnu mjeru, kada je zaštitna mjera povučena ili kada istekne, ili kada dotična treća zemlja dogovori zadovoljavajuću kompenzaciju za Uniju nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.;

(b) u slučajevima ponovnog postizanja ravnoteže koncesija ili drugih obveza nakon što je treća zemlja prihvatila zaštitnu mjeru, kada je zaštitna mjera povučena ili kada istekne, ili kada dotična treća zemlja dogovori odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju za Uniju nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.;

Justification

The compensation shall be adequate and proportionate.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) u slučajevima kada članica WTO-a promijeni koncesije u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carini i trgovini iz 1994., kada dotična treća zemlja dogovori zadovoljavajuću kompenzaciju za Uniju nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.

(c) u slučajevima kada članica WTO-a povuče ili promijeni koncesije ili obveze u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carini i trgovini iz 1994. ili člankom XXI. GATS-a, kada dotična treća zemlja dogovori odgovarajuću i razmjernu kompenzaciju za Uniju nakon usvajanja provedbenog akta u skladu s člankom 4. stavkom 1.

Justification

Services should be included into the array of commercial policy measures at the disposal of the Union as long as international or bilateral trade dispute settlement bodies permits it.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Komisija propisno obrazlaže Europskom parlamentu ako namjerava odgoditi, promijeniti ili ukinuti mjeru predviđenu člankom 5.

 

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Prilikom primjene ove Uredbe Komisija preko obavijesti u Službenom listu Europske unije ili drugim odgovarajućim javnim komunikacijskim sredstvima nastoji pronaći informacije i stavove o gospodarskim interesima Unije u vezi s pojedinim proizvodima ili sektorima.

1. Prilikom primjene ove Uredbe Komisija preko obavijesti u Službenom listu Europske unije ili drugim odgovarajućim javnim komunikacijskim sredstvima nastoji pronaći informacije i stavove o gospodarskim interesima Unije u vezi s pojedinim proizvodima, uslugama ili sektorima i te stavove uzima u obzir.

 

U obavijesti se navodi rok do kojeg te informacije treba predati. On ne smije biti duži od dva mjeseca.

Justification

Services should be included into the array of commercial policy measures at the disposal of the Union as long as international or bilateral trade dispute settlement bodies permits it. Information and views obtained shall be taken into account.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Informacije dobivene u skladu s ovom Uredbom koriste se samo za potrebe za koje su zatražene.

2. Informacije dobivene u skladu s ovom Uredbom koriste se samo za potrebe za koje su zatražene. Komisija propisno obavještava Europski parlament o ishodu tog prikupljanja informacija i kako namjerava uzeti u obzir informacije prilikom određivanja općeg interesa Unije.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Oni koji daju informacije mogu zatražiti da se dostavljene informacije smatraju povjerljivima. U tim slučajevima prilaže se sažetak koji nije povjerljiv ili obrazloženja vezi s tim zašto se informacije ne mogu sažeti.

4. Oni koji daju informacije mogu zatražiti da se dostavljene informacije smatraju povjerljivima. U tim slučajevima prilaže se sažetak koji nije povjerljiv i u kojemu su informacije iznesene u općim crtama ili obrazloženja vezi s tim zašto se informacije ne mogu sažeti.

Justification

Self-explanatory.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Dijalog o rješavanju sporova i provedbi mjera

 

Komisija redovito sudjeluje u razmjeni mišljenja s odborom Europskog parlamenta nadležnim za međunarodnu trgovinu o vođenju trgovinskih sporova, uključujući slučajeve koji su u tijeku, o učincima na industrije Unije, predviđenim mjerama, obrazloženju i učincima predviđenih mjera te o provedbi mjera trgovinske politike u skladu s ovom Uredbom.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije tri godine nakon prvog slučaja donošenja provedbenog akta u skladu s ovom Uredbom Komisija revidira provedbu ove Uredbe te o tome izvještava Europski parlament i Vijeće.

Najkasnije pet godina nakon prvog slučaja donošenja provedbenog akta u skladu s ovom Uredbom Komisija revidira provedbu ove Uredbe te o tome izvještava Europski parlament i Vijeće.

Justification

As already the existence of the Regulation as a credible threat itself will hopefully dissuade our trading partners from not respecting the rules of the game, a longer review clause is foreseen, as it is considered that that the Commission will have the resort to enforcement mechanisms less often.

EXPLANATORY STATEMENT

The EU currently does not have a horizontal legislative framework to enforce its rights under the WTO and other international trade agreements. In a global context where the number of retaliatory actions is increasing, the proposed instrument is legitimately designed to strengthen the enforcement of the EU's trade rights, consolidate the EU's credibility and ultimately convince our trading partners to respect the rules of the game as laid down in trade agreements. The present proposal is also an element of a strategy to open up new markets for the EU and aligns the decision-making to the Lisbon Treaty.

This new instrument should also be understood in the framework of multilateral (WTO), regional and bilateral dispute settlement rules which already provide the right of complaining country to take the path of "last resort", i.e. defensive temporary retaliation against an offending country when this country fails to implement the rules of a dispute settlement body. Therefore there is no protectionist aim whatsoever.

Your Rapporteur's strong support for this proposal does not mean that the EU should use re-balancing measures/countermeasures more often, but it will undoubtedly facilitate their eventual use. Your Rapporteur believes that retaliation shall always come as the last resort, in line with the acclaimed quote of Pascal Lamy: "Consult before you legislate; negotiate before you litigate; compensate before you retaliate; and comply - at any rate".

Over recent years there have only been a handful of cases when the EU had to resort to retaliation, however an important factor in ensuring positive settlement is the existence of a credible threat. The timeframe to adopt a measure is of paramount importance. In the pre-Lisbon era the EU followed a case-by-case approach to trade retaliatory measures against a third country under the WTO Dispute Settlement Understanding (DSU) or for re-balancing under the Agreement on Safeguards. This took the form of regulations adopted by Council. In the absence of a horizontal framework, every single decision would now need to be adopted according to the ordinary legislative procedure which on average takes from 15 to 31 months.

While we should thoroughly explore possibilities for strengthening the present proposal as regards its scope, countermeasures available and the involvement of the Parliament, it is very important that the EU gets this horizontal instrument as soon as possible.

The current proposal distinguishes the scope of the regulation by reference to the specific situations which may trigger recourse to the procedures foreseen in the regulation (Article 3 and 4) and the extent of the array of commercial policy measures at the disposal of the Union when facing one of those specific situations (Article 5). While the former is widely defined - and covers in fact any type of trade dispute -, the latter is limited to goods and public procurement.

After various exchanges with practitioners, your Rapporteur shares the view that the array of commercial policy measures at the disposal of the Union should be extended in including at least the services sector.

At first, the WTO dispute settlement body already allows its Parties to conduct, either directly or through cross-retaliation, suspension of concession in the field of services[1]. There are few examples of authorisation of such suspension (like EC-Bananas III case) and some other ongoing significant trade dispute cases involving the EU would likely require the request of counter-measure in the services sector.

Second, the fact that the exclusive Community competence does not cover all services in the EU might not prevent the inclusion of services sector as a whole into the provisions of this Regulation. Should the Commission make concrete proposals in terms of commercial policy measures in the field of services by virtue of Article 8, it would have to choose only services covered by the Community competence in line with the Treaty.

Third, services sector is a fast growing economic field and its inclusion would undoubtedly strengthen the credibility of the Union to enforce its rights swiftly, on the basis of the present regulation and without having to undergo a separate ad hoc legislative procedure, especially when facing illegal actions coming from countries where services are crucial for the EU's economy. The purpose of this Regulation is to induce compliance, thus credibility is a key.

Finally, your Rapporteur considers that the proposed Regulation should provide a structured and systematic exchange of information between the Commission and the Parliament, without delaying the decision-making process.

Such a dialogue would not only focus on the whole array of the ongoing dispute settlement cases and ultimately on a decision to conduct, modify, or terminate, countermeasures, but also feature on the choice of specific commercial policy measures to be targeted in the offending country, which would potentially have a great impact on specific European industries and should then be thoroughly justified.

Last by not least, your Rapporteur considers that already the mere existence of the present regulation will present a credible threat and will hopefully dissuade our trading partners from not respecting the rules of the game. Therefore, he suggests a longer review clause, as it is expected that the Commission will have the resort to enforcement mechanisms less often.

  • [1]  Article 22 of the WTO DSU and Article XXIII of the GATS.

POSTUPAK

Naslov

Ostvarenje prava Unije na primjenu i provedbu međunarodnih trgovinskih pravila

Referentni dokumenti

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

Datum podnošenja EP-u

18.12.2012

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

15.1.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Niccolò Rinaldi

23.1.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.4.2013

17.6.2013

11.7.2013

 

Datum usvajanja

17.9.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Krzysztof Lisek

Datum podnošenja

26.9.2013