SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

26.9.2013 - (COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Niccolò Rinaldi


Postup : 2012/0359(COD)
Postup v rámci schôdze

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

(COM(2012)0773 – C7‑0415/2012 – 2012/0359(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0773),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0415/2012),

-   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0308/2013),

1.   prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.   žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania a pravidiel medzinárodného obchodu, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 3286/94

Odôvodnenie

Nariadením sa takisto menia zastarané ustanovenia nariadenia o prekážkach obchodu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V záujme ochrany hospodárskych záujmov Únie je nevyhnutné, aby Únia mala k dispozícii vhodné nástroje, ktorými by zabezpečila účinný výkon svojich práv vyplývajúcich z dohôd o medzinárodnom obchode. Týka sa to najmä situácií, keď tretie krajiny prijmú opatrenia obmedzujúce obchod, ktorými znížia výhody vyplývajúce hospodárskym subjektom z Únie z dohôd o medzinárodnom obchode. Únia by mala byť schopná reagovať rýchlo a pružne v rámci postupov a lehôt stanovených v dohodách o medzinárodnom obchode, ktoré uzavrela. Preto by mala prijať právne predpisy vymedzujúce rámec na výkon práv Únie v určitých špecifických situáciách.

(2) V záujme ochrany hospodárskych záujmov Únie je nevyhnutné, aby Únia mala k dispozícii vhodné nástroje, ktorými by zabezpečila účinný výkon svojich práv vyplývajúcich z dohôd o medzinárodnom obchode. Týka sa to najmä situácií, keď tretie krajiny prijmú opatrenia obmedzujúce obchod, ktorými znížia výhody vyplývajúce hospodárskym subjektom z Únie z dohôd o medzinárodnom obchode. Únia by mala byť schopná reagovať rýchlo a pružne v rámci postupov a lehôt stanovených v dohodách o medzinárodnom obchode, ktoré uzavrela. Preto by mala prijať právne predpisy vymedzujúce rámec na výkon práv Únie v určitých špecifických situáciách a poskytnúť dostatočné zdroje na zabezpečenie toho, aby sa dostupné zdroje účinne využívali na tieto nástroje.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Pri voľbe opatrení zameraných na zabezpečenie účinného výkonu práva Únie by sa mala zohľadniť ich schopnosť podnietiť príslušné tretie krajiny dodržiavať pravidlá medzinárodného obchodu, ale aj ich potenciál, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy hospodárskym subjektom a členským štátom, ktoré boli najviac dotknuté opatreniami prijatými tretími krajinami. Tieto opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia by nemali obmedzovať prístup Únie k surovinám, ktoré sú pre európsky priemysel nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Cieľom mechanizmu urovnávania sporov v rámci WTO a iných mechanizmov urovnávania sporov vrátane regionálnych alebo dvojstranných je nájsť pozitívne riešenie všetkých sporov, ku ktorým dôjde medzi Úniou a druhou stranou, resp. stranami týchto dohôd. Ak sa však iné spôsoby hľadania pozitívneho riešenia sporu ukázali byť neúspešné, Únia by mala v súlade s týmito pravidlami urovnávania sporov pozastaviť koncesie alebo iné záväzky. Opatrenia Únie v takých prípadoch slúžia na to, aby sa v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod dotknuté tretie krajiny podnietili k dodržiavaniu príslušných pravidiel medzinárodného obchodu.

(3) Cieľom mechanizmu urovnávania sporov v rámci WTO a iných mechanizmov urovnávania sporov vrátane regionálnych alebo dvojstranných je nájsť pozitívne riešenie všetkých sporov, ku ktorým dôjde medzi Úniou a druhou stranou, resp. stranami týchto dohôd. Ak sa však iné spôsoby hľadania pozitívneho riešenia sporu ukázali byť neúspešné, Únia by mala v súlade s týmito pravidlami urovnávania sporov pozastaviť koncesie alebo iné záväzky. Opatrenia Únie v takých prípadoch slúžia na to, aby sa v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod dotknuté tretie krajiny podnietili k dodržiavaniu príslušných pravidiel medzinárodného obchodu. Únia by mala vždy využívať najefektívnejší dostupný mechanizmus urovnávania sporov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Podľa Dohody WTO o ochranných opatreniach by sa člen WTO navrhujúci uplatniť ochranné opatrenie alebo usilujúci sa o predĺženie ochranného opatrenia mal snažiť zachovať v podstate rovnocennú úroveň koncesií a iných záväzkov medzi ním a vyvážajúcimi členmi, ktorí by boli takýmto ochranným opatrením nepriaznivo dotknutí. Podobné pravidlá sa uplatňujú aj v rámci iných dohôd o medzinárodnom obchode, ktoré Únia uzavrela, vrátane regionálnych alebo dvojstranných. Pokiaľ dotknutá tretia krajina neprijme uspokojivé úpravy, Únia by mala prijať vyrovnávacie opatrenia spočívajúce v pozastavení koncesií alebo iných záväzkov. Opatrenia Únie v takých prípadoch majú za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.

(4) Podľa Dohody WTO o ochranných opatreniach by sa člen WTO navrhujúci uplatniť ochranné opatrenie alebo usilujúci sa o predĺženie ochranného opatrenia mal snažiť zachovať v podstate rovnocennú úroveň koncesií a iných záväzkov medzi ním a vyvážajúcimi členmi, ktorí by boli takýmto ochranným opatrením nepriaznivo dotknutí. Podobné pravidlá sa uplatňujú aj v rámci iných dohôd o medzinárodnom obchode, ktoré Únia uzavrela, vrátane regionálnych alebo dvojstranných. Pokiaľ dotknutá tretia krajina neprijme vhodné a primerané úpravy, Únia by mala prijať vyrovnávacie opatrenia spočívajúce v pozastavení koncesií alebo iných záväzkov. Opatrenia Únie v takých prípadoch majú za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom sa upravuje zmena alebo odvolanie koncesií stanovených v colných sadzobníkoch členov WTO. Členovia WTO dotknutí takouto zmenou sú za určitých podmienok oprávnení odvolať v podstate rovnocenné koncesie. Pokiaľ sa v takých prípadoch nedohodnú kompenzačné úpravy, mala by Únia prijať vyrovnávacie opatrenia. Opatrenia Únie by v takých prípadoch mali za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby v záujme obnovenia stavu vzájomných výhod zaviedli opatrenia na podporu obchodu.

(5) Článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom a článkom XXI Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS) a súvisiacimi postupmi jej vykonávania sa upravuje zmena alebo odvolanie koncesií a záväzkov stanovených v colných sadzobníkoch a listine špecifických záväzkov členov WTO. Členovia WTO dotknutí takouto zmenou sú za určitých podmienok oprávnení odvolať v podstate rovnocenné koncesie alebo záväzky. Pokiaľ sa v takých prípadoch nedohodnú kompenzačné úpravy, mala by Únia prijať vyrovnávacie opatrenia. Opatrenia Únie by v takých prípadoch mali za cieľ podnietiť tretie krajiny, aby zaviedli opatrenia na obnovenie stavu vzájomných výhod a na podporu obchodu.

Odôvodnenie

Do súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, by sa mali zahrnúť aj služby, pokiaľ to dovoľujú medzinárodné alebo dvojstranné pravidlá na urovnávanie obchodných sporov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Vzhľadom na skutočnosť, že v Dohode WTO o vládnom obstarávaní sa stanovuje, že žiadny spor, ktorý vznikne na základe tejto dohody, nebude mať za následok pozastavenie koncesií či iných záväzkov podľa akejkoľvek inej uvedenej dohody WTO, mala by Únia mať možnosť presadzovať svoje práva v oblasti vládneho obstarávania.

(6) Je nevyhnutné, aby Únia mala možnosť urýchlene presadzovať svoje práva v oblasti vládneho obstarávania, ak niektorá zmluvná strana nedodrží svoje záväzky stanovené v Dohode WTO o vládnom obstarávaní alebo v akýchkoľvek dvojstranných alebo regionálnych záväzných dohodách. Cieľom opatrení Únie by malo byť zabezpečenie toho, aby bola zachovaná v podstate rovnocenná úroveň koncesií v oblasti vládneho obstarávania.

Odôvodnenie

Treba objasniť, že prijatie opatrení v oblasti obstarávania je možné nielen v rámci Dohody o vládnom obstarávaní, ale aj za iných okolností, najmä keď partner dohody o voľnom obchode nedodržiava záväzky týkajúce sa obstarávania v rámci tejto dohody o voľnom obchode.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie by sa malo zameriavať na opatrenia, s navrhovaním a uplatňovaním ktorých má Únia skúsenosti; možnosť rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na oblasti služieb a práv duševného vlastníctva by sa mala posúdiť v primeranom čase a s prihliadnutím na osobitosti každej oblasti.

(7) Toto nariadenie by malo umožniť Únii stanoviť kompletný a účinný rámec umožňujúci prijímať opatrenia bez prieťahov. Mala by sa však zvážiť možnosť rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti novými opatreniami týkajúcimi sa nových obchodných oblastí, ako napr. práva duševného vlastníctva, a to v rámci štúdie, ktorá by mala byť vykonaná súčasne s hodnotiacou správou o fungovaní tohto nariadenia uvedenej v článku 10 a predložená Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme posúdenia a prípadného zlepšenia efektívnosti tohto nariadenia by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia, a to najneskôr tri roky od momentu, keď po prvý raz dôjde k jeho vykonaniu.

(9) V záujme posúdenia a prípadného zlepšenia efektívnosti tohto nariadenia by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia, a to najneskôr päť rokov od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia. Komisia by do svojich správ o stratégii Európa 2020 mala začleniť analýzu vhodnosti tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o jeho schopnosť odstrániť obchodné prekážky.

Odôvodnenie

Keďže samotná existencia nariadenia by mala, ako dúfame, odradiť našich obchodných partnerov od nedodržiavania pravidiel hry, dlhšie obdobie preskúmania sa stanoví pre prípad, že Komisia bude musieť využívať mechanizmy na presadzovanie menej často.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament, ak bude mať v úmysle vykonávať opatrenia obchodnej politiky podľa tohto nariadenia. Tieto informácie by mali obsahovať podrobný opis konkrétneho prípadu a plánovaných opatrení, škôd vzniknutých príslušnému odvetviu Únie a odôvodnenie a možný vplyv plánovaných opatrení. Po prijatí opatrení by Komisia mala informovať Európsky parlament o skutočnom vplyve opatrení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b) Pri posudzovaní všeobecného záujmu Únie, pokiaľ ide o prijatie nástrojov presadzovania, by Komisia mala pri zachovávaní vyváženého prístupu osobitne zohľadňovať situáciu výrobcov Únie. Komisia by mala v jednotlivých prípadoch informovať Európsky parlament o tom, akým spôsobom vymedzila všeobecný záujem Únie.

Odôvodnenie

Vymedzenie všeobecného záujmu Únie je výkon podobný testu záujmu Únie v antidumpingových a protisubvenčných konaniach, keďže sa podobne uvažuje o prijatí vyváženého prístupu medzi záujmy výrobcov a používateľov/spotrebiteľov. V súlade s potrebou vypracovať strategický prístup k európskej priemyslovej politike je potrebné osobitne zohľadňovať vplyv na výrobcov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament, najmä po tom, čo Únia prevzala orgán na urovnávanie sporov. Po každom rozhodnutí orgánu na urovnávanie sporov, ktoré oprávňuje Úniu prijať opatrenia, by Komisia mala informovať výbor Európskeho parlamentu zodpovedný za medzinárodný obchod o tom, či takéto opatrenia plánuje priať alebo nie. Ak sa Únia rozhodne prijať tieto opatrenia, Európska komisia by mala informovať Európsky parlament o zvolených opatreniach.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Na žiadosť Európskeho parlamentu by sa Komisia mala pravidelne zúčastňovať na dialógu o urovnávaní sporov a presadzovaní ustanovenom v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy na zabezpečenie účinného vykonávania práv Únie týkajúcich sa pozastavenia alebo odvolania koncesií či iných záväzkov podľa dohôd o medzinárodnom obchode s cieľom:

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá a postupy na zabezpečenie účinného a včasného vykonávania práv Únie týkajúcich sa pozastavenia alebo odvolania koncesií či iných záväzkov podľa dohôd o medzinárodnom obchode s cieľom:

Odôvodnenie

Vykonávanie práv Únie musí byť nielen účinné, ale aj včasné.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) odpovedať na prípady porušenia pravidiel medzinárodného obchodu zo strany tretích krajín, ktorými sú dotknuté záujmy Únie, s cieľom dosiahnuť uspokojivé riešenie;

a) odpovedať na prípady porušenia pravidiel medzinárodného obchodu zo strany tretích krajín, ktorými sú dotknuté záujmy Únie, s cieľom dosiahnuť uspokojivé riešenie, ktoré poskytne úľavu dotknutým hospodárskym subjektom v Únii;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) vyrovnať koncesie alebo iné záväzky v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami, keď dôjde k zmene zaobchádzania s tovarom pri dovoze z Únie.

b) vyrovnať koncesie alebo iné záväzky v rámci obchodných vzťahov s tretími krajinami, keď dôjde k zmene zaobchádzania s tovarom alebo službami z Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)„koncesie alebo iné záväzky“ sú colné koncesie alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať pri obchode s tretími krajinami na základe dohôd o medzinárodnom obchode, ktorých je stranou;

b) „koncesie alebo iné záväzky“ sú colné koncesie, špecifické záväzky v oblasti služieb alebo akékoľvek iné výhody, ktoré sa Únia zaviazala uplatňovať pri obchode s tretími krajinami na základe dohôd o medzinárodnom obchode, ktorých je stranou;

Odôvodnenie

Do súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, by sa mali zahrnúť aj služby, pokiaľ to dovoľujú medzinárodné alebo dvojstranné pravidlá na urovnávanie obchodných sporov. Preto je potrebné príslušné vymedzenie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) v prípade zmeny koncesií zo strany člena WTO na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, ak nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné vyrovnanie.

d) v prípade zmeny koncesií alebo záväzkov zo strany člena WTO na základe článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 alebo článku XXI dohody GATS, ak nebolo dohodnuté žiadne kompenzačné vyrovnanie.

Odôvodnenie

Do súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, by sa mali zahrnúť aj služby, pokiaľ to dovoľujú medzinárodné alebo dvojstranné pravidlá na urovnávanie obchodných sporov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak je v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 potrebné prijať opatrenia na ochranu záujmov Únie, Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví vhodné opatrenia obchodnej politiky. Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.

1. Ak je v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 potrebné prijať opatrenia na ochranu záujmov Únie, Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví vhodné opatrenia obchodnej politiky. Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2. Voľbu opatrení obchodnej politiky ustanovenú v článku 5 Komisia riadne zdôvodní Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) Koncesie odvolané v rámci obchodu s treťou krajinou v súvislosti s článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacom dohovore v podstate rovnocenné koncesiám, ktoré daná tretia krajina zmenila alebo odvolala.

d) Koncesie alebo záväzky zmenené alebo odvolané v rámci obchodu s treťou krajinou v súvislosti s článkom XXVIII dohody GATT z roku 1994 a súvisiacim dohovorom alebo článkom XXI dohody GATS a súvisiacimi vykonávacími postupmi musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 a v súvisiacom dohovore alebo v článku XXI dohody GATS a v súvisiacich vykonávacích postupoch – v podstate rovnocenné koncesiám alebo záväzkom, ktoré daná tretia krajina zmenila alebo odvolala.

Odôvodnenie

Do súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, by sa mali zahrnúť aj služby, pokiaľ to dovoľujú medzinárodné alebo dvojstranné pravidlá na urovnávanie obchodných sporov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) potenciál opatrení, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy hospodárskym subjektom v Únii, ktoré boli dotknuté opatreniami tretej krajiny;

b) potenciál opatrení, pokiaľ ide o poskytnutie úľavy členským štátom a hospodárskym subjektom v Únii, ktoré boli dotknuté opatreniami tretej krajiny;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) dostupnosť alternatívnych zdrojov dodávok príslušných výrobkov v záujme predídenia alebo minimalizácie akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na nadväzujúce výrobné odvetvia alebo konečných spotrebiteľov v rámci Únie;

c) dostupnosť alternatívnych zdrojov dodávok príslušných výrobkov alebo služieb v záujme predídenia alebo minimalizácie akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na nadväzujúce výrobné odvetvia alebo konečných spotrebiteľov v rámci Únie;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Komisia vo svojom návrhu vykonávacieho aktu uvedie, akým spôsobom v danom konkrétnom prípade vymedzila všeobecný záujem Únie.

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti s ohľadom na vykonávacie právomoci Komisie a vzhľadom na to, že ide o významný prvok týkajúci sa vykonávania základného nariadenia, musí Komisia vo svojom návrhu vykonávacieho aktu vysvetliť, akým spôsobom vymedzila všeobecný záujem Únie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) pozastavenie uplatňovania povinností a špecifických záväzkov v oblasti obchodu so službami týkajúcich sa dohody GATS alebo akýchkoľvek dvojstranných a regionálnych dohôd;

Odôvodnenie

Do súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, by sa mali zahrnúť aj služby, pokiaľ to povolia medzinárodné alebo dvojstranné orgány na urovnávanie obchodných sporov. Niektoré prebiehajúce prípady v rámci WTO ukazujú, že Únia už požadovala protiopatrenia v oblasti služieb. Komisia by mala v súlade so zmluvou navrhnúť výber konkrétneho odvetvia služieb.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) vylúčenia ponúk, ktorých celková hodnota pozostáva z viac než 50 % z tovaru alebo služieb s pôvodom v príslušnej tretej krajine, z verejného obstarávania; a/alebo

i) vylúčenia ponúk, ktorých celková hodnota pozostáva z viac než 50 % z tovaru alebo služieb s pôvodom v príslušnej tretej krajine, z verejného obstarávania; podľa vlastností dotknutého tovaru alebo služieb môžu byť vo vykonávacích aktoch stanovené prahové hodnoty, od ktorých sa má uplatňovať vylúčenie, s prihliadnutím na ustanovenia článku 4 ods. 3, vrátane úvah o administratívnej kapacite, a na úrovni zrušenia alebo obmedzenia výhod; a/alebo

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia náležite zdôvodní Európskemu parlamentu voľbu konkrétnych opatrení obchodnej politiky prijatých podľa tohto článku.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh sa týka pozmeňujúceho návrhu spravodajcu č. 14 začleneného do návrhu správy a túto správu objasňuje tým, Komisii ukladá ďalšiu povinnosť informovať o skutočnom vplyve opatrení nielen Európsky parlament, ale aj Radu. Je nutné zdôrazniť, že podľa riadneho legislatívneho postupu sú v prípade tohto navrhovaného nariadenia Európsky parlament a Rada spoluzákonodarcovia.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 dotknutá tretia krajina prizná v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) Únii uspokojivé vyrovnanie, Komisia môže pozastaviť uplatňovanie vykonávacieho aktu na čas, počas ktorého sa takéto vyrovnanie poskytuje. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.

1. Ak v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 dotknutá tretia krajina prizná v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a b) Únii vhodné a primerané vyrovnanie, Komisia môže pozastaviť uplatňovanie vykonávacieho aktu na čas, počas ktorého sa takéto vyrovnanie poskytuje. Rozhodnutie o pozastavení sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 8 ods. 2.

Odôvodnenie

Takéto vyrovnanie musí byť vhodné a primerané.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) v prípadoch vyrovnávania koncesií alebo iných záväzkov v nadväznosti na prijatie ochranného opatrenia zo strany tretej krajiny, keď bolo ochranné opatrenie odvolané alebo keď uplynula jeho platnosť, alebo keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii uspokojivé vyrovnanie;

b) v prípadoch vyrovnávania koncesií alebo iných záväzkov v nadväznosti na prijatie ochranného opatrenia zo strany tretej krajiny, keď bolo ochranné opatrenie odvolané alebo keď uplynula jeho platnosť, alebo keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii vhodné a primerané vyrovnanie;

Odôvodnenie

Takéto vyrovnanie musí byť vhodné a primerané.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) v prípadoch zmeny koncesií zo strany člena WTO podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii uspokojivé vyrovnanie.

c) v prípadoch odvolania alebo zmeny koncesií alebo záväzkov zo strany člena WTO podľa článku XXVIII dohody GATT z roku 1994 alebo článku XXI dohody GATS, keď dotknutá tretia krajina v nadväznosti na prijatie vykonávacieho aktu podľa článku 4 ods. 1 priznala Únii vhodné a primerané vyrovnanie.

Odôvodnenie

Do súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, by sa mali zahrnúť aj služby, pokiaľ to povolia medzinárodné alebo dvojstranné orgány na urovnávanie obchodných sporov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Komisia poskytne Európskemu parlamentu riadne zdôvodnenie, keď plánuje pozastavenie, zmenu alebo zrušenie opatrenia ustanoveného v článku 5.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia si pri uplatňovaní tohto nariadenia vyžiada informácie a stanoviská týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétne výrobky alebo odvetvia, a to prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom iných vhodných verejných komunikačných prostriedkov.

1. Komisia si pri uplatňovaní tohto nariadenia vyžiada informácie a stanoviská týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, pokiaľ ide o konkrétne výrobky, služby alebo odvetvia, a to prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie alebo prostredníctvom iných vhodných verejných komunikačných prostriedkov, a tieto stanoviská zohľadní.

 

V tomto oznámení je uvedená lehota na predkladanie informácií. Táto lehota nepresiahne dva mesiace.

Odôvodnenie

Do súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, by sa mali zahrnúť aj služby, pokiaľ to povolia medzinárodné alebo dvojstranné orgány na urovnávanie obchodných sporov. Získané informácie a stanoviská sa musia zohľadniť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Informácie získané podľa tohto nariadenia sa použijú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané.

2. Informácie získané podľa tohto nariadenia sa použijú iba na účel, na ktorý boli vyžiadané. Komisia náležite informuje Európsky parlament o výsledku takéhoto zberu informácií a o tom, akým spôsobom zamýšľa zohľadniť tieto informácie pri vymedzovaní všeobecného záujmu Únie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Osoba, ktorá informácie poskytla, môže požadovať, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. V takých prípadoch musí byť k informáciám pripojený súhrn nedôverného charakteru alebo odôvodnenie, prečo nie je súhrn daných informácií možné vypracovať.

4. Osoba, ktorá informácie poskytla, môže požadovať, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. V takých prípadoch musí byť k informáciám pripojený súhrn nedôverného charakteru, ktorý predstavuje informácie v zovšeobecnenej forme, alebo odôvodnenie, prečo nie je súhrn daných informácií možné vypracovať.

Odôvodnenie

Nepotrebuje vysvetlenie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 9a

 

Dialóg o urovnávaní sporov a presadzovaní

 

Komisia sa pravidelne zúčastňuje na výmene názorov s výborom Európskeho parlamentu zodpovedným za medzinárodný obchod, pokiaľ ide o riadenie obchodných sporov vrátane prebiehajúcich prípadov, vplyvov na priemyselné odvetvia Únie, navrhovaných opatrení, odôvodnení a vplyvu navrhovaných opatrení, a o vykonávanie opatrení obchodnej politiky podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia najneskôr tri roky od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia preskúma jeho vykonávanie a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade.

Komisia najneskôr päť rokov od prijatia prvého vykonávacieho aktu podľa tohto nariadenia preskúma jeho vykonávanie a podá o ňom správu Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Keďže už samotná existencia nariadenia ako skutočnej hrozby by mala, ako dúfame, odradiť našich obchodných partnerov od nedodržiavania pravidiel hry, stanoví sa dlhšie obdobie preskúmania, pretože sa predpokladá, že Komisia bude musieť využívať mechanizmy na presadzovanie menej často.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

EÚ v súčasnosti nemá horizontálny legislatívny rámec na presadzovanie svojich práv v zmysle WTO a iných dohôd o medzinárodnom obchode. V celosvetovom kontexte, kde počet odvetných akcií sa zvyšuje, je navrhovaný nástroj legitímne určený na posilnenie presadzovania obchodných práv EÚ, upevnenie dôveryhodnosti EÚ a v konečnom dôsledku na to, aby presvedčila svojich obchodných partnerov, aby dodržiavali pravidlá hry, ktoré sú stanovené v obchodných dohodách. Tento návrh je tiež prvkom stratégie na otvorenie nových trhov pre EÚ a zosúlaďuje rozhodovacie postupy s Lisabonskou zmluvou.

Tento nový nástroj by sa mal tiež chápať v rámci pravidiel na urovnávanie sporov na multilaterálnej (WTO), regionálnej a dvojstrannej úrovni, ktoré už poskytujú právo žalujúcej krajiny, aby si vybrala možnosť „poslednej inštancie“, t. j. dočasnej obrannej odvety proti krajine, ktorá porušuje pravidlá, ak táto krajina odmieta dodržiavať pravidlá orgánu na urovnávanie sporov. Tento nástroj teda nemá žiadny protekcionistický zámer.

To, že spravodajca dôrazne podporuje tento návrh, neznamená, že by EÚ mala častejšie využívať vyrovnávacie opatrenia/protiopatrenia, ale návrh nepochybne uľahčí ich prípadné použitie. Spravodajca sa domnieva, že odveta bude vždy poslednou inštanciou, v súlade s uznávaným výrokom Pascala Lamyho: „Konzultovať predtým, než sa prijme právny predpis, rokovať predtým, ako sa záležitosť predloží súdu, vyrovnávať predtým, ako sa pristúpi k odvete, a vždy dodržiavať záväzky“.

V posledných rokoch sa vyskytlo len niekoľko prípadov, keď EÚ musela pristúpiť k odvete, ale dôležitým faktorom pre zabezpečenie kladného urovnania je existencia skutočnej hrozby. Časový rámec na prijatie opatrenia má prvoradý význam. Pred Lisabonskou zmluvou EÚ využívala prístup od prípadu k prípadu, pokiaľ ide o odvetné obchodné opatrenia proti tretej krajine v rámci Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov a obnovenie rovnováhy v rámci Dohody WTO o ochranných opatreniach. Tento postup mal podobu nariadení prijatých Radou. Bez horizontálneho rámca by teda bolo potrebné prijať každé rozhodnutie v súlade s riadnym legislatívnym postupom, ktorý v priemere trvá 15 až 31 mesiacov.

Ak máme dôkladne preskúmať možnosti posilnenia tohto návrhu, pokiaľ ide o jeho rozsah, dostupné protiopatrenia a zapojenia Parlamentu, je veľmi dôležité, aby EÚ čo najrýchlejšie vytvorila tento horizontálny nástroj.

Súčasný návrh rozlišuje medzi rozsahom pôsobnosti nariadenia prostredníctvom odkazu na špecifické situácie, ktoré si môžu vyžiadať použitie postupov stanovených v nariadení (články 3 a 4), a rozsahom súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, keď čelí niektorej z týchto špecifických situácií (článok 5). Zatiaľ čo rozsah pôsobnosti nariadenia je široko vymedzený a zahŕňa prakticky všetky druhy obchodných sporov, rozsah súboru opatrení obchodnej politiky sa obmedzuje na tovar a verejné obstarávanie.

Po rôznych výmenách názorov s odborníkmi spravodajca zastáva názor, že rozsah súboru opatrení obchodnej politiky, ktoré má Únia k dispozícii, by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal aspoň odvetvie služieb.

Po prvé, orgán WTO na urovnávanie sporov už svojim stranám umožňuje pozastavenie koncesií v oblasti služieb, a to buď priamo, alebo prostredníctvom krížových odvetných opatrení[1]. Existuje niekoľko prípadov, keď takéto pozastavenie bolo schválené (ako napr. vo veci ES – Banány III), a niekoľko ďalších prebiehajúcich významných prípadov obchodných sporov, do ktorých je zapojená EÚ, by si pravdepodobne vyžadovalo protiopatrenia v odvetví služieb.

Po druhé, skutočnosť, že výlučná právomoc Spoločenstva sa nevzťahuje na všetky služby v EÚ, nesmie brániť v začlenení odvetvia služieb ako celku do ustanovení tohto nariadenia. Ak by Komisia mala predložiť konkrétne návrhy týkajúce sa opatrení obchodnej politiky v oblasti služieb na základe článku 8, musela by si zvoliť iba služby, na ktoré sa vzťahuje právomoc Spoločenstva v súlade so zmluvou.

Po tretie, odvetvie služieb je rýchlo rastúcou oblasťou hospodárstva a jeho začlenenie by nepochybne posilnilo dôveryhodnosť Únie, pokiaľ ide o urýchlené presadzovanie jej práv, na základe súčasného nariadenia a bez toho, aby bolo potrebné uplatniť osobitný legislatívny postup ad hoc, najmä keď Únia čelí protiprávnemu konaniu pochádzajúcemu z krajín, kde majú služby kľúčový význam pre hospodárstvo EÚ. Účelom tohto nariadenia je zabezpečiť dodržiavanie záväzkov, a dôveryhodnosť má preto kľúčový význam.

Spravodajca sa napokon domnieva, že navrhované nariadenie by malo zabezpečovať štruktúrovanú a systematickú výmenu informácií medzi Komisiou a Parlamentom bez toho, aby sa spomaľoval rozhodovací proces.

Takýto dialóg by sa nielenže zameriaval na celý súbor prebiehajúcich prípadov urovnávania sporov a v konečnom dôsledku na rozhodnutie vykonať, zmeniť alebo zrušiť protiopatrenia, ale takisto by umožňoval v krajine, ktorá porušuje pravidlá, cielene uplatňovať vybrané konkrétne opatrenia obchodnej politiky, ktoré by mohli mať významný vplyv na konkrétne európske odvetvia, a mali by teda byť dôsledne odôvodnené.

Spravodajca sa v neposlednom rade domnieva, že už samotná existencia súčasného nariadenia bude predstavovať skutočnú hrozbu a mala by, ako dúfame, odradiť našich obchodných partnerov od nedodržiavania pravidiel hry. Navrhuje preto dlhšie obdobie preskúmania, keďže sa očakáva, že Komisia bude musieť využívať mechanizmy na presadzovanie menej často.

  • [1]  Článok 22 Dohovoru WTO o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov a článok XXIII dohody GATS.

POSTUP

Názov

Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

Referenčné čísla

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)

Dátum predloženia v EP

18.12.2012

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.1.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Niccolò Rinaldi

23.1.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.4.2013

17.6.2013

11.7.2013

 

Dátum prijatia

17.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Nora Berra, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Krzysztof Lisek

Dátum predloženia

26.9.2013