Pranešimas - A7-0308/2013Pranešimas
A7-0308/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

26.9.2013 - (COM(2012) 0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Niccolò Rinaldi


Procedūra : 2012/0359(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

(COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0773),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0415/2012),

-  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0308/2013),

1.   priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą

Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94

Pagrindimas

Šiuo reglamentu taip pat iš dalies keičiama pasenusi „Prekybos kliūčių reglamento“ nuostata.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Sąjunga turi turėti tinkamų priemonių veiksmingam Sąjungos teisių pagal tarptautinius prekybos susitarimus vykdymui užtikrinti, kad būtų apsaugoti jos ekonominiai interesai. Tai ypač svarbu, kai trečiosios šalys pritaiko prekybą ribojančias priemones, dėl kurių sumažėja Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams pagal tarptautinius prekybos susitarimus tenkanti nauda. Sąjungai reikia priemonių, kurių imdamasi ji galėtų greitai ir lanksčiai reaguoti, atsižvelgdama į jos sudarytuose tarptautiniuose prekybos susitarimuose nustatytą tvarką ir galutinius terminus. Todėl Sąjunga turėtų priimti Sąjungos teisių vykdymo tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis sistemą apibrėžiančius teisės aktus;

(2) Sąjunga turi turėti tinkamų priemonių veiksmingam Sąjungos teisių pagal tarptautinius prekybos susitarimus vykdymui užtikrinti, kad būtų apsaugoti jos ekonominiai interesai. Tai ypač svarbu, kai trečiosios šalys pritaiko prekybą ribojančias priemones, dėl kurių sumažėja Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams pagal tarptautinius prekybos susitarimus tenkanti nauda. Sąjungai reikia priemonių, kurių imdamasi ji galėtų greitai ir lanksčiai reaguoti, atsižvelgdama į jos sudarytuose tarptautiniuose prekybos susitarimuose nustatytą tvarką ir galutinius terminus. Todėl Sąjunga turėtų priimti Sąjungos teisių vykdymo tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis sistemą apibrėžiančius teisės aktus, ir skirti pakankamai išteklių siekiant užtikrinti, kad turimi ištekliai būtų veiksmingai panaudoti toms priemonėms įgyvendinti;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) pasirenkant priemones veiksmingam Sąjungos teisių vykdymui užtikrinti turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar jomis atitinkamos trečiosios šalys gali būti paskatintos laikytis tarptautinės prekybos taisyklių ir ar jomis sudaromos galimybės padėti labiausiai trečiųjų šalių nustatytų prekybą ribojančių priemonių paveiktiems ekonominės veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms. Priemonėmis, kurių imamasi pagal šį reglamentą, neturėtų būti apribojama Sąjungos prieiga prie Europos pramonei būtinų žaliavų;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) taikant PPO ir kitus (įskaitant regioninius ar dvišalius) ginčų sprendimo mechanizmus, siekiama priimti teigiamą bet kokių Sąjungos ir kitos minėtų susitarimų šalies ar šalių ginčų sprendimą. Vis dėlto Sąjunga, remdamasi tokiomis ginčų sprendimo taisyklėmis, turėtų sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą, kai kiti būdai priimti teigiamą ginčo sprendimą pasirodo nesėkmingi. Tokiais atvejais Sąjungos veiksmais siekiama užtikrinti, kad susijusi trečioji šalis laikytųsi atitinkamų tarptautinių prekybos taisyklių ir būtų atkurta abiem pusėms naudinga padėtis;

(3) taikant PPO ir kitus (įskaitant regioninius ar dvišalius) ginčų sprendimo mechanizmus, siekiama priimti teigiamą bet kokių Sąjungos ir kitos minėtų susitarimų šalies ar šalių ginčų sprendimą. Vis dėlto Sąjunga, remdamasi tokiomis ginčų sprendimo taisyklėmis, turėtų sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą, kai kiti būdai priimti teigiamą ginčo sprendimą pasirodo nesėkmingi. Tokiais atvejais Sąjungos veiksmais siekiama užtikrinti, kad susijusi trečioji šalis laikytųsi atitinkamų tarptautinių prekybos taisyklių ir būtų atkurta abiem pusėms naudinga padėtis. Sąjunga turėtų visada taikyti veiksmingiausią egzistuojančią ginčų sprendimo sistemą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) pagal PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių PPO narė, siūlanti taikyti ar išplėsti apsaugos priemonę, turėtų stengtis užtikrinti iš esmės tolygų jos ir eksportuojančių narių nuolaidų ar kitų įsipareigojimų, kuriems tokia apsaugos priemonė turėtų neigiamo poveikio, lygį. Tokios pačios taisyklės taikomos ir pagal kitus Sąjungos sudarytus regioninius ar dvišalius tarptautinius prekybos susitarimus. Sąjunga turėtų taikyti subalansavimo priemones ir sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą tais atvejais, kai susijusi trečioji šalis nepritaiko jokio tenkinančio koregavimo. Tokiais atvejais Sąjungos veiksmais siekiama užtikrinti, kad trečiosios šalys imtųsi prekybą stiprinančių priemonių abiem pusėms naudingai padėčiai atkurti;

(4) pagal PPO susitarimą dėl apsaugos priemonių PPO narė, siūlanti taikyti ar išplėsti apsaugos priemonę, turėtų stengtis užtikrinti iš esmės tolygų jos ir eksportuojančių narių nuolaidų ar kitų įsipareigojimų, kuriems tokia apsaugos priemonė turėtų neigiamo poveikio, lygį. Tokios pačios taisyklės taikomos ir pagal kitus Sąjungos sudarytus regioninius ar dvišalius tarptautinius prekybos susitarimus. Sąjunga turėtų taikyti subalansavimo priemones ir sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų taikymą tais atvejais, kai susijusi trečioji šalis nepritaiko jokio tinkamo ir proporcingo koregavimo. Tokiais atvejais Sąjungos veiksmais siekiama užtikrinti, kad trečiosios šalys imtųsi prekybą stiprinančių priemonių abiem pusėms naudingai padėčiai atkurti;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) PPO narių muitų tarifų sąrašuose nustatytų nuolaidų keitimas ar atšaukimas reglamentuojamas 1994 m. GATT XXVIII straipsniu ir susijusiu Susitarimu dėl minėto straipsnio aiškinimo. PPO narės, kurioms tokie pakeitimai turi poveikio, turi teisę tam tikromis sąlygomis atšaukti iš esmės tolygias nuolaidas. Tokiais atvejais, jei nesusitariama dėl kompensacinio koregavimo, Sąjunga turėtų priimti iš naujo subalansuojančias priemones. Sąjungos veiksmais būtų siekiama trečiąsias šalis įpareigoti įgyvendinti prekybą skatinančias priemones;

(5) PPO narių muitų tarifų sąrašuose ir konkrečių įsipareigojimų sąraše nustatytų nuolaidų ir įsipareigojimų keitimas ar atšaukimas reglamentuojamas 1994 m. GATT XXVIII straipsniu ir susijusiu Susitarimu dėl minėto straipsnio aiškinimo ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) XXI straipsniu ir susijusiomis jo įgyvendinimo procedūromis. PPO narės, kurioms tokie pakeitimai turi poveikio, turi teisę tam tikromis sąlygomis atšaukti iš esmės tolygias nuolaidas arba įsipareigojimus. Tokiais atvejais, jei nesusitariama dėl kompensacinio koregavimo, Sąjunga turėtų priimti iš naujo subalansuojančias priemones. Sąjungos veiksmais būtų siekiama trečiąsias šalis įpareigoti įgyvendinti priemones, kuriomis būtų atkurta abiem pusėms naudinga padėtis ir skatinama prekyba;

Pagrindimas

Į Sąjungos disponuojamų prekybos politikos priemonių spektrą reikėtų įtraukti paslaugas, kiek tai leidžiama pagal tarptautinių arba dvišalių prekybos ginčų sprendimų taisykles.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) reikėtų, kad Sąjunga turėtų galimybių užtikrinti savo teises viešųjų pirkimų srityje, nes PPO sutartyje dėl viešųjų pirkimų nustatyta, kad sprendžiant pagal šią sutartį kylančius ginčus nesustabdomos pagal jokius kitus PPO susitarimus taikomos nuolaidos ir kiti įsipareigojimai;

(6) būtina, kad Sąjunga turėtų galimybių skubiai užtikrinti savo teises viešųjų pirkimų srityje, kai šalis nesilaiko savo įsipareigojimų pagal PPO sutartį dėl viešųjų pirkimų arba pagal bet kokius dvišalius ar regioninius privalomus susitarimus. Sąjungos veiksmais turėtų būti siekiama užtikrinti iš esmės lygiavertes nuolaidas viešųjų pirkimų srityje;

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad galima patvirtinti viešųjų pirkimų priemones, kurios būtų taikomos ne tik Sutarties dėl viešųjų pirkimų srityje, bet ir kitomis aplinkybėmis, visų pirma kai LPS partneris nesilaiko pagal LPS prisiimtų viešųjų pirkimų įsipareigojimų.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) todėl šiame reglamente reikėtų atkreipti dėmesį į tokias priemones, kurias rengiant ir taikant Sąjungoje yra sukaupta patirties; tinkamu metu ir atsižvelgiant į kiekvienos srities specifiką reikėtų svarstyti galimybę į šio reglamento taikymo sritį įtraukti paslaugų ir intelektinės nuosavybės teisių sektorius;

(7) šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos galimybės Sąjungai nustatyti išsamią ir veiksmingą sistemą, kurią taikant būtų galima nedelsiant imtis priemonių. vis dėlto rengiant 10 straipsnyje nurodytą šio reglamento veikimo vertinimo ataskaitą ir tuo pat metu vykdant tyrimą turėtų būti išnagrinėta galimybė į jo taikymo sritį įtraukti naujas prekybos sritis apimančias priemones, pvz., intelektinės nuosavybės teises, ir tai turėtų būti pristatyta Europos Parlamentui;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Komisija ne vėliau kaip po trijų metų nuo pirmojo reglamento įgyvendinimo atvejo turėtų įvertinti šio reglamento veikimą, nustatyti jo veiksmingumą ir prireikus jį pagerinti;

(9) Komisija ne vėliau kaip po penkerių metų nuo pirmojo įgyvendinimo akto pagal šį reglamentą patvirtinimo atvejo turėtų įvertinti šio reglamento veikimą, nustatyti jo veiksmingumą ir prireikus jį pagerinti. Komisija turėtų į strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo ataskaitas įtraukti šio reglamento tinkamumo analizę, ypač jo naudingumo naikinant prekybos kliūtis analizę;

Pagrindimas

Tikimasi, kad vien šio Reglamento buvimas įtikins mūsų prekybos partnerius laikytis taisyklių, todėl numatyta ilgesnio peržiūros terminio sąlyga, nes tikimasi, kad Komisijai teks rečiau griebtis teisių užtikrinimo priemonių.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Komisija turėtų reguliariai informuoti Europos Parlamentą apie savo ketinimą įgyvendinti prekybos politikos priemones pagal šį reglamentą. Ši informacija turėtų apimti išsamų konkretaus atvejo ir numatomų priemonių apibūdinimą, Sąjungos pramonės patirtus nuostolius, numatomų priemonių pagrindimą ir galimą poveikį. Pritaikius atitinkamas priemones, Komisija turėtų informuoti Europos Parlamentą apie faktinį tų priemonių poveikį;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) vertindama Sąjungos bendrą interesą vykdymo priemonių priėmimo požiūriu, Komisija turėtų laikytis subalansuoto požiūrio, tačiau ypatingai atsižvelgti į Sąjungos gamintojų padėtį. Komisija kiekvienu konkrečiu atveju turėtų informuoti Europos Parlamentą apie tai, kaip ji nustatė Sąjungos bendrąjį interesą;

Pagrindimas

Sąjungos bendrojo intereso nustatymas yra panašus į Sąjungos interesų patikrinimą vykdant antidempingo ir antisubsidijų tyrimus, nes šiais atvejais panašiai siekiama suderinti gamintojų ir naudotojų (vartotojų) interesus. Vadovaujantis poreikiu parengti strateginį požiūrį į Europos pramonės politiką reikia ypač atsižvelgti į poveikį gamintojams.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Komisija turėtų reguliariai informuoti Europos Parlamentą, ypač tais atvejais, kai Sąjunga kreipėsi į ginčų sprendimo instituciją. Kiekvieną kartą, kai ginčų sprendimo institucija priima sprendimą, kuriuo Sąjungai leidžiama imtis priemonių, Komisija Europos Parlamento komitetui, atsakingam už tarptautinę prekybą, turėtų pateikti pranešimą apie savo ketinimą imtis tokių priemonių ar jų nesiimti. Jei Sąjunga nusprendžia imtis priemonių, Komisija Europos Parlamentui turėtų pagrįsti priemonių pasirinkimą;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Europos Parlamentui pareikalavus, Komisija turėtų reguliariai dalyvauti šiame reglamente numatytame ginčų sprendimo ir sprendimų įgyvendinimo dialoge;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės ir tvarka, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingas Sąjungos teises sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų pagal tarptautinius prekybos susitarimus taikymą arba juos atšaukti, kad:

Šiame reglamente nustatomos taisyklės ir tvarka, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingas ir laiku naudojamas Sąjungos teises sustabdyti nuolaidų ar kitų įsipareigojimų pagal tarptautinius prekybos susitarimus taikymą arba juos atšaukti, kad:

Pagrindimas

Europos Sąjungos teisės turi būti naudojamos ne tik veiksmingai, bet ir laiku.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nustačius trečiųjų šalių padarytus tarptautinių prekybos taisyklių pažeidimus, kurie turi poveikio Sąjungos interesams, būtų priimtas tenkinantis sprendimas;

a) nustačius trečiųjų šalių padarytus tarptautinių prekybos taisyklių pažeidimus, kurie turi poveikio Sąjungos interesams, būtų priimtas tenkinantis sprendimas, kuriuo būtų padedama nukentėjusiems Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pasikeitus Sąjungos kilmės prekėms taikomam importo režimui būtų atitinkamai koreguojamos nuolaidos ar kiti prekybos su trečiosiomis šalimis santykių įsipareigojimai.

b) pasikeitus Sąjungos kilmės prekėms arba paslaugoms taikomam režimui būtų atitinkamai koreguojamos nuolaidos ar kiti prekybos su trečiosiomis šalimis santykių įsipareigojimai.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)nuolaidos arba kiti įsipareigojimai – tarifų nuolaidos ar kitos lengvatos, kurias Europos Sąjunga pagal sudarytus tarptautinius susitarimus įsipareigojo taikyti prekybai su trečiosiomis šalimis;

b) nuolaidos arba kiti įsipareigojimai – tarifų nuolaidos, konkretūs įsipareigojimai paslaugų srityje ar kitos lengvatos, kurias Europos Sąjunga pagal sudarytus tarptautinius susitarimus įsipareigojo taikyti prekybai su trečiosiomis šalimis;

Pagrindimas

Į Sąjungos turimų prekybos politikos priemonių spektrą reikėtų įtraukti paslaugas, kiek tai leidžiama pagal tarptautinių arba dvišalių prekybos ginčų sprendimų taisykles. Todėl reikalingas apibrėžimas.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) kai pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį PPO narė keičia nuolaidas ir kai nesutarta dėl kompensavimo koregavimo.

d) kai pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį arba GATS XXI straipsnį PPO narė keičia nuolaidas arba įsipareigojimus ir kai nesutarta dėl kompensavimo koregavimo.

Pagrindimas

Į Sąjungos turimų prekybos politikos priemonių spektrą reikėtų įtraukti paslaugas, kiek tai leidžiama pagal tarptautinių arba dvišalių prekybos ginčų sprendimų taisykles.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai 3 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais reikia apsaugoti Sąjungos interesus, Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos tinkamos prekybos politikos priemonės. Toks įgyvendinimo aktas priimamas taikant 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

1. Kai 3 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais reikia apsaugoti Sąjungos interesus, Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatomos tinkamos prekybos politikos priemonės. Toks įgyvendinimo aktas priimamas taikant 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Komisija pateikia Europos Parlamentui pasirinktų 5 straipsnyje numatytų prekybos politikos priemonių tinkamą pagrindimą.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) atšaukiamos prekybos su trečiąja šalimi nuolaidos remiantis 1994 m. GATT XXVIII straipsniu ir susijusiu Susitarimu dėl minėto straipsnio aiškinimo yra iš esmės tolygios nuolaidoms, kurias ta trečioji šalis keitė ar atšaukė pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnyje ir susijusiame Susitarime dėl minėto straipsnio aiškinimo nustatytas sąlygas.

d) keičiamos arba atšaukiamos prekybos su trečiąja šalimi nuolaidos arba įsipareigojimai remiantis 1994 m. GATT XXVIII straipsniu ir susijusiu Susitarimu dėl minėto straipsnio aiškinimo arba GATS XXI straipsniu ir susijusiomis jo įgyvendinimo procedūromis yra iš esmės tolygios nuolaidoms arba įsipareigojimams, kurias ta trečioji šalis keitė ar atšaukė pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnyje ir susijusiame Susitarime dėl minėto straipsnio aiškinimo arba GATS XXI straipsnyje ir susijusiose jo įgyvendinimo procedūrose nustatytas sąlygas.

Pagrindimas

Į Sąjungos turimų prekybos politikos priemonių spektrą reikėtų įtraukti paslaugas, kiek tai leidžiama pagal tarptautinių arba dvišalių prekybos ginčų sprendimų taisykles.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) priemonės sudaromos galimybės padėti trečiosios šalies priemonės paveiktiems Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams;

b) priemonės sudaromos galimybės padėti trečiosios šalies priemonės paveiktiems Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) galimybė pasinaudoti alternatyviais nagrinėjamojo produkto tiekimo šaltiniais, norint išvengti neigiamo poveikio Sąjungos vartotojų grandies rinkai arba galutiniams vartotojams arba tokį poveikį sumažinti;

c) galimybė pasinaudoti alternatyviais nagrinėjamojo produkto tiekimo arba paslaugos teikimo šaltiniais, norint išvengti neigiamo poveikio Sąjungos vartotojų grandies rinkai arba galutiniams vartotojams arba tokį poveikį sumažinti;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Savo pasiūlyme dėl įgyvendinimo akto Komisija nurodo, kaip konkrečiu nagrinėjamu atveju ji nustatė Sąjungos bendrąjį interesą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti su Komisijos įgyvendinimo įgaliojimais susijusį skaidrumą ir kadangi tai svarbus elementas, susijęs su pagrindinio reglamento įgyvendinimu, savo pasiūlyme dėl įgyvendinimo akto Komisija turi paaiškinti, kaip ji nustatė Sąjungos bendrąjį interesą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) prievolių ir konkrečių įsipareigojimų taikymo prekybos paslaugomis srityje sustabdymas pagal GATS arba bet kokius dvišalius arba regioninius susitarimus;

Pagrindimas

Į Sąjungos turimų prekybos politikos priemonių spektrą reikėtų įtraukti paslaugas, kiek tai leidžia tarptautinių arba dvišalių prekybos ginčų sprendimų institucijos. Iš tam tikrų nagrinėjamų PPO bylų matyti, kad Europos Sąjunga jau prašė leisti imtis atsakomųjų priemonių paslaugų srityje. Konkretų paslaugų sektorių vadovaudamasi Sutartimi turėtų pasiūlyti Komisija.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) iš viešųjų pirkimų konkurso pašalinant pasiūlymus, kurių bendrą vertę sudaro daugiau kaip 50 proc. susijusios trečiosios šalies kilmės prekių ar paslaugų, ir (arba)

i) iš viešųjų pirkimų konkurso pašalinant pasiūlymus, kurių bendrą vertę sudaro daugiau kaip 50 proc. susijusios trečiosios šalies kilmės prekių ar paslaugų; įgyvendinimo aktais pagal atitinkamų prekių ar paslaugų ypatybes gali būti nustatomos ribos, kurias viršijus taikomas šis šalinimas atsižvelgiant į 3 straipsnio 4 dalies nuostatas, įskaitant administracinių gebėjimų įvertinimą, ir panaikinimo arba žalos dydį, ir (arba)

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija Europos Parlamentui tinkamai pagrindžia, kodėl pasirinko konkrečias prekybos politikos priemones, kurios patvirtintos pagal šį straipsnį.

Pagrindimas

Šis pakeitimas paremtas į pranešimo projektą įtrauktu pranešėjo pakeitimu Nr. 14 ir juo paaiškinamas tas pakeitimas, nes papildomai numatoma būtinybė Komisijai apie realų priemonių poveikį informuoti ne tik Europos Parlamentą, bet ir Tarybą. Reikia pabrėžti, kad pagal įprastą teisėkūros procedūrą Europos Parlamentas ir Taryba kartu priima šį siūlomą reglamentą.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei pagal 4 straipsnio 1 dalį priėmus įgyvendinimo aktą susijusi trečioji šalis 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais suteikia Sąjungai tenkinančią kompensaciją, Komisija gali sustabdyti to įgyvendinimo akto taikymą tol, kol galioja kompensuojamasis laikotarpis. Dėl taikymo sustabdymo sprendžiama remiantis 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

1. Jei pagal 4 straipsnio 1 dalį priėmus įgyvendinimo aktą susijusi trečioji šalis 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais suteikia Sąjungai tinkamą ir proporcingą kompensaciją, Komisija gali sustabdyti to įgyvendinimo akto taikymą tol, kol galioja kompensuojamasis laikotarpis. Dėl taikymo sustabdymo sprendžiama remiantis 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

Pagrindimas

Ši kompensacija yra tinkama ir proporcinga.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kai trečiajai šaliai nustačius apsaugos priemonę iš naujo subalansuojamos nuolaidos ar kiti įsipareigojimai ir apsaugos priemonė atšaukiama arba baigia galioti arba kai po to, kai pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamas įgyvendinimo aktas, susijusi trečioji šalis suteikia Sąjungai tenkinančia kompensaciją;

b) kai trečiajai šaliai nustačius apsaugos priemonę iš naujo subalansuojamos nuolaidos ar kiti įsipareigojimai ir apsaugos priemonė atšaukiama arba baigia galioti arba kai po to, kai pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamas įgyvendinimo aktas, susijusi trečioji šalis suteikia Sąjungai tinkamą ir proporcingą kompensaciją;

Pagrindimas

Ši kompensacija yra tinkama ir proporcinga.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) kai pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį PPO narei keičiant nuolaidas susijusi trečioji šalis po to, kai pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamas įgyvendinimo aktas, suteikia Sąjungai tenkinančią kompensaciją.

c) kai pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį arba GATS XXI straipsnį PPO narei atšaukiant arba keičiant nuolaidas arba įsipareigojimus susijusi trečioji šalis po to, kai pagal 4 straipsnio 1 dalį priimamas įgyvendinimo aktas, suteikia Sąjungai tinkamą ir proporcingą kompensaciją.

Pagrindimas

Į Sąjungos disponuojamų prekybos politikos priemonių spektrą reikėtų įtraukti paslaugas, kiek tai leidžia tarptautinių arba dvišalių prekybos ginčų sprendimų institucijos.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Kai Komisija planuoja stabdyti, iš dalies keisti arba nutraukti 5 straipsnyje numatytos priemonės taikymą, ji Europos Parlamentui pateikia tinkamą savo veiksmų pagrindimą.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija, skelbdama pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ar kitomis tinkamomis viešųjų ryšių priemonėmis renka informaciją ir nuomones dėl Sąjungos ekonominių interesų, susijusių su tam tikrais produktais ar sektoriais taikant šį reglamentą.

1. Komisija, skelbdama pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ar kitomis tinkamomis viešųjų ryšių priemonėmis renka informaciją ir nuomones dėl Sąjungos ekonominių interesų, susijusių su tam tikrais produktais, paslaugomis ar sektoriais taikant šį reglamentą ir į šias nuomones atsižvelgia.

 

Skelbime nurodomas informacijos rinkimo laikotarpis. Šis laikotarpis neturi viršyti dviejų mėnesių.

Pagrindimas

Į Sąjungos turimų prekybos politikos priemonių spektrą reikėtų įtraukti paslaugas, jei tai leidžia tarptautinių arba dvišalių prekybos ginčų sprendimų institucijos. Atsižvelgiama į gautą informaciją ir nuomones.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio ją buvo prašyta pateikti.

2. Pagal šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, dėl kurio ją buvo prašyta pateikti. Komisija tinkamai informuoja Europos Parlamentą apie tokios informacijos rinkimo rezultatus ir apie tai, kaip ji ketina į šią informaciją atsižvelgti nustatydama Sąjungos bendrąjį interesą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Informacijos pateikėjas gali prašyti pateiktą informaciją laikyti konfidencialia. Tokiais atvejais prie informacijos pridedama nekonfidenciali santrauka arba nurodomos priežastys, kodėl negalima pateikti tokios informacijos santraukos.

4. Informacijos pateikėjas gali prašyti pateiktą informaciją laikyti konfidencialia. Tokiais atvejais prie informacijos pridedama nekonfidenciali santrauka, kurioje informacija pateikiama apibendrintai, arba nurodomos priežastys, kodėl negalima pateikti tokios informacijos santraukos.

Pagrindimas

Savaime suprantama.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Ginčų sprendimas ir sprendimų įgyvendinimo dialogas

 

Komisija reguliariai dalyvauja keičiantis nuomonėmis su Europos Parlamento komitetu, atsakingu už tarptautinę prekybą, dėl prekybos ginčų valdymo, įskaitant tebenagrinėjamus atvejus, poveikio Sąjungos pramonei, numatomų priemonių, numatomų priemonių pagrindimo ir poveikio ir dėl prekybos politikos priemonių įgyvendinimo pagal šį reglamentą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija ne vėliau kaip per tris metus nuo pirmojo įgyvendinimo akto pagal šį reglamentą priėmimo peržiūri šio reglamento įgyvendinimą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą.

Komisija ne vėliau kaip per penkerius metus nuo pirmojo įgyvendinimo akto pagal šį reglamentą priėmimo peržiūri šio reglamento įgyvendinimą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą.

Pagrindimas

Tikimasi, kad vien šio Reglamento, kaip patikimos atgrasymo priemonės, egzistavimas įtikins mūsų prekybos partnerius laikytis žaidimo taisyklių, todėl numatyta ilgesnio peržiūros termino sąlyga, nes manoma, kad Komisijai teks rečiau griebtis teisės aktų vykdymo užtikrinimo priemonių.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo metu ES neturi horizontalios teisės aktų sistemos savo teisių pagal PPO ir kitus tarptautinius prekybos susitarimus vykdymui užtikrinti. Pasaulyje, kuriame vis dažniau imamasi atsakomųjų veiksmų, siūlomos priemonės teisėtas tikslas – geriau užtikrinti ES prekybos teisių vykdymą, sustiprinti ES patikimumą ir galiausiai įtikinti mūsų prekybos partnerius laikytis prekybos susitarimuose nustatytų vykdomos veiklos taisyklių. Šis pasiūlymas taip pat yra strategijos, kuria Europos Sąjungai siekiama atverti naujas rinkas, dalis, be to, juo sprendimų priėmimo procesas suderinamas su Lisabonos sutarties nuostatomis.

Ši nauja priemonė taip pat turėtų būti suvokiama atsižvelgiant į daugiašalių (PPO), regioninių ir dvišalių ginčų sprendimo taisyklių sistemą, pagal kurią skundą pateikusi šalis jau turi teisę imtis kraštutinių priemonių, t. y. laikinų gynybinių atsakomųjų veiksmų prieš pažeidimą padariusią šalį, jeigu pastaroji nesilaiko ginčų sprendimo institucijos nustatytų taisyklių. Taigi šia priemone nesiekiama jokių protekcionistinių tikslų.

Tai, kad pranešėjas tvirtai palaiko šį pasiūlymą, nereiškia, kad ES turėtų dažniau taikyti subalansavimo ir (arba) atsakomąsias priemones, tačiau šis pasiūlymas neabejotinai padės palengvinti galimą jų taikymą. Pranešėjas mano, kad imtis atsakomųjų veiksmų visada reikėtų tik kraštutiniu atveju pagal pripažintą Pascalio Lamy citatą: „Konsultuokitės prieš priimdami teisės aktus, derėkitės prieš pradėdami bylinėtis, atlyginkite nuostolius prieš imdamiesi atsakomųjų veiksmų ir bet kokiu atveju laikykitės taisyklių“.

Pastaraisiais metais nebuvo daug atvejų, kai ES turėjo imtis atsakomųjų veiksmų, tačiau tikėtina reali grėsmė yra svarbus veiksnys užtikrinant teigiamą ginčų sprendimą. Priemonės patvirtinimo laikas labai svarbus. Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai ES taikė metodą, pagal kurį kiekvienu atveju trečiajai šaliai buvo taikomos individualios atsakomosios prekybos priemonės pagal PPO susitarimą dėl ginčų sprendimo arba padėtis būdavo subalansuojama pagal Susitarimą dėl apsaugos priemonių. Tokiais atvejais Taryba tvirtindavo reglamentus. Kadangi nėra horizontalios sistemos, dabar priimant kiekvieną sprendimą reikėtų taikyti įprastą teisėkūros procedūrą, kuri vidutiniškai trunka nuo 15 iki 31 mėnesio.

Nors turėtume atidžiai išnagrinėti galimybes didinti dabartinio pasiūlymo taikymo sritį, galimas atsakomąsias priemones ir Parlamento dalyvavimą, labai svarbu, kad Europos Sąjunga kuo greičiau patvirtintų šią horizontaliąją priemonę.

Šiame pasiūlyme reglamento taikymo sritis pažymėta nurodant konkrečius atvejus, kuriais gali tekti imtis reglamente (3 ir 4 straipsniuose) numatytų procedūrų, ir prekybos politikos priemonių, kuriomis gali pasinaudoti Sąjunga, susidūrusi su kuriuo nors iš šių konkrečių atvejų (5 straipsnis), spektrą. Nors konkretūs atvejai yra plačiai apibrėžti ir, tiesą sakant, apima visus prekybos ginčų tipus, prekybos politikos priemonės yra numatytos tik prekių ir viešųjų pirkimų srityje.

Pasitaręs su įvairiais specialistais, pranešėjas laikosi nuomonės, kad reikia išplėsti Sąjungos disponuojamų prekybos politikos priemonių spektrą, kad jis apimtų bent jau paslaugų sektorių.

Visų pirma, PPO ginčų sprendimo institucija jau dabar leidžia šalims tiesiogiai arba per kryžminius atsakomuosius veiksmus stabdyti nuolaidas paslaugų srityje[1]. Yra keletas pavyzdžių, kai buvo leista taip sustabdyti nuolaidas (pvz., byla „EC-Bananas III“) ir keli sprendžiami su ES susiję svarbūs prekybos ginčų atvejai, kuomet reikėtų prašyti atsakomųjų priemonių paslaugų sektoriuje.

Antra, tai, kad išskirtinė Bendrijos kompetencija neapima visų ES teikiamų paslaugų, neturėtų trukdyti įtraukti viso paslaugų sektoriaus į šio reglamento nuostatas. Jei Komisijai reikėtų pateikti konkrečius pasiūlymus dėl prekybos politikos priemonių paslaugų srityje pagal 8 straipsnį, ji turėtų pasirinkti tik tas paslaugas, kurios pagal Sutartį priklauso Bendrijos kompetencijai.

Trečia, paslaugų sektorius yra sparčiai auganti ekonomikos sritis ir jo įtraukimas neabejotinai sustiprintų pasitikėjimą, kad Sąjunga galės greitai užtikrinti savo teises, remdamasi esamais reglamentais, ir jai nereikės atskiros ad hoc teisėkūros procedūros, ypač susidūrus su neteisėtais veiksmais iš šalių, kurių paslaugos yra būtinos ES ekonomikai. Šio reglamento tikslas yra skatinti teisės aktų laikymąsi, todėl patikimumas yra labai svarbus.

Be to, pranešėjas mano, kad siūlomu reglamentu reikėtų užtikrinti struktūrinį ir sisteminį keitimąsi informacija tarp Komisijos ir Parlamento, be gaišinančio sprendimų priėmimo proceso.

Vykstant tokiam dialogui ne tik būtų sutelktas dėmesys į visą vykstančių ginčų sprendimų bylų spektrą ir galiausiai į sprendimą vykdyti, keisti, arba nutraukti atsakomąsias priemones, bet ir į konkrečių prekybos politikos priemonių pasirinkimą susitarimą pažeidusios šalies atžvilgiu, kadangi toks pasirinkimas galėtų turėti didelės įtakos konkrečioms Europos pramonės šakoms ir turėtų būti kruopščiai pagrįstas.

Be to, ne mažiau svarbu ir tai, kad, pranešėjo manymu, jau vien šio reglamento buvimas bus patikima atgrasomoji priemonė, kuri, reikia tikėtis, įtikins mūsų prekybos partnerius laikytis žaidimo taisyklių. Todėl pranešėjas siūlo ilgesnės trukmės peržiūros sąlygą, nes tikimasi, kad teisių užtikrinimo priemonių Komisijai teks griebtis rečiau.

  • [1]  PPO susitarimo dėl ginčų sprendimo 22 straipsnis ir GATS XXIII straipsnis.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos teisės taikyti tarptautines prekybos taisykles ir šių taisyklių vykdymo užtikrinimas

Nuorodos

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

18.12.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.1.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Niccolò Rinaldi

23.1.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

24.4.2013

17.6.2013

11.7.2013

 

Priėmimo data

17.9.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Krzysztof Lisek

Pateikimo data

26.9.2013