SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego

26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Niccolò Rinaldi


Procedura : 2012/0359(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego

(COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0773),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0415/2012),

-   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0308/2013),

1.   przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek w sprawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczącego wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące wykonywania praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94

Uzasadnienie

Rozporządzenie zmienia również zdezaktualizowany zapis dotyczący rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Unia powinna koniecznie dysponować instrumentami odpowiednimi do zapewnienia skutecznego wykonywania swoich praw w ramach międzynarodowych umów handlowych w celu ochrony unijnych interesów gospodarczych. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy państwa trzecie wprowadzają środki ograniczające handel, które zmniejszają korzyści dla unijnych podmiotów gospodarczych w ramach międzynarodowych umów handlowych. Unia powinna być w stanie reagować szybko i w sposób elastyczny w kontekście procedur i terminów określonych w zawartych przez nią międzynarodowych umowach handlowych. Unia powinna zatem przyjąć przepisy określające ramy wykonywania praw Unii w niektórych szczególnych sytuacjach.

(2) Unia powinna koniecznie dysponować instrumentami odpowiednimi do zapewnienia skutecznego wykonywania swoich praw w ramach międzynarodowych umów handlowych w celu ochrony unijnych interesów gospodarczych. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy państwa trzecie wprowadzają środki ograniczające handel, które zmniejszają korzyści dla unijnych podmiotów gospodarczych w ramach międzynarodowych umów handlowych. Unia powinna być w stanie reagować szybko i w sposób elastyczny w kontekście procedur i terminów określonych w zawartych przez nią międzynarodowych umowach handlowych. Unia powinna zatem przyjąć przepisy określające ramy wykonywania praw Unii w niektórych szczególnych sytuacjach, udostępniając odpowiednie zasoby dla zapewnienia, by dostępne zasoby były skutecznie wykorzystywane na rzecz tych instrumentów.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Podczas wyboru środków mających na celu zapewnienie skutecznego wykonywania praw Unii należy uwzględniać ich zdolność do skłonienia państw trzecich do przestrzegania zasad handlu międzynarodowego, a także ich zdolność do zapewnienia pomocy unijnym podmiotom gospodarczym i państwom członkowskim najbardziej dotkniętym wprowadzonymi przez państwa trzecie środkami ograniczającymi handel. Środki podejmowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie powinny ograniczać dostępu UE do surowców niezbędnych dla kluczowych branż przemysłu europejskiego.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Mechanizmy rozstrzygania sporów w ramach WTO i innych umów, łącznie z umowami regionalnymi lub dwustronnymi, mają na celu rozwiązanie wszelkich sporów powstałych między Unią a drugą stroną lub innymi stronami tych umów. Unia powinna jednak zawiesić koncesje lub inne zobowiązania, zgodnie z zasadami rozstrzygania sporów, gdy inne możliwości znalezienia pozytywnego rozwiązania sporu okazują się nieskuteczne. Działanie Unii w takich przypadkach ma na celu przywrócenie zgodności danego państwa trzeciego z odpowiednimi zasadami handlu międzynarodowego w celu zapewnienia wzajemnych korzyści.

(3) Mechanizmy rozstrzygania sporów w ramach WTO i innych umów, łącznie z umowami regionalnymi lub dwustronnymi, mają na celu rozwiązanie wszelkich sporów powstałych między Unią a drugą stroną lub innymi stronami tych umów. Unia powinna jednak zawiesić koncesje lub inne zobowiązania, zgodnie z zasadami rozstrzygania sporów, gdy inne możliwości znalezienia pozytywnego rozwiązania sporu okazują się nieskuteczne. Działanie Unii w takich przypadkach ma na celu przywrócenie zgodności danego państwa trzeciego z odpowiednimi zasadami handlu międzynarodowego w celu zapewnienia wzajemnych korzyści. Unia powinna zawsze wykorzystywać najbardziej skuteczny z dostępnych mechanizmów rozstrzygania sporów.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Na mocy porozumienia WTO w sprawie środków ochronnych członek WTO, który zamierza stosować środek ochronny lub przedłużyć jego obowiązywanie, powinien dążyć do utrzymania zasadniczo równoważnego poziomu koncesji i innych zobowiązań między nim a członkami eksportującymi, którzy mogliby zostać dotknięci środkiem ochronnym. Podobne zasady mają zastosowanie w kontekście innych zawartych przez Unię międzynarodowych umów handlowych, w tym regionalnych i dwustronnych. Unia powinna wprowadzić środki równoważące poprzez zawieszenie koncesji lub innych zobowiązań w przypadkach, gdy dane państwo trzecie nie stosuje zadowalających wyrównań. Działanie Unii w takich przypadkach ma na celu spowodowanie wprowadzenia przez dane państwo trzecie środków sprzyjających handlowi w celu przywrócenia wzajemnych korzyści.

(4) Na mocy porozumienia WTO w sprawie środków ochronnych członek WTO, który zamierza stosować środek ochronny lub przedłużyć jego obowiązywanie, powinien dążyć do utrzymania zasadniczo równoważnego poziomu koncesji i innych zobowiązań między nim a członkami eksportującymi, którzy mogliby zostać dotknięci środkiem ochronnym. Podobne zasady mają zastosowanie w kontekście innych zawartych przez Unię międzynarodowych umów handlowych, w tym regionalnych i dwustronnych. Unia powinna wprowadzić środki równoważące poprzez zawieszenie koncesji lub innych zobowiązań w przypadkach, gdy dane państwo trzecie nie stosuje odpowiednich i proporcjonalnych wyrównań. Działanie Unii w takich przypadkach ma na celu spowodowanie wprowadzenia przez dane państwo trzecie środków sprzyjających handlowi w celu przywrócenia wzajemnych korzyści.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Artykuł XXVIII GATT 1994 i powiązane Uzgodnienie regulują zmianę lub wycofanie koncesji ustanowionych w taryfach celnych członków WTO. Członkowie WTO dotknięci wszelkimi takimi zmianami mają prawo, po spełnieniu określonych warunków, do wycofania koncesji wywierających zasadniczo równoważne skutki handlowe. Unia powinna wprowadzić środki równoważące w takich przypadkach, chyba że uzgodnione zostaną wyrównania. Działania Unii mają na celu zachęcenie państw trzecich do wprowadzenia środków sprzyjających handlowi.

(5) Artykuł XXVIII GATT 1994 i powiązane Uzgodnienie oraz art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz powiązanych procedur dotyczących jego wdrażania regulują zmianę lub wycofanie koncesji i zobowiązań ustanowionych w taryfach celnych oraz listach dotyczących poszczególnych zobowiązań członków WTO. Członkowie WTO dotknięci wszelkimi takimi zmianami mają prawo, po spełnieniu określonych warunków, do wycofania koncesji lub zobowiązań wywierających zasadniczo równoważne skutki handlowe. Unia powinna wprowadzić środki równoważące w takich przypadkach, chyba że uzgodnione zostaną wyrównania. Działania Unii mają na celu zachęcenie państw trzecich do wprowadzenia środków przywracających wzajemne korzyści i sprzyjających handlowi.

Uzasadnienie

Usługi należy uwzględnić w gamie środków polityki handlowej pozostających do dyspozycji Unii, jeśli zasady rozstrzygania międzynarodowych lub dwustronnych sporów handlowych zezwalają na to.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Unia powinna mieć możliwość egzekwowania swoich praw w obszarze zamówień publicznych ze względu na fakt, że Porozumienie WTO w sprawie zamówień publicznych stanowi, iż wszelkie spory wynikłe z niego nie mogą prowadzić do zawieszenia koncesji lub innych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek innych porozumień objętych WTO.

(6) Niezbędne jest, aby Unia miała możliwość szybkiego egzekwowania swoich praw w obszarze zamówień publicznych w przypadku, w którym jedna ze stron nie będzie przestrzegać swoich zobowiązań wynikających z Porozumienia WTO w sprawie zamówień publicznych lub wynikających z jakichkolwiek innych wiążących umów dwustronnych lub regionalnych. Działania Unii powinny mieć na celu zapewnienie zachowania zasadniczo równoważnego poziomu skutków handlowych w sektorze zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Musi być jasno zaznaczone, iż przyjęcie środków dotyczących zamówień jest możliwe nie tylko w kontekście Porozumienia w sprawie zamówień publicznych GPA, ale również w innych okolicznościach, zwłaszcza w przypadku, gdy partner w ramach umowy o wolnym handlu nie przestrzega zobowiązań dotyczących zamówień publicznych z niej wynikających.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno koncentrować się na tych środkach, w odniesieniu do których Unia posiada doświadczenie dotyczące ich projektowania i stosowania; możliwość rozszerzenia zakresu tego rozporządzenia na sektory usług i prawa własności intelektualnej powinna być oceniona we właściwym czasie z uwzględnieniem specyfiki każdego obszaru.

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwić Unii posiadanie kompletnych i skutecznych ram pozwalających na jak najszybsze podejmowanie działań. Jednak możliwość rozszerzenia jego zakresu nowymi środkami obejmującymi nowe dziedziny handlu, takie jak prawa własności intelektualnej, powinna być rozważana w ramach analizy opracowywanej jednocześnie ze sprawozdaniem oceniającym w sprawie funkcjonowania niniejszego rozporządzenia, o którym mowa w art. 10, oraz powinna zostać przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Komisja powinna ocenić funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia nie później, niż w terminie trzech lat od daty pierwszego przypadku jego zastosowania w celu przeprowadzenia oceny, a w razie potrzeby, zwiększenia skuteczności.

(9) Komisja powinna ocenić funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia nie później, niż w terminie pięciu lat od daty pierwszego przypadku przyjęcia aktu wykonawczego na mocy tego rozporządzenia w celu przeprowadzenia oceny, a w razie potrzeby, zwiększenia skuteczności. Komisja powinna dołączyć do swoich sprawozdań dotyczących strategii „Europa 2020” analizę skuteczności tego instrumentu, zwłaszcza w odniesieniu do jego zdolności do usuwania barier handlowych.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że samo istnienie rozporządzenia przy odrobinie szczęścia odwiedzie naszych partnerów handlowych od nieprzestrzegania zasad gry, przewiduje się sporządzenie dłuższej klauzuli przeglądu w przypadku, gdyby Komisja miała rzadziej uciekać się do mechanizmów egzekwowania.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Komisja powinna regularnie informować Parlament Europejski, jeżeli zamierza wdrożyć środki polityki handlowej na podstawie niniejszego rozporządzenia. Taka informacja powinna zawierać szczegółowy opis danego przypadku oraz przewidywanych środków, szkody, jaką poniósł przemysł Unii, uzasadnienia przewidywanych środków oraz ich możliwych skutków. Po zastosowaniu środków Komisja powinna poinformować Parlament Europejski o rzeczywistych skutkach zastosowanych środków.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) Podczas dokonywania oceny ogólnego interesu Unii w odniesieniu do przyjęcia środków egzekwowania prawa – w ramach stosowania zrównoważonego podejścia – Komisja powinna zwrócić szczególną uwagę na sytuację unijnych producentów. Komisja powinna informować Parlament Europejski o dokonywanym przez nią określaniu ogólnego interesu Unii na zasadzie indywidualnych przypadków.

Uzasadnienie

Określanie ogólnego interesu Unii jest działaniem podobnym do określania kryterium interesu Unii w ramach postępowań antydumpingowych i antysubsydyjnych, ponieważ dokonuje się podobnych rozważań dotyczących stosowania zrównoważonego podejścia w stosunku do producentów i użytkowników/konsumentów. W celu zachowania spójności z koniecznością opracowania strategicznego podejścia do europejskiej polityki przemysłowej należy zwrócić szczególną uwagę na skutki dla producentów.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Komisja powinna regularnie informować Parlament Europejski, zwłaszcza gdy Unia zwraca się do organu rozstrzygania sporów. Po wydaniu każdej decyzji organu rozstrzygania sporów zezwalającą Unii na zastosowanie środków Komisja Europejska powinna przedstawić komisji Parlamentu Europejskiego właściwej dla handlu międzynarodowego swój zamiar przedsięwzięcia lub zaniechania takich środków. Jeżeli Unia podejmie decyzję o przedsięwzięciu środków, Komisja Europejska powinna wówczas zdać Parlamentowi Europejskiemu sprawę z dokonanego wyboru środków.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Na wniosek Parlamentu Europejskiego Komisja powinna uczestniczyć regularnie w dialogu na rzecz rozstrzygania sporów i egzekwowania postanowień, przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady i procedury w celu zapewnienia skutecznego wykonania praw Unii do zawieszenia lub wycofania koncesji lub innych zobowiązań w ramach międzynarodowych umów handlowych, aby:

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady i procedury w celu zapewnienia skutecznego i terminowego wykonania praw Unii do zawieszenia lub wycofania koncesji lub innych zobowiązań w ramach międzynarodowych umów handlowych, aby:

Uzasadnienie

Wykonywanie praw Unii musi być nie tylko skuteczne, ale również terminowe.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zareagować na naruszenia przez państwa trzecie zasad handlu międzynarodowego, które wpływają na interesy Unii, w celu znalezienia zadowalającego rozwiązania.

a) zareagować na naruszenia przez państwa trzecie zasad handlu międzynarodowego, które wpływają na interesy Unii, w celu znalezienia zadowalającego rozwiązania, zapewniającego pomoc poszkodowanym unijnym podmiotom gospodarczym;

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zrównoważyć koncesje lub inne zobowiązania w stosunkach handlowych z państwami trzecimi, w przypadku gdy zaszła zmiana w traktowaniu przyznanym towarom przywożonym z Unii.

b) zrównoważyć koncesje lub inne zobowiązania w stosunkach handlowych z państwami trzecimi, w przypadku gdy zaszła zmiana w traktowaniu przyznanym towarom oraz usługom przywożonym z Unii.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)„koncesje lub inne zobowiązania” oznaczają koncesje taryfowe lub jakiekolwiek inne korzyści, które Unia zobowiązała się stosować w handlu z państwami trzecimi na mocy międzynarodowych umów handlowych, których jest stroną,

b) „koncesje lub inne zobowiązania” oznaczają koncesje taryfowe, szczególne zobowiązania w sektorze usługowym lub jakiekolwiek inne korzyści, które Unia zobowiązała się stosować w handlu z państwami trzecimi na mocy międzynarodowych umów handlowych, których jest stroną,

Uzasadnienie

Usługi należy uwzględnić w gamie środków polityki handlowej pozostających do dyspozycji Unii, jeśli zasady rozstrzygania międzynarodowych lub dwustronnych sporów handlowych zezwalają na to. W związku z powyższym istnieje potrzeba utworzenia definicji.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) w przypadku zmiany koncesji przez członka WTO na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., jeżeli nie uzgodniono żadnych wyrównań.

d) w przypadku zmiany koncesji lub zobowiązań przez członka WTO na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. lub art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), jeżeli nie uzgodniono żadnych wyrównań.

Uzasadnienie

Usługi należy uwzględnić w gamie środków polityki handlowej pozostających do dyspozycji Unii, jeśli zasady rozstrzygania międzynarodowych lub dwustronnych sporów handlowych zezwalają na to.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W sytuacji gdy potrzebne są działania w celu ochrony interesów Unii w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1, Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający odpowiednie środki polityki handlowej. Taki akt wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

1. W sytuacji gdy potrzebne są działania w celu ochrony interesów Unii w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1, Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający odpowiednie środki polityki handlowej. Taki akt wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2. Komisja odpowiednio uzasadnia przed Parlamentem Europejskim wybór środków polityki handlowej, zgodnie z art. 5.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) koncesje wycofane z handlu z państwem trzecim w związku z art. XXVIII GATT z 1994 r. i z powiązanym Uzgodnieniem są zasadniczo równorzędne z koncesjami zmienionymi lub wycofanymi przez dane państwo trzecie, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. XXVIII GATT z 1994 r. i w powiązanym Uzgodnieniu.

d) koncesje lub zobowiązania zmienione bądź wycofane z handlu z państwem trzecim w związku z art. XXVIII GATT z 1994 r. i z powiązanym Uzgodnieniem lub z art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz z powiązanymi z nim procedurami wdrażania są zasadniczo równorzędne z koncesjami lub zobowiązaniami zmienionymi lub wycofanymi przez dane państwo trzecie, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. XXVIII GATT z 1994 r. i w powiązanym Uzgodnieniu oraz w art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) i w powiązanych z nim procedurach wdrażania.

Uzasadnienie

Usługi należy uwzględnić w gamie środków polityki handlowej pozostających do dyspozycji Unii, jeśli zasady rozstrzygania międzynarodowych lub dwustronnych sporów handlowych zezwalają na to.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zdolności środków do zapewnienia pomocy unijnym podmiotom gospodarczym dotkniętym środkami wprowadzonymi przez państwa trzecie;

b) zdolności środków do zapewnienia pomocy państwom członkowskim i unijnym podmiotom gospodarczym dotkniętym środkami wprowadzonymi przez państwa trzecie;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 –ustęp 3 –litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) dostępności alternatywnych źródeł dostaw dla danych produktów w celu uniknięcia lub zminimalizowania negatywnych skutków dla przemysłu przetwórczego lub konsumentów końcowych na terytorium Unii;

c) dostępności alternatywnych źródeł dostaw dla danych produktów lub usług w celu uniknięcia lub zminimalizowania negatywnych skutków dla przemysłu przetwórczego lub konsumentów końcowych na terytorium Unii;

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Komisja we wniosku dotyczącym aktu wykonawczego wskazuje, w jaki sposób określiła ona ogólny interes Unii w odniesieniu do konkretnego przypadku.

Uzasadnienie

Ze względu na konieczność zachowania przejrzystości w odniesieniu do uprawnień wykonawczych Komisji oraz w związku z tym, że jest to istotny element dotyczący wdrożenia rozporządzenia podstawowego, Komisja musi we wniosku dotyczącym aktu wykonawczego wyjaśnić, w jaki sposób określiła ona ogólny interes Unii.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 - litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) zawieszenie stosowania zobowiązań oraz szczególnych zobowiązań w zakresie handlu usługami z uwzględnieniem Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz jakichkolwiek umów dwustronnych lub regionalnych;

Uzasadnienie

Usługi należy uwzględnić w gamie środków polityki handlowej pozostających do dyspozycji Unii, jeśli międzynarodowe i dwustronne organy ds. rozstrzygania sporów handlowych zezwalają na to. Niektóre bieżące przypadki WTO pokazują, że Unia już zażądała zastosowania środków zaradczych w zakresie usług. Komisja powinna zaproponować wybór określonego sektora usługowego zgodnie z Traktatem.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych ofert, których łączna wartość składa się w ponad 50 % z towarów lub usług pochodzących z danego państwa trzeciego; lub

(i) wykluczenie z udziału w zamówieniach publicznych ofert, których łączna wartość składa się w ponad 50 % z towarów lub usług pochodzących z danego państwa trzeciego; w aktach wykonawczych można wyznaczyć progi, zgodnie z cechami danych towarów i usług, powyżej których stosuje się wykluczenie, przy uwzględnieniu postanowień art. 4 ust. 3, z uwzględnieniem zdolności administracyjnej o poziomu zniweczenia lub naruszenia korzyści; lub

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja uzasadnia przed Parlamentem Europejskim wybór określonych środków polityki handlowej przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi nawiązanie do zaproponowanej przez sprawozdawcę poprawki nr 14 zawartej w projekcie sprawozdania, a także jest jej doprecyzowaniem poprzez dodanie informacji dotyczącej potrzeby informowania przez Komisję nie tylko Parlamentu Europejskiego, lecz także Rady o rzeczywistych skutkach zastosowanych środków. Należy wyraźnie wskazać, że w ramach zwykłej procedury ustawodawczej Parlament Europejski i Rada są współprawodawcami w odniesieniu do omawianego wniosku w sprawie rozporządzenia.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli po przyjęciu aktu wykonawczego zgodnie z art. 4 ust. 1 dane państwo trzecie przyznaje Unii zadowalające wyrównanie w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), Komisja może zawiesić stosowanie tego aktu wykonawczego na czas trwania okresu wyrównawczego. Decyzję o zawieszeniu przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

1. Jeżeli po przyjęciu aktu wykonawczego zgodnie z art. 4 ust. 1 dane państwo trzecie przyznaje Unii zadowalające wyrównanie w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), Komisja może zawiesić stosowanie tego aktu wykonawczego na czas trwania okresu wyrównawczego. Decyzję o zawieszeniu przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

Uzasadnienie

Wyrównanie powinno być odpowiednie i proporcjonalne.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku równoważenia koncesji lub innych zobowiązań po wprowadzeniu przez państwo trzecie środka ochronnego, gdy środek ochronny zostaje wycofany lub wygasa, lub gdy dane państwo trzecie przyznaje Unii zadowalające wyrównanie po przyjęciu aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1;

b) w przypadku równoważenia koncesji lub innych zobowiązań po wprowadzeniu przez państwo trzecie środka ochronnego, gdy środek ochronny zostaje wycofany lub wygasa, lub gdy dane państwo trzecie przyznaje Unii odpowiednie i proporcjonalne wyrównanie po przyjęciu aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1;

Uzasadnienie

Wyrównanie powinno być odpowiednie i proporcjonalne.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) w przypadku zmiany koncesji przez członka WTO na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r., jeżeli dane państwo trzecie przyznaje Unii zadowalające wyrównanie po przyjęciu aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1.

c) w przypadku wstrzymania lub zmiany koncesji oraz zobowiązań przez członka WTO na mocy art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. lub art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), jeżeli dane państwo trzecie przyznaje Unii odpowiednie i proporcjonalne wyrównanie po przyjęciu aktu wykonawczego na mocy art. 4 ust. 1.

Uzasadnienie

Usługi należy uwzględnić w gamie środków polityki handlowej pozostających do dyspozycji Unii, jeśli międzynarodowe i dwustronne organy ds. rozstrzygania sporów handlowych zezwalają na to.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja odpowiednio uzasadnia przed Parlamentem Europejskim przewidywane zawieszenie, zmianę lub zniesienie środka, o którym mowa w art. 5.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja poszukuje informacji i opinii dotyczących gospodarczych interesów Unii w zakresie konkretnych produktów lub sektorów, w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia, poprzez zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub inne odpowiednie środki komunikacji.

1. Komisja poszukuje informacji i opinii dotyczących gospodarczych interesów Unii w zakresie konkretnych produktów, usług lub sektorów, w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia, poprzez zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub inne odpowiednie środki komunikacji oraz bierze takie opinie pod uwagę.

 

W zawiadomieniu wskazuje się termin przedstawiania informacji. Termin ten nie przekracza dwóch miesięcy.

Uzasadnienie

Usługi należy uwzględnić w gamie środków polityki handlowej pozostających do dyspozycji Unii, jeśli międzynarodowe i dwustronne organy ds. rozstrzygania sporów handlowych zezwalają na to. Uzyskane informacje i opinie powinny być brane pod uwagę.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których o nie wnioskowano.

2. Informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których o nie wnioskowano. Komisja powiadamia Parlament Europejski o wyniku takiego gromadzenia informacji oraz w jaki sposób zamierza wziąć te informacje pod uwagę przy określaniu interesu ogólnego Unii.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Dostawca informacji może zażądać, aby dostarczone informacje traktowano jako poufne. W takich przypadkach towarzyszy im niepoufne streszczenie lub oświadczenie o powodach, dla których informacje nie mogą zostać przedstawione w formie streszczenia.

4. Dostawca informacji może zażądać, aby dostarczone informacje traktowano jako poufne. W takich przypadkach towarzyszy im niepoufne streszczenie przedstawiające informacje w sposób ogólny lub oświadczenie o powodach, dla których informacje nie mogą zostać przedstawione w formie streszczenia.

Uzasadnienie

Wynika z tekstu.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Dialog na rzecz rozstrzygania sporów i egzekwowania postanowień

 

Komisja regularnie uczestniczy w wymianie poglądów z komisją Parlamentu Europejskiego odpowiedzialną za handel międzynarodowy na temat zarządzania sporami handlowymi, w tym sprawami będącymi w toku, skutków dla przemysłu unijnego, planowanych środków, ich uzasadnienia i oddziaływania oraz na temat wdrażania środków polityki handlowej na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie później niż w ciągu trzech lat od daty pierwszego przypadku przyjęcia aktu wykonawczego na mocy niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje przeglądu jego wykonania i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Nie później niż w ciągu pięciu lat od daty pierwszego przypadku przyjęcia aktu wykonawczego na mocy niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje przeglądu jego wykonania i przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że samo istnienie rozporządzenia stanowi wiarygodne zagrożenie, które odwiedzie naszych partnerów handlowych od nieprzestrzegania zasad gry, przewiduje się sporządzenie dłuższej klauzuli przeglądu w przypadku, gdyby Komisja miała rzadziej uciekać się do mechanizmów egzekwowania.

UZASADNIENIE

W chwili obecnej Unia nie dysponuje horyzontalnymi ramami prawnymi służącymi egzekwowaniu jej praw wynikających z postanowień WTO oraz innych międzynarodowych umów handlowych. Biorąc pod uwagę globalny wzrost liczby działań odwetowych, proponowany instrument ma na celu wzmocnienie egzekwowania praw handlowych UE, konsolidację wiarygodności UE i ostateczne przekonanie partnerów handlowych do przestrzegania zasad gry określonych w umowach handlowych. Niniejszy wniosek stanowi również element strategii otwierania nowych rynków dla UE oraz dostosowywania procesu podejmowania decyzji do postanowień Traktatu z Lizbony.

Ten nowy instrument należy również rozpatrywać w kontekście wielostronnych (WTO), regionalnych i dwustronnych zasad rozstrzygania sporów, które już teraz dają państwu skarżącemu prawo do podjęcia ostatecznych środków, tj. tymczasowych obronnych działań odwetowych przeciwko państwu naruszającemu przepisy, jeżeli państwo to nie zdoła wdrożyć zasad wyznaczonych przez organ rozstrzygania sporów. Z tego powodu nie można mówić tutaj, że celem jest protekcjonizm.

Silne poparcie sprawozdawcy dla wniosku nie oznacza, że UE powinna częściej korzystać ze środków równoważących lub zaradczych, jednak niewątpliwie ułatwi ich wykorzystanie. Sprawozdawca uważa, że działania odwetowe powinny być ostatecznością, zgodnie ze słowami Pascala Lamy'ego: „Konsultuj, zanim ustanowisz prawo; negocjuj, zanim pójdziesz do sądu; naprawiaj szkody, zanim przystąpisz do odwetu; za wszelką cenę przestrzegaj zasad”.

W ciągu ostatnich lat tylko kilka razy byliśmy świadkami podejmowania działań odwetowych przez UE, mimo iż wiarygodne zagrożenie jest ważnym czynnikiem mogącym zapewnić pozytywne rozstrzygnięcie sporów. Niezwykle istotny jest czas zastosowania danego rozwiązania. Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony w Unii Europejskiej każdy przypadek użycia odwetowych środków handlowych przeciwko krajom trzecim traktowano indywidualnie, zgodnie z Uzgodnieniem w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów WTO, lub stosowano środki równoważące zgodnie z Porozumieniem w sprawie środków ochronnych. Powyższe podejście przybrało formę rozporządzeń przyjętych przez Radę. Z powodu braku horyzontalnych ram prawnych obecnie każdą decyzję należy przyjmować zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, która trwa średnio 15 do 31 miesięcy.

Powinniśmy dokładnie przeanalizować możliwości wzmocnienia niniejszego wniosku w odniesieniu do jego zakresu, dostępnych środków zaradczych i zaangażowania Parlamentu, bardzo ważne jest jednak, aby UE otrzymała ten instrument horyzontalny jak najszybciej.

Niniejszy wniosek rozróżnia zakres rozporządzenia poprzez odniesienie do poszczególnych sytuacji, które mogą spowodować uciekanie się do procedur na podstawie rozporządzenia (art. 3 i 4) oraz zasięg gamy środków polityki handlowej do dyspozycji Unii w przypadku zmierzenia się z jedną z tych szczególnych sytuacji (art. 5). Podczas gdy pierwszy zakres jest szeroko zdefiniowany i faktycznie obejmuje wszystkie rodzaje sporów handlowych, drugi zasięg ogranicza się do towarów i zamówień publicznych.

Po licznych wymianach opinii z praktykami sprawozdawca podziela opinię, że gama środków polityki handlowej do dyspozycji Unii powinna zostać rozszerzona i objąć przynajmniej sektor usługowy.

Po pierwsze Organ Rozstrzygania Sporów WTO już daje możliwość stronom przeprowadzenia, bezpośrednio bądź w ramach krzyżowych działań odwetowych, zawieszenia koncesji w sektorze usługowym[1]. Istnieje kilka przykładów zezwolenia na takie zawieszenie (np. przypadek III etapu sporu WE o banany) oraz kilka innych trwających ważnych sporów handlowych, co do których UE prawdopodobnie chętnie złożyłaby wniosek o zastosowanie środków zaradczych w sektorze usługowym.

Po drugie fakt, że wyłączna kompetencja Wspólnoty nie obejmuje wszystkich usług w UE nie musi ograniczać możliwości objęcia sektora usługowego rozumianego jako całość zapisami niniejszego rozporządzenia. Jeśli Komisja złożyłaby konkretne propozycje w zakresie środków polityki handlowej w sektorze usługowym zgodnie z art. 8, musiałaby ona wybrać tylko te usługi, które wchodzą w zakres kompetencji Wspólnoty na podstawie Traktatu.

Po trzecie sektor usługowy jest szybko rozwijającym się sektorem gospodarki i jego włączenie bez wątpienia wzmocniłoby wiarygodność Unii pod względem szybkiego egzekwowania jej praw na podstawie niniejszego rozporządzenia, bez konieczności przechodzenia przez doraźną procedurę ustawodawczą, szczególnie w przypadku mierzenia się z nielegalnymi działaniami ze strony krajów, w których usługi są kluczowymi dla gospodarki UE. Celem niniejszego rozporządzenia jest przywrócenie zgodności, w związku z czym wiarygodność jest kluczowa.

W końcu sprawozdawca uważa, że zaproponowane rozporządzenie powinno zapewnić zorganizowaną i systematyczną wymianę informacji między Komisją a Parlamentem, nieopóźniającą procesu podejmowania decyzji.

Taki dialog nie tylko skupiłby się na całej gamie trwających przypadków rozstrzygania sporów oraz docelowo na decyzji o zastosowaniu, zmianie lub zniesieniu środków zaradczych, ale dotyczyłby również wyboru określonych środków polityki handlowej ukierunkowanych na państwa naruszające przepisy, co potencjalnie będzie miało ogromny wpływ na poszczególne branże przemysłu europejskiego, dlatego też wybór taki powinien być uzasadniony.

Na zakończenie sprawozdawca uważa, że już samo istnienie rozporządzenia stanowi wiarygodne zagrożenie, które, miejmy nadzieję, odwiedzie naszych partnerów handlowych od nieprzestrzegania zasad gry. W związku z powyższym zaleca się sporządzenie dłuższej klauzuli przeglądu, ponieważ przewiduje się, że Komisja rzadziej będzie uciekać się do mechanizmów egzekwowania.

  • [1]  Art. 22 Uzgodnienia w sprawie zasad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów WTO i art. XXIII Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS).

PROCEDURA

Tytuł

Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego

Odsyłacze

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

Data przedstawienia w PE

18.12.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.1.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Niccolò Rinaldi

23.1.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2013

17.6.2013

11.7.2013

 

Data przyjęcia

17.9.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Krzysztof Lisek

Data złożenia

26.9.2013